Page 1

р1

ßÊ Ç̲ÍÈËÈÑÜ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²

ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊ ÍÀÑÒÐÎÅÍ ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ

2

14

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÒÅÐÈÒÎвÉ

ÎÁÅÐÅÆÍÎ: ÑÅÇÎÍ ÃÐÈÁ²Â

15

20

ÎÁËÀÑÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ - 235 ÐÎʲÂ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№69 (1257)

Óïåðøå Äåíü ì³ñòà â îáëàñíîìó öåíòð³ ïî÷àëè ñâÿòêóâàòè äåñÿòü ðîê³â òîìó. Ç òîãî ÷àñó êîæåí æèòåëü ìåãàïîë³ñà çíàº, ùî â äðóãèé ó¿ê-åíä âåðåñíÿ â³í çìîæå ïðîãóëÿòèñÿ öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè, ïîáà÷èòè ç³ðîê åñòðàäè ³ ñâÿòêîâèé ñàëþò. Îñü ³ öüîãî ðîêó íàñ î÷³êóþòü ïðèºìí³ ñþðïðèçè.

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÑϲËÜÍÀ ÐÎÁÎÒÀ

ÅÔÅÊÒÈÂÍÀ ÐÅÀ˲ÇÀÖ²ß Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ âèìàãຠâ³ä óðÿäîâö³â åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ðåôîðì. Ãëàâà äåðæàâè òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî âèêîíàâö³, ÿê³ íå ìîæóòü ÷è íå õî÷óòü ïë³äíî ïðàöþâàòè, ìàþòü çâ³ëüíèòè ñâî¿ êð³ñëà. Ïðî öå éøëîñÿ íà çàñ³äàíí³ Êîì³òåòó ç åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì. ³êòîð ßíóêîâè÷ òàêîæ â³äçíà÷èâ âàæëèâ³ñòü ñêîîðäèíîâàíî¿ ðîáîòè ó ïðîöåñ³ âïðîâàäæåííÿ ðåôîðì ð³çíèõ â³äîìñòâ. ○

²Ò×ÈÇÍßͲ ÂÈÐÎÁÍÈÊÈ

ÏÅÐÅÄÁÀ×ÀÒÜ ÏÅÐÅÂÀÃÈ

17

«Ïîáåäà - ýòî ëèøü ïðèÿòíîå äîïîëíåíèå» 9 ñåíòÿáðÿ âåñü ìèð îòïðàçäíóåò Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êðàñîòû.  ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà «Â³ñò³» âçÿëè ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ ó ïîáåäèòåëüíèöû êîíêóðñà «Ìèññ Ïðèäíåïðîâüå-2011» Àëèíû Êðóïèé. Äåâóøêà óñïåøíî ñîâìåùàåò ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ êðàñîòû ñ ó÷åáîé íà êàôåäðå… ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè ÍÃÓ. Ñåãîäíÿ Àëèíà àêòèâíî ãîòîâèòñÿ ê «Ìèññ Óêðàèíà-2011», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â Êèåâå 11 ñåíòÿáðÿ.

ßÇÛÊ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

ÔÓÒÁÎË ÑÛÃÐÀÞÒ Â ÁÀËÅÒÅ ïóáëèêå ñîáèðàþòñÿ â ìàå, íàêàíóíå ñòàðòà  Äîíåöêîì òåàòðå îïåðû è Åâðî-2012. Âñå ðîëè áàëåòà ãîòîâÿò óíèêàëüíóþ èñïîëíÿò äîíåöêèå áàëåòíóþ ïîñòàíîâêó. Îíà àðòèñòû. «Áîðüáà èçîáðàáóäåò ïîñâÿùåíà ñóäüáàì æåíà â áàëåòå, êîíå÷íî ôóòáîëèñòîâ è òðåíåðîâ, æå, êëàññè÷åñêèìè îñòàâèâøèõ ñëåä â èñòîðèè äâèæåíèÿìè, à íå ôóòÔÊ «Øàõòåð». áîëüíûìè: ïî ñöåíå ñ Ñåé÷àñ óæå íàïèñàíà ìÿ÷îì íèêòî ãîíÿòü íå ìóçûêà ê áàëåòó, ïðèñòóáóäåò», - óñïîêàèâàåò ïèòü ê ðåïåòèöèÿì ïëàíè- ðåæèññåð ïðîåêòà Âàäèì ðóþò â ÿíâàðå ñëåäóþùåãî Ïèñàðåâ. Ïî åãî ñëîâàì, â ãîäà, à ïðåäñòàâèòü åãî ïîñòàíîâêå îòîáðàçÿò ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

èñòîðèþ ñòàíîâëåíèÿ «Øàõòåðà» - âïëîòü äî òðèóìôîâ ïîñëåäíåãî âðåìåíè. Êðîìå òîãî, â áàëåòå áóäóò óãàäûâàòüñÿ ïðîòîòèïû òåõ ëþäåé, êîòîðûå äîáèëèñü ñ êëóáîì íàèáîëüøèõ óñïåõîâ. Òàêîãî ïðîåêòà, êàê ðàññêàçàë Ïèñàðåâ, íåò íè ó «Áàðñåëîíû», íè ó «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». Îñîáûì áóäåò è ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå

áàëåòà. ×òîáû ïðîíèêíóòüñÿ äóõîì êîìàíäû, êèåâñêèé êîìïîçèòîð Àíàñòàñèÿ Êîìëèêîâà ïîáûâàëà íà áàçå «Øàõòåðà», ñëåäèëà çà òðåíèðîâêàìè êîìàíäû. À äëÿ ïåðåäà÷è àòìîñôåðû, êîòîðàÿ öàðèò íà ñòàäèîíå «Äîíáàññ Àðåíà», â ìóçûêå äëÿ áàëåòà èñïîëüçóþò íå òîëüêî çâóêè îðêåñòðà, íî è ñîâðåìåííîå ýëåêòðîííîå çâó÷àíèå.

16 Òàéíû èñòîðèè. «Êðàñîòà - ñòðàøíàÿ ñèëà» cmyk

Ïðè âíåñåíí³ çì³í äî çàêîíîäàâñòâà ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³ íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷èòè ÷³òê³ ïåðåâàãè äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî âèðîáíèêà â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîäóêö³¿. Ïðî öå çàÿâèâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ. Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà óðÿäó, ÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ, ùî â ðåàëüíèõ óìîâàõ óñï³øíèé óêðà¿íñüêèé âèðîáíèê íå âèãðàâ æîäíîãî òåíäåðà íà äåðæàâí³ çàêóï³âë³, ïðîòå öå çðîáèëè ïîñåðåäíèêè ç éîãî æ òîâàðàìè, à öå íåïðèéíÿòíî. ○

ÑÅѲÉÍÀ ÇÀËÀ

ÓÒÎ×ÍÈËÈ ÏÎËÎÆÅÍÍß Âåðõîâíà Ðàäà îñòàòî÷íî ïðèéíÿëà ïåíñ³éíó ðåôîðìó, ðîçðîáëåíó Óðÿäîì. Ó õîä³ çàñ³äàííÿ öå ðiøåííÿ ï³äòðèìàëè 245 íàðîäíèõ îáðàíö³â. Çàêîí âñòóïèòü ó ñèëó ç 1 æîâòíÿ 2011 ðîêó â ðàç³ ï³äïèñàííÿ éîãî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè. Öèì ãîëîñóâàííÿì äåïóòàòè óñóíóëè íåóçãîäæåíîñò³ â çàêîí³ ïðî ïåíñ³éíó ðåôîðìó, ÿêèé áóëî ïðèéíÿòî 8 ëèïíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó. Êð³ì òåðì³íó íàáóòòÿ ÷èííîñò³, ïàðëàìåíò óòî÷íèâ ó äîêóìåíò³ ùå òðè ïîëîæåííÿ. ○

ÅËÅÊÒÐÎÍͲ ÍÎÂÀÖ²¯

ÐŪÑÒÐÀÖ²ß ×ÅÐÅÇ ²ÍÒÅÐÍÅÒ Íåçàáàðîì â Óêðà¿í³ ìîæíà áóäå çàðåºñòðóâàòè ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ÷åðåç ²íòåðíåò. ̳í’þñò çàòâåðäèâ ïîðÿäîê äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â çà äîïîìîãîþ âñåñâ³òíüî¿ ìåðåæ³. Òàê, íàïðèêëàä, íåîáõ³äíî áóäå çâåðíóòèñÿ äî äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà (ñüîãîäí³ ö³ ïîâíîâàæåííÿ ïîêëàäåíî íà Äåðæàâíó ðåºñòðàö³éíó ñëóæáó Óêðà¿íè), ÿêèé íàäàñòü çàÿâíèêó äîñòóï äî ñïåö³àëüíîãî âåá-ñàéòà. Òóò ìîæíà áóäå çàïîâíèòè â³äïîâ³äíó êàðòêó òà ïîäàòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257)

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

Öåíòð åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÎѲÒͲ ÍÎÂÀÖ²¯

ÂÑÒÓÏͲ ²ÑÏÈÒÈ ÁÓÄÓÒÜ Äî ê³íöÿ ðîêó â Óêðà¿í³ â³äêðèþòü ùå 39 íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ êîìïëåêñ³â. Ïðî öå ï³ä ÷àñ â³äåîêîíôåðåíö³¿ ó ÄвÄÓ ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè ðîçïîâ³â ì³í³ñòð îñâ³òè, íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Äìèòðî Òàáà÷íèê. Òàêîæ â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ó íàñòóïí³ ðîêè çáåðåæåòüñÿ ïðàêòèêà ñêëàäàííÿ âñòóïíèõ ³ñïèò³â íà ìàã³ñòåðñüê³ ïðîãðàìè é áóäå îáìåæåíèé ïåðåë³ê íàïðÿìê³â, íà ÿê³ ñòóäåíò çìîæå ïîäàâàòè äîêóìåíòè îäíî÷àñíî. Çà éîãî ñëîâàìè, öå äîçâîëèòü â³ä³áðàòè êðàùèõ ñòóäåíò³â íà âñ³ ñïåö³àëüíîñò³.

ÍÎÂÈÍÈ

ËÅ×ÅÍÈÅ ÏÀÖÈÅÍÒΠÍÀ×ÍÓÒ Â 2012 ÃÎÄÓ

 2012 ãîäó â Äíåïðîïåòðîâñêå îòêðîþò îäèí èç ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ðàäèîëîãè÷åñêèõ öåíòðîâ â Óêðàèíå Им станет строящийся радиологический корпус в городском онкологическом центре на ул. Космической. 7 сентября выездное совещание здесь провел губернатор Александр Вилкул. Также в мероприятии приняли участие заместитель губернатора Геннадий Темник, мэр Днепропет-

ровска Иван Куличенко и другие. Возводить этот объект начали 13 лет назад, но закончить

ÇÄÎÐÎÂÀ ÌÎËÎÄÜ

ÏÎÁÎÐÅÌÎÑÜ ²Ç ÇÂÈ×ÊÀÌÈ ²ç 5 ïî 30 âåðåñíÿ çà ñïðèÿííÿ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³ ïðîõîäèòü ìîëîä³æíà àêö³ÿ «Ìîëîäü çà çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ». ¯¿ ìåòà - áîðîòüáà ç³ øê³äëèâèìè çâè÷êàìè ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. ○

ÄÈÒß×ÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Äåðæêîì òåëåáà÷åííÿ é ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè îãîëîñèâ ùîð³÷íèé Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ íà êðàùå ïåð³îäè÷íå äðóêîâàíå âèäàííÿ äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ï³äêðåñëèâ âàæëèâ³ñòü çìàãàíü ó ïîïóëÿðèçàö³¿ ÷èòàííÿ ñåðåä ä³òåé. ○

ÍÀÃÀËÜͲ ÏÈÒÀÍÍß

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ - ÎÑÎÁËÈÂÀ ÓÂÀÃÀ Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà ²âàí Ñòóïàê ïðîâ³â âè¿çíå çàñ³äàííÿ ïðåçè䳿 ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â. Ó íàðàä³ âçÿëè ó÷àñòü âåòåðàíè â³éíè ³ ïðàö³, ãîëîâè ðàéîííèõ îðãàí³çàö³é âåòåðàí³â. Ðîçãëÿíóëè îñíîâí³ ïèòàííÿ âçàºìî䳿 ñîö³àëüíèõ, ìåäè÷íèõ ³ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ïî âèð³øåííþ íàãàëüíèõ ïðîáëåì. Òàêîæ ²âàí Ñòóïàê âðó÷èâ þâ³ëåéí³ ìåäàë³ «20 ðîê³â Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè» îäèíàäöÿòüîì Ãåðîÿì Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³ òà ïîâíîìó êàâàëåðó îðäåíà Òðóäîâî¿ ñëàâè. ○

ÓÁÅÐÅÆÅÌÎ ËÞÄÅÉ

ÁÅÇÏÅ×ÍÀ ÊÐÀ¯ÍÀ Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà ïðîâåëà çàñ³äàííÿ «Ç ïèòàíü ïðîòè䳿 òîðã³âë³ ëþäüìè», ÿêå îðãàí³çóâàëè ðàçîì ³ç ̳æíàðîäíîþ Îðãàí³çàö³ºþ ̳ãðàö³¿ â Óêðà¿í³. Ïðîáëåìà òîðã³âë³ ëþäüìè àêòóàëüíà â êðà¿í³. Ëèøå çà ìèíóëèé ð³ê ïîñòðàæäàëè ïîíàä 110 òèñÿ÷ íàøèõ ãðîìàäÿí, ó òîìó ÷èñë³ 120 ä³òåé. Íàéá³ëüøå öå ñòîñóºòüñÿ çàõ³äíèõ ðåã³îí³â. Áàãàòî òàìòåøí³õ ìåøêàíö³â ïðàöþþòü çà êîðäîíîì - âîíè é º ãîëîâíîþ ì³øåííþ äëÿ çëî÷èíö³â.

дыдущие годы вместе взятые. Во время проверки хода строительства Александр Вилкул дал задание завершить строительномонтажные работы до конца 2011 года. Лечение пациентов начнется уже в 2012 году.

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÒÅÐÈÒÎвÉ

²ç òðàíñïîðòîì òà êîìï’þòåðàìè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÀ ÏÎ˪ÒÀªÂÀ

Ç̲ ÏÎÇÌÀÃÀÞÒÜÑß

ÐÀÄÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ ÑÀÌÛÉ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ

его не могли из-за нехватки средств. В этом году, благодаря содействию губернатора Александра Вилкула, строительство радиологического корпуса возобновили. На эти цели выделили 27,6 млн. грн., что больше чем за все пре-

«Строительство современного радиологического корпуса позволит проводить 52,5 тыс. сеансов облучения на протяжении года, что в три раза больше, чем сегодня. Таким образом, жители не только Днепропетровска, но и всей области смогут получать своевременное комплексное и бесплатное лечение онкологических заболеваний», - подчеркнул губернатор.

Ó ðàìêàõ Êîìïëåêñíî¿ ñòðàòå㳿 ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè, íà ïëîù³ á³ëÿ îáë äåðæ àäì³í³ñòðàö³¿ îáëäåðæ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ àäì³í³ñòðàö³¿,, ïðîéøëà óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ âðó÷åííÿ àâòîìîá³ë³â òà êîìï’þòåðíîãî îáëàäíàííÿ îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Ключі від десяти службових автомобілів «Лада21070» сільським та селищним радам області вручили голова облдержадміністрації Олександр Вілкул та голова облради Євген Удод. Під час церемонії губернатор зазначив: «Розвиток територій та зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування, особливо в сільській місцевості, - пріо-

ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² Ç ÎÁËÀÑÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÓ ÂÈIJËÈËÈ 530 ÒÈÑ. ÃÐÍ. ритет нашої діяльності, важливий елемент розвитку всього регіону». Закупівля транспорту здійснена в рамках регіональної програми підтримки розвитку місцевого самоврядування. Із обласного бюджету на авто виділено 530 тис. грн. Керівники області також вручили 47 комп’ютерних станцій, 25 комплектів електронного документообігу та три сенсорні кіоски трьом міськрадам міст області і 22 райрадам сільських районів регіону. Зокрема, в Апостоловому,

Верхньодніпровську та П’ятихатках встановлять сенсорні кіоски, за допомогою яких громадяни зможуть в електронному вигляді отримати необхідну інформацію про роботу місцевої влади та надання нею відповідних адміністративних послуг. Вручення техніки пройшло в рамках проекту «Елект-

ронне село», що реалізується обласною владою спільно з ОБСЄ та фондом «Східна Європа» і проекту «Електронне врядування на службі громад», що фінансується Кабінетом Міністрів і передбачає створення районних інформаційно-ресурсних центрів з надання електронних адміністративних послуг.

ÅÔÅÊÒÈÂÍÅ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ

Êîíôåðåíö³ÿ - ìàéäàí÷èê äëÿ ä³àëîãó ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàí äð ³ëêóë Îëåêñàíäð â³äêðèâ ì³æíàðîäíó êîíôåðåíö³þ «Åôåêòèâíå áóä³âíèöòâî - 2011», ÿêà 7 òà 8 âåðåñíÿ ïðîõîäèòü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Çàõ³ä îðãàí³çóâàëè â ðàìêàõ ïðîåêòó ç ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåã³îíó ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà

Конференція зібрала в обласному центрі учасників з України та Росії, серед яких - власники і керівники будівельних компаній, представники інвестиційних фондів, банківських та фінансових установ. «Сфера будівництва має один з найбільших потенціалів розвитку. Як і влада, провідні учасники будівельної галузі об’єднані спільною метою - вивести ре-

гіон на позиції центру будівельної галузі країни. Ця конференція - ще один майданчик для діалогу та обміну досвідом», - сказав Олександр Вілкул. Губернатор також зазначив, що в останні роки відбувається пожвавлення ринку будівництва в області. Обсяг введення житла на Дніпропетровщині у 2010 році, порівняно із 2009, збільшився на 32,7%.


р3

НАПЕРЕДОДНІ СВЯТА 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

ÄÅÍÜ Ì²ÑÒÀ

²ÒÀÍÍß

Äí³ïðîïåòðîâñüêó - 235 ðîê³â

ØÀÍÎÂͲ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÖ²!

Ïëîùà á³ëÿ áóäèíêó ì³ñüêî¿ ðàäè

ªâðîïåéñüêà ïëîùà

Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè ÷åðãîâî¿ ð³÷íèö³ ïðåêðàñíîãî ì³ñòà íà Äí³ïð³! Óæå âêîòðå çâó÷àòü íà àäðåñó âàøîãî ð³äíîãî ì³ñòà òåïë³ òà äîáð³ ñëîâà, àäæå Äåíü éîãî çàñíóâàííÿ - ñàìå òîé ïðèâ³ä, êîëè õî÷åòüñÿ â³äçíà÷èòè äîñÿãíåííÿ ³ çäîáóòêè. Äí³ïðîïåòðîâñüê - ì³ñòî ç³ ñëàâåòíîþ ³ñòîð³ºþ, çíà÷íèì åêîíîì³÷íèì, íàóêîâèì ³ êóëüòóðíèì íàäáàííÿì òà êîëîñàëüíèì ïîòåíö³àëîì. Ïåðåêîíàíèé, ùî ïðàöüîâèò³, òàëàíîâèò³ òà ö³ëåñïðÿìîâàí³ äí³ïðîïåòðîâö³ çàáåçïå÷àòü ìàéáóòíº ñâîãî ì³ñòà! Òîæ áàæàþ âàì ùàñëèâî¿ äîë³, ðîäèííîãî òåïëà ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, ðàäîñò³ òà îïòèì³çìó! Íåõàé ïåðåä âàìè â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³ ãîðèçîíòè ³ íåîñÿæí³ ïåðñïåêòèâè íà áëàãî ð³äíîãî ì³ñòà ³ ïðîöâ³òàþ÷îãî ìàéáóòíüîãî íàøî¿ äåðæàâè. Ñëàâñÿ, Äí³ïðîïåòðîâñüê! Ç ïîâàãîþ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ

10.40 - Презентація найбільшого герба Дніпропетровська, виготовленого з солоного тіста.

16.00 - ІІI Всеукраїнський фестиваль стилю і краси «Дніпропетровськ та мода».

ÄÎÐÎò ÇÅÌËßÊÈ!

Óïåðøå Äåíü ì³ñòà â îáëàñíîìó öåíòð³ ïî÷àëè ñâÿòêóâàòè äåñÿòü ðîê³â òîìó. Ç òîãî ÷àñó êîæåí æèòåëü ìåãàïîë³ñó çíàº, ùî â äðóãèé ó¿ê-åíä âåðåñíÿ â³í çìîæå ïðîãóëÿòèñÿ öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè, âçÿòè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ ³ êîíêóðñàõ, ïîáà÷èòè ç³ðîê åñòðàäè ³, çâè÷àéíî æ, òðàäèö³éíèé ñâÿòêîâèé ñàëþò. Àëå êåð³âíèöòâî îáëàñò³ ³ ì³ñòà íà öüîìó íå çóïèíÿºòüñÿ ³ ïðîäîâæóº ïðèºìíî äèâóâàòè æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà. ² öüîãî ðîêó íàñ ç âàìè î÷³êóþòü ïðèºìí³ ñþðïðèçè. Îñü äåÿê³ ç íèõ

10 ÂÅÐÅÑÍß Ñâÿòî-Òðî¿öüêèé êàôåäðàëüíèé ñîáîð

Ïëîùà á³ëÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî äåðæàâíîãî öèðêó

9.00 - Святковий молебень во славу міста і його мешканців.

Ввечері на майданчику співатимуть учасниця конкурсу «Євробачення-2010» співачка Аlyosha та дует «Анна-Марія».

Ïàì’ÿòíèê Î.Ïîëþ 10.00 - Урочисте відкриття свята і церемонія покладання квітів до пам’ятника першому Почесному громадянину міста.

Ôåñòèâàëüíèé ïðè÷àë Ввечері мешканців очікує виступ дуету «НеАнгели» та гурту «Авіатор». 21.40 - Світлове 3Dшоу.

Ïëîùà Â.². Ëåí³íà 10.00-22.00 - Святкова розважальна програма.

Æ/ì Ñîíÿ÷íèé (âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî) 13.00 - Відкриття після реконструкції скверу та дитячого майданчика. Під час церемонії відбудеться запуск фонтана «Арка кохання», привітання молодят, у яких день реєстрації шлюбу збігся з головним святом міста.

Àëå¿ ïð. Êàðëà Ìàðêñà (â³ä Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê äî âóë. Êîðîëåíêà)

10.00 - Виставка-ярмарок декоративно-ужиткового Òåàòðàëüíèé áóëüâàð 16.00 - Виставка молодих художників Дніпропетмистецтва «Дніпровський дивоцвіт», у якій візьмуть ровська. участь понад 300 майстрів з різних куточків України. 18.00 - Святкова програма «Шедеври світової класиÏàðê ³ì. Ë. Ãëîáè ки» - просто неба виступатимуть оперні зірки світового 10.00 - Свято меду та Свято морозива - виставки-яррівня. марки продуктів бджолярства та молочної продукції. Âóë. Íàáåðåæíà Â.². Ëåí³íà 11.00 - I Всеукраїнський дитячий FASHION-DAY. 22.00 - Святковий феєрверк. Ïàðê ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà 10.00 - Виставка голубів. 10.00 - Фестиваль чаю та Фестиваль винограду на оглядовому майданчику. 16.00 - Шаховий турнір.

11 ÂÅÐÅÑÍß Ïàðê ³ì. Ë. Ãëîáè 9.00 - Чемпіонат міста зі стрітболу серед аматорських команд.

Êóëüòóðíèé öåíòð «Îïåðà» 20.00 - VI благодійний Катерининський бал.

Ïàðê ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà 12.00 - Фестиваль театрального мистецтва «Чародій збирає друзів».

ÍÅÇÂÈ×ÀÉͲ ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ

Ôðàíöóçüêèé ó¿ê-åíä äî iìåíèí Íà 235-ð³÷÷ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â òà òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ «P ASSAGE» ïðèãîòóâàëè «PASSAGE» äëÿ æèòåë³â ì³ñòà ÷èìàëî ö³êàâèõ ñþðïðèç³â

ØÀÍÎÂͲ ÌÅØÊÀÍÖ² ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ!

10.00 - ІIІ спеціалізована виставка квітникарства, флористики та ландшафтного дизайну «Квіти України-2011».

Так, зокрема, 10 вересня об 11.00 в центрі міста відкриють французьку карусель. Покататися на дивоатракціоні, який створила найстаріша в Європі французька фірма з виробництва каруселей, зможуть не лише діти, але й дорослі. Крім того, гостей розважа-

10 âåðåñíÿ âèïîâíþºòüñÿ 235 ðîê³â ñòîëèö³ íàøîãî ðåã³îíó - Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Öå âåëèêå ì³ñòî âïèñàëî áàãàòî ñëàâåòíèõ ñòîð³íîê â ³ñòîð³þ íàøî¿ äåðæàâè. Îáëàñíà âëàäà àêòèâíî äîïîìàãຠðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ðàçîì ç âàìè ìè ïðèìíîæóºìî éîãî ñëàâó òà âåëè÷. Çà äâà ðîêè â³äðåìîíòîâàíî ïîíàä 1 ìëí. êâ. ì äîð³ã, òðèâຠáóä³âíèöòâî îá’¿çíî¿. ³äêðèòî 5 íîâèõ äèòñàäê³â. Íàøà ìåòà - ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷èòè ïîòðåáó â ì³ñöÿõ ó äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ äëÿ ä³òåé ãîðîäÿí. Íà âóë. Êîñì³÷í³é ìè ñòâîðþºìî íàéñó÷àñí³øèé â êðà¿í³ Öåíòð ìàòåð³ é äèòèíè. Âæå ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ íîâèé êîðïóñ ïëîùåþ ïîíàä 7 òèñ. êâ. ì. ϳäâèùóºòüñÿ ÿê³ñòü ðîáîòè øâèäêî¿ äîïîìîãè, ë³êàðí³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì. Çàâäÿêè ÏðåçèäåíòîⳠ³êòîðó ßíóêîâè÷ó ïîòóæíó ï³äòðèìêó îòðèìàëà ðàêåòíî-êîñì³÷íà ãàëóçü. Äí³ïðîïåòðîâñüê çíàþòü ³ ïîâàæàþòü. Íàøå ì³ñòî - íàéêðàùå ó ñâ³ò³. Ç ïîâàãîþ Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ○

Òåàòð ³ì. Ì.Ãîðüêîãî

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

тимуть музики та міми, «живі скульптури» та жонглери. 11 вересня святкування на площі Леніна продовжаться. Фінальним акордом о 21.00 стане музичносвітлове Invasion-шоу одного з кращих ді-джеїв Франції Жоакіма Гарро.

«Упевнена, що за підтримки Олександра Вілкула та обласної організації Партії регіонів святкування Дня міста стане позитивним та незвичайним, якого мегаполіс досі не знав!», - відзначила заступник голови обласної організації ПР Наталя Гончаренко.

Ùèðî â³òàþ Âàñ ç íàøèì ñï³ëüíèì ñâÿòîì Äíåì ì³ñòà! Öüîãî ðîêó Äí³ïðîïåòðîâñüêó - 235 òà 10 ðîê³â â³äòîä³, ÿê ìè ïî÷àëè â³äçíà÷àòè Äåíü íàðîäæåííÿ ì³ñòà. Ó æèòò³ ì³ñòà ÷èìàëî ÿñêðàâèõ ñòîð³íîê: ç íèì ïîâ’ÿçàí³ ³ìåíà â³äîìèõ äåðæàâíèõ ä³ÿ÷³â, ó÷åíèõ, ìèòö³â. Öå âåëè÷íå ñâÿòî º ïîâàãîþ äî ïàì’ÿò³ íàøèõ ïðåäê³â, ÿê³ óïðîäîâæ ñòîë³òü áóäóâàëè ð³äíå ì³ñòî ³ çàïîâ³ëè íàì áåðåãòè òà ïðèìíîæóâàòè éîãî ñëàâó. Ãîëîâíèé ñêàðá Äí³ïðîïåòðîâñüêà - éîãî ìåøêàíö³ - ïðåêðàñí³ òà ïðàöüîâèò³ ëþäè. Ðîáîòà ì³ñüêî¿ âëàäè ï³äïîðÿäêîâàíà ãîëîâí³é ìåò³ - çðîáèòè æèòòÿ äí³ïðîïåòðîâö³â êðàùèì òà çàìîæí³øèì. Îñòàíí³ì ÷àñîì ó íàñ ñêëàëàñü òðàäèö³ÿ - äî êîæíîãî ñâÿòà äàðóâàòè ìåøêàíöÿì â³äíîâëåí³ ïëîù³ é âóëèö³. Öüîãî ðîêó ìè â³äêðèâàºìî ðåêîíñòðóéîâàíó íàáåðåæíó ç ôîíòàíîì íà ë³âîìó áåðåç³ ³ òàê ïî÷èíàºìî ôîðìóâàòè ë³âîáåðåæíèé öåíòð ì³ñòà. Âò³ëþâàòè ó æèòòÿ âàæëèâ³ äëÿ ì³ñòà ïðîåêòè àêòèâíî äîïîìàãàþòü îáëàñíà âëàäà ³ îñîáèñòî ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë. Ìàéáóòíº ïðîöâ³òàííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà çàëåæèòü â³ä íàøî¿ òóðáîòè ïðî ì³ñòî. ³ðþ, ùî ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè äîñÿãíåìî ö³º¿ ìåòè. Äîðîã³ äí³ïðîïåòðîâö³, äÿêóþ êîæíîìó ç âàñ çà âñå, ùî âè ðîáèëè é ðîáèòå äëÿ ð³äíîãî ì³ñòà. Áàæàþ, ùîá ó êîæíîìó äîì³ ïàíóâàëè ìèð òà çëàãîäà. ̳öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî ùàñòÿ, Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ òà íîâèõ òðóäîâèõ óñï³õ³â íà áëàãî íàøîãî ì³ñòà é Óêðà¿íè. Ñëàâà Äí³ïðîïåòðîâñüêó ³ äí³ïðîïåòðîâöÿì! Ç ïîâàãîþ ̳ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî


p4

4 ÑÓÑϲËÜÑÒÂÎ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

˲ÄÅÐ ÃÀËÓDz

Õòî ñï³âïðàöþº ç ÷åðêàñüêèì «Ìà¿ñîì» - ìàòèìå óñï³õ, ÒÀÊÎÃÎ ÂÈÑÍÎÂÊÓ Ä²ÉØËÈ Ó×ÀÑÍÈÊÈ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÕ ÑÅ̲ÍÀвÂ, ÙΠ²ÄÁÓËÈÑß ÍÀ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈͲ ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Ó êîìïàí³¿ «Çîðÿ - Ìà¿ñ Íàñ³ííÿ» âïåâíåí³ çàâäÿêè âèáîðó ÿê³ñíîãî íàñ³ííÿ âðîæàéí³ñòü êóêóðóäçè ìîæíà çá³ëüøèòè íà 30 â³äñîòê³â. Ðîçïîâ³äàþòü ïðî öå ÷åðêàñö³ êåð³âíèêàì ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâ Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ñï³ëêóþòüñÿ íå â îô³ñàõ, à áåçïîñåðåäíüî íà ïîëÿõ ãîñïîäàðñòâ. Òàê³ çóñòð³÷³ äíÿìè â³äáóëèñÿ â ÒΠÀÔ «Áàòüê³âùèíà» ñ. Øåâ÷åíê³âêà Ìàãäàëèí³âñüêîãî ðàéîíó òà àãðîô³ðì³ «Äåìåòðà», ùî â ñåë³ Ñòåïîâå Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó, íà äîñë³äíèõ ä³ëÿíêàõ ÿêèõ ïðåäñòàâëåíî á³ëüøå 14 ã³áðèä³â êóêóðóäçè. Ñò³éê³ òà íåâèáàãëèâ³ - âîí âîíèè äàþòü ðåêîðäí³ âðîæà¿ Спеціалісти компанії «Зоря-Маїс Насіння» недарма стали ініціаторами та організаторами науково-практичних семінарів, адже компанія є виробником і постачальником елітного насіння кращих гібридів кукурудзи та соняшника вітчизняної та зарубіжної селекцій, переважно французької та сербської, має представників в усіх регіонах України, де також проводяться подібні заходи. Оскільки провідною культурою для Дніпропетровської області є кукурудза, тут вирішено провести ряд зустрічей з метою ознайомлення наших аграріїв із досягненнями насіннєвої науки. На семінарах, що відбулися в ТОВ «АФ «Батьківщина» с. Шевченківка Магдалинівського району керівник Половий А.А. та агрофірмі «Деметра», що в селі Степове Дніпропетровського району директор Смольнюк Г.М., керівникам господарств із Магдалинівського, Петриківського, Царичанського, Дніпропетровського, Новомосковського та Верхньодніпровського районів особливо цікавими були виступи професора - завідуючого відділом селекції кукурудзи Харківського інституту рослинництва ім. Юр'єва, доктора с/г наук Леоніда Козубенка та Віталія Хроменка, завідувача відділу селекції та насінництва ТОВ «АПК «Маїс», кандидата с/г наук. На думку В.О.Хроменка, для нашої кліматичної зони найбільше

підходять ранньостиглі, середньостиглі та середньоранні гібриди кукурудзи (ФАО 150-350). «Не треба боятися раніше сіяти, адже якщо посіяти на день раніше, то, «вхопивши» більше осінньо-зимової вологи, кукурудза дозріває раніше на три дні. До того ж, таке зерно буде менш вологим. А це важливо і з економічної точки зору - його менше потрібно досушувати», - зауважив Віталій Хроменко. За словами професора Л.В.Козубенка, сьогодні з'являються гібриди з потенційною врожайністю понад 100 ц/га. І весь спектр насіння пропонують черкаські «маїсівці». Причому, його по два-три роки випробовують на своїх полях і можуть завжди дати кваліфіковану консультацію для виробника. Гібриди від «Зорі Маїс Насіння» мають у 2-3 рази вищу врожайність, ніж гібриди інших компаній. А ще вони невибагливі та стійкі до шкідників, адже перед впровадженням у виробництво їх ретельно вивчають та випробовують на кількох десятках демонстраційних полів у всіх кліматичних зонах України.

ßʲÑÍÅ ÍÀѲÍÍß ÎÑÍÎÂÀ ÓÑϲÕÓ Віктор Швайко - головний агроном агрофірми «Дружба», відповідає за те, аби на 5000 га землі його господарство досягло лише найкращих врожаїв. Кукурудза на полях дає більш ніж по 100 ц/га. Свій успіх пов'язує з гібридами, які купує в компанії «Зоря - Маїс Насіння». - Минулого року заклали полігон кукурудзи з 33 гібридів, серед яких були

й «маїсівські». Незважаючи на минулорічну засуху, вони показали гарний результат. Найурожайнішою була «Моніка». Цього року посіяли її. На сьогодні кукурудза обіцяє високий врожай, є підстави отримати не менше 10 тонн у сухому зерні.

черкасців. Насіння «Маїса» рекомендує знайомим аграріям. Адже надійна співпраця з компанією базується не тільки на якісній продукції, а й на доброзичливому ставленні до партнерів. Про спільні інтереси виробничників і науковців щодо збільшення ефектив«СТАЖ» ПЛІДНОЇ ності вирощування кукуСПІВПРАЦІ рудзи на зерно розповів і 5 РОКІВ директор насіннєвої комДиректор ТОВ «АФ панії Сергій Пасєка. «Батьківщина» Магда- Якісне насіння - це линівського району тридцять відсотків кінце-

в Україні й за її межами селекційними центрами, котрі займаються зерновою кукурудзою, соняшником, соєю. Кращі зразки ми випробовуємо на кількох десятках демонстраційних полів і рекомендуємо впроваджувати у товарне виробництво… На переконання Сергія Пасєки, нині в Україні приділяється важлива увага вирощуванню зернової кукурудзи, про що свідчать статистичні дані: якщо минулого року ця культура в державі займала 2,4 мільйона гектарів площ, то цього року вона становить уже 3,6 мільйона. І 15% забезпечення виробничників України високоякісним насіннєвим матеріалом належить саме «Зорі-Маїс Насіння», адже компанія співпрацює практично з усіма сільськогосподарськими регіонами України, а Дніпропетровщина - традиційний партнер. За словами начальника управління агропромислового розвитку Дніпропетровської РДА Тетяни Ткач зустріч «маїсівців» з аграріями - досить актуальна, тому що зростає тенденція до збільшення площ посіву кукурудзи. Це явний крок вперед. Ми переконуємо наших сільгоспвиробників, аби площі щороку зростали, адже це не лише гарантовані прибутки, а й бережливе ставлення до землі, підвищення її родючості…

СПІЛКУВАННЯ ВПРОДОВЖ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ СПРАВА ЗВИЧНА Андрій Половий розповідає, що вже 5 років співпрацює саме з черкаськими «маїсівцями». І зауважує, що при нижчих витратах на посівний матеріал урожай отримує значно кращий, ніж коли співпрацював з іншими компаніями. Про компанію дізнався від знайомих керівників, вони ж і рекомендували гібриди, придатні для Дніпропетровщини. Відтоді стовідсотково засіває поля саме «маїсівськими» гібридами. Щороку експериментує . Особливо полюбились «Моніка», «Бігстар», «Аттракт», «Любава». Вони ідеально підходять для погодних умов Дніпропетровщини та радують незмінно високими врожаями. Задоволений Андрій Анатолійович і гібридами соняшника, придбаними у

cmyk

вих результатів праці, говорить Сергій Вікторович. - Наша компанія працює з багатьма відомими

Директор товариства АФ «Світанок» Царичанського району Артур Шеремет придбав гібриди кукурудзи від «Зорі-Маїс Насіння» вперше, однак засіяли

нею майже всі поля. За словами директора, це не є ризиком, адже після тривалих спостережень за компанією немає підстав не довіряти їй. Артур Вікторович упевнений, що отримає цього року врожай понад 100 ц/ га, адже сьогодні для цього є усі підстави. Він задоволений консультаційною підтримкою спеціалістів компанії, оскільки менеджери надають кваліфіковані рекомендації щодо догляду за посівами на всіх стадіях розвитку рослини. Гібриди соняшника від «Зорі - Маїс Насіння» теж займають лідируючі позиції, щороку дають урожай по 28-32 ц/га. Компанія «Зоря - Маїс Насіння» в Дніпропетровській області має близько 200 господарств партнерів, і ця цифра щороку збільшується. Маємо надію, що спільними зусиллями дніпропетровських сільгоспвиробників, представників «Зорі-Маїс Насіння» та місцевої влади буде досягнуто високих результатів, а Дніпропетровщина й надалі залишатиметься кращою серед областей-виробників «цариці полів» - кукурудзи. Як засвідчила зустріч, зацікавленість аграріїв у співробітництві з компанією «Зоря-Маїс Насіння» зростає. Вона базується не лише на безумовному виконанні «Маїсом» своїх договірних зобов'язань, а й пільгами, що надаються постійним партнерам - агроформуванням усіх форм власності.

Òåëåôîíè ïðåäñòàâíèöòâ êîìïàí³¿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³:

050-464-25-19; 050-464-25-04.


р1

СУСПІЛЬСТВО 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ!

Ãîðäîñòü óêðàèíñêîãî êèíåìàòîãðàôà ÁÅÑÅÄÎÂÀË ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕÈÍ, ÔÎÒÎ ÌÀÐÈÈ ØÅÁÀÍÎÂÎÉ

ÕII Ìåæäóíàðîäíûé òåëåêèíîôîðóì «Âìåñòå», êîòîðûé ïðîøåë â ßëòå 26-31 àâãóñòà, ñòàë ïî-íàñòîÿùåìó òðèóìôàëüíûì äëÿ óêðàèíñêîãî êèíî. Ýòî è óäèâèòåëüíî óäèâèòåëüíî,, è ïðèÿòíî. Óäèâèòåëüíî ïîòîìó, ÷òî ñðåäè áîëåå ÷åì 300 ôèëüìîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå, óêðàèíñêèé áûë âñåãî îäèí. À ïðèÿòíî ïîòîìó ïîòîìó,, ÷òî èìåííî ýòîò ôèëüì îáðàòèë íà ñåáÿ âíèìàíèå âñåõ ÷ëåíîâ æþðè è çàâîåâàë äâà çîëîòûõ ïðèçà - ñïåöèàëüíûé ïðèç èìåíè Àëåêñàíäðà Õàíæîíêîâà - îäíîãî èç îñíîâàòåëåé ðóññêîãî êèíåìàòîãðàôà êèíåìàòîãðàôà,, è «Çîëîòîé êîëîêîë» (çà ëó÷øèé èãðîâîé ôèëüì 2011 ãîäà). Ñåãîäíÿ î òåëåêèíîôîðóìå íàøèì ÷èòàòåëÿì ðàññêàçûâàåò Âèêòîð Âåðåòåííèêîâ - àâòîð ñöåíàðèÿ è ïðîäþñåð ôèëüìà «Çàãðàâà» óâëåêàòåëüíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé äðàìû, äåðæàâøåé ïåðåïîëíåííûé çðèòåëüíûé çàë â íàïðÿæåíèè ïî÷òè äâà ÷àñà…

Íà îòêðûòèè ïàìÿòíèêà À.Õàíæîíêîâó âìåñòå ñ Ë. Äóðîâûì è Ñ.Íèêîíåíêî

ÔÈËÜÌÎÃÐÀÔÈß ÂÈÊÒÎÐÀ ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂÀ

- Виктор Александрович, как Вы считаете, в чем залог нял, что фильм удался. И то, что успеха Вашей картины? - Думаю, фильм получился достаточно целостным и актуальным. Интригующий сюжет, хорошо подобранные актеры, организованные действия творческой команды. Сам съемочный период длился полтора-два месяца, а вся работа над фильмом - около девяти месяцев. Хочу отметить, что мы ни одной сцены не сняли в кинопавильоне. Все живьем, на природе. Это дороже, но зато и эффект неповторимый! Для нас это своеобразный знак качества. - Когда Вы поняли, что Ваша работа действительно находит отклик в сердцах зрителей? - Еще в апреле, на допремьерном показе в киевском Доме кино, фильм «Заграва» произвел настоящий фурор. Зал на тысячу мест был переполнен, люди стояли в проходах, и никто не ушел до окончания фильма. Тогда я по-

«Заграву» на Ялтинском телекинофоруме так высоко оценили мэтры кино, - лучшее тому подтверждение. Среди членов жюри и гостей фестиваля были Сергей Никоненко, Лев Дуров, Владимир Хотиненко. Легенды! Поэтому привезенные награды особенно для меня дороги. - Что лично Вам больше всего запомнилось на телекинофоруме «Вместе»? - Каждый день был очень насыщенным. Брифинги, показы фильмов, мастер-классы известных актеров и режиссеров. Приятно, что, кроме наград за фильм, меня и поэтессу Татьяну Лученкову наградили еще одним золотым кубком, как лучшую танцевальную пару. И вдвойне приятно, что спецприз имени Александра Ханжонкова мой фильм получил в день открытия памятника этому великому человеку в Ялте.

- Что ожидает «Заграву» после успешного Ялтинского телекинофорума? - 10-15 сентября мы везем фильм в Петербург на международную выставку киноиндустрии «КиноЭкспо». По действующим правилам кинорынка, фильм вначале нужно «обкатать» по фестивалям, кинофорумам, выставкам. После того, как фильм куплен, идет показ в кинотеатрах и на телевидении. Думаю, «Заграва» будет пользоваться спросом, ведь мы изначально сделали фильм на двух языках на украинском и на русском. - Как Вы оцениваете состояние украинского кино сегодня? Ваше мнение тем более интересно нашим читателям, ведь Вы находитесь, так сказать, внутри процесса… - Сегодня в Украине снимают два-три фильма в год. В лучшем случае - пять. Для сравнения, в России - 500-600 фильмов. Там уже

Ñëåâà íàïðàâî: Â. Õîòèíåíêî, À. Ïðîøêèí, Â. Âåðåòåííèêîâ è Ä. Ìèõàéëîâà

1. «Êëþ÷åâûå ïîçèöèè» (â ãëàâíîé ðîëè Áîãäàí Ñòóïêà). 2. «Ïîòåðÿííûé ðàé» (â ãëàâíûõ ðîëÿõ - Èðèíà Àëôåðîâà, Àíäðåé Ñîêîëîâ). 3. «Äèêèé òàáóí» (Âëàäèìèð Ãîñòþõèí è Åãîð Áåðîåâ). 4. «Çàïîðîãè» 10 ñåðèé (Âèêòîð Ñòåïàíîâ, Âëàäèìèð Òàëàøêî, Ëåñÿ Ñàìàåâà). 5. «Çàãðàâà» (Àííà Ãîðøêîâà, Îëåã Ãóùèí). давно наступила эпоха так называемого продюсерского кино, у нас же до сих пор создатели фильмов ждут помощи от государства. В том, что это бесперспективно, я убедился на личном опыте еще более 10 лет назад. Тогда мы начали снимать фильм «Потерянный рай», и государство согласилось частично профинансировать этот проект. Но государственные деньги приходили слишком маленькими «порциями», и я понял: если так работать, то интерес к фильму потеряют все, кто причастен к творческому процессу: и режиссер, и актеры, и киногруппа просто «перегорят». Поэтому фильм мы сняли полностью своими силами. С тех пор наша студия «Злагода» работает самостоятельно. - Вы принимаете активное участие в общественной жизни. Каковы Ваши дальнейшие планы в этой сфере? - 24 сентября мы проводим традиционный всеукраинский благотворительный детско-юношеский фестиваль искусств «Зі «Злагодою» в серці». К слову, фестивалю в этом году также исполняется 12 лет. Приглашаем всех читателей газеты и жителей города прийти в Парк им. Глобы и насладиться прекрасным творчеством коллективов со всей Украины. Я думаю, что развитие творческого потенциала молодежи сегодня, - залог сильной и успешной нации завтра.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÐÎÄÎÂÆÓÞÒÜ ÁÎÐÎÒÜÁÓ

Ó ñóáîòó, 3 âåðåñíÿ, íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ â Êèºâ³ ñòàðòóâàëî âñåóêðà¿íñüêå øîó «ÌÀÉÄÀÍ’S»: Äðóãèé ñåçîí». Êîìàíäà ³ç Äí³ïðîäçåðæèíñüêà óñï³øíî ïîäîëàëà ïåðøèé åòàï çìàãàíü òà óâ³éøëà äî 1/8 ô³íàëó. ²ç 37 áàëàìè â³ä æóð³ òà 8 - â³ä ãëÿäà÷³â íàø³ çåìëÿêè íà òðåòüîìó ì³ñö³. Íàñòóïíîãî ðàçó ìè ïîáà÷èìî ¿õí³é âèñòóï 24 âåðåñíÿ. Ãîëîâíèé õîðåîãðàô êîìàíäè - Òåòÿíà Øåñòàê. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÄÁÀÞÒÜ ÏÐÎ ÌÀËÅ×Ó Äî ê³íöÿ ðîêó â ì³ñò³ ìຠçàâåðøèòèñü ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹2. Çà ñïðèÿííÿ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ç äåðæáþäæåòó íà ðåìîíò âèä³ëèëè ìàéæå 30 ìëí. ãðí. Ó ïîëîãîâîìó áóäèíêó áóäóòü ñó÷àñíå â³ää³ëåííÿ ïàòîëî㳿 íîâîíàðîäæåíèõ òà ðåàí³ìàö³ÿ. Ñüîãîäí³ ìàëþêàì ó òÿæêîìó ñòàí³ äîïîìàãàþòü ó ðåàí³ìàö³¿ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ ¹4. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ ÊÐÀÑÓÍß Äî Äíÿ ì³ñòà ïðîéäå «Ì³ñ ñòóäåíòñòâî-2011», äå 12 ä³â÷àò-ïåðåìîæíèöü â³çüìóòü ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ êðàñè â ñâî¿õ âèøàõ.  îñíîâ³ öüîãîð³÷íîãî çìàãàííÿ ëåæèòü Çàãàëüíà äåêëàðàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè. Ó÷àñíèö³ ìàþòü ïðîäåìîíñòðóâàòè çíàííÿ öèõ ïðàâ òà çàïðîïîíóâàòè ñâîº áà÷åííÿ ¿õíüî¿ ïðîïàãàíäè é çàõèñòó. Ïåðåìîæíèöÿ, êð³ì êîðîíè òà ö³ííèõ ïîäàðóíê³â, îòðèìຠ10 òèñ. ãðí. íà îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ç ïðîïàãóâàííÿ ïðàâ ëþäèíè ñåðåä ìîëîä³ ì³ñòà ³ ïðåäñòàâèòü íàøå ì³ñòî íà Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ êðàñè ñåðåä ñòóäåíòîê.


р2

6 ЗІ СВЯТОМ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257)

 ÄÅËÅ - ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

Ãëàâíîå - êîíå÷íûé ðåçóëüòàò ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Êðèâîðîæñêîå ëèíåéíîå ïðîèçâîäñòâåííîå óïðàâëåíèå ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ (ÊËÏÓÌÃ) ÿâëÿåòñÿ ïîäðàçäåëåíèåì Óïðàâëåíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ «Õàðüêîâòðàíñãàç» äî÷åðíåé êîìïàíèè «Óêðòðàíñãàç» ÍÀÊ «Íåôòåãàç Óêðàèíû». ÊËÏÓÌà ïîäàåò ãàç â þæíîì íàïðàâëåíèè ïî Óêðàèíå è â ñòðàíû Åâðîïû

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

ÀÔÀÍÀÑÈÉ ÂÅËÜ×ÅÂ,

è.î. íà÷àëüíèêà Êðèâîðîæñêîãî ËÏÓÌÃ:

лись в эксплуатацию щий момент в эксплу-

ИЗ ИСТОРИИ газораспределитель- атации - 1347 км магиПРЕДПРИЯТИЯ ные станции, газо- стральных газопровоДля налаживания газоснабжения региона Криворожского бассейна было разработано проектное задание, предусматривающее строительство магистрального газопровода Шебелинка - Днепропетровск - Одесса. В соответствии с проектом следовало также построить газораспределительные станции (ГРС) в Кривом Роге на Центральном и Северном горно-обогатительных комбинатах. Также обеспечение технической эксплуатации запроектированного газопровода потребовало строительства аварийно-ремонтного пункта на площадке ГРС-1 В Кривом Роге. В октябре 1959 г. для газоснабжения югозападной части Днепропетровской области и транспортировки природного газа в страны Западной Европы было создано и заработало Криворожское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Поэтапно вводи-

 ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ - 1347 ÊÌ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÕ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ

проводы-отводы и другие промышленные мощности. Наращивая основные фонды, Криворожское райуправление вышло за пределы нашей области.

дов, 2 компрессорных цеха с размещением 10 газоперекачивающих агрегатов общей

ÇÀ 2010 Ã. ÒÐÀÍÇÈÒÎÌ ÏÅÐÅÄÀÍÎ > 7 ÌËÐÄ. ÊÓÁ.Ì ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ

- Óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ! Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè! Ñâîèì ïðîôåññèîíàëèçìîì è îòâåòñòâåííûì îòíîøåíèåì ê äåëó âû îáåñïå÷èâàåòå ÷åòêóþ ðàáîòó âñåõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ó÷àñòêîâ. Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü íàøèì âåòåðàíàì. Âñåì èñêðåííå æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå!

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА Основные производственные мощности КЛПУМГ обеспечены достаточным количеством специальной техники. Постоянно совершенствуется учет отпущенного природного газа: на всех ГРС установлены микропроцессорные приборы учета высокого класса точности типа «Флоутек». Внедрены система сбора информации «Москад» и терминалы-опросники стандарта GSM, передающие данные на диспетчерский пункт по каналам радиосвязи. Благодаря этой системе, диспетчер может наблюдать и контролировать работу газораспределительных станций. Еще одно «ноухау» - интеллектуальный поршень для внутренней трубной диагностики, разработанный немецкой фирмой «Розен Инжиниринг». Его использование позволяет обследовать сотни километров магистральных труб и заменить поврежденные участки. В настоя-

мощностью 40 мВт, 140 катодных станций электрохимической защиты и 55 газораспределительных станций, обеспечивающих голубым топливом города Днепропетровщины, часть населенных пунктов Кировоградской и Николаевской областей.

ТРУДЯТСЯ НА СОВЕСТЬ Коллектив работников предприятия одна большая семья, работающая на конечный результат. В этом неоценим вклад ветеранов. Профессиональные и личност-

ные качества Степана Панькива, Павла Жука, Виктора Панченко, Зинаиды Ковалевой, Майи Самойленко, Григория Серова, Елены Козыревой, Анатолия Гутовского, Валентина Дударева, Федора Серова, Аси Вергелес, Василия Гончарова и Светланы Трусий завоевали уважение коллег и стали примером для молодежи. Под руководством начальника линейноэксплуатационной службы Эдуарда Крючкова успешно трудятся электрогазосварщики Павел Залевский и Александр

Решетняк, линейные трубопроводчики Анатолий Тимошенко и Владимир Рудниченко. Ответственно относятся к своей работе машинисты газокомпрессорной службы Петр Билык, Сергей Горбатенко, Анатолий Харченко, возглавляемые опытным специалистом Николаем Юрченко. Еще одно важное «звено» КЛПУМГ - газораспределительные станции, находящиеся под «присмотром» начальника служби А, КВП, Т и ГРС Анатолия Артеменко. Среди лучших специалистов, обес-

печивающих их бесперебойную работу, прибористы Сергей Шмагайло, Сергей Щербак, Александр Гулько, инженеры Виктор Ахабанин и Сергей Базулин.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПОД КОНТРОЛЕМ Профсоюзный комитет контролирует соблюдение всех пунктов Коллективного договора. Особое внимание уделяется условиям труда и оздоровлению работников КЛПУМГ. Многие проводят свой отпуск на

черноморских базах отдыха, на берегу Азовского моря, нет проблем и с санаторно-курортным лечением. Для любителей путешествий организовываются экскурсии по живописным и заповедным местам Украины. Не на последнем месте у газотранспортников занятия различными видами спорта и участие в художественной самодеятельности. Руководство всегда идет навстречу позитивным начинаниям, способствующим развитию социальной сферы предприятия.


р3

ЗІ СВЯТОМ! 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

ÍÀÏÅÐÅÄÎÄͲ ÇÍÀÌÅÍÍί ÄÀÒÈ

Íàì³÷åíå áóäå âèêîíàíî À.². Ô²ËÀÒÎÂ, ÃÎËÎÂÀ ÏÐÎÔÑϲËÊÎÂÎÃÎ ÊÎ̲ÒÅÒÓ ÏÀÒ «ÊÐÈÂÎвÆÃÀÇ»

Â³ä ³ìåí³ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «Êðèâîð³æãàç» â³òàþ ïðàö³âíèê³â ãàçîâîãî ãîñïîäàðñòâà ç íàãîäè çíàìåííî¿ äàòè - Äíÿ ïðàö³âíèê³â íàôòîâî¿, ãàçîâî¿ òà íàôòîïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Адміністрація та профспілковий комітет успішно відстоюють інтереси своїх членів, піклуються про покращення умов праці та відпочинку трударів, які віддають своє вміння та наснагу для забезпечення населення Кривого Рогу та Криворізького району блакитним паливом. Хочеться особливо відзначити те, що завдяки здійсненим заходам сьогодні намітилась позитивна тенденція по стабілізації роботи в цій царині нафтогазового комплексу України. Це дозволило значно підвищити соціальну захищеність наших працівників. І в цьому є немала частка діяльності, яку проводить апарат управління на чолі з його генеральним директором Анатолієм Анатолійовичем Бистраєм та проф-

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÁÅÇÏÅÊÀ - ÏÎÍÀÄ ÓÑÅ Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè çàòâåðäèëè íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó Ïðîãðàìó çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, çàáåçïå÷åííÿ ïîæåæíî¿ òà òåõíîãåííî¿ áåçïåêè. Ñåðéîçí³ çàõîäè ùîäî áåçïåêè ìåøêàíö³â ñòîñóâàòèìóòüñÿ íå ò³ëüêè æèòëîâèõ áóäèíê³â, à é ïàëàö³â êóëüòóðè, øê³ë, äèòñàäê³â, ë³êàðåíü. Ïð³îðèòåòí³ñòü öüîãî ï³äêðåñëèâ ìåð Þð³é ³ëêóë. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÑÊÀÆÈ ÑÓÏÅÐÅ×Ö² «Í²»

спілковим комітетом. Незважаючи на фінансову скруту, останнім часом багато зроблено для поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизму. Всі заплановані заходи, в основному, виконуються. Значна увага приділяється організації оздоровлення та відпочинку працівників та членів їхніх сімей, як у відомчих оздоровчих закладах, які є майже в кожному акціонерному товаристві, так і в інших. Важливим для кожної профспілкової організації є забезпечення відпочинку дітей за рахунок усіх джерел фінансування (держав-

них коштів, коштів соціального страхування та власних коштів підприємства). Незважаючи на ті позитивні результати діяльності профспілки, які досягнуті в попередні роки, слід зазначити, що нині перед нею стоять ще більш вагомі та відповідальні завдання. Перше і головне наше завдання за умов постійного реформування, яке майже щорічно проходить у системі нафтогазового комплексу, - соціальний захист людей праці. Слід постійно працювати над тим, щоб проведення реформ і експериментів супроводжувалося дієвою соціальною по-

літикою з боку державних органів. Друге. Профспілка повинна стати серйозним опонентом державних органів, до сфери управління яких належать підприємства газового господарства, їхніх методів і форм проведення реформувань у галузі. Для цього потрібно мати чітку подальшу перспективу, стратегію і тактику наших колективних дій, спрямованих на захист трудових, економічних і соціальних інтересів людей найманої праці, організаційно і фінансово зміцнювати профспілку. Ми повинні бути переконані, що наступного року профспілка спільними зусилля-

ми досягне головного - відродження стабільної роботи газового господарства та авторитету, які вона мала завжди. Сьогодні, з метою удосконалення механізмів захисту інтересів працівників галузі та підвищення рівня їхнього життя, профспілковий комітет ретельно аналізує стан відомчої соціальної сфери, систему тарифів та оплати праці. Чимало зроблено, а ще більше належить зробити. І я вірю, що все намічене буде виконано. Бажаю вам нових звитяг, міцного здоров’я, щастя та душевної наснаги. Успіху вам і процвітання.

«×åðíîå çîëîòî» Äîíáàññà Ó÷åíûå-ãîðíÿêè ÍÃÓ ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè-ïðàêòèêàìè êîìïàíèè ÏÀÎ ÄÒÝÊ «Ïàâëîãðàäóãîëü» îçàáîòèëèñü ïðîáëåìîé îïòèìèçàöèè ðàçðàáîòêè òîíêèõ óãîëüíûõ ïëàñòîâ è ñîçäàëè îäíîèìåííóþ ðàáîòó, âûäâèíóòóþ íà ñîèñêàíèå Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Óêðàèíû â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè Извлекать «черное золото» Донбасса все труднее, тем более, что 80% гео-

логических запасов Украины, залегающих в сложнейших условиях Западного и Центрального Донбасса, составляют тонкие и сверхтонкие пласты. Именно из них авторы работы предлагают добывать уголь. Ранее такой метод считался затратным и малоэффективным, однако уже сейчас многие ученые и специалисты в области угледобывающей промышленности отмечают ощутимые результаты работы и прогрессивный рывок в данной отрасли. Угольные

ÌÅƲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

«ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻ Ó â³âòîðîê, 13 âåðåñíÿ, ó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóäåòüñÿ ïðÿìà òåëåôîííà ë³í³ÿ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ íà çàïèòàííÿ ìåøêàíö³â â³äïîâ³äàòèìå êåð³âíèöòâî ðàéîíó. Áàæàþ÷³ ìîæóòü òåëåôîíóâàòè ç 14.00 äî 15.00 çà òåëåôîíîì (05630) 6-25-86. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÍÓÆÍÛÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

Ñïåö³àë³ñòè ñëóæáè îõîðîíè ïðàö³ ïðîâåëè äëÿ ã³ðíèê³â øàõòè «Êîìñîìîëåöü Äîíáàñó» òðåí³íã «Óïðàâë³ííÿ êîíôë³êòîì». Ïñèõîëîãè ïåðåêîíàí³, ùî íà êîðèñòü ïðàö³ áåç ñâàðîê ìຠñâ³ä÷èòè òîé ôàêò, ùî ïðèáëèçíî òðåòèíà ðîáî÷îãî ÷àñó éäå íà âåäåííÿ êîíôë³êòó òà íà ïîâ’ÿçàí³ ³ç öèì íåñïîê³é ³ õâèëþâàííÿ. Òîìó àóäèòîð³ÿ ðîçãëÿíóëà îñíîâí³ ñïîñîáè øâèäêîãî âèð³øåííÿ ñóïåðå÷îê.

предприятия, входящие в состав компании ДТЭК, разрабатывая эти самые тонкие и опасные пласты, обеспечивают не только конкурентоспособность добытого угля, но и высокий уровень социальной защищенности своих сотрудников. Эффект данных разработок - «налицо», а значит 11 западнодонбасских шахт в проекте - не последние. Впервые в стране создана высокоэффективная модель, несмотря на горно-геологические сложности. Среди авторов

ÁÓÄÓÒÜ ÇÄÎÐβ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÔÔÅÊÒ - ÁÎËÅÅ 3 ÌËÐÄ. ÃÐÍ. работы - генеральный директор ПАО «Павлоградуголь» Артур Мартовицкий, профессор кафедры подземной разработки месторождений НГУ Ирина Ковалевская, кандидат технических наук Виктор Черватюк. По их подсчетам, общий экономический эффект от использования этих разработок превысит 3 млрд. гривен.

Ïîíàä 500 ïðàö³âíèê³â çàë³çíè÷íèõ âîêçàë³â òà ïàñàæèð³â Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ ïðîéøëè áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ ó ðàìêàõ ñîö³àëüíî¿ àêö³¿ «Äåíü çäîðîâ’ÿ». Ôàõ³âö³ ïîë³êë³í³ê çàë³çíèö³, îáëàñíîãî òà ì³ñüêîãî óïðàâë³íü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèì³ðÿëè àðòåð³àëüíèé òèñê, âèçíà÷àëè òî÷íó âàãó òà íàäàâàëè ïðîôåñ³éíó êîíñóëüòàö³þ âñ³ì áàæàþ÷èì.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

19.05 20.00 20.30 20.35 21.40 00.00

УТ1

Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» «Спорт в «Подробностях» Т/с «Сваты4» Т/с «Знахарь2» «Мисс Украина82011»

21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 «Перевоплощение» 22.35 Новый взгляд

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но8 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.10 Х/ф «Связь» 12.15 Т/с «Невидимки» 13.10 Д/с «Детективы» 13.50 «Семейный суд» 14.45 «Международный фестиваль юмора «Юрмала82009» 16.30 «Жди меня» 18.10 «Все свои»

34 КАНАЛ 07.00 Информационное обозрение «Post8 Sсriptum» 07.30 «Я 8 путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Военная тайна» 10.00 «Изюминка» 10.30 «Лица вещей» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Эрки Перки» 13.00 Х/ф «Русское средство», 1, 3 с. 15.15 Х/ф «Трудно быть Богом», 1 с. 17.00 «Энциклопедия» 17.20 «Марфа. Чудо возможно» 17.45 «Детали» 18.00, 20.20 «Смотри в оба с Яковом Морозо8 вым» 18.15 «Еще не вечер». «Великий русский за8 пой» 19.15 «Столичные тайны». «Щит и меч развед8 чика Зорича» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Автоэксперты» 20.30 «Детали: итоги дня» 21.00 «Дело особой важности» 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Х/ф «Полнолуние», 1, 2 с. 01.00 Х/ф «Русский счет»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com. ○

Вівторок, 13 вересня УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но8 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.40 Свет 10.05 «Легко быть женщиной» 10.45 М/с «Сандокан» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.40 Деловой мир 12.20 На счастье 12.40 Темный силуэт 12.50 Границы государства 13.15 Х/ф «Весна на Одере» 15.10 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 Т/с «Четыре танкиста и собака» 19.00, 01.55 О главном 19.35 Концерт Раймонда Паулса 20.55 Официальная хроника 21.30, 01.50 Мир спорта 21.35 221 21.50 Концерт А.Пескова 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но8 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в «Подробностях» 09.10 Т/с «Каменская4» 10.55, 20.35 Т/с «Сваты4» 12.15 Т/с «Невидимки» 13.15 «Следствие вели... с Леонидом Канев8 ским» 14.10 «Семейный суд» 15.05 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 18.10 «Все свои» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в «Подробностях» 21.40 Т/с «Знахарь2» 00.00 Д/ф «9/11 перезагрузка»

9 КАНАЛ 06.00 «Смешное домашнее видео» 06.30 «Мультфильмы» 06.50 М/с «Лига суперзлодеев»

07.05, 15.20 М/с «Галактический футбол» 07.30, 21.00 «Час пик» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.30 «Lady drive» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Застава Жилина» 12.00, 19.00 «Гениальный сыщик» 13.00 «Дело особой важности» 14.00, 20.05 «Стрингер» 15.00 М/с «Огги и кукарачи» 16.00 Т/с «Охотники за древностями» 17.00 «Улетное видео по8русски» 21.20 «Прожекторперисхилтон. The best» 21.30 Лига Чемпионов УЕФА. «Барселона» 8 «Милан». Прямая трансляция 23.35 «Профутбол». Обзор игрового дня Лиги Чемпионов УЕФА 01.00 Лига Чемпионов УЕФА. «Челси» 8 «Бай8 ер» 02.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 03.00 Т/с «Иерихон» 03.40 Х/ф «Остров любви. Обручение» 04.55 Х/ф «Остров любви. Невеста»

11 КАНАЛ 06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.40 «Слава и боль» 08.10 «Ваш адвокат» 08.25 «Украинские традиции» 09.10 Х/ф «Знакомство с Марком» 11.10, 22.55 Т/с «Счастливы вместе» 12.55 Отцы и дети 13.50 Т/с «Папины дочки» 14.50 «Мой малыш» 15.20 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Друзья» 16.55, 23.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки 7» 17.55, 20.45 Т/с «Воронины» 18.30 «Контроль качества» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Снова вместе 22.00 «Чего хочет женщина» 22.25 Кто против блондинок?

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.55, 17.40 «Семейные драмы» 10.50, 18.30 Т/с «Не лги мне 2» 11.50 «Честно» 12.45 «Иллюзия безопасности. Что в жестян8 ке?» 13.45 Т/с «Тысяча и одна ночь»

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ 06.01, 23.30 «Время8Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 58ом» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» ○

Сх. 06.30 Зах. 19.17 Трив. дня 12.47

15.20 Т/с «Женские мечты о далеких кра ях» 16.20 «Меняю жену 8 2» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны 2» 21.25 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Пор8 тугалия) 8 «Шахтер» (Украина) 23.50 «Снять все» 00.15, 01.10 Т/с «Закон и порядок. Преступ ное намерение»

СТБ 07.20, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 08.15, 23.40 Т/с «Доктор Хаус» 09.15, 19.05 Звездная жизнь 10.25 Х/ф «Воскресный папа» 12.15 «Феномен» 14.55, 00.40 Т/с «Адвокат» 17.00 «Давай поженимся» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 20.10 «Фермер ищет жену» 22.40 «Дорогая, мы убиваем детей»

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

10.30, 11.30, 12.30 «Пресс8конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.15 «Энергонадзор» 18.45 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Украинские страсти» 00.25 «Автопилот8новости» 00.35 «Обзор прессы»

18.45 Факты. Вечер 20.10 Х/ф «Место встречи изменить нельзя», 1, 2 с. 23.25 Х/ф «Бой с тенью»

TET 07.00 «Победоносный голос верующего» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 08.00 «Телепузики» 09.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 10.30 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.20, 22.20 Т/с «Дневники Темного» 11.55 «Королева бала» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.25 «Маша & модели» 14.00, 19.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.00 «Дом82» 17.00, 20.05 Т/с «Универ» 21.55, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 23.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.30 «Леди ДРАЙВ»

Зах. 07.38 Сх. 19.08 Повний міс. 12 вересня 23.30 «Территория закона» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот8новости»

НТН 06.20 Х/ф «Счастливчик» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк 6» 12.35, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.30 Т/с «Next 3» 15.40 Х/ф «В лесах под Ковелем», 1 с. 17.00 Х/ф «Отряд специального назначе ния», 2 с. 18.30 «Речовий доказ» 00.20 Х/ф «Пекло»

НТВМИР

07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я 8 путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Красиво жить». «Дом мечты» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Эрки Перки» 13.00 Х/ф «Русское средство», 4, 6 с. 15.15 Х/ф «Трудно быть Богом», 2 с. 16.30 «Кухня на шпильках» 17.00 «Энциклопедия» 17.20 «Стелла 8 чудо возможно» 18.00, 20.15 «Смотри в оба с Яковом Морозо8 вым» 18.15 «Еще не вечер». «Звездные войны» 19.15 «Погляд» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Герои и неудачники» 20.30 «Детали: итоги дня» 21.00 «Жадность» 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 Х/ф «Полнолуние», 3, 4 с. 01.40 «Формула стихии». «Кровь»

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «И еще одна ночь Шахерезады» 11.50 Х/ф «Жестокий романс», 1 с. 14.25 М/ф 15.30 Х/ф «Новые сказки Шахерезады», 1 с. 16.40 Пенсионный фонд информирует 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Азбука здоровья 18.30, 23.20 Тема дня 19.40 «Власть. «Доступно и откровенно» 20.15 Днепропетровщина презентует 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «Жестокий романс», 2 с.

04.55 «НТВ утром» 07.40 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35, 02.10 Обзор. Чрезвычай8 ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Медицинские тайны 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Знаки судьбы3», 11 с. «Не пре любодействуй», 12я серия «Боди арт» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 18.35 Т/с «Час Волкова» 20.25 Т/с «Глухарь. Возвращение», 13 с. «Сила есть», 14я серия «Ночные гости» 22.15 «В зоне особого риска» 22.40 Т/с «Зверобой» 00.30 «Запах боли» 01.25 «Кремлевские похороны»

5 КАНАЛ

ENTER

06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 58ом» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс8конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор8ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Народный контроль»

06.00 06.30 09.45 11.20 11.50 13.10 14.40 17.10 19.35 21.00 22.30 00.05

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40 События недели 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Испытание» 12.00 Дорожный патруль 13.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Петербургские тайны» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.00, 19.00 События 17.15 Критическая точка 22.20 Х/ф «Мумия» 01.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей»

Саундтреки М/ф Х/ф «Пока безумствует мечта» Телемагазин Х/ф «Бешеные деньги» Х/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» Х/ф «Майор Вихрь» Х/ф «Хорошо сидим» Х/ф «Человек в зеленом кимоно» Х/ф «Вертикаль» Х/ф «Поезд вне расписания» ○

ОРТМ

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Человек и закон» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Поле чудес» 16.55, 01.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Х/ф «Немного не в себе» 22.40 «Товарищи полицейские» 23.50 «Свидетели» 00.45 Ночные новости

04.55 «НТВ утром» 07.40 «Игра» 08.35, 14.35, 17.35, 02.05 Обзор. Чрезвычай8 ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Знаки судьбы3», 9 с. «Распла та»; 10я серия «Безумная роль» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 18.35 Т/с «Час Волкова» 20.25 Т/с «Глухарь. Возвращение», 11 с. «Точка зеро», 12я серия «Жуки» 22.40 Т/с «Зверобой» 00.30 Честный понедельник 01.20 «Кремлевские похороны»

15.40 19.40 21.00 22.25 23.50

27 КАНАЛ

НТН

06.00 06.30 09.45 11.10 11.40 13.10

05.45, 10.10 Твой хит 06.00 Журфикс 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.40 24 часа. Бизнес 07.20, 08.55, 16.20, 18.25, 20.10, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.25 «Життя зі знаком +» 07.55, 22.10 Американская космическая Одис8 сея 09.00, 21.10 Хит8парад дикой природы 11.10 Детство в дикой природе 12.15 Взгляд в будущее 16.25 Х/ф «ЗинаЗинуля» 18.10 Секретные файлы8мир животных 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 «Новости DW» 19.55 М/ф 20.15 Сильные мира сего 20.50 «Життя» 23.20 СHATRIX

06.10 Х/ф «Одинокий игрок» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40 «Правда жизни» 09.10, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.05, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 12.30 Т/с «CSI: НьюЙорк» 13.30 Т/с «Паутина 4» 17.05 Х/ф «Отряд специального назначе ния», 1 с. 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк 6» 00.20 Х/ф «Беовульф»

51 КАНАЛ

ICTV

Іменинники дня: ХРИСТОФОР, ОЛЕКСАНДР, ДАНИЛО, ГАВРИЛО, ПАВЛО

34 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.40 Ты не поверишь! 08.45, 12.45, 23.10 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10 Спорт 09.30, 19.15, 01.20 Чрезвычайные новости 10.35, 16.40 Т/с «Литейный» 12.35, 13.00 Анекдоты по8украински 13.25 Провокатор 14.20 Х/ф «Братаны»

НТВМИР

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15 Европейские хроники 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Д/ф «Создание совершенства» 11.35 Х/ф «Дядя Ваня» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но8 вости 13.30 Время советов 14.20, 16.40 М/ф 15.30 Х/ф «И еще одна ночь Шахерезады» 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «Жестокий романс», 1 с.

Зах. 06.32 Сх. 18.50 Повний міс. 12.27

TET

СТБ

11 КАНАЛ

07.00 «Победоносный голос верующего» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 08.00 «Телепузики» 09.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 10.30 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.20, 22.20 Т/с «Дневники Темного» 11.55 «Королева бала» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.25 «Маша & модели» 14.00 «Одна за всех» 14.30, 19.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.00 «Дом82» 17.00, 20.05 Т/с «Универ» 21.55 Т/с «Реальные пацаны» 23.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.00 «Дурнев+1» 00.30 «Поговори обо мне»

07.45, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 08.45, 09.45, 19.00 Звездная жизнь 10.45 Х/ф «Найди меня» 12.45 «Битва экстрасенсов» 14.55, 00.15 Т/с «Адвокат» 17.00 «Давай поженимся» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 20.10, 22.40 «Феномен» 23.15 Т/с «Доктор Хаус»

06.35 Kids’ Time 06.40, 07.45 «Подъем» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.15 «Экономика в деталях» 07.30 «Штрих8код» 08.50 «Родительский клуб» 09.10 Х/ф «Полосатые гонки» 11.20 Т/с «Счастливы вместе» 11.55 Здравствуйте, я 8 ваша мама! 13.50 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Друзья» 16.55, 23.35 Т/с «Отчаянные домохозяйки7» 17.55, 20.35 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.35 Новости 19.25 Отцы и дети

ICTV

1+1

9 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.10, 12.55, 19.10, 01.50 Спорт 09.15 Провокатор 10.20 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга судьбы» 12.05 Анекдоты по8украински 13.05 Море по колено 13.45 Стоп810 14.50 Х/ф «Смертельная схватка» 18.45 Факты. Вечер 19.15, 00.55 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Братаны» 22.45 Свобода слова

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.00 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.25 «Смакуємо» 10.00, 17.40 «Семейные драмы» 10.55, 18.30 Т/с «Не лги мне 2» 12.00 «Мир наизнанку 8 2: Индия» 13.00 Х/ф «Мушкетеры Шарло» 15.05 Х/ф «Четверо против кардинала» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны 2» 21.15 «Дети напрокат» 22.15 «Иллюзия безопасности. Что в жестян8 ке?» 23.15 «Tkachenko.ua» 00.15, 01.10 Т/с «Закон и порядок. Преступ ное намерение»

06.00 «Смешное домашнее видео» 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 15.20 М/с «Галактический футбол» 06.50 «Профутбол» 08.00 «Днепр8футбол» 08.30 «Алеф 8 в наше время» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Застава Жилина» 12.00, 19.00 «Гениальный сыщик» 13.00 «Дело особой важности» 15.00 М/с «Огги и кукарачи» 16.00 Т/с «Охотники за древностями» 17.00 «Улетное видео по8русски» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 20.05 «Стрингер» 21.00 «Час пик» 21.20 «Прожекторперисхилтон. The best» 21.30 Х/ф «Осада» 23.45 Международный турнир национальних сборных команд «Евробаскет» 01.25 Х8миссия. «Секс с Анфисой Чеховой» 02.15 Т/с «Иерихон» 02.55 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.45 Х/ф «Остров любви. Поединок» 04.50 Х/ф «Остров любви. Обручение»

Сх. 06.28 Зах. 19.19 Трив. дня 12.51

Понеділок, 12 вересня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.45 «Легко быть женщиной» 10.35 М/с «Сандокан» 11.00 Шеф8повар страны 12.05, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.15 Окно в Америку 12.35 Право на защиту 12.55 Армия 13.05 Х/ф «Помни меня» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Д/ф «Украина 8 США: 20 лет партнер8 ства» 16.20 Т/с «Четыре танкиста и собака» 19.00 О главном 19.20 Концерт Е. Ваенги 20.40 Сельсовет 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.30, 01.50 Мир спорта 21.40 221 21.55 Футбольный код 22.50 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

Саундтреки М/ф Х/ф «Тени исчезают в полдень» Телемагазин Х/ф «Хорошо сидим» Х/ф «Бешеные деньги» Х/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» Х/ф «Черная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви» Х/ф «Поезд вне расписания» Х/ф «Вертикаль» Х/ф «Без срока давности» Х/ф «Человек в зеленом кимоно»

Іменинники дня: ГЕННАДІЙ, КУПРІЯН 27 КАНАЛ 06.00 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 15.45, 16.35, 18.25, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 08.00, 22.30 Портреты дикой природы 08.30, 21.50 Американская космическая одиссея 10.10, 15.50 Твой хит 11.10 На перекрестках планеты Земля 12.15 Взгляд в будущее 16.40 Х/ф «Время отдыха с субботы до по недельника» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Все грани высшего» 20.10 Сильные мира сего 20.50 Хит8парад дикой природы 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15, 22.40 «Товарищи полицейские» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Х/ф «Немного не в себе» 16.55, 00.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.50 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 23.50 «На ночь глядя» 00.40 Ночные новости

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «След» 09.00, 20.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Испытание» 12.00 Дорожный патруль 13.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Удар черного тигра» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Т/с «Рыцарь дорог» 01.00 Х/ф «Мумия»


р5

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

19.05 20.00 20.30 21.40 00.00

УТ1

Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» «Спорт в Подробностях» Т/с «Знахарь2» Д/ф «Как избавиться от мужа 8 тирана»

9 КАНАЛ 06.00 «Смешное домашнее видео» 06.30 «Мультфильмы» 06.50 М/с «Лига суперзлодеев» 07.05, 15.20 М/с «Галактический футбол» 07.30, 21.00 «Час Пик» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Застава Жилина» 12.00, 19.00 «Гениальный сыщик» 13.00 «Дело особой важности» 14.00, 20.05 «Стрингер» 15.00 М/с «Огги и кукарачи» 16.00 Т/с «Охотники за древностями» 17.00 «Улетное видео по8русски» 21.20 «Прожекторперисхилтон. The best» 21.30 Лига Чемпионов УЕФА. «Бенфика»8 «Манчестер Юнайтед». Прямая трансля8 ция 23.35 «Профутбол». Обзор игрового дня Лиги Чемпионов УЕФА 01.00 Лига Чемпионов УЕФА. «Вильяреал»8 «Бавария» 02.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 03.00 Т/с «Иерихон» 03.45 Х/ф «Остров любви. Невеста» 04.55 Х/ф «Остров любви. Блуд»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но8 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Каменская4» 10.55, 20.35 Т/с «Сваты4» 12.15 Т/с «Невидимки» 13.15 «Следствие вели... с Леонидом Канев8 ским» 14.10 «Семейный суд» 15.05 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 18.10 «Все свои»

Четвер, 15 вересня УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но8 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.40 Книга.ua 10.00 «Легко быть женщиной» 10.45 М/с «Сандокан» 11.10 Здоровье 12.10, 17.45, 21.30 Деловой мир 12.30 Аудиенция. Страны от А до Я 12.55 Шаг к звездам. Евровидение 13.40 Х/ф «Пядь земли» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 18.25 Хоккей. Чемпионат Украины. «Донбасс» (Донецк) 8 «Сокол» (Киев) 19.05 В ПЕРЕРЫВЕ: Спокойной ночи, дети 19.55 В ПЕРЕРЫВЕ: Мир спорта 20.45 221 20.55 Официальная хроника 21.40 Концерт Витаса «Песни моей мамы» 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.50 О главном

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но8 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Каменская4» 10.55, 20.35 Т/с «Сваты4» 12.15 Т/с «Невидимки» 13.15 «Следствие вели... с Леонидом Канев8 ским» 14.10 «Семейный суд» 15.05 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 18.10 «Все свои» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 21.40 Т/с «Знахарь2» 00.00 Д/ф «Дуремар и красавицы. В.Басов»

9 КАНАЛ 06.00 «Смешное домашнее видео» 06.30 «Мультфильмы» 06.50 М/с «Лига суперзлодеев»

07.05, 15.20 М/с «Галактический футбол» 07.30 «Час Пик» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Застава Жилина» 12.00 «Гениальный сыщик» 13.00 «Дело особой важности» 14.00 «Стрингер» 15.00 М/с «Огги и кукарачи» 16.00 Т/с «Охотники за древностями» 17.00 «Улетное видео по8русски» 19.00 «Обзор игрового дня Лиги Чемпионов УЕФА» 19.30 «Профутбол» 19.45 Лига Европы УЕФА. «Копенгаген» 8 «Вор8 скла». Прямая трансляция 21.50 Лига Европы УЕФА. «Австрия» 8 «Метал8 лист». Прямая трансляция 23.50 «Профутбол». Обзор игрового дня Лиги Европы УЕФА 00.30 Лига Европы УЕФА. «Штурм 8 Локомо8 тив» 02.15 «Секс с Анфисой Чеховой» 02.45 Т/с «Иерихон» 03.25 Х/ф «Остров любви. Блуд» 04.35 Х/ф «Окно напротив»

11 КАНАЛ 06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.40 «Чего хочет женщина» 08.10 «Родом из Украины» 09.10 Х/ф «Ниндзя серферы» 11.10, 22.50 Т/с «Счастливы вместе» 12.55 Между нами, сватами 13.55 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.00 Т/с «Друзья» 16.55, 23.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки 7» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.25 Кухня на двоих 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 «Лучшие»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.55, 17.40 «Семейные драмы» 10.50, 18.30 Т/с «Не лги мне 2» 11.50 «Честно» 12.45 «Иллюзия безопасности. Осторожно, мозг» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь»

07.00 «Победоносный голос верующего» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 08.00 «Телепузики» 09.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 10.30 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.20, 22.20 Т/с «Дневники Темного» 11.55 «Королева бала» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.25 «Маша & модели» 14.00, 19.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.00 «Дом82» 17.00, 20.05 Т/с «Универ» 21.55, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 23.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.30 «Леди ДРАЙВ»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Новые сказки Шахерезады», 1 с. 12.15 Х/ф «Жестокий романс», 2 с. 14.25 Налоговый монитор 14.40 М/ф 15.30 Х/ф «Новые сказки Шахерезады», 2 с. 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Моя земля 8 моя собственность 18.15 Приемная депутата 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 102 информ 22.00 Х/ф «Капитан Фракасс», 1 с.

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 58м» 09.25, 13.20, 14.20 «58й элемент» 10.30 «Пресс8конференции в прямом эфире» 11.20 «Энергонадзор» ○

Сх. 06.33 Зах. 19.13 Трив. дня 12.40

15.05 Т/с «Женские мечты о далеких кра ях» 16.05 «Меняю жену 8 2» 17.20 «Шесть кадров» 20.00 Футбол. Лига Европы. «Динамо» (Киев, Украина) 8 «Сток Сити» 22.05 Т/с «Интерны 2» 22.30 «Удиви меня» 23.45 «Снять все» 00.10, 01.05 Т/с «Закон и порядок. Преступ ное намерение»

СТБ 07.30, 23.50 Т/с «Доктор Хаус» 08.30, 19.00 Звездная жизнь 09.35 Х/ф «Верные друзья» 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 14.55, 00.50 Т/с «Адвокат» 17.00 «Давай поженимся» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 20.10, 22.40 «Зваженi та щасливi»

34 КАНАЛ 13.00 «НАШ САД» 13.30, 22.05 «Званый ужин» 14.30 Д/с «Мир путешествий» 15.30 Д/ф «Полковнику никто... Конец Джа8 махирии?» 15.55 «Фильмы и звезды» 16.25 «Слава и боль» 16.55 «Калейдоскоп дикой природы» 17.20 «Марфа. Чудо возможно» 17.45 «Детали» 18.00, 20.15 «Смотри в оба с Яковом Морозо8 вым» 18.15 «Еще не вечер». «Служебный роман» 19.15 «Погляд» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Герои и неудачники» 20.30 «Детали: итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Вне игры» 22.00 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Х/ф «Спасти Харрисона» 01.30 «Неизвестная планета»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 23.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10 Спорт 09.30, 19.15, 01.55 Чрезвычайные новости 10.35, 16.35 Т/с «Литейный» 12.35, 13.00 Анекдоты по8украински 13.20 Х/ф «Место встречи изменить нельзя», 3, 4 с.

12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Свободная гавань» 18.15 «Хроника дня» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Акцент» 23.30 «Драйв» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот8новости»

18.45 Факты. Вечер 20.10 «Место втречи изменить нельзя». Фи8 нальная серия. Художественный 22.05 Русский Голливуд: Место встречи изме8 нить нельзя. 30 лет спустя 00.00 Х/ф «Скрытый враг»

TET 07.00 «Победоносный голос верующего» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 08.00 «Телепузики» 09.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 10.30 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.20, 22.20 Т/с «Дневники Темного» 11.55 «Королева бала» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.25 «Маша & модели» 14.00, 19.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.00 «Дом82» 17.00, 20.05 Т/с «Универ» 21.55, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 23.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.30 «Власть Меха». Спецвыпуск

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Новые сказки Шахерезады», 2 с. 12.00 Х/ф «Капитан Фракасс», 1 с. 14.20 М/ф 15.20 Х/ф «Последняя ночь Шахерезады» 16.45 Свое мнение 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 На связи с правительством 22.00 Х/ф «Капитан Фракасс», 2 с.

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По8 года на курортах» 06.30 «Утро на 58м» 09.25, 13.20, 14.20 «58й элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс8конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25, 18.15 «Акцент» 18.45 «Киевское время» 19.30 «Время: важно»

Зах. 09.49 Сх. 19.49 Повний міс. 12 вересня 21.00 «Время» 22.00 Общественно8политическое ток8шоу «РесПублика с Анной Безуглик» 23.55 «Обзор прессы» 00.30 «Автопилот8новости»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.30 Х/ф «В лесах под Ковелем», 2 с. 07.45, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк 6» 12.30, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.35 Т/с «Next 3» 15.30 Х/ф «В лесах под Ковелем», 3 с. 16.55 Х/ф «Отряд специального назначе ния», 4 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска». Туманов 8 кореш Высоцкого 00.30 «Покер Дуэль» 01.30 «Легенды уголовного розыска»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Дачный ответ 08.35, 14.35, 17.35, 02.10 Обзор. Чрезвычай8 ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Знаки судьбы3», 15 с. «Один надцать», 16я серия «Страховка» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 18.45 Т/с «Час Волкова» 20.35 Т/с «Глухарь. Возвращение», 17 с. «Слон», 18я серия «Батарея» 22.25 «В зоне особого риска» 22.50 Т/с «Зверобой» 00.40 «Женский взгляд» 01.25 «Кремлевские похороны»

ENTER 06.00 06.30 10.40 11.55 12.25 13.40 17.00 19.40

ОРТМ

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «След» 09.00, 20.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Испытание» 12.00 Дорожный патруль 13.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Лолита по со8 седству» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Т/с «Рыцарь дорог» 01.00 Х/ф «Лучший способ умереть»

Саундтреки М/ф Х/ф «Тени исчезают в полдень» Телемагазин Х/ф «Время для размышлений» Х/ф «Пока безумствует мечта» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15, 22.40 «Товарищи полицейские» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Х/ф «Немного не в себе» 16.55, 01.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 23.50 Среда обитания. «Льготный рефлекс» 00.45 Ночные новости

ENTER

27 КАНАЛ

НТВМИР

06.00, 18.45, 20.50 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 12.10, 15.40, 16.30, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 12.00 Сильные мира сего 12.15 Взгляд в будущее 15.45 Твой хит 16.35 Х/ф «Как стать счастливым» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 21.10 Хит8парад дикой природы 22.10 Американская космическая Одиссея 23.20 СHATRIX

04.55 «НТВ утром» 07.40 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35, 01.50 Обзор. Чрезвычай8 ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Золотая пыль 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Знаки судьбы3», 13 с. «Скелет из шкафа», 14я серия «Честь мен та» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 18.35 Т/с «Час Волкова» 20.25 Т/с «Глухарь. Возвращение», 15 с. «Черная кошка», 16я серия «На езд» 22.40 Т/с «Зверобой» 00.30 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 01.05 «Кремлевские похороны»

15.10 Х/ф «Черная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви» 17.40 Х/ф «Бег» 21.00 Х/ф «Без срока давности» 22.45 Х/ф «Перехват» 00.15 Х/ф «Бес в ребро»

НТН

06.00 06.30 10.35 11.55 12.25 13.45

Іменинники дня: ВАРВАРА, ДАРІЯ, СЕМЕН, СИМЕОН, МАРТА, МАРФА

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.25 Х/ф «В лесах под Ковелем», 1 с. 07.45, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк 6» 12.30, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.35 Т/с «Next 3» 15.30 Х/ф «В лесах под Ковелем», 2 с. 16.55 Х/ф «Отряд специального назначе ния», 3 с. 18.30 «Правда жизни» 00.30 «Покер Дуэль» 01.20 «Легенды уголовного розыска»

TET

Зах. 08.43 Сх. 19.28 Повний міс. 12 вересня

ICTV

34 КАНАЛ

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 23.15 «Факты» 09.20, 12.55, 19.10 Спорт 09.30, 19.15, 01.20 Чрезвычайные новости 10.35, 16.35 Т/с «Литейный» 12.30, 13.00 Анекдоты по8украински 13.25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя», 1, 2 с. 18.45 Факты. Вечер 20.10 Х/ф «Место встречи изменить нельзя», 3, 4 с. 23.30 Х/ф «Бой с тенью2: Реванш»

07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я 8 путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 Д/ф «Тайна крушения. Проклятый «Ад8 мирал...» 10.00 «Секретные территории» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Эрки Перки» 13.00 Х/ф «Русское средство», 7, 8 с. 14.30 Х/ф «Снежок» 16.15 «Слава и боль» 16.45 «Лица вещей» 17.20 «Марфа. Чудо возможно» 18.00, 20.15 «Смотри в оба с Яковом Морозо8 вым» 18.15 «Еще не вечер». «Убийственный голос» 19.15 «НАШ САД» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Герои и неудачники» 20.30 «Детали: итоги дня» 21.00 «Формула стихии». «Охотники за душа8 ми» 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 Х/ф «P.S. Я люблю тебя»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

1+1

СТБ

07.30, 19.00, 21.00, 00.35 Новости 08.00 Профилактика 14.00 Т/с «Папины дочки» 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Т/с «Друзья» 16.55, 23.40 Т/с «Отчаянные домохозяйки 7» 17.55, 20.35 Т/с «Воронины» 18.30 «Два берега» 19.25 Между нами, сватами 21.00 «Автострасти с Ларисой Максименко» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 21.35 Сделай мне смешно 22.35 Т/с «Счастливы вместе»

ИНТЕР

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.55, 17.40 «Семейные драмы» 10.50, 18.30 Т/с «Не лги мне 2» 11.50 «Честно» 12.45 «Иллюзия безопасности. Индийские йоги, кто они? 40 лет спустя» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05 Т/с «Женские мечты о далеких кра ях» 16.05 «Меняю жену 8 2» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны 2» 21.15 «От босячки к леди 8 2» 22.25 «Личное дело» 23.45 «Снять все» 00.10, 01.05 Т/с «Закон и порядок. Преступ ное намерение» 07.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 07.55, 00.00 Т/с «Доктор Хаус» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 10.10 Х/ф «Курьер» 12.05 «Фермер ищет жену» 13.55 «Дорогая, мы убиваем детей» 14.55, 01.00 Т/с «Адвокат» 17.00 «Давай поженимся» 18.00, 22.00 «Вікна8Новини» 19.00 Звездная жизнь 20.10, 22.40 «МастерШеф»

11 КАНАЛ

Сх. 06.31 Зах. 19.15 Трив. дня 12.44

Середа, 14 вересня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но8 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.45 «Легко быть женщиной» 10.45 М/с «Сандокан» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.25 Ближе к народу. О.Ляшко 12.50 Страна качества 13.15 Кто в доме хозяин? 13.35 Х/ф «Среди добрых людей» 15.10 Euronews 15.20 Деловой мир. Агросектор 15.25 Т/с «Четыре танкиста и собака» 16.30 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 19.15 Т/с «Убойный отдел» 20.55 Официальная хроника 21.30, 01.50 Мир спорта 21.40 221 21.55 Опыт 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

Саундтреки М/ф Х/ф «Тени исчезают в полдень» Телемагазин Х/ф «Станционный смотритель» Х/ф «Бег» Х/ф «Визит дамы» Х/ф «Бес в ребро»

Іменинники дня: ОЛЕКСІЙ, ІВАН, ФЕДОТ, АНТОН, РУФІНА 21.00 Х/ф «Перехват» 22.30 Х/ф «Двойной обгон» 00.05 Х/ф «Женщина, которая поет»

27 КАНАЛ 06.00, 18.45 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 15.40, 16.30, 18.25, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55, 21.50 Американская космическая Одис8 сея 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 На перекрестках планеты Земля 12.15 Взгляд в будущее 16.35 Х/ф «Незваный друг» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжением» 20.50 Хит8парад дикой природы 22.40 Портреты дикой природы 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15, 22.40 «Товарищи полицейские» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Х/ф «Немного не в себе» 16.55, 01.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 23.50 «Человек и закон» 00.45 Ночные новости

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «След» 09.00, 20.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Испытание» 12.00 Дорожный патруль 13.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Авария на Садовом кольце» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Т/с «Рыцарь дорог» 01.00 Х/ф «Снайпер 2»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.50

ИНТЕР

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.55, 17.40 «Семейные драмы» 10.50, 18.30 Т/с «Не лги мне 2» 11.50 «Честно» 12.45 «Иллюзия безопасности. Родить вундер8 кинда» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05 Т/с «Женские мечты о далеких кра ях» 16.05 «Меняю жену 8 2» 17.20 «Шесть кадров» 20.15 Х/ф «Суррогаты» 22.00 «Большая разница по8украински. Луч8 шее» 23.00 Х/ф «Без правил: один против всех» 00.45, 01.40 Т/с «Закон и порядок. Преступ ное намерение»

9 КАНАЛ 06.00 «Смешное домашнее видео» 06.30 «Мультфильмы» 06.50 М/с «Лига суперзлодеев» 07.05, 15.20 М/с «Галактический футбол» 07.30, 21.00 «Час пик» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Застава Жилина» ○

Субота, 17 вересня УТ1 07.00, 23.20 Эра здоровья 07.30, 00.50 Полезные советы 07.45 На олимпийский Лондон 08.00 Шустер8Live 12.30 Глубинное бурение 13.00 After Live 13.30 Наша песня 14.15 Страна качества 14.45 В гостях у Д. Гордона 16.30 Зеленый коридор 16.40 Мир атома 17.10 Х/ф «Фабрика счастья» 18.50 Золотой гусь 19.20 Концертная программа «Юмор в Крем8 ле» 21.00, 01.20 Итоги дня 21.45 Концерт Раймонда Паулса 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.45 Вопрос с О.Березовской 00.00 День знаний

ИНТЕР 07.50 09.00 10.00 10.40 11.15 13.10 15.05 17.10 19.05 20.00 20.30 23.10 00.15

«Городок82011» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Вырванный из толпы» «Самый умный» Х/ф «Снегирь» Х/ф «Кактус и Елена» «Международный фестиваль юмора «Юрмала82009» «Рассмешить комика» «Подробности» «Майдан’s82» «Разбор полетов» Д/ф «Наконец8то в Украине, или Фено8 мен Big Brother»

9 КАНАЛ 06.00 «Смешное домашнее видео» 07.30 М/с «Огги и кукарачи» 08.00 Мульты. М/с «Огги и кукарачи» 08.30, 08.45 М/с «Лига суперзлодеев» 09.00 Телемагазин 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00, 23.30 Международный турнир нацио8 нальних сборных команд «Евробаскет» 16.00 «Улетное видео по8русски» 16.30 Х/ф «Осада» 18.45 «Журнал Лиги Чемпионов УЕФА» 19.20 Чемпионат Украины по футболу. 10 тур. «Днепр» 8 «Таврия». Прямая трансляция 21.30 «Прожекторперисхилтон» 22.05, 22.25 М/с «Симпсоны20» 22.45 М/с «Бургеры Боба» 23.05 М/с «Шоу Кливленда»

01.10 Х/ф «Философия будуара маркиза Де Сада» 02.40 Т/с «Иерихон» 03.20 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.30 Х/ф «За границей боли» 04.55 Х/ф «Украденное счастье»

11 КАНАЛ 06.25 «Хит8парад FM8TV» 06.55 М/Ф «Сказ про Федота8стрельца удало8 го молодца» 08.15 «Стоп8кадр» 09.00 «Лучшие» 09.20 «Мой малыш» 09.45 «Штрих8код» 10.00 «Два берега» 10.30 «Секретные файлы. Мир животных» 11.00 Кухня на двоих 12.00 Файна Юкрайна 12.50 Даешь молодежь 13.30 Сделай мне смешно 14.25 Фабрика Зiрок84 17.25 Х/ф «Поездка в Америку» 20.00 Я 8 ГЕРОЙ! 22.00 Звездный дом. Накануне 23.00 Х/ф «Бабник»

1+1 07.25 «Настоящие врачи» 08.15 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?» 10.05 М/с «Русалочка» 10.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 11.00 «Мир наизнанку 8 2: Индия» 11.55 «Ученые против экстрасенсов» 12.55 «Шесть кадров» 13.20 «От босячки к леди 8 2» 14.30, 22.50 Х/ф «Ласковый май» 16.40 «Большая разница по8украински. Луч8 шее» 17.35 «Удиви меня» 18.30 Х/ф «Назад в СССР» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Назад в СССР» 01.00 Х/ф «Без правил: один против всех»

СТБ 07.40 «Караоке на Майдане» 08.40 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.50 «Едим дома» 10.00, 22.05 «ВусоЛапоХвіст» 10.40 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 11.05 «Зваженi та щасливi» 14.05 Х/ф «Иван Васильевич меняет про фессию» 16.05 «Национальное талант8шоу «Танцуют все!84»

34 КАНАЛ 07.00 07.30 07.40 09.20 09.30 10.00 10.45 11.15 12.00 12.30 13.00 13.30 15.45 16.40 17.00 17.30 18.00 18.30 19.30 20.30 20.50 22.30

«Детали» «Пастырские беседы» Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» «Энциклопедия» «Медикус» «Чистая работа» «Жизненное пространство» «Тип8топ» «Эволюция» «Вне игры» Д/с «Мир путешествий» Х/ф «Пантера», 1, 3 с. «Красиво жить». «Шикарные подарки» «Калейдоскоп дикой природы» «Автоэксперты» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Тайны мира с Анной Чапман» «Секретные территории» «Детали: итоги дня» Х/ф «Холостяки», 6, 7 с. Олег Янковский в фантасмагорической трагикомедии «Дом, который построил Свифт» 01.00 Х/ф «Амазонки»

ICTV 07.25 Битва наций 08.50 Большая разница. Одесский фестиваль. Часть вторая 10.50 Люди, кони, кролики и...домашние ро8 лики 11.15 Квартирный вопрос 12.15 Х/ф «Киллеры» 14.35 Джентльмены на даче 15.45 Стоп810 16.40 Провокатор 17.45 Максимум в Украине 18.45 «Факты» 18.55 Спорт 19.00 Наша Russia 20.00 Х/ф «Любовь в большом городе» 21.50 Самозванцы 22.50 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из Гуан танамо» 00.55 Х/ф «Очень страшное кино3»

TET 07.00 «Благая весть» 07.10, 08.35 «Твинисы» 07.35, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 08.10 «Телепузики» 09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.30 «Одна за всех» 11.00, 19.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.00 «Это любовь»

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время8Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 58ом» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс8конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно8политическое ток8шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15, 22.00 «Окно в Европу» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 23.30 «Трансмиссия8тест» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот8новости» ○

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

12.30 «ТЕТ 2.0» 13.25 «Маша & модели» 15.00 «Женская лига» 15.30, 21.10 Т/с «Универ» 17.00 Х/ф «Доктор Дулиттл» 18.30 «Куколка» 20.25 Т/с «Зайцев+1» 22.30 «Бабуны & дедуны» 23.00 Х/ф «Нереальный блокбастер» 00.30 Последнее время

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Арт8зона 11.30 Поговори обо мне. «Этому ребенку нуж8 на семья» 12.00 М/ф «КонекГорбунок» 13.30 Волшебное закулисье 14.45 Спецподрозделение «Таргет» 15.00 Новости Днепродзержинска 15.15 М/ф 15.30 Чемпионат Украины по водно8моторно8 му спорту 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ8 ления 18.00 Ближе к народу 18.30 Тема дня 19.15 Новости. «Итоги» 19.50 Аналитическое обозрение 20.30 Азбука здоровья 21.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для меха нического пианино» 23.00 Музыка 23.30 Формат 1:1

5 КАНАЛ 06.01 «Время8Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По8 года на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40, 11.35 «Автопилот8тест» 07.20 «Клуб8700» 08.20, 14.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема не8 дели» 08.30 «Технопарк» 09.20 «Интеллект. ua» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.20 «Трансмиссия8тест» 12.15 «Окно в Европу» 13.10 «Вперед, на Олимп!» 13.35 «Драйв» 14.25 «Игра судьбы» 15.20 «Обрати внимание»

Іменинники дня: ВАСИЛИНА, ПЕТРО, ДОМНА, ЮХИМ, ФЕОКТИСТ

НТВМИР

06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 15.40, 16.30, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 Портреты дикой природы 08.25 Американская космическая одиссея 09.30 «Территория выбора» 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 На перекрестках планеты Земля 12.15 Взгляд в будущее 16.35 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 19.30 «Екатеринославские умельцы» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра8тайм» 21.10 Хит8парад дикой природы 22.00 «Новости DW» 22.25 «Новости Голос Америки» 23.20 СHATRIX

04.55 «НТВ утром» 07.40 «Пир на весь мир» 08.35, 14.35, 17.35, 01.55 Обзор. Чрезвычай8 ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Спасатели 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Знаки судьбы3», 17 с. «Копье Сатурна», 18я серия «Две сестры» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 18.35 Т/с «Час Волкова» 20.25 Х/ф «Три дня Бориса Ельцына» 22.10 «НТВшники». Арена острых дискуссий 23.10 Х/ф «Громозека» 01.10 «Кремлевские похороны»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Товарищи полицейские» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 Х/ф «Немного не в себе» 16.55 «Жди меня» 18.40 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Второй международный фестиваль па8 родий «Большая разница» в Одессе 23.55 Х/ф «Романс о влюбленных»

НТН

Сх. 06.36 Зах. 19.08 Трив. дня 12.32

19.00 «Х8Фактор. Революция» 23.55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 01.35 Х/ф «Здравствуй и прощай»

Зах. 10.54 Сх. 20.14 Повний міс. 12 вересня

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп810 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.50 Спорт 09.30 Чрезвычайные новости 10.35, 16.35 Т/с «Литейный» 12.35 Анекдоты по8украински 13.00 «Место втречи изменить нельзя». Фи8 нальная серия. Художественный фильм 14.55 Русский Голливуд: Место встречи изме8 нить нельзя. 30 лет спустя 18.45 Факты. Вечер 19.15 Джентльмены на даче 20.20 Х/ф «Киллеры» 22.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 00.55 Самозванцы

07.45 Х/ф «Человек родился» ○

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Х/ф «Последняя ночь Шахерезады» 12.05 Х/ф «Капитан Фракасс», 2 с. 14.20 М/ф 15.25 М/ф «КонекГорбунок» 16.40 Не будь овощем 17.25 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт8зона 18.30, 23.25 Тема дня 20.00 «Спорт. Итоги» 21.50 Чемпионат Украины по водно8моторно8 му спорту

ICTV

СТБ

TET

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

07.00 «Победоносный голос верующего» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 08.00 «Телепузики» 09.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 10.30 Т/с «Все женщины ведьмы» 11.20 Т/с «Дневники Темного» 11.55 «Королева бала» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.25 «Маша & модели» 14.00, 19.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.00 «Дом82» 17.00, 20.05 Т/с «Универ» 21.55, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.20 «Теория измены» 23.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.30 «Звездные мамы»

07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я 8 путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 Д/с «Мир путешествий» 10.00 «Болевая точка» 10.20 «Реальный спорт» 10.30 «Слава и боль» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Эрки Перки» 13.00 «Михаил Задорнов. Будь готов!» 14.30 «Неизвестная планета» 15.30 «Дело особой важности» 16.30 «Фильмы и звезды» 17.00 «Стелла 8 чудо возможно» 17.30 «Приемная депутата» 18.00, 20.15 «Смотри в оба с Яковом Морозо8 вым» 18.30 «Чистая работа» 19.15 «Столичные тайны». «Свой среди чужих» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Герои и неудачники» 20.30 «Детали: итоги дня» 21.00 «Сергей Доренко: Русские сказки» 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип8топ» 00.15 Х/ф «Альфонс» 01.30 «Еще не вечер». «Голые и знаменитые»

06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Джуманджи» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Бюро адвокатских расследований» 08.25 «Украинские традиции» 09.10 Х/ф «Маленькие негодяи» 11.10 Т/с «Грань3» 15.50 Т/с «Друзья» 17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки7» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Здравствуйте, я 8 ваша мама! 22.00 «Дело вкуса» 22.40 Х/ф «Константин»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Каменская4» 10.55 Т/с «Сваты4» 12.00, 18.00 «Новости» 12.15 Т/с «Невидимки» 13.15 «Следствие вели... с Леонидом Канев8 ским» 14.10 «Семейный суд» 15.05 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей11» 18.10 «Все свои» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в «Подробностях» 20.35 «Шоу №1» 22.30 «Большая политика»

09.45 Х/ф «Личная жизнь доктора Селива новой» 17.50, 22.00 «Вiкна8 Новости» 18.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет про фессию» 20.00, 22.45 «Национальное талант8шоу «Танцуют все!84» 23.35 «ВусоЛапоХвіст» 00.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора»

«Гениальный сыщик» «Дело особой важности» «Стрингер» М/с «Огги и кукарачи» Т/с «Охотники за древностями» «Улетное видео по8русски» Чемпионат Украины по футболу. 10 тур. «Волынь» 8 «Металлург» (Донецк). Пря8 мая трансляция 21.20, 23.20 «Прожекторперисхилтон. The best» 21.30, 22.25 Т/с «Вспомни будущее» 23.30 Международный турнир национальних сборных команд «Евробаскет» 01.10 Х/ф «Убийственный стриптиз» 02.50 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.10 Х/ф «Окно напротив» 04.35 Х/ф «За границей боли»

УТ1

Сх. 06.34 Зах. 19.10 Трив. дня 12.36

П'ятниця, 16 вересня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Король профессии 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.40 Д/ф «Александр Вертинский» из цикла «Киевская старина. Мир искусства» 10.10 «Легко быть женщиной» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.20 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Окраина 13.25 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 17.50 Магистраль 18.10, 21.25, 01.25 Шустер8Live 00.00 Итоги 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.20 Тройка, Кено

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.30 Х/ф «В лесах под Ковелем», 3 с. 07.45, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: НьюЙорк 6» 12.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 13.35 Т/с «Next 3» 15.35 Х/ф «Ты есть...» 17.35 Х/ф «Отряд специального назначе ния», 5 с. 19.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» 00.20 «Наконец8то в Украине, или Феномен Big Brother» 01.35 «Легенды уголовного розыска» 00.40 Д/ф «ПИКе Даля»

ОРТМ

ENTER 06.00 06.30 10.40 12.00 12.30 14.00 15.25 18.05 20.50 23.45

ТРК «УКРАИНА»

Саундтреки М/ф Х/ф «Тени исчезают в полдень» Телемагазин Х/ф «Взрослый сын» Х/ф «Женщина, которая поет» Х/ф «Визит дамы» Х/ф «Асса» Х/ф «Сталкер» Х/ф «Двойной обгон»

06.10 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Испытание» 12.00 Дорожный патруль 13.00 Ток8шоу «Пусть говорят. Полевой акт» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 22.20 Т/с «Пулядура 5. Изумрудное дело Агента»

27 КАНАЛ 06.00, 18.45 «Життя» 06.20 М/ф ○

Зах. 11.58 Сх. 20.45 Повний міс. 12 вересня 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Народный контроль» 19.30, 20.05 «Время интервью» 21.00 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «Машина времени» 23.30 «Яппи» 23.55, 00.35 «Обзор прессы»

НТН 06.00 06.55 09.20 11.30 12.00 12.45 13.15 15.00 19.00 23.20 01.20

«Легенды бандитского Киева» Т/с «Инспектор Деррик» Т/с «Чисто английские убийства» «Речовий доказ» «Главный свидетель» «Правда жизни» Х/ф «Взрыв на рассвете» Т/с «Паутина 4» Т/с «Бригада» Х/ф «Киллер» «Наконец8то в Украине, или Феномен Big Brother»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 07.30 Медицинские тайны 08.00 Главная дорога 08.30 Готовим с Алексеем Зиминым 09.25 Русская начинка 10.00 Кулинарный поединок 11.00 Квартирный вопрос 12.25 Т/с «Знаки судьбы3», 19 с. «Мань як для журналиста», 20я серия «Школа выживания» 14.10 «Наши» 15.25 «Таинственная Россия»: «Республика Хакасия. Дорога в параллельный мир?» 16.20 «Очная ставка» 17.20 Александр Журбин. Мелодии на память 19.00 «Программа8максимум» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток8шоу Павла Селина 22.55 Нереальная политика 23.25 Х/ф «Сель» 01.15 «Кремлевские похороны» 02.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ENTER 06.00 06.30 07.00 12.30 15.20 18.00

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Сталкер» Х/ф «Асса» Х/ф «Отряд специального назначе ния» 00.45 Х/ф «Тени исчезают в полдень»

27 КАНАЛ 05.45 Диваки

Іменинники дня: МУСІЙ, ФЕДІР, ЮЛІЙ, МИТРОФАН, ВАВИЛО 06.10, 11.15, 16.10, 20.45 М/ф 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 «Как стать звездой» 08.00 Зеленый дозор 08.35, 15.00 Твой ХиТ 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Академический вестник» 10.15 За семь морей 10.50 Телеэнциклопедия. Воспитание домаш8 них животных 11.30 «Экстра8тайм» 11.55 «Новости Голос Америки» 12.15 Взгляд в будущее 16.30, 19.30 Жизнь среди жизни 17.00 Скромное обаяние современных техно8 логий 18.00 «Своим трудом» 18.20 Журфикс 19.00 Портреты дикой природы 20.00 24 часа. Бизнес 20.20 24 часа. Світ 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Все грани высшего» 22.15 «Биографии знаменитостей» 23.05 СHATRIX

ОРТМ 07.15 Х/ф «Комедия давно минувших дней» 08.50 «Играй, гармонь любимая!» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Александр Розенбаум. «Мой удивитель8 ный сон...» 12.15 Среда обитания. «Что хуже горькой редьки?» 13.20 «Ералаш» 13.45, 18.15 Т/с «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» 19.00 «Большие олимпийские гонки» 21.00 «Время» 21.15 «Призрак оперы» 22.35 «ПрожекторПерисХилтон» 23.20 Х/ф «Помни меня» 01.10 Х/ф «Всего один поворот»

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 06.40, 19.00 События 07.00 Х/ф «Приключения Электроника», 1 с. 08.20 Х/ф «Приключения Электроника» 11.10, 13.10 Т/с «Пулядура 5. Изумрудное дело Агента» 12.10 Оголена красуня 16.00 Дорожный патруль 18.00, 19.20 Т/с «Пилот международных авиалиний» 21.15 Х/ф «Летом я предпочитаю...» 23.15 Т/с «Конвой PQ17» 01.15 Х/ф «Дави на газ!»


р7

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

ИНТЕР 07.30 08.25 08.30 09.30 10.00

М/с «Винкс» М/с «Маша и Медведь» «Формула любви» «Школа доктора Комаровского» «Утренняя почта с Пугачевой и Галки8 ным» 10.35 «Это мой ребенок» 11.35 «Смачна лiга з А.Заворотнюк» 12.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 13.30 Х/ф «Трудно быть мачо» 15.55 Х/ф «Медвежья шкура» 18.00, 20.50 Т/с «Я тебя никому не отдам» 20.00 Подробности недели 22.50 Х/ф «Трансформеры»

9 КАНАЛ 06.00 «Смешное домашнее видео» 07.30, 08.00 М/с «Огги и кукарачи» 08.30, 08.45 М/с «Лига суперзлодеев» 09.00 Телемагазин 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 «Днепр8футбол» 14.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.00 «Алеф 8 в наше время» 15.30 «Lady drive» 16.00 «Улетное видео по8русски» 16.35 «Прожекторперисхилтон» 17.20 Чемпионат Украины по футболу. 10 тур. «Кривбасс» 8 «Металлист». Прямая трансляция 19.30 Чемпионат Украины по футболу. 10 тур. «Арсенал» 8 «Александрия». Прямая трансляция 21.30 «Профутбол» 22.30 «Comedy club» 23.30 Международный турнир национальних сборных команд «Евробаскет» 01.10 Х/ф «Убийственный стриптиз» 02.50 «Секс с Анфисой Чеховой» 03.20 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.50, 04.55 Х/ф «Украденное счастье»

11 КАНАЛ 06.10 06.35 07.45 08.00 08.25 08.45 09.00 09.25 10.00 10.15 10.30 13.05 13.55 14.55 16.05 17.45 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 22.05 22.30 23.30 23.35

Клипсы Т/с «Журнал мод» Церковь Христова Спросите у доктора Даешь молодежь «Бюро адвокатских расследований» «Контроль качества» «Все хиты» «Штрих8код» «Родительский клуб» Х/ф «Поездка в Америку» Шоумания Аферисты Іnfo8ШОК Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» «Ваш адвокат» «О рыбалке всерьез» «Родом из Ураины» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти» «Дело вкуса» (пвт) «Перевоплощение» Т/с «Воронины» Фабрика зiрок84. Голосование Фабрика зiрок84. Ще не все Спортрепортер Х/ф «Бумеранг»

08.40 09.05 10.05 10.30 11.00 11.20 12.15 13.25 14.00 14.55

М/ф «Лото8Забава» М/с «Русалочка» М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» «Дикие и смешные» «Тайники» «Женат по собственному желанию» «Смакуємо» «Алхимия любви» «Неделя без жен»

1+1

15.55 «Назад в СССР» 19.30, 23.30 «ТСН» 20.15 Х/ф «Любовьморковь 3» 22.05 Т/с «Интерны 2» 22.30 «Светская жизнь» 00.20 «Tkachenko.ua» 01.00 Х/ф

СТБ 08.40 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.50 «Едим дома» 10.00, 23.15 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на Майдане» 12.00 «Х8Фактор. Революция» 15.00 «МастерШеф» 18.05 «Параллельный мир» 19.05 «Битва экстрасенсов» 21.15 Х/ф «Беглецы» 00.15 Х/ф «Собака на сене»

34 КАНАЛ 07.00 «Детали» 07.20 Кирилл Лавров, Алла Демидова, Светла8 на Смирнова в исторической трагикоме8 дии «Стакан воды» 09.30 «Автоэксперты» 10.00 Детективные истории 10.30 «Марфа. Чудо возможно» 11.00 «Особенности местной рыбалки» 11.30 «Формула стихии». «Охотники за душами» 12.30 «Седмица» 13.00 Д/с «Мир путешествий» 13.30 Х/ф «Пантера», 4, 6 с. 15.45 «Михаил Задорнов. Записные книжки» 17.00 «Малина красная. Знай наших!» 18.00 «Жизненное пространство» 18.30 «Военная тайна» 19.45 «Тип8топ» 20.30 Информационное обозрение «Post8 Sсriptum» 21.00 Х/ф «Холостяки», 8, 10 с. 23.30 Х/ф «Реквием по мечте» 01.10 Х/ф «Полет ночной бабочки»

ICTV 07.10 Анекдоты по8украински 07.35 Т/с «Рюрики» 08.05 Х/ф «За бортом» 10.35 Ты не поверишь! 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20, 19.40 Спорт 12.25 Большая разница по8украински 13.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16.00, 19.45 Наша Russia 17.00 Битва наций 18.45 Факты недели 20.05 Т/с «Такси» 21.00 Х/ф «Каникулы строгого режима» 00.05 Голые и смешные 01.05 Х/ф «Прощай, любовник»

TET 07.00 Изменяющие твой мир 07.10, 08.35 «Твинисы» 07.35, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 08.10 «Телепузики» 09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 10.30 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12.00 «Бабуны & дедуны» 12.30 «Куколка» 13.25 «Маша & модели» 15.00 «Женская лига» 15.30, 19.35 Т/с «Зайцев+1» 16.30, 21.05 Т/с «Универ» 18.00, 00.40 Х/ф «Даже не думай» 22.30 «Это любовь» 23.00 Х/ф «Достучаться до небес»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30, 21.00 «Тише, «мыши!» 07.45 На сельском меридиане 08.15 102 информ

Сх. 06.37 Зах. 19.06 Трив. дня 12.29

Неділя, 18 вересня 07.00 Д/ф «Няньки дикой природы» 07.40 Вопрос с О.Березовской 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля8моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.00 Концертная программа «Юмор в Крем8 ле» 10.30 Шаг к звездам. Евровидение 11.10 Шеф8повар страны 12.05 Караоке для взрослых 13.00 Х/ф «Главное успеть» 14.30 Ближе к народу 15.05 Концерт А.Пескова 16.10 Золотой гусь 16.35 Честь имею пригласить 17.25 Деловой мир. Неделя 17.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер8 лига. «Шахтер» (Донецк) 18.50 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 19.55 Концертная программа газеты «Буль8 вар». Лучшее 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.05 Фольк8music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 На олимпийский Лондон 23.50 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.25 Х/ф «Неоконченная пьеса для меха нического пианино» 13.15 Слово пастыря 13.30 Не будь овощем 14.00 Поговори обо мне. «Этому ребенку нуж8 на семья» 15.00 Формат 1:1 16.05 Д/ф 17.00 Интервью 17.30 Ближе к народу 17.55 Музыка 18.30 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 За и против 20.30 Д/ф «Отдых на 5 звезд» 21.20 Х/ф «История Аси Клячкиной, кото рая любила, да не вышла замуж» 23.00 Аналитическое обозрение 23.40 Проекты и реалии местного самоуправ8 ления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50 «По8 года на курортах» 06.35, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.10, 08.20, 14.15, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 07.20 «Клуб8700» 08.30, 15.20, 23.30 «Рекламная кухня» 10.15 «Яппи» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.35 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор8ТВ» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Фактор безопасности» 17.30 «Не первый взгляд» 18.15 «Машина времени» 19.30 «Большая политика» 20.05 «Хроника недели» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Время8Тайм» 22.00 «Территория закона» 23.55, 00.35 «Обзор прессы»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 07.25 Т/с «Паутина 4» 11.30 «Легенды уголовного розыска» 12.00 «Агенты влияния» 12.30 «Лучшие бои братьев Кличко» 14.10 «Бушидо. Восточные единоборства» 14.45 Т/с «Бригада» 19.00, 01.30 Х/ф «Отомстить за Анджело» 21.00 Х/ф «Приговоренный» 23.30 Х/ф «Бладрейн 2»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 Смотр 07.55 «Первая передача». Автомобильная программа 08.25 Их нравы 09.25 Едим дома! 10.05 «Развод по8русски» 11.00 Дачный ответ 12.25 Т/с «Знаки судьбы3», 21 с. «Старые друзья», 22я серия «Понять. Убить» 14.10 «Безумный день» 14.25 Золотая пыль 15.30 Следствие вели... 16.25 И снова здравствуйте! 17.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю

18.00 19.00 19.45 20.55 21.55 23.00 00.45 02.00

«Сегодня. Итоговая программа» Чистосердечное признание «Центральное телевидение» «Тайный шоу8бизнес: Алла, дай милли8 он!» «НТВшники». Арена острых дискуссий Т/с «Возвращение Мухтара2» Х/ф «Золотая баба» Футбольная ночь

ENTER 06.00 06.30 07.00 12.35

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Отряд специального назначе ния» 19.00 Х/ф «Война и мир»

27 КАНАЛ 06.00 Предвестники независимости 06.50, 15.30 Твой ХиТ 07.10 Клуб суперкниги 07.30 Клуб8700 08.05 Телеинциклопедия. Воспитание домаш8 них животных 08.40, 18.40 М/ф 09.00 Створи себе 09.55 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Екатеринославские умельцы» 14.00 Взгляд в будущее 15.00 За семь морей 16.20 Путь к победе 16.35 Х/ф «Сказка странствий» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.35 Отдых на пять звезд 20.00 Зеленый дозор 20.35 Кулинарный преферанс 21.00 «Ночная смена» 22.05 Х/ф «Охота на лис»

Зах. 12.59 Сх. 21.23 Повний міс. 12 вересня

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50 События 07.10 Х/ф «Ночное происшествие» 09.10 Добро пожаловать 10.10 Х/ф «Летом я предпочитаю...» 12.10, 14.00 Т/с «Пилот международных авиалиний» 16.00 Дорожный патруль 17.55, 19.30 Т/с «Криминальная полиция» 19.00 События недели 22.20 Футбольный уик8енд 23.30 Т/с «Конвой PQ17» 01.30 Х/ф «Я знаю, что вы сделали про шлым летом» Спадкоємців Шаповалова Миколу Івановича, який помер 29.09.2009 року, просимо терміново з’явитись у строк до 23.09.2011 року до Восьмої Дніпропетровської державної нотарі альної контори (кабінет № 2) за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Космо навта Волкова, буд. 3, з питання оформлення спадкових прав.

Іменинники дня: ГЛІБ, ЄЛИЗАВЕТА, МАКСИМ, РАЇСА, ЗАХАР

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! С 15 августа по 20 сентября 2011 года состоится общегородской конкурс на звание

«Лучший дизайнер г.Днепропетровска» (номинация: дизайн интерьера). Подробности на сайтах: «НАШ РАЙОН ДНЕПРОПЕТРОВСК» и gorod.dp.ua Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровський окружний адміністративний суд оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста відділу статистики, головного спеціаліста з інформ.технологій, головн. спеціаліста відділу бухгалтерії (з досвідом роботи), секретаря судового засідання, судового розпорядника. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу юридичну або незакінчену вищу юридичну освіту (головн. спец. відділу статистики, секретар суд.засід., суд.розпор.), вищу освіту відповідного проф. спрямування (голов.спеціаліст відділу бухгалтерії, голов. спеціаліст з інформ. технологій), вільно володіють українською мовою, мають досвід роботи за відповідними спеціальностями та не досягли граничного віку пе ребування на державній службі. Термін подання заяви один місяць з дня оголошення конкурсу. За додатковою інформацією звертатись: відділ кадрової роботи та державної служби, 49089, Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 4, тел. (056) 7530605.

ОРТМ 08.00 «Смак» 08.35 «Служу Отчизне!» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.30 «Фазенда» 12.15 «Вышел ежик из тумана» 13.25 Второй международный фестиваль па8 родий «Большая разница» в Одессе 15.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 19.00 «Минута славы. Мечты сбываются!» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 Х/ф «Любовьморковь3» 23.55 Х/ф «Бег от смерти» 01.20 Х/ф «Карусель»

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

Заезд 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ АмурНижньодніпровський районний суд м.Дніпропет

ровська повідомляє, що 03 ли

стопада 2011 року о 08 год. 30 хв. відбудеться судове засідан

ня по цивільній справі № 2

4563/11 за позовом Олійник Людмили Миколаївни до Маме

дова Магамеда Керама огли, третя особа СГІРФО Амур

Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропет

ровській області про визнання особи такою, що втратила пра

во на користування житловим приміщенням та зняття з реє

страційного обліку. Мамедову Магамеду Кераму огли необ

хідно з’явитись на зазначений час для участі у розгляді спра

ви в якості відповідача. Судо

ве засідання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ново

селівська, 9, каб. 19, суддя Щербина Почтовик І.В. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташова

ний за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор

жинського, 18 а, викликає Жиглинського Ігоря Владисла

вовича по цивільній справі № 2 8406/11 за позовом Жиг

линської Людмили Миколаївни до Жиглинського Ігоря Вла

диславовича про зняття з реє

страції, яке відбудеться о 09.00 30 вересня 2011 р. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто в заочному порядку. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 05 жовт

ня 2011 року о 10 год. 30 хв. буде слухатись цивільна спра

ва за позовом Буянова Олексія Івановича, Буянової Світлани Георгіївни до Ярмоленко Тама

ри Олександрівни, третя особа

СГІРФО Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропет

ровській області про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні власністю та визнання таким, що втратив право на користування житло

вим приміщенням. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаход

ження відповідача Ярмоленко Тамари Олександрівни по вка

заній справі невідоме, відпо

відно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає через оголо

шення в пресі Ярмоленко Тама

ру Олександрівну, останнє місце проживання: Дніпропет

ровська область, м. Дніпро

дзержинськ, вул. Бєсєдова, 56, кв. 11. Явка відповідача обо

в’язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідач

Ярмоленко Т.О. вважається по

відомленою про час та місце розгляду справи. У разі неяв

ки відповідача справа буде розглянута за його відсутності. Судове засідання відбудеться під головуванням судді По

гребняк Т.Ю. у приміщенні Баг

лійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпро

петровської області за адре

сою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Смирнова Андрія Борисовича, 13 липня 1971 р.н., уроджен

ця Російської Федерації, м. Нижній Тагіл; Смирнову Світлану Миколаївну, 27 люто

го 1971 р.н., уродженку Ро

сійської Федерації, смт Ільбруський, у судове засідан

ня як відповідачів по цивільній справі № 2 1974/ 2011 р. за позовом ПАТ «Ер

сте Банк» до Смирнової С.М., Смирнова А.Б. про стягнення заборгованості, яке відбу

деться 12.10.2011 р. о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпро

петровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 116. Наслідки неявки перед

бачені ст. 169 ЦПК України. Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу викликає у судо

ве засідання Ткач Миколу Ми

колайовича, 14.11.1983 р.н., зареєстрованого за адресою: смт Солоницівка Дергачівсько

го району Харківської області, вул. Леніна, 10/32, як відпові

дача по цивільній справі за позовом Ткач Ольги Миколаїв

ни про розірвання шлюбу. Су

дове засідання відбудеться 28 вересня 2011 року о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Г. Романової, 6 а (каб. 14), суд

дя Попов В.В. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб

лікування оголошення в пресі відповідач Ткач Микола Мико

лайович вважається повідом

леним про час та місце розгля

ду справи. У разі його неявки справа буде розглянута за його відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет

ровської області повідомляє, що відповідачу Приткову Олек

сандру Валерійовичу необхід

но з’явитись у судове засідан

ня з розгяду цивільної справи за позовом Публічного акціо

нерного товариства «Фінанси та Кредит» до Приткова Олек

сандра Валерійовича про стяг

нення заборгованості, що ви

никла внаслідок порушення зобов’язань за договором про відкриття кредитної лінії в

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

формі овердрафту № 059 0

2008 від 20.03.2008 року та за договором про відкриття карт

кового рахунку, надання і ви

користання платіжної картки № 008 Р/001026 від 21.03.2008 року, яке відбу

деться 20.10.2011 р. о 08 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, зал 309 (суд

дя Міхєєва В.Ю.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Притков Олександр Валерійович вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за його відсут

ності заочно.

ліївни до Ніщенка Олега Володимировича про стягнен

ня аліментів. У судове засідан

ня викликається відповідач по справі Ніщенко Олег Володи

мирович, 14 листопада 1984 р.н., зареєстрований по вул. Освіти, 6/595 в м. Орджонікід

зе, Дніпропетровська область. У разі вашої неявки у судове засідання, судове засідання буде проводитись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних по справі доказів су

дом буде винесено заочне рішення. Адреса суду: 53300, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Петров

ського, 37.

Викликається Кравченко Ген надій Вікторович, 1973 р.н., як відповідач до зали суду на слухання цивільної справи за позовом Федорової Поліни Бо

рисівни до Кравченка Геннадія Вікторовича, третя особа Сек

тор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Дов

гинцівського РВ КМУ УМВС Ук

раїни в Дніпропетровській об

ласті про визнання особи та

кою, що втратила право на ко

ристування житловим при

міщенням, яке відбудеться 29 вересня 2011 року о 16 год. 10 хв. у приміщенні Довгинців

ського районного суду м. Кри

вого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 8. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності з постановленням заочного рішення.

Павлоградський міськра йонний суд Дніпропетров

ської області викликає в якості відповідача Єжова Мак

сима Сергійовича за позовом Виконавчого комітету Павло

градської міської ради про втрату права на користуван

ня житловим приміщенням. Останнє місце проживання відповідача: Дніпропетров

ська область, м. Павлоград, вул. Нова, 4, кв. 107. Судове засідання призначено на 27 вересня 2011 року о 08 год. 30 хв. за адресою: Дніпропет

ровська область, м. Павло

град, вул. Дніпровська, 135. У разі неявки відповідача у су

дове засідання, згідно з ви

могами ЦПК України, позов може бути розглянутий за його відсутності. Суддя Бонда

ренко В.М.

Васильківський районний суд Дніпропетровської області викликає Маціюк Євгена Воло

димировича, зареєстрованого за адресою: м. Дніпропет

ровськ, вул. Козакова, 38, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Лебедєва Олега Анатолійови

ча, третя особа Григоренко Валентин Іванович, до Маціюк Євгена Володимировича про відшкодування матеріальної шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки в розмірі 230070 грн. 74 коп. у судове за

сідання, яке відбудеться у при

міщенні Васильківського ра

йонного суду Дніпропетров

ської області 29 вересня 2011 року о 15.00. У разі неявки справу буде розглянуто в заоч

ному порядку. Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області повідомляє, що 16 вересня 2011 року о 9.00 у залі суду 2 буде проводитись судове засі

дання по цивільній справі за позовом Ніщенко Юлії Анато

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області повідомляє, що 20 вересня 2011 року о 15 год. 30 хв. в залі суду 2 буде проводитись судо

ве засідання по цивільній справі за позовом Петрова П.І. до Астаф’євої В.Ф., Астайф’єва Ю.В., Астаф’єва В.В., Алексеєн

ко Х.В., Андрейченко Л.І., Анд

рейченко С.І., Радулович Р.М., Алексеєнко В.Р., третя особа

Відділ громадянства і реєст

рації фізичних осіб Орджоні

кідзевського МВ ГУМВС Украї

ни в Дніпропетровській об

ласті, Служба у справах непов

нолітніх Виконкому Орджоні

кідзевської міської ради Дніпропетровської області про виселення з житлового при

міщення без надання іншого житла. У судове засідання ви

кликаються відповідачі по справі Астаф’єва Віра Федорів

на, Астайф’єв Юрій Володими

рович, Астаф’єв Вадим Володи

мирович, Алексеєнко Христина Володимирівна, Андрейченко Любов Іванівна, Андрейченко Софія Іванівна, Радулович Рінальда Миколаївна, Алек

Зроби поштову марку в Інтернеті! Споживачі поштових послуг уже встигли полюбити «Власну марку» художньо оформлену поштову марку з чистим купоном, на який наноситься замовлене зображен ня особисте фото чи логотип компанії. Разом із нею мож на також зробити художній конверт. Ексклюзивна послу га від національного оператора водночас є чудовим і зво рушливим подарунком та оригінальною рекламою. Відтепер послугу можна замовити не тільки у відділен нях поштового зв'язку, але й через Інтернет, на сайті www.ukrposhta.com, скориставшись спеціальною online по слугою. Для цього потрібно лиш обрати сюжет «Власної мар ки», прикріпити необхідне зображення у відведеному полі, обрати спосіб доставки та оплатити замовлення картками міжнародних платіжних систем. Замовляйте послугу «Власна марка» та назавжди збе режіть згадку про щасливі миттєвості вашого життя!

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

сеєнко Володимир Русланович, які зареєстровані та прожива

ють по вул. 40 років Жовтня, 57 в м. Орджонікідзе, Дніпропет

ровська область. У разі вашої неявки у судове засідання, су

дове засідання буде проводи

тись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї

ни і на підставі наявних по справі доказів судом буде ви

несено заочне рішення. Адре

са суду: 53300, Дніпропет

ровська область, м. Орджоні

кідзе, вул. Петровського, 37. Слухання цивільної справи за позовом Рибцова Максима Вікторовича до Сазонова Анд

рія Михайловича, ТОВ «Пром

будзабезпечення» про стяг

нення боргу за договором по

зики призначено на 17.00 15.09.2011 року. Прошу Сазо

нова Андрія Михайловича з’я

витись на зазначений час. У разі неявки справа буде роз

глянута без вашої участі. Слу

хання справи відбудеться у приміщенні Кіровського ра

йонного суду м. Дніпропет

ровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі

на, 29, каб. 4. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає представника ПП Бугай Воло

димира Григоровича як відповідача у судове засідан

ня по цивільній справі за по

зовом Молокова В.М. до вас про стягнення суми боргу, яке відбудеться 30 вересня 2011 року об 11 год. 30 хв., каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропет

ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки перед

бачені ст. 169 ЦПК України. Когуту Миколі Івановичу з’явитись у судове засідання 04.10.2011 р. о 15.00 до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровсь

ка за адресою: вул. Новосе

лівська, 9, каб. 9, як відпо

відачу по цивільній справі, яка знаходиться в провад

женні судді Якименко Л.Г. за позовом Конончука Миколи Трохимовича до вас про виз

нання договору купівлі про

дажу недійсним. У разі неяв

ки відповідача у судове за

сідання справа буде розгля

нута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська повідом

ляє, що 19 жовтня 2011 року о 16.00 у приміщенні суду (49074, м. Дніпропетровськ,

пр. Правди, 84, каб. 108, зал судових засідань 2) відбудеть

ся судове засідання по цивільній справі за позовом Кондра Анатолія Григоровича до Дерещукова Володимира Анатолійовича, треті особи

Кондра Андрій Анатолійович, Кондра Ірина Анатоліївна, Відділ паспортно реєстрацій

ної і міграційної роботи Інду

стріального РВ ДГУ УМВС Украї

ни в Дніпропетровській об

ласті про визнання таким, що втратив право на користуван

ня житловим приміщенням. У судове засідання викликаєть

ся як відповідач Дерещуков Володимир Анатолійович. У разі неявки у судове засідан

ня відповідача справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів та постановлено заоч

не рішення суду. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Кодій Павла Андрійовича, 1987 р.н., у судове засідання як відпо

відача по цивільній справі № 2

3929/2011 р. за позовом Ващи

шиної Катерини Іванівни до Кодій Павла Андрійовича, Секто

ра громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Лені

нського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 3 ті особи Кадаєв Володимир Семе

нович, Чершинцева Наталія Яки

мівна про усунення перешкод у користуванні домоволодінням та зняття з реєстрації, яке відбу

деться 04 жовтня 2011 р. о 12.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Ко

робова, 6, каб. 225. Наслідки не

явки передбачені ст. 169 ЦПК Ук

раїни. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Даламагас Ніколаоса Констан

тиновича як відповідача у су

дове засідання по цивільній справі за позовом Браженець Ірини Анатоліївни до вас про розірвання шлюбу, яке відбу

деться 3 жовтня 2011 року о 10.00, каб. 223 у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропет

ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. На

слідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 09 вересня 2011 р. о 09 год. 30 хв. у залі судових засідань 104 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судо

ве засідання по цивільній справі за позовом Шклярської Тетяни Анатоліївни до Шклярського Павла Вікторови

ча про стягнення аліментів на


р9

ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.09.2011 р. № 69 (1257) ○

утримання дитини. Явка у су

дове засідання відповідача Шклярського Павла Вікторови

ча обов’язкова. У разі неявки зазначеної особи у судове за

сідання без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності. Слухання цивільної справи за позовом Романенко Людмили Вікторівни до Холодюка Анато

лія Степановича призначено слуханням на 9 год. 20 хв. 16 вересня 2011 року. Суд викликає Холодюка Анатолія Степановича як відповідача по даній справі. У разі неявки останнього спра

ва буде розглянута без його участі. Слухання справи відбу

деться у приміщенні Кіровсько

го районного суду м. Дніпропет

ровська за адресою: м. Дніпро

петровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 2, у вищезазначений час. Новомосковський міськ районний суд Дніпропет

ровської області викликає у судове засідання Конощенко Надію Володимирівну як відповідача по цивільній справі № 2 2906/2011 року за позовом Будинкоуправлі

ння № 2 Гвардійської квар

тирно експлуатаційної час

тини району до Конощенко Надії Володимирівни про визнання особи такою, що втратила право на користу

вання житловим приміщен

ням, яке відбудеться 04.10. 2011 року о 14.00 під голову

ванням судді Городецького Д.І. у приміщенні суду за ад

ресою: Дніпропетровська об

ласть, м. Новомосковськ, пров. Артемівський, 8. Криничанський районний суд повідомляє, що в провад

женні суду знаходиться цивіль

на справа № 2 439/11 за позо

вом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Циганок Юрія Івано

вича про стягнення заборгова

ності за кредитним договором. Слухання справи відбудеться 03 жовтня 2011 року о 09.00 у залі суду Криничанського ра

йонного суду за адресою: с. Кринички Криничанського району Дніпропетровської об

ласті, вул. Виконкомівська, 17. У разі вашої неявки справа буде розглянута без участі відповідача. Покровський районний суд Дніпропетровської області викликає Дєдушева Олексан

дра Вікторовича у судове засі

дання як відповідача по справі за позовом Дєдушевої Наталії Федорівни, третя осо

ба ВГІРФО Покровського району Дніпропетровської області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при

міщенням, яка призначена до розгляду на 07 жовтня 2011 року о 08 год. 30 хв. та відбу

деться у приміщенні суду за адресою: смт Покровське По

кровського району Дніпро

петровської області, вул. Кар

ла Маркса, 134. У разі його неявки справу буде розгляну

то за його відсутності на підставі наявних матеріалів справи. Суддя Покровського районного суду Дніпропетров

ської області Пустовар О.С.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

інформує відповідача по справі Шпак Анатолія Михай

ловича про необхідність явки у судове засідання, яке відбу

деться 26 вересня 2011 року о 16.00 у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220 під головуванням судді Н.Г. Оста

пенко. Швидкова Валентина Михай лівна та Швидковий Ігор Юрі

йович, зареєстровані у м. Дні

продзержинську за адресою: бул. Героїв, 28/57, викликають

ся у судове засідання в якості відповідачів на 09.00 21 верес

ня 2011 року по справі за позо

вом Виконкому Дніпровської районної ради м. Дніпро

дзержинська до Швидкової Ва

лентини Михайлівни та Швидко

вого Ігоря Юрійовича про виз

нання осіб такими, що втрати

ли право на користування жит

ловим приміщенням. Судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Кір’яка Л.В. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за ад

ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 1 по

верх, каб. 1, зал судових засі

дань 3. Синельниківський міськ районний суд Дніпропет

ровської області повідомляє, що 14 вересня 2011 року о 09 год. 30 хв. відбудеться роз

гляд цивільної справи № 2

1003/11 за позовом Публічно

го акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Ліво

бережне відділення № 8420 ВАТ «Державний ощадний банк України» до Антропової Віри Іванівни, Колпакова Віталія Борисовича про стяг

нення з боржників грошових коштів. У судове засідання викликаються відповідачі Ан

тропова Віра Іванівна, адреса: Синельниківський район, с. Первомайське, вул. Леніна, 32; Колпаков Віталій Борисо

вич, адреса: Синельників

ський район, с. Первомайське, вул. Леніна, 32. У разі вашої неявки у судове засідання справа буде розглядатись за вашої відсутності і на підставі наявних доказів по справі. Адреса суду: Дніпропетров

ська область, м. Синельнико

ве, вул. Чехова, 1. Павлоградський міськра йонний суд Дніпропетров

ської області викликає Хо

рош Олександра Івановича, 15.08.1963 р.н., у судове за

сідання по справі за позовом Хорош Ірини Михайлівни до Хорош Олександра Іванови

ча про визнання особи та

кою, що втратила право на користування житловим при

міщенням. Відкрите судове засідання відбудеться 16 ве

ресня 2011 року о 09.00 під головуванням судді Боженко Л.В. у приміщенні Павло

градського міськрайонного суду Дніпропетровської об

ласті за адресою: м. Павло

град Дніпропетровської об

ласті, вул. Дніпровська, 135, каб. 203. Явка у судове засі

дання обов’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 ЦПК Ук

раїни після опублікування оголошення в пресі відпові

дач Хорош Олександр Івано

вич вважається повідомле

ним про час та місце розгля

ду справи. У разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

У провадженні Ленінського районного суду м. Дніпро

петровська знаходиться ци

вільна справа за позовом Ми

щенко Л.І., Мищенко А.І. до Шпак А.М. про зняття з реє

страції. Ленінський район

ний суд м. Дніпропетровська Криничанський районний

суд повідомляє, що в провад

женні суду знаходиться цивіль

на справа № 2 455/11 за позо

вом ПАТ «Укргазбанк» до Дов

бань Наталії Анатоліївни про стягнення кредитної заборго

ваності. Слухання справи відбудеться 05 жовтня 2011 року о 9.00 у залі суду Крини

чанського районного суду за адресою: с. Кринички Крини

чанського району Дніпропет

ровської області, вул. Викон

комівська, 17. У разі неявки відповідача справа буде роз

глянута без її участі.

дач Ковган Євген Володими

рович вважається повідомле

ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки відпов

ідача або його представника справу буде розглянуто за його відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 27 вересни 2011 р. о 14 год. 15 хв. в залі судових засідань 104 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судо

ве засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Ко

мерційний Банк «Південком

банк» в особі Криворізької філії ПАТ «Комерційний Банк «Південкомбанк» до Венгеро

ва Олега Олександровича, За

харова Олега Сергійовича, Лізавчук Олександра Сергійо

вича про відшкодування мате

ріальної шкоди, завданої внас

лідок вчинення злочину. Явка у судове засідання відповіда

ча Лізавчук Олександра Сер

гійовича обов’язкова. У разі неявки зазначеної особи у су

дове засідання без поважних причин справу буде розгляну

то за його відсутності.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Марк

са, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Удода Ники

фора Ігнатовича у судове засі

дання, яке відбудеться 14.10.2011 року о 09.00 по цивільній справі за позовом Москальової Т.Г. до Удода Н.І., третя особа СГІРФО Бабушкінськогр РВ ГУМВС Ук

раїни в Дніпропетровській об

ласті, про виселення та зняття з реєстрації. У випадку неявки відповідача у судове засідан

ня він вважається належно по

відомленим про місце, день та Слухання цивільної справи за час його проведення. позовом Публічного акціонер

Кіровський районний суд ного товариства «Акціонерний міста Дніпропетровська, роз комерційний промислово

ташований за адресою: інвестиційний банк» до Муста

49101, м. Дніпропетровськ, фаєва Санана Фахраддін огли, пр. Пушкіна, 29, каб. 6, вик Мустафаєва Фахраддіна На

ликає як відповідача Заме ріман огли про стягнення за

ховську Ірину Олександрівну боргованості за кредитним до

по цивільній справі за позо говором призначено на 15.00 вом Павленко Олени Іванів 14.09.2011 року. Прошу Муста

ни до Замеховської Ірини фаєва С.Ф., Мустафаєва Ф.Н. Олександрівни про визнання з’явитись на зазначений час. У особи такою, що втратила разі неявки справа буде роз

право на користування жит глянута без вашої участі. Слу

ловим приміщенням, у судове хання справи відбудеться у засідання, яке відбудеться приміщенні Кіровського райо

03.10.2011 року о 09 год. 30 нного суду м. Дніпропетров

хв. У випадку неявки відпові ська за адресою: м. Дніпропет

дача справу буде розглянуто ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. за його відсутності. Павлоградський міськрайон Новомосковський міськ ний суд Дніпропетровської об

районний суд Дніпропет ласті (суддя Юдіна С.Г.) викли

ровської області сповіщає, що кає в якості відповідача Лав

14 жовтня 2011 року о 09 год. ренка Дмитра Сергійовича по 30 хв. у приміщенні Новомос цивільній справі за позовом ковського міськрайонного ПАТ «КБ «ПриватБанк» про суду Дніпропетровської об стягнення заборгованості. Ос

ласті за адресою: пров. Арте таннє місце проживання відпо

мівський, 8, м. Новомос відача: вул. Сметаніна, 3, м. ковськ, під головуванням Павлоград. Судове засідання судді Сороки О.В. буде розгля призначене на 21.09.2011 датись цивільна справа за по року о 09.00 за адресою: м. зовом ПАТ «ОТП Банк» до Сва Павлоград, вул. Дніпровська, річевської Валентини Вікто 135, каб. 309. У разі неявки рівни, Сваричевського Дениса відповідача у судове засідан

Сергійовича про стягнення за ня справа, згідно з вимогами боргованості за кредитним ЦПК України, може бути роз

зобов’язанням. В якості глянута за його відсутності. відповідачів судом виклика

ються Сварічевська Валенти Павлоградський міськра на Вікторівна та Сваричев йонний суд Дніпропетров

ський Денис Сергійович. ської області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в якості відпов

ЦентральноМіський район ідача Щербак Тетяну Володи

ний суд м. Кривого Рогу мирівну по цивільній справі за Дніпропетровської області позовом ПАТ «КБ «Приват

повідомляє, що відповідач Банк» про стягнення заборго

Ковган Євген Володимирович ваності. Останнє місце прожи

(мешкає: м. Кривий Ріг, вул. вання відповідача: вул. Пол

Псковська, 36) за позовом тавська, 81 а/11, м. Павлоград. Приватного акціонерного то Судове засідання призначене вариства «Страхова компанія на 21.09. 2011 року о 09.00 за «АХА Страхування» до Ковган адресою: м. Павлоград, вул. Євгена Володимировича про Дніпровська, 135, каб. 309. У стягнення суми виплаченого разі неявки відповідача у су

страхового відшкодування дове засідання справа, згідно викликається у судове засі з вимогами ЦПК України, може дання на 05 жовтня 2011 року бути розглянута за його відсут

о 10 год. 30 хв. у приміщення ності. Центрально Міського район

ного суду за адресою: м. Кри Павлоградський міськра вий Ріг, вул. Першотравнева, йонний суд Дніпропетров

12, зал 3 (суддя Філатов К.Б.). ської області (суддя Юдіна На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук С.Г.) викликає в якості відпо

раїни після опублікування відача Низького Володимира оголошення в пресі відпові Євгеновича по цивільній

справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості. Останнє місце проживання відповідача: вул. Іскровська, 9, кв.23, м. Пав

лоград. Судове засідання при

значене на 21.09.2011 року о 09.00 за адресою: м. Павло

град, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відпо

відача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз

глянута за його відсутності. Павлоградський міськра йонний суд Дніпропетровсь

кої області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в якості відповіда

ча Демірбекова Олексія Ас

ланбековича по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості. Останнє місце проживання відповідача: вул. Нова, 5, кв. 36, м. Павлоград. Судове засідання призначене на 21.09.2011 року о 09.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відповідача у су

дове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності. Павлоградський міськрайо нний суд Дніпропетровської області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в якості відповіда

ча Конанихіна Дениса Юрійо

вича по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «Приват

Банк» про стягнення заборго

ваності. Останнє місце прожи

вання відповідача: вул. Крав

ченка, 8, кв. 4, м. Павлоград. Судове засідання призначене на 21.09.2011 року о 09.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відповідача у су

дове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

цивільній справі № 2 4289/11 за позовом Фененко Лариси Іванівни до Дрючан Анатолія Андрійовича, Дрючан Вален

тини Петрівни про усунення перешкод у користуванні власністю, зняття з реєстра

ційного обліку, яким суд ви

рішив: усунути перешкоди у користуванні Фененко Ларисі Іванівні будинком № 50 по вул. Дачна в с. Олександрів

ка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, шляхом зняття з реєстрацій

ного обліку Дрючан Анатолія Андрійовича, Дрючан Вален

тини Петрівни. Зобов’язати відділ СГІРФО Дніпропет

ровського РВ УМВС України в Дніпропетровській області зняти з реєстрації за вище

вказаною адресою Дрючан Анатолія Андрійовича, 1937 року народження, та Дрючан Валентину Петрівну, 1935 року народження. Апеляційна скарга на рішення суду по

дається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь по справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рі

шення, можуть подати апеля

ційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Заочне рішен

ня може бути переглянуте су

дом, що його ухвалив, за пись

мовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання копії рішен

ня.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Тухтаєва Василя Юрійовича, що судом у судовому засіданні 03 грудня 2010 р. було розгля

нуто цивільну справу № 2

13365/2010 за позовом Тухтає

вої Олени Вікторівни до Тух

таєва Василя Юрійовича про розірвання шлюбу, яким по

зовні вимоги Тухтаєвої Олени Вікторівни було задоволено Павлоградський міськра (суддя Шелестов К.О.). йонний суд Дніпропетровсь

кої області (суддя Юдіна Жовтневим районним судом С.Г.) викликає в якості м. Дніпропетровська 20 лип

відповідача Тєлєбєнєва Ар ня 2011 року в заочному по

тема Костянтиновича по рядку було розглянуто цивіль

цивільній справі за позовом ну справу № 2 7638/11 за по

ПАТ «КБ «ПриватБанк» про зовом Живолуп Олени стягнення заборгованості. Михайлівни до Булижка Ми

Останнє місце проживання хайла Олександровича, третя відповідача: вул. Тимірязє особа Жовтневий РВ ДМУ ва, 57, м. Павлоград. Судове УМВС України в Дніпропет

засідання призначене на ровській області, про висе

21.09.2011 року о 09.00 за лення. Даним заочним рішен

адресою: м. Павлоград, вул. ням було задоволено позовні Дніпровська, 135, каб. 309. вимоги позивача. З повним У разі неявки відповідача у текстом рішення відповідач судове засідання справа, може ознайомитись, звернув

згідно з вимогами ЦПК Ук шись до канцелярії Жовт

раїни, може бути розглянута невого районного суду м. Дніпропетровська. за його відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Дніпропетровський район ний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 17 серпня 2011 року у при

міщенні суду (сел. Ювілейне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, вул. Теплична, 7, каб. 13) було прийнято заочне рішення по

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідом

ляє ТОВ «Центр міста», що су

дом у судовому засіданні 31 серпня 2011 року було винесе

но заочне рішення по цивільній справі № 2 9016/ 2011 за позовом Тимофєєва Ігоря Володимировича до ТОВ «Центр міста» про визнання права власності, згідно з яким позов було задоволено (суддя Черновськой Г.В.).

Колектив працівників Головного управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області висловлює глибоке співчуття головному спеціалісту відділу видатків державного бюджету Сімейкіній Ірині Леонідівні в зв'язку з передчасною смертю сина СІМЕЙКІНА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА.


р10

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ ○

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Îñ³íü - ñåçîí çáèðàííÿ ãðèá³â, à îòæå, ï³äâèùåíîãî ðèçèêó îòðóºííÿ íèìè. Ìåäèêè îáëàñò³ ïîïåðåäæàþòü - áóäüòå îáåðåæí³, çáèðàþ÷è àáî êóïóþ÷è ãðèáè «ЩОСЬ СХОЖЕ НА СИРОЇЖКИ» Про те, що не всі гриби їстівні, знає кожен. З історії відомі факти, коли деякі види грибів навіть використовували як «знаряддя» вбивства. Адже вони, наче губка, всмоктують нечистоти, токсичні речовини з поверхневого шару ґрунту, що особливо небезпечно в міській зоні, поблизу доріг. Дніпропетровська область не належить до числа лісових. Навичок збирання грибів у людей практично немає, а знання про те, які можна збирати «капелюшки», а які - ні, вкрай обмежені. Тому багато хто кладе в кошик чи купує будь-які гриби. Наприклад, при опитуванні потерпілих - 38% збирали щось «схоже на сироїжки», 20% «схоже на зеленушки».

НЕБЕЗПЕЧНА БЛІДА ПОГАНКА За особливостями структури гриби можна поділити на трубчасті та пластинчасті. Нижня частина капелюшка перших помережана дрібними

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257)

ßÊ ÍÅ ÎÒÐÓ¯ÒÈÑß

Îáåðåæíî: ñåçîí ãðèá³â трубочками, що нагадують губку. Нижня частина інших - вузькими пластинками, що радіально розходяться від ніжки до краю капелюшка. Серед трубчастих грибів отруйних - мало. Частіше зустрічаються неїстівні: через гіркий або твердий м’якиш. Отруйними ж є пластинчасті. І серед них виділяють бліду поганку. Летальні випадки отруєнь здебільшого обумовлені

значній мірі накопичуються в печінці (до 60%) і нирках (близько 3%). Інкубаційний період - від 6 годин до 3 діб, токсини циркулюють у крові не більше 48 годин. Тривала і відстрочена дія окремих токсичних речовин, що містяться в блідій поганці, викликає поступово зростаючу клінічну симптоматику з ураженням різних органів.

НА «ТИХЕ ПОЛЮВАННЯ» a Протягом 2-3 діб з мо- ПО ПРАВИЛАХ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: - Äî ïðè¿çäó ë³êàðÿ ïðîìèéòå øëóíîê 1-2 ë ðîç÷èíó ìàðãàíö³âêè àáî ñîëüîâîãî ðîç÷èíó. Ïèéòå áàãàòî ð³äèíè. Íàâ³òü ïðè ïîëåãøåíí³ ñòàíó îáîâ’ÿçêîâî çâåðí³òüñÿ äî íàéáëèæ÷îãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó. Íå âèêèäàéòå ãðèáè, ÿê³ ñòàëè ïðè÷èíîþ îòðóºííÿ. ¯õ àíàë³ç äîïîìîæå ë³êàðÿì øâèäøå âèçíà÷èòè âèä îòðóòè, ÿêà ïîòðàïèëà â îðãàí³çì. Áåðåæ³òü ñâîº çäîðîâ’ÿ! вживанням саме цього гриба, навіть якщо він присутній у незначній кількості. a Бліда поганка містить надзвичайно токсичні сполуки. Для розвитку тяжкої інтоксикації досить з’їсти хоча б малу частину гриба. Токсини, всмоктуючись у шлунково-кишковому тракті, в

a У 20% випадків після отруєння розвивається хронічний токсичний гепатит. При отруєнні блідою поганкою і її різновидами пізно почате лікування (на 2-5-ту добу) в більшості випадків виявляється безуспішним. Летальність при цих отруєннях висока - 50-75%.

менту отруєння зміни стану хворого непередбачувані. Розвиваються блювота, діарея, дегідратація, що продовжуються до 3 діб. Потім може настати полегшення, але частіше - фаза ураження паренхіматозних органів. Розвиваються токсичний гепатит, печінкова кома. Період відновлення - від 2 до 5 місяців.

Якщо ви вирішили все ж таки вийти на «тихе полювання», то дотримуйтесь таких правил: Не збирайте гриби в межах міста, уздовж доріг, залізниць, у посадках, на дачах і городах. Не рекомендується купувати грибну продукцію у приватних осіб на базарах. Причиною отруєнь можуть бути не тільки свіжі гриби, але й сушені чи консервовані. Не беріть невідомі гриби, а також червиві та переспілі. Намагайтеся збирати губчасті гриби: «білі», «бабки», «маховики». При найменшому сумніві викиньте зрізаний гриб. Перед приготуванням будь-якої страви гриби необхідно ретельно про-

1 2

3 4

5

6

обережними. Цінуйте своє здоров’я та життя!

ПАМ’ЯТАЙТЕ: лікування хворих досить дороге від 1000 й більше гривень на добу, а наслідки отруєнь можуть мати хронічний характер та призводити до інвалідності. Тож будьте вкрай

ßêùî ï³ñëÿ ñïîæèâàííÿ ãðèá³â âè ïî÷óâàºòåñü ïîãàíî ÷è ïîì³òèëè îçíàêè îòðóºííÿ ó ñâî¿õ áëèçüêèõ - íåãàéíî âèêëèêàéòå «øâèäêó äîïîìîãó» çà òåëåôîíîì «103». Àáî çâåðòàéòåñÿ äî îáëàñíîãî

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Áëèæíÿ, 31, òåë. (056) 741-74-16 òîêñèêîëîã³÷íîãî öåíòðó:

ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÈËÈ ÏÎËÍÎÖÅÍÍÛÉ ÑÅÊÑ?

Ëþáèòü ñåáÿ, çíà÷èò, ïðåæäå âñåãî, îáðàùàòü âíèìàíèå íà ñâîå çäîðîâüå è âíèìàòåëüíî ÷èòàòü âñå ñèãíàëû, êîòîðûå ïîñûëàåò íàì íàø îðãàíèçì. Íåæåëàíèå ìóæ÷èí îáðàùàòü âíèìàíèå íà ïðîáëåìû ñâîåãî çäîðîâüÿ - âïîëíå îáúÿñíèìî. Òåì áîëåå, êîãäà ðå÷ü èäåò î ìóæñêîì çäîðîâüå. Íèêòî íå õî÷åò êàçàòüñÿ ñëàáûì, íåìîùíûì è íåñïîñîáíûì íà âåëèêèå ïîäâèãè è äëèííûå çàáåãè â ñåêñå. Èíîãäà îáìàí÷èâîé ÿâëÿåòñÿ è ìóæñêàÿ âíåøíîñòü. Âåëèêîëåïíûé çàãîðåëûé àòëåò ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîñëåäíèì íåóäà÷íèêîì â ïîñòåëè. È òîãäà âîëøåáíàÿ íî÷ü ïðåâðàùàåòñÿ â èçíóðèòåëüíûé òðóä, ðàáîòó íàä ñîáîé. È òóò óæå íå äî óäîâîëüñòâèÿ è ðåëàêñàöèè. Ñêîëüêî æå óñèëèé ïîòðåáóåòñÿ, ÷òîáû âîçáóäèòüñÿ è óäåðæàòüñÿ â òàêîì ñîñòîÿíèè! È íàäî æå, â ïîñëåäíèé ìîìåíò âñå ñðûâàåòñÿ, ñîïðîâîæäàÿñü ïðåæäåâðåìåííûì ñåìÿ-

Ñåðåä ñèìïòîì³â ãðèáíîãî îòðóºííÿ: / íóäîòà, / áëþâîòà, / á³ëü ó æèâîò³, / ïîñèëåíå ïîòîâèä³ëåííÿ, / çíèæåííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó, ñóäîìè, / ïðîíîñè.

ßÊÙÎ ÑÒÀËÎ ÏÎÃÀÍÎ...

ÃÐÈÁÈ - ÖÅ ÍÅ ÏÐÎÄÓÊÒ ÏÅÐØί ÍÅÎÁÕ²ÄÍÎÑÒ²

Ðîãîâîé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, âðà÷-óðîëîã 1-é êàòåãîðèè.

ÏÅÐز ÑÈÌÏÒÎÌÈ

мити, відварити у підсоленій воді протягом 10-15 хвилин; готові страви необхідно зберігати на холоді, не більше 24 годин в емальованому посуді. Не користуйтеся народними методами визначення придатності грибів - потемніння цибулини, почорніння срібної ложки. Вони неефективні.

èçâåðæåíèåì è ìó÷èòåëüíûìè áîëÿìè. Äà óæ, ñêàçàòü íå÷åãî. Õîðîøàÿ íàãðàäà çà èçíóðèòåëüíûé òðóä!  òàêîé ñèòóàöèè äàæå ñàìûé ëåíèâûé è íåîáðàçîâàííûé ïîéìåò, ÷òî ïîðà äåéñòâîâàòü. Ïðè õðîíè÷åñêîì ïðîñòàòèòå ñåêñóàëüíîå âëå÷åíèå äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ñèëüíî ñíèæàåòñÿ. Ïîýòîìó ìóæ÷èíå òðåáóåòñÿ íåìàëî ñèë, ÷òîáû âîçáóäèòüñÿ, à ïîòîì óäåðæàòü ñâîå îðóäèå òðóäà â óñòîé÷èâîì ïîëîæåíèè âåäü äëÿ ïðîñòàòèòà õàðàêòåðíî îñëàáëåíèå è âÿëîñòü ýðåêöèè. Ïðîñòàòèò - âîñïàëèòåëüíîå çàáîëåâàíèå ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû. Íè îäèí ìóæ÷èíà, íåçàâèñèìî îò ïîëîâîé îðèåíòàöèè è îáðàçà æèçíè, íå ìîæåò ñ÷èòàòü ñåáÿ çàñòðàõîâàííûì îò âîçíèêíîâåíèÿ õðîíè÷åñêîãî ïðîñòàòèòà. Ìíåíèå îá ýòîé áîëåçíè êàê îá óäåëå ëþäåé, âåäóùèõ áåñïîðÿäî÷íóþ ïîëîâóþ æèçíü è ÷àñòî áîëåþùèõ çàáîëåâàíèÿìè, ïåðåäàþùèìèñÿ ïîëîâûì ïóòåì, àáñîëþòíî îøèáî÷íî, õîòÿ ðèñê çàáîëåòü ó íèõ íåñêîëüêî âûøå. Âàæíåéøèì ïðåäðàñïîëàãàþùèì ôàêòîðîì â âîçíèêíîâåíèè ýòîãî çàáîëåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ çàñòîé â ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçå æåëåçå,, ïðè÷èíàìè êîòîðîãî ìîãóò áûòü ñèäÿ÷èé îáðàç æèçíè, íåïîëíàÿ ýÿêóëÿöèÿ ïðè «ïðèâû÷íîì» ïîëîâîì àêòå (ëèøåííîì ýìîöèîíàëüíîé îêðàñêè), íåðåãóëÿðíîñòü ïîëîâîé æèçíè (ïîä ðåãóëÿðíîñòüþ ïîíèìàåòñÿ ðèòì, ïðèâû÷íûé èìåííî äëÿ ýòîãî ÷åëîâåêà), ïîëîâûå èçëèøåñòâà è ò.ä. Ïåðåîõëàæäåíèå âñåãäà áûëî è áóäåò îäíèì èç ïðîâîöèðóþùèõ ôàêòîðîâ âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà, îñîáåííî òîãäà, êîãäà â îðãàíèçìå óæå åñòü î÷àãè õðîíè÷åñêîé èíôåêöèè. Âîñïà-

ëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ ìî÷åâîãî ïóçûðÿ ïóçûðÿ, óðåòðû, ñíèæåíèå çàùèòíûõ ñèë êàê îðãàíèçìà â öåëîì, òàê è ìåñòíîãî èììóíèòåòà â ÷àñòíîñòè ïðèâîäÿò ê ïîÿâëåíèþ âîñïàëåíèÿ â ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçå. «Ëå÷åíèå ïðîñòàòèòà - äåëî ñëîæíîå è ïðîäîëæèòåëüíîå, - ãîâîðèò âåäóùèé ñïåöèàëèñò ìåäèöèíñêîãî öåíòðà «ÎÍ Êëèíèê Äíåïð» Ðîãîâîé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, âðà÷-óðîëîã 1-é êàòåãîðèè êàòåãîðèè. - Ýòî ñâÿçàíî ñ îñîáåííîñòÿìè ñòðîåíèÿ ìóæñêîãî îðãàíèçìà. Îò ïðîñòàòèòà íå óìèðàþò. Íî òîò, êòî ðåøèëñÿ íà äîëãèé ïðîöåññ ëå÷åíèÿ è âûçäîðîâëåíèÿ, áóäåò âîçíàãðàæäåí âåëèêîëåïíûì ðåçóëüòàòîì: èçáàâèòñÿ îò íåïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ è áîëåçíåííûõ îùóùåíèé è âíîâü îáðåòåò óâåðåííîñòü â îáùåíèè ñ æåíùèíàìè.  ðàìêàõ ëå÷åáíîãî êóðñà, ïîìèìî ïðåïàðàòîâ, ìû ïðèìåíÿåì ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå, ó êîòîðîãî ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþò ïîáî÷íûå ÿâëåíèÿ. À ðåãóëÿðíîå ïîñåùåíèå ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèõ ïðîöåäóð ïîçâîëÿåò áûñòðî ñíÿòü áîëåâûå îùóùåíèÿ è óñèëèòü äåéñòâèå ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè. Íåîòëîæíîå îáðàùåíèå ê ñïåöèàëèñòàì íàøåé êëèíèêè è æåëàíèå óëó÷øèòü ñâîå êà÷åñòâî æèçíè - âîò çàëîã ñêîðåéøåãî âûçäîðîâëåíèÿ. Çâîíèòå è áóäüòå çäîðîâû!»

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ и ТРЕЩИН ПРЯМОЙ КИШКИ без боли, без госпитализации. Женщина-проктолог. Мужчина-проктолог.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ и УЛУЧШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ, увеличение частоты и продолжительности половых актов, диагностика и лечение простатита, аденомы простаты, преждевременного семяизвержения. РАДИОВОЛНОВОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ, диагностика и лечение воспалительных заболеваний, медикаментозное прерывание беременности (на сроке до 6 недель).

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÀÂËÅÍÈÅ Â ÍÎÐÌÅ

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ Êàðòîôåëü îêàçàëñÿ ïîëåçíûì äëÿ ëþäåé ñ âûñîêèì êðîâÿíûì äàâëåíèåì. Äîêòîð Äæî Âèíñîí èç Óíèâåðñèòåòà Ñêðýíòîíà çàÿâèë, ÷òî íåñêîëüêî ïîðöèé ïðàâèëüíî ïðèãîòîâëåííîãî îâîùà ïîíèæàþò äàâëåíèå è íå ñïîñîáñòâóþò íàáîðó âåñà. Ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî îäíà êàðòîôåëèíà, íåæàðåíàÿ è ïîäàííàÿ áåç ìàñëà è ñîóñà, ñîäåðæèò âñåãî 110 êàëîðèé è ìíîæåñòâî áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ è âèòàìèíîâ. ○

ÐÅÂÎËÞÖÈß Â ÏÈÒÀÍÈÈ

ИНТИМНАЯ ХИРУРГИЯ.

ÌßÑÎ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА БЕЗ ГОРМОНОВ, грибковых заболеваний кожи, экземы, дерматитов; удаление кондилом, папиллом, бородавок без боли и рубцов.

Íèäåðëàíäñêèå ó÷åíûå ðàçðàáîòàëè òåõíîëîãèþ âûðàùèâàíèÿ ñèíòåòè÷åñêîãî ìÿñà. Àâòîðû óòâåðæäàþò, ÷òî ãðÿäåò íîâàÿ ðåâîëþöèÿ â ïèòàíèè, ñòîëü æå âàæíàÿ, êàê è ïåðåõîä îò îõîòû ê ìÿñíîìó æèâîòíîâîäñòâó. Âûðàùèâàíèå ñèíòåòè÷åñêîãî ìÿñà, ïðèãîäíîãî â ïèùó, íà÷íåòñÿ óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Åãî ïðîèçâîäñòâî íå âðåäèò ýêîëîãèè.


р11

МИРСЬКІ СПРАВИ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

Ç̲ÍÞªÌÎÑÜ Ç ×ÀÑÎÌ

Ðàí³øå óêðà¿íö³ ÷èòàëè, òåïåð - õîäÿòü ó ãîñò³ 90ò³ ðð. 90-ò³ ðð.,, ÕÕ ÑÒÎ˲ÒÒß

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

²ÄÏÎ×ÈÂÀÞÒÜ ÍÀ ÏÐÈÐÎIJ

ÇÀÉÌÀÞÒÜÑß Ç Ä²ÒÜÌÈ

«ÁËÓÊÀÞÒÜ»  ²ÍÒÅÐÍÅÒ²

ÁÓÂÀÞÒÜ Ó Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÀÕ

²Ä²ÄÓÞÒÜ ÖÅÐÊÂÓ

ÑÈÄßÒÜ ÂÄÎÌÀ

ÕÎÄßÒÜ Ó ÃÎÑÒ²

2010 ð³ê - 20%. 2010 ð³ê - 87%. 2010 ð³ê - 21%.

25,7% - без ПК; 60% українців вбачають у Всесвітній ме57% - використовують Інтернет для спілку-

2010 ð³ê - 28 %. 28%.

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉ ÎÍ ÐÀÉÎÍ

ÊÐÀÙ² ϲÄÏÐȪÌÖ² Ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Êîêóë ïðîâ³â çàñ³äàííÿ êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà. Îáãîâîðèëè ñòàí ï³äïðèºìíèöòâà â ðàéîí³ çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2011 ðîêó òà íàãîðîäèëè êðàùèõ ç êðàùèõ. Âîíè îòðèìàëè ïîäÿêè â³ä ì³ñöåâî¿ âëàäè çà âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ãîñïîäàðñòâà ðàéîíó. ○

ÊÓËÜÒÓÐÓ -  ÑÅËÎ Ó ðàìêàõ ùîð³÷íî¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðíîìèñòåöüêî¿ àêö³¿ «Ìàéñòðè ìèñòåöòâ Óêðà¿íè - òðóä³âíèêàì ñåëà» ó Þð’¿âö³ ïîáóâàëè «Ñ³÷åñëàâñüê³ ìóçèêè». Öå êîëåêòèâ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Êîíöåðòè òàêîæ ïðîõîäèòèìóòü ó ñ³ëüñüêèõ áóäèíêàõ êóëüòóðè òà øêîëàõ ðàéîíó ïðîòÿãîì âåðåñíÿ-æîâòíÿ. Ñåðåä ãîñòåé - àêòîðè Äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà, ìóçèêàíòè, ñòóäåíòè ó÷èëèùà êóëüòóðè é òåàòðàëüíîãî êîëåäæó. ○

27% - вважають «павутину» безцінним довідником про товари та послуги;

Ï'ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

вання у соціальних мережах та чатах;

2010 ð³ê - 13 %. 13%.

 ²íòåðíåò³ ç’ÿâèëèñü îãîëîøåííÿ, ÿê³ ïðîïîíóþòü óêðà¿íöÿì ãó÷íî â³äñâÿòêóâàòè íå íàéêðàùó ïîä³þ â æèòò³ - ðîçëó÷åííÿ. Íàïðèêëàä, çà ê³ëüêà ñîòåíü äîëàð³â ìîæíà «â³äãðèçòè» ãîëîâó êîëèøíüîãî ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêè, ïîëàñóâàâøè «ñâÿòêîâèì» òîðòîì. Àáî æ «â³ä³ðâàòèñÿ» ó ñòðèïòèç-êëóá³. Äî ðå÷³, â óñüîìó ñâ³ò³ òàêà ïðàêòèêà ñâÿòêóâàííÿ ðîçëó÷åíü íå íîâà. Ïîä³áí³ âå÷³ðêè ïðîâîäÿòü ó ßïîí³¿, ÑØÀ, ªâðîï³.

Під час досліджень соціологи задавали українцям запитання: «Без яких речей Ви не обходитесь у повсякденному житті?»:

режі основний ресурс новин;

Дедалі менше людей надають перевагу відпочинку на природі:

ÐÎÇËÓ×ÀªÌÎÑÜ, ßÊ ÎÄÐÓÆÓªÌÎÑÜ

ÍÅ ÌÎÆÅÌÎ ÁÅÇ «ÌÅÐÅƲ»

26% респондентів не уявляють себе без Інтернету;

Присвячувати більше часу дітям також стало «немодно»:

1994 ð³ê - 21 % 21%

ÞÐ'¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Значно зменшилось число тих, хто захоплюється читанням:

1994 ð³ê - 39 % 39%

ÍÎÂÈÍÈ

Наші співвітчизники стали частіше дивитися телевізор:

1994 ð³ê - 38%

ÑÈÄß ÒÜ ÇÀ ÊÎÌÏ'Þ ÒÅ ÐÎÌ ÑÈÄßÒÜ ÊÎÌÏ'ÞÒÅ ÒÅÐÎÌ

Науковці Інституту соціології НАН України протягом 18 років (1992-2010 рр.) проводили «Моніторинг соціальних змін». За результатами досліджень, з кожним роком усе більше українців обирають за «друга» комп’ютер: (українці, %)

1994 ð³ê - 79%

ÄÈÂËßÒÜÑß ÒÅËŲÇÎÐ

ÑÈÄÈÌÎ ÇÀ ÌÎͲÒÎÐÎÌ

1994 ð³ê - 5%

2010 вÊ, ÕÕ² ÑÒÎ˲ÒÒß

×ÈÒÀÞÒÜ ÊÍÈÃÈ

²ç ÷àñîì çì³íþþòüñÿ õàðàêòåð, ñâ³òî ñâ³òî-ãëÿä, ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ. ² öå ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè îêðåìî¿ ëþäèíè, à é íàðîäó âçàãàë³. ßêèìè áóëè óêðà¿íö³ íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ ³ ÿêèìè ñòàëè íà çîð³ ÕÕ², çíàþòü «Â³ñò³»

ßʲÑͲ ÏÎÑËÓÃÈ

9% опитаних здійснюють покупки он-лайн.

ÕÎÄÈÌÎ ÄÎ ÖÅÐÊÂÈ

ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÙÀÑËȲ

Серед позитивних результатів - українці стали частіше ходити до церкви: (українці, %)

Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü êîìïàí³¿ «Research & Branding Group», á³ëüøå ïîëîâèíè óêðà¿íö³â - 56% - ââàæàþòü ñåáå ùàñëèâèìè ëþäüìè. Ö³êàâî, ùî æèòòºðàä³ñí³ø³ ìåøêàíö³ Öåíòðàëüíî¿ Óêðà¿íè (62%), à âæå ïîò³ì Çàõ³äíî¿ (57%) òà ϳâäåííî-Ñõ³äíî¿ (53%).

1994 ð³ê - 14 % 14%

2010 ð³ê - 28 %. 28%.

Ще один плюс - українська гостинність почала підтверджуватися справами. Наші співвітчизники залюбки навідуються до рідних чи друзів у гості:

1994 ð³ê - 40 % 40%

2010 ð³ê - 45 %. 45%.

Не треба бути досвідченим прогнозистом, аби зрозуміти: згодом Інтернет набуде ще більшої популярності. Проте, хочеться сподіватися, що незабаром «модними» знову стануть книжки, кіно та спорт.

Êíèãà î Ïðåçèäåíòå публикаций автора, в том числе и одной из последних книг «Национальные инте ýòîì ãîäó â äíåïðîïåòресы». ðîâñêîì èçäàòåëüñòâå Первая часть произведе«Ìîíîëèò» âûøëà èç ния - «Пророчество Зосиïå÷àòè êíèãà Âëàäèìèðà мы» - посвящена личности ×åðåäíè÷åíêî «ÍàöèîПрезидента Украины. Авíàëüíûå èíòåðåñû» тор рассказывает о пути Одиннадцать лет назад Виктора Януковича к вере, журналист-международник Владимир Чередниченко взял первое интервью у председателя Донецкой облгосадминистрации Виктора Януковича. С тех пор он стал героем многих

ÈÌß ÀÑÑÎÖÈÈÐÓÅÒÑß ÑÎ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜÞ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

«ÌÀÌÀ+ß» ×ÅÊÀª ÍÀ ÃÎÑÒÅÉ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ×ÈÒÀÒÅËÞ

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

ϳä ãîëîâóâàííÿì êåð³âíèêà àïàðàòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ². Äàâèäåíêà â³äáóëàñÿ íàðàäà ç êåð³âíèêàìè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â äëÿ âèâ÷åííÿ ³ çàïðîâàäæåííÿ êðàùèõ ïðàêòèê íàäàííÿ àäì³íïîñëóã ìåøêàíöÿì ðàéîíó.

о его жизни и деятельности на посту главы государства, знаковых встречах и визитах. Вторая часть «Юридическая позиция» посвящена проведению судебной реформы в Украине и ее оценке иностранными экспертами. «Героем книги стал человек, рейтинг которого вот уже полтора десятка лет неуклонно растет, а имя ассоциируется с силой и стабильностью», - отметил в послесловии к произведению народный депу-

ÈÇÄÀÍÈÅ ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÂÛÕÎÄÓ ÍÀ ÒÐÅÕ ßÇÛÊÀÕ тат Украины Владимир Рыбак. Сейчас книга готовится к выходу на трех языках, ведь сегодня нашей стране необходимо заявить о себе, о строительстве здесь правового государства и тех изменениях, которые инициирует Виктор Янукович.

12-13 âåðåñíÿ ó ÊÊ «Áàðòîëîìåî» â³äáóäåòüñÿ ï’ÿòèé ùîð³÷íèé áëàãîä³éíèé ôåñòèâàëü «Ìàìà+ÿ». Íà íüîìó çáåðóòüñÿ ïðèéîìí³ ñ³ì’¿, ñèðîòè, ä³òè ç äèòáóäèíê³â, ìåöåíàòè òà ïðåäñòàâíèêè îáëàñíî¿ ³ ì³ñüêî¿ âëàäè. Âæå òðàäèö³éíî íà ôåñòèâàë³ âëàøòîâóþòü ö³êàâ³ ³ãðè òà êîíêóðñè, à òàêîæ òóðí³ð ïî ì³í³-ôóòáîëó ç â³äîìèìè ôóòáîë³ñòàìè, ìàéñòåð-êëàñ ç ãðè â á³ëüÿðä, âèñòóï óêðà¿íñüêèõ ç³ðîê òà ÿðìàðîê äèòÿ÷èõ òâîð÷èõ ðîá³ò.


р12

16 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

ÁÓÄÜÒÅ ÑÎËÈÄÀÐÍÛ!

8 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîëèäàðíîñòè æóðíàëèñòîâ. Îí áûë ó÷ðåæäåí â 1958 ãîäó â Áóõàðåñòå.  ýòîò äåíü æóðíàëèñòû âñåõ ñòðàí è èçäàíèé äîëæíû äåìîíñòðèðîâàòü ìèðó ñâîþ ñïëî÷åííîñòü, îñîáåííî â äåëå çàùèòû ñâîèõ ïðàâ. ○

ÈÇ ÊÎËÎÍÈÉ Â ØÒÀÒÛ 9 ñåíòÿáðÿ 1776 ãîäà Îáúåäèíåííûå êîëîíèè Àìåðèêè ïåðåèìåíîâàëè â Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè. Äåêëàðàöèÿ Íåçàâèñèìîñòè ïðîâîçãëàñèëà îáðàçîâàíèå 13 íîâûõ ñóâåðåííûõ ãîñóäàðñòâ íà Àòëàíòè÷åñêîì ïîáåðåæüå Ñåâåðíîé Àìåðèêè: Íüþ-Õåìïøèð, Ìàññà÷óñåòñ, ÐîäÀéëåíä, Êîííåêòèêóò, Äåëàâýð, Ìåðèëåíä, Âèðãèíèÿ, Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà, Þæíàÿ Êàðîëèíà, Äæîðäæèÿ, Íüþ-Éîðê, ÍüþÄæåðñè, Ïåíñèëüâàíèÿ. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «ÂIÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÑÀÌÛÉ ÏÎÑÅÙÀÅÌÛÉ Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ 10 ñåíòÿáðÿ 1756 ãîäà èìïåðàòðèöà Åëèçàâåòà èçäàëà Óêàç îá ó÷ðåæäåíèè ðóññêîãî òåàòðà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, íûíå Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé òåàòð äðàìû èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà (Àëåêñàíäðèíñêèé òåàòð). Ïåðâûì äèðåêòîðîì òåàòðà áûë À.Ï.Ñóìàðîêîâ, à çàòåì - Ô.Ã.Âîëêîâ. Òðóïïà ôîðìèðîâàëàñü ïîä ðóêîâîäñòâîì È.À. Äìèòðåâñêîãî. Ðåïåðòóàð ñîñòîÿë èç äðàì è êîìåäèé ðóññêèõ è åâðîïåéñêèõ äðàìàòóðãîâ. Òåàòð ñòàë ñàìûì ïîñåùàåìûì â Ïåòåðáóðãå.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

«Êðàñîòà - ýòî ñòðàøíàÿ ñèëà» ÈÃÎÐÜ ÌÀÍÅÂÈ×

Ýòà ôðàçà èç êèíîôèëüìà «Âåñíà», êîòîðóþ ñ íåïåðåäàâàåìîé èíòîíàöèåé ïðîèçíîñèò ãåðîèíÿ Ôàèíû Ðàíåâñêîé, äàâíî ñòàëà àôîðèçìîì. Äåéñòâèòåëüíî, ëþäè âî âñå âðåìåíà âûäåëÿëè èç îáùåãî ðÿäà ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê âíåøíîñòü äåâóøåê èëè æåíùèí. Åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî ïåðâûé â ìèðå êîíêóðñ êðàñîòû ïðîøåë â 1888 ãîäó â Áåëüãèè. Íî ìû çàãëÿíåì â áîëåå ïîçäíèé èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä НЕЗАМУЖНИЕ ДОСТОЙНОГО ПОВЕДЕНИЯ Еще перед Второй мировой войной стали известны имена русских красавиц, которые уже тогда принимали участие в международных конкурсах «Мисс Европа» и «Мисс Вселенная». А в эмиграции проводился конкурс «Мисс Россия». Именно в эмиграции, в Париже, где первая волна эмиграции жила своим

ÆÞÐÈ ÂÑÅÃÄÀ ÁÛËÎ ÄÎÁÐÎÆÅËÀÒÅËÜÍÛÌ

прошлым, ностальгией по Родине и страстно желала хоть в чем-то вернуть ее в свою нынешнюю заграничную жизнь. В Стране советов тех лет подобные «мероприятия» были невозможны. Издававшийся в Париже журнал «Иллюстрированная Россия» сообщил, что выборы первой русской красавицы состоятся 27 января 1929 года. К участию в конкурсе приглашались незамужние девушки достойного поведения в возрасте от 16 до 25 лет. Редакция обратилась к известным русским писателям-эмигрантам с просьбой высказать свое мнение на этот счет. А.И. Куприн написал: «Да, мой друг, красивых женщин на свете много, но прелестных своею «милостью» - очень немного...» Писательница Н.А. Тэффи высказала интересную мысль, актуальную и сегодня: «И есть одна важная сторона в таких конкурсах: первую роль играет красота «экспонатов», вторую - хороший вкус жюри. И второе встречается реже, чем первое». Уже названные деятели русской культуры и многие другие вошли в со-

став жюри, всего 19 человек. Впоследствии состав иногда изменялся, но оно всегда было представительным, компе-

тентным, объективным и очень доброжелательным. Победила в первом конкурсе 16-летняя Ирина Левитская. Она же первая из российских девушек приняла участив в европейском конкурсе красоты, который в том же году проходил в Париже.

КАЖДЫЙ ГОД - ным образованием. С. Лифарь, скульпПО МИСС 1934 год ознамено- тор А. Гюрджан и В конкурсе «Мисс Россия-33» приняли участие 27 девушек. Первой красавицей была названа 18-летняя Татьяна Маслова. Она родилась в Петербурге в семье морского офицера. Позже она первой из россиянок стала победительницей европейских конкурсов. Татьяна, как и все участницы тех лет, обладала не т о л ь к о внешней красотой, но и внутр е н н е й культурой, подкрепленной знанием пяти языков и музыкаль-

À ÂÛ ÇÍÀËÈ? Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

ÏÅÐÂÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÎÑÒÎßËÑß Â 1888 Ã.  ÁÅËÜÃÈÈ

9 ñåíòÿáðÿ - Âñåìèðíûé äåíü êðàñîòû. Ïðîâîäèòñÿ ñ 1995 ãîäà ïî èíèöèàòèâå Ìåæäóíàðîäíîãî êîìèòåòà ïî ýñòåòèêå è êîñìåòîëîãèè.

вался избранием сразу двух «Мисс Россия». Один конкурс проходил в США, в Питсбурге, в русской колонии. Здесь первой красавицей России была признана Мария Беляева, очень красивая, элегантная блондинка с голубыми глазами и золотистыми волосами. А чуть позднее в Париже состоялся очередной конкурс. Его победительницей стала Екатерина Антонова, широколицая шатенка, «Вице-мисс-34» - Надежда Фоменко из Томска. В следующем году ей будет присуждено звание «Мисс Сибирь» и она примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная-35». 10-й, юбилейный конкурс красоты проходил снова в Париже в июне 1938 года. В составе жюри - художник академик К.А. Коровин, т а н ц о в щ и к

другие. В финал вышли три девушки. Большинство голосов получила Евгения Дашкевич. Второе и третье места поделили княжна Ольга Оболенская и Наталья КрасовскаяЛесли. Евгении - 24 года, она симпатичная, высокая, грациозная, стройная, с серо-синими глазами и длинными ресницами. Во Франции девушка работала манекенщицей, пыталась сниматься в кино, увлекалась танцами, занималась спортом и туризмом, мечтала объехать весь мир. Победительницы российского конкурса 1939 года готовились к европейскому финалу, который должен был состояться осенью того же года. Но началась Вторая мировая война и рухнули все мечты. А кто из красавиц уцелел тогда неизвестно.


р5

ПРАВДА УСПІШНИХ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Ïîáåäà - ýòî ëèøü ïðèÿòíîå äîïîëíåíèå» ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

СПАСИБО ЗРИТЕЛЯМ

Ëþáèìàÿ êíèãà: íðàâèòñÿ òâîð÷åñòâî Õàëåäà Õîññåéíè, Ýëü÷èíà Ñàôàðëè è Ìèõàèëà Âåëëåðà. Ëþáèìûé âèä îòäûõà: ïîãðåòüñÿ íà áåðåãó ìîðÿ. Ñèäåòü äîìà ñ êíèãîé è ÷àøå÷êîé çåëåíîãî ÷àÿ ïî âå÷åðàì. Äåâèç ïî æèçíè: «Âñå áóäåò òàê, êàê äîëæíî áûòü, äàæå åñëè áóäåò èíà÷å». Ëþáèìàÿ åäà: ôðóêòû è øîêîëàä.

- Алина, ты участвовала до этого в каких-то конкурсах? - Да, в «Мисс университет-2011» и « С т у д м и с с Днепропетровска2011». В двух - стала победительницей. - Что в «Мисс Приднепровье-2011» стало для тебя самой большой неожиданностью? - Благо, были только приятные сюрпризы (улыбается). Например, не ожидала получить такой заряд позитива и энергии от зрителей, которые здорово меня поддержали во время конкурса. ДРУГ ДРУГУ НЕ - Стала ли победа ПАКОСТИЛИ для тебя сюрпри- Алина, говорят, зом? Или ты всеми что в таких конкурсилами к ней стре- сах, в основном, помилась? беда покупается? - Я не ставила себе - Обидно, когда изза единичных случаев коррупции на подобных мероприятиях люди думают, что покупается все и везде. Я не платила ни на одном конкурсе, и даже намеков на то, что победить можно, только выложив опре-

МОДЕЛЬНАЯ КАРЬЕРА ВРЕМЕННАЯ - Алина, кто поедет тебя поддерживать на кон-

ÍÎÂÈÍÈ

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÀËÈÍÛ ÊÐÓÏÈÉ:

цель победить в конкурсе. В первую очередь хотела получить полезный опыт, пообщаться с интересными людьми, открыть для себя что-то новое. Победа - лишь приятное приложение ко всему вышеперечисленному. - Как близкие отнеслись к твоему успеху? - Конечно порадовались за меня. И сказали, чтоб не расслаблялась, так как впереди еще более ответственный этап в жизни - участие в «Мисс Украина».

деленную сумму, не получала. - Чувствовалось ли между участницами соперничество? Возможно, кто-то ломал каблуки, портил одежду? Не пакостили друг другу? - На репетициях была очень дружеская и веселая атмосфера. Во время подготовки и непосредственно на самом конкурсе мы с девчонками помогали друг другу и очень поддерживали. Пакостей никаких не было.

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÄÎ ÑÀÄÎ×ÊÀ - ßÊ ÍÀ ÑÂßÒÎ Ó ñåë³ Áðàãèí³âêà ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â³äêðèëè äèòñàäîê. Íà óðî÷èñòîñòÿõ ïîáóâàëè ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâî¿ âëàäè òà äåïóòàòè îáëðàäè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Î. Ðóäü òà Ñ. Êîâàëüñüêèé. Âîíè äîïîìîãëè ó ðåìîíò³, à íà ñâÿò³ ïîäàðóâàëè ä³òÿì ³ãðàøêè òà çàïåâíèëè áàòüê³â, ùî ìàëå÷à áóäå çàáåçïå÷åíà íàéíåîáõ³äí³øèìè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÃÐÎز ÍÀ ÑÎÖÑÔÅÐÓ

курсе «Мисс Украина»? - Конечно родители. А близкие друзья сейчас активно организовывают мою группу поддержки (улыбается). - Есть ли у тебя какие-то тайные приемы, как покорить жюри? - Абсолютно никаких (улыбается). Я всегда старалась на сцене быть такой, какая в жизни, наверное, это и есть мой основной прием. - Тебе помогают по жизни внешние данные? Говорят, что красивым живется легче… - Легче жить тем, кто хочет жить легче. Как говорится: «Хочешь быть счастливым - будь им!» Конечно, красота - проход-

ной билет во многие сферы нашей жизни, но если нет таланта, знаний, навыков, умений или просто желания развиваться, то никакие внешние данные не помогут. Я это знаю точно! - Алина, тебя интересует модельный бизнес? - Так как я человек творческий, то свою будущую профессию связывать с рутинной работой в офисе не хотелось бы, хотя сейчас я получу образование экономиста. Уже несколько лет подумываю о карьере фотографа или визажиста. К модельному бизнесу отношусь как явлению временному. Как правило, модельная карьера уходит вместе с возрастом. - Возросло ли количество поклонников после участия в таком масштабном конкурсе? - Ой, за такими тенденциями в своей жизни я не слежу (улыбается).

«ÍÀÌÅÊΠÍÀ ÒÎ, ×ÒÎÁÛ ÇÀÏËÀÒÈÒÜ, ÍÅ ÁÛËλ

- Не хочу стоять на месте… Считаю, что этот конкурс будет еще одним важным этапом, привнесшим в мою жизнь много ярких впечатлений, людей и опыта. - Зачастую победительницы занимаются благотворительностью. Как считаешь, это пиаракция или искреннее желание помочь другим? Как сама относишься к благотворительности? - Все зависит непосредственно от самих девушек. Конкурсантки, обладающие еще и внутренней красотой, конечно, будут делать это искренне и безвозмездно. Мы с девчонками посещали детский дом, где хотели привнести в жизнь детишек кусочек радости и душевной красоты. - Не помешает конкурс учебе? «ПОДТЯНУТЬ - Надеюсь, что нет! ХВОСТЫ» После окончания кон- Чего ждешь от курса буду «подтягиконкурса «Мисс Ук- вать хвосты» (улыбараина»? ется).

̳ñüêèé áþäæåò çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ ïåðåâèêîíàíî. Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Þð³é ³ëêóë. ³í çàçíà÷èâ, ùî çà 6 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó äîõîäè äî áþäæåòó ñêëàëè ìàéæå 2 ìëðä. ãðí. À 865 ìëí. ãðí. ñïðÿìóâàëè íà âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü ì³ñòà. Öå äîçâîëèëî âèä³ëèòè á³ëüøå êîøò³â íà çàðïëàòó áþäæåòíèêàì, ïðèäáàííÿ ìåäèêàìåíò³â, îñâ³òó òà ³íø³ ñîö³àëüíî íåîáõ³äí³ íàïðÿìêè. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÇÌÀÃÀËÈÑß ÑÎÁÀÊÈ Ó ì³ñò³ ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç àäæèë³ò³ - çìàãàííÿ, ïîêëèêàíå âèçíà÷èòè, íàñê³ëüêè ì³öíèé çâ’ÿçîê ìàþòü ñîáàêè òà ¿õí³ ãîñïîäàð³. Êâàë³ô³êîâàíå æóð³ âèçíà÷àëî êðàùèõ ñåðåä 69 ó÷àñíèê³â. Ïåðåìîãó â ð³çíèõ êàòåãîð³ÿõ çäîáóëè ê³íîëîãè ç Ïàâëîãðàäà, Õàðêîâà, Îäåñè. Ó÷àñíèêè çàëèøèëèñü çàäîâîëåí³ ð³âíåì îðãàí³çàö³¿ çìàãàíü. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÒÀÍÖ² ÍÀ ÁËÀÃÎ 11 âåðåñíÿ ó äí³ïðîïåòðîâñüêîìó êóëüòóðíîìó öåíòð³ «Îïåðà» ïðîéäå V² áëàãîä³éíèé Êàòåðèíèíñüêèé áàë. Ñâÿòî ç íàãîäè Äíÿ ì³ñòà â³äáóäåòüñÿ ï³ä äåâ³çîì: «Ñâÿòî óñï³øíèì - äîïîìîãà òèì, õòî ïîòðåáóº». Óñ³ êîøòè â³ä áàëó ïåðåäàäóòü íà áëàãîä³éí³ ö³ë³ ºäèíîìó â êðà¿í³ Ðåã³îíàëüíîìó öåíòðó îñâ³òè ³íâàë³ä³â Íàö³îíàëüíî¿ ìåòàëóðã³éíî¿ àêàäå쳿 Óêðà¿íè. Çàõ³ä ïðîéäå çà ï³äòðèìêè ì³ñüêîãî ãîëîâè ²âàíà Êóë³÷åíêà.


р6

18 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257)

ÏÅÐØÎÒÐÀÂÅÍÑÜÊÈÉ «ÄÅÒÅÊÒÈ»

Ìàéæå êàçêîâà ³ñòîð³ÿ ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

ÍÅ ÏÎËÀÑÓÂÀÂ

ÇÀ ¥ÐÀÒÈ - ÇÀ ÊÎÍÑÅÐÂÈ Ó Í³êîïîë³ çëîâìèñíèê ñêî¿â ðîçá³éíèé íàïàä çàðàäè êîíñåðâ³â. 30 ñåðïíÿ 36-ð³÷íèé ì³ñöåâèé ìåøêàíåöü çàéøîâ äî ìàãàçèíó ïî âóë. Åëåêòðîìåòàëóðã³â ³, ïîãðîæóþ÷è ïðîäàâ÷èí³ íîæåì, õîò³â âçÿòè ñ³ì áàíîê êîíñåðâ³â. Àëå äî ìàãàçèíó ââ³éøëè ïîêóïö³, òîìó çëîâìèñíèê óò³ê. 42-ð³÷íà ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü, âëàñíèöÿ ìàãàçèíó, íàïèñàëà çàÿâó äî ì³ë³ö³¿. Çëîâìèñíèêà çàòðèìàëè. Òåïåð éîìó çàãðîæóº â³ä 3 äî 7 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

ÍÎÂÈÍÈ ÄÀ×ÍÀ «ÏÐÈÃÎÄÀ»

Óâå÷åð³ 51-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ñïîê³éíî â³äïî÷èâàâ ó ñâîºìó äà÷íîìó áóäèíêó â Öàðè÷àíö³. Ïðîòå ïðèïóñòèâñÿ ïîìèëêè - íå çà÷èíèâ âõ³äí³ äâåð³. ×åðåç íèõ äî îñåë³ âäåðñÿ íåâ³äîìèé, ÿêèé âäàðèâ ãîñïîäàðÿ ïî ãîëîâ³ òà ïîöóïèâ äâà ìîá³ëüí³ òåëåôîíè ³ 4,5 òèñ. ãðèâåíü. Íà ùàñòÿ, ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè çëîâìèñíèêà - 36-ð³÷íîãî ðàí³øå ñóäèìîãî òà éîãî 40-ð³÷íîãî ñï³âó÷àñíèêà áåçðîá³òíîãî. Çà ðîçá³é ¿ì çàãðîæóº â³ä 7 äî 12 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. ○

Ͳ×ÍÈÉ Ã²ÑÒÜ

ÃÐÀÁ²Æ ÏÎ-ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈ Óíî÷³ 5 âåðåñíÿ äî êâàðòèðè 26-ð³÷íîãî ìåøêàíöÿ Öåíòðàëüíî-ì³ñüêîãî ðàéîíó Êðèâîãî Ðîãó ïîäçâîíèëè. Ãîñïîäàð â³ä÷èíèâ äâåð³, ³ îòðèìàâ ñèëüíèé óäàð ðóêîþ ïî òóëóáó â³ä íåâ³äîìîãî ÷îëîâ³êà. ͳ÷íèé ã³ñòü ñõîïèâ ñïîðòèâíó ñóìêó, â ÿê³é áóëî 160 ãðí., áàíê³âñüêà êàðòêà ³ êëþ÷³ â³ä êâàðòèðè, òà ï³øîâ ãåòü. 31-ð³÷íîãî ðàí³øå ñóäèìîãî çëîâìèñíèêà çàòðèìàëè ïðàö³âíèêè ïàòðóëüíî¿ ñëóæáè. Ïðîòè íüîãî ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ãðàá³æ, éîìó çàãðîæóº â³ä 4 äî 8 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. ○

ÃÐÎز ÏÐÎÏÈÂ, ÒÅËÅÔÎÍ ÇÀÃÓÁÈÂ

підбігли т р о є невідомих чоловіків та безпричинно почали бити по голові та руках. За словами молодика, від ударів він в т р а т и в свідомість, а коли прийшов до тями, виявив, що зловмисники забрали в нього 150 гривень та

ТРИ МІФІЧНІ НАПАДНИКИ

ÐÎÇÁ²ÉÍÈÊ ²Ç ÑÎÊÈÐÎÞ

Íåäàâíî ó Ïåðøîòðàâåíñüêó òðàïèëàñü äîñèòü òàêè íåçâè÷àéíà ³ñòîð³ÿ. 25ð³÷íèé ì³ñöåâèé ìåøêàíåöü, ìàáóòü, ç äèòèíñòâà ëþáèâ äåòåêòèâè. Çàïëóòàí³ ³ñòî𳿠íåéìîâ³ðíèõ çëî÷èí³â, í³÷í³ ïîãîí³ - ùî ìîæå áóòè á³ëüø çàõîïëþþ÷èì? Òîæ äíÿìè ìîëîäèê âèð³øèâ ñàì ðîç³ãðàòè äåòåêòèâíó ³ñòîð³þ, â ÿê³é â³äâ³â ñîá³ ãîëîâíó ðîëü

ÇÀÁÀÆÀÂ ÕÀÁÀÐ

8 ÐÎʲ ÇÀ 200 ÒÈÑß× Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà÷àëüíèê îäí³º¿ ç³ ñëóæá ÏÀÒ «Äí³ïðîãàç» âèìàãàâ 205 òèñ. ãðí. õàáàðà â³ä çàñòóïíèêà äèðåêòîðà îäíîãî ç ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ. Çà öå â³í îá³öÿâ áåçïåðåøêîäíî ïðèéíÿòè îáëàäíàííÿ ãàçîðåãóëÿòîðíèõ ïóíêò³â çà àêòàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òà ðîáîòè ùîäî ¿õ ââîäó â åêñïëóàòàö³þ. Ïðîêóðàòóðà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ïîðóøèëà çà öèì ôàêòîì êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Çà îäåðæàííÿ õàáàðà çëîâìèñíèêó çàãðîæóº â³ä 8 äî 12 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Другого вересня молодик звернувся до міської лікарні за медичною допомогою, демонструючи садна на руках і обличчі. При цьому хлопець розповів лікарям, що напередодні ввечері його побили невідомі. Після надання необхідної допомоги представники медзакладу повідомили про випадок з пацієнтом у міліцію, оскільки цього вимагає службова інструкція. Представники слідчо-оперативної групи відразу прибули до лікарні, аби з’ясувати у постраждалого деталі нападу. Молодик почав розповідати, що 30 серп-

ÏÎÑÒÐÀÆÄÀËÈÉ ÂÈÃÀÄÀ ÇËÎ×ÈÍֲ ня надвечір він в особистих справах був у Павлоград, ні з ким не конфліктував. Але раптом біля магазину на вулиці Полтавській до нього

мобільний телефон. Оперативники почали розпитувати хлопця про які-небудь деталі та прикмети нападників, однак той чимдалі заплутував-

×ÎËÎÂ²Ê ÏÎÁÎßÂÑß ÃͲÂÓ ÄÐÓÆÈÍÈ ся в показах. Після прямого запитання міліціонера, чи був насправді злочин, постраждалий знітився і визнав, що вигадав історію про нападників.

САМ ПИВ, САМ ПАДАВ Чоловік зізнався, що того вечора він дійсно був у Павлограді і розслаблявся за допомогою спиртного. Окрім горілки вживав ще й пиво, тож добряче набрався, витративши 150 гривень. Дорогою до автостанції молодик декілька

разів падав, через що й отримав садна обличчя та рук. Під час одного з таких падінь він і загубив мобільний телефон. Трохи оговтавшись, хлопець з острахом подумав, що він скаже дружині вдома, адже вона завжди сварить його за випивки. Щоб уникнути чергового сімейного скандалу, вирішив розіграти історію, в якій він нібито став жертвою злочину. Дружина дійсно зчинила галас, коли на порозі домівки з’явися побитий чоловік без грошей та мобільного. Але, дізнавшись про «розбійний напад», відправила хлопця до лікарні. Після того, як правоохоронці викрили ці казочки, сімейні розбірки все ж таки відбулися. Крім того, на «жертву» нападу чекає штраф за неправдиве повідомлення про здійснення злочину.

ÄÎÐÎÃÎÉ ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ

«Ïîãîðåëè» íà ñïîðòòîâàðàõ ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

Ïðîòèâ ÷èíîâíèêîâ îäíîãî èç ãîðñîâåòîâ Äíåïðîïåòðîâùèíû âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî çà ïîêóïêó ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ В июне 2009 года состоялся тендер на закупку спортинвентаря для управления образования одного из горсоветов области. Должностные лица, будучи членами тендерного комитета, утвердили предложение предпринимателя Б. и заключили с ним

договор на сумму почти 180 тыс. грн. Однако, как установило досудебное следствие прокуратуры, чиновники не провели неинобходимый венмониторинг таря цен на рынсоставке спортивляла боных товаров лее 101 и действоватыс. грн. ли в интереТаким обрасах предпризом, бизнеснимателя. Так, реальмен получил из бюджетная стоимость купленного ных средств почти на 77

ÖÅÍÓ ÇÀÂÛÑÈËÈ ÍÀ 77 ÒÛÑ. ÃÐÍ. тыс. грн. больше, а государству, соответственно, причинили вред на эту же сумму. В августе 2011 года прокуратура города Павлограда возбудила уголовное дело против должностных лиц отдела образования по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Следствие продолжается.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÄÀI ÃÓÌÂÑ Â ÎÁËÀÑÒI


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.09.2011 ð. ¹ 69 (1257) ○

ÓÊÐÀØÅÍÈÅ ÑÅÇÎÍÀ

Äëÿ ýêñòðåìàëîâ - ïðûæêè ñî ñêàë при которой спортсмен - До того, как ступить входит в воду, равна при- на платформу, я боюсь и мерно 90 км/ч. думаю о прыжке, - рассказал о своих ощущени4 ñåíòÿáðÿ â ßëòå ñîñòîРУССКИЙ ях Артем, - но когда я ÿëñÿ ôèíàë ÷åìïèîíàòà ПОБЕДИТЕЛЬ стою на краю, мысли мои ìèðà ïî ïðûæêàì ñî После трех серий пропадают. Есть только ñêàë - Red Bull Cliff Diving прыжков был определен я, прыжок и высота. Ну2011. Àðåíîé ñîáûòèé победитель. Им стал жен полный контроль ñòàë çàìîê «Ëàñòî÷êèíî спортсмен с украинской своего тела и разума. ãíåçäî» ÊÑÅÍÈß ÊÀØÈÐÈÍÀ, ßËÒÀ, ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ»

ÍÎÂÎÑÒÈ ÔÈÀÑÊÎ

ÐÀÇÃÐÎÌ Â ÏÐÀÃÅ Ñáîðíàÿ Óêðàèíû ïî ôóòáîëó ïîòåðïåëà ñîêðóøèòåëüíîå ïîðàæåíèå â òîâàðèùåñêîì ìàò÷å ïðîòèâ ñáîðíîé ×åõèè â Ïðàãå. Èãðà çàêîí÷èëàñü ñî ñ÷åòîì 4:0 â ïîëüçó õîçÿåâ ïîëÿ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ÷åõè çàáèâàëè ïî äâà ìÿ÷à â íà÷àëå êàæäîãî òàéìà. Ïðè ýòîì, â êîíöå ìàò÷à ó óêðàèíöåâ áûëè ãîëåâûå ìîìåíòû, íî Äåâè÷ è Øèíäåð èõ íå ðåàëèçîâàëè. Ïîñëå èãðû ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Îëåã Áëîõèí âçÿë âèíó çà ïîðàæåíèå íà ñåáÿ è îòìåòèë, ÷òî â êîìàíäå íå ðåøåíà ïðîáëåìà çàùèòíîé ëèíèè.

В СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ Высота площадки для прыжков в воду ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: 26 метров. Это около трех секунд свободного падеìýð ßëòû: ния, за которые спорт- Ìû ïðåäïîëàãàëè ìåíåå ìàñøòàáíóþ è çðåëèùíóþ смены должны показать ïðîãðàììó, íî íåîæèäàííî ïîëó÷èëîñü î÷åíü õîðîøî. все, на что способны, выÑîáðàëèñü 15 òûñÿ÷ çðèòåëåé. Ôèíàë Cliff Diving 2011 полняя акробатические ýòî óêðàøåíèå êóðîðòíîãî ñåçîíà ãîðîäà ßëòû. Ìíå трюки. ñàìîìó î÷åíü ïîíðàâèëîñü è ÿ ïîëó÷èë ìàññó ïîëîæèЧтобы спортсмен мог òåëüíûõ ýìîöèé. сосредоточиться и настроиться, ведущий перед каждым прыжком призывал публику к тишине. Но в этом не было необходимости, ведь многотысячная толпа замирала, когда очередной участник подходил к краю платформы. Несколько секунд напряженного внимания - прыжок… и облегченный выдох зрителей - удачное приводнение. Наблюдая такие соревнования, невольно переживаешь за каждого участника, независимо от того, за какую страну он выступает, поФинальный прыжок тому что Cliff Diving - фамилией, выступаюодин из самых опасных щий за Россию - Артем Артема Сильченко настолько технически словидов спорта. Скорость, Сильченко. жен, что ни одному клиф-дайверу пока не удается его повторить. Именно он принес парню победу. - Этот прыжок похож на лотерею, потому что в последней его фазе я теряю воду из виду и ныряю, сосредоточиваясь только на своих чувствах,рассказал Артем, - но все же по сложности этот прыжок - второй. А самый сложный делает Гари Хант из Великобритании. Англичанин Гари

ÀËÅÊÑÅÉ ÁÎßÐ×ÓÊ,

ÀÍÃËÈ×ÀÍÈÍ ÃÀÐÈ ÕÀÍÒ ÇÀÍßË ÂÒÎÐÎÅ ÌÅÑÒÎ

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äðàêà

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1255

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß ÂÛÑÎÒÀ ÏËÀÒÔÎÐÌÛ 26 ÌÅÒÐÎÂ Хант занял второе место по итогам соревнований в Ялте, но в то же время он - чемпион мира по количеству набранных очков за весь сезон. Третье место досталось Михалу Навратилу из Чехии, а украинский спортсмен Саша Куценко оказался на четвертой позиции.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 08 ВЕРЕСНЯ 2011 РОКУ № 69 (1257)

Äíåïðîäçåðæèíñê íàñòðîåí íà ïîáåäó ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Âðåìÿ ïîäâåñòè ÷åðòó ïîä ïðîøëûìè äîñòèæåíèÿìè è ïîñòàâèòü ïåðåä ñîáîé íîâûå öåëè. Ðàöèîíàëüíîå ìûøëåíèå ïîìîæåò ðàçîáðàòüñÿ ñ äåëàìè.  îòíîøåíèÿõ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ëó÷øå íå ïîçâîëÿòü ñåáå ïàíèáðàòñòâà. Êîíòðîëèðóéòå ñêàçàííîå, ïîäáèðàéòå òàêèå âûðàæåíèÿ, ÷òîáû íèêîãî íå îáèäåòü. ТЕЛЕЦ Åñëè ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé ìóäðûå, äîñòèæèìûå öåëè, óñïåõ íå çàìåøêàåòñÿ. Óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü òî, î ÷åì âû äàâíî ìå÷òàëè. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè çàáóäüòå íåíàäîëãî î ñåáå, âûïîëíèòå âçÿòûå îáÿçàòåëüñòâà. Åñëè õîòèòå äîñòîéíûõ ñîþçíèêîâ, ïîñòàâüòå èõ èíòåðåñû è ïîòðåáíîñòè íà ïüåäåñòàë. БЛИЗНЕЦЫ Íà ýòîé íåäåëå àêòèâíî çàâåðøàéòå íà÷àòîå, ïîäâåäèòå èòîãè çà ëåòíèå ìåñÿöû. Æèçíü íà âñåõ ôðîíòàõ òðåáóåò ìàêñèìàëüíî ïðîäóìàííîãî ïîäõîäà, ãäå ëåãêîìûñëåííîå ïðèíÿòèå ðåøåíèé íå ïðèâåòñòâóåòñÿ. Çàíèìàéòåñü áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ, íå ÷óðàéòåñü ÷óæèõ ïðîáëåì. Æåëàíèÿ ïàðòíåðîâ äîëæíû áûòü äëÿ âàñ ðóêîâîäñòâîì ê äåéñòâèþ. РАК Æåëàíèÿ è âîçìîæíîñòè - äâå ðàçáåãàþùèåñÿ ãàëàêòèêè. Íà ýòîé íåäåëå ëó÷øå íå ìå÷òàòü, ÷òî âàì ïîâåçåò, èñêëþ÷åíèé èç ïðàâèë íå áóäåò. Òîëüêî ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ ïðèâåäóò ê ïîáåäå. Íå ñòðåìèòåñü óåäèíÿòüñÿ, îòãîðàæèâàòüñÿ îò ìèðà. Ýòî ïðåâðàòèò ñóùåñòâîâàíèå â çàòâîðíè÷åñòâî. Ïðèãîòîâüòåñü ê îáùåíèþ â ðàçíûõ ñôåðàõ áûòèÿ. ЛЕВ Óâåðåííîñòü â ñåáå ðåçêî âîçðàñòåò. Ùåäðî âêëàäûâàéòå ðåñóðñû â ëþáèìîå äåëî. Ðàáîòàéòå ñ âäîõíîâåíèåì - è ïîõâàñòàòüñÿ áóäåò ÷åì. Îäíàêî ïðèâû÷êà âûïîëíÿòü ðàáîòó àâòîìàòè÷åñêè, âûêëàäûâàòüñÿ â òîé ñôåðå, êîòîðàÿ âàì ïî íðàâó, ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ íå ñëèøêîì ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ âàøåé öåëè. Óðàâíÿéòå ðèòì æèçíè, ñîãëàñîâàâ åãî ñ âíóòðåííèìè ÷óâñòâàìè. ДЕВА Íà÷èíàåòñÿ íàïðÿæåííàÿ òðóäîâàÿ âàõòà; æèçíåííàÿ äèíàìèêà íàáèðàåò ñòðåìèòåëüíûå îáîðîòû, ïñèõîëîãè÷åñêèé òîíóñ íà ìàêñèìóìå. Ðàáîòàòü íà ïðåäåëå âîçìîæíîãî âàì íå ïðèâûêàòü, âäîáàâîê øåô ïîîáåùàåò õîðîøèå äåíüãè è êàðüåðíûé ðîñò. Ïîýòîìó íå èçáåãàéòå îáÿçàòåëüñòâ, êîòîðûå íà âàñ âîçëîæàò.  ìàòåðèàëüíîé ñôåðå âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ çàìå÷àòåëüíî.

ВЕСЫ Íà ðàáîòå íå äî ðàçâëå÷åíèé, âàñ îæèäàåò òðóäîâîé àâðàë. Ëè÷íàÿ õàðèçìà óæå íå áóäåò ñðàáàòûâàòü, íóæíû ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû. Íå ïåðåäîâåðÿéòå äðóãèì òå äåëà, êîòîðûå â ñîñòîÿíèè âûïîëíèòü èëè ïðîêîíòðîëèðîâàòü ñàìè. Ðàáîòó íàä îøèáêàìè ïðîâåäèòå ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì. Òî, ÷òî áûëî ïðèñóùå ðàíüøå, ñòàíåò íåïðèåìëåìûì äëÿ îêðóæåíèÿ. СКОРПИОН Äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé äàñò õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Øåôó ëó÷øå ãëàçà íå ìîçîëèòü, ñóùåñòâóåò ðèñê îêàçàòüñÿ ïîä øêâàëîì íåãàòèâíûõ ýìîöèé. Cóäüáà ïîñûëàåò âàì áëàãîðîäíûõ è âëèÿòåëüíûõ ñîþçíèêîâ, ñ íèìè âñå ïðåîäîëååòå. Íàñòóïèë ïîäõîäÿùèé ìîìåíò, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê. СТРЕЛЕЦ Ñòðåëüöàì îòâåäåíà ðîëü Àòëàíòîâ, êîòîðûå äåðæàò íà ñåáå äîìàøíèé «ñâîä»; ïåðåñòàíîâêà ìåáåëè, ðàññòàâàíèå ñ ëèøíèìè âåùàìè, àêêóìóëÿòîðàìè îòðèöàòåëüíîé ýíåðãèè, - âñå ýòî ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà ñåìåéíîé àòìîñôåðå â öåëîì. Ýòî êàñàåòñÿ è òåõ íåãàòèâíûõ ìûñëåé, êîòîðûå íàäîëãî ïîñåëèëèñü â äóøå. Âèðòóàëüíûå ñòðàíñòâèÿ â Ñåòè ïîäàðÿò ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè. КОЗЕРОГ Ýêñòðèì ïîçàäè, ïîýòîìó ñìåëåå âûõîäèòå «â ëþäè» - ñòàðòóåò ìàðàôîí ðàñêðóòêè ïåðñîíàëüíîãî èìèäæà. Âû ñóìååòå ñ ëåãêîñòüþ ðàñïðàâèòü êðûëüÿ, ïîíÿòü, êàê ñäåëàòü ñâîþ æèçíü ëó÷øå. À âîò áóðíûå âñïëåñêè íåãàòèâíûõ ýìîöèé ìîãóò íàêëèêàòü áåäó. Åñëè êòî-òî îáðàùàåòñÿ ê âàì çà ïîääåðæêîé - åñòü ïîâîä ïîìî÷ü. ВОДОЛЕЙ Ñäåëàòü âûâîäû èç ïðîøëûõ ñîáûòèé, íàìåòèòü îáùèé ïëàí äàëüíåéøèõ äåéñòâèé - îñíîâíàÿ çàäà÷à íà íîâóþ íåäåëþ. Âîäîëåè ñåé÷àñ âûäåëÿþòñÿ ñâîåé ÿðêîñòüþ, ãðàöèîçíîñòüþ. Ýíåðãèÿ áüåò ðåêîðäû, è åé íåïðåìåííî ñëåäóåò íàéòè âûõîä. Åñëè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ðàöèîíàëüíûì ìûøëåíèåì, ìîæíî îñòàòüñÿ íà ïëàâó â îáùåñòâå äîñòîéíûõ ñïóòíèêîâ. РЫБЫ Åñëè Ðûáêè äîðîæàò íûíåøíèì êàðüåðíûì ñòàòóñîì, íå ñòîèò ëåíèòüñÿ; ëó÷øàÿ òàêòèêà - àêòèâíî âçÿòüñÿ çà ïðåäëîæåííûå äåëà. Ðîëü òðóäîâîé ëîøàäêè Ðûáàì ïîäîéäåò èäåàëüíî. Ñ ïðèñóùèì ýíòóçèàçìîì âûïîëíÿéòå äàííûå êîãäà-òî îáÿçàòåëüñòâà. È ïîìåíüøå îòðèöàòåëüíûõ ýìîöèé; âû, ê ñ÷àñòüþ, èìååòå âëèÿòåëüíûõ äðóçåé, êîòîðûì âû íåáåçðàçëè÷íû. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

 òåëåïðîåêòå «ÌÀÉÄÀÍ`S. Âòîðîé ñåçîí» Äíåïðîäçåðæèíñê ïîáîðåòñÿ çà çâàíèå ñàìîãî òàíöåâàëüíîãî ãîðîäà Óêðàèíû. Êîìàíäó òðåíèðóåò Òàòüÿíà Øåñòàê õîðåîãðàô, êîòîðàÿ óæå çíàêîìà çðèòåëÿì ïî ïåðâîìó ñåçîíó øîó. Êðîìå òîãî, îíà ó÷èëà òàíöåâàëüíîìó èñêóññòâó Âåðó Áðåæíåâó, Âèòàëèÿ Êîçëîâñêîãî.  ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» Òàòüÿíà ðàññêàçàëà, ÷òî òàêîå «çàçåðêàëüå» è ïî÷åìó íå çàñòàâèëà ñâîèõ ó÷åíèêîâ ñäåëàòü ïèðñèíã МАЛЕНЬКИЙ, НО ГОРДЫЙ - Татьяна, Вы уже имеете опыт участия в этом шоу. Считаете, что он поможет Вам сейчас? - Опыт предыдущего сезона мне крайне полезен, я знаю некоторые тонкости проекта. Думаю, нашей команде это только на пользу. Второй сезон - как работа над ошибками, мы учитываем промахи и пытаемся удивлять новыми решениями.

ÏÈÐÑÈÍÃ ÝÒÎ ÍÅÌÍÎÃÎ ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÎ

- Думаете, что второй сезон будет легче первого? - Наоборот, я считаю, что второй сезон будет еще сложнее, непредсказуемее и впечатляюще: новые интриги между хореографами и городами, декорации на сцене. Армия украинских танцоров становится сильнее! - Чтобы попасть на шоу, нужно ли хореографам проходить какой-то кастинг? - Да, и кастинг, и собеседование. Все проходит также строго, как процедура получения визы в американском посольстве (улыбается). - Почему Вы выбрали Днепродзержинск? - Город-миллионник нужен всем! А вот маленький, но очень гордый Днепродзержинск только Татьяне Шестак (улыбается). Проект стартовал 3 сентября и жюри уже сформировало свое мнение о командах.

ЛЮБОЙ ЗАСТАВИТ ПОНЕРВНИЧАТЬ - Кого в Вашей команде больше? Девушек или юношей? - Конечно девушек, потому что на 10 девчонок, как известно, по статистике 9 ребят! (улыбается). - Татьяна, расскажите о необычной постановке «Зазеркалье»… - Это симбиоз глубокой идеи, сложной режиссуры, ироничной хореографии и эффектного реквизита.

- Есть ли в команде, какие-то необычные участники? Например, у Днепропетровска в первом сезоне был свой «талисман» - 60-летняя женщина... - У нас есть девочка Лена Брагинец, которая очень хотела участвовать, но по состоянию здоровья не смогла. У нее перед началом репетиций обнаружили рак крови. Мы поддерживаем ее, а она нас, так что Лена своего р о д а наш талисман. - Какой город считаете своим главным конкурентом? - Нельзя недооценивать своего соперника, любой город может заставить понервничать, но мы настроены на победу. - Как проходил кастинг участников? Не было никаких экстремальных требований побрить голову или сделать пирсинг, как, например, предложил Толик Фролов - хореограф Сум? - Я считаю, что пирсинг - это немного экстремально (улыбается). ми способами проверки Мы решили ограничить- - участники сдавали ся более традиционны- нормативы.

ÍÅËÜÇß ÍÅÄÎÎÖÅÍÈÂÀÒÜ ÑÎÏÅÐÍÈÊÀ

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Чт 08.09

+22 +24 0С +14 +16 0С

захід. 27 м/с

Пт 09.09

+17 +22 0С +12 +14 0С

захід. 56 м/с

Сб 10.09

+18 +20 0С +12 +14 0С

півн.захід. 49 м/с

Нд 11.09

+21 +23 0С +11 +13 0С

півн.захід. 37 м/с

Пн 12.09

+23 +25 0С +14 +16 0С

півн.захід. 23 м/с

Вт 13.09

+27 +29 0С +16 +18 0С

півд.захід. 36 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 07.09.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 1372

вести приднепровья  
вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement