Page 1

ÄÎØÊIËÜÍÓ ÎÑÂIÒÓ Ó ÊÎÆÍÅ ÑÅËÎ

ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÀ ÄÎ ÄÍß ÌIÑÒÀ

11 3 2

ÍÀÃÎÐÎÄÈ ÇÀ ÍÀÂ×ÀÍÍß

ÏßÒÜ ÒÛÑß× ÇÀ ÊÓËÜÒÓÐÓ

4

ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ: ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅÒ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 58(1246)

Ïàññàæèðû ðå÷íîãî òðàíñïîðòà â Äíåïðîïåòðîâñêå ìîãóò áûòü ñïîêîéíû: íèêàêèõ íàðóøåíèé ýêñïëóàòàöèè ìåñòíûõ òåïëîõîäîâ âíåî÷åðåäíûå ïðîâåðêè íå âûÿâèëè. Î òîì, êàê ïðîõîäèë îñìîòð ñóäîâ, óçíàâàëè «Â³ñò³».

Вівторок, 2 серпня 2011 р.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏÅÐÅÑÒÀÍÎÂÊÀ ÊÀÄÐÎÂ

ÇÀÌÛ ËÈØÈËÈÑÜ ÊÐÅÑÅË Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ óâîëèë äâóõ çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ. Ñîãëàñíî óêàçàì Ïðåçèäåíòà, áåç ñâîèõ ìåñò îñòàëèñü Àíäðåé Ìàðî÷êèí è Âëàäèìèð Ãîðîáöîâ. Òàêæå Âèêòîð ßíóêîâè÷ óâîëèë ñ äîëæíîñòè ãëàâû Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè/ÑÏÈÄó è äðóãèì ñîöèàëüíî îïàñíûì çàáîëåâàíèÿì Àëåêñàíäðà Ôåäüêî. ○

ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎËÎÑÎÊ

Ñ «ÅÂÐÎÏÎÉ» - ÍÀ «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ»

5

«Õî÷ó æèòü è ðàáîòàòü â Óêðàèíå» Â èþíå â øêîëàõ ïðîøëè âíåøíèå íåçàâèñèìûå òåñòèðîâàíèÿ.  Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè 33 âûïóñêíèêà íàáðàëè ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ - 200. Âñå îíè ïîëó÷èëè ïîäàðêè îò ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Âèëêóëà è ñòàëè ÷ëåíàìè Ìàëîé àêàäåìèè íàóê. Î ïîäãîòîâêå ê òåñòèðîâàíèþ è ïëàíàõ íà áóäóùåå «Â³ñòÿì» ðàññêàçàë âûïóñêíèê Ìàðãàíåöêîé ñðåäíåé øêîëû ¹2 Íèêîëàé Íàóìåíêî.

ÂÑÅ ÈÇ-ÇÀ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ

ÁÐÈÒÀÍÊÀ ÅÇÄÈËÀ ÁÅÇ ÏÐÀ 83 ÃÎÄÀ âîò óæå 85 ëåò, à âîäèòåëüñêèå ïðàâà ïîëó÷èëà ëèøü Çà÷àñòóþ ìóæ÷èíû èðîíè÷- äâà ãîäà íàçàä. íî îöåíèâàþò æåíùèíó çà Ïî äàííûì, áðèòàíêà ðóëåì. Îäíàêî åñòü äàìû, íàó÷èëàñü óïðàâëÿòü êîòîðûå äàäóò ôîðó ìíîãèì ìàøèíîé â 1925-ì, êîãäà åé îïûòíûì àâòîëþáèòåëÿì. áûëî âñåãî ïÿòíàäöàòü.  Íåäàâíî Daily Mail ðàññêà- ýòîì âîçðàñòå äåâóøêà óæå çàëà èñòîðèþ ñòîëåòíåé ïðèåçæàëà íà çàíÿòèÿ â Ïåããè Õîâåëë, æèòåëüíèöû øêîëó íà ñîáñòâåííîì àíãëèéñêîãî ãðàôñòâà àâòîìîáèëå. Äîðñåò. Ýòà ëåäè - îäíà èç Îáÿçàòåëüíûå òåñòû äëÿ ñòàðåéøèõ âîäèòåëåé â âîäèòåëåé áûëè ââåäåíû â ìèðå. Ñòàðóøêà âîäèò àâòî Áðèòàíèè ëèøü â 1935 ãîäó. ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Íà òîò ìîìåíò ìèññèñ Õîâåëë óæå áûëà îïûòíîé àâòîëþáèòåëüíèöåé è íå ïîñ÷èòàëà íóæíûì ïîëó÷àòü ïðàâà. Íåîáõîäèìûå ýêçàìåíû îíà ïðîøëà ëèøü â 2009-ì, ïðîêàòàâøèñü áåç äîêóìåíòîâ âîñåìüäåñÿò òðè ãîäà. Äåëî â òîì, ÷òî äàìó ïðîñòî âîçìóòèëà íàãëîñòü ñòðàõîâîé êîìïàíèè, ðåçêî óâåëè÷èâøåé ñòîèìîñòü ñòðàõîâêè â ñâÿçè ñ ïî÷òåííûì âîçðàñòîì æåíùèíû.

Èíñòðóêòîð, êîòîðûé ïðèíèìàë ýêçàìåíû ó Ïåããè, áûë ïîðàæåí åå ðåàêöèåé è àêêóðàòíîñòüþ. Èíòåðåñíî, ÷òî ïîæèëàÿ äàìà ñïåöèàëüíî âûáèðàëà äîðîãè ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè íàâûêè.  ðåçóëüòàòå ñóììó ñòðàõîâêè ñíèçèëè, à Õîâåëë ïîëó÷èëà îôèöèàëüíûå âîäèòåëüñêèå äîêóìåíòû.

12 Ýëåêòðîìåõàíèê, êîòîðàÿ òàíöóåò cmyk

Íà äåòñêîì «Åâðîâèäåíèè-2011» Óêðàèíó áóäåò ïðåäñòàâëÿòü 11-ëåòíÿÿ êèåâëÿíêà Êðèñòèíà Êî÷åãàðîâà. Ñ ïåñíåé «Åâðîïà» îíà ïîáåäèëà íà íàöèîíàëüíîì îòáîðå ýòîãî äåòñêîãî ïåñåííîãî êîíêóðñà. Ôèíàëüíûé êîíöåðò ñîñòîÿëñÿ 31 èþëÿ â Ìåæäóíàðîäíîì äåòñêîì öåíòðå «Àðòåê».  ýòîì ãîäó äåòñêîå «Åâðîâèäåíèå» ïðîéäåò â Àðìåíèè, òàê êàê â 2010 ãîäó íà êîíêóðñå â Ìèíñêå ïîáåäèë þíûé àðòèñò èç Àðìåíèè - Âëàäèìèð Àðçóìàíÿí. ○

ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ

ÎÐÈÅÍÒÈÐ - «ÇÎËÎÒλ Ñáîðíàÿ Óêðàèíû çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â íåîôèöèàëüíîì êîìàíäíîì çà÷åòå íà ×åìïèîíàòå ìèðà ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ ñðåäè ñïîðòñìåíîâ ñ íàðóøåíèÿìè ñëóõà. Íàøà êîìàíäà çàâîåâàëà 3 çîëîòûõ, 6 ñåðåáðÿíûõ è 1 áðîíçîâóþ ìåäàëü. Íà âòîðîì ìåñòå ñ 8 ìåäàëÿìè - ñáîðíàÿ Ëèòâû, íà òðåòüåì - Ðîññèè (5 íàãðàä). Ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì óêðàèíñêèõ ñïîðòñìåíîâ ïîçäðàâèë ãëàâà Ãîññëóæáû ìîëîäåæè è ñïîðòà Ðàâèëü Ñàôèóëëèí. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ñ 25 ïî 30 èþëÿ â ×åðêàññêîé îáëàñòè. ○

ÁÅÇ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ

ÐÀÄÀÐÛ ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß Â Óêðàèíå èíñïåêòîðû ÃÀÈ ñíîâà áóäóò èñïîëüçîâàòü èçìåðèòåëè ñêîðîñòè TruCam. Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëåé Ãîñàâòîèíñïåêöèè, îíà ïîëó÷èëà íåîáõîäèìûå âûâîäû Ãîñóäàðñòâåííîé ñïåöèàëüíîé ñëóæáû òåõíè÷åñêîé çàùèòû èíôîðìàöèè. Ýòîò ïðèáîð, ñîçäàííûé ñ ïîìîùüþ NASA, ìîæåò ñíèìàòü ôîòî è âèäåî, à àâòî, ïðåâûøàþùèå ñêîðîñòü, âû÷èñëÿåò ñ ïîìîùüþ ëàçåðíîãî ëó÷à. Èçìåðèòåëè óæå åñòü â Êèåâå, ïîñòåïåííî èìè áóäóò îñíàùàòü è ðåãèîíàëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ÃÀÈ.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.08.2011 ð. ¹ 58 (1246)

ÏÈÒÀÍÍß ÄÅÍͲ

Ðîáîòà íå íà ïðîöåñ, à íà ðåçóëüòàò ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÏβÒÐßÍÀ ÊÐÈÇÀ

ÑÒÐÀÉÊ «ÀÅÐÎѲÒÓ» ϳëîòè ë³òàê³â «Àåðîñâ³òó» çàòðèìàëè ðÿä ðåéñ³â äî Êèºâà ç Ìîñêâè, Àô³í, Ãàìáóðãà òà Îäåñè. Ïðîòåñòóâàëüíèêè âèìàãàëè ³íäåêñàö³¿ çàðïëàòè çà êðèçîâ³ 2008 òà 2009 ðîêè, ùî ï³äâèùèòü ¿¿ íà 18%. Ó òîé ÷àñ, ïîêè êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿ äîìîâëÿëîñü ç áàíêàìè ùîäî ïðîïëàò, ÷åðãîâèé ðåéñ çàòðèìàëè â Ñòàìáóë³. 67 ãðîìàäÿí Óêðà¿íè é Òóðå÷÷èíè òèì ÷àñîì ÷åêàëè âèëüîòó â àåðîïîðòó. Çà ñëîâàìè ÌÇÑ, ïàñàæèðè îòðèìóâàëè ¿æó òà êîíñóëüñüêó äîïîìîãó.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÅÐÅÀÒÅÑÒÀÖ²ß

ÏÎË²Ö²ß ÁÅÇ ÃÅÍÅÐÀË²Â Ó Ðîñ³¿ ïåðåàòåñòàö³ÿ âñ³õ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ çàâåðøèëàñü çâ³ëüíåííÿì 143 ãåíåðàë³â. Çíà÷íó ê³ëüê³ñòü «åêñ-ì³ë³ö³ÿíò³â» ïðåñà ïîâ’ÿçóº ³ç ðåçîíàíñíèìè ì³æíàðîäíèìè ñêàíäàëàìè. Ïðîòå ãîëîâà ïåðåàòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ Ñåðã³é Íàðèøê³í ñïðîñòîâóº ö³ ïðèïóùåííÿ, íàçèâàþ÷è çâ³ëüíåíèõ «íåñïðîìîæíèìè çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ». ○

ßÏÎÍ²Þ ÒÐßÑÅ

ÎÁ²ÉØËÎÑß ÁÅÇ ÒÐÀÃÅIJ¯ Ó ïðåôåêòóð³ Ôóêóñ³ìà â í³÷ ç íåä³ë³ íà ïîíåä³ëîê çàô³êñóâàëè ÷åðãîâèé çåìëåòðóñ ìàãí³òóäîþ 6,5 áàëà. Ñòèõ³ÿ íå ñïðè÷èíèëà çíà÷íèõ ðóéíóâàíü òà ëþäñüêèõ æåðòâ. Òàêîæ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî îáèäâ³ àòîìí³ åëåêòðîñòàíö³¿ íå îòðèìàëè æîäíèõ ïîøêîäæåíü òà ïðîäîâæèëè ïðàöþâàòè ó çâè÷íîìó ðåæèì³. ³ä ï³äçåìíèõ ïîøòîâõ³â ïîñòðàæäàëè 7 îñ³á, ÿê³ ç òðàâìàìè â³ä ïàä³ííÿ äîñòàâëåí³ äî ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. ○

ʲÍÎØͲ ÏÐÈÑÒÐÀÑÒ²

«ÃÀÐв ÏÎÒÒÅл - ̲ËÜßÐÄÅÐ Çàêëþ÷íà, 8 ÷àñòèíà ê³íîåïîïå¿ ïðî þíîãî ÷àð³âíèêà Ãàðð³ Ïîòòåðà ñòàëà íàéóñï³øí³øîþ, îòðèìàâøè ì³ëüÿðä äîëàð³â â³ä êàñîâèõ çáîð³â. Çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, «Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Äàðè ñìåðò³. ×àñòèíà ²²» íåâäîâç³ âèïåðåäèòü íàéóñï³øí³øèé ô³ëüì öüîãî ðîêó - «Ï³ðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ. Íà äèâíèõ áåðåãàõ». Ïðîòå äî íàéêàñîâ³øî¿ ê³íîñòð³÷êè óñ³õ ÷àñ³â ³ íàðîä³â «Àâàòàðó» Äæåéìñà Êåìåðîíà ìàéæå ³ç 3 ì³ëüÿðäàìè äîëàð³â «Äàðàì» ùå äàëåêî.

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ìèíóëîãî òèæíÿ â³äâ³äàâ Ñèíåëüíèê³âñüêèé ðàéîí ³ ïðîâ³â âè¿çíå çàñ³äàííÿ êîëå㳿 îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, à òàêîæ â³äêðèâ ê³ëüêà ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ äëÿ ðàéîíó îá’ºêò³â ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ В КОЖНЕ СЕЛО Олександр Вілкул відкрив сучасний навчально-виховний комплекс у селі Великомихайлівка. Вже в цьому навчальному році тут зможуть навчатися 18 дошкільнят. У рамках проекту «Дніпропетровська обласна освітня мережа» в селі реконструювали перший поверх загальноосвітньої школи під дитячий садок, розрахований на 21 дитину. У закладі реконструйовано шкільну їдальню, капітально відремонтовано фойє першого поверху. Обласна влада у свою чергу подарувала дітям сучасний ігровий майданчик. «Ми чітко виконуємо завдання, яке поставив Президент України, - забезпечити

 ÎÁËÀÑÒ² ÂÂÅÄÓÒÜ Â ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²Þ 6 ÎÂÎ×ÅÑÕÎÂÈÙ якісною дошкільною освітою всіх дітей п’ятирічного віку. До кінця року на Дніпропетровщині буде створено ще майже 3 тисячі нових місць у дошкільних закладах», - підкреслив губернатор. Під час робочої поїздки Олександр Вілкул також відкрив після реконструкції дорогу по вулиці Орджонікідзе у місті Синельникове. Ремонт провели з ініціативи губернатора в рамках соціального партнерства між обласною владою і ДП «Придніпровська залізниця». Під час реконст-

рукції тут облаштували понад 3 тис. кв. м дорожнього покриття, уклали плиткою тротуар уздовж дороги і обладнали автобусну зупинку.

рема, в області планується побудувати 19,7 тис. км автодоріг загального користування державного значення. Губернатор

зазначив, що для області важливий розвиток агропромислового комплексу. До кінця року будуть введені в експлуатацію 6 овочесховищ і 2 елеватори у Дніпропетровському та Софіївському районах. Ще одне питання якісна підготовка до зими, а саме - забезпечення належного рівня оплати за енергоресурси, виконання реконструкції систем теплопостачання. «Ми працюємо не заради процесу, а на результат. Обласна влада має чіткий план для розвитку, і він виконується», - відзначив губернатор.

ПРІОРИТЕТИ ВИЗНАЧЕНО Під час колегії облдержадміністрації Олександр Вілкул визначив перед керівниками міст і районів основні напрями соціально-економічного розвитку Дніпропетровщини на друге півріччя 2011 року. Серед пріоритетів - стале економічне зростання, реалізація інфраструктурних об’єктів. Зок-

Ó ÄÈÒÑÀÄÊÀÕ ÑÒÂÎÐßÒÜ ÌÀÉÆÅ ÒÐÈ ÒÈÑßײ ÍÎÂÈÕ Ì²ÑÖÜ

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÍÅÁÀ

Íàä Íîâîìîñêîâñêîì ïîäíèìóòñÿ àýðîñòàòû ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ñîñòîÿòñÿ ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîçäóõîïëàâàíèþ íà Êóáîê ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Âèëêóëà ТРИ ПЛОЩАДКИ Экипажи воздушных шаров будут соревноваться в рамках II Меж-

ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ØÀÐÛ ÏÎÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

дународного фестиваля воздухоплавания «Небесный карнавал». В этом году он будет посвящен 20-летию Независимости Украины. Соревнования пройдут с 4 по 8 августа. По предварительным данным, в них примут участие 10 экипажей из городов Украины, а также России, Румынии, Молдовы и, возможно, Литвы. При этом аэростаты будут стартовать с трех площадок, расположенных в Новомосковске – на пл. Ленина, стадионе СШ № 6 и стадионе возле ДК им. Кирова. Организаторы объясняют выбор места проведения фестиваля обеспечением максимального удобства для зрителей и пилотов.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГУБЕРНАТОРА В этом году фестиваль будет проходить под патронатом губернатора Александра Вилкула и Днепропетровской областной организации Партии регионов. «Хотелось бы подарить жителям Днепропетровщины хороший красочный праздник, мы всегда поддерживаем подобные проекты», - объяснила депутат Днепропетровского облсовета Наталия Гончаренко. Воздушные шары будут подыматься в воздух каждое утро с 5 по 7 августа, пассажирами аэростата также смогут стать присутствующие на мероприятии зрители.

 ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÏÐÈÌÓÒ Ó×ÀÑÒÈÅ 10 ÝÊÈÏÀÆÅÉ Как объяснил президент Центра воздухоплавания «Сапсан» Владислав Саган, благодаря поддержке губернатора и Партии регионов, в этом году все мероприятия фестиваля будут бесплатными для зрителей. Самым зрелищным обещает стать поднятие воздушных шаров вечером 6 августа. Их собираются подсвечивать горелками, они будут выглядеть как огромные китайские фонарики.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.08.2011 ð. ¹ 58 (1246) ○

ÂÑÒÓÏÍÀ ÊÀÌÏÀͲß

Ó âèøàõ ðîçãîðíóëàñü áîðîòüáà çà ñòóäåíò³â ÖÜÎÃÎ ÐÎÊÓ ÂÈÏÓÑÊÍÈʲ ÍÀ ÒÐÅÒÈÍÓ ÌÅÍØÅ

Öüîãîð³÷íà âñòóïíà êàìïàí³ÿ âêîòðå äîâåëà ïðåñòèæí³ñòü âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè. ²ç 11,5 òèñ. âèïóñêíèê³â 11-õ êëàñ³â á³ëüøå 10 òèñ. ïîäàëè äîêóìåíòè íà âñòóï äî âèø³â îáëàñò³

Зокрема, учасники обговорили конкурсну ситуацію у вишах та прийом документів у системі «Електронний вступ». Як зазначив го-

«ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÉ ÂÑÒÓÏ» ÍÀIJÉÍÎ ÒÀ ÑÓ×ÀÑÍÎ

лова Ради ректорів Олександр Величко, це надійний та сучасний спосіб подання документів, яким нинішнього року скористались лише 10-15% абітурієнтів. Більшість поки що не довіряє електронiці і вважає, що надійніше подати документи особисто.

Цього року випускників шкіл на третину менше, ніж минулого - дається взнаки демографічний спад 19941995 років. Тому між вишами розгорнулась конкурентна боротьба за кожного студента. «Обласна влада щодня моніторить вступну кампанію.

Ми чітко відстежуємо і аналізуємо ситуацію. Вступна кампанія йде за графіком і невдовзі завершується. Успіхом є те, що завдяки новій системі прийому документів, фактично повністю зникли черги в приймальних комісіях вишів області», - зазначив губернатор. Олександр Вілкул поставив завдання перед керівниками вищих навчальних закладів - до 10 серпня оприлюднити накази про зарахування абітурієнтів на бюджетну форму навчання.

ÇÎËÎÒÈÉ ÔÎÍÄ ÐÅòÎÍÓ

Íàãîðîäè çà äîñÿãíåííÿ ó íàâ÷àíí³ ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Íàéêðàùèì âèïóñêíèêàì îáëàñò³, ÿê³ îòðèìàëè ìàêñèìàëüí³ 200 áàë³â íà ÇÍÎ, âðó÷èëè ïîñâ³ä÷åííÿ ÷ëåí³â Ìàëî¿ àêàäå쳿 íàóê. Êð³ì òîãî, ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïîäàðóâàâ êîæíîìó àá³òóð³ºíòîâ³ åëåêòðîííó êíèãó 29 липня в приміщенні облдержадміністрації зібрались найкращі випускники з різних міст і районів Дніпропетровщини. Всі вони вступають до вищих навчальних закладів і

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÄßÊÓÂÀ ÁÀÒÜÊÀÌ ÒÀËÀÍÎÂÈÒÈÕ Ä²ÒÅÉ

ÄËß ÄβÄÊÈ 32,7 òèñ. âèïóñêíèê³â

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀÊÎÍ Ï²ÄÏÈÑÀÍÈÉ

 33 ó÷í³ îòðèìàëè 200 áàë³â.

Это подтвердила проверка, которую поручил провести губернатор Александр Вилкул. Ранее вопрос обеспечения медучреждений этими препаратами поднял Премьер-ми-

ÑÓÌÓªÌÎ ÐÀÇÎÌ

ÑϲÂ×ÓÒÒß ØÀÕÒÀÐßÌ Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä âèñëîâèëè ñï³â÷óòòÿ ãîëîâ³ Ëóãàíñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèðó Ïðèñòþêó â çâ’ÿçêó ç òðàãå䳺þ, ñïðè÷èíåíîþ âèáóõîì ó øàõò³ «Ñóõîä³ëüñüêà-Ñõ³äíà». «Äí³ïðîïåòðîâùèíà ñï³âïåðåæèâຠðàçîì ç âàìè. Ïðîñèìî ïåðåäàòè íàø³ ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì çàãèáëèõ, à òàêîæ ñëîâà ï³äòðèìêè òà ïîáàæàííÿ ñêîð³øîãî îäóæàííÿ âñ³ì ïîñòðàæäàëèì. Ñèëè ³ âèòðèìêè âàì», - éäåòüñÿ ó òåëåãðàì³. ○

ÏÐÎ ÑÊËÈÊÀÍÍß ÂÎÑÜÌί ÑÅѲ¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÍί ÐÀÄÈ V² ÑÊËÈÊÀÍÍß

 17,6 òèñ. îñ³á âçÿëè ó÷àñòü ó ÇÍÎ;

зовсім скоро стануть студентами. Губернатор побажав абітурієнтам успіхів у навчанні, а також зазначив, що в області реалізується програма підтримки обдарованої молоді. Зокрема, існують різні гранти й іменні губернаторські стипендії для підтримки молодих вчених, а для студентів та аспірантів проводять наукові конкурси. Олександр

Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ ï³äïèñàâ Çàêîí «Ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó ³ííèöüê³é, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é, Äîíåöüê³é îáëàñòÿõ òà ì. Êèºâ³». ϳëîòíèì ðåã³îíàì íàäàºòüñÿ ïðàâîâà áàçà òà ôàêòè÷íå êåð³âíèöòâî äëÿ âïðîâàäæåííÿ çì³í ó ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ïðîåêò âò³ëþâàòèìåòüñÿ ïðîòÿãîì 2011-2014 ðð. Ñòðóêòóðíî-îðãàí³çàö³éíà òà ôóíêö³îíàëüíà ïåðåáóäîâà ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñïðÿìîâàíà íà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ òà äîñòóïíîñò³ ìåäè÷íèõ ïîñëóã äëÿ íàñåëåííÿ.

ÓÂÀÃÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ!

 11,5 òèñ. âèïóñêíèê³â 11-õ êëàñ³â;

Вілкул розповів, що й сам був сумлінним учнем та студентом і брав участь в обласних та всеукраїнських олімпіадах. Також голова облдержадміністрації подякував батькам випускників за те, що гідно виховали своїх дітей: «Прийміть щиру подяку за виховання ваших дітей, яке стало основою їхніх високих досягнень у навчанні. Ваша любов, тер-

 ÎÄÀ DzÁÐÀËÈÑß ÍÀÉÊÐÀÙ² ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ піння та наполегливість дали нашому регіону і країні найцінніше - освіченого, сумлінного, відповідального та працелюбного громадянина».

Ìåäèêàìåíòàìè îáëàñòü îáåñïå÷åíà  áîëüíèöàõ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ïðåïàðàòû äëÿ áîëüíûõ ãåìîôèëèåé åñòü â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå

9-õ êëàñ³â;

ÏÅÐÂÀß ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

ÌÅÄÈ×ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÀ -  IJ¯

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Про це йшлося на засіданні Ради ректорів вищих навчальних закладів регіону, яке провів губернатор Олександр Вілкул. На ньому розглянули питання про хід цьогорічної вступної кампанії.

нистр Николай Азаров. Как рассказала начальник главного управления охраны здоровья облгосадминистрации Валентина Гинзбург, в регионе достаточно медикаментов

для оказания неотложной помощи больным гемофилией. «По поручению Александра Вилкула на закупку препаратов сворачивания крови для оказания неотложной помощи больным гемофи-

лией из областного и местных бюджетов выделили около 3 млн. грн.», - объяснила она. Эти лекарства уже получены и распределены между профильными медицинскими учреждениями.

³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí 4, 9 ñòàòò³ 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 348-ð â³ä 29 ëèïíÿ 2011 ðîêó «Ïðî ñêëèêàííÿ âîñüìî¿ ñåñ³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè V² ñêëèêàííÿ». ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âîñüìà ñåñ³ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè V² ñêëèêàííÿ â³äáóäåòüñÿ 12 ñåðïíÿ 2011 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ îáëàñíî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: ïðîñï. ʳðîâà, 2, òðåò³é ïîâåðõ, çàëà çàñ³äàíü. Íà ðîçãëÿä ðàäè âèíîñÿòüñÿ ïèòàííÿ: 1. Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ îáëàñíî¿ ðàäè â³ä 30 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 37-4/VI «Ïðî îáëàñíèé áþäæåò íà 2011 ð³ê». 2. Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî Ðåãëàìåíòó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè VI ñêëèêàííÿ (ó ÷àñòèí³ ïðèâåäåííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü Ðåãëàìåíòó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè VI ñêëèêàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿»). 3. Ïðî ïðîâåäåííÿ â³äêðèòîãî îáëàñíîãî êîíêóðñó íà ñòâîðåííÿ ã³ìíó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. 4. гçíå. Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ñåñ³¿: Ðåºñòðàö³ÿ äåïóòàò³â îáëàñíî¿ ðàäè - ç 8.00. Çàñ³äàííÿ ïðåçè䳿 îáëàñíî¿ ðàäè - î 9.00. Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ îáëàñíî¿ ðàäè - î 10.00.


4 ЖИТТЯ МІСТА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.08.2011 ð. ¹ 58 (1246)

ßʲÑÍÎ É ØÂÈÄÊÎ

Íîâîáóäîâà äî Äíÿ ì³ñòà ний, зводиться за всіма сучасними технологіями - якісно й швидко. В новенькій Äî Äíÿ ì³ñòà ó багатоповерхівці буÄí³ïðîïåòðîâñüêó дуть утепленi поââåäóòü â åêñïëóàкрівля, підлога перòàö³þ 10-ïîâåðõîшого поверху, стіни âèé æèòëîâèé áóäèíîê. Íîâîáóäî- та склопакети на âó ïî÷àëè çâîäèòè ó вікнах. На будівництво із міського бюдñåðïí³ ìèíóëîãî жету виділили 28 ðîêó, çàðàç òàì млн. грн., зараз освоїâæå óòåïëÿþòü ли 11 млн. ñò³íè «У багатопоНовий будинок на верхівці 78 квартир. вулиці Ближній, що В л а с н и к а м и на жилмасиві Захід- більшості з них стаÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÓÑÏ²Õ ÀÃÐÀв¯Â

ÄÐÓÃÈÉ Ì²ËÜÉÎÍ ÒÎÍÍ ÇÅÐÍÀ Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ïðèâ³òàëè àãðàð³¿â ðåã³îíó ³ç íàìîëîòîì 2 ìëí. òîíí çåðíà: «Öå ùå îäíà íàøà ïåðåìîãà íà øëÿõó äî âåëèêî¿ ìåòè - ïðîöâ³òàííÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà äîáðîáóòó ¿¿ æèòåë³â. Ùèðî äÿêóºìî çà âàøó ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ. Áàæàºìî âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîáî÷î¿ íàñíàãè, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó é íîâèõ òðóäîâèõ çâåðøåíü».

ÍÎÂÈÍÈ

ÁÓIJÂËÞ ÇÂÎÄßÒÜ ÇÀ ÑÓ×ÀÑÍÈÌÈ ÒÅÕÍÎËÎòßÌÈ

ÊÎÐÈÑÍÅ ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÍß

«ØÂÈÄÊÀ» Ç ÍÀ²ÃÀÖ²ªÞ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 78 êâàðòèð ó íîâîìó

 îáëàñò³ âñ³ 304 àâòîìîá³ë³ øâèäêî¿ òà åêñòðåíî¿ äîïîìîãè îáëàäíàí³ ñèñòåìàìè GPS- íàâ³ãàö³¿. Öå - ïåðøî÷åðãîâå çàâäàííÿ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ'ÿ. Âèêîðèñòàííÿ ñóïóòíèêîâî¿ íàâ³ãàö³¿ ï³äâèùóº åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè «øâèäêî¿» ùîíàéìåíøå íà 30%. Êð³ì òîãî, çàîùàäæóºòüñÿ ïàëüíå, ïðèäáàíå çà áþäæåòí³ êîøòè, ³ º ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíî êîîðäèíóâàòè ðîáîòó ïðàö³âíèê³â øâèäêî¿ äîïîìîãè. ○

áóäèíêó;

20 - îäíîê³ìíàòíèõ; 18 - äâîê³ìíàòíèõ; 38 - òðèê³ìíàòíèõ; 2 - ÷îòèðèê³ìíàòíèõ; 38 - 100 êâàäðàòíèõ ìåòð³â – ïëîùà ïîìåøêàíü.

ÏίÄÅÌÎ Â ªÂÐÎÏÓ

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÅÑÑÈß

ÏÅÒÐÈʲÂÊÀ ÇÄÈÂÓª ÔÐÀÍÖÓDz Ìàéñòðèíÿ Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó Ãàëèíà Íàçàðåíêî â³äêðèº â Ïàðèæ³ ñâîþ ïåðñîíàëüíó âèñòàâêó. Öå ñòàëî ìîæëèâèì çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà. Íà âèñòàâö³ áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ áëèçüêî 50 ðîá³ò, çîêðåìà ðîçïèñàí³ òàð³ëêè, ñêðèíÿ, ðîçïèñè íà ïàïåð³. Äëÿ êîæíîãî âèðîáó ìàéñòðèíÿ ðîçðîáëÿº ìàëþíîê, ÿêèé í³êîëè íå ïîâòîðþºòüñÿ. ○

нуть мешканці будинків, відселених у зв’язку зі спорудженням з’їздів з Кайдацького мосту. Помешкання у новобудові також отримають чорнобильці, «афганці» та інші містяни, які стоять у черзі на житло», зазначив міський голова Іван Куліченко.

ÏÎÇÈÒÈÂͲ ϲÄÑÓÌÊÈ

ÇÀ˲ÇÍÈÖß ÏÎÏÎÂÍÞª ÁÞÄÆÅÒ Ñòàá³ëüíà ðîáîòà Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2011 ð. äîçâîëèëà âèêîíàòè âñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä áþäæåòîì òà äåðæàâíèìè ö³ëüîâèìè ôîíäàìè ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ³ ñâîº÷àñíî âèïëà÷óâàòè çàðîá³òíó ïëàòó ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì. Çîêðåìà, äî äåðæáþäæåòó ïåðåðàõîâàíî ïîíàä 704 ìëí. ãðí. Îñíîâíèé äîõ³ä Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ îòðèìóº â³ä âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü.

Áþäæåò ïåðåâûïîëíèëè, âçíîñ «ïðîñòèëè» ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ, ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

Äíåïðîïåòðîâñêèå äåïóòàòû óòâåðäèëè áþäæåò îáëàñòíîãî öåíòðà çà ïåðâîå ïîëóãîäèå è îñâîáîäèëè ÎÎÎ «ÃÓÌ» îò 15 ìëí. ãðí. èíôðàñòðóêòóðíîãî âçíîñà ФОНТАН ВЗАМЕН Сессия Днепропетровского горсовета, состоявшаяся в прошлую пятницу, констатировала, что по итогам I полугодия бюджет города выполнен на 106%. А если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то поступления в казну возросли на 21%. Рост доходов, главным образом, связан с увеличившимися платежами налога на доходы физических лиц, платы за землю и налога

ÏÎ×ÅÒÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ на прибыль учреждений коммунальной собственности. Видимо, на радостях от перевыполнения бюджета депутаты приняли решение освободить от уплаты паевых взносов на развитие инженернотранспортной инфраструктуры города в размере 15 млн. грн. ООО «ГУМ», которое строит торговый центр «Пассаж» на месте бывшего «Детского мира». Мэр Иван Куличенко сообщил, что взамен владельцы данного предприятия обязались возвести и передать городу еще один фонтан вместо бывшей охлаждающей системы ЦУМа, а также выполнить другие улучшения. Однако скептики говорят, что прощать

«ÃÓÌ» ÏÎÑÒÐÎÈÒ ÔÎÍÒÀÍ ÄËß ÃÎÐÎÄÀ

столь немалую сумму бизнесменам было верхом расточительства. Фонтан будет построен еще нескоро, а деньги городу необходимы уже сейчас.

СПИСОК ПОПОЛНИЛСЯ Депутаты также приняли решение присвоить звание Почетного гражданина Днепропетровска ветерану отечественной ракетно-космической отрасли, Герою Украины Станисла-

ву Конюхову (посмертно). Почетный список пополнит и имя скульптора, народного художника Украины Владимира Небоженко, который, в частности, является автором памятников молодому Тарасу Шевченко, Валерию Чкалову, Александру Полю и других, а также мемориальной доски Лесю Курбасу, установленной в Вене на здании посольства нашей страны.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.08.2011 ð. ¹ 58 (1246) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Õî÷ó æèòü è ðàáîòàòü â Óêðàèíå» ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

«НЕ ОЖИДАЛ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА» - Коля, ты ожидал, что получишь максимальное количество баллов на ВНО? - Честно скажу - не ожидал такого результата. После экзамена понимал, что сдал хорошо, но не рассчитывал на 200 баллов. Когда узнал итоги, мы с родителями были в невероятном восторге. Конечно, подготовка к экзамену давалась нелегко - пришлось приложить немало cтараний. Я готовился усиленно, особенно упорно занимался математикой. Само тестирование тоже было нелегким - масса волнений, переживаний - все это выбивало из колеи. Я сделал много перечеркиваний, что, к счастью, не отразилось на оценке. Несмотря на серьезную подготовку, я считаю, что мне в какой-то мере повезло на тестировании. - Ты всегда был отличником в школе? - В младших классах - да. Дальше пару лет бездельничал, ленился в школе, что

негативно отразилось на оценках. Но потом понял, что нужно браться за ум и получить максимально хороший аттестат, чтобы иметь возможность поступить в вуз и сделать хорошую карьеру. - Для родителей твои максимальные баллы были сюрпризом? - Мои родители знают, что все зависит от меня. Они видели, как я старался, готовился к тестированию и надеялись, что результат будет хороший. Но все-таки это стало для всех сюрпризом. Родители были очень довольны и горды за меня, особенно отец он возлагает на меня большие надежды. Надеюсь, что я их оправдаю.

«ÎÒÅÖ ÂÎÇËÀÃÀÅÒ ÍÀ ÌÅÍß ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»

ционный университет, Киевский политехнический институт и в Государственный университет информационнокоммуникационных технологий. Поступил во все учебные «ЕЩЕ В ДЕТзаведения, но выСТВЕ РЕШИЛ брал КНАУ, потому БУДУ ЖИТЬ что хочу учиться В КИЕВЕ» именно там. Моя - Коля, где ты специальность «Зарешил продолжить обучение? - Я подавал документы в три киевских вуза - Киевский национальный авиа-

«ÍÓÆÍÎ ÁÐÀÒÜÑß ÇÀ ÓÌ È ÍÅ ËÅÍÈÒÜÑß»

щита информации» связана с программированием. Буду заниматься гарантированием безопасности любой цифровой информации. - Почему решил поступать именно в столице? - Я еще в раннем детстве знал, что хочу учиться, а потом жить и работать

«ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÝÊÇÀÌÅÍÓ ÄÀÂÀËÀÑÜ ÍÅËÅÃÊλ

именно в Киеве. Так что после окончания школы даже не рассматривал другие варианты, и документы подавал только в киевские вузы. - Какие у тебя планы на будущее? - В ближайшие годы хочу учиться в университете и чтобы меня оттуда не выперли (смеется) . Обязательно получить диплом о высшем образовании. А если заглянуть дальше, то хочу жить и работать в Украине - в другую страну уезжать не планирую, ведь здесь все родное и привычное. - Что можешь пожелать будущим выпускникам? - Не надо лениться, хотя иногда это очень сложно (смеется). Нужно работать над собой, готовиться и не бояться идти на экзамен, даже если он сложный.

ÌÎÁÈËÜÍÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ

Òåõîñìîòð íà êîëåñàõ

ÐÎʲÐÎÂÊÀ

«ÑÒÀв-Íβ» ÊÀÄÐÈ Íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ìåð ²âàí Êóë³÷åíêî îãîëîñèâ ïðî íîâ³ êàäðîâ³ çì³íè. Òàê, Îëåã Õîðóíæèé, ÿêèé ðàí³øå îá³éìàâ ïîñàäó äèðåêòîðà ÊÏ «Òåïëîåíåðãî», òåïåð î÷îëþâàòèìå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Çàì³ñòü íüîãî òåïëîì îï³êóâàòèìåòüñÿ êîëèøí³é äèðåêòîð ÊÏ «Âîäîêàíàë» Ïàâëî Êîðæåíêî. Íîâèì ïðîêóðîðîì îáëàñíîãî öåíòðó ñòàâ Â’ÿ÷åñëàâ Áè÷êîâ. ○

ËÅÁÅÄÅÂ, íà÷àëüíèê îòäåëà  ÎÁËÀÑÒÈ ÏÅÐÅ- ÂËÀÄÈÌÈÐ ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÓÃÀÈ ÃÓ ÓÌÂÄ Óêðàèíû ÄÂÈÆÍÛÕ ËÀÁÎÐÀ- â îáëàñòè:  ïåðâóþ î÷åðåäü, òàêèå ïåðåäâèæíûå ñòàíöèè äèàãíîñÒÎÐÈÉ ÅÙÅ ÍÅÒ -òèêè îáëåã÷èëè áû æèçíü âîäèòåëÿì èç îòäàëåííûõ

Недавно министерство внутренних дел приобрело 27 мобильных станций диагностики ценой более 13,5 млн. грн. Их собирают на базе микроавтобуса Peugeot Boxer 330. Каждый из них оборудуют приборами для проверки тормозов, света, измерителем выброса ядовитых газов выхлопа как дизельных,

так и бензиновых двигателей. Кроме того, специалисты смогут измерить степень тонировки стекол и проверить люфты в рулевом управлении автомобилей. Как объяснили «Вістям» в областном управлении ГАИ, на Днепропетровщине передвижных лабораторий еще нет. Однако,

ðàéîíîâ îáëàñòè. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ òåõîñìîòðà èì áû íå ïðèøëîñü åõàòü â áëèæàéøèé êðóïíûé íàñåëåííûé ïóíêò. Àâòîìîáèëè áû ïðîâåðèëè â îïðåäåëåííûé äåíü ïðÿìî â èõ ñåëå èëè ïîñåëêå. если они появятся в области, то проверять будут прежде всего автомобили, для которых не отменили процедуру техосмотра, т.е. – грузовики, автобусы, такси т .д.

ÏÐÈÎÁÐÅËÈ 27 ÑÒÀÍÖÈÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ

ÍÀÐÅØÒ² ÐÅÌÎÍÒ

ÍÀ ÊÎÌÓÍÀв ÑÓÕ² ϲÄ'¯ÇÄÈ Íà æèòëîâèõ ìàñèâàõ Êîìóíàð-3 òà 4 òðèâàþòü ðîáîòè ïî âèíåñåííþ âîäîãîíó ç ï³äâàë³â æèòëîâèõ áóäèíê³â. Ó òàêèé ñïîñ³á êîìóíàëüíèêè ïëàíóþòü âèð³øèòè äàâíþ ïðîáëåìó ³ç ï³äòîïëåííÿì ï³ä’¿çä³â. Ðåìîíòí³ ðîáîòè ìàþòü áóòè çàâåðøåí³ äî ê³íöÿ ñåðïíÿ. Íàñòóïíîãî ðîêó àâàð³éíèé âîäîã³í ïëàíóþòü âèíîñèòè íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Ïàðóñ.

«ÏÐßÌÀ» ˲Ͳß

ÇÀ ÂÎÄÓ ÒÐÅÁÀ ÏËÀÒÈÒÈ 3-ãî ñåðïíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ î 15 ãîäèí³ â³äáóäåòüñÿ ïðÿìà òåëåôîííà ë³í³ÿ ³ç íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ âîäîçáóòó ÊÏ «Äí³ïðîâîäîêàíàë» Ëþäìèëîþ Òîíêîï³é. Éòèìå ìîâà ïðî ñïëàòó çà âîäîïîñòà÷àííÿ òà ìîæëèâ³ íàñë³äêè â³ä çàáîðãîâàíîñò³ äëÿ íàñåëåííÿ. Çâåðòàéòåñü çà òåëåôîíîì 745-00-00.

ÎÁÅÐÅÆÍÎ: ÒÅÏËÎÂÈÉ ÓÄÀÐ

 Óêðàèíå òåõîñìîòð àâòîìîáèëåé, âîçìîæíî, áóäóò îñóùåñòâëÿòü ñïåöèàëüíûå ïåðåäâèæíûå ñòàíöèè äèàãíîñòèêè

ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÑÏÅÊÀ ÀÒÀÊÓª ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

Ïîíàä 30 ìåøêàíö³â îáëàñíîãî öåíòðó â³ä ïî÷àòêó ë³òà çâåðíóëèñÿ äî ë³êàðåíü ³ç ä³àãíîçîì «òåïëîâèé óäàð». Ëþäè íå âèòðèìóþòü ñîðîêàãðàäóñíó ñïåêó, ÿêà, çà ïðîãíîçàìè ñèíîïòèê³â, òðèâàòèìå ùå ì³ñÿöü. Ùîá çìåíøèòè ðèçèê îòðèìàòè íåáàæàíèé ä³àãíîç, ìåäèêè ðàäÿòü îáìåæèòè ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ òà ïåðåáóâàííÿ íà ñîíö³ â îá³äíþ ïîðó. Òàêîæ âàðòî ïèòè á³ëüøå ð³äèíè òà íîñèòè ãîëîâí³ óáîðè.


6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.08.2011 ð. ¹ 58 (1246)

ÊÓÐÑ ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÛ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

 Ïîäãîðîäíîì óæå 5 ëåò ðàáîòàþò ñåìåéíûå âðà÷è  ÁÎËÜÍÈÖÅ ÁÓÄÅÒ 12 ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÄÎÊÒÎÐÎÂ

ÒÎÐòÂËß ÂÀÁÈÒÜ ²ÍÂÅÑÒÎв ²ç íàãîäè Äíÿ ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³ ó Êðèâîð³çüê³é ì³ñüê³é ðàä³ â³äáóâñÿ óðî÷èñòèé çàõ³ä. Â³ä ³ìåí³ ì³ñüêîãî ãîëîâè Þð³ÿ ³ëêóëà âèíóâàòö³â ñâÿòà ïðèâ³òàâ éîãî ïåðøèé çàñòóïíèê Êîñòÿíòèí Ïàâëîâ. ³í çàçíà÷èâ, ùî, çàâäÿêè ðîçâèòêó òîðã³âåëüíî¿ ñôåðè, ì³ñòî ñòຠïðèâàáëèâèì äëÿ ³íâåñòîð³â. ϳä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé íàéêðàù³ ïðàö³âíèêè ãàëóç³ îòðèìàëè ðàçîì ³ç ùèðèìè ïîáàæàííÿìè â³äçíàêè âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè.

ÍÎÂÈÍÈ ÞÐ'¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

DzÁÐÀËÈ ÐÀÍͲ ÇÅÐÍβ Ó ðàéîí³ çàâåðøèëè çáèðàííÿ ðàíí³õ çåðíîâèõ êóëüòóð íà ïëîù³ 30843, 61 ãà. Çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè, ñåðåäíÿ âðîæàéí³ñòü îçèìî¿ ïøåíèö³ ñêëàëà 22,2 ö /ãà, îçèìîãî æèòà - 23,5 ö /ãà, îçèìîãî ÿ÷ìåíþ - 15,14 ö /ãà, ÿðîãî ÿ÷ìåíþ - 16,8 ö /ãà ³ ãîðîõó - 12,2 ö/ãà. Âðîæàé çáèðàëè 120 êîìáàéí³â. Ùîá ïåðåâåçòè çåðíî íà òîêè, çíàäîáèòüñÿ 136 àâòîìîá³ë³â. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

×ÈÑÒßÒÜ ÃÎËÓÁÅ ÎÇÅÐÎ Âèêîíêîì Äí³ïðîäçåðæèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çàòâåðäèâ ïðîåêò ðîç÷èùåííÿ ïðîð³ç³, ùî ç'ºäíóº ˳âîáåðåæíèé äðåíàæíèé êàíàë ³ç óí³êàëüíèì øòó÷íèì âîäîéìèùåì - Ãîëóáèì îçåðîì. Éîãî ðåàë³çàö³þ êîøòîðèñíîþ âàðò³ñòþ ïîíàä 6 ìëí. ãðí. âêëþ÷åíî äî Ïðîãðàìè âèõîäó ì³ñòà ç åêîëîã³÷íî¿ êðèçè. Ðîç÷èùåííÿ â³äíîâèòü ïðîòî÷í³ñòü ïðîð³ç³, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ãàðàíòóâàòèìå ÷èñòîòó îçåðíî¿ âîäè. ○

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ØÎÊÀËÎ

 ãîðîäñêîé áîëüíèöå Ïîäãîðîäíîãî óæå Ëþäìèëà Ïîáèãàé ðàáîòàþò ÷åòûðå ñåìåéíûõ âðà÷à. Îäíîé èç ïåðâûõ, ïî÷òè ïÿòü ëåò íàçàä, îáó÷åíèå ïî здешней семьи по- районов города люди ïðîãðàììå ñåìåéíîé ìåäèöèíû ïðîøëà явится свой доктор, к сюда добираются çàâåäóþùàÿ ïîëèêëèíèêîé Þëèÿ Ëîáîäà «Я решила переквалифицироваться, понимая, что будущее за семейной медициной. Обычно ко мне приходят с маленькими детками, но я могу оказать помощь всей семье, не отправляя людей в несколько кабинетов.

ÇÀÄÀ×À ÏÎÂÛÑÈÒÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÄÓÑËÓÃ

Мои пациенты уже увидели преимущества семейной медицины», - говорит Юлия Лобода. В этом году количество врачей общей практики (семейных врачей) в больнице увеличится - еще один сейчас проходит подготовку. По плану реформы в амбулатории семейной медицины, которую создадут на базе Подгородненской больницы, будут работать 12 семейных врачей. У каждой

которому можно обратиться не только за помощью, но и за советом. При необходимости он сможет направить пациентов к узкому специалисту, например офтальмологу или хирургу, которые тоже будут работать на прежнем месте - в Подгородном. Если нужно, здесь, как и сейчас, можно пройти лечение в стационаре. Подгородненская больница расположена очень удобно даже из отдаленных

меньше, чем за полчаса. Сейчас здесь ремонтируют палаты и ждут новое оборудование. «Жители Подгородного будут получать всю помощь там, где привыкли. Узкие специалисты и стационары останутся в тех же зданиях», - говорит главный врач Подгородненской городской больницы Людмила Побигай. Медработники к преобразованиям относятся с пониманием - все согласны, что реформиро-

ÍÀØÀ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ

Ìîíàøåñòâî âîçðîæäàåòñÿ ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

 ÓÊÐÀÈÍÅ 211 ÌÓÆÑÊÈÕ È ÆÅÍÑÊÈÕ ÌÎÍÀÑÒÛÐÅÉ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÎÁÅÐÓÒÜ ×ÅÐÃÎÂÓ ÊÐÀÑÓÍÞ Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ì³ñòà ïðîâåäóòü êîíêóðñ «Êðàñóíÿ Ïàâëîãðàäà-2011». Êîðîíà ä³ñòàíåòüñÿ ä³â÷èí³, ÿêà «çàñë³ïèòü» æóð³ íå ò³ëüêè êðàñîþ, àëå é òàëàíòîì. Öüîãî ðîêó ïðåòåíäåíòêàì íà ãó÷íèé òèòóë äàþòü ïîâíó òâîð÷ó ñâîáîäó, òîæ ó öåíòð³ óâàãè áóäå ÿñêðàâà îñîáèñò³ñòü. Ðàçîì ³ç ïåðåìîãîþ íîâà êîðîëåâà îòðèìຠìîæëèâ³ñòü áðàòè ó÷àñòü ó ð³çíèõ ì³ñüêèõ çàõîäàõ.

Þëèÿ Ëîáîäà

вать медицину нужно было уже давно. «Наша задача повысить качество медицинских услуг. Для этого мы развиваем семейную медицину в соответствии с европейской практикой. Все узкие специалисты продолжат работать в консультационно-диагностических центрах при амбулаториях семейной медицины, которые будут создаваться на базе уже существующих медучреждений. Все врачи и обслуживающий персонал сохранят рабочие места и уровень основной заработной платы», подчеркивает начальник главного управления здравоохранения облгосадминистрации Валентина Гинзбург.

Íà òåððèòîðèè Äíåïðîïåòðîâñêîé åïàðõèè ïîÿâèòñÿ Ñâÿòî-Òðîèöêèé Ïóñòûííûé ìóæñêîé ìîíàñòûðü. Îá ýòîì «Â³ñò³» óçíàëè îò âèêàðèÿ åïàðõèè åïèñêîïà Íîâîìîñêîâñêîãî Åâëîãèÿ ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ Монастырь - возрождаемая обитель, имеющая свою историю. В 1885 г. на берегу Самары неподалеку от с. Хорошее Павлоградского уезда был основан общежительный Самарский Свято-Троицкий мужской монастырь. По словам викария, в церковных книгах за 1908 г. есть сведения о прожива-

нии 42 монашествующих. Кроме них, «по паспортам» здесь жили еще 29 желающих поступить в монастырь. В обители были жилые и хозяйственные постройки, мельница, кирпичный завод, 1339 десятин пахотной земли. В советское время монастырь ликвиди-

ровали, судьба настоятеля иеромонаха Афанасия (Рухмалева) и монахов - неизвестна.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ Возрождение обители благословил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, а

инициировал - иеромонах Артемий (Водолазский). Он был пострижен в схиму с именем Зосима и является настоятелем будущего монастыря. 14 июня 2011 г. на заседании Священного Синода УПЦ утвердили решение об его открытии. - Дальнейшие ша-

ги подскажет жизнь,говорит епископ Новомосковский Евлогий.- На месте старых построек камня на камне не осталось, так что придется приложить не только духовные силы. Территория огорожена, высажены деревья, обработана земля. Небольшое помещение переоборудовано под храм и туда приходят немногочисленные пока прихожане: сейчас монастырь в стадии прихода.


р3

ЖИТТЯБУТТЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.08.2011 ð. ¹ 58 (1246) ○

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÅ ÒÅÏËÎÕÎÄÛ

ÍÎÂÈÍÈ

Ïðîâåðåíî: îïàñíîñòè íåò ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 ÃÎÐÎÄÅ ÄÂÀ ÒÅÏËÎÕÎÄÀ ÑÒÀÐØÅ 25 ËÅÒ

Ïàññàæèðû ðå÷íîãî òðàíñïîðòà â Äíåïðîïåòðîâñêå ìîãóò áûòü ñïîêîéíû: íèêàêèõ íàðóøåíèé ýêñïëóàòàöèè ìåñòíûõ òåïëîõîäîâ âíåî÷åðåäíûå ïðîâåðêè íå âûÿâèëè УРОК «БУЛГАРИИ» Спустя два дня после трагедии с российским пассажирским судном «Булгария», которое затонуло 12 июля в Татарстане, украинское министерство инфраструктуры инициировало проведение серьезных внеплановых проверок отечественных пассажирских судов. Учитывая, что «Булгария» было ус- ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ таревшим судном íà÷àëüíèê 1955 г. постройки, в ðå÷íûõ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê ÄíåУкраине решили про- ïðîïåòðîâñêîãî âîäíîãî óçëà инспектировать ко- ÃÏ «Àäìèíèñòðàöèÿ ðå÷íûõ ïîðòîâ»: рабли старше 25 лет. - Ïðîâåðêè Ãîñôëîòèíñïåêöèè íå âûÿâèëè По результатам íàðóøåíèé íà íàøèõ ñóäíàõ. Ó íàñ ãîñóäàð157 проверок Госñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå, è ìû ïðèäåðæèâàåìñÿ флотинспекция заâñåõ òðåáîâàíèé, îñóùåñòâëÿåì âñå íåîáõîäèпретила эксплуатиìûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàровать 15 судов. öèè ðå÷íûõ òåïëîõîäîâ. Большинство из них - в Одесской области, «объекты» обнару9 отсутствие суоднако небезопасные жили также в Хмель- довых документов; ницкой области, Тер9 неправильно венополе и Запорожье. дется судовой журнал; «ЧАСТНАЯ» 9 не проводятся ХАЛАТНОСТЬ учебные тревоги; Основные нару9 не корректирушения, которые выя- ются карты и посовили инспекторы: бия для плавания;

ÞÐÈÉ ×ÅÍÊÀËÎÂ,

 ÓÊÐÀÈÍÅ ÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒÎÌ 15 ÊÎÐÀÁËÅÉ

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÄÅÑÀÍÒÍÈÊÈ-ÌÅÄÀ˲ÑÒÈ Ó ðàéîí³ ïðîéøëè óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Äíÿ äåñàíòíèê³â. Çàõ³ä â³äáóâñÿ ï³ä ïàòðîíàòîì ãîëîâè îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ âî¿í³â äåñàíòíèê³â «Íiõòî, êðiì íàñ» ²ãîðà Ëåóõ³íà. Íà ðàéîííîìó ì³òèíãó äî 81 ð³÷íèö³ Ïîâ³òðÿíîäåñàíòíèõ â³éñüê 26 öàðè÷àíö³â îòðèìàëè 26 ìåäàëåé, ó òîìó ÷èñë³ é òðîº - ïîñìåðòíî. Ñåðåä íèõ - çàãèáëèé âî¿í-àôãàíåöü Âëàäèñëàâ ßðåìåíêî, íà ÷åñòü ÿêîãî íàçâàí³ âóëèöÿ ó ð³äíîìó ñåë³ Ìèõàéë³âêà é Áàáàéê³âñüêà øêîëà, â ÿê³é â³í â÷èâñÿ. ○

тов» Юрий Ченкалов, в областном центре эксплуатируют четыре пассажирских теплохода, из которых два старше 25 лет. Все они - в удовлетворительном состоянии. Как объясняют специалисты, государственные предприятия относятся к соблюдению норм и требований безопасности более ответственно, в то время как частные компании иногда их игнорируют.

ÁÅÇ ÂÅÒÅÐÊÀ

Åäåøü â Êèåâ - ïðèòîðìîçè ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

Ñîãëàñíî ðåéòèíãó, ñîñòàâëåííîìó èçäàíèåì Weekly .ua, îïàñíåå âñåãî Weekly.ua, åçäèòü ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì Æèòîìèðñêîé, ×åðíèãîâñêîé è Êèåâñêîé îáëàñòåé. Ýòî ñâÿçàíî ñ áîëüøèì ïîòîêîì òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòà, ñëåäóþùåãî â Êèåâ è èç íåãî В основе рейтинга - отношение числа погибших в ДТП в 2010 году к общему количеству официально зарегистрированных в регионах транспортных средств. Так, к примеру, в Житомирской области на 100 тыс. автомобилей приходится более 100 погибших в дорожно-транспортных происшествиях. При этом больше всего людей в авариях в прошлом году по-

ÍÀ ÐÈÂÍÅÍÙÈÍÅ ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÀÂÀÐÈÈ гибло в Донецкой области (442 человека), но так как регион - один из наиболее промышленно развитых, то и машин здесь значи-

тельно больше. А вот самые опасные ДТП происходят на Ривненщине - на каждую тысячу происшествий там приходилось 62

ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÄÎ ÑÂßÒÀ ͳêîïîëü÷àíè ïëàíóþòü â³äçíà÷èòè Äåíü Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ç ðîçìàõîì. Ñâÿòî ïðîõîäèòèìå ï³ä çíàêîì íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é òà ç äîòðèìàííÿì ì³ñöåâîãî êîëîðèòó. Ãîðîäÿíè çìîæóòü â³äâ³äàòè ôåñòèâàëü ìàéñòð³â íàðîäíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà «×èñò³ äæåðåëà» àáî ïîäèâèòèñÿ ó «Êîçàöüêîìó ì³ñòå÷êó» ïîêàçîâ³ âèñòóïè. Çàâåðøèòüñÿ ä³éñòâî êîíöåðòîì «ç³ðîê» óêðà¿íñüêî¿ åñòðàäè òà ôåºðâåðêîì. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÎÄÎÐÎÆ×À ÏÐίÇÄ Öèìè äíÿìè â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè. Îäíèì ³ç ðåçóëüòàò³â îáãîâîðåííÿ âàæëèâèõ ïèòàíü ñòàëî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä ó ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³. ²ç 4 ñåðïíÿ ãîðîäÿíàì äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè 1 ãðèâíþ 25 êîï³éîê çà òðàìâàé òà 1 ãðèâíþ 75 êîï³éîê - çà 14 «êîìóíàëüíèé» àâòîáóñ. ○

погибших. Примечательно, что из всех регионов страны больше всего аварий случается в самом Киеве, но люди в них гибнут реже (25,3 погибших на 100 тыс. авто), так как из-за перегруженности дорог машины едут на низкой скорости. Также самыми безопасными регионами для езды можно считать Ивано-Франковскую и Волынскую области. Результаты Волыни можно объяснить тем, что по количеству ям, по недостаткам дорожного покрытия этот регион занимает высшие места в «антирейтинге». Однако абсолютный рекордсмен по ухабам - Запорожская область, где много неотремонтированных дорог как местных, так и государственного значения.

ͲÊÎÏÎËÜ

9 неудовлетво- рация речных поррительное техническое состояние и недостаточное количество спасательных средств. К счастью для жителей Днепропетровской области, у нас и судна эксплуатируют, и безопасность пассажиров обеспечивают согласно всем требованиям и нормам. Как рассказал «Вістям» начальник речных пассажирских перевозок Днепропетровского водного узла ГП «Админист-

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÊËßÒÂÀ ÑÏÐÀÂÆÍÜÎÃÎ ×ÎËβÊÀ Ðÿäè Óêðà¿íñüêî¿ àð쳿 ïîïîâíèëèñü îäðàçó 300 îô³öåðàìè çàïàñó, ÿê³ ñêëàëè óðî÷èñòó ïðèñÿãó íà â³ðí³ñòü Áàòüê³âùèí³. Çàõ³ä â³äáóâñÿ íà ïëàöó Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó. Ïåðåä öèì þíàêè òà ä³â÷àòà öèâ³ëüíèõ âèø³â ì³ñòà çäîáóëè äâîð³÷íó ï³äãîòîâêó íà â³éñüêîâ³é êàôåäð³ ÍÃÓ, ùî çàâåðøèëàñü íàâ÷àëüíèì ïîëüîâèì çáîðîì.


8 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ У провадженні Першотравенського міського суду Дніпропетровської області знаходяться цивільні справи № № 2220/11, 2384/11, 2336/11 за позовом Першотравенського міського житловокомунального підприємства до Ходиревої Галини Іванівни, Серд цевої Олени Вікторівни, Галак Катери ни Миколаївни, Пешкова Ігоря Петро вича, третьої особи Виконавчого ко мітету Першотравенської міської ради Дніпропетровської області, Органу опіки та піклування виконавчого ко мітету Першотравенської міської ради, про визнання особи такою, що втра тила право на користування житловим приміщенням. Судовий розгляд спра ви призначено на 10.00 10 серпня 2011 року у приміщенні Першотра венського міського суду Дніпропет ровської області за адресою: м. Пер шотравенськ Дніпропетровської об ласті, вул. Леніна, 16. Суддя Бонда рьова Г.М., тел. 8 (05633) 70315. Суд викликає як відповідачів Ходиреву Га лину Іванівну, останнім відомим місцем проживання якої є: вул. Шкільна, 6, кв. 34, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область; Сердцеву Олену Вікторівну, останнім відомим місцем проживання якої є: вул. Шкільна, 6, кв. 34, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область; Галак Ка терину Миколаївну, місцем реєстрації якої є: вул. Чайковського, 1, кв. 60, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область та останнім відомим місцем проживання якої є: вул. 50 років СРСР, 6, кв. 92, м. Харків, Харківська область, 61000; Пешкова Ігоря Петровича, ос таннім відомим місцем проживання якого є: вул. Комсомольська, 61а, кв. 59, м. Першотравенськ, Дніпропет ровська область. Явка до суду обов’яз кова. У разі неявки справа розгляда тиметься за наявними матеріалами в заочному порядку. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи № 21361/11 за позо вом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Букреєва Дмитра Олександровича, Букреєвої Олени Олександрівни, Без копильної Юлії Олександрівни про стягнення заборгованості викликає Букреєву Олену Олександрівну, Безко пильну Юлію Олександрівну в якості відповідачів у судове засідання, яке відбудеться 4 серпня 2011 року о 9.00 у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська по вул. Елек тричній, 1а (каб. 304). Явка у судове засідання обов’язкова. У разі неявки відповідачів у судове засідання судом буде винесено заочне рішення. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська Некрасова О.О. знаходить ся цивільна справа за позовною зая вою ЗАТ «КБ «ПриватБанк» до Шутен ка О.П. про стягнення заборгованості. Відповідач Шутенко Олександр Павло вич викликається у судове засідання на 05 жовтня 2011 року о 15 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш кіна, 77б, приміщення Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська, каб. 23. Після опублікуван ня об'яви в пресі відповідач вважаєть ся повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Шутенка Олександра Павловича справу буде розглянуто за його відсутності. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що відповідачу Бізенкову Олександру Сергійовичу необхідно з’я витись у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Малюти

Олександра Дмитровича до Бізенкова Олександра Сергійовича про відшкоду вання майнової шкоди, заподіяної внаслідок дорожньотранспортної пригоди, та моральної шкоди, яке відбу деться 10.08.2011 р. о 10.00 за адре сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, зал 309 (суддя Косторенко А.Ю.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку вання оголошення в пресі відповідач Бізенков О.С. вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за його відсутності заочно. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Гласова Віктора Євге нійовича у судове засідання як відпо відача по справі за позовом Публічно го акціонерного товариства «Терра Банк» до Гласова Віктора Євгенійови ча, Єрмакова Ярослава Сергійовича про стягнення заборгованості за кредит ним договором, яке призначене на 15.08.2011 року о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 9, зал 4. У разі неявки справа буде роз глянута за відсутності відповідача. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) вик ликає в якості відповідача Супрун Євге на Олександровича, Чайковську Ната лю Борисівну у судове засідання, яке відбудеться 09.08.2011 року о 08.00 по цивільній справі за позовом Чепуль С.П. до Супрун Є.О., Чайковської Н.Б., треті особи СГІРФО Бабушкінського РВ в Дніпропетровській області, КЖЕП № 5, про визнання осіб такими, що втра тили право на користування житловим приміщенням. У випадку неявки відпо відачів у судове засідання вони вважа ються належно повідомленими про місце, день та час його проведення. Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідача Пар шина Костянтина Олександровича, що 21 липня 2011 року цивільна справа за апеляційною скаргою Дніпропетров ського міжрайонного природоохорон ного прокурора на рішення Новомос ковського міськрайонного суду Дніпро петровської області від 05 червня 2009 року по цивільній справі за позовом Лу к’яненка Валерія Михайловича до Пар шина Костянтина Олександровича, тре тя особа Піщанська сільська рада Но вомосковського району, Новомос ковське районне комунальне підпри ємство «Бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», Новомосковський районний відділ земельних ресурсів, про визнання договору купівліпрода жу дійсним та визнання права влас ності на нерухоме майно відкладена на 09.00 11 серпня 2011 року, справа буде слухатись у приміщенні Апеляційного суду Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13). У разі неявки відповідача по справі у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ АмурНижньодніпровський район ний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що 24.05.2011 року винесе но заочне рішення по цивільній справі 2638/11 за позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Чернухи Алли Вікторівни, Чернухи Анатолія Петровича про стягнення за боргованості за кредитним договором, яким солідарно стягнуто з Чернухи Алли Вікторівни, Чернухи Анатолія Пет ровича на користь ПАТ «Ерсте Банк» за боргованість по кредиту в сумі 1228334 грн. 88 коп., а також витрати по сплаті судового збору в сумі 1700 грн. 00 коп. та витрати на інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи в сумі 30 грн., а всього 1230064 (один мільйон

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

двісті тридцять тисяч шістдесят чоти ри) гривні 88 коп. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 06 липня 2011 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Підуст Віктора Івановича до Підуст Любові Анатоліївни про розірвання шлюбу. По зовні вимоги задоволені. Розірвано шлюб між Підуст Віктором Івановичем та Підуст Любов'ю Анатоліївною, зареє стрований 29.08.1981 року в Ленін ському районному відділі РАЦС Дніпро петровського міського управління юс тиції. При розірванні шлюбу залишити за Підуст Любов'ю Анатоліївною прізвище, яке в неї є з моменту одру ження, а саме «Підуст». Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 07.06.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21131/11, в якому позовні вимоги Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Луценка Миколи Вікторовича про стягнення заборгова ності за кредитним договором задо вольнили. Стягти з Луценка Миколи Вікторовича, 15 лютого 1973 року на родження, на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором № н/б від 27 травня 2008 року в сумі 10547,33 грн. (десять тисяч п’ятсот сорок сім гри вень) 33 коп. Стягти з Луценка Миколи Вікторовича, 15 лютого 1973 року на родження, на користь Публічного ак ціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» витрати на інфор маційнотехнічне забезпечення роз гляду справи 120,00 грн. та судовий збір у розмірі 105,47 грн. Бабушкінський райсуд м. Дніпропет ровська повідомляє, що 24 червня 2011 року у приміщенні суду за адре сою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, по цивільній справі № 2 2340/11 за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» до Чихович Людмили Миколаїв ни та Чихович Анатолія Олександрови ча про стягнення заборгованості було постановлено рішення, відповідно до якого суд вирішив стягти солідарно з Чихович Людмили Миколаївни та Чи хович Анатолія Олександровича на ко ристь ПАТ «КБ «ПриватБанк» заборго ваність за кредитиним договором № 232191cred від 05.06.2008 р. в сумі 26475 грн. 45 коп., на поверння судо вих витрат – 384 грн. 75 коп., а всього 26860 грн. 20 коп. Строк апеляційного оскарження рішення 10 днів. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його постановив, за письмовою за явою відповідачів, котра може бути по дана протягом десяти днів із дня отри мання копії заочного рішення. Бабушкінський райсуд м. Дніпропет ровська повідомляє, що 11 липня 2011 року у приміщенні суду за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Мар кса, 57, по цивільній справі № 22466/ 11 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Штепи Олексія Володимировича про стягнення заборгованості було поста новлено рішення, відповідно до якого суд вирішив стягти з Штепи Олексія Во лодимировича на користь ПАТ «КБ «ПриватБанк» заборгованість за кре дитним договором № 838_cred від 11.10.2005 р. в сумі 105276 грн. 63 коп., на поверння судових витрат – 1172 грн. 77 коп., а всього 106449 грн. 40 коп. Строк апеляційного оскарження рішен ня 10 днів. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його постановив, за письмовою заявою відповідачів, кот ра може бути подана протягом десяти днів із дня отримання копії заочного рішення. Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д. В. повідомляє про продаж майна підприємства банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО», а саме: Лот № 1: Hyundai HD 78, фургон ізотермічнийС, 2007 року випуску. Лот № 2: Hyundai HD 78, фургон ізотермічнийС, 2007 року випуску. Лот № 3: Hyundai HD 78, фургон ізотермічнийС, 2007 року випуску. Лот № 4: Hyundai HD 78, фургон ізотермічнийС, 2007 року випуску. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на про даж, приймаються ліквідатором про тягом п'яти календарних днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити майно ТОВ «АМО», отримати більш детальну інформацію про об'єкт про дажу та порядок проведення прода жу можна у ліквідатора ТОВ «АМО» Чопенка Дениса Вікторовича за ад ресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13.

02.08.2011 ð. ¹ 58 (1246) ○

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ²ÍÔÎÐÌÓª

ÍÀÊÀÇ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Â²Ä 22.07.2011 ¹ 906 Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî íàêàçó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³ä 25.05.2011 ¹667 «Ïðî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè â³ää³ëó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, âñòàíîâëåííÿ ãðàô³ê ãðàô³êàà ðîáîòè òà ïðèéîìó ãðîìàäÿí» Відповідно до пункту 4.38 Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції Ук раїни в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого нака зом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 №1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за №759/19497, та з метою належної організації діяльності відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області НАКАЗУЮ: 1. Внести зміни до пункту 2 наказу Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 25.05.2011 №667 «Про підвищення ефективності роботи відділу державної реєстрації актів цивіль ного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, встановлення графіка робо ти та прийому громадян», доповнивши його абзацом другим та третім такого змісту: «Прийом громадян з питань перевірки достовірності, належного оформлення і засвідчення доку ментів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для подальшого вико ристання за кордоном здійснювати кожного робочого дня з 9.00 години до 12.00 години. Видачу документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для по дальшого використання за кордоном після їх засвідчення здійснювати кожного робочого дня з 14.00 години до 16.00 години, у п'ятницю з 14.00 години до 15.00 години». 2. Заступнику начальника Головного управління юстиції у Дніпропетровській області начальни ку відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ільїній Л.П. забезпечити внесення відповід них змін до вивіски з графіком прийому громадян у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області. 3. Начальнику відділу правової роботи, правової освіти та кодифікації Головного управління юс тиції у Дніпропетровській області Рябошапці О.С. забезпечити оприлюднення цього наказу в засо бах масової інформації. 4. Наказ набуває чинності з 01.08.2011. 5. Начальнику відділу документування та контролю Головного управління юстиції у Дніпропет ровській області Васіній І.В. з цим наказом ознайомити першого заступника, заступників начальни ка управління, начальників відділів Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, надіслати до районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції області та їх відділів державної реєстрації актів цивільного стану до відома. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Головного управління юстиції у Дніпропетровській області начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ільїну Л.П. Начальник Головного управління юстиції В.Я. КАРМАЗІН

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÐÀÖ² ÒÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ ÍÀÑÅËÅÍÍß ²ÍÔÎÐÌÓª

ÍÀÊÀÇ 21.07.2011 ¹ 67-0 Ïðî ñòâîðåííÿ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïîñèëåííÿ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ ³íòåðíàòíèõ óñòàíîâ ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Відповідно до протокольного доручення за результатами Всеукраїнської наради з керів никами обласних державних адміністрацій, начальниками регіональних управлінь праці та соціального захисту населення та директо рами будинківінтернатів з питань організації діяльності інтернатних установ системи органів праці та соціального захисту населен ня від 12 квітня 2001 року, з метою соціаль ної захищеності громадян похилого віку, ве теранів війни та праці, інвалідів та дітей інвалідів, які потребують стороннього догля ду, побутового і медичного обслуговування, навчання та виховання дітейінвалідів НАКАЗУЮ: 1. Утворити Наглядову раду з питань поси лення громадського контролю за діяльністю інтернатних установ системи соціального за хисту населення області у складі, що додаєть ся. 2. Директорам інтернатних установ:

2.1. Утворити при інтернатних установах Гро мадську раду та затвердити її склад. Термін: невідкладно 2.2. Розробити та затвердити Положення про Громадську раду. Термін: невідкладно 2.3. В триденний термін після засідання Гро мадської ради надавати головному управлінню копію протоколу засідання. 2.4. Наказ начальника головного управління праці та соціального захисту населення обл держадміністрації від 28 квітня 2011 року № 390 «Про посилення громадського контро лю за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення» вважати та ким, що втратив чинність. 3. Координацію роботи щодо виконання цього на казу покласти на начальника відділу стаціонарних установ Зуба С.В., контроль залишаю за собою. В.М.СЕМЕНЮК, начальник головного управління

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації від 21.07.2011 № 67'0

ÑÊËÀÄ

Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïîñèëåííÿ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ ³íòåðíàòíèõ óñòàíîâ ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ îáëàñò³ Петрова Ольга Василівна

голова Дніпропетровської територіальної організації українського товариства глухих

Лимар Леся Анатоліївна

інструктор Дніпропетровської обласної організації українського товариства сліпих

Кучеров Євгеній Дмитрович Козлов Олександр Ілліч

заступник голови Дніпропетровської обласної ради ветеранів голова Дніпропетровського обласного осередку Всеукраїн ської громадської організації інвалідівкористувачів психіатричної допомоги «Юзер»

Ковальчук Олексій Семенович

головний редактор регіональної громадсько політичної газети «Вісті Придніпров’я»

Геращенко Олег Васильович

голова Дніпропетровської обласної Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»

Волошин Віктор Миколайович

голова Дніпропетровського об’єднання Афганістану

Алексєєва Наталья Олексіївна

президент Дніпропетровської обласної благодійної організації «Ангел Дитинства»

Зуб Сергій Володимирович

начальник відділу стаціонарних установ головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації


СУСПІЛЬСТВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.08.2011 ð. ¹ 58 (1246) ○

ÁÜÞÒ ÐÅÊÎÐÄÛ

Êðèâîé Ðîã ðåìîíòèðóåò äîðîãè Эти и другие вопросы обсуждали на сессии Криворожского горсовета. Мэр Юрий Вилкул отметил, что увеличить доходы удалось благодаря четкой и слаженной работе всех управлений исполкома. Для ремонта криворожских дорог выделили еще 8

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ôèíàíñèðîâàíèå è îáúåìû äîðîæíûõ ðàáîò â Êðèâîì Ðîãå áüþò ðåêîðäû, à äîõîäû ãîðîäñêîãî áþäæåòà óâåëè÷èëèñü íà 74 ìëí.ãðí. Ýòè ñðåäñòâà íàïðàâÿò íà ðàçâèòèå ãîðîäà

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ ÂÛÄÅËÈËÈ 8 ÌÈËËÈÎÍÎÂ

ÍÎÂÈÍÈ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

×òî äåòÿì îñòàâèòü, êóäà èõ îòïðàâèòü ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ

Áîëüøèíñòâî ñåëüñêèõ æèòåëåé Óêðàèíû îñòàâèëè áû â íàñëåäñòâî äåòÿì ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè. Òàêîâû ðåçóëüòàòû îïðîñà, ïðîâåäåííîãî Èíñòèòóòîì Ãîðøåíèíà. Êðîìå òîãî, ìíîãèå íå ïðîòèâ ïåðååçäà ìîëîäåæè â ãîðîä, à òî è âîâñå â ñòîëèöó

40, 6% ñåëüñêèõ ñåìåé

âîñïèòûâàþò äâîèõ äåòåé;

14, 7% - òðîèõ è áîëåå; 28, 1% - îäíîãî ðåáåíêà; 14,8% - áåçäåòíûå ñåëüñêèå ñåìüè.

Будущее своих детей родители связывают не только с наследием, которое они оставят, но и с выбором места жительства. Немало опрошенных хотят, чтобы их дети стали горожанами. Такой ответ дали 34% людей. Менее

трети респондентов (32,2%) не против, чтобы молодежь осталась в родном селе. Видеть своих наследников столичными жителями желали бы 4,3%, а 6,4% хотели бы «поселить» их за границей. Что интересно: лишь чуть бо-

лее 1% не против, чтобы дети проживали в соседнем селе, а каждый пятый респондент вообще затруднился ответить на этот вопрос. Всеукраинское исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» прошло в марте - апреле текущего года. Всего, согласно выборке, было опрошено 2000 респондентов в 123 селах из 24 областей Украины и АРК.

ÑÒÓÄÅÍÒÈ Ç ÐÎÁÎÒÎÞ Ó Êðèâîìó Ðîç³ ïðèéíÿòî ìàñøòàáíó çàãàëüíîì³ñüêó ïðîãðàìó «Øêîëà-âóçï³äïðèºìñòâî», ÿêà äîïîìîæå ìîëîä³ çäîáóòè ÿê³ñíó îñâ³òó é çàáåçïå÷èòü âèïóñêíèê³â âèø³â ³ ïðîôòåõó÷èëèù ïåðøèì ðîáî÷èì ì³ñöåì. Ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà íà íàéáëèæ÷³ ðîêè. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÓÑ²Ì ÏÀÐÊÀÌ - ÏÀÐÊ Äí³ïðîäçåðæèíñüêèé ïàðê - îäèí ç íàéêðàùèõ â Óêðà¿í³. Òàê âèð³øèâ îðãêîì³òåò ̳æíàðîäíîãî åêîíîì³÷íîãî ðåéòèíãó «Ë³ãà íàéêðàùèõ», ÿêèé îïóáë³êóâàâ ï³äñóìêè êîíêóðñó íà çâàííÿ íàéêðàùîãî ï³äïðèºìñòâà 2010-ãî ðîêó.  îáëàñò³ áóëî äîñë³äæåíî 350 òèñ. ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ³ â íîì³íàö³¿ «Ä³ÿëüí³ñòü ÿðìàðîê òà àòðàêö³îí³â» Äí³ïðîäçåðæèíñüêèé ì³ñüêèé ïàðê çàéíÿâ äðóãå ì³ñöå, ïîñòóïèâøèñü ëèøå ïàðêó ³ì. Ãëîáè, ùî â Äí³ïðîïåòðîâñüêó. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÅÍѲÉÍÈÉ ÔÎÍÄ ²ÍÔÎÐÌÓª

Çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà - äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ПІДТВЕРДЖУЮЧІ ДОКУМЕНТИ Стаття 62 раніше діючого Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачає: основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. У той же час Порядком підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній передбачено, що за відсутністю відомостей, які обгрунтовують право на пенсії на пільгових умовах або за вислугою років, установлене для окремих категорій працівників, спеціальний трудовий стаж підтверджують довідками з підприємств, установ, організацій або їх правонаступників. У довідці вказують: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професію або посаду; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до яких включається цей пе-

дите, что ремонт идет во всех районах. А если говорить о проспекте Южном, Кремлевской улице, объездной через млн. грн. (всего - почти 84 кордными как по финанси- шахту «Гигант», то там факмлн.). В этом году дорожные рованию, так и по объему. тически строят новые дороработы в городе станут ре- «Вы ездите по городу и ви- ги», - добавил мэр.

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Согласно результатам опроса, более половины селян (53,6%) хотят оставить в наследство детям материальные ценности. Каждый четвертый (почти 26%) передал бы младшему поколению семейные ценности, 4,7% - семейный бизнес. К слову, часть респондентов не смогла дать ответ на этот вопрос.

ÒÐÓÄÎÂÀ ÊÍÈÆÊÀ ÎÑÍÎÂÍÅ «Ñ²ÄÎÖÒÂλ ÑÒÀÆÓ

ϲÄÄÎÑ˲ÄͲ ÏËßƲ 16-ð³÷íà ó÷åíèöÿ ³ç õ³ì³êî-åêîëîã³÷íîãî ë³öåþ ïðîòÿãîì ðîêó äîñë³äæóº äí³ïðîïåòðîâñüê³ ïëÿæ³. Âîäó ä³â÷èíà ñàìîñò³éíî ïåðåâ³ðÿº â ëàáîðàòîð³¿. Êð³ì íàÿâíîñò³ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí òà áàêòåð³é, ¿¿ ö³êàâëÿòü ðåëüºô äíà òà øâèäê³ñòü òå÷³¿. Äîñë³äæåííÿìè âñòàíîâëåíî, ùî âîäà â çîíàõ â³äïî÷èíêó ó ìåæàõ ì³ñòà ìຠâèñîêèé ð³âåíü çàáðóäíåííÿ. Íàéá³ëüø ÷èñòèé ïëÿæ, çà ñëîâàìè äîñë³äíèö³, íà Ìîíàñòèðñüêîìó îñòðîâ³. ○

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÍÀÒÀË²ß ÊÎÐͲÉ×ÓÊ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÅÍѲÉÍÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²

Îá÷èñëåííÿ ñòðàõîâîãî ñòàæó òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ïðè ïðèçíà÷åíí³ ïåíñ³é ïðîâîäèòüñÿ çà äàíèìè ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó. Çà ïåð³îäè äî âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó - íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â òà â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì, ùî ä³ÿëî äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ» ріод роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку. Для призначення пільгових пенсій, передбачених окремим категоріям працівників, до органів Пенсійного фонду надаються довідки, якими підтверджується робота у важких та шкідливих умовах праці.

ПРАВО НА ПЕРЕВІРКУ Чинне законодавство дає право органам, що призначають пенсію, перевіряти в необхідних випадках обґрунтованість видачі документів, які надаються до Пенсійного фонду. Під час таких перевірок органи Пенсійного фонду виявляють непоодинокі

факти надання недостовірних та фіктивних довідок про підтвердження пільгового стажу роботи та про заробітну плату, відповідальність за видачу та надання яких встановлена адміністративним та кримінальним законодавством. Прикладом є вирок суду про позбавлення волі строком на 3 роки з відшкодуванням завданої органам Пенсійного фонду України шкоди громадянина К., мешканця Дніпропетровської області, за надання фіктивної довідки, на підставі якої йому було призначено й виплачено значну суму пільгової пенсії.

ÕÐÀÌ ÄËß ÏÐÈÕÎÆÀÍ Ó ñåë³ Âèâîäîâå óðî÷èñòî â³ä÷èíèâ äâåð³ íîâîçáóäîâàíèé õðàì íà ÷åñòü ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ Òðîºðó÷íèö³. Öå çíà÷íà ïîä³ÿ äëÿ ìåøêàíö³â òà â³ðÿí, ÿê³ ðàçîì ç äóõîâåíñòâîì âçÿëè ó÷àñòü ó ñïîðóäæåíí³ öåðêâè.


10 ШОУДИВА ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ïî ëåãåíäå, ìíîãî âåêîâ íàçàä æèòåëè èòàëüÿíñêîãî Ïüåìîíòà âîññòàëè ïðîòèâ æåñòîêîãî ãëàâû ãîðîäà, îáåçãëàâèâ òèðàíà è çàáèâ åãî ñòðàæåé êàìíÿìè. Ñî âðåìåíåì êàìíè çàìåíèëè íà àïåëüñèíû, è ïîÿâèëñÿ âåñåëûé ôðóêòîâûé ïðàçäíèê Àïåëüñèíîâàÿ áàòàëèÿ.

Ôåñòèâàëü «Ëà Òîìàòèíà» åæåãîäíî ïðîõîäèò â èñïàíñêîì ãîðîäå Áóíüîëü. Ýòî ñàìàÿ áîëüøàÿ îâîùíàÿ áèòâà â ìèðå, ãäå åäèíñòâåííûì îðóæèåì ñëóæàò 40 òîíí ñïåëûõ ïîìèäîðîâ, êîòîðûå ïîäâîçÿò ãðóçîâèêè. Ðîâíî â ÷àñ Áóíüîëü ïîãðóæàåòñÿ â õàîñ, â ðåçóëüòàòå - ñòåíû äîìîâ ñòàíîâÿòñÿ êðàñíûìè, à ìÿñèñòàÿ æèæà äîõîäèò äî ùèêîëîòîê.

Такой вкусный и полезный продукт, как сыр не только едят, но и скатывают с холма. Зачем? Спросите об этом у англичан. Ежегодно каждый последний понедельник мая любители этого продукта проводят «Фестиваль ката-

ния сыра». Все желающие собираются на вершине холма КуперсХилл в Глостершире.

02.08.2011 ð. ¹ 58 (1246)

Åæåãîäíî âî âñåì ìèðå ïðîâîäèòñÿ áîëåå ñîòíè ðàçëè÷íûõ ôåñòèâàëåé. Íåêîòîðûå èç íèõ âïîëíå òðàäèöèîííû, äðóãèå æå ïîðàæàþò ñâîåé íåîáû÷íîñòüþ èëè äàæå àáñóðäíîñòüþ. «Â³ñò³» ðàññêàæóò î ñàìûõ èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, î ñóùåñòâîâàíèè êîòîðûõ âû äàæå íå ïîäîçðåâàëè

ËÓ×ØÅÅ ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÌÈÄÎÐÛ ¯

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

 ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑÛÐÎÌ ¯

«Ïîôåñòèâàëèëè» íà ñëàâó

ÀÏÅËÜÑÈÍÛ ÂÌÅÑÒÎ ÊÀÌÍÅÉ ¯

×ÅÌ ÁÛ ÍÅ ÒÅØÈËÈÑÜ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÏÎËÅÆÀÒÜ Â ßÙÈÊÅ ¯ Åæåãîäíî 29 èþëÿ â ìàëåíüêîì èñïàíñêîì ãîðîäêå Ëàñ Íèâåñ ïðîõîäèò ñòðàííûé è íåñêîëüêî ïóãàþùèé «Ôåñòèâàëü ñïàñøèõñÿ îò ñìåðòè». Ýòî ïðàçäíèê òåõ, êòî ïîáûâàë íà âîëîñîê îò ãèáåëè è îñòàëñÿ â æèâûõ. ×óäîì âûæèâøèå ãåðîè ëîæàòñÿ â ãðîá, à çàòåì èõ îòíîñÿò â öåðêîâü Ñâÿòîé Ìàðòû. Çäåñü ïðîõîäèò ñëóæáà, è ãðîáû ïåðåïðàâëÿþò íà ìåñòíîå êëàäáèùå, ãäå ñïàñøèåñÿ ñ÷àñòëèâ÷èêè ïîäíîñÿò äàðû è ïîæåðòâîâàíèÿ ê ñòàòóå Ñâÿòîé Ìàðòû. Õîòÿ íàçâàíèå ôåñòèâàëÿ çâó÷èò óñòðàøàþùå, ïðàçäíèê ïðîõîäèò óâëåêàòåëüíî: îí ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàñïèòèåì àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, ïîåäàíèåì ïàýëüè è òàíöàìè.

Каждый участник необычного мероприятия сталкивает с холма 4-килограммовую головку сыра, а затем бежит за ней к подножию. Между прочим, она катится со скоростью 112 км в час, так что поймать сыр - непросто. Учтите, что такие гонки довольно-таки травмоопасное за-

нятие, недаром во время праздника у холма дежурят кареты «скорой».

ÑÛÐ ÊÀÒÈÒÑß Ñ ÕÎËÌÀ ÑÎ ÑÊÎÐÎÑÒÜÞ 112 ÊÌ/×ÀÑ

ÎÒÂÅÒ ÈÇÌÅÍÍÈÊÀÌ Зачем плакать, когда можно веселиться? Так рассуждают участники «Фестиваля рогоносцев», который ежегодно проводится в деревне Рока Кантерано в Италии. Обманутые своими половинами мужчины и женщины надевают на головы симпатичные рожки и идут веселым маршем по улицам

деревни. Карнавальное шествие сопровождается песнями, танцами и сатирическими инсценировками на тему супружеской неверности. В принципе, измена - не повод для веселья, но, как говорится, «если невеста ушла к другому, то неизвестно кому повезло».

¯ ËßÃÓØÀ×ÜÈ ÑÎÑÒßÇÀÍÈß

Первый «Фестиваль лягушек» прошел еще в 1962 году в городке Валли Сити штата Огайо, (США). Ежегодно он собирает множество зрителей. Вход на праздник бесплатный, но тот, кто хочет поучаствовать в конкурсе прыжков лягушек, должен

будет заплатить взнос в размере 3 $. А для тех, у кого нет «спортсмена», можно арендовать его за 5 $. Смысл конкурса в том, что нужно заставить свою лягушку любыми способами (обычно криком) прыгнуть как можно дальше.

ÏÎÄÆÈÃÀÒÅËÈ ÁÎ×ÅÊ ¯ Никто не знает, как появился «Фестиваль горящих бочек». Правда, существуют предположения, что он как-то связан с древними языческими обрядами. Участники фестиваля обмазывают бочки смолой, поджигают их, а затем водружают горящий груз себе на плечи и шествуют по улицам города, веселя и пугая зрителей. Участниками огненного шоу могут быть только коренные жители английского города Девон, которые знают все тонкости огненного процесса.

ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ ¯

Чистюли вряд ли захотят присутствовать на этом веселом празднике. Участники «Фестиваля грязи», который ежегодно проходит в южнокорейском Боренге, раздеваются почти донага, а затем обмазывают морской грязью себя и тех, кто попадется под

¯

×èòàéòå íà ñàéò³:

руку. Пачкаться таким образом не только весело, но и полезно для кожи. Фестиваль грязи обычно проводится в июле и привлекает тысячи иностранцев. Гости становятся зрителями и участниками различных культурных программ.


МИРСЬКІ СПРАВИ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.08.2011 ð. ¹ 58 (1246) ○

ÏÛËÜ ÄÎÐÎÃ

²ÒÀªÌÎ!

Ïÿòü òûñÿ÷ - çà êóëüòóðó

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

ÍÎÑÎÂÀ ËÅÎͲÄÀ ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×À Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü ïîçäîðîâëÿºìî Âàñ ³ ùèðî áàæàºìî óñï³õ³â â óñ³õ ñïðàâàõ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ é òåïëà ðîäèííîãî êîëà! Ç ïîâàãîþ - ðîäèíà Êîâàëü÷óê³â

ÍÎÂÈÍÈ ÄÅÍÜ ÏÄÂ

ÄÅÑÀÍÒÍÈÊÈ ÑÂßÒÊÓÞÒÜ 2 ñåðïíÿ íà ñòàä³îí³ ñåëèùà Ãâàðä³éñüêå ïðîéäóòü óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè 81-¿ ð³÷íèö³ Ïîâ³òðÿíî-äåñàíòíèõ â³éñüê òà 19-¿ ð³÷íèö³ Àåðîìîá³ëüíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. Ãîñò³ ñâÿòà ïîáà÷àòü ïîêàçîâèé âèñòóï âî¿í³âäåñàíòíèê³â ç³ ñòðîéîâî¿ ï³äãîòîâêè, ñòðèáêè ñïîðòñìåí³â-ïàðàøóòèñò³â, îçíàéîìëÿòüñÿ ³ç ñó÷àñíèìè çðàçêàìè çáðî¿ òà ³íøå. ○

Íβ ÒÀÐÈÔÈ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÍÀÌÎÒÀËÈ 5 ÒÛÑß× ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ

Íåäàâíî îáëàñòíîé öåíòð ïðèíèìàë ó÷àñòíèêîâ ìîòîïðîáåãà «ÁàéêÊðàé». Ãîñòè ïîîáùàëèñü ñ ãîðîæàíàìè è íàïîìíèëè î âåæëèâîñòè íà äîðîãàõ Участниками мотопробега стали десять человек. Так, в путь отправились известный украинский силач Василий Вирастюк, байкер Ашот «Сальвадор» Арушанов, шоумен и телеведущий Геннадий Попенко и другие. Длилось путешествие девять дней - с 17 по 26 июля. «Мотоциклисты» колесили по стране не просто так. Их ак- лозунгами: «Два коция проходила под леса - не половина ответственности», «Отправился в путь - вежливым будь». Участники акции проехали по 25 областным центрам Украины, намо-

ÃÎÑÒÈ ÎÏÎÇÄÀËÈ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

трех часов свыше запланированного времени. Как позже признался Вир-астюк, причина тому гостеприимство запорожцев, пригласивших гостей на обед. Впрочем, те, кто дождался, смогли пообщаться и сфотографироваться с

тав пять тысяч километров, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые существуют на дороге. В частности, они призывали к взаимопониманию между

автомобилистами и владельцами двухколесных машин. Гости опоздали с прибытием в Днепропетровск. Их приезда из Запорожья пришлось ждать около

ÏÎ ÝÒÈÊÅÒÓ

Ïåòåðáóðã îáúÿâèò âîéíó øîðòàì

Âîçìîæíî, ñêîðî æèòåëÿì ÑàíêòÏåòåðáóðãà ïðèäåòñÿ по этикету, в Север- тербурге есть не представители общеõîäèòü â áðþêàõ è ной Пальмире следу- только театры, но и ственности обдумыðóáàøêàõ äàæå â æàðó ет ввести свод пра- Эрмитаж, Русский вают, как формалиСейчас в городе обсуждают возможность введения требований к одежде, в которой можно появляться в общественных местах. По мнению петербургских экспертов

именитыми байкерами, взять у них автографы. Кроме того, по просьбе поклонников, украинский богатырь одной рукой поднял местного мотолюбителя.

вил по ношению летней одежды, так как существует понятие статуса места. «Мы же не пойдем в бикини в Мариинский театр, потому что нам жарко и так удобнее. А в Пе-

музей, Невский проспект», - объясняет представитель ассоциации членов рода Романовых Иван Арцишевский. Пока речь не идет о нормативном запрете на шорты, и

зовать требования к одежде. Напомним, что прошлым летом лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил руководителям организаций раз-

ÐÅ×Ü Î ÇÀÏÐÅÒÅ ÏÎÊÀ ÍÅ ÈÄÅÒ решить сотрудникам приходить в офис в «официально-деловых шортах».

ÂÈÂÅÇÓÒÜ Ñ̲ÒÒß ÄÎÐÎÆ×Å Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó âñòàíîâèëè íîâ³ òàðèôè íà ïîñëóãè ³ç çàõîðîíåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ÿê³ íàäຠÊÏ «Êîìóíàëüíèê». Äëÿ íàñåëåííÿ, ï³äïðèºìñòâ, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ æèòëà, æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â, ÎÑÁÁ òà ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòàíîâ òàðèô íà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ñêëàäå 7,06 ãðí. çà êóáîìåòð. Áþäæåòíèì îðãàí³çàö³ÿì äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè - 7,49 ãðí., ³íøèì êîðèñòóâà÷àì 7,91 ãðí. ○

ÏÎËÈÂÀËÈ ÂÎÄÎÞ

ÄÓØ Â²Ä ÐßÒÓÂÀËÜÍÈʲ Âèõ³äíèìè äíÿìè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ðÿòóâàëüíèêè äîïîìàãàëè ëþäÿì óáåðåãòèñÿ â³ä ñïåêè - ïðÿì³ñ³íüêî ç ïîæåæíî¿ ìàøèíè ïîëèâàëè ïåðåõîæèõ âîäîþ. Íàðîä ïðîõîëîäíèé äóø â³ä ÌÍÑ-íèê³â ñïðèéíÿâ «íà óðà». Äîñ³ íà òàêó íåîðäèíàðíó àêö³þ â Óêðà¿í³ íå íàâàæóâàëèñÿ í³äå. Äí³ïðîïåòðîâñüê³ æ ðÿòóâàëüíèêè ïîëèâàòè ëþäåé ó ñïåêó âèð³øèëè âçÿòè ñîá³ çà ïðàâèëî. ○

ÇÓÏÈÍÈÌÎ ÀËÅÐòÞ

ÀÌÁÐÎÇ²ß ÇÀ ÃÐÎز Á³çíåñìåí ³ç ñåëèùà ʳðîâñüêå, ùî â Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ÿêèé ùîðîêó ñòðàæäຠâ³ä àëåð㳿, â³äêðèâ ïóíêò ïðèéîìó àìáðî糿. Çà êîæåí ê³ëîãðàì òðàâè â³í ïëàòèòü ïî 50 êîï. Ëþäè ïðèâîçÿòü àìáðîç³þ ñîòíÿìè ê³ëîãðàì³â. Çà òèæäåíü, ïðîòÿãîì ÿêîãî òðèâຠàêö³ÿ, âæå ç³áðàëè á³ëüø ÿê 10 òîíí. Ãðîø³ äàþòü ëèøå çà àìáðîç³þ, âèðâàíó ç êîð³ííÿì, ³íàêøå ³ç çàëèøåíîãî êîðåíÿ âèðîñòຠäî òðüîõ íîâèõ ðîñëèí. dzáðàíó òðàâó âèíîñÿòü íà çâàëèùå ³ óòèë³çóþòü.


ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 2 СЕРПНЯ 2011 РОКУ № 58 (1246)

Ýëåêòðîìåõàíèê, êîòîðàÿ òàíöóåò ÀÍÒÎÍ ÔÈËÈÏÏÎÂ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÍÅÐÀÂÍÎÌÅÐÍÛÅ ÎÑÀÄÊÈ «Äîæäè, ëèâøèå â ïîñëåäíèå äíè ñ òàêîé ñèëîé â Åêàòåðèíîñëàâå, îõâàòèëè, ïî-âèäèìîìó, íåçíà÷èòåëüíóþ ïëîùàäü; íà Èãðåíè â ýòè äíè íå ïåðåïàëî íè îäíîãî äîæäÿ. Ìåæäó òåì, 4 èþëÿ íà Èãðåíè ðàçðàçèëñÿ ëèâåíü â òî âðåìÿ, êàê â Åêàòåðèíîñëàâå ñîâñåì íå áûëî äîæäÿ, à òîëüêî ïðîíîñèëèñü çëîâåùèå òó÷è è äîíîñèëèñü äàëåêèå ðàñêàòû ãðîìà», ñîîáùèëà åêàòåðèíîñëàâöàì «Þæíàÿ Çàðÿ» 6 èþëÿ 1910 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÀÔÈØÀ

Æèòåëüíèöà Âåðõîâöåâî Àëèíà Îäèæíà ó÷àñòâîâàëà â òåëåêàñòèíãå íîâîãî ñåçîíà òàíöåâàëüíîãî øîó íà ÑÒÁ «Òàíöþþòü âñ³!».  ñëåäóþùèé òóð îíà íå ïðîøëà, íî ñòàëà íàñòîÿù åé ãåðî èíåé â íàñòîÿùåé ãåðîèíåé ñâîåì ãîðîäå. Îêàçûâàåòñÿ, òàêàÿ ìàëåíüêàÿ è õðóïêàÿ äåâóøêà ðàáîòàåò ýëåêòðîìåõàíèêîì íà æåëåçíîäîðîæíîì ïðåä ïðåä-ïðèÿòèè. Îá ýòîì Àëèíà ðàññêàçàëà â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Âiñòÿì» «КАК ЧУВСТВУЮ, ТАК И ДВИГАЮСЬ» - Алина, что тебя подтолкнуло на участие в кастинге танцевального шоу? - Все началось с того, что я смотрела передачу «Танцюють всі!». Мне нравилось, как люди танцуют, как ведут себя на сцене. Я захотела тоже попробовать. Два года назад уже ездила на предкастинг ко 2-му сезону проекта в Днепропетровск. Но тогда я очень волновалась. Было мало времени на то, чтобы показать себя. Из-за страха я, наверное, не прошла.

В этот раз почти не переживала, меня поддерживал мой молодой человек. И когда мне позвонили и сказали: «Через неделю приезжайте в Киев и готовьте сольный номер», я была счастлива. - Как ты готовила свой номер? Обращалась за помощью к хореографам? - Я самоучка. Как чувствую, так и танцую. Основную часть номера готовила интуитивно. Когда поставила, то постоянно репетиро-

вала, «оттачивала» движения.

«ГОМЕС МЕНЯ ПОХВАЛИЛ» - Кто наблюдал за твоими тренировками? - Никто. Я старалась заниматься, когда дома никого не было. При родственниках не танцевала. - Расскажи о кастинге в Киеве? - Там была большая «напряженка». В течение дня я толком и не репетировала: съемки, интервью… На сце-

«Â ÊÈÅÂÅ ÍÀ ÊÀÑÒÈÍÃÅ ÁÛËÀ «ÍÀÏÐßÆÅÍÊÀ» ÞÌÎÐ Âðà÷ ãîâîðèò òó÷íîìó ïàöèåíòó: - Âîò âàøè òàáëåòêè îò îæèðåíèÿ.  áàíêå 300 øòóê. Ïðèíèìàòü èõ íå íàäî. - Íî, äîêòîð, â òàêîì ñëó÷àå êàê îíè ìíå ïîìîãóò? - Î÷åíü ïðîñòî. Äâàæäû â äåíü âûñûïàéòå âñþ áàíêó íà ïîë. Ïîòîì íàêëîíÿéòåñü è ñîáèðàéòå èõ. Ïî îäíîé. ☺ ☺ ☺ - Ñêîëüêî ñòîèò ñäåëàòü ðåíòãåíîâñêèé ñíèìîê?

- Âàì êàêîé, îáûêíîâåííûé? - À êàêèå åùå åñòü? - Ìîæíî ñ îáåçüÿíêîé íà ïëå÷å. È ÷òîáû íà çàäíåì ïëàíå - ìîðå, ïàëüìû... ☺ ☺ ☺ Ê ïðîäàâöó ïîäõîäèò æåíùèíà è ïðîñèò âçâåñèòü ñâåðòîê. Ïðîäàâåö âçâåøèâàåò: - Òóò ðîâíî êèëî äâåñòè. À ÷òî ó âàñ òàì? - Äâà êèëîãðàììà ìÿñà, êîòîðûå ÿ êóïèëà ó âàñ äåñÿòü ìèíóò íàçàä.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 02.08 Ср 03.08 Чт 04.08

+25 +27 0С +17 +19 0С +25 +27 0С +15 +17 0С

захід. 23 м/с півн.захід. 35 м/с

+18 +20 0С +13 +15 0С

півн.схід. 56 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

«ÑÓÄÜßÌ ÏÎÍÐÀÂÈËÑß ÌÎÉ ÍÎÌÅл не очень переживала. Помню Влад Яма задал мне вопрос: «Кем ты работаешь?» Все были в шоке, услышав, что я - электромеханик. Мне кажется, судьям понравился мой танец! - Как судьи оценили твое выступление? - Татьяна Денисова меня похвалила. Даже Франциско Гомес сказал: «Да, ты - молодец. Это было ярко, но, может, чего-то не хватило. Это больше уличные танцы. Тебе нужно еще учиться…» Но я не обиделась и поняла, что мне не хватает техники и нужно тренироваться. - Алина, что тебе дало участие в телекастинге? - Для меня - это огромный шаг навстречу мечте. Я буду учиться и развивать свой талант дальше. И обязательно добьюсь успеха. И может в следующем году вы увидите меня в 20-ке лучших танцоров Украины.

Номер підписано до друку 01.08.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 1 1184

вести приднепровья  

вести приднепровья