Page 1

ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÐÎÁÎÒÈ ÒÐÈÂÀÞÒÜ

ÌÛ ÏÎÅÄÅÌ... Â ÊÐÛÌ

11 2

5

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß ÏÅÐÅÍÎÑÈÒÑß

«ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÊÀÐÍÀÂÀË»

7

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 60(1248) Вівторок, 9 серпня 2011 р.

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÄËß ÊÐÈÂÎÃÎ ÐÎÃÓ

Êðèâèé гã çìîæå ïðèéìàòè ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ ç ïëàâàííÿ. Ó ñóáîòó, 6 ñåðïíÿ, ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë â³äêðèâ ñó÷àñíèé ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ ó Òåðí³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. ³í ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ áàñåéí³â - 50ìåòðîâîãî - äëÿ äîðîñëèõ ³ 6-ìåòðîâîãî - äëÿ ä³òåé, à òàêîæ ñïîðòèâíî¿ çîíè òà çîíè â³äïî÷èíêó, îôîðìëåíî¿ â ñòèë³ ïðèìîðñüêîãî ïëÿæó.

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÆÍÈÂÀ ÍÀ ԲͲز

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÐÛÍÎÊ

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÓÊÐÀÈÍÅ Óêðàèíà íàïîëíèò âíóòðåííèé ðûíîê ñîáñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèåé. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷ â õîäå âèçèòà íà ñòðîèòåëüñòâî ëîãèñòè÷åñêîãî öåíòðà ñ õðàíèëèùåì äëÿ îâîùåé è ôðóêòîâ â Êàõîâêå. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà óâåðåí, ÷òî î÷åíü ñêîðî íàøà ñòðàíà ñìîæåò ýêñïîðòèðîâàòü ÷àñòü ïðîäóêöèè. ○

ÁËÈÆÀÉØÈÅ ÏËÀÍÛ

ÍÎÂÛÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈß

4

dzáðàëè çåðíà âäîñòàëü Òðåòüîãî ñåðïíÿ â îáëàñò³ çàê³í÷èëè çáèðàòè ðàíí³ çåðíîâ³. Õë³áîðîáè íàìîëîòèëè 2,131 ìëí. òîíí çåðíà. Ùå ïîíàä 1 ìëí. òîíí ïëàíóþòü îòðèìàòè êóêóðóäçè. Òîæ öüîãîð³÷ óðîæàé çåðíîâèõ â îáëàñò³ ïåðåâèùèòü 3 ìëí. òîíí. Çà 20 ðîê³â íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè òàê èé óðîæàé â ðåã³îí³ çáèðàþòü óï’ÿòå. ßêèìè âèäàëèñü òàêèé öüîãîð³÷í³ æíèâà, ÿêà ñåðåäíÿ âðîæàéí³ñòü ïøåíèö³ òà ÷è çàäîâîëåí³ àãðà𳿠âèðîùåíèì - ÷èòàéòå ó «Â³ñòÿõ».

ÊÎÑÌÎÑ È ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ

ËÅÒÀÞÙÈÅ ÒÀÐÅËÊÈ - ÏÎÂÎÄ ÄËß ÓÂÎËÜÍÅÍÈß ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Âû ìîæåòå âåðèòü âî ÷òî óãîäíî, íî íå ôàêò, ÷òî ýòî ïîíðàâèòñÿ ðàáîòîäàòåëþ. Òàê, ñîòðóäíèêà ÷àñòíîé îõðàííîé ôèðìû èç èòàëüÿíñêîãî ãîðîäà Ëèâîðíî åäâà íå óâîëèëè çà ðàññêàçû îá ÍËÎ. Î òàêîì êóðüåçíîì ñëó÷àå ðàññêàçàëè ìåñòíûå èçäàíèÿ.  ìàå õîçÿèí îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ îáðàòèëñÿ ê

ìåñòíîìó ïðåôåêòó. Îí ïðîñèë ëèøèòü ñâîåãî ïîä÷èíåííîãî Ìàññèìî Ñïàíüîëè ïðàâà íà íîøåíèå îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ. Ïåðñîíàëüíûé çàïðîñ áîññ ìîòèâèðîâàë òåì, ÷òî ñîòðóäíèê óòâåðæäàë áóäòî â 2012 ãîäó íàñòàíåò êîíåö ñâåòà. Áîëåå òîãî, îõðàííèê ãîâîðèë, ÷òî ñïàñóòñÿ òîëüêî òå, êòî, êàê è îí ñàì, çàðåçåðâèðîâàëè ñåáå ìåñòî íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå.

Èíòåðåñíî, ÷òî ïëàìåííàÿ «ðå÷ü» ïîñëåäíåãî ïðîçâó÷àëà íà ïðîôñîþçíîì ñîáðàíèè. Ïðåôåêò âíÿë ïðîñüáå è îáÿçàë Ñïàíüîëè íåìåäëåííî ñäàòü îðóæèå. Ýòî ôàêòè÷åñêè îçíà÷àëî ïðèçíàíèå åãî ïðîôåññèîíàëüíîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè. Íî, ê ñ÷àñòüþ äëÿ îõðàííèêà, êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ â êîíöå èþëÿ âûíåñëà ðåøåíèå

â åãî ïîëüçó. Ñîãëàñíî åå âûâîäàì, ìóæ÷èíà ïî âñåì ïñèõè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ïàðàìåòðàì ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ñîòðóäíèêàì âîîðóæåííîé îõðàíû. Ïîñëå ýòîãî Ñïàíüîëè âåðíóëè ëèöåíçèþ íà ïðàâî ðàáîòû. Òåïåðü îí íàìåðåí äîáèâàòüñÿ â ñóäå âîçìåùåíèÿ ïðè÷èíåííîãî åìó ìîðàëüíîãî è ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà.

10 Ñîâåòû áûâàëîãî. Ñåðâèç îäíîðàçîâûé cmyk

Óêðàèíà è Ðîññèÿ íàìåðåíû çàêëþ÷èòü äîïîëíèòåëüíûå äîãîâîðû ïî ×åðíîìîðñêîìó ôëîòó. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå ïîñëà ïî îñîáûì ïîðó÷åíèÿì ÌÈÄ Ðîññèè Àëåêñàíäðà Áàâûêèíà â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå». Òàê, íàïðèìåð, ïðåäïîëàãàåòñÿ çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèå î ëüãîòíîì òàìîæåííîì ðåæèìå äëÿ ãðóçîâ, ïîñòóïàþùèõ â íàøó ñòðàíó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ôëîòà. ○

ÁÅÇ ÒÅÕÎÑÌÎÒÐÀ

ÎÒÂÅ×ÀÞÒ ÂËÀÄÅËÜÖÛ 13 àâãóñòà âñòóïèò â ñèëó çàêîí îá îòìåíå òåõîñìîòðà äëÿ àâòî, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ëè÷íûõ öåëÿõ. Òåïåðü çà èõ òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå äîëæíû îòâå÷àòü âëàäåëüöû. Êîììåð÷åñêèé æå òðàíñïîðò ïî-ïðåæíåìó ïîäëåæèò îñìîòðó, êîòîðûé áóäóò ïðîâîäèòü ëèøü ñåðòèôèöèðîâàííûå ÑÒÎ.  òî æå âðåìÿ ýêñïåðòû îïàñàþòñÿ, ÷òî îòìåíà òåõîñìîòðà ïðèâåäåò ê ïîäîðîæàíèþ àâòîãðàæäàíêè è ÊÀÑÊÎ. ○

ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ ÐÛÍÊÎÂ

«ÄÂÀÄÖÀÒÊÀ» ÃÎÒÎÂÀ ÍÀ ÂÑÅ Ìèíèñòðû ôèíàíñîâ è öåíòðàëüíûõ áàíêîâ ñòðàí «áîëüøîé äâàäöàòêè» ñîãëàñíû ïðåäïðèíÿòü âñå íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîñòè ðûíêîâ. Òàê, ïî èòîãàì êîíñóëüòàöèé, ïðîøåäøèõ â âûõîäíûå, Åâðîïåéñêèé öåíòðàëüíûé áàíê, íàïðèìåð, ãîòîâ âûêóïèòü äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà Èòàëèè è Èñïàíèè â ñëó÷àå, åñëè èíâåñòîðû íå ïðîÿâÿò äîëæíóþ àêòèâíîñòü. Îá ýòîì çàÿâèë Ôðàíñóà Áàðóýí, ìèíèñòð ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ Ôðàíöèè, êîòîðàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçãëàâëÿåò «äâàäöàòêó»,


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

09.08.2011 ð. ¹ 60 (1248)

ÂÅËÈÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒ

Áóä³âåëüí³ ðîáîòè òðèâàþòü ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

«×ÎÐÍÅ» ² «ÁËÀÊÈÒÍÅ» ÏÀËÈÂÎ

²ÒÀ˲ÉÖ² ÍÀ ØÅËÜÔ² Óêðà¿íñüêèé «Íàôòîãàç» äîìîâèâñÿ ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ç ³òàë³éñüêîþ êîìïàí³ºþ Eni. Òåïåð ³òàë³éö³ çìîæóòü ðîçâ³äóâàòè ³ ðîçðîáëÿòè ðîäîâèùà âóãëåâîäí³â íà ñóø³ òà ó ãëèáîêîâîäí³é ÷àñòèí³ ×îðíîãî ìîðÿ. Eni âåäå ðîçâ³äêó ³ âèäîáóòîê íàôòè é ãàçó â ²òà볿, ϳâí³÷í³é òà Çàõ³äí³é Àôðèö³, ϳâí³÷íîìó ìîð³ ³ Ìåêñèêàíñüê³é çàòîö³, à òàêîæ º îïåðàòîðîì Êàøàãàíñüêîãî íàôòîâîãî ðîäîâèùà íà Êàñﳿ ³ ñï³âîïåðàòîðîì ãàçîêîíäåíñàòíîãî ðîäîâèùà Êàðà÷àãàíàê.

ÍÎÂÈÍÈ

СУЧАСНА ЕСТАКАДА

ÏÎÄÀËÈÑÜ ÏÎ ÁÐÅÍÄÈ

ÐÅ×β ÐÈÍÊÈ «ÂÈÌÈÐÀÞÒÜ» Ó Êèºâ³ ìîæóòü çíèêíóòè ðå÷îâ³ ðèíêè. Ïðîäàâö³ ïåðå¿æäæàþòü ó íåâåëèê³ òîðã³âåëüí³ öåíòðè íà îêîëèöÿõ, äå îðåíäà òîðãîâîãî ì³ñöÿ ìàéæå òàêà æ ïî ö³í³. Òà é ëþäè âæå íå äóæå õî÷óòü õîäèòè ïî îäÿã íà ðèíîê. Áðåíäîâ³ ìàãàçèíè ïðîïîíóþòü çíèæêè ³ ðîçïðîäàæ³, òà é óìîâè íà áàçàðàõ ñóòòºâî ã³ðø³. Åêñïåðòè ñòâåðäæóþòü, ùî öÿ òåíäåíö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â óñ³õ ðåã³îíàõ êðà¿íè, àëå ùå íå òàêà ïîì³òíà, ÿê ó ñòîëèö³. ○

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â âè¿çíó íàðàäó ùîäî áóä³âíèöòâà ïðàâîáåðåæíèõ ç’¿çä³â ç Êàéäàöüêîãî ìîñòó, ÿê³ º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ îá îá''¿çíî¿ äîðîãè íàâêîëî Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Êð³ì òîãî, â³í ïåðåâ³ðèâ õ³ä ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè òà âóëèö³ Ìàëèíîâ Ìàëèíîâ-ñüêîãî

У нараді взяли участь міський голова Іван Куліченко, керівники профільних структурних підрозділів облдержадміністрації та міськвиконкому, а також представники під-

рядних будівельних організацій. З’їзди з Кайдацького мосту відповідатимуть усім європейським стандартам. Це буде сучасна естакада, прокладена через промислову зону заводу ім. Петровського і Дніпропетровського трубного заводу. Наразі на будмайданчику вивозять відходи після демонтажу будинків та переносять інженерні комунікації. Також планується відселити ще частину жителів у новозбудовану багатоповерхівку на житловому масиві Західний, яку здадуть в експлуатацію у вересні. «Я поставив завдання прискорити перехід від демонтажних робіт і розчи-

щення ділянки, через яку пролягатиме дорога, до початку активної фази будівництва. Уже через тиждень тут почнуться роботи з буріння для установки першої опори майбутньої естакади», відзначив губернатор Олександр Вілкул.

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÅÑÒÀÊÀÄÀ ÏÐÎÉÄÅ ×ÅÐÅÇ ÏÐÎÌÇÎÍÓ

ªÂÐÎ-2012

ÔÓÒÁÎË ÁÅÇ ÏÈÂÀ Ïîëÿêè çàáîðîíèëè ïèâî íà ìàò÷àõ ªâðî2012. Ïîëüñüê³ ñåíàòîðè íå ïðèéíÿëè ïîïðàâêó äî çàêîíó ïðî áåçïåêó íà ìàñîâèõ çàõîäàõ, ÿêà äîçâîëÿëà ïðîäàâàòè íèçüêîàëêîãîëüí³ íàïî¿ íà ôóòáîëüíèõ ìàò÷àõ, õî÷ ïàðëàìåíòàð³ êðà¿íè áóëè íå ïðîòè ïèâà íà ñòàä³îíàõ. Òåïåð íàø³ êîëåãè ïî ªâðî ïîëåì³çóþòü ùîäî àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, ÿê³ ìàþòü ìåíøå 3,5% ñïèðòó. Íàãàäàºìî: íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ó ÏÀÐ ïèâî ïðîäàâàëè ïðîñòî íà ñòàä³îíàõ. ○

ÒÐÈÂÀÞÒÜ ÏÐÎÒÅÑÒÈ

ËÎÍÄÎÍÖ² ÏÐÎÒÈ ÏÎ˲ֲ¯ Ó Ëîíäîí³ ïðîäîâæóþòüñÿ ìàñîâ³ çàâîðóøåííÿ. Ìîëîä³ ëþäè ãðàáóþòü ìàãàçèíè, à ïîò³ì ï³äïàëþþòü ¿õ. Áåçëàä ðîçïî÷àâñÿ ââå÷åð³ 6 ñåðïíÿ, êîëè ëþäè ç³áðàëèñü, ùîá ïðîòåñòóâàòè ïðîòè âáèâñòâà ïîë³ö³ºþ 29-ð³÷íîãî ì³ñöåâîãî æèòåëÿ Ìàðêà Äàããàíà. Ïðîòåñòóâàëüíèêè ââàæàëè, ùî ïðàâîîõîðîíö³ áåçï³äñòàâíî çàñòîñóâàëè ñèëó. ϳä ÷àñ ñóáîòíüîãî áåçëàäó 26 ïîë³ñìåí³â ïîñòðàæäàëè, 50 ëþäåé çààðåøòóâàëè. Çàâîðóøåííÿ ïðîäîâæèëèñü ³ â í³÷ íà 8 ñåðïíÿ.

