Page 1

р1

14 ÀÂÃÓÑÒÀ - ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ Ñ «ÄÍÅÏÐÎÏÐÅÑÑÎÌ»?

19 3

ÐßÒ²ÂÍÈÊÈ ÇÀÂÆÄÈ ÏÎÐÓ×

4

ÊÓÏÈÒÈ ÊÂÈÒÎÊ ÇÀ ÒÐÈ ÌIÑßÖI

59

ÓÊÐÀ¯ÍÀ Î×ÈÌÀ ÓÊÐÀ¯ÍÖIÂ

Ñòåðåîòèïè çàâæäè áóëè ïîøèðåíèìè. ¯õ ìຠíå ò³ëüêè îêðåìà ëþäèíà, àëå é ö³ëèé íàðîä. Êàðòó óêðà¿íñüêèõ óÿâëåíü ïðî âëàñíó êðà¿íó äëÿ ñàéòà inspired.com.ua ñêëàâ ñòóäåíò óæãîðîäñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ùî äóìàþòü êèÿíè ïðî Îäåñó, à ëüâ³â’ÿíè - ïðî Êðèì - ÷èòàéòå ó «Â³ñòÿõ».

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№61 (1249)

21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ² Ö²ÊÀÂÎ

ÁÞÄÆÅÒ-2012

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ çàâåðøàåò ðàçðàáîòêó ïðîåêòà ãîñáþäæåòà íà 2012 ãîä. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Íèêîëàé Àçàðîâ. Ïî åãî ñëîâàì, ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò ñòðàíû íóæíî ñäåëàòü ñ áîëüøèì çàïàñîì ïðî÷íîñòè. Êðîìå òîãî, îí äîëæåí áûòü êðàéíå ýêîíîìíûì, à äåôèöèò áþäæåòà íåîáõîäèìî ñâåñòè ê ìèíèìóìó. ○

ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÅÌÜÅÐÀ

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÇÍÀÍÈßÌ

3

Ñåðã³é Òèì÷åíêî: «Ñïåêóëÿö³é íà ðèíêó çåìë³ íå áóäå»

Çåìåëüíà ðåôîðìà â Óêðà¿í³ âèéøëà íà ô³í³øíó ïðÿìó. Çàêîíîäàâö³ ïîòóðáóâàëèñü íå ëèøå ïðî òå, ùîá ñòâîðèòè öèâ³ë³çîâàíèé ðèíîê çåìë³, àëå é âèêëþ÷èëè ìîæëèâ³ñòü ñïåêóëÿö³¿ íà íüîìó. Öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîïðîåêòîì «Ïðî ðèíîê çåìåëü», ÿêèé áóäå ðîçãëÿíóòèé äåïóòàòàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè âæå ó âåðåñí³. Àáè âçÿòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ ñåì³íàðó ç ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ùîäî çàâåðøåííÿ çåìåëüíî¿ ðåôîðìè, íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïîáóâàâ ãîëîâà Äåðæçåìàãåíòñòâà Óêðà¿íè Ñåðã³é Òèì÷åíêî. Ïîñï³ëêóâàëèñü ç íèì ³ êîðåñïîíäåíòè «Â³ñòåé».

ÄÐÓÃÈÉ ØÀÍÑ

ÍÅ ÌÀªØ ÃÐÎØÅÉ - ÐÎÇËÓ×ÈÌÎ ÄÀÐÎÌ ðåàë³â, òîáòî áëèçüêî 630 äîëàð³â. Ïðè öüîìó êîæåí ç Íå ìîæåø çàáåçïå÷èòè ïîäðóææÿ ïîâèíåí áóòè ñ³ì’þ - ðîçëó÷àéñÿ, - ââàæà- çãîäåí íà ðîçëó÷åííÿ òà íå þòü ó Áðàçè볿. Ñàìå â ö³é ìàòè ìàéíîâèõ ÷è ô³íàíñîêðà¿í³ ó ì³ñò³ Àðàïóòàíãà âèõ ïðåòåíç³é. Íà äóìêó ñóää³ âëàøòóâàëè ìàñîâèé ïðîöåñ Æîðæ³ Àëåøàíäðè Ìàðò³íñ, ðîç³ðâàííÿ øëþáó äëÿ øëþáîðîçëó÷íà àêö³ÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ. Ïðè÷îìó äîïîìîãëà æèòåëÿì ì³ñòà íå - àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî. ò³ëüêè íàðåøò³ áåçêîøòîâíî Ïðàâî âçÿòè ó÷àñòü ó îôîðìèòè âñ³ íåîáõ³äí³ íåçâè÷àéíîìó «þðèäè÷íîìó äîêóìåíòè, àëå é îòðèìàòè ñåàíñ³» îòðèìàëè ò³ëüêè ñ³ì’¿ þðèäè÷íó êîíñóëüòàö³þ. Òàê, ç äîõîäîì íèæ÷å òèñÿ÷³ íàïðèêëàä, çà ñëîâàìè ÍÀÒÀË²ß ÐÓÄÀ

Ìàðò³íñà, íåáàãàòî ìåøêàíö³â Áðàçè볿 çíàþòü, ùî â 2010 ðîö³ íàáðàëà ÷èííîñò³ êîíñòèòóö³éíà ïîïðàâêà, ÿêà äîçâîëÿº îôîðìèòè ðîçëó÷åííÿ âæå íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ âåñ³ëëÿ, òîä³ ÿê ðàí³øå öå áóëî çàáîðîíåíî. Ñóääÿ çàçíà÷èâ, ùî â øòàò³ ÌàòóÃðîñó çàô³êñîâàíî áåçë³÷ âèïàäê³â, êîëè ïîäðóææÿ âæå äàâíî íå æèâóòü ðàçîì, ïðîòå, ÿê ³ ðàí³øå, ÷èñëÿòüñÿ îäðóæåíèìè, îñê³ëüêè ó íèõ

íåìàº í³ êîøò³â, í³ ÷àñó íà òå, ùîá çàëàãîäæóâàòè øëþáîðîçëó÷í³ ñïðàâè. «ß ê³ëüêà ðîê³â íàìàãàâñÿ ðîçëó÷èòèñü ³ç äðóæèíîþ, àëå ïîò³ì êèíóâ öþ çàò³þ», ðîçïîâ³â ôåðìåð, ÿêèé äî 6 ñåðïíÿ æèâ îêðåìî â³ä äðóæèíè âæå áàãàòî ðîê³â. Òåïåð, ÿê çàÿâèâ íîâîñïå÷åíèé õîëîñòÿê, â³í íàðåøò³ îòðèìàâ ñâîáîäó, ùîá îäðóæèòèñÿ íà ñâî¿é íèí³øí³é ïîäðóç³.

22 Òàéíû èñòîðèè: Ïîýò ñòðàäàíèÿ è ñîñòðàäàíèÿ cmyk

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû ïîðó÷èë ïðîñëåäèòü, ÷òîáû ê ïåðâîìó ñåíòÿáðÿ âñå øêîëû ñòðàíû áûëè îòðåìîíòèðîâàíû. Îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî îí âîçëîæèë íà Ìèíîáðàçîâàíèÿ, ãëàâ îáëàñòíûõ è ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé, ñåëüñêèõ ñîâåòîâ. Ïî ñëîâàì ãëàâû ïðàâèòåëüñòâà Íèêîëàÿ Àçàðîâà, òåêóùèå ðåìîíòû ïðîèñõîäÿò â 16,5 òûñ. øêîë, êàïèòàëüíûé ïî÷òè â 4 òûñ. Êðîìå òîãî, ìåñòíûå âëàñòè ñîâìåñòíî ñ «Óêðàâòîäîðîì» äîëæíû îáåñïå÷èòü õîðîøèå äîðîãè ê ñåëüñêèì øêîëàì äî íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà. ○

ÆÄÅÌ ÑÍÈÆÅÍÈß

ÊÐÓÏÛ ÏÎÄÅØÅÂÅÞÒ Ïî óâåðåíèþ ýêñïåðòîâ, â ñåíòÿáðå íóæíî îæèäàòü ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè êðóï è îâîùåé. Îá ýòîì ïèøåò ãàçåòà «Ñåãîäíÿ». Òàê, íàïðèìåð, àíàëèòèêè îäíîé èç êîíñàëòèíãîâûõ êîìïàíèé ïðîãíîçèðóþò óìåíüøåíèå öåí íà ãðå÷êó äî óðîâíÿ ïðîøëîãîäíèõ. Êðîìå òîãî, ïî óáåæäåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, êàðòîôåëü è äðóãèå îâîùè â ñåíòÿáðå äîëæíû ïîäåøåâåòü ïðèìåðíî íà 20% , íî ýòî áóäåò òîëüêî íà ðûíêàõ è ïðè ïîêóïêå.  ìàãàçèíàõ æå öåíû óïàäóò íà 5-6%. ○

ÍÀÖÁÀÍÊ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

ÍÅÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÅÂÐÎ Íåäàâíî Íàöèîíàëüíûé áàíê Óêðàèíû ïðåäóïðåäèë ôèíàíñîâûå ó÷ðåæäåíèÿ ñòðàíû îá óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà ôàëüøèâûõ áàíêíîò äîñòîèíñòâîì 500 åâðî. ÍÁÓ ðåêîìåíäóåò óñèëèòü êîíòðîëü âàëþòû ñ ïîìîùüþ èíôðàêðàñíûõ è óëüòðàôèîëåòîâûõ äåòåêòîðîâ. Ïî èíôîðìàöèè Íàöáàíêà, ÷àùå âñåãî èç îáîðîòà èçûìàþòñÿ ôàëüøèâêè íîìèíàëîì 500 åâðî, âûïóùåííûå â 2002 ãîäó.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249)

ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ÉÍÀ ÍÀÐÀÄÀ

Òðåáà âñòèãíóòè äî ñâÿòà ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ

ÊÓϲÂÅËÜÍÀ ÑÏÐÎÌÎÆͲÑÒÜ

ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÉ ÁÓÌ Ïðîäàæ íîâèõ àâòîìîá³ë³â â Óêðà¿í³ ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ öüîãî ðîêó ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2010-ãî çá³ëüøèâñÿ íà òðåòèíó. Åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî òàêèé êóï³âåëüíèé àæ³îòàæ ïîâ’ÿçàíèé ³ç ÷óòêàìè ïðî ââåäåííÿ çíà÷íî á³ëüøîãî ìèòíîãî çáîðó íà ³ìïîðò ìàøèí. Ïðîòå, çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, òàêå ï³äâèùåííÿ ìàëîéìîâ³ðíå, îñê³ëüêè Óêðà¿íà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ òîðãîâî¿ îðãàí³çàö³¿.

ÍÎÂÈÍÈ ÎÔ²Ö²ÉÍÈÉ ÑÀÉÒ Öèìè äíÿìè ó Äîíåöüêó â³äáóëàñü ïðåçåíòàö³ÿ îô³ö³éíîãî ñàéòà ì³ñòà, ùî ïðèéìàòèìå ôóòáîëüíó ïåðø³ñòü ªâðîïè 2012 ðîêó. ³í ðîçðîáëÿâñÿ ìàéæå ð³ê êîìïàí³ºþïåðåìîæíèöåþ â³äïîâ³äíîãî òåíäåðà. «Ðîäçèíêà» ïîðòàëó - 3D-òóðè ïî íàéâèçíà÷í³øèõ ì³ñöÿõ Äîíåöüêà. «Ïîäîðîæóâàòè» íèìè ºâðîïåéñüê³ ãîñò³ ìîæóòü óæå ñüîãîäí³. Àäðåñà ñàéòà www.uefaeuro2012.donetsk.ua. ²íôîðìàö³ÿ íà íüîìó äîñòóïíà óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè. ○

ÊÈÒÀÉ - Ó Ë²ÄÅÐÀÕ Ñåêðåòàð³àò ÑÎÒ ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ â³äçíà÷àº, ùî ñâ³òîâèé òîâàðîîá³ã ó 2010 ðîö³ çð³ñ ìàéæå íà 15% ïîð³âíÿíî ³ç êðèçîâèì 2009-ì. Òàêå ï³äâèùåííÿ - ðåêîðäíå çà îñòàíí³ 60 ðîê³â. ˳äèðóº ñåðåä ñâ³òîâèõ åêñïîðòåð³â Êèòàé ³ç ïèòîìîþ âàãîþ 10% â³ä çàãàëüíî¿ öèôðè. Íàéàêòèâí³øå ïðîäàþòü òàêîæ ÑØÀ, ͳìå÷÷èíà (ïî 8%), ßïîí³ÿ (5%) òà ͳäåðëàíäè (3,8%). ○

держадміністрації, представники облради та інші. Звертаючись до присутніх, Геннадій Темник

визначив першочергові питання, пов'язані з виконанням розпорядження керівників області

щодо підготовки й проведення святкових заходів. Зокрема - урочистої церемонії підняття Дер-

Ðÿòiâíèêè çàâæäè ïîðó÷ ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ïîêàçîâ³ íàâ÷àííÿ ³ç öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ïðîéøëè â ñåë³ Ëþáèì³âêà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó. ÌÍÑ-íèêè ç îáëàñíîãî öåíòðó òà Çàïîð³ææÿ ãàñèëè ïîëóì’ÿ, ðåìîíòóâàëè ãàçîïðîâ³ä ³ ðÿòóâàëè ëþäåé Провів навчання виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації Геннадій Темник. Він зазначив, що подібні заходи фор-

ѲÒÎÂÀ ÒÎÐòÂËß

У нараді взяли участь заступники губернатора, керівники структурних підрозділів обл-

«ÁÎÉÎÂÀ» ÒÐÈÂÎÃÀ

ªÂÐÎ-2012

 îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãóáåðíàòîðà Ãåííàä³ÿ Òåìíèêà â³äáóëàñü íàðàäà ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ Äåðæàâíîãî ïðàïîðà Óêðà¿íè ³ 20-é ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ äåðæàâè

жавного прапора та святкового концерту в Льодовому палаці спорткомплексу «Метеор». Відзначивши досягнення, Геннадій Темник звернув увагу на певні організаційні недоліки. Він підкреслив, що мета наради - зосередження уваги відповідальних осіб на чіткому виконанні всіх підготовчих заходів. До свята - лише два тижні, тож неприпустимо залишати «тягар» роботи на передостанні дні.

мують системну співпрацю між усіма службами, які задіяні в ліквідації надзвичайних ситуацій. Від злагодженості та оперативності дій рятувальників, у першу чергу, залежить життя людей. За легендою, лінійну частину газопроводу, що проходить через Дніпро на ділянці між Любимівкою та Старими Кайдаками, пошкодили землерийною технікою. Робітники травмувалися і не змогли самостійно покинути транспортні засоби. А довкола

ØÂÈÄʲ ÒÅÌÏÈ

ßÏÎÍ²ß Â²ÄÐÎÄÆÓªÒÜÑß Óðÿä êðà¿íè îãîëîñèâ, ùî â³äíîâëåííÿ åêîíîì³êè â³äáóâàºòüñÿ øâèäøå, í³æ î÷³êóâàëîñÿ. Ïîïðè çíà÷í³ çáèòêè ï³ñëÿ öóíàì³ òà àâà𳿠íà ÀÅÑ «Ôóêóñ³ìà-1», ßïîí³ÿ - â ñïèñêó ë³äåð³â ñâ³òîâîãî åêñïîðòó. Îäíàê óðÿä â³äçíà÷àº, ùî ³ñíóº çàãðîçà çíèæåííÿ ïîêàçíèê³â ÷åðåç íåñòàá³ëüí³ñòü ºíè òà êðèçîâ³ ÿâèùà â ³íøèõ êðà¿íàõ.

від витоку газу уже все було охоплено вогнем. Тож для рятувальників ситуація була дійсно надзвичайною. Проте вони встигли загасити полум’я, витягти людей із транспорту і надати їм першочергову допомогу. Інша ситуація імітувала аварію на підводній частині газопроводу, внаслідок чого відрізок труби сплив на поверхню, газ витік і спалахнув на воді. Неподалік був човен з рибалками, що перекинувся від вибуху. Тут до рятувальників долучили водо-

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÏÐÎÉØËÈ ÓÑϲØÍÎ лазів. Унаслідок тривалих робіт їм вдалося не тільки зупинити витік, але й відновити транзит газу трубою. Начальник головного управління МНС в області Віктор Бутківський відзначив, що навчання пройшли успішно і подякував обласній владі за всебічну підтримку рятувальних служб.

ÑÂ²É ÊÓÒÎÊ

Äåðæàâà äîïîìàãຠç æèòëîì ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Æèòëî ïîòð³áíå íå ëèøå ìîëîäèì, àëå é áóäü-ÿêèì ñ³ì’ÿì ³ ñüîãîäí³. ßêùî äîõ³ä äîçâîëÿº, òî ìîæíà êóïèòè êâàðòèðó. Äåðæàâà ó öüîìó äîïîìîæå

У житловому комплексі на вулиці Інженерна, 7-а, що в Дніпропетровську, є квартири, купити які допомагає Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Ця державна установа може запропонувати п’ять програм для всіх категорій грома-

дян, які стоять у черзі на житло і мають достатньо коштів. Адже, незважаючи на державну допомогу, яка за наявності трьох дітей може сягати 50% від вартості квартири, мова йде про значні суми. «На об’єкті лишилось 9 вільних квартир, які незабаром з

державною допомогою отримають громадяни. Є лише кілька формальностей, які незабаром ми вирішимо, і через кілька місяців заселимо людей», - говорить директор Дніпропетровського регіонального управ- житловому будівління фонду сприян- ництву Анатолій ня молодіжному Шендрик.

ÊÎÌÏÅÍÑÓÞÒÜ ÄÎ 50% ÂÀÐÒÎÑÒ² ÆÈÒËÀ


р3

СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ² Ö²ÊÀÂÎ

Ñåðã³é Òèì÷åíêî: «Ñïåêóëÿö³é íà ðèíêó çåìë³ íå áóäå» ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó ÏÅÐØÈÉ Ð²Ê Ö²ÍÀ 1 ÃÀ - 500800 ÄÎËÀвÂ

УКРАЇНА - НЕ АРГЕНТИНА - Сергію Михайловичу, парламент прийняв Закон «Про Державний земельний кадастр», Президент його підписав. Наскільки цей документ важливий для країни та для людей? - Громадяни України повинні зрозуміти, що реформа робиться для них. І цей Закон створено так, щоб поява ринку землі найвигіднішою стала для громадян і для країни. - Хто, згідно із законопроектом «Про ринок земель», зможе володіти землею сільгосподарського призначення? - Тільки громадяни України, фермерські господарства та держава. Іноземці не зможуть бути власниками української землі. Ми знайомі з сумним досвідом Аргентини і не хочемо повторення його в Україні. - А що сталося в Аргентині? - Після того, як у цій країні запровадили вільний ринок

землі, транснаціональні корпорації її скупили. Тобто, сьогодні де-юре Аргентина є, але де-факто вся земля належить цим компаніям. Наш бізнес не зможе поки що на рівних конкурувати з закордонними компаніями, і якщо ринок буде повністю відкритий, це небезпечно для нас. - Чи не вийде так, що олігархи скуплять усю землю? - Цей міф я хочу розвінчати. Законом запроваджується кількісне обмеження на володіння землею не більш як 2100 га в одних руках. - Але ж є тіньові схеми з підставни-

Ãóáåðíàòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Îëåêñàíäð ³ëêóë ïîñòàâèâ ÷³òêå çàâäàííÿ - ä³éòè äî êîæíîãî âëàñíèêà çåìåëüíîãî ïàþ. Åêñïåðòè ïî¿äóòü ó ðàéîíè òà ñåëà, ùîá çóñòð³òèñÿ ç ëþäüìè ³ íàäàòè ¿ì êîíñóëüòàö³¿ é â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ ùîäî çåìåëüíî¿ ðåôîðìè.

Çà ðîçïîðÿäæåííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â ðåã³îí³ ñòâîðåíî îáëàñíèé øòàá ç ðîç’ÿñíåííÿ ö³ëåé ïðîâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ðåôîðìè, çîêðåìà ïîëîæåíü çàêîíîïðîåêòó «Ïðî ðèíîê çåìåëü». ми особами... Чи цей момент передбачили? - Безперечно, кожен громадянин, який купуватиме землю і чия сума угоди виявиться більшою за 150 тисяч гривень, повинен буде пред'явити податкову декларацію на підтвердження законності походження грошей. Окрім цього, покупці проходитимуть антимонопольну перевірку на родинні зв’язки з групами зацікавлених осіб.

МИТО ДОПОМОЖЕ - А як побороти спекулянтів, які, напевно, з’являться тільки-но земля стане товаром?

- Спекуляцій на ринку землі не буде з простої причини - це стане невигідно. Якщо людина купила ділянку і в перший же рік хоче її продати, то доведеться сплатити державне мито, яке складатиме аж 100% від нормативно-оціночної вартості цієї землі. На другий рік мито зменшиться до 90% і так далі, поки не дійде до мінімальної цифри - 10%. Землю можна буде вигідно продавати лише на 6-7-й рік власності. Цим самим ми унеможливлюємо спекуляції і стимулюємо людей працювати на землі. - Які перспективи ринку землі в Україні?

- Дуже позитивні. Кожен власник паю, кожен власник земельної ділянки повинен зрозуміти, що земля буде дедалі дорожчати, тому нерозумно її продавати. Наприклад, вартість 1 га сільгоспземлі у Нідерландах чи Франції доходить до 10 тисяч євро, у Польщі чи Угорщині 1 гектар обійдеться 3 тисячі євро. Проте в Україні в перший рік після зняття мораторію вартість гектара в середньому буде не вищою за 500800 доларів. Хоч якість нашої землі вища, ніж у сусідів. Тому перспективи є. - Чи співпрацює Державне агентство земельних ресурсів з місцевими органами влади у питанні запровадження ринку землі? - Безперечно. Разом з Дніпропетровською облдержадміністрацією ми в повному взаєморозумінні поступово досягаємо поставлених цілей. Дніпропетровщина дуже важливий регіон для країни і один з лідерів, тому приємно бачити готовність і дієвість. В області регулярно проводяться семінари, ведеться роз’яснювальна робота.

ßê â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ Ñì³òòÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòàíå ìåíøå. Ó ðåã³îí³ ïî÷àëè ðåàë³çîâóâàòè îäèí ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â éîãî ðîçâèòêó, ñïðÿìîâàíèé íà ïîêðàùåííÿ åêîëî åêîëî-ã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ Щороку в області утворюється близько 4 мільйонів кубометрів побутових відходів. Їх, за старою схемою, утилізують на звалищах. Тож губернатор

ÍÎÂÈÍÈ Â²ÒÀÍÍß

Ó ÁÓIJÂÅËÜÍÈʲ - ÑÂßÒÎ Áóä³âåëüíèê³â òà âåòåðàí³â ãàëóç³ îáëàñò³ ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà â³òàþòü ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä. «Ñüîãîäí³ áóä³âíèöòâî âèçíà÷åíî ÿê îäíó ç ïð³îðèòåòíèõ ãàëóçåé ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ç ³í³ö³àòèâè îáëàñíî¿ âëàäè òà çà ï³äòðèìêè Ïðåçèäåíòà ³êòîðà ßíóêîâè÷à ïî÷àòî ìàñøòàáí³ ïðîåêòè ç ìîäåðí³çàö³¿ òà ðîçáóäîâè ³íôðàñòðóêòóðè ðåã³îíó. Ó ðåàë³çàö³¿ öèõ ïðîåêò³â íà áóä³âåëüíèê³â ïîêëàäàþòü âåëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, - éäåòüñÿ ó â³òàíí³. - Áàæàºìî âñ³ì áóä³âåëüíèêàì îáëàñò³, ¿õí³ì ð³äíèì ³ áëèçüêèì çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà íîâèõ óñï³õ³â!» ○

IJÉÎÂÀ ÑϲÂÏÐÀÖß

ÏÅÐŲÐßÞÒÜ ² ÄβÐßÞÒÜ Ó ðàìêàõ Óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ òà Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäîì ïðîòÿãîì 1 ï³âð³÷÷ÿ ôàõ³âö³ ïðîâåëè ñï³ëüí³ ïåðåâ³ðêè. Âîíè çâåðòàëè óâàãó íà äîòðèìàííÿ âèìîã ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè òà îõîðîíó ïðàö³ íà 9 âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâàõ îáëàñò³. Çà ðåçóëüòàòàìè ïîë³ïøåíî óìîâè ïðàö³ íà ðÿä³ ï³äïðèºìñòâ ðåã³îíó, ïðèäáàíî é âñòàíîâëåíî ñèñòåìè î÷èùåííÿ é ô³ëüòðàö³¿ ïèòíî¿ âîäè. ○

ÄÎÑÒÓÏÍÎ É Â²ÄÂÅÐÒÎ

ÃÐÎØI ÍÀ ÅÊÎËÎÃ²Þ Äî 2015 ðîêó ïëàíóþòü íà òðåòèíó çìåíøèòè îáñÿã â³äõîä³â ïî îáëàñò³. Âæå öüîãî ðîêó íà âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì âèä³ëèëè áëèçüêî 980 ìëí. ãðí. Ïðî öå â åô³ð³ ïðîãðàìè «Âëàäà: äîñòóïíî ³ â³äâåðòî» ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â îáëàñò³ Îëåêñàíäð Îêñàìèòíèé. Òàêîæ â³í ðîçïîâ³â ïðî ìîí³òîðèíã íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà îáëàñò³ ³ ñòâîðåííÿ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèõ çîí. ○

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄÎ ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

20 ÒÈÑß× - ÇÀ òÌÍ

«Â²ÉÍÀ» Ñ̲ÒÒÞ

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Олександр Вілкул доручив розробити нову, ефективнішу методику. Її основою стане досвід європейських країн, де захороняють тільки 1% сміття. Все інше використовують як вторинну сировину або джерело енергії. Заступник голови облдержадміністрації Геннадій Темник провів нараду з відбору стратегічного партнера регіону в сфері поводження із твердими побутовими відходами. Із

шести компаній, що представили свої пропозиції з утилізації сміття, протягом тижня експертна комісія обере одну, чия схема виявиться найкращою. У планах обласної влади також будівництво трьох заводів із сортування та утилізації твердих побутових відходів. Комплекс «Лівобережний» обслуговуватиме лівобережну частину Дніпропетровська та Новомосковськ. Для правого берега обласного центру та

Ó ÏËÀÍÀÕ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÒÐÜÎÕ ÇÀÂÎIJ Дніпродзержинська збудують комплекс «Правобережний». Для Кривого Рогу - сміттєспалювальний завод. За словами Геннадія Темника, теплова енергія від спалення відходів частково забезпечуватиме систему теплопостачання міста.

Äî ê³íöÿ ðîêó îáëàñòü îòðèìຠâëàñíèé ã³ìí. ²ç 22 ñåðïíÿ äî 30 ëèñòîïàäà â³äáóäåòüñÿ êîíêóðñ, îðãàí³çîâàíèé óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè ³ òóðèçìó ÎÄÀ. Âçÿòè ó÷àñòü ó íüîìó çìîæå êîæåí æèòåëü îáëàñò³. Îáèäâà àâòîðè - ³ êîìïîçèòîð ã³ìíó, ³ àâòîð ñë³â îòðèìàþòü âèíàãîðîäó - ïî 10 òèñ. ãðí. Àëå ãîëîâíå - ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ñåñ³ºþ îáëðàäè ã³ìí-ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ñòàíå îô³ö³éíèì ñèìâîëîì Äí³ïðîïåòðîâùèíè.


р4

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì! Ïðîôåñ³ÿ âåòåðèíàðíîãî ïðàö³âíèêà - îäíà ç íàéñòàð³øèõ ³ íàéãóìàíí³øèõ. Ñâîºþ ùîäåííîþ ïðàöåþ ïðàö³âíèêè âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè çàáåçïå÷óþòü îõîðîíó çäîðîâ'ÿ òâàðèí ³ ñòîÿòü íà âàðò³ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè, çàõèùàþ÷è â³ä íåáåçïå÷íèõ õâîðîá, êîíòðîëþþ÷è ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿ òâàðèííèöüêîãî ïîõîäæåííÿ, ïðàâèëà ¿¿ ïåðåðîáêè ³ çáåð³ãàííÿ. Äÿêóºìî âñ³ì ïðàö³âíèêàì ãàëóç³ çà òå, ùî çàëèøàºòåñü â³ðíèìè îáðàíîìó øëÿõó, ñâîºìó îáîâ'ÿçêó, çà íàä³éí³ñòü ³ ñàìîâ³ääàí³ñòü ó ðîáîò³ . ³òàþ÷è ç³ ñâÿòîì, áàæàºìî âàì ãàðíîãî òâîð÷îãî íàñòðîþ, íàñíàãè íà äîáð³ ñïðàâè, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåð㳿, äîáðî¿ ³ ùåäðî¿ äîë³, çëàãîäè â ñ³ì'ÿõ òà êîëåêòèâàõ ³ íîâèõ ïðîôåñ³éíèõ çäîáóòê³â! Ç ïîâàãîþ Ãàëèíà Ñìèðíà, ãîëîâà îáëàñíî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³âíèê³â àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÂÈÏÅÐÅÄÆÀÞÒÜ ÒÅÌÏÈ

Çàïëàíîâàí³ çàõîäè ïî ï³äãîòîâö³ äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó â Êðèâîìó Ðîç³ âèêîíàí³ íà 93%, ùî íà 7% á³ëüøå â³ä ïîïåðåäíüî âñòàíîâëåíîãî ãðàô³êà. Íå â³äñòàþòü ïî òåìïàõ æèòëîâèé ôîíä, îá’ºêòè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, òåïëîâîäîïîñòà÷àííÿ, åëåêòðîòðàíñïîðòó, äîðîæíüîìîñòîâîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà. ßêùî ñïðàâè é äàë³ òàê ï³äóòü, òî âæå äî âåðåñíÿ Êðèâèé гã áóäå ãîòîâèé çóñòð³òè çèìó. ○

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249)

Ó «Ç³ðíèöþ» ç³ãðàþòü óñ³

ØÀÍÎÂͲ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍί ÌÅÄÈÖÈÍÈ!

ÏÀÒвÎÒÈ×Ͳ ² ÑÏÎÐÒÈÂͲ

²ÒÀÍÍß

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ѲÄÎ̲ ÇÀ˲ÇÍÈ×ÍÈÊÈ Á³ëüøå 20 âèïóñêíèê³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèòÿ÷î¿ çàë³çíèö³ öüîãîð³÷ ñòàëè ñòóäåíòàìè áþäæåòíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òåõí³êóìó çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó. Çà 75 ðîê³â ³ñíóâàííÿ Ìàëî¿ Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ ìàã³ñòðàë³ òóò íàâ÷àëèñü ïîíàä 50 òèñÿ÷ ä³òåé, 30% ç ÿêèõ ñòàëè çàë³çíè÷íèêàìè.

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîéäå äîáðå â³äîìà øêîëÿðàì Ðàäÿíñüêîãî Ñ îþçó â³éñüêîâî-ñïîðòèâíà ïàòð³îòè÷íà ãðà «Ç³ðíèöÿ»

16-17 серпня в селищі Черкаське, на базі 6-го гвардійського армійського корпусу, відбудеться другий обласний етап цієї гри. У ній візьмуть участь 228 дітей віком від 13 до 14 років та 159 дорослих - військовослужбовці та учні ліцею з посиленою військовою

підготовкою. Вони змагатимуться у конкурсах стройових прийомів та стройової пісні, покажуть своє вміння у метанні гранати. Свято не обійдеться й без традиційного піонерського вогнища з приготуванням смачної печеної картоплі. Під час наради щодо проведення «Зірниці» заступник голови облдержадміністрації Іван Ступак зазначив: «Першочергове завдання гри - формування у молоді військово-патріотичного духу, пропаганда здорового способу життя». За його

ÄÎÐÎÑ˲ É Ä²ÒÈ ÇÌÀÃÀÒÈÌÓÒÜÑß Ó ÊÎÍÊÓÐÑÀÕ словами, під час проведення 16 серпня в Києві виставки «Барвиста Україна» на екрані центрального стенда Дніпропетровщини запланована пряма трансляція другого обласного етапу всеукраїнської регіональної гри «Зірниця».

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Çàëîæíèê ñîáñòâåííîé óíèêàëüíîñòè ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Óíèêàëüíîñòü ïðîäóêöèè, êîòîðóþ âûïóñêàåò ÎÀÎ «Çàâîä «Äíåïðîïðåññ», ñûãðàëà ñ ïðåäïðèÿòèåì çëóþ øóòêó. Ïîñëå êðèçèñà çàêàç÷èêè íà÷àëè ëèáî ìàññîâî îòêàçûâàòüñÿ îò óæå ïðîèçâåäåííûõ èçäåëèé, ëèáî çàìîðàæèâàòü êîíòðàêòû.  ðåçóëüòàòå çàâîä ïðåññîâ íàêîïèë êðèòè÷åñêóþ ìàññó äîëãîâ è ñåé÷àñ ïåðåõîäèò â ïðîöåäóðó ëèêâèäàöèè. Î òîì, ÷òî ïðèâåëî ê ñåãîäíÿøíåé ñèòóàöèè íà ÎÀÎ «Çàâîä «Äíåïðîïðåññ», «Âiñòÿì» ðàññêàçàë àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé - ðàñïîðÿäèòåëü èìóùåñòâà ïðåäïðèÿòèÿ Èãîðü Äèêèé - Игорь Анатольевич, Вы работали арбитражным управляющим ОАО «Завод «Днепропресс» с 2009 года. Что, по-вашему, помешало предприятию вернуть позиции на рынке, которые ОАО «Завод «Днепропресс» занимал в отрасли во времена Союза? Пытались ли акционеры предприятия исправить ситуацию? - Я исполнял обязанности распорядителя имущества ОАО «Завод «Днепропресс» с февраля 2009 г. по июль 2011 г. И одной из моих обязанностей был анализ финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности ОАО «Завод «Днепропресс», а также его положения на товарных рынках. Без преувеличения, «Днепропресс» был одним из уникальных предприятий бывшего СССР. Но, на мой взгляд, именно уникальность продукции, производимой ОАО «Завод «Днепропресс», и сыграла с ним злую шутку. Проблема № 1 - узкая специализация. В 90-е годы Украина потеряла связи с Россией и республиками Средней Азии, которые раньше были основными потребителями продукции ОАО «Завод «Днепропресс». Спустя десятилетие завод начал восстанавливать эти связи. При поддержке акционеров он выиграл несколько тендеров на модернизацию прессов в России и Индии, пытался наладить выпуск продукции для нефтегазо-

вой отрасли и металлургии в кооперации с немецким концерном Bosch Rexroth, поставлял прессы для Ирана в рамках авиапроекта IRAN-140 и т.д. Но этого оказалось недостаточно. Устаревшие технологии и оборудование не позволили вернуть прежние позиции предприятию, да и экономика этих заказов по факту оставляла желать лучшего. Ситуацию усугубил финансовый кризис, когда во втором полугодии 2008 г. заказчики не только начали требовать отложить выполнение контрактов на несколько лет вперед, но и отказывались платить за уже изготовленную продукцию. - Насколько глубока финансовая пропасть, в которой оказался ОАО «Завод «Днепропресс»? - На предприятии накопилось огромное количество нереализованной продукции, размер потенциаль-

ных затрат от обесценивания которой в 2011 г. составляет более 70 млн. грн. Но реализовать ее не представляется возможным, опять же из-за единичности и уникальности. Если же говорить в целом, то к концу 2010 г. непокрытый убыток предприятия возрос до 230,8 млн. грн., а текущие обязательства составили 401,8 млн. грн. - Если предприятие хронически убыточное, за счет чего выплачивалась зарплата? - Чтобы снизить социальную напряженность в последние годы, почти вся зарплата выплачивалась за счет привлеченных средств - беспроцентной финансовой помощи акционеров предприятия, банковских кредитов. Так, размер финансовой помощи акционеров с начала 2009 г. составил 26 млн. грн. При этом среднемесячные затраты на оплату тру-

да с отчислениями за указанный период составляли около 2,5 млн. гривен. Предприятие из-за убыточности производства постоянно накапливало долги. Но дальше так продолжаться не может. Даже при условии остановки производства у предприятия есть постоянные затраты, такие как земельный налог, коммунальные платежи, платежи за энергоносители, социальные обязательства, которые оно в любом случае обязано выплачивать. Поэтому долговая яма - в первую очередь не на пользу не только самому ОАО «Завод «Днепропресс», но и всем его кредиторам. Ликвидация предприятия как юридического лица - это та крайняя, но, увы, единственно правильная и целесообразная мера, которая позволит разрешить создавшуюся ситуацию, как бы неприятно эти слова не звучали.


р1

ЗІ СВЯТОМ! 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Ó Êðèâîìó Ðîç³ â³äáóëîñÿ ñïðàâæíº ñâÿòî - ëóíàëà ìóçèêà, çë³òàëè â íåáî ïîâ³òðÿí³ êóëüêè. Òàê â³äêðèâàëè ñó÷àñíèé ñïîðòêîìïëåêñ ó Òåðí³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Ñòð³÷êè ïåðåð³çàëè Îëåêñàíäð ³ëêóë - ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà Àíäð³é Øïèëüêà - ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ϳâí³÷íîãî ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíîãî êîìá³íàòó, ÿêèé ³ âèä³ëèâ íà ðåêîíñòðóêö³þ îá'ºêòà ïîíàä 3 ì³ëüéîíè ãðèâåíü ГОЛУБІ ДОРІЖКИ Спортивний комплекс складається з двох басейнів - 50-метровго для дорослих і 6-метрового для дітей, а також спортивної зони та зони відпочинку. Плавальний басейн - єдиний у Дніпропетровській області, який повністю відповідає олімпійським стандартам. Він оснащений спеціальним високотехнологічним покрит-

²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯ Ó ÑÎÖ²ÀËÜͲ ÏÐÎÅÊÒÈ

«Ìåò³íâåñò» ïðàöþº äëÿ ëþäåé Північного ГЗК - і підростаюче покоління. Комбінат постійно допомагає з підготовкою шкіл до навчального року, будує дитячі майданчики. Зараз для дітей працівників ідуть роботи з оновлення трьох корпусів оздоровчого табору «Приморський». Наступного року планують повністю реконструювати табір. Нещодавно закінчились будівельні роботи з відновлення малої зали і площі Палацу культури. Тут займаються і виступають понад тисяча учасників художньої самодіяльності, половина діти. Дитячі колективи палацу знають і люблять не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Вони давно удостоєні звань народного та зразкового.

Під час обідньої перерви робітники можуть поїсти у світлих, чистих їдальнях європейського рівня, а також відпочити у спеціальних кімнатах, прийняти душ. Для культурного розвитку працівників у кожному цеху діють власні мінімузеї та актові зали.

ÍÎÂÈÍÈ

Північного ГЗК немало планів. На черзі - упорядкування скверу біля Вічного вогню на площі Петлякова та інші заходи із покращення різних місць культури та відпочинку.

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÄÈÂÈÍÀ: ʲÒÊÎÂÈÉ ÃÎÄÈÍÍÈÊ

ОБЛАГОРОДЖЕННЯ МІСТА

Як казав Маленький Принц із казки Сент-Екзюпері, потрібно, щоб своя планета була в порядку. Керівництво Північного гірничозбагачувального комбінату розуміє свою відповідальність перед мешканцями Кривого Рогу за вигляд міста. Минулого року на площі 30-річчя Перемоги встановили пам'ятний знак на честь ОРГАНІЗОВАНЕ 66-ї річниці визволення УкДОЗВІЛЛЯ раїни від німецької окупації. ПРАЦІВНИКІВ Цьогоріч виконано благоОхорона здоров'я меш- устрій фонтана на площі Раканців міста - пріоритетний дянській. Крім уже зробленого, у напрямок соціальної діяль-

Генеральний директор комбінату Андрій Шпилька зазначає: «Реалізація соціальної політики «Метінвесту» - один із найважливіших напрямків діяльності Північного ГЗК. Ми розглядаємо соціальні інвестиції як реальний внесок підприємства у підвищення якості життя наших працівників та мешканців міста».

ÁÀÑÅÉÍ ÍÅ ÌÀª ÀÍÀËÎò ÍÀ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈͲ

23 ñåðïíÿ, äî Äíÿ äåðæàâíîãî ïðàïîðà, ó ïàðêó Ãåðî¿â óðî÷èñòî â³äêðèþòü ïåðëèíó ì³ñòà - Êâ³òêîâèé ãîäèííèê, àíàëîã³â ÿêîìó íåìà íå ëèøå â Óêðà¿í³, àëå é â óñüîìó ñâ³ò³. ijàìåòð öèôåðáëàòà - 22 ìåòðè, äîâæèíà õâèëèííî¿ ñòð³ëêè - 13 ìåòð³â. Óñÿ ïëîùà öèôåðáëàòà ìàéîð³òèìå êâ³òàìè òà ãàçîííîþ òðàâîþ. Õîëîäíî¿ ïîðè ðîêó ìåõàí³çì çàáåçïå÷àòü ï³ä³ãð³âîì, à â òåìíèé ÷àñ ãîäèííèê ï³äñâ³÷óâàòèìóòü. Îá³öÿþòü ïîäáàòè ïðî çâóêîâèé ñóïðîâ³ä äèâî-òåõí³êè. ○

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÐÎ×ÓÕÀÍÊÀ ÁÎÐÆÍÈÊÀÌ Íà ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çàáîðãîâàíîñò³ ïî çàðîá³òí³é ïëàò³ çàïðîñèëè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâáîðæíèê³â ðàéîíó. Ñåðåä íèõ - åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà, äëÿ ÿêèõ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ - ïèòàííÿ ÷àñó, ³íø³ ïåðåáóâàþòü íà ñòà䳿 áàíêðóòñòâà. Êîì³ñ³ÿ äåòàëüíî ðîçãëÿíóëà ñèòóàö³þ ïî êîæíîìó ï³äïðèºìñòâó, ç’ÿñóâàëà ¿¿ ïðè÷èíè. Êåð³âíèê êîæíî¿ óñòàíîâè îòðèìàâ çàâäàííÿ â êîíêðåòí³ ñòðîêè âèð³øèòè ïðîáëåìó. ○

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÉ ÎÁË²Ê тям, що підтримуватиме необхідний температурний режим. Спортивна зона басейну - це комплекс сучасних тренажерів, спортивний майданчик і душові кабіни. Зона для відпочинку обладнана шезлонгами й парасольками та оформлена в стилі приморського пляжу. Комплекс призначений для сімейного відпочинку мешканців Кривого Рогу, працівників Північного ГЗК. Також тут можна буде проводити професійні турніри з водних видів спорту. Для плавців створено найкращі умови. Вода настільки чиста, що доріжки без перебільшення можна назвати голубими. На таких - тільки перемагати.

ТУРБОТА ПРО ДІТЕЙ Під пильною увагою

ÐÅÀ˲ÇÀÖ²ß ÑÎÖÏÎ˲ÒÈÊÈ - ÂÀÆËÈÂÈÉ ÍÀÏÐßÌÎÊ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

ності ГЗК. Комбінат регулярно виділяє кошти для ремонтів лікарень. Адміністративно-побутові приміщення у цехах також підтримують гарне самопочуття працівників підприємства. Їдальні європейського рівня, світлі, чисті.

Âèêîíêîì ì³ñüêî¿ ðàäè ïî÷àâ ðîáîòó ùîäî ³íâåíòàðèçàö³¿ êâàðòèðíèõ ñïðàâ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó. Äëÿ öüîãî ãðîìàäÿíàì ïîòð³áíî ïîíîâèòè äîâ³äêè ïî êâàðòèðíèõ ñïðàâàõ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ - â óïðàâë³íí³ ÆÊà ì³ñüêî¿ ðàäè àáî çà òåëåôîíîì 4-90-21. ○

Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÎÂÎѲËËß Ï²ÑËß ÐÅÌÎÍÒÓ Áóä³âëÿ, â ÿê³é çíàõîäèòüñÿ óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, äàâíî ïîòðåáóâàëà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Ñüîãîäí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè íàáëèæàþòüñÿ äî çàâåðøåííÿ, íåçàáàðîì çàêëàä óðî÷èñòî â³äêðèº ñâî¿ äâåð³. Òóò ñòâîðåíî óìîâè äëÿ êîìôîðòíî¿ ïðàö³ ñï³âðîá³òíèê³â òà äëÿ â³äâ³äóâà÷³â.


6 ЗІ СВЯТОМ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249)

14 ÀÂÃÓÑÒÀ - ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß

Äëÿ Äíåïðîïåòðîâùèíû - äîñòóïíîå æèëüå ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Óêðàèíå ðåàëèçóåòñÿ ðÿä ïðîãðàìì ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí æèëüåì: ãîñóäàðñòâåííàÿ öåëåâàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðîãðàììà ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãî æèëüÿ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà îáåñïå÷åíèÿ ìîëîäåæè æèëüåì, ïðîãðàììà ëüãîòíîãî äîëãîñðî÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ñåëüñêèõ çàñòðîéùèêîâ. Ïðåèìóùåñòâîì ïðîãðàììû «Äîñòóïíîå æèëüå» ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî èç âñåõ âûøåíàçâàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, ñïîñîáñòâóþùèõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé ïîëèòèêè, îíà íàèáîëåå êîìïëåêñíàÿ è ïåðñïåêòèâíàÿ ïåðñïåêòèâíàÿ,, è âîñïîëüçîâàòüñÿ åþ ñìîãóò è ìîëîäåæü, è ìîëîäûå ñåìüè äî 35 ëåò, è ðàáîòíèêè áþäæåòíîé ñôåðû. Î ïåðñïåêòèâàõ ïðîãðàììû â Äíåïðîïåòðîâñêîì ðåãèîíå «Â «Â³³ñòÿì» ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ×ÀÎ «Ñòðîéèíäóñòðèÿ», äåïóòàò Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëñîâåòà Âèêòîð Øèíêåâè÷ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА - Как возникла идея строить доступное жилье? - Дело в том, что помимо основной работы - руководителя промышленного предприятия, я занимался общественной деятельностью, трижды избирался депутатом Днепропетровского районного совета, в период с 2005 по 2008 гг. возглавлял Днепропетровскую райгосадминистрацию и по роду своей деятельности постоянно общался с жителями населенных пунктов района, знал их насущные проблемы и понимал, что многие семьи испытывают квартирный го-

лод. Утолить его не удавалось ни в эпоху 50-60-х годов, когда быстро и много застраивали 5-этажными «хрущевками», ни в 70-80-х, когда ударными темпами возводились 9-16-этажные дома, ни в сегодняшние годы строительства коммерческого жилья. Как только был подписан Указ Президента № 1077/2077 от 08.11.2007 о строительстве доступного жилья, я заинтересовался этим проектом. На сегодняшний день его реализация для меня дело чести, потому что это был один из пунктов моей предвыборной программы. Избиратели мне поверили, доверили право представлять их интересы в Днепропетровском областном совете, следовательно, нужно воплощать в жизнь предвыборные обещания. - Виктор Геннадиевич, расскажите, что такое доступное жилье и кто может воспользоваться данной программой? - Доступное жилье - это жилые дома (комплексы), квартиры, которые строятся при поддержке государства. Право на доступное жилье имеют те граждане, которые зарегистрированы в государственной очереди на получение жилья или улучшение жилищных условий в местных органах исполнительной власти по месту жительства и чей среднемесячный совокупный доход из расчета на 1 человека не превышает четырехкратного размера среднемесячной заработной платы в регионе (среднемесячная заработная плата по Днепропетровскому региону в июле месяце была 2808 грн). Между тем сегодня в Днепропетровске в квартирной очереди стоят 37 тыс. семей. Реальное же количество нуждающихся в жилье гораздо больше, чем состоит на учете. - Легко ли быть первооткрывателем в реализации этого проекта? - Не буду скрывать тот факт, что были определенные трудности в период 2008-2009 гг. при отве-

ÁÓÄÅÌ ÀÊÒÈÂÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÓ ÑÅËÀ дении земельного участка под строительство доступного жилья в с.Партизанское Днепропетровского района, но с приходом гу-

бернатора А.Ю.Вилкула, при его поддержке и понимании важности реализации данной жилищной программы, бюрократические преграды были прекращены. Со стороны председателя Днепропетровского областного совета Удода Е.Г. я нахожу понимание важности данного проекта, содействие в выделении денег из областного бюджета развития. В частности, выделены средства под строительство артезианской скважины и сетей водообеспечения питьевой водой с.Партизанское. Я считаю, что благодаря взаимопониманию, существующему сегодня между исполнительной и законодательной ветвя-

ми власти на региональном уровне, целеустремленности и ответственности их руководителей, их слаженной работе решаются многие жизненно необходимые, социально-экономические вопросы.

ГОТОВИМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - Как обстоят дела с реализацией государственной программы «Доступное жилье» сегодня? - На сегодняшний день в области создано инвестагентство. В кластере «строительство» начат проект по строительству доступного жилья на ж/м «Левобережный» в Днепропетровске. Проведен тендер и уже проводится проектирование, выбор технологий строительства. Закреплен Минрегионстроем оператор выполнения программы «Доступное жилье» - Государственный Фонд содействия молодежному жилищному строительству, имеющий многолетний опыт в кредитовании населения и развитую сеть управлений в регионах. В частности, 22 августа запланирована сдача жилого дома в п.Опытный Днепропетровского района, построенного при поддержке Фонда.

Вторым этапом реализации программы «Доступное жилье» является строительство микрорайона в с.Партизанское Днепропетровского района. В данный момент проводится ряд мероприятий по отсыпке дороги и подготовке земель-

ного участка к закладке первого камня, что позволит начать строительство домов уже в этом году. Хочу заметить, что строительство доступного жилья это не только мощный стимул формирования в Украине среднего класса, это еще и сбалансированный производственный заказ для многих предприятий различных отраслей промышленности. Таким образом, мы сможем загрузить участников строительного рынка заказами выпускать необходимую строительную продукцию (кирпич,

железобетонные конструкции, окна, двери, сантехника и т.д.), следовательно, не будет простаивать производство, работники будут полностью заняты, обеспечены работой, а бюджет станет пополняться налогами. Параллельно со строительством жилых домов мы будем активно возрождать и развивать всю социальную инфраструктуру села, необходимую для полноценной жизни его обитателей. Мы будем создавать все условия для привлечения молодых специалистов в сельскую местность, ведь село живет тогда, когда здесь есть врачи, учителя. - Виктор Геннадиевич, что бы Вы хотели пожелать строителям в канун профессионального праздника? - В преддверии профессионального праздника Дня строителя, который отмечают все, кто так или иначе имеет непосредственное отношение к строительству строители, архитекторы, проектировщики, работники промышленности строительных материалов, хочу пожелать всем - успехов, вдохновения, успешной реализации творческих инициатив. Надеюсь, что нарушенные кризисом положительные тенденции в развитии строительной отрасли будут восстановлены и снова наступит время строительного бума.

À ÊÀÊ Ó ÍÈÕ? Ïîäîáíàÿ æèëèùíàÿ ïðîãðàììà ñóùåñòâóåò â Âåëèêîáðèòàíèè- «affordable housing», ò.å. äîñòóïíîå æèëüå. Ýòî æèëüå íå îáðàùàåòñÿ íà îòêðûòîì ðûíêå èç-çà îãðàíè÷åíèé â öåíå, è åãî ñòîèìîñòü íå äîëæíà ïðåâûøàòü 3,5-4 ñðåäíèõ ãîäîâûõ îêëàäîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íåäâèæèìîñòè. Æåëàþùèå ïðèîáðåñòè ìàëîáþäæåòíûå äîìà èëè êâàðòèðû âïðàâå îáðàòèòüñÿ â æèëèùíûå àññîöèàöèè- íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ñîçäàííûå ñïåöèàëüíî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íóæä íàñåëåíèÿ â äàííîé ñôåðå. Äåÿòåëüíîñòü æèëèùíûõ àññîöèàöèé ôèíàíñèðóåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì ÷åðåç öåíòðàëèçîâàííûé îðãàí- æèëèùíóþ êîðïîðàöèþ.


р3

ЗІ СВЯТОМ! 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏÅÕÀ

«ÄÍÅÏÐÎÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ»: ÁÅÒÎÍ ÂÛÑØÅÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

Êàæäûé ñòðîèòåëü ñêàæåò, ÷òî îò êà÷åñòâà áåòîíà çàâèñèò êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü ëþáîãî âîçâîäèìîãî îáúåêòà. È áóäåò ñîâåðøåííî ïðàâ. Ê ñ÷àñòüþ, äíåïðîïåòðîâñêèå ñòðîèòåëè ìîãóò íå áåñïîêîèòüñÿ - â íàøåì ðåãèîíå ðàáîòàåò ïðåäïðèÿòèå, ïðîèçâîäÿùåå êà÷åñòâåííûé áåòîí - ÎÎÎ ÍÏÏ «Äíåïðîñòðîéêîìïëåêò» СТАВКА НА КАЧЕСТВО За 15 лет существования предприятие сумело завоевать доверие клиентов и занять достойное место на рынке производителей бетона на Днепропетровщине. Сегодня в списке постоянных клиентов ООО НПП «ДСК» более 300 заказчиков. Секрет успеха одновременно прост и сложен. Это - ставка на качество продукции. На предприятии есть своя аккредитованная, отвечающая всем требованиям государственного метрологического надзора, лаборатория. Здесь осуществляют входной контроль качества инертных материалов и цемента и выходной контроль качества бетонной смеси. А на каждую партию бетона выдают паспорт качества. Технологи предприятия подбирают также и необходимые добавки: пластификаторы, гидроизоляторы, антифризы, ускорители или замедлители схватывания, полипропиленовую или железную фибру, согласно требованиям заказчика.

ВСЕ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА Стоит отметить, что для производства бетона ООО НПП «Днепростройкомплект» использует только высококачественные компоненты. В частности, с 2002 года по цементу предприятие успешно сотрудничает с немецкой фирмой «Хай-

дельберг Цемент Украина». Современное высокопродуктивное оборудование предприятия ООО НПП «ДСК», автоматизация производственного процесса дают возможность производить до 900 кубометров бетона за смену. Есть и свой автопарк из автобетоносмесителей и автобетононасос со стрелой 38 метров для подачи бетона в труднодоступные для заезда места. Все это позволяет обеспечить заказчиков бетоном в необходимом объеме и, что самое главное, точно в сроки. Ведь все службы предприятия слаженно работают с 7.00 и «до последнего клиента»! Кроме бетона, ООО НПП «ДСК» наладило выпуск железобетонных изделий - тротуарной плитки, заборных плит, бордюров, фундаментных блоков.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÝÒÎ ÑÎÇÈÄÀÍÈÅ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ Можно сказать без преувеличения, что ООО НПП «Днепростройкомплект» имеет непосредственное отношение к современному облику Днепропетровска и заложило фундамент знаковых строительных объектов города. Ведущие строительные компании города для устройства фундаментов своих объектов отдают предпочтение именно продукции этого предприятия. Посудите сами - бетон ООО НПП «ДСК», - в основе ТРК «Дафи», ТРК «Гранд Плаза», ТРК «Материк», ТК «Метро», ТДК «Сити-Центр» и «Цивилизация», водно-оздоровительного комплекса «Цунами», ряда автосалонов («Аэлита», «Авто-центр», «Нико» и др), жилых комплексов класса «люкс», стадиона «Днепр-Арена», мебельного салона «Biennale». В городе

немало монолитных высотных зданий, выстроенных из бетона ООО НПП «ДСК»: жилой комплекс «Парковый», жилой комплекс на бульваре Кучеревского, жилой комплекс на ул. Ворошилова, жилой комплекс «Нагорный», жилой комплекс на ул. Баумана, жилой комплекс на пр. Кирова и многие другие.

УСПЕШНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Опыт многих поколений говорит о том, что любая продукция будет лучше, если она сделана с душой, людьми, которые любят свое дело. Бетон ООО НПП «Днепростройкомплект» - тому подтверждение. Ведь коллектив предприятия - одна большая семья, единая сплоченная команда, где каждый каче-

ственно выполняет свою работу и вносит свой вклад в общее дело. Создать доверительную и дружную атмосферу в коллективе и организовать успешную работу мощного предприятия смогла директор Маргарита Черепанова, которая руководит ООО НПП «Днепростройкомплект» уже более 15 лет. Ей удалось развенчать стереотип о том, что бетонный бизнес - дело мужских рук. Маргарита Леонидовна - милая обаятельная леди, которая, вместе с тем, обладает лидерскими качествами, бо-

ÎÎÎ ÍÏÏ «ÄÍÅÏÐÎÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ» 49100, ã. Äíåïðîïåòðîâñê, óë. Íàáåðåæíàÿ Ïîáåäû, 118, êîðï. 3, îô. 3 òåë.: (0562) 36-00-62, 68-63-33; òåë./ôàêñ (0562) 36-66-57, 36-66-58, 36-66-46. Ñàéò: www.dbc.dp.ua, e-mail: sales@abc.dp.ua

Íàêàíóíå Äíÿ ñòðîèòåëÿ äèðåêòîð ÎÎÎ ÍÏÏ «Äíåïðîñòðîéêîìïëåêò» Ìàðãàðèòà Ëåîíèäîâíà ×åðåïàíîâà ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ è êîëëåã ïî áèçíåñó ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Æåëàåò êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå è óñïåõîâ â èõ íåëåãêîé ðàáîòå. гатыми знаниями и опытом. А это - именно те качества, которые необходимы настоящему руководителю успешного большого предприятия. На вопрос, почему она решила вложить свой опыт и жизненную энергию в производство для строительства, Маргарита Леонидовна отвечает: «Строительство - это созидание. А созидание - это истинное призвание женщины».


8 ЗІ СВЯТОМ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249)

ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ

«ÊÐÈÂÎÐÎÆÀÃËÎÑÒÐÎÉ»: Ñ ÎÏÒÈÌÈÇÌÎÌ ÑÌÎÒÐÈÌ Â ÁÓÄÓÙÅÅ ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

ÏÀÎ «Êðèâîðîæàãëîñòðîé» - îäèí èç ëèäåðîâ ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè Óêðàèíû. Íåñìîòðÿ íà êðèçèñ â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäïðèÿòèå óâåðåííî ñòîèò íà íîãàõ è ñ îïòèìèçìîì ñìîòðèò â áóäóùåå. Î ïðîáëåìàõ è ïëàíàõ «Â³ñòÿì» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ «Êðèâîðîæàãëîñòðîÿ» Àëåêñàíäð Ôèëîíåíêî сметного отдела Светлана Волошина, главный специалист ПТО Виктор Данченко, начальник транспортного бюро Виктор Рой, начальник департамента Любовь Тесленко и многие другие. В соответствии с Коллективным договором между первичной профсоюзной организацией, которую возглавляет Светлана Михалева, и администрацией предприятия, работники «Криворожаглостроя» имеют полный социальный пакет, действенно работают программы медицинского страхования и оздоровления. Заработная плата работников стабильно повышается и в

ЗАЛОГ УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ СИЛЬНАЯ КОМАНДА Сегодня «Криворожаглострой» - современное, динамично развивающееся предприятие, которое предоставляет широкий спектр услуг. Компания занимается строительством, капитальными ремонтами, реконструкцией, прокладкой инженерных сетей. В нынешних условиях «Криворожаглострой» делает ставку на личную заинтересованность каждого сотрудника в общем результате. Высокое качество строительства - это результат труда проектировщиков и прорабов, сметчиков и поставщиков, инженеров и администраторов, рабочих и служащих предприятия, каждый из них прикладывает максимум своих знаний и умений, чтобы выполнить работу на высшем уровне. «Залог успеха любой компании - ее сотрудники. Это надежные люди, влюбленные в свою профессию, которым под силу выпол-

ÏÀÎ «ÊÐÈÂÎÐÎÆÀÃËÎÑÒÐÎÉ» ÄÈÍÀÌÈ×ÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÅÅÑß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

нение любых сверхсложных задач. Прежде всего, это работники, находящиеся непосредственно на «передовой», то есть на стройплощадке: бригадиры Иван Кулик, Алексей Черманенко, Николай Ющенко, Радислав Терешин, Галина Савина; прорабы Андрей Шкуратов, Сергей Омельченко, Константин Каземиренко и др. Это и руководство предприятия: заслуженные строители Украины - заместитель председателя правления Андрей Катрич и главный инженер Евгений Кучеров, директора строек: Александр Салогуб, Александр Соколов, Дмитрий Кучеров, директор по экономике Ирина Довгаль; и наш «штаб» - начальник

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÈËÎÍÅÍÊÎ,

ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÏÀÎ «Êðèâîðîæàãëîñòðîé»: - Õî÷ó ïîçäðàâèòü âñåõ, êòî ñâÿçàí ñ ïðîôåññèåé ñòðîèòåëÿ, ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è âäîõíîâåíèÿ, óäà÷è, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, óâåðåííîñòè â áóäóùåì è äîñòèæåíèÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â íàøåì îáùåì äåëå!

ров, самосвалов, погрузчиков, автомобильных кранов, тракторов, бульдозеров, специального строительного оборудования и другой спецтехники. Предприятие располагает большим парком различных машин, спецтехники и строительного оборудования (свыше 80 единиц техники), которые используются при производстве работ на всех этапах строительства. Автопарк планово обновляется, приобретаются новая техника и оборудование.

У «КРИВОРОЖАГЛОСТРОЯ» ОБШИРНЫЕ ПЛАНЫ

Пользуясь заслуженным авторитетом, предприятие привлекается на самые сложные объекты промышленного строительства не только в регионе, но и по всей Украине. В 2010 году предприятие в качестве генподрядчика закончило работы по строительству прокатного стана 390 на ЗАО «Макеевский металлургический завод», и уже сегодня этот многофункциональный стан выпускает прокат различного профиля и назначения. В 2011 году ввели в экстретьем квартале плани- строительной техники для плуатацию объекты переруется ее рост еще на 20%. проведения работ с ис- грузочного комплекса геВ текущем году пред- пользованием экскавато- неральных и навалочных приятие выделило 300 тыс. грн. для оздоровления работников и их детей - выделяются путевки на отдых и лечение в пансионате и детском лагере в Крыму, г. Евпатория», - сказал Александр Филоненко. «Криворожаглострой» работает с крупнейшими украинскими и зарубежными производителями стройматериалов. Оптимальное соотношение стоимости, сроков и качества строительства позволяют компании успешно конкурировать на насыщенном рынке строительства Украины. Кроме того, ПАО «Криворожаглострой» предлагает услуги специальной

грузов в тылу причалов №1 и №2 Николаевского морского порта, провели техническое перевооружение с модернизацией технологической линии с обжиговой машиной ОК306-1 на СевГОКе, а также реконструировали общежитие под жилой дом в Кривом Роге по ул. Жемчужной на 83 квартиры. У ПАО «Криворожаглострой» обширные планы на этот год. Главным событием текущего года стало строительство и подготовка к вводу в эксплуатацию второго пускового комплекса МФДМК - магнитно-флотационной доводки магнезитового концентрата на ПАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат», потому что этот объект является центральным в производственной программе предприятия на 2011 год, и его завершение - результат почти шестилетней работы коллектива. Кроме того, предприятие выполняет для ПАО «СевГОК» - капремонт аспирационной системы обжиговой машины ЛУРГИ 278 А ЦПО 1, строительство циклично-поточной технологии скальных пород вскрыши в Первомайском карьере и другие работы, а на агрокомбинате «Калита» в Броварском районе Киевской области реконструирует шесть корпусов на 5 тыс. голов скота.


р3

ЗІ СВЯТОМ! 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

ÑÒÐÎÉÏËÎÙÀÄÊÀ

 ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè Óêðàèíû çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà íàáëþäàåòñÿ íåêîòîðûé ñïàä: ñòàëè ìåíüøå ñòðîèòü, ìåíüøå èçãîòàâëèâàòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ñïðîñ íà íèõ íå òàê âûñîê, êàê ðàíüøå, íî äàæå â ýòîé ñèòóàöèè åñòü ïðåäïðèÿòèÿ, îñòàþùèåñÿ âåðíûìè ñâîåìó òðóäó â ëþáîå âðåìÿ. Ïðèìåð ýòîìó ÎÎÎ «Äíåïðîâñêèé çàâîä ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ»

выпуском кирпича различного цвета (красный, желтый, белый, коричневый, серый), силикатной массы, извести негашеной, газобетона. На заводе работают три основных цеха по производству силикатного и бетонного кирпича,

рый в работе уже три года, немецкого производства, он за смену может делать до 70 тыс. у.е кирпича нескольких номенклатур: модульного полнотелого, одинарного полнотелого, модульного пустотелого. Руководит заводом Вале-

ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ ÎÄÍÓ ÏÅ×Ü ÏÅÐÅÂÅÄÓÒ ÍÀ ÒÂÅÐÄÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ

цех по производству газобетона и известковый цех. Также на заводе находится 7 прессов - украинских механических и один, кото-

рий Костырко, который с 1988 года был главным инженером ООО ДЗСМ, а с 2010 директором по производству.

По его словам, у предприятия есть возможность выпускать около 6000 тонн извести, 5 млн. шт. силикатного кирпича и 43,5 тыс.м 3 газобетона в месяц, но на данный момент завод вынужден производить несколько меньше.

перевести одну печь на твердое топливо, чтобы продукция оставалась рентабельной. На заводе работает крепкий слаженный коллектив. Всего здесь трудятся 278 человек, 30% из них работают на благо производства более 20 лет. Это и главный механик завода Улизько Сергей Владимирович, и начальник отдела качества ОТК Омельянец Людмила Борисовна, начальник производства Гончарова Татьяна Ивановна, и начальник горно-транспортного цеха Гордевский Михаил Викторович и много других заслуженных работников и ветеранов труда. Вопроса с зарплатами на производстве не возникает. Как уверяет Валерий Кострыко, сотрудников своих поощряет и зарплаты выплачивает вовремя. На сегодняшний день завод работает под сбыт, чаще всего кирпич поставляют в Кривой Рог, Запорожье, Херсонскую область и АР Крым.

Íàðîùóþòü ïîòóæíîñò³

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÁÓÄÌÀÒÅвÀ˲ ÇÐÎÑËÎ

Варто відзначити, що за перше півріччя 2011 року показники виробництва майже всіх матеріалів відчутно збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу зросло на 14%, а керамічної плитки аж на 57%. Наша область здатна забезпечити й інші потреби буді-

вельної галузі. У регіоні діють заводи по випуску дерев'яних будівельних виробів, добавок до цементів, будівельних розчинів та бетонів, фарб і лаків, смол, пластмасових та інших покриттів. Також у регіоні добувають граніт, пісок, гравій, щебінь, різні глини. Сьогодні головне завдання працівники галузі вбачають в запровадженні науко-

ÍÎÂÈÍÈ ÄÎ ÇÈÌÈ ÃÎÒβ ÍÀ 70%

̲ÑÒÎÁÓIJÂÍÈÊÈ

вапном, а також різними сумішами, стіновими матеріалами, збірними елементами конструкцій. Провідні підприємства галузі зосередПроте не варто за- жені у Кривому Розі, бувати, що для робо- Дніпропетровську та ти зодчого потрібно Дніпродзержинську. немало різних матеріалів. Дніпропетровщина сьогодні може забезпечити своїх будівельників цеглою, блоками, керамічною плиткою, цементом,

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

«Ìû îäíèìè èç ïåðâûõ â Óêðàèíå ïåðåïðîôèëèðîâàëèñü è ñäåëàëè ðåêîíñòðóêöèþ öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó ñèëèêàòíîãî êèðïè÷à íà ïðîèçâîäñòâî ãàçîáåòîíà. Ðåêîíñòðóêöèþ îñóùåñòâèëè çà ïîëòîðà ãîäà è äî ñèõ ïîð ñòàðàåìñÿ ðàçâèâàòüñÿ ïî ìåðå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé è áûòü êîíêóðåíòàìè âåäóùèì ñòðîèòåëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì»

По словам Валерия Тимофеевича, основной проблемой завода является удорожание стоимости газа, поэтому есть необходимость до конца года

Ùîðîêó äðóãî¿ íåä³ë³ ñåðïíÿ áóä³âåëüíèêè â³äçíà÷àþòü ïðîôåñ³éíå ñâÿòî. ¯õíÿ ðîáîòà íåïðîñòà ³ â³äïîâ³äàëüíà, àäæå ñàìå âîíè ñòâîðþþòü îáëè÷÷ÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ³ êðà¿íè çàãàëîì

äèðåêòîð ïî ïðîèçâîäñòâó ÎÎÎ ÄÇÑÌ

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

ÊÎÑÒÛÐÊÎ ÂÀËÅÐÈÉ,

И КИРПИЧ, И ИЗВЕСТЬ ООО «Днепровский завод строительных материалов» на рынке строительных материалов уже почти 55 лет, за это время он заработал репутацию надежного поставщика качественного стройсырья. Завод занимается производством и продажей силикатного кирпича, декоративного облицовочного кирпича,

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Àêöåíò íà êà÷åñòâî ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

ÂÏÐÎÂÀÄÆÓÂÀÒÈÌÓÒÜ ÏÅÐÅÄβ ÒÅÕÍÎËÎò¯ во-технічних досягнень у технологіях та техніці світового рівня, а також нарощуванні потужностей виробництва і кадрового складу.

̳ñüê³ ï³äïðèºìñòâà ÆÊà âèêîíàëè çíà÷íèé îáñÿã ðîá³ò ïî ï³äãîòîâö³ äî çèìè. Ñüîãîäí³ ð³âåíü òåõí³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ æèòëîâèõ îá'ºêò³â ñòàíîâèòü 73,9%. Çîêðåìà, ó òåïëîâîìó ãîñïîäàðñòâ³ îáëàøòîâàíî 75% êîòåëåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ìàéæå 83% òåïëîìåðåæ çàì³íåíî é â³äðåìîíòîâàíî. Äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó òàêîæ âæå ãîòîâ³ ïîíàä 70% øê³ë, äèòÿ÷èõ ñàäê³â òà ë³êàðåíü.

ÂÀÑÈËÜʲÂÊÀ

ÌÀÉÑÒÐÓª ˲ÒÀÊÈ Ìåøêàíåöü ñåëèùà Âàñèëüê³âêè âëàñíîðó÷ ñêîíñòðóþâàâ ë³òàê. Ùîïðàâäà, ïîâ³òðÿíå ñóäíî ó íåáî ï³äíÿëîñü ëèøå ê³ëüêà ðàç³â, áî ãîñïîäàð íå ìຠïðàâà ë³òàòè. Êð³ì òîãî, ë³òàê òðåáà çàðåºñòðóâàòè, çàñòðàõóâàòè, ïðîéòè òåõîãëÿä é îòðèìàòè ïîñâ³ä÷åííÿ ï³ëîòà. Ãðîøåé íà öå ó ïåíñ³îíåðà íåìàº. Òà êîíñòðóêòîð ÷àñó íå ìàðíóº - âèãîòîâëÿº ë³òàêè íà çàìîâëåííÿ. ○

ÞÐ’¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Â×ÀÒÜ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß Äëÿ áåçðîá³òíî¿ ìîëîä³ ôàõ³âö³ ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ ïðîâîäÿòü çóñòð³÷³, ï³ä ÷àñ ÿêèõ îð³ºíòóþòü ó âèáîð³ ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é òà ñïðÿìîâóþòü íà íàâ÷àííÿ äî öåíòð³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè. Öüîãî ðîêó ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó, ïåðåï³äãîòîâêó, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðîéøëè 145 áåçðîá³òíèõ ðàéîíó, ç ÿêèõ 142 - íà êîíêðåòíå çàìîâëåííÿ ðîáîòîäàâö³â. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

«²ÍÒÅÐÍÈ» ÄÅÐÆÑËÓÆÁÈ Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â ó ë³òíþ ïîðó ñòóäåíòè âèø³â ïðîõîäÿòü ñòàæóâàííÿ â ð³çíèõ â³ää³ëàõ ì³ñüêâèêîíêîìó. Íèí³øíüîãî ë³òà òóò íàâ÷àþòüñÿ 17 îñ³á. Äëÿ ñòóäåíò³â öå áåçêîøòîâíî. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòàæóâàííÿ âîíè îòðèìóþòü ñïåö³àëüíå ñâ³äîöòâî, ï³äïèñàíå ìåðîì. Òèõ, õòî ïðîÿâèòü ñåáå ç êðàùîãî áîêó, çàðàõóþòü äî êàäðîâîãî ðåçåðâó Ïàâëîãðàäñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó.


р2

10 ТВПРОГРАМА ○

11.00 Т/с «Приключения Синдбада» 12.00, 12.35 Т/с «Тарзан» 13.00 М/с «Галактический футбол» 13.40, 13.55 М/с «Лига суперзлодеев» 14.10, 14.40 М/с «Огги и кукарачи2» 15.00, 19.00 «Смешное домашнее видео02» 16.10, 17.05 Т/с «Гении мести2» 18.00, 02.10 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 18.50 «Приемная депутата» 19.45 КХ/ф «Робокоп06. Воскрешение» 21.30 «Comedy club» 22.15 «Видеобитва» 23.10 Х/ф «Логово демона» 00.45 Х/ф «Компрометирующие ситуации. Приватный танец» 03.00 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.25 Х/ф «Испытатели» 04.50 Х/ф «Хочу сделать признание»

УТ1

16.45 18.15 19.05 20.00 20.25 21.25 23.20 00.00

07.00 «Кривое зеркало» 09.10 «Смакуємо» 09.45 «Семейные драмы» 10.40 «Не лги мне» 11.40 «Шесть кадров» 12.20 Х/ф «Храни меня, дождь» 14.15 Х/ф «Обратный отсчет» 17.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 19.30, 23.55 «ТСН» 20.10 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 21.00, 21.30, 22.05 Т/с «Интерны» 22.30 «Иллюзия безопасности. Сладкая жизнь» 23.30 «Снять все» 00.10 Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»

9 КАНАЛ 06.00, 15.15 Т/с «Основная версия» 06.50 «Профутбол» 08.00 «Днепр0футбол» 09.00 Телемагазин ○

Вівторок, 16 серпня УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.30 Т/с «Роксолана», 1 ф. «Настенька» 10.25 Месяц без женщин 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.05, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Шаг к звездам. Евровидение 13.00 Желаем счастья 13.20 Темный силуэт 13.35 Глубинное бурение. Леонид Кравчук 14.30, 01.55 Х/ф «Казненные рассветы» 16.10 Euronews 16.20 Деловой мир. Агросектор 16.35 Х/ф «Благие намерения» 19.10 Т/с «Личная жизнь официальных лиц» 21.25, 01.45 Мир спорта 21.50, 23.00 Концерт мастеров искусств 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.50 Итоги 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

ИНТЕР 09.05 10.10 12.20 13.05 14.10 15.10 16.00 18.10 19.05 20.00 20.25 21.30 23.25 00.05

Т/с «Возвращение Мухтара2» Т/с «Судмедэксперты» «Знак качества» Т/с «Спальный район» «Семейный суд» «Судебные дела» Т/с «Каменская2» Т/с «Бумеранг из прошлого» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Сердце Марии» Т/с «Знахарь» Д/ф «Великие украинцы» Д/ф «Теория правды»

9 КАНАЛ 06.00, 19.00 «Смешное домашнее видео02» 06.15, 15.00 Т/с «Основная версия» 07.00 Т/с «Александровский сад» 08.00 «Lady drive» 09.00 Телемагазин 11.00 Кинофайлы. Т/с «Приключения Синд бада» 12.00, 12.35 Т/с «Тарзан»

13.00 М/с «Галактический футбол» 13.40, 13.55 М/с «Лига суперзлодеев» 14.10, 14.40 М/с «Огги и кукарачи2» 15.55 Х/ф «Бутч и Сандэнс. Молодые годы» 18.00, 02.25 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 18.55 Бизнес0день 19.45 Х/ф «Робокоп7. Крушение и ожог» 21.30 Профутбол. Лига Чемпионов УЕФА. Плей0офф раунд «Арсенал» (Англия) 0 «Удинезе» (Италия). Прямая трансляция 00.05 «Comedy club» 00.55 Х/ф «Компрометирующие ситуации. Истинная женщина» 03.15 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.35, 04.45 Х/ф «Хочу сделать признание»

11 КАНАЛ 06.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 06.45 Kids’ Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.30 «Родом из Украины» 08.05, 16.00 Т/с «Друзья» 09.10 Х/ф «Поли» 11.15, 19.30 Т/с «Счастливы вместе» 12.55 Отцы и дети 13.55, 20.15 Т/с «Папины дочки» 14.50 «Мой малыш» 15.20 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Teen Time 16.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки6» 17.55 Т/с «Воронины» 19.20 «Приемная депутата» 22.00 «Чего хочет женщина» 22.20 Х/ф «Блейд2»

1+1 07.00, 13.30 Т/с «Тысяча и одна ночь» 08.40, 20.10 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 09.35, 18.30 Т/с «История зечки» 10.35, 17.40 «Семейные драмы» 11.30 «Не лги мне» 12.30 «Иллюзия безопасности. Сладкая жизнь» 15.00 Т/с «Детективное агентство «Иван даМарья» 15.55 «Шесть кадров» 16.20 «Меняю жену 0 2» 19.30, 23.55 «ТСН» 21.00, 21.30, 22.05 Т/с «Интерны» 22.30 «Деньги» 23.30 «Снять все» 00.10 Х/ф «Жизненная сила»

СТБ 07.45 «Чужие ошибки. Поездка в один конец» 08.45 «Чужие ошибки. Лицо под маской»

34 КАНАЛ 07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я 0 путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 10.00 Д/ф «День, который изменил планету», 1, 2 с. 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.00 Х/ф «Студенты2», 39, 40 с. 14.45 Х/ф «Папенькин сынок», 1, 3 с. 17.00 «Страна чудаков» 17.20 «Анатолий: очевидное и невероятное» 18.00, 20.15 «Смотри в оба с Яковом Морозо0 вым» 18.15 «Еще не вечер». «Звезды на пенсии» 19.15 «Погляд» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Герои и неудачники» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «Палач», 3 с. 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Медикус» 00.30 Х/ф «Осень»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.55 Спорт 09.05, 19.15, 01.00 Чрезвычайные новости 10.05, 16.40 Т/с «Литейный» 12.15, 13.00, 22.50 Т/с «Смерть шпионам2» 14.35, 20.10 Т/с «Братаны» 18.45 Факты. Вечер

TET 07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 18.25 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Нано любовь» 11.00 «Гламурные штучки и заучки»

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

12.00 «Интуиция» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 19.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.30 «Твою маму!» 16.00 «Дом02» 17.00, 20.45 Т/с «Универ» 22.05 Т/с «Золотые. Барвиха2» 23.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 00.00 Т/с «Клиент всегда мертв»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Чиполлино» 12.00, 14.25 М/ф 12.20 Х/ф «На ножах», 11 с. 15.30 Х/ф «Трантиванти» 16.50 Пенсионный фонд информирует 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Родник здоровья 18.30, 23.20 Тема дня 19.40 «Власть. «Доступно и откровенно» 20.15 Днепропетровщина презентует 22.00 Х/ф «Луизиана», 1 с.

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время0Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 50м» 09.10, 23.20 «Бизнес0час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс0конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор0ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Народный контроль» 23.30 «Территория закона» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот0новости»

НТН 06.00 Легенды бандитской Одессы 06.25 Х/ф «Один и без оружия» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок»

Зах. 08.43 Сх. 20.44 Повний міс. 13 серпня 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.35, 19.20 Т/с «Паутина 2» 13.30 Т/с «Небо в огне» 15.30 Х/ф «Освобождение», 2, 3 с. 18.30 «Речовий доказ» 00.20 Х/ф «Людитени»

НТВМИР 05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 05.10 Т/с «Граф Крестовский» 06.15 Дикий мир 06.50 Умные деньги 06.55 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.10, 22.15 Чрезвычайное происшествие. Расследование 07.35 Кулинарный поединок 08.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное про0 исшествие 09.25 Едим дома! 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Час Волкова» 13.35 «Кремлевские похороны» 15.35 Д/с «Победившие смерть» 16.05 «Один день. Новая версия» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «Расплата» 20.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 23 с. «Бутылки», 24я серия «Банда» 22.40 Т/с «Супруги», 72 с. «Под Новый год» 23.40 «Чета Пиночетов». Новые выпуски 00.20 «Прокурорская проверка» 01.20 Х/ф «Привет, малыш!»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.30 М/ф 11.35 Телемагазин 12.05 Х/ф «Старые стены» 13.50, 23.40 Х/ф «Вечный зов» 15.00 Х/ф «Последний год беркута» 16.35 Х/ф «Герой нашего времени» 18.30 Х/ф «12 стульев» 21.00 Х/ф «17 мгновений весны» 00.45 Х/ф «Театральный сезон»

27 КАНАЛ 06.00, 18.45 «Життя» 06.20, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.30, 20.30, 23.15 «24 часа» 07.10, 18.40, 23.25 24 часа. Бизнес

ТРК «УКРАИНА»

Саундтреки М/ф Телемагазин Х/ф «Рожденная революцией» Х/ф «12 стульев» Х/ф «17 мгновений весны» Х/ф «Театральный сезон» Х/ф «Слезы капали»

06.00 Серебряный апельсин 06.30 События недели 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.00 Т/с «Глухарь» 10.00, 19.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 11.00 Т/с «Висяки 2» 13.00 Ток0шоу «Пусть говорят. Тело напрокат» 14.00 Т/с «След» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.00, 19.00 События 17.15 Критическая точка 19.20 Украина. 20 лет жизни 22.20 Х/ф «Елизавета: Золотой век» 01.30 Х/ф «Полынь трава окаянная»

27 КАНАЛ

ОРТМ

05.45, 10.10 Твой хит 06.00 Журфикс ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Федеральный судья» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20, 01.30 «Хочу знать» 16.00 Т/с «Последняя встреча» 17.00 «ЖКХ» 18.15 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дело было на Кубани» 22.40 «Замри, умри, воскресни» 23.45 Т/с «Побег» 00.40 «Безумцы». Новый сезон

ENTER

06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 20.00 М/ф 07.20, 08.55, 16.20, 18.25, 20.10, 21.05, 22.05 «Днепровская неделя» 07.25 «Життя зі знаком +» 07.55 Третья планета 08.35 Тайны 09.00, 21.10 Хит0парад дикой природы 11.10 Жители Гималаев 12.15, 19.00 «Эра образования» 16.25 Х/ф «Черный пират» 18.30, 20.30, 23.15 «24 часа» 18.40, 23.25 24 часа. Бизнес 18.50 Встречи с доктором Омельченко 20.15 Сильные мира сего 20.50 «Життя» 22.10 Американская космическая одиссея 22.55 Живое богатство Украины 23.30 СHATRIX

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 05.10 Т/с «Граф Крестовский» 06.15 Дикий мир 06.50 Умные деньги 06.55 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.10 Чрезвычайное происшествие. Расследо0 вание 07.35 «Игра» 08.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное про0 исшествие 09.25 Русская начинка 10.00, 01.20 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Час Волкова» 13.35 «Кремлевские похороны» 15.35 Д/с «Победившие смерть» 16.05 «Один день. Новая версия» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «Расплата» 20.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 21 с. «Это правда», 22я серия «Дураки» 22.40 Т/с «Супруги», 71 с. «Клинический случай» 23.40 «Чета Пиночетов». Новые выпуски 00.20 «Прокурорская проверка» 02.10 «Шахматное обозрение» 06.00 06.30 11.20 11.50 19.45 21.00 23.35 00.40

Іменинники дня: ВАСИЛЬ, НИКОДИМ, СТЕПАН

НТВМИР

Сх. 05.47 Зах. 20.16 Трив. дня 14.29

09.45 Х/ф «Не родись красивым» 11.50 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 14.00 «Очная ставка. Бомбила» 15.00 «Давай поженимся» 17.00, 23.20, 00.20 «В поисках истины» 18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.55, 20.55 «Правила жизни» 22.25 «Очная ставка. Позвоните маме» 01.20 «Бизнес+» 01.25 Т/с «Анатомия Грей»

НТН

5 КАНАЛ

06.10 Х/ф «Не валяй дурака» 07.55, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.40 «Правда жизни» 09.10, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.05, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.30, 19.20 Т/с «Паутина 2» 13.25 Т/с «Небо в огне» 15.20 Х/ф «Освобождение», 1 с. 17.00 Х/ф «Один и без оружия» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 00.20 Х/ф «Лифт»

06.01, 23.30 «Время0Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 50м» 09.10, 23.50 «Бизнес0час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс0конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.15 «Энергонадзор» 18.45 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Украинские страсти» 00.25 «Автопилот0новости» 00.35 «Обзор прессы» ○

Зах. 07.36 Сх. 20.26 Повний міс. 13 серпня

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15 Американские хроники 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Д/ф «Отдых на пять звезд» 11.40 Х/ф «Если бы я был начальником» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но0 вости 13.30 Время советов 14.20, 16.55 М/ф 15.30 Х/ф «Чиполлино» 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.50 Родник здоровья 22.20 Х/ф «На ножах», 11 с.

07.35 Деловые факты 07.40 Провокатор 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.50 Спорт 09.05, 19.15, 00.50 Чрезвычайные новости 10.05, 16.35 Т/с «Литейный» 12.10, 13.00, 20.10 Т/с «Братаны» 14.30 Х/ф «Квант милосердия» 18.45 Факты. Вечер 22.50 Т/с «Смерть шпионам2» ○

51 КАНАЛ

ICTV

TET

34 КАНАЛ

1+1

07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 18.25 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Нано любовь» 11.00 «Гламурные штучки и заучки» 12.00 «Интуиция» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 19.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.30 «Твою маму!» 16.00 «Дом02» 17.00, 20.45 Т/с «Универ» 22.05 Т/с «Золотые. Барвиха2» 23.00 «Дурнев+1» 23.30 Т/с «Все женщины ведьмы» 00.30 Т/с «Клиент всегда мертв»

07.00 Информационное обозрение «Post0 Sсriptum» 07.30 «Я 0 путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 10.00 «Изюминка» 10.30 «Лица вещей» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.00 «Медикус» 13.30 Х/ф «Студенты2», 37, 38 с. 15.10 «Дело особой важности» 16.05 «Чистая работа» 16.45 «Анатолий: очевидное и невероятное» 17.20 «Марфа. Чудо возможно» 17.45 «Детали» 18.00, 20.15 «Смотри в оба с Яковом Морозо0 вым» 18.15 «Еще не вечер». «Русская Ванга» 19.15 «Столичные тайны». «Секретная миссия «Кобальт» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Герои и неудачники» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «Палач», 2 с. 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Х/ф «Али» 00.10 «Калейдоскоп дикой природы»

11 КАНАЛ

Т/с «Возвращение Мухтара2» Т/с «Судмедэксперты» «Знак качества» Т/с «Спальный район» «Семейный суд» Х/ф «Иван Васильевич меняет про фессию» «Жди меня» Т/с «Бумеранг из прошлого» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Сердце Марии» Т/с «Знахарь» Д/ф «Великие украинцы» Д/ф «Теория правды»

СТБ 07.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 09.55 Х/ф «Весна на Заречной улице» 11.55 «Битва экстрасенсов» 14.05 «Очная ставка. Купите ребенка» 14.55 «Давай поженимся» 16.55, 23.20, 00.20 «В поисках истины» 18.00 «Вікна 0 Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.10 «Україна має талант!»02 22.00 «Вікна0Новини» 22.25 «Очная ставка. Бомбила» 01.20 «Бизнес+» 01.25 Т/с «Анатомия Грей»

06.00 М/с «Новые приключения Бэтмена» 06.20 М/с «Приключения Джеки Чана» 07.00 Kids’ Time 07.05 Т/с «Вероника Марс» 08.05, 15.55 Т/с «Друзья» 08.50 «Родительский клуб» 09.10 Х/ф «Великолепный» 11.20, 19.30 Т/с «Счастливы вместе» 12.20 Отцы и дети 13.45, 20.10 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 16.50 Т/с «Отчаянные домохозяйки6» 17.50 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.10 Новости 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.15 Новый взгляд 23.15 Очевидец 00.35 «Фестиваль Днепровской лиги КВН»

ИНТЕР 09.20 10.25 12.30 13.15 14.05 15.00

Сх. 05.46 Зах. 20.18 Трив. дня 14.32

Понеділок, 15 серпня 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.20 Т/с «Роксолана», 1 ф. «Настенька» 10.15 Месяц без женщин 11.00 Прежде всего, мы 0 люди, 2 с. 11.25 Шеф0повар страны 12.30, 18.40, 21.35 Деловой мир 12.35 Право на защиту 12.55 Армия 13.10 Глубинное бурение. Виталий Кличко 14.10 Золотой гусь 14.35 Х/ф «Под каменным небом» 16.10 Euronews 16.20 Деловой мир. Агросектор 16.35 Х/ф «Веселые Жабокричи» 17.55 Окно в Америку 18.55 Т/с «Личная жизнь официальных лиц» 20.45 Сельсовет 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25, 01.45 Мир спорта 21.50 Футбольный код 22.55 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

Іменинники дня: АНТОН, СОЛОМІЯ, СОЛОХА, КУЗЬМА, ДАЛМАТ 07.15 Створи себе 07.30, 10.00, 16.25, 18.25, 20.10, 20.45, 21.45 «Днепровская неделя» 07.35 Калейдоскоп дикой природы 07.55, 22.30 Живое богатство Украины 08.25, 21.50 Американская космическая одис0 сея 09.00, 12.15, 19.00 «Эра образования» 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 След циган 16.30 Х/ф «Возвращение в таинственный сад» 20.15 Сильные мира сего 20.50 Хит0парад дикой природы 22.50 Светские хроники 23.30 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Федеральный судья» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.00, 21.30 Т/с «Дело было на Кубани» 17.00 «ЖКХ» 18.15 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Свидетели» 23.45 Т/с «Побег» 00.40 «Безумцы». Новый сезон

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40, 17.00, 19.00 События 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.00, 19.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 11.00 Т/с «Висяки 2» 13.00 Ток0шоу «Пусть говорят. Краденное сча0 стье» 14.00, 22.20 Т/с «След» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Украина. 20 лет жизни 00.00 Т/с «Влюбленный агент» 01.00 Т/с «Зверь» 01.50 Х/ф «Елизавета: Золотой век»


р3

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

13.00 М/с «Галактический футбол» 13.40, 13.55 М/с «Лига суперзлодеев» 14.10, 14.40 М/с «Огги и кукарачи2» 15.00 Т/с «Свойчужой» 16.20 Х/ф «Возвращение высокого блонди на» 18.00 «Днепр0футбол» 18.55 Бизнес0день 19.45 Х/ф «Холодная смесь» 21.30 Профутбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей0 офф раунд «Бавария» (Германия) 0 «Цю0 рих» (Швейцария). Прямая трансляция 00.05 «Видеобитва» 01.00 Х/ф «Компрометирующие ситуации. Шаловливые пальчики» 02.25 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 03.20 Х/ф «Хочу сделать признание» 04.45 Х/ф «Окно напротив»

УТ1

Т/с «Возвращение Мухтара2» Т/с «Судмедэксперты» «Знак качества» Т/с «Спальный район» «Семейный суд» «Судебные дела» Т/с «Каменская2» Т/с «Семейный дом» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Сердце Марии» Т/с «Знахарь» Д/ф «Великие украинцы» Д/ф «Теория правды»

1+1

9 КАНАЛ 06.00, 16.00, 19.00, 03.10 «Смешное домаш0 нее видео02» 06.15 Т/с «Основная версия» 07.00 Т/с «Александровский сад» 08.00 Т/с «Бородин. Возвращение генера ла» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Приключения Синдбада» 12.00, 12.35 Т/с «Тарзан» ○

TET

УТ1

ИНТЕР 09.05 10.10 12.20 13.00 14.05 15.05 15.55 18.05 19.05 20.00 20.25 21.25 23.20 00.05 00.50

Т/с «Возвращение Мухтара2» Т/с «Судмедэксперты» «Знак качества» Т/с «Спальный район» «Семейный суд» «Судебные дела» Т/с «Каменская2» Т/с «Семейный дом» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Сердце Марии» Т/с «Знахарь» Д/ф «Великие украинцы» Д/ф «Теория правды» Х/ф «Крайние меры»

9 КАНАЛ 06.00, 16.00, 19.00, 03.00 «Смешное домаш0 нее видео02» 06.15 Т/с «Основная версия» 07.00 Т/с «Александровский сад» 08.00 «Днепр0футбол» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Приключения Синдбада» 12.00, 12.35 Т/с «Тарзан»

13.00 М/с «Галактический футбол» 13.40, 13.55 М/с «Лига суперзлодеев» 14.10, 14.40 М/с «Огги и кукарачи2» 15.00 Т/с «Свойчужой» 16.20 Х/ф «Первый рейд» 18.00, 01.40 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 18.55 Бизнес0день 19.30 Профутбол. Лига Европы УЕФА. Плей0 офф раунд. «Литекс» (Болгария) 0 «Ди0 намо» (Киев, Украина) 23.50 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15 Х/ф «Компрометирующие ситуации. Приватный танец» 02.30 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.15 Х/ф «Окно напротив» 04.40 Х/ф «Тигроловы»

11 КАНАЛ 06.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 06.50 Kids’ Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Чего хочет женщина» 08.05, 16.00 Т/с «Друзья» 09.10 Х/ф «Майкл» 11.50, 19.30 Т/с «Счастливы вместе» 12.45 Отцы и дети 13.55, 20.15 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки6» 17.55 Т/с «Воронины» 21.00 «Вечерний разговор» 21.55 «Ваш адвокат» 22.20 Х/ф «Семь»

1+1 07.05, 13.35 Т/с «Тысяча и одна ночь» 08.50, 20.10 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 09.45, 18.30 Т/с «История зечки» 10.45, 17.40 «Семейные драмы» 11.40 «Не лги мне» 12.40 «Иллюзия безопасности. По ту сторону жизни и смерти. Рай» 15.05 Т/с «Детективное агентство «Иван даМарья» 16.00 «Шесть кадров» 16.20 «Меняю жену 0 2» 19.30, 23.50 «ТСН» 21.00 Т/с «Интерны» 21.25 Футбол. Лига Европы. «Днепр» (Дне0 пропетровск) 0 «Фулхем» (Лондон) 23.25 «Снять все» 00.05 Х/ф «Вторжение динозавров»

СТБ 08.05 «Чужие ошибки. Беатриче жаждет мес0 ти»

НТН

34 КАНАЛ 07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я 0 путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Жадность» 10.00 Д/ф «Чары природы», 1, 2 с. 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.00 «НАШ САД» 13.30 Х/ф «Люди Шпака», 3, 4 с. 15.15 Х/ф «Папенькин сынок», 6, 7 с. 16.45 «Столичные тайны». «Майор Вихрь» 17.20 «Марфа. Чудо возможно» 18.00, 20.15 «Смотри в оба с Яковом Морозо0 вым» 18.15 «Еще не вечер». «Камень на сердце» 19.15 «Погляд» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Герои и неудачники» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Вне игры» 22.00 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Перевоплощение» 00.15 Х/ф «Уикэнд у Берни2»

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.55 Спорт 09.05, 19.15, 01.00 Чрезвычайные новости 10.05, 16.40 Т/с «Литейный» 12.15, 13.00 Т/с «Смерть шпионам2» 14.35, 20.10 Т/с «Братаны» 18.45 Факты. Вечер 22.45 Х/ф «Смерть шпионам2»

TET

07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Электронная бабушка» 11.50, 14.20 М/ф 12.15 Х/ф «Луизиана», 2 с. 15.25 Х/ф «Маша и звери» 16.45 Свое мнение 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 На связи с правительством 22.00 Х/ф «Под крышами Монмартра», 1 с.

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время0Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По0 года на курортах» 06.30 «Утро на 50м» 09.10, 23.20 «Бизнес0час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс0конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25, 18.15 «Акцент» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Хроника дня» 23.30 «Технопарк» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот0новости»

НТН

08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.35, 19.20 Т/с «Паутина 2» 13.30 Т/с «Небо в огне» 15.30 Х/ф «Освобождение», 4 с. 16.50 Х/ф «Здравия желаю!» 18.30 «Правда жизни» 00.30 «Покер Дуэль» 01.30 «Политтеррор»

НТВМИР

08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.30, 19.20 Т/с «Паутина 2» 13.30 Т/с «Небо в огне» 15.25 Х/ф «Освобождение», 5 с. 17.05 Х/ф «И ты увидишь небо» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Послед0 ний бой Ивана Пахана 00.30 «Покер Дуэль» 01.30 «Политтеррор»

НТВМИР 05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 05.10 Т/с «Граф Крестовский» 06.15 Дикий мир 06.50 Умные деньги 06.55 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.10 Чрезвычайное происшествие. Расследо0 вание 07.30 Дачный ответ 08.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное про0 исшествие 09.25 Золотая пыль 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Час Волкова» 13.35 «Кремлевские похороны» 15.35 «В зоне особого риска» 16.05 «Один день. Новая версия» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «Расплата» 20.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 27 с. «Фейерверк», 28я серия «Провер ка» 22.40 Т/с «Супруги», 74 с. «Шальные день ги» 23.40 «Чета Пиночетов». Новые выпуски 00.20 «Прокурорская проверка» 01.20 Х/ф «Дым Отечества»

ENTER

27 КАНАЛ 06.00, 18.45 «Життя»

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 06.40, 17.00, 19.00 События 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.00, 19.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 11.00 Т/с «Висяки 2» 13.00 Ток0шоу «Пусть говорят. Детям до 160ти» 14.00, 22.20 Т/с «След» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Украина. 20 лет жизни 00.00 Т/с «Влюбленный агент» 01.00 Т/с «Зверь»

Зах. 10.55 Сх. 21.21 Повний міс. 13 серпня

06.00 Саундтреки 06.30 М/ф 12.10 Телемагазин 12.40 Х/ф «Шла собака по роялю» 13.55, 23.45 Х/ф «Вечный зов» 15.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 16.30 Х/ф «Последний дюйм» 18.05 Х/ф «12 стульев» 21.00 Х/ф «17 мгновений весны» 00.50 Х/ф «За кем замужем певица?»

ОРТМ

06.00 Саундтреки 06.30 М/ф 11.15 Телемагазин 11.45 Х/ф «Герой нашего времени» 13.45, 23.40 Х/ф «Вечный зов» 15.15 Х/ф «За кем замужем певица?» 16.40 Х/ф «Старые стены» 18.20 Х/ф «12 стульев» 21.00 Х/ф «17 мгновений весны»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Федеральный судья» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.00, 21.30 Т/с «Дело было на Кубани» 17.00 «ЖКХ» 18.15 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Среда обитания. «Обман с доставкой на дом» 23.45 Т/с «Побег» 00.40 «Калифрения». Новый сезон 01.10 «Любовницы». Новый сезон

ENTER

06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.30, 20.30, 23.15 «24 часа» 07.10, 18.40, 23.25 24 часа. Бизнес 07.15 Створи себе 07.30, 10.00, 16.35, 18.25, 20.10, 21.05, 22.05 «Днепровская неделя» 07.35 Калейдоскоп дикой природы 07.55, 22.55 Живое богатство Украины 08.25, 22.10 Американская космическая одис0 сея 09.00, 12.15, 19.00 «Эра образования» 10.10, 15.50 Твой хит 11.10 Буэтти 16.50 Х/ф «Путешествие Гулливера» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 20.15 Сильные мира сего 21.10 Хит0парад дикой природы 23.30 СHATRIX

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 05.10 Т/с «Граф Крестовский» 06.15 Дикий мир 06.50 Умные деньги 06.55 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.10 Чрезвычайное происшествие. Расследо0 вание 07.30 Квартирный вопрос 08.30, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное про0 исшествие 09.25 Медицинские тайны 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Час Волкова» 13.35 «Кремлевские похороны» 15.35 Д/с «Победившие смерть» 16.05 «Один день. Новая версия» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «Расплата» 20.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 25 с. «Бег», 26я серия «Салочки» 22.40 Т/с «Супруги», 73 с. «Одноклассни ки» 23.40 «Чета Пиночетов». Новые выпуски 00.20 «Прокурорская проверка» 01.20 Х/ф «Мафия бессмертна»

Іменинники дня: ДЕНИС, ІВАН, ЄВДОКІЯ, МАКСИМІЛІАН

27 КАНАЛ

09.00, 18.25 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Нано любовь» 11.00, 23.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 12.00 «Интуиция» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 19.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.30 «Твою маму!» 16.00 «Дом02» 17.00, 20.45 Т/с «Универ» 22.05 Т/с «Золотые. Барвиха2» 00.00 Т/с «Клиент всегда мертв»

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.20 Х/ф «Здравия желаю!» 07.55, 12.00 Т/с «Детективы»

06.00, 18.45, 20.50 «Життя» 06.20, 16.40, 20.00 М/ф

Сх. 05.50 Зах. 20.13 Трив. дня 14.23

09.05 «Чужие ошибки. Лицо под маской» 10.05 Х/ф «Покровские ворота» 13.05 «Правила жизни» 14.05 «Очная ставка. Уроки для взрослых» 15.00 «Давай поженимся» 17.00, 23.25, 00.25 «В поисках истины» 18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 18.05 «Невероятная правда о звездах» 18.55 «Моя правда» 19.55 Х/ф «Ас» 22.25 «Очная ставка. Слеза ребенка» 01.20 «Бизнес+» 01.25 Т/с «Анатомия Грей»

Зах. 09.49 Сх. 21.02 Повний міс. 13 серпня

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.20 Х/ф «Ралли» 08.00, 12.00 Т/с «Детективы»

Четвер, 18 серпня 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.30 Т/с «Роксолана», 2 ф. «Жена Халифа» 10.25 Месяц без женщин 11.05 Здоровье 12.00, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.15 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Х/ф «Брызги шампанского» 14.25, 01.55 Х/ф «Провал операции «Боль шая медведица» 16.10 Euronews 16.20 Деловой мир. Агросектор 16.40 Х/ф «Олекса Довбуш» 19.05 Без границ 19.40 Славянский базар. День 2, 1 ч. 21.25, 01.45 Мир спорта 21.50 Славянский базар. День 2, 2 ч. 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

5 КАНАЛ

07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 18.25 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Нано любовь» ○

06.01, 22.30 «Время0Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По0 года на курортах» 06.30 «Утро на 50м» 09.10, 23.20 «Бизнес0час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30 «Пресс0конференции в прямом эфире» 11.20 «Энергонадзор» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Свободная гавань» 18.15 «Украинская независимость» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Акцент» 23.30 «Драйв» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот0новости»

07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.50 Спорт 09.05, 19.15, 00.55 Чрезвычайные новости 10.05, 16.40 Т/с «Литейный» 12.15, 13.00, 22.50 Т/с «Смерть шпионам2» 14.35, 20.10 Т/с «Братаны» 18.45 Факты. Вечер

07.40 «Чужие ошибки. Кто в доме хозяин»

51 КАНАЛ

ICTV

СТБ

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Трантиванти» 12.00 Х/ф «Луизиана», 1 с. 14.25 М/ф 14.50 Родник здоровья 15.30 Х/ф «Электронная бабушка» 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Моя земля моя собственность 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 102 информ 22.00 Х/ф «Луизиана», 2 с.

34 КАНАЛ

07.00, 13.25 Т/с «Тысяча и одна ночь» 08.40, 20.10 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 09.35, 18.30 Т/с «История зечки» 10.35, 17.40 «Семейные драмы» 11.30 «Не лги мне» 12.30 «Иллюзия безопасности. Апокалипсис 0 2012. Оправдаются ли пророчества майя?» 15.05 Т/с «Детективное агентство «Иван даМарья» 16.00 «Шесть кадров» 16.20 «Меняю жену 0 2» 19.30, 00.00 «ТСН» 21.00, 21.30, 22.05 Т/с «Интерны» 22.30 «Личное дело» 23.30 «Снять все» 00.15 Х/ф «Нашествие монстров» 01.50 Т/с «Женаты. С детьми»

11.00, 23.00 Т/с «Все женщины ведьмы» 12.00 «Интуиция» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 19.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.30 «Твою маму!» 16.00 «Дом02» 17.00, 20.45 Т/с «Универ» 22.05 Т/с «Золотые. Барвиха2» 00.00 Т/с «Клиент всегда мертв»

07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я 0 путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Сергей Доренко: Русские сказки» 10.00 «Секретные территории» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.00 Х/ф «Люди Шпака», 1, 2 с. 14.45 Х/ф «Папенькин сынок», 4, 5 с. 16.15 «Слава и боль» 16.45 «Анатолий: очевидное и невероятное» 17.20 «Марфа. Чудо возможно» 18.00, 20.15 «Смотри в оба с Яковом Морозо0 вым» 18.15 «Еще не вечер». «Люди Х» 19.15 «Медикус» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Герои и неудачники» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «Палач», 4 с. 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Х/ф «Уикэнд у Берни» 01.10 «Дело особой важности»

11 КАНАЛ

ИНТЕР 09.05 10.10 12.20 13.00 14.05 15.05 15.55 18.05 19.05 20.00 20.25 21.25 23.25 00.05

08.40 «Чужие ошибки. Проклятая золушка» 09.40 Х/ф «Двенадцать стульев» 13.00 «Правила жизни» 14.00 «Очная ставка. Позвоните маме» 14.55 «Давай поженимся» 16.55, 23.20, 00.15 «В поисках истины» 18.00, 22.00 «Вікна0Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.10 Звездная жизнь 20.10 «Русские сенсации. Звезда в подарок» 21.05 «Русские сенсации. Черный юмор» 22.25 «Очная ставка. Уроки для взрослых» 01.15 «Бизнес+» 01.20 Т/с «Анатомия Грей»

06.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 06.50 Kids’ Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.30 Хит0парад FM0TV 08.05, 16.00 Т/с «Друзья» 09.10 Х/ф «Пожарный пес» 11.50, 19.30 Т/с «Счастливы вместе» 12.50 Отцы и дети 13.55, 20.15 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки6» 17.55 Т/с «Воронины» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.20 Х/ф «Блэйд. Троица»

Сх. 05.49 Зах. 20.15 Трив. дня 14.26

Середа, 17 серпня 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.30 Т/с «Роксолана», 2 ф. «Жена Халифа» 10.25 Месяц без женщин 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.05, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20, 01.55 Х/ф «Два года над пропастью» 14.05 Х/ф «Партизанская искра» 16.10 Euronews 16.20 Деловой мир. Агросектор 16.35 Х/ф «Наймичка» 19.05 «Аншлаг» 19.40 Славянский базар. День 1, 1 ч. 21.25, 01.45 Мир спорта 21.50 Славянский базар. День 1, 2 ч. 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

Іменинники дня: ЄВСТИГНІЙ, ІОВ, НОННА, ГРИГОРІЙ 06.20, 16.40, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.30, 20.30, 23.15 «24 часа» 07.10, 18.40, 23.25 24 часа. Бизнес 07.15 Створи себе 07.30, 10.00, 16.35, 18.25, 20.10, 20.45, 21.45 «Днепровская неделя» 07.35 Калейдоскоп дикой природы 07.55, 22.35 Живое богатство Украины 08.30, 21.50 Американская космическая одис0 сея 09.00, 12.15, 19.00 «Эра образования» 10.10, 15.50 Твой хит 11.10 Правители Сипана 16.50 Х/ф «Троянский конь» 18.05 Кулинарный преферанс 20.15 Сильные мира сего 20.50 Хит0парад дикой природы 22.55 Портреты дикой природы 23.30 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Федеральный судья» 12.15 «Модный приговор» 13.20, 01.15 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20, 01.45 «Хочу знать» 16.00, 21.30 Т/с «Дело было на Кубани» 17.00 «ЖКХ» 18.15, 00.40 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Человек и закон» 23.45 Т/с «Побег»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40, 17.00, 19.00 События 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.00, 19.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 11.00 Т/с «Висяки 2» 13.00 Ток0шоу «Пусть говорят. Урок для учите0 ля» 14.00, 22.20 Т/с «След» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Украина. 20 лет жизни 00.00 Т/с «Влюбленный агент» 01.50 Т/с «Зверь»


р4

12 ТВПРОГРАМА ○

1+1 07.05, 13.30 Т/с «Тысяча и одна ночь» 08.45, 20.10 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 09.40, 18.30 Т/с «История зечки» 10.40, 17.40 «Семейные драмы» 11.35 «Не лги мне» 12.35 «Иллюзия безопасности. Всемирный потоп как предчувствие» 15.00 Т/с «Детективное агентство «Иван даМарья» 15.55 «Шесть кадров» 16.20 «Меняю жену 0 2» 19.30 «ТСН» 21.00 Х/ф «Темный мир» 23.00 Х/ф «Омен» 01.00 Х/ф «Вторжение динозавров»

Т/с «Возвращение Мухтара2» Т/с «Последний приказ генерала» «Знак качества» Т/с «Спальный район» «Семейный суд» «Судебные дела» Т/с «Каменская2» Т/с «Семейный дом» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» «День рождения Интера», 1 ч. Х/ф «Полет нарушителя»

9 КАНАЛ 06.00, 16.00, 19.00 «Смешное домашнее ви0 део02» 06.15, 15.00 Т/с «Свойчужой» 07.00 Т/с «Александровский сад» 08.00 Т/с «Бородин. Возвращение генера ла» 09.00 Телемагазин ○

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

УТ1

ИНТЕР 07.00, 08.20 «Городок» 07.30 М/с «Маша и Медведь» 07.40 М/с «Винкс» 09.00 «Орел и Решка» 10.00 «Украина, вставай!» 10.40 «Вырванный из толпы» 11.20 Д/ф «Лариса Голубкина. Я тебя никогда не забуду» 12.25 Т/с «Покушение» 17.10 «Международный фестиваль юмора «Юрмала02009» 19.05 «Горячее кресло» 20.00 «Подробности» 20.25 «День рождения Интера», 2 ч. 23.20 Х/ф «Ведьма»

02.30 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.45, 05.00 Х/ф «Горы дымят»

11 КАНАЛ 06.05 06.35 07.05 07.20 09.00

00.55

«О рыбалке всерьез» Хит0парад FM0TV Репортер Х/ф «Яйцеголовые» М/с «Приветствую в клубе Микки Ма уса» «Мой малыш» М/Ф «Подводная братва» Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» Файна Юкрайна Сделай мне смешно Даешь молодежь Т/с «Папины дочки» Х/ф «Новый парень моей мамы» Х/ф «Чего хочет девушка?» Х/ф «Блондинка в законе2» Х/ф «Холостяцкая вечеринка. После днее Искушение» Спортрепортер

07.05 08.05 09.05 10.00 12.10 13.50 14.45 17.35 19.30 20.00 22.50 00.45

«Настоящие врачи» «Светская жизнь» «Кто там?» Х/ф «Ледиястреб» Х/ф «Эра драконов» «Шесть кадров» «Голос страны» «Кривое зеркало» «ТСН» Х/ф «Москва слезам не верит» Х/ф «Темный мир» Х/ф «Омен»

07.50 08.50 09.00 10.05 10.50 11.50 13.55 16.00 19.00 20.55 23.05 00.45

«Караоке на Майдане» «Завтрак с Юлией Высоцкой» «Едим дома» «ВусоЛапоХвіст» М/ф «Пингвины Мадагаскара» Х/ф «Иван Бровкин на целине» Х/ф «Ас» «Невероятная правда о звездах» Х/ф «Не могу сказать «прощай» Х/ф «Вечерняя сказка» Х/ф «Неуловимые мстители» Х/ф «Новые приключения неулови мых»

09.30 10.00 11.50 13.30 14.10 15.05 15.45 16.55 18.50 21.00 23.00

1+1

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 07.00, 07.35 М/с «Галактический футбол» 08.00 «Критическая точка» 09.00 Телемагазин 11.00, 14.00 «Смешное домашнее видео02» 11.10 «Экстремальная инженерия» 12.10, 13.05 Т/с «Гении мести2» 14.15 Х/ф «Робокоп6. Воскрешение» 16.00 Х/ф «Робокоп7. Крушение и ожог» 17.30 Х/ф «Горгульи» 19.15 Х/ф «Придорожное заведение» 21.30 Х/ф «Секретные материалы. Борьба за будущее» 23.30 Х/ф «Логово демона» 01.05 Х/ф «Компрометирующие ситуации. Истинная женщина»

СТБ

34 КАНАЛ 07.00 «Детали»

18.30 19.30 20.30 20.50 22.30 00.40

НТН

«Пастырские беседы» Х/ф «Восхождение» «Медикус» «Дело особой важности» «Мошенники» «Эволюция» «Вне игры» Д/ф «Путешествуем по миру», 1 с. Х/ф «Студенты2», 45, 48 с. «Жадность» «Особенности местной рыбалки» Д/ф «Путешествие молодого компози0 тора» «Тайны мира с Анной Чапман» «Секретные территории» «Детали: Итоги дня» Х/ф «Инструктор», 1, 2 с. Х/ф «Бумбараш» Х/ф «Все настоящие девушки»

ICTV 07.20, 01.50 Х/ф «Никогда не говори «ни когда» 10.15 Большая разница 11.15 Люди, кони, кролики и...домашние ро0 лики 11.40 Квартирный вопрос 12.40 Х/ф «Доспехи» 14.40 Ты не поверишь! 15.40 Под прицелом 16.40 Провокатор 17.40 Максимум в Украине 18.45 «Факты» 18.55 Спорт 19.00 Наша Russia 20.20 Х/ф «Во имя короля» 23.00 «Рюрики». Комедийный телесереал. Фи0 нал 23.30 Х/ф «Хроники мутантов»

TET 07.10, 08.35 «Твинисы» 07.35, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 08.10 «Телепузики» 09.35 «Ешь и худей» 10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00, 19.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.40, 22.40 «Одна за всех» 13.40, 00.10 «Женская лига» 14.40 «Comedy Woman» 15.30, 20.50 Т/с «Универ» 16.50 Х/ф «Внезапно беременна» 18.30 «Королева бала» 21.45 «Теория измены» 23.40 «Дурнев+1» 00.40 «Дом02»

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

НТВМИР 05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 05.10 Т/с «Граф Крестовский» 06.15 Дикий мир 06.45 Умные деньги 06.50 Дежурный врач 06.55 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.10 Чрезвычайное происшествие. Расследо0 вание 07.30 «Пир на весь мир» 08.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное про0 исшествие 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Час Волкова» 13.35 «Кремлевские похороны» 15.35 «В зоне особого риска» 16.05 «Один день. Новая версия» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «Расплата» 20.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 29 с. «Палец», 30я серия «ППС» 22.15 «Обреченные?» из документального цикла Владимира Чернышева. «СССР. Крах империи» 23.25 Дорожный патруль 01.05 Х/ф «Лекарство против страха»

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, «мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Арт0зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 М/ф «КонекГорбунок» 13.30 Волшебное закулисье 15.00 Новости Днепродзержинска 15.40 Х/ф «Под крышами Монмартра», 2 с. 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ0 ления 18.00 Ближе к народу 18.30 Тема дня 19.15 «Новости. «Итоги» 19.50 Аналитическое обозрение 20.30 Азбука здоровья 21.25 Х/ф «Назначение» 23.00 Музыка 23.30 Формат 1:1

5 КАНАЛ 06.01 «Время0Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По0 года на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот0тест» 07.20 «Клуб 700» 07.50, 08.50, 19.55, 23.20 «Бизнес0час» 08.20, 14.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема не0 дели» 08.30 «Рекламная кухня» 09.20 «Интеллект. ua» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 12.15 «Окно в Европу» 13.10 «Вперед, на Олимп!» 13.35 «Драйв» 14.25 «Игра судьбы» 15.20 «Обрати внимание» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Народный контроль» 19.30, 20.05 «Время интервью» 21.00 «Большая политика» 21.30 «Украинская независимость» 22.00 «Машина времени»

Зах. 13.05 Сх. 22.11 Повний міс. 13 серпня 22.30 «Окно в Америку» 23.30 «Яппи» 23.55, 00.35 «Обзор прессы»

НТН 06.00 07.20 09.20 11.30 12.00 14.00 17.00 19.00 23.20 01.30

«Легенды бандитского Киева» М/с «Черепашки ниндзя» Т/с «Чисто английские убийства» «Речовий доказ» Х/ф «Фарт» Х/ф «Фронт в тылу врага» Т/с «МУР есть МУР 3» Т/с «Иллюзия охоты» Х/ф «Готова на все» Х/ф «Онг Бак: тайский воин»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 07.30 «Эксклюзив» 08.00 «Живут же люди!» 08.30 Медицинские тайны 09.25 Едим дома! 10.00 Русская начинка 10.30 «Суд присяжных: главное дело» 12.25 Кулинарный поединок 13.25 Квартирный вопрос 14.25 Александр Журбин. Мелодии на память 15.05 «Безумный день» 15.25 Следствие вели... 16.20 «Очная ставка» 17.15 «Наши» 18.25 «Русские сенсации» 20.55 «Ты не поверишь!». Дайджест 21.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 23.30 Дорожный патруль 01.15 Х/ф «Тайна Золотой горы»

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.40 13.15 14.50 16.30 19.35 22.50

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Дача» Х/ф «Прохиндиада, или бег на месте» Х/ф «Без срока давности» Х/ф «Фронт без флангов» Х/ф «Фронт за линией фронта» Х/ф «Фронт в тылу врага»

27 КАНАЛ 05.45 Диваки 06.10, 08.25, 10.00, 16.10 М/ф 06.30 Благая весть

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40, 17.00, 19.00 События 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.00, 19.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 11.00 Т/с «Висяки 2» 13.00 Ток0шоу «Пусть говорят. Совершенные формы» 14.00 Т/с «След» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Украина. 20 лет жизни 22.20 Т/с «Пулядура»

ENTER

ОРТМ

06.00 Саундтреки 06.30 М/ф 11.50 Телемагазин 12.20 Х/ф «Последний дюйм» 13.55, 23.50 Х/ф «Вечный зов» 15.15 Х/ф «Просто Саша» 16.35 Х/ф «Шла собака по роялю» 17.50 Х/ф «12 стульев» 19.20 Х/ф «Прохиндиада, или бег на месте» 21.00 Х/ф «17 мгновений весны»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Федеральный судья» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 Т/с «Дело было на Кубани» 16.55 «Жди меня» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Завтра все будет по0другому» 22.55 Х/ф «Сатисфакция» 01.40 Х/ф «Назначение...»

27 КАНАЛ ○

06.20, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.30, 20.30 «24 часа» 07.10, 18.40 24 часа. Бизнес 07.15, 10.00, 16.25, 18.25, 20.10, 21.05, 22.05 «Днепровская неделя» 07.20 «Життя зі знаком +» 07.55, 22.55 Живое богатство Украины 08.30, 22.10 Американская космическая Одис0 сея 09.00, 12.15, 19.00 «Эра образования» 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 Восточные базары 16.30 Х/ф «Друг Тыманчи» 18.05 Кулинарный преферанс 20.15 Сильные мира сего 21.10 Хит0парад дикой природы 23.10 СHATRIX

06.00, 18.45, 20.50 «Життя» ○

Іменинники дня: 0

08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.30 Т/с «Паутина 2» 13.30 Т/с «История летчика» 15.25 Х/ф «Освобождение», 6 с. 17.00 Х/ф «Все то, о чем мы так долго меч тали» 19.20 Х/ф «Фарт» 00.20 Х/ф «Подземелье»

Сх. 05.53 Зах. 20.09 Трив. дня 14.16 07.30 07.40 09.30 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 16.40 17.30 18.00

Зах. 12.00 Сх. 21.44 Повний міс. 13 серпня

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.30 Х/ф «И ты увидишь небо» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход»

Субота, 20 серпня 07.00, 23.05 Эра здоровья 07.30, 00.50 Полезные советы 07.45 На олимпийский Лондон 08.00 Шустер0Live 09.00 Т/с «Роксолана», 1 ф. «Настенька» 16.05 Наша песня 16.40 Феерия странствований 17.05 В гостях у Д. Гордона 18.00 Зеленый коридор 18.10 Мирный атом 18.30 Золотой гусь 18.55 Концерт мастеров искусств 21.00, 01.20 Итоги дня 21.15 Славянский базар. Закрытие 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.30 Вопрос с О.Березовской 23.40 Концерт М.Поплавского «Я 0 украинец» 01.35 Телеакадемия 01.55 After Live

5 КАНАЛ

07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 18.25 Т/с «Ранетки» ○

06.01, 22.30 «Время0Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.10, 18.40, 23.50 «По0 года на курортах» 06.30 «Утро на 50м» 09.10, 23.20 «Бизнес0час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс0конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Территория закона» 18.15, 22.00 «Окно в Европу» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 23.30 «Трансмиссия» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот0новости»

TET

51 КАНАЛ

ICTV

СТБ

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Маша и звери» 12.00 Х/ф «Под крышами Монмартра», 1 с. 14.20 М/ф 15.25 М/ф «КонекГорбунок» 16.40 Не будь овощем 17.25 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт0зона 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 «Спорт. «Итоги» 22.00 Х/ф «Под крышами Монмартра», 2 с.

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп010 08.45, 12.45 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.10 Спорт 09.05, 19.15, 00.10 Чрезвычайные новости 10.05, 16.40 Т/с «Литейный» 12.15 Х/ф «Смерть шпионам2» 13.00 Т/с «Смерть шпионам2» 14.40, 20.10 Т/с «Братаны» 18.45 Факты. Вечер 22.15 Х/ф «Кобра» 01.20 Т/с «Побег из тюрьмы4»

08.05 «Чужие ошибки. Как выжить ночной бабочке» 09.05 Х/ф «Неуловимые мстители» 10.45 Х/ф «Новые приключения неулови мых»

10.00 Т/с «Нано любовь» 11.00, 23.00 Т/с «Все женщиныведьмы» 12.00 «Интуиция» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 19.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.30 «Голая правда» 16.00 «Дом02» 17.00, 20.45 Т/с «Универ» 22.05 «Теория измены» 00.00 Т/с «Клиент всегда мертв»

07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я 0 путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Мошенники» 10.00 «Болевая точка» 10.20 «Реальный спорт» 10.30 «Слава и боль» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.00 Х/ф «Люди Шпака», 5, 6 с. 14.45 Х/ф «Папенькин сынок», 8, 9 с. 16.15 «Страна чудаков» 16.30 «Анатолий: очевидное и невероятное» 17.00 «Марфа. Чудо возможно» 17.30 «Приемная депутата» 18.00, 20.15 «Смотри в оба с Яковом Морозо0 вым» 18.30 «Чистая работа» 19.15 «НАШ САД» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Герои и неудачники» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Сергей Доренко: Русские сказки» 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Х/ф «Пальметто» 01.30 «Космические истории». «Смертельный космос»

06.05 М/с «Семейка Аддамс» 06.50 Kids’ Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.00, 00.15 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Секретные файлы. Мир животных» 08.20 «Бюро адвокатских расследований» 09.05 Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» 11.20 Т/с «Грань2» 17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки6» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Здравствуйте, я 0 ваша мама! 21.15 Хочу на Фабрику! 23.15 Сделай мне смешно 00.25 Х/ф «Как я женился на убийце»

ИНТЕР 09.20 10.20 12.20 13.00 14.05 15.05 15.55 18.00 19.05 20.00 20.25 23.00

12.35 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 15.35, 16.35, 17.45, 18.50 «Моя правда» 17.35 «Вiкна0 Новини» 19.50, 20.50, 22.25, 23.50 Звездная жизнь 22.00 «Вікна0Новини» 01.00 «Как выйти замуж с Анфисой Чеховой»

11.00 Т/с «Приключения Синдбада» 12.00, 12.35 Т/с «Тарзан» 13.00 М/с «Галактический футбол» 13.40, 13.55 М/с «Лига суперзлодеев» 14.10, 14.40 М/с «Огги и кукарачи2» 16.20 Х/ф «Ледяная планета» 18.00, 01.35 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 18.55 Бизнес0день 19.15 Х/ф «Красный рассвет» 21.30 Х/ф «Придорожное заведение» 23.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.05 Х/ф «Компрометирующие ситуации. Одинокая мисс» 02.25 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.10 Х/ф «Тигроловы» 04.30 Х/ф «Провинциалки»

УТ1

Сх. 05.52 Зах. 20.11 Трив. дня 14.19

П'ятниця, 19 серпня 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.25 Итоги дня 09.35 Т/с «Роксолана», 2 ф. «Жена Халифа» 10.35 Д/ф «Одинокий путешественник» 11.20 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.25 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 13.00 Наша песня 13.40 Окраина 14.05 Х/ф «Где 042?» 15.25 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.45 Спецпроект «О чем кино?» 18.40 Магистраль 19.00 Шустер0Live 20.10 Славянский базар. Сябры собирают дру0 зей, 1 ч. 21.30 Славянский базар. Сябры собирают дру0 зей, 2 ч. 22.20 Концерт мастеров искусств 23.50 Итоги 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.20 Тройка, Кено 01.50 Хит0парад «Национальная двадцатка»

Іменинники дня: МИТРОФАН, ДЕМЕНТІЙ, АНТОН, ПИМІН, МАРИНА, АСТЕРІЯ 07.00 Полигон 07.45 Зеленый дозор 08.35, 15.00 Твой ХиТ 09.00, 12.15 «Эра образования» 10.15 За семь морей 10.50 Телеинциклопедия. Воспитание домаш0 них животных 11.15 Сущность зверя 16.25, 19.30 Жизнь среди жизни 16.55 Скромное обаяние современных техно0 логий 17.30 Няньки дикой природы 18.00 Светские хроники 18.20 Журфикс 19.00 Портреты дикой природы 20.00 24 часа. Бизнес 20.15 24 часа. Світ 20.45 Путешествие на край света 21.10 Смертельная кухня 22.10 Х/ф «Большой и волосатый» 23.55 СHATRIX

ОРТМ 07.15 Х/ф «Странные взрослые» 08.55 «Играй, гармонь любимая!» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Нонна Мордюкова. Такой ее никто не знал» 12.15 «Ералаш» 12.35 Среда обитания. «Дорогой Барбос» 13.45 «Приговор» 14.40 «Свидетели» 15.40 «Человек и закон» 16.40 Т/с «Убойная сила» 18.45 Х/ф «Любовь без правил» 21.00 «Время» 21.15 Х/ф «Мальтийский крест» 23.15 Х/ф «Непобедимый» 01.25 Х/ф «Летние гастроли»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.20 Х/ф «Сердце дракона» 09.20 Т/с «Карамболь» 11.10, 13.10 Т/с «Пулядура» 12.10 Оголена красуня 16.00 Дорожный патруль 18.00, 19.25 Т/с «Индус» 19.20 Украина. 20 лет жизни 22.15 Х/ф «Егерь» 00.20 Т/с «Опергруппа»


р5

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

ТВПРОГРАМА 13 ○

УТ1

ИНТЕР 07.40 08.25 08.50 09.30 10.00 10.35 11.30 12.25 20.00 20.50 22.50 00.55

М/с «Винкс» М/с «Маша и Медведь» «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» «Школа доктора Комаровского» «Утренняя Почта с Пугачевой и Галки0 ным» «Смачна ліга з А.Заворотнюк» Д/ф «Влюбиться в человека. Игорь Ни0 колаев» Т/с «Заложники любви» «Подробности недели» Х/ф «На крючке» Х/ф «Одиночка» Х/ф «Бегущий человек»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.35, 07.00, 07.35 М/с «Галактический фут бол» 08.00 «Экстремальная инженерия» 09.00 Телемагазин 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Клуб кукол» 14.00 «Днепр 0 футбол» 14.20 Х/ф «Первый рейд» 16.00, 03.45 «Смешное домашнее видео02»

16.45 Х/ф «Красный рассвет» 19.20 Чемпионат Украины по футболу. 7 тур. «Металлист» 0 «Металлург» (Донецк) Прямая трансляция 21.30 «Профутбол» 22.30, 23.25, 01.50, 02.35 Т/с «Секретные материалы2» 00.20 Х/ф «Компрометирующие ситуации. Вот это Голливуд!» 03.20 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.55, 05.00 Х/ф «Далекий голос кукушки»

11 КАНАЛ 06.05 Клипсы 06.35 Т/с «Журнал мод» 07.45 Церковь Христова 08.00 Спросите у доктора 08.25, 11.50 Даешь молодежь 08.45 «Бюро адвокатских расследований» 09.00 М/с «Приветствую в клубе Микки Ма уса» 09.40 «Родительский клуб» 10.00 Х/ф «Коты против собак» 12.55 Шоумания 13.45 Эксклюзив 14.40 Анализ крови 15.05 Іnfo0ШОК 16.05 Новый взгляд 17.05 Т/с «Воронины» 17.30 «Ваш адвокат» 18.00 «О рыбалке всерьез» 18.30 «Родом из Украины» 19.00 «Новости недели» 19.40 «Экономика в деталях» 20.00 «Открытая Днепровская лига КВН. 1/8 финала», 1 ч. 20.30 Концерт Земфиры 22.00 Хочу на Фабрику! 23.55 Спортрепортер 00.00 Х/ф «Город грехов»

1+1 08.15 М/ф «Тайна Третьей планеты» 09.05 «Лото0Забава» 10.00 «Ремонт +» 10.50 «Смакуємо» 11.25 «Женат по собственному желанию» 12.35 «Неделя без женщин» 13.45 «Кривое зеркало» 16.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 19.30, 23.50 «ТСН» 20.00 «Голос страны» 22.00 Т/с «Интерны» 22.25 «Голос страны 0 результаты голосования» 22.55 «Светская жизнь» 00.25 Х/ф «Эра драконов»

Сх. 05.55 Зах. 20.07 Трив. дня 14.12

Неділя, 21 серпня 07.00 Д/ф «Няньки дикой природы» 07.30 Мир православия 07.40 Вопрос с О.Березовской 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля 0 моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 «Смех до коликов в год кролика» 09.45 Шаг к звездам. Евровидение 10.25 Шеф0повар страны 11.25 Т/с «Роксолана», 1 ф. «Настенька» 16.00 Золотой гусь 16.30 В гостях у Д. Гордона 17.20 Деловой мир. Неделя 17.55 Художественный телемарафон к 200й годовщине Независимости Украины. М.Поплавский 18.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер0 лига. «Шахтер» (Донецк) 0 «Ильичевец» (Мариуполь) 19.50 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Главный аргумент 21.55 Фольк0music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 На олимпийский Лондон 23.50 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

СТБ 08.40 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.50 «Едим дома» 10.00, 23.10 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на Майдане» 12.00 «Русские сенсации. Любить звезду» 12.50 «Русские сенсации. Охота на певцов» 13.45 «Русские сенсации. Звезда в подарок» 14.40 «Русские сенсации. Черный юмор» 15.35 Звездная жизнь 16.35 «Моя правда» 17.40 «Параллельный мир» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.05 Х/ф «Долгожданная любовь» 00.10, 01.10 «В поисках истины»

34 КАНАЛ 07.00 07.20 09.00 10.00 12.10 12.40 13.00 13.30 16.40 18.30 19.30 20.30 21.00 22.35 00.30

«Детали» Х/ф «Маленький пилот» «Чистая работа» Х/ф «Бумбараш» «Особенности местной рыбалки» Д/ф «Путешествие молодого компози0 тора» Д/ф «Путешествуем по миру», 2 с. Х/ф «Подкидной», 1, 4 с. «Секретные истории» «Военная тайна» «Фантастические истории» Информационное обозрение «Post0 Sсriptum» Х/ф «Инструктор», 3, 4 с. Х/ф «Охранник для дочери» Х/ф «На пляже»

ICTV 07.35, 23.55 Х/ф «Вид на убийство» 10.30 Ты не поверишь! 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20, 18.55 Спорт 12.25 Стоп010 13.25, 17.40 Наша Russia 14.00 Х/ф «Во имя короля» 16.40 Большая разница 18.45 «Факты» 19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря3: На краю света» 22.35 Голые и смешные

TET 07.10, 08.35 «Твинисы» 07.35, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 08.10 «Телепузики» 09.35 «Ешь и худей» 10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00, 18.55 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.40, 22.40 «Одна за всех» 13.05 «Королева бала» 14.00 «Ералаш» 14.30, 20.25 Т/с «Универ» 15.30 Х/ф «В курсе дела» 17.10, 23.10 Х/ф «Месть придурков2: При дурки в раю» 21.45 «Теория измены» 00.55 «Дом02»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30, 21.15 «Тише, «мыши!» 07.45 На сельском меридиане 08.15 102 информ 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Назначение» 13.15 Слово пастыря 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Формат 1:1 16.05 Д/ф «Создание совершенства» 17.00 Интервью 17.30 Ближе к народу 17.55 Музыка 18.30 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 За и против 20.15 Д/ф «Внимание, еда!» 20.50 Выбор за вами 21.30 Х/ф «Поездки на старом автомобиле» 23.00 Аналитическое обозрение 23.40 Проекты и реалии местного самоуправ0 ления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50 «По0 года на курортах» 06.35, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.10, 08.20, 14.15, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 07.20 «Клуб 700» 07.50, 08.50, 19.55, 23.20 «Бизнес0час» 08.30, 15.20, 23.30 «Рекламная кухня» 10.15 «Яппи» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.35 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор0ТВ»

Зах. 14.09 Сх. 22.44 Повний міс. 13 серпня 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Фактор безопасности» 17.15 «Налоги» 17.30 «Не первый взгляд» 18.15 «Машина времени» 19.30 «Большая политика» 20.05 «Хроника недели» 21.00 «Время: итоги» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Время0Тайм» 23.55, 00.35 «Обзор прессы»

НТН 06.00 07.15 09.25 11.30 12.00 12.30 14.20 19.00 21.50 00.00 01.50

«Легенды бандитского Киева» Т/с «Мисс Марпл» Т/с «МУР есть МУР 3» «Легенды уголовного розыска». После0 дний бой Ивана Пахана «Агенты влияния» «Бушидо. Восточные единоборства» Т/с «Иллюзия охоты» Х/ф «Чингисхан» Х/ф «Онг Бак: тайский воин» Х/ф «Саблезубая тварь» Х/ф «Готова на все»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 «Эксклюзив» 07.55 «Первая передача». Автомобильная программа 08.25 Их нравы 09.25 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 10.05 «Смех с доставкой на дом» 10.30 «Суд присяжных: главное дело» 12.25 Х/ф «Патриарх» 13.30 Дачный ответ 14.30 Золотая пыль 15.10 Следствие вели... 16.05 И снова здравствуйте! 17.05 «Военно0промышленный комплекс» из документального цикла «Собственная гордость» 18.25 Чистосердечное признание 20.45 «НТВшники». Арена острых дискуссий 21.50 «Точка невозврата. Виктор Корчной» 22.45 Дорожный патруль 00.35 Х/ф «Игра без правил» 02.10 Футбольная ночь

ENTER 06.00 06.30 07.00 12.00 15.05

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Фронт без флангов» Х/ф «Фронт за линией фронта»

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, ЗОСИМ, МИРОН, ОМЕЛЯН, САВА 18.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 20.55 Х/ф «Выгодный контракт»

27 КАНАЛ 06.00 Казацтво 06.50, 15.30 Твой ХиТ 07.15 Клуб суперкниги 07.30 Клуб0700 08.00 Телеэнциклопедия. Воспитание домаш0 них животных 08.40, 16.20 М/ф 09.00 Створи себе 09.55 Смертельная кухня 10.40, 21.00 Сущность зверя 12.15 «Эра образования» 15.00 За семь морей 16.40 Х/ф «Большой и волосатый» 18.35 Живое богатство Украины 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Отдых на пять звезд 20.00 Зеленый дозор 20.35 Кулинарный преферанс 22.05 Х/ф «Клуб шпионов» 23.55 СHATRIX

ОРТМ 07.55 «Смак» 08.30 «Служу Отчизне!» 09.05 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Удовольствие и боль» 13.25 «И примкнувший к ним Шепилов» 16.25 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 18.15 Концерт Софии Ротару 21.00 «Время» 21.20 «Большая разница». Лучшее 22.30 «Yesterday live» 23.30 «Какие наши годы!» 00.50 Х/ф «Поздняя ягода»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40 События 07.00 Х/ф «Дети шпионов 2: Остров не сбывшихся надежд» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Т/с «Карамболь» 12.50 Х/ф «Егерь» 15.00 Дорожный патруль 18.00, 19.30 Т/с «Индус» 19.00 События недели 22.20 Футбольный уик0энд 23.30 Т/с «Опергруппа» 01.30 Х/ф «Челюсти 3»

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» головне управління освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ провідного спеціаліста фінансовоекономічного відділу головного управління освіти і науки облдержадміністрації Претенденти на посаду повинні мати: вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; відповід ний стаж роботи за фахом на державній службі або стаж за фахом в інших сферах; достатній рівень володіння державною мовою, практикою застосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, основними принципами роботи на комп'ютері. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту, дек ларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру щодо себе чи членів своєї родини за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. Термін подання документів на конкурс 30 календарних днів від дня публі кації оголошення. Звертатися за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Свердлова,70, кімната 212, тел. 7708216.

Срочно продам КУХНЮ И МЯГКИЙ УГОЛОК.

Недорого!

0675670027.

Ліквідатор Комунального житлового підприємства №3 (код ЄДРПОУ 20293518) оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) з про дажу наступного майна банкрута: Лот 1 ТМЦ у кількості 31 наймену вання (телефонний апарат б/у, електропишучі машинки б/у, вмиваль ники б/у, газогенератори ацетил. б/у, двері б/у, підшлемники та інш.). Початкова вартість лота 1 1064,28 грн. без. урах. ПДВ. Майно розта шоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рево люційна, 25. Проводить відкриті торги Товарна біржа «Альянс». Відкриті торги відбудуться 14.09.2011р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 8, прим.1 об 11.00. Заявки приймаються за місцем проведення торгів. З майном можна ознайомитися з понеділка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн. на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ЗАТ «КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299). Кінцевий строк приймання заявок за три дні до дати проведення аукціону до 16.00. Контактні телефони: (0564) 710065.

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» головне управління освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ головного спеціаліста відділу професійнотехнічної освіти управління науки, вищої та професійнотехнічної освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації Претенденти на посаду повинні мати: вищу освіту відповідного професійного спрямування, відповідний стаж роботи за фахом, володіти державною мовою, до держуватись правил ділового етикету, знати специфіку роботи професійнотехніч них навчальних закладів, ведення документації з використанням сучасних інфор маційних технологій, володіти основними принципами роботи на комп'ютері. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають осо бовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту, деклара цію про доходи, зобов'язання фінансового характеру щодо себе чи членів своєї ро дини за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. Термін подання документів на конкурс 30 календарних днів від дня публікації оголошення. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова,70, кімната 212, тел. 7708216.

Ліквідатор Комунального житлового підприємства №15 (код ЄДРПОУ 20254955) оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного май на банкрута: Лот 1 а/м Луаз 969 (розібраний) б/в, інв. №47. Початк. вартість лота 1 200,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 2 а/м Газ 52 (розібр.) б/в, інв. №61. Початк. вартість лота 2 150,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 3 а/м ГАЗ 150 (розібр.) б/в, інв. №64. Початк. вартість лота 3 150,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 4 а/м ГАЗ52А (розібр.) б/в, інв. №72. Початк. вартість лота 4 150,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 5 Моторол. «Дніпро» (розібр.) б/в, інв. №40. Початк. вартість лота 5 70,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 6 Візок для трактора (поламаний) б/в, інв. №29. Початк. вартість лота 6 70,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 7 Машина прибиральна (розібр.) б/ в, інв. №67. Початк. вартість лота 7 200,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 8 Машина прибиральна (розібр.) б/в, інв. №66. Початк. вартість лота 8 200,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 9 Трактор Т16 МГ (розібр.) б/в, інв. №79. Початк. вартість лота 9 100,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 10 а/м САЗ3307 самоскид (розібр.) б/в, інв. №42. По чатк. вартість лоту 10 270,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 11 Моторолер «Муравей» (розібр.) б/в, інв. №38. Початк. вартість лота 11 70,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 12 Бетонозмішувач (поламаний) б/в, інв. №27. Початк. вартість лота 12 50,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 13 а/м ГАЗ5312 (розібр.) б/в, інв. №76. Початк. вартість лота 13 150,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 14 ТМЦ у кількості 31 найменування (радіостанції «Льон» б/в, обчислювальні машинки CITIZEN, пишучі машинки «Ятрань» б/в, телефони, замки кодові та інш.). Початк. вартість лота 14 2250,00 грн. без. урах. ПДВ. Майно розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 8. Проводить відкриті торги Товарна біржа «Альянс». Відкриті торги відбудуться 14.09.2011р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 8, прим.1 об 11.40. Заявки приймаються за місцем проведення торгів. З майном можна ознайомитися з понеділка по п'ятни цю, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник по винен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн. на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ЗАТ «КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299). Кінцевий строк приймання заявок за три дні до дати проведення аукціону до 16.00. Контактні телефони : (0564) 710065.

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» головне управління освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ головного спеціаліста фінансовоекономічного відділу головного управління освіти і науки облдержадміністрації Претенденти на посаду повинні мати: вищу освіту в галузі економіки та фінансів, відповідний стаж роботи, достатній рівень володіння державною мовою, практикою застосування чинного законодавства, правилами ділово го етикету, основними принципами роботи на комп'ютері. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої дода ють: особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про ос віту, декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру щодо себе чи членів своєї родини за формою, затвердженою Міністерством фінансів Ук раїни. Термін подання документів на конкурс 30 календарних днів від дня пуб лікації. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова,70, кімна та 212, тел. 7708216.

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» головне управління освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ головного спеціаліста відділу кадрової роботи та організаційнодокумен тального забезпечення головного управління освіти і науки облдержадміністрації (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника до 08.09.2012 року) Претенденти на посаду повинні мати:вищу освіту, стаж роботи за фахом на дер жавній службі на посадах провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років; достатній рівень володіння державною мовою, практикою застосування чинного законодавства, пра вилами ділового етикету, основними принципами роботи на комп'ютері. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають: особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копію документів про освіту, дек ларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру щодо себе чи членів своєї родини за формою, затвердженою Міністерством фінансів. Термін подання документів на конкурс 30 днів від дня публікації оголошення. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова,70, кімната 212, тел. 7708216. Ліквідатор Комунального житлового підприємства №9 (код ЄДРПОУ 20278401) оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного май на банкрута: Лот 1 Запчастини трактора Т40, моторолера «Муравей», автома шини ГАЗ53, автомашини ЗАЗ. Початк. вартість лота 1 680,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 2 ТМЦ у кількості 37 найменувань (тачка б/в, стільці б/в, коп. апара ти (не працюють), мікрокалькулятори «Аврора» б/в, принтери (не працюють), таль черв'ячна б/в та інш.). Початк. вартість лота 2 2030,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 3 Залізні будкиклітки 2 од. б/в. Початк. вартість лота 3 230,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 4 ТМЦ у кількості 3 найменування (з/б огорожа, залізні ворота) б/в. Початк. вартість лота 4 495,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 5 ТМЦ у кількості 2 найменувань (стелажі залізні б/в). Початк. вартість лоту 5 150,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 6 ТМЦ у кількості 99 найменувань (гайки, шурупи, петлі віконні, ручки дверні, муфти, запобіжники, вантузи, голки, пакля та інш.). Початк. вартість лота 6 1684,95 грн. без. урах. ПДВ. Лот7 Меблі б/в у кількості 18 най менувань (столи, стільці, шафа книжна, корзина для сміття та інш.). Початк. вартість лота 7 1528,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот8 Телефонні апарати (непрацю ючі) у кількості 6 шт. Початк. вартість лота 8 150,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 9 ТМЦ у кількості 18 найменувань (світильники б/в, гучномовець, люстра, стіл б/в та інш.). Початк. вартість лота 9 949,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 10 Меблі б/ в у кількості 17 найменувань (шафи, дзеркала, крісло, столи та інш.). Початк. вартість лота 10 674,00 грн. без. урах. ПДВ. Майно розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Будьонного, 5. Проводить відкриті торги Товарна біржа «Альянс». Відкриті торги відбудуться 14.09.2011р. за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 8, прим.1 о 12.30. Заявки прий маються за місцем проведення торгів. З майном можна ознайомитися з понеділ ка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн. на р/р ТБ «Аль янс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ЗАТ «КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299). Кінцевий строк приймання заявок за три дні до дати проведення аукціону до 16.00. Контактні телефони: (0564) 710065.


р6

14 ОГОЛОШЕННЯ ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÏÅÐÅË²Ê ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ×ÅÐÂͲ 2011 ÐÎÊÓ 1. Наказ Головного управління юстиції у Дніпропет ровській області від 27.05.2011 № 679 «Про затвердження Порядку подання нормативноправових актів на державну реєстрацію до районних та міськрайонних управлінь юстиції у Дніпропетровській області та проведення їх державної реє страції», зареєстрований у Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 02.06.2011 за № 87/1703. 2. Наказ Головного управління юстиції у Дніпропет ровській області від 06.06.2011 № 730 «Про затвердження Положення про проведення оглядуконкурсу на кращу розроб ку методичних матеріалів на тему: «Швидка допомога юрис ту!!! Що необхідно для належного супроводження справ у су дах. Практичні поради», зареєстрований у Головному уп равлінні юстиції у Дніпропетровській області 06.06.2011 за № 88/1704. 3. Наказ Головного управління юстиції у Дніпропет ровській області від 07.06.2011 № 737 «Про визнання таким, що втратив чинність наказ Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 12.06.2009 № 675 «Про затвердження Положення про порядок надання додаткових платних послуг правового та технічного характеру відділа ми реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровської об ласті», зареєстрований у Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 09.06.2011 за № 89/1705. 4. Розпорядження голови Дніпропетровської обласної дер жавної адміністрації від 29.04.2011 № Р287/0/311 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадмініст рації від 5 квітня 1999 року № 179р», зареєстроване в Го ловному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 20.06.2011 за № 90/1706. Начальник відділу реєстрації нормативноправових актів, друкованих засобів масової інформації та легалі зації об’єднань громадян Я.В. Ніколенко

ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ (ËÅÃÀ˲ÇÎÂÀÍÈÕ) ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÎÁ’ªÄÍÀÍÜ ÃÐÎÌÀÄßÍ, ÁËÀÃÎIJÉÍÈÕ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÒÀ ²ÍØÈÕ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ ÔÎÐÌÓÂÀÍÜ ÇÀ ×ÅÐÂÅÍÜ 2011 ÐÎÊÓ 1. Дніпропетровська обласна громадська організація «Спортивний клуб фігуристіваматорів Айсберг» м. Дніпро петровськ, вул. Комунарівська, буд. 1, кв. 229, зареєстрова но 03.06.2011 № 1284. 2. Дніпропетровська обласна громадська організація «Місто Майбутнього» Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Челюскінців, буд. 14, кв. 21, зареєстровано 03.06.2011 № 1285. 3. Громадська організація «Законність. Правозахист. Антікорупція» м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, буд. 12, к. 2, зареєстровано 03.06.2011 № 1286. 4. Федерація незалежних профспілок Дніпропетровської області м. Дніпропетровськ, вул. Усенко, буд. 9, кв. 21, за реєстровано 03.06.2011 № 1287. 5. Громадська організацій «Асоціація об’єднань співвлас ників багатоквартирних будинків та житловобудівельних кооперативів Дніпропетровської області Наш Дім» м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, буд. 14, кв. 61, легалізова но шляхом повідомлення про заснування 03.06.2011 № 370. 6. Дніпропетровська обласна громадська організація «РЕМА» м. Дніпропетровськ, вул. Гулі Корольової, буд. 4, кв. 12, зареєстровано 08.06.2011 № 1288. 7. Дніпропетровська обласна громадська організація «НАДІЯ плюс» м. Дніпропетровськ, вул. НемировичаДан ченка, буд. 48, кв. 82, зареєстровано 10.06.2011 № 1289. 8. Дніпропетровське обласне відділення Асоціації пси хіатрів України м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, буд. 84, легалізовано шляхом повідомлення про заснування 10.06.2011 № 371. 9. Дніпропетровський обласний благодійний фонд «ГА РАНТІЯ» м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 2, зареє стровано 16.06.2011 № 0452. 10. Дніпропетровський обласний осередок Українського наукового медичного товариства лікарівоториноларинго логів м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 14, легалізова но шляхом повідомлення про заснування 17.06.2011 № 372. 11. Православний Благодійний Фонд «Отче Наш» м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, буд. 23, кв. 62, зареєст ровано 21.06.2011 № 0453.

ÏÅÐÅË²Ê ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É,, Ó ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ ßÊÈÕ Â²ÄÌÎÂËÅÍÎ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ×ÅÐÂͲ 2011 ÐÎÊÓ 1. Громадська організація «Лелека». 2. Дніпропетровська обласна громадська організація «Рух Етнодрайв». 3. Дніпропетровська обласна громадська організація «Нова ера політики». Начальник відділу реєстрації нормативноправових актів, друкованих засобів масової інформації та легалі зації об’єднань громадян Я.В. Ніколенко

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

відповідачів у судове засі дання вони вважаються на Новомосковський міськ лежно повідомленими про районний суд Дніпропет місце, день та час його про ровської області сповіщає, ведення. що 08 вересня 2011 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Но Тернівський міський суд вомосковського міськрайон Дніпропетровської області ного суду Дніпропетровської викликає Алієва Магомеда області за адресою: пров. Ар Рахим огли, 1969 р.н., зареє темівський, 8, м. Новомос строваного за адресою: ковськ, суддею Сорокою О.В. Дніпропетровська область, м. буде розглядатись цивільна Тернівка, вул. Папаніна, 17, в справа за позовом Фоменко якості відповідача по ци Вікторії Олексіївни до Воло вільній справі № 2 455/11 за діна Володимира Валентино позовом Мельник Людмили вича, третя особа Сектор Василівни до Алієва Магоме ГІРФО Новомосковського МВ да Рахим огли, третя особа УМВС про визнання громадя Відділ громадянства, іммі нина таким, що втратив пра грації і реєстрації фізичних во на користування житловим осіб Тернівського МВ ГУМВС приміщенням. В якості відпо України в Дніпропетровській відача судом викликається області про усунення пере Володін Володимир Валенти шкод у здійсненні права на нович. користування майном та зняття з реєстрації місця про П'ятихатський районний суд живання особи у судове за Дніпропетровської області сідання, яке призначено на викликає у судове засідання 13.10.2011 року об 11.00 у відповідача Ясниченка Євге приміщенні Тернівського на Сергійовича за позовом міського суду Дніпропет Публічного акціонерного то ровської області за адресою: вариства «Всеукраїнський Дніпропетровська область, м. акціонерний банк» до Ясни Тернівка, вул. Лермонтова, ченка Є.С. про стягнення за 15 а. У разі неявки відпові боргованості за кредитним дача до суду справа розгляда договором. Судове засідання тиметься за його відсутності відбудеться о 08 год. 15 хв. за наявними в матеріалах 16.08.2011 року у при справи документами. Дане міщенні П`ятихатського ра оголошення вважати належ йонного суду Дніпропет ним повідомленням. ровської області за адресою: вул. Шевченка, 114, м. П'яти Баглійський районний суд хатки, П'ятихатський район, м. Дніпродзержинська ви Дніпропетровська область, кликає Ліннік Раїсу Григо зал 2. Явка до суду обов'яз рівну (останнє відоме місце кова. Роз'яснюємо, що відпо проживання: м. Дніпродзер відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук жинськ, пр. Металургів, 76 б, раїни, з опублікуванням ого кв. 98) як відповідача по лошення про виклик відпові цивільній справі за позовом дач вважається повідомле Лигун Андрія Валентиновича ним про час та місце розгля до Ліннік Раїси Григорівни, ду справи і в разі неявки третя особа Дніпродзер відповідача у судове засідан жинська філія Придніпров ня справа буде розглянута за ської товарної біржі, про виз наявними матеріалами за нання договору дійсним, вашої відсутності. визнання права власності на 1/2 частину житлового бу Н о в о м о с к о в с ь к и й динку. Судове засідання міськрайонний суд Дніпро відбудеться 16 серпня 2011 петровської області спові року о 10.00 у приміщенні щає, що 05 вересня 2011 року суду за адресою: м. Дніпро о 8 год. 30 хв. у приміщенні дзержинськ, пр. Конституції, Новомосковського міськра 64, суддя Скіба. Явка до суду йонного суду Дніпропет обов’язкова. У разі неявки ровської області за адресою: справу буде розглянуто без пров. Артемівський, 8, м. Но вашої участі. вомосковськ, під головуван ням судді Сороки О.В. буде С и н е л ь н и к і в с ь к и й розглядатись цивільна спра міськрайонний суд Дніпро ва за позовом П’ятигорської петровської області викликає Олександри Іванівни до Дуди у судове засідання в якості Михайла Адамовича про за відповідача Дмітрієва Антона хист права власника шляхом Володимировича по цивіль зняття з реєстрації та висе ній справі № 2 283/11 за по лення особи. В якості відпо зовом ТОВ «Корпорація «Аг відача судом викликається росинтез» до Дмітрієва Анто Дуда Михайло Адамович. на Володимировича, третя особа ПП «Рамс Агро» про Бабушкінський районний виконання поручителем зо суд м. Дніпропетровська (м. бов’язання боржника. Судове Дніпропетровськ, пр. К. засідання відбудеться Маркса, 57, каб. 307) викли 15.08.2011 року о 10.00 у кає в якості відповідача Суп приміщенні Синельників рун Євгена Олександровича, ського міськрайонного суду Чайковську Наталю Борисів за адресою: м. Синельникове, ну у судове засідання, яке вул. Чехова, 1. У разі неявки відбудеться 16.08.2011 року відповідача у судове засідан об 11 год. 30 хв. по цивільній ня без поважних причин справі за позовом Чепуль справа буде розглянута за С.П. до Супрун Є.О., Чай його відсутності на підставі ковської Н.Б., треті особи наявних по справі доказів. СГІРФО Бабушкінського РВ в Дніпропетровській області, Розгляд цивільної справи КЖЕП № 5 про визнання осіб за позовом ПАТ «КБ «Надра» такими, що втратили право на до Деркач Григорія Васильо користування житловим при вича про стягнення заборго міщенням. У випадку неявки ваності відбудеться 19.10.

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

2011 року о 09 год. 30 хв. Прошу Деркач Г.В. з’явитись на вищевказану дату роз гляду справи до Кіровського районного суду м. Дніпропет ровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. П`ятихатський районний суд Дніпропетровської об ласті викликає у судове засі дання відповідача Ратушного Сергія Петровича, який за реєстрований і проживає за адресою: Дніпропетровська область, м. П`ятихатки, вул. Гагаріна, 172, для розгляду цивільної справи за позовом Дзюби Ольги Володимирівни до Ратушного Сергія Петрови ча про стягнення аліментів на утримання дитини, яке відбу деться 18 серпня 2011 р. о 08 год. 30 хв. під головуванням судді Резніченка М.С. у при міщенні П'ятихатського ра йонного суду за адресою: м. П`ятихатки, вул. Шевченка, 114. У разі неявки відповіда ча у судове засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності. Павлоградський міськра йонний суд Дніпропетров ської області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в якості відповідача Котляра Олега Олександровича по цивільній справі за позовом Котляр Людмили Вікторівни до Котляра О.О. про розір вання шлюбу. Останнє місце проживання відповідачки: вул. Березінська, 220/50, м. Дніпропетровськ. Судове за сідання призначене на 26.08.2011 року о 09.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК Ук раїни, може бути розглянута за його відсутності. Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викли кає Спірідонову Стеллу Мико лаївну у судове засідання як відповідача по справі за по зовом Зінченко Яни Володи мирівни до Спірідонової Стелли Миколаївни про усу нення перешкод у користу ванні власністю та зняття з реєстрації, яке відбудеться 12.08.2011 р. о 14.00 за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати документ , який по свідчує особу. У разі неявки у судове засідання Спірідоно вої Стелли Миколаївни без поважної причини та непові домлення про причини неяв ки до суду справа може бути розглянута за його відсут ності на підставі наявних по справі доказів. Бабушкінський райсуд м. Дніпропетровська викликає Лляного Михайла Олександ ровича як відповідача на 18.10.2011 р. о 08 год. 15 хв. по справі за позовом Лляної Ніни Миколаївни до Лляного Михайла Олександровича, ВГІРФО Бабушкінського РВ УМВС України в Дніпропет ровській області про усунен ня перешкод у користуванні житлом. Адреса суду: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 310. Суддя Решетнік М.О.

Викликається Денісов Олексій Миколайович як відповідач до зали Сакса ганського районного суду м. Кривого Рогу на слухання цивільної справи за позовом Денісової Світлани Вікторів ни до Денісова Олексія Ми колайовича про розірвання шлюбу у судове засідання, яке відбудеться 21 вересня 2011 року о 09.00 у при міщенні Саксаганського ра йонного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 1, зал 8. У разі вашої неявки справа буде відкладена на 28 вересня 2011 року о 09 год. 02 хв. та розглянута за вашої відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпро петровської області по відомляє, що відповідачу Кисіль Клавдії Семенівні не обхідно з’явитись у судове засідання з розгляду ци вільної справи за позовом Таран Марії Іванівни до Кисіль Клавдії Семенівни про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням і вселенні в квартиру , яке відбудеться 12.09.2011 р. об 11.00 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, зал 309 (суддя Ко сторенко А.Ю.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Кисіль Клавдія Семенівна вва жається повідомленою про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки справа буде розглянута за її відсут ності заочно. Вільногірський міський суд Дніпропетровської об ласті викликає у судове за сідання, яке відбудеться 20 вересня 2011 року о 15 год. 30 хв. в залі суду по вул. Ок тябрській, 14 а м. Вільногір ська Дніпропетровської об ласті, в якості відповідача Щербину Євгена Михайлови ча, який проживає по пр. Свободи, 89 а, корпус 1, кв. 701, м. Дніпропетровськ, по справі № 2 454/11 за позо вом Щербини Каріни Юріїв ни до Щербини Євгена Ми хайловича про розірвання шлюбу, стягнення аліментів на утримання неповноліт ньої дитини. У випадку неяв ки відповідача у судове за сідання без поважної причи ни, неповідомлення про при чину неявки або якщо при чина неявки буде визнана неповажною, судове засі дання відбудетеся за відсут ності відповідача з заочним розглядом справи. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу викли кає відповідача по цивільній справі за позовом Марченко Юлії Ігорівни до Македон Марини Вадимівни про виз нання такою, що втратила право на користування жит лом. Судове засідання при значено на 10 год. 40 хв. 12 серпня 2011 року в залі суду 8 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 1. У разі неявки відповідача судове засідання буде призначено вдруге на 10.00 22 вересня 2011 року.


р7

ОГОЛОШЕННЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

11.08.2011 р. № 61 (1249) ○

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідом ляє Півень Олексія Павлови ча, що судом у судовому за сіданні о 10.00 05 вересня 2011 р. буде розглядатись цивільна справа № 2 7976/ 2011 за позовом Мерзляко ва Віктора Івановича до Півень Олексія Павловича про стягнення боргу за дого вором позики (суддя Шелес тов К.О.). Вам необхідно з’я витись у зазначений час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Па торжинського, 18 а, каб. 21, для участі у розгляді цивіль ної справи особисто або на правити до суду свого пред ставника з належно оформ леною довіреністю.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

об 11.00 в залі судових засі дань 206 за адресою: пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Залев ської Оксани Валеріївни до Нестеренка Валерія Мико лайовича, Криворізьке місь ке управління УМВС України в Дніпропетровській області, про визнаная особи такою, що втратила право на житло ве приміщення. Явка відпо відача Нестеренка Валерія Миколайовича обов’язкова з наданням раніше неподаних доказів. У разі неявки відпо відача у судове засідання без поважних причин та не повідомлення ним про при чину неявки суд вирішить справу з винесенням заочно го рішення за його відсут Заводський районний суд ності. м. Дніпродзержинська вик ликає Штучкова Геннадія Чапліній Тетяні Тимофіївні, Івановича у судове засідан Чапліну Роману Сергійовичу ня як відповідача по справі з’явитись у судове засідання за позовом Терещенка Віта 02 вересня 2011 року о лія Геннадійовича до Штуч 09.00 до Амур Нижньодніп кова Геннадія Івановича ровського райсуду м. про визнання права влас Дніпропетровська за адре ності на рухоме майно в по сою: вул. Новоселівська, 9, рядку набувальної давності, каб. 9, як відповідачам по яке відбудеться 14 вересня цивільній справі № 2 3764/ 2011 року о 15.00 за адре 11 за позовом ПАТ «УкрСиб сою: м. Дніпродзержинськ, банк» до Чапліна Сергія Сер вул. Губи, 5, каб. 12. Суддя гійовича, Чапліної Тетяни Похваліта С.М. При собі Тимофіївни, Чапліна Романа мати документ , який по Сергійовича, Чапліна Сергія свідчує особу (паспорт). У Серафимовича про стягнен разі неявки відповідача у ня суми боргу за кредитним судове засідання без по договором, за зустрічним по важної причини та непові зовом Чапліна Сергія Сергі домлення про причини не йовича до АКІБ «УкрСиб явки до суду справа може банк», треті особи Чапліна бути розглянута за його Тетяна Тимофіївна, Чаплін відсутності на підставі на Сергій Серафимович, Чаплін Роман Сергійович, про вне явних по справі доказів. сення змін до договору про Красногвардійський ра надання споживчого креди йонний суд м. Дніпропет ту. У разі неявки відпові ровська повідомляє, що дачів у судове засідання відповідач Мельников Олек справа буде розглянута за сандр Петрович викликаєть їхньої відсутності на під ся у судове засідання по ставі наявних матеріалів та справі за позовом ПАТ постановлено заочне рішен «Сведбанк» до Мельникова ня. Олександра Петровича про стягнення заборгованості на Плахуті Ользі Сергіївні, 12 вересня 2011 року о Плахуті Сергію Сергійовичу, 10.00 у приміщення Красно Кісілю Дмитру Олександро гвардійського суду: м. вичу з’явитись у судове за Дніпропетровськ, пр. Пуш сідання 02 вересня 2011 кіна, 77 б, каб. 18. На року о 10.00 до Амур Ниж підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук ньодніпровського райсуду м. раїни після опублікування Дніпропетровська за адре оголошення в пресі відпові сою: вул. Новоселівська, 9, дач Мельников Олександр каб. 9, як відповідачам по Петрович вважається по цивільній справі № 2 4338/ відомленим про час та місце 11 за позовом ПАТ «УкрСиб розгляду справи. У разі його банк» до Плахути Ольги Сер неявки справа буде розгля гіївни, Плахути Сергія Сер гійовича, Кісіля Дмитра нута за його відсутності. Олександровича про стяг Апеляційний суд Дніпро нення суми боргу за кредит петровської області по ним договором. У разі неяв відомляє відповідача Бульбу ки відповідачів у судове за Віктора Івановича, що роз сідання справа буде розгля гляд справи за апеляційною нута за їхньої відсутності на скаргою Бульби Віктора Іва підставі наявних матеріалів новича на заочне рішення та постановлено заочне Нікопольського міськрайон рішення. ного суду Дніпропетровської області від 14 грудня 2010 Бабушкінський районний року по справі за позовом суд м. Дніпропетровська по Логінова Миколи Олексійо цивільній справі за позовом вича до Бульби Віктора Іва Гром Лідії Миколаївни до новича про стягнення боргу Ричко Юлії Володимирівни, відкладено на 08 вересня Мальцева Олега Анатолійо 2011 року об 11.00. У разі вича, третя особа Орган неявки відповідача у судове опіки та піклування Бабуш засідання справа буде роз кінського району, про поз глянута за його відсутності. бавлення батьківських прав викликає Ричко Юлію Воло Дзержинський районний димирівну у судове засідан суд м. Кривого Рогу повідом ня, яке відбудеться 26 верес ляє, що 19 серпня 2011 року ня 2011 року об 11 год. 30

хв. у приміщенні Бабушкін ського районного суду м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Мар кса, 57, каб. 318). У разі вашої неявки у судове засі дання справа буде розгляда тись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни і на підставі наявних по справі доказів судом буде винесено заочне рішен ня. Суддя Шевцова Т.В. Павлоградський міськра йонний суд Дніпропетров ської області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в якості відповідача Даниленко Оль гу Сергіївну по цивільній справі за позовом Хорошун Миколи Павловича до Дани ленко Ольги Сергіївни, третя особа Хорошун Зінаїда Іва нівна, про визнання права власності. Останнє місце проживання відповідача не відоме, згідно з довідкою ВГІРФО. Судове засідання призначене на 17.08.2011 року о 10 год. 30 хв. за ад ресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК Ук раїни, може бути розглянута за його відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська по цивільній справі за позо вом КЖРЕВП Бабушкінсько го району до Владимирова Олександра Степановича, треті особи ВГІРФО Ба бушкінського РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській об ласті, Гаврик Ганна Генна діївна, про визнання таким, що втратив право на кори с т у в а н н я ж и тл о в и м п р и міщенням, викликає Влади мирова Олександра Степа новича у судове засідання, яке відбудеться 08 вересня 2011 року о 09.00 у при міщенні Бабушкінського районного суду м. Дніпро петровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 318). У разі вашої неяв ки у судове засідання спра ва буде розглядатись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних по справі доказів судом буде винесено заочне рішення. Суддя Шев цова Т.В. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська по відомляє ТОВ «Центр міста», що судом у судовому засі данні об 11 год. 30 хв. 18 серпня 2011 року буде роз глядатись цивільна справа № 2 9017/2011 за позовом Величка Олександра Григо ровича до ТОВ «Центр міста» (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з’яви тись у зазначений час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Па торжинського, 18 а, каб. 19, для участі у розгляді ци вільної справи особисто або направити до суду сво го представника з належно оформленою довіреністю. Викликається Кривуля Олександр Григорович як третя особа до зали суду на слухання цивільної справи за позовом Смоленцевої

Ірини Петрівни до Кривуля Ніни Семенівни, треті особи Кривуля Анна Григорівна, Кривуля Олександр Григоро вич, про визначення часток у спільній сумісній влас ності подружжя, встанов лення факту родинних відносин, встановлення факту реєстрації шлюбу , встановлення фактів прий няття спадщини та визнан ня права власності в поряд ку спадкування, яке відбу деться 17 серпня 2011 року о 09.00 у приміщенні Дов гинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дні пропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 8. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут ності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ 18 липня 2011 року Василь ківським районним судом Дніпропетровської області винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то вариства «Енергопостачаль на компанія «Дніпрообленер го» в особі Васильківського району електричних мереж до Желізняк Зої Павлівни про стягнення боргу за викорис тану електроенергію. Рішен ням позовні вимоги задово лені повністю, а саме: стягти з Желізняк Зої Павлівни на користь Публічного акціо нерного товариства «Енерго постачальна компанія «Дніпрообленерго» в особі Васильківського району електричних мереж борг за використану електроенергію в сумі 229 грн. 51 коп. (двісті двадцять дев'ять гривень) 51 коп. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу повідом ляє Коулман Клаудіо, що по цивільній справі за позовом Коулман Дар'ї Андріївни до Коулман Клаудіо про розір вання шлюбу 05 серпня 2011 року було ухвалено заочне рішення з задоволенням по зову, а саме: розірвати шлюб між Коулман Клаудіо та Ко улман Дар'єю Андріївною, зареєстрований Тернівським відділом реєстрації актів ци вільного стану Криворізько го міського управління юс тиції Дніпропетровської об ласті, актовий запис № 15 від 26.01.2007 року. Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дні пропетровської області по відомляє, що 29 липня 2011 року Дніпровським районним судом м. Дніпродзержинська винесено заочне рішення по цивільній справі № 2 1122/ 2011 р. за позовом Ліжник Ольги Анатоліївни до Ор динського Віталія Костянти новича про стягнення алі ментів на утримання непов нолітньої дитини, яким по зовні вимоги позивача задо волені в повному обсязі. З опублікуванням цього оголо шення Ординський Віталій Костянтинович вважається повідомленим про суть та на явність заочного рішення по даній справі.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про державну службу» головне управління будівництва та архітектури облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: начальник відділу містобудівного нагляду та контролю управління містобудування та архітектури головного управління. Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професійного спрямуван ня за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж ро боти за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхід ності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. спеціаліст 1 категорії відділу інвестицій та кредитування житлового та соціального будівництва управління будівництва та промбудматеріалів головного управління. Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професійного спряму вання за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Без вимог до ста жу роботи. спеціаліст 1 категорії відділу будівництва та промисловості будівельних матеріалів управління будівництва та промбудматеріалів головного управління. Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професійного спряму вання за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Без вимог до ста жу роботи. Термін подання документів 30 календарних днів з дня публікації об'яви. Довідки за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Кірова,2 (к.141), тел. 7428689.

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» юридичне управління Дніпропетровської облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу позовної роботи та кодифікації юридичного управління облдержадміністрації. Претенденти на посаду спеціаліста відділу позовної роботи та кодифі кації юридичного управління облдержадміністрації повинні бути грома дянами України, володіти державною мовою, мати вищу юридичну осві ту за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра та бути здат ними за своїми особистими та діловими якостями виконувати покладені на них посадові обов'язки. Не можуть бути призначеними на посаду спе ціліста відділу позовної роботи та кодифікації юридичного управління обл держадміністрації особи, відносно яких існують обмеження, передбачені Законом України «Про державну службу». Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календар них днів від дня його оголошення за адресою: м.Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1, 5й поверх, 517, тел. 7427051.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.


р8

16 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

«ÁÎËÃÀÐÊÀ» ² ÂÇÓÒÒß ²íêîëè çëî÷èíöÿì ùàñòèòü ³ç ñåðéîçíîþ çäîáè÷÷þ. Àëå 19ð³÷íèé þíàê ³ç ͳêîïîëÿ - íå ç òàêèõ. 3-ãî ñåðïíÿ â³í çàéøîâ ó ë³òíþ êóõíþ äî ì³ñöåâî¿ æ³íêè ³ ïîöóïèâ òå, ùî ïîãàíî ëåæàëî. Çîëîòà é êîøòîâíîñòåé òàì íå áóëî, òîìó çäîáè÷÷þ ñòàëè «áîëãàðêà», ðó÷íà òà åëåêòðè÷íà äðèë³ ³ âçóòòÿ. Âëàñíèöÿ øâèäêî ïîì³òèëà ïðîïàæó ³ çâåðíóëàñü ó ì³ë³ö³þ. Þíàêà çàòðèìàëè, à ïîãðàáîâàíå ïîâåðíóëè. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó.

ÍÎÂÈÍÈ ÏËßØÊÎÞ ÏÎ ÄÈÒÈͲ Ìèíóëîãî òèæíÿ Äí³ïðîïåòðîâñüê ñêîëèõíóëà íîâèíà ïðî ìîëîäèêà, ÿêèé ïîö³ëèâ ïèâíîþ ïëÿøêîþ ïî ãîëîâ³ 4-ð³÷íî¿ ä³â÷èíêè, ïîêè âîíà êàòàëàñü íà ïîí³ ïî Ìîíàñòèðñüêîìó îñòðîâ³. «Ì³øåííþ» áóëà âëàñíèöÿ êîíÿ÷êè, àëå ïîñòðàæäàëà äèòèíà. ¯¿ çàáðàëè â ðåàí³ìàö³þ, à «ãåðîé» óò³ê. Íåâäîâç³ éîãî çàòðèìàëè. Þíàê 1989 ðîêó íàðîäæåííÿ ä³éñíî ñëóæèâ ó äåñàíòíèõ â³éñüêàõ, àëå êóëüòóðè éîãî öå íå íàâ÷èëî. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. ○

ÌÎËÎÄÀ ÌÀÌÀ

ÖÅÃËÀ ÏÐÎÒÈ ÁÀÁÓѲ

Âàã³òíà 17-ð³÷íà îíóêà öåãëèíîþ âäàðèëà ñâîþ 73-ð³÷íó áàáöþ, à ïîò³ì ïåðåð³çàëà ¿é ãîðëî. Òðàãåä³ÿ ñòàëàñü 3 ñåðïíÿ ó Ïàâëîãðàä³. Îíóêà ïðèéøëà ïðîâ³äàòè ñòàðåíüêó ³ ïðèíåñòè ¿é ë³ê³â. Àëå æ³íêè ïîñâàðèëèñü. Áàáöÿ ñòðàæäàëà íà ðàäèêóë³ò, òîìó íà êóõí³ ï³ä³ãð³âàëà öåãëèíó, ÿêó ïðèêëàäàëà äî ò³ëà. ijâ÷èíà âäàðèëà íåþ áàáóñþ ïî ãîëîâ³, à ïîò³ì ñõîïèëà í³æ. dzì³òóâàâøè ïîãðàáóâàííÿ, ðîäè÷êà ï³øëà. 6 ñåðïíÿ îíóêà íàðîäèëà ñâîþ äðóãó äèòèíó. Àëå íîðìàëüíîãî äèòèíñòâà ó íå¿ íå áóäå ä³â÷èí³ çàãðîæóº äî 10 ðîê³â çà ãðàòàìè. ○

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249)

Äîäàòêîâèé «ï³äðîá³òîê» ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

ßê â³äîìî, ñüîãîäí³ îõîðîíó ìàþòü íå ëèøå ï³äïðèºìñòâà, àëå é á³ëüø³ñòü óñòàíîâ ³ çàêëàä³â âîíà ñâ³ä÷èòü ïðî áåçïåêó òà ïðåñòèæ. Îäíàê â äåÿêèõ âèïàäêàõ îõîðîíö³ çàéìàþòüñÿ íåâëàñòèâèìè ¿ì ñïðàâàìè, ÿê³ ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó ОСОБЛИВА ПРОПОЗИЦІЯ

ÄÈÊÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÎÕÎÐÎÍÖ²-DzÄÍÈÊÈ

Ó ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒ² ÇÃÎÄÈÒÜÑß

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÍÅ ÂÑÅ ÃÀÐÀÇÄ

ÁÓßÍ ÍÀ ÖÂÈÍÒÀв 9 ñåðïíÿ íà îäíîìó ç öâèíòàð³â ñåëèùà Þð’¿âêà çàâ³âñÿ âàíäàë. Éîãî ä³ÿëüí³ñòü ïîì³òèëè ïåðåõîæ³ ³ âèêëèêàëè ì³ë³ö³þ. Ïðàâîîõîðîíö³ íà ì³ñö³ çëî÷èíó çàòðèìàëè 26-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé òðîùèâ ìîãèëè. ³ä éîãî ðóê ïîñòðàæäàëè âæå 29 íàäãðîáíèõ ïëèò. Ìîëîäèê áóâ ï’ÿíèé, à çãîäîì âèÿâèëîñü, ùî ³ ç ïñèõ³êîþ ó íüîãî íå âñå äîáðå. Íàðàç³ çà ôàêòîì ïðîâîäèòüñÿ äîñë³ä÷à ïåðåâ³ðêà.

Двоє охоронців одного з готелів Дніпропетровська Павленко та Власюк знайшли спосіб додаткового заробітку під час власних чергувань. Вони зайнялися постачанням дівчат легкої поведінки приїжджим. Телефони з пропозицією специфічного спілкування чоловіки шукали в газетних об’явах, а бажаючі «інтиму» клієнти знаходились. Дівчат до готелю охоронці викликали телефоном. Ціна для клієнта складала 400 грн., за свої

×ÎËβÊÈ ÂÏÅÐÒÎ ÍÅ ÂÈÇÍÀÞÒÜ ÏÐÎÂÈÍÓ

послуги Павленко та Власюк брали половину суми - 200 грн. Напевне, протягом місяця охоронцям готелю «набігала» кругленька сума в додаток до зарплати. Однак все колись закінчується. Одному з постійних клієнтів готелю Н. одного разу набридли настирливі пропозиції охоронців гарно провести час з повіями. Він звернувся із заявою до правоохоронних органів, після чого звідників вирішили викрити і затримати «на гарячому». Клієнт Н. погодився, щоб Павленко та Власюк викликали до готелю дівчат легкої поведінки. З двох прибулих кра-

дом Дніпропетровська. Незрозуміло, з яких мотивів під час судового процесу охоронці вперто не визнають свою провину, незважаючи на беззаперечні докази та свідчення дівчат, що Павленко та Власюк неодноразово викликали їх до клієнтів готелю для надання сексуальних послуг. Про дівчат - окрема розмова й окреме покарання. 20-річні подружки запевняють, що повіями їх змусили стати життєві обставини. Мовляв, довго не могли ЖИТТЯ влаштуватися на роЗМУСИЛО боту. Тож вони виріНаразі справа роз- шили заробляти на глядається Кіров- життя, торгуючи ським районним су- своїм тілом. «Працюсунь він вибрав одну, заплатив необхідну суму. Охоронці одразу забрали свій «гонорар». Звісно, перед цим співробітники міліції записали номери грошових купюр. Саме ці гроші і знайшли оперативники в кишенях «бізнесменів», коли прибули до готелю. Проти кмітливих охоронців порушили кримінальну справу за ст.302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти, звідництво).

ÇÀ ÑÂί ÏÎÑËÓÃÈ ÎÕÎÐÎÍÖ² ÁÐÀËÈ ÏÎËÎÂÈÍÓ ÑÓÌÈ вали» дівчата лише за телефонними викликами з готелів. Втім, у них ще є час кинути своє гидке ремесло і налагодити життя. За звідництво Павленку і Власюку загрожує тюремне ув’язнення. Стаття, за якою їх судять, передбачає покарання позбавленням волі на строк до 5 років або обмеження волі на такий же термін. За матеріалами прокуратури Кіровського району

ÇÀÁÎÐÎÍÅͲ Ô²ËÜÌÈ

Äåñÿòü ðîê³â - ó «ê³íî» Чоловік не тільки займався ввезенням в Україну творів порнографічного характеру з участю дітей, але й виготовляв та розповсюджував ці ролики за допомогою Інтернету. «Героями» його «картин» ставали діти віком від п’яти до дванадцяти років із незаможних родин, безпритульні та діти-сироти. Діяльність «режисера» не обмежувалась нашою країною. Зловмисник також використовував на зйомках дітей з Білорусі, Росії, Камбоджі та Малайзії. Чоловік знімав відеоролики на будь-який збочений смак. Також використовував на зйомках предмети сексуального характеру.

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Ãðîìàäÿíèí îäí³º¿ ç ñóñ³äí³õ äåðæàâ äåñÿòü ðîê³â çàðîáëÿâ íà æèòòÿ äèòÿ÷îþ ïîðíîãðàô³ºþ. Àëå éîãî êðèì³íàëüíèé á³çíåñ ïðèêðèëè ïðàâîîõîðîíö³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè, ÿê³ íåùîäàâíî çàòðèìàëè öüîãî «ðåæèñåðà»

«Á²ÇÍÅÑ» ÏÐÈÍÎÑÈÂ Â²Ä 7 ÒÈÑ. ÄÎË. ÍÀ ̲ÑßÖÜ Така робота виявилась доволі прибутковим заняттям і приносила від 7 тис. доларів на місяць. У ході проведення спецоперації міліціянти затримали фігуранта під час збуту продукції. Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Усі відеозаписи та обладнання для їх виготовлення конфіскують.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÄÀI ÃÓÌÂÑ Â ÎÁËÀÑÒI


р5

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

«ÍÅÂÇÐÎÑËÛÅ» ÈÍÔÅÊÖÈÈ

Îïàñíîñòü ðîäîì èç äåòñòâà ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

 ïîñëåäíåå âðåìÿ âçðîñëûå âñå ÷àùå áîëåþò «äåòñêèìè» áîëåçíÿìè, òàêèìè êàê âåòðÿíêà, êðàñíóõà, ñâèíêà… Ïî ìíåíèþ ìåäèêîâ, îäíà èç ãëàâíûõ ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ èíôåêöèè îòêàç îò ïðèâèâîê. Åñëè ó÷åñòü ñòðåññû, õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, óõóäøåíèå ýêîëîãèè, òî ïîëó÷èòü íåäóã, õàðàêòåðíûé äëÿ äåòñêîãî âîçðàñòà, ñåãîäíÿ ïðîùå ïðîñòîãî В настоящий момент 10-15% украинцев не имеют иммунитета к кори, краснухе, ветрянке, свинке и коклюшу. Эти болезни у взрослых обычно протекают гораздо тяжелее, чем у детей. А самое прискорбное - для их лечения не существует лекарств.

ВЕТРЯНКА Ветряной оспой взрослые чаще заражаются в осенне-зимний период. Высыпаний у них обычно гораздо больше, чем у детей, и они могут появляться в самых нехарактерных местах (например, обильно поражать слизистую). Высокая температура также является не-

ÝÒÈ ÁÎËÅÇÍÈ ÂÇÐÎÑËÛÅ ÏÅÐÅÍÎÑßÒ ÒßÆÅËÎ

отъемлемой составляющей взрослой ветрянки. Для «взрослых» характерно увеличение лимфатических узлов. При ветрянке следует соблюдать постельный режим. Осложнения: ˆ энцефалит (воспаление мозга), ˆ пневмония.

хания, но могут развиваться трахеит и бронхит. Продолжительность инкубационного периода в среднем 3-4 дня. Высыпания распространяются от лица на туловище и конечности и переходят в пигментацию. Сыпь продолжается до полутора недель.

СВИНКА

ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÂÒÓÍÎÂ,

КРАСНУХА

Краснуха у взрослых проявляется в виде красной сыпи по всему телу. Особое внимание следует обратить на увеличение лимфоузлов (затылочных, шейных и заушных). Нередко заболеваÅäèíñòâåííàÿ èç «äåòñêèõ» èíôåêöèé, ние протекает с длительêîòîðàÿ ìåíåå ñòðàøíà äëÿ âçðîñной лихорадкой, поражеëîãî ÷åëîâåêà, ÷åì äëÿ ðåáåíêà, нием суставов и внутренêîêëþø. Èì áîëåþò è äåòè, è них органов. Этот вирус âçðîñëûå, îäíàêî îòëè÷èòü èíôåêотносят к TORCH-инфекöèþ óäàåòñÿ äîâîëüíî ðåäêî. Ïî äàííûì циям, поскольку он выñòàòèñòèêè, äîëÿ ïàöèåíòîâ ñòàðøå 15 ëåò ñðåäè зывает уродство плода áîëüíûõ êîêëþøåì ñîñòàâëÿåò 5-12%. при заражении женщиÓ âçðîñëûõ çàáîëåâàíèå ïðîòåêàåò ны в первые три месяца áåç ïðèñòóïîâ ñóäîðîæíîãî êàøëÿ, беременности. ïðîÿâëÿåòñÿ äëèòåëüíûì áðîíõèОсложнения: òîì. y пневмония, y воспаление уха, КОРЬ Осложнения: y воспаление сустаХарактерный симпвов, / пневмония, том кори - насморк. У / отит, y ангина, взрослых нет грубого / энцефалит, менинy в редких случаях кашля, утрудненного ды- гоэнцефалит. энцефалит.

ÊÎÊËÞØ

ÃÅÌÎÐÐÎÉ: ñòûä çäîðîâüþ âðåäèò!

Скалицкий Михаил Игоревич, врачпроктолог высшей категории, стаж работы 40 лет Âðà÷è-ïðîêòîëîãè ïðåäóïðåæäàþò: «Ïåðâûå ïðèçíàêè ãåìîððîÿ - ïîâîä íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó!» Íî áîëüøèíñòâî èç íàñ ïî÷åìó-òî èãíîðèðóþò ýòó ðåêîìåíäàöèþ è îòêëàäûâàþò âèçèò ê ïðîêòîëîãó íà êðàéíèé ñëó÷àé, êîãäà ñòàíîâèòñÿ óæå ñîâñåì íåâìîãîòó. Âîò òàê ìû óñòðîåíû: åñëè ïîêàëûâàåò ñåðäöå, ê êàðäèîëîãó èäòè íå ñòûäíî, à âîò åñëè âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ ïðÿìîé êèøêîé, òî íàäååìñÿ íà ñëó÷àé è íà òî, ÷òî «ñàìî ïðîéäåò». À ìåæäó òåì çàáîëåâàíèÿ ïðÿìîé êèøêè î÷åíü ðàçíîîáðàçíû, õîòÿ ñèìïòîìàòè÷åñêè â ÷åì-òî è ñõîäíû. Îíè íîñÿò î÷åíü ñåðüåçíûé õàðàêòåð, è òîëüêî ñïåöèàëèñò ìîæåò îï-

ðåäåëèòü, î êàêîì èìåííî çàáîëåâàíèè èäåò ðå÷ü. Êîíå÷íî, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì çàáîëåâàíèåì ïðÿìîé êèøêè ÿâëÿåòñÿ ãåìîððîé ãåìîððîé. Íî î íåì íå ïðèíÿòî ãîâîðèòü. À ìûñëè î ïîõîäå ê ïðîêòîëîãó íàâåâàþò óæàñ è ñòðàõ. Ïðåäñòàâèòü òîëüêî, ñêîëüêî ëþäåé åæåäíåâíî èñïûòûâàþò áîëü è íåïðèÿòíûå îùóùåíèÿ â çàäíåì ïðîõîäå, è, òåì íå ìåíåå, ïðåäïî÷èòàþò ïîêà îáõîäèòüñÿ áåç ðåêîìåíäàöèé ñïåöèàëèñòà. À òåì âðåìåíåì áîëåçíü, êîòîðàÿ ñíà÷àëà ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ òîëüêî ëèøü ëåãêèì äèñêîìôîðòîì ïîñëå ïîõîäà â òóàëåò òóàëåò, â äàëüíåéøåì ïðèâåäåò ê ñèëüíûì áîëÿì, êðîâîòå÷åíèþ è äàæå âûïàäåíèþ ïðÿìîé êèøêè íàðóæó. Ñòîèò ëè äîâîäèòü äî òàêîãî ñîñòîÿíèÿ?! Èëè æå ëó÷øå âñå-òàêè îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó íà ðàííåé ñòàäèè, ÷òîáû óáåðå÷ü ñåáÿ îò îñëîæíåíèé?! Âîçìîæíî ëè âîîáùå âûëå÷èòü ãåìîððîé áåç îïåðàöèè?! «Íàø îïûò ïîêàçûâàåò, - ãîâîðèò Ñêàëèöêèé Ìèõàèë Èãîðåâè÷, âðà÷ïðîêòîëîã âûñøåé êàòåãîðèè ñ áîëåå ÷åì 40-ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû, âåäó-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Более 30% взрослого населения Украины не имеет иммунитета òåðàïåâò: против эпидеми- - Ïðè îáíàðóæåíèè êàêèõческого па- ëèáî ïîäîçðèòåëüíûõ ротита ( с в и н к и ) . ñèìïòîìîâ ñëåäóåò áåçîòëàЭтот недуг характери- ãàòåëüíî îáðàùàòüñÿ ê зуется повышением âðà÷ó è ñòðîãî ñîáëþäàòü температуры до 38- ïîñòåëüíûé ðåæèì. Ëå÷åíèÿ 39 °С и болезненной «äåòñêèõ» áîëåçíåé ó âçðîñприпухлостью около- ëûõ, êàê òàêîâîãî, íå ушных желез. Обычно ñóùåñòâóåò. Íàèáîëåå поражается одна сто- ýôôåêòèâíûé ñïîñîá рона, а через 1-3 дня - çàùèòû - âàêöèíàöèÿ. другая. Осложнения: . менингит, . орхит, то есть вос. воспаления яичнипаление яичек, которое ков у женщин. регистрируется у трети всех заболевших мужчин, а это чревато будущим бесплодием, . поражение поджелудочной железы, что проявляется болями в животе, тошнотой, рвотой,

ùèé ïðîêòîëîã ìåäèöèíñêîãî öåíòðà «ÎÍ Êëèíèê Äíåïð», - òîëüêî 10% áîëüíûõ ãåìîððîåì íóæäàþòñÿ â õèðóðãè÷åñêîì ëå÷åíèè, îñòàëüíûì ìîæíî ïîìî÷ü áåç îïåðàöèè. Êàê?! À Âû çíàåòå, ÷òî óæå áîëåå 20 ëåò íà Çàïàäå óñïåøíî ïðàêòèêóþòñÿ áåçîïåðàöèîííûå ìåòîäèêè ëå÷åíèÿ ãåìîððîÿ è òðåùèí ïðÿìîé êèøêè? Áëàãî, ÷òî òåïåðü, ñ ïîÿâëåíèåì «ÎÍ Êëèíèê» ýòîò âèä ëå÷åíèÿ ñòàë äîñòóïåí è íàøèì ãðàæäàíàì». Íåìàëîâàæíûì ÿâëÿåòñÿ è ïåðâîå îáñëåäîâàíèå. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîâåñòè åãî ìàêñèìàëüíî ïîäðîáíî, îäíîãî òîëüêî ðàçãîâîðà ñ âðà÷îì è ïàëüöåâîãî èññëåäîâàíèÿ íåäîñòàòî÷íî. Ïîýòîìó ìåäèöèíñêèé öåíòð «Îí Êëèíèê Äíåïð» îñíàùåí ñïåöèàëüíîé âèäåîàïïàðàòóðîé àïïàðàòóðîé, êîòîðàÿ ïîìîãàåò âðà÷àì áåçîøèáî÷íî ñòàâèòü äèàãíîç è ïðåäîòâðàùàòü íà ðàííåé ñòàäèè ðàçâèòèå ðàêà ïðÿìîé êèøêè.

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ и ТРЕЩИН ПРЯМОЙ КИШКИ без боли, без госпитализации. Женщина-проктолог. Мужчина-проктолог.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ и УЛУЧШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ, увеличение частоты и продолжительности половых актов, диагностика и лечение простатита, аденомы простаты, преждевременного семяизвержения. РАДИОВОЛНОВОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ, диагностика и лечение воспалительных заболеваний, медикаментозное прерывание беременности (на сроке до 6 недель).

ИНТИМНАЯ ХИРУРГИЯ. ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА БЕЗ ГОРМОНОВ, грибковых заболеваний кожи, экземы, дерматитов; удаление кондилом, папиллом, бородавок без боли и рубцов.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀ×ÀÑÒÓÞ ÍÎ×ÜÞ

ÍÀÏÀÄÀÞÒ ÏÀÓÊÈ Íà Õàðüêîâùèíå ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè íàïàäåíèÿ ïàóêîâ íà ëþäåé â íî÷íîå âðåìÿ.  îáëàñòíîé ÑÝÑ îòìå÷àþò, ÷òî â öåëîì íà òåððèòîðèè îáëàñòè íàñ÷èòûâàåòñÿ ñâûøå 370 âèäîâ ïàóêîâ, èç êîòîðûõ îêîëî 30 îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå «ïàóêîâ-âîëêîâ» è åñòü ñëàáîÿäîâèòûìè. Èõ óêóñû íå âûçûâàþò òÿæåëûõ îñëîæíåíèé. Îäíàêî ìåäèêè ñîâåòóþò ëþäÿì, êîòîðûå ïîñòðàäàëè îò íàïàäåíèÿ ïàóêîâ, îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó. ○

ÁÎËÜÍÈÖÛ ÃÎÒÎÂÛ

ÒÓÐÖÈß ËÅ×ÈÒ Òóðåöêèå ãîñáîëüíèöû íà÷àëè ïðèíèìàòü èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ. Ðàíåå ýòèì çàíèìàëèñü ÷àñòíûå êëèíèêè. Òåïåðü èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è òóðèñòû, íóæäàþùèåñÿ â ëå÷åíèè íà òåððèòîðèè Òóðöèè, ìîãóò îáðàùàòüñÿ íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ â Öåíòð ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî òåëåôîíó 112, à òàêæå ïî òåëåôîíó 184 ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ âðà÷åáíîé ïîìîùè.


р10

18 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

ÏÎÑÒßÒÑß ÄÎËÜØÅ Âåðõîâíûé ìóôòèé Äóáàè (ÎÀÝ) Ìóõàììåä Àëü-Êóáàèòñè ïðèêàçàë ìóñóëüìàíàì, ïðîæèâàþùèì íà âûñøèõ ýòàæàõ íåáîñêðåáîâ, ïîñòèòüñÿ â Ðàìàäàí äîëüøå äðóãèõ. Ìóñóëüìàíå çàêàí÷èâàþò ïîñò âî âðåìÿ ñâÿùåííîãî ìåñÿöà Ðàìàäàí ñ çàõîäîì ñîëíöà. Ïîñêîëüêó ñ âåðõíèõ ýòàæåé íåáîñêðåáîâ ñîëíöå âèäíî äîëüøå, òå, êòî æèâåò âûøå 18-ãî ýòàæà, äîëæíû äîïîëíèòåëüíî æäàòü äâå ìèíóòû, à êòî - âûøå 150ãî ýòàæà - æäàòü òðè ìèíóòû äîëüøå îñòàëüíûõ, ÷òîáû çàêîí÷èòü ïîñò. ○

Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ ÍÀ ÌÅÄÀËÜ

ÏÐÎÁÅÆÀË ÇÀÄÎÌ ÍÀÏÅÐÅÄ Ñîòðóäíèê èíäèéñêîãî ÌÂÄ Ïóðàí ×àíä íà ïðîòÿæåíèè øåñòè ëåò òðåíèðóåòñÿ â áåãå çàäîì íàïåðåä â íàäåæäå âûèãðàòü çîëîòóþ îëèìïèéñêóþ ìåäàëü. Çà ýòî âðåìÿ îí ïðåîäîëåë 1,5 òûñ. êì. Ïîìèìî æåëàíèÿ ñòàòü èçâåñòíûì è ïðèíåñòè ñëàâó ñâîåé ñòðàíå, ×àíäîì äâèæåò è ýêîëîãè÷åñêîå ñàìîñîçíàíèå. Ñâîè òðåíèðîâêè îí ïðîâîäèò ïîä ëîçóíãîì: «Ïîæàëóéñòà, ñàæàéòå áîëüøå äåðåâüåâ, ÷òîáû îñòàíîâèòü ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå». ○

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249)

Íåïðèºìíå «ïîáà÷åííÿ» ... ³ç ç쳺þ

ÒÀÌ, ÃÄÅ ÂÛÑÎÊÎ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏÎÐÀÄÈ ÁÓÂÀËÎÃÎ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

²ç ïî÷àòêîì ñïåêîòíî¿ ïîãîäè íà òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ïî÷àñò³øàëè çóñòð³÷³ ëþäåé ³ç çì³ÿìè. ßê óíèêíóòè íåáåçïå÷íèõ óêóñ³â ðåïòèë³é, çíàþòü «Â³ñò³» АКТИВНІ У СПЕКУ Зазвичай змії тікають від людей. У рептилій погані зір, слух, але тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на досить великій відстані (до 10-15 метрів). Почувши кроки, стукіт, голоси, змії одразу ховаються в нори або відповзають подалі. Та в спеку вони стають активнішими, саме тоді збільшується вірогідність зустрічі людей зі зміями.

но-рятувального загону спеціального призначення ГУ МНС в Дніпропетровській області. Вони вилучили плазуна з приміщення житлового будинку.

Y 19 липня у Жовтневому районі обласного центру домогосподарка у власній квартирі на балконі виявила плазуна довжи-

БЛИЖЧЕ ДО ЛЮДЕЙ

ÂÑÅÌÓ ÂÈÍÎÉ ËÈÖÅÍÇÈß

ÍÀØËÈ ÀÊÓËÓ Â ëåñó ãîðîäà Ìèëòîí (øòàò Íüþ-Ãýìïøèð, ÑØÀ) îáíàðóæèëè ìåðòâóþ è óæå íà÷àâøóþ ðàçëàãàòüñÿ àêóëó. Ïî ñëîâàì ìåñòíîãî æèòåëÿ, åãî áðàò íàøåë àêóëó ïî çàïàõó. Îáèòàòåëè íåáîëüøîãî ãîðîäêà â Íîâîé Àíãëèè ïðåäïîëîæèëè, ÷òî åå âûáðîñèëè â ëåñ íåðàäèâûå ðûáàêè. Ñêîðåå âñåãî, ó íèõ íå îêàçàëîñü ëèöåíçèè íà ðûáíóþ ëîâëþ â ñîëåíûõ âîäàõ. ÌÅÆÄÓ ØÀÐÀÌÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÅÊÎÐÄ Êèòàéñêèé àêðîáàò Ñàéìàéòè Àéøàíü óñòàíîâèë íàöèîíàëüíûé ðåêîðä. Îí ïðåîäîëåë ðàññòîÿíèå â 15 ìåòðîâ ïî êàíàòó, íàòÿíóòîìó íà âûñîòå îêîëî 30 ìåòðîâ ìåæäó äâóõ âîçäóøíûõ øàðîâ. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîõîäà Àéøàíü ðåøèë ïðåîäîëåòü òî æå ðàññòîÿíèå, íî íà âûñîòå ñòà ìåòðîâ. Îäíàêî ãäå-òî íà ñåðåäèíå ïóòè êàíàòîõîäåö íå ñìîã óäåðæàòüñÿ íà òðîñå è ñîðâàëñÿ. Â ðåçóëüòàòå ïàäåíèÿ îí íå ïîñòðàäàë, òàê êàê ñóìåë çàöåïèòüñÿ çà êàíàò.

За останній тиждень на Дніпропетровщині офіційно зареєстровано два випадки неприємних «побачень» мешканців регіону із рептиліями.

X 18-го липня у селі Перше Травня

À ÂÈ ÇÍÀËÈ, ÙÎ... / Íàéäîâøà ³ íàéâàæ÷à çì³ÿ â ñâ³ò³ - àíàêîí-

äà. Âîíà ìåøêຠâ ϳâäåíí³é Àìåðèö³. Äîâæèíà ïëàçóíà äîñÿãຠ11 ìåòð³â. / Ç쳿, ùîá îòðèìàòè íåîáõ³äíó åíåðã³þ, äîâãî í³æàòüñÿ íà ñîíö³. / Ç쳿 - õîëîäíîêðîâí³ òâàðèíè, òîìó äëÿ ï³äòðèìàííÿ ñèë ¿ì ïîòð³áíî ìåíøå ¿æ³. Òàêà âåëèêà çì³ÿ, ÿê ï³òîí, ìîæå ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó îáõîäèòèñÿ áåç õàð÷óâàííÿ. / Î÷³ ó çì³é íå çàïëþùóþòüñÿ, îñê³ëüêè âêðèò³ ïðîçîðèìè çðîùåíèìè ïîâ³êàìè - íåíà÷å â íèõ âñòàâëåí³ êîíòàêòí³ ë³íçè. ϳä ÷àñ ëèíÿííÿ çì³ÿ ñêèäຠïîâ³êè ðàçîì ç³ ñòàðîþ øê³ðîþ. Дніпропетровського району через відкриті вхідні двері двоповерхового житлового будинку (під час провітрювання приміщень місцевим жителем) до кімнати потрапив плазун довжиною близько 60 см. На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини аварій-

Ç̲¯ ÏÅÐØÈÌÈ Í²ÊÎËÈ ÍÅ ÍÀÏÀÄÀÞÒÜ

ною приблизно 1 метр. Викликані на допомогу рятувальники аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ МНС в Дніпропетровській області вилучили з житла плазуна.

НЕБАЖАНО, БО НЕБЕЗПЕЧНО У перші хвилини після укусу потрібно спробувати відсмоктати частину отрути з рани. Кров'янисту рідину, що

відсмоктується, треба відразу ж спльовувати. З підручних матеріалів на уражену кінцівку необхідно накласти асептичну пов'язку і вжити заходів для екстреного транспортування потерпілого до лікарні. Категорично не можна: ˆ Припікати рану. Отрута змій від температури не руйнується, опік же збільшує рану. ˆ Надрізати місце укусу. Зазвичай отрута містить речовини, які швидко згортають кров, тому викликати цим способом кровотечу складно, а пошкодження можна заподіяти серйозні. ˆ Вживати алкоголь. Він прискорює обмін речовин, внаслідок чого отрута всмоктуватиметься набагато інтенсивніше. P.S. Пам'ятайте: змії при зустрічі з людиною намагають-

ся швидше сховатися. Вони одразу не нападають. Спочатку змія сичить, робить фальшиві випади - неначе попереджає і ніби пропонує розійтися мирно. І щойно людина відступить - гадюка негайно сховається. Не чіпайте змію - і вона першою вас не зачепить!

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÃÓ ÌÍÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³: - ßêùî âè ïîáà÷èëè çì³þ, â áóäü-ÿêîìó ðàç³ íå íàìàãàéòåñÿ ¿¿ âáèòè. Íå ðîá³òü ð³çêèõ ðóõ³â. Ïîòèõåíüêó îá³éä³òü çì³þ: òàê êðàùå ³ äëÿ âàñ, ³ äëÿ íå¿.

ØÊIÄËÈÂI ÓÊÓÑÈ - Â ÃÎËÎÂÓ

ÎÒÐÓÉͲ ×È Í²? ßêùî âàñ óêóñèëà çì³ÿ, íàñàìïåðåä, âèçíà÷òå, ÷è âîíà îòðóéíà. Öå ìîæíà çðîáèòè äâîìà ñïîñîáàìè: n ÂÈÄ Ç̲¯. Íàïðèêëàä, ó âóæà íà ãîëîâ³ äâ³ ïîìàðàí÷åâ³ ïëÿìè. o ÂÈÄ ÓÊÓÑÓ. Îòðóéíà çì³ÿ çàëèøຠäâà ñë³äè, ñõîæ³ íà ïðîêîëè. À íåîòðóéíà - îäèí ñë³ä ç íåð³âíèìè, çèãçàãîïîä³áíèìè êðàÿìè.


р5

МИРСЬКI СПРАВИ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

ÄËß ÇÐÓ×ÍÎÑÒ² ÏÀÑÀÆÈвÂ

Êóïèòè êâèòîê - çà òðè ì³ñÿö³

ÍÎÂÈÍÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïàñàæèð³â óêðà¿íñüêî¿ çàë³çíèö³ ÷åêàþòü äåÿê³ çì³íè. ¯çäèòè ïî¿çäîì ñòàíå êîìôîðòí³øå НОВІ ПРАВИЛА У Міністерстві інфраструктури розробляють нові правила залізничних пасажирських перевезень. Вони покликані зробити поїздки в українських поїздах більш зручними для пасажирів. Ключовий момент змін - купити квиток на поїзд можна буде за 90 діб до дня виїзду, а не за 45, як зараз. Це стане у нагоді людям, які заздалегідь планують свою подорож й бажають мати квитки на руках, а не перейматися, чи будуть вони в касі, чи ні. Також збільшиться строк, протягом якого пасажир може здати квиток без значних фінансових втрат. Якщо пасажир відмовився від поїздки за 24 години до відправлення поїзда, йому повернуть повну вартість квитка та плацкарти. Повертаючи квиток за 12-24 години, людина отримає повну вартість квитка та 50% плацкарти. У випадку відмови менш ніж за 12 годин - повертається лише вартість квитка. Нововведення стануть важливими для дітей із багатодітних сімей - вони зможуть їздити на поїздах при-

1

2

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÍÀÐÎÄÆÓÞÒÜ ÕËÎÏ×Èʲ Çà 6 ì³ñÿö³â â îáëàñò³ íàðîäèëèñü 16,7 òèñ. íåìîâëÿò. Ñåðåä íèõ - 8,7 òèñ. õëîï÷èê³â ³ 8 òèñ. ä³â÷àòîê. Ïðèì³òíî, ùî íà êîæíèõ 100 íàðîäæåíèõ ä³â÷àòîê ïðèïàäຠ109 õëîï÷èê³â. Çà äàíèìè îáëñòàòó, ð³âåíü íàðîäæóâàíîñò³ çíà÷íî êîëèâàâñÿ çàëåæíî â³ä ðàéîíó îáëàñò³: â³ä 8 íàðîäæåíèõ íà 1000 æèòåë³â ó Ìåæ³âñüêîìó ðàéîí³ äî 12,7 - ó Òîìàê³âñüêîìó.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

²ÂÀÍ ËÅÂÎÄßÍÑÜÊÈÉ, íà÷àëüíèê

â³ää³ëó âîêçàë³â Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³: - Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ïîïóëÿðèçóºòüñÿ ïðèäáàííÿ êâèòê³â íà ïî¿çäè ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò. Öå íå ëèøå çðó÷íî, à é âèã³äíî, àäæå êîì³ñ³éíèé çá³ð çìåíøèëè äî 3 ãðí. Òàêîæ ê볺íò ìຠìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè 10, 15, íàâ³òü 20 êâèòê³â, â òîé ÷àñ ÿê ÷åðåç êàñó ìîæíà êóïèòè íå á³ëüøå 9. Íà äåÿêèõ âîêçàëàõ íàâ³òü ñòâîðèëè ñïåö³àëüí³ êàñè äëÿ ïàñàæèð³â, ÿê³ çàìîâëÿëè êâèòêè ÷åðåç ²íòåðíåò, äå ¿õ îáñëóãîâóþòü áåç ÷åðãè. ×åðåç ñèñòåìó «Åëåêòðîííèé êâèòîê» öüîãî ðîêó ïðèäáàëè á³ëüøå 1,5 òèñ. êâèòê³â ñïîëó÷åííÿì «Êè¿â-Äí³ïðîïåòðîâñüê» òà «Äí³ïðîïåòðîâñüê-Êè¿â».

втілені в життя. А з останніх нововведень української залізниці популярною стає продаж квитків на будь-який напрям через Інтернет. Дніпропетровськ одним із перших почав користуватися цією пропозицією. Крім того, на поїзди сполученням «Дніпропетровськміського сполучення без- та електро-, дизель-по- Київ» та «Київ-Дніпропеткоштовно за наявності їздах підвищеного ком- ровськ» зручно придбати належних свідоцтв. форту виключно в ящиУ нових правилах та- ках, корзинах, клітках. кож конкретизують умови та ціну перевезен- ПОСЛУГИ ня тварин. Свійських В МЕРЕЖІ Зміни, які ініціювало птахів (кури, індики, гуси та інші) можна буде Міністерство інфраструкперевозити у загальних тури, сьогодні розглядавагонах місцевих поїздів ються і скоро будуть

4

ÄËß Ä²ÒÅÉ Ç ÁÀÃÀÒÎIJÒÍÈÕ Ñ²ÌÅÉ ÏÐίÇÄ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ

3

квитки через систему «Електронний квиток». Тут клієнт може дізнатися: W про наявність вільних місць у поїзді та вартість проїзду; W час відправлення від станції; W схему проїздів (типи вагонів у потязі); W маршрут поїзда; W календар курсування поїзда.

ÊÂÈÒÊÈ ÇÐÓ×ÍÎ ÏÐÈÄÁÀÒÈ ×ÅÐÅÇ ²ÍÒÅÐÍÅÒ ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Ïîìîãëè ñîõðàíèòü ïàìÿòü îá îòöå ÌÓÕÀÌÅÄ ÊÓÍÈÆÅÂ, Ã. ÍÀËÜ×ÈÊ, ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÈß

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ»! К Вам обращается сын солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны на Украине. Прошу Вас поблагодарить людей, которые помогли в поиске захоронения моего отца: аналитика Военно-патриотического клуба «Поиск» из города Кривой Рог Вадима Шалбанова, из историко-поисковой организации «Поиск-

Днепр» г. Днепропетровска Виталия Олещенко и Владимира Усенко. Они разыскали, установили и сообщили мне место захоронения моего отца Кунижева Хажпаго Масхудовича, уроженца Кабардино-Балкарской Республики, погибшего в феврале 1944 года. Также выражаю слова благодарности военному комиссару Апостоловского РВК Олегу Харчуку, который помог восстановить подлинную фамилию моего отца на мемориальной доске братской могилы села Владимировка. Ог-

ромное спасибо главе местной администрации села Владимировка Николаю Плевако, непосредственному исполнителю в устранении ошибочно указанной фамилии на мемориальной доске М. Х. Коняжев вместо М. Х. Кунижев. Также искренне благодарю жителей села Владимировка Апостоловского района и весь украинский народ за чуткое и бережное отношение к братским могилам солдат Великой Отечественной войны, в чем убедился сам во время поездки.

Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÎÊÐÀÑÀ ÌÀÐ'ßͲÂÊÈ Ìàð’ÿí³âñüêèé äèòñàäîê «Ñîíå÷êî» íàçèâàþòü ñïðàâæíüîþ îêðàñîþ ñåëà. Òîð³ê ï³ä ÷àñ âåðåñíåâî¿ íåãîäè ç äàõó ç³ðâàëî øèôåð ³ çàòîïèëî ïðèì³ùåííÿ. Òóðáîòîþ êåð³âíèöòâà ðàéîíó, ï³äïðèºìö³â òà ³íøèõ äèòñàäîê â³äíîâëåíî - çðîáèëè ðåìîíò, ïðèäáàëè ìåáë³. Êð³ì òîãî, âæå íå ïåðøèé ð³ê êîëåêòèâ äèòñàäêà îáðîáëÿº çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íà ÿê³é âèðîùóþòü ãîðîäèíó. Çàâäÿêè öüîìó ó ðàö³îí³ âèõîâàíö³â ñâ³æ³ îâî÷³ òà êîíñåðâàö³ÿ ç âëàñíîãî ãîðîäó. ○

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÍÅÁÀÉÄÓÆÈÕ Íåçâè÷íèé êîíêóðñ äî 19 ñåðïíÿ òðèâàòèìå ó Ñèíåëüíèêîâîìó. Çàõ³ä ìຠíàçâó «Ñâÿòêîâà âåñåëêà ìîãî ì³ñòà» é ïðèñâÿ÷åíèé 20-ð³÷÷þ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Ó÷àñíèêè çìàãàòèìóòüñÿ ó äâîõ íîì³íàö³ÿõ - «Ëàíäøàôòíà ïåðëèíà» òà «Âåñåë³ áàðâè ðóøíèêà». Ïåðøèé êîíêóðñ ïðîâåäóòü ñåðåä âïîðÿäêîâàíèõ òà îõàéíèõ ïîäâ³ð’¿â, ôàñàä³â ñïîðóä, ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é. Äðóãèé - âèçíà÷èòü, ó êîãî íàéêðàùå â íàö³îíàëüíîìó ñòèë³ îôîðìëåíèé òîðã³âåëüíèé çàêëàä. Ðåçóëüòàòè êîíêóðñó îãîëîñÿòü 24 ñåðïíÿ. ○

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ó ÑÅ˲ Ç'ßÂÈÂÑß ÁÀÍÊÎÌÀÒ Ó ñåë³ Ìèøóðèí гã, íàéâ³ääàëåí³øîìó â³ä ðàéöåíòðó, â³äêðèâñÿ áàíêîìàò. Íàéá³ëüøå öÿ íîâèíà ïîðàäóâàëà ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, ÿê³ îòðèìóþòü çàðîá³òíó ïëàòó ïî áàíê³âñüêèõ êàðòêàõ. Äëÿ â³äêðèòòÿ áàíêîìàòà äîâåëîñÿ âèð³øèòè íèçêó ïèòàíü. Òåïåð óñ³ òðóäíîù³ ïîçàäó.


20 ДИВОДИВА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249)

Ñàìîé ìàëåíüêîé êíèãîé ïðèíÿòî ñ÷èòàòü êîïèþ ×åõîâñêîãî «Õàìåëåîíà», ïðèíàäëåæàùóþ Ìóçûêàëüíîé êîíñåðâàòîðèè â Öèíöèííàòè. Åå ðàçìåðû - 0,9õ0,9 ìì, îíà çàíåñåíà â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà êàê ñàìàÿ ìèíèàòþðíàÿ. Íî íà ëàâðû íàèáîëåå êðîøå÷íîãî èçäàíèÿ òàêæå ïðåòåíäóåò ñêàçêà äëÿ äåòåé ïðî ïîäðîñòêà Òýäà (0,07õ0,1 ìì), ñîçäàííàÿ ôèçèêàìè íàíîëàáîðàòîðèè îäíîãî èç êàíàäñêèõ óíèâåðñèòåòîâ. Êîïèþ ýòîé êíèãè ìîæíî ïðèîáðåñòè çà 20 òûñÿ÷ äîëëàðîâ, âîò òîëüêî ÷òîáû ïðî÷åñòü åå, ïîíàäîáèòñÿ åùå è ýëåêòðîííûé ìèêðîñêîï.

Ñ ñàìîãî äåòñòâà êíèãè îòïðàâëÿþò êàæäîãî èç íàñ â óäèâèòåëüíûå ìèðû, äàðÿò íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ, ïîçâîëÿþò îêóíóòüñÿ â ÷óæóþ æèçíü è èçó÷èòü ÷òî-òî íîâîå. Íî åñòü íà ñâåòå è òàêèå èçäàíèÿ, êîòîðûå äàæå ìîæíî íå îòêðûâàòü, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî ïåðåä íàìè - íàñòîÿùåå ÷óäî. Ñàìûå èíòåðåñíûå òîìà èçó÷àëè «Â³ñò³»

ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ ÒÈÐÀÆ À Одна из самых толстых книг в мире - печатная версия Википедии. Ее несколько лет назад выпустил британец Роб Мэтьюс. В издании - пять тысяч страниц, оно включает чуть больше 400 статей. Интересно, что это только 0,01% от объема информации, хранящейся в англоязычной онлайн-версии Википедии. Тираж книги - тоже своеобразный рекорд, ведь ее напечатали в одном экземпляре.

ÍÅÏÎÄÚÅÌÍÛÅ ÇÍÀÍÈß À Есть в мире и такие книги, которые тяжело осилить, причем в полном смысле слова. Например, труд американского ученого Майкла Хоули о королевстве Бутан. Он весит более 60 кг. На огромный том ушло почти 4 литра чернил и столько бумаги, что ее хватило бы закрыть футбольное поле. Неподъемную книгу ав-

тор создал, чтобы заработать. Экземпляр издания стоит около 10 тысяч долларов, выручка идет в благотворительный фонд, которым руководит американец.

ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÅ ÎÁËÎÆÊÈ À

 1981 ãîäó áûëà îïóáëèêîâàíà ñàìàÿ ñòðàííàÿ êíèãà íà ñâåòå - «Êîäåêñ Ñåðàôèíè». Òðèñòà ñòðàíèö «âèçóàëüíîé ýíöèêëîïåäèè íåèçâåñòíîãî ìèðà» íàïèñàíû íà íåñóùåñòâóþùåì ÿçûêå èòàëüÿíöåì Ëóèäæè Ñåðàôèíè. Àâòîð òàêæå ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèëëþñòðèðîâàë êíèãó, ñîçäàâ ïðè÷óäëèâûå è ïóãàþùèå êàðòèíêè. Êîäåêñ ïîäåëåí íà 11 ãëàâ, â ñâîþ î÷åðåäü ïðåäñòàâëÿþùèõ äâå ñåêöèè - î ìèðå ïðèðîäû è î ÷åëîâåêå. Ïðî÷åñòü ýòîò òðóä ïîêà íå ñìîãëè.

À

ÏÅ×ÀÒÍÀß ÂÅÐÑÈß ÂÈÊÈÏÅÄÈÈ Â ÎÄÍÎÌ ÝÊÇÅÌÏËßÐÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÂÅÑÈÒ ÁÎËÜØÅ 60 ÊÃ

Для многих книгочеев важно не только то, что читать, но и где. Наверное, наиболее подходящее для этого место - центральное отделение библиотеки в американском Канзас-Сити. Его фасад украшен корешками популярных книг размерами 7,5х2,5 метра, так что создается полное впечатление книжной полки. На ней «уместились» 22 тома. Интересно, что «обложки» прикрывают не библиотеку, а парковку, построенную в 2006 году для растущего числа посетителей.

ÃÎÂÎÐßÙÈÅ ÍÀÇÂÀÍÈß À

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÍÅÏÎÍßÒÍÎ Î ÍÅÂÅÄÎÌÎÌ

Íàéòè, ïîäíÿòü - è ïðî÷èòàòü

ÊÍÈÆÊÀ-ÌÀËÞÒÊÀ À

ËÈÑÒÀß ÑÒÐÀÍÈÖÛ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß Íåâåðîÿòíî äëèííûé ðîìàí «Ëþäè äîáðîé âîëè» ôðàíöóçà Æþëÿ Ðîìåíà âûøåë â 27 òîìàõ â 1932-1946 ãîäàõ. Ïðèìåðíî â ýòî æå âðåìÿ ïîÿâèëàñü åãî àíãëèéñêàÿ âåðñèÿ, êîòîðàÿ, ïðàâäà, óìåñòèëàñü â ÷åòûðíàäöàòè. Ïðîèçâåäåíèå îáúåìîì â 4959 ñòðàíèö îïóáëèêîâàëî èçäàòåëüñòâî «Ïèòåð Äåéâèñ».  ðîìàíå ïðèáëèçèòåëüíî äâà ìèëëèîíà ñëîâ, íå ñ÷èòàÿ 100-ñòðàíè÷íîãî óêàçàòåëÿ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, «Âîéíà è ìèð» Òîëñòîãî ñîäåðæèò ïîðÿäêà 460 òûñÿ÷ ñëîâ. À

Иные издания страшно и открывать, поскольку они имеют довольно удивительные названия. Британский журнал Bookseller ежегодно даже вручает специальную премию за такие достижения. В этом году первое место досталось книге «Управля-

ем стоматологической клиникой по-чингисхановски». Победителями же прошлых лет, например, становились «Перспективы 60миллиграммовых упаковок для творога на 2009-2014 годы» и «Начните с собственных ног, если хотите ясности в отношениях».

ÔÀÑÀÄ ÓÊÐÀØÅÍ ÊÎÐÅØÊÀÌÈ ÊÍÈÃ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÍÎÂÈÍÊÈ À Среди книжных новинок часто встречаются поистине замечательные экземпляры. Так, в этом году одно из хорватских издательств выпустило необычную поваренную книгу. Начинающим кулинарам придется потрудиться, чтобы добыть оттуда формулу того или иного блюда. Для того, чтобы прочесть написанные рецепты, книгу нужно запечь в фольге в духовке. Скрытый текст появляется только после тщательной термической обработки.


р13

МИРСЬКI СПРАВИ 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

ÍÅÇÂÈ×ÀÉÍÀ ÊÀÐÒÀ

ÍÎÂÈÍÈ

Óêðà¿íà î÷èìà óêðà¿íö³â

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÄÎÄÀÒÊÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

×ÅÐÊÀÑÈ ² ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ – «ÑÀÄÎÊ ÂÈØÍÅÂÈÉ» ÊÎËÎ ÕÀÒÈ

Ïàâëîãðàäñüê³ êîìóíàëüíèêè äî æîâòíÿ ïëàíóþòü â³äðåìîíòóâàòè äâ³ äîäàòêîâ³ ä³ëÿíêè ì³ñüêèõ äîð³ã. Ñåðåä íèõ - äîðîãà ì³æ øêîëîþ ¹19 òà âóë. Áàëàøîâñüêîþ, 12, à òàêîæ ïðî¿æäæà ÷àñòèíà âóëèö³ äî äèòñàäêà ¹47 (ì³êðîðàéîí ³ì. 18 Âåðåñíÿ). ²ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ö³ ïîòðåáè ïëàíóþòü âèä³ëèòè áëèçüêî 114 òèñ. ãðí. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÄÅ ÊÓÏÓÂÀÒÈ ÊÀÂÓÍÈ? Ñòåðåîòèïè çàâæäè áóëè ïîøèðåíèìè. ¯õ ìຠíå ò³ëüêè îêðåìà ëþäèíà, àëå é ö³ëèé íàðîä. Êàðòó óêðà¿íñüêèõ óÿâëåíü ïðî âëàñíó êðà¿íó äëÿ ñàéòà inspired.com.ua ñêëàâ ñòóäåíò óæãîðîäñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ðîçðîáíèê ðîçïîâ³â, ùî ïðàöþâàâ íàä ìàïîþ ê³ëüêà äí³â. Ó ðîáîò³ éîìó äîïîìîãëè çíàéîì³ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â êðà¿íè. Âîíè æ çãîäîì ³ ðîçïîâñþäèëè êàðòó â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, äå âîíà êîðèñòóºòüñÿ íåàáèÿêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ У ТЕРНОПІЛЬ ДО ТЬОТІ СВЄТИ Згідно з жартівливою картою для мешканців міста Лева Сумська і Харківська області - майже Росія, Луганськ весь у териконах, а Донецьк - це Ахметов. На півдні ж ростуть кавуни. Центр України - десь біля Києва, а от сама столиця асоціюється з депутатами-запроданцями. На Дніпропетровщині та Запоріжжі «колись жили козаки», а в Миколаївській та Херсонській областях львів’яни, окрім ка-

ÇÀÕ²ÄÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ - ÂÈØÈÂÀÍÊÈ, ÇÀÌÊÈ ² ÂÈÍÎ

вунів, не сподіваються нічого більше побачити. Позитивнішим, проте не без іронії, бачать мешканці Львова Захід країни. Так, Тернопільщина для них чомусь те місце, де можна знайти тьотю Свєту. На Хмельниччину варто їхати по черевики, а на Вінниччину – по тараньку. Натомість Рівненщина має пишатись «файними кобітами». Україна ж, на думку львів’ян, закінчується за межами їхнього регіону.

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА БАГАТИЙ СУСІД Донеччани обмежують роль Львівської області, вважаючи, що там, як і в Луцьку та Рівному, б’ють за російську мову. Закар-

 îáëàñíîìó öåíòð³ âèçíà÷åíî ì³ñöÿ ïðîäàæó áàøòàííèõ êóëüòóð. ³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî. Ó äîêóìåíò³ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî êàâóíè òà äèí³ òðåáà ïðîäàâàòè ëèøå íà ðèíêàõ, òîðã³âåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ òà ó ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ ì³ñöÿõ, ùî â³äïîâ³äàþòü ñàí³òàðíèì íîðìàì. Òîðã³âëÿ áàøòàííèìè êóëüòóðàìè óçäîâæ äîð³ã, òðîòóàð³â òà â ³íøèõ ì³ñöÿõ – çàáîðîíåíà. Êîíòðîëü ïîêëàäåíî íà âèêîíêîìè ðàéîííèõ ó ì³ñò³ ðàä.

À â Òóðöi¿ äåøåâøå

паття – це «щось далеке і незрозуміле», а Чернівецька область якось непомітно відійшла до Румунії. Руслана здивувалася б, але її «східняки» переселили із рідного Львова до Івано-Франківська. Власне, Західна Україна для донеччан це Тернопільська, Хмельницька, Житомирська й Вінницька області. Натомість Київ - бажане підвищення. Південь мешканці Донеччини асоціюють із відпочинком, а Харків - із дорогою на Москву. Черкаси і Кіровоград - то поетичний «садок вишневий коло хати». Цікаво, що Луганщина для донеччан бідний сусід збоку, от Дніпропетровщина заможний. Свою ж область вони називають

просто і скромно: Донбас.

«ПОНАЇХАЛИ» У СТОЛИЦЮ Стереотипи киян іронічні й не без сарказму. Найбільш симпатичні їм західні регіони, які зливаються у суцільну картину з вишиванок (Тернопіль), трамваїв, кав’ярень та храмів (Львів), замків і вина (Закарпаття). На Івано-Франківщині добре відпочивається у Буковелі, а на Чернівеччині не гірше співається на фестивалі «Червона рута». Загалом позитивна і Чернігівська область, де на дачі можна виростити помідори. Якщо ж одним словом, то Полтава для столичних мешканців - це ярмарок, Вінниця - буряки, Миколаїв кораблі. Запоріжжя

ÇÀ ×ÅÐÅÂÈÊÀÌÈ - ÍÀ ÕÌÅËÜÍÈ××ÈÍÓ славне Хортицею, але не островом, а горілкою однойменної торгової марки. Крим же надто дорогий, краще відпочивати в Туреччині. Дніпропетровщині кияни не можуть не згадати Тимошенко, а Харкову - «Міші і Гєші» - мера й губернатора, добре відомих користувачам Інтернету. Про рідне місто кияни сумно говорять: понаїхали. У кожного із нас свої стереотипи. Хотілося б, щоб тих, які роз’єднують, ставало менше, а об’єднуючих - більше.

Îí îñòàëñÿ ñ ëþáèìîé ðåêîé Â îáëàñòíîì öåíòðå íàä âîäàìè Äíåïðà ðàçâåÿëè ïðàõ èçâåñòíîãî óêðàèíñêîãî «ìîðæà» Президент Ассоциации марафонского зимнего плавания Сергей Лошкарев был участником международных заплывов в 19911993 годах у Берингова пролива, Земли Франца-Иосифа, Аляски, Камчатки, на озерах Иссык-Куль и Байкал. В 1992-м Международ-

Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÄÈÒÑÀÄÎÊ ÌÀÉÆÅ ÍÎÂÈÉ Òðèâຠïåðåâ³ðêà ãîòîâíîñò³ øê³ë ðàéîíó äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Çîðÿíñüêà, ïàëüìèð³âñüêà, æîâòîîëåêñàíäð³âñüêà, âèíîãðàä³âñüêà, ÷èñòîï³ëüñüêà, æîâòÿíñüêà øêîëè òà Ï`ÿòèõàòñüêà øêîëà ¹2 õî÷ ñüîãîäí³ ãîòîâ³ ïðèéíÿòè øêîëÿð³â. Íà îñîáëèâîìó êîíòðîë³ ó êåð³âíèöòâà ðàéîíó ãàçèô³êàö³ÿ çîðÿíñüêîãî äèòñàäêà, ÿêèé ïëàíóþòü ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ 31 ñåðïíÿ. Òóò çàâåðøåíî áóä³âåëüí³ ðîáîòè, çâåäåíî ïðèì³ùåííÿ ãàçîâî¿ êîòåëüí³, çàðàç ïðàöþþòü íàä äåìîíòàæåì ñòàðîãî îáëàäíàííÿ òà óñòàíîâêîþ íîâèõ ïðèëàä³â îïàëåííÿ. ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÀÐÕÅÎËÎÃÈ ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜ

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ная ассоциация зимнего плавания занесла имя днепропетровца в Книгу рекордов «Чудеса. Рекорды. Достижения». Сергей Лошкарев ушел из жизни на 54-м году от онкологического заболевания. Он завещал, чтобы его прах развеяли над водами Днепра в районе Монастырского острова. Именно здесь зимой часто собираются «моржи»-одноклубники. Последнюю волю этого неординарного человека исполнили родные - мать, жена, сыновья и родственники.

Ñòàðòóâàëà ìóçåéíà àðõåîëîã³÷íà åêñïåäèö³ÿ äî Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó, äå áóëè ïîñåëåííÿ ç ÷àñ³â ï³çíüîãî ïàëåîë³òó é äî êîçàöòâà. Äîñë³äèòè ¿õí³é ñòàí, ìåæ³, ñòóï³íü çáåðåæåííÿ ìàþòü àðõåîëîãè. Ìàéáóòí³ àðõåîëîãè, ³ñòîðèêè òà ïðîñòî åíòóç³àñòè ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó çàõîä³ â ÿêîñò³ âîëîíòåð³â, äîñòàòíüî çàòåëåôîíóâàòè: (056) 377-29-23. Êåð³âíèê åêñïåäèö³¿ – ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ Îëåêñàíäð Ñòàðèê.


р6

22 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

11 àâãóñòà 1973 ãîäà íà÷àëñÿ ïîêàç ôèëüìà «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû».  îñíîâå ôèëüìà ëåæàë ñþæåò îäíîãî èç ðîìàíîâ ïîïóëÿðíîãî ïèñàòåëÿ Þëèàíà Ñåìåíîâà - àâòîðà ìíîãî÷èñëåííûõ êíèã î ïðèêëþ÷åíèÿõ ñîâåòñêîãî ðàçâåä÷èêà Èñàåâà, ðàáîòàâøåãî â ðàçâåäêå ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè ïîä èìåíåì Ìàêñà Îòòî ôîí Øòèðëèöà. Ýòîò óíèêàëüíûé òåëåïðîåêò ñîñòîÿëñÿ ëèøü áëàãîäàðÿ òàëàíòó è íàñòîé÷èâîñòè ðåæèññåðà Òàòüÿíû Ëèîçíîâîé. ○

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ - ÏÐÎÄÀÍ! 12 àâãóñòà 1981 ãîäà êîìïàíèÿ IBM âûïóñòèëà ïåðâûé ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð. Îí ñòîèë 1565 äîëëàðîâ, áûë ïðîñò â èñïîëüçîâàíèè è çàíèìàë ñðàâíèòåëüíî ìàëî ìåñòà. Óæå çà ïåðâûé ãîä ïðîäàæ êîëè÷åñòâî ðåàëèçîâàííûõ êîìïüþòåðîâ ïåðåâàëèëî çà 130 òûñÿ÷. Ê 2000 ãîäó âî âñåì ìèðå áûëî ïðîäàíî 140 ìëí. ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ. ○

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

Ïîýò ñòðàäàíèÿ è ñîñòðàäàíèÿ

ÑÑÑÐ ÓÂÈÄÅË

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÅÐÂÀß ÖÂÅÒÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 13 àâãóñòà 1928 ãîäà â Ëîíäîíå ÷åðåç ðàäèîñòàíöèþ åâðîïåéñêîé àêöèîíåðíîé êîìïàíèè, îñíîâàííîé øîòëàíäñêèì ó÷åíûì Äæîíîì Áýðäîì, â ýôèð âûøëà ïåðâàÿ öâåòíàÿ òåëåïåðåäà÷à. Òåëåâèçèîííîå èçîáðàæåíèå áûëî ìèíèàòþðíûì, ðàçìåðîì ïðèìåðíî ñ ïî÷òîâóþ ìàðêó, î÷åíü ñëàáûì è ìåðöàþùèì, ñ î÷åíü íåâûñîêîé ðàçðåøàþùåé ñïîñîáíîñòüþ. Ñïóñòÿ åùå äâà ãîäà, â 1928 ãîäó, Áýðä âïåðâûå ñîçäàë äåéñòâóþùóþ ìîäåëü öâåòíîãî òåëåâèçîðà - çà 30 ëåò äî åãî øèðîêîãî ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Òàê íàçûâàëè Ðåìáðàíäòà Õàðìåíñà âàí Ðåéíà. Ïîäîáíî ìåòåîðó, îí âîðâàëñÿ â ñðåäó ìàñòåðîâ êèñòè è ñîâåðøèë ðåâîëþöèþ â æèâîïèñè Ãîëëàíäèè XVII âåêà. Â èþëå ìèðîâîå ñîîáùåñòâî îòìåòèëî 405-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî õóäîæíèêà СЫН МЕЛЬНИКА Рембрандт родился в г. Лейден на отцовской мельнице, расположенной рядом с р. Рейн - отсюда и «прозвище» ван Рейн. Свой дом, отца и мать он вспоминал часто и с удовольствием. В семье было 9 детей, но на Рембрандта родители возлагали особые надежды: отправили учиться сначала в престижную школу, а потом в университет. В то время подобные устремления не были исключением. По уровню культуры и образования Голландия опередила Европу на 200 лет. Четырнадцатилетнему Рембрандту было скучно на лекциях по теологии и праву. Его интересовали рисунок и живопись, причем настолько, что спустя 2 года Харменс забрал сына из университета и отправил в мастерскую Якоба ван Сваненбюрха. Этот забытый ныне художник научил Рембрандта азбуке искусства.

УЧЕНИК ЛАСТМАНА В 1624 г. юноша уехал в Амстердам брать уроки у известного живописца Питера Ластмана. В этом городе можно было сравнивать венецианскую живопись с римской, а неаполитанскую - с испанской, чем неизмен-

ÐÅÌÁÐÀÍÄÒ ÈÑÊÀË ÑÞÆÅÒÛ Â ÆÈËÈÙÀÕ ÏÐÎÑÒÎËÞÄÈÍÎÂ

ÍÀÑËÅÄÈÅ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ  ëèöå Ðåìáðàíäòà ðåàëèñòè÷åñêàÿ æèâîïèñü, ãîâîðÿùàÿ ñåðäöåì, íàøëà âåëèêîãî òâîðöà. Îí ñîçäàë 287 ãðàâþð, òûñÿ÷è ðèñóíêîâ, áîëåå 400 êàðòèí, íå ñ÷èòàÿ íåñîõðàíèâøèõñÿ ïðîèçâåäåíèé но пользовались поклонники и знатоки искусства. Через полгода Рембрандт вернулся в Лейден и вместе с молодым художником Яном Ливенсом открыл свою мастерскую. Ван Рейн много работал и быстро завоевал популярность у лейденцев. Появились солидные заказчики: для одного из них девятнадцатилетний художник написал картину, сохранившуюся по сей день - «Избиение Святого Стефана». Искусствоведы говорят, что в ней уже тогда был виден будущий гений - антиакадемический и независимый.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АМСТЕРДАМ Окрыленный успехом, Рембрандт в 1831 г. перебрался в Амстердам - настоящий очаг цивилизации, в котором было все для вдохновения художника. Ему сразу улыбнулась удача: заказчики повалили толпой, работы стали известны и зарубежным ценителям искусства. За короткое время Рембрандт обеспечил себе безбедное существование и возможность коллекционировать редкие вещи. Оригинальная манера портретной живописи привлекла к нему многочисленных учеников и подражателей. Веселый в минуты отдыха, он был неутомим в работе и жестко взыскивал

с учеников за каждое упущение. При этом хранил их индивидуальность, ограждая от взаимного влияния, но не от бдительного надзора. Рядом со своей мастерской художник устроил «кельи», разделенные тонкими перегородками. Стоило кому-то громко заговорить или рассмеяться, как тут же раздавался грозный стук в перегородку и все смолкало. Посторонние в «кельи» не допускались - это был храм труда, а не праздности.

картиной из дома вынесли семейное счастье художника. В поисках Музы Рембрандт сблизился с кормилицей Титуса Гертье Диркс, но через 6 лет она покинула его, обвинив в нарушении брачных обязательств. Сорокалетний художник нашел утешение в объятиях своей двадцатилетней служанки Хендрикье Стоффельс, которая на долгие годы стала ему верной женой и подругой.

ХУДОЖНИК И ЕГО МУЗЫ

ЗАБЫТЫЙ ГЕНИЙ

Удачно складывалась и личная жизнь Рембрандта. В 1631 г. он женился на дочери бургомистра из Леердена Саскии ван Эйленбюрх. Осыпал ее драгоценностями, наряжал в платья из самых дорогих тканей, отмечая свежесть прелестного личика на фоне бархата или жемчужную нить, сияющую в волосах: неудивительно, что Саския стала моделью для многих картин художника. Судьба не подарила ей счастья материнства и долгой жизни. Из четырех детей выжил только Титус. После его рождения Саския постоянно болела и в 1642 г. умерла, оставив мужа с младенцем на руках. В это же время он закончил работу над своим шедевром - «Ночным дозором»: говорили, что вместе с

…Рембрандт никогда не мог по достоинству оценить свои картины и это было одной из причин его денежных затруднений. К тому же, менялись интересы заказчиков - их было все меньше. Художнику грозило полное разорение… В 1656 г. его объявили неплатежеспособным: дом, имущество, коллекции ушли «с молотка». Ван Рейны перебрались в самый нищий квартал Амстердама. Несмотря на лишения, Рембрандт продолжал работать в надежде на лучшие времена, но увы… В 1663 г. умерла Хендрикье, а следом за ней Титус. Стареющий художник остался один - забытый, никому не нужный. Он ненадолго пережил своих родных: ушел из жизни осенью 1669 г. в возрасте 63 лет. Где его могила - неизвестно…


р15

СПОРТ 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.08.2011 ð. ¹ 61 (1249) ○

ÊÎÐÎÍÀ ÄËß ÏÅÐÅÌÎÆÍÈÖ²

ÒÅÍÍÈÑ

 ÏÅÐÂÎÉ ÑÎÒÍÅ

ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ

Íåäàâíî áûë îïóáëèêîâàí íîâûé ðåéòèíã òåííèñèñòîâ-ïðîôåññèîíàëîâ ÀÒÐ. Ïåðâóþ ñòðî÷êó â íåì óäåðæèâàåò ïîáåäèòåëü Óèìáëäîíà ñåðá Íîâàê Äæîêîâè÷. Íà âòîðîì ìåñòå - èñïàíåö Ðàôàýëü Íàäàëü, òðåòèé - øâåéöàðåö Ðîäæåð Ôåäåðåð.  ïåðâîé ñîòíå îêàçàëèñü è äâîå óêðàèíöåâ - Àëåêñàíäð Äîëãîïîëîâ (21 ìåñòî) è Ñåðãåé Ñòàõîâñêèé (43 -å).

Äí³ïðîïåòðîâñüêà ñïîðòñìåíêà Àëåâò³íà Ðóºâà ïåðåìîãëà íà êîíêóðñ³ «Ì³ñ ñïîðò Óêðà¿íà-2011»

Дівчину коронували у Донецьку під час церемонії відкриття Чемпіонату України з легкої атлетики. До цього виду спорту Алевтіна має безпосереднє відношення, адже вона - рекордсменка країни зі стрибків з жердиною серед дівчат. Найгарні-

ÍÎÂÎÑÒÈ

Øâèäøå, âèùå, êðàñèâ³øå СПОРТИВНІ І КРАСИВІ

шу спортсменку традиційно обирали як уболівальники за допомогою SMS-голосування, так і почесне журі. До першої «десятки», крім Алевтіни, також увійшли фігуристки Ірина Мовчан і Лоліта Єрмак, легкоатлетки Оксана Ілютчик, Оксана Райта і Наталя

Ìàãíèòîôîí-ìàëûø

Погребняк, а також Яніка Батищева (черлідинг), Анна Хлістунова (плавання), Світлана Мікуліна (стрільба з лука), Євгенія Нюхалова (волейбол). До речі, симпатії вболівальників і журі дещо розійшлися - у sms-голосуванні перемогла уродженка Львівщини Оксана Райта. Саме вона виборола титул «Міс глядацьких симпатій».

ПОВАЖНІ СУДДІ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÕÎÄÈÒÜ ÓÆÅ ÂÄÐÓÃÅ

До речі, журі було не менш представницьким і титулованим. До його складу входили: спортсмен, а нині голова комісії атлетів НОК і телеведучий Олександр Крикун, репортер телеканалу «2+2» Володимир Звєров, спортивний журналіст Захар Федорак, олімпійський чемпіон з боксу Василь Ломаченко, телеведучий Олександр Мащенко, народ-

Ì²Ñ ÎÁÈÐÀËÈ ÆÓв ÒÀ ÃËßÄÀײ ний депутат України і генеральний продюсер 5 каналу Юрій Стець, кращий спортсмен України 2006 р. Іван Гешко та «Найсильніша людина України 2009 р.» Костянтин Ільїн. До речі, конкурс проходить уже вдруге. Ініціаторами його створення свого часу були відомі спортсмени та журналісти. Першою переможницею стала легкоатлетка, олімпійська чемпіонка з семиборства Наталя Добринська. Цьогорічна ж тріумфаторка Алевтіна Руєва почивати на лаврах не збирається, а хоче ще більше присвятити себе спорту, адже наступного тижня у Києві стартує Кубок України з легкої атлетики.

Ëåòàòåëüíûé àïïàðàò

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1247

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

ÔÀÊÒ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

ЧЕТВЕР, 11 СЕРПНЯ 2011 РОКУ № 61 (1249)

Àìàäîð Ëîïåñ åäåò íà «Ìàéäàíñ» ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Âñå, êòî áåç óìà îò òàíöåâ, ñ íåòåðïåíèåì æäóò ïðîäîëæåíèå ãðàíäèîçíîãî ïðîåêòà òåëåêàíàëà «Èíòåð» - «Ìàéäàíñ». Åãî âòîðîé ñåçîí ñòàðòóåò 3 ñåíòÿáðÿ. Óæå îòîáðàíû êîìàíäû ãîðîäîâ, à òàêæå ëó÷øèå õîðåîãðàôû. Íàïðèìåð, Õàðüêîâ â ýòîò ðàç áóäåò ïðåäñòàâëÿòü Àìàäîð Ëîïåñ - èçâåñòíûé òàíöîð è õîðåîãðàô, ðóêîâîäèòåëü øîó-áàëåòà «Rumbero’s»

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ñåé÷àñ äîïóñòèìî ïëàíèðîâàòü íîâûé ýòàï â âàøåé êàðüåðå, íå òîðîïÿñü ñ åãî ðåàëèçàöèåé. Âû èäåòå â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè è äîáüåòåñü õîðîøèõ óñïåõîâ. Îäíàêî ïëàí âàøèõ äåéñòâèé äîëæåí áûòü ñêðóïóëåçíî ïðîäóìàí. Ëþáîâíàÿ òåìàòèêà íà ýòîé íåäåëå ìåíåå àêòóàëüíà. Âïðî÷åì, â ïÿòíèöó ñóááîòó ìîæíî ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ. ТЕЛЕЦ Õîòü ñàìî÷óâñòâèå íà ýòîé íåäåëå âàñ íå ïîáåñïîêîèò, âñå æå íå ñëåäóåò óïóñêàòü áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ çàáîòû î ñâîåì îðãàíèçìå.  äåíåæíûõ âîïðîñàõ ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñåáÿ. Åñëè ó âàñ ñ ïàðòíåðîì ïðîèçîøëà ññîðà, ñäåëàéòå ïåðâûé øàã ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïîäáåðèòå íóæíûå ñëîâà è âñå íàëàäèòñÿ. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå äîìà. Îòäîõíèòå âî âðåìÿ ïðîãóëêè, è îòíîøåíèÿ ïîéäóò íà ëàä. БЛИЗНЕЦЫ Ýòà íåäåëÿ áóäåò äîâîëüíî êîíôëèêòíîé, ê òîìó æå îòñóòñòâèå íåïîñðåäñòâåííîñòè â îáùåíèè íå ðàç ïîñòàâèò âàñ â íåëîâêóþ ñèòóàöèþ. ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî, òùàòåëüíî âûáèðàéòå ñëîâà è âûðàæåíèÿ. Äåíåæíîèìóùåñòâåííûå âîïðîñû òðåáóþò ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ. Ïîääåðæèâàéòå ñâîáîäíûå îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûì äíåì äëÿ ñâèäàíèé ñòàíåò ñóááîòà. РАК Ñ ïîìîùüþ òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà è ñîîáðàçèòåëüíîñòè âàì óäàñòñÿ ìíîãîãî äîñòè÷ü â íà÷àëå ýòîé íåäåëè. Íåñòàíäàðòíûå è êðåàòèâíûå ìûñëè ïîñåòÿò âàøó ãîëîâó.  âîïðîñàõ ÷óâñòâ ðåêîìåíäóåòñÿ ñîõðàíÿòü åñòåñòâåííîñòü è íåïðèíóæäåííîñòü, áåçóäåðæíûå ñòðàñòè â ýòî âðåìÿ íåäîïóñòèìû. ЛЕВ Íà ýòîé íåäåëå ïðèäåòñÿ îòäàâàòü áîëüøå âðåìåíè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è áûòîâûì çàáîòàì. Òðóäîëþáèâûì è íàõîä÷èâûì Ëüâàì äåíüãè ñàìè èäóò â ðóêè. Ó Ëüâîâ, ñâÿçàííûõ óçàìè áðàêà, îæèäàåòñÿ ãàðìîíèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ ïàðòíåðîì. Íà âûõîäíûõ óäåëèòå âíèìàíèå ñâåæèì îòíîøåíèÿì, íî íå ïåðåóñåðäñòâóéòå. ДЕВА Íå ñòîèò ïëàíèðîâàòü äîðîãîñòîÿùèå ïðèîáðåòåíèÿ, îíè ñêîðåå âñåãî îáîéäóòñÿ äîðîæå, ÷åì âû ïëàíèðîâàëè. Óìåíèå äåëèêàòíî è äèïëîìàòè÷íî âûõîäèòü èç ëþáîé êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè íå ðàç âûðó÷èò âàñ íà ýòîé íåäåëå.  îáùåì è öåëîì, ôèíàíñîâàÿ äèíàìèêà ïîðàäóåò âàñ â ñðåäó÷åòâåðã. Ïîäãîòîâüòå ñþðïðèç ñâîåìó ëþáèìîìó, îí óæå äàâíî æäåò îò âàñ øàãà íàâñòðå÷ó.

ВЕСЫ Ýòà íåäåëÿ äëÿ âàñ âðåìÿ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà, ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Íå îñòàíàâëèâàéòåñü è óæå ê âûõîäíûì âû ñìîæåòå ïîëüçîâàòüñÿ ðåàëüíûìè ïëîäàìè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Îäíàêî ëþáîâü ê ñåáå íå äîëæíà îòðàæàòüñÿ íà âçÿòûõ îáÿçàòåëüñòâàõ. Ïîçàáîòüòåñü î ïñèõîëîãè÷åñêîì êîìôîðòå áëèçêèõ ëþäåé. СКОРПИОН Äëÿ äåíåæíûõ äåë øèðîêîå ïîëå äåÿòåëüíîñòè îòêðîåòñÿ â ïîíåäåëüíèê - âòîðíèê; âàøè çàìûñëû ïðèîáðåòóò ðåàëèñòè÷íîñòü, à óñèëèÿ ñòàíóò áîëåå ïëîäîòâîðíûìè.  ñåðåäèíå íåäåëè áóäüòå ãîòîâû ê êàðüåðíîìó ðûâêó, ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè. СТРЕЛЕЦ Ñ äåíüãàìè íà ïðîòÿæåíèè âñåé ýòîé íåäåëè ñòîèò ñîáëþäàòü ïðåäåëüíóþ îñòîðîæíîñòü. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ áðàòü êðåäèòû, ñîâåðøàòü äîðîãèå ïîêóïêè, èíâåñòèðîâàòü äåíüãè â êðóïíûå ïðîåêòû. Ïîñòàðàéòåñü íå êîíôëèêòîâàòü ñ ðóêîâîäñòâîì è êîëëåãàìè, íè ê ÷åìó õîðîøåìó ýòî íå ïðèâåäåò. Áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòå â êðóãó ñåìüè, ïîñâÿòèòå ñåáÿ ñîçäàíèþ äîìàøíåãî óþòà è îáùåíèþ ñ äåòüìè. КОЗЕРОГ Ñìåíà âïå÷àòëåíèé â âèäå ïîñåùåíèÿ ìåñò, â êîòîðûõ âû åùå íå áûëè, áóäü-òî çàãðàíè÷íàÿ ïîåçäêà èëè ðàçâëåêàòåëüíîå çàâåäåíèå, ïðèíåñåò ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ âïå÷àòëåíèé. Íå òåðÿéòå äîáðûõ îòíîøåíèé ñ äðóçüÿìè, óñòðîéòå ñîâìåñòíóþ âûëàçêó â ñâåò. Ó÷àñòèå â ðèñêîâàííîé ñäåëêå áëàãîïîëó÷íî ðàçðåøèòñÿ; âû ïîëó÷èòå íå òîëüêî âûãîäó, íî è æèçíåííûé îïûò. ВОДОЛЕЙ Íà ýòîé íåäåëå ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü øàíñ äëÿ ñîçäàíèÿ ïðî÷íîãî ìàòåðèàëüíîãî ôóíäàìåíòà. Ñåðåäèíà íåäåëè áëàãîïðèÿòíà äëÿ íà÷àëà ðåìîíòà â äîìå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âðåìåííîå çàòèøüå, âîçìîæíû íåçíà÷èòåëüíûå êîíôëèêòû ñ äàëüíèìè ðîäñòâåííèêàìè. Âûõîäíûå ëó÷øå âñåãî ïðîâåñòè çà ãîðîäîì, íà ïðèðîäå, â êîìïàíèè õîðîøèõ äðóçåé. РЫБЫ Èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ îòïóñêà è çàãðàíè÷íûõ ïîåçäîê.  äåíåæíûõ äåëàõ â íà÷àëå íåäåëè âñå ïîëó÷èòñÿ íå òàê, êàê õîòåëîñü áû. Îäíàêî àêêóðàòíîñòü è ïåäàíòèçì áëàãîïðèÿòíî ñêàæóòñÿ íà êàðüåðå. Ýòè êà÷åñòâà íå âñåì ïðèåìëåìû, çàäóìàéòåñü íàä ñîáñòâåííûìè ïðåèìóùåñòâàìè. Íå ñòîèò îïóñêàòü ðóêè, ê êîíöó íåäåëè ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

ЗАРАЗИЛИ ТАНЦАМИ - Амадор, почему Вы решили стать хореографом команды Харькова в проекте «Майданс. Второй сезон»? - Посмотрев выступления харьковской команды в первом сезоне, я сразу понял, что она самая слаженная, организованная. Самый сильный командный дух именно у Харькова. Мне понравилось все, начиная от костюмов и заканчивая энергетикой. Начав работать с ребятами, я убедился, что не ошибся. - Нацелены на победу? - Конечно! Я даже не сомневаюсь, что во втором сезоне танцевальной столицей станет именно Харьков (улыбается). - Недавно Вы перенесли тяжелую операцию на позвоночнике.

«ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ ÂÏÅ×ÀÒËÈËÈ Â ÏÅÐÂÎÌ ÑÅÇÎÍÅ»

- Да, врачи советуют пока много не танцевать. Но я приложу максимум усилий, чтобы наша команда победила. - До того как начали тренировать харьковчан, бывали раньше в этом городе? - Я в Украине уже довольно давно, но никогда еще не был в Харькове. Я слышал о нем много хорошего и знаю, что это город фонтанов, здесь первая по величине площадь Европы. Но главная моя любовь в Харькове - мои подопечные майдансеры.

В ПОЛЬШУ ЗА ОДЕЖДОЙ - Амадор, как-то на проекте «Танцую для тебя» Вы были в вышиванке… Нравится украинский стиль? - Если честно - у меня три вышиванки! И я их очень сильно люблю. Просто редко куда одеваю, но мне приятно на них смотреть, и, когда есть возможность, надеть - почему бы нет? - Вы - большой любитель аксессуаров… - Если честно, я по жизни ношу очень мало аксессуаров, потому что

мне не хватает времени сесть, подумать - что идет к этому или к этому. Я сознательно готовлюсь только тогда, когда мне нужно ехать на съемку, на какую-то вечеринку. А вообще-то люблю браслеты, у меня их очень много: из Венесуэлы, Латинской Америки - всякие штуки, фенечки на шею, потому что они как бы удлиняют шею… Люблю яркие пуговицы, значки. В Польше покупаю много одежды и аксессуаров, потому что там реально можно что-то интересное увидеть. - А есть у Вас какая-

«Ó ÌÅÍß ÒÐÈ ÂÛØÈÂÀÍÊÈ» нибудь необычная «штучка»? - У меня есть такой аксессуар… я его называю лампой. Купил в Германии. Это как бы брошка, но выглядит, как старинная лампа. Просто очень большая и не везде она помещается. Черная, в черных камнях Сваровски. Я ее очень сильно люблю. Она, правда, дорогая, поэтому я с ней веду себя аккуратно.

ÞÌÎÐ - Àëëî! Øåô! Íàø òîâàð íèêòî íå áåðåò! ×òî äåëàòü? - Ïîäíèìèòå öåíó åùå íà 10% è ïîâåñüòå áîëüøîé ïëàêàò:

«Ãðàíäèîçíàÿ ðàñïðîäàæà! Ëèêâèäàöèÿ òàìîæåííîãî êîíôèñêàòà! Öåíû ñíèæåíû íà 40%!» - íàðîä îáîæàåò ýòè ìàãè÷åñêèå ñëîâà.

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Чт 11.08

+31 +33 0С +19 +21 0С

схід. 63 м/с

Пт 12.08

+31 +33 0С +20 +22 0С

півд.схід. 34 м/с

Сб 13.08

+33 +35 0С +22 +24 0С

півн.схід. 45 м/с

Нд 14.08

+33 +35 0С +21 +21 0С

захід. 12 м/с

Пн 15.08

+33 +35 0С +20 +22 0С

півн.захід. 12 м/с

Вт 16.08

+31 +33 0С +20 +22 0С

півн. 14 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 10.08.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 1187

вести приднепровья  

вести приднепровья

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement