Page 1

р1

ÊÎÍÅÖ ÕÀÎÑÀ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ?

ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ ÎÑÒÀÍÍ²É ÄDzÍÎÊ 18

ÄÅØÅÂËÅ, ×ÅÌ Â ÓÊÐÀÈÍÅ, ÒÎËÜÊÎ Â ÈÍÄÈÈ

2

ÂÏÅÐØÅ Â ÓÊÐÀ¯Í²

5

4

Ï²Ä ÂÅÑÅËÓ Ï²ÑÍÞ Á²Ëß ÁÀÃÀÒÒß Ï³ñí³ á³ëÿ áàãàòòÿ, ïîõîäè, ö³êàâ³ åêñêóðñ³¿, ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ, áàðâèñò³ ôåñòèâàë³, ïóñòîù³ ï³ñëÿ â³äáîþ âñå öå çìîæóòü â³ä÷óòè ó òàáîðàõ â³äïî÷èíêó òèñÿ÷³ þíèõ æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№37 (1225) Четвер, 19 травня 2011 р.

21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ

ßʲÑÒÜ ÆÈÒÒß

«ÄÎÂÃÎÁÓIJ» ÏÎÌÅÍØÀª Íàñòóïíîãî ðîêó â êðà¿í³ ïîìåíøຠ«äîâãîáóä³â», çàÿâèâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷. «Ó 2012 ðîö³, äóìàþ, ïåðåë³ê íåäîáóäîâ, äîâãîáóä³â ó ö³ëîìó ïî êðà¿í³ ñêîðîòèòüñÿ...Ìè ïî÷íåìî âæå çàêëàäêó íîâèõ îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ÿê³ ï³äâèùóâàòèìóòü ÿê³ñòü æèòòÿ ëþäåé», - ñêàçàâ â³í. Çà ñëîâàìè Ãëàâè äåðæàâè, âæå ó ïåðøîìó êâàðòàë³ öüîãî ðîêó 3,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü íàïðàâëåíî â ðåã³îíè íà äîáóäîâó «äîâãîáóä³â», áëàãîóñòð³é æèòëîâèõ êâàðòàë³â òîùî. ○

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ

ÁÞÄÆÅÒ ÏÅÐÅÃËßÍÓÒÜ

1617

Åñòü ëè øàíñ ó «õðóùåâîê»?

Ñåãîäíÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå, êàê è âî âñåé Óêðàèíå, îñòàåòñÿ îòêðûòûì âîïðîñ ñóäüáû «õðóùåâîê». Î âîçìîæíûõ ñïîñîáàõ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû «Â³ñòÿì» ðàññêàçàë ïðîðåêòîð Ïðèäíåïðîâñêîé àêàäåìèè ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû, ïðîôåññîð Íèêîëàé Ñàâèöêèé.  ýòîì âóçå óæå ìíîãî ëåò ðàçðàáàòûâàþò ïðîåêòû ðåêîíñòðóêöèè îáâåòøàâøåãî æèëîãî ôîíäà.

ÆÅÍÀ Ñ «ÏÐÈÄÀÍÛÌ»

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐ Â ØÎÊÅ ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

Åùå íå óñïåëè ñòèõíóòü ðàçãîâîðû î êðàñèâîì áðàêîñî÷åòàíèè ïðèíöà Óèëüÿìà è Êåéò Ìèääëòîí, êàê â àíãëèéñêîì êîðîëåâñêîì ñåìåéñòâå ðàçãîðåëñÿ ñåðüåçíûé êîíôëèêò. Ïîãîâàðèâàþò, ÷òî â áëèæàéøåì ðîäñòâå ñ íîâîèñïå÷åííîé ñóïðóãîé áóäóùåãî êîðîëÿ ñîñòîÿò ñòðèïòèçåðøà, íàðêîìàí è ãîìîñåêñóàëèñò. Îá ýòèõ ïèêàíòíûõ ôàêòàõ

ïðèíö Óèëüÿì è êîðîëåâà Åëèçàâåòà óçíàëè óæå ïîñëå ñâàäüáû. Ñåãîäíÿ êîðîëåâñêàÿ ñåìüÿ è ÷îïîðíîå îêðóæåíèå ìîíàðøèõ îñîá ïðåáûâàþò â óæàñå îò òàêèõ íîâîñòåé. Êñòàòè, Êåéò ñàìà ðàññêàçàëà ìóæó î òîì, ÷òî åå êóçèíà Êàòðèíà Äàðëèíã ðàáîòàåò ñòðèïòèçåðøåé â îäíîì èç ëîíäîíñêèõ êëóáîâ, à äÿäÿ Ãýðè Ãîëäñìèò îòñèäåë ñðîê â òþðüìå çà ðàñïðîñòðàíåíèå íàðêîòèêîâ. Áðèòàíñêèå ÑÌÈ âûÿñíèëè,

÷òî ñåñòðà Êåéò çàíèìàåòñÿ ñòðèïòèçîì ñ 17 ëåò, è åå øîó âñåãäà ïîëüçîâàëèñü óñïåõîì. À ïîñëå êîðîëåâñêîé ñâàäüáû íà âûñòóïëåíèÿ ðàñêðåïîùåííîé êóçèíû ïðèíöåññû íàðîä ïîâàëèë òîëïàìè. Äÿäÿ Êåéò Ãýðè Ãîëäñìèò äî ñèõ ïîð ïðîäîëæàåò áàëîâàòüñÿ íàðêîòèêàìè è ñíîâà ðèñêóåò ïîïàñòü â òþðüìó. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðî íåòðàäèöèîííóþ îðèåíòàöèþ ñâîåãî 23-ëåòíåãî ðîäíîãî áðàòà Äæåéìñà

22 Òàéíû èñòîðèè. Äåíü ïèîíåðèè cmyk

æåíà ïðèíöà Óèëüÿìà ïðåäïî÷ëà íå óïîìèíàòü, îò îáùåñòâåííîñòè ýòîò ôàêò íå óêðûëñÿ. Ëþáèòåëü ñïèðòíîãî Äæåéìñ âûëîæèë â Èíòåðíåò øîêèðóþùèå êàäðû ñ ïüÿíûõ âå÷åðèíîê, ãäå îí öåëóåòñÿ ñî ñâîèì ïðèÿòåëåì. Ãîâîðÿò, óâèäåâ ýòè ñíèìêè, ïðèíö ðàçúÿðèëñÿ íå íà øóòêó, è èõ áðàê ñ Êýòðèí òåïåðü ïîä óãðîçîé. Íó ÷òî æ äåëàòü - íàäî áûëî èçó÷èòü âñþ ðîäîñëîâíóþ íåâåñòû äî ñâàäüáû.

Äåðæáþäæåò Óêðà¿íè íà 2011 ð³ê ìîæóòü ïåðåãëÿíóòè ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ, â³äêðèâàþ÷è çàñ³äàííÿ óðÿäó. Çà éîãî ñëîâàìè, ï³äñòàâè äëÿ öüîãî äຠåêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê êðà¿íè. Îêð³ì òîãî, ÿê ïîâ³äîìëÿëîñÿ, öüîãî òèæíÿ Ãëàâà äåðæàâè ³êòîð ßíóêîâè÷ ñêàçàâ, ùî ïîòî÷íèé ð³ê Óêðà¿íà çàâåðøèòü ³ç áåçäåô³öèòíèì áþäæåòîì. ○

ԲͲØÍÀ ÏÐßÌÀ

ÏÐÎÅÊÒ ÌÀÉÆÅ ÃÎÒÎÂÈÉ Îñòàòî÷íèé âàð³àíò ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè âæå ìàéæå ãîòîâèé, â³í áóäå ïðåçåíòîâàíèé íàñòóïíîãî òèæíÿ. ³öå-ïðåì'ºð - ì³í³ñòð ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Ñåðã³é Ò³ã³ïêî ðîçðàõîâóº, ùî ïàðëàìåíò ïðèéìå çàêîí ó ÷åðâí³ àáî íå ï³çí³øå ïî÷àòêó ëèïíÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, çì³ñò çì³í â³í ïîêè ùî íå ðîç’ÿñíþâàòèìå, îñê³ëüêè ¿õ ùå íå ñõâàëèâ Êàáì³í. Ò³ã³ïêî ùå ðàç ï³äêðåñëèâ, ùî àëüòåðíàòèâè ïåíñ³éí³é ðåôîðì³ íåìàº. ○

ÐÎÇÃËßÍÓÒÈ ÍŲÄÊËÀÄÍÎ

ÏÐÎÕÀÍÍß ÄÎ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÓ Óðÿä çâåðíóâñÿ äî ïàðëàìåíòó ç ïðîõàííÿì ðîçãëÿíóòè çàêîíîïðîåêò ïðî çì³íè äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó ÿê íåâ³äêëàäíèé. Öåé äîêóìåíò ñõâàëåíèé Êàáì³íîì ³ çàðåºñòðîâàíèé ó Âåðõîâí³é Ðàä³. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â çâàæèâñÿ íà ïðîâåäåííÿ îá³öÿíî¿ ðåôîðìè ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ. Óðÿäîâö³ âðàõóâàëè ìàéæå âñ³ ïðîïîçèö³¿ ï³äïðèºìö³â.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225)

ØÓÊÀÉÒÅ Ó FACEBOOK

ÊÀÁÌ²Í - Ó ÌÅÐÅƲ Ó Êàáì³íó ç'ÿâèëàñü îñîáèñòà ñòîð³íêà â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Facebook. ßê â³äçíà÷èëè â ïðåñ-ñëóæá³ óðÿäó, ¿¿ íàïîâíåííÿì çàéìàòèìóòüñÿ ñï³âðîá³òíèêè Äåïàðòàìåíòó ìàñîâèõ êîìóí³êàö³é ³ çâ'ÿçê³â ç³ Ç̲ Ñåêðåòàð³àòó Êàáì³íó. Ïîêè ùî íà öüîìó àêàóíò³ íåìຠæîäíîãî çàïèñó, õî÷à ó êîðèñòóâà÷³â «Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» âæå ç'ÿâèëèñü 15 ïðèõèëüíèê³â. ○

Ìåìîðàíäóì çàäëÿ ùàñòÿ ä³òåé ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÂÏÅÐØÅ Â ÓÊÐÀ¯Í²

ÍÎÂÈÍÈ

ѲÒÎÂÈÉ ÁÀÍÊ ÄÎÏÎÌÎÆÅ

ÊÎØÒÈ ÍÀ ÅÍÅÐÃÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß Ðàäà äèðåêòîðiâ Ñâiòîâîãî áàíêó çàòâåðäèëà ïîçèêó íà 200 ìëí. äîëàð³â äëÿ ðåàëiçàöi¿ ïðîåêòó åíåðãîçáåðåæåííÿ â Óêðà¿íi. Êîøòè ïîçèêè áóäóòü ñïðÿìîâàíi íà ôiíàíñóâàííÿ çàõîäiâ iç åíåðãîçáåðåæåííÿ ó ïðîìèñëîâèõ, ìóíiöèïàëüíèõ, à òàêîæ ó åíåðãîñåðâiñíèõ êîìïàíiÿõ. Ïðè öüîìó ðåàëiçàöiÿ ïðîåêòó ñïðèÿòèìå ñòâîðåííþ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà äîïîìîæå ñêîðîòèòè âèêèäè CO2 ùîíàéìåíøå íà 1 ìëí. òîíí ùîði÷íî.

ÄÎÌÎÂÈËÈÑÜ ÏÐÎ ÏÅÐز ÊÐÎÊÈ

Ó íàñòóïí³ òðè÷îòèðè ðîêè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòàíå ñóòòºâî ìåíøå äèòÿ÷èõ ³íòåðíàò³â. Ïð³îðèòåòîì áóäóòü áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó òà ïðèéîìí³ ñ³ì’¿. ²íòåðíàòè æ ôóíêö³îíóâàòèìóòü ëèøå ÿê ïåðåâàëî÷í³ ïóíêòè äëÿ äèòèíè ç ïîãàíî¿ ñ³ì’¿ äî õîðîøî¿ ІНТЕРНАТ НЕ ЗАМІНИТЬ СІМ'Ю Відповідний меморандум 18 травня підписали губернатор Олександр Вілкул та директор благодійного фонду Рината Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний. Наша область стала першим регіоном, який підписав подібний меморандум у рамках реалі-

 ÎÁËÀÑÒ² 255 ÏÐÈÉÎÌÍÈÕ Ñ²ÌÅÉ

зації національного проекту «Розвиток сімейних умов виховання». Дитячі інтернати з’явились в Європі після Другої світової як кризове рішення. Проте в Україні система інтернатів не реформувалась довгі роки, адже вважалось, що колектив кращий вихователь, ніж сім’я. Але, як показують світова практика та відповідні дослідження, такий заклад ніколи не замінить батьків. «Кожна дитина по-

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 9 837 ä³òåé-ñèð³ò æèâóòü ó ðåã³îí³; 23% ç íèõ âèõîâóþòüñÿ â ³íòåðíàòàõ; 1,5 òèñ. ä³òåé ùîðîêó ñòàþòü ñèðîòàìè; 10 ä³òåé - ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü ó áóäèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó.

винна виховуватись в сім’ї. Європейці віддали пріоритет сімейним формам. Не треба вибирати між поганою родиною і хорошим інтернатом. Потрібно обирати між поганою і гарною сім’єю», - сказав Олександр Вілкул.

ШВИДШЕ ДО НОВИХ БАТЬКІВ Саме тому кількість інтернатів скоротять до мінімуму, і діти мешкатимуть там, поки для них шукатимуть прийомну сім’ю або будинок сімейного

типу. В інтернатах сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, одягатимуть, стежитимуть за їхнім здоров’ям. «Ми вже домовились про перші кроки: створення трьох дитячих будинків сімейного типу, а також центру по роботі з сім’ями, які опинились у скрутному становищі. Це дасть можливість уникнути соціального сирітства», - сказав Анатолій Заболотний. Він був дуже радий, що Дніпропетровщина підтвердила своє лідерство у цій сфері. Днем раніше заступник губернатора Марія Пустова разом з представниками фонду «Розвиток України» провела «круглий стіл», присвячений проблемам дітей-сиріт, де готувались до підписання меморандуму.

ÎѲÒßÍÑÜÊÈÉ Â²ÇÈÒ

Ãîñòÿì ïðåçåíòóâàëè êðàù³ äîñÿãíåííÿ ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÑÅѲÉÍÀ ÇÀËÀ

IJÒßÌ - ÃÓÐÒÊÈ, ̲ÑÒÓ - ÊÎËÅÊÒÎÐÈ Ó ñåðåäó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëàñü 11 ñåñ³ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI ñêëèêàííÿ. Çà ï³âòîðè ãîäèíè ¿¿ ðîáîòè äåïóòàòè óñï³øíî çàòâåðäèëè âñ³ ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî. Ñåðåä ãîëîâíèõ: îïðèëþäíåíèé çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó çà ² êâàðòàë 2011. Çà éîãî ðåçóëüòàòàìè äîõîäè ì³ñòà ïåðåâèùèëè âèòðàòè íà 85 ìëí.ãðí. Çà ðàõóíîê ïåðåðîçïîä³ëó áþäæåòó äåïóòàòè âèä³ëèëè êîøòè â ðîçì³ð³ 1,2 ìëí. ãðí. íà ðåìîíò êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ íà âóë. Øì³äòà, Ìîñêîâñüê³é, êîëåêòîðà íà âóë. Ãëàäêîâà-²íæåíåðíà. Òàêîæ ïðèéíÿòî íà áàëàíñ 41 ïðèì³ùåííÿ äèòÿ÷èõ ïîçàøê³ëüíèõ óñòàíîâ, ùî áóäóòü ïîñòóïîâî ðåêîíñòðóéîâàí³ é ï³äãîòîâëåí³ äëÿ áåçêîøòîâíèõ çàíÿòü ä³òåé ó ð³çíîìàí³òíèõ äèòÿ÷èõ ãóðòêàõ. Âîñåíè öüîãî ðîêó áëèçüêî 10 ïîä³áíèõ çàêëàä³â â³äêðèþòü äâåð³ ìàëåíüêèì ìåøêàíöÿì ì³ñòà.

Äî Äí³ïðîïåòðîâùèíè çàâ³òàëà äåëåãàö³ÿ îñâ³òÿí ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³. Öåé â³çèò ïðîõîäèòü ó ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêî¿ åñòàôåòè ïåäàãîã³÷íèõ ³ííîâàö³é «Íîâ³ ãîðèçîíòè óêðà¿íñüêî¿ øêîëè» ³ º â³äïîâ³ääþ íà â³äâ³äèíè Òåðíîï³ëüùèíè íàøèìè îñâ³òÿíàìè В облдержадміністрації делегати зустрілись із заступником губернатора Марією Пустовою. За її твердженням, ініціативи з боку міністра освіти і науки, молоді і спорту України Дмитра Табачника та губернатора Олександра Вілкула щодо співпраці між регіонами в еко-

номічній і соціально-гуманітарній галузях - необхідні і корисні. «Те, що напрацьовано нашими освітянами, заслуговує на увагу. Є такі досягнення, якими охоче поділимось із освітянами

ÎѲÒßÍÈ ÃÎÒβ IJËÈÒÈÑÜ ÄÎѲÄÎÌ

Чернівецької області, підкреслила Марія Пустова. - Їм буде презентовано регіональний проект «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти», запроваджений губернатором, який приділяє особливу увагу розвитку освітянської галузі». У програмі візиту знайомство з усіма типа-

ÑϲÂÏÐÀÖß Ì²Æ ÐÅòÎÍÀÌÈ ÍÅÎÁÕ²ÄÍÀ ² ÊÎÐÈÑÍÀ ми навчальних закладів, що діють в області, культурою та історією нашого краю.


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÉ ÑÀ̲Ò

ÍÎÂÈÍÈ

Âèñîêèé ñòàíäàðò ìåíåäæìåíòó ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÐÅòÎÍ Â²ÄÊÐÈÒÈÉ ÄËß ²ÍÂÅÑÒÎвÂ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðåçåíòóâàâ Ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè íà 7-ìó ùîð³÷íîìó óêðà¿íñüêîìó ³íâåñòèö³éíîìó ñàì³ò³ ó Ëîíäîí³, ÿêèé ïðîõîäèâ ç 16 ïî 18 òðàâíÿ Губернатор виступив з презентацією «Створення нового контексту української регіональної економіки: впровадження принципів проектного управління в систему роботи органів регіональної влади». Олександр Вілкул, зокрема, представив економічний та інвестиційний

потенціал Дніпропетровщини перед інвесторами та представниками провідних бізнес-кіл Великобританії, Франції, Польщі та Нідерландів. Він підкреслив, що регіон від-

критий для інвесторів, а інвестиційний клімат області сприятливий для залучення іноземного капіталу. За словами Олександра Вілкула, під час підготов-

ки Стратегії обласна влада разом з провідними світовими консалтинговими компаніями провела детальний аналіз регіональної економіки. Голова облдержадміністрації окреслив завдання влади у цьому напрямку. Учасники саміту відзначили, що презентовані губернатором інвестпроекти відповідають високим міжнародним стандартам менеджменту.

ÅÄÈÍÈ×ÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ

Óêðà¿íñüê³ âèðîáíèêè êóðÿ÷îãî ì’ÿñà ìàþòü óñ³ øàíñè âæå öüîãî ðîêó âèéòè íà ðèíîê ªâðîñîþçó ç³ ñâîºþ ïðîäóêö³ºþ. Ïðèíàéìí³ ó öüîìó âïåâíåíèé ãîëîâà Äåðæàâíî¿ âåòåðèíàðíî¿ òà ô³òîñàí³òàðíî¿ ñëóæáè ²âàí Á³ñþê. Íàãàäàºìî: íåäàâíî â Óêðà¿í³ áóëà ³íñïåêö³ÿ ï³äïðèºìñòâ ïòàõ³âíèöòâà, ÿêó ïðîâîäèâ äèðåêòîðàò ªâðîêîì³ñ³¿ ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â. Âèñíîâêè ºâðîïåéö³â ïîçèòèâí³. Íåäîë³êè áóëè, àëå ¿õ âæå óñóíóëè. ○

ÍÀ ÇÐÓÉÍÎÂÀÍ²É ÒÅÐÈÒÎв¯

ÏÀÐÊ ßÏÎÍÑÜÊÎÃÎ ÏÅвÎÄÓ Ó ßïîí³¿ íà òåðèòîð³¿, ÿêó çðóéíóâàëè öóíàì³ òà çåìëåòðóñ, ñòâîðÿòü íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê. Éîãî ðîçòàøóþòü íà ï³âí³÷íîìó ñõîä³ îñòðîâà Õîíñþ, ùî ïîñòðàæäàâ íàäçâè÷àéíî ñèëüíî. Îêðåì³ ä³ëÿíêè ðó¿í ïëàíóþòü çàëèøèòè íåäîòîðêàíèìè, ùîá ëþäè ïàì’ÿòàëè ïðî êàòàñòðîôó. Äîðîãè, ÿêèìè ò³êàëè â³ä ëèõà, çðîáëÿòü òóðèñòè÷íèìè ñòåæêàìè. ̳ñöåâà âëàäà â òàêèé ñïîñ³á õî÷å ïðèâàáèòè òóðèñò³â ³ äàòè ì³ñöåâèì æèòåëÿì ðîáîòó.

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Íåäàâíî â ðåïîðòàæàõ äíåïðîïåòðîâñêèõ òåëåêàíàëîâ ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î ÿêîáû íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñáðîñàõ â Ñàìàðó, êîòîðûå âûçâàëè ìîð ðûáû. Äëÿ ïðîâåðêè ýòîé èíôîðìàöèè ñîçäàëè ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ, âîçãëàâèë åå ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Âÿ÷åñëàâ Çàäîðîæíûé случай гибели рыбы на Самаре - единичный. Предположительная причина - инфекционное заболевание карпов, которых зарыбляли 4-5 лет назад. Это болезнь «жаберная гниль», рыба заражается ею в раннем возрасте, но проявляется она спустя несколько лет. «Можно сказать, что массовой гибели рыбы не установили. Но мы долж-

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÏÒÀÕÈ Â ªÂÐÎϲ

Êîìèññèÿ ïðîâåðèëà ôàêòû

18 мая комиссия, в которую также вошли представители всех контролирующих служб (санэпидемслужбы, экологической инспекции и т.д.), провела выездное заседание и осмотрела место на берегу Самары, где была замечена погибшая рыба. Как рассказал начальник управления рыбоохраны Днепропетровской области Александр Бутов,

ª ØÀÍÑÈ

ÍÀÍÎÒÂÎÐײÑÒÜ

ÎÐÈòÍÀËÜÍÈÉ ÊÎ˲Рны разобраться в том единичном случае и принять меры для того, чтобы он больше не повторился», заявил Вячеслав Задорожный. Он также отметил,

что экологическое состояние водной среды Днепропетровской области находится на личном контроле у губернатора Александра Вилкула.

ÄÎËÓײÒÜÑß É ÂÈ

Ñâÿòêóºìî Äåíü ªâðîïè ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ÏÐȪÄÍÀªÒÜÑß ÄÎ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊί ÊÀÌÏÀͲ¯ «ß ÏÎIJËßÞ ªÂÐÎÏÅÉÑÜʲ Ö²ÍÍÎÑÒ²» На Дніпропетровщині € 2. Експрес-школа євровже звичним стало провепейських мов дення «європейського мі€ 3. Палатка про ЄС сячника» протягом квітня€ 4. Info-пункт травня, коли масове інфор€ 5. Фішка міста - Петримування громадськості ківський розпис відбувається локально, але € 6. Національні товарипостійно та більш активно. ства Завершенням місяця євроінформування є комплекс  11:15-11:30 Флешмоб «Парасолі» святкових заходів до Дня Європи, який у 2011 році  11:30-14:30 Змагання зі стрітболу відзначається 21 травня.  12:00-12:30 Форум-театр на сцені Саме цього дня мешканці міста зможуть долучити 12:00-15:00 Полотно «Я поділяю європейські ся до кампанії «Я поділяю європейські цінності», зацінності» пропонованої мережею центрів європейської інфор 12:30-13:00 Конкурс малюнків мації України, що діє за підтримки МФ «Відродження»,  13:00-15:00 Перформанс «живих скульптур» яка відбуватиметься у парку Л. Глоби з 11.00 до 15.00.  13:30-14:00 Форум-театр у центрі наметового  11:00 - Відкриття єврокварталу містечка  11:00-15:00 - Робота єврокварталу - наметового містечка:  14:30-15:00 Урочисте нагородження переможців змагання зі стрітболу. € 1. «Освітня палатка»

Ó ÑØÀ íàíîòåõíîëî㳿 äîïîìàãàþòü â³äíîâèòè ïåðâ³ñíèé âèãëÿä êàðòèí. Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ íàâ÷èëèñü âèðàõîâóâàòè óí³êàëüíèé ï³äïèñ êîæíî¿ ìîëåêóëè, à ïîò³ì çà äîïîìîãîþ õ³ì³¿ òà ëàçåðà âèçíà÷àòè, ñê³ëüêè êîëüîðó ìîëåêóëà âòðàòèëà çà òîé ÷àñ, ùî ìèíóâ. Äàë³ íà åêðàí³ êîìï’þòåðà â³äòâîðþþòü êîï³þ êàðòèíè ç òàêèìè â³äò³íêàìè, ÿê³ âîíà ìàëà â îðèã³íàë³. ○

Ó ÍÎÐÀÕ ² ÊÓÙÀÕ

«Ë²Ñβ» ÊÀÌÅÐÈ Ó Ïîëüù³ ç òèìè, õòî ñì³òèòü ó ë³ñ³, áîðþòüñÿ â³äåîêàìåðè. Ó ø³ñòüîõ âîºâîäñòâàõ êðà¿íè â íîðàõ, äóïëàõ, íà ã³ëêàõ òà ó êóùàõ âñòàíîâëþþòü ñïåö³àëüí³ êàìåðè ç äàò÷èêàìè ðóõó. ßê ò³ëüêè õòîñü âèêèíå ñì³òòÿ - äî íüîãî ïðè¿äå ë³ñîâà îõîðîíà, â³çüìå øòðàô ³ çìóñèòü çà ñîáîþ ïðèáðàòè. Äëÿ ïîëÿê³â öåé çàõ³ä âèìóøåíèé, àäæå òîð³ê âîíè âèòðàòèëè áàãàòî ãðîøåé íà ïðèáèðàííÿ ë³ñ³â.


p4

4 ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ ○

ÄÎ ÄÍß Ñ²Ì’¯ Ó Êðèíè÷êàõ ïðîâåëè êîíêóðñ ïðèéîìíèõ ñ³ìåé òà äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó, ïðèñâÿ÷åíèé ̳æíàðîäíîìó äíþ ñ³ì`¿. ϳä ÷àñ çàõîäó ó÷àñíèêè ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâî¿ êóë³íàðí³ âì³ííÿ òà çä³áíîñò³ â õóäîæí³é ñàìîä³ÿëüíîñò³. ○

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÅÇÂÈ×ÀÉÍÅ ÎÑÂß×ÅÍÍß 14 òðàâíÿ ó Ñïàñüêîìó ïðîâåëè íåçâè÷àéíå îñâÿ÷åííÿ ì³ñöåâèõ çåìåëü. Îáðÿä ïðîâ³â îòåöü Ðîìàí çà áëàãîñëîâ³ííÿì ìèòðîïîëèòà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òà Ïàâëîãðàäñüêîãî ²ðèíåÿ. Îñâÿ÷åííÿ â³äáóâàëîñü íà âèñîò³ 400 ì íàä çåìëåþ ç àåðîñòàòà «Ñàïñàí».

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Äîá³ãຠê³íöÿ ùå îäèí íàâ÷àëüíèé ð³ê. ×åðåç òèæäåíü â óñ³õ øêîëàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðîëóíຠîñòàíí³é äçâ³íîê, ³ íèí³øí³ øêîëÿð³ ïî÷íóòü äîðîñëå æèòòÿ СВЯТО ЦЬОГО РОКУ ОСОБЛИВЕ Свято останнього дзвоника пролунає 27 травня. Цього року воно особливе, бо лише половина навчальних закладів міста має випускників 11 класу. У рік народження сьогоднішніх старшокласників (1994 рік) на світ з'явилось найменше малюків за часів незалежності України. Перш ніж відсвяткувати закінчення школи одинадцятикласники складуть державну підсумкову атестацію. Учні здаватимуть її у письмовій формі з трьох предметів: Š 20 травня - українська мова (переказ, обов'язково); Š 23 травня - історія України або математика (обов'язково для учнів, які навчалися у класах універсального профілю) або профільний предмет (для учнів з профільним навчанням); Š 26 травня - предмет за вибором. Результати врахують при визначенні середнього бала атестата. Дев'ятикласники також пройдуть підсумкову атестацію. Учнів перевірять на знання української мови, математики, географії, біології, а також іноземної

1

2 ○

Íåçàáàðîì - îñòàíí³é äçâ³íîê

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÄÎ ÏÎÁÀ×ÅÍÍß, ØÊÎËÎ!

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ͲÊÎÏÎËÜ

ßʲÑÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ Äîðîãè ó ì³ñò³ ðåìîíòóâàòèìóòü ÿê³ñíî - öüîãî ðîêó â ì³ñüêîìó áþäæåò³ çàïëàíîâàíî 4 ìëí. ãðí. íà ö³ ö³ë³. Àëå ùîá êîøò³â âèñòà÷èëî, ì³ñöåâà âëàäà çáèðàºòüñÿ âçÿòè â êðåäèò 25 ìëí. ãðí. Òàêîæ ïðîâåäóòü òåíäåðè çà ñóáâåíö³ÿìè, ÿê³ íàä³éäóòü ç îáëàñíîãî òà äåðæàâíîãî áþäæåò³â (áëèçüêî 8 ìëí. ãðí.).

ÎÄÈÍÀÄÖßÒÈÊËÀÑÍÈʲ ×ÅÊÀª ÀÒÅÑÒÀÖ²ß

мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу. У школах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах на вибір можуть складати той предмет, що вивча ли поглиблено. Підсумкову атестацію пройдуть і маленькі школярі - учні 4-х класів. Вони засвідчать свої знання з української мови та читання, а також із математики.

3

СКЛАВ ЗНО ПРОЙШОВ ДАЛІ Уже кілька років поспіль випускники шкіл, які бажають продовжити навчання у

ÃÐÀÔ²Ê ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÇÍÎ-2011: 2, 3 ÷åðâíÿ - óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà; 6 ÷åðâíÿ - ³íîçåìí³ ìîâè (àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà, ³ñïàíñüêà); 8 ÷åðâíÿ - ìàòåìàòèêà; 10 ÷åðâíÿ - ðîñ³éñüêà ìîâà; 14 ÷åðâíÿ - á³îëîã³ÿ; 16 ÷åðâíÿ - ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè; 20 ÷åðâíÿ - ô³çèêà; 22 ÷åðâíÿ - ãåîãðàô³ÿ; 24 ÷åðâíÿ - õ³ì³ÿ. римають атестати про середню освіту. Цього ж дня вони святкуватимуть закінчення школи в колі однокласників та вчителів. Коли випускники вийдуть У КОЛІ ДРУЗІВ зі стін рідних навчальних закТА ВЧИТЕЛІВ ладів у доросле, самостійне 28 травня у Дніпропет- життя, то ще не раз згадають ровську пройдуть випускні свій випускний вечір та щасвечори. Старшокласники от- ливі шкільні роки. вишах, проходять зовнішнє незалежне оцінювання. З його допомогою визначать рівень знань майбутніх студентів.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 1,7 òèñ. âèïóñêíèê³â çàê³í÷àòü øêîëó öüîãî ðîêó; 67 ç íèõ - çîëîò³ ìåäàë³ñòè; 23 - ñð³áí³.

cmyk

28 ÒÐÀÂÍß ÏÐÎÉÄÓÒÜ ÂÈÏÓÑÊͲ ÂÅ×ÎÐÈ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ѲÒËÀÍÀ ÁÀËßÉ, íà÷àëü-

íèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ì³ñüêðàäè: - Ñâÿòî îñòàííüîãî äçâ³íêà ³ âèïóñêí³ âå÷îðè â ì³ñò³ áóäóòü îðãàí³çîâàí³ íà íàëåæíîìó ð³âí³. Öå ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè òà ïðàâîïîðÿäêó ï³ä ÷àñ çàõîä³â. Çà êîæíèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ïðèêð³ïëÿòü ïî äâà ñï³âðîá³òíèêè ì³ë³ö³¿, ÿê³ çàáåçïå÷àòü ñïîê³éíèé ïåðåá³ã ñâÿò.


p5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

ÆÈÒÒß ÌICTA 215

ÍÅÄÎÐÎÃÎ È Ñ ÂÅÒÅÐÊÎÌ

Êîíåö õàîñà íà äîðîãàõ? X перевозки станут осуществлять не только микроавтобусы, но и автобусы первого класса (вме áëèæàéøåå âðåìÿ æèòåëåé Äíåïðîïåòðîâ- стимостью 70-80 пассажиров) и класса «А» (40-50 ñêà, ïðèâûêøèõ äîáèпассажиров); ðàòüñÿ íà ðàáîòó â X движение автобусов ïåðåïîëíåííûõ ìàðøбудет рассчитываться по ðóòêàõ, æäóò ïðèÿòíûå остановкам. ïåðåìåíû. Òðàíñïîðòíàÿ Как предполагают созêîìèññèÿ ãîðñîâåòà датели, новая маршрутçàâåðøàåò ïîäãîòîâêó ная сеть с применением ïðîåêòà íîâîé ìàðøðóò- больших автобусов отлиíîé ñåòè. Î åå îñîáåííî- чается рядом преимуществ: ñòÿõ óçíàë êîððåñïîíX облегчится перевозäåíò «Â³ñòåé» ка пассажиров в «час пик»; Y будет сдерживаться КАЧЕСТВЕННО рост тарифов; И БЕЗОПАСНО Z перевозка пассажиОсновная цель пере- ров станет безопаснее; смотра маршрутов обще[ уменьшится загрузственного транспорта - ка дорог. сделать их более комфортными. Как рассказал пред- ТРИ ТИПА седатель транспортной МАРШРУТОВ Новая маршрутная комиссии горсовета Александр Беляев, проект но- сеть предусматривает слевой сети предполагает, дующие типы городских автобусных маршрутов: что: МАГИСТРАЛЬНЫЕ X в Днепропетровске исдлительностью 15 км чезнут «параллельные» маршруты общественного со средним количеством транспорта, при этом по- остановок. По графику их крытие сети не уменьшит- интервал - 5-10 минут. Стоимость проезда - минися; мально возможная. СМЕШАННЫЕ - с транспортными средствами разных категорий. В «часы пик» пассажиров будут перевозить большие автобусы, а не в пиковые малые. Они станут следоÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

1

ÏÐÎÅÊÒ ÂÛÍÅÑÓÒ ÍÀ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ Â ÊÎÍÖÅ ÌÀß

2

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÅËßÅÂ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî âîïðîñàì òðàíñïîðòà, äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è ñâÿçè Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà: - Ìû õîòèì, ÷òîáû ñåòü áûëà ïîñòðîåíà íå ïî ïðèíöèïó - «âîò äåíüãè, äàéòå ìíå ìàðøðóò». Íóæíî íàéòè áàëàíñ, ÷òîáû ýòî áûëî ìàêñèìàëüíî óäîáíî äëÿ ëþäåé è ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíî äëÿ ïåðåâîç÷èêîâ. вать по графику и по остановкам. Стоимость также минимальная, но возможно, что малые автобусы не в пиковое время будут работать в экспресс-режиме (останавливаться не на всех остановках), стоимость проезда в это время будет выше. ПОДВОЗЯЩИЕ - нужны для перемещения людей внутри микрорайонов и подвоза пассажи-

3

ров к остановкам основных городских маршрутов. Стоимость проезда предусматривается ниже, чем на основных направлениях.

СО ДНЯ НА ДЕНЬ По словам Александра Беляева, до конца мая проект вынесут на общественное обсуждение. Оно продлится одну-две недели. К концу июня - началу июля

проведут тендер, который и определит перевозчиков на городских автобусных маршрутах не менее чем на пять лет. Если же в Днепропетровске не окажется перевозчиков, которые смогут обеспечить маршруты необходимым количеством автобусов, то, возможно, городские власти прибегнут к услугам транспортных компаний других городов. Кроме того, в маршрутную сеть могут внести коррективы в том случае, если горсовет выделит средства на модернизацию городского электро-

ÇÀÃÐÓÆÅÍÍÎÑÒÜ ÄÎÐÎÃ ÑÒÀÍÅÒ ÌÅÍÜØÅ транспорта. Трамваи и троллейбусы как социальные и экологически чистые виды транспорта приоритетны для областного центра. Однако сегодня для обслуживания существующих маршрутов городу не хватает минимум 100 троллейбусов и 30 трамваев. Кроме того, необходимо около 100 млн. грн. для ремонта трамвайной колеи и контактной сети.

ÏÐÎÊÀÒÈÒÜÑß ÁÅÇ ÐÈÑÊÀ

Êàðóñåëè ïðîâåðÿëè óëüòðàçâóêîì ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Íåäàâíî â îáëàñòè ïðîâåðèëè àòòðàêöèîíû íåèñïðàâíûå çàêðûëè, íàðóøåíèÿ ëèêâèäèðîâàëè. Íî åñëè ÷òî-òî ñëîìàåòñÿ, çà âàñ îòâå÷àåò ñîáñòâåííèê «óâåñåëèòåëüíîé» ìàøèíû Пришло лето, и народ потянулся в парки. А там их уже ожидают развлечения, предлагающие адреналин и острые ощущения. Чтобы люди не расплачивались за веселье здоровьем, а то и жизнью, до 15 мая в области проверили все аттракционы, - как особо опасные, так и безобидные детские карусели. Инспекторы Госгорпромнадзора ездили по региону и катались на местных каруселях. Искали открученные гайки, сломанные крепления и прочие нарушения. Среди

cmyk

проверенных 68 аттракционов повышенной опасности установили всего семь. Все они были привезены в область луна-парком, который нелегально работал в одном из районов Днепропетровска. «Большая часть несоответствий нашим требованиям - организационные, а не технические моменты: персонал не прошел тренинги и инструктажи по ряду важных вопросов», - рассказал начальник Днепропетровской государственной инспекции промышленной безопасности и охраны труда теруправления Госгорпромнадзора Андрей Воловицкий. По его словам, при проверке каруселей не только смотрят на конструкцию, но и берут пробы металла, проводят толщинометрию и даже используют ультразвук, который ищет микротрещины, прямо как в авиации.


р6

6 НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225)

«Â²ÑÒ²» ²ÒÀÞÒÜ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈʲÂ

Õòî ãàçåòó ÷èòຠÄÎÑÒÓÏÍÎ ² ²ÄÂÅÐÒÎ

ØÊÎËÀÌ - ÓÑÅ ÍÅÎÁÕ²ÄÍÅ Ïðîäîâæóþ÷è öèêë ïåðåäà÷ «Âëàäà: äîñòóïíî è â³äâåðòî», â åô³ð³ ïîáóâàëà íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ÎÄÀ Ãàëèíà Ìåãåãà. Âîíà ðîçïîâ³ëà ïðî îñîáëèâîñò³ íèí³øíüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ðåàë³çóâàëè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîêðàùåííÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³. Çîêðåìà, öå êîìï’þòåðèçàö³ÿ ó÷áîâèõ çàêëàä³â, ïðèäáàííÿ øê³ëüíèõ àâòîáóñ³â.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÃÎÑÒ² Ç ÍÈÆÍÜÎÃÎ ÒÀòËÀ Ó ðàìêàõ ̳æíàðîäíîãî äíÿ ðîäèíè Êðèâèé гã â³äâ³äàëà äåëåãàö³ÿ ³ç ì³ñòà-ïîáðàòèìà Íèæíüîãî Òàã³ëà - çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ìîëîä³ Àííà Áîðîâêîâà òà ðîäèíà Àôàíàñüºâèõ. ϳä ÷àñ â³çèòó íà Êðèâîð³ææÿ ðîñ³éñüêà ñ³ì'ÿ âçÿëà ó÷àñòü ó ì³ñöåâîìó ôåñòèâàë³ «Ðîäèííå êîëî-2011», à íàñòóïíîãî äíÿ ¿õ çàïðîñèëè íà îô³ö³éíèé ïðèéîì äî ì³ñüêîãî ãîëîâè Þð³ÿ ³ëêóëà. ○

Äëÿ «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ ïðîâîäèòè êîíêóðñ ñåðåä ïåðåäïëàòíèê³â ãàçåòè. Óæå ñüîìèé ð³ê ïîñï³ëü ìè â³ääÿ÷óºìî ÷èòà÷àì çà òå, ùî îáèðàþòü íàøå âèäàííÿ. Àäæå í³ äëÿ êîãî íå íîâèíà, ùî ñüîãîäí³ «Â³ñò³» âèõîäÿòü ó ñó÷àñíîìó ôîðìàò³. Ãàçåòà íå ëèøå ö³êàâà òà çì³ñòîâíà, àëå é ãàðíî ³ëþñòðîâàíà. Íà ¿¿ ñòîð³íêàõ - àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè, åêñêëþçèâí³ ³íòåðâ`þ ç â³äîìèìè ïîë³òèêàìè, ãðîìàäñüêèìè ä³ÿ÷àìè, ïðåäñòàâíèêàìè êóëüòóðè òà øîó-á³çíåñó. Íåçâè÷àéí³, ôàíòàñòè÷í³ ôàêòè, íîâèíè ç óñüîãî ñâ³òó, Óêðà¿íè, ç ì³ñò ³ ðàéîí³â îáëàñò³ - âñå

ÎËÅÊÑ²É ÌÓÇÈÊÀ,

ì. Íîâîìîñêîâñüê. Ïðèç - ïèëîñîñ: - З нетерпінням чекаю кожен номер газети. Приваблює легкість написання статей, чіткість висвітлення подій, творчий підхід до кожної роботи. Бажаю рідній газеті ще більше добрих новин та надзвичайних, яскравих співрозмовників!

ÏÀÂËÎ ßÍ×ÓÊ,

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ì. Çåëåíîäîëüñüê, Àïîñòîë³âñüêèé ðàéîí. Ïðèç - ïèëîñîñ (ïðèç îòðèìàâ ñèí - Âàñèëü ßí÷óê):

ÒÈÆÄÅÍÜ ÎÁÆÄ

- «Вісті Придніпров’я» з гордістю можна назвати народною газетою, вона охоплює широку читацьку аудиторію, висвітлює різні життєві питання. Видання має сучасний вигляд, приваблює великою кількістю цікавих фоторепортажів.

²ç 10 ïî 16 òðàâíÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ðàéîíó ïðîéøîâ Òèæäåíü çíàíü îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ä³òåé (ÎÁÆÄ) çã³äíî ç îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ïîâåä³íêè. Ïðîâåëè áàòüê³âñüê³ çáîðè ç òåìàòèêè «Çàïîá³ãàííÿ òðàâìóâàííþ òà çàãèáåë³ ä³òåé ïðè âèíèêíåíí³ ð³çíèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é». ○

öå ùîðàçó çíàõîäÿòü ÷èòà÷³ ó íàøîìó âèäàíí³. «Â³ñò³» é íàäàë³ ðóõàòèìóòüñÿ âïåðåä. Ïîðàäè äà÷íèêàì, æ³íî÷³ ³ñòîð³¿, ñòîð³íêà äëÿ ìàëå÷³, ïîäîðîæ³ â ìèíóëå - öå äàëåêî íå âñå ÷èì ãàçåòà ðàäóâàòèìå ñâî¿õ ÷èòà÷³â íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Ùå é ùå ðàç äÿêóºìî çà òå, ùî âè çàëèøàºòåñü ç «Â³ñòÿìè». Ïåðåäïëàòà íà âèäàííÿ òðèâàº, àäæå ìè ïðàöþºìî äëÿ âàñ. Öüîãî ðîêó «Â³ñò³» çíîâó ïîðàäóâàëè ñâî¿õ ïåðåäïëàòíèê³â ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè. Äåâ’ÿòü ïåðåìîæö³â ðîçïîâ³ëè, ÷èì ïðèâàáèëà ¿õ íàøà ãàçåòà.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

²ÄÏÐÀÂÈËÈ ÑËÓÆÈÒÈ Ó ðàìêàõ ïðèçîâíî¿ êàìïàí³¿ ç³ çá³ðíîãî ïóíêòó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó äî Çáðîéíèõ ñèë òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü Óêðà¿íè â³äáóëè ïîíàä 76% ïðèçîâíèê³â. Ïðèçîâíà êàìïàí³ÿ çàâåðøèòüñÿ 26 òðàâíÿ, ñàìå öüîãî äíÿ â³äïðàâëÿòü îñòàííþ ïàðò³þ ïðèçîâíèê³â.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÅÍÊÎ,

ì. ³ëüíîã³ðñüê. Ïðèç - ì³êðîõâèëüîâà ï³÷: - Задоволений газетою, вона збалансована, сучасна. Приваблює об’єктивна оцінка висвітлення ситуації в Україні, регіоні. Полюбляю читати інтерв’ю зі своїми колегами, статті з історії районів, міст.

ÌÈÕÀÉËÎ ØÀÐÎÂÑÜÊÈÉ,

ñ. Ïîëèâàí³âêà, Ìàãäàëèí³âñüêèé ðàéîí. Ïðèç - òåëåâ³çîð: - «Вісті» - газета на всі смаки. Мені особисто дуже подобаються ексклюзивні інтерв’ю та сторінка «Дива», із захопленням читаю репортажі й разом з журналістами подорожую країною.


р7

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ 7

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1125) ○

ïðèçè ãàðí³ ìຠÌÈÊÎËÀ ØÎÁÀÒÞÊ, ì. Àïîñòîëîâå. Ïðèç - ïèëîñîñ:

- Передплачую газету протягом 6 років і дуже задоволений: прозоро висвітлене життя країни, цікаво подані новини області. Це газета для широкої читацької аудиторії - від малечі до людей похилого віку. І з подарунками щастить: удруге став переможцем розіграшу призів.

ÍÎÂÈÍÈ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß! Ìèõàèëà Ñòåïàíîâè÷à ßêèìèäè, ýêñäèðåêòîðà ÄÏ «Àâòîáàçà ÎÀÎ «Äíåïðîâîäñòðîé», âåòåðàíà òðóäà, ÷ëåíà Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÏÀÎ «Äíåïðîâîäñòðîé», ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáèëååì! Æåëàåì â æèçíè - ðàäîñòè, â äåëàõ ìóäðîñòè, â äðóçüÿõ - âåðíîñòè, à â ñåðäöå þíîñòè. Áóäüòå çäîðîâû, îñòàâàéòåñü òàêèì æå ýíåðãè÷íûì è äóøåâíûì ÷åëîâåêîì, êàêèì ìû Âàñ çíàåì è ëþáèì! Ñ óâàæåíèåì - êîëëåêòèâ ÏÀÎ «Äíåïðîâîäñòðîé» ○

×ÅÌϲÎÍÀÒ Ç Ê²ÊÁÎÊÑÈÍÃÓ

ÌÈ ÇÀÂÎÞÂÀËÈ 35 ÌÅÄÀËÅÉ ²ç 10 äî 15 òðàâíÿ â Êèºâ³ â³äáóâàâñÿ ×åìï³îíàò ñâ³òó ç ê³êáîêñèíãó ïî âåðñ³¿ WÐKA. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 1000 ñïîðòñìåí³â 38 êðà¿í ñâ³òó. Äí³ïðîïåòðîâùèíó ïðåäñòàâèëè ñïîðòñìåíè ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Äí³ïðîäçåðæèíñüêà, Òîìàê³âñüêîãî ðàéîíó. Íàø³ ê³êáîêñåðè îòðèìàëè 35 ð³çíèõ ìåäàëåé.

ÌÀÐ²ß ßÐÎØÅÍÊÎ,

ñ. Âîäÿíå, Ñîô³¿âñüêèé ðàéîí. Ïðèç - ìîá³ëüíèé òåëåôîí: - Рада, що виграла мобільний телефон - зроблю подарунок племіннику. Він теж читач «Вістей», знаходить багато корисної інформації для себе. Із захопленням читаю сторінки «Життя-буття», «Мирські справи» там чимало корисного для української жінки.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ØÌÀÒÊÎ,

ÍÀÉÐÎÇÓÌͲØÈÕ Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ

ñ. Ïîêðîâñüêå, Ïîêðîâñüêèé ðàéîí. Ïðèç - ìîá³ëüíèé òåëåôîí (ïðèç îòðèìàâ äðóã - Àíàòîë³é Øåðåìåò) :

«ÅÂÐÈÊÀ» ÇÍÀÉØËÀ ÒÀËÀÍÒÈ

- Полюбляю брати участь у розіграшах, і цього разу дійсно пощастило: передплатив газету й от - отримав сучасний телефон! Та навіть якби й не було розіграшу призів, все одно газету виписував би, бо вважаю її цікавою й корисною для людини будь-якого віку чи професії.

Ó ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà ïðîéøîâ ²V Ðåã³îíàëüíèé ìàòåìàòè÷íèé òóðí³ð «Åâðèêà-2011» äëÿ ó÷í³â ìîëîäøî¿ ë³ãè. Ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ âçÿëè 127 þíèõ ìàòåìàòèê³â ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Êðèâîãî Ðîãó, Ïàâëîãðàäà é ³íøèõ ðàéîí³â îáëàñò³. Óñ³õ ïåðåìîæö³â íàãîðîäèëè ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè - íîóòáóêàìè, ìîá³ëüíèìè òåëåôîíàìè òà USB-íàêîïè÷óâà÷àìè. ○

«ÁÅÁ² ÄÐÀÉ»

ÍÅ Â̲ªØ Á²ÃÀÒÈ - ÏÎÂÇÈ

²ÊÒÎÐ ÃÐÈÃÎÐ'ªÂ, ÂÀÑÈËÜ ÃÅÒÜÌÀÍ,

ñ. Ìàð'¿âêà, Ìàãäàëèí³âñüêèé ðàéîí. Ïðèç - ìîá³ëüíèé òåëåôîí:

- Дякую журналістам за копітку працю! Приємно, що «Вісті Придніпров’я» не забувають ветеранів, зігрівають їхні серця споминами про Перемогу. З хвилюванням очікую на святковий 9-Травневий номер, де кожного року чимало цікавих розповідей про Героїв війни, її трударів. Це - справжня енциклопедія пам’яті!

- Захоплення газетою почалося з розповіді друга про цікаву статтю, що він прочитав у «Вістях». Назва ЗМІ запам’яталася, і коли я прийшов на пошту оформляти передплату - обрав саме «Вісті Придніпров’я». Вже п’ятий рік я її відданий читач. Бажаю газеті змістовних статей і ще більше передплатників!

âåòåðàí Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ì. Ïåðåùåïèíå. Ïðèç - ì³êðîõâèëüîâà ï³÷:

ϳä òàêèì äåâ³çîì ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîéøëè çìàãàííÿ äëÿ ìàëþê³â. Ùîá ïåðåìîãòè, áàòüêè çàìàíþâàëè «ïîâçóí³â» äî ô³í³øó ð³çíèìè ñîëîäîùàìè. Êîíêóðñàíò³â íà ïåðåãîíàõ ï³ä íàçâîþ «áåá³ äðàéâ» ç³áðàëîñü ÷èìàëî - àæ 30 ïàð. Áàòüêè ç³çíàþòüñÿ: ïðèéøëè çàðàäè ðîçâàãè.

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ, ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ, ÄÌÈÒÐÀ ÏÎ˪ÒÀªÂÀ

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

8 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225)

ϲÄÑÓÌÊÈ ² ÏËÀÍÈ

Âàñèëü Áàðäàäèì: «Íà Òîìàê³âùèí³ æèâóòü ëþäè, äëÿ ÿêèõ õî÷åòüñÿ ïðàöþâàòè» ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ìèíóâ ð³ê â³ä äíÿ ïðèçíà÷åííÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè íà ïîñàäó ãîëîâè Òîìàê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàñèëÿ Áàðäàäèìà. ³í ðîçïîâ³â «Â³ñòÿì» ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè âëàäè, ñüîãîäåííÿ ³ ìàéáóòíº ðàéîíó

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÓͲÊÀËÜͲ ²ÊÎÍÈ Íåäàâíî ó Ìóçå¿ ³ñòî𳿠ì³ñòà â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà «Íàðîäíà ³êîíà ×åðí³ã³âùèíè».  åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâëåíî âåëèêó êîëåêö³þ ñòàðîäàâí³õ ³êîí ç ôîíä³â Íàö³îíàëüíîãî àðõ³òåêòóðíî-³ñòîðè÷íîãî çàïîâ³äíèêà «×åðí³ã³â ñòàðîäàâí³é», à òàêîæ ïîáóòîâ³ ðóøíèêè öüîãî êðàþ.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

²ÇÈÒ ÄÎ ÌÓÇÅÞ Ùîðîêó 18 òðàâíÿ â óñüîìó ñâ³ò³ ñâÿòêóþòü ̳æíàðîäíèé äåíü ìóçå¿â.  îáëàñò³ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â â³ä÷èíåí³ äâåð³ 19 öèõ êóëüòóðíèõ çàêëàä³â ð³çíèõ âèä³â òà ïðîô³ë³â. Çàãàëüíèé ìóçåéíèé ôîíä ñêëàäຠ530 òèñ. åêñïîíàò³â, 112 ç ÿêèõ çàíåñåíî äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó íàö³îíàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ. Ö³êàâî, ùî ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó ð³çí³ âèñòàâêè òà åêñïîçèö³¿ â³äâ³äàëè ìàéæå 770 òèñ. îñ³á. ○

ÑÎËÎÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÃÅÐÎßÌ - Â²Ä ÇÅÌËßÊ²Â Ó Äåíü Ïåðåìîãè â íåâåëè÷êîìó ñåë³ Êðóòå ç’ÿâèâñÿ ïàì’ÿòíèé çíàê, ïðèñâÿ÷åíèé ì³ñöåâèì ìåøêàíöÿì, ÿê³ íå ïîâåðíóëèñÿ ç ôðîíò³â ÂÂÂ. Ìåìîð³àëüíó äîøêó ç ïð³çâèùàìè îäíîñåëü÷àí â³äêðèëè 9 Òðàâíÿ. Çàõ³ä â³äáóâñÿ çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â ðàéîííî¿ âëàäè.

ЖИТТЯ МАЄ ПОКРАЩИТИСЬ - Василю Григоровичу, що вдалося зробити за цей час для зміцнення добробуту томаківчан, адже робота ця для Вас не нова? - Головне завдання, яке я ставив перед собою, - змінити на краще життя людей. З обласною владою, місцевими радами, сільськими громадами працюємо як єдиний механізм і це дає позитивні результати. Першою справою стало облаштування при Томаківській ЗОШ № 1 та вищетарасівській школі ди-

«Ó ÍÀÑ ÁÀÃÀÒÎ ÂËÀÑÍÈÕ ÒÀËÀÍҲ» тячих спортивних майданчиків. Плануємо відкривати такі комплекси на території кожної сільради. Досягнуті позитивні результати у вирішенні проблем ремонту сільських ФАПів, дитячих садків, вуличного освітлення, газифікації сіл, капітального ремонту шкіл. Поступово розв'язуються найгостріші для району питання водозабезпечення населених пунктів і наведення в них по-

рядку щодо стану вулиць, доріг та узбіч. - Які ще питання у полі зору влади? - На постійному контролі - підвищення заробітної плати, наповнення бюджету та створення нових робочих місць. Для покращення ситуації працюємо з кожним фермером, підприємцем, керівниками промислових підприємств.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ - Василю Григоровичу, яким Ви

бачите район у майбутньому? - Хочу сказати, що вже розроблено Стратегію економічного та соціального розвитку Томаківського району на 2011-2015 рр. Назву стратегічні пріоритети. Це - стійкий розвиток економіки, енергозбереження в комунальній сфері, соціальна захищеність мешканців, поліпшення екологічної ситуації. Для досягнення поставлених завдань необхідно відновити і модернізувати виробництва району, впровадити новітні технології у сільське господарство, реконструювати системи опалення і водопостачання, продовжити газифікувати населені пункти, розвивати соціальну і гуманітарну сфери. Взагалі треба зробити ще багато чого. - А як із дозвіллям? Адже не хлібом єдиним живе людина… - Для задоволення духовних запитів жителів району працю-

ÌÀËÅײ ÍÎÂÈÉ ÄÈÒÑÀÄÎÊ Ïëàíóºòüñÿ â³äíîâëåííÿ ðîáîòè äîøê³ëüíîãî çàêëàäó â ñ. Íàñòàñ³âêà òà â³äêðèòòÿ íîâîãî äèòñàäêà â Òîìàê³âö³. ʳëüê³ñòü ìàëå÷³, îõîïëåíî¿ äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ, çá³ëüøèòüñÿ äî 75 %.

ють будинки культури, сільські клуби, бібліотеки. У нас багато власних талантівсамородків, які мають змогу радувати своїм мистецтвом односельців. Тому ми запрошуємо культпрацівників виявляти таланти в кожному селі, допомагати їм розвиватися. - На особисті захоплення вистачає часу? - На жаль, не вистачає...Вже давно єдиним і незмінним змістом мого життя є робота. Надто багато важливих питань у полі зору райдержадміністрації і на моєму контролі.

ÏÎ×ÅÒ È ÓÂÀÆÅÍÈÅ

Åãî ðàáîòà âûäåðæàëà èñïûòàíèå âðåìåíåì ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ ○

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÂÈÁ²Ð Äî Äíÿ ªâðîïè â Ïåòðèê³âñüê³é ðàéîíí³é á³áë³îòåö³ åêñïîíóþòüñÿ âèñòàâêè: «Ïàðàä êðà¿í ªâðîïè», «ªâðîïåéñüêèé âèá³ð Óêðà¿íè», «ªâðîïà - îáëè÷÷ÿ íîâî¿ åïîõè», ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ³ñòîð³þ òà ñó÷àñíå ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ïðî â³äíîñèíè Óêðà¿íè òà ªÑ. Ö³ âèñòàâêè äîïîìàãàþòü øêîëÿðàì îçíàéîìèòèñü ³ç ïðèíöèïàìè ôóíêö³îíóâàííÿ, íàïðÿìàìè ðîáîòè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ïîë³òèêîþ â³äíîñèí ì³æ êðà¿íàìè-ó÷àñíèöÿìè.

Ïðîõîäÿ ïî óëèöàì Ïåðøîòðàâåíñêà, Èâàí Õîðîøèëîâ îêèäûâàåò õîçÿéñêèì âçãëÿäîì öîêîëè çäàíèé, ïëèòû áàëêîíîâ è äðóãèå æåëåçîáåòîííûå êîíñòðóêöèè. Âñå ýòî - åãî ðàáîòà, âûäåðæàâøàÿ èñïûòàíèå âðåìåíåì Родом Иван Свиридович из с. Николаевка Днепропетровской области. После окончания ФЗО работал слесарем-сборщиком металлоконструкций на заводе им. Ворошилова в Днепропетровске, затем - на Днепродзержинском коксохимическом комбинате. В армии служил на Севере. После служ-

бы остался работать на военном заводе в Североморске, а вернувшись домой, участвовал в строительстве Западного Донбасса. Организовал и возглавил комплексную бригаду арматуробетонщиков, которая ударно работала в течение 43 лет. Иван Свиридович - заслуженный строитель Украины, кавалер орденов «Знак Почета», «Дружбы народов» и Трудового Красного Знамени. К 50-летию Першотравенска был удостоен звания «Почетный житель города». В свои 80 лет считает, что прожил очень интересную, хорошую жизнь и хотел бы еще поработать в то время, когда звание «рабочий» действительно звучало гордо.

ÏÎÑËÅ ÑËÓÆÁÛ ÎÑÒÀËÑß ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ÂÎÅÍÍÎÌ ÇÀÂÎÄÅ


р1

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

«ÂÈÁÓÕÎÂÈÉ» ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Зранку в останній день березня у приймальні директора Дніпродзержинськомали достатньо інго індустріального формації щодо того, коледжу задзвонив хто такий цей обридтелефон. Секретарка ливий «терорист». взяла слухавку: на Яким чином встаноіншому кінці дроту вили його особу - праупевнений чоловівоохоронці не розпочий голос повідомив, ÊÎÌÅÍÒÀÐ що через півгодини будівля коледжу злеÎáëàñíå óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ: тить у повітря. - Õóë³ãàí çààðåøòîâàíèé. Çà ÷. 2 ñò. 259 Керівництво зроÊðèì³íàëüíîãî êîäåêñó, òîáòî «ÿâíî íåïðàâäèбило те, що мало зроâå ïîâòîðíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàãðîçó бити. З коледжу затеáåçïåö³ ãðîìàäÿí», à öå - â³ä 2 äî лефонували у мілі7 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. цію і переповіли зміст таємничого фону-автомата непо- відають, кажуть, що дзвінка. Через кілька далік од коледжу. то таємниця. хвилин біля учбовоМенш ніж за тижго закладу вже пра- день - ще одна «бом- ОСТАННІЙ, ЧЕТВЕРТИЙ ба». Вранці 4 квітня - РАЗ аналогічний дзвінок Вранці 10 травня з того ж телефону-ав- молодик знову пітомата. Історія по- дійшов до автомата, вторилась і 26 квітня. набрав номер і сказав Після третього уже завчену фразу: разу міліціянти вже «Через 30 хвилин у

ÞÍÀÊβ ÇÀÃÐÎÆÓª ÄÎ 7 ÐÎʲ ÒÞÐÌÈ

16 òðàâíÿ äî îäíîãî ç ìàãàçèí³â «ÀÒÁ» ó Áàáóøê³íñüêîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà çàéøëà «òð³éêà» âåñåëèõ ìîëîäèõ ëþäåé. Õëîïö³ éøëè çà ïîêóïêàìè, àëå ÷³òêî ÷îãî õî÷óòü íå çíàëè, òà é ãðîøåé ó íèõ íå áóëî. Çàéøîâøè â ìàãàçèí, ìîëîäèêè áåçöåðåìîííî âçÿëè ç ïðèëàâêà ïåðøå, ùî ñïîäîáàëîñü, - á³íîêëü, à «îçáðî¿âøèñü» íîâîþ îïòèêîþ ï³øëè ç ìàãàçèíó. Ïðîäàâùèöÿ îäðàçó âèêëèêàëà ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³ ïî «ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ» çàòðèìàëè òðüîõ õëîïö³â â³êîì 25-28 ðîê³â, ó ÿêèõ íåìຠðîáîòè. Òà é á³íîêëü âèÿâèâñÿ íå äóæå äîðîãèì éîãî âàðò³ñòü 166 ãðèâåíü.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çàòðèìàëè ïîðíîðåæèñåðà, ÿêèé íå ò³ëüêè ïðîäàâàâ «ïîëóíè÷êó» â ²íòåðíåò³, àëå é âèãîòîâëÿâ ¿¿. 41-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà çàòðèìàëè ùå ó áåðåçí³ â Ïîëòàâ³, àëå â³äïóñòèëè ï³ä ï³äïèñêó ïðî íåâè¿çä. Ïðîòå âæå ó òðàâí³ éîãî çëîâèëè ó íàøîìó ì³ñò³ «íà ãàðÿ÷îìó». Îêð³ì ïîðíîïðîäóêö³¿, ó ÷îëîâ³êà áóëî çî äâà äåñÿòêè ð³çíèõ ïîñâ³ä÷åíü: íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó çåìåëüíîãî êàäàñòðó, ðåäàêòîðà ²íòåðíåò-ñàéòà, îòàìàíà Ñëîá³äñüêîãî êîçàöòâà òà ³íø³.

вальники, медики та вибухово-технічна служба. Почалась евакуація, паралельно шукали бомбу. Але вибухового пристрою не знайшли. Стало зрозуміло, що це «приколи» чергового телефонного терориста. Правоохоронці встановили, що дзвінок пролунав з теле-

²Ç ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ Ç Á²ÍÎÊËÅÌ

ÐÅÆÈÑÅÐ, ÄÎÑ˲ÄÍÈÊ, ÐÅÄÀÊÒÎÐ...

Êàæóòü, ùî áîìáà í³êîëè íå ïàäຠäâ³÷³ â îäíó âîðîíêó. Öå ñïðîñòóâàâ äí³ïðîäçåðæèíñüêèé þíàê, ÿêèé ÷îòèðè ðàçè «ì³íóâàâ» ð³äíèé êîëåäæ, áî íå ï³äãîòóâàâñÿ äî ³ñïèò³â. Ïîò³ì â³í çí³ìàâ óñå, ùî цювали правоâ³äáóâàëîñü, íà охоронці, рятуìîá³ëüíèé

ÏÅÐØÈÉ - ˲ÏØÈÉ

ÇÀÁÎÐÎÍÅÍŠʲÍÎ

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ

×îòèðè ðàçè â îäíó «âîðîíêó»

ТЕЛЕФОНАВТОМАТ

ÏÎ ÃÀÐß×ÈÕ Ñ˲ÄÀÕ

вашій будівлі станеться вибух». «Мінер» був настільки осліплений безкарністю, що лишився біля телефону і знімав на мобільний, як під'їжджають пожежні машини, бігають заклопотані люди в формі. Коли ж підійшли міліціянти, а на руках клацнули кайданки, здивуванню молодика не було меж. Хлопець злякався і вже в райвідділку розказав, що 4 рази «мінував» свою альма-матер через численні за-

30 ÒÈÑ. ÃÐÍ. ÊÎØÒÓª ÄÅÐÆÀ² ÎÄÍÅ «Ì²ÍÓÂÀÍÍß» боргованості по предметах. У коледжі говорять, що батьки не дуже переймались вихованням сина. Педагоги вісім разів від початку року викликали їх, але жодного разу ні мати, ні вітчим не прийшли. 13 квітня жартівнику виповнилось 18 років. Тобто, перші дві «бомби» він заклав будучи неповнолітнім, а за дві останні доведеться відповідати сповна.

²Ç ÁÈÒÎÞ ÍÀ ÏÎÐÒÐÅÒÈ 20-ð³÷íèé ìîëîäèê ó Ïåðøîòðàâåíñüêó, áóäó÷è íàï³äïèòêó, ïî÷àâ áåéñáîëüíîþ áèòîþ ðîçáèâàòè á³ëëáîðäè ³ç çîáðàæåííÿì ì³ñöåâèõ âåòåðàí³â ÂÂÂ. Õóë³ãàíà ïîáà÷èëè ïåðåõîæ³ ³ çàòåëåôîíóâàëè ïðàâîîõîðîíöÿì. Íàðÿä íà Àëåþ â³éñüêîâî¿ ñëàâè ïðè¿õàâ øâèäêî, ³ çà ï³âãîäèíè ìîëîäèêà çàòðèìàëè. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà õóë³ãàíñòâî. ○

ÑÅÐÉÎÇÍÀ ÑÂÀÐÊÀ

ÏÎÁÈ вÄÍÓ ÌÀҲРÍåòâåðåçèé ìåøêàíåöü Äí³ïðîïåòðîâñüêà êóëàêàìè âáèâ ìàò³ð. 11 òðàâíÿ 50-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ïîñâàðèâñÿ ç 73-ð³÷íîþ ìàòið'þ, ç ÿêîþ æèâ â îäíîìó áóäèíêó. Ñõîæå, ñâàðêà éîìó çäàëàñü äóæå ñåðéîçíîþ, òîæ â³í âäàâñÿ äî ðóêîïðèêëàäñòâà. Àëå æ³íêà òàêîãî ïîáèòòÿ íå âèòðèìàëà ³ ïîìåðëà â³ä òðàâì. ¯¿ ò³ëî çíàéøëè íàñòóïíîãî äíÿ, à çëîâìèñíèêà çàòðèìàëè. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó.

ÇÀÊÎÍ ² ÏÎÐßÄÎÊ

Þðèñòè îáì³íÿëèñü äîñâ³äîì ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê ç'¿õàëèñü ìàéæå 300 ïðîâ³äíèõ þðèñò³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè.  îáëàñíîìó öåíòð³ â³äáóâñÿ ñïåö³àëüíèé ñåì³íàð äëÿ àäâîêàò³â Головували на заході Президент Спілки адвокатів України, доктор юридичних наук, ректор Академії адвокатури України, професор Тетяна Варфоломєєва з Києва, віце-президент Спілки адвокатів України Павло Луцюк з Рівного та суддя Верховного Суду України Василь Гуменюк.

На семінарі, зокрема, обговорили нові положення Земельного кодексу, практику їх застосування, питання підсудності земельних спорів та терміни давності у таких правовідносинах. Значна частина засідання була присвячена юридичним питанням після дорожньо-транспортних пригод. Досвідчені юристи з радістю ділились своїми напрацюваннями. Не забули і про колег, які потрапили у ті чи інші неприємні ситуації. Відбулось засідання комітету Спілки адвокатів України, присвячене порушенням професійних прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності.

ÀÄÂÎÊÀҲ ×ÀÑÒÎ ÄÎÂÎÄÈÒÜÑß ÇÀÕÈÙÀÒÈ

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÌÈÒÍÈÖ²

ÒÅËÅÔÎÍ ÄβÐÈ

ÄÏÀ ÏÐÎÒÈ ÊÎÐÓÏÖ²¯ Äëÿ çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ â ïîäàòêîâèõ îðãàíàõ, ãàðàíòóâàííÿ áåçïåêè ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, çàõèñòó ¿õ â³ä ïðîòèïðàâíèõ ïîñÿãàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ñëóæáîâèõ îáîâ'ÿçê³â, â îðãàíàõ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïðàöþº óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ÄÏÀ Óêðà¿íè. Ïîâ³äîìèòè ïðî ôàêòè âèìàãàííÿ õàáàð³â àáî ³íøî¿ íåçàêîííî¿ âèíàãîðîäè ïðàö³âíèêàìè ïîäàòêîâèõ îðãàí³â ìîæíà íà îñîáèñòîìó ïðèéîì³ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó. À ùå - â ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³ ïðàöþº òåëåôîí äîâ³ðè (056) 370-10-52.


р2

10 ТВПРОГРАМА ○

19.05 20.00 20.30 21.30 23.55 00.20

УТ1

Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «А счастье гдето рядом» Т/с «Закрытая школа» «2 лошадиные силы» Д/ф «Покер$45. Черчилль, Рузвельт, Ста$ лин», 1 с.

19.35 Отцы и дети 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 Новый взгляд

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.10 Т/с «Дело было в Гавриловке2» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Здоровенькі були» 13.50 «Детективы» 14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей7» 16.30 «Жди меня» 18.10 «Все свои»

Вівторок, 24 травня УТ1

9 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но$ вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.45 М/ф 07.55, 23.10 Эра памяти 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Свет 09.55, 18.15 Вторая полоса 10.00 «Легко быть женщиной» 11.00 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.30 Деловой мир 12.25 Желаем счастья 12.50 Темный силуэт 13.15 Х/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». Дело №9 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 19.00 О главном 19.35 Мужской клуб. Богатырские игры 20.40 Спокойной ночи, малыши 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.50 Концертная программа «Великий День Победы...» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти $ 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти $ 2 ч. 01.45 Телеакадемия

06.00 «Мультфильмы» 06.20 М/с «Ура, мультики» 06.45 М/с «Жизнь робота подростка2» 07.10 М/с «Эй, Арнольд5» 07.40 М/с «Каппа Майки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Марфа Васильевна $ узнай судьбу 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Горец» 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Час Пик 13.10 «Смешное домашнее видео» 13.30 Т/с «По ту сторону волков2. Ключи от бездны» 14.25 Т/с «Спецгруппа» 15.20 Т/с «Возвращение Титаника2» 16.15 Х/ф «Шторм» 19.00 Х/ф «Пчелыубийцы» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Армия одиночки» 23.30 Суперлига. Финал. БК «Будівельник»$ БК «Донецк» 01.15 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.40 Х/ф «Желание плоти» 03.15 Киногод 03.20 Х/ф «Блуд» 04.50 Х/ф «Невеста»

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.10 Т/с «Дело было в Гавриловке2» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Здоровеньки булы» 13.55 «Судебные дела» 14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей7» 17.00 Т/с «Записки экспедитора тайной кан целярии» 18.10 «Все свои» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «А счастье гдето рядом» 21.30 Т/с «Закрытая школа» 23.45 Пресс$конференция $ Виталий Кличко $ Томаш Адамек 00.15 Д/ф «Моя страна» 00.40 Д/ф «Профессия $ телезвезда. За кули$ сами славы», 1 с.

11 КАНАЛ 06.40 Kids’ Time 06.45 «Подъем» 06.50 М/с «Стюарт Литл» 07.05, 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 Новости 07.30 «Звездные мамы» 08.00 «Секретные файлы. Мир животных» 09.10 Х/ф «Академия сноуборда» 11.15 Т/с «Стройбатя» 13.50 Т/с «Папины дочки» 14.50 «Мой малыш» 15.20 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Друзья» 16.55, 23.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Снова вместе 22.00 «История болезни, или История выздо$ ровления» 22.45 Т/с «Счастливы вместе»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Смурфы» 09.55, 17.50 «Семейные драмы» 10.50, 18.40 «Не лги мне» 11.50 Д/ф «Иллюзия безопасности. Опасные товары»

СТБ 09.45 Х/ф «Привет, киндер!» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 12.55 «Битва экстрасенсов» 14.00 «Очная ставка. Гола физкультура» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Параллельный мир» 18.00, 22.00 «Вікна$Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.50 «Правила жизни» 22.25 «Очная ставка. Униженные и оскорблен$ ные старики» 23.20 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Клиника» 01.30 «Вiкна$Спорт» 01.40 «Бизнес+» 01.45 Х/ф «Аттестат зрелости»

34 КАНАЛ 07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Приключения хозяина време ни» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 «Космические истории». «По Млечному пути» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Железный человек» 13.10 Х/ф «Туристы», 21, 24 с. 16.30, 20.00 «Зеленый огурец. Полезная пе$ редача» 17.00 «Совет безопасности» 17.15 «Исмаил. Восточный феномен» 19.00 «Погляд» 19.30 Д/с «Была война» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Жадность» 22.00 Х/ф «Пейзаж с убийством», 1 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Медикус» 00.30 Х/ф «Меч», 4, 5 с.

ICTV 07.25 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.30, 00.55 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.15 Спорт 09.30, 19.15 Чрезвычайные новости 10.30, 16.25 Т/с «Убойная сила»

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

13.00 Анекдоты по$украински 13.05 Т/с Детективный 14.05, 20.10 Т/с «Десант есть десант» 18.45 Факты. Вечер 22.45 Х/ф «Война по принуждению» 01.30 Покер после полуночи

TET 07.00, 08.05 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.10, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.05, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.00 «Домашний ресторан» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50 «Теория измены» 15.45 «Твою маму!» 16.15, 23.00, 00.55 «Дом$2» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Школа»

51 КАНАЛ 06.55, 18.30, 22.25 Тема дня 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Х/ф «Сказка о звездном мальчике», 1 с. 11.40 Д/ф «Шпеер и Гитлер. Архитектор дья$ вола», 1 с. 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но$ вости 14.25, 16.25 М/ф 15.30 Х/ф «Сказка о звездном мальчике», 2 с. 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Азбука здоровья 19.40 «Власть. «Доступно и откровенно» 20.15 Днепропетровщина презентует 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 21.50 Д/ф «Шпеер и Гитлер. Архитектор дья$ вола», 2 с.

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время$Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5$ом» 09.25, 00.30 «Автопилот$новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс$конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор$ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно»

03.55 «НТВ утром» 07.40 Ты не поверишь! 08.35, 14.35 Обзор. Чрезвычайное происше$ ствие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Их нравы 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40, 00.35 «Давайте мириться!» 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 16.05 «Тайны разведки» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 18.35 Час суда 19.20 Т/с «Гончие». 2 ф. «Женская доля» 20.20 Т/с «Демоны» 22.40 Т/с «Супруги». 21 с. «Бумажная рабо та» 23.40 Честный понедельник 01.30 «Следствие вели» 02.20 02.50 «Шахматное обозрение»

Зах. 12.09 Сх. 01.16 Остання чв. 21.52

НТН 06.50 Х/ф «Личное оружие» 08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.30, 19.20 Т/с «Крот 2» 13.30, 01.00 Т/с «Чисто английские убий ства» 15.30 Х/ф «По ком тюрьма плачет» 16.55 Х/ф «Ищи ветра» 18.30 «Речовий доказ»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.40 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное про$ исшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Едим дома! 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40, 00.35 «Давайте мириться!» 15.30 Главная дорога 16.00 «Тайны разведки» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.30 «Дела семейные» 19.20 Т/с «Гончие», 2 ф. «Женская доля» 20.20 Т/с «Демоны» 22.40 Т/с «Супруги», 22 с. «Очевидец» 23.40 «Дело темное» 01.30 «Очная ставка» 02.25 02.55 «Шахматное обозрение»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.10, 09.55 М/ф 09.30 Телемагазин 10.50 Х/ф «Первый эшелон» 12.55 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» 14.35 Х/ф «Девушка с гитарой» 16.10, 22.40 Х/ф «Рожденная революцией» 17.30 Х/ф «Возвращение Василия Бортни кова» 19.30 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» 21.00 Х/ф «Груз без маркировки» 00.15 Х/ф «Второстепенные люди»

27 КАНАЛ

Іменинники дня: КИРИЛО, МЕФОДІЙ, КОСТЯНТИН, РОСТИСЛАВ, НИКОДИМ, СОФРОН

21.00 «Время» 21.50 «Народный контроль» 23.55 «Обзор прессы»

06.00 «Життя» 06.20, 07.50, 15.45 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив»

ТРК «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 06.40 События недели 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Заяц, жареный поберлински» 13.00 Ток$шоу «Пусть говорят. Красавица и чудовище» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.00, 19.00 События 17.15 Критическая точка 20.15 Т/с «Игра» 22.15 Х/ф «Парфюмер: История одного убийцы» 01.15 Х/ф «Обитель зла 2: Апокалипсис»

05.45, 10.10 Твой хит 06.05 Журфикс ○

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Выхожу тебя искать» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 00.50 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Анатолий Карпов. Все ходы записаны» 23.45 Ночные новости 00.00 «На ночь глядя»

06.00 Саундтреки 06.10, 11.40 М/ф 11.15 Телемагазин 12.20 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 14.45 Х/ф «Стакан воды» 17.15 Х/ф «Первый эшелон» 19.15 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» 21.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 22.40 Х/ф «Рожденная революцией» 23.50 Х/ф «Перемена участи»

06.30 Победоносный голос верующего 07.00 24 часа. Бизнес 07.25, 08.55, 14.55, 16.15, 18.45, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.30 «Життя зі знаком +» 08.00, 22.15 Генезис здоровья 09.00, 21.10 Хит$парад дикой природы 11.10 На перекрестках планеты Земля 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Право на защиту» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 15.00 «Новости Голос Америки» 15.20 «Новости DW» 15.45, 20.00 М/ф 16.20 Караван 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 MEDIAСHATRIX 20.15 Сильные мира сего 20.30 «24 часа» 20.50 «Життя» 23.20 СHATRIX

НТВМИР

Іменинники дня: ОНИСИМ, СИМОН, ІСИДОР, ТАЇСІЯ, СЕМЕН

НТН

Сх. 04.59 Зах. 20.51 Трив. дня 15.52

12.45 Д/ф «Иллюзия безопасности. В магазин за смертью» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.10, 16.05 Т/с «Алиби на двоих» 17.15 «Шесть кадров» 20.10 «Меняю жену $ 3» 21.30, 22.10 Т/с «Интерны» 22.35 Д/ф «Иллюзия безопасности. Ядовитая посуда» 23.55 Х/ф «Ключ от спальни»

06.25 Х/ф «Бегущий по льду» 08.30 «Легальный доход» 08.40 «Правда жизни» 09.10, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.05, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.30, 19.20 Т/с «Крот 2» 13.30 Т/с «Чисто английские убийства» 15.20 Х/ф «Личное оружие» 17.00 Х/ф «Убить «Шакала» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 01.00 Х/ф «Королевская кобра»

5 КАНАЛ

18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.30 «Украинские страсти» 23.55 «Обзор прессы»

06.01, 23.00 «Время$Тайм» 06.30 «Утро на 5$ом» 09.25, 00.30 «Автопилот$новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс$конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» ○

Зах. 11.00 Сх. 00.55 Повний Міс. 17 травня

51 КАНАЛ

34 КАНАЛ

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10 Африканские хроники 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Д/с «Самые красивые острова мира» 11.40 Х/ф «Человекневидимка» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но$ вости 13.30 Время советов 14.20, 16.35 М/ф 15.30 Х/ф «Сказка о звездном мальчике», 1 с. 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.20 Лечение алкоголизма и ожирения 18.30, 23.25 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.50 Д/ф «Шпеер и Гитлер. Архитектор дья$ вола», 1 с.

07.00 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.30 М/с «Приключения хозяина време ни» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 «Космические истории». «Космические странники» 10.00 «Мошенники» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Железный человек» 13.00, 17.45 «Детали» 13.10 «Медикус» 13.40 Х/ф «Туристы», 17, 20 с. 17.00 «Совет безопасности» 17.15 «Стелла $ чудо возможно» 19.00 «Проверено на себе» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Автоэксперты» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Дело особой важности» 22.00 Х/ф «Нож в облаках», 8 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 Х/ф «Меч», 1, 3 с.

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

TET

СТБ

11 КАНАЛ

07.00, 08.05 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.10, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 09.40, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.00 «Домашний ресторан» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50 «Твою маму!» 15.20, 23.00, 00.55 «Дом$2» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Школа»

07.10 «Танцы со звездами» 09.10, 01.45 Х/ф «Золотой теленок» 12.55 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Параллельный мир» 18.00, 22.00 «Вікна$Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.10 «Национальное талант$шоу «Танцуют все!$3» 22.25 «Очная ставка. Голая физкультура» 23.20 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Клиника» 01.30 «Вiкна$Спорт» 01.40 «Бизнес+»

06.40 Kids’ Time 06.45, 07.40 «Подъем» 06.50 М/с «Стюарт Литл» 07.05 «Экономика в деталях» 07.20 «Штрих$код» 08.50 «Родительский клуб» 09.10 Х/ф «Дети шпионов3» 11.05 Т/с «Стройбатя» 13.10 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Т/с «Друзья» 16.50, 23.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 17.55, 20.35 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.45 Новости

ICTV

1+1

9 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 22.30, 00.55 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.15 Спорт 09.30 Анекдоты по$украински 09.50, 16.25 Т/с «Убойная сила» 11.55 Т/с «Группа «Zeta»2» 13.00 Т/с «Zeta»2» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Десант есть десант» 22.45 Свобода слова 01.25 Покер после полуночи

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.25 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Смурфы» 09.25 «Смакуємо» 10.00 Х/ф «Бешеные скачки» 11.50 «Большая перемена» 12.35 «Деньги» 13.30, 00.40 Х/ф «Удивительное путеше ствие Мэри Браянт» 17.15 «Шесть кадров» 17.40 «Семейные драмы» 18.30 «Суперняня» 20.10 «Большая разница по$украински» 21.30 Х/ф «Пизанская башня» 23.30 «Tkachenko.Ua»

06.00 Мультфильмы 06.20 М/с «Ура, мультики» 06.45 М/с «Жизнь робота подростка2» 07.10 М/с «Эй, Арнольд5» 07.40 М/с «Каппа Майки» 08.00 «Днепр$футбол» 08.30 «Алеф $ в наше время» 09.00 Телемагазин 11.00 «Разрушители стереотипов» 11.25 Т/с «Горец» 12.20, 13.20 Т/с «Охотники за древностями» 14.20, 15.15 Т/с «Звездный крейсер «Галак тика4» 16.10, 17.05 Т/с «Белый воротничок» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 19.00 Х/ф «Изгоняющий заново» 20.40 М/с «Симпсоны» 21.00 «Real comedy» 21.30, 02.55 «Comedy club» 22.30 «Властелин тьмы» 23.20 Х/ф «Куб» 00.55 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.20 Х/ф «Воссоединение» 03.40 Х/ф «Невеста» 04.50 Х/ф «Поединок»

Сх. 05.01 Зах. 20.50 Трив. дня 15.49

Понеділок, 23 травня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но$ вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.45 М/ф 07.55, 23.10 Эра памяти 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.50, 18.15 Вторая полоса 09.55 «Легко быть женщиной» 11.00 Шеф$повар страны 12.10, 18.45, 21.30 Деловой мир 12.25 Право на защиту 12.50 Армия 13.15 Х/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». Дело № 8, 2 с. 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Бомж» 17.45 Окно в Америку 19.00 О главном 19.35 Сельсовет 19.50 Международный турнир по спортивной гимнастике «Кубок Стеллы Захаровой» 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Мир спорта 21.45 Футбольный код 22.55 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти $ 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти $ 2 ч. 01.45 Телеакадемия

07.30, 09.30, 14.55, 16.25, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 08.00 Генезис здоровья 10.10 Твой хит 11.10 На перекрестках планеты Земля 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Право на защиту» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 15.00 «Новости Голос Америки» 15.20 «Новости DW» 16.30 Х/ф «Погребенные лавиной» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Все грани высшего» 20.15 Сильные мира сего 20.50 Головне питання 21.10 Хит$парад дикой природы 22.10 Вода$линия жизни 23.20 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Выхожу тебя искать» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 00.50 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Свидетели» 23.45 Ночные новости 00.00 «На ночь глядя»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 00.45 Т/с «Вы заказывали убийство» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Экстренный вызов. Пропавший пациент» 13.00 Ток$шоу «Пусть говорят. Такси на тот свет» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.15 Т/с «Игра» 23.50 Т/с «Травма»


р3

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 06.20 М/с «Ура, мультики» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка2» 07.10 М/с «Эй, Арнольд5» 07.40 М/с «Каппа Майки2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Горец» 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Час Пик 13.10 «Смешное домашнее видео» 13.30 Т/с «Один против всех» 14.25 Т/с «Спецгруппа» 15.20 Т/с «Возвращение Титаника2» 16.15 Х/ф «Шторм» 19.00 Х/ф «Шаровая молния» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Чужой4» 23.35 Суперлига. Матч за 3$е место. БК «Фер$ роЗНТУ»$БК «Говерла» 01.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.45 Х/ф «Вот это Голливуд!» 03.05 Х/ф «Окно напротив» 04.30 Х/ф «Блуд»

ИНТЕР

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 06.20 М/с «Ура, мультики» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка2» 07.10 М/с «Эй, Арнольд5» 07.40 М/с «Каппа Майки2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50 Марфа Васильевна $ узнай судьбу 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Горец» 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Час Пик 13.10 «Смешное домашнее видео» 13.30 Т/с «Один против всех» 14.25 Т/с «Спецгруппа» 15.20 Т/с «Возвращение Титаника2» 16.15 Х/ф «Абсолютное вторжение» 19.00 Х/ф «Армия одиночки» 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Хозяин морей. На краю Земли» 00.10 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.35 Х/ф «Секс с фантазией» 02.10 Т/с «Секс и Калифорния» 02.35 Киногод 02.40 Х/ф «Бриллианты шаха» 04.35 Х/ф «Окно напротив»

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.10 Т/с «Дело было в Гавриловке2» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Здоровенькі були» 13.50 «Судебные дела» 14.45 «Детективы» 15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей7» 17.00 Т/с «Записки экспедитора тайной кан целярии» 18.10 «Все свои» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «А счастье гдето рядом» 21.30 Т/с «Закрытая школа» 23.45 Д/ф «Врата времени» 00.30 Х/ф «Еще один малыш каратист»

11 КАНАЛ 06.40 Kids’ Time 06.45 «Подъем» 06.50 М/с «Стюарт Литл» 07.05, 08.40, 19.00, 21.30, 00.35 Новости 07.30 «История болезни или история выздо$ ровления» 08.00 «Родом из Украины» 09.10 Х/ф «Роклагерь 2. Финальная битва» 11.25 Т/с «Стройбатя» 13.50 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Друзья» 17.15 Т/с «Воронины» 19.30 «Сектор V.І.P.» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Ваш адвокат» 22.45 Т/с «Счастливы вместе»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.40, 01.50 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Смурфы» 09.55, 17.50 «Семейные драмы» 10.50, 18.40 «Не лги мне» 11.50 Д/ф «Иллюзия безопасности. Пуховик из курицы» 12.50 Д/ф «Иллюзия безопасности. Живые яс$ новидящие» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05, 16.00 Т/с «Алиби на двоих»

«Шесть кадров» Х/ф «Любовь и голуби» Т/с «Интерны» Д/ф «Иллюзия безопасности. Опасный градус» 00.00 Х/ф «Сигнал»

СТБ 08.50 Х/ф «Сладкая женщина» 10.55 «Необъяснимо, но факт» 11.50 «Битва экстрасенсов» 12.55 Звездная жизнь 13.55 «Очная ставка. Жена в законе» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Параллельный мир» 18.00 «Вікна$Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.05 «Моя правда» 20.10, 22.35 «Холостяк» 22.00 «Вiкна$Новини» 23.05 «Холостяк. Как выйти замуж» 00.05 Т/с «Доктор Хаус» 01.10 Т/с «Клиника»

34 КАНАЛ 07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Приключения хозяина време ни» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 Х/ф «Валентина» 10.30 «Сбросим лишнее» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Железный человек» 13.10 «НАШ САД» 13.40 Х/ф «Студенты», 5, 8 с. 17.00 «Совет безопасности» 17.15 «Исмаил. Восточный феномен» 19.00 «Погляд» 19.30 Д/с «Была война» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Зеленый огурец. Полезная передача» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Вне игры» 22.00 Х/ф «Пейзаж с убийством», 3 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Перевоплощение» 00.15 Х/ф «Меч», 9, 10 с.

ICTV 07.25 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.30, 00.55 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.15 Спорт 09.30, 19.15 Чрезвычайные новости 10.05, 16.25 Т/с «Убойная сила» 12.15 Анекдоты по$украински 13.05 Провокатор 14.20 Т/с Детективный 15.25, 20.10 Т/с «Десант есть десант»

18.45 Факты. Вечер 22.45 Х/ф «Коррупционер» 01.30 Покер после полуночи

TET 07.00, 08.05 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.10, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.05, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.00 «Домашний ресторан» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50 «Теория измены» 15.45 «Твою маму!» 16.15, 23.00, 00.55 «Дом$2» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Школа»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Х/ф «Мария Мирабелла» 11.40 Д/ф «Шпеер и Гитлер. Архитектор дья$ вола», 3 с. 14.20 М/ф 15.30 Х/ф «Питер Пен», 1 с. 16.45 Свое мнение 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.30, 23.25 Тема дня 20.00 На связи с Правительством 20.30 Рецепт здоровья 22.00 Д/ф «Шпеер и Гитлер. Архитектор дья$ вола», 4 с.

5 КАНАЛ 06.01, 23.00 «Время$Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «По$ года на курортах» 06.30 «Утро на 5$ом» 09.25, 00.30 «Автопилот$новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс$конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.30 Общественно$политическое ток$шоу «РесПублика с Анной Безулик»

Зах. 14.21 Сх. 01.52 Остання чв. 24 травня НТН 07.10 Х/ф «Действуй по обстановке!» 08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 01.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.20 Т/с «Крот 2» 13.30, 01.50 Т/с «Чисто английские убий ства» 15.30 Х/ф «Криминальный талант» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Шпион$ любовник 00.30 «Покер Дуэль»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.40 Дачный ответ 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное про$ исшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Золотая пыль 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40, 00.25 «Давайте мириться!» 15.30 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 16.05 «Тайны разведки» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.30 «Дела семейные» 19.20 Т/с «Гончие», 2 ф. «Женская доля» 20.20 Т/с «Демоны» 22.40 Т/с «Супруги», 24 с. «Врачебная ошибка» 23.40 «Женский взгляд» 01.20 «Развод по$русски» 02.10 02.40 «Шахматное обозрение»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.10, 10.25 М/ф 10.00 Телемагазин 11.10 Х/ф «Мы с Вами гдето встречались» 12.45 Х/ф «Каждый день доктора Калини ковой» 14.25 Х/ф «Тачанка с юга» 15.55, 22.50 Х/ф «Рожденная революцией» 17.20 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 19.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для меха нического пианино» 21.05 Х/ф «Тайна «черных дроздов» 00.35 Х/ф «Искушение Дон Жуана»

27 КАНАЛ 06.00, 18.45 «Життя» 06.20, 07.50 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив»

ТРК «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 00.45 Т/с «Вы заказывали убийство» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Экстренный вызов. Пропавший пациент» 13.00 Ток$шоу «Пусть говорят. В городе без наркотиков» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.15 Т/с «Игра» 23.50 Т/с «Травма»

06.00, 18.45 «Життя» 06.20, 15.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 14.55, 16.40, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» ○

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Выхожу тебя искать» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 00.50 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Среда обитания. «Бедный йогурт» 23.45 Ночные новости 00.00 «На ночь глядя»

06.00 Саундтреки 06.10, 10.15 М/ф 09.50 Телемагазин 11.05 Х/ф «Возвращение Василия Бортни кова» 13.05 Х/ф «Мы с Вами гдето встречались» 14.40 Х/ф «Груз без маркировки» 16.25, 22.55 Х/ф «Рожденная революцией» 18.00 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» 19.25 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 21.15 Х/ф «Тачанка с юга» 00.30 Х/ф «Среди серых камней»

07.35 «Життя зі знаком +» 07.50 Практическое руководство экстремаль$ ного туриста 08.30 Скромное обаяние современных техно$ логий 09.30 «Территория выбора» 10.10, 15.50 Твой хит 11.10 На перекрестках планеты Земля 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Право на защиту» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 15.00 «Новости Голос Америки» 16.45 Вода$линия жизни 17.25 Природные чудеса Европы 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30 «Экономический советник» 20.50 «Жизнь» 21.10 Хит$парад дикой природы 22.15 Генезис здоровья 23.20 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 07.40 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное про$ исшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40, 00.35 «Давайте мириться!» 15.30 «Живут же люди!» 16.05 «Тайны разведки» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.20 Т/с «Гончие», 2 ф. «Женская доля» 20.20 Т/с «Демоны» 22.40 Т/с «Супруги», 23 с. «Партия в шах маты» 23.40 «Настоящий итальянец». Документаль$ ный проект Вадима Глускера, 6 ф. 01.30 И снова здравствуйте! 02.25 02.55 «Шахматное обозрение»

Іменинники дня: ДЕНИС, ГЕРМАН, ЄПІФАН

НТВМИР

Сх. 04.57 Зах. 20.53 Трив. дня 15.56 17.15 20.10 22.15 22.40

НТН

5 КАНАЛ

07.05 Х/ф «По ком тюрьма плачет» 08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 01.25 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.10 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.20 Т/с «Крот 2» 13.30, 01.45 Т/с «Чисто английские убий ства» 15.30 Х/ф «Действуй по обстановке!» 16.50 Х/ф «Убийство на «Ждановской» 18.30 «Правда жизни» 00.30 «Покер Дуэль»

06.01, 22.30 «Время$Тайм» 06.30 «Утро на 5$ом» 09.25, 00.30 «Автопилот$новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30 «Пресс$конференции в прямом эфире» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Свободная гавань» 18.15 «Украинская независимость» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Акцент» 23.55 «Обзор прессы»

ICTV

Зах. 13.15 Сх. 01.35 Остання чв. 24 травня

51 КАНАЛ

07.25 Провокатор 08.45, 12.45, 23.00, 00.30 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.05 Спорт 09.30, 19.15 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Убойная сила» 13.00 Анекдоты по$украински 13.05 Т/с Детективный 14.10, 22.00 Т/с «Десант есть десант» 18.45 Факты. Вечер 20.15 Футбол. Кубок Украины: «Динамо»

Четвер, 26 травня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но$ вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.45 М/ф 07.55, 23.10 Эра памяти 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Книга.ua 09.45, 18.15 Вторая полоса 10.00 «Легко быть женщиной» 11.00 Здоровье 12.10, 18.45, 21.30 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Д/ф «Александр Богомолец. В оппози$ ции до смерти» 13.25 Х/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» Дело № 10, 2 с. 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 19.00 О главном 19.35 Мужской клуб 20.40 Спокойной ночи, малыши 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.45 After Live 22.05 Глубинное бурение 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти $ 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти $ 2 ч. 01.45 Телеакадемия

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Х/ф «Сказка о звездном мальчике», 2 с. 11.40 Д/ф «Шпеер и Гитлер. Архитектор дья$ вола», 2 с. 14.25 Налоговый монитор 14.40 М/ф 15.25 Х/ф «Мария Мирабелла» 16.40 Интервью 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Моя земля $ моя собственность 18.30, 23.25 Тема дня 20.00 102 информ 20.30 Рецепт здоровья 21.50 Д/ф «Шпеер и Гитлер. Архитектор дья$ вола», 3 с.

34 КАНАЛ

TET

07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Приключения хозяина времени» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 «Военная тайна» 10.00 «Громкое дело» 10.30 «Космические историй». «Карлики во Вселенной» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Железный человек» 13.10 Х/ф «Студенты», 1, 4 с. 16.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 17.00 «Совет безопасности» 17.15 «Стелла $ чудо возможно» 19.00 Д/с «Была война» 19.15 «Медикус» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «ПРЕМЬЕРА! «Зеленый огурец. Полезная передача» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Гениальный сыщик» 22.00 Х/ф «Пейзаж с убийством», 2 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 Х/ф «Меч», 6, 8 с.

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.45, 01.55 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Смурфы» 09.55, 17.50 «Семейные драмы» 10.50, 18.40 «Не лги мне» 11.50 Д/ф «Иллюзия безопасности. Ядовитая посуда» 12.50 Д/ф «Иллюзия безопасности. Похудеть до смерти» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05, 16.00 Т/с «Алиби на двоих» 17.15 «Шесть кадров»

07.00, 08.05 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.10, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.05, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.00 «Домашний ресторан» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50 «Теория измены» 15.45 «Твою маму!» 16.15, 23.00, 00.55 «Дом$2» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Школа»

СТБ

1+1

(Киев) $ «Шахтер» (Донецк) 23.15 3$й тайм 01.15 Покер после полуночи

09.55, 01.50 Х/ф «Белые росы» 11.55 «Правила жизни» 14.00 «Очная ставка. Униженные и оскорблен$ ные старики» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Параллельный мир» 18.00, 22.00 «Вікна$Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.05 Звездная жизнь 20.10 «Русские сенсации. Кассир Примадонны» 21.05 «Русские сенсации. Крутые школьники» 22.25 «Очная ставка. Жена в законе» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.30 Т/с «Клиника» 01.35 «Вiкна$Спорт» 01.45 «Бизнес+»

11 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.10 Т/с «Дело было в Гавриловке2» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Здоровенькі були» 13.50 «Судебные дела» 14.45 «Детективы» 15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей7» 17.05 Т/с «Записки экспедитора тайной кан целярии» 18.10 «Все свои» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «А счастье гдето рядом» 21.30 Т/с «Закрытая школа» 23.45 Д/ф «Быть секс$символом» 00.40 Х/ф «Паренькаратист 3» ○

20.00 «Адская кухня» 21.15, 21.55, 22.20 Т/с «Интерны» 22.45 Д/ф «Иллюзия безопасности. Пуховик из курицы» 00.05 Х/ф «Любовник»

06.40 Kids’ Time 06.45, 07.40 «Подъем» 06.50 М/с «Стюарт Литл» 07.05, 08.40, 19.00, 21.30, 00.35 Новости 09.10 Х/ф «Идеальный самец» 11.15 Т/с «Стройбатя» 13.40 Т/с «Папины дочки» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «Дрейк и Джош» 15.45 Т/с «Друзья» 16.45, 23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 17.55, 20.30 Т/с «Воронины» 19.35 Здравствуйте, я $ ваша мама! 21.00 «Автострасти» 22.00 Сделай мне смешно 22.30 Т/с «Счастливы вместе»

Сх. 04.58 Зах. 20.52 Трив. дня 15.54

Середа, 25 травня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но$ вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.45 М/ф 07.55, 23.10 Эра памяти 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 На связи с Правительством 09.45, 18.15 Вторая полоса 10.00 «Легко быть женщиной» 11.00 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.30 Деловой мир 12.25 Граница государства 12.40 Шаг к звездам. Евровидение 13.25 Х/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» Дело № 10, 1 с. 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 19.00 О главном 19.35 Мужской клуб. Богатырские игры 20.40 Спокойной ночи, малыши 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.45 Опыт 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти $ 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти $ 2 ч. 01.45 Телеакадемия

Іменинники дня: ЯРИНА, ГЛИКЕРІЯ, ОЛЕКСАНДР, МАКАР 07.30, 09.30, 15.20, 16.40, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 08.00, 22.15 Генезис здоровья 10.10, 15.50 Твой хит 11.10 На перекрестках планеты Земля 12.00 «Альфа и Омега» 12.30 «Эра образования» 13.40 Х/ф «Право на защиту» 14.30 «Биографии знаменитых людей» 15.25 «Новости DW» 16.45 Вода$линия жизни 17.25 Природные чудеса Европы 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжением» 20.50 Головне питання 21.10 Хит$парад дикой природы 23.20 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Выхожу тебя искать» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 00.50 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Человек и закон» 23.45 Ночные новости 00.00 «Судите сами»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 00.45 Т/с «Вы заказывали убий ство» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Экстренный вызов. Пропавший пациент» 13.00 Ток$шоу «Пусть говорят. Мюнхенский сговор» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.15 Т/с «Игра» 23.50 Т/с «Травма»


р4

12 ТВПРОГРАМА ○

13.10 «Смешное домашнее видео» 13.30 Т/с «Один против всех» 14.25 Т/с «Спецгруппа» 15.20 Т/с «Возвращение Титаника2» 16.15 Х/ф «Птицы войны» 19.00 Х/ф «Опасная зона» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30, 22.30 Т/с «Секретные материалы8» 23.25 Суперлига.Финал.БК «Донецк»$БК«Киев» 01.10, 01.40, 02.05 Т/с «Секс и Калифорния» 02.30 Киногод 02.35 Х/ф «Испытатели» 04.05 Х/ф «Бриллианты шаха»

УТ1

11 КАНАЛ

ИНТЕР

1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10, 12.15 Т/с «Семейный очаг» 17.00, 18.10 Т/с «Записки экспедитора тай ной канцелярии» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Закрытая школа» 22.30 «Большая политика»

9 КАНАЛ

УТ1

ИНТЕР 07.15 09.00 09.15 10.00 10.35 11.10 11.50 16.10 18.10 19.10 20.00 20.30 23.00

«Самый умный» М/с «Маша и Медведь» «Наши» «Украина, вставай!» «Жить $ это модно» «Вырванный из толпы» Т/с «Я не я» «Международный фестиваль юмора «Юрмала$2009» Вечерний квартал. Спецвыпуск «Горячее кресло» «Подробности» Концерт «Удачные песни» «Вечер бокса с Максимом Бурсаком»

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 07.35, 13.30 Журнал Суперлиги 08.00 Т/с «Охотники за древностями» 09.00 Телемагазин 11.00, 12.00 Т/с «Люди Шпака» 13.00 Час Пик 14.00 Суперлига. Матч за 3$е место.БК «Говер$ ла»$БК «ФерроЗНТУ». Прямая трансля$ ция 16.00 «Шоу дурацких рекордов» 16.10 «Властелин тьмы» 17.00 «Real comedy» 17.40 Х/ф «Шаровая молния» 19.25 Х/ф «Чужой4» 21.30 «Прожекторперисхилтон» 22.05, 01.35, 02.20 Т/с «Секретные матери алы8» 23.05, 23.40 Т/с «Секс и Калифорния» 00.05 Х/ф «Изгоняющий заново»

03.05 Х/ф «Провинциальная история» 04.30 Х/ф «Испытатели»

11 КАНАЛ 06.00 06.30 07.20 09.00 09.25 09.50 10.05 11.15 12.20 13.35 15.20 16.35 17.45 18.40 21.00 22.15 00.20

«О рыбалке всерьез» «Родом из Украины» Х/ф «Ниндзя серферы» «Звездные мамы» «Мой малыш» «Штрих$код» Интуиция Мечты сбываются Пой, если можешь Файна Юкрайна Даешь молодежь Скеч$шоу «Красотки» Сделай мне смешно ХФ «11 друзей Оушена» (1) Кто против блондинок? Х/ф «Танго и Кэш» «Сектор V..P.»

1+1 07.20 «Настоящие врачи» 08.10 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?» 10.00 «Большая перемена» 10.45 «Анатомия славы» 11.40 «Шесть кадров» 12.10 «Голос страны» 14.35, 16.30, 01.15 Х/ф «Гаишники» 18.30 «Деньги» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Голубка» 23.40 Х/ф «Анна Николь»

СТБ 07.50 «Караоке на Майдане» 08.50 «Едим дома» 10.00, 00.30 «ВусоЛапоХвіст» 10.40 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 11.00 «Україна має талант!$3» Гала$концерт. Объявление победителя 15.40 Х/ф «Служебный роман» 19.00 «Танцы со звездами». Гала$концерт. Объявление победителя 01.45 Х/ф «Привет от Чарли Трубача»

34 КАНАЛ 07.00 07.30 07.40 09.10 09.30 10.00 10.30 11.15 12.00 12.30

«Детали» «Пастырские беседы» Х/ф «Назначение» «Сбросим лишнее» «НАШ САД» «Жизненное пространство» «Перевоплощение» «Тип$топ» «Лица вещей» «Вне игры»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время$Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 23.45 «Погода на курор$ тах» 06.30 «Утро на 5$ом» 09.25 «Автопилот$новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс$конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно$политическое ток$шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15 «Окно в Европу» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Свободная гавань» 23.50 «Обзор прессы» 00.30 «Достичь цели» 08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы»

Д/с «Дикие порядки» Х/ф «Студенты», 9, 12 с. «Автоэксперты» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» Реалити$шоу «M$1 Fighter» «Громкое дело» «Секретные территории» «Детали: Итоги дня» Х/ф «Меч», 14, 15 с. Х/ф «Рабство» Х/ф «Покушение на Ричарда Никсо на»

ICTV 07.30 Козырная жизнь 07.55 Х/ф «Доспехи Бога2. Операция «Кон дор» 10.25 Большая разница 11.25 Люди, кони, кролики и...домашние ро$ лики 11.45 Квартирный вопрос 12.40 Х/ф «Снежные псы» 14.45 Ты не поверишь! 15.45 Под прицелом 16.40 Провокатор 17.40 Максимум в Украине 18.45 «Факты» 18.55 Спорт 19.00 Наша Russia 20.20 Х/ф «БрюсВсемогущий» 22.35 Т/с «Рюрики» 23.00 Женская логика 00.05 Х/ф «Очень страшное кино4» 01.45 Х/ф «Предатель»

TET 07.10, 08.35 «Твинисы» 07.35, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 08.10 «Телепузики» 09.35 «Ешь и худей» 10.00, 15.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.55, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.50 «Одна за всех» 12.45 «Ералаш» 13.00 «Знакомство с родителями» 13.55, 22.00 «Теория измены» 14.50 «Таою маму!» 16.15, 23.00 «Дом$2» 17.10 Х/ф «Деревенщина из Беверли Хиллз» 20.30 Т/с «Универ» 00.00 Т/с «Реальная кровь»

51 КАНАЛ

07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, «мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. Итоги»

08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Арт$зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Питер Пен», 2 с. 13.30 Волшебное закулисье 14.45 М/ф 15.00 Новости Днепродзержинска 15.30 Х/ф «Мышеловка» 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ$ ления 18.00 Ближе к народу 18.30 Тема дня 19.15 «Новости. «Итоги» 19.50 Аналитическое обозрение 20.30 Азбука здоровья 22.00 Х/ф «Самый быстрый Индиан», 1 с. 23.00 Музыка 23.30 Формат 1:1

5 КАНАЛ 06.01 «Время$Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 19.15, 23.50 «Погода на курортах» 06.30, 18.35, 23.35 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот$тест» 07.20 «Клуб 700» 08.20, 21.50 «Тема недели» 08.30 «Рекламная кухня» 09.25 «Своими глазами» 09.50, 00.30 «Достичь цели» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 12.15 «Окно в Европу» 13.10 «Вперед, на Олимп!» 13.35 «Драйв» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.20 «Обрати внимани» 16.20 «Арсенал» 17.30 «Феерия путешествий» 18.10 «Народный контроль» 19.25 «Время интервью» 20.25 «Украинская независимость» 21.20 «Машина времени» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Окно в Америку»

НТН 06.00 06.25 06.40 07.00 07.40

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

«Легенды бандитского Киева» М/ф «В порту» М/ф «Коля, Оля и Архимед» М/ф «Винни Пух» Т/с «Чисто английские убийства»

Зах. 16.32 Сх. 02.27 Остання чв. 24 травня 09.45 11.30 12.00 14.00 16.40 19.00 22.20 00.00

Х/ф «Фанат» «Речовий доказ» Х/ф «Размах крыльев» Х/ф «Гуга» Т/с «Сыщики» Т/с «Родина ждет» Х/ф «Черные береты» Х/ф «24 часа»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 07.30 «В зоне особого риска» 08.00 Главная дорога 08.30 «Медицинские тайны» 09.25 Едим дома! 10.00 Русская начинка 10.30 «Суд присяжных: главное дело» 12.25 Кулинарный поединок 13.20 Квартирный вопрос 14.20 Александр Журбин. Мелодии на память 15.25 «Развод по$русски» 16.20 «Очная ставка» 17.15 «Наши» 18.30 «Профессия $ репортер» 19.00 «Программа максимум» 20.05 «Русские сенсации» 21.00 Ты не поверишь! 21.30 Т/с «Возвращение Мухтара2» 23.20 Концерт Рената Ибрагимова. «Прекрас$ ны осень и зима, и лето...» 00.30 Х/ф «Ты есть» 02.15 02.39 Обзор. Чрезвычайное происше$ ствие

ENTER 06.00 06.30 07.00 12.20 13.45 15.25 21.00 22.55 00.45

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Друг» Х/ф «Рожденная революцией» Х/ф «Хождение по мукам» Х/ф «Забавная мордашка» Х/ф «Босиком по парку» Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров»

27 КАНАЛ 05.40 Казацтво 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30, 08.30, 11.15, 14.20, 20.50 М/ф 07.50 Зеленый дозор 08.40, 15.20 Твой ХиТ 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Академический вестник» 10.15 За семь морей 10.40 Япония глазами гурмана с Нардой 11.30 «Экстра$тайм»

ТРК «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Экстренный вызов. Пропавший пациент» 13.00 Ток$шоу «Пусть говорят. По следам ма$ ньяка» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.15 Т/с «Экстренный вызов. Смертельный диагноз» 00.20 Т/с «Игра»

06.00, 18.45 «Життя» 06.20, 07.50, 15.45 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 14.55, 16.40, 18.25, 21.05, 23.10 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 08.00, 22.15 Генезис здоровья 09.30 «Территория выбора» ○

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 Т/с «Выхожу тебя искать» 16.55 «Жди меня» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 КВН 23.50 Х/ф «Сказка про темноту»

06.00 Саундтреки 06.10, 10.25 М/ф 10.00 Телемагазин 11.15 Х/ф «Каждый день доктора Калини ковой» 13.00 Х/ф «Неоконченная пьеса для меха нического пианино» 14.50 Х/ф «Тайна «черных дроздов» 16.30, 22.35 Х/ф «Рожденная революцией» 18.05 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров» 19.20 Х/ф «Трынтрава» 21.00 Х/ф «Друг» 00.15 Х/ф «Партитура на могильном камне»

10.10, 15.55 Твой хит 11.10 На перекрестках планеты Земля 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Право на защиту» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 15.00 «Новости Голос Америки» 15.25 «Новости DW» 16.45 Вода$линия жизни 17.25 Природные чудеса Европы 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра$тайм» 21.10 Хит$парад дикой природы 23.15 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 07.40 «Пир на весь мир» 08.35, 14.30, 02.1502.33 Обзор. Чрезвычай$ ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 «Программа максимум» 13.40 «Русские сенсации» 15.35 Спасатели 16.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 17.10 Х/ф «Карьера охранника Демьянюка» 18.35 Следствие вели... 19.30 Чрезвычайное происшествие. Расследо$ вание 19.55 «НТВшники». Арена острых дискуссий 21.00 «Юрий Айзеншпис. Человек, который зажигал звезды» 22.45 Х/ф «Черный город» 00.35 «Школа злословия» 01.25 «История всероссийского обмана. Вы$ ход есть»

Іменинники дня: МАКСИМ, МИКИТА, СИДІР, ЛЕОНТІЙ, ІСИДОР

НТВМИР

НТН

12.30, 19.20 Т/с «Крот 2» 13.30 Т/с «Чисто английские убийства» 15.30 Х/ф «Штемп» 17.10 Х/ф «Фанат» 01.00 Х/ф «Кровососы»

Сх. 04.55 Зах. 20.55 Трив. дня 16.00 13.00 13.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.30 20.50 22.40 00.40

Зах. 15.26 Сх. 02.09 Остання чв. 24 травня

51 КАНАЛ

Субота, 28 травня 07.20 Д/ф «Путешествие на край света» 07.45, 00.50 Полезные советы 08.00 Шустер$Live 12.45 Х/ф «Судьба государя» 14.55 Формула$1. Гран$при Монако. Квалифи$ кация 16.25 Наша песня 17.05 Феерия путешествий 17.45 Зеленый коридор 17.55 Контрольная работа 18.25 Мастер$класс 18.55 Золотой гусь 19.35 Концертная программа «Аллея звезд», 1 ч. 21.00, 01.20 Итоги дня 21.40 Концертная программа «Аллея звезд», 2 ч. 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.20 Эра здоровья 23.50 «Мама, вечная и любимая» $ 1 ч.

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Х/ф «Питер Пен», 1 с. 12.45 Д/ф «Шпеер и Гитлер. Архитектор дья$ вола», 4 с. 14.20 М/ф 15.30 Х/ф «Питер Пен», 2 с. 16.40 Не будь овощем 17.25 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт$зона 18.30, 23.25 Тема дня 20.00 «Спорт. Итоги» 21.50 Х/ф «Мышеловка»

TET

34 КАНАЛ

07.00, 08.05 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.10, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.05, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.00 «Домашний ресторан» 12.00 «Званый ужин»

СТБ

07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Приключения хозяина време ни» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 «Дело особой важности» 09.50 «Болевая точка» 10.10 «Гамма вкуса» 10.40 «Страна чудаков» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Железный человек» 13.10 Х/ф «Чисто английские убийства» 16.00 «Изюминка» 16.30 «Лица вещей» 17.00 «Стелла $ чудо возможно» 17.30 «Приемная депутата» 19.00 Д/с «Была война» 19.15 «НАШ САД» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Зеленый огурец. Полезная передача» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «Обман» 22.40 «Герои и неудачники» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип$топ» 00.15 Х/ф «Кошачий глаз» 07.25 Стоп$10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10 Спорт 09.30 Чрезвычайные новости 10.30, 16.25 Т/с «Убойная сила» 13.00 Анекдоты по$украински 13.05 Т/с Детективный 14.05 Т/с «Десант есть десант» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Т/с «Группа «Zeta»2» 23.05 Х/ф «Предатель» 01.35 Покер после полуночи

09.55 Т/с «Я все решу сама» 16.15, 18.20 Х/ф «Служебный роман»

13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50, 22.00 «Теория измены» 15.45 «Голая правда» 16.15, 23.00, 00.55 «Дом$2» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны»

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Смурфы» 09.55 «Семейные драмы» 10.50 «Не лги мне» 11.50 Д/ф «Иллюзия безопасности. Опасный градус» 12.50 Д/ф «Иллюзия безопасности. Генетика. Смертельное оружие» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05, 16.00 Т/с «Алиби на двоих» 17.15 «Шесть кадров» 17.30 Х/ф «Любовь и голуби» 20.15 Х/ф «Люди X» 22.10 Х/ф «Люди X 2» 00.35 «Адская кухня» 01.50 Х/ф «Сигнал»

06.00 «Мультфильмы» 06.20 М/с «Ура, мультики» 06.45 М/с «Жизнь робота подростка2» 07.10 М/с «Эй, Арнольд5» 07.40 М/с «Каппа Майки2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Горец» 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Час пик ○

18.10, 22.00 «Вiкна$Новини» 20.00 «Україна має талант!$3» Гала$концерт 22.45 «Україна має талант!$2» Гала$концерт. Объявление победителя 00.50 «ВусоЛапоХвіст» 01.45 «Вiкна$Спорт» 01.55 «Бизнес+»

06.40 Kids’ Time 06.45 «Подъем» 06.50 М/с «Стюарт Литл» 07.05, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Секретные файлы. Мир животных» 09.10 Х/ф «Принцесса» 11.20 Т/с «Стройбатя» 13.50 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Т/с «Друзья» 17.10 Т/с «Воронины» 19.35 Здравствуйте, я $ ваша мама! 21.00 «Чего хочет женщина» 22.00 «Дело вкуса» 22.30 Интуиция 23.55 Сделай мне смешно

Сх. 04.56 Зах. 20.54 Трив. дня 15.58

П'ятниця, 27 травня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но$ вости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.45 М/ф 07.55, 00.10 Эра памяти 08.15 Обзор прессы 08.20 Король профессии 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35 Д/ф «Роковой дом Ковалевского» из цикла «Затерянный город», 1 ф. 10.00 «Легко быть женщиной» 11.00 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.20 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Околица 13.25 Х/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». Дело № 10, 3 с. 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 18.40 Магистраль 19.00, 21.25, 01.25 Шустер$Live 00.00 Итоги 00.20 Вертикаль власти $ 1 ч. 00.35 Итоги дайджест 00.40 Вертикаль власти $ 2 ч. 01.20 Тройка, Кено

Іменинники дня: ДМИТРО, ПАХОМ, АНАСТАСІЯ, МАКАР 12.00 12.30 13.30 15.00 16.30 17.00 17.35 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.20 21.00 22.00 22.10 23.00 23.20

MEDIAСHATRIX «Эра образования» Х/ф «Право на защиту» Диваки Практическое руководство экстремаль$ ного туриста PRO Читання Скромное обаяние современных техно$ логий «Своим трудом» «Экономический советник» Живая энциклопедия Мир животных 24 часа. Бизнес 24 часа Світ «Ночная смена» «Все грани высшего» «Биографии знаменитостей» «Новости DW» СHATRIX

ОРТ М 08.05 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Георгий Гречко. Я был в космосе, я верю в Бога» 12.15 Среда обитания. «Как защитить свой дом» 13.25 К 70$летию со дня рождения. «Кумиры. Олег Даль» 14.30 Т/с «Зимняя вишня» 18.20 «Большая разница» 19.25 «Жестокие игры». Итоги сезона 2011 г. 21.00 «Время» 21.15 «Фабрика звезд. Возвращение». Финал 23.20 «ПрожекторПерисХилтон» 00.00 Х/ф «Сто дней после детства» 01.35 Х/ф «Акселератка»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.40, 19.00 События 07.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 08.50 «Жизнь на вкус» 09.50 Т/с «Экстренный вызов. Смертельный диагноз» 12.00 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 15.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, четыре, пять...» 17.00 Х/ф «Мой грех» 19.20 Х/ф «Заложники» 21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Финал. «Бар$ селона» (Испания) $ «Манчестер Юнай$ тед» (Англия) 00.00 Ток$шоу «Ночь Лиги Чемпионов» 01.15 Т/с «Игра»


р5

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

ТВПРОГРАМА 13 ○

УТ1

ИНТЕР 07.00 «Пока все дома» 07.50 «Формула любви» 08.45 М/с «Маша и Медведь» 09.00, 09.55, 10.35, 11.45, 14.30, 16.55 ВОС$ КРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Утренняя Почта с Пугачевой и Галкиным» 10.40 «Смачна ліга з А.Заворотнюк» 11.40 «Орел и Решка» 12.40 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 14.40 «КВН» 17.10 Вечерний квартал. Спецвыпуск 18.05, 20.55 Т/с «Гадкий утенок» 20.00 «Подробности недели» 22.55 Х/ф «Отсчет Убийств»

9 КАНАЛ 06.00 М/ф «Аленький цветочек» 06.50, 07.10, 07.40 М/с «Эй, Арнольд» 08.00 Т/с «Охотники за древностями» 09.00 Телемагазин 11.00, 12.00 Т/с «Люди Шпака» 13.00 «Экстремальные машины»

ÏÐÎÄÀÌ ÂÀÇ-21114 2006 ã.â. ã.â.,,  ÎÒËÈ×ÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ.

Ò. 050-342-44-32

14.00 «Днепр$футбол» 15.00 «Алеф $ в наше время» 15.40 Высокая косметология от «Территории красоты» 16.00 «Собиратели долгов» 16.25 «Прожекторперисхилтон» 17.05 Х/ф «Пчелыубийцы» 18.50 Х/ф «Хозяин морей. На краю Земли» 21.30 ПРОФУТБОЛ 22.30, 02.05, 02.50 Т/с «Секретные матери алы8» 23.30 Т/с «Секс и Калифорния» 00.05 Т/с «Секс и Калифорния2» 00.30 Х/ф «Куб» 03.35 Т/с «Преступление со многими неиз вестными» 04.35 Х/ф «Провинциальная история»

11 КАНАЛ 06.00 07.45 08.00 08.25 08.45 09.20 09.40 09.55 11.40 12.55 13.45 14.40 15.20 16.10 17.30 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.25 23.15 23.55 00.00

Х/ф «Чужие деньги» Церковь Христова Спросите у доктора Даешь молодежь М/с «Доброе утро, Микки!» «Родительский клуб» «Штрих$код» Х/ф «СкубиДу» Кто против блондинок? Шоумания Эксклюзив Анализ крови Іnfo$ШОК Т/с «Воронины» «Ваш адвокат» «О рыбалке всерьез» «Чего хочет женщина» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти» «Дело вкуса» Пой, если можешь Х/ф «Мираж» Скетч$шоу «Красотки» Спортрепортер Х/ф «Бегущий за ветром»

08.35 09.05 10.00 10.50 11.25 12.15 13.35 14.55

М/ф «Крокодил Гена» «Лото$Забава» «Ремонт+» «Смакуємо» «Роскошная жизнь» «Меняю жену $ 3» «Большая разница по$украински» Х/ф «Голубка»

1+1

Продам Toyota Prado, объем 2,7 (араб), 2007 г.в., цвет белый, пробег 115 000 км. Стоимость 225 102 грн. Райффайзен Банк. 0800300800.

Продам Ваз 1118311020 (калина), объем 1,6, 2006 г.в., цвет серозеленый, про бег 110 000 км. Стоимость 23 800 грн. Райффайзен Банк. 0800300800. ПРОДАМ 3к КВАРТИРУ, г.Днепропетровск, ул.Балтий ская, 1/1 эт., общая пл. 69,5 кв.м, жилая 38 кв.м. Хороший ремонт, все коммуникации, автономное отопление. Стоимость 478 003 грн. Райффайзен Банк. 0800300800.

Сх. 04.55 Зах. 20.57 Трив. дня 16.02

Неділя, 29 травня 07.10 Мир православия 07.20 Д/ф «Путешествие на край света» 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля $ моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Как это? 09.30 Кто в доме хозяин? 09.55 Шаг к звездам. Евровидение 10.45 Шеф$повар страны 11.40 Пока родители спят 12.15 Так просто! Влада Прокаева 12.40 Ближе к народу 13.15 В гостях у Д. Гордона 14.15 Золотой гусь 14.55 Формула$1. Гран$при Монако 17.00 Деловой мир. Неделя 17.35, 21.00, 01.20 Итоги недели 18.15 Церемония награждения Всеукраинско$ го рейтинга «Добросовестные налого$ плательщики 2010» 19.40 Х/ф «Ради нескольких строк» 21.40 Точка зрения 22.05 Фольк$music 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Автодрайв 23.50 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

18.30 «Личное дело. От любви $ до ненавис$ ти...» 19.30, 23.20 «ТСН» 20.00 «Голос страны» 22.00 Т/с «Интерны» 22.25 «Светская жизнь» 00.00 Х/ф «Гигант»

СТБ 07.10 08.50 10.00 11.00 12.00 14.45 15.55 17.00 18.00

Х/ф «Неподдающиеся» «Едим дома» «Невероятные истории любви» «Караоке на Майдане» «Холостяк» «Холостяк. Как выйти замуж» Звездная жизнь «Моя правда» «Русские сенсации. Кассир Примадон$ ны» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.00 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ 07.00 07.20 08.45 09.00 09.30 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 16.45 17.30 18.30 19.00 19.45 20.30 21.00 22.00 22.50 00.20

«Детали» Х/ф «Незваный друг» «Великие» «Гамма вкуса» «Автоэксперты» «Секретные территории» «Особенности местной рыбалки» «Громкое дело» Реалити$шоу «M$1 Fighter» «Седмица» Д/с «Дикие порядки» Х/ф «Студенты», 13, 16 с. «Неизвестная планета» «Чистая работа» «Жизненное пространство» «Перевоплощение» «Тип$топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» «Военная тайна» «Тайны мира с Анной Чапман» «Михаил Задорнов. Сборник рассказов» Х/ф «Заводила»

07.25 07.45 08.10 10.30 11.30 11.55 12.20 12.25 13.25 14.20 16.35 17.40 18.45 19.30 21.20 23.05 00.30

Анекдоты по$украински Т/с «Рюрики» Х/ф «Эквилибриум» Ты не поверишь! Козырная жизнь Другой футбол Спорт Стоп$10 Южное Бутово Х/ф «БрюсВсемогущий» Большая разница Наша Russia Факты недели Х/ф «Такси2» Х/ф «Такси3» Голые и смешные Х/ф «Коррупционер»

ICTV

TET 07.10, 08.35 «Твинисы» 07.35, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 08.10 «Телепузики» 09.35 «Ешь и худей» 10.00, 14.10 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.55, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.20 «Одна за всех» 13.15 «Comedy Woman» 14.35 Х/ф «Деревенщина из Беверли Хиллз» 16.15, 23.00 «Дом$2» 17.10 Х/ф «Шальные деньги» 20.30 Т/с «Универ» 22.00 «Теория измены» 00.00 Т/с «Реальная кровь»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 «Тише, «мыши!» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.20 102 информ 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Азбука здоровья 11.05 Краеведческое путешествие 11.30 М/ф 13.15 Слово пастыря 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Формат 1:1 16.00 Д/с «Самые красивые острова мира» 17.00 Интервью 17.30 Ближе к народу 17.55 Музыка 18.30 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 За и против 20.25 Столицы мира 20.50 Выбор за вами 21.10 «Тише, «мыши!» длин.мульт» 22.00 Х/ф «Самый быстрый Индиан», 2 с. 23.00 Аналитическое обозрение 23.40 Проекты и реалии местного самоуправ$ ления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 19.15, 23.50 «По$ года на курортах» 06.35, 23.35 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.20 «Клуб 700» 08.25, 15.20 «Рекламная кухня» 09.50 «Достичь цели» 10.15 «Яппи» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.30 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор$ТВ» 14.10 «Блюдо от шефа»

Зах. 17.38 Сх. 02.47 Остання чв. 24 травня 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Фактор безопасности» 17.20 «Палата» 17.30 «Не первый взгляд» 18.20 «Машина времени» 19.20, 20.20 «Время интервью» 21.00 «Время: итоги» 22.00 «Большая политика» 22.30 «Время$Тайм» 23.55 «Обзор прессы» 00.30 «Тема недели»

НТН 06.00 06.25 06.35 06.55 07.10 09.25 11.30 12.00 12.30 14.05 17.20 19.00 21.00 22.45 01.15

«Легенды бандитского Киева» М/ф «Ох и Ах идут в поход» М/ф «Василиса Микулишна» М/ф «Кот в сапогах» Т/с «Инспектор Деррик» Т/с «Сыщики» «Легенды уголовного розыска». Шпион$ любовник «Агенты влияния» «Бушидо. Восточные единоборства» Т/с «Родина ждет» Х/ф «Черные береты» Х/ф «Война Логана» Х/ф «Комодо» Х/ф «Обещание» Х/ф «24 часа»

Іменинники дня: КАСЯН, ОЛЕКСАНДР, ЛАВРЕНТІЙ, МОДЕСТ, МУСА 11.30 17.00 20.45 22.45 00.35

Х/ф «Хождение по мукам» Х/ф «В лесах под Ковелем» Х/ф «Босиком по парку» Х/ф «Забавная мордашка» Х/ф «По ком тюрьма плачет»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.20 PRO Читання 06.40, 15.30 Твой ХиТ 07.10 Клуб суперкниги 07.30 Клуб 700 08.00 Телеинциклопедия. Воспитание домаш$ них животных 08.35 Япония глазами гурмана с Нардой 09.00 Створи себе 09.10, 15.20, 19.30, 20.45 М/ф 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 14.00 «Эра образования» 16.30 Х/ф «Нострадамус» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 20.00 «Детки и предки» 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.50 «Новости DW» 23.10 СHATRIX

НТВМИР

ОРТ М

07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 Авиаторы 07.55 Их нравы 08.30 «Первая передача». Автомобильная программа 09.20 «Эксклюзив» 09.50 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 10.25 Х/ф «Брюнетка за 30 копеек» 12.25 «Пир на весь мир» 13.25 Дачный ответ 14.25 Золотая пыль 15.25 «История всероссийского обмана. Вы$ ход есть!» 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 Т/с «Глухарь» 22.45 «Игра» 23.40 Х/ф «Солнечный удар» 01.25 Х/ф «Бейрут82. Неизвестная война Брежнева» 02.25 02.51 Футбольная ночь

07.40 «Смак» 08.15 «Служу Отчизне!» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 Х/ф «Подкидыш» 13.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 16.45 «Кристина Орбакайте. Дочка матери» 17.45 «Поцелуй на бис» 19.05 Х/ф «Маша и море» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Мультличности» 22.35 «Yesterday live» 23.35 «Познер» 00.35 Х/ф «Змеелов»

ENTER 06.00 Киноляпы 06.30 Саундтреки 07.00 М/ф

ТРК «УКРАИНА» 06.30 06.50 08.50 09.50

События Х/ф «Чокнутый профессор 2» Добро пожаловать Т/с «Экстренный вызов. Смертель ный диагноз» 12.00 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 13.00 Х/ф «Мой грех» 15.00 Х/ф «Заложники» 17.00, 19.30 Т/с «Ментовские войны 5» 19.00 События недели 21.30 Чистосердечное признание 22.20 Футбольный уик$энд 23.30 Т/с «Игра»

ПРОДАМ ДОМ, деревянный, обложен кир пичем, общая пл. 102,1 кв.м, жилая 65,4, земель ный участок 10 сот. Днепро петровский рн, с.Юбилей ный, мрн «Золотые клю чи», без внутренних отде лочный работ. Коммуника ции подведены, газ на учас тке. Стоимость 652 152 грн. Райффайзен Банк. 0800300800.

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва) 84й сезон (20102011 гг.)

РЕПЕРТУАР с 19 по 29 мая 2011 года 19 четверг Отдыхаем с любимыми! СВАДЕБНЫЙ МАРШ 18.30 Комедия 2 ч. 25 м. В. Азерников 20 пятница Премьера! ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 18.30 Ирония одной любви 2 ч. 20 м. С. Злотников 21 суббота СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 17.00 Суперкомедия 2 ч. 25 м. Р. Куни 22 воскресенье Классика сегодня! 17.00 КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ, ИЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАНС Комедия 2 ч. 25 м. А. Толстой 25 среда ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ 14.30 Мелодрама 2 ч. 10 м. А. Касона 26 четверг Премьера! 18.30 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА Комедия 2 ч. 30 м. Н. Птушкина 27 пятница Премьера! 18.30 ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПОМЕХИ Мистерия 21 века. К. Сакони 29 воскресенье ЛИСТ ОЖИДАНИЙ 17.00 Комедия 2 ч. 30 м. А. Мордань Художественный руководитель театра

Жан Мельников Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiytheatre.at.ua, email: gorkiytheatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 313891, 7784869, 7784857, 3717033.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ - 2 июня, 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.


р6

14 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

га Марка Олександровича, третя особа Ярига Максим Олександро

вич, про звернення стягнення на предмет іпотеки. У цьому зв’язку Криворізький районний суд Дніпро

петровської області просить з’яви

тись у судове засідання відповіда

ча по справі Ярига Марка Олексан

дровича, 23.09.1989 р.н., о 09.00 26 травня 2011 року за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5 а, каб. 5. У випадку вашої неявки цивільна справа буде розглядатись за вашої відсутності з постановленням заоч

ного рішення.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Куз

нєцова Вячеслава Валерійовича, 1964 р.н., у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 2 2342/2011 р. за позовом ПАТ «ВАБ «ВіЕйБі Банк» до Кузнєцова Вячеслава Валерійовича про стяг

нення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 26 трав

ня 2011 р. о 14.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропет

ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки Жовтневий районний суд м. Кри неявки передбачені ст. 169 ЦПК Ук вого Рогу повідомляє, що 07.06.2011 року о 10 год. 30 хв. в раїни. залі суду 304 за адресою: 50029, м. Самарський районний суд м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, буде Дніпропетровська в зв’язку з роз розглядатись цивільна справа за глядом цивільної справи за позовом позовом ПАТ «Райффайзен Банк ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Скиби Світла Аваль» до Тонкова Олександра Ва

ни Вікторівни, Данченко Оксани Ва лерійовича про стягнення заборго

лентинівни про стягнення заборго ваності за кредитним договором. ваності викликає у судове засідан (останнє місцезнаходження відпо

ня Скибу Світлану Вікторівну в відача: м. Кривий Ріг, вул. Гранітна, якості відповідача, яке відбудеться 51). У разі неявки відповідача до 29.06.2011 року о 10 год. 30 хв. у суду у зазначений день справа буде приміщенні Самарського районного розглянута за його відсутності на суду м. Дніпропетровська по вул. підставі наявних по справі доку

Електричній, 1 а (каб. 101). Явка ментів. суворо обов’язкова. Новомосковський міськрайонний Самарський районний суд м. суд Дніпропетровської області Дніпропетровська в зв’язку з роз сповіщає, що 07.06.2011 року о глядом цивільної справи № 2 1162/ 10.00 у приміщенні Новомосков

11 за позовом ПАТ «Райффайзен ського міськрайонного суду Дніпро

Банк Аваль» до Букреєвої Олени петровської області (м. Новомос

Олександрівни, Цесько Людмили ковськ, пров. Артемівський, 8, каб. Василівни про стягнення заборгова 1) під головуванням судді Соко

ності за кредитним договором вик лянської О.М. відбудеться розгляд ликає Букреєву Олену Олександрів цивільної справи № 2 3921/11 за ну та Цесько Людмилу Василівну у позовом ПАТ «Індустріально екс

судове засідання, яке відбудеться 1 портний банк» до Войт Ольги Бори

червня 2011 року о 09 год. 20 хв. у сівни про стягнення суми боргу за приміщенні Самарського районного кредитним договором. В якості суду м. Дніпропетровська по вул. відповідача судом викликається Електричній, 1 а (каб. 204). Явка Войт Ольга Борисівна, місцепрожи

вання якої суду невідомо. суворо обов’язкова. Криворізький районний суд Дніпропетровської області по

відомляє, що 26 травня 2011 року о 09.00 відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Яри

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 16 червня 2011 р. о 8 год. 30 хв. під головуванням судді Кобеляцької Шаховал І.О. у приміщенні суду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201, слухається ци

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» юридичне управління Дніпропетровської облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу норматив ноправової роботи юридичного управління облдержадміністрації. Претенденти на посаду провідного спеціаліста відділу нормативнопра вової роботи юридичного управління облдержадміністрації повинні бути громадянами України, володіти державною мовою, мати вищу юридичну освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж ро боти за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років. Бажано мати післядипломну освіту в сфері управління: магістр державно го управління. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календар них днів від дня оголошення за адресою: м.Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1, 5й поверх, кімната 517, тел. 7427051.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ЖЕО № 20 до Полєєва Івана Генна

дійовича про визнання наймача та

ким, що втратив право на користу

вання житловим приміщенням. Су

дове засідання відбудеться 23 трав

ня 2011 року о 09 год. 40 хв. за ад

ресою: м. Кривий Ріг, вул. Г. Рома

нової, 6 а (каб. 15), суддя Попов Черноус Юрій Володимирович, В.В. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук

останнє місце проживання: раїни після опублікування оголо

м.Дніпродзержинськ Дніпропет шення в пресі відповідач Полєєв ровської області, бр. Незалежності, Іван Геннадійович вважається по

23, кв. 34; Черноус Світлана Воло відомленим про час і місце розгля

димирівна, останнє місце прожи ду справи. У разі його неявки спра

вання: м. Дніпродзержинськ ва буде розглянута за його відсут

Дніпропетровської області, вул. ності. Стасова, 52 а, кв. 2; Грицун Євген Валерійович, останнє місце прожи Інгулецький районний суд м. Кри вання: м. Дніпродзержинськ вого Рогу викликає у судове засі

Дніпропетровської області, бр. Не дання Березюк Сергія Васильовича, залежності, 23, кв. 34, викликають 1963 р.н., зареєстрованого за адре

ся у відкрите судове засідання в сою: Дніпропетровська область, м. якості відповідачів на 09.00 26 Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 3, гурт. травня 2011 року по справі за по 4, кім. 55, як відповідача по зовом Іщук Світлани Анатоліївни до цивільній справі за позовом ЖЕО № Черноус Юрія Володимировича, 20 до Березюк Сергія Васильовича Черноус Світлани Володимирівни, про визнання наймача таким, що Грицун Євгена Валерійовича, третя втратив право на користування жит

особа Дніпродзержинський ловим приміщенням. Судове засі

філіал «Придніпровська товарна дання відбудеться 23 травня 2011 біржа», ОКП «Дніпродзержинське року о 09 год. 20 хв. за адресою: м. БТІ» про визнання договору Кривий Ріг, вул. Г. Романової, 6 а купівлі продажу дійсним та виз (каб. 15), суддя Попов В.В. На нання права власності на житлове підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України приміщення. Відкрите судове за після опублікування оголошення в сідання по цивільній справі відбу пресі відповідач Березюк Сергій Ва

деться під головуванням судді сильович вважається повідомленим Гнєзділова В.Є. у приміщенні про час та місце розгляду справи. У Дніпровського районного суду м. разі його неявки справа буде роз

Дніпродзержинська за адресою: м. глянута за його відсутності. Дніпродзержинськ, вул. Петров

ського, 166, 2 поверх, каб. 1. На Вільногірський міський суд підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України Дніпропетровської області по

після опублікування оголошення в відомляє, що 10.06.2011 р. о 14.00 пресі відповідачі Черноус Юрій Во у приміщенні суду за адресою: м. лодимирович, Черноус Світлана Во Вільногірськ, вул. Жовтнева, 14 а, лодимирівна, Грицун Євген Вале каб. 1, відбудеться розгляд цивіль

рійович вважаються повідомлени ної справи за позовом Золотько Ла

ми про час та місце розгляду спра риси Миколаївни до Золотька Олек

ви. У разі їхньої неявки справу буде сія Валерійовича (треті особи Зо

лотько Євгенія Калениківна, Золоть

розглянуто за їхньої відсутності. ко Володимир Миколайович) про Красногвардійський районний визнання таким, що втратив право суд м. Дніпропетровська повідом на користування житловим при

ляє, що в провадженні суду знахо міщенням та усунення перешкод у диться цивільна справа за позовом здійсненні права власності на жит

Саєнко Валентини Микитівни до ло. У судове засідання викликаєть

Мохнушка Олександра Миколайо ся Золотько Олексій Валерійович в вича, третя особа Сектор грома якості відповідача по справі. У разі дянства, імміграції та реєстрації неявки відповідача у судове засі

фізичних осіб Красногвардійсько дання справа розглядатиметься за го РВ ДМУ УМВС України в Дніпро його відсутності на підставі наявних петровській області, про усунення в ній доказів. перешкод у користуванні житловим будинком та зняття з реєстрації. Саксаганський суд м. Кривого Відповідач Мохнушко Олександр Рогу викликає Коноваленко Ганну Миколайович викликається у судо Іванівну у судове засідання, при

ве засідання на 03 червня 2011 значене на 13 год. 30 хв. 02 червня року о 10.00 у приміщення Красно 2011 року за адресою: м. Кривий гвардійського районного суду м. Ріг, вул. Демиденка, 6 а, як відпові

Дніпропетровська: пр. Пушкіна, дача по цивільній справі 2 466/11 77 б, каб. 16. Після опублікування за позовом Коноваленка Володими

оголошення в пресі відповідач вва ра Вікторовича про розірвання жається повідомленим про час та шлюбу. Суд попереджає, що в разі місце розгляду справи. У разі не неявки відповідача Коноваленко явки відповідача Мохнушка Олек Ганни Іванівни у судове засідання сандра Миколайовича справу буде справа буде розглянута за її відсут

розглянуто за його відсутності. ності і винесено заочне рішення на О.М. Кононенко, суддя Красногвар підставі ст. 224 ЦПК України. дійського районного суду м. Патретній Сєвді Ельдарівні, Пат Дніпропетровська. ретному Юрію Олексійовичу з’яви

Інгулецький районний суд м. Кри тись у судове засідання 27 травня вого Рогу викликає у судове засі 2011 року о 10.00 до Амур Ниж

дання Полєєва Івана Геннадійови ньодніпровського райсуду м. ча, 1975 р.н., зареєстрованого за Дніпропетровська за адресою: вул. адресою: Дніпропетровська об Новоселівська, 9, каб. 9, як відпові

ласть, м. Кривий Ріг, вул. Кармелю дачам по цивільній справі № 2

ка, 3, гурт. 4, кімн. 29, як відповіда 3609/11 за позовом Виконавчого ча по цивільній справі за позовом комітету Амур Нижньодніпровської вільна справа № 2 1735/11 за по

зовом Паутової Валентини Іванівни до Новикової Валентини Григорівни про стягнення боргу. Відповідачу Новіковій Валентині Григорівні не

обхідно з’явитись у судове засідан

ня на вказаний час.

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

районної у м. Дніпропетровську ради в інтересах Патретного Вла

дислава Юрійовича до Патретної Сєвди Ельдарівни, Патретного Юрія Олексійовича, третя особа – Управ

ління служба у справах дітей АНД районної у м. Дніпропетровську ради, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. У разі неявки відповідачів у судове засі

дання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наяв

них матеріалів та постановлено за

очне рішення. Солонянський районний суд вик

ликає Коваленка Олексія Володими

ровича, який мешкає по вул. Усен

ко, 60 в смт Солоне у судове засі

дання в якості відповідача по цивільній справі за позовом Ратуш

ної Оксани В'ячеславівни до Кова

ленка Олексія Володимировича про визнання суми боргу та стягнення коштів. Судове засідання відбудеть

ся о 10.00 14 червня 2011 року у приміщенні суду за адресою: смт Со

лоне, вул. Строменка, 1 а, каб. 14.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бондаренко В.М.) викликає в якості відповідача Моллаєва Ма

гомедбека Абдуллабековича по цивільній справі за позовом Баха

лаєва Ахмеда Джамаловича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Останнє місце про

живання Моллаєва Магомедбека Аб

дуллабековича: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Морозівське, вул. Новоселівська, 30. Судове засідання призначено на 07.06.2011 року о 9.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 307. У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз

глядом цивільної справи за позовом Копачевської Галини Адамівни до Яніч Наталії Євгенівни, Колчанової Олександри Миколаївни, третя осо

ба Відділ паспортної та міграцій

ної роботи Самарського районного відділу Дніпропетровського місько

го управління УМВС України в Дніпропетровської області про усу

нення перешкод у користуванні житловим приміщенням викликає у судове засідання Яніч Наталію Євге

нівну в якості відповідача, яке відбудеться 06 червня 2011 року о 10.00 у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетров

ська по вул. Електричній, 1 а (каб. 101). Явка суворо обов’язкова.

У провадженні Ленінського ра йонного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за по

зовом Михайлової Людмили Віталі

ївни до Михайлова Георгія Володи

мировича про стягнення аліментів. Ленінський районний суд м. Дніпро

петровська інформує відповідача по справі Михайлова Георгія Воло

димировича про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 03 червня 2011 року об 11.00 у при

міщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Новомосковський міськрайонний Н.Г.Остапенко. суд Дніпропетровської області 23 червня 2011 року о 15.00 у сповіщає, що 10.06.2011 року о приміщенні Довгинцівського 09.00 у приміщенні Новомосков

районного суду м. Кривого Рогу ського міськрайонного суду Дніпро

за адресою: м. Кривий Ріг, вул. петровської області (м. Новомос

Л.Бородича, 3, зал 8, відбудеться ковськ, пров. Артемівський, 8, каб. слухання цивільної справи за по 1) під головуванням судді Соко

зовом Аніченко Людмили Олексан лянської О.М. відбудеться розгляд дрівни до Фурсова Григорія Леон цивільної справи № 2 1454/11 за тійовича, Фурсової Олени Володи позовом Органу опіки та піклуван

мирівни, Фурсова Ігоря Григорови ня Новомосковської міської ради в ча, Фурсова Артема Григоровича, особі Служби у справах дітей в інте

третя особа Сектор громадянства, ресах Підгорного О.Є. до Підгорної імміграції та реєстрації фізичних Ірини Василівни, третя особа Вовк осіб Довгинцівського РВ КМУ УМВС Ірина Гаврилівна, про позбавлення України в Дніпропетровській об батьківських прав. В якості відпо

ласті про усунення перешкод у ко відача судом викликається Підгор

ристуванні власністю. Фурсов Гри на Ірина Василівна, місце прожи

горій Леонтійович, 1966 р.н.; Фур вання якої суду невідомо. сова Олена Володимирівна, 1971 р.н.; Фурсов Ігор Григорович, 1990 Бабушкінський районний суд м. р.н.; Фурсов Артем Григорович, Дніпропетровська (м. Дніпропет

1993 р.н., запрошуються до зали ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) суду на слухання як відповідачі на викликає в якості відповідача Бон

вказану годину. У разі неявки спра дар Романа Майоровича у судове ва буде розглянута за вашої відсут засідання, яке відбудеться ності з постановленням заочного 10.06.2011 року о 13 год. 45 хв. По цивільній справі за позовом Деркач рішення. Олени Георгіївни до Бондар Романа Павлоградський міськрайонний Майоровича про стягнення алі

суд Дніпропетровської області ментів. У випадку неявки відповіда

викликає в якості відповідача Зан ча у судове засідання він вважаєть

кіну Тетяну Миколаївну по цивільній ся належно повідомленим про справі № 2 1823/11 р. за позовом місце, день та час його проведення. Публічного акціонерного товари

ства «Комерційний банк «Приват Бабушкінський районний суд м. Банк» про стягнення заборгова Дніпропетровська (пр. Карла Мар

ності. Судове засідання призначе кса, 57) повідомляє, що 30.05.11 об но на 23.05.11 року о 08 год. 40 хв. 11.00 (каб. 316, суддя Єлисєєва У разі неявки відповідача у судове Т.Ю.) призначено судове засідання засідання справа, згідно з вимога по розгляду цивільної справи № 2

ми ЦПК України, може бути розгля 4032/11 за позовом Федоренка Юрія Володимировича до відпові

нута за його відсутності. дачів Федоренко Лесі Володимирів

Павлоградський міськрайонний ни, КЖЕП № 13, про визнання осо

суд Дніпропетровської області би такою, що втратила право на ко

викликає в якості відповідача Гу ристування житловим приміщен

зенка Олега Вікторовича по ням. Явка сторін суворо обов’язко

цивільній справі № 2 1783/11 р. за ва. При собі мати паспорт. Відпові

позовом Публічного акціонерного дно до ст. 131 ЦПК України сторони товариства «Комерційний банк зобов’язані подати свої докази суду «ПриватБанк» про стягнення забор до або під час проведення судово

гованості. Судове засідання призна го засідання по справі. Відповідно чене на 23.05.11 року о 08 год. 20 до п. 2 ст. 169 ЦПК України неявка хв. У разі неявки відповідача у су представника у судове засідання дове засідання справа, згідно з ви без поважних причин або непові

могами ЦПК України, може бути роз домлення ним про причини неявки не перешкода для розгляду спра

глянута за його відсутності. ви. Сочинікова (Мохно) Олена Сергі ївна викликається до Бабушкін Криворізький районний суд ського районного суду м. Дніпро Дніпропетровської області по

петровська (м. Дніпропетровськ, пр. відомляє, що 07 червня 2011 року о Карла Маркса, 57, каб. 309) у судо 12 год. 30 хв. відбудеться судове ве засідання 20.05.2011 року о 08 засідання по цивільній справі № 2

год. 30 хв. в якості відповідача по 68/11 за позовом Органу опіки та цивільній справі за позовом Поле піклування Недайводської сільської жай Є.А. до Сочинікової (Мохно) ради Криворізького району Дніпро

О.С. про усунення перешкод у кори петровської області в інтересах не

стуванні житловим приміщенням. З повнолітніх Кузьменко Ірини Яків

опублікуванням цього оголошення ни, Кузьменка Олександра Яковича, відповідач Сочинікова (Мохно) О.С. Кузьменка Євгенія Яковича, Івшиної вважається повідомленою про час Карини Сергіївни, Івшина Дмитра та місце розгляду справи. Суддя Куд Сергійовича до Кузьменко Тетяни Олександрівни, Кузьменка Якова рявцева Т.О.


р7

ОГОЛОШЕННЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

19.05.2011 р. № 37 (1225) ○

Петровича, треті особи Служба у справах дітей Криворізької район

ної державної адміністрації Дніпро

петровської області, Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області, Івшина Любов Сергіївна про відібрання дітей без позбавлен

ня батьківських прав та стягнення аліментів. У цьому зв’язку Криво

різький районний суд Дніпропет

ровської області просить з’явитись у судове засідання відповідача по справі Кузьменко Тетяну Олександ

рівну, 23 січня 1978 р.н., о 12 год. 30 хв. 07 червня 2011 року за адре

сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5 а, каб. 9. У випадку вашої неявки ци

вільна справа буде розглядатись за вашої відсутності з постановленням заочного рішення. 06 червня 2011 року о 09 год. 45 хв. у приміщенні Довгинцівсько го районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 3, каб. 26, відбудеться слухання цивільної справи за позо

вом Поліщук Наталі Іванівни до Поліщук Володимира Вікторовича про розірвання шлюбу. Поліщук Во

лодимир Вікторович запрошується до залу суду на слухання як відпо

відач на вказану годину. У разі не

явки справа буде розглянута за вашої відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що відповіда

чу Моргуновському Григорію Семе

новичу необхідно з'явитись у судо

ве засідання з розгяду цивільної справи за позовом Лелека Василя Володимировича, який діє в інте

ресах Моргуновського Віталія Гри

горовича до Моргуновського Гри

горія Семеновича, 3 я особа Кри

ворізьке міське управління ГУМВС України в Дніпропетровській об

ласті про усунення перешкод у ко

ристуванні та розпорядженні май

ном та зняття з реєстрації фізич

ної особи, яке відбудеться 02.06.2011 р. о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, зал 309 (суддя Міхеєва В.Ю.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб

лікування оголошення в пресі відповідач Моргуновський Гри

горій Семенович вважається по

відомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за його відсутності заочно. У провадженні Ленінського ра йонного суду м. Дніпропетровська знаходяться цивільні справи за по

зовом ВАТ «Дніпроважмаш» до Де

падель Н.М., Кірюточкіної Л.І., Ко

рольова Д.Д., Крисенко Н.О. про визнання такими, що втратили пра

во на користування житловим при

міщенням та зняття з реєстрації. Ле

нінський районний суд м. Дніпро

петровська інформує відповідачів по справі Депадель Ніну Михайлів

ну, Корольова Дмитра Дмитровича, Кірюточкіну Людмилу Іванівну, Крисенко Наталію Олексіївну про необхідність явки у судове засідан

ня, яке відбудеться 25 серпня 2011 року о 9 год. 30 хв. у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г. Оста

пенко. Бабушкінський райсуд м. Дніпро петровська викликає Орлянську Лілію Ігорівну як відповідача на 23.05.2011 р. о 15.00 по справі за позовом Орлянської Г.В. до Ор

лянської Л.І. та ЖЕО № 36 про ви

знання такою, що втратила право на користування житловим приміщен

ням. Адреса суду: м. Дніпропет

ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 310. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 18.06.2011 року о 13.00 у приміщенні Новомосков

ського міськрайонного суду Дніпро

петровської області (м. Новомос

ковськ, пров. Артемівський, 8, каб. 1) під головуванням судді Соко

лянської О.М. відбудеться розгляд цивільної справи № 2 405/11 за позовом ПАТ «Банк Камбіо» до Се

ребрякової А.М., Серебрякової І.М., Серебрякової Т.П. про стягнення заборгованості. В якості відповіда

ча судом викликаються Серебряко

ва Анна Миколаївна, Серебрякова Ілона Миколаївна, Серебрякова Те

тяна Петрівна, місце проживання яких суду невідоме.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу викликає відповіда

ча по цивільній справі за позовом Хайнак Юлії Валеріївни до Хайнак Тараса Леонідовича про розірван

ня шлюбу. Судове засідання призна

чено о 10 год. 50 хв. 20 травня 2011 року в залі суду 8 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 1. У разі неявки відповідача судове за

сідання буде призначено вдруге об 11 год. 20 хв. 30 травня 2011 року.

Дніпродзержинськ, смт Карнаухів

ка, вул. Друга П’ятирічка, 59. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі Гаврилюк Анатолій Панасович вва

жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв

ки відповідача справу буде розгля

нуто за його відсутності. Судове за

сідання відбудеться під головуван

ням судді Подобєд О.К. у при

міщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпро

Саксаганський суд м. Кривого петровської області за адресою: м. Рогу викликає Дорошенка Сергія Дніпродзержинськ, пр. Конституції, Миколайовича та Дорошенко Олек 64. сандру Павлівну у судове засідан

ня, призначене на 14.00 23 травня Самарський районний суд м. 2011 року за адресою: м. Кривий Дніпропетровська в зв’язку з роз

Ріг, вул. Демиденка, 6 а, як відпові глядом цивільної справи за позовом дачів по цивільній справі 2 69/11 за ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Щербини позовом Дорошенко Людмили Васи Дмитра Васильовича про стягнення лівни до Дорошенка Сергія Мико заборгованості викликає в якості лайовича, Дорошенко Олександри відповідача Щербину Дмитра Васи

Павлівни про усунення перешкод у льовича, яке відбудеться 06.06.2011 користуванні власністю, виселення. року о 13.00 у приміщенні Самар

Суд попереджає, що в разі неявки ського районного суду м. Дніпро

відповідачів Дорошенка Сергія Ми петровська по вул. Електричній, 1 а колайовича, Дорошенко Олександ (каб. 101). Явка суворо обов’язко

ри Павлівни у судове засідання ва. справа буде розглянута за їхньої відсутності і винесено заочне Бабушкінський районний суд м. рішення на підставі ст. 224 ЦПК Ук Дніпропетровська (м. Дніпропет

ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. раїни. 309) викликає Крилова Станіслава Межівський районний суд Дніпро Сергійовича у судове засідання 21 петровської області викликає в червня 2011 року о 13.00 в якості якості відповідача Драгой Афанасія відповідача по цивільній справі за Івановича, який проживав по вул. позовом ТОВ «Рассвет» до Крилова Фурманова, 27, с. Слов’янка, Ме С.С., треті особи приватний нота

жівський район, Дніпропетровська ріус ДМНО Панченко О.В., ВАТ «АКБ область, для участі у розгляді ци «Престиж» про визнання правочи

вільної справи за позовом Публічно ну недійсним. З опублікуванням го акціонерного товариства «Енер цього оголошення відповідач Кри

гопостачальна компанія «Дніпро лов Станіслав Сергійович вважаєть

обленерго» в особі Межівського ся належно повідомленим про день, району електричних мереж про час та місце розгляду справи. Суддя стягнення боргу за електроенергію. Кудрявцева Т.О. Розгляд справи відбудеться о 08 год. 10 хв. 02 червня 2011 року у при Жовтневий районний суд м. міщенні Межівського районного Дніпропетровська повідомляє ППФ суду Дніпропетровської області по «Глобал Тур», що судом у судовому вул. Московській, 21, смт Межова, засіданні о 12.00 25 травня 2011 Дніпропетровська область, суддя року буде розглядатись цивільна Риб’янець С.А. У разі неявки відпо справа № 2 7819/2011 за позовом відача справа буде розглядатись без Каліновського Олександра Марко

вича до ПП «Фірма «Глобал Тур» про його участі. усунення перешкод у користуванні ЦентральноМіський районний приміщенням (суддя Черновськой суд м. Кривого Рогу Дніпропет Г.В.). Вам необхідно направити у ровської області повідомляє, що зазначений час у Жовтневий район

відповідач Петров Ігор Віталійович ний суд м. Дніпропетровська, вул. (зареєстрований: м. Кривий Ріг, Паторжинського, 18 а, каб. 19 для Купріна, 118 а, кв. 13, за позовом участі у розгляді цивільної справи Любонька Євгена Петровича, Петро свого представника з належно вої Світлани Іванівни до Петрова оформленою довіреністю. Ігоря Віталійовича, третя особа – Відділ громадянства й реєстрації Бабушкінський райсуд м. Дніпро фізичних осіб при Центрально петровська викликає Олесик Воло

Міському РВ КМУ УМВС України в димира Анатолійовича як відпові

Дніпропетровській області, про ви дача на 23.05.2011 р. об 11 год. 30 знання особи такою, що втратила хв. по справі за позовом Олесик право на користування житловим Людмили Анатоліївни до Олесик приміщенням, викликається у судо Володимира Анатолійовича про ро

ве засідання на 01 червня 2011 року зірвання шлюбу. Адреса суду: м. о 09 год. 30 хв. у приміщення Цент Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 57, рально Міського районного суду за каб. 310. Суддя Решетнік М.О. адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер

шотравнева, 12, зал 3. Суддя Філа

тов К.Б. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо

шення в пресі відповідач Петров Ігор Віталійович вважається по Ленінським районним судом м. відомленим про час та місце роз Дніпропетровська (суддя Остапен

гляду справи. У разі неявки відпові ко Н.Г.) 16 травня 2011 року в за

дача або його представника справу очному порядку було розглянуто ци

буде розглянуто за його відсутності. вільну справу № 2 99/2011 за по

зовом Фрейхать Ольги Олексіївни до У провадженні Ленінського ра Фрейхать Амер Мухаммед Ібрагіма йонного суду м. Дніпропетровська про розірвання шлюбу. Даним заоч

знаходиться цивільна справа за по ним рішенням позовні вимоги Фрей

зовом Шелеста Дмитра Валерійови хать О.О. були задоволені. З повним ча до Полякова Вадима Леонідови текстом рішення відповідач може ча про розірвання трудового дого ознайомитись, звернувшись до кан

вору. Ленінський районний суд м. целярії Ленінського районного суду Дніпропетровська інформує відпо м. Дніпропетровська за адресою: відача по справі Полякова Вадима вул. Коробова, 6, каб. 213. Леонідовича про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 10 лютого 2011 року Жовтневий 03 серпня 2011 року об 11 год. 30 районний суд м. Дніпропетровсь хв. у приміщенні суду по вул. Коро ка, розглянувши у відкритому судо

бова, 6, каб. 220 під головуванням вому засіданні в м. Дніпропетровсь

ку цивільну справу за позовом Гур

судді Н.Г. Остапенко. тового Віктора Степановича до Ци

Баглійським районним судом м. буліна Вадима Анатолійовича про Дніпродзержинська 02 червня стягнення боргу за договором пози

2011 року о 10 год. 30 хв. буде слу ки, вирішив: стягти з Цибуліна Ва

хатись цивільна справа за позовом дима Анатолійовича (м. Дніпропет

Публічного акціонерного товари ровськ, пр. Героїв, 29, кв. 157) на ства «Всеукраїнський Акціонерний користь Гуртового Віктора Степано

Банк» до Гаврилюк Анатолія Пана вича(м. Дніпропетровськ, вул. Зам

совича про стягнення заборгова політа Біляєва, 4, кв. 89) в рахунок ності. Суд, беручи до уваги те, що стягнення заборгованості за дого

місцезнаходження відповідача по вором позики 196198,62 грн., у вказаній справі невідоме, відповід рахунок повернення судового збо

но до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України ру 1700 грн. та у рахунок повер

викликає через оголошення в пресі нення витрат на інформаційно тех

Гаврилюк Анатолія Панасовича, ос нічне забезпечення розгляду спра

таннє місце проживання: м. ви 120.00 грн., а разом 198018,62

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

Дніпропетровський районний суд становлено рішення, відповідно до Дніпропетровської області по якого суд вирішив стягти з Хороше

відомляє, що 31 січня 2011 року ва Євгена Михайловича на користь Дніпропетровським районним су ПАТ «КБ «ПриватБанк» заборго

дом Дніпропетровської області ваність за договором про надання було винесено заочне рішення по споживчого кредиту цивільній справі № 2 4122/10 за № ZPXRRX02700065 від 17.01.2007 позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Шев р. в сумі 16177 грн. 10 коп., на по

ченка Сергія Вікторовича про стяг вернення судових витрат – 281 нення заборгованості, згідно з грн. 77 коп., а всього – 16458 грн. яким вирішено: стягти з Шевченка 87 коп. Строк апеляційного оскар

Сергія Вікторовича, 03 листопада ження рішення 10 днів. Заочне 1975 року народження, на користь рішення може бути переглянуте Публічного акціонерного товари судом, що його постановив, за ства «Ерсте Банк», код 34001693, письмовою заявою відповідача, МФО 321024, заборгованість за котра може бути подана протягом кредитним договором № 014/1969/ десяти днів із дня отримання копії 74/04468 від 07.09.2007 р. з пенею заочного рішення. становить 259729,25 дол. США Дзержинський районний суд м. (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч Дніпропетровський районний суд Кривого Рогу повідомляє, шо 26 сімсот двадцять дев'ять доларів 25 Дніпропетровської області по

квітня 2011 року було винесено за центів США) (у т.ч. сума кредиту – відомляє, що 18 січня 2011 року очне рішення по цивільній справі за 205625,00 доларів США, сума Дніпропетровським районним су

позовом Марченка Олексія Віталі відсотків – 38883,26 дол. США, дом Дніпропетровської області було йовича до Орлової Тетяни Михайлів пеня за прострочення кредиту – винесено заочне рішення по ни про розірвання договору орен 4567,54 дол. США, пеня за простро цивільній справі № 2 5106/10 за ди, виселення наймача та осіб, які чення відсотків – 10653,45 дол. позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до проживають разом з ним, стягнен США). Стягти з Шевченка Сергія Швидкого Олександра Миколайови

ня заборгованості та відшкодуван Вікторовича (ідентифікаційний ча, ТОВ «Українське фінансове агент

ня моральної шкоди, яким суд вирі номер 2770007612) на користь ство Верус» про стягнення забор

шив позовні вимоги задовольнити Відкритого акціонерного товари гованості, згідно з яким вирішено: частково. Розірвати договір оренди ства «Ерсте Банк» (м. Київ, вул. позов Публічного акціонерного то

квартири, яка розташована за адре Прорізна, 6, код ЄДРПОУ 34001693) вариства «Комерційний банк «При

сою м. Кривий Ріг, вул. 22 Парт судові витрати по сплаті судового ватБанк» до Швидкого Олександра з’їзду, 8, кв. 109, від 01.05.2010 збору в розмірі 1700 (одна тисяча Миколайовича та філії Товариства з року, укладений між Марченком сімсот) грн. та витрати на інфор обмеженою відповідальністю «Ук

Олексієм Віталійовичем та Орловою маційно технічне забезпечення у раїнське Фінансове Агентство «Ве

рус» у Дніпропетровському районі Тетяною Михайлівною. Виселити сумі 120 (сто двадцять) грн. м. Дніпропетровська про звернен

Орлову Тетяну Михайлівну, 04.02.1954 року народження, з Довгинцівським районним судом ня стягнення на майно задовольни

квартири № 109 у будинку № 8 по м. Кривого Рогу 13 травня 2011 ти. В рахунок погашення заборгова

вул. 22 Партз’їзду у м. Кривому Розі року в заочному порядку було роз ності за кредитним договором № без надання іншого житлового при глянуто цивільну справу № 2 1572/ DN81AR00270200 від 21.06.2007 р., міщення. Стягти з Орлової Тетяни 2011 за позовом Гармаш Тетяни Бо укладеного між Публічним акціо

Михайлівни, 04.02.1954 року народ рисівни, Гармаш Володимира Стані нерним товариством «Комерційний ження, яка зареєстрована у м. Кри славовича, Гармаш Андрія Станісла банк «ПриватБанк» та Швидким вому Розі, вул. Станіславського, 2, вовича до Гармаш Станіслава Воло Олександром Миколайовичем у сумі кв. 9, на користь Марченка Олексія димировича, третя особа – Сектор 90535,14 грн. звернути стягнення на Віталійовича заборгованість за громадянства, імміграції та реєст предмет застави: автомобіль ВАЗ, орендну плату за договором орен рації фізичних осіб Довгинцівсько модель: 210990 20, рік випуску: ди від 01.05.2010 року в розмірі го РВ КМУ УМВС України в Дніпро 2007, тип ТЗ: легковий седан В, 14000 (чотирнадцять тисяч) грн.; за петровській області, про усунення № кузова/шасі: Y6D21099070041900, оплату послуг телефонного зв’язку, перешкод у користуванні власніс реєстраційний номер: АЕ3971ВМ, кабельного телебачення та Інтерне тю. Даним заочним рішенням було що належить на праві власності ту в сумі 1660 (тисяча шістсот задоволено позовні вимоги та ви Швидкому Олександру Миколайови

шістдесят) грн. 35 коп., а також по знано Гармаш Станіслава Володими чу (49000, м. Дніпропетровськ, вул. несені судові витрати судовий збір ровича, 16.06.1962 року народжен Робоча, буд. 168, кв. 29, ІПН у розмірі 123 (сто двадцять три) грн. ня, таким, що втратив право на ко 2614123088) шляхом продажу вка

50 коп., витрати на інформаційно ристування житловою площею в заного автомобіля Публічним акці

технічне забезпечення розгляду квартирі № 21 будинку № 95 по вул. онерним товариством «Комерцій

справи в сумі 120 (сто двадцять) Димитрова в м. Кривому Розі. З пов ний банк «ПриватБанк» (49094, м. грн. та витрати на правову допомо ним текстом рішення відповідач Дніпропетровськ, вул. Набережна гу в розмірі 2280 (дві тисячі двісті Гармаш Станіслав Володимирович Перемоги, 50, код ЄДРПОУ вісімдесят) грн. У задоволенні іншої може ознайомитись, звернувшись 14360570) з укладанням від імені частини позовних вимог відмовити. до канцелярії Довгинцівського ра відповідача договору купівлі про

дажу будь яким способом з іншою Стягти з Орлової Тетяни Михайлів йонного суду м. Кривого Рогу. особою покупцем, зі зняттям вка

ни, 04.02.1954 року народження, яка зареєстрована у м. Кривому Бабушкінський райсуд м. Дніпро заного автомобіля з обліку в орга

Розі, вул. Станіславського, 2, кв. 9, петровська повідомляє, що 04 лю нах ДАІ України, а також наданням на користь держави судовий збір у того 2011 року у приміщенні суду за ПАТ «КБ «ПриватБанк» усіх повно

розмірі 41 (сорок одна) грн. 60 коп. адресою: 49000, м. Дніпропет важень, необхідних для здійснення Апеляційна скарга на рішення суду ровськ, пр. К. Маркса, 57, по продажу. Із повним текстом рішен

подається протягом десяти днів з цивільній справі № 2 1626/11 за ня Швидкий О.М. може ознайоми

дня його проголошення до Апеля позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до тись у приміщенні Дніпропетров

ційного суду Дніпропетровської об Хорошева Євгена Михайловича про ського районного суду Дніпропет

ласті через Дзержинський район стягнення заборгованості було по ровської області. ний суд м. Кривого Рогу. Особи, які брали участь по справі, але не були Дніпропетровська обласна державна адприсутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішен

міністрація глибоко сумує з приводу смерті ня, можуть подати апеляційну скар

колишнього начальника управління житлогу протягом десяти днів з дня отри

во-комунального господарства облдержадмання копії цього рішення. Рішен

ня суду набирає законної сили після міністрації ОЛЕКСАНДРА АРКАДІЙОВИЧА закінчення строку для подання апе

ТАСЛИЦЬКОГО. Висловлюємо щире співляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подан

чуття родині, поділяємо біль та скорботу ня апеляційної скарги рішення, непоправної втрати. якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду спра

ви апеляційним судом. Заочне Обласна державна адміністрація висловрішення може бути переглянуто Дзержинським районним судом м. лює глибоке співчуття міському голові Кривого Рогу за письмовою заявою Верхньодніпровська Геннадію Миколайовивідповідача, яку можна подати про

тягом десяти днів з дня отримання чу Лебідю з приводу тяжкої втрати - смерті копії рішення. (сто дев'яносто вісім тисяч вісімнадцять грн. 62 коп.). Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскарже

не в загальному порядку, встанов

леному ЦПК України, а саме: рішен

ня суду може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропетров

ської області протягом 10 днів з дня його проголошення шляхом подан

ня апеляційної скарги до Апеляцій

ного суду Дніпропетровської об

ласті через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська.

Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська 21 жовтня 2010 року розглянуто ци

вільну справу № 2 626 2010 року за позовною заявою Публічного акці

онерного товариства «Ерсте Банк» до Іляхінського Олександра Петро

вича про дострокове стягнення за

боргованості за кредитним догово

ром. Відповідно до винесеного за

очного рішення позовні вимоги Публічного акціонерного товари

ства «Ерсте Банк» було задоволено в повному обсязі. Повний текст рішення відповідач Іляхінський Олександр Петрович може отрима

ти в цивільній канцелярії Красно

гвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б (каб. 8).

дружини ЛЕБІДЬ ОКСАНИ ВАДИМІВНИ. Висловлюємо щире співчуття родині, поділяємо біль та скорботу непоправної втрати.

Колектив ТОВ «СП Новоінгулецьке ХПП» висловлює глибоке співчуття і слова підтримки родині Конопелькіних у зв'язку з передчасною втратою чоловіка, батька і дідуся. Життя його обірвалося дуже рано, гірко усвідомлювати, що залишилися нереалізованими плани, не здійснилися мрії. Відхід з життя такого мудрого керівника - велика непоправна втрата. Ми тужимо разом з вами і назавжди збережемо світлу пам'ять про ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА.


р8

16 НАШ ПРОЕКТ ○

ÇÀ˲ÇÍÈ×ÍÈÊÈ ÃÎÒÓÞÒÜÑß

ÂÈÂ×ÀÞÒÜ ÀÍÃ˲ÉÑÜÊÓ Ïðàö³âíèêè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî âîêçàëó ïîñèëåíî âèâ÷àþòü àíãë³éñüêó ìîâó äî ªâðî-2012. Íàðàç³ íàâ÷àííÿ ïðîõîäÿòü 32 ôàõ³âö³. Êð³ì òîãî, äëÿ çàë³çíè÷íèê³â ïðèäáàëè ñïåö³àëüí³ ðîçìîâíèêè àíãë³éñüêî¿, ïîëüñüêî¿, ôðàíöóçüêî¿ òà ³íøèõ ìîâ, à òàêîæ ñëîâíèêè. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225)

ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÅÍÛ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Åñòü ëè øàíñ ó «õðóùåâîê»?

ÏÎÏÎÂÍÅÍÍß Â ÌÓÇů

²ÊÎÍÀ ÁÎÃÎÌÀÒÅв Êîëåêö³ÿ Õóäîæíüîãî ìóçåþ ïîïîâíèëàñü õðàìîâîþ ³êîíîþ Áîæî¿ Ìàòåð³. Äàð÷ó íà íå¿ óðî÷èñòî âðó÷èëà êåð³âíèöòâó ìóçåþ â³ä ³ìåí³ õóäîæíèêà Ìèêîëè Ìàëèøêà äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ «ß-ãàëåðåÿ» Îëåíà Àíèñèìîâà.  ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ º ïàðà ³êîíà Õðèñòà-Âñåäåðæèòåëÿ. Çà òðàäèö³ºþ òàêèìè ³êîíàìè áàòüêè áëàãîñëîâëÿëè ä³òåé íà øëþá. ○

ÄÎ ÄÍß ªÂÐÎÏÈ

ʲÒÊÎÂÈÉ ßÐÌÀÐÎÊ ²ç 18 òðàâíÿ íà ôåñòèâàëüíîìó ìàéäàí÷èêó ïàðêó ³ì. Ë. Ãëîáè ïî÷àâ ïðàöþâàòè ÿðìàðîê «Êâ³òêîâèì øëÿõîì äî ªâðîïè» â ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ªâðîïè. Ðîäçèíêà ïðîåêòó - ºâðîäåðåâî «ß - ÷àñòî÷êà ªâðîïè». Íà êîâàíîìó äåðåâ³, ïðèêðàøåíîìó ïðàïîðàìè êðà¿í ªâðîñîþçó, êîæåí áàæàþ÷èé çìîæå ïðèêð³ïèòè ñâîº ôîòî.

ϲÄÃÎÒÎÂÊÓ ÏÎ×ÀËÈ

ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÈÉ ÑÅÇÎÍ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïî÷àëè ãîòóâàòèñÿ äî íîâîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Ïëàíóºòüñÿ ï³äãîòóâàòè 4,5 òèñ. îäèíèöü ñèñòåì öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ, ïîíàä 6,5 òèñ. îäèíèöü ñèñòåì ãàðÿ÷îãî òà õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, ìàéæå 5,5 òèñÿ÷³ ï³ä’¿çä³â, à òàêîæ çàñêëèòè ñõîäèíêîâ³ ìàðø³ ïëîùåþ ïîíàä 1,7 òèñ. êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Êð³ì òîãî, öüîãî ðîêó ïðîâåäóòü êàï³òàëüí³ ðåìîíòè ó 260 áóäèíêàõ.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÏÃÀÑÀ «ÕÐÓÙÅÂÊÈ» ÏÐÅÂÐÀÒßÒÑß Â ÑÓÏÅÐÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÄÎÌÀ

РОДОМ ИЗ ФРАНЦИИ Считается, что идея строительства быстровозводимых дешевых многоэтажек принадлежит бывшему Генсеку ЦК КПСС Никите Хрущеву. Однако панельные железобетонные многоэтажки после Второй мировой войны начали строить во Франции, которая, как и СССР, испытывала нехватку жилого фонда. Именно после поездки Хрущева в Западную Европу вышли постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строитель-

стве» (1955г.)» и «О развитии жилищного индустриального строительства в СССР» (1957г.). После этого, в конце 1950-х гг., и началось массовое возведение «хрущевок». Первыми пятиэтажками

застроили подмосковные Черемушки. А вскоре новосозданные заводы ЖБИ и домостроительные комбинаты обеспечили советских граждан миллионами квадратных метров жилья и отдельными квартирами по норме

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÍÈÊÎËÀÉ ÑÀÂÈÖÊÈÉ, ïðîðåêòîð

Ïðèäíåïðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû: - Äîëÿ «õðóùåâîê» â æèëîì ôîíäå Äíåïðîïåòðîâñêà âåëèêà è èõ íåîáõîäèìî ðåêîíñòðóèðîâàòü. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà – ýòî ïàíåëüíûå äîìà. Åñëè «êîðîáêè» êèðïè÷íûõ è áëî÷íûõ çäàíèé ïðîñòîÿò åùå äîëãèå ãîäû, òî ïàíåëüíûå - ìîãóò ñòàòü áîìáîé çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ. Ïàíåëè ýòèõ äîìîâ ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé ìåòàëëè÷åñêîé àðìàòóðîé. Ìû ðàññ÷èòàëè, ÷òî çàïàñ ïðî÷íîñòè àðìàòóðû â òèïîâîé «õðóùåâêå» ñîñòàâëÿåò 20%. Åñëè êîððîçèÿ «ñúåñò» 20% àðìàòóðû, òî íà÷íåòñÿ ðàçðóøåíèå äîìà îò íàãðóçêè, íà÷èíàÿ ñ ïÿòîãî ýòàæà. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïðîâåñòè èíñïåêöèþ ñîñòîÿíèÿ ïàíåëüíûõ äîìîâ, âûáîðî÷íî âñêðûòü øâû. Åñëè àðìàòóðà, ñâÿçûâàþùàÿ ïàíåëè, íå â ïîðÿäêå - óñèëèòü èõ ñïåöèàëüíûìè ñêîáàìè èëè óãëåïëàñòèêîâûìè õîëñòàìè.

- 10 кв.м на человека.

ПРОБЛЕМНЫЕ ДОМА «Хрущевки» строились как временное жилье, заложенный срок эксплуатации 50 лет. В то время газ и электроэнергия были дешевыми, поэтому проектиров-

щики не уделяли особого внимания проблеме эксплуатационных затрат. Сегодня это привело к таким проблемам: % тесные, с низкими потолками «хрущевки» успели устареть физически и морально; % износились коммуникации - водопровод, канализация, проводка и т.д.; % на отопление «хрущевок» тратят в 3-5 раз больше энергоносителей, чем в домах Западной Европы. По современным нормам, для того чтобы панельные или кирпичные стены держали тепло, они должны быть толщиной 1,5-2 метра. В панельных же «хрущевках» толщина стен - всего несколько десятков сантиметров. Поэтому, в первую очередь, нужно утеплить здания, чтобы снизить уровень теплопотерь и затраты на отопление.


р9

НАШ ПРОЕКТ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

 ÌÎÑÊÂÅ ÏÎØËÈ ÏÎ ÏÓÒÈ ÑÍÎÑÀ ÄÎÌΠнадстраивают необходимое количество этажей. Плюсы: ☺ Можно увеличить площадь и улучшить планировку на первых пяти этажах, а также получить современные квартиры, вплоть до двухуровневых на надстроенных этажах. ☺ Для Днепропетровской области этот метод актуален, поскольку для изготовления каркаса можно

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÅÌ Ðåêîíñòðóêöèÿ ÷åòûðåõýòàæíîé «õðóùåâêè» ñ íàäñòðîéêîé â äâà ýòàæà ñ 1500 êâ.ì æèëîé ïëîùàäè. ÐÀÑÕÎÄÛ: s Ñòðîèòåëüíîìîíòàæíûå ðàáîòû 9,5 ìëí. ãðí. s Óòåïëåíèå ôàñàäîâ - 1,3 ìëí. ãðí. ÄÎÕÎÄÛ: s Îò ïðîäàæè íîâîãî æèëüÿ (12 äâóõ- è 12 òðåõêîìíàòíûõ êâàðòèð) - 18,2 ìëí. ãðí. s Ýêîíîìèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè 100 òûñ.ãðí./ãîä. ÏÐÈÁÛËÜ îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: s îêîëî 7,3 ìëí. ãðí.

ÇÄÀÍÈß ÂÛÃÎÄÍÅÅ ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÎÂÀÒÜ, ×ÅÌ ÑÍÎÑÈÒÜ

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ËÅÃÀ˲ÇÀÖ²ß ÇÀÐÏËÀÒÈ Ó ðàéîí³ ðîçðîáèëè çàõîäè äëÿ ïîäîëàííÿ ïðîáëåìè íåëåãàëüíî¿ îïëàòè ïðàö³. Çîêðåìà, òóò ïðîâîäèòèìóòü ìîí³òîðèíãè ñåðåäíüîîáë³êîâî¿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â òà ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çàÿâëåíîãî â äîãîâîð³ ³ ôàêòè÷íîãî. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿòèìóòü ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ìàþòü çíà÷í³ âàëîâ³ ïðèáóòêè, àëå îô³ö³éíî âèïëà÷óþòü çàðïëàòó ìåíøó çà ì³í³ìàëüíó àáî íà ¿¿ ð³âí³. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

˲ÑÍÈʲ ÏÎÏÅÐÅÄÈËÈ Öüîãî ðîêó â ë³ñîâèõ ãîñïîäàðñòâàõ Óêðà¿íè ïîá³ëüøàëî ñìåðòåëüíèõ âèïàäê³â. Îñíîâí³ ïðè÷èíè – íåâèêîíàííÿ ³íñòðóêö³é òà ïîðóøåííÿ òåõí³êè áåçïåêè ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Äëÿ ïîïåðåäæåííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â ïîñèëÿòü â³äîì÷èé êîíòðîëü çà áåçïå÷íèì âèêîíàííÿì ðîá³ò ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî òðàâìóâàííÿ ïðàö³âíèê³â.

ДВА ПУТИ Проблему «хрущевок» в Днепропетровске можно решить двумя способами - снести или реконструировать.

1

МОЖНО СНЕСТИ…

Радикальный путь - снести старые дома, а на их месте построить высотные здания. По такому пути пошли городские власти Москвы. Плюсы: ☺ Можно возвести новый высотный дом с современными квартирами. Минусы: Для Днепропетровска этот способ выгоден лишь для домов, расположенных в центре города, где высокая сто-

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ:

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

«ÂÅÑͲ» - 10 ÐÎʲ имость земли. Ведь себестоимость утилизации здания составляет половину стоимости возведения нового жилья 150-300 долларов против 500-600 долларов за 1 кв.м.

2

…А МОЖНО ДОСТРОИТЬ

Более приемлемый путь - отремонтировать и модернизировать здание. В

Приднепровской академии строительства и архитектуры (ПГАСА) разрабатывают проекты реконструкции «хрущевок» по двум направлениям: & Надстройка этажей с применением металлического или железобетонного каркаса. В этом случае, рядом с существующим зданием возводятся колонны, на которых

1 ÌËÐÄ. ÊÂ. Ì – æèëîé ôîíä Óêðàèíû

70 ÌËÍ. ÊÂ. Ì

– æèëîé ôîíä «õðóùåâîê» â Óêðàèíå

21 ÌËÍ. ÊÂ. Ì – æèëîé ôîíä Äíåïðîïåòðîâñêà

2,7 ÌËÍ. ÊÂ. Ì – æèëîé ôîíä «õðóùåâîê» â Äíåïðîïåòðîâñêå.

ÍÀ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ ÄÎÌΠÒÐÀÒßÒ Â 3-5 ÐÀÇ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ Â ÅÂÐÎÏÅ

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ Ðåêîíñòðóêöèÿ ïðîéäåò áûñòðåå, âîçíèêíåò ìåíüøå þðèäè÷åñêèõ ïðîáëåì, åñëè íà áàçå äîìîâ ñîçäàâàòü ÎÑÌÄ. Ýôôåêòèâíåå ïðîâîäèòü ðåêîíñòðóêöèþ öåëûõ êâàðòàëîâ «õðóùåâîê» ñ çàìåíîé ñåòåé, çåëåíûõ íàñàæäåíèé è ðåìîíòîì äîðîã. использовать производственные мощности металлургических предприятий. Минусы: Для проведения реконструкции необходимо выселить жильцов и предоставить им жилье. & Надстройка этажей на существующее здание. Плюсы: ☺ Инвестор производит утепление здания, замену коммуникаций и надстройку этажей, взамен получает квартиры. При этом он не тратит средства на возведение фундамента и подводку сетей. ☺ В зависимости от условий догово-

ренности с инвестором часть квартир на новых этажах может получить ОСМД - то есть владельцы дома. Эту жилплощадь можно, к примеру, сдавать в аренду, а вырученные средства использовать на нужды дома. ☺ При использовании легких конструкций - металлических профилей работы по возведению надстройки можно вести без отселения жильцов. Минусы: Можно надстроить ограниченное количество этажей, в зависимости от состояния грунта под фундаментом, оптимально - два.

Íàðîäíèé êîëåêòèâ Óêðà¿íè - äóåò «Âåñíà» â³äçíà÷èâ ñâîº äåñÿòèð³÷÷ÿ. Íà þâ³ëå¿ ç³áðàëîñü áàãàòî ïðèõèëüíèê³â òàëàíîâèòèõ àðòèñòîê. Ñïëåñê ïîçèòèâó - öå ïåðøå, ùî â³ä÷óâàºø íà êîíöåðò³ Àííè Êóëºøîâî¿ ³ Êàòåðèíè Ñàâê³íî¿. Òåïëà àòìîñôåðà, ÷àð³âí³ ñï³âè íå ëèøèëè áàéäóæèì æîäíîãî ãëÿäà÷à. ○

ÏÅÒÐÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ØÅÂ×ÅÍÊÀ 16 òðàâíÿ â Ïåòðèê³âñüê³é ðàéîíí³é á³áë³îòåö³ ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ 150-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ ïåðåïîõîâàííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ïðåçåíòóâàëè òåìàòè÷íó ïîëè÷êó «Âîãíåííå ñëîâî Êîáçàðÿ». Ç ó÷íÿìè 11 êëàñó Ïåòðèê³âñüêî¿ ÑÇØ ïðîâåëè êîíêóðñ ðîçóìíèê³â «×è çíàþ ÿ òâîðè Øåâ÷åíêà?» Äóæå ïðèºìíî, ùî ä³òè çíàþòü ³ ëþáëÿòü òâîðè âåëèêîãî óêðà¿íñüêîãî ïîåòà.


р10

18 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225)

ÍÀ ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÎÅ ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÎ - ÒÀÁÓ?

ÍÎÂÎÑÒÈ

Äåøåâëå, ÷åì â Óêðàèíå, - òîëüêî â Èíäèè

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

ÏËßÆ ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

Óêðàèíà ïåðèîäè÷åñêè îêàçûâàåòñÿ â ýïèöåíòðå ñêàíäàëîâ, ñâÿçàííûõ ñ ñóððîãàòíûì ìàòåðèíñòâîì. Ýòó òåíäåíöèþ íåîáõîäèìî ïðåêðàòèòü - ðåøèëè â Âåðõîâíîé Ðàäå - è ïðèíÿëè ê ðàññìîòðåíèþ çàêîíîïðîåêò, çàïðåùàþùèé èíîñòðàíöàì ëå÷èòü áåñïëîäèå è ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ñóððîãàòíûõ ìàòåðåé â íàøåé ñòðàíå

 ×åðêàññàõ íà îäíîì èç ìåñòíûõ ïëÿæåé îáóñòðîÿò ñïåöèàëüíîå ìåñòî, ãäå ëþäè ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè ñìîãóò ïîäúåçæàòü íåïîñðåäñòâåííî ê âîäå. Íà ýòî â ãîðîäñêîì áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíî ñâûøå 80 òûñ. ãðí. Íà ïëÿæå ïîäúåçäíîé ïóòü áóäåò âûëîæåí ïëèòàìè. Äëÿ óäîáñòâà ëþäåé ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè çäåñü îáîðóäóþò ïåðèëà. ○

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÏÎÒÎËÑÒÅÒÜ

ÊÓÄÀ ÏÎÑÒÀÂÈÒÜ ÒÅËÅÂÈÇÎÐ? Åñëè òåëåâèçîð ðàñïîëàãàåòñÿ â äåòñêîé ñïàëüíå, òî âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ó ðåáåíêà áóäåò îæèðåíèå, ñòàíîâèòñÿ íàìíîãî âûøå. Ó÷åíûå â ÑØÀ ñîáðàëè èíôîðìàöèþ î âåñå è èíäåêñå ìàññû òåëà ïî÷òè 600 äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 9 ëåò, à òàêæå âûÿñíèëè ó ðîäèòåëåé, íàõîäèòñÿ ëè â êîìíàòå ìàëûøà «ÿùèê». Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëî, ÷òî äåòè ñ ñîáñòâåííûì òåëåâèçîðîì âûïèâàëè áîëüøå ñàõàðîñîäåðæàùèõ íàïèòêîâ, åëè ìåíüøå îâîùåé è ôðóêòîâ, à áîëüøå ïîòðåáëÿëè ôàñò-ôóäà. ○

ÅÑÒÜ ÑÂßÇÜ

ÂÎ - ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÒÀÐÅÍÈß Áðèòàíñêèå èññëåäîâàòåëè îáíàðóæèëè, ÷òî âûñøåå îáðàçîâàíèå çàìåäëÿåò ñòàðåíèå íà ìîëåêóëÿðíîì óðîâíå. Òî÷íàÿ ïðè÷èíà âûÿâëåííîé âçàèìîñâÿçè îñòàåòñÿ íåóñòàíîâëåííîé. Ïî ìíåíèþ ó÷åíûõ, îíà ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî áîëåå îáðàçîâàííûå ëþäè ñ ìîëîäîãî âîçðàñòà ñêëîííû ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ â âîïðîñàõ, çàòðàãèâàþùèõ äîëãîñðî÷íîå çäîðîâüå. Êðîìå òîãî, îíè â öåëîì ìåíüøå ïîäâåðæåíû ñòðåññó è áûñòðåå ñïðàâëÿþòñÿ ñ íèì. ○

дешевле, чем в Украине, такая процедура только в Индии. По официальным данВ Украине, в отличие от ным у нас услугами суррогатбольшинства европейских ных матерей пользуются окостран, разрешено коммер- ло сотни иностранцев в год. ческое суррогатное матеЗА ИЛИ ПРОТИВ ринство. То есть, по мнеПрофильные врачи и нию авторов законопроекюристы протестуют против та, у нас занимаются факподобных депутатских инитически продажей детей. циатив, считая, что насущСоглашаются с этим и мноных проблем этот законогие украинские эксперты, проект не решит, а только считая, что суррогатные добавит хлопот и лишит программы обесценивают клиники заработка и заматеринство, делая его рубежных инвестиций. К предметом торга. Однако тому же, врачи уверены, лояльность отечественночто запрет на пользование го законодательства, а услугами суррогатных маглавное - низкие цены все терей в Украине для иностэто время делали Украину ранцев только вынудит их одной из самых привлеканарушать закон. тельных стран для иностВ ассоциации репродукранцев, желающих обзавестивной медицины специатись потомством. К слову, листы не такие категорич-

ПРЕДМЕТ ТОРГА ИЛИ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ?

ÑÀÌÛÉ ÂÀÆÍÛÉ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÂÎÙ Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå âûÿñíèëè, êàêîé îâîù íóæíî îáÿçàòåëüíî âêëþ÷èòü â ðàöèîí ïèòàíèÿ äåòåé. Îêàçûâàåòñÿ ìàëûøàì íåîáõîäèì êàðòîôåëü. Ïðè÷åì òîëüêî â òðåõ âèäàõ - òóøåíûé, âàðåíûé èëè ïå÷åíûé. Î æàðåíîì - ñòîèò çàáûòü. Òåì áîëåå, íå èäåò ðå÷è î ÷èïñàõ.  îäíîé êàðòîôåëèíå ñðåäíåãî ðàçìåðà ñîäåðæèòñÿ îêîëî 100 êàëîðèé, ïîëîâèíà ñóòî÷íîé äîçû âèòàìèíà Ñ è êàëüöèé.  íåé íåò õîëåñòåðèíà è æèðîâ.

ные, говорят - скандалов можно избежать, если согласовать все вопросы между посольствами стран и самими родителями. Войдет ли в силу запрет на

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÓÑËÓÃÀÌÈ ÅËÅÍÀ, âðà÷, êëèíèêà ðåïðîäóêòèâíîé ìåäèöèíû: ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÛÕ Îò íîâîãî çàêîíîïðîåêòà ïîñòðàäàþò, ïðåæäå âñåãî, íàøà ÌÀÒÅÐÅÉ ÏÎËÜÇÓ- -ñòðàíà è íàøè êëèíèêè. Åñëè åãî ïðèìóò â òîì âèäå, â êàêîì ïðåäëàãàþò äåïóòàòû, òî Óêðàèíà ñòàíåò åäèíñòâåííîé ÞÒÑß ÎÊÎËÎ ñòðàíîé â ìèðå, â êîòîðîé â ìåñòíûõ êëèíèêàõ èíîñòðàí100 ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÅ íûì ãðàæäàíàì áóäåò çàïðåùåíî ëå÷èòü áåñïëîäèå è ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ðåïðîäóêòèâíîé ìåäèöèíû.  ÃÎÄ ÏÐÎ ÅϲÄÅ̲×ÍÓ ÑÈÒÓÀÖ²Þ

ÑÍ²Ä ïîðó÷, â³í ï³äñòåð³ãàº! Ë.². ÁÓÒ, ˲ÊÀÐ-ÅϲÄÅ̲ÎËÎà ʲÐÎÂÑÜÊί ÐÀÉÑÅÑ

Ó ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³ çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ³íô³êîâàíèõ â³ðóñîì ³ìóíîäåô³öèòó. ²íòåíñèâíèé ïîêàçíèê íà êîæíèõ 100 òèñ. íàñåëåííÿ çá³ëüøèâñÿ â³ä 40 äî 43 ó 2009 ðîö³. Á³ëüø âèñîê³ ïîêàçíèêè ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Кількість інфікованих становить більше 100 чол. на кожні 100 тис. населення (за даними інформаційного листа МОЗ України від 29.06.2010р.). На жаль, за останній час збільшилась і захворюваність населення на синдром набутого імунодефіциту (СНІДу). По Україні хворіють 9,7 чол. на кожні 100

тис. населення, тоді як в Дніпропетровській області цей показник зріс і складає 27,6. Напрямки профілактики та підтримки інфікованих ВІЛ-інфекцією означені державою. Затверджено Закон України від 19.02. 2009р. за №1026 - VI «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих на СНІД до 2013 р.». Міністерством охорони здоров'я розроблено та затверджено план заходів з цього питання. Державною санітарноепідеміологічною службою забезпечено і проводиться постійний моніторинг з пи-

тань попередження внутрішньолікарняних випадків інфікування ВІЛ. Проведена певна робота й органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, установами та закладами. В результаті проведеної роботи зменшилася смертність від СНІДу на 2,6%. Разом з тим, кожен громадянин повинен пам'ятати про обережність, дотримуватись вимог особистої гігієни, не допускати випадкових інтимних зв'язків, при проведенні медичних маніпуляцій забезпечити використання тільки разових безопарних систем та інструментів.

ÇÄÎÐÎÂ'ß ÇÀËÅÆÈÒÜ Â²Ä ÍÀÑ ²Ç ÂÀÌÈ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: ñ íà÷àëà 2011 ãîäà â Äíåïðîïåòðîâñêå:

ñîñòîÿëîñü - 3107 ðîäîâ;

ðîäèëîñü - 3132 ðåáåíêà; èç íèõ - 31 ìàëûø âåñîì

äî 1500 ã.

«репродуктивный туризм», станет известно в конце мая, когда законопроект дойдет до сессионного зала. Кроме иностранцев, там есть ограничения и для украинцев. Например, к суррогатным матерям не имеют права обращаться психически больные и лица, не достигшие 21 года.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅ ÈÇÌÅÍßß ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎ ÐÅÑÒÎÐÀÍÀÌ Àìåðèêàíñêèå ñåìüè ïîïðåæíåìó ïðåäïî÷èòàþò ôàñò-ôóä. Îêîëî ïîëîâèíû ñåìåéíîãî áþäæåòà îíè òðàòÿò íà ïèòàíèå â ðåñòîðàíàõ. Îñîáåííî ÷àñòî òàêàÿ ïðèâû÷êà ðàñïðîñòðàíåíà â ñåìüÿõ, ãäå îáà ðîäèòåëÿ ðàáîòàþò è èìåþò ïëîòíûé ãðàôèê. Êðîìå òîãî, çàôèêñèðîâàíî, ÷òî ìîäåëü ïèòàíèÿ, çàëîæåííàÿ â äåòñòâå, ïåðåõîäèò â ïðèâû÷êè ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà, à çàòåì è âçðîñëîé æèçíè.


р11

ТЕХНОДИВА 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

ÂÈÐÓÑÍÀß ÀÒÀÊÀ

Íåäàâíî ïðîãðàììèñòû èç Óíèâåðñèòåòà Ìèííåñîòû ðàçðàáîòàëè ïðîãðàììó, ñïîñîáíóþ îáðóøèòü Èíòåðíåò âî âñåì ìèðå. Îäíàêî ó÷åíûå íå ñîáèðàþòñÿ èñïûòûâàòü ñâîå òâîðåíèå. Íàîáîðîò - òåïåðü îíè çàíÿòû íàïèñàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî «àíòèâèðóñà». Ìû æå ðåøèëè ñîñòàâèòü ñïèñîê ñàìîé èíòåðåñíîé êîìïüþòåðíîé «çàðàçû»

ÂÐÅÄÍÛÅ ÏÈÎÍÅÐÛ

ÂÛËÀÇÊÀ ×ÅÐÂÅÉ 1988 год ознаменовался появлением «червя Морриса», самого страшного из известных на тот момент вирусов. Убытки от его деятельности оценили в 96 миллионов долларов. Создателем вредоносной программы был аспирант

ÍÀÃÐÀÄÀ  ×ÅÒÂÅÐÒÜ ÌÈËËÈÎÍÀ

ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

Первую вирусную эпидемию зарегистрировали в 1987 году. Ее причиной стала программа Brain. Выпустили это чудо два брата, владеющих фирмой по разработке ПО - они хотели наказать местных пиратов, ворующих их продукт. Стоит отметить, что Brain был первым вирусом, использующим стелс-технологии для сокрытия своего пребывания в системе. Он создал целую эпидемию, только в США заразив более 18 тысяч компьютеров.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

«Çàðàçà» èç Ñåòè

ÝÏÈÄÅÌÈß. ÍÀ×ÀËÎ

Считается, что прообразы компьютерных вирусов появились в 1970-х. Тогда сотрудник компании BBN Боб Томас написал программу Creeper. Она сама перемещалась между серверами, а попав на компьютер, выводила на экран сообщение «Я - Крипер…Поймай меня, если можешь». Более похожим на современное вредоносное ПО был «Elk Cloner», выяв-

ленный в 1982 году. При обнаружении незараженной дискеты он копировал себя туда и мог испортить код загрузки на дискетах с другими системами. Автором «паразита» был 15-летний школьник из Питсбурга Рич Скрента. Интересно, что при пятидесятой загрузке вирус выдавал пользователю стишок, озаглавленный «Elk Cloner: программа с индивидуальностью».

 2008 ãîäó â ñåòè ïîÿâèëñÿ Conficker. Ýòîò âèðóñ àòàêîâàë îïåðàöèîííûå ñèñòåìû Microsoft Windows. ×åðâü íàõîäèë óÿçâèìîñòè, ñâÿçàííûå ñ ïåðåïîëíåíèåì áóôåðà è ïðè ïîìîùè îáìàííîãî RPCçàïðîñà âûïîëíÿë êîä. Íà ÿíâàðü 2009 ãîäà îí ïîðàçèë 12 ìèëëèîíîâ êîìïüþòåðîâ âî âñåì ìèðå. Conficker íàíåñ òàêîé âðåä, ÷òî êîìïàíèÿ Microsoft îáåùàëà 250 000 äîëëàðîâ çà èíôîðìàöèþ î åãî ñîçäàòåëÿõ.

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÕÀÌ

ÎÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅÐÎÂ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ В 2000 году владельцам компьютеров на почту начали приходить письма с темой «I LOVE YOU», к которым прикреплялся файл. После закачки вложения компьютер заражался и начинал отсылать невероятное количество писем. Заодно он удалял важные файлы. По некоторым оценкам, «письма счастья» обошлись незадачливым пользователям ПК по всему миру

Òèòóë ñàìîãî ãðóáîãî âèðóñà ìîæíî îòäàòü ïðîãðàììå Cisum.A. Ýòîò ÷åðâü, îòêëþ÷àÿ àíòèâèðóñíûå çàùèòíûå ñèñòåìû íà êîìïüþòåðàõ, îñòàâëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ñîîáùåíèå: «Òû èäèîò». Ïðè÷åì îíî íå òîëüêî ïîÿâëÿåòñÿ â íåáîëüøîì îêíå íà ýêðàíå, íî òàêæå ðàçäàåòñÿ èç êîëîíîê êîìïüþòåðà êàæäûå ïÿòü ñåêóíä.

больше чем в 10 млрд. долларов. Вирусом «I LOVE YOU» было заражено 10% всех существовавших на тот момент компьютеров.

ÎØÈÁÎ×ÊÀ ÂÛØËÀ Не так давно США и Израиль создали вирус Stuxnet для противодействия иранской ядерной программе. Но их детище случайно распространилось по всему миру. Предполагается, что осенью 2010 года Stuxnet вывел из строя пятую часть иранских установок для обогащения урана (вирус заразил около 30 тысяч компьютеров страны). А впоследствии программу обнаружили еще на десятках предприятий Индии, Германии и Франции.

факультета вычислительной техники Корнелльского университета Роберт Т. Моррис. Творец хорошо законспирировал ее, доказать его причастность было сложно. Но его отец, компьютерный эксперт Агентства национальной безопасности, посчитал, что сыну лучше сознаться. Дело дошло до суда. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, Роберта приговорили к 3 годам условно, 10 тысячам долларов штрафа и 400 часам общественных работ.

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ ÑÒÎËÅÒÈß CIH, или «Чернобыль», считается одним из самых разрушительных вирусов ХХ века. Он был создан в 1998 году тайваньским студентом. Инициалы этого умника и стоят в названии программы. Попадая на компьютер пользователя, CIH бездействовал до 26 апреля. Но как только наступал указанный день, вирус уничтожал информацию на жестком диске и перезаписывал Flash BIOS. Это часто приводило к замене микросхемы или материнской платы. В 1999 году «Чернобыль» вывел из строя более 300 тысяч компьютеров.

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÏÈÐÀÒÀÌ Îäíèì èç ñàìûõ îïàñíûõ âèðóñîâ íà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ Whiter.F, óäàëÿþùèé âñå ñîäåðæèìîå æåñòêîãî äèñêà. Ëþáîïûòíûé àñïåêò ýòîãî êîäà â òîì, ÷òî ïåðåä óäàëåíèåì îí çàìåíÿåò âñå ôàéëû ïîëüçîâàòåëÿ íà òåêñòîâûå ñî ñëåäóþùèì ñîîáùåíèåì: «You did a piracy, you deserve it» («Òû çàíèìàëñÿ ïèðàòñòâîì è çàñëóæèë ýòî»).


p12

20 ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÙÎв×ÍÈÉ ÎÃËßÄ Ó â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ Çáðîéíèõ cèë â îáëàñò³ òðèâຠð³÷íèé òåõí³÷íèé îãëÿä òðàíñïîðòó, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ïåðåâ³ðÿòü 100 % àâòîìîá³ëüíî¿ òåõí³êè. Ñüîãîäí³ îãëÿíóòî 18 â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, ³ç 110 îäèíèöü àâòîòðàíñïîðòó ëèøå 79 ïðîéøëè òåõîãëÿä. Ïåðåâ³ðêà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè òðèâàòèìå äî 15 ÷åðâíÿ. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

50-˲ÒÒß «ÞÍÎÑÒ²» 14 òðàâíÿ ó Ïàëàö³ ñòóäåíò³â ÄÍÓ â³äñâÿòêóâàëè 50-ð³÷÷ÿ ëåãåíäàðíîãî ñàìîáóòíüîãî Òåàòðó çðèìî¿ ï³ñíè òà ïîå糿 «Þí³ñòü». Þâ³ëåéí³ óðî÷èñòîñò³ ç³áðàëè ðàçîì «ô³çèê³â» ³ «ë³ðèê³â», «ðîìàíòèê³â» òà «ìð³éíèê³â», ÿê³ çãàäàëè ÿñêðàâó ñòóäåíòñüêó ìîëîä³ñòü. Òâîð÷èé ³ìïóëüñ, îòðèìàíèé â «Þíîñò³», ³ çàðàç äîïîìàãຠêîëèøí³ì ó÷àñíèêàì áóòè â öåíòð³ êóëüòóðíîãî æèòòÿ ì³ñòà é îáëàñò³. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

̲ÑÒÎ ÎÇÅËÅÍßÒÜ Ó Í³êîïîë³ íàáðàëè çíà÷íîãî ðîçìàõó âåñíÿí³ àêö³¿ ç îçåëåíåííÿ òà áëàãîóñòðîþ òåðèòî𳿠ì³ñòà. Äî çàõîä³â äîëó÷èëèñü îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, øêîëÿð³ é ñòóäåíòè. Âñüîãî â öüîìó ðîö³ í³êîïîëüö³ âèñàäèëè 3 403 äåðåâà òà 318 êóù³â. Äëÿ êóï³âë³ çåëåíèõ íàñàäæåíü âèä³ëèëè 20 òèñ. ãðí. ç ì³ñöåâîãî ôîíäó îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Íβ ÒÅÕÍÎËÎò¯ ÇÀÕÈÑÒÓ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß Ä²ÒÅÉ

Öüîãî ðîêó â ðàéîí³ ïåðåäáà÷èëè êîøòè íà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ³ áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé. 75% ìàëå÷³ îçäîðîâëþâàòèìåòüñÿ ó ïîçàøê³ëüíèõ òà ïðèøê³ëüíèõ òàáîðàõ ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì, â ÿêèõ çà íèìè áóäå íàëåæíèé äîãëÿä.

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

Êîíòðîëü áåð³çêè Ëþìàêñîì

Ëþìàêñ 537,5 SE, ñ.å. - «ñòðèáîê ó ìàéáóòíº» áåç áóð'ÿí³â ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× Â.Î., ÏÐÎÄÀÊÒ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ ²Ç ÃÅÐÁ²ÖÈIJ ÒΠ«ÑÈÍÃÅÍÒÀ»

Íà ñüîãîäí³ ³ñíóþòü äâà îñíîâíi âàð³àíòè òåõíîëîã³é çàõèñòó êóêóðóäçè â³ä áóð'ÿí³â: çàñòîñóâàííÿ ´ðóíòîâèõ ãåðá³öèä³â ³ç ïîäàëüøèì âíåñåííÿì ñòðàõîâèõ, ÿê ïðàâèëî, ïðîòèäâîäîëüíèõ ïðåïàðàò³â, à òàêîæ äðóãèé âàð³àíò - çàñòîñóâàííÿ ï³ñëÿñõîäîâèõ ãåðá³öèä³â øèðîêîãî ñïåêòðà 䳿. Îñòàíí³, ÿê ïðàâèëî, íàëåæàòü äî êëàñó ñóëüôîí³ëñå÷îâèí. Îáèäâà âàð³àíòè òåõíîëîã³é çàõèñòó êóêóðóäçè áóëè âæå â³äïðàöüîâàí³ ðîêàìè ³ äîñüîãîäí³ ââàæàëèñÿ ñòàíäàðòíèìè ñõåìàìè. Àëå ÷àñ ³äå, òåõíîëî㳿 çì³íþþòüñÿ, ç'ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ä³þ÷³ ðå÷îâèíè òà íîâ³ ïðåïàðàòè, çäàòí³ ïîâí³ñòþ çì³íèòè óÿâëåííÿ ïðî òðàäèö³éí³ òåõíîëî㳿 У портфоліо компанії «Сингента» є великий перелік гербіцидів, які можуть застосовуватись досходово i в усі фази розвитку культури та бур'янів. Велика кількість препаратів та їхнiх сумішей може задовольнити усі потреби господарства в будь-яких кліматичних зонах вирощування. Але кожен із цих препаратів має свої особливості та нюанси при використанні. Так, ґрунтові гербіциди можуть контролювати тільки однорічні бур'яни та мають спрямовану дію проти певного їх виду. Наприклад, препарати з групи хлорацетомідів - Дуал Голд 960 ЕС, к.е. та Трофі 90 ЕС, к.е. здебільшого контролюють однорічні злакові бур'яни. Крім того, вносити їх можна лише до сходів кукурудзи та бур'янів. Такі гербіциди, як Примекстра Голд 720 SC, к.с. та Примекстра TZ Голд 500 SC, к.с. за рахунок двох компонентів знищують однорічні бур'яни комплексно (злакові та дводольні). Ці препарати проявляють непогану ефективність при обробці шкідливих рослин у фазi появи перших 1-2 листків у однорічних злаків та 2-4 листки у дводольних. Але при переході бур'янів у пізніші стадії, а також у випадку появи багаторічних бур'янів уже слід застосовувати страхові гербіциди (Мілагро 040 ЕС, к.е. та Мілагро в сумішах). Але це не завжди вдається, особливо на ранніх стадіях розвитку культури, бо в цей період дуже часто спостерігаються різкі зміни добових температур та ймовірні опади. У такому разі можна додати кілька обробок проти кожної

Íàéêðàùèé ÷àñ çàñòîñóâàííÿ Ëþìàêñó ðàííüîï³ñëÿñõîäîâî

Êîíòðîëü îñîò³â Ëþìàêñîì хвилі проростаючих бур'янів, але це збільшує вартість технології захисту. Тому компанія «Сингента» вже декілька років поспіль пропонує комплексне вирішення проблем із бур'янами - гербіцид Люмакс 537,5 SE, с.е., який поєднує в собі властивості ґрунтового та страхового гербіциду одночасно. Цей препарат можна використовувати ґрунтово, тобто до сходів культури та бур'янів, він дає змогу стримувати появу бур'янів у період, коли відбувається диференціація зародкового стебла кукурудзи (1-2 листки культури). Водночас Люмакс 537,5 SE, с.е. захищає кукурудзу в період затяжних дощів та дає змогу оптимізувати строки захисних заходів у період проведення масових польових робіт. Фахівці компанії «Сингента» пропонують використовувати Люмакс 537,5 SE, с.е. також ранньопіслясходово. Це означає, що при застосуванні цього гербіциду треба дивитись не стільки на фазу розвитку культури, скільки на стадію розвитку бур'янів (мал. 1). При цьому однорічні злакові повинні мати не більше 2-х листків, однорічні дводольні - 2-4 листки. Ще одна особливість Люмакс 537,5 SE, с.е., яка відрізняє його від будь-яких інших ґрунтових гербіцидів, - здатність контролювати багаторічні дводольні бур'яни при застосуванні по сходах. При цьому гербіцид знищує зелену частину осотів (фаза розетки) та березки, навіть при її довжині 15-20 см (мал. 2 та 3).

cmyk

Нагадаємо, що до складу Люмакс 537,5 SE, с.е. входять 3 діючi речовини - S-метолахлор (діюча речовина Дуал Голд 960 ЕС, к.е.), тербутилазин (одна з 2-х діючих речовин Примекстра TZ Голд 500 SC, к.с.) та мезотріон (діюча речовина Каллісто 480 SC, к.с.). За рахунок 3-х діючих речовин Люмакс 537,5 SE, с.е. є комплексним препаратом, має найширший спектр дії серед будь-яких інших ґрунтових гербіцидів. За рахунок мезотріону, який реактивується під дією опадів, Люмакс 537,5 SE, с.е. здатен контролювати декілька хвиль бур'янів, які можуть з'явитися. При цьому загальний період захисту Люмакс 537,5 SE, с.е. триває до 80 днів (найбільше серед ґрунтових гербіцидів). Саме за рахунок мезотріону цей гербіцид знищує зелену частину багаторічних дводольних бур'янів. Часто виникають запитання: а як бути з фазою розвитку культури під час внесення Люмакс 537,5 SE, с.е. по сходах? У таких випадках ще раз звертаємо увагу на те, що саме стадія розвитку бур'янів має першочергове значення при внесенні цього препарату ранньопіслясходово. Культура може мати при цьому від 1 до 3-х листків - фітотоксичного впливу на неї не буде. Загалом Люмакс 537,5 SE, с.е. можна застосовувати аж до 5-го листка кукурудзи за умови, що бур'яни,особливо однорічні злакові, не будуть мати більше 2-х листків. У разі появи на полі багаторічних злакових бур'янів у нагоді стане вже гербіцид Мілагро 040 ЕС, к.е., тобто препарат, який має високу ефективність якраз проти злакових бур'янів (однорічних та багаторічних). Здатність Люмакс 537,5 SE, с.е. контролювати бур'яни як до сходів, так і після їх появи,

можливість реактиваційної дії дає змогу застосовувати цей гербіцид у посівах за технологією No-till. Препарат чудово проникає крізь рослинні рештки культури-попередника, що лишаються на полі, перерозподіляється у верхньому шарі ґрунту та контролює проростаючі бур'яни. Крім кукурудзи, Люмакс 537,5 SE, с.е. досить успішно зарекомендував себе у боротьбі з бур'янами в садках та виноградниках. У більшості випадків було достатньо однієї обробки для знищення бур'янів у міжряддях дерев та виноградної лози впродовж сезону, навіть в умовах постійного зрошування. Єдине, що необхідно при застосуванні Люмакс 537,5 SE, с.е. в садках та виноградниках, - обмежити потрапляння препарату на культурну рослину. Для цього на обприскувач встановлюють спеціальні відсікачі. Таким чином, враховуючи все сказане, можна з упевненістю сказати, що Люмакс 537,5 SE, с.е.: 1) Гербіцид, який відкриває нові можливості в боротьбі з бур'янами, що означає «стрибок у майбутнє» без шкідливих рослин. 2) Поєднує властивості як ґрунтового, так і страхового гербіциду. 3) Має найдовший серед ґрунтових гербіцидів період захисної дії - до 80 днів. 4) 3 діючi речовини значно розширюють спектр контрольованих бур'янів. 5) Контролює багаторічні дводольні бур'яни (осоти, березку) при застосуванні посходово. 6) Захищає посіви кукурудзи за технологією No-till. 7) Може використовуватись для знищення бур'янів у садках та виноградниках.


p13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

²ÄÏÎ×ÈÍÜ! 21 ○

˲ÒÎ -  ÒÀÁÎв

ϳä âåñåëó ï³ñíþ á³ëÿ áàãàòòÿ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ϳñí³ á³ëÿ áàãàòòÿ, ïîõîäè, ö³êàâ³ åêñêóðñ³¿, ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ, áàðâèñò³ ôåñòèâàë³, ïóñòîù³ ï³ñëÿ â³äáîþ âñå öå çìîæóòü â³ä÷óòè ó òàáîðàõ â³äïî÷èíêó òèñÿ÷³ þíèõ æèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ВИСТАЧИТЬ НА ВСІХ Добігає кінця ще один навчальний рік, та для школярів - це щаслива й яскрава пора - канікули. Невгамовній та допитливій дітворі складно провести сонячні дні вдома перед телевізором чи комп’ютером. Це не додасть плюсів їхньому здоров’ю, крім того, зали-

ÄËß Ä²ÒÅÉ ÁÅÇË²× ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É

шить без незабутніх вражень, позбавить нових друзів та вмінь. І хоч часи піонерських таборів давно в минулому, батьки й бабусі з дідусями мусять зізнатися, що й сучасний табір - гарне місце відпочинку для їхніх чад. Сьогодні до послуг дітей - різноманітні пропозиції - позаміські, міські (денні) заклади, табори санаторно-оздоровчого, спортивного, туристичного, військововиховного спрямування. Є заклади, де дитина навіть може «підтягти» англійську чи фізику. Загалом близько 200 тисяч юних жителів області цього літа відпочинуть в різних курортних зонах України, позаміських таборах відпочинку, санаторіях та оздоровчих закладах Дніпропетровщини. Сумувати не буде ніхто. Тим більше, що таборів вистачить для всіх. Тільки в нашому регіоні працюватиме 971 дитячий заклад відпочинку (це на 12 більше, ніж торік), в тому числі діятимуть 25 позаміських.

«ПІД БОКОМ» У БАТЬКІВ Батькам, які не готові відпустити своє чадо на морський чи позаміський літній відпочинок, розчаровуватись не слід. На допомогу прийдуть пришкільні табори. Цього року тільки в Дніпропетровську їх буде аж 154. Вони розраховані, в основному, на дітей молодшого та середнього шкільного віку. Тут донька чи син завжди будуть «під боком». Відпочинок у такому закладі залишить яскраві спогади у малечі,

ßêùî äèòèíà çáèðàºòüñÿ â òàá³ð, îáîâ'ÿçêîâî ïîêëàä³òü ¿é ó ðþêçàê: - êåïêó (÷è áàíäàíó); - ôóòáîëêè òà ìàéêè; - äæèíñè, øòàíè; - ïëàâêè; - â³òð³âêó; - íèæíþ á³ëèçíó; - òåïëó êîôòó; - øêàðïåòêè; - øîðòè; - íîñîâ³ õóñòèíêè; - òðèêî, ñïîðòèâíèé - í³÷íó ñîðî÷êó àáî êîñòþì; ï³æàìó. стане непоганою психологічною підготовкою перед відправленням у той же позаміський табір. У шкільних таборах - діти під наглядом з ранку до вечора, отримують триразове харчування, денний сон, лікувально-профілактичні процедури. Не доводиться й сумувати. До їхніх послуг

Второй смены не будет? Óæå â ñêîðîì âðåìåíè â óêðàèíñêèõ øêîëàõ ìîãóò îòìåíèòü çàíÿòèÿ âî âòîðóþ ñìåíó «Вторая смена в школе должна остаться лишь страницей в истории педагогики», - считает заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Борис Жебровский. Сегодня занятия в две смены в нашей стране проводят более тысячи школ (5,8% от общего количества). Больше всего их в Крыму, Севастополе, в Ривненской и Закарпатской областях.

Öüîãî ðîêó áóäóòü îçäîðîâëåí³:

ÊÎÐÈÑÍÀ ÏÎÐÀÄÀ

 ØÊÎËÓ - Ñ ÓÒÐÀ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ

Согласно приказу Минобразования относительно сменности обучения в общеобразовательных учебных заведениях, руководителям региональных управлений образования рекомендуют срочно провести анализ сети таких школ, выяснить причины проведения занятий в две смены. А на протяжении 1-2 лет перейти на обучение в одну смену. «Мы сделали это в Киеве еще в 2003 году», - сказал Борис Жебровский. По его словам, это дало возможность лучше организовать учебно-воспитательный процесс в школах, взять под контроль посещение уроков, да и родителям стало спокойнее.

ÇÀÍßÒÈß Â ÄÂÅ ÑÌÅÍÛ ÏÐÎÂÎÄßÒ ÁÎËÅÅ ÒÛÑß×È ØÊÎË cmyk

безліч конкурсів, вікторини, фестивалі, екскурсії в музеї, театри, парки міста й області, туристичні походи.

ª ÇÀÊËÀÄÈ, ÄÅ ÌÎÆÍÀ «Ï²ÄÒßÃÒÈ» ÍÀÂ×ÀÍÍß

 200 òèñÿ÷ ä³òåé îáëàñò³, ç íèõ:

 7,3 òèñ. ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;

 18,3 òèñ. ä³òåé ç áàãàòîä³òíèõ òà ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé;  12 òèñ. òàëàíîâèòèõ òà îáäàðîâàíèõ ä³òåé ðåã³îíó;  1655 ä³òåé-³íâàë³ä³â;  2669 ä³òåé ç ãðóïè ðèçèêó.


р14

22 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

19 ìàÿ 1712 ãîäà Èìïåðàòîð Ïåòð I ïåðåíåñ ñòîëèöó Ðîññèè èç Ìîñêâû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Òîãäà Ïåòåðáóðã áûë íàñòîÿùèì «åâðîïåéöåì» â Ðîññèè. Ïðè åãî çàñòðîéêå øèðîêî èñïîëüçîâàëñÿ çàïàäíûé îïûò ïëàíèðîâêè è ñòðîèòåëüñòâà. Òâîðåíèÿ Òðåçèíè, Ðàñòðåëëè, Êâàðåíãè, äå Òîìîíà âî ìíîãîì îïðåäåëèëè èñòîðè÷åñêèé îáëèê ãîðîäà. Íè îäèí èç âåëèêèõ ãîðîäîâ Åâðîïû íå áûë ïîñòðîåí òàê áûñòðî - Ïåòåðáóðã âîçíèê íà ãëàçàõ îäíîãî ïîêîëåíèÿ è ñòðîãî ïî ïëàíó. ○

ÄÆÈÍÑÛ, Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß! 20 ìàÿ 1873 ãîäà «ðîäèëèñü» äæèíñû. Íå îäíî ïîêîëåíèå âûðîñëî â ýòèõ ïðàêòè÷íûõ øòàíàõ. Ïåðâûå çàïàòåíòîâàííûå äæèíñû áûëè âûïóùåíû â Àìåðèêå ÷åëîâåêîì ïî èìåíè Ëåâè Ñòðàóññ â 1850 ãîäó è ïðîäàíû ïî öåíå 1,46 äîëëàðà çà ïàðó. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ Ñòðàóññ îðãàíèçîâàë â Ñàí-Ôðàíöèñêî ôèðìó «Levi Strauss & Co» ïî ïîøèâó ðàáî÷åé îäåæäû. 20 ìàÿ 1873 ãîäà ôèðìà ïîëó÷èëà ëèöåíçèþ íà åäèíîëè÷íîå ïðàâî ïðîèçâîäñòâà áðþê ñ çàêëåïêàìè íà êàðìàíàõ. Âîò ýòà äàòà è ñ÷èòàåòñÿ îôèöèàëüíûì äíåì ðîæäåíèÿ äæèíñîâ. ○

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

Ìå÷òà, ðîìàíòèêà, èãðà…

ÍÅ ÌÎÑÊÂÀ, À ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÀÐÈÆÑÊÀß ÔÈÔÀ 21 ìàÿ 1904 ãîäà â Ïàðèæå áûëà îñíîâàíà Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ ôóòáîëüíûõ àññîöèàöèé - ÔÈÔÀ. Åå ãëàâíàÿ öåëü îáúåäèíèòü íàöèîíàëüíûå ôóòáîëüíûå ôåäåðàöèè è ñïîñîáñòâîâàòü ïðîâåäåíèþ ñîðåâíîâàíèé ìèðîâîãî óðîâíÿ. Ïåðâûì ïðåçèäåíòîì ÔÈÔÀ áûë Ðîáåð Ãåðåí. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÔÈÔÀ ïðåâðàòèëàñü â ãëîáàëüíîå ôóòáîëüíîå ñîîáùåñòâî, îáúåäèíÿþùåå îêîëî 180 íàöèîíàëüíûõ ôóòáîëüíûõ àññîöèàöèé.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Âñåñîþçíàÿ ïèîíåðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ áûëà îáðàçîâàíà ðåøåíèåì Âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè êîìñîìîëà 19 ìàÿ 1922 ãîäà. Ñ òåõ ïîð ýòà äàòà îòìå÷àåòñÿ êàê Äåíü ïèîíåðèè. Ñîçäàííàÿ ïî ïîäîáèþ ñêàóòñêîãî äâèæåíèÿ, äåòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ îòëè÷àëàñü íå òîëüêî èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòüþ.  ïðèíöèïû åå äåÿòåëüíîñòè èçíà÷àëüíî òàêæå áûëè çàëîæåíû íàñûùåííîñòü ðåâîëþöèîííîé ìå÷òîé, ðîìàíòèêîé è èãðîé.  ÷åñòü íîñòàëüãè÷åñêîãî ïðàçäíèêà «Â³ñò³» âñïîìèíàþò î íåêîòîðûõ ïèîíåðñêèõ ñèìâîëàõ, ïðàâèëàõ è àòðèáóòàõ

ÒÐÈ ÓÃËÀ ÃÀËÑÒÓÊÀ - ÒÐÈ ÏÎÊÎËÅÍÈß

не горбясь, охранять полезных животных, помнить свои обычаи и законы. Были там и пункты, касающиеся к слову, тоже позаимствова- курения и потреблеСОЛДАТСКИЙ МАРШ ли из оперы. Так родилась ния алкоголя: «куряЭта история с незначи- песня «Взвейтесь костра- щий пионер уже не пионер»; «пьяный пительными вариациями час- ми…» онер позорит дружито описывалась в детской АККУРАТЕН, ну». литературе. С рождением ТРЕЗВ, ТРУДОЛЮВсесоюзной пионерской БИВ ЦВЕТА организации придумали и С течением времени за- ОДНОГО одобрили значок, знамя. Пионерский галдачи юных строителей комПонадобилась и песня. Намунизма менялись. Это от- стук тоже появился в писать стихи поручили моражалось и в утвержденных 1922 году. Его краслодому поэту Александру для них нормах поведения и ный цвет символизиЖарову. Дали срок две неровал советское знаправилах работы. дели (по некоторым версиЗакон юных пионеров от мя, а три угла олиям - три дня). 1922 года, например, предпи- цетворяли единство трех Дело шло туго - озадасывал быть верным рабоче- поколений - коммунистов, ченный автор все искал му классу, честным, скром- комсомольцев и пионеров. ритм песни и жаловался Сперва галстуки деланым и правдивым, исполнистаршим товарищам на тельным, трудолюбивым и ли из жесткой хлопчатобутрудности. Вдохновение веселым, бережливым и мажной ткани, их цвет был пришло, когда поэт оказалуважающим общеполезный ярко-красным. Изначально ся в Большом театре на опеих не завязывали, а крепитруд. ре Гуно «Фауст». Именно в А обычаи пионеров, ут- ли с помощью специальней он услышал «Марш вержденные в 1957 году, гла- ных зажимов. Позднее солдат», который подскасили, что юные строители «ленты» стали оранжевозал ритм. Позже появились коммунизма должны тща- красными и шились из ацеи первые строки - дальше тельно мыться, быть точны- татного шелка. работа пошла легче. Почти все, кто успел поми и аккуратными, сидеть Музыку к этому маршу написал ученик музыкального техникума Сергей Дешкин. Ход для мелодии, Èìÿ - äî 1924 ãîäà ïèîíåðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ íàçûâàëàñü â

ÊÎÄÛ «ÄÎÑÒÓÏÀ»

÷åñòü Ñïàðòàêà, à ïîñëå ñìåðòè Ëåíèíà ïîëó÷èëà èìÿ âîæäÿ ðåâîëþöèè. Ïðèçûâ - «Ïèîíåð, ê áîðüáå çà äåëî Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà áóäü ãîòîâ!». Îòâåò - «Âñåãäà ãîòîâ!» Ïå÷àòíûé îðãàí - ãàçåòà «Ïèîíåðñêàÿ ïðàâäà», ïåðâûé íîìåð êîòîðîé âûøåë â ñâåò 6 ìàðòà 1925 ãîäà. Áîëüøàÿ èãðà - Âñåñîþçíàÿ âîåííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà «Çàðíèöà». Ïîÿâèëàñü â 1967 ãîäó. Ãëàâíûé ëàãåðü - Âñåñîþçíûé ïèîíåðñêèé ëàãåðü ÖÊ ÂËÊÑÌ «Àðòåê», èìåâøèé ìåæäóíàðîäíûé ñòàòóñ.

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

быть пионерами, вспоминают процесс глажки «косынки» - появление в мятом галстуке было позором. Как правило, его стирали с мылом в раковине, гладили еще мокрым - тогда ткань разглаживалась и

начинала блестеть. Отгладить же высохший галстук было практически невозможно.

ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ Ïî íåêîòîðûì äàííûì, çà âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ Âñåñîþçíîé ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè â åå ðÿäàõ ïîáûâàëî áîëåå 210 ìëí. ÷åëîâåê. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ Крайне ответственными пионерскими должностями, помимо прочих, считались должности горниста и барабанщика. Первый должен был уметь выполнять строевые приемы с горном и подавать определенные сигналы, например: «Слушайте все», «Сбор», «На знамя», «Походный марш», «Тревога» и т.п. Барабанщик же сопровождал строй во время походов, шествий, парадов. Он также должен был знать разные сигналы, уметь играть «дробь» и «марш». Интересно, что ритм дети часто запоминали по стихам, которые они проговаривали, например: «Бей барабанщик, Бей барабанщик, Бей барабан, раз, два, три, четыре, пять...»


р15

СПОРТ 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.05.2011 ð. ¹ 37 (1225) ○

Ìß× Â ÊÎÐÇÈÍÅ

«Ëàñòî÷êàì» ïîäðåçàëè êðûëüÿ ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÁÊ «ÄÍÅÏл

Ïðåäñòàâèòåëüíèöå äíåïðîïåòðîâñêîãî êëóáà «Äíåïð-ÄÂÓÔÊ» Àëèíå ßãóïîâîé óäàëîñü îôîðìèòü óíèêàëüíûé â èñòîðèè óêðàèíñêîãî áàñêåòáîëà ðåçóëüòàò êâàäðóïë-äàáë РАВНОЕ НАЧАЛО

матче, то он ярко продемонстрировал существующую разницу в классе между днепропетровской и луганской командами. Хотя в первой четверти казалось, что их силы равны - они рвались в бой и радовали болельщиков результативной игрой. Свидетельство тому - 60 очков, заработанные спортсменками обеих команд в первой десятиминутке. Причем у «Днепра»

ÅÂÐÎÂÈÇÈÒ

ÆÄÅÌ ÈÍÑÏÅÊÖÈÞ

ÒÐÈ ÃÎÄÀ - ÍÀ ÀÂÒÎÄÐÎÌ

ÌÎËÎÄÛÌ ËÓÃÀÍ×ÀÍÊÀÌ ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÑÈË

Ãðåöèÿ ïëàíèðóåò ïîñòðîèòü àâòîäðîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîíîê ñåðèè Ôîðìóëû-1. Åãî ñîáèðàþòñÿ âîçâåñòè íà ïîëóîñòðîâå Ïåëîïîííåñ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì îöåíêàì, ïðîöåññ çàéìåò òðè ãîäà, íà ñòðîèòåëüñòâî óéäåò áîëåå 96 ìëí. åâðî. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîòû çäåñü ñîçäàäóò îêîëî ïîëóòûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò. Ïðîåêò åùå äîëæåí óòâåðäèòü ãðå÷åñêèé ïàðëàìåíò.

БЕЗ ШАНСОВ ДЛЯ молодые баскетболистки ГОСТЕЙ «Ласточек» уже не могли Во второй четверти, после наставлений тренера Александра Чередниченко, днепропетровчанки стали собраннее играть в защите и это принесло результаты. Наши спортсменки позволили соперницам набрать в три раза меньше очков, чем в первом периоде. Также «Ласточки» не справились с игроком «Днепра» Ларисой Ябуровой - лучшей центровой Высшей лиги. Во второй четверти она набрала 15 очков. На перерыв команды ушли при счете 59:36, который в полной мере отражал преимущество хозяек площадки. Во второй половине

оказывать серьезное сопротивление днепропетровчанкам. Не сложили руки лишь Якунина и Хотинцева, однако их усилий оказалось недостаточно для того, чтобы закончить игру хотя бы с небольшим разрывом в счете. «Днепр» уверенно завершил поединок, легко преодолев стоочковый рубеж. Кроме Алины Ягуповой и Ларисы Ябуровой, в составе «Днепра» стоит выделить Софию Милосердную и Таисию Бовыкину. Интересно также, что целых 12 минут игрового времени на площадке провела 15-летняя Оксана Степанюк.

ÞÁÈËÅÉ

«Øàõòåðó» - òðè ÷åòâåðòè âåêà ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

14 ìàÿ â Äîíåöêå îòïðàçäíîâàëè 75-ëåòèå çíàìåíèòîãî ôóòáîëüíîãî êëóáà

ÄÎ 1946-ÃÎ ÄÎÍÅÖÊÀß ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀÇÛÂÀËÀÑÜ «ÑÒÀÕÀÍÎÂÅÖ» стадионе «Донбасс-Арена». Перед поднятием национального флага клуб поздравил Президент Украины Виктор Янукович. «Следуя символичес-

ÁÎËÜØÀß ÑÒÐÎÉÊÀ

Áîìáàðäèð:

В 1936 году для выступления в первом Чемпионате СССР по футболу в Донецке (тогда он назывался Сталино) создали команду угольщиков Донбасса, которая носила гордое имя «Стахановец». Спустя 10 лет общество «Стахановец» изменило название на «Шахтер». С этим именем и связаны наивысшие достижения донецкого клуба - кубок и суперкубок СССР, шесть побед в чемпионате и Кубке Украины и даже европейский трофей - Кубок УЕФА. Празднование 75-летия «Шахтера» состоялось на

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÒÀÁËÎ

Êâàäðóïë-äàáë (àíãë. Quadruple-double) äîñòèæåíèå â áàñêåòáîëå èãðîêà, êîòîðûé çà ìàò÷ ïîëó÷èë äâóõçíà÷íûå ðåçóëüòàòû â ÷åòûðåõ èç îñíîâíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ - íàáðàííûõ î÷êàõ, ïîäáîðàõ, ðåçóëüòàòèâíûõ ïåðåäà÷àõ, ïåðåõâàòàõ, áëîêøîòàõ.

30 ìàÿ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Óêðàèíå îæèäàþò ÷èíîâíèêîâ ÓÅÔÀ - îïåðàöèîííîãî äèðåêòîðà Ìàðòèíà Êàëëåíà è óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà îðãàíèçàöèè ïî âîïðîñàì Åâðî-2012 Ôðàíòèøåêà Ëàâðèíöà. Îíè ïëàíèðóþò âñòðåòèòüñÿ ñ âèöå-ïðåìüåðîì - ìèíèñòðîì èíôðàñòðóêòóðû Áîðèñîì Êîëåñíèêîâûì è ïðåäñòàâèòåëÿìè ÷åòûðåõ óêðàèíñêèõ ïðèíèìàþùèõ ãîðîäîâ. Ñòîðîíû îáñóäÿò ïîäãîòîâêó ê ÷åìïèîíàòó è ñîñòîÿíèå ãîòîâíîñòè îáúåêòîâ.

В матче 14-го тура Украинской профессиональной баскетбольной лиги ÁÊ «Äíåïð-ÄÂÓÔÊ» - ÁÊ «Ëóãàíпротив «Луганских ласточек» молодая защитница ñêèå ëàñòî÷êè» - 113:61 (33:27, «Днепра» показала просто 26:9, 25:12, 29:13) фантастическую игру. По Àëèíà ßãóïîâà - 28 результатам встречи рейî÷êîâ, 14 ïîäáîðîâ, 13 ïåðåäà÷ è 10 ïåðåõâàòîâ тинг эффективности Ягуповой (52) стал абсолютным рекордом нынешнего основным снайпером оде набрала 17 пунктов. Ей была Кимберли Уильямс, противостояла Любовь чемпионата страны. Если говорить о самом которая в стартовом пери- Якунина, которая заработала 15 очков.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

кому примеру футбольного клуба «Шахтер», вся Украина должна занять достойное место в Лиге чемпионов европейских государств, в Европе - по

всем показателям - экономическому развитию, уровню культуры и образования, спорта», - заявил Глава государства. После этого болельщики вынесли на поле гигантские копии трофеев, завоеванных «Шахтером». Затем на футбольную арену вышли и нынешние легенды клуба. Порадовали зрителей масштабным хореографическим шоу, знаменитой песней «Спят курганы темные» в исполнении Таисии Повалий, гигантским тортом, свечи на котором задула Мила Йовович. Голливудская актриса также спела песню «С Днем рождения, дорогой «Шахтер». Завершилось празднование выступлением мировой поп-звезды Рианны и пиротехническим шоу.

«Ñòðàñòè Õðèñòîâû», ðåæèññåð

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1222


р16

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 19 ТРАВНЯ 2011 РОКУ № 37 (1225)

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Âåðîÿòíî ïîÿâëåíèå íîâûõ ïðàâèë â äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ ïàðòíåðàìè. Ýòè èçìåíåíèÿ ñíà÷àëà ìîãóò áåñïîêîèòü, íî ïîñëå ïîñïîñîáñòâóþò ðåøåíèþ âîïðîñîâ. Äëÿ òåõ, êòî ãîòîâ ê íåîæèäàííîñòÿì, íåäåëÿ ïðîéäåò îáû÷íî. Òîëüêî íå íóæíî áðàòü íèêàêèõ ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ: íå äàâàòü è íå áðàòü â äîëã. ТЕЛЕЦ Áóäüòå âíèìàòåëüíåå â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ. Îñîáåííî, åñëè îíè êàñàþòñÿ ïåðåãîâîðîâ è îáñóæäåíèé. Âñÿêîå íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ ôèíàíñîâîé èíôîðìàöèåé ìîæåò âûçûâàòü ïðîáëåìû â ñôåðå ïàðòíåðñêèõ îáÿçàòåëüñòâ. Ëó÷øå íå îòïðàâëÿòüñÿ â ïîåçäêè. Æèçíåííûå ñèëû îñëàáëåíû, ñíèçüòå ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó íà îðãàíèçì. БЛИЗНЕЦЫ Àêòóàëüíû ïðîáëåìû â äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ.  òî æå âðåìÿ ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü è íà ïîääåðæêó â ýòîé ñèòóàöèè, îñîáåííî ñî ñòîðîíû òåõ, êîìó âû äîâåðÿåòå. Íóæíî ãîòîâèòüñÿ ê òîòàëüíûì ïåðåâîðîòàì â äåëàõ è ê ñìåíå íà÷àëüñòâà. Îñòåðåãàéòåñü ïîïàñòü â íåóäîáíîå ïîëîæåíèå.  êîíöå íåäåëè ó âàñ ïîÿâèòñÿ æåëàíèå êîãî-òî ïîó÷àòü. РАК Óäà÷íûé ïåðèîä äëÿ íàëàæèâàíèÿ ïàðòíåðñêèõ ñâÿçåé è îòíîøåíèé. Âû ñìîæåòå ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü ñ íàó÷íîé èëè ôèíàíñîâîé èíôîðìàöèåé. Íî òåïåðü íå õâàòàåò àêòèâíîñòè, ïîñêîëüêó âñå ñèëû óæå áûëè îòäàíû ðàáîòå. Ïîñëå ñðåäû èíòóèöèÿ ïîäñêàæåò, ãäå èñòî÷íèê âàøèõ âîëíåíèé. ×àùå áûâàéòå íà âîçäóõå. ЛЕВ Âû ìîæåòå ðàçîéòèñü âî âçãëÿäàõ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå. Íåêîòîðûå óñëîâèÿ â ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèÿõ íå áóäóò ñîáëþäåíû. Î÷åâèäíî, â áóäóùåì âñåòàêè êîå-êàêèå ïðàâèëà ïðèäåòñÿ ïåðåñìàòðèâàòü. Áîëüøîé ðèñê ñòîëêíóòüñÿ ñ ôèíàíñîâûìè òðóäíîñòÿìè. Óäåëèòå âíèìàíèå ñíó è îñòåðåãàéòåñü òðàâì êîëåííûõ ñóñòàâîâ. ДЕВА  ïðèíÿòèè ñàìîñòîÿòåëüíûõ ðåøåíèé â ðàáî÷èõ äåëàõ ïîòðåáóåòñÿ îñòîðîæíîñòü.  áëèæàéøåì áóäóùåì ñèòóàöèÿ ìîæåò ñëîæèòüñÿ òàê, ÷òî áóäåò òðóäíî îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû. Î÷åíü èíòåðåñíûìè îáåùàþò áûòü âñòðå÷è ñ ïàðòíåðàìè, êîòîðûå â ñåðåäèíå íåäåëè ìîãóò ñèëüíî ïîâëèÿòü íà ñóäüáó è ïåðñïåêòèâû áèçíåñà. Ìîæåò ïîÿâèòüñÿ âîçìîæíîñòü ïîåõàòü çà ãðàíèöó.

ВЕСЫ Ðàáîòàÿ ñ èíôîðìàöèåé, áóäüòå âíèìàòåëüíåå, âîçìîæíû îøèáêè. Ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ ôèçè÷åñêàÿ óñòàëîñòü íà ôîíå ðàçî÷àðîâàíèÿ, íåâîçìîæíîñòè âûïîëíÿòü êàêèå-òî îáÿçàòåëüñòâà. Íà ðàáîòå îæèäàåòñÿ ïîäúåì. Íåäåëÿ ïîçâîëèò ïîëó÷èòü ìàêñèìóì ïîçèòèâíîãî â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå èëè áèçíåñå. Ïðîâåðÿéòå ñîâìåñòèìîñòü ìåäïðåïàðàòîâ, ïîâûøåííàÿ îïàñíîñòü àëëåðãèé. СКОРПИОН Â ïåðåãîâîðàõ ãëàâíîå - ïîíèìàòü òàêòèêó è ñòðàòåãèþ ïàðòíåðîâ. Èõ æåëàíèÿ ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ íåêîòîðûìè ïðèâû÷íûìè äëÿ âàñ ïðàâèëàìè. Âàøà ëè÷íàÿ îöåíêà ýòîé ñèòóàöèè ìîæåò áûòü íåìíîãî ïðåóâåëè÷åííîé. Íàõîäèòüñÿ â ìðà÷íîì íàñòðîåíèè ïðîòèâîïîêàçàíî. Ìåëàíõîëèÿ ïîòÿíåò çà ñîáîé äåïðåññèþ è ñòàíåò ïðè÷èíîé ìíîãèõ, ÷àñòî áåçîñíîâàòåëüíûõ ñòðàõîâ. СТРЕЛЕЦ Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ óïðàâëåí÷åñêîé, à òàêæå êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Àêòèâíî ñìîãóò ðåøèòüñÿ òåêóùèå äåëîâûå âîïðîñû. Îäíàêî ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì âðÿä ëè ñìîæåò ñåðüåçíî ïîâëèÿòü íà âàøå äåëî â öåëîì. Íà ñëóæáå ìîãóò âîçíèêíóòü òðåíèÿ. Áëèæå ê êîíöó íåäåëè ñëåäèòå, ÷òîáû ñèòóàöèÿ íå âûøëà èç-ïîä êîíòðîëÿ. Îòêàæèòåñü îò ãîðÿ÷èòåëüíûõ íàïèòêîâ . КОЗЕРОГ Òåïåðü ñëîæíî ôîðìóëèðîâàòü êàêèåòî ñòðàòåãè÷åñêèå çàäàíèÿ, ïî êðàéíåé ìåðå íà áëèæàéøåå âðåìÿ. Ïîýòîìó ïîêà ëó÷øàÿ òàêòèêà - ðåøàòü òåêóùèå âîïðîñû è òåðïåëèâî æäàòü. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ëåãêî ñäåëàåòå íàìíîãî áîëüøå ðàáîòû, ÷åì âñåãäà, çàëîæèâ îñíîâû ñâîåé áóäóùåé êàðüåðû. ВОДОЛЕЙ Ìîæíî îæèäàòü êàêèõ-òî ïðåòåíçèé ïàðòíåðîâ ïî ïîâîäó âàøåé óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îäíàêî â öåëîì âû äîñòàòî÷íî çàùèùåíû, ïîýòîìó ëþáûå ïðîáëåìû ìîãóò âûãëÿäåòü ëèøü êàê äîñàäíîå íåäîðàçóìåíèå. Äî ñåðåäèíû íåäåëè âñå äåëà äåðæèòå ïîä êîíòðîëåì, à ïåðâûå ïðèçíàêè âîñïàëåíèé â îðãàíèçìå íå èãíîðèðóéòå. Êà÷åñòâåííî ïèòàéòåñü. РЫБЫ Âàøà ðàáîòà âñþ íåäåëþ áóäåò çàâèñåòü îò äóøåâíîãî ïîäúåìà è áëàãîäóøíîãî íàñòðîåíèÿ. Íà ñëóæáå ïðîÿâëÿéòå èíèöèàòèâó, ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü èäåò ââåðõ.  ðîìàíòè÷åñêèõ äåëàõ - íåáîëüøàÿ ïàóçà. Íî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ëþáîâíûõ îòíîøåíèé íå áóäåò âîîáùå, ñêîðåå âñåãî îæèäàåòñÿ ñòàáèëüíîñòü. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

 Äíåïðîïåòðîâñêå ïðîøåë äîëãîæäàííûé êàñòèíã «Ôàáðèêè çâåçä-4». «Âiñòÿì» â ïåðåðûâå ìåæäó âûñòóïëåíèÿìè ó÷àñòíèêîâ ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ ñàìûì òðåáîâàòåëüíûì ÷ëåíîì æþðè, ðàäèî - è òåëåâåäóùèì Ñåðãååì Êóçèíûì

«ß ðåïóòàöèåé íå òîðãóþ!» САМОРОДКИ ПОПАДАЮТСЯ РЕДКО - Сергей, бывают ли на кастингах какие-то казусы? Когда, например, хотят обаять когото из членов жюри, подкупить? - Конечно, бывают и очень часто. Меня вот в Днепропетровске уже пытались обаять (улыбается). - И как Вы отреагировали? - Я своей репутацией

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ ÁÎËÅÅ ÌÍÎÃÎËÈÊÈÉ È ÐÀÇÍÎÏËÀÍÎÂÛÉ

не торгую. И на такие сделки никогда не пойду. - Говорят, что Вы самый требовательный из всех членов жюри. - Люди многое могут говорить... А я считаю себя нормальным (улыбается). - На кастинге участникам дается мало времени, чтобы проявить себя. Что должно быть в человеке, чтобы привлечь Ваше внимание? - Ничего особенного не надо. Самое главное иметь хотя бы базовое умение петь и не изображать из себя Тину Тернер или Джона Бон Джови. Если человек - самородок, это сразу видно. Такие люди хорошо чувствуют музыку.

ГРУДЬ НЕ ПОМОЖЕТ - Сергей, сегодня по телевидению транслируется огромное количество различных талант-шоу. Зачем нам еще и «Фабрика»? - Мы пытаемся из человека, имеющего базовую вокальную и хореографическую подготовку, создать настоящего артиста. И что бы ни говорили, предыдущий опыт показывает, что артисты после «Фабрики» получаются яркие. Кто-то из «фабрикантов» уходит в рок, как Настя Плис, другие занимаются поп-музыкой, как Реал О, Эрика и братья Борисенко. Остальные талант-шоу ищут нестандартных людей,

эдаких фриков. А в «Фабрике» нужно уметь петь. Наличие нереальной груди не гарантирует девушке попадания на проект. - Как думаете, достаточно ли у нас талантливых исполнителей, качественной музыки? -Хорошего много не бывает. Наш шоу-бизнес более многоликий и разноплановый, чем, например, российский. И вообще, украинская музыка интереснее. - Сергей, Вы довольно публичный человек, как относитесь к славе? - Я «не парюсь» по этому поводу (улыбается). Я понимаю, что это какаято часть моей жизни, но, честно говоря, об этом совсем не думаю.

ÞÌÎÐ Öûãàíêà ñ äâóìÿ ìàëåíüêèìè äåòüìè çâîíèò â êâàðòèðó íîâîãî ðóññêîãî - êðàñèâàÿ, ìîùíàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü ñ êó÷åé âñÿêèõ ïðèáàìáà-

ñîâ è çàñîâîâ. Îòêðûâàåò õîçÿèí. - Êðàñàâåö, ïîçîëîòè ðó÷êó! Hîâûé ðóññêèé: - Òû ÷å, â íàòóðå? Åå æå âìåñòå ñ äâåðüþ ñíèìóò!

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Чт 19.05

+22 +24 0С +17 +19 0С

півн.схід. 35 м/с

Пт 20.05

+24 +26 0С +14 +16 0С

півн.схід. 35 м/с

Сб 21.05

+23 +25 0С +13 +15 0С

півн.схід. 23 м/с

Нд 22.05

+23 +25 0С +13 +15 0С

півн.схід. 23 м/с

Пн 23.05

+23 +25 0С +13 +15 0С

півн.схід. 23 м/с

Вт 24.05

+23 +25 0С +14 +16 0С

півд. 13 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 18.04.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 0726

вести приднепровья  

вести приднепровья