Page 1

р1

ÊËÞ×È ÎÒ ÍÎÂÛÕ ÑÏÅÖÀÂÒÎ

ÑÊÎËÜÊÎ ËÅÒ ÆÈÒÅËÞ ÎÁËÀÑÒÈ 6

2

ÂIÄÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ ÄÂI ÂÓËÈÖI

3

ÏÕÇ ÈÇÁÀÂËßÅÒÑß ÎÒ ÐÀÊÅÒÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ

15

×ÒÎÁÛ ÄÎÐÎÃÀ ÁÛËÀ  ÐÀÄÎÑÒÜ Ëåòî â ðàçãàðå. Êòî-òî óæå óñïåë âäîâîëü ïîçàãîðàòü è íàêóïàòüñÿ, à êòî-òî åùå ñïèò è âèäèò ïðèáëèæàþùèéñÿ îòïóñê. «Â³ñò³» íàïîìèíàþò îñíîâíûå ïðàâèëà êîìôîðòíîãî, à ãëàâíîå áåçîïàñíîãî îòäûõà.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№57 (1245) Четвер, 28 липня 2011 р.

17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

ÓÆÅ ÎÑÅÍÜÞ

ÁÞÄÆÅÒÍÈÊÈ ÏÎËÓ×ÀÒ ÁÎËÜØÅ Çàðïëàòû ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû ïîâûñÿò ñ 1 ñåíòÿáðÿ. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîðó÷åíèå äàë Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ è Ìèíèñòåðñòâó ñîöïîëèòèêè Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà ïîîáåùàë, ÷òî ïîâûøåíèå äîõîäîâ íàñåëåíèÿ áóäåò ïîñëåäîâàòåëüíûì è íåîáðàòèìûì. Òåì âðåìåíåì, â èþíå ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â Óêðàèíå âîçðîñëà ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàåì íà 5,2% è òåïåðü ñîñòàâëÿåò 2708 ãðí. â ìåñÿö. ○

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÌÎËÅÁÅÍ

ÊÎ ÄÍÞ ÊÐÅÙÅÍÈß ÐÓÑÈ

45

Êàê ñëóæèòñÿ ìîðÿêàì íà «äíåïðîïåòðîâñêîì» êîðâåòå Êàçàëîñü áû, ÷òî ñâÿçûâàåò Äíåïðîïåòðîâùèíó è ×åðíîå ìîðå, êðîìå òûñÿ÷ îòïóñêíèêîâ, øòóðìóþùèõ ëåòîì êðûìñêèå ïëÿæè? Êîððåñïîíäåíòû «Â³ñòåé» âûÿñíèëè - íàñòîÿùèé âîåííûé êîðàáëü.

ÍÅ ÏÎÍÐÀÂÈËÑß ÎÑÒÐÎÂ

ÑÂÈÍÊÈ ÂÏËÀÂÜ ÄÎÁÈÐÀËÈÑÜ ÄÎÌÎÉ Õîçÿèí ïóòåøåñòâåííèêîâ Äæåéìñ Êýìåðîí îòâåç íà Íà ïðîøëîé íåäåëå â îñòðîâ äâóõ ñâèíîê ïî Øîòëàíäèè ïðîèçîøåë êëè÷êå Ìýðè è Òðàôôë. êóðüåçíûé èíöèäåíò. Äîìîé Óæå íà ñëåäóþùèé äåíü ê õîçÿèíó âåðíóëèñü äâå ôåðìåðó ïîçâîíèë åãî ñâèíüè, êîòîðûõ ïåðåâåçëè çíàêîìûé, êîòîðûé íà âûïàñ íà îñòðîâ Ëîíãà, óâèäåë â ìîðå äâóõ ÷òî ê ñåâåðî-çàïàäó îò õðþøåê, ïëûâóùèõ ïî ïîáåðåæüÿ ñòðàíû. Æèâîò- íàïðàâëåíèþ ê øîòëàíäíûå ïîïàëè îáðàòíî íà ñêîìó ïîáåðåæüþ. Ìóæ÷èìàòåðèê ñâîèì õîäîì, ïðè íà äàæå ñíÿë íà âèäåî ýòîì ïðîïëûâ â ìîðå îêîëî õðàáðûõ æèâîòíûõ. ïîëóòîðà êèëîìåòðîâ. Ïîÿâëåíèå íà áåðåãó äâóõ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

îòâàæíûõ ïëîâöîâ âûçâàëî àæèîòàæ ñðåäè ìåñòíûõ æèòåëåé. Ïðàâäà, êîãäà ñâèíêè âûøëè íà áåðåã, îíè äðîæàëè è âûãëÿäåëè èñïóãàííûìè.  èòîãå Êýìåðîíó ñîîáùèëè, ÷òî åãî õðþøêè âåðíóëèñü äîìîé. Ïîíà÷àëó òîò äàæå ðåøèë, ÷òî ýòî ðîçûãðûø. Ïî ñëîâàì õîçÿèíà îòâàæíûõ æèâîòíûõ, ðàíüøå îí îòâîçèë íà

20 Îò ïîãðóæåíèÿ çàõâàòûâàåò äóõ cmyk

îñòðîâ îâåö, è òå æèëè òàì ñïîêîéíî. Íà ýòîì êóñî÷êå ñóøè ìíîãî êîðìà è ÷èñòîé âîäû, è ïî÷åìó òàì íå ïîíðàâèëîñü Ìýðè è Òðàôôëó îí íå ïîíèìàåò. Âïðî÷åì, Êýìåðîí ðåøèë áîëüøå íå îòïðàâëÿòü èõ íà Ëîíãó, à îñòàâèòü íà ìàòåðèêå. Ïî ñëîâàì ìóæ÷èíû, ïèòîìöû ÿñíî äàëè ïîíÿòü, ÷òî äîìà èì ëó÷øå.

Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ïðîâåë ïðàçäíè÷íûé ìîëåáåí â Êèåâå íà Âëàäèìèðñêîé ãîðêå. Îí ïðîøåë â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ êðåùåíèÿ Ðóñè.  ñâîåé ïðîïîâåäè Êèðèëë ïðèçâàë âñåõ ïðàâîñëàâíûõ âåðÿí ê åäèíåíèþ. Êðîìå íåãî, â ìîëåáíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå êàòîëèêîñ-ïàòðèàðõ âñåÿ Ãðóçèè Èëèÿ II è Ãëàâà Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè (Ìîñêîâñêîãî ïàòðèàðõàòà) Âëàäèìèð. Ìîëåáåí äëèëñÿ îêîëî ÷àñà, íà íåì ïðèñóòñòâîâàëè îêîëî òûñÿ÷è âåðóþùèõ. ○

ÏÅÐÅÄ ÏÎËÅÒÎÌ

ÒÐÅÍÀÆÅÐÛ ÄËß ÏÈËÎÒΠÓêðàèíà çàêóïèò òðåíàæåðû äëÿ îáó÷åíèÿ ïèëîòîâ ñàìîëåòîâ Boeing è Airbus. Îá ýòîì íàìåðåíèè ñîîáùèë âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð Áîðèñ Êîëåñíèêîâ. Ïî åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ óêðàèíñêèå ñïåöèàëèñòû èìåþò âîçìîæíîñòü îáó÷àòüñÿ íà òðåíàæåðàõ äëÿ ñàìîëåòîâ Àí-148. Ýòîò êîìïëåêñíûé òðåíàæåð íàèâûñøåãî óðîâíÿ ðàçðàáîòàëî ÃÏ «Àíòîíîâ». ○

«ÃÎËÎÑÎÂÎÅ» ÍÎÓ-ÕÀÓ

ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÄËß ÍÅÇÐß×ÈÕ Â Êèðîâîãðàäå íåçðÿ÷èå ëþäè ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ «ãîëîñîâûì» èíòåðíåòîì. Êîìïüþòåðíóþ ïëîùàäêó ðàçìåñòèëè â îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå. Ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà îçâó÷èâàåò âñå, ÷òî ïîÿâëÿåòñÿ íà ìîíèòîðå, - íàçâàíèå ñàéòà, ðóáðèêè. Îíà òàêæå â ñîñòîÿíèè ïðî÷èòàòü íóæíóþ ñòàòüþ. Ïîëüçîâàòåëè æå ìîãóò íàáðàòü àäðåñ ñàéòà èëè òåìó â ïîèñêîâîé ñèñòåìå. Ãîëîñ èç äèíàìèêîâ îçâó÷èò êàæäóþ íàáðàííóþ áóêâó.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245)

ÂȯÇÍÀ ÍÀÐÀÄÀ

Äâ³ âóëèö³ â³äðåìîíòóþòü âîñåíè ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÒÓÐÈÑÒÀÌ

 ÀÐÃÅÍÒÈÍÓ ÁÅÇ ÂÈÇ Óêðàèíñêèì òóðèñòàì áîëüøå íå íóæíû âèçû äëÿ ïîåçäîê â Àðãåíòèíó. Ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå ñ ýòîé ñòðàíîé óòâåðäèë Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû. Íàøè ãðàæäàíå ìîãóò ïðåáûâàòü â Àðãåíòèíå ñ òóðèñòè÷åñêèìè è íåêîììåð÷åñêèìè öåëÿìè äî 90 äíåé. Òàêæå Êàáìèí óòâåðäèë ïîäîáíîå ñîãëàøåíèå ñ Áîñíèåé è Ãåðöåãîâèíîé, îäíàêî ñî ñðîêîì ïðåáûâàíèÿ âñåõ ãðàæäàí äî 60 äíåé.

ÍÎÂÎÑÒÈ ×ÅÐÅÇ ÏÎËÒÎÐÀ ÃÎÄÀ

ÏÅÍÑÈÈ ÁÅÇ ÄÅÔÈÖÈÒÀ Ê 2013 ãîäó Ïåíñèîííûé ôîíä ñòàíåò áåçäåôèöèòíûì.  ýòîì óâåðåí Ïðåìüåðìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. «Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî äåôèöèò Ïåíñèîííîãî ôîíäà áóäåò ëèêâèäèðîâàí â òå÷åíèå äâóõ ëåò», - çàÿâèë Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà. Íàïîìíèì, ÷òî ðàíåå Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ óòâåðäèë áþäæåò Ïåíñèîííîãî ôîíäà íà 2011 ãîä ñ äåôèöèòîì 17,7 ìëðä. ãðí., ÷òî íà 33% ìåíüøå, ÷åì â 2010 ãîäó. ○

ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÍÀÄÎ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ

ШМІДТА СТАЛА ШИРШОЮ У нараді взяли участь міський голова Іван Куліченко, представники Державтоінспекції Дніпропетровська, МКП «Дніпропетровський електротранспорт» та КП «Гідроспоруди». Комплексна реконструкція вулиці Шмідта почалась наприкінці травня, її загальна вартість 44 млн. грн. У ході ремонтних робіт уже полагодили зливовий та каналізаційний колектори, цими днями розпочали укладати

асфальтобетонне покриття на проїжджій частині. Тепер дорога стане ширшою на 8 м з обох боків. Крім того, перевлаштують і трамвайні колії - вони будуть укладені на рівні дорожнього покриття, по обидва боки вулиці облаштують дві зручні сучасні автопарковки. Під час наради губернатор поставив

ÏÎËÀÃÎÄßÒÜ ÄÎÐÎÃÓ Â²Ä ÁËÀÃΪÂÀ ÄÎ ÒÈÒÎÂÀ

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²Þ Ø̲ÄÒÀ ÇÀÂÅÐØÀÒÜ ÄÎ 19 ÂÅÐÅÑÍß

Æåëàþùèõ ñòàòü âîëîíòåðàìè íà Åâðî2012 óæå ïî÷òè â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì íåîáõîäèìî. Êîëè÷åñòâî çàÿâîê çà ïåðâóþ íåäåëþ ðåãèñòðàöèè ïðåâûñèëî ìåñÿ÷íûé ïîêàçàòåëü Åâðî-2008. Ñåé÷àñ ÓÅÔÀ ïîëó÷èë ïî÷òè 10 òûñ. çàÿâîê ïðè ïîòðåáíîñòè â 6 òûñ. âîëîíòåðîâ. Ïðè ýòîì ïðèåì çàÿâîê íà ñàéòå euro.com ïðîäëèòñÿ äî 30 ñåíòÿáðÿ.  íåêîòîðûõ ãîðîäàõ êîíêóðñ ñîñòàâëÿåò 2,5 ÷åëîâåêà íà ìåñòî. ○

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â âè¿çíó íàðàäó ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ äâîõ âàæëèâèõ äëÿ îáëàñíîãî öåíòðó âóëèöü Øì³äòà ³ Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà. Ðåìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ íà îñòàíí³é, äî ðå÷³, íå ïðîâîäèëè á³ëüøå 30 ðîê³â

 ÏÅÐÂÓÞ Î×ÅÐÅÄÜ

ÑÐÎ×ÍÛÅ ÂÀÊÖÈÍÛ Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ íà÷àëî ïåðâîî÷åðåäíóþ çàêóïêó âàêöèí. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà Àëåêñàíäðà Àíèùåíêî, ìèíèñòåðñòâî ïðîàíàëèçèðîâàëî ñèòóàöèþ ñ çàïàñàìè ìåäèêàìåíòîâ.  ïåðâóþ î÷åðåäü çàêóïàþò âàêöèíû è ïðåïàðàòû îò ãåìîôèëèè è äëÿ ëå÷åíèÿ äåòñêîé îíêîëîãèè. Êðîìå òîãî, Àëåêñàíäð Àíèùåíêî ðàññ÷èòûâàåò íà óâåëè÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêóïêè ïðåïàðàòîâ äëÿ ëþäåé ñ ÂÈ×/ÑÏÈÄîì â 2012 ãîäó.

завдання: завершити трамвайний переїзд на реконструкцію Шмід- розі вул. Героїв Сталінта до 19 вересня. града та Запорізьке шосе. На ремонт з обРЕМОНТ ласного бюджету видіЗА ПЛАНОМ лили 30 млн. грн. Ремонтні роботи на «Питання капівулиці Героїв Сталін- тального ремонту та града почались 24 чер- будівництва доріг вня, завершити їх пла- одне із пріоритетних нують уже 24 жовтня. напрямків фінансуДо цього часу відре- вання. З кожним ромонтують 2,7 км дорож- ком в області буде нього покриття від ву- з’являтися більше сулиці Благоєва до ву- часних доріг євролиці Титова, замінять пейського рівня», - забордюри та полагодять певнив губернатор.

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎ˲

Ðåôîðìè çàðàäè ïîêðàùåííÿ æèòòÿ ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

Âàæëèâèì íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³ îáëàñíî¿ âëàäè º äîíåñåííÿ äî æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ³íôîðìàö³¿ ùîäî çì³í, çàïðîïîíîâàíèõ óðÿäîì Óêðà¿íè äî ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè Про це повідомив губернатор Олександр Вілкул під час засідання регіонального комітету з економічних ре-

форм. У заході також взяли участь його заступники Марія Пустова, Іван Ступак та Геннадій Темник. За словами голови облдержадміністрації, головною метою пенсійної реформи є забезпечення достойного рівня життя громадян та перехід до трирівневої пенсійної системи: солідарної, накопичувальної та добровільної. «Запропоновані урядом зміни до пенсійного законодавства зможуть забезпечи-

ти гідний рівень пенсій. Жодних заходів по скороченню чинних виплат пенсіонерам не передбачається, це заборонено Конституцією України», - підкреслив Олександр Вілкул. Він також наголосив, що процес реформування пенсійної системи обумовлює необхідність легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення, і з цього питання на Дніпропетровщині працює робоча гру-

 ÎÁËÀÑÒ² ËÅÃÀ˲ÇÎÂÀÍÎ 5970 ÐÎÁÎ×ÈÕ Ì²ÑÖÜ па. В результаті її діяльності протягом січня-червня 2011 року в області легалізовано 5970 робочих місць, 212 роботодавців підвищили рівень оплати праці.


р3

СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245) ○

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÓËÈÖÛ

Ãîðîäà ìîãóò ñïàòü ñïîêîéíî Ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë âðó÷èë ìèëèöèîíåðàì Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè êëþ÷è îò äâàäöàòè íîâûõ ñïåöàâòîìîáèëåé

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÛ ÑÈÑÒÅÌÎÉ GPS-ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ

ÊÀÆÄÛÉ ÃÎÐÎÄ ÏÎËÓ×ÈË ÏÎ 5 ÏÀÒÐÓËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ

ет создание в области единой системы непрерывного патрулирования улиц. «Задание областной власти - содействовать эффективной работе правоохранителей по защите прав, свобод и законных интере- ально-технической базы», сов граждан, в том числе - заявил губернатор Алекпутем укрепления матери- сандр Вилкул.

«Öåëü - óëó÷øèòü êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ñåãîäíÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà íåçàïîëíåííîñòè áîëüíèö ïàöèåíòàìè - ÷àñòî áîëüíè÷íûå êîéêè îñòàþòñÿ ïóñòûìè. Îá îïòèìèçàöèè êîéêîìåñò â ãîðîäå «Â³ñòÿì» ðàññêàçàë äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà Àëåêñàíäð Ðóäÿê

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÁÎËÜÍÈÖÛ ÑÒÀÍÓÒ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀÌÈ

тысяч населения, и это уже после сокращения некоторых коек. Наша задача - в 2011 году снизить показатель хотя бы до 70. - Что планируете делать для оптимизации коечного фонда в городе?

Чтобы компенсировать это, откроем койки дневного стационара в поликлинике на ж/м Фрунзенский, а отделение гнойной хирургии переведем в 4-ю городскую больницу.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ K Äîíåöê - íà 990 òûñ. íàñåëåíèÿ 5,1 òûñ. êîéêîìåñò; K Çàïîðîæüå - íà 784 òûñ. íàñåëåíèÿ 4,5 òûñ. êîéêîìåñò; K Íèêîëàåâ - íà 441 òûñ. íàñåëåíèÿ 1,9 òûñ. êîåê; K Äíåïðîïåòðîâñê - íà 1 ìëí. íàñåëåíèÿ áîëåå 8 òûñ. êîéêîìåñò, ñ ó÷åòîì ìåäñàí÷àñòåé ¹ 6 è Ïðèäíåïðîâñêîé æåëåçíîäîðîæíîé áîëüíèöû. - В маленьких больницах, которые не выполняют свои функции, закроем стационары и реорганизуем их в поликлиники. Например, закроем 3-ю горбольницу в АНД-районе. Там 140 коек.

ÍÎÂÈÍÈ

ÇÀÂÄÀÍÍß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

ÂÑÒÀÍÎÂËßÒÜ Ë²×ÈËÜÍÈÊÈ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

- Александр Афанасьевич, как идет процесс оптимизации койкомест в Днепропетровске? - Есть постановление Кабинета Министров, в соответствии с которым норма для нашей области - 81 койка на 10 тыс. населения с учетом коек в лечебных заведениях областного подчинения. Для городов региона норма по койкоместам составляет 69 коек на 10 тыс. населения, а в селах - 60 койкомест. Сегодня этот вопрос для Днепропетровска очень важен, так как в городе 79 койкомест на 10

Äî 1 ñåðïíÿ â ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè áóäóòü ðîçðîáëåí³ ãðàô³êè âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â òåïëîâî¿ åíåð㳿 íà ï³äïðèºìñòâàõ êîìóíàëüíî¿ òåïëîåíåðãåòèêè. Äî 1 æîâòíÿ ¿õ óæå ïîâèíí³ âñòàíîâèòè. Òàêå çàâäàííÿ ïîñòàâèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ç ì³ñüêèìè ãîëîâàìè òà ãîëîâàìè ÐÄÀ.

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Вручение прошло на Фестивальном причале в Днепропетровске. В мероприятии также приняли участие председатель областного совета Евгений Удод, заместитель губернатора Иван Ступак, мэр Днепропетровска Иван Куличенко, начальник ГУМВД Украины в области Виктор Бабенко. 16 автомобилей Ssang Young и 4 УАЗа «Патриот» получили правоохранители Днепродзержинска, Никополя, Новомосковска и Павлограда. В каждый город отправятся по пять автомобилей, оборудованных современными системами GPS-навигации. Появление этих патрульных машин - один из шагов губернаторской программы «Безопасный город». Она предусматрива-

Также реорганизуем 10-ю и 22-ю городские больницы, поскольку они не выполняют своих функций. Здесь будут поликлиники с койками дневого пребывания. 18-я студенческая боль-

ница тоже станет студенческой поликлиникой и будет находиться на улице Гусенко. Там откроем 70 коек дневного стационара. - Как отразится реорганизация на качестве медицинского обслуживания и не повлечет ли это сокращение медработников? - Основная цель оптимизации - улучшение качества медицинской помощи, а также значительная экономия средств, которые выделяются на финансирование койкомест. Медицинский персонал при этом не пострадает, увольнять никого не будут, люди останутся работать в тех же лечебных учреждениях. А если стационар перенесут в другое место, то и медработники перейдут туда.

×ÈÑÒÅ ÄÎÂʲËËß

ÁËÀÃÎÓÑÒÐ²É ÒÐÈÂÀª  îáëàñò³ òðèâàþòü çàõîäè ç áëàãîóñòðîþ ì³ñò ³ ðàéîí³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ï³ä ÷àñ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ç ì³ñüêèìè ãîëîâàìè òà ãîëîâàìè ÐÄÀ.  íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ðåã³îíó âæå âïîðÿäêóâàëè 148 òèñ. ãà òåðèòîð³é ïàðê³â òà ñêâåð³â. Òàêîæ âèñàäèëè áëèçüêî 80 òèñ. äåðåâ, 35 òèñ. êóù³â, ïðèáðàëè â³ä ñì³òòÿ äîðîãè. ○

ÄÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÊÓ

ØÊÎËÈ ×ÅÊÀÞÒÜ Ó×Ͳ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ éäå ï³äãîòîâêà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó. Íà 25 ëèïíÿ 2011 ðîêó äî ðîáîòè â íîâîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ â îáëàñò³ âæå ï³äãîòîâëåíà á³ëüø³ñòü çàêëàä³â - 661 øêîëà (68%) òà 584 (72%) äèòÿ÷³ ñàäêè. Êð³ì òîãî, ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ â³äðåìîíòîâàíî 236 êîòåëåíü, öå - 75% äî ïîòðåáè. ○

²ÄÓÒÜ ÐÎÁÎÒÈ

ÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ Ë²ÊÀÐͲ Íà ðåêîíñòðóêö³þ òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â îáëàñò³ äî çèìîâîãî ïåð³îäó ïåðåäáà÷åíî 18,7 ìëí. ãðí. Íàðàç³ òðèâàþòü ðåìîíòíîáóä³âåëüí³ ðîáîòè íà 118 îá’ºêòàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ñüîãîäí³ äî ðîáîòè â îñ³ííüîçèìîâèé ïåð³îä â îáëàñò³ ï³äãîòîâëåíî 70% ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â.


р4

4 НАШ ПРОЕКТ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245)

ͲÊÎÏÎËÜ

ÄÎÐÎÃÈ ÍÅ ÂϲÇÍÀªÒÅ Ó ì³ñò³ ïîâíèì õîäîì ³äå ðåìîíò äîð³ã. Çàðàç êèïëÿòü ðîáîòè â öåíòð³ ì³ñòà, íàâêîëî âèêîíêîìó òà áàãàòüîõ ³íøèõ îá`ºêò³â. Ôàõ³âö³ ï³äðàõóâàëè: 4 ìëí. ãðí., ïåðåäáà÷åíèõ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³, íà îïëàòó öèõ ðîá³ò ìîãëî é íå âèñòà÷èòè. Òà, çàâäÿêè êîìïåíñàö³¿ çà ðîçòàøóâàííÿ ͳêîïîëÿ â 30-ê³ëîìåòðîâ³é çîí³ â³ä Çàïîð³çüêî¿ ÀÅÑ, ì³ñòî îòðèìàëî 5 ìëí. ãðí. íà ðåìîíò äîð³ã. Ùå 1,125 ìëí. ãðí. íàä³éøëî ç îáëàñíîãî áþäæåòó.

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÒÅÐÍß, ÁÓÐ'ßÍ ² ØÊÎËÀ Íåäîïóñòèòè ñïàëþâàííÿ ñòåðí³ íà ïîëÿõ, ðåòåëüíî áîðîòèñÿ ç êàðàíòèííèìè ðîñëèíàìè, ïðîâåñòè ìåäîãëÿä ó÷èòåë³â ðàéîíó, ïåðåâ³ðèòè ñàí³òàðíèé ñòàí õàð÷îáëîê³â ó äèòñàäêàõ òà ï³äãîòóâàòè øêîëè äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó - ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ îáãîâîðþâàëè íà íàðàä³ ðàéîíó. Ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Êîêóë çàïåâíèâ: êîæíå ïèòàííÿ íà éîãî îñîáèñòîìó êîíòðîë³. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

Ï'ßÒÜ Ë²Òв ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ Ó ñåðåäíüîìó ìåøêàíåöü îáëàñò³ ñïîæèâຠáëèçüêî 5 ë³òð³â ÷èñòîãî ñïèðòó íà ð³ê. Çâè÷àéíî, ó âèãëÿä³ ð³çíèõ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Çà äàíèìè îáëñòàòó, òîð³ê ïðàöåçäàòíå íàñåëåííÿ ðåã³îíó âèïèëî 5 ë³òð³â àëêîãîëüíèõ íàïî¿â (ó ïåðåðàõóíêó íà ÷èñòèé ñïèðò) íà ëþäèíó. Óñüîãî òîð³ê òîðã³âåëüí³ ï³äïðèºìñòâà ðåã³îíó ðåàë³çóâàëè 1,5 ìëí.äåêàë³òð³â ãîð³ëêè é ë³êåðîãîð³ë÷àíèõ íàïî¿â ³ 6,7 ìëí. äåêàë³òð³â ïèâà. Ö³êàâî, ùî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â öÿ öèôðà ïðèáëèçíî íà îäíîìó ð³âí³. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÍÅ ÊËßÍ×ÀÒÜ ÃÐÎز Öüîãî ë³òà 45 ïàâëîãðàäñüêèõ ï³äë³òê³â íåïîãàíî ï³äçàðîáèëè. Ìîæëèâ³ñòü ìàòè êèøåíüêîâ³ ãðîø³ ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü íàäຠ«Ôîíä ë³òíüîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ äëÿ íåïîâíîë³òí³õ» ïðè â³ää³ë³ ó ñïðàâàõ ñ³ì'¿ òà ìîëîä³ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ôàõ³âö³ êàæóòü: ä³òè, ÿê³ ïðîòÿãîì 10 äí³â ó ëèïí³ çàéìàëèñü îáëàøòóâàííÿì ð³äíîãî ì³ñòà, íåçàáàðîì îòðèìàþòü çàðïëàòó - 397 ãðí. 39 êîï.

Êàê ñëóæèòñÿ ìîðÿêàì íà «äíåïðîïåòðîâñêîì» êîðâåòå ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÏÎËÅÒÀÅÂÀ, ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ

В ГОРОДЕГЕРОЕ Оказывается, Днепропетровская область шефствует над одним из кораблей Военноморских сил Украины - корв е т о м

«Приднiпров'я». Мы решили выяснить, чем живет корабль, носящий на борту имя нашего региона, прямо на месте, то есть - в Севастополе. Ночь в автобусе, следующем на Юг, два часа в электричке - и вот мы в одном из самых самобытных городов Украины. Севастополь сполна оп-

равдывает звание города с особым статусом. На улицах можно встретить моряков как в украинской, так и в российской военной форме, а на зданиях - и желто-голубые, и трехцветные флаги. А чистота улиц, красота пейзажей и отличная работа городского транспорта - тема отдельной статьи. Наш путь лежал в Стрелецкую бухту, где среди других украинских кораблей стоит и корвет «Приднiпров'я». Подняться на него сразу не удалось - корабль перешвартовыва-

ÍÅ ÂÛÏÈË ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ ÍÅ ÌÎÐßÊ ли. Наконец, понаблюдав за слаженной работой матросов, мы ступили на трап. На палубе журналистов «Вістей» встретил старшина 1-й статьи Сергей Дмитриев, который и провел экскурсию по кораблю.

МОРЯКИ ПО КОНТРАКТУ С первых минут нахождения на корабле становится понятно, что рассказы о дедовщине и жестоких морских законах - не более чем страшные легенды.

По крайней мере - в отношении экипажа «Приднiпров'я». Возможно, благоприятный микроклимат на судне объясняется тем, что служат здесь, в основном, контрактники. Из 40 человек только двое - матросы срочной службы. «Как правило, на флоте соотношение срочников и контрактников примерно 50 на 50, но на двух кораблях у нас и на «Константине Ольшанском», пре-

ÁÎÅÂÎÉ ÊÎÐÀÁËÜ

ÊÎÐÂÅÒ «ÏÐÈÄÍIÏÐÎÂ'ß» Ïîñòðîåí â 1983 ã. â Ëåíèíãðàäå êàê ðàêåòíûé êàòåð ïðîåêòà 12411Ò («Ìîëíèÿ»). Ïåðâîå íàçâàíèå - Ð-84.  ñîñòàâå ÂÌÑ Óêðàèíû ñ 1997 ãîäà. Âõîäèò â ñîñòàâ ñèë áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ. Èìååò ðàêåòíîå è àðòèëëåðèéñêîå âîîðóæåíèå. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ áûñòðîãî âûõîäà èç áàçû, íàíåñåíèÿ ðàêåòíîãî óäàðà ïî êîðàáëÿì ïðîòèâíèêà è âîçâðàùåíèÿ íà áàçó äëÿ çàãðóçêè ðàêåòàìè.


р1

НАШ ПРОЕКТ 5

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245) ○

ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÄÅÄÎÂÙÈÍÅ ËÈØÜ ÑÒÐÀØÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ начинаются занятия и тренировки, физическая, строевая и даже гуманитарная подготовка. Вечером контрактники получают увольнительную в город, но вернуться на базу должны до 23.00. Назад в Днепропетровск мы ехали с чув-

ÍÀ ÂÎÅÍÍÎÌ ÊÎÐÀÁËÅ ÍÈ×ÅÃÎ ËÈØÍÅÃÎ имущество отдают тем, кто служит по контракту», - объясняют моряки. Служат здесь как крымчане, так и выходцы из «сухопутных» областей, например - Киевской и Черкасской. Некоторые пришли на «Приднiпров'я» из гражданского флота, а один из матросов раньше работал в милиции. Зарплата у матросов-контрактников не большая, но и не маленькая, в среднем около 2 тыс. грн. Но даже служба по контракту не освобождает от выполнения нерушимых морских традиций. Так, во время первого выхода в море матрос должен пройти ритуал «оморячивания» - торжественно выпить из плафона поллитра морской воды. «Обычно «оморячивают» один раз, но мне не повезло - «оморячивался» и на учебном катере, когда учился в военно-морском колледже, и здесь, уже на воинской службе», - рассказывает старшина Сергей Дмитриев.

ÍÎÂÈÍÈ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÑÒÐÈÁÀÞÒÜ Ç ÏÀÐÀØÓÒÎÌ Ó 25-é îêðåì³é ïîâ³òðÿíî-äåñàíòí³é áðèãàä³ 6-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè, ùî äèñëîêóºòüñÿ â îáëàñò³, òðèâຠàêòèâíà ïëàíîâà áîéîâà ï³äãîòîâêà. Äåñàíòíèêè â³äïðàöüîâóþòü ñòðèáêè ç ïàðàøóòîì. Ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ äí³â ñîëäàòè, îô³öåðè òà êîíòðàêòíèêè ìàþòü âèêîíàòè ïîíàä 1280 ñòðèáê³â ç ïàðàøóòîì. Äëÿ 135 ñîëäàò öå áóäå âïåðøå. Ö³êàâî, ùî â³éñüêîâîñëóæáîâö³, ÿê³ ñòðèáàòèìóòü óïåðøå, ñòðèáàòèìóòü ç âèñîòè 800 ìåòð³â, à ¿õí³ äîñâ³ä÷åí³ òîâàðèø³ - ç 600 ìåòð³â. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÄÍÓ Â ÄÅÑßÒÖI ˲ÄÅв ÄÍÓ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà óâ³éøîâ äî äåñÿòêè íàéïîïóëÿðí³øèõ âèø³â, êóäè õî÷óòü ïîñòóïèòè öüîãîð³÷í³ àá³òóð³ºíòè. Ó ñâîºð³äíîìó ðåéòèíãó ïîïóëÿðíîñò³, ÿêèé ñêëàëè ó ̳í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè, íàóêè, ìîëîä³ ³ ñïîðòó, ÄÍÓ ïîñ³â ñüîìó ñõîäèíêó ³ ñòàâ ºäèíèì âóçîì, ùî ïðåäñòàâëÿº Äí³ïðîïåòðîâùèíó. ○

ÏÎÌÎÙÜ ØÅÔÎÂ ЗАВТРАК ПО РАСПИСАНИЮ По узким и крутым трапам (с непривычки запросто можно удариться головой) мы спустились с палубы вниз, где находятся основные помещения экипажа - кубрик, кают-компания, каюты. Здесь все по-военному просто и аккуратно, ничего лишнего. Хотя корабль и достался украинскому флоту в наследство от СССР, его не обошли современные веяния. Так, например, в столовой есть кондиционер и телевизор - подарки шефов.

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Óæå ìíîãî ëåò Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü øåôñòâóåò íàä âîèíñêèìè ÷àñòÿìè ÂÌÑ Óêðàèíû.  ÷èñëå íàøèõ «ïîäîïå÷íûõ» - è êîðâåò «Ïðèäíiïðîâ'ÿ». Ïðåäñòàâèòåëè Äíåïðîïåòðîâùèíû ïîìîãàþò ìîðÿêàì ïðîäîâîëüñòâèåì, ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè, òåõíèêîé, êóëüòóðíî-áûòîâûìè òîâàðàìè. Òàêæå äåëåãàöèè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ïðèåçæàþò â Ñåâàñòîïîëü ïîçäðàâèòü âîåííîñëóæàùèõ ñ ïðàçäíèêàìè, íàïðèìåð ñ Äíåì ôëîòà.  2010 ãîäó îêàçàëè ïîìîùü íà ñóììó áîëåå 139 òûñ. ãðí., â òîì ÷èñëå ïîäøåôíîìó êîðâåòó «Ïðèäíiïðîâ'ÿ» íà 14 òûñ. ãðí.

ÊËÓÁ, ÄÅ Ö²ÊÀÂÎ Íà áàç³ ðàéîííîãî òåðöåíòðó ñîöîáñëóãîâóâàííÿ, ÿêèé î÷îëþº Îëüãà Êàðïåíêî, ïðè ñ³ëüñüêèõ öåíòðàõ ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ ñòâîðåíî êëóáè âåòåðàí³â. Òóò ïðîâîäÿòü ÷óäîâ³ çàõîäè äëÿ ñîöïðàö³âíèê³â òà âåòåðàí³â Íîâîìîñêîâùèíè. Òàê³ çóñòð³÷³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêàì ïîä³ëèòèñÿ íàâè÷êàìè òà äîñâ³äîì ðîáîòè, à ïåíñ³îíåðàì òà ÷ëåíàì êëóá³â âåòåðàí³â - ðîçêðèòè ñâî¿ çä³áíîñò³, ö³êàâî ïðîâåñòè ÷àñ ³ îòðèìàòè çàðÿä ïîçèòèâíî¿ åíåð㳿. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã После подъема в 6.00 у матросов по графику личная гигиена, зарядка, приборка и завтрак. В 7.45 по традиции на корабле поднимают военно-морской флаг. Затем ..

ÍÀ «ÏÐÈÄÍIÏÐÎÂ'I» ÑËÓÆÀÒ 40 ×ÅËÎÂÅÊ

ством гордости и выполненного долга. Своими глазами увидели, что экипаж «днепропетровского» корабля несет службу профессионально и готов в любую минуту стать на защиту граждан Украины.

ÕÎÊÅÞ ÍÀ ÒÐÀ² - 35 Ó 1976 ðîö³ ñïðàâæí³é ôàíàò õîêåÿ íà òðàâ³ Êàçèìèð Äðà÷óê ó ì³ñò³ îðãàí³çóâàâ õëîï÷à÷ó êîìàíäó ç öüîãî âèäó ñïîðòó. Áàãàòî ðîê³â ìèíóëî â³äòîä³, íåìຠñàìîãî Äðà÷óêà, àëå ïàì’ÿòü ïðî íüîãî æèâà. Ùîðîêó ó Êðèâîìó Ðîç³ ïðîâîäÿòü òóðí³ð, ÿêèé íîñèòü ³ì'ÿ çàñíîâíèêà öüîãî âèäó ñïîðòó ó ì³ñò³. Íåùîäàâíî ïðîéøëè âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ, é êðèâîð³çüêà êîìàíäà âêîòðå ïîêàçàëà êëàñ. Ìîæëèâî, çà íèìè ìàéáóòíº õîêåÿ íà òðàâ³.


р2

6 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245)

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ

ÏÕÇ èçáàâëÿåòñÿ îò ðàêåòíîãî òîïëèâà ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÏÎËÅÒÀÅÂÀ

ÑÈÍÅËÜÍÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÏÈËÞÞÒÜ ÄÅÐÅÂÀ Ó ì³ñò³ âñåðéîç óçÿëèñü çà àâàð³éí³ äåðåâà. Âñüîãî ¿õ ó Ñèíåëüíèêîâîìó áëèçüêî ñòà. Ñàìå ñò³ëüêè ¿õ äî ê³íöÿ ðîêó ïëàíóþòü ñïèëÿòè. Ñüîãîäí³ âæå ë³êâ³äîâàíî 30 äåðåâ. Ðîáîòè ïðîâåëè íà âóëèöÿõ Âîðîâñüêîãî, Ìèðó, Øåâ÷åíêà, Äçåðæèíñüêîãî, Âèêîíêîì³âñüê³é òà íà òåðèòî𳿠äèòÿ÷î¿ þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè. Âîñåíè òóò ìàþòü ç`ÿâèòèñü íîâ³ ñàäæàíö³.

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÙÎÒÈÆÍß – ÑÓÁÎÒÍÈÊ Ó ðàéöåíòð³ òà â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Êðèíè÷àíùèíè ùîòèæíÿ ïðîâîäÿòü çàõîäè ïî áëàãîóñòðîþ çàêð³ïëåíèõ òåðèòîð³é. Ìåøêàíö³ ÷åïóðÿòü âóëèö³, æèòëîâ³ áóäèíêè òà ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿, äèòÿ÷³ é ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, ïàðêè, ñêâåðè òà ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó. Òàêîæ ïðèä³ëÿþòü óâàãó áëàãîóñòðîþ áðàòñüêèõ ìîãèë, ïàì’ÿòíèê³â çàãèáëèõ ó Âåëèê³é ³ò÷èçíÿí³é â³éí³. ○

ÌÅƲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÄÇÂÎͲÒÜ ÊÅвÂÍÈÊÓ ÐÀÉÎÍÓ Ó â³âòîðîê, 9 ñåðïíÿ 2011 ðîêó, â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóäåòüñÿ ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ íà çàïèòàííÿ â³äïîâ³äàòèìå ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Þð÷åíêî. Çâåðòàéòåñü çà òåëåôîíîì: 62-5-86 ³ç 14-¿ äî 15-¿ ãîäèíè. ○

 èþëå Êàáìèí âûäåëèë «Ïàâëîãðàäñêîìó õèìè÷åñêîìó çàâîäó» 40 ìëí. ãðí. äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ïî óòèëèçàöèè ðàêåòíîãî òîïëèâà. Âñåãî äî êîíöà ãîäà ïðåäïðèÿòèå ïëàíèðóåò óòèëèçèðîâàòü 12 ñòóïåíåé ìåæêîíòèíåíòàëüíûõ áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò ÐÑ-22 (SS-24 - ïî êëàññèôèêàöèè ÍÀÒÎ)

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: ˆ 87 ðàêåòíûõ

АНОМАЛЬНО КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ÍÎÂÈÍÈ

ÄËß ÇÀÂÅÐØÅÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ 640 ÌËÍ. ÃÐÍ.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ϲÄÒßÃÍÓÒÈÑÜ ÍÀ ÐÅÊÎÐÄ Îäíî÷àñíî 85 ëþäåé ï³äòÿãíóëèñü íà òóðí³êàõ äåñÿòü ðàç³â. Ö³êàâî, ùî ñåðåä ìàéáóòí³õ ðåêîðäñìåí³â - ³íæåíåðè, ñêóëüïòîðè, òàíö³âíèêè ³ øêîëÿð³. Âñ³ âîíè çàõîïëþþòüñÿ ñòð³ò-âîðê-àóòîì - âïðàâàìè íà òóðí³êàõ. Ó÷àñíèêè ïî䳿 âæå ïîäàëè çàÿâêó äî Êíèãè ðåêîðä³â óííåññà. À íà ï³äòâåðäæåííÿ ãîòîâ³ ïîâòîðèòè ñâî¿ âïðàâè, àëå çíà÷íî á³ëüøîþ êîìïàí³ºþ.

Согласно распоряжению Кабмина № 671-р от 13 июля деньги для «Павлоградского химзавода» (ПХЗ) выделяются из общего фонда госбюджета на капитальное строительство. Как сообщил «Вістям» гендиректор ПХЗ Леонид Шиман, расходовать эти средства предприятие будет на достройку комплекса объектов по утилизации твердого ракетного топлива и производства из него эмульсионной взрывчатки для строительных и горных работ. Тогда как обеспечение безопасности хранения

ñòóïåíåé ñêëàäèðîâàëîñü èçíà÷àëüíî;

ракетного топлива и саму утилизацию ПХЗ профинансирует из собственных средств. В настоящее время предприятие вынуждено оперативно утилизировать ступени ракет, чье состояние оценивается как аномально критическое. Таких на ПХЗ насчитали 12. Четыре из них необходимо утилизировать уже до конца лета. Согласно международным обязательствам по сокращению и ликвидации стратегических вооружений, Украина должна избавить-

Ê ÊÎÍÖÓ ÃÎÄÀ ÓÒÈËÈÇÈÐÓÞÒ ÒÐÅÒÜÞ ×ÀÑÒÜ ÐÀÊÅÒÍÛÕ ÑÒÓÏÅÍÅÉ

ся от остатков межконтинентальных баллистических ракет РС-22 до конца 2013 г. Если принять во внимание, что на ПХЗ изначально складировались 87 ракетных ступеней, 17 из которых уже размыты на мирную взрывчатку и 12 будут утилизированы до конца этого года, то к 2012 г. ПХЗ избавит страну от третьей части этого опасного арсенала. Т. е. утилизация ракетного топлива в Павлограде проходит строго по графику, хотя на сегодняшний день предприятие недополучило по крайней мере половину бюджетных средств из 183 млн. грн., на которые рассчитывало в этом году. Всего же на за-

ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ Ñ ÂÎÇÄÓÕÀ

Ïî ïàññàæèðó - çà ìèíóòó

ÐÀÑ×ÅÒÛ ÏÐÎÂÅÐÈËÈ ÒÅÑÒÀÌÈ

вершение утилизации в срок необходимо 640 млн. грн.

ˆ 17 - áûëè ðàçìûòû íà ìèðíóþ âçðûâ÷àòêó;

ˆ 12 - áóäóò óòèëèçèðîâàíû äî êîíöà Зарабатывать на 2011 ãîäà (â ò.÷. 4 - â выполнение между- òå÷åíèå ëåòà).

АКТИВНЫЙ ИГРОК

народных обязательств ПХЗ помогает успешная деятельность по производству боеприпасов, которую руководство химзавода не склонно афишировать. Впрочем, известно, что благодаря Павлограду Украина остается среди очень немногих стран-производителей зарядов для ракет класса «воздух-воздух» и других типов. Кроме того, в последние годы ПХЗ становится все более активным игроком на рынке предоставления взрывных услуг для

строительных предприятий, карьеров и ГОКов, а также занимается торговлей щебнем. Поэтому даже при урезанном бюджетном финансировании предприятию удается выполнять все мероприятия по поддержанию безопасности межконтинентальных баллистических ракет SS-24, которые в 90-х гг. были извлечены из подземных пусковых установок в различных регионах страны и свезены туда, где когда-то изготавливались.

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Âî âðåìÿ Åâðî-2012 ðàáîòíèêè Õàðüêîâñêîãî àýðîïîðòà íàìåðåíû îáñëóæèâàòü êàæäîãî ïàññàæèðà â òå÷åíèå îäíîé ìèíóòû. Äëÿ òîãî ÷òîáû àìáèöèîçíûå ïëàíû íå îñòàëèñü ëèøü íà áóìàãå, â òåðìèíàëàõ ðàçâåðíóò 25 ïóíêòîâ àâèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè Как отмечает дирекция аэропорта, тот факт, что воздушные ворота города смогут обеспечить плановую пропускную способность, подтверждают и расчеты, и проведенное тестирование. Интересно, что в целях безопасности тут готовы к разделению потока пассажиров. Если в Харькове будет проходить матч принципиальных соперников, фанов этих команд смогут развести. Одних, например, пропустят через новый и

ÔÀÍÎÂ ÑÌÎÃÓÒ ÐÀÇÂÅÑÒÈ уже работающий пассажирский терминал, других - через временный. А вот целевые группы УЕФА и других VIP- пассажиров проведут через «старый» аэровокзал. Таким образом, возможность столкновения болельщиков сведут к минимуму.


р3

СУСПІЛЬСТВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245) ○

Ïðîöåñ «ïåðåáóäîâè» ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ â ÑÐÑÐ, ÿêèé ðîçïî÷àâ ó äðóã³é ïîëîâèí³ 80-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ òîä³øí³é ðàäÿíñüêèé ë³äåð Ìèõàéëî Ãîðáà÷îâ, éîãî ôàêòè÷íà â³äìîâà â³ä òîòàë³òàðèçìó, ñïðîáà âñòàíîâëåííÿ öèâ³ë³çîâàíèõ â³äíîñèí ç êðà¿íàìè çàõ³äíî¿ äåìîêðàò³¿ äóæå øâèäêî ïðèâåëè äî çàãàëüíî¿ äåìîêðàòèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ðîçâèòêó ãëàñíîñò³, çàêëàëè ì³í³ìàëüí³ îñíîâè äëÿ óòâåðäæåííÿ ïëþðàë³çìó â ïîë³òè÷íîìó, ³äåîëîã³÷íîìó òà åêîíîì³÷íîìó æèòò³ êðà¿íè У таких умовах доля Радянської держави, незалежно від волі ініціаторів «перебудови», була вже визначена наперед. Саме тому ні внесення змін до Конституції СРСР 1 грудня 1989 р., ні зміна виборчої системи, ні значне реформування органів державної влади (скликання

Äîáðîþ òðàäèö³ºþ â øêîëàõ Óêðà¿íè ñòàëî ïðîâåäåííÿ ïåðøîãî óðîêó çà ºäèíîþ äëÿ âñ³õ òåìîþ. Âèêîíóþ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 02.02.2011 ðîêó ¹ 99-ð «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè òà â³äç íà÷åííÿ ó 2011 ðîö³ â³äçíà÷åííÿ 20-òî¿ ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè», íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè â³ä 02.03.2011 ðîêó ¹ 210 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó çàõîä³â ç â³äçíà÷åííÿ 20-¿ ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè», ïå ðøèé óðîê íà òåìó: ïåðøèé «Óêðà¿íà - íàø ñï³ëüíèé ä³ì», ÿêèé ìè ïðîâåäåìî ó øêîëàõ, áóäå ïðèñâÿ÷åíî 20-é ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè Заздалегідь готуючись до відповідальної зі школярами розмови, педагоги, звичайно, старанно ознайомляться із рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації щодо проведення уроку на актуальну для шкільної й студентської молоді тему, присвячену цій знаменній даті. Я вже досвідчений педагог і фахівець української мови і літератури, маю досить великий стаж роботи, а щоразу хвилююсь при проведенні першого вересневого уроку. Що ж мене бентежить на цей раз? Мабуть те, що для досягнення успіхів цьогоріч мені, як й іншим колегам-авторам першого уроку, потрібно зуміти об’єктивно проаналізувати з учнями історич-

ÍÀØÀ ²ÑÒÎвß

ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ç ÏÈÒÀÍÜ ÂÍÓÒвØÍÜί ÏÎ˲ÒÈÊÈ ÎÄÀ

Ë.À. ÂÎÐÎÍÎÂÀ, Â×ÈÒÅËÜÊÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊί ÌÎÂÈ ² ˲ÒÅÐÀÒÓÐÈ ÇÑØ ¹ 96 Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ

Äâàäöÿòü ïåðøà ð³÷íèöÿ ïðèéíÿòòÿ äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè З’їзду народних депутатів СРСР, реально працюючої Верховної Ради СРСР, запровадження інститутів Президента СРСР, Комітету конституційного нагляду тощо), ні ідея нового «союзного договору» вже не могли зупинити рух національних республік до незалежності, до створення (а в ряді випадків - і відновлення) власної національної державності. Від балтійського узбережжя через багатонаціональну Росію, від України і Молдови - до Закавказзя і Середньої Азії просторами Радянської держави прокотився так званий «парад суверенітетів». На порядку денному було реально поставлено питання про створення нових конституцій для нових держав. Не стала винятком і Україна. Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року ухвалено Декларацію про державний

суверенітет України, якою було проголошено наміри українського народу самостійно вирішувати свою долю. У травні 1990 року всі народні депутати Української РСР, які зібрались на свою першу сесію, отримали пакет підготовлених проектів документів, один з них називався Декларація про державний суверенітет Української РСР, розроблений ЦК Компартії України. 28 червня 1990 року Верховна Рада УРСР почала розгляд питання про державний суверенітет. Крім офіційного проекту, було подано шість альтернативних. Суперечки тривалий час точилися, насамперед, навколо перших розділів про самовизначення української нації. Коли вже практично готовий, багато разів обговорений та

проголосований у різних варіантах текст, підготовлений комісією з питань державного суверенітету, вирішили готувати до остаточного голосування, в процес було введено комісію з питань законодавства та законності. Кілька вечорів, дві комісії у повних складах до ночі відпрацьовували остаточний варіант. У тексті, який мав бути поставлений на голосування 16 липня, не було й згадки про Радянський Союз, а юридичний зміст Декларації про державний суверенітет свідчив, що це однозначне проголошення державної незалежності України. За цих обставин 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР майже одноголосно прийняла Декларацію про державний суверенітет. Із 385 присутніх на засіданні депутатів «за» проголосувала абсолютна біль-

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

Íà ïåðøèé óðîê - ç íîâîþ õðåñòîìàò³ºþ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè! ний досвід України, домогтися, щоб вони усвідомили, як формувалася й функціонувала українська державницька ідея, зміцнити їхні громадянські якості, почуття особистої відповідальності за державу. Доля нашого народу справді непроста, із численними перешкодами на його шляху, жорсткими переслідуваннями тих, хто намагався порушувати національне питання в умовах чужоземного поневолення. Думаю, що, фіксуючи сумні, в більшості - трагічні сторінки нашої історії, треба так провести заняття зі школярами, щоб не закреслити велике й світле, що підносило український народ до вершин цивілізації. Щоб правильно розкрити тему першого уроку «Україна - наш спільний дім» і не порушити подальше формування свідомого читача-учня, доречно буде використати на першому уроці твори українських письменників XX століття, зібрані у винятково цінному регіональному підручникові «Українські письменники XX століття. Хрестоматія з української літератури для старших класів. У двох частинах. - Дніпропетровськ: «Дніпрокнига», 2010». Її укладачі - відомі не лише в нашій області, але й за її межами особи: А. Козлов, доктор філологічних наук, професор КПУ; С. Ковпік, кандидат філологічних наук, доцент КПУ; Л. Піскорська, завідувач НМЛ української мови і літератури комунального закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Видання побачило світ за сприяння Олександра Вілкула, голови облас-

ної державної адміністрації, схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української літератури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Здається, чи не вперше у нас, учителів української мови і літератури Дніпропетровської області, на початок нового навчального року є така необхідна учням і нам хрестоматія! Знаємо, створення підручників в усі часи вважалося нелегкою справою, а сьогодні, в період розвитку інноваційних технологій, потужних змін і експериментальних випробувань в освітній галузі, у нашій області створений нового покоління підручник! Філологи, вірогідно, вже б мали змогу якомога якісніше впоратися з новими технологіями методики уроків літератури, задовольнити читацькі потреби школярів і розширити літературний кругозір учителя, бо автори хрестоматії «Українські письменники XX століття» зібрали у ній ті нововведені до програми й рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України літературні твори, які малодоступні (а то й недоступні) для того, щоб їх можна було вільно отримати для прочитання й на їхній основі пропонувати учням знайомитися з основними засадами демократичного та суспільного ладу України, вести розмову про такі поняття й категорії, як народ, нація, етнос, держава, громадянин, громадянські права та обов’язки, формувати ціннісне ставлення до держави. Слід віддати належне й

тому, що в хрестоматії у контексті літератури XX століття вперше представлена хвилююча творчість письменників Придніпров’я: Тетяни Сулими-Бичихіної, Павла Темченка, Миколи Карплюка, Георгія Люлька, Миколи Сарми-Соколовського та інших прозаїків і поетів. Вивчення їхніх творів дає змогу якісніше реалізовувати у навчально-виховному процесі усвідомлення учнівською й студентською молоддю шанобливого ставлення до талановитих митців-земляків як до особливо обдарованих людей, співців рідного краю. Це - серйозне нововведення до подібного навчального видання й беззаперечний успіх авторського колективу! На жаль, до шкіл надійшло тільки по 2 примірники хрестоматії і тільки першого тому. Це так мало! Адже твори вивчатимуть учні з 5-го по 11-й класи. Шановні відповідальні особи, депутати, меценати та всі небайдужі до виховального процесу! Сподіваємось на вашу можливість і патріотичне бажання підтримати освітян у придбанні хрестоматії «Українські письменники», хоча б у мінімальній кількості, щоб на першому уроці, присвяченому 20-й річниці незалежності України, яскраво, виразно і впевнено пролунали поетичні рядки улюбленого багатьма земляками поета Сергія Бурлакова: Відчини мені слово, Вітчизно, У минуле, в сучасне, в майбуть, Дай відчути твою глибочизну, Нездоланну твою первопуть!

шість - 355 осіб; «проти» - 4; не взяли участі - 26 (18 з них невдовзі звернулися до секретаріату сесії і попросили зарахувати їхні голоси «за»). При прийнятті Декларації про державний суверенітет України Верховна Рада УРСР керувалася волею народу України, прагненням створити демократичне суспільство, потребою всебічного забезпечення прав і свобод людини, пошаною до національних прав усіх народів, турботою про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнанням необхідності побудови правової держави, а також мала на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України. В історії нашої держави розпочалася нова сторінка, новий відлік часу - епоха утвердження України як самостійної та незалежної країни.

ÍÎÂÈÍÈ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

̲ÑÒÎ ÌÀª ÄÈÕÀÒÈ Íà îäíîãî ìåøêàíöÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ïðèïàäຠáëèçüêî 500 êã ïðîìèñëîâèõ âèêèä³â ï³äïðèºìñòâ. Ïðî öå çàÿâèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ñòàí³ñëàâ Ñàôðîíîâ íà çàñ³äàíí³ íîâîñòâîðåíî¿ êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç ïèòàíü åêîëî㳿. Äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè, íà äóìêó ìåðà, ïîòð³áíî â³äíîâèòè ä³éîâèé åêîëîã³÷íèé êîíòðîëü, ðîçðîáèòè ïëàí-ãðàô³ê ðåêîíñòðóêö³¿ øê³äëèâèõ âèðîáíèöòâ, ïîëèâàòè öåíòðàëüí³ âóëèö³ ì³ñòà â ñïåêó, ùîá áóëî ìåíøå ïèëó. À ãîëîâíå - ïîòð³áí³ ÷àñ òà êîíñòðóêòèâíà ïîçèö³ÿ âñ³õ â³äîìñòâ. ○

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÒÓÐÈÑÒÈ Á²ÃÀËÈ Ë²ÑÎÌ Òàêî¿ ê³ëüêîñò³ òóðèñò³â ó Ãàíí³âñüêîìó ë³ñ³ íå áóëî í³êîëè. Íà çìàãàííÿ ñþäè ç'¿õàëèñü áëèçüêî 100 ó÷àñíèê³â. Ñêëàä êîìàíä ôîðìóâàâñÿ çà ïðèíöèïîì: 3 ÷îëîâ³êè+1 æ³íêà. Êîíêóðñè òðèâàëè äâà äí³. Ó÷àñíèêè ïåðåïðàâëÿëèñü ð³÷êîþ, äåìîíñòðóâàëè í³÷íå îð³ºíòóâàííÿ ó ë³ñ³ é õîäèëè íà òóãî íàòÿãíóò³é ñòðîï³. Çìàãàííÿ âèÿâèëèñü íàñò³ëüêè ö³êàâèìè, ùî ïåðåâåðøèëè ñïîä³âàííÿ áóâàëèõ òóðèñò³â. Îðãàí³çàòîðè çàïåâíèëè: íàñòóïíîãî ðîêó çäèâóþòü çíîâó.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

13.00 М/с «Галактический футбол» 13.40, 13.55 М/с «Лига суперзлодеев» 14.10, 14.40 М/с «Огги и кукарачи2» 15.00 Т/с «Основная версия» 16.00 Т/с «Гении мести2» 17.50, 03.30 «Смешное домашнее видео» 18.00, 02.15 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 18.50 «Приемная депутата» 19.00 Т/с «Охота на асфальте» 20.45 «Real comedy» 21.15 «Comedy club» 22.05 «Видеобитва» 23.00 Х/ф «По ту сторону Лох Несси» 00.40 Т/с «Корпорация мечты» 03.05 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.45 Х/ф «Остров любви. Поединок» 04.50 Х/ф «Остров любви. Обручение»

УТ1

ИНТЕР 09.00 10.55 11.55 12.40 13.30 14.30 16.25 18.05 19.05 20.00 20.25 21.25 23.25 00.30

Т/с «Возвращение Мухтара2» «Навигатор» «Знак качества» Т/с «Спальный район» «Семейный суд» «Юмористический фестиваль «Юрмали/ на/2010» «Жди меня» Т/с «Бумеранг из прошлого» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Сердце Марии» Т/с «Единственный мужчина» Д/ф «Мистическая гибель звезд» Х/ф «Сдвиг»

1+1 07.05 «Кривое зеркало» 09.25 «Смакуємо» 10.00, 18.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 10.55, 17.40 «Семейные драмы» 11.45 «Не лги мне» 12.40 «Шесть кадров» 13.00 Х/ф «Патруль времени» 14.45 Х/ф «Берегитесь, красавицы» 19.30, 23.55 «ТСН» 20.10 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 21.00, 21.30, 22.05, 00.10 Т/с «Интерны» 22.30 «Снять все» 23.00 «Иллюзия безопасности» 00.35 Х/ф «Любовь не сказка»

9 КАНАЛ 06.00 «Экстремальные машины. Военная тех/ ника» 06.50 «Профутбол» 08.00 «Днепр/футбол» 08.30 «Алеф / в наше время» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Приключения Синдбада» 12.00, 12.35 Т/с «Тарзан» ○

34 КАНАЛ 07.00 Информационное обозрение «Post/ Sсriptum» 07.30 «Я / путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 10.00 «Изюминка» 10.30 «Лица вещей» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.00 «Медикус» 13.30 Х/ф «Студенты2», 21, 22 с. 15.10 Х/ф «Живые и мертвые», 1 с. 16.45 «Столичные тайны». «Черные маклеры» 17.20 «Стелла / чудо возможно» 17.45 «Детали» 18.00 «Страна чудаков» 18.15 «Еще не вечер». «Машина/зверь!» 19.15 «Зеленый огурец. Полезная передача» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Столичные тайны». «42/й магазин» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «Подруга банкира», 4 с. 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Золотой граммофон/2008» 01.15 «Эволюция» 01.45 «Чистая работа»

11 КАНАЛ

Вівторок, 2 серпня УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Т/с «Роксолана», 1 ф. «Настенька» 10.25 Месяц без женщин 11.10 М/с «Сандокан» 11.40 В гостях у Д. Гордона 12.35 Желаем счастья 12.55 Темный силуэт 13.05 Х/ф «Без вести пропавший» 14.30, 01.55 Х/ф «Майор Вихрь», 2 с. 15.50 Х/ф «Тяжело быть Богом» 18.45 Euronews 19.15 Х/ф «Ракеты не должны взлететь!» 20.40 Спокойной ночи, малыши 21.25, 01.45 Мир спорта 21.40 Славянский базар 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

ИНТЕР 09.00 11.00 12.05 12.45 13.55 14.55 17.00 18.05 19.05 20.00 20.25 21.25 23.25 00.30

Т/с «Возвращение Мухтара2» «Навигатор» «Знак качества» Т/с «Спальный район» «Семейный суд» Т/с «Каменская1» Д/ф «Фрунзик Мкртчян. История одино/ чества» Т/с «Бумеранг из прошлого» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Сердце Марии» Т/с «Единственный мужчина» Д/ф «Ангелы / хранители» Х/ф «Мальтийский крест»

9 КАНАЛ 06.00 Лучшие нокауты мира 06.15, 15.00 Т/с «Основная версия» 07.00 Т/с «Александровский сад» 08.00 «Lady drive» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Приключения Синдбада» 12.00, 12.35 Т/с «Тарзан» 13.00 М/с «Галактический футбол» 13.40, 13.55 М/с «Лига суперзлодеев» 14.10, 14.40 М/с «Огги и кукарачи2» 16.00 Т/с «Охота на асфальте»

17.50 «Смешное домашнее видео» 18.00, 02.00 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 19.00 Т/с «Клуб кукол» 19.55 Х/ф «Дикий Гризли» 21.45 Х/ф «Астероид» 23.20 «Comedy club» 00.10 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.45 Х/ф «Летние развлечения» 02.50 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.40 Киногод 03.45 Х/ф «Остров любви. Обручение» 04.55 Х/ф «Остров любви. Невеста»

11 КАНАЛ 06.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 06.50 Kids’ Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 Новости 07.30 «Секретные файлы. Мир животных» 08.05, 15.55 Т/с «Друзья» 09.10 Х/ф «Маленький Манхэттен» 11.15, 19.30 Т/с «Счастливы вместе» 12.15 Здравствуйте, я / ваша мама! 13.45, 16.50, 20.15 Т/с «Папины дочки» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Teen Time 17.55, 21.55 Т/с «Воронины» 19.20 «Приемная депутата» 22.20 Х/ф «Танго и Кэш»

22.25 «Очная ставка. Кто нас учит?» 01.30 Т/с «Анатомия Грей»

34 КАНАЛ 07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я / путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Дело особой важности» 10.00 Д/с «Азбука выживания» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.00 Х/ф «Студенты2», 23, 24 с. 14.45 Х/ф «Живые и мертвые», 2 с. 16.20 «Калейдоскоп дикой природы» 16.45 «Столичные тайны». «42/й магазин» 17.20 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Страна чудаков» 18.15 «Еще не вечер». «Сбитые летчики» 19.15 «Погляд» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Столичные тайны». «Похоронена сре/ ди мертвых» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «Подруга банкира», 5 с. 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Медикус» 00.30 «Антикризисный концерт Михаила За/ дорнова»

ICTV

07.00, 13.20 Т/с «Тысяча и одна ночь» 08.35, 20.10 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 09.30, 18.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 10.25, 17.35 «Семейные драмы» 11.20 «Не лги мне» 12.20 «Иллюзия безопасности. Легенды о вос/ крешении мертвых» 14.50 Т/с «Сыщик Самоваров» 15.45 «От босячки к леди» 17.00, 22.30 «Снять все» 19.30, 00.00 «ТСН» 21.00, 21.30, 22.05, 01.55 Т/с «Интерны» 23.00 «Деньги» 00.15 Х/ф «Уроки обольщения»

07.15 12 наилучших аферистов Украины 07.40 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.35 Спорт 09.05, 19.15, 00.40 Чрезвычайные новости 10.05, 16.40 Т/с «Литейный» 12.05, 13.00, 22.45 Т/с «Последний броне поезд» 14.35, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 01.45 Т/с «Побег из тюрьмы4»

СТБ

TET 07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 18.25 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Нано любовь» 11.00 «Гламурные штучки и заучки» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 19.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.30 «Твою маму!» 16.00, 00.30 «Дом/2» 17.00, 20.45 Т/с «Универ» 22.05 Т/с «Барвиха» 23.00 Т/с «Клиент всегда мертв» 00.00 Т/с «Антураж»

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245) ○

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Тропой бескорыстной любви» 12.00, 14.25, 16.45 М/ф 12.15 Х/ф «На ножах», 1 с. 15.30 Х/ф «Рысь выходит на тропу» 17.30, 23.00 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Азбука здоровья 18.30, 23.20 Тема дня 19.40 «Власть. «Доступно и откровенно» 20.15 Днепропетровщина презентует 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «На ножах», 2 с.

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время/Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «По/ года на курортах» 06.30, 07.25, 19.30 «Время: важно» 07.50, 00.25 «Автопилот/новости» 08.25, 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 08.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 08.40 «Автопилот/тест» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс/конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор/ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль» 21.00 «Время» 22.00 «Народный контроль» 23.30 «Территория закона»

НТН 06.00 Т/с «Инспектор Деррик» 07.05 М/с «Черепашки ниндзя» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30, 19.20 Т/с «Паутина» 13.25 Т/с «Жестокий бизнес» 15.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 2 с. 16.55 Х/ф «Зверобой», 2 с. 18.30 «Речовий доказ» 00.25 Х/ф «Пересменка»

НТВМИР 05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня»

Зах. 21.25 Сх. 08.56 Новий міс. 30 липня 05.10 06.15 06.50 06.55 07.10

«Взять Тарантину», 7 с. Дикий мир Умные деньги «Завтрак» с Юлией Высоцкой Чрезвычайное происшествие. Расследо/ вание 07.35 Кулинарный поединок 08.35, 14.30, 17.35, 02.20 Обзор. Чрезвычай/ ное происшествие 09.25 Едим дома! 10.00, 01.30 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Час Волкова» 13.35 «Кремлевские дети». «Дети Устинова. Оборона превыше всего» 16.05 «Один день. Новая версия» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «Москва. Три вокзала2», 23 с. «Пегас ширококрылый», 24я серия «Расплата» 20.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 3 с. «Холодная война», 4я серия «За что?» 22.40 Т/с «Супруги», 64 с. «Семейка» 23.40 «Прокурорская проверка» 00.45 «Давайте мириться!»

ENTER 06.00 06.30 11.30 12.00 14.55 16.10 18.00 19.25 21.10 22.40 00.00

ТРК «УКРАИНА»

Саундтреки Мультфильм СССР Телемагазин Х/ф «Мир входящему» Х/ф «Возвращение Будулая» Х/ф «Безымянная звезда» Х/ф «Ключи от неба» Х/ф «Виринея» Х/ф «Взорванный ад» Х/ф «Наградить (посмертно)» Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20 Т/с «След» 09.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 11.00 Т/с «Висяки 2» 12.00 Премьера сезона! «Новая волна в Юр/ мале / 2011». Гала/концерт. Закрытие фестиваля 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Мужчина во мне» 20.20 Т/с «Глухарь» 23.20 Х/ф «Рэмбо 4» 01.15 Х/ф «Разборки в стиле кунгфу»

27 КАНАЛ

ОРТМ

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Федеральный судья» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20, 01.30 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Последняя встреча» 17.00 «ЖКХ» 18.15 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Люди дождя» 23.45 Т/с «Побег» 00.40 «Борджиа»

05.45, 10.10 Твой хит 06.00 Журфикс ○

06.30 Победоносный голос верующего 07.00 М/ф 07.25, 08.55, 16.05, 18.45, 20.10, 20.45, 21.50 «Днепровская неделя» 07.30 «Життя зi знаком +» 07.55, 22.55 Третья планета 08.35 Тайны 09.00, 20.50 Хит/парад дикой природы 11.10 Боевой план 12.15, 19.00, 19.50 «Эра образования» 16.10 Х/ф «Ведьмак» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 MEDIAСHATRIX 20.15 Сильные мира сего 20.30, 23.20 «Життя» 21.55 Природные чудеса Европы 23.30 СHATRIX

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 05.10 «Взять Тарантину», 6 с. 06.15 Дикий мир 06.50 Умные деньги 06.55 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.10 Чрезвычайное происшествие. Расследо/ вание 07.35 «Игра» 08.35, 14.30, 17.35, 02.15 Обзор. Чрезвычай/ ное происшествие 09.25 Русская начинка 10.00, 01.25 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Час Волкова» 13.35 «Кремлевские дети». «Дети Маленкова. За завесой тайны» 16.05 «Один день. Новая версия» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «Москва. Три вокзала2», 21 с. «Предпоследняя электричка», 22я серия «Сказки Шахерезады» 20.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 1 с. «Пропасть», 2я серия «Одинтри семь» 22.40 Т/с «Супруги», 63 с. «Русский эс корт» 23.40 «Прокурорская проверка» 00.40 «Давайте мириться!» 06.00 06.30 12.00 12.30 14.10 15.35 17.50 19.15 21.10 22.55 00.20

Іменинники дня: МОКРИНА, СТЕПАН, СЕРАФИМ, РОМАН

НТВМИР

НТН

10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30, 19.20 Т/с «Паутина» 13.25 Т/с «Жестокий бизнес» 15.20 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 1 с. 16.55 Х/ф «Зверобой», 1 с. 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 00.25 Х/ф «Кровавая волна»

06.00 Т/с «Инспектор Деррик» 07.00 М/с «Черепашки ниндзя» 08.20 «Правда жизни» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» ○

Зах. 21.03 Сх. 07.35 Новий міс. 30 липня

Сх. 05.26 Зах. 20.41 Трив. дня 15.15

1+1

07.50 «Чужие ошибки. О чем молчала дерев/ ня» 08.50 «Чужие ошибки. Грехи матерей» 09.50 Х/ф «Папа напрокат» 11.55 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник» 13.55 «Очная ставка. Ангелочка больше нет» 15.00 «Давай поженимся» 17.00, 23.25, 00.25 «В поисках истины» 18.00, 22.00 «Вікна/Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.55, 20.55 «Правила жизни»

5 КАНАЛ

07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» ○

06.01, 23.30 «Время/Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «Погода на курортах» 06.30, 07.25, 19.30 «Время: важно» 07.50, 00.25 «Автопилот/новости» 08.25, 00.35 «Обзор прессы» 08.30, 18.45 «Киевское время» 08.40 «Трансмиссия» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс/конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.15 «Энергонадзор» 21.00 «Время» 22.00 «Украинские страсти»

TET

51 КАНАЛ

ICTV

СТБ

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15 Американские хроники 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45, 16.45 М/ф 11.30 Чемпионат Украины по триатлону. «Фи/ нал» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но/ вости 13.30 Время советов 14.20 Д/ф «Создание совершенства» 15.25 Х/ф «Тропой бескорыстной любви» 17.30, 23.00 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «На ножах», 1 с.

07.20 12 наилучших аферистов Украины 07.45, 13.00 Провокатор 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.35 Спорт 09.05, 19.15, 00.40 Чрезвычайные новости 10.05, 16.45 Т/с «Литейный» 12.10 Анекдоты по/украински 14.05 Х/ф «Завтра не умрет никогда» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 22.45 Т/с «Последний бронепоезд» 01.45 Т/с «Побег из тюрьмы4»

07.45 «Чужие ошибки. Мой отец / маньяк!» 08.45 «Чужие ошибки. Испытание для одино/ кой мамы» 09.45 Х/ф «Мужики!..»

09.00, 18.25 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Нано любовь» 11.00 «Про любофф» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 19.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.30 «Твою маму!» 16.00, 00.30 «Дом/2» 17.00, 20.45 Т/с «Универ» 22.05 Т/с «Барвиха» 23.00 «Дурнев+1» 23.30 Т/с «Клиент всегда мертв»

11.50 «Битва экстрасенсов» 13.55 «Очная ставка. Врачи/палачи» 15.00 «Давай поженимся» 17.00, 23.25, 00.25 «В поисках истины» 18.00 «Вікна/ Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.10 «Україна має талант/2» 22.00 «Вікна/Новини» 22.25 «Очная ставка. Ангелочка больше нет» 01.30 Т/с «Анатомия Грей»

06.00 М/с «Звездные войны: войны Кло нов» 06.20 М/с «Приключения Джеки Чана» 07.00 «Экономика в деталях» 07.15 Т/с «Вероника Марс» 08.05, 15.55 Т/с «Друзья» 09.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12.05, 19.30 Т/с «Счастливы вместе» 12.40 Здравствуйте, я / ваша мама! 13.50, 16.55, 20.10 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 17.55 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.15 Новости 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.15, 00.45 Новый взгляд 23.15 Очевидец шок

Сх. 05.25 Зах. 20.43 Трив. дня 15.18

Понеділок, 1 серпня 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.15 Т/с «Роксолана», 1 ф. «Настенька» 10.20 Месяц без женщин 11.00 М/с «Сандокан» 11.30 Шеф/повар страны 12.35 Право на защиту 12.55 Армия 13.05 Т/с «Вечный зов» 14.20, 01.55 Х/ф «Майор Вихрь», 1 с. 15.35 Х/ф «Мы обвиняем» 17.55 Окно в Америку 18.45 Euronews 19.05 Х/ф «Без вести пропавший» 20.25 Сельсовет 20.40 Спокойной ночи, малыши 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25, 01.45 Мир спорта 21.40 Футбольный код 22.50 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

Саундтреки Мультфильм СССР Телемагазин Х/ф «Возвращение Будулая» Х/ф «Ключи от неба» Х/ф «Виринея» Х/ф «Журавушка» Х/ф «Взорванный ад» Х/ф «Наградить (посмертно)» Х/ф «Без права на провал» Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

27 КАНАЛ 06.00, 18.50, 20.30, 23.20 «Життя» 06.20, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 10.00, 16.25, 18.45, 20.10, 20.45, 21.45 «Днепровская неделя»

Іменинники дня: ІЛЛЯ, ОПАНАС, ІОНА, СЕВАСТЯН, ІВОН 07.05 Третья планета 07.50, 21.50 Природные чудеса Европы 09.00, 12.15, 19.00 «Эра образования» 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 Боевой план 16.30 Живое богатство Украины 16.50 Х/ф «Вильгельм Тель» 20.15 Сильные мира сего 20.50 Хит/парад дикой природы 23.00 Светские хроники 23.25 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Федеральный судья» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Последняя встреча» 17.00 «ЖКХ» 18.15 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Свидетели» 23.45 Т/с «Побег» 00.40 «Безумцы». Новый сезон

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40, 17.00, 19.00 События 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.00, 20.20 Т/с «Глухарь» 11.00 Т/с «Висяки 2» 13.00 Ток/шоу «Пусть говорят. Трагедия на Волге» 14.00, 23.20 Т/с «След» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Мужчина во мне» 01.00 Т/с «Зверь» 01.45 Х/ф «Рэмбо 4»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


р5

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

14.10, 14.40 М/с «Огги и кукарачи2» 16.00 Х/ф «Высокий блондин в черном бо тинке» 17.40 «Смешное домашнее видео» 18.00 «Днепр/футбол» 18.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. З/й ква/ лификационный раунд. ФК «Рубин» (Ка/ зань) / ФК «Динамо» (Киев) 21.00 «Профутбол онлайн» 21.30 Х/ф «Пятый элемент» 23.50 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15 Х/ф «Ангел страсти» 01.50 «Real comedy» 02.20 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.40 Киногод 03.45 Х/ф «Остров любви. Невеста» 04.50 Х/ф «Остров любви. Блуд»

УТ1

18.05 19.05 20.00 20.25 21.25 23.25 00.30

Т/с «Возвращение Мухтара2» «Навигатор» «Знак качества» Т/с «Спальный район» «Семейный суд» Т/с «Каменская1» Д/ф «Леонид Броневой. Под колпаком у Мюллера» Т/с «Бумеранг из прошлого» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Сердце Марии» Т/с «Единственный мужчина» Д/ф «Территория непознанного. За гра/ нью возможного» Х/ф «Танец горностая»

34 КАНАЛ

1+1 07.00, 13.30 Т/с «Тысяча и одна ночь» 08.45, 20.10 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 09.40, 18.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 10.35, 17.40 «Семейные драмы» 11.30 «Не лги мне» 12.30 «Иллюзия безопасности. Легенды о вос/ крешении мертвых» 14.55 Т/с «Сыщик Самоваров» 15.50 «От босячки к леди» 17.05, 22.30 «Снять все» 19.30, 00.00 «ТСН» 21.00, 21.30, 22.05, 01.45 Т/с «Интерны» 23.00 «Личное дело» 00.15 Х/ф «Случайный муж»

9 КАНАЛ

УТ1

ИНТЕР 09.00 11.00 12.05 12.45 13.50 14.50 17.00 18.05 19.05 20.00 20.25 21.25 23.25 00.25

Т/с «Возвращение Мухтара2» «Навигатор» «Знак качества» Т/с «Спальный район» «Семейный суд» Т/с «Каменская1» Д/ф «Елена Майорова. Последняя вес/ на» Т/с «Бумеранг из прошлого» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Сердце Марии» Т/с «Единственный мужчина» Д/ф «Мессинг. Ванга. Кейси. Предска/ затели» Х/ф «Ведьма»

9 КАНАЛ 06.00 Лучшие нокауты мира 06.15, 15.00 Т/с «Основная версия» 07.00 Т/с «Александровский сад» 08.00 «Днепр/футбол» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Приключения Синдбада» 12.00, 12.35 Т/с «Тарзан» 13.00 М/с «Галактический футбол» 13.40, 13.55 М/с «Лига суперзлодеев»

НТН

06.00 Т/с «Инспектор Деррик» 07.05 М/с «Черепашки ниндзя» ○

14.10, 14.40 М/с «Огги и кукарачи2» 16.00 Х/ф «Мистер Маджестик» 18.00, 01.30 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 19.00 Т/с «Клуб кукол» 19.55 Х/ф «Пятый элемент» 22.10 Х/ф «Большой переполох в малень ком Китае» 00.00 Х/ф «Желание Энтони» 02.20 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.10 «Смешное домашнее видео» 03.25 Х/ф «Остров любви. Блуд» 04.35 Х/ф «Окно напротив»

11 КАНАЛ 06.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 06.50 Kids’ Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 Новости 07.30 «Родом из Украины» 08.05, 15.55 Т/с «Друзья» 09.10 Х/ф «Майкл» 11.25, 19.30 Т/с «Счастливы вместе» 12.55 Здравствуйте, я / ваша мама! 13.50, 16.55, 19.50 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 17.55 Т/с «Воронины» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Ваш адвокат» 22.25 Золотой Граммофон

1+1 07.00, 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 08.35, 20.10 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 09.30, 18.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 10.30 «Шесть кадров» 10.50, 17.35 «Семейные драмы» 11.40 «Не лги мне» 12.40 «Иллюзия безопасности. Легенды о вос/ крешении мертвых» 15.00 Т/с «Сыщик Самоваров» 15.55 «От босячки к леди» 17.00, 22.30 «Снять все» 19.30, 23.55 «ТСН» 21.00, 21.30, 22.05, 01.50 Т/с «Интерны» 23.00 Т/с «Теория лжи» 00.10 Х/ф «Лакомый кусочек»

СТБ 08.05 «Чужие ошибки. Взрывная волна» 09.05 «Чужие ошибки. Безмолвный свиде/ тель» 10.05 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 12.55 «Правила жизни» 13.55 Очная ставка. Ставка больше, чем жизнь 15.00 «Давай поженимся» 17.00, 23.25, 00.25 «В поисках истины»

Сх. 05.29 Зах. 20.38 Трив. дня 15.09 18.00, 22.00 «Вікна/Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 18.55 «Моя правда» 19.55 Х/ф «Блеф» 22.25 «Очная ставка. Святая Матрона Москов/ ская» 01.30 Т/с «Анатомия Грей»

34 КАНАЛ 07.00 Информационное обозрение «Post/ Sсriptum» 07.30 «Я / путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Жадность» 10.00 «Изюминка» 10.30 Д/с «Оружие животных» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.00 «НАШ САД» 13.30 Х/ф «Студенты2», 27, 28 с. 15.15 «Дело особой важности» 16.15 «Столичные тайны». «Когда мечты сбы/ ваются» 16.45 «Гамма вкуса» 17.20 «Стелла / чудо возможно» 17.45 «Детали» 18.00 «Страна чудаков» 18.15 «Еще не вечер». «Дорога к славе» 19.15 «Погляд» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Столичные тайны». «Беглецы с остро/ ва гениев» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Вне игры» 22.00 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Перевоплощение» 00.15 Х/ф «Волк»

ICTV 07.15 12 наилучших аферистов Украины 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.40 Спорт 09.05, 19.15, 00.50 Чрезвычайные новости 10.05, 16.40 Т/с «Литейный» 12.10, 13.00 Т/с «Последний бронепоезд» 14.40, 20.10 Т/с «Братаны» 18.45 Факты. Вечер 22.45 Т/с «Майор Ветров» 01.50 Т/с «Побег из тюрьмы4»

TET 07.00, 08.00 «Телепузики»

07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 18.25 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Нано любовь» 11.00 «Гламурные штучки и заучки» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 19.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.30 «Твою маму!» 16.00, 00.30 «Дом/2» 17.00, 20.45 Т/с «Универ» 22.05 Т/с «Барвиха» 23.00 Т/с «Клиент всегда мертв» 00.00 Т/с «Антураж»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Х/ф «Рысь возвращается» 12.00, 14.20 М/ф 12.15 Х/ф «На ножах», 3 с. 15.25 Х/ф «Внимание, черепаха!» 16.45 Свое мнение 17.30, 23.00 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Территория качества 20.20 На связи с правительством 22.00 Х/ф «На ножах», 4 с.

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время/Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По/ года на курортах» 06.30, 07.25, 19.30 «Время: важно» 07.50, 00.25 «Автопилот/новости» 08.25, 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 08.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 08.40, 23.30 «Технопарк» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс/конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25, 18.15 «Акцент» 21.00 «Время» 22.00 «Хроника дня»

НТН 06.00 Т/с «Инспектор Деррик»

07.05 М/с «Черепашки ниндзя» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30, 19.20 Т/с «Паутина 2» 13.25 Т/с «Жестокий бизнес» 15.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 4 с. 16.55 Х/ф «Хорошо сидим!» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Банда артистов 00.30 «Покер Дуэль» 01.30 «Политтеррор»

НТВМИР 05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 05.10 Т/с «Винтовая лестница» 06.15 Дикий мир 06.50 Умные деньги 06.55 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.10 Чрезвычайное происшествие. Расследо/ вание 07.35 Дачный ответ 08.35, 14.30, 17.35, 02.15 Обзор. Чрезвычай/ ное происшествие 09.25 Золотая пыль 10.00, 01.25 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Час Волкова» 13.35 «Кремлевские дети». «Дети Фрунзе. За/ резанные надежды» 15.35 «В зоне особого риска» 16.05 «Один день. Новая версия» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «Беглец» 20.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 7 с. «Вторая жизнь», 8я серия «Плаце бо» 22.40 Т/с «Супруги», 66 с. «Крик из про шлого» 23.40 «Прокурорская проверка» 00.40 «Давайте мириться!»

ENTER

18.15 20.45 22.25 00.10

ТРК «УКРАИНА»

Зах. 22.12 Сх. 11.40 Новий міс. 30 липня

06.00 06.30 12.00 12.30 15.00 16.40

ОРТМ

06.10 Серебряный апельсин 06.40, 17.00, 19.00 События 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.00, 20.20 Т/с «Глухарь» 11.00 Т/с «Висяки 2» 13.00 Ток/шоу «Пусть говорят. Хозяйка Сына» 14.00, 23.20 Т/с «След» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 01.00 Т/с «Зверь» 01.45 Х/ф «Мертвая тишина»

Саундтреки Мультфильм СССР Телемагазин Х/ф «Возвращение Будулая» Х/ф «Журавушка» Х/ф «Мир входящему» Х/ф «Выигрыш одинокого коммер санта» Х/ф «Неотправленное письмо» Х/ф «Без права на провал» Х/ф «Торпедоносцы» Х/ф «Три гильзы от английского ка рабина» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Федеральный судья» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Последняя встреча» 17.00 «ЖКХ» 18.15 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Среда обитания. «Кушать продано» 23.45 Т/с «Побег» 00.40 «Калифрения». Новый сезон 01.10 «Любовницы». Новый сезон

ENTER

27 КАНАЛ

НТВМИР

19.20 21.00 22.30 00.10

06.00, 20.30, 23.20 «Життя» 06.20, 07.05, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 10.00, 16.30, 18.45, 20.10, 20.45, 21.45 «Днепровская неделя» 07.50 Природные чудеса Европы 09.00, 12.15, 19.00 «Эра образования» 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 Боевой план 16.35 Живое богатство Украины 16.55 Х/ф «Снежная Королева» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 20.15 Сильные мира сего 20.50 Хит/парад дикой природы 22.55 Третья планета 23.25 СHATRIX

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 05.10 «Взять Тарантину», 8 с. 06.15 Дикий мир 06.50 Умные деньги 06.55 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.10 Чрезвычайное происшествие. Расследо/ вание 07.35 Квартирный вопрос 08.35, 14.30, 17.35, 02.15 Обзор. Чрезвычай/ ное происшествие 09.25 Медицинские тайны 10.00, 01.25 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Час Волкова» 13.35 «Кремлевские дети». «Светлана Тухачев/ ская. Дочь красного Бонапарта» 16.05 «Один день. Новая версия» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «Беглец» 20.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 5 с. «На крючке», 6я серия «Ужин» 22.40 Т/с «Супруги», 65 с. «Бойцовский клуб» 23.40 «Прокурорская проверка» 00.40 «Давайте мириться!» 06.00 06.30 11.30 12.00 14.50 16.20 17.50

Іменинники дня: ІВАН, СЕМЕН, ОНУФРІЙ, ОНИСИМ

08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30 Т/с «Паутина» 13.25 Т/с «Жестокий бизнес» 15.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 3 с. 16.50 Х/ф «Циклон» начнется ночью» 18.30 «Правда жизни» 19.20 Т/с «Паутина 2» 00.30 «Покер Дуэль» 01.30 «Политтеррор»

5 КАНАЛ

TET

Зах. 21.48 Сх. 10.18 Новий міс. 30 липня

06.01, 22.30 «Время/Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По/ года на курортах» 06.30, 07.25, 19.30 «Время: важно» 07.50, 00.25 «Автопилот/новости» 08.25, 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 08.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 08.40, 23.30 «Драйв» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30 «Пресс/конференции в прямом эфире» 11.20 «Энергонадзор» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Свободная гавань» 18.15 «Украинская независимость» 21.00 «Время» 22.00 «Акцент»

07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком»

Четвер, 4 серпня 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Т/с «Роксолана», 1 ф. «Настенька» 10.20 Месяц без женщин 10.50 М/с «Сандокан» 11.20 Здоровье 12.15 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Шаг к звездам. Евровидение 13.30 Х/ф «Ждите на связного» 14.45 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 16.25 Х/ф «Цыганка Аза» 18.45 Euronews 18.55 Деловой мир 19.25 Х/ф «Далеко от Родины» 21.25, 01.45 Мир спорта 21.40 Славянский базар 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

51 КАНАЛ

ICTV

«Чужие ошибки. Крестный отец» «Чужие ошибки. Ангел снимает крылья» Х/ф «Миф об идеальном мужчине» «Правила жизни» «Очная ставка. Кто нас учит?» ○

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Рысь выходит на тропу» 12.00, 14.40 М/ф 12.15 Х/ф «На ножах», 2 с. 14.25 Налоговый монитор 15.30 Х/ф «Рысь возвращается» 16.40 Интервью 17.25, 23.00 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Электросети. «Безопасность» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 102 информ 22.00 Х/ф «На ножах», 3 с.

07.15 12 наилучших аферистов Украины 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.30 Спорт 09.05, 19.15, 00.35 Чрезвычайные новости 10.05, 16.40 Т/с «Литейный» 12.10, 13.00, 22.45 Т/с «Последний броне поезд» 14.35 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Т/с «Братаны» 01.40 Т/с «Побег из тюрьмы4»

СТБ 08.05 09.05 10.05 12.55 13.55

09.00, 18.25 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Нано любовь» 11.00 «Гламурные штучки и заучки» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 19.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.30 «Твою маму!» 16.00, 00.30 «Дом/2» 17.00, 20.45 Т/с «Универ» 22.05 Т/с «Барвиха» 23.00 Т/с «Клиент всегда мертв» 00.00 Т/с «Антураж»

07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я / путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Сергей Доренко: Русские сказки» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.00 Х/ф «Студенты2», 25, 26 с. 14.40 Х/ф «Только после Вас» 16.15 «Столичные тайны». «Похоронена сре/ ди мертвых» 16.45 «Слава и боль» 17.20 «Стелла / чудо возможно» 18.00 «Страна чудаков» 18.15 «Еще не вечер». «Гиблое место» 19.15 «Медикус» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Столичные тайны». «Когда мечты сбываются» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «Подруга банкира», 6 с. 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Х/ф «Познакомтесь с Уолли Спарк сом» 01.15 «Секретные территории»

11 КАНАЛ

06.00 Лучшие нокауты мира 06.15, 15.00 Т/с «Основная версия» 07.00 Т/с «Александровский сад» 08.00 Т/с «Смальков. Двойной шантаж» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Приключения Синдбада» 12.00, 12.35 Т/с «Тарзан» 13.00 М/с «Галактический футбол» 13.40, 13.55 М/с «Лига суперзлодеев» ○

15.00 «Давай поженимся» 17.00, 23.25, 00.25 «В поисках истины» 18.00, 22.00 «Вікна/Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.15 Звездная жизнь 21.00 «Российские сенсации. Страшные ново/ годние сказки» 22.25 «Очная ставка. Ставка больше, чем жизнь» 01.30 Т/с «Анатомия Грей»

06.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 06.45 Kids’ Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 Новости 07.30 Хит/парад «FM/TV» 08.05, 15.55 Т/с «Друзья» 09.10 Х/ф «Танго и Кэш» 11.25, 19.30 Т/с «Счастливы вместе» 12.35 Здравствуйте, я / ваша мама! 13.50, 16.55, 20.20 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 17.55 Т/с «Воронины» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.25 Х/ф «Арлетт»

ИНТЕР 09.00 11.00 12.05 12.45 13.50 14.50 17.00

Сх. 05.28 Зах. 20.40 Трив. дня 15.12

Середа, 3 серпня 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Т/с «Роксолана», 1 ф. «Настенька» 10.30 Месяц без женщин 11.30 В гостях у Д. Гордона 12.30 Страна качества 12.55 Х/ф «Ракеты не должны взлететь!» 14.30, 01.55 Х/ф «Майор Вихрь», 3 с. 15.55 Х/ф «Бумбараш» 18.45 Euronews 19.25 Х/ф «Ждите связного» 20.40 Спокойной ночи, малыши 21.25, 01.45 Мир спорта 21.40 Опыт 22.40 Мегалот 22.45 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч.

Саундтреки Мультфильм СССР Телемагазин Х/ф «Возвращение Будулая» Х/ф «Неотправленное письмо» Х/ф «Выигрыш одинокого коммер санта» Х/ф «Артистка из Грибова» Х/ф «Торпедоносцы» Х/ф «Золотой эшелон» Х/ф «Контракт века»

Іменинники дня: МАРІЯ, МАГДАЛИНА, ФОКА, КОРНІЛІЙ 27 КАНАЛ 06.00, 18.50, 20.30, 23.20 «Життя» 06.20, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 10.00, 16.30, 18.45, 20.10, 20.45, 21.45 «Днепровская неделя» 07.05, 22.55 Третья планета 07.50, 21.50 Природные чудеса Европы 09.00, 12.15, 19.00 «Эра образования» 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 Боевой план 16.35 Живое богатство Украины 16.55 Х/ф «Снежная Королева» 20.15 Сильные мира сего 20.50 Хит/парад дикой природы 23.25 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Федеральный судья» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Последняя встреча» 17.00 «ЖКХ» 18.15 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Человек и закон» 23.45 Т/с «Побег» 00.40 «Оскар/2009». Лучший фильм на иност/ ранном языке. «Ушедшие»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40, 17.00, 19.00 События 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.00, 20.20 Т/с «Глухарь» 11.00 Т/с «Висяки 2» 13.00 Ток/шоу «Пусть говорят. История крым/ ской красавицы» 14.00, 23.20 Т/с «След» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Мужчина во мне» 01.00 Т/с «Зверь» 01.45 Х/ф «Тюремный учитель»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

14.10, 14.40 М/с «Огги и кукарачи2» 16.00 Х/ф «Дикий Гризли» 18.00, 01.35 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 19.00 Т/с «Клуб кукол» 19.55 Х/ф «Астероид» 21.45 Х/ф «Особь3» 23.20, 23.50 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15 Х/ф «Летние развлечения» 02.25 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.10 Х/ф «Окно напротив» 04.35 Х/ф «За границей боли»

УТ1

18.05 19.05 20.00 20.25 22.30

Т/с «Возвращение Мухтара2» «Навигатор» «Знак качества» Т/с «Спальный район» «Семейный суд» Т/с «Каменская1» Д/ф «Анатолий Папанов. Неоконченная война» Т/с «Бумеранг из прошлого» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Сердце Марии» «Леонид Кучма / 70 лет. Полет нормаль/ ный»

1+1

9 КАНАЛ 06.00 Лучшие нокауты мира 06.15, 15.00 Т/с «Основная версия» 07.00 Т/с «Александровский сад» 08.00 Т/с «Смальков. Двойной шантаж» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Приключения Синдбада» 12.00, 12.35 Т/с «Тарзан» 13.00 М/с «Галактический футбол» 13.40, 13.55 М/с «Лига суперзлодеев» ○

34 КАНАЛ

07.00, 13.45 Т/с «Тысяча и одна ночь» 08.35 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 09.30, 18.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 10.30, 15.55 «Шесть кадров» 10.50, 17.40 «Семейные драмы» 11.45 «Не лги мне» 12.45 «Иллюзия безопасности. Легенды о вос/ крешении мертвых» 15.05 Т/с «Сыщик Самоваров» 17.05 «Снять все» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Уличный боец» 21.50 Х/ф «Путь воина» 23.40 Х/ф «Дикий Восток» 01.25 Х/ф «Лакомый кусочек»

TET 07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 18.25 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Нано любовь» 11.00 «Гламурные штучки и заучки» 12.00 «Званый ужин» ○

УТ1

ИНТЕР 07.00, 08.20 «Городок 2011» 07.30 М/с «Маша и Медведь» 07.35 М/с «Винкс» 09.00 «Орел и Решка» 10.00 «Украина, вставай!» 10.40 «Жить / это модно» 11.20 Т/с «На пути к сердцу» 17.05 «Юмористический фестиваль «Юрмали/ на/2010» 19.05 «Горячее кресло» 20.00 «Подробности» 20.25 «Бенефис» 23.30 «Апельсиновый сок»

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 07.00, 07.35 М/с «Галактический футбол» 08.00 «Крутые полицейские» 09.00 Телемагазин 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Клуб кукол» 14.00 Х/ф «Высокий блондин в черном бо тинке» 15.40, 16.00 Штопор: «Смешное домашнее видео» 16.10 Кинофайлы: Х/ф «Охотники за релик виями» 18.00 Х/ф «Охотники за реликвиями» 19.50 Чемпионат Украины по футболу. 5 тур «Металлист» / «Александрия». Прямая трансляция 22.00, 22.55, 01.45, 02.30 Т/с «Секретные материалы2»

23.45 00.10 03.15 03.30 04.55

«Секс с Анфисой Чеховой» Х/ф «Ангел страсти» «Смешное домашнее видео» Х/ф «За границей боли» Х/ф «Украденное счастье»

11 КАНАЛ 06.15 06.45 07.15 07.30 09.00 09.40 10.00 12.00 14.05 15.15 16.20 17.20 19.10 22.00 00.30 00.35

«О рыбалке всерьез» Хит/парад «FM/TV» Репортер Х/ф «Апартаменты Джо» М/с «Приветствую в клубе Микки Ма уса» «Мой малыш» М/Ф «Принц Египта» Х/ф «Любители собак» Файна Юкрайна Даешь молодежь Т/с «Папины дочки» Х/ф «Любовь на острове» Х/ф «Наемные убийцы» Золотой граммофон Спортрепортер Х/ф «Румпельштильцхен»

07.05 08.05 09.05 10.00 11.40 13.25 13.55 17.25 19.30 20.00 23.35 01.15

«Настоящие врачи» «Светская жизнь» «Кто там?» Х/ф «Венди Ву: королева воинов» Х/ф «Командир эскадрильи» «Шесть кадров» «Голос страны» «Кривое зеркало» «ТСН» Х/ф «Школа проживания» Х/ф «Уличный боец» Х/ф «Путь воина»

07.45 08.00 09.00 10.05 11.10 12.10 14.05 16.10 19.10 21.10 23.10

«Завтрак с Юлией Высоцкой» «Караоке на Майдане» «Едим дома» «ВусоЛапоХвіст» М/ф «Пингвины Мадагаскара» Х/ф «Вам и не снилось» Х/ф «Блеф» «Невероятная правда о звездах» Х/ф «Спортлото82» Х/ф «Идеальная жена» Х/ф «Ничто не вечно»

1+1

СТБ

34 КАНАЛ 07.00 «Детали» 07.30 «Пастырские беседы»

ICTV 07.20, 01.05 Х/ф «Шпион, который любил меня» 09.55 Большая разница 10.45 Люди, кони, кролики и...домашние ро/ лики 11.10 Квартирный вопрос 12.10 Х/ф «Столкновение с бездной» 14.50 Ты не поверишь! 15.40 Под прицелом 16.40 Провокатор 17.40 Максимум в Украине 18.45 «Факты» 18.55 Спорт 19.00 Наша Russia 20.15 Х/ф «И целого мира мало» 23.00 Х/ф «Глубокое синее море»

TET 07.10, 08.35 «Твинисы» 07.35, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 08.10 «Телепузики» 09.35 «Ешь и худей» 10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00, 19.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.40, 22.40 «Одна за всех» 13.40, 00.10 «Женская лига» 14.40 «Comedy Woman» 15.40, 20.50 Т/с «Универ» 17.00 Х/ф «Грязные танцы2»

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245) ○

НТВМИР 05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 05.10 Т/с «Винтовая лестница» 06.15 Дикий мир 06.45 Умные деньги 06.50 Дежурный врач 06.55 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.10 Чрезвычайное происшествие. Расследо/ вание 07.35 «Пир на весь мир» 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное про/ исшествие 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 Т/с «Час Волкова» 13.35 «Кремлевские дети». «Наталья Ежова. Приемная дочь палача» 15.35 «В зоне особого риска» 16.05 «Один день. Новая версия» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «Беглец» 20.25 Т/с «Глухарь. Продолжение», 9 с. «Кошмары», 10я серия «Пробуж дение» 22.15 «Песня для вашего столика» 23.25 Дорожный патруль 01.05 Т/с «Литейный». «Одноклассники»; «Возмездие»

18.30 21.45 23.40 00.40

«Королева бала» «Теория измены» «Дурнев+1» «Дом/2»

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, «мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Арт зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Потерялся слон» 13.30 Волшебное закулисье 15.00 Новости Днепродзержинска 15.20 М/ф 15.50 Х/ф «На ножах», 5 с. 16.45 «Электросети. «Безопасность» 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ/ ления 18.00 Ближе к народу 18.30 Тема дня 19.15 «Новости. «Итоги» 19.50 Аналитическое обозрение 20.30 Азбука здоровья 21.20 Х/ф «Человек с аккордеоном» 23.00 Музыка 23.30 Формат 1:1

5 КАНАЛ 06.01 «Время/Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По/ года на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот/тест» 07.20 «Клуб/700» 08.20, 14.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема не/ дели» 08.30 «Рекламная кухня» 09.20 «Интеллект. ua» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 12.15 «Окно в Европу» 13.10 «Вперед, на Олимп!» 13.35 «Драйв» 14.25 «Игра судьбы» 15.20 «Обрати внимание»

Зах. 23.14 Сх. 14.20 Перша чв. 14.08 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Народный контроль» 19.30, 20.05 «Время интервью» 21.00 «Большая политика» 21.30 «Украинская независимость» 22.00 «Машина времени» 22.30 «Окно в Америку» 23.30 «Яппи» 23.55, 00.35 «Обзор прессы»

НТН 06.00 07.25 09.20 11.30 12.00 13.40 17.00 19.00 23.30 01.20

«Легенды бандитского Киева» М/с «Черепашки ниндзя» Т/с «Чисто английские убийства» «Речовий доказ» Х/ф «Перехват» Х/ф «Фронт без флангов» Т/с «МУР есть МУР 3» Т/с «Мертвый. Живой. Опасный» Х/ф «Новый Франкенштейн» Х/ф «Операция «Изумруд»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 07.30 «Эксклюзив» 08.00 «Живут же люди!» 08.30 Медицинские тайны 09.20 Едим дома! 09.55 Русская начинка 10.25 «Суд присяжных: главное дело» 12.25 Кулинарный поединок 13.25 Квартирный вопрос 14.25 Александр Журбин. Мелодии на память 15.05 «Безумный день» 15.25 «Развод по/русски» 16.20 «Очная ставка» 17.15 «Наши» 18.25 Т/с «УГРО3», 4 ф. «Паленый ствол» 20.15 «Русские сенсации» 22.50 Ты не поверишь! 23.30 Т/с «Возвращение Мухтара2» 01.10 Т/с «Литейный». «Золотое дело»; «Погоня»

ENTER 06.00 06.30 07.00 12.30 14.55 18.00 00.30

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40, 17.00, 19.00 События 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.00, 20.20 Т/с «Глухарь» 11.00 Т/с «Висяки 2» 13.00 Ток/шоу «Пусть говорят. Наезд» 14.00 Т/с «След» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Мужчина во мне» 23.20 Х/ф «Чертово колесо» 01.10 Х/ф «Чтото новенькое»

Саундтреки Мультфильм СССР Телемагазин Х/ф «Возвращение Будулая» Х/ф «Контракт века» Х/ф «Артистка из Грибова» Х/ф «Золотой эшелон» Х/ф «Балтийское небо» Х/ф «Золотая мина»

ОРТМ

27 КАНАЛ ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Федеральный судья» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 Т/с «Последняя встреча» 16.55 «Жди меня» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Фабрика звезд. Возвращение». Лучшее 23.20 Х/ф «Жесть» 01.10 Х/ф «Премьера в Сосновке»

06.00, 18.50, 20.30 «Життя» ○

06.20, 16.35, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 10.00, 16.30, 18.45, 20.10, 20.45, 21.50 «Днепровская неделя» 07.05 Третья планета 07.50, 21.55 Природные чудеса Европы 09.00, 12.15, 19.00 «Эра образования» 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 Боевой план 16.45 Живое богатство Украины 17.05 Х/ф «Веселая хроника опасного пу тешествия» 20.15 Сильные мира сего 20.50 Хит/парад дикой природы 23.00 Полигон 23.30 СHATRIX

ENTER 06.00 06.30 11.05 11.35 14.15 16.40 19.15 21.05 00.10

Іменинники дня: АПОЛЛІНАРІЙ, ТРОХИМ, ФЕОФІЛ

51 КАНАЛ

Сх. 05.32 Зах. 20.35 Трив. дня 15.03 07.40 София Ротару, Ролан Быков, Михаил Бо/ ярский, группа «Машина времени» в му/ зыкальной драме «Душа» 09.15, 17.15 «Страна чудаков» 09.30 «Медикус» 10.00 «Столичные тайны». «Взрослые дети лейтенанта Шмидта» 10.30 «Перевоплощение» 11.15 «Секретные истории» 12.00 «Эволюция» 12.30 «Вне игры» 13.00 Д/ф «Гладиаторы природы», 1, 2 с. 14.00 Х/ф «Студенты2», 29, 32 с. 17.30 «Особенности местной рыбалки» 17.55 Д/ф «На небе рай, на Земле / Соловки и Валдай» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.30 «Секретные территории» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.50 «Антикризисный концерт Михаила За/ дорнова/2» 22.15 Х/ф «Без свидетелей» 23.50 Х/ф «Еще одна безумная пятница» 01.40 «Жадность»

10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30, 19.20 Т/с «Паутина 2» 13.25 Т/с «Жестокий бизнес» 15.25 Х/ф «Хождение по мукам», 3 с. 17.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 00.25 Х/ф «Мои друзья американцы»

НТН

Зах. 22.40 Сх. 13.01 Новий міс. 30 липня

06.00 Т/с «Инспектор Деррик» 07.05 М/с «Черепашки ниндзя» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» ○

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Внимание, черепаха!» 12.00, 14.20 М/ф 12.15 Х/ф «На ножах», 4 с. 15.25 Х/ф «Потерялся слон» 16.40 Не будь овощем 17.25, 23.00 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт зона 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 «Спорт.»Итоги» 22.00 Х/ф «На ножах», 5 с.

Субота, 6 серпня 07.30, 00.50 Полезные советы 07.45 На олимпийский Лондон 08.00 Шустер/Live 12.30 Танцы со звездами 1день, 1 ч. 14.25 Страна качества 14.50 Наша песня 15.35 В гостях у Д. Гордона 17.20 Зеленый коридор 17.30 Х/ф «Нет неизвестных солдат» 19.05 Мастер/класс 19.25 Золотой гусь 19.55, 21.25 «Наши в Кремле» 21.00, 01.20 Итоги дня 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.05 Эра здоровья 23.30 Вопрос с О.Березовской 23.40 Концерт М.Поплавского «Я / украинец» 01.40 Телеакадемия

5 КАНАЛ

ICTV

08.35 «Чужие ошибки. Охота на блондинку» 09.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 15.40, 16.40, 17.50, 18.50 «Моя правда» 17.40, 22.00 «Вiкна/Новини» 19.50, 21.00, 22.25 Звездная жизнь

06.01, 22.30 «Время/Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30, 07.25, 19.30 «Время: важно» 07.50, 00.25 «Автопилот/новости» 08.25, 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 08.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 08.40, 23.30 «Трансмиссия» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс/конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно/политическое ток/шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15 «Окно в Европу» 21.00 «Время» 22.00 «Свободная гавань»

07.15 12 наилучших аферистов Украины 07.45 Стоп/10 08.45, 12.45 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.25 Спорт 09.05, 19.15, 00.30 Чрезвычайные новости 10.05, 16.45 Т/с «Литейный» 12.10, 13.00, 22.30 Т/с «Майор Ветров» 14.40, 20.10 Т/с «Братаны» 18.45 Факты. Вечер 01.35 Т/с «Побег из тюрьмы4»

СТБ

13.00 «Давай поженимся» 14.00, 19.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 15.30 «Голая правда» 16.00, 00.30 «Дом/2» 17.00, 20.45 Т/с «Универ» 22.05 «Теория измены» 23.00 Т/с «Клиент всегда мертв» 00.00 Т/с «Антураж»

07.00, 17.45 «Детали» 07.30 «Я / путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Столичные тайны». «Беглецы с остро/ ва гениев» 09.30 «Военные истории» 10.00 «Болевая точка» 10.20 «Реальный спорт» 10.30 «Слава и боль» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.00 Х/ф «Под крышами Монмартра», 1, 2 с. 15.15 Х/ф «Пена» 16.35 «Вполне естественно» 17.00 «Марфа. Чудо возможно» 17.30 «Приемная депутата» 18.00 «Эволюция» 18.30 «Чистая работа» 19.15 «НАШ САД» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Столичные тайны». «Взрослые дети лейтенанта Шмидта» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Сергей Доренко: Русские сказки» 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Х/ф «Бункер» 01.00 Х/ф «Американское оружие»

11 КАНАЛ

ИНТЕР 09.00 11.00 12.05 12.50 13.55 14.55 17.05

23.25 «Как выйти замуж с Анфисой Чеховой» 01.15 «Холостяк»

06.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 06.45 Kids’ Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Секретные файлы. Мир животных» 08.20 «Бюро адвокатских расследований» 09.10 Х/ф «Апартаменты Джо» 11.05 Т/с «Счастливы вместе» 12.45, 19.35 Здравствуйте, я / ваша мама! 13.45, 16.50 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Друзья» 17.55 Т/с «Воронины» 22.00 «Дело вкуса» 22.30 Золотой граммофон

Сх. 05.31 Зах. 20.37 Трив. дня 15.06

П'ятниця, 5 серпня 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.25 Итоги дня 09.35 Т/с «Роксолана», 1 ф. «Настенька» 10.35 М/с «Сандокан» 11.05 «Вера. Надежда. Любовь» 12.00 Наша песня 12.40 «Предвечерье» 13.10 Окраина 13.35 Х/ф «Далеко от Родины» 15.15 Спецпроект «О чем кино?». Х/ф «Как уз нать своих святых» 18.05 Euronews 18.40 Магистраль 19.00, 21.25 Шустер/Live 00.00 Итоги 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.20 Тройка, Кено 01.45 Хит/парад «Национальная двадцатка»

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Золотая мина» Х/ф «Балтийское небо» Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» Х/ф «Девушка с характером»

Іменинники дня: БОРИС, ГЛІБ, СОЛОМІЯ, ПОЛІКАРП, ХРИСТИНА 27 КАНАЛ 05.45 Страна вулканов 06.15, 08.25, 10.00, 16.10 М/ф 06.30 Благая весть 07.00 Полигон 07.45 Зеленый дозор 08.35, 15.00 Твой ХиТ 09.00, 12.15 «Эра образования» 10.15 За семь морей 10.50 Телеэнциклопедия: Воспитание домаш/ них животных 11.15, 20.30 Детство в дикой природе 16.20 Жизнь среди жизни 16.55 Скромное обаяние современных техно/ логий 17.30 Няньки дикой природы 18.00 Светские хроники 18.20 Журфикс 19.00 Живая энциклопедия 19.40 Третья планета 20.05 Смертельная кухня 21.40 Х/ф «Джанго» 23.30 СHATRIX

ОРТМ 07.30 Х/ф «Дорога к морю» 08.55 «Играй, гармонь любимая!» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Вера Васильева. Секрет ее молодости» 12.15 «Ералаш» 12.40 «Среда обитания» 14.45 «Свидетели» 15.45 «Приговор» 16.50 «Человек и закон» 17.50 «Вернись, любовь!» 19.50 «Мясоеды против травоядных» 21.00 «Время» 21.15 «Какие наши годы!» 22.45 «КВН» 00.30 Х/ф «Гринберг»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40, 19.00 События 07.00 Х/ф «Чертово колесо» 08.40 Т/с «Последний кордон» 11.50 Оголена красуня 13.00, 18.00, 19.20 Т/с «Ребенок пополам» 15.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 21.15 Т/с «Военная разведка» 01.45 Х/ф «Игра»


р7

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

02.15 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.50, 04.55 Х/ф «Украденное счастье»

УТ1

11 КАНАЛ 06.05 Клипсы 06.35 Т/с «Журнал мод» 07.45 Церковь Христова 08.00, 11.30 Даешь молодежь 08.45 «Бюро адвокатских расследований» 09.00 М/с «Приветствую в клубе Микки Ма уса» 09.35 «Родительский клуб» 10.00 М/ф «Муравей Антц» 12.50 Шоумания 13.40 Эксклюзив 14.35 Анализ крови 15.00 Іnfo/ШОК 16.00 Новый взгляд 17.00 Т/с «Воронины» 17.30 «Ваш адвокат» 18.00 «О рыбалке всерьез» 18.30 «Восточно/западное созвучие» 19.00, 23.55 «Новости недели» 19.40 «Стоп/кадр» 20.30 «Дело вкуса» 21.00 Елена Ваенга. «Желаю солнца» 21.55 Хочу на Фабрику! 00.30 Х/ф «Никто не знает про секс2»

1+1 08.35 М/ф «Возвращение блудного попу гая» 09.05 «Лото/Забава» 10.00 «Ремонт +» 10.50 «Смакуємо» 11.25 «Шесть кадров» 11.35 «Кривое зеркало» 13.40 «Женат по собственному желанию» 14.50 «Неделя без женщин» 16.00 Х/ф «Школа проживания» 19.30, 00.00 «ТСН» 20.00 «Голос страны» 22.05 Т/с «Интерны» 22.30 «Голос страны / результаты голосования» 23.00 «Светская жизнь» 00.35 Х/ф «Командир эскадрильи»

ИНТЕР 08.05 М/с «Винкс» 09.05 М/с «Маша и Медведь» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.00 Х/ф «Там, где живет любовь» 11.50 Х/ф «Грех» 13.50 Х/ф «Заказ» 15.30 Х/ф «Девочка» 18.05, 20.25 Т/с «Белый налив» 20.00, 00.40 «Подробности» 22.25 Х/ф «Подсадной»

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 06.35, 07.00, 07.35 М/с «Галактический фут бол» 08.00, 11.00 «Экстремальная инженерия» 09.00 Телемагазин 12.00, 13.00 Т/с «Клуб кукол» 14.00 «Днепр / футбол» 15.30 «Lady drive» 16.00 «Смешное домашнее видео» 16.15 «Критическая точка» 17.20 Х/ф «2019 После падения НьюЙор ка» 19.20 Чемпионат Украины по футболу. 5 тур «Динамо» / «Карпаты». Прямая транс/ ляция 21.30 «Профутбол» 22.30, 01.30 Т/с «Секретные материалы2» 23.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.00 Х/ф «Желание Энтони»

СТБ 07.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 08.35 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.55 «Едим дома» 10.00, 23.10 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на Майдане» 12.00 «Научная среда. Гены против нас» 13.10 «Научная среда. «Формула любви» 14.25 «Российские сенсации. Страшные ново/ годние сказки» 15.20 Звездная жизнь 17.05 «Моя правда» 18.00 «Параллельный мир» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.05 Х/ф «Глупая звезда» 00.10, 01.10 «В поисках истины»

34 КАНАЛ 07.00 «Детали» 07.20 Х/ф «Без свидетелей» 08.50 «Чистая работа» 09.45 «Жадность» 10.30 «Гамма вкуса» 11.00 «Особенности местной рыбалки» 11.30, 17.30, 19.40 «Секретные истории» 12.25 Д/ф «На небе рай, на Земле / Соловки и Валдай» 13.00 Д/с «Оружие животных» 13.30 Х/ф «Студенты2», 33, 36 с. 16.40 «Тайны мира с Анной Чапман» 18.25 «Столичные тайны». «Фальшивая ар/ мия» 19.00 «Перевоплощение» 20.30 Информационное обозрение «Post/ Sсriptum» 21.00 «Золотой граммофон/2009» 23.00 Х/ф «Как вам это понравится» 01.00 Х/ф «Вторжение на Землю»

ICTV 07.15 Т/с «Рюрики» 07.55, 01.05 Х/ф «Корабль «Лунный гон щик» 10.40 Ты не поверишь! 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20, 18.55 Спорт 12.25 Стоп/10 13.25 Х/ф «И целого мира мало» 16.30 Большая разница 17.30 Наша Russia 18.45 «Факты» 19.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 21.45 Х/ф «Корабльпризрак» 23.40 Голые и смешные

TET 07.10, 08.35 «Твинисы» 07.35, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 08.10 «Телепузики» 09.35 «Ешь и худей» 10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00, 18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.40 «Одна за всех» 13.05 «Королева бала» 14.00 «Ералаш» 14.30, 20.25 Т/с «Универ» 15.30 Х/ф «Звезда сцены» 17.10, 22.40 Х/ф «Человек в красном ботин ке» 21.45 «Теория измены» 00.25 «Дом/2»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30, 21.10 «Тише, «мыши!» 07.45 На сельском меридиане 08.15 102 информ

08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.25 Х/ф «Человек с аккордеоном» 13.00 «Электросети. «Безопасность» 13.15 Слово пастыря 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Формат 1:1 16.05 Д/ф «Создание совершенства» 17.00 Интервью 17.30 Ближе к народу 17.55 Музыка 18.30 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 За и против 20.20 Д/ф «Внимание, еда!» 20.50 Выбор за вами 21.25 Х/ф «Странная история доктора Дже кила и мистера Хайда» 23.00 Аналитическое обозрение 23.40 Проекты и реалии местного самоуправ/ ления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50 «По/ года на курортах» 06.35, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.10, 08.20, 14.15, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 07.20 «Клуб 700» 08.30, 15.20, 23.30 «Рекламная кухня» 10.15 «Яппи» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.35 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор/ТВ» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Фактор безопасности» 17.15 «Налоги» 17.30 «Не первый взгляд» 18.15 «Машина времени» 19.30 «Большая политика» 20.05 «Хроника недели» 21.00 «Время: итоги» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Время/Тайм» 23.55, 00.35 «Обзор прессы»

НТН 06.00 07.20 09.25 11.30

«Легенды бандитского Киева» Т/с «Мисс Марпл» Т/с «МУР есть МУР 3» «Легенды уголовного розыска». Банда артистов

Інформація про тарифи на електроенергію ПАТ «Дніпрообленерго» на серпень 2011 р. 1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на серпень 2011 р. без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Прогнозована середня закупівельна ціна е/е на серпень 2011 р. (розрахована відповідно до постанови НKРЕ від 22.01.01 № 47 із змінами і доповненнями) (без ПДВ)

Одиниця виміру

Величина показника

коп/кВтгод

57,926

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні осо' би та фізичні особи'суб'єкти підприємницької діяльності), крім підприємств міського електричного транспорту. без ПДВ

Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

Єдині роздрібні тарифи (роздрібні тарифи з урахуванням граничних рівнів тарифів) (постанова НKРЕ від 21.07.11 №1355)

1 клас

коп/кВтгод

63,310

2 клас

коп/кВтгод

83,560

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Двозонні тарифи, диференційовані 1 клас за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 №1241 із змінами 2 клас і доповненнями) Тризонні тарифи, диференційовані 1 клас за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями) 2 клас

Період часу

Одиниця виміру

Величина показника

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

25,324 94,965

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

33,424 125,340

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

22,159 64,576 106,361

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

29,246 85,231 140,381

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ) Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НKРЕ від 22.10.04 № 1030 із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 21.02.08 № 199)

Період часу

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

у межах зон доби (з 21.00 до 5.00)

1 клас

коп/кВтгод

15,828

2 клас

коп/кВтгод

20,890

в інші години доби

1 клас

коп/кВтгод

63,31

2 клас

коп/кВтгод

83,560

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення та населені пункти) затверджені постановою НКРЕ від 10.03.1999 р. № 309 (у редакції постанови НКРЕ від 17.03.2011 р. № 343). Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків. Директор з фінансів та економіки ПАТ «Дніпрообленерго» О. П. ФРАНКІВ

Сх. 05.34 Зах. 20.33 Трив. дня 14.59

Неділя, 7 серпня 07.00, 23.05 Д/ф «Няньки дикой природы» 07.20 Мир православия 07.40 Вопрос с О.Березовской 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля / моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Как это? 09.30 Золотой гусь 09.55 Шаг к звездам. Евровидение 10.35 Шеф/повар страны 11.30 Танцы со звездами 1день, 2 ч. 12.35 Концерт Витаса «Песни моей мамы» 13.55 Х/ф «Они шли на восток» 16.35 «Наши в Кремле» 18.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер/ лига. «Шахтер» (Донецк) / «Кривбас» (Кривой Рог) 19.50 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 21.00, 01.20 Итоги недели 21.15 Главный аргумент 21.30 Фольк/music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.35 На олимпийский Лондон 23.50 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы 01.40 Х/ф «Не тот»

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

Зах. 23.56 Сх. 15.35 Перша чв. 6 серпня 12.00 «Агенты влияния» 12.30 «Бушидо. Восточные единоборства» 14.25 Т/с «Мертвый. Живой. Опасный» 19.00, 01.50 Х/ф «Мумия: принц Египта» 21.30 Х/ф «Война» 23.45 Х/ф «Оборотень»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 «Эксклюзив» 07.55 «Живут же люди!» 08.25 Их нравы 09.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 10.00 «Смех с доставкой на дом» 10.25 «Суд присяжных: главное дело» 12.25 «Русский «снег» над Вашингтоном» из цикла «Тайны века» 13.15 Дачный ответ 14.15 Золотая пыль 14.50 «Безумный день» 15.10 «Развод по/русски» 16.05 И снова здравствуйте! 17.05 «Космическая держава» из докумен/ тального цикла «Собственная гордость» 18.25 Т/с «УГРО3», 4 ф. «Паленый ствол» 20.15 Чистосердечное признание 23.20 «Игра» 00.15 «Точка невозврата. Иосиф Бродский» 01.05 Т/с «Литейный». «На живца»; «Опас ный груз»

ENTER 06.00 06.30 07.00 12.00 00.55

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» Х/ф «Чапаев»

27 КАНАЛ 05.50 Гибель «Антарктики» 06.15 Диваки 06.45, 15.30 Твой ХиТ 07.10 Клуб суперкниги 07.30 Клуб 700 08.00 Телеинциклопедия: Воспитание домаш/ них животных 08.35, 19.00 Третья планета

Іменинники дня: ГАННА, МАРКО, МАКАР, ЄВПРАКСІЯ, ОЛІМПІАДА 09.00 Створи себе 09.50, 20.35 Смертельная кухня 10.20 Живая энциклопедия 10.45, 21.00 Сущность зверя 12.15 «Эра образования» 15.00 За семь морей 16.20 М/ф 16.40 Х/ф «Джанго» 18.30 Тайны 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.40 Живое богатство Украины 20.00 Зеленый дозор 22.05 Х/ф «Большое приключение Зорро» 23.55 СHATRIX

ОРТМ 08.00 «Смак» 08.35 «Служу Отчизне!» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Песни нашего кино» 13.20 Х/ф «Карнавал» 16.10 «Чудеса исцеления» 17.05 Т/с «Судебная колонка» 19.10 «Легенды Ретро FM» 21.00 «Время» 21.20 «Большая разница». Лучшее 22.30 «Yesterday live» 23.25 Х/ф «Любовь французская и русская» 00.50 Х/ф «Ход конем»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 19.00 События 07.10 «Петровка, 38» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Т/с «Последний кордон» 11.00 Х/ф «Летом я предпочитаю...» 13.00, 18.00, 19.20 Т/с «Ребенок пополам» 15.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 21.15 Чистосердечное признание 22.20 Футбольный уик/энд 23.30 Т/с «Опергруппа» 01.25 Х/ф «Страж»


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Марк са, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Приватне підприємство «Укрбудреконст рукція» у судове засідання, яке відбудеться 07.09.2011 року о 13.00 по цивільній справі за позовом ПАТ «Чорноморський банк розвитку та реконст рукції» до Доценка Д.А., ПП «Укрбудреконструкція» про стягнення заборгованості за кредитним договором. У ви падку неявки відповідачів у судове засідання вони вважа ються належно повідомленими про місце, день та час його проведення.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташо ваний за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 5, викликає відпові дачів Чорномаза Юрія Володи мировича, Чорномаз Наталію Михайлівну по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укр Сиббанк» до Чорномаза Юрія Володимировича, Чорномаз Наталії Михайлівни про стяг нення заборгованості за кре дитним договором, яке відбу деться 03 серпня 2011 року об 11 год. 30 хв. У випадку неяв ки сторін справу буде розгля нуто в загальному порядку. Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської ЦентральноМіський район області (суддя Юдіна С.Г.) вик ний суд м. Кривого Рогу по ликає в якості відповідача відомляє, що відповідач Щер Єлісєєва Олександра Юрійови бакова Галина Григорівна по ча в інтересах Єлісєєвої Вален цивільній справі за позовом тини Олександрівни, Єлісєєвої ПАТ «Укрсоцбанк» до Кузьмен Катерини Олександрівни, ко Л.В., Щербакової Г.Г. про відповідача Шапки Галини Пет стягнення заборгованості за рівни в інтересах Шапки Бог кредитним договором викли дана Ігоровича по цивільній кається у судове засідання на справі за позовом Виконавчо 10 год. 30 хв. 12 вересня 2011 го комітету Павлоградської р. до залу 2 Центрально міської ради, третя особа Міського суду м. Кривого Рогу Служба у справах дітей, про за адресою: м. Кривий Ріг, вул. визнання осіб такими, що втра Першотравнева, 12 (суддя Бон тили право на користування дарєва 0.І.). На підставі ч.9 ст. житловим приміщенням. Ос 74 ЦПК України після опублі таннє місце проживання відпо кування оголошення в пресі відачів: вул. Кравченко, 12а, відповідач Щербакова Г.Г. вва кв. 54, 55, м. Павлоград. Судо жається повідомленою про час ве засідання призначене на та місце розгляду справи. У 03.08.2011 року об 11.00 за разі неявки до залу судового адресою: м. Павлоград, вул. засідання справа буде розгля Дніпровська, 135, каб. 309. У нута за її відсутності заочно. разі неявки відповідачів у су дове засідання справа, згідно Дзержинський районний суд з вимогами ЦПК України, може м. Кривого Рогу Дніпропет бути розглянута за їхньої ровської області повідомляє, відсутності. що відповідачу Пучковій Ганні Михайлівні необхідно з’яви У провадженні Нікополь тись у судове засідання з роз ського міськрайонного суду гляду цивільної справи за по Дніпропетровської області зовом Горулька Олександра знаходиться цивільна справа Анатолійовича про усунення № 2330/11 за позовом ПАТ перешкод в здійсненні права «Акціонернокомерційний власності, яке відбудеться банк «Капітал» до Зензури Ро 03.08.2011 р. о 9 год. 30 хв. за мана Володимировича про адресою: м. Кривий Ріг, пр. стягнення заборгованості за Миру, 24, зал 309 (суддя Кос кредитним договором. Слухан торенко А.Ю.). На підставі ч. ня справи відбудеться 10.08. 9 ст. 74 ЦПК України після 2011 року о 14.00 у примі опублікування оголошення в щенні Нікопольського міськ пресі відповідач Подлєсний районного суду Дніпропет Сергій Олександрович вва ровської області за адресою: жається повідомленим про час Дніпропетровська область, м. та місце розгляду справи. У Нікополь, вул. Шевченка, 201. разі неявки справа буде роз Явка сторін та їхніх представ глянута за його відсутності за ників обов’язкова. очно. Царичанський районний суд Саксаганський районний суд Дніпропетровської області м. Кривого Рогу викликає у (51000, смт Царичанка Дніпро судове засідання Вальчука петровської області, вул. Теат Віктора Михайловича в якості ральна, 14а) викликає у судо відповідача по цивільній ве засідання в якості відпові справі за позовом Бахова дача Музику Любов Петрівну Олександра Анатолійовича про по цивільній справі № 238/11 стягнення боргу за договором р. за позовом ПАТ «КБ «При позики. Попереднє судове за ватБанк» до Орлової Наталії сідання відбудеться в залі 8 Володимирівни, Музики Лю Саксаганського районного суду бові Петрівни про звернення м. Кривого Рогу за адресою: м. стягнення. Судовий розгляд Кривий Ріг, пр. Дзержинсько відбудеться 15 серпня 2011 го, 1, о 15 год. 40 хв. 01 серпня року о 10.00 у приміщенні Ца 2011 року. У разі неявки відпо ричанського районного суду. У відача без поважної причини разі неявки справу буде роз судове засідання буде прове глянуто за відсутності відпов дено без його участі та справу ідача. Суддя В.І. Ритов. буде призначено на 15 год. 50 хв. 05 серпня 2011 року, судо Широківський районний суд ве засідання відбудеться в залі Дніпропетровської області 8 Саксаганського районного викликає в якості відповідача суду м. Кривого Рогу за адре Чернецького Андрія Микола сою: м. Кривий Ріг, пр. Дзер йовича, останнє відоме місце жинського, 1. проживання: смт Широке, вул.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Радгоспна, 52, за позовом Чер нецької Катерини Леонідівни до Чернецького Андрія Мико лайовича про позбавлення батьківських прав. Розгляд справи відбудеться 01.08.2011 року о 10.00 у приміщенні Ши роківського районного суду Дніпропетровської області за адресою: смт Широке, вул. Ле ніна, 86. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташо ваний за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 5, викликає відпові дачів Буравцову Олену Вікто рівну, Буравцова Олександра Юрійовича по цивільній справі за позовом Публічного акціо нерного товариства «ОТП Банк» в особі регіонального управління АТ «ОТП Банк» в м. Дніпропетровськ до Буравцо вої Олени Вікторівни, Бурав цова Олександра Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитними зобов’язання ми, яке відбудеться 03.10.2011 року о 09 год. 30 хв. У випадку неявки сторін справу буде роз глянуто в загальному порядку. Багдасарян Аліна Суренівна, останнє місце проживання: м. Дніпродзержинськ, вул. Хар ківська, 51, кв. 114, викли кається у відкрите судове за сідання в якості відповідача на 09.00 01 серпня 2011 року по справі за позовом Багдасарян Артура Вагановича до Багдаса рян Аліни Суренівни, треті осо би ТОВ «Абонент XXI», ВРМГ Дніпровського РВ Дніпродзер жинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про захист права власності, усу нення перешкод у користу ванні нерухомим майном та зняття з реєстраційного об ліку. Відкрите судове засідан ня по цивільній справі відбу деться під головуванням судді Гнєзділова В.Є. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 по верх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі кування оголошення в пресі відповідач Багдасарян А.С. вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки справу буде розглянуто за її відсутності. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташо ваний за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського, 18а, викликає Го тенюк Людмилу Петрівну у су дове засідання по цивільній справі за позовом Акціонерно го товариства закритого типу «Наукововиробниче об' єднання «Созидатель» до Готе нюк Людмили Петрівни про стягнення заборгованості по оплаті житловокомунальних послуг, яке призначене на 10 год. 30 хв. 30 вересня 2011 р. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто в заоч ному порядку. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 14 ве ресня 2011 року о 13 год. 30 хв. буде слухатись цивільна справа за позовом ПАТ «Брок бізнесбанк» до Ровенської Яни Олександрівни про стягнення заборгованості. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходжен

ня відповідача по вказаній справі невідоме, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає через оголошення в пресі Ровенську Яну Олексан дрівну, останнє місце прожи вання: Дніпропетровська об ласть, м. Дніпродзержинськ, пр. Ювілейний, 27/52. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголо шення в пресі Ровенська Яна Олександрівна вважається по відомленою про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Судове засідання відбудеться під головуванням судді По добєд О.К. у приміщенні Баг лійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпро петровської області за адре сою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64.

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245) ○

ровська знаходиться цивільна справа за позовом Щербакової Наталії Юріївни до Єлагіної Лідії Іванівни, Єлагіна Василя Костянтиновича, третя особа Відділ громадянства, іммі грації та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ, про виз нання особи такою, що втрати ла право на користування жит ловим приміщенням. Ленін ський районний суд м. Дніпро петровська інформує відпові дачів по справі Єлагіну Лідію Іванівну, Єлагіна Василя Кос тянтиновича про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 16 серпня 2011 року о 16 год. 30 хв. у при міщенні суду по вул. Коробо ва, 6, каб. 220, під головуван ням судді Н.Г.Остапенко. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дні пропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає у судо ве засідання, яке відбудеться 03.08.2011 року о 08 год. 30 хв., відповідача Гусейнова Ель хан Магомет огли по цивільній справі за позовом Затернян ського В.С. до Гусейнова Е.М., Затернянської О.В., треті осо би Бабушкінський відділ РАЦС ДМУЮ Дніпропетровської області, відділ опіки та піклу вання Виконавчого комітету Бабушкінського району м. Дніпропетровська, Філоненко О.В. про визнання батьківства. У випадку неявки відповідачів у судове засідання вони вва жаються належно повідомле ними про місце, день та час його проведення.

Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської області (суддя Юдіна С.Г.) вик ликає в якості відповідача Прядко Ірину Валеріївну по цивільній справі за позовом Прядка Віталія Васильовича до Прядко Ірини Валеріївни про усунення перешкод у користу ванні, володінні та розпоряд женні об’єктом власності. Ос таннє місце проживання відпо відачки: вул. Карла Маркса, 90, кв. 27, м. Павлоград. Судове засідання призначене на 04.08.2011 року об 11.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відповідачки у су дове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за її відсут Самарський районний суд м. ності. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільної справи Самарський районний суд м. № 21284/11 за позовом Алеш Дніпропетровська у зв’язку з ковської Ганни Дмитрівни до розглядом цивільної справи № ЗАТ «Хоум Кредит Банк» про 21437/11 за позовом Сегеди розірвання договору викликає Віри Олександрівни, Сегеди Закрите акціонерне товари Сергія Павловича до Попова ство «Хоум Кредит Банк» у су Станіслава Івановича, третя дове засідання, яке відбудеть особа Товариство з обмеже ся 03 серпня 2011 року о 10.00 ною відповідальністю «Галак у приміщенні Самарського ра тика» про стягнення матері йонного суду м. Дніпропет альної та моральної шкоди ровська по вул. Електричній, 1 викликає Попова Станіслава а (каб. 108). Явка суворо обо Івановича в якості відповіда в'язкова. ча у судове засідання, яке відбудеться 2 серпня 2011 Дзержинський районний суд року о 9.00 у приміщенні Са м. Кривого Рогу Дніпропет марського районного суду м. ровської області повідомляє, Дніпропетровська по вул. що відповідачу Подлєсному Електричній, 1а (каб. 304). Сергію Олександровичу необ Явка обов’язкова. У разі неяв хідно з’явитись у судове засі ки відповідача у судове засі дання з розгляду цивільної дання судом буде винесено за справи за позовом Біди Вла дислава Євгеновича до Под очне рішення. лєсного Сергія Олександрови Самарський районний суд м. ча про стягнення заборгова Дніпропетровська в зв’язку ності, третя особа Сектор гро розглядом цивільної справи за мадянства, міграції та реєст позовом Решетняк О.А. до Уша рації фізичних осіб Дзер кової І.М., Ушакова Д.Д., Тара жинського районного відділу канової А.М., 3я особа Орган ГУМВС України в Дніпропет опіки та піклування Самарської ровській облісті, яке відбу райради, про усунення пере деться 01.08.2011 р. о 12.00 шкод у користуванні кварти за адресою: м. Кривий Ріг, пр. рою та вселення викликає Миру, 24, зал 309 (суддя Кос відповідача Ушакову Ірину торенко А.Ю.). На підставі ч. Миколаївну, Ушакова Давіда 9 ст. 74 ЦПК України після Дмитровича, Тараканову Аллу опублікування оголошення в Миколаївну у судове засідання, пресі відповідач Подлєсний яке відбудеться 1 вересня 2011 Сергій Олександрович вва року о 10 год. 30 хв. у при жається повідомленим про час міщенні Самарського районно та місце розгляду справи. У го суду м. Дніпропетровська за разі неявки справа буде роз адресою: вул. Електрична, 1а, глянута за його відсутності за каб. 101. Явка відповідача очно. обов’язкова. Красногвардійський район У провадженні Ленінського ний суд м. Дніпропетровська районного суду м. Дніпропет повідомляє, що в провадженні

суду знаходиться цивільна справа за позовом Мартинюк Наталії Миколаївни до Марти нюк Олександра Володимиро вича, 3ті особи Відділ грома дянства, імміграції та реєст рації фізичних осіб Красно гвардійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, Орган опіки та піклу вання Красногвардійської ра йонної у м. Дніпропетровську ради, про усунення перешкод у користуванні, визначення порядку користування кварти рою та вселення. Відповідач Мартинюк Олександр Володи мирович викликається у судо ве засідання на 12 серпня 2011 року о 09 год. 40 хв. у при міщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропет ровська: пр. Пушкіна, 77б, каб. 16. Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача Мар тинюка Олександра Володи мировича справу буде розгля нуто за його відсутності. О.М. Кононенко, суддя Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська. Красногвардійський район ний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом Канєвсько го Дениса Андрійовича до Ка нєвської Лариси Михайлівни в інтересах Канєвської Антоніни Вікторівни, Сектор громадян ства, імміграції фізичних осіб Красногвардійського РВ ДМУ УМВС України про усунення пе решкод у користуванні та роз порядженні своїм майном. Відповідачка Канєвська Лари са Михайлівна викликається у судове засідання на 03 жовтня 2011 р. о 10.00 у приміщення Красногвардійського суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. Після опубліку вання об’яви в пресі відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки Канєвської Лариси Михайлівни справу буде розглянуто за її відсут ності. АмурНижньодніпровський районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє, що 18 серпня 2011 року о 14.00 відбудеться судове засідання по цивільній справі № 24179/ 11 за позовом Маркіної Наталії Станіславівни до Литвиненка Андрія Олександровича про стягнення боргу. Литвиненку Андрію Олександровичу необ хідно з’явитись на зазначений час для участі у розгляді спра ви в якості відповідача. Судо ве засідання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ново селівська, 9, каб. 19, суддя ЩербинаПочтовик І.В. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 18.08.2011 року о 08 год. 30 хв. в залі судових засідань 208 за адресою: вул. Невська, 3, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Бессонова Сергія Юрійовича до Рябініна Євгенія Сергійови ча про стягнення матеріальних збитків, спричинених дорож ньотранспортною пригодою. Явка відповідача Рябініна Євгенія Сергійовича обов’язко


р9

ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

28.07.2011 р. № 57 (1245) ○

ва з наданням раніше непода них доказів. У разі неявки відповідача у судове засідан ня без поважних причин та не повідомлення ними про причи ну неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішен ня. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області повідомляє, що відповідачу Козенку Воло димиру Володимировичу необ хідно з’явитись у судове засі дання з розгляду цивільної справи за позовом Леонова Анатолія Дмитровича до Ко зенка Володимира Володими ровича про стягнення суми боргу, яке відбудеться 09.08. 2011 р. о 10 год. 30 хв. за ад ресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, зал 309 (суддя Косторенко А.Ю.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку вання оголошення в пресі відповідач Козенко Володи мир Володимирович вважаєть ся повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа буде розгляну та за його відсутності заочно. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Власенко Анни Вікто ровні до Власенка Миколи Ми колайовича, 3я особа Орган опіки та піклування Самарської райради, про позбавлення батьківських прав викликає відповідача Власенка Миколу Миколайовича у судове засі дання, яке відбудеться 11 серп ня 2011 року об 11.00 у при міщенні Самарського районно го суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Електрична, 1а, каб. 101. Явка відповідача обов’язкова. У провадженні Павлоград ського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа за позовом Нестеренко Поліни Миколаївни до Таран Олек сандри Миколаївни про усу нення перешкод у здійсненні права на користування житло вим приміщенням. Відповідач Таран Олександра Миколаївна викликається у судове засідан ня на 01 серпня 2011 року об 11.00 у приміщення Павло градського міськрайонного суду Дніпропетровської об ласті за адресою: Дніпропет ровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309, справу слухає суддя Юді на С.Г. Після опублікування об'яви в пресі відповідачка вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки Таран Олександ ри Миколаївни справу буде розглянуто за її відсутності. Король Едуард Володимиро вич, останнє відоме місце реє страції: пр. Металургів, 30, кв. 62, м. Дніпродзержинськ, ви кликається у судове засідання в якості відповідача на 10.00 22 серпня 2011 року по справі Король Оксани Миколаївни до Король Едуарда Володимиро вича про визнання особи та кою, що втратила право на ко ристування житловим при міщенням через відсутність у ньому понад шість місяців без поважних причин. Відкриті су дові засідання по цивільних

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

справах відбудуться під голо вуванням судді Багбая Є.Д. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер жинська за адресою: м. Дні продзержинськ, вул. Петров ського, 166, 2 поверх, каб. 5. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї ни після опублікування оголо шення в пресі відповідач Ко роль Едуард Володимирович вважається повідомленим про час та місце розгляду цивіль них справ. У разі його неявки справи будуть розглянуті за його відсутності. ЦентральноМіський район ний суд м. Кривого Рогу по відомляє, що відповідач Пота пов Валерій Євгенович по цивільній справі за позовом ПАТ «Укргазбанк» до Потапова Валерія Євгеновича про стяг нення кредитної заборгова ності та пені викликається у судове засідання на 09.00 8 вересня 2011 року до залу 2 ЦентральноМіського район ного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бон дарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі кування оголошення в пресі відповідач Потапов В.Є. вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки до залу судо вого засідання справа буде розглянута за його відсутності заочно. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Хомідова Хамробоя Салімови ча у судове засідання як відпо відача по цивільній справі № 23380/2011 р. за позовом Луцик О.І. Хомідова Хамробоя Салімовича, третя особа Орган опіки та піклування Ле нінської районної у м. Дніпро петровську ради, про позбав лення батьківських прав, яке відбудеться 09.08.2011 р. о 14.00 у приміщенні суду за ад ресою: 49099, м. Дніпропет ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 116. На слідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташо ваний за адресою: вул. Патор жинського, 18а (каб. 20), м. Дніпропетровськ, 49044, ви кликає Громенко Т.А. у судове засідання по цивільній справі № 25397/11 за позовом Гро менко Т.А., Закупри А.О., За купри Є.В., Демченко А.В. до Громенко О.І., третя особа КП «ДМБТІ», Перша Дніпропет ровська державна нотаріальна контора, Виконавчий комітет Жовтневої районної ради м. Дніпропетровська про вста новлення факту, що призначе не на 11.00 10 серпня 2011 року. При собі мати дові реність або документ, що по свідчує особу. Особа, яка ви кликається, зобов’язана з’яви тись до суду або, у випадку не можливості явки з поважної причини, своєчасно повідоми ти про це суд. У випадку неяв ки без поважної причини осо би, яка викликається судом, залежно від її процесуального статусу, можуть настати такі наслідки: накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, зали шення заяви без розгляду.

У провадженні судді Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська Не красова О.О. знаходиться ци вільна справа № 220872011 за позовною заявою Загайкан Тараса Володимировича до Па рікожко Галини Олександрів ни, Уманської Анни Володими рівни, за участю третьої особи Сектора громадянства, іммі грації та реєстрації фізичних осіб Красногвардійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпро петровській області, про втра ту права на користування жит лом. Відповідачі Парікожко Га лина Олександрівна, Уманська Анна Володимирівна виклика ються у судове засідання на 17 жовтня 2011 року о 10 год. 40 хв. за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщення Красногвардій ського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 23. Після опублікування об’яви в пресі відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки Парікожко Галини Олександ рівни, Уманської Анни Володи мирівни справу буде розгляну то за їхньої відсутності.

женні суду знаходиться ци вільна справа № 229/11 за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Голдиш Таміли Вікторівни, Но вожилова Юрія Віталійовича про стягнення заборгова ності. Слухання справи відбу деться 16 серпня 2011 року о 09.00 в залі суду Криничан ського районного суду за ад ресою: с. Кринички Крини чанського району, вул. Викон комівська, 17. У разі неявки сторін справа буде розгляну та без вашої участі. Суддя Криничанського районного суду Цаберябий Б.М.

28 вересня 2011 року о 10 год. 30 хв. в Індустріальному районному суді м. Дніпропет ровська відбудеться розгляд цивільної справи № 0417/2 1781/2011 за позовом Публіч ного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропетровської об ласної дирекції до Білої Світла ни Миколаївни про стягнення заборгованості. Явка до суду Білої Світлани Миколаївни, яка мешкає у м. Дніпропетровську, пров. Вільний, 3/23, обов’язко ва. У разі неявки справа буде розглянута в порядку ст. 169 Розгляд цивільної справи за ЦПК України. позовом Сорокіної Тетяни Геннадіївни до Сорокіна Анд 28 вересня 2011 року о рія Георгійовича, третя особа 10.00 в Індустріальному ра КВЖРЕП Кіровського району йонному суді м. Дніпропет про визнання особи такою, що ровська відбудеться розгляд втратила право на користуван цивільної справи № 0417/2 ня житловим приміщенням, 1776/2011 за позовом Публіч відбудеться 03.08. 2011 року о ного акціонерного товариства 10.00. Прошу Сорокіна А.Г. з’я «Райффайзен Банк Аваль» в витись на вищевказану дату особі Дніпропетровської об розгляду справи до Кіровсько ласної дирекції до Бучка Вікто го районного суду м. Дніпро ра Борисовича про стягнення петровська, пр. Пушкіна, 29, заборгованості. Явка до суду каб. 4. У разі неявки справа Бучка Віктора Борисовича, буде розглянута без вашої який мешкає у м. Дніпропет ровську, пров. Байкальський, участі. 13/22, обов’язкова. У разі не Заводський районний суд м. явки справа буде розглянута в Дніпродзержинська (суддя порядку ст. 169 ЦПК України. Н.М. Стребіж) викликає Удаль цову Вікторію Олексіївну, Ка Бабушкінський райсуд м. рагодіну Тетяну Олексіївну, Дніпропетровська викликає Дружину Тетяну Геральдівну, Олійника Віктора Івановича як Гвоздьову Євгенію Валеріївну, відповідача на 14.10.2011 Пономаренка Олега Сергійови року о 14.00 по справі за по ча у судове засідання як відпо зовом ПАТ «Універсал Банк» до відачів по справі за позовом Олійника Віктора Івановича Публічного акціонерного това про стягнення заборгованості. риства «Всеукраїнський акці Адреса суду: м. Дніпропет онерний банк» про стягнення ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. заборгованості за кредитним 310. Суддя Решетнік М.О. договором та судових витрат, яке відбудеться: справа до Криничанський районний Удальцової Вікторії Олексіївни суд повідомляє, що в провад на 28.09.2011 р. о 9.00; спра женні суду знаходиться цивіль ва до Карагодіної Тетяни Олек на справа № 2367/11 за позо сіївни на 28.09.2011 р. о вом Ляшенко Катерини Петрів 10.00; справа до Дружини Те ни до Михайленка Петра Васи тяни Геральдівни на 28.09. льовича, 3тя особа Відділ у 2011 р. об 11.00; справа до справах імміграції та реєст Гвоздьової Євгенії Валеріївни рації фізичних осіб про захист на 28.09.2011 р. о 12.00; спра права власності від порушень ва до Пономаренка Олега Сер непов'язаних із позбавленням гійовича на 28.09.2011 р. о володіння. Слухання справи 13.00 за адресою: м. Дніпро відбудеться 04 серпня 2011 дзержинськ, вул. Губи, 5 (каб. року о 09.00 у залі суду Кри 18). При собі мати документи, ничанського районного суду за які посвідчують особу. При не адресою: с. Кринички Крини можливості з’явитись у судове чанського району, вул. Викон засідання повідомте суд про комівська, 17. У разі неявки причини неявки. У разі неяв відповідача справа буде роз ки у судове засідання без по глянута без його участі. Суддя важної причини та неповідом Криничанського районного лення про причини неявки до суду Цаберябий Б.М. суду справа може бути розгля нута за відсутності відповіда ЗАОЧНІ РІШЕННЯ ча на підставі наявних по 14 липня 2011 року Дзер справі доказів. жинським районним судом м. Криничанський районний Кривого Рогу Дніпропет суд повідомляє, що в провад ровської області винесено

заочне рішення по цивільній справі № 21364 за позовом Аврунова О.В. до Соломахи С.М. про відшкодування май нової шкоди та збитків, яким вирішено стягти з Соломахи С.М. майнову шкоду у розмірі 12800 грн., збитки в розмірі 3300 грн., моральну шкоду в розмірі 5000 грн., державне мито в розмірі 128 грн., витра ти на інформаційнотехнічне забезпечення судового проце су в розмірі 120 грн. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська ( суддя К.О.Скрипник) 13 липня 2011 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 2274/2011 за позовом За верталюк Віктора Андрійови ча до Філатова Олега Ігорови ча, Відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізич них осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропет ровській області, треті особи Заверталюк Лідія Петрівна, Заверталюк Людмила Вікто рівна про визнання особи та кою, що втратила право на ко ристування житлом, усунення перешкод у користуванні власністю шляхом зняття з реєстрації. Позов задоволе ний повністю, а саме: визнати Філатова Олега Ігоровича та ким, що втратив право на ко ристування житловим при міщенням у домоволодінні № 113а по вул. Октябрській у м. Дніпропетровську, мкр. Та ромський. Усунути перешкоди Заверталюк Віктору Андрійо вичу у здійсненні ним права на користування та розпоряд ження своєю власністю шля хом зняття Філатова Олега Іго ровича з реєстраційного об ліку в домоволодінні № 113а по вул. Октябрській у м. Дніпропетровську, мкр. Та ромський.

про визнання договору ку півліпродажу дійсним та виз нання права власності на жит лове приміщення, яким по зовні вимоги позивача задово лені в повному обсязі. З опуб лікуванням цього оголошення Черноус Ю.В., Черноус С.В., Грицун Є.В. вважаються по відомленими про суть та на явність заочного рішення по даній справі. Криворізький районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 10 червня 2011 року Криворізьким ра йонним судом винесене заоч не рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» до Надєєва Миколи Ми хайловича про стягнення за боргованості за кредитним договором, яким позов задо волено в повному обсязі. За ява про перегляд цього рішен ня може бути подана На дєєвим Миколою Михайлови чем у Криворізький районний суд (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5а) протягом 10 днів з дня отримання копії рішення. Рішення може бути оскарже но до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 10 днів з дня його проголошення.

Солонянський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 11 липня 2011 року було винесено заочне рішення по справі за позовом Лакуста Оксани Петрівни до Лакуста Василя Іларіоновича про розірвання шлюбу. Розір вано шлюб між Лакуста (Шапо вал) Оксаною Петрівною та Лакуста Василем Іларіонови чем, зареєстрований 25 черв ня 1988 року у Виконавчому комітеті Мопрівської сільської ради Солонянського району Довгинцівський районний Дніпропетровської області, ак суд м. Кривого Рогу повідом товий запис № 05. ляє, що 24.06.2011 року було винесено заочне рішення по Довгинцівський районний цивільній справі № 21579/11 суд м. Кривого Рогу повідом за позовом Гордієнко Світлани ляє, що 14.07.2011 року було Борисівни до Ковальської винесено заочне рішення по Лани Володимирівні, Мачо На цивільній справі № 2909/11 різи Володимирівні, Мачо Ми за позовом Публічного акціо коли Дуповича, Таган Надії Ан нерного товариства «Універсал тонівни про усунення пере Банк» до Кирилюка Сергія Ва шкод, пов'язанних з порушен сильовича про стягнення за ням права власності. Даним боргованості за кредитним до рішенням було задоволено по говором. Даним рішенням було зовні вимоги Гордієнко Світла задоволено позовні вимоги ни Борисівни. З повним тек Публічного акціонерного това стом відповідачі Ковальська риства «Універсал Банк». З Лана Володимирівна, Мачо На повним текстом відповідач різа Володимирівна, Мачо Ми Кирилюк Сергій Васильович кола Дупович, Таган Надія Ан може ознайомитись, звернув тонівна можуть ознайомитися, шись до канцелярії Довгин звернувшись до канцелярії цівського районного суду м. Довгинцівського районного Кривого Рогу. суду м. Кривого Рогу. Довгинцівський районний Дніпровський районний суд суд м. Кривого Рогу повідом м. Дніпродзержинська Дні ляє, що 05.07.2011 року було пропетровської області по винесено заочне рішення по відомляє, що 26 травня 2011 цивільній справі № 21656/11 року Дніпровським районним за позовом Остащенка Олек судом м. Дніпродзержинська сандра Миколайовича до Оста винесено заочне рішення по щенко Тетяни Василівни про цивільній справі № 2612/ розірвання шлюбу. Даним 2011 р. за позовом Іщук рішенням було задоволено по Світлани Анатоліївни до Чер зовні вимоги Остащенка Олек ноус Юрія Володимировича, сандра Миколайовича. З по Черноус Світлани Володими вним текстом відповідач Оста рівни, Грицун Євгена Валері щенко Тетяна Василівна може йовича, третя особа Дніпро ознайомитись, звернувшись до дзержинський філіал «При канцелярії Довгинцівського дніпровська товарна біржа», районного суду м. Кривого ОКП «Дніпродзержинське БТІ» Рогу.


р10

14 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245)

ÒÈÕ² ÂÁÈÂÖ²

ʳíåöü äí³ïðîïåòðîâñüêèõ ñóïåðê³ëåð³â ще одного дніпропетровського бізнесмена. Проколовши загостреною спицею колесо автомобіля потерпілого, вони чекали, коли той почне його замінювати. Під виглядом волоцюги один з бандитів підійшов до жертви і зробив ін’єкцію. Бізнесмен помер по дорозі в лікарню. У грудні 1999 року бандити здійснили спробу вбити шприцем підприємця з Харкова. Проте той лишився живим завдяки вчасно наданій медичній допомозі.

ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

ÏÐÎÒÈÄ²ß ÊÎÐÓÏÖ²¯

ÄÎÇÂÎËÈ - ÇÀ ÃÐÎز Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ âèêðèëè ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü àäì³í³ñòðàòîðà ñåêòîðà ç ïèòàíü âèäà÷³ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â óïðàâë³ííÿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà ì³ñüêðàäè Äîçâ³ëüíîãî öåíòðó «ªäèíèé îô³ñ». ³í âïðîâàäèâ ñõåìó âèìàãàííÿ õàáàð³â çà ïðèñêîðåíó òà áåçïåðåøêîäíó âèäà÷ó ïîãîäæåíü ³ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íà ïî÷àòîê ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîñàäîâöÿ çàòðèìàëè «íà ãàðÿ÷îìó» ó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³. Òîé ñàìå îäåðæàâ 2, 5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü â³ä ì³ñöåâîãî ï³äïðèºìöÿ çà äîçâ³ë íà ðîáîòó ìàãàçèíó. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀÒÜÌÀÐÈËÎ ÐÎÇÓÌ

ÐÅÂÍÈÂÀ ÑÒÀÐÅÍÜÊÀ Ó íåä³ëþ â Êðèâîìó Ðîç³ 70-ð³÷íà æ³íêà ïîçáàâèëà æèòòÿ ñâîãî 69-ð³÷íîãî ñï³âìåøêàíöÿ. Ñòàëàñü òðàãåä³ÿ ÷åðåç ðåâíîù³. Âäåíü ïåíñ³îíåð ïîâåðíóâñÿ â³ä ñóñ³äêè. Òîä³ æ³íêà çàâåëà ÷îëîâ³êà äî ê³ìíàòè ³ ïîáèëà ðóêàìè ïî îáëè÷÷þ. Ñòàðèé óïàâ íà ï³äëîãó, à ðåâíèâèöÿ ñõîïèëà äåðåâ’ÿíèé äåðæàê â³ä ëîïàòè ³ âäàðèëà éîãî ùå äåñü ³ç äåñÿòîê ðàç³â. ³ä îòðèìàíèõ òðàâì ÷îëîâ³ê ïîìåð. Ïðîòè ñòàðåíüêî¿ ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. ○

ÍÀ ÏÐÎÄÀÆ

«Ë²Â²» ÀÊÖÈÇÈ Ñï³âðîá³òíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ îáëàñò³ ïîïåðåäèëè ñïðîáó ðåàë³çàö³¿ ï³äðîáëåíèõ àêöèçíèõ ìàðîê. ×åðãîâó ¿õ ïàðò³þ íà âè¿çä³ ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà íàìàãàâñÿ ðåàë³çóâàòè ãðîìàäÿíèí, ÿêèé óæå ïðèòÿãàâñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîä³áí³ ñïðàâè. «Òîðã³âöÿ» çàòðèìàëè íà ì³ñö³. Âèëó÷åíî âñþ ïàðò³þ ï³äðîáîê - à öå ñòî òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè. ○

«ÊÎËßÄÓÂÀËÈ» ÍÀ ÄÎÐÎDz

ÇÍΠËÆÅÄÀ²ØÍÈÊÈ Íåùîäàâíî íîâîìîñêîâñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè äâîõ ïñåâäîïàòðóëüíèõ íà àâòîøëÿõó Õàðê³â-ѳìôåðîïîëü. Íà òðàñ³ «êîëÿäóâàëè» äâîº ÷îëîâ³ê³â 27 ³ 28 ðîê³â. Âîíè áóëè ó ôîðìåíîìó îäÿç³, çîâí³ ñõîæîìó íà ë³òíþ ôîðìó ïðàö³âíèê³â ÄÀ². «Ïðàâîîõîðîíö³» çóïèíèëè àâòî ãðîìàäÿíèíà ñóñ³äíüî¿ äåðæàâè ³ âèìàãàëè ó íüîãî äîêóìåíòè äëÿ ïåðåâ³ðêè. Ó çëîâìèñíèê³â âèëó÷èëè íå ò³ëüêè ôîðìó, àëå é æåçë, àâòî ³ áëàíêè àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîòîêîë³â.

Ñâî¿ «÷îðí³» ñïðàâè ê³ëåðè áåçêàðíî âåðøèëè ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ðîê³â. Ó ðåçóëüòàò³ ñï³ëüíèõ ä³é ïðàâîîõîðîíö³â, ïðîòÿãîì 2001 ðîêó âñ³õ ïï''ÿòüîõ ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíîãî çëî÷èííîãî óãðóïîâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî. Çàòðèìàëè ¿õ á³éö³ ñïåöï³äðîçä³ëó ÑÁÓ «Àëüôà» МРІЯ ПРО ІДЕАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН Співробітники СБУ та МВС встановили, що своє перше умисне вбивство члени організованого злочинного угруповання з Дніпропетровська здійснили у червні 1997 року майже «класичним» для бандитів способом. Вони встановили саморобний вибуховий пристрій під сидіння авто, де знаходилися кримінальний авторитет та його знайомий бізнесмен. Жертвою мав би стати останній, але загинув авторитет, оскільки в останню мить помінявся місцями з бізнесменом. Після цього, за пропозицією одного з основних учасників ОЗУ Зиміна, кілери вирішили перейти до «тихого» способу вбивства - уколу шприцем, наповне-

ÓÁÈÂÑÒÂÎ ÏÅÐÅÒÂÎÐÈËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ним отрутою. «Раціоналізатор» був прихильником детективних романів, його захоплювала ідея «надлюдини» та ідеальні злочини. Організатору бандформування Іванському, колишньому співробітнику міліції, а потім спортивному тренеру, ідея старого армійського товариша сподобалася. Родич одного з кілерів - медик, поставив «зброю» - отруйний та сильнодіючий лікарський препарат групи міорелаксантів. Не-

ÐÎÁÈËÈ ÑÌÅÐÒÅËÜͲ ²Í'ªÊÖ²¯

ПОСТАВЛЕНО КРАПКУ

вдовзі зловмисники перевірили його дію, здійснивши пробне вбивство випадкового бомжа.

ОТРУЙНІ ТРОЯНДИ Наступне вбивство бізнесмена перетворили на справжній спектакль. Жертву ніби випадково зачепили букетом троянд з шипами. Через кілька хвилин чоловік помер. Потім були подальші спектаклі з перевдяганням та гримом. До злочинів вбивці ретельно готувались, довго спостерігали за майбутніми жертвами. До скоєння злочинів Іванський та

Зимін залучили ще двох членів угруповання , а згодом і третього. Члени ОЗУ Самборський і Хмель зробили смертельну ін’єкцію наступному бізнесмену прямо на сходах його офіса. Таким чином організатори банди хотіли заволодіти грошима підприємця від вдалої оборудки. У травні 1998 року кілери отримали замовлення на вбивство

Протягом 2001 року члени угруповання були затримані. Під час обшуків правоохоронці вилучили у бандитів серйозний арсенал зброї, зокрема вибухівку, детонатори і гранати. Після кількох судових процесів, на вироки яких кілери подавали апеляції, Верховний суд України нещодавно поставив крапку у справі ОЗУ. Зокрема, Зиміна засуджено до довічного ув’язнення, а Іванський отримав 14 років позбавлення волі. Інших учасників групи засудили на строк від 8,7 до 15 років. За матеріалами СБУ

ÏÐÈÉØËÈ Ç ÏÅÐŲÐÊÎÞ

Ùî íàì ãîòóº ìàãàçèí тарного одягу та рук персоналу. Деякі зразки продукції виявилися небезпечÏðîêóðàòóðà îáëàñò³, ними для споживання, а у çàëó÷èâøè ôàõ³âö³â змивах виявлено кишкову êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â, паличку і бактерії золотисïåðåâ³ðÿº ñóïåðìàðêåòè îáëàñíîãî öåíòðó. Âèâ÷à- того стафілокока. Окрім того, вилучено з þòü ÿê³ñòü òà áåçïå÷í³ñòü обігу майже дві тонни неõàð÷îâèõ ïðîäóêò³â доброякісної сировини тва- гальну суму 56,8 тис. грн. Наразі перевірили мага- ринного походження на за- Проблемою є й відсутність дозвільних документів. зини двох продуктових Загальна сума штрамереж. Там відбирали зразфів, накладених на магаки продукції власного визини, - 33,2 тисячі гривень, робництва - салатів, м’ясзупинено діяльність деяних і кондитерських виких цехів. робів, а також змиви з обЯк відзначають праволаднання, інвентарю, саніßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÂÈËÓ×ÅÍÎ Ç ÎÁ²ÃÓ Ä² ÒÎÍÍÈ ÍÅßʲÑÍί ÑÈÐÎÂÈÍÈ

охоронці, схоже, що органи державного контролю, які повинні стежити за тим, аби споживачам не пропонували недоброякісний товар, не надто ретельно ставляться до своїх обов’язків. Перевірки чекають на всі супермакети області.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÄÀI ÃÓÌÂÑ Â ÎÁËÀÑÒI


р11

ЖИТТЯБУТТЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245) ○

ÍÀÑ ÏÎÑ×ÈÒÀËÈ

Æèòåëè ðåãèîíà ïðåäïî÷èòàþò ãîðîäà ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

ÆÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ Сейчас 54,4% жителей области - женщины, хотя сегодня рождается больше мальчиков. Так, в 2010 году в области появились на свет 18321 мальчик и 17272 девочки. При этом на 100 девочек до 1 года приходится 106 мальчиков. Однако к 33 годам половое соотношение выравнивается, так как мужчины погибают чаще женщин.

«ÏÎÆÈËÛÅ» ÐÀÉÎÍÛ

ËÅÃÀËÜÍÛÅ ÌÈÃÐÀÍÒÛ В 2010 году в области наблюдалась повышенная миграция. При этом 2/3 сменивших место жительства людей переехали в другие населенные пункты нашей же области. Из других регионов Украины у днепропетровчан успехом пользовались Киев и соседние области. Кроме того, наши граждане переселялись в Россию, Израиль и Германию. А на Днепропетровщину приехали мигранты из России, стран СНГ, США и Израиля.

ÍÀ 100 ÄÅÂÎ×ÅÊ 106 ÌÀËÜ×ÈÊÎÂ

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÂÈÕ²ÄͲ Ç Ñ²Ì'ªÞ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ Ëþáîâü Õîäîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ñòàòèñòèêè íàñåëåíèÿ ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ñòàòèñòèêè â îáëàñòè: -  ïîñëåäíèå ãîäû ëþäè ñòàðøå 35 ëåò âîçâðàùàþòñÿ â ñåëà, ÷òî ñâÿçàíî ñ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå. Îñîáåííî ýòî àêòóàëüíî äëÿ ðàéîíîâ ðÿäîì ñ êðóïíûìè ãîðîäàìè. Ìîëîäåæü æå ïðåäïî÷èòàåò áîëüøèå ãîðîäà.

ÂÒÎÐÀß Â ÓÊÐÀÈÍÅ Днепропетровская область остается второй в Украине по численности населения. На начало 2011 г. в нашем регионе жили 3 млн. 337 тыс. человек, при этом 83,5% проживают в городах и поселках городского типа. К сожалению, население области сейчас уменьшается, в январе-мае оно сократилось на 8,7 тыс. человек. Причина - смертность превышает рождаемость в 1,5 раза.

ÑÐÅÄÍÈÉ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÅÖ Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, ìîæíî ñîñòàâèòü ïîðòðåò ñðåäíåãî æèòåëÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. Ýòî 43-ëåòíÿÿ óêðàèíêà, êîòîðàÿ æèâåò â áîëüøîì ãîðîäå. Îíà çàìóæåì, åñòü îäèí ðåáåíîê, ïîëó÷àåò çàðïëàòó 2644 ãðí., ïðîæèâåò äî 75 ëåò.

ÑÐÅÄÍÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ ÆÈÒÅËÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ 40 ËÅÒ

Òðàòèòü ìåíüøå - íå æèòü õóæå 2

хранение продуктов спасут их от порчи, а вас - от работы на мусорное ведро. Брать обеды с собой. Все равно мы готовим дома. Так почему не делать это в чуть большем количестве, чтобы еды хватило и на офисный «перекус»? Отказаться от бутилированной воды. Если вы приоб-

3 4

ÂÈÊÎÍÀËÈ Ð²×ÍÈÉ ÏËÀÍ Áðèãàäà ä³ëüíèö³ ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ¹2 øàõòè «Ïàâëîãðàäñüêà» ïåðøîþ ó ÏÀÒ «ÄÒÅÊ «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ» âèêîíàëà ð³÷íèé ïëàí ïî ã³ðíè÷èõ âèðîáêàõ â îáñÿç³ 1570 ïîãîííèõ ìåòð³â. Êîëåêòèâ, ÿêèé î÷îëþº Îëåêñàíäð Áóëàíöåâ, ïðàöþº â ðåæèì³ øâèäê³ñíèõ ã³ðíè÷èõ âèðîáîê â³ä ïî÷àòêó ðîêó. Òîìó öüîãîð³÷íå ïëàíîâå çàâäàííÿ øàõòàð³ âèêîíàëè ïðàêòè÷íî íà 4 ì³ñÿö³ ðàí³øå, í³æ òîð³ê. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

30 ëèïíÿ ç 14.30 äî 20.00 òà 31 ëèïíÿ ç 9.00 äî 13.30 áóäå ïåðåêðèòî ðóõ òðàíñïîðòó çà ìàðøðóòîì: âóë. Íàáåðåæíà Â.². Ëåí³íà (â³ä âóë. Ïëåõàíîâà) - âóë. Íàáåðåæíà Ïåðåìîãè (äî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ³íñòèòóòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó) - ìîíóìåíò «Â³÷íà ñëàâà» - âóë. 6-¿ ñòð³ëåöüêî¿ äèâ³ç³¿ (ç ïåðåêðèòòÿì ïåðåõðåñíèõ øëÿõ³â). Öå ïîâ'ÿçàíî ç ïðîâåäåííÿì ó ì³ñò³ ×åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç òðèàòëîíó íà îë³ìï³éñüê³é äèñòàíö³¿. ○

Еще один признак «старения» - повышение среднего возраста жителей области. На начало 2011 г. он составлял 40,7 лет (37,8 лет для мужчин и 43,2 года для женщин). Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Днепропетровской области достигает 70,44 лет (65,28 - для мужчин, 75,5 - для женщин).

1

ÏÅÐÅÊÐÈÞÒÜ ÐÓÕ

ÎÆÈÄÀÅÌÀß ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Забыть на время о брендовых покупках. Зачастую львиÎäíà èç íîâîñòåé, àêòèâíî îáñóæäàåìûõ ную долю цены проñåãîäíÿ âñåìè ÑÌÈ, - âîçìîæíûé äåôîëò дуктов составляет наÑØÀ, î êîòîðîì Ïðåçèäåíò Áàðàê Îáàìà óæå ценка за торговую ïðåäóïðåäèë ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Îáåðíåòñÿ марку. ëè ýòî î÷åðåäíîé âîëíîé ôèíàíñîâîãî Снизить количеêðèçèñà - ïðîãíîçèðîâàòü ïîêà ðàíî. Òåì íå ство отходов. ìåíåå «Â³ñò³» ñ ïîìîùüþ ñàéòà ubr .ua ubr.ua Надо перестать покуðåøèëè âñïîìíèòü î íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ пать излишек продуктов, которые вы ñïîñîáàõ ýêîíîìèè не в состоянии употИтак, что надо де- меньше, и при этом не ребить. Разумный лать, чтобы и тратить жить хуже: расчет и правильное

ÇÀÕ²ÄÍÈÉ ÄÎÍÁÀÑ

ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈß

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ìèíóë³ âèõ³äí³ 450 ñï³âðîá³òíèê³â îáëàñíîãî ÑÁÓ òà ÷ëåíè ¿õí³õ ñ³ìåé ïðîâåëè íà ìàëüîâíè÷îìó áåðåç³ ñàìàðñüêèõ ïëàâí³â, ó ïàðêó â³äïî÷èíêó «Íîâîñåëèöÿ». ijòåé ÷åêàëè òåàòðàë³çîâàíå øîó, êîíêóðñè, âîäí³ àòðàêö³îíè, ïîäàðóíêè òà ïðèçè. Íå íóäüãóâàëè é äîðîñë³. Âîíè áðàëè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ ç ðèáàëüñòâà, âîëåéáîëó òà æàðò³âëèâèõ åñòàôåòàõ. Ïåðåìîæö³ îòðèìàëè ö³íí³ ïðèçè é â³äçíàêè â³ä êåð³âíèöòâà óïðàâë³ííÿ. ϳñëÿ íàãîðîäæåííÿ óñ³ ðàçîì ïîëàñóâàëè ñìà÷íîþ þøêîþ òà ïëîâîì.

Êîãî áîëüøå íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ìóæ÷èí èëè æåíùèí? Ãäå æèâåò ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé æèòåëü îáëàñòè? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû çíàåò îòâåòû òî÷íàÿ íàóêà - ñòàòèñòèêà. «Â³ñò³» óçíàâàëè î äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ðåãèîíå

В Днепропетровской области происходит процесс «старения населения» - увеличивается часть людей старше работоспособного возраста. Сейчас это четверть жителей - каждый шестой мужчина и каждая третья женщина. Самые «пожилые» районы области - Павлоградский (29,5% людей неработоспособного возраста), Петропавловский (29,3%) и Петриковский (29%).

ретете обычный кувшинный фильтр, то такая вода обойдется вам значительно дешевле, чем в бутылках. «Отрезать» проводной телефон. Учитывая тарифы на его обслуживание, проще перейти полностью на мобильный. Вспомнить про общественный транспорт. Пользоваться трамваем, троллейбусом, маршруткой значительно выгоднее, чем личным авто.

5 6

ÂÀÑÈËÜʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Á²Á˲ÎÒÅÊÀв Â×ÀÒÜÑß Ó ðàéîíí³é á³áë³îòåö³ â³äáóëàñü âè¿çíà òâîð÷à ìàéñòåðíÿ «ªâðîïåéñüêà ³íôîðìàö³ÿ â³ä «À» äî «ß». Çàõ³ä ïðîâåëè ôàõ³âö³ îáëàñíî¿ óí³âåðñàëüíî¿ íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè. Ãîâîðèëè ïðî íîâó ìåòîäèêó ç ïèòàíü ºâðî³íòåãðàö³¿ â á³áë³îòåêàõ òà ðåã³îíàëüíó ìåðåæó ºâðîïóíêò³â ³ ºâðîêóòî÷ê³â. Òåîðåòè÷í³ çíàííÿ çàêð³ïèëè ï³ä ÷àñ òðåí³íãó. Çà éîãî ðåçóëüòàòàìè êðàùèìè âèçíàíî çàâ³äóþ÷ó Çåëåíîãàéñüêîþ ñ³ëüñüêîþ á³áë³îòåêîþ Â. Ñåð㳺íêî òà çàâ³äóþ÷ó ×àïëèíñüêîþ ñåëèùíîþ á³áë³îòåêîþ Ò. Áåçóãëó.


р12

16 ДИВОДИВА ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245)

ÊÓÏËÞ-ÏÐÎÄÀÌ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ Â ËÎÍÄÎÍ - ÇÀ ÂÑÅÌ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Áàçàðû, êîòîðûå ñòîèò óâèäåòü

Ã

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Portobello Road, Ëîíäîí, Âåëèêîáðèòàíèÿ. Ïîæàëóé, èìåííî ýòîò ðûíîê áûë ïðîîáðàçîì èçâåñòíåéøåãî Èíòåðíåò-àóêöèîíà eBay: îäíî-åäèíñòâåííîå óíèêàëüíîå ìåñòî, ãäå ìîæíî íàéòè ïðàêòè÷åñêè âñå. Ñ òåõ ïîð, êàê áîëüøèíñòâî òîâàðîâ èç ðåàëüíîãî ïåðåêî÷åâàëî â âèðòóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî, àññîðòèìåíò ñàìîãî èçâåñòíîãî ëîíäîíñêîãî áàçàðà ìàëî èçìåíèëñÿ. Íî ïîìíèòå: çäåñü âû ìîæåòå ïðèìåðÿòü íå òîëüêî ìîäíûå íàðÿäû, êîòîðûå øüþòñÿ ðóêàìè ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ, íî è ïåðåøèòûé íàõîä÷èâûìè ïîðòíûìè «ýêñêëþçèâ» èç ñåêîíäà. ○

Äåëàòü ïîêóïêè - ýòî âñåãäà ïðèÿòíûé ïðîöåññ. Íî åñëè âàì èçðÿäíî ïîäíàäîåëè ìåñòíûå ðûíêè è áóòèêè, à ãëàçà â ïîèñêàõ îáíîâîê â Ñåòè óñòàëè îò ýêðàíà êîìïüþòåðà, «Â³ñò³» ïðåäëàãàþò ÒÎÏ-8 ñàìûõ èíòåðåñíûõ áàçàðîâ ìèðà. Ðàäè íèõ ñòîèò íà íåêîòîðîå âðåìÿ ïîêèíóòü ñâîé äîì, ãîðîä, ñòðàíó è îòïðàâèòüñÿ íà íåçàáûâàåìûé øîïèíã

 ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ - ÇÀ ÒÞËÜÏÀÍÀÌÈ Ã Bloemenmarkt Tulip, Амстердам, Нидерланды. Знаете ли вы, что тюльпаны - коренные жители вовсе не Голландии, а Центральной Азии - Афганистана, Ирана и Турции?

 ÑÈÝÒË - ÇÀ ÇÐÅËÈÙÅÌ Pike Place, Ñèýòë, ÑØÀ. Áóäüòå âíèìàòåëüíû!  ýòîì ìåñòå ìîæíî çàïðîñòî ïîëó÷èòü ïî ëèöó ìîêðîé ñëèçêîé ðûáîé. Âåäü ðåìåñëåííèêè è ìåëêèå ôåðìåðû ñëèøêîì óâëå÷åíû òîðãîì, ÷òîáû çàáîòèòüñÿ î áåçîïàñíîñòè ïðîõîæèõ. Ó çàåçæèõ èíîñòðàíöåâ ýòîò ðûíîê ïîïóëÿðåí åùå è ïîòîìó, ÷òî îí ñòàë èìïðîâèçèðîâàííîé ñöåíîé äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ óëè÷íûõ àêòåðîâ è ìóçûêàíòîâ. Ýòî ñòàðåéøèé áàçàð â ÑØÀ, êîòîðûé çàíèìàåò ïëîùàäü îêîëî 4 ãåêòàðîâ è ïðèâëåêàåò äî 40 òûñÿ÷ ïîñåòèà òåëåé â äåíü.

Там их луковицы покупали в стародавние времена. Сегодня же за самыми восхитительными цветами стоит отправиться в старую добрую Европу - в Амстердам.

ÍÈ ÎÄÈÍ ÁÓÒÈÊ ÍÅ ÄÎÑÒÀÂÈÒ ÑÒÎËÜÊÎ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß, ÊÀÊ ØÓÌÍÛÉ ÐÛÍÎÊ Â ÁÀÍÃÊÎÊ - ÇÀ ÔÐÓÊÒÀÌÈ Damnoen Saduak, Бангкок, Таиланд. Каждый день на югозападе от Бангкока десятки тайских купцов выставляют на прилавки десерты, фрукты, сувениры и одежду. Некогда открытый для западной публики американскими военными плавучий рынок превратился сегодня в излюбленный туристический «атт-

 ÌÀÄÐÈÄ ÇÀ ÄÅØÅÂÈÇÍÎÉ Á

Ã

ракцион». На пользу ему это, конечно, не пошло: цены выросли, а ассортимент унифицировался под запросы иностранных пилигримов. Однако посетить экзотическую азиатскую достопримечательность всетаки стоит. Лучшее время для шопинга - в районе 9-10 утра, пока не набежала толпа народу.

El Rastro, Мадрид, Испания. Куда неизменно каждое воскресенье отправляется каждый настоящий мадридец? Конечно, на Растро - огромный рынок, внезапно возникающий в самом центре города. Изысканный антиквариат в этом квартале соседствует с предметами, произведенными в далекой Поднебесной империи. Старые дедушки выносят на улицы грампластинки и журналы своей молодости, а молодые и расторопные торговцы кричат непрерывной скороговоркой, что весь их товар можно купить всего за один евро.

 ÏÅÊÈÍ - ÇÀ ÆÅÌ×ÓÃÎÌ Hongqiao PPearl, earl, Ïåêèí, Êèòàé. Ñåðäöå ëþáîé ïîáûâàâøåé â êèòàéñêîé ñòîëèöå êðàñàâèöû çàìðåò, ñòîèò ëèøü ïðîèçíåñòè ýòî íàçâàíèå. Îãðîìíàÿ òåððèòîðèÿ áóêâàëüíî çàñûïàíà æåì÷óæèíàìè âñåõ öâåòîâ è ðàçìåðîâ. Áûòü ìîæåò, èìåííî âàì ñðåäè ìèëëèàðäîâ ìîðñêèõ è ðå÷íûõ äðàãîöåííîñòåé óäàñòñÿ îòûñêàòü òó åäèíñòâåííóþ, ñàìóþ ïðåêðàñíóþ è à íåïîâòîðèìóþ æåì÷óæèíó.

 ÒÎÊÈÎ - ÇÀ ÐÛÁÎÉ

Ã

Tsukiji Fish, Токио, Япония. Большинство настоящих японских суши родом с этого крупнейшего рыбного рынка. За свежайшей рыбой отменного качества, за огромными тунцами весом в десятки килограммов торговцы отправляются именно сюда. Удивительно, но рыбой здесь почти не пахнет - чистоплотным японцам удается торговать одним из самых неприятно пахнущих товаров, не страдая от амбре, характерного для рыбных прилавков других стран мира. Здесь же можно неплохо перекусить в одном из суширесторанов.

 ÑÒÀÌÁÓË - ÇÀ ÑÏÅÖÈßÌÈ Ã Grand Spice Bazaar, Стамбул, Турция. Пряный, возбуждающий аппетит и воображение запах сотен специй витает над этим местом с 1461 года. Один из старейших рынков мира стал сегодня обязательным пунктом туристической программы, однако сохранил самобытность и стихийность настоящего шумного и многолюдного восточного базара.


р5

ВІДПОЧИНЬ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245) ○

ÌÛ ÏÎÅÄÅÌ, ÌÛ ÏÎÌ×ÈÌÑß…

×òîáû äîðîãà áûëà â ðàäîñòü ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

ÑÁÎÐÛ - ÑÀÌÀß ÄÎËÃÀß ×ÀÑÒÜ ÏÓÒÈ

Ëåòî â ðàçãàðå. Êòîòî óæå óñïåë âäîâîëü ïîçàãîðàòü è íàêóïàòüñÿ, à êòî-òî åùå òîëüêî ñïèò è âèäèò ïðèáëèæàþùèéñÿ îòïóñê. «Â³ñò³» íàïîìèíàþò îñíîâíûå ïðàâèëà êîìôîðòíîãî, à ãëàâíîå - áåçîïàñíîãî îòäûõà ЛЕТИМ ПО НЕБУ Еще 5-10 лет тому назад путешествие самолетом вызывало у людей восторг и казалось недосягаемым большинству среднестатистических граждан. Сегодня же этот вид транспорта стал намного доступнее, а поэтому и популярнее. Если вы решили полетать, запомните несколько подсказок, которые помогут комфортно провести время на борту аэробуса.

 ÀÝÐÎÏÎÐÒÓ:

пасных выходов (са- каюты находятмое широкое расстоя- ся на нижних ние между креслами) палубах. или в начале салона. R СаM Если страдаете мые комот укачивания, выби- ф о р т а райте место рядом с бельные каюты - сьюкрылом. M Сидите не пря- ты, они поделемо, а слегка откинув ны на гостиную и кресло с подголовни- спальню, размещаютком - это удобно для ся на верхних палубах и могут содержать допозвоночника. удобM Откажитесь от полнительные ства, например, ванну алкоголя, лучше пейте больше минераль- с гидромассажем.

ной воды без газа, а ! Регистрация начи- также зеленый чай с нается за два часа до лимоном. указанного в авиабилете времени вылета. ПЛЫВЕМ Не опаздывайте! Авиа- ПО ВОДЕ билеты обратно в касКруизы - один из су не сдаются. самых удобных спосо! В аэропорту не те- бов отдыха. Единряйте из виду свой ба- ственное возможное гаж. Он должен нахо- неудобство - качка. Но диться в одном месте и ее погашают специна максимально близ- альные стабилизатоком к вам расстоянии. ры, они есть на любом современном лайнере. ! Не принимайте от R Бронируйте посторонних лиц любые пакеты, конверты круиз заранее, это или посылки, которые обеспечит приличную придется провозить скидку. через границу. R Не экономьте на каюте. Именно она бу ÑÀÌÎËÅÒÅ: дет вашим домом на M Наиболее удоб- все время путешеные места в самолете ствия. расположены возле заR Имейте в виду, что курить на корабле разрешено только в специально предназначенных для этого местах.

R

Если летать на самолете вы панически боитесь, а «водное» путешествие - не по карману, отправляйтесь на отдых по земле.

ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ: Путешествия на автомобиле - идеальный способ увидеть самые красивые пейзажи и в полной мере ощутить колорит страны.

p Каждые 150 км делайте остановки, чтобы восстановить концентрацию внимания.

p Обязательно Недорогие возьмите с собой ис-

ÍÎÂÎÑÒÈ 1000 ÌÈËÜ ÐÀÄÈ ËÞÁÈÌÎÉ

ÎÍÀ ÏÎØÓÒÈËÀ - ÎÍ ÏÎÂÅÐÈË Êèòàåö Ëþ Ïýéâýíü ïðîéäåò ïåøêîì äèñòàíöèþ â òûñÿ÷ó ìèëü (áîëåå 1600 êèëîìåòðîâ) ðàäè òîãî, ÷òîáû æåíèòüñÿ íà ëþáèìîé äåâóøêå. Äåëî â òîì, ÷òî êîãäà îí ïîïðîñèë ðóêè ó ñâîåé ïîäðóãè, îíà îòâåòèëà, ÷òî ñîãëàñèòñÿ ñòàòü åãî æåíîé òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îí ïðîéäåò ïåøêîì òûñÿ÷ó ìèëü. Ñàìà Ëèí Ñþý ãîâîðèò, ÷òî íà ñàìîì äåëå ïðîñòî ïîøóòèëà. È âûéäåò çàìóæ çà ñâîåãî âîçëþáëåííîãî â ëþáîì ñëó÷àå. ○

ÍÀØËÈ ÂÛÕÎÄ

ÍÎÑÊÈ ÏÐÎÒÈ ÌÀËßÐÈÈ

правное запасное колесо и комплект для ремонта шин (продается в любом автоR Помните - с ал- магазикогольными напитка- не). ми на корабль не пусp Желательно также запастись пакают. R Связь на кораб- рой канистр с бензилях - спутниковая, мо- ном на всякий случай. бильные телефоны в p Возьмите GPSоткрытом море не ра- навигатор и обычный бумажный атлас автоботают. мобильных дорог.

ДВИЖЕМСЯ ПО ЗЕМЛЕ

 Òàíçàíèè ïðîõîäÿò ýêñïåðèìåíòû ïî èñïîëüçîâàíèþ ãðÿçíûõ íîñêîâ äëÿ áîðüáû ñ ìàëÿðèéíûìè êîìàðàìè. Ó÷åíûå èç Èíñòèòóòà çäîðîâüÿ Èôàêàðà óñòàíîâèëè, ÷òî çàïàõ íåñâåæèõ íîñêîâ ïðèâëåêàåò ìàëÿðèéíûõ êîìàðîâ òàê æå, êàê è çàïàõ ÷åëîâåêà. Ýêñïåðèìåíò ïðîâîäèòñÿ â òðåõ äåðåâíÿõ Òàíçàíèè, ãäå æèòåëè ñèëüíî ñòðàäàþò îò ìàëÿðèè. лее удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм, кроссовки, тапочки и т. п.).

Y Лучше не берите свыше одного блока сигарет и свыше одного литра крепких p Не помешают спиртных напитков и небольшие дорожные 2 литров вина. подушки и пледы. Y Во время прохождения границы p Не останавливайтесь на ночевку на паспорта держите натрассе. Если нет воз- готове. Обложки сниможности доехать до мите. кемпинга или гостиY Фотографироницы, выбирайте для вать и производить ночевки стоянки у видеосъемку на теркафе, АЗС или пикеты ритории границы категорически запрещаГАИ. ется. Камеры конфисÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ: куют пограничники и Путешествия на они возврату не подкомфортабельных ав- лежат. тобусах - довольно моP.S. Пускай меллодой вид туризма. Но кие неприятности и романтика дальних казусы, которые мостранствий «на коле- гут произойти в досах» уже успела при- роге, не испортят влечь немало людей. вам отпуск. СчастY В автобусный ливого пути! тур возьмите наибо-

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÏÐÀÂÀ

Î ÂÅËÈÊÈÉ ÌÀÊÀÐÎÍ! Æèòåëü Àâñòðèè Íèêî Àëüì ïîëó÷èë âîäèòåëüñêèå ïðàâà ñ ôîòîãðàôèåé, íà êîòîðîé îí çàïå÷àòëåí ñ äóðøëàãîì äëÿ ñïàãåòòè íà ãîëîâå. Åìó óäàëîñü äîêàçàòü, ÷òî îí èñïîâåäóåò ïàñòàôàðèàíñòâî - ïîêëîíåíèå Ëåòàþùåìó ìàêàðîííîìó ìîíñòðó. Ïîëó÷èâ ïðàâà, Àëüì íàìåðåí ïîäàòü çàÿâêó íà îôèöèàëüíîå ïðèçíàíèå â Àâñòðèè ðåëèãèè ïàñòàôàðè. ○

ÏÎÆÈÂÅÒ - ÓÂÈÄÈÒ

 ÊËÅÒÊÅ ÑÎ ËÜÂÀÌÈ Â Âàñèëüåâêå Çàïîðîæñêîé îáëàñòè ìåñòíûé æèòåëü Àëåêñàíäð Ïûëû-

ÀÏÒÅ×ÊÀ ÒÓÐÈÑÒÀ  àïòå÷êå îòäûõàþùåãî äîëæíû áûòü: n Ñòåðèëüíàÿ âàòà, ñòåðèëüíûé áèíò, ëåéêîïëàñòûðü è ëþáîé àíòèñåïòèê (éîä, «çåëåíêà», ïåðåêèñü âîäîðîäà). o Îáåçáîëèâàþùèå è æàðîïîíèæàþùèå ñðåäñòâà. p Ñïàçìîëèòèêè. q Ñîðáåíòû (àêòèâèðîâàííûé óãîëü). s Ïðîòèâîäèàðåéíûå ñðåäñòâà. t Ïðîòèâîðâîòíûå ñðåäñòâà. u Ïàíòåíîë - îòëè÷íîå ñðåäñòâî ïðè îæîãàõ. v Ìàçè ñ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì è ïðîòèâîîòå÷íûì ýôôåêòîì.

øåíêî ïëàíèðóåò ïðîæèòü ïÿòü íåäåëü â îäíîé êëåòêå ñ äâóìÿ ëüâàìè, êîòîðûõ îí ñîäåðæèò â ñâîåì äâîðå. «ß ðåøèë ïðîæèòü 35 äíåé â îäíîé êëåòêå ñî ëüâàìè, ÷òîáû ïîêàçàòü ëþäÿì, ÷òî ëåãêî äîñòè÷ü ïîíèìàíèÿ ìåæäó òàêèìè äâóìÿ âèäàìè, êàê ÷åëîâåê è ëåâ...», - ðàññêàçàë Ïûëûøåíêî. Ïî åãî ñëîâàì, ýêñïåðèìåíò ñòàðòóåò â íà÷àëå àâãóñòà. Ê ýòîìó âðåìåíè îí ïîñòðîèò ñïåöèàëüíûé âîëüåð ñ òóàëåòîì è äóøåì ïëîùàäüþ 35 êâ.ì.


р6

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

28 èþëÿ 1586 ãîäà íàçàä â Àíãëèþ ïðèâåçëè êëóáíè êàðòîôåëÿ. Ïî îäíîé èç âåðñèé èìåííî â ýòîò äåíü â Åâðîïó ïîïàëà ïåðâàÿ êàðòîøêà. Ê ñåáå íà ðîäèíó åå çàâåç àíãëè÷àíèí Òîìàñ Õýððèîò èç Êîëóìáèè. Îäíàêî ïîíà÷àëó åâðîïåéöû êàðòîôåëü âîñïðèíèìàëè êàê ðåäêîå ýêçîòè÷åñêîå ðàñòåíèå è ñàæàëè â ëó÷øèõ áîòàíè÷åñêèõ ñàäàõ. È òîëüêî â XVII âåêå çàìîðñêèé îâîù íà÷àë ïðîíèêàòü è â åâðîïåéñêóþ êóõíþ. ○

ÒÐÈÓÌÔÀËÜÍÀß ÀÐÊÀ

29 èþëÿ 1836 ãîäà íà ïàðèæñêîé ïëîùàäè Çâåçäû (íûíå Øàðëÿ äå Ãîëëÿ) áûëà òîðæåñòâåííî îòêðûòà Òðèóìôàëüíàÿ àðêà. Àâòîð ïðîåêòà - àðõèòåêòîð Æ.-Ô. Øàëüãðåí, âäîõíîâëåííûé ïðèìåðàìè òðèóìôàëüíûõ àðîê Äðåâíåãî Ðèìà. Ãðàíäèîçíûé ïÿòèìåòðîâûé ôðèç óêðàøåí ðåëüåôíûìè èçîáðàæåíèÿìè íà÷àëà ïîõîäà íàïîëåîíîâñêîé àðìèè è åå âîçâðàùåíèÿ. Òðèäöàòü ùèòîâ àòòèêà íà âåðõíåì ÿðóñå, ñ âûãðàâèðîâàííûìè íà íèõ íàçâàíèÿìè âåëèêèõ ñðàæåíèé, íàïîìèíàþò î ïîáåäàõ Íàïîëåîíà â Åâðîïå è Àôðèêå. ○

ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ

ÏÅÐÂÀß ÊÀÐÒÎØÊÀ Â ÅÂÐÎÏÅ

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÀÂÀÐÎÒÒÈ 30 èþëÿ 1991 ãîäà Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè äàë þáèëåéíûé êîíöåðò â ëîíäîíñêîì Ãàéä-ïàðêå, â îçíàìåíîâàíèå 30ëåòèÿ ñâîåãî ñëóæåíèÿ îïåðíîìó èñêóññòâó. Âîñòîðæåííîìó ïðèåìó âåëèêîãî èòàëüÿíñêîãî òåíîðà íè÷óòü íå ïîìåøàëî äàæå òî, ÷òî â òå÷åíèå êîíöåðòà íåïðåðûâíî õëåñòàë äîæäü. Ïóáëèêà ñòîÿ âûñëóøàëà áîëåå 20 àðèé èç îïåð Âåðäè, Ïó÷÷èíè, Áèçå è Âàãíåðà.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Âïåðâûå åìó äàëè êðàñêè â ðóêè â 7 ëåò, è îí ñòàë ðèñîâàòü ñ òàêèì óïîðñòâîì, ÷òî ó íåãî íîñîì ïîøëà êðîâü. Ñîñåäè ïðåäðåêàëè ñëàáîìó ìàëü÷èêó ñìåðòü, íî îí âûçäîðîâåë è ñíîâà âçÿëñÿ çà êèñòü. Ñïóñòÿ ãîäû, óæå áóäó÷è ïðîñëàâëåííûì õóäîæíèêîì, ïîðîé ïèñàë äî ïîòåðè ñîçíàíèÿ. «Òàê íàçûâàåìîå âäîõíîâåíèå åñòü, â ñóùíîñòè, íàãðàäà çà êàòîðæíûé òðóä», - ëþáèë ïîâòîðÿòü Èëüÿ Ðåïèí

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Сын бедного военного Илья Репин родился 24 июля 1844 года в городе Чугуеве Харьковской губернии. Он рос среди крестьянских детей, и на всю жизнь запомнил слышанные не раз в детстве украинские простонародные афоризмы, часто использовал их в своей речи и записках. Денег на школу у Репиных не было: грамоте Илью обучил сельский пономарь, арифметике - дьяк. В 14 лет он стал учеником местного иконописца. Созданные им иконы нравились священникам и производили впечатление на прихожан, потому юного художника все чаще просили расписать церковь или нарисовать портрет. К 19 годам он заслужил звание чугуевского мастера и накопил 100 рублей - с ними он отправился покорять Петербург.

С БУРЛАКАМИ В ИСТОРИЮ Днем Илья искал любую возможность заработать, а вечером учился в рисовальной школе. Через год он сдал экзамен в Академию изящных искусств. Уже в 26 лет Репин написал картину, которая обеспечила ему место в истории. Как-то во время каникул он увидел тянущих баржу бурлаков и решил перенести их на полотно. «Должен сознаться откровенно, что меня нисколько не занимал вопрос быта и договоров бурлаков с их хозяевами», - написал Репин в своих воспоминаниях, его больше волновало то, «как дивно повязана тряпицей голова у бурлака, как закурчавились волосы на шее, а главное - цвет его лица!»

В конце 1870-х Илья Репин услышал от своего

ÐÅÏÈÍ ÍÀ×ÈÍÀË Ñ ÐÎÑÏÈÑÈ ÖÅÐÊÂÅÉ ÏÎÄ ÕÀÐÜÊÎÂÎÌ

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245) ○

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß Â²ÑÒÅÉ»

Ðåïèí ýêîíîìèë íà ÷àå достойной спутницей. Однако скромной и малообразованной Вере роль хозяйки интеллектуального салона, в который превратился дом прославленного живописца, оказалась не под силу. Взаимное непонимание, бесконечные ссоры, бурные увлечения Ильи Ефимовича через 15 лет привели супругов к разрыву. В 56 Репин познакомился с Натальей Нордман-Северовой, которая стала его второй женой. Корней Чуковский вспоминал, что Репин «души в ней не чаял».

СО СТА РУБЛЯМИ - ПОКОРЯТЬ ПЕТЕРБУРГ

ДОРОГИЕ ЗАПОРОЖЦЫ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÑÀÌÎÄÎÂÎËÜÍÛÉ ÁÀÍÊÈÐ

цы пишут письмо турецкому султану». Он работал над ней более 10 лет: сделал, как обычно, Îäíî èç íàèáîëåå ïðèìå÷àсотни этюдов, и даже перепиòåëüíûõ ïðîèçâåäåíèé â сал картину заново нескольýêñïîçèöèè Äíåïðîïåòðîâко раз. Создавая полотно, ñêîãî õóäîæåñòâåííîãî Илья Ефимович подробно ìóçåÿ - ïîðòðåò áàíêèðà изучал запорожскую истоÊàìèíêè, íàïèñàííûé рию и казацкий быт. Его наÐåïèíûì â 1908 ãîäó. Ïîçà ставником в этом деле был Наталья Борисовна купиДмитрий Яворницкий. Он же ôèíàíñèñòà, âûñòàâëåííàÿ позировал Репину для фигу- ла имение, которое назвала íàïîêàç çîëîòàÿ öåïî÷êà îò ры писаря в одном из вари- Пенатами. Здесь художник ÷àñîâ ãîâîðÿò î òîì, ÷òî творил, а по средам приниантов картины. áàíêèð êè÷èëñÿ ñâîèì мал гостей. То, что происхоáîãàòñòâîì. Ñóùåñòâóåò СЕМЕЙНЫЕ дило во время этих приемов, âåðñèÿ, ÷òî Êàìèíêà òàê è СТРАННОСТИ обсуждалось на страницах íå âûêóïèë ñâîé ïîðòðåò. В 28 лет Репин женился: он газет: ярая вегетарианка, Нордман кормила гостей суприятеля и земляка Дмит- надеялся, что 17-летняя Вера пом и котлетами из сена, а Шевцова сможет стать ему рия Яворницкого про остроумное письмо, которое запорожские казаки написали турецкому султану. Копию текста историку подарил его друг - екатеринославский этнограф Яков Новицкий. Вероятнее всего, это письмо так и не дошло до адресата; исследователи предполагают, что и писалось оно запорожцами не для отправки, а для собственного развлечения. Репина же оно вдохновило на картину «Запорож-

ÆÅÍÀ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÊÎÐÌÈËÀ ÃÎÑÒÅÉ ÊÎÒËÅÒÀÌÈ ÈÇ ÑÅÍÀ

затем приглашала потанцевать под граммофон. Не меньше чудачеств было и у самого Репина. Будучи обеспеченным художником, он не позволял себе в обычные дни пить дорогой китайский чай, который любил, оставляя его для торжественных случаев. После 17-го года территория, на которой находились Пенаты, отошла Финляндии - и Репин оказался эмигрантом поневоле. Там он и скончался 29 сентября 1930 года.


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.07.2011 ð. ¹ 57 (1245) ○

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ

ÍÎÂÎÑÒÈ Çàîêåàíñêèå ñîâåòû äëÿ óêðàèíñêîãî ñïîðòà ÔÈÀÑÊÎ

ÒÐÈÁÓÍÛ ÍÅ ÏÎÌÎÃËÈ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

Äíåïðîïåòðîâñêèé «Äíåïð» ïðîèãðàë ïåðâûé äîìàøíèé ìàò÷ â òåêóùåì ×åìïèîíàòå Óêðàèíû ïî ôóòáîëó. Ìàò÷ ïðîòèâ ëóöêîé «Âîëûíè» íà Äíåïð-Àðåíå çàêîí÷èëñÿ ñî ñ÷åòîì 1:2. Ãîñòè îòêðûëè ñ÷åò íà 84-é ìèíóòå - îòëè÷èëñÿ Ìàéêîí. ×åðåç 5 ìèíóò Ìàòåóñ ñðàâíÿë ñ÷åò. Íî óæå íà ïîñëåäíåé äîáàâëåííîé ìèíóòå òîò æå Ìàéêîí, ïîëó÷èâ ìÿ÷ â øòðàôíîé, îòïðàâèë åãî â âîðîòà Ëàøòóâêè.

Íåäàâíî â äíåïðîïåòðîâñêîì ñïîðòêîìïëåêñå «Ìåòåîð» áûëà çàìå÷åíà ãðóïïà íåèçâåñòíûõ àìåðèêàíöåâ. «Â³ñò³» âûÿñíèëè, ÷òî æå ïîíàäîáèëîñü çàîêåàíñêèì ãîñòÿì â îáëàñòíîì öåíòðå НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ Как оказалось, группа специалистов из Пенсильванского университета им. Дрексела приехала в Днепропетровск, чтобы поделиться с украинскими коллегами опытом в сфере спортивного менеджмента. В нее вошли пятеро студентов под руководством профессора по спортивному менеджменту Джейн Валор. У всех уже есть опыт реализации спортивных проектов. Пригласил американцев генеральный директор СК «Метеор» Дмитрий Качуровский, который сам обучается спортивному менеджменту в США. Гости из Штатов пробыли в Днепропетровске с 16 по 22 июля. За это время они ознакомились с работой спортклуба и составили впечатление о реалиях украинского и днепропетровского спорта. Первые рекомендации и предложения американцы пообещали высказать через несколько недель. «В США государство ни копейки не вкладывает в поддержку спортивных программ, команд и клубов. При этом годовой доход связанных со спортом сфер составляет 500 млрд. долларов, а у каждого второго американца во дворе можно найти баскетбольную площадку или набор

«ÌÅÒÅÎл ÕÎ×ÅÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÎÏÛÒ

спортинвентаря. В Украине же спорт почти полностью живет за счет дотаций», - рассказал Дмитрий Качуровский. Он объяснил, что, пригласив американских консультантов, «Метеор» делает первые шаги на пути к системе спорта, подобной той, что в Штатах.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ О результатах пребывания в Днепропетровске мы спросили у руководителя американской делегации Джейн Валор:

Ó÷àñòíèê ãîíîê

 ÑØÀ ÑÏÎÐÒ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ Îðóäèå ôîòîãðàôà

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1243

- Какую информацию вы хотели получить в Украине? - В первую очередь, изучали экономические аспекты, историю спорта. - Ваше представление об украинском и днепропетровском спорте изменилось? - До приезда в Днепропетровск я особо не знала о том, что представляет собой местный спорт. Но здесь я увидела не только

клуб олимпийских видов спорта, но стремление людей заниматься спортом и становиться лучше во всем. - В США спорт коммерческий, в Украине дотационный. Какая система все же нужна нам? - Нужна смешанная система. В первую очередь, нужно разобраться с тем, как все это работает здесь, сопоставить с американскими реалиями и изме-

нить наши методы так, чтобы их можно было применить в Украине. - По американским фильмам мы знаем, что у вас очень развит спорт в колледжах и университетах. Нужно ли это украинским вузам? - Это действительно то, что нужно. Улучшить развитие спорта в колледжах и университетах - первый шаг к тому, чтобы поднять уровень спорта в целом.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 28 ЛИПНЯ 2011 РОКУ № 57 (1245)

Îò ïîãðóæåíèÿ çàõâàòûâàåò äóõ ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÂÅÍÃÅËßÓÑÊÀÉÒÅ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ó Îâíîâ ýòà íåäåëÿ ñêëàäûâàåòñÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ ñåìåéíûõ è äîìàøíèõ äåë. Ìîæíî ïðîâîäèòü ðåìîíòíûå ðàáîòû, ïåðåñòàâëÿòü ìåáåëü, óêðàøàòü ñâîå æèëüå, äåëàÿ åãî áîëåå óþòíûì è êîìôîðòíûì. Åñëè â ïðåäûäóùèé ïåðèîä ó âàñ áûëè êîíôëèêòû â ñåìüå, ñ ðîäèòåëÿìè, òî ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ ïîéòè íà ìèðîâóþ. ТЕЛЕЦ Ó Òåëüöîâ íàñòàëî ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ ëþáûõ âîïðîñîâ, óñòàíàâëèâàþòñÿ ãàðìîíè÷íûå îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè. Óäà÷íî ïðîéäóò âñòðå÷è, çíàêîìñòâà, ïîåçäêè. Òàêæå ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ó÷åáû. Áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòå íà ñâåæåì âîçäóõå, â äâèæåíèè, ýòî õîðîøî îòðàçèòñÿ íà âàøåì ñàìî÷óâñòâèè. БЛИЗНЕЦЫ Áëèçíåöû íà ýòîé íåäåëå ñìîãóò óñïåøíî ðåøèòü ëþáûå ìàòåðèàëüíûå ïðîáëåìû. Âû ïî÷óâñòâóåòå ïðèëèâ ñèë è æèçíåííîé ýíåðãèè. Ýòî áóäåò ïðîÿâëÿòüñÿ â òîì, ÷òî âû ñòàíåòå áîëåå àêòèâíûìè â îáùåíèè è âçàèìîäåéñòâèè ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè, ñòàíåòå óñèëåííî îòñòàèâàòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå. РАК Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè òèïè÷íûå Ðàêè ñìîãóò óñïåøíî ðåøàòü ëþáûå ôèíàíñîâûå âîïðîñû, îñîáåííî â òîì ñëó÷àå, åñëè áóäóò ÷àùå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ñîáñòâåííîé èíòóèöèè. Ñåé÷àñ âàì ñòîèò ïðèíèìàòü áîëüøå ñàìîñòîÿòåëüíûõ ðåøåíèé. Ðàêè ñìîãóò ïðîÿâèòü ñåáÿ êàê ïðèÿòíûå ñîáåñåäíèêè. Íà âûõîäíûå ñòàðàéòåñü íå çàìûêàòüñÿ íà ñåáå, àêòèâíåå îáùàéòåñü ñ òåìè ëþäüìè, êîòîðûå âàì ïðèÿòíû. ЛЕВ Ýòî áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ çàâÿçûâàíèÿ íîâûõ äðóæåñêèõ çíàêîìñòâ.  ïðèíÿòèè ëþáûõ ðåøåíèé òèïè÷íûì ïðåäñòàâèòåëÿì âàøåãî çîäèàêàëüíîãî çíàêà ñòîèò áîëüøå îïèðàòüñÿ íà ëîãèêó è ìåíüøå âíèìàíèÿ îáðàùàòü íà ïîäñêàçêè èíòóèöèè, ñóåâåðèÿ èëè ïðèìåòû. ДЕВА  òå÷åíèå ýòîé íåäåëè íåîáõîäèìî áóäåò äîáèâàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ñîáîé öåëåé è çàäà÷, íå ïîëàãàÿñü íà ÷üþ-ëèáî ïîìîùü. Èìåííî òàêîé ïîäõîä â ýòè äíè áóäåò íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì.  ýòîò ïåðèîä íå èñêëþ÷åíû ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. Íà âûõîäíûõ äíÿõ çâåçäû íå ñîâåòóþò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ: ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü âàøåé ðåïóòàöèè.

ВЕСЫ Âåñû íà ýòîé íåäåëå ñòàíóò áîëåå çàìåòíûìè â îáùåñòâå. Âîçìîæíî, íà âàñ îáðàòÿò âíèìàíèå âëèÿòåëüíûå ëþäè. Òàêæå íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âû îêàæåòåñü â öåíòðå âíèìàíèÿ, î âàñ áóäóò ãîâîðèòü, ñòàíóò îöåíèâàòü.  öåëîì ýòî ïåðèîä ñîöèàëüíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî âîçâûøåíèÿ, ó âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ â ÷åì-òî îòëè÷èòüñÿ, âûäåëèòüñÿ èç òîëïû. СКОРПИОН Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè âû çàìåòèòå, ÷òî ñòàíîâèòåñü ñìåëåå è ðåøèòåëüíåå. Ðàäè äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öåëåé âû áóäåòå ãîòîâû ðàáîòàòü áîëåå èíòåíñèâíî. Âàì ïðåäñòîèò çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèòü ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ îá îêðóæàþùåì ìèðå. Âîçìîæíî, âû ïðîâåäåòå ýòî âðåìÿ â äàëüíåì ïóòåøåñòâèè è óâèäèòå ìíîãî èíòåðåñíîãî. СТРЕЛЕЦ Ñòðåëüöàì íà ýòîé íåäåëå, ñêîðåå âñåãî, çàõî÷åòñÿ èñïûòàòü îñòðûå âïå÷àòëåíèÿ è ñäåëàòü íå÷òî òàêîå, ÷òî ïîäíèìåò óðîâåíü àäðåíàëèíà â êðîâè. Âîçðàñòàåò óðîâåíü ñåêñóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé. Ïîëåçíî â ýòî âðåìÿ ÷òî-òî óïîðÿäî÷èòü è âûñëóøàòü áëèçêèõ ñ èõ ïðîáëåìàìè. Íà âûõîäíûå ïëàíèðóéòå âñå, ÷òî îòíîñèòñÿ ê äîñóãó, óäîâîëüñòâèÿì, øîïèíãó è îáùåíèþ. КОЗЕРОГ Íîâàÿ íåäåëÿ âåëèêîëåïíî ïîäõîäèò äëÿ èíòåíñèâíîé ðàáîòû. Ñåé÷àñ âû ãîòîâû ýíåðãè÷íî òðóäèòüñÿ, à ïîýòîìó ñïîñîáíû äîñòè÷ü âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Âîçìîæåí è ñâåðõóðî÷íûé òðóä, åñëè îí, êîíå÷íî, áóäåò äîñòîéíî îïëà÷åí è â íåì åñòü íåîáõîäèìîñòü. Ýòà íåäåëÿ òàêæå õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ òîãî, ÷òîáû âïëîòíóþ çàíÿòüñÿ ñâîèì çäîðîâüåì. ВОДОЛЕЙ Ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ìîãóò ñòàòü îäíîé èç ãëàâíûõ òåì ýòîé íåäåëè. Çàïëàíèðóéòå óæèí èëè îòïðàâüòåñü íà ñâèäàíèå. Âñïîìíèòå, êàê íà÷èíàëèñü âàøè âçàèìîîòíîøåíèÿ. Ýòî ñïîñîáíî áóäåò îæèâèòü âàøè ÷óâñòâà, èçáàâèò âàñ îò îùóùåíèÿ ðóòèíû. Íà ðàáîòå â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà íå ñòîèò ýêñïåðèìåíòèðîâàòü. Âàøè äåéñòâèÿ äîëæíû áûòü îñíîâàíû òîëüêî íà çíàíèè è îïûòå. РЫБЫ Íåäåëÿ îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ ðàáîòû ïî äîìó, íà÷àëà íåáîëüøîãî ðåìîíòà. Ýòî òàêæå ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãåíåðàëüíîé óáîðêè. Ðûáû ïî÷óâñòâóþò óñèëåíèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé. Êî âñåì äåëàì âû áóäåòå ñêëîííû îòíîñèòüñÿ ñ ôàíòàçèåé è âûäóìêîé. Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ðàñöâåòà ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Äìèòðèé ×èñòèëèí áûë â ÷èñëå òåõ, êòî óñòàíîâèë òàáëè÷êó ñ èìåíàìè ïîãèáøèõ íà ïîäâîäíîé ëîäêå Ë-24, çàòîíóâøåé âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ó áîëãàðñêèõ áåðåãîâ. Äíåïðîïåòðîâñêèé äàéâåð ýêñêëþçèâíî ðàññêàçàë «Â³ñòÿì» î âïå÷àòëåíèÿõ îò ïåðâîãî ïîãðóæåíèÿ â ýêñïåäèöèè è î ñâîåì òðåïåòíîì îòíîøåíèè ê ìîðþ «СТИХИЙНАЯ» ЛЮБОВЬ - Дмитрий, кем Вы мечтали стать в детстве? - Нырять, конечно, я любил всегда, но в детстве точно не рассчитывал стать дайвером. Хотел быть милиционером (улыбается). - Как долго занимаетесь дайвингом? - Мои дайверские походы начались около десяти лет назад. А когда в 2005 году по инициативе общественной организации «Российская Подводная Федерация» и Разведывательно-водолазного клуба стартовала подводно-патриотическая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы», я решил принимать в ней участие. - Дмитрий, что Вас привлекает в подобных экспедициях?

- Трепетное отношение к морю и памяти - у меня в крови. В годы Великой Отечественной войны могилами для моряков становились их боевые корабли. А все ушедшие в море считаются в вечном походе до тех пор, пока не обнаружат их место гибели. Поэтому кроме идентификации утонувших объектов, установки на их корпусах мемориальных табличек и венков в память о погибших членах экипажа, мы приглашаем священников, чтобы души героев, наконец, обрели покой.

КАЖДАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ВАЖНАЯ - Какая экспедиция для Вас - самая запоминающаяся? - Каждая экспедиция - трогательная и важная. Например, в 2007 году у побережья Таманского полуострова наша команда нашла самолет, местонахождение которого до сих пор не было известно. А на дне Цемесской бухты удалось обнаружить катер класса «Малый охотник», затонувший в 1943 году во время переправы десанта на Малую землю. С помощью бортового журнала установили список экипажа и даже нашли родственников командира катера - старшего лей-

тенанта Виктора Шпонько и матроса Алексея Дикарева. - Расскажите о последней экспедиции к берегам Болгарии. - В годы войны у берегов Болгарии погибло пять советских подводных лодок. Только две из них исследовали российские и болгарские военные водолазы. Но благодаря болгарским аквалангистам команды BSTD cтали известны места гибели лодок Л-24 и Щ-210. - Какими были Ваши впечатления от первого погружения в ходе этой экспедиции? - Захватывало дух: подводная лодка казалась абсолютно целой. Ее черный силуэт проступал в мутно-зеленых сумерках Черного моря. За это время корпус сильно оброс мидиями, но очертания ни с чем не перепутать. Высокая рубка посажена на длинном сигарообразном корпусе, два ору-

«ÌÎÈ ÄÀÉÂÅÐÑÊÈÅ ÏÎÕÎÄÛ ÍÀ×ÀËÈÑÜ 10 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ» дия, окаймляющие ее, гидролокационная антенна и перископы. Полное безмолвие и спокойствие, сложно было представить, что там, внутри, находятся тела 57 человек…

ÞÌÎÐ - Âîò çíàåøü, ßøà, ÷òî ìåíÿ â òåáå áîëüøå âñåãî ðàçäðàæàåò? - ×òî? - Òî, ÷òî òû èç òåõ ëþäåé, êòî íà ýñýìýñêó «íå ïèøè ìíå,

ïîæàëóéñòà» îáÿçàòåëüíî îòâåòèò «õîðîøî, íå áóäó». ☺ ☺ ☺

×åãî òîëüêî íè ñäåëàåò ÷åëîâåê èç-çà ëþáâè. Îñîáåííî ê ñåáå.

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Чт 28.07

+31 +33 0С +22 +24 0С

півн.захід. 34 м/с

Пт 29.07

+31 +33 0С +21 +23 0С

півн.захід. 34 м/с

Сб 30.07

+33 +35 0С +19 +21 0С

півн.схід. 34 м/с

Нд 31.07

+27 +29 0С +17 +19 0С

захід. 46 м/с

Пн 01.08

+26 +28 0С +16 +18 0С

півн.захід. 68 м/с

Вт 02.08

+27 +29 0С +16 +18 0С

півн.захід. 23 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 27.07.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 1056

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement