Page 1

ÊÐÈÂÁÀÑÑ ÂÇÄÎÕÍÅÒ ÏÎËÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ

4

ÁÈÇÍÅÑ-ØÊÎËÀ  ÎÁËÀÑÍÎÌÓ ÖÅÍÒв

IJÒßÌ - ÀÂÒÎÁÓÑÈ, Â×ÈÒÅËßÌ - ÏÐÅ̲¯

×È ÏÎÒвÁÅÍ Ì²ÑÒÓ ÊÐÅÌÀÒÎвÉ?

3 4

6

ÊÒÎ ÍÀËÎÂÈÒ ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÕ Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã â öåíòðå Äíåïðîïåòðîâñêà, íà Ôåñòèâàëüíîì ïðè÷àëå, 80 þíîøåé è äåâóøåê ñóåòèëèñü íà áåðåãó.  ðóêàõ ó íèõ áûëè óäî÷êè, íà êðþ÷êàõ òåñòî è îïàðûøè. Çäåñü ïðîõîäèë ×åìïèîíàò ãîðîäà ïî ðûáîëîâíîìó ñïîðòó íà ïîïëàâêîâóþ óäî÷êó.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 40(1228) Вівторок, 31 травня 2011 р.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÐÎÙÀÂÀÉ, ÄÈÒÈÍÑÒÂÎ!

ÍÀ ÂÛÑØÅÌ ÓÐÎÂÍÅ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÎÁÀÌÎÉ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ âñòðåòèëñÿ ñ ïðåçèäåíòîì ÑØÀ Áàðàêîì Îáàìîé. Âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü â Âàðøàâå â ðàìêàõ 17-ãî ñàììèòà ñòðàí Öåíòðàëüíîé Åâðîïû. Âèêòîð ßíóêîâè÷ è Áàðàê Îáàìà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáî÷åì îáåäå â ÷åñòü ãëàâ ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ ñàììèòà. Ïåðåä íà÷àëîì îáåäà ïðåçèäåíòû ÑØÀ è Óêðàèíû ïîïðèâåòñòâîâàëè äðóã äðóãà è ïðîâåëè êîðîòêóþ áåñåäó. ○

ÄÐÓÆÅÑÊÈÉ ÂÈÇÈÒ

ÓÊÐÀÈÍÀ + ÃÐÅÖÈß

ϳä çâóêè øê³ëüíîãî âàëüñó

3

Ìèíóëîãî òèæíÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíà, ÿê ³ âñÿ Óêðà¿íà, â³äçíà÷èëà ñâÿòî îñòàííüîãî äçâîíèêà. Öåé äåíü áóâ õâèëþþ÷èé òà âîäíî÷àñ ïî-îñîáëèâîìó ðàä³ñíèé ³ äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â, ÿê³ çäîëàëè ïåðøèé åòàï íàâ÷àííÿ, ³ äëÿ ¿õí³õ òîâàðèø³â ³ç ñòàðøèõ êëàñ³â. Òà ãîëîâíà óâàãà áóëà ïðèêóòà äî âèïóñêíèê³â, äëÿ ÿêèõ Äåíü îñòàííüîãî äçâîíèêà - öå ïî÷àòîê äîðîãè ó íîâå, äîðîñëå æèòòÿ. Ñàìå äî íèõ áóëè çâåðíóò³ òåïë³ ñëîâà ïðèâ³òàííÿ òà íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ â³ä ðîç÷óëåíèõ ó÷èòåë³â òà áàòüê³â, â³ä êåð³âíèê³â îáëàñò³, ÿê³ öüîãî äíÿ â³äâ³äàëè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè.

×ÓÄÎÌÎÁÈËÜ

«ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÉ» ÀÂÒÎÁÓÑ ÏÎ-ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈ êîòîðîìó íå íóæåí âîäèòåëü. Îïðåäåëÿòü ïðåãðàäû Ñåãîäíÿ ìàëî êîãî óäèâèøü è ðåàãèðîâàòü íà äâèæóùèåñÿ âîêðóã ïðåäìåòû åìó ïîåçäàìè ìåòðî áåç ïîçâîëÿåò ëàçåðíàÿ ìàøèíèñòà - â Åâðîïå ñèñòåìà. Íàïðèìåð, åñëè ïîñòåïåííî ïåðåõîäÿò ê ðåáåíîê âûøåë íà ïðîåçàâòîìàòèçèðîâàííîìó îáùåñòâåííîìó òðàíñïîðòó. æóþ ÷àñòü, àâòîáóñ çàìèðàÍî âîò àâòîáóñ áåç âîäèòå- åò. Áîëåå òîãî, îí ïðîïóñêàåò àâòî, âûåçæàþùèå ñ ëÿ - ÷òî-òî íåâåðîÿòíîå. ïàðêîâîê.  îáðàùåíèè Íà äíÿõ âî ôðàíöóçñêîì ãîðîäå Ëÿ Ðîøåëëü èñïûòà- æåëòûé ýëåêòðîìîáèëü ñ îâàëüíîé êðûøåé è ïðîëè ïåðâûé àâòîáóñ, ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

çðà÷íûìè ñòåíàìè äîâîëüíî ïðîñò. Ïåøåõîä, æåëàþùèé ñîâåðøèòü íà íåì ïîåçäêó, íàæèìàåò êíîïêó íà îäíîé èç ïÿòè îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è, ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ, ïîÿâëÿåòñÿ ÷óäî-àâòîáóñ, ñëåäóÿ «íåñïåøíîé ïîõîäêîé» 10 êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Èìåííî ñ ýòîé ñêîðîñòüþ ïðîâîäÿò èñïûòàíèÿ íîâèíêè.

11 Ñòàðèííûå ÷àñû åùå èäóò... cmyk

Òàêîé «îáåçëè÷åííûé» òðàíñïîðò ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü íåäîâîëüñòâî ñðåäè âîäèòåëåé. Îäíàêî ìýð Ëÿ Ðîøåëëÿ çàâåðÿåò, ÷òî ðå÷ü î ñîêðàùåíèè ðàáî÷èõ ìåñò ïîêà íå èäåò. Íàïîìíèì, ðàíåå ó÷åíûå ñâîáîäíîãî óíèâåðñèòåòà Áåðëèíà ïðåäñòàâèëè àâòî, óïðàâëÿòü êîòîðûì ìîæíî áåç ïîìîùè ðóê, ëèøü ñèëîé ìûñëè.

 Óêðàèíó ïðèáûë ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ãðåöèè Äèìèòðèñ Äðóöàñ.  ðàìêàõ âèçèòà îí âñòðåòèòñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè óêðàèíñêîé âëàñòè, â ÷àñòíîñòè - ñ Ïðåäñåäàòåëåì Âåðõîâíîé Ðàäû Âëàäèìèðîì Ëèòâèíîì è Ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Íèêîëàåì Àçàðîâûì. Öåëü âèçèòà ãëàâû ãðå÷åñêîãî ÌÈÄà - àêòèâèçàöèÿ óêðàèíî-ãðå÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíîé ñôåðàõ. ○

«ÃÎËÓÁÎÅ ÒÎÏËÈÂλ

ÒÐÈ ÃÀÇÎÂÛÕ ÂÎÏÐÎÑÀ Óêðàèíà è Ðîññèÿ îáñóæäàþò òðè ãàçîâûõ âîïðîñà ôîðìóëó öåíû íà ãàç, ìèíèìàëüíûå îáúåìû ïðîêà÷êè è óìåíüøåíèå îáúåìîâ îáÿçàòåëüíîãî îòáîðà. Îá ýòîì çàÿâèë âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû ÐÔ Âàëåðèé ßçåâ. Ïî åãî ñëîâàì, ýòè âîïðîñû âûíåñóò íà ðàññìîòðåíèå âî âðåìÿ âñòðå÷ ïðåìüåð-ìèíèñòðîâ Óêðàèíû è Ðîññèè 7 èþíÿ â Ìîñêâå è ïðåçèäåíòîâ äâóõ ñòðàí, êîòîðàÿ ïðîéäåò îðèåíòèðîâî÷íî 14 èþíÿ. ○

ÊÐÀÉÍÈÉ ÑÐÎÊ

«ÎÕÌÀÒÄÅÒ» - ÇÀ ÎÄÈÍ ÃÎÄ Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Íèêîëàé Àçàðîâ ïîîáåùàë, ÷òî äåòñêóþ áîëüíèöó «Îõìàòäåò» ðåêîíñòðóèðóþò çà ãîä. Ïî åãî ñëîâàì, îí äàë íåîáõîäèìûå èíñòðóêöèè ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ Àëåêñàíäðó Àíèùåíêî, çàäà÷à êîòîðîãî - îáåñïå÷èòü ñäà÷ó êëèíèêè â ýêñïëóàòàöèþ êî Äíþ Êèåâà. Íàïîìíèì: â ôåâðàëå Íèêîëàé Àçàðîâ ïîðó÷èë ïðîâåñòè ìîäåðíèçàöèþ «Îõìàòäåòà» ïî ñîâðåìåííûì ìèðîâûì îáðàçöàì äî 2012 ãîäà.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

31.05.2011 ð. ¹ 40 (1228)

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

Ó Äåíü ì³ñòà äîáðå ïîïðàöþâàëè ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÈÉ ÅÊÑÏÎÐÒ

ÁÒÐ ÄËß ²ÐÀÊÓ Ó íåä³ëþ ²ðàê îòðèìàâ ÷åðãîâó ïàðò³þ óêðà¿íñüêî¿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè. 29 òðàâíÿ ó ïîðò Óì-Êàññð ïðèáóëî 26 áðîíåòðàíñïîðòåð³â ÁÒÐ-4, äâ³ ìàøèíè òåõîáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíòó òà äâà òðåíàæåðè, äå ãîòóâàòèìóòüñÿ ìàéáóòí³ åê³ïàæ³ ÁÒÐ. Îêð³ì öüîãî, óêðà¿íö³ â³äðåìîíòóâàëè äâà âåðòîëüîòè ̳-8ò, ÿê³ íåçàáàðîì òåæ ïî¿äóòü íà áåðåãè Ïåðñüêî¿ çàòîêè. Íàãàäàºìî: êîíòðàêò íà ïîñòàâêó çáðî¿ ï³äïèñàëè ùå ó 2009 ðîö³.

ÍÎÂÈÍÈ ÒÓÒ - ÊÎÐÄÎÍ

«ÏÎËÜÎÂÈÉ» ÅÒÀÏ

Óêðà¿íà î÷³êóº, ùî äåìàðêàö³ÿ íàøîãî êîðäîíó ç Ðîñ³ºþ ïî÷íåòüñÿ âæå ó âåðåñí³. «Ñï³ëüíà êîì³ñ³ÿ ðîçïî÷íå «ïîëüîâèé» åòàï ðîáîòè. Òèì ïà÷å, ùî ãðîø³ íà öå ïåðåäáà÷åí³», - ñêàçàâ â.î. äèðåêòîðà ïåðøîãî òåðèòîð³àëüíîãî äåïàðòàìåíòó ÌÇÑ Â³êòîð Ìèêèòþê. ³í ïîâ³äîìèâ, ùî âñ³ ôîðìàëüíîñò³ âæå âèêîíàíî, ôîðìóþòüñÿ ãðóïè, ÿê³ ó âèçíà÷åíèõ ì³ñöÿõ ñòàâèòèìóòü çíàêè ïðî äåðæàâíèé êîðäîí. À îò ïèòàííÿ Àçîâñüêîãî ìîðÿ òà Êåð÷åíñüêî¿ ïðîòîêè ùå ëèøàºòüñÿ íåâèð³øåíèì. ○

ÁÅÇ ÀÅÑ

ÃÀÇ ÇÀ̲ÑÒÜ ÀÒÎÌÀ ͳìå÷÷èíà âèð³øèëà äî 2022 ðîêó çàêðèòè âñ³ ñâî¿ àòîìí³ åëåêòðîñòàíö³¿. Íåñòà÷ó åëåêòðîåíåð㳿, ùî âèíèêíå ï³ñëÿ çàêðèòòÿ 17 ðåàêòîð³â, çáèðàþòüñÿ êîìïåíñóâàòè çà ðàõóíîê ³íøèõ åíåðãîíîñ³¿â, çîêðåìà ãàçó, ÿêèé ìຠñòàòè îñíîâíèì äæåðåëîì åíåð㳿. Îäíàê ð³øåííÿ óðÿäó ùå ìຠñõâàëèòè í³ìåöüêèé ïàðëàìåíò. Ïðîòå ìàëî õòî ñóìí³âàºòüñÿ, ùî äåïóòàòè áóäóòü ïðîòè. ○

Äåáþðîêðàòèçàö³ÿ á³çíåñó, îçäîðîâëåííÿ 200 òèñ. øêîëÿð³â, òóðáîòà ïðî ä³òåéñèð³ò - öå äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê ïèòàíü, ÿê³ êåð³âíèêè ì³ñò ³ ðàéîí³â îáëàñò³ îáãîâîðèëè íà âè¿çí³é êîëå㳿 îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Âîíà â³äáóëàñü ó ñóáîòó, 28 òðàâíÿ, ó Êðèâîìó Ðîç³, ÿêèé ñàìå ñâÿòêóâàâ Äåíü ì³ñòà. Àëå ñâÿòî ïî÷àëîñü ðàí³øå, ó ñåë³ Áóðëàöüêå òóäè ïðèéøëà âîäà

селах і селищах, де ПОТУРБУВАживуть понад 12 тиЛИСЬ ПРО сяч людей», - нагадав ДІТЕЙ Олександр Вілкул. На колегії також На відкриття прийшпідбили підсумки ло все село. Школянавчального року, рам губернатор подапотурбувались про рував цукерки, ветеДО КОЖНОГО «Відкрита влада» з шкільні автобуси, ранам вручив матеБУДИНКУ розгляду звернень які вже зовсім скоро Ще в жовтні мину- ріальну допомогу. матиме кожна сільгромадян. лого року до села під«Видача дозвіль- ська школа. Цього ДОПОМОГА вели водовід, але ЛЮДЯМ ТА них документів з по- року 64% дітей губернатор Олек- БІЗНЕСУ рушенням строків в шкільного віку оздосандр Вілкул пообіровлять у таборах та На колегію, яка області майже звецяв, що вода прийде санаторіях. Також у дена до нуля», забезпосередньо в до- почалась за годину кожному місті та значив Олександр мівку до кожного се- після введення в дію районі будуть провоВілкул. Нововведенлянина. Так і сталося водогону, приїхали дитись благодійні ня не лише допома- у Бурлацькому Кри- мери міст і голови заходи для підтримгають тим, хто зверворізького району райдержадміністраки дітей, які потретається за довідказбудували водона- цій з усієї області. бують особливої увами, але й роблять кепірну вежу і до кож- Когось губернатор ги. Держава потуррівництво області ного будинку підве- хвалив, а комусь добується й про дотриближчим до людей. ли трубу. Тепер 280 велося пояснювати мешканців села ма- свої прорахунки у тимуть проточну співпраці з підприємцями, оскільки питну воду. «За рік в області благополуччя мешпроклали 141 км во- канців регіону багадопровідних мереж. то в чому залежить Вода з’явилась у 22 від розвитку бізнесу. Наразі в області запроваджують програми дебюрократизації видачі дозвільних документів. Запрацював Центр адмінпослуг за принципом «єдиного вікна», запустили центр

200 ÒÈÑ. ØÊÎËßв ÎÇÄÎÐÎÂËßÒÜ ÖÜÎÃÎ ÐÎÊÓ

280 ÌÅØÊÀÍֲ ÒÅÏÅÐ ÌÀÞÒÜ ÂÎÄÓ Ó ÄÎ̲ÂÊÀÕ

̲ÑÒΠ²ÄÄß×ÈËÎ

Çâàííÿ çà âàãîìèé âíåñîê

ÖÅÍÇÓÐÀ ÏÎ-ÀÐÀÁÑÜÊÈ

ÂËÀÑÍÀ ÌÅÐÅÆÀ ϳñëÿ ìàñîâèõ õâèëþâàíü â àðàáñüêîìó ñâ³ò³ ²ðàí âèð³øèâ çä³éñíèòè ðàäèêàëüí³ êðîêè íà øëÿõó äî òîòàëüíî¿ öåíçóðè, ùîá «çàõèñòèòèñÿ â³ä ïðîíèêíåííÿ çàõ³äíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ â êóëüòóðó». ²ðàíö³ çáèðàþòüñÿ ñòâîðèòè ñâîþ íàö³îíàëüíó êîìóí³êàö³éíó ìåðåæó ³ â³ä’ºäíàòè êðà¿íó â³ä ãëîáàëüíî¿ ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Îäèí ç àâòîð³â ïðîåêòó, äèðåêòîð íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó òåëåêîìóí³êàö³é Ðåçà Áàãåðè Àñë êàæå, ùî ñïî÷àòêó äî ìåðåæ³ çàëó÷àòü 60% áóäèíê³â ³ ï³äïðèºìñòâ, à çãîäîì íåîáõ³äí³ñòü ãëîáàëüíîãî ²íòåðíåòó â³äïàäå.

ÍÀ ÊÎËÅò¯ ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

мання житлових умов дітей-сиріт. А в цей час на вулицях Кривого Рогу городяни та гості міста вже святкували 236-й день народження. У місті, зокрема, відкрили пам’ятник козаку Рогу, який заснував місто, працювали музичні фонтани. А ввечері був концерт.

ÏÅÐØÎÌÓ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊβ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ Âß×ÅÑËÀÂÓ ÇÀÄÎÐÎÆÍÎÌÓ ÏÐÈÑÂΪÍÎ ÇÂÀÍÍß «ÏÎ×ÅÑÍÈÉ ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍ Ì²ÑÒÀ ÊÐÈÂÎÃÎ ÐÎÃÓ»

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Відповідне рішення 25 травня одноголосно ухвалили депутати Криворізької міськради.

Таке звання, як зазначається у рішенні, присвоєне «за вагомий особистий внесок щодо покращення соціально-економічного становища

області, вирішення нагальних проблем територіальної громади Кривого Рогу, за активну громадську діяльність, видатні заслуги в здійсненні заходів по зміцненню авторитету міста». Вячеслав Задорож-

ний близько 25 років працював в органах місцевого самоврядування Кривого Рогу, п’ять років - в обласній владі. За вагомий особистий внесок у розвиток Криворіжжя, Дніпропетровщини та

України він удостоєний високих державних нагород і почесних звань.

вØÅÍÍß ÓÕÂÀËÈËÈ ÄÅÏÓÒÀÒÈ


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2011 ð. ¹ 40 (1228) ○

ÏÐÎÙÀÂÀÉ, ÄÈÒÈÍÑÒÂÎ!

ϳä çâóêè øê³ëüíîãî âàëüñó Олександр Вілкул привітав одинадцятикласників зі знаковою подією в їхньому житті та особисто вручив кращим учням Ó öüîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ золоті медалі. Школа таøêîëó â Óêðà¿í³ íàçàâæäè çàëèøàòü 4 ìëí. 299 òèñÿ÷ кож отримала від губернатора подарунок - портаâèïóñêíèê³â. Ðàçîì ³ç тивний мультимедійний äí³ïðîïåòðîâñüêèìè ñòàðøîêëàñíèêàìè ùå ðàç проектор для облаштуïî÷óëè ìåëîä³þ îñòàííüî- вання кабінету інформаãî äçâîíèêà é æóðíàë³ñòè тики. На прощання випускники востаннє танцювали «Â³ñòåé» ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÌÀвÀÍÍÀ ßÊÎÂ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ, ÀÍÔ²ÑÈ ÁÓÊÐŪÂί

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

ÅÂÃÅÍÈß ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×À ÓÄÎÄÀ,

Останній дзвоник пролунав і в Дніпропетровському обласному медичному ліцеї-інтернаті «Дніпро». Цей навчальний заклад входить до двадцятки кращих в Україні - майже

ДАРУНКИ НА ПАМ’ЯТЬ 27 травня у школах Дніпропетровська пролунав останній дзвоник. Губернатор Олександр Вілкул разом із своїм заступником Марією Пустовою завітали до спеціалізованої школи еколого-економічного профілю № 67. Радісний і водночас сумний настрій панував на шкільному подвір’ї. Багато приємних слів пролунало із уст випускників на адресу вчителів.

Óâàæàåìûé Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷, âìåñòå ñ ïîçäðàâëåíèÿìè ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ è óñïåõîâ â îñóùåñòâëåíèè âñåõ çàìûñëîâ. Ïóñòü â Âàøåé æèçíè áóäåò ìíîãî äîáðûõ äåë è âåðíûõ ñîðàòíèêîâ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ñ óâàæåíèåì - êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ»

шкільному

МАЙБУТНІ МЕДИКИ

²Ä̲ÍÍÈÊÀÌ ÂÐÓ×ÈËÈ ÇÎËÎÒ² ÌÅÄÀ˲ 100 % його випускників вступають у вузи. Ті, хто пов’язує життя з медициною, долучаються до висококваліфікованих медиків. Розуміючи важливість розвитку подібного закладу для регіону, України в цілому, обласна влада не обходить його увагою. Цього року на фінансування «Дніпра» з обласного бюджету виділили близько 3 млн. грн. Беручи участь у святі останнього дзвоника, заступник губернатора Марія Пустова поздоровила випускників з важливою подією в їхньому житті та вручила відмінникам золоті медалі.

ÓÂÀÃÀ ÄÎ ÎѲÒÈ

ijòÿì - àâòîáóñè, â÷èòåëÿì - ïðå쳿 ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ ÎÒÐÈÌÀËÈ 35 ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÇÀÊËÀIJÂ

ѳëü ñüê³ øêîëè ѳëüñüê³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè îòðèìàëè 18 íîâåíüêèõ àâòîáóñ³â, ÿê³ áóäóòü áåçêîøòîâíî âîçèòè ä³òåé äî øê³ë. À íàéêðàùèõ ó÷èòåë³â ³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè îáëàñò³ íàãîðîäèëè ãðîøîâèìè ïðåì³ÿìè òà ö³ííèìè ïîäà ðóíïîäàðóíêàìè «ЕТАЛОН» ДЛЯ УЧНІВ

ÄΠʲÍÖß ÐÎÊÓ - ÙÅ 12 ÀÂÒÎÁÓѲÂ

ïðåäñåäàòåëÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëñîâåòà

вальс на подвір’ї.

26 травня майже всі райони області отримали нові «Еталони», на які з обласного бюджету виділили 5,5 млн.грн. Губернатор Олександр Віл-

кул зазначив, що до кінця року в планах придбати ще 12 шкільних автобусів, але вже за кошти держбюджету. Таким чином, усі сільські

учні та вчителі зможуть безкоштовно їздити до своїх шкіл.

НАГОРОДИЛИ НАЙКРАЩИХ Цього ж дня губернатор нагородив

переможців конкурсу «Вчитель року2011». Педагоги, які посіли І місце, отримали грошові премії у розмірі 10 тис. грн., за ІІ місце - 8 тис. грн., за ІІІ місце - 5 тис. грн. Усього преміями відзначено 34 учителів. Під час урочистої зустрічі цінні подарунки отримали 35 кращих навчальних закладів області.

ÍÎÂÈÍÈ ÂÈÇÍÀÍÍß ÂÈØÓ

ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ íàäàâ Êðèâîð³çüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåòó ñòàòóñ Íàö³îíàëüíîãî. Òàêèé âèñîêèé ñòàòóñ öåé çàêëàä îòðèìàâ ç ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà. Çà éîãî ñëîâàìè, öå âàæëèâà ïîä³ÿ íå ëèøå äëÿ âèøó, àëå é äëÿ Êðèâîãî Ðîãó. Çàâäÿêè íîâîìó ñòàòóñó â óí³âåðñèòåò³ ç'ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü óäâ³÷³ çá³ëüøèòè çàðîá³òíó ïëàòó âèêëàäà÷àì òà çíà÷íî ðîçøèðèòè àâòîíîìí³ñòü êåðóâàííÿ âèøåì. ○

ÁÅÇÏÅÊÀ ÍÅ ÇÀÂÀÄÈÒÜ

ÓÂÀÆͲØÅ ÍÀ ÄÎÐÎDz Ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Àíäð³é Êëþºâ çàêëèêàâ ï³äñèëèòè êîíòðîëü çà ð³âíåì ï³äãîòîâêè ³ äîñâ³äîì ðîáîòè âî䳿â àâòîáóñ³â òà ³íøîãî ïåðñîíàëó íà òðàíñïîðò³. Êð³ì öüîãî, Êëþºâ äîðó÷èâ ïðîâåñòè äîäàòêîâèé ³íñòðóêòàæ ç ïðàö³âíèêàìè òðàíñïîðòíî¿ ãàëóç³, à òàêîæ îðãàí³çóâàòè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç ä³òüìè ùîäî áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè íà äîðîãàõ ³ â òðàíñïîðò³. Ñòîñîâíî öüîãî Àíäð³é Êëþºâ çàêëèêàâ êåð³âíèê³â óñ³õ ðåã³îí³â âçÿòè ïèòàííÿ ùîäî áåçïåêè ä³òåé ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü. Íàãàäàºìî: 25 òðàâíÿ á³ëÿ ñ. Áðàòñüêå Ñîëîíÿíñüêîãî ðàéîíó ïðèâàòíèé àâòîáóñ, ùî ïåðåâîçèâ 48 ïàñàæèð³â, ó òîìó ÷èñë³ 39 ä³òåé, ïîòðàïèâ ó ÄÒÏ. ×åðåç ðîçðèâ øèíè ïåðåäíüîãî êîëåñà àâòîáóñ ç’¿õàâ ó êþâåò ³ ïåðåêèíóâñÿ. 8 ëþäåé ïîñòðàæäàëè, ç íèõ äâîº ä³òåé. ○

ÑÂßÒÎ ÎÑÒÀÍÍÜÎÃÎ ÄÇÂÎÍÈÊÀ

ÍÀÂ×ÀÞÒÜ Ë²ÄÅв 27 òðàâíÿ ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïîçäîðîâèâ ³ç Äíåì îñòàííüîãî äçâîíèêà ó÷í³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ïîâàæíèé ã³ñòü çàâ³òàâ äî ñîòîãî ë³öåþ Äí³ïðîïåòðîâñüêà, äå â³í îö³íèâ âèñîêèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè ä³òåé. Öüîãî ðîêó ³ç 27 âèïóñêíèê³â 5 îòðèìàëè ìåäàë³, ¿õ îñîáèñòî âðó÷èâ ãîëîâà îáëðàäè. Òàêîæ ªâãåí Óäîä âðó÷èâ âèïóñêíèêàì â³òàëüí³ àäðåñè â³ä ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà.


4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

31.05.2011 ð. ¹ 40 (1228)

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÓÊÐÀÈÍÅ

Êðèâáàññ âçäîõíåò ïîëíîé ãðóäüþ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈËÊÓË ÏÐÅÇÅÍÒÎÂÀË Â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ÑÀÌÓÞ ÌÀÑØÒÀÁÍÓÞ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÐÀÍÛ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÓÑ²Ì ÄÈÒÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÈ Ç ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîäîâæóºòüñÿ ïðîãðàìà âñòàíîâëåííÿ ñïîðòèâíèõ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â äëÿ çàëó÷åííÿ ìàëåíüêèõ ìåøêàíö³â äî ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Ïðîòÿãîì òðàâíÿ-ëèïíÿ öüîãî ðîêó ó ðàéîíàõ ³ ì³ñòàõ îáëàñò³ ïîá³ëüøຠíà 60 ñïîðòèâíèõ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â. ¯õ âñòàíîâëÿòü êîøòîì îáëàñíîãî áþäæåòó íà çàãàëüíó ñóìó 3 ìëí. ãðí. Öå â 1,5 ðàçà á³ëüøå, í³æ òîð³ê.

ÍÎÂÈÍÈ ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ É Ê²ÒÈ Îòðèìàëà â äåíü ñâîãî 90-ë³òòÿ ªâäîê³ÿ Êîçà÷åíêî - ó÷àñíèöÿ áîéîâèõ ä³é, âåòåðàí ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³, ïðèâ³òíà, íåï³äâëàäíà ðîêàì æ³íêà. Âñå æèòòÿ ªâäîê³ÿ ªâäîêèì³âíà ïðèñâÿòèëà âèõîâàííþ ä³òåé, ïðàöþâàëà â÷èòåëåì ó êèñëè÷óâàòñüê³é øêîë³. Çà ñóìë³ííó ïðàöþ ìຠ÷èìàëî íàãîðîä. ²ç þâ³ëåºì ³ìåíèííèöþ ïðèâ³òàëè êåð³âíèêè ðàéîíó, êîëèøí³ âèïóñêíèêè, çíàéîì³ òà ð³äí³. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

ÏÅÐÅÂÈÊÎÍÀÍÎ ÁÞÄÆÅÒ Çà ñ³÷åíü-òðàâåíü íà 27 òðàâíÿ äî çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà íàä³éøëî âëàñíèõ äîõîä³â 68216,8 òèñ. ãðí. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïëàí íà çâ³òíèé ïåð³îä óæå ïåðåâèêîíàíî íà 3932,2 òèñ. ãðí., àáî íà 6,1%. Ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó íàäõîäæåííÿ äîõîä³â çðîñëè íà 13105,1 òèñ. ãðí., àáî íà 23,8%. ○

ÍÀ ÝÊÎËÎÃÈÞ ÂÛÄÅËßÒ 11 ÌËÐÄ. ÃÐÍ.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ Долгосрочную программу по решению экологических проблем Кривбасса и улучшению состояния окружающей среды на 2011-2022 гг. разработали по инициативе председателя облгосадминистрации, ее приняли на 6-й сессии облсовета 29 апреля 2011 года. В рамках программы проведут более 130 природоохранных мероприятий, 70% из них - в 2011-2015 гг. Ее реализация обойдется в

11 млрд. грн. - это в пять раз больше, чем выделяли на охрану природы Кривбасса за последние десять лет. Финансирование предусмотрено из городского, областного и государственного бюджетов, а также из средств ведущих промышленных предприятий Кривого Рога.

ные выбросы на 35%; 9 реконструкцию объектов водного хозяйства и строительство новых. Так, в Кривом Роге внедрят современные технологии очистки воды, расчистят русла рек и водоемы, расширят и реконструируют городские очистные сооружения;

ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

9 уменьшение объемов промышленных отходов на 15% в год, восстановление земель и утилизацию всех токсических отходов; 9 масштабное озеленение города, высадку 108 тыс. деревьев и кустов;

Программа предусматривает: 9 внедрение на всех крупных промпредприятиях города новых технологий производства, что уменьшит вред-

9 жесткую систему мониторинга и контроля состояния окружающей среды с использованием новейших информационных технологий. Губернатор пообещал, что после реализации экологической программы приземные концентрации пыли, диоксидов серы и азота, оксида углерода снизятся в два раза. А опасные концентрации сернис-

ÎÏÀÑÍÛÅ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ ÍÅ ÏÎÊÈÍÓÒ «ÃÐÀÍÈÖ»

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÂÅÑÍÀ  ÀÐ̲¯ ÇÀʲÍ×ÈËÀÑÜ Ç³ çá³ðíîãî ïóíêòó îáëàñíîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó äî ëàâ Çáðîéíèõ ñèë òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü Óêðà¿íè â ðàìêàõ ïðèçîâíî¿ êàìïàí³¿ «Âåñíà2011» â³äïðàâëåíî îñòàííþ êîìàíäó íîâîáðàíö³â. ²ç 59 ïðèçîâíèê³â 39 ïîïîâíÿòü ðÿäè áåðåãîâî¿ îõîðîíè ³éñüêîâî-ìîðñüêèõ ñèë ³ 20 ñòàíóòü ó ñòð³é Äåðæàâíî¿ ñïåö³àëüíî¿ ñëóæáè òðàíñïîðòó. ³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè ðåã³îíó ïëàíîâå çàâäàííÿ âèêîíàëè â ïîâíîìó îáñÿç³. Ö³º¿ âåñíè äî ëàâ Çáðîéíèõ ñèë ïðèçâàíî 1475 îñ³á.

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÀ ÎѲÒÀ

Á³çíåñ-øêîëà â îáëàñíîìó öåíòð³ ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñêîðî ìîæíà áóäå çäîáóòè àìåðèêàíñüêó îñâ³òó â ãàëóç³ óïðàâë³ííÿ á³çíåñîì. Íà áàç³ Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó â³äêðèþòü øêîëó çà ïðîãðàìîþ ÌÂÀ 26 травня заступник губернатора Марія Пустова провела зустріч із першим проректором Франклін Університету Кристофером Вашингтоном. На ній обговорили всі умови реалізації МВА-програми. Заняття у бізнес-школі почнуться вже у жовтні. Всі лекції читатимуть викладачі з Франклін Університету та гірничого університету виключно англійською мовою. По закінченні навчання студенти отримають диплом «Магістра з управління бізнесом».

того газа и диоксида азота не будут покидать границы предприятий. Председатель облгосадминистрации также уверен, что, благодаря программе, Кривой Рог обретет второе дыхание. «Кривой Рог станет чистым и экологически безопасным городом, в котором условия жизни будут отвечать европейским стандартам», - заявил Александр Вилкул.

ËÅÊÖ²¯ ×ÈÒÀÒÈÌÓÒÜ ÀÍÃ˲ÉÑÜÊÎÞ ÌÎÂÎÞ


ПРАВДА УСПІШНИХ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2011 ð. ¹ 40 (1228) ○

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

«ß íå èäåàëèñò, íî áëèçîê ê ìàêñèìàëèñòó» ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÈÇ ËÈ×ÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ ÞÐÈß ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

«ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ ÆÈÒÅËÅÉ – ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÀß ÇÀÄÀ×À»

Îòâåòñòâåííîñòü, õàðàêòåð ëèäåðà è ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó– âàæíûå êà÷åñòâà óñïåøíîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Èìåííî òàêèìè ÷åðòàìè îáëàäàåò ãëàâà Èíäóñòðèàëüíîãî ðàéîíà Äíåïðîïåòðîâñêà Þðèé Äåãòÿðåâ. Î ñâîåé ðàáîòå è ïëàíàõ íà áóäóùåå îí ðàññêàçàë «Â³ñòÿì»

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÞÐÈß ÄÅÃÒßÐÅÂÀ:

ОТ СТАРШИНЫ ДО ПОЛКОВНИКА ЗАПАСА - Юрий Сергеевич, как долго Вы на этой должности и чем занимались раньше? - Я родился в Днепропетровске. После армии пошел служить в областное управление КГБ - органам отдал почти 25 лет своей жизни, но и научился очень многому. Прошел путь от старшины до полковника запаса. Служил в родном городе. После увольнения почти пять лет трудился в крупной коммерческой структуре. В июне 2010 года меня пригласили работать в горисполком на должность замдиректора департамента взаимодействия с правоохранительными органами по мобилизационной и оборонной работе и по вопросам чрезвычайных ситуаций, а в ноябре прошлого года возглавил Индустриальный в городе совет. - Какими были Ваши первые шаги как главы района? - В первую очередь занялся формированием команды. Для меня важны потенциал человека, профессионализм, его моральные и деловые качества. Поэтому изначально присмотрелся к «старым» работникам исполкома, среди которых были люди желающие и умеющие работать. Но, к сожалению, не все сотрудники могли выполнять поставленные задачи. Обновил состав заместителей, привел проверенных профессионалов-единомышленников, которым доверяю. Я требовательный руководитель - не идеалист, но близок к максималисту. Радует, что с первых дней работы нашли взаимопонимание с правоохранительными органами и руководителями предприятий района.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПОДАРОК - 23 мая Индустриальный район отметил очередную годовщину – 42 года. Какой подарок получил район ко Дню рождения?

«ÕÎ×Ó, ×ÒÎÁÛ ËÞÄÈ ÃÎÐÄÈËÈÑÜ ÑÂÎÈÌ ÐÀÉÎÍÎÌ» - Безусловно, самый важный подарок не только для района, но и для города, области - реконструкция проспекта «Правды». Несколько недель назад начался ремонт еще одной важной для района улицы - Янтарной. Кроме того, городская власть выделила средства для окончания реконструкции УВК №108 (для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза), а также для строительства столовой в средней школе №47. - В каком сейчас состоянии Воронцовский пляж? Будет ли он работать в этом году? - Это болезненный вопрос для района. Раньше парк считался любимым местом отдыха жителей Левобережья. Но, к сожалению, он долгое время был заброшен, и сейчас имеет неприглядный вид, а пляж не соответствует санитарным и иным нормам. Сегодня мы депутаты районной организации Партии регионов - поставили задачу: возродить эту зону отдыха. Здесь уже неоднократно проводились субботники, в которых приняли участие депутатский корпус Партии регионов, работники райисполкома и студенты колледжей района. Мы использовали на пляже тяжелую технику, выгребли камыш и кустарники возле берега, подняли кроны деревьев. С собственниками четырех водно-спортивных баз, расположенных в непосредственной близости от парка, достиг-

ÏÎÉÌÀË ÑÎÌÀ ÄËÈÍÎÉ 2,5 ÌÅÒÐÀ

Æèçíåííîå êðåäî: íðàâèòñÿ äåëàòü äîáðî - âçàìåí ïîëó÷àåøü áîëüøå, ÷åì îòäàåøü. Ñåìüÿ: æåíà Ñâåòëàíà, âçðîñëûå äî÷åðè Òàòüÿíà è Îëüãà, ìàëåíüêàÿ âíó÷êà Àëèñà. Óâëå÷åíèÿ: ìîòîñïîðò, äàéâèíã, ïîäâîäíàÿ îõîòà è äðóãèå ýêñòðåìàëüíûå âèäû ñïîðòà.

прийти на личный прием, подать письменное заявление или позвонить. Круглосуточно передать свою просьбу или предложение можно и по тел. 23-40-11. А в скором времени в районе появится «Единое окно» по обращениям граждан, что ускорит решение проблем. Кроме того, каждый первый понедельник месяца провожу личные приемы граждан. нута договоренность о совместном его возрождении. Следует отметить, что они выступают не как инвесторы, а как меценаты. Работы очень много, на пляже пока висят таблички «Купаться запрещено». На наведение порядка и открытие пляжа денег в бюджете не предусмотрено, но с учетом необходимости, нашего желания и возможностей будем стараться вернуть его людям как можно скорее - планируем в этом пляжном сезоне.

«ДРУЗЬЯ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО ВИДЯТ МЕНЯ ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕВИЗОРУ» - Как решаете проблемы жителей района? - Решение повседневных проблем жителей - приоритетная задача. Если вопрос не решается на уровне ЖЭКа, человек может и должен обратиться за помощью в исполком -

- О чем еще мечтает руководитель района? - Хочу, чтобы район расцвел, и люди им гордились. Еще одна мечта – помочь в возведении самого большого в области храма «Архистратига Михаила» на улице Гули Королевой, 7, который строится уже более десяти лет. - Чем увлекаетесь в свободное от работы время? - К сожалению, его почти нет. Как говорят мои друзья: «С тех пор, как ты пошел работать в исполнительную власть, мы тебя видим только по телевизору». Раньше занимался рукопашным боем, многоборьем. Были неплохие результаты. Люблю игровые и экстремальные виды спорта. Около 25 лет увлекаюсь подводной охотой и горжусь, что лично поймал сома длиной 2,5 метра. Также люблю скоростную езду на мотоцикле, но сейчас катаюсь очень редко.

ÍÎÂÈÍÈ ÒÅÕͲÊÀ ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ

«ÅËÅÊÒÐÎÍͲ» ÏÎÄÀÒÊÈ Ïîëîâèíà ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ÿê³ ñïëà÷óþòü ÏÄÂ, êîðèñòóþòüñÿ åëåêòðîííîþ ôîðìîþ çâ³òíîñò³. Óñüîãî íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ 193 òèñÿ÷³ ï³äïðèºìö³â, ³ç íèõ 57 òèñÿ÷ - êîðèñòóâà÷³ ñèñòåìè ñïðîùåíîãî îïîäàòêóâàííÿ.

ÎÃÎËÎØÅÍÎ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÐÅÌ²ß ×ÎÐÍÎÂÎËÀ Îãîëîøóºòüñÿ ïðèéîì òâîð³â íà çäîáóòòÿ ïðå쳿 ³ì. Â.×îðíîâîëà çà êðàùó ïóáë³öèñòè÷íó ðîáîòó, ùî ñïðèÿº óòâåðäæåííþ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ íàðîäó òà éîãî íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³. Ðîáîòè ïðèéìàþòü ³ç 1 ÷åðâíÿ äî 10 ñåðïíÿ. Òâîðè ìàþòü áóòè îïóáë³êîâàí³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â. Ðîçì³ð ïðå쳿 - 5 òèñ.ãðí. Àäðåñà: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Ïðîð³çíà, 2, Äåðæêîì³òåò òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. ○

ÑÂßÒÎ ËßËÜÊÈ

ÂÈØÈËÈ ÁÀÐÁ² Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîñòî íåáà ïðîéøëî ñâÿòî âèøèâêè òà íàðîäíî¿ ëÿëüêè. Ìàéñòðèí³âèøèâàëüíèö³, ÿê³ ïðàöþþòü ó ð³çíèõ òåõí³êàõ, ïðåäñòàâèëè çäîáóòêè ñâ ïðàö³. Ðîäçèíêîþ çàõîäó ñòàëà êîëåêö³ÿ ëÿëüîê Áàðá³, âèêîíàíèõ çà óêðà¿íñüêèìè íàðîäíèìè òðàäèö³ÿìè.


6 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

31.05.2011 ð. ¹ 40 (1228)

²ÄÊÐÈÒÅ ÏÈÒÀÍÍß

×è ïîòð³áåí ì³ñòó êðåìàòîð³é? ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÎÃÎËÎÑÈËÈ ÏÅÐÅÌÎÆÖ²Â

ÕÒÎ ÂÈÂÎÇÈÒÈÌÅ Ñ̲ÒÒß? Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó îãîëîøåíî ïåðåìîæö³â êîíêóðñó ùîäî âèêîíàâö³â ïîñëóã ³ç çáèðàííÿ òà ïåðåâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. ³äòåïåð âèâîçèòè ñì³òòÿ ó ì³ñò³ áóäóòü 3 êîìïàí³¿: Àìóð-Íèæíüîäí³ïðîâñüêèé ðàéîí - ÒΠ«Åêîëîã³ÿ-Óêðà¿íà», Áàáóøê³íñüêèé ðàéîí ÇÀÒ «Äí³ïðîêîìóíòðàíñ», Æîâòíåâèé ðàéîí ÒΠ«Åêîëîã³ÿ-Óêðà¿íà», ²íäóñòð³àëüíèé ðàéîí - ÇÀÒ «Äí³ïðîêîìóíòðàíñ», Ëåí³íñüêèé ðàéîí ÒΠ«Åêîëîã³ÿ-Óêðà¿íà», ʳðîâñüêèé ðàéîí ÇÀÒ «Äí³ïðîêîìóíòðàíñ», Êðàñíîãâàðä³éñüêèé ðàéîí - ÒΠ«Ãð³íêî-Äí³ïðî», Ñàìàðñüêèé ðàéîí - ÒΠ«Ãð³íêî-Äí³ïðî».

ÍÎÂÈÍÈ ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÄÎÏÎÌÎÆÅ

Учені довели, що людські останки негативно впливають на навколишнє середовище. Вони - добре місце для розвитку небезпечних мікроорганізмів, що, проникаючи у грунтові та поверхневі води, потрапляють у наше життя. У могилах скупчуються гнильні

ду на цвинтар встановлюють вказівки з написом-попередженням про небезпеку перебування тут дітей та молоді. Також розташовують спеціальні індикато-

неності середовища, крім того, зменшує територію поховання. Якщо в світі існує більше 14 тисяч крематоріїв, то в Україні їх лише три - в Харкові, Одесі та Києві.

торій конче потрібен місту-мільйоннику, де щодня помирає близько 50 чоловік. За пару років місць для поховання на міських цвинтарях може не бути. Тому «Скорбо-

 ÓÊÐÀ¯Í² ËÈØÅ ÒÐÈ ÊÐÅÌÀÒÎв¯

ÃÐÈÃÎÐ²É Ï²Í×ÓÊ, çàñòóïíèê äèðåêòîðà

äåïàðòàìåíòó ÆÊà òà êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ì³ñüêðàäè:

³ää³ëåííÿ ðåàí³ìàö³¿ íîâîíàðîäæåíèõ Äèòÿ÷î¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹3, ùî íà ïðîñïåêò³ Ïóøê³íà â îáëàñíîìó öåíòð³, îòðèìàëî àïàðàò øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â. Òàêå æèòòºâî âàæëèâå îáëàäíàííÿ ìåäçàêëàäó âðó÷èëà çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðèíà Çàéöåâà. À êðàù³ ôàõ³âö³ â³ää³ëåííÿ îòðèìàëè ãðàìîòè ³ ïîäÿêè â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè. ○

В ОБЛОЗІ ІНФЕКЦІЇ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÌÀËÅײ ËÅÃØÅ ÄÈÕÀÒÈ

Ó íàéáëèæ÷³ ðîêè ì³ñöü íà äí³ïðîïåòðîâñüêèõ êëàäîâèùàõ íà âñ³õ íåá³æ÷èê³â ìîæå íå âèñòà÷èòè. Àáè âèð³øèòè öþ ïðîáëåìó, ì³ñòó ïîòð³áí ïîòð³áí³³ êðåìàòîð³é ÷è íîâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ ïîõîâàíü

- Ùî ñòîñóºòüñÿ áóä³âíèöòâà êðåìàòîð³þ ó íàøîìó ì³ñò³, äóìàþ, ùî òðåáà ïðîâåñòè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ é âèð³øèòè, ÷è â³í ä³éñíî ïîòð³áåí. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ïîõîâàííÿ é ïîõîâàëüíó ñïðàâó» ñòâåðäæóº, ùî çåìë³, äå ðîçòàøîâàí³ îá’ºêòè ïîõîâàííÿ, ïîâèíí³ áóòè â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³. Âîíè íå ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ àáî ïåðåäà÷³ â îðåíäó. Òîìó «Ñêîðáîòà» íå ìîæå îòðèìàòè äîçâ³ë. ³äâåäåíîãî æ ì³ñöÿ äëÿ ïîõîâàíü âèñòà÷èòü ùå ðîê³â íà 5-6. Ìè çàéìàºìîñü â³äâåäåííÿì íîâèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä êëàäîâèùà. Ïëàíóºìî íà 14 ãåêòàð³â ðîçøèðèòè Íîâî-²ãðåíñüêå.

ÑÂßÒÊÓÂÀËÈ ÐÀÇÎÌ гази, і під впливом спеки або дощу відбуваються їх залпові викиди в атмосферу. Через це нас турбують головний біль, нудота, загальна млявість. В деяких країнах, наприклад, біля вхо-

ÏÈÑÀËÈ, ×ÈÒÀËÈ, Ñ̲ßËÈÑÜ Çàõîäè, ïðèñâÿ÷åí³ Äíþ ñëîâ'ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³, ïðîéøëè â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ÏÒÓ ¹ 6. ijòè ñëóõàëè ö³êàâó ðîçïîâ³äü ïðî ïðîñâ³òèòåë³â Êèðèëà òà Ìåôîä³ÿ, ÷èòàëè ö³êàâ³ äîá³ðêè ïðî íèõ òà âçÿëè ó÷àñòü ó «êðóãëèõ ñòîëàõ» ³ äèñïóòàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ òåì³ ñëîâ'ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³. Êð³ì òîãî, ó÷í³ ÷èòàëè â³ðø³, ñï³âàëè ï³ñí³ òà ðîç³ãðóâàëè æàðò³âëèâ³ îáðÿäè, ñöåíêè. ○

Ç̲ÍÅÍÎ ÌÀÐØÐÓÒ

ÒÐÀÌÂÀ¯ ¯ÄÓÒÜ ÏÎ-²ÍØÎÌÓ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ³ç 31 òðàâíÿ íà ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèö³ Øì³äòà (â³ä ïðîñïåêòó Ê. Ìàðêñà äî ïðîñïåêòó Ïóøê³íà) áóäå çì³íåíî ðóõ òðàìâàéíèõ ìàðøðóò³â ¹¹ 4 òà 17. Çîêðåìà, òðàìâà¿ ïåðåâîçèòèìóòü ïàñàæèð³â çà íàñòóïíèìè ìàðøðóòàìè:  ¹ 4 âóë. Òåëüìàíà - âóë. ×êàëîâà - ïð. Ïóøê³íà - âóë. Ñâåðäëîâà - âóë. Ëåâàíåâñüêîãî - âóë. Êóð÷àòîâà - çàë³çíè÷íèé âîêçàë;  ¹ 17 Äí³ïðîïåòðîâñüêèé òðàìâàéíîðåìîíòíèé çàâîä - âóë. Âîéöåõîâè÷à âóë. Þð³ÿ Ñàâ÷åíêà - ïð. Ïóøê³íà âóë. Ñâåðäëîâà - âóë. Ëåâàíåâñüêîãî âóë. Êóð÷àòîâà - çàë³çíè÷íèé âîêçàë.

ри, які стежать за вмістом небезпечних випаровувань у повітрі. Саме тому кремація тіл в країнах Заходу досить поширене явище. Воно допомагає частково вирішити проблему забруд-

Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÑÏÐÎÁÈ ÏÎÁÓÄÓÂÀÒÈ ÇÀÊËÀÄ ÓÆÅ ÁÓËÈ

«ПОХОВАЛЬНА та» намагається по- місара Крилова. Закубудувати крематорій пили печі, обладнанІНДУСТРІЯ» У Дніпропетровську спроби побудувати крематорій вже були. Ще у 1982 році почали зводити подібний заклад у кінці ж/м Перемога, тоді навіть печі закупили, але будівництво так і не завершили. Співробітники ритуального агентства ПП «Скорбота» вважають, що крема-

самотужки. У 2003 році під будівництво закладу виділили місце на Запорізькому шосе, підготували цікавий проект, та справа не зрушила з місця. 2 роки тому ритуальне агентство знову взялося за справу й таки побудувало крематорій за автобазаром, неподалік від вул. Ко-

ня, лишалось тільки газ підвести й зробити зовнішнє опорядження. Однак не вистачало певних дозволів. Зараз це приміщення використовують як склад. Отже, питання з відкриттям у Дніпропетровську хоча б одного крематорію знову лишається відкритим.

ÄÀÂÍß ²ÑÒÎÐ²ß  Íà ªâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíò³ êðåìàö³þ âïåðøå øèðîêî çàñòîñîâóâàëè â Ñòàðîäàâí³é Ãðåö³¿. Ãðåêè ââàæàëè, ùî ñïàëþâàííÿ ïîìåðëîãî î÷èùຠéîãî äóøó ³ çâ³ëüíÿº ¿¿ â³ä çåìíîãî ò³ëà.  Êðåìàö³ÿ îòðèìàëà øèðîêó «ïîïóëÿðí³ñòü» â Ñòàðîäàâíüîìó Ðèì³. Òóò ç’ÿâèâñÿ çâè÷àé çáåð³ãàòè êðåìîâàí³ îñòàíêè â ïðèêðàøåíèõ óðíàõ â îñîáëèâèõ ì³ñöÿõ - êîëóìáàð³ÿõ.  Ïåðøèé êðåìàòîð³é â Ðàäÿíñüê³é Ðîñ³¿ áóëî â³äêðèòî â ãðóäí³ 1920 ðîêó â áóä³âë³ ëàçåíü Âàñèë³âñüêîãî îñòðîâà Ïåòðîãðàäà. Êðåìàòîð³é ïðîïðàöþâàâ ëèøå òðè ì³ñÿö³ é áóâ çóïèíåíèé ó ëþòîìó 1921 ðîêó «÷åðåç â³äñóòí³ñòü äðîâ».


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2011 ð. ¹ 40 (1228) ○

Ñ ×ÅÐÂßÌÈ È ÒÅÑÒÎÌ

ÍÎÂÈÍÈ

Êòî íàëîâèò áîëüøå âñåõ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÑÂßÒÊÓÞÒÜ Ç ªÂÐÎÏÎÞ

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ó ÏÒÓ ¹ 6 ïî÷àâ ä³ÿòè ºâðîêëóá «Ä³àëîã». Çà êîðîòêèé òåðì³í ³ñíóâàííÿ çàêëàäó éîãî ÷ëåíè ñòàëè ó÷àñíèêàìè îáëàñíèõ çàñ³äàíü äî Äíÿ ªâðîïè. Âîíè òàêîæ ïî÷àëè âîëîíòåðñüêó ïðîñâ³òíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, ïðîâåëè çóñòð³÷ ³ç ïðàö³âíèêàìè Öåíòðó ºâðîïåéñüêî¿ ³íôîðìàö³¿. Êð³ì òîãî, ÷ëåíè ºâðîêëóáó áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîäàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ ªâðîïè. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ä³ÿëüí³ñòü ºâðîêëóá³â äîïîìàãຠðîçøèðèòè òà ïîãëèáèòè çíàííÿ ç ³ñòî𳿠òà êóëüòóðè ñâ êðà¿íè, îçíàéîìèòè ç òðàäèö³ÿìè ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ.

 ìèíóâøèé ÷åòâåðã â öåíòðå Äíåïðîïåòðîâñêà, íà Ôåñòèâàëüíîì ïðè÷àëå, 80 þíîøåé è äåâóøåê ñóåòèëèñü íà áåðåãó.  ðóêàõ ó íèõ áûëè óäî÷êè, íà êðþ÷êàõ - òåñòî è îïàðûøè. Çäåñü ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò ãîðîäà ïî ðûáîëîâíîìó ñïîðòó íà ïîïëàâêîâóþ óäî÷êó В соревнованиях приняли участие ученики днепропетровских лицеев и училищ. Соревновались как в персональном, так и командном зачете. Победителя считали по весу наловленной рыбы. Больше всего ловились неболь-

шие бычки, но совсем рядом, возле отеля «Днепропетровск», более опытные рыбаки поймали четырехкилограммового леща. Они разрешили участнику соревнований сфотографироваться с ним. Ведь многие ребята впервые взялись за удочки именно на

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ чемпионате. И хотя большая часть улова - маленькие рыбешки, радости у детей было хоть отбавляй.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÎÅDz¯ Ó ëåêö³éíîìó çàë³ Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè ïðîéøîâ II ̳æîáëàñíèé ìîëîä³æíèé ôåñòèâàëü ïîå糿 «Ïóøêèíñêèé ñâåò», ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ ñëîâ'ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ìîëîä³ ïîåòè â³êîì â³ä 16 äî 35 ðîê³â. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

CʲËÜÊÈ ÁÀÃÀÒÎIJÒÍÈÕ? Ó Í³êîïîë³ 303 áàãàòîä³òí³ ðîäèíè, â ÿêèõ âèõîâóþòü 978 ä³òåé. Ïðè÷îìó ïî òðîº ä³òåé ìàþòü 246 ñ³ìåé, ïî ÷åòâåðî - 36 ðîäèí, â³ä ï'ÿòüîõ ä³òåé ìàþòü 12 ðîäèí, â³ä 6 ä³òåé - 3 ñ³ì'¿, ñ³ìîõ ä³òåé âèõîâóº ëèøå 1 ðîäèíà, à äåñÿòüîõ - äâ³ ðîäèíè.

«ÏÐÎÔÒÅÕÎѲÒÀ-2011»

Ïðàöüîâèò³ é òàëàíîâèò³ ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

25 òðàâíÿ íà áàç³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàâ÷àëüíîâèðîáíè÷îãî öåíòðó ¹ 2 â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü «Ïðîôòåõîñâ³òà -2011» Учні з 59 професійнотехнічних навчальних закладів області показали свої вокальні, танцювальні, поетичні та інші таланти. Працювали та-

кож творчі майданчики. На виставці прикладного мистецтва учні втілили свої професійні навички у творчість: залізні троянди, кулінарні шедеври, а також картини, намальовані фарбами та вишиті нитками. За словами заступника голови облдержадміністрації Марії Пустової, успадкування духовних

Ó×Ͳ ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÓÂÀËÈ ÊÓ˲ÍÀÐͲ ØÅÄÅÂÐÈ

 óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çà íîìåðîì òåëåôîíó 770-42-29 ôóíêö³îíóº «ë³í³ÿ äîâ³ðè». Çà öèì òåëåôîíîì ìîæíà çâåðòàòèñÿ â ðîáî÷³ äí³ ç 10.00 äî 17.00 äëÿ îäåðæàííÿ ðîç'ÿñíåíü ç ïèòàíü áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çà íîìåðîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» 770-42-64 ìîæíà îòðèìàòè ðîç'ÿñíåííÿ ç ïèòàíü ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ âàëþòíî-îáì³ííèõ îïåðàö³é. Ïðåñ-ñëóæáà óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³

надбань українського народу, розвиток у молоді естетичної культури - важлива частина навчання.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎÄÕÎÄÈÒ Ê ÊÎÍÖÓ

«Ùàñëèâà äèòèíà Óêðà¿íè-2011» Äåòñêèé ôîòîêîíêóðñ «Ùàñëèâà äèòèíà Óêðà¿íè-2011» ïîäõîäèò ê êîíöó. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé and plaza» ïî àäðåñó: ïð. Êàðëà Ìàðêñîñòîèòñÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå 1 èþíÿ â 13.00 â òîðãîâîì öåíòðå «Gr «Grand ñà, 67-ä Торжественное награждение победителей будет проходить в режиме детского праздника, на который мы приглашаем всех наших участников и просто каждого маленького посетителя конкурса. Организаторы совместно с руководством ТРЦ «Grand plaza» и при поддержке концертно-продюсер -

ского центра «MNK» составили интересную концертную программу, которая увлечет не только малышей, но и их родителей. До конца конкурса осталось совсем немного времени, но у каждого еще есть шанс побороться за ценные призы: электронная форма жизни динозавр «PLEO»,

детский электромобиль «AMIGO», велосипед «DISNEY», которые любезно предоставлены сетью детских магазинов «МИККИ». Мы надеемся, что каждый посетитель нашего сайта отдаст свой голос за наиболее понравившееся фото и тем самым поможет определить победителей про-

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ Íåâåðîÿòíóþ ïîääåðæêó â ðåàëèçàöèè êîíêóðñà òàêæå îêàçàëè ïîñòîÿííûå ïàðòíåðû ïðîåêòà: ïàðê-îòåëü «Porto Mare», ÁÎ «Áðèç», ÀÎ «Ôèíåêñ», ÎÎÎ «Ëàñóíêà», ÎÎÎ «Àâèàòóð», êîìïàíèÿ «ÁèãÁîðäÊîì», «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ àéêèäî», ðåñòîðàí «Ñàïïîðî», êîìïàíèÿ «Àíòèëîïà», êîìïàíèÿ «Ñàëüâå Ôèíàíñ», à òàêæå ìíîãèå ìåäèà - êîìïàíèè: èíòåðíåò-ïîðòàëû «Dnepr.info», «Gorod.dp.ua», «mamaclub.ua»; ïå÷àòíûå èçäàíèÿ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ», «Òåëåìîñò», «Äíåïðîâñêàÿ ïðàâäà», «Ðåêëàìíîå ïîëå», «Íàøå ì³ñòî»; ÈÀ «Íîâûé ìîñò», êîìïàíèÿ «ÀðòÑòàéë».

екта. Для нас очень важно каждое смс-сообщение. Так как на все средства, которые удастся собрать благодаря смсголосованию в рамках проекта «Щаслива дитина України-2011», будут приобретены медикаменты, необходимые скую городскую больнидля лечения онкозабо- цу №6. леваний у детей, и переКонкурс проходит на даны в Днепропетров- сайте www.pozitif.in.ua

благодаря нашему главному IT-партнеру - агентству Web-коммуникаций «Web PR».


8 ОГОЛОШЕННЯ ○

Спостережна рада КС «Мета лург» повідомляє своїх членів про прийняття спострежною ра дою рішення про подання заяви про виключення інформації про КС «Металург» з Державного реєстру фінансових установ. Державний вищий навчальний заклад «Придніпровський енергобудівний технікум» за згодою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист 6/1980 від 26.04.11 р.) проводить ліцен зування діяльності, пов'язаної з підготов кою громадян України до вступу у вищі навчальні заклади. Додаткова інформа ція розміщена на сайті pebt@dp.ua.

Товариство з обмеженою відпові дальністю «Горус Україна» (ЄДРПОУ 35807486, м. Дніпропет ровськ, вул. Миронова, 15, офіс 414) повідомляє про припинення господарської діяльності в порядку проведення ліквідації за рішенням власника від 30 травня 2011 року. Дата призначення ліквідатора 30 травня 2011 року. Місцезнаход ження ліквідатора 49000, м. Дні пропетровськ, вул. Миронова, 15, офіс 414. Вимоги кредиторів прий маються ліквідатором за його місцезнаходженням у письмовому вигляді впродовж двох місяців з моменту опублікування цього по відомлення.

У 2011 р. будуть виконуватися ро боти по об'єкту «Захист від підтоп лення вулиць Широка і Шосейна м. Підгородне Дніпропетровського району». Проектом передбачається розчищення замуленого староріччя р. Кільчень довжиною 1,02 км (ДПК 1 0,85 км і ДПК 1,1. 0,17 км) з ме тою зниження рівнів води в ньому на 0,70,8 м з відведенням у р. Кільчень та дренування житлової забудови в районі вулиць Широка та Шосейна, устрій 2х водопропускних споруд на перехрестях з проїздами та вулиця ми, благоустрій прилеглої території, організація уклонів для відведення поверхневої води. Площа дренування складатиме 20 га, в результаті чого передбачається захист від підтоплення 41 індивіду альної садиби та стадіону «Колос», що сприятиме поліпшенню екологіч ної обстановки, санітарного стану те риторії, покращенню умов прожи вання мешканців. Замовник проекту приватна особа Мамченко М.М. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: ! головного спеціаліста сектора обліку орендної плати. Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професійного спря мування за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж ро боти за фахом в державній службі на по саді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Во лодіння персональним комп'ютером. Документи подаються протягом 30 днів з дня опублікування оголошення. За довідками звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомоль ська, 58, кім. 205, тел.7428761.

Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д. В. повідомляє про продаж майна підприєм! ства!банкрута ! Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО», а саме: Лот № 1: Лот № 2: АВТОНАВАНТАЖУВАЧ, Марка об ГАЗОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ладнання G30E3, 2007 року випуску, Марка обладнання G20СS2, 2007 року Виробник DaewooDoosan. випуску, Виробник Daewoo. ГАЗОВИЙ АВТОНАВАНТАЖУВАЧ, ЛЕГКІ ПОЛИЧНІ СТЕЛАЖІ, Ви Марка обладнання G20CSС5, 2007 року робник компанія Metalsistem, рік ви випуску, ВиробникDoosan. пуску 2008. СТЕЛАЖНІ СИСТЕМИ № 493/1, рік Лот № 3: випуску 2008 ВИЛКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, СТЕЛАЖНІ СИСТЕМИ № 493, рік Марка обладнання Коmatsu FG15T20, випуску 2008 2007 року випуску, Виробник  СТЕЛАЖНІ СИСТЕМИ № 493/2, рік Коmatsu Forklift. випуску 2008 Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, прийма ються ліквідатором протягом п'яти календарних днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити майно ТОВ «АМО», отримати більш детальну інформа цію про об'єкти продажу та порядок проведення продажу можна у ліквідатора ТОВ «АМО» Чопенка Дениса Вікторовича за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13.

* Інформація агентства «КредитРейтинг» Ліквідатор Комунального підприємства «Криворіжспецтранс» (код ЄДРПОУ 03341693) оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу на! ступного майна банкрута: Лот 1 ТМЦ і автозапчастини б/у у кількості 350 най менувань (автошини б/у, барабани гальмівні б/у, втулки б/у, цвяхи, гайки колісні, гільзи б/у, хрестовини, муфти, манжети, прокладки, підшипники, саль ники, поршні, штани ватні, фарба (засохла), калькулятори (неробочі) та інш.). Початк. вартість лота 1 21756,53 грн. без. урах.ПДВ. Лот 12 Автогрейдер ДЗ (розукомп.), реєс.№25003АА. Початк. вартість лота 12 8610,00 грн. без. урах.ПДВ. Лот 13 КРАЗ 256Б (розукомп.) б/у, реєс.№51430АА. Початк. вартість лота 13 2891,00 грн. без. урах.ПДВ. Лот 14 а/м Газ31029 (розукомп.) б/у, реєс. №82764АА. Початк. вартість лота 14 735,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 17 Авто причіп С 0705 (розукомп.), б/у, реєс.№14158АА. Початк. вартість лота 17 1400,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 18 Автопричіп 2ПН4 (розукомп.), б/у, реєс. №05295АА. Початк. вартість лота 18 350,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 23 а/м Газ 53А (розукомп.), б/у, реєс.№ 6514ДНО. Початк. вартість лота 23 1470,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 24 а/м ЖУК А1801D (розукомп.), б/у, реєс.№23710АВ. По чатк. вартість лота 24 350,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 25 а/м ЗИЛ 130 (розу комп.), б/у, реєс. №44322АА. Початк. вартість лота 25 2240,00грн. без. урах. ПДВ. Лот 26 а/м ЗИЛ 45021 (розукомп.), б/у, реєс. №20682АА. Початк. вартість лота 26 2660,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 27 а/м ЗИЛ ММЗ 555 (розукомп.), б/у, реєс. №00829АА. Початк. вартість лота 27 3920,00грн. без. урах. ПДВ. Лот 28 а/м ЗИЛ ММЗ 555 (розукомп.), б/у, реєс.№05764АА. Початк. вартість лота 28 4060,00грн. без. урах. ПДВ. Лот 45 а/м Камаз 53213 (розукомп.), б/у, реєс.№3335ДНР. Початк. вартість лота 45 7840,00грн. без. урах. ПДВ. Лот 46 а/м Камаз 5511 (розукомп.), б/у, реєс.№33525АА. Початк. вартість лота 46 6720,00грн. без. урах. ПДВ. Лот 49 а/м Камаз 53213 (розукомп.), б/у, реєс.№1921ДНР. Початк. вартість лота 49 9380,00грн. без. урах. ПДВ. Лот 52 Меблі б/у у кількості 16 найменувань (столи робочі, стільці, шафи). Початк. вартість лота 52 1198,40,00 грн. без. урах. ПДВ. Майно розташоване за адре сою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Залізорудна, 7. Проводить відкриті торги Товарна біржа «Альянс». Відкриті торги відбудуться 15.06.2011р. Торги відбудуться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 8, прим.1 об 11.00. Заявки приймаються за місцем проведення торгів. З майном мож на ознайомитися з понеділка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаход ження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн. на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ЗАТ «КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299), а також гарантійний внесок 10% від початкової вартості лота на р/р КП «Криворіжспецтранс» (код ЄДРПОУ 03341693, р/р 26000115508980 в Криворізькій філії АТ «Банк «Фінан си та Кредит», МФО 305835). Кінцевий строк приймання заявок за три дні до дати проведення аукціону до 16.00. Контактний телефон: (0564) 710065.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, Баглійський районний суд каб. 223. Наслідки неявки м. Дніпродзержинська, роз передбачені ст. 169 ЦПК Ук ташований за адресою: раїни. 51900, м. Дніпродзер жинськ, пр. Конституції, 64, У провадженні судді Крас викликає в якості відпові ногвардійського районного дачів Махрова Євгена Олек суду м. Дніпропетровська сійовича та Махрову Інну Некрасова О.О. знаходиться Олександрівну у судове за цивільна справа за позов сідання по цивільній справі ною заявою Публічного ак за позовом АТ «Банк «Фінан ціонерного товариства «Все си та Кредит» про стягнення український Акціонерний заборгованості за кредитним Банк» до Абакумової Наталії договором, яке відбудеться о Іванівни про стягнення за 09 год. 30 хв. 14 червня боргованості. Відповідач 2011 року. Справа розгляда Абакумова Наталія Іванівна тиметься під головуванням викликається у судове засі судді Подобєд О.К. У випад дання на 28 липня 2011 року ку неявки відповідачів спра о 10.00 за адресою: м. ву буде розглянуто в заочно Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, приміщення Крас му порядку. ногвардійського районного Ленінський районний суд суду м. Дніпропетровська, м. Дніпропетровська викли каб. 23. Після опублікуван кає Шпіть Олексія Семенови ня об'яви в пресі відповідач ча як відповідача у судове вважається повідомленим засідання по цивільній про час та місце розгляду справі за позовом Іванової справи. У разі неявки Абаку Лариси Петрівни до вас про мової Наталії Іванівни спра усунення перешкод, яке ву буде розглянуто за її відбудеться 1 червня 2011 відсутності. року о 12 год. 30 хв., каб. 223, у приміщенні суду за Саксаганський суд м. Кри адресою: м. Дніпропет вого Рогу викликає Жадо

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

31.05.2011 ð. ¹ 40 (1228) ○

вець Миколу Михайловича у судове засідання, призначе не на 10.00 02 червня 2011 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як відповідача по цивільній справі 2645/11 за позовом ВАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленер го» про стягнення заборго ваності. Суд попереджає, що в разі неявки відповідача Жадовець Миколи Михайло вича у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності і винесено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України. 12 липня 2011 року о 10.00 у приміщенні Довгинців ського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л.Бородича, 3, зал 8, відбудеться слухан ня цивільної справи за позо вом Відкритого акціонерно го товариства «Енергопос тачальна компанія «Дніпрообл енерго» в інтересах відок ремленої структурної оди ниці Криворізьких міських електричних мереж до Вільхового Миколи Петрови ча про відшкодування за боргованості за електричну

енергію. Вільховий Микола Петрович, 1952 р.н., запро шується до зали суду на слу хання як відповідач на вка зану годину. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності з поста новленням заочного рішен ня. 21 червня 2011 року о 10.00 у приміщенні Дов гинцівського районного суду м. Кривого Рогу за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Л.Бородича, 3, зал 8, відбу деться слухання цивільної справи за позовом Відкрито го акціонерного товариства «Енергопостачальна компа нія «Дніпрообленерго» в інтересах відокремленої структурної одиниці – Кри ворізьких міських електрич них мереж до Кімлиць Олек сандра Івановича про від шкодування заборгованості за електричну енергію. Кімлиць Олександр Іванович запрошується до зали суду на слухання як відповідач на вказану годину. У разі неяв ки справа буде розглянута за вашої відсутності з поста новленням заочного рішен ня.

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ²ÍÔÎÐÌÓª ÏÐΠϲÄÂÈÙÅÍÍß ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÐÎÁÎÒÈ Â²ÄIJËÓ ÄÅÐÆÀÂÍί ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ ÀÊҲ ÖȲËÜÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ², ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÃÐÀÔ²ÊÀ ÐÎÁÎÒÈ ÒÀ ÏÐÈÉÎÌÓ ÃÐÎÌÀÄßÍ

ÍÀÊÀÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ â³ä 25.05.2011 ¹ 667 Відповідно до статей 6, 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 №2398-УІ, наказу Міністерства юстиції України від 11.04.2011 №1076/5 «Про підвищення ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану» та з метою належної організації діяльності відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, підвищення ефективності його роботи НАКАЗУЮ: 1. Установити для відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею, з тривалістю робочого часу 40 годин на тиждень, початок роботи з 8.00 години, перерва для відпочинку та харчування з 12.00 години до 12 години 45 хвилин, закінчення роботи о 17.00 годині, у п'ятницю закінчення роботи о 15 годині 45 хвилин.

2. Прийом громадян у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області здійснювати протягом кожного робочого дня з усіх питань, що належать до його компетенції. 3. Установити останній четвер місяця санітарним днем для обробки приміщення архівосховища відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області. 4. Установити кожної середи тижня надання працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області безоплатно консультацій з питань, включених до пункту 9 Розмірів плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровської області платних послуг, затверджених наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 17.02.2001 №192, зареєст-

рованих в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 17.02.2011 за №2/ 1618. 5. Установити тривалість роботи працівників відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області з архівними документами не більше 8 годин на тиждень, а саме у вівторок, середу та п'ятницю з 8.00 години до 9.00 години, у четвер - з 8.00 години до 9.00 години та з 13.00 години до 17.00 години. 6. Заступнику начальника Головного управління юстиції у Дніпропетровській області - начальнику відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ільїній Л.П. забезпечити внесення відповідних змін до вивісок з графіком роботи та прийому громадян у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області. 7. Начальнику відділу правової роботи, правової освіти та кодифікації Головного управ-

ління юстиції у Дніпропетровській області Рябошапці О.С. забезпечити оприлюднення цього наказу в засобах масової інформації. 8. Наказ набирає чинності з 01.06.2011. 9. Начальнику відділу документування та контролю Головного управління юстиції у Дніпропетровській області Васіній І.В. з цим наказом ознайомити першого заступника, заступників начальника управління, начальників відділів Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, надіслати до районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції області та їх відділів державної реєстрації актів цивільного стану до відома. 10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Головного управління юстиції у Дніпропетровській області - начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ільїну Л.П. О.В. Захарова, в.о. начальника Головного управління юстиції


СУСПІЛЬСТВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2011 ð. ¹ 40 (1228) ○

ÂÀÆËÈÂÎ ÇÍÀÒÈ

Äîñâ³ä ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ÍÎÂÈÍÈ òà ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³: ²ÄÊÐÈÞÒÜ ÄÈÒÑÀÄÎÊ ÇÀÂÄÀÍÍß ÒÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÎËÅÍÀ ÒÅÐÒÈØÍÀ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÄÅÐÆÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ñèñòåìà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â òà ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ñíóº ç ïî÷àòêó ñòâîðåííÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. ² ñâîãî ÷àñó öå ñòàëî õîðîøèì ñèãíàëîì ñóñï³ëüñòâó: âëàäà ïðîäåìîíñòðóâàëà íàì³ð ìàòè ïðîôåñ³éí³ óïðàâë³íñüê³ êàäðè, çäàòí³ åôåêòèâíî çä³éñíþâàòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïåðåòâîðåííÿ â äåðæàâ³ Сьогодні беззаперечним фактом є функціонування національної мережі освітніх закладів, які забезпечують професійну підготовку працівників державного сектора. Але наскільки якісна робота цієї мережі, чи впливає кінцевий продукт навчального процесу - диплом магістра у галузі знань «Державне управління» або свідоцтво про підвищення кваліфікації - на професійну кар’єру державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування, а також на результати їх управлінської діяльності? Чи ефективна система професійного навчання на нинішньому етапі розвитку держави? Ці питання особливо гострі зараз, коли від органів влади суспільство очікує підтвердження професійного управління державою. Нинішня парадигма розвитку державного управління характеризується усвідомленням людини як самоцінності, звідки логіка та стратегія сучасного державотворення, суть якого відображена в гаслі: «Україна - для людей». Саме цей принцип упроваджується нині керівництвом Української держави, що прагне до гармонізації інтересів та відносин між людиною, державою і суспільством. Якість трудового потенціалу, ефективність його використання у виробництві матеріальних і духовних цінностей безпосередньо залежать від формування адекватної вимогам часу системи підготовки та управління кадрами, інтенсифікації процесів професіоналізації та вимагає зосередження зусиль на формуванні нової парадигми професійного навчання, яку можна розглядати як інструмент досягнення високої функціональної спроможності трудового потенціалу країни. Необхідність модернізації системи підготовки кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування диктується постійним зростанням вимог до професійної придатності персоналу органів влади, своєчасності, ефективності та якості рішень, що приймаються ними. А якщо враховувати високі темпи старіння раніше

здобутих знань, то не викликає ніяких сумнівів необхідність постійного оновлення знань державних службовців і забезпечення безперервності їхньої освіти. Особливо гостро стоїть проблема професійної підготовки серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування регіонального рівня, основна маса яких має вищу технічну та гуманітарну освіту. Найбільший дефіцит дипломованих спеціалістів, з точки зору сучасних вимог державного управління, спостерігається у сфері економіки, права, державного та муніципального управління. Створена в Україні система підготовки кадрів для органів державної влади сприяє вирішенню багатьох проблем формування та розвитку державної служби. Важлива роль у підготовці управлінських кадрів нової генерації сфери державного управління відводиться вищим навчальним закладам, що готують магістрів за спеціальністю «Державна служба», якій у цьому році виповнюється 15 років з часу заснування. Підготовка спеціалістів для державної та муніципальної служб є важливою складовою державної та регіональної кадрової політики, спрямованої на формування високопрофесійних кадрів державних службовців та підвищення якості їхньої роботи. Однак ця система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців потребує як внутрішньої, так і зовнішньої модернізації, що передбачає насамперед реформування професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як елемента розвитку інституційної спроможності державного управління, підвищення рівня професіоналізму та культури персоналу органів влади, здатності компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам у державі. Результатами реалізації політики Головдержслужби щодо посилення інституційної спроможності та розвитку системи професійно-

го навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є вдосконалення державних стандартів щодо підготовки та підвищення кваліфікації, створення конкурентного середовища на ринку надання освітніх послуг у галузі знань «Державне управління», посилення впливу системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на кадрове забезпечення органів влади. З цією метою у поточному році розпочато серйозну роботу щодо створення конкурентного середовища серед вищих навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління». Процедура конкурсного відбору навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням - новий механізм. Але його переваги очевидні: по-перше - це вагомий аргумент для формування бюджетних пропозицій для державного замовлення; по-друге - це хороший стимул для вищих навчальних закладів і, нарешті, це важливий напрямок кадрової роботи органів влади на місцях. Організація виконання державного замовлення щодо професійного навчання персоналу органів влади за магістерськими програмами спеціальності «Державна служба» галузі знань «Державне управління» сприяла започаткуванню нової системи взаємодії територіальних органів Головдержслужби, обласних державних адміністрацій та обласних рад, вищих навчальних закладів щодо цільового направлення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на навчання відповідно до потреб органів влади, що, у свою чергу, впливає на якість адміністративних послуг. Цьому сприяє і підготовка фахівців за спеціальністю «Державна служба», що здійснюється за 21 спеціалізацією. З урахуванням потреб органів влади Головдержслужбою у процесі опрацювання державного замовлення на підготовку магіс-

трів у 2011 році за спеціальністю «Державна служба» оптимізовано державне замовлення за спеціальностями, актуальними для відповідних територій. Найбільша кількість спеціалізацій за спеціальністю «Державна служба» представлена у Національному університеті біоресурсів та природокористування України (одинадцять), Тернопільському національному економічному університеті (шість), Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (п’ять), Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (чотири). Серед вступників за спеціальністю «Державна служба» відповідно до направлень органів державної влади та місцевого самоврядування найбільша кількість слухачів денної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціалізаціями «Адміністративний менеджмент», «Територіальне управління і місцеве самоврядування» та «Економіка». Продовжує зростати частка молоді, яка бажає навчатися за спеціальністю «Державна служба». Так, у 2010 році за державним замовленням на навчання до 23 вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, що отримали державне замовлення за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління», зараховано 1108 осіб віком до 35 років, що на 140 осіб (14,5 %) більше порівняно з 2009 роком (968 вступників віком до 35 років). 15-річний досвід роботи магістратур державної служби дозволяє сьогодні презентувати кращі практики професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування вищих навчальних закладів, які створюють національну мережу підготовки фахівців для державного управління. Ми пишаємося досвідом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, де програма підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» побудована на інноваційних принципах організації навчального процесу; Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», який значну увагу приділяє вивченню іноземної мови та в якому ініційовано захист магістерських робіт випускників спеціальності «Державна служба» на фран-

цузькій, англійській та німецькій мовах; Академії митної служби, яка одна з перших серед галузевих вищих навчальних закладів ліцензувала підготовку фахівців за спеціальністю «Державна служба»; ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу, магістратурою державної служби якого розроблено та реалізовано пілотний проект заочнодистанційної форми навчання, що значно посилило застосування інформаційних технологій у навчальному процесі; Навчальнонаукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, в якому магістратура державної служби успішно реалізує міжнародні проекти щодо навчання персоналу органів державної влади та проводить тісну співпрацю у цьому напрямі з провідними європейськими навчальними закладами; Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, який системно співпрацює з органами влади щодо цільової спрямованості магістерських робіт випускників та їх практичного використання в управлінській діяльності; Тернопільського національного економічного університету, підготовка магістрів державної служби в якому проводиться на основі міжрегіональної концепції підготовки кадрів, яка передбачає формування високої управлінської культури та забезпечує безперервність процесу навчання та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; Дніпропетровської фінансової академії, яка готує магістрів за спеціальністю «Державна служба» на основі глибоких фундаментальних знань та фахових умінь. Разом з тим, необхідно відверто зазначити, що, незважаючи на потужний досвід підготовки фахівців, система професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування потребує модернізації, обумовленої вимогами часу та проголошеним Президентом України Віктором Федоровичем Януковичем планом національних дій. Мета майбутнього реформування системи професійного навчання персоналу органів влади очевидна: покращення якості та змісту навчання, що має вплинути на підвищення якості державного управління в цілому.

Äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Òîïîëÿ-3 ïî âóëèö³ Êîìáðèãà Ïåòðîâà, 7 çàïðàöþº äèòÿ÷èé ñàäîê íà 6 ãðóï òà 110 ì³ñöü. Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêà ²âàíà Êóë³÷åíêà, öåé îá'ºêò çâîäèòüñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ñèñòåì òåïëîçáåðåæåííÿ. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

«Á²Á˲ÎÒÅ×ÍÀ ÃÀËßÂÈÍÀ» ²ç 1-ãî ÷åðâíÿ Öåíòðàëüíà ì³ñüêà á³áë³îòåêà âïðîâàäæóº íîâèé ïðîåêò äëÿ ä³òåé «Á³áë³îòå÷íà ãàëÿâèíà». Äî íüîãî çàëó÷àòü ì³ñüê³ äèòÿ÷³ òàáîðè. Á³áë³îòåêà ìຠôîíä ó 180 òèñ. êíèæîê òà ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü, º âîëîäàðåì ãðàíòà Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³ «²íòåðíåò ó ïóáë³÷íèõ á³áë³îòåêàõ» òà ãðàíòà ì³æíàðîäíîãî ïðîåêòó «Á³áë³îì³ñò».

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÂÈÏÓÑÊÍÈÉ Ó ÄÎØʲËÜÍßÒ Ó Øèðîê³âñüêîìó äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó «Ë³ëåÿ» ïðîéøîâ âèïóñêíèé áàë äëÿ 18 âèõîâàíö³â ñòàðøî¿ ãðóïè. Òîãî äíÿ ¿õ â³òàëè âèõîâàòåë³, áàòüêè, ð³äí³ òà çíàéîì³. Íà ãîñòèíó çàâ³òàâ ³ äåïóòàò ðàéðàäè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ñåðã³é ßáëîíñüêèé. ³í ïðèâ³òàâ ìàëþê³â òà âðó÷èâ ïîäàðóíêè.


10 CУСПIЛЬСТВО ○

ÓÑÅ ÏÐÎ ÇÍÎ

1 ÷åðâíÿ î 15.00 â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ â³äáóäåòüñÿ ïðÿìà òåëåôîííà ë³í³ÿ ïðîåêòó «Ì³ñüêà âëàäà íà ïðÿìîìó çâ’ÿçêó». Ìîâà éòèìå ïðî ïî÷àòîê çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ. Íà çàïèòàííÿ ãîðîäÿí â³äïîâ³äàòèìóòü äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ìàðèíà Ãîðáåíêî-Õâàñòóíîâà òà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ì³ñüêî¿ ðàäè Ñâ³òëàíà Áàëÿé. Ñòàâèòè çàïèòàííÿ ìîæíà çà òåëåôîíîì 745-00-00. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÞÐ²É ÊÎÇÀÊ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

ÍÎÂÈÍÈ «ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ˲Ͳ߻

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

DzÁÐÀËÈ ÂÈÏÓÑÊÍÈʲ ³ñ³ìíàäöÿòèé ðàç âèïóñêíèêè øê³ë ç³áðàëèñü ó ðàéîííîìó Áóäèíêó êóëüòóðè íà òðàäèö³éíèé çë³ò ïåðåä ïî÷àòêîì íîâîãî, âæå ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ. Ïðèâ³òàòè ¿õ ïðèéøëè êåð³âíèêè ðàéîíó, â÷èòåë³, áàòüêè òà ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³. 339 îäèíàäöÿòèêëàñíèê³â öüîãî ðîêó ³äóòü ç³ øê³ë ðàéîíó. Äåñÿòü ç íèõ - â³äì³ííèêè.

Íà íàðàä³ â ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ 25 òðàâíÿ 2011 ðîêó ï³äáèòî ï³äñóìêè ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çà ÷îòèðè ì³ñÿö³ çà âñ³ìà íàïðÿìêàìè ðîáîòè, âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Ïåíñ³éíèé ôîíä ôóíêö³é Відзначено, що вдалося досягти позитивних результатів з виконання показників бюджету, забезпечити своєчасність фінансування і виплати пенсій, вести щоденний прийом громадян, здійснювати масштабне роз'яснення щодо ходу пенсійної реформи як у засобах масової інформації, так і на зустрічах з колективами. Загальна кількість пенсіонерів у Дніпропетровській області складає 1 млн. 36 тис. осіб, в тому числі 39,9 тис. осіб силових структур. З березня перераховано пенсію понад 355 тисячам осіб, середній розмір збільшення становить 41 гривню. У результаті проведених перерахунків середній розмір пенсій в області становить 1 268 грн. Виплата пенсій в області здійснюється своєчасно в повному обсязі відповідно до чинного законодавства. План по надходженню власних коштів протягом чотирьох місяців виконувався на 100 й більше відсотків, що

обумовлено збільшенням фонду оплати праці, збільшенням чисельності працюючих у цілому по області. Це знайшло відображення на збільшенні показника забезпеченості виплати трудових пенсій власними коштами на 10% порівняно із початком року, зараз він становить 90%. Мета наради - розгляд нагальних питань діяльності Фонду області для досягнення в подальшому позитивних результатів, наповнення бюджету для 100-відсоткового забезпечення виплати пенсій власними коштами. Одним із додаткових джерел збільшення доходів Пенсійного фонду є легалізація заробітної плати, збільшення її розмірів. Спільно з Державною податковою адміністрацією що-

У І-му кварталі поточного року діяльність органів Фонду здійснювалася в нових умовах, в зв'язку із вступом в дію з 01 січня 2011 року Закону України від 08.07.2010р. № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Змінено систему сплати страхових внесків : замість сплати внесків до 4-х соціальних фондів (у т.ч. і ФСС з ТВП) усі підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці, що використовують працю найманих працівників (далі - страхувальники), стали сплачувати єдиний соціальний внесок. В цьому зв'язку виплата допомог застрахованим особам здійснюється після отримання страхувальниками на окремі спеціальні рахунки фінансування від органів Фонду, яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих днів від дати надання заяви - розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок фінансування, що затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26, неухильно виконується робочими органами відділення Фонду. За І-й квартал поточного року за зверненнями страхувальники в стислі терміни провели фінансування на виплати допомог у загальній сумі 102,6 млн. грн.

місячно проводиться моніторинг застрахованих осіб та осіб, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру, за яких сплачуються податки і збори, виявляються неоформлені наймані працівники. Тільки за 4 місяці поточного року виявлено 1144 таких працівників, з них 1 053 - залучено до сплати страхових внесків. Резервом наповнення бюджету Фонду є погашення заборгованості всіма суб'єктами господарської діяльності області. Завдяки вжитим заходам за 4 місяці поточного року борг до Пенсійного фонду зменшився на 7,9 млн.грн. і на 1 травня становить 96,5 млн. грн. Найбільші борги за підприємствами щодо яких проводяться процедури банкрутства - 52 млн.

Доходи бюджету обласного відділення Фонду за І-й квартал 2011 року склали 8,1 млн.грн., а витратна частина - 158,5 млн.грн., що по відношенню до запланованих рівнів становить 73,4 % та 100,4 % відповідно. Структура доходів і витрат за напрямками, передбаченими законодавством, по Дніпропетровському обласному відділенню Фонду за І-й квартал 2011 року: Доходи (тис.грн.) • •

31.05.2011 ð. ¹ 40 (1228)

Ïåíñ³éíèé ôîíä çâ³òóº

Ïðî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â Ôîíäó Âèêîíàâ÷à äèðåêö³ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ç òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ (äàë³ - Ôîíä, ÔÑÑ ç ÒÂÏ, â³ää³ëåííÿ Ôîíäó) ³íôîðìóº ïðî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â Ôîíäó â ²-ìó êâàðòàë³ 2011 ðîêó çà íàïðÿìêàìè ô³íàíñóâàííÿ ³ âèìîãàìè, ïåðåäáà÷åíèìè Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 18.01.2001 ðîêó ¹2240-²²² «Ïðî çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ ó çâ'ÿçêó ç òèì÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñò³ òà âèòðàòàìè, çóìîâëåíèìè ïîõîâàííÿì»

ÏÎÇÈÒÈÂͲ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ

ÑÎÖ²ÀËÜÍÅ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß

Ì. ÕÎÐÎØÈËÎÂ, ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÂÈÊÎÍÀÂ×ί ÄÈÐÅÊÖ²¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÍÎÃΠ²ÄIJËÅÍÍß ÔÎÍÄÓ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß Ç ÒÈÌ×ÀÑÎÂί ÂÒÐÀÒÈ ÏÐÀÖÅÇÄÀÒÍÎÑÒ²

страхові внески (сплата заборгованості за 2010 рік ) надходження від часткової сплати вартості за путівки на санкурлікування • інші надходження Витрати (тис.грн.) • на виплату допомог усього в тому числі: -по тимчасовій непрацездатності -по вагітності та пологах -на поховання • оздоровчі заходи ( путівки до санаторно-курортних закладів; часткове фінансування дитячих закладів оздоровлення, санаторіїв-профілакторіїв підприємств та вищих і професійно-технічних навчальних закладів,дитячо -юнацьких спортивних шкіл; придбання новорічних подарунків для дітей застрахованих осіб) • організаційно-управлінські заходи • витрати по виконанню обов'язків страховика • інші витрати

План 9874 251

Факт 3735 355

% виконання 37,8 141,4

944

4035

427,4

147580

149521

101,3

116981 29996 603

123427 25653 441

105,5 85,5 73,1

3462

3286

94,9

6736 42 38

5626 22 36

83,5 52,4 94,7

Як і в минулі роки найбільшу питому вагу у витратах складають виплати на допомоги - 149,5 млн.грн. (або 94,3 %), а серед них - виплати по тимчасовій непрацездатності (123,4 млн.грн.,), що складає 77,9% до загальних витрат ( 158,5 млн. грн.) та 82,5% до виплат на допомоги. На виплату допомоги по вагітності та пологах використано 25,7 млн. грн. (на 1,4 млн. грн. більше, ніж за І-й квартал 2010 року). Допомоги на поховання виплачено в сумі 441 тис. грн., що на 159 тис. грн. (або на 114 випадків) менше, ніж за І-й квартал 2010 року. Розмір допомоги на поховання застрахованих у Фонді осіб з 01.01.2008р. складає 1 400 грн. Дефіцит бюджету Фонду не міг не вплинути на видатки за статтею «Оздоровчі заходи» бюджету обласного відділення Фонду у першому кварталі 2011 року. З цієї причини та у зв'язку із невизначеністю до цього часу механізму закупівлі Фондом послуг із санаторно-курортного лікування, застраховані особи та чле-

грн., або 54% загального боргу. Тому прийнято рішення активізувати роботу з арбітражними керуючими та в складі комітету кредиторів, зайняти активну позицію щодо отримання коштів від цих підприємств. У ході обговорення порядку денного наради пріоритетним визначено наповнення бюджету, погашення боргів, налагодження ефективної взаємодії з органами державної виконавчої служби із стягнення боргів на користь органів ПФ, а також координацію дій із органами місцевої влади, прокуратурою, податківцями, правоохоронними органами, соціальними партнерами з метою поліпшення платіжної дисципліни суб'єктів господарювання, виведення заробітної плати з «тіні».

ни їхніх сімей, на жаль, були позбавлені можливості пільгового лікування (у т.ч. реабілітаційного) в санаторіях і на курортах України. Можливість отримання таких послуг обласним відділенням Фонду було реалізовано через часткове фінансування витрат на лікування, харчування, культобслуговування та інших статей, передбачених законодавчими актами Фонду на базі 9-ти санаторіїв-профілакторіїв підприємств і організацій, 9-ти -вищих навчальних і одного - професійно-технічного закладу області. В них отримали профілактичне лікування 1523 працюючих і 1630 студентів, на що направлено 3,0 млн. грн. Коштами обласного відділення Фонду частково фінансувались чотири дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ) обласного управління з фізичного виховання та спорту, в яких навчались спортивній майстерності 665 дітей; за І-й квартал 2011 року на ці цілі використано 264 тис. грн. Починаючи з 01.01.2011р. фінансування ДЮСШ спортивних товариств «Україна», «Спартак», «Колос» і «Динамо» здійснюється централізовано Виконавчою дирекцією Фонду (м. Київ). В поточному році проводилася робота по погашенню заборгованості за Фондом ( 53,7 млн. грн.), що мала місце станом на 01.01.2011р. На жаль, фінансові можливості Фонду не дозволили протягом І-го кварталу поточного року в повному обсязі розрахуватися зі страхувальниками; за цей період на погашення боргу Фонду перераховано 23,0 млн. грн. Серед питань, які залишились невирішеними після вступу в дію 01.01.2011р. Закону про єдиний соціальний внесок, є відсутність ( з вини Міністерства соціальної політики України) порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду застрахованими особами, які працюють на підприємствах, проти яких порушено провадження у справі про банкрутство. На жаль, звернення правління відділення Фонду до Прем'єр-міністра України Азарова М.Я. та Голови Комітету із соціальної політики Верховної Ради України Хара В.Г., а Виконавчої дирекції Фонду (м. Київ) - до Міністерства соціальної політики України не дали поки що позитивного результату. В цьому зв'язку Виконавчою дирекцією Фонду (м. Київ) підготовлено проект«Тимчасового порядку» з цього питання, який найближчим часом буде наданий на затвердження правління ФСС з ТВП; з прийняттям його це проблемне питання буде вирішено на користь застрахованих осіб - працівників підприємств - банкрутів.


ДИВОДИВА 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

31.05.2011 ð. ¹ 40 (1228) ○

«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ È ÑÓÄÜÈ»

ÝÕ, «ÖÂÅÒÈÊÈ - ÑÅÌÈÖÂÅÒÈÊÈ» Цветочные часы, установленные в Киеве ко Дню Независимости в 2009 году, имели в диаметре 19,5 метра и считались самыми большими цветочными часами в мире, но в результате действий вандалов были сломаны. В 2010 году ко Дню Победы часы после ремонта вновь запустили, для их создания потребовалось 35 000 цветов.

ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ ÕÎÄÈÊÈ Автор этого необычного изобретения - известный в прошлом веке российский ремесленник Николай Бронников. Он жил в городе Вятке. Шесть лет напряженного труда потребовалось затейнику, чтобы изготовить карманные часы лишь из дерева. Всего мастер создал несколько подобных шедевров. Его первые часы, ходившие с исключительной точностью, имели 3 сантиметра в диаметре. Их корпус был сделан из березового сучка, детали механизма, циферблат и звенья цепочки - из пальмового дерева, стрелки - жимолости, а пружины из бамбука.

В Солсбери (Англия) есть собор, который славится самыми древними часами без циферблата. Они датируются 1386 годом, но до сих пор продолжают работать. Впрочем их судьба непростая. В XVIII столетии колокольню, в которой первоначально они были установлены, снесли, а часовой механизм переместили в центральную башню собора. В 1884 г. в храме появились новые часы, о старых забыли. Они были обнаружены лишь в 1929 г. на одном из чердаков собора, но охарактеризованы как «неопрятная груда барахла». Но позже уникальные часы опознали и вновь вернули на место.

Недавно украинский микрогравер Николай Сядристый создал самые маленькие часы в мире. Миниатюра «Время» выполнена в виде стрекозы, в голову которой помещены микрочасы. В них 130 деталей: шестеренки, оси, пружинки размером от сотых до тысячных долей миллиметра. Причем все трущиеся части узла выполнены в паре: рубин - нержавеющая сталь. Ход часов не слышен, но через увеличительную линзу видно, как минутная стрелка на крошечном циферблате точно отмеряет неуловимое течение времени.

×ÓÄÎ ÍÀ ÑÒÀÐÎÌÅÑÒÑÊÎÉ Почти 600 лет главное место среди городских изюминок Праги занимают Орлой - Астрономические часы на Староместской площади. В их ключе - движущиеся фигурки, среди которых доминируют апостолы. Есть здесь и фигурка скупца, честолюбца, а также Смерти, одной рукой звонящей в колокольчик,

ÑÓÐÎÂÛÉ ÇÂÅÐÜ

второй - переворачивающей песочные часы. Но самая старая и интересная деталь - астрономический циферблат, на котором отмечены 24 часа, отсчет их согласно старочешской системе ведется от заката солнца. На циферблат нанесены три окружности, показывающие экватор, Тропик Рака и Тропик Козерога. После того как скрывается последняя фигурка апостола, золотой петушок в верхнем окне кукарекает и колокола на часах отбивают очередной час.

ÑÀÌÛÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÅ Â ÌÈÐÅ

 êîëëåäæå Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà «îòìåðÿþò» âðåìÿ ñàìûå ñòðàííûå ÷àñû â ìèðå - «Õðîíîôàã», èëè «Ïîæèðàòåëè âðåìåíè», êàê ïðîçûâàþò èõ ñòóäåíòû.  îòëè÷èå îò òðàäèöèîííûõ õîäèêîâ, ýòèì - íå íóæíû íè ñòðåëêè, íè öèôðû. Ôóíêöèþ îòñ÷åòà âðåìåíè âçÿë íà ñåáÿ ñëîæíûé ìåõàíèçì - ïîìåñü êóçíå÷èêà ñ ñàðàí÷îé. Îí äâèãàåòñÿ âçàä-âïåðåä ïî çàîñòðåííîìó êðàþ çîëîòîãî äèñêà è âûçûâàåò ãîëóáîå ñâå÷åíèå, ìåëüêàþùåå íà ïîâåðõíîñòè ÷àñîâ è ïîçâîëÿþùåå ñòóäåíòàì óçíàòü, íå îïàçäûâàþò ëè îíè íà çàíÿòèÿ.

×àñû - ñàìîå âåëèêîå èçîáðåòåíèå ÷åëîâå÷åñòâà, âåäü âñÿ íàøà æèçíü ïîä÷èíÿåòñÿ èõ íåóìîëèìîìó «òèêàíüþ». «Âiñòi» âñïîìèíàþò î ñàìûõ óäèâèòåëüíûõ õîäèêàõ

ÊÎÐÏÓÑ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ ×ÀÑΠÑÄÅËÀÍ ÈÇ ÁÅÐÅÇÎÂÎÃÎ ÑÓ×ÊÀ

«ÏÎÆÈÐÀÒÅËÈ ÂÐÅÌÅÍÈ»

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

«ÃÐÓÄÀ ÒÈÊÀÞÙÅÃÎ ÁÀÐÀÕËÀ»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ñòàðèííûå ÷àñû åùå èäóò…

×ÀÑÛ «ÂÐÅÌß» ÂÛÏÎËÍÅÍÛ Â ÂÈÄÅ ÑÒÐÅÊÎÇÛ

Ïðèìå÷àòåëüíû ÷àñû ó Ìîñêîâñêîãî òåàòðà êóêîë èìåíè Îáðàçöîâà. Âìåñòå ñ «îêîøêàìè» îíè èìåþò ÷åòûðåõìåòðîâóþ âûñîòó è òðåõìåòðîâóþ øèðèíó. Êàæäûé ÷àñ íà ôàñàäå òåàòðà êóêàðåêàåò ïåòóõ è çâó÷èò ìåëîäèÿ «Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå», à èç îêîøêà äîìèêà âûãëÿäûâàåò ñêàçî÷íûé çâåðåê - îñëèê, êîò, ñîâà. Âìåñòå âñå æèâîòíûå ïîÿâëÿþòñÿ òîëüêî äâà ðàçà â ñóòêè â ïîëäåíü è ïîëíî÷ü. Ýòè ÷àñû ïîäàðèëè íàðîäó âûðàæåíèå «÷àñ âîëêà». Èìåííî òîãäà èç îêîøåê ïîêàçûâàåòñÿ ñóðîâûé çâåðü.


ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 31 ТРАВНЯ 2011 РОКУ № 40 (1228) )

«Ïîéäó è íà øåñòóþ «Ôàáðèêó» ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

Íåäàâíî Äíåïðîïåòðîâñê ïîñåòèëà îòáîðî÷íàÿ êîìàíäà «Ôàáðèêè çâåçä».  íåå óæå ÷åòâåðòûé ñåçîí ïîäðÿä âõîäèò Íàòàëüÿ Åôèìåíêî. Îíà îäíîâðåìåííî - è ÷ëåí æþðè, è ïðåïîäàâàòåëü âîêàëà, è ïðîñòî ÷óòêèé ñîâåò÷èê äëÿ ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ øîó

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ «Â êîììåð÷åñêîì ó÷èëèùå Ñ. È. Ñòåïàíîâîé* îòêðûòà âûñòàâêà ðàáîò ó÷åíèö ïî ðèñîâàíèþ, ðóêîäåëèþ, ÷åð÷åíèþ, ðó÷íîìó òðóäó, ðóññêîìó ÿçûêó è äðóãèì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì. Äëÿ ëèö, èíòåðåñóþùèõñÿ äåëîì âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ þíîøåñòâà, ìíîãî çäåñü ïîó÷èòåëüíîãî è èíòåðåñíîãî. Âîò äëèííûé ñòîë ñ ðàáîòàìè ïðèãîòîâèòåëüíîãî êëàññà: áóìàæíûå õàòêè, öåëîå ñòàäî îâåö, ìàëîðîññèéñêèé õóòîð. Òóò æå ðÿäîì ëåïêè èç ãëèíû, - èëëþñòðàöèè ê ïðî÷èòàííûì ðàññêàçàì, ïòè÷üè ãíåçäà, ñîáàêè, ìàðòûøêè, öåëîå îçåðî è íà íåì ëîäêà ñ ãðåáöàìè è ìíîãîå òàêîå, ÷òî ìîæåò îæèâîòâîðèòü è ÷åìó äàåò ñìûñë äåòñêàÿ ôàíòàçèÿ è î ÷åì âçðîñëîìó ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ëèøü äîãàäûâàòüñÿ. ß íå áóäó îïèñûâàòü ïîäðîáíî ðàáîò îñòàëüíûõ êëàññîâ è ñêàæó ëèøü, ÷òî äàæå ïðè áåãëîì îñìîòðå áðîñàåòñÿ â ãëàçà îäíà õàðàêòåðíàÿ ÷åðòî÷êà: îòñóòñòâèå âûìó÷åííîãî, êðè÷àùåé àôôåêòàöèè; íà âñåì ëåæèò ïå÷àòü ñêðîìíîãî è âèäíà ñòðîéíàÿ, ðàçóìíàÿ ïå÷àòü, äàþùàÿ ñàìûé øèðîêèé ïðîñòîð ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Âèäíî îäíî, ÷òî íå ìóøòðîâàëè çäåñü äåòåé, à ëèøü ðàçóìíî ñîäåéñòâîâàëè ðàçâèòèþ òâîð÷åñêèõ ñèë ó÷åíèö», - íàïèñàë íåêèé Àýñ â åêàòåðèíîñëàâñêîé ãàçåòå «Þæíàÿ Çàðÿ» 29 ìàÿ 1910 ãîäà. * Ó÷èëèùå Ñòåïàíîâîé íàõîäèëîñü â äîìå Ìèçêî, íûíå óë. Øåâ÷åíêî, 59.

Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

«ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН УДИВЛЯТЬ» - Наталья, скажите, как Вам работатется на «Фабрике звезд» уже четвертый сезон подряд? - На «Фабрике» я занимаюсь тем, что больше всего люблю - преподаю вокал и помогаю молодым талантам развиваться. Мне нравится вкладывать в человека силы, а потом видеть просто колоссальный результат. Я готова работать и на пятой, и даже на шестой «Фабрике» (улыбается). - Почему был такой долгий перерыв между третьим и четвертым сезоном шоу? Прошло уже больше года… - Потому что на Новом канале были другие проекты. Был суперфинал, как итог всех предыдущих «Фабрик», и «Украина слезам не верит». Мы с продюсерами хотели еще запустить экспериментальный вокаль-

«ÀÐÒÈÑÒ ÎÁßÇÀÍ ÁÛÒÜ «ÆÈÂÛÌ»»

но-актерский проект. Сделать талант-шоу для актеров, но пока снова решили взяться за «Фабрику». - Каких исполнителей сейчас не хватает в украинском шоубизнесе? - Человек должен уметь удивлять: своей эпатажностью или природным талантом. Исполнитель обязан быть правдивым и «живым», чтобы на него было интерескогда кривляются но смотреть. меня это отпугивает. «Я ЛЮБЛЮ - А много исполниЭРИКУ» телей, которые Вам - Наталья, чем мо- нравятся? - К сожалению, их не лодые исполнители могут привлечь к себе так уж много. Я не любвнимание? Можно ли лю чьи-то копии, а сейстать популярным за час как раз все стараются кому-то подражать. короткий срок? Я очень люблю Эри- Не имеет значения, каким будет репертуар, ку. Она действительно пусть даже на трех но- поразила всех членов тах, но это будет круто жюри «Фабрики звезд» спето! Всегда удивляет, своим голосом и харизкак исполнители пре- мой. У меня нет сомнеподносят свою песню, ний, когда я слышу ее как несут содержание. голос по радио, что это А еще важно, есть ли в поет именно она, Эрику песне смысл, что сейчас можно узнать из тысявообще редкость. Лично чи. Еще мне нравится мне всегда импонирова- Ева Бушмина, она убели люди, которые очень дила в том, что можно живо поют, берут своей быть одновременно арнепосредственностью. А тистом на эстраде и

профессиональной певицей. Пусть, к моему сожалению (улыбается), она и попала в «Виагру», но там заняла свою нишу. - Какая Ваша формула успеха? - Главное, пахать, не покладая рук и двигаться вперед к цели. Потому что ленивцы, ждущие помощи от продюсера, вряд ли реализуют хоть какую-то свою мечту. Нужно не переставать работать над собой.

*** Ê ïðîäàâöó ëîòåðåéíûõ áèëåòîâ ïîäáåãàåò ìóæ÷èíà. - Êàêîé ãëàâíûé âûèãðûø? äåëîâèòî îñâåäîìëÿåòñÿ îí. - Äåñÿòü òûñÿ÷. - À êîãäà òèðàæ? - ×åðåç íåäåëþ. - Ïîçäíî! Ìíå ýòà ñóììà íóæíà ê ñóááîòå! *** - Âàì íå äîæèòü äî ñåäûõ âîëîñ, - ïðîðî÷èò ãàäàëêà êëèåíòó. - ×òî, íåóæåëè ÿ òàê ðàíî óìðó? - Íåò, ðàíî îáëûñååòå... *** Ïàðåíü ó÷èò äåâóøêó âîäèòü ìàøèíó:

- ß òåáå ñêàçàë: òîðìîçè, à òû ÷òî ñäåëàëà? - ß íà÷àëà òîðìîçèòü, íî ó ìåíÿ ÷òî-òî íå ïîëó÷èëîñü... - Äà, ïðàâèëüíî: òû íà÷àëà òîðìîçèòü, à íàäî áûëî íàæàòü íà òîðìîç!.. *** Ïàññàæèð ñèäèò â ýëåêòðè÷êå è, ÷èòàÿ êíèãó, âðåìÿ îò âðåìåíè âîñêëèöàåò: - Âîò ýòî äà! Íèêîãäà áû íå ïîäóìàë! Íå ìîæåò áûòü!  êîíöå êîíöîâ äðóãèå ïàññàæèðû íå âûäåðæèâàþò è ñïðàøèâàþò: - Äà ÷òî âû òàêîå ÷èòàåòå? - Îðôîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü.

«ÏÎÏÀÄÀÍÈÅ Â ÍÎÒÛ - ÝÒÎ ÍÅ ÃËÀÂÍÎÅ»

ÞÌÎÐ

ÏÎÃÎÄÀ Вт 31.05 Ср 01.06 Чт 02.06

+28 +30 0С cхід. +17 +19 0С 36 м/с +29 +31 0С cхід. +20 +22 0С 57 м/с +28 +30 0С +16 +18 0С

півн.cхід. 36 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

- À ÿ ñåãîäíÿ êîíäóêòîðà îáìàíóë! - Êàê? - ß çàïëàòèë è íå ïîåõàë. *** Ðàçãîâàðèâàþò äâîå ìàëûøåé. Îäèí èç íèõ ñïðàøèâàåò: - Ñêîëüêî ëåò òâîåìó áðàòó? - Ãîä. - Ñòðàííî. Ìîåìó ùåíêó òîæå ãîä, íî îí õîäèò â äâà ðàçà ëó÷øå òâîåãî áðàòà. - ×òî òóò ñòðàííîãî? Âåäü ó íåãî â äâà ðàçà áîëüøå íîã. *** Ïðîôåññîð - ñòóäåíòó: - Ìîæåòå ëè âû ìíå ÷òîБанківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

íèáóäü ñêàçàòü î âåëèêèõ õèìèêàõ ÕVII âåêà? - Êîíå÷íî ìîãó. Îíè âñå óìåðëè! *** Ïðîäàâåö â ìàãàçèíå ìàëü÷èêó: - Òû äåéñòâèòåëüíî óâåðåí, ÷òî òåáÿ ïîñëàëè êóïèòü ÷åòûðå êèëîãðàììà êîíôåò è äâåñòè ãðàììîâ êàðòîøêè? *** Ìàëü÷èê çàõîäèò â âàãîí ýëåêòðè÷êè è íà÷èíàåò ïðè÷èòàòü: - Ëþäè äîáðûå, ïîìîãèòå êòî ÷åì ìîæåò! Ó íàñ äîìà âñå áåäíûå, ãîëîäíûå: è ìàìà, è ïàïà, è øîôåð, è ïðèñëóãà...

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

Номер підписано до друку 30.05.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 1 0729

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement