Page 1

р1

ÊÐÀÙÅ ÆÈÒÒß ÄËß Ä²ÒÅÉ ÒÀ ²ÉÑÜÊÎÂÈÕ

11.11.11. ×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ ÎÒ ÝÒÎÉ ÄÀÒÛ?

2

ÎÒ ÎÑÒÀÍÎÂÎÊ «ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ» ÁÓÄÅÌ ÎÒÂÛÊÀÒÜ

14

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÐÅÁÅÍÊÓ ÇÀÃÎÂÎÐÈÒÜ

4

5

«ÇÍÀª ÁÓÄÜ-ßÊÀ ÄÈÒÈÍÀ: ÉÒÈ ÍÅ ÌÎÆÍÀ, ÄÅ ÌÀØÈÍÈ»

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Äîù, ìîêðà òà ñëèçüêà äîðîãà, ïîãàíà âèäèì³ñòü - âñå öå ñóïóòíèêè îñ³ííüî¿ ïîãîäè. ¯çäèòè â òàêèõ óìîâàõ äîâîë³ ñêëàäíî. Òîæ äîòðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ³ äëÿ âî䳿â, ³ äëÿ ï³øîõîä³â ïðàâèëî ¹1.

№87 (1275) Четвер, 10 листопада 2011 р.

17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÛ

ÑÂßÒÎ ÌÎÂÈ

ÏÐȲÒÀÍÍß ÒÀ ÙÈÐÀ ÏÎÄßÊÀ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïîäÿêóâàâ ó÷åíèì òà ë³òåðàòîðàì çà çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè. Ïðî öå éäåòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³ Ãëàâè äåðæàâè ç íàãîäè Äíÿ óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà ìîâè, ùî ñâÿòêóºòüñÿ 9 ëèñòîïàäà - ó Äåíü ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà ˳òîïèñöÿ. Ïðåçèäåíò çàêëèêàâ óêðà¿íö³â áåðåãòè ³ ïðèìíîæóâàòè òå âåëèêå íàäáàííÿ, «ÿêå ïðèíåñëè â Êè¿âñüêó äåðæàâó íàø³ ïðàùóðè, ÿêå ðîçâèâàëè ÷èìàëî íàøèõ çåìëÿê³â». ○

ÑÎÖ²ÀËÜÍÅ ÏÈÒÀÍÍß

ÑÊÎÐÎ×ÅÍÍß Ï²ËÜà ÍÅ ÁÓÄÅ

Ãîðîä áóäóùåãî: äîìà íà îáðûâàõ è âèñÿ÷èå ñàäû

67

Âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü â ìèðå ïðèîáðåòàåò æèëüå, ïîñòðîåííîå â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé, ñòðîåíèÿ, èäåàëüíî âïèñûâàþùèåñÿ â ëàíäøàôò, ñîõðàíÿþùèå îêðóæàþùóþ ñðåäó.  ðàçðàáîòêå òàêèõ èäåé íå îòñòàåò è îáëàñòíîé öåíòð. Ñòóäåíòû Ïðèäíåïðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû âìåñòå ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè ñîçäàëè óäèâèòåëüíûå ïðîåêòû ãîðîäà áóäóùåãî ñ ó÷åòîì ýíåðãèè Äíåïðîâñêèõ ïîðîãîâ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ôîðì ðåëüåôà.

ÂÓÑÀÒÈÉ «ÓÁÈÂÖß»

Ê²Ò ÒÐÀÂÌÓÂÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐß

ͳùî íå â³ùóâàëî á³äè. 12ê³ëîãðàìîâà «êðèõ³òêà» ìèðíî ßêùî ó âàñ º òðè òèñÿ÷³ ïîñàïóâàëà íà øàô³. Öå áóëî äîëàð³â ³ âè çáèðàºòåñÿ ¿¿ óëþáëåíå ì³ñöå. Ùå á ïàê êóïèòè êîøåíÿ ïîðîäè êâàðòèðà âñÿ ÿê íà äîëîí³, ÷è ìåéí-êóí, ñïåðøó äîáðå òî íà ëàï³. ïîäóìàéòå. Ö³ êèö³ íå ò³ëüêè Ùî âæå òîãî äíÿ íàñíèëîñÿ êðàñèâ³ é äîðîã³, àëå é, ÿê âóñàòîìó - íåâ³äîìî, àëå â³í âèÿâèëîñü, íåáåçïå÷í³ äëÿ ïî÷àâ ïåðåâåðòàòèñÿ. çäîðîâ’ÿ. Êðóòèâñÿ òà é äîêðóòèâñÿ, ùî Ïðèíàéìí³ ó Ðîñòîâ³-íàâïàâ ïðÿìî íà ãîëîâó Äîíó ÷åðåç òàêîãî ÷îòèðèëà- ãîñïîäàðåâ³, ÿêèé ìèðíî ïîãî ÷óäà ÷îëîâ³ê îòðèìàâ... ñèä³â ó êð³ñë³. ×îëîâ³ê îäðàçó ñòðóñ ìîçêó. â³ä÷óâ ñèëüíèé ãîëîâíèé á³ëü, ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

òîìó ï³øîâ äî ïîë³êë³í³êè. Ìåäèêè êîíñòàòóâàëè - «ñòðóñ ìîçêó ÷åðåç ïàä³ííÿ âàæêîãî ïðåäìåòà - êîòà». Ïîòåðï³ëîìó çðîáèëè óñ³ íåîáõ³äí³ ïðîöåäóðè òà â³äïóñòèëè äîäîìó. ßêå çàðàç éîãî ñàìîïî÷óòòÿ íåâ³äîìî. Òàê ñàìî ³ ñòàí «âèíóâàòöÿ». Õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî êîòèê íå çì³íèâ ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Òèì á³ëüøå, ùî ïîðîäà íå íàéðîçïîâñþäæåí³øà. Ìåéí-êóíè - íàéá³ëüø³

ïðåäñòàâíèêè îäîìàøíåíèõ êîòÿ÷èõ. Äåÿê³ ç íèõ ìîæóòü âàæèòè äî 20-òè ê³ëîãðàì³â. Ìèíóëîð³÷ ó øòàò³ Íåâàäà ïðåäñòàâíèêàì Êíèãè ðåêîðä³â óííåññà âäàëîñÿ «â³äøóêàòè» íàéäîâøîãî êîòà â ñâ³ò³. Ìåéí-êóí íà ³ì’ÿ Ñòüþ¿ ìຠ123,2 ñàíòèìåòðà â³ä ê³í÷èêà íîñà äî êóïðèêà. ßêùî «äîì³ðÿòè» õâ³ñò, äîâæèíà ò³ëà âçàãàë³ ïåðåâèùèòü çð³ñò ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íî¿ ëþäèíè.

18 Òàéíû èñòîðèè. Âå÷íûé ñèìâîë áëàãî÷åñòèÿ è âåðû cmyk

Ãëàâà äåðæàâè ³êòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèâ, ùî ï³ëüãè ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ íå ñêîðî÷óâàòèìóòü. «Ìè çàïëàíóâàëè çðîñòàííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè íà íàñòóïíèé ð³ê íà 25%. Òàêîãî íå áóëî îñòàíí³ 10 ðîê³â», ñêàçàâ â³í. Ïðåçèäåíò íàãîëîñèâ: ïðàâà æîäíî¿ êàòåãî𳿠ï³ëüãîâèê³â íå áóäóòü ïîðóøåí³. «Àëå ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ îáìåæåí³, ³ òðåáà ïîäèâèòèñÿ, ÿê ïðàâèëüíî ðîçïîä³ëèòè êîøòè», - ââàæຠ³êòîð ßíóêîâè÷. ○

Ó ÖÜÎÌÓ ÐÎÖ²

ÐÎÁÎÒÀ ÍÀÄ ÍÅÄÎ˲ÊÀÌÈ Íàïðèê³íö³ 2011 ðîêó ôàõ³âö³ îáãîâîðÿòü ïèòàííÿ âäîñêîíàëåííÿ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó. Ïðî öå Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ ñêàçàâ ï³ä ÷àñ â³äâ³äóâàííÿ ×åðí³âö³â. ³í çàçíà÷èâ, ùî ïðèéíÿòèé Êîäåêñ íå º îñòàòî÷íîþ äîãìîþ, ÿêà íå ìîæå âäîñêîíàëþâàòèñü íàäàë³. «Ìè ïðîæèëè ç íèì óæå ð³ê - ïîäèâèìîñÿ, ÿê³ áóëè ó íüîãî íåäîë³êè ³ ùî íåîáõ³äíî âèïðàâèòè. Ó ê³íö³ ðîêó ìè çáåðåìî ôàõ³âö³â, åêñïåðò³â», - ñêàçàâ â³í. ○

ÊÀÄÐβ Ç̲ÍÈ

ÍÎÂÅ ÊÅвÂÍÈÖÒÂÎ Â ÌÂÑ ² ÄÏÑ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ñâî¿ì Óêàçîì ïðèçíà÷èâ Ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Îëåêñàíäðà Êëèìåíêà, ÿêèé äî öüîãî îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÄÏÑ. Çã³äíî ç äðóãèì Óêàçîì Ãëàâè äåðæàâè ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ ñòàâ ³òàë³é Çàõàð÷åíêî. Äî îñòàííüîãî ÷àñó â³í î÷îëþâàâ Äåðæàâíó ïîäàòêîâó ñëóæáó Óêðà¿íè.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275)

ÐÎÁÎÒÀ ÒÐÈÂÀª

Êðàùå æèòòÿ äëÿ ä³òåé òà â³éñüêîâèõ ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕ²Í, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÍÅ ÏÐÎÒÈ

ÄÅÍÜ ØÀղ - ÒÅÆ ÑÂßÒÎ Óêðà¿íñüê³ äåïóòàòè âèð³øèëè ñâÿòêóâàòè Äåíü øàõ³â. Âåðõîâíà Ðàäà âæå ïðèéíÿëà â³äïîâ³äíó ïîñòàíîâó, çà íå¿ ïðîãîëîñóâàëè 277 íàðîäíèõ îáðàíö³â. Òåïåð ùîðîêó 20 ëèïíÿ íàøà êðà¿íà â³äçíà÷àòèìå öå ñâÿòî. Íèí³ óðÿä ïîâèíåí ðîçðîáèòè ³ âíåñòè íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó ïðîåêò Çàêîíó ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó ðîçâèòêó øàõ³â â Óêðà¿í³.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÅÐØÀ ÍÈÒÊÀ

ÇÀÏÐÀÖÞÂÀ «Ï²ÂͲ×ÍÈÉ ÏÎҲʻ

ПЕРЕЙНЯЛИ ДОСВІД «АРТЕКУ»

Öèìè äíÿìè ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ ïåðøó íèòêó ãàçîïðîâîäó «Ï³âí³÷íèé ïîò³ê». Íèì ðîñ³éñüêèé ïðèðîäíèé ãàç äîñòàâëÿòèìåòüñÿ íàïðÿìó í³ìåöüêèì ³ ºâðîïåéñüêèì ñïîæèâà÷àì. Íàãàäàºìî, ùî ãàçîïðîâ³ä íà ìîðñüê³é ä³ëÿíö³ Âèáîðã - Ãðàéôñâàëüä ïðîòÿæí³ñòþ 1128 êì ìàòèìå äâ³ ïàðàëåëüí³ ã³ëêè, ðîçðàõîâàí³ íà ïîñòàâêó 55 ìëðä. êóá. ì ãàçó íà ð³ê. Ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ äðóãî¿ ã³ëêè ïëàíóºòüñÿ íàïðèê³íö³ 2012 ð. ○

ÑÏÐÎÙÅÍÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ

ª ÇÃÎÄÀ, ÁÓÄÅ ÎÑÁÁ ̳íÆÊà ³í³ö³þº ñïðîùåííÿ ïðîöåäóð ñòâîðåííÿ îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â (ÎÑÁÁ). Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà Àíàòîë³ÿ Áëèçíþêà, ìîâà éäå ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, çã³äíî ç ÿêèìè ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ áóäå ëåã³òèìíèì íàâ³òü ó âèïàäêó, ÿêùî çà íüîãî âèñëîâèëèñÿ 60% ìåøêàíö³â. Àíàëîã³÷íå ïðàâèëî ïëàíóºòüñÿ ïîøèðèòè òàêîæ íà ð³øåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ðåêîíñòðóêö³ºþ ñòàðîãî æèòëîâîãî ôîíäó («õðóùîâîê»). ○

òÃÀÍÒÑÜÊÈÉ ÀÑÒÅÐίÄ

ÏÐÎͲÑÑß ÌÈÌÎ ÍÀÑ Àñòåðî¿ä, ðîçì³ðîì ç àâ³àíîñåöü, ïðîéøîâ íà äóæå áëèçüê³é, çà àñòðîíîì³÷íèìè ì³ðêàìè, â³äñòàí³ â³ä Çåìë³ - 300 òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â. Òàêå â³äáóëîñü óïåðøå çà îñòàíí³ 200 ðîê³â. Òàêîæ öå íàéá³ëüøèé êàì’ÿíèé îá’ºêò, ùî ïðîë³òຠìèìî Çåìë³ ç 1976 ðîêó. Íàñòóïíîãî ðàçó ïîä³áíèé ã³ãàíòñüêèé àñòåðî¿ä íàáëèçèòüñÿ äî íàñ ó 2028-ìó.

Ãóáå ðíàòîð ÎëåêÃóáåðíàòîð ñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â âè¿çíó íàðàäó íà ì³ñö³ ðåêîíñòðóêö³¿ îáëàñíîãî ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷îãî öåíòðó äëÿ ä³òåéñèð³ò ó ñåë³ Îðë³âùèíà Íîâîìîñêîâñüêîãî ðàéîíó. «Íàðàç³ ðîáîòè âèêîíàí³ âæå íà òðåòèíó, ³ ÿ âïåâíåíèé, ùî äî 1-ãî ÷åðâíÿ íàñòóïíîãî ðîêó âñ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè áóäå çàâåðøåíî», - çàçíà÷èâ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Оздоровчий центр, в якому одночасно зможуть відпочивати і вчитись близько 200 дітей, у минулому був звичайним піонерським табором ім. Матросова. Втім, за рік про «піонерське» минуле тут ніхто не згадуватиме. Центр матиме школу, дитячий садок, ігрові майданчики, власний пляж і обладнаний за останнім словом техні-

ки медичний корпус. «Перш ніж почати роботи з реконструкції, ми вивчили досвід таких відомих дитячих таборів, як «Артек» та «Смарагдове місто» у Донецькій області, - розповів губернатор журналістам. – Гадаю, наш дитячий оздоровчий центр буде нічим не гірший, і діти зможуть у цьому переконатись».

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ Î×ÈÑÍÈÕ ÑÏÎÐÓÄ – 6,83 ÌËÍ.ÃÐÍ. ○

ЯКІСТЬ ВОДИ ЗМІНИТЬСЯ Також Олександр Вілкул перевірив виконання робіт з реконструкції Голубівських очисних споруд, які забезпечують водопостачанням 10 тисяч мешканців військових містечок - Гвардійське й Черкаське. З першого жовтня цього року у селищах - безперебійне водопостачання з шостої ранку до десятої години вечора. «Останні чотири роки мешканці військових містечок споживали воду тричі на день (зага-

 ÎÇÄÎÐÎÂ×ÎÌÓ ÖÅÍÒв IJÒÈ ÏÅÐÅÁÓÂÀÒÈÌÓÒÜ Ö²ËÈÉ Ð²Ê лом - шість годин на добу), - говорить Олександр Вілкул. – Тепер же вода не тільки буде подаватись безперебійно, але й зміниться її якість. Для цього і проводиться реконструкція очисних споруд, загальна вартість якої сягає 6,83 мільйона гривень». За словами голови облдержадміністрації, ще одне важ-

ливе питання у військових містечках - відновлення повноцінної роботи у дитсадках «Червона калина» та «Лісова казка». Сьогодні вони можуть приймати близько 300 дітей, а це майже вдвічі менше за необхідну кількість. Усі роботи з реконструкції дитячих закладів повинні завершитись наступного року.

ÍÀÐÎÄÍÀ ÒÂÎÐײÑÒÜ

Ïåòðèê³âö³ ñòâîðèëè «Äåðåâî æèòòÿ» ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÄËß ÎÕÎ×ÈÕ ÏÐÎÂÅËÈ ÌÀÉÑÒÅÐÊËÀÑ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ïðîéøîâ â³äêðèòèé óðîêçóñòð³÷, ïðèñâÿ÷åíèé Ïåòðèê³âñüêîìó ðîçïèñó У заході взяли участь не тільки люди, небайдужі до народної творчості, але й відомі українські майстрині - Тетяна Гарькава та Галина Назаренко. Був присутній і заступник голови облради Андрій Шипко. Майстрині розповіли багаторічну історію Петриківського розпису, діяль-

ність Центру народного мистецтва «Петриківка» та українських творців. Крім того, професійні худож-

За ініціативою Олександра Вілкула в 2012 році буде створено портал, на якому розмістять презентаційну інформацію про історію Петриківського розпису та народних умільців. Крім того, розроблять туристичний маршрут з Дніпропетровська в ниці провели майстер-клас Петриківку, під час якого для всіх охочих, у резуль- можна відвідати виставки таті якого створили малю- та власноруч створити нок «Дерево життя». фрагменти розпису.


р3

СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

ÇÓÑÒÐ²× ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ

 îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëàñü îô³ö³éíà çóñòð³÷ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ç íîâîïðèçíà÷åíèì Ãåíåðàëüíèì êîíñóëîì ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè Îíäðåºì Ìîðàâåêîì Під час зустрічі обговорювали питання подальшого співробітництва, зокрема в економічній та культурній сферах. Звертаючись до

пана консула, губернатор підкреслив, що Чеська Республіка є надійним партнером

Дніпропетровщини: на регіон припадає більш ніж п'ята частина загального то-

 ÎÁËÀÑÒ² - 12 ϲÄÏÐȪÌÑÒÂ Ç ×ÅÑÜÊÈÌÈ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ßÌÈ

варообороту між Україною та Чехією. «Дніпропетровщина - інвестиційні ворота України, і ми забезпечуємо подальше покращення інвестиційного клімату, відзначив Олександр Вілкул. - Ми відкриті до співпраці з чеським бізнесом». Ондрей Моравек також підтвердив готовність до розвитку взаємовигідних партнерських відносин. На завершення сторони обмінялись пам'ятними подарунками.

Îáåðóòü íàéêðàùèé ã³ìí ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² ÎÒÐÈÌÀÞÒÜ ÏÎ 10 ÒÈÑ.ÃÐÍ.

Переможці - композитор і поет - отримають по 10 тисяч гривень кожен. «Дніпропетровщина має найкращий в Україні герб, тому й майбутній гімн області повинен стати

високохудожнім твором, який не лише буде офіційним символом регіону, але й сприятиме вихованню почуття патріотизму, поваги та любові до рідної землі», - зазначила Марія Пустова.

Âäîâîëü «ïîõîäèâ» ïî Åâðîïå, êîðü äîáðàëàñü äî Çàïàäíîé Óêðàèíû. Ñòîèò ëè áåñïîêîèòüñÿ ïî ïîâîäó âîçìîæíîé âñïûøêè çàáîëåâàíèÿ æèòåëÿì íàøåãî ðåãèîíà? Íà ýòîò è äðóãèå âîïðîñû îòâåòèëà âíåøòàòíûé ñïåöèàëèñò äåòñêîé ñåòè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Èðèíà Ìàòâååâà

ÍÅÄÓà ÎÏÀÑÅÍ ÎÑËÎÆÍÅÍÈßÌÈ

ÄÎÌÎÂËÅÍÎÑÒ² Ç «MICROSOFT» Ñèíõðîí³çàö³ÿ ïðîâåäåííÿ ðåôîðì ³ç âïðîâàäæåííÿì ²Ò-òåõíîëîã³é ï³äâèùèòü òåìïè òà ÿê³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ ñôåð, ÿê³ ìè ðåîðãàí³çóºìî. Ïðî öå ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïîâ³äîìèâ ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ çóñòð³÷³ ç êåð³âíèöòâîì êîìïàí³¿ «Microsoft». Çà ¿¿ ï³äñóìêàìè äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñò³ ì³æ Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ îáëàñòþ é êîðïîðàö³ºþ «Microsoft» ïðî ïîäàëüøó ñï³âïðàöþ, ïîøóê ñï³ëüíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â òà çàëó÷åííÿ íîâèõ á³çíåñ-ïàðòíåð³â. ○

ÄÎÑÒÓÏÍÎ ² ²ÄÂÅÐÒÎ

ÄÀÄÓÒÜ Íβ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Çà ïðîïîçèö³ºþ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ç ðåçåðâíîãî ôîíäó äåðæáþäæåòó âèä³ëèëè áëèçüêî 20 ìëí. ãðí. íà ïåðåñåëåííÿ ìåøêàíö³â 110 êâàðòèð, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó íåáåçïå÷í³é çîí³ â ðàéîí³ Øàìèøèíî¿ áàëêè. Ïðî öå â åô³ð³ ïðîãðàìè «Âëàäà: Äîñòóïíî ³ â³äâåðòî» ïîâ³äîìèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà Ñòàí³ñëàâ Ñàôðîíîâ. ³í òàêîæ ðîçïîâ³â, ùî ìåøêàíöÿì äàâàòèìóòü íîâ³ êâàðòèðè, à îò ãðîøîâèõ êîìïåíñàö³é íå áóäå, àáè óíèêíóòè ñïåêóëÿö³é. ○

ØÎÏÅÍ ÁÅÇ ÊÎÐÄÎͲÂ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Корь - это острое инфекционное заболевание, для которого характерны периоды спада и подъема каждые 5-6 лет. На сегодня корь подкосила здоровье 27 тысяч человек в 40 из 53-х европейских стран. В груп-

ÌÓÇÈÊÀ ÍÀÑ ªÄÍÀª

Êîðü - îïàñíàÿ õâîðü

пе риска, в первую очередь, дети в возрасте до 4-х лет, молодежь 16-26 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Лечение проводят на дому под наблюдением врача, в тяжелых случаях - в стационаре.

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß Â «Â²ÑÒ²-ÖÅÍÒв»

У БОЛЕЗНИ «ДЕТСКОЕ» ЛИЦО

²Ò-ÒÅÕÍÎËÎò¯

ÏÅÐØÈÉ ÅÒÀÏ

сідання конкурсної комісії з розгляду проектів гімну регіону. Члени комісії одноголосно допустили до Ïåðøèé òóð êîíêóðñó íà другого туру всі запропоноñòâîðåííÿ ã³ìíó Äí³ïðîвані проекти, які включаïåòðîâùèíè çàâåðøåíî. ють диск із фонограмою, 8 ëèñòîïàäà êîì³ñ³ÿ â³äêðèëà óðíó ç ïðîåêòàìè ноти і тексти. Далі кожна робота буде прослухана та ó÷àñíèê³â. ²ç 27 ðîá³ò óñ³ оцінена за п’ятибальною ïðîéøëè äî äðóãîãî òóðó шкалою. Ті, що отримають Конкурс проводиться за найвищі бали, братимуть ініціативи губернатора участь у таємному голосуОлександра Вілкула. Упер- ванні конкурсної комісії. ше гімн Дніпропетровщини прозвучить 27 лютого 2012 року під час святкування 80-річчя області. Заступник голови облдержадміністрації Марія Пустова провела перше за-

ÍÎÂÈÍÈ

Ãîòîâ³ äî ïë³äíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ПРЕДУПРЕДИТЬ - ЗНАЧИТ ЗАЩИТИТЬ Болезнь опасна осложнениями. Самые грозные - вирусные пневмонии и энцефалиты. Единственная защита от кори - вакцинация. По словам Ирины Матвеевой, достаточное количество вакцины поступит в область уже в этом месяце. Детей прививают дважды в возрасте года и ше-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÈÐÈÍÀ ÌÀÒÂÅÅÂÀ: -  Óêðàèíå ïîäúåì çàáîëåâàåìîñòè íàáëþäàëñÿ â 2006 ã. Ó÷èòûâàÿ öèêëè÷íîñòü, âñïûøêó ìîæíî îæèäàòü â 2011-2012 ãã.  íàøåé îáëàñòè êîðü ñ 2007 ã. íå ðåãèñòðèðîâàëàñü. сти лет. Как правило, этого достаточно для выработки «пожизненного» иммунитета. К слову, он есть и у тех, кто переболел корью. Вакцинация

противопоказана страдающим аллергией на белок куриных яиц и ряд антибиотиков: необходимо проконсультироваться с врачом.

 îáëàñíîìó öåíòð³ â³äáóâñÿ ìóçè÷íèé ôîðóì çà ó÷àñò³ äâîõ çàêëàä³â - Âàðøàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ìóçèêè ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ êîíñåðâàòî𳿠³ìåí³ Ãëèíêè. Çàõ³ä ïðèñâÿòèëè òâîð÷îñò³ Øîïåíà. Çàö³êàâëåí³ñòü ó ïðîäîâæåíí³ òâîð÷î¿ ñï³âïðàö³ âèñëîâèëè ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä òà Ãåíåðàëüíèé êîíñóë Ïîëüù³ â Óêðà¿í³ ßí Ãðàíàò. Òîð³ê ã³ñòü ïîáà÷èâ, ÿê íàø íàâ÷àëüíèé çàêëàä ³ç ðîçìàõîì ñâÿòêóâàâ 200-ð³÷÷ÿ ìèòöÿ. ³äòîä³ âèø³ âèð³øèëè çì³öíèòè ñâî¿ ñòîñóíêè, âëàøòîâóþ÷è ñï³ëüí³ êîíöåðòè. ○

ÍÀز Ó ÊÎÑÌÎѲ

ÏÎËÅÒ²ËÈ ÄÎ ÌÀÐÑÀ 8 ëèñòîïàäà ç êîñìîäðîìó Áàéêîíóð çàïóñòèëè ðàêåòó êîñì³÷íîãî çíà÷åííÿ «Çåí³ò-2Ôû ç ðîñ³éñüêèì êîñì³÷íèì àïàðàòîì «Ôîáîñ-Ãðóíò». Ðàêåòà «Çåí³ò-2Ôû ñïðîåêòîâàíà é ðîçðîáëåíà íà ÊÁ «Ï³âäåííå» òà ϳâäåíìàøi. Êîñì³÷íèé àïàðàò ìຠä³ñòàòèñü äî ñóïóòíèêà ïëàíåòè Ìàðñ. Ùîïðàâäà, ï³ä ÷àñ àâòîíîìíîãî ïîëüîòó âèíèêëà ïîçàøòàòíà ñèòóàö³ÿ. ○

ÏÐÎÉØËÈ ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ²

ÑÂßÒÎ ÏÈÑÅÌÍÎÑÒ² 9 ëèñòîïàäà ó Öåíòðàëüí³é á³áë³îòåö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðîéøëè óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Äíÿ óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà ìîâè. ϳä ÷àñ çàõîäó ïðåçåíòîâàíèé ñïðàâæí³é øåäåâð óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðó - äèòÿ÷à êíèãà - «Ëàä». Ïîäàðóâàâ ¿¿ ä³òÿì ìîëîäèé äí³ïðîïåòðîâñüêèé õóäîæíèê, ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ïðîåêò³â «Ìîëîäü Äí³ïðîïåòðîâñüêà - ð³äíîìó ì³ñòó» Âîëîäèìèð Êîðîëºâñüêèé.


p4

4 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß Â «Â²ÑÒ²-ÖÅÍÒв»

11.11.11. × åãî æäàòü îò ýòîé äàòû? ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ëþäè âñåãäà ñâÿçûâàëè ïîäîáíîå ñî÷åòàíèå öèôð ñ ðàçíûìè ìèñòè÷åñêèìè ÿâëåíèÿìè.  «Â²ÑÒ²-ÖÅÍÒв» ïðîøëà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, â õîäå êîòîðîé âûÿñíèëè, ÷òî æå íà ñàìîì äåëå ïðåäâåùàþò «øåñòü åäèíèö». Íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ îòâåòèëè áèîýíåðãåòèê Òàòüÿíà Äåìèíà, ïñèõîëîã-íóìåðîëîã Ëàðèñà Áðàíèöêàÿ, âåäè÷åñêèé àñòðîëîã Öåíòðà ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè «Ñîçíàíèå» - Ñîôèÿ Ïåïåíèíà

дению на Эверест. Здесь главное - сплоченность. Пассивным парам лучше удержаться от бракосочетания. Астролог Центра развития личности «Сознание» София Пепенина убеждена, что 11.11.11 день неординарный, непредсказуемый, это время извечной борьбы противоположностей: света и тьмы, любви и неприязни, трезвого рассудка и затмения разума. Но дата положи-

ЖЕНИТЬСЯ НЕ СТОИТ «Апокалипсис» 11.11.11 - отменяется, но день будет не из легких предупреждают участники конференции. Не зря же шесть единиц собрались в календаре. Например, психолог-нумеролог Лариса Браницкая считает, что это - «сверх меры», и хотя опасности дата не сулит, но стоит задуматься. Энергетика 11 ноября - положительна для развития человека как личности, однако жениться в этот день не стоит. А если последнего все-таки не избежать приготовьтесь к тому, что семейные отношения будут подобны восхож-

ÄÅÍÜ - ÓÑÏÅØÍÛÉ ÄËß ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ËÞÄÅÉ

тельна для тех, кто хочет распрощаться со старыми привычками, реализовать бизнес-проекты. Соединение Венеры и Меркурия - благоприятно для творческой деятельности.

ÍÎÂÈÍÈ ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÅÎÖ²ÍÅÍÍÈÉ ÏÎÄÂÈà Äâà íîâ³ ïàì’ÿòíèêè â³äêðèëè íà â³éñüêîâèõ ìîãèëàõ ó ñåëàõ Êðÿæîâå òà Ñòåïîâå. Íà óðî÷èñòîñò³ ç ö³º¿ íàãîäè, àáè âêëîíèòèñü çàãèáëèì ãåðîÿì òà ïîêëàñòè êâ³òè ïàì’ÿò³, ç³áðàëèñü ìàëî íå âñ³ ìåøêàíö³. Çà ñïîãàäàìè ñòàðîæèë³â, ó ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ òóò âåëèñÿ êðèâàâ³ áî¿. Íà êëàäîâèù³ â ñåë³ Ñòåïîâå îñòàíí³é ñïî÷èíîê çíàéøîâ ëåéòåíàíò Âàëåð³é dzíîâ’ºâ. Ó ñåë³ Êðÿæîâå ïîõîâàí³ ÷ëåíè åê³ïàæó ë³òàêà, ÿê³ çàãèíóëè íà òåðèòî𳿠Øèðîê³âñüêîãî ðàéîíó ó òðàâí³ 1944 ðîêó. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Ó ÒвÉÖ² ˲ÄÅв Íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ äâîõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó. Íà ïî÷àòêó ðîêó ³ç 35 ïîçèö³é ïî îáëàñò³ Äí³ïðîäçåðæèíñüê áóâ íà 34 ì³ñö³ ïî ñòâîðåííþ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó, ñüîãîäí³ æ ì³ñòî âõîäèòü äî òð³éêè ë³äåð³â. cmyk

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЫШ Интересной будет судьба детей, рожденных 11.11.11. Это люди «другого уровня», не свойственного нынешним украинцам. Ни

одна из житейских проблем не вызовет у них особых трудностей. Они будут материально независимы, однако, для того чтобы все складывалось хорошо, родившиеся 11 ноября должны

научиться сострадать. Это люди новой формации, и они пойдут по пути жизни европейского жителя - до 28 лет будут получать знания, а после 37 лет - создавать семьи.


р5

ЖИТТЯ МІСТА 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß

Îò îñòàíîâîê «ïî òðåáîâàíèþ» áóäåì îòâûêàòü ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÖÀÌ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ÏÐÎÅÊÒ ÍÎÂÎÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ ÑÕÅÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

МЕНЬШЕ ДЕНЕГ И ПЕРЕСАДОК В новой схеме от нынешних 155 маршрутов общественного автотранспорта останется 116. Однако руководитель транспортной комиссии горсовета Александр Беляев уверяет, что когда изменения вступят в силу, жители города будут чаще ездить без пересадок и меньше переплачивать. В проекте, разработанном управлением транспорта горсовета совместно с профильной депутатской комиссией и учеными Днепропетровского университета железнодорожного транспорта, 56 действующих сейчас маршрутов остались без изменений, еще 41 объединили существующие, и только 24 можно назвать новыми. И еще одна новость! В будущем горожанам придется отвыкать от остановок по требованию. После подведения итогов конкурса на регулярные пассажирские перевозки, весь транспорт, в том числе микроавтобусы, перестанет ездить в режиме марш-

ÃÎÐÎÄ ÊÓÏÈÒ 92 ÒÐÎËËÅÉÁÓÑÀ È 26 ÒÐÀÌÂÀÅÂ

ÍÎÂÈÍÈ ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

ßÊ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÑÓÁÑÈÄ²Þ ²ç ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó äî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà ïðèçíà÷åííÿì æèòëîâèõ ñóáñèä³é çâåðíóëîñÿ íà 30% ãîðîäÿí á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Òà öå äàëåêî íå âñ³, õòî ìຠïðàâî íà ¿¿ îôîðìëåííÿ. Íàãàäóºìî: ïðèéîì äî ñïåö³àë³ñòà óñòàíîâè çä³éñíþºòüñÿ çà ïîïåðåäí³ì çàïèñîì â óïðàâë³íí³ àáî çà òåëåôîíîì 4-22-50. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÇÁÓÄÓÞÒÜ ÕÐÀÌ Ó ì³ñò³ çâîäÿòü ñò³íè ñîáîðó íà ÷åñòü Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. Éîãî áóäå ñïîðóäæåíî ó â³çàíò³éñüêîìó ñòèë³. Ìîëèòèñÿ òóò çìîæóòü äî äâîõ òèñÿ÷ ïðèõîæàí îäíî÷àñíî. ̳ñöå áóä³âíèöòâà íà çàïðîøåííÿ ì³ñöåâîãî äóõ³âíèöòâà â³äâ³äàâ àðõ³ºïèñêîï Êðèâîð³çüêèé ³ ͳêîïîëüñüêèé ªôðåì. ³í âí³ñ êîðåêòèâè ç óëàøòóâàííÿ â³âòàðíî¿ ÷àñòèíè õðàìó é á³÷íèõ ïðèòâîð³â òà áëàãîñëîâèâ íàì³ñíèêà é áðàò³þ ÑâÿòîÂîëîäèìèðñüêîãî ÷îëîâ³÷îãî ìîíàñòèðÿ.

ÌÅËÊÈÕ «ÈÇÂÎÇ×ÈÊλ ÏÎÒÅÑÍßÒ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÅËßÅÂ, ðóêîâîäèòåëü òðàíñïîðòíîé êîìèññèè ãîðñîâåòà: - Èç íûíåøíèõ ïÿòè ìàðøðóòîâ, êîòîðûå ñîåäèíÿþò «Òîïîëü» ñ Ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäüþ ÷åðåç ïð. Ãàãàðèíà, ìû îñòàâèëè äâà, íî åãî áóäóò îáñëóæèâàòü áîëüøå åäèíèö òðàíñïîðòà. рутных такси, т.е. останавливаться там, где попросят пассажиры. Только на остановках. Контролировать ритм движения маршруток чиновники будут с помощью GPS и угрожают перевозчикам серьезными санкциями, если те будут нарушать правила. Но перед ужесточением условий необходимо привести в порядок 400 городских остановок общественного транспорта. Сделать это в мэрии хотят за частные деньги и уже приступили к поиску инвесторов.

ПО ИМЕННОМУ нят мелких «извозчиков». Перевозчикам, ПРОЕЗДНОМУ По оценкам директора КП «Днепрогортранс» Вячеслава Клименко, в новой маршрутной сети будут работать около 800 микроавтобусов. Это почти столько же, сколько сейчас. Поэтому ожидать каких-то грандиозных изменений в городском трафике было бы наивно. Однако власти полагают, что коммунальный электротранспорт или частные автобусы большой вместимости постепенно потес-

которые хотят работать в городской системе транспорта следующие 5 лет, власти уже сейчас поставили условия перейти на автобусы средней и большой вместимости. Кроме того, по подсчетам чиновников, за ближайшие 3 года Днепропетровск должен приобрести 92 троллейбуса и 26 трамваев. Три десятка троллейбусов город хочет купить уже в будущем году. Среди новаций, которые появятся в следующем транспортном

цикле, - именные проездные билеты, позволяющие целый день кататься на различных видах транспорта, и увеличение льготных проездных для студентов, их будут оплачивать из городского бюджета. Предполагается, что уже на этой неделе проект транспортной схемы будет утвержден решением исполкома и станет известен широкому кругу горожан. Однако действовать эти изменения начнут только в следующем году, после того как в декабре власти проведут конкурс на обслуживание всех городских маршрутов и станут известны имена фирм-перевозчиков.

ÄÎ ÄÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊί ÏÈÑÅÌÍÎÑÒ² É ÌÎÂÈ

«Â³ñò³» ñåðåä «Ë³òåðàòóðíî¿ íà䳿 Äí³ïðà» Дніпропетровський сайт gorod.dp.ua та Центральна міська бібліотека до Дня Êîðåñïîíäåíò «Â³ñòåé української писемності й Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» Àíô³ñà мови. Молоді таланти Áóêðåºâà ñòàëà ô³íàë³ñзмагались у номінаціях òîì ì³ñüêîãî êîíêóðñó проза та поезія. 40 поетів і «Ë³òåðàòóðíà íàä³ÿ письменників регіону поÄí³ïðà» дали свої твори для Конкурс стартував у участі. У фінал вийшли жовтні, його проводять лише 20 найкращих. Серед ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÆÓв ÎÁÐÀËÎ 20 ÍÀÉÊÐÀÙÈÕ них і кореспондентка «Вістей». Мета конкурсу: пропагувати новітню українську літературу, знайоми-

ти читача із творчістю наших земляків, українських поетів і прозаїків, а також дати шанс молодій українській літературі гідно представити себе в інформаційно-культурному просторі області і всієї України. Незабаром оберуть кращого поета і прозаїка.

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÎDzÃÐÀËÈ ÊÓÁÎÊ ÃÀÇÅÒÈ Ôóòáîë³ñòè ðàéîíó çìàãàëèñÿ íà êóáîê ðàéîííî¿ ãàçåòè «Íàø êðàé». Ó ô³íàë³ ç³éøëèñÿ íàéñèëüí³ø³ êîìàíäè – «Ñêîðóê À.Â.» òà «Ãåðìåñ». Ãðàâö³ ïîêàçàëè âèäîâèùíó ãðó òà ñïðàâæíþ ìàéñòåðí³ñòü. Ïåðåìîãëà êîìàíäà «Ñêîðóê À.Â.». Ôóòáîë³ñòè çðàä³ëè ÷åðãîâîìó çäîáóòêó, àäæå öåé ñåçîí äëÿ íèõ ùåäðèé íà ïåðåìîãè, òà ñôîòîãðàôóâàëèñÿ ç êóáêîì.

10 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó î 10.30 â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ îáëàñíî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó ï³äïðèºìñòâ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó çà ïðîãðàìîþ «Çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ÷åðåç ìåõàí³çì çäåøåâëåííÿ êîðîòêî-, ñåðåäíüî- òà äîâãîñòðîêîâèõ êðåäèò³â» çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. ʳðîâà, 1, ê³ì. 424.

ÄÅÍÜ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÊÀ 10 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó áóäå ïðîâåäåíî «Äåíü ïåðåäïëàòíèêà» ó öåíòðàõ ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà». Öüîãî äíÿ áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ êîíêóðñè, ðîç³ãðàø³ ëîòåðåé ñåðåä ïåðåäïëàòíèê³â. Çàïðîøóþòüñÿ âñ³ áàæàþ÷³.


р2

6 ЖИТТЯ НАВКОЛО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275)

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÛ

Ãîðîä áóäóùåãî: äîìà íà îáðûâàõ è âèñÿ÷èå ñàäû ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

ÃÎÒÓÞÒÜ ÄÎ ªÂÐÎ

ÀÅÐÎÏÎÐÒ Ç̲ÍÞªÒÜÑß Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó àåðîïîðòó ç’ÿâèòüñÿ íîâèé ì³æíàðîäíèé òåðì³íàë. Ïî÷àëèñü ðîáîòè ïî çàêëàäàííþ éîãî ôóíäàìåíòó. Áóä³âíèöòâî ïëàíóþòü çàâåðøèòè ó 2012 ðîö³. Íîâèé îá’ºêò ìàòèìå äâà ð³âí³ ç ðîçïîä³ëîì íà çîíè ïðèëüîòó ³ âèëüîòó ïàñàæèð³â. Íà òåðèòî𳿠òåðì³íàëó áóäóòü ðåñòîðàíè, êàôå, áàðè, ìàãàçèíè, çàëè äëÿ ïàñàæèð³â á³çíåñ-êëàñó, îô³ñè àâ³àêîìïàí³é òà á³çíåñ-öåíòð³â. Ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü íîâîãî òåðì³íàëó ñòàíîâèòèìå áëèçüêî 1 òèñ. îñ³á íà ãîäèíó. Ïðè öüîìó ³ñíóþ÷èé òåðì³íàë ïðèéìàòèìå âèêëþ÷íî âíóòð³øí³ ðåéñè.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀßÂÊÀ ÍÀ «ÒÅËÅÒвÓÌÔ» Öüîãî ðîêó íà çäîáóòòÿ Íàö³îíàëüíî¿ òåëåâ³ç³éíî¿ ïðå쳿 «Òåëåòð³óìô» íàä³éøëî 292 çàÿâêè. Ó òîìó ÷èñë³ äâ³ â³ä Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ òåëåðàä³îêîìïàí³¿. Íåùîäàâíî ïî÷àëè ðîçãëÿäàòè ðîáîòè. ¯õ îö³íþâàòèìóòü ó 37 íîì³íàö³ÿõ. Òàêîæ ïåðåäáà÷åíî 2 äîäàòêîâ³ íàãîðîäè. ○

ÏÐȯÄÓÒÜ ÍÀ Þ²ËÅÉ

ÄÈÐÅÊÒÎÐÈ ÒÅÆ Â×ÀÒÜÑß ²ç íàãîäè 20-ð³÷÷ÿ ë³öåþ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ïðè ÄÍÓ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà 11 ëèñòîïàäà ïðîéäå «êðóãëèé ñò³ë», íà ÿêèé ç`¿äóòüñÿ äèðåêòîðè ë³öå¿â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè. Âîíè îáì³íþâàòèìóòüñÿ äîñâ³äîì òà çìàãàòèìóòüñÿ ó çíàííÿõ.

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ Àâòîð - Ëèäèÿ Ëàãåðåâà, ðóêîâîäèòåëü - äîöåíò Âèêòîð Âîðîáüåâ

 ÀÐÀÁÑÊÈÕ ÝÌÈÐÀÒÀÕ ßÂÜÞ ÑÒÀÍÎÂßÒÑß ÑÀÌÛÅ ÑÊÀÇÎ×ÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÅÐÌÛ

(äèïëîì âûñøåãî óðîâíÿ)

Àâòîð - Åêàòåðèíà Áèëóøåíêî, ðóêîâîäèòåëü - ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü Îëüãà Øèëî

ÁÀÆÀªÌÎ ÏÅÐÅÌÎÃÈ

Åæå ãîäíî â ðàçíûõ âóçàõ Åæåãîäíî Óêðàèíû ïðîâîäèòñÿ ñìîòðêîíêóðñ äèïëîìíûõ ïðîåêòîâ âûïóñêíèêîâ àðõèòåêòóðíûõ è õóäîæåñòâåííûõ ñïåöèàëüíîñòåé.  îêòÿáðå 2011 ãîäà, þáèëåéíûé, äâàäöàòûé, ïðîøåë â Ïðèäíåïðîâñêîé àêàäåìèè ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû. Ïðîåêòû ñòóäåíòîâ ýòîãî âóçà íåîäíîêðàòíî âõîäèëè â ÷èñëî ëó÷øèõ. È â íûíåøíåì ãîäó îíè òàêæå îòìå÷åíû äèïëîìàìè. Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì «Â³ñòåé» îçíàêîìèòüñÿ ñ íåêîòîðûìè èç ýòèõ ðàáîò

Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó Äíåïðîïåòðîâñêîì è Çàïîðîæüåì âäîëü ðåêè ÿâëÿåòñÿ çîíîé, ãäå ìîæíî çàíèìàòüñÿ íîâàòîðñêèì ñåëåêöèîííûì çåìëåäåëèåì, âåäü Äíåïðîâñêèå ïîðîãè îêàçûâàþò áèîïîçèòèâíîå âîçäåéñòâèå íà âñå æèâîå è ÿâëÿþòñÿ óíèêàëüíûì ÿâëåíèåì Çåìëè. Ó÷åíûå ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ïðîñòðàíñòâî ó ïîðîãîâ íàñûñóùåñòâ, ñðåäè êîòîðûõ áûëè è Ñîãëàñíî îäíîìó èõ ïðîåêòîâ, ùåíî íåîáûêíîâåííîé ñîâåðøåííî ôàíòàñòè÷åñêèé ìèð äîèñòîðè÷åñêèå àêóëû.  ÷åñòü ýíåðãèåé. ýòîãî ìîðñêîãî õèùíèêà ñòóäåíòêà ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íà ãëàâíîì Ó÷èòûâàÿ ýòî, àâòîð ðàáîòû ïðåäëàãàåò óñòàíîâèòü çíàêîñòðîâå Äíåïðîïåòðîâñêà ïðåäëàãàåò âîçâåñòè â çäåøíèõ ñêóëüïòóðó àêóëüåãî çóáà. Òàêæå Ìîíàñòûðñêîì. Àâòîð ðàáîòû, ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñåëåíèÿõ çäåñü ðàçìåñòÿòñÿ ðàçíîîáðàçîïèðàÿñü íà èññëåäîâàíèÿ ïðîçðà÷íûå áàøíè ñ èçîãíóòûó÷åíûõ, óòâåðæäàåò - ýòî óíèêàëü- íûå ìóçåéíî-ýêñïîçèöèîííûå ìè, ïåðåëèâàþùèìèñÿ, êàê íîå ìåñòî.  ýïîõó Äðåâíåãî ìèðà êîìïëåêñû, òåàòð äèíàìè÷åñêèõ êðûëûøêè ñòðåêîçû, ñòåíàìè. ãîëîãðàìì, ãäå â âîçäóõå ïîñåòèåãî íàçûâàëè íå èíà÷å, êàê Èìåííî â íèõ áóäóò ðàñïîëîæåíû òåëè ñìîãóò óâèäåòü ñîáûòèÿ «Ñâÿùåííîé çåìëåé». Çäåñü âåðòèêàëüíûå àãðîýêîêîìïëåêñû. âîçâûøàëèñü ïèðàìèäû âûñîòîé äàëåêîãî ïðîøëîãî. Ïîÿâèòñÿ íà äî 70 ìåòðîâ è ïðîõîäèëè ñîâåòû Ìîíàñòûðñêîì è ðÿä óíèêàëüíûõ çîí, íàïðèìåð, ñåêòîð «Ôîðóìà âîæäåé. Èíòåëëåêòà» è «Õðàíèëèùå Ó÷èòûâàÿ áîãàòóþ ýíåðãåòèêó è Çíàíèé», êîòîðûå ðàçìåñòÿòñÿ â èñòîðèþ îñòðîâà, ñòóäåíòêà ïèðàìèäàõ. Íàéäåò ñåáå ìåñòî è ïðåäëîæèëà àâòîðñêóþ âåðñèþ çîíà Ðèñòàëèù, Äðåâíèõ Ìåòîäîâ åãî ðåêîíñòðóêöèè.  îñíîâå ñîçäàíèå ìèíè-çàïîâåäíîé çîíû Ëå÷åíèÿ, ïðèîñòðîâíûõ ïîäâîäíûõ àêâàðèóìîâ. Èíòåðåñíî, ÷òî ñ ðàñòèòåëüíûìè ïëàíòàöèÿìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïîñåòèòåëåé ýíäåìèêîâ è ðåëèêòîâ. Ïåðâûå ïðåäóñìîòðåí ýêîëîãè÷åñêè âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè è íèãäå áîëåå, ÷èñòûé òðàíñïîðò. à âòîðûå - ðàñòåíèÿ, ñîõðàíèâøè- Íî Ìîíàñòûðñêèé - íå åäèíñòâåííûé óíèêàëüíûé îñòðîâ. Ñòóäåíòåñÿ ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí. êà èñõîäèò èç ìàñøòàáíîé çàäà÷è: Êðîìå òîãî, íà îñòðîâå áóäåò ïðåâðàòèòü âñå îñòðîâà íà íàõîäèòüñÿ «Ïîëÿíà Ïàìÿòè» ñ Äíåïðå ìåæäó Äíåïðîïåòðîâñêîì óíèêàëüíûìè ñêóëüïòóðàìè èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, ôèãóðà- è Çàïîðîæüåì â ñèñòåìó òóðèñòè÷åñêèõ è ó÷åáíûõ ìàðøðóòîâ. ìè æèâîòíûõ, îáèòàâøèõ â Ðåêîíñòðóêöèÿ Ìîíàñòûðñêîãî ðåãèîíå ìíîãî òûñÿ÷åëåòèé ïåðâûé øàã íà ýòîì ïóòè. íàçàä, - ñóõîïóòíûõ è âîäíûõ

Òàêèå ñîîðóæåíèÿ íàïîìèíàþò ïðåäàíèÿ î âèñÿ÷èõ ñàäàõ Ñåìèðàìèäû.  áàøíÿõ âûñîòîé äî ïÿòèñîò ìåòðîâ ðàçìåñòÿòñÿ òåïëèöû ñ ïëàíòàöèÿìè äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ êóëüòóð áåç çåìëè. Êîðíåâûå ñèñòåìû ðàñòåíèé áóäóò â ñâîåîáðàçíûõ ïåíàëàõ, êóäà ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ óñòðîéñòâ ïîäàäóò ïèòàòåëüíóþ âîçäóøíóþ ìàññó. Ïîäîáíûå ñòðîåíèÿ ìîãóò íàõîäèòüñÿ íà íåáîëüøèõ ó÷àñòêàõ, ôóíêöèîíèðóþò êðóãëûé ãîä, òî åñòü ïðèíîñÿò óðîæàé çà óðîæàåì. Òàêèå ôàíòàñòè÷åñêèå ôåðìû - áóäóùåå àãðîíîìèè, à åùå - óäèâèòåëüíîå àðõèòåêòóðíîå óêðàøåíèå ýêîïîñåëåíèé. Êðîìå òîãî, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî çäàíèå áóäåò èñïîëüçîâàòü ðàçíûå òèïû ýíåðãèè è ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàòü ñåáÿ.

 ÁÀØÍßÕ ÐÀÇÌÅÑÒßÒÑß ÀÃÐÎÊÎÌÏËÅÊÑÛ


р3

ЖИТТЯ НАВКОЛО 7

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

ÆÈÇÍÜ Â «ÒÅÐÌÈÒÍÈÊÅ»

çäàíèÿ ïðåêðàñíî âïèøóòñÿ â ïðèðîäíûé ïåéçàæ. Îñîáàÿ òåìà - äîìà, âèñÿùèå íà îáðûâå.  îáû÷íûõ óñëîâèÿõ òàêèå ó÷àñòêè çåìëè ñòðîèòåëè îáõîäÿò ñòîðîíîé. Ñòóäåíòêà æå â ñâîåì ïðîåêòå ïðåäëàãàåò íà ïåðâûé âçãëÿä íåâîçìîæíîå «ïîâèñøèå» íàä îòêîñîì ãðóïïû äîìîâ, êàê îäíîýòàæíûõ, òàê è äâóõýòàæíûõ. Ýòè ñîîðóæåíèÿ ïîõîæè íà ñîòû, êîòîðûå ëèáî âèñÿò íà êîíñîëÿõ, ëèáî ñïåöèàëüíûì ìåòîäîì âæèìàþòñÿ â ñêëîí. ×òî ïðèìå÷àòåëüíî, äîìèêè àâòîíîìíû, èñïîëüçóþò ýíåðãèþ çåìëè è ðàçëè÷íûõ ñòèõèé.

ÎÁÌ²Í ÄÎѲÄÎÌ

ÅÊÎËÎÃÈ Â ÐÎÇÄÓÌÀÕ

ÑËÀËÎÌ Â ÁÀËÊÅ Àâòîð - Íàäåæäà ×åðêàññêàÿ, ðóêîâîäèòåëü - ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü Îëüãà Øèëî Óðîâåíü ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé äàæå â òðîïèêàõ ïîçâîëÿåò âîçâîäèòü îáúåêòû äëÿ çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà. Íàø ðåãèîí íàõîäèòñÿ íàìíîãî ñåâåðíåå, íî è â íåì çèìà çà÷àñòóþ ìàëîñíåæíàÿ, ïîòîìó ñòðîèòåëüñòâî ãîðíîëûæíîãî öåíòðà - îïðàâäàííàÿ íåîáõîäèìîñòü.  ñëó÷àå ðåàëèçàöèè ñëåäóþùåãî ñòóäåí÷åñêîãî ïðîåêòà, Äíåïðîïåòðîâñê âïîëíå ìîæåò ñòàòü îäíèì èç ãîðíîëûæíûõ öåíòðîâ Óêðàèíû. Êðûòûé êîìïëåêñ äëÿ ýòîãî âèäà ñïîðòà ñïîñîáåí ïîäàðèòü æèòåëÿì îáëàñòè âîçìîæíîñòü êðóãëûé

ãîä êàòàòüñÿ íà ëûæàõ â ðîäíîì ðåãèîíå. ×óäî-ñîîðóæåíèå ïðåäëàãàþò ðàçìåñòèòü íà ñêëîíå áàëêè Åâïàòîðèéñêîé, íåäàëåêî îò àýðîïîðòà. Ãîðíîëûæíûé ñêëîí áóäåò øèðèíîé îò 50 äî 70 ìåòðîâ, âûñîòîé äî 15. Íà âåðøèíó ëûæíèêîâ äîñòàâÿò äâà òèïà ïîäúåìíèêîâ.  êîìïëåêñ âîéäóò òàêæå êðûòûé êàòîê ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì, òîðãîâûé öåíòð, áàññåéí, òðåõçâåçäî÷íàÿ ãîñòèíèöà è ãàðàæ.  öåíòðå óñòàíîâÿò ñìîòðîâóþ áàøíþ, ïîäíÿâøèñü íà êîòîðóþ, ïîñåòèòåëè ãîðíîëûæíîãî «êóðîðòà» ñìîãóò óâèäåòü Äíåïðîïåòðîâñê ñâåðõó.

Åêîëîãè øóêàþòü ñïîñîáè â³äíîâëåííÿ åêîñèñòåìè Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Äëÿ öüîãî â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äêðèëàñü ì³æíàðîäíà åêîëîã³÷íà êîíôåðåíö³ÿ ç ó÷àñòþ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ôàõ³âö³â. Âîíè îáãîâîðþâàòèìóòü ñïîñîáè â³äíîâëåííÿ åêîñèñòåìè. Âò³ì, â³ò÷èçíÿí³ íàóêîâö³ ïåðåêîíàí³: çàïîðóêîþ ïîë³ïøåííÿ ñòàíó äîâê³ëëÿ â êðà¿í³ ïîâèííî ñòàòè ïðàâèëüíå çàêîíîäàâñòâî. Àäæå öå ïèòàííÿ ïîòðåáóº äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè. ○

ÌÀÍÄÐÈ ÍÀ ϲÂͲ×

ϲØÊÈ ÄÎ ÀÐÊÒÈÊÈ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ìàíäð³âíèê Ñåðã³é Ãîð䳺íêî ìຠíàì³ð äî Àðêòèêè ä³ñòàòèñü ï³øêè. Ñâîþ ïîäîðîæ â³í ïðèñâÿ÷óº 100-ë³òòþ ïåðøî¿ ðîñ³éñüêî¿ åêñïåäèö³¿ íà ϳâí³÷íèé ïîëþñ, ÿêó î÷îëèâ Ãåîðã³é Ѻäîâ. Ñòàðò åêñïåäèö³¿ ïðèçíà÷åíî íà ñ³÷åíü 2012 ðîêó. Ïî÷íåòüñÿ âîíà ç ñåëèùà Ѻäîâî Íîâîàçîâñüêîãî ðàéîíó, íàçâàíîãî â ÷åñòü ðîñ³éñüêîãî ã³äðîãðàôà é ïîëÿðíîãî äîñë³äíèêà.

ÀÂÒÎÄÐÎÌ ÂÌÅÑÒÈÒ 125 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ ÀÂÒÎÄÐÎÌ Àâòîð - Äàðüÿ Çóáåíêî, ðóêîâîäèòåëü - ïðîôåññîð Ãåîðãèé Êëîïêî Ñðåäè ðàáîò åñòü è ïðîåêò àâòîäðîìà «Ôîðìóëà-1», âìåùàþùèé 125 òûñÿ÷ çðèòåëåé. Åãî òðèáóíû, âûïîëíåííûå â âèäå âèñÿ÷èõ êîíñòðóêöèé, áóäóò ñîñòîÿòü èç 11 îòäåëüíûõ áëîêîâ ïî 5 ñåêòîðîâ âìåñòèìîñòüþ 23 òûñ. ÷åëîâåê êàæäûé. Ðàñïîëîæàò àâòîäðîì íà îñòðîâå Ëåíèíà, â ìåñòå ñëèÿíèÿ Äíåïðà è Ñàìàðû. Êîìïëåêñ èìååò ñëîæíóþ ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íóþ ñòðóêòóðó, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ 5 ãëàâíûõ çîí: ãîíî÷íûé

ÍÎÂÈÍÈ

(äèïëîì âûñøåãî óðîâíÿ)

Àâòîð - Âèêòîðèÿ Êîøåâåíêî, ðóêîâîäèòåëü - äîöåíò Âèêòîð Âîðîáüåâ Åùå îäíî íåîáû÷íîå ïîñåëåíèå ñîñòîèò èç äîìèêîâ, êîòîðûå â áóêâàëüíîì ñìûñëå íå âèäíû. Îíè «ñðîäíèëèñü» ñ çåìëåé è íàïîìèíàþò - òî ïîäíÿâøèåñÿ íàä ãðóíòîì òåðìèòíèêè, òî ïîãðóæåííûå â çåìëþ ôàíòàñòè÷åñêèå æèëûå êîêîíû, âûãëÿäûâàþùèå èç-ïîä ñëîÿ ïî÷âû. Ïîäîáíûå äîìà íå âûìûñåë òàêèå ñîîðóæåíèÿ óæå ïðîåêòèðóþòñÿ íà Çàïàäå. Îíè î÷åíü óäîáíû. Çäåñü, íàïðèìåð, ìåíüøå ÷óâñòâóþòñÿ æàðà è õîëîä, æèëèùå òðåáóåò ìèíèìóì ðåìîíòà - êðàñèòü åãî ñíàðóæè âîîáùå íå íóæíî. Ðàñòåíèÿ âîçëå

òðåê, àäìèíèñòðàòèâíî-äåëîâîé è òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð, ðåêðåàöèîííóþ çîíó ñ àêâàïàðêîì è ÿõò-êëóáîì, ãîðîäñêîé ïîäçåìíûé ïàðêèíã. Àâòîäðîì ãîòîâ îáñëóæèâàòü íå òîëüêî Äíåïðîïåòðîâñê èëè Óêðàèíó, íà íåì ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ìàñøòàáíûå âñåìèðíûå ñîðåâíîâàíèÿ. Çäåñü æå êîìïëåêñ ãîñòèíèö, ñïåöèàëüíûå âåðòîëåòíûå ïëîùàäêè, ïðè÷àëû äëÿ êàòåðîâ è æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÂÈÊÒÎÐ ÂÎÐÎÁÜÅÂ, äîöåíò, çàâåäóþùèé êàôåäðû àðõèòåêòóðíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ÏÃÀÑÀ:

- Ñòóäåíòû àêàäåìèè, çàâîåâàâøèå äèïëîìû ïåðâîé ñòåïåíè, ðàáîòàëè â ðàìêàõ ðÿäà ïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå - ïðîãðàììû «Äíåïðîâñêèå ïîðîãè». Îíà îïèðàåòñÿ íà íîâåéøèå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè àðõèòåêòóðíî- ãðàäîñòðîèòåëüíîé ýêîëîãèè, èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ, ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ è äðóãèõ òåíäåíöèé, ïðîÿâëÿþùèõ ñåáÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà è ïðèðîäû. Ýòî íîâûé ïîäõîä ê ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó, â åãî îñíîâó çàëîæåíî ñîçäàíèå íà Äíåïðîâñêèõ ïîðîãàõ ïîñåëåíèé íîâîé ôîðìàöèè, îòâå÷àþùèõ îáùåñòâó áóäóùåãî.

ÁÅÇ Íů ͲßÊ

ÍÀ ÏËÀÂÓ×ÈÕ Ë²ÊÀв ÏÐÎ ÔÅÐÌÀÕ ÂÛÐÀÑÒßÒ ÙÈÒÎÂÈÄÊÓ Ï³âòîðè òèñÿ÷³ ë³êàð³â ç óñ³º¿ ÆÅÌ×Óà Óêðà¿íè ïðè¿õàëè äî îáëàñíîãî ÄÅÒÈ ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ (äèïëîì âûñøåãî óðîâíÿ) Àâòîð - Èðèíà Èñàåâà, ðóêîâîäèòåëü - äîöåíò Âèêòîð Âîðîáüåâ Àâòîð ñëåäóþùåãî ïðîåêòà ïðåäëàãàåò ñîçäàòü ýêîïîñåëåíèå íà âîäå, íà îñòðîâàõ, ïîõîæèõ íà ïëàâó÷èå êîðàáëè. Îíè ìîãóò áûòü êàê ñòàöèîíàðíûìè, âîçâåäåííûìè íà ñâàÿõ, òàê è ïîäâèæíûìè - â çàâèñèìîñòè îò çàäà÷ ïåðåìåùàòüñÿ íà òîò èëè èíîé ó÷àñòîê Äíåïðà. Ïî çàäóìêå ñòóäåíòêè, âîäíûå

ïîñåëåíèÿ áóäóò ñàìîîêóïàòüñÿ, âåäü íà íèõ ðàçìåñòÿòñÿ íå òîëüêî æèëûå êîìïëåêñû, âìåùàþùèå äî íåñêîëüêèõ ñîòåí æèòåëåé, íî è ïëàâó÷èå ôåðìû. Îíè ðàñêèíóòñÿ âîêðóã îñòðîâà, êàê ëåïåñòêè îãðîìíîãî öâåòêà. Çäåñü áóäóò âûðàùèâàòü âîäîðîñëè äëÿ ôàðìàöåâòèêè è õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå íåêîòîðûå òèïû ðå÷íûõ

îðãàíèçìîâ, â òîì ÷èñëå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðå÷íîãî æåì÷óãà è ïåðëàìóòðà. Ôîðìà ôåðì è æèëûõ äîìîâ îñòðîâíîãî ïîñåëåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ ðàçíàÿ - îíà çàâèñèò îò âèäà ýíåðãèè, âûðàáàòûâàåìîé âîäîé è ïîðîãàìè. Çäàíèÿ áóäóò àêêóìóëèðîâàòü è ïåðåðàñïðåäåëÿòü ýòó ýíåðãèþ íà íóæäû ôåðìû è æèòåëåé.

öåíòðó íà íàóêîâî-ïðàêòè÷íó êîíôåðåíö³þ, àáè îáãîâîðèòè ïèòàííÿ ë³êóâàííÿ é ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü ùèòîâèäíî¿ çàëîçè. Ó÷åí³ ïðåäñòàâèëè íîâ³ äîñë³äæåííÿ ïî áîðîòüá³ ç äåô³öèòîì éîäó â îðãàí³çì³ òà ñâî¿ áà÷åííÿ ùîäî ¿õ âïðîâàäæåííÿ ó ë³êóâàëüí³é ïðàêòèö³.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

21.35 Т/с «Брак по завещанию 2» 23.55 «Позаочі» 00.55 Х/ф «Желание»

УТ1

1+1

9 КАНАЛ

ИНТЕР

34 КАНАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

УТ1

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но= вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Тайны следствия 9» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели...» 13.35 Д/с «Детективы» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Летучий отряд» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 19.05 Т/с «Дар» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 20.50 «Футбол. Сборная Украины = сборная Австрии» 23.10 Д/с «Моя страна» 23.35 Д/ф «Э.Рязанов. Женские истории» 00.35 Х/ф «Днепровский рубеж»

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Приключения хозяина времени» 07.15, 07.40 М/с «Бэн10»

08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.30 «lady drive» 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час «пик» 11.10, 17.10 «Ударная сила» 11.55 «Угон» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.05 Т/с «Охотники за древностями» 15.00, 19.00 Т/с «Гаишники» 21.10 «Улетное видео по=русски» 21.30 Х/ф «Красная жара» 23.20 «Comedy club» 00.15 «Вторжение динозавра» 01.55, 02.45 Т/с «Гении мести3» 03.30, 04.45 Х/ф «Грех»

11 КАНАЛ 06.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Фикс и Фокси» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.40 «Слава и боль» 08.10 «Два берега» 09.10, 23.50 Т/с «Счастливы вместе» 10.55, 19.40 Т/с «Папины дочки» 12.00 Т/с «Кадеты» 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска2» 14.50 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Teen Time 16.00 Т/с «Друзья» 17.00 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55, 22.00 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Музыкальный цикл «Злагода, що співає!», 1 с. 21.00 «Васильевский остров» 22.50 Новый взгляд

1+1 07.00, 08.00, 17.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Тимон и Пумба» 10.00, 17.45 «Семейные мелодрамы» 10.55, 18.35 «Не ври мне = 2» 11.50 «Честно» 12.45 «Иллюзия безопасности» 13.45, 01.35 Т/с «Любить Анну» 14.40 «Мой сможет» 16.00 «Мама в законе» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 «Меняю жену = 4» 22.35 «Деньги» 23.55 Х/ф «Красный след»

СТБ 07.55, 14.50 «Необъяснимо, но факт» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах»

10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.50 Х/ф «Женатый холостяк» 13.50, 19.10 «Мистические истории=3» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна=Новости» 20.10 «Свадебные битвы» 22.40 «Правила жизни» 23.40 Т/с «Доктор Хаус» 00.40 Т/с «Адвокат»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «IQ» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я = путешественник» 09.15 «Слава и боль» 09.45 «В дороге» 10.05 «Кулинарный преферанс» 10.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 11.00 «Семейные драмы» 12.00 М/с «Мало Корриган» 12.30 «МWПарад» 13.30 «Изюминка» 14.00 Х/ф «Тени прошлого», 2 с. 15.00 «Дело моей жизни» 16.00 «Вполне естественно» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «Эпикриз» 17.30, 20.00 «Громкое дело» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автоэксперты» 21.30 «Совет безопасности» 21.45 «Ты сможешь!» 22.00 «Жадность» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Будем жить!» 00.45 Т/с «Нина»

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

11.25 13.00 14.35 16.10 17.50 19.40 22.30

Сх. 07.11 Зах. 16.13 Трив. дня 09.02 TET 07.00, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.30 М/с «Пукка» 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05, 21.35 Т/с «Сплит» 10.30 Comedy Woman 11.25 Женская лига 11.55 Т/с «Хор» 12.45 Твою маму! 13.15 Маша и модели, 56 с. 13.55, 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.55 Дом=2 16.45, 19.50, 21.10 Т/с «Универ» 18.10 Маша и модели, 57 с. 20.45, 23.45 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Закрытая школа» 22.55 Т/с «Ворота» 00.15 Дом=2. Спецвыпуск 00.40 До рассвета

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15,Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Приключения Петрова и Васеч кина», 1 с. 12.00 Шлягер= парад 14.20, 16.50 М/ф 15.30 Х/ф «Приключения Петрова и Васеч кина», 2 с. 17.30 Д/ф «Отдых на пять звезд» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Азбука здоровья 18.30, 23.20 Тема дня 19.40 «Власть. «Доступно и откровенно» 20.15 Днепропетровщина презентует 21.05 Советы доктора Евтушенко 22.00 Х/ф «Черная розаэмблема печали, красная розаэмблема любви» 2 с.

ICTV

5 КАНАЛ

07.40 Деловые факты 07.50 Ты не поверишь! 08.45, 12.45, 23.00 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10 Спорт 09.30, 19.15 Чрезвычайные новости 10.35 Х/ф «Полицейский из Бевер ли Хиллз3» 12.35, 13.00 Анекдоты по=украински 13.20 Comedy Club 14.20, 20.10 Т/с «Морские дьяволы5» 16.35 Т/с «Мент в законе» 18.45 Факты. Вечер 22.30 Т/с «Такси» 23.15 Х/ф «Прямая и явная угроза»

06.01, 21.40 «Время=Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «По= года на курортах» 06.30 «Утро на 5=м» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс=конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор=ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.55 «Портреты» с Сергеем Дорофеевым

Зах. 11.04 Сх. 19.57 Повний міс. 10 листопада 23.30 «Территория закона» 23.55 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот=новости»

Х/ф «Любовью за любовь» Х/ф «Портрет с дождем» Х/ф «Бешеные деньги» Х/ф «Белый ворон» Х/ф «Повторная свадьба» Х/ф «Победа» Х/ф «Тегеран43»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20, 01.00 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Поле чудес» 16.55 «Федеральный судья» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.40 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Фурцева» 22.35 «Судьба на выбор» 23.45 «Познер» 00.50 Ночные новости

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Пятницкий» 10.00, 21.15 Т/с «Вендетта порусски» 11.00 Дорожный патруль 13.00 Ток=шоу «Пусть говорят. У Вечного огня» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 22.15 Х/ф «Сокровище Амазонки» 00.20 Х/ф «Туман»

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Странная женщина» Телемагазин ○

27 КАНАЛ

ENTER

05.45, 10.10 Твой хит 06.00 Журфикс 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.40 24 часа Бизнес 07.20, 08.55, 16.20, 18.25, 20.10, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.25 «Життя зі знаком +» 07.55 Экспедиция вокруг света. Три в одном 09.00, 20.50 Хит=парад дикой природы 11.20 Красивейшие острова мира 12.15 Взгляд в будущее 15.45 «Здоровый способ жизни» 16.25, 19.55 М/ф 16.45 Х/ф «Фараон» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 «Новости DW» 20.15 Сильные мира сего 21.50 Детство в дикой природе

НТВМИР

Іменинники дня: ІВАН, КУЗЬМА, ЮЛІЯ, ЯКІВ,СЕРГІЙ, КІРА

03.55 «НТВ утром» 06.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю» 07.05 Нереальная политика 07.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происше= ствие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Александр Журбин. Мелодии на память 09.05 «Программа = Максимум» 10.05 «Русские сенсации» 11.35 «Судебный детектив» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Пятницкий», 9, 10 с. 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей11». 23.30 Своя игра 00.20 Честный понедельник 01.10 Т/с «Проклятый рай» 02.25 Т/с «Королева Марго», 11 с. 03.25 «Один день. Новая версия» 06.00 06.30 08.20 10.55

НТН

06.01, 21.40 «Время=Тайм» 06.30 «Утро на 5=м» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» ○

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 1 с. 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40 «Правда жизни» 09.10, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.05, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 12.35 Т/с «CSI: НьюЙорк» 13.25 Т/с «Моя граница» 15.35 Х/ф «Дела Лоховского» 16.10 Х/ф «Приморский бульвар» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 20.20 Т/с «CSI: Майами 8» 00.20 Х/ф «Девушка с татуировкой драко на»

5 КАНАЛ

10.30, 11.30, 12.30 «Пресс=конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.15 «Энергонадзор» 18.45 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Украинские страсти» 23.40 «Автопилот=тест» 00.25 «Автопилот=новости» 00.35 «Обзор прессы»

51 КАНАЛ

Зах. 10.24 Сх. 18.52 Пов. міс 10 листопада

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15 За и против 09.45, 14.20, 16.50 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Д/ф «Антропология» 11.35 Х/ф «Калина красная» 13.15, 15.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 13.30 Время советов 15.30 Х/ф «Приключения Петрова и Васеч кина», 1 с. 17.30 Д/ф «Отдых на пять звезд» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Советы доктора Евтушенко 21.50 Спешите делать добро 22.10 Х/ф «Черная розаэмблема печали, красная розаэмблема любви», 1 с.

Вівторок, 15 листопада 07.00, 07.30, 08.00, 12.00,18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.35 Свет 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д.Гордона 12.10, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.30 Желаем счастья 12.50 Темный силуэт 13.05 Книга.ua 13.25 Х/ф «Выстрел в спину» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Подранки» 17.20 Т/с «Приключения мага» 19.00 О главном 19.40 К 60=летию украинского телевидения. Тарапунька и Штепсель. 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс=минус 21.30 Мир спорта 21.40 221 22.00 221. Неделя 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 01.45 Телеакадемия

TET

07.15 «Автотема» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я = путешественник» 09.15 «Военная тайна» 10.30 «Гамма вкуса» 11.00 «Семейные драмы» 12.00 М/с «Мало Корриган» 12.30 «Медикус» 13.00 «Мистическая Азия» 13.30 «Культура вкусов» 14.00 Х/ф «Тени прошлого», 1 с. 15.00, 20.00 «Громкое дело» 16.00 «Калейдоскоп дикой природы» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «Карданный вал» 17.30 «Стелла = чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 21.50 «Злагода», що співає!» 22.00 «Независимое расследование» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.10 Т/с «Нина» 01.00 «МWПарад» 01.45 «Космические истории»

Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com.

07.00, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.30 М/с «Пукка» 08.00 Телепузики 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05, 13.55 Одна за всех 10.30 Comedy Woman 11.25 Женская лига 11.55 Т/с «Хор» 12.45 Твою маму! 13.15 Маша и модели, 55 с. 14.25, 16.45, 19.50, 21.10 Т/с «Универ» 14.55 Дом=2 18.10 Маша и модели, 56 с. 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 20.45 Т/с «Реальные пацаны» 21.35 Т/с «Сплит» 22.00 Т/с «Закрытая школа» 22.55 Т/с «Ворота» 23.45 Дурнев +1 00.15 Дом=2. Спецвыпуск

07.20, 14.40 «Необъяснимо, но факт» 08.20, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.20 Х/ф «Бабье лето» 13.40, 19.10 «Мистические истории=3» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна=Новости» 20.10, 22.40 «Феномен. Неизвестная версия» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 00.00 Т/с «Адвокат» 01.50 «Вiкна=Спорт»

11 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.15, 13.05, 19.10, 00.50 Спорт 09.20 Анекдоты по=украински 09.55, 13.10 Т/с «Русский дубль» 12.55 На равных 14.45 Х/ф «Брестская крепость» 18.45 Факты. Вечер 19.15, 00.55 Чрезвычайные новости 20.15 Т/с «Морские дьяволы5» 22.45 Свобода слова 01.55 Т/с «Герои4»

СТБ

06.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.35 Kids’ Time 06.40, 07.40 «Подъем» 06.45 М/с «Фикс и Фокси» 07.15 «Экономика в деталях» 08.50 «Родительский клуб» 09.10 Фабрика Зiрок=4 12.55 Т/с «Кадеты» 13.55 М/с «Бэтмен» 14.30 М/с «Маска2» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Друзья» 16.55 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55, 22.15 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.40 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.00 Т/с «Папины дочки» 21.00 «Дело вкуса» 22.00 «Ваш адвокат» 22.40 Аферисты 23.40 Т/с «Счастливы вместе»

ICTV

07.00, 08.00, 17.00, 19.30, 00.10 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Тимон и Пумба» 09.25 «Смакуємо» 10.00, 17.45 «Семейные мелодрамы» 10.55 «Мир наизнанку = 2: Индия» 11.50, 17.20 «Шесть кадров» 12.15 Х/ф «Я не я» 16.00 «Мама в законе» 18.35 «Не ври мне = 2» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 «Холостячки. Новая любовь» 22.25 «Иллюзия безопасности» 23.25 «Tkachenko.ua» 00.25 Х/ф «Любовник»

06.00 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25 М/с «Приключения хозяина времени» 07.15 М/с «Железный человек» 07.40 М/с «Бэн 10» 08.00 «Днепр=футбол» 08.30 «Алеф = в наше время» 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час «пик» 11.10, 17.10 «Ударная сила» 11.55 «БОЛФУТ» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.05 Т/с «Охотники за древностями» 15.00, 19.00 Т/с «Гаишники» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 21.10 «Улетное видео по=русски» 21.30 Х/ф «Конец света» 23.50, 00.40 Т/с «Вспомни будущее» 01.30 Т/с «Гении мести2» 02.15 Т/с «Гении мести3» 03.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 03.25 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.40 Х/ф «Наталка Полтавка» 04.50 Х/ф «Киевские просители»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Тайны следствия 9» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... 13.35 «Судебные дела» 14.30 Х/ф «В твоих глазах» 16.20 «Жди меня» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 19.05 Т/с «Дар» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 20.35 Т/с «Девичья охота»

Сх. 07.10 Зах. 16.15 Трив. дня 09.05

Понеділок, 14 листопада 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.40 Найди себя 07.45 Мечты сбываются 07.50 М/ф 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.40 Точка зрения 10.00 «Легко быть женщиной» 10.40 Битва наций 10.55 Шеф=повар страны 12.10, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.30 Право на защиту 13.05 Х/ф «Сорок первый» 14.35 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Иваново детство» 17.20 Т/с «Приключения мага» 19.05 After Live 19.25 Атака магии 19.55 Караоке для взрослых 20.40 Сельсовет 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Плюс=минус 21.30 Мир спорта 21.40 221 22.00 «Смех до колик в Год кролика» 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица

Іменинники дня: АФОНІЙ, МАРКІЯН 18.10 Х/ф «Квартет Гварнери» 21.00 Х/ф «Без права на ошибку» 22.30 Х/ф «Фронт без флангов»

НТН

27 КАНАЛ

06.10 «Легенды бандитского Киева» 06.35 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 2 с. 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами 8» 12.35, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.35 Т/с «Моя граница» 15.50 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 18.30 «Речовий доказ» 00.20 Х/ф «Коварный враг»

06.00 «Життя» 06.20, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 18.25, 20.45 «Днепровская не= деля» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 Экспедиция вокруг света. Три в одном 10.10, 15.45 Твой хит 11.10, 21.50 Детство в дикой природе 12.10 Взгляд в будущее 16.35 Х/ф «Шантажист» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.15 Сильные мира сего 20.50 Хит=парад дикой природы 23.20 СHATRIX

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.35 Главная дорога 07.05 Русская начинка 07.35, 13.35, 16.35, 02.05 Обзор. Чрезвычай= ное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.35 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 10.05 Т/с «Основная версия», 9 с. 11.35 «Судебный детектив» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «Пятницкий»,11 с. «Противосто яние», 12 с. «Возвращение» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 23.30 Своя игра 00.20 «ГРУ. Тайны военной разведки». Фильм четвертый «Бомба для «папочки». Воз= мездие за линией фронта» 01.15 Т/с «Проклятый рай» 02.30 Т/с «Королева Марго», 12 с 03.25 «Один день. Новая версия»

ENTER 06.00 06.30 09.30 11.05 11.35 13.10 14.50 16.35

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Слезы капали» Телемагазин Х/ф «Бешеные деньги» Х/ф «Позови меня в даль светлую» Х/ф «Повторная свадьба» Х/ф «Мы из джаза»

ОРТ М 07.05 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20, 01.00 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Фурцева» 16.55 «Федеральный судья» 18.20 Выборы = 2011 г. 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.40 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «По ту сторону света» 23.45 Ночные новости 00.05 «На ночь глядя»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Пятницкий» 10.00, 21.15 Т/с «Вендетта порусски» 11.00 Т/с «Ментовские войны 3» 13.00 Ток=шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 23.50 Т/с «Событие» 00.45 Х/ф «Сокровище Амазонки»


р5

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

20.35 Т/с «Девичья охота» 21.35 Т/с «Брак по завещанию2» 23.55 Д/с «Секретные территории»

УТ1

14.40 «Мой сможет» 16.00 «Мама в законе» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15, 22.30 «От босячки к леди = 2» 23.25 Х/ф «Почти как люди» 01.50 Т/с «Новости»

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Приключения хозяина времени» 07.15, 07.40 М/с «Бэн10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час «пик» 11.10, 17.10 «Ударная сила» 11.55 «Угон» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.05 Т/с «Охотники за древностями» 15.00, 19.00 Т/с «Гаишники» 21.10 «Улетное видео по=русски» 21.30 Х/ф «Коммандо» 23.10 Х/ф «Красная жара» 01.00, 01.50 Т/с «Гении мести3» 02.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 03.30 «Сумасшедшая скрытая камера» 04.10, 05.05 Х/ф «Сад Гефсиманский»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Генеральская внучка» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели...» 13.35 Д/с «Детективы» 14.15 «Семейный суд» 15.10 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Летучий отряд» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 19.05 Т/с «Дар» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях»

34 КАНАЛ

1+1

Четвер, 17 листопада УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 О главном 09.55 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.40 Аудиенция. Страны от А до Я 13.05 Шаг к звездам. Евровидение 13.50 Х/ф «Емельян Пугачев», 1 с. 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Охота на лис» 17.20 Т/с «Приключения мага» 19.05 Концерт к 60=летию украинского теле= видения, 2 ч. 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс=минус 21.30 Мир спорта 21.40 221 22.00 Богатырские игры 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 01.45 Телеакадемия

ИНТЕР 07.00, 08.00, 09.00,12.00 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Генеральская внучка» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели...» 13.35 Д/с «Детективы» 14.15 «Семейный суд» 15.10 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Летучий отряд» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 19.05 Т/с «Дар» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 20.35 Т/с «Девичья охота» 21.35 Т/с «Брак по завещанию» 23.55 Д/с «Жадность»

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Приключения хозяина времени» 07.15, 07.40 М/с «Бэн10»

08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час «пик» 11.10, 17.10 «Ударная сила» 11.55 «Угон» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.05 Т/с «Охотники за древностями» 15.00, 19.00 Т/с «Гаишники» 21.10 «Улетное видео по=русски» 21.30 Х/ф «Вспомнить все» 23.35 Х/ф «Без компромиссов» 01.25, 02.15 Т/с «Гении мести3» 03.05 «Секс с Анфисой Чеховой» 03.55 «Сумасшедшая скрытая камера» 04.10, 05.05 Х/ф «Сад Гефсиманский»

11 КАНАЛ 06.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Фикс и Фокси» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.40 «Мастерская здоровья» 08.10 «Ваш адвокат» 08.25 «Открытия, которые изменили мир» 09.10, 23.45 Т/с «Счастливы вместе» 10.55, 19.45 Т/с «Папины дочки» 12.00 Т/с «Кадеты» 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска2» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Друзья» 16.55 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Музыкальный цикл «Злагода», що співає!», 2 с. 21.00 «Звездные мамы» 22.00 «Васильевский остров» 22.40 Мечты сбываются

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Тимон и Пумба» 10.05, 17.40 «Семейные мелодрамы» 11.00, 18.30 «Не ври мне = 2» 12.00 «Честно» 12.55 «Иллюзия безопасности. Колдовская работа» 13.45 Т/с «Любить Анну» 14.40 «Мой сможет» 16.00 «Мама в законе» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50, 01.50 Т/с «Интерны» 21.15 «Четыре свадьбы» 22.20 «Удиви меня» 23.50 Х/ф «28 дней спустя»

Сх. 07.15 Зах. 16.11 Трив. дня 08.56 СТБ

07.55, 14.50 «Необъяснимо, но факт» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.55 Х/ф «Самая обаятельная и привлека тельная» 13.50, 19.10 «Мистические истории=3» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна=Новости» 20.10, 22.40 «Зважені та щасливі» 00.00 Т/с «Доктор Хаус» 01.00 Т/с «Адвокат»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «Индекс опасности» 07.35 «Здравствуй, это Я!» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я = путешественник» 09.15 «Космические истории». «Код Евы» 10.05 «Дело моей жизни» 10.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 11.00 «Семейные драмы» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «Кулинарный преферанс» 13.00, 20.00 «Громкое дело» 13.30 Х/ф «Тени прошлого», 4 с. 14.30 «Формула любви Александра Абдулова» 16.00 «Калейдоскоп дикой природы» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «IQ» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 «Стелла = чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «Погляд» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Вне игры» 22.00 «Космические истории». «Вольф Мес= синг. Неизвестные предсказания» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 Т/с «Нина» 01.00 «МWПарад» 01.45 «Военная тайна»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 23.00 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.45 Спорт 09.30, 19.15, 01.50 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Мент в законе» 12.35, 13.00 Анекдоты по=украински 13.20 Comedy Club 14.20, 20.10 Т/с «Морские дьяволы5»

18.45 Факты. Вечер 22.30 Т/с «Такси» 23.15 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»

TET 07.00, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.30 М/с «Пукка» 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05, 21.35 Т/с «Сплит» 10.30 Comedy Woman 11.25 Женская лига 11.55 Т/с «Хор» 12.45 Твою маму! 13.15 Маша и модели, 58 с. 13.55, 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.55 Дом=2 16.45, 19.50, 21.10 Т/с «Универ» 18.10 Маша и модели, 59 с. 20.45, 23.45 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Закрытая школа» 22.55 Т/с «Ворота» 00.15 Дом=2. Спецвыпуск 00.40 До рассвета

51 КАНАЛ 07.00, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но= вости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 Время советов 10.00 ПРОФИЛАКТИКА 15.00 Что отмечаем 15.30 М/ф «Левша» 16.45 Свое мнение 17.30 Д/ф «Отдых на пять звезд» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.20 «KSG Агро» вертикаль успеха» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Право на защиту 20.30 Рецепт здоровья 21.50 Международный турнир по вольной борьбе. «Солидарность=2011» 00.40 Украинская десятка

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время=Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5=м» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс=конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25, 18.15 «Акцент»

Зах. 12.05 Сх. 22.20 Повний міс. 10 листопада 18.45 19.36 21.00 22.00

«Киевское время» «Время: важно» «Время» Общественно=политическое ток=шоу «РесПублика с Анной Безулик» 23.45 «Технопарк» 00.25 «Автопилот=новости»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 4 с. 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами 8» 12.35, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.35 Т/с «Моя граница» 15.35 Х/ф «Расследование» 16.55 Х/ф «Фронт без флангов», 2 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска». Месть 00.30 «Покер Дуэль» 01.30 «Легенды уголовного розыска»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.35 Смотр 07.05 Едим дома! 07.35, 13.35, 16.35, 01.55 Обзор 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.35 «Медицинские тайны» 10.05 Т/с «Основная версия», 11 с. 11.35 «Судебный детектив» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Пятницкий», 15 с. «Жизнь за жизнь», 16 с. «Гдето рядом» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 23.30 Своя игра 00.20 «Женский взгляд» 01.05 Т/с «Проклятый рай» 02.20 Т/с «Королева Марго», 14 с. 03.20 «Один день. Новая версия»

ENTER 06.00 06.30 09.30 10.45 11.15 13.00 14.35 17.55

ОРТ М

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Пятницкий» 10.00, 21.15 Т/с «Вендетта порусски» 11.00 Т/с «Случайный свидетель» 12.00 Т/с «Ментовские войны 3» 13.00 Ток=шоу «Пусть говорят. Джуна = я дочь Бога» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 23.50 Т/с «Событие» 00.45 Х/ф «Пуленепробиваемый»

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Капитан Немо» Телемагазин Х/ф «Портрет с дождем» Х/ф «Мы из джаза» Х/ф «Квартет Гварнери» Х/ф «Смертный враг» ○

07.05 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20, 01.10 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Фурцева» 16.55 «Федеральный судья» 18.20 Выборы = 2011 г. 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.50 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 Среда обитания. «Как сэкономить на еде» 23.45 Ночные новости 00.05 «Убийство»

ENTER

27 КАНАЛ

НТВМИР

06.00, 18.45 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 13.00, 16.35, 18.25, 20.45, 21.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 М\ф 13.05 Взгляд в будущее 16.40 Х/ф «Охота на лис» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.50 Хит=парад дикой природы 21.50 Детство в дикой природе 23.20 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 06.35 «Первая передача». Автомобильная программа 07.05 Золотая пыль 07.35, 13.35, 16.35, 02.10 Обзор. Чрезвычай= ное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.35 «В зоне особого риска» 10.05 Т/с «Основная версия», 10 с. 11.35 «Судебный детектив» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом За= кошанским 19.25 Т/с «Пятницкий», 13,14 с. 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей11». 23.30 Своя игра 00.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 00.55 Т/с «Проклятый рай» 01.40 «Дас ист фантастиш» 02.30 Т/с «Королева Марго», 13 с. 03.25 «Один день. Новая версия»

19.25 Х/ф «Фронт без флангов» 22.35 Х/ф «Фронт за линией фронта»

«Время» «Акцент» «Особый взгляд» «Байк ТІМЕ» «Обзор прессы» «Автопилот=новости»

06.10 «Легенды бандитского Киева» 06.35 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 3 с. 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами 8» 12.35, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.30 Т/с «Моя граница» 15.30 Х/ф «Хорошо сидим!» 16.55 Х/ф «Фронт без флангов», 1 с. 18.30 «Правда жизни» 00.30 «Покер Дуэль» 01.20 «Легенды уголовного розыска»

06.00 06.30 10.00 11.25 11.55 13.35 15.05 17.50

Іменинники дня: ЙОСИП, ЮРІЙ, СВІТЛАНА, АГАПІЙ

НТН

5 КАНАЛ

21.00 22.00 22.26 23.30 23.55 00.25

06.01, 21.40 «Время=Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По= года на курортах» 06.30 «Утро на 5=м» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30 «Пресс=конференции в прямом эфире» 11.20 «Энергонадзор» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Свободная гавань» 18.15 Д/ф «Владимир Стернюк: служение в подполье», 1 ч. 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» ○

Зах. 11.37 Сх. 21.07 Пов міс. 10 листопада

07.00, 15.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Приключения Петрова и Васеч кина», 2 с. 12.00 Шлягер= парад 14.25 Налоговый монитор 14.40 М/ф 15.35 Х/ф «Мария Мирабелла» 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Отдых на пять звезд» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Моя земля=моя собственность 18.15 Приемная депутата 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 102 информ 20.30 Рецепт здоровья 21.50 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» «Черкасские мавпы»

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 23.00 «Факты» 09.20, 12.55, 19.10, 01.35 Спорт 09.30, 19.15, 01.40 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Мент в законе» 12.35, 13.00 Анекдоты по=украински 13.20 Comedy Club 14.20, 20.10 Т/с «Морские дьяволы5» 18.45 Факты. Вечер

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

51 КАНАЛ

ICTV

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

TET

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «Эпикриз» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я = путешественник» 09.15 «Громкое дело» 09.45, 00.30 «Ты сможешь!» 10.05 «Культура вкусов» 10.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 11.00 «Семейные драмы» 12.00 М/с «Мало Корриган» 12.30 «В дороге» 12.50 «Здравствуй, это Я!» 13.00 «Космические истории» 14.00 Х/ф «Тени прошлого», 3 с. 15.00 «Просто рок» 16.00 «Калейдоскоп дикой природы» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Стелла = чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «Автотема» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Формула любви Александра Абдулова» 22.00 «Еще не вечер». «Лицо с обложки» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.45 Т/с «Нина»

07.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.10 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Тимон и Пумба» 10.10, 17.40 «Семейные мелодрамы» 11.05, 18.30 «Не ври мне = 2» 12.05 «Честно» 12.55 «Иллюзия безопасности» 13.45, 01.00 Т/с «Любить Анну»

07.00, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.30 М/с «Пукка» 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05, 21.35 Т/с «Сплит» 10.30 Comedy Woman 11.25 Женская лига 11.55 Т/с «Хор» 12.45 Твою маму! 13.15 Маша и модели, 57 с. 13.55, 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.55 Дом=2 16.45, 19.50, 21.10 Т/с «Универ» 18.10 Маша и модели, 58 с. 20.45, 23.45 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Закрытая школа» 22.55 Т/с «Ворота» 00.15 Дом=2. Спецвыпуск 00.40 До рассвета

13.00 «Свадебные битвы» 14.50, 19.10 «Мистические истории=3» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна=Новости» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 20.10, 22.40 «МастерШеф» 00.40 Т/с «Доктор Хаус» 01.30 Т/с «Адвокат»

11 КАНАЛ

22.30 Т/с «Такси» 23.15 Х/ф «Одиночка»

СТБ

07.30, 19.00, 21.30, 00.40 Новости 08.00 Профилактика 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска2» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Друзья» 17.00 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55, 22.15 Т/с «Воронины» 19.35 Т/с «Папины дочки» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.40 Сделай мне смешно 23.35 Т/с «Счастливы вместе»

Сх. 07.13 Зах. 16.12 Трив. дня 08.59

Середа, 16 листопада 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.35 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.30 Х/ф «Агония» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Парад планет» 17.20 Т/с «Приключения мага» 19.10 Концерт к 60=летию украинского теле= видения, 1 ч. 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс=минус 21.30 Мир спорта 21.45 Опыт 22.35 221 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 01.45 Телеакадемия

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Капитан Немо» Телемагазин Х/ф «Позови меня в даль светлую» Х/ф «Смертный враг» Х/ф «Отец и сын» Х/ф «Увольнение на берег»

Іменинники дня: ІНОКЕНТІЙ, ЯРЕМА, АРСЕН, ОЛЕКСАНДР, ФАЇНА 19.30 Х/ф «Фронт за линией фронта» 22.35 Х/ф «Фронт в тылу врага»

27 КАНАЛ 06.00, 18.45 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 15.40, 16.30, 18.25, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 Экспедиция вокруг света. Три в одном 10.10, 15.45 Твой хит 11.10, 21.50 Детство в дикой природе 12.10 Взгляд в будущее 16.35 М\ф 17.00 Х/ф «Соло для слона с оркестром» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Кем быть?» 20.50 Хит=парад дикой природы 23.20 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20, 01.10 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Фурцева» 16.55 «Федеральный судья» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.50 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Человек и закон» 23.45 Ночные новости 00.05 «Подпольная империя». Новый сезон

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Пятницкий» 10.00, 21.15 Т/с «Вендетта порусски» 11.00 Т/с «Случайный свидетель» 12.00 Т/с «Ментовские войны 3» 13.00 Ток=шоу «Пусть говорят. Не ходите, дети, в Африку гулять!» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 23.50 Т/с «Событие» 00.45 Х/ф «Эд из телевизора»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Приключения хозяина времени» 07.15, 07.40 М/с «Бэн 10» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час Пик» 11.10, 17.10 «Ударная сила» 11.55 «Угон» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.05 Т/с «Охотники за древностями» 15.00 Т/с «Гаишники» 19.00 Кинофайлы. Т/с «Гаишники» 21.10 Штопор. «Улетное видео по=русски» 23.15 Кинофайлы. Т/с «Спартак. Кровь и пе сок» 00.15 Хмиссия. Х/ф «Гадюки» 02.00, 02.50 Кинофайлы. Т/с «Гении мести 3» 03.40 «Сумасшедшая скрытая камера» 04.05 Киногод. Х/ф «Бриллианты шаха»

ИНТЕР

34 КАНАЛ

Субота, 19 листопада УТ1 07.10, 23.20 Эра здоровья 07.30, 00.50 Полезные советы 07.45 На олимпийский Лондон 08.00 Шустер=Live 12.30 Глубинное бурение 13.05 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» 15.25 Феерия странствований 15.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер= ліга. «Шахтер» (Донецк) = «Металлург» (Донецк) 16.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Зеленый коридор 18.00 Мир атома 18.25 Золотой гусь 18.55 Михаил Грицкан. «Споем, друзья, вмес= те», 1 ч. 21.00, 01.20 Итоги дня 21.40 Михаил Грицкан. «Споем, друзья, вмес= те», 2 ч. 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.45 Д/ф «Няньки дикой природы» 00.15 Украинская мечта М.Поплавского 01.55 After Live

ИНТЕР 07.40 08.40 09.00 10.00 10.40 11.15 13.10 14.15 16.15 19.00 20.00 20.30 23.15

«Формула любви» «Городок 2011» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Вырванный из толпы» «Самый умный» Д/ф «Быть секс=символом» «ВИА ГРА. 10 лет» «КВН» Высшая лига. Полуфинал «Рассмешить комика» «Подробности» Концерт «День рождения «Интера» «Вечер бокса на «Интере». Сергей Федченко

9 КАНАЛ 06.00 Телемагазин 08.00 «Угон» 08.25 «БОЛФУТ» 09.00 «Мультфильмы» 10.10, 10.40 М/с «Огги и кукарачи2» 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 Х/ф «Неисправимый» 16.00, 22.05 «Улетное видео по=русски» 16.50 Сильный аргумент. «Угон» 17.20 Чемпионат Украины по футболу. 17 тур «Днепр=Кривбасс» Прямая трансляция 19.30 Кинофайлы. «Коммандо» 21.30 «Прожекторперисхилтон» 23.15 Т/с «Спартак.Боги арены» 00.15 Х/ф «Вспомнить все»

02.10 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.05 Х/ф «Окно напротив» 04.30 Х/ф «Евреи, будьмо»

11 КАНАЛ 06.05 06.55 08.05 09.30 10.00 10.15 11.00 12.00 13.20 14.20 16.25 18.20 20.15 22.55 00.55

Т/с «Ранетки» Т/с «Журнал мод» Х/ф «Полупрофи» «Мой малыш» «Ваш адвокат» «Перевоплощение» Аферисты ТОП=100 Даешь молодежь М/Ф «102 далматинца» Х/ф «Сын Маски» Х/ф «Мистер Магу» Х/ф «Кто я?» Х/ф «Эльф» Спортрепортер

1+1 07.25 «Настоящие врачи = 2» 08.15 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?» 10.05 М/с «Русалояка» 10.30 М/с «Тимон и Пумба» 10.55 «Мир наизнанку = 2: Индия» 11.55 «Экстрасенсы против ученых» 12.50 «Шесть кадров» 13.00 «Четыре свадьбы» 14.05 Х/ф «Бригада «М» 15.40 «Мама в законе» 16.40, 17.15 Т/с «Интерны» 17.40 «Большая разница по=украински» 18.35, 20.00 Х/ф «Лекарство для бабушки» 19.30 «ТСН» 22.40 Х/ф «Каменная башка» 00.20 Х/ф «Ханна: идеальное оружие»

СТБ 07.50 «Караоке на Майдане» 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.05, 22.05, 00.35 «ВусоЛапоХвіст» 10.45 «Зважені та щасливі» 13.55 «Национальное талант=шоу «Танцуют все!=4» 16.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие при ключения Шурика» 19.00 «Х=Фактор. Революция» 23.15 «Х=Фактор. Революция. Итоги голосова= ния» 01.30 Х/ф «Гараж»

34 КАНАЛ 07.00 07.10 07.15 07.45

«Детали: Экономика» «Детали: Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы»

08.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.15 12.30 13.00 13.30 14.30 16.05 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.45 20.30 20.50 22.30 00.30

Х/ф «Пункт назначения» Х/ф «Пункт назначения2» Самозванцы Голые и смешные

21.00 22.25 23.30 23.55 00.25

ICTV 07.35 Берегись автомобиля 08.35 ОлимпиЛяпы 08.55 Люди, кони, кролики и...домашние ро= лики 09.55 Квартирный вопрос 11.00 ЕвроФуд= 2012 г. 11.55 Х/ф «Первый удар» 13.45, 22.25 Наша Russia 14.30 Последний герой 15.40 Стоп=10 16.40 Провокатор 17.40 Максимум в Украине 18.45 «Факты» 18.55 Спорт 19.00 Самозванцы 20.00 Х/ф «Только вперед!» 23.25 Х/ф «Пункт назначения» 01.25 Х/ф «Школа рока»

TET 07.15, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.05 Лентяево 08.35 Телепузики 09.35 Ералаш 10.10, 19.25 Одна за всех 11.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.30 ТЕТ 13.25, 22.30 Бабуны & Дидуны 13.50 МосГорСмех, 1 с. 14.15 Даешь молодежь! 15.05, 20.40 Т/с «Универ» 16.25 Х/ф «Кейт и Лео» 18.30 Куколка 19.50 Даешь молодежь! 80, 81 с. 23.00 Х/ф «Впусти меня»

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Арт=зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Т/с «Школа гениев» 13.05 М/ф 13.30 Волшебное закулисье 14.50 «KSG Агро» вертикаль успеха» 15.00 Новости Днепродзержинска 15.20 Баскетбол. «Суперлига. БК«Днепр» Азовмаш» 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ= ления 18.00 102 информ 18.30 Тема дня 19.15 «Новости. «Итоги» 19.50 Ближе к народу 20.30 Азбука здоровья 21.15 Х/ф «Бег», 1 с. 23.00 Музыка 23.30 Формат 1:1

5 КАНАЛ 06.01 «Время=Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По= года на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40, 11.35 «Автопилот=тест» 07.20 «Клуб 700» 08.20, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 08.30 «Технопарк» 09.20, 15.20 «Интеллект. ua» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.20 «Трансмиссия=тест» 12.15 «Окно в Европу» 13.10 «Вперед, на Олимп!» 13.35 «Драйв» 14.10 «Кухня гурмана» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особый взгляд» 19.30, 20.05 «Время интервью» 21.00 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «Машина времени» 23.30 «Футбольная легенда» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 07.20 Т/с «Инспектор Деррик» 09.35 Т/с «Чисто английские убийства»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 Т/с «Фурцева» 16.55 «Жди меня» 18.40 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Х/ф «Служебный роман» 00.40 Х/ф «Выстрел в спину»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Пятницкий» 10.00 Т/с «Вендетта порусски» 11.00 Т/с «Случайный свидетель» 12.00, 01.00 Х/ф «Белый холст» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 21.15 Т/с «Ментовские войны 4»

ENTER

27 КАНАЛ

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Капитан Немо» Телемагазин Х/ф «Отец и сын» Х/ф «Увольнение на берег» Х/ф «Неоконченная пьеса для меха нического пианино» 18.05 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 19.35 Х/ф «Фронт в тылу врага» ○

06.00, 18.45 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 15.45, 16.35, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 Экспедиция вокруг света. три в одном 09.30 «Территория выбора» 10.10, 15.50 Твой хит 11.10 Детство в дикой природе 12.15 Взгляд в будущее 16.40 М\ф 17.00 Х/ф «Соло для слона с оркестром» 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра=тайм» 21.10 «Удивительный мир автомобилей» 22.00 «Новости DW» 22.25 «Новости Голос Америки» 23.20 СHATRIX

06.00 06.30 09.40 10.50 11.20 14.40 16.15

22.30 Х/ф «Холодное лето 53го» 00.20 Х/ф «Сталкер»

«Время» «Фактор безопасности» «Трансмиссия=тест» «Обзор прессы» «Автопилот=новости»

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия: Горный Алтай. Ворота в Шамбалу?» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное про= исшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Развод по=русски» 09.35 Спасатели 10.05 Квартирный вопрос 11.35 «Суд присяжных. Окончательный вер= дикт» 12.45 Центр помощи «Анастасия» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом За= кошанским 19.25 Т/с «Пятницкий», 17 с. 18 с 21.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 23.05 «Трофейное дело» из цикла «Казнокра= ды» 00.00 «Следствие вели...» 00.55 «Школа злословия» 01.40 Х/ф «Однажды в России» 02.10 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 02.30 Т/с «Королева Марго», 15 с 03.25 «Один день. Новая версия»

Іменинники дня: НАТАЛІЯ, ГАННА, ГРИГОРІЙ, ГАЛАКТІОН

НТВМИР

Сх. 07.18 Зах. 16.08 Трив. дня 08.50

«Космические истории» «Автотема» «IQ» «НАШ САД» «Медикус» «Тип=топ» «Здравствуй, это Я!» «Дорогая передача» «Ты сможешь!» «Вне игры» «Мистическая Азия» Д/ф «Оружие животных», 1, 2 с. Х/ф «Европейская история» «Еще не вечер». «Звездное жилье» «Автоэксперты» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Дело моей жизни» «Чистая работа» «Бойцовский клуб» «Детали: Итоги дня» Х/ф «Тени прошлого», 7, 8 с. Х/ф «Убить дракона» Х/ф «Ведьмак»

НТН

5 КАНАЛ

06.15 Легенды бандитского Киева 06.40 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 5 с. 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: Майами 8» 12.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.35 Т/с «Моя граница» 15.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» 19.20 Х/ф «Последний приказ генерала» 00.20 Х/ф «Слепота»

06.01, 21.40 «Время=Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5=м» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс=конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно=политическое ток=шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15, 22.00 «Окно в Европу» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.36 «Время: важно» ○

Зах. 12.29 Сх. 23.35 Остання чв. 17.09

51 КАНАЛ

ICTV

07.00, 13.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 М/ф «Левша» 11.40 Международный турнир по вольной борьбе «Солидарность 2011» 14.20 М/ф 15.30 Т/с «Школа гениев» 16.40 Не будь овощем 17.25 Д/ф «Отдых на пять звезд» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт=зона 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 «Спорт «Итоги» 20.30 Лечение позвоночника 21.50 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» Азовмаш»

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп=10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.10 Спорт 09.30, 19.15 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Мент в законе» 12.35, 13.00 Анекдоты по=украински 13.20 Comedy Club 14.20 Т/с «Морские дьяволы5» 18.45 Факты. Вечер ○

07.00, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.30 М/с «Пукка» 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05 Т/с «Сплит» 10.30 Comedy Woman 11.25 Женская лига 11.55 Т/с «Хор» 12.45 Твою маму! 13.15 Маша и модели, 59 с. 13.55, 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.55 Дом=2 16.45, 20.20 Т/с «Универ» 18.10 Маша и модели, 60 с. 21.35 Теория измены 22.15 Дневники темного 23.35 Т/с «Реальные пацаны» 00.05 Дурнев +1 00.30 Дом=2. Спецвыпуск

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «Жизненное пространство» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.40 «Я = путешественник» 09.15 «Космические истории». «Пирамиды. Космос на проводе» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 11.00 «Семейные драмы» 11.50 «Приемная депутата» 12.00 М/с «Мало Корриган космический рейнджер» 12.30 «МWПарад» 13.15 Х/ф «Тени прошлого», 5 с. 14.15 «Космические истории». «Смерть как чудо» 15.15 «Громкое дело» 16.05 «Вполне естественно» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашкининдзя» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Дальние родственники» 17.30 «Стелла = чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Злагода», що співає!» 19.30 «Медикус» 20.00 «Смотри в оба с Яковом Морозовым» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Д/с «Тайны советского дефицита» 21.45 «Военная тайна» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип=топ» 00.15 Т/с «Фаталисты»

1+1

TET

07.10 Х/ф «Знак судьбы» 09.40 Х/ф «День рождения Буржуя» 17.45, 22.00 «Вiкна=Новости» 17.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие при ключения Шурика» 20.00 «Национальное талант=шоу «Танцуют все!=4» 22.45 «Национальное талант=шоу «Танцуют все!=4» Итоги голосования» 00.45 «Феномен. Неизвестная версия»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Тимон и Пумба» 10.05, 17.40 «Семейные мелодрамы» 11.00, 18.30 «Не ври мне = 2» 12.00 «Честно» 12.55 «Иллюзия безопасности. Моя прекрас= ная ведьма» 13.45 Т/с «Любить Анну» 14.40 «Мой сможет» 16.00 «Мама в законе» 17.20 «Шесть кадров» 20.15 «Большая разница по=украински» ○

20.15 22.15 00.10 01.20

СТБ

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но= вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30, 20.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Генеральская внучка» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 Д/с «Следствие вели...» 14.10 «Семейный суд» 15.10 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Летучий отряд» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 19.05 Т/с «Дар» 20.00 «Подробности» 20.35 Т/с «Брак по завещанию2» 22.40 «Большая политика»

21.10 Х/ф «Ханна: идеальное оружие 2» 23.15 Х/ф «28 недель спустя» 01.00 Х/ф «28 дней спустя»

06.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Фикс и Фокси» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 23.40 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Секретные файлы. Мир животных» 09.10 Т/с «Счастливы вместе» 10.55, 19.35 Т/с «Папины дочки» 12.00 Т/с «Кадеты» 14.00 М/с «Бэтмен» 14.35 М/с «Маска2» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Друзья» 17.00 Т/с «Соблазнительные и свободные» 17.55 Т/с «Воронины» 20.40 Интуиция 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Х/ф «Сын Маски» 00.10 Х/ф «Дракула 2000»

Сх. 07.16 Зах. 16.09 Трив. дня 08.53

П'ятниця, 18 листопада 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Здоровое питание 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.20, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35 Феерия жизни 10.00 Д/ф «Александра Экстер» из цикла «Ки= евская старина. Мир искусств» 10.30 М/ф «Страна мечты» 10.45 «Легко быть женщиной» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.15 Деловой мир 12.30 «Предвечерье» 13.00 Околица 13.30 Х/ф «Емельян Пугачев», 2 с. 15.20 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.50 Х/ф «Особо важная задача» 18.45 Магистраль 19.05 Наша песня 19.50 «Человекотерапия» с А. Пальчевским 20.40 After Live 21.10 Плюс=минус 21.25, 22.50, 01.20 Шустер=Live 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги

Зах. 12.52 Іменинники дня: Сх. КЛАВДІЯ, ОЛЕКСАНДРА, ПАВЛО, Остання чв. 18 листопада АФАНАСІЯ, МОТРЯ 11.30, 01.40 «Речовий доказ» 12.00 «Главный свидетель» 13.00 Х/ф «Последний приказ генерала» 15.00 Т/с «Паутина» 19.00 Т/с «ТульскийТокарев» 23.00 Х/ф «Девушка, которая играла с ог нем»

НТВМИР 03.55 «Хазанов против НТВ» 05.30 «Победившие смерть» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Уроки хорошего поведения с те тушкой Совой» 06.30 Смотр 07.00 Главная дорога 07.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.25 Русская начинка 09.00 Кулинарный поединок 10.00 Квартирный вопрос 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.15 «Наши» 14.25 «Таинственная Россия: Северная Осетия. Культ смерти = способ выжить?» 15.20 «Очная ставка» 16.20 Александр Журбин. Мелодии на память 18.00 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 19.00 «Русские сенсации» 19.55 Ты не поверишь! 20.50 «Последнее слово», остросюжетное ток= шоу Павла Селена 21.55 Т/с «Девятый отдел» Фильм пятый «Родная кровь» 23.45 «Совершенно секретно» 01.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 01.55, 02.25 Т/с «Брачный контракт», 9 12 с.

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.35 13.20 14.50 16.35 18.30 22.20 00.10

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Призрак любви» Х/ф «Из жизни отдыхающих» Х/ф «Неоконченная пьеса для меха нического пианино» Х/ф «Холодное лето 53» Х/ф «Инспектор Лосев» Х/ф «После работы» Х/ф «Покушение на Р.Никсона»

27 КАНАЛ 05.45 Диваки 06.10, 07.30, 11.15, 16.10, 20.50 М/ф 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.50 Зеленый дозор

08.30 08.35 09.30 10.00 10.15 10.50

М\ф Твой ХиТ «Невзрослые новости» «Университет неделя» За семь морей Телеинциклопедия. Воспитание домаш= них животных 11.30 «Экстра=тайм» 11.50 «Новости Голос Америки» 12.10 Взгляд в будущее 15.40, 22.50 «Здоровый способ жизни» 17.30 Секретные файлы= мир животных 18.00 «Своим трудом» 18.20 Журфикс 19.00 Портреты дикой природы 19.30 Жизнь среди жизни 20.00 24 часа Бизнес 20.20 24 часа Світ 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Удивительный мир автомобилей» 23.15 СHATRIX

ОРТ М 08.05 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы...» 12.15 Среда обитания. «Сколько стоит «Золо= тое кольцо»? 13.20 «Настоящая речь короля» 14.20 «Розыгрыш» 16.50, 18.15 Х/ф «Простая история» 19.15 «Большие гонки» 21.00 «Время» 21.15 «Болеро» 22.55 «ПрожекторПерисХилтон» 23.40 Х/ф «Исповедь содержанки» 01.15 Х/ф «Добряки»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 Х/ф «Затура: Космическое приключе ние» 09.15 Т/с «Дар Божий» 12.00 Оголена красуня 13.00 Чистосердечное признание 13.40 Х/ф «Реальный папа» 15.35 Дорожный патруль 17.35 Х/ф «Спасти мужа», 1 с. 19.20 Х/ф «Спасти мужа» 21.45 Шоу «Кто хочет замуж за моего сына?» 23.10 Ток=шоу «Замуж за моего сына» 00.10 Х/ф «Леший. Продолжение» , 1, 2 с.


р7

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

ИНТЕР 07.30 08.25 08.35 09.35 10.00

М/с «Винкс» М/с «Маша и Медведь» «Это мой ребенок» «Школа доктора Комаровского» «Утренняя Почта с Пугачевой и Галки= ным» 10.40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 11.35 «Смачна ліга з А.Заворотнюк» 12.30 Х/ф «Адмиралъ» 15.10 Концерт «День рождения «Интера» 18.00, 20.55 Т/с «Биение сердца» 20.00, 00.55 «Подробности недели» 22.55 «Телетриумф»

03.05 Х/ф «Дети капитана Гранта» 04.30 Х/ф «Чапаев»

11 КАНАЛ 06.15 06.35 07.45 08.00 08.35 09.00 09.30 10.00 10.15 10.30 10.55 12.50 13.40 14.35 16.30 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 22.10 23.10

Клипсы Т/с «Журнал мод» Церковь Христова Спросите у доктора Живчик Старты «Смотрите, кто пришел» «Все хиты» «Бюро адвокатских расследований» «Родительский клуб» «Хит=парад FM=TV» Я = ГЕРОЙ! Шоумания Іnfo=ШОК Х/ф «Мистер Магу» Х/ф «Кто я?» «Вечерний разговор» «Страна чудаков» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» «Фабрика Зiрок=4» Кто против блондинок? Х/ф «Норбит»

1+1 07.35 М/ф 08.00 «Холостячки. Новая любовь» 09.05 «Лото=Забава» 10.05 М/с «Русалонька» 10.30 М/с «Тимон и Пумба» 10.55 «Дикие и смешные» 11.20 «Тайники» 12.20 Т/с «Необыкновенная семья» 14.00 «Смакуємо» 14.25 «Я так живу» 15.00, 15.35, 20.15 Т/с «Интерны» 16.00 Х/ф «Лекарство для бабушки» 19.30, 00.10 «ТСН» 22.15 «10 шагов к любви» 23.10 «Светская жизнь» 00.55 Х/ф «Голубая бездна»

9 КАНАЛ

СТБ

06.00 Телемагазин 08.00 «Угон» 08.25 «Журнал Лиги Чемпионов» 09.00 «Мультфильмы» 10.10, 10.40 М/с «Огги и кукарачи2» 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 «Днепр=футбол» 14.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.00 «Алеф = в наше время» 15.30 «lady drive» 16.00 «Прожекторперисхилтон» 16.45 Х/ф «Невезучие» 18.45 «Болфут» 19.20 Чемпионат Украины по футболу. 17 тур «Динамо=ПФК «Александрия» Прямая трансляция 21.30 «Профутбол» 22.30 «Comedy club» 23.25 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 00.25 Т/с «Спартак. Боги арены» 01.25 Х/ф «Девять десятых»

07.45, 16.10 «МастерШеф» 08.40 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.50 «Едим дома» 10.00, 01.20 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на Майдане» 12.00 «Х=Фактор. Революция» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.15 Х/ф «Медовая любовь»

Ліквідатор Комунального житло вого підприємства 28 (код ЄДРПОУ 33355997) сповіщає про скасування відкритих торгів (аукціону), призна чених на 22.11.2011р. (оголошення оприлюднено в газеті «Вісті При дніпров'я» 81(1269) від 20.10.2011р.). Т. (0564) 710065.

34 КАНАЛ 07.05 07.35 08.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.45 14.15 15.30 16.20 17.10 18.00 19.00 19.45 20.30

«Погляд» «Дорогая передача» Х/ф «В четверг и больше никогда» «Жизненное пространство» «Автоэксперты» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбалки» «Неизвестная планета» «Дело моей жизни» «Седмица» «Чистая работа» Д/ф «Гладиаторы природы», 1 с. «Военная тайна» «Тайны мира с Анной Чапман» «Странное дело». «Подводные пришель= цы» «Секретные территории» «Механический апельсин» «Бойцовский клуб» «Тип=топ» «PostSсriptum»

Сх. 07.19 Зах. 16.07 Трив. дня 08.48

Неділя, 20 листопада 07.00 Д/ф «Детство в дикой природе» 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Как это? 09.30 Ближе к народу 10.00 Кто в доме хозяин? 10.20 Шаг к звездам. Евровидение 11.00 Шеф=повар страны 11.50 Кумиры и кумирчики 12.15 Караоке для взрослых 12.55 Атака магии 13.30 «Человекотерапия» с А. Пальчевским 14.15 Х/ф «Особых примет нет» 16.40 Имею честь пригласить 17.30 Деловой мир. Неделя 18.00 В гостях у Д. Гордона 18.50 Золотой гусь 19.15 Степан Гига. «Я пришел в этот мир лю= бить» 20.40 Официальная хроника 20.50 Главный аргумент 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.00 Фольк=music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 На олимпийский Лондон 23.50 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

21.00 Т/с «Вендетта порусски, или Крест ная дочь» 23.30 Х/ф «Сталкер»

ICTV 07.15 ЕвроФуд= 2012 г. 08.10 Х/ф «Батарейки в комплект не вхо дят» 10.30 Ты не поверишь! 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20 Битва наций 13.55, 19.40 Спорт 14.00 Т/с «Русский дубль» 18.25, 19.45 Наша Russia 18.45 Факты недели 20.05 Последний герой 21.15 Х/ф «Охотники за караванами» 01.35 Голые и смешные

TET 07.15, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.40 Твинисы 08.05 Лентяево 08.35 Телепузики 09.35, 18.55 Одна за всех 10.25 Х/ф «Кейт и Лео» 12.30 Куколка 13.25, 22.30 Это любовь 13.50 Даешь молодежь! 14.45, 20.40 Т/с «Универ» 16.30 Х/ф «Питер FM» 18.00 10 желаний 19.50 Даешь молодежь! 82, 83 с. 23.00 Х/ф «Мулен Руж»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 «Тише, мыши!» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 М/ф 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.25 Х/ф «Бег», 1 с. 13.15 Слово пастыря 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья»

14.45 15.00 16.05 17.00 17.30 17.55 18.30 19.00 19.25 20.25 20.50 21.10 21.55 23.40

«KSG Агро» вертикаль успеха» Формат 1:1 Д/ф «Антропология» Интервью Ближе к народу Музыка Днепропетровщина презентует Акцент недели Ян Табачник. «Жизнь на бис» Д/ф «Как я заработал свои миллионы» Выбор за вами! Аналитическое обозрение Х/ф «Бег», 2 с. Проекты и реалии местного самоуправ= ления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50 «По= года на курортах» 06.35, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.10, 08.20, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема не= дели» 07.20 «Клуб 700» 08.30, 15.20, 23.30 «Рекламная кухня» 10.15 «Яппи» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.35 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор=ТВ» 14.10 «Тема тижня» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Фактор безопасности» 17.25 «Байк ТІМЕ» 18.15 «Машина времени» 19.30 «Большая политика» 20.05 Д/ф «Владимир Стернюк: служение в подполье», 2 ч. 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Время=Тайм» 22.00 «Территория закона» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 07.20 Т/с «Паутина» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Месть 12.00, 17.00 Т/с «ТульскийТокарев» 14.00 Микс=файт. Турнир по смешанным еди=

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва) 85 й ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА! сезон

РЕПЕРТУАР с 10 по 30 ноября 2011 года 10 четверг В ПОИСКАХ ЛЮБВИ 14.00 Лирическая комедия 1 ч. 20 м. А. Островский, А. Чехов 11 пятница ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ 18.30 Американская комедия 2 ч. 40 м. Н. Саймон 12 суббота СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 17.00 Комедия 2 ч. 25 м. А. Островский 13 воскресенье АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА 17.00 Современная семейная комедия 2 ч. 25 м. П. Гладилин Ко Дню студента! 16 среда НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 14.00 Комедия 2 ч. 30 м. А. Островский 17 четверг Ко Дню студента! ПИЖАМА НА ШЕСТЕРЫХ, 18.30 ИЛИ УЖИН ПО ФРАНЦУЗСКИ Суперкомедия 2 ч. 30 м. М. Камолетти 19 суббота 17.00 ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ Ирония одной любви 2 ч. 20 м. С. Злотников 23 среда СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 14.00 Комедия 2 ч. 25 м. А. Островский 24 четверг Премьера! 18.30 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА... Комедия 2 ч. 30 м. Н. Птушкина 25 пятница ЛИСТ ОЖИДАНИЙ 18.30 26 суббота В театр $ всей семьей! 17.00 МИР ДОМУ ТВОЕМУ («Возвращение Тевье») Трагикомедия 2 ч. 30 м. Шолом Алейхем 27 воскресенье 17.00 УЖИН ДУРАКОВ Комедия 2 ч. 30 м. Ф. Вебер 29 вторник 18.30 ХАНУМА Музыкальная комедия 2 ч. 30 м. А. Цагарели 30 среда ПРОДАЙТЕ МУЖА, 18.30 ИЛИ ПОСЛЕДННЯ ПОПЫТКА Комедия 1 ч. 50 м. М. Задорнов

Дорогие зрители! В год Дракона, с 28.12.2011 по 9.01.2012, приглашаем вас и ваших детей в волшебный мир новогодних сказок! Детей порадует встреча с любимыми сказочными героями! Художественный руководитель театра

Жан Мельников Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiy theatre.at.ua, e mail: gorkiy theatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 31 38 91, 778 48 69, 778 48 57, 371 70 33.

Зах. 00.52 Сх. 13.14 Остання чв. 18 листопада ноборствам. «Битва легенд: Федор Еме= льяненко = Джефф Монсон» 19.00, 01.20 Х/ф «Выкуп» 21.00 Х/ф «Соблазн» 23.20 Х/ф «Королевская кобра»

НТВМИР 05.15 «Кража в Кремле» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» 07.30 «Первая передача». Автомобильная программа 08.25 Их нравы 09.05 «Безумный день» 09.25 Едим дома! 10.00 Дачный ответ 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.05 «Развод по=русски» 14.25 Следствие вели... 15.20 И снова здравствуйте! 16.25 Золотая пыль 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.00 Чистосердечное признание 18.45 «Центральное телевидение» 19.50 «Тайный шоу=бизнес» 20.50 «НТВшники». Арена острых дискуссий 21.55 «Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю» 22.25 Т/с «Девятый отдел». Фильм шестой «Трон Люцифера» 00.15 «СССР. Крах империи». Документальный цикл Владимира Чернышева. Фильм пя= тый = «Путь к распаду» 01.05 Х/ф «Отставник2» 02.40 Футбольная ночь 03.10 «Осторожно, телевидение!»

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.55 13.45 17.40 00.00

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Гуляка» Х/ф «Инспектор Лосев» Х/ф «Профессия следователь» Х/ф «После работы»

27 КАНАЛ 06.00 Диваки 06.30 Лица купюр 06.55, 15.30 Твой ХиТ 07.15 Клуб суперкниги

Іменинники дня: ВАЛЕРІЙ, КИРИЛО, ФЕДІР, БОГДАН, ЕВГЕН 07.35 Клуб 700 08.05 Телеинциклопедия. Воспитание домаш= них животных 08.40 М/ф 09.00 Створи себе 09.50 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 14.00, 22.00 «Удивительный мир автомоби= лей» 15.00 За семь морей 16.10 Путь к победе 16.30 М/ф «Малыш и Карлсон» 17.20 Х/ф «Эль Сид» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30, 22.50 «Здоровый способ жизни» 20.00 Зеленый дозор 20.25 Слезы мира 21.00 «Ночная смена» 23.15 СHATRIX

ОРТ М 08.35 «Армейский магазин» 09.05 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Жизнь в служении». К 65=летию Пат= риарха Кирилла 11.10 «Пока все дома» 12.15 «Специальное задание» 13.35 «Минута славы». Лучшее 16.30 Х/ф «Куплю друга» 18.20 «Большая разница» в Одессе 21.00 Воскресное «Время» 22.00 Х/ф «Американец» 00.00 Х/ф «Мой любимый клоун» 01.35 Х/ф «Полицейские и воры»

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 06.50 События 07.15 Х/ф «Леший. Продолжение исто рии», 1, 2 с. 09.25 Добро пожаловать 10.25 Шоу «Кто хочет замуж за моего сына?» 12.05 Ток=шоу «Замуж за моего сына» 13.10 Х/ф «Спасти мужа» 17.00 Шоу «Минута на победу» 17.55, 19.30 Т/с «Случайный свидетель» 19.00 События недели 20.35 Х/ф «Глухарь в кино» 22.30 Футбольный уик=энд 23.55 Т/с «Любовь на острие ножа»


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Межівський районний суд Дніпро петровської області викликає Лин ника Миколу Миколайовича та Лин ник Антоніну Миколаївну (зареєст ровані за адресою: смт Межова, вул. Осипенко, 42) як відповідачів у су дове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «Креді Агріколь банк», яке є правонаступником ПАТ «Індустріально експортний Банк», про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбу деться 15.11.2011 року о 10.00 у приміщенні суду за адресою: смт Межова, вул. Московська, 21. У разі неявки відповідачів у судове засі дання без поважної причини та не повідомлення про причини неявки до суду справа може бути розгляну та за їхньої відсутності. Широківський районний суд Дні пропетровської області викликає Шикала Юрія Логвиновича як відпо відача по цивільній справі № 2 332/ 11 за позовом Лазаренко Лілії Во лодимирівни до Шикала Юрія Лог виновича про стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини. Судове засідання відбудеться 22 ли стопада 2011 р. о 9.00 у приміщенні Широківського районного суду Дні пропетровської області за адресою: смт Широке, вул. Леніна, 86. У разі неявки відповідача у судове засі дання без поважної причини та не повідомлення ним про причини не явки справа буде розглядатись за відсутності відповідача за наявни ми по справі доказами. Авраменко Юрій Борисович, за реєстрований за адресою: Дніпро петровська область, Магдалинів ський район, с. Олександрівка, вул. Шкільна, 1, кв. 4, викликається у су дове засідання в якості відповіда ча 18 листопада 2011 р. о 10 год. 30 хв. по справі за позовом «При ватБанку» до Авраменка Ю.Б. про стягнення заборгованості за кре дитним договором. Судове засідан ня відбудеться під головуванням судді Ковальчук Т.А. у приміщенні Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області за адре сою: смт Магдалинівка, пров. Жовт невий, 6. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо шення в пресі відповідач Аврамен ко Юрій Борисович вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки відпо відача справу буде розглянуто за його відсутності.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

вільна справа за позовною заявою Пашковського Андрія Олександро вича до Богач Віталія Миколайови ча, Богач Христини Станіславівни, Синельниківський міськрайонний Богач Яни Віталіївни про усунення суд Дніпропетровської області перешкод у здійсненні права на ко викликає Гробчак Михайла Вікторо ристування та розпорядження квар вича в якості відповідача по тирою. Відповідачі Богач Віталій цивільній справі № 2 1727/11 за Миколайович, Богач Христина Ста позовною заявою СМКП «Водока ніславівна, Богач Яна Віталіївна нал» до Гробчак Михайла Вікторо викликаються у судове засідання на вича про стягнення заборгованості 28 листопада 2011 року о 09.00 у за послуги з водопостачання у від приміщення Павлоградського крите судове засідання, яке відбу міськрайонного суду Дніпропет деться 24 листопада 2011 року об ровської області: Дніпропетровська 11.00 за адресою: Дніпропетров область, м. Павлоград, вул. Дні ська область, м. Синельникове, вул. провська, 135, каб. 305. Суддя Бол Чехова, 1, та відбудеться під голо дирєва У.М. Після опублікуван ня об’яви в пресі відповідачі вважа вуванням судді Гречко Ю.В. ються повідомленими про час та Апостолівський районний суд місце розгляду справи. У разі неяв Дніпропетровської області викли ки Богач Віталія Миколайовича, Бо кає у судове засідання Коваль Ніну гач Христини Станіславівни, Богач Олександрівну, яка проживає за ад Яни Віталіївни справу буде розгля ресою: 53810, Дніпропетровська нуто за їхньої відсутності. область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Шевченка, 12, кв. Апеляційний суд Дніпропетров 49, як відповідача по цивільній ської області повідомляє відпові справі за позовом Апостолівської дача Мушегян Микаеля Геворговича, районної державної адміністрації в що 28 вересня 2011 року цивільна інтересах неповнолітніх та ма справа за апеляційною скаргою Со лолітніх дітей Коваля Владислава логуб Миколи Миколайовича на Вікторовича, 07.08.1994 р.н.; Кова рішення Красногвардійського ра ля Дмитра Вікторовича, 21.06.1997 йонного суду м. Дніпропетровська р.н.; Коваль Тетяни Вікторівни, від 08 квітня 2011 року за позовом 01.09.2003 р.н. до Коваль Ніни Федоткіна Андрія В'ячеславовича, Олександрівни про позбавлення Фастовського Григорія Леонідовича батьківських прав та стягнення алі до Сологуба Миколи Миколайовича, ментів. Судове засідання відбудеть Мушегян Микаель Геворговича про ся 28.11.2011 року о 10.00 за адре стягнення суми відкладена до 14 сою: Дніпропетровська область, м. год. 20 хв. 16 листопада 2011 року. Апостолове, вул. Визволення, 66, зал Справа буде слухатися в Апеляцій суду 4. Після опублікування оголо ному суді Дніпропетровської об шення Коваль Ніна Олександрівна ласті (м. Дніпропетровськ, вул. Хар вважається повідомленою про час ківська, 13). У разі неявки відпові та місце розгляду справи. У разі її дача по справі у судове засідання неявки до суду справа буде розгля справа буде розглянута за його відсутності. нута за її відсутності. неповідомлення ними про причину неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення.

Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 29.11.2011 року о 14 год. 30 хв. у залі судових засідань 208 за адре сою: вул. Невська, 3, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Бросцайт Наталії Олександрівни до Мілюти Ірини Сергіївни, Мілюти Сергія Анатолі йовича про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням та знят тя з реєстрації. Явка відповідача Мілюти Ірини Сергіївни та Мілюти Сергія Анатолійовича обов’язкова з наданням раніше неподаних до казів. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних при чин та неповідомлення ними про причину неявки суд вирішить спра Євтушенку Віктору Івановичу з’я ву з винесенням заочного рішення. витись у судове засідання 01 грудня 2011 року о 12.00 до Амур Нижньо Довгинцівський районний суд м. дніпровського райсуду м. Дні Кривого Рогу викликає у судове за пропетровська за адресою: вул. Но сідання Турлик Ганну Андріївну, Тур воселівська, 9, каб. 9, як відповідачу лик Анатолія Миколайовича в якості по цивільній справі № 2 288/11 за відповідачів по цивільній справі за позовом Євтушенко Юлії Григорівни позовом Сарибегян Д.Г., 3 я особа до Євтушенка Віктора Івановича про Придніпровська товарна біржа, про усунення перешкод у користуванні визнання біржового договору купів власністю. У разі неявки відповіда лі продажу нерухомого майна дій ча у судове засідання справа буде сним. Явка відповідача в каб. 2 розглянута за його відсутності на Довгинцівського районного суду м. підставі наявних матеріалів та поста Кривого Рогу за адресою: вул. Л. Бо новлено заочне рішення. родича, 3, 22 листопада 2011 року об 11.00. Одночасно повідомляємо, У провадженні Жовтневого ра що в разі вашої неявки у судове за йонного суду м. Кривого Рогу сідання справу буде розглянуто 09 Дніпропетровської області знахо грудня 2011 року о 09 год. 30 хв. за диться цивільна справа за позовом вашої відсутності з ухваленням за Алфьорової Наталії Степанівни до очного рішення. Алфьорова Романа Володимирови ча, 1979 р.н., зареєстроване місце Апостолівський районний суд проживання якого: 50081, м. Кри Дніпропетровської області викли вий Ріг, м/н 5 й Зарічний, буд. 74, кає у судове засідання Путько Оле кв. 97/98, про усунення перешкод у ну Олександрівну, яка проживає за користуванні житловим приміщен адресою: 53860, Дніпропетровська ням та зняття з реєстрації місця про область, Апостолівський район, м. живання. Жовтневий районний суд Зеленодольськ, вул. Рибалко, 5, кв. повідомляє відповідача Алфьорова 21, як відповідача по цивільній Р.В., що слухання цивільної справи справі за позовом Заморнікової призначено на 15 листопада 2011 Інни Олексіївни до Путько Олени року о 14.00 в залі судових засідань Олександрівни про визнання особи 307 (каб. 308). Явка обов’язкова. такою, що втратила право на кори стування житловим приміщенням в Жовтневий районний суд м. Кри зв'язку з вибуттям на інше постійне вого Рогу повідомляє, що місце проживання. Судове засідан 06.12.2011 року о 09 год. 20 хв. в ня відбудеться 16.11.2011 року о 08 залі судових засідань 208 за адре год. 30 хв. за адресою: Дніпропет сою: вул. Невська, 3, відбудеться ровська область, м. Апостолове, вул. судове засідання по цивільній Визволення, 66, зал суду 4. Після справі за позовом Василенко Надії опублікування оголошення Путько Григорівни до Гури Олександра Олена Олександрівна вважається Миколайовича про усунення пере повідомленою про час та місце роз шкод у користуванні власне належ гляду справи. У разі її неявки до ним майном квартирою. Явка суду справа буде розглянута за її відповідача Гури Олександра відсутності. Миколайовича обов’язкова з надан ням раніше неподаних доказів. У У провадженні Павлоградського разі неявки відповідачів у судове міськрайонного суду Дніпропет засідання без поважних причин та ровської області знаходиться ци

ни Володимирівни, треті особи Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Самар ського РВ ДМУ ГУМВС України в Дні пропетровській області, Головне уп равління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області, Кравченко Олена Дмитрів на, про усунення перешкод у кори стуванні будинком шляхом зняття з реєстраційного обліку, викликає в якості відповідача Канаву Оксану Володимирівну у судове засідання, яке відбудеться 25.11.2011 року о 13.00 у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетров ська (вул. Електрична, 1 а, каб. 103). Явка суворо обов’язкова. У випадку неявки по справі буде ухвалено заочне рішення. У провадженні Красногвардій ського районного суду м. Дніпро петровська знаходиться цивільна справа за позовом Чумакова Вади ма Сергійовича до Чумакової Аліни Анатоліївни про розірвання шлюбу. Відповідач Чумакова Аліна Анато ліївна викликається у судове засі дання на 17 листопада 2011 року о 08 год. 40 хв. у приміщення Крас ногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. 10, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Чума кової Аліни Анатоліївни справу буде розглянуто за її відсутності.

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області викли кає Баскакова Андрія Володимиро вича як відповідача у судове засі дання по цивільній справі за позо вом Єфименка Михайла Олександ ровича до Баскакова Андрія Воло У провадженні Магдалинівського димировича про стягнення заборго районного суду Дніпропетров ваності, яке призначено на 09.00 26 ської області знаходиться цивіль жовтня 2011 року за адресою: на справа за позовом Гурбанової Гу Дніпропетровський район, Дніпро май Мусул кзи до Гурбанова Ілгам петровська область, сел. Ювілейне, Джалал огли про розірвання шлю вул. Теплична, 7, каб. 13. У разі не бу. Відповідач Гурбанов Ілгам Джа явки у судове засідання Баскакова лал огли, 05.02.1967 р.н. (останнє Андрія Володимировича розгляд відоме місце проживання: с. Котов справи відбудеться за його відсут ка Магдалинівського району Дні ності. пропетровської області, вул. П'яти хатки, 4), викликається у судове за Самарський районний суд м. сідання 22 листопада 2011 року о Дніпропетровська у зв’язку з роз 10.00 у приміщення Магдалинів глядом цивільної справи № 2 2035/ ського районного суду Дніпропет 11 заявою Меркушевої Галини Іва ровської області: Дніпропетров нівни до Лобунцова Миколи Михай ська область, Магдалинівський ра ловича, треті особи Сектор грома йон, смт Магдалинівка, пров. Жовт дянства, імміграції та реєстрації невий, 6. Суддя Ковальчук Т.А. Після фізичних осіб Самарського РВ ДМУ опублікування об'яви в пресі відпо ГУМВС України в Дніпропетровській відач вважається повідомленим про області, Комунальне виробниче час та місце розгляду справи. У разі житлове ремонтно експлуатаційне неявки відповідача Гурбанова Ілгам підприємство Самарського району Джалал огли справу буде розгляну м. Дніпропетровська, Коваленко то за його відсутності. Ігор Анатолійович, про усунення пе решкод у користуванні квартирою Ілатовська Ніна Володимирівна шляхом зняття з реєстраційного викликається у судове засідання на обліку, викликає в якості відповіда 21 листопада 2011 року об 11 год. ча Лобунцова Миколу Михайловича 30 хв. до Амур Нижньодніпровсько у судове засідання, яке відбудеться го районного суду м. Дніпропет 25.11.2011 р. о 14.00 у приміщенні ровська як відповідач по цивільній Самарського районного суду м. справі № 2 3542/11 за позовом Зас Дніпропетровська (вул. Електрична, калько В.І. до Ілатовської Н.В. про 1 а, каб. 216). Явка суворо обов’яз усунення перешкод в здійсненні кова. У випадку неявки по справі права власності та ін. У разі неявки буде ухвалено заочне рішення. відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його АмурНижньодніпровський ра відсутності на підставі наявних ма йонний суд м. Дніпропетровська теріалів та постановлено заочне повідомляє, що 30 листопада 2011 рішення. Судове засідання буде року о 16.00 відбудеться судове за проходити у приміщенні суду за ад сідання по цивільній справі № 2 ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Но 4891/11 за позовом Костенко Кате рини Фоківни, Костенко Людмили воселівська, 9, каб. 10. Дмитрівни, Костенка Вадима Дмит Дзержинський районний суд м. ровича до Костенка Володимира Во Кривого Рогу Дніпропетровської лодимировича, треті особи КЖЕП області повідомляє, що відпові № 43, Відділ громадянства, дачці Горовій Тамарі Дмитрівні не імміграції та реєстрації фізичних обхідно з’явитись у судове засідан осіб АНД РВ ДМУ ГУМВС України у ня з розгляду цивільної справи за Дніпропетровській області, про виз позовом Куковицького Олександра нання особи такою, що втратила Миколайовича до Горової Тамари право на користування житловим Дмитрівни про стягнення боргу та приміщенням та зняття його з реє процентів за договором позики, яке страції. Костенко Володимиру Воло відбудеться 17.11.2011 р. о 14.00 за димировичу необхідно з’явитись на адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, зазначений час для участі у розгляді 24, зал 309 (суддя Міхеєва В.Ю.). На справи в якості відповідача. Судо підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України піс ве засідання буде проходити у при ля опублікування оголошення в пре міщенні суду за адресою: м. Дніпро сі відповідач Горова Тамара петровськ, вул. Новоселівська, 9, Дмитрівна вважається повідомле каб. 19, суддя Щербина Почтовик ною про час та місце розгляду спра І.В. ви. У разі неявки справа буде роз глянута за його відсутності заочно. У провадженні Красногвардій ського районного суду м. Дніпро Самарський районний суд м. петровська знаходиться цивільна Дніпропетровська в зв’язку з роз справа за позовом Рябовол Русла глядом цивільної справи № 2 1991/ на Олексійовича до Самойлюкович 11 за позовною заявою Зайченко Віктора Борисовича, третя особа Лариси Олексіївни до Канави Окса Сектор громадянства, імміграції та

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

реєстрації фізичних осіб Красно гвардійського РВ ДМУ УМВС Украї ни в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користуванні власністю. Відповідач Самойлюко вич Віктор Борисович викликаєть ся у судове засідання на 25 листо пада 2011 року о 10.00 у приміщен ня Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш кіна, 77 б, каб. 10, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікуван ня об’яви в пресі відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки Самойлюкович Віктора Борисо вича справу буде розглянуто за його відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відповідача Люткіна Олександра Володимировича по цивільній справі за позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Люткіна Олександ ра Володимировича про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 29 листопада 2011 року об 11.00. У випадку неявки відповідача справу буде розгляну то за його відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Нем цева Петра Ілліча як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Фоменка Андрія Євгеновича до вас про стягнення за боргованості, яке відбудеться 07.12.2011 року о 16 год. 30 хв., каб. 223, у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України. Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає у судове засідання в якості відповідача Волкову Олену Миколаївну, 1971 р.н., по цивільній справі № 2 4664/11 за позовом Волкова Валерія Віталійовича про розірвання шлюбу. Судове засідан ня відбудеться 17.11.2011 року о 09.00. Останнє відоме місце реєст рації відповідача: Дніпропетров ська область, Нікопольський район, с. Південне, вул. Чкалова, 14/1. У разі неявки відповідача справа буде розглянута без його участі. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропет ровськ, вул. Паторжинського, 18 а, викликає Бурліну Олену Анатоліїв ну по цивільній справі за позовом Бурліна Олександра Анатолійовича до Бурліної Олени Анатоліївни, Жовтневого відділу реєстрації актів цивільного стану Дніпропетров ського міського управління юстиції, третя особа Служба у справах дітей Жовтневої районної ради у м. Дні пропетровську, про виключення відомостей про батька з актового запису про народження дитини, яке відбудеться о 16.00 16 листопада 2011 р. У випадку неявки відпові дача справу буде розглянуто в за очному порядку. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 316) викликає в якості відповідача Кхе лашвілі Гурама у судове засідання, яке відбудеться 18.11.2011 року о 09.00 по цивільній справі за позо вом ПАТ «МТС Україна» до Кхе лашвілі Гурама про стягнення за боргованості. Справа буде розгля датись під головуванням судді Єлісєєвої Т.Ю. Відповідачу пропо нується подати письмові пояснення чи заперечення та докази, на які він посилається. У випадку неявки відповідача у судова засідання він вва жається належно повідомленим про місце, день та час його проведення. У провадженні Красногвардій ського районного суду м. Дніпро петровська знаходиться цивільна справа за позовом Кіряхно Віктора Яковича до Кіряхно Любові Петрів ни про розірвання шлюбу. Відпові дач Кіряхно Любов Петрівна викли кається у судове засідання на 24 ли стопада 2011 року о 08 год. 20 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. 10, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опуб

лікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки Кіряхно Любові Петрівни спра ву буде розглянуто за її відсутності. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області оголошує про розгляд цивільної справи № 2 975/2011 за позовом Оката Оксани Миколаївни до Окато го Григорія Миколайовича про ро зірвання шлюбу та викликає Окато го Григорія Миколайовича в якості відповідача у судове засідання, яке відбудеться 15 листопада 2011 року о 13 год. 45 хв. в залі судових засі дань 2 Верхньодніпровського ра йонного суду Дніпропетровської об ласті за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський ра йон, м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 47. Додатково суд по відомляє, що відповідно до ст. ст. 77, 169 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь по справі, зобов’язані повідомити суд про при чини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про при чини неявки вважається, що сторо ни та інші особи, які беруть участь по справі, не з’явились у судове за сідання без поважних причин. У разі повторної неявки у судове за сідання відповідача, належно по відомленого, суд вирішить справу на підставі наявних в ній даних чи до казів. Петриківський районний суд Дніпропетровської області викли кає відповідача Геймур Петра Воло димировича, 25.05.1962 р.н., який проживає за адресою: вул. Зарічна, 6, с. Хутірське, Петриківський район, Дніпропетровська область, у судове засідання по цивільній справі за позовом Геймур Наталії Володими рівни про розірвання шлюбу на 09.12.2011 р. о 09.00. У разі неяв ки справа буде розглянута без вашої участі. Адреса суду: Дніпропет ровська область, смт Петриківка, вул. Леваневського, 19. Слухання цивільної справи за по зовом Публічного акціонерного то вариства «Акціонерний комерцій ний промислово інвестиційний банк» до Мустафаєва Санана Фах раддін огли, Мустафаєва Фахрадді на Наріман огли про стягнення за боргованості за кредитним догово ром призначено на 16.00 30.01.2012 року. Прошу Мустафає ва С.Ф., Мустафаєва Ф.Н. з’явитись на зазначений час. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Слухання справи відбудеть ся у приміщенні Кіровського район ного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. АмурНижньодніпровський ра йонний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що у провадженні суду перебуває цивільна справа № 2 3865/2011 р. за позовом ВАТ «Дер жавний ощадний банк» до Докучає ва Геннадія Володимировича про стягнення з боржника грошових коштів. Відповідач Докучаєв Ген надій Володимирович викликається у судове засідання, яке відбудеться 02.12.2011 р. о 10.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселів ська, 9, зал судових засідань 2, каб. 2. Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. За умови неявки відповідача Докучаєва Геннадія Во лодимировича та неповідомлення ним про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних в ній даних чи доказів (постановлено заочне рішення). Шаульський Максим Валерійович, Шаульська Наталя Василівна вик ликаються у судове засідання на 21 грудня 2011 року об 11.00 до Амур Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська як відпо відачі по цивільній справі № 2 4307/11 за позовом ПАТ «Держав ний ощадний банк України» до Ша ульського М.В., Шаульської Н.В. про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідачів у судове засі дання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наяв них матеріалів та постановлено за очне рішення. Судове засідання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 10. У провадженні Красногвардій


р9

ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

ського районного суду м. Дніпро петровська знаходиться цивільна справа за позовом Борисової Ва лентини Василівни до Горелік Анни Євгенівни, Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України Красногвардій ського РВ ГУМВС України в м. Дніпро петровську, третя особа Комуналь не житлово експлуатаційне під приємство Дніпропетровської місь кої ради «ЖЕК № 13», про захист права власності шляхом визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням та зняття з реєстрації. Відпові дач Горелік Анна Євгенівна викли кається у судове засідання на 21 листопада 2011 року о 08 год. 50 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровсь ка за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. 10, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опуб лікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки Горелік Анни Євгенівни справу буде розглянуто за її відсутності. Жовтневий районний суд м. Дні пропетровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропет ровськ, вул. Паторжинського, 18 а, викликає Єрьоменка Віктора Мико лайовича по цивільній справі № 2 7816/11 за позовом Єрьоменко Ок сани Анатоліївни до Єрьоменка Віктора Миколайовича про розір вання шлюбу, яке відбудеться о 15.00 29 листопада 2011 р. У випад ку неявки відповідача справу буде розглянуто в заочному порядку. У провадженні Ленінського ра йонного суду м. Дніпропетровсь ка знаходиться цивільна справа за позовом ВАТ «Всеукраїнський Ак ціонерний Банк» до Губанової Н.М., Губанова Є.П. про стягнення забор гованості. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відповідачів по справі Губанову На талію Михайлівну, Губанова Євгена Павловича про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 17 листопада 2011 року о 16.00 у при міщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220 під головуванням судді Н.Г. Остапенко. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Шуль га Володимира Володимировича як відповідача у попереднє судове за сідання по цивільній справі № 2 3882/2011 за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» про стягнення заборгова ності, яке відбудеться 30 листопада 2011 року о 08 год. 20 хв. у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України. Томаківський районний суд Дні пропетровської області повідом ляє про слухання цивільної справи № 2 446/11/0442 за позовом Ри марь Лариси Вікторівни до Радзеви ло Тамари Миколаївни про визнан ня договору купівлі продажу житло вого будинку дійсним та визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю. До суду на слухання справи викликається в якості відповідача Радзевило Тама ра Миколаївна, яка проживає за ад ресою: 53500, смт Томаківка Тома ківського району Дніпропетров ської області, провул. Гвардійський, 14. Слухання справи відбудеться 30 листопада 2011 року о 09.00 за ад ресою: Томаківський районний суд смт Томаківка Дніпропетровської області по вул. Леніна, 28. У випад ку неявки відповідача у зазначене місце та час вищевказана справа буде розглянута без вашої участі на підставі наявних по справі доказів та буде винесено заочне рішення. Апостолівський районний суд Дні пропетровської області повідом ляє, що о 9.00 02 грудня 2011 року в залі суду 2 (м. Апостолове, вул. Ле ніна, 73) призначено розгляд спра ви за позовом Гаркуша Нінель Юлі анівни до Гаркуша Леоніда Петро вича про визнання частини будин ку спільною сумісною власністю подружжя та визначення розміру часток у спільній сумісній власності. Баглійський районний суд м. Дні продзержинська розглядає цивіль ну справу за позовом Труханової Катерини Григорівни до Островсько го Сергія Володимировича. Розгляд справи відбудеться 17 листопада

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

2011 року о 09.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64, каб. 4. У цьому зв'язку викли кається відповідач у судове засідан ня на вказаний час і день. Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає у судове засідання в якості відповідача Заборську Тетя ну Іванівну, 1966 р.н., по цивільній справі № 2 4666/11 за позовом За борського Сергія Олексійовича про розірвання шлюбу. Судове засідан ня відбудеться 17.11.2011 року о 12.00. Останнє відоме місце реєст рації відповідача: Дніпропетровсь ка область, Нікопольський район, с. Покровське, вул. Безіменна, 7. У разі неявки відповідача справа буде розглянута без її участі. Кугіт Владислав Іванович (останнє місце реєстрації: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, б. Незалежності, 9, кв. 86) викликаєть ся у судове засідання в якості відпо відача на 10 год. 30 хв. 17 листопа да 2011 р. по справі за позовом «ПриватБанку» до Кугіт В.І. про стягнення заборгованості за кре дитним договором. Судове засідан ня відбудеться під головуванням судді Шендрик К.Л. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петров ського, 166. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Кугіт Владислав Іванович вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки відпові дача справу буде розглянуто за його відсутності.

Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 15 листопада 2011 року о 10.00 буде слухатись цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Нікітіна Ар тема Анатолійовича про стягнен ня заборгованості. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відповідача по вказаній справі не відоме, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає через оголошення в пресі Нікітіна Арте ма Анатолійовича, останнє місце проживання: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 11, гуртожиток. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі Нікітін Артем Анатолійович вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки відповідача справу буде роз глянуто за його відсутності. Судо ве засідання відбудеться під голо вуванням судді Подобєд О.К. у при міщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області (52005, Дніпропетровська область, смт Юві лейне, вул. Теплична, 5, каб. 13) викликає Кузьменко В.В. (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Б.Трофімо вих, 22, кв. 61) в якості позивача на 14.00 14 листопада 2011 року при розгляді цивільної справи № 2 5986/11 за позовом Кузьменка Ва лентина Володимировича до Слюса рова Сергія Івановича про стягнен ня суми боргу. У разі вашої неявки у судове засідання справу буде роз глянуто за вашої відсутності за на явними матеріалами справи. Викликаються Василенко Леонід Васильович, 28.01.1942 р.н.; Зіміна Надія Володимирівна, 09.02.1982 р.н.; Василенко Юрій Леонідович, 25.12.1988 р.н.; Васи ленко Зіміна Ірина Леонідівна, 02.05.1968 р.н., як відповідачі до зали суду на слухання цивільної спра ви № 2 2874/2011 за позовом Кото робай Тетяни Миколаївни до Василен ка Леоніда Васильовича, Зіміної Надії Володимирівни, Василенка Юрія Ле онідовича, Василенко Зіміної Ірини Леонідівни про визнання договору купівлі продажу дійсним, яке відбу деться 22 листопада 2011 року о 10.00 у приміщенні Довгинцівського район ного суду м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 24. У разі неявки справа буде розгля нута за вашої відсутності.

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає Трофіменко Світлану Юрі ївну в якості відповідача по цивільній справі № 2 1742/11 за позовною заявою ПАТ «Енергопос тачальна компанія «Дніпрообл енерго» в особі Синельниківського району електричних мереж ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» до Трофіменко С.Ю. про відшкодування шкоди, за подіяної внаслідок порушення Пра вил користування електричною енергією, у відкрите судове засідан ня, яке відбудеться 25 листопада 2011 року о 14.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Си нельникове, вул. Чехова, 1 та відбу деться під головуванням судді Греч ко Ю.В.

боргу. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде роз глянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та по становлено заочне рішення. Судове засідання буде проходити у при міщенні суду за адресою: м. Дні пропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 10.

Викликається Одноволик Юрій Володимирович, 1961 р.н., як відповідач до зали суду на слухан ня цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Надра» до Одноволик Юрія Володимировича про стягнення помилково зарахова них грошових коштів, яке відбудеть ся 17 листопада 2011 року о 16 год. 10 хв. у приміщенні Довгинців ського районного суду м. Кривого Жовтневий районний суд м. Дні Рогу Дніпропетровської області за пропетровська (м. Дніпропет адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоні ровськ, вул. Паторжинського, 18 а, да Бородича, 3, каб. 6. У разі неяв каб. 19) викликає в якості позивачів ки справа буде розглянута за вашої Рябова Володимира Максимовича, відсутності з постановленням заоч Кокіну Ірину Василівну, Кротову ного рішення. Інну Павлівну, Саакяна Едуарда В’я чеславовича, Малтиз Марію Михай Викликається Бутенко Алла Григо лівну, Должкового Олександра рівна, 1956 р.н., як відповідач до Олексійовича, Бичковську Валенти зали суду на слухання цивільної ну Олексіївну у судове засідання, справи за позовом Публічного ак яке відбудеться 21.11.2011 року об ціонерного товариства «Комерцій 11.00 по цивільній справі за позо ний банк «Надра» до Бутенко Алли вом Рябова В.М., Кокіної І.В., Кро Григорівни про стягнення заборго тової І.П., Саакяна Е.В., Малтиз ваності за кредитним договором, М.М., Должкового О.О., Бичковської яке відбудеться 17 листопада 2011 В.О. до Дніпропетровської міської року о 16.00 у приміщенні Довгин ради та АТ «Юнікон» про визнання цівського районного суду м. Криво слухань, дозволів і проекту не го Рогу Дніпропетровської області дійним, визнання незаконним та за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ле скасування рішення. Справа буде оніда Бородича, 3, каб. 6. У разі не розглядатись під головуванням явки справа буде розглянута за судді Черновського Г.В. У випадку вашої відсутності з постановленням неявки відповідачів у судове засі заочного рішення. дання вони вважаються належно повідомленими про місце, день та Викликається Денисов Володимир час його проведення. Васильович, 1970 р.н., як відпові дач до зали суду на слухання ци Самарський районний суд м. вільної справи за позовом Публічно Дніпропетровська в зв’язку з роз го акціонерного товариства «Комер глядом цивільної справи за позовом ційний банк «Надра» до Денисова Тиніної Людмили Олексіївни до Ти Володимира Васильовича про стяг ніна Олександра Григоровича про нення заборгованості за кредитним визнання особи такою, що втратила договором, яке відбудеться 17 лис право на користування житлом, ви топада 2011 року о 15 год. 50 хв. у кликає відповідача Тиніна приміщенні Довгинцівського район Олександра Григоровича у судове ного суду м. Кривого Рогу Дні засідання, яке відбудеться 6 грудня пропетровської області за адресою: 2011 року о 10 год. 30 хв. у при м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бороди міщенні Самарського районного ча, 3, каб. 6. У разі неявки справа суду м. Дніпропетровська за адре буде розглянута за вашої відсутності сою: вул. Електрична, 1 а, каб. 101. з постановленням заочного рішення. Явка обов’язкова. Викликається Кучер Маргарита ЦентральноМіський районний Сергіївна, 1982 р.н., як відповідач суд м. Кривого Рогу викликає Ко до зали суду на слухання цивільної валенко Людмилу Яківну як відпо справи за позовом Публічного ак відача по справі № 2 2526/2011 за ціонерного товариства «Комерцій позовом Левандовського Станісла ний банк «Надра» до Кучер Марга ва Цезаревича до Коваленко Люд рити Сергіївни про стягнення забор мили Яківни, треті особи Виконком гованості за кредитним договором, Криворізької міської ради, Управ яке відбудеться 17 листопада 2011 ління Держкомзему у м. Кривому року о 16 год. 20 хв. у приміщенні Розі Дніпропетровської області, про Довгинцівського районного суду м. визнання права власності. Судове Кривого Рогу Дніпропетровської об засідання відбудеться 8.12.2011 ласті за адресою: м. Кривий Ріг, вул. року о 10.00 за адресою: м. Кривий Леоніда Бородича, 3, каб. 6. У разі Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал суду неявки справа буде розглянута за 5. У разі неявки у судове засідання вашої відсутності з постановленням без поважних причин або непові заочного рішення. домлення про причини неявки спра ва розглядатиметься без урахуван Тернівський міський суд Дніпро ня думки відповідача. петровської області повідомляє, Синельниківський міськрайонний що рішення суду від 11.10.2011 ро суд Дніпропетровської області по ку позов Тейдер Наталі Іванівни до цивільній справі № 2 1528/11 за по Біленка Віталія Олександровича, зовом Публічного акціонерного то третя особа Відділ громадянства, вариства «Комерційний банк «Над імміграції і реєстрації фізичних осіб ра» до Кісельової Галини Степанів Тернівського МВ ГУМВС України в ни про стягнення заборгованості за Дніпропетровській області, про ви кредитним договором від знання особи такою, що втратила 29.11.2007 року викликає до суду в право на користування житловим якості відповідача Кісельову Гали приміщенням, задоволений частко ну Степанівну у судове засідання, во та визнано Біленка В.О. таким, призначене на 09.00 23 листопада що втратив право на користування 2011 року. Судове засідання відбу житловим приміщенням, що є під деться за головування судді Прижи ставою для зняття з реєстраційного галінської Тетяни Володимирівни у обліку в квартирі, в решті позовних приміщенні Синельниківського вимог відмовлено. При публікації міськрайонного суду Дніпропет оголошення Біленко В.О. вважаєть ровської області, яке розташоване ся повідомленим про рішення суду. за адресою: Дніпропетровська об Заява про перегляд цього рішення ласть, м. Синельникове, вул. Чехо може бути подана відповідачем у ва, 1. У разі неявки відповідача у Тернівський міський суд Дніпропет судове засідання справа буде роз ровської області протягом десяти глянута за його відсутності на днів з дня публікації. підставі наявних по справі доказів. 18 жовтня 2011 року Центрально Удовенко Дмитро Іванович та Яро Міським районним судом м. Кри вий Сергій Михайлович виклика вого Рогу винесено заочне рішен ються у судове засідання на 08 груд ня по цивільній справі за позовом ня 2011 року о 10.00 до Амур Ниж Троценка Івана Миколайовича, Тро ньодніпровського районного суду м. ценко Галини Володимирівни, Тро Дніпропетровська як відповідачі по ценко Лілії Іванівни до Дзюби цивільній справі № 2 2942/11 за по Ірини Валентинівни, Дзюби Ігоря зовом ПАТ «КБ «Надра» до Удовен Леонтійовича, Дзюби Максима Іго ка Д.І., Ярового С.М. про стягнення ровича, 3 я особа Придніпровсь

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

ка товарна біржа про визнання пра вочину дійсним, згідно з яким пра вочин визнано дійсним, а саме: ви знати дійсним договір купівлі про дажу нерухомого майна квартири № 47, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, Всебратське 2, в бу динку № 50, посвідченого Придні провською товарною біржею від 02.12.1997 року. Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська, що розташо ваний за адресою: 49044, м. Дніпро петровськ, вул. Паторжинського, 18 а, суддя Башмаков Є.А., каб. 12, 20 жовтня 2011 року було розгляну то цивільну справу № 2 7499/2011, згідно з якою шлюб, зареєстрований 09 липня 2005 року Бабушкінським відділом реєстрації актів цивільно го стану Дніпропетровського місь кого управління юстиції Дніпропет ровської області, між Юрченком Андрієм Миколайовичем та Юрчен ко Тетяною Дмитрівною (актовий за пис № 469), вважати розірваним. Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська 03 жовтня 2011 року розглянуто ци вільну справу № 2 1642 2011 року з позовною заявою Канєвського Де ниса Андрійовича до Канєвської Лариси Михайлівни в інтересах своєї неповнолітньої доньки Канєв ської Антоніни Вікторівни, Відділу громадянства, імміграції та реєст рації фізичних осіб Красногвар дійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, третя особа – Орган опіки та піклування Виконавчого комітету Красногвар дійської районної ради м. Дніпро петровська про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні своїм майном. Відповідно до вине сеного заочного рішення позовні вимоги Канєвського Дениса Андрі йовича було задоволено в повному обсязі. Повний текст рішення відпо відач Канєвська Лариса Михайлів на може отримати в цивільній кан целярії Красногвардійського район ного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б (каб. 8).

ОРО НЕ В

ЖКА

31.03.2011 року АмурНижньо дніпровський районний суд м. Дніпропетровська, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпропетровську справу за позо вом Зайцева Ігоря Олександрови ча до Аввакумової Анни Олександ рівни, третя особа Міщенко Олексій Володимирович про відшкодування матеріальної та мо ральної шкоди, завданої в резуль таті дорожньо транспортної приго ди, вирішив: позов Зайцева Ігоря Олександровича до Аввакумової Анни Олександрівни, третя особа Міщенко Олексій Володимирович про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої в ре зультаті дорожньо транспортної пригоди, задовольнити частково. Стягти з Аввакумової Анни Олек сандрівни на користь Зайцева Ігоря Олександровича 7921 грн. 29 коп. матеріальної шкоди, 1000 грн. моральної шкоди, 380 грн. вартості проведення автотоварознавчого дослідження, 100 грн. витрат на оголошення у газеті та 117 грн. 71 коп. витрат по справі, а всього 9519 (дев’ять тисяч п’ятсот дев’ятна дцять) грн. 00 коп. В іншій частині позову відмовити. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути пода но протягом десяти днів з дня от римання його копії. Рішення може бути оскаржене в апеляційному по рядку через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня прого лошення рішення. У разі, якщо рішення було постановлено без участі особи, яка його оскаржує, апеляційна скарга подається з дня отримання копії рішення. Криничанський районний суд по відомляє, що 25.10.2011 року вине сено заочне рішення по цивільній справі № 2 504/11 за позовом Кльо ви Юлії Борисівни до Кльови Ана толія Анатолійовича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням.

ÇÍÀÕÀÐÊÀ ÌÀÐ²ß зі знахарського роду

Попередній запис за тел.

0673966782.

ТІЛЬКИ МОЛИТВА ТА МОЛИТВЕНИЙ ЩИТ ВІД МАРІЇ ЦЕ ЗАХИСТ НА ВСЕ ЖИТТЯ.

Марія вичитує старовинними молитвами, піднімає життєдайну силу лю дини за допомогою єрусалимських свічок. Марія це захист від чар та нечисті для вас та вашої родини. Марія вичитує назавжди безшлюбність, печать оди нокості, родове прокляття, навіть зробленого на смерть. Погано ведеться гос подарство? мати при собі пригоршню землі з подвір'я. Стомилися чекати кохання? мати з собою замок з ключем. Мрієте про дитину мати пелюшку й три яйця. Немає злагоди в сім’ї? мати з собою півлітрову банку з водою і три свічки. Повернути чоловічу силу? для цього мати з собою пачку солі. Позба вити пияцтва? мати сорочку, футболку або фото. Марія поставить щит та оберіг на бізнес і на життя. Діти з переляком і подібними проблемами до 5ти років приймаються безкоштовно. Вартість індивідуального прийому 20 гривень. Години прийому з 8.00 до 15.00. Прийом ведеться без вихідних з 12 до 20 листопада 2011 року. 22230000000007976


р10

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275)

ÄÅÒÑÊÈÉ ËÅÏÅÒ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ïîìîãèòå ìàëûøó çàãîâîðèòü

ÏÅÑÍß - ÎÒ ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ

ÊÀÐÀÎÊÅ ÄËß ÑÅÐÄÖÀ

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Íå âñå äåòè, èäÿ â øêîëó, óìåþò ñâÿçíî ïåðåäàâàòü ñâîè ìûñëè, ó íåêîòîðûõ - ïðîáëåìû ñ ïðîèçíîøåíèåì. Ñàìîñòîÿòåëüíî íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî ãîâîðèòü ðåáåíêó äîñòàòî÷íî òðóäíî. Ïîìî÷ü åìó äîëæíû ðîäèòåëè è ëîãîïåä

ßïîíñêèå ó÷åíûå äîêàçàëè, ÷òî ïåíèå â êàðàîêå î÷åíü ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà çäîðîâüå. Êàê îêàçàëîñü, ïåñíè â äóøåâíîé êîìïàíèè ñïîñîáíû çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü è äàæå ïðåäîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Òàêîå âðåìÿïðîâîæäåíèå óëó÷øàåò ñàìî÷óâñòâèå, ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå è âûâîäèò èç äåïðåññèè. ○

ÊÐÅÏÊÈÅ ÊÎÑÒÈ

ÏÈÂÎ ÏÅÍÍÎÅ…

УДЕЛЯЙТЕ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ

Îêàçûâàåòñÿ, ïèâî îáëàäàåò çàùèòíûìè ñâîéñòâàìè îò âîçíèêíîâåíèÿ îñòåîïîðîçà. Îíî - èäåàëüíûé èñòî÷íèê äèåòè÷åñêîãî ñèëèêîíà, êîòîðûé íåîáõîäèì äëÿ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ êîñòíîé ìàññû. Æåíùèíû â ïîæèëîì âîçðàñòå ÷àñòî ñòðàäàþò õðóïêîñòüþ êîñòåé. Ó÷åíûå ïðîâåëè èññëåäîâàíèå è óñòàíîâèëè, ÷òî ïîë-ëèòðà ïèâà â äåíü ìîãóò ïðåäîñòåðå÷ü îðãàíèçì îò ïåðåëîìîâ. ○

ÐÀÁÎÒÀ Â ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ

ÕÎÐÎØÅÅ ÇÐÅÍÈÅ Òðåòü ëþäåé ñòðàäàþò çàáîëåâàíèÿìè ãëàç è íàðóøåíèÿìè çðåíèÿ èç-çà ðàáîòû, êîòîðóþ îíè íå ëþáÿò, óòâåðæäàþò èòàëüÿíñêèå èññëåäîâàòåëè. Ýêñïåðòû ïîä÷åðêíóëè, ÷òî ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå èãðàåò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Íàïðèìåð, ñðåäè òåõ, êòî ÷óâñòâóåò ñåáÿ íà ðàáîòå êîìôîðòíî, çðèòåëüíîå ïåðåíàïðÿæåíèå âñòðå÷àëîñü íà 30% ðåæå. ○

ÌÅÍÜØÅ ÑËÀÄÊÎÃÎ

ÑÒÀÐÎÑÒÜ ÎÒ ÑÀÕÀÐÀ Ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå ñëàäêîãî â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ óñêîðÿåò ñòàðåíèå îðãàíèçìà, ñ÷èòàþò äèåòîëîãè. Ïðèñòðàñòèå ê ñàõàðó âûçûâàåò ïðîöåññû, èç-çà êîòîðûõ â îðãàíèçìå ôîðìèðóþòñÿ ìîëåêóëû ïîä íàçâàíèåì êîíå÷íûå ïðîäóêòû ãëèêèðîâàíèÿ (AGE). Îíè ïîâðåæäàþò êîëëàãåí è ýëàñòèí, êîòîðûå ïðèäàþò êîæå óïðóãîñòü.

Дети усваивают родной язык, подражая разговорной речи окружающих. К сожалению, в наше время зачастую занятые родители забывают об этом. Ребенок проводит мало времени в обществе взрослых: сидит за компьютером или у телевизора. Он редко слышит сказки из уст мамы с папой, а развивающие занятия по освоению речи для него вообще редкость. Вот и получается, что к моменту поступления в школу появляется множество проблем. С чем чаще всего сталкиваются родители и педагоги? Односложная речь ребенка, состоящая лишь из простых предложений. «Бедная» речь. Недостаточный словарный запас. Замусоривание речи сленговыми словами (результат просмотра телевизионных передач). Неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос и правильно построить ответ.

1

2 3

4

ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÐÅ×È ÓÑÏÅØÍÎ ËÅ×ÀÒÑß

5 6

Отсутствие логики в утверждениях и выводах. Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интона-

Не стоит паниковать, если вы обнаружили у ребенка подобные отклонения. Но и не обращать внимание тоже нельзя.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÂÈÊÒÎÐÈß ÈÑÀ×ÅÍÊÎ, ãëàâíûé

âíåøòàòíûé äåòñêèé ëîãîïåä äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà: - Äëÿ òîãî ÷òîáû íà÷àòü ãîâîðèòü è ðàçâèâàòü ðå÷ü, ðåáåíêó íóæíà ìîòèâàöèÿ. Ðîäèòåëè íå äîëæíû âûïîëíÿòü êàæäóþ ïðîñüáó ìàëûøà, êàê òîëüêî îí ïîêàæåò ïàëü÷èêîì, ÷òî îí õî÷åò. Åñëè ìàìà è ïàïà íå áóäóò ðåàãèðîâàòü íà æåñòû, òî ÷àäî íà÷íåò ïðîèçíîñèòü ñëîâà. Ìîòèâàöèÿ - ýòî ñàìîå ãëàâíîå äëÿ ðàçâèòèÿ ðå÷è. Êðîìå òîãî, î÷åíü âàæíî îáåñïå÷èòü îáùåíèå ðåáåíêà ñî ñâåðñòíèêàìè.

маленьким ребенком. Ведь он учится своим первым словам именно у вас. Если чадо начнет картавить или шепелявить - виноватыми в этом окажутся мама и папа.

A Для того чтобы у дитя была богатая правильная речь, необходимо расширять его словарный запас. «Бедность» мешает полноценному общению с окружающими людьми, а следовательно, и общему развитию ребенка. ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ Если ребенок в 22,5 года совсем не го-

цию, регулировать A Распрострагромкость голоса, ненная ошибка, которую совершают родитемп речи. тели, когда, умиленПлохая дикция. ные лепетом малыша, они подстраиваБЕСЕДЫ ПОются под его произВЗРОСЛОМУ ношение, коверкают Не все дети одина- звуки и слова. Наобоково быстро овладе- рот, тщательно провают речевой наукой. говаривайте все слоУ многих случаются ва, беседуя даже с сбои в запоминании, правильном произношении, а позже написании каких- Ñåãîäíÿ íîðìîé ñ÷èòàåòñÿ, åñëè ðåáåíîê либо звуков и букв. èñïîëüçóåò:

7

ÍÎÐÌÀ ÄËß ×ÀÄÀ

y 10-12 ñëîâ - ê ãîäó; y 300-400 ñëîâ - ê äâóì ãîäàì æèçíè; y 1500 ñëîâ - ê òðåì.  ïîñëåäóþùèå ãîäû êîëè÷åñòâî óïîòðåáëÿåìûõ ñëîâ âîçðàñòàåò, îäíàêî òåìïû ýòîãî ïðèðîñòà íåñêîëüêî çàìåäëÿþòñÿ: y äî 1900 ñëîâ ìîæåò ïðîèçíîñèòü ðåáåíîê ê 4 ãîäàì; y 2000-2500 - â 5 ëåò; y 3500-4000 - â 6-7;

ÐÀÑØÈÐßÉÒÅ ÑËÎÂÀÐÍÛÉ ÇÀÏÀÑ ÐÅÁÅÍÊÀ ворит или говорит мало слов, это обычно вызывает тревогу родителей, и они обращаются к врачу. Ну, а если малыш говорит много, но плохо? Невнятную речь чада иногда сложно понять даже маме. Например, он не произносит некоторые звуки или заменяет одни звуки другими, говорит очень быстро или, наоборот, тянет слова. К сожалению, такие нарушения зачастую мало волнуют родителей. Они объясняют их тем, что «маленьких детей вообще трудно понять!» Сегодня расстройства речи изучены достаточно хорошо, и многие из них успешно лечатся. Мама и папа должны помнить о том, что чем более стойкий характер приобрело то или иное нарушение речи, тем труднее его лечить.


р11

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

Ͳ×ÍÈÉ Â²ÇÈÒ

ÊÈÍÓ ÁÓÄÈËÜÍÈÊ Ó Â²ÄÐÎ Ç ÂÎÄÎÞ

4 ëèñòîïàäà äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿ íàä³éøëî íàäçâè÷àéíå ïîâ³äîìëåííÿ. Àíîí³ì, ÿêèé çàòåëåôîíóâàâ, ðîçïîâ³â ïðî çàì³íóâàííÿ äèòÿ÷îãî êîìá³íàòó, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ïðîâóëîê Äîáðîâîëüö³â, 8, ùî íà Ïåðåìîç³. Ó âêàçàíå ì³ñöå îäðàçó æ âè¿õàëè ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ òà ôàõ³âö³ âèáóõîâîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè. ²ç áóä³âë³ åâàêóþâàëè 149 ä³òåé òà 60 ïðàö³âíèê³â êîìá³íàòó. Ïðè ïðîâåäåíí³ îïåðàòèâíèõ çàõîä³â âèáóõ³âêè íå çíàéøëè, çàòå â³äøóêàëè «æàðò³âíèêà» 40-ð³÷íîãî áåçðîá³òíîãî ãðîìàäÿíèíà. Äî ðå÷³, çëîâìèñíèê áóâ äîáðÿ÷å íàï³äïèòêó. ○

ÏÅÍѲÎÍÅÐÈ ÏÎÑÂÀÐÈËÈÑÜ

ËÞÁÈÂ ²... ÂÁÈÂ

Ì²Ë²Ö²Þ ÏβÄÎÌÈËÀ ÍÅ ÁÀÁÓÑß За кілька годин до «візиту» в дім старенької Олександр добряче напився горілки в одному з ближніх «генделиків», «заполірувавши» її кількома кухлями пива. Але цього йому здалося мало, гроші закінчилися, тож він згадав про Ольгу Іванівну. О першій годині ночі чоловік постукав у кухонне вікно бабусі і почав вимагати від пенсіонерки спочатку 20 грн., потім ще 50 та 100 грн. У результаті сусід буквально вирвав через відчинену кватирку у переляканої нічним візитом старенької загалом 100 грн. Після «залізної» хватки п’яного Олек-

сандра на руках Ольги Іванівни лишилися добрячі синці.

ПРОДОВЖЕННЯ КОШМАРУ Однак на цьому нічний кошмар для беззахисної жінки не скінчився. За дві години молодик пропив забрані гроші та прийшов за новою порцією гривень. Тепер він вимагав ні мало ні багато - 2,5 тисячі. Після відмови господарки Олександр розбив вікно в коридорі. Перелякана бабуся вирішила віддати йому всі гроші, які в неї були, і відчинила вхідні двері. Але п’яний сусід сам заходився шукати цінності, пере-

нівна не сама заявила про нічну пригоду до правоохоронних органів. Наступного дня старенька, вся в синцях, прийшла до сусідки, сказавши, що їй страшно ночувати вдома. Після розповіді бабусі та викликала міліцію. Наразі Олександр перебуває під вартою і чекає вердикту суду. За інформацією прокуратури Кіровського району Дніпропетровська, яка підтримує державне обвинувачення проти Олександра в суді, йому загрожує покарання від 4 до 8 років позбавлення волі. Сувора розплата за пияцтво і подальший грабіж однієї ночі. ЗАХИСТИЛА Вдома у підсудного СТАРЕНЬКУ залишаються двоє До речі, Ольга Іва- маленьких дітей. ривши всю шафу. Нічого не знайшовши, аби насолити господарці, зловмисник спересердя кинув у відро з водою будильник бабусі. Він штовхнув Ольгу Іванівну, а потім кілька разів сильно її вдарив по обличчю та голові. Бабуся віддала Олександру гаманець зі 180 грн. і слізно попросила залишити трохи грошей. «Благородний» грабіжник узяв… лише 160 грн., які також пропив. Ночував він у кущах на сусідній вулиці. Після обіду прийшов додому, де й був затриманий міліцією.

ÏÎÏÀËÈÑÜ «ÍÀ ÃÀÐß×ÎÌÓ»

ÏÐÎÒÈÄ²ß ÊÎÐÓÏÖ²¯

ÍÅ×ÈÑÒÈÉ ÍÀ ÐÓÊÓ Íà÷àëüíèê â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ïîêðîâñüêîãî ðàéîíó áóâ çàñóäæåíèé äî òðüîõ ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ çà íàëàãîäæåííÿ êîðóïö³éíî¿ ñõåìè âèìàãàííÿ õàáàð³â. Ó òðàâí³ íå÷èñòîãî íà ðóêó ñëóæáîâöÿ çàòðèìàëè «íà ãàðÿ÷îìó» ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ òà ñë³ä÷³ ïðîêóðàòóðè. ̳ñöåâèé ìåøêàíåöü ñàìå ïåðåäàâàâ ñëóæáîâöþ 8 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà âíåñåííÿ ó âèêîíàâ÷³ äîêóìåíòè íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî í³áèòî â³äñóòí³ñòü ó áîðæíèêà ìàéíà. Âèðîêîì ñóäó õàáàðíèêîâ³ ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 3 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

²ÄÏÐÀÂËßËÀ ÍÀ ÇÀÐÎÁ²ÒÊÈ

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ïîëþâàëè çà ï³âòèñÿ÷åþ ãðèâåíü, à ìîæóòü ïîòðàïèòè íà 5 ðîê³â çà ´ðàòè. Ãðàá³æíèê³â, ÿê³ «ïðîð³äæóâàëè» ïàðêàí íà ïðîñïåêò³ Êàðëà Ìàðêñà, çàòðèìàëè «íà ãàðÿ÷îìó»

вмисники й минулої неділі після опівночі вирушили «на справу». Озброївшись дерев’яним бру-

Íà ïî÷àòêó òèæíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çàòðèìàëè 87-ð³÷íîãî ä³äóñÿ, ÿêèé ó õîä³ ñâàðêè î äðóã³é ãîäèí³ íî÷³ âáèâ ñîêèðîþ ñâîþ 84-ð³÷íó æ³íêó. Âàæêî óÿâèòè, ùî ñàìå íå ïîä³ëèëè ïåíñ³îíåðè, ÿê³ ïðîæèëè ðàçîì íå îäèí ð³ê. Òåïåð æå ÷îëîâ³êîâ³ çàãðîæóº â³ä ñåìè äî ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â â’ÿçíèö³. Ïðîòè ä³äóñÿ ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó, çàðàç â³í çíàõîäèòüñÿ íà ï³äïèñö³ ïðî íåâè¿çä.

ÒÎÐòÂËß ËÞÄÜÌÈ

Ï'ÿòü ðîê³â çà ï³âòèñÿ÷³ ãðèâåíü

Двійко безробітних 1979 та 1968 років народження паркан у центрі міста пригледіли вже давно. «Навіщо добру пропадати?» - вирішили зло-

«ÇÀ̲ÍÓÂÀ» ÄÈÒÑÀÄÎÊ

ПРИЙШОВ ПО ГРОШІ Одним з таких помічників був молодик Олександр, який минулого року сам запропонував Ользі Іванівні допомагати по господарству. Бабуся спочатку відмовилася, а потім погодилас ь.Тож 24-річ ний безробітний хлопець час від часу рубав їй дрова для опалення будинку, порався у дворі. За це господарка йому платила скільки могла. Пенсіонерка дуже добре ставилася до сусіда, поки літньої ночі 2011 року не відбулась надзвичайна подія.

ÍÅÒÂÅÐÅDz ÆÀÐÒÈ

ÎËÜÃÀ ²ÂÀͲÂÍÀ ÄÎÁÐÅ ÑÒÀÂÈËÀÑÜ ÄÎ ÏÎ̲×ÍÈÊÀ

Æèëà ñîá³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó 83ð³÷íà áàáóñÿ Îëüãà ²âàí³âíà. Ó òàêîìó â³ö³ ñòàðåíüê³é áóëî òÿæêî îáõîäèòèñü áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè. Îíóê ïðè¿çäèâ ïðîâ³äóâàòè íå÷àñòî, òîæ ïåíñ³îíåðö³ ³íîä³ äîïîìàãàëè ñóñ³äè

ÍÎÂÈÍÈ

Ãðàá³æ ïî-ñóñ³äñüêè ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ, ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ

сом, вони підривали секції паркану і складали їх прямо біля себе. Збирались потім здати все це добро до пункту прийому металобрухту. За таким цікавим заняттям злодіїв побачили міліціянти, які саме патрулювали проспект. Грабіжників затримали та доправили до Жовтневого райвід-

ділу міліції. Туди ж відправилось і майже 300 кілограмів чавунного краму - 6 овалів та 7 декоративних квіток. Перевірили правоохоронці і пункт прийому, куди злодії збиралися здати «здобич». Схожих деталей там не виявили. Проте паркан продовжує зникати цілими секціями. Комунальники обіцяють, що невдовзі

займуться його реконструкцією. Нині затримані перебувають у відділку. Пункт металобрухту буде закрито через відсутність ліцензії. Крам грабіжники збиралися збути по 1,6 грн. за кілограм. Натомість можуть отримати до 5 років ув’язнення. Схоже, злодіїв нічого не навчила попередня судимість одного з них.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒ², ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÌÈÒÍÈÖ², ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÄÀI ÃÓ ÌÂÑ Â ÎÁËÀÑÒI

Òèæäåíü òîìó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çàòðèìàëè ³íîçåìêó, ÿêà âåðáóâàëà æ³íîê äëÿ ðîáîòè ïîâ³ÿìè ó Ìîñêâ³ òà ³íøèõ ì³ñòàõ Ðîñ³¿, êîðèñòóþ÷èñü ¿õí³ì òÿæêèì ìàòåð³àëüíèì ñòàíîâèùåì. Îñòàííþ «ê볺íòêó» çëîâìèñíèö³ - 17-ð³÷íó ä³â÷èíó - çàòðèìàëè ó ïî¿çä³ «Ìèêîëà¿â-Ìîñêâà». Íàøà ñï³ââ³ò÷èçíèöÿ âèðóøèëà äî ñòîëèö³ ñóñ³äíüî¿ äåðæàâè ó ïîøóêàõ íåëåãêîãî çàðîá³òêó. Ïðàâîîõîðîíöÿì âäàëîñü çàòðèìàòè îáîõ. Çàâåðáîâàíó ä³â÷èíó â³äïðàâèëè äîäîìó, à ïðîòè çëîâìèñíèö³ ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó.


р12

16 СУСПІЛЬСТВО ○

Äí³ïðîïåòðîâñüêà äèòÿ÷à çàë³çíèöÿ çàêðèëà 75-é ñåçîí ðîáîòè. Çà öåé ïåð³îä ìàã³ñòðàëü çä³éñíèëà 1152 ðåéñè òà ïåðåâåçëà ïîíàä 70 òèñÿ÷ äîðîñëèõ ³ ìàëèõ ïàñàæèð³â. Ïðîòÿãîì ñåçîíó òóò ïðîéøëè ïðàêòèêó 730 þíèõ çàë³çíè÷íèê³â. Ñüîãîäí³ íà ìàã³ñòðàë³ éäå àêòèâíà ï³äãîòîâêà äî íîâîãî ñåçîíó - îíîâëþþòü ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó òà íàâ÷àëüíó áàçó, àáè äî 2015 ðîêó ïåðåéòè íà ºâðîïåéñüê³ íîðìè ïåðåâåçåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ. ○

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÃÓËßËÀ ÂÑß ÃÀÍͲÂÊÀ Äåíü ñåëà â³äñâÿòêóâàëè ìåøêàíö³ Ãàíí³âêè. Áóëè òðàäèö³éíà ñâÿòêîâà õîäà âèõîâàíö³â äèòÿ÷îãî ñàäêà òà øêîëÿð³â, íàãîðîäæåííÿ êðàùèõ ç êðàùèõ ³, çâè÷àéíî æ, âèñòóï êîëåêòèâ³â õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³. Êð³ì òîãî, âïåðøå âëàøòóâàëè âèñòàâêó ñâ³òëèí ³ñòî𳿠ñåëà òà âèðîá³â ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà ì³ñöåâèõ óì³ëüö³â. Äëÿ ìàëå÷³ ïðàöþâàëè äèòÿ÷³ àòðàêö³îíè, îðãàí³çóâàëè òîðã³âëþ ñîëîäîùàìè. ○

Âæå ð³ê Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ î÷îëþº Íàòàë³ÿ Êó÷óãóðà. Óçàãàëüíþþ÷è ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ â³ää³ëåííÿ çà 10 ì³ñÿö³â 2011 ðîêó, º ìîæëèâ³ñòü ïîð³âíÿòè ¿õ ç ìèíóëîð³÷íèìè äîñÿãíåííÿìè

ÇÀ˲ÇÍÈÖß - ÄÎ ªÂÐÎÍÎÐÌ

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275)

Íà çàõèñò³ åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÅÐØÎÒÐÀÂÅÍÑÜÊ

«ÍÀIJ¯» - 40 ÐÎʲ Öåíòð äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ «Íàä³ÿ» â³äñâÿòêóâàâ 40-ð³÷÷ÿ. Ïðèâ³òàòè ïðàö³âíèê³â çàêëàäó òà éîãî âèõîâàíö³â ³ç þâ³ëåºì çàâ³òàëè ïîâàæí³ ãîñò³. ijòè ðàçîì ç ïåäàãîãàìè çóñòð³ëè ¿õ ï³ñíÿìè é òàíöÿìè, äåìîíñòðóþ÷è ñâî¿ çä³áíîñò³ òà âèðîáè, â³ä ÿêèõ óñ³ áóëè â çàõîïëåíí³. Çâè÷àéíî æ, íå îá³éøëîñü áåç ïîäàðóíê³â òà âðó÷åííÿ íàãîðîä êðàùèì ïðàö³âíèêàì.

ÍÀÄÀËÈ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯ ÀÏÒÅ×ÍÈÌ ÌÅÐÅÆÀÌ - Безумовно, так. Характерною рисою «холодного» періоду в Україні є збільшення випадків захворювань населення на ГРВІ, у зв’язку з чим різко зростає попит на лікарські засоби. Саме тому Відділення надало рекомендації майже 30 аптечним мережам щодо утримання від дій, які можуть призвести до економічно необґрунтованого підвищення цін на лікарські засоби.

НАПРЯМКИ РОБОТИ - Наталіє Вікторівно, розкажіть про основні напрямки роботи Дніпропетровського обласного територіального відділення у цьому році. - Упродовж поточного періоду 2011 року проводилась робота щодо запобігання, виявлення та припинення порушень конкуренційного законодавства, насамперед, на соціально орієнтованих товарних ринках. Значну увагу приділено виявленню та припиненню антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання. - Як часто до відділення звертаються громадяни та юридичні особи? - Протягом 10 місяців 2011 року до територіального відділення надійшло понад 260 заяв щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції, це на 48 % більше, ніж за відповідний період 2010 року.

ÏÐÎÂÅËÈ 82 ÏÅÐŲÐÊÈ

ВАЖЛИВІ ЦИФРИ - Які наслідки проведених перевірок, розгляду заяв та подань? - Протягом 10 місяців 2011 року припинено 169 порушень конкуренційного законодавства та дій унаслідок внесення рекомендацій за ознаками таких порушень (у 1,8 раза більше відповідного періоду минулого року).

БОРОТЬБА З ПОРУШЕННЯМИ - Скажіть, які порушення притаманні монополістам? - Типовими порушеннями монополістів є, зокрема, недотримання термінів оприлюднення інформації виконавцями/ виробниками житлово-комунальних послуг щодо зміни їх вартості; неукладення зі споживачами до-

говорів; застосування тарифів на житлово-комунальні послуги з перевищенням рентабельності тощо. - Чи впливає територіальне відділення на ринок бензинів та дизельного пального? - Так, зокрема, у поточному році за результатами моніторингу цих ринків Відділенням порушено дві справи. Одна з них уже розглянута. Так, приватним підприємцем Т.С.Ванєчкіною без об’єктивно виправданих на те причин підвищено ціни на високооктановий бензин А-95, що реалізується на АЗС смт Царичанка. На порушницю накладено штраф у розмірі 15 тис.грн. - Чи існують «сезонні порушення»?

ÐÈÑÊ ÁÛÒÜ ÎÁÌÀÍÓÒÛÌ

Çàðïëàòà â êîíâåðòå: ïðèçðà÷íûé âûèãðûø ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊÐÓÏÍÛÌÈ ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀÌÈ Â Ã.ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ

Ìíîãèå ëè èç íàñ çíàþò ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè? Âñå ëè õîðîøî ïîìíÿò Òðóäîâîé êîäåêñ? À âåäü íåçíàíèå çàêîíîâ ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïðîòèâ âàñ. Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò áîëüøîå ÷èñëî èñòîðèé î ïðîèçâîëå íà÷àëüñòâà: îäíîãî óâîëèëè, íå çàïëàòèâ çàðïëàòû, íà äðóãîãî âîçëîæèëè äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàííîñòè áåç äîïëàòû… È òîãäà ÷åëîâåê íà÷èíàåò õîäèòü ïî èíñòàíöèÿì èíñòàíöèÿì,, äîêàçûâàÿ, ÷òî åãî îáìàíóëè. Íàøèì ãðàæäàíàì äàâíî ïîðà ïîíÿòü - ñîãëàøàÿñü íà ðàáîòó áåç », îíè ñàìè ïîäâåðîôîðìëåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà èëè ïîëó÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó â «êîíâåðòå êîíâåðòå», ãàþò ñåáÿ ðèñêó áûòü îáìàíóòûìè Борьбу с заработной платой «в конвертах» Государственная налоговая служба совместно с органами местной власти начала еще в 2005 году, продолжается она и сегодня. Успех в искоренении этого явления во многом зависит от сознательности работодателей и самих работников. А так как эта самая сознательность, к сожалению, невелика, то работникам налоговых инспекций приходится применять смекалку.

Зачастую сотрудники налоговых инспекций сами обнаруживают такие факты, в основном, если предприятие минимизирует свои доходы, проводят контрольно-проверочную работу совместно с органами местного самоуправления. Случается, что такие факты удается раскрыть с помощью работников предприятий. Им ведь в первую очередь интересно получать легальную зарплату - персонификация пенсионных данных дала каждому

работнику повод задуматься, какой в перспективе окажется его пенсия. Выбор нужно сделать уже сегодня, причем выбирать приходится из двух зол: если сейчас хорошая зарплата, но в «конверте», то пенсия, скорее всего, будет минимальной. Либо второй вариант: легальная зарплата со всеми отчислениями, которая не такая большая, зато пенсия имеет шанс оказаться неплохой. Несмотря на все сложности выбора и потенциальную вероят-

ность потерять работу, информация в налоговые инспекции стекается постоянно. Нередки случаи, когда граждане сами обращаются в налоговые органы по поводу легализации полученных ими доходов. Проще всего такие факты выявлять у субъектов предпринимательства - физических лиц. Даже не проводя проверку можно убедительно сказать, что у предпринимателя работает наемное лицо без заключения договора. Например, у субъекта предпринимательства два магазина, а наемный работник только один или предприниматель обрабатывает больше 50 га земли, не имея при этом ни одного наемного работника. Чаще всего прячут зарплату «в конверты» предприятия негосударственной формы собственности, работающие в сфере тор-

- Які загальні підсумки роботи Відділення за 10 місяців? - Усього сума накладених штрафів складає 843,9 тис. грн. (10 місяців 2010 року - 461,5 тис.грн.), що на 83% більше за відповідний період минулого року. Сплачено до Державного бюджету 1076,3 тис. грн. штрафів та пені (10 місяців 2010 року - 248,8 тис.грн.), що у 4,3 раза більше за відповідний період минулого року. Сума економічного ефекту припинення порушень для юридичних, фізичних осіб та бюджетних установ за звітний період склала 6305 тис. грн. проти 982,5 тис.грн. минулорічного відповідного періоду, що у 6,4 раза більше за відповідний період минулого року.

говли и сельском хозяйстве, когда в период весенне-полевых и уборочных работ многие фермерские хозяйства нанимают работников, не оформляя их, грешат этим и строительные компании. При миллионных валовых доходах на предприятии числятся один-два сотрудника, что сразу настораживает специалистов налоговых органов. Государственными налоговыми инспекциями проводится тщательный анализ выданных идентификационных номеров, в результате которого устанавливаются особы, не получающие официальных доходов. Не пугают работодателей ни уголовная ответственность, ни штрафные санкции, ни то, что эти факты передаются в прокуратуру. Уважаемые граждане, то, что сегодня кажется выгодой, завтра может обернуться убытком. Если вы получаете зарплату «в конверте», задумайтесь: что будет завтра?


p5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 17 21

ÏÎÐÀÄÈ ÁÓÂÀËÎÃÎ

«Çíຠáóäü-ÿêà äèòèíà: éòè íå ìîæíà, äå ìàøèíè...» ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÀ ÓÄÀ²  ÎÁËÀÑÒ²:

Äîù, ìîêðà òà ñëèçüêà äîðîãà, ïîãàíà âèäèì³ñòü - âñå öå ñóïóòíèêè îñ³ííüî¿ ïîãîäè. ¯çäèòè â òàêèõ óìîâàõ äîâîë³ ñêëàäíî. Òîæ äîòðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ³ äëÿ âî䳿â, ³ äëÿ ï³øîõîä³â ïðàâèëî ¹1

- Øàíîâí³ ó÷àñíèêè äîðîæíüîãî ðóõó! Ãîëîâíå ïðàâèëî áåçïå÷íîãî ðóõó â óìîâàõ ïîãàíî¿ âèäèìîñò³ äëÿ âñ³õ - íå ðîá³òü ðèçèêîâàíèõ ìàíåâð³â (îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ îáãîí³â) ³ íå íàðàæàéòå íà íåáåçïåêó í³ ñåáå, í³ ³íøèõ ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó. Ïàì'ÿòàéòå: êðàùèé ñïîñ³á óíèêíóòè àâà𳿠- öå äîòðèìàííÿ åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè íà äîðîç³.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПІШОХОДІВ Усі пішоходи знають правила дорожнього руху, та це не заважає деяким з них стрибати під колеса автомобіля, мовляв, «проскочу» на червоне світло. Особливо небезпечно робити це в темряві. Наприклад, у Правиßê öå íå äèâíî, íàéá³ëüø õâîðîáëèâå ïèòàííÿ äëÿ âîä³ÿ лах дорожнього руху в â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä - ùî íàä³òè ³ âçóòè. г÷ ó òîìó, розділі 4. ОБОВ'ЯЗКИ І ùî â àâòîìîá³ë³ñòà, íà â³äì³íó â³ä ï³øîõîäà, çàâäàííÿ ПРАВА ПІШОХОДІВ чітëèøå ä³éòè äî ìàøèíè ³ ¿õàòè â òåïë³ é ï³ä äàõîì. Òîìó ко прописано: «У темну áàãàòî âî䳿â ÷àñòî îäÿãàþòüñÿ ëåãêî, â ðåçóëüòàò³ пору доби та в умовах неõîäÿòü ç ìîêðèìè íîãàìè ³ çàñòóäæóþòüñÿ. достатньої видимості 9 Âåðõí³é îäÿã. Íà îñ³íü áàæàíî êóïóâàòè êóðòêó ç пішоходи, які рухаються íåïðîìîêàëüíîãî ìàòåð³àëó, ùî íå ïðîäóâàºòüñÿ, íà проїзною частиною чи узçèìó - ëåãêèé ïóõîâèê. біччям, повинні виділити 9 Âçóòòÿ. ×îáîòè íà öèãåéö³ ðîçãëÿäàòè íå âàðòî - â себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі ìàøèí³ â íèõ æàðêî, íà ïåäàë³ íàòèñêàòè íåçðó÷íî. світлоповертальні елемен²äåàëüíèé âàð³àíò - âçóòòÿ, ùî îñíàùóºòüñÿ ñïåöти, для своєчасного їх ìåìáðàíîþ, ÿêà â³äøòîâõóº âîäó. виявлення іншими учасниками дорожнього руху». школяру, мають врахову- ТАБУ ДЛЯ ВОДІЇВ Саме тому батьки, оби- вати, що вона повертати«Найпоширеніше» раючи одяг своїй дітині- меться додому темними ДТП восени - наїзд на вулицями, адже восени та пішохода. Через погану взимку темніє дуже рано. видимість водії часто не Про свою безпеку бачать на нерегульованопішохід повинен под- му пішохідному переході бати, в першу чергу, сам: людину або реагують на не ризикуйте і не по- неї надто пізно. Крім того, спішайте, переходьте до- нерідко пішоходи недооцірогу тільки тоді, коли по- нюють небезпеку і вискавністю впевнені в без- кують на дорогу, а водій, хоча і натискає на педаль пеці.

ÎÄßÃÍÓÒÈÑÜ ßÊ ÒÐÅÁÀ

!

ÏÅÐÅÕÎÄÜÒÅ ÄÎÐÎÃÓ ÒÎIJ, ÊÎËÈ ÂÏÅÂÍÅͲ  ÁÅÇÏÅÖ²

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÌÅÐÀ

ÒÀÍÖÞÐÈÑÒÈ ÏÎÒÀÍÖÞÞÒÜ 25-27 ëèñòîïàäà â îáëàñíîìó öåíòð³ â ïàëàö³ ñïîðòó «Ìåòåîð» â³äáóäåòüñÿ ÿñêðàâà ïîä³ÿ â æèòò³ Óêðà¿íè - òóðí³ð ç³ ñïîðòèâíèõ òàíö³â «Dnepropetrovsk Mayor`s Cup». ²ç êîæíèì ðîêîì «Êóáîê ìåðà Äí³ïðîïåòðîâñüêà» ñòຠâñå á³ëüø ïîïóëÿðíèì ó ñâ³ò³ òàíöþâàëüíîãî ñïîðòó. ²ç âèñòóïàìè äî íàñ ïðè¿çäÿòü çàêîðäîíí³ ïàðè, áî ðîçãëÿäàþòü öåé çàõ³ä ÿê åòàï ïîïàäàííÿ â ïåðøó ñîòíþ ñâ³òîâîãî ðåéòèíãó. ○

²Ç ²ÑÒÎв¯ ªÂÐůÂ

ÍÀÉÁ²ËÜØÈÉ ÌÓÇÅÉ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íàâåñí³ ìຠç’ÿâèòèñÿ íàéá³ëüøèé â Óêðà¿í³ ìóçåé ³ñòî𳿠ºâðå¿â òà Ãîëîêîñòó. Ìàñøòàáíà âèñòàâêà ðîçì³ñòèòüñÿ ó ºâðåéñüêîìó öåíòð³ «Ìåíîðà». Íàðàç³ çàñíîâíèê ìóçåþ - Öåíòð âèâ÷åííÿ ³ñòî𳿠Ãîëîêîñòó «Òêóìà» - çà äîïîìîãè ºâðåéñüêî¿ ãðîìàäè ç³áðàâ áëèçüêî 5 òèñ. åêñïîíàò³â. Öå ìîâ÷àçí³ ³ âîäíî÷àñ êðàñíîìîâí³ ñâ³äêè òðàãå䳿 - ðå÷³, çíàéäåí³ íà ì³ñöÿõ ðîçñòð³ë³â ºâðåéñüêîãî íàðîäó. Ñåðåä íèõ ÷èìàëî äèòÿ÷èõ. cmyk

ßÊ Ç̲ÍÞªÒÜÑß ÃÀËÜ̲ÂÍÈÉ ØËßÕ Ó ÍÅÃÎÄÓ* Сухо

Усі водії, які вивчали ПДР, знають, що при виборі оптимальної швидкості авто мобіля слід враховувати стан дорожнього покриття. Однак не всі розуміють, на скільки сильно збільшується гальмівний шлях у негоду. Втім, неправильне оці нювання обстановки на дорозі може призвести до аварії з тяжкими наслідками. Гальмівний шлях 38 м 80 км/год.

2 3

5

Брудно, сніг

Лід

гальма, не встигає вчасно зупинитися. Але й тут є одне «але» - як показує аналіз багатьох ДТП, вони трапляються з тієї причини, що із самого початку водій неправильно вибрав швидкість руху.

1

4

Дощ

www.autosite.com.ua

на асфальті, вкритому листям, передбачити практично неможливо. Тож, шановні водії, дотримуйтесь дистанції, не перевищуйте швидкість руху, уникайте різкого маневрування та гальмування. Зверніть увагу на шини свого транспортного засобу, замініть їх на зимові, адже на власній безпеці заощаджувати не варто. Будьте уважними при появі поблизу проїзної частини пішоходів, особливо дітей, поведінку яких передбачити складно. Із настанням сутінок обов'язково вмикайте фари свого автомобіля. Це зробить його більш помітним. Не «сліпіть» інших водіїв, обов'язково вимикайте дальнє світло, коли «сідаєте на хвіст» якій-небудь машині. І в жодному разі не забувайте про «поворотники» та аварійні сигнали! Ці прості заходи допоможуть уникнути випадкового зіткнення.

* на прикладі авто завдовжки 4 м

Також потрібно пам'ятати, що найнебезпечніша ділянка дороги восени - засипана листям. Такі місця слід проїжджати обережно, уникаючи гальмувань, оскільки поведінку автомобіля при маневруванні

²Ç ÍÀÑÒÀÍÍßÌ ÑÓÒ²ÍÎÊ ÂÌÈÊÀÉÒÅ ÔÀÐÈ ÑÂΪ¯ ÀÂÒ²ÂÊÈ


р6

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

10 íîÿáðÿ 1885 ãîäà â Ãåðìàíèè ïî íàáåðåæíîé ðåêè Íåêêàð ñ íåâåðîÿòíîé äëÿ òîãî âðåìåíè ñêîðîñòüþ 12 êì/÷ ïðîíåññÿ ïåðâûé ìîòîöèêë. Ýòî áûë î÷åíü îðèãèíàëüíûé âåëîñèïåä ñ ìîòîðîì. Ðàìà òàê æå, êàê è êîëåñà, áûëà èçãîòîâëåíà èç äåðåâà. Ïðè÷åì, êîëåñ áûëî íå äâà, à ÷åòûðå, è âñå, âìåñòî ðåçèíîâûõ ïîêðûøåê, - ñâåðõó îáèòû æåëåçîì. Ïîä ñèäåíüåì ðàñïîëàãàëñÿ äâèãàòåëü âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ ìîùíîñòüþ 0,5 ë.ñ.  êà÷åñòâå òîïëèâà ìîãëè áûòü èñïîëüçîâàíû áåíçèí èëè êåðîñèí. ○

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

Ïðàâîñëàâíûé ìèð îòìåòèë 960-ëåòèå ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû - îäíîãî èç ïåðâûõ ïî âðåìåíè ñîçäàíèÿ ìîíàñòûðåé íà Ðóñè СВЯЩЕННИК ИЛЛАРИОН И МОНАХ АНТОНИЙ

11 íîÿáðÿ 1983 ãîäà ïîÿâèëñÿ ïðîòîòèï ïåðâîãî êîìïüþòåðíîãî âèðóñà. Àìåðèêàíñêèé ñòóäåíò èç Óíèâåðñèòåòà Þæíîé Êàëèôîðíèè Ôðåä Êîýí ñîñòàâèë ïðîãðàììó, äåìîíñòðèðîâàâøóþ âîçìîæíîñòü çàðàæåíèÿ êîìïüþòåðà ñî ñêîðîñòüþ ðàçìíîæåíèÿ âèðóñà îò 5 ìèíóò äî 1 ÷àñà. Íà ñëåäóþùèé ãîä Êîýí íàïèñàë ðàáîòó, â êîòîðîé íå òîëüêî ïðåäâîñõèòèë îïàñíîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ âèðóñîâ ïî êîìïüþòåðíûì ñåòÿì, íî è ðàññêàçàë î âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ àíòèâèðóñíûõ ïðîãðàìì. ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÂÑÅÌ ÂÈÐÓÑÀÌ ÂÈÐÓÑ

Âå÷íûé ñèìâîë áëàãî÷åñòèÿ è âåðû

ÑÎ ÑÊÎÐÎÑÒÜÞ 12 ÊÌ/×

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Ê 960-ËÅÒÈÞ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÊÈÅÂÎ-ÏÅ×ÅÐÑÊÎÃÎ ÌÎÍÀÑÒÛÐß

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Лавра находится в центре Киева на холмистом, некогда покрытом лесами берегу Днепра и возникла как удаленный от города пещерный монастырь. Первую пещеру для

«ÀÇÁÓÊÀ» ÎÒ ÒÎËÑÒÎÃÎ 13 íîÿáðÿ 1872 ãîäà âûøëî â ñâåò ïåðâîå èçäàíèå «Àçáóêè» Ëüâà Òîëñòîãî. Àâòîð èñïîëüçîâàë ëó÷øèå èç ñêàçîê, áàñåí, áûëèí, ïîñëîâèö, ïîãîâîðîê. ×åðåç òðè ãîäà ïîÿâèëîñü âòîðîå èçäàíèå ïîä íàçâàíèåì «Íîâàÿ àçáóêà». Íåñêîëüêî ïîçæå áûëè èçäàíû ÷åòûðå òîìà «Ðóññêèõ êíèã äëÿ ÷òåíèÿ». Âñåãî Ëåâ Íèêîëàåâè÷ íàïèñàë äëÿ äåòåé 629 ïðîèçâåäåíèé ðàçëè÷íûõ æàíðîâ. Ýòî - ðàññêàçû, ñêàçêè, áûëè, î÷åðêè, áàñíè è äð.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

уединенной молитвы выкопал священник их великокняжеского села Берестово Илларион. После избрания его митрополитом Киевским в 1051 г. в пещере поселился пришедший из Афона монах Антоний - будущий отец русского иночества. Его благочестие привлекло в пещеру последователей, среди которых был Феодосий из Курска. Разросшаяся братия расширила пещеру, обустроив храм и подземные келии, давшие начало Феодосиевым, или Дальним, пещерам. Преподобный Антоний поставил первым игуменом обители Варлаама и удалился на соседний холм, где выкопал для себя новую пещеру, от которой пошли Антониевы, или Ближние, пещеры.

славом Свято-Дмитриевский монастырь преподобный Антоний благословил на игуменство Феодосия. Он ввел в обители общежительный студийский устав, который впоследствии приняли все монастыри Киевской Руси. Важным событием в жизни Лавры стали закладка и построение храма Успения Божией Матери. Церковь создавалась 15 лет греческими зод-

чими и была освящена в 1089 году. Фресковую живопись и мозаики выполнили цареградские художники. С ними работал и преподобный Алипий, который считается родоначальником особого, отличного от греческого, иконописного искусства. Обитель продолжала развиваться и вскоре, благодаря своему исключительному положению среди других обителей, перешла в подчинение Патриарха Константинопольского и стала называться Лаврой, что означает «застроенный церковный приход». В 1091 г. в храме были положе-

После перевода Варлаама настоятелем в основанный киевским князем Изя-

ны мощи преподобного Феодосия. Антоний, согласно его завещанию, был погребен в Ближних пещерах. Их духовные подвиги изумляли современников и последующие поколения верующих.

НЕСОКРУШИМАЯ ОБИТЕЛЬ За почти тысячелетнюю историю Лавра пережила множество событий: подвергалась опустошительным вражеским набегам, горела в огне, разрушалась во время войн. Были и попытки переподчинения Киевскому униатскому митрополиту. Монахи, во главе с архимандритом Никифором Туром, оказали униатам вооруженное сопротивление, отстояли монастырь и обширные угодья. В условиях

ÞÁÈËÅÉÍÎÅ «ÎÒÊÐÛÒÈÅ»

ЗАСЛУЖЕННАЯ СЛАВА

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÑÂßÒÛÍÈ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Ñ 1988 ÃÎÄÀ

 ÔÎÍÄÀÕ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÀ ÁÎËÅÅ 70 ÒÛÑ. ÝÊÑÏÎÍÀÒÎÂ

Ê 960-ëåòèþ ìîíàñòûðÿ è 85-ëåòèþ Íàöèîíàëüíîãî Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâåäíèêà â àóòåíòè÷íûõ êåëèÿõ ñîáîðíûõ ñòàðöåâ îòêðûëè Ìóçåé èñòîðèè ÊèåâîÏå÷åðñêîé ëàâðû.

экспансии Лавра осталась оплотом православия. С приходом советской власти монастырь упразднили: монашеская община существовала как артель. 26 сентября 1926 г. было принято постановление о «Признании бывшей Киево-Печерской лавры историко-культурным заповедником и превращении ее во Всеукраинский музейный городок». Вытеснение музеем общины завершилось в 1930 г. ликвидацией монастыря. Часть монахов расстреляли, остальных заключили в тюрьмы или сослали - Лавра подверглась разорению… Возрождение святыни началось с 1988 г.: монастырю вернули сначала Дальние пещеры, затем Ближние, восстановили Успенский собор, взорванный в 1941 г. В Лавре открылась Киевская духовная семинария, позже - академия. С 1992 г. здесь находится резиденция Предстоятеля Украинской Православной Церкви - митрополита Киевского и всея Украины, а также кафедральный собор. Лавра внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.11.2011 ð. ¹ 87 (1275) ○

ÄÐÓÃÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

СМОТРЕТЬ И ПОКУПАТЬ

Завести свои аккаунты в соцсетях успели и многие футболисты, таким образом давая фанатам возможность виртуального общения. Так, в октябре игроки мексиканского футбольного клуба «Ягуарес» вышли на матч в футболках, на которых были напечатаны их адреса в Твиттере. Но большинство футбольных кумиров в саморекламе не нуждаются, ведь где их найти в сети

Ãëèíÿíûé êóâøèí

ÔÈÐÌÅÍÍÀß «ÔÈØÊÀ» Ìíîãèå ôóòáîëüíûå êëóáû èìåþò ñâîþ ôèðìåííóþ ðåêëàìíóþ «ôèøêó» â Èíòåðíåòå. Íàïðèìåð, ôóòáîëüíûé êëóá «Áàðñåëîíà» ñîçäàë ãåîãðàôè÷åñêóþ êàðòó áîëåëüùèêà, ïîçâîëÿþùóþ íàõîäèòü ôàíàòîâ êîìàíäû ïî âñåìó ìèðó. À ëîíäîíñêèé «Àðñåíàë» ïðèçûâàåò ñâîèõ ôàíàòîâ ñ ïîìîùüþ Ôåéñáóêà ãîëîñîâàòü çà ëó÷øèõ èãðîêîâ ïîñëåäíåãî ìàò÷à êîìàíäû. и так знают миллионы. Так, согласно одному из недавних рейтингов по данным Фейсбука, самым популярным среди пользователей этого сервиса является португалец Криштиану Роналду. У него более 31 миллиона фанатов, что куда больше, чем у любого другого спортсмена в мире. Второй в этом рейтинге - аргентинец Лионель Месси, а третье ме-

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1273

сто занимает Дэвид Бэкхем, пятое - Кака. Таким образом, футболисты уверенно обошли представителей других видов спорта. Но какими бы семимильными шагами не развивались интернеттехнологии, ничто не заменит радости просмотра футбольного матча на стадионе, живых эмоций и незабываемой атмосферы единения.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

Èãðîê «Äèíàìî-Êèåâ» è ñáîðíîé Óêðàèíû Àíäðåé ßðìîëåíêî ïîïàë â ÷èñëî ïÿòèäåñÿòè ëó÷øèõ ôóòáîëèñòîâ ìèðà â âîçðàñòå äî 21 ãîäà. Îí çàíÿë 27 ìåñòî â òîïå. Èíòåðåñíî, ÷òî ñåé÷àñ ñïîðòñìåíó óæå 22 ãîäà, îäíàêî íà ìîìåíò ñîñòàâëåíèÿ ðåéòèíãà æóðíàëèñòàìè àìåðèêàíñêîãî èçäàíèÿ «Bleacher Report» èãðîê ñîîòâåòñòâîâàë çàÿâëåííîìó âîçðàñòíîìó êðèòåðèþ. Ïåðâàÿ æå òðîéêà äàííîãî ñïèñêà âûãëÿäèò òàê: íà ïåðâîì ìåñòå îêàçàëñÿ Íåéìàð («Ñàíòîñ», Áðàçèëèÿ), íà âòîðîì - Ìàðèî Áàëîòåëëè («Ìàí÷åñòåð Ñèòè», Èòàëèÿ), íà òðåòüåì - Ýäåí Àçàð («Ëèëëü», Ôðàíöèÿ).

ÏÎÏÓËßÐÍÛÌÈ ÑÒÀÍÎÂßÒÑß ÈÃÐÓØÅ×ÍÛÅ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

БЛИЗКИЕ КУМИРЫ

ßÐÌÎËÅÍÊÎ -  ÒÎÏ-50

Òåïåðü, êîãäà Èíòåðíåò «âîøåë» ïðàêòè÷åñêè â êàæäûé äîì, ïðåèìóùåñòâà íîâûõ òåõíîëîãèé îöåíèëè âñå ëþáèòåëè ñïîðòà. È äåëî äàæå íå â òîì, ÷òî ñåãîäíÿ êàæäûé áîëåëüùèê â ñ÷èòàííûå ìèíóòû ìîæåò ïîëó÷èòü âñþ èíôîðìàöèþ î ëþáèìîì êëóáå èëè èãðîêå - ïðîãðåññ ïîøåë äàëüøå. Ñ ïîìîùüþ «âñåìèðíîé ïàóòèíû» ôàíàòû, íàïðèìåð, ìîãóò îáùàòüñÿ ñî çâåçäàìè èëè íàïðÿìóþ ïèñàòü «ñåòåâûå» ïèñüìà ðóêîâîäñòâó êëóáîâ. Òå æå, â ñâîþ î÷åðåäü, íåïëîõî íà ýòîì çàðàáîòàòü…

коммерции, что дает болельщикам возможность приобрести все, что угодно - начиная с билетов и заканчивая футболками с номерами кумиров. Более того, прибыльными становятся даже игрушечные приложения.

ÔÓÒÁÎË

ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕÈÍ

ÍÀ ÔÓÒÁÎËÊÀÕ ÀÄÐÅÑÀ Â ÒÂÈÒÒÅÐÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ìÿ÷, ïîïàâøèé â «ñåòêó»

Последняя «мода» использование футбольными клубами в коммерческих целях популярных социальных сетей. Статистика болельщицкой активности там подтверждает, что футбол попрежнему остается спортом №1 для миллионов людей. Уже сейчас такие гранды, как «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» в совокупности имеют более 43,5 миллиона подписчиков в сети Фейсбук. Не отстают и активные пользователи других соцсетей, в частности популярного в русскоязычных странах ВКонтакте.ру. Так, в каждой группе, посвященной тому или иному футбольному клубу, фанаты могут увидеть подборку лучших фото, прочитать интервью и даже пересмотреть полные футбольные матчи команды. Помимо игр в записи и различных видеороликов, в страницы футбольных грандов в социальных сетях встроены функции электронной

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 10 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ № 87 (1275)

Âñå íà÷àëîñü ñ Ìàñëÿêîâà ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Â ýòîò ïåðèîä ñëåäóåò áûòü âíèìàòåëüíûìè òåì, êòî ñêëîíåí ê íåïðàêòè÷íîìó ïîäõîäó ê æèçíè, âèòàíèå â îáëàêàõ ïðèâåäåò ê íåïðèÿòíîñòÿì. Ñåé÷àñ íóæíû ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è çäðàâûé ñìûñë, îñîáåííî â ôèíàíñîâîé ñôåðå.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ áóäåò âîçìîæíîñòü ïðåðâàòü íåóäîâëåòâîðÿþùèå âàñ ñâÿçè, ïîñòàâèòü íà ìåñòî òåõ, êòî âåäåò ñåáÿ íå òàê. ТЕЛЕЦ Íåäåëÿ õàðàêòåðíà ïîâûøåííûì æèçíåííûì òîíóñîì è àêòèâèçàöèåé âàøèõ ñîáñòâåííûõ æåëàíèé â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ æèçíè. Ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõ â îáùåíèè ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì, åñëè âû áóäåòå äîñòàòî÷íî çàìåòíû è àêòèâíû. Òåìó êàðüåðíîãî ïðîäâèæåíèÿ ëó÷øå ïðèòîðìîçèòü äî êîíöà íåäåëè. БЛИЗНЕЦЫ Íåäåëÿ äàñò âîçìîæíîñòü îñòàíîâèòüñÿ è ïåðåäîõíóòü âñåì, êòî óñòàë îò ñëèøêîì àêòèâíîãî æèçíåííîãî ðèòìà. Íå î÷åíü áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ðåøèòåëüíûõ øàãîâ è íîâûõ íà÷èíàíèé. Çàòî õîðîøî óäàþòñÿ äåëà, òðåáóþùèå óåäèíåíèÿ, ñïîêîéñòâèÿ è ñîñðåäîòî÷åííîñòè. РАК Íåäåëÿ ñóëèò ðàñøèðåíèå êðóãà âàøèõ çíàêîìñòâ, íîâûå âñòðå÷è è æèâîå îáùåíèå, êàê íà ðàáîòå, òàê è â êà÷åñòâå ðàçâëå÷åíèÿ. Ñåðåäèíà íåäåëè ÷ðåâàòà íàïðÿæåííîñòüþ â ðàáî÷åé ñðåäå. Ñòàðàéòåñü íå áûòü âòÿíóòûìè â êîíôëèêòû è èíòðèãè.  âûõîäíûå ñ÷àñòëèâ÷èêè ïîëó÷àò ïðåäëîæåíèå îá îôèöèàëüíîì îôîðìëåíèè îòíîøåíèé. ЛЕВ Â ðàáîòå íà ýòîé íåäåëå âîçíèêàþò èíòåðåñíûå ïåðñïåêòèâû: êòîòî îáåùàåò ïîääåðæêó, ìîæíî ñóùåñòâåííî óñèëèòü ñâîè ïîçèöèè. Òåì íå ìåíåå, òðóäà äëÿ êàðüåðíîãî ïðîäâèæåíèÿ ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü íåìàëî, ïðèãîòîâüòåñü ê áîðüáå.  ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèÿõ îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ æåëàíèå èñêàòü êîìïðîìèññ è ãèáêîñòü. ДЕВА  íà÷àëå íåäåëè ìîãóò ñîñòîÿòüñÿ âàæíûå çíàêîìñòâà, êàñàþùèåñÿ äåëîâîé è ôèíàíñîâîé òåìû. Êòî-òî ïîëó÷èò îáåùàíèå ïîääåðæêè îò àâòîðèòåòíîãî ÷åëîâåêà.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ íåäåëÿ íà÷íåòñÿ îïòèìèñòè÷åñêè, íî â ïîñëåäóþùèå äíè áóäüòå áîëåå ñäåðæàíû.

ВЕСЫ Â ýòîò ïåðèîä âû ñìîæåòå ñîáñòâåííûì íàïîðîì, öåëåíàïðàâëåííûìè ýíåðãè÷íûìè óñèëèÿìè ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíîñòè è äîáèòüñÿ æåëàííîé öåëè. Îñîáåííî óäà÷íûìè áóäóò äåéñòâèÿ â îáëàñòè êàðüåðíîãî ðîñòà è ìåäèöèíñêîé òåìû.  ëþáâè ñèëà òîæå íà âàøåé ñòîðîíå, íî çäåñü íå ïîìåøàåò áîëüøå äåëèêàòíîñòè. СКОРПИОН Ïåðâûå ðàáî÷èå äíè ñàìûé óäà÷íûé ïåðèîä äëÿ äåëîâîé ÷àñòè íåäåëè. Ìîæíî ñäåëàòü çàäåë íà áóäóùåå,ïîëó÷èòü ïåðñïåêòèâíîãî êëèåíòà,ïðîâåñòè óäà÷íûå ïåðåãîâîðû.  ñóïðóæåñêîé æèçíè ëåãêî ðåøàþòñÿ ëþáûå ñëîæíûå âîïðîñû. Áóäüòå ãîòîâû ê ÷åñòíîìó äèàëîãó. СТРЕЛЕЦ Íåäåëÿ ñêëàäûâàåòñÿ óäà÷íî. Îáùèì ïðàâèëîì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðèåìëåìîãî äëÿ âàñ êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà áóäåò òî÷íîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü è ñîáëþäåíèå âñåõ ïðàâèë. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ íà÷àëà ðåìîíòà.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ íàáëþäàåòñÿ ïîòåïëåíèå, ê êîìó-òî âåðíóòñÿ ïðåæíèå ÷óâñòâà. КОЗЕРОГ Ïðåêðàñíàÿ íåäåëÿ êàê äëÿ òåìû ëè÷íûõ îòíîøåíèé, òàê è äëÿ ðàáîòû. Ñìåëî áåðèòå èíèöèàòèâó â ñâîè ðóêè â ëþáîì äåëå. Ó êîãî-òî â ýòîò ïåðèîä ñîñòîèòñÿ ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî, âîçíèêíåò íîâîå ÷óâñòâî. Îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ ëþäåé ïðåäïðèèì÷èâûõ è àêòèâíûõ, ëþáîé áèçíåñ, íà÷àòûé â ýòîò ïåðèîä, îáðå÷åí íà ïðîöâåòàíèå. ВОДОЛЕЙ Íåäåëÿ îáåùàåò ìíîãî ýìîöèé ðàçíîãî ñïåêòðà è êà÷åñòâà. Æåëàòåëüíî íå ðåàãèðîâàòü ñëèøêîì îñòðî íà çàìå÷àíèÿ îêðóæàþùèõ è ñàìèì íå èíèöèèðîâàòü êîíôëèêòû. Áîëüøå âàì ïîäîéäåò ñïîêîéíûé è ïëàâíûé ñòèëü æèçíè è ïîâåäåíèÿ. Íå ðåêîìåíäîâàíû ðàáî÷èå ïåðåãðóçêè. РЫБЫ

КВН ВЕРНУЛСЯ В ву. Я - в качестве актера и постановщика. Не УНИВЕРСИТЕТ - Евгений, с чего начался Ваш КВН? - Сложно ответить. Это ведь не одно событие, а целая их цепочка, разные творческие команды. Наверное, началось все с Маслякова и первой игры КВН ДГУ. - Помните свой первый выход на сцену в качестве КВНщика? - Конечно. Мы поехали с командой в Моск-

«ÍÀÇÂÀËÑß ÃÐÓÇÄÅÌ - ÏÎËÅÇÀÉ Â ÊÓÇÎÂÎÊ»

собирался выходить на сцену, потому что не отождествлял себя с КВН-щиком. Но ребята «втянули» меня. Мы показывали триптих о компьютерщиках, и я там пел песенку о старике Козлодоеве. Все было достаточно сумбурно, потому что ребята уже имели опыт в игре, а я вышел шутить в первый раз. - Игре исполнилось полвека. Вы считаете КВН перспективным? - КВН сейчас трансформировался. Он дал многие проекты: тот же «Бойцовский клуб»,

«ÍÀ ÑÖÅÍÓ ÂÛÕÎÄÈÒÜ ÍÅ ÑÎÁÈÐÀËÑß» «Comedy Club», «Файна Юкрайна». Сегодня он вернулся в университетскую среду.

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ШАШЛЫК - Евгений, на Ваш взгляд, корректно оценивать шутки и сравнивать их? - Назвался груздем полезай в кузовок. Раз игра называется КВН и основана она на оценке и сравнении шуток, то,

стало быть, корректно. Другой вопрос: кто что считает шуткой. - Что для Вас КВН? - Наверное, образ жизни. Но вообще я, как артист, не играю, а служу в театре КВН ДГУ. - Помните свой самый большой розыгрыш? - Смешно было, когда я разыгрывал музыканта из ансамбля, в котором работал. Мы спорили, что он прыгнет с баржи или моста за 5 рублей. Пока он прыгал, мы забрали его одежду, а потом продали ему же за 5 рублей (смеется). - К Вам в театр приходит молодежь? - Нет. Театр маленький. К тому же, здесь играют единомышленники, люди примерно одного возраста. Пока не будет потребности обновить состав труппы, мы никого не будем привлекать. - Как проводите свободное время? - У меня его нет: репетиции, игры, съемки. Но когда выпадает минутка, мы с семьей едем на дачу, жарим шашлык. Иногда сижу в Интернете. Но редко.

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Óòðî. Æåíà - ìóæó: - Âàñÿ, à ïî÷åìó òû ìåíÿ ñåãîäíÿ íî÷üþ íàçûâàë Íàäåíüêîé? - Ìàøà, òû íå ïîâåðèøü! Ïðèñíèëîñü, ÷òî ÿ - Ëåíèí!

Ôåðìåð ãîâîðèò íîâîìó ðàáîòíèêó: - Ïîéäåì, ÿ ïîêàæó òåáå, êàê äîèòü êîðîâó. - Ìîæåò, ìíå ëó÷øå íà÷àòü ñ òåëåíêà?

ÏÎÃÎÄÀ

Íåäåëÿ ïðèíåñåò óäîâëåòâîðåíèå è ïðàêòè÷åñêèé ðåçóëüòàò òåì, êòî ïðèâûê ïðèíèìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ è íå îãëÿäûâàòüñÿ íà ñëóõè è ïåðåñóäû îêðóæàþùèõ. Óñïåøíîé áóäåò ëþáàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðîöåññ îáó÷åíèÿ, óñâîåíèÿ íàâûêîâ â íîâîé ðàáîòå. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«ÑËÓÆÓ Â ÒÅÀÒÐÅ ÊÂÍ ÄÃÓ»

8 íîÿáðÿ âåñåëûå è íàõîä÷èâûå âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ îòïðàçäíîâàëè ñâîé «ïðîôåññèîíàëüíûé» ïðàçäíèê è êðóãëóþ äàòó - ïîëâåêà ñî äíÿ âûõîäà â ýôèð ïåðâîé èãðû ÊÂÍ. Îíà ñîáèðàëà ñîòíè ëþäåé â çðèòåëüíûõ çàëàõ è òûñÿ÷è - ó ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ. Âåäü òîëüêî ÊÂÍ-ùèêè ìîãëè ñåáå ïîçâîëèòü íà âñþ ñòðàíó çàÿâèòü «Èìïåðèÿ çëà - ïîëþáèøü è êîçëà». Îá èãðå, íà êîòîðóþ ìå÷òàë ïîïàñòü êàæäûé, à òàêæå î ñâîåì «øóòî÷íîì» äåáþòå íà ñöåíå «Â³ñòÿì» ýêñêëþçèâíî ðàññêàçàë ïîïóëÿðíûé äíåïðîïåòðîâñêèé ÊÂÍ-ùèê Åâãåíèé ×åïóðíÿê

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Чт 10.11

1 +2 0С 6 4 0С

півн. 6 м/с

Пт 11.11

4 +1 0С 3 1 0С

півн. 4 м/с

Сб 12.11

+1 +3 0С 4 20С

півн. 4 м/с

Нд 13.11

+1 +3 0С 3 1 0С

півн. 3 м/с

Пн 14.11

+1 +3 0С 2 0 0С

захід. 6 м/с

Вт 15.11

+2 +4 0С 1 +1 0С

півд.захід. 4 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 09.11.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 1689

вести приднепровья  
вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement