Page 1

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÅÇÅÍÒÓÂÀ ÐÅòÎÍ

«ÐÎÃÀÒÛÅ» ÏÎÄÎÐÎÆÀÞÒ

2 2

ÄÎ ÎËÅÊѲ¯ÂÊÈ ÉÄÅ ÂÎÄÀ

3

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 46(1234)

ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÀÌÁÐÎÇÈß ÑÏÀÑÀÉÑß ÊÀÊ ÌÎÆÅØÜ

5

ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊΠÏÐÈÓ×ÀÒ Ê ÄÈÑÖÈÏËÈÍÅ Äíåïðîïåòðîâñêèå ãàèøíèêè íà÷àëè ëåòíþþ îïåðàöèþ ïî ïðîâåðêå àâòîáóñîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ. Îñîáîå âíèìàíèå îíè îáðàùàþò íà «ëèøíèå» ñèäåíèÿ, êîòîðûõ íåò â äîêóìåíòàöèè, èñïðàâíîñòü àâàðèéíûõ âûõîäîâ.

Вівторок, 21 червня 2011 р.

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

 ÐÀÌÊÀÕ ÂÈÇÈÒÀ

ÏÎÄÏÈÑÀÍÛ ÑÎÃËÀØÅÍÈß Â ðàìêàõ âèçèòà â íàøó ñòðàíó ïðåäñåäàòåëÿ ÊÍÐ Õó Öçèíüòàî Êèåâ è Ïåêèí ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèÿ, ïðîåêòû è êîíòðàêòû íà ñóììó â 3,5 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷. Êðîìå òîãî, ñîãëàñíî ìåæïðàâèòåëüñòâåííîìó ñîãëàøåíèþ, ïîäïèñàííîìó ãëàâàìè äâóõ ãîñóäàðñòâ, Êèòàé ïðåäîñòàâèò Óêðàèíå áåçâîçìåçäíóþ ïîìîùü â 12,3 ìëí. äîë. ○

ÀÊÒÈÂÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

 ÍÅÁÅ È ÍÀ ÇÅÌËÅ

4

Ó÷èòåëü äîëæåí èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì  êîíöå ìàÿ ñòàëè èçâåñòíû ðåçóëüòàòû Âñåóêðàèíñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà-2011». Ëó÷øèå ïåäàãîãè îáëàñòè ïîëó÷èëè ãðàìîòû è äåíåæíûå ïðåìèè. Î ñâîåé ïîáåäå «Â³ñòÿì» ðàññêàçàëà ó÷èòåëü ãîäà â íîìèíàöèè «Èñòîðèÿ», ïðåïîäàâàòåëü ÑØ ¹ 111 Äíåïðîïåòðîâñêà Íàòàëüÿ Ìèùàí÷óê.

ÑÓÄÎÂÀ ÑÏÐÀÂÀ

ÌÀËÞÊ ÏÐÎÒÈ ÖÈÐÊÓ ²ðèíà Ãîëîâ³íà. Ƴíêà çàæàäàëà ïîâåðíóòè ¿é Æèòåëü Êàçàõñòàíó Æåíÿ ãðîø³ çà êâèòêè, à òàêîæ Ãîëîâ³í âèãðàâ ñóäîâèé âèïëàòèòè 900 òèñ. òåíãå â ïðîöåñ ïðîòè äåðæàâíîãî ÿêîñò³ êîìïåíñàö³¿ ìîðàëüöèðêó, ðîçòàøîâàíîãî â íî¿ øêîäè. Çà ñëîâàìè Àëìàòè. Ïðåòåí糿 õëîï÷èêà ìàìè, ìàëþê äóæå çàñìóñòîñóâàëèñÿ öèðêîâî¿ òèâñÿ, íå ïîáà÷èâøè âèñòàâè «Íîâîð³÷íà òâàðèí, ³ âèð³øèâ, ùî âîíà Àç³àäà», íà ÿê³é â³í òàê ³ íå éîãî îáäóðèëà. ïîáà÷èâ íîìåðè ç çàÿâëå- Ïåðøèé ñóä, ÿêèé ðîçãëÿäàâ íèìè â àô³øàõ äðåñèðîâà- öþ ñïðàâó, íå ïîâ³ðèâ íèìè ëåâîì ³ òèãðîì. äîêàçàì Ãîëîâ³íî¿, àïåëÿÏîçîâ â³ä ³ìåí³ ñâîãî ö³ÿ íà ð³øåííÿ ñóäó òåæ ÷îòèðèð³÷íîãî ñèíà ïîäàëà áóëà â³äõèëåíà. Ïðîòå ÍÀÒÀË²ß ÐÓÄÀ

êàñàö³éíó ñêàðãó çàäîâîëüíèëè. Àäì³í³ñòðàö³ÿ öèðêó ïîâèííà áóëà çàçäàëåã³äü ñïîâ³ñòèòè ãëÿäà÷³â ïðî çì³íè â ïðîãðàì³, ùîá ó íèõ áóâ âèá³ð ï³òè íà âèñòàâó àáî çäàòè êâèòîê. Ïðîòå ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ áóâ çìåíøåíèé ó 30 ðàç³â, äî 30 òèñÿ÷ òåíãå (òðîõè á³ëüøå 200 äîëàð³â). «Íàñïðàâä³ ñïðàâà íå â ãðîøàõ, à â ñïðàâåäëèâîñò³, - çàÿâèëà Ãîëîâ³íà. Ðîçó쳺òå, ÿ, ÿê ìàòè,

âòðàòèëà äîâ³ðó ñèíà. Ñèí ïîïðîñèâ ìåíå êóïèòè êâèòêè â öèðê, ïîáà÷èâøè àô³øó, äå íà ïåðåäíüîìó ïëàí³ áóëè çîáðàæåí³ ëåâ ³ òèãð. ß êóïèëà, ìè ïðèéøëè â öèðê ³ íå ïîáà÷èëè äðåñèðîâàíèõ õèæàê³â, çàðàäè ÿêèõ ÿ âèòðàòèëà ãðîø³». Ñàì Æåíÿ Ãîëîâ³í çáèðàºòüñÿ ïîòðàòèòè ãðîø³ íà â³äâ³äèíè íà âèñòàâè äðåñèðóâàëüíèê³â áðàò³â Çàïàøíèõ.

5 Æèòòÿ ðåã³îíó. Ãîðîäÿíè ³äóòü ó äðóæèííèêè cmyk

Óêðàèíà âûñòóïàåò çà àêòèâèçàöèþ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Êèòàåì â àâèàñòðîåíèè. Òàê, ãîñïðåäïðèÿòèå «Àíòîíîâ» ìîãëî áû âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ êèòàéñêèìè àâèàñòðîèòåëÿìè, íàïðèìåð, â ñîâìåñòíîé ðàçðàáîòêå áîëüøîãî è ñðåäíåãî òðàíñïîðòíûõ ñàìîëåòîâ, óáåæäåí Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷. Êðîìå òîãî, íàøà ñòðàíà çàèíòåðåñîâàíà â ïðèâëå÷åíèè ìàñøòàáíûõ èíâåñòèöèé èç Ïîäíåáåñíîé äëÿ ðåàëèçàöèè ó íàñ èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ. ○

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÃÒÑ Ìîäåðíèçàöèÿ îòå÷åñòâåííîé ÃÒÑ, êîòîðóþ ïëàíèðóþò íà÷àòü óæå â ýòîì ãîäó, îáîéäåòñÿ â 3,5 ìëðä. äîëëàðîâ. Îá ýòîì çàÿâèë çàìåñòèòåëü ãëàâû ïðàâëåíèÿ ÍÀÊ «Íåôòåãàç Óêðàèíû» Âàäèì ×óïðóí â èíòåðâüþ îäíîìó èç óêðàèíñêèõ êàíàëîâ. Ïî åãî ñëîâàì, ñåãîäíÿ êîìïàíèÿ èìååò âîçìîæíîñòü ïðèñòóïèòü ê îáíîâëåíèþ ãàçîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ñîáñòâåííûìè ñèëàìè è â òî æå âðåìÿ íàäååòñÿ íà ïîääåðæêó â ýòîì âîïðîñå ñî ñòîðîíû Åâðîñîþçà è Ðîññèè. ○

ÎÒËÎÆÈËÈ ÐÅØÅÍÈÅ

ÊÐÅÄÈÒÛ ÏÎÄ ÝÊÎÍÎÌÈÞ Ìèíèñòðû ôèíàíñîâ ñòðàí åâðîçîíû îòëîæèëè äî èþëÿ îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ãðåöèè î÷åðåäíîãî òðàíøà îò ÅÑ è ÌÂÔ. Ðå÷ü èäåò î 12 ìëðä. åâðî. Ïî ìíåíèþ åâðî÷èíîâíèêîâ, ñíà÷àëà ñòðàíà äîëæíà ââåñòè æåñòêèå ìåðû ýêîíîìèè, à ïîòîì, åñëè óñëîâèÿ áóäóò âûïîëíåíû, îíà ïîëó÷èò òðàíø â ñåðåäèíå ñëåäóþùåãî ìåñÿöà. Ãðå÷åñêàÿ æå ñòîðîíà çàÿâëÿåò, ÷òî êðåäèòû íóæíû ñåé÷àñ, ÷òîáû èçáåæàòü äåôîëòà ïî äîëãàì.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234)

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ-ÑËÎÂÀÖÜʲ ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÈ

Ãóáåðíàòîð ïðåçåíòóâàâ ðåã³îí ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÑËÀÍÖÅÂÈÉ ÃÀÇ

ÉÎÃÎ Ó ÍÀÑ ÁÀÃÀÒÎ Ãåîëîã³÷íà àãåíö³ÿ ÑØÀ îö³íþº çàïàñè ñëàíöåâîãî ãàçó â Óêðà¿í³ ó 1,5-2,5 òðëí. êóá.ìåòð³â ïàëèâà, ÿêå íàøà äåðæàâà íåçàáàðîì ïëàíóº âèäîáóâàòè. «Ìè çíàºìî âèñíîâêè àìåðèêàíñüêî¿ àãåíö³¿. Àëå öå ùå íåòî÷íà öèôðà, ³ âîíà ìîæå çðîñòàòè», - ñêàçàâ çàñòóïíèê ãëàâè ïðàâë³ííÿ «Íàôòîãàçó» Âàäèì ×óïðóí. Çà éîãî ñëîâàìè, Óêðà¿íà ðàçîì ç Ïîëüùåþ òà Óãîðùèíîþ íàëåæàòü äî íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâíèõ êðà¿í ç âèäîáóâàííÿ öüîãî âèäó ïàëèâà. Íàãàäàºìî, â³ò÷èçíÿí³ ãåîëîãè îö³íþâàëè çàïàñè êðà¿íè ó 0,7-0,84 òðëí. êóáîìåòð³â.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÈØÊÎÂÀ ÇÀÃÐÎÇÀ

ÆÎÄÍί ÏÀËÈ×ÊÈ

Îëåêñàíäð ³ëêóë ï³äïèñàâ Óãîäó ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ç Áðàòèñëàâñüêèì àâòîíîìíèì êðàºì Ñëîâàöüêî¿ Ðåñïóáë³êè У рамках офіційного візиту Президента України Віктора Януковича до Республіки Словаччина голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул у складі української делегації взяв участь в україно-словацьких переговорах та роботі бізнес-форуму. Губернатор презентував інвестиційний та промисловий потенціал Дніпропет-

ровщини. Олександр Вілкул також підписав Угоду з головою Братиславського автономного краю Словацької Республіки Паволом Фрешо про співробітництво з нашим регіоном.

«Ми розширюємо прямі міжрегіональні зв’язки як між адміністраціями регіонів, так і між підприємствами. Розширюємо спектр взаємовигідних спільних проектів для бізнесу, наукового

співробітництва, обопільних ініціатив в освітній сфері», – сказав Олександр Вілкул. У рамках Угоди Дніпропетровська та Словацька сторони сприятимуть взаємному розвиткові тор-

ÑÒÎÐÎÍÈ - ÇÀ ÂÇÀªÌÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÒÎÐòÂ˲ гівлі, виробничого, інвестиційного та інших видів економічного співробітництва. Також в Угоді йдеться про створення сприятливих умов для розвитку спільної діяльності підприємницьких структур, включаючи заохочення й підтримку інвестицій та організацію нових робочих місць. Угодою передбачено співпрацю і прямі контакти між театрами, музеями, творчими спілками, асоціаціями та фондами Дніпропетровської області і Братиславського автономного краю.

²Ä×ÓÒÍÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ

Äî Îëåêñ³¿âêè éäå âîäà ÌÀÐ²ß ÊÎÇʲÍÀ

Æîäíîãî âèïàäêó çàðàæåííÿ íåáåçïå÷íèì øòàìîì êèøêîâî¿ ïàëè÷êè E.coli, ÿêà òåðîðèçóº ªâðîïó, â Óêðà¿í³ íå çàô³êñóâàëè. Ó öüîìó çàïåâíÿº ãîëîâà Ñàíåï³äåìñëóæáè Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ïîíîìàðåíêî. ³í ï³äêðåñëèâ, ùî Óêðà¿íà àäåêâàòíî â³äðåàãóâàëà íà ìîæëèâ³ñòü òàêî¿ çàãðîçè, àëå çàáîðîíÿòè ³ìïîðò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ òâàðèííîãî ³ ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ ë³êàð³ ââàæàþòü ïåðåä÷àñíèì êðîêîì. ○

Мета заходів, за словами голови облради Євгена Удода, – роз’яснити шляхи реалізації Стратегії розвитку регіону та навчити посадових осіб місцевого самоврядування ефективно співпра-

ÒÐÀÍÑ˲ÒÅÐÓªÌÎÑß

ÂÅËÊÀÌ ÒÓ ÞÊÐÅÉÍ Â Óêðà¿í³ äî ªâðî-2012 ïî÷àëè ïåðåêëàäàòè íàçâè âóëèöü ëàòèíèöåþ. Ó Ëüâîâ³ âæå ï³äãîòóâàëè âñþ öåíòðàëüíó ÷àñòèíó ì³ñòà. Îêðåì³ íàçâè òóðèñòè÷íèõ ìàðøðóò³â ³ âóëèöü Êðèìó ïåðåêëàäóòü ëàòèíèöåþ âæå â ãðóäí³. À ïîâíó òðàíñë³òåðàö³þ ïëàíóþòü çàâåðøèòè äî íàñòóïíîãî ë³òà, ñàìå äî ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó. ªâðîñîþç âèä³ëèâ íà ö³ ö³ë³ 5 ìëí. ºâðî. Ïåðøî÷åðãîâî ïåðåêëàäàòèìóòü íàçâè âóëèöü ì³ñò-ãîñïîäàð³â. ○

Óïåðøå â ïðàêòèö³ ä³ÿëüíîñò³ îáëàñíî¿ ðàäè ç’ÿâèëàñü òàêà ôîðìà ðîáîòè, ÿê ïðîâåäåííÿ âè¿çíèõ ñåì³íàð³â äëÿ ïðàö³âíèê³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Òðåò³é òàêèé çàõ³ä ç ó÷àñòþ ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà ïðîéøîâ íà ͳêîïîëüùèí³

цювати з інвестиційними проектами та міжнародними фондами. Із робочою нарадою голова облради побував і в селі Олексіївка, де йшла мова про завершення першої фази та продовження будівництва другої черги розвідних мереж питної води у цьому населеному пункті. За словами Євгена Удода, цього року є всі підстави довести справу до завершення, адже фінансування будівництва значно зросло. Ознайомився Євген Удод і з роботою товариства «Придніпровський», яке спеціалізується на вирощуванні плодоовочевої про-

дукції. Сьогодні це один з найкращих садів Дніпропетровщини. Потім за ініціативою депутатів Нікопольської райради у селі Чкалове пройшов футбольний турнір на Кубок голови облради. У

змаганнях взяли участь переможці відбіркових районних змагань з футболу. Євген Удод подякував усім, хто підтримує розвиток спорту в районі, та вручив подарунки членам командучасниць.

×ÅÐÃÎÂÈÉ ÑÓÁÎÒÍÈÊ

Çàãàëüíîîáëàñíå ïðèáèðàííÿ ○

ÑÀÌÎÐÎÁÍÀ ÏÐÈÊÐÀÑÀ

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊ Ä²ÐÍÈÊÓ Ó öåíòð³ ʳðîâîãðàäà ïîñòàâèëè ïàì’ÿòíèê äâ³ðíèêó. ³í ÿâëÿº ñîáîþ ô³ãóðó äâ³ðíèêà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ïðè÷îìó ì³ñüêà âëàäà íå ìàëà äî öüîãî æîäíîãî â³äíîøåííÿ ³ íàâ³òü íå çíàëà ïðî íîâó ïðèêðàñó ì³ñòà. ßê³ñü ëþäè ïðîñòî ï³ä’¿õàëè ìàøèíîþ, âèâàíòàæèëè ìåòàëåâó ñêóëüïòóðó, âñòàíîâèëè ¿¿ ³ ïî¿õàëè. Àâòîð ïàì’ÿòíèêà Ñåðã³é Ñë³íê³í, ïðèíàéìí³ òàê íàïèñàíî íà òàáëè÷ö³.

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

 ÎÁËÀÑÒ² ÂÏÎÐßÄÊÓÂÀËÈ 3,5 ÒÈÑ. ÃÀ ÒÅÐÈÒÎвÉ

Á³ëüøå 100 òèñ. æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè âçÿëè ó÷àñòü ó çàãàëüíîîáëàñíîìó ñóáîòíèêó, ÿêèé â³äáóâñÿ 18 ÷åðâíÿ â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Êîíñòèòóö³¿

ÖÜÎÃÎ ÐÎÊÓ ÏÐÎÂÅÄÓÒÜ ÙÅ ÄÂÀ ÑÓÁÎÒÍÈÊÈ

В обласному центрі на суботник вийшов заступник губернатора Іван Ступак, до прибирання долучились також комунальники, працівники районних у місті рад, підприємств та

організацій різних форм власності. За один день у населених пунктах області впорядкували близько 3,5 тис. га парків, скверів та прибудинкових територій, створили 31 но-

вий спортивний майданчик для дітей, висадили майже 700 дерев та кущів, ліквідували 558 сміттєзвалищ. Очистили від сміття 158 км берегів та майже 1 тис. км узбіч доріг, відремон-

тували майже 7 тис. кв. м асфальтобетонного покриття. Цього року планується провести ще два загальнообласні суботники - до Дня незалежності України та до Дня визволення України від німецькофашистських загарбників.


ЖИТТЯ МІСТА 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234) ○

ÑÏÅÖÎÏÅÐÀÖÈß

Ïåðåâîç÷èêîâ ïðèó÷àþò ê äèñöèïëèíå ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÑÅÌÜ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÁÛËÈ ÍÅÒÐÅÇÂÛÌÈ

Äíåïðîïåòðîâñêèå ãàèøíèêè íà÷àëè ëåòíþþ îïåðàöèþ ïî ïðîâåðêå àâòîáóñîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 24 ïðåäïðèÿòèÿ-ïåðåâîç÷èêà

ïðîâåðèëè ðàáîòíèêè ÃÀÈ â Äíåïðîïåòðîâñêå ñ íà÷àëà îïåðàöèè «Àâòîáóñ-2011»;

84 åäèíèöû òðàíñïîðòà îêàçàëèñü íåèñïðàâíûìè, èç íèõ 59 çàïðåòèëè ýêñïëóàòèðîâàòü;

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ Операция «Автобус-2011» началась 31 мая и продолжится до 30 июня. Ее цель снизить аварийность на пассажирском транспорте, улучшить техническое состояние транспорт-

16 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ ñîñòàâèëè íà ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé.

ных средств и дисциплину водителей. Сейчас инспекторы ГАИ проверяют состояние автопарка предприятий-пере-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÑÅÐÃÅÉ ÂÎË×ÊÎÂ, íà÷àëüíèê

óïðàâëåíèÿ ÃÀÈ Äíåïðîïåòðîâñêà: - Ñ íà÷àëà îïåðàöèè, ïî ñîñòîÿíèþ íà 15 èþíÿ, ìû ñîñòàâèëè 653 ïðîòîêîëà î íàðóøåíèÿõ. Èç íèõ ñåìü - çà óïðàâëåíèå â íåòðåçâîì âèäå, 22 - çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè. À âåäü åñëè âîäèòåëü ïðåâûñèë ñêîðîñòü è íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, òî àâòîáóñ ïåðåâîðà÷èâàåòñÿ. Òàêæå â Äíåïðîïåòðîâñêå âîäèòåëè ïåðåâîçÿò â àâòîáóñàõ ïàññàæèðîâ ñâåðõ íîðìû, âìåñòî ïîëîæåííûõ 18 ÷åëîâåê - ïîëíûé «ñïðèíòåð» ëþäåé. Êîãäà àâòîáóñ ðåçêî òîðìîçèò - ëþäè ïàäàþò, òàê êàê èì íå çà ÷òî äåðæàòüñÿ, ïîëó÷àþò òðàâìû.

возчиков и соблюдение Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Особое внимание обращают на: Y исправность запасных и аварийных выходов; Y факты незаконного переоборудования автобусов, установку мест для сидения, непредусмотренных документацией; Y соблюдение водителями режима труда и отдыха, прохождение медицинского контроля перед выходом на маршрут.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫГОДНА Кроме того, гаишники объясняют водителям и руководителям автопредприятий, что несоблюдение правил безопасности пассажиров в погоне за прибылью обойдется дороже. Ведь пассажирам, травмированным в

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÂÒÎÁÓÑ-2011» ÄËÈÒÑß ÌÅÑßÖ

результате ДТП, нужно будет оплатить лечение, компенсировать дни невыхода на работу. Автобус же будет простаивать до конца разбирательства инцидента. В итоге - водитель теряет в зарплате, предприятие - в прибыли, а городские маршруты - в количестве работающих на них машин. Будем надеяться, что меры госавтоинспекции возымеют действие, а пассажиры будут добираться до места назначения комфортно и безбоязненно.

ÏËÀÒÈÌ ÁÎËÜØÅ

«Ðîãàòûå» òîæå ïîäîðîæàþò ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

Íå óñïåë Äíåïðîïåòðîâñê ïðèâûêíóòü ê î÷åðåäíîìó ïîäîðîæàíèþ ìàðøðóòîê, êàê ãîðîæàíàì ïðèãîòîâèëè ñëåäóþùèé «ñþðïðèç»: óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ïðîåçäà â òðîëëåéáóñàõ è òðàìâàÿõ С 21 июня днепропетровчанам придется платить за проезд в горэлектротранспорте на 25 копеек больше. Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах города составит 1 гривну 25 копеек. Такое решение принял исполком Днепропетровского городского совета и уже согласовал его с Минэкономики. Изначально в горсовете планировали увеличить проезд на «полтинник», но такое решение министерство не одобрило.

Причиной подорожания проезда стало увеличение тарифа на электроэнергию на 46,4 % с февраля текущего года. Если первого января 1 кВт стоил 0,36 копеек, то 6 июня стоимость киловатта увеличилась почти в три раза. Также местные власти ставят в пример соседние Запорожье и Харьков, где электротранспорт уже по полторы гривны. Впрочем, уменьшения пассажиропотока в наших трамваях и троллейбусах ожидать не стоит, уверены в горсовете, ведь «рогатые» были и остаются самым дешевым видом транспорта в Днепропетровске. Не секрет, что сейчас электротранспорт «на ла-

ÍÎÂÈÍÈ 70 ÐÎʲ ÒÎÌÓ

ÍÀÇÀÂÆÄÈ Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÖßÕ 22 ÷åðâíÿ - Äåíü ñêîðáîòè ³ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ â³éíè. Ñàìå öüîãî äíÿ 70 ðîê³â òîìó ïî÷àëàñü Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà â³éíà. Âîíà çàáðàëà æèòòÿ ì³ëüéîí³â ëþäåé ³ â³ä³çâàëàñÿ áîëåì ó êîæí³é ñ³ì’¿. «Ìè ñõèëÿºìîñü ïåðåä ì³ëüéîíàìè íåâèííèõ æåðòâ, ÿêèõ çàáðàëà â³éíà, - éäåòüñÿ ó çâåðíåíí³ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà. - ³÷íà ïàì’ÿòü ³ øàíà êîæíîìó, õòî ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ â³äñòîÿâ ìèð òà ñâîáîäó äëÿ ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü. ³÷íà ³ ñâ³òëà ïàì’ÿòü âî¿íàì-ïåðåìîæöÿì!» ○

ÏÀÌ'ßÒÜ ÏÐÎ ÌÈÍÓËÅ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ Ç ÀÐÕ²ÂÓ

 îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äêðèëàñü äîêóìåíòàëüíà âèñòàâêà «1941 ð³ê. Íà ñìåðòíèé á³é», ïðèñâÿ÷åíà 70-é ð³÷íèö³ ïî÷àòêó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Ó çàõîä³ âçÿëà ó÷àñòü çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Íàä³ÿ Ïîäîïëºëîâà. Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåíî 58 ôîòîêîï³é àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â ³ç ôîíä³â Äåðæàâíîãî àðõ³âó. Ó äîêóìåíòàõ â³äîáðàæåíî ïî䳿 ïåðøîãî ðîêó â³éíè íà òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Âèñòàâêà òðèâàòèìå ïðîòÿãîì òèæíÿ. ○

ÓÐÎ×ÈÑÒÎ ÂÐÓ×ÈËÈ

ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ Ç ÄÈÏËÎÌÀÌÈ Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà âçÿëà ó÷àñòü â óðî÷èñòîìó âðó÷åíí³ äèïëîì³â êðàùèì âèïóñêíèêàì Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó ³ì. Àêàäåì³êà Â. Ëàçàðÿíà. Âîíà ïðèâ³òàëà âèïóñêíèê³â, ÿê³ îòðèìàëè äèïëîìè ç â³äçíàêîþ, òà òèõ, õòî ñòàâ ïåðåìîæöåì óí³âåðñèòåòñüêîãî êîíêóðñó íà êðàùèé íàóêîâèé ð³âåíü äèïëîìíèõ ïðîåêò³â òà ìàã³ñòåðñüêèõ ðîá³ò.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÌÎÂ×ÀÍ, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà

òðàíñïîðòà è ñâÿçè ãîðñîâåòà: - Ìû îäíèìè èç ïîñëåäíèõ â ñòðàíå ðåøèëè ïîâûñèòü ñòîèìîñòü ïðîåçäà â ãîðýëåêòðîòðàíñïîðòå. Ýòî âûíóæäåííàÿ ìåðà, òàê êàê, êðîìå öåí íà ýëåêòðîýíåðãèþ, íà ýòî ïîâëèÿëî è ïîñòîÿííîå óâåëè÷åíèå ëüãîòíèêîâ.  2011 ãîäó èõ óæå 70% îò îáùåãî ïàññàæèðîïîòîêà, ýòîò âèä òðàíñïîðòà ïðîñòî íå îêóïàåòñÿ.

дан дышит» и уже давно требует ремонта, поэтому, как уверяют в департаменте транспорта и связи, в ближайшее время выделят деньги на ремонт рельсов

и контактных сетей. В планах департамента также ввести в эксплуатацию новые трамвайные вагоны и обновить состав троллейбусов.

ÄÎ ÄÍß Ì²ÑÒÀ

ÏËÅÍÅÐ ÍÀ ÑÎÍß×ÍÎÌÓ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ñåðïí³-âåðåñí³ â³äáóäåòüñÿ V Âñåóêðà¿íñüêèé ñêóëüïòóðíèé ïëåíåð. Òðàäèö³éíî â³í ïðîõîäèòü äî Äíÿ ì³ñòà. Öüîãî ðîêó çàõ³ä ïðèñâÿ÷åíèé 235-é ð³÷íèö³ çàñíóâàííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà é â³äáóâàòèìåòüñÿ ï³ä íàçâîþ «Êàçêîâà êðà¿íà äèòèíñòâà». Âèãîòîâëåí³ ñêóëüïòóðè, ïðèñâÿ÷åí³ äèòÿ÷³é òåìàòèö³, áóäóòü âñòàíîâëåí³ íà ðåêîíñòðóéîâàíîìó äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó æèòëîâîãî ìàñèâó «Ñîíÿ÷íèé».


4 ВЕЛИКІ СТАВКИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234)

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ó÷èòåëü äîëæåí èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

«СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ ОТКРЫТЫЕ»

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ϲÄÒÐÈÌÓÞÒÜ Á²ÇÍÅÑ Ó ì³ñüêðàä³ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ïðåäñòàâíèê³â òåðèòîð³àëüíèõ òà îáëàñíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ç ï³äïðèºìöÿìè. Ó çàõîä³ âçÿâ ó÷àñòü ì³ñüêèé ãîëîâà Êðèâîãî Ðîãó Þð³é ³ëêóë. Çà éîãî ñëîâàìè, ñüîãîäí³ Êðèâèé гã îäèí ³ç ë³äåð³â ó äåðæàâ³ ç â³äêðèòîñò³ òà ÿêîñò³ íàäàííÿ ìóí³öèïàëüíèõ ïîñëóã. Ó íüîìó ñòâîðþþòüñÿ ìàêñèìàëüíî ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ çàïðîâàäæåííÿ òà âåäåííÿ á³çíåñó.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

IJÒÈ Â²ÄÏÎ×ÈÂÀÞÒÜ Ó ïðèøê³ëüíîìó òàáîð³ Ïîêðîâñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè óñï³øíî ïðàöþº òàá³ð â³äïî÷èíêó «Âåñåëêà», äå â³äïî÷èâàþòü 150 ä³òåé. Öå ä³òè ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ, áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé òà ò³, ÿêi ñòîÿòü íà äèñïàíñåðíîìó îáë³êó. Âèõîâàòåë³ ñòâîðþþòü äëÿ ìàëå÷³ ñïðàâæíº ñâÿòî, îï³êóþòüñÿ ¿õí³ì çäîðîâ’ÿì. Íåùîäàâíî ä³òè â³äâ³äàëè Ïîêðîâñüêó ãðÿçåë³êàðíþ - îçäîðîâèëèñÿ â ¿¿ ìàñàæíîìó êàá³íåò³ òà òðåíàæåðíîìó çàë³. Òàêîæ 22 õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà ïîáóâàëè ó íåçàáóòí³é ïîäîðîæ³ â Çàïîð³çüêîìó ijñíåé-ëåíä³, àêâàïàðêó òà òåðàð³óì³. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Ó ÏÎØÓÊÀÕ «Ì²Ñ ̲ÑÒÀ»

Çíàéòè íàé÷àð³âí³øó òà íàéïðèâàáëèâ³øó ä³â÷èíó Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ÿêà ïðåäñòàâëÿòèìå íàø êðàé íà íàö³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ êðàñè, ïîêëèêàíèé ùîð³÷íèé êîíêóðñ «Ì³ñ Äí³ïðîïåòðîâñüê-2011». Êàñòèíã, ùî â³äáóäåòüñÿ çà ï³äòðèìêè ì³ñüêîãî ãîëîâè ²âàíà Êóë³÷åíêà, çàïëàíîâàíèé íà 9 ëèïíÿ î 13 ãîäèí³ â êîíöåðò-õîë³ «Opera». Îðãàí³çàòîðè çàïðîøóþòü ä³â÷àò â³êîì â³ä 16 äî 25 ðîê³â. ○

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÀÍÄÐÓÂÀËÈ ÊÐÈÌÎÌ Ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî¿ ïðàêòèêè ó÷í³ ìåë³îðàòèâíî¿ òà ìàð’ÿí³âñüêî¿ øê³ë âçÿëè ó÷àñòü ó äèâîâèæí³é ìàíäð³âö³ äî ×îðíîãî ìîðÿ. Âîíè ðàçîì ç ó÷èòåëÿìè ô³çêóëüòóðè â³äâ³äàëè Êðèìñüêó ãîðó Äåìåðäæ³ é ïðîéøëè ïîíàä 50 êì ï³øêè, ïîáóâàëè ó áîòàí³÷íîìó ñàäó â ßëò³ òà â³äïî÷èëè íà ×îðíîìîðñüêîìó óçáåðåææ³.

- Наталья Георгиевна, как долго Вы работаете учителем и почему выбрали именно историю? - Работаю уже восемь лет в СШ № 111. В моей семье много учителей - тетя, дядя и другие родственники, я пошла по их стопам. Когда заканчивала школу в 1994 году, как раз менялась история Украины - это было интересно. И вообще меня всегда интересовал этот предмет. - Какими качествами должен обладать учитель, чтобы найти контакт с детьми? - Сейчас уже нельзя говорить о том, что тип учителя должен быть классическим, потому что современные дети, как и мир в целом, постоянно меняются. И педагог обязан идти в ногу со временем - разбираться в современных технологиях, активно принимать участие в общественной жизни. С детьми надо общаться на равных, иначе трудно будет наладить контакт. - Легко ли дети идут на контакт, или возникают трудности в общении? - Современные дети очень контактные, открытые, они не скрывают своих эмоций и поэтому с

ними достаточно легко найти общий язык. Но с другой стороны, нас, преподавателей, учили быть отстраненными, поэтому очень важно найти грань в общении с учениками. - Что Вы больше всего цените в своей работе? - Наверно, больше всего ценю то, что постоянно общаюсь с молодыми, энергичными людьми. Это дает какой-то жизненный тонус и заряжает положительными эмоциями.

«Â ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÅ ÌÍÎÃÎ ÏÅÄÀÃÎÃλ

«ВЕРИТЬ В СЕБЯ И ИДТИ К ЦЕЛИ» - Наталья Георгиевна, как проходит конкурс «Учитель года»? - Начинается все с того, что объявляется конкурс, отбираются кандидатуры, которые в основном выдвигают директора школ, и дальше происходит само «соревнование». В нем несколько этапов: на городском, областном и всеукраинском уровнях. Сначала проводятся собеседования, различные мероприятия, потом открытые уроки, мастер-классы. На них присутствуют учителя-методисты из школ города и области, а также ученые. В моем случае - преподаватели исторического факультета Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара. Они следят не только за тем, как преподает учитель, но и какие знания он дает ученикам.

- Вы впервые принимали участие в конкурсе? Что помогло стать победителем? - Я в этом конкурсе принимаю участие уже второй год. В прошлом году поучаствовать предложила директор школы Людмила Ткачук и я согласилась. А в нынешнем - уже шла на это сознательно. Знала, что и как должно быть. Для того чтобы победить, нужно, безусловно иметь опыт работы. Но также нема-

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÍÀÒÀËÜÈ ÌÈÙÀÍ×ÓÊ Îáðàçîâàíèå: Äíåïðîïåòðîâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. Î.Ãîí÷àðà, èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Õîááè: êîëëåêöèîíèðóåò êóêîë, äåëàåò îðèãàìè.

«ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÕÎÄÈË Â ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÝÒÀÏλ ловажно верить в себя и упорно идти к цели. Многие участники, которые работают не меньше меня, на конкурсе себя не показали в полной мере. Может быть просто опустили руки и в какой-то момент решили, что им это не нужно. - Когда узнали о том, что победили? - В последний день проведения конкурса нам объявили результаты, до этого мы не знали, кто какую позицию в рейтинге занимает. Победителей поздравили губернатор Александр Вилкул и председатель облсовета Евгений Удод. За первое место в номинации «История» я получила денежную премию 10 тыс. грн. Еще не думала, на что их потрачу.

«ДУХА СОПЕРНИЧЕСТВА НЕ БЫЛО» - Наталья Георгиевна, что бы Вы хотели пожелать следующим участникам конкурса? - Во время конкурса нет духа соперничества, там собираются люди, с которыми приятно общаться. Он дает стимул для профессионального роста. Ты видишь,

как работают другие, что-то перенимаешь у них, чем-то делишься сама. Хочу пожелать всем успехов и веры в себя. - Во время конкурса познакомились к какими-то интересными людьми? - На областном конкурсе познакомилась и теперь активно сотрудничаю с представителями еврейского центра «Ткума», которые проводят конференции, посвященные различным историческим аспектам. А еще у них интересные семинары для учителей Днепропетровска. На всеукраинском конкурсе присутствовали ученые-историки. Они пишут научные книги и учебники, с ними удалось пообщаться в неформальной обстановке, задать интересующие вопросы. Так что мне было очень интересно даже просто поучаствовать.

«ÇÀ ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ ß ÏÎËÓ×ÈËÀ 10 ÒÛÑ. ÃÐÍ.»


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234) ○

ÂÑÅ Â ÒÂÎÈÕ ÐÓÊÀÕ

Çàöâåòåò àìáðîçèÿ - ñïàñàéñÿ êàê ìîæåøü

ÍÎÂÈÍÈ

Åñëè óñòàëè îò áåçðàçëè÷èÿ êîììóíàëüíèêîâ, à àìáðîçèÿ íå äàåò æèçíè, îáðàùàéòåñü â îáëàñòíóþ èíñïåêöèþ ïî êàðàíòèíó ðàñòåíèé!

ÀËÈÑÀ ÑÓÕÎÉÂÀÍ

Õîòèòå â àâãóñòå äûøàòü ñïîêîéíî è áåç ñëåç - ïîçàáîòüòåñü îá ýòîì ñå é÷àñ ñåé÷àñ é÷àñ.. Ïðîõîäÿ ìèìî, íå ïîëåíèòåñü âûðâàòü àìáðîçèþ. Ñåãîäíÿ ýòî, êàçàëîñü áû, ìàëåíüêîå è áåççàùèòíîå ðàñòåíèå, à çàâòðà - îïàñíûé öâåòóùèé ñîðíÿê, êîòîðûé íå ïîæàëååò íè ìëàäåíöà, íè ñòàðèêà è ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé àëëåðãèè

ÒÅË. (056) 377-16-12.

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

ÍÅ ÊÓÏÀÉÒÅÑÜ ÂÄÎÌÀ опасно даже тем, кто никогда не страдал от аллергии. Заболеть можно за две секунды!

ПОЩАДЫ НЕ ЖДИТЕ

НЕ КОСИТЬ, НЕ ПОЛОТЬ, А ВЫРЫВАТЬ! Наша земля щедра на амброзию. Возможно, кому-то покажется странным, но за последние годы ее становится меньше. Такие данные огласили в областной инспекции по карантину растений. По словам специалистов, окончательно решить

«ÀÃÐÅÑÑÎл ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÊÐÈÍÈ×ÅÊ проблему пока не получается и вряд ли удастся в ближайшее время. Уничтожением амброзии занимаются специальные службы -ЖЕКи, дорожные службы... Правда, из-за их недостаточного финансирования борьба с сорняком напомина-

ÊÀÊÈÅ ÍÛÍ×Å ØÒÐÀÔÛ Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: 3-4 íåîáëàãàå51-68 ãðí. ìûõ íàëîãîì ìèíèìóìà (51-68 ãðí.) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö: 8-10 íåîáëà136 ãðí. ãàåìûõ ìèíèìóìîâ (136 ãðí.)  ïðîøëîì ãîäó âûïèñàíî 293 øòðàôà íà ñóììó áîëåå 35 òûñ. ãðí.

Çëîâðåäíóþ àìáðîçèþ â íà÷àëå XX âåêà õîëèëè è ëåëåÿëè â Êðèíè÷àíñêîì ðàéîíå. Íåìåöêèé êîëîíèñò çàâåç íåìíîãî ñåìÿí èç Ñåâåðíîé Àìåðèêè è âûðàùèâàë ïîä âèäîì ëåêàðñòâåííîãî ðàñòåíèÿ íà ñâîåé ôåðìå. Ñî âðåìåíåì îá àìåðèêàíñêîì «ïðèøåëüöå» çàáûëè, è îí ñòàë îñâàèâàòü ïëîäîðîäíûå çåìëè. Êàðàíòèííàÿ ñëóæáà ïîçäíî çàìåòèëà «àãðåññîðà» è ãäå-òî â 1960-ì ãîäó àìáðîçèÿ «îñâîèëà» îáî÷èíû äîðîã è ïóñòûðè. ет борьбу с ветряными мельницами. Не помогают изменить ситуацию и штрафы. Порой нерадивому хозяину дешевле заплатить штраф, чем вырвать или скосить

амброзию. На самом деле, «агрессора» нужно не косить, а выкорчевывать. Иначе при скашивании он быстро даст второй рост. Выпалывать цветущую траву

Чтобы решить проблему сезонной аллергии, нужно одновременно уничтожить амброзию во всех регионах. Даже если везде ее убрать, а оставить хотя бы один куст, к примеру, в Ленинском районе, жители любого другого района Днепропетровска заболеют аллергией. И это неудивительно, ведь каждый куст амброзии дает за сезон до 125 тысяч семян. Достаточно участка сорняка площадью один квадратный километр, чтобы аллергия началась у тех, кто живет в радиусе сотни километров.

ÂÀÐÒÎ ×È Í²?

Ãîðîäÿíè ³äóòü ó äðóæèííèêè ÌÀвÀÍÍÀ ßÊÎÂ×ÅÍÊÎ

Ìåøêàíö³ Æîâòèõ Âîä ìîæóòü ç³òõíóòè ç ïîëåãøåííÿì - ¿õíº ì³ñòî âàðòóþòü. Ãðîìàäñüêå ôîðìóâàííÿ «Âàðòà» çàáåçïå÷óº ïîðÿäîê íà ð³äíèõ âóëèöÿõ

раді усім небайдужим городянам. На даний момент штат «вартівців» нараховує 18 чоловік. У липні колектив мають поповнити десять новоспечених рятівників порядку.

ВІДТЕПЕР БЕЗ БЕЗЛАДУ За ініціативою міського голови Анатолія Кузьменка цієї весни у Жовтих Водах створили громадську організацію «Варта», яка дбає про правопорядок у місті. Організація бореться із розпиванням алкогольних напоїв у громадських місцях, нищен-

«ÂÀÐÒ²ÂÖ²» ÏÀÒÐIÎÒÈ×ÍÎ ÍÀËÀØÒÎÂÀͲ ËÞÄÈ

ÏÀÒÐÓËÞÞÒÜ ËÈØÅ Ç Ï`ßÒÍÈÖ² ÄÎ ÍÅIJ˲

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÐÎÁÎÒÈ ÂÐÀÆÀÞÒÜ ням лавок, ліхтарів та сміттєвих урн, розкраданням каналізаційних люків та іншого. За словами заступника мера Владислава Дудника, з п’ятниці по неділю учасники формування виходять на «полювання» за правопорушниками. Масові заходи, випускні вечори та інші міські свята також під їхнім контролем.

ϳä ñï³ëüíèì ïàòðóëþâàííÿì ì³ë³ö³îíåð³â òà «âàðò³âö³â» ñêëàäåíî ÷èìàëî àäì³íïðîòîêîë³â çà âæèâàííÿ ñïèðòíèõ íàïî¿â ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ òà äð³áíå õóë³ãàíñòâî. Êð³ì òîãî, çóñèëëÿìè «âàðò³âö³â» çàô³êñîâàíî äåê³ëüêà çëî÷èí³â. ДЕ ЗЛОЧИН, ТАМ І КАРА Члени «Варти» - патріотично налаштовані люди із охоронної організації «Уран» та жовтоводської громадської організації «Козацький полк», хоч тут

Міська влада задоволена першими результатами діяльності організації. Залишається сподіватись, що спільними зусиллями активісти обов`язково досягнуть запланованої мети - і громадського безладу на вулицях міст суттєво поменшає.

Âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ì³ñüêî¿ ðàäè íàãàäóº, ùî â Ñèíåëüíèêîâîìó ì³ñöü ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó íà âîä³ íåìàº. Âñ³ âîäîéìè, ÿê³ º â ì³ñò³, íå ïðèñòîñîâàí³ äî êóïàííÿ. Íà íèõ ³ñíóº çàáîðîíà êóïàííÿ òà ðèáíî¿ ëîâë³. Òîæ áóäüòå îáåðåæí³ íà âîä³! Îáèðàéòå ñïåö³àëüíî îáëàøòîâàí³ ïëÿæ³! ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÇÄÈÂÓÂÀËÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÊÈ Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé åëåêòðîòðàíñïîðò» ïîñ³ëî ïåðøå ì³ñöå ó Âñåóêðà¿íñüêîìó îãëÿä³ ì³ñüêèõ ï³äïðèºìñòâ åëåêòðîòðàíñïîðòó. Çìàãàííÿ ïðîâåëè ñåðåä 25 çàêëàä³â êðà¿íè. Êîíêóðñàíò³â îö³íþâàëè çà ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, áåçïå÷í³ñòü ïåðåâåçåíü òîùî. Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ôàêòîð³â îö³íêè ñòàëà ê³ëüê³ñòü ïåðåâåçåíèõ ïàñàæèð³â. Çà ïåðøèé êâàðòàë öüîãî ðîêó íàø³ òðàìâà¿ òà òðîëåéáóñè ïåðåâåçëè ïîíàä 31 ìëí. ïàñàæèð³â, ùî íà 1 ìëí. ëþäåé á³ëüøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä òîð³ê. Öüîìó ñïðèÿëî îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó òðàìâà¿â, à ñàìå ïðèäáàííÿ 48 âàãîí³â ó ͳìå÷÷èí³. ○

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÎÁ'ªÊÒ ÇÀ ÎÁ'ªÊÒÎÌ Ïèòàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³ êåð³âíèöòâà ðàéîíó. Ñåðåä íèõ - ðåêîíñòðóêö³ÿ ïàì’ÿòíèêà çàãèáëèì âî¿íàì íà â³éñüêîâîìó êëàäîâèù³ â ñ. Øåñò³ðíÿ, ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ ï³ä àìáóëàòîð³þ ó öüîìó æ ñåë³ òà ðåêîíñòðóêö³ÿ ÷àñòèíè ïðèì³ùåííÿ ìèðîëþá³âñüêî¿ øêîëè ï³ä íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ. ○

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÒÀËÀÍÒÈ ÂÈÙÅÒÀÐÀѲÂÊÈ Ô³íàë-øîó «Âèùåòàðàñ³âêà ìຠòàëàíòè» ïðîéøîâ ó ñåë³ ç îäíîéìåííîþ íàçâîþ. Âîñüìåðî ô³íàë³ñò³â äîâåëè, ùî òàëàíòè ó ñåë³ º. Ïåðåìîæö³â îáèðàëè ãëÿäà÷³, ÿê³ êèäàëè ãðîø³ çà âèñòóï êîæíîãî àðòèñòà.  ðåçóëüòàò³, êð³ì ç³áðàíèõ ãðîøåé, ô³íàë³ñòàì ä³ñòàëèñü ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè é ñóâåí³ðè â³ä äèðåêö³¿ ñ³ëüñüêîãî Áóäèíêó êóëüòóðè.


6 ЗІ СВЯТОМ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234)

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²ß ÍÅÑÅ ÏÐÎÖ²ÒÀÍÍß! Шановні колеги! Прийміть найщиріші привітання з нагоди 17-ї річниці створення Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України! Від щирого серця бажаю вам міцного здоров’я, творчої наснаги, невичерпної життєвої енергії, успіхів, довгих і плідних років праці. Нехай ваші професіоналізм, ініціативність і творча самовіддана праця сприяють подальшому розвитку конкуренції в регіоні! З найкращими побажаннями Голова Дніпропетровського відділення Антимонопольного комітету України КУЧУГУРА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Îñíîâí³ çàâäàííÿ òà ïð³îðèòåòè ðîáîòè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ÍÀÒÀË²ß ²ÃÍÀÒÅÍÊÎ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍÎÃÎ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃΠ²ÄIJËÅÍÍß ÀÌÊÓ

21 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó âèïîâíþºòüñÿ 17 ðîê³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó òåðèòîð³àëüíîìó â³ää³ëåííþ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, ÿêå âõîäèòü äî ñèñòåìè îðãàí³â Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè òà ïîêëèêàíå çàõèùàòè êîíêóðåíö³þ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îí³. Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì êîíêóðåíö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà çä³éñíþþòü 30 ôàõ³âö³â - äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â â³ää³ëåííÿ КОНКУРЕНЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО Конкуренція - вагомий чинник розвитку суспільства. В умовах ринкової економіки успіх у господарській діяльності має той підприємець, який пропонує на ринку якісніші товари найкращого ґатунку за бажаними для споживачів цінами. Такі результати діяльності можливі лише за умови вільної конкуренції, де кожен учасник може змагатися та перемагати конкурентів завдяки власним досягненням. Створення саме такого конкуренційного середовища передбачає законодавство про захист економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції, або як його ще називають конкуренційне законодавство, складається з законів «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції». Відповідно до законодавства основними завданнями територіального відділення є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема: - здійснення державного контролю за дотриманням законо-

ÅÊÎÍÎ̲×ÍÈÉ ÅÔÅÊÒ Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ ÐÎÊÓ ÑÊËÀÄÀª ÏÎÍÀÄ 1 ÌËÍ. 700 ÒÈÑ. ÃÐÍ.

давства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; - контроль за узгодженими діями суб’єктів господарювання та регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій; - сприяння розвитку добросовісної конкуренції; - здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель.

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ З метою створення передумов для оперативного вирішення нагальних проблем на регіональних соціально-орієнтованих товарних ринках відділення проводить моніторинги стану ринків: основних продуктів харчування, хліба та хлібобулочних виробів, борошна, світлих нафтопродуктів. Отже, відділення здійснює контроль за поведінкою суб’єктів господарювання та встановлення «правил гри» господарюючим суб’єктам, у першу чергу, на соціально важливих ринках - продуктів харчування, бензинів, електроенергетики, скрапленого газу, лікарських засобів, перевезення пасажирів автомобільним транспортом та ін. Зокрема, результатом такого контролю стало визнання відділенням дій суб’єкта господарювання - зловживання монопольним становищем щодо економічно необґрунтованого підвищення цін на крупу гречану у період порушення попиту пропозиції на цьому товарному ринку та притягнення його до відповідальності у вигляді накладення штрафу. Відділенням застережені оператори ринку роздрібної торгівлі пальним від вчинення антиконкурентних узгоджених дій при встановленні цін на світлі нафтопродукти. Надані обов’язкові для виконання рекомендації ряду учасників ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами щодо припинення розповсюдження

необ’єктивної інформації стосовно своєї діяльності. Припинено порушення на ринку постачання електричної енергії щодо безпідставного відключення мешканців від електропостачання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИСНОВКИ Пріоритетним напрямом діяльності органів АМКУ на сьогодні визначено контроль за дотриманням конкурентного законодавства на ринку житлово-комунальних послуг.

ÍÀÊËÀÄÅÍÍß ÒÀ ÑÒßÃÍÅÍÍß ØÒÐÀÔÍÈÕ ÑÀÍÊÖ²É ÍÅ ÑÀÌÎÖ²ËÜ Зокрема, недавно територіальним відділенням притягнуто до відповідальності за застосування тарифів без відповідного економічного обґрунтування, укладення договорів на надання населенню послуг з вивезення побутових відходів, умови якого зачіпають інтереси споживачів, та застосування різних цін до рівнозначних угод суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність на ринку послуг з вивезення твердих побутових і негабаритних відходів у м. Дніпропетровську. Пріоритетним напрямком роботи у цьому році як Комітету, так і відділення є захист інтересів споживачів у вигляді припинення дій суб’єктів господарювання щодо розповсюдження оманливої реклами, яка дає неправомірні переваги у конкуренції. Так, відділенням припинено недобросовісну конкуренцію з боку виробників молочної продукції щодо позначення на упаковках та етикетках молочної продукції неповної інформації стосовно виду товару («продукт сметанний», «продукт рослинно-вершковий»), що вводило споживачів в оману та могло надати переваги суб’єктам господарювання у конкуренції. Загалом за недобросовісну конкуренцію з початку року на порушників накладено штрафних санкцій на суму 35 тис.грн.

У цьому напрямі територіальним відділенням розглядаються ще 16 справ, по 5 з яких найближчим часом планується прийняти рішення. Зокрема, це припинення дій виробника щодо розповсюдження неповної інформації стосовно виду товару – «продукт рослинновершковий»; дії окремих рекламних видань щодо зазначення у вихідних даних газет завищеного тиражу, що може надати їм неправомірних переваг у конкуренції, та ін. Відділенням припинено дії щодо поширення неправдивої інформації в об’єктах торгівлі на цінниках продуктів, що могло ввести споживачів в оману, які, порівнюючи критерії «ціна-якість», могли зробити свій вибір у бік недобросовісного виробника чи суб’єкта торгівлі, що могло надати їм неправомірні переваги. Також пріоритетним напрямком у роботі відділення є контроль за дотриманням конкуренційного законодавства у сфері державних закупівель. Із початку 2011 року за антиконкурентні узгоджені дії під час державних закупівель відділенням притягнуто до відповідальності 10 суб’єктів господарювання, накладено штрафних санкцій на 61 тис.грн. Одним з важливих напрямків своєї роботи територіальне відділення вважає упередження та запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. З цією метою відділення надає обов’язкові рекомендації до розгляду суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями, органами влади та місцевого самоврядування, погоджує і надає висновки щодо проектів рішень органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

НА ЗАХИСТІ КОНКУРЕНЦІЇ Із початку року відділенням надано 135 рекомендацій щодо запобігання порушенням конкуренційного законодавства, 67 з яких враховані, що майже удвічі більше, ніж за відповідний період минулого року. Рекомендації стосувались упередження порушень на ринках: постачання електричної енергії за регульо-

ваним тарифом, закупівлі скрапленого газу, надання житловокомунальних послуг, перевезення пасажирів автомобільним транспортом та ін. Розглянуто 94 рішення органів влади, органів місцевого самоврядування на стадії проектів, до 49 з яких внесені зауваження. Із 94 проектів рішень 44 стосувались порядку встановлення тарифів на тепло-, водопостачання та водовідведення, утримання будинків, споруд та прибудинкової території. З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції відділення внесло зауваження до 34 проекту таких рішень. Так, внаслідок урахування зауважень територіального відділення проекти були переглянуті і знижені тарифи на водопостачання та водовідведення у м. Першотравенську; на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території у м. Тернівка, внаслідок чого економічний ефект складає майже 350 тис. грн. та понад 785 тис. грн. відповідно. І хоч накладення та стягнення штрафних санкцій з суб’єктів господарювання не є самоціллю, відділення з початку року наклало майже 245 тис. грн. та стягнуло з порушників понад 450 тис. грн. (що майже у 6 разів більше, ніж за відповідний період минулого року). Економічний ефект від припинення територіальним відділенням порушень конкурентного законодавства з початку року загалом складає понад 1 млн. 700 тис. грн. Отже, Дніпропетровське обласне відділення стоїть завжди на захисті конкуренції в регіоні.


ЗІ СВЯТОМ! 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234) ○

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²ß ÍÅÑÅ ÏÐÎÖ²ÒÀÍÍß! ÂÀÆËÈÂÎ ÇÍÀÒÈ

Îáåðåæíî! Íåäîáðîñîâ³ñíà ðåêëàìà! Існує загальна думка відносно того, що заборона обдурювання споживачів і контрагентів є основоположним критерієм добросовісності в конкуренції, а відмінність між недобросовісними діями, які завдають шкоди споживачам, та діями, які завдають шкоди конкуренції, не є принципово важливою. ÂÀËÅÐ²É ÃÀÐÀÃÓËß, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ В ідеалі продавці мають ÒÐÅÒÜÎÃΠ²ÄIJËÓ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÜ ² рекламувати свої товари й поÐÎÇÑ˲ÄÓÂÀÍÜ Â²ÄIJËÅÍÍß ÀÌÊÓ слуги та торгувати ними у такий спосіб, який надаватиме споживачам можливість адекijÿëüí³ñòü îðãàí³â Àíòèìîíîватно оцінювати їх та свідомо ïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ïåðåñ³÷íèì ãðîìàäÿíàì á³ëüø обирати. Тому при вирішенні пиâ³äîìà çà ïðèïèíåíèìè ïîðóøåííÿìè ç áîêó ìîíîïîëü- тань, пов’язаних з недобросо-

íèõ óòâîðåíü òà âèÿâëåíèìè àíòèêîíêóðåíòíèìè çìîâàìè. Ïðîòå â íàø³é ðîáîò³ ³ñíóº ùå îäíà ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ – ïðèïèíåííÿ ïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ iç íåäîáðîñîâ³ñíîþ êîíêóðåíö³ºþ

За 2010 та поточний період 2011 року припинено 12 порушень конкуренційного законодавства, пов’язаних з поширенням інформації, що вводить в оману. На порушників накладено штрафів на суму понад 70 тисяч гривень та зобов’язано припинити протиправні дії. Найбільше виявлених порушень пов’язанi з діяльністю суб’єктів на ринку молочних продуктів. Законодавчо встановлено правило, що назва продукту має бути зрозумілою для споживача, конкретно та правдиво характеризувати продукт, розкривати його природу, походження, давати змогу вирі-

ÍÀÉÁ²ËÜØÅ ÏÎÐÓØÅÍÜ ÏÎÂ`ßÇÀͲ Ç Ä²ßËÜͲÑÒÞ ÑÓÁ`ªÊҲ ÍÀ ÐÈÍÊÓ ÌÎËÎ×ÍÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒ²Â

СВІДОМИЙ ВИБІР У першу чергу, норми права, що стосуються недобросовісної конкуренції, створювалися з метою захисту чесного підприємця. Але згодом було визнано, що охорона інтересів споживача є не менш важливою. У деяких країнах особлива увага приділяється саме охороні інтересів широкої громадськості та її зацікавленості не тільки у вільній, але й у чесній конкуренції. Введення в оману можна в загальній формі визначити як дію з метою створення неправдивого враження у споживача про продукти або послуги. Це один з найбільш поширених проявів недобросовісної конкуренції, до якого ринок дуже вразливий. Така недобросовісна поведінка може призвести до серйозних наслідків: споживач, базуючись на неправильній інформації, може зазнати фінансових збитків або навіть більш серйозної шкоди, а чесні конкуренти втрачають своїх покупців та клієнтів через дезорієнтацію споживача і спонукання його до придбання зовсім не того товару, на який він сподівався.

ÀÌÊÓ ÂÈÑÒÓÏÀª ßÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊ ÑÓÑϲËÜÑÒÂÀ

штучного ароматизатора. Крім того, уяву споживача привертало зображення на упаковці великої ягоди – полуниці. Побудова штучного зв’язку між зображенням та змістом, які насправді не мають нічого спільного, - один з найулюблених методів недобросовісної реклами. Компанія визнала порушення і сплатила штраф до держбюджету. «Молочна фабрика «Рейнфорд» випускала сметану. Маючи серед споживачів певну позитивну репутацію цього продукту, без внесення особливих змін в оформлення етикеток та упаковок, почало випуск сметанного продукту під назвою «Сметанка». До речі,

торгівлі, які розташовані в місті Дніпропетровську (мережі «Сільпо» та «SPAR»), територіальним відділенням встановлено невідповідність інформації про споживчі властивості окремих молочних продуктів, що розміщувалась на цінниках, тій інформації, яка визначена їх виробниками. Наприклад, на цінниках деяких продуктів сирних плавлених зазначалось «сир плавлений», маргарину - «масло легке». З урахуванням того, що з огляду на розміри упаковок, текст на етикетках цих товарів виконується невеликим шрифтом, тому для певних категорій споживачів ця

ÏÐÎßÂÈ ÍÅ×ÅÑÍί ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²¯ вісною конкуренцією, Антимонопольний комітет виступає не як представник певної галузі чи сфери економічної діяльності, а як представник суспільства.

ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОБОТИ Недостатність ринкової інформації споживачів деякі несумлінні продавці намагаються використати на власну користь. З допомогою такої «технології» можуть просувати різні товари - продукти харчування, одяг, побутові прилади, спиртні й безалкогольні напої, ліки тощо. Але насамперед це товари, на які попит стабільно високий. Тому саме контроль за діяльністю на соціально важливих ринках є одним із пріоритетних напрямків роботи Дніпропетровського територіального відділення.

зняти даний продукт cеред інших. Зовсім необов’язково, щоб рекламований продукт був поганої якості, для визнання таких дій порушенням достатньо того, що неправдиве зазначення або ствердження було здатне привернути увагу споживача і виступало додатковим стимулом до придбання цього товару. Декілька прикладів припинених порушень: «Акціонерна компанія «Комбінат «Придніпровський» випускала десерт сирковий у пластиковій упаковці, дві з трьох етикеток якого доводили до споживачів інформацію про вміст у ньому натуральної ягоди полуниці, а контретикетка - інформацію про вміст у ньому наповнювача фруктового з ароматом полуниці, який досягається введенням

Ââåäåííÿ â îìàíó - îäèí ç íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ ïðîÿâ³â íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿, äî ÿêîãî ðèíîê äóæå âðàçëèâèé. Òàê³ ä³¿ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ñåðéîçíèõ íàñë³äê³â: ñïîæèâà÷, íåïðàâèëüíî ïî³íôîðìîâàíèé, ìîæå çàçíàòè ô³íàíñîâèõ çáèòê³â àáî íàâ³òü á³ëüø ñåðéîçíî¿ øêîäè, à ÷åñí³ êîíêóðåíòè âòðà÷àþòü ñâî¿õ ïîêóïö³â òà ê볺íò³â ÷åðåç äåçîð³ºíòàö³þ ñïîæèâà÷à ³ ñïîíóêàííÿ éîãî äî ïðèäáàííÿ çîâñ³ì íå òîãî òîâàðó, íà ÿêèé â³í ñïîä³âàâñÿ. Òîìó íåäîáðîñîâ³ñíà ðåêëàìà íå ïîâèííà ñòàòè ñòåðåîòèïîì ïîâåä³íêè, ÿêèé, íà æàëü, çàðàç àêòèâíî çàñòîñîâóºòüñÿ â ÿêîñò³ ìàðêåòèíãîâèõ ìåòîä³â ñòèìóëþâàííÿ ïîïèòó. сметанні та вершково-рослинні продукти, на відміну від сметани, у своєму складі містять рослинні жири та стабілізатори, тому є більш привабливими за ціною. Але ж не завжди лише ціна визначає вибір споживача, і він має право на отримання повної інформації. Рішення про припинення порушення та сплату штрафу надіслано на виконання. Також у ході перевірок умов продажу молочних продуктів в об’єктах роздрібної

інформація взагалі може бути недоступна, і вони довіряють інформації на ціннику. Оскільки назви продуктів визначають їхні споживчі властивості, то такі дії щодо поширення інформації на цінниках молочних продуктів, яка не відповідає дійсності, можуть вводити в оману споживачів та впливати на їхні наміри щодо придбання зазначених товарів. З метою їх припинення суб’єктам надано рекомендації.


8 ЗІ СВЯТОМ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234)

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²ß ÍÅÑÅ ÏÐÎÖ²ÒÀÍÍß! ÎÑÎÁËÈÂÀ ÓÂÀÃÀ

Íàôòîòðåéäåðè ó ïîë³ çîðó ²ÊÒÎÐ²ß ÎͲÙÅÍÊÎ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍÎÃÎ ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃΠ²ÄIJËÅÍÍß ÀÌÊÓ

³ëüíà êîíêóðåíö³ÿ - ñèíîí³ì ñâîáîäè âèáîðó, ñâîáîäè ï³äïðèºìíèöòâà, ñâîáîäè âõîäæåííÿ íà ðèíîê – íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà ñâîáîä ëþäèíè ³ çàãàëüíî³ñòîðè÷íèõ ãðîìàäÿíñüêèõ ö³ííîñòåé ВІДКРИТО І ПЕРЕДБАЧУВАНО Конкурентне оточення спонукає підприємців активно впроваджувати інновації, вдосконалювати технології і раціонально використовувати обмежені ресурси. У кінцевому підсумку зростає добробут споживачів, знижуються ціни, з’являються нові товари і нові виробники. У той же час будь-який суб’єкт господарювання, що закономірно, по-перше, прагне розширити свою діяльність, витіснити конкурента і набути чи посилити ринкову владу. І по-друге, як засіб, ставить перед собою за мету контролювати ціни або умови обороту товарів та послуг. В умовах, коли система директивного господарювання залишилась у минулому і ми здобули статус держави з ринковою економікою, взаємовідносини держави й бізнесу потребують більшої відкритості і передбачуваності щодо рішень в економічній сфері та ефективних механізмів зворотного зв’язку. Стан регіональних ринків роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами характеризується своїм динамізмом. За 2009-2010 роки періодично відбувалось підвищення роздрібної ціни 1 літра по всіх марках пального. Причини такого підвищення мали певне об’єктивне підґрунтя – зростання світових цін на сиру нафту. Однак підвищення роз-

ровської області з прилеглими ав- (Т0404), смт Кіровське, тошляхами Т-0410 (сполученням м. Підгородне і смт Ювілейне. місто Дніпропетровськ – місто Суб’єкти господарювання Підгородне) та Е-50; М-04 (сполу- припинили порушення та знизиченням місто Дніпропетровськ – ли роздрібні ціни реалізації кожмісто Донецьк). Суб’єкти господа- ного виду моторного пального на рювання припинили порушення 0,21-0,25 грн. та знизили роздрібні ціни реаліУ даному випадку йдеться не ПРИПИНЕНО зації скрапленим газом в якості про угоди, рішення, домовленості ПОРУШЕННЯ моторного пального до рівня об- між зазначеними суб’єктами госНа території Дніпропетров- ґрунтованих з 4,10 грн. до 3,60 грн., подарювання, а про схожі дії. Антиконкурентний характер ської області діють понад 70 3,58 грн., 3,58 грн. відповідно. узгоджених дій суб’єктів господасуб’єктів господарювання, які рювання підтверджувався: здійснюють діяльність на ринку * паралельною поведінкою роздрібної торгівлі світлих роздрібних цін на бензини та нафтопродуктів. дизельне пальне на АЗС; Так, у 2009 році відділення * придбанням моторних бенприпинило антиконкурентні уззинів та дизельного пального у годжені дії з боку Товариства з різних постачальників та за обмеженою відповідальністю різною ціною, що давало мож«Сатурн Ойл», Товариства з обмеливість встановлювати різні женою відповідальністю «МІС» і роздрібні ціни на них; приватного виробничо-комерцій* даними моніторингу динаного підприємства «Елін», що міки цін на моторні бензини та здійснюють діяльність на ринках роздрібної торгівлі низькооктаУ 2010 році припинено пору- дизельне пальне та поясненнями новими, високооктановими бен- шення у вигляді антиконкурент- нафтотрейдерів, які свідчать про зинами та дизельним пальним, них узгоджених дій Товариством узгодження суб’єктами господаякі у жовтні 2008 року одночасно з обмеженою відповідальністю рювання своєї конкурентної пове(синхронно) підвищили до одна- «УТН-Восток», підприємством з дінки та недоведення останніми кового рівня роздрібні ціни на іноземними інвестиціями «ЛУ- існування інших економічних світлі нафтопродукти в межах КОЙЛ-УКРАЇНА» та Товари- чинників, що зумовили формуміста Верхньодніпровська та ством з обмеженою відповідаль- вання однакових роздрібних цін, Верхньодніпровського району ністю «Нефтек Ойл», які у другій наслідком чого стало обмеження Дніпропетровської області. За по- декаді січня 2010 року синхрон- конкуренції між ними. За результатами планової перушення конкуренційного зако- но підвищили ціни роздрібної нодавства ці суб’єкти господарю- реалізації низькооктанових, ви- ревірки у 2010 році Товариства з вання загалом оштрафовані на 28 сокооктанових бензинів та ди- обмеженою відповідальністю тис.грн., порушення визнано і зельного пального на 0,25-0,35 грн. «Вибір», яке здійснює діяльність припинено, штрафи сплачені до у межах населених пунктів Ліво- на ринку роздрібної торгівлі моДержавного бюджету України. бережної частини Дніпропет- торними бензинами та дизельПрипинено порушення з боку ровського району, що прилягає ним пальним, рекомендовано Товариства з обмеженою відпо- до міста Дніпропетровська з ав- дотримуватися однакових цін відальністю «УТН-Восток», Това- тошляхами сполученням Знам’- при зберіганні пального та впориства з обмеженою відповідаль- янка - Луганськ - Ізварине (на Вол- рядкувати інформацію щодо розністю «ЕССЕНС» і Товариства з гоград через Знам’янку, Дніпро- дрібних цін реалізації пального обмеженою відповідальністю петровськ, Донецьк) (М-04) та на цінових табло АЗС («євро», «Нефтек Ойл» у вигляді антикон- Дніпропетровськ - Кобеляки преміям). курентних дій, які в липні 2009 року водночас до однакового рівня підвищили роздрібні ціни ßêùî âè - ãðîìàäÿíèí ç àêòèâíîþ æèòòºâîþ ïîçèö³ºþ ³ ìàºòå ôàêòè на скраплений газ в якості моторного пального до 4,10 грн./л, у ïðî çìîâó ì³æ ó÷àñíèêàìè ðèíêó àáî çëîâæèâàííÿ ìîíîïîëüíèì межах смт Ювілейний Дніпро- ñòàíîâèùåì - ïîâ³äîìòå ïðî öå ³ää³ëåííÿ. Òåë. (056) 742-86-12. петровського району Дніпропетдрібних цін відбувалося неадекватно зміні оптових цін придбання. Саме під час зростання цін органи Антимонопольного комітету виявляють порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

ÑÒÀÍ ÐÅòÎÍÀËÜÍÈÕ ÐÈÍʲ ÐÎÇÄвÁÍί ÒÎÐòÂ˲ ѲÒËÈÌÈ ÍÀÔÒÎÏÐÎÄÓÊÒÀÌÈ – ÄÈÍÀ̲×ÍÈÉ

ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑÜ ÄΠ²ÄIJËÅÍÍß

Припинено зловживання монопольним становищем з боку приватного виробничого підприємства «Бенефіс», яке з 30 жовтня – 13 листопада 2009 року встановило економічно необґрунтовані ціни реалізації скрапленого газу в якості моторного пального у с. Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області. На порушника накладено штраф у розмірі 3 тис.грн., штраф сплачено до Державного бюджету України. Відділення у 2010 році рекомендувало операторам ринку скрапленого газу в якості моторного пального, таким як ПП «Кундео», ТОВ «Амас-Енергія», ТОВ «Ейс-Бізнес», ТОВ «Форвард Ойл», ТОВ «Метан», ТОВ «СанГаз», ТОВ «Нефтек Ойл», ТОВ «ЕССЕНС», ПП «Савой», ТОВ «НК Газсервіс», ТОВ «ЗНК», ТОВ «Енергія-Газ» встановлювати економічно обґрунтовані ціни на цей вид пального. У 2011 році операторам ринку світлих нафтопродуктів: ТОВ «Нефтек Ойл», ПВКП «Елін», ТОВ «Альматея Ойл», ТОВ «Вінмаль», ТОВ «Ревіталь», ТОВ «Веста Сервіс», ТОВ «Вибір», ТОВ «Континент Нафтотрейд», ТОВ «Лукойл Україна», ТОВ «Кершер» Відділенням надано рекомендації щодо утримання від необґрунтованого підвищення роздрібних цін на бензини й дизельне пальне та від схожих дій на цих ринках.

ÍÅÓÏÅÐÅÄÆÅͲÑÒÜ ÒÀ ÏÐÎÇÎвÑÒÜ

Äåðæàâí³ êîøòè íå òåðïëÿòü çìîâè íà åêîíîì³ÿ òà åôåêòèâí³ñòü; â³äêðèò³ñòü ³ ïðîçîð³ñòü íà âñ³õ ñòàä³ÿõ çàêóï³âåëü; íåäèñêðèì³íàö³ÿ ó÷àñíèê³â; îá’ºêòèâíà òà íåóïåðåäæåíà îö³íêà ïðîïîçèö³é êîíêóðñíèõ òîðã³â; çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³éíèì ä³ÿì ³ çëîâæèâàííÿì ÎËÅÍÀ ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÄÐÓÃÎÃΠ²ÄIJËÓ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÜ ² ÐÎ ÐÎÇÇ ÑË²Ä Ñ˲ÄÓÓÂÀÍÜ Â²ÄIJËÅÍÍß ÀÌÊÓ

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü» âèçíà÷åíî ïðèíöèïè çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü: äîáðîñîâ³ñíà êîíêóðåíö³ÿ ñåðåä ó÷àñíèê³â; ìàêñèìàëü-

Отже, нагальним на сьогодні є забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг державним коштом та досягнення оптимального і раціонального їх використання.

ЗДІЙСНЮЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ Слід звернути увагу, що створення конкурентного середовища та забезпечення прозо-

рості державних закупівель зачіпає, без перебільшення, інтереси всіх громадян - платників податків. Отже, їм має бути відомо і зрозуміло, як витрачаються бюджетні кошти. Враховуючи важливість захисту економічної конкуренції, а саме: припинення непоодиноких фактів антиконкурентних узгоджених дій серед учасників тендерних процедур, органи Антимонопольного комітету України здійснюють повноваження щодо контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції в частині спотворення результатів торгів.

роботу в цьому напрямі) відділенням припинено 33 антиконкурентні дії під час державних закупівель, порушниками визнано 55 суб’єктів господарювання.

ШТРАФИ

Слід зазначити, що законодавство передбачає розмір штрафів на суб’єктів господарювання за антиконкурентні узгоджені дії до 10 відсотків річної виручки від реалізації товарів, робіт, послуг. Відділення оштрафувало порушників на 729 тис.грн. та стягло до державного бюджету понад 566 тис. грн. штрафних санкцій. Варто підкреслити, що ВерРЕЗУЛЬТАТИ ховна Рада України, яка свого Упродовж 2009-2011 рокiв (пе- часу надала органам Антиморіод, коли органи АМКУ почали нопольного комітету України

повноваження щодо визнання та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема тих, які стосуються антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання у вигляді спотворення результатів торгів та усунення чи обмеження конкуренції, визнала дії Антимонопольного комітету України такими, що ґрунтуються на засадах державних інтересів та верховенства законів України, є органом оскарження, який здійснює відповідний контроль з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах державної закупівлі.


ЗІ СВЯТОМ! 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234) ○

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²ß ÍÅÑÅ ÏÐÎÖ²ÒÀÍÍß! ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ² ÏÐÀ ÑÏÎÆÈÂÀײÂ

Ðåêëàìà. Ïðàâäà ÷è êðèâäà сено рекламу, що ввоÎËÜÃÀ ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ дить або може ввести в ×ÅÒÂÅÐÒÎÃΠ²ÄIJËÓ ÄÎÑ˲Äоману споживачів внасÆÅÍÜ ² ÐÎÇÑ˲ÄÓÂÀÍÜ лідок неточності, недосто²ÄIJËÅÍÍß ÀÌÊÓ вірності, двозначності, пеÎñíîâíèìè ïðèíöèïàìè ребільшення, замовчування, порушення вимог ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ щодо часу, місця і спосоðåêëàìè º äîòðèìàííÿ бу розповсюдження. âñ³ìà ñóá’ºêòàìè ðåêТериторіальне ëàìíî¿ ä³ÿëüíîñò³ відділення особливу уваçàêîííîñò³, òî÷íîñò³, гу приділяє виявленню äîñòîâ³ðíîñò³ ðåêëàìè та припиненню розповсюдження інформації, Законодавством Ук- що вводить в оману спораїни заборонено недо- живачів. бросовісну рекламу, тобто рекламу, що містить НЕДОБРОСОВІСнеточні або недостовірні НА КОНКУРЕНдані, двозначності, пере- ЦІЯ більшення, замовчуванТак, було встановлено, ня, яка вводить або може що ТОВ «Глобальні телеввести в оману спожи- комунікаційні мережі», вачів. яке надає послуги з досту-

СПІЛЬНА МЕТА На сьогодні чинне законодавство України значно еволюціонувало у контексті запобігання недобросовісній рекламі та захисту прав споживачів. Усі чинні правові норми досить тісно пов’язані та мають спільну мету – захист прав та інтересів споживачів шляхом ефективної організації діяльності на ринку та запобіганню проявам недобросовісної конкуренції. Безумовно, відчутним поштовхом до активізації як роботи органів Антимонопольного комітету України, так і до більш ретельного «кастингу» рекламних оголошень стало внесення до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» норми щодо заборони поширення інформації, що вводить в оману. Відтепер будь-які рекламні оголошення в процесі їх підготовки необхідно аналізувати через призму можливої «оманливості» в такому повідомленні. З огляду на визначення недобросовісної реклами, до якої законом відне-

ненти ТОВ «ГТС» оплачували повну вартість абонентської плати згідно з обраним тарифним планом та отримували відповідні бонуси, які нараховуються на умовах Акції.

ÁÓÄÜ-ßʲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÎÒвÁÍÎ ÀÍÀ˲ÇÓÂÀÒÈ ×ÅÐÅÇ ÏÐÈÇÌÓ ÌÎÆËÈÂί «ÎÌÀÍËÈÂÎÑÒ²»

пу до мережі Інтернет в межах міста Дніпропетровська під торговою маркою «GTS», при проведенні акції «Год бесплатного интернета!» (рос.) поширювало в акційних матеріалах неправдиву, неточну та неповну інформацію щодо суттєвих умов проведення зазначеної акції.

ÏÎÐÓØÍÈÊÈ ÑÏËÀÒÈËÈ ØÒÐÀÔÈ ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ Територіальним відділенням було з’ясовано, що всупереч поширеній інформації послугою безкоштовного користування Інтернетом упродовж року мали змогу скористатися лише ті вперше підключені абоненти ТОВ «ГТС», які підключалися до тарифного плану G6+, щомісячна оплата якого складає 49,50 грн. та відповідно перераховується на отримані на умовах Акції бонуси в розмірі 50 гривень. Інші ж вперше підключені на умовах Акції або-

Також офіційними умовами проведення Акції передбачалося, що абонент зобов’язаний внести за період її проведення заставу в розмірі не менше 300 гривень на особистий рахунок, що також не знайшло свого відображення в рекламних матеріалах ТОВ «ГТС». Замовчування та викривлення у рекламних матеріалах ТОВ «ГТС» (www.gts.dp.ua) суттєвих умов, пов’язаних з наданням послуги доступу до мережі Інтернет при проведенні акції «Год бесплатного интернета» (рос.), впливаючи на споживацький вибір, призводило до отримання неправомірних переваг у конкуренції та вводило в оману споживачів. Зазначені дії ТОВ «ГТС» визнано недобросовісною конкуренцією, та було накладено на порушника штраф у розмірі 14 тисяч гривень. ТОВ «ГТС» визнало порушення законодавства та повністю сплатило штраф до бюджету.

ÁÓÄÜÒÅ ÎÁÀ×Ͳ! Øàíîâí³ ãðîìàäÿíè! Çàêëèêàºìî âàñ áóòè îáà÷íèìè ³ êðèòè÷íî ñòàâèòèñÿ äî áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿, ðîçì³ùåíî¿ ó ðåêëàìíèõ ïîâ³äîìëåííÿõ. Íå ï³ääàâàéòåñü ïåðøîìó âðàæåííþ, âèâ÷àéòå ñèòóàö³þ ³ ç’ÿñîâóéòå, ÷è ñïðàâä³ òå, ùî îá³öÿþòü, â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³. Ó ðàç³ ñóìí³â³â çâåðòàéòåñÿ äî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ. НЕПРАВОМІРНА ПОРІВНЯЛЬНА РЕКЛАМА Також, відповідно до приписів Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», недобросовісною конкуренцією визнається неправомірне порівняння в рекламі, коли наведені відомості про товари не підтверджені фактичними даними, не є об’єктивними та корисними для інформування споживачів. Територіальним відділенням проведено дослідження у справі, за результатами розгляду якої встановлено, що ТК «Ельдорадо» поширювало неправомірну порівняльну рекламу в мережі магазинів побутової

техніки та електроніки цього товариства. Так, ТК «Ельдорадо» в приміщенні магазину використовувало оригінальну інформацію (рекламний буклет) конкурента щодо асортименту, ціни та знижок на його товари, порівнюючи ціни на свої товари із цінами конкурента під слоганом: «Сравните, наши цены ниже!» (рос.). При цьому мало місце використання в рекламі порівняння цін не конкретного товару, наявного в продажу в ТК «Ельдорадо», а певної абстрактної продукції шляхом замовчування її назви, марки та моделі. Зокрема, в рекламі замовчано (не повідомлено) назву, функціональне

призначення, споживчі властивості, параметри (розмір, колір, ємність, потужність, вага, габарити тощо) товарів ТК «Ельдорадо». Отже, споживачам (покупцям) пропонується порівнювати ціни на конкретні товари із так званими «нашими цінами», тобто із такими товарами, що реалізуються ТК «Ельдорадо», які покупцям узагалі неможливо ідентифікувати для об’єктивного порівняння. У поєднанні з використанням слогану: «Сравните, наши цены ниже!» така порівняльна реклама складала неправильне уявлення покупців щодо наявності в ТК «Ельдорадо» у продажу товарів, ціни на які нижчі, ніж ціни на аналогічні товари в мережі магазинів конкурента. Крім того, неправомірно використовуючи рекламний буклет конкурента без його на те дозволу, ТК «Ельдорадо» набуло змоги забезпечити і розширити збут певних власних товарів, їх просування на ринку без додаткових витрат, що завдяки неправомірному ціновому порівнянню робить такі товари більш привабливими в очах потенційного покупця. За даних обставин конкурент ТК «Ельдорадо» втрачав покупців, його виторги відповідно знижувались. Зазначені дії ТК «Ельдорадо» визнані порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладено на порушника штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Дніпропетровський апеляційний господарський суд підтвердив законність рішення територіального відділення щодо притягнення до відповідальності ТК «Ельдорадо» за неправомірну порівняльну рекламу. ТК «Ельдорадо» сплатило штраф до бюджету.


10 ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234)

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ³íôîðìóº: ÏÐÎ ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÍß ÏÎÐßÄÊÓ ÏÎÄÀÍÍß ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊҲ ÍÀ ÄÅÐÆÀÂÍÓ ÐŪÑÒÐÀÖ²Þ ÄÎ ÐÀÉÎÍÍÈÕ ÒÀ ̲ÑÜÊÐÀÉÎÍÍÈÕ ÓÏÐÀÂ˲ÍÜ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ¯Õ ÄÅÐÆÀÂÍί ÐŪÑÒÐÀÖ²¯. ÍÀÊÀÇ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Â²Ä 27.05.2011 ¹ 679 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 02 червня 2011 р. за № 87/1703 Відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук раїни від 28.12.92 № 731 (із змінами), та на виконання наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативноправових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно правових актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661 (із змінами), НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок подання нормативноправових актів на державну реєстрацію до ра йонних та міськрайонних управлінь юстиції у Дніпропетровській області та проведення їх дер жавної реєстрації, що додається. 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління юстиції у Дніпро петровській області від 22.11.2007 № 1053 «Про затвердження Порядку подання норматив ноправових актів на державну реєстрацію до районних та міськрайонних управлінь юстиції у Дніпропетровській області та проведення їх державної реєстрації», зареєстрований у Го ловному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 23.11.2007 за № 37/1460 (із зміна ми).

3. Відділу реєстрації нормативноправових актів, друкованих засобів масової інформації та легалізації об’єднань громадян (Ніколенко Я.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку. 4. Відділу документування та контролю Головного управління юстиції у Дніпропетровській області (Васіній І.В.) надіслати цей наказ до районних та міськрайонних управлінь юстиції у Дніпропетровській області. 5. Начальникам районних та міськрайонних управлінь юстиції у Дніпропетровській області до вести цей наказ до відома районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів та забезпечити неухильне його виконання. 6. Заступнику начальника Головного управління юстиції у Дніпропетровській області О. В. Ковальковій забезпечити оприлюднення цього наказу в засобах масової інформації. 7. Наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації, але не раніше дня офіційного опублікування. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника Головного управління юстиції у Дніпропетровській області. В.о. начальника Головного управління юстиції у Дніпропетровській області О.В. Захарова ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Головного управління юстиції у Дніпропетровській області 27.05.2011 № 679 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 02 червня 2011 р. за № 87/1703

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÎÄÀÍÍß ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊҲ ÍÀ ÄÅÐÆÀÂÍÓ ÐŪÑÒÐÀÖ²Þ ÄÎ ÐÀÉÎÍÍÈÕ ÒÀ ̲ÑÜÊÐÀÉÎÍÍÈÕ ÓÏÐÀÂ˲ÍÜ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ¯Õ ÄÅÐÆÀÂÍί ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Указу Президента України від 03.10.92 № 493/92 «Про державну реєстрацію норматив ноправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами), Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 (із зміна ми) (далі – Положення про державну реєстра цію), Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах ви конавчої влади, Раді міністрів Автономної Рес публіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153 (далі Примірна інструкція з діловодства), наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 «Про вдосконалення порядку держав ної реєстрації нормативноправових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно правових актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661 (із змінами). 1.2. Цей Порядок установлює процедуру підготовки та подання до районних та міськрай онних управлінь юстиції у Дніпропетровській області нормативноправових актів районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, а також механізм їх розгля ду та державної реєстрації. 1.3. Державна реєстрація нормативнопра вового акта полягає у проведенні правової екс пертизи на відповідність його Конституції та за конодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї (далі Конвенція), міжнародним договорам України, згоду на обо в’язковість яких надано Верховною Радою Ук раїни, та acquis communautaire, а також з ура хуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реє страцію цього акта, присвоєнні йому реєстра ційного номера та занесенні до Єдиного держав ного реєстру нормативноправових актів. 1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в актах чинного законо давства. II. Порядок підготовки нормативноправо вих актів, які підлягають державній реєстрації у районних та міськрайонних управліннях юс тиції у Дніпропетровській області 2.1. Відповідно до вимог нормопроектуваль ної техніки нормативноправовий акт: повинен розроблятися з урахуванням його галузевої належності, відповідати за обсягом регламентації визначеному в ньому предмету правового регулювання; повинен бути чітким, конкретним і зрозу мілим; не повинен дублювати приписів інших нор мативноправових актів;

не повинен містити суперечливих норматив них приписів. 2.2. При розробці нормативноправового акта слід виходити з необхідності правового ре гулювання управлінської діяльності суб’єкта нормотворення, однією з форм реалізації якої є видання розпорядчих документів, вид яких (на каз, розпорядження) визначається законодавчи ми актами та положеннями. Розпорядчий документ виготовляється на бланку та повинен мати обов’язкові реквізити й стабільний порядок їх розміщення: найменуван ня суб’єкта нормотворення, назву виду докумен та, дату і номер, місце видання, структурні скла дові, підпис, візи. Датою розпорядчого документа є дата його підписання, яка проставляється у лівій верхній частині бланка і оформляється цифровим спосо бом. Елементи дати наводяться арабськими циф рами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. Наприклад: 03.09.2008 або 30.11.2009. Номер документа проставляється у правому верхньому куті. Під номером необхідно залишити вільне місце для напису про державну реєстрацію нор мативноправового акта (6 х 10 см). Розпорядчий документ підписується керів ником суб’єкта нормотворення. У разі відсут ності керівника суб’єкта нормотворення розпо рядчий документ підписується особою, яка ви конує його обов’язки. При цьому суб’єкт нормо творення надає районному чи міськрайонному управлінню юстиції інформацію з цього питан ня, підтверджену відповідним структурним підрозділом суб’єкта нормотворення. 2.3. Розпорядчий документ містить такі структурні складові: а) заголовок; б) преамбулу; в) нормативний корпус: положення щодо сфери застосування (за по треби); загальні та спеціальні нормативні приписи; способи реалізації нормативних приписів; карноправові положення (за потреби); г) корелятивні зміни (за потреби); ґ) форму оприлюднення (за потреби); д) положення про набрання чинності; е) додатки (за потреби). 2.4. Заголовок розпорядчого документа по винен бути лаконічним, стислим, указувати на предмет правового регулювання, відповідати на питання «про що?» та розміщуватися у лівій частині бланка під датою документа. Якщо в документі йдеться про кілька питань, його заго ловок може бути узагальнений. Розпорядчий документ не може мати заго ловок, тотожний заголовку іншого чинного нор мативноправового акта, крім актів про внесен ня змін або втрату чинності (скасування). 2.5. Розпорядчий документ повинен місти ти преамбулу вступну частину, яка містить по силання на відповідну структурну одиницю ком

петенційного нормативноправового акта, дає стислу інформацію про необхідність та мету прийняття цього акта і підлягає врахуванню при роз’ясненні та застосуванні нормативноправо вого акта. Преамбула не може містити норматив них приписів і не повинна дублювати інших структурних одиниць нормативноправового акта. 2.6. Розпорядчий документ може містити такі структурні одиниці: пункти, підпункти, абзаци. Структурні одиниці розпорядчого докумен та починаються з абзацу і повинні мати: пункти наскрізну порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами з крап ками; підпункти наскрізну в межах пункту по рядкову нумерацію, яка позначається арабськи ми цифрами до трьох знаків з крапкою (наприк лад, 1.1.1., 1.2.1.) або українськими літерами з дужкою. Абзаци пунктів та підпунктів починаються без будьякої позначки (дефіс, крапка тощо). Кожна структурна одиниця розпорядчого документа (крім абзацу) відокремлюється від попередньої пропуском рядка. 2.7. Не допускається включення до одного розпорядчого документа структурних одиниць, якими затверджуються, змінюються або визна ються такими, що втратили чинність, норматив ноправові акти, які підлягають державній реє страції в управлінні юстиції, та акти, які не підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції. Наприклад, типовий договір (підлягає державній реєстрації) та примірний договір (не підлягає державній реєстрації) мають бути за тверджені різними розпорядчими документами. 2.8. Нормативноправовий акт, затвердже ний розпорядчим документом, містить такі структурні складові: а) заголовок; б) визначення термінів (за потреби); в) нормативний корпус: положення щодо сфери застосування; загальні та спеціальні нормативні приписи; способи реалізації нормативних приписів; карноправові положення (за потреби); г) прикінцеві положення (за потреби); ґ) додатки (за потреби). 2.9. Заголовок нормативноправового акта, затвердженого розпорядчим документом, пови нен бути лаконічним, стислим, указувати на предмет правового регулювання і відповідати заголовку, сформульованому у відповідній структурній одиниці розпорядчого документа, що його затверджує. Нормативноправовий акт не може мати за головок, тотожний заголовку іншого чинного нормативноправового акта. 2.10. Нормативноправовий акт повинен включати визначення термінів лише в разі, коли вони необхідні. Визначення термінів не можуть містити нор мативних приписів.

Структурна складова нормативноправового акта, яка містить у собі визначення термінів, розміщується після заголовка. Визначення термінів наводяться в алфавітному порядку і в називному відмінку. Зміни до такої структурної складової у вигляді доповнень новими терміна ми вносяться із збереженням алфавітного поряд ку. Терміни мають відповідати нормам ділово го мовлення і не повинні суперечити їх загаль новживаному значенню. Спеціальні терміни, необхідні для врегулю вання конкретного виду суспільних відносин, використовуються у нормативноправовому акті тільки в тому розумінні, в якому вони вжива ються в даній спеціальній сфері. Зміст термінів, які використовуються у нор мативноправовому акті, не повинен відрізняти ся від їх змісту, визначеного в Конституції та законах України, актах Президента України, Кабінету Міністрів України та інших актах за конодавства, що регулюють відповідну сферу. Можливе посилання на пояснення термінів, визначених в інших нормативноправових ак тах, наприклад: «У цьому Порядку терміни вжи ваються у значенні, наведеному в Законі Украї ни «Про оподаткування прибутку підприємств». 2.11. Нормативноправовий акт, затвердже ний розпорядчим документом, може містити такі структурні одиниці: розділи, глави, пунк ти, підпункти, абзаци. Основною, первинною структурною одини цею нормативноправового акта є пункт. Пункт може містити підпункти, які за своїм змістом уточнюють, конкретизують і розвивають пункт. Пункти нормативноправового акта можуть об’ єднуватися в глави самостійні відокремлені частини предмета правового регулювання. Гла ви, пов’язані за змістом і предметом правового регулювання, можуть об’єднуватися в розділи. Структурні одиниці нормативноправового акта повинні мати: розділи і глави короткий, чітко сформульо ваний заголовок; розділи наскрізну порядкову нумерацію, яка позначається римськими цифрами з крапка ми; глави наскрізну в межах розділу порядко ву нумерацію, яка позначається арабськими цифрами з крапками; пункти наскрізну в межах глави (розділу) порядкову нумерацію, яка позначається араб ськими цифрами з крапками, і починаються з аб зацу; підпункти наскрізну в межах пункту по рядкову нумерацію, яка позначається арабськи ми цифрами до трьох знаків з крапкою (наприк лад, 1.1.1., 1.2.1.) або українськими літерами з дужкою, і починаються з абзацу. Абзаци пунктів та підпунктів починаються без будьякої позначки (дефіс, крапка тощо). У тексті нормативноправового акта поси лання на номери розділів, глав, статей, пунктів нормативноправового акта зазначаються циф


ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 11

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234) ○

рами, номери частин статей і абзаців словами, номери підпунктів цифрами або літерами в лап ках. Наприклад: «згідно з розділом III», «главою 2», «у статті 25», «пунктом 5», «частина перша статті 7», «в абзаці шостому підпункту «б» пун кту 13", «у підпункті «а» пункту 3 глави 2 роз ділу IV», «підпункт 4.23 пункту 4 глави 2 розді лу V». Кожна структурна одиниця нормативно правового акта (крім абзацу) відокремлюється від попередньої пропуском рядка. Не допускається розміщення у розділі однієї глави, у главі одного пункту, у пункті одного підпункту. Не дозволяється в межах однієї структурної одиниці нормативноправового акта групувати нормативні приписи під проміжними назвами. Структурні одиниці, які дублюються або не мають смислового навантаження, у нормативно правовому акті не допускаються. 2.12. Текст нормативноправового акта по винен відповідати нормативам державної мови, не повинні вживатися звороти розмовної мови та її експресивних форм, нечіткі словосполучен ня, загальні міркування, гасла, заклики. Положення нормативноправового акта ма ють бути викладені однозначно і не допускати різного тлумачення. Одне й те саме слово не може вживатися для виразу різних понять. Різні слова не можуть вживатися для виразу одного й того самого по няття. Уживання синонімів для виразу одного й того самого поняття слід уникати. Не повинні вживатися іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові. Абревіатури (крім загальновживаних) та позна чення допускаються тільки після наведення пов них назв чи відповідних пояснень. У тексті нормативноправових актів наво дяться повні найменування державних органів або їх офіційні скорочення, зазначені в законо давчих актах, положеннях. Дати в тексті нормативноправового акта оформляються цифровим або словесноцифро вим способом відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства. 2.13. Мовні конструкції в тексті норматив ноправового акта викладаються, як правило, в активній формі, яка є необхідною для покладен ня обов’язку або надання повноваження. Нормативноправовий акт викладається в теперішньому часі. Майбутній та минулий часи застосовуються лише тоді, коли необхідно зро бити часове співвідношення між двома подіями. 2.14. Одним із прийомів нормотворчої тех ніки є застосування відсильних приписів. Роз вантаження нормативноправового акта відбу вається через відсилання до інших нормативних приписів однакової або вищої юридичної сили, внаслідок чого поширюється дія інших норма тивноправових актів на цей предмет правового регулювання. Відсилання у нормативноправо вому акті до його окремих положень, а також до інших нормативноправових актів, їх окремих положень застосовуються у разі, якщо необхід но підкреслити взаємний зв’язок нормативних приписів або уникнути дублювань. Відсилання можуть бути до нормативнопра вового акта в цілому або до його структурних одиниць. Не допускається відсилання до норма тивного припису, який, у свою чергу, відсилає до іншого нормативного припису. Вказівка на нормативноправовий акт або його окремі положення в цьому самому акті за стосовуються з використанням вказівного зай менника «цей» та виду нормативноправового акта з великої літери (наприклад, це Положен ня, ця Інструкція, пункт 2 глави 1 цих Правил). Відсилання до «попередньої» чи «наступної» структурної одиниці нормативноправового акта не допускаються. У разі відсилання до іншого нормативно правового акта зазначаються вид акта, наймену вання суб’єкта нормотворення, дата і номер прийняття (крім законів), заголовок, а в разі відсилання до зареєстрованого нормативнопра вового акта також дата і номер його державної реєстрації в органах юстиції. При посиланні на закон зазначається тільки його заголовок (крім законів про внесення змін). У разі, якщо нормативноправовий акт ви кладено в новій редакції, посилання робиться на його першу редакцію із зазначенням у дужках нової редакції, а заголовок нормативноправо вого акта наводиться в новій редакції. Посилання в нормативноправовому акті, що подається на державну реєстрацію, на нор мативноправовий акт органу, акти якого підля гають державній реєстрації відповідно до чин ного законодавства, що не зареєстрований в орга нах юстиції, не допускається. 2.15. Бажано уникати включення до норма тивноправових актів приміток. Примітки допускаються, якщо необхідно дати визначення будьякого суміжного поняття або помістити короткий коментар, що допомо же точніше зрозуміти положення, викладені в структурній одиниці нормативноправового акта.

Примітки не повинні містити нормативних приписів. 2.16. До розпорядчого документа можуть бути додані: додатки, що вводяться в дію розпорядчим документом і позначаються грифом «Додаток», це переліки актів, що визнаються такими, що втратили чинність, тощо; додатки, що затверджуються розпорядчим документом і позначаються грифом «ЗАТВЕРД ЖЕНО», це нормативноправові акти (поло ження, інструкції, правила тощо, які станов лять невід’ємну частину розпорядчих доку ментів, якими затверджені, і мають однакову з ними юридичну силу); зміни до нормативнопра вових актів. При цьому до нормативноправового акта, затвердженого розпорядчим документом, мо жуть бути додані додатки, що пояснюють або до повнюють його зміст і позначаються грифом «Додаток». За наявності кількох додатків, що познача ються словом «Додаток», на них вказуються по рядкові номери. Знак «N» перед цифровим по значенням не ставиться. Наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Якщо обсяг додатка перевищує одну сторінку, то на кожній наступній сторінці додатка (угорі праворуч) слід зазначати слова «Продовження додатка 1 (або 2, 3...)». 2.17. Додаток, що вводиться в дію розпоряд чим документом, розміщується на стандартних аркушах, містить посилання на дату і номер цьо го розпорядчого документа. Відмітка до додат ка розміщується на верхньому правому полі пер шого аркуша додатка за такою формою: Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 07.09.2009 Додаток, що вводиться в дію розпорядчим документом, підписується керівником структур ного підрозділу суб’єкта нормотворення на ли цьовому боці останнього аркуша. Підпис скла дається з найменування посади особи, яка підпи сує документ, особистого підпису, ініціалів та прізвища. Ініціали та прізвище керівника дру куються на рівні останнього рядка найменуван ня посади. 2.18. Затверджений розпорядчим докумен том нормативноправовий акт розміщується на стандартних аркушах, без оформлення титуль ного аркуша та змісту. У правому верхньому куті першого аркуша нормативноправового акта розміщується гриф за такою формою: ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови райдержадміністрації 12.08.2009 № 459 Під грифом необхідно залишити вільне місце для напису про державну реєстрацію норматив ноправового акта (6 х 10 см). Нормативноправовий акт, затверджений розпорядчим документом, підписується керів ником структурного підрозділу суб’єкта нормо творення на лицьовому боці останнього аркуша. Підпис складається з найменування посади осо би, яка підписує документ, особистого підпису, ініціалів та прізвища. Ініціали та прізвище ке рівника друкуються на рівні останнього рядка найменування посади. Нормативноправові акти, затверджені роз порядчим документом, додаються у послідов ності, в якій вони затверджені у розпорядчому документі. 2.19. Додатки до нормативноправового акта, затвердженого розпорядчим документом, доповнюють, пояснюють окремі питання норма тивноправового акта або акт у цілому (переліки суб’єктів, об’єктів, форми, зразки документів, таблиці, графіки, схеми, інші відомості, спря мовані на застосування нормативноправового акта). Про наявність додатків зазначається у відповідних структурних одиницях нормативно правового акта, наприклад, за такою формою: «згідно з додатком», «межі заказників (додатки 1 4)», «зразок розрахунку наводиться у додат ку 2». Назва додатка в тексті нормативноправово го акта повинна дослівно відповідати назві само го додатка. Додатки до нормативноправового акта, за твердженого розпорядчим документом, оформ ляються на стандартних аркушах. Відмітка до додатка включає номер додатка та заголовок нормативноправового акта і розміщується на верхньому правому полі першого аркуша додат ка за такою формою: Додаток 7 до Положення про діяльність підприємств, які здійснюють декларування на підставі договорів У разі наведення в додатку таблиці, що роз міщується на декількох аркушах, на кожному аркуші, крім першого, у правому верхньому куті

повинні розміщуватись напис «Продовження таблиці» та її номер. Знак «N» при цьому не ста виться. Додатки до нормативноправового акта, за твердженого розпорядчим документом, не підписуються. 2.20. Розпорядчий документ, нормативно правові акти, затверджені розпорядчим доку ментом, та додатки до них повинні мати окрему нумерацію сторінок арабськими цифрами, яка розміщується посередині верхнього поля без сло ва «сторінка» та розділових знаків. Перша сто рінка не нумерується. 2.21. Унесення змін до нормативноправово го акта або визнання його таким, що втратив чинність, здійснюється самим суб’єктом нормо творення або його правонаступником шляхом прийняття нормативноправового акта того са мого виду й однакової юридичної сили або в іншому порядку, передбаченому законодав ством. Нормативноправовий акт, що не набрав чинності, може бути скасований самим суб’ єктом нормотворення. Нормативноправовий акт, що набрав чинності, може бути скасований в установленому законодавством порядку. У разі припинення нормотворчих повнова жень відповідного суб’єкта нормотворення пи тання про внесення змін, визнання таким, що втратив чинність, чи скасування нормативно правового акта такого суб’єкта нормотворення вирішуються уповноваженим органом відповід но до Конституції чи законів України. 2.22. Змінами, що вносяться до нормативно правового акта, може бути передбачено: заміну слів, цифр, доповнення словами, цифрами та їх виключення; нову редакцію розділів, глав, пунктів, підпунктів, абзаців, речень; доповнення розділами, главами, пунктами, підпунктами, абзацами, реченнями або їх ви ключення. 2.23. Зміни вносяться до основного норма тивноправового акта, а не до акта про внесення змін до нього. Унесення зміни до нормативноправового акта про внесення змін є можливим у винятко вих випадках. У такому разі зміни вносяться тільки до пункту розпорядчого документа, який стосується порядку набрання ним чинності, зок рема якщо необхідно змінити термін набрання актом чинності. При цьому внесення таких змін є можливим виключно до набрання чинності розпорядчим документом про внесення змін. 2.24. Зміни до нормативноправового акта оформляються розпорядчим документом того самого виду, що й основний документ. Зміни до розпорядчого документа формулю ються виключно у розпорядчому документі. При цьому у відповідному пункті розпорядчого до кумента зазначаються вид розпорядчого доку мента, до якого вносяться зміни, найменування суб’єкта нормотворення, дата і номер прийнят тя, заголовок, дата і номер державної реєстрації у районному чи міськрайонному управлінні юс тиції і після двокрапки в лапках викладається текст змін. Наприклад: «Унести до розпоряд ження голови П’ятихатської райдержадмініст рації від 22.09.2008 № 1307 «Про бронювання робочих місць для працевлаштування незайня того населення, яке потребує соціального захис ту», зареєстрованого у П’ятихатському районно му управлінні юстиції 26.09.2008 за № 3/156, такі зміни». У разі внесення змін до заголовка норматив ноправового акта, затвердженого розпорядчим документом, відповідні зміни повинні бути вне сені також до заголовка та тексту розпорядчого документа. Якщо зміни до нормативноправового акта мають незначний обсяг (як правило, до двох сторінок), їх викладають у розпорядчому доку менті. При цьому, якщо зміни вносяться лише до однієї структурної одиниці нормативнопра вового акта, у відповідному пункті розпорядчо го документа зазначаються ця структурна оди ниця, заголовок нормативноправового акта, вид розпорядчого документа, яким він затверд жений, найменування суб’єкта нормотворення, дата і номер прийняття та державної реєстрації у відповідному управлінні юстиції і після двок рапки в лапках викладається текст зміни. На приклад: «абзац четвертий пункту 2.23 глави 2 Порядку надання допомоги окремим катего ріям громадян, затвердженого розпоряджен ням Верхньодніпровської райдержадміні страції від 21.05.10 № 130р, зареєстрованого в Верхньодніпровському районному управлінні юстиції 07.06.10 за № 4/217, викласти в такій редакції». У разі внесення змін до кількох структурних одиниць нормативноправового акта вони об’ єднуються в один пункт з таким формулюван ням: «Унести до (заголовок нормативноправо вого акта, вид розпорядчого документа, яким він затверджений, найменування суб’єкта нормо творення, дата і номер прийняття та державної реєстрації у відповідному управлінні юстиції) такі зміни».

У нормативноправовому акті не дозволяєть ся передбачати нормативні приписи із зазначен ням про те, що вони приймаються «на зміну», «на часткову зміну», «у додаток до» відповідної структурної одиниці чинного акта. При внесенні змін до кількох нормативно правових актів вони наводяться в хронологічно му порядку. 2.25. У разі внесення до нормативноправо вого акта значних за обсягом змін (більше двох сторінок), до розпорядчого документа окремо додається текст змін під грифом «ЗАТВЕРДЖЕ НО», а в розпорядчому документі дається таке формулювання: «Затвердити Зміни до (заголо вок нормативноправового акта, вид розпоряд чого документа, яким він затверджений, найме нування суб’єкта нормотворення, дата і номер прийняття, дата та номер державної реєстрації в управлінні юстиції), що додаються». На окремому аркуші у верхньому правому куті зазначається гриф «ЗАТВЕРДЖЕНО», під яким залишається місце для напису про держав ну реєстрацію нормативноправового акта, а нижче розміщується заголовок та текст змін. Наприклад: ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови райдержадміністрації 12.08.2009 № 459 Місце для напису про державну реєстрацію (6 х 10 см) Зміни до Положення про порядок надання платних послуг (текст змін). 2.26. У разі внесення до нормативноправо вого акта (структурної одиниці) змін, що за об сягом становлять більше половини тексту або істотно впливають на зміст, акт (структурну оди ницю) доцільно викласти в новій редакції. 2.26.1. При викладенні нормативноправо вого акта в новій редакції в розпорядчому доку менті дається таке формулювання: «Унести зміни до (заголовок нормативноправового акта, вид розпорядчого документа, яким він затверд жений, найменування суб’єкта нормотворення, дата і номер прийняття, дата та номер держав ної реєстрації в управлінні юстиції), виклавши його в новій редакції, що додається». Наприк лад: «Унести зміни до Порядку надання матері альної допомоги малозабезпеченим верствам на селення, затвердженого розпорядженням голо ви Криничанської райдержадміністрації від 07.09.2009 № 175, зареєстрованого в Крини чанському районному управлінні юстиції 11.09.2009 за № 5/131, виклавши його в новій редакції, що додається». 2.26.2. У грифі «ЗАТВЕРДЖЕНО» дається посилання на дату і номер розпорядчого доку мента, яким було затверджено первинний акт, та зазначається, що акт наведено в редакції роз порядчого документа, яким вона затверджуєть ся, за такою формою: ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови райдержадміністрації 12.08.2009 № 459 (у редакції розпорядження голови райдержадміністрації від 10.09.2004 N 50) 2.26.3. Якщо додаток до розпорядчого доку мента, який вводиться ним у дію, викладено в новій редакції, відмітка до нього оформлюється за такою формою: Додаток Розпорядження голови райдержадміністрації 12.08.2009 № 459 (у редакції розпорядження голови райдержадміністрації від 10.09.2004 N 50) 2.26.4. Якщо в новій редакції викладається додаток до нормативноправового акта, затверд женого розпорядчим документом (правила, по ложення, інструкції тощо), то відмітка до ньо го оформляється за формою, наведеною в пункті 2.19 цього розділу. 2.27. У разі, коли зміни вносяться до нор мативноправового акта, який викладено в новій редакції, зміни вносяться до тексту його оновленої редакції з посиланням на розпоряд чий документ, яким затверджено першу редак цію, із зазначенням дати та номера державної реєстрації в відповідному управлінні юстиції, а в дужках вказується розпорядчий документ, яким затверджено нову редакцію, без рекві зитів державної реєстрації. Посилання на по передні редакції оновленого нормативноправо вого акта не робляться. Наприклад: Унести зміни до Порядку надання матеріальної допо моги малозабезпеченим верствам населення, затвердженого розпорядженням голови Крини чанської райдержадміністрації від 07.09.2009 № 175, зареєстрованого в Криничанському ра йонному управлінні юстиції 11.09.2009 за № 5/ 131 (у редакції розпорядження голови Крини чанської райдержадміністрації від 21.11.2009 № 205), такі зміни».


12 ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ○

2.28. У разі доповнення нормативноправо вого акта новими структурними одиницями або виключення з нормативноправового акта струк турних одиниць поточна нумерація його струк турних одиниць відповідно змінюється. Наприк лад: «у пункті 5 абзац другий виключити. У зв’яз ку з цим абзаци третій п’ятий уважати відпо відно абзацами другим четвертим; доповнити пункт 6 після абзацу першого но вим абзацом такого змісту: «…». У зв’язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абза цами третім і четвертим». При цьому наступні структурні одиниці нор мативноправового акта позначаються з ураху ванням доповнення або виключення. 2.29. Не допускається визнання такими, що втратили чинність, структурних одиниць норма тивноправового акта, затвердженого розпоряд чим документом, та додатків до нього. 2.30. У разі доповнення нормативноправо вого акта новою структурною одиницею з поси ланням на новий додаток або виключення з тек сту нормативноправового акта структурної оди ниці, яка містить посилання на відповідний до даток, нумерація додатків та відповідні посилан ня на них у тексті нормативноправового акта змінюються. Наприклад: «Доповнити Положен ня новим додатком 19 (додається). У зв’язку з цим додатки 19 34 уважати відповідно додат ками 20 35. У тексті Положення посилання на додатки 19 34 замінити посиланнями відповід но на додатки 20 35». 2.31. При внесенні змін до пункту (підпунк ту), який налічує декілька абзаців (речень), слід обов’язково вказувати місце розташування цих змін. Наприклад: «пункт 5 після абзацу другого доповнити новим абзацем такого змісту». Якщо абзац, яким доповнюється пункт, є останнім, його номер не зазначається. Наприк лад: «пункт 7 доповнити новим абзацем такого змісту». У разі необхідності внесення доповнення або уточнення нормативного припису можлива за міна однієї структурної одиниці кількома. На приклад: «підпункт «б» пункту 4 замінити дво ма новими підпунктами такого змісту»; «підпункт 1.2 пункту 7 замінити двома новими підпунктами такого змісту». 2.32. Одноманітні зміни в усьому тексті нор мативноправового акта слід об’єднувати і роз ташовувати наприкінці нормативноправового акта. Наприклад: «У тексті Інструкції слова «за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком» замінити словами «за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком»; «У тексті Правил слова «розрахунковий документ в елек тронному вигляді» і «банківський документ в електронному вигляді» в усіх відмінках та чис лах замінити відповідно словами «електронний розрахунковий документ» та «банківський елек тронний документ» у відповідних відмінках та числах». 2.33. У зв’язку з прийняттям суб’єктом нор мотворення нормативноправового акта підляга ють визнанню такими, що втратили чинність, усі раніше прийняті ним нормативноправові акти, якщо вони суперечать уключеним до но вого акта нормативним приписам, виявилися такими, що поглинуті ним або фактично втра тили своє значення. Перелік таких нормативноправових актів повинен міститися в окремому пункті розпоряд чого документа, яким затверджено новий нор мативноправовий акт, або оформлятися додат ком до розпорядчого документа. Нормативноправові акти тимчасового ха рактеру, строк дії яких минув, до переліку не включаються, оскільки не потребують визнан ня такими, що втратили чинність. Якщо відне сення нормативноправового акта до такої кате горії викликає сумнів, він уключається до пере ліку актів, що втратили чинність. Разом з нормативноправовим актом, який визнається таким, що втратив чинність, визна ються такими, що втратили чинність, усі норма тивноправові акти, якими до нього внесено зміни. У переліках нормативноправових актів, які підлягають визнанню такими, що втратили чинність, акти розміщуються в хронологічному порядку. При підготовці пропозицій про визнання нормативноправових актів такими, що втрати ли чинність, необхідно встановити, чи поширю валася їх дія наступними актами, та врахувати ці обставини для того, щоб визнати такими, що втратили чинність, також акти про їх поширен ня. Визнання нормативноправового акта та ким, що втратив чинність, не поновлює дію актів, які в свою чергу визнані ним такими, що втратили чинність. У разі необхідності визнання таким, що втратив чинність, нормативноправового акта, затвердженого розпорядчим документом, та за відсутності у такому розпорядчому документі інших необхідних нормативних приписів, та

ким, що втратив чинність, визнається розпоряд чий документ. Якщо розпорядчий документ містить інші нормативні приписи, що продовжу ють застосовуватись, визнається такою, що втра тила чинність, структурна одиниця розпорядчо го документа про затвердження нормативно правового акта, що втрачає чинність. 2.34. Нормативноправовий акт може бути прийнятий спільно декількома суб’єктами нор мотворення або одним із них за узгодженням з іншими. Нормативноправовий акт уважається прий нятим спільно, якщо він підписаний керівника ми декількох суб’єктів нормотворення. Спільний розпорядчий документ викла дається на стандартному аркуші, у верхній час тині якого розміщується малий Державний Герб України, нижче на одному рівні найменуван ня суб’єктів нормотворення, що приймають нор мативноправовий акт. Спільний розпорядчий документ приймаєть ся за однією датою. Номер спільного документа складається з номерів, присвоєних суб’єктами нормотворення, проставлених через дріб у відповідній послідовності. При підписанні розпорядчого документа кількома особами з однаковими посадами їх підписи розміщуються на одному рівні і засвід чуються печаткою. У разі, якщо спільний нормативноправовий акт приймається суб’єктами нормотворення, які мають різні види розпорядчих документів, кількість розпорядчих документів має відпові дати кількості суб’єктів нормотворення, при цьому такі розпорядчі документи повинні мати одну дату та однаковий заголовок (наприклад, наказ управління освіти і культури П’ятихат ської райдержадміністрації від 11.09.2010 № 26, наказ П’ятихатського районного управління юс тиції від 11.09.2010 № 256 «Про проведення ог ляду конкурсу «Тиждень права») . 2.35. У випадках, передбачених законодав ством, або в разі наявності в нормативноправо вому акті положень та доручень, що поширю ються на інші органи, проект такого акта пови нен бути погоджений з відповідними заінтере сованими органами. Зовнішнє погодження нормативноправово го акта оформляється грифом, який ставиться нижче підпису на лицьовому боці останнього аркуша розпорядчого документа і включає сло во «ПОГОДЖЕНО», найменування посади осо би, якою погоджується проект документа (ура ховуючи найменування органу), підпис, ініціа ли, прізвище та дату погодження, а також за свідчення печаткою. Зовнішнє погодження може оформлювати ся шляхом складання «Аркуша погодження», про що робиться відмітка в самому документі на місці грифа «ПОГОДЖЕНО», наприклад: «Ар куш погодження додається». Це доцільно роби ти, коли проект нормативноправового акта по годжується кількома зацікавленими органами. При цьому слід ураховувати, що відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проекти регуля торних актів, які розробляються місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої вла ди, підлягають погодженню з територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань державної регуляторної політики у вста новленому цим Законом порядку. Випадки необхідності погодження норма тивноправових актів з територіальним відділен ням Антимонопольного комітету України перед бачені пунктом 2 Положення про порядок погод ження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів влади, органів адміні стративногосподарського управління та контро лю, органів місцевого самоврядування щодо де монополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання, затвердже ного розпорядженням Антимонопольного комі тету України від 01.04.94 N 4р та зареєстрова ного в Міністерстві юстиції України 20.04.94 за N 78/287 (із змінами). Проекти нормативноправових актів, які стосуються трудових відносин або соціального захисту громадян, розглядаються органами ви конавчої влади з урахуванням думки відповід них профспілок, об’єднань профспілок (частина третя статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»). III. Порядок подання нормативноправових актів до районних та міськрайонних управлінь юстиції Дніпропетровської області на держав ну реєстрацію 3.1. Державній реєстрації в районному чи міськрайонному управлінні юстиції підлягають нормативноправові акти райдержадміністрації, її управлінь, відділів та інших підрозділів. 3.2. Державній реєстрації підлягають норма тивноправові акти будьякого виду, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами «Для службо вого користування», «Особливої важливості»,

«Цілком таємно», «Таємно» та іншими, а також прийняті в порядку експерименту, якщо в них є одна або більше норм (правил поведінки), що: зачіпають соціальноекономічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інте реси громадян, проголошені й гарантовані Кон ституцією та законами України, Конвенцією, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуван ням практики Європейського суду з прав люди ни, установлюють новий або змінюють, допов нюють чи скасовують існуючий організаційно правовий механізм їх реалізації; мають міжвідомчий характер, тобто є обо в’язковими для інших органів виконавчої вла ди, а також підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативноправовий акт. При цьому на державну реєстрацію подають ся нормативноправові акти, які мають як одну з указаних ознак, так і декілька. 3.3. Зміни до зареєстрованих нормативно правових актів, незалежно від того, містять вони правові норми чи ні, а також акти про втрату чинності зареєстрованих нормативноправових актів, підлягають державній реєстрації в загаль новстановленому порядку. При необхідності внесення змін до норма тивноправового акта, прийнятого до запровад ження державної реєстрації, якщо він має озна ки, наведені в пункті 3.2 цього розділу, розроб ляється і подається на державну реєстрацію єди ний нормативноправовий акт, а основний доку мент визнається таким, що втратив чинність. 3.4. На державну реєстрацію не подаються акти: а) персонального характеру (про склад комісій, призначення на посаду і звільнення з неї, заохочення працівників тощо); б) дія яких вичерпується одноразовим засто суванням, крім актів про затвердження поло жень, інструкцій та інших актів, що містять правові норми, а також тимчасові, строк дії яких вичерпано; в) оперативного, організаційнорозпорядчо го характеру (разові доручення) та інші, які не мають нормативного характеру, зокрема ті, які містять лише індивідуальноконкретні приписи; г) якими доводяться до відома підприємств, установ і організацій рішення органів вищого рівня; ґ) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, що не мають нових правових норм; д) рекомендаційного, роз’яснювального та інформаційного характеру (методичні рекомен дації, роз’яснення, у тому числі податкові, тощо), нормативнотехнічні документи (націо нальні та регіональні стандарти, технічні умо ви, будівельні норми і правила, тарифноквалі фікаційні довідники, кодекси усталеної практи ки, форми звітності, у тому числі щодо держав них статистичних спостережень, адміністратив них даних та інші). 3.5. Нормативноправові акти подаються на державну реєстрацію суб’єктами нормотворен ня не пізніше п’ятого дня після їх прийняття. У разі виникнення сумніву щодо відповід ності актів ознакам, указаним у пункті 3.2 цьо го розділу, такі акти також підлягають направ ленню на державну реєстрацію до управління юстиції. Остаточне рішення щодо необхідності державної реєстрації в таких випадках приймає управління юстиції після проведення їх право вої експертизи. 3.6. Нормативноправовий акт, що подаєть ся на державну реєстрацію, має відповідати Кон ституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних сво бод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Євро пейського суду з прав людини, правилам нор мопроектувальної техніки, узгоджуватися з ра ніше прийнятими нормативноправовими акта ми, викладатися згідно з правилами українсько го правопису та вимогами Примірної інструкції з діловодства. 3.7 Разом з нормативноправовим актом до управління юстиції подаються відомості про офіційне внутрішнє погодження нормативно правового акта із зацікавленими структурними підрозділами суб’єкта нормотворення, у тому числі пропозиції юридичної служби щодо подан ня цього акта до управління юстиції для держав ної реєстрації. Внутрішнє погодження оформляється візу ванням проекту документа посадовими особами суб’єкта нормотворення, які відповідно до їх компетенції займаються питаннями, порушени ми в нормативноправовому акті. Віза включає: найменування посади, підпис, ініціали і прізви ще особи та дату візування. Внутрішнє погод ження здійснюється як на лицьовому, так і на зворотному боці останнього аркуша норматив ноправового акта.

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234)

Якщо посадова особа, підпис якої передба чений для погодження, відсутня, документ візує (погоджує) особа, яка виконує її обов’яз ки, або її заступник. При цьому обов’язково зазначаються посада особи, яка підписала до кумент, і її прізвище. Виправлення вносяться чорнилом або машинописним способом, на приклад: «в. о.», «заст.», не допускається підписання документа з прийменником «за» або проставленням скiсної риски перед найме нуванням посади. 3.8.Нормативноправові акти подаються на державну реєстрацію у трьох примірниках: оригінал, дві копії (українською мовою) розпо рядчого документа (наказу, розпорядження, рішення, постанови), а також затверджених ним правил, положення, інструкції тощо і до датків до них. Копії розпорядчого документа, норматив ноправового акта, затвердженого розпорядчим документом, додатки до розпорядчого докумен та та до нормативноправового акта, затвердже них розпорядчим документом, повинні бути чіткими для прочитання, завірені в установле ному Примірною інструкцією з діловодства по рядку, текст має бути розміщений через півто ра міжрядковi інтервали на аркушах формату А4 без звороту. 3.9. Спільно прийнятий нормативноправо вий акт подається на державну реєстрацію суб’єктом нормотворення, який є головним роз робником. При цьому оригінал нормативно правового акта подається в кількості при мірників, що дорівнює кількості органів, які прийняли цей акт. Нормативноправові акти, прийняті спільно або за погодженням з іншими органа ми, змінюються або визнаються такими, що втратили чинність, спільно або за погодженням з відповідними органами, враховуючи при цьо му правонаступництво ліквідованих або реор ганізованих органів, а також відповідні зміни в законодавстві, пов’язані з необхідністю тако го узгодження. 3.10. Нормативноправові акти подаються на державну реєстрацію разом із супровідним листом, у якому вказуються прізвище уповно важеного працівника суб’єкта нормотворення та номер його телефону. У разі, якщо нормативноправовий акт по дається на державну реєстрацію повторно, а та кож якщо він прийнятий замість акта, у дер жавній реєстрації якого відмовлено, у супровід ному листі необхідно вказати дату і номер лис та управління юстиції про повернення норма тивноправового акта без державної реєстрації для доопрацювання або відмову в державній реєстрації. 3.11. Разом з нормативноправовим актом та супровідним листом до нього до управління юстиції подаються: а) пояснювальна записка, в якій зазнача ються обґрунтування підстав та мета розроблен ня нормативноправового акта, визначається його місце у відповідній сфері правового регу лювання, міститься аналіз причин, наводять ся факти і цифрові дані, що обґрунтовують не обхідність його прийняття, відображаються фінансовоекономічні розрахунки та пропо зиції щодо джерел покриття витрат (якщо реа лізація нормативноправового акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюд жетів, то про це окремо повідомляється в за писці), прогнозуються очікувані соціальноеко номічні результати реалізації нормативнопра вового акта. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох сторінок. До неї може долучатися інформаційнодовідковий матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо), який є необхідним для обґрунтування суті норматив ноправового акта; б) відомості про чинні нормативноправові акти з питання, що належить до сфери право вого регулювання прийнятого нормативнопра вового акта, інформація про строки приведен ня їх у відповідність до нормативноправового акта, поданого на державну реєстрацію, а та кож про нормативноправові акти, що втрача ють чинність у зв’язку з прийняттям цього акта; в) копія нормативноправового акта, до якого вносяться зміни або який визнається та ким, що втратив чинність, у контрольному стані та порівняльна таблиця; г) відомості про офіційне погодження нор мативноправового акта із зацікавленими орга нами незалежно від того, чи є таке погодження обов’язковим згідно із законодавством (оригі нал, який після прийняття рішення щодо дер жавної реєстрації повертається суб’єкту нор мотворення, та дві копії). ґ) оригінал та дві копії рішення Державно го комітету України з питань регуляторної по літики та підприємництва про погодження про екту нормативноправового акта або оригінал та дві копії рішення Урядового комітету з пи тань економічної політики та європейської інтеграції про задоволення скарги головного


ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 13

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234) ○

розробника проекту нормативноправового акта щодо відмови в погодженні проекту нор мативноправового акта (для регуляторних нор мативноправових актів); д) довідку щодо відповідності нормативно правового акта aquis communautaire за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту Кабіне ту Міністрів України, що затверджений поста новою Кабінету Міністрів України від 18 лип ня 2007 р. № 950; е) висновок районного (міськрайонного) уп равління юстиції щодо відповідності норматив ноправового акта положенням Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини; є) інформаційноаналітичні матеріали з публічного обговорення проектів нормативно правових актів (у разі необхідності). 3.12. Супровідний лист, пояснювальна за писка, довідка про відповідність нормативно правового акта основним положенням законо давства Європейського Союзу, інформаційно аналітичні матеріали з публічного обговорен ня проектів нормативноправових актів підпи суються керівником суб’єкта нормотворення або його заступником. 3.13. Нормативноправовий акт із супровід ним листом та матеріалами, визначеними в пункті 3.11 цього розділу, подається уповнова женим працівником суб’єкта нормотворення до управління юстиції. IV. Проведення державної реєстрації нор мативноправових актів 4.1. Нормативноправові акти, що подають ся на державну реєстрацію, заносяться до жур налу обліку нормативноправових актів, що надійшли на державну реєстрацію до управлі ння юстиції. 4.2. Особа, відповідальна за державну реє страцію нормативноправових актів (далі ви конавець), проводить правову експертизу нор мативноправових актів, тобто перевіряє їх відповідність Конституції та законодавству України, правилам нормопроектувальної тех ніки. Експертиза нормативноправового акта провадиться з метою встановлення повнова жень суб’єкта нормотворення на прийняття цього акта, забезпечення його відповідності за конодавству якості й обґрунтованості, своєчас ності прийняття, виявлення можливих пози тивних і негативних наслідків його дії. 4.3. Строк проведення державної реєстрації нормативноправового акта в управлінні юс тиції становить 15 робочих днів, з дня, наступ ного після надходження його до управління юс тиції. У разі потреби (необхідність проведення аналізу нормативноправового акта із залучен ням експертів, вивчення значної кількості актів законодавства тощо) строки можуть бути продовжені начальником управління юстиції, але не більш як на 10 робочих днів. У випадку продовження строку проведення державної реєстрації нормативноправового акта про це повідомляється суб’єкт нормотво рення. 4.4. Виконавець у разі виявлення за резуль татами правової експертизи нормативноправо вого акта порушень правил правопису та нор мопроектувальної техніки може провести робо чу зустріч із уповноваженим працівником суб’єкта нормотворення, під час якої має вис ловити зазначені зауваження до нормативно правового акта. Суб’єкт нормотворення може протягом строку, встановленого для проведення держав ної реєстрації нормативноправового акта, вра хувати зазначені зауваження та направити до управління юстиції супровідним листом оригі нал та дві завірені в установленому законодав ством порядку копії відповідних сторінок оп рацьованого нормативноправового акта із за значенням на зворотному боці цих сторінок прізвища, ініціалів, підпису уповноваженого працівника суб’єкта нормотворення та дати візування. 4.5. За результатами правової експертизи управління юстиції в межах установленого строку приймає одне з таких рішень: а) про державну реєстрацію нормативно правового акта. Таке рішення приймається, якщо нормативноправовий акт відповідає Кон ституції, законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним до говорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Євро пейського суду з прав людини, та встановленим вимогам, і оформляється наказом Головного управління юстиції. У преамбулі наказу вка зується стаття 1 Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нор мативноправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», у розпорядчій час тині наказу викладається рішення Головного управління юстиції. Наказ про державну реєстрацію норматив ноправового акта може бути оформлений ок

ремо щодо кожного зареєстрованого норматив ноправового акта або включати список норма тивноправових актів, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію. До наказу додається висновок про держав ну реєстрацію нормативноправового акта (до даток 1), який підписується виконавцем, погод жується начальником управління юстиції; б) про повернення нормативноправового акта без державної реєстрації для доопрацюван ня. Таке рішення може бути прийнято на про хання суб’єкта нормотворення або з власної ініціативи, якщо суб’єктом нормотворення по рушено вимоги Положення про державну реє страцію або цього Порядку, і оформляється на казом управління юстиції. У преамбулі наказу вказується пункт 111 Положення про держав ну реєстрацію, у розпорядчій частині наказу викладаються рішення управління юстиції та строк доопрацювання. Наказ про повернення нормативноправового акта без державної реє страції для доопрацювання готується щодо кожного нормативноправового акта окремо. Для повернення нормативноправового акта на доопрацювання на прохання суб’єкта нормотворення такий суб’єкт направляє до уп равління юстиції відповідного листа, підписа ного керівником (особою, яка виконує його обо в’язки) або заступником керівника. У разі повернення нормативноправового акта з власної ініціативи до наказу про повер нення нормативноправового акта без держав ної реєстрації для доопрацювання додається висновок про доопрацювання нормативнопра вового акта (додаток 2), який підписується ви конавцем, погоджується начальником управ ління. Копія наказу про повернення нормативно правового акта без державної реєстрації для до опрацювання надається суб’єкту нормотворен ня із супровідним листом управління юстиції. Уповноважений працівник суб’єкта нор мотворення особисто забирає лист управління юстиції про повернення нормативноправового акта на доопрацювання, при цьому зазначає свою посаду, прізвище, дату та ставить підпис у відповідній графі журналу обліку норматив ноправових актів, що надійшли на державну реєстрацію до управління юстиції. Із зазначе ним листом йому повертаються оригінал нор мативноправового акта та копія. Одна копія нормативноправового акта залишається в уп равлінні юстиції. Якщо протягом доби після підписання лис та про повернення нормативноправового акта на доопрацювання його не буде отримано упов новаженим працівником суб’єкта нормотворен ня, управління юстиції може відправити листа поштою. Під час доопрацювання суб’єкт нормотво рення повинен урахувати всі висловлені управ лінням юстиції зауваження, усунути виявлені порушення та протягом місяця повторно пода ти нормативноправовий акт на державну реє страцію або надати управлінню юстиції копію розпорядчого документа про його скасування. Такий розпорядчий документ не повинен місти ти правових норм. У супровідному листі, з яким він направляється, необхідно вказувати дату і номер листа управління юстиції про повернен ня нормативноправового акта без державної реєстрації для доопрацювання; в) про відмову в державній реєстрації нор мативноправового акта. Таке рішення прий мається у випадках, встановлених пунктом 13 Положення про державну реєстрацію, і оформ люється наказом управління юстиції. У преам булі наказу вказується підпункт пункту 13 По ложення про державну реєстрацію, який є підставою відмови в державній реєстрації, у розпорядчій частині наказу викладається рішення управління юстиції. Наказ про відмо ву в державній реєстрації нормативноправово го акта готується щодо кожного нормативно правового акта окремо. До наказу додається висновок про відмову в державній реєстрації нормативноправового акта (додаток 3) з викладенням підстав відмо ви, який підписується виконавцем та погод жується начальником управління юстиції. Копія наказу про відмову в державній реє страції нормативноправового акта надається суб’єкту нормотворення із супровідним листом управління юстиції. Із зазначеним листом йому також повертаються оригінал нормативнопра вового акта та копія. Одна копія нормативно правового акта залишається в управлінні юс тиції. Уповноважений працівник суб’єкта нор мотворення особисто забирає лист управління юстиції про відмову в державній реєстрації нор мативноправового акта, при цьому зазначає свою посаду, прізвище, дату та ставить підпис у відповідній графі журналу обліку відомостей про державну реєстрацію нормативноправових актів. Якщо протягом доби після підписання лис та про відмову в державній реєстрації норма тивноправового акта його не буде отримано

уповноваженим працівником суб’єкта нормо творення, управління юстиції може відправи ти листа поштою. Нормативноправові акти, у державній реє страції яких відмовлено, заносяться до спе ціального журналу обліку таких актів, що ве деться в управлінні юстиції. Суб’єкт нормотворення, якому відмовлено в державній реєстрації нормативноправового акта, має право протягом десяти днів після от римання листа про відмову звернутися до на чальника управління юстиції із заявою про пе регляд прийнятого рішення щодо поданого на державну реєстрацію нормативноправового акта з поданням додаткових матеріалів, що об ґрунтовують потребу в такому перегляді. За значена заява розглядається протягом десяти робочих днів. Крім того, рішення про відмову в державній реєстрації нормативноправового акта може бути оскаржене до Головного управління юс тиції у Дніпропетровській області з дотриман ням зазначеного десятиденного строку, а в разі відмови в задоволенні скарги Міністерства юс тиції України або в суді у порядку адміністра тивного судочинства. При цьому подання адмі ністративного позову, а також відкриття про вадження в адміністративній справі не зупиня ють дію оскаржуваного рішення суб’єкта влад них повноважень (частина третя статті 117 Ко дексу адміністративного судочинства України). Нормативноправовий акт, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасу ванню суб’єктом нормотворення у 5денний строк з дня отримання листа управління юс тиції про відмову в його державній реєстрації чи відповідного рішення начальника управлі ння юстиції, Головного управління юстиції у Дніпропетровській області або Міністерства юстиції України. Копія розпорядчого доку мента про скасування нормативноправового акта в цей самий строк направляється до уп равління юстиції. Такий розпорядчий доку мент не повинен містити правових норм. У супровідному листі, з яким він направляєть ся, необхідно вказувати дату і номер листа уп равління юстиції про відмову в державній реє страції; г) про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації. Таке рішення прий мається протягом трьох робочих днів, якщо поданий на державну реєстрацію акт не містить ознак, установлених Положенням про держав ну реєстрацію та цим Порядком, і оформляєть ся наказом управління юстиції. У преамбулі наказу вказується пункт Положення про дер жавну реєстрацію, який є підставою визнання акта таким, що не підлягає державній реєст рації, у розпорядчій частині наказу викладаєть ся рішення управління юстиції. Наказ про ви знання акта таким, що не підлягає державній реєстрації, готується щодо кожного норматив ноправового акта окремо. До наказу додається висновок про визнан ня акта таким, що не підлягає державній реє страції (додаток 4), з відповідним обґрунтуван ням, який підписується виконавцем та погод жується начальником управління юстиції. Копія наказу про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації, надається суб’єкту нормотворення із супровідним листом управління юстиції. Із зазначеним листом йому також повертаються оригінал нормативнопра вового акта та копія. Одна копія нормативно правового акта залишається в управлінні юс тиції. Уповноважений працівник суб’єкта нор мотворення особисто забирає лист управління юстиції про повернення акта без державної реє страції як такого, що їй не підлягає, при цьому зазначає свою посаду, прізвище, дату та ставить підпис у відповідній графі журналу обліку актів, визнаних такими, що не підлягають дер жавній реєстрації. Із зазначеним листом йому повертаються оригінал акта та копія. Одна ко пія залишається в управлінні юстиції. Якщо протягом доби після підписання лис та про повернення акта без державної реєст рації як такого, що їй не підлягає, його не буде отримано уповноваженим працівником суб’єкта нормотворення, управління юстиції може відправити листа поштою. Акти, визнані управлінням юстиції таки ми, що не підлягають державній реєстрації, за носяться до спеціального журналу обліку таких актів, що ведеться управлінні юстиції.. Акт, визнаний управлінням юстиції таким, що не підлягає державній реєстрації, опубліко вується в порядку, визначеному органом, що його прийняв. При цьому порядок набрання цим актом чинності також визначається орга ном, що його прийняв. V. Занесення нормативноправових актів до Державного реєстру нормативноправових актів та набрання ними чинності 5.1. Після підписання начальником управ ління юстиції наказу про державну реєстрацію нормативноправового акта виконавець зано сить його до Державного реєстру нормативно

правових актів (далі Державний реєстр) (до даток 2 до Положення про державну реєстра цію). Нормативноправовий акт заноситься до Державного реєстру за датою підписання нака зу про його державну реєстрацію, відповідно до чого йому присвоюється реєстраційний номер, що складається з двох частин: число перед дро бом це порядковий номер, що починається з 1 січня кожного року, після дробу – це число, що означає загальну кількість нормативнопра вових актів, зареєстрованих в управлінні юс тиції з дня запровадження державної реєстрації нормативноправових актів. Застосування у Державному реєстрі поряд з цифровою літерної нумерації не допускається. У разі, якщо одним розпорядчим докумен том затверджуються декілька нормативнопра вових актів, нормативноправовому акту, що затверджується першим, присвоюється реєст раційний номер розпорядчого документа, а іншим нормативноправовим актам наступні реєстраційні номери в такому порядку, як вони зазначені в розпорядчому документі. 5.2. Після занесення нормативноправово го акта до Державного реєстру на оригіналі цьо го акта та двох копіях (першій сторінці розпо рядчого документа та затвердженого ним нор мативноправового акта) проставляється штамп з написом, зразок якого наведений у до датку 1 до Положення про державну реєстра цію. 5.3. Оригінал нормативноправового акта разом із супровідним листом управління юс тиції після занесення до Державного реєстру повертається суб’єкту нормотворення. Уповноважений працівник суб’єкта нор мотворення, який отримує оригінал зареєстро ваного нормативноправового акта, зазначає свою посаду, прізвище, дату та ставить підпис у відповідній графі Державного реєстру. Якщо протягом доби після занесення нор мативноправового акта до Державного реєст ру оригінал акта не буде отриманий уповнова женим працівником суб’єкта нормотворення, він може бути надісланий поштою. 5.4. Нормативноправові акти, які занесені до Державного реєстру, набирають чинності че рез 10 днів після їх державної реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку набран ня ними чинності. Нормативноправові акти районної держав ної адміністрації набирають чинності з момен ту їх реєстрації, якщо самими актами не вста новлено пізніший термін введення їх у дію (стаття 41 Закону України «Про місцеві дер жавні адміністрації»). При цьому нормативноправові акти, які визначають права та обов’язки громадян, наби рають чинності не раніше дня доведення до відома населення (стаття 57 Конституції Украї ни). 5.5. В окремих випадках є необхідність на дання певного строку для проведення підготов чої роботи для застосування нового норматив ноправового акта. Тому у відповідних пунктах розпорядчих документів можуть застосовува тися такі формулювання: «набирає чинності через (кількість днів) після опублікування», «набирає чинності з (число, місяць, рік)». У разі неодночасного набрання чинності окреми ми положеннями нормативноправового акта про це зазначається в розпорядчому документі. При цьому слід конкретно вказати пункти розпорядчого документа або структурні оди ниці затвердженого ним нормативноправово го акта та момент набрання ними чинності. На приклад: «Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в уп равлінні юстиції, крім пункту 7, що набирає чинності з 1 вересня 2009 року». Окремі структурні одиниці нормативно правового акта не можуть набирати чинності раніше набрання чинності розпорядчим доку ментом, яким він затверджений. У разі прийняття тимчасового нормативно правового акта в ньому зазначається положен ня щодо обмеження дії, наприклад: «діє до (заз начається дата)»; «на період проведення експе рименту». 5.6. Суб’єкти нормотворення доводять нор мативноправові акти до виконання лише після їх державної реєстрації та офіційного опублі кування. У разі порушення зазначених вимог норма тивноправові акти вважаються такими, що не набрали чинності, не тягнуть за собою право вих наслідків і не можуть бути підставою для регулювання відповідних правовідносин, засто сування санкцій до фізичних та юридичних осіб за невиконання приписів, що в них містяться. Посилання на дату і номер державної реє страції зареєстрованого нормативноправового акта є обов’язковим. Начальник відділу реєстрації нормативноправових актів, друкованих засобів масової інформації та легалізації об’єднань громадян Я.В. Ніколенко


14 ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ○

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234)


ОГОЛОШЕННЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.06.2011 ð. ¹ 46 (1234) ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Викликається Паллагі Олександр Йосипович, 21.10.1974 р.н., як відпо

відач до зали суду на слухання ци

вільної справи № 2 1784/2011 за по

зовом Відкритого акціонерного това

риства «Державний Ощадний банк Ук

раїни» до Паллагі Олександра Йоси

повича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбу

деться 05.07.2011 року об 11.00 у приміщенні Довгинцівського район

ного суду м. Кривого Рогу Дніпропет

ровської області за адресою: м. Кри

вий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 24. У разі неявки справа буде розгля

нута за вашої відсутності. У провадженні Першотравенсько го міського суду Дніпропетров ської області знаходяться цивільні справи за позовом Публічного акці

онерного товариства «Всеукраїн

ський Акціонерний Банк» до Стрикун Ольги Степанівни про стягнення за

боргованості. Судовий розгляд спра

ви призначено на 10 год. 30 хв. 14 липня 2011 року у приміщенні Пер

шотравенського міського суду за ад

ресою: м. Першотравенськ Дніпро

петровської області, вул. Леніна, 16. Суддя Кривошея С.С., тел. 8(05633)7

05 01. Суд викликає в якості відпо

відача Стрикун Ольгу Степанівну, яка проживає за адресою: вул. Шкільна, 29, кв. 39, м. Першотравенськ Дніпропетровської області. Явка до суду обов'язкова. У разі неявки спра

ва розглядатиметься за наявними ма

теріалами в заочному порядку. Криничанський районний суд Дніпропетровської області викли

кає як відповідачів Залогіна Миколу Володимировича, Залогіну Наталію Тимофіївну як третю особу, Відділен

ня у справах імміграції та реєстрації фізичних осіб Криничанського РВ УМВС України в Дніпропетровській області у судове засідання, яке відбу

деться 23 червня 2011 року о 09.00 у приміщенні Криничанського ра

йонного суду Дніпропетровської об

ласті за адресою: смт Кринички Кри

ничанського району Дніпропет

ровської області, вул. Виконкомів

ська, 17, за позовом Залогіної Олени Єфремівни про усунення перешкод у здійсненні права на користування і розпорядження своїм майном. У разі неявки відповідачів у судове засі

дання справа буде розглянута за вашої відсутності. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області спо

віщає, що 08.07.2011 року о 15 год. 45 хв. у приміщенні Новомосков

ського міськрайонного суду Дніпро

петровської області (м. Новомос

ковськ, пров. Артемівський, 8, каб. 1) під головуванням судді Соколянської О.М. відбудеться розгляд цивільної справи № 2 400/11 за позовом ПАТ «Укргазбанк» до Фурсової С.Ф., Па

люри Л.Г. про стягнення кредитної заборгованості, пені та звернення стягнення на предмет іпотеки. В якості відповідачів судом виклика

ються Фурсова Світлана Федорівна та

Палюра Людмила Григорівна, місце Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по

проживання яких суду невідоме. відомляє, що 22 червня 2011 року о Криничанський районний суд 9.00 у приміщенні Павлоградського Дніпропетровської області викли міськрайонного суду відбудеться кає як відповідача Акуленка Миколу слухання цивільних справ за позо

Леонідовича як третю особу, вом ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго», Відділення у справах імміграції та Павлоградський РЕМ до Огли С.В., реєстрації фізичних осіб Крини Малагіної Т.П., Малагіна Р.Ю. про чанського РВ УМВС України в Дніпро відшкодування збитків, завданих петровській області, у судове засі Павлоградському РЕМ. Справу слухає дання, яке відбудеться 23 червня суддя Круговий О.О. 2011 року о О9.00 у приміщенні Кри

ничанського районного суду Дніпро Верхньодніпровський районний петровської області за адресою: смт суд Дніпропетровської області ого

Кринички Криничанського району лошує про розгляд цивільної справи Дніпропетровської області, вул. Ви № 2 631/2011 за позовом Публічно

конкомівська, 17, за позовом Дунай го акціонерного товариства «Всеук

Віктора Миколайовича про усунення раїнський Акціонерний Банк» до перешкод у здійсненні права на ко Ужва Тетяни Василівни, Ужва Вікто

ристування і розпорядження своїм ра Михайловича про стягнення за

майном. У разі неявки відповідачів боргованості за кредитним догово

у судове засідання справа буде роз ром та викликає Ужва Тетяну Василів

глянута за вашої відсутності. ну в якості відповідача у судове за

сідання, яке відбудеться 22 червня Новомосковський міськрайонний 2011 року о 13 год. 30 хв. в залі су

суд Дніпропетровської області спо дових засідань 2 Верхньодніпров

віщає, що 01.07.2011 року о 15 год. ського районного суду Дніпропет

45 хв. у приміщенні Новомосков ровської області за адресою: Дніпро

ського міськрайонного суду Дніпро петровська область, Верхньодніп

петровської області (м. Новомос ровський район, м. Верхньодніп

ковськ, пров. Артемівський, 8, каб. 1) ровськ, вул. Петровського, 47. Додат

під головуванням судді Соколянської ково суд повідомляє, що відповідно О.М. відбудеться розгляд цивільної до ст. ст. 77, 169 ЦПК України сторо

справи № 2 1895/11 за позовом Бу ни та інші особи, які беруть участь динкоуправління № 2 Гвардійської по справі, зобов’язані повідомляти КЕЧ району до Тимофєєвої Г.О. про суд про причини неявки у судове за

визнання особи такою, що втратила сідання. У разі неповідомлення суду право на користування житловим про причини неявки вважається, що приміщенням. В якості відповідача сторони та інші особи, які беруть судом викликається Тимофєєва Гали участь по справі, не з’явились у су

на Олександрівна, місце проживан дове засідання без поважних при

ня якої суду невідоме. чин. У разі повторної неявки у судо

ве засідання відповідача, належно Жовтневий районний суд м. повідомленого, суд вирішує справу Дніпропетровська, розташований на підставі наявних в ній даних чи за адресою: 49044, м. Дніпропет доказів. ровськ, вул. Паторжинського, 18 а, викликає Палілова Сергія Володими АмурНижньодніпровський район ровича у судове засідання по ний суд м. Дніпропетровська по

цивільній справі за позовом Закри відомляє, що 23.06.2011 року о 10 того акціонерного товариства «Стра год. 40 хв. відбудеться слухання ци

хова компанія «Кремінь» до Паліло вільної справи № 2 3372/2011 р. за ва Сергія Володимировича про позовом Публічного акціонерного відшкодування шкоди в порядку рег товариства «Комерційний банк ресу, яке відбудеться о 14.00 04 лип «ПриватБанк» до Курєгяна Володи

ня 2011 р. У випадку неявки відпо мира Степановича про відшкодуван

відача справу буде розглянуто в за ня шкоди. Судове засідання буде очному порядку. проходити у приміщенні суду за ад

ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Но

Тернівський міський суд Дніпро воселівська, 9, каб. 16. петровської області повідомляє, що 24 червня 2011 року о 9.00 у при Зиско Ольга Володимирівна викли

міщенні Тернівського міського суду кається у судове засідання на 24 відбудеться слухання цивільних жовтня 2011 року о 14 год. 20 хв. до справ за позовом ПАТ «ЕК «Дніпро Амур Нижньодніпровського район

обленерго», Павлоградський РЕМ до ного суду м. Дніпропетровська як Виходцева Є.В., Мельнікова С.С., Кон відповідач по цивільній справі № 2

стантінова Р.Н., Федорова С.П., Ко 2340/11 за позовом ПАТ «КБ «При

валь С.О., Самофалкін М.І., Фомін ватБанк» до Зиско О.В. про звернен

І.К., Спалін М.А., Селінцов О.В., Пе ня стягнення. У разі неявки відпові

реверзєва С.Ю., Кожохарь К.Г., Васі дача у судове засідання справа буде ньов О.О., Чупікова С.В., Днестрян розглянута за його відсутності на С.М., Семенова Г.І., Павлова І.М., Не підставі наявних матеріалів та поста

стеренко М.С., Горожанкіна Л.А., новлене заочне рішення. Судове за

Фролов А.М., Медведєва Л.П., Куль сідання буде проходити у приміщенні шин В.В., Коваль С.О., Коваль Л.Г. про суду за адресою: м. Дніпропетровськ, відшкодування збитків, заподіяних вул. Новоселівська, 9, каб. 10. Павлоградському РЕМ. Справи слухає суддя Тернівського міського суду Ко Зенкіна Олена Петрівна, Зенкіна рягін В.О. Євгенія Сергіївна, Зенкін Сергій Миколайович викликаються у судо

ве засідання на 24 жовтня 2011 року о 14.00 до Амур Нижньодніпров

ського районного суду м. Дніпропет

ровська як відповідачі по цивільній справі № 2 962/11 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Зенкіної О.П., Зенкіної Є.С., Зенкіна С.М. про стяг

нення заборгованості. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних ма

теріалів та постановлене заочне рішення. Судове засідання буде про

ходити у приміщенні суду за адре

сою: м. Дніпропетровськ, вул. Ново

селівська, 9, каб. 10.

дзержинськ, вул. Петровського, 166, суддя Федорищев С.С., каб. 13.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49044, Дніпропетровськ, Кислиця Людмила Володимирівна вул. Паторжинського, 18 а, викликає викликається у судове засідання 24 ТОВ «Трафікс», Проціва Ігоря Васи

жовтня 2011 року о 14 год. 40 хв. до льовича, ТОВ «Промислова екологія», Амур Нижньодніпровського район ТОВ «Промекологія» як відповідачів ного суду м. Дніпропетровська як по цивільній справі № 2 5161/11 за відповідач по цивільній справі № 2 позовом ПАТ «УкрСиббанк» до ТОВ 494/11 за позовом ПАТ «КБ «Приват «Трафікс», Проціва Ігоря Васильови

Банк» до Кислиці Л.В. про звернення ча, ТОВ «Промислова екологія», ТОВ стягнення. У разі неявки відповідача «Промекологія» про стягнення за

у судове засідання справа буде роз боргованості у судове засідання, яке глянута за його відсутності на підставі відбудеться о 14 год. 15 хв. 26 липня наявних матеріалів та постановлене 2011 р. заочне рішення. Судове засідання буде проходити у приміщенні суду за Криворізький районний суд адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дніпропетровської області по

Новоселівська, 9, каб. 10. відомляє, що 04 липня 2011 року об 11.00 відбудеться судове засідання Шуховцева Євгенія Олександрівна, по цивільній справі за позовом Об

Романенко Олена Вячеславівна ласного комунального закладу «Гей

викликаються у судове засідання на ківська обласна психоневрологічна 24 жовтня 2011 року о 15.00 до Амур лікарня» до Зайцева Сергія Валері

Нижньодніпровського районного суду йовича, Сектора громадянства, м. Дніпропетровська як відповідачі по імміграції та реєстрації фізичних цивільній справі № 2 2320/11 за по осіб Криворізького РВ УМВС України зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Шу в Дніпропетровській області про виз

ховцевої Є.О., Романенко О.В. про нання особи такою, що втратила пра

стягнення заборгованості. У разі не во на користування житловим при

явки відповідачів у судове засідання міщенням та зняття з реєстрації. У справа буде розглянута за їхньої цьому зв'язку Криворізький район

відсутності на підставі наявних мате ний суд Дніпропетровської області ріалів та постановлене заочне рішен просить з'явитись у судове засідан

ня. Судове засідання буде проходити ня відповідача по справі Зайцева у приміщенні суду за адресою: м. Сергія Валерійовича, 10.02.1981 Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, р.н., об 11.00 04 липня 2011 року за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5

9, каб. 10. а, каб. 5. У випадку вашої неявки ци

Плахуті Ользі Сергіївні, Плахуті вільна справа буде розглядатись за Сергію Сергійовичу, Кісілю Дмит вашої відсутності з постановленням ру Олександровичу з’явитись у су заочного рішення. дове засідання 24 червня 2011 року о 15.00 до Амур Нижньодніпров П'ятихатський районний суд ського райсуду м. Дніпропетровська за Дніпропетровської області (суддя адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. Борцова А.А.) викликає у судове за

9, м. Дніпропетровськ як відповіда сідання Гущенка Олександра Петро

чам по цивільній справі № 2 4338/ вича, 07 листопада 1960 р.н., зареє

11 за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до строваного: вул. Польова, 39, с. Крас

Плахути Ольги Сергіївни, Плахути ноіванівка, П'ятихатський район, Сергія Сергійовича, Кісіля Дмитра Дніпропетровська область, як відпо

Олександровича про стягнення суми відача по цивільній справі за позо

за кредитним договором. У разі не вом Публічного акціонерного това

явки відповідачів у судове засідан риства «Всеукраїнський акціонер

ня справа буде розглянута за їхньої ний Банк» про стягнення заборгова

відсутності на підставі наявних ма ності по кредитному договору. Судо

теріалів та постановлене заочне ве засідання відбудеться 25 червня 2011 р. о 10.00 у приміщенні П'яти

рішення. хатського районного суду Дніпропет

Чапліній Тетяні Тимофіївні, Чап ровської області за адресою: м. П'я

ліну Роману Сергійовичу з’явитись тихатки, вул. Шевченка, 114. Відпо

у судове засідання 24 червня 2011 відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після року о 14.00 до Амур Нижньодніп опублікування цього оголошення ровського райсуду м. Дніпропет відповідач вважається належно по

ровська за адресою: вул. Новоселів відомленим про час та місце розгля

ська, 9, каб. 9, м. Дніпропетровськ як ду справи судом і в разі його неявки відповідачам по цивільній справі справа буде розглянута без його № 2 3764/11 за позовом ПАТ «Укр участі. Сиббанк» до Чапліна Сергія Сергі

йовича, Чапліна Романа Сергійови Викликається Чирва Андрій Воло ча, Чапліна Сергія Серафимовича, димирович, 10.03.1987 р.н., як Чапліної Тетяни Тимофіївни про стяг відповідач до зали суду на слухання нення суми за кредитним договором. цивільної справи № 2 1767/2011 за У разі неявки відповідачів у судове позовом Пенкіна Віталія Олександ

засідання справа буде розглянута за ровича до Чирва Андрія Володими

їхньої відсутності на підставі наяв ровича, третя особа – Сектор грома

них матеріалів та постановлене за дянства, імміграції та реєстрації очне рішення. фізичних осіб Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України про визнання Дніпровський районний суд м. особи такою, що втратила право на Дніпродзержинська повідомляє, що користування житловим приміщен

30.06.2011 року о 09.00 буде роз ням, зняття з реєстраційного обліку, глядатись цивільна справа за позо яке відбудеться 22 червня 2011 року вом АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до о 16.00 у приміщенні Довгинців

Куриш Максима Юрійовича про стяг ського районного суду м. Кривого нення заборгованості. Куриш М.Ю. Рогу Дніпропетровської області за викликається у судове засідання як адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоні

відповідач. У разі неявки останньо да Бородича, 3, каб. 24. У разі неяв

го справу буде розглянуто за його ки справа буде розглянута за вашої відсутності. Адреса суду: м. Дніпро відсутності.

Інформація про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для ознайомлення з нею громадськості Для дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ «Укрмета лургтранс», що знаходиться в м.Дніпропетровськ на пл.Леніна, 1, має на міри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Джерелом утворення забруднюючих речовин є дизельгенератор Geko 40000 EDS/ІEDA фірми «Metallwarenfabrik Gemmsngen» номінальною по тужністю 39 кВт. В якості палива використовується дизельне пальне. Ос новними забруднюючими речовинами, які потрапляють в атмосферне по вітря, є діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні, сірчистий газ, сажа, бенз(а)пирен. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 554 від 27.07.95 зі зм. № 142 від 14.02.01 підприємство не належить до об'єктів підвищеної екологічної небезпеки. Сучасне обладнання, яке використовується на об'єкті, зводить до мініму му шкідливий вплив об'єкта на оточуюче середовище. За умовами техно логічного процесу залпові викиди, небезпечні для життя та здоров'я лю дей, які мешкають у найближчих житлових кварталах, на об'єкті відсутні. Гранично допустимий рівень шуму в навколишньому середовищі в про цесі експлуатації дизельгенератора не перевищується ні вдень, ні вночі. Експлуатація об'єкта не супроводжується будьяким особливим екологіч ним ризиком. Пропозиції надавати протягом місяця, з моменту публікації повідом лення, в райвиконком Бабушкінського району за адресою: вул. Карла Лібкнехта, 70.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ 17 травня 2011 року Бабушкін ський районний суд м. Дніпропет ровська, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровськ цивільну справу за позовом Публічного акціонерного то

вариства «Сведбанк» до Винокурова Юрія Віталійовича про стягнення за

боргованості за кредитним догово

ром, вирішив: позов Публічного акці

онерного товариства «Сведбанк» до Винокурова Юрія Віталійовича про стягнення заборгованості за кредит

ним договором – задовольнити. Стяг

ти з Винокурова Юрія Віталійовича (ІПН 2635000714) на користь Публіч

ного акціонерного товариства «Свед

банк» (ЄДРПОУ 19356840) заборго

ваність за кредитним договором № 025/0708/71 116 від 30 липня 2008 року в сумі 3845474 гривні 00 коп., судовий збір в сумі 1700 гривень 00 коп., витрати на інформаційно

технічне забезпечення розгляду спра

ви в сумі 120 гривень 00 коп., разом

3847294 гривні 00 коп. Заочне рішен

ня може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом деся

ти днів з дня отримання його копії. Рішення може бути оскаржено пози

вачем в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Бабушкінський район

ний суд м. Дніпропетровська шляхом подання у десятиденний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задо

волення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апеляцій

ному порядку. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області спо

віщає, що 20.05.2011 року суддею Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Соко

лянською О.М. винесено заочне рішення по цивільній справі № 2

1194/1 за позовом Будинкоуправлі

ння № 2 Гвардійської КЕЧ району до Холодкова Т.В., Холодкової А.О., треті особи Дробот В.О., Дробот О.І., Орган опіки та піклування Черкаської селищної ради, про визнання такими, що втратили право на користування житловим приміщенням, згідно з яким Холодкову Альону Олексіївну, 14.11.1979 р.н.; Холодкова Тараса Валентиновича, 06.09.1978 р.н. та малолітню Холодкову Анастасію Тара

сівну, 08.05.2001 р.н., такими, що втратили право на користування жит

ловим приміщенням по вул. Лісній, 2/ 22, п. Черкаське, Новомосковський район, Дніпропетровська область. Стягнуто солідарно з Холодкова Тара

са Валентиновича, Холодкової Альо

ни Олексіївни на користь БУ № 2 Гвар

дійської КЕЧ району витрати по оп

латі судового збору у сумі 17 гривень та витрати на інформаційно технічне забезпечення розгляду цивільної справи 37 гривень. 06 червня 2011 року Дзержин ським районним судом м. Кривого Рогу було винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Бо

бирь Дмитра Семеновича до Бобирь Галини Олексіївни про розірвання шлюбу, відповідно до якого було ро

зірвано шлюб між Бобирь Дмитром Семеновичем та Бобирь Галиною Олексіївною, зареєстрований 12 січня 1977 року Відділом реєстрації актів громадянського стану Дзержинсько

го районного управління юстиції м. Кривого Рогу, актовий запис № 46.

В связи с утерей считать недействительным воен ный билет № 0556713 на имя Фирсюк Александра Александровича. Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д. В. повідомляє про продаж майна підприємства банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО», а саме: Лот № 1: Вилковий навантажувач, марка G20SC5 DOOSAN, 2007 року випуску, заводвиготовлювач DOOSAN, Корея. Лот № 2: Вилковий навантажувач, марка G20SC5 DOOSAN, 2008 року випуску, заводвиготовлювач DOOSAN Infracore Co LTD. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, приймаються ліквідатором протягом п'яти календар них днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити майно ТОВ «АМО», отрима ти більш детальну інформацію про об'єкти продажу та поря док проведення продажу можна у ліквідатора ТОВ «АМО» Чопенка Дениса Вікторовича за адресою: 49000, м. Дніпропет ровськ, вул. Ливарна, 13.


ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 21 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ № 46 (1234)

Íà÷àëî áîëüøîãî ïóòè ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ «Îáìåëåíèå Äíåïðà ïðîäîëæàåò óñèëèâàòüñÿ. Âîäà âñþäó ïðîäîëæàåò ïàäàòü, ïîÿâëÿþòñÿ öåëûå ïåñ÷àíûå õîëìû, ïóòü óñåÿí ïîäâîäíûìè êàìíÿìè è êîð÷àìè. Ñóäîõîäñòâî èñïûòûâàåò êðèçèñ. Íà âåðõíèõ ëèíèÿõ ñóäà èäóò áåç âñÿêîãî ðàñïèñàíèÿ, îñòàíàâëèâàþòñÿ íà ìåëè è òåðïÿò àâàðèè. Íàâèãàöèÿ ïîääåðæèâàåòñÿ òîëüêî äî Ëîåâà. Íà âñåõ ïðèòîêàõ è íà Äíåïðå âûøå Ëîåâà ïðåêðàòèëîñü äâèæåíèå ïàðîâûõ è íåïàðîâûõ ñóäîâ»», ñîîáùèëà «Þæíàÿ Çàðÿ» 18 èþíÿ 1910 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÀÔÈØÀ

ÞÌÎÐ

☺ ☺ ☺

- Êàê äåëà? - Äà âîò, â÷åðà áûë â âîåíêîìàòå. - Íó è …? - Âñå íîðìàëüíî. Ñêàçàëè, ÷òî ïîìíÿò, ëþáÿò è æäóò.

☺ ☺ ☺

Ðåöåïò «Ãîâÿäèíà ïî-àíãëèéñêè»: «Åñëè âû â ãîñòÿõ, âîçüìèòå áîëüøîé êóñîê ãîâÿäèíû è óéäèòå íå ïðîùàÿñü...»

☺ ☺ ☺

- Êàê äåëà íà ðàáîòå? - Âûæèâàþ ïîìàëåíüêó... - Âñå òàê ïëîõî? - Äà, çà ïîñëåäíèé ìåñÿö âûæèë âñåãî îäíîãî íà÷àëüíèêà.

☺ ☺ ☺

Ïðèõîäèò ìóæèê ê ïñèõèàòðó è ãîâîðèò: -Äîêòîð, ÷òî ìíå äåëàòü, ó ìåíÿ ìàíèÿ âåëè÷èÿ? - Äà ÷òî òû ìîæåøü çíàòü î ìàíèè âåëè÷èÿ, æàëêèé ÷åëîâå÷èøêà?!

 õóäîæåñòâåííîì ìóçåå ïðîøåë ïåðâûé êîíöåðò ìîëîäîé äíåïðîïåòðîâñêîé ãèòàðèñòêè Äàðüè ×åðíûø, êîòîðóþ íàçûâàþò âîñõîäÿùåé çâåçäîé è êîòîðîé ïðî÷àò áëåñòÿùåå èñïîëíèòåëüñêîå áóäóùåå. «Â³ñò³» ðàññïðîñèëè Äàðüþ î âïå÷àòëåíèÿõ îò êîíöåðòà, î åå áëèæàéøèõ ïëàíàõ è î òîì, êàêóþ ìóçûêó îíà ëþáèò ВАЖНО НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ - Даша, как для Вас прошел концерт? - Я собой очень недовольна. Длительный срок не играла сольные концерты, последнее серьезное выступление было в Органном зале осенью. Видно, отвыкла... Готовилась-готовилась, но получилось далеко не то, что я хотела. - Слушатели этого не заметили, все были в восторге! Не зря же Вас просили играть на бис. - Да, публика была очень благодарной. - Наверное, это хорошо, когда музыкант собой недоволен и считает, что способен на большее… - Я поняла, что очень важно как можно чаще выступать. Вроде бы произведение выучено, подготовлено, но на сцене оно звучит по-другому. Когда занимаешься дома, никто тебе не мешает, а на сцене много отвлекающих факторов. Сказалось и то, что я взяла очень сложную программу: произведения Гаспара Санза, Иоганна Себастьяна Баха, Мауро Джулиани, Августина Барриоса, Роланда

ÏÎÃÎÄÀ Вт 21.06 Ср 22.06 Чт 23.06

+23 +24 0С +16 +18 0С +23 +25 0С +14 +16 0С

захід. 46 м/с півд.захід. 45 м/с

+26 +28 0С +17 +19 0С

півд.захід. 25 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÌÍÎÃÎ ÎÒÂËÅÊÀÞÙÈÕ ÔÀÊÒÎÐλ Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

«ËÞÁÎÂÜ Ê ÊËÀÑÑÈÊÅ ÍÓÆÍÎ ÏÐÈÂÈÂÀÒÜ Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ» Диенса. Я готовлю ее лет. Но гитара мне понравилась, и музыка для поступления. стала большой частью РЕШЕНИЕ моей жизни и по сей РОДИТЕЛЕЙ день остается. - Собираетесь про- Вы решили подолжить образова- святить свою жизнь ние? музыке? - Да, хочу поучиться у немецкого гитариста Тильмана Хопштока в Академии музыки в городе Дармштадт. Я уже поступала туда сразу после окончания Днепропетровской консерватории, два года назад. И поступила, но тогда у меня была проблема с немецким язы- Да, после 9 класса ком: я его не подготови- я поступила в музыла как следует. При- кальное училище, поехав домой так и не на- том закончила консерчала его учить. В итоге ваторию. Еще в училивремя потеряла, но сей- ще начала работать в час уже надо взять себя музыкальной школе, в руки, потому что эта но года 3-4 назад остаосень - последний срок, вила преподавание. когда я могу посту- Очень тяжело совмепить: там принимают щать исполнительство музыкантов до 26 лет и педагогическую деявключительно. тельность, потому что, - Вы сами выбрали когда я преподавала, у инструмент? меня просто не было - Это было решение времени для инструмоих родителей, когда мента. Хотелось бы они отдали меня в му- полностью посвятить зыкальную школу в 10 себя исполнительству.

«ÕÎ×Ó ÏÎÓ×ÈÒÜÑß Ó ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ÃÈÒÀÐÈÑÒÀ»

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

МАЛО ВЫСОКОГО ИСКУССТВА - Какой музыке отдаете предпочтенье? - Хотелось бы, конечно, играть академическую музыку, хотя она и менее востребована, чем развлекательная. Но развлечений у нас и так много, а искусства, которое направляло бы человека к серьезным мыслям, - мало. Конечно, людям, которые не получили художественного развития, такая музыка скучна, непонятна, поэтому нужно прививать ее понимание с детства. Но вот же проблема: в Днепропетровске негде послушать классическую гитару, если не на экзамене в училище или консерватории. Раз в год кто-то приезжает с концертом и все. Многие мои знакомые спрашивали: «Даша, когда у тебя уже будет концерт?», но некуда было их пригласить. Теперь есть куда - буду играть в художественном музее.

Номер підписано до друку 17.06.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 1 0864

вести приднепровья  

вести приднепровья