ПОДАРУНОК ДО ДНЯ МІСТА Реконструкція проспекту Правди йде за планом. На одній з головних транспортних артерій міста вже повністю встановили бортові гранітні камені, завершується фрезерування старого дорожнього покриття, поставили 2,4 тис. м бордюрів. Крім того, висадили 429 дерев (планується 600), також укладають нове високоякісне двошарове асфальтобетонне покриття. Наступного року на Правді з’являться 7 нових наземних переходів, капітально відремонтують 3 підземні переходи та зменшать число світлофорів - з 8-ми

до 2-х. Усі ці заходи підвищать пропускну спроможність проспекту, зменшать кількість заторів та аварій, а також гарантуватимуть безпеку пішоходам і водіям. Також у подарунок до Дня міста дніпропетровці отримають капітально відремонтовану вулицю Малиновського. Там не лише поліпшать дорожнє покриття, але й створять заїзну кишеню між вулицями Маршала Малиновського та Білостоцького і влаштують рух транспорту по колу. Крім того, проведуть благоустрій території вздовж вулиці озеленять прибережну зону, тут з’явиться фонтан.

̲ÑÒÎ ÁÅÇ ÎÊÎËÈÖÜ

Ìèðíå óïîðÿäêîâóþòü ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²âàí Ñòóïàê ó ðàìêàõ ïðîãðàìè «Äîñòóïíà âëàäà âëàäà»» çóñòð³âñÿ ç ìåøêàíöÿìè ñåëèùà Ìèðíå ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. ³í çä³éñíèâ êîíòðîëüíèé îá’¿çä îá’ºêò³â, íà ÿêèõ òðèâàþòü ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà òà áëàãîóñòðîþ За два тижні зроблено чимало. На деяких вулицях населеного пункту відремонтовано дороги та освітлення. Нарешті зрізали аварійні дерева й вивез-

ÄËß Ì²ÑÖÅÂÈÕ ØÊÎËßв - ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÉ ÌÀÐØÐÓÒ ли сміття. Та й батьки зітхнули з полегшенням – біля місцевої школи було закрито торгову точку, де продавали алкоголь і цигарки. На черзі - ремонт доріг та подальше освітлення вулиць. Окрім того, 15 серпня цього року діти селища отримають подарунок сучасний спортивно-ігровий майданчик. А з 1 вересня почне роботу автобус-

ний маршрут для місцевих школярів. До Дня міста в амбулаторії буде відкрито аптечний пункт, в якому продаватимуть ліки по соціальних цінах. Іван Ступак зазначив, що всі ці заходи спрямовані на те, щоб перетворити Мирне з околиці міста на ма-

ÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ ÄÎÐÎÃÈ É ÎѲÒËÅÍÍß льовничий куточок із сучасною інфраструктурою, чистими й освітленими вулицями та комфортними умовами для проживання.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.08.2011 ð. ¹ 60 (1248) ○

ÂÅËÈÊÅ ÏËÀÂÀÍÍß

Ñó÷àñíèé êîìïëåêñ äëÿ Êðèâîãî Ðîãó ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Ñåðåäíÿ çàðïëàòà íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ - îäíà ç íàéá³ëüøèõ â Óêðà¿í³. Âîíà ìàéæå âòðè÷³ ïåðåâèùóº ì³í³ìàëüíó ³ ïðîäîâæóº çðîñòàòè. Ïðî öå íà «êðóãëîìó ñòîë³» ³ç ãîëîâàìè ïðîôñï³ëîê òà ï³äïðèºìöÿìè ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà Нелегальна зайнятість та зарплата у «конвертах» зменшують надходження коштів до бюджетів усіх рівнів. «Це позбавляє права студентів, пенсіонерів, соціально незахищених верств населення на одержання гідної пенсії, випла-

ÍÎÂÈÍÈ ÆÈÒËÎ - ÊÎÆÍÎÌÓ

Íβ ÏÅÐÅÌÎÃÈ

5 ÌÅÄÀËÅÉ ÄËß ÎÁËÀÑÒ² Íà Õ² ë³òíüîìó ªâðîïåéñüêîìó þíàöüêîìó îë³ìï³éñüêîìó ôåñòèâàë³ ó Òðàáçîí³ (Òóðå÷÷èíà) çá³ðíà Óêðà¿íè âèáîðîëà 15 ìåäàëåé òà ïîñ³ëà 3 ì³ñöå ó çàãàëüíîêîìàíäíîìó çàë³êó. Âåëèêèé âêëàä äî íàøî¿ ñêàðáíèö³ âíåñëè ñïîðòñìåíè Äí³ïðîïåòðîâùèíè - íà ¿õíüîìó ðàõóíêó 2 çîëîò³ ³ 3 ñð³áí³ ìåäàë³. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ ìåäàë³ñò³â, ïîáàæàâ ¿ì íîâèõ ïåðåìîã.

ÇÎÍÀ ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ Â ÑÒÈ˲ ÏËßÆÓ ПАТ «Півнiчний гірничозбагачувальний комбінат». Відпочити й поплавати в басейні зможуть і мешканці Кривого Рогу, і працівники Північного ГЗК. Тренуватимуться тут і професіональні спортсмени. Одразу після відкриття басейну відбулись перші

змагання з плавання між командами районів міста. Олександр Вілкул нагородив учасників запливу кубками. Він висловив сподівання, що на базі оновле-

ного комплексу виросте не одне покоління спортсменів, які привозитимуть до Кривого Рогу медалі зі змагань українського та міжнародного рівнів.

Çåìåëüíà ðåôîðìà: øëÿõ íàçóñòð³÷

Земля стане товаром, але іноземці скупити її не зможуть. Землею володітимуть тільки громадяни

Ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó çàâîäó ³ìåí³ Ëåí³íà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó îòðèìàþòü îðäåðè íà ñâî¿ ïîìåøêàííÿ. Òàêå äîðó÷åííÿ äàâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ï³ä ÷àñ âè¿çíî¿ íàðàäè ùîäî áóä³âíèöòâà ç’¿çä³â ³ç Êàéäàöüêîãî ìîñòó. Òàêîæ ãîëîâà ÎÄÀ ðîçïîðÿäèâñÿ ïðèñêîðèòè ïðîöåñ ïðèâàòèçàö³¿ â ³íøèõ ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ îáëàñò³.

ÍÀÐÎÄÍÅ ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ

̳ñÿöü òîìó ïðèéíÿòî Çàêîí «Ïðî Äåðæàâíèé çåìåëüíèé êàäàñòð», ÿêèì çàïðîâàäæóºòüñÿ ðèíîê çåìë³. Çàêîí âèâ³â íà ô³í³øíó ïðÿìó çåìåëüíó ðåôîðìó, ÿêà òðèâàëà â Óêðà¿í³ 20 ðîê³â

Комплекс складається з двох басейнів - 50-метрового - для дорослих і 6-метрового - для дітей, а також спортивної зони та зони відпочинку, оформленої в стилі приморського пляжу. Плавальний басейн відповідає олімпійським стандартам і не має аналогів у Дніпропетровській області. Спеціальне високотехнологічне покриття дозволяє підтримувати температуру на одному рівні. На реконструкцію комплексу пішло 2 місяці та понад 3 мільйони гривень. Її провели в рамках губернаторської програми соціального партнерства між обласною владою й

ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ

ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÈ ÏÐÈÂÀÒÈÇÓÞÒÜ

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁ²ÉØÎÂÑß Ó 3,1 ÌËÍ. ÃÐÍ.

Êðèâèé гã çìîæå ïðèéìàòè ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ ç ïëàâàííÿ. Ó ñóáîòó, 6 ñåðïíÿ, ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë â³äêðèâ ñó÷àñíèé ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ ó Òåðí³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà

України, фермерські господарства та держава. «За законом в одних руках не може перебувати більш ніж 2,1 тис. га», запевняє голова Держзем агентства України Сергій Тимченко, який приїхав у Дніпропетровськ для участі у семінарі з питань запровадження ринку землі, що відбувся в облдержадміністрації. Участь у заході також взяли: заступ-

ник губернатора Олександр Любович, профільні керівники, міські, сільські та селищні голови. Новий закон унеможливлює придбання землі через підставних осіб та спекуляції. Адже в перший рік власності державне мито на продаж землі складатиме 100% від її вартості і зменшуватиметься на 10% щороку, поки не дійде до 10%.

«Продавати ділянки можна лише у крайньому випадку, адже вони постійно дорожчатимуть. Тому закликаю людей не поспішати», - говорить Сергій Тимченко. Ринок землі створюється, перш за все, для селян. Для тих, хто не зможе обробляти землю, але продавати не хоче, ділянку можна буде покласти на депозит у Земельний банк, який зараз створюється.

ËÅÃÀËÜÍI ÍÀÄÕÎÄÆÅÍÍß

«Í³» - çàðïëàò³ ó êîíâåðòàõ ÑÅÐÅÄÍß ÇÀÐÏËÀÒÀ - 2,8 ÒÈÑ. ÃÐÍ.

ти допомоги», - зазначила Марія Пустова. Саме тому на Дніпропетровщині за ініціативи губернатора Олександра

Вілкула в кожному місті і районі створили робочі групи з легалізації зарплати. За 4 місяці своєї діяльності вони досягли чима-

лих успіхів: понад 6 тисяч працівників були офіційно оформлені на посадах, 340 роботодавців підвищили зарплату. Наразі середній розмір заробітної плати в областi складає 2,8 тис.грн. До кінця року на промислових підприємствах базових галузей економіки вона має піднятись до 4 тис.

ÃÐÎÌÀÄÈ, ÀÊÒÈÂͲØÅ

ßÐÌÀÐÎÊ ²ÄÅÉ-2011 Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ÷åðãîâîãî êîíêóðñó «ßðìàðîê ³äåé». Ìåòà çàõîäó âèÿâëåííÿ ïðîáëåì òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ¿õ âèð³øåííÿ. Ó êîíêóðñ³, êð³ì ì³ñöåâèõ ãðîìàä, áðàòèìóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ³íîçåìíèõ ïîñîëüñòâ òà ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ îðãàí³çàö³é, ïîòåíö³éí³ ³íâåñòîðè. Íàñë³äîê çìàãàííÿ ñòâîðåííÿ ³ì³äæó Äí³ïðîïåòðîâùèíè ÿê ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâîãî ðåã³îíó, ðîçøèðåííÿ ê³ëüêîñò³ òà ÿêîñò³ êîíòàêò³â ç ãðàíòîäàâöÿìè. ○

ÇÌIÍÈ ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ

×ÅÐÃÎÂÀ ÑÅÑ²ß ÎÁËÐÀÄÈ 12 ñåðïíÿ ïî÷íå ðîáîòó âîñüìà ñåñ³ÿ îáëàñíî¿ ðàäè øîñòîãî ñêëèêàííÿ. Ó í³é îáãîâîðþâàòèìóòüñÿ çì³íè äî öüîãîð³÷íîãî áþäæåòó, çîêðåìà ïðî ï³äâèùåííÿ ñóìè ³ìåííèõ ñòèïåíä³é îáäàðîâàíèì ó÷íÿì ³ ñòóäåíòàì, âèä³ëåííÿ êîøò³â íà ðåêîíñòðóêö³þ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³. Òàêîæ áóäóòü íàçâàí³ óìîâè êîíêóðñó íà ã³ìí äëÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè. ○

ÏÅÐŲÐÊÀ ØʲË

ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÍÀÂ×ÀÍÍß Ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ç êåð³âíèêàìè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îáëàñò³ çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà çàçíà÷èëà, ùî ï³äãîòîâêà äî 1 âåðåñíÿ éäå çà ïëàíîì. Íà ñüîãîäí³ äî íàâ÷àííÿ ãîòîâ³ 766 øê³ë, ùî ñòàíîâèòü 79% â³ä ¿õ ê³ëüêîñò³ â îáëàñò³, òà 662 äèòñàäêè - 81%.


4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

09.08.2011 ð. ¹ 60 (1248)

ÆÍÈÂÀ ÍÀ ԲͲز

dzáðàëè çåðíà âäîñòàëü ÌÀÐ²ß ÊÎÇʲÍÀ, ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ËÞÄÌÈËÈ ªÔÐÅÌÎÂί

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã У СТИСЛІ СТРОКИ

ÇÍÀÉØËÈ ÑÎËÄÀÒÀ  îáëàñò³ íå ïåðøèé ð³ê 䳺 ïðîãðàìà ïîøóêó çàãèáëèõ ñîëäàò³â.  ¿¿ ðàìêàõ ó Êðèâîìó Ðîç³ çíàéøëè îñòàíêè á³ëîðóñüêîãî á³éöÿ Âàñèëÿ Ëàçàð÷óêà, çíèêëîãî áåçâ³ñòè ó 1943 ðîö³. Òåïåð éîãî ïðàõ ïåðåäàäóòü äî÷ö³ òà îíóêó, ùîá âîíè çìîãëè ïåðåïîõîâàòè âî¿íà íà áàòüê³âùèí³.

ÍÎÂÈÍÈ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÊÂÀÐÒÀËÜÍÈÌ ÄβÐßÞÒÜ Öèìè äíÿìè ì³ñüêèé ãîëîâà Ðóñëàí Òîêàð çóñòð³âñÿ ³ç ãîëîâàìè êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â. Éøëà ìîâà ïðî ðåìîíò äîð³ã, çàì³íó âîäîãîí³â, ðåìîíò ñâ³òèëüíèê³â, áîðîòüáó ç êàðàíòèííèìè ðîñëèíàìè, à òàêîæ îáð³çêó é ñïèëþâàííÿ àâàð³éíèõ äåðåâ. ³äïîâ³äí³ ñëóæáè ì³ñòà îòðèìàëè äîðó÷åííÿ, ÿê³ âèêîíàþòü â÷àñíî. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÀÍÄÐ²É ÊÀ˲ÁÅÐÄÀ,

Îáëàñíèé áþäæåò âèä³ëèâ 3 ìëí. ãðí. íà ðîç÷èùåííÿ ðóñëà ð³÷êè Âîâ÷î¿. Ïàâëîãðàäñüêà ì³ñüêðàäà óæå âèçíà÷èëà ìåæ³ âîäîéìè, â ÿêèõ âåñòèìóòü ðîáîòè. Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè ²âàíà Ìåòåëèö³, î÷èùåííÿ ð³÷êè ïî÷íåòüñÿ äåñü ÷åðåç äâà òèæí³, à çàâåðøèòüñÿ ó æîâòí³. ○

ÑÒ²ËÜÊÈ ÇÅÐÍÀ ÎÒÐÈÌÀËÈ ÂÏ'ßÒÅ ÇÀ 20 ÐÎʲÂ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÐÎÇ×ÈÑÒßÒÜ ÂÎÂ×Ó

Тим, що у хліборобів непростий труд, нікого не здивуєш. Їм доводиться прилаштовуватись до багатьох складових, аби виростити щедрий урожай. Ч и м а л о «сюрпризів» і від погоди. Уже не вперше аграрії сіють у суху землю, навесні чекають дощів, а коли настає пора жнив - небо рясніє зливами. Так було й цього разу, проте наші землероби успішно подолали труднощі й знову мають чудові результати. Жнива в області пройшли у стислі строки. Із площі 780 тис. га хлібороби намолотили понад 2 млн. тонн зерна, в тому числі продовольчого - 60%. Середня врожайність зер-

ÒÅÐͲÂÊÀ

Ó ÇÀÕÎÏËÅÍͲ Â²Ä ÌÎÄÅËܪÐÀ Ìîäåëüºð Îëüãà Ôåäîð÷åíêî ñòàëà ïåðåìîæíèöåþ ðîñ³éñüêîãî ôåñòèâàëþ ìîäåëüºð³â. Òåðí³â÷àíêà çäîáóëà íàãîðîäó «Ñð³áíèé ôåí³êñ» òà òèòóë «Â³äêðèòòÿ ðîêó». Ñàì Â’ÿ÷åñëàâ Çàéöåâ áóâ ó çàõîïëåíí³ â³ä êîëåêö³¿, âèêîíàíî¿ ó ÷îðíî-á³ëèõ êîëüîðàõ. Ïåðåìîæíèöÿ ïåðåêîíàíà, ùî îäÿã óêðà¿íñüêèõ êóòþð’º ñòàíå ïîïóëÿðíèì ñåðåä óêðà¿íö³â.

ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒΠ«Àãðîô³ðìà Ðîñòîê», ͳêîïîëüñüêèé ðàéîí: - Öüîãîð³÷íèé óðîæàé êðàùèé â³ä ïîïåðåäíüîãî. ßêáè íå òðàâíåâà ñïåêà, ðåçóëüòàòè áóëè á ùå âèù³. dzáðàíå çåðíî ìè ïîêè ùî íå ðåàë³çóºìî - ÷åêàºìî ï³äâèùåííÿ ö³í, àäæå âîíè íèæ÷³ â³ä âñòàíîâëåíèõ ö³íîâèì êîðèäîðîì. Óñ³ òðóä³âíèêè ïðàöþâàëè ñàìîâ³ääàíî, íàéêðàùèõ ìè îáîâ’ÿçêîâî â³äçíà÷èìî íà Äåíü ïðàö³âíèêà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.

ІЗ КУКУРУДЗОЮ ТРИ МІЛЬЙОНИ «Сьогодні по області підлягають дозбиранню 299 тис. га кукурудзи на зерно. Усі її посіви в доброму стані. Землероби прогнозують, що «королева полів» порадує показни-

нових становить 27,3 ц/га. ÊÎÌÅÍÒÀÐ Пшениці отримали більше 1,4 млн. тонн (при врожайності - 31,4 ц/га), ячмеäèðåêòîð ÏÏ «ÀÔ «Ñëàâóòè÷», ню - більше 600 тис. тонн ͳêîïîëüñüêèé ðàéîí: (при врожайності ярого - Æíèâà ïî÷àëèñü ³ çàê³í÷èëèñü ñïîê³éíî. Ìèíóëîячменю - 19,4 ц/га, озимо- ãî ³ öüîãî ðîêó ìè êóïèëè ³ìïîðòíó òåõí³êó, âîíà ñåáå âèïðàâго - 23,9 ц/га). äàëà. Ïøåíèöÿ òà ÿ÷ì³íü äàëè íèí³ âðîæàé, âèùèé â³ä Урожай повністю забез- ïîïåðåäíüîãî íà 10-11 öåíòíåð³â ç ãåêòàðà. Ñîëîìà ìàéæå печує населення області âñÿ ëèøèëàñü íà ïîëÿõ, öå áóäå õîðîøå äîáðèâî äëÿ ñîíÿøíèпродовольчим зерном. êó òà êóêóðóäçè, ÿê³ ïëàíóºìî ïîñ³ÿòè. Крім того, селяни отримали достатньо насіннєвого ÊÎÌÅÍÒÀÐ матеріалу і зерна для ком- ті врожаю значно вищі, бікормів. Показники якос- ніж минулорічні.

ÌÈÊÎËÀ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÉ,

його словами, губернатор Олександр Вілкул поставив завдання перед аграріями зберегти врожай. На думку Олександра Юрійовича, наявні запаси зібраного врожаю гарантують безперебійну роботу хлібопекарських підприємств області та стабільні ціни на хліб. Губернатор також доручив головам райдержадміністрацій забезпечити своєчасні розрахунки за оренду земельних і майно-

ßʲÑÒÜ ÓÐÎÆÀÞ ÊÐÀÙÀ, Í²Æ ÒÎвÊ

ÍÀÒÀËß ÃÓÁÅÍÊÎ,

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ËÅÏÅÐÄÀ,

18 ñåðïíÿ 2011 ðîêó î 10.00 ó ïðèì³ùåíí³ Ê³ðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêó ðàäè çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ëåí³íãðàäñüêà, 42, ê³ìí. 16 â³äáóäåòüñÿ ïðèéîì ãðîìàäÿí ç îñîáèñòèõ ïèòàíü çàñòóïíèêîì ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòóïàêîì ²âàíîì ²âàíîâè÷åì. Ïðèéîì ãðîìàäÿí áóäå çä³éñíþâàòèñü çà ïîïåðåäí³ì çàïèñîì (òåë. 744-25-04).

âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ÏÑÏ «Àãðîô³ðìà «Ïåðøå Òðàâíÿ», Òîìàê³âñüêèé ðàéîí: - Çáèðàííÿ âðîæàþ ïðîéøëî çà ïëàíîì, îñü ò³ëüêè óðîæàé òðîõè ã³ðøèé â³ä î÷³êóâàíîãî. Ïðè÷èíà - ïîñóõà. Íåâäîâç³ ïî÷íåìî çáèðàòè êóêóðóäçó, áî âîíà âæå òåæ ñîõíå. Çåðíî õîðîøå, ÿê³ñíå. Äîáðå ïîïðàöþâàëè êîìáàéíåðè áðàòè Ñòðþêè - Âîëîäèìèð òà Ìèêîëà. Çà íàìîëîòîì çåðíà íà êîìáàéíàõ «Äîí-1500» âîíè áóëè ïåðøèìè â ðàéîí³.

ÇÀÂÄÀÍÍß ÀÃÐÀÐI¯Â ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÂÐÎÆÀÉ

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó òà ñîö³àëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèí Öàðè÷àíñüêî¿ ÐÄÀ: - Öüîãî ðîêó ï³ä ðàíí³ìè çåðíîâèìè áóëî çàéíÿòî ìàéæå 20 òèñÿ÷ ãåêòàð³â. Óðîæàé ç³áðàëè íåïîãàíèé, ðåçóëüòàò òàêèé æå, ÿê ³ ìèíóëîãî ðîêó. Íàéâèù³ ïîêàçíèêè - â àãðîô³ðìè «Êîëîñ», ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà «Íîâå» é òîâàðèñòâà «Óêðà¿íà». ком близько 40 ц/га. Це дасть можливість зібрати ще додатково понад 1 млн. тонн її зерна. Відтак цьогоріч область отримає валовий збір зернових більше 3 млн. тонн», - повідомив заступник губернатора Олександр Любович. За

вих паїв згідно з договорами, виконання завдань із заготівлі насіння озимих та ярих зернових культур для посіву під урожай 2012 року, підготувати ґрунт під озимі та реалізувати визначену частину зерна в Аграрний фонд.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.08.2011 ð. ¹ 60 (1248) ○

ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

«Íåáåñíûé êàðíàâàë» ñîáðàë àýðîíàâòîâ

ÍÎÂÈÍÈ

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü âîçäóõîïëàâàíèÿ Мероприятие прошло в Новомосковске, в его рамках также состоялись соревнования на Кубок губернатора Александра Вилкула и Кубок Партии регионов. Во время состязаний 10 экипажей из Украины, России, Румынии и Молдовы должны были выполнить комплекс упражнений, в основном - пролететь на шаре к цели по заданному маршруту за минимальное время. «Небесный карнавал» вот уже второй год собирает аэронавтов из многих регионов Украины, России, Молдовы, Румынии. Его цель - популяризация спортивного и культурного имиджа Днепропетровщины, а для участников получение ярких не-

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ забываемых впечатлений», - рассказала во время церемонии открытия заместитель руководителя аппарата Днепропетровской облгосадминистрации Людмила Зеленская. Она отметила, что фестиваль, который проводится уже второй год подряд, состоялся при поддержке облгосадминистрации и областной организации Партии регионов. «Благодаря поддержке губернатора Александра Вилкула, Днепропетровщина все чаще становится местом проведения мероприятий общенационального

ÍÀÐÎÄÆÓÞÒÜ Ó 16 ² Â 40

и международного значения», - объяснил заместитель предс е д а т е л я завоевал наш земобластной организа- ляк Максим Демции Партии регионов чук. Михаил Разгоняев. По результатам соревнований первое место завоевал днепропетровчанин Владислав Саган. Второе и третье заняли Сергей Завулан из Молдовы и россиянин Дмитрий Кравченко. Кубок Партии регионов также остался в Днепропетровске - его

Ùîðîêó ìàéæå îäèí â³äñîòîê ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïîëîã³â â îáëàñò³ ñêëàäàþòü áàãàòîïë³äí³. Òîð³ê çàðåºñòðîâàíî 35,5 òèñ. ïîëîã³â, ³ç íèõ äâ³éíÿò íàðîäèëîñü 336, òð³éíÿò - òðîº. Ö³êàâî, ùî ÷àñò³øå äâ³éíÿòà é òð³éíÿòà ç'ÿâëÿþòüñÿ ó ì³ñüêèõ æ³íîê. Òàê³ äàí³ îïðèëþäíèëî îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè. Ìàéæå òðåòèíà çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ íàðîäæåíèõ ïðèïàäຠíà æ³íîê â³êîì 20-24 ðîêè. Êîæíà òðèíàäöÿòà äèòèíà ç’ÿâèëàñü íà ñâ³ò ó ìàòåð³â, ÿêèì ùå íå âèïîâíèëîñÿ 20 ðîê³â, ç íèõ 28 ìàëÿò íàðîäèëè çîâñ³ì þí³ ìàò³íêè (â³êîì äî 16 ðîê³â). Ïðîòå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ é òàêà òåíäåíö³ÿ, êîëè æ³íêè â³êîì 40 ðîê³â ³ ñòàðøå íàðîäæóþòü óïåðøå. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÄÎÄÀÒÊβ ÃÐÎز Ó ì³ñò³ àêòèâíî òðèâàþòü ðîáîòè ïî ðåìîíòó äîð³ã. Îñâîºí³ â ïîâíîìó îáñÿç³ êîøòè ì³ñöåâîãî áþäæåòó, íà ÷åðç³ - ïîíàä 2 ìëí. ãðí. ³ç äåðæàâíîãî é 300 òèñ. ãðí. ³ç îáëàñíîãî áþäæåò³â. Ìåð ²âàí Ìåòåëèöÿ çàïðîïîíóâàâ äåïóòàòàì ì³ñüêî¿ ðàäè ï³ä ÷àñ íàñòóïíî¿ ñåñ³¿ âèíåñòè ïðîïîçèö³þ ùîäî âèä³ëåííÿ íà ö³ ö³ë³ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó ùå 300-400 òèñ. ãðí. ○

Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÄÈÒÑÀÄÎÊ Ó ÑÒÈÑ˲ ÑÒÐÎÊÈ

ÑÅÐÏÍÅÂÀ ÒÐÀÄÈÖ²ß

Êîçàöüêå ñâÿòî: ãóëÿé, íàðîäå! ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

Ùîðîêó ìàëåíüêå ñåëî Êàïóë³âêà, ùî â ͳêîïîëüñüêîìó ðàéîí³, ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñïðàâæíº ì³ñöå êîçàöüêî¿ ñëàâè - òóò âøàíîâóþòü ïàì’ÿòü âèäàòíîãî êîøîâîãî îòàìàíà ²âàíà ѳðêà Із 4 до 7 серпня в Капулівці розбили козацький табір, де всі бажаючі змогли призвичаїтись до стародавніх традицій: готували смачні козацькі страви, демонстрували вишколи зі справжньою зброєю, обирали наказного старшину, змагались і показували справжню чоловічу силу, стрибали через вогнище, а також влаштовували вечорниці. До могили отамана з’їхалися сотні представників козацьких дружин з різних куточків України, Росії та навіть країн близького зарубіжжя. Відвідав свято і голова облради, голова обласної координаційної ради з питань козацтва Євген Удод. Він привітав присутніх з цією видатною подією та закликав і надалі відстоювати інтереси українського народу, беручи приклад із засад козацтва.

ÄÅÌÎÍÑÒÐÓÂÀËÈ ÂÈØÊÎËÈ Ç² ÇÁÐΪÞ

Äèòñàäîê íà áàç³ ìèêîëà¿âñüêî¿ øêîëè íåâäîâç³ íå âï³çíàþòü. Ïðî öå äáàþòü íå ëèøå êåð³âíèêè ðàéîíó, àëå é ì³ñöåâ³ ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà, ôåðìåðè. Âîíè äîïîìàãàþòü ó âåäåíí³ ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Ñüîãîäí³ ïî äàíîìó îá’ºêòó ï³äãîòîâëåíî ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ. Ïî÷àëèñü ðîáîòè ïî ïåðåîáëàäíàííþ. Çàâåçåíî áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, âåäóòüñÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè. Êåð³âíèê äèòñàäêà òà áóä³âåëüíèêè îòðèìàëè çàâäàííÿ âèêîíàòè ðîáîòè â ñòèñë³ ñòðîêè. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÅÐÅÊÐÈÞÒÜ ÐÓÕ Äî 15 ñåðïíÿ ïî âóëèö³ Êîìñîìîëüñüê³é - â³ä âóëèö³ ×åðâîíî¿ äî Êàðëà ˳áêíåõòà - áóäå ïåðåêðèòî ðóõ òðàíñïîðòó ó çâ’ÿçêó ç ðåìîíòîì ìåðåæ³ òåïëîïîñòà÷àííÿ.

Гості свята відвідали новозбудовані капличку та козацьку вежу, оглянули виставки зброї та обладунок капулівських козаків. За традицією на Співочому полі відбувся концерт «Звідси воля родилася...», де співали пісні на честь загиблих козаків, грала музика. Народ веселився і згадував славні козацькі часі.


6 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

¯ÄÓÒÜ Â²ÄÏÎ×ÈÂÀÒÈ Ó ëèïí³ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ïî¿çäàìè äàëåêîãî ïðÿìóâàííÿ ïåðåâåçëà ìàéæå 10 ìëí. ïàñàæèð³â, ùî ìàéæå íà 92 òèñ. ëþäåé á³ëüøå ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó òà ìàéæå íà 379 òèñ. ïàñàæèð³â á³ëüøå, í³æ ó ÷åðâí³ 2011-ãî. Çà öåé ïåð³îä çàë³çíèöÿ îôîðìèëà áëèçüêî 1 ìëí. êâèòê³â íà ñóìó ïîíàä 200 ìëí. ãðí. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ó ÷åðâí³ 2011 ðîêó ïàñàæèðè ïðèäáàëè 1 ìëí. 108,4 òèñ. êâèòê³â íà ñóìó áëèçüêî 159 ìëí. ãðí. Ó ëèïí³ íàéïîïóëÿðí³øèì íàïðÿìêîì ñåðåä ïàñàæèð³â áóâ Êðèì. ○

09.08.2011 ð. ¹ 60 (1248)

Çîíà ï³äâèùåíî¿ óâàãè

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

Ï²Ä ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ÍÎÂÈÍÈ

ͲÊÎÏÎËÜ

ÂÈÑÎÊÈÉ ÁÀË ÇÍΠͳêîïîëü÷àíèí ²âàí Êóðäóï, âèïóñêíèê ÊÇ «ÑÏÌØ ïðè ÄÍÓ ³ì.Î. Ãîí÷àðà», îòðèìàâ íàéâèùèé áàë ó Çîâí³øíüîìó íåçàëåæíîìó îö³íþâàíí³ ñåðåä îäíîë³òê³â ì³ñòà. Õëîïåöü ìຠ200 áàë³â ç ìàòåìàòèêè ³ 199 ç ô³çèêè. Öüîãî ðîêó â³í çàê³í÷èâ øêîëó ç â³äçíàêîþ ³ íàãîðîäæåíèé çîëîòîþ ìåäàëëþ. Êð³ì òîãî, ²âàí - áàãàòîðàçîâèé ïðèçåð III åòàïó âñåóêðà¿íñüêèõ ïðåäìåòíèõ îë³ìï³àä.

ÏÎÌÍÈÌ. ÏÎÌÍÈÌ... . ÑËÎÂÎ Î ×ÅËÎÂÅÊÅ

ÌÛ ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ ÑÂÎÅÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ…

Â.ÑÎÊÓÐÅÍÊÎ

Íàëåæíèé êîíòðîëü ç áîêó âëàäè - íàéâàæëèâ³øà ñêëàäîâà ïîæåæíî¿ áåçïåêè ïåðåêîíàíèé Ñåðã³é Êîâàëåíêî, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ - Сергію Степановичу, яка ситуація з лісовими пожежами в області цього літа? - На даний час в області було зареєстровано 55 лісових пожеж загальною площею майже 16,5 га. Це втричі менше, ніж минулого року.

Цьому сприяли погодні умови і проведений разом з ГУ МНС України і Управлінням лісового та мисливського господарства області комплекс попереджувальних та запобіжних заходів. - Які саме заходи були реалізовані? - Насамперед, посилено контроль з боку влади за дотриманням норм і правил пожежної безпеки. Також проведено кілька навчань, наприклад масштабні навчання на території лісового масиву «Новомосковський військовий лісгосп», що пройш-

ли 30 червня під керівництвом губернатора Олександра Вілкула. Що стосується заходів технічного характеру, то в лісових масивах влаштовано 4365 км мінералізованих смуг, очищено від сухої трави та іншого горючого сміття 219,7 га смуги відведення залізниці тощо. - Що Ви маєте на увазі під посиленням контролю? - Підвищення вимог щодо перевірок стану пожежної безпеки суб’єктів госпо-

дарювання, насамперед тих, які безпосередньо опікуються утриманням лісових масивів області. Так, з початку сезону було проведено 250 рейдів (що вдвічі більше порівняно з минулим роком), 20 керівників різного рівня притягнуто до адміністративної відповідальності. Посилено рівень адміністративного та технічного контролю за станом лісових масивів, а саме: було створено і постійно діє координаційний штаб із запобігання

250 ÐÅÉIJ - Â²Ä ÏÎ×ÀÒÊÓ ÑÅÇÎÍÓ

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Äíåïðîìåòèç ïðîäîëæàåò ñáðîñ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â Äíåïð ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 ìèíóâøóþ ñóááîòó, 6 àâãóñòà, ðåäàêòîðó ãàçåòû «Òðèáóíà êèðîâöà» (ïîçæå «Âåñòíèê âàãîííèêà») Äíåïðîïåòðîâñêîãî âàãîíîðåìîíòíîãî çàâîäà Ðàèñå Àëåêñàíäðîâíå Ïèëåíîâîé èñïîëíèëîñü áû 65 ëåò. Íå ñòàëî åå äâà ãîäà íàçàä. Íî ìû íå çàáûâàåì ýòó ñòðîãóþ è îäíîâðåìåííî äîáðóþ æåíùèíó, îòðàáîòàâøóþ íà ðåäàêòîðñêîì ïîñòó 22 ãîäà. Åùå îíà áûëà ïðåêðàñíîé ìàòåðüþ äëÿ äâóõ ñûíîâåé è äî÷åðè: Êîíñòàíòèíà, Àíäðåÿ è Èðèíû. Âìåñòå ñ ìóæåì, çàñëóæåííûì æóðíàëèñòîì Óêðàèíû Àëåêñàíäðîì Àëåêñàíäðîâè÷åì Ïèëåíîâûì, âîñïèòàëà èõ äîñòîéíûìè ëþäüìè. Âñå ïîëó÷èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå: ñåãîäíÿ ýòî òîëêîâûå, ãðàìîòíûå ñïåöèàëèñòû. Íàñ, çàâîä÷àí, âñåãäà ïîòðÿñàë òîò ôàêò, ÷òî ñàìà îíà ñîâìåùàëà ðàáîòó ñ çàî÷íîé ó÷åáîé â Äíåïðîïåòðîâñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå, áóäó÷è ìàòåðüþ òðîèõ äåòåé. Îíà áûëà î÷åíü ñâåòëûì ÷åëîâåêîì. Ïðèíöèïèàëüíûì æóðíàëèñòîì. Íàäåæíûì ñåìåéíûì òûëîì. Ïðåêðàñíîé áàáóøêîé. Èñêðåííå ëþáèëà ñâîé çàâîä è åãî ëþäåé. Åå ãàçåòà íèêîãäà íå âûõîäèëà áåç ðàññêàçîâ î âàãîíîðåìîíòíèêàõ, î çàâîäñêèõ áóäíÿõ: 22 ãîäà ëåòîïèñè çàâîäà - ýòî ìíîãî. Ñåé÷àñ ãàçåòà, êàê è íà ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, íå âûõîäèò. Íî ìû ïîìíèì ñâîþ ãàçåòó è åå ðåäàêòîðà. Çàâîä÷àíå-âàãîíîðåìîíòíèêè

Äíåïðîìåòèç ïðèçíàë íåñàíêöèîíèðîâàííóþ âðåçêó â êîëëåêòîð ÈÍÒÅÐÏÀÉÏ ÍÒÇ, ïîäïèñàâ ñîîòâåòñòâóþùèé àêò. Ïðè ýòîì, ïî äàííûì ëàáîðàòîðèè ÈÍÒÅÐÏÀÉÏ ÍÒÇ, ñáðîñ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ èç êîëëåêòîðà ÏÀÎ «Äíåïðî «Äíåïðî-ìåòèç» â ðåêó Äíåïð ïðîäîëæàåòñÿ.  ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçóëüòàòàìè àíàëèçà ïðîá âîäû îò 2 àâãóñòà ñîäåðæàíèå æåëåçà ïðåâûøàåò íîðìó â 70 ðàç, ñîäåðæàíèå õëîðèäîâ - â 3 ðàçà, êèñëîòíîñòü âîäû çíà÷èòåëüíî íèæå íîðìû Сброс загрязняющих веществ по-прежнему осуществляется из несанкционированной ветки промышленно-ливневого коллектора, которую ПАО «Днепрометиз» принял на баланс 27 июля. Именно из этого коллектора осуществлялся сброс 12 июля 2011 г., что было подтверждено предва-

рительными результатами работы городской комиссии, озвученных начальником управления по охране природной окружающей среды Днепропетровского городского совета Олегом Семенко, а также внутренним расследованием ИНТЕРПАЙП НТЗ. На протяжении длительного времени представители ПАО «Днепрометиз» отрицали факт использования данной несанкционированной врезки. В связи с этим ИНТЕРПАЙП НТЗ принял решение забетонировать коллектор. В ответ представители ПАО «Днепрометиз» обратились к ИНТЕРПАЙП НТЗ с просьбой не бетонировать нелегальную врезку в коллектор, а передать ее на баланс их предприятия. Согласно составленному и подписанному в двустороннем порядке акту ПАО «Днепрометиз» берет на баланс и обслуживание несанкционированный коллектор ДУ

та ліквідації пожеж в екосистемах області; профінансовано з обласного бюджету заходи авіапатрулювання за станом лісових масивів області на 304,737 тис. грн.; придбано певну кількість техніки та обладнання для своєчасного виявлення і гасіння загорянь, яку передано в постійне користування лісовим пожежним станціям; вжито заходів для обмеження відвідування лісів та для заборони на в’їзд транспортних засобів.

1000 мм, так как в него попадают ливневые стоки ПАО «Днепрометиз». «После подписания акта о приеме на баланс несанкционированного коллектора Днепрометиз фактически признал факт использования данного коллектора, и с этого момента будет нести полную ответственность за его использование. Вместе с тем, мы так и не получили финальных результатов работы комиссии, - комментирует Андрей Коротков, председатель правления ИНТЕРПАЙП НТЗ. - При этом, ПАО «Днепрометиз» продолжает осуществлять сброс загрязняющих веществ в реку Днепр, мы же ограничены в наборе инструментов по работе с недобросовестным субабонентом. Мы надеемся, что городские власти в ближайшее время официально назовут виновника загрязнения. Ведь под угрозой экологическая безопасность региона».

ÍÎÂÈÍÈ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÃÀÉÄÀ  «ÀÐÒÅÊ!» Óæå íå ïåðøèé ð³ê ïàâëîãðàäñüêà ä³òâîðà â³äïî÷èâຠó òàêèõ ³ìåíèòèõ òàáîðàõ, ÿê «Àðòåê» ³ «Ìîëîäà ãâàðä³ÿ». Ïóò³âêè íà îçäîðîâëåííÿ ó öèõ çàêëàäàõ äàþòü ä³òÿì ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é, îáäàðîâàíèì ä³òÿì, â³äì³ííèêàì íàâ÷àííÿ. Îòðèìàòè ïóò³âêó ìîæíà áåçêîøòîâíî àáî ç ÷àñòêîâîþ îïëàòîþ. Íà ñüîãîäí³ â «Àðòåêó» âæå ïîïðàâèëè çäîðîâ'ÿ ïîíàä 50 ä³òåé, à â «Ìîëîä³é ãâàð䳿» - 25. Õëîïö³ é ä³â÷àòà â çàõîïëåíí³ â³ä â³äïî÷èíêó. Ó ñåðïí³ çà âðàæåííÿìè äî öèõ òàáîð³â ïî¿äå âæå ñüîìà çì³íà ä³òåé.


р3

МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.08.2011 ð. ¹ 60 (1248) ○

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß Â «Â²ÑÒ²-ÖÅÍÒÐI»

Ìû ïîåäåì, ìû ïîì÷èìñÿ… â Êðûì ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Åñëè ñîáèðàåòåñü â àâãóñòå ïîåõàòü â Êðûì - íå ñòîèò áîÿòüñÿ àæèîòàæà è î÷åðåäåé. Áèëåòû íà ÷åðíîìîðñêèå çäðàâíèöû åñòü â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå, êðîìå òîãî, Ïðèäíåïðîâñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà çàïóñòèò åùå íåñêîëüêî äîïîëíèòåëüíûõ ïîåçäîâ. Îá ýòîì ðàññêàçàë íà÷àëüíèê îòäåëà некоторые направле- поезд Днепропетâîêçàëîâ ÏÆÄ Èâàí ния омрачают желан- ровск-Симферополь Ëåâîäÿíñêèé ный отпуск не одному будет отправляться ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА История с нехваткой билетов в Крым повторяется уже не первый год. Массовые очереди перед железнодорожными кассами, недостаточное количество поездов на

ворят, для этого создали все условия. Так, комиссионный сбор уменьшили с 12 до 3 гривен, разрешили одному человеку заказывать неограниченное количество билетов, хотя обыч-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÈÂÀÍ ËÅÂÎÄßÍÑÊÈÉ,

 ÑÓÒÊÈ ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÎÊÎËÎ 2100 ÁÈËÅÒÎÂ

ÏÎËÅÇÍÀß ÂÑÒÐÅ×À

Æóðíàëèñòîâ íàó÷èëè è ñûðîì íàêîðìèëè 2-3 àâãóñòà â Çàïîðîæüå äëÿ æóðíàëèñòîâ óñòðîèëè ïîçíàâàòåëüíóþ ìèíóòêó: ãîâîðèëè î çäîðîâüå, ðàññêàçàëè î âèòàìèíå D «çíàêîìîì íåçíàêîìöå», êàê åãî ÷àñòî íàçûâàþò â ìåäèöèíñêèõ êðóãàõ На встречу, организованную ТМ «Шостка-Бел Украина», съехались медийщики из нескольких городов страны. Просвещала журналистов кандидат медицинских наук, профессор Запорожского национального университета и директор компании по

внешним связям Наталья Фесюн. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека только на 15% зависит от качества медицинской помощи, все остальное - это образ жизни и правильное питание. Многие не знают, что молочные продукты являются одним из главных источников витамина D. Это элемент, от которого зависят развитие интеллекта, здоровье наших костных тканей, профилактика остеопороза и стрессов. Во время семинара все желающие могли не только теоретически, но и на

ÍÎÂÈÍÈ

 ÀÂÃÓÑÒÅ ÏÓÑÒÈËÈ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ

десятку отдыхаю- почти ежедневно. По íà÷àëüíèê îòäåëà âîêçàëîâ ÏÆÄ: щих. Поэтому, чтобы словам Ивана Лево- - Îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ æåëåçíîé äîðîãè летом все, кому нуж- дянского, сегодня ïîëíîå óäîâëåòâîðåíèå ñïðîñà ïàññàæèðîâ â но, уехали на отдых и ïåðåâîçêàõ â êðûìñêîì íàïðàâëåíèè. Êðîìå вернулись домой, Ñèìôåðîïîëÿ, íåñêîëüêî äîïîëíèòåëüíûõ Приднепровская жеïîåçäîâ â àâãóñòå ïóñòèì äî Ôåîäîñèè è лезная дорога назнаÃåíè÷åñêà. Íà ñåãîäíÿ â Êðûì äî 16 ñåíòÿáðÿ чила на август 3 дет- îêîëî 40 òûñÿ÷ ñâîáîäíûõ ìåñò. ских и 7 дополнительных поездов в крымажиотажа в железно- ному пассажиру разском направлении. дорожных кассах не решено не больше 9. Кроме того, в августе наблюдается. На вокПродолжается на залах работают 8 су- железной дороге и точных касс и еще 15 борьба с перекупщикасс дополнительно. ками. Нередки слуКассы предваритель- чаи, когда в кассах ной продажи обслу- билетов нет, а в поживают до 9 вечера. В среднических фирсутки реализуется мах можно без ограоколо 2100 билетов на ничения приобрести Крымский полуост- «проездные» в любое время и на любые поров. езда. С июня 2011 ХУЛИГАНЫ года ПЖД вместе с НА КОНТРОЛЕ правоохранителями В планах желез- совместными усинодорожников - 50% лиями задерживают оформление билетов «дорожных» хулигачерез Интернет. Го- нов.

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÇÀ˲ÇÍÈÖß ÏÅÐÅÂÎÇÈÒÜ ÇÅÐÍÎ Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ Ïðèäí³ïðîâñüêà ìàã³ñòðàëü ïåðåâåçëà ïîíàä ï³âì³ëüéîíà òîíí çåðíîâèõ, ùî áiëüø íiæ íà 5% ïåðåâèùóº òîð³øí³é ïîêàçíèê. Îñíîâí³ íàïðÿìêè ïåðåâåçåíü çåðíà - ïîðòè Îäåñüêî¿ òà Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèöü. Ïðèäí³ïðîâñüêà ìàã³ñòðàëü ãîòîâà ³ äî ìàñîâîãî ïåðåâåçåííÿ çåðíà íîâîãî âðîæàþ, ùî òðàäèö³éíî òðèâຠç ñåðïíÿ äî ãðóäíÿ. Ñüîãîäí³ çàë³çíèöÿ îáñëóãîâóº 92 ï³ä’¿çí³ êî볿, íà ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ 40 åëåâàòîð³â òà 52 õë³áîïðèéìàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, ùîäîáè äî çàâàíòàæåííÿ ãîòîâ³ â ñåðåäíüîìó áëèçüêî 800 çåðíîâîç³â. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

ÇÓÑÒвËÈÑÜ ²Ç ÌÅÐÎÌ Ì³ñüêèé ãîëîâà Ðóñëàí Òîêàð ïðîâ³â îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí. Öüîãî ðàçó äî íüîãî çâåðíóëèñü 48 í³êîïîëüö³â. Ñåðåä ïèòàíü, ùî ¿õ ïîðóøóâàëè çàÿâíèêè: ðîáîòà ñôåðè ÆÊÃ, çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà. Äåÿê³ ïèòàííÿ ñòîñóâàëèñÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ ãðîìàäÿí. Çà ðåçóëüòàòàìè çóñòð³÷³ â³äïîâ³äí³ óïðàâë³ííÿ òà â³ää³ëè îòðèìàëè äîðó÷åííÿ ùîäî äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ òà ïîäàëüøîãî ðîçâ'ÿçàííÿ ïèòàíü. ○

ÏÅÐËÈÍÀ ÑÅËÀ ÌÅÆÈÐ²× Çáåðåãòè òàºìíè÷ó ñïîðóäó ñåëà Ìåæèð³÷ Ìàâðèíñüêèé ìàéäàí - öüîìó ïèòàííþ ïðèñâÿòèëè çàõ³ä ó ðàéîíí³é á³áë³îòåö³. dzáðàëèñü íåáàéäóæ³ ëþäè. Âîíè ãîâîðèëè ïðî òå, ùî Ìàâðèíñüêèé ìàéäàí - âåëè÷åçíà, äèâîâèæíî¿ ôîðìè çåìëÿíà ñïîðóäà, óí³êàëüíà ôîðìîþ òà ³ñòîðè÷íîþ âåëè÷÷þ. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ϲÄÏÐȪÌÖ², ÐŪÑÒÐÓÉÒÅÑÜ!

 ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÀÕ ÌÍÎÃÎ ÂÈÒÀÌÈÍÀ D

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

практике ознакомиться с продукцией компании и продегустировать вкусные сыры, а также принять участие в викторинах и выиграть полезные призы от организаторов.

10 ñåðïíÿ î 15 ãîäèí³ ó ì³ñüê³é ðàä³ â³äáóäåòüñÿ ïðÿìà òåëåôîííà ë³í³ÿ. Éòèìå ìîâà ïðî îñîáëèâîñò³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â. Íà çàïèòàííÿ â³äïîâ³äàòèìå íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â Îëåêñàíäð Ñìèðíèé. Òåëåôîíóéòå 745-00-00.


8 ОГОЛОШЕННЯ ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÃÐÀÔ²Ê

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 03.08.2011 ¹ Ð-532/0/3-11

ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí ïîñàäîâèìè îñîáàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ñåðïåíü 2011 ðîêó

Приватний нотаріус Криворізько го міського нотаріального округу Кузнецова О.С. повідомляє про відкриття спадкової справи після смерті Чорнокульської Ганни Дави дівни, 15.01.1951 року народжен ня, померлої 28 травня 2011 року. Тел. для довідок (0564) 716770.

У зв'язку з втратою вважати недійсним тимчасове посвідчення військового квітка на ім'я Халявка Павла Вікторовича. Свидетелей ДТП, произо шедшего 2.08.2011 г. около 18.30 18.40 ч. по ул. Чка лова Ленина (перекрес ток), просим обратиться по тел. 0505717468. Голубівська сільська рада повідомляє про виявлення безхазяйними двох свердловин з водопостачання, що розташо? вані на землях територіальної громади за адресою: вулиця Низова, 4?а. Осіб, які можуть претендува ти на право власності вищевка заного майна, просимо зверта тись письмово за адресою: 51230, Дніпропетровська об ласть, Новомосковський район, с. Голубівка, вулиця Леніна, бу динок № 20, телефон 77491 у визначений законом термін.

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Криничанський районний суд Дніпропетровської об ласті викликає як відповіда

ча Сковородка Олександра Миколайовича у судове за

сідання, яке відбудеться 12 серпня 2011 року о 09.00 у приміщенні Криничанського районного суду Дніпропет

ровської області за адре

сою: смт Кринички Крини

чанського району Дніпро

петровської області, вул. Ви

конкомівська, 17, за позовом Великого Сергія Ілліча по цивільній справі 2 388/11 про стягнення боргу за дого

вором позики. У разі неявки відповідача у судове засі

дання справа буде розгляну

та за вашої відсутності. У провадженні Ленінського районного суду м. Дніпро петровська знаходиться ци

вільна справа за позовом ПАТ «Всеукраїнський Акціо

нерний Банк» до Білаш Кос

тянтина Станіславовича про стягнення заборгованості. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відповідача по справі Білаш Костянтина Станіславовича про необхідність явки у су

дове засідання, яке відбу

деться 17 серпня 2011 року о 16 год. 45 хв. у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г. Остапенко.

Наказом № 320/1 від 27.07.11 р. арбітражний керуючий Бара новський Олександр Миколайо вич (ліцензія АВ № 470482) ліквідатор ВАТ «Завод «Дніпро прес» (ЄДРПОУ 05748772) скасу вав всі довіреності на здійснення представництва інтересів ВАТ «Завод «Дніпропрес», які були видані до 14.07.2011 р., здійс нення представництва та будь яких дій від імені ВАТ «Завод «Дніпропрес» за цими довіренос тями припинив. Вважати довіре ності такими, що відкликані з 01 серпня 2011 року. Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» управління у справах сім’ї та молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: спеціаліст відділу з реалізації молодіжної, сімейної та гендерної політики управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати вищу освіту за освітньоквалі фікаційним рівнем магістра або спеціа ліста; стаж роботи у державній службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління. Претенденти на вищевка зані вакантні посади повинні володіти державною мовою та мати досвід робо ти на комп’ютері. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календар них днів від дня оголошення за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Сверд лова, буд. 70, 3й поверх, кімната 303, довідки за тел. 7706717.

ЦентральноМіський ра йонний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Чебишев Максим Сергійович по цивільній справі за позо

вом Публічного акціонерно

го товариства «Енергопоста

чальна компанія «Дніпро

обленерго» про відшкодування заборгованості за спожиту, але необліковану електроенергію внаслідок порушення спожи

вачем ПКЕЕН викликається у судове засідання на 15 серп

ня 2011 року об 11 год. 40 хв. у приміщення Центрально

Міського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Пер

шотравнева, 12, каб. 17, зал 4 (суддя Кваша А.В.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї

ни після опублікування оголо

шення в пресі відповідач Че

бишев Максим Сергійович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки до залу су

дового засідання справа буде розглянута за його відсут

ності.

09.08.2011 ð. ¹ 60 (1248) ○

Служенікін Іван Михайлович по цивільній справі за позо

вом Публічного акціонерно

го товариства «Енергопоста

чальна компанія «Дніпро

обленерго» викликається у судове засідання на 15 сер

пня 2011 року об 11.00 у приміщення Центрально

Міського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, каб. 17, зал 4 (суддя Кваша А.В.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук

раїни після опублікування оголошення в пресі відпові

дач Служенікін Іван Михай

лович вважається повідом

леним про час та місце роз

гляду справи. У разі його не

явки до залу судового засі

дання справа буде розгляну

та за його відсутності. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська по

відомляє Ушакова Олександ

ра Олександровича, що су

дом у судовому засіданні 12 серпня 2011 року о 09.00 буде розглядатись цивільна справа за позовом Богатиря Ігоря Євгеновича до Ушако

ва Олександра Олександро

вича, третя особа Відділ ГІРФО Жовтневого РВ ДМУ УМВС України в Дніпропет

ровській області, про усу

нення перешкод у користу

ванні приміщенням шляхом зняття з реєстраційного об

ліку (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з’яви

тись у зазначений час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Па

торжинського, 18 а, каб. 19, для участі у розгляді цивіль

ної справи особисто або на

правити до суду свого пред

ставника з належно оформ

леною довіреністю.

АмурНижньодніпров ський районний суд м. Дні пропетровська повідомляє, що 25 серпня 2011 року о 08 год. 30 хв. відбудеться судо

ве засідання по цивільній справі № 2 4093/11 за позо

вом ПАТ «УкрСиббанк» до Луценка Юрія Олександро

вича, Шевченко Світлани Едуардівни, Нода Олександ

ра Олександровича, Нода Олексія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Нода Олександру Олександровичу та Нода Олексію Олександ

ровичу необхідно з’явитись на зазначений час для участі у розгляді справи в якості відповідачів. Судове засі

дання буде проходити у при

міщенні суду за адресою: м. ЦентральноМіський ра Дніпропетровськ, вул. Ново

йонний суд м. Кривого Рогу селівська, 9, каб. 19, суддя повідомляє, що відповідач Щербина Почтовик І.В.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Самарський районний суд м. Дніпропетровська по

відомляє, що 01.04.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2 183/11, в якому позовні вимоги Іваненка Олександ

ра Васильовича до Тер

новського Анатолія Івано

вича про витребування май

на з чужого незаконного во

лодіння та стягнення неус

тойки задовольнити част

ково. Витребувати із неза

конного володіння Тер

новського Анатолія Івано

вича на користь Іваненка Олександра Васильовича трактор марки К 701, 1988 року випуску, реєстрацій

ний номер КН02523. Стягти з Терновського Анатолія Івановича на користь Іва

ненка Олександра Васильо

вича неустойку у вигляді пені за порушення строків здачі робіт в розмірі 12058,68 гривень. Стягти з Терновського Анатолія Іва

новича на користь Іваненка Олександра Васильовича сплачений судовий збір в сумі 420,58 гривень та ви

трати на інформаційно тех

нічне забезпечення розгля

ду справи в сумі 120,00 гри

вень. В іншій частині позов

них вимог відмовити. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська по

відомляє, що 03.08.2011 р. було винесено заочне рішен

ня по цивільній справі № 2

2429/11 за позовом Гераси

менко Тамари Олексіївни до Кіровського РВ ДМУ ГУ МВС України в Д/о, третя особа

Кашкалди В.М., про встанов

лення факту відмови піднай

мача від права на користу

вання житловим приміщен

ням та зняття піднаймача з реєстрації місця проживан

ня, яким позов задоволено. Усунуто Герасименко Т.О. пе

решкоди у користуванні кв. № 13 в буд. № 13 по вул. На

бережна Леніна в м. Дніпро

петровську шляхом зняття з реєстраційного обліку Каш

калди Вадима Миколайовича з вказаної квартири. Зобов’

язано ВГІРФО Кіровського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області зняти з реєстраційного об

ліку в кв. № 13 буд. № 13 по вул. Набережна Леніна в м. Дніпропетровську Кашкалди Вадима Миколайовича. Рі

шення суду може бути оскар

жене до Апеляційного суду Д/о через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення.

З метою пошуку потенційних покупців регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області пропонує перелік об'єктів, які можуть бути приватизовані:

Додаткова інформація про продаж об'єктів на webсайті регіо нального відділення http://www.dpfdmu.org.ua. Консультації проводяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомоль ська, 58, кім. 315 та за телефонами (056) 7428519, 7428965. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його роз ташування.

²íôîðìàö³ÿ àãåíòñòâà «Êðåäèò-Ðåéòèíã» (ñòàíîì íà 30.06.2011)


СУСПІЛЬСТВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.08.2011 ð. ¹ 60 (1248) ○

ÅÊÎÍÎ̲×Ͳ ÐÅÀ˲¯

ÍÊÐÅ îá³öÿº îá´ðóíòîâàí³ ö³íè íà ñâ³òëî ÎËÜÃÀ ÑÈÐÎÒÅÍÊÎ

Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ðåãóëþâàííÿ åëåêòðîåíåðãåòèêè àêòèâíî ïðàöþº íàä âñòàíîâëåííÿì åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ òàðèô³â çà åëåêòðîåíåðã³þ. Ñüîãîäí³ âæå ç âåëèêîþ éìîâ³ðí³ñòþ ìîæíà ñêàçàòè, ùî ö³íè çà ñâ³òëî äëÿ íàñåëåííÿ ùå áóäóòü çðîñòàòè ЦІНОВИЙ БУМЕРАНГ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ За 2011 рік плата за електроенергію підвищувалась двічі, але встановлені на сьогоднішній день тарифи для населення покривають лише третину витрат на виробництво, передачу та постачання світла. Решта витрат лягає на плечі підприємств і держави. Така

ситуація призводить до завищених цін на продукти та послуги й бумерангом повертається до споживача. Такі висновки зробила Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ). Різниця в тарифах для населення між фіксованим та розрахунковим рівнями покривається непобутовими споживачами, зокрема бюджетними організаціями, сільськогосподарськими споживачами-виробниками, транспортом, промисловістю іншими господарствами. Тому роздрібні тарифи на електроенергію для непобутових споживачів в Україні фактично завищені на 22%. Оскільки виробники свої витрати на електроенергію закладають у ціну товару, в нашій країні постійно збільшується

роздрібна ціна на продукти харчування, промислові вироби, побутові та інші послуги. Таке замкнуте коло дедалі стає невигідним усім - і постачальникам світла, і підприємствам, і споживачам. Тому НКРЕ планує поетапно підвищувати тарифи за електроенергію для населення до економічно обґрунтованого рівня, який у кінцевому підсумку покриє всі витрати на виробництво та постачання електроенергії. Також НКРЕ відпрацьовує ефективний механізм по наданню пільг та субсидій незахищеним верствам громадян, який допоможе утримати від зростання тарифів для підприємств та зменшити цінове навантаження на товари та послуги вітчизняних виробників.

БОРГИ ЗА СВІТЛО СТАЮТЬ «НЕВИГІДНИМИ» АБОНЕНТУ Суттєві проблеми в період підвищення тарифів мають несумлінні споживачі. Проблема в тому, що коли абонент несвоєчасно сплачує за електроенергію, фахівцям обленерго при зміні тарифа проблематично визначити кількість спожитої електроенергії по старому та по новому тарифах. Тому заборгованість за світло для абонентів дедалі стає немалою грошовою втратою, яку все одно доводиться платити. А щоб уникнути непорозумінь під час звірки заборгованості та ризику сплатити частину боргу по вищому тарифу, населенню треба вчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед енергетичною компанією.

ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ

Ñåëàì ïîìîãóò ÅÑ è ÎÎÍ? ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

Ïàâëîãðàäñêèå ñåëà ìîãóò áëàãîóñòðîèòü ñ ïîìîùüþ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé Это произойдет, если Павлоградский район выберут для участия во второй фазе проекта Европейского Союза и Программы развития ООН (ПРООН). Заявку на участие подали в середине июля. В случае успеха в селах района реализуют четырепять микропроектов, направленных на поддержку фельдшерско-акушерских пунктов, энергосбережение

и использование возобновляемых источников энергии, утилизацию отходов, коммунальное водоснабжение, поддержку фермерских и перерабатывающих хозяйств. Сейчас сельские громады Павлоградского района готовы реализовать по две-три инициативы и уже разработали проектную документацию. Проект ПРООН стартовал в Павлоградском районе в 2009 году, в нем приняли участие 8 сельсоветов. В прошлые годы реализовали 13 мини-проектов в сфере медицины, благоустройства улиц, ремонта детских садов и школ. При этом из 1,9 млн. грн., привлеченных в район, в рамках ПРООН выделили 930 тыс. грн.

«Действительно, этот учаУлица Киринаковская ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ сток автодороги находился в связывает транспортные ужасном состоянии, вызывая магистрали на пр. Свободы аварийные ситуации и спраи ул. Маяковского у станведливые нарекания местных ции метро «Заводская» и водителей, - выразил свое мнеявляется пешеходной зоÇÀÏÈÑÀËÀ ÈÍÃÀ ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ ние водитель автотранспортной для тысяч жителей гоного цеха ПАО «ДТЗ» Владирода - работников предпри- Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÏÀÎ «Äíåïðîïåòмир Васильевич Доганич, - а ятий Ленинского района и ðîâñêèé òðóáíûé çàâîä» è æèòåëè óëèöû Êèðèíàêîâñêîé также иногородних - клиенслужит проезжей дорогой è óëèöû Áð. Êîâàëü÷óêîâ âûðàæàþò ãëóáîêóþ áëàãîäàð- тов-потребителей нашей проне только для предприятий дукции. Мы практически рази жителей города, но и для íîñòü ïðåäñåäàòåëþ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé бивали ходовую часть мамногочисленных зарубеж- ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäðó Þðüåâè÷ó шин, потому что дорога была ных партнеров и потребите- Âèëêóëó çà îêàçàííîå ñîäåéñòâèå â ïðîâåäåíèè ðåìîíвся в ямах. Старое покрытие òà äîðîãè ïî óë.Êèðèíàêîâñêîé лей нашей продукции. уже настолько износилось, На протяжении десяти что проезд был сплошным лет представители завода ской выполнен, дорога замет- подарком ко Дню металлур- мучением. Как приятно ехать обращались во все инстан- но преобразилась, что яви- га для всех работников пред- по новой, качественно отреции с просьбой отремонти- лось самым долгожданным приятия! монтированной дороге!..» ровать проезжую часть Í.Ì.Åðîôèìîâà ðîäèëàñü â äîìå ïî óë.Êèðèíàêîâñêîé, 18 è âîò óæå 80 ëåò æèâåò â íåì. этой улицы, но работы по Íåîíèëëà Ìèõàéëîâíà âñïîìèíàåò, ÷òî ðàíüøå íà ýòîé óëèöå äîðîãà áûëà ãðóíòîâîé, à â ремонту постоянно откла1970-õ ãîäàõ ïîëîæèëè áóëûæíèê è ïîêðûëè àñôàëüòîì. Ñ òîãî âðåìåíè äåëàëñÿ ëèøü дывались. Много лет со÷àñòè÷íûé åå ðåìîíò - êëàëè òàê íàçûâàåìûå ëàòêè, êîòîðûå äåðæàëèñü îêîëî ãîäà, è ñíîâà трудники предприятия пыäîðîãà ñòàíîâèëàñü ðàçáèòîé. È òîëüêî 9 èþëÿ ýòîãî ãîäà ïî óë.Êèðèíàêîâñêîé íà÷àëè тались самостоятельно реäåëàòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò. монтировать дорогу, однако в силу ограниченной «ß áëàãîäàðíà ïðåäñåäàòåëþ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàфинансовой возможности öèè À.Þ.Âèëêóëó çà òî, ÷òî îí ïîñîäåéñòâîâàë îðãàíèçàöèè ðåìîíòà äîðîãè ïî óëèöå, íà обеспечить ее дальнейшую êîòîðîé ÿ æèâó, - ãîâîðèò Í.Ì.Åðîôèìîâà. безопасную эксплуатацию - Ê ñëîâàì áëàãîäàðíîñòè ïðèñîåäèíÿþòñÿ è ìîè ñîñåäè, æèâóùèå ïî óë.Êèðèíàêîâñêîé è ïî не удавалось. óë.Áð.Êîâàëü÷óêîâ. - Âñå ìû î÷åíü îáðàäîâàëèñü, êîãäà óâèäåëè, ÷òî íà÷àò ðåìîíò. Ñïàñèáî И вот, в июле текущего çà äîðîãó! Áîëüøîå êîëè÷åñòâî òðàíñïîðòà åäåò ïî ýòîìó ïóòè. Î÷åíü õîðîøî, ÷òî îíà года, благодаря содействию îòðåìîíòèðîâàíà. Áðèãàäà ðàáî÷èõ, êîòîðàÿ âûïîëíÿëà ðàáîòû, î÷åíü äîáðîñîâåñòíî Александра Юрьевича, реîòíåñëàñü ê ïðîèçâîäèìîìó ðåìîíòó. Íàäååìñÿ, ÷òî íîâàÿ äîðîãà áóäåò ñëóæèòü äîëãî». монт улицы Киринаков-

Ñïàñèáî çà äîðîãó!

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

Ó²×ÍÈËÈ ÌÀÐÃÅËÎÂÀ Ó ïàðêó «Þâ³ëåéíèé» ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ïîâ³òðÿíîäåñàíòíèõ â³éñüê óðî÷èñòî â³äêðèëè ïàì'ÿòíèê Âàñèëþ Ìàðãåëîâó - çàñíîâíèêîâ³ öüîãî ðîäó â³éñüê. «Áàòÿ» àáî «äÿäÿ Âàñÿ» òàê ç ëþáîâ'þ òà ïîâàãîþ íàçèâàþòü Ìàðãåëîâà äåñàíòíèêè. Âîíè êàæóòü: ïîêè áèòèìåòüñÿ ñåðöå õî÷à á îäíîãî ç íèõ, æèòèìå ïàì'ÿòü ïðî ëåãåíäàðíîãî êîìàíäóþ÷îãî ÏÄÂ, Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ëàóðåàòà äåðæàâíî¿ ïðå쳿, ãåíåðàëà àð쳿. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÃÎÒÓÞÒÜÑß: ÉÄÅ ÇÈÌÀ ÊÏ «Äí³ïðîïåòðîâñüê³ ì³ñüê³ òåïëîâ³ ìåðåæ³» ïðîäîâæóº ï³äãîòîâêó äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Íà âèêîíàííÿ ÷èìàëîãî îáñÿãó ðîá³ò ï³äïðèºìñòâî âèòðàòèëî 10 ìëí. ãðí. âëàñíèõ êîøò³â. Îêð³ì ðåìîíòó íà êîòåëüíÿõ òà ÒÐÏ, çàðàç òðèâàþòü ïåðåâ³ðêà êîíòðîëüíî-âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â, ðåâ³ç³ÿ àðìàòóðè òà òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ. ○

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏËÀÒßÒÜ ÇÀÐÏËÀÒÓ Íà Øèðîê³âùèí³ óñï³øíî ïðàöþº ðàéîííà ãðóïà ç ïèòàíü ëåãàë³çàö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ. ϳä ÷àñ îñòàííüîãî ¿¿ çàñ³äàííÿ çàïðîñèëè êåð³âíèê³â 16 ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ÿê³, çà äàíèìè óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó â ðàéîí³, íå ïîêàçóþòü ó çâ³òàõ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â. Ôåðìåð³â çàêëèêàëè ôîðìóâàòè â³äíîñèíè ç ðîá³òíèêàìè çã³äíî ç âèìîãàìè ä³þ÷î¿ íîðìàòèâíî¿ áàçè òà âèïëà÷óâàòè çàðîá³òíó ïëàòó íå ìåíøó â³ä ì³í³ìàëüíî¿. ○

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÅÐŲÐßÞÒÜ ØÊÎËÈ Êåð³âíèöòâî ðàéîíó ïðîäîâæóº ïåðåâ³ðÿòè ãîòîâí³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. ϳñëÿ â³äâ³äèí âåðõ³âö³âñüêèõ øê³ë ¹1 òà ¹2, â ÿêèõ íàâ÷àòèìóòüñÿ áëèçüêî 800 ³ 300 ä³òåé â³äïîâ³äíî, âðàæåííÿ ó êîíòðîëþþ÷èõ çàäîâ³ëüíå. Ó ïåðø³é øêîë³ âîíè ïåðåêîíàëèñü, ùî òóò ãîòîâ³ ïðèéìàòè ä³òåé. Ïîïåðåäó ëèøå êîñìåòè÷í³ ðîáîòè. Ó øêîë³ ¹ 2 - ðîáîòè â çåí³ò³. Òîìó ïåðåâ³ðÿþ÷³ ðåêîìåíäóâàëè ïðèñêîðèòè ç ðåìîíòîì. Äèðåêòîð øêîëè çàïåâíèëà: çàïëàíîâàíå âèêîíàþòü â÷àñíî.


10 МИРСЬКI СПРАВИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

09.08.2011 ð. ¹ 60 (1248)

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ñåðâèç îäíîðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÀËÈÑÀ ÑÓÕÎÉÂÀÍ, ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ØÊÎËÈ ÇÓÑÒвÍÓÒÜ Ä²ÒÅÉ Ïî÷àëàñÿ ïåðåâ³ðêà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðàéîíó äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ôàõ³âö³ âæå ïîáóâàëè ç ðåéäàìè ó ñåëàõ Ñàêñàãàíü, ×óìàêè, Ñà¿âêà, Äîëèíñüêå, Íåðóäñòàëü, Ëîçóâàòêà, Êîì³ñàð³âêà òà Âèøíåâå. Êîì³ñ³ÿ âèçíàëà ¿õ ãîòîâèìè: òàì çðîáëåíî ïîòî÷í³ ðåìîíòè, âèð³øåíî ïðîáëåìè ç âîäîïîñòà÷àííÿì ³ êàíàë³çàö³ºþ. Êð³ì òîãî, á³ëÿ êîæíî¿ øêîëè º ïðèñàäèáí³ ä³ëÿíêè, âèðîùåíà ïðîäóêö³ÿ ç ÿêèõ íàäõîäèòü äî ¿äàëåíü.

НИ ГРЕТЬ, НИ ВЫПИВАТЬ

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ó «ÀÔÃÀÍֲ» - ÏÀÌ'ßÒÍÈÊ Ó Âåðõ³âöåâîìó ñïîðóäæåíî ìîíóìåíò âî¿íàì-«àôãàíöÿì». Ðîçòàøîâàíèé â³í ó ïðèâîêçàëüíîìó ñêâåð³ ïîðÿä ³ç ïàì’ÿòíèêàìè ëåãåíäàðíîìó ìàòðîñó Æåëåçíÿêó, âî¿íàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà ë³êâ³äàòîðàì àâà𳿠íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ. ̳ñöåâ³ ìåøêàíö³ ³ âëàäà øàíóþòü ñâî¿õ ãåðî¿â. ○

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÀͲÊÓËÈ ÍÀ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÓ Ó ñåëèùàõ Êðèíè÷êè òà Àóëè â³äêðèëè äâà ñó÷àñí³ ³ãðîâ³ ìàéäàí÷èêè. Íà ¿õ áóä³âíèöòâî ç îáëàñíîãî áþäæåòó âèä³ëåíî 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òîð³ê ñó÷àñíèé ìàéäàí÷èê ç'ÿâèâñÿ ó ñåëèù³ Ùîðñüê. Òåïåð ä³òè Êðèíè÷àíùèíè ïðîâîäèòèìóòü êàí³êóëè íå ò³ëüêè ³ç çàäîâîëåííÿì, àëå é ç êîðèñòþ äëÿ çäîðîâ’ÿ. ○

Âñå ìû âðåìÿ îò âðåìåíè ïîëüçóåìñÿ îäíîðàçîâîé ïîñóäîé - êîãäà îòïðàâëÿåìñÿ íà ïèêíèê, íà äà÷ó èëè â ïîõîä, îáåäàåì â áóôåòàõ èëè êàôå áûñòðîãî ïèòàíèÿ. Íî ìàëî êòî çíàåò, êàê ïðàâèëüíî âûáèðàòü òàêóþ ïîñóäó è îáðàùàòüñÿ ñ íåé, à âåäü îò ýòîãî âûáîðà çàâèñèò íàøå çäîðîâüå. Êàê ïîëüçîâàòüñÿ óäîáíîé òàðîé è ÷åãî íå ñëåäóåò ñ íåé äåëàòü - óçíàâàëè «Â³ñò³»

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÏÎÇÌÀÃÀËÈÑß ÑÎÁÀÊÈ Ó ì³ñò³ ïðîéøëà â³äêðèòà ïåðø³ñòü äëÿ ñîáàê-êîìïàíüéîí³â. Ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é òà áðîíçó çäîáóëà ïàâëîãðàäêà Ìàð³ÿ Ñîáêî òà ¿¿ åëüäåðòåð’ºð Óíà. Ðàí³øå ä³â÷èíà ç³ ñâîºþ ñîáàêîþ óæå ïîêàçóâàëè âèñîê³ ðåçóëüòàòè íà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ. Çàãàëîì, çà îö³íêàìè ñóää³â, ÷åìï³îíàò ïðîéøîâ íà âèñîêîìó ð³âí³ ³ íàâ³òü ñïåêà íå ñòàëà íà çàâàä³.

Пластиковая посуда изготавливается из полимера и сама по себе не наносит вреда здоровью человека, если не были нарушены технология и нормы ее производства. Зачастую потребители сами делают ее опасной, нарушая простые истины. А ведь правила использования таких изделий довольно просты. 9 Не следует нагревать ту посуду из пластика, которая для этого не предназначена, и охлаждать ту, что не подходит для использования в условиях низких температур. 9 Большинство пластиковых стаканчиков предназначено для холодных продуктов, из них нельзя пить горячие напитки. Исключение составляют лишь изделия из термостойкого пластика, предназначенные для высоких температур. 9 Одноразовая - значит на один раз. Пластиковая

пищевых продуктов полимер портится и создает опасность для здоровья человека. Это касается и пластиковых бутылок - повторное использование допускается лишь в том случае, если на них есть маркировка «PET». 9 Страна-производитель не играет особой роли, ведь нарушения, как и качественная продукция, бывают везде. 9 Алкоголь и пластиковая посуда - вещи несовместимые. Поэтому, если нет возможности использовать традиционные стеклянные стаканы, остановите выбор на картонных. 9 Если есть возможность не пользоваться удобным пластиком - лучше от него отказаться.

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО + Не берите яр-

ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ 1. Ïîñóäà ïðèãîäíà äëÿ êîíòàêòà ñ ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè. Åñëè çíà÷îê ïåðå÷åðêíóò, èñïîëüçîâàòü äëÿ õðàíåíèÿ ïèùè èçäåëèå íåëüçÿ. 2.  ñîñòàâå ïîñóäû åñòü

ïîëèñòèðîë. Åå ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî äëÿ õîëîäíûõ ïðîäóêòîâ.

3.  ñîñòàâå ïîñóäû åñòü ïîëèïðîïèëåí. Óíèâåðñàëüíûé ïëàñòèê ïîäõîäèò äëÿ ãîðÿ÷èõ íàïèòêîâ è åäû. Íåïðèãîäåí äëÿ àëêîãîëÿ. Íå ïîäõîäèò äëÿ õðàíåíèÿ æèðíûõ âåùåñòâ, ê ïðèìåðó, ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà. 4. Çíàê âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè ñûðüÿ. Òðè ñòðåëêè îçíà÷àþò öèêë «ñîçäàíèå ïðèìåíåíèå - óòèëèçàöèÿ». Öèôðû âíóòðè òàêîãî òðåóãîëüíèêà - òèï ìàòåðèàëà. лена. Узнать эту информацию можно у продавца, который обязан предоставить соответствующий сертификат. + Изучайте маркировку - загадочные знаки, уведомляющие, из чего сделана посуда. Если их нет, лучше воздержаться от покупки таких изделий.

кое. Качественную пластиковую посуду в большинстве случа-

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÛÉ ÏËÀÑÒÈÊ - ÇÀ È ÏÐÎÒÈ Ïëþñû: ïðàêòè÷íîñòü, äîñòóïíîñòü, óäîáñòâî, ìàëûé âåñ.

Ìèíóñû: ïîäõîäèò íå äëÿ âñåõ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, ìîæåò âûäåëÿòü îïàñíûå âåùåñòâà, ìîæåò áûòü íèçêîãî êà÷åñòâà, òÿæåëî óòèëèçèðóåòñÿ, çàãðÿçíÿåò àòìîñôåðó.

посуда, как правило, не предназначена для многоразового использования. Под воздействием кислорода, солнечных лучей и

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÓÞ ÏÎÑÓÄÓ ÍÅËÜÇß ÑÆÈÃÀÒÜ

КУДА ПОТОМ? ев не окрашивают в ядовитые цвета. Лучше выбирать белую или прозрачную продукцию. + Доверьтесь обонянию. Так, например, при выборе пластикового контейнера для кухни обратите внимание на то, как он пахнет. Качественный «пластик» не имеет запаха - при его производстве используются специальные полимеры для изготовления емкостей под пищевые продукты. + Проверьте срок годности. Чем он выше, тем безопаснее материал, из которого посуда изготов-

Пластиковую посуду ни в коем случае нельзя сжигать. Дело в том, что вещества, выделяемые ею во время горения, загрязняют атмосферу, разрушают озоновый слой и наносят вред здоровью людей. В природных же условиях пластик разлагается около ста лет, нанося непоправимый ущерб окружающей среде. Не стоит оставлять одноразовый «сервиз» в лесу или бросать в реку - заберите его с собой и выбросьте в мусорный бак. Идеально если это будет специальный контейнер для пластиковых отходов.


ЖИТТЯ МІСТА 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.08.2011 ð. ¹ 60 (1248) ○

ÁÎËÜÍÎÉ ÂÎÏÐÎÑ

Òðàíñïîðòíàÿ ðåâîëþöèÿ ïåðåíîñèòñÿ ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÍÎÂÈÍÈ ÂËÀÑÍÈÌ ÊÎØÒÎÌ

ÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ ÆÈÒËÎ Öüîãî ðîêó ç Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ì³ñüêîãî áþäæåòó íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò âèä³ëåíî ïîíàä 31 ìëí. ãðí. Éîãî ïëàíóþòü âèêîíàòè ó 350 áóäèíêàõ. Ñüîãîäí³ ðîáîòè çàâåðøåíî íà 84 îá’ºêòàõ. Çîêðåìà, ó 37 áóäèíêàõ êàï³òàëüíî â³äðåìîíòîâàíî ïîêð³âë³, ó 17 - ñàí³òàðíî-òåõí³÷í³ ñèñòåìè, ó 21 ë³ôòè, ó 3 - åëåêòðîùèòîâ³, ó 2 - ôàñàäè.

Íîâûé ïðîåêò òðàíñïîðòíîé ñåòè Äíåïðîïåòðîâñêà âûíåñóò íà ñóä îáùåñòâåííîñòè â ñåíòÿáðå

ГОРОЖАНЕ НЕГОДУЮТ Последнее время одной из самых острых тем для днепропетровчан была новая транспортная сеть. Ранее глава профильной комиссии горсовета Александр Беляев объявил об инициировании транспортной реформы, цель которой создание новой, более комфортной системы городских пассажирских перевозок. Однако схема, которую презентовали горожанам, мягко говоря, отличалась от радужных заявлений транспортников. Она предусматривала сокращение количества маршрутов, среди которых и те, которые востребованы у многих жителей областного центра. Люди возмущались, жаловались в горсовет и требовали не убирать нужные маршрутки.

ÇÐÎÑÒÀÞÒÜ ÒÅÌÏÈ

ÇÄÎÁÓÒÊÈ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒÂ

КАЖДОЕ МНЕНИЕ ДОРОГО Александр Беляев развеял слухи о моментальной ликвидации маршруток. «За полтора месяца мы получили более 40 тыс. обращений от граждан, сейчас эту информацию вносят в общую базу данных», - объяснил глава транспортной комиссии горсовета. Чтобы обработать данные о том, какие маршруты пользуются спросом у горожан, на помощь позвали студентов транспортного уни-

верситета. Кроме того, планируют обзвонить 3 тыс. людей, оставивших отзывы, чтобы перепроверить информацию. Полученные сведения помогут разработать новый вариант транспортной сети, который обнародуют уже в сентябре. Вместе с тем, Александр Беляев подчеркнул, что она не останется в том виде, в котором существует сейчас, и длинные маршруты все равно уберут. Правда, депутат пообещал, что это не

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÏÐÅÄÑÒÀÂßÒ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ

ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

ÄËÈÍÍÛÕ ÌÀÐØÐÓÒÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ ударит по кошелькам пассажиров. «Если человек доезжал с Левобережного на Тополь за 3 грн., то при новой сети это обойдется ему в такую же сумму», - заявил Беляев. Но как это смогут сделать пока неясно.

ПЕРЕСЕЛИ В ТРАМВАИ Пока власти разрабатывают новые маршруты автобусов и микроавтобусов, а перевозчики говорят о рентабельном тарифе в 5 грн., днепропетровчане начали пересаживаться на

электротранспорт. По словам директора ГКП «Горэлектротранс» Владимира Легкого, в июле текущего года троллейбусы и трамваи Днепропетровска перевезли на 700 тыс. пассажиров больше, чем в июле прошлого года. Однако, как заявил глава транспортной комиссии, для того, чтобы электротранспорт составил реальную конкуренцию маршруткам и возил пассажиров допоздна, цену проезда в троллейбусах и трамваях необходимо повысить.

Íåïëàòåëüùèêàì ïîñòàâÿò çàãëóøêè

ËÞÄÌÈËÀ ÒÎÍÊÎÏÈÉ, íà÷àëüíèê

óïðàâëåíèÿ âîäîñáûòà Äíåïðîâîäîêàíàëà: - Ñåãîäíÿ îñîáåííî îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà îïëàòû çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ è ïîêóïíóþ âîäó. Ñóììà çàäîëæåííîñòè íåóñòàííî ðàñòåò, õîòÿ ïðåäïðèÿòèå ïûòàåòñÿ âñåìè ñèëàìè åå ïîãàøàòü. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 129 ìëí. ãðí. Åæåìåñÿ÷íî äàííàÿ ñóììà âîçðàñòàåò íà 1,5-2 ìëí. ãðí.

ÑÏÎÑÎÁ ÁÎÐÜÁÛ - ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÃËÓØÅÊ

Æèòåëè îáëàñòíîãî öåíòðà çàäîëæàëè çà âîäó 129 ìëí. ãðí. Ïî÷òè åæåäíåâíî Äíåïðîâîäîêàíàë îãðàíè÷èâàåò ïîäà÷ó âîäû 4-5 ïîòðåáèные услуги, в том числе и за воду. Раòåëÿì Об этом 3 августа на «горячей линии» сообщила начальник управления водосбыта предприятия Людмила Тонкопий. По ее словам, задолженность Днепроводоканала за электроэнергию составляет 55 млн. грн., за покупную воду - 80 млн. грн. Коммунальники считают, что жители Днепропетровска безответственно относятся к оплате за коммуналь-

ÇÀ 2011 ÃÎÄ ÂÇÛÑÊÀËÈ ÎÊÎËÎ 8 ÌËÍ. ÃÐÍ.

ÏËÀÍÓÞÒÜ Ó Ñ²×Ͳ

²ÄÊÐÈÞÒÜ ÌÓÇÅÉ Ó ñ³÷í³ 2012 ðîêó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äêðèþòü íàéá³ëüøèé ó Ñõ³äí³é ªâðîï³ Ìóçåé ³ñòî𳿠Ãîëîêîñòó. Ïðî öå ðîçïîâ³â ³ñòîðèê ²ãîð Ùóïàê, ÿêèé î÷îëþº Âñåóêðà¿íñüêèé öåíòð âèâ÷åííÿ Ãîëîêîñòó «Òêóìà». Âëàñíå, öåé öåíòð ³ çàéìàºòüñÿ ñïîðóäæåííÿì òà íàïîâíåííÿì ìàéáóòíüîãî ìóçåþ, åêñïîçèö³ÿ ÿêîãî áóäå ïðèñâÿ÷åíà áîëþ÷èì ñòîð³íêàì ³ñòî𳿠òà ïîãëÿäó ñó÷àñíèê³â íà íèõ. ○

ÏÐÀÖÞÂÀËÈ ÒÀÁÎÐÈ

IJÒÈ ÄÎÁЊ²ÄÏÎ×ÈËÈ

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Çà 6 ì³ñÿö³â òåìïè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çðîñëè íà 21,6% ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2010 ðîêó. Öå ïîêàçíèê ðîáîòè 74 îñíîâíèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà. Íàéá³ëüøå çðîñòàííÿ ó ìàøèíîáóä³âí³é ãàëóç³. Âîíî ñòàëî ìîæëèâèì çà ðàõóíîê òîãî, ùî â òðàâí³ Ï³âäåíìàø ïåðåäàâ çàìîâíèêàì ïðîäóêö³¿ íà 265 ìëí. ãðí. (öå ìàéæå äîð³âíþº îáñÿãó òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ çà âåñü ìèíóëèé ð³ê). Îêð³ì òîãî, çá³ëüøåííÿì îáñÿã³â âèðîáíèöòâà â³äçíà÷èëèñü - Äí³ïðîâàæìàø, Âåñòà-Äí³ïðî, Òåïëîâîçîðåìîíòíèé çàâîä òà ³íø³.

ботники Днепроводоканала вынуждены получать задолженность через суд. Только за первое полугодие 2011 года по решению суда с горожан взыскали около 8 млн. грн. Сейчас Днепроводоканал планирует подписывать договоры с крупными предприятиями города, чтобы оплату за воду удерживать из зарплаты работников. Такая система уже действует в Кривом Роге, и она достаточно эффективна. Пока же единственный способ борьбы с недобросовестными потребителями - ставить заглушки. Чтобы возобновить подачу воды, нужно будет заплатить 800 грн.

Íèí³øíüîãî ë³òà êîøòîì Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ì³ñüêîãî áþäæåòó ó ïðèøê³ëüíèõ òàáîðàõ îçäîðîâèëè áiëüøå 9 òèñ. ä³òåé. Íà ö³ ö³ë³ âèòðàòèëè ïîíàä 1 ìëí. 300 òèñ. ãðí. Íà áàç³ ì³ñüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïðàöþâàëè 150 òàáîð³â ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì. Òóò ïðèéìàëè ä³òåé ó òðè çì³íè òðèâàë³ñòþ â³ä 14 äî 16 äí³â. Âàðò³ñòü õàð÷óâàííÿ äëÿ ìàëåíüêèõ â³äïî÷èâàëüíèê³â ñòàíîâèëà 23-25 ãðí. ²ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî âèä³ëåíî 8 ãðí. 72 êîï. çà îäèí äåíü õàð÷óâàííÿ, ðåøòó ñïëà÷óâàëè áàòüêè.


ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 9 СЕРПНЯ 2011 РОКУ № 60 (1248)

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÏÎËÅÒÀÒÜ «Ïèëîò êèåâñêîãî îáùåñòâà âîçäóõîïëàâàíèÿ, àâèàòîð, èíæåíåð Ô. Ë. Ãåéíå, ïðåäïîëàãàÿ íûíåøíèì ëåòîì è îñåíüþ ñîâåðøèòü â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ ðÿä ïóáëè÷íûõ ïëàòíûõ äåìîíñòðàöèé íà àýðîïëàíå Áëåðèî ñ öåëüþ îçíàêîìèòü ïóáëèêó ñ ïîëåòàìè íà ìàøèíàõ òÿæåëåå âîçäóõà, ïðîñèò ãîðîäñêóþ óïðàâó îêàçàòü ñîäåéñòâèå ïî óñòðîéñòâó ïîëåòîâ â Åêàòåðèíîñëàâå, ïðè÷åì ïîëåòû áóäóò îðãàíèçîâàíû ãîñïîäèíîì Ãåéíå íà ñâîé ñ÷åò è ðèñê, à ñîäåéñòâèå ãîðîäà îãðàíè÷èòñÿ ëèøü îòâîäîì ìåñòà äëÿ ïîëåòîâ. Ãîðîäñêàÿ óïðàâà âûñêàçàëà æåëàíèå ïîéòè íàâñòðå÷ó ýòîìó äåëó», - ðàññêàçàëà ìåñòíàÿ «Þæíàÿ Çàðÿ» 9 èþëÿ 1910 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÀÔÈØÀ

ßê äîðîñë³ ïîâåðòàþòü þíèé çàïàë ÀÍÍÀ ÁÅÐÁÅÍÅÖÜ

«Ì²É ÒÈË - ÖÅ ÁÀÒÜÊÈ ÞÍÈÕ ÂÈÊÎÍÀÂֲ»

Íåäàâíî ñòàðøîêëàñíèêè 22-¿¿ ðàéöåíò ðàéöåíò-ð³âñüêî¿ øêîëè, ùî â Ìåæîâ³é, âèáîðîëè ïåðøå ì³ñöå ñåðåä 20 ñ³ëüñüêèõ øê³ë Äí³ïðîïåòðîâùèíè íà îáëàñíîìó êîíêóðñ³ «ªâðîôîðóì ªâðîôîðóì»» Окреме місце в перемозі підлітків посідає режисерська робота знаного в районі хореографа Миколи Кривоноса. Близько 15 років танцювальний колектив «Натхнення», очолюваний ним, дивує хореографічними знахідками глядачів Дніпропетровська, Полтави, Києва.

СВІЙ ТВОРЧИЙ ПОЧЕРК

ÞÌÎÐ - Ó íàñ íå ñîâïàäàëè ðåëèãèîçíûå âçãëÿäû... - Êàêèå èìåííî? - Îíà íå ïðèçíàâàëà, ÷òî ÿ áîã!

Äâå êîøêè ñòîÿò ïåðåä êëåòêîé ñ ïîïóãàÿìè: - ×óð, ÿ áåðó êðàñíîãî! ãîâîðèò îäíà. - Ïî÷åìó ýòî? - îáàëäåâàåò äðóãàÿ. - Íó ïðîñòî çåëåíûé åùå íåäîçðåëûé, ÿ äóìàþ... ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

 ñóäå: - Íàçîâèòå ïðè÷èíó ðàçâîäà!

Ïàðåíü ïðèâîäèò äåâóøêó ê ñåáå â ãîñòè. Øàðèò ïî ïîëêàì õîëîäèëüíèêà: - Òû ñîê ïèòü áóäåøü? - Äà, à êàêîé? - Ýýý... Ïøåíè÷íûé!

- Миколо Івановичу, Ви живете в сільській глибинці, а сягаєте таких вершин у танці. Як це Вам вдається? - Нічого дивного. Я спілкуюся з дітьми, з дорослими й підсвідомо шукаю таланти. Нещодавно в інтерпретованій

нами до місцевого колориту виставі «За двома зайцями» дебютувала держслужбовець Наталія Гвоздок. Юні у танці зростають, розвиваються, а дорослі - знімають трудове напруження і навіть повертають юний запал. - Наскільки я розумію, повна емоційна взаємодія «глядач-самодіяльний артист» відбувається при повному розкритті образів учасниками колективу? Як Ви цього особисто досягаєте? - У кожного керівника

«ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ ÍÀÒÕÍÅÍÍß ÒÀ ÂÈÑÍÀÆËȲ ÐÅÏÅÒÈÖ²¯»

- свій творчий почерк. Я починаю з деталей. Перед відповідальними виступами випускаємо афіші з театралізованою родзинкою, де трішки відкриваємо зміст постанови. Це інтригує глядача, бо за стільки років нас або бачили, або чули про нас. Допомагає мені в випуску афіш колега Олександр Костиря. Ну а далі - натхнення, довгі, часом виснажливі репетиції. Наприклад, вже згадану виставу «За двома зайцями» ми готували півроку.

ВИЗНАННЯ, ОПЛЕСКИ, СЛАВА... - Cкромність Вас тільки прикрашає. Але, окрім учасників,

ÏÎÃÎÄÀ Вт 09.08 Ср 10.08 Чт 11.08

+30 +32 0С півд. +18 +20 0С 25 м/с +32 +34 0С півд.схід. +20 +22 0С 34 м/с +31 +33 0С +14 +16 0С

півд. 45 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

на кого Ви опираєтесь, хто Ваша команда, спонсори? - Перш за все, мій тил це батьки юних виконавців, оскільки переважна більшість у моєму колективі - все ж таки діти. Батьки усвідомлюють всю користь мистецтва для дитини і тому всіляко сприяють нам матеріально. Є у нас талановита солістка Вікторія Гребцова. Її тато організував пошиття костюмів усьому колективу. Окрім того, я - підприємець, і нам регулярно допомагають представники партій у районі. Однак грошей катастрофічно не вистачає. Нас запрошують до Євпаторії - а кошти знову десь треба шукати. - Миколо Івановичу, а про що Ви танцюєте? - Звертаємось до народних українських звичаїв, козацької тематики. До речі, за поширення козацької культури, що сприяє розвитку національної ідеї України та духовної спадщини слов’янського народу, нас нагородили Почесною грамотою українського гетьмана. Визнання, оплески, слава. Заради чого все це? Скажу пафосно, але, повірте, щиро: Шукай краси, шукай добра, Воно є все, воно є всюди. Ці слова Франка - моє життєве і творче кредо.

Номер підписано до друку 08.08.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 1 1186

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you