Page 1

ª ÐÎÁÎÒÀ, ª É ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

̲ÑÒÎ «×ÈÑÒßÒÜ» Â²Ä ÌÅÒÀËÓ 6

7

ÈÇ ÎÏÀÑÍÎÉ ÇÎÍÛ Â ÍÎÂÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2

Ñ̲ÒÒß - Ó Ï²ÄÇÅÌͲ ÁÀÊÈ

6

ÄβÐßÉÒÅ ÑÏÐÀÂÆÍ²Ì ÏÐÎÃÍÎÇÀÌ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà №86(1274)

Äàëåêî íå â óñ³õ çà â³êíîì º òåðìîìåòð. Çáèðàþ÷èñü íà âóëèöþ, ìè äèâèìîñÿ ïðîãíîç ïîãîäè ïî òåëåâ³çîðó àáî â ²íòåðíåò³. ßêùî îá³öÿþòü äîù, áåðåìî ïàðàñîëþ, ÿêùî ïðîõîëîäó - îäÿãàºìîñÿ òåïë³øå. Òà ùî ðîáèòè, êîëè íàì ïðîãíîçóþòü, ùî ÷åðåç äåê³ëüêà òèæí³â áóäå 30-ãðàäóñíèé ìîðîç?

Вівторок, 08 листопада 2011 р.

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÙÅ ÎÄÍÅ ÑÂßÒÎ

ÄÅÍÜ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒ²  óêðà¿íö³â ç’ÿâèëîñÿ íîâå ñâÿòî. ³äòåïåð ùîðîêó 20 ëþòîãî ìè â³äçíà÷àòèìåìî Äåíü ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. ³äïîâ³äíèé Óêàç ï³äïèñàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷. Ãëàâà äåðæàâè çàïðîâàäèâ ñâÿòî, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó ëþäåé, âëàäè é ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é äî ïèòàíü ñï³ëüíî¿ ïîáóäîâè â êðà¿í³ ñóñï³ëüñòâà ñîöñïðàâåäëèâîñò³. ○

ÊÀÄÐβ Ç̲ÍÈ

ÌÎÃÈËÜΠ- ÏÐÅÌ’ªÐ ÊÐÈÌÓ

5

ͳêî Ëàíãå: «ß ñóìóâàòèìó çà Óêðà¿íîþ» ͳêî Ëàíãå - â³äîìà â Óêðà¿í³ ëþäèíà. Éîãî ÷àñòî çàïðîøóþòü íà ð³çí³ òåëåïðîãðàìè ÿê ì³æíàðîäíîãî åêñïåðòà. Àäæå ïàí ͳêî - Ãîëîâà Ïðåäñòàâíèöòâà Ôîíäó Êîíðàäà Àäåíàóåðà â Óêðà¿í³. ϳä ÷àñ ïðè¿çäó äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà ó÷àñíèê³â í³ìåöüêî-ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêîãî ïðîåêòó «ªâðîïà ó âàë³ç³-2011» «Â³ñòÿì» âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñü ³ç ͳêî Ëàíãå ïðî ñïåöèô³êó éîãî ðîáîòè òà ëþáîâ äî Óêðà¿íè.

«ÌÈÑÑ ÌÈÐÀ-2011»

ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß ÆÈÂÅÒ Â ÂÅÍÅÑÓÝËÅ óêðàèíêà ßðîñëàâà Êóðÿ÷à ïîïàëà â ÷èñëî 15-òè Âûõîäíûå äíè â Ëîíäîíå êðàñèâûõ äåâóøåê, íî â ïðîøëè ïîä çíàêîì êðàñî- ñåìåðêó ôèíàëèñòîê, ê òû.  î÷åðåäíîé ðàç ñîæàëåíèþ, íå âîøëà. êîíêóðñ «Ìèññ ìèðà» Ñàðêîñ Êîëüìåíàðåñ, äîêàçàë - èìåííî îíà íåñìîòðÿ íà þíûé âîçðàñò, ñïàñåò ìèð!  ýòîì ãîäó óæå ïîëó÷èëà îáðàçîâàíèå ñàìîé êðàñèâîé äåâóøêîé ñïåöèàëèñòà â ñôåðå HR, ñòàëà ïðåäñòàâèòåëüíèöà ðàáîòû ñ êàäðàìè, è ñåãîäíÿ Âåíåñóýëû 21-ëåòíÿÿ îíà - ñîòðóäíèöà îäíîé èç Èâèàí Ëóíàñîëü Ñàðêîñ âåùàòåëüíûõ êîìïàíèé. Êîëüìåíàðåñ. Ïåðâàÿ âèöå- Äåâóøêà ìå÷òàåò ðàáîòàòü ñ ìèññ - ó÷àñòíèöà èç Ôèëèï- äåòüìè. Êñòàòè, ëþáîâü ê ïèí, âòîðàÿ âèöå-ìèññ - èç ìàëûøàì ó íåå ñ äåòñòâà Ïóýðòî-Ðèêî. Êñòàòè, íîâàÿ Ìèññ ìèðà ðîäèëàñü â ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

ìíîãîäåòíîé ñåìüå - ó íåå 12 áðàòüåâ è ñåñòåð. Âñåãî â ôèíàëå êîíêóðñà ïðèíÿëî ó÷àñòèå ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî êðàñàâèö - 122. Äî âîñêðåñíîãî ôèíàëà îíè ïðîøëè ïÿòü òðàäèöèîííûõ ñîðåâíîâàíèé: êîíêóðñ íà ïëÿæå â êóïàëüíèêàõ, ëó÷øàÿ ìîäåëü, êîíêóðñ òàëàíòîâ, ñïîðòèâíûé êîíêóðñ è «Êðàñîòà ðàäè äåëà», ãäå ïðåòåíäåíòêè ïðåäñòàâèëè ñâîè áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîåêòû. Íàïîìíèì: âïåðâûå

Âñåìèðíûé êîíêóðñ êðàñîòû ïðîøåë â 1951 ãîäó. Òîãäà ïîáåäèòåëüíèöåé ñòàëà øâåäñêàÿ äåâóøêà Êèêè Õàêàíññîí. À âñåãî â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 25 ÷åëîâåê. Ñðåäè ó÷àñòíèö êîíêóðñà, â ñâîå âðåìÿ, áûëè îáëàäàòåëüíèöà Îñêàðà àìåðèêàíñêàÿ àêòðèñà Õýëëè Áåððè, êîòîðàÿ âûøëà â ôèíàë â 1986 ãîäó, à òàêæå ïîáåäèòåëüíèöà 1994 ãîäà èíäèéñêàÿ êèíîçâåçäà Àéøâàðèÿ Ðàé.

11 Çäîðîâå æèòòÿ. Âåëèêà ãðà ó ìàëèé òåí³ñ cmyk

Ó ïîíåä³ëîê, 7 ëèñòîïàäà, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ óçãîäèâ ïðèçíà÷åííÿ Àíàòîë³ÿ Ìîãèëüîâà íà ïîñàäó ãîëîâè Ðàäè ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ïðåçèäåíòà. Òàêîæ Ãëàâà äåðæàâè çâ³ëüíèâ Àíàòîë³ÿ Ìîãèëüîâà ç ïîñàäè ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Íàãàäàºìî, ãîëîâà Ðàäè ì³í³ñòð³â Êðèìó Âàñèëü Äæàðòè ïîìåð 17 ñåðïíÿ ÷åðåç õâîðîáó. ³í ïåðåáóâàâ íà ö³é ïîñàä³ ç 17 áåðåçíÿ 2010 ðîêó. ○

«ÌÎÐÑÜÊÈÉ» ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ÇÀÊÎÍ 5-в×Íί «ÂÈÒÐÈÌÊÈ» Óêðà¿íñüêèé ïàðëàìåíò ïðèéíÿâ Çàêîí ïðî ìîðñüê³ ïîðòè. ³í íå ò³ëüêè ëåãàë³çóº ïðèâàòí³ òåðì³íàëè, àëå é ìຠçàëó÷èòè íîâ³ ³íâåñòèö³¿ â ìîðñüêó ãàëóçü. Çàêîí ðîçãëÿäàâñÿ Ðàäîþ ç 2006 ðîêó. ³í ñòàíå íîâîþ ïðàâîâîþ áàçîþ äëÿ ãàëóç³. Äî öüîãî îñíîâíèì äîêóìåíòîì «ìîðÿ» áóâ ïðèéíÿòèé ùå 1995 ðîêó Êîäåêñ òîðãîâîãî ìîðåïëàâñòâà, ÿêèé ñòîðîíè ä³ÿëüíîñò³ êðèòèêóâàëè çà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ðèíêîâèì óìîâàì. ○

ÏÐÈÂ²Ä ÄËß Â²ÄÐÀÕÓÂÀÍÍß

ÏËÀòÀÒ ÏÎ-ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈ Ìîæëèâî, íåçàáàðîì óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â áóäóòü âèãàíÿòè ç âóç³â íå ëèøå çà ïðîãóëè òà íåóñï³øí³ñòü, à é çà ïëàã³àò. Ïðî öå éäåòüñÿ â îñòàòî÷í³é ðåäàêö³¿ çàêîíó «Ïðî âèùó îñâ³òó». Ó çàêîíîïðîåêò³ ç’ÿâèëîñÿ ïîíÿòòÿ «ïëàã³àò» - «â³äòâîðåííÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ÷óæîãî òåêñòó, îïóáë³êîâàíîãî íà ïàïåðîâîìó àáî åëåêòðîííîìó íîñ³¿, ï³ä âëàñíèì ³ì’ÿì áåç ïîñèëàííÿ íà àâòîðà». ßêùî ôàêò ïëàã³àòó âñòàíîâëÿòü, òî öå ìîæå ñòàòè ïðèâîäîì äëÿ â³äðàõóâàííÿ ñòóäåíòà.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.11.2011 ð. ¹ 86 (1274)

Ç̲ÍÈ ÍÀ ÊÐÀÙÅ

ª ðîáîòà, º é ðåçóëüòàò ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕ²Í, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÂÈòÄÍÀ ÑÏÐÀÂÀ

ÌÎËÎ×Ͳ вÊÈ Õî÷åòå çàéìàòèñü òâàðèííèöòâîì? Íà çäîðîâ’ÿ - äåðæàâà îá³öÿº äîïîìîãòè. Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Ìèêîëè Ïðèñÿæíþêà, ó íàñòóïíîìó ðîö³ íà ðîçâèòîê ìîëî÷íîãî ñêîòàðñòâà ïåðåäáà÷åíî áëèçüêî 2 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü.  óðÿä³ îá³öÿþòü ïîåòàïí³ âèïëàòè. Íàïðèêëàä, ðîçðîáèëè ãåíåðàëüíèé ïëàí ôåðìè - îòðèìàëè ô³íàíñóâàííÿ. Çáóäóâàëè - íàä³éäå íîâèé òðàíø. À ÿêùî òåëÿò êóïèëè â íàñåëåííÿ â³äøêîäóþòü ïî 7 ãðèâåíü çà ê³ëî æèâî¿ âàãè.

ÍÎÂÈÍÈ ÃÐÅÖ²Þ ÐßÒÓÞÒÜ

ÂÈÁÎÐÈ ÏÎÇÀ ÏËÀÍÎÌ Îñíîâí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ Ãðåö³¿ äîìîâèëèñü ïðî äàòó ïîçà÷åðãîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â. Âîíè â³äáóäóòüñÿ 19 ëþòîãî 2012 ðîêó. Âæå â³äîìî, ùî ÷èííîìó ãðåöüêîìó ïðåì’ºðó ì³ñöÿ â íîâîìó óðÿä³ íå çíàéøëîñÿ. Òà â³í íå çàñìóòèâñÿ, àäæå öå - çàäëÿ ºäíîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³. Íàãàäàºìî: ïëàí ïîðÿòóíêó Ãðåö³¿ ºâðîïåéñüê³ ë³äåðè óõâàëèëè 26 æîâòíÿ. Çîêðåìà, â íüîìó éäåòüñÿ ïðî íàäàííÿ äðóãîãî ïàêåòà ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà çàãàëüíó ñóìó 130 ì³ëüÿðä³â ºâðî, ñïèñàííÿ ìàéæå ñîòí³ ì³ëüÿðä³â ºâðî áîðãó ³ ðåêàï³òàë³çàö³þ ãðåöüêèõ áàíê³â. ○

ªÂÐÎÏÀ «ÏÎÒÎÏÀª»

Ë˪, ÌΠ²Ç ²ÄÐÀ  ªâðîï³ ëëº, ìîâ ³ç â³äðà. Ó ñóáîòó ÷åðåç ïðîëèâí³ äîù³ íà ï³âäí³ Ôðàíö³¿ çàãèíóëè òðîº ëþäåé. Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ ³ â 12 äåïàðòàìåíòàõ íà ï³âäåííîìó ñõîä³ êðà¿íè, çâ³äòè åâàêóþâàëè 500 ÷îëîâ³ê. Íàãàäàºìî: ðàí³øå ï³øëà ï³ä âîäó ³òàë³éñüêà Ãåíóÿ. Óñüîãî â ²òà볿 ÷åðåç ïîâíîâîääÿ çàãèíóëè 10 îñ³á. Íèí³ ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ â ²ñïàí³¿. Ñòèõ³éíå ëèõî çìóñèëî âèéòè ç áåðåã³â ð³÷êè â Êðà¿í³ Áàñê³â òà Êàòàëîí³¿. ○

ÑØÀ «ÒÐßÑÅ»

ÏÎØÒÎÂÕ ÇÀ ÏÎØÒÎÂÕÎÌ Â àìåðèêàíñüêîìó øòàò³ Îêëàõîìà ñòàëèñÿ äâà çåìëåòðóñè. Ìàãí³òóäà ïåðøîãî ïîøòîâõó äîð³âíþâàëà 5,2, äðóãîãî - 5,6. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Ãåîëîã³÷íà ñëóæáà ÑØÀ. Äåÿê³ áóäèíêè ïîøêîäæåí³. Äîñ³ òðèâàþòü ïðîáëåìè ç ðóõîì íà íèçö³ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã, ïîðóøåíî ÷àñòèíó ³íôðàñòðóêòóðè. ʳëüêà ëþäåé îäåðæàëè ð³çí³ òðàâìè.

Òàêîãî ïïðèíöèïó ðèíöèïó äîòðèìóºòüñÿ êåð³âíèöòâî îáëàñò³, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ÷èñëåíí³ çì³íè íà êðàùå ó íàøîìó ðåã³îí³. Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ó ³ëüíîã³ðñüêó ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ââ³â â åêñïëóàòàö³þ íîâó ñó÷àñíó ìîäóëüíó êîòåëüíþ, ùî îïàëþâàòèìå øêîëó íà 436 ó÷í³â, äâà äèòÿ÷³ ñàäî÷êè, ãóðòîæèòîê, à òàêîæ ÷îòèðè æèòëîâ³ áóäèíêè. À â Æîâòèõ Âîäàõ â³í ïðîâ³â íàðàäó ç ïèòàíü çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà ïîë³ãîíà òâåðäèõ ïî áóòîâèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â

ÏÅÐØÈÌÈ Â²Ä×ÓËÈ ÒÅÏËÎ «ÂÅÑÅ˲ ÄDzÍÎ×ÊÈ» ка закладом Ірина Бойко. - Тепер же матимемо тепло в кімнатах, незалежно від погодних умов». Вартість нової котельні - понад 8,37 млн. грн. Загалом у рамках модернізації системи теплопостачання Вільногірська до 2015 року планується побудувати ще 7 нових транспортабельних котелень для опалення соціальних об’єктів. Губернатор також провів виїзну нараду щодо будівництва окружної дороги міста

ÄÎ 2015 ÐÎÊÓ Ó Â²ËÜÍÎòÐÑÜÊÓ Ç’ßÂËßÒÜÑß ÙÅ 7 ÊÎÒÅËÅÍÜ

У МІСТІ БУДЕ ТЕПЛО Це вже друга така котельня, збудована в місті впродовж 20102011 років у рамках Програми з модернізації системи теплопостачання області, яку ініціював Олександр Вілкул. «Нам потрібно якомога швидше забути про котельні старого типу і переходити на нові, що працюють з мінімальними тепловтратами», - наголосив голова облдержадміністрації. Першими, хто відчув тепло нової котельні, стали діти. У дитсадку «Веселі дзвіночки» тепла чекали дуже давно. «Минулого року взимку температура сягала 10 градусів тепла. Хіба можна займатися із дітьми за таких умов?! - розповідає завідувач-

Вільногірськ - вулиці Привокзальної. Нині в повному обсязі виконано роботи з будівництва першої черги дороги. Укладено 3,08 тис. м2 якісного асфальтобетонного покриття завдовжки 1,2 км.

СІМ’ЯМ – НОВЕ ЖИТЛО Втім, обласна влада опікується не лише вільногірськими дитсадками. Наприклад, у Жовтих Водах усі 12 закладів для виховання малюків отримали фільтри для очищен-

ня питної води. Про це стало відомо під час візиту губернатора до Жовтих Вод у минулу п’ятницю. До речі, за сприяння Олександра Вілкула з обласного бюджету було виділено 455 тис. грн. на доочищення питної води в дитячих садках міста. «До кінця року в усіх дитсадках ще трьох промислових міст області, зокрема Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська, буде встановлено очисні фільтри води», - зазначив губернатор.

Того ж дня Олександр Вілкул провів виїзну нараду з питань завершення будівництва полігона твердих побутових відходів. У рамках створення регіональної системи вивезення та утилізації ТПВ, ініційованої губернатором, у місті Жовті Води збудовано новий сучасний полігон. Його робота забезпечить санітарно-епідеміологічну безпеку міста й дозволить ліквідувати не-

39 ÐÎÄÈÍ ÂÆÅ ÎÒÐÈÌÀËÈ ÊËÞײ Â²Ä ÊÂÀÐÒÈÐ

санкціоновані звалища. Як зазначив Олександр Вілкул, у регіоні будують 3 полігони, ще по двох розробляється проект но-кошторисна документація. Крім того, губернатор оглянув будівництво другої черги дому для сімей з радіаційно забруднених районів міста. Минулого року 39 родинам-жовтоводцям вже вручили ключі від квартир. Наступного року, за сприяння губернатора, ще 40 родин отримають нове житло. «Проектом передбачено якісне утеплення будинку, встановлення металопластикових вікон. Будівництво йде за графіком», зазначив губернатор.

вністю оновлені високовольтні лінії електропередач. Завершується будівництво шляхопроводів на транспортних розв’язках, що з’єднують об’їзну із Запорізьким та Криворізьким шосе. Нині згідно з дорученням губернатора тривають роботи по проектуванню другої

черги Південного обходу. Нагадаємо, під час робочого візиту на Дніпропетровщину Прем’єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв, що підтримає виділення коштів на будівництво другої черги об’їзної при підготовці та прийнятті Держбюджету2012.

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÒÐÈÂÀª

Ïðîåêòóþòü äðóãó ÷åðãó ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó íàñòóïíîìó ðîö³ îá’¿çíó äîðîãó íàâêîëî îáëàñíîãî öåíòðó ïëàíóþòü äîáóäóâàòè äî ϳâäåííîãî ìîñòó. Ïðî öå íà íàðàä³ ùîäî çàâåðøåííÿ ïåðøî¿ ÷åðãè çàÿâèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë

Також у заході взяли участь заступник голови ОДА Геннадій Темник, начальник Служби автомобільних доріг в області Микола Сироватський, керівники профільних підрозділів ОДА й виконкому Дніпропетровської міськради, проектних та будівельних організацій.

Микола Сироватський доповів губернатору, що наразі повністю виконано монтаж прогонових будов на шляхопроводі через залізницю та на мосту через річку Мокра Сура. Для абсолютної готовності залишилось укласти асфальтобетонне покриття проїжджої частини. По-


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.11.2011 ð. ¹ 86 (1274) ○

ÉÄÅ ÇÀ ÏËÀÍÎÌ

Âîäîéìè ïîïîâíÿòüñÿ ðèáîþ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó 2011 ÐÎÖ² Ó ÂÎÄÎÑÕÎÂÈÙÅ ÂÈÏÓÑÒßÒÜ 300 ÒÎÍÍ ÌÀËÜʲÂ

Íà Äí³ïð³ ïîêðàùóþòü åêîëîã³÷íèé ñòàí àêâàòî𳿠òà áóäóþòü ìîñòè. Ðàçîì ³ç ãàëóçåâèìè ñïåö³àë³ñòàìè òà æóðíàë³ñòàìè ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ìèíóëîãî ïîíåä³ëêà ïåðåâ³ðÿâ õ³ä âèêîíàííÿ ðîá³ò

«поселили» близько 1 млн. екземплярів рослиноїдних видів риб (150 тонн). Губернатор Олександр Вілкул повідомив, що наступного року водойми зариблюватимуть ще й аборигенними видами (коропом, лящем, плотвою). Він підкреслив, що це тільки частина заходів із покращення екологічного стану водних ресурсів. Ведеться системна реконструкція очисних споруд. Загалом реалізація Програми розвитку рибного господарства Дніпропетровщини дозволить збільшити вихід товарної рибної продукції з водойм області, відновить екобаланс водних джерел та покращить якість води.

БУДІВНИЦТВО ТРИВАЄ На будівництві правобережних з’їздів із Кайдацького мосту почала працювати третя бурова установка, що дозволить збільшити обсяг робіт зі спорудження опор майбутньої естакади. Про це під час виїзної наради на об’єкті сказав голова ОДА Олександр Вілкул. У нараді також узяли участь заступ-

ники губернатора Геннадій Темник та Іван Ступак, мер Іван Куліченко. Наразі будівництво дороги та його фінансування йдуть згідно з графіком. Споруджуються 15 опор для мосту. Загалом естакада стоятиме на 24 опорах. Для забезпечення будівельників належним електропостачанням спеціалісти ВАТ «Дніпрообленерго» ведуть роботи щодо влаштування кабельних ліній електроенергії потужністю 250 кВт. Виконано роботи з розбивки траси майбутньої дороги в районі балки Сухий Яр.

ÊÀÉÄÀÖÜÊÈÉ Ì²ÑÒ ÑÒÎßÒÈÌÅ ÍÀ 24 ÎÏÎÐÀÕ

ÇÌÀÃÀËÈÑÜ ÌÅÄÈÊÈ

Íàéñïðèòí³øà «øâèäêà» - ó Êðèâîìó Ðîç³ ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ó Êðèâîìó Ðîç³ ïðîéøëè çìàãàííÿ ñåðåä áðèãàä «øâèäêî¿ äîïîìîãè». Ìåäèêè âèêîíóâàëè çàâäàííÿ, ìàêñèìàëüíî íàáëèæåí³ äî ðåàëüíèõ ñèòóàö³é

ÁÐÈÃÀÄÈ ÏÎÊÀÇÀËÈ ÑÂΪ Â̲ÍÍß

²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÏÎIJÞ

ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ ÊÐÀÙÈÕ Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ó òåàòð³ ³ìåí³ Ãîðüêîãî â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³, íà ÿê³ çàïðîñèëè êðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â ãàëóç³. Ç òåïëèìè ñëîâàìè äî âèíóâàòö³â ñâÿòà çâåðíóëèñü ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä. Âîíè âðó÷èëè â³äçíàêè é ïîäÿêóâàëè çà òàêó íåîáõ³äíó òà âàæêó ïðàöþ. ○

ÎÑÎÁËÈÂÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ - ÇÀ «ÒÀËÀÍÒÈ»  îáëàñò³ ñòâîðþþòü ²íòåðíåò-øêîëó äëÿ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³. ijòè îòðèìóâàòèìóòü îí-ëàéí êîíñóëüòàö³¿ ç ð³çíèõ ïðåäìåò³â ó ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â. Òàêîæ öÿ ñèñòåìà íàâ÷àííÿ äîçâîëèòü âèêëàäàòè óðîêè äëÿ õëîïö³â òà ä³â÷àò ³ç ô³çè÷íèìè âàäàìè, ÿê³ íå ìîæóòü â³äâ³äóâàòè øêîëó. Êð³ì òîãî, äëÿ ³íêëþçèâíîãî íàâ÷àííÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè ðîçðîáëÿþòü Ïðîãðàìó çàíÿòü ó øêîëàõ òà ÷åðåç ²íòåðíåò. Äî öüîãî ïðîöåñó ó 2012 ðîö³ çàëó÷àòü çàêîðäîííèõ åêñïåðò³â ó ãàëóç³ ïåäàãîã³êè òà ïñèõîëî㳿. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ï³ä ÷àñ òðåòüîãî Âñåóêðà¿íñüêîãî ç’¿çäó ïðàö³âíèê³â îñâ³òè â Êèºâ³. ○

ØÀÍÓÞÒÜ ÑÂΪ

ÖÜÎÃÎÐ²× ÂÆÅ «ÏÎÑÅËÈËÈ» ÁËÈÇÜÊÎ 1 ÌËÍ. ÂÈIJ ÐÈÁ

Подібні змагання, за підтримки губернатора Олександра Вілкула, протягом жовтня відбулись в усій області. Медики демонстрували своє вміння, професійні знання та швидкість реакції в надзвичайних ситуаціях - надавали допомогу постраждалим у дорож-

ÍÎÂÈÍÈ

ПЕРШІ В УКРАЇНІ В обласному центрі, в районі житлового масиву Червоний Камінь, у Дніпро випустили близько 6 тонн мальків екологічно цінних видів риб дволіток білого товстолоба й строкатого товстолоба і білого амура. Це тільки перша партія. Загалом до кінця року в Дніпровське водосховище випустять 300 тонн мальків. Начальник головного держуправління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства в області Олександр Бутов зазначив, що цільова Програма розвитку рибного господарства, прийнята з ініціативи губернатора Олександра Вілкула, - перша з подібних регіональних програм в Україні. Він подякував голові ОДА за ефективне й системне рішення екологічних питань регіону та доповів, що цьогоріч у Дніпровське й Дніпродзержинське водосховища вже

ньо-транспортних пригодах. Переможці регіональних етапів конкурсу взяли участь у фіналі, який пройшов 4 листопада на базі станції «швидкої медичної допомоги» у Кривому Розі. Змагалися 8 команд: з Кривого Рогу, Дніпропетровська, Новомос-

ковська, Орджонікідзе, Павлограда та бригади Верхньодніпровського, Покровського, Солонянського районів. Найспритнішими та найдосвідченішими виявились медики з Кривого Рогу. Переможців і фіналістів від імені губернатора привітала начальник головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Валентина Гінзбург. Вона вручила найкращим грамоти та цінні подарунки.

ÑÂßÒΠвÄÍί ÌÎÂÈ

Ó íåä³ëþ íà îãëÿäîâîìó ìàéäàí÷èêó ïàðêó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà â îáëàñíîìó öåíòð³ áóëî âåñåëî é ëþäíî. Òóò ç³áðàëèñÿ øàíóâàëüíèêè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, àáè â³äçíà÷èòè Äåíü óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà ìîâè. Ñåðåä â³äâ³äóâà÷³â áóâ ³ ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä. Ìîëîä³ àâòîðè ÷èòàëè ñâî¿ òâîðè, á³áë³îòå÷í³ ïðàö³âíèêè âèñòàâèëè êðàù³ çðàçêè óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³. Ãîëîâà îáëðàäè çàçíà÷èâ: «Âàðòî çðîáèòè ë³òåðàòóðí³ êîíêóðñè òðàäèö³éíèìè ³ ðåãóëÿðíî âèäàâàòè çá³ðêè êðàùèõ òâîð³â. Îáëàñíà âëàäà ñïðèÿòèìå òîìó, ùîá íàø³ àâòîðè çíàéøëè äîðîãó äî ñåðöÿ ÷èòà÷à íå ëèøå â ²íòåðíåò³, àëå é íà ñòîð³íêàõ êíèæîê». ○

ÊÐÎÊ ÓÏÅÐÅÄ

ÎѲÒÀ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ Â îáëàñíîìó ³íñòèòóò³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ïðîéøëà íàóêîâîïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ «Íîâ³é Äí³ïðîïåòðîâùèí³ - íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè». Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà çàõ³ä ïðîâåëà éîãî çàñòóïíèê Ìàð³ÿ Ïóñòîâà. Íà ¿¿ äóìêó, öÿ êîíôåðåíö³ÿ ïðîäóêòèâíà é ðåçóëüòàòèâíà ïëàòôîðìà äëÿ îáì³íó ³äåÿìè òà äîñâ³äîì ÿê òåîðåòèê³â, òàê ³ ïðàêòèê³â çàäëÿ ðîçðîáêè åôåêòèâíèõ ð³øåíü ç ðîçâèòêó ðåã³îíàëüíî¿ îñâ³òè.


4 МИРСЬКI СПРАВИ ○

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.01.2001 ¹ 32-ð Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 03 ëèñòîïàäà 2011 ð. çà ¹ 114/1730 ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè: 1. Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29 ñ³÷íÿ 2001 ðîêó ¹ 32-ð «Ùîäî óïîðÿäêóâàííÿ îïåðàö³é ç ìåòàëîáðóõòîì», çàðåºñòðîâàíå â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 9 ëþòîãî 2001 ðîêó çà ¹ 19/833 (ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 8 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó ¹ 454-ð-06 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29 ñ³÷íÿ 2001 ðîêó ¹ 32-ð», çàðåºñòðîâàíèì ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 14 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó çà ¹ 44/ 1418), âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü. 2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ â äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 3. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâîñò³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Çàäîðîæíîãî Â.Ê. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.Þ.²ËÊÓË

ÍÎÂÈÍÈ ÙÅ ÎÄÍÀ ÄÎÂÃÎÆÈÒÅËÜÊÀ Îëåíà Áàðäóêîâà ³ç ñåëà Âèâîäîâå â³äñâÿòêóâàëà ñòîë³òí³é þâ³ëåé. Ö³é ìóäð³é æ³íö³ âèïàëà íåëåãêà äîëÿ, ùî íå ïîçíà÷èëîñü íà ¿¿ ñâ³òîñïðèéíÿòò³. Ìàþ÷è ïîâàæíèé â³ê, Îëåíà ²âàí³âíà íå ëèøàºòüñÿ îñòîðîíü ñ³ëüñüêîãî æèòòÿ. Âîíà áåðå ïîñèëüíó ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäè. ²ç þâ³ëåºì ðàçîì ç êâ³òàìè, ïîäàðóíêàìè òà íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè äî þâ³ëÿðêè çàâ³òàëè êåð³âíèêè ðàéîíó, ïîâàæí³ ãîñò³ âðó÷èëè Îëåí³ ²âàí³âí³ é â³òàííÿ â³ä Ïðåçèäåíòà ³êòîðà ßíóêîâè÷à. ○

08.11.2011 ð. ¹ 86 (1274)

Äàëåêî íå ó âñ³õ çà â³êíîì º òåðìîìåòð. Çáèðàþ÷èñü äî óí³âåðñèòåòó ÷è íà ðîáîòó, ìè äèâèìîñÿ ïðîãíîç ïîãîäè ïî òåëåâ³çîðó àáî â ²íòåðíåò³. ßêùî îá³öÿþòü äîù, áåðåìî ïàðàñîëþ, ÿêùî ïðîõîëîäó - îäÿãàºìîñÿ òåïë³øå. Òà ùî ðîáèòè, êîëè íàñ ïåðåêîíóþòü, ùî ÷åðåç äåê³ëüêà òèæí³â áóäå 30-ãðàäóñíèé ìîðîç? Ó öüîìó íàì äîïîìîãëà ðîç³áðàòèñÿ ñèíîïòèê Íàòàëÿ Ëîãâèíåíêî ЛИСТОПАД БУДЕ ТЕПЛИЙ Повідомлення про дуже холодну зиму з'являються у ЗМІ не вперше. Минулоріч неправдиві «газетні» прогнози навіть змусили Всесвітню метеорологічну організацію оприлюднити заяву, у якій їх назвали такими, що не відповідають дійсності. Навіть при сьогоднішньому технічному прогресі погоду складно вирахувати точно на термін, довший 15 діб. Тож усі прогнози про морозний листопад, які з'явились у пресі ще влітку, не більше, ніж вигадка. Насправді, сильних холодів не буде. Тем-

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÀÒÀ˲ ÒÅÐÅÍÒܪÂί

ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 17.10.2011 ¹ Ð-743/0/3-11

Äîâ³ðÿéòå ñïðàâæí³ì ïðîãíîçàì

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏÐÅÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß Ó «Â²ÑÒ²-ÖÅÍÒв»

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

̲ÒÈÍÃ, ßÊ Ó ÑÒÀв ×ÀÑÈ 7 ëèñòîïàäà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äçíà÷èëè 94-ó ð³÷íèöþ Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿. Ñâÿòêîâîþ õîäîþ, ÿê ó ñòàð³ ÷àñè, - ç ÷åðâîíèìè ïðàïîðàìè, êóëüêàìè òà êâ³òàìè â³ä Îïåðíîãî òåàòðó äî ïëîù³ Ëåí³íà ïðîéøëè ó÷àñíèêè. Âñüîãî ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 500 ÷îëîâ³ê, ïåðåâàæíî ëþäè ë³òíüîãî â³êó.

ÏÎÕÎËÎÄÀÍÍß ÓÇÈÌÊÓ Ð²Çʲ, ÀËÅ ÍÅÒÐÈÂÀ˲

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÍÀÒÀËß ËÎÃÂÈÍÅÍÊÎ, íà÷àëüíèê â³ää³ëó

ìåòåîðîëîã³÷íèõ ïðîãíîç³â îáëàñíîãî öåíòðó ã³äðîìåòåîðîëî㳿: Íå ñë³ä äîâ³ðÿòè ïðîãíîçàì ïîãîäè íà ð³çíèõ ²íòåðíåòðåñóðñàõ. Ò³ëüêè íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ óêðà¿íñüêîãî óäðîìåòåîöåíòðó ïðîãíîç ñêëàäåíî ñèíîïòèêàìè. Âñ³ ³íø³ ðåñóðñè ïîäàþòü ÷èñëåíí³ ³íòåðïðåòàö³¿ íàøî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ çà äåê³ëüêà ïîïåðåäí³õ ðîê³â. Òîæ ÿêùî òàêèé ïðîãíîç íåïðàâäèâèé, âèíí³ íå óêðà¿íñüê³ ñèíîïòèêè, à ñàéòè, ùî éîãî ðîçïîâñþäæóþòü.

пературний мінімум нашого регіону для останнього місяця осені складає -22 0С. Цього року навіть таких температур не очікують. 8 листопада справді чекають похолодання - але найнижча температура складе 4-9 0С морозу вночі, а вдень - 4-5 0С тепла. Потім трохи потеплішає. Загалом листопад обіцяє бути теплим середня температура становитиме +4 0С при нормі +3 0С.

Щодо зими, то аналіз кліматичних даних за останні 20 років свідчить, що середньомісячний температурний режим буде близький до норми або навіть вищий. Різкі похолодання виявляться нетривалими, тож говорити про холодну зиму поки що безпідставно. Останнім часом усе більше повідомлень про глобальне потепління. Це також не зовсім відповідає

ËÈÑÒÎÏÀÄ ÁÓÄÅ ÒÅÏ˲ØÈÉ Â²Ä ÍÎÐÌÈ дійсності. Зими стають теплішими та малосніжними, натомість влітку більш прохолодно.

ОЗИМИМ ПОКИ ЩО СУТУЖНО Погода цієї осені не сприяла аграріям. Незначні опади спричинили ґрунтову засуху, яка була значно жорсткішою від великої засухи 2005 року. Тож ймовірно, що деякі посіви взагалі не зійдуть, а значна частина озимих буде недорозвиненою. Однак складно говорити про урожай-2012, тому що все залежить ще й від снігового покриву та опадів навесні.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Îáåùàë - ñäåëàë! ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕÈÍ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Èìåííî òàê ìîæíî ñêàçàòü î ÷åìïèîíå ìèðà ïî áîêñó, êðèâîðîæàíèíå Åâãåíèè Õèòðîâå.  îêòÿáðå îí âåðíóëñÿ èç ñòîëèöû Àçåðáàéäæàíà Áàêó ñ òðèóìôîì - âûèãðàë ìèðîâîå ïåðâåíñòâî â ñâîåé âåñîâîé êàòåãîðèè (äî 75 êã) è ïîëó÷èë ëèöåíçèþ íà ó÷àñòèå â ÕÕÕ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 2012 ãîäà â Ëîíäîíå «Это большое достижение в карьере каждого спортсмена, - поделился с журналистами Евгений. Но я бы не сказал, что победа стала какой-то неожиданностью. Мы с моим тренером Сергеем Криницким почти 15 лет шли к чемпионскому званию, участвовали во множестве турниров, вместе пережи-

ли не один десяток боев на разных уровнях. Поэтому и на чемпионат мира настраивались изначально как на рабочие будни». Сразу по приезде и спортсмен, и тренер на личном опыте смогли убедиться, что значит быть победителем. «Было много интервью, поездки в Киев, приглашения на различные ме-

15 ËÅÒ ØÅË Ê ×ÅÌÏÈÎÍÑÊÎÌÓ ÇÂÀÍÈÞ роприятия. Евгений получил орден ІІІ степени «За мужество», - говорит Сергей Криницкий. - Но главный подарок ожидал моего подопечного по приезде в родной Кривой Рог - представители городской власти вручили ему ключи от новой двухкомнатной квартиры в Жовтневом районе города».

11 ноября Евгения Хитрова ожидает еще одно приятное событие - свадьба. «Уезжая, я пообещал своей девушке, что если вернусь с победой, то мы поженимся, - поделился Евгений секретами своей личной жизни. Я привык выполнять обещания, поэтому 11 ноября станет еще одним знаменательным днем в моей жизни».


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.11.2011 ð. ¹ 86 (1274) ○

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ͳêî Ëàíãå: «ß ñóìóâàòèìó çà Óêðà¿íîþ» ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ Ç ÀÐÕ²ÂÓ Í²ÊÎ ËÀÍÃÅ

тупні для користувачів Інтернету, оскільки є на нашому сайті.

УКРАЇНСЬКУ ВИВЧИВ САМОСТІЙНО

ДІТИ ЗВИКЛИ ДО ПЕРЕЇЗДІВ

- Пане Ніко, у Вас чудова українська. Складно було вчити нашу мову? - Ні. Перед тим, як приїхати працювати, я вже вільно говорив російською. Єдиний «секрет» - з першого дня в Україні намагався спілкуватися саме українською, слухав радіо, писав виступи. А от до репетиторів ніколи не звертався. Просто у мене не виникало особливих труднощів із вивченням мов. - Як Ви потрапили в Україну? - П’ять років тому я отримав пропозицію від Фонду Аденауера працювати тут. Ну й погодився (посміхається). - Ваша робота дуже відповідальна. Чи складно переконати німців робити відрахування на країну, по суті невідому для них? - Звичайно непросто. Ми маємо відповідати перед платниками податків, що і навіщо робимо, які це матиме наслідки для Німеччини та ЄС. Усі наші прибутки й витрати абсолютно прозорі. Вони дос-

- Пане Ніко, чим ми не схожі з німцями - пунктуальною і законослухняною нацією? - Якихось кардинальних культурних відмінностей немає.

ØÒÐÈÕÈ ÄÎ ÏÎÐÒÐÅÒÀ ͲÊÎ ËÀÍÃÅ: Óëþáëåíà ñòðàâà: ñìàæåíà êà÷êà ç ÷åðâîíîêà÷àííîþ êàïóñòîþ òà êíåäëèêàìè, ÿê ó áàáóñ³. Óëþáëåíå àâòî: Volkswagen VW Golf 1 - ì³é ïåðøèé àâòîìîá³ëü. Çàõîïëåííÿ: ìóçèêà, ïåðåäóñ³ì ñèìôîí³¿ Áðóêíåðà òà Ìàëåðà. Óëþáëåíà êíèãà: Ìàðñåëü Ïðóñò «Ó ïîøóêàõ âòðà÷åíîãî ÷àñó». Óëþáëåíèé ô³ëüì: «Ãðîìàäÿíèí Êåéí».

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Íβ ËÞÊÈ ÍÀ ßÍÒÀÐÍ²É Çà ê³ëüêà äí³â áóäå çàâåðøåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ íà âóëèö³ ßíòàðí³é. Çàðàç äîðîæí³ ñëóæáè êëàäóòü âåðõí³é øàð àñôàëüòîáåòîíó òà ðåìîíòóþòü òðîòóàðè. Ðîáîòè ç îçåëåíåííÿ òà îñâ³òëåííÿ ö³º¿ âóëèö³ ïëàíóþòü çàâåðøèòè çà 2-3 òèæí³. ϳä ÷àñ ðåìîíòó íà ßíòàðí³é, ÿêà ÷åðåç âåëèêó ê³ëüê³ñòü ëþê³â îòðèìàëà íàçâó Ëþêîâà, çàì³íèëè âñ³ ëþêè. Òåïåð òàì ñòîÿòü ïðîòèâàíäàëüí³ ìåòàëåâ³ âèðîáè, ïðèâåçåí³ ç Ïîëüù³. Òàê³ ëþêè ìàþòü çàõèñí³ ïðèñòðî¿ é â³äêðèâàþòüñÿ ëèøå ñïåö³àëüíèì êëþ÷åì. Îêð³ì òîãî, âîíè îáëàäíàí³ ùå é ñèñòåìîþ ïîãëèíàííÿ øóìó.

ÄÎ ÐÅÏÅÒÈÒÎÐIÂ ÍÅ ÇÂÅÐÒÀÂÑß

Проте ментально в українців відсутня одна важлива риса самовідповідальючи, що кінцевий ність. Я думаю, що результат залежить це пов’язано із вавід власної праці. шим радянським Німеччина минулим. Ви вважасвого часу була

ÓÊÐÀ¯ÍÖ² ÑÏÎʲÉͲز Â²Ä ÐÎѲßÍ іншого вибору (посміхається). Вдома ми розмовляємо німецькою, але син ходить до англомов-

ÍÀÄ ×ÈÌ ÏÐÀÖÞª ÔÎÍÄ? Óêðà¿íñüêå ïðåäñòàâíèöòâî Ôîíäó Êîíðàäà Àäåíàóåðà ïðàöþº â Óêðà¿í³ ç 1994 ðîêó. ³í çàéìàºòüñÿ ï³äòðèìêîþ äåìîêðàòè÷íèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é Óêðà¿íè òà ¿õí³õ ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é, à òàêîæ ìîëîäèõ ïîë³òèê³â é îáäàðîâàíèõ ñòóäåíò³â ÷åðåç îðãàí³çàö³þ «êðóãëèõ ñòîë³â», êîíôåðåíö³é, äèñêóñ³é, ñåì³íàð³â. Ôîíä ñï³âïðàöþº ³ç ÂÐ Óêðà¿íè, Àäì³í³ñòðàö³ºþ Ïðåçèäåíòà, ì³ñöåâèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, íåóðÿäîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè, óí³âåðñèòåòàìè é àíàë³òè÷íèìè öåíòðàìè. єте, що обов’язково має прийти хтось і покращити ваше життя. Німці ж намагаються вирішувати свої проблеми самостійно, розумі-

ÌÎÂÀ ÄËß ÑϲËÊÓÂÀÍÍß ÂÄÎÌÀ - ͲÌÅÖÜÊÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÔÎÍÄÓ Ñòâîðåíèé 1955 ðîêó, Ôîíä ìຠäîñèòü ðîçãàëóæåíó ñòðóêòóðó: 5 øòàá-êâàðòèðó íåïîäàë³ê â³ä Áîííà; 5 2 îñâ³òí³ öåíòðè ó ϳâí³÷í³é Ðåéí-Âåñòôà볿 òà Ñàêñîí³¿; 5 16 ðåã³îíàëüíèõ îñâ³òí³õ öåíòð³â; 5 àêàäåì³þ â Áåðë³í³; 5 ì³æíàðîäíèé êîíãðåñ - öåíòð Villa la Collina íà ï³âíî÷³ ²òà볿; 5 àðõ³â õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íî¿ ïîë³òèêè (³ç ôîíäîì ïîíàä 157 òèñÿ÷ âèäàíü); 5 àêàäåì³þ äëÿ æóðíàë³ñò³â.

розділена. Чи є відмінність між землями, що входили до складу ФРН та НДР? - Від моменту об’єднання минуло вже 20 років, тож відмінностей майже не залишилось. Проте, говорячи про Німеччину, слід пам’ятати, що це федеральна держава, тож кожен регіон має свої особливості. Наша країна дуже різноманітна. - Як родина ставиться до частих переїздів? - Мої діти виросли в таких умовах, тому нічого проблематичного в переїздах для них немає. - Вони так само вчать мови? - У них немає

відвертіші. Інша й політична ситуація. Росія більш схильна до авторитаризму, сильного президента. - Вам подобається жити в Україні? І чим саме вона приваблює? - Так, подобається. Ваша країна надзвичайно цікава. У вас давня історія, самобутня культура. Мені здається, Україна - дуже важливий партнер для Європи. - Які місця подобаються в нашій країні?

- Я був майже ної школи, тож іноді всюди. Мені іноді практикуємо ангздається, що знаю лійську. Україну краще від тих, хто тут нароРІЗНОМАНІТНІСТЬ – дився. На відміну ЦЕ ЗАВЖДИ від європейців, укЦІКАВО раїнці не надто час- Як довго ще то подорожують. працюватимете в Мені дуже подоКиїв. Україні? І хто це бається Найбільш чарує в вирішує: Ви чи Україні те, що під Фонд? - Це залежить не час поїздок краєвилише від мене. У нас ди за вікном змінютака система, що ро- ються. Навіть якщо тація йде через 4-6 їдеш декілька кілометрів. У Росії пейроків. - В яких країнах заж може не змінюватися і протягом 5 працювали? - У Російській Фе- тисяч кілометрів. дерації, Польщі, Різноманітність - це Данії, на Балканах. завжди цікаво. Але - Росія - наш це ще й велике басусід. На Ваш гатство. Головне п о г л я д , ч и м навчитися ним коривідрізняємося від стуватись. Я упевнений, що коли прийде росіян? - У к р а ї н ц і час ротації, я сумуспокійніші та ватиму за Україною.

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÀ ÏÏ’’ßÒ²É ÑÕÎÄÈÍÖ² Îñâ³òÿíñüêà ãàëóçü ðàéîíó ïîñ³äຠäîñòîéíå ì³ñöå ñåðåä ðàéîí³â îáëàñò³. Çà ï³äñóìêàìè ìîí³òîðèíãó ð³âíÿ îðãàí³çàö³¿ ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè â çàêëàäàõ îñâ³òè Òîìàê³âùèíà çíàõîäèòüñÿ íà ï’ÿò³é ñõîäèíö³ ñåðåä 22-õ ñ³ëüñüêèõ ðàéîí³â îáëàñò³. ○

ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

²ÄÊÐÈÂÑß ÄÈÒÑÀÄÎÊ Ðàä³ñòü ó áàòüê³â ³ ä³òåé ðàéöåíòðó. ϳñëÿ òðüîõ ðîê³â «ïðîñòîþ» â³äêðèëè äèòÿ÷èé ñàäîê «Áåð³çêà». Êîøòîì Ñîô³¿âñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè çàì³íåíî ñèñòåìó îïàëåííÿ òà ðîçâ³äí³ ìåðåæ³ âîäîïîñòà÷àííÿ áóä³âë³, âñòàíîâëåíî åëåêòðîíàãð³âà÷³ äëÿ ï³ä³ãð³âó âîäè, â äèòÿ÷èõ ÿñëàõ çìîíòîâàíî òåïëó ï³äëîãó. Ìåøêàíö³ ìàñèâó «Ìîëîä³æíèé» âäÿ÷í³ çà ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ ó âèõîâàíí³ äîøê³ëüíÿò. ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÐŪÑÒÐ ÀÂÒÎÑÒÎßÍÎÊ Ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ 40 àâòîñòîÿíîê, 34 ç ÿêèõ ö³ëîäîáîâ³, 5 - í³÷íèõ ³ îäíà íåçàêîííà. Öèìè äíÿìè ó ì³ñüêâèêîíêîì³ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ ç ïèòàíü ðîáîòè àâòîñòîÿíîê íà òåðèòî𳿠ì³ñòà. Äëÿ âëàñíèê³â, äî ÿêèõ íåìຠçàóâàæåíü, ïðîâåäóòü êîíêóðñ ³ âèçíà÷àòü òðüîõ ïåðåìîæö³â. Ùîá ¿õ âèçíà÷èòè, áóäóòü âðàõîâóâàòè â³äãóêè àâòîìîá³ë³ñò³â ³ ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðîê. Çà íèìè â ì³ñò³ ñòâîðÿòü ºäèíó åëåêòðîííó áàçó àâòîñòîÿíîê.


6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÒÈÆÄÅÍÜ ßÊÎÑÒ² 2011

08.11.2011 ð. ¹ 86 (1274)

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ñüîãîäí³ óêðà¿íñüêà ïîøòà ïðîïîíóº áàãàòî âèä³â ð³çíîìàí³òíèõ ïîñëóã, ÿê³ çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåáè íàéâèáàãëèâ³øèõ ñïîæèâà÷³â. Îêð³ì òðàäèö³éíèõ, ñóòî ïîøòîâèõ ïîñëóã, ïîñò³éíî çàïðîâàäæóþòüñÿ íîâ³, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíèì âèìîãàì ñóñï³ëüñòâà òà ïîòðåáàì ê볺íò³â. Çàïîðóêîþ åôåêòèâíî¿ òà ÿê³ñíî¿ ðîáîòè ïîøòîâèê³â º äîâ³ðà ñïîæèâà÷³â, ð³âåíü ¿õ çàäîâîëåííÿ â³ä îòðèìàíèõ ïîñëóã ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó. Òîìó âèâ÷åííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè º äóæå âàæëèâèì çàâäàííÿì äëÿ ïîøòîâèê³â. 16 ðîê³â ïîñï³ëü, ïî÷èíàþ÷è ç 1995 ð., íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà, òðàäèö³éíî ïðîâîäèòüñÿ «ªâðîïåéñüêèé òèæäåíü ÿêîñò³». Ãàñëî, ï³ä ÿêèì â³í ïðîõîäèòü öüîãîð³÷: «Ïîâåðòàºìîñÿ äî ÿêîñò³. Íåìຠÿêîñò³ - íåìຠïðèáóòêó». ªâðîïåéñüêèé òèæäåíü ÿêîñò³ áóäå ïðîâîäèòèñÿ ç 7 ïî 11 ëèñòîïàäà 2011 ð.  éîãî ðàìêàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ äèðåêö³ºþ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè àíêåòóâàííÿ ñïîæèâà÷³â ùîäî ð³âíÿ òà ÿêîñò³ ïîñëóã ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó. Êð³ì òîãî, áóäå ïðîâåäåíî â³äïîâ³äíå ìàðêåòèíãîâå äîñë³äæåííÿ. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ó ïîäàëüø³é, ùå á³ëüø åôåêòèâí³é òà ÿê³ñí³é ðîáîò³ ïîøòîâèê³â îáëàñò³ òà Óêðà¿íè. Äí³ïðîïåòðîâñüêà äèðåêö³ÿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» ○

Èç îïàñíîé çîíû - â íîâûå êâàðòèðû

Ï˲ÄÍÀ ÐÎÁÎÒÀ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ ÆÈËÜÅ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Æèëüöîâ 110 êâàðòèð èç äâóõ àâàðèéíûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â Øàìûøèíîé áàëêå â Äíåïðîäçåðæèíñêå, ïåðåñåëÿò â íîâîå æèëüå óæå ê ñåðåäèíå äåêàáðÿ. Èç-çà ÷àñòûõ îïîëçíåé èõ êâàðòèðû îêàçàëèñü â íåïðèãîäíîì äëÿ æèçíè ñîñòîÿíèè ПРОБЛЕМУ РЕШИЛИ Более 5 лет люди жили «на чемоданах»: их дома буквально «трещали» по швам. Для решения проблемы губернатор Александр Вилкул лично встречался с Президентом Украины и Премьером. И теперь жильцы смогут выехать из аварийных домов - из резервного фонда госбюджета на приобретение нового жилья выделили около 20 млн. грн. Сегодня задача городской власти Днепродзержинска обеспечить все необходимые организационные мероприятия. Люди получат консультации по оформлению документов и транспорт для перевозки вещей. «Выдача компенсаций за жилье наличными спровоцировала бы скачок цен на недвижимость», - говорят представители городской власти.

ÈÇ ÃÎÑÁÞÄÆÅÒÀ ÂÛÄÅËÈËÈ ÎÊÎËÎ 20 ÌËÍ. ÃÐÍ.

ÂÈÊÒÎÐ ÁÓÒÊÎÂÑÊÈÉ, ПЕРЕСЕЛИТЬ ДО КОНЦА ГОДА Несколько вариантов новых квартир переселенцы уже посмотрели. Некоторые даже сделали окончательный выбор. «Нам показали два варианта. Первый - не подошел по

расположению. Второй - понравился: хорошая квартира, индивидуальное отопление, мы согласились. Когда видишь реальное жилье, чувствуешь уверенность и защищенность, понимаешь - есть, где жить», - говорит жительница аварийного дома Надежда Михалко.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÑÒÀÍÈÑËÀ ÑÀÔÐÎÍÎÂ, ìýð Äíåïðîäçåðæèíñêà: - Ñðåäñòâà, âûäåëåííûå èç ðåçåðâíîãî ôîíäà, ïðåäïîëàãàþò îòñåëåíèå ëþäåé çà ñ÷åò ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ó÷åñòü âñå èõ ïîæåëàíèÿ, â Äíåïðîäçåðæèíñêå ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ. Îíà áóäåò èíäèâèäóàëüíî ðàáîòàòü ñ êàæäûì ÷åëîâåêîì, ñ êàæäîé ñåìüåé.

íà÷àëüíèê ÃÓ Ì×Ñ â îáëàñòè: - Óïðàâëåíèå Ì×Ñ âåäåò ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè â Øàìûøèíîé áàëêå. Ñ êàæäûì ãîäîì óðîâåíü ãðóíòîâûõ âîä ïîâûøàëñÿ îò 0,5 äî 1,5 ìåòðà è íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 4,5 - 7 ìåòðîâ. Î÷åíü âàæíî, ÷òî íåîáõîäèìîå ðåøåíèå ïî âûäåëåíèþ êâàðòèð ïðèíÿòî. Âîïðîñ áåçîïàñíîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè - ïåðâîî÷åðåäíîé. Переселить людей до конца года - такие условия оприходования денег с резервного фонда. Спасатели говорят - это лучшее. Выбрать жилье по вкусу люди еще успеют, а вот весеннюю оттепель встречать над обрывом опасно.

«ÍÅËÅÃÀËÈ», ÑÒÅÐÅƲÒÜÑß!

̳ñòî «÷èñòÿòü» â³ä ìåòàëó

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Ç̲ÍÈ Â ÇÍÎ 9 ëèñòîïàäà î 15 ãîäèí³ â ì³ñüê³é ðàä³ â³äáóäåòüñÿ ïðÿìà òåëåôîííà ë³í³ÿ. Ìîâà éòèìå ïðî óìîâè ïðèéîìó äî âèø³â òà ï³äãîòîâêó äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ 2012 ð. Íà çàïèòàííÿ â³äïîâ³äàòèìóòü äèðåêòîð ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ìàðèíà ÃîðáåíêîÕâàñòóíîâà òà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ì³ñüêî¿ ðàäè ³êòîð Ãîðÿ÷åâ. Òåëåôîíóéòå (056) 745-00-00.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Äí³ïðîïåòðîâñüê ïîòðîõó ïîçáàâëÿºòüñÿ â³ä «çàéâîãî» ìåòàëó êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ó öüîìó ì³ñòó «äîïîìàãàþòü» ðîçêðàäà÷³ òà ïóíêòè íåçàêîííîãî ïðèéîìó áðóõòó. Ñàìå òàì «îñ³äàþòü» êàíàë³çàö³éí³ ëþêè, çëèâîïðèéìàëüí³ ´ðàòè é òåëåôîíí³ êàáåë³. Êîìóíàëüíèêè òà ì³ñüê³ ñëóæáè á'þòü íà ñïîëîõ, àäæå òåðïëÿòü â³ä öüîãî ÷èìàë³ çáèòêè. Òîæ îá³öÿþòü çàñòîñîâóâàòè æîðñòê³ çàõîäè ùîäî «íåëåãàë³â»

ЩО Й ДЕ КРАДУТЬ Безпрецедентний випадок стався в центрі міста. У житловому будинку по вулиці Карла Лібкнехта невідомі вирізали батарею. Понад 200 сімей лишились без опалення. Щоправда, секції уже знайшли в пункті прийому брухту на вулиці Володарського. Проте, коли вони повернуться «додому», - невідомо. Приваблюють злодіїв і «безгоспні» люки. Наприклад, на проспекті Правди вже треба закривати 58 отворів від люків та зливоприймальних ґраток. Також «лідирують» - проспект

Петровського та Запорізьке шосе. Там не вистачає по 25 «кришок». Кожна з них «тягне» на 800-1000 гривень. Не нехтують злодії й телефонними кабелями. Цими днями майже половина Придніпровська лишилась без телефонного зв’язку. Щодня тут реєструють 9 фактів розкрадання кабелю. Загалом цього року Укртелеком не дорахувався 50-ти кілометрів телефонних дротів. Якщо так триватиме й далі, то зовсім скоро придніпровці взагалі не зможуть користуватись телефоном. Полюють злодії і на деталі в ліфтах. Там міститься мізерна частка дорогоцінних металів.

А ось щоб їздити ліфтом, а не спускатися сходами, комунальники радять ставити у під’їзді двері з кодовими замками або наймати консьєржів. Міська влада всіма можливими способами боротиметься із розкрадачами та нелегальними пунктами прийому металобрухту.

ЯК ІЗ ЦИМ БОРОТИСЯ Щоб зупинити розкрадання металевих виробів, Дніпроводоканал «запустив» виробництво кришок для люків із дерева й бетону. Вони значно дешевші, не цікавлять злодіїв.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: Íåëåãàëüí³ ïóíêòè ïðèéîìó ìåòàëó â: ²íäóñòð³àëüíîìó ðàéîí³ - 43; Áàáóøê³íñüêîìó - 32; Àìóð-Íèæíüîäí³ïðîâñüêîìó - 28; Ëåí³íñüêîìó - 27; Êðàñíîãâàðä³éñüêîìó - 18; Æîâòíåâîìó - 12.

ÎÄÈÍ ËÞÊ ÊÎØÒÓª 800-1000 ÃÐÈÂÅÍÜ


ЖИТТЯ МІСТА 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.11.2011 ð. ¹ 86 (1274) ○

ÇÑÓÂ Ó ÐÈÁÀËÜÑÜÊ²É ÁÀËÖ²

Ãàðàæi «ïî¿õàëè», ìàøèíè çóïèíèëèñü наслідків зсуву з цільового фонду міського бюджету видiлено 100 тис. грн. «Щодня на місці зсуву працюють близько 20 одиниць техніки, - зазначив Анатолій Крупський, - уже завезено близько 300 кубічних метрів грунту для зміцнення прилеглих схилів». Особливо відповідальну роботу виконали працівники газової служби, які перевірили трубу, що забезпечує блакитним паливом житлові будинки кількох прилеглих вулиць. Наразі труба знаходиться у пра-

ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕ²Í, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Íàâðÿä ÷è õòîñü ³ç ìåøêàíö³â âóëèö³ Âîéöåõîâè÷à òà íàâêîëèøí³õ âóëèöü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ì³ã ïîäóìàòè, ùî ðàíîê 2 ëèñòîïàäà íåñòèìå çàãðîçó äëÿ ¿õíüîãî ìàéíà. Âò³ì, á³äà í³êîëè íå ïîïåðåäæຠïðî ñâ³é ïðèõ³ä Близько сьомої години ранку в середу у Рибальській балці розпочався зсув землі об'ємом 5 тисяч кубічних метрів. Він пошкодив 28 гаражів кооперативів «Яструб» та «Світлофор». Землею було завалено 6 авто. Як повідомив на спеціальному брифінгу перший заступник

міського голови Анатолій Крупський, отримати компенсацію власники автомобілів та гаражів зможуть у тому випадку, якщо їхнє майно було застраховане.

ÇÀÂÀËÈËÎ ØIÑÒÜ ÀÂÒÎ

ÍÎÂÈÍÈ

IJÉÎÂÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ÐÅÀÃÓÞÒÜ ÍÀ ÑÊÀÐÃÈ Ïîíàä 63 òèñ. ãðí. ïîâåðíóòî ãîðîäÿíàì çà ïðîäàæ íåÿê³ñíî¿ ïðîäóêö³¿ ïðîòÿãîì 9 ì³ñÿö³â. Çà âêàçàíèé ïåð³îä äî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ì³ñüêî¿ ðàäè çâåðíóëèñÿ 267 äí³ïðîïåòðîâö³â, ñïðàâè ïî 246 îñîáàõ áóëè çàäîâîëåí³ íà ¿õíþ êîðèñòü. Çàãàëîì ó ïîëîâèí³ çâåðíåíü ëþäè ñêàðæàòüñÿ íà íåÿê³ñí³ íåïðîäîâîëü÷³ òîâàðè - âçóòòÿ, ìåáë³, îäÿã, åëåêòðîòîâàðè, ìîá³ëüí³ òåëåôîíè. Íå çìåíøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ñêàðã ³ íà ÿê³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã ç âèãîòîâëåííÿ â³êîí, äâåðåé òà ìåáë³â. Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì íà 15% ïîá³ëüøàëî çâåðíåíü ùîäî ÿêîñò³ ïðîìèñëîâî¿ ãðóïè òîâàð³â. ×èñëî çâåðíåíü íà ÿê³ñòü ïðîäóêò³â, íàâïàêè, çíèçèëàñÿ íà 12%. ○

ÊÎÍÑÓËÜÒÓÞÒÜ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ

ÇÀÕÈÑÒßÒÜ ÑÏÎÆÈÂÀײÂ

Наступного ж дня на місце зсуву виїхали спеціалісти, які провели обстеження грунту, після чого комунальні

підприємства міста розпочали масштабну роботу з ліквідації наслідків лиха. На ліквідацію

цездатному стані й постійно контролюється. Ремонтні роботи мають бути завершені за 7-10 днів.

 îáëàñíîìó öåíòð³ ïî÷àâ ïðàöþâàòè ïóíêò áåçêîøòîâíèõ êîíñóëüòàö³é äëÿ ãðîìàäÿí ùîäî çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâ ÿê ñïîæèâà÷³â. Çâåðòàéòåñü ³ç â³âòîðêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 14.00 äî 20.00, ó ñóáîòó òà íåä³ëþ ç 10.00 äî 18.00. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 374-38-47, 066-361-12-25, 098-634-05-73. Óñòàíîâà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ïëåõàíîâà, 16, îô. 15. ○

ÄÎ ×ÎÃΠIJÉØΠÏÐÎÃÐÅÑ

ÅÊÎËÎò×Ͳ ÏÐÎÅÊÒÈ

Ñì³òòÿ - ó ï³äçåìí³ áàêè «ЗМАЛЮВАЛИ» З НІМЕЦЬКОГО Якщо експеремент пройде успішно, то такі підземні баки скоро з'являться у місцях найбільшого скупчення людей. Цей винахід був скопійований дніпропетровськими майстрами з фотографії німецького аналога. Придбати оригінал міськраді не по кишені, адже вартість такого «поглинача сміття» близько 8 тис. євро. Сміттєвий бак об'ємом 2,5 кубічних метра буде тільки на 70 см виступати над землею. Диво-урна обладнана антивандальним та антипідпальним захистом. Під час роботи прямої лінії з'ясувалося, що городян найбільше хвилює чистота у місті, зокрема, і питання вивезення сміття. Від мешканців міста надходили скарги про недотримання до-

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

²ç íàñòóïíîãî òèæíÿ íà æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÷åêຠïðèºìíèé ñþðïðèç - íà Íàáåðåæí³é ³ì. Ëåí³íà âñòàíîâëÿòü åêñïåðèìåíòàëüíèé ï³äçåìíèé áàê äëÿ ñì³òòÿ. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ïðÿìî¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿ ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ì³ñüêðàäè Îëåã Ñåìåíêî

ÁÅÇ ÊÀÍÀ˲ÇÀÖ²¯ Áëèçüêî 150 áóäèíê³â ó

Äí³ïðîïåòðîâñüêó íå ìàþòü êàíàë³çàö³¿. Öüîãîð³÷ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íå âèä³ëÿëèñÿ êîøòè äëÿ óòèë³çàö³¿ ð³äêèõ â³äõîä³â.

говірної угоди компанією «ГрінКо», наприклад у Бабушкінському та Самарському районах. Мабуть, за 4 роки роботи компанія забула про свою почесну місію: «Зробити місто чистішим!» Олег Семенко пообіцяв

ÃÎÐÎÄßÍÈ ÕÎ×ÓÒÜ ÏÎÐßÄÊÓ ÍÀ ÂÓËÈÖßÕ поставити це питання на розгляд і повідомити про результати.

ЧИМ БУДЕМО ДИХАТИ Інша наболіла тема - забруднене повітря міста. В найближчому майбутньому в найбільш проблемних районах воно стане значно чистішим. Як зазначив Олег Семенко, зараз на Придніпровській ТЕС встановлюється очистка, завдяки якій жителям ж/м Перемога перепадатиме від станції трохи менше забруднень. А невдовзі на труби встановлять датчики контролю викидів в атмосферу. Також обіцяють, що незабаром припиниться і «анонімне» забруднення повітря - в спеціальних лабораторіях можна буде на 95-97% визначити винуватця.

ÍÎÓ-ÕÀÓ Â Ë²ÔÒ² Êàáåëüíèé ³íòåðíåò çãîäîì çàáåçïå÷èòü çâ’ÿçîê ó ë³ôòàõ ìåãàïîë³ñà. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÆÊà ì³ñüêðàäè Îëåãà Õîðóíæîãî, çà äîïîìîãîþ êàáåëüíèõ ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð³â êàáåëü ïðîâåäóòü ó êàá³íó ë³ôòà ³ ç’ºäíàþòü ç ïóëüòîì äèñïåò÷åðèçàö³¿ ë³ôòîâîãî ãîñïîäàðñòâà ðàéîíó. Çà äîïîìîãîþ òàêî¿ ñèñòåìè ìîæíà áóäå íå ëèøå çâ’ÿçàòèñÿ ç äèñïåò÷åðîì, àëå é âèêëèêàòè ì³ë³ö³þ, øâèäêó äîïîìîãó òà ³íø³ ñëóæáè. Òàêå íîó-õàó ìຠç’ÿâèòèñÿ äî Íîâîãî ðîêó â Ëåí³íñüêîìó ðàéîí³. Íèí³ òðèâàþòü ðîáîòè ïî âñòàíîâëåííþ ñèñòåìè.

/


8 ОГОЛОШЕННЯ ○

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» юридичне управління Дніпропетровської облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу позовної роботи та кодифікації юридичного управління облдержадміністрації. Претенденти на посаду спеціаліста відділу позовної роботи та ко дифікації юридичного управління облдержадміністрації повинні бути громадянами України, володіти державною мовою, мати вищу юридичну освіту за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, ба калавра та бути здатними за своїми особистими та діловими якостя ми виконувати покладені на них посадові обов’язки. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 ка лендарних днів від дня оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, кім. 517, тел. 7427051. Відокремлений структурний підрозділ «Верхівцівська дистанція електропостачання» ДП «Придніпровська залізниця», який розташований за адресою: 51660, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхівцеве, вул.Вокзальна,22,і сповіщає про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря згідно з Постановою КМУ 302 від 13.02.2002р. ВСП «Верхівцівська дистанція електропостачання» здійснює роботи по безперебійному та надійному забезпеченню електричною енергією спожи вачів, забезпеченню надійного та безперебійного функціонування всіх при строїв, устаткування електрифікованих залізниць у межах ділянки, що обслуговується. Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища на струк турному підрозділі головний інженер Чабаненко В.О, тел.(05658) 91266. Викид забруднюючих речовин по промисловій площадці тягова підстан ція та район контактної мережі ст.Балівка, яка розташована за адре сою:52010, Дніпропетровська обасть, Дніпропетровський район, сел. Парти занське, вул.Леніна, 17Д, складає 0,769 т/рік. Викид забруднюючих речовин по промисловій площадці тягова підстан ція ст.Плотина,яка розташована за адресою: 51900, Дніпропетровська об ласть, м.Дніпродзержинськ, вул.Алчевського, 62Г, складає 0,006 т/рік. Викид забруднюючих речовин по промисловій площадці тягова підстан ція та район контактної мережі ст.Желізнякове, яка розташована за адре сою: тягова підстанція ст.Желізнякове: 52323, Дніпропетровська. Викид забруднюючих речовин по промисловій площадці тягова підстанція та ра йон контактної мережі ст.Желізнякове, яка розташована за адресою: тягова підстанція ст.Желізнякове: 52323, Дніпропетровська обл., П'я тихатський район, сел.Вишневе, вул. Центральна, 1в, складає 0,794т/рік. Викиди забруднюючих речовин по промисловій площадці район контакт ної мережі та район електропостачання ст.Дніпропетровськ,яка розташо вана за адресою: район контактної мережі ст. Дніпропетровськ: 40038, м.Дніпропетровськ, Кіровський район, вул.Ленінградська,78а; район електропостачання ст.Дніпропетровськ: 40038, м.Дніпропетровськ Кіровський район,пл. Петровського,11Т, складає 0,772 т/рік. Викид забруднюючих речовин по промисловій площадці район контакт ної мережі та район електропостачання ст.Баглій, яка розташована за адре сою: район контактної мережі: 51905, Дніпропетровська область, м.Дніпро дзержинськ, вул.Дніпропетровська, 218; район електропостачання:51905, Дніпропетровська область, м.Дніпро дзержинськ, вул.Дніпропетровська, 196, складає 1,300т/рік. Основні джерела викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря: дизельгенератор, акумуляторна, відкрита площадка стоянки транспортної техніки. Основні забрунюючі речовини: пари сульфатної кислоти (Н2SO4) сірчана кислота, оксид вуглецю,оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахун ку на діоксид азоту, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) в т.р. вуг леводні насичені С12С19, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахун ку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, бенз(а)пірен. Санітарнозахисна зона складає 50м. Відстань до найближчої житлової зони100м. Максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ складає 0,86 ПДК. Викиди забруднюючих речовин відповідають техрегламенту та проектним показникам, що відповідає вимогам природоохоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи можуть звернутися з зауважен нями та пропозиціями в місячний термін на адреси: по промисловій площадці тягова підстанція та район контактної мережі ст.Балівка на адресу: 52012, Дніпропетровська обл.Дніпропетровський ра йон, сел.Партизанське, вул.Жовтнева,18, т.0562296205, Партизанська сільська рада; по промисловій площадці тягова підстанція ст.Плотина та по промисловій площадці району контактної мережі та району електропостачання ст.Баглій на адресу: 51931, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, вул.Москво рецька, 19 , т.0569233554, Дніпродзержинська міська рада Управління охорони навколишнього середовища; по промисловій площадці тягова підстанція та район контактної мережі ст.Желізнякове на адресу: 52151, Дніпропетровська обл., П'ятихатський район, смт Вишневе, вул.Центральна,47, т.0565160388, Вишнівська селищна рада; по промисловій площадці району контактної мережі та району електропо стачання ст.Дніпропетровськ: 49038, м.Дніпропетровськ, вул.Ленінград ська,42, т.0567442504, Кіровська района у м.Дніпропетровську рада. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області прийня ло рішення про приватизацію дер жавного підприємства «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» Софіївського району Дніпропетровської області.

Ліквідатор ФОП Колошин Вадим Петрович (ліцензія АВ 547835 від 27.10.10 р.) повідомляє про проведення аукціону з реалізації майна підприємця/банкрута. На аукціон виставляється: Лот 1: домоволодіння, з господарськими побудовами та спорудами, яке складається з двоповерхового житлового будинку (з мансардою), загальною площею 128,6 кв.м на земельній ділянці площею 583,0 кв.м, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гаражна, 25. Стартова ціна про дажу 445100,00 грн. Публічні торги (аукціон) відбудуться 07.12.2011 р. об 11.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 29/13. Приймання документів для осіб, які бажають взяти участь в аукціоні, проводиться до 02.12.2011 р. включно. Додаткова інформація за тел. (056)7443450 або за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 29/13. Розмір гарантійного внеску становить 5% від стартової ціни лота і сплачується на депозитний рахунок нотаріуса. Розмір реєстраційного внеску становить 94 грн., поверненню не підля гає і сплачується на р/р 292490550, карт. рах. 0011002149 у ВАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, ЄДРПОУ 19358796, ПІБ: Колошин Ва дим Петрович. Ліквідатор залишає за собою право відмовитися від проведення торгів не пізніше ніж за 10 днів, про що буде повідомлено відповідною пуб лікацією офіційної інформації про скасування земельних торгів із за значенням причини скасування.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Єсаулов Олександр Вікторович, Федо ренко Валерій Владиславович, Богу севич Наталія Валеріївна, Кацебо Олександр Вікторович, Єсаулова Ок сана Валеріївна викликаються у судо ве засідання на 09 грудня 2011 року о 08 год. 30 хв. до АмурНижньодніп ровського районного суду м. Дніпропет ровська як відповідачі по цивільній справі № 2727/11 за позовом ПАТ «АБ «РАДАБАНК» до Єсаулова О.В., Федо ренка В.В., Богусевич Н.В., Кацебо О.В., Єсаулова О.В. про розірвання кредит ного договору, стягнення заборгова ності. У разі неявки відповідачів у су дове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наяв них матеріалів та постановлено заочне рішення. Судове засідання буде прохо дити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 10. Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає у судове засідання в якості відповідачів Довганич Івана Федоровича та Зуєва Віталія Вікторовича по цивільній справі № 25509/11 за позовом Бельмасової Наталії Іванівни про усунення пере шкод у користуванні квартирою, про визнання осіб такими, що втратили пра во на проживання у квартирі. Судове за сідання відбудеться 10.11.2011 року о 12 год. 30 хв. Останнє відоме місце реє страції відповідачів: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Мен жинське, вул. Колгоспна, 27/ 4. У разі неявки відповідачів справа буде роз глянута без їхньої участі. У провадженні Ленінського районно го суду м. Дніпропетровська знахо дяться цивільні справи за позовом ВАТ «Дніпроважмаш» до Кірюточкіної Л.І., Корольова Д.Д., Крисенко Н.О. про виз нання осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщен ням та зняття з реєстрації. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відповідачів по справі Коро льова Дмитра Дмитровича, Кірюточкі ну Людмилу Іванівну, Крисенко Ната лію Олексіївну про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 06 грудня 2011 року о 12 год. 30 хв. у при міщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г. Остапенко. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи за позовом ПАТ «Перший український міжнародний банк» до Ко цюби Ігоря Валентиновича про стягнен ня боргу за кредитним договором вик ликає відповідача Коцюбу Ігоря Вален тиновича у судове засідання, яке відбу деться 22 листопада 2011 року о 13.00 у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Електрична, 1а, каб. 101. Явка обо в’язкова. Ткаченко В.М. викликається в якості відповідача по цивільній справі за по зовом Ткаченко Л.В. до Ткаченко В.М. про стягнення аліментів у відкрите су дове засідання, яке відбудеться 09.11.2011 року о 9 год. 51 хв. у при міщенні Дніпропетровського районно го суду Дніпропетровської області (каб. 18, вул. Теплична, 7, сел. Ювілейне, Дніпропетровський район, Дніпропет ровська область). Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою:

49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського, 18а, повідомляє Гезенцвей Юхима Ісааковича про судове засідан ня по справі № 28526/11 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до Гезен цвея Юхима Ісааковича про стягнення заборгованості, яке призначене на 13 грудня 2011 року о 10 год. 15 хв. Саксаганський районний суд м. Кри вого Рогу викликає відповідача по цивільній справі за позовом Овсієнка Василя Олександровича до Рягузової Клавдії Степанівни про визнання дійсним договіру купівліпродажу, виз нання права власності. Судове засідан ня призначено о 16.00 10 листопада 2011 року у залі суду 8 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 1. У разі неявки відповідача судове засідання буде призначено вдруге о 16 год. 10 хв. 17 листопада 2011 року. Саксаганський районний суд м. Кри вого Рогу викликає відповідача по цивільній справі за позовом КПТМ «Криворіжтепломережа» до Батракової Ольги Сергіївни, Бердник Тетяни Петрів ни, Гладун Вікторії Олександрівни, Сніжко Олени Григорівни про стягнен ня заборгованості за теплову енергію. Судове засідання призначено о 10 год. 40 хв. 28 листопада 2011 року у залі суду 8 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 1. У разі неявки відпо відача судове засідання буде призначе но вдруге о 10.00 05 грудня 2011 року. Тернівський міський суд Дніпропет ровської області викликає Гигольян Се мена Володимировича, 17.10.1979 р.н., зареєстрованого за адресою: Дніпро петровська область, м. Тернівка, вул. Дніпровська, 6/56, в якості відповідача по цивільній справі № 2591/11 за по зовом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Гигольян Семена Володимировича про стягнення заборгованості у судове засідання, яке призначено на 24.11.2011 року о 09.00 у приміщенні Тернівського міського суду Дніпропет ровської області за адресою: Дніпро петровська область, м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15а. У разі неявки відпо відача до суду справа розглядатиметь ся за його відсутності за наявними в матеріалах справи документами. Дане оголошення вважати належним по відомленням. Тернівський міський суд Дніпропет ровської області викликає Губенко Світлану Валеріївну, 29.04.1975 р.н., зареєстровану за адресою: Дніпропет ровська область, м. Тернівка, вул. Героїв космосу, 5/47, в якості відповідача по цивільній справі № 2620/11 за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Губенко Світлани Валеріївни про стягнення заборгованості у судове за сідання, яке призначено на 24.11.2011 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Тер нівського міського суду Дніпропетров ської області за адресою: Дніпропет ровська область, м. Тернівка, вул. Лер монтова, 15а. У разі неявки відпові дача до суду справа розглядатиметься за його відсутності за наявними в ма теріалах справи документами. Дане оголошення вважати належним по відомленням. Тернівський міський суд Дніпропет ровської області викликає Пульман Олену Миколаївну, 07.10.1964 р.н., за реєстровану за адресою: Дніпропет ровська область, м. Тернівка, вул. Дніпровська, 2/79, в якості відповідача

Богданівська сільська рада Павлоградського району Дніпро петровської області оголошує, що спадкове майно земельні част ки (паї), що належали наступним громадянам:

згідно зі ст. 1277, 1283 ЦК України, знаходяться під охороною та в судовому порядку вчиняються дії щодо визнання спадщини віду мерлою. Спадкоємцям або зацікавленим особам пропонуємо звернутися до сільської ради за адресою: 51464, с. Богданівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область, вул. Жовтнева, 35а.

08.11.2011 ð. ¹ 86 (1274) ○

по цивільній справі № 2619/11 за по зовом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Пульман Олени Миколаївни про стяг нення заборгованості у судове засідан ня, яке призначено на 24.11.2011 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Тернів ського міського суду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15а. У разі неявки відповідача до суду справа розглядатиметься за його відсут ності за наявними в матеріалах справи документами. Дане оголошення вважа ти належним повідомленням. Тернівський міський суд Дніпропет ровської області викликає Григор'єва Олександра Олександровича, 05.09.1965 р.н., зареєстрованого за ад ресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 25/30, в якості відповідача по цивільній справі № 2513/11 за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Григор'єва Олек сандра Олександровича про звернення стягнення у судове засідання, яке при значено на 24.11.2011 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Тернівського міського суду Дніпропетровської об ласті за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15а. У разі неявки відповідача до суду справа розглядатиметься за його відсут ності за наявними в матеріалах справи документами. Дане оголошення вважа ти належним повідомленням. Інгулецький районний суд м. Криво го Рогу Дніпропетровської області викликає у судове засідання Дякова Ро мана Валентиновича, 1967 р.н., останнє відоме місце реєстрації за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 3/56, як відповіда ча по справі за позовом КП «ЖЕО № 20» до Дякова Романа Валентиновича, тре тя особа без самостійних вимог Управ ління благоустрою та житлової політи ки Виконкому Криворізької міської ради, про визнання наймача таким, що втратив право на користування житло вим приміщенням. Судове засідання відбудеться 11 листопада 2011 року об 11 год. 30 хв. за адресою: Дніпропет ровська область, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 8, суддя Со ловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Дяков Роман Ва лентинович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за його відсутності. Інгулецький районний суд м. Криво го Рогу Дніпропетровської області викликає у судове засідання Короткого Дмитра Володимировича, 1958 р.н., ос таннє відоме місце реєстрації за адре сою: Дніпропетровська область, м. Кри вий Ріг, вул. Кармелюка, 3/14, як відпо відача по справі за позовом КП «ЖЕО №20» до Короткова Дмитра Володими ровича, третя особа без самостійних ви мог Управління благоустрою та жит лової політики Виконкому Криворізької міської ради, про визнання наймача та ким, що втратив право на користування житловим приміщенням. Судове засі дання відбудеться 11 листопада 2011 року о 12.00 за адресою: Дніпропет ровська область, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 8, суддя Со ловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Короткий Дмитро Володимирович вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за його відсутності. Першотравенський міський суд Дніпропетровської області викликає як відповідача Сухіну Олену Юріївну, яка мешкає по вул. Октябрській, 15, кв. 76, м. Першотравенськ, Дніпропетров ська область, у судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Сухіної О.Ю. про стяг нення кредитної заборгованості, яке відбудеться 14 листопада 2011 року о 08.00 в залі судових засідань Першо травенського міського суду Дніпропет ровської області за адресою: вул. Ле ніна, 16, м. Першотравенськ, Дніпропет ровська область. У разі неявки відпо відачки у судове засідання дане оголо шення вважається належним повідом ленням і по справі буде винесено заоч не рішення. У разі неявки у судове за сідання з поважної причини відпові дачка зобов’язана повідомити суд про неявку та її поважні причини. Першотравенський міський суд Дні пропетровської області викликає як відповідачів Єрмалюка Віктора Вікторо вича, який мешкає по вул. Дзержин ського, 5, кв. 66, м. Першотравенськ, Дні пропетровська область; Єрмалюка Олександра Вікторовича, який мешкає по вул. Чайковського, 16, кв. 6, м. Пер шотравенськ, Дніпропетровська об ласть; Єрмалюк Ларису Вікторівну, яка мешкає по вул. Дзержинського, 5, кв. 66, м. Першотравенськ, Дніпропетров

ська область, у судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Єрмалюка В.В., Єрма люка О.В., Єрмалюк Л.В. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбу деться 14 листопада 2011 року о 08 год. 15 хв. в залі судових засідань Першо травенського міського суду Дніпропет ровської області за адресою: вул. Ле ніна, 16, м. Першотравенськ, Дніпропет ровська область. У разі неявки відпо відачів у судове засідання дане оголо шення вважається належним повідом ленням і по справі буде винесено заоч не рішення. У разі неявки у судове за сідання з поважної причини відпові дачі зобов’язані повідомити суд про не явку та її поважні причини. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 23 листопада 2011 року о 09.00 в залі судових засі дань 206 за адресою: пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Публічно го акціонерного товариства «Укрсиб банк» до Андросенка Дмитра Вікторо вича, Андросенко Клавдії Миколаївни про стягнення заборгованості за дого вором про надання споживчого креди ту. Явка відповідачів Андросенка Дмит ра Вікторовича, Андросенко Клавдії Миколаївни обов’язкова з наданням раніше неподаних доказів. У разі неяв ки відповідачів у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ними про причину неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення за їхньої відсутності. Інгулецький районний суд м. Криво го Рогу Дніпропетровської області викликає у судове засідання Трофимен ко Анастасію Олексіївну, 1909 р.н., ос таннє відоме місце реєстрації за адре сою: Дніпропетровська область, м. Кри вий Ріг, вул. Кимівська, 68/6, як відпо відача по справі за позовом КП «ЖЕО №20» до Трофименко Анастасії Олексі ївни, третя особа без самостійних ви мог Управління благострою та житло вої політики Виконкому Криворізької міської ради, про визнання наймача та ким, що втратив право на користування житловим приміщенням. Судове засі дання відбудеться 11 листопада 2011 року об 11 год. 30 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 8, суд дя Соловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Трофи менко Анастасія Олексіївна вважаєть ся повідомленою про час та місце роз гляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за її відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Тернівський міський суд Дніпропет ровської області повідомляє, що рішен ням суду від 18.02.2011 позов Публічно го акціонерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк», яке діє як пред ставник Закритого акціонерного товари ства «Московський комерційний банк «Москомприватбанк» до Курбатова Ар тема Юрійовича про стягнення заборго ваності задоволено та стягнуто з Курба това Артема Юрійовича на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Ко мерційний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором в сумі 5523 грн. 18 коп. та судові витрати по справі в сумі 175 грн. 23 коп. При пуб лікації оголошення Курбатов Артем Юрійович вважається повідомленим про рішення суду. Заява про перегляд цього рішення може бути подана відповідачем в Тернівський міський суд Дніпропет ровської області протягом 10 днів з дня публікації цього оголошення. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська (суддя Остапенко Н.Г.) 01 листопада 2011 року в заочно му порядку було розглянуто цивільну справу № 22125/2011 за позовом АСТЗТ «Дніпроінмед» до Сарданова К.В. про стягнення фактичних затрат. Даним за очним рішенням позовні вимоги АСТЗТ «Дніпроінмед» були задоволені. З пов ним текстом рішення відповідач може ознайомитись, звернувшись до канце лярії Ленінського районного суду м.Дніпропетровська за адресою: вул. Коробова, 6, каб. 213. Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 17.10.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21362/11 за позо вом Бєлоусова Вячеслава Олеговича до Юшка Дмитра Віталійовича про відшко дування майнової шкоди, в якому по зовні вимоги Бєлоусова Вячеслава Оле говича до Юшка Дмитра Віталійовича про відшкодування майнової шкоди задовольнити частково. Стягти з Юшка Дмитра Віталійовича на користь Бєло усова Вячеслава Олеговича на відшко дування матеріальної шкоди 14174,23 грн., а також витрати по справі судо вий збір в розмірі 141,74 грн. та витра ти на інформаційнотехнічне забезпе чення розгляду справи в сумі 120,00 грн. В задоволенні інших позовних ви мог відмовити.


СУСПІЛЬСТВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.11.2011 ð. ¹ 86 (1274) ○

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ²ÍÔÎÐÌÓª

ÍÀÊÀÇ

ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Â²Ä 18.10.2011 ¹ 1270 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 21 жовтня 2011 року за № 111/1727

Відповідно до частини 3 статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1168 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану» (зі змінами), пункту 6 наказу Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1380/18675, підпункту 4.33 пункту 4 Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011

року № 1707/5 «Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 червня 2011 року за № 759/19497, - НАКАЗУЮ: 1. Внести зміни до Розмірів плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровської області платних послуг, затверджених наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 17.02.2011 № 192, зареєстрованих у Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 17.02.2011 за № 2/1618, виклавши їх у новій редакції, що додається. 2. Начальнику відділу реєстрації нормативноправових актів, друкованих засобів масової інформації та легалізації об'єднань громадян Головного управління юстиції у Дніпропетровській області

(Ніколенко Я.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку. 3. Начальнику відділу документування та контролю Головного управління юстиції у Дніпропетровській області (Васіна І.В.) забезпечити доведення цього наказу до відома начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області (Ільїна Л.П.) та начальників органів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській області. 4. Начальнику відділу правової роботи, правової освіти та кодифікації Головного управління юстиції у Дніпропетровській області (Рябошапка О.С.) забезпечити оприлюднен-

ня цього наказу в засобах масової інформації. 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації. 6. Начальникам органів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного та територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській області забезпечити оприлюднення цього наказу на довідковоінформаційних стендах у приміщеннях органів державної реєстрації актів цивільного стану. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області (Ільїна Л.П.). Начальник Головного управління юстиції у Дніпропетровській області В.Я. Кармазін

ÐÎÇ̲ÐÈ ïëàòè çà íàäàííÿ ïðàö³âíèêàìè â³ää³ë³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ïëàòíèõ ïîñëóã Затверджено наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 17.02.2011 №192 (у редакції наказу Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 18.10.2011 №1270) Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 21 жовтня 2011 року за № 111/1727

Консультації з питань, уключених до пункту 7, надаються безкоштовно щосереди за встановленим графіком роботи даного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Від оплати платних послуг звільняються особи, які користуються пільгами щодо сплати державного мита, визначені пунктом 18 частини 1 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито». Начальник відділу державної Заступник начальника реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції реєстраційної служби у Дніпропетровській області Головного управління юстиції Н.М. Щебликіна у Дніпропетровській області Л.П. Ільїна

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÇÀÏÈÒÓÂÀËÈ - ²ÄÏβÄÀªÌÎ Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà , ó çâ'ÿçêó ç ÷èñëåííèìè çâåðíåííÿìè ïëàòíèê³â ùîäî íàðàõóâàííÿ òà ñïëàòè ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ íàäຠçàïèòàííÿ - â³äïîâ³ä³, ÿê³ ö³êàâëÿòü íàøèõ ïëàòíèê³â: - ×è íåîáõ³äíî íàðàõîâóâàòè ÷è ñïëà÷óâàòè ºäèíèé âíåñîê íà ñóìè âèïëàò, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ íà êîðèñòü ô³çè÷íèõ îñ³á çà öèâ³ëüíî-ïðàâîâèìè äîãîâîðàìè, çîêðåìà çà âèêîðèñòàííÿ ïðàâ òà/ àáî îá'ºêò³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³? - Çã³äíî ç ï. 1 ñò. 4 Çàêîíó ïðî ªÑ ïëàòíèêàìè ºäèíîãî âíåñêó º ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ³íø³ þðèäè÷í³ îñîáè, óòâîðåí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, âèäó ä³ÿëüíîñò³ òà ãîñïîäàðþâàííÿ, òà ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ïðàöþ ô³çè÷íèõ îñ³á íà óìîâàõ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó) àáî íà ³íøèõ óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ÷è öèâ³ëüíî-ïðàâîâèìè äîãîâîðàìè (êð³ì öèâ³ëüíî-ïðàâîâîãî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ - ï³äïðèºìöåì, ÿêùî âèêîíóâàíi ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè) â³äïîâ³äàþòü âèäàì ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíèì ó ñâ³äîöòâ³ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ¿¿ ÿê ï³äïðèºìöÿ), ó òîìó ÷èñë³ ô³ë³¿, ïðåäñòàâíèöòâà, â³ää³ëåííÿ òà ³íø³ â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè çàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ìàþòü îêðåìèé áàëàíñ ³ ñàìîñò³éíî âåäóòü ðîçðàõóíêè ³ç çàñòðàõîâàíèìè îñîáàìè. Áàçîþ äëÿ íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî âíåñêó äëÿ çàçíà÷åíèõ ïëàòíèê³â º ñóìè íàðàõîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà âèäàìè âèïëàò, ÿê³ ìiñòÿòü îñíîâíó òà äîäàòêîâó çàðîá³òíó ïëàòó, ³íø³ çàîõî÷óâàëüí³ òà êîìïåíñàö³éí³ âèïëàòè, ó òîìó ÷èñë³ â íàòóðàëüí³é ôîðì³, ùî âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó ïðî îïëàòó ïðàö³, òà ñóìó âèíàãîðîäè ô³çè÷íèì îñîáàì çà âèêîíàííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã) çà öèâ³ëüíîïðàâîâèìè äîãîâîðàìè. Äîãîâ³ð ïðî ïåðåäàííÿ âèêëþ÷íèõ ìàéíîâèõ ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ íà ë³òåðàòóðíèé, õóäîæí³é òà ³íøèé òâ³ð (àâòîðñüêå ïðàâî) ðåãóëþºòüñÿ ñò. 1113 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó, êîëè îäíà ñòîðîíà (îñîáà, ÿêà ìຠâèêëþ÷í³ ìàéíîâ³ ïðàâà, ïåðåäຠñòîðîí³ ÷àñòêîâî àáî ó ïîâíîìó ñêëàä³ ö³ ïðàâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíó òà íà âèçíà÷åíèõ äîãîâîðîì óìîâàõ ³ çà ñâî¿ìè îçíàêàìè íàëåæàòü äî ãðóïè äîãîâîð³â ó ñôåð³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (ãëàâà 75 öüîãî Êîäåêñó), ùî íå º õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ äîãîâîð³â ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã). Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, âèíàãîðîäè, ùî âèïëà÷óþòüñÿ çã³äíî ç äîãîâîðîì ïðî ïåðåäàííÿ âèêëþ÷íèõ ìàéíîâèõ ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, íå º áàçîþ äëÿ íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî âíåñêó. -  ÿêîìó ðîçì³ð³ íåîáõ³äíî óòðèìóâàòè ºäèíèé âíåñîê ³ç ñóää³âñüêî¿ âèíàãîðîäè? - Ïëàòíèêàìè ºäèíîãî âíåñêó çã³äíî ç ï. 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñò. 4 Çàêîíó ïðî ªÑ º ïðàö³âíèêè - ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ÿê³ ïðàöþþòü íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ â ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äåâ'ÿòî¿ ñò. 8 Çàêîíó äëÿ ïëàòíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü íà ïîñàäàõ, ðîáîòà íà ÿêèõ çàðàõîâóºòüñÿ äî ñòàæó, ùî äຠïðàâî íà îäåðæàííÿ ïåíñ³¿ çã³äíî ³ç Çàêîíîì ïðî äåðæñëóæáó, âñòàíîâëþºòüñÿ ºäèíèé âíåñêîì ó ðîçì³ð³ 6,1% íà ñóìó íàðàõîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà âèäàìè âèïëàò, ÿê³ ìiñòÿòü îñíîâíó òà äîäàòêîâó çàðîá³òíó ïëàòó, ³íø³ çàîõî÷óâàëüí³ òà êîìïåíñàö³éí³ âèïëàòè, ó òîìó ÷èñë³ â íàòóðàëüí³é ôîðì³, ùî âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó ïðî îïëàòó ïðàö³. Çã³äíî ç³ ñò. 138 Çàêîíó ïðî ñóäîóñòð³é, ñóääi, ÿêèé ïiøîâ ó â³äïóñòêó, ïðè äîñÿãíåíí³ ïåíñ³éíîãî â³êó âèïëà÷óºòüñÿ ïåíñ³ÿ íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 37 Çàêîíó ïðî äåðæñëóæáó àáî çà éîãî âèáîðîì ùîì³ñÿ÷íå äîâ³÷íå ãðîøîâå óòðèìàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ºäèíèé âíåñîê íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ ñóää³ ñïëà÷óþòü ó ðîçì³ð³ 6,1% âiä ñóìè çàðîá³òíî¿ ïëàòè.


10 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.11.2011 ð. ¹ 86 (1274)

ÕÓÄÎÆÍÈÊ Ç ÍÀÐÎÄÓ

Êàðòèíè ë³êóþòü äóøó ÀÍÍÀ ÁÅÐÁÅÍÅÖÜ

Ìåæ³â÷àíèí Âîëîäèìèð ×îðíèé íàìàëþâàâ áëèçüêî 3,5 òèñÿ÷³ êàðòèí. ³äîìèì â³í ñòàâ ï³ñëÿ ïåðåìîãè â êîíêóðñ³ «Ïåðëèíà óêðà¿í ñüêîãî óêðà¿íñüêîãî ñòåïó». ³äòåïåð âèñòàâêè ×îðíîìó îõî÷å îðãàí³çîâóþòü íå ëèøå â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, àëå é ó ñóñ³äí³õ ðåã³îíàõ. À ñàäèáà õóäîæíè êà çàâæäè â³äêðèòà äëÿ æóðõóäîæíèêà íàë³ñò³â, êðàºçíàâö³â, ïîö³íîâóâà÷³â ïðåêðàñíîãî

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÀÃÎÐÎÄÈ ÇÀ ÌÈËÎÑÅÐÄß Íà Òîìàê³âùèí³ â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Äíÿ ïðàö³âíèêà ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. Ïðåäñòàâíèê³â ãóìàííî¿ ïðîôåñ³¿ â³òàëè íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Öàðüîâ, ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö¿³ Âàñèëü Áàðäàäèì òà ³íø³. Óñ³ äÿêóâàëè ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêàì çà ÷óéí³ñòü, ìèëîñåðäÿ, òóðáîòó ïðî ëþäåé. Äåñÿòüîì âðó÷èëè ïî÷åñí³ ãðàìîòè é ïîäàðóíêè íà çãàäêó ïðî ñâÿòî.

ÍÎÂÈÍÈ Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

² ÐÈÁÀËÊÈ, ² ÌÈÑËÈÂÖ² 90-ð³÷÷ÿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ìèñëèâö³â òà ðèáàëîê íà Ï`ÿòèõàòùèí³ ñâÿòêóâàëè ç íàëåæíîþ óâàãîþ.  óðî÷èñòîñòÿõ âçÿâ ó÷àñòü ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð ×åïóðêî. Êðàùèì ïðàö³âíèêàì ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ ìèñëèâö³â ³ ðèáàëîê â³í âðó÷èâ íàãîðîäè. Íàãàäàºìî: ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè ìèñëèâö³â òà ðèáàëîê áåðå ñâ³é ïî÷àòîê ó 1921 ðîö³. Òîä³ â Õàðêîâ³ áóëî ñêëèêàíî ² ç’¿çä, íà ÿêîìó àìàòîðè ïîëþâàííÿ ³ ðèáàëüñòâà îá’ºäíàëèñü ó âñåóêðà¿íñüêó ñï³ëêó. Ñüîãîäí³ öÿ ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ íàéïîïóëÿðí³øà ³ íàé÷èñåëüí³øà â êðà¿í³. ○

ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÎÒÎÐÍÈÉ Ñ̲ÒÒªÂÎÇ Äî Äíÿ ñåëèùà Ñîô³¿âêà îòðèìàëà â ïîäàðóíîê íîâèé ñó÷àñíèé ñì³òòºâîç â³ä îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà îáëàñíî¿ ðàäè. Òåïåð ó êîìóíàëüíèê³â ñòàëî íà îäíó ìàøèíó á³ëüøå. ¯¿ íå ïîð³âíÿòè ç³ ñòàðåíüêèìè «êîëåãàìè», àäæå âîíà á³ëüø ì³ñòêà é ìîòîðí³øà. ○

«ËÞÁΠÄÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ ÄÀËÀ ÌÅͲ ÊÐÈËÀ»

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄ²ß ÊËÀÑÈÊÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëàñü ïðåçåíòàö³ÿ ñîö³àëüíîãî ïðîåêòó «Ìóçè÷íà åíöèêëîïåä³ÿ «Îñòð³â êëàñèêè». Òåëåâ³ç³éíà âåðñ³ÿ ñòâîðåíà íà îñíîâ³ â³äåîçàïèñ³â êîíöåðò³â «Ì³ñöå çóñòð³÷³ - Îñòð³â êëàñèêè», ÿê³ ïðîõîäÿòü ùîêâàðòàëüíî çà áëàãîñëîâ³ííÿì âëàäèêè ²ðèíåÿ òà çà ï³äòðèìêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ é îáëðàäè. ³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ïðîåêò «Îñòð³â êëàñèêè» çàïðîïîíîâàíèé ÿê ñîö³àëüíèé. Çàâäÿêè òîìó, ùî âõ³ä íà êîíöåðòè â³ëüíèé, ïîñëóõàòè ìóçèêó õîäÿòü óñ³ áàæàþ÷³.

ПЕРЕМІГ НЕДУГУ - Володимире Пантелійовичу, що Вас змусило взятись за малювання картин? Адже Ви не вчились на художника. - У тридцять років я тяжко захворів. Переніс декілька операцій. І вже помалу піднімаючись на ноги, почав робити замальовки. Робота з

олівцем відволікала від невтішних думок, дарувала творче натхнення. Власне життя здавалось більш

о б н а дійливим. Отак любов до прекрасного дала мені крила - і я переміг недугу. - Переважна більшість Ваших картин - це пейзажі Межівщини, Уманської Софіївки. Чому обрали

спокій у природі, далекий від буремних стихій? - Я твердо переконаний, що людина

«Ìί ÏÎËÎÒÍÀ ÊÎØÒÓÞÒÜ Â²Ä 50 ÄÎ 100 ÃÐÍ.» Ã.À.ÏÀÍÔ²ËÎÂÀ, Â×ÈÒÅËÜ ÍÂÊ ¹ 28

Ñòàðøîêëàñíèêè ÍÂÊ ¹28 çíàéîì³ ç â³ò÷èçíÿíîþ ³, â äåÿê³é ì³ð³, ç³ ñâ³òîâîþ õóäîæíüîþ ë³òåðàòóðîþ, ìàþòü óÿâó ïðî êëàñèöèçì ³ ðåàë³çì ó ïðîç³, ïðî îñíîâí³ òâîð÷³ íàïðÿìè â ïîå糿

приходить у світ для добра. А неповторне оточення дерев, степу, квітів сприяє його розумінню, допомагає не зійти з обраної стежини в житті. Моє скромне призначення людини, яка малює, - допомогти всiм розрізняти справжню красу. Тому в моїх пейзажах переважають спокійні, теплі тони. Я не психотерапевт, але знаю: та позитивна енергетика,

що йде від картини, по селах і містах України, Росії, Білорусі. лікує душу. Декілька робіт є в РОБОТИ Є В Португалії та Італії. ПОРТУГАЛІЇ Найбільше подо- Володимире бається дарувати Пантелійовичу, для свої витвори дітям, Вас живопис - це адже я часто зустрівже бізнес? чаюся зі школярами. - Деякi зі своїх Буду і надалі макартин я справді про- лювати. Картини - то даю. Від кожного з часточка мого єства. проданих сюжетів Хочу, щоб позитив маю від 50 до 100 гри- від сприйняття половень. Але охоче й да- тен дарував радість. рую свої роботи. Мої Для цього і тримаю полотна розійшлися свого пензля.

ÂÀÆËȲ ÇÀÍßÒÒß

Æèâå ïîåç³ÿ â øêîë³

Також постійно проводимо зустрічі учнів iз письменниками Регіональної спілки письменників «Придніпров’я»: І. Ковальовою, Г. Калініченко, М.Москалець, Р. Iз учнями 7-11-х класів Сосновою, С. Дрожаковим, протягом останніх 8-10 О. Гайдай, Ю. Кириченком, років ми постійно беремо участь в обговоренні літературних тем на засіданні міського літературного клубу при міській бібліотеці, відвідуємо заходи міської дитячої бібліотеки та російсько-українського центру ім.Першовчителів слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Ці заходи стали поштовхом до читання книг в оригіналі.

ÏÐÎÂÎÄßÒÜÑß ÇÓÑÒвײ Ó×Í²Â Ç ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊÀÌÈ

Л. Яворською, Р. Кочубеєм, С. Паливодою та ін. Ці творчі люди несуть не лише поетичне слово в учнівські аудиторії, їм завжди цікаво знати думку (сподiваюсь, що це майбутдітей про їхню творчість. У ня поетеса України) Даша школі сформувалась Хромих. Цього року вона стала студенткою ДНУ. За ідеєю письменниці Г.Калініченко, Марія Карімова шкільна поетеса, учениця 10-го класу, разом з учителями української мови та літератури створюють шкільну дитячу організацію, в якій будуть здобувати талант читача, розширяти літературний кругозір, а головне - вчитись писати твори.


ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.11.2011 ð. ¹ 86 (1274) ○

ÒÓÐͲРÄËß ÏÐÅÑÈ

ÍÎÂÈÍÈ

Âåëèêà ãðà ó ìàëèé òåí³ñ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÅÍѲÎÍÅÐÈ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ϳñëÿ êîðîòêî¿ ïåðåðâè ó Öåíòðàëüí³é ì³ñüê³é á³áë³îòåö³ ïîíîâèâ ðîáîòó ²íòåðíåòöåíòð ç ãðóïàìè ë³òí³õ ëþäåé. Ñþäè ìîæóòü çâåðòàòèñÿ ïåíñ³îíåðè, ÿê³ õî÷óòü ï³çíàòè àçè êîìï’þòåðíî¿ íàóêè. Êð³ì òîãî, ó ì³ñüê³é á³áë³îòåö³ ïðàöþâàòèìóòü á³áë³îòå÷íèé ê³íîçàë òà êëóá ³íòåëåêòóàëüíîãî ê³íî.

Ó ïåðåäîñòàíí³é äåíü æîâòíÿ æóðíàë³ñòè îäèíàäöÿòüîõ Ç̲ îáëàñò³ òà ì³ñòà âçÿëè ó÷àñòü ó òóðí³ð³ ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñà. Âîíè äîâåëè, ùî íå ò³ëüêè ãàðíî ïèøóòü, à é ñïîðòèâíî çàãàðòîâàí³.  çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ³ æóðíàëiñòè «Â³ñòåé» Турнір iз настільного теніса на «Кубок Дракоші» відбувся з участю представників засобів масової інформації та ветеранів сільського спорту Придніпров'я в приміщенні спортивного клубу «Большая игра».

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÌÀÃÀËÈÑß Ó ÒÐÜÎÕ ÍÎ̲ÍÀÖ²ßÕ

ÑÂßÒÊÓÞÒÜ ÍÅÁÀÉÄÓƲ Цьогоріч організатори залучили до участі в змаганнях юних кандидатів у майстри спорту з настільного теніса - тож аматорам було досить сутужно. Абсолютними ж чемпіонами

Ó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Äíÿ ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. Ó÷àñòü ó çàõîä³ âçÿëè êåð³âíèêè ðàéîíó, ÿê³ îñîáèñòî ïðèâ³òàëè âèíóâàòö³â ñâÿòà ³ âðó÷èëè ïî÷åñí³ ãðàìîòè, ïîäàðóíêè. Ñåðåä â³äçíà÷åíèõ - çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñâ³òëàíà Ñïàæåâà, Âåëèêîìèõàéë³âñüêèé ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Âàëåíòèíà Ô³íîòà, íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîãîñïîäàðñüêîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ ÐÄÀ Ñâ³òëàíà Øâèäü. Çàâåðøèëèñü óðî÷èñòîñò³ ñâÿòêîâèì êîíöåðòîì. ○

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

«Î˲ÌϲªÖÜ» ²Ç «ØÅÑÒ²ÐͲ» Ініціатором його проведення став спортивно-оздоровчий журналістський центр «Тригол». Учасники змаßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕÈÍ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Èìåííî òàêîå íàçâàíèå ïîëó÷èë ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã, ñîñòîÿâøèéñÿ â ñóááîòó â îáëàñòíîì öåíòðå.  ýòîò æå äåíü ïðîøëà è âåëîýñòàôåòà, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ îñâîáîæäåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêà è Óêðàèíû îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ В спортивных состязаниях приняли участие более 1500 человек. В этот теплый октябрьский день из всех видов отдыха они выбрали самый достойный досуг на свежем воздухе. Так, среди участников пробега были не только профессионалы, но и любители, а также ветераны спорта. Не осталась в стороне и молодежь - в беге соревновались школьники, студенты техникумов и высших учебных заведений. Спортсмены преодолели

гань декілька годин вибоРівень гри журналістів рювали нагороди у трьох був досить високий, тож номінаціях: двох чоловічих отримати «Кубок Драта жіночій. коші» виявилося складно.

журналістських змагань стали наймолодші п р е д с т а в н и к и команди «АПК Інформ».

ÑÏÎÐÒ ÄËß ÂÑÅÕ

Äâå ìèëè ìèðà

Ó Ìîñêâ³ ïðîéøîâ ô³íàë II ì³æíàðîäíî¿ àãðîíîì³÷íî¿ îë³ìï³àäè, äå â ðîë³ «îë³ìï³éö³â» ïîáóâàëè ôàõ³âö³ ç Óêðà¿íè òà 12 ðåã³îí³â Ðîñ³¿. Öüîãî ðàçó ¿¿ òåìîþ ñòàëè õ³ì³÷í³ çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí. Ïðèºìíî, ùî ó êîìàíäíîìó çàë³êó çá³ðíà Óêðà¿íè âïåâíåíî âèáîðîëà ïåðøå ì³ñöå. Ó ñêëàä³ ïåðåìîæö³â áóâ ³ ºäèíèé ïðåäñòàâíèê Äí³ïðîïåòðîâùèíè - àãðîíîì ÒΠ«Øåñò³ðíÿ» Îëåêñàíäð Ñàëêî. Éîãî ëèøå òîð³ê çàïðîñèëè â ïðîâ³äíå ãîñïîäàðñòâî ðàéîíó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Õåðñîíñüêîãî àãðîóí³âåðñèòåòó . ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÁÓÄÓÒÜ ² ²ÊÍÀ, ² ÄÂÅв

 ÃÎÍÊÅ ÏÎÁÅÄÈË ÍÈÊÎÏÎËÜ×ÀÍÈÍ

маршрут: Театр оперы и балета - ул. Половицкая поворот у кинотеатра «Родина» - ул. Щербицкого - ул. Серова. Финишировали бегуны там же, где и начинали соревнование, - у театра. Велоэстафета вызвала интерес не только у днепропетровцев, но и жителей других городов области. К слову, первым к финишу в гонке пришел никопольча-

нин Игорь Быков. Победителям достались памятные призы и подарки. Но, как говорили сами участники, даже те, кому не удалось пробиться в лидеры, не чувствовали себя обделенными. Как сообщили в управлении по делам молодежи и спорта Днепропетровского городского совета, велоэстафета и пробег призваны обратить внимание жителей области на памятную дату.

Ó äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó «Âåñåëêà», ùî â ñåë³ Ìåæèð³÷³, íåçàáàðîì ìàþòü çàì³íèòè â³êíà, äâåð³, â³äðåñòàâðóâàòè õàð÷îáëîê. Êîøòè íà ö³ ïîòðåáè âæå âèä³ëèëî ÏÀÎ «ÄÒÅÊ «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ». Ñüîãîäí³ ó «Âåñåëö³» âèõîâóþòüñÿ 45 ä³òåé. Äèòñàäîê ðîçòàøîâàíèé ó äâîõ íåâåëèêèõ ïðèì³ùåííÿõ, çâåäåíèõ ó 1920 ³ 1968 ðîêàõ.


ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК,8 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ № 86 (1274)

Ïðî÷èòàííûå ãàçåòû - ìàòåðèàë äëÿ êàðòèíîê ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÎÄÅÊÎËÎÍ - ÍÅ ÍÀÏÈÒÎÊ! «Ãëàâíûì íà÷àëüíèêîì îäåññêîãî âîåííîãî îêðóãà è ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì èçäàíî îáÿçàòåëüíîå ïîñòàíîâëåíèå ïî îäåññêîìó âîåííîìó îêðóãó ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «Âîñïðåùàþ óïîòðåáëåíèå îäåêîëîíà êàê íàïèòêà. Âèíîâíûå â íàðóøåíèè íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, âõîäÿùåãî â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ, áóäóò ïîäâåðãàåìû â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèþ â òþðüìå èëè êðåïîñòè íà ñðîê îò òðåõ ìåñÿöåâ èëè äåíåæíîìó øòðàôó â ðàçìåðå îò òðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé», - ïðî÷èòàëè åêàòåðèíîñëàâöû â ãàçåòå «Ïðèäíåïðîâñêèé êðàé» 12 îêòÿáðÿ 1915 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÀÔÈØÀ

 Õóäîæåñòâåííîì ìóçåå îòêðûëàñü íåîáû÷íàÿ ìèíèâûñòàâêà - ìîëîäàÿ äíåïðîïåòðîâñêàÿ õóäîæíèöà Þëèÿ Äóíàåâà ïðåäñòàâèëà ñâîè ðàáîòû. Îíè âûïîëíåíû â òåõíèêå âûðûâàíêè, êîòîðóþ îíà èçîáðåëà ñàìà. Þëèÿ - îäí îäíàà èç ïîáåäèòåëüíèö âûñòàâêèêîíêóðñà «Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè», êîòîðûé äâà ãîäà íàçàä ïðîâîäèë Õóäîæåñòâåííûé ìóçåé. Íàãðàäîé ñòàëà âîçìîæíîñòü óñòðîèòü ïåðñîíàëüíóþ âûñòàâêó â ÄÕÌ СЛУЧАЙНОЕ ОТКРЫТИЕ - Юлия, как Вы делаете свои работы? - Беру газету, крашу ее в черный цвет художественной гуашью, а когда она высыхает, думаю, что могла бы из нее сде-

ÞÌÎÐ - À íà ýòîò ðàç çà ÷òî?! - Çà òî, ÷òî ÷åðâÿê êóïàåòñÿ áåç êóïàëüíèêà! ☺ ☺ ☺ Ãàèøíèê îñòàíàâëèâàåò âîäèòåëÿ: - Âû íàðóøèëè ïðàâèëà. Âîäèòåëü: - Âèíîâàò. Íî, ìîæåò, ïðîñòèòå? Ó ìåíÿ ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ. Ãàèøíèê, ãëÿäÿ â âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå íà äàòó ðîæäåíèÿ: - Ïîçäðàâëÿþ è, êîíå÷íî, ïðîùàþ, íî òàê õî÷åòñÿ âûïèòü çà òâîå çäîðîâüå ñåãîäíÿ âå÷åðîì!

ÏÎÃÎÄÀ Ср 09.11 Чт 10.11

предпоследнем курсе сделала несколько работ - маленьких, ничего особенного - и выставила их на «домашний просмотр» в училище, а мой преподаватель серьезно к ним отнесся, показал сотруднице Художествен-

художественное училище, где познакомилась с Владимиром Бубликом. Я училась на курсе «Декоративная роспись», а он преподавал на «Художественном оформлении», но я часто приходила послушать его. Он очень много нам рассказывал о народном творчестве, приносил книги. Наверное, это и повлияло на меня. - У Вас кроме черно-белых есть и несколько цвет-

ËÞÄÌÈËÀ ÒÂÅÐÑÊÀß,

Ñóïðóæåñêàÿ ïàðà â ìóçåå îñòàíîâèëàñü ó ñòàòóè Âåíåðû Ìèëîññêîé. Ìóæ äîëãî ðàçãëÿäûâàåò ñêóëüïòóðó è, íàêîíåö, ãîâîðèò: - Äîðîãàÿ, îíà ÷åì-òî ïîõîæà íà òåáÿ. - Íó, êàæåòñÿ, òû íàêîíåö çàìåòèë, ÷òî ÿ áîñà è ìíå íå âî ÷òî îäåòüñÿ! ☺ ☺ ☺ - Ñ âàñ - øòðàô 200 ãðèâåí. - Çà ÷òî?! - Çà òî, ÷òî âû ëîâèòå ðûáó â íåïîëîæåííîì ìåñòå! - ß íå ðûáó ëîâëþ. ß ÷åðâÿêà êóïàþ. - Ïîêàæèòå ìíå ýòîãî ÷åðâÿêà. Òàê... Ñ âàñ - øòðàô 300 ðóáëåé!

Вт 08.11

«ËÞÁËÞ, ÊÎÃÄÀ ÊÎÌÏÎÇÈÖÈß - ÈÇ ÖÅËÜÍÎÃÎ ËÈÑÒÀ»

+2 4 3 4

+4 0С 2 0С +4 0С 2 0С

+2 +4 0С 6 4 0С

півд.захід. 5 м/с півн.схід. 4 м/с півн. 6 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

лать. Я вырываю кусочки из газеты и то, что остается, наклеиваю на плотную бумагу. Люблю, когда композиция получается из цельного листа, но иногда приходится дополнять ее кусочками. Сначала делала картинки белыми, но тонкая бумага у меня закончилась, и я начала использовать газеты они легко рвутся. - Как Вы открыли для себя эту технику? - Началось все совершенно случайно: на

«ÌÎÆÍÎ ÑÊÀÇÀÒÜ, Ó ÌÅÍß ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

çàìäèðåêòîðà Õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ: - Ãëÿäÿ íà ðàáîòû Þëèè Äóíàåâîé, ìîæíî ñêàçàòü çîëîòûå ðóêè, ðóêîäåëüíèöà. Êàêèì æå íóæíî îáëàäàòü ïðîñòðàíñòâåííûì ìûøëåíèåì, ÷òîáû, âûðûâàÿ êóñî÷êè èç ëèñòà, âèäåòü ðàáîòó â êîíå÷íîì ðåçóëüòàòå. Åñëè îíà áóäåò ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè, äîñòèãíåò, êàê ìèíèìóì, î÷åíü ñåðüåçíîãî õóäîæåñòâåííîãî óðîâíÿ.

ного музея Надежде Молчановой. Она высоко оценила мои работы, и это вдохновило меня заниматься дальше. Я стала делать работы большего размера и разной тематики.

ЦВЕТНЫЕ ЗВЕРИ - Юлия, в чем Вы видите истоки Вашего творчества? Кто-то или что-то повлияло на Вас? - У меня родители - инженеры, поэтому нельзя сказать, что я продолжаю традиции семьи. Я закончила Днепропетровское

«ÕÎÒÅËÎÑÜ ÁÛ ÄÅËÀÒÜ ×ÒÎ-ÒÎ ÒÀÊÎÅ…» - Хотелось бы не работать где-то постоянно, а делать что-то такое... Мне сейчас нравится моя жизнь, и я не думала, какой она может быть еще.

ных работ. Они похожи на картины Марии Примаченко… - «Тигры»? Все цветные звери, думаю, будут похожи на работы Марии Примаченко.

ТВОРЧЕСТВО - В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ - Работа художника - это Ваша основная деятельность? - Я занимаюсь детьми, а когда есть свободное время, делаю эти картинки. Нигде пока не работаю.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

- Сколько детям лет? - Сыну - восемь, а дочери - два с половиной годика. - Чем планируете заниматься, когда дети подрастут? Какой Вам видится идеальная жизнь?

Я очень люблю со своими детьми общаться, гулять - все, в общем, нравится. Поэтому, можно сказать, у меня идеальная жизнь.

Номер підписано до друку 07.11.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 1 1688

вести приднепровья  

вести приднепровья