Page 1

ÆÈÒÒß ÌÀª ÁÓÒÈ ÊÐÀÙÈÌ

3

ÓËÈÖÀ, ÇÀÆÃÈÑÜ!

ÒÎÏÎ˲ ÇÀ̲ÍßÒÜ ÍÀ ÊËÅÍÈ ÒÀ ËÈÏÈ

5

ÊÀÊ ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ-ÃÅÍÈß

5

6

Ó ÏÎËÎͲ «ÄÆÅÐÅËÜÍÎÃÎ ÊÎËÀ» Ìèíóëî¿ íåä³ë³ ïëîùà á³ëÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ ³ìåí³ Ä.². ßâîðíèöüêîãî íà äåÿêèé ÷àñ ïåðåéøëà ó âëàñí³ñòü íàðîäíèõ ìàéñòð³â ó÷àñíèê³â ñâÿòà ïðîñòî íåáà «×èñò³ äæåðåëà».

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 38(1226) Вівторок, 24 травня 2011 р.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÑÂÎÈÕ

ÓÊÐÀÈÍÖÀÌ - ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÅ Ñêîðî ó íàñ ñòàíåò áîëüøå îòå÷åñòâåííûõ ëåêàðñòâ. Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðåäëîæèëî ê îáñóæäåíèþ ïðîåêò êîíöåïöèè ïî ðàçâèòèþ èìïîðòîçàìåíÿþùèõ ïðîèçâîäñòâ â Óêðàèíå â 2011-2021 ãîäàõ. Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïîçâîëèò ÷åðåç 10 ëåò îáåñïå÷èòü ïîòðåáíîñòü çäðàâîîõðàíåíèÿ â ëåêàðñòâàõ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà 85% â íîìåíêëàòóðå ëåêàðñòâ. Ïðåïàðàòû íå áóäóò óñòóïàòü èìïîðòíûì â êà÷åñòâå, ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè, íî ñòàíóò äîñòóïíåå äëÿ ãðàæäàí. ○

ÏÎÇÈÒÈÂÍÀß ÄÈÍÀÌÈÊÀ

ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÎÂ ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ

4

Ïîâ³òðÿíèé êîíòðîëü: ïðèâ³òí³ òà ïðèñê³ïëèâ³

ÆÈËÜÅ ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÎÒÌÅÒÈËÈÑÜ Â ÊÀÍÍÀÕ

«ÇÎËÎÒÀß ÏÀËÜÌÎÂÀß ÂÅÒÂÜ» - ÍÀØÀ! Õîòÿ êàðòèíà íå ñâîäèòñÿ ê ïðîñòîé ïðîáåæêå. Óêðàèíöû ïðàçäíóþò ïîáåäó Ôèëüì «Êðîññ» - ñîâìåñòíûé â Êàííàõ. Íà çíàìåíèòîì ïðîåêò Óêðàèíû è Ôðàíöèè. êèíîôåñòèâàëå íàø ðåæèñ- Ñúåìêè ïðîõîäèëè â ñåíòÿáñåð Ìàðèíà Âðîäà ïîëó÷èëà ðå ïðîøëîãî ãîäà è äëèëèñü «Çîëîòóþ ïàëüìîâóþ âåòâü». ìåíåå íåäåëè. Èíòåðåñíî, Ñàìàÿ âûñîêàÿ íàãðàäà â ÷òî â íèõ çàíÿòû òîëüêî íîìèíàöèè «Ëó÷øèé êîðîò- íåïðîôåññèîíàëüíûå êîìåòðàæíûé ôèëüì» åé àêòåðû. äîñòàëàñü çà ëåíòó «Êðîññ». Ðàíåå Ìàðèíà Âðîäà áûëà Ýòî âîñïîìèíàíèÿ àâòîðà î àññèñòåíòîì ðåæèññåðà çàíÿòèÿõ ïî ôèçêóëüòóðå. Ñåðãåÿ Ëîçíèöû, êîòîðûé â

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Ùîðîêó 28 òðàâíÿ â Óêðà¿í³ ñâÿòêóþòü Äåíü ïðèêîðäîííèêà. Ïðî íåëåãàëüíèõ ì³ãðàíò³â ç Àôðèêè, ðàä³îàêòèâí³ íîóòáóêè òà êàçàõñüêèõ ä³òåé, ÿê³ íå äî¿õàëè äî Êðèìó, êîðåñïîíäåíò «Â³ñòåé» ñï³ëêóâàâñÿ ç íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè «Äí³ïðîïåòðîâñüê-àåðîïîðò» Îëåãîì Ïîäîëÿíîì.

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

 Óêðàèíå óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö-ïðåäïðèíèìàòåëåé. Îá ýòîì çàÿâèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû Àëåêñàíäð Êëèìåíêî. Åñëè â íà÷àëå ãîäà ó íàñ áûëî 2 ìëí. 424 òûñ. ïðåäïðèíèìàòåëåé, òî ñåãîäíÿ - 2 ìëí. 448 òûñ. Çàìãëàâû ÃÍÀ çàâåðèë, ÷òî ñåãîäíÿ â íàøåé ñòðàíå íåò óãðîçû äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Íàëîãîâîãî êîäåêñà.

ïðîøëîì ãîäó ïðåäñòàâëÿë ôèëüì «Ñ÷àñòüå ìîå» â Êàííàõ. Äåâóøêå - 29 ëåò. Îíà îêîí÷èëà Íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè Êàðïåíêî-Êàðîãî, ôàêóëüòåò êèíåìàòîãðàôèè, ñïåöèàëèçàöèÿ «Ðåæèññóðà õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà». Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ óæå íàïðàâèë ïîçäðàâëåíèå Ìàðèíå Âðîäå è ïîæåëàë åé

7 Êîëåêö³ÿ ïîïîâíèëàñü øåäåâðîì cmyk

êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèñ÷åðïàåìîé ýíåðãèè, âäîõíîâåíèÿ è íîâûõ ÿðêèõ ñâåðøåíèé âî èìÿ Óêðàèíû. Íàïîìíèì, íàøà ñòðàíà óæå âòîðîé ðàç ïîëó÷àåò íàãðàäó â Êàííàõ. Ïåðâûì óêðàèíöåì, ïîëó÷èâøèì «Çîëîòóþ ïàëüìîâóþ âåòâü» çà êîðîòêîìåòðàæêó «Ïîäîðîæí³», áûë Èãîðü Ñòðåìáèöêèé.

Ñ íà÷àëà ãîäà Ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä ñîäåéñòâèÿ ìîëîäåæíîìó æèëèùíîìó ñòðîèòåëüñòâó ïðåäîñòàâèë äîëãîñðî÷íûå êðåäèòû íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ ìîëîäûì ñåìüÿì ïî âñåé Óêðàèíå íà ñóììó áîëåå 10 ìëí. ãðí. Âñåãî íà «ìîëîäåæíûå» êðåäèòû â 2011 ãîäó èç îáùåãî ôîíäà ãîñáþäæåòà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûäåëèòü 60 ìëí. ãðí. Êðåäèòû ïîëó÷èëè òå ñåìüè, êîòîðûå ïðåáûâàëè íà êâàðòèðíîì ó÷åòå è çàðåãèñòðèðîâàíû â ñîîòâåòñòâóþùåì ðåéòèíãå Ôîíäà. ○

ÍÎÂÀß ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛ ÂÌÅÑÒÎ ÁÒÈ Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà ðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî íà íåäâèæèìîñòü áóäóò óæå íå áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè. Ýòó ôóíêöèþ ñòàíóò âûïîëíÿòü ãîñóäàðñòâåííûå ðåãèñòðàòîðû â òåððèòîðèàëüíûõ îòäåëåíèÿõ Ìèíþñòà. Ñåðòèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû äîëæíû áóäóò ïðèíÿòü ðåøåíèå â òå÷åíèå 14 äíåé, à çàòåì âûäàòü ñâèäåòåëüñòâî è âíåñòè åãî â ýëåêòðîííóþ áàçó. Ïðè ýòîì ðåãèñòðàöèÿ îáîéäåòñÿ â 17-119 ãðí.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÞÐÜÅÂÈ×À ÂÈËÊÓËÀ, ïðåäñåäàòåëÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Æåëàåì Âàì, óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Þðüåâè÷, íîâûõ ãîðèçîíòîâ äëÿ òâîð÷åñêèõ ïåðñïåêòèâ è èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ. Ïóñòü ñòàáèëüíîñòü è óäà÷à â ñîäðóæåñòâå ñ íàäåæíûìè ñîðàòíèêàìè è ïàðòíåðàìè ïîìîãàþò Âàì â ñâåðøåíèè âñåãî çàäóìàííîãî. Áóäüòå çäîðîâû, ñ÷àñòëèâû è áëàãîïîëó÷íû! Ñ óâàæåíèåì - êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ»

ÍÎÂÈÍÈ ÑËÎÂ’ßÍÑÜÊÀ ªÄͲÑÒÜ Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â «êðóãëèé ñò³ë», ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³ ³ êóëüòóðè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â 2011 ðîö³. ßê â³äçíà÷èâ ãóáåðíàòîð, Äí³ïðîïåòðîâùèíà òà Óêðà¿íà, çíàõîäÿ÷èñü ó öåíòð³ ñëîâ’ÿíñüêîãî ñâ³òó, ìàþòü óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü ñï³âðîá³òíèöòâà ç ðÿäîì êðà¿í, áëèçüêèõ ïî äóõó, ö³ííîñòÿõ òà êóëüòóð³. «Ñëîâ’ÿíñüêèé ñâ³ò º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿», - ï³äêðåñëèâ Îëåêñàíäð ³ëêóë. ○

²ÄÏÓÑÊͲ Â×ÀÑÍÎ

24.05.2011 ð. ¹ 38 (1226)

Ó ÏÀÌ’ßÒ² ÍÀÐÎÄÓ

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÊÎÁÇÀÐß ²ç íàãîäè 150-¿ ð³÷íèö³ ïåðåïîõîâàííÿ âåëèêîãî ïîåòà Òàðàñà Øåâ÷åíêà â íåä³ëþ, 22 òðàâíÿ, ïðåäñòàâíèêè âëàäè, ÷ëåíè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ìåøêàíö³ ì³ñòà ïîêëàëè êâ³òè äî ïàì’ÿòíèêà ìîëîäîãî Êîáçàðÿ. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ìåð ì³ñòà ²âàí Êóë³÷åíêî òà çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà. Ïî çàâåðøåíí³ öåðåìîí³¿ ïðîéøëà ïîìèíàëüíà òðèçíà.

Ó ÊÀÌ’ßÍÖ² ²ÄÊÐÈËÈ ÂÎÄβÄ

×åòâåð, 19 òðàâíÿ, ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â íà ï³âäí³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ïî¿çäêà âèäàëàñü äóæå ïðîäóêòèâíîþ: â³äêðèòòÿ âîäîãîíó, ïåðåâ³ðêà îçèìèõ ïîñ³â³â, â³äâ³äèíè ë³êàðåíü òà ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè - îñü äàëåêî íåïîâíèé ïåðåë³ê òîãî, ùî â³äáóëîñü

Поїздка розпочалась у Томаківському районі. Зокрема, губернатор упевнився, що весняні польові роботи проходять організовано: є і пальне, і зарплата для робітників, яка тільки за січень-березень цього року зросла на 16,7% порівняно з минулим роком. «Сільське господарство є ключовим

ͲÊÎÏÎËÜ ² ÌÀÐÃÀÍÅÖÜ ÖÅÍÒÐÈ ÃÎÑϲÒÀËÜÍÈÕ ÎÊÐÓòÂ

Âèïëàòà â³äïóñêíèõ êîøò³â òà ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà îçäîðîâëåííÿ ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì çàêëàä³â îñâ³òè ì³ñò ³ ðàéîí³â îáëàñò³ áóäå çä³éñíåíà ñâîº÷àñíî òà â ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë. Êîøò³â äëÿ çä³éñíåííÿ çàçíà÷åíèõ âèïëàò ïîòð³áíî áëèçüêî 360 ìëí. ãðí. ○

ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó ÏÎÂÍÎÌÓ ÎÁÑßDz

ЛІКАРНІ І СЕЛО

ÁÅÇ ÌÅÆ

Îäèí äåíü ãóáåðíàòîðà

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÐÎÁÎ×À ÏίÇÄÊÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ВОДА ДО ОСЕЛЬ Після Марганця голова облдержадміністрації відвідав село Кам’янка Апостолівського району, де відкрив водовід. Тепер питну воду зможуть отримати кластером розвитку в регіоні. І Томаківський район, як сільськогосподарський, має значні перспективи в цьому плані», - зазначив голова облдержадміністрації. Одразу потому губернатора вже чекали у Марганці, де до нього приєднались перший заступник голови ОДА Вячеслав Задорожний та начальник головного управління охорони здоров’я ОДА Валентина Гінзбург. Обласна влада активізує проекти з розвитку цього міста. І вже є чим пишатися: минулого року за 10 млн. грн. добудували котельню, а вже у цьому відкрили після реконструкції одну з

 ÌÀÐÃÀÍÖ² ÎÄÍÀ Ç ÍÀÉÑÓ×ÀÑͲØÈÕ Ë²ÊÀÐÅÍÜ ÓÊÐÀ¯ÍÈ найсучасніших лікарень в Україні, на яку витратили 22 млн. грн. Марганець і Нікополь, куди Олександр Вілкул завітав пізніше, мають стати центрами госпітальних округів, і

міські лікарні міст ключові об’єкти у цьому процесі. У Нікополі губернатор також подивився, як триває реконструкція міського пологового будинку, першу чергу якого запустили в лютому.

більш як півтори тисячі місцевих мешканців. Водогін завдовжки трохи більше 4 кілометрів обійшовся у 2,5 млн. грн. - кошти виділили з державного і місцевого бюджетів. В Апостоловому губернатор зустрівся з активом району.

ÎÁÙÀß ÖÅËÜ

Ïàðòèè ïîääåðæàëè Êîíöåïöèþ ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Îáëàñòíûå îðãàíèçàöèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ïîääåðæàëè Êîíöåïöèþ êîìïëåêñíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ðåãèîíà 20 мая Концепцию руководителям партий представил губернатор Александр Вилкул. Ее разработала областная власть совместно с ведущими мировыми экс-

ÖÅËÜ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÂÎÇÐÎÄÈÒÜ ÂÅËÈ×ÈÅ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÛ

пертами - Фондом «Эффективное управление» и Monitor Group. В частности, Концепция предусматривает: - поддержку базовых отраслей экономики, внедрение новых технологий; - диверсификацию экономики, развитие сельско-

го хозяйства и строительства; - рост инвестиционной привлекательности региона. Представители политических партий позитивно оценили Концепцию. «Важно то, что Концепция не привязана к полити-

ческой деятельности и направлена исключительно на развитие Днепропетровщины», - прокомментировал руководитель фракции Политической партии «Фронт змін» в Днепропетровском горсовете Андрей Павелко. А по словам заместителя руководителя фракции «Сильна Україна» в горсовете Андрея Здесенко, предложенная стратегия предусматривает, как область будет конкурировать за инвестиции, насколько она будет экономически сильной. «Мы готовы к последовательной и эффективной реализации предложенной Концепции», - подытожил губернатор Александр Вилкул.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.05.2011 ð. ¹ 38 (1226) ○

ÉÄÓÒÜ ÐÎÁÎÒÈ

Ñó÷àñí³ àâòîìàã³ñòðàë³ ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ ÌÀвÀÍÍÀ ßÊÎÂ×ÅÍÊÎ, ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Öèìè äíÿìè ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â ÷åðãîâ³ íàðàäè ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ ïðîñïåêòó ³ìåí³ Ãàçåòè «Ïðàâäà» òà áóä³âíèöòâà ϳâäåííîãî îáõîäó Äí³ïðîïåòðîâñüêà ЗГІДНО З ГРАФІКОМ За словами губернатора, на сьогодні ремонтні роботи на проспекті йдуть повним ходом відповідно до графіка. Наразі на «Правді» демонтували понад половину бордюрного каменю та

ÑÒÀÐÅ ÏÎÊÐÈÒÒß ÇÀ̲ÍßÒÜ ÍÀ ÍÎÂÅ ÄÂÎØÀÐÎÂÅ встановили близько 6 тисяч метрів нового. Також тут поклали більше 83 тисяч квадратних метрів

і графік виконання робіт з реконструкції перебувають під особистим контролем Олександра Вілкула.

нижнього шару асфальтобетонного по- ПІД криття, а це майже КОНТРОЛЕМ половина від запла- ГУБЕРНАТОРА Також повним хонованого. Хід, якість

дом йдуть роботи з будівництва об’їзної дороги «Південний обхід міста Дніпропетровськ». Нині майже на всіх 18 кілометрах майбутньої траси, яка сполучить Запорізьке та Криворізьке шосе, зняли родючий шар грунту, обладнали тимчасові шляхи. Розпочали будівництво мосту та шляхопроводу через річку Мокра Сура. «Ми контролюємо графік будівництва та якість виконання робіт. Я впевнений, що до кінця нинішнього року ми сполучимо Запорізьке та Криворізьке шосе», - пообіцяв губернатор.

ÍÎÂÈÍÈ ÓÐÎ×ÈÑÒÀ ÇÓÑÒв×

ÁÅÐÅÆÓÒÜ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÑÏÀÄÎÊ 18 òðàâíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ ³ì. ßâîðíèöüêîãî â³äáóëàñü óðî÷èñòà çóñòð³÷ ïðàö³âíèê³â ìóçå¿â îáëàñò³. Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà âðó÷èëà ¿ì ïàì’ÿòí³ ìåäàë³, â³äçíàêè òà ïî÷åñí³ ãðàìîòè. Âîíà çàçíà÷èëà, ùî ãóáåðíàòîð ï³êëóºòüñÿ ïðî çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íîãî ñïàäêó òà ðîçâèòîê ìóçåéíî¿ ñïðàâè â ðåã³îí³. ○

ÑÂßÒÊβ ÇÀÕÎÄÈ

ÄÎ ÄÍß ªÂÐÎÏÈ 21 òðàâíÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äçíà÷èëè Äåíü ªâðîïè.  îáëàñíîìó öåíòð³ íà Ôåñòèâàëüíîìó ìàéäàí÷èêó ïàðêó Ãëîáè â³äáóâñÿ ñâÿòêîâèé êîíöåðò, ïðàöþâàëè òåìàòè÷í³ íàìåòè, äå ìîæíà áóëî îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ªÑ, ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àííÿ òà ïîäîðîæ³ ïî ªâðîï³. Òàêîæ ïðîòÿãîì äíÿ ó ïàðêó ïðîéøëè çìàãàííÿ ç³ ñòð³òáîëó, ôîðóì-òåàòð, êîíêóðñ ìàëþíêà òà êâ³òêîâèé ÿðìàðîê.

ÑÒÐÀÒÅÃ²ß ÄÎÑßÃÍÅÍÜ

Æèòòÿ ìຠáóòè êðàùèì ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ

Íà çàñ³äàíí³ Ðàäè ðåã³îíó, ùî â³äáóëîñü â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³, ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðåäñòàâèâ Êîíöåïö³þ êîìïëåêñíî¿ ñòðàòå㳿 ðîçâèòêó îáëàñò³ В її обговоренні взяли участь представники облдержадміністрації, облра-

ди, органів місцевого самоврядування, бізнесу, профспілок і громадських організацій. Губернатор переконаний, що високі економічні показники та провідні позиції серед інших регіонів держави дають підстави вважати Дніпропетровщину лідером, але для подальшого зростання потрібна чітка програма. Саме такою має

ÅÔÅÊÒÈÂÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ

Ñâîº÷àñíå ³íôîðìóâàííÿ Âçàºìîä³ÿ ì³æ âëàäîþ òà àâ³àäèñïåò÷åðàìè ï³äâèùèòü åôåêòèâí³ñòü îõîðîíè ë³ñ³â, ñ³ëüãîñïóã³äü òà åêîñèñòåìè îáëàñò³ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ Про це заявив перший заступник губернатора Вячеслав Задорожний на нараді з питань організації взаємодії органів управління та сил Дніпропетровської територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту (ТП ЄС ЦЗ), авіаційних диспетчерів та екіпажів повітряних суден щодо виявлення лісових пожеж, оперативного ре-

агування на них та своєчасного інформування органів управління і населення. За словами Вячеслава Задорожного, наразі необхідно вдосконалювати сформовану систему охорони лісів та сільгоспугідь. Він також наголосив на необхідності забезпечити своєчасне інформування органів управління та сил цивільного захисту регіону про загрозу та виникнення пожеж. Перший заступник губернатора дав завдання відповідним структурам надати реальні пропозиції щодо покращення існуючої системи інформування між органами управління та силами Дніпропетровської ТП ЄС ЦЗ.

бути стратегія розвитку області. Олександр Вілкул відзначив необхідність підтримки і модернізації базових галузей економіки регіону, транспортної інфраструктури, підвищення якості життя людей і зменшення екологічного навантаження. Також він звернув увагу на те, що Концепція схвалена пред-

ʲÍÖÅÂÈÉ ÂÀвÀÍÒ ÑÒÐÀÒÅò¯ ÇÀÒÂÅÐÄÈÒÜ ÎÁËÐÀÄÀ ставниками фінансовобанківського сектора, які зацікавлені у можливості кредитування проектів у будівництві та сільському господарстві.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ

Äí³ïðîïåòðîâùèíà ÷åêຠçì³í

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Ó×ÅÍÈÕ

ÍÀÉÊÐÀÙÈÌ - ÃÐÀÌÎÒÈ 20 òðàâíÿ íà óðî÷èñòîìó çàñ³äàíí³ Ðàäè Ïðèäí³ïðîâñüêîãî íàóêîâîãî öåíòðó òà ÎÄÀ â³äçíà÷àëè â÷åíèõ. Ôåñòèâàëü ïðèóðî÷èëè äî Äíÿ íàóêè. Íà çàõîä³, ³í³ö³éîâàíîìó ì³ñöåâîþ âëàäîþ, áóëè ïðèñóòí³ êåð³âíèêè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà íàóêîâèõ óñòàíîâ ì³ñòà, ïðîâ³äí³ â÷åí³ ðåã³îíó. Íàéêðàùèì âðó÷èëè ïî÷åñí³ ãðàìîòè ³ ïîäÿêè. ѲËÜÑÜÊÈÉ ÒÓÐÈÇÌ

ÐÎÄÇÈÍÊÈ ÐÅòÎÍÓ

ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ó Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ «êðóãëîãî ñòîëó», íà ÿêîìó îáãîâîðèëè Êîíöåïö³þ ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó îáëàñò³ äî 2015 ðîêó У засіданні взяли участь представники облдержадміністрації та профспілок регіону. Виконуюча обов'язки начальника головного управління економіки ОДА Олена Осіюк ознайомила

присутніх із визначними аспектами розвитку Дніпропетровщини. Це - потужна диверсифікована економіка і зростаючі соціальні та екологічні стандарти, що мають забезпечити регіону конкурентоспроможність, а населенню - гідний рівень життя і техногенну безпеку. За результатами засідання прийняли рішення про необхідність подальшого обговорення Концепції у трудових колективах підприємств, установ та організацій області.

²ç 20 äî 22 òðàâíÿ â ñòîëè÷íîìó «Åêñïîöåíòð³ Óêðà¿íà» â³äáóëàñü IX Âñåóêðà¿íñüêà âèñòàâêàÿðìàðîê ñ³ëüñüêîãî òóðèçìó «Óêðà¿íñüêå ñåëî çàïðîøóº». Ó í³é âçÿëà ó÷àñòü ³ Äí³ïðîïåòðîâùèíà. ³äâ³äóâà÷³ íàøî¿ åêñïîçèö³¿ îçíàéîìèëèñÿ ç òðàäèö³ÿìè é ïîáóòîì óêðà¿íñüêîãî ñåëà, òóðèñòè÷íèìè ðîäçèíêàìè îáëàñò³.


4 ВЕЛИКІ СТАВКИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.05.2011 ð. ¹ 38 (1226)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ïîâ³òðÿíèé êîíòðîëü: ïðèâ³òí³ òà ïðèñê³ïëèâ³ ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

АФРИКАНСЬКІ БІЗНЕСМЕНИ Íβ ÌÀÐØÐÓÒÈ

˲ÒÍ²É ÃÐÀÔ²Ê ÐÎÁÎÒÈ 29 òðàâíÿ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ïåðåõîäèòü íà ë³òí³é ãðàô³ê ðîáîòè. Áóäå çì³íåíî íóìåðàö³þ äåÿêèõ ïîòÿã³â, à òàêîæ ïðèçíà÷åíî äåñÿòü íîâèõ ìàðøðóò³â, ó òîìó ÷èñë³ åëåêòðè÷êà ï³äâèùåíî¿ êîìôîðòíîñò³ «Äí³ïðîïåòðîâñüê - Ãåí³÷åñüê» òà ïàñàæèðñêèé ïî¿çä «Äîíåöüê - Äí³ïðîïåòðîâñüê - Âîðîõòà».

ÍÎÂÈÍÈ Ï²ÄÂÈÙÅÍÀ ÍÅÁÅÇÏÅÊÀ

ÏÎÆÅÆÍÀ ÃÎÒÎÂͲÑÒÜ Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ë³ñîâèì ïîæåæàì íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ öüîãî ë³òà çàä³þòü ïîíàä 4 òèñ. îñ³á òà 970 îäèíèöü òåõí³êè. Íàéá³ëüø ïîæåæîíåáåçïå÷í³ ðàéîíè îáëàñò³: Ïåòðèê³âñüêèé, Ïàâëîãðàäñüêèé, Íîâîìîñêîâñüêèé, Äí³ïðîïåòðîâñüêèé, Öàðè÷àíñüêèé, Ìàãäàëèí³âñüêèé òà ³íø³.

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ðàäíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³êòîð Ñåð㺺â íà çàñ³äàíí³ â³äïîâ³äíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿. ○

ÎÄÈÍÈ×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ

ÌÀÑÎÂί ÇÀÃÈÁÅ˲ ÍÅÌÀª Êîì³ñ³ÿ, ÿêà ðàí³øå âè¿çäèëà íà îãëÿä ãèðëà Ñàìàðè, ïåðåêîíàëàñü ó òîìó, ùî ìàñîâî¿ çàãèáåë³ ðèáè íåìàº, º ëèø ïîîäèíîê³ âèïàäêè. «Íàø³ ³íñïåêòîðè íà 5 êâ.êì âèÿâèëè ÷îòèðüîõ âåëèêèõ êàðï³â, ÿê³ âæå ðîçêëàëèñÿ. Òàê³ ïîîäèíîê³ âèïàäêè çàãèáåë³ ðèáè ñïîñòåð³ãàëèñü ùå â ê³ëüêîõ ì³ñöÿõ íà Äí³ïðîâñüêîìó âîäîñõîâèù³», ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ðèáîîõîðîíè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Îëåêñàíäð Áóòîâ. Ïîïåðåäíÿ ïðè÷èíà çàãèáåë³ ðèáè ðîçâèòîê âíóòð³øíüîãî ïàðàçèòà. ○

- Олеже Івановичу, починається літо, люди летітимуть на відпочинок. Чи готові прикордонники у Дніпропетровському аеропорту до припливу пасажирів? - У нас пасажири є завжди. Взимку - Єгипет, влітку - Туреччина. Але ми готові до будь-яких ситуацій, у тому числі допомогти прийняти гостей Євро2012. - Завдання прикордонників не тільки пропустити через кордон, але й перевірити правдивість наданих відомостей тих, хто його перетинає... - Звичайно, ми перешкоджаємо торгівлі людьми, незаконному вивезенню дітей, зброї, наркотиків, боремося з нелегальною міграцією. - Часто попадаються нелегальні мігранти? - Зовсім недавно ми затримали двох людей: громадян Нігерії та Сомалі. Вони приїхали у Дніпропетровськ за бізнесовою візою. Але виявилось, що жоден з них не був бізнесменом і за адресою підприємства, на яке вони начебто приїхали, нічого не було. Ми посадили їх назад у літак. - А чим найчастіше «грішать» наші співвітчизники? - Зазвичай люди плутають, які документи повинні бути в оригіналі, а які у вигляді завіреної

Ó 2011 ðîö³ ÷åðåç ïðèêîðäîííèé êîíòðîëü â àåðîïîðòó Äí³ïðîïåòðîâñüê ïðîéøëî ìàéæå 47 òèñ. ëþäåé копії. Перевозячи дитину, необхідно пам’ятати, що потрібен дозвіл обох батьків. Якщо дитині більше 5 років, то у проїзний документ треба вклеїти фотографію. Ще хотілося б нагадати, що з Ізраїлем у нас безвізовий режим, але діти, які їдуть за власним документом, мусять мати візу, якщо вони не вписані у паспорти батьків.

ваного паспортного контролю «Гарт 1П», оптичних систем, які визначають оригінальність документів. - Заходячи на територію аеропорту, я пройшов через дві рамки, одна з них металошукач, а для чого інша? - Це якраз новинка - система радіаційного контролю «Янтар». Нею перекриті всі входи в аеропорт. Як тільки хтось хоче пронести з собою щось радіоактивне, одразу це фіксується. - Вже когось ця система допомогла виявити? - Поки що людей із джерелами радіації не було, «ЯНТАРНА» РАМКА але ми виявили ноутбуки, - Для вашої надійної які досить сильно «фонироботи потрібна хороша ли». матеріально-технічна база. Із цим проблем ХОРОША ШКОЛА немає? - Олеже Івановичу, - Є все, що треба, - комп’- раніше Ви працювали ютери, засоби зв’язку, за- на залізничних пунктах гальноукраїнські бази да- пропуску. Чи можете поних. Ми працюємо з допо- рівняти їх з повітрянимогою системи автоматизо- ми?

ÂÇÈÌÊÓ - ªÃÈÏÅÒ, Â˲ÒÊÓ - ÒÓÐÅ××ÈÍÀ

×ÀÑÒÎ ËÞÄÈ ÏËÓÒÀÞÒÜ ÎÐÈòÍÀËÈ ² ÊÎϲ¯

- Прикордонники, які працюють на авіаційному транспорті, вважаються елітою. Але залізниця -

 ÁÀÆÀÍÈÉ ×ÀÑ

ÁÀÆÀͲ IJÒÈ Ó ì³ñò³ ðîçïî÷àâñÿ ì³ñÿ÷íèê ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ òà çáåðåæåííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ. Óïðîäîâæ ì³ñÿöÿ ñï³ëüíî ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ïðîñâ³òíèöüêèõ àêö³é äëÿ íàñåëåííÿ «Áàæàí³ ä³òè â áàæàíèé ÷àñ», ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â, äåìîíñòðóâàííÿ ô³ëüì³â, à òàêîæ ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é ç ïèòàíü êîíòðàöåïö³¿.

²íñïåêòîðè ïåðåâ³ðÿþòü êîæíîãî ÷åðåç ñïåö³àëüíó áàçó äàíèõ

ÃÎÒβ ÄÎ ÁÓÄÜßÊÈÕ ÑÈÒÓÀÖ²É хороша школа. Проте там трапляються і несподіванки. Пам’ятаю, колись ми перевіряли поїзд із Казахстану. Організована група - 43 дитини та 7 дорослих їхали на відпочинок у Крим. Між Казахстаном і Україною встановлено такий режим, що діти повинні мати закордонні паспорти. Ми заходимо в поїзд, а там цілий вагон дітей із свідоцтвами про народження. Виявилось недобросовісна російська фірма-організатор не попередила людей. Почались конфлікти, люди вимагали поговорити з послом й були дуже здивовані, коли ми одразу дали їм посольство на телефоні. Посол їм швидко розтлумачив, що це українські закони і їх треба поважати - через 2 хвилини всі зійшли з поїзда. Звичайно, це не вина людей, але пропустити їх ми не мали права. - Українські прикордонники суворі? - Ми привітні, але до тих, хто хоче перетнути кордон незаконно, ми дуже прискіпливі. З нагоди свята я б хотів найкращими побажаннями поздоровити всіх з Днем прикордонника, подякувати за сумлінну службу. Хотілося б особливо відзначити роботу начальника третього відділення інспекторів прикордонної служби капітана Олени Рурак та інспектора прикордонної служби прапорщика Романа Полянського. З професійним святом усіх колег!


ЖИТТЯ МІСТА 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.05.2011 ð. ¹ 38 (1226) ○

ÇÅËÅÍÈÉ ÌÅÃÀÏÎ˲Ñ

Òîïîë³ çàì³íÿòü íà êëåíè òà ëèïè ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

²ç ïî÷àòêó âåñíè Äí³ïðîïåòðîâñüê àêòèâíî îçåëåíþþòü. Ñòàð³, õâîð³ äåðåâà îáð³çàþòü àáî ñïèëþþòü, à íà ¿õ ì³ñöå ñàäæàþòü ìîëîä³ äåðåâöÿ ПРОБЛЕМНІ ДЕРЕВА У місті дуже гостро стоїть проблема старих дерев. Сухі гілки, обламуючись, падають на тротуари, проїжджу частину, а іноді прямо на перехожих. Це відбувається тому, що більшість дерев були висаджені давно і строк їхнього життя вже минув. Наприклад, у Дніпропетровську багато старих тополь, які

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 9 369 àâàð³éíèõ äåðåâ âèäàëèëè â öüîìó ðîö³; 9 693 äåðåâà îáð³çàëè; 9 330 - ñïèëÿëè íà ïðîñïåêò³ «Ïðàâäè»; 9 250 - ïîñàäèëè íîâèõ.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ØÒÐÀÔ ÇÀ ÎÁÌÀÍ ÀÌÊÓ îøòðàôóâàâ ÒΠ«Ìîëî÷íà ôàáðèêà «Ðåéíôîðä» (Äí³ïðîïåòðîâñüê) íà 14 òèñ. ãðí. çà ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ââåëà ñïîæèâà÷³â â îìàíó. ϳäïðèºìñòâî âèðîáëÿëî òà ðåàë³çîâóâàëî ñìåòàííèé ïðîäóêò «Ñìåòàíêà» òîðãîâî¿ ìàðêè «Ùîäíÿ» ï³ä âèãëÿäîì íàòóðàëüíîãî ìîëî÷íîãî ïðîäóêòó - ñìåòàíè. Âèðîáíèê âèçíàâ ïîðóøåííÿ òà çîáîâ’ÿçàâñÿ ñïëàòèòè øòðàô.

ÞÐ²É ÄÅÌÅÍÒܪÂ, äèðåêòîð ÊÏ «Ì³ñüêçåëåíáóä»:

- Íàâåñí³ ïî÷àëè àêòèâíî îíîâëþâàòè äåðåâà íà ïðîñïåêò³ «Ïðàâäè». Àëå çàðàç âèñàäêó íîâèõ ñàäæàíö³â ïðèçóïèíèëè, àäæå ñêîðî ë³òî, ³ âîíè ìîæóòü íå ïåðåæèòè ñïåêó, òîìó ðîáîòè ïðîäîâæàòü ó âåðåñí³. Çà íîâèìè íàñàäæåííÿìè áóäóòü ïèëüíî íàãëÿäàòè - íà «Ïðàâä³» ïðàöþþòü äâ³ âîäîâîçí³ ìàøèíè, ÿê³ áóäóòü ïîñò³éíî ïîëèâàòè äåðåâöÿ.

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊ

ÃÎÐIJÑÒÜ Ì²ÑÒÀ

сягають 30-40 метрів - вони дуже небезпечні. Про це на прес-конференції розповів директор «Міськзеленбуду» Юрій Дементьєв. Він також зазначив, що тепер замість звичних тополь та акацій висаджують клени і липи. Також оновлюють і газони, саджають нові квіти.

ЖЕКИ ЗМУСЯТЬ ПІДПИСАТИ ДОГОВОРИ

ÙÎ ÊÐÀÙÅ?

Прибирати старі дерева будуть поступово впродовж кількох років. Часто до «Міськзеленбуду» надходять заявки на обрізку та спилювання сухостою на подвір'ях багатоповерхівок. За такі дерева відповідають жеки, втім вони свою роботу виконують недбало - інколи навіть спеціально обрізають їх по колу, аби загинули, а потім викликають машину, щоб зрізати. Але найближчим часом збираються зобов'язати жеки підписувати договори із організаціями, які мають ліцензію на роботу - вони будуть стежити за станом зелених насаджень, вчасно їх обрізати.

X Êëåíè òà ëèïè ï³äõîäÿòü äëÿ íàøîãî êë³ìàòó, âîíè ñò³éê³ äî ñïåêè òà õîëîäó. Êð³ì òîãî, çà òåõí³êîþ áåçïåêè ó ì³ñò³ ³ç áàãàòîïîâåðõ³âêàìè òà ðîçâèíóòîþ ìåðåæåþ êîìóí³êàö³é äåðåâà ìàþòü áóòè íå âèùå 17 ì. X Òîïîë³ - çàíàäòî âèñîê³, ìàþòü ðîçãàëóæåíó êîðåíåâó ñèñòåìó, ÿêà ðóéíóº àñôàëüòîâå ïîêðèòòÿ òà ôóíäàìåíòè áóäèíê³â, à òàêîæ âèïóñêàþòü «ïóõ», íà ÿêèé ó áàãàòüîõ ãîðîäÿí àëåðã³ÿ. X Àêàö³¿ íå æèâóòü á³ëüøå 30 ðîê³â ³ ¿õ äóæå âàæêî ñïèëþâàòè. X Â'ÿçè - çàíàäòî âèñîêîðîñë³ äëÿ òîãî, ùîá ðîñòè â ì³ñò³.

Ïîë³íó Àðáàòîâó äîáðå çíàþòü íå ëèøå ó Íîâîìîñêîâñüêó. Ƴíêà øèº ëÿëüîê, âèøèâàº, ðîáèòü ïîðîáêè ³ç ñîëîìêè, â’ÿæå. Á³ëüøå øåñòè ðîê³â âîíà î÷îëþâàëà ëÿëüêîâèé òåàòð «Ïåòðóøêà» ïðè ñòàíö³¿ þíèõ òåõí³ê³â. ×åðåç ïîã³ðøåííÿ çäîðîâ’ÿ æ³íö³ äîâåëîñÿ îáìåæèòèñÿ ñò³íàìè êâàðòèðè, ÿêà ñòàëà ¿¿ ðîáî÷îþ ìàéñòåðíåþ. Ìàéñòðèíÿ îá’¿çäèëà áàãàòî ì³ñò Óêðà¿íè, âèñòàâëÿþ÷è ñâî¿ ðîáîòè. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÒÅÀÒÐ ÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ

ÓËÈÖÀ, ÇÀÆÃÈÑÜ!

Ñâåòëûé ãîä äëÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

 2011 ãîäó â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðîäîëæàþò âîññòàíàâëèâàòü îñâåùåíèå â ÷àñòíîì ñåêòîðå На большей части улиц частного сектора внешнее освещение не работает на протяжении долгого времени из-за кражи алюминиевого провода с воздушных линий электросети. Поэтому, как рассказал директор коммунального предприятия «Горсвет» Александр Олефиренко, в этом, как и в прошлом году, приоритетом остается его восстановление. На улицах, которые попали в титульный спи-

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 6,2 ìëí. ãðí. - âûäåëèëè èç ãîðîäñêîé êàçíû íà âîññòàíîâëåíèå âíåøíåãî îñâåùåíèÿ óëèö Äíåïðîïåòðîâñêà. Ýòî íà 2 ìëí. áîëüøå, ÷åì â 2010 ãîäó. 120 óëèö îñâåòÿò â ýòîì ãîäó. сок, установят новые энергосберегающие светильники и металлоконструкции с натриевыми лампами. Пока засияли 53 улицы города, в частности Каляева, Баскетбольная, Краевая, Краснофлотская, просп. Мира. Кроме того, «Горсвет» будет ремонтировать сети внешнего освещения там,

где идет капитальный ре- «Правда», ул. Малиновскомонт дорожного покрытия го, Шмидта, Янтарная, Ге- на просп. им. Газеты роев Сталинграда.

Äî VIII ̳æíàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëþ «Êëàñèêà ñüîãîäí³» ó ì³ñò³ âèêîíàëè çíà÷íèé îáñÿã ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ áóä³âë³ ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà Òåàòðàëüíî¿ ïëîù³. Ïðîâåëè ðåìîíò ôàñàäó áóä³âë³, íà ïðèëåãë³é òåðèòî𳿠îíîâèëè çåëåí³ çîíè, â³äðåìîíòóâàëè òðîòóàðíå ïîêðèòòÿ. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÍÀÓÊβ ÇÄÎÁÓÒÊÈ

«ÃÎÐÑÂÅÒ» ÓÑÒÀÍÎÂÈÒ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÈ

Óïðîäîâæ ìèíóëîãî ðîêó íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ â ðåã³îí³ çàéìàëèñü 78 îðãàí³çàö³é òà ï³äïðèºìñòâ. Ìàéæå 72% ç íèõ çîñåðåäæåí³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó, á³ëüøå 15% - ó Êðèâîìó Ðîç³. Çà ï³äñóìêàìè 2010-ãî ðîêó ôàêòè÷íèé îáñÿã âèêîíàíèõ íàóêîâèõ òà íàóêîâîòåõí³÷íèõ ðîá³ò ñêëàâ 1 ìëðä.ãðí. Îñíîâíèì äæåðåëîì ô³íàíñóâàííÿ áóëè êîøòè â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ çàìîâíèê³â.


6 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 04.05.2011 ¹ Ð-291/0/3-11

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 18 òðàâíÿ 2011 ð. çà ¹ 85/1701

Êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè: 1. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 6 ëèïíÿ 1998 ðîêó ¹ 237-ð «Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ðîáîòè ðèíê³â îáëàñò³», çàðåºñòðîâàíå â îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 13 êâ³òíÿ 1999 ðîêó çà ¹ 390. 2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 3. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó ñïîæèâ÷îãî ðèíêó òà ï³äïðèºìíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ëþáîâè÷à Î.À. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.Þ.²ËÊÓË ○

24.05.2011 ð. ¹ 38 (1226)

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 6 ëèïíÿ 1998 ðîêó ¹ 237-ð

Êàê âîñïèòàòü ðåáåíêà-ãåíèÿ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄÛ

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 04.05.2011 ¹ Ð-292/0/3-11 Ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó ¹ 301-ð Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 18 òðàâíÿ 2011 ð. çà ¹ 86/1702

Êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè: 1. Ââàæàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó ¹ 301-ð «Ïðî ïðîâåäåííÿ îáîâ'ÿçêîâî¿ ñåðòèô³êàö³¿ ãîòåëüíèõ ïîñëóã ³ ïîñëóã õàð÷óâàííÿ, ùî íàäàþòüñÿ ñóá'ºêòàìè òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³», çàðåºñòðîâàíå â îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 16 âåðåñíÿ 1999 ðîêó çà ¹ 550. 2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 3. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó ñïîæèâ÷îãî ðèíêó òà ï³äïðèºìíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ëþáîâè÷à Î.À. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.Þ.²ËÊÓË

Ïî÷òè âñå ðîäèòåëè ñ÷èòàþò ñâîèõ äåòåé òàëàíòëèâûìè. À ìíîãèå äàæå çàäàþòñÿ öåëüþ ñäåëàòü èç ñâîãî ÷àäà ãåíèÿ, çà÷àñòóþ çàáûâàÿ î æåëàíèÿõ ñàìîãî ðåáåíêà. ×åì ÷ðåâàòà ïîäîáíàÿ ðîäèòåëüñêàÿ èíèöèàòèâà? ВТОРОЙ ЭЙНШТЕЙН

и творческое развитие.

Многие психологи и педагоги сходятся во мнении, что гениями не становятся - ими рождаются. Поэтому не следует экспериментировать над собственным ребенком, пытаясь сделать из него второго Эйнштейна. Иногда многие родители настолько увлекаются воплощением своих нереализованных амбиций, что берутся воспитывать малыша по нетрадиционным методикам. А это негативно сказывается на физическом и психологическом здоровье чада. Самое главное, как считают специалисты, родители должны направить в правильное русло способности своих детей. Ведь важны не хорошие отметки, а их самореализация

СВОБОДА ВЫБОРА Психологи говорят о плюсах и минусах нетрадиционных методик воспитания детей:

ÌÈÍÓÑÛ:

e ребенок может стать замкнутым изза постоянной нехватки личного времени, «общения» только с книжками и запрета на дружбу с «не такими, как он»; e неимение собственных целей в жизни;

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

eотсутствие сво-

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÑÀÅÂ, ïðàêòèêóþùèé

боды выбора.

ÏËÞÑÛ:

e ребенок стано-

вится всесторонне развитой личностью;

e он по максимуму использует все свои таланты; e растет более выносливым и целеустремленным.

ÍÅ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÈÐÓÉÒÅ ÍÀÄ ÑÂÎÈÌ ×ÀÄÎÌ

ïñèõîëîã è ïñèõîòåðàïåâò: - Âîñïèòàòü è ðàçâèòü òàëàíòû â ðåáåíêå âïîëíå ïîä ñèëó ðîäèòåëÿì è ïåäàãîãàì. Äëÿ ýòîãî íóæíî íàéòè èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ðåáåíêó, äàòü åìó âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ìàêñèìàëüíîì êîëè÷åñòâå âèäîâ äåÿòåëüíîñòè. À âîò «âçðàùèâàíèåì» ãåíèåâ çàíèìàòüñÿ íå ñòîèò, ýòî - òîëüêî íàâðåäèò ÷àäó.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ Íåêîòîðûå ïñèõîëîãè äàþò ðåêîìåíäàöèè î òîì, êàê âûðàñòèòü ðåáåíêà-ãåíèÿ: / ñîçäàòü àêòèâíóþ èãðîâóþ ñðåäó (êîíñòðóêòîðû, ðîëåâûå è ñïîðòèâíûå èãðû); / íà÷àòü îáó÷åíèå èíîñòðàííûì ÿçûêàì êàê ìîæíî ðàíüøå; / ïîñòàðàéòåñü ðåæå ïîäïóñêàòü äåòåé ê òåëåâèçîðó è êîìïüþòåðó.

ÑÎÖÎÏÐÎÑ

Ìîëîäåæü óøëà â îòðûâ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÓÐßÄÎÂÀ «ÃÀÐß×À ˲Ͳ߻ 0-800-507-309

Ñåãîäíÿ ðàçðûâ ìåæäó ñòàðøèì ïîêîëåíèåì è íûíåøíåé ìîëîäåæüþ ñòàíîâèòñÿ êðèòè÷åñêèì. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè ñïåöèàëèñòû Êèåâñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ èì. Ãîðøåíèíà

Ïðàöþº ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 8.00 äî 21.00, â ñóáîòó - ç 8.00 äî 19.00, íåä³ëÿ òà ñâÿòêîâ³ äí³ - âèõ³äí³. Äçâ³íêè ç³ ñòàö³îíàðíèõ òåëåôîí³â - áåçêîøòîâí³, ç ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â - ïëàòí³.

В 2011 году институт провел международное исследование под названием «Студенты-образ будуще-

го» среди молодежи Украины, России, Казахстана и Польши. Участие в нем приняли более 5200 человек. О результатах соцопроса рассказала журналистам эксперт Марина Ткаченко. По ее словам, сейчас молодежь ушла в отрыв от представителей старшего поколения. Это значит, что будущее станут формировать люди, которые живут иными ценностями.

Кроме того, для студентов всех стран, участвовавших в исследовании, достаточно актуален вопрос молодежной политики в государстве. А на вопрос «Что наиболее важно, на ваш взгляд, чтобы ваш голос услышали политические деятели и власть?» наша молодежь ответила так: ‰ 31,3% украинских студентов предпочитают участвовать в митингах и других уличных акциях;

ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒΠÀÊÒÓÀËÜÍÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ‰ 17,5% подписывают петиции и обращения. ‰ В Польше и Казахстане студенты, чтобы их мнение было учтено, пред-

почитают голосовать на выборах. 51,9% и 40,7% опрошенных соответственно именно так ответили на этот вопрос.


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.05.2011 ð. ¹ 38 (1226) ○

ÌÈÑÒÅÖÜÊÅ ÑÂßÒÎ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Ó ïîëîí³ «äæåðåëüíîãî êîëà» ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ìèíóëî¿ íåä³ë³ ïëîùà á³ëÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ ³ì. Ä.². ßâîðíèöüêîãî íà äåÿêèé ÷àñ ïåðåéøëà ó âëàñí³ñòü íàðîäíèõ ìàéñòð³â - ó÷àñíèê³â ñâÿòà ïðîñòî íåáà «×èñò³ äæåðåëà»

ÏÅÐÍÀÒÅ ÏÎÏÎÂÍÅÍÍß

ÏÒÀØÈÍÀ ÌÀËÅ×À

За 22 роки свято, ініційоване музеєм, перетворилось на бажаний і надзвичайно яскравий ярмарок-концерт. Цього разу «джерельне коло» ледь вмістило близько двохсот майстрів, які запропонували гостям дивовижні металеві, гончарні, солом'яні, ювелірні вироби. Вразили красою вишиванки, мережива, Петриківський розпис, безліч іграшок, від яких неможливо було відтягти дітей. Присутніх розважали веселі музики, співаки, танцюристи, майстри бойових мистецтв та лицарі. Свято вирувало навіть після закриття - їхати по домівках не хотілось...

³äâ³äóâà÷³â ïàðêó Ãëîáè íèí³ íå â³ä³ðâàòè â³ä îçåðà. Âîíî é íå äèâíî: ò³ëüêè-íî ïîòåïë³øàëî, ÿê ó «äîâãå ïëàâàííÿ» âèéøëè êðèõ³òí³ êà÷åíÿòà ³ ëåáåäÿòà. ϳä ïèëüíèì íàãëÿäîì áàòüê³â âîíè âèâ÷àþòü ñâîº íîâå ñåðåäîâèùå - õòîñü ï³ðíàº, õòîñü ³ç çàäîâîëåííÿì ëàñóº òðàâèíêàìè àáî «æèâí³ñòþ», ùî õîâàºòüñÿ íà ïîâåðõí³ âîäè. ○

ÑϲËÜÍÈÉ Ä²Ì

ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ ÄËß ÑÈÐ²Ò Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà âóëèö³ Àëìàçí³é Ëåí³íñüêîãî ðàéîíó ç’ÿâèòüñÿ ãóðòîæèòîê äëÿ ä³òåé-ñèð³ò. Ðàí³øå ïðèì³ùåííÿ êîëèøíüîãî äèòÿ÷îãî ñàäêà ðåìîíòóâàëè ï³ä ïðèòóëîê äëÿ áîìæ³â, ïîò³ì - êîëèøí³õ â’ÿçí³â, àëå æèòåë³ ðàéîíó òàêîìó ñóñ³äñòâó íå çðàä³ëè. Òåïåð òàì ïëàíóþòü îñåëèòè ñèð³ò, ÿêèì ï³ñëÿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó íåìà äå æèòè. ○

ÎÁÅÐÅÆÍÎ, ÏÐÈÐÎÄÀ!

ÑÒÅÐÅƲÒÜÑß Ê˲ٲ Íàâåñí³ ó ë³ñàõ ³ ïàðêàõ àêòèâ³çóâàëèñü êë³ù³, óêóñ³â ÿêèõ ñë³ä îñòåð³ãàòèñÿ ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó íà ïðèðîä³. Ö³ ïàðàçèòè çàãðîæóþòü ëþäèí³ òàêèìè õâîðîáàìè, ÿê ³êñîäîâèé êë³ùîâèé áîðåë³îç (õâîðîáà Ëàéìà), êë³ùîâèé â³ðóñíèé åíöåôàë³ò òà ìàðñåëüñüêà ãàðÿ÷êà. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ êë³ùà íà øê³ð³ íåîáõ³äíî íåãàéíî çâåðíóòèñÿ äî íàéáëèæ÷îãî òðàâìïóíêòó. ○

²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÄÎвÃ

ÁÅÇÖ²ÍÍÈÉ ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ

Êîëåêö³ÿ ïîïîâíèëàñü øåäåâðîì ÍÀÒÀËß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ó äåíü ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà ìóçåéíèê³â Äí³ïðîïåòðîâñüêèé õóäîæí³é îòðèìàâ íàäçâè÷àéíèé ïîäàðóíîê - ³êîíó Áîãîìàòåð³, ñòâîðåíó ìàéñòðîì Ïðèñàìàð’ÿ. Òðèâàëèé ÷àñ âîíà çáåð³ãàëàñÿ ó ïðèâàòí³é êîëåêö³¿ õóäîæíèêà é ñêóëüïòîðà Ìèêîëè Ìàëèøêà, äí³ïðîïåòðîâöÿ, êîòðèé íèí³ ìåøêຠâ Êèºâ³

Влітку 1969 року із закритих церков усього Присамар’я звезли ікони до спустілого Новомосковського Троїцького собору. Там співробітниця Художнього музею Лідія Яценко знайшла ікону Христа-Вседержителя. Око фахівця одразу розпізнало шедевр україн-

ської народної козацької ікони, створений на межі XVIII і ХІХ століть. Музейники знали, що до ікони Христа-Вседержителя існує парна ікона Божої Матері: такими іконами батьки благословляли на шлюб або дарували їх молодятам. Знали музейники й те, що друга ікона знаходиться у колекції Миколи Малишка. А коли

недавно його дружина Ніна Денисова дізналася, що «половинка» її улюбленої хатньої Богоматері збереглася, вона вирішила, що весільна пара має об’єднатися. Ікона Богоматері чудово збереглася, не потребує реставрації, тому її одразу розмістили у постійній експозиції, поряд із іконою Христа-

Вседержителя. «Це величезне свято для Художнього музею! - говорить провідний науковий співробітник музею Ігор Труш. - Але, гадаю, що потішаться і наші відвідувачі, які прийдуть і побачать давноочікувану вінчальну пару».

ÐÅÌÎÍÒ ÒÐÈÂÀª  îáëàñíîìó öåíòð³ ïðîäîâæóºòüñÿ ïîòî÷íèé ðåìîíò äîð³ã. Ñüîãîäí³ íà ì³ñüêèõ ìàã³ñòðàëÿõ ïðàöþþòü 5 áðèãàä. Çîêðåìà, äîðîæíèêè ëàãîäÿòü ïîêðèòòÿ íà âóë. ×åðâîí³é, ³äïî÷èíêó òà íà Þð’¿âñüê³é ðîçâ’ÿçö³. Çàãàëîì ÿìêîâèé ðåìîíò âèêîíàíî íà 80 òèñÿ÷àõ êâàäðàòíèõ ìåòð³â çðóéíîâàíèõ ä³ëÿíîê ïîêðèòòÿ. Ïðîïîíóºìî îçíàéîìèòèñü ç ïðîåêòîì íàêàçó äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî àðõ³âó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ö³í íà ïëàòí³ ïîñëóãè, ÿê³ íàäàþòüñÿ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ» ç àíàë³çîì âïëèâó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà, ÿê³ ðîçì³ùåíî íà ñàéò³ Äåðæàâíîãî àðõ³âó Äí³ïðîïåò.dado.dp.ua ó ðîçä³ë³ ðîâñüêî¿ îáëàñò³: www www.dado.dp.ua «Íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà». Âàø³ ïðîïîçèö³¿ ³ çàóâàæåííÿ ïðîñèìî íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çà àäðåñîþ: 49069, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Êàðëà ˳áêíåõòà, 89 àáî çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ dado_info @ ukrpost.ua.


8 ОГОЛОШЕННЯ ○

ІНФОРМАЦІЯ по Гвардійській КЕЧ району про проведення конкурсу на право оренди державного майна Балансоутримувач: Гвардійська КЕЧ району Орган управління: Міністерство оборони України Адреса об’єкта оренди: в/м №3,194, вул. Лісна, буд, 4, смт Черкаське Новомос ковського району Дніпропетровської області Об’єкт оренди: Нежитлове вбудоване приміщення площею 24,39 кв.м Базова орендна плата за квітень 2011 р. при умові використання: 637,52 грн. Торговельний об’єкт з продажу непродовольчих товарів = 18%. Базовий місяць орендної плати визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постано вою КМУ №786 від 04.10.1995 (із змінами та доповненнями). Основні умови конкурсу: 1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди. 2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця» наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції. 3. Заявник зобов’язаний надати діючу незалежну оцінку та укласти договір орен ди у термін не пізніше 2х тижнів з моменту визнання його переможцем конкурсу. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної пла ти при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. На підтверд ження зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом 7 днів завдаток у розмірі відсотка місяч ної базової орендної плати на розрахунковий рахунок Державного казначейства по місту реєстрації заявника. Протягом місяця з дня укладання договору оренди орендар зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдатку у розмірі двохмісячної орендної плати. Завдатки зараховуються як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди, завда ток поверненню не підлягає. 4. Ефективне використання орендованого майна. 5. Дотримання вимог експлуатації об'єкта. 6. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ремонтів орендованого майна. 7. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно технічному стані. 8. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та забезпечен ня його охорони. 9. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди. 10. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору поверну ти об’єкт оренди у порядку, визначеному діючим законодавством, в стані, не гіршо му, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта з вини орендаря. 11. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використан ням об’єкта оренди. 12. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду. 13. Термін дії договору оренди на ____ З роки _____. Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запропонував най кращі умови подальшої експлуатації та використання об’єкта оренди та при інших рівних умовах найбільшу орендну плату за базовий місяць розрахунку. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії: 1. Заява про участь у конкурсі. 2. Зазначення мети використання. 3. Документи, які визначені наказом Фонду державного майна України від 14.11.05 №2975 «Про затвердження переліку документів, які подають орендодавці для укладення договору оренди державного майна». 4. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та додаткові пропо зиції, які відображаються в проекті договору оренди, підписаному учасником кон курсу і завіреному печаткою (при наявності). 5. Пропозиції щодо гарантії сплати орендної плати (завдаток відображається в проекті договору оренди). 6. Відомості про учасника конкурсу: для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повно важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів; відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку про те, що до нього не порушено справу про банкрутство; дня учасників, що є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи, копію ідентифіка ційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяль ності; декларацію про доходи. Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 15 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті «Вісті Придніпров’я». Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу, або за підписом (для фізичних осіб, які працюють без печатки). Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з дати опублікування Інфор мації в газеті «Вісті Придніпров’я» за адресою: 51270, Дніпропетровська область, Новомосковський рн, смт Гвардійське, Гвардійська КЕЧ району. Предусматривается установка дизельгенератора резервного электроснабже ния на территории городской клинической больницы № 6 (60 кВа), расположенной по адресу: ул. Батумская, 13, городской многопрофильной клинической больницы № 4 (100 кВа), расположенной по адресу: ул. Ближняя, 31 и Городской клинической больницы №7 (60 кВа), расположенной по адресу: ул. Философская, 62. Дизельге нератор предназначен для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии в зда ния больниц. Источником загрязнения окружающей среды является дизельный дви гатель. Валовый выброс загрязняющих веществ (азота деаксид. углерода оксид. пре дельных углеводородов) от проектируемых дизельгенераторов составляет 0,0044 т\год. и 0,0031 т\год. в г. Днепропетровске. Вклад объектов проектирования по всем контрольным точкам с учётом фона не превышает ГДК. Санитарная зона не уста навливается. Дополнительного влияния на водные и земельные ресурсы, геологи ческую среду, растительный мир в результате установки дизельгенераторов не предвидится. Уровень шума от установки дизельгенератора на каждом объекте не превысит нормативных значений. Отходы, которые образуются в процессе работы дизельгенератора, будут отправлены на специализированные предприятия. Заказ чик имеет намерение получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в ат мосферный воздух от проектируемого дизельгенератора по адресам: ул. Батумская, 13 и ул. Ближняя, 31, ул. Философская, 62. Для ознакомления с проектом с предло жениями обращаться по телефонам: (056) 7890875, (056) 7442500.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Бабушкінський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Мар кса, 57, викликає в якості відповідача Со колова Руслана Віталійовича у судове засі дання по цивільній справі за позовом АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до Гуріна Б.М. та Соколова Р.В. про стягнення заборгова ності за кредитним договором, яке відбу деться о 10.00 14 червня 2011 року. Бабушкінський районний суд м. Дніпро петровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Астахова Андріана Анатолійо вича у судове засідання, яке відбудеться 07.06.2011 року о 13 год. 30 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «Про Кре дит Банк» до Астахова А.А., Астахової А.В. про стягнення заборгованості. У випадку неявки відповідачів у судове засідання вони вважаються належно повідомлени ми про місце, день та час його проведення. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 17.06.2011 року о 13.00 у приміщенні Но вомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області (м. Новомос ковськ, пров. Артемівський, 8, каб. 1) під головуванням судді Соколянської О.М. відбудеться розгляд цивільної справи № 2 164/11 за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Полянської Р.М. про звернення стягнення. В якості відповідача судом викликається Полянська Ріта Миколаївна, місце прожи вання якої суду невідомо. У провадженні Першотравенського міського суду Дніпропетровської об ласті знаходиться цивільна справа № 2 310/11 за позовом Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк «Приват Банк» до Корнійкова Миколи Миколайови ча про звернення стягнення. Судовий роз гляд справи призначено на 10.00 07 черв ня 2011 року у приміщенні Першотравен ського міського суду Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Першотравенськ Дніпропетровської області, вул. Леніна, 16. Суддя Бондарьова Г.М., тел. 8 (05633) 703 15. Суд викликає як відповідача Корнійко ва Миколу Миколайовича, який проживає за адресою: вул. Гагаріна, 1, кв. 57, м. Пер шотравенськ, Дніпропетровська область. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа розглядатиметься за наявними ма теріалами в заочному порядку. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Сторо жук С.М.) викликає в якості відповідача Гон тового Олександра Івановича по цивільній справі за позовом ПАТ «КП «ПриватБанк» до Гонтового Олександра Івановича про стягнення заборгованості. Останнє місце реєстрації відповідача Гонтового Олексан дра Івановича: вул. Іскрівська, 24/2, м. Пав лоград, Дніпропетровська область. Судове засідання призначене на 30.05.2011 року о 08 год. 30 хв. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі не явки відповідача у судове засідання спра ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності. АмурНижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз глядом цивільної справи за позовом Зоси менко С.Г. до Зосименко В.Д., Старцева О.В., третя особа Комунальне підприємство «Дніпропетровське міжміське бюро техніч ної інвентаризації», про визнання догово ру дарування удаваним, про поділ спільно го майна подружжя та про скасування дер жавної реєстрації права власності, викли кає у судове засідання в якості відповідача Старцева Олександра Володимировича, 1965 р.н., останнє відоме місце проживан ня: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 12а, кв. 18. Судове засідання відбудеться 25 травня 2011 року о 10.00 у приміщенні АмурНижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська (вул. Новоселів ська, 9). У разі неявки справа буде розгля нута за вашої відсутності. З публікацією оголошення про виклик відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає у судове засі дання в якості відповідачів Пєляйкіну Надію Вікторівну, Пєляйкіна Володимира Івановича по цивільній справі за позовом Кредитної спілки «СоюзДніпро» до Пєляй кіної Надії Вікторівни, Пєляйкіна Володи мира Івановича про стягнення боргу за кре дитним договором. Пєляйкіна Надія Вікто рівна, зареєстрована за адресою: Дніпро петровська область, м. Марганець, вул. Чка лова, 124. Пєляйкін Володимир Іванович, зареєстрований за адресою: Дніпропет ровська область, м. Марганець, вул. Чкало ва, 124. Розгляд справи призначено на 10 червня 2011 року о 14.00 у приміщенні Марганецького міського суду Дніпропет ровської області за адресою: м. Марганець, Дніпропетровська область, вул. Радянська, 72а. У разі неявки відповідачів у судове засідання вони повинні повідомити суд про причини неявки. В іншому випадку справа буде розглядатись без їхньої участі за на явними доказами по справі. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає у судове засі дання в якості відповідача Щербаченко Аліну Юріївну по цивільній справі за позо вом Кредитної спілки «СоюзДніпро» до

Щербаченко Аліни Юріївни про достроко ве розірвання кредитного договору та стяг нення заборгованості за кредитом. Щерба ченко Аліна Юріївна зареєстрована за ад ресою: Дніпропетровська область, м. Мар ганець, вул. Луганська, 36, кв. 80. Розгляд справи призначено на 10 червня 2011 року о 13 год. 30 хв. у приміщенні Марганець кого міського суду Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Марганець, Дніпропет ровська область, вул. Радянська, 72а. У разі неявки відповідача у судове засідання він повинен повідомити суд про причини не явки. В іншому випадку справа буде роз глядатись без його участі за наявними до казами по справі. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає у судове засі дання в якості відповідачів Базалєй Олену Гергіївну, Базалєй Максима Вікторовича по цивільній справі за позовом Кредитної спілки «СоюзДніпро» до Базалєй Олени Гергіївни, Базалєй Максима Вікторовича про стягнення боргу за кредитним догово ром. Базалєй Олена Гергіївна зареєстрова на за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 84, кв. 12; Ба залєй Максим Вікторович зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Красіна, 2, кв. 26. Розгляд справи призначено на 10 червня 2011 року о 13.00 у приміщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець, Дніпропетровська область, вул. Радянська, 72а. У разі неяв ки відповідачів у судове засідання вони по винні повідомити суд про причини неяв ки. В іншому випадку справа буде розгля датись без їхньої участі за наявними дока зами по справі. Ленінський районний суд м. Дніпропет ровська викликає Андросенка Андрія Олександровича, 1978 р.н., у судове засі дання як відповідача по цивільній справі № 2172/2011 р. за позовом ПАТ «ВАБ «ВіЕйБі Банк» до Андросенка Андрія Олек сандровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 31 травня 2011 р. о 14.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неяв ки передбачені ст. 169 ЦПК України. Ленінський районний суд м. Дніпропет ровська викликає Аніськова Сергія Воло димировича, 1955 р.н., у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 2 168/2011 р. за позовом ПАТ «ВАБ «ВіЕйБі Банк» до Аніськова Сергія Володимирови ча про стягнення заборгованості, яке відбу деться 31 травня 2011 р. о 14.00 у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпро петровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Ко робова, 6, каб. 225. Наслідки неявки перед бачені ст. 169 ЦПК України. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 27 травня 2011 року о 09 год. 30 хв. в залі суду 8 Цен тральноМіського районного суду м. Кри вого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, відбудеться слухання цивільної справи за позовом Виконкому ЦентральноМіської районної у місті ради, який звернувся в інтересах малолітньої Жу пікової Олени Ігорівни до Жупікова Ігоря Миколайовича, 3тя особа ОКЗ «Криво різька спеціальна загальноосвітня школа інтернат № 3», про позбавлення батьків ських прав та стягнення аліментів. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб лікування оголошення в пресі відповідач Жупіков Ігор Миколайович вважається по відомленим про час та місце розгляду спра ви. У разі його неявки або його представ ника справу буде розглянуто за його відсут ності. АмурНижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що у провадженні суду перебуває цивільна справа № 22696/2011 р. за позовом ВАТ «Дніпрообленерго» до Михальченко На талії Геннадіївни про стягнення заборгова ності. Відповідач Михальченко Наталія Ген надіївна викликається у судове засідання, яке відбудеться 05.07.2011 р. о 09.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ново селівська, 9, зал судових засідань 2, каб. 2. Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. За умови не явки відповідача Михальченко Наталії Ген надіївни та неповідомлення нею про при чини неявки справу буде розглянуто за її відсутності на підставі наявних в ній даних чи доказів (постановлено заочне рішення). Самарський районний суд м. Дніпропет ровська в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Горбікова Олексія Іва новича, Горбікової Олени Олексіївни до Гор бікова Сергія Олексійовича, треті особи Комунальне виробниче житлове ремонтно експлуатаційне підприємство Самарського району м. Дніпропетровська, Відділ пас портної та міграційної роботи Самарсько го районного відділу ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на корис тування житлом в зв’язку з переїздом на інше постійне місце проживання, викликає відповідача Горбікова Сергія Олексійови ча, 1976 року народження, у судове засі дання, яке відбудеться 25 травня 2011 року о 15.00 у приміщенні Самарського район ного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Електрична, 1а, каб. 103. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

24.05.2011 ð. ¹ 38 (1226) ○

повідомляє, що відповідачі Крилов Воло димир Вікторович, Крилов Олег Вікторович (мешкають: м. Кривий Ріг, вул. Яцьківа, 2/ 20) за позовом КП «ЖЕО № 20» до Крилова Володимира Вікторовича, Крилова Олега Вікторовича про визнання наймача таким, що втратив право на користування житло вим приміщенням, викликаються у судове засідання на 30 травня 2011 року о 09.00 у приміщення ЦентральноМіського район ного суду за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 3 (суддя Філатов К.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідачі Крилов Володимир Вікторович, Крилов Олег Вікторович вважаються по відомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідачів або їхніх представників справу буде розглянуто за їхньої відсутності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає в якості відповідача Метельову Ірину Андрі ївну по цивільній справі № 21190/11 р. за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» про стягнення заборгованості. Судове засідання призна чене на 02.06.2011 року о 09 год. 30 хв. У разі неявки відповідача у судове засідан ня справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за її відсутності. Самарський районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє, що рішенням від 17 травня 2011 р. у порядку заочного розгля ду усунуто перешкоди у здійсненні права власності Богомазу Віктору Кирияновичу, Богомаз Олені Олексіївні, Єдименченко Вікторії Вікторівні щодо користування квартирою № 49 в буд. № 36 по вул. Неми ровичаДанченка у м. Дніпропетровську. Знято Єдименченка Сергія Вікторовича, 1969 року народження, з реєстраційного обліку за адресою: квартира № 49 в буд. № 36 по вул. НемировичаДанченка у м. Дніпропетровську. Саксаганський суд м. Кривого Рогу вик ликає Матійчук Дмитра Юрійовича у судо ве засідання, призначене на 14 год. 30 хв. 02 червня 2011 року за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як відповіда ча по цивільній справі 21652/11 за позо вом ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» про стягнення заборгованості. Суд попереджає, що в разі неявки відповідача Матійчук Дмитра Юрійовича у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності і винесено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає у су дове засідання Пацаул Мотрю Лук’янівну як відповідача по цивільній справі № 22667/ 2011 року за позовом Таран Лідії Петрівни до Пацаул Мотрі Лук’янівни, третя особа Новомосковська філія «Українська товар на біржа», про визнання договору купівлі продажу дійсним, визнання права влас ності, яке відбудеться 31.05.2011 року о 10.00 під головуванням судді Городецько го Д.І. у приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомос ковськ, пров. Артемівський, 8. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає у су дове засідання Іванова Станіслава Григо ровича як відповідача по цивільній справі № 22663/2011 року за позовом Стадник Валерія Володимировича до Іванова Ста ніслава Григоровича, третя особа Ново московська філія «Українська товарна біржа» про визнання договору купівліпро дажу дійсним, визнання права власності, яке відбудеться 31.05.2011 року о 10 год. 30 хв. під головуванням судді Городецько го Д.І. у приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомос ковськ, пров. Артемівський, 8. Криничанський районний суд повідом ляє, що в провадженні суду знаходиться ци вільна справа № 2237/11 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Макодзюби Миколи Ми колайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Слухання справи відбудеться 30 травня 2011 року о 09.00 в залі суду Криничанського районного суду за адресою: с. Кринички Криничанського району Дніпропетровської області, вул. Ви конкомівська, 17. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в якості відповідача Могиль ницького Віталія Миколайовича по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» про стягнення заборгованості. Останнє місце проживання відповідача: вул. Т.Федорової, 9, кв. 29, м. Павлоград. Судове засідання призначене на 27.05.2011 року о 08 год. 30 хв. за адре сою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309. У разі неявки відповідача у судо ве засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за ад ресою: 49006, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, 17 березня 2011 року виніс заочне рішення по цивільній справі за по зовом прокурора Красногвардійського району м. Дніпропетровська в інтересах малолітнього Крушельницького Іллі Стані славовича до Крушельницької Ганни Воло димирівни, Крушельницького Станіслава

Леонідовича, треті особи Орган опіки та піклування виконавчого комітету Красно гвардійської районної у місті ради, Вівдич Олени Володимирівни про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Кіровський районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє, що 19.04.2011 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21226/11 за позовом Приватно го акціонерного товариства «Страхова ком панія «Каштан» до Зозулі Ігоря Олександ ровича про стягнення суми виплаченого страхового відшкодування, яким позов за доволено. Стягнуто з Зозулі І.О. на користь ПАТ «Страхова компанія «Каштан» 4983,92 грн., 49,84 грн. сплаченого державного мита, 120 грн. сплаченого судового збору. Рішення суду може бути оскаржене до Апе ляційного суду Д/о через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня опубліку вання даного оголошення. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 07.04.2011 року о 16.00 суддею Новомос ковського міськрайонного суду Дніпропет ровської області Соколянською О.М. вине сено заочне рішення по цивільній справі № 2698/11 за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» до Сербиненка М.М., Сербиненко О.В., Аністрат О.М. про стягнення заборго ваності за кредитним договором, згідно з яким солідарно з відповідачів Сербиненка Миколи Михайловича, Сербиненко Оксани Володимирівни, Аністрат Олексія Микола йовича на користь позивача стягнуто за боргованість в сумі 10692 гривні 61 копій ку, судовий збір у сумі 84,97 гривень та вит рати на ІТЗ розгляду справи у розмірі 120 гривень. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 31.03.2011 року о 14.00 суддею Новомос ковського міськрайонного суду Дніпропет ровської області Соколянською О.М. вине сено заочне рішення по цивільній справі № 2242/11 за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» до Прозорова О.Г. про стягнення за боргованості за кредитним договором, згідно з яким з відповідача Прозорова Олександра Геннадійовича на користь по зивача стягнуто заборгованість в сумі 174438 гривень 58 копійок, судовий збір у сумі 897,54 гривень та витрати на ІТЗ роз гляду справи у розмірі 30 гривень. Самарський районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє, що 14.03.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2409/11, в якому по зовні вимоги Публічного акціонерного то вариства «Ерсте Банк» до Абдулсамедової Марини Геральдівни, Абдулсамедова Імра на Гасана огли про стягнення заборгова ності за кредитним договором – задоволь нити. Стягти солідарно з Абдулсамедової Марини Геральдівни, Абдулсамедова Імра на Гасана огли на користь Публічного акці онерного товариства «Ерсте Банк» забор гованість за кредитним договором у розмірі 651650,45 грн., а також судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 1700,00 грн. та витрати на інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи у розмірі 120,00 грн., а всього 653470 (шістсот п'ят десят три тисячі чотириста сімдесят) грн. 45 коп. 18 травня 2011 року Ленінський район ний суд м. Дніпропетровська, розглянув ши у відкритому судовому засіданні ци вільну справу за позовом Ковтун Олени Анатоліївни до Ковтуна Павла Борисови ча, третя особа Відділ громадянства, міграції і реєстрації фізичних осіб Ленінсь кого РВ ДМУ УМВС України в Дніпропет ровській області, про визнання особи та кою, що втратила право на користування житловим приміщенням, зняття із реєст рації вирішив: позовні вимоги Ковтун Олени Анатоліївни до Ковтуна Павла Бо рисовича, третя особа Відділ громадян ства, міграції і реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на кори стування житловим приміщенням, зняття з реєстрації, задовольнити. Визнати Ков туна Павла Борисовича, 17 липня 1963 року народження, уродженця м. Дніпро петровська, таким, що втратив право на ко ристування житловим приміщенням квартирою № 7 в будинку № 32 по вул. Братів Трофімових у м. Дніпропетровську, що є підставою для зняття його з реєст рації Відділом громадянства, міграції і реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Стягти із Ковтуна Павла Борисо вича, 17 липня 1963 року народження, уродженця м. Дніпропетровська, на ко ристь Ковтун Олени Анатоліївни судові витрати, пов’язані із розглядом справи у розмірі 45 грн. 50 коп. Рішення суду пер шої інстанції може бути оскаржено про тягом десяти днів із дня його проголошен ня. Особи, що брали участь по справі, але не були присутні під час проголошення рішення суду, мають право подати апеля ційну скаргу протягом десяти днів із дня одержання копії рішення суду. Рішення суду набирає законної сили після закін чення строку подання апеляційної скар ги, якщо апеляційну скаргу не було пода но. Якщо було подано апеляційну скаргу, рішення суду набирає законної сили після закінчення розгляду справи Апеляційним судом. Заочне рішення може бути перегля нуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом де сяти днів з дня отримання його копії.


СУСПІЛЬСТВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.05.2011 ð. ¹ 38 (1226) ○

*ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ том. К сожалению, и с пер- ностью оформления доку- получали за деньги беспре- Хотя суть этого письма чивого января многие субъек- ментов, будет прослежи- пятственное прохождение тается между строк и своВСТУПИЛИ В ты хозяйственной деятель- ваться. База также позво- документов через земре- дится к банально простым СИЛУ

РАБОТА С НОВЫМ ФОРМАТОМ Александр Бондар добавил, что одно из изменений - это новый формат обменного файла формата XML. «Этот формат был введен приказом Госкомзема Украины от 2 ноября 2009 года № 573 и вступил в силу еще в мае 2010 года, однако не использовался в силу своей сложности до конца 2010 года. Тем самым у землеустроительных организаций была возможность пройти обучение с новым форма-

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÏÐÎÕÎÄÈÒ Â ÏÎËÍÎÌ ÎÁÚÅÌÅ

ЗАЩИТА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Александр Бондар пояснил, зачем ввели сложный файл, если был хороший старый. «Земля - это ценный и дорогой ресурс, и, чтобы защитить в первую очередь честных землепользователей, Госкомзем Украины пошел на такой непопулярный шаг, как введение нового формата. Этот формат обменного файла пришел к нам из США, и практически

«МОНОПОЛИСТЫ» ПРОТИВ… По словам Александра Бондара, те организации, которые привыкли работать на потоке, брать с людей деньги за несколько листов документации, формируя обменный файл непрофессионально, - сейчас первыми «стали на дыбы»: - Одной из таких организаций, подконтрольной бывшему начальнику управления земресурсов города Днепропетровска Евгению Бачеву, является ООО «Квартал». Они находятся по адресу: ул. Набережная Ленина, 29а и занимают целый блок на 6-м этаже здания (к. 614, 615, 617, 618, 619, 620), в котором, кстати, находится то самое управление, ранее им возглавляемое. Для статистики приведу некоторые цифры: в 2010 году по городу было принято 5800 обменных файлов, из них 3900 файлов - сдал ООО «Квартал», а остальные 1900 файлов рассредоточились между 22 орга-

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: Òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ãîñêîìçåìà 9 çàðåãèñòðèðîâàíû 5634 ãîñóäàðñòâåííûõ àêòà íà çåìëþ è áîëåå 5000 äîãîâîðîâ àðåíäû; 9 ïðîâåðåíû 2543 îáìåííûõ ôàéëà; 9 ðàñïå÷àòàíû 3755 ãîñóäàðñòâåííûõ àêòîâ íà çåìëþ. весь цивилизованный мир пользуется им для ведения земельного кадастра. Основное преимущество файла - количество содержащейся в нем информации о земельном участке, во многом превышающее информацию в старом файле. На основе xml-формата строится Всеукраинская единая земельная база данных - электронная копия книги регистрации. Это позволяет вести контроль над процессом регистрации на всех ее этапах. Когда заказчик обращается в органы госкомзема с любым земельным вопросом, то эта информация вносится в базу, и с данного момента весь путь прохождения, начиная от сроков и заканчивая правиль-

низациями. Так вот - эта организация, занимающая практически монопольное положение на землеустроительном рынке города Днепропетровска, всеми правдами и неправдами пытается удержать свое монопольное положение, саботируя и дискредитируя работу как «Центра государственного земельного кадастра, так и городского отдела Госкомзема, - подчеркнул Бондар. - Принцип работы «Квартала» очень прост - еще со времен руководства Бачева Евгения Юрьевича все знали: для того чтобы по городу Днепропетровску урегулировать любой земельный вопрос, нужно было обращаться куда? Конечно же, в ООО «Квартал», при этом люди

сурсы. И по старой привычке, а иногда, путая с государственным предприятием, заказчики идут в «Квартал», где с людей берут деньги, делают обменный файл и отдают в руки. Вот и ходят наши бедные граждане по кабинетам и создают очереди, кто год, кто 2, а кто и 5 в поисках хоть каких-то ответов. Хотя всю эту работу должен за человека, заплатившего деньги, выполнять именно «Квартал». Его уполномочило государство, выдав соответствующую лицензию на землеустроительные работы. Так вот, лишившись своего кресла, которое Бачев занимал около 14 лет, он становится яростным защитником тех, кому не давал работать эти 14 лет в лице сопредседателя общественной землеустроительной организации. И действует по принципу: лучшая защита - нападение, начиная информационные войны со всеми, кто хоть как-то мешает его монополии. Если вы посмотрите в Интернете, то Евгений Бачев в своих корыстных целях достаточно много грязи вылил через СМИ, выдавая ложные недоказуемые факты за действительность. И с приходом новой команды сейчас, и первых попыток навести порядок - вернулся к своей тактике.

ЧИТАЕТСЯ «МЕЖДУ СТРОК» Александр Бондар обратил внимание на то, что сначала Бачев обвинял руководство ДРФ «Центр государственного земельного кадастра» и Госкомзема в поборах, потом рассказывал через СМИ, что оно «не так» работает, а сейчас видимо и вовсе со всеми силами ударился в бой. На той неделе Бачев прислал письмо от своей организации (вырезки этого письма уже пестрят на страницах некоторых газет и интернет-сайтов), в котором опять обвиняет Центр государственного земельного кадастра и областное управление Госкомзема во всех грехах смертных, ссылаясь якобы на жалобы граждан. Письмо было о том, будто Центр государственного земельного кадастра работает по каким-то не тем тарифам.

«ÅÂÐÈÊÀ» ÇÍÀÉØËÀ ÒÀËÀÍÒÈ

Íà÷àëüíèê Äíåïðîïåòðîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà «Öåíòð ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà» ðàññêàçàë «Â³ñòÿì» îá îñîáåííîñòÿõ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìëþ

ляет изучать и анализировать эффективность использования земель, что позволит привлекать дополнительные средства в бюджет в виде налога на землю», - сказал он.

ÍÀÉÐÎÇÓÌͲز

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ности, работающие в сфере земельного кадастра и землеустройства по Днепропетровской области, так и не учились работать с обменным файлом формата XML, несмотря на то, что был выпущен официальный конверт, позволяющий конвертировать формат старого образца в новый. В помощь землеустроителям, главное управление Госкомзема в Днепропетровской области совместно с ДРФ «Центром государственного земельного кадастра» провели обучающий тренинг, посвященный созданию XML-файлов, на котором присутствовали больше 120 организаций области», - сказал он.

ÍÎÂÈÍÈ

Àëåêñàíäð Áîíäàð: «Çåìëÿ - ýòî öåííûé è äîðîãîé ðåñóðñ»

Александр Бондар сообщил, что с 1 января 2011 года вступили в силу два постановления КМУ. Это постановление от 09.09.2009 № 1021 «Об утверждении порядков ведения Поземельной книги и Книги записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком договоров аренды» и от 18.08.2010 № 749 «Об утверждении временного порядка присвоения кадастрового номера земельному участку». «Основное изменение заключается в том, что право регистрации документов на землю перешло от отделов Центра государственного земельного кадастра к отделам (управлениям) госкомзема в городах и районах области. В связи с этим, в период с 15 декабря 2010 года до 17 января 2011 года был проведен план мероприятий по реорганизации. Были сложности с самой процедурой регистрации, однако с конца февраля процесс регистрации заработал в полном объеме. Территориальными органами госкомзема было зарегистрировано 5634 государственных акта и больше 5000 договоров аренды. Так Центром государственного земельного кадастра было проверено 2543 обменных файлов и распечатано 3755 государственных актов на землю», - сказал он

вещам: как это так, появились новые организации, которые будут разрушать монополию его «Квартала»: - Да, появляются новые организации на рынке землеустройства и будут дальше появляться. Я приветствую любую организацию, которая будет качественно, правильно и своевременно выполнять свою работу. А что касается жалоб - то могу сказать, что сейчас 70% всех жалоб по области, поступающих в Центр ДЗК, это - жалобы на ООО «Квартал». Прежде всего, по этим причинам парализуется работа и отделов госкомзема, и Центра ДЗК, - сказал он.

ПРАВО НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ Александр Бондар отметил, что Центр государственного земельного кадастра, будучи государственным предприятием, имеющим землеустроительную лицензию и финансирующийся исключительно своей хоздеятельностью, имеет право оказывать населению платные услуги: - Одной из таких услуг является создание xml-файлов. Стоимость этой услуги составляет 266 гривен 74 копейки за создание файла с нуля, либо 114 гривен 11 копеек - за конвертацию со старого файла. Поэтому, если у кого-либо возникают проблемы с xml-файлами, наши производственные отделы, находящиеся в Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде, Никополе и Днепродзержинске, а также в Днепропетровском, Синельниковском, Магдалиновском и Васильковском районах, готовы выполнять работы по созданию файлов. Также наши производственные отделы готовы выполнять любые землеустроительные работы. По городу Днепропетровску производственный отдел находится по адресу: ул. Набережная Ленина, 29-а на 5м этаже в комнате 508-а. И коммерческое предприятие, находящееся на 6-м этаже этого здания, никакого отношения к ДП «Центр государственного земельного кадастра» и городскому отделу Госкомзема не имеет.

Ó ÄÍÓ ³ì. Ãîí÷àðà ïðîéøîâ ²V Ðåã³îíàëüíèé ìàòåìàòè÷íèé òóðí³ð «Åâðèêà-2011» äëÿ ó÷í³â ìîëîäøî¿ ë³ãè. Ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ âçÿëè 127 þíèõ ìàòåìàòèê³â ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Êðèâîãî Ðîãó, Ïàâëîãðàäà òà ³íøèõ ì³ñò ³ ðàéîí³â îáëàñò³. Óñ³õ ïåðåìîæö³â íàãîðîäèëè ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè íîóòáóêàìè, ìîá³ëüíèìè òåëåôîíàìè òà USBíàêîïè÷óâà÷àìè. ○

˲ÒÍ²É ÏÅвÎÄ

«ÃÀÐß×À» ÏÎÐÀ ²ç 29 òðàâíÿ íà Ïðèäí³ïðîâñüê³é çàë³çíèö³ ïî÷íåòüñÿ «ãàðÿ÷à» ïîðà. Ç öüîãî ÷àñó áóäóòü çàä³ÿí³ âñ³ åëåêòðîïî¿çäè ìàã³ñòðàë³ - 62 îäèíèö³, àáî 499 âàãîí³â. Âåñíÿíèé îãëÿä óæå ïðîéøëè 206 ñåêö³é åëåêòðîïî¿çä³â, òîáòî 73,6%. Ïðè çá³ëüøåíí³ ïàñàæèðîïîòîêó â íàïðÿìêó äî Êðèìó íà ë³òí³é ÷àñ ïëàíóºòüñÿ ïóñòèòè ïî¿çä Äí³ïðîïåòðîâñüêÃåí³÷åñüê. ○

ÂÈÉØËÈ Â ÑÓÏÅÐÔ²ÍÀË

ÃÎËÎÑÓÉ ÇÀ ÍÀØÈÕ! Ïàðà Âîëîäèìèð Òêà÷åíêî - ²ðèíà Ëåùåíêî ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà íà øîó «Òàíö³ ç ç³ðêàìè» áóêâàëüíî óâ³ðâàëèñü äî ñóïåðô³íàëó. Ó 12 åô³ð³â âîíè îòðèìàëè íàéâèùèé ïîêàçíèê â³ä ÷ëåí³â æóð³ - 80 áàë³â. Çàðàç òðèâຠãîëîñóâàííÿ, ðåçóëüòàò ÿêîãî ñòàíå â³äîìèé 28 òðàâíÿ. Òîæ ï³äòðèìàéòå íàøó ïàðó â áîðîòüá³ çà ïåðåìîãó. ³äïðàâëÿéòå «ñìñ» íà íîìåð 7766 ³ç òåêñòîì 08.


10 CУСПIЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.05.2011 ð. ¹ 38 (1226)

IÇ ÏÅÐØÈÕ ÓÑÒ

ÍÎÂÈÍÈ

Ìåòà ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè ñîöçàõèñò íàñåëåííÿ

ÑÒÀÍÜ ÏÐÈ×ÅÒÍÈÌ ÄÎ ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÏÎØÒÎÂί ÌÀÐÊÈ! «Óêðïîøòà» îãîëîøóº êîíêóðñ íà êðàùèé ìàêåò ïîøòîâî¿ ìàðêè «ÑͲÄ. 30 ðîê³â»

Ïðîáëåìà ÑͲÄó, ³íòåãðàö³ÿ õâîðèõ ó ñóñï³ëüñòâî íàáóëà ó ñüîãîäí³øíüîìó ñâ³ò³ øèðîêîãî ðîçãîëîñó. Äëÿ Óêðà¿íè öå ïèòàííÿ º îñîáëèâî áîëþ÷èì, àäæå ïîêàçíèêè â³ðóñó ó íàø³é äåðæàâ³ º îäíèìè ç íàéá³ëüøèõ â ªâðîï³ òà ñâ³ò³, à ëþäè, â ÿêèõ âèÿâëåíî çàõâîðþâàííÿ, â³äñòîðîíþþòüñÿ â³ä ñóñï³ëüñòâà. ßêùî òè íåáàéäóæèé äî ïðîáëåìè ïîøèðåííÿ ÑͲÄó â Óêðà¿í³ òà ìàºø õóäîæí³ çä³áíîñò³ - ïîêàæè Óêðà¿í³ òà ñâ³òó ñâîº áà÷åííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè: íàìàëþé ïîøòîâó ìàðêó íà òåìó «ÑͲÄ. 30 ðîê³â». Ó êîíêóðñ³ ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ÿê ïðîôåñ³éí³ õóäîæíèêè, äèçàéíåðè, òàê ³ õóäîæíèêè-ïî÷àòê³âö³ (ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè). Ìåòà êîíêóðñó - ïðèâåðíåííÿ óâàãè ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîáëåìè ïîøèðåííÿ ²Ë/ÑͲÄó, à òàêîæ ïîøóê òàëàíîâèòèõ óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â òà äèçàéíåð³â äëÿ ðîçðîáêè îðèã³íàë-ìàêåò³â ïîøòîâèõ ìàðîê ³ êîíâåðò³â. Íà êîíêóðñ ïîäàþòü ðîáîòè, âèêîíàí³ â äîâ³ëüí³é ãðàô³÷í³é àáî æèâîïèñí³é òåõí³ö³. ʳëüê³ñòü ðîá³ò â³ä îäíîãî ó÷àñíèêà íå îáìåæóºòüñÿ. Çàÿâêè òà îðèã³íàë-ìàêåòè íàäñèëàþòü çà àäðåñîþ: ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà», âóë. Õðåùàòèê, 22, ì. Êè¿â, 01001 àáî åëåêòðîííîþ àäðåñîþ: markaukr@ukrposta.com (àáî ïîøòîþ íà åëåêòðîííîìó íîñ³¿). Íà êîíâåðò³ ìຠáóòè ïîçíà÷êà «Êîíêóðñ». ʳíöåâèé òåðì³í ïîäà÷³ ðîá³ò - 30 ÷åðâíÿ 2011 ð. Ïåðåìîæåöü óêëàäຠç ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» àâòîðñüêèé äîãîâ³ð íà ïåðåäà÷ó âèíÿòêîâîãî ïðàâà íà ðîçðîáëåíèé îðèã³íàë-ìàêåò, à òàêîæ îòðèìóº àâòîðñüêó âèíàãîðîäó â ñóì³ 1500 ãðí. (ç óðàõóâàííÿì âíåñê³â, çáîð³â òà ïîäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè). ÓÂÀÃÀ! Çîáðàæåííÿ ÎÁÎÂ'ßÇÊÎÂÎ ìຠâ³äïîâ³äàòè òåìàòèö³ òà òåõí³÷íèì âèìîãàì êîíêóðñó. Áåðó÷è ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ àâòîð àâòîìàòè÷íî ïîãîäæóºòüñÿ ç óñ³ìà âèìîãàìè êîíêóðñó òà ï³äòâåðäæóº, ùî äàíèé îðèã³íàë-ìàêåò ñòâîðåíèé éîãî âëàñíîþ ïðàöåþ òà º âò³ëåííÿì éîãî âëàñíî¿ àâòîðñüêî¿ ³äå¿. Äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîíêóðñ, çðàçîê àíêåòè ó÷àñíèêà òà òåõí³÷í³ âèìîãè äî îðèã³íàë-ìàêåò³â íà ñàéò³: www.ukrposhta.com. Äí³ïðîïåòðîâñüêà äèðåêö³ÿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà»

ÐÀ¯ÑÀ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ

Ïðî òå ÿê ³äå îáãîâîðåííÿ i âïðîâàäæåííÿ ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè òà ³íø³ ¿¿ àñïåêòè ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ó Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ Í³ëà Ðîìàí÷óê ся поетапне підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 - Ніло Дмитрівно, яка мета років. пенсійної реформи? РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА - Головне - забезпечити досРОБОТА тойний рівень життя громадян. - Розкажіть про накопичуУ недалекій перспективі - за 5вальну систему, її страховий 10 років - реформа має підвищипринцип. ти пенсії українцям, забезпечи- Реформування пенсійної систи справедливу систему розпотеми передбачає розпочати заділу пенсійних коштів, створенпровадження обов’язкової наконя для людей можливості накопичувальної системи пенсійного пичувати максимальний розмір страхування. Це дасть можпенсії. ливість диверсифікувати джере- У якому порядку буде ла доходів пенсіонерів і забезпезбільшено пенсійний вік? чити накопичувальні пенсійні ра- Програмою економічних ре- хунки, при яких кожна працююформ України на 2010 - 2014 роки ча особа буде бачити свої накопипередбачено, зокрема, що пенсій- чення. Це підвищить зацікавний вік для жінок і чоловіків має леність кожного у легальній бути вирівняно (поступово, з кро- сплаті внесків. ком 0,5 року за рік протягом 10 У солідарній системі передбароків). Відповідно передбачаєть- чається застосувати ряд компенсуючих заходів, які стосуватимуться збільшення розмірів пенсій жінок, бюджетників. Адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиметься через

ПІДВИЩИТИ ПЕНСІЇ

ÏÐÎÂÅËÈ 36 «ÃÀÐß×ÈÕ Ë²Í²É»

ÃÎËÎÂÍÅ - ÄÎÑÒÎÉÍÈÉ Ð²ÂÅÍÜ ÆÈÒÒß Пенсійний фонд України. Через 2 роки після запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної системи її учасники матимуть право обирати недержавні пенсійні фонди, в яких накопичуватимуться їхні пенсійні кошти. - Як іде роз’яснювальна робота щодо положень пенсійної реформи ? - У 2011-му ведеться роз’яснювальна робота серед громадян з питань пенсійної реформи. Наприклад, з початку року провели 28 зустрічей у трудових колективах; 15 зустрічей з мешканцями району, 36 «гарячих ліній». Все це для того, щоб створити умови соціального захисту, прирівняні до європейських, для наших нині працюючих трудівників.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ!

Ïåðåë³ê íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â,

ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ÁÅÐÅÇͲ 2011 ÐÎÊÓ

1. Наказ ТОВ «Планета «ЗДОРОВ’Я» від 01.02.2011 № 5 «Про визнання таким, що втратив чинність, прейскуранта на медичні послуги», зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 02.03. 2011 за № 5/1621. 2. Наказ ТОВ «ВКФ «ТРИАД» від 03.02.2011 № 1 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 13 серпня 1998 року № 49», зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 02.03. 2011 за № 6/1622. 3. Наказ ТОВ «ВКФ «ТРИАД» від 03.02.2011 № 2 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 07 вересня 1999 року № 30», зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 02.03. 2011 за № 7/1623. 4. Наказ ТОВ «ВКФ «ТРИАД» від 03.02.2011 № 3 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів ТОВ «ВКФ «ТРИАД»,

зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 02.03. 2011 за № 8/1624. 5. Наказ ВАТ «МОДА-СЕРВІС» від 01.02. 2011 № 2 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 17 жовтня 1997 року № 93», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 02.03. 2011 за № 9/1625. 6. Наказ ВАТ «МОДА-СЕРВІС» від 01.02. 2011 № 3 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 17 жовтня 1997 року № 94», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 02.03. 2011 за № 10/1626. 7. Наказ ВАТ «МОДА-СЕРВІС» від 01.02. 2011 № 4 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 17 жовтня 1997 року № 95», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 02.03. 2011 за № 11/1627. 8. Наказ ВАТ «МОДА-СЕРВІС» від 01.02.

2011 № 5 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 14 січня 1999 року № 9», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 02.03. 2011 за № 12/1628. 9. Наказ ВАТ «МОДА-СЕРВІС» від 01.02. 2011 № 6 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 14 січня 1999 року № 10», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 02.03. 2011 за № 13/1629. 10. Наказ ВАТ «МОДА-СЕРВІС» від 01.02. 2011 № 7 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 14 січ ня 1999 року № 11», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 02.03. 2011 за № 14/1630. 11. Наказ ТОВ «Фірми «Арт-Синтез» від 01.02.2011 № 2 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 14.07.98 № 11», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропет-

ровській області 02.03. 2011 за № 15/1631. 12. Наказ Академії митної служби України від 01.03.2011 № 125 «Про втрату чинності наказу Академії митної служби України від 08.07.2002 № 169», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 17.03.2011 за № 16/1632. 13. Наказ Дніпропетровської митниці від 30.12.10 № 1155 «Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю в пункті пропуску через Державний кордон України «Кривий Ріг-аеропорт» на території КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 23.03.2011 за № 17/1633. 14. Наказ Дніпропетровського училища культури від 04.03.2011 № 59 «Про втрату чинності наказу Дніпропетровського училища культури від 13 червня 2001 року № 114», зареє-

стрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 23.03.2011 за № 18/1634. 15. Наказ Дніпропетровського училища культури від 04.03. 2011 № 60 «Про втрату чинності наказу Дніпропетровського училища культури від 04 вересня 1998 року № 116», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 23.03.2011 за № 19/1635. 16. Наказ Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 11.03.2011 № 154/0/212-11 «Про втрату чинності наказу управління освіти від 09 серпня 1999 року № 475», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 30.03.2011 за № 20/1636. 17. Наказ Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 11.03. 2011 №155/0/212-

11 «Про втрату чинності наказу управління освіти від 25 вересня 1996 року № 551», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 30.03. 2011 за № 21/1637. 18. Наказ Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 11.03. 2011 № 156/0/212-11 «Про втрату чинності наказу управління освіти від 11 листопада 1998 року № 772», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 30.03.2011 за № 22/1638. 19. Наказ Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 11.03. 2011 № 157/0/212-11 «Про втрату чинності наказу управління освіти від 19 квітня 1999 року № 303», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 30.03.2011 за № 23/1639. 20. Наказ Головного управління освіти і на-

уки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 11.03. 2011 № 158/0/212-11 «Про втрату чинності наказу управління освіти від 11 травня 1999 року № 377», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 30.03.2011 за № 24/1640. 21. Наказ Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 30.03.11 № 395 «Про затвердження Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Дніпропетровській області та проведення їх державної реєстрації», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 30.03. 2011 за № 25/1641. І.Л. Лур’є, в.о. начальника відділу реєстрації нормативно-правових актів, друкованих засобів масової інформації та легалізації об’єднань громадян


БУДЬТЕ ЗДОРОВІ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.05.2011 ð. ¹ 38 (1226) ○

ÂÐÅÄÍÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ

Áîëüøèíñòâî èç íàñ åæåäíåâíî ìîþò ãîëîâó, ïðèíèìàþò äóø, ñïÿò íå ìåíåå âîñüìè ÷àñîâ â ñóòêè è ñ÷èòàþò, ÷òî òàêîé îáðàç æèçíè ïðàâèëüíûé, à ãëàâíîå - çäîðîâûé. Íî íåäàâíî áðèòàíñêèå ó÷åíûå âûñòóïèëè ïðîòèâ ýòèõ, íà èõ âçãëÿä, âðåäíûõ ïðèâû÷åê

ÏÎËÎÑÊÀÍÈÅ ÐÒÀ

1

Полоскать рот после чистки зубов - очень вредная привычка. Все дело в том, что вода немедленно смывает защитный слой фтора, который образовался на зубах после использования пасты. По крайней мере, в течение получаса нельзя брать в рот никаких жидкостей. И не надо чистить зубы сразу после еды, подождите хотя бы полчасика. Еще британские ученые советуют не смачивать зубную щетку, перед тем, как нанести на нее пасту. Тогда значительно снижается ее эффективность.

3

ÑÈÄÅÍÈÅ ÍÀ ÓÍÈÒÀÇÅ Оказывается, современные туалеты - вредные для нас. А вот та самая «поза орла», которая раньше практиковалась в советских уборных, где вместо унитазов были дырки в полу, - куда полезнее для здоровья. Более естественно справлять нужду на корточках, поскольку в таком положении требуется меньшее напряжение. В результате снижается риск заработать геморрой.

стоит нервничать, если вы вдруг проснулись среди ночи. Вместо того, чтобы лежать и нервничать, можно встать и занять свои мысли чем-то полезным, например почитать книгу. Тело само подскажет вам, что вы опять готовы ко сну.

4

ÄÎÌÀØÍßß ÓÁÎÐÊÀ

6

Уборка может оказаться вредной для вашего здоровья. Ученые определили на основе исследования 100 мужчин и женщин, что те, кто брал на себя самый большой груз по уборке дома, страдали от повышенного кровяного давления. Ранее ученые из Атланты, штат Джорджия, пришли к выводу, что одержимость чистотой может стать непосредственной причиной депрессии. Эта же связь наблюдалась и с готовкой, а также шопингом. Кроме того, использование современной бытовой химии для чистки дома увеличивает риск образования астмы.

Порой мы не замечаем за собой, что неправильно дышим. Но если кто-то попросит нас глубоко вдохнуть, то несомненно сделаем это с помощью грудной клетки. Врачи же советуют дышать животом и делать это «ритмично и регулярно». Осуществлять от 12-ти до 20-ти циклов в минуту, причем между вдохом и выдохом делать короткую паузу.

×ÒÎÁ ÍÅ ÇÀÁÎËÅÒÜ

ÍÅ ÄÅÐÆÈÒÅ ÄÎÌÀ ÕËÀÌ

5

Считается, что ежедневный душ с применением мыла и гелей лишает кожу защитной пленки из липидов - жиров, которые ее увлажняют и не дают пересыхать. Любители горячей воды рискуют еще больше, ведь она может привести к образованию трещин на коже и даже дальнейшему развитию инфекций. А если перспектива пропускать душ вас пугает, то пользуйтесь более прохладной водой.

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÊÀËÎÐÈÉÍÓÞ ÏÈÙÓ ÓÏÎÒÐÅÁËßÉÒÅ ÓÒÐÎÌ

7

Ñ íà÷àëîì âåñíû â ëåñàõ è ïàðêàõ àêòèâèçèðîâàëèñü êëåùè. Èõ óêóñîâ ñëåäóåò îïàñàòüñÿ âî âðåìÿ îòäûõà íà ïðèðîäå. Ìåäèêè è ýïèäåìèîëîãè ðåêîìåíäóþò âî âðåìÿ ïðîãóëîê ïðèêðûâàòü ãîëîâó è íàäåâàòü ñâåòëóþ îäåæäó ñ äëèííûìè ðóêàâàìè - ÷òîá ëåã÷å áûëî çàìåòèòü êëåùåé. ×àùå âñåãî ýòè íàñåêîìûå öåïëÿþòñÿ ê îäåæäå, ïîýòîìó ìîãóò ïîçæå ïåðåìåñòèòüñÿ ñ îäåæäû íà êîæó. Êðîìå òîãî, ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñïåöñðåäñòâà - àýðîçîëè. ○

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ

ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÍÅÐÂÍÈ×ÀÒÜ, ÅÑËÈ ÂÛ ÏÐÎÑÍÓËÈÑÜ ÑÐÅÄÈ ÍÎ×È

 ËÅÑ -  ÁÅËÛÕ ØÀÏÎ×ÊÀÕ

ÅÆÅÄÍÅÂÍÛÉ ÄÓØ

ÂÎÑÜÌÈ×ÀÑÎÂÎÉ ÑÎÍ

ÊËÅÙÈ ÀÒÀÊÓÞÒ

2

Британские ученые считают, что режим со стабильным ночным сном не менее восьми часов в сутки может утомлять больше, чем периодическое недосыпание. Гораздо полезнее для организма регулярно спать по 15 минут днем. Такая лезна как детям, так Также специалисдневная сиеста по- и взрослым. ты уверяют, что не

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÒÎÏ-7 åæåäíåâíûõ «ãðåõîâ» ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

ÎÒÄÛÕ ÏÎÑËÅ ÅÄÛ Любителям расслабиться на диване после приема пищи стоит раз и навсегда отказаться от этой привычки, если они не хотят поправиться. В лежачем положении съеденное быстрее перерабатывается в жир, поэтому диетологи рекомендуют после трапезы спокойно походить и заняться рабочими или домашними делами. Кстати, наиболее калорийную пищу врачи советуют употреблять утром. Между тем, даже если поужинать в 8-9 вечера, интенсивная 20-минутная прогулка «избавит» от риска набрать лишний вес. А полезнее всего - регулярное питание небольшими порциями.

Ñïåöèàëèñòû Àìåðèêàíñêîãî öåíòðà ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ íà îñíîâàíèè ìíîãî÷èñëåííûõ èññëåäîâàíèé óòâåðæäàþò: õëàì â äîìå èñòî÷íèê ïñèõè÷åñêèõ áîëåçíåé.  íàêîïëåííîì õëàìå ðàçìíîæàþòñÿ ïûëü è áàêòåðèè, êîòîðûå ïîäðûâàþò ÷åëîâå÷åñêîå çäîðîâüå â öåëîì. À âîò ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà, ïðàêòè÷åñêè áóêâàëüíî, ïî ñëîâàì ïñèõèàòðîâ, ïîìîãàåò î÷èñòèòü ñâîþ ãîëîâó. ○

ÅÑ ÐÅØÈË

ÒÐÀÂÊÈ ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ Íà âñåé òåððèòîðèè Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà âñòóïèë â ñèëó çàïðåò íà ïðîäàæó ìíîãî÷èñëåííûõ ëåêàðñòâåííûõ òðàâ è èíûõ ñðåäñòâ ãåðáàëüíîé ìåäèöèíû. Îòíûíå ïðîäàâàòüñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ è àïòåêàõ ìîãóò ëèøü òðàâû è ýêñòðàêòû èç íèõ, ïðîøåäøèå ýêñïåðòèçó è èñïîëüçîâàâøèåñÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 30 ëåò â ñòðàíàõ ÅÑ.


ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 24 ТРАВНЯ 2011 РОКУ № 38 (1226) )

«Òàëàíò-øîó - íå ìîé ôîðìàò» ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÏÎËÅÒÀÅÂÀ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÁÅÇÄÅÉÑÒÂÓÞÒ - ÊÎØÅÐ ÄÎÐÎÆÀÅÒ «Åâðåéñêîå íàñåëåíèå ïëà÷åòñÿ. Âòîðîñîðòíîå ìÿñî ïðîäàåòñÿ ïî 22-23 êîïåéêè çà ôóíò; ìíîãèå ïåðåõîäÿò íà óïîòðåáëåíèå íåêîøåðíîãî. Âòîðîé ãîä ôóíêöèîíèðóåò õîçÿéñòâåííîå ïðàâëåíèå, èìååò îêîëî 130 óïîëíîìî÷åííûõ îò ìîëèòâåííûõ äîìîâ, êîòîðûå äîëæíû ïå÷üñÿ î íóæäàõ åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ, à â ðåçóëüòàòå - óìåíüøåíèå ñóìì, ïîñòóïàþùèõ îò êîðîáî÷íîãî ñáîðà, è ñòðàøíîå âçäîðîæàíèå ìÿñà. Íå áåç îñíîâàíèÿ ðÿäîâîé åâðåé è îñîáåííî õîçÿéêà-åâðåéêà ñïðàøèâàþò ñåáÿ: à ÷òî âñå ýòè ðàäåòåëè äåëàþò äëÿ íàñ?» - ïðî÷èòàëè åêàòåðèíîñëàâöû â ãàçåòå «Þæíàÿ Çàðÿ» â íà÷àëå ìàÿ 1910 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÃÓÌÎÐ - Ïðèâåçè ìåí³ ìàãí³ò, à êðàùå äâà. - Äîáðå. Ïðèâåçó. Äâà. - ² õîëîäèëüíèê! Òðåáà æ ¿õ êóäèñü â³øàòè ... *** - Â÷îðà íà ìåíå íàïàëè áàíäèòè. ³ä³áðàëè ãàìàíåöü, ãîäèííèê ... - Àëå â òåáå æ ìåäàëü ÷åìï³îíà ç áîêñó. - Ìåäàëü âîíè íå çíàéøëè. *** Êóë³íàðíèé ðåöåïò - Ì'ÿñî ïîàíãë³éñüêè. Ïðèéòè â ãîñò³. Âçÿòè ì'ÿñî. ϳòè íå ïðîùàþ÷èñü. *** - Êóäè íàì ïîâ³ñèòè öþ êàðòèíó? - çàïèòóº ÷îëîâ³ê. - Îñü íà öþ ñò³íó, - â³äïîâ³äຠäðóæèíà. - Ìîëîòîê ³ öâÿõè - â ÿùèêó. Áèíòè ³ éîä - â àïòå÷ö³. *** Íåâðîëîã ðåòåëüíî îáñòåæóº ïàö³ºíòêó, ÿêà ñêàðæèòüñÿ íà ãîëîâíèé á³ëü. - Çàì³æíÿ? - ͳ! - Òîä³ çîâñ³ì í³÷îãî íå ðîçóì³þ ... *** - À ÿ â êóïëåíèõ ìëèíöÿõ ç ì'ÿñîì øìàòî÷îê ãóìîâî¿ ðóêàâè÷êè çíàéøëà. - Ùî, ïðàâäà? ßêèé æàõ! - Öå äîáðå, çíà÷èòü, ìëèíö³ ðîáëÿòüñÿ ç äîòðèìàííÿì ñàí³òàðíèõ íîðì... *** Ñèäæó ç áðàòèêîì â îäí³é ê³ìíàò³ òà ðîçìîâëÿþ ïî

òåëåôîíó ç õëîïöåì. Êàæó éîìó: «Çàéêà ìîÿ, ÿ òåáå ëþáëþ»... Áðàò ÿê ï³ä³ðâàâñÿ ³ íà âñþ êâàðòèðó: «Ìàìî! À ÷îìó â Îë³ º çàºöü, à ìåí³ õîì'ÿêà çàâåñòè íå ìîæíà?!» *** Ó ìàëåíüêî¿ ä³â÷èíêè ïèòàþòü: - Ùî òè ðîáèòèìåø, êîëè ñòàíåø äîðîñëîþ? - Ïåðø çà âñå ñÿäó íà 䳺òó… *** Ìîÿ äðóæèíà çàõîïëþºòüñÿ äîìàøíüîþ êîíñåðâàö³ºþ. - Ìàðèíóº ãðèáî÷êè? - ͳ-³-³. Ñóøèòü ì³çêè. *** Âîâî÷êà çàïèòóº â àïòåö³: - Ó âàñ º ÿêèé-íåáóäü íàä³éíèé çíåáîëþþ÷èé çàñ³á? - Õëîï÷èê, à ùî â òåáå áîëèòü? - Ïîêè ùî í³÷îãî, àëå òàòî âæå ï³øîâ íà áàòüê³âñüê³ çáîðè. *** - Ùî ñï³ëüíîãî ì³æ ñëîâàìè «êðåäèò» ³ «äåêðåò»? -  îáîõ âèïàäêàõ âñå ïî÷èíàºòüñÿ ç çàäîâîëåííÿ, à çàê³í÷óºòüñÿ ïðîáëåìàìè. *** - Òàòî, ó ìåíå ãàðíà íîâèíà! - ßêà? - Òè íåäàðåìíî ïëàòèâ çà ñòðàõîâêó ñâîãî àâòîìîá³ëÿ! *** - Â÷îðà äîâãî íàìàãàâñÿ ïîÿñíèòè áàáóñ³, ùî ïðàöþþ ïðîãðàì³ñòîì ... - Êîðîòøå, ç³éøëèñÿ íà òîìó, ùî ëàãîæäó òåëåâ³çîðè òà ðîçâàæàþ ìèøåé ...

Ëàðèñà Òðåòÿê óäèâèòåëüíàÿ æåíùèíà, îíà íàïèñàëà íîâûé ãèìí Óêðàèíû è ïîä ïñåâäîíèìîì Ñâåòîñëàâíà ïèøåò ñòèõè è ïðîçó. À åùå Ëàðèñà óñïåëà ïîó÷àñòâîâàòü â êàñòèíãàõ «Óêðà¿íà ìຠòàëàíò» è «Õ- ôàêòîðå», ãäå ïîðàçèëà ÷ëåíîâ æþðè ñâîåé èñêðåííîñòüþ è òàëàíòîì. Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì îíà ðàññêàçàëà â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» СТИХИ СНИЛИСЬ - Лариса, расскажите, откуда такой необычный псевдоним? - Раньше я была «Сичеславна», но когда мои книги стали распространяться за рубежом, я задумалась: что для иностранца слово Сичеславна - пустой звук. И переименовалась в Светославну, что значит - дарящая свет людям. - Как Вы начинали свой творческий путь? - Стихи я пишу с детства, они мне снились. Но в молодости времени заниматься этим не было - работа, семья. А потом я случайно попала в газету «7 дней», и мне предложили писать стихи и издавать сборники на украинском и русском языках, писать гимны. И тут все закрутилось. - Лариса, большинство поэтов и писателей издают произведения за свой счет. Вам кто-то помогает? - Первый мой сборник «Спалахи думки і серця» издали волонтеры Красного Креста. Они меня часто приглашали выступать перед инвалидами, вете-

ÏÎÃÎÄÀ Вт 24.05 Ср 25.05 Чт 26.05

+26 +28 0С півн. +14 +16 0С 34 м/с +25 +27 0С півн.захід. +11 +13 0С 23 м/с +23 +25 0С +11 +13 0С

півн. 27 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

ÌÎÅ ÏÈÑÜÌÎ ÏÎÏÀËÎ Â «ÏÅÐÂÛÅ ÐÓÊÈ» Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

ранами. Я никогда не отказывалась, поэтому они мне тоже помогли. Сегодня, благодаря моим средствам и помощи неравнодушных людей, вышло пять сборников.

«МЫ В ВАС ВЛЮБИЛИСЬ» - Вы участвовали в кастинге-шоу «Україна має талант». Почему решили попробовать свои силы? - В 2009 году появилось объявление о кастинге первого сезона. Несмотря на то, что там, в основном, участвует молодежь, я тоже загорелась и решила попробовать свои силы. - Какая была реакция жюри и зрителей на Ваше выступление? - Когда меня члены жюри спросили, с чем я пришла, я сказала, что хочу показать не цирковые трюки, а духовную силу украинского народа и спела свой авторский гимн Украины. Наверное, этими словами и выступлением я их поразила, потому что спус-

тя две недели мне позвонили с шоу и сказали: «Мы в вас влюбились, приходите на второй кастинг!» - И Вы согласились? - Я пришла, но уже с Олегом Мелещуком (солист ансамбля «Славутич». - Прим. автора), чтобы снова спеть мой гимн. Но отклика у зала не было, там ведь в основном подростки. Хотя жюри понравилось, Слава и Влад Яма вообще очень открытые, только Кондратюк строгий (улыбается). - Не хотите поучаствовать еще в какихто талант-шоу? - Я пробовалась в «Х-факторе», но потом поняла, что все эти шоу - не мой формат.

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ - Лариса, расскажите почему Вы написали новый гимн Украины? Чем Вас нынешний не устроил? - Слова имеют силу, а гимн «Ще не вмерла Україна» - это код на вы-

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

«ÓÆÅ ÂÛØËÎ ÏßÒÜ ÌÎÈÕ ÑÁÎÐÍÈÊλ мирание, ведь многие украинцы так считают, просто не говорят вслух. Я отправила свой вариант гимна и два сборника стихов Президенту Виктору Януковичу и его советникуАнне Герман. - Вам пришел какой-то ответ? - Мне сообщили, что сборник попал в «первые руки» и все. - Чем Вы сегодня занимаетесь? - Я написала гимн для Днепропетровска, новую строевую песню. А еще недавно ДНУ им. Гончара издал сборник о выпускниках, которые прославили университет, «Об'єднані магією слова» и туда вошел очерк обо мне, где написали, что меня можно назвать настоящим народным поэтом. Эти слова лучше всяких грамот!

Номер підписано до друку 23.05.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 1 0727

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you