Page 1

ÏÐÈÁËÈÇÈÒÜ ÂÐÀ×À Ê ÏÀÖÈÅÍÒÓ

ÇÓÑÒÐIÍÅÌÎ, ßÊ ÑËIÄ

3 2

6

ÐÅÀËÜÍI ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

ÇÀÁIà ÇÀÐÀÄÈ ªÄÍÎÑÒI

6

I ÍÀ ÒIÌ ÐÓØÍÈÊÎÂI...

Âñåóêðà¿íñüêà àêö³ÿ «ªäèíà Óêðà¿íà, Ñõ³ä ³ Çàõ³ä ðàçîì!», ùî ñòàðòóâàëà ç³ ÑâÿòîÓñïåíñüêî¿ ëàâðè ó ì³ñò³ Ñâÿòîãîðñüêó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ òà ïîºäíàëà âæå 22 ðåã³îíè, ïðîäîâæóº ñâîþ õîäó êðà¿íîþ. 12 ñåðïíÿ äî íå¿ äîëó÷èëàñü Äí³ïðîïåòðîâùèíà.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 62(1250) Вівторок, 16 серпня 2011 р.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

ÑÒÐÀÍÛ-ÏÀÐÒÍÅÐÛ

ÄÐÓÆÈÌ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ Óêðàèíà è Ðîññèÿ ïðîäîëæàò âûñòðàèâàòü äðóæåñêèå è ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ âî âðåìÿ âñòðå÷è â Ñî÷è ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì. Ïî ñëîâàì Âèêòîðà ßíóêîâè÷à, âåñîìûì ðåçóëüòàòîì â ðàçâèòèè íàøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà áóäåò äîñòèæåíèå óðîâíÿ òîâàðîîáîðîòà â 50 ìëðä. äîëëàðîâ ïî ðåçóëüòàòàì òåêóùåãî ãîäà.  öåëîì, ïîçèòèâíî îöåíèë ðàçâèòèå äâóõñòîðîííèõ îòíîøåíèé è Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. ○

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÀÐÌÈÞ ÑÎÊÐÀÒßÒ

5

Õîðîøèé ñåìåéíûé âðà÷ - ïî÷òè ÷ëåí ñåìüè Äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà Äíåïðîïåòðîâùèíå, â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåéñêîé ïðàêòèêîé, ðàçâèâàåòñÿ ñåìåéíàÿ ìåäèöèíà.  ìåäó÷ðåæäåíèÿõ ðåãèîíà ðàáîòàþò ïî÷òè ïîëòûñÿ÷è ñåìåéíûõ âðà÷åé. ×òîáû îáåñïå÷èòü ïîòðåáíîñòü îáëàñòè, ïëàíèðóåòñÿ ïîäãîòîâèòü åùå îêîëî äâóõ òûñÿ÷ òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Èíòåðåñ îáùåñòâà ê ñåìåéíûì âðà÷àì î÷åíü âåëèê. Ó ëþäåé âîçíèêàåò ìíîãî âîïðîñîâ - êòî òàêîé ñåìåéíûé âðà÷? ×òî âõîäèò â åãî îáÿçàííîñòè? Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ìû ïîãîâîðèëè ñ çàâåäóþùåé êàôåäðîé ñåìåéíîé ìåäèöèíû Äíåïðîïåòðîâñêîé ìåäàêàäåìèè, äîêòîðîì ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì, çàñëóæåííûì âðà÷îì Óêðàèíû Íåîíèëîé ×óõðèåíêî.

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÄÈÐÈÆÀÁËÜ!

ÎÍÀ ÍÅ ÆÄÀËÀ, À ÎÍ ÓÏÀË

Çíàëà, ÷òî Ãèäðîìåòåîöåíòð ïðîãíîçèðîâàë ñèëüíûå Ó äîìà 94-ëåòíåé àìåðèêàí- ïîðûâû âåòðà. Îêàçàëîñü, êè Ëèëëèàí Áåðíõàãåí â ñàä ÷òî çâóê, êîòîðûé ïðîèãíîóïàë 39-ìåòðîâûé ðåêëàì- ðèðîâàëà Ëèëëèàí Áåðíõàíûé ìÿãêèé äèðèæàáëü.  ãåí, èçäàë ðóõíóâøèé ïîëèöèè ñîîáùèëè, ÷òî ëåòàòåëüíûé àïïàðàò. âñåìó âèíîé âåòåð. ÈíöèÓòðîì äèðèæàáëü îáíàðóæèäåíò ïðîèçîøåë â âîñêðåñå- ëè ñîñåäè ñòàðóøêè è íüå â íåáîëüøîì ãîðîäå âûçâàëè ïîëèöèþ. ÏðèåõàâÓîðòèíãòîí, øòàò Îãàéî. øèå íà ìåñòî ñîáûòèÿ Ïî ñëîâàì õîçÿéêè äîìà, ñòðàæè ïîðÿäêà ïîñòó÷àëè â íî÷üþ îíà óñëûøàëà øóì ó äâåðü ê ïåíñèîíåðêå, ÷òîáû ñåáÿ â ñàäó, íî íå ïðèäàëà òà âûøëà èç äîìà è ïîñìîòýòîìó îñîáîãî çíà÷åíèÿ. ðåëà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

Êàê ïðèçíàëàñü ïîæèëàÿ àìåðèêàíêà, îíà áûëà î÷åíü óäèâëåíà, óâèäåâ â ñàäó «íàõîäêó».  ïîëèöèè ñîîáùèëè, ÷òî äèðèæàáëü áûë çàêðåïëåí òðîñàìè â àýðîïîðòó, íî âåòðîì åãî îòîðâàëî è îòíåñëî ïðèìåðíî íà òðè êèëîìåòðà îò ìåñòà ïåðâîíà÷àëüíîãî íàõîæäåíèÿ. Ê ñ÷àñòüþ, íèêòî íå ïîñòðàäàë. Íî Áåðíõàãåí çàÿâèëà, ÷òî ïðîèñøåñòâèå âî äâîðèêå âûíóäèëî åå

ïðîïóñòèòü âîñêðåñíóþ öåðêîâíóþ ñëóæáó. Êñòàòè, íåäàâíî èíòåðåñíûé ñëó÷àé ïðîèçîøåë â Óêðàèíå: â äåæóðíóþ ÷àñòü Ñòàðîâûæåâñêîãî ðàéîòäåëà ÓÌÂÄ â Âîëûíñêîé îáëàñòè ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå îò æèòåëÿ ñåëà Ëþáîõèíû î òîì, ÷òî âáëèçè åãî äîìà ïðèçåìëèëñÿ èíîñòðàííûé æèòåëü íà ëåòàþùåì àïïàðàòå. Èì îêàçàëñÿ 19-ëåòíèé ïîëÿê, êîòîðîãî âåòðîì çàíåñëî â Óêðàèíó.

12 Ôàêò, àëå åêñêëþçèâíî. Õî÷åø çàìiæ - âèøèâàé cmyk

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ èíèöèèðóåò ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè Âîîðóæåííûõ ñèë. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà âíåñ íà âíåî÷åðåäíîå ðàññìîòðåíèå â Âåðõîâíîé Ðàäå ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ïðåäëàãàåò íà ïðîòÿæåíèè 2012 ãîäà ñîêðàòèòü àðìèþ íà 8 òûñ. ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå – íà 5 òûñ. âîåííîñëóæàùèõ. Åñëè ïàðëàìåíò îäîáðèò çàêîíîïðîåêò, òî ÷èñëåííîñòü Âîîðóæåííûõ ñèë ñîñòàâèò 184 òûñ. ÷åëîâåê. ○

ÈÇ-ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÛ

ÌÈËËÈÀÐÄÛ Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2011 ãîäà èíîñòðàííûå èíâåñòîðû âëîæèëè â ýêîíîìèêó Óêðàèíû áîëåå 2,7 ìëðä. äîëëàðîâ ïðÿìûõ èíâåñòèöèé. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ îáùèé îáúåì èíîñòðàííîãî àêöèîíåðíîãî êàïèòàëà, èíâåñòèðîâàííîãî â Óêðàèíó, ñîñòàâèë áîëåå 47 ìëðä. äîëëàðîâ è ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì âûðîñ íà 16,8%. Ïðè ýòîì èíâåñòèöèè â Óêðàèíó ïîñòóïèëè èç 127 ñòðàí ìèðà. Ñðåäè êðóïíåéøèõ èíâåñòîðîâ – Êèïð, Ãåðìàíèÿ, Íèäåðëàíäû, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ è Àâñòðèÿ. ○

ÏÅÐÅÎÖÅÍÊÀ

ÏÀÕÎÒÍÀß ÇÅÌËß ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ Â Óêðàèíå çåìëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïîäîðîæàåò â 1,7 ðàçà. Òàêîå ðåøåíèå î ïåðåîöåíêå îäîáðèë Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ãåêòàð ïàõîòíîé çåìëè, êîòîðûé ñåé÷àñ â ñðåäíåì ñòîèò 11,8 òûñ. ãðí., ïîäîðîæàåò äî 20 òûñ. ãðí. Ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷èòñÿ è àðåíäíàÿ ïëàòà çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ïàåâ – â ñðåäíåì äî 700 ãðí. çà ãåêòàð.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.08.2011 ð. ¹ 62 (1250)

ÐÅÔÎÐÌÀ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Ïðèáëèçèòü âðà÷à ê ïàöèåíòó ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ È ÝÊÑÒÐÅÍÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÅ

12 ²ÉÑÜÊÎÂÈÕ

ÏίÄÓÒÜ ÍÀ ʲÏÐ Êàáì³í õî÷å íàïðàâèòè óêðà¿íñüêèõ ìèðîòâîðö³â íà ʳïð. Äâàíàäöÿòü óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â áóäóòü ï³äòðèìóâàòè ñïîê³é íà öüîìó êóðîðòíîìó îñòðîâ³ â ñêëàä³ ñëîâàöüêîãî êîíòèíãåíòó. ̳í³ñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè ïðîïîíóº Ïðåçèäåíòó ï³äïèñàòè öåé óêàç. Ô³íàíñóâàòèìå êîíòèíãåíò ñëîâàöüêà ñòîðîíà. Äëÿ óêðà¿íñüêèõ ìèðîòâîðö³â ïåðåäáà÷åíà òàêà æ çàðïëàòà, ÿê ³ äëÿ ñëîâàöüêèõ.

ÍÎÂÈÍÈ Ð²ÂÅÍÜ ÏÎÑËÓÃ

IJÑÒÀÒÈ Ç²ÐÊÈ ²ç ñ³÷íÿ 2012 ðîêó âñ³ óêðà¿íñüê³ ãîòåë³ ïîâèíí³ ñòàíäàðòèçóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ºâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè Hotelstars Union. Òàêà âèìîãà ïåðåäáà÷åíà çì³íàìè äî Çàêîíó «Ïðî òóðèçì». Ñüîãîäí³ ñåðòèô³êîâàíî ìåíøå 10% óêðà¿íñüêèõ ãîòåë³â. Îñòàíí³ àáî ñàì³ âèçíà÷èëè ñâîþ «ç³ðêîâ³ñòü», àáî âçàãàë³ íå ïåðåéìàþòüñÿ öèì. «Ö³íè ðèíêîâ³, à îò ð³âåíü ïîñëóã äàëåêèé íå ëèøå â³ä ºâðîïåéñüêèõ, àëå é íàâ³òü â³ä óêðà¿íñüêèõ ñòàíäàðò³â», - ï³äñóìîâóþòü åêñïåðòè. ○

ÂÎËÎÄÀÐI ÒÐÓÁÎÊ

ÍÀÑ - 53 Ì ÍÈ ÌIIËÜÉÎ ÜÉÎÍ Íàðàç³ àáîíåíò³â ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó â êðà¿í³ á³ëüøå, í³æ ìåøêàíö³â. Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòàòèñòèêè ó äðóãîìó êâàðòàë³ 2011 ðîêó íàðàõóâàâ â Óêðà¿í³ 53 ìëí. ùàñëèâèõ âîëîäàð³â «òðóáîê». Òàêèì ÷èíîì, ¿õ ê³ëüê³ñòü çðîñëà íà 478,8 òèñÿ÷³ ïîð³âíÿíî ç ïåðøèì êâàðòàëîì ïîòî÷íîãî ðîêó. Íàãàäàºìî: äîñë³äæåííÿ äåÿêèõ êîíñàëòèíãîâèõ êîìïàí³é âêàçóâàëè íà öèôðó - 55 ìëí. ○

ÒÈÑß×À «ÁίÍò»

ÏÎ̲ÍßÞÒÜ Ë²ÒÀÊÈ Àìåðèêàíñüêà àâ³àêîðïîðàö³ÿ Boeing ó íàéáëèæ÷³ 20 ðîê³â ïëàíóº ïðîäàòè â êðà¿íàõ ÑÍÄ ïîíàä òèñÿ÷ó ïàñàæèðñüêèõ ë³òàê³â ð³çíèõ ìîäèô³êàö³é íà ñóìó á³ëüø ÿê 110 ìëðä. äîëàð³â. «Áî¿íã» ïîâ³äîìëÿº, ùî ïîïèòîì êîðèñòóâàòèìóòüñÿ ðåã³îíàëüí³ òà âóçüêîôþçåëÿæí³ ë³òàêè, á³ëüø³ñòü ÿêèõ â êðà¿íàõ ÑÍÄ óæå äàâíî çàñòàð³ëà. Òîìó àâ³àêîìïàí³¿ ì³íÿòèìóòü ¿õ íà ñó÷àñí³, ÿê³ ïîòðåáóþòü çíà÷íî ìåíøå ïàëèâà. Äî òîãî æ, çà ïðîãíîçàìè àíàë³òèê³â, ïàñàæèðîïîò³ê çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ â ñåðåäíüîìó íà 4,3% çà ð³ê.

Главы Администрации Президента Украины Ирина АкиÝòî îñíîâíàÿ çàäà÷à мова и министр здравоохранения ðåôîðìû ñèñòåìû Александр Анищенçäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû. Äíåïðîïåò- ко. Гости в сопровожðîâùèíà - îäíà èç дении заместителя òðåõ ïèëîòíûõ губернатора Марии îáëàñòåé, â êîòîðûõ Пустовой, заместиâíåäðÿ þòñÿ íîâûå âíåäðÿþòñÿ теля председателя ôîðìû ìåäèöèíñêîãî облсовета Андрея îáñëóæèâàíèÿ Шипко, начальника íàñåëåíèÿ главного управления здравоохранеПОСМОТРЕЛИ - ния облгосадминистрации Валентины ОЦЕНИЛИ ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

В минувшую пятницу в Днепропетровске с рабочим визитом побывали Первый заместитель

Гинзбург посетили Центр первичной медико-санитарной помощи №11 и Днепропетровскую центральную районную больницу. Ирина Акимова отметила высокий уровень команды специалистов области, отрабатывающей варианты преобразования сети лечебных учреждений, которые объединяют интересы пациентов, врачей

ÑÎÇÄÀÍÛ ÅÙÅ 12 ÑÒÀÍÖÈÉ ÁÀÇÈÐÎÂÀÍÈß «ÑÊÎÐÎÉ»

и местных громад. Александр Анищенко, в свою очередь обратил внимание на необходимость комплексного подхода в проведении реформы, отдавая приоритеты развитию первичной и экстренной медицины.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» «УСКОРИТСЯ» В этот же день Ирина Акимова, Александр Анищенко и губернатор Александр Вилкул провели совещание с участием руководителей городских и район-

ных государственных администраций, структурных подразделений здравоохранения, главных врачей центральных районных и городских больниц области. Обсуждались многие вопросы, касающиеся медицинской реформы, в частности, улучшение работы «скорой помощи». По словам губернатора, планируется создание единой областной диспетчерской службы экстренной медицинской помощи, которая будет принимать вызовы и направлять к больному, независимо от места его проживания, ближайший экипаж «скорой». Это повысит оперативность оказания помощи людям.

ÑÅѲÉÍÀ ÇÀËÀ

гøåííÿ ïðèéìàòèìóòü â³äêðèòî ЯКІСНА РОБОТА

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Íåçàáàðîì ãðîìàäÿíè îòðèìàþòü äîñòóï äî ïðîåêò³â ð³øåíü îáëàñíî¿ ðàäè, Äí³ïðîïåòðîâùèíà âëàñíèé ã³ìí, à åêîíîì³êà ðåã³îíó - äîäàòêîâ³ ãðîø³. Ïðî öå äåïóòàòè äîìîâèëèñü íà âîñüì³é ñåñ³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëðàäè ОБЛАСТЬ У МОНІТОРІ Обранці народу змінили регламент обласної ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Тепер, зайшовши на офіційний сайт облради в Інтернеті, можна ознайомитись з проектами рішень, які будуть виносити на сесію. Документи з’являються на сайті не менше, ніж за 20

вØÅÍÍß ÄÎÑÒÓÏͲ ÄÎ ¯Õ ÏÐÈÉÍßÒÒß робочих днів до голосування, тому можна не тільки подивитись, що роблять депутати, але й висловити свою думку щодо того чи іншого рішення. Незабаром таке нововведення має торкнутися і міської ради Дніпропетровська. «Це історичне рішення, яке зробить роботу обласної ради значно відкритішою», - сказав голова облради Євген Удод.

До 80-річчя регіону, яке святкуватимуть наступного року, Дніпропетровщина отримає власний гімн. Для цього організують спеціальний конкурс, а журі, склад якого поки що невідомий, обере найкращий текст і музику. Переможцям обіцяють по 10 тис. грн. за слова і стільки ж за мелодію. Під час сесії депутати також внесли зміни до обласного бюджету на 2011 р. Загальний фонд казни отримав 843,9 млн. грн. доходів, що становить 105,1% до уточненого плану

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: Á³ëüøå 16,2 ÌËÐÄ. ÃÐÍ.

çàðîáèâ çâåäåíèé áþäæåò îáëàñò³ çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2011-ãî

Íà 5,1%, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì, çðîñëè îáñÿãè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà

5,36 ÌËÍ. ÃÐÍ. çàïëàíîâàíî íà ãàçèô³êàö³þ âîäî- ³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ó 2011-2012 ðîêàõ

ÎÁËÀÑÒÜ ÎÒÐÈÌÀª 630 ÒÈÑ. ÃÐÍ. âèä³ëÿòü íà ðîçâèòîê ñàìîâðÿäóâàííÿ. òÌÍ

ijçíàéñÿ çà ùî ãîëîñóâàòèìóòü äåïóòàòè òóò:

OBLRADA.DP .UA OBLRADA.DP.UA

звітного періоду. Тобто з’явилася можливість розподілити гроші між тими, хто їх потребує найбільше. «Прийняті облрадою рішення та співпраця з облдержадміністрацією забезпечили якісну роботу всіх галузей економіки і соціально-культурної сфери», - упевнений губернатор Олександр Вілкул. Депутати, зокрема, проголосували за виділення 1,2 млн. грн. на підтримку театрально-концертних закладів культури, 544 тис. грн. - на стипендії кращим учням ПТУ та інше.

146 ÒÈÑ. ÃÐÍ. ÍÀ ÊÍÈÆÊÈ ÄËß Á²Á˲ÎÒÅÊ


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.08.2011 ð. ¹ 62 (1250) ○

ÊÓÐÑ ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÈ

Ïðîäóêòèâí³ñòü ñåëà çá³ëüøèòüñÿ

ÍÎÂÈÍÈ ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ²

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ áóä³âåëüíèê³â ó Áóäèíêó ñï³ëîê â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³.  çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë, ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî òà ³íø³ ïî÷åñí³ ãîñò³. Âîíè âðó÷èëè â³äçíàêè òà ãðàìîòè êðàùèì ç êðàùèõ.

Äí³ïðîïå òðîâùèíà çà Äí³ïðîïåòðîâùèíà ï³äñóìêàìè ñåìè ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó ñòàëà íàéá³ëüøèì âèðîáíèêîì ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿ â Óêðà¿í³. ² õî÷à ïîêàçíèê ïîçèòèâíèé, ïðîòå ñåëî äàë³ ðîçâèâàòèñÿ íå çìîæå, ÿêùî íå çàâåðøèòüñÿ çåìåëüíà ðå ôîðìà ðåôîðìà До січня 2015 року країна ще має змогу підготуватись. До цього часу має бути проведено повну інвентаризацію і реєстр земельних ділянок, визначено їхнього власника та ціни. Саме встановлення порядку, а не створення ринку землі, і є головною причиною, з якої має відбутися реформа. «По завершенні реформи підвищаться продуктивність села і добробут людей, які там живуть і працюють у полі», сказав губернатор Олександр Вілкул на обласній нараді з питань розвитку земельної рефор-

ϲÄÏÈÑÀÍÎ ÄÎDzË

ми та запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Участь у заході взяв міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк. «Ми не дозволимо юридичним особам, різним ТОВ та іншим купувати українську землю. Досвід більшості країн свідчить, що цього краще не робити», - впевнений Микола Присяжнюк, який з делегацією об’їздив десяток регіонів країни, налагоджуючи зворотний зв’язок щодо земельної реформи.

«ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻ ²Ç ÇÅÌÅËÜÍÈÕ ÏÈÒÀÍÜ Çà ðîçïîðÿäæåííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ñòâîðåíî îáëàñíèé øòàá ç ïðîâåäåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî¿ êàìïàí³¿ ùîäî ðîç’ÿñíåííÿ ïîëîæåíü çåìåëüíî¿ ðåôîðìè, çîêðåìà - çàêîíîïðîåêòó «Ïðî ðèíîê çåìåëü». Ó ñêëàä³ øòàáó - êåð³âíèé êîì³òåò, ðîáî÷à ãðóïà òà åêñïåðòè. Ó ðàéîíàõ ñòâîðåíî ðîáî÷³ ãðóïè òà êîíñóëüòàòèâí³ öåíòðè. Çàòâåðäæåíî ãðàô³êè âè¿çä³â çàêð³ïëåíèõ êåð³âíèê³â òà ñï³êåð³â äî ðàéîí³â, ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ ðàä. Ïðîñâ³òíèöüêà êàìïàí³ÿ ïðîõîäèòü ó ñï³âïðàö³ ç ̳í³ñòåðñòâîì àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà é Äåðæàâíèì àãåíòñòâîì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè. Çà íîìåðîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» (056) 744-45-77 ìîæíà îäåðæàòè ôàõîâó â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ ùîäî çåìåëüíî¿ ðåôîðìè.

ÌÀÉÁÓÒͪ ÃÀËÓDz

Ðåàëüí³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó

ϳä ÷àñ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè Äí³ïðîïåòðîâùèíîþ ì³í³ñòð àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Ìèêîëà Ïðèñÿæíþê îçíàéîìèâñÿ ç âèðîáíè÷èì ïðîöåñîì ÀÒÇÒ «Àãðî Ñîþç» òà ðîçãëÿíóâ ïðîåêò çàëó÷åííÿ ñåëÿí äî ðîçâèòêó ñâèíàðñòâà

ÏÐȲÒÀËÈ ÁÓIJÂÅËÜÍÈʲÂ

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÑÅËßÍ ÇÀËÓ×ÀÒÈÌÓÒÜ ÄÎ ÏÐÎÖÅÑÓ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

підприємств області виявилася змістовною. В с. Майському Синельниківського району гість відвідав ферму з вирощування телиць голштинської породи, молочний комплекс, експерименПоїздка до одно- тальний ангар, науго з найкращих ково-дослідницьку

лабораторію та ознайомився з виставкою сільськогосподарської техніки АТЗТ «Агро Союз». Також на базі агропідприємства разом із заступником голови облдержадміністрації Олександром Любовичем Микола Присяжнюк

провів нараду «Перспективи залучення сільського населення до розвитку галузі свинарства». Сьогодні наша держава входить до країн, що закуповують м’ясо імпортних свиней. Микола Присяжнюк наголосив на першочерговості зміни стану справ у галузі свинарства, виході із залежності від іноземного постачальника. Це реалізовуватиметься за

рахунок залучення до процесу виробництва пересічного селянина, надання йому системної державної підтримки отримання в лізинг обладнання, грошей на корм, придбання поголів’я. Найближчим часом у країні мають прийняти програму розвитку свинарства, що міститиме всі нюанси. На думку міністра, впровадження проекту допоможе збільшити виробництво м’яса, підвищити зайнятість сільського населення, а також зробить Україну вагомим експортером у цій галузі. Перспективною увиробництві українського свинарства планує стати міні-ферма на 2050 голів. «Сім’я, яка вирощуватиме 20 свиней в ангарах, за рік зможе отримати від 50 до 113 тис. грн. Це реальні доходи сільської родини, важливий соціальний аспект свинарства», - зауважив Микола Присяжнюк.

ÏÎËÞÉÒÅ ÍÀ ÏÅÐÍÀÒÈÕ ²ç 13 ñåðïíÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ äîçâîëåíî ïîëþâàòè íà ïåðíàòó äè÷èíó. ³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ï³äïèñàâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë çà ï³äñóìêàìè ïîçà÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ ðåã³îíàëüíîãî îïåðàòèâíîãî øòàáó ïî çàïîá³ãàííþ òà ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. ○

ÏÐÀÖÞª ÊÎ̲Ѳß

ÄÁÀÞÒÜ ÏÐÎ ØÊÎËÈ Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â îáëàñò³ 䳺 ðåã³îíàëüíà ðîáî÷à êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè çàêëàä³â îñâ³òè äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó é îñ³ííüîçèìîâîãî ïåð³îäó. Î÷îëþº êîì³ñ³þ çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà. Ùîòèæíÿ ÷ëåíè ðîáî÷î¿ êîì³ñ³¿ ïåðåâ³ðÿþòü ñòàí òà äîòðèìàííÿ âèìîã ó ðîáîò³ êîìóíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Çîêðåìà, âåëèêó óâàãó ïðèä³ëÿþòü ³íòåðíàòàì òà äèòÿ÷èì áóäèíêàì ðåã³îíó. ○

ÓÊÐÀÈÍÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ

Ó ÍÀÑ ÄÍÈ ÊÐÛÌÀ 15 àâãóñòà â Äíåïðîïåòðîâñêå ñòàðòîâàëè Äíè Êðûìà. Ýòî - ïðîãðàììà ïðåçåíòàöèè Êðûìà, îðèåíòèðîâàííàÿ íà ïðèâëå÷åíèå óêðàèíñêèõ òóðèñòîâ, êîòîðóþ ïðåäñòàâèòåëè ïðàâèòåëüñòâà Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè ïðîâåäóò â 19 ðåãèîíàõ Óêðàèíû.  ðàìêàõ ïðîãðàììû çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Ìàðèÿ Ïóñòîâàÿ âñòðåòèëàñü ñ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà êóðîðòîâ è òóðèçìà ÀÐ Êðûì Àëåêñàíäðîì Ëèåâûì. Îí îòìåòèë, ÷òî æèòåëè Äíåïðîïåòðîâñêà, â ñèëó ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè, íóæäàþòñÿ â îçäîðîâëåíèè â Êðûìó. Òàêæå Äíåïðîïåòðîâùèíà ìîæåò óêðåïèòü äâóõñòîðîííèå ñâÿçè ñ ÀÐÊ â èíäóñòðèàëüíîé ñôåðå. Ìàðèÿ Ïóñòîâàÿ ïîáëàãîäàðèëà Àëåêñàíäðà Ëèåâà çà òî, ÷òî íàøà îáëàñòü ñòàëà ïåðâûì ðåãèîíîì, â êîòîðîì ïðîâåëè Äíè Êðûìà, è âûðàçèëà óâåðåííîñòü, ÷òî ðóêîâîäèòåëè íàëàäÿò ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó íàøèìè ðåãèîíàìè.


4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.08.2011 ð. ¹ 62 (1250)

Ó ÑÒÐÎÊ ÒÀ ÇÀ ÏËÀÍÎÌ

Áóä³âíèöòâî â ðîçïàë³ ÞËIß ÇÀÁÅËIÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Òðèâàþòü ðîáîòè íà áóä³âíèöòⳠϳâäåííîãî îáõîäó Äí³ïðîïåòðîâñüêà. ¯õ õ³ä ³ ÿê³ñòü íà âè¿çí³é íàðàä³ ïåðåâ³ðèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë

ÌÀÑØÒÀÁÍI ÏÐÎÅÊÒÈ

ÑÒÐÀÒÅò×ÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ Íà âîñüì³é ñåñ³¿ îáëðàäè äåïóòàòè çàòâåðäèëè ïðîåêò Óãîäè ùîäî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó îáëàñò³ ì³æ Êàáì³íîì òà îáëðàäîþ. Äîêóìåíò äîçâîëèòü çàëó÷èòè â ðåã³îí çíà÷íî á³ëüøå äîäàòêîâèõ êîøò³â, íà ÿê³ ïëàíóþòü ðåàë³çóâàòè ö³ëèé ðÿä ìàñøòàáíèõ ïðîåêò³â äî 2015 ðîêó. Ñåðåä íèõ - ìåòðîïîë³òåí, áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíèõ îáõîä³â íàâêîëî Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ìîäåðí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ðåôîðìóâàííÿ ÆÊà òà ãàçèô³êàö³ÿ.

У нараді також взяли участь заступники губернатора Геннадій Темник та Іван Ступак, керівники профільних підрозділів облдержадміністрації та підрядних i будівельних організацій.

На дорозі нині укладають верхній шар асфальтобетонного покриття. Вже укладено 3,2 км нижнього покриття з крупнозернистого пористого асфальтобетону та 2,4 км шару з щільного асфальтобетону. «До кінця поточного року першу чергу об’їзної дороги

ÍÎÂÈÍÈ Â²ÄÅÎÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß

DzÁÐÀËÈÑÜ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÊÈ Â³äåîêîíôåðåíö³ÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè, ïðèñâÿ÷åíà ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêàì ðîçâèòêó çàë³çíè÷íîãî òà àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó, ïðîéøëà â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó ³íñòèòóò³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè. Ó÷àñòü ó çàõîä³ âçÿâ â.î. íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó äîðîæíüîãî áóä³âíèöòâà ÎÄÀ Ãåííàä³é Íåìîãà. Íà äóìêó ôàõ³âö³â íàãàëüíèìè º ïèòàííÿ ùîäî ïîêðàùåííÿ áåçïåêè ïåðåâåçåíü òà ï³äâèùåííÿ ô³íàíñóâàííÿ ãàëóç³. ̳íòðàíñïîðòó áà÷èòü âèð³øåííÿ öèõ ïðîáëåì ó ðåôîðìóâàíí³ òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè. ○

ÄÎ ÄÍß ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²

ÑÏÀÐÒÀʲÀÄÀ ÄËß ÄÅÏÓÒÀҲ Äî 20-¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â îáëàñò³ ïðîéäå ïåðøà ðåã³îíàëüíà ñïàðòàê³àäà äåïóòàò³â óñ³õ ð³âí³â. Çàõ³ä ìຠíà ìåò³ ïðîïàãóâàòè çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ. Ô³íàëüí³ çìàãàííÿ çàïëàíîâàí³ íà âåðåñåíü. Äåïóòàòè ãðàòèìóòü ó ì³í³-ôóòáîë, âîëåéáîë, íàñò³ëüíèé òåí³ñ òà øàøêè.

чальника управління ЖКГ облдержадміністрації Андрія Білоусова, роботи йдуть за графіком. До Дня незалежності завершать перший етап. Під час будівництва буде повністю реконструйована насосна станція і замінено все обладнання.

Íîâîìîñêîâñüê³ àãðà𳿠- íàéêðàù³ рільська», «Злагода», «Довіра» та «Орільська». На святі з приводу закінчення жнив, які відбулись у Миколаївському будинку культури, відзначили і найкращих комбайнерів району. Ними стали О. Лебеденко та Р. Селезньов із ТОВ ім. Горького. На іноземних комбайнах вони зібрали майже 3 тисячі тонн зерна. П. Никончук та М. Кубішин із ДП «Мрія» Доном-150 намолотили понад 1,7 тисячі тонн зерна. Найактивніше працювали водії Ю. Ващак та В. Костенков із відповідних господарств. Теплі слова вдячності районна влада висловила Герою України, директорові агрофірми «Дружба» А. Вуйчицькому. Найкращі працівники отримали подяки і грошові премії. Це цілком заслужезультат показали і това- на винагорода за сумлінну риства «Дружба», роботу на землі. ім. Горького, «Прио-

Õ˲ÁÎÐÎÁÈ Ç²ÁÐÀËÈ ÏÎÍÀÄ 157 ÒÈÑ. ÒÎÍÍ ÐÀÍÍ²Õ ÇÅÐÍÎÂÈÕ

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÍÅ ÏÄÂ

Ïëàòíèêàì ÏÄ îáëàñò³ çà 7 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó â³äøêîäîâàíî 3,2 ìëðä. ãðí. - óï'ÿòåðî á³ëüøå, í³æ çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. Ç ö³º¿ ñóìè â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ ïîâåðíóòî ïîíàä 1,5 ìëðä. ãðí. ßêùî â áåðåçí³ â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ ó ïðèñêîðåíîìó ïîðÿäêó îòðèìàëè ò³ëüêè ÷îòèðè ï³äïðèºìñòâà îáëàñò³, òî â ñåðïí³ îòðèìàþòü óæå äâàíàäöÿòü.

ÒÐÈÂÀª ÑÏÎÐÓÄÆÅÍÍß ØËßÕÎÏÐÎÂÎIJ ² ÌÎÑÒÀ ×ÅÐÅÇ ÌÎÊÐÓ ÑÓÐÓ

Ï’ßÒÈв×ÍŠ˲ÄÅÐÑÒÂÎ

²ÄØÊÎÄÓÂÀËÈ ÃÐÎز

буде здано в експлуатацію», -наголосив губернатор. Продовжується спорудження шести шляхопроводів та мосту через річку Мокра Сура - на них практично повністю встановлено буронабивні палі та ростверки. Також в області триває губернаторська програма по відновленню систем водопостачання і каналізації. В її рамках проводиться реконструкція каналізаційного колектора по вулиці Маршала Малиновського. За словами на-

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çàê³í÷èëè çáèðàòè ðàíí³ çåðíîâ³. Óæå âï’ÿòå âðîæàéíèì ë³äåðîì ðåã³îíó ñòàâ Íîâîìîñêîâñüêèé ðàéîí. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë íàä³ñëàâ õë³áîðîáàì ëèñò³âêó, ïðèâ³òàâøè ³ç Цього року середня вро÷åðãîâîþ òðóäîâîþ жайність склала трохи ïåðåìîãîþ Жнива на Новомосковщині почались і закінчились вчасно. Хліборобам удалося зібрати понад 157 тисяч тонн ранніх зернових із 42 тисяч гектарів.

більше 37 центнерів з гектара. Проте в деяких господарствах ця цифра була значно вищою і сягала 65 ц/га, зокрема у ТОВ «Агроальянс». Гідний ре-

ÐÅÊÎÐÄ - 65 ÖÅÍÒÍÅÐ²Â Ç ÃÅÊÒÀÐÀ

ÏÎÇÈÒÈÂÍÀ ÄÈÍÀ̲ÊÀ

Êîæíà âîñüìà ãðèâíÿ â êàçí³ - äí³ïðîïåòðîâñüêà ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÏÐÈÒÈÑÊÀ×

Питома вага надходжень від Дніпропетровської області до загального фонду Державного бюджету у загальній сумі надходжень у

цілому по Україні склала за липень 13,1%, з початку року - 10,9%. Про це повідомив голова ДПА у Дніпропетровській області Сергій Шинкаренко. За сім місяців надійшло 6,3 млрд. грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження в області зросли у 2,3 разу (по Україні - на 72%). Зросли надходження від 26 міст та районів області.

Найкраща динаміка - у містах Кривому Розі, Дніпропетровську, Павлограді, Дніпродзержинську та Новомосковську, у Дніпропетровському та Магдалинівському районах.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.08.2011 ð. ¹ 62 (1250) ○

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÅÊÎËÎò×ÍÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ

ПОВЫШАЮТ СВОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: Ïî äàííûì Ìèíçäðàâà, âðà÷ îáùåé ïðàêòèêè íà ñåáÿ ìîæåò âçÿòü 23% ïîñåùåíèé õèðóðãà (íàïðèìåð, íåáîëüøèå íàãíîåíèÿ), 37% - îôòàëüìîëîãà (ïîäáîð î÷êîâ, êîíúþíêòèâèò), 40% îòîëàðèíãîëîãà (ñåðíàÿ ïðîáêà â óõå, àíãèíà), 47% íåâðîïàòîëîãà (áîëü â ñïèíå, ïîÿñíèöå).

Еще недавно акушеры-гинекологи говорили, что семейная медицина загубит всю акушерско-гинекологическую службу. Теперь я слышу абсолютно противоположное. Например, беременная женщина должна консультироваться по многим вопросам: что ей можно кушать, как следить за весом и так далее. Ей приходится часто ходить на прием. Это неудобно и беременным, и докторам. Теперь она сможет консуль-

Ñåð³þ äðóêîâàíèõ âèäàíü ³ç òàêîþ íàçâîþ ïðåäñòàâëÿº îáëàñíà íàóêîâî-ìåäè÷íà á³áë³îòåêà. Êíèæêè ðîçðàõîâàí³ íà íàóêîâö³â, ïðàêòè÷íèõ ë³êàð³â, ñåðåäí³é ìåäïåðñîíàë òà ñòóäåíò³â-ìåäèê³â ðåã³îíó. Âñ³ âèäàííÿ ìîæíà îòðèìàòè â á³áë³îòåö³ çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Äçåðæèíñüêîãî, â³ä ïîíåä³ëêà äî ï’ÿòíèö³ ç 9.00 äî 18.00.

мне» и направит к другому специалисту. А семейный врач, у которого есть соответствующая подготовка, сразу направит к нужному доктору. Именно он, а не больной, налаживает связь с узкими специалистами.

«Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ ÍÀ×ÍÅÌ ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÂÐÀ×ÅÉ Â ÂÓÇÅ»

«ÊÎÍÑÏÅÊÒ Ë²ÊÀÐß»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÂÊËÞ×ÀÅÒ 20 ÐÀÇÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ

- Существует мнение, что семейный врач полностью заменит участкового терапевта и педиатра. Так ли это? - Да. В перспективе это будет так. Когда мы начнем готовить семейных врачей в вузе, а не учить, то есть расширять объем знаний и умений, уже много лет работающих специалистов. На данном этапе педиатры и терапевты являются базовыми специальностями для переподготовки. На переходном этапе терапевты и педиатры останутся в стационарах, в поликлиниках, в диагностических центрах и будут выполнять свои функции.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ØÎÊÀËÎ

- Неонила Дмитриевна, кто такой семейный врач и что входит в его обязанности? - Семейного врача еще называют «врачом первого контакта», потому что именно к нему люди обращаются в первую очередь со своими проблемами. Он не сосредоточен только на одном заболевании пациента, поэтому может комплексно оценить состояние здоровья и назначить лечение с учетом всех особенностей больного, обеспечить длительную и непрерывную медицинскую помощь в зависимости от потребностей пациента. В обязанности семейного врача входят - диспансеризация, регулярные профилактические осмотры и т.д. Семейный врач наблюдает всю семью (взрослых и детей) на протяжении всей их жизни, он может заметить серьезные заболевания своевременно. В его обязанности также входит обучение населения самостоятельным онкоосмотрам и профилактическим мероприятиям. - Как семейный врач сможет взаимодействовать с узкими специалистами? Часто приходится слышать, что семейный врач будет просто перенаправлять пациентов. Так ли это? - Нет, это не совсем так. Семейный врач - это не фельдшер, не терапевт с расширенными обязанностями. Это врач, который обладает широким спектром знаний и сможет оказать необходимую помощь. Программа, по которой мы обучаем семейных врачей, включает изучение 20 различных специальностей, но в объеме, необходимом для первичной помощи. Поэтому нельзя сводить роль семейного врача до диспетчера. Он будет направлять, скажем, к офтальмологу или хирургу, только в случае, если есть подозрения на серьезные заболевания, с которыми сам не может справиться. Другое дело, что сейчас часто бывает так, что больной приходит к терапевту, выстаивает очередь, а тот говорит - «это не в моей компетенции, идите к хирургу», а хирург скажет - «это не ко

ÍÎÂÈÍÈ

Õîðîøèé ñåìåéíûé âðà÷ ïî÷òè ÷ëåí ñåìüè КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ

тироваться у семейного врача, который знает все особенности ее организма. Но это абсолютно не исключает необходимость становиться на учет в женскую консультацию. Просто благодаря длительному постоянному наблюдению семейный врач первым сможет выявить какую-то патологию. - Неонила Дмитриевна, как давно начали подготовку семейных врачей в Днепропетровской области? - Первые шаги в направлении развития семейной медицины в Днепропетровской области были сделаны в 1996 году, когда коллегия управления здравоохранения облгосадминистрации приняла решение о реформировании первичной медико-санитарной помощи. Наш ректор Георгий Дзяк уже тогда понимал необходимость этого новаторского подхода и по его инициативе в 1997 году был создан доцентский курс, а потом и кафедра семейной медицины. Преподаватели прошли подготовку и получили сертификаты по организации и методике преподавания семейной медицины на выездном цикле Московской медицинской академии. Программа подготовки семейных врачей включает изучение 20 различных медицинских специальностей. На кафедре есть современное оборудование, входит оно в комплекты оснащения семейных амбулаторий, наши

интерны и обучающиеся врачи (курсанты) могут учиться работать на нем. Теперь у нас уже более 1400 выпускников, которые работают не только в нашей области, но и по всей Украине. После получения сертификатов семейные врачи продолжают учиться. Мы ежемесячно собираемся Ассоциацией семейных врачей, обсуждаем актуальные вопросы современной медицины, делимся опытом. С лекциями выступают профессора, доценты, ДГМА, ведущие областные специалисты.

НАДЕЖНЫЙ ДРУГ И СОВЕТЧИК - Как Вы считаете, что самое важное в работе семейного врача? - Работа семейного врача сложна, социально значима и крайне необходима государству. Поэтому на данном этапе для него важна моральная, эмоциональная и материальная поддержка. Особенность работы семейного врача в том, что он оценивает состояние своего пациента в комплексе, учитывая его физические, психологические и социальные особенности. Поэтому семейный врач должен быть не только высококвалифицированным специалистом, но и тонким психологом. Должен уметь строить долгосрочные отношения, работать в доверительном контакте со своими пациентами, всегда быть готовым прийти на помощь. Думаю, что те семьи, которые наблюдаются у семейных врачей, уже оценили все преимущества такой системы и совсем скоро каждый из нас сможет убедиться в ее эффективности.

Îáëàñíà âëàäà âèä³ëèòü 13 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà åêîëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã ì³ñòà. Çà ö³ êîøòè ñòâîðÿòü 5 ïóíêò³â, ÿê³ ùîäíÿ â³äñòåæóâàòèìóòü ñòàí äîâê³ëëÿ. Çâ³òè ïåðåäàâàòèìóòü ãóáåðíàòîðó òà ìåðó Äí³ïðîäçåðæèíñüêà. Öå äîçâîëèòü âæèòè æîðñòê³øèõ çàõîä³â ùîäî ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïåðåâèùóþòü äîïóñòèìèé ñòàí âèêèä³â â àòìîñôåðó. ßêùî öåé åêñïåðèìåíò áóäå óñï³øíèì, òàê³ ïðîãðàìè çàïóñòÿòü ³ â ³íøèõ ïðîìèñëîâèõ öåíòðàõ îáëàñò³.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

̲ÑÜÊÀ ÂËÀÄÀ ÍÀ ÇÂ’ßÇÊÓ 17 ñåðïíÿ î 15.00 â³äáóäåòüñÿ ïðÿìà òåëåôîííà ë³í³ÿ. Éòèìå ìîâà ïðî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó òà þðèäè÷íó äîïîìîãó äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Íà çàïèòàííÿ ìåøêàíö³â â³äïîâ³äàòèìå äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ²ííà Ôàòíºâà.Òåëåôîíóéòå íà 745-00-00. ÞÐ’¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

«×ÀвÂÍÈÉ ÏÅÍÇËÈÊ» Âèñòàâêà ìàëþíê³â ³ç òàêîþ íàçâîþ ïðîõîäèòü ó ðàéîíí³é äèòÿ÷³é á³áë³îòåö³. Àâòîðè – þí³ ÷èòà÷³, ÿê³ çîáðàçèëè ãåðî¿â ç óëþáëåíèõ êíèæîê. Äèòÿ÷³ ðîáîòè âðàæàþòü ñâîºþ ôàíòà糺þ. Íàéàêòèâí³øå äîëó÷èëèñÿ äî âèñòàâêè Àë³íà Äîáðîäóì, Åëÿ Ñóõîðóêîâà òà ³íø³ ÷èòà÷³. ³äâ³äóâà÷³ âèñòàâêè ìîæóòü íå ò³ëüêè îçíàéîìèòèñÿ ç ìàëþíêàìè, àëå é äîäàòè ñâî¿.


6 НАПЕРЕДОДНІ СВЯТА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.08.2011 ð. ¹ 62 (1250)

«ÑÕ²Ä-ÇÀղĻ

Çàá³ã çàðàäè ºäíîñò³ ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Âîíè á³æàòü çàðàäè îá’ºäíàííÿ êðà¿íè, ùîá ïîêàçàòè ïåðåâàãè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Øàõòàð³, ìåòàëóðãè, â÷èòåë³, ñïîðòñìåíè ³ íàâ³òü îäèí ñâÿùåíèê ³ç Äîíåöüêî¿, Ëóãàíñüêî¿ òà Ñóìñüêî¿ îáëàñòåé áåðóòü ó÷àñòü ó íàäìàðàôîí³ «Ñõ³ä-Çàõ³ä». 11 ñåðïíÿ äî á³ãóí³â ïðèºäíàëèñü ³ æèòåë³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ͲÊÎÏÎËÜ

ÄÐÓÃÀ ÄÎÂÃÎÆÈÒÅËÜÊÀ Öüîãî ðîêó âæå äðóãà í³êîïîëü÷àíêà â³äçíà÷èëà 100-ð³÷íèé þâ³ëåé. 11 ñåðïíÿ ñâ³é ñîòèé äåíü íàðîäæåííÿ çóñòð³ëà Ãàííà Ìàðê³âíà Çàðåöüêà. Âîíà íàðîäèëà é âèõîâàëà 11 ä³òåé, äâ³÷³ îòðèìóâàëà çâàííÿ «Ìàòè-ãåðî¿íÿ». Ƴíêà ãîâîðèòü, ùî ñåêðåò ¿¿ äîâãîë³òòÿ - â³ðà â êðàùå òà âåëèêà é äðóæíà ðîäèíà. Ïðèâ³òàòè þâ³ëÿðêó ç êâ³òàìè é ïîäàðóíêàìè ïðèéøëî ÷èìàëî ïîâàæàíèõ ãîñòåé. Âîíè âðó÷èëè ¿é â³òàëüíèé ëèñò â³ä Ïðåçèäåíòà ³êòîðà ßíóêîâè÷à. Îòðèìàëà Ãàííà Ìàðê³âíà é ãðîøîâó äîïîìîãó, ïåðåäáà÷åíó äåðæàâîþ.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

Спортивна акція розпочалась 8 серпня в Донецьку, а фінішує 20-22 у Львові. Учасникам доведеться подолати півтори тисячі кілометрів. Додому всі повертатимуться автобусом, тож День Незалежності зустрінуть у рідних містах. Найстаршому бігунові - 75 років. На здоров’я не скаржиться. Тільки спека дошкуляє. Попри такі погодні умови, марафонці зупиняються лише на обід та заночувати. У дорозі їх супроводжують два автобуси та даїшники. Біжать по трасі, тож не обійдені увагою водіїв. Атлети кажуть, що більшість на них реагує прихильно та бажає успіхів. Учасниця забігу із Донецька Марина Романова переконана, що своєю акцією марафонці доведуть

штучність уявлень про те, що Україна роз’єднана. Навпаки мешканці Сходу і Заходу прагнуть жити разом у соборній державі.

ÐÎÇÂÀÍÒÀÆÀÒÜ Ì²ÑÒÎ Íåçàáàðîì ó ì³ñò³ â³äêðèþòü íîâó àâòîìàã³ñòðàëü, ÿêà äîçâîëèòü ïîë³ïøèòè àâòîìîá³ëüíèé ðóõ. Áóä³âíèöòâî-â³äíîâëåííÿ îá’ºêòà ìຠíà ìåò³ ñêîðî÷åííÿ øëÿõó ïðî¿çäó â³ä ïëîù³ Àðòåìà, ðîçòàøîâàíî¿ â Ñàêñàãàíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà, â òðè ï³âäåíí³ ðàéîíè Êðèâîãî Ðîãó - Äçåðæèíñüêèé, ²íãóëåöüêèé òà Öåíòðàëüíî-̳ñüêèé. Íà ñüîãîäí³ âèêîíàíî á³ëüø í³æ 50% â³ä çàïëàíîâàíèõ ðîá³ò. Òåìï ¿õ âèêîíàííÿ éäå íà âèñîêîìó ð³âí³. Çàê³í÷èòè ðîáîòè ³ â³äêðèòè àâòîìîá³ëüíèé ðóõ ïî øîñå ïëàíóþòü ó ñåðïí³. ○

ÑÂßÒÎ ÎÁÆÈÍÎÊ Àãðà𳿠ðàéîíó â³äñâÿòêóâàëè îáæèíêè. Öüîãî ðîêó âîíè âèðîñòèëè é ç³áðàëè ùåäðèé óðîæàé ðàíí³õ çåðíîâèõ ³ çðîáèëè ñâ³é âíåñîê ó 2 ìëí. òîíí çåðíà Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ç ïëîù³ 224 òèñ. ãà õë³áîðîáè ðàéîíó íàìîëîòèëè ïîíàä 60 òèñ. òîíí çåðíà, â ò.÷. îçèìî¿ ïøåíèö³ - 46,7 òèñ. òîíí. Íà êðóã ç³áðàíî çåðíîâèõ 27,1 ö/ãà, ïøåíèö³ - 30,1 ö/ãà. ϳä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé ïåðåìîæö³â æíèâ â³äçíà÷èëè íàãîðîäàìè ³ ïàì’ÿòíèìè ïîäàðóíêàìè. Íà ÷åñòü òðóäàð³â ëóíàëè ï³ñí³. ○

20-в××ß ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Çóñòð³íåìî, ÿê ñë³ä ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÄÈÑÒÀÍÖ²ß ÍÀ ϲÂÒÎÐÈ ÒÈÑßײ ʲËÎÌÅÒвÂ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

²ÄÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ ÁÀËÊÎÍÈ Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíóþòü â³äðåìîíòóâàòè àâàð³éí³ áàëêîíè ì³ñòà. Ñïî÷àòêó êîìóíàëüíèêè îáñòåæàòü ¿õí³é ñòàí, à çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó ì³ñüêà âëàäà âèä³ëèòü íà íèõ íåîáõ³äíó ñóìó ãðîøåé.

Äí³ïðîïåòðîâùèíà ãîòóºòüñÿ ã³äíî â³äñâÿòêóâàòè Äåíü Äåðæàâíîãî ïðàïîðà ³ 20-ó ð³÷íèöþ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ЗАПЛАНОВАНІ УРОЧИСТОСТІ Згідно із спільним розпорядженням губернатора Олександра Вілкула та голови облради Євгена Удода у Дніпропетровську й області заплановано цілу низку найголовніших державних заходів. Зокрема: * з 22 серпня у вестибюлі облдержадміністрації почне роботу виставка, організована Державним архівом області; * з участю керівників області, служ-

бовців шостого армійського корпусу, Внутрішніх військ, МНС, курсантів Державного університету внутрішніх справ 23 серпня біля облдержадміністрації пройде офіційна церемонія підняття Державного прапора України. Губернатор Олександр Вілкул та голова облради Євген Удод вручать паспорти громадянина України юним мешканцям області, які мають здобутки у навчанні, спорті й мистецтві; * того ж дня у Льодовому палаці спорту СК «Метеор» відбудуться урочистості обласного значення та святковий концерт; * 24 серпня в усіх населених пунктах будуть організовані культурно-масові за-

ÂÂÅÄÅÍÎ Â Ä²Þ ÇÍÀ×ÍÓ Ê²ËÜʲÑÒÜ ÇÀÏËÀÍÎÂÀÍÈÕ ÎÁ'ªÊÒ²Â

ходи. У Дніпропетровську заплановано урочисте покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку та проведення святкового феєрверка. Обласні заходи відвідають представники іноземних держав та міжнародних організацій.

ВІДКРИЛИ ДО СВЯТ На честь 20-ї річниці Незалежності було передбачено відкриття нових соціальних та промислових об’єктів. Значну кількість запланованого виконали: * 6 травня відбулось урочисте введення в експлуатацію об’єкта «Розвідні газові мережі села Чорноглазівка, газопровід вул. Нова в с. Чернявщина Юр’ївського району - будівництво»; * у червні 2011 року відбулось відкриття Єдиної приймальні громадян у Солонянському районі, у липні - в Петриків-

ському районі; * 25 червня в Царичанському районі з участю голови обласної ради відкрили скульптурну композицію Герою Радянського Союзу М. Алікперову; * у Петропавлівському районі 23 червня з участю губернатора відкрито після капітального ремонту терапевтичне відділення КЗ «Петропавлівська центральна районна лікарня». У Першотравенську цього ж дня введено в експлуатацію фізіотерапевтичне відділення Першотравенської ЦРЛ; * у Кривому Розі 15 липня відкрито дитячий ігровий майданчик, збудований за підтримки губернатора О.Вілкула та голови Криворізької міської організації Партії регіонів К. Павлова; * до Дня Незалежності України з 4 по 8

ÞÍÈÌ ÌÅØÊÀÍÖßÌ ÎÁËÀÑÒ² ÂÐÓ×ÀÒÜ ÏÀÑÏÎÐÒÈ серпня пройшли ІІ Міжнародний фестиваль повітроплавання «Небесний карнавал - 2011» та міжнародні змагання з повітроплавання на Кубок губернатора Дніпропетровської області; * 6 серпня з нагоди 521-ї річниці українського козацтва в Нікопольському районі відкрито меморіальний комплекс «Могила кошового отамана І.Сірка» - пам’ятку історії національного значення; * 7 серпня голова облдержадміністрації О.Вілкул відкрив сучасний спортивний комплекс у Тернівському районі Кривого Рогу.


НАПЕРЕДОДНІ СВЯТА 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.08.2011 ð. ¹ 62 (1250) ○

ÊÐÀ¯ÍÀ ÐÀÇÎÌ

ÍÎÂÈÍÈ

À íà ò³ì ðóøíèêîâ³…

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

«ÏÎÑÒÀÂËßÒÜ ÍÀ ˲×ÈËÜÍÈÊ»

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó ì³ñüêèõ øêîëàõ ³ äèòñàäêàõ âñòàíîâëÿòü òåïëîâ³ ë³÷èëüíèêè. ²ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó íà öå âèä³ëèëè 570 òèñ. ãðí. Ùå 500 òèñ. ãðí. íàä³éäóòü â³ä «Òåïëîìåðåæ³». Óæå ïðîâåëè òåíäåð ïî âñòàíîâëåííþ ë³÷èëüíèê³â äëÿ 14 øê³ë ³ äèòñàäê³â. ϳñëÿ òîãî ÿê âîíè çàïðàöþþòü, âòðàòè òåïëîìåðåæ³ áóäóòü â³äñòåæóâàòè. Ôàõ³âö³ íå âèêëþ÷àþòü: âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â äîçâîëèòü çåêîíîìèòè áëèçüêî 1 ìëí. ãðí. íà ì³ñÿöü, à çà âåñü îïàëþâàëüíèé ñåçîí çàîùàäæåííÿ âèëëþòüñÿ â äîñòîéíó ñóìó.

Âñåóêðà¿íñüêà àêö³ÿ «ªäèíà Óêðà¿íà, Ñõ³ä ³ Çàõ³ä ðàçîì!», ùî ñòàðòóâàëà ç³ Ñâÿòî-Óñïåíñüêî¿ ëàâðè ó ì³ñò³ Ñâÿòîã³ðñüêó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ òà ïîºäíàëà âæå 22 ðåã³îíè, ïðîäîâæóº ñâîþ õîäó êðà¿íîþ. 12 ñåðïíÿ äî íå¿ äîëó÷èëàñü Äí³ïðîïåòðîâùèíà

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

На площі біля СпасоПреображенського собору освятили рушник завдовжки близько 60 метрів. Незвичне рукотворне диво створили спільними зусиллями майстри вишивання з

Ì²Ë²Ö²ß ÄÎÁÐÅ ÏÐÀÖÞª

ÂÈØÈÒÅ ÏÎËÎÒÍÎ ÏÎÄÎÐÎÆÓª ÓÊÐÀ¯ÍÎÞ

різних куточків України, відтворивши в ньому любов до Батьківщини та ствердивши єдність українського народу. Майстриня Дніпропетровщини Тетяна Дідоренко, вишиваючи рушник нашої області, вклала в нього частинку своєї душі, любов до рідного краю, його людей. На полотні, завдовжки 2,6 метра, є обрис карти регіону. За участю заступника голови облдержадміністрації Івана Ступака та заступника міського голови Ірини Зайцевої до

всеукраїнського рушника приєднали дніпропетровську частину. У День Незалежності рукотворне диво доставлять до Києва, де його освятять у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. На цьому акція не закінчиться. 29 серпня почнеться другий її етап. Під час нього рушник, разом з делегацією у складі фольклорного колективу та учасників акції, подорожуватимуть країнами світу, популяризуючи Україну, її духовнокультурну спадщину.

˲ÒÍ²É Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ

 ãîñòÿõ ó Òåðåøêîâî¿ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

˳òî äîá³ãຠê³íöÿ, àëå íå ìàðíî âîíî ìèíóëî äëÿ âèõîâàíö³â äèòÿ÷îãî áóäèíêó «Ñâ³òàíîê» Áàáóøê³íñüêîãî ðàéîíó. Ó äí³ïðîïåòðîâñüêîìó òàáîð³ ³ì. Òåðåøêîâî¿ ä³òè äîáðå â³äïî÷èëè é çàñìàãëè

Дитбудинок «Світанок» це передусім дружня родина, тож його вихованці відпочивають весело. У таборі 56 хлопчикам та дівчаткам сумувати не довелося. І старші, й зовсім маленькі навчалися Петриківського розпису, плавали у басейні, брали участь у різних іграх та змаганнях.

У день нашого візиту в місцевому театрі старші готували концертні номери та так співали й танцювали, що зірки шоу-бізнесу позаздрили б. Серед них ми помітили красиву дівчину з приємним голосом - 17-річну Марію Кузнецову. Вона дивовижно співала на французькій мові. Та Маша не мріє про кар’єру зірки, вона хоче здобути юридичну освіту, каже, що «пісня - це для душі». Вихованці дитячого будинку, незважаючи на юний вік, цілеспрямовані люди, на життя дивляться з оптиміз-

ÓѲ ÂÈÕÎÂÀÍÖ² ÌвÞÒÜ ÏÐÎ ÂËÀÑÍÓ ÐÎÄÈÍÓ

Çà ðåçóëüòàòàìè I ï³âð³÷÷ÿ êðèì³íîãåííà ñèòóàö³ÿ â Êðèâîìó Ðîç³ ïîêðàùèëàñÿ. Çà ø³ñòü ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó ðîçêðèòî ìàéæå 1,5 òèñÿ÷³ òÿæêèõ çëî÷èí³â, ïîíàä 60% ðîçá³éíèõ íàïàä³â, à ñòàí ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â, ñêîºíèõ ó ìèíóë³ ðîêè, çá³ëüøèâñÿ íà 19% ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó. Êð³ì òîãî, ïîìåíøàëî êðàä³æîê îñîáèñòîãî ³ äåðæàâíîãî ìàéíà. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÑÎÍßØÍÈÊ-ÐÅÊÎÐÄÑÌÅÍ Ìåøêàíêà ìåãàïîë³ñà Íàòàë³ÿ Çàãðåáåëüíà âèðîñòèëà ó âëàñíîìó ñàäêó ñîíÿøíèêðåêîðäñìåí çàââèøêè ÷îòèðè ìåòðè. Çà ñëîâàìè æ³íêè, ¿¿ ÷îëîâ³ê áóâ äâîþð³äíèì áðàòîì â³äîìîãî ïèñüìåííèêà Ïàâëà Çàãðåáåëüíîãî. Íèí³ âîíà ìåøêຠñàìà. Êëàïòèê çåìë³ ó òðè ñîòêè äëÿ ïåíñ³îíåðêè, ÿêà ðîçì³íÿëà äåâ’ÿòèé äåñÿòîê, - ³ ïîðÿòóíîê, ³ âò³õà. Òóò áàãàòî êâ³ò³â, ø³ñòü ôðóêòîâèõ äåðåâ, ðåøòó çàéìàþòü îâî÷³, îäíàê íàéïîâàæàí³øà ðîñëèíà, áåçïåðå÷íî, ñîíÿøíèê. ○

ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÒÅ×Å ÂÎÄÀ ÏÎ ÒÐÓÁÀÕ Öèìè äíÿìè çàê³í÷èëàñü ðåêîíñòðóêö³ÿ ÷àñòèíè ðîçâ³äíîãî âîäîâîäó ïî âóë. Êîìñîìîëüñüê³é ó ñåë³ Íîâîï³ëëÿ. Êîøòîì ìåøêàíö³â ö³º¿ âóëèö³ ñï³ëüíî ç ÏÏ «Íîâîï³ëëÿ» çàì³íåíî 550 ìåòð³â òðóáè íà ìåòàëîïëàñòèêîâó. Òîæ òåïåð ïåðåáî¿â ç âîäîþ ó íàñåëåííÿ íå áóäå.

мом, відповідально ставляться до друзів. Наприклад, 16-річний Руслан Сичевський та 15-річна Настя Писаревська - наче батьки для найменших вихованців дитбудинку, опікуються ними, захищають. Малюкам у таборі теж дуже подобається.

5-6 -річні Маша, Кароліна та Юля полюбляють купатися в басейні та на гойдалках кататися, а ще малеча обожнює смачні обіди. А найбільше вихованці дитячого будинку «Світанок» мріють про справжню родину, де будуть тато й мама.

Ó ÷åòâåð ÷åòâåð,, 18 ñåðïíÿ 2011 ðîêó ðîêó,, ç 10.00 äî 11.00 ãîä. Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ïðîâîäèòü «ãàðÿ÷ó» òåëåôîííó ë³í³þ ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ êîíêóðåíö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà îðãàíàìè âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Íà çàïèòàííÿ ãðîìàäÿí áóäóòü â³äïîâ³äàòè êåð³âíèêè òà ñïåö³àë³ñòè â³ää³ëåííÿ. Òåëåôîííà ë³í³ÿ ïðàöþâàòèìå çà íîìåðîì (056) 742-86-12.


8 ОФІЦІЙНО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.08.2011 ð. ¹ 62 (1250) ○

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

ãîëîâè îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 26.07.2011 ¹ Ð-513/0/3-11 Про встановлення граничного рівня рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 05 серпня 2011 р. за № 94/1710

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами та доповненнями), з метою стабілізації цінової ситуації на ринку продовольчих товарів: 1. Установити граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування вартості сировини, в розмірі 10 відсотків. 2. Рекомендувати державній інспекції з контролю за цінами в Дніпропетровській області в установленому чинним законодавством України порядку здійснювати контроль за виконанням цього розпорядження суб'єктами господарювання. 3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення в друкованих засобах масової інформації. 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головне управління агропромислового розвитку і управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Любовича О.А. О.Ю.ВІЛКУЛ, голова облдержадміністрації ПОГОДЖЕНО С.В.ПЕДЕНКО, начальник Державної інспекції з контролю за цінами в Дніпропетровській області

ПОГОДЖЕНО Н.В.КУЧУГУРА, голова Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

01.08.2011

¹ Ð-530/0/3-11

Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 09 ñåðïíÿ 2011 ð. çà ¹ 95/1711 Керуючись законами України «Про автомобільний транспорт», «Про місцеві державні адміністрації», постановами Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами та доповненнями), від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами та доповненнями), рішенням обласної ради від 29 січня 2009 року №513-18/V «Про Програму розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту у Дніпропетровській області на 2009 - 2017 роки» (зі змінами та доповненнями), з метою поліпшення організації перевезення пасажирів, розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг, визначення процедури проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, вибору на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб, які забезпечуватимуть виконання необхідних обсягів та якість перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування:

1. Затвердити Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), що додаються. 2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення у друкованих засобах масової інформації. 3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 19 червня 2007 року №Р-221/0/3-07 «Про умови проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 10 серпня 2007 року за №25/1448. 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Темника Г.П. О.Ю.ВІЛКУЛ, голова облдержадміністрації

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 01.08.2011 ¹ Ð-530/0/3-11 Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 09 ñåðïíÿ 2011 ð. çà ¹ 95/1711

ÓÌÎÂÈ

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà ì³æì³ñüêèõ òà ïðèì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ÿê³ íå âèõîäÿòü çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ (âíóòð³øíüîîáëàñí³ ìàðøðóòè) I. Загальні положення міських автобусних мар приміських автобусних курсу повинна бути дове (кілька оборотних рей транспортних засобів за

1.1. Умови проведен ня конкурсу на переве зення пасажирів на міжміських та при міських автобусних мар шрутах загального кори стування, які не вихо дять за межі території Дніпропетровської об ласті (внутрішньообласні маршрути), далі Умо ви, розроблені відповід но до вимог Закону Украї ни «Про автомобільний транспорт», постанов Ка бінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затверджен ня Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусно му маршруті загального користування» (зі зміна ми та доповненнями) (далі Порядку проведен ня конкурсу) від 18 люто го 1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг паса жирського автомобільно го транспорту» (зі зміна ми та доповненнями). 1.2. Організатором проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та при

шрутах загального кори стування, які не вихо дять за межі території Дніпропетровської об ласті (внутрішньооб ласні маршрути), є Дні пропетровська обласна державна адміністрація, далі Організатор. 1.3. Метою проведення конкурсу є створення кон курентного середовища, визначення на конкурс них засадах автомобіль них перевізників, здат них забезпечувати належ ну якість обслуговування перевезень пасажирів на (внутрішньообласних) міжміських та при міських автобусних мар шрутах загального корис тування, дотримання ви мог транспортного зако нодавства України. 1.4. Визначення пере візника на автобусному маршруті здійснюється виключно на конкурс них засадах. Для прове дення конкурсу організа тор утворює комітет з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транс портом на міжміських та

маршрутах загального користування, які не ви ходять за межі території Дніпропетровської об ласті (внутрішньооб ласні маршрути), далі конкурсний комітет. По ложення про нього та персональний склад кон курсного комітету за тверджуються розпоряд женням голови облдерж адміністрації. 1.5. Для організації і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету організатор може залу чити робочий орган, що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань органі зації перевезень, який визначається на кон курсних засадах та здійс нює свою діяльність від повідно до вимог Поряд ку проведення конкурсу. 1.6. Затверджені Умо ви є обов'язковими для виконання членами кон курсного комітету, учас никами конкурсу, робо чим органом. 1.7. Інформація про будь яку зміну умов кон

дена до відома всіх пере візників претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкур су шляхом оприлюднен ня у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс. 1.8. Визначення пере можця серед пере візників претендентів, які беруть участь у кон курсі, та оформлення по дальших відносин з ним здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу. 1.9. Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів здійс нюється відповідно до Порядку проведення конкурсу. II. Об'єкти конкурсу 2.1. Об'єктами кон курсу є приміський авто бусний маршрут (кілька маршрутів), сукупність оборотних рейсів за умо ви, що кількість таких рейсів на об'єкті конкур су становить не менш як 50 на тиждень, маршрут (кілька маршрутів) та/ або оборотний рейс

сів) міжміського автобус ного сполучення, які зазначаються в пере ліку, що затверджується відповідним розпоряд женням голови облдерж адміністрації. 2.2. Об'єктами кон курсу можуть бути тільки маршрути із за твердженими паспорта ми. III. Кваліфікаційні вимоги до учасників кон курсу 3.1. Дотримання пе ревізниками претенден тами вимог чинного за конодавства при переве зенні пасажирів. 3.2. Безумовне вико нання чинного законо давства щодо забезпечен ня пільгових перевезень пасажирів відповідно до статті 37 Закону України «Про автомобільний транспорт». 3.3. Використання у достатній кількості авто мобільними перевізни ками на законних підста вах сертифікованих ав тобусів відповідного кла су та категорії. Клас та категорії

видами сполучення та протяжністю маршрутів визначаються з ураху ванням особливості кон струкції та технічних ви мог, визначених дер жавними стандартами і наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року №285 «Про затвердження Порядку визначення класу ком фортності автобусів, сфери їхнього викорис тання за видами сполу чень та режимами ру ху», зареєстрованим у Міністерстві юстиції Ук раїни 14 травня 2007 року за №499/13766. На приміських авто бусних маршрутах за гального користування можуть бути задіяні ав тобуси категорії М2 кла су А та В, категорії М3 класу А, В та I, II, III; на міжміських внутрішньо обласних маршрутах протяжністю до 150 км категорії М2 класу В, ка тегорії М3 класу А та В, II та III; на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального


16.08.2011 р. № 62 (1250) ○

користування протяж ністю понад 150 км кате горії М3 класу В, II та III. 3.4. На автобусних маршрутах загального користування можуть бути задіяні автобуси за пасажиромісткістю відповідно до встановле ної категорії та класу. 3.5. Необхідність на явності резерву автобусів для об'єкта конкурсу в автомобільних перевіз ників, виходячи із тако го розрахунку: при кількості авто бусів, необхідних для здійснення перевезень на об'єкті конкурсу, до 5 передбачається 1 одини ця рухомого складу; при кількості авто бусів від 6 до 10 передба чається 2 одиниці рухо мого складу; при кількості авто бусів від 11 до 20 перед бачається 3 одиниці ру хомого складу; при кількості авто бусів від 21 до 30 перед бачається 4 одиниці ру хомого складу; при кількості понад 30 автобусів передба чається 5 одиниць рухо мого складу. Категорія та клас ре зерву автобусів повинні відповідати структурі парку автобусів, заявле них для перевезення на об'єкті конкурсу. 3.6. Забезпечення відповідності автобусів, що працюватимуть на маршруті загального ко ристування, екологічним показникам, які визна чені ДСТУ 4277:2004 «Норми і методи вимірю вання вмісту оксиду вуг лецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах ав томобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі». 3.7. Забезпечення встановленого рівня регу лярності руху на марш руті: на приміських авто бусних маршрутах загаль ного користування не менше 0,96, на між міських автобусних мар шрутах загального корис тування не менше 0,97. 3.8. Забезпечення ук ладання договору із паса жиром на перевезення з обов'язковим наданням квитка. 3.9. Забезпечення на

ОФІЦІЙНО 9 ○

лежного диспетчерсько го контролю та управлі ння перевезеннями здійснюється шляхом: укладання договору з власниками автостанцій на надання послуг та ви конання робіт, пов'яза них з відправленням та прибуттям пасажирів; здійснення відправ лення з початкового та кінцевого пунктів марш руту з автостанцій, а в разі їх відсутності з об лаштованих майдан чиків (зупинок), перед бачених розкладом руху. 3.10. Забезпечення укладання згідно з чин ним законодавством Ук раїни договорів страху вання цивільно правової відповідальності влас ників наземних транс портних засобів та особистого страхування від нещасних випадків на транспорті. 3.11. Виконання пе ревезень пасажирів у ре жимі руху та в порядку здійснення, визначено му організатором віднос но кожного об'єкта кон курсу: у приміському сполу ченні в звичайному, експресному та в режимі маршрутного таксі; у міжміському сполу ченні перевезення паса жирів допускаються за порядком здійснення («самостійно», «пари тет» і «через день»). 3.12. Забезпечення роботи на приміських ав тобусних маршрутах за гального користування не менш як одного тран спортного засобу, при стосованого для переве зення осіб з обмеженими фізичними можливостя ми. 3.13. Переможець конкурсу повинен під твердити спроможність самостійно забезпечува ти перевезення паса жирів транспортними за собами загального кори стування. 3.14. У разі відсут ності у перевізників пре тендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до кон курсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних

Íà ïëåíóì³ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè ï³äâåëè ï³äñóìêè ðîáîòè ñóä³â ãîñïîäàðñüêî¿ þðèñäèêö³¿ ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2011 ð. òà îêðåñëèëè íàïðÿìêè ðîáîòè íà ìàéáóòíº З ОСОБЛИВОЮ УВАГОЮ

автобусів, які перевіз ник претендент пропо нує використовувати на даному маршруті, а та кож інвестиційний про ект зобов'язання щодо оновлення парку авто бусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років. 3.15. У разі відсут ності перевізників пре тендентів, які мають ав тобуси, що відповідають умовам конкурсу, кон курс проводиться серед претендентів, які пропо нують використовувати на даному маршруті авто буси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам кон курсу за класом, пасажи ромісткістю, параметра ми комфортності, з ура хуванням поданих інвес тиційних проектів зобо в'язань щодо оновлення парку автобусів, які бу дуть повністю відповіда ти всім вимогам, у термін до п'яти років. 3.16. До участі в кон курсі не допускаються автомобільні перевізни ки, які: 3.16.1. Визнані банк рутами, або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винят ком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які прохо дять процедуру лікві дації як суб'єкта господа рювання; 3.16.2. Подали на роз гляд документи не в пов ному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію; 3.16.3. Пропонують використовувати на мар шрутах автобуси, переоб ладнані з вантажних ав томобілів, які не мають документів щодо відпо відності конструкції ви могам безпеки і не зареє стровані як автобуси; 3.16.4. Мають неспла чені штрафні санкції, накладені Головавто трансінспекцією або Державтоінспекцією, неоскаржені у судовому порядку (що були накла дені не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведен ня конкурсу); 3.16.5. Не мають дос татньої кількості транс портних засобів для ви конання перевезень, зу

мовлених об'єктом кон курсу, та перевезень, які повинні виконувати ся відповідно до діючих договорів (дозволів); 3.16.6. Не відповіда ють вимогам статті 34 За кону України «Про авто мобільний транспорт». ІV. Подання доку ментів на конкурс 4.1. Для участі у кон курсі на перевезення па сажирів на міжміських та приміських автобус них маршрутах загаль ного користування, які не виходять за межі тери торії Дніпропетровської області (внутрішньооб ласні маршрути), авто мобільний перевізник подає до конкурсного ко мітету на кожний об'єкт конкурсу окремо такі до кументи: 4.1.1. Заяву на участь у конкурсі за формою, згідно з додатком 2 до По рядку проведення кон курсу; 4.1.2. Копію свідоцт ва про державну реєстра цію суб'єкта господарю вання; 4.1.3. Нотаріально за вірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одно му примірнику, якщо пе ревізник претендент бере участь у кількох конкур сах, які проводяться на одному засіданні); 4.1.4. Перелік транс портних засобів, які про понуються до викорис тання на автобусному маршруті; 4.1.5. Копії ліцензій них карток на кожний ав тобус, який пропонуєть ся до використання на ав тобусному маршруті; 4.1.6. Документ, що підтверджує внесення пла ти за участь у конкурсі; 4.1.7. Копії свідоцтв про реєстрацію транс портних засобів або тим часових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до вико ристання на маршруті; 4.1.8. Копію докумен та, що підтверджує про ведення процедури са нації (за умови проведен ня санації); 4.1.9. Перелік транс портних засобів, присто сованих для перевезення осіб з обмеженими фізич

ними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмову інформацію про їх від сутність; 4.1.10. Анкету вста новленої форми, визна ченої у додатку 5 до По рядку проведення кон курсу; 4.1.11. Відомості про додаткові умови обслуго вування маршруту; 4.1.12. Довідку про відповідність технічного стану автобусів претен дента умовам переве зень, яка повинна місти ти відмітку про відсут ність переобладнання з вантажного транспорт ного засобу; 4.1.13. Висновок Державтоінспекції Міні стерства внутрішніх справ України про від повідність претендента вимогам нормативно правових актів у сфері безпеки дорожнього ру ху, який складається та видається в порядку, встановленому Міністер ством внутрішніх справ України. 4.2. Подані на кон курс документи реєстру ються організатором або робочим органом у жур налі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і поверта ються автомобільному перевізникові з повідом ленням про спосіб повер нення коштів, внесених за участь у конкурсі. 4.3. Документи для участі в конкурсі пода ються перевізником пре тендентом у закритому конверті (пакеті), на якому зазначаються наз ва, адреса й найменуван ня об'єкта конкурсу з по міткою «Заява на участь у конкурсі». 4.4. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається Організа тором і не може станови ти менше 10 робочих днів до дати проведення конкурсу. 4.5. Документи, які надійшли до організатора після встановленого стро ку, не розглядаються. Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі, відкривається конкурс

ним комітетом наступно го дня після закінчення строку їх прийняття. 4.6. Документи, що безпосередньо стосують ся конкурсу, які на дійшли до Організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками претендентами, пода ються на розгляд кон курсного комітету. Достовірність інфор мації, викладеної у заяві та документах, визначе них пунктом 4.1. розділу ІV цих Умов, перевіряєть ся Організатором або робо чим органом не пізніше, ніж за два дні до дати про ведення конкурсу. 4.7. Якщо перевіз ник претендент бере участь у кількох конкур сах, які проводяться на одному засіданні кон курсного комітету, а по дані ним пропозиції дос татні для виконання пе ревезень тільки на час тині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнан ня його переможцем у конкурсах, про що ро биться запис у розділі IV заяви, визначеної в до датку 2 до Порядку про ведення конкурсу, і в разі визнання його пере можцем у конкурсі (кон курсах) з вищим пріори тетом до участі в інших конкурсах він не допус кається. При цьому пла та за участь у конкурсах не повертається. 4.8. За роз'ясненнями щодо оформлення доку ментів для участі в кон курсі перевізник претен дент має право звернути ся до Організатора або до робочого органу, який зобов'язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором пере візника претендента) протягом трьох днів. Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА, заступник голови керівник апарату облдержадміністрації І.Ю.АНТІМОНОВ, начальник управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації

ÇÀ ÇÀÊÎÍÎÌ

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä îáëàñò³ ³íôîðìóº цію, товари та послуги. Значна кількість спорів пов’язана з орендними правовідносинами. У першому півріччі 2011 р. господарським судом порушено провадження у 685 справах про банкрутство, закінчено провадження по 670 справах, на даний час перебувають у провадженні суду 1013 справ. Переважна кількість закінчується ліквідацією суб’єктів господарювання через відсутність реальних інвесторів та значні обсяги кредиторської заборгованості.

Голова Вищого господарського суду України В.Татьков зазначив, що з початку року розглянуто 125,5 тис. звернень. Найбільша кількість - у господарських судах Києва, Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей. Особливу увагу приділили підвищенню якості вирішення спорів, недопущенню фактів порушення строків їх вирішення, необхідності дотримання єдності судової практики. Загальна кількість процесуальних документів свідчить про значне наван- РІВЕНЬ ПРАВОСУДДЯ таження на працівників апарату суду. Якість прийнятих судових рішень 64,18% справ, що розглядаються госпо- перебуває на рівні середньої по Україні. дарським судом Дніпропетровської об- З метою забезпечення належного рівня ласті, стосуються розрахунків за продук- здійснення правосуддя в подальшому,

дотримання закріплених Конституцією та законами України основних засад судочинства, реалізації завдань судової реформи, яка набрала чинності рік тому, у господарському суді здійснюється постійний контроль за додержанням процесуальних норм, строків при розгляді справ. Доречно зазначити, що всі спори розглядаються судом у межах 2,5 місяців. У першому півріччі провели 10 нарад та 8 зборів суддів господарського суду щодо обговорення причин скасування рішень з метою недопущення помилок у майбутньому. Відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у господарському суді працює автоматизована система документообігу, за

ÎÑÎÁËÈÂÀ ÓÂÀÃÀ - ßÊÎÑÒ² ÂÈвØÅÍÍß ÑÏÎв допомогою якої здійснюється розподіл позовних заяв та судових справ між суддями. Систематизовано узагальнення практики застосування вирішення спорів: відповідні матеріали направляють до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з пропозиціями щодо заходів, необхідних для формування єдиної судової практики.


10 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Царичанський районний суд Дніпропетровської області (51000, смт Царичанка Дніпропетровської області, вул. Театральна, 14а) вик ликає у судове засідання в якості відповідача Чобанян Альберта Ар шиковича по цивільній справі № 2 374/11 р. за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» до Чобанян Альберта Ар шиковича про стягнення заборгова ності. Судовий розгляд відбудеться 02 вересня 2011 року об 11.00 у приміщенні Царичанського район ного суду. У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповіда ча. Суддя В.І. Ритов. П'ятихатський районний суд Дні пропетровської області викликає відповідача Деркач Євгена Олексан дровича, 21 квітня 1985 р.н., зареє строваного по вул. Мамона, 19, у м. П'ятихатки Дніпропетровської об ласті, у судове засідання для роз гляду цивільної справи № 2439/11 за позовом Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Деркач Євгена Олександровича про стягнення за боргованості за кредитним догово ром, яке відбудеться 26 серпня 2011 р. о 10.00 під головуванням судді Резніченка М.С. у приміщенні П'ятихатського районного суду за ад ресою: м. П'ятихатки, вул. Шевчен ка, 114. У разі неявки відповідача у судове засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності. Розгляд цивільної справи за позо вом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Мітрофа нової Наталії Семенівни про стяг нення заборгованості відбудеться 29.08.2011 року о 10.00. Прошу Мітрофанову Н.С. з'явитись на ви щевказану дату розгляду справи до Кіровського районного суду Дніпро петровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде розгля нута без вашої участі. Ленінський районний суд м. Дні пропетровська викликає Новікова Андрія Борисовича, 1963 р.н., у су дове засідання як відповідача по цивільній справі № 22366/2011 р. за позовом ПАТ «ВАБ «ВіЕйБі Банк»

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

до Новікова Андрія Борисовича про стягнення заборгованості, яке від будеться 17 жовтня 2011 р. о 9.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.

позовом Лопушанського Аркадія Григоровича до Іванової Надії Лео нідівни про усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом зняття з реєстраційного обліку вик ликає у судове засідання, яке відбу деться 22.08.2011 р. о 10.00 у при міщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська по вул. У провадженні Ленінського ра Електрична, 1а, Іванову Надію Лео йонного суду м. Дніпропетровсь нідівну в якості відповідача. У разі ка знаходиться цивільна справа за неявки відповідача справа буде позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Губа розглянута без його участі. нової Н.М., Губанова Є.П. про стяг нення заборгованості. Ленінський Якименко Олег Володимирович районний суд м. Дніпропетровська викликається у судове засідання інформує відповідачів по справі Верхньодніпровським районним су Губанову Наталію Михайлівну, Губа дом Дніпропетровської області, роз нова Євгена Павловича про не ташованим за адресою: м. Верхньо обхідність явки у судове засідання, дніпровськ, вул. Петровського, 47, яке відбудеться 14 вересня 2011 по цивільній справі за позовом Пуб року о 14.00 у приміщенні суду по лічного акціонерного товариства вул. Коробова, 6, каб. 220, під голо «Перший Український Міжнародний вуванням судді Н.Г.Остапенко. Банк» до Якименка Олега Володи мировича про стягнення заборгова Ленінський районний суд м. Дні ності. Судове засідання відбудеть пропетровська викликає Кузнецова ся 05 вересня 2011 року о 10.00. Вячеслава Валерійовича, 1964 р.н., Суддя Петрюк Т.М., зал судових засі у судове засідання як відповідача по дань 3. Останнє відоме місце реє цивільній справі № 22342/2011 р. страції відповідача Якименка О.В.: за позовом ПАТ «ВАБ «ВіЕйБі Банк» м. Верхньодніпровськ Дніпропет до Кузнецова Вячеслава Валерійови ровської області, вул. Лісна, 16. ча про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17 жовтня 2011 р. о 9.00 Кіровський районний суд м. Дні у приміщенні суду за адресою: 49099, пропетровська, розташований за м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний адресою: 49101, м. Дніпропет Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 6, вик Наслідки неявки передбачені ст. 169 ликає як відповідача Прищепу Тетя ЦПК України. ну Валеріївну по цивільній справі за позовом «Жилсервіс3» до Прище Васильківський районний суд пи Тетяни Валеріївни, третя особа Дніпропетровської області викли ВГІРФО Кіровського району, про кає Баранік Олега Вікторовича як визнання такою, що втратила право відповідача по цивільній справі за на користування житлом, у судове позовом ПАТ «Всеукраїнський акці засідання, яке відбудеться 05.10. онерний банк» до Баранік Олега 2011 року о 09 год. 45 хв. У випад Вікторовича про стягнення заборго ку неявки відповідача справу буде ваності за кредитним договором в розглянуто за його відсутності. розмірі 18020,20 грн. у судове засі дання, яке відбудеться у приміщенні Жовтневий районний суд м. Дні Васильківського районного суду пропетровська повідомляє ТОВ Дніпропетровської області 16 серп «Центр міста», що судом у судовому ня 2011 року о 14.00. У разі неявки засіданні о 17.00 22 серпня 2011 справу буде розглянуто в заочному року буде розглядатись цивільна порядку. справа № 29016/2011 за позовом Тимофєєва Ігоря Володимировича Самарський районний суд м. Дні до ТОВ «Центр міста» (суддя Чер пропетровська в зв’язку з розгля новськой Г.В.). Вам необхідно з’я дом цивільної справи № 2608/11 за витись у зазначений час у Жовтне

Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровська шоста дистанція сигналізації та зв'язку «ДП «Придніпровська залізниця», який розташова ний за адресою: 49602, м. Дніпропетровськ, Кіровський район, проспект Карла Маркса, сповіщає про намір отримати дозвіл на викиди забруднюю чих речовин до атмосферного повітря по наступних промислових площад ках, а саме: Пост ЕЦ ст.Зустрічний, Пост ЕЦ ст. Сурське, Пост ЕЦ ст. Обвідна, згідно з Постановою КМУ № 302 від 13.02 2002 р. ВСП «Дніпропетровська шоста дистанція сигналізації та зв'язку» здійснює роботи з обслуговування пристроїв автоматики та залізничного зв'язку. Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища на структурному підрозділі є головний інженер Ключка О.П. тел. (0562) 793* 13*54; 793*13*56. Викид забруднюючих речовин по промисловій площадці * Пост ЕЦ ст. Зу* стрічний, яка розташована за адресою: 49040, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи,20 к, складає 0,005 т/рік. Викид забруднюючих речовин по промисловій площадці * Пост ЕЦ ст. Сурське, яка розташована за адресою: 52064, Дніпропетровська область, с. Сурсько*Литовське, 6, складає 0,006 т/рік. Викид забруднюючих речовин по промисловій площадці * Пост ЕЦ ст. Обвідна, яка розташована за адресою: 49035, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька,33, складає 0,0003 т/рік. Основні забруднюючі речовини: оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксин азоту) в перерахунку на ДІОКСЙН азоту, діоксин сірки (діоксин та триоксид) в перерахунку на діоксин сірки, речовини у вигляді суспендо* ваних твердих частинок недиференційованих за складом, пари сульфатної кислоти (Н2$О4) (сірчана кислота). Санітарно*захисна зона складає 50 м. Відстань до найближчої житлової зони складає 100 м. Максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ складає 0,86 ПДК. Викиди забруднюючих речовин відповідають техрегламенту та проект* ним показникам, що відповідає вимогам природоохоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи можуть звернутися з зауважен* нями та пропозиціями в місячний термін за адресою: Управління екології міської ради м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 75; тел.(0562) 744*25*00; 52064, Селищна рада, с. Сурсько* Литовське, вул. Польова, 58. Тел.(0562)711*21*75.

Приватний нотаріус Криворізь* кого міського нотаріального окру* гу Кузнецова О.С. повідомляє про відкриття спадкової справи після смерті Усенка Анатолія Никифоро* вича, 30.07.1930 року народжен* ня, померлого 23 січня 2011 року. Тел. для довідок (0564) 71*67*70.

вий районний суд м. Дніпропет ровська, вул. Паторжинського, 18а, каб. 19, для участі у розгляді ци вільної справи особисто або напра вити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 26.08.2011 року о 10 год. 45 хв. у приміщенні Новомос ковського міськрайонного суду Дні пропетровської області (м. Ново московськ, пров. Артемівський, 8, каб. 1) під головуванням судді Со колянської О.М. відбудеться розгляд цивільної справи № 2142/11 за позовом Довгоноженко О.В., Довго ноженко К.К., Проннікової (Довго ноженко) Н.О., Березової (Гонча ренко) Н.О., Гончаренко І.Ф., Ники форової Р.Г., Заболотної В.К., Пахо ти Р.О., Власик (Єфімової) Ю.О., Єфімової М.О., Романової Л.М., Чер воної А.М., Кучерявенко Р.М., Куче рявенко М.О., Луганської Л.В., Бе регового М.О., Сліпухи К.Г., Сухої Л.М., Герасименко Н.І., Причини С.П., Павлюковец Л.П., Ярондайкі на М.М., Ярондайкіної Л.І., Ярон дайкіної Т.М., Ярондайкіна Е.М., Чуприни Г.А., Герасименко В.В., Фурсик В.С., Яременко О.І., Овсян нікової Н.І., Лебідь А.А., Фурсик С.С., Фурсик Л.В., Тарана М.М., Та ран Р.С. до Шаркун С.Г., Сидорової І.В., ТОВ «Акварель», ВАТ «Новомос ковський хлібзавод», Бродського Ю.О., Новомосковської районної державної адміністрації, ТОВ «Ме сан», Гончарові (Щербина) О.В., Те рещенко Г.В., Терещенко Н.Л., Дра юк С.Є., Зорі Н.Г., Панькіна С.В., Де ревянко Н.М., Губарєвої Н.В., Вико навчого комітету Новомосковської міської ради депутатів, державного нотаріуса Крутько Л.П. В якості відповідачів судом викликаються вищезазначені особи.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ 23 червня 2011 року Крини чанський районний суд Дніпропетровської області роз глянув у відкритому засіданні в залі суду в смт Кринички цивільну справу за позовом Дунай Віктора Миколайовича. Вирішив: усунути перешкоди в здійсненні Дунай Віктором Миколайовичем права на користування й розпорядження майном, що спричиняє Акуленко Микола Леонідович, шляхом зняття його з реєстрації в будинку № 7 по вул. Степовій в с. Українка Крини чанського району Дніпропетровсь кої області. Апеляційна скарга на

Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д. В. повідомляє про продаж майна підприємства банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО» а саме: Лот № 1: FIAT DOBLO PANORAMA, тип легковий*універсал*в, 2007 року випуску. Лот № 2: FIAT DOBLO PANORAMA, тип легковий*універсал*в, 2007 року випуску. Лот № 3: HUNDAI HD 78, тип фургон*С, 2007 року випуску. Лот № 4: HUNDAI HD 78, тип фургон*С, 2007 року випуску. Лот № 5: HUNDAI HD 78, тип фургон*С, 2007 року випуску. Лот № 6: HUNDAI HD 78, тип фургон*С, 2007 року випуску. Лот № 7: HUNDAI HD 78, тип фургон*С, 2007 року випуску. Лот № 8: HUNDAI HD 78, тип фургон*С, 2007 року випуску. Лот № 9: HUNDAI HD 120, тип фургон*С, 2008 року випуску. Лот № 10: HUNDAI HD 120, тип фургон*С, 2008 року випуску. Лот № 11: HUNDAI HD 120, тип фургон*С, 2008 року випуску. Лот № 12: HUNDAI HD 120, тип фургон*С, 2008 року випуску. Лот № 13: HUNDAI HD 78, тип фургон*С, 2008 року випуску. Лот № 14: HUNDAI HD 78, тип фургон*С, 2008 року випуску. Лот № 15: АВТОКРАН 10*20Т*С, марка КС 55712, 2007 року випуску. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, прий* маються ліквідатором протягом п'яти календарних днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити майно ТОВ «АМО», отримати більш де* тальну інформацію про об'єкт продажу та порядок проведення продажу можна у ліквідатора ТОВ «АМО» Чопенка Дениса Вікторовича за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13.

16.08.2011 ð. ¹ 62 (1250) ○

року по справі за позовом Шишаць кої Лариси Петрівни до Кредитної спілки «Металург» про стягнення грошових коштів залишити без за доволення. Ухвала може бути ос каржена в апеляційному порядку через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в п’яти денний строк з дня винесення ух 23 травня 2011 року, м. Дніпро вали. Суддя Л.А. Васіна. петровськ, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі: Кіровський районний суд м. Дні головуючого судді Скрипник К.О., пропетровська повідомляє Хлань при секретарі Берко Я.В., за учас Людмилу Валеріївну, Хлань Олену тю позивачки Підгайко В.М., роз Євгеніївну, що у судовому засіданні глянувши у відкритому судовому за 20 травня 2011 року було розгля сіданні в м. Дніпропетровську ци нуто цивільну справу 2395/2011 вільну справу за позовом Підгайко року за позовом Комунального Валентини Михайлівни до Підгайка підприємства Дніпропетровської Владислава Вікторовича, третя осо міської ради «Жилсервіс3» до ба Відділ громадянства, імміграції Хлань Людмили Валеріївни, Хлань та реєстрації фізичних осіб Ленін Олени Євгеніївни, третя особа ського РВ ДМУ УМВС України в Дні Відділ громадянства, імміграції і пропетровській області, про визнан реєстрації фізичних осіб Кіров ня особи такою, що втратила право ського РВ ДМУ УМВС України в на користування житловим при Дніпропетровській області, Орган міщенням та зняття з реєстрації, опіки та піклування Кіровського вирішив: позов Підгайко Валенти району м. Дніпропетровська, про ни Михайлівни до Підгайка Влади визнання такими, що втратили пра слава Вікторовича, третя особа во на користування житловим при Відділ громадянства, імміграції та міщенням, яким позовні вимоги Ко реєстрації фізичних осіб Ленінсько мунального підприємства Дніпро го РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпро петровської міської ради «Жил петровській області, про визнання сервіс3» задоволено частково, особи такою, що втратила право на згідно з яким винесено заочне користування житловим приміщен рішення та вирішено: позов Кому ням та зняття з реєстрації задо нального підприємства Дніпропет вольнити частково. Відділу грома ровської міської ради «Жилсервіс дянства, імміграції та реєстрації 3» до Хлань Людмили Валеріївни, фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ Хлань Олени Євгеніївни, третя осо ГУМВС України в Дніпропетровській ба Відділ громадянства, іммі області зняти Підгайка Владислава грації і реєстрації фізичних осіб Вікторовича з реєстраційного облі Кіровського РВ ДМУ УМВС України ку у квартирі № 43 в будинку № 10 в Дніпропетровській області, Орган по вул. Моніторна у м. Дніпропет опіки та піклування Кіровського ровську. В іншій частині позовних району м. Дніпропетровська, про вимог відмовити. Рішення суду визнання такими, що втратили пра набирає законної сили після закін во на користування житловим при чення строку на подання апеляцій міщенням, задовольнити частко ної скарги, якщо її не було подано. во. Визнати Хлань Людмилу Вале Якщо було подано апеляційну скар ріївну, 1975 року народження, та гу, рішення, якщо його не скасова кою, що втратила право на корис но, набирає законної сили після тування житловим приміщенням, а розгляду справи апеляційним су саме: кімнатою № 230 в будинку дом. Апеляційна скарга на рішення №10б по вул. Свердлова у м. Дні суду подається протягом десяти днів пропетровську. Відділ громадян з дня проголошення рішення. Заоч ства і реєстрації фізичних осіб не рішення може бути переглянуте Кіровського РВ ДМУ УМВС України судом, що його ухвалив, за письмо в Дніпропетровській області зняти вою заявою відповідача. Заяву про Хлань Людмилу Валеріївну, 1975 перегляд заочного рішення може року народження, з реєстраційно бути подано протягом 10 днів з дня го обліку за адресою: м. Дніпро отримання його копії. петровськ, вул. Свердлова, будинок № 10б, кімната № 230. Стягти з 26 липня 2011 року Кіровський Хлань Людмили Валеріївни на ко районний суд м. Дніпропетров ристь Комунального підприємства ська у складі: головуючого судді Дніпропетровської міської ради Васіної Л.А., при секретарі Мака «Жилсервіс3» витрати по оплаті ренко Н.В., розглянувши у відкри державного мита у розмірі 8 (вісім) тому судовому засіданні заяву Кре грн. 50 коп. та 37 (тридцять сім) дитної спілки «Металург» про виз грн. витрати на інформаційнотех нання поважною причиною про нічне забезпечення розгляду судо пуск строку оскарження заочного вого процесу. В іншій частині по рішення та перегляд заочного зовних вимог відмовити. рішення від 22 вересня 2010 року по справі за позовом Шишацької Дзержинський районний суд м. Лариси Петрівни до Кредитної Кривого Рогу Дніпропетровської спілки «Металург» про стягнення області повідомляє, що 10.08.2011 грошових коштів, встановив: під року винесено заочне рішення по став для скасування заочного цивільній справі за позовом Малю рішення Кіровського районного ти Олександра Дмитровича до суду м. Дніпропетровська 22 верес Бізенкова Олександра Сергійовича ня 2010 року, ухваленого по про відшкодування майнової шко цивільній справі за позовом Ши ди, заподіяної внаслідок дорож шацької Лариси Петрівни до Кре ньотранспортної пригоди, яким дитної спілки «Металург» про стяг вирішено з відповідача Бізенкова нення грошових коштів, у суду Олександра Сергійовича стягти немає. Керуючись ст. ст. 231, 232 відшкодування матеріального ЦПК України, суд ухвалив: заяву збитку та відновлювального ремон Кредитної спілки «Металург» про ту в розмірі 24969, 86 грн. (двад визнання поважною причиною цять чотири тисячі дев'ятсот пропуск строку оскарження заоч шістдесят дев'ять) грн. 86 коп. та ного рішення та перегляд заочно моральну шкоду в розмірі 6000 го рішення від 22 вересня 2010 гривень (шість тисяч) грн. рішення суду може бути подана протягом 10 днів з дня його прого лошення або з дня отримання його копії. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухва лив, за письмовою заявою відпові дача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (Місцезнаходження (юридична адреса): 53201, м. Нікополь Дніпропетровської області, пр. Трубників, 56) подало заяву до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області про визнання втрачених векселів недійсними і відновлення прав на втрачені векселі в порядку глави 7 розділу IV ЦПК України. Відомості про втрачені векселі:

Цією публікацією пропонується держателю вказаних векселів повідомити Нікопольський міськра* йонний суд Дніпропетровської області (адреса: 53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) про свої права на вказані векселі у тримісячний строк з дати опублікування цієї публікації.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця: заступника начальника відділу управління майном та ведення реєстру державної влас ності. Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професій* ного спрямування за освітньо * ква* ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді го* ловного спеціаліста чи в інших сфе* рах управління не менше 3 років. Володіння персональним комп'ю* тером. Документи подаються протягом 30 днів з дня опублікування оголо* шення. За довідками звертатися за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім. 205, тел.742*87*61.


СУСПІЛЬСТВО 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.08.2011 ð. ¹ 62 (1250) ○

ÏÎÃËßÄ Ó ÌÀÉÁÓÒͪ

Îñâ³÷åíà íàö³ÿ - óñï³øíà êðà¿íà ÊÀÒÅÐÈÍÀ ØÅËÊÎÂÀ

Îáëàñíà âëàäà ðîçðîáèëà ðåã³îíàëüíèé ïðîåêò «Íîâ³é Äí³ïðîïåòðîâùèí³ - íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè». ³í ìຠíà ìåò³ ñòâîðåííÿ â îáëàñò³ ïðîâ³äíîãî îñâ³òíüîãî öåíòðó, ùî äîïîìîæå ìîëîä³ òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ çäîáóòè âñåá³÷íó ÿê³ñíó îñâ³òó У рамках проекту активно ведуться роботи зі збільшення кількості та підвищення якості закладів дошкільної освіти. У 2010 році на Дніпро-

петровщині відновлено роботу 9 дошкільних навчальних закладів, створено 1 навчально-виховний комплекс, закінчено довгострокові капі-

тальні ремонти у 4 дошкільних навчальних закладах, відкрито 84 групи. З початку ж 2011 року свою роботу почали «Петриківський дошкільний навчальний заклад (садок-ясла) № 2» Петриківської селищної ради, дошкільний навчальний заклад у селі Бородаївка Верхньодніпровського району, навчально-виховні комплекси

«Школа - сад» у селі Дебальцеве Васильківського району, у селі Ганнівка Верхньодніпровського району, в селі Великомихайлівка Синельниківського району, в селі Зелений Гай Томаківського району. Завдяки такій роботі сьогодні 100% дітей п’ятирічного віку забезпечені дошкільною освітою. Це дозволило вирішити

ÝÊÎÍÎÌÈß ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÄÅÍÅÃ 36 ÒÛÑ. ÃÐÍ.

Á²ËÜØÀª ÇÀÊËÀIJ ÄÎØʲËÜÍί ÎѲÒÈ проблему дошкільної підготовки, яка ще кілька років тому створювала величезну диспропорцію між знаннями дошкільнят та вимогами початкової школи.

медикаментам на 15%, а по питанию - на 10%», - рассказал Александр Светловский. Недавно Президент Виктор Янукович подписал Закон «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения…». Он позволяет привести количество коек в соответствие с необходимым для качественного обслуживания пациентов, не сокращая медперсонал. Теперь штатное расписание формируется в зависимости от объемов медицинской помощи. вать средства, выделя- ентов, более эффективЭто позволит использо- емые на лечение паци- но.

ØÒÀÒÍÎÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÎÁÚÅÌÎÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ

ÇÀÊÎÍÎÄÀÂײ Ç̲ÍÈ

Âèïëàòè ³íâàë³äàì äîïîìîãè íà äîãëÿä ÍÀÒÀË²ß ÊÎÐͲÉ×ÓÊ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

²ç 1 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó íàáåðóòü ÷èííîñò³ çì³íè äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó îñîáàì, ÿê³ íå ìàþòü ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì» ó ÷àñòèí³ âñòàíîâëåííÿ íîâîãî ðîçì³ðó äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè íà äîãëÿä òà çàëåæíîñò³ ðîçì³ðó äîïîìîãè ³íâàë³äó ² ãðóïè â³ä ï³äãðóï À ÷è Á ПО ГРУПАХ Особам, які визнані інвалідами, залежно від ступеня розладу функцій органів і систем організму та обмеження їх життєдіяльності, встановлюється І, ІІ, ІІІ групи інвалідності. При цьому І група поділяється на підгрупи А та Б залеж-

но від ступеня втрати здоров’я інваліда і обсягу потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді. Починаючи з січня наступного року, інваліди війни І групи з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», і віднесені до підгрупи А будуть отримувати державну соціальну допомогу на догляд у розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, віднесені ж до підгрупи Б - 50 відсотків прожиткового мінімуму. Зараз інваліди війни І групи цієї категорії отримують державну

допомогу на догляд незалежно від підгруп А та Б у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ Для осіб, які належать до інвалідів війни відповідно до ст.7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та одержують пенсії за віком, по інвалідності, за вислугу років, які брали безпосередню участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, й віднесені до підгрупи А - розмір державної соціальної допомоги на догляд з 01.01.2012 буде складати 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для віднесених

до підгрупи Б - 50 відсотків прожиткового мінімуму. Змінами до чинного законодавства передбачено збільшення з січня 2012 року розміру державної соціальної допомоги на догляд: 9 для інших інвалідів війни І групи, віднесених до підгрупи А, з 15 до 30 відсотків, 9 для інвалідів війни ІІ групи, які брали безпосередню участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, які є одинокими та за висновком ЛКК потребують стороннього догляду, з 15 до 25 відсотків.

ОКРЕМІ ВИПАДКИ Особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ-

ÃÐÎÌÀÄßÍÈ Ö²ÊÀÂËßÒÜÑß

Áîëüøå äåíåã íà ëåêàðñòâà è ïèòàíèå реальными потребностями медучреждений.  áîëüíèöàõ Êðèâîãî Экономия бюджетных средств составила Ðîãà íà 15% óâåëè÷å- почти 36 тыс. грн. íî ôèíàíñèðîâàíèå «В условиях недоíà ïîêóïêó ìåäèêàстаточного финансироìåíòîâ, à íà ïðîäóê- вания эти дополнительòû - íà 10% ные средства позволили в текущем году увеПо словам началь- личить финансированика управления здра- ние 1-го койко-дня по воохранения Криворожского горсовета Александра Светловского, этого удалось достичь благодаря повышению эффективности работы стационаров. В том числе за счет приведения количества коек в соответствие с

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐÈÂÅËÈ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ

ÌÀÐÈß ÊÎÇÊÈÍÀ

би, та деяких інших осіб» і які є інвалідами І групи внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, або є одинокими пенсіонерами і за висновком ЛКК потребують догляду, та віднесені до підгрупи А будуть отримувати державну соціальну допомогу на догляд у розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, віднесених до підгрупи Б - 50%, іншим інвалідам із числа одиноких пенсіонерів - 15%.

Ç̲ÍÈ ÏÎ×ÍÓÒÜÑß ²Ç Ѳ×Íß 2012 Ð.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×À ÑËÓÆÁÀ: ÇÀÏÈÒÓªÒŠ²ÄÏβÄÀªÌÎ Ìèíóëîãî ðàçó ìè âåëè ðîçìîâó ïðî çàñòîñóâàííÿ äåðæàâíèì âèêîíàâöåì çàõîä³â ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü ñóä³â òà ³íøèõ îðãàí³â (ïîñàäîâèõ îñ³á). " Ïðîäîâæóþ÷è òåìó, â³äïîâ³äàºìî íà çàïèòàííÿ ùîäî ïîðÿäêó çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ãîò³âêîâ³ êîøòè áîðæíèêà äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà âèêîíàâ÷èì äîêóìåíòîì äîêóìåíòîì.. Ñòÿãíåííÿ çà âèêîíàâ÷èì äîêóìåíòîì ó ïåðøó ÷åðãó çâåðòàºòüñÿ íà êîøòè áîðæíèêà ó ãðèâíÿõ òà ³íîçåìí³é âàëþò³, ³íø³ ö³ííîñò³ íà ðàõóíêàõ ³ âêëàäàõ áîðæíèêà â áàíêàõ òà ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ. Ãîò³âêîâ³ êîøòè, âèÿâëåí³ ó áîðæíèêà, âèëó÷ຠäåðæàâíèé âèêîíàâåöü ó ïðèñóòíîñò³ ñàìîãî áîðæíèêà (àáî éîãî ïðåäñòàâíèêà, ÿêùî öå þðèäè÷íà îñîáà, òà ÷ëåí³â ñ³ì’¿ äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á), íå ìåíøå äâîõ ïîíÿòèõ, ç³ ñêëàäàííÿì â³äïîâ³äíîãî àêòà äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ. Àêò ñêëàäàþòü ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ, îäèí ëèøàºòüñÿ ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³, ³íøèé âðó÷àþòü áîðæíèêó ï³ä ðîçïèñêó. Âèëó÷åí³ êîøòè, íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ, çäàþòüñÿ äåðæàâíèì âèêîíàâöåì íà ðàõóíîê â³äïîâ³äíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ âèêîíàâ÷èõ ä³é, ñòÿãíåííÿ âèêîíàâ÷îãî çáîðó òà íà ïîêðèòòÿ áîðãó çà âèêîíàâ÷èì äîêóìåíòîì. Êîøòè âèêîíàâ÷îãî çáîðó ïåðåðàõîâóþòüñÿ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, à ñóìà áîðãó çà âèêîíàâ÷èì äîêóìåíòîì ïåðåðàõîâóºòüñÿ íà íàäàíèé ñòÿãóâà÷åì ðàõóíîê. ßêùî æ ñóìà áîðãó îá÷èñëþºòüñÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³, òî äåðæàâíèé âèêîíàâåöü ó ðåçóëüòàò³ âèÿâëåííÿ â áîðæíèêà êîøò³â ó â³äïîâ³äí³é âàëþò³ ó òîìó æ ïîðÿäêó ñòÿãóº ¿õ íà âàëþòíèé ðàõóíîê îðãàíó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè äëÿ ïîäàëüøîãî ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ ñòÿãóâà÷ó. " Àêòóàëüíèì ïèòàííÿì, ÿêå ñüîãîäí³ òóðáóº íàøèõ ãðîìàäÿí, º ïèòàííÿ ñòÿãíåííÿ øòðàôó ó ïîäâ³éíîìó ðîçì³ð³ çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó. Òàê, ãðîìàäÿíè ö³êàâëÿòüñÿ: «×è ä³éñíî çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíî çá³ëüøåííÿ âäâ³÷³ øòðàôó çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó ðóõó??» ijéñíî, Êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíî, ùî øòðàô ìຠáóòè ñïëà÷åíèé ïîðóøíèêîì íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ï’ÿòíàäöÿòü äí³â ç äíÿ âðó÷åííÿ éîìó ïîñòàíîâè ïðî íàêëàäåííÿ øòðàôó, à â ðàç³ îñêàðæåííÿ àáî îïðîòåñòóâàííÿ òàêî¿ ïîñòàíîâè - íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ï’ÿòíàäöÿòü äí³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàëèøåííÿ ñêàðãè àáî ïðîòåñòó áåç çàäîâîëåííÿ. Ó ðàç³ íåñïëàòè ïðàâîïîðóøíèêîì øòðàôó ó ñòðîê, âèçíà÷åíèé çàêîíîäàâñòâîì, ïîñòàíîâà ïðî íàêëàäåííÿ øòðàôó íàäñèëàºòüñÿ äëÿ ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ äî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîðóøíèêà, ðîáîòè àáî çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì éîãî ìàéíà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì. Çàêîíîäàâñòâîì òàêîæ ïåðåäáà÷åíî, ùî â ïîðÿäêó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè ïðî ñòÿãíåííÿ øòðàôó çà â÷èíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç ïðàâîïîðóøíèêà ñòÿãóºòüñÿ ïîäâ³éíèé ðîçì³ð øòðàôó. Ó ðàç³ îïëàòè øòðàôó ñàìîñò³éíî (øëÿõîì îïëàòè ÷åðåç óñòàíîâó áàíêó) â 15-äåííèé òåðì³í ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ïîñòàíîâè ïðî ñòÿãíåííÿ øòðàôó, â³äïîâ³äíó êâèòàíö³þ íåîáõ³äíî íàäàòè äî îðãàí³â ÄÀ² äëÿ óíèêíåííÿ ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè.  ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà íàïðàâëÿºòüñÿ äî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè, äå äåðæàâíèé âèêîíàâåöü â³äêðèâຠâèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ òà ðîçïî÷èíຠïðèìóñîâå âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè ïðî ñòÿãíåííÿ øòðàôó çà àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âæèâຠâñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì çàõîä³â ùîäî ïîâíîãî, ñâîº÷àñíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè, àëå âæå â ïîäâ³éíîìó ðîçì³ð³ òà ç³ ñòÿãíåííÿì âèêîíàâ÷îãî çáîðó ³ âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ âèêîíàâ÷èõ ä³é.


ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 16 СЕРПНЯ 2011 РОКУ № 62 (1250)

Õî÷åø çàì³æ - âèøèâàé ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÂÅÐÕÍÅÄÍÅÏÐÎÂÑÊÀ «Çà âñå âðåìÿ çèìíåãî ñåçîíà ó íàñ íå áûëî íè îäíîãî ñïåêòàêëÿ. Íàñòóïèë âåñåííèé ñåçîí, îòêðûëñÿ ëåòíèé òåàòð, ïðèåõàëà òðóïïà. Íî ñóäüáà è çäåñü íàä íàìè ïîøóòèëà. Ñãîðåë ëåòíèé òåàòð âìåñòå ñ êëóáîì. Ïîòåðÿ - äâîéíàÿ. Ïóáëèêà ëèøèëàñü ïîëåçíîãî ðàçâëå÷åíèÿ, à ÷ëåíû êëóáà ïîòåðÿëè ìåñòî, ãäå ìîæíî áûëî áû ïîèãðàòü â ëîòî. Íî âòîðûì íåäîëãî ïðèøëîñü óíûâàòü.  ñàäó íàõîäèòñÿ ïèâíàÿ, è îíè ïåðåíåñëè ñâîé «êëóá» òóäà. È ïî ñèå âðåìÿ ìîæíî âèäåòü, êàê äàìû, ìóæüÿ è èõ äåòè åæåäíåâíî äî 2-3-õ ÷àñîâ ïðîâîäÿò âðåìÿ çà ëîòî. Ïðåâðàùàþòñÿ â ìàíüÿêîâ è ñëåäÿò çà öèôðàìè.  ýòîì âîïëîùåíèå âñåõ èõ èíòåðåñîâ, âñåé æèçíè. Íî íåò õóäà áåç äîáðà. Áûâàëî, ðàíåå ìîëîäûå ëþäè ñîáèðàþòñÿ â ïèâíóþ è ïðîñèæèâàþò öåëûìè ÷àñàìè çà ïèâîì. Òåïåðü, ÷òîáû ïðîéòè â ïèâíóþ, íåîáõîäèìî óïëà÷èâàòü ïî 25 êîïååê, òàê êàê ïèâíàÿ ïðåâðàòèëàñü â êëóá. È ìîëîäûå ëþäè ìåíüøå ïîñåùàþò ïèâíóþ. Íåäåëè 2-3 òîìó íàçàä ê íàì ïðèåõàëà òðóïïà åâðåéñêîíåìåöêèõ àðòèñòîâ. Ïîäâèçàåòñÿ ýòà òðóïïà â çèìíåì òåàòðå, ñòàâèò áîëåå èëè ìåíåå âûäàþùèåñÿ ïüåñû è ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì óñïåõîì», - ïîâåäàë êîððåñïîíäåíò È. Ãëè ÷èòàòåëÿì «Þæíîé Çàðè» 15 èþëÿ 1910 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÀÔÈØÀ

Êîæåí ¿¿ ðóøíèê - òî íå ò³ëüêè âèòâ³ð ìèñòåöòâà, àëå é çàêîäîâàíå ïîñëàííÿ äî íàùàäê³â ïðî ³ñòîð³þ íàðîäó. Ïðî äèâîâèæíó ñèëó óêðà¿íñüêî¿ âèøèâêè òà ¿¿ ìàéáóòíº «Â³ñò³» ïîñï³ëêóâàëèñÿ ³ç ìàéñòðèíåþ ç Íîâîìîñêîâñüêà, êåð³âíèêîì ãóðòêà «Ñàìàðà» Íà䳺þ ßâ³ð СІМЕЙНА ТРАДИЦІЯ - Надіє Миколаївно, із чого почалося Ваше захоплення вишивкою? - У мене в роду вишивали бабуся і мама. Сестра також продовжує сімейну традицію. І професія моя була пов'язана з вишивкою. Я не відкладаю голку уже 35 років. - Що Ви вишиваєте? - Це обов'язково рушники, а також жіночі й чоловічі сорочки. - Малюнки самі вигадуєте? - Ні, використовую традиційні, віками укладені. Змінити геометричний малюнок при вишиванні рушника - великий гріх. Коли ж робимо родовий козацький рушник, самі компонуємо символи залежно від складу сім'ї, наприклад, використовуємо чоловічі та жіночі кольори, шиємо «чоловічий» листок дуба та «жіночий» - «вереску». У такому разі кожна річ, відображена на полотні, має власне значення. - Ваші діти, онуки вишивають? - Моя 12-річна онука серйозно займається цим. У неї виходять гарні роботи. Але мені доводиться її контролювати, щоб не втратила техніку. Адже вона ще дитина, непосидюча: тут рушник вишиває, тут уже за зайчика чи котика узялася.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 16.08 Ср 17.08 Чт 18.08

+23 +24 0С +17 +19 0С +27 +29 0С +18 +20 0С

півд. 25 м/с півн.схід. 12 м/с

+25 +27 0С +19 +21 0С

півн.захід. 45 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«ÌÀËÞÍÊÈ ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓÞ ÒÐÀÄÈÖ²ÉͲ» Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

«Ìί ÂÈØÈÂÀÍÊÈ ª ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ» РУШНИКИ ТВОРЯТЬ ДИВО - Надіє Миколаївно, кажуть, вишитий рушник має велике сакральне значення для українців. Ви в це вірите? - Вишивка має дуже потужну енергетику, яку знали і грамотно використовували наші предки. Я можу навіть навести декілька прикладів. У мене навчалися двоє незаміжніх дівчат, одній було 28 років, іншій - 24. Я їм порадила готувати весільні рушники, адже наші предки вірили, що так дівчина швидше знайде пару. Учениці довго відмовлялися, але зрештою погодились. Ми зробили малюнок, я підказала, коли краще вишивати. Це потрібно робити у четвер до схід сонця, читаючи молитву до Варвари. І ось одна дівчина вишила половину й отримала пропозицію від хлопця. Закінчувала рушник ледь не напередодні весілля. Друга учениця також вийшла заміж майже одразу після того, як робота

була зроблена. Диво сталось і в нашій родині, коли тільки один із п'яти синів моєї бабусі вижив після поранення на війні, тому що завжди мав при собі вишиту сорочку. - Як Ви думаєте, яке майбутнє в української вишивки? - Вона уже змінилась. Але є багато людей, що дотримуються давніх традицій, навіть вишиваючи на машинці. Є майстрині, які працюють у «вузькому» напрямку. Я думаю, що на українську вишивку чекає не переродження, а відродження. Молодь цікавиться традиціями. Скоро не тільки вишиті сорочки, а й розшиті рушники набудуть більшого розповсюдження. - Як ставитесь до створення Всеукраїнського рушника єдності? - Це дуже гарна річ, яка потребує великого натхнення та відданої праці багатьох майстринь. Проте їхньої сили, вкладеної у цю роботу, вистачить для того, щоб оберігати всю Україну.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

33 СОРОЧКИ ДЛЯ ДІВЧИНИ - Надіє Миколаївно, Ви, як вишивальниця, можете сказати скільки сорочок потрібно мати справжній українці? - За традицією ХVІІІ століття дівчина повинна була мати в приданому 33 сорочки та 18 рушників - 16 для хати та 2 для сватів. Таке число речей пояснюється тим, що без вишитого рушника не починали значної роботи, наприклад сволок при будівництві хати піднімали тільки на рушникові. Сорочки також були спеціальні і для свят, і для церкви. Дівчина стільки нашивала, бо, стаючи заміжньою, просто не мала часу оновлювати одяг - діти, хатня та степова роботи. Приданого таким чином вистачало на 10-15 років. - Ви самі часто носите сорочки? - Так. Багато дарую близьким, знайомим. Мої вишиванки є навіть за кордоном.

Номер підписано до друку 15.08.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 1 1188

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you