Page 1

р1

ßÊ Ó Ì²ÑÒ² ËÓÍÀËÈ ÄÇÂÎÍÈ

ÌÓËß, ÍÅ ÍÅÐÂÈÐÓÉ!

2

19

ßʲÑÍÀ ÌÅÐÅÆÀ ÄÎвÃ

BMW? ÍÅÒ, BMX!

4

15

ÏÎËÈÒÈÊÈ Â «ÏÀÓÒÈÍÅ» Óâëå÷åíèå ñîöèàëüíûìè ñåòÿìè çàõëåñòíóëî íå òîëüêî òèíýéäæåðîâ è îôèñíûé «ïëàíêòîí». Ñ íåäàâíèõ ïîð Òâèòòåð, Ôåéñáóê, ÂÊîíòàêòå àêòèâíî èñïîëüçóþò ïðåäñòàâèòåëè ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû - êàê çàðóáåæíîé, òàê è îòå÷åñòâåííîé.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№71 (1259) Четвер, 15 вересня 2011 р.

17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ - ÎÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ßÍÓÊÎÂÈ× ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîæåëàë ïðåçèäåíòó Ðîññèè Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó íåèñ÷åðïàåìîé æèçíåííîé ýíåðãèè ïî ñëó÷àþ åãî 46-ëåòèÿ.  ñâîåì ïîçäðàâëåíèè Âèêòîð ßíóêîâè÷ îòìåòèë âåñîìûé âêëàä ñâîåãî êîëëåãè â ðàçâèòèå ðîññèéñêî-óêðàèíñêîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà è âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî ñîâìåñòíûå óñèëèÿ ïî åãî óãëóáëåíèþ ïðèâåäóò óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ ê ïðàêòè÷åñêèì ðåçóëüòàòàì íà áëàãî íàðîäîâ Óêðàèíû è Ðîññèè. ○

ÎÁÙÈÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

ÊÓÐÑ - ÍÀ ÑÁËÈÆÅÍÈÅ Ñ ÅÑ

5

Ðîäñòâåííèêè ïî Åêàòåðèíå Íàêàíóíå Äíÿ ãîðîäà Äíåïðîïåòðîâñê ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäîâ-ïàðòíåðîâ. Îäíîé èç ïåðâûõ â îáëàñòíîé öåíòð ïðèáûëà äåëåãàöèÿ èç ïîëüñêîãî ãîðîäà Ùåöèí âî ãëàâå ñ çàìåñòèòåëåì ìýðà Êøèøòîôîì Øîñêà. Î ñõîæåñòè è ðàçëè÷èè íàøèõ ãîðîäîâ è ïåðñïåêòèâå ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó íèìè îí ðàññêàçàë â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì».

ÌÈÑÑ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎ

ÊÐÀØÅ ÓÊÐÀÈÍÊÈ ÒÎËÜÊÎ ÀÔÐÈÊÀÍÊÀ äàæå îïóñòèëàñü íà êîëåíè ïåðåä ðàññòðîåííîé «Íå îíà!» - ñïîõâàòèëèñü Ìàðãàðèòîé è ïîöåëîâàëà âåäóùèå êîíêóðñà êðàñîòû êðàåøåê åå ïëàòüÿ. «Ìèññ Óêðàèíà-2011», êîãäà  èòîãå íàñòîÿùåé «Ìèññ íàçâàííàÿ èìè ïîáåäèòåëü- Óêðàèíà-2011» ñòàëà 19íèöà Ìàðãàðèòà Ãîðáèê èç ëåòíÿÿ áðþíåòêà èç Êèåâà óæå ðàçãëàæèâàëà Âèííèöû ßðîñëàâà Êóðÿ÷à. ïîäàðåííóþ ëåíòó. À âñå èç- Ïðÿìî íà ñöåíå îíà çà òîãî, ÷òî Êñåíèÿ Ñîá÷àê ïðèçíàëàñü, ÷òî åå öåëü âìåñòå ñ ãëàâíîé ãîñòüåé ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ. øîó Ïýðèñ Õèëòîí îøèáßðîñëàâà èçó÷àåò õîðåîëèñü, îãëàøàÿ ðåçóëüòàòû. ãðàôèþ â Íàöèîíàëüíîé Îñîçíàâ «ëÿï», Ñîá÷àê òàê àêàäåìèè êóëüòóðû è ñèëüíî èçâèíÿëàñü, ÷òî èñêóññòâ è ñâîþ æèçíü ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

ìå÷òàåò ñâÿçàòü ñ òàíöàìè. Äíåïðîïåòðîâñêàÿ êðàñàâèöà Ìèðîñëàâà Êàïøòèê òàêæå íå îñòàëàñü áåç òèòóëà. Íàøà çåìëÿ÷êà ñòàëà «Ìèññ ôîòî». Âñåãî â êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëè 26 äåâóøåê èç ðàçíûõ ãîðîäîâ. Îíè áîðîëèñü íå òîëüêî çà òèòóë ãëàâíîé êðàñàâèöû ñòðàíû, íî è çà ïî÷åòíóþ ìèññèþ ïðåäñòàâëÿòü Óêðàèíó íà «Ìèññ ìèðà» â îêòÿáðå â Ëîíäîíå.  æþðè, êðîìå Ïýðèñ

Õèëòîí, áûëè òàêæå Âëàäèìèð Êëè÷êî, ÆàíÊëîä Âàí Äàìì, Àííà Áåññîíîâà è äðóãèå çíàìåíèòîñòè. Êðîìå òîãî, íà äíÿõ â áðàçèëüñêîì ãîðîäå ÑàíÏàóëó ïðîøåë êîíêóðñ êðàñîòû «Ìèññ Âñåëåííàÿ-2011». Åãî ïîáåäèòåëüíèöåé ñòàëà äåâóøêà èç Àíãîëû Ëåéëà Ëîïåñ. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà óêðàèíêà Îëåñÿ Ñòåôàíêî.

18 Òàéíû èñòîðèè. Àòìîñôåðíûå ÷óäîâèùà ïëàíåòû cmyk

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ âñòðåòèëñÿ â ñðåäó â Êèåâå ñ ïðåçèäåíòîì Åâðîïåéñêîé íàðîäíîé ïàðòèè Âèëôðåäîì Ìàðòåíñîì. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà çàâåðèë ãîñòÿ â òîì, ÷òî ñáëèæåíèå Óêðàèíû ñ Åâðîïåéñêèì Ñîþçîì ÿâëÿåòñÿ îáùèì èíòåðåñîì è çàÿâèë, ÷òî ãîòîâ îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû ãîñïîäèíà Ìàðòåíñà, ðàññêàçàòü î ïðîõîäÿùèõ â Óêðàèíå ðåôîðìàõ, öåëÿõ è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ íàøåé ñòðàíû. ○

ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ

 ÐÀÌÊÀÕ ÁÞÄÆÅÒÀ Êàáìèí óòâåðäèë ïðîåêò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä. Ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî ðåøåíèå î äàëüíåéøåì ïîýòàïíîì ïîâûøåíèè ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, à òàêæå î çíà÷èòåëüíîì óâåëè÷åíèè îïëàòû òðóäà â ñôåðàõ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò êà÷åñòâî æèçíè îáùåñòâà. Ê ïðèìåðó, ñðåäíåãîäîâîé ðàçìåð îêëàäà ðàáîòíèêà ² òàðèôíîãî ðàçðÿäà ÅÒÑ âîçðàñòåò íà 25,5%. ○

ÏÀÑÒÛÐÑÊÈÉ ÂÈÇÈÒ

ÄÂÀ ÄÍß Â ËÓÃÀÍÑÊÅ Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ñíîâà ïîñåòèë Óêðàèíó.  ñðåäó îí ïðèáûë â Ëóãàíñê ñ 2-äíåâíûì ïåðâîñâÿòèòåëüñêèì âèçèòîì. Ïî ïðèåçäó ïðåäñòîÿòåëü ïîáûâàë âî Âëàäèìèðñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå ãîðîäà.  ÷åòâåðã îí âîçãëàâèò Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ íà Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè, ïðèìåò ó÷àñòèå â öåðåìîíèè âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ê ìîãèëå Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà è ñîâåðøèò çàêëàäêó êàìíÿ â îñíîâàíèå õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Óìèëåíèå».


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259)

ÂȯÇÍÀ ÍÀÐÀÄÀ

ßê³ñíà ìåðåæà äîð³ã ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎвÂ

ÍÀ ÏÐÈËÀÂÊÀÕ

ÎÂÎÙÈ ÄÅØÅÂÅÞÒ Çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ â Óêðàèíå ðåçêî óïàëè öåíû íà îâîùè. Òàê, íàïðèìåð, íà òðåòü ïîäåøåâåë êàðòîôåëü, òàêæå ïîäåøåâåëè ïîìèäîðû è êàïóñòà. Ïðàâäà, ýòî îáîðà÷èâàåòñÿ óáûòêàìè äëÿ ôåðìåðîâ. Îäíàêî, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà àãðàðíîé ïîëèòèêè Íèêîëàÿ Ïðèñÿæíþêà, óæå ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, êîòîðàÿ áóäåò ñòèìóëèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî îâîùåõðàíèëèù, ÷òî ïîìîæåò ñáåðå÷ü óðîæàé.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒ ÇÅÌËÈ ÄÎ ËÓÍÛ

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁÊÈ Â ïðîøëîì ãîäó îáùàÿ äëèíà àâòîìîáèëüíûõ ïðîáîê â Ãåðìàíèè âîçðîñëà äî 400 òûñ. êì. Èíòåðåñíî, ÷òî îíà ðàâíÿåòñÿ ðàññòîÿíèþ îò Çåìëè äî Ëóíû.  ñðåäíåì æå çà ãîä æèòåëè ýòîé ñòðàíû ïðîâîäÿò â çàòîðàõ 2, 5 ñóòîê. Òàêóþ ñòàòèñòèêó ïðèâîäèò Íåìåöêèé êëóá àâòîìîáèëèñòîâ.  2010-ì íà äîðîãàõ Ãåðìàíèè (ïðåèìóùåñòâåííî íà àâòîáàíàõ), íàñ÷èòàëè 185 òûñÿ÷ ïðîáîê, ýêîíîìè÷åñêèå óáûòêè îò êîòîðûõ ïðåâûñèëè 100 ìëðä. åâðî. ○

CÓ×ÀÑÍI ÄÎÐÎÃÈ ÁÀÇÀ ÄËß ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ì²ÑÒ

ϳä ÷àñ âè¿çíî¿ íàðàäè ùîäî õîäó ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèöü Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà òà Ìàðøàëà Ìàëèíî âñüêîãî ãóáåðíàíîâñüêîãî òîð Îëåêñàíäð ³ëêóë îçíàéîìèâñÿ ç³ ñòàíîì ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà ööèõ èõ ìàã³ñòðàëÿõ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ Востаннє капремонт вулиці Героїв Сталінграда проводили ще за часів Радянського Союзу, тож стан дороги бажав кращого. Та найближчим часом ця магістраль міста має всі шанси отримати звання однієї з найкращих доріг області. За дорученням губернатора, з 24 червня цього року тут почато комплексну реконструкцію. На це з держбюджету виділено 30 млн. грн. - саме стільки кошту-

ють роботи від вул. Благоєва до вул. Титова. Сьогодні реконструкція на завершальному етапі: повністю укладено нижній шар нового двошарового асфальтобетонного покриття, укладають верхній. Тут замінили бордюри, відремонтували трамвайний переїзд на розі вулиці Героїв Сталінграда та Запорізького шосе. Роботи з реконструкції плану-

ÑÅÐÂÈÑ ÄËß ÌÎÑÊÂÈ×ÅÉ

WI-FI  ÏÎÄÇÅÌÊÅ Â ìîñêîâñêîì ìåòðî ê 2012 ãîäó äîëæíà çàðàáîòàòü ãîðîäñêàÿ ñåòü Wi-Fi. Ìåñòíûå âëàñòè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ïðîåêò íå áóäåò äîòàöèîííûì. Äîñòóï ñîáèðàþòñÿ îãðàíè÷èòü ëèáî ïî ñêîðîñòè, ëèáî ïî âðåìåíè èëè æå ïî òðàôèêó. Áåñïëàòíûì, íàïðèìåð, ìîãóò ñäåëàòü ïîäêëþ÷åíèå ê îïðåäåëåííûì ãîðîäñêèì èíôîðåñóðñàì. Ñíà÷àëà Wi-Fi ïîÿâèòñÿ íà ñòàíöèÿõ, à ïîçæå, âîçìîæíî, è íà ïåðåãîíàõ ìåæäó íèìè. Íàïîìíèì, ÷òî ê Åâðî-2012 â êèåâñêîé ïîäçåìêå îáåùàþò òàêæå íàëàäèòü êà÷åñòâåííóþ ìîáèëüíóþ ñâÿçü è áåñïðîâîäíîé Èíòåðíåò. ○

×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ

ÍÅ ÄÀÑÒ ÑÎÂÐÀÒÜ Áðèòàíñêèå ó÷åíûå èçîáðåëè óñòðîéñòâî, êîòîðîå ìîæåò îïðåäåëèòü, ãîâîðèò ÷åëîâåê ïðàâäó èëè ëæåò.  íåì èñïîëüçóåòñÿ îáû÷íàÿ âèäåîêàìåðà è òåïëîâîé ñåíñîð ñ âûñîêèì ðàçðåøåíèåì. Ïðè ïîìîùè ðÿäà àëãîðèòìîâ ÷óäî-äåòåêòîð ïî÷òè â 70% óñïåøíî «îòäåëÿåò» ïðàâäó îò ëæè, ãîâîðÿò ðàçðàáîò÷èêè. Èçîáðåòåíèå óæå ïðîòåñòèðîâàëè íà äîáðîâîëüöàõ, à â ýòîì ãîäó ìîãóò äàæå óñòàíîâèòü â áðèòàíñêèõ àýðîïîðòàõ, ãäå åãî áóäóò èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ýêñïåðèìåíòà.

ють завершити до 24 Вілкул провів виїзну жовтня цього року. нараду щодо ремонтних робіт на вулиці ЩЕ ОДНА Маршала МалиновОКРАСА МІСТА ського, яку не оновлюУ цей день губер- вали вже 25 років. Ренатор Олександр монт тут почали 24 червня, завершити планують до кінця жовтня. Наразі уклали нове двошарове дорожнє покриття, замінюють бордюрний камінь, будують заїзну кишеню в районі пам’ятника льотчикам 17-ї Повітряної дивізії для руху транспорту по колу. «Якісна мережа доріг є основою со-

ціально-економічного розвитку. Це доведено досвідом європейських країн. Тому, проводячи реконструкцію й будівництво доріг у містах і районах області, ми створюємо потужну базу для їх розвитку а це одна з головних передумов надходження інвестицій», сказав Олександр Вілкул. Крім того, губернатор зазначив, що цього року в обласному центрі відремонтують майже мільйон квадратних метрів доріг.

ÂÓËÈÖÞ ÌÀËÈÍÎÂÑÜÊÎÃÎ ÍÅ ÐÅÌÎÍÒÓÂÀËÈ 25 ÐÎʲ CÎÖ²ÀËÜÍÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

ijàëîã âëàäè ³ á³çíåñó - âàæëèâèé ціально-стратегічне партнерство та діалог влади, ijëîâèé æóðíàë «Åêñïåðò» бізнесу та ЗМІ. Олександр Вілкул зазначив, що у рамñï³ëüíî ç Ôîíäîì «Ñõ³äíà ках такого партнерства на ªâðîïà» ïðîâ³â ó Äí³ïðîДнiпропетровщинi реаліïåòðîâñüêó ñåì³íàðïðàêòèêóì «Ñòàëèé ðîçâè- зується ряд програм з òîê ðåã³îí³â: ðîëü ñîö³àëü- підвищення якості життя íî â³äïîâ³äàëüíîãî á³çíå- мешканців. Зокрема, це регіональна екологічна проñó». Íà çàõîä³ áóâ ³ ãóáåðграма щодо зменшення íàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë шкідливих викидів, програПерш за все, на конфе- ма енергозбереження, проекренції йшлося про со- ти з благоустрою міст і раÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

йонів, реконструкції доріг, дитсадків і шкіл. «Сьогодні стоїть завдання - поширити цей передовий досвід на кожне місто і район нашої об-

 ÎÁËÀÑÒ² ÐÅÀ˲ÇÓªÒÜÑß ÅÊÎËÎò×ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

ласті. Такий формат відкриває нові можливості з впровадження проектів розвитку на місцевому рівні, а головне - покращує інвестиційну привабливість територій», підкреслив губернатор. Участь у семінарі також взяли представники бізнесу - партнери заходу ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» та компанія «Метінвест».


р3

СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ

Ïèòüåâàÿ âîäà ñòàíåò ëó÷øå

ÍÎÂÈÍÈ

Ê ÊÎÍÖÓ ÃÎÄÀ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ 12 ÔÈËÜÒÐÎÂ команде с представителями городских властей. Губернатор назвал участие сборной Днепродзержинска во всеукраинском конкурсе имиджевым проектом нашего региона. Областная власть оказывает команде всяческую поддержку. Так, спорткомплекс «Прометей» стал базой для ежедневных тренировок участников. Кроме того, выделены средства на создание костюмов и атрибутику для выступлений. Участники из других городов обеспечены жиль-

²Ç ÑÂßÒÎÌ!

ÐßÒÓÂÀËÜÍÈÊ - ÏÐÎÔÅÑ²ß ÌÓÆÍ²Õ Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë âçÿâ ó÷àñòü â óðî÷èñòîñòÿõ ç íàãîäè Äíÿ ðÿò³âíèêà, ùî â³äáóëèñÿ á³ëÿ Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ îáëàñò³, ³ â³äçíà÷èâ íàéêðàùèõ ðÿò³âíèê³â. Ãóáåðíàòîð òàêîæ îçíàéîìèâñÿ ç ðîáîòîþ çàêëàäó òà îãëÿíóâ âèñòàâêó ïîæåæíîðÿòóâàëüíî¿ òåõí³êè. ○

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÅËÅÍÛ ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ

Первым объектом, который посетил Александр Вилкул, стал Аульский водовод в Криничанском районе. Здесь по инициативе губернатора впервые за 25 лет началась реконструкция быстрых безнапорных фильтров и системы сбора осветленной воды из отстойников. Председатель облгосадминистрации провел рабочее совещание, на котором обсудили ход ремонта.

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÒ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ

«Реализация масштабного проекта по реконструкции Аульского водовода даст возможность улучшить качество питьевой воды более чем для 2 млн. жителей области, снизить ее затраты на промывку фильтров и уменьшить сброс промывных вод в Днепр», - уверен Александр Вилкул. Губернатор поставил задание перед руководством предприятия - до конца года реконструировать 12 фильтров из 24. В Днепродзержинске Александр Вилкул ввел в эксплуатацию новое оборудование холодильного отделения на госпредприятии «Смолы». Оно оснащено автоматизированной системой управления, которая позволит на 35 % уменьшить потребление электроэнергии. «Введение нового оборудования - очередной шаг в модернизации

Избранники народа, отдохнув и набравшись сил, сразу же приступили к рассмотрению важных для города вопросов. Депутаты внесли ряд изменений в бюджет и программу социально-экономического развития согласно объемам текущего финансирования. «За счет этих средств мы сможем финансиро-

вать капитальный ремонт подземных переходов на проспекте Правды, строительство котельной на ул. Генерала Пушкина и другие объекты», - объяснил мэр Днепропетровска Иван Куличенко. Также город принял в коммунальную собственность ряд общежитий, которые не могли обслужи-

Ó äí³ïðîïåòðîâñüêîìó åêñïîöåíòð³ «Ìåòåîð» ïðîéøëà 11-òà íàö³îíàëüíà âèñòàâêà òåõíîëîã³é åíåðãîåôåêòèâíîñò³ «Åíåðãîïðîì-2011». ¯¿ ìåòà - ïîêàçàòè òåõí³÷íèé ³ íàóêîâèé ïîòåíö³àë âèêîðèñòàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â ó ðåã³îí³. ³äêðèâ âèñòàâêó ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë. ³í çàçíà÷èâ, ùî â îáëàñò³ 䳺 Ðåã³îíàëüíà ïðîãðàìà åíåðãîçáåðåæåííÿ, íà ÿêó âèä³ëåíî 6 ìëðä. ãðí. ³ç áþäæåò³â ð³çíèõ ð³âí³â. ¯¿ âïðîâàäæåííÿ äîçâîëèòü åêîíîìèòè ùîð³÷íî ïîíàä 1,5 ìëðä. ãðí. ○

предприятий базовых отраслей экономики, которая проходит в рамках Комплексной стратегии развития Днепропетровщины», - отметил губернатор.

ПОДДЕРЖКА ТАНЦОРОВ При встрече с днепродзержинскими «майдансерами» губернатор пообщался с участниками команды и хореографом Татьяной Шестак. Также Александр Вилкул обсудил вопросы организационной помощи

ем на время тренировок. Глава облгосадминистрации убежден, что днепродзержинские «майдансеры» обязательно пройдут в финал, в котором смогут достойно представить Днепропетровщину.Напомним, команда уже прошла в 1/8 финала конкурса. Следующий этап соревнований пройдет в Киеве 24 сентября. На него хореограф Татьяна Шестак пригласила Александра Вилкула. По ее словам, это придаст днепродзержинской команде уверенности.

²Ç ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÌ ÄÍÅÌ!

˲ÑÍÈʲ ÏÐȲÒÀËÈ Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä â³òàþòü ïðàö³âíèê³â ë³ñó ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. Âîíè äÿêóþòü çà ïðîôåñ³îíàë³çì, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, ÿê³ ñòàëè çàïîðóêîþ ðàö³îíàëüíîãî òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â. Êð³ì òîãî, áàæàþòü âñ³ì, õòî ïîâ'ÿçàâ ñâîº æèòòÿ ç ë³ñîì, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà óñï³õ³â ó ðîáîò³ çàäëÿ çáåðåæåííÿ óí³êàëüíîãî ïðèðîäíîãî áàãàòñòâà îáëàñò³ é Óêðà¿íè. ○

ÌÀòÑÒв ÏÎÁ²ËÜØÀËÎ

ÇÀ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÌ ÇÐÀÇÊÎÌ

Äåïóòàòû âåðíóëèñü èç îòïóñêà 14 ñåíòÿáðÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ ïîñëå ëåòíåãî ïåðåðûâà ñåññèÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà

ÅÊÎÍÎÌÈÌÎ ÐÅÑÓÐÑÈ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

«ÅÍÅÐÃÎÏÐÎÌ-2011»

14 ñåíòÿáðÿ ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë ïðîâåë ñîâåùàíèå íà Àóëüñêîì âîäîâîäå â Êðèíè÷àíñêîì ðàéîíå. Îí òàêæå ââåë â ýêñïëóàòàöèþ íîâîå îáîðóäîâàíèå íà ïðåäïðèÿòèè «Ñìîëû» â Äíåïðîäçåðæèíñêå è âñòðåòèëñÿ ñ ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà «Ìàéäàíñ» МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ваться предприятиями и организациями, а также бесхозный фонтан в парке им. Шевченко. Еще одним важным решением для города стало создание 12 центров первичной медико-санитарной помощи на базе поликлиник согласно закону о проведении реформы системы здравоохранения. «В течение двух месяцев мы должны подготовить уставные документы, назначить руководителей и создать штатное расписание этих центров», -

объяснил директор департамента охраны здоровья горсовета Александр Рудяк. По его словам, центры первичной медико-санитарной помощи начнут оказывать помощь горожанам уже с января 2012 года. При этом, если по нормам, одно такое медучреждение должно приходиться на 100 тысяч жителей, то в Днепропетровске каждое будет обслуживать 85 тыс. человек. Дополнительные центры создали для удобства жителей отдаленных районов.

58 âèïóñêíèê³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó ³ì. Â. Ëàçàðÿíà îòðèìàëè äèïëîì ìàã³ñòðà ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà çà ñïåö³àëüí³ñòþ «²íòåðîïåðàáåëüí³ñòü òà áåçïåêà ðóõó íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñïîðò³». Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà ïðèâ³òàëà âèïóñêíèê³â ç ö³ºþ ïî䳺þ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â íàøèõ âóç³â çà ì³æíàðîäíèìè ïðîãðàìàìè º ñêëàäîâîþ ðåã³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Íîâ³é Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè», ÿêà 䳺 â îáëàñò³ ç ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà.


р2

4 ЖИТТЯБУТТЯ ○

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ

²ÄÄ²Ë ÐÎÁÎÒÈ ²Ç ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ ÏβÄÎÌËߪ:

Ç ïî÷àòêó 2011 ðîêó â³ä äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Óðÿäîâèé êîíòàêòíèé öåíòð» îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ îòðèìàíî 3477 çâåðíåíü. Çàáåçïå÷åíî îïåðàòèâíèé êîíòðîëü çà íàäàííÿì â³äïîâ³äåé ó ñòèñë³ òåðì³íè íà 491 çâåðíåííÿ äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó ðàìêàõ òåëåâ³ç³éíîãî ïðîåêòó «Ðîçìîâà ç êðà¿íîþ». ßê ñâ³ä÷èòü ìîí³òîðèíã çâåðíåíü, ãðîìàäÿíè îáëàñò³ ó çâåðíåííÿõ äî «Óðÿäîâîãî êîíòàêòíîãî öåíòðó» íàé÷àñò³øå ïîðóøóþòü ïèòàííÿ: êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà - 1411 çâåðíåíü (40,6% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³); ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ - 947 çâåðíåíü (27,2%); ïðàö³ ³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè - 322 çâåðíåííÿ (9,3%); îõîðîíè çäîðîâ'ÿ - 248 çâåðíåíü (7,1%). Íàéá³ëüøå çâåðíåíü íàäõîäèòü â³ä ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³ ï³äòðèìêè. Òàêèõ çâåðíåíü îòðèìàíî 1247, ùî ñòàíîâèòü 36% â³ä ¿õ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Çà ïåð³îä ç 1 ñåðïíÿ ïî 13 âåðåñíÿ 2011 ðîêó àêòóàëüíèìè º ïèòàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà - 235 çâåðíåíü, àáî 45% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü, à ¿õ - 526. Íàéá³ëüøèé â³äñîòîê çâåðíåíü ³ç çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ íàäõîäèòü â³ä æèòåë³â ì³ñò: Äí³ïðîïåòðîâñüê 23,8%, Êðèâèé гã - 23,5%, Äí³ïðîäçåðæèíñüê 20,8%, ͳêîïîëü - 3,8%, Ïàâëîãðàä - 3,4% òà ðàéîí³â: Àïîñòîë³âñüêèé - 2,9%, Âåðõíüîäí³ïðîâñüêèé - 2,1%, Êðèâîð³çüêèé - 1,2%. Íàïåðåäîäí³ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ìåøêàíö³â îáëàñò³ íàñàìïåðåä õâèëþþòü ïèòàííÿ ðåìîíòó ïîêð³âåëü, ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà òðóá ñèñòåìè îïàëåííÿ. Îáëàñíà âëàäà ïðîâîäèòü ñèñòåìíó ðîáîòó ç ï³äãîòîâêè äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 2011-2012 ðîêó. Äí³ïðîïåòðîâùèíà ãîòóºòüñÿ äî çèìè çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèì êîìïëåêñíèì ïëàíîì çàõîä³â, à ñòâîðåíèé îáëàñíèé øòàá êîíòðîëþº òà êîîðäèíóº 䳿 ì³ñöåâî¿ âëàäè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ïëàíó. Çà ï³äñóìêàìè çàñ³äàííÿ êîëå㳿 îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ÿêå â³äáóëîñü 29 ñåðïíÿ 2011 ðîêó, ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.Þ.³ëêóë äîðó÷èâ ãîëîâàì ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é òà ì³ñüêèì ãîëîâàì äî 1 æîâòíÿ îôîðìèòè âñ³ ïàñïîðòè ãîòîâíîñò³; çàáåçïå÷èòè áåçóìîâíå âèêîíàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ï³äïðèºìñòâ òåïëîåíåðãåòèêè çà ñïîæèòèé ïðèðîäíèé ãàç; çàâåðøèòè îñíàùåííÿ ï³äïðèºìñòâ òåïëî- òà âîäîïîñòà÷àííÿ çàñîáàìè îáë³êó. Òîð³ê, çàâäÿêè ñïðèÿííþ îáëàñíî¿ âëàäè, áóëî âèð³øåíî ðÿä êëþ÷îâèõ ïðîáëåì ³ç òåïëîïîñòà÷àííÿ â ì³ñòàõ îáëàñò³, ùî äîçâîëèëî ñâîº÷àñíî ³ îäíî÷àñíî ðîçïî÷àòè îïàëþâàëüíèé ñåçîí ³ ïðîâåñòè éîãî áåç ñåðéîçíèõ àâàð³é. Íàïðèêëàä, ó 2010 ðîö³ â ì³ñò³ Ìàðãàíåöü áóëî çáóäîâàíî íîâó êîòåëüíþ âàðò³ñòþ 10 ìëí. ãðí. Öå äîçâîëèëî çàáåçïå÷èòè òåïëîì 140 æèòëîâèõ áóäèíê³â, 4 øêîëè òà 2 äèòÿ÷³ ñàäî÷êè. Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó çà ðàõóíîê ðåêîíñòðóêö³¿ ˳âîáåðåæíî¿ êîòåëüí³ áóëî çàáåçïå÷åíî ñòàá³ëüíå òåïëîïîñòà÷àííÿ òðåòèíè ì³ñòà. Âàðò³ñòü ðîá³ò ñêëàëà 2 ìëí. ãðèâåíü. Íàðàç³ âåëèêà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ï³äãîòîâö³ îáëàñò³ äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Ñòâîðåííÿ íîâèõ ìåðåæ òåïëîïîñòà÷àííÿ äîçâîëèòü ñèñòåìíî ðîçáóäîâóâàòè ì³ñòà ³ ðàéîíè. Çîêðåìà, â 2011 ðîö³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó áóäå ïîáóäîâàíî êîòåëüíþ íà âóë.ϳäìîãèëüíîãî, çàâäÿêè ÷îìó ðàéîí âóëèö³ Áîðèñà Êðîòîâà çàáåçïå÷óâàòèìåòüñÿ áåçïåðåá³éíèì òåïëîïîñòà÷àííÿì. Òàêîæ öå äîçâîëèòü â³äìîâèòèñÿ â³ä êóï³âë³ òåïëà ó ï³äïðèºìñòâà «Äí³ïðîøèíà» òà âèâåñòè ç åêñïëóàòàö³¿ àâàð³éí³ òåïëîâ³ ìåðåæ³. Îáëàñíà âëàäà ïîñèëþº ðîáîòó ç âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é. Ïðîòÿãîì 2011 2012 ðîê³â áóäå àêòèâ³çîâàíî ðîáîòó ïî çàëó÷åííþ êîøò³â ³ç íåáþäæåòíèõ äæåðåë äëÿ îïòèì³çàö³¿ ñèñòåìè òåïëîïîñòà÷àííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â øëÿõîì çàêðèòòÿ àáî ìîäåðí³çàö³¿ íåðåíòàáåëüíèõ îá'ºêò³â êîìóíàëüíî¿ òåïëîåíåðãåòèêè, âïðîâàäæåííÿ êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâîê, áóä³âíèöòâà ïðè ïîòðåá³ íîâèõ êîòåëåíü çà íîâ³òí³ìè ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èìè òåõíîëîã³ÿìè. Íèí³ çàâåðøóþòüñÿ ïëàíîâ³ ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259)

ÂËÀÄÀ ² ÃÐÎÌÀÄßÍÈ

Íîâîâ’ÿç³âö³ çíîâó íà çâ’ÿçêó ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó ÷åðâí³ öüîãî ðîêó äî ãóáåðíàòîðà çâåðíóëàñü ìåøêàíêà ñåëà Íîâîâ’ÿç³âêà Þð’¿âñüêîãî ðàéîíó Ñîô³ÿ ×èæîâà. Ƴíêà ñêàðæèëàñü íà â³äñóòí³ñòü òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó. Çà äîðó÷åííÿì Îëåêñàíäðà ³ëêóëà öå ïèòàííÿ âçÿëî ï³ä êîíòðîëü óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà äîðîæíüîãî áóä³âíèöòâà, à âæå ó ñåðïí³ 42 àáîíåíòàì ñåëà â³äíîâèëè çâ’ÿçîê Відсутність телефонного зв’язку у селі була спричинена неодноразовими викраденнями розподільного кабелю повітряної підвіски загальною довжиною 480 м. Від постійних крадіжок найбільше потерпають звичайні абоненти, серед яких чимало пенсіонерів. Вони не можуть користуватися своїми телефонами, а для багатьох стареньких це єдиний зв’язок із навколишнім світом.

Для відновлення викраденої ділянки телефонного кабелю та з метою запобігання крадіжкам у майбутньому прийняли рішення прокласти його під землею. Із серпня мешканці Новов’язівки знову можуть користуватися своїми телефонами. Пенсіонери дуже вдячні губернатору за допомогу, про що вони написали у своєму листі до облдержадміністрації.

Новов’язівці дякують Олександру Вілкулу за його працю та піклування про людей похилого віку. Вони мали сумніви щодо того, як вирішиться їхня проблема, адже у голови облдержадміністрації й без того багато роботи. Але влада повсякчас дбає про благополуччя жителів Дніпропетровщини, оперативно та першочергово вирішує важливі для громадян питання.

²Ç ÑÅÐÏÍß ÏÅÍѲÎÍÅÐÈ ÌÎÆÓÒÜ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÒÈÑß ÒÅËÅÔÎÍÀÌÈ «Шановний Олександре Юрійовичу, сердечно дякуємо Вам за допомогу. Бажаємо бути здоровим та міцним. Ми

молитимемось за Вас Богу, адже такі люди, як Ви, дуже потрібні», - написали вдячні пенсіонери.

ÌÓÇÈ×ÍÀ ÏÐÎÏβÄÜ

ßê ó ì³ñò³ ëóíàëè äçâîíè ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Óæå ç ë³òà íàñòóïíîãî ðîêó ìåøêàíö³ òà ãîñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ùîäíÿ î 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 òà 22.00 ÷óòèìóòü äçâ³í. ³í ëóíàòèìå ³ç äçâ³íèö³ õðàìó Ñâ. ²îàííà Õðåñòèòåëÿ, ùî íà Íàáåðåæí³é Ëåí³íà

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ «КУРАНТИ»

І перше, що почули гості святкового дійства, - 12 ударів із дзвіниці, як сповіщення про час. Дзвіницю храму Св. Іоанна Хрестителя робить особливою й те, що вона обладнана електронною системою із 16 дзвонів, і для її «запуску» достатньо натиснути кнопку. Електронні духовні мелодії та гімн міста й відкрили фестиваль.

Про це на відкритті V Ювілейного фестивалю дзвонарського мистецтва «Дніпровський дзвін 2011» розповів директор заходу архімандрит Мефодій.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

²ÐÈÍÅÉ, ìèòðîïîëèò

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé òà Ïàâëîãðàäñüêèé: - Öåé ôåñòèâàëü ìຠâåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ â³ðóþ÷èõ ëþäåé. ß äóìàþ, ùî íàâ³òü ìîëîäü, ÿêà ãóëÿòèìå Íàáåðåæíîþ, çàõî÷å çàéòè â õðàì, ïîñëóõàòè äçâîíè ³ â³äïî÷èòè äóõîâíî.

ÄËß «ÇÀÏÓÑÊÓ» ÄDzÍÈÖ² ÄÎÑÒÀÒÍÜÎ ÍÀÒÈÑÍÓÒÈ ÊÍÎÏÊÓ дзвонарів з України, Росії, Білорусі, Польщі, Сербії, Цьогоріч на захід Грузії та Німеччини. Гості з'їхались 15 професійних та жителі міста почули

МАЙСТЕР-КЛАС ВІД МИТЦІВ

різні варіації церковних дзвонів, зокрема авторські та міські, усталені мелодії та благовісти. Церковні мелодії пролунали майже в усіх храмах Дніпропетровська. Кожен охочий мав можливість самостійно вдарити у дзвін: майстри цього мистецтва проводили уроки гри на пересувних дзвіницях. Урочисте закриття фестивалю і нагорода учасників відбулися в неділю, 11 вересня, на площі біля храму Св. Миколая на Монастирському острові.


р1

НАШ ПРОЕКТ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ - ÃÎÐÎÄÀÌÈ

Ðîäñòâåííèêè ïî Åêàòåðèíå ØÅÑÒÜ ÔÀÊÒÎÂ Î ÙÅÖÈÍÅ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

Äðóæèò ñ Äíåïðîïåòðîâñêîì: ñ 2010 ãîäà. Ñïåöèôèêà: êðóïíåéøèé ïîðò â ñòðàíå, öåíòð ïðîìûøëåííîñòè, ñòîëèöà ÇàïàäíîÏîìîðñêîãî âîåâîäñòâà. Èñòîðèÿ: îñíîâàí êàê êðåïîñòü ïîìåðàíñêèõ ñëàâÿí, ñ 1243 ãîäà - ãîðîä. Íàñåëåíèå: 420 òûñ. ÷åëîâåê. Ïëîùàäü: 301,3 êâ. êì. Èçâåñòíûå óðîæåíöû: ðîññèéñêàÿ èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà II, à òàêæå Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà (æåíà ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà Ïàâëà I).

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ - Пан Кшиштоф, почему Вы решили посетить Днепропетровск накануне Дня города? - Щецин и Днепропетровск - города-партнеры, поэтому во время проведения таких важных событий мы стараемся быть вместе. - А раньше бывали в Днепропетровске? - Нет, это мой первый визит в ваш город. - И каковы Ваши первые впечатления? - Для нас провели короткую экскурсию, поэтому впечатления пока очень первичны. Но я уверен, что это чудесный город. Первое, что я увидел - это большая река, как и у нас, в Щецине. Все главные городские события проходят возле реки, и это прекрасно. - Первым делом Вы посетили католический собор в Днепропетровске. Вы знали о нем до приезда? - Лично я, когда посещаю другие города, ищу в них какие-то польские акценты. До сегодняшнего

«ÍÀØÈ ÃÎÐÎÄÀ ÂÎ ÌÍÎÃÎÌ ÏÎÕÎÆÈ» визита я не знал, что в Днепропетровске есть католический собор и маленькая польская община. Но я был очень впечатлен, увидев его. Хорошо, что здесь начали отстраивать этот храм.

«ПРИЕЗЖАЙТЕ В ЩЕЦИН!» - Многие жители Днепропетровска смутно представляют себе Щецин. Что расскажете им о своем городе? - Приезжайте в Щецин и все увидите! Наш город

ÏÎ×ÒÈ ÐÎÄÍÛÅ Ïðîòîêîë íàìåðåíèé î ïàðòíåðñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ùåöèíîì è Äíåïðîïåòðîâñêîì ïîäïèñàëè îòíîñèòåëüíî íåäàâíî. Îäíàêî ìåæäó íàøèìè ãîðîäàìè ñóùåñòâóåò äàâíÿÿ ñâÿçü. 21 àïðåëÿ 1729 ãîäà â Ùåöèíå (òîãäà ýòî áûë íåìåöêèé ãîðîä Øòåòòèí) ðîäèëàñü Ôðåäåðèêà Àâãóñòà ÀíãàëüòÖåðáñòñêàÿ. À ñïóñòÿ 55 ëåò îíà, óæå íàõîäÿñü íà òðîíå Ðîññèéñêîé èìïåðèè ïîä èìåíåì Åêàòåðèíû II, èçäàëà óêàç îá îñíîâàíèè ãîðîäà Åêàòåðèíîñëàâà íà ðåêå Äíåïð.

находится на границе между Польшей и Германией, недалеко от Берлина. Он расположен в гавани, у нас есть большой порт. Как и в Днепропетровске, в Щецине много зелени и парков. На мой взгляд, у нас очень хорошие условия жизни. Как и вы, мы часто организовываем опен-эйр события, наподобие того, которое состоится в Днепропетровске завтра (10 сентября, в День города Прим. ред.). Но наш город меньше. В Щецине всего 420 тысяч жителей. - Как Вы думаете, Днепропетровску и Щецину есть чему поучиться друг у друга? - Мы должны обмениваться опытом, ведь в некоторых отношениях наши города очень похожи. Мы жили при социализ-

ме, а теперь меняем систему на демократическую. Этому и должны учиться друг у друга. Сегодня в Щецине есть определенные проблемы. У нас была большая верфь - крупнейший промышленный объект. Насколько я знаю, ваш город тоже сильно зависит от промышленного производства. Для Щецина очень важным стало развитие малого бизнеса. Сейчас у нас самая большая торговая палата в Польше, в которую входят около тысячи мелких компаний. - Намерены ли углублять сотрудничество с Днепропетровском? - В мэрии Щецина я курирую вопросы культуры и спорта. Уверен, что это поле не только для обмена опытом, но и для начала реального сотрудничества.

ØÀÍÎÂͲ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÖ²! ÓÂÀÃÀ ÊÎÍÊÓÐÑ!  Óêðà¿í³ ñòàðòóâàâ íîâèé ïðîåêò Äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ - Âñåóêðà¿íñüêèé ïðîôîð³ºíòàö³éíèé çìàãàëüíî-ìîòèâàö³éíèé çàõ³ä ñåðåä ó÷í³âñüêèõ êîìàíä «ÏÎÓÌÓ» 15 жовтня у м. Донецьку відбудеться другий півфінал конкурсу, де Дніпропетровщину представлятиме команда школи-гімназії №66 «Не Вопрос», яка здобула перемогу серед інших учнівських команд нашого міста та отримала почесну місію представляти Дніпропетровську область на Всеукраїнському конкурсі. З командою Дніпропетровщини у півфіналі будуть змагатися команди з Харкова, Луганська, Донецька та Запоріжжя. У нас сильні суперники і тому нашій команді потрібна підтримка вболівальників. Запрошуємо вас завітати на сайт Всеукраїнського конкурсу «ПОУМУ» (www.poumu.com.ua) та ознайомитися з інформацією про команди-учасники турніру. У жовтні буде відкрито голосування на сайті, взявши участь в якому ви зможете підтримати команду своїм голосом. Шановні дніпропетровчани!!! Додаткову інформацію ви також зможете отримаЗайдіть на сайт!!! ти на сайті Дніпропетровського обласного центру зайПідтримайте своє рідне місто!!! нятості за адресою: www.dcz.gov.ua/dnp. Віддайте свій голос за команду!!! Дніпропетровський обласний центр зайнятості

ÍÎÂÈÍÈ ÄÈÒÈÍÓ - Â ÐÎÄÈÍÓ

ÙÀÑËȲ ÐÀÇÎÌ

Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä çóñòð³âñÿ ³ç ñ³ì’ºþ Îðëåíê³â ³ç ñåëà ªë³çàðîâå Ñîëîíÿíñüêîãî ðàéîíó. ³í ïîäÿêóâàâ ïîäðóææþ çà òå, ùî âîíè, îêð³ì âëàñíî¿ äîíüêè, âèõîâóþòü ùå äâîõ ä³â÷àòîê ³ç ³íòåðíàòó. Îðëåíêè çáèðàþòüñÿ çðîáèòè ñâ³é ä³ì ð³äíèì ùå äëÿ îäíîãî âèõîâàíöÿ öüîãî çàêëàäó. ªâãåí Óäîä ïîäàðóâàâ ñ³ì’¿ ñó÷àñíèé êîì’þòåð, ùîá ä³òè êðàùå â÷èëèñÿ ó øêîë³, ³ çàçíà÷èâ, ùî óñèíîâëåííÿ - äóæå áëàãîðîäíà ñïðàâà. ○

ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ ÄÎ ÑÂßÒÀ

Ó Ì²ÑÒÎ ÇÀ²ÒÀ ÃÀÐÐÎ Íà Äåíü ì³ñòà ìåøêàíöÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêà áóëî íà ùî ïîäèâèòèñÿ. Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â îðãàí³çóâàëà ìóçè÷íîñâ³òëîâå òåõíîëîã³÷íå øîó îäíîãî ç íàéâ³äîì³øèõ ó ñâ³ò³ ä³-äæå¿â - Æîàê³ìà Ãàððî. Ó ð³çí³ ðîêè â³í ïðàöþâàâ ³ç òàêèìè ç³ðêàìè, ÿê Äåâ³ä Áîó¿, Êàéë³ Ì³íîóã òà Ìîá³. ○

ÄÎÑÒÓÏÍÎ ² ²ÄÂÅÐÒÎ

ÂÈÍͲ ² ÂÎIJ¯, ² ϲØÎÕÎÄÈ

Ó ðàìêàõ öèêëó ïðîãðàì 34 êàíàëó «Âëàäà: äîñòóïíî é â³äâåðòî» â³äáóëàñÿ òåëåâ³ç³éíà çóñòð³÷ ³ç íà÷àëüíèêîì ÄÀ² â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Ìèêîëîþ Âîâ÷óêîì. óñòü ñòó䳿 îõàðàêòåðèçóâàâ àâàð³éíó ñèòóàö³þ íà äîðîãàõ òà â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â. ³í çàçíà÷èâ, ùî, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì, àâàð³éí³ñòü â îáëàñò³ çðîñëà ÷åðåç ïåðåâèùåííÿ âîä³ÿìè øâèäêîñò³ äîðîæíüîãî ðóõó òà íåäáàëå ïîâîäæåííÿ íà äîðîç³ ï³øîõîä³â. ○

ÄÂÀ ÄͲ ÍÅ ÁÓÄÅ

ÇÀÏÀѲÒÜÑß ÂÎÄÎÞ! 20 âåðåñíÿ ³ç 8.00 ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ïëàíîâèõ ðåìîíòíîïðîô³ëàêòè÷íèõ ðîá³ò íà Àóëüñüêîìó âîäîâîä³ òà Êàéäàöüê³é íàñîñíî-ô³ëüòðóâàëüí³é ñòàíö³¿ áóäå ïðèçóïèíåíî ïîäà÷ó ïèòíî¿ âîäè ñïîæèâà÷àì ïðàâîáåðåæíî¿ ÷àñòèíè Äí³ïðîïåòðîâñüêà, æèòëîâîãî ìàñèâó Ïðèäí³ïðîâñüê òà ì³ñòà Íîâîìîñêîâñüêà. Ïîäà÷ó âîäè â³äíîâëÿòü íà 8.00 22 âåðåñíÿ.


р2

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259)

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Ìåòèíâåñò îòêðûâàåò çâåçä äîêóìåíòàëüíîãî êèíî ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Òðè äíÿ â ðàìêàõ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ÌåòèíÏÎÇÁÓÄÓÒÜÑß âåñòà âî Äâîðöå êóëüòóղ̲ÊÀҲ ðû ÑåâÃÎÊà ïðîõîäèë Êðèâîðîæñêèé ìåæäóíàÍà òåðèòî𳿠Ëîçóâàòñüêî¿ ñ³ëüðàäè ïðîâåëè ðîáîòè ³ç ðîäíûé ôåñòèâàëü ïåðåçàòàðåííÿ òà âèâåçåííÿ ëþáèòåëüñêèõ ôèëüìîâ «Êèíî ïîä çâåçäàìè. íà ñòàíö³þ Ãðåêîâàòó Äóáëü 2». Ãëàâíûå åãî íåïðèäàòíèõ ïåñòèöèä³â òà àãðîõ³ì³êàò³â. Óæå ï³äãîòîâ- îòëè÷èÿ - âûñîêèé óðîâåíü êîíêóðñíûõ ëåíî äî òðàíñïîðòóâàííÿ ðàáîò è àêòóàëüíîñòü 201 ò íåáåçïå÷íîãî âàíòàæó. Òåðèòîð³þ ñåëà îõîðîíÿº òåìàòèêè. Óíèêàëüíûé ì³ë³ö³ÿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè äëÿ íàøåãî ðåãèîíà ïðîåêò íàøåë ïîíèìàРÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. íèå è âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏÀÎ «Ñåâåðíûé ÃÎÊ» Àíäðåÿ Øïèëüêè ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Еще год назад, когда

ÍÎÂÈÍÈ Ï˲ÄÍÀ ÇÓÑÒÐ²× Êåð³âíèöòâî ðàéîíó ïðîâåëî íàðàäó ç ó÷àñòþ ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ãîë³â. Îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ òà ï³äãîòîâêó äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Òàêîæ ìîâà éøëà ïðî íàäàííÿ äîâãîñòðîêîâèõ êðåäèò³â ñ³ëüñüêèì çàáóäîâíèêàì çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â òà ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÌÅÒÀË ÍÅ ÊÐÀÑÒÈÌÓÒÜ Ó ì³ñò³ ïðîâåëè ðÿä çàõîä³â ³ç çàïîá³ãàííÿ ðîçêðàäàííþ ìåòàëîâì³ñíîãî ìàéíà ó æèòëîâî-êîìóíàëüí³é ñôåð³. Äëÿ öüîãî ï³äïðèºìñòâà ÆÊà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà âñòàíîâëþþòü äâåð³ äî ìàøèííèõ ïðèì³ùåíü òà ãîðèù áóäèíê³â. Ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî ïðèäáàííÿ ïîë³ìåðíèõ êàíàë³çàö³éíèõ ëþê³â òà êðèøîê ³ç çàìêàìè. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

Ç̲ÍÈÂÑß ÃÐÀÔ²Ê ²ç 12 âåðåñíÿ çì³íåíî ðîçêëàä ï³ëüãîâîãî ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî àâòîòðàíñïîðòó íà ìàðøðóò³ ¹22. Äåòàëüí³øå ïðî öå ìîæíà ä³çíàòèñÿ ó âî䳿â ìàðøðóòó, à òàêîæ ó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ òðàíñïîðòó.

фестиваль только набирал обороты, организаторам удалось в очередной раз доказать, что культурная жизнь Кривбасса при поддержке предприятий Метинвеста развивается, приобретает новые краски и многогранность. Тогда он приятно удивил многих, привлек внимание режиссеров-любителей не только Украины, но и России. А «Дубль 2» только закрепил успех! - Любители и профессионалы, учащиеся и практикующие режиссеры снова получили возможность стать участниками фестиваля, - отметил президент нынешнего кинофестиваля Андрей Шпилька. - Это яркое событие открывает для ценителей киноискусства мир незабываемых эмоций, неповторимых образов и творческих открытий. Интерес к этому кинофестивалю свидетельствует о значимом и ожидаемом событии в культурной жизни нашего родного города. Мы верим, что наше кино сможет сделать мир лучше и добрее! В этом году значительно расширилась и география фестиваля. Как рассказал один из инициаторов и вдохновителей проекта Владимир Будко, на него поступило 125 короткометражных фильмов от 96 авторов из Украины, России, Белоруссии, Израиля и Португалии. В конкурсную программу было отобрано более 80 кинолент, просмотр которых проходил 8 и 9 сентября. Компетентное жюри возглавил гость из Киева - известный кинорежиссер, сценарист, оператор, лауреат национальной премии имени Т. Г. Шевченко Александр Фролов. По его мнению, идея проведения такого конкурса впечатля-

ÍÀÃÐÀÄÛ Â ÍÎÌÈÍÀÖÈßÕ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÎÁÐÀÇÎÌ: ÃÐÀÍ-ÏÐÈ - ЗЕЛЕНАЯ Татьяна «Доктор Звук» (Украина, Киев) ÈÃÐÎÂÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 1 место 2 место 3 место

КУДРЯВЦЕВ Евгений РАТИЙ Александр МОРОЗОВА Мария

«Нах-хаус» «На 10 минут старше… Головокружение» «Анюта»

(Россия, Москва) (Украина, Киев) (Россия, Санкт-Петербург)

«Hyperraum»

(Украина, Черновцы)

«Вставай, приехали!» «Чарівна лавка»

(Россия, Ярославль) (Украина, Кривой Рог)

«Wild West Jazz» «The Flashback» «Music of life»

(Украина, Одесса) (Украина, Киев) (Украина, Киев)

СИДОРЕНКО Роман БУХ Анна СТАРОДУМОВ Дмитрий

«Подолання» «Когда я была жива» «Цыганская с выходом»

(Украина, Киев) (Украина, Одесса) (Украина, Скадовск)

АРТЕМЬЕВА Анна КОРЕЦКИЙ Василий ДОЦЕНКО Игорь

«Жила-была мама» «Шестоднев» «Старая песня о главном. Дубль 2»

(Россия, Москва) (Россия, Пущино) (Украина, Кривой Рог)

«На краю земли» «Фарфор» «Діти мертвого міста»

(Украина, Конотоп) (Украина, Кривой Рог) (Украина, Луцк)

«Я верю» «Ніщо не варте, крім…» «Trash»

(Украина, Киев) (Украина, Кривой Рог) (Россия, Санкт-Петербург)

ÈÃÐÎÂÎÉ ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 1 место 2 место 3 место

ГАЛАДЖИАНЦШВАРЦМАН Наталия СВОБОДИН Олег ШЕВЧЕНКО Юлия

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊËÈÏ 1 место 2 место 3 место

УРСУ Анастасия ШЕВЧЕНКО Ирина КУЛИКОВА Екатерина

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 1 место 2 место 3 место

ÀÍÈÌÀÖÈß 1 место 2 место 3 место

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÉ ÔÈËÜÌ 1 место 2 место 3 место

САСЫМ Евгений БУДКО Владислав ЗОЗУЛЯ Светлана

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÎËÈÊ 1 место 2 место 3 место

ЗАЕЦ Богдана ЛИДОВСКИЙ Алексей МОШКОВА Марина

ÏÐÈÇ ÇÐÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÑÈÌÏÀÒÈÉ - БУДКО Владислав «Фарфор» (Украина, Кривой Рог) ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ ÏÐÈÇ ÇÀ ßÐÊÎÅ ÎÒÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÉ ÂÎËÈ ÎÒ ÅËÅÍÛ ÁÎÃÓÑËÀÂÑÊÎÉ СИДОРЕНКО Роман «Подолання» (Украина, Киев)

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÈÏËÎÌÛ ÇÀ ÐÅÆÈÑÑÓÐÓ - ГРЕК Сергей (Украина, Одесса), «Сон наяву» ÇÀ ÏÎÈÑÊ ÎÑÒÐÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÎÐÌÛ - СЛОБОДА Александр (Украина, Луцк), «Блудный сын» ÇÀ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÎÃÎ ÃÅÐÎß Â ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ - ТИМОШЕНКО Светлана (Украина, Киев), «Серенада боярской долины» Оператору фильма «Спектр» ИГНАТОВУ Максиму (режиссер Игнатов Марис) ÇÀ ÏÎÈÑÊ ÂÛÐÀÇÈÒÅËÜÍÎÉ ÔÎÐÌÛ ÇÀ ÄÓØÅÂÍÎÅ ÎÒÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÛ Â ÔÈËÜÌÅ - ТОРЯНИК Николай (Украина, Гадяч), «Туманы МалиБу» ÇÀ ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÀ ÌÀÒÅÐÈ - СУЛИМА Сергей (Украина, Славгород), «Орден» ет своей гениальностью. Приятно удивил и высокий уровень многих работ, которые с разных сторон раскрывали замыслы авторов, иногда веселили юмором, иногда шокировали злободневностью и откровенностью, а подчас

вызывали восхищение несокрушимостью героев сюжета. Примерно такого же мнения еще один член жюри - режиссер с большим опытом, преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств, вос-

питавший не один десяток талантливых деятелей кинематографа Виктор Шкурин. Просмотр лучших фильмов фестиваля и награждение режиссеров-победителей на третий день фестиваля состоялось «под

звездами», то есть под открытым небом на площади у севгоковского дворца культуры. Здесь все присутствующие смогли насладиться глубиной любительского киноискусства, оценить силу творчества и свободу мысли.


р3

ЖИТТЯ РЕГІОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

 ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÀ

«Äíåïðîïðåññ»: îáðàçöîâàÿ ëèêâèäàöèÿ? ÏÅÒÐ ÌÀÊÑÈÌÎÂ

Íåêîãäà îäíî èç êðóïíåéøèõ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé Äíåïðîïåòðîâñêà - ÎÀÎ «Çàâîä «Äíåïðîïðåññ» ïåðåæèâàåò ïðîöåäóðó ëèêâèäàöèè. Íà 19 ñåíòÿáðÿ ëèêâèäàòîðîì ïðåäïðèÿòèÿ íàçíà÷åíî óâîëüíåíèå ñîòðóäíèêîâ çàâîäà.  îòëè÷èå îò ìíîãèõ ëèêâèäèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé Äíåïðîïåòðîâùèíû íà «Äíåïðîïðåññå» îñóùåñòâÿò âñå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì âûïëàòû, à ñîöèàëüíûå îáúåêòû ïåðåäàäóò ãîðîäó НЕСМОТРЯ НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В отличие от многих промышленных предприятий Украины, которые ликвидировались без выплаты заработной платы, на «Днепропрессе» обещают поступить с работниками по-человечески. Ликвидатор ОАО «Днепропресс» Александр Барановский уверяет, что все уволенные в полном объеме получат предусмотренные законодательством выплаты в связи с ликвидацией завода. При этом предполагается, что часть сотрудников останется на предприятии, чтобы закончить

ÓÂÎËÅÍÍÛÅ ÏÎËÓ×ÀÒ ÂÑÅ ÂÛÏËÀÒÛ

выполнение существующих заказов и обеспечить жизнедеятельность инфраструктуры завода. Несмотря на отсутствие в последние годы рентабельных заказов, убытки, простои и открытую процедуру банкротства, акционеры «Днепропресса» всегда старались обеспечить работающим заработную пла-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÑÎÄÅÐÆÀËÈ ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ту. Так, с начала 2009 года объем помощи заводу со стороны акционеров превысил 26 млн. гривен. Кроме того, завод традиционно нес существенные затраты на содержание социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Хотя мог бы, как многие другие предприятия, просто с ней расстаться, продав в частные руки. На протяжении последних лет, несмотря на тяжелое финансовое положение, «Днепропресс» оплачивал 75% стоимости жилищно-коммунальных услуг жильцов своих 5 общежитий. И только по этой статье расходов с начала 2009 года дотации «Днепропресса» своим сотрудникам составили едва ли не 1 миллион гривен.

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ

НЕ ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ Несмотря на то, что в Украине достаточно распространена практика превращения детсадов в офисы или бизнес-центры, на «Днепропрессе» этого не делали и до последнего содержали дошкольное учреждение, а передали детсад городу уже в период финансового кризиса, не меняя его назначения. Сейчас предприятие готовит передачу городу своих социальных объектов и продолжает дотировать стоимость проживания в общежитиях работников завода. В отличие от некоторых других ликвидированных предприятий, жильцам общежитий «Днепропресса», а это 113 семей и 67 одиноких людей, не грозит выселение. Все они могут быть спокойны насчет своего жилья.

ÇÀÂÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÄÎÒÈÐÎÂÀÒÜ ÎÁÙÅÆÈÒÈß К сожалению, случай с «Днепропрессом» - не единичный. Многие предприятия машиностроительного комплекса оказались на грани закрытия после распада Союза. Именно в этот период «Днепропресс» потерял

большой энергоемкости производства - одной из основных причин высокой себестоимости тонны угля на шахтах Минэнерго. Но в основе составляющих цены не только сложные горногеологические условия, но и низкая концентрация угледобычи, обусловленная большим количеством устаревшего оборудования. Из-за недостаточных объемов капиталовложений в промышленность сегодня Минэнерго имеет самый устаревший среди стран СНГ шахтный фонд. Около 96% его шахт более 20 лет работают без реконструкции, 2/ 3 их оборудования полностью отработали срок эксплуатации. Обсуждая тему энергоэффективности, участники «круглого стола» поделились своими научными разбина разработки, малая работками, новаторским мощность пластов, крутое опытом внедрения энергозалегание). Это приводит к сберегающих технологий.

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ ÏÅÐÅÄÀÄÓÒ ÃÎÐÎÄÓ свои традиционные рынки сбыта в СНГ, а на мировом рынке устаревшие технологии и оборудование не позволили ему конкурировать по цене и качеству с производителями из Германии, Италии или с тем же Китаем. Финансовый кризис 2008 года еще больше усугубил ситуацию, и не только для «Днепропресса», но и в целом для экономики страны. По статистике, около 40% украинских предприятий машиностроения сегодня убыточны. Только в Днепропетровской области за последние годы ликвидированы десятки, если не сотни предприятий. Так, например, в Днепропетровске не стало крупнейшего в Союзе завода свеклоуборочных комбайнов и завода горного оборудования. В Днепродзержинске - крупнейшего в Европе химического завода и предприятий химического машиностроения. В Павлограде - заводов, делавших оснастку для производства ракет. В Желтых Водах - крупнейшего в СНГ производства дозиметров. И этот список можно продолжить…

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÃÎÂÎÐÈËÈ ÏÐÎ ÐÅÔÎÐÌÈ Ó ïðåñ-êëóá³ ðåôîðì â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» íà òåìó: «Ðîëü ì³ñöåâèõ ³í³ö³àòèâ ó âñòàíîâëåíí³ òà ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â Óêðà¿í³». Ó÷àñíèêè-àêòèâ³ñòè òà ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³ îáãîâîðèëè ïðîåêò «Ï³äòðèìêà ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ â Óêðà¿í³», ÿêèé ðåàë³çîâóâàòèìåòüñÿ ó Äîíåöüê³é, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é, Çàïîð³çüê³é, Ëóãàíñüê³é òà Õàðê³âñüêèé îáëàñòÿõ. ³í ïîêëèêàíèé àêòèâ³çóâàòè ì³ñöåâ³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íè. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

30 ÊÎϲÉÎÊ ÇÀ ÀÌÁÐÎÇ²Þ Ó Í³êîïîë³ òðèâຠàêö³ÿ «Çðîáè ì³ñòî ÷èñò³øèì! Ïðèáåðè àìáðîç³þ - îòðèìàé ãðîø³!» ¯¿ ï³äòðèìóþòü ì³ñöåâà âëàäà òà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ìåøêàíö³, ÿê³ äîïîìàãàþòü áîðîòèñÿ êîìóíàëüíèì ñëóæáàì ³ç áóð’ÿíîì, îòðèìóþòü 30 êîï³éîê çà ê³ëîãðàì çð³çàíî¿ òà 50 çà ê³ëîãðàì âèðâàíî¿ ç êîð³ííÿì àìáðî糿. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÕÎ×ÓÒÜ ÎÁ’ªÄÍÀÒÈÑß

×òîáû óãîëü ñòàë äåøåâëå ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Äîíåöêå ïðîøåë «êðóãëûé ñòîë» íà òåìó ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè óãëåäîáûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà Уже третий раз подряд ДТЭК «Павлоградуголь» собирает представителей государственных угледобывающих предприятий и ученых, чтобы обсудить актуальные вопросы угледобывающего производства. В день открытия выставки в специализированном выставочном центре «Эксподонбасс» руководители предприятий, научные работники обсудили здесь одну из самых актуальных тем угольной промышленности - энергоэффективность производства.

Участники «круглого стола» охарактеризовали состояние дел в отрасли и ее основные проблемы. Порядка 80% запасов угля предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности Украины сосредоточены в сложных горно-геологических условиях (большая глу-

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÎÄÍÓ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÕ ÒÅÌ ÎÒÐÀÑËÈ

Ó ì³ñò³ ïðîéøîâ ñåì³íàð íà òåìó ñòâîðåííÿ îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â. Ãðîìàäñüêó ³í³ö³àòèâó ãîòîâà ï³äòðèìàòè ì³ñöåâà âëàäà. Ïðèêëàäîì äëÿ Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ó öüîìó ïèòàíí³ ìîæå ñòàòè Êðèâèé гã. Òàì, çàâäÿêè ÎÑÁÁ, íå ëèøå çìåíøèëè ïëàòó çà êâàðòèðè, àëå é íàíÿëè ñâî¿õ áóõãàëòåð³â, ñëþñàð³â òà åëåêòðèê³â. ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑËÓÕÀËÈ ÎÏÅÐÓ Ó Ìèøóðèíð³çüêîìó ñ³ëüñüêîìó Áóäèíêó êóëüòóðè âèñòóïèëè àðòèñòè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïåðè òà áàëåòó. Êîíöåðò ìèòö³â ç³áðàâ ïîâåí çàë. Óñ³ - â³ä äîðîñëîãî äî ìàëå÷³ - ïðèéøëè ïîñëóõàòè âèñòóï ãîñòåé. Áåç ïîçèòèâíèõ åìîö³é íå ëèøèâñÿ í³õòî.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

19.05 20.00 20.30 20.35 21.40 23.55

УТ1

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но& вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в «Подробностях» 09.10 Т/с «Каменская5» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 «Следствие вели... с Леонидом Канев& ским» 13.10 Д/с «Детективы» 13.50 «Семейный суд» 14.45 Международный фестиваль юмора «Юр& мала&2009» 16.35 «Жди меня» 18.10 «Все свои»

Вівторок, 20 вересня УТ1

9 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но& вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.35 Свет 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 17.45, 21.45 Деловой мир 12.25 Желаем счатья 12.45 Темный силуэт 12.55 Страна качества 13.25 Х/ф «Товарищ генерал» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Ставка больше, чем жизнь», 6, 7 с. 18.25 Хоккей. Чемпионат Украины. «Беркут» (Киев) & «Донбасс» (Донецк) 19.55 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 20.55 Официальная хроника 21.30, 01.50 Мир спорта 21.40 221 21.55 Караоке для взрослых 22.25 After Live 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

06.00 М/с «Лига суперзлодеев» 06.15 М/с «Огги и кукарачи» 06.40, 07.05 М/с «Галактический футбол» 07.30, 11.00, 21.00 «Час пик» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.30 «Lady drive» 09.00 Телемагазин 11.25 Т/с «Тарзан» 12.00 Х/ф «Последние дни планеты Земля» 14.00 Т/с «Охотники за древностями» 15.00 Т/с «Застава Жилина» 16.00 «Гениальный сыщик» 17.00, 19.00 «Дело особой важности» 20.00 «Стрингер» 21.20 «Прожекторперисхилтон. The best» 21.30 Х/ф «Пятое измерение» 23.30, 00.25 Т/с «Вспомни будущее» 01.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.45 Х/ф «Сладкий трепет» 03.25 Т/с «Иерихон» 04.05 Х/ф «Преступление со многими неиз вестными» 05.05 Х/ф «Сад Гефсиманский»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но& вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в «Подробностях» 09.10 Т/с «Каменская5» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15, 20.35 Т/с «Сваты4» 13.20 «Следствие вели... с Леонидом Канев& ским» 14.15 «Семейный суд» 15.10 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 18.10 «Все свои» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Спорт в «Подробностях» 21.40 Т/с «Знахарь2» 23.55 «Моя страна» 00.15 Д/ф «Жадность. Еда быстрого приготов& ления»

11 КАНАЛ 06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.35 Новости 07.40 «Слава и боль» 08.10 «Два берега» 09.10 Х/ф «Остин Пауэрс в фильме «Золо той орган» 11.20, 22.35 Т/с «Счастливы вместе» 12.50 Отцы и дети 14.00 Т/с «Папины дочки» 14.50 «Мой малыш» 15.20 Т/с «Тру Джексон» 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Друзья» 16.55, 23.40 Т/с «Отчаянные домохозяйки 7» 17.55, 20.35 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Снова вместе 21.00 «Васильевский остров» 22.00 Кто против блондинок?

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.55, 17.40 «Семейные драмы» 10.50, 18.30 «Не лги мне & 2» 11.50 «Честно» 12.45 «Иллюзия безопасности. Фастфуд»

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ 06.01, 23.30 «Время&Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5&м» ○

Сх. 06.40 Зах. 19.02 Трив. дня 12.22

13.45 Т/с «Тысяча и одна ночь» 14.40, 01.55 Т/с «Женские мечты о далеких краях» 15.40 «Меняю жену & 3» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны 2» 21.15 «Меняю жену & 4» 22.25 «Деньги» 23.40 «Снять все» 00.05, 01.00 Т/с «Закон и порядок»

СТБ 07.10, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 08.05, 23.40 Т/с «Доктор Хаус» 09.05, 19.05 Звездная жизнь 10.10 Х/ф «Доченька моя» 12.15 «Феномен» 14.55, 00.40 Т/с «Адвокат» 17.00 «Давай поженимся» 18.00 «Вікна&Новини» 20.10 «Фермер ищет жену» 22.00 «Вiкна&Новини» 22.40 «Дорогая, мы убиваем детей»

34 КАНАЛ 07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я & путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Еще не вечер». «Целители: правда и ложь» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Эрки Перки» 13.00 Х/ф «Зачем тебе алиби?», 3, 4 с. 14.40 «Сбросим лишнее» 15.00 «Кухня на шпильках» 15.30 «Слава и боль» 16.00 Х/ф «Стакан воды», 2 с. 17.20 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Страна чудаков» 18.15 «Еще не вечер». «Брат на брата» 19.15 «Погляд» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Столичные тайны». «Черная кошка» по& киевски» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Жадность» 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Медикус» 00.30 Х/ф «Наваждение», 3, 4 с.

ICTV 07.45 Деловые факты 07.55 Ты не поверишь! 08.45, 12.45, 22.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.45 Спорт 09.30, 19.15, 00.50 Чрезвычайные новости

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

10.30, 16.35 Т/с «Литейный» 12.35, 13.00 Анекдоты по&украински 13.10 Южное Бутово 14.05, 20.10 Т/с «Охотники за бриллианта ми» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Во имя правосудия» 01.55 Т/с «Кости4»

TET 07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 10.30 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.20, 22.20 Т/с «Дневники Темного» 11.55 «Королева бала» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.25 «Маша & модели» 14.00, 19.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.00 «Дом&2» 17.00, 20.05 Т/с «Универ» 21.55, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 23.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.30 «Дом&2. Спецвыпуск»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок», 1 с. 11.50, 21.55 «Гринизация» говорят врачи» 12.05 Х/ф «Жили три холостяка», 1 с. 14.25, 16.40 М/ф 15.30 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок», 2 с. 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Азбука здоровья 18.30, 23.20 Тема дня 19.40 «Власть. «Доступно и откровенно» 20.15 Днепропетровщина презентует 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.10 Х/ф «Жили три холостяка», 2 с.

Іменинники дня: МИХАЙЛО,КИРИЛО, АРХИП, ЗЕНОН, МИХАЙЛИНА

09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс&конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.15 «Энергонадзор» 18.45 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Украинские страсти» 00.25 «Автопилот&новости» 00.35 «Обзор прессы»

06.00 Журфикс 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.40 24 часа. Бизнес 07.20, 08.55, 16.30, 18.25, 20.10, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.25 «Життя зі знаком +» 07.55, 19.55 М/ф 08.25 Кулинарный преферанс 09.00, 21.10 Хит&парад дикой природы 11.10 Детство в дикой природе 12.15 Взгляд в будущее 16.25 М\ф 16.35 Х/ф «Охота на лис» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 «Новости DW» 20.15 Сильные мира сего 20.50 «Життя» 22.10 Американская космическая одиссея 23.20 СHATRIX

НТН 06.10 Х/ф «Ты есть...» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40 «Главный свидетель» 09.10, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.05, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 12.30 Т/с «CSI: НьюЙорк» 13.30 Т/с «Next 3» 15.25 Х/ф «Батальоны просят огня», 1 с. 16.35 Х/ф «Сам я вятский уроженец» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк 6» 00.20 Х/ф «Приговоренный»

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 Х/ф «Немного не в себе» 16.55, 00.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.35 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Условия контракта» 22.40 «Нонна, давай!» 23.15 «ПрожекторПерисХилтон» 23.55 Ночные новости 01.05 Х/ф «Идеальный хищник изнутри»

04.55 «НТВ утром» 07.40 «Игра» 08.35, 14.35, 17.35, 02.0502.25 Обзор. Чрез& вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Знаки судьбы3», 23 с. «Рука судьбы», 24я серия «Убийственная помощь» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским 18.35 Т/с «Час Волкова» 20.25 Т/с «Глухарь. Возвращение», 18 с. «Батарея», 19я серия «Туман» 22.40 Т/с «Зверобой» 00.30 Честный понедельник 01.20 «Кремлевские похороны»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40 События недели 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 12.00 Дорожный патруль 13.00 Ток&шоу «Пусть говорят. В авиакатастро& фе разбилась хоккейная команда «Ло& комотив» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.00, 19.00 События 17.15 Критическая точка 21.15 Т/с «Криминальная полиция» 22.20 Х/ф «Мумия 2: Возвращение» 01.00 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная свадь ба»

ENTER 06.00 06.30 09.45 11.00 11.30 18.55 21.35 23.30 00.45

Саундтреки М/ф Х/ф «Тени исчезают в полдень» Телемагазин Х/ф «Война и мир» Х/ф «Анна Каренина» Х/ф «Загадка Эндхауза» Х/ф «Экипаж машины боевой» Х/ф «Отставной козы барабанщик»

27 КАНАЛ 05.45, 10.10 Твой хит ○

Зах. 14.46 Сх. 23.05 Остання чв. 17.39 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Народный контроль» 23.30 «Территория закона» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот&новости»

НТН 06.00 Х/ф «Сам я вятский уроженец» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк 6» 12.30, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.30 Т/с «Next 3» 15.30 Х/ф «Батальоны просят огня», 2 с. 16.55 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин» 18.30 «Речовий доказ» 00.20 Х/ф «Бладрейн 2»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35, 02.1002.30 Обзор. Чрез& вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Знаки судьбы3», 25 с. «Смерть на подиуме», 26я серия «Тихая де ревня» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 18.35 Т/с «Час Волкова» 20.25 Т/с «Глухарь. Возвращение», 20 с. «Спасатель», 21я серия «Запись» 22.40 Т/с «Зверобой» 00.30 «Генералы холодной войны». «Андрей Громыко» 01.25 «Кремлевские похороны»

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время&Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «По& года на курортах» 06.30 «Утро на 5&м» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс&конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор&ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль» 18.45, 23.00 «Киевское время»

Зах. 13.56 Сх. 22.09 Повний міс. 12 вересня

НТВМИР

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15 За и против 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Д/ф «Создание совершенства» 11.35 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но& вости 13.30 Время советов 14.20 Родник здоровья 14.45 М/ф 15.30 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок», 1 с. 16.50 «Гринизация» говорят врачи» 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «Жили три холостяка», 1 с.

07.00 Информационное обозрение «Post& Sсriptum» 07.30 «Я & путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Военная тайна» 10.00 «Изюминка» 10.30 «Лица вещей» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Эрки Перки» 13.00 «Медикус» 13.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?», 1, 2 с. 15.00 «Малина красная. Знай наших!» 16.00 Х/ф «Стакан воды», 1 с. 17.20 «Марфа. Чудо возможно» 17.45 «Детали» 18.00 «Страна чудаков» 18.15 «Еще не вечер». «Целители: правда и ложь» 19.15 «Столичные тайны». «Крах «Автоматтор& га» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Автоэксперты» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Дело особой важности» 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

TET

34 КАНАЛ

Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com.

07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 14.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 10.30 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.20, 22.20 Т/с «Дневники Темного» 11.55 «Королева бала» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.25 «Маша & модели» 15.00 «Дом&2» 17.00, 20.05 Т/с «Универ» 19.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 21.55, 00.30 Т/с «Реальные пацаны» 23.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.00 «Дурнев+1»

СТБ

11 КАНАЛ

ICTV

07.35, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 08.35, 23.15 Т/с «Доктор Хаус» 09.40, 19.05 Звездная жизнь 10.45 Х/ф «Беглецы» 12.45 «Битва экстрасенсов» 14.55, 00.15 Т/с «Адвокат» 17.00 «Давай поженимся» 18.00 «Вікна&Новини» 20.10, 22.40 «Феномен» 22.00 «Вiкна&Новини»

06.35 Kids’ Time 06.40, 07.45 «Подъем» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.15 «Экономика в деталях» 07.30 «Штрих&код» 08.50 «Родительский клуб» 09.10 Х/ф «Бумеранг» 11.55 Т/с «Счастливы вместе» 12.35 Здравствуйте, я ваша мама! 14.20 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Друзья» 16.55, 23.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки 7» 17.55 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.45 Новости

07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 22.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.50 Спорт 09.30 Люди, кони, кролики и...домашние ро& лики 09.55 Х/ф «За бортом» 12.25, 13.00 Анекдоты по&украински 13.25 Х/ф «Любовь в большом городе» 15.15 Х/ф «Каникулы строгого режима» 18.45 Факты. Вечер 19.15, 01.00 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Охотники за бриллиантами» 23.00 Свобода слова

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.05 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.25 «Смакуємо» 10.00, 17.40 «Семейные драмы» 10.55, 18.30 «Не лги мне & 2» 11.55 «Дикие и смешные» 12.30 Х/ф «Близкие друзья» 15.10 Х/ф «Любовьморковь 3» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны 2» 21.15 «Дети напрокат» 22.15 «Иллюзия безопасности. Фастфуд» 23.15 «Tkachenko.ua» 00.20, 01.15 Т/с «Закон и порядок»

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.25 М/с «Огги и кукарачи» 06.50 «Профутбол» 08.00 «Днепр&футбол» 08.30 «Алеф & в наше время» 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час Пик» 11.25 Т/с «Тарзан» 12.00 Х/ф «Последние дни планеты Земля» 14.00 Т/с «Охотники за древностями» 15.00 Т/с «Застава Жилина» 16.00 «Гениальный сыщик» 17.00, 19.00 «Дело особой важности» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 20.00 «Стрингер» 21.20 «Прожекторперисхилтон. The best» 21.30 Х/ф «И грянул гром» 23.20, 00.15 Т/с «Вспомни будущее» 01.10 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.35 Х/ф «Философия будуара маркиза де Сада» 03.05 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.20 Т/с «Иерихон» 04.00 Х/ф «Украденное счастье» 05.05 Х/ф «Сад Гефсиманский»

00.00 Х/ф «Наваждение», 1, 2 с. 01.35 «Жадность»

1+1

9 КАНАЛ

ИНТЕР

Отцы и дети «Украинские традиции» «Дело вкуса» «Ваш адвокат» Аферисты Новый взгляд

19.35 20.45 21.00 22.00 22.15 22.45

Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Спорт в «Подробностях» Т/с «Сваты4» Т/с «Знахарь2» «Секретные территории. НЛО. Хроника катастроф»

Сх. 06.39 Зах. 19.04 Трив. дня 12.25

Понеділок, 19 вересня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но& вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.45 «Легко быть женщиной» 10.30 Прежде всего, мы & люди, 3 с. 10.55 Шеф&повар страны 12.10, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.20 Право на защиту 12.40 Армия 12.50 Х/ф «Жду и надеюсь» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Ставка больше, чем жизнь», 4, 5 с. 17.55 Окно в Америку 19.05 Криминальные новости 19.30 О главном 19.55 Караоке для взрослых 20.35 Сельсовет 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.30, 01.50 Мир спорта 21.40 221 21.55 Футбольный код 22.55 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

ENTER 06.00 06.30 10.45 12.10 12.40 14.15 15.45 18.15 20.40 22.00 23.35

Саундтреки М/ф Х/ф «Тени исчезают в полдень» Телемагазин Х/ф «Секретный эшелон» Х/ф «День рождения» Х/ф «Анна Каренина» Х/ф «Забытая мелодия для флейты» Х/ф «Экипаж машины боевой» Х/ф «Тайна «черных дроздов» Х/ф «Загадка Эндхауза»

Іменинники дня: ІВАН, МАКАР, ЛУКА, ЄВГЕН 27 КАНАЛ 06.00 «Життя» 06.20, 07.55, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 15.45, 16.35, 18.25, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 08.00, 22.30 Портреты дикой природы 08.35 Американская космическая одиссея 10.10, 15.50 Твой хит 11.10 На перекрестках планеты Земля 12.15 Взгляд в будущее 16.40 Х/ф «Крик дельфина» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.15 Сильные мира сего 20.50 Хит&парад дикой природы 21.50 Земля динозавров 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20, 01.00 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Условия контракта» 16.55, 00.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.35 «Давай поженимся!» 19.45, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Жертвы калибра 7.62» 23.45 Ночные новости

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 10.00, 21.15 Т/с «Криминальная полиция» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 12.00 Дорожный патруль 13.00 Ток&шоу «Пусть говорят. Народный бунт против педофила» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Т/с «Рыцарь дорог» 00.50 Х/ф «Мумия 2: Возвращение»


р5

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

19.05 20.00 20.30 21.40 23.55

УТ1

21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 «Контроль качества»

Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Спорт в «Подробностях» Т/с «Знахарь2» Д/ф «Дмитрий Харатьян. По воле рока так случилось»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Лига суперзлодеев» 06.15 М/с «Огги и кукарачи» 06.40, 07.05 М/с «Галактический футбол» 07.30, 11.00, 21.00 «Час пик» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.25 Т/с «Тарзан» 12.00 Х/ф «Приключения Посейдона» 14.00 Т/с «Охотники за древностями» 15.00 Т/с «Маршрут» 16.00 «Гениальный сыщик» 16.55 Кубок Украины. 1/16 финала. «Арсенал» & «Александрия». Прямая трансляция 19.00 Кубок Украины. 1/16 финала. «Волынь» & «Ильичевец». Прямая трансляция 21.20 «Прожекторперисхилтон. The best» 21.30 Х/ф «Пипец» 23.35 «Comedy club» 00.35 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.05 Х/ф «Другая женщина» 02.45, 03.25 Т/с «Иерихон» 04.00 Х/ф «Преступление со многими неиз вестными» 05.05 Х/ф «Сад Гефсиманский»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но& вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в «Подробностях» 09.10 Т/с «Каменская5» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15, 20.35 Т/с «Сваты4» 13.20 «Следствие вели... с Леонидом Канев& ским» 14.15 «Семейный суд» 15.10 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 18.10 «Все свои»

УТ1

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но& вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в «Подробностях» 09.10 Т/с «Каменская5» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15, 20.35 Т/с «Сваты4» 13.20 «Следствие вели... с Леонидом Канев& ским» 14.15 «Семейный суд» 15.10 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 18.10 «Все свои» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 21.40 Т/с «Знахарь2» 23.55 Д/ф «Женское счастье. Бархатный се& зон»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Лига суперзлодеев» 06.15 М/с «Огги и кукарачи» 06.40, 07.05 М/с «Галактический футбол» 07.30, 11.00, 21.00 «Час пик»

22.25 «Удиви меня» 23.45 «Снять все» 00.10, 01.05 Т/с «Закон и порядок. Преступ ное намерение»

11 КАНАЛ

07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я & путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Еще не вечер». «Земля ведьм» 10.00 Детективные истории 10.30 «Столичные тайны». «Крах «Автоматтор& га» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Эрки Перки» 13.00 «НАШ САД» 13.30 Х/ф «Пантера», 4, 6 с. 15.45 Олег Янковский в фантасмагорической трагикомедии «Дом, который построил Свифт», 2 с. 16.55 «Калейдоскоп дикой природы» 17.20 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Страна чудаков» 18.15 «Еще не вечер». «Не пара» 19.15 «Погляд» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Столичные тайны». «Первый удар УБОПа» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Вне игры» 22.00 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Х/ф «Наваждение», 7, 8 с. 01.05 Х/ф «Полет ночной бабочки»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.55, 17.40 «Семейные драмы» 10.50, 18.30 «Не лги мне & 2» 11.50 «Честно» 12.45 «Иллюзия безопасности. Призрак чер& ной смерти» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05 Т/с «Женские мечты о далеких кра ях» 16.05 «Меняю жену & 3» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны 2» 21.15 «Четыре свадьбы»

TET 07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 10.30 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.20, 22.20 Т/с «Дневники Темного» 11.55 «Королева бала» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.25 «Маша & модели» 14.00, 19.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.00 «Дом&2» 17.00, 20.05 Т/с «Универ» 21.55, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 23.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.30 «Дом&2. Спецвыпуск»

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время&Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По& года на курортах» 06.30 «Утро на 5&м» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30 «Пресс&конференции в прямом эфире» 11.20 «Энергонадзор» 12.15 «Сканер» ○

СТБ 07.05, 00.05 Т/с «Доктор Хаус» 08.05, 19.05 Звездная жизнь 09.15 Х/ф «Счастливого пути!» 11.40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 14.55, 01.05 Т/с «Адвокат» 17.00 «Давай поженимся» 18.00 «Вікна&Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 20.10, 22.40 «Зважені та щасливі» 22.00 «Вiкна&Новини»

34 КАНАЛ

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.50 Спорт 09.30, 19.15, 01.00 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Литейный» 12.35, 13.00 Анекдоты по&украински 13.15 Южное Бутово

15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Свободная гавань» 18.15 «Хроника дня» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Акцент» 23.30 «Драйв» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот&новости»

14.05, 20.10 Т/с «Охотники за бриллианта ми» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Руслан»

TET 07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 10.30 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.20, 22.20 Т/с «Дневники Темного» 11.55 «Королева бала» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.25 «Маша & модели» 14.00, 19.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.00 «Дом&2» 17.00, 20.05 Т/с «Универ» 21.55, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 23.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.30 «Дом&2. Спецвыпуск»

51 КАНАЛ 07.00, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но& вости 07.30, 20.45 «Тише мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10 Время советов 10.00 ПРОФИЛАКТИКА 15.00 «Гринизация» говорят врачи» 15.30 Х/ф «Волшебник Изумрудного горо да» 16.45 Свое мнение 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. Этому ребенку нуж& на семья» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 На связи с правительством 21.55 Х/ф «Дороги Анны Фирдинг», 1 с. 00.40 Украинская десятка

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время&Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5&м» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс&конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25, 18.15 «Акцент» 18.45 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 Общественно&политическое ток&шоу «РесПублика с Анной Безулик»

ОРТМ

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 10.00, 21.15 Т/с «Криминальная полиция» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 12.00 Дорожный патруль 13.00 Ток&шоу «Пусть говорят. Курортный бес& предел» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Т/с «Рыцарь дорог» 00.50 Х/ф «Одинокий мужчина»

Саундтреки М/ф Х/ф «Тени исчезают в полдень» Телемагазин Х/ф «Отставной козы барабанщик» Х/ф «Приговоренный» Х/ф «Забытая мелодия для флейты» Х/ф «Стакан воды» Х/ф «Тайна «черных дроздов» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20, 01.00 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Условия контракта» 16.55, 00.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.35 «Давай поженимся!» 19.45, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Среда обитания. «Гений чистой кисло& ты» 23.45 Ночные новости

ENTER

27 КАНАЛ

04.55 «НТВ утром» 07.40 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35, 01.5002.10 Обзор. Чрез& вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Золотая пыль 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Знаки судьбы3», 27 с. «Чужая игра», 28я серия «Сезон скидок» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским 18.35 Т/с «Час Волкова» 20.25 Т/с «Глухарь. Возвращение», 22 с. «Нефть», 23я серия «Грязные день ги» 22.40 Т/с «Зверобой» 00.30 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 01.05 «Кремлевские похороны»

06.00, 18.45, 20.50 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 15.40, 16.40, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 На перекрестках планеты Земля 09.30 «Территория выбора» 10.10, 15.45 Твой хит 11.10, 22.10 Земля динозавров 12.15 Взгляд в будущее 16.35 М\ф 16.45 Х/ф «Пена» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 21.10 Хит&парад дикой природы 23.20 СHATRIX

НТН

22.25 Х/ф «Горячий снег» 00.15 Х/ф «Секретный эшелон»

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.25 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк 6» 12.40, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.40 Т/с «Версия» 15.30 Х/ф «Батальоны просят огня», 3 с. 16.55 Х/ф «Здесь твой фронт» 18.30 «Правда жизни» 00.30 «Покер Дуэль» 01.15 «Легенды уголовного розыска»

06.00 06.30 11.05 12.15 12.45 14.10 15.50 18.15 20.40

Іменинники дня: МАРІЯ

НТВМИР

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок», 2 с. 12.00 Х/ф «Жили три холостяка», 2 с. 14.25 Налоговый монитор 14.40 М/ф 15.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Гринизация» говорят врачи» 18.15 Приемная депутата 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 102 информ 22.00 Концерт Николая Носкова

Зах. 15.29 Сх. Остання чв. 20 вересня

Сх. 06.43 Зах. 18.57 Трив. дня 12.14

08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.25 Т/с «Тарзан» 12.00 Х/ф «Всегда готовы» 14.00 Т/с «Охотники за древностями» 15.00 Т/с «Маршрут» 16.00 «Гениальный сыщик» 17.00, 19.00 «Дело особой важности» 20.00 «Стрингер» 21.20 «Прожекторперисхилтон. The best» 21.30 Х/ф «Звездные врата» 23.50 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15 Х/ф «Девушка по вызову» 01.55 «Сумасшедшая скрытая камера» 02.05, 02.45, 03.25 Т/с «Иерихон» 04.00 Х/ф «Преступление со многими неиз вестными» 05.05 Х/ф «Сад Гефсиманский» 06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.40 «Родом из Украины» 08.10 «Ваш адвокат» 08.30 «Транспортный меридиан» 09.20 Х/ф «Летние игры» 11.40, 22.45 Т/с «Счастливы вместе» 13.00 Между нами, сватами 13.55 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Тру Джексон» 15.55 Т/с «Друзья» 16.55, 23.50 Т/с «Отчаянные домохозяйки 7» 17.55, 20.35 Т/с «Воронины» 19.35 Кухня на двоих 21.00 «Звездные мамы» 22.00 «Васильевский остров»

07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.45 «Факты» 09.20, 12.55, 19.10 Спорт 09.30, 19.15, 01.40 Чрезвычайные новости 10.35, 16.35 Т/с «Литейный» 12.30, 13.00 Анекдоты по&украински 13.10 Южное Бутово 14.05, 20.10 Т/с «Охотники за бриллианта ми» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Приказано уничтожить»

Четвер, 22 вересня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но& вости 07.05, 08.05, 00.35 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.35 Книга.ua 09.55 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 18.50, 21.45 Деловой мир 12.35 Аудиенция. Страны от А до Я 13.00 Шаг к звездам. Евровидение 13.45 Х/ф «Злость» 15.10 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 Х/ф «Ставка больше, чем жизнь», 7, 9 с. 19.10 Без границ 19.35 Виктор Павлик. «Объяснение», 1 ч. 20.55 Официальная хроника 21.30, 01.50 Мир спорта 21.40 221 21.55 Богатырские игры 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.20 Итоги 23.15 От первого лица 23.50 Д/ф «Его звали Дедом»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.55, 17.40 «Семейные драмы» 10.50, 18.30 «Не лги мне & 2» 11.50 «Честно» 12.45 «Иллюзия безопасности. Пираты ХХІ века» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05 Т/с «Женские мечты о далеких кра ях» 16.05 «Меняю жену & 3» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны 2» 21.15 «От босячки к леди & 2» 22.25 «Личное дело» 23.45 «Снять все» 00.10, 01.05 Т/с «Закон и порядок. Преступ ное намерение»

34 КАНАЛ

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

ICTV

07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я & путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Еще не вечер». «Брат на брата» 10.00 «Секретные территории» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Эрки Перки» 13.00 Х/ф «Пантера», 1, 3 с. 15.15 Олег Янковский в фантасмагорической трагикомедии «Дом, который построил Свифт», 1 с. 16.30 «Лица вещей» 17.00 «Энциклопедия» 17.20 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Страна чудаков» 18.15 «Еще не вечер». «Земля ведьм» 19.15 «Медикус» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Столичные тайны». «Первая бригада» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Формула стихии». «Огонь» 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

1+1

СТБ

11 КАНАЛ

23.30 «Жизненное пространство» 00.00 Х/ф «Наваждение», 5, 6 с. 01.35 «Красиво жить». «Шикарные подарки»

07.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 08.00, 23.55 Т/с «Доктор Хаус» 09.00, 19.00 Звездная жизнь 10.05 Х/ф «Любовь Авроры» 12.05 «Фермер ищет жену» 13.55 «Дорогая, мы убиваем детей» 14.55, 00.55 Т/с «Адвокат» 17.00 «Давай поженимся» 18.00 «Вікна&Новини» 20.10, 22.40 «МастерШеф» 22.00 «Вiкна&Новини»

06.35 Kids’ Time 06.40, 07.40 «Подъем» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 Новости 09.20 Х/ф «Хакеры» 11.50, 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 12.55 Снова вместе 13.55 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Тру Джексон» 15.50 Т/с «Друзья» 16.55, 23.35 Т/с «Отчаянные домохозяйки 7» 17.50, 20.30 Т/с «Воронины» 19.25 «Транспортный меридиан» 19.35 Между нами, сватами

Сх. 06.42 Зах. 19.00 Трив. дня 12.18

Середа, 21 вересня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.35, 18.20 Но& вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Празднование годовщины Святой Софии Киевской 11.30 Д/ф «София Киевская» 12.10, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.20 Х/ф «Миргород и его жители» 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.00 ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ В ВЕРХОВ& НОЙ РАДЕ УКРАИНЫ: «Институт семьи в Украине: состояние, проблемы и пути их решения» 19.10 Концертная программа «Ко Дню Неза& висимости Армении» 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.30, 01.50 Мир спорта 21.40 221 21.55 Опыт 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

Зах. 16.06 Іменинники дня: Сх. 00.10 ГАННА, ХАРИТОН, ФЕОФАН, ЯКИМ, Остання чв. 20 вересня ЙОСИП, МИКИТА, ЗАХАР 23.55 «Обзор прессы» 00.30 «Автопилот&новости»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.25 Х/ф «Здесь твой фронт» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк 6» 12.30, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.35 Т/с «Версия» 15.25 Х/ф «Батальоны просят огня», 4 с. 16.45 Х/ф «Если враг не сдается...» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Разгон& щики 00.30 «Покер Дуэль» 01.25 «Легенды уголовного розыска»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Дачный ответ 08.35, 14.35, 17.35, 02.0002.20 Обзор. Чрез& вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 «Медицинские тайны» 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Знаки судьбы3», 29 с. «Охота на ведьм», 30я серия «Главный ин стинкт» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 18.30 Т/с «Час Волкова» 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение», 24 с. «Принцип ящерицы» 21.10 Х/ф «Приходите в мой дом» 22.40 Т/с «Зверобой» 00.30 «Женский взгляд» 01.15 «Кремлевские похороны»

ENTER Саундтреки М/ф Х/ф «В поисках капитана Гранта» Телемагазин Х/ф «Приговоренный» Х/ф «Суд» Х/ф «Стакан воды» Х/ф «Обыкновенное чудо» Х/ф «Горячий снег» Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 00.10 Х/ф «Запомните меня такой» 06.00 06.30 10.55 12.05 12.35 14.15 15.35 18.00 20.35 22.25

27 КАНАЛ 06.00, 18.45 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 15.40, 16.30, 18.25, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 На перекрестках планеты Земля 10.10, 15.45 Твой хит 11.10, 21.50 Земля динозавров 12.15 Взгляд в будущее 16.35 Х/ф «Попутчик» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжение» 20.50 Хит&парад дикой природы 22.40 Портреты дикой природы 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20, 01.00 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Условия контракта» 16.55, 00.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.35 «Давай поженимся!» 19.45, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Человек и закон» 23.45 Ночные новости

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 10.00, 21.15 Т/с «Криминальная полиция» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 12.00 Дорожный патруль 13.00 Ток&шоу «Пусть говорят. Таежный тупик» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Т/с «Рыцарь дорог» 00.50 Т/с «Конвой PQ17»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

18.10 19.05 20.00 20.30 20.35 22.30

УТ1

12.45 «Иллюзия безопасности. Проклятие фараонов» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05 Т/с «Женские мечты о далеких кра ях» 16.05 «Меняю жену & 3» 17.20 «Шесть кадров» 20.15 «Большая разница по&украински&2» 21.10 Х/ф «Хитмэн» 22.55 Х/ф «Без правил 3: Реванш» 00.40, 01.35 Т/с «Закон и порядок»

«Все свои» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» «Спорт в Подробностях» «Шоу №1» «Большая политика»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Лига суперзлодеев» 06.15 М/с «Огги и кукарачи2» 06.40, 07.05 М/с «Галактический футбол» 07.30, 11.00, 21.00 «Час Пик» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.25 Т/с «Тарзан» 12.00 Х/ф «Пик страха» 14.00 Т/с «Охотники за древностями» 15.00 Т/с «Маршрут» 16.00 «Гениальный сыщик» 17.00, 19.00 «Дело особой важности» 20.00 «Стрингер» 21.20 «Прожекторперисхилтон. The best» 21.30, 22.00 М/с «Симпсоны20» 22.20 М/с «Бургеры Боба» 22.45 М/с «Шоу Кливленда» 23.10 Х/ф «Рука, качающая колыбель» 01.15 Х/ф «Желание плоти» 02.45 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.05 Т/с «Иерихон» 03.45 Х/ф «Преступление со многими неиз вестными» 04.50 Х/ф «Жменяки»

34 КАНАЛ

Субота, 24 вересня УТ1 07.10, 23.20 Эра здоровья 07.30, 00.50 Полезные советы 07.45 На олимпийский Лондон 08.00 Шустер&Live 12.30 Глубинное бурение 13.00 After Live 13.25 Страна качества 13.50 Контрольная работа 14.15 Наша песня 14.55 Мастер&класс 15.20 Феерия странствий. Трускавец 15.45 В гостях у Д. Гордона 16.40 Зеленый коридор 16.55 Формула&1. Гран&при Сингапура. Квали& фикация 18.30 Мир атома 18.55 Золотой гусь 19.20 Концерт М.Грицкана «Споем вместе, дру& зья!» 21.00, 01.20 Итоги дня 21.40 Концерт А.Пескова 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.45 Вопрос с О.Березовской 00.00 День знаний

ИНТЕР 07.40 «Формула любви» 08.40 «Городок» 09.00 «Орел и Решка»

Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д. В. повідомляє про продаж майна підприємства банкрута

Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО», а саме: Лот № 1: DAEWOO LANOS TF69Y, легковий седан В, 2008 року випуску, колір темносиній. Лот № 2: Toyota Camry, легко вий седан В, 2007 року випус ку, колір чорний. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, приймаються ліквідато ром протягом п'яти календарних днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити майно ТОВ «АМО», отримати більш детальну інформацію про об'єкт продажу та порядок прове дення продажу можна у ліквіда тора ТОВ «АМО» Чопенка Дени са Вікторовича за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливар на, 13.

10.00 10.40 11.15 13.10 17.05 19.10 20.00 20.30 23.00

«Украина, вставай!» «Вырванный из толпы» «Самый умный» Т/с «Краповый берет» Международный фестиваль юмора «Юр& мала&2009» «Рассмешить комика» «Подробности» «Майдан’s 2» Вечер бокса на «Интере». Макс Бурсак

9 КАНАЛ 06.00, 06.30 «Смешное домашнее видео» 07.00 М/ф 07.30, 08.00 М/с «Огги и кукарачи» 08.30, 08.45 М/с «Лига суперзлодеев» 09.00 Телемагазин 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 Х/ф «Кокон» 16.00 «Непридуманные истории футбола.Ма& радонна» 16.55 «Журнал Лиги Чемпионов УЕФА» 17.30 Х/ф «И грянул гром» 19.25 Х/ф «Пипец» 21.30 «Прожекторперисхилтон» 22.05, 22.25 М/с «Симпсоны20» 22.45 М/с «Бургеры Боба» 23.05 М/с «Шоу Кливленда» 23.30, 00.05 «Улетное видео по&русски» 00.30 Х/ф «Сладкий трепет» 02.15 «Сумасшедшая скрытая камера» 02.25, 03.05 Т/с «Иерихон» 03.45 Х/ф «Преступление со многими неиз вестными» 04.50 Х/ф «Жменяки»

11 КАНАЛ 06.30 08.00 09.20 09.45 10.00 10.40 11.00 12.00 12.45 13.20 13.45 14.40 17.35 20.00 22.00 23.00 00.55

Х/ф «Кто такой Гарри Крамб?» Х/ф «Потерянная и найденная» «Мой малыш» «Штрих&код» «Перевоплощение» «Ваш адвокат» Кухня на двоих Файна Юкрайна Даешь молодежь Т/с «Папины дочки» Сделай мне смешно Фабрика Зірок&4 Х/ф «Напряги извилины» Я & ГЕРОЙ! Звездный дом. Накануне Х/ф «После заката» Спортрепортер

07.25 08.15 09.05 10.05 10.30 10.55 11.55

«Настоящие врачи» «Светская жизнь» «Кто там?» М/с «Русалочка» М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» «Мир наизнанку & 2: Индия» «Экстрасенсы против ученых»

1+1

12.55 13.35 14.45 16.35 17.30 19.30 20.00

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

18.55 Спорт 19.00, 23.35 Наша Russia 20.00 Х/ф «Викинги против пришельцев» 22.35 Самозванцы 23.55 Т/с «Такси» 01.05 Х/ф «Я легенда»

TET

ICTV

5 КАНАЛ

08.15 Битва наций 09.55 Большая разница по&украински 11.20 Люди, кони, кролики и...домашние ро& лики 11.45 Квартирный вопрос 12.40 Х/ф «Дочь якудзы» 14.35 Джентльмены на даче 15.45 Стоп&10 16.45 Провокатор 17.45 Максимум в Украине 18.45 «Факты»

06.01 «Время&Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По& года на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40, 11.35 «Автопилот&тест» 07.20 «Клуб 700» 08.20, 14.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема не& дели» 08.30 «Технопарк» 09.20 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории»

51 КАНАЛ

Зах. 17.03 Сх. 02.39 Остання чв. 20 вересня 10.35 «Не первый взгляд» 11.20 «Трансмиссия&тест» 12.15 «Окно в Европу» 13.10 «Вперед, на Олимп!» 13.35 «Драйв» 14.25 «Игра судьбы» 15.20 «Обрати внимание» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Народный контроль» 19.30, 20.05 «Время интервью» 21.00 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «Машина времени» 23.30 «Яппи» 23.55, 00.35 «Обзор прессы»

НТН 06.00 06.55 09.20 11.30 12.00 13.00 15.00 19.00 22.20 00.40

«Легенды бандитского Киева» Т/с «Инспектор Деррик» Т/с «Чисто английские убийства» «Речовий доказ» «Главный свидетель» Х/ф «Саперы» Т/с «Паутина 4» Т/с «Бригада» Х/ф «Онг Бак: тайский воин» Х/ф «Техасские рейнджеры»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». Тарас Шевченко; Мультфильмы «Кролик с капустного огорода», «Мальчикдеревце» 08.00 Главная дорога 08.30 Готовим с Алексеем Зиминым 09.25 Русская начинка 10.00 Кулинарный поединок 11.00 Квартирный вопрос 12.25 Т/с «Алиби» на двоих». «Виртуоз» 14.10 «Наши» 15.25 «Таинственная Россия: Сахалин. Исчез& нувшая цивилизация плавучего остро& ва?» 16.20 «Очная ставка» 17.20 Александр Журбин. Мелодии на память 19.00 «Программа максимум» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток&шоу Павла Селина 22.55 Нереальная политика 23.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 01.15 «Кремлевские похороны» 02.00 02.26 Обзор. Чрезвычайное происше& ствие

ENTER 06.00 06.30 07.00 12.30

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Освобождение»

ТРК «УКРАИНА»

27 КАНАЛ ○

06.10 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 12.00, 14.30 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 10.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 13.30 Ток&шоу «Пусть говорят. Как бы умер» 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 22.15 Т/с «Я телохранитель. Киллер к юби лею»

06.00, 18.45 «Життя» ○

ОРТМ

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 Т/с «Условия контракта» 16.55 «Жди меня» 18.35 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Второй международный фестиваль па& родий «Большая разница» в Одессе. Финал 23.55 Х/ф «Формула любви» 01.35 Х/ф «Раз на раз не приходится»

Саундтреки М/ф Х/ф «В поисках капитана Гранта» Телемагазин Х/ф «Запомните меня такой» Х/ф «Обыкновенное чудо» Х/ф «Плюмбум, или Опасная игра» Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 21.05 Х/ф «Иди и смотри» 23.45 Х/ф «Суд»

06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 15.40, 16.30, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 На перекрестках планеты Земля 09.30 «Территория выбора» 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 Земля динозавров 12.15 Взгляд в будущее 16.35 Х/ф «Пять минут страха» 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра&тайм» 21.10 Хит&парад дикой природы 22.00 «Новости DW» 22.25 «Новости Голос Америки» 23.20 СHATRIX

06.00 06.30 10.50 12.00 12.30 15.00 17.40 19.25

Іменинники дня: ПЕТРО, ПАВЛО, МИНОДОРА, АНДРІЙ

04.55 «НТВ утром» 07.40 «Таинственная Россия». «Инопланетяне в Ростове&на&Дону?» 08.35, 14.35, 17.35, 01.5502.15 Обзор. Чрез& вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Спасатели 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Знаки судьбы3», 31 с. «Не тро гай это», 32я серия «Свой чужой» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 18.35 Т/с «Час Волкова» 21.25 «Концертный зал НТВ» представляет: «Бенефис Бориса Моисеева» 23.25 Д/ф «СССР. Крах империи» 00.20 «Школа злословия» 01.10 «Кремлевские похороны»

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время&Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5&м» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс&конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно&политическое ток&шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15, 22.00 «Окно в Европу» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.30 «Время: важно»

07.00 «Детали» 07.30 «Пастырские беседы» 07.40, 12.30 «Вне игры» 09.30 «НАШ САД» 10.00 «Чистая работа» 10.45 «Жизненное пространство» 11.15 «Тип&топ» 12.00 «Эволюция» 13.00 Д/с «Мир путешествий» 13.30 Х/ф «Пантера», 7, 9 с. 15.45 «Красиво жить». «Роскошный тран& спорт» 16.40 «Калейдоскоп дикой природы» 17.00 «Автоэксперты» 17.30 «Военные истории» 18.00 «Седмица» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.30 «Секретные территории» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.50 «Михаил Задорнов. Я люблю Америку!» 22.40 Х/ф «Дуэнья» 00.15 Х/ф «Заряженные смертью»

34 КАНАЛ

НТВМИР

07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Арт&зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Мария Мирабелла» 13.30 Волшебное закулисье 14.45 «Спецподразделение «Таргет» 15.00 Новости Днепродзержинска 15.15 М/ф 15.30 Х/ф «Дороги Анны Фирдинг», 2 с. 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ& ления 18.00 Ближе к народу 18.30 Тема дня 19.15 «Новости. «Итоги» 19.50 Аналитическое обозрение 20.30 Азбука здоровья 21.25 Х/ф «Бег», 1 с. 23.00 Музыка 23.30 Формат 1:1

СТБ

НТН

07.35 08.35 08.45 09.50 10.50 12.20 15.50

«Караоке на Майдане» «Завтрак с Юлией Высоцкой» «Едим дома» М/ф «Пингвины Мадагаскара» «ВусоЛапоХвіст» «Зважені та щасливі» «Национальное талант&шоу «Танцуют все!&4» 19.00 «Х&Фактор. Революция» 22.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 01.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: НьюЙорк 6» 12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.30 Т/с «Версия» 15.25 Х/ф «Личное оружие» 17.10 Х/ф «Груз без маркировки» 19.20 Х/ф «Саперы» 00.20 Х/ф «Акулы 3: мегалодон»

Сх. 06.46 Зах. 18.53 Трив. дня 12.07 «Шесть кадров» «От босячки к леди & 2» М/ф «Вперед и вверх» «Большая разница по&украински&2» Футбол. Чемпионат Украины. «Метал& лист» (Харьков) & «Днепр» (Днепропет& ровск) «ТСН» Футбол. Чемпионат Украины. «Динамо» (Киев) & «Шахтер» (Донецк) Х/ф «Русский спецназ» Х/ф «Хитмэн» Х/ф «Без правил 3: Реванш»

21.00 «Время» 23.30 «Трансмиссия&тест» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот&новости»

07.10, 08.35 «Твинисы» 07.35, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 08.10 «Телепузики» 09.30, 19.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 10.30 «Eралаш» 11.30 «Одна за всех» 12.00, 22.30 «Бабуны & дедуны» 12.30 «ТЕТ 2.0» 13.30 Т/с «Игрушки» 15.30, 21.10 Т/с «Универ» 17.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 18.30 «Куколка» 20.20 Т/с «Зайцев+1» 23.00 Х/ф «Крик 3»

22.00 23.50 01.25

Зах. 01.22 Сх. 16.36 Остання чв. 20 вересня

51 КАНАЛ

ICTV

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Х/ф «Волшебник Изумрудного горо да» 11.45 Х/ф «Дороги Анны Фирдинг», 1 с. 14.20 М/ф 15.25 Х/ф «Мария Мирабелла» 16.40 Не будь овощем 17.25 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт&зона 18.30, 23.25 Тема дня 20.00 «Спорт» Итоги» 21.50 Х/ф «Дороги Анны Фирдинг», 2 с.

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп&10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.35 Спорт 09.30 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Литейный» 12.35 Анекдоты по&украински 13.05 Южное Бутово 14.05 Т/с «Охотники за бриллиантами» 18.45 Факты. Вечер

1+1

07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 10.30 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.20 Т/с «Дневники Темного» 11.55 «Королева бала» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.25 «Маша & модели» 14.00, 19.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.00 «Дом&2» 17.00, 20.05 Т/с «Универ» 21.55, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.20 «Теория измены» 23.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.30 «Дом&2. Спецвыпуск»

07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я & путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Еще не вечер». «Не пара» 10.00 «Болевая точка» 10.20 «Реальный спорт» 10.30 «Слава и боль» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Эрки Перки» 13.00 Х/ф «Амазонки» 14.30 «Дело особой важности» 15.30 «Михаил Задорнов. Записные книжки» 17.00 «Марфа. Чудо возможно» 17.30 «Приемная депутата» 18.00 «Страна чудаков» 18.30 «Чистая работа» 19.15 «НАШ САД» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Смотри в оба с Яковом Морозовым» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Звездные истории». «Второе дыхание» 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип&топ» 00.15 Х/ф «Реквием по мечте»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.55, 17.40 «Семейные драмы» 10.50, 18.30 «Не лги мне & 2» 11.50 «Честно»

TET

СТБ

06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Секретные файлы. Мир животных» 09.10 Х/ф «Потерянная и найденная» 11.25 Т/с «Грань3» 15.15 Т/с «Друзья» 16.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки7» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Здравствуйте, я ваша мама! 21.00 «Чего хочет женщина» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.35 Х/ф «Плохой Санта» 00.55 Х/ф «Кто такой Гарри Крамб?»

Джентльмены на даче Х/ф «Я легенда» Х/ф «Мачете» Самозванцы Т/с «Кости4»

19.15 20.20 22.20 00.40 01.45

08.35 Х/ф «Женщина желает знать» 16.40, 18.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 18.00, 22.00 «Вiкна&Новини» 20.00, 22.45 «Национальное талант&шоу «Танцуют все!&4» 23.45 «ВусоЛапоХвіст» 00.55 Х/ф «Пираты ХХ века»

11 КАНАЛ

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но& вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Каменская5» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 Т/с «Сваты4» 13.20 «Следствие вели... с Леонидом Канев& ским» 14.15 «Семейный суд» 15.10 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей11»

Сх. 06.45 Зах. 18.55 Трив. дня 12.10

П'ятниця, 23 вересня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но& вости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Король профессии 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.45 Д/ф «Роковой дом Ковалевского» из цикла «Затерянный город», 1 ф. 10.05 «Легко быть женщиной» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.20 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 13.00 Окраина 13.25 Х/ф «Человек с аккордеоном» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.45 Как это? 16.20 Х/ф «Ставка больше, чем жизнь», 10, 11 с. 18.45 Магистраль 19.15 Мастер&класс 19.40 After Live 20.00 Шустер&Live. История 21.25, 01.25 Шустер&Live 00.00 Итоги 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.20 Тройка, Кено

Іменинники дня: ФЕДОРА, ГЕРМАН, СЕРГІЙ, ДМИТРО, ІЯ 20.50 Х/ф «Али» 23.40 Х/ф «После работы»

27 КАНАЛ 05.45 Диваки 06.10, 11.15, 20.45 М/ф 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 «Как стать звездой» 08.00 Зеленый дозор 08.35, 15.00 Твой ХиТ 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Академический вестник» 10.15 За семь морей 10.50 Телеэнциклопедия. Воспитание домаш& них животных 11.30 «Экстра&тайм» 11.55 «Новости Голос Америки» 12.15 Взгляд в будущее 16.10 Короли профессии 16.30 М/ф «Маугли» 18.00 «Своим трудом» 18.20 Журфикс 19.00 Портреты дикой природы 19.30 Жизнь среди жизни 20.00 24 часа. Бизнес 20.20 24 часа. Світ 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.50 «Новости DW» 23.15 СHATRIX

ОРТМ 07.00 Х/ф «Человекамфибия» 08.55 «Играй, гармонь любимая!» 09.45 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Михаил Пуговкин. Главный герой вто& рого плана» 12.15 Среда обитания. «Много мяса из ничего» 13.20 «Ералаш» 13.45, 18.15 Т/с «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» 19.00 «Большие гонки» 21.00 «Время» 21.15 «Призрак оперы» 22.35 «ПрожекторПерисХилтон» 23.15 Х/ф «Золушка.ru» 01.10 Х/ф «Пять минут страха»

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 07.10, 19.00 События 07.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 09.15 Т/с «Я телохранитель. Киллер к юби лею» 13.10, 18.00, 19.20 Т/с «Пилот международ ных авиалиний» 16.00 Дорожный патруль 21.15 Х/ф «Гувернантка» 23.15 Т/с «Конвой PQ17» 01.15 Х/ф «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом»


р7

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

ИНТЕР 07.25 08.20 08.30 09.30 10.00

М/с «Винкс» М/с «Маша и Медведь» «Это мой ребенок» «Школа доктора Комаровского» «Утренняя Почта с Пугачевой и Галки& ным» 10.35 ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 11.30 «Смачна ліга з А.Заворотнюк» 12.25 Х/ф «Ищу тебя» 14.20, 20.50 Т/с «Я тебя никогда не забуду» 20.00 «Подробности недели» 22.45 Х/ф «Трансформеры: Месть падших»

9 КАНАЛ 06.00, 06.30 «Смешное домашнее видео» 07.00 М/ф 07.30, 08.00 М/с «Огги и кукарачи» 08.30, 08.45 М/с «Лига суперзлодеев» 09.00 Телемагазин 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 «Днепр&футбол» 14.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.00 «Алеф & в наше время» 15.30 «Lady drive» 16.00 «Прожекторперисхилтон» 16.50 Х/ф «Пятое измерение» 19.00 Х/ф «Звездные врата» 21.30 «Профутбол» 22.30 «Comedy club» 23.30, 00.05 «Улетное видео по&русски» 00.30 Х/ф «Другая женщина» 02.10 «Сумасшедшая скрытая камера» 02.20, 03.00 Т/с «Иерихон» 03.40, 04.45 Х/ф «Преступление со многи ми неизвестными»

11 КАНАЛ 06.10 06.35 07.45 08.00 08.25

Клипсы Т/с «Журнал мод» Церковь Христова Спросите у доктора Даешь молодежь

08.45 09.00 09.30 10.00 10.15 10.45 12.55 13.50 14.50 15.50 17.20 17.30 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 22.05 22.50 00.50 00.55

«Бюро адвокатских расследований» «Смотрите, кто пришел» «Все хиты» «Штрих&код» «Родительский клуб» Х/ф «Напряги извилины» Шоумания Аферисты Іnfo&ШОК Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» «Транспортный меридиан» «Контроль качества» «Вечерний разговор» «Чего хочет женщина» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти» «Дело вкуса» Фабрика зірок&4 Фабрика зірок&4. Голосование Фабрика зірок&4. Ще не все Х/ф «Мортал Комбат» Спортрепортер Х/ф «Амистад»

1+1 08.40 М/ф 09.05 «Лото&Забава» 10.05 М/с «Русалочка» 10.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.55 «Дикие и смешные» 11.20 «Тайники» 12.15 «Женат по собственному желанию» 13.25 «Смакуємо» 14.00 «Шесть кадров» 14.35 «Алхимия любви» 15.30 «Неделя без жен» 16.30 Х/ф «Служебный роман» 19.30, 23.30 «ТСН» 20.15 Х/ф «Выкрутасы» 22.05 Т/с «Интерны2» 22.30 «Светская жизнь» 00.20 «Tkachenko.ua» 01.00 Х/ф «Дорогой Френки»

СТБ 08.40 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.50 «Едим дома» 10.00, 01.15 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на Майдане» 12.00 «Х&Фактор. Революция» 15.00 «МастерШеф» 18.05 «Параллельный мир» 19.05 «Битва экстрасенсов» 21.15 Х/ф «Была тебе любимая»

34 КАНАЛ 07.00 07.20 09.30 10.00 11.00 12.30 13.00 13.30 15.45 17.30 18.00 18.30 19.45 20.30 21.00 23.30 01.10

«Детали» Х/ф «Чучело» «Автоэксперты» «Космические истории». «НЛО. Британ& ское досье» «НЛО. Русская версия» «Седмица» Д/с «Мир путешествий» Х/ф «Пантера», 10, 12 с. «Михаил Задорнов. Я люблю Америку!» «Репортерские истории» «Жизненное пространство» «Военная тайна» «Тип&топ» Информационное обозрение «Post& Sсriptum» Х/ф «Холостяки», 8, 10 с. Х/ф «Насмешка» Х/ф «Племянник, или Русский биз нес2»

ICTV 07.40 Анекдоты по&украински

Сх. 06.48 Зах. 18.51 Трив. дня 12.03

Неділя, 25 вересня 07.00 Д/ф «Няньки дикой природы» 07.40 Вопрос с О.Березовской 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля & моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Как это? 09.30 Кто в доме хозяин? 09.50 Ближе к народу 10.20 Шаг к звездам. Евровидение 11.00 Шеф&повар страны 11.55 Караоке для взрослых 12.45 Золотой гусь 13.30 Пока родители спят 13.55 В гостях у Д. Гордона 14.55 Формула&1. Гран&при Сингапура 17.00 Честь имею пригласить 17.50 Деловой мир. Неделя 18.20 Виктор Павлик. «Объяснение», 2 ч. 19.45 Концертная программа газеты «Буль& вар». Лучше 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.05 Фольк&music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 На олимпийский Лондон 23.50 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы 01.20 Без границ 01.50 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»

08.00 Т/с «Рюрики» 08.45 Х/ф «Дочь якудзы» 10.30 Ты не поверишь! 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20, 19.40 Спорт 12.25 Большая разница по&украински 13.45 Х/ф «Идеальное убийство» 16.00, 19.45 Наша Russia 17.00 Битва наций 18.45 Факты недели 20.10 Т/с «Такси» 21.20 Х/ф «Туман» 01.10 Голые и смешные

TET 07.10, 08.35 «Твинисы» 07.35, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 08.10 «Телепузики» 09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 10.30 «Eралаш» 11.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 12.30 «Куколка» 13.30, 22.30 «Это любовь» 14.00, 19.55 Т/с «Зайцев+1» 14.55, 21.10 Т/с «Универ» 16.20 Х/ф «Ночной дозор» 18.30 «10 бажань» 23.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя!»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30, 21.00 «Тише, мыши!» 07.45 На сельском меридиане 08.15 102 информ 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Бег», 1 с. 13.15 Слово пастыря 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Формат 1:1 16.05 Д/ф 17.00 Интервью 17.30 Ближе к народу 17.55 Музыка 18.30 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 Европейские хроники 20.00 Легенды советского кинодубляжа (вы& ходят из тени) 21.20 Х/ф «Бег», 2 с. 23.00 Аналитическое обозрение 23.40 Проекты и реалии местного самоуправ& ления

16.20 «Фактор безопасности» 17.15 «Палата» 17.30 «Не первый взгляд» 18.15 «Машина времени» 19.30 «Большая политика» 20.05 «Хроника недели» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Время&Тайм» 22.00 «Территория закона» 23.55, 00.35 «Обзор прессы»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.25 Т/с «Паутина 4» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Разгон& щики 12.00 «Агенты влияния» 12.30 «Лучшие бои братьев Кличко» 14.35 «Бушидо. Восточные единоборства» 15.40 Т/с «Бригада» 19.00, 00.50 Х/ф «Новичок» 21.00 Х/ф «Чистильщик» 23.00 Х/ф «Хищные воды»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Уроки хорошего поведения с тетушкой Совой» 07.25 «Первая передача». Автомобильная программа 07.55 Их нравы 08.30 «Эксклюзив» 09.25 Едим дома! 10.00 «Развод по&русски» 10.55 Дачный ответ 12.25 Т/с «Алиби» на двоих». «Возвраще ние» 14.15 «Безумный день» 14.25 Золотая пыль 15.25 Следствие вели... 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.55 «Тайный шоу&бизнес» 21.55 «НТВшники». Арена острых дискуссий 23.00 Т/с «Возвращение Мухтара2» 00.50 Футбольная ночь 01.15 01.58 «Кремлевские похороны»

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.50 14.10 22.30

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Приморский бульвар» Х/ф «Освобождение» Х/ф «Али»

5 КАНАЛ

27 КАНАЛ

06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50 «По& года на курортах» 06.35, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.10, 08.20, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема не& дели» 07.20 «Клуб 700» 08.30, 15.20, 23.30 «Рекламная кухня» 10.15 «Яппи» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.35 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор&ТВ» 14.15 «Король профессии» 14.25 «Игра судьбы»

06.00 Предвестники независимости 06.50, 15.30 Твой ХиТ 07.15 Клуб суперкниги 07.30 Клуб&700 08.05 Телеэнциклопедия. Воспитание домаш& них животных 08.40, 09.30, 18.40, 20.35 М/ф 09.00 «Альфа и Омега» 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 14.00 Взгляд в будущее 15.00 За семь морей 16.20 Путь к победе 16.35 «Запретная зона» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Итоговый выпуск «Объектив»

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

Заезд 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

Зах. 17.27 Сх. 03.59 Остання чв. 20 вересня 19.35 20.00 21.00 22.00 22.50 23.15

Отдых на пять звезд Зеленый дозор «Ночная смена» «Биографии знаменитостей» «Новости Голос Америки» СHATRIX

ОРТМ 07.45 «Смак» 08.20 «Армейский магазин» 09.05 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.30 «Фазенда» 12.15 «Страна чудес Рины Зеленой» 13.25 Т/с «Серафима Прекрасная» 16.25 Второй международный фестиваль па& родий «Большая разница» в Одессе. Финал 18.55 «Минута славы. Мечты сбываются!»

Іменинники дня: ЮЛІАН, ФЕДІР, АВТОНОМ, СЕМЕН 21.00 22.00 23.45 01.25

Воскресное «Время» Х/ф «Джентльмены удачи» «Жизнь прекрасна» Х/ф «Сто грамм» для храбрости»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40 События 07.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруе ва» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Х/ф «Гувернантка» 12.00, 18.00, 19.30 Т/с «Пилот международ ных авиалиний» 15.00, 17.00 Дорожный патруль 19.00 События недели 21.25 Чистосердечное признание 22.20 Футбольный уик&энд 23.30 Т/с «Конвой PQ17» 01.30 Х/ф «Я всегда буду знать, что вы сде лали прошлым летом»

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва) 85 й ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА! сезон

РЕПЕРТУАР с 23 по 30 сентября 2011 года 23 пятница СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 18.30 Комедия 2 ч. 25 м. А. Островский 24 суббота Премьера! 17.00 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА Комедия 2 ч. 30 м. Н. Птушкина 25 воскресенье Для вас, дети! 11.00 ПОХИЩЕНИЕ ЛУКОВИЦ, ИЛИ СОКРОВИЩА БРАЗИЛИИ Волшебная сказка 1 ч. К. Машаду 25 воскресенье 17.00 ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ЖЕНЩИНА... Скандальная история 2 ч. 30 м. А. Мардань 28 среда СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 18.30 Суперкомедия 2 ч. 25 м. Р. Куни 29 четверг СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 14.00 Комедия 2 ч. 25 м. А. Островский 30 пятница 18.30 ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ Ирония одной любви 2 ч. 20 м. С. Злотников Художественный руководитель театра

Жан Мельников

Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiy theatre.at.ua, e mail: gorkiy theatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 31 38 91, 778 48 69, 778 48 57, 371 70 33.


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Вершиніній Вірі Олександ рівні, Вершиніній Дар’ї Костян тинівні з’явитись у судове засі дання 06 жовтня 2011 року о 10 год. 20 хв. до АмурНижньодні провського райсуду м. Дніпро петровська за адресою: вул. Но воселівська, 9, каб. 9, як відпо відачам по цивільній справі № 2 2507/11 за позовом Вершиніна Олександра Костянтиновича до Вершиніної Віри Олександрівни, Вершиніної Дар'ї Костянтинівни про вселення. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено за очне рішення. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області повідомляє, що відповідач Геворгян Саргіс Генрі кович (зареєстрований: м. Кри вий Ріг, Моїсеївська, 19а) за по зовом Публічного акціонерного товариства «Українська страхова компанія «ГАРАНТАВТО» до Ге воргяна Саргіса Генріковича про відшкодування шкоди в порядку зворотної вимоги (регресу) ви кликається у судове засідання на 06 жовтня 2011 року о 09 год. 30 хв. у приміщення Центрально Міського районного суду за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Першо травнева, 12, зал 3 (суддя Філа тов К.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня оголошення в пресі відповідач Геворгян Саргіс Генрікович вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки відповідача або його пред ставника справу буде розглянуто за їх відсутності. Покровський районний суд Дніпропетровської області ви кликає Новакова Сергія Георгій овича у судове засідання як відповідача по справі за позовом Новакової Аліни Миколаївни про розірвання шлюбу, яке призначе не до розгляду на 11 жовтня 2011 року о 08 год. 30 хв. та відбудеть ся у приміщенні суду за адресою: смт Покровське Покровського району Дніпропетровської об ласті, вул. К. Маркса, 134. У разі його неявки справу буде розгля нуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів спра ви. Суддя Покровського районно го суду Дніпропетровської об ласті Пустовар О.С. Слухання цивільної справи за позовом Бардаченка В’ячеслава Миколайовича до Бардаченко Вікторії Вікторівни, Об’єднання власників квартир «Свердловець 1», третя особа ВГІРФО Кіров ського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втрати ла право на користування житло вим приміщенням та зняття з реє страції, призначено на 15 год. 30 хв. 19.10.2011 року. Прошу Бар даченко В.В. з’явитись на зазна чений час. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Слухання справи відбудеться у приміщенні Кіровського районно го суду м. Дніпропетровська за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області викликає відповідачів Голубні ченко Надію Іванівну, Борисова Олександра Ігоровича, Палтко Вікторію Миколаївну та третіх осіб Мірошник Марину Петрів ну, АКІБ «УкрСиббанк» у судове засідання по цивільній справі № 2205/11 р. за позовом Голуб ниченка Юрія Олександровича до Новомиколаївської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області, Го лубниченко Н.І., Борисова О.І., Палтко В.М., треті особи приват ний нотаріус ДМНО Гула М.К., Мірошник М.П., АКІБ «УкрСиб банк» про визнання незаконним свідоцтва про право на житло, поновлення права на житлову

площу в квартирі та вселення, яке призначене на 15.00 28 вересня 2011 року за адресою: Дніпро петровський район, сел. Ювілей не, вул. Теплична, 7, каб. 8. У разі неявки у судове засідання відпо відачів та третіх осіб розгляд справи відбудеться за їхньої відсутності. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку роз глядом цивільної справи за позо вом Одегова В.П. до Крестиніної К.М., 3тя особа СТ «Озелени тель» про визнання договору купівліпродажу земельної ділянки дійсним, визнання права власності на земельну ділянку, викликає відповідача Крестиніну Клавдію Миколаївну у судове за сідання, яке відбудеться 25 жовт ня 2011 року о 14.00 у при міщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська за ад ресою: вул. Електрична, 1а, каб. 101. Явка обов’язкова. Покровський районний суд Дніпропетровської області ви кликає Михайлова Сергія Борисо вича у судове засідання як відпо відача по справі за позовом Ми хайлової Оксани Олександрівни про розірвання шлюбу, яка при значена до розгляду на 14 жовт ня 2011 року о 08 год. 30 хв. та відбудеться у приміщенні суду за адресою: смт Покровське По кровського району Дніпропет ровської області, вул. К. Маркса, 134. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсут ності на підставі наявних матері алів. Суддя Покровського район ного суду Дніпропетровської об ласті Пустовар О.С. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає в якості відповідача Гайдамаку Сергія Афанасійовича за позовом Приватного акціонер ного товариства «Простостраху вання» про відшкодування шко ди в порядку регресу. Останнє місце проживання відповідача: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Радянська, 80, кв. 15. Судове засідання призначено на 27 вересня 2011 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135. У разі неявки відповідача у судове засідання, згідно з вимогами ЦПК України, позов може бути розглянутий за його відсутності. Суддя Бонда ренко В.М. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає в якості відповідача Скибу Сергія Миколайовича за позовом Скиби Володимира Ми колайовича про втрату права на користування житловим при міщенням. Останнє місце прожи вання відповідача: Дніпропет ровська область, м. Павлоград, вул. Тетяни Федорової, 7, кв. 55. Судове засідання призначено на 27 вересня 2011 року об 11.00 за адресою: Дніпропетровська об ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135. У разі неявки відповідача у судове засідання, згідно з вимогами ЦПК України, позов може бути розглянутий за його відсутності. Суддя Бонда ренко В.М. Король Едуард Володимиро вич, останнє відоме місце реєст рації: пр. Металургів, 30, кв. 62, м. Дніпродзержинськ, викли кається у судове засідання в якості відповідача на 10.00 26 вересня 2011 року по справі Ко роль Оксани Миколаївни до Ко роль Едуарда Володимировича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням у зв'яз ку з відсутністю в ньому понад шість місяців без поважних при чин. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Багбая Є.Д. у приміщенні Дніпровсько го районного суду м. Дніпро дзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет ровського, 166, 2 поверх, каб. 5.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

житловим приміщенням. Ленін ський районний суд м. Дніпропет ровська інформує відповідачів по справі Єлагіну Лідію Іванівну, Єлагіна Василя Костянтиновича про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 03 жовтня 2011 року о 16.00 у при міщенні суду по вул. Коробова, 6, Жовтневий районний суд м. каб. 220 під головуванням судді Дніпропетровська, розташований Н.Г. Остапенко. за адресою: 49044, м. Дніпропет ровськ, вул. Паторжинського, Викликається Поліщук Інна 18а, викликає Кредитну спілку Олександрівна як відповідач до «Дніпропетровщина» як відпові зали Саксаганського районного дача по цивільній справі № 2 суду м. Кривого Рогу на слухання 8132/11 за позовом Алексієнка цивільної справи за позовом Олексія Вікторовича, Алексієнка Поліщука Ігоря Анатолійовича до Віктора Олексійовича, Алексієн Поліщук Інни Олександрівни про ко Ніни Олексіївни до Кредитної стягнення аліментів у судове за спілки «Дніпропетровщина» про сідання, яке відбудеться 20 ве стягнення заборгованості у судо ресня 2011 року о 15.00 у при ве засідання, яке відбудеться о міщенні Саксаганського районно го суду м. Кривого Рогу Дніпро 14.00 11 жовтня 2011 р. петровської області за адресою: Заводський районний суд м. м. Кривий Ріг, пр. Дзержинсько Дніпродзержинська викликає го, 1, зал 8. У разі вашої неявки Дюкову Юлію Миколаївну у судо справа буде відкладена на 27 ве ве засідання як відповідача по ресня 2011 року о 15 год. 30 хв. справі за позовом Кривого Вале та розглянута за вашої відсут рія Павловича до Дюкової Юлії ності. Миколаївни про усунення пере шкод у здійсненні права на кори Тернівський міський суд Дні стування та розпорядження жит пропетровської області викликає ловим приміщенням шляхом знят Гусака Руслана Володимировича, тя з реєстраційного обліку, яке 23.01.1979 р.н., зареєстровано відбудеться 21.09.2011 р. о 10.00 го за адресою: Дніпропетровська за адресою: м. Дніпродзер область, м. Тернівка, вул. Перемо жинськ, вул. Губи, 5, каб. 12. При ги, 15/67, в якості відповідача по собі мати документ , який по цивільній справі № 2524/11 за свідчує особу. У разі неявки у позовом Андрієвської Надії Олек судове засідання Дюкової Юлії сандрівни до Гусака Руслана Во Миколаївни без поважної причи лодимировича, третя особа – ни та неповідомлення про причи Відділ громадянства, імміграції і ну неявки до суду справа може реєстрації фізичних осіб Тернів бути розглянута за її відсутності ського МВ ГУМВС України в на підставі наявних по справі до Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втра казів. тила право на користування жит Баглійським районним судом м. ловим приміщенням у судове за Дніпродзержинська 05 жовтня сідання, яке призначено на 2011 року о 10.00 буде слухатись 24.10.2011 року о 13.00 у при цивільна справа за позовом Со міщенні Тернівського міського рока Вікторії Василівни до Сухо суду Дніпропетровської області рукова Андрія Михайловича, тре за адресою: Дніпропетровська тя особа СГІРФО Баглійського область, м. Тернівка, вул. Лермон РВ Дніпродзержинського МУ това, 15а. У разі неявки відпові УМВС України в Дніпропет дача до суду справа розглядати ровській області про усунення меться за його відсутності за на перешкод у користуванні та роз явними в матеріалах справи до порядженні власністю та визнан кументами. Дане оголошення вва ня таким, що втратив право на жати належним повідомленням. користування житловим при міщенням. Суд, беручи до уваги Дніпропетровський районний те, що місцезнаходження відпо суд Дніпропетровської області в відача Сухорукова Андрія Михай зв'язку із розглядом цивільної ловича по вказаній справі не справи за позовом Публічного ак відоме, відповідно до вимог ч. 9 ціонерного товариства «Райф ст. 74 ЦПК України викликає че файзен Банк Аваль» до Дудник рез оголошення в пресі Сухору Вікторії Анатоліївни, Дудник кова Андрія Михайловича, ос Івана Володимировича, ТОВ «МБК таннє місце проживання: Дніпро «УкраїнаКанада» про стягнення петровська область, м. Дніпро заборгованості викликає Дудник дзержинськ, вул. Медична, 45, кв. Івана Володимировича як відпо 13. Явка відповідача обов’язко відача по даній справі у судове ва. Після опублікування оголо засідання, яке відбудеться шення в пресі відповідач Сухору 19.10.2011 року о 15 год. 30 хв. ков А.М. вважається повідомле у приміщенні Дніпропетровсько ним про час та місце розгляду го районного суду Дніпропет справи. У разі неявки відповіда ровської області за адресою: м. ча справа буде розглянута за його Дніпропетровськ, сел. Ювілейне, відсутності. Судове засідання вул. Теплична, 7, каб. 8 під голо відбудеться під головуванням вуванням судді Макарова М.О. судді Погребняк Т.Ю. у при Явка суворо обов'язкова. міщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровської області за ад Дніпропетровська (м. Дніпропет ресою: м. Дніпродзержинськ, пр. ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. Конституції, 64. 316) викликає в якості відпові дачів Понисько Наталію Василів Кіровський районний суд міста ну, Пониська Василя Івановича у Дніпропетровська, розташований судове засідання, яке відбудеть за адресою: 49101, м. Дніпропет ся 27.10.2011 року о 09.00 по ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 6, цивільній справі за позовом ПАТ викликає як відповідача Негодуй «Райффайзен Банк Аваль» до По ка Володимира Володимировича нисько Н.В., Пониська В.І. про по цивільній справі за позовом стягнення заборгованості. Спра Мостової Оксани Геннадіївни до ва буде розглядатись під голову Негодуйка Володимира Володи ванням судді Єлісєєвої Т.Ю. мировича про визнання майна Відповідачам пропонується пода особистою приватною власністю ти письмові пояснення чи запе у судове засідання, яке відбудеть речення та докази, на які вони ся 29 вересня 2011 року о 16 год. посилаються. У випадку неявки 30 хв. У випадку неявки відпові відповідачів у судове засідання дача справу буде розглянуто за вони вважаються належно по його відсутності. відомленими про місце, день та час його проведення. У провадженні Ленінського районного суду м. Дніпропет Суддя Заводського районного ровська знаходиться цивільна суду м. Дніпродзержинська справа за позовом Щербакової Дніпропетровської області Н.Ю. до Єлагіної Л.І., Єлагіна В.К. Нельга Д.В. викликає у судове про визнання осіб такими, що засідання, призначене на 05 втратили право на користування жовтня 2011 року об 11.00 у при На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї ни після опублікування оголо шення в пресі відповідач Король Едуард Володимирович вва жається повідомленим про час та місце розгляду цивільних справ. У разі його неявки справи будуть розглянуті за його відсутності.

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

міщенні Заводського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: вул. Губи, 5, каб. 16 (тел. 32150), Скірневську Ганну Ігорівну, 1983 р.н., зареєстрова ну за адресою: м. Дніпродзер жинськ, вул. Костромська, 1, кв. 25, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Скірневського Ігоря Михайлови ча про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та знят тя з реєстраційного обліку. У разі вашої неявки у судове засідання справа буде розглянута в заочно му порядку на підставі наявних доказів. Розгляд цивільної справи за позовом Теллієвої Лілії Віталіїв ни до Прохоренка Сергія Воло димировича про стягнення коштів, відшкодування мораль ної шкоди відбудеться 26.09.2011 року о 16 год. 30 хв. Прошу Прохоренка С.В. з'яви тись на вищевказану дату роз гляду справи до Кіровського районного суду м. Дніпропет ровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде роз глянута без вашої участі. Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає За тульного Олександра Володимиро вича, 04 листопада 1973 р.н., у су дове засідання як відповідача по справі за позовом Затульної Ірини Олександрівни до Затульного Олек сандра Володимировича про за хист права власності, яке відбу деться 15 вересня 2011 року о 08 год. 45 хв. за адресою: м. Дніпро дзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 12. Суддя Похваліта С.М. При собі мати документ, який посвідчує особу (паспорт). У разі неявки відповіда ча у судове засідання без поваж ної причини та неповідомлення про причини неявки до суду спра ва може бути розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів.

розгляду справи. У разі неявки відповідачів справу буде розгля нуто за їхньої відсутності. Судове засідання відбудеться під голову ванням судді Подобєд О.К. у при міщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ АмурНижньодніпровським районним судом м. Дніпропет ровська 08.06.2011 року в заоч ному порядку було розглянуто цивільну справу № 21630/11 за позовом ТОВ «Перший Дніпропет ровський пивзавод» до Циріль Василя Васильовича про відшко дування шкоди, завданої в ре зультаті дорожньотранспортної пригоди. Даним рішенням було задоволено позовні вимоги пози вача, вирішено стягти з Циріль Василя Васильовича 18240,94 грн. матеріальної шкоди, судові витрати на суму 182,41 грн., вит рати на інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи у сумі 120 грн. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою зая вою відповідача. Рішення суду набирає законної сили після за кінчення строку для подання апе ляційної скарги, якщо апеляцій ну скаргу не було подано.

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 30.08.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21683/11 за позовом Шаховської Олени Петрівни до Шаховського Олександра Васи льовича, третя особа КП «ЖЕО № 45» про визнання особи та кою, що втратила право на кори стування житловим приміщен ням. Даним рішенням було задо волено позовні вимоги Шахов ської Олени Петрівни. З повним текстом відповідач Шаховський Олександр Васильович може оз Криничанський районний суд найомитись, звернувшись до повідомляє, що в провадженні канцелярії Довгинцівського ра суду знаходиться цивільна спра йонного суду м. Кривого Рогу. ва № 2344/11 за позовом Шля піна Віктора Федоровича до Си Ленінський районний суд м. няговського Олексія Миколайо Дніпропетровська повідомляє, що вича про відшкодування збитків, 09 лютого 2011 року було винесе заподіяних внаслідок ДТП. Слу но заочне рішення по цивільній хання справи відбудеться 03 жов справі № 23289/11 за позовною тня 2011 року о 09.00 в залі суду заявою Публічного акціонерного Криничанського районного суду товариства «Райффайзен Банк за адресою: с. Кринички Крини Аваль» до Лавренова Євгена Євге чанського району Дніпропет новича про стягнення заборгова ровської області, вул. Виконко ності за кредитним договором, дії, мівська, 17. У разі неявки відпо яким позовні вимоги задоволені і відача справа буде розглянута стягнуто з Лавренова Євгена Євге без його участі. новича на користь Публічного ак ціонерного товариства «Райффай Баглійським районним судом м. зен Банк Аваль» заборгованість за Дніпродзержинська 26 вересня кредитним договором № 22035429 2011 року о 13 год. 30 хв. буде від 14 вересня 2007 року в слухатись цивільна справа за по сумі1475333 грн. 38 коп., яка зовом Ніколаєвої Галини Макси складається з заборгованості по мівни до Голебієвської Олени Віта сплаті кредиту у розмірі 659027 ліївни, Степанова Іллі Олександ грн. 20 коп., заборгованості по ровича про визнання особи такою, сплаті відсотків у розмірі 222056 що втратила право на користуван грн. 05 коп. та нарахованої пені в ня житловим приміщенням. Суд, розмірі 594250 грн. 13 коп., а та беручи до уваги те, що місцезна кож судовий збір у сумі 1700 грн. ходження відповідачів по вка і витрати на інформаційнотехніч заній справі невідоме, відповідно не забезпечення розгляду справи до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України в сумі 120 грн., а всього 1477153 викликає через оголошення в грн. 38 коп. Відповідачем може пресі Голебієвську Олену Віталіїв бути подано заяву про перегляд ну, Степанова Іллю Олександрови заочного рішення протягом 10 ча, останнє місце проживання: днів з дня отримання його копії. Дніпропетровська область, м. Заочне рішення позивачем може Дніпродзержинськ, вул. Матросо бути оскаржено в Апеляційний суд ва, 74/14. Явка відповідачів обо Дніпропетровської області через в'язкова. Після опублікування Ленінський районний суд м. оголошення в пресі Голебієвська Дніпропетровська шляхом подачі Олена Віталіївна, Степанов Ілля апеляційної скарги протягом 10 Олександрович вважаються днів з дня отримання копії заоч повідомленими про час та місце ного рішення.

Дніпропетровський національний університет ім.Олеся Гончара глибоко сумує з приводу передчасної трагічної смерті студентки 3 курсу факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ШИМАНОВСЬКОЇ ОЛЬГИ БОРИСІВНИ та висловлює співчуття рідним і близьким покійної. Колектив факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства


р9

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

ÇËβÑÍÈÉ ÄÓÅÒ

Áëóêàëè âóëèöåþ - ïîáèëè ÷îëîâ³êà ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ, ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ

НЕ ВИСТАЧИЛО ГРОШЕЙ

ÇÀÁÐÀËÈ ÃÀÌÀÍÅÖÜ ² ÔËÅØÊÓ

Під час проходження митного контролю пасажирами рейсу «Дніпропетровськ-Тель-Авів» один з пасажирів, громадянин Ізраїлю, одразу привернув увагу працівників митниці. Поведінка, зовнішній вигляд - все здавалося підозрілим. Сам громадянин заявив, що не має товарів, які підлягають

ÍÎÂÈÍÈ ÑÒÎÏ, ÃÐÀ!

ÏÐÈÏÈÍÈËÈ «Ä²ßËÜͲÑÒÜ»

ÏÐÈÉØËÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ÏÎÒÅÐϲËÈÉ ÍÀÌÀÃÀÂÑß ×ÈÍÈÒÈ ÎϲÐ

плечима. Молодики у будьякий спосіб вирішили його зупинити. Оскільки чоловік не реагував на їхні образливі вигуки, нетверезі зловмисники перегородили йому шлях і нанесли потерпілому, 40-річному Івану К., кілька ударів кулаками. При цьому нападники зірвали зі своєї жертви рюкзак. Чоловік упав на дорогу, рюкзак розірвався, з нього випали речі.

ТРИ ТИЖНІ НА ЛІКАРНЯНОМУ

і зникли в найближчому дворі. Потерпілому викликав «швидку» таксист, який їхав повз місце пригоди. У лікарні медики констатували, що у велосипедиста забійна рана голови, численні гематоми тіла та кінцівок. Івану довелося перебувати на лікарняному три тижні. У своїй заяві до міліції він повідомив, що нападники викрали в нього гаманець із 2 тис. грн., які були призначені для покупок на ринку «Озерка», флешку, ліхтарик. Зловмисники навіть не залишили своїй жертві недорогих сонцезахисних окулярів.

Іван К. намагався чинити опір, але через кілька хвилин він вже не міг рухатися: розлючений Артем Ч. підбіг до найближчої огорожі, вирвав з неї чималу дошку і почав нею бити ве- ШУКАЛИ лосипедиста по голові. ВИПРАВДАННЯ Однак безкарно гуляти Коли з ран потекла кров, нападники забрали рюкзак на викрадені гроші хуліга-

нам довелося недовго. Через два дні кримінальний дует був затриманий міліцією та доставлений до Кіровського райвідділу внутрішніх справ Дніпропетровська. Проти Артема Ч. та Петра Б. порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою). Під час слідства зловмисники намагалися виправдатися і не визнали повністю своєї вини у скоєнні злочину, мовляв, деталі пояснимо під час суду. Однак, за інформацією прокуратури Кіровського району, яка підтримуватиме на судовому процесі державне обвинувачення, провина підсудних практично доведена показами свідків та висновками слідства. Раніше несудимим зловмисникам загрожує серйозне покарання - від 7 до 10 років позбавлення волі.

Íà ìèòíèö³ âèëó÷åíî... òåñòîñòåðîí  îáëàñíîìó öåíòð³ íà ë³òàê íå ïîòðàïèëè àìïóëè ³ç ìåäè÷íèì ïðåïàðàòîì

ÍÅÇÂÈ×ÀÉÍÈÉ «ÁÀÃÀÆ»

ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕ²Í

Ó äåê³ëüêîõ ì³ñòàõ îáëàñò³, çîêðåìà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà Êðèâîìó Ðîç³, ìèíóëîãî òèæíÿ ïðàâîîõîðîíö³ ïðèïèíèëè ä³ÿëüí³ñòü 23 ï³äï³ëüíèõ ãðàëüíèõ çàêëàä³â. ϳä ÷àñ îáøóê³â âèëó÷èëè êîìï’þòåðíó òåõí³êó, áóõãàëòåðñüê³ äîêóìåíòè, à òàêîæ ïðåäìåòè ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íåçàêîííó ä³ÿëüí³ñòü çàêëàä³â, çîêðåìà 11 ðóëåòîê òà 158 ãðàëüíèõ àâòîìàò³â. Ïåðåâ³ðêó ùîäî âèÿâëåííÿ ï³äï³ëüíèõ êàçèíî ïðîâîäèëè ïðîêóðàòóðà îáëàñò³ òà ÓÑÁÓ â îáëàñò³. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ.

 îáëàñíîìó öåíòð³ äâîº ìîëîäèê³â ñåðåä á³ëîãî äíÿ íàïàëè íà âåëîñèïåäèñòà. Çëîâìèñíèê³â çàòðèìàëè âæå ÷åðåç äâà äí³

20-річний житель Дніпропетровська Артем Ч. зателефонував своєму приятелю Петру Б. і запропонував випити пива. Оскільки обидва ніде не працювали, то грошей у них не було. Як це траплялося і раніше, вони назбирали трохи металобрухту і здали його до приймального пункту. Коштів вистачило лише на два літри саморобного вина. Після випивки молодикам захотілося курити, тож вони вирішили «стрельнути» цигарки у перехожих, вийшовши з двору будинку по вул. Флотській. Була післяобідня година, перехожих на вулиці не траплялося, і це не додало приятелям настрою. Однак на дорозі з’явився велосипедист із рюкзаком за

декларуванню, але митники прийняли рішення провести огляд особистих речей пасажира. В результаті вони виявили 720 незадекларованих ампул «Тестостерону пропіонат» - препарату, що, зокрема, використовується культуристами і бодібілдерами під час тренувань. Цей стероїд є одним з найдешевших, тож його ще називають «стероїдом для пролетарів». Наразі Дніпропетровською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 340 Митного кодексу України,

а саме нез’явлення за встановленою формою точних відомостей про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон країни. Товари було вилучено на склад митниці.

ÏÐÎÂÅËÈ ÎÃËßÄ ÎÑÎÁÈÑÒÈÕ ÐÅ×ÅÉ

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÀ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÌÈÒÍÈÖ²

Ñ̲ËÈÂÈÉ ÒÀÊÑÈÑÒ

Ó Í³êîïîë³ ïî «ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ» çàòðèìàëè çëîâìèñíèêà, ùî íàïàâ íà ì³ñöåâîãî òàêñèñòà. Ñòàëîñü öå ó ÷åòâåð áëèçüêî äåñÿòî¿ âå÷îðà. Ïàñàæèð íàï³äïèòêó, ÿêîãî âçÿâ âîä³é, ïî äîðîç³ ä³ñòàâ ç êèøåí³ ïðåäìåò, ñõîæèé íà ï³ñòîëåò, ³ íàêàçàâ òàêñèñòîâ³ çóïèíèòèñÿ é â³ääàòè âñ³ ãðîø³. Âîä³é íå ðîçãóáèâñÿ, âäàðèâ íàïàäíèêà â îáëè÷÷ÿ, âèñêî÷èâ ç àâòî ³ ïîêëèêàâ íà äîïîìîãó. Ïîðó÷ ñàìå ïðî¿çäèâ íàðÿä â³ää³ëó Äåðæñëóæáè îõîðîíè. Ïðàâîîõîðîíö³ çà ë³÷åí³ ñåêóíäè âïîðàëèñü ³ç çëîâìèñíèêîì ³ äîñòàâèëè éîãî ó ì³ñüêâ³ää³ë ì³ë³ö³¿. ○

ÂÄÀÐÈÂ ÇÀ ÑÅÐÅÆÊÈ

²ÄÁÈËÀÑß Â²Ä ÍÀÏÀÄÍÈÊÀ Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà â Îðäæîí³ê³äçå äî ïðàâîîõîðîíö³â çâåðíóëàñü 27-ð³÷íà æ³íêà. Âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî íà îäí³é ç âóëèöü ì³ñòà ìàëîçíàéîìèé ÷îëîâ³ê, âäàðèâøè ¿¿ ïî îáëè÷÷þ, íàìàãàâñÿ çàâîëîä³òè ñåðåæêàìè ³ êàáëó÷êîþ ç æîâòîãî ìåòàëó. Ïðîòå ïîòåðï³ëà â÷èíèëà îï³ð ³ âòåêëà â³ä íàïàäíèêà. Çà ñêîºííÿ çëî÷èíó çàòðèìàëè íåïðàöþþ÷îãî, 29-ð³÷íîãî ãðîìàäÿíèíà. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ïðîòè íüîãî êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè. ○

ÏÐÎÒÈÄ²ß ÊÎÐÓÏÖ²¯

ÏÎÃÎв ÍÀ ÕÀÁÀв Íåùîäàâíî, çàâäÿêè ñï³ëüíèì çóñèëëÿì ì³ë³ö³¿ òà ïðîêóðàòóðè, áóëî ç³áðàíî ìàòåð³àë ùîäî äåðæñëóæáîâöÿ - ïðàö³âíèêà Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â îáëàñò³. ×èíîâíèê îòðèìàâ 5 òèñÿ÷ ãðèâåíü õàáàðà â³ä íåïðàöþþ÷î¿ æèòåëüêè Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ðàéîíó. Ãðîø³ ïðèçíà÷àëèñÿ çà ïîçèòèâíèé âèñíîâîê ùîäî ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà òåðèòî𳿠îäí³º¿ ç ñ³ëüðàä Öàðè÷àíñüêîãî ðàéîíó. Ðå÷îâ³ äîêàçè âèëó÷åíî, çëîâìèñíèêà çàòðèìàíî.


р10

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259)

ÂÈÇÈÒ Ê ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÓ

Óïàäîê ñèë? Ïðîâåðüòå ùèòîâèäêó / повышенное артериальное давление, учаÂðåìÿ îò âðåìåíè, ïîñëå щенное сердцебиение; / слабость и чувство íåóäà÷íîé ïîïûòêè усталости, особенно по ïîõóäåòü, çàäàåøüñÿ утрам; âîïðîñîì: ïî÷åìó íå / частые головные óõîäÿò íåíàâèñòíûå боли; êèëîãðàììû? È äèåòó / сухая кожа, ломкие ñòðîãî ñîáëþäàëà, è волосы и ногти; ñïîðòîì çàíèìàëàñü, à / физическая и умðåçóëüòàòà íåò. Îäíà èç ïðè÷èí ýòîìó - ðàçâèòèå ственная заторможенность; áîëåçíè ùèòîâèäíîé / расстройства менæåëåçû, â ïðîñòîíàðîструальной функции, äüå - ùèòîâèäêà бесплодие. ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ Заболевания щитовидной железы сегодня лидируют среди всех эндокринных патологий. Они могут стать причиной бесплодия, депрессивного состояния. Кроме того, внести свой вклад в повышение уровня холестерина крови. Дефицит или избыток гормонов щитовидной железы оказывает влияние на все системы органов. Проблемы щитовидки отражаются почти на всех процессах жизнедеятельности человека. Какие же симптомы? / нервозность, раздражительность; / потливость;

СТРАДАЕТ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 1. Гипотиреоз Сегодня самое распространенное заболевание, которое возникает из-за недостатка йода в организме, - гипотиреоз. Дефицит йода приводит к снижению функции щитовидной железы, кото-

ÈÇ-ÇÀ ÍÅÕÂÀÒÊÈ ÉÎÄÀ ÂÎÇÍÈÊÀÅÒ ÃÈÏÎÒÈÐÅÎÇ

рая начинает вырабатывать недостаточное количество гормонов. Наиболее чувствительна к гормональным сбоям нервная система. Вот почему типичные симптомы недуга - раздражительность, апатия, слабость, нарушение концентрации внимания. Также нередко начинают выпадать волосы, появляется лишний вес… Чтобы захватить из крови те крохи йода, которые в ней есть, щитовидка начинает увеличиваться в размерах. Со временем на шее образуется «зоб». 2. Гипертиреоз. Если причина развития гипотиреоза - недо-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÑÅÐÃÅÉ ÒÊÀ×ÅÍÊÎ, âðà÷-ýíäîêðèíîëîã: - Ïðè ïàòîëîãèè ùèòîâèäíîé æåëåçû î÷åíü âàæíî ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ. Óïîòðåáëÿéòå áîëüøå óãëåâîäîâ: õëåá, êðóïû, ôðóêòû. Íóæíî ïîëó÷àòü äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî êàëüöèÿ, êîòîðûé ñîäåðæèòñÿ â ìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ, áîáàõ, ðûáå, ñâåæèõ îâîùàõ è ôðóêòàõ. Êîíå÷íî, íå çàáûâàéòå î ìîðåïðîäóêòàõ. Óìåðåííûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè óëó÷øàþò ðàáîòó ñåðäöà, äûõàòåëüíîé ñèñòåìû, ìûøö è ñíèæàþò óðîâåíü õîëåñòåðèíà.

×ÒÎ ÝÒÎ ÒÀÊÎÅ?

статочное количество гормонов, то Ùèòîâèäíàÿ æåëåçà (ùèòîâèäêà) - âàæíåéøèé при гипертиреозе, наýëåìåíò ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, âûðàáàòûâàþùåé против, щитовидка выраãîðìîíû, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôèçèîëîбатывает их слишком ãè÷åñêèõ ôóíêöèé îðãàíèçìà. Îíà ðàñïîëîæåíà â много. Им страдают преïåðåäíåé ïîâåðõíîñòè øåè è ïðèêðåïëåíà ê íèæíåé имущественно женщины ÷àñòè ãîðòàíè è ê âåðõíåé ÷àñòè òðàõåè. Âûðàáàòûâà(70-80% больных). Если åò òèðîêñèí (Ò4) è òðèéîäòèðîíèí (Ò3). Ýòè ãîðìîíû Вы стали более раздраó÷àñòâóþò â îáðàçîâàíèè ýíåðãèè, ñòèìóëèðóþò îáìåí жительны и вспыльчиâåùåñòâ, ðåãóëèðóþò äåÿòåëüíîñòü ìîçãà. Ðàáîòà вы, похудели, появились ùèòîâèäêè â îñíîâíîì çàâèñèò îò ñîäåðæàíèÿ éîäà. постоянная потливость, сердцебиение, то это уже признаки повышенной удаленной щитовидной здоровья, оно поможет железой. В последнем слу- отвлечься от проблем, функции щитовидки. чае употребление гормо- лучше контролировать ЛЕЧЕНИЕ ПОД нальных препаратов ста- свою жизнь. КОНТРОЛЕМ новится обязательным на . Питайтесь чаще, но При любой патологии всю оставшуюся жизнь. маленькими порциями. щитовидной железы лечеДругое направление в . Старайтесь не проние нужно направить на лечении щитовидной же- пускать прием пищи, уменьшение функцио- лезы и профилактике ее чтобы не усиливать сланальной нагрузки на пост- заболеваний - устранение бость, усталость. радавший орган. Приме- причин, повышающих . Отдавайте предпочнение гормональных пре- функциональную нагруз- тение овощным блюдам. паратов может быть обо- ку на железу - изменение . Употребляйте меньснованным для оценки со- образа жизни, коррекции ше продуктов, содержащих животные жиры, и стояния щитовидки, под- питания и прочего. держания ее, если иное леПравильное питание больше блюд с жирами чение невозможно. А так- полезно не только для растительного происже в связи с хирургически улучшения физического хождения.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÃÅÌÎÐÐÎÉ: ÐÈÑÊÓÞÒ ÂÑÅ!

Ðóôàíîâà Àííà Àíàòîëüåâíà, âåäóùèé ïðîêòîëîã ìåäèöèíñêîãî öåíòðà «ÎÍ Êëèíèê Äíåïð»  íàøè äíè ãåìîððîé - ñàìîå ðàñïðîñòðàíåííîå ïðîêòîëîãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå. Ïî÷åìó æå âñå ìû íàõîäèìñÿ â ãðóïïå ðèñêà? Îòâåò ïðîñò - äà ïîòîìó, ÷òî ãåìîððîèäàëüíûå óçëû åñòü â îðãàíèçìå êàæäîãî ÷åëîâåêà. È êàæäûé ÷åëîâåê íà çåìëå â ñèëó ñâîåãî îáðàçà æèçíè, ïðèâû÷åê è íàñëåäñòâåííîñòè ðàñïîëîæåí ê ãåìîððîþ. Íåáîëüøîé ýêñêóðñ. Ãåìîððîèäàëüíûå óçëû - ýòî ñêëàäêè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè àíàëüíîãî êàíàëà. Âìåñòå ñ ìûøöàìè îíè îáåñïå÷èâàþò óäåðæàíèå êàëîâûõ ìàññ.  ñîñòîÿíèè ïîêîÿ ãåìîððîèäàëüíûå óçëû ó÷àñòâóþò â ïåðåêðûâàíèè àíàëüíîãî êàíàëà êèøå÷íèêà. Ïðè äåôåêàöèè áóãîðêè äîëæíû ñãëàæèâàòüñÿ, ÷òîáû íå ìåøàòü ïðîõîæäåíèþ êàëà. Êîãäà êðîâü çàñòàèâàåòñÿ â ãåìîððîèäàëüíûõ óçëàõ, ñèëüíî óìåíüøàåòñÿ êîëè÷åñòâî ïîñòóïàþùåãî â ñòåíêè âåí êèñëîðîäà. Íàëè÷èå áîëüøèõ îáúåìîâ êðîâè â âåíàõ ðàñòÿãèâàåò

è äåôîðìèðóåò ãåìîððîèäàëüíûå óçëû. Èç-çà ïîñòîÿííîãî âëèÿíèÿ äàííûõ ôàêòîðîâ ñòåíêè ãåìîððîèäàëüíûõ óçëîâ ñòàíîâÿòñÿ òîíêèìè, âîçíèêàþò íåáîëüøèå ýðîçèè, ïîçæå - ðàçðûâû, êîòîðûå è ïðèâîäÿò ê êðîâîòå÷åíèÿì. Çàñòîé âåíîçíîé êðîâè è ÷ðåçìåðíîå íàòóæèâàíèå íàðóøàþò ïîëîæåíèå ãåìîððîèäàëüíûõ óçëîâ, îíè ñïîëçàþò âíèç âñå áëèæå è áëèæå ê àíàëüíîìó îòâåðñòèþ è âïîñëåäñòâèè âûïàäàþò. Èìåííî ïîýòîìó íåêîòîðûå áîëüíûå îùóùàþò íàëè÷èå èíîðîäíîãî òåëà â çàäíåì ïðîõîäå. «Áîëåçíü ðàçâèâàåòñÿ äîâîëüíî áûñòðî, - ãîâîðèò Ðóôàíîâà Àííà Àíàòîëüåâíà, âåäóùèé ïðîêòîëîã ìåäèöèíñêîãî öåíòðà «ÎÍ Êëèíèê Äíåïð», - è, åñëè âîâðåìÿ íå îáðàòèòü íà íåå âíèìàíèå, îíà ìîæåò ðàçâèòüñÿ äî ñâîèõ êðàéíèõ ñòàäèé, êîãäà è ëå÷åíèå áóäåò çàòðóäíåíî (íî âîçìîæíî!) è ñàì ïàöèåíò áóäåò çàìó÷åí äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî áóäåò ãîòîâ íà ëþáîå, ëèøü áû òîëüêî ðàäèêàëüíîå ðåøåíèå». Íåðåäêî èìåííî â òàêîì ñîñòîÿíèè áîëüíûå ãåìîððîåì è ñîãëàøàþòñÿ íà îïåðàöèþ, êîòîðàÿ åùå íåäàâíî ñ÷èòàëàñü ÷óòü ëè íå åäèíñòâåííûì íàäåæíûì ñïîñîáîì èçáàâèòüñÿ îò áîëåçíè. Ïàöèåíò ãîòîâ íà âñå, ëèøü áû áûñòðåå ïîëó÷èòü îáëåã÷åíèå. Íî íå ñòîèò óïóñêàòü øàíñ äîñòè÷ü âûçäîðîâëåíèÿ áåç ðàäèêàëüíûõ ìåð. Ñîòíè ïàöèåíòîâ èçáåæàëè íåíóæíûõ ñòðàäàíèé, ñâÿçàííûõ ñ îïåðàöèåé, ïðîéäÿ êóðñ ëå÷åíèÿ â ìåäèöèíñêîì öåíòðå «ÎÍ êëèíèê Äíåïð» Äíåïð», ÿâëÿþùåìñÿ ôèëèàëîì Ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû. Ñïåöèàëèñòûïðîêòîëîãè «Îí Êëèíèê Äíåïð» âëàäåþò óíè-

ÏÎËÞÁÈÒÅ ÎÂÎÙÍÛÅ ÁËÞÄÀ

êàëüíûìè ìåòîäàìè ëå÷åíèÿ ãåìîððîÿ ÁÅÇ ÎÏÅÐÀÖÈÈ è ÁÅÇ ÁÎËÈ â àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ. Èìåþùàÿñÿ â êëèíèêå ñîâðåìåííàÿ òåõíè÷åñêàÿ áàçà è èçðàèëüñêèå ïðåïàðàòû ïîçâîëÿþò âðà÷àì «ÎÍ Êëèíèê Äíåïð» ïðîâîäèòü ëå÷åíèå òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïàöèåíò ïîëíîñòüþ ñîõðàíÿåò ñâîþ òðóäîñïîñîáíîñòü è ïðèâû÷íûé îáðàç æèçíè. Ðàçâå òàêîå ëå÷åíèå ìîæíî ñðàâíèòü ñ õèðóðãè÷åñêîé îïåðàöèåé?! Ðàçâå ñàìó îïåðàöèþ è âñå, ÷òî ñ íåé ñâÿçàíî - íàðêîç, íåäåëüíîå ïðåáûâàíèå â ñòàöèîíàðå, îòðûâ îò ðàáîòû è ñåìüè - ìîæíî ñðàâíèòü ñ îáû÷íûìè ïîñåùåíèÿìè âðà÷à â «ÎÍ Êëèíèê Äíåïð» è ìàíèïóëÿöèÿìè, êîòîðûå íå äîñòàâëÿþò íè áîëè, íè êàêèõ - ëèáî äðóãèõ íåïðèÿòíûõ îùóùåíèé?! Îòâåòüòå íà ýòè âîïðîñû è ïðèìèòå ñâîå ðåøåíèå! Åñëè Âàì íå õâàòàåò èíôîðìàöèè èëè Âû äî êîíöà íå âåðèòå, ÷òî îò áîëåçíè, êîòîðàÿ ìó÷àåò Âàñ âñþ æèçíü, ìîæíî èçáàâèòüñÿ áåç îïåðàöèè, íàáåðèòå íîìåð êëèíèêè. Çàïèøèòåñü íà ïðèåì ê ïðîêòîëîãó, ïðîéäèòå îáñëåäîâàíèå è óçíàéòå, ñêîëüêî ñåàíñîâ ëå÷åíèÿ ïîòðåáóåòñÿ ëè÷íî Âàì äëÿ âûçäîðîâëåíèÿ. Âîçìîæíî, äâà âèçèòà ê âðà÷ó, âîçìîæíî - âîñåìü! Ðåøàéòåñü, çâîíèòå! È áóäüòå çäîðîâû!

ÝÍÅÐÃÎËÅÄÅÍÖÛ

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ и ТРЕЩИН ПРЯМОЙ КИШКИ без боли, без госпитализации. Женщина-проктолог. Мужчина-проктолог.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ и УЛУЧШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ, увеличение частоты и продолжительности половых актов, диагностика и лечение простатита, аденомы простаты, преждевременного семяизвержения. РАДИОВОЛНОВОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ, диагностика и лечение воспалительных заболеваний, медикаментозное прерывание беременности (на сроке до 6 недель).

ИНТИМНАЯ ХИРУРГИЯ. ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА БЕЗ ГОРМОНОВ, грибковых заболеваний кожи, экземы, дерматитов; удаление кондилом, папиллом, бородавок без боли и рубцов.

ÂÊÓÑÍÎ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ Ó÷åíûå èç Íîâîñèáèðñêà ñîçäàëè ëåäåíöûýíåðãåòèêè, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü áåçîïàñíîé äëÿ çäîðîâüÿ àëüòåðíàòèâîé ýíåðãåòè÷åñêèì íàïèòêàì. Ñïåöèàëèñòû, èçó÷àÿ ñâîéñòâà àëòàéñêîãî ìåäà è ïûëüöû äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ëåêàðñòâ, îáíàðóæèëè ýíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò ýòèõ ïðîäóêòîâ. ○

ÅÂÐÎÏÓ ÏÐÎÂÅÐÈËÈ

ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ È ÔÎÁÈÈ Îêîëî 40% æèòåëåé Åâðîïû ñòðàäàþò îò ïñèõîëîãè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. Ó÷åíûå ïðîâåëè ìàñøòàáíîå èññëåäîâàíèå ñðåäè åâðîïåéöåâ. Îêàçàëîñü, ÷òî ïðèáëèçèòåëüíî 165 ìëí. ÷åëîâåê ñòðàäàþò îò ïðîáëåì ñ ïñèõèêîé. Íàèáîëåå ÷àñòî èõ áåñïîêîÿò äåïðåññèè, ôîáèè, áåññîííèöà, áîëåçíü Àëüöãåéìåðà, àëêîãîëüíàÿ çàâèñèìîñòü.


р11

КОЛО ЖИТТЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ×ÓÂÑÒÂ

«Ìóëÿ, íå íåðâèðóé!» Êàæäûé èç íàñ õîòü èíîãäà, íî èñïûòûâàåò íåïðèÿòíîå ÷óâñòâî ðàçäðàæåíèÿ. Êàê æå ñ íèì áîðîòüñÿ? Êòî-òî ïðèíèìàåò óñïîêîèòåëüíûå, êòî-òî ñòàðàåòñÿ îòâëå÷üñÿ è ïåðåêëþ÷èòüñÿ. Åñòü è òå, êîòîðûå ñðûâàþò çëî íà «ïîäâåðíóâøåìñÿ ïîä ãîðÿ÷óþ ðóêó» èëè íà÷èíàþò ïðàâèëüíî äûøàòü... ×òî äåëàòü, åñëè ðàçäðàæåíèå íå ïðîõîäèò è «îòðàâëÿåò» îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè, óçíàâàëè «Â³ñò³»

В бытовом понимании раздражение - это когда человек «срывается» по пустякам. Представьте на секунду: что-то причиняет вам боль, но вы не можете найти ее источник. Не обнаружив преграды, которая вдруг возникла на пути, мы постепенно начинаем верить в то, что окружающий мир стал злым. Здесь очень важно вовремя установить причину возникшей агрессии. При первых ее признаках спросите у себя: «Что мне на самом деле помешало?» Оглянитесь вокруг и найдите препятствие, которое появилось у вас на пути, но прошло мимо вашего сознания. Найти источник раздражения - это все равно, что найти причину боли: ситуация мгновенно разряжается, окружающая обстановка становится безопасной, вы успокаиваетесь и можете принять ситуацию спокойно.

нику, вспомнив «сверхурочные». А пока - возьмите себя в руки и постарайтесь как можно скорее сделать работу, которой нагрузил шеф. Домочадцы тем временем сами уберут или ВЫХОД ЕСТЬ постирают. Чем не повод ВСЕГДА приобщить их к домашней Ситуаций, которые раз- работе? дражают, очень много. Но есть те, что выводят из себя чаще всего. Например: / Вы поделились с коллегой хорошей идеей, а он рассказал ее начальству, / В пятницу вечером, за выдав за свою. полчаса до окончания раВыход: Конечно, сослуживец поступил некрасиво, и вы имеете полное право высказать свое негодование. Постарайтесь

СИТУАЦИЯ 2

СИТУАЦИЯ 1

ÄÐÓÆÈÒÅ Ñ ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÌÈ ÂÀÑ ËÞÄÜÌÈ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÐßÄÎÌ

ÐÅÂÍÎÑÒÜ ÎÑËÅÏËßÅÒ

«ÏÎÃÎÄÀ» ÏÎÃÎÄÀ» Â ÄÎÌÅ

бочего дня, начальник собирает всех сотрудников и объявляет, что придется поработать в выходные. А вы собирались столько всего сделать! И убрать, и постирать, и приготовить, и к маме съездить, а главное сходить с мужем на футбол. Возражать боссу, конечно, бессмысленно. Выход: Найдите в сложившейся ситуации свои плюсы. Например, когда в следующий раз вам срочно понадобится дополнительный выходной, можете спокойно объяснить ему, смело обратиться к началь- что он поступил подло. И в следующий раз будьте смелее - сами идите к шефу со своими идеями.

ÀÃÐÅÑÑÈß - ÝÒÎ ÊÎÃÄÀ ×ÅËÎÂÅÊ «ÑÐÛÂÀÅÒÑß»

Ðåâíîñòü äåëàåò äàì ñëåïûìè â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà. Ó÷åíûå âûÿñíèëè, ÷òî èç-çà ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè âî âðåìÿ ðåâíîñòè ê ìóæ÷èíå çðåíèå æåíùèí çàìåòíî óõóäøàåòñÿ. Îñîáåííî ýòî ïðîèñõîäèò â òîò ìîìåíò, êîãäà áëàãîâåðíûé îöåíèâàåò ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà.

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

или «Эта кофточка тебе не к лицу». Выход: Такие шутки могут вывести только человека не уверенного в себе. На подобные «комплименты» всегда / Вы пришли усталой с можно ответить резкосработы, а дети просят с тью, но стоит ли портить ними поиграть, погулять и отношения из - за пустят.д. ка?

СИТУАЦИЯ 3

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÂÈÊÒÎÐÈß ÃÀÂßÄÀ, ïñèõîëîã

Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðà ñîöèàëüíûõ ñëóæá äëÿ ñåìüè, äåòåé è ìîëîäåæè: - Åñëè ÷óâñòâî ðàçäðàæåíèÿ âîçíèêàåò ó âàñ ñèñòåìàòè÷åñêè, ñëåäóåò çàíÿòüñÿ êàêèì-òî ñïîðòîì èëè äåëàòü ýëåìåíòàðíûå ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ. À åñëè íåìîòèâèðîâàííàÿ àãðåññèÿ áûâàåò ðåäêî, òî òóò ìîæíî îáîéòèñü è òàê íàçûâàåìûìè «íàðîäíûìè» ñðåäñòâàìè: ïîñ÷èòàòü äî äåñÿòè, çàíÿòüñÿ äûõàòåëüíîé ãèìíàñòèêîé, ïîáèòü ïîñóäó èëè ïîäóøêó. Òàê íåãàòèâíàÿ ýíåðãèÿ âûëüåòñÿ íå íà áëèçêèõ, à íà âåùè.

ÑÑÎÐÛ ÌÅÍßÞÒ ÄÍÊ Ðîäèòåëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè ñòðåññà, îêàçûâàþò íåèçãëàäèìîå âëèÿíèå íà ñâîèõ äåòåé íå òîëüêî ïñèõîëîãè÷åñêè, íî è ôèçèîëîãè÷åñêè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê èçìåíåíèþ ïðèðîäíîãî ÄÍÊ ÷àäà. ×åì íåãàòèâíåå àòìîñôåðà â ñåìüå, òåì âåðîÿòíåå âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ ãåííîé ñèñòåìû ó ðåáåíêà, ïîñòîÿííî ñëûøàùåãî êðèêè è ññîðû ìàìû ñ ïàïîé. Êñòàòè, îòñóòñòâèå îòöà èëè íåäîñòàòîê åãî âíèìàíèÿ ñâÿçàíû ñ òðóäíîñòÿìè â õàðàêòåðå äåâî÷åê. ○

СИТУАЦИЯ 4

«ÊÈËËÅл ÐÀÇÄÐÀÆÅÍÈß Íåîáõîäèìî äàòü ôèçè÷åñêèé âûõîä ñâîåìó ðàçäðàæåíèþ. Áèòüå ïîäóøåê, ïðîáåæêà èëè ñàäîâî-îãîðîäíûå ðàáîòû, ôèçè÷åñêàÿ ðàáîòà - ñàìûé ëó÷øèé â ìèðå «êèëëåð» ðàçäðàæåíèÿ. Ïðîñòî íåâîçìîæíî çëèòüñÿ íà êîãî-òî, åñëè îäîëåâàåò ñèëüíàÿ óñòàëîñòü.

ÐÅÖÅÏÒ ÄÎËÃÎËÅÒÈß

ÓÌÍÀß ÆÅÍÀ - ÏÎÄÀÐÎÊ Ñïåöèàëèñòû ïðîâåëè èññëåäîâàíèå ñ ó÷àñòèåì 1,5 ìèëëèîíà ïàð. Îêàçàëîñü, ÷òî ÷åì óìíåå æåíà, òåì äîëüøå ïðîæèâåò åå ìóæ. À âîò îáðàòíîé ñâÿçè - âëèÿíèÿ ìóæñêîãî èíòåëëåêòà íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ñóïðóãè óñòàíîâëåíî íå áûëî. Ñïåöèàëèñòû îáúÿñíèëè òàêóþ çàêîíîìåðíîñòü: èìåííî æåíùèíà ïðèíèìàåò ðåøåíèå îòíîñèòåëüíî ïèòàíèÿ è îáðàçà æèçíè ñóïðóãîâ. ×åì ëó÷øå îíà îñâåäîìëåíà â ýòèõ âîïðîñàõ, òåì áîëåå çäîðîâûé îáðàç æèçíè âåäåò ñåìüÿ. ○

P:S Конечно, это всего лишь малая часть способов бороться с агрессией и раздражительностью. Но, начав ими пользоваться, вы сделаете свою жизнь спокойнее. Всегда помните: единственное, что мы можем контролировать, - это / Как же могут раздра- наше внутреннее спожать «неудавшиеся» шут- койствие. ки. Они портят настроение на целый день. Например: «Ты сегодня так плохо выглядишь, не выспалась?»

Выход: Помните: дети в течение дня скучают за вами. Поэтому, объясните, что вам нужно отдохнуть, но позже вы сможете уделить им внимание. Так и вам спокойно, и дети не обидятся.

ÂÐÅÌß ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ ÂÑÅ

ÐÀÍÈÌÛÅ - ÑÏßÒ ÄÎËÜØÅ Àìåðèêàíñêèå ñîöèîëîãè âûâåëè çàâèñèìîñòü õàðàêòåðà ÷åëîâåêà îò âðåìåíè åãî îòõîäà êî ñíó. Î÷åíü ðàíèìûå ëþäè ëîæàòñÿ ðàíî, äî äåñÿòè âå÷åðà. Òàêèå ëþäè ñëåãêà íàèâíû è ïî-äåòñêè ìèëû. Òå, êòî çàñûïàåò â ïðîìåæóòêå ìåæäó 22 è 23 ÷àñàìè, îòëè÷àþòñÿ îðãàíèçîâàííîñòüþ è óìåíèåì êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ è ñâîè ïîñòóïêè. Òàêèå ëþäè òðåáîâàòåëüíû, ñ íèìè íå âñåãäà ëåãêî îáùàòüñÿ. Ëþäè, îòïðàâëÿþùèåñÿ â ïîñòåëü ïîñëå îäèííàäöàòè, íî äî ïîëóíî÷è, î÷åíü ýìîöèîíàëüíû, ñóåâåðíû, ñêëîííû ïðèíèìàòü âñå áëèçêî ê ñåðäöó. À âîò îäèíîêèå íå ëîæàòñÿ ñïàòü ðàíüøå ÷àñà íî÷è. Îíè íåçàâèñèìû â ñóæäåíèÿõ è íå ëþáÿò ïðîñèòü î ïîìîùè.


р12

16 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«ÄÎÁÐÎÃÎ ÐÀÍÊÓ! ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÂÅÄÅ ÑÅÌÅÍ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ» Òàê ðîçïî÷èíàâ ñâî¿ ïåðåäà÷³ íà îáëàñíîìó ðàä³î òàëàíîâèòèé äí³ïðîïåòðîâñüêèé æóðíàë³ñò ³ ïîåò Ñåìåí Äàíèëîâè÷ Êîâàëü÷óê. Ìè é çàðàç ÷óºìî éîãî ïðèºìíèé òåïëèé ãîëîñ. Ñïîâíåíèìè òåïëà é ëþáîâ³ äî ëþäèíè ïðàö³ áóëè éîãî ìàòåð³àëè ³ â îáëàñí³é ãàçåò³ «Çîðÿ», äå â³í òàêîæ ìàâ ùàñòÿ ïðàöþâàòè. ³í áóâ ãëèáîêî çàëþáëåíèé â ñåëî, íà ðóêàõ íîñèâ ä³òåé ³ äðóæèíó, ÿê³ òàêîæ ïðÿìî ïðè÷åòí³ äî æóðíàë³ñòèêè.  éîãî ñåðö³ çàâæäè ñï³âàëà Óêðà¿íà. Ñüîãîäí³ Ñåìåíó Äàíèëîâè÷ó âèïîâíèëîñÿ á 69 ðîê³â… ³í ïî ïðàâó íàëåæèòü äî çîëîòîãî ôîíäó æóðíàë³ñòèêè Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ïàì'ÿòàºìî ³ áóäåìî ïàì'ÿòàòè! Äîçåìíèé óêë³í éîãî ñâ³òë³é ïàì'ÿò³. Äðóç³, êîëåãè, ÷èòà÷³

ÍÎÂÈÍÈ ÌÅÐ ÏÎÇÄÎÐÎÂÈÂ

ÍÀÐÎÄÆÅͲ Ç Ì²ÑÒÎÌ

Ìåð Äí³ïðîïåòðîâñüêà ²âàí Êóë³÷åíêî ïðèâ³òàâ ìàòåð³â, ÿê³ íàðîäèëè íà Äåíü ì³ñòà, 10 âåðåñíÿ. Êîæíà ðîäèíà îòðèìàëà ïî 5 òèñ. ãðí. Çàãàëîì ó ñóáîòó ìåãàïîë³ñ ïîïîâíèâñÿ 32-ìà ìàëþêàìè, ç íèõ 13 ä³â÷àòîê òà 19 õëîï÷èê³â. Òðàäèö³ÿ ï³äòðèìêè ðîäèí, ó ÿêèõ ä³òè ç’ÿâèëèñÿ íà ñâ³ò íà Äåíü ì³ñòà, áóëà çàïî÷àòêîâàíà 2008 ðîêó. ○

ÊÎËÅÃ²ß ÀÌÊÓ

ÐÎÇÃËßÍÓËÈ ÏÎÐÓØÅÍÍß

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëàñü àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè. Âîíà áóëà ïðèñâÿ÷åíà ðîçãëÿäó ñïðàâ çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ êîíêóðåíòíîãî çàêîíîäàâñòâà. ○

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

Ðàáîòà ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

˲ÊÓªÌÎÑÜ ÐÀÇÎÌ

ÑÊÀÆÈ ÃÐÈÁÊÓ «Í²» ²ç 12 ïî 16 âåðåñíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà îáëàñò³ ïðîõîäèòü Òèæäåíü ïðîô³ëàêòèêè ãðèáêîâèõ çàõâîðþâàíü. Óñ³ ìåøêàíö³ ðåã³îíó, ÿê³ ìàþòü íåäóãè òàêîãî õàðàêòåðó àáî ï³äîçðó íà íèõ, ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî ä³ëüíè÷íîãî òåðàïåâòà ÷è äåðìàòîëîãà. ϳñëÿ îãëÿäó â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïàö³ºíòà íàïðàâëÿòü íà ë³êóâàííÿ äî ì³ñüêîãî àáî îáëàñíîãî øê³ðâåíäèñïàíñåðó. Ãðèáîê - îäíà ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðîáëåì äåðìàòîëî㳿.

«ÎÒ×ÈÒÛÂÀÞÑÜ Î ÏÐÎÄÅËÀÍÍÎÌ ÍÅ ÏÅÐÅÄ ÂÛÁÎÐÀÌÈ, À ÏÎÑÒÎßÍÍλ

«Òîëüêî áëàãîäàðÿ ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè äåïóòàòñêîãî êîðïóñà ìû âåðíåì äîâåðèå æèòåëåé ê ìåñòíîé âëàñòè, âîññòàíîâèì òåñíûå ñâÿçè ñîâåòîâ è òåððèòîðèàëüíûõ ãðîìàä», - çàÿâèë íà ÕII êîíôåðåíöèè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ Àëåêñàíäð Âèëêóë. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äåïóòàòû îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ îïðàâäàþò äîâåðèå æèòåëåé Äíåïðîïåòðîâùèíû, îòäàâøèõ çà íèõ ãîëîñà íà âûáîðàõ. Êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ äåïóòàòàìè ïðåäâûáîðíûõ ïðîãðàìì ãóáåðíàòîð âîçëîæèë ëè÷íî íà ñåáÿ БЛИЖАЙШАЯ ВЛАСТЬ ДЛЯ ГОРОЖАН

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

ÏÀÌ'ßÒÀªÌÎ…

Прошло совсем немного времени, и депутаты от Партии регионов советов всех уровней заработали ответственно и эффективно, превратившись в главную, ключевую фигуру в развитии закрепленной за каждым из них территории. Конкретным и показательным примером успешной депутатской деятельности на своем избирательном округе может служить работа депутата городского совета от Партии регионов Сергея Николаева. Работающий на жилмассиве Парус, он за полгода сумел доказать, что достойно представляет интересы общественности и способен решать ее самые актуальные проблемы. В частности, было обеспечено восстановление дороги по улице Мониторной, оказана помощь школе и детскому саду, организован ремонт кровель жилых домов. - Я, как и все кандидаты от Партии регионов, шел на выборы с конкретной программой - планом работы на пять лет, - рассказывает депутат Николаев. - Следовательно, я отвечаю за ее выполнение. Отвечаю перед своими избирателями. Отвечаю пе-

«ÑÂÎÞ ÐÀÁÎÒÓ ÂÈÆÓ Â ÐÅØÅÍÈÈ ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ»

ред председателем нашей областной организации Партии регионов губернатором Александром Вилкулом. И отчитываюсь о проделанном не перед выборами, а постоянно. Свою работу, как депутата городского совета, вижу не в публичных выступлениях с мегафонами на шумных акциях, а в решении конкретных проблем жителей Днепропетровска. Для этого я нахожусь в постоянном контакте с представителями общественности, простыми людьми. Я, депутат горсовета, - самая ближайшая для горожан власть, а потому могу позитивно решать самые актуальные проблемы людей.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ Многие жители Паруса считают, что такого внимания и заботы со стороны депутатов они не встречали многие годы. - Сергей Николаев нам очень помог оперативно отремонтировать водопроводные сети школы и заменить старые окна, - считает директор школы №141 Ирина Герина. - Его финансовая помощь значительно превысила те средства, что мы получаем на эти цели из бюджета. А ведь наша школа - самая большая в районе. По инициативе депутата от Партии регионов в школе будет проводиться конкурс на лучшего ученика года, основная цель которого - повышение статуса интеллектуального, образованного человека. Николаев не только принял участие в разработке положений конкурса, но и взял-

ся обеспечить победителей ценными подарками. Символично, что общественная приемная депутата Николаева находится в здании 141-й школы и любой житель Паруса без проблем и бюрократических проволочек может напрямую обратиться к депутату, обоснованно надеясь на положительное решение своих проблемных вопросов. Благодарны депутатурегионалу и представители жилищно-коммунального хозяйства. «О таком депутате другие районы могут только мечтать! - уверена начальник КЖЭП Паруса Людмила Федчун. - Ремонт крыш, канализации, восстановление неработающих лифтов - это только малая толика проделанной при содействии депутата работы. Многие годы по улице Мониторной было проблематично проехать. Теперь же, после вмешательства Сергея Николаева, водители автомобилей не нарадуются новому дорожному покрытию. Все мы были приятно удивлены тем, как депутат от Партии регионов ставит задачи, понимает суть проблем и решает их. Действительно, этот человек на своем месте. Побольше бы таких!»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗЕМЛЯКАМИ На особом внимании у депутата Николаева, как и у любого депутата-регионала, помощь социально незащищенному населению инвалидам, сиротам, малообеспеченным семьям. Всего за полгода такую по-

мощь получили более сорока обратившихся граждан. Показателен пример семьи Гутченко, чей ребенок болен ДЦП. Депутат Николаев организовал для мальчика оздоровительную поездку в санаторий Трускавца, в результате чего у ребенка начала прослеживаться положительная динамика выздоровления. - Это первый депутат, который выслушал нас и немедленно оказал материальную помощь, - говорит мать ребенка Елена Гутченко. - Раньше я много раз обращалась к другим депутатам из различных партий, но они находили разные поводы для отказа. И только депутат из Партии регионов нас услышал и помог. - Я, как и мои коллегидепутаты из Партии регионов, ощущаю свою личную необходимость, свою причастность, свою ответственность перед земляками - жителями Днепропетровска. И у меня нет сомнения, что задекларированные в предвыборных документах Партии регионов цели будут достигнуты, а значит наш регион будет развиваться, развиваться на благо жителей города, области и всей страны! - убежден депутат Николаев. По мнению депутата от Партии регионов, настоящая работа депутатского корпуса заключается в непосредственном всестороннем изучении и решении проблем, работе в комиссиях и на сессиях. Эта работа занимает много времени, и она не так заметна, как митинги или акции протеста оппозиции. Традиционно считается, что работают только те, кто на виду. И потому судить о работе политиков по реально принесенной ими пользе избирателям еще предстоит научиться. Публичную отчетность перед жителями Днепропетровщины депутаты от Партии регионов обещают сделать постоянной практикой.


р5

МИРСЬКІ СПРАВИ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

ÏÎËÈÒÈÊÈ Â «ÏÀÓÒÈÍÅ»

Ñâÿçàííûå îäíîé Ñåòüþ

ÍÎÂÎÑÒÈ

ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕÈÍ

Óâëå÷åíèå ñîöèàëüíûìè ñåòÿìè çàõëåñòíóëî íå òîëüêî òèíýéäæåðîâ è îôèñíûé «ïëàíêòîí». Ñ íåäàâíèõ ïîð Òâèòòåð, Ôåéñáóê, ÂÊîíòàêòå è Æèâîé æóðíàë àêòèâíî èñïîëüçóþò ïðåäñòàâèòåëè ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû êàê çàðóáåæíîé, òàê è îòå÷åñòâåííîé. Ïðîâåäÿ íåñêîëüêî ÷àñîâ âî «âñåìèðíîé ïàóòèíå», ìû âûÿñíèëè, î ÷åì è â êàêèõ ñîöñåòÿõ ïèøóò óêðàèíñêèå ïîëèòèêè САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ - ФЕЙСБУК Наибольшей популярностью у политиков, пожалуй, пользуется Фейсбук. Арсений Яценюк, например, здесь частый гость. Как правило, он оставляет у себя на «стене» короткие сообщения - поздравления с праздниками, патриотические призывы (например, «Тримаймо кулаки за Кличків»), а также вкратце информирует интернет-сообщество о своей деятельности. К слову, «друзей» у политика - более 4,5 тысяч. Интересно, что накануне президентских выборов 2010 года Арсений Яценюк активно вел так называемый Живой журнал, где дискутировал со своими предполагаемыми избирателями. Однако после того, как его страничка в LiveJournal подверглась хакерской атаке, прессслужба «Фронту змін» сообщила, что «было принято решение о закрытии» ресурса. Активно представлен в соцсетях и Сергей Тигипко. В Фейсбуке регулярно появляются сообщения о его активной деятельности на политической арене, а ВКонтакте действуют множество официальных и неофициальных групп для поддержки и пропаганды политика. Многие

ÎÒÖÎÂÑÊÀß ÏÐÈ×ÓÄÀ

ÑÅÒÅÂÎÅ ÈÌß

ÏÅÐÂÛÅ Â ÓÊÐÀÈÍÅ пользователи этого сайта часто получают приглашения «вступить в группу» и «подписаться на обновления» для того, чтобы получать самые свежие новости о том, что делает политик.

ÊËÈ×ÊÎ ÎÁÙÀÅÒÑß Â ÆÆ А вот Михаил Бродский - большой любитель Твиттера и Живого журнала. Собственно, Твиттер Михаил Юрьевич использует в основном для того, чтобы рекламировать свои записи в ЖЖ, где скандально известный политик регулярно пишет «на злобу дня». К слову, его блог достаточно рейтинговый - количество виртуальных «френдов» достигает почти 2,5 тысяч.

жество фотографий - Глава правительства на природе, в гостях в школе, на заседании. А вот пишет Николай Азаров только о работе. Как утверждает его пресс-секретарь, Премьер лично читает все сообщения и придумывает текст, хотя печатает - другой человек. Виталий Кличко активно работает не только на ринге, но и в общественнополитической сфере. Титулованный боксер ведет собственный блог на популярном сайте «Украинская правда», а с недавнего времени также делает записи в LiveJournal. В отличие от большинства украинских политиков, Виталий пишет не только о политической работе или бок-

Äíåïðîïåòðîâñê ñòàë ïåðâûì óêðàèíñêèì ãîðîäîì, êîòîðûé îòêðûë îôèöèàëüíóþ ñòðàíèöó «ÂÊîíòàêòå». Íà «ïîðòàëå» îáëàñòíîãî öåíòðà ïîëüçîâàòåëè ìîãóò ïîäïèñàòüñÿ íà îáíîâëåíèÿ è â ñâîåé ëåíòå ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñâåæèìè íîâîñòÿìè, ôîòî è âèäåî ãîðîäà. Çäåñü, íàïðèìåð, óæå åñòü áîëüøå äåñÿòêà ôîòîàëüáîìîâ è âèäåîîáðàùåíèå Èâàíà Êóëè÷åíêî. Ñòðàíèöà Äíåïðîïåòðîâñêà íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: vkontakte.ru/ dnepropetrovsk.

ÏÐÅÌÜÅÐ ËÈ×ÍÎ ×ÈÒÀÅÒ ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÀÊÒÈÂÍÛÅ «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» Êàê îòìå÷àþò âëàäåëüöû ñàéòà «Îäíîêëàññíèêè.ðó», ïðè îáùåì ÷èñëå ðåãèñòðàöèé áîëåå 100 ìèëëèîíîâ, ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ñâîé ïðîôèëü àêòèâèðîâàëè 71 130 783 ÷åëîâåêà. Ýòà ñîöèàëüíàÿ ñåòü ÿâëÿåòñÿ âòîðîé ïî ïîïóëÿðíîñòè â Ðîññèè, óñòóïàÿ òîëüêî «ÂÊîíòàêòå». Ïî ñòàòèñòèêå TNS íà âåñíó 2011 ãîäà, ñàéò ïîñåùàëè áîëåå 18 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê åæåìåñÿ÷íî. ○

се. Его блог рейтинговый и «читабельный», здесь много эксклюзивных фотографий, рассказы о семье, поездках, любимых музыкантах. Заметно, что Кличко уже не гонится за признанием, а просто хочет рассказать людям о себе - пусть даже так, виртуально.

ÁÅÇ ÊÎÍÒÀÊÒÀ

ÏÐÎÄÀË ÀÊÖÈÈ

ÑÀÌÛÅ «ÊÐÓÒÛÅ»

Äíåïðîïåòðîâñêèå ïîëèòèêè òàêæå èäóò â íîãó ñî âðåìåíåì. Òàê ìýð îáëàñòíîãî öåíòðà Èâàí Êóëè÷åíêî ïðåäñòàâëåí ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ïîïóëÿðíûõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. È õîòÿ ñòèëü èçëîæåíèÿ èíôîðìàöèè íà åãî ñòðàíè÷êàõ ñêîðåå äåëîâîé, ÷åì äðóæåñêèé, ãîðîæàíå âñå æå ïîñåùàþò àêêàóíòû ãîðîäñêîãî ãîëîâû. Òàêæå íà Ôåéñáóêå åñòü ñòðàíè÷êà äåïóòàòà ãîðñîâåòà Àíäðåÿ Ïàâåëêî.

ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ

ÃÎÐÎÄ ÎÍ-ËÀÉÍ

ÌÝÐ ÏÈØÅÒ Â ÄÅËÎÂÎÌ ÑÒÈËÅ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» Ïàâåë Äóðîâ ïðîäàë ñâîè àêöèè çà 111 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Ïîêóïàòåëåì ñòàë õîëäèíã Mail.Ru Group. Ðàíåå åãî ãëàâà Äìèòðèé Ãðèøèí îôèöèàëüíî çàÿâèë î öåëåñîîáðàçíîñòè îáúåäèíåíèÿ ïðèíàäëåæàùèõ åìó ñîöèàëüíûõ ñåòåé «Îäíîêëàññíèêè» è «ÂÊîíòàêòå».

НЕ ПОЛИТИКОЙ ЕДИНОЙ Зарегистрирован на Фейсбуке и Премьер-министр Украины Николай Азаров. Желающие могут найти на его страничке мно-

Äîâîëüíî íåîáû÷íîå èìÿ - Ôåéñáóê - äàë ñâîåé äî÷åðè æèòåëü Åãèïòà. Òàêèì îáðàçîì ìóæ÷èíà õîòåë âûðàçèòü ñâîþ áëàãîäàðíîñòü çà òó ðîëü, êîòîðóþ ñîöèàëüíàÿ ñåòü ñûãðàëà â åãî æèçíè. Ïîëíîå èìÿ äåâî÷êè - Ôåéñáóê Äæàìàëü Èáðàõèì. Êàê ñîîáùàþò çàðóáåæíûå èçäàíèÿ, äðóãèå ðîäñòâåííèêè îñòàëèñü âåñüìà äîâîëüíû ñòîëü íåîáû÷íûì èìåíåì ðåáåíêà. Èíòåðåñíî, ÷òî â Åãèïòå íàñ÷èòûâàåòñÿ ïÿòü ìèëëèîíîâ ïîëüçîâàòåëåé Facebook- áîëüøå, ÷åì â ëþáîé äðóãîé ñòðàíå Áëèæíåãî Âîñòîêà.

ТРИСТА ПОД «БЕНТЛИ»

ÂÏÅÐÅÄÈ - ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ

Этим летом одним из самых популярных политиков в соцсетях стал Роман Ландик. Правда, «деятельность» депутата, похоже, никого уже не волнует. И все-таки его странички на «Одноклассниках» и ВКонтакте бьют все рекорды посещаемости. Достаточно сказать, что под фотографией Ландика на фоне роскошного автомобиля «Бентли» - более 300 комментариев. При этом, официальных «друзей» у Романа - всего 9, то есть посещает он свою страничку нечасто. Может, оно и к лучшему. Во всяком случае, вряд ли он с радостью прочитал бы, что о нем пишут избиратели.

Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëà ñîöèàëüíàÿ ñåòü Badoo, îïðîñèâøàÿ áîëåå 30 òûñ. ëþäåé â 15 ðàçíûõ ñòðàíàõ. Ìû âñå âðåìÿ ñëûøèì îá àíòèàìåðèêàíèçìå, îäíàêî çàáûâàåì î òîì, ñêîëüêî ëþäåé ïî âñåìó ìèðó âñåðüåç ñ÷èòàþò, ÷òî àìåðèêàíöû - ñàìàÿ «êðóòàÿ» íàöèÿ â ìèðå. Íà âòîðîì ìåñòå îêàçàëèñü áðàçèëüöû. Ñàìûìè «êðóòûìè» åâðîïåéöàìè ñòàëè èñïàíöû - çà íèìè òðåòüÿ ñòðî÷êà ðåéòèíãà.


р6

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

ÂÅËÎÑÈÏÅÄ ÄËß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ² 15 ñåíòÿáðÿ 1801 ãîäà Àëåêñàíäðó I ïðåäñòàâèëè ïåðâûé â ìèðå âåëîñèïåä. Åãî èçîáðåòàòåëü - óðîæåíåö Ïðèêàìñêîé çåìëè Åôèì Ìèõååâè÷ Àðòàìîíîâ, êðåïîñòíîé Ïîæâèíñêîãî çàâîäà. Âåëîñèïåä áûë æåëåçíûì, èìåë âèä äâóõêîëåñíîé òåëåæêè, à ïåðåäíåå êîëåñî - ïî÷òè â òðè ðàçà áîëüøå çàäíåãî. Êîíñòðóêöèÿ ñàìîêàòà îêàçàëàñü íàñòîëüêî ïðî÷íà, ÷òî ìàñòåð ñîâåðøèë íà íåì íåëåãêîå ïóòåøåñòâèå (ñî ñêîðîñòüþ 10 êì/÷) îò Óðàëà äî Ïåòåðáóðãà íà êîðîíàöèþ Àëåêñàíäðà I. ○

«ÑËÓØÀÉÒÅ! ÃÎÂÎÐÈÒ ÌÎÑÊÂÀ!» 17 ñåíòÿáðÿ 1922 ãîäà â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ðàäèîêîíöåðò.  ýòîò äåíü âïåðâûå ïðîçâó÷àëè ñëîâà: «Ñëóøàéòå! Ãîâîðèò Ìîñêâà!». Îòêðûâàëà ïåðâûé â èñòîðèè ïîñëåðåâîëþöèîííîé Ðîññèè ðàäèîêîíöåðò ïåâèöà Íàäåæäà Îáóõîâà èñïîëíåíèåì ðîìàíñà «Íå èñêóøàé ìåíÿ áåç íóæäû».  íåì òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå àðòèñòû Áîëüøîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà Àíòîíèíà Íåæäàíîâà, Êñåíèÿ Äåðæèíñêàÿ, Âàñèëèé Êà÷àëîâ è äðóãèå èçâåñòíûå èñïîëíèòåëè. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÑÎÇÄÀËÈ ÖÐÓ 18 ñåíòÿáðÿ 1947 ãîäà â ÑØÀ ñîçäàíî Öåíòðàëüíîå ðàçâåäûâàòåëüíîå óïðàâëåíèå (ÖÐÓ). Åãî ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ - ñáîð è àíàëèç èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè èíîñòðàííûõ ïðàâèòåëüñòâ, îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí. ÖÐÓ - îñíîâíîé îðãàí âíåøíåé ðàçâåäêè ÑØÀ.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Àòìîñôåðíûå ÷óäîâèùà ïëàíåòû ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Òàê ãîâîðÿò îá óðàãàíàõ. Ïî ðàçðóøèòåëüíîé ñèëå îíè ñðàâíèìû ñ çåìëåòðÿñåíèÿìè: ñíîñÿò äîìà, ïîâðåæäàþò ìîñòû è äîðîãè, îïóñòîøàþò ïîëÿ è, ñàìîå ñòðàøíîå, çàáèðàþò ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè.  êîíöå àâãóñòà íûíåøíåãî ãîäà æåðòâîé íåíàñûòíîé ñòèõèè â î÷åðåäíîé ðàç ñòàëà Àìåðèêà опустошающие сушу У берегов Мартии вызывающие бурники ураган опрокиЕжегодно в мире ное волнение морнул 40 кораблей франнаблюдают до 80 ура- ской воды. цузского флота, учаганов или тропичес- ВЕЛИКИЕ ствующего в войне за ких циклонов. Наибо- И УЖАСНЫЕ независимость США лее активны они с История изуче- (погибли 4 тыс. солиюня до конца нояб- ния смертоносных дат). В порту Кастри ря, особенно в Атлан- североатлантичес(о-в Сент-Люсия) огтике, так что сейчас ких тропических ромные волны и самый разгар сезона. циклонов начинаетштормовой нагон На Дальнем Востоке и ся с Великого урагаводы уничтожили в Юго-Восточной на, известного еще британский флот, а Азии циклоны назы- как Сан-Каликсто II. на Гренаде - корабли вают тайфунами, а в 10 октября 1780 г. он голландцев. На остСеверной и Южной обрушился на Малые ровах были разрушеАмерике - ураганами, Антильские острова ны почти все здания. по имени индейского бога ветров Хуракана. Природа этого атмосферного «лиха» до сих пор окончательно не изучена. Колыбель ураганов перегретая океаническая поверхность. Над ней начинается сильное восходящее движение воздуха. В центре - «глаз», вокруг которого теплый воздух закручивается спиралью, подгоняемый силой ветра Карибского моря. Из- Предположительно до 320 км/час! «Глаз» вестно, что первым погибли от 22 до 27 свободен от облаков, на его пути оказался тыс. человек. В цечего не скажешь о са- о-в Барбадос: по со- лом, в списке жертв мом урагане. Его со- хранившимся свиде- «рекордных» урагапровождают мощ- тельствам очевидцев нов, которые в разные облака, грозы, ветер оглушительно ные годы терроризиливни с огромным «ревел», сдирая кору ровали американколичеством осадков с деревьев, прежде ский континент, - бо(до 1000 мм в сутки), чем все их повалить. лее 100 тыс. человек.

ГЛАЗ ТАЙФУНА

ÓÙÅÐÁ ÎÒ ÀÉÐÈÍ ÎÖÅÍÈÂÀÅÒÑß Â 10 ÌËÐÄ. ÄÎË.

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÓÐÀÃÀÍÍÎÃÎ ÂÅÒÐÀ ÄÎ 320 ÊÌ/×ÀÑ ЧАЩЕ АТАКУЮТ «ДАМЫ» До недавнего времени синоптики присваивали ураганам, в основном, женские имена, но после бурных протестов феминисток в компании Флоры, Фифи, Изабель, Вилмы и Катрины появились Гилберт, Айк, Эндрю,

бедствия объявили Вашингтон и НьюЙорк - были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. Сегодня можно говорить, что, добравшись до Нью-Йорка, ураган подрастерял силы, но без жертв не обошлось: погибли 52 человека, 44 - в США. По предварительным данным, на ликвидацию ущерба от стихийного бедствия американцам понадобится около 10 млрд. долларов.

ТРЕВОЖНОЕ ОЖИДАНИЕ Практически сразу после отступления

ÑÀÌÛÉ «ÓÁÎÉÍÛÉ» ÓÐÀÃÀÍ 12 íîÿáðÿ 1970 ã. íà ïîáåðåæüå Áàíãëàäåø â ðàéîíå Áõîëà (äåëüòà Ãàíãà) íåîæèäàííî îáðóøèëèñü âåòðû, ñêîðîñòü êîòîðûõ äîõîäèëà äî 240 êì/÷àñ, è 15- ìåòðîâàÿ ïðèëèâíàÿ âîëíà. Ïî ðàçëè÷íûì îöåíêàì ïîãèáëè îò 500 òûñ. äî 1 ìëí. ÷åëîâåê. Митч, Флойд и Иван, также впечатляющие количеством погибших и суммами материального ущерба. И все же, последнее слово осталось за «дамой»: в конце августа несколько американских штатов серьезно пострадали от нашествия урагана Айрин. Огромные территории оказались затопленными. Миллионы американцев остались без света и продуктов питания. Не работали аэропорты, прервалось железнодорожное сообщение. Ураган вплотную подошел к одной из крупнейших военных баз в Норфолке. Зоной

Айрин синоптики предупредили о надвигающихся на Штаты тропических ураганах Хосе, Ли и Кате. Особую тревогу поначалу вызывал Ли. Добравшись до США, он «ослабел», но, тем не менее, залил дождями и наводнениями штаты Луизиану, Миссисипи, Алабаму, а заодно вызвал сильные торнадо. Не спускали глаз и с Кати. Сформировавшись у африканских берегов, ураган отправился на северо-запад, провоцируя возникновение цунами у берегов США, на Антильских и Бермудских островах. В общем, расслабление американцам до конца сезона ураганов не светит.


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.09.2011 ð. ¹ 71 (1259) ○

ÓËÈ×ÍÛÉ È ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÉ

ëîãó ìàøèíà ïðåäñòàâèòåëüñêîãî êëàññà ïîêà ÿâíî íå ïî êàðìàíó. Òåì áîëåå, ÷òî õîááè, ïðîñëàâèâøåå Âàñèëèÿ åäâà ëè íå íà âñþ Åâðîïó, â Óêðàèíå ïîêà íå äàåò äàæå ìèíèìàëüíûõ ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ… ПЯТЬ ВМЕСТО ДВАДЦАТИ

На украинских соревнованиях велосипедистэкстремал добился всего, чего только можно. Вот, к примеру, в День Независимости выиграл турнир по BMX в Киеве. Правда, условия проведения соревнований в нашей стране по европейским меркам не дотягивают даже до уровня средней «любительщины». О настоящем профессионализме и говорить не приходится. «Как правило, чемпионаты по BMX проходят в скейтпарках, в которых установлены специальные

СИДЕНИЕ ДЛЯ КРАСОТЫ Даже неопытный обыватель вряд ли спутает велосипед для экстремального катания с любым другим. В нем очень низкое, специфическое сиденье, созданное, скорее, для красоты, чем для функционального использования, ведь настоящие экстремалы всегда катаются стоя. По украинским меркам, Василий, несомненно, «крутой» райдер. Его велосипед - спонсорский, стоимостью более тысячи долларов. Такую роскошь обычные любители BMX, как правило, себе не могут позволить.

ЛЮБИМОЕ МЕСТО Сегодня велосипедисты-экстремалы облюбовали неровности и парапеты на улицах города. Любимое место - площадка у ТЦ

ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ

«Дафи» и, конечно же, Набережная, на которой BMX-еры буквально «живут» в летние месяцы. По словам Василия, это экстремальное увлечение с каждым днем становится все популярнее, и даже возможные травмы не пугают любителей покататься «погорячее». Но и польза от катания на BMX очевидна. Развитые мышцы спины, ног, умение концентрироваться в нужный момент. «Ради интереса пробовать по-

Ñ «ÏÎÐÒÓ» ØÓÒÊÈ ÏËÎÕÈ Ãðóïïîâîé ýòàï Ëèãè ÷åìïèîíîâ íà÷àëñÿ äëÿ ôóòáîëèñòîâ äîíåöêîãî «Øàõòåðà» ïîðàæåíèåì. 13 ñåíòÿáðÿ «ãîðíÿêè» ïðîèãðàëè íà âûåçäå ïîðòóãàëüñêîìó «Ïîðòó» ñî ñ÷åòîì 2:1. Íåñìîòðÿ íà æåñòî÷àéøèé ïðåññèíã è èãðîâîå ïðåèìóùåñòâî ïîðòóãàëüöåâ èìåííî «Øàõòåð» ïåðâûì îòêðûë ñ÷åò - íà 12-é ìèíóòå îòëè÷èëñÿ Àäðèàíî. «Ïîðòó» æå âûøåë âïåðåä áëàãîäàðÿ ãîëó Õàëêà (28 ìèí.) è Êëåáåðà (51 ìèí.). Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî äîí÷àíå äîèãðûâàëè ìàò÷ âäåâÿòåðîì - â êîíöå ïåðâîãî òàéìà óäàëèëè Ðàêèöêîãî, à â êîíöå âòîðîãî - ×èãðèíñêîãî.

вторить экстремальные трюки на обычном велосипеде никому не рекомендую. - Но если вы желаете действительно погрузиться в мир адрена-

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ: BMX (îò àíãë. bicycle motocross, ãäå cross ñîêðàùåííî çàïèñûâàåòñÿ êàê X) - îäíà èç äèñöèïëèí âåëîñèïåäíîãî ñïîðòà. Äëÿ íåå èñïîëüçóåòñÿ îäíîèìåííûé òèï âåëîñèïåäà. Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ: «ôëåòëåíä» (òàíöû íà âåëîñèïåäå íà ðîâíîé ïîâåðõíîñòè), «âåðò» - â êîòîðîì BMX'åð êàòàåòñÿ â U-îáðàçíîì ñòðîåíèè (ðàìïå). Ïðè «äåðòå» èäåò âûïîëíåíèå òðþêîâ íà ãðóíòîâîé òðàññå ñ âûñîêèìè õîëìàìè, à â «ñòðèòå» âûïîëíÿþòñÿ òðþêè â ãîðîäñêèõ óñëîâèÿõ ñ ïðèñóùèìè ìåãàïîëèñó ïðåïÿòñòâèÿìè. «Ïàðê» æå - ýòî ìåñòî, ãäå íàõîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ïðåïÿòñòâèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âûïîëíåíèÿ òðþêîâ (ãðàíè, âûëåòû, òðàìïëèíû, ïåðèëà, òðàïåöèè è ò. ä.). лина - покупайте специальный велосипед, обучайтесь и взлетайте!» - рекомендует Василий Лукьяненко.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1257

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÊÀÒÀÞÒÑß ÑÒÎß

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÂÌW? Íåò, BMX! перила, рампы, трамплиßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕÈÍ, ны, - рассказывает ВасиÔÎÒÎ ÈÇ ËÈ×ÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ лий. - Каждому велоэкстÂÀÑÈËÈß ËÓÊÜßÍÅÍÊÎ ремалу дается полторыÑâîé âûáîð â ïîëüçó две минуты, чтобы покаýêñòðåìàëüíîãî âåëîêà- зать свое мастерство. òàíèÿ 19-ëåòíèé Âàñèëèé Высококлассные спортËóêüÿíåíêî ñäåëàë åùå смены успевают «втисøåñòü ëåò íàçàä. Âïðîнуть» в свое выступле÷åì, îò àâòî èçâåñòíîãî ние более 20 трюков, в то íåìåöêîãî ïðîèçâîäèòå- время, как наши, украинëÿ îí òîæå íå îòêàçàëñÿ ские BMX-еры, - всего áû. Íî ñòóäåíòó-ìàðêåòî- пять-десять».

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

ÔÀÊÒ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

ЧЕТВЕР, 15 ВЕРЕСНЯ 2011 РОКУ № 71 (1259)

«Ìàéäàíñåðû» Ðîâíî ïîä îïåêîé çàéöà ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Âàì ïðèäåòñÿ îòäàâàòü ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè íàìíîãî áîëüøå âðåìåíè è ñèë, ÷åì îáû÷íî, íî âìåñòå ñ òåì ïîðàäóåò ôèíàíñîâàÿ äèíàìèêà - âàøè äîõîäû çàìåòíî âîçðàñòóò. Ïîñòàðàéòåñü ðàñïîðÿäèòüñÿ èìè ñ óìîì. Íè â êîåì ñëó÷àå íå äîâåðÿéòå ìàëîçíàêîìûì ëþäÿì ñâîè è ÷óæèå òàéíû, ýòî ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïðîòèâ âàñ. ТЕЛЕЦ Íåäåëÿ óäà÷íà äëÿ êðóïíûõ ïîêóïîê, èíâåñòèöèé è êàïèòàëîâëîæåíèé.  ñêîðîì âðåìåíè âàñ æäåò ñþðïðèç, îëèöåòâîðÿþùèé èñêðåííåå ïðèçíàíèå. Âûõîäíûå ëó÷øå âñåãî ïîñâÿòèòü àêòèâíûì âèäàì îòäûõà èëè ïðîâåñòè èõ íà ïðèðîäå â êîìïàíèè äðóçåé. БЛИЗНЕЦЫ Áûñòðûé ðàñõîä ñáåðåæåíèé ìîæåò ïðèâåñòè ê âðåìåííîìó áåçäåíåæüþ. Îäíàêî çà óáûòêè íå âîëíóéòåñü, èõ áûñòðî êîìïåíñèðóþò ïàðòíåðû. Åñëè æå ñèòóàöèÿ íå èçìåíèòñÿ, ïðèäåòñÿ ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû. Óìåíèå âûõîäèòü èç êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé î÷åíü ïîìîæåò âàì. Äðóæåñêèå êîíòàêòû íà ýòîé íåäåëå ñóùåñòâåííî óêðåïÿòñÿ. РАК Â íà÷àëå íåäåëè ïðîãíîçèðóåòñÿ ðîñò ïðîôåññèîíàëüíîé àêòèâíîñòè. Âû ñ ëåãêîñòüþ ðàçáåðåòåñü â ñàìûõ òðóäíûõ çàäà÷àõ, íàéäåòå îáùèé ÿçûê ñ ïàðòíåðàìè è ñîñëóæèâöàìè. Ñðåäà è ÷åòâåðã õîðîøè äëÿ íà÷àëà ðåìîíòà â äîìå èëè êðóïíûõ èçìåíåíèé â äèçàéíå âàøåé êâàðòèðû. Ñòàðøèå ðîäñòâåííèêè ïîòðåáóþò ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ, ÷òî áóäåò âàñ î÷åíü íåðâèðîâàòü. Ëþáèòå ñâîèõ äîìàøíèõ òàêèìè, êàêèå îíè åñòü. ЛЕВ Íåðâîçíîñòü è èçëèøíÿÿ àãðåññèâíîñòü ìîãóò íàâðåäèòü ïðîôåññèîíàëüíûì êîíòàêòàì. Ñòîèò áûòü íåìíîãî ñäåðæàííåå è äèïëîìàòè÷íåå.  ôèíàíñîâîì ïëàíå íåäåëÿ íåïëîõà - ýòî âðåìÿ äëÿ ïîêóïîê, êîòîðûå äàâíî ïëàíèðîâàëèñü, íî äîëãîå âðåìÿ îòêëàäûâàëèñü. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå äîìà, ïîäàëüøå îò øóìíûõ êîìïàíèé è óâåñåëèòåëüíûõ çàâåäåíèé. ДЕВА Íà ðàáî÷åì ìåñòå â ýòîò ïåðèîä ìîæåò íàïîìíèòü î ñåáå äàâíî çàáûòàÿ, íåðåøåííàÿ ïðîáëåìà. Çàíèìàÿñü åþ, ïîñòàðàéòåñü íå ñóåòèòüñÿ è íå ñïåøèòü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü íîâûõ îøèáîê. Ñåðåäèíà íåäåëè áëàãîïðèÿòíà äëÿ ðåçêîãî êàðüåðíîãî ðûâêà è ñàìîðåàëèçàöèè. ×òîáû îêàçàòüñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ, ïåðåñìîòðèòå ñâîè âçãëÿäû íà îáùåñòâî è â öåëîì íà æèçíü.

ВЕСЫ Íåñòàáèëüíàÿ ñèòóàöèÿ è êîíôëèêòû íà ðàáî÷åì ìåñòå íåãàòèâíî ñêàæóòñÿ íà âàøåì çäîðîâüå. Ïîñòàðàéòåñü âåñòè ñåáÿ ñïîêîéíåå è áûòü ñòðåññîóñòîé÷èâåå. Âåäü ê êîíöó íåäåëè ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó. Ïðèçíàéòåñü â ïðîñòóïêå â øóòëèâîé ôîðìå, è ýòî áóäåò æåëàííîé ïðàâäîé - òîé, êîòîðóþ õîòÿò óñëûøàòü áëèçêèå ëþäè. Îòäîõíèòå íà ïðèðîäå, âäàëè îò öèâèëèçàöèè. СКОРПИОН Ñêîðïèîíàì íà ýòîé íåäåëå ïðåäñòîèò â êîðíå èçìåíèòü ñâîè ïëàíû.  äåíåæíûõ âîïðîñàõ ïðèäåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñåáÿ. Ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü íåíóæíûõ ïîêóïîê è ðèñêîâàííûõ àôåð. Õîòÿ, âîçìîæíî, èìåííî ýòî âàì è çàõî÷åòñÿ ñäåëàòü ëüâèíàÿ äîëÿ äåíåã óéäåò íà ðàçâëå÷åíèÿ. СТРЕЛЕЦ Â êàðüåðíîì ïëàíå âû ñìîæåòå ìíîãîãî äîáèòüñÿ. Ñòîèò ïðèãîòîâèòüñÿ ê íîâûì äîñòèæåíèÿì â æèçíè. Åñëè âû èñêàëè èñòî÷íèê äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà, òî â íà÷àëå íåäåëè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ øàíñ îñóùåñòâèòü ñâîè ìå÷òû. Ñêîðåå âñåãî, âàì ïîñòóïèò íåîæèäàííîå è î÷åíü âûãîäíîå ïðåäëîæåíèå. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå ñ äåòüìè èëè íàâåñòèòå ðîäèòåëåé, êîòîðûå î÷åíü ïî âàì ñîñêó÷èëèñü. КОЗЕРОГ Íåäåëÿ ïëîäîòâîðíà äëÿ êàðüåðíîãî ðîñòà, ïðîñüá î ïîâûøåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïðè æåëàíèè âû äàæå ìîæåòå ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû íà íîâîå, âîò òîëüêî òùàòåëüíî îáäóìàéòå ðåøåíèå, ÷òîáû íå áûòü â óáûòêå. Âûõîäíûå äíè õîðîøè äëÿ íàëàæèâàíèÿ ëè÷íûõ êîíòàêòîâ è âñòðå÷ ñ èíòåðåñóþùèìè âàñ ëþäüìè. ВОДОЛЕЙ Íà ðàáî÷åì ìåñòå âñå áóäåò ñïîêîéíî. Âû ñìîæåòå äîêàçàòü ñâîè ëèäåðñêèå êà÷åñòâà, âåðíóâ àâòîðèòåò ñðåäè êîëëåã è ïàðòíåðîâ.  ýòîò ïåðèîä ìíîãèå ëþäè áóäóò ïðèñëóøèâàòüñÿ ê âàøèì ñîâåòàì, à âàøè ðàñïîðÿæåíèÿ áóäóò âûïîëíÿòüñÿ áåñïðåêîñëîâíî. Òîëüêî íå ñòîèò ïåðåãèáàòü ïàëêó. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå â õîðîøåé êîìïàíèè ñòàðûõ çíàêîìûõ. РЫБЫ Íàïðÿæåííàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ äîñòàíåòñÿ Ðûáêàì. Îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ ïðåäåëüíàÿ àêêóðàòíîñòü è âíèìàòåëüíîñòü. Ïîñòàðàéòåñü íå ññîðèòüñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì. Ñ ôèíàíñàìè íå âîçíèêíåò îñîáûõ òðóäíîñòåé. Äåíåã áóäåò õâàòàòü äàæå áåç ðåæèìà ýêîíîìèè. Ìåíüøå íåðâíè÷àéòå è áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëèòå çäîðîâüþ. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Íà òåëåêàíàëå Èíòåð ñòàðòîâàë «ÌÀÉDÀÍ’S. Âòîðîé ñåçîí». «Â³ñò³» óæå ðàññêàçûâàëè î õîðåîãðàôàõ Äíåïðîäçåðæèíñêà è Õàðüêîâà. Ñåãîäíÿ - èíòåðâüþ ñ Àëèñîé Çàéöåâîé. Ðàíüøå îíà áîðîëàñü çà çâàíèå òàíöåâàëüíîé ñòîëèöû äëÿ ñâîåãî ðîäíîãî ãîðîäà Íèêîëàåâà, à òåïåðü âåäåò ê ïîáåäå Ðîâíî ОТ РОВНО «ПАХНЕТ» ТВОРЧЕСТВОМ - Алиса, почему Вы решили опять принимать участие в шоу? - Я влюбилась в «МАЙDАН’S». Без сомнений, это самое грандиозное шоу, которое я видела. Спасибо Интеру, что пригласили меня еще раз! Это такое счастье - видеть, как огромная масса людей под твоим руководством танцует, как один организм. И ты понимаешь, что у всех одна цель - добиться победы родного города. Обещаю делать все возможное, чтобы миссия Ровно была выполнена. - Чем привлек Вас город Ровно и его жители? - До проекта я никог-

«ß ÂËÞÁÈËÀÑÜ Â «ÌÀÉDÀÍ’S»

да не была в Ровно. Но теперь я там частый гость. Очень красивый и гостеприимный город. От него «пахнет» творчеством, а еще там классно танцуют. Я выбрала Ровно, потому что он инициативный. Ровенчане сами организовали местный конкурс «МАЙDАН’S» - и это без помощи организаторов шоу. Я очень ценю в людях такие порывы!

манде с головы до ног «горел» только одним - победить в «МАЙDАН’S». Тогда это будет настолько мощный энергетический комок, что у «высших» сил просто не останется вы-

ТАЛИСМАН КОМАНДЫ - Алиса, как Вас встречали «подопечные» в Ваш первый приезд в Ровно? - Первый визит состоялся как раз в мой день рождения. Поэтому уже на вокзале меня встречали около сотни человек с подарками, воздушными шарами и цветами. Среди подарков был огромный плюшевый розовый заяц, которого мы «назначили» талисманом нашей команды. - Как будете идти к победе? - Знаете, важно, чтоб каждый человек в ко-

À ÂÛ ÇÍÀËÈ? Àëèñà Çàéöåâà áûëà ó÷àñòíèöåé øîó-áàëåòà «Âàáàíê».  åãî ñîñòàâå îíà ðàáîòàëà íà òàêèõ ïðîåêòàõ, êàê «Òàíöû ñî çâåçäàìè», «Øàíñ», «Çîëîòàÿ øàðìàíêà», «Ïåñíÿ ãîäà», «Ôàáðèêà çâåçä» è «Øîóìàíèÿ». Þíàÿ òàíöîâùèöà è õîðåîãðàô òàêæå ñîòðóäíè÷àëà ñ Äìèòðèåì Êîëÿäåíêî, Ôèëèïïîì Êèðêîðîâûì, Ñåðãååì Çâåðåâûì, Àëåêñàíäðîì Ïîíîìàðåâûì, Íàäåæäîé Ìåéõåð-Ãðàíîâñêîé è ìíîãèìè äðóãèìè.

бора, кроме как отдать победу нам! Ну, еще, конечно, нужно терпение, много работать, шить красивые костюмы, писать классную музыку, иметь интересные идеи и хореографа, который все это и родит (улыбается).

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Чт 15.09

+26 +28 0С +16 +18 0С

півд.захід. 23 м/с

Пт 16.09

+18 +24 0С +11 +13 0С

півн.захід. 24 м/с

Сб 17.09

+19 +21 0С +8 +10 0С

півн.захід. 34 м/с

Нд 18.09

+19 +21 0С +9 +11 0С

півн.захід. 12 м/с

Пн 19.09

+21 +23 0С +12 +14 0С

схід. 23 м/с

Вт 20.09

+22 +24 0С +11 +13 0С

схід. 34 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 14.09.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 1374

вести приднепровья  
вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement