Page 1

р1

«ÏÐÀÂÄÓ» ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÈ ÓÆÅ ÍÀ ÒÐÅÒÜ

18

2

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÄÂÈÃ ÇÀÐÀÄÈ ÏÅÐÅÌÎÃÈ

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÀÁ²ÒÓвªÍÒ²Â

3

ÑÒÀÍÖÈß - «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß». ÑÂÀÄÜÁÀ - ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÀß

17

ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÂÎÉÍÛ ÇÀ ÎÄÈÍ ×ÀÑ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Äíåïðîïåòðîâñêèé íàöèîíàëüíûé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé èì. ßâîðíèöêîãî è êëóá âîåííîèñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè «Âîñòî÷íûé âàë» ïîäãîòîâèëè íî÷íóþ ýêñêóðñèþ-ñïåêòàêëü «Îäíàæäû ìû áûëè ñîëäàòàìè...». Äåéñòâèå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â ÷åòûðåõ ýêñïîçèöèîííûõ çàëàõ.

№33 (1221) П'ятниця, 06 травня 2011 р.

14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÒÀÍÅÒ ÄÎÑÒÓÏÍÅÅ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîäïèñàë äâà óêàçà îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè. Êàê ïîä÷åðêíóëà çàìåñòèòåëü Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Åëåíà Ëóêàø, ñîãëàñíî ýòèì äîêóìåíòàì Ãëàâà ãîñóäàðñòâà âîçëîæèë ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå çàêîíà î äîñòóïå ê ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè íà ðóêîâîäèòåëåé öåíòðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Íàïîìíèì, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí âñòóïàåò â ñèëó 9 ìàÿ. ○

ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÒÐÀÍÛ

37 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÇÎËÎÒÎÌ

7

Î áîÿõ-ïîæàðèùàõ, î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ Îá ó÷àñòèè â Ïàðàäå Ïîáåäû â èþíå 1945 ã. è ìèðíîì ñëóæåíèè ñâîåìó íàðîäó ðàññêàçàë â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Âiñòÿì» ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Èâàí Ãîðáåíêî.

ÀËËÎ, ÏÎ˲ֲß?!

«Â²ÉÍÀ» Ó Ï²ÑÎ×ÍÈÖ² Ìàëåíüê³ ÷îëîâ³êè ïîñâàðèëèñü, ³ îäèí ç íèõ âäàðèâ ³íøîãî. Øêîëÿð Øâåäñüêèé øêîëÿð ðîçãí³âàíèé, àëå íå ïîñâàðèâñÿ ç³ ñâî¿ì ðîçãóáëåíèé, ñïîê³éíî îäíîë³òêîì ³ âèêëèêàâ ïîë³ö³þ ïðÿìî â ï³ñî÷íèöþ ïîâåðíóâñÿ äîäîìó ³ Õòîñü æà볺òüñÿ ñòàðøîìó çàì³ñòü òîãî, ùîá ïîñìàêóáðàòó, õòîñü - áàòüêàì, àëå âàòè øîêîëàä àáî ïîäèâèòèñÿ ìóëüòèêè, çíÿâ ¿õ óñ³õ «ïåðåïëþíóâ» ñåìèð³÷íèé ó÷åíü îäí³º¿ ç³ ñëóõàâêó òåëåôîíó ³ íàáðàâ íîìåð ïîë³öåéñüêèõ. øê³ë ó íåâåëèêîìó øâåäñüêîìó ì³ñòå÷êó Àðáóãà. Ñåðéîçíèì òîíîì þíèé Õëîï÷èê ãðàâñÿ ó ï³ñî÷íèö³ ìåøêàíåöü Àðáóãè ïîïðîç³ ùå îäíèì øêîëÿðåì. ñèâ «ïîë³ö³ÿíò³â» ïðè¿õàòè ³ ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

ðîç³áðàòèñÿ ç éîãî êðèâäíèêîì. Îïåðàòîð, ÿêèé î÷³êóâàâ «ñïðàâæíüîãî» ïîâ³äîìëåííÿ, çðîçóì³â, ùî íàïðàâëÿòè ìàøèíó íà ì³ñöå êîíôë³êòó íå âàðòî, ³ ïîïðîñèâ õëîï÷èêà çâåðíóòèñÿ äî á³ëüø ä³éîâî¿ ³íñòàíö³¿ - ñâî¿õ áàòüê³â. Ïðè öüîìó ïîë³öåéñüê³ çàçíà÷èëè, ùî öåé äçâ³íîê, õàé ³ áåçðåçóëüòàòíèé äëÿ «çàÿâíèêà», íàãëÿäíî äåìîíñòðóº, ùî ä³òè çíàþòü

íîìåðè åêñòðåíèõ ñëóæá ³ äî êîãî çâåðòàòèñÿ ó âèïàäêó íåáåçïåêè. Íà ùàñòÿ, ó ñêðèâäæåíîãî íå áóëî ç ñîáîþ «çáðî¿», áî íàñë³äêè ìîãëè á áóòè çíà÷íî ñåðéîçí³øèìè. Íàãàäàºìî, íåùîäàâíî ó äèòñàäêàõ Íîâî¿ Çåëàí䳿 ïî÷àëè âèäàâàòè äîçâîëè íà íîñ³ííÿ ³ãðàøêîâî¿ çáðî¿. Ùîïðàâäà, ¿¿ çàáèðàþòü, ÿê ò³ëüêè õòîñü âèñòðåëèòü â ³íøó äèòèíó.

16 Àãíèÿ Áàðòî - «Íàéòè ÷åëîâåêà». Åå èìÿ íà çâåçäíîé êàðòå cmyk

Çîëîòîâàëþòíûå ðåçåðâû Óêðàèíû äîñòèãëè èñòîðè÷åñêîãî ìàêñèìóìà è ñîñòàâëÿþò îêîëî 37 ìëðä. äîëëàðîâ. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Íèêîëàé Àçàðîâ. Îí ñâÿçûâàåò ýòî ñ àêòèâèçàöèåé ýêñïîðòà â Óêðàèíå è îæèâëåíèåì äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ èç-çà ãðàíèöû. «Â ïðèíöèïå, ó íàñ ïîçèòèâíîå ñàëüäî ïëàòåæíîãî áàëàíñà ïî òîâàðàì è óñëóãàì», - ïîä÷åðêíóë Ïðåìüåð. ○

ÍÀØÈ Â ÊÎÑÌÎÑÅ

ÑÏÓÒÍÈÊ - ×ÅÐÅÇ ÄÂÀ ÃÎÄÀ Ïåðâûé óêðàèíñêèé òåëåêîììóíèêàöèîííûé ñïóòíèê «Ëèáiäü» çàïóñòÿò â ñåðåäèíå 2013 ãîäà. Îá ýòîì ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü êàíàäñêîé êîìïàíèè MacDonald, Dettwiler and Associates Äàíèýëü Ôðèäìàíí. Ïî åãî ñëîâàì, ñòðîèòåëüñòâî ñïóòíèêà áûëî âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåíî, ïîêà óêðàèíñêèå âëàñòè ñîãëàñîâûâàëè ïîçèöèþ íà ãåîñòàöèîíàðíîé îðáèòå è ðåãèñòðèðîâàëè äèàïàçîí ÷àñòîò ðàäèîâåùàíèÿ. ○

ÍÎÂÛÉ ÌÀÐØÐÓÒ

 ÃÅÍÈ×ÅÑÊ - Ñ ÂÅÒÅÐÊÎÌ Â ñåðåäèíå èþíÿ Äíåïðîïåòðîâñê ìîæåò ñâÿçàòü ñ Ãåíè÷åñêîì íîâûé ìàðøðóò ñêîðîñòíîãî ýëåêòðîïîåçäà ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè. Ïî ïëàíàì Ïðèäíåïðîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè, ñêîðîñòíàÿ ýëåêòðè÷êà âìåñòèìîñòüþ 460-500 ìåñò áóäåò ñëåäîâàòü ÷åðåç Çàïîðîæüå è Ìåëèòîïîëü. Èçíà÷àëüíî ïîåçä ñòàíåò õîäèòü ïî ïÿòíèöàì, ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì, à åñëè âî âðåìÿ êóðîðòíîãî ñåçîíà ñïðîñ íà ìàðøðóò îêàæåòñÿ âûñîêèì - òî åæåäíåâíî.

ÍÀÑÒÓÏÍÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÈ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÂÈÉÄÅ 12 ÒÐÀÂÍß 2011 ð. 2011ð.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

Ç ÄÍÅÌ ÂÅËÈÊί ÏÅÐÅÌÎÃÈ!

ØÀÍÓªÌÎ ÃÅÐίÂ

ÓÑ²Ì ÑÌÅÐÒßÌ ÍÀ ÇËÎ Øàíîâí³ çåìëÿêè, äîðîã³ âåòåðàíè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè! Ïðèéì³òü ìî¿ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç³ ñâ³òëèì ñâÿòîì - Äíåì Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè! Ìè í³êîëè íå çàáóäåìî òèõ, õòî âñ³ì ñìåðòÿì íà çëî çäîáóâ ¿¿ íà ôðîíòàõ ³ â òèëó. Íèçüêèé óêë³í Âàì òà ñåðäå÷íà âäÿ÷í³ñòü çà ïðîÿâëåíó äîáëåñòü. Áàæàþ çäîðîâ'ÿ, ìèðó òà áëàãîïîëó÷÷ÿ! Ç ïîâàãîþ ²âàí Êóë³÷åíêî, ì³ñüêèé ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ○

ÑÏÀÑÈÁ² ÇÀ ÌÈÐÍÅ ÍÅÁÎ

Dz ѲÒËÈÌ ² ÑÂßÒÈÌ ÄÍÅÌ! Ùèðî â³òàþ âåòåðàí³â, ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é, òðóä³âíèê³â òèëó òà ¿õí³õ íàùàäê³â ç³ ñâÿòîì Ïåðåìîãè! Äëÿ íàñ âåòåðàíè - öå ÿñêðàâèé ïðèêëàä ñëóæ³ííÿ ëþäÿì ³ äåðæàâ³. ¯õí³ äîñâ³ä, ìóäð³ñòü ³ ïðîôåñ³îíàë³çì ïåðåäàþòüñÿ ³ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ. ß áàæàþ íàøèì ãåðîÿì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ÷óäîâîãî íàñòðîþ òà äîâãîë³òòÿ! Õàé íå áîëÿòü Âàø³ ðàíè, à ùàñòÿ ³ ðàä³ñòü íå ïåðåâîäÿòüñÿ ó Âàøèõ îñåëÿõ! Íàòàë³ÿ Ìàð÷óê, ïðîêóðîð îáëàñò³ ○

ÏÅÐÅÌÎÆÖßÌ

ÂÀØ ÏÎÄÂÈà - Ó ÑÅÐÖßÕ Øàíîâí³ ïîøòîâèêè ó÷àñíèêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè! Ñåðäå÷íî â³òàþ Âàñ ³ç âåëè÷íèì ñâÿòîì Äíåì Ïåðåìîãè! Âè ïîäàðóâàëè ñâ³òó ñâîáîäó, íåçëàìíó â³ðó â äîáðî ³ ñâ³òëå ìàéáóòíº. Âàø ïîäâèã çàâæäè æèòèìå ó íàøèõ ñåðöÿõ. Ùèðî áàæàþ, ùîá ó Âàøèõ äîì³âêàõ ïàíóâàëè çëàãîäà, øàíà ³ ëþáîâ áëèçüêèõ. ̳öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ òà äîâãîë³òòÿ! Ç ïîâàãîþ ²ðèíà ʳëü÷èíñüêà, äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» ○

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221)

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Äîðîã³ çåìëÿêè! Øàíîâí³ âåòåðàíè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, òðóä³âíèêè òèëó! 66 ðîê³â ìè â³äçíà÷àºìî Äåíü Ïåðåìîãè - âåëèêå ñâÿòî ïàì’ÿò³ òà âäÿ÷íîñò³ âñ³ì, õòî éîãî íàáëèæàâ. Äëÿ ñó÷àñíèõ ïîêîë³íü Âè º ïðèêëàäîì äîáëåñò³, ïàòð³îòèçìó, ëþáîâ³ äî ñâîãî íàðîäó. Ìè ïèøàºìîñÿ Âàìè, ùèðî áàæàºìî Âàì ³ Âàøèì áëèçüêèì ìèðó, áëàãîïîëó÷÷ÿ, çäîðîâ’ÿ ³ áàäüîðîñò³ äóõó! Ç ïîâàãîþ Îëåêñàíäð ³ëêóë, ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ªâãåí Óäîä, ãîëîâà îáëðàäè ○

Âåëèêèé ïîäâèã çàðàäè Ïåðåìîãè

²ÒÀªÌÎ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏÀÌ’ßÒÍÀ ÌÅÄÀËÜ ÃÅÐÎÞ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß

20 ÇÀËϲ ÍÀ ×ÅÑÒÜ ÏÅÐÅÌÎÃÈ Ó Äåíü Ïåðåìîãè, 9 òðàâíÿ, î 21.00 ó Êèºâ³, Îäåñ³, Ñåâàñòîïîë³, Êåð÷³, à òàêîæ ó ³ííèö³, Ëüâîâ³, Æèòîìèð³, гâíîìó òà Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóäóòüñÿ ñâÿòêîâ³ ôåºðâåðêè äâàäöÿòüìà çàëïàìè. Ïðî öå éäåòüñÿ ó íàêàç³, ÿêèé ï³äïèñàâ ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü.

ÎÑÎÁËÈÂÈÉ ÄÀÐÓÍÎÊ ÄÈÑÊ ²Ç ÇÀÏÈÑÎÌ ÏÀÐÀÄÓ ÏÅÐÅÌÎÃÈ

9 òðàâíÿ Óêðà¿íà â³äçíà÷ຠ66-òó ð³÷íèöþ ç Äíÿ Ïåðåìîãè. Íàïåðåäîäí³ ö³º¿ ïàì’ÿòíî¿ äàòè äî îäíîãî ç âåòåðàí³â-âèçâîëèòåë³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè çàâ³òàâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ³ âðó÷èâ éîìó ö³íí³ äàðóíêè Андрій Філоненко пройшов усю війну, був учасником Параду Перемоги на Червоній площі у Москві 24 червня 1945 року. Молодий лейтенант служив командиром танкового взводу, неодноразово потрапляв під

ÍÅ ÏÎÆÀËÊÓÂÀÂ, ÙΠϲØΠÄÎ ÀÐ̲¯

гомий внесок у розвиток Дніпропетровської області». Особливим подарунком став відеодиск із записом Параду Перемоги 1945-го року, а також сучасний телеворожий обстріл, був поранений. Та незважаючи на усі труднощі воєнного часу, Андрій Митрофанович жодного разу не пожалкував про те, що пішов служити до армії. Герой-визволитель нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни, Богдана Хмельницького та медаллю «За бойові заслу-

ги», якою він понад усе пишається. Згадуючи свої бойові подвиги, Андрій Філоненко зауважив: «Українці, росіяни, білоруси - усі билися пліч-о-пліч, була взаємодопомога та патріотизм - завдяки цьому ми і перемогли». Відзначивши героїзм ветерана вій- родив його пам'ят- візор та DVD-програни, губернатор наго- ною медаллю «За ва- вач.

ÍÓÆÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß

Îáëàñòü áóäåò ñ òåïëîì è çåðíîì ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

29 àïðåëÿ íà ïîâåñòêå ñåññèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà ñòîÿëè äâà îñíîâíûõ âîïðîñà: ïîäãîòîâêà ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó è ïðîâåäåíèå âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò К ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯ ЛЕТОМ В начале пленарного заседания губернатор Александр Вилкул, обращаясь к депутатам, отметил, что в прошлом году впервые за десять лет Днепропетровщина своевременно начала и стабильно провела отопительный сезон. «Такие результаты были обеспечены за счет стабильной работы центральной, областной и местной властей», - объяснил председатель облгосадминистрации. Он также отметил, что, завершив предыдущий сезон, нужно сразу же начинать готовиться к следующему. Сегодня во всех городах и районах уже разработали соответствующие комплексные планы.

ÏÎÑÅßËÈ 614,5 ÒÛÑ. ÃÀ ÎÇÈÌÛÕ

На выполнение мероприятий в 2011 году планируют привлечь 32 млн. грн. инвестиций. Их используют для внедрения энергосберегающих технологий и строительства новых котельных, в том числе модульных. По словам Александра Вилкула, конечный срок для выполнения подготовительных мероприятий к отопительному сезо-

ну - 1 сентября. А 1 октября все школы, детские сады и жилые дома уже должны иметь подписанные паспорта готовности.

ПОСЕВНАЯ ПО ГРАФИКУ На сессии облсовета приняли решение и о ходе проведения комплекса весеннеполевых работ агроформированиями области. Как рассказал и.о.

начальника главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Вадим Удовицкий, в регионе уже завершили посев ранних зерновых, начали сеять кукурузу и подсолнечник. Всего под урожай текущего года посеяли 614,5 тыс. гектаров озимых культур. Также сельхозпредприятия облас-

ти полностью обеспечены семенами ярых зерновых и минеральными удобрениями. Готовность техники - 100%. Все это дает основание предполагать, что весенне-полевые работы на Днепропетровщине проведут вовремя и качественно. На прошедшей сессии депутаты облсовета приняли и ряд важных решений по экологическим вопросам, в частности региональную программу «Леса Днепропетровщины» на 2011-2015 годы.


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÀÐÒÅÐÈß

 Äíåïðîïåòðîâñêå âûïîëíèëè òðåòü ðàáîò ïîäãîòîâèòåëüíîãî ýòàïà ðåêîíñòðóêöèè ïðîñïåêòà èì. Ãàçåòû «Ïðàâäà»

ность и эластичность покрытия, а также его устойчивость к перепаду температур. Пока строители уложили нижний слой асфальта на седьмой части проспекта - со стороны

Об этом сообщил губернатор Александр Вилкул во время выездного совещания на объекте. Как объяснил глава облгосадминистрации, строительство ведут по новейшим технологиям с использованием немецкой

ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÑÒÀÍÅÒ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÞ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ ÓÐÎÂÍß

ÁÀÃÀÒ² ÍÀ ÒÀËÀÍÒÈ

ÌÀÉÁÓÒͪ ÅÑÒÐÀÄÈ

. 30% äîðîæíîãî ïîëîòíà äåìîíòèðîâàëè

. 30 òûñ. êâ. ì íèæíåãî ñëîÿ àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ óëîæèëè - ýòî 14% îò çàïëàíèðîâàííîãî

проводят в двух независимых лабораториях для того, чтобы качество асфальта здесь было не хуже, чем на Запорожском шоссе», - рассказал Александр Вилкул.

ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÅÌÅÖÊÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

Ï²Ä ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

«Íåçàäîâ³ëüíî» á³ëüøå íå ïðèéìàºòüñÿ ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

30 êâ³òíÿ â³äáóëîñü óðî÷èñòå çàêðèòòÿ ̳æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ âîêàëüíî¿ òâîð÷îñò³ «Ï³ñíÿ íà á³ñ». Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä ï³âòèñÿ÷³ ñï³âàê³â ³ç áàãàòüîõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, à òàêîæ áëèçüêîãî çàðóá³ææÿ. Ôåñòèâàëü òðèâຠç 2004 ðîêó ³ îõîïëþº óñ³ æàíðè âîêàëüíîãî ìèñòåöòâà: íàðîäíà ï³ñíÿ, àêàäåì³÷íèé âîêàë, åñòðàäíèé âîêàë òà ³íø³. Öüîãî ðîêó âðó÷èëè ãðàí-ïð³ ó ÷îòèðüîõ êàòåãîð³ÿõ. Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà âèñëîâèëà ïîäÿêó âñ³ì îðãàí³çàòîðàì ³ íàãîëîñèëà íà íåîáõ³äíîñò³ ï³äòðèìêè òâîð÷î¿ ìîëîä³, «ç³ðîíüîê» ñó÷àñíî¿ åñòðàäè. ○

ÂÈÑÒÀÂÊÀ-ÍÀÃÀÄÓÂÀÍÍß

²ÑÒÎÐ²ß Â ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÕ Â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà äîêóìåíò³â ç ôîíä³â Äåðæàâíîãî àðõ³âó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî ìàëîâ³äîì³ é íåâ³äîì³ ôàêòè ïåð³îäó îêóïàö³¿ òà âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ó 1941-1943 ðîêàõ. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà àðõ³âó ͳíè ʳñòðóñüêî¿, âèñòàâêà - ùå îäíà ìîæëèâ³ñòü â³ääàòè íàëåæíå ëþäÿì, ÿê³ çàâîþâàëè äëÿ íàñ ìîæëèâ³ñòü æèòè ó â³ëüí³é êðà¿í³.

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë âïðîâàäèâ ìîí³òîðèíã âèêîíàííÿ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ ì³ñò òà ðàéîí³â, ÿêèé áóäå ïðîâîäèòè îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ. Òàêîæ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ìຠíàì³ð áåç ïîïåðåäæåííÿ âè¿æäæàòè ó ð³çí³ êóòî÷êè îáëàñò³ òà îñîáèñòî ïåðåâ³ðÿòè ñòàí äîð³ã, âóëèöü, ïàðê³â ³ ñì³òòºçâàëèù облдержадміністрації, звертаючись до мерів та голів РДА. За результатами квітневого обласного суботника оцінку «незадовільно» отримали Новомосковськ та Орджонікідзе, а також Апостолівський, Магдалинівський, Синельниківський, Юр'ївський та Софіївський райони. Олександр Вілкул зробив зауваження їхнім керівникам за неналежне виконання заходів з благоустрою. Особливу увагу питанням чистоти і

ÓÐÎÊ ÌÓÆÍÎÑÒ²

äåìîíòèðîâàëè è 3,5 êì íîâûõ óñòàíîâèëè íà ïðîñïåêòå èì. Ãàçåòû «Ïðàâäà»

Під час засідання колегії облдержадміністрації Олександр Вілкул наголосив на тому, що керівники міст і районів несуть персональну відповідальність за якість виконаних робіт. «Наше завдання підвищити комфортність життя мешканців регіону. Ми вже маємо перші результати. Але головна мета для вас - це позитивна оцінка від жителів населених пунктів, якими ви керуєте», - сказав голова

ÄΠв×ÍÈÖ² ÏÅÐÅÌÎÃÈ

А уже 10 мая начнутся работы по восстановлению пешеходного перехода на улице Калиновой. Тут укрепят подземный каркас и установят круглосуточное освещение. По словам губернатора, в конце осени, после завершения первого этапа реконструкции, проспект «Правды» превратится в современную городскую магистраль европейского уровня.

въезда в Днепропетровск. Верхний слой дорожного покрытия будут укладывать уже в июле. «Сейчас главная задача - контроль качества. Его

5 òðàâíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó òåàòð³ îïåðè òà áàëåòó â³äáóâñÿ ì³ñüêèé Óðîê ìóæíîñò³, ïðèñâÿ÷åíèé 66-é ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè, ÿêèé ïðîéøîâ ó ôîðì³ ïåðåãëÿäó âèñòàâè Îëåãà ͳêîëàºâà «Ýòî òàíãî â èþíå». Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü âåòåðàíè, ó÷í³âñüê³ òà ïåäàãîã³÷í³ êîëåêòèâè. Ïðèñóòí³õ ç³ ñâÿòîì ïðèâ³òàëà çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: . 4 êì ñòàðûõ áîðäþðîâ

техники. Дорожное покрытие будут укладывать в несколько слоев. В асфальтобетон добавляют специальные минеральные добавки, которые повышают проч-

ÍÎÂÈÍÈ

«Ïðàâäó» ïîäãîòîâèëè óæå íà òðåòü ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 35 òèñ. ãà òåðèòîð³é ïàðê³â ³ ñêâåð³â â îáëàñò³ óïîðÿäêîâàíî;

60 òèñ. äåðåâ ³ 25 òèñ. êóù³â ïîñàäæåíî; 4,6 òèñ. ñòèõ³éíèõ ñì³òòºçâàëèù ë³êâ³äîâàíî; 7,5 òèñ. êì äîð³ã ïðèáðàíî â³ä ñì³òòÿ; 190 òèñ. êâ. ì äîð³ã â³äðåìîíòîâàíî.

ÏÎÃÎÂÎÐÈÒÈ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ порядку на вулицях губернатор порадив приділити під час підготовки до Дня Перемоги, Дня Конституції, Дня Незалежності та до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників.

Âåòåðàíè òà ä³òè â³éíè çìîæóòü áåçêîøòîâíî ñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñâî¿ìè áîéîâèìè òîâàðèøàìè òà çíàéîìèìè çà äîïîìîãîþ â³äåîçâ’ÿçêó. Òàêó ìîæëèâ³ñòü âåòåðàíàì 9 Òðàâíÿ íàäàäóòü ó â³ää³ëåííÿõ «ÏðèâàòÁàíêó», ðîçòàøîâàíèõ ó âåëèêèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè, Ðîñ³¿ òà Ãðó糿. ³äåîäçâ³íêè ìîæíà çàìîâèòè, â³äïðàâèâøè ÑÌÑ ³ç òåêñòîì 1325 íà íîìåð 3777.


p4

4 ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ ○

ÑÂßÒÎ ÌÀÌ

ÏÎÑÎË ÏÐȯÕÀÂ

Ñ̲ÒÒªÏÅÐÅÐÎÁÊÀ ÏÎ-ÀÂÑÒвÉÑÜÊÈ Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë çóñòð³âñÿ ç Íàäçâè÷àéíèì òà Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ â Óêðà¿í³ Âîëüôîì ijòð³õîì Õàéìîì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü çàö³êàâëåíà, ùîá àâñòð³éö³ âêëàäàëè ãðîø³ ó íàøó åêîíîì³êó, òèì ïà÷å, ùî ïîòåíö³àë ó íàñ º. Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òàêîæ ö³êàâèé äîñâ³ä Àâñò𳿠ïî åíåðãîçáåðåæåííþ òà ñì³òòºïåðåðîáö³, äå ñì³òòºâèé çàâîä ñòî¿òü ó öåíòð³ ³äíÿ ³ æîäíèõ ïðîáëåì íåìàº. Äíåì ðàí³øå ç ïàíîì ïîñëîì çóñòð³âñÿ ³ ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä. ○

Íàéáëèæ÷³ äâà ðîêè åêîëîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ íà ð³÷êó Äí³ïðî â îáëàñíîìó öåíòð³ çìåíøèòüñÿ íà 40%. Ðÿòóâàòèìóòü âîäîéìó íîâ³ î÷èñí³ ñïîðóäè ì’ÿñîêîìá³íàòó ïî âóëèö³ Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, à òàêîæ ðåîðãàí³çàö³ÿ ñòîê³â òà áóä³âíèöòâî äâîõ íàñîñíèõ ñòàíö³é ³ êîëåêòîðà БРУДНІ СТОКИ Сьогодні очисні споруди м’ясокомбінату в аварійному стані. Важко й уявити, що сьогодні виливають у Дніпро. Сюди надходить каналізація від житлових будинків Придніпровської залізниці, мостобудівного заводу, радіозаводу та багатьох підприємств, шість мають стоки, брудніші за допустимі норми. Жителі будинків неподалік б’ють на сполох.

ÎѲÒßÍÑÜÊÎÞ ÑÒÅÆÊÎÞ

Ó×ÈÒÅ˲ ÍÀÂ×ÀÒÜ ÀÍÃ˲ÉÑÜÊί

ÅÊÎËÎò×ÍÅ ÍÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß ÍÀ в×ÊÓ ÇÍÈÇÈÒÜÑß ÍÀ 40%

28 êâ³òíÿ íà áàç³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè, à òàêîæ ðåã³îíàëüíèõ ³íñòèòóò³â ÍÀÄÓ Ëüâîâà, Îäåñè, Õàðêîâà â³äáóëàñü â³äåîêîíôåðåíö³ÿ. ¯¿ òåìà: «Ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îñâ³òè: ö³ë³, çàâäàííÿ, î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè».  çàõîä³ âçÿâ ó÷àñòü ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ ³ ñïîðòó Äìèòðî Òàáà÷íèê, â³äïîâ³äàëüí³ îñîáè ì³í³ñòåðñòâà, îñâ³òÿíè. Îáãîâîðåíî îñíîâí³ ïèòàííÿ ðîçâèòêó äîøê³ëüíî¿, çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿, ïðîôåñ³éíî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè òà ³íøå. Äìèòðî Òàáà÷íèê âèñâ³òëèâ ö³ë³, çàâäàííÿ òà î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè ðåôîðìè ñèñòåìè îñâ³òè. Ñåðåä íàïðÿìê³â ðåôîðìóâàííÿ - 100% îâîëîä³ííÿ â÷èòåëÿìè êîìï’þòåðíîþ ãðàìîòí³ñòþ, íàâ÷àííÿ â÷èòåë³â ìîëîäøèõ êëàñ³â àíãë³éñüêî¿. ○

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïðèâ³òàëè ïðåêðàñíó ïîëîâèíó ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ³ç Äíåì ìàòåð³, ÿêèé ñâÿòêóþòü 8 òðàâíÿ. «Ñïðàâæíº ùàñòÿ ìàòåð³ - öå ùàñòÿ ¿¿ ä³òåé. Ìè áàæàºìî Âàì, ùîá Âàø³ ä³òè áóëè ùàñëèâèìè! Íåõàé âîíè ðàäóþòü Âàñ, â³äïîâ³äàþòü Âàì òóðáîòîþ òà óâàãîþ, âèïðàâäîâóþòü Âàø³ ì𳿠òà ñïîä³âàííÿ», éäåòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³. ○

Íà Ìàëèíîâñüêîãî ñòàíå ÷èñò³øå

²ÒÀÍÍß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÂÅËÈÊÀ ÏÅÐÅÁÓÄÎÂÀ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Dz ÑÂßÒÎÌ

ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÌÈÐÍÅ ÆÈÒÒß Øàíîâí³ âåòåðàíè, ãåðî¿ ôðîíòó ³ òèëó - äîðîã³ çåìëÿêè! Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç³ ñâÿòîì Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè! Ìè ïàì'ÿòàºìî âñ³õ, õòî âèáîðîâ äëÿ íàñ ùàñòÿ ìèðíî æèòè íà ð³äí³é çåìë³. ³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàþ Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîâãîë³òòÿ, ëþäñüêî¿ âäÿ÷íîñò³ òà äîñòàòêó! Õàé çëàãîäà ³ ðîäèííå òåïëî çàâæäè ïàíóþòü ó Âàøèõ îñåëÿõ! Ç ïîâàãîþ Àíàòîë³é Êëèìåíêî, äåïóòàò îáëðàäè, ãîëîâà ôðàêö³¿ ïàðò³¿ «Ñèëüíà Óêðà¿íà» cmyk

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 15 òèñ. êóá. ì íà äîáó íàäõîäèòü

íà î÷èñí³ ñïîðóäè ì’ÿñîêîìá³íàòó

6 òèñ. æèòåë³â òà 40 ï³äïðèºìñòâ «çëèâàþòü» ñòîêè íà ñòàíö³þ

14,5 ìëí. ãðí. - âèä³ëÿòü íà ïåðø³ äâ³ ÷åðãè áóä³âíèöòâà

БІЛЬШЕ НЕ ТЕКТИМЕ Щоб урятувати річку і людей, обласна влада протягом двох років з екологічного фонду виділить 44,3 млн. гривень. Цього року збудують нову насосну станцію на м’ясокомбінаті, підключать очищені стоки до існуючого колектора, а також збудують ще дві насосні станції. А в наступному році завершать колектор, який нестиме стоки на лівобережну станцію аерації. Тобто будь-якого забруд-

нення Самари у цьому місці не буде. «Ми проводимо серйозну комплексну роботу з вирішення екологічних проблем регіону. Минулого року відремонтували очисні споруди у Придніпровську і знизили екологічне навантаження на річку на 30%. В 2011 році споруди ці знизять його ще на 40%», сказав губернатор Олександр Вілкул, який 28 квітня разом з мером Іваном Куліченком приїхав на очисні споруди м’ясокомбінату і поспілкував-

IJ ÏÅÐز ×ÅÐÃÈ ÇÀÂÅÐØÀÒÜ ÄΠʲÍÖß ÐÎÊÓ ся з усіма, хто має відношення до цього питання. Підприємства навколо зобов’язались довести рівень забрудненості своїх стоків до того рівня, щоб водоканал міг прийняти їх у свої мережі. Попереду ще багато роботи, але чиста річка того варта.


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ «ÐÎÇÌÎÐÎÇÈËÈ»

 îñòàíí³ ðîêè çâåäåííÿ æèòëà ïðèçóïèíèëîñü ÷åðåç åêîíîì³÷íó êðèçó. Àëå âæå ó 2010-2011 ðîêàõ â îáëàñò³ ïî÷àëè àêòèâíî äîáóäîâóâàòè îá’ºêòè, ÿê³ ÷èìàëî ðîê³â áóëè «çàìîðîæåí³». Íàïðèêëàä, ó öüîìó ðîö³ ïëàíóþòü çäàòè â åêñïëóàòàö³þ 14 æèòëîâèõ áóäèíê³â, ÿê³ ñüîãîäí³ ãîòîâ³ íà 70%

чення. Рівень їхньої готовності від 2 до 95%. Найбільше недобудов у Дніпропетровську - 25 %, Кривому Розі - 14% та Дніпродзержинську - 9%. Немало таких об’єктів і в Новомосковському, Петропавлівському та П’ятихатському районах.

Про це розповів губернатор Олександр Вілкул на нараді, яку він провів із головами міст і районів. «Для будівництва соціального житла ми акумулювали кошти обласного та місцевих бюджетів. Але й місцева влада не повинна стояти осторонь.

ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ÀÊÓÌÓËÞÂÀËÈ ÊÎØÒÈ ÎÁËÀÑÍÎÃÎ ÒÀ ̲ÑÖÅÂÈÕ ÁÞÄÆÅÒ²Â

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: $ 169 êâàðòèð ñîö³àëüíîãî æèòëà íàäàëè ó 2010 ðîö³;

«Ì²ÑÖÅÂÀ ÂËÀÄÀ ÏÎÂÈÍÍÀ ÄÎÏÎÌÀÃÀÒÈ»

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

Мерії та райдержадміністрації мають стати активними учасниками цього процесу», - зазначив очільник області.

На Дніпропетровщині 144 недобудовані об’єкти житлового та соціального призна-

ÍÎÂÈÍÈ

Íåçàâåðøåí³ îá’ºêòè äîáóäóþòü ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

$ 187 òàêèõ êâàðòèð çàïëàíîâàíî íà 2011 ð³ê.

ÍÎÂÅ ²Ì’ß «ÏÀÂËÎÃÐÀÄÂÓòËËß» Çã³äíî ç âèìîãàìè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà », àêö³îíåðè ÂÀÒ «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ» íà çàãàëüíèõ çáîðàõ çàòâåðäèëè çì³íè äî ñòàòóòó ï³äïðèºìñòâà, âèêëàâøè éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿. Ó ðåçóëüòàò³ ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ» ïåðåéìåíîâàíî ó Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÄÒÅÊ Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ». ○

ͲÊÎÏÎËÜ

̲ËÜÉÎÍÈ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒÈ

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ

 îæèäàíèè ñïåöèàëüíûõ àâòî областей сообщил Премьер-министр Николай Азаров. Во время Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü своего выступления ñòàíåò äåéñòâèòåëüíî ñêîðîé. Êàáìèí îáåùà- первый заместитель åò âûäåëèòü Äíåïðîïåò- губернатора Днепропетровской области Вяðîâùèíå äåíüãè íà ïîêóïêó íîâûõ àâòîìî- чеслав Задорожный áèëåé «ñêîðîé ïîìîùè» отметил, что одной из первоочередных задач Об этом на совеща- в процессе модернизании с руководителями ции медицины являетÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

ся повышение качества работы «скорой помощи». «Для того чтобы обеспечить европейские стандарты работы «скорой», в области необходимо приобрести 260 специально оборудованных автомобилей», - подчеркнул Задорожный. По заданию губерна-

тора Александра Вилкула во всех пунктах диспетчерской службы «скорой» на Днепропетровщине установлены архиваторы речи. Также проводится оснащение GPS-навигацией машин «скорой помощи» и санитарного ав- врачебных амбулатототранспорта сельских рий.

ÌÀØÈÍÛ «ÑÊÎÐÎÉ ÏÎÌÎÙÈ» ÎÑÍÀÙÀÞÒ GPS

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÄÀÒÀ

Äíåïðîïåòðîâñêèé Ïåðâîìàé ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Äåïóòàòè ͳêîïîëüñüêî¿ ì³ñüêðàäè âèð³øèëè, íà ùî áóäóòü âèòðà÷åí³ 21,5 ìëí. ãðí., ÿê³ ì³ñòî îòðèìàëî ÿê êîìïåíñàö³þ çà ðîçòàøóâàííÿ ó 30-ê³ëîìåòðîâ³é çîí³ â³ä Çàïîð³çüêî¿ ÀÅÑ. Çîêðåìà, íà ö³ ãðîø³ êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóþòü ïîêð³âë³ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ïðèì³ùåííÿ ë³êàðåíü òà ñïîðòèâíèõ øê³ë, äîðîãè òà òðîòóàðè, à òàêîæ âñòàíîâëÿòü îñâ³òëåííÿ íà âñ³õ âóëèöÿõ. ○

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

ÄÎ ×ÎÐÍÎÃÎ ÌÎÐß

 Äíåïðîïåòðîâñêå Äåíü ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ îòìåòèëè òðàäèöèîííî - ïðàçäíè÷íîé äåìîíñòðàöèåé è ìèòèíãîì.  íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 2, 5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê стовая поздравила днепропетровцев с праздником, отметив при этом, что в области о трудящихся не забывают, стараются повысить уровень их жизни, отстаивают права людей.

1 Мая областной центр охватило праздничное оживление. С 9.00 на проспекте Карла Маркса, между Домом Союзов и Оперным театром, под звуки духовых оркестров собирались представители политических партий, общественных организаций, ветераны Великой Отечественной, представители профсоюзов, горожане с детишками.

В 9.30 на проспекте Карла Маркса участники демонстрации сформировали яркую колонну и торжественно направились к площади Ленина. Возглавляли шествие заместитель главы областной госадминистрации Мария Пустовая, мэр Иван Куличенко и другие представители власти. На площади демонстрация переросла в митинг. Мария Пу-

Äî äèòÿ÷îãî ì³æíàðîäíîãî öåíòðó «Àðòåê» öèìè äíÿìè ïðèáóäóòü ï’ÿòåðî þíèõ ñèíåëüíèê³âö³â ³ç áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé. ×åòâåðî ç íèõ ïåðåìîæö³ îáëàñíîãî êîíêóðñó «Òàëàíòè áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè». Ç ïî÷àòêó ðîêó â «Àðòåêó» âæå îçäîðîâèëèñÿ ÷îòèðè ìàëåíüê³ ìåøêàíö³ Ñèíåëüíèêîâîãî. Ñåðåä íèõ ä³òè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äèñïàíñåðíîìó îáë³êó â ðàéîíí³é ë³êàðí³, ä³òèñèðîòè òà ä³òè, ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ.


р4

6 ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ! ○

«Â²ÑÒ²»

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221)

ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ

Ëèñòàÿ ñòàðûå ñòðàíèöû... 22 èþíÿ 1941 ãîäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Óæå ñ ïåðâûõ åå äíåé è ñòàð, è ìëàä ðàáîòàëè äëÿ ôðîíòà. Êàæäûé, êàê ìîã, ñòðåìèëñÿ ïðèáëèçèòü Ïîáåäó На территории Днепропетровской области было обьявлено военное положение, началась мобилизация на фронт. Уже к 10 июля 10175 добровольцев подали заявления с просьбой отправить их на передовую. Причем 3802 из них - беременные женщины. Промышленные предприятия - завод им. Петровского, ДЗМО, фабрики Володарского и обувная - начали выпускать военную продукцию.

Во время оккупации, которая продлилась на территории нашего региона 2,5 года, развернулось движение Сопротивления. Подпольщики и партизаны самоотверженно сражались с врагом. Фашисты не щадили людей, они уничтожили в области 78188 человек гражданского населения и 37185 военнопленных. Кроме того, из региона в

Германию насильно вывезли на работу 176303 человека. Об этом и многом другом рассказывают весточки, дошедшие до нас с военных лет.

Ôîòîãðàôèÿ ðàçðóøåííîãî æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà â Äíåïðîïåòðîâñêå. 1945 ã.

Ôðàãìåíò ïåðâîé ñòðàíèöû äíåïðîïåòðîâñêîé ãàçåòû çà 21 íîÿáðÿ 1941 ãîäà. Îáðàùåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîðîäñêîé óïðàâû Ñîêîëîâñêîãî ê óêðàèíñêîé ìîëîäåæè 1926-1927 ã.ð. ñ ïðèçûâîì âûåõàòü íà ðàáîòû â Ãåðìàíèþ. Çàÿâëåíèå Àííû Ãîëîñîâîé, äî÷åðè ðåïðåññèðîâàííûõ, î äîáðîâîëüíîì âñòóïëåíèè â Êðàñíóþ Àðìèþ. 29 èþíÿ 1941 ã.

Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà ó÷åíèöû 4 «â» êëàññà Àíòîíèíû ßêèìåíêîâîé íà òåìó: «×òî ÿ ïåðåæèëà âî âðåìÿ îêêóïàöèè»... Äíåïðîïåòðîâñê. 1943 ã.

Ðóèíû çäàíèé Ãîðíîãî èíñòèòóòà â Äíåïðîïåòðîâñêå. 1945 ã.

Îáðàùåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîðîäñêîé óïðàâû Ñîêîëîâñêîãî ê åâðåéñêîìó íàðîäó. 1941 ã.

Æèòåëè Äíåïðîïåòðîâùèíû ïðèâåòñòâóþò ñîâåòñêèõ âîèíîâ-îñâîáîäèòåëåé. 1943-1944 ãã.

Ôîòîãðàôèÿ ñ ìåñòà ýêñãóìàöèè ìîãèë ãðàæäàí Äíåïðîïåòðîâñêà, ðàññòðåëÿííûõ è çàìó÷åííûõ íåìåöêèìè îêêóïàíòàìè. 1945 ã.

Çàÿâëåíèå Íèêîëàÿ Òîðîõòèÿ î äîáðîâîëüíîì âñòóïëåíèè â Êðàñíóþ Àðìèþ. 2 èþëÿ 1941 ã. ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ïîñòàíîâëåíèå Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîðîäñêîé óïðàâû îò 24 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà î ðåãèñòðàöèè ðàäèîïðèåìíèêîâ.


ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ! 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Î áîÿõ-ïîæàðèùàõ, î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ È ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÈÂÀÍÀ ÃÎÐÁÅÍÊÎ

17-ЛЕТНИЙ КОМАНДИР - Иван Иванович, где Вас застало известие о начале войны? - 22 июня утром мы с одноклассниками пошли в школу за аттестатами. Именно там по радио и услышали о том, что гитлеровская Германия напала на Советский Союз и на всей протяженности границы идут ожесточенные бои. Я жил тогда в с. Покровское Никопольского района. Мы с ребятами переправились через Днепр в районе с. Каменка, пошли в военкомат: 8 августа нас призвали, переодели в солдатскую форму, вместо сапог - обмотки, и определили в стрелковую часть. - Но ведь Вам не было восемнадцати… - Тогда на это никто не смотрел. Меня назначили командиром взвода. Затем собрали из бывших 10классников маршевую роту и отправили в сторону Бердянска. Из Бердянска - в направлении Ростована-Дону. Вокруг ужас, что творилось. Люди уходили от немцев кто пешком, кто на повозках, скот гнали… Так маршем через Северный Кавказ дошли до Сальских степей, где нас переформировали и в составе эшелона повезли в Сталинград.

ÍÎÂÈÍÈ

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÅÒÐÎÂÈ×À ÔÅÄÎÐ×ÅÍÊÀ â³òàºìî ç 55-ð³÷íèì þâ³ëåºì, áàæàºìî: Ùîá ñâ³ò íàïîâíèâñÿ òåïëîì ³ äîáðîòîþ, Âñ³ çóñòð³÷³ êîðèñíèìè áóëè, Ùîá Âàì ñêîðÿëèñü âèñîòà çà âèñîòîþ, Áåçõìàðíèì äíÿì çàâæäè ðàä³ëè Âè. Ó ìð³þ â³ðóéòå ³ íå ñêîðÿéòåñü äîë³, Çäîðîâ'ÿ Âàì, íà䳿 òà ëþáîâ³! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ÄÏ ÏÌÊ-41 ÂÀÒ «Äí³ïðîâîäáóä» ○

ͲÊÎÏÎËÜ

«ÒÅÑÒÓÉÒÅ» ÄÈÌÎÕÎÄÈ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ

ВЕЗДЕ БЫЛО НАСТОЯЩЕЕ ПЕКЛО - Иван Иванович, на каких участках Вам довелось воевать? - После окончания Сталинградского училища связи нас пароходом отправили в Нижний Новгород, затем в Москву - она была почти пустая. Там «разобрали» по армиям. Я со своим другом Федей попал в 30-ю армию, обороняющую участок на Ржевском направлении. Меня назначили командиром стрелкового взвода в учебный батальон. После боев под Ржевом перевели в 49-й, а затем в 46-й полк 16-й гвардейской дивизии – с ней я прошел всю войну. Ржев, Ельня, Великие Луки, где я был ранен, Орша. Дивизия участвовала и в

Áîåâûå çàñëóãè Èâàíà Ãîðáåíêî îòìå÷åíû ìåäàëüþ «Çà îòâàãó», òðåìÿ îðäåíàìè Êðàñíîé Çâåçäû, òðåìÿ îðäåíàìè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïåðâîé è âòîðîé ñòåïåíåé.  2010 ã. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû íàãðàäèë âåòåðàíà îðäåíîì Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî âòîðîé ñòåïåíè è âðó÷èë èìåííûå ÷àñû. Орловско-Курской битве - везде шли жесточайшие бои, настоящее пекло. - Припомните, пожалуйста, какой-нибудь эпизод. - На подступах к Орше была потеряна связь с одним из стрелковых батальонов меня послали на поиски. Метрах в 400 от командного пункта «обнаружился» комбат, который прятался в траншее, бросив на высоте радистов. С трудом под шквальным огнем пробрался я к ним: одного убили, другой лежал с перебитыми ногами, просил пристрелить, но как я мог?.. Взвалил его на себя, забрал передатчик, упаковку и потащил. Пока до своих добрался, думал, с ума сойду от тяжести. - Что было после Орши? - В октябре 1944 г. наша армия вышла на границу с Восточной Пруссией. Готовясь к штурму Кенигсберга, мы подошли к населенному пункту Хайдемаулин - там проходил так называемый Данцигский коридор, соединяющий через Польшу Восточную Пруссию с Германией. И там был такой случай: я, радист и комполка оказались в «окружении». С вечера находились в бывшем овощехранилище, а утром обнаружили, что наша пехота, бро-

сив пушки, отступает, а немецкий танк, расположившись рядом, расстреливает ее. Я нашел гранату-лимонку, вырвал чеку и забросил в открытый люк. К счастью, она взорвалась… За этот танк я получил орден Отечественной войны первой степени.

ПОБЕДНЫЙ МАРШ - Иван Иванович, где для Вас закончилась война? - После тяжелейшего штурма и взятия Кенигсберга мы наступали в направлении Земландского полуострова на Пилау, где ремонтировались немецкие подлодки. Там по всей косе - сплошной лес. Немец бил с кораблей, снаряды разрывались на верхушках деревьев - это 100%-е поражение, не знаю, как уцелел. Наверное, ктото молился за меня… Когда взяли Пилау, нашу дивизию вывели из боя. Только я лег спать, как старшина будит и говорит: «Товарищ старший лейтенант, война закончилась». Никогда этого не забуду. - А как Вы оказались среди участников Парада Победы? - От каждого фронта формировали сводный полк из солдат, сержантов и офицеров, особо отличившихся в боях. Наш комполка выбрал меня, команди-

ра батареи сорокопятки и командира пулеметной роты. В Москву прибыли 10 тысяч человек - 24 дня нас то днем, то ночью тренировали. На параде я впервые увидел Сталина, правительство, маршалов Жукова и Рокоссовского. Было это 24 июня 1945 г.: после парада мы вернулись в свою часть.

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ - Как сложилась Ваша жизнь после войны? - Осенью 1945 г. приехал домой в Покровское. Мама, папа и сестра пережили оккупацию, настрадались. В 1947 г. я женился, родились сыновья. Как человек военный, до 1962 г. служил в армии - в Черняховске, Осиповичах, Бобруйске, дважды - в Германии. После увольнения в запас еще 28 лет проработал на Днепропетровском радиозаводе - я закончил Одесский электротехнический институт по специальности «радиоинженер». А с тех пор, как вышел на пенсию, занимаюсь дачей, общественной работой - возглавляю комиссию по инвалидам ВОВ при совете ветеранов Индустриального района. - Что бы Вы пожелали ветеранам? - Чаще вспоминать все самое хорошее из нашей фронтовой жизни. Конечно же, крепкого здоровья, чтобы всегда были «на передовой».

Äèðåêòîð ì³ñüêîãî ï³÷íîãî ãîñïîäàðñòâà Îëåã Ìîöàê íàãàäóº, ùî îáñòåæåííÿ äèìîâåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â ó áóäèíêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðà íàâåñí³ é âîñåíè ìຠáóòè îáîâ'ÿçêîâèì. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ðîá³ò êîæíîìó äîìîâëàñíèêó âèäàºòüñÿ àêò, ÿêèé º ä³éñíèì ïðîòÿãîì ï³âðîêó. Òàêèé çàõ³ä íåîáõ³äíèé äëÿ çàñòåðåæåííÿ ïðîòè çàãèáåë³ â³ä îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì. ○

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ϲÄÍßÒÈ Ð²ÂÅÍÜ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ² Ôîðìóâàííÿ äóõîâíîãî ñâ³òó îñîáèñòîñò³ ñüîãîäí³ ÿê í³êîëè àêòóàëüíå: òðóäíîù³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî é ïîë³òè÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè áîëÿ÷å âðàçèëè ä³òåé. Ó÷í³ 19-òè øê³ë ðàéîíó ñëóõàþòü êóðñè «Îñíîâè õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè» òà «Õðèñòèÿíñüêà åòèêà â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³», âèâ÷àþòü àçè ïðàâîñëàâ'ÿ. Ãîëîâíà ìåòà - çìåíøèòè ó íèõ ïî÷óòòÿ æîðñòîêîñò³, íàâ÷èòè àíàë³çóâàòè ñâî¿ ä³¿ â³äíîñíî á³áëåéñüêèõ ïðèíöèï³â. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

«Ä²ÑÒÀËÎÑÜ» ² ÄÅÊÀÍÓ Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ «Ñòóäåíòñüêà âåñíà» â ì³ñüêîìó Ïàëàö³ ìîëîä³ òà ñòóäåíò³â âäàëî âèñòóïèëè ñòóäåíòè åëåêòðîòåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó Êðèâîð³çüêîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Êîíöåðò áóâ íå äóæå òðèâàëèé, àëå ö³êàâèé ³ êðåàòèâíèé: åëåêòðèêè ïðîäåìîíñòðóâàëè íåàáèÿêå âì³ííÿ ñï³âàòè ³ òàíöþâàòè, çà ùî îòðèìàëè êóáêè à-ëÿ «Åëåêòðîòåõí³÷íèé Îñêàð». Ïî÷åñíà íàãîðîäà «Çîëîòèé åëåêòðèê» ä³ñòàëàñü äåêàíîâ³ ôàêóëüòåòó Þð³þ Îñàä÷óêó.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

06.20 М/с «Ура, мультики!» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!4» 07.40 М/с «Каппа Майки» 08.00 «Днепр4футбол» 08.30 «Алеф 4 в наше время» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Горец» 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Х/ф «Волчонок» 14.40 Х/ф «Волчонок2» 16.30 Х/ф «Игрушечные солдатики» 18.00 «Лучшие нокауты мира» 18.25 «Прожекторперисхилтон» 18.50 Приемная депутата 19.00 Х/ф «Каратель» 21.00 «Real comedy» 21.30 «Comedy club» 22.30 «Властелин тьмы» 23.20, 00.00, 00.30, 00.55 Т/с «Секс и Кали форния» 01.20, 02.10 Т/с «Полицейские вертолетчи ки3» 02.55 Киногод 03.00 Х/ф «Провинциалки» 04.30 Х/ф «За ночью идет день»

УТ1

17.40 18.05 20.00 20.30 23.20 00.10

14.05 Х/ф «Сорокапятка» 15.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 17.35, 20.00, 01.30 Т/с «Вольф Мессинг. Че ловек, видевший сквозь время» 19.30 «ТСН» 21.50 Х/ф «Сволочи» 23.45 Х/ф «Кукушка»

СТБ

ICTV

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты» ○

TET

Вівторок, 10 травня УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но4 вости 07.05, 08.05 Спорт 07.25 Автодрайв 07.45 М/ф 07.55, 00.10 Эра памяти 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.25 Итоги дня 09.25 Торжества по случаю празднования Дня Победы 10.55, 18.15 Вторая полоса 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.15 Желаем счастья 12.40 Темный силуэт 12.55 Право на защиту 13.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 15.15 Euronews 15.30 Т/с «Автономка» 16.15 Т/с «Четыре танкиста и собака» 18.45 «Легко быть женщиной» 19.10 Концертная программа к Дню Матери 21.25 Мир спорта 21.40 Дневник песенного конкурса «Еврови4 дение42011» 22.00 Песенный конкурс «Евровидение4 2011». 1 полуфинал 00.00 Итоги 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.20 Тройка, Кено, Максима 01.50 Телеакадемия

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «При загадочных обстоятель ствах» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Здоровенькі були» 13.55 «Судебные дела» 14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей7» 17.00 Т/с «Штрафбат» 18.10 «Все свои» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Любовь и разлука» 22.20 Т/с «Наркомовский обоз» 23.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. История одино4 чества» 00.20 Х/ф «1941»

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 06.20 М/с «Ура, мультики!»

06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!4» 07.40 М/с «Каппа Майки» 08.00, 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Горец» 12.50 «Смешное домашнее видео» 13.30 Х/ф «Волчонок2» 15.20 Т/с «Возвращение Титаника2» 16.15 Х/ф «Летящие сквозь ночь» 18.00 Новости 9 канала 19.00 Т/с «По ту сторону волков2. Ключи от бездны» 19.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Экзистенция» 23.20 «Comedy club» 00.15 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.45 Х/ф «Другая женщина» 02.10 Т/с «Полицейские вертолетчики3» 02.55 «Шоу дурацких рекордов» 03.05 Киногод 03.10 Х/ф «За ночью идет день» 04.40 Х/ф «Тигроловы»

11 КАНАЛ 06.55 Kids Time 07.00, 07.10, 08.00 «Подъем» 07.05 Смешарики 07.30 «Звездные мамы» 09.00 Репортер 09.10 Х/ф «Крутой папочка» 11.20 Т/с «Курсанты» 13.50 Т/с «Папины дочки» 14.45 «Мой малыш» 15.20 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Друзья» 16.50, 23.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.40 Новости 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Снова вместе 22.00 «История болезни или история выздо4 ровления» 22.45 Т/с «Счастливы вместе»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Смурфы» 09.55, 17.50 «Семейные драмы» 10.45 Х/ф «Сорокапятка» 12.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 14.10 Х/ф «Кукушка» 16.05 Д/ф «Уровень секретности 418»

СТБ 07.00 Т/с «Комиссар Рекс» 08.55 Х/ф «Доставить любой ценой» 12.55 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Параллельный мир» 18.00, 22.00 «Вікна4Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.55, 22.25 «Правила жизни» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Клиника» 01.35 «Вікна4Спорт» 01.45 Х/ф «Любовь земная»

34 КАНАЛ 07.00 «Неизвестная планета» 07.30 М/с «Приключения хозяина време ни» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 Х/ф «Москва любовь моя» 10.30 «Великие» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Железный человек» 13.00, 17.45 «Детали» 13.10 Х/ф «Знахарь», 11, 12 с. 15.00 Х/ф «Наследница по прямой» 16.30 «Кухня на шпильках» 17.00 «Страна чудаков» 17.15 «Стелла 4 чудо возможно» 19.00 «Погляд» 19.30 Д/с «Была война» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Громкое дело» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Жадность» 22.00 Х/ф «Нож в облаках», 1 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Медикус» 00.00 Х/ф «Подстава» 01.35 «Секретные территории»

ICTV 07.20 Х/ф «Враг у ворот», 1 ч. 08.45, 12.45 «Факты» 09.10, 12.55, 19.10, 01.45 Спорт 09.15 Х/ф «Враг у ворот», 2 ч. 10.50 Д/ф «Вторая ударная. Преданная армия Власова» 13.00 Д/ф «Брест: Крепостные герои»

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

14.15, 20.10 Т/с «Легенда о бомбере» 16.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отде ла» 18.45 Факты. Вечер 19.15, 00.50 Чрезвычайные новости 22.30 Х/ф «Американские горки» 01.55 Покер после полуночи

TET 07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.35 «Лентяево» 08.05 «Телепузики» 09.10 «Ералаш» 09.20, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.15, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.10 «Домашний ресторан» 12.05 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50 «Теория измены» 15.45 «Твою маму!» 16.15, 23.00, 00.55 «Дом42» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Школа»

51 КАНАЛ 06.55, 18.30, 22.25 Тема дня 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Д/с «Самые красивые острова мира» 11.40 Х/ф «Человек с аккордеоном» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но4 вости 14.25, 16.25 М/ф 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 16.45 Великая война 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Азбука здоровья 19.40 «Власть. «Доступно и откровенно» 20.15 Солдаты той войны 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «Я сделал все, что мог»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время4Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.55, 23.50 «По4 года на курортах» 06.30 «Утро на 54ом» 09.25, 00.30 «Автопилот4новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс4конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор4ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль»

06.00 Х/ф «Десять лет без права перепис ки» 07.50 «Правда жизни» 08.30 «Агенты влияния» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.20 Т/с «Крот» 13.30 Т/с «Чисто английские убийства» 15.20 Х/ф «В лесах под Ковелем» 19.00, 21.30 «Легенды Великой Отечествен4 ной» 00.30 Х/ф «Земля динозавров» 01.55 «Речовий доказ»

НТВМИР 07.00 «Посвящение» 07.25 Х/ф «Два Федора» 09.00, 18.00 «Сегодня» 09.30 Х/ф «Где ты был, Одиссей?» 13.40 «День Победы» из документального цик4 ла «Спето в СССР» 14.30 Х/ф «ГуГа» 16.55 Т/с «Возвращение Мухтара2» 17.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА». Минута молчания 18.30 Т/с «Катя. Продолжение» 22.10 «Май. Победа» 22.40 Т/с «Супруги», 13 с. «Слушается дело» 23.40 «Алтарь Победы». Документальный цикл. «Суд истории», «Битва за Маньч4 журию», «Парад Победы» 02.05 03.00 Х/ф «Рождение Победы»

27 КАНАЛ

Зах. 01.38 Сх. 11.39 Перша чв. 23.33 18.35, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Народный контроль» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 07.00 Х/ф «Будни уголовного розыска» 08.40 «Легенды Великой Отечественной» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.30, 19.20 Т/с «Крот» 13.30, 01.00 Т/с «Чисто английские убий ства» 15.30 Х/ф «Конец атамана» 18.30 «Речовий доказ» 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.40 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35, 02.1502.35 Обзор. Чрез4 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Едим дома! 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40, 00.30 «Давайте мириться!» 15.30 Главная дорога 16.05 «Тайны разведки» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.40 «Дела семейные» 19.30 Т/с «Катя. Продолжение» 22.40 Т/с «Супруги», 14 с. «Кристальная репутация» 23.35 «Таинственная Россия: Ярославская об4 ласть. Призраки на границе миров?» 01.25 Следствие вели...

ENTER 06.00 Саундтреки 06.10 Мультфильм СССР 10.45 Телемагазин 11.10, 23.00 Х/ф «Ипподром» 12.45, 00.30 Х/ф «Время Х» 14.15 Х/ф «Контрабанда» 15.45 Х/ф «Опасные гастроли» 17.15 Х/ф «Испытание верности» 19.15 Х/ф «Трясина» 21.35 Х/ф «Отряд особого назначения»

27 КАНАЛ 06.00 06.30 07.00 07.05

ТРК «УКРАИНА»

05.40, 10.10 Твой хит 06.00 Журфикс ○

06.00 Серебряный апельсин 06.50 События недели 07.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 10.15, 12.25, 14.30 Т/с «Диверсант 2: Ко нец войны» 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 19.00 События 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 20.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 22.15 Х/ф «Фартовый» 00.15 Т/с «След». Спецпроект «Садовник»

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Победа» Х/ф «Освобождение» Х/ф «В шесть часов вечера после вой ны» 00.40 Х/ф «Непокоренные»

ОРТ М

06.00 06.10 12.00 14.50 23.05

07.00, 08.50, 10.00, 15.00, 18.00 Новости 07.10 «День Победы». Праздничный канал 09.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвя4 щенный Дню Победы 10.10 Т/с «Диверсант. Конец войны» 15.10 «Диверсант. Конец войны». Продолже4 ние 18.15 «Диверсант. Конец войны». Окончание 18.40, 19.00 Х/ф «Брестская крепость» 18.55 «Светлой памяти павших в борьбе про4 тив фашизма». Минута молчания 21.00 «Время» 21.30 Легендарное кино в цвете. «В бой идут одни «старики» 22.55 Х/ф «Берег» 01.10 Х/ф «Жди меня, Анна»

ENTER

06.30 Победоносный голос верующего 06.55 Створи себе 07.00 Няньки в дикой природе 07.25, 08.55, 14.55, 15.55, 18.45, 21.05, 23.05 «Днепровская неделя» 07.30 Третья планета 08.00 Партизаны 09.00, 20.10 Хит4парад дикой природы 11.05 Сталин 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Банкирши» 14.05, 23.10 «Биографии знаменитых людей» 15.00 «Новости Голос Америки» 15.20 «Новости DW» 15.45, 19.00, 20.00 М/ф 16.00 Х/ф «Пианист» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 MEDIAСHATRIX 21.10 Боевой план 23.00 СHATRIX

НТН

Іменинники дня: ІВАН, ВАСИЛЬ, СТЕПАН, ГЛАФІРА

21.30 «Украинские страсти» 23.55 «Обзор прессы»

Сх. 05.19 Зах. 20.32 Трив. дня 15.13

17.15 «Шесть кадров» 18.40 «Не лги мне» 4 «Дочь подозревают в убийстве» 20.10 «Меняю жену 4 3» 21.30, 22.10 Т/с «Интерны» 22.35 Д/ф «Иллюзия безопасности. Крашеная рыба» 00.00 Х/ф «Сволочи» 01.50 Т/с «Женаты. С детьми»

Зах. 01.09 Сх. 10.23 Новий міс. 3 травня

06.01, 23.00 «Время4Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «По4 года на курортах» 06.30 «Утро на 54ом» 09.25, 00.30 «Автопилот4новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс4конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время»

07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.35 «Лентяево» ○

5 КАНАЛ

09.25 Д/ф «Москва. Осень. Сорок первый» 10.50 Д/ф «Ржев. Неизвестная война Г.Жуко4 ва» 12.40 Х/ф «Без права на ошибку» 17.05 Д/ф «Брест: Крепостные герои» 18.45 Факты. Вечер 19.10 Спорт 19.15, 01.05 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Легенда о бомбере» 22.30 Х/ф «Враг у ворот»

07.20 «Вторая мировая война: Cталин, нацис4 ты и запад» 11.00 Х/ф «В июне 41го» 12.40 Х/ф «День Победы»

51 КАНАЛ

34 КАНАЛ

1+1

07.00 Акцент недели 07.30, 20.40 «Тише, «мыши!» 07.45 Х/ф «Сердца четырех» 09.10 Губернские прогнозы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45, 19.30 Великая война 11.40 Х/ф «Судьба человека» 13.20 М/ф 13.30 Время советов 14.30 Х/ф «Возвращение скрипки» 16.15 Праздничный парад ко Дню Победы в Днепропетровске 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 17.20 «Живая память региона. «194041945» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.20 Лечение алкоголизма и ожирения 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.35 Х/ф «Человек с аккордеоном» 00.15 Последние солдаты войны

07.00 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.30 Т/с «Четыре танкиста и собака» 09.30 Д/ф «Брестская крепость» 10.15 Х/ф «До свиданья, мальчики!» 11.30 Д/ф «Быль и небыль о маршале Роко4 совском» 12.15 Д/ф «Убить гауляйтера» 13.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны», 9, 12 с. 17.45 «Минута молчания» 18.00 Х/ф «Помни имя свое» 19.35 «В гостях у Дуняши» 19.45 Д/ф «Горькое зернышко Победы» 20.15 Д/ф «Антисволочи» 21.00 «Судьба человека» 22.40 Х/ф «Пианист» 01.15 Д/с «Была война» 01.30 «Военная тайна»

07.15 Х/ф «Я сделаю все» 09.20 «Родительский клуб» 09.40 Интуиция 12.40 Сделай мне смешно 13.35 Пой, если можешь 15.10 Кто против блондинок? 18.35, 21.30 Мечты сбываются 21.00 «О рыбалке всерьез» 00.30 Спортрепортер 00.35 Х/ф «Ванильное небо»

Д/ф «Мы любили Вас, Штирлиц» Т/с «17 мгновений весны» Х/ф «Офицеры» «Жди меня» «Концерт Праздник со слезами на гла4 зах» Д/ф Х/ф «Звезда» «Подробности» Х/ф «Брестская крепость» Д/ф «Маршалы победы: Жуков и Рокос4 совский» Х/ф «Голливудские копы»

08.05 «Телепузики» 09.10 «Ералаш» 09.20, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.15, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.10 «Домашний ресторан» 12.05 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50 «Теория измены» 15.45 «Твою маму!» 16.15, 23.00, 00.55 «Дом42» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Школа»

07.45, 23.55 Х/ф «Офицеры» 09.45 Х/ф «Егорушка» 11.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» 15.55 Х/ф «Время собирать камни» 18.00 Х/ф «Доставить любой ценой» 22.00 «Концерт ко Дню Победы от звезд СТБ» 01.55 Х/ф «Белорусский вокзал»

11 КАНАЛ

ИНТЕР 07.00 07.50 11.55 13.50 15.15

Сх. 05.20 Зах. 20.30 Трив. дня 15.10

Понеділок, 9 травня 07.00, 08.15 Х/ф 09.20 Итоги недели 10.00 Торжества по случаю празднования Дня Победы (трансляция с Майдана Незави4 симости и Крещатика) 11.20 Торжества по случаю празднования Дня Победы в Москве 12.20 Торжества по случаю празднования Дня Победы в Харькове 14.25 Муз/ф «Великий День Победы» 15.35 Концертная программа «Подвигом Ва4 шим живем...» 17.20 Х/ф «Истребители» 19.00 Концертная программа ко Дню Победы из Харькова (начало) 21.00, 01.20 Итоги дня 21.20 Концертная программа ко Дню Победы из Харькова 22.20 Тройка, Кено 22.25 Х/ф «Был месяц май» 00.15 Эра памяти 00.20 Д/ф «Путешествие на край света», 16 с. 00.50 Полезные советы 01.40 Торжества по случаю празднования Дня Победы

Диваки Победоносный голос верующего Створи себе «Життя зi знаком +»

Іменинники дня: СИМЕОН, СЕМЕН, СТЕПАН, СТЕФАН 07.35, 08.55, 14.55, 16.40, 18.25, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.40, 15.00 М/ф 07.50 Сталин 09.00, 20.50 Хит4парад дикой природы 10.10, 15.55 Твой хит 11.10 Боевой план 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Банкирши» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 16.45 Х/ф «Встреча перед разлукой» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Жизнь» 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Все грани высшего» 20.15 Сильные мира сего 21.50 Генезис здоровья 23.20 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.20, 01.35 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 Т/с «Баллада о Бомбере» 16.55 «Федеральный судья» 18.15 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Владислав Листьев. Мы помним» 22.00 Конкурс «Евровидение42011». Первый полуфинал. Прямая трансляция 00.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчи нам»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Билет в гарем» 13.00 Ток4шоу «Пусть говорят. Праздник со слезами на глазах» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 23.50 Т/с «Травма» 00.50 Т/с «Диверсант 2: Конец войны»


р5

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 06.20 М/с «Ура, мультики!» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!4» 07.40 М/с «Каппа Майки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Горец» 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Час Пик 13.10 «Смешное домашнее видео» 13.30 Т/с «По ту сторону волков2. Ключи от бездны» 14.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 15.20 Т/с «Возвращение Титаника2» 16.15 Х/ф «Свет во тьме» 18.50 Кубок Украины.1/2 финала. «Динамо»4 «Арсенал».Прямая трансляция 21.00 М/с «Симпсоны» 21.20 Х/ф «Чужие» 00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.25 Х/ф «Любители остренького» 01.55 Т/с «Полицейские вертолетчики3» 02.40 «Разрушители стереотипов» 03.10 Киногод 03.15 Х/ф «Тигроловы» 04.35 Х/ф «Рассказ барабанщика»

09.45 11.50 15.00 17.00 18.00 18.10 19.00 20.00

УТ1

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «При загадочных обстоятель ствах» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Здоровенькі були» 13.55 «Судебные дела» 14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей7» 16.55 Т/с «Штрафбат» 18.10 «Все свои» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Любовь и разлука» 22.20 Т/с «Наркомовский обоз» 00.20 Д/ф «Актеры 4 фронтовики»

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 06.20 М/с «Ура, мультики!»

06.45 М/с «Жизнь роботаподростка2» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!4» 07.40 М/с «Каппа Майки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Горец» 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Час Пик 13.10 «Смешное домашнее видео» 13.30, 19.00 Т/с «По ту сторону волков2. Ключи от бездны» 14.25, 19.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 15.20 Т/с «Возвращение Титаника2» 16.15 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» 23.35 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.00 Х/ф «Компрометирующие ситуации. Истинная женщина» 01.30, 02.15 Т/с «Полицейские вертолетчи ки3» 03.00 Киногод 03.05 Х/ф «Рассказ барабанщика» 04.30 Х/ф «Сон»

11 КАНАЛ 06.55 Kids Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 Новости 07.30 «История болезни или история выздо4 ровления» 08.00 «Родом из Украины» 09.10 Х/ф «Кто такой Гарри Крамб?» 11.15 Т/с «Курсанты» 13.50 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Друзья» 16.55, 23.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 17.55, 20.35 Т/с «Воронины» 19.35 Смешно до боли 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Ваш адвокат» 22.45 Т/с «Счастливы вместе»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Смурфы» 09.55, 17.50 «Семейные драмы» 10.50 «Не лги мне» 4 «Дочь думает, что мать завидует ее первой любви» 11.50 Т/с «Шесть кадров» 12.15, 23.50 Х/ф «Сисси прекрасная импе ратрица» 16.05 Д/ф «Уровень секретности 418» 17.15 «Шесть кадров» 18.40 «Не лги мне» 4 «Взрослая дочь не верит, что ее мать 4 самоубийца»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время4Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «По4 года на курортах» 06.30 «Утро на 54ом» 09.25, 00.30 «Автопилот4новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30 «Пресс4конференции в прямом эфире» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» ○

Сх. 05.16 Зах. 20.34 Трив. дня 15.18 20.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет про фессию» 22.00 Т/с «Интерны» 22.25 Д/ф «Иллюзия безопасности. Шампунь на вашу голову»

16.20 «Арсенал» 17.25 «Свободная гавань» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Акцент» 23.55 «Обзор прессы»

НТН

18.45 Факты. Вечер 22.45 Х/ф «Принц пистолетов» 01.50 Покер после полуночи

03.55 «НТВ утром» 07.40 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35, 02.2002.38 Обзор. Чрез4 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40, 00.30 «Давайте мириться!» 15.30 Д/ф «Улыбка дракона» 16.05 «Тайны разведки» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.40 Час суда 19.30 Т/с «Катя. Продолжение» 22.40 Т/с «Супруги», 15 с. «Тревожный звонок» 23.35 «Настоящий итальянец». Документаль4 ный проект Вадима Глускера, 4 ф. 01.25 «Очная ставка»

27 КАНАЛ ○

ТРК «УКРАИНА»

06.00, 18.45 «Життя» ○

06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Билет в гарем» 13.00 Ток4шоу «Пусть говорят. Филечка про4 тив Колечки» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 23.50 Т/с «Травма» 00.50 Т/с «Диверсант 2: Конец войны»

Саундтреки Мультфильм СССР Телемагазин Х/ф «Испытание верности» Х/ф «Трясина» Х/ф «Отряд особого назначения» Х/ф «Вакансия» Х/ф «Если можешь, прости» Х/ф «Опекун» Х/ф «Неизвестные страницы из жиз ни разведчика» 23.50 Х/ф «Контрабанда»

ОРТ М

06.00 06.10 11.40 12.05 14.10 16.25 17.45 19.00 20.30 22.05

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.20, 01.40 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Георгий Юматов. Трагедия офицера» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.05 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Х/ф «Деньги для дочери» 23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

ENTER

06.15, 07.50, 15.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 14.55, 16.35, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зi знаком +» 08.00, 22.15 Генезис здоровья 09.30 «Территория выбора» 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 Трипольцы 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Банкирши» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 15.00 «Новости Голос Америки» 16.40 Почему мы сражаемся? 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30 «Экономический советник» 20.50 «Жизнь» 21.10 Хит4парад дикой природы 23.20 СHATRIX

08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 01.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.20 Т/с «Крот» 13.30, 01.55 Т/с «Чисто английские убий ства» 15.35 Х/ф «Подвиг Одессы», 1 с. 16.45 Х/ф «Транссибирский экспресс» 18.30 «Правда жизни» 00.30 «Покер Дуэль»

Іменинники дня: ЗЕНОН, МАКСИМ, КИРИЛО, ОВСІЙ, ВІТАЛІЙ

НТВМИР

51 КАНАЛ

ICTV

Зах. 02.03 Сх. 12.58 Перша чв. 10 травня

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.25 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 11.45 Х/ф «Я сделал все, что мог» 14.25 Налоговый монитор 14.40 М/ф 16.40 Интервью 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Моя земля 4 моя собственность 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 102 информ 20.30 Рецепт здоровья 22.00 Х/ф «Несколько дней из жизни Обло мова», 1 с.

07.25 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.30 «Факты»

Четвер, 12 травня 07.00, 07.30, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.45 М/ф 07.55, 00.10 Эра памяти 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.25 Итоги дня 09.25 Книга.ua 09.45, 18.15 Вторая полоса 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Д/ф «Донецк и его команда», 1 с. 13.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 Т/с «Автономка» 16.15 Т/с «Четыре танкиста и собака» 19.00 О главном 19.35 Мужской клуб. Богатырские игры 20.40 Спокойной ночи, малыши 20.55 Официальная хроника 21.40 Дневник песенного конкурса «Еврови4 дение42011» 22.00 Песенный конкурс «Евровидение4 2011». 2 полуфинал 00.00 Итоги 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.20 Тройка, Кено, Максима 01.55 After Live

TET

34 КАНАЛ

07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.35 «Лентяево» 08.05 «Телепузики» 09.10 «Ералаш» 09.20, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.15, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.10 «Домашний ресторан» 12.05 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50 «Теория измены» 15.45 «Твою маму!» 16.15, 23.00, 00.55 «Дом42» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Школа»

07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Приключения хозяина време ни» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 Х/ф «Иваново детство» 10.35 Д/ф «Николай и Хельмут» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Железный человек» 13.10 Х/ф «Под крышами Монмартра», 1, 2 с. 15.30 Д/ф «Брестская крепость» 16.15 «Лица вещей» 16.45 «Великие» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 19.00 Д/с «Была война» 19.15 «Медикус» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Громкое дело» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Гениальный сыщик» 22.00 Х/ф «Нож в облаках», 2 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Дело вкуса» 00.00 Х/ф «У края воды» 01.10 «Жизнь как чудо». «Неоправданное доверие»

1+1

09.25, 13.00, 19.10, 01.50 Спорт 09.30, 19.15, 00.55 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 12.35, 14.00 Анекдоты по4украински 13.05 Провокатор 14.10, 20.10 Т/с «Легенда о бомбере» 18.45 Факты. Вечер 22.45 Х/ф «Пандорум»

Х/ф «Время собирать камни» «Правила жизни» «Давай поженимся» «Параллельный мир» « Вікна4Новини» «Невероятная правда о звездах» Звездная жизнь «Русские сенсации. Лолита. Тайны ис4 терзанной души» «Русские сенсации. Дорожка к славе» «Вікна4Новини» «Очная ставка. Они не простят» Т/с «Доктор Хаус» Т/с «Клиника» «Вікна4Спорт» «Бизнес+» Х/ф «Судьба»

20.55 22.00 22.25 23.25 00.30 01.35 01.45 01.50

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25, 01.25 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Смурфы» 09.55, 17.50 «Семейные драмы» 10.50 «Не лги мне» 4 «Детям не нравится но4 вый мамин друг» 11.50 Д/ф «Иллюзия безопасности. Крашеная рыба» 12.40 «Анатомия славы» 13.30 «Роскошная жизнь» ○

СТБ

06.55 Kids Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.40 «Подъем» 09.10 Х/ф «Джинсыталисман» 11.40 Т/с «Курсанты» 14.25 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Друзья» 16.50, 23.45 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Здравствуйте, я 4 ваша мама! 20.50 «Мир технологий» 21.00 «Автострасти с Ларисой Максименко» 22.00 Сделай мне смешно 22.50 Т/с «Счастливы вместе»

ИНТЕР

14.25, 23.50 Х/ф «Второй фронт» 16.05 Д/ф «Уровень секретности 418» 17.15 «Шесть кадров» 18.40 «Не лги мне» 4 «Родители ищут сына» 20.10 «Адская кухня» 21.25, 22.00 Т/с «Интерны» 22.25 Д/ф «Иллюзия безопасности. Дорогая аллергия» 01.40 Т/с «Женаты. С детьми»

11 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «При загадочных обстоятель ствах» 12.15 «Знак качества» 13.00 «Здоровенькі були» 13.55 «Судебные дела» 14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей7» 17.00 Т/с «Штрафбат» 18.10 «Все свои» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Любовь и разлука» 22.20 Т/с «Наркомовский обоз» 23.20 Д/ф «Тайны века» «Две войны Ивана Кожедуба» 00.25 Х/ф «Легенды осени»

Сх. 05.17 Зах. 20.33 Трив. дня 15.16

Середа, 11 травня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.45 Социальный компас 07.55, 23.10 Эра памяти 08.15 Обзор прессы 08.20 Дневник Евровидения 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 На связи с правительством 09.45, 18.15 Вторая полоса 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.40, 21.30 Деловой мир 12.25 Граница государства 12.40 Д/ф «Благословенная» 13.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 Т/с «Автономка» 16.15 Т/с «Четыре танкиста и собака» 18.55 Футбол. Кубок Украины. 1/2 финала. «Шахтер» (Донецк) 4 «Днепр» (Днепро4 петровск) 19.50 В перерыве: Погода 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.45 Опыт 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.45 Телеакадемия

Зах. 02.25 Сх. 14.18 Перша чв. 10 травня 21.30 Общественно4политическое ток4шоу «РесПублика с Анной Безулик» 23.55 «Обзор прессы»

Іменинники дня: АРТЕМ, БОГДАН, ФИЛИМОН, ДЕМИД, РОДІОН 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 14.55, 16.50, 18.25, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зi знаком +» 08.00, 21.50 Генезис здоровья 10.10, 16.00 Твой хит 11.10 Трипольцы 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Банкирши» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 15.00 Сильные мира сего 16.55 Почему мы сражаемся? 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжением» 20.50 Хит4парад дикой природы 23.20 СHATRIX

TET

НТН

07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.35 «Лентяево» 08.05 «Телепузики» 09.10 «Ералаш» 09.20, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.15, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.10 «Домашний ресторан» 12.05 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50 «Теория измены» 15.45 «Твою маму!» 16.15, 23.00, 00.55 «Дом42» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Школа»

07.15 Х/ф «Подвиг Одессы», 1 с. 08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 01.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.20 Т/с «Крот» 13.30, 01.50 Т/с «Чисто английские убий ства» 15.35 Х/ф «Подвиг Одессы», 2 с. 17.00 Х/ф «Маньчжурский вариант» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Банда артистов 00.30 «Покер Дуэль»

НТВМИР

ОРТ М

34 КАНАЛ

51 КАНАЛ

07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Приключения хозяина време ни» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 «Секретные территории» 10.00 «Жизнь как чудо». «Неоправданное до4 верие» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Железный человек» 13.10 «Медикус» 14.45 Х/ф «Иваново детство» 16.20 «Гамма вкуса» 16.50 «Великие» 17.15 «Стелла 4 чудо возможно» 19.00 «Погляд» 19.30 Д/с «Была война» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Громкое дело» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Вне игры» 22.00 Х/ф «Нож в облаках», 3 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Перевоплощение» 00.15 Х/ф «Двойник»

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 12.00 Х/ф «Несколько дней из жизни Обло мова», 1 с. 14.20 М/ф 16.45 Свое мнение 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы», 34 с. 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.30, 23.25 Тема дня 20.00 На связи с Правительством 20.30 Рецепт здоровья 22.00 Х/ф «Несколько дней из жизни Обло мова», 2 с.

03.55 «НТВ утром» 07.40 Дачный ответ 08.35, 14.35, 17.35, 02.2002.38 Обзор. Чрез4 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 «Эксклюзив» 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40, 00.30 «Давайте мириться!» 15.30 Золотая пыль 16.05 «Тайны разведки» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.30 «Дела семейные» 19.20 «Адольф Гитлер. Лидер. Люди. Нация» 20.25 Т/с «Катя. Продолжение» 22.40 Т/с «Супруги», 16 с. «Последнее за столье» 23.35 «Дело темное» 01.25 И снова здравствуйте!

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Самый народный артист Николай Крюч4 ков» 16.55 «Федеральный судья» 18.15 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «ПрожекторПерисХилтон» 22.00 Конкурс «Евровидение42011». Второй полуфинал. Прямая трансляция 00.00 Х/ф «Время желаний»

СТБ 09.55 Х/ф «Акция» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 12.50 «Битва экстрасенсов» 13.55 «Очная ставка. Они не простят» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Параллельный мир» 18.00 «Вікна4Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.10 «Моя правда» 20.10, 22.35 «Холостяк» 22.00 «Вiкна4Новини» 23.05 «Холостяк. Как выйти замуж» 00.20 Т/с «Доктор Хаус» 01.20 Т/с «Клиника»

ICTV 07.25 Провокатор 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.25, 13.00, 19.10, 01.40 Спорт 09.30, 19.15, 00.45 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 12.30, 14.00 Анекдоты по4украински 13.05 Под прицелом 14.15, 20.10 Т/с «Легенда о бомбере»

5 КАНАЛ 06.01, 23.00 «Время4Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «По4 года на курортах» 06.30 «Утро на 54ом» 09.25, 00.30 «Автопилот4новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс4конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время»

ENTER 06.00 06.10 10.45 11.10 12.30 13.55 15.20 17.00 18.50 20.35 22.10 23.40

Саундтреки Мультфильм СССР Телемагазин Х/ф «Вакансия» Х/ф «Если можешь, прости» Х/ф «Опекун» Х/ф «Неизвестные страницы из жиз ни разведчика» Х/ф «Преждевременный человек» Х/ф «Городской романс» Х/ф «На ясный огонь» Х/ф «Без вести пропавший» Х/ф «Вавилон ХХ»

27 КАНАЛ 06.00, 18.45 «Життя» 06.10, 07.50 М/ф

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Заяц, жареный поберлински» 13.00 Ток4шоу «Пусть говорят. Палата номер шесть» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 23.50 Т/с «Травма» 00.50 Т/с «Диверсант 2: Конец войны»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

УТ1

ИНТЕР

34 КАНАЛ

1+1

Субота, 14 травня УТ1 07.20 Д/ф «Путешествие на край света», 17 с. 07.45 Полезные советы 08.00, 09.10, 10.00 Шустер4Live 12.20 After Live 12.40 Этап Кубка мира по художественной гимнастике, 1 ч. 13.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер4 лига. «Ворскла» (Полтава) 4 «Шахтер» (Донецк) 14.45 В перерыве: Зеленый коридор 16.00 Глубинное бурение 16.30 В гостях у Д. Гордона 17.25 Контрольная работа 18.00 Феерия путешествий. Г. Ужгород 18.20 Мастер4класс 18.45 Золотой гусь 19.20 Дневник песенного конкурса «Еврови4 дение42011». Итоговый 19.40 Песенный конкурс «Евровидение4 2011». Предисловие (начало) 21.00 Итоги дня 21.30 Песенный конкурс «Евровидение4 2011». Предисловие 22.00 Песенный конкурс «Евровидение4 2011». Финал 01.30 Мегалот 01.35 Суперлото, Тройка, Кено 01.45 Песенный конкурс «Евровидение4 2011». Пресс4конференция победителя

ИНТЕР 07.15 09.00 09.15 10.00 10.35 11.10 11.50 12.45 13.55 17.55 19.00 20.00 20.30 22.40 23.40 00.50

«Самый умный» М/с «Маша и Медведь» «Наши» «Украина, вставай!» «Золушка для Баскова» «Вырванный из толпы» «Позаочі» Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь зем4 ная» Т/с «По ту сторону волков» «Вечерний квартал. Спецвыпуск» «Рассмешить комика» «Подробности» «Майдан’s» Что? Где? Когда? «Разбор полетов» Х/ф «Однажды в Мексике: отчаянный 2»

9 КАНАЛ 06.00, 06.45 Т/с «Седьмой перстень колду ньи» 07.35, 13.30 Журнал Суперлиги 08.00 «Код спасения «красный» 09.00 Телемагазин 11.00 «Шоу дурацких рекордов» 11.10, 12.05 Т/с «Люди Шпака» 13.00 Час Пик 14.00 Баскетбол. Суперлига. Плейофф 1/2 15.45 «Лучшие нокауты мира»

16.00 «Real comedy» 16.30 «Властелин тьмы» 17.20 Х/ф «Турбулентность3» 19.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» 21.30 «Прожекторперисхилтон» 22.05, 01.40, 02.25 Т/с «Секретные матери алы8» 23.00, 23.35 Т/с «Секс и Калифорния» 00.00 Х/ф «Экзистенция» 03.10 Х/ф «Красное вино победы» 04.40 Х/ф «Дорога через руины»

11 КАНАЛ 06.15 «О рыбалке всерьез» 06.45 «Секретные файлы. Жизнь животных» 07.25 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3. Пос ледний выпад» 09.00 «Звездные мамы» 09.25 «Мой малыш» 09.50 «Штрих4код» 10.05 Интуиция 11.15 Мечты сбываются 12.20 Пой, если можешь 13.35 Файна Юкрайна 14.55 Даешь молодежь 15.55 Скетч4шоу «Красотки» 17.00 Сделай мне смешно 18.00 Х/ф «Последний самурай» 21.00 Кто против блондинок? 22.20 Х/ф «На игре» 00.20 Спортрепортер 00.25 Х/ф «Время убивать»

1+1 07.20 08.10 09.05 10.00 10.45 11.40 13.10 14.10 16.05 18.30 19.30 20.00 23.40 01.50

«Кто там?» «Светская жизнь» «Лото4Забава» «Большая перемена» «Анатомия славы» «Адская кухня» «Шесть кадров» Х/ф «Пуленепробиваемый монах» Х/ф «Пятый элемент» «Деньги» «ТСН» Х/ф «Белая ворона» Х/ф «Голубая бездна» Х/ф «Операция «Валькирия»

СТБ 07.50 «Караоке на Майдане» 08.50 «Едим дома» 09.55, 23.00 «ВусоЛапоХвіст» 10.40 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 11.40 «Україна має талант!43» 17.00 Х/ф «В бой идут одни «старики» 19.00 «Танцы со звездами» 21.10 «Невероятная правда о звездах» 22.10 «Танцы со звездами. Итоги голосова4 ния» 00.10 Х/ф «Шел четвертый год войны» 01.55 Х/ф «Атыбаты, шли солдаты...»

34 КАНАЛ

14.00 14.30 17.30 18.00 18.30 18.50 19.40 20.30 20.50 22.40 00.45

«Детали» «Пастырские беседы» Х/ф «До свиданья, мальчики!» «Сбросим лишнее» «НАШ САД» «Кухня на шпильках» «Перевоплощение» «Тип4топ» «Лица вещей» «Вне игры» «Космические историй». «Вулканы из космоса» «Стелла 4 чудо возможно» Х/ф «Знахарь», 13, 16 с. «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Страна чудаков» «Космические историй». «Смертельный космос» Реалити4шоу «M41 Fighter» «Детали: Итоги дня» Х/ф «Меч», 7, 8 с. Х/ф «Джиа» Х/ф «Доля секунды»

ICTV 07.45 08.15 08.55 10.50 11.50 12.50 14.45 15.40 16.40 17.40 18.45 18.55 19.00 20.15 22.45 23.10 00.15

Real Comedy Козырная жизнь Х/ф «Случайный шпион» Люди, кони, кролики и...домашние ро4 лики Квартирный вопрос Х/ф «Мистер Крутой» Ты не поверишь! Под прицелом Провокатор Максимум в Украине «Факты» Спорт Наша Russia Х/ф «Одиночка» Т/с «Рюрики» Женская логика Х/ф «Королева проклятых»

TET 07.05, 08.35 «Твинисы» 07.30 М/ф 07.40 «Лентяево» 08.10 «Телепузики» 09.00 «Мультик с Лунтиком» 09.35 «Ешь и худей» 10.00, 15.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.55, 19.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.50 «Одна за всех» 12.45 «Ералаш» 13.00 «Comedy Woman» 13.55, 22.00 «Теория измены» 14.50 «Твою маму!» 16.15, 23.00 «Дом42»

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

17.10 Х/ф «Семьянин» 00.00 Т/с «Реальная кровь»

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, «мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Артзона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 13.30 Волшебное закулисье 14.45 COMEDY Kids 15.00 Новости Днепродзержинска 15.25 Смешные люди 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ4 ления 18.00 Так просто 18.30 Тема дня 19.15 «Новости. «Итоги» 19.50 Аналитическое обозрение 20.30 Азбука здоровья 21.20 Х/ф «Подранки» 23.00 Музыка 23.30 Формат 1:1

5 КАНАЛ 06.01 «Время4Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 19.15, 23.50 «Погода на курортах» 06.30, 18.35, 23.35 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот4тест» 07.20 «Клуб 700» 08.20, 21.50 «Тема недели» 08.30 «Рекламная кухня» 09.25 «Своими глазами» 09.50, 00.30 «Достичь цели» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 12.15 «Окно в Европу» 13.10 «Вперед, на Олимп!» 13.35 «Драйв» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.20 «Обрати внимание» 16.20 «Арсенал» 17.30 «Феерия путешествий» 18.10 «Народный контроль» 19.20, 20.20 «Время интервью» 21.20 «Машина времени» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Окно в Америку»

Саундтреки Мультфильм СССР Телемагазин Х/ф «Преждевременный человек» Х/ф «Городской романс» Х/ф «На ясный огонь» Х/ф «Без вести пропавший» Х/ф «Выстрел» Х/ф «Двое под одним зонтом» Х/ф «Коммунист» Х/ф «Вихри враждебные» Х/ф «Деревенский детектив»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Фильм! Фильм! Фильм!» 06.45 М/ф «Умка» 07.05 М/ф «Жилбыл пес» 07.15 Т/с «Чисто английские убийства» 09.25 Х/ф «Заряженные смертью» 11.30, 01.45 «Речовий доказ» 12.00 Х/ф «Зеленый фургон» 15.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 16.50 Т/с «Сыщики» 19.00 Х/ф «Шизофрения» 22.10 Х/ф «Кодовое имя: Чистильщик» 00.10 Х/ф «Мутанты 2»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 07.30 «В зоне особого риска» 08.00 Главная дорога 08.30 «Живут же люди!» 09.25 Едим дома! 10.00 Русская начинка 10.30 «Суд присяжных: главное дело» 12.25 Кулинарный поединок 13.20 Квартирный вопрос 14.20 Александр Журбин. Мелодии на память 15.25 «Развод по4русски» 16.20 «Очная ставка» 17.15 «Наши» 19.00 «Программа максимум» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток4шоу Павла Селина 22.55 Т/с «Возвращение Мухтара2» 00.45 Нереальная политика 01.15 Х/ф «Курица» 02.35 03.03 Обзор. Чрезвычайное происше4 ствие

ENTER Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Выстрел» Х/ф «Двое под одним зонтом» Х/ф «Коммунист» Х/ф «Вихри враждебные» Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло во» 20.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 22.35 Х/ф «И бог создал женщину» 00.15 Х/ф «Капитан Фракасс»

27 КАНАЛ 05.40 Феодоро 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30, 08.30, 14.20, 20.50 М/ф

ТРК «УКРАИНА»

Зах. 03.09 Сх. 17.02 Перша чв. 10 травня

06.00 06.30 07.00 10.30 12.00 13.35 15.30 17.20

06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Заяц, жареный поберлински» 13.00 Ток4шоу «Пусть говорят. Анастасия Во4 лочкова: ну и ню!» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.15 Т/с «Экстренный вызов. Доктор Смерть» 00.25 Т/с «Диверсант 2: Конец войны» 01.30 Х/ф «Мастер перевоплощения»

27 КАНАЛ

ОРТ М

06.00, 18.45 «Життя» 06.10, 07.50 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 14.55, 16.25, 18.25, 20.05, 23.10 «Днепровская неделя» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Александр Твардовский. Один в поле воин» 16.55 «Жди меня» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 КВН 23.45 Х/ф «Золотое сечение»

ENTER

07.35 «Життя зi знаком +» 08.00 Генезис здоровья 09.30 «Территория выбора» 10.10, 15.45 Твой хит 11.11, 22.15 Боевой план 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Банкирши» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 15.00 «Новости Голос Америки» 15.25 «Новости DW» 16.30 Маркетинг безумия 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра4тайм» 21.10 Хит4парад дикой природы 23.15 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 07.40 «Пир на весь мир» 08.35, 14.30, 17.35, 02.1502.33 Обзор. Чрез4 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Х/ф «Четыре возраста любви» 15.30 Спасатели 16.05 «Тайны разведки» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Следствие вели... 19.30 Чрезвычайное происшествие. Расследо4 вание 19.55 Х/ф «Двое в чужом доме» 21.45 «НТВшники». Арена острых дискуссий 22.50 «Женский взгляд» 23.35 «Волшебный бал Сергея Пенкина» 01.25 «Развод по4русски» 06.00 06.10 10.35 11.00 12.50 14.35 16.05 17.30 18.50 20.30 22.30 00.20

Іменинники дня: МАКСИМ, МИКИТА, ЯКІВ, ГНАТ, ВАСИЛЬ, ЯРЕМА

НТВМИР

06.01, 22.30 «Время4Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 23.45 «Погода на курор4 тах» 06.30 «Утро на 54ом» 09.25 «Автопилот4новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс4конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно4политическое ток4шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15 «Окно в Европу» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Свободная гавань» 23.50 «Обзор прессы» 00.30 «Достичь цели» ○

НТН

5 КАНАЛ

07.00 Х/ф «Подвиг Одессы», 2 с. 08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.20 Т/с «Крот» 13.30 Т/с «Чисто английские убийства» 15.35 Х/ф «Если враг не сдается...» 17.05 Х/ф «Заряженные смертью» 01.00 Х/ф «Хэллоуин: воскрешение»

Сх. 05.13 Зах. 20.37 Трив. дня 15.24 07.00 07.30 07.40 09.00 09.30 10.00 10.30 11.15 12.00 12.30 13.00

Зах. 02.47 Сх. 15.39 Перша чв. 10 травня

51 КАНАЛ

ICTV

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 12.00 Х/ф «Несколько дней из жизни Обло мова», 2 с. 14.20 М/ф 16.40 Не будь овощем 17.25 COMEDY Kids 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт зона 18.30, 23.25 Тема дня 20.00 «Спорт. «Итоги» 21.50 Смешные люди

07.25, 13.05 Стоп410 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 13.00, 19.10 Спорт 09.30 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 12.35, 14.00 Анекдоты по4украински 14.15 Т/с «Легенда о бомбере» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Т/с «Группа «Zeta» ○

TET

07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Приключения хозяина време ни» 08.00, 18.00, 18.55 «Званый ужин» 09.00 Д/ф «Убить гауляйтера» 09.50 «Болевая точка» 10.10 Д/ф «Быль и небыль о маршале Роко4 совском» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.10 «Судьба человека» 14.40 Д/ф «Антисволочи» 15.30 София Ротару, Ролан Быков, Михаил Бо4 ярский, группа «Машина времени» в ме4 лодраме «Душа» (кат.1) 17.00 «Марфа. Чудо возможно» 17.30 «Приемная депутата» 18.50 «Совет безопасности» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Дело вкуса» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 22.30 «Герои и неудачники» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип4топ» 00.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 01.45 «Разговоры про ЭТО с Владиком Монро»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Смурфы» 09.55, 17.55 «Семейные драмы» 10.50 «Не лги мне» 4 «Мать подозревает, что в семье есть вор» 11.50 Д/ф «Иллюзия безопасности. Шампунь на вашу голову» 12.50, 17.15 «Шесть кадров» 13.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет про фессию» 15.05 «Украина: история катастроф. После4 дний спуск»

07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.35 «Лентяево» 08.05 «Телепузики» 09.10 «Ералаш» 09.20, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.15, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.10 «Домашний ресторан» 12.05 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50, 22.00 «Теория измены» 15.45 «Голая правда» 16.15, 23.00, 00.55 «Дом42» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны»

СТБ

11 КАНАЛ

23.05 Х/ф «Очень страшное кино2» 01.50 Покер после полуночи

10.00 Х/ф «Атыбаты, шли солдаты...» 11.50 Х/ф «Секретный фарватер» 17.50, 22.55 «Вiкна4Новини» 18.00 Х/ф «В бой идут одни «старики» 20.00 «Україна має талант!43» 23.40 «Україна має талант!43» Итоги голосо4 вания 00.10 «Україна має талант!43» Второй шанс 01.45 «ВусоЛапоХвіст»

06.55 Kids Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Секретные файлы. Мир животных» 09.10 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3. Пос ледний выпад» 11.05 Т/с «Курсанты» 13.15 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Друзья» 16.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Здравствуйте, я 4 ваша мама! 22.00 Интуиция 23.55 Сделай мне смешно

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Но4 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «При загадочных обстоятель ствах» 12.15 «Знак качества» 12.55 Т/с «История летчика» 18.00 «Новости» 18.10 «Все свои» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.40 Т/с «Любовь и разлука» 22.30 «Большая политика» 00.55 Х/ф «Хвост виляет собакой»

16.05 Д/ф «Уровень секретности 418» 18.45 «Не лги мне» 4 «Несовершеннолетняя дочь связалась с 474летним» 20.15 «Украина: история катастроф» 21.10 Х/ф «Пятый элемент» 23.30 Х/ф «Операция «Валькирия» 01.30 Т/с «Женаты. С детьми»

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 06.20 М/с «Ура, мультики!» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка2» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!4» 07.40 М/с «Каппа Майки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Горец» 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Час Пик 13.10 «Смешное домашнее видео» 13.30, 19.00 Т/с «По ту сторону волков2. Ключи от бездны» 14.25, 19.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 15.20 Т/с «Возвращение Титаника2» 16.15 Х/ф «Опасная зона» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30, 22.30 Т/с «Секретные материалы8» 23.20 Х/ф «Чужие» 01.50 Т/с «Полицейские вертолетчики3» 02.35 «Лучшие нокауты мира» 03.00 Киногод 03.05 Х/ф «Сон» 04.35 Х/ф «Красное вино победы»

Сх. 05.14 Зах. 20.35 Трив. дня 15.21

П'ятниця, 13 травня 07.00, 07.30, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.45 М/ф 07.55, 00.10 Эра памяти 08.15 Обзор прессы 08.20 Дневник Евровидения 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Д/ф «Донецк и его команда», 2 с. 10.00 Т/с «Четыре танкиста и собака» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.20 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Окраина 13.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Автономка» 16.25 Д/ф «Донецк и его команда», 4, 5 с. 18.00 After Live 18.40 Магистраль 19.00, 21.25, 01.25 Шустер4Live 00.00 Итоги 00.20 Вертикаль власти, 1 ч. 00.35 Итоги дайджест 00.40 Вертикаль власти, 2 ч. 01.20 Тройка, Кено

Іменинники дня: ТАМАРА, МАРКО, ЯРЕМА, МАКАР, ГНАТ, ПАНФУТІЙ 07.50 Зеленый дозор 08.40, 15.20 Твой ХиТ 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Академический вестник» 10.15 За семь морей 10.40 Япония глазами гурмана с Нардой 11.15 Телеинциклопедия: Воспитание домаш4 них животных 11.30 «Экстра4тайм» 12.00 MEDIAСHATRIX 12.30 «Эра образования» 13.30 Х/ф «Банкирши» 15.00 Диваки 16.30 Практическое руководство экстремаль4 ного туриста 17.00 PRO Читання 17.35 Скромное обаяние современных техно4 логий 18.00 «Своим трудом» 18.30 «Экономический советник» 19.00 Живая энциклопедия 19.40 Мир животных 20.00 24 часа Бизнес 20.20 24 часа Свiт 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Все грани высшего» 22.10 «Биографии знаменитостей» 23.00 «Новости DW» 23.20 СHATRIX

ОРТ М 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Вкус жизни» 12.30 Х/ф «Трудно быть мачо» 14.25 Т/с «Общая терапия» 16.35 Т/с «Выхожу тебя искать» 19.45 «Yesterday live» 21.00 «Время» 21.15 «ПрожекторПерисХилтон» 22.00 Конкурс «Евровидение42011». Финал. Прямая трансляция 01.15 Х/ф «Роман «аlla Russa»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 19.00 События 07.10 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 09.00 «Жизнь на вкус» 10.00 Т/с «Экстренный вызов. Доктор Смерть» 12.00 Оголена красуня. Второй сезон 13.00, 15.00, 17.00 Т/с «Мамочка, я килле ра люблю» 19.25 Х/ф «Заложники» 21.30 Церемония празднования 754летия ФК «Шахтер» 00.00 Дорожный патруль 01.00 Чистосердечное признание 01.30 Х/ф «Искупление»


р7

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

ИНТЕР 07.00 «Пока все дома» 07.45 «Формула любви» 08.45 М/с «Маша и Медведь» 09.00, 10.00, 10.35, 12.35, 16.20, 19.00 Вос4 кресенье с «Кварталом» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Утренняя Почта с Пугачевой и Галкиным» 10.40 «Смачна ліга з А.Заворотнюк» 11.35 «Орел и Решка» 12.35 Х/ф «Бег» 16.35 КВН 19.10 «Горячее кресло» 20.00 «Подробности недели» 20.45 Т/с «Закрытая школа» 23.05 Х/ф «Мисс Конгениальность»

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 06.25, 07.10 Т/с «Седьмой перстень колду ньи» 08.00, 02.50 «Код спасения «красный» 09.00 Телемагазин

11.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.35

Х/ф «Свет во тьме» Экстремальные машины «Днепр4 футбол» Марфа Васильевна 4 узнай судьбу «Алеф 4 в наше время» Высокая косметология от «Территории красоты» 15.45 Футбол.Чемпионат Украины. Переклич4 ка матчей 29 тура 18.00, 19.45 Х/ф «Шторм» 21.30 ПРОФУТБОЛ 22.30, 01.15, 02.05 Т/с «Секретные матери алы8» 23.20 Футбол. 29 тур Чемпионата Украины. «Кривбасс» 4 «Заря» 03.45 Киногод 03.50 Х/ф «Дорога через руины» 05.10 Х/ф «Аквариум»

11 КАНАЛ 06.05 07.45 08.00 08.25 09.10 09.45 10.00 10.15 12.50 13.40 13.45 14.40 15.15 16.10 17.30 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 22.25 00.15 00.55

Х/ф «Вечно молодой» Церковь Христова Спросите у доктора Даешь молодежь М/с «Доброе утро, Микки!» «Родительский клуб» «Штрих4код» Х/ф «Кейт и Лео» Шоумания Видеофания Эксклюзив Анализ крови Іnfo4ШОК Т/с «Воронины» «Ваш адвокат» «О рыбалке всерьез» «Родом из Украины» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти» Пой, если можешь Х/ф «На игре: Новый уровень» Скетч4шоу «Красотки» Спортрепортер

1+1 07.45 09.25 11.00 12.25 16.00

Х/ф «Лордвор» Д/ф «Советская история» «Меняю жену 4 3» Х/ф «Белая ворона» Футбол. Перекличка матчей «Днепр» 4 «Арсенал» и «Металлист» 4 «Ильичевец» 18.35 «Личное дело. Без вины виноватые» 19.30, 23.40 «ТСН» 20.10 Х/ф «Перевозчик»

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва) 84й сезон (20102011 гг.)

РЕПЕРТУАР с 6 по 29 мая 2011 года Классика на нашей сцене! 6 пятница ЖЕНСКИЙ УМ И МУЖСКАЯ НАИВНОСТЬ 18.30 Ироническая комедия 2 ч. 25 м. С. Моэм Ко Дню Победы! 7 суббота 17.00 В СУМЕРКАХ Трагикомедия 2 ч. 25 м. А. Дударев 8 воскресенье С Днем матери! Премьера! 17.00 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА Комедия 2 ч. 30 м. Н. Птушкина 11 среда Классика " сегодня! ХАНУМА Музыкальная комедия 2 ч. 30 м. А.Цагарели 12 четверг АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА 18.00 Современная семейная комедия 2 ч. 25 м. П.Гладилин Ко Дню семьи! 13 пятница 18.30 ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ Лирическая комедия 2 ч. 30 м. Л. Герш 14 суббота Ко Дню семьи! 17.00 НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ Комедия 2 ч. 30 м. А. Островский 15 воскресенье С Днем семьи! 17.00 ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ЖЕНЩИНА... Скандальная история 2 ч. 30 м. А. Мардань 17 вторник ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ 14.00 Лирическая комедия 2 ч. 30 м. Л. Герш Отдыхаем с любимыми! 19 четверг СВАДЕБНЫЙ МАРШ 18.30 Комедия 2 ч. 25 м. В. Азерников Премьера! 20 пятница ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 18.30 Ирония одной любви 2 ч. 20 м. С. Злотников 21 суббота СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 17.00 Суперкомедия 2 ч. 25 м. Р. Куни 22 воскресенье Классика сегодня! КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ, ИЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАНС 17.00 Комедия 2 ч. 25 м. А. Толстой 25 среда ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ 14.30 Мелодрама 2 ч. 10 м. А. Касона Премьера! 26 четверг 18.30 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА Комедия 2 ч. 30 м. Н. Птушкина 29 воскресенье ЛИСТ ОЖИДАНИЙ 17.00 Комедия 2 ч. 30 м. А. Мордань Премьера! 27 пятница ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПОМЕХИ 18.30 Мистерия 21 века. К. Сакони Художественный руководитель театра

Жан Мельников Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiytheatre.at.ua, email: gorkiytheatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 313891, 7784869, 7784857, 3717033.

Сх. 05.11 Зах. 20.38 Трив. дня 15.27

Неділя, 15 травня 07.05 Мир православия 07.15 Д/ф «Путешествие на край света», 17 с. 07.40 Дневник Евровидения 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля 4 моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Песенный конкурс «Евровидение4 2011». Финал 12.30 Шаг к звездам. Евровидение 13.15 Шеф4повар страны 14.10 Этап Кубка мира по художественной гимнастике, 2 ч. 15.25 Деловой мир. Неделя 15.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер4 лига. «Металлург» (Запорожье) 4 «Сева4 стополь» (Севастополь) 16.50 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 18.00 Спецпроект «О чем кино?». Х/ф «Все маленькие животные» 20.35 Хочу, чтобы ты была 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.00 Фольк4music 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Автодрайв 23.50 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

22.00 Х/ф «Перевозчик 2» 00.20 «Светская жизнь» 01.10 Х/ф «Великолепная семерка»

СТБ 08.50 «Едим дома» 10.00, 01.45 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на Майдане» 12.00 «Холостяк» 14.45 «Холостяк. Как выйти замуж» 16.00 Звездная жизнь 17.00 «Моя правда» 18.00 «Русские сенсации. Лолита. Тайны ис4 терзанной души» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.00 Х/ф «Лабиринты любви» 22.55 Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ 07.00 07.20 08.45 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 11.40 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.45 20.30 21.00 22.40 00.15

«Детали» Х/ф «Неподсуден» Д/ф «Антисволочи» «Изюминка» «Дело вкуса» «Марфа. Чудо возможно» «Особенности местной рыбалки» «Kids Flix» Реалити4шоу «M41 Fighter» «Седмица» «День космических историй». «По зако4 ну звезд» «День космических историй». «Гагарин. Последний полет» «День космических историй». «Солнеч4 ная бездна» «День космических историй». «НЛО. Британское досье» «День космических историй». «Очаро4 ванные Вселенной» «День космических историй». «Тайна подводных городов» «Перевоплощение» «Тип4топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» Х/ф «Меч», 9, 10 с. «Михаил Задорнов. Нас не оцифруешь!» Х/ф «Спросите Синди»

ICTV 07.35, 14.20 Анекдоты по4украински 07.55 Т/с «Рюрики» 08.20 Х/ф «Мистер Крутой» 10.30 Ты не поверишь! 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20, 19.40 Спорт 12.25 Стоп410 13.25 Южное Бутово 14.45 Х/ф «Случайный шпион» 16.40 Большая разница 17.40 Наша Russia 18.45 Факты недели 19.45 Х/ф «Последний бойскаут» 21.50 Х/ф «Возмездие»

00.10 Голые и смешные 01.30 Х/ф «Очень страшное кино»

TET 07.05 «Узнай, как» 08.10 «Телепузики» 08.35 «Мультик с Лунтиком» 09.30 «Ешь и худей» 09.55 «Домашний ресторан» 10.50 «Хочу верить» 11.15 «Модный приговор» 12.10 «Давай поженимся» 13.00 «Знакомство с родителями» 13.55, 22.00 «Теория измены» 14.50 «Брачное чтиво» 15.15 Х/ф «Ромео+Джульетта» 17.25 Х/ф «Пляж» 19.35 Х/ф «Человек в железной маске» 23.00 «Брачное чтиво» 00.00 Т/с «Реальная кровь»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30, 21.10 «Тише, «мыши!» 07.45 На сельском меридиане 08.20 102 информ 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Азбука здоровья 11.10 Краеведческое путешествие 11.35 Х/ф «Подранки» 13.15 Слово пастыря 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Формат 1:1 16.00 Д/с «Самые красивые острова мира» 17.00 Интервью 17.30 Так просто 17.55 Музыка 18.30 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 За и против 20.25 Д/с «Портреты дикой природы» 20.50 Выбор за вами 21.30 Международный фестиваль боевых ис4 кусств 23.00 Аналитическое обозрение 23.40 Проекты и реалии местного самоуправ4 ления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 19.15, 23.50 «По4 года на курортах» 06.35, 23.35 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.20 «Клуб 700» 08.25, 15.20 «Рекламная кухня» 09.50 «Достичь цели» 10.15 «Яппи» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия»

Ліквідатор Комунального підприємства «Криворіжспецтранс» (код ЄДРПОУ 03341693) оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна банкрута: Лот 1 ТМЦ і автозапчастини б/у у кількості 350 найменувань (автошини б/у, барабани гальмівні б/у, втулки б/у, цвяхи, гайки колісні, гільзи б/у, хрестовини, муфти, манжети, прокладки, підшипники, сальники, поршні, штани ватні, фарба (засохла), калькулятори (не робочі) та інш.). Початк. вартість лота 1 - 31080,76 грн. без. урах.ПДВ. Лот 2 ТМЦ (ліжка б/ у, матраци б/у, куртки ватні б/у, мотокоса б/у). Початк. вартість лота 2 - 93,00 грн. без. урах.ПДВ.Лот 3 ТМЦ у кількості 18 найменувань (ножиці ел. б/у, навіси, перфоратор б/у, плащ брез.б/у, подушки б/у, рубильник б/у, коса б/у та інш.). Початк. вартість лота 3 - 172,10 грн. без. урах.ПДВ. Лот 4 Меблі б/у у кількості 7 найменувань (столи робочі, стільці, шафа). Початк. вартість лота 4 - 288,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 5 ТМЦ (тачка сад.огород б/у, тепловентилятор, тиски слес. б/у). Початк. вартість лота 5- 182,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 6 ТМЦ (трансформатори б/у, урна для сміття, праска б/у, фляга б/у). Початк. вартість лота 6- 163,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 7 Меблі б/у у кількості 6 найменувань (шафи гардер.б/у, шафи б/у). Початк. вартість лота 7 - 1290,00 грн. без. урах. ПДВ. Лот 8 ТМЦ у кількості 23 найменування (прожектор б/у, контейнери б/у, ключі рож., лічильники б/у, багри та інш.). Початк. вартість лота 8 - 377,60 грн. без. урах.ПДВ.Лот 9 ТМЦ у кількості 56 найменувань (вали, ел.розетки, насоси, перемикачі світла, синхронізатори, розпилювачі б/у, кабель б/у, лампи ел., болти, колонки б/у та інш.). Початк. вартість лота 9 - 831,46 грн. без. урах.ПДВ.Лот 10 ТМЦ у кількості 21 найменування (котли для розігріву гудрону б/у, куртки ватні б/у, паяльник б/у, ліжка дер.б/у, стенди, холодильник б/у та інш.). Початк. вартість лота 10 - 537,30грн. без. урах.ПДВ.Лот 11 ТМЦ у кількості 13 найменувань (стільці б/у, столи б/у, бетономішалка б/ у, електродриль б/у та інш). Початк. вартість лота 11 - 590,54грн. без. урах.ПДВ. Лот 12 Автогрейдер ДЗ (розукомп.) , реєс..№25003АА. Початк. вартість лота 12 - 12300,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 13 КРАЗ 256Б (розукомп.) б/у, реєс..№51430АА. Початк. вартість лота 13 4130,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 14 а/м Газ31029 (розукомп.) б/у, рєес. №82764АА. Початк. вартість лота 14 - 1050,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 15 Автонавантажувач УНЦ-061(розукомп.), б/у, інв. №945. Початк. вартість лота 15 - 500,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 16 Автонавантажувач УНЦ-061(розукомп.), б/у, реєс.№25008АА. Початк. вартість лота 16 - 1080,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 17 Автопричеп С 0705 (розукомп.), б/у, реєс.№14158АА. Початк. вартість лота 17 - 2000,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 18 Автопричеп 2ПН-4 (розукомп.), б/у, реєс.№05295АА. Початк. вартість лота 18 - 500,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 19 ТМЦ (агрегат насосний б/у, агрегат б/у, бензопили (розібр.)), бензорізчики (розібр.)). Початк. вартість лота 19 - 715,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 20 Бульдозер ДЗ171 (розукомп.), б/у, реєс.№25035АА. Початк. вартість лота 20 - 2400,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 21 Трактор Т170 (розукомп.), б/у, реєс.№Т5870ДП. Початк. вартість лота 21 - 1800,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 22 Трактор Б170 (розукомп.), б/у, реєс.№Т6535ДП. Початк. вартість лота 22 - 1800,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 23 а/м Газ 53А (розукомп.), б/у, реєс.№6514ДНО. Початк. вартість лота 23 - 2100,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 24 а/м ЖУК А1801D (розукомп.), б/у, реєс.№23710АВ. Початк. вартість лота 24 - 500,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 25 а/м ЗИЛ 130 (розукомп.), б/у, реєс.№44322АА. Початк. вартість лота 25 - 3200,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 26 а/м ЗИЛ 45021 (розукомп.), б/у, реєс.№20682АА. Початк. вартість лота 26 - 3800,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 27 а/м ЗИЛ ММЗ 555 (розукомп.), б/у, реєс.№00829АА. Початк. вартість лота 27 - 5600,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 28 а/м ЗИЛ ММЗ 555 (розукомп.), б/у, реєс.№05764АА. Початк. вартість лота 28 - 5800,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 29 ТМЦ у кількості 9 найменувань(обчислювальна техніка МК, зарядно-пускові пристрої, калькулятори б/у, копіюв. апарат б/у та інш.). Початк. вартість лота 29 - 358,00 грн. без. урах.ПДВ. Лот 30 а/м КРАЗ 250 (розукомп.), б/у, реєс.№23565АА. Початк. вартість лота 30 10080,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 45 а/м Камаз 53213 (розукомп.), б/у, реєс.№3335ДНР. Початк. вартість лота 45 - 11200,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 46 а/м Камаз 5511 (розукомп.), б/у, реєс.№33525АА. Початк. вартість лота 46 - 9600,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 49 а/м Камаз 53213 (розукомп.), б/у, реєс.№1921ДНР. Початк. вартість лота 49 - 13400,00грн. без. урах.ПДВ. Лот 52 Меблі б/у у кількості 16 найменувань (столи робочі, стільці, шафи). Початк. вартість лота 52- 1712,00 грн. без. урах. ПДВ. Майно розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Залізорудна, 7. Проводить відкриті торги Товарна біржа «Альянс». Відкриті торги відбудуться 18.05.2011р. Торги відбудуться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 8, прим.1 об 11.00. Заявки приймаються за місцем проведення торгів. З майном можна ознайомитися з понеділка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн. на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ЗАТ КБ Приватбанк м. Дніпропетровськ, МФО 305299), а також гарантійний внесок - 10% від початкової вартості лота на р/р КП «Криворіжспецтранс» (код ЄДРПОУ 03341693, р/р 26000115508980 в Криворізькій філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 305835). Кінцевий строк прийняття заявок за три дні до дати проведення аукціону до 16.00. Контактний телефон: (0564) 710065.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Чартіс Україна», що знаходиться за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30858295, повідомляє, що 11 квітня 2011 року було зареєстровано зміни до статуту Товариства. Ці Зміни стосуються, в тому числі, зміни найменування з Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Чартіс Україна» на Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Чартіс Україна» та приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Генеральний директор

Зах. 03.34 Сх. 18.27 Перша чв. 10 травня 11.30 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор4ТВ» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Фактор безопасности» 17.20 «Палата» 17.30 «Не первый взгляд» 18.20 «Машина времени» 19.20, 20.20 «Время интервью» 21.00 «Время: итоги» 22.00 «Большая политика» 22.30 «Время4Тайм» 23.55 «Обзор прессы» 00.30 «Тема недели»

НТН 06.00 06.25 06.55 07.20 09.30 11.30 12.00 12.30 15.50 19.00 21.10 23.10 01.10

«Легенды бандитского Киева» М/ф «Русалочка» М/ф «Дюймовочка» Т/с «Инспектор Деррик» Т/с «Сыщики» «Легенды уголовного розыска». Банда артистов «Агенты влияния» «Бушидо. Восточные единоборства» Х/ф «Шизофрения» Х/ф «Последний воин» Х/ф «Бешеные акулы» Х/ф «Щупальца 2» Х/ф «Кодовое имя: Чистильщик»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 Смотр 07.55 Их нравы 08.30 Авиаторы 09.20 «Первая передача». Автомобильная программа 09.50 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 10.30 Х/ф «Жалоба» 12.25 «Пир на весь мир» 13.25 Дачный ответ 14.25 Золотая пыль 15.25 «История всероссийского обмана. Вы4 ход есть!» 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 Т/с «Глухарь» 23.35 Х/ф «Дура» 02.05 02.31 Футбольная ночь

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.55 14.40 17.35 20.20

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Капитан Фракасс» Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» Х/ф «Обыкновенное чудо» Х/ф «И Бог создал женщину»

ÏÐÎÄÀÌ ÂÀÇ-21114 2006 Ã.Â.,  ÎÒËÈ×ÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ.

Ò. 050-342-44-32

«Óðÿäîâà «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ» 0-800507-309. Ïðàöþº ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 8.00 äî 21.00, â ñóáîòó - ç 8.00 äî 19.00, íåä³ëÿ òà ñâÿòêîâ³ äí³ - âèõ³äí³. Äçâ³íêè ç³ ñòàö³îíàðíèõ òåëåôîí³â áåçêîøòîâí³, ç ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â - ïëàòí³».

Іменинники дня: БОРИС, ГЛІБ, ЗОЯ, ПАНАС, РОМАН, МАРФА, ІВАННА 22.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 00.10 Х/ф «Новые приключения янки при дворе короля Артура»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.20 PRO Читання 06.40, 15.30 Твой ХиТ 07.10 Клуб суперкниги 07.30 Клуб 700 08.00 Телеинциклопедия: Воспитание домаш4 них животных 08.35 Япония глазами гурмана с Нардой 09.00 Створи себе 09.20, 15.20, 15.55, 19.30, 20.45 М/ф 09.45 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 14.00 «Эра образования» 16.40 Скромное обаяние современных техно4 логий 17.00 Маркетинг безумия 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 20.00 «Детки и предки» 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.50 «Новости DW» 23.10 СHATRIX

ОРТ М 07.40 «Смак» 08.20 «Служу Отчизне!» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 К юбилею Михаила Булгакова. «Мисти4 ческая сила Мастера» 13.20 Х/ф «Собачье сердце» 15.50 «Александр Жулин. Стойкий оловянный солдатик» 16.50 Х/ф «Квартирантка» 18.35 «Жестокие игры». Новый сезон. Финал 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Мультличности» 22.35 Х/ф «Элегия» 00.35 Х/ф «Репортаж»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 07.00 07.20 09.00 10.00

«Жизнь на вкус» События Т/с «Семнадцать мгновений весны» Добро пожаловать Т/с «Экстренный вызов. Доктор Смерть» 12.00, 14.00 Т/с «Мамочка, я киллера люб лю» 16.00 Х/ф «Заложники» 18.00, 19.30 Т/с «Любовь Надежды» 19.00 События недели 22.20 Футбольный уик4энд 23.30 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 01.30 Чистосердечное признание

Закрите акціонерне товариство «ВІГАЛА» повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 червня 2011 року о 10.00 за адресою: вул. Оренбурзька, 174, м. Дніпропетровськ, Україна, 49074. Порядок денний: 1. Затвердження передавального акта Закритого акціонерного товариства «Вігала». 2. Інші організаційні питання.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ - 10 мая, 2 июня, 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє, що цивільна справа за апеляційною скаргою Гаращенка Ген надія Миколайовича, Гаращенко Світла ни Іванівни, Гаращенка Дмитра Генна дійовича на рішення Жовтневого район ного суду м. Дніпропетровська від 11 серпня 2010 року по справі за позовом Гаращенка Геннадія Миколайовича, Гара щенко Світлани Іванівни, Гаращенка Дмитра Геннадійовича до ВАТ «Дніпро газ», Іванкова Ігоря Михайловича, Соро кіна Максима Юрійовича, Бачуріна Сер гія Вікторовича про відшкодування мо ральної шкоди, призначена до розгляду в Апеляційному суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харків ська, 13) на 18 травня 2011 року о 10.00. У разі неявки відповідача по справі у су дове засідання справа буде розглянута за його відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 5, викликає відповідачів Хлань Людмилу Валеріївну, Хлань Олену Євге ніївну по цивільній справі за позовом Комунального підприємства Дніпропет ровської міської ради «Жилсервіс3» до Хлань Людмили Валеріївни, Хлань Оле ни Євгеніївни, треті особи Служба гро мадянства, імміграції та реєстрації фізич них осіб Кіровського РВ ДМУ УМВС Украї ни в Дніпропетровській області, Орган опіки та піклування Кіровського району м. Дніпропетровська, про визнання осо би такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням, яке відбу деться 20.05.2011 року о 12.00. У випад ку неявки сторін справу буде розглянуто в загальному порядку. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» до Гвоздєва Віталія Володими ровича про звернення стягнення на май но в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору викликає Гвоз дєва Віталія Володимировича як відпо відача у судове засідання, яке відбудеть ся 12 травня 2011 року об 11.00 у при міщенні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, суддя Овчаренко Н.Г. Наслідки неявки перед бачені ст. 169 ЦПК України. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 5, викликає відповідача Дьяко ва Олександра Юрійовича по цивільній справі за позовом Комунального підприємства Дніпропетровської міської ради «Жилсервіс3» до Дьякова Олек сандра Юрійовича про стягнення забор гованості з квартплати та комунальних послуг, яке відбудеться 20.05.2011 року о 12.00. У випадку неявки сторін справу буде розглянуто в загальному порядку. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпро петровська Некрасова О.О. знаходить ся цивільна справа № 29182011 за по зовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Украї на» до Скороход Тамари Володимирівни про звернення стягнення на предмет іпо теки. Відповідач Скороход Тамара Воло димирівна викликається у судове засі дання на 24 травня 2011 року о 13 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщення Красно гвардійського районного суду м. Дніпро петровська, каб. 23. Після опублікуван ня об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Скороход Тамари Володимирівни справу буде розглянуто за її відсутності. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 20 травня 2011 року о 17.00 у приміщенні суду (49074, м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 84, каб. 115, зал судових засі дань 4) відбудеться судове засідання по цивільній справі № 2901/2011 за позо вом Савьолової О.В. до Савьолова Д.В., третя особа ВГІРФО Індустріального РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про усунення перешкод. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута без його участі при заочному розгляді. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає як відповідача Ря бокінь Аллу Олександрівну, зареєстрова ну по вул. Кремлівській, 46/72, в м. Кри вому Розі; Рябокінь Ігоря Борисовича, зареєстрованого по вул. Кремлівській, 46/72, в м. Кривому Розі, у судове засі дання на 15.00 16 серпня 2011 р., зал 31, вул. Бородича, 3, по справі за позовом ПАТ «Банк Кредит Дніпро» про звернен ня стягнення на предмет іпотеки квар тиру, виселення з квартири. Хейлік Сергій Миколайович викли кається до Бабушкінського районно го суду м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) у попереднє судове засідан ня 10.05.2011 року о 13.00 в якості відповідача по цивільній справі за по зовом Тихого Дмитра Валерійовича, Дмітрієвої Людмили Михайлівни до Хей ліка Сергія Миколайовича, Відкритого ак

ціонерного товариства «Комерційний банк «Надра», третя особа приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Римська Анастасія Вікторівна, про визнання кредитного до говору удаваним, визнання договорів не дійсними. З опублікуванням цього ого лошення відповідач Хейлік С.М. вва жається належно повідомленим про час та місце розгляду справи. Суддя Кудряв цева Т.О. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Шпару Євгена Валерійовича, що судом у судовому засі данні о 16.00 13 травня 2011 року буде розглядатись цивільна справа № 24732/ 2011 за позовом Шпари Олени Валеріїв ни до Шпари Євгенія Валерійовича, треті особи КЖЕП № 47 м. Дніпропетровська, Відділ ГІРФО Жовтневого РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим приміщен ням та зняття її з реєстраційного обліку (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхід но з’явитись у зазначений час у Жовтне вий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Паторжинського, 18а, каб. 19, для участі у розгляді цивільної справи осо бисто або направити до суду свого пред ставника з належно оформленою дові реністю. АмурНижньодніпровським районним судом м. Дніпропетровська 13 травня 2011 року о 08 год. 30 хв. буде слухатись цивільна справа за позовною заявою ПАТ «УкрСиббанк» до Хвесик Наталії Миколаївни, Молчанова Олександра Вікторовича про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Справу слухає суддя Спаї В.В. У разі неявки відповідачів та невиконання обов’язку повідомити суд про причини неявки справу буде вирішено на підставі наяв них по справі даних і постановлено за очне рішення. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області по цивільній справі № 2195/2011 за позо вом Коваленко Світлани Вікторівни до Коваленка Валерія Вікторовича про роз поділ спільного майна подружжя викли кає до суду в якості відповідача Ковален ка Валерія Вікторовича у судове засідан ня, призначене на 14.00 24 травня 2011 року. Судове засідання відбудеться під го ловуванням судді Прижигалінської Тетя ни Володимирівни у приміщенні Синель никівського міськрайонного суду Дніпро петровської області, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1. У разі не явки відповідача у судове засідання спра ва буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті (адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пер шотравнева, 12) як відповідача по справі за позовом Маліч Ірини Василівни до Бо гуненка Данила Олександровича, Богу ненко Валентини Анатоліївни, третя осо ба без самостійних вимог Відділ гро мадянства, реєстрації і міграції фізичних осіб Криворізького міського управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області, про усунен ня перешкод у користуванні, розпоряд женні квартирою та зняття з реєстрацій ного обліку, викликає Богуненко Вален тину Анатоліївну. Розгляд справи при значено на 17 травня 2011 року о 10.00 в залі 6 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12. Відповідач має пра во подати свої докази чи повідомити про них суд. У разі неявки відповідача спра ва буде розглядатись за його відсутності. П’ятихатський районний суд Дніпро петровської області викликає відпові дача Мазманяна Рудіка Симоновича, 09 листопада 1952 р.н., зареєстрованого по вул. Мірошниченко, 282, в м. П’ятихатки, Дніпропетровська область, у судове за сідання для розгляду цивільної справи № 2227/11 за позовом Публічного акці онерного товариства «Універсал Банк» до Мазманяна Рудіка Симоновича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 06 травня 2011 р. о 09 год. 30 хв. під головуван ням судді Резніченка М.С. у приміщенні П’ятихатського районного суду за адре сою: м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114. У разі неявки відповідача у судове засі дання розгляд справи відбудеться за його відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відпо відач Кондур Ірина Миколаївна по цивільній справі за позовом Виконкому ЦентральноМіської районної у місті ради в інтересах малолітньої дитини Грішина (Кондура) Євгена Едуардовича до Грішина Едуарда Володимировича, Кондур Ірини Миколаївни, третя особа КЗ «Криворізький спеціалізований буди нок дитини», про позбавлення батьків ських прав викликається у судове засі дання на 19 травня 2011 року о 15.00 у приміщення ЦентральноМіського рай онного суду м. Кривого Рогу за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Першотравне ва, 12, каб. 17, зал 4 (суддя Кваша А.В.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Кондур Ірина Миколаївна, 18 жовтня 1991 р.н., вважається повідом леною про час та місце розгляду справи. У разі її неявки до залу судового засідан

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ня справа буде розглянута за її відсут ності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає в якості відповідача Колос Олександра Івановича за позовом Осокіна Андрія Віталійовича про визнання права влас ності. Останнє місце перебування відпо відача: Дніпропетровська область, Пав лоградський район, с. В'язівок, вул. Горь кого, 2. Судове засідання призначено на 12 травня 2011 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135. У разі неявки відповідача у судове засідання, згідно з вимогами ЦПК України, позов може бути розглянутий за його відсутності. Суддя Бондаренко В.М. Тернівський районний суд м. Криво го Рогу викликає Костенко Світлану Дмитрівну у судове засідання як відпові дача по справі за позовом Шабля Тетяни Григорівни до Костенко Світлани Дмит рівни про визначення часток у праві при ватної спільної сумісної власності вста новлення факту родинних відносин, встановлення факту прийняття спадщи ни, визнання права власності на спадко ве майно та визнання права на спад щину, яке відбудеться 16.05.2011 р. о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух томського, 23, каб. 10. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Підгайка Влади слава Вікторовича як відповідача у су дове засідання по цивільній справі № 2648/11 р. за позовом Підгайко Ва лентини Михайлівни до Підгайка Вла дислава Вікторовича, третя особа Відділ громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням та зняття з реєстрації, яке відбудеться 23 травня 2011 р. о 08 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробо ва, 6, каб. 221. Наслідки неявки перед бачені ст. 169 ЦПК України. Викликається Некрутенко Віра Юхи мівна, 05.10.1936 р.н., як відповідач до зали суду на слухання цивільної справи № 21488/2011 за позовом Кос Лариси Ігорівни до Некрутенко Віри Юхимівни, третя особа Сектор громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України, про усунення перешкод у користуванні власністю, зняття з реєстраційного об ліку, яке відбудеться 11 травня 2011 року о 10.00 у приміщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпро петровської області за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 24. У разі неявки справа буде розгляну та за вашої відсутності. Нікопольський міськрайонний суд по відомляє, що 13 травня 2011 р. о 8 год. 30 хв. під головуванням судді Кобеляць коїШаховал І.О. у приміщенні суду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201, слу хається цивільна справа № 2998/11 за позовом Куркова Валерія Миколайови ча до Куркової Ольги Костянтинівни про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житловим приміщен ням. Відповідачу Курковій Ользі Костян тинівні необхідно з’явитись у судове за сідання на вказаний час. Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідачів, що 21 квітня 2011 року по справі за апеляцій ними скаргами ПП «ВАП», Домашовець Л.І. на рішення Юр'ївського районного суду Дніпропетровської області від 25 травня 2010 року за позовом Домашо вець О.І., Домашовець Л.І., Гоцій С.В., Гоцій В.Ф., Гоцій Л.Ф. до ТОВ «Україна», ЗАТ «Господарство «Юр'ївське» Юр'їв ської державної адміністрації, Міністер ства аграрної політики України про виз нання права власності на майно, витре бування майнового паю, визнання не дійсним протоколу і рішення загальних зборів КСП «Заповіт Леніна», визнання дій (бездіяльності) неправомірними, виз нання не чинним розпоряджень, зобов'я зання усунути порушення, було оголоше но перерву до 19 травня 2011 року о 15 год. 40 хв., справа буде слухатись у при міщенні Апеляційного суду Дніпропет ровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13). У разі неявки відпо відачів по справі у судове засідання спра ва буде розглянута за їхньої відсутності. Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідачів Мері нова Олександра Олеговича, Мікулович Юрія Ігоровича та його представника Громова Юліана Анатолійовича, що ци вільна справа за апеляційною скаргою ПАТ «УкрСиббанк» на рішення Новомос ковського районного суду Дніпропет ровської області від 01 вересня 2010 року по справі за позовом ПАТ «УкрСиб банк» до Мерінова Олександра Олегови ча, Мікуловича Юрія Ігоровича про стяг нення заборгованості за кредитним до говором, відкладена слуханням в Апеля ційному суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 17 травня 2011 р. о 15 год. 20 хв. У разі неявки відповідачів у судове засі дання справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи № 21162/11 за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Бук реєвої Олени Олександрівни, Цесько Людмили Василівни про стягнення за боргованості за кредитним договором викликає Букреєву Олену Олександрів ну та Цесько Людмилу Василівну у судо ве засідання, яке відбудеться 13 травня 2011 року о 16.00 у приміщенні Самар ського районного суду м. Дніпропет ровська по вул. Електричній, 1а, каб. 204. Явка суворо обов’язкова. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Асріян В’ячеслава Васильовича, 1964 р.н., у судове засідан ня як відповідача по цивільній справі № 22893/2011 р. за позовом ПАТ «Райф файзен Банк Аваль» до Асріян В.В. про стягнення заборгованості, яке відбудеть ся 19.05.2011 р. о 09.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропет ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Ко робова, 6, каб. 116. Наслідки неявки пе редбачені ст. 169 ЦПК України. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 25 травня 2011 року о 9 год. 15 хв. в залі судового засі дання 310 буде слухатись цивільна спра ва за позовом Лян Наталії Олександрів ни до Лян Олега Сергійовича про стягнен ня аліментів на утримання двох непов нолітніх дітей. Явка відповідача обов’яз кова. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважної причини та не повідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті (адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пер шотравнева, 12) як відповідача по справі за позовом Маліч Ірини Василівни до Бо гуненка Данила Олександровича, Богу ненко Валентини Анатоліївни, третя осо ба без самостійних вимог Відділ гро мадянства, реєстрації і міграції фізичних осіб Криворізького міського управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області, про усунен ня перешкод у користуванні, розпоряд женні квартирою та зняття з реєстрацій ного обліку, викликає Богуненка Дани ла Олександровича. Розгляд справи при значено на 17 травня 2011 року о 10.00 в залі 6 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12. Відповідач має пра во подати свої докази чи повідомити про них суд. У разі неявки відповідача спра ва буде розглядатись за його відсутності. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає як відповідачів Ріллю Олену Рудольфівну, зареєстрова ну в мкр «Гірницький», 8/45, в м. Криво му Розі; Ріллю Олексія Юрійовича, зареє строваного по вул. Нестерова, 5, в м. Кри вому Розі, у судове засідання на 16 год. 45 хв. 10 травня 2011 року, зал 31, вул. Бородича, 3, по справі за позовом ПАТ «Донгорбанк» про стягнення заборгова ності за кредитним договором, звернен ня стягнення на предмет іпотеки квар тиру. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає як відповідача Бла годарну Лауру Сабиривну, зареєстрова ну по вул. Косіора, 93/35, в м. Кривому Розі, у судове засідання на 16.00 24 трав ня 2011 року, зал 31, вул. Бородича, 3, по справі за позовом ЗАТ «Донгорбанк» про стягнення заборгованості за кредит ним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки квартиру. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає як відповідачів Рож кову Світлану Андріївну, зареєстровану по вул. Алітній, 46, в м. Кривому Розі; Та расенко Валентину Василівну, зареєст ровану по вул. Лісового, 35/73, в м. Кри вому Розі, у судове засідання на 09 год. 15 хв. 23 травня 2011 року, зал 31, вул. Бородича, 3, по справі за позовом ЗАТ «Донгорбанк» про стягнення заборгова ності за кредитним договором, звернен ня стягнення на предмет іпотеки квар тиру. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає як відповідачів Сліпченка Олега Анатолійовича, зареєст рованого по вул. Лісового, 35/73, в м. Кривому Розі; Сліпченко Клавдію Васи лівну, зареєстровану по вул. 40 Років Жовтня, 75, в м. Кривому Розі; Сліпчен ко Ганну Вячеславівну, зареєстровану по вул. Лісового, 35/73, в м. Кривому Розі; Рожкову Світлану Андріївну, зареєстро вану по вул. Алітній, 46, в м. Кривому Розі, у судове засідання на 17.00 30 трав ня 2011 року, зал 31, вул. Бородича, 3, по справі за позовом ЗАТ «Донгорбанк» про стягнення заборгованості за кредит ним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки будинок. Розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Руденко Н.А. про стягнення заборгованості відбудеться 16.05.2011 року о 09 год. 30 хв. Прошу Руденко Н.А. з'явитись на вищевказану дату розгляду справи до Кіровського рай онного суду м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Тернівський міський суд Дніпропет ровської області викликає до суду як

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

відповідача Кошкіна Олександра Михай ловича (Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Лермонтова, буд. 19, гур тожиток 11, індекс 51500) по цивільній справі № 2241/11 за позовом Публічно го акціонерного товариства «Всеукраїн ський Акціонерний Банк» до Кошкіна Олександра Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 10 травня 2011 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Тернівського міського суду Дніпропет ровської області за адресою: м. Тернів ка, вул. Лермонтова, 15а. Тернівський міський суд Дніпропетровської області пропонує Кошкіну Олександру Михайло вичу надати письмові пояснення, запе речення та всі наявні у нього докази по справі. У разі неявки у судове засідання відповідача справа буде розглянута за його відсутності за наявними по справі доказами. Суд роз'яснює відповідачу, що в разі неможливості бути присутнім у судовому засіданні він зобов'язаний по відомити суд про причини неявки у су дове засідання. Петрук Інна Миколаївна, останнє місце проживання чи мешкання: м. Дніпродзержинськ, б. Героїв, 1/71, вик ликається у відкрите судове засідання в якості відповідача на 09.00 17 травня 2011 року по справі за позовом Петрук Юрія Олексійовича до Петрук Інни Ми колаївни про визнання особи такою, що втратила право на користування житло вим приміщенням. Відкрите судове засі дання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Байбара Г.А. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровсько го, 166, 1 поверх, каб. 2. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Петрук І.М. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі її неявки справу буде розглянуто за її відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 18.04.2011 року о 13.00 суддею Но вомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Соколян ською О.М. винесено заочне рішення по цивільній справі № 2502/11 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Новікова В.О. про стягнення заборгованості за кредит ним договором, згідно з яким з відпові дача Новікова Василя Олександровича на користь позивача стягнуто заборго ваність в сумі 8390 грн. 71 коп., судовий збір у сумі 63,05 грн. та витрати на ІТЗ розгляду справи у розмірі 120 грн. Бабушкінський райсуд м. Дніпропет ровська повідомляє, що 14 грудня 2010 року у приміщенні суду за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Марк са, 57, по цивільній справі № 2802/10 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Волкова Андрія Олександровича про стягнення заборгованості, було поста новлено рішення, відповідно з яким суд вирішив стягти з Волкова Андрія Олек сандровича на користь ПАТ «КБ «Приват Банк» заборгованість за договором про надання споживчого кредиту № ZРХRRХ02700065 від 03.03.2007 р. в сумі 10998 грн. 27 коп., на поверння су дових витрат 239 грн. 98 коп., а всього 11238 грн. 25 коп. Строк апеляційного оскарження рішення 10 днів. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його постановив, за письмовою зая вою відповідачів, котра може бути пода на протягом десяти днів із дня отриман ня копії заочного рішення. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 26 квітня 2011 року Дніпропетров ським районним судом Дніпропетров ської області було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2536/11 за позовом Дніпропетровської гідрогео логомеліоративної Експедиції до Сікідіна Володимира Федоровича про стягнення заборгованості та розірвання договору оренди. Розірвати договір оренди обладнання № 17 від 15 грудня 2009 року, укладений між Дніпропет ровською гідрогеологомеліоративною Експедицією та Сікідіним Володимиром Федоровичем. Стягти із Сікідіна Володи мира Федоровича на користь Дніпропет ровської гідрогеологомеліоративної Експедиції 6706 грн. 98 коп. заборгова ності по договору оренди обладнання № 17 від 15 грудня 2009 року, укладений між Дніпропетровською гідрогеолого меліоративною Експедицією та Сікідіним Володимиром Федоровичем, 68 грн. су довий збір та 120 грн. витрат на інфор маційнотехнічне забезпечення розгля ду справи. Зобов’язати Сікідіна Володи мира Федоровича повернути Дніпропет ровській гідрогеологомеліоративній Експедиції генератор Донца ДА3500 інв. № 10430604, зав. № 5155235. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 26 квітня 2011 року Дніпропетров ським районним судом Дніпропетровської області було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2537/11 за позовом Дніпропетровської гідрогеологомеліо ративної Експедиції до Сікідіна Володи мира Федоровича про стягнення забор

гованості та розірвання договору орен ди. Розірвати договір оренди обладнан ня № 20 від 31 грудня 2009 року, укладе ний між Дніпропетровською гідрогеоло гомеліоративною Експедицією та Сікідіним Володимиром Федоровичем. Стягти із Сікідіна Володимира Федорови ча на користь Дніпропетровської гідро геологомеліоративної Експедиції 7455 грн. 68 коп. заборгованості по договору оренди обладнання № 20 від 31 грудня 2009 року, укладеного між Дніпропет ровською гідрогеологомеліоративною Експедицією та Сікідіним Володимиром Федоровичем, 68 грн. судовий збір та 120 грн. витрат на інформаційнотехніч не забезпечення розгляду справи. Зобо в’язати Сікідіна Володимира Федорови ча повернути Дніпропетровській гідро геологомеліоративній Експедиції гене ратор Донца ДА2400 інв. № 10430606, зав. № 5302367. 25 червня 2008 року Ленінський ра йонний суд м. Дніпропетровська, роз глянувши у відкритому судовому засі данні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного това риства «Дніпропетровський металургій ний завод імені Петровського» до Пінчу ка Івана Дмитровича, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житлом, вирішив: позовні вимоги Відкритого акціонерно го товариства «Дніпропетровський мета лургійний завод імені Петровського» до Пінчука Івана Дмитровича про визнан ня особи такою, що втратила право на ко ристування житлом, задовольнити. Визнати Пінчука Івана Дмитровича та ким, що втратив право на користування житловим приміщенням в гуртожитку № 5, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петровського, 27. Зобов’язати Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ле нінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпро петровській області зняти Пінчука Івана Дмитровича з реєстрації за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петровського, 27. Стягти з Пінчука Івана Дмитровича на ко ристь Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського» судові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отри мання його копії. Заяву про апеляційне оскарження рішення може бути подано протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20 днів після по дання заяви про апеляційне оскарження. 25 червня 2008 року Ленінський ра йонний суд м. Дніпропетровська, роз глянувши у відкритому судовому засі данні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного това риства «Дніпропетровський металургій ний завод імені Петровського» до Жор жоліані Реваза Чичикова, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєст рації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом, вирішив: позовні вимоги Відкритого ак ціонерного товариства «Дніпропетров ський металургійний завод імені Пет ровського» до Жоржоліані Реваза Чичи кова про визнання особи такою, що втра тила право на користування житлом – за довольнити. Визнати Жоржоліані Рева за Чичикова таким, що втратив право на користування житловим приміщенням в гуртожитку № 3, розташованому за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Петров ського, 33. Зобов’язати Відділ громадян ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області зняти Жор жоліані Реваза Чичикова з реєстрації за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пет ровського, 33. Стягти з Жоржоліані Ре ваза Чичикова на користь Відкритого ак ціонерною товариства «Дніпропетров ський металургійний завод імені Пет ровського» судові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути перегля нуто судом, що його ухвалив, за письмо вою заявою відповідача. Заяву про пе регляд заочного рішення може бути по дано протягом десяти днів з дня отриман ня його копії. Заяву про апеляційне ос карження рішення може бути подано протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20 днів після по дання заяви про апеляційне оскарження. 25 червня 2008 року Ленінський ра йонний суд м. Дніпропетровська, роз глянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського» до Трубнікова Воло димира Михайловича, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житлом, вирішив: по зовні вимоги Відкритого акціонерного то вариства «Дніпропетровський металур гійний завод імені Петровського» до Труб нікова Володимира Михайловича про виз нання особи такою, що втратила право на користування житлом, задовольнити.


р9

ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

06.05.2011 р. № 33 (1221) ○

Визнати Трубнікова Володимира Михай ловича таким, що втратив право на кори стування житловим приміщенням в гурто житку № 5, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петровського, 27. Зобов’язати Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ле нінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпро петровській області зняти Трубнікова Во лодимира Михайловича з реєстрації за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петров ського, 27. Стягти з Трубнікова Володими ра Михайловича на користь Відкритого ак ціонерного товариства «Дніпропетров ський металургійний завод імені Пет ровського» судові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути перегля нуто судом, що його ухвалив, за письмо вою заявою відповідача. Заяву про пере гляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Заяву про апеляційне оскар ження рішення може бути подано протя гом 10 днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду по дається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. 25 червня 2008 року Ленінський ра йонний суд м. Дніпропетровська, роз глянувши у відкритому судовому засі данні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного това риства «Дніпропетровський металургій ний завод імені Петровського» до Лано вича Володимира Степановича, третя особа – Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом, – вирішив: позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства «Дніпропет ровський металургійний завод імені Пет ровського» до Лановича Володимира Степановича про визнання особи такою, що втратила право на користування жит лом задовольнити. Визнати Лановича Володимира Степановича таким, що втра тив право на користування житловим приміщенням в гуртожитку № 5, розта шованому за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Петровського, 27. Зобов’яза ти Відділ громадянства, імміграції та реє страції фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області зняти Лановича Володимира Сте пановича з реєстрації за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петровського, 27. Стягти з Лановича Володимира Степано вича на користь Відкритого акціонерно го товариства «Дніпропетровський мета лургійний завод імені Петровського» су дові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочно го рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Заяву про апеляційне оскарження рішен ня може бути подано протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протя гом 20 днів після подання заяви про апе ляційне оскарження. 25 червня 2008 року Ленінський ра йонний суд м. Дніпропетровська, роз глянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського» до Леонова Олега Федоровича, третя особа Відділ грома дянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на кори стування житлом, вирішив: позовні ви моги Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського» до Леонова Олега Фе доровича про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом, – задовольнити. Визнати Леонова Олега Федоровича таким, що втратив право на користування житловим приміщенням в гуртожитку № 5, розташованому за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Петровсько го, 27. Зобов’язати Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ле нінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпро петровській області зняти Леонова Олега Федоровича з реєстрації за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петровського, 27. Стягти з Леонова Олега Федоровича на користь Відкритого акціонерного товари ства «Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського» судові витра ти в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти з дня отримання його копії. Заяву про апеляційне оскар ження рішення може бути подано протя гом 10 днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду по дається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. 25 червня 2008 року Ленінський ра йонний суд м. Дніпропетровська, роз глянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського» до Остренко Світла ни Борисівни, третя особа Відділ грома дянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінською РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на кори стування житлом, вирішив: позовні ви моги Відкритого акціонерного товариства

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

«Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського» до Остренко Світла ни Борисівни про визнання особи такою, що втратила право на користування жит лом, задовольнити. Визнати Остренко Світлану Борисівну такою, що втратила право на користування житловим при міщенням в гуртожитку № 1, розташова ному за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Караваєва, 13. Зобов’язати Відділ грома дянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області зняти Острен ко Світлану Борисівну з реєстрації за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Караває ва, 13. Стягти з Остренко Світлани Бори сівни на користь Відкритого акціонерно го товариства «Дніпропетровський мета лургійний завод імені Петровського» су дові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо відача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом де сяти днів з дня отримання його копії. За яву про апеляційне оскарження рішення може бути подано протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скар га на рішення суду подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. 25 червня 2008 року Ленінський ра йонний суд м. Дніпропетровська, роз глянувши у відкритому судовому засі данні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного това риства «Дніпропетровський металургій ний завод імені Петровського» до Грицай Івана Миколайовича, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровськім області, про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житлом, вирішив: позовні вимоги Відкритого акціонерно го товариства «Дніпропетровський мета лургійний завод імені Петровського» до Грицая Івана Миколайовича про визнан ня особи такою, що втратила право на ко ристування житлом, задовольнити. Виз нати Грицай Івана Миколайовича таким, що втратив право на користування жит ловим приміщенням в гуртожитку № 5, розташованому за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Петровського, 27. Зобов’ язати Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області зняти Грицай Івана Миколайови ча з реєстрації за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Петровського, 27. Стягти з Грицая Івана Миколайовича на користь Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський металургійний за вод імені Петровського» судові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Зая ву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Заяву про апеля ційне оскарження рішення може бути по дано протягом 10 днів з дня проголошен ня рішення. Апеляційна скарга на рішен ня суду подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскар ження. 25 червня 2008 року Ленінський ра йонний суд м. Дніпропетровська, роз глянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського» до Кондратьєва Ста ніслава Юрійовича, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житлом, вирішив: по зовні вимоги Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський металур гійний завод імені Петровського» до Кон дратьєва Станіслава Юрійовича про виз нання особи такою, що втратила право на користування житлом, задовольнити. Визнати Кондратьєва Станіслава Юрійо вича таким, що втратив право на корис тування житловим приміщенням в гурто житку № 5, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петровського, 27. Зобов’язати Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ле нінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпро петровській області зняти Кондратьєва Станіслава Юрійовича з реєстрації за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петров ського, 27. Стягти з Кондратьєва Станіс лава Юрійовича на користь Відкритого ак ціонерного товариства «Дніпропетров ський металургійний завод імені Петров ського» судові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою за явою відповідача. Заяву про перегляд за очного рішення може бути подано протя гом десяти днів з дня отримання його копії. Заяву про апеляційне оскарження рішення може бути подано протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Апе ляційна скарга на рішення суду подаєть ся протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. 25 червня 2008 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська, розглянувши у відкритому судовому за сіданні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного това риства «Дніпропетровський металургій ний завод імені Петровського» до Сосой Івана Михайловича, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєстрації

фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом, вирі шив: позовні вимоги Відкритого акціо нерного товариства «Дніпропетров ський металургійний завод імені Пет ровського» до Сосой Івана Михайлови ча про визнання особи такою, що втра тила право на користування житлом – задовольнити. Визнати Сосой Івана Ми хайловича таким, що втратив право на користування житловим приміщенням в гуртожитку № 3, розташованому за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пет ровського, 33. Зобов’язати Відділ гро мадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області зняти Сосой Івана Михайловича з реє страції за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петровського, 33. Стягти з Сосой Івана Михайловича на користь Відкри того акціонерного товариства «Дніпро петровський металургійний завод імені Петровського» судові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути пе реглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Заяву про апеля ційне оскарження рішення може бути подано протягом 10 днів з дня проголо шення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20 днів після подання заяви про апеля ційне оскарження. 25 червня 2008 року Ленінський ра йонний суд м. Дніпропетровська, роз глянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського» до Реборука Андрія Миколайовича, третя особа Відділ гро мадянства, імміграції та реєстрації фізич них осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС Украї ни в Дніпропетровській області, про виз нання особи такою, що втратила право на користування житлом, вирішив: позовні вимоги Відкритого акціонерного товари ства «Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського» до Реборука Андрія Миколайовича про визнання осо би такою, що втратила право на користу вання житлом, задовольнити. Визнати Реборук Андрія Миколайовича таким, що втратив право на користування житловим приміщенням в гуртожитку № 3, розташо ваному за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петровського, 33. Зобов’язати Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області зня ти Реборука Андрія Миколайовича з реє страції за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петровського. 33. Стягти з Реборука Андрія Миколайовича на користь Відкри того акціонерного товариства «Дніпропет ровський металургійний завод імені Пет ровського» судові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути перегля нуто судом, що його ухвалив, за письмо вою заявою відповідача. Заяву про пере гляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Заяву про апеляційне оскар ження рішення може бути подано протя гом 10 днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду по дається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. 25 червня 2008 року Ленінський ра йонний суд м. Дніпропетровська, роз глянувши у відкритому судовому засі данні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного това риства «Дніпропетровський металургій ний завод імені Петровського» до Дикої Катерини Павлівни, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила пра во на користування житлом, вирішив: позовні вимоги Відкритого акціонерно го товариства «Дніпропетровський мета лургійний завод імені Петровського» до Дикої Катерини Павлівни про визнання особи такою, що втратила право на ко ристування житлом, задовольнити. Виз нати Дику Катерину Павлівну такою, що втратила право на користування житло вим приміщенням в гуртожитку № 1, роз ташованому за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Караваєва, 13. Зобов’язати Відділ громадянства, імміграції та реєст рації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об ласті зняти Дику Катерину Павлівну з реєстрації за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Караваєва, 13. Стягти з Дикої Катерини Павлівни на користь Відкрито го акціонерного товариства «Дніпропет ровський металургійний завод імені Пет ровського» судові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути перегля нуто судом, що його ухвалив, за письмо вою заявою відповідача. Заяву про пе регляд заочного рішення може бути по дано протягом десяти днів з дня отриман ня його копії. Заяву про апеляційне ос карження рішення може бути подано протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскар ження. 25 червня 2008 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська, розглянувши у відкритому судовому за

сіданні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного това риства «Дніпропетровський металургій ний завод імені Петровського» до Сам буренка Сергія Вадимовича, третя осо ба Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування жит лом, вирішив: позовні вимоги Відкри того акціонерного товариства «Дніпро петровський металургійний завод імені Петровського» до Самбуренка Сергія Ва димовича про визнання особи такою, що втратила право на користування жит лом, задовольнити. Визнати Самбурен ка Сергія Вадимовича таким, що втратив право на користування житловим при міщенням в гуртожитку № 5, розташо ваному за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петровського, 27. Зобов’язати Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області зняти Самбуренка Сергія Вадимовича з реєстрації за адресою: м. Дніпропет ровськ, пр. Петровського, 27. Стягти з Самбуренка Сергія Вадимовича на ко ристь Відкритого акціонерного товари ства «Дніпропетровський металургій ний завод імені Петровського» судові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішен ня може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заоч ного рішення може бути подано протя гом десяти днів з дня отримання його копії. Заяву про апеляційне оскаржен ня рішення може бути подано протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду по дається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. 25 червня 2008 року Ленінський ра йонний суд м. Дніпропетровська, роз глянувши у відкритому судовому засі данні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного това риства «Дніпропетровський металургій ний завод імені Петровського» до Мар кєлова Віктора Івановича, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєст рації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом, вирішив: позовні вимоги Відкритого ак ціонерного товариства «Дніпропетров ський металургійний завод імені Пет ровського» до Маркєлова Віктора Івано вича про визнання особи такою, що втра тила право на користування житлом за довольнити. Визнати Маркєлова Віктора Івановича таким, що втратив право на ко ристування житловим приміщенням в гуртожитку № 3, розташованому за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Петров ського, 33. Зобов’язати Відділ громадян ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області зняти Маркє лова Віктора Івановича з реєстрації за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пет ровського, 33. Стягти з Маркєлова Вікто ра Івановича на користь Відкритого ак ціонерною товариства «Дніпропетров ський металургійний завод імені Пет ровського» судові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути перегля нуто судом, що його ухвалив, за письмо вою заявою відповідача. Заяву про пере гляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Заяву про апеляційне оскар женая рішення може бути подано протя гом 10 днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду по дається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. 25 червня 2008 року Ленінський ра йонний суд м. Дніпропетровська, роз глянувши у відкритому судовому засі данні в м. Дніпропетровську справу за позовом Відкритого акціонерного това риства «Дніпропетровський металургій ний завод імені Петровського» до Коб люка Олега Миколайовича, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєст рації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом, вирішив: позовні вимоги Відкритого ак ціонерного товариства «Дніпропетров ський металургійний завод імені Петров ського» до Коблюка Олега Миколайови ча про визнання особи такою, що втра тила право на користування житлом, за довольнити. Визнати Коблюка Олега Ми колайовича таким, що втратив право на користування житловим приміщенням в гуртожитку № 5, розташованому за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Петров ського, 27. Зобов’язати Відділ громадян ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області зняти Коблю ка Олега Миколайовича з реєстрації за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пет ровського, 27. Стягти з Коблюка Олега Миколайовича на користь Відкритого ак ціонерного товариства «Дніпропетров ський металургійний завод імені Петров ського» судові витрати в розмірі 16 грн. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою за явою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано про тягом десяти днів з дня отримання його копії. Заяву про апеляційне оскарження рішення може бути подано протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Апе

ляційна скарга на рішення суду подаєть ся протягом 20 днів після подання зая ви про апеляційне оскарження. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Іофіну Валерію Костянтинівну, що судом у судовому за сіданні 27 квітня 2011 р. було розгляну то цивільну справу № 27365/2011 за по зовом Іофіна Ігоря Веніаминовича до Іофіної Валерії Костянтинівни про розір вання шлюбу та винесено заочне рішен ня, яким позовні вимоги Іофіна Ігоря Ве ніаминовича було задоволено (суддя Шелестов К.О.). Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 29.04.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21384/11 за позо вом Домантович Лариси Миколаївни до Коваленка Сергія Геннадійовича, третя особа СГІРФО Довгинцівського району м. Кривого Рогу, про усунення перешкод у користуванні власністю. Даним рішен ням було задоволено позовні вимоги Домантович Лариси Миколаївни. З по вним текстом відповідач Коваленко Сергій Геннадійович може ознайомити ся, звернувшись до канцелярії Довгин цівського районного суду м. Кривого Рогу. 12 квітня 2011 року Васильківським районним судом Дніпропетровської області винесене заочне рішення по цивільній справі за позовом Гончеренка Юрія Дмитровича до Гончеренко Ріти Во лодимирівни про розірвання шлюбу. Рішенням позовні вимоги задоволені, а саме: шлюб між Гончеренком Юрієм Дмит ровичем та Гончеренко Рітою Володими рівною, зареєстрований 24 липня 1993 року Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Васильківського район ного управління юстиції Дніпропетров ської області, актовий запис № 66, які ма ють неповнолітню дитину, розірвати. П’ятихатський районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 14 квітня 2011 р. П'ятихатським районним судом винесено рішення по цивільній справі № 2184/11 за позовом Публічно го акціонерного товариства «УкрСиб банк» до Грабарь Олега Вікторовича і Цеслик Лідії Йосипівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яким позов задоволено та стягнуто з Гра баря О.В. і Цеслик Л.Й. солідарно на ко ристь ПАТ «УкрСиббанк» 509701 грн. 27 коп. та 1700 грн. сплаченого судового збору і 120 грн. витрат на інформацій нотехнічне забезпечення розгляду

справи. Заява про перегляд цього рішен ня може бути подана відповідачами у П'ятихатський районний суд Дніпропет ровської області (м. П'ятихатки, вул. Шевченка, 114) протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення. Рішення може бути оскаржене до Апеля ційного суду Дніпропетровської області в той же строк. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Сорокіна Андрія Івановича, що судом у судовому засі данні 01 квітня 2011 р. було розглянуто цивільну справу № 26999/2011 за по зовом Лизенка Василя Петровича до Со рокіна Андрія Івановича про стягнення авансу за договором підряду та винесе но заочне рішення, яким позовні вимоги Лизенка Василя Петровича було задово лено частково (суддя Шелестов К.О.). Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська повідомляє ТОВ «Центр міста», що судом у судовому засіданні 06 квітня 2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 27533/ 2011 за позовом Крохіна Дмитра Воло димировича до ТОВ «Центр міста» про визнання права власності на квартиру (суддя Черновськой Г.В.). 15 квітня 2011 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, розглянувши у відкритому судовому за сіданні в залі суду в м. Дніпропетровськ цивільну справу за позовом Ланіер Ана стасії Ігорівни до Ланіер Генрі Брайен та про розірвання шлюбу, вирішив: позов Ланіер Анастасії Ігорівни до Ла ніер Генрі Брайента про розірвання шлюбу – задовольнити. Шлюб, укладе ний між Ланіер Анастасією Ігорівною, 28 січня 1985 року народження, та Ла ніер Генрі Брайентом, 12 березня 1966 року народження, зареєстрований 18 вересня 2004 року Ленінським відділом реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровського міського управлін ня юстиції, актовий запис № 737, розір вати. Заочне рішення може бути пере глянуто судом, що його ухвалив, за пись мовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії. Рішення може бути оскаржено по зивачем в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська шляхом подан ня у 10денний строк з дня проголошен ня рішення апеляційної скарги. У разі залишення заяви про перегляд заочно го рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відпові дачем в апеляційному порядку.

Оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Дніпропромліт» (код ЄДРПОУ 21866376) Загальні збори відбудуться 15 червня 2011 року о 10.00 годині за адресою: 52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт Ювілейне, вул. Виробнича, 13. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених осіб відбудеться з 9.00 до 9.45 в день та за місцем проведення Загальних зборів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів. 2. Скасування рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Дніпропромліт» від 30.03.2011 року, а саме п.1,2,3,4 Порядку денного Загальних зборів. 3. Про прийняття рішення щодо зміни організаційно&правової форми правонаступника ре& організованого Закритого акціонерного товариства «Дніпропромліт» з Приватного підприєм& ства «Дніпропромліт» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпропромліт». 4. Затвердження умов виконання рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Дніпропромліт» від 09.12.2010 р. щодо обміну акцій на частки у створюваному в порядку перетворення Товаристві з обмеженою відповідальністю «Дніпропромліт». 5. Затвердження складу засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідаль& ністю «Дніпропромліт» та розмірів їх часток. 6. Затвердження передавального акта. 7. Про проведення Установчих зборів щодо створення Товариства з обмеженою відпо& відальністю «Дніпропромліт» та підтвердження порядку денного цих зборів. Для участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів & паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Довідки за телефоном: 066&584&64&54, 0562&35&52&28. Контактна особа: Корой Віталій Леонідович.

Вважати недійсними у зв'язку з втратою стікери ОСЦПВНТЗ: АА/1309419, АА/1304039, АА/1304027, АА/1300377, АА/1300295, АА/1300282, АА/1300275, СВ/0453607, СВ/0453538, СВ/0453523, СВ/ 0320976, СВ/0320963, СВ/0320964, СВ/0320951, СВ/0320865, СВ/0320800, СВ/0320760, СВ/0320564, СВ/0320538, СВ/0320528, СВ/0320478, СВ/ 0320431, СВ/0320397, СВ/0320394, СВ/0320389, СВ/0320387, СВ/0320338, СВ/0320220, СВ/0320177, СВ/0320107, СВ/0086816, СВ/0086621, СВ/ 0086619, СВ/0086368 СВ/0086364, СВ/0086344, СВ/0086238, СВ/0086200, СЕ/0714650, СЕ/0714511, СЕ/0714512, СЕ/0714513 СЕ/0714316 СЕ/ 0714257, СЕ/0649840, СЕ/0649794, СЕ/0649757, СЕ/0446912, СЕ/0446843 СЕ/0446823 СЕ/0446824 СЕ/0446737 СЕ/0446728 СЕ/0446638 СЕ/0446609 СЕ/0446592 СЕ/0446579 СЕ/0446550 СЕ/0446524 СЕ/0446525 СЕ/0446526 СЕ/0446527 СЕ/0446528 СЕ/0446466 СЕ/0446368 СЕ/0446351 СЕ/0446294 СЕ/0446284 СЕ/0446224 СЕ/0446219 СЕ/0353914 СЕ/0353850 СЕ/0353746 СЕ/0353727 СЕ/0353665 СЕ/0353438 СЕ/0353432 СЕ/0353345 СЕ/0353264 СЕ/0353265 СЕ/0353089 СЕ/0353090 СЕ/0353082 СЕ/0353074 СЕ/0336767 СЕ/0336695 СЕ/0336692 СП/ 0902869 СП/ 0805812 СП/ 0805792 СП/ 0805660 СП/ 0805651 СП/ 0805245 СП/ 0805210 СП/ 0805113 СП/ 0805066 СП/ 0625506 СП/ 0625486 СП/ 0625463 СП/ 0625268 СП/ 0625266 СП/ 0625216 СП/ 0625134 СП/ 0623585 СП/ 0602866 СП/ 0602856 СП/ 0602857 СП/ 0602832 СП/ 0602833 СП/ 0602834 СП/ 0602700 СП/ 0602638 СП/ 0602474 СП/ 0602179 СП/ 0602137. Поліси обов'язкового страхування цивільно&правової відповідальності влас& ників наземних ТЗ: ВВ/7137868 ВВ/7137869 ВВ/7137870 ВЕ/2268205 ВЕ/2142160 ВС/ 7144894 ВС/7126941 ВС/6828160.

На 88-м году жизни после долгой, продолжительной болезни скончался член Национального союза журналистов Украины, ветеран Великой Отечественной войны, известный радиожурналист Головач Василий Никитович. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. Правление областной организации Национального союза журналистов Украины


р14

14 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

6 ìàÿ 1906 ãîäà Íèêîëàé II óòâåðäèë Îñíîâíûå ãîñóäàðñòâåííûå çàêîíû Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ýòî áûë ôóíäàìåíòàëüíûé çàêîíîäàòåëüíûé àêò, ðåãóëèðóþùèé ðàçäåëåíèå âëàñòè è ïîëíîìî÷èé ìåæäó èìïåðàòîðîì è ðîññèéñêèì ïàðëàìåíòîì, ñîñòîÿùèì èç Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà è Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû. Îñíîâíûå çàêîíû òàêæå çàêðåïëÿëè ãîñóäàðñòâåííûé ÿçûê Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ñóùíîñòü âåðõîâíîé âëàñòè, ïîðÿäîê çàêîíîäàòåëüñòâà. Îíè ïîòåðÿëè þðèäè÷åñêóþ ñèëó â 1917 ãîäó ïðè êðóøåíèè ìîíàðõèè. ○

7 ìàÿ 1780 ãîäà Åêàòåðèíà II îôèöèàëüíî æàëîâàëà ãåðá ÑàíêòÏåòåðáóðãó. Äîëãîå âðåìÿ ýìáëåìà áûëà íåèçìåííîé. Ëèøü â 1856 ãîäó Àëåêñàíäð II îäîáðèë èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â ïåòåðáóðãñêèé ãåðá, ïðåäñòàâëåííûå áàðîíîì Á.Êåíå. Ãåðá îòëè÷àëñÿ îò ïðåæíåãî òåì, ÷òî ãåðáîâîé ùèò âåí÷àëñÿ èìïåðàòîðñêîé êîðîíîé è ëàçîðåâûìè (ãîëóáûìè) ëåíòàìè îðäåíà ñâ. Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî, çà íèìè èçîáðàæàëèñü äâà ñêðåùåííûõ ñêèïåòðà, ñèìâîëèçèðîâàâøèå ðàâíîçíà÷íîñòü äâóõ ñòîëèö - Ïåòåðáóðãà è Ìîñêâû. ○

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ È ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÆÀËÎÂÀËÀ ÃÅÐÁ

Äâà ãîäà âîéíû çà îäèí ÷àñ

ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÇÀÊÎÍÀÌ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Ê 70-ëåòèþ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è 67-é ãîäîâùèíå îñâîáîæäåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè îò íåìåöêîôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ Äíåïðîïåòðîâñêèé íàöèîíàëüíûé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé èì. Ä. È. ßâîðíèöêîãî è êëóá âîåííîèñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè «Âîñòî÷íûé âàë» ïîäãîòîâèëè íî÷íóþ ýêñêóðñèþ-ñïåêòàêëü «Îäíàæäû ìû áóäåì ñîëäàòàìè…»

ÍÅÂÎÑÏÎËÍÈÌÛÅ ÏÎÒÅÐÈ Çà ãîäû îêêóïàöèè â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè: z 78118 ìèðíûõ æèòåëåé ðàññòðåëÿíû;

z 176303 ÷åëîâåêà óãíàíû â Ãåðìàíèþ;

ÃÓÌÈËÅ + ÀÕÌÀÒÎÂÀ 8 ìàÿ 1910 ãîäà ñîñòîÿëîñü âåí÷àíèå Íèêîëàÿ Ãóìèëåâà ñ Àííîé Àõìàòîâîé. Ðîäñòâåííèêè ñ îáåèõ ñòîðîí íà ñâàäüáó íå ïðèøëè, îíè áûëè ïðîòèâ ýòîãî áðàêà è ñîìíåâàëèñü â ñ÷àñòëèâîì áóäóùåì ýòîãî ñîþçà. Òåì íå ìåíåå, ñîþç ïðîäëèëñÿ âîñåìü ëåò, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáà áûëè ïëîõî ïîäãîòîâëåíû ê ñåìåéíîé æèçíè.  àâãóñòå 1918 ãîäà Àííà Àõìàòîâà è Íèêîëàé Ãóìèëåâ îôèöèàëüíî îôîðìèëè ðàçâîä.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

z 21400 íàøèõ çåìëÿêîâ íå âåðíóëèñü ñ ôðîíòà;

ных бойцов, получив на руки точную копию «памятz ки при переправе через ровск, а к 18 Днепр». Изготовленная осоо к т я б р я ñîñòàâèë óùåðá, íàíåñåííûé бым способом, она пахла была окку- îáëàñòè îêêóïàíòàìè. дымом, усиливая впечатлепирована вся область. С ние от увиденного и услыпервых дней для местных бесценные сокровища дне- шанного… жителей установили «но- пропетровских музеев. Еще одним «культурным» ново- БЕРЕГ ЛЕВЫЙ вый порядок». введением стало переимено- БЕРЕГ ПРАВЫЙ ТОЛЬКО вание городских улиц - в их Освобождение области ДЛЯ НЕМЦЕВ названиях не допускалось принесла осень 1943 г., когВидеоряд подтверждает ничего «коммунистического да после кровопролитных рассказ экскурсовода о том, и советского». Так в Днепро- боев на Курской дуге Красчто все в городе - транспорт, петровске вместо проспекта ная Армия широким фронтеатры, кафе - предназнача- Карла Маркса появился про- том перешла в наступлелось для новых господ. Эва- спект Адольфа Гитлера. ние. За месяц наши прадекуироваться смогли не боды-деды добрались до лее 200 тыс. днепропетров- СИЛЬНЫЕ ДУХОМ Днепра и в 20-х числах сенНедовольных «новым по- тября вошли на территоцев: перед оставшимися остро встал вопрос выживания. рядком» жестоко наказыва- рию Днепропетровщины. В Найти работу удалось лишь ли: тысячи людей оказались ночь на 27.09.1943 г. удалось 18 тыс. человек. Остальных в тюрьмах и концлагерях, полностью очистить от заожидали смерть от голода, были казнены. «Свидетеля- хватчиков Левобережье. холода и угон в Германию. ми» такой расправы стали Начались бои за правый беОккупанты откровенно глу- экскурсанты - на их глазах рег, который немцы премились над людьми, убива- «расстреляли» советского вратили в сильнейший укофицера и подпольщика. репрайон, называемый «воли и грабили. Штадткомиссар Дне- Зверства гитлеровцев не сло- сточным валом», и не собипропетровска Рудольф Клос- мили патриотов. На Днепро- рались сдавать. Диорама терманн размахнулся широ- петровщине активно дей- «Битва за Днепр», пожалуй, ко: решил вышвырнуть на ствовали подпольные орга- самая впечатляющая часть улицу Исторический музей низации и партизанские от- экскурсии, учитывая унии занять здание, прельстив- ряды, возглавляемые людь- кальную экспозицию, спецшее его архитектурой, леп- ми, безгранично преданны- эффекты и подробный - шаг ным орнаментом и акусти- ми Родине. В экспозиции, по- за шагом - рассказ о битве кой, под канцелярию. Ог- священной Великой Отече- на плацдарме Войсковоеромную библиотеку при- ственной войне, их фотогра- Вовниги. Завершили дейшлось за сутки перевезти в фии, документы, оружие - ство фронтовые 100 грамм, разрушенный дом на ул. все, что подтверждает стрем- черные сухари на закуску и Шевченко. За время оккупа- ление к освобождению род- фотографии «на память» с ции немецкими офицерами ной земли и победе. Здесь же участниками- постановщии солдатами были похище- участники экскурсии «по- ками этого необычного ны и вывезены в Германию полнили» ряды необстрелян- спектакля.

29 ìëðä. 458 ìëí. 22 òûñ. 100 ðóáëåé

ИЗ ЗРИТЕЛЕЙ В УЧАСТНИКИ Действие разворачивается в 4-х экспозиционных залах. С помощью музейных экспонатов, декораций, редких документальных кадров, аудиоэффектов, освещения и сюжетных сцен экскурсантов на час «превращают» из зрителей в участников событий времен оккупации и освободительных боев на плацдарме Войсковое - Вовниги. …Летний вечер, парк. Под звуки вальса на танцплощадке кружатся молодая девушка и лейтенант. Кажется, ничто не может нарушить их счастья, но неожиданно тишину разрывают рев бомбардировщиков и грохот взрывов - началась война. Стук кованых сапог и немецкая речь в музейном зале напоминают, что 25 августа 1941 г. фашисты ворвались в Днепропет-

ÝÊÑÊÓÐÑÀÍÒΠ«ÏÐÅÂÐÀÒÈËÈ»  ÍÅÎÁÑÒÐÅËßÍÍÛÕ ÁÎÉÖÎÂ

ÎÊÊÓÏÀÍÒÛ ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÄËß ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß «ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ»


НАША ПАМ'ЯТЬ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

СЛОЖНОЕ СООРУЖЕНИЕ История Брестской крепости берет свое начало в 1795 году: после третьего раздела Речи Посполитой Брест-Литовск отходит Российской империи и возникает необходимость укрепления новых границ России. Для этого планируется возвести несколько крепостей вдоль западной границы. Только через 35 лет император Николай I утверждает план строительства, по которому укрепление должно быть построено в районе Брест-Литовска. Ради этого сносят многие здания, а новый город возникает на расстоянии 2 километров от крепостной ограды. 26 апреля 1842 года новая постройка вступает в ряд действующих крепостей I класса Российской империи. Сооруже-

ЦИТАДЕЛЬ ДАЛАСЬ НЕЛЕГКО Немцы планировали захватить Брестскую крепость максимум за 8 часов. Но если город сдался практически без боя, цитадель далась нелегко и с большими потерями.

Äâîº ï³äîï³÷íèõ ðàéîííîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîöîáñëóãîâóâàííÿ â³äñâÿòêóâàëè þâ³ëå¿. 90 ðîê³â âèïîâíèëîñü ªâäî곿 Ãðèãîðåöü, ìåøêàíö³ ñåëà ϳ÷óã³íå Íàäåæä³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Áëèçüêî 40 ðîê³â âîíà ïðîïðàöþâàëà ìåäñåñòðîþ òà çàâ³äóþ÷îþ ÔÀÏîì ó ñ. Ðîìàí³âêà Øèðîê³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè. 95-ð³÷íèé þâ³ëåé â³äçíà÷èëà íå ìåíø ïîâàæàíà ëþäèíà ³ç ñåëà Íåäàéâîäà Íåäàéâîäñüêî¿ ñ³ëüðàäè ͳíà Òîïêî. Ƴíêà ìຠâåëèêèé òðóäîâèé ñòàæ, áëèçüêî 15 ðîê³â ïðàöþâàëà ïîøòàðêîþ. ³ä êåð³âíèöòâà ðàéîíó äîâãîæèòåëüêàì âðó÷èëè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó òà ïðîäóêòîâ³ íàáîðè. ○

настойчиво, они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к борьбе… Потери большие». Окончательно немцы овладели крепостью в течение недели. Точкой в захвате укрепления считается 30 июня, когда немцы сбросили 1800килограммовую авиабомбу. Брест был освобожден 28 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской операции войсками Первого Белорусского фронта. По итогам Ялтинской конференции город

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! Ïðè îáîðîíå êðåïîñòè âûæèëè åäèíèöû. Ñðåäè íèõ - óêðàèíåö Ìèõàèë Ìÿñíèêîâ, âñòðåòèâøèé âîéíó 19-ëåòíèì êóðñàíòîì íà êóðñàõ øîôåðîâ Áåëîðóññêîãî ïîãðàíîêðóãà. 5 èþëÿ îí âìåñòå ñ ãðóïïîé áîéöîâ ïðîðâàëñÿ èç Áðåñòñêîé êðåïîñòè. Ïðîøåë âñþ âîéíó. Ó÷àñòâîâàë â îñâîáîæäåíèè Ëèòâû è Ëàòâèè. Áûë óäîñòîåí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà çà îñâîáîæäåíèå Ñåâàñòîïîëÿ. Ïîñëå âîéíû æèë â Äíåïðîïåòðîâñêå. Музей Брестской крепости позволяет почти доподлинно восстановить те события. Пастор 45-й пехотной дивизии Гшепф в книге «Мой путь с 45 пехотной дивизией» вспоминал: «Начался ураган и пронесся над нашими головами с такой силой, какую мы ни разу не испытывали ни до этого, ни во всем последующем ходе войны… Русские были подняты нашим огнем прямо с постели. Однако они удивительно быстро оправились, сформировались в боевые группы позади наших прорвавшихся рот и начали организовывать отчаянную и упорную оборону». Отмечал доблесть советских солдат и немецкий офицер Шлипер: «Внезапное нападение на крепость, в которой находится отважный противник, стоит много крови. Эта простая истина еще раз доказана при взятии Брест-Литовска… Русские сражались упорно и

ÏËÞÑ Ä² ÄÎÂÃÎÆÈÒÅËÜÊÈ

Íà ìåñòå ñåãîäíÿøíåãî Áðåñòà â äðåâíîñòè áûëî îñíîâàíî ïîñåëåíèå Áåðåñòüå, î êîòîðîì âïåðâûå óïîìèíàåòñÿ â «Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò» 1019 ãîäà

Название, скорее всего, произошло от слова «береста» - наружного слоя коры березы, которая растет в этой местности в большом количестве. Если верить легенде, настил из бересты помог одному богатому купцу преодолеть болото на пути в Литву и выйти к острову, образованному рекой и маленькой речушкой. Здесь он со временем поставил избы. Место назвал Берестьем. Нынешняя белорусская земля в разное время входила в состав Полоцкого княжества, Речи Посполитой, Российской империи, Польши, Советского Союза, оккупировалась Германией. Вот и город периодически менял название. В 1569 году поляки и литовцы решили переименовать Берестье в БрестЛитовск. Через 226 лет эта земля вошла в состав Российской империи. В 1921-м, согласно Рижскому мирному договору, к Польше отошли западные территории Беларуси, город получил название Брест-над-Бугом. В конце сентября 1939 года уже немецкий город, в рамках Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, входит в состав новообразованной Брестской области БССР и называется Брестом. Именно с Брестской крепости для Советского Союза началась Великая Отечественная война…

ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÊÎÂÇÀÍ

ние сложное. С внешней стороны крепость защищена бастионным валом 10-метровой высоты протяженностью почти 6,5 километров и обводным каналом, который соединяется с реками Мухавец и Западный Буг. Со временем были достроены форты. Модернизация укрепления длилась до 1914 года.

ÍÎÂÈÍÈ

Áåëîðóññêàÿ êðåïîñòü-ãåðîé ОТ БЕРЕСТЬЯ ДО БРЕСТА…

отошел территории, принадлежавшей БССР.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС Мемориальный комплекс «Брестская крепостьгерой» был открыт 25 сентября 1971 года. Главный вход в крепость представляет собой врезанный в вал железобетонный параллелепипед с высеченной в нем пятиконечной звездой. Зрительный эффект дополняют позывные Центральной радиостанции СССР - мелодия «Песня о Родине», голос Юрия Левитана, который оповещает о вероломном нападении фашистской Германии на СССР, песня «Священная война», звуки бомбежки. Уже на территории

находится скульптурная композиция «Жажда» - изможденный советский солдат пытается набрать в каску воды из реки Мухавец. Чуть правее расположены руины Белого дворца. Главный монумент комплекса называется «Мужество». У подножия - плиты мемориала и Вечный огонь. На тыльной стороне монумента расположены горельефы, рассказывающие об эпизодах и событиях обороны крепости. Немного правее «Мужества» стоит 100-метровый обелиск в форме четырехгранного штыка русской винтовки системы Мосина, известной «трехлинейки». Об истории города, строительстве укрепления и событиях войны подробно расскажут в Музее обороны Брестской крепости, который был открыт 8 ноября 1956 года. Здесь собрана масса экспонатов, связанных с разными периодами истории. Последний зал экспозиции посвящен журналисту и писателю Сергею Смирнову автору, открывшему правду об истории первого боя Великой Отечественной войны. Хотя сказать обо всем ему не позволила советская идеологическая цензура. Например, о том, что многие герои обороны Брестской крепости вынуждены были молчать о своем подвиге, стыдясь вынужденного немецкого плена и боясь уже советских концлагерей за правду о просчетах и ошибках собственного командования, оставившего своих солдат на верную гибель в крепости, из которой не было выхода...

ͲÊÎÏÎËÜ

ÇÓÑÒÐ²× ÐÀÇ ÍÀ вÊ

Íà í³êîïîëüñüê³é çåìë³ çóñòð³ëèñü áîéîâ³ îô³öåðè, ïîëüîâ³ ãåíåðàëè é ðÿäîâ³ ãåðî¿ àôãàíñüêî¿ â³éíè. Óñ³ âîíè ñëóæèëè â ëåãåíäàðíîìó 395-ìó ìîòîñòð³ëåöüêîìó ïîëêó. Îäíîïîë÷àí ç³áðàâ ïåðøèé êîìñîðã ïåðøîãî áàòàëüéîíó 395-ãî ïîëêó, à íèí³ äèðåêòîð äåðæàâíîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ Îëåêñàíäð Êóøí³ðóê. Çóñòð³÷ ó ͳêîïîë³ âæå äðóãà, ïåðøó òàêîæ îðãàí³çóâàâ Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷, àëå â³äáóëàñü âîíà ó ³òåáñüêó. ○

ÞÐ'¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÐÈÉÍßËÈ Â Ï²ÎÍÅÐÈ Øêîëÿð³â ÷àïëèíñüêî¿ øêîëè ïðèéíÿëè â ï³îíåðè. Íà óðî÷èñòå ïîñâÿ÷åííÿ ïðèéøëè ìàëî íå âñ³ ÷ëåíè ðîäèí ÷îòèðèêëàñíèê³â. Âèíóâàòö³ ñâÿòà ³ç ÿñêðàâèìè êðàâàòêàìè ãîðäî ðîçïîâ³äàëè â³ðø³, ñï³âàëè ï³ñí³ òà äàâàëè îá³öÿíêó áóòè ã³äíèìè çâàííÿ ï³îíåðà. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÐÅÊÎÐÄÑÌÅÍÈ ÏÎ ÂÓòËËÞ Êîëåêòèâ øàõòè «Ñàìàðñüêà» ÂÀÒ «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ» (ÄÒÅÊ) ó áåðåçí³ âèäàâ íà-ãîðà 146,6 òèñ. òîíí âóã³ëëÿ, ïåðåâèêîíàâøè ïëàíîâèé ïîêàçíèê íà 43%. Òàêîãî ð³âíÿ âèäîáóòêó øàõòà íå äîñÿãàëà ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 20 ðîê³â. Äî öüîãî íàéâèùèì ââàæàâñÿ ðåçóëüòàò ëèïíÿ 1987-ãî ðîêó. Òîä³ âèäîáóëè ïîíàä 180,3 òèñ. òîíí âóã³ëëÿ. ○

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

×ÎÐÍÎÁÈËÜ Î×ÈÌÀ IJÒÅÉ ²ç íàãîäè 25-õ ðîêîâèí ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ïðîòÿãîì êâ³òíÿ ñåðåä ó÷í³â øê³ë ðàéîíó ïðîéøîâ êîíêóðñ ìàëþíê³â «×îðíîáèëüñüêà ïàë³òðà». Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü 45 øêîëÿð³â ³ç 19 çàêëàä³â îñâ³òè. Ìåòà êîíêóðñó: ïîáà÷èòè ñòðàøíó òðàãåä³þ î÷èìà ä³òåé.


р8

16 ЖИТТЯБУТТЯ ○

ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ ÎÁ'ªÄÍÀËÈÑÜ Ó Í³êîïîë³ õóäîæíèêè îá’ºäíàëèñü ó «Òâîð÷ó ñï³ëêó». Äî íîâîñòâîðåíî¿ îðãàí³çàö³¿ óâ³éøëè ÿê ïðîôåñ³îíàëè, òàê ³ íîâà÷êè. Ìåòà ñï³ëêè - ñïðèÿòè ðîçâèòêó õóäîæíüîãî ìèñòåöòâà ó ì³ñò³. Çîêðåìà, õóäîæíèêè ìàþòü íàì³ð äâ³÷³ íà ð³ê ïðîâîäèòè âèñòàâêè êàðòèí. Äî ñêëàäó «Òâîð÷î¿ ñï³ëêè» óâ³éäóòü íå ò³ëüêè æèâîïèñö³, àëå é ôîòîõóäîæíèêè. Ïëàíóþòü äî íå¿ çàëó÷èòè òàêîæ ìàéñòð³â äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ϲÄÐÎÑÒÀÞÒÜ ÞͲ ÄÀ¯ØÍÈÊÈ

Ó Ïàâëîãðàä³ â³äáóëèñÿ çîíàëüí³ çìàãàííÿ þíèõ ³íñïåêòîð³â ÄÀ². Ó çíàííÿõ Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó çìàãàëèñÿ êîìàíäè ç Ïàâëîãðàäà, Ïàâëîãðàäñüêîãî òà Ïîêðîâñüêîãî ðàéîí³â. Çà ð³øåííÿì æóð³, òðåòº ì³ñöå ó êîíêóðñ³ ïîñ³ëà êîìàíäà «Æåçë» âåðáê³âñüêî¿ øêîëè Ïàâëîãðàäñüêîãî ðàéîíó, äðóãå ì³ñöå çàâîþâàâ «Áåçïå÷íèé êâàðòàë» ìàëîìèõàéë³âñüêî¿ øêîëè Ïîêðîâñüêîãî ðàéîíó. À ïåðø³ñòü çäîáóëè ó÷í³ Ïàâëîãðàäñüêî¿ øêîëè ¹ 8. Âñ³ êîìàíäè-ó÷àñíèö³ îòðèìàëè ïðèçè òà äèïëîìè. ○

ÀÏÎÑÒÎËÎÂÅ

ÒÐÀò×ÍÈÉ ØÀØËÈÊ Ñâÿòêóâàííÿ Ïàñõè çàê³í÷èëîñü òðàãå䳺þ äëÿ ìåøêàíêè Àïîñòîëîâîãî. 24 êâ³òíÿ 47-ð³÷íà æ³íêà ïðè¿õàëà ó ãîñò³ äî ðîäè÷³â. ϳä ÷àñ îá³äó âîíà ðàïòîâî ïî÷àëà çàäèõàòèñÿ. Êîëè íà ì³ñöå ïî䳿 ïðè¿õàëà áðèãàäà «øâèäêî¿», áóëî âæå ï³çíî. ˳êàð³ êîíñòàòóâàëè ñìåðòü íåùàñíî¿. Âèÿâèëîñÿ, ùî æ³íêà ïîìåðëà â³ä àñô³êñ³¿, âäàâèâøèñü øàøëèêîì. ○

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221)

Åå èìÿ - íà çâåçäíîé êàðòå

ͲÊÎÏÎËÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÀÃÍÈß ÁÀÐÒÎ - «ÍÀÉÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Ó ÁÞÄÆÅÒ² ÂÑÅ ÇÀ ÏËÀÍÎÌ Çà ñ³÷åíü-áåðåçåíü äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó Äí³ïðîäçåðæèíñüêà íàä³éøëî 175,3 ìëí. ãðí. Öå ñêëàäຠ103,5% ïëàíîâèõ ïðèçíà÷åíü. Íàãàäàºìî, ùî íà 2011 ð³ê ì³ñüêà ðàäà âñòàíîâèëà çàãàëüíèé îáñÿã äîõîä³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó â ñóì³ ïîíàä 758 ìëí. ãðí., ó òîìó ÷èñë³ çàòâåðäæåíî îáñÿã ì³æáþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó â ñóì³ 97,8 ìëí. ãðí.

годы она написала поэму о детях-сиротах «ЗвенигоÎäíà èç ñàìûõ ïîïóëÿð- род». Тут и начинается другая история. Вот как об íûõ ïðîãðàìì ðîññèéэтом рассказывала сама ñêîãî òåëåâèäåíèÿ поэтесса: «Может быть она ïåðåäà÷à «Æäè ìåíÿ». мне особенно дорога потоÅå çíàþò âî ìíîãèõ му (речь идет о поэме ñòðàíàõ. Íî ìàëî êòî И.М.), что реально вмешалась в жизнь, в судьбу ñåé÷àñ ïîìíèò, ÷òî двух людей. Женщина, по«ïðàðîäèòåëüíèöåé» терявшая во время войны ýòîãî ôîðìàòà áûëà ïîýòåññà Àãíèÿ Áàðòî.  дочь (она разыскивала деíûíåøíåì ãîäó èñïîëíÿ- вочку в течение восьми лет), написала мне, что åòñÿ 105 ëåò ñî äíÿ прочла «Звенигород», и теðîæäåíèÿ è 30 ëåò ñî äíÿ перь сердце ее болит меньåå ñìåðòè ше. С этим письмом я обратилась в отдел розыска пропавших детей и поиски НА ФРОНТ КАК начались снова. Через два ЖУРНАЛИСТКА года дочь была найдена и Наверное, в Советском встретилась с матерью». Союзе не было такой семьи, где бы на книжных ПРОСЬБЫ полках не стояла хотя бы НАЙТИ ДЕТЕЙ одна книга с детскими стиЖурналисты написахами Агнии Барто. На них ли об этом случае и мновыросло не одно поколе- гие стали обращаться к ние. Первые книги ее выш- Барто с подобными ли в 1925 году, затем изда- просьбами - найти детей, вались регулярно. потерянных в годы войны. В 1937 году Барто была Однажды Агнии Львовне делегатом Международ- пришла в голову мысль: а ного конгресса в защиту что если использовать ракультуры, который прохо- дио? И в эфир раз в месяц дил в Испании. Там она начала выходить передавоочию увидела, что такое ча «Найти человека». Так фашизм: заседания прохо- Агния Барто стала иницидили в осажденном Мад- атором огромного движериде. ния по поиску потерявВо время Великой Оте- шихся в войну людей. Дечественной войны Агния вять лет регулярно выхоБарто в качестве коррес- дила передача. За это врепондента побывала на мя автор соединила почти фронте. В послевоенные тысячи семей, разрушенÈÃÎÐÜ ÌÀÍÅÂÈ×

ных военным лихолетьем. В 1974 году, когда передачу закрыли, Барто писала: «Радость приходит не по расписанию. Но с первых передач «Найти человека» я почувствовала, что множество людей, слушающих «Маяк», полны горячей готовности помочь каждому поиску, каждой трудной судьбе. В чувстве общности тоже была своя радость. И хотя поиски подчиняли все мои мысли, все мое время, вместе с последней передачей из моей жизни ушло что-то драгоценное».

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ ПОЭТЕССЫ По материалам историй, с которыми Агния Львовна познакомилась, она написала книгу «Найти человека». Позднее книга была экранизирова-

на. Фильм получил приз Международного фестиваля в Локарно и, между прочим, стал кинодебютом Лии Ахеджаковой. В качестве сценариста Барто участвовала в создании двух популярных картин: «Подкидыш» (вместе с Риной Зеленой) и «Алеша Птицын вырабатывает характер». Стихотворение поэтессы «Веревочка» стало основой фильма «Слон и веревочка». В 1976 году Агнии Барто присудили Международную премию имени Г.-Х. Андерсена. Ничего удивительного нет и в том, что астрономы назвали именем любимой поэтессы маленькую звезду - на звездных картах можно найти астероид, названный в честь Агнии Барто.

ÍÀÉÄÎÐÎÆ×Å ÑÂßÒÎ - 9 ÒÐÀÂÍß

Íà ÷åñòü ïàì'ÿò³ ãåðî¿â ласті уклали понад тисячу договорів, якими передбачено проведення оплачуваних громадських робіт на майже десять тисяч робочих місць. З початку року в оплачуваних громадських роботах взяли Братські могили, пам'ятники загиблим воїнам, участь майже 6 тисяч безробітних. меморіали та меморіБезробітні працюваальні комплекси безли на благоустрої та озеÄîðîã³ âåòåðàíè, øàíîâí³ çåìëÿêè! робітні щороку вполененні територій насерядковують під час Äåíü Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè çàëèøèòüñÿ äëÿ íàñ çàâæäè íàéäîлених пунктів, об'єктів участі у громадських ðîæ÷èì ñâÿòîì. Äîðîãîþ ö³íîþ çàïëàòèâ óêðà¿íñüêèé íàðîä соціальної сфери, упоçà ó÷àñòü ó íàéñòðàøí³ø³é çà âñþ ñâ³òîâó ³ñòîð³þ â³éí³ 1941роботах. рядкуванні кладовищ, Упорядкування па- 1945 ðð. ³÷íà øàíà ïîëåãëèì ãåðîÿì! ³÷íà øàíà âñ³ì, õòî прибиранні сміттєзвам'ятників та меморі- â³äñòîÿâ ìèð íà çåìë³ òà çäîáóâ Ïåðåìîãó! Âè áóëè, º ³ лищ. Безпосередньо доалів традиційно прово- çàâæäè áóäåòå íåïåðåâåðøåíèì âç³ðöåì ïàòð³îòèçìó, глядали могили, прибидиться щороку напере- âåëè÷³ äóõó òà ñàìîïîæåðòâè. рали парки і сквери, де додні поминальних Øàíîâí³ íàø³ êîëèøí³ êîëåãè - âåòåðàíè òà ä³òè-â³éíè: стоять пам'ятники героднів та Дня Перемоги. ²âàõíåíêî Òà¿ñ³ÿ Ôåäîð³âíà, Ìàñëåíîê ³òàë³é Àíòîíîâè÷, ям, полеглим в боях проЦьогоріч - це лише час- Êîë³ñíèê Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, Ñêðèííèê Ãàëèíà Ñòåïàí³âíà, ти фашистських загарбтина зробленого на ви- Ùåðáèíà Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà, Âëàäèìèðîâà Îëüãà Ïåòð³âíà, ників. Також доглядали конання розпоряджен- Ãðèùåíêî Âàëåíòèíà Ïàâë³âíà, Êîâí³ð ßê³â Ñåðã³éîâè÷ самотніх ветеранів у Теня голови облдержад- íèçüêèé óêë³í âàì çà íàøå ìèðíå æèòòÿ, çà òå, ùî çáåðåãëè риторіальних центрах міністрації «Про прове- Óêðà¿íó â³ä ôàøèçìó ³ íåâîë³! соціального обслуговудення Всеукраїнської Ç³ ñâÿòîì âàñ, øàíîâí³ âåòåðàíè, ãåðî¿ ôðîíòó ³ òèëó, äîðîã³ вання одиноких та превесняної акції «Благо- æèòåë³ ³ çàõèñíèêè Äí³ïðîïåòðîâùèíè! Ùèðî áàæàþ âàì òà старілих громадян, у âàøèì ðîäèíàì ìèðíîãî íåáà òà çëàãîäè ³ ñïîêîþ ó âàøèõ устрій України». госпіталях та інших закЗа чотири місяці îñåëÿõ. ладах охорони здоров'я, ³êòîð³ÿ Êóçíåöîâà, працювали у Товаристві 2011 року спеціалісти äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî Червоного міських, міськрайонХреста, öåíòðó çàéíÿòîñò³ відвідуючи ветеранів них та районних центрів зайнятості обудома. ²ÊÒÎÐ²ß ÃËÀÄÈÐÜ, ÃÎËÎÂÍÈÉ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ Â²ÄIJËÓ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ ÍÀÄÀÍÍß ÏÎÑËÓà ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÖßÌ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÓ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²


p9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÀÁ²ÒÓвªÍÒÀ! 17 21 ○

Дніпропетровський гуманітарний університет

КРИВОРІЗЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ АБІТУРІЄНТІВ НА НАВЧАННЯ на 2011-2012 навчальний рік

Ліцензія № АВ 482369

Напрями підготовки (спеціальності) «Право», « Правознавство», «Психологія», «Туризм» Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Зарахування абітурієнтів проводиться на основі повної загальної середньої освіти та конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з наступних дисциплін:

«ÏÐÀÂλ (6.030401): Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова або математика. Термін навчання 4 роки; заочна форма навчання - 4,5 роки.

«ÏÑÈÕÎËÎò߻ (6.030102): Українська мова та література; Біологія; Історія України або іноземна мова. Термін навчання 4 роки; заочна форма навчання - 4,5 роки.

ÌÀòÑÒÐ (ñïåö³àëüí³ñòü «Ïñèõîëîã³ÿ»). Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Зарахування проводиться на основі освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та фахового атестаційного іспиту з дисциплін: - Загальна психологія; - Іноземна мова. Термін навчання 1 рік (ОКР «спеціаліст») та 2 роки (ОКР «бакалавр») за денною формою навчання.

Êîíêóðñè ñåðòèô³êàò³â ïðîâîäÿòüñÿ: 1 ñåðïíÿ (äëÿ äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ); Українська мова та література; Географія; Історія України або інозем- 22 ñåðïíÿ (äëÿ çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ).

«ÒÓÐÈÇÌ» (6.140103):

на мова. Термін навчання 4 роки (денна форма навчання).

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ («Ïðàâîçíàâñòâî», «Ïñèõîëîã³ÿ»). Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Зарахування проводиться на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» згідно з відповідним напрямом підготовки та фахового атестаційного іспиту із наступних дисциплін: - Правознавство - цивільне право; - Психологія - загальна психологія. Термін навчання 1 рік за денною та заочною формами навчання.

Вступники мають право подавати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, 2009, 2010 або у 2011 році. ДОКУМЕНТИ, які повинні подати абітурієнти: 1. Заява на ім'я ректора, анкета (заповнюється у приймальній комісії) 2. Атестат (диплом) про освіту (оригінал або нотаріально завірена копія) та додаток до нього 3. Сертифікати УЦОЯО 4. 6 фотокарток 3х4 5. Медична довідка форми 086/У та картка щеплень 063-0 Тел.: 789-81-64; 788-51-72, www.dgu.com.ua

Дніпродзержинський професійний ліцей

Äèðåêòîð ÄÏË Øêîëÿð ³êòîð Ïàâëîâè÷

Дніпродзержинський професійний ліцей почав свою історію згідно з Постановою Міністерства трудових резервів № 28 від 28.10.1944р. про створення ФЗН № 9 на базі вагонобудівного заводу імені газети «Правда» з метою підготовки кваліфікованих робітників будівельних професій. Відтоді навчальний заклад розвивався, змінював свою назву і з 2003 року отримав статус Дніпродзержинський професійний ліцей. За 67 років наш навчальний заклад дав путівку в життя тисячам кваліфікованих робітників.

Прийом документів: - для осіб, які вступають за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти - з 1 липня до 31 липня; - для осіб, які складають вступні випробування - з 1 липня до 22 липня; Вступні випробування з 23 липня до 31 липня.

14.05.2011р. о 10.00 ЗАПРОШУЄМО НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ Наша адреса: 50051, м. Кривий Ріг, вул. Семашка, 14, тел. (056) 405-37-68 E-mail: kmk@tnet.dp.ua, web: kmk.tnet.dp.ua Ліцензія серія АВ № 443914 видана 15.06.2009 р.

ÄÏÒÍÇ «ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ Ë²ÖÅÉ» 53100, Ñîô³¿âñüêèé ð-í ñìò Ñîô³¿âêà âóë. Ïîøòîâà, 10 Òåë. (056) 502-92-03 Ôàêñ (056) 502-97-40 www.sofpl.at.ua e-mail sofpl@ukr.net

Ліцензія - Серія АА №902562

Дніпродзержинський професійний ліцей запрошує на навчання 2011-2012 н.р. за спеціальностями:

на базі 9 класів (термін навчання 3 роки): Маляр-штукатур, лицювальник-плиточник (євроремонт). Автослюсар. Водій автотранспортних засобів категорії «В,С». Столяр: виготовлення корпусних меблів. Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Муляр-монтажник. Електрогазозварник. Слюсар КВПіА (приладист). Покрівельник рулонних покрівель.

Оголошує набір учнів у 2011 році ÍÀ ÁÀDz 9 ÊËÀѲÂ: z Ðîá³òíèê ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà z Îïåðàòîð êîìï'þòåðíîãî íàáîðó, êîíòîðñüêèé ñëóæáîâåöü (áóõãàëòåð³ÿ)

на базі 11 класів ( термін навчання 1 рік):

ÍÀ ÁÀDz 11 ÊËÀѲÂ: z Êîíòîðñüêèé ñëóæáîâåöü (áóõãàëòåð³ÿ). z Îïåðàòîð êîìï'þòåðíîãî íàáîðó z Òðàêòîðèñò-ìàøèí³ñò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà (êàòåãî𳿠«À»), âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (êàòåãî𳿠«Ñ»)

ÏÐÎÂÎÄÈÒÜÑß ÊÓÐÑÎÂÀ ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ: 9 Водій мототранспортних

 Оператор комп'ютерного набору, секретар. Автослюсар. Водій автотранспортних засобів категорії "В,С". Електрогазозварник, рихтувальник кузовів автомобілів. Верстатник широкого профілю. Кухар. Слюсар-сантехнік. Слюсар-ремонтник. Різьбяр по дереву та бересті.

9 Перукар 9 Продавець (з лотка, на ринку) 9 Слюсар-ремонтник 9 Тракторист категорії «А», «В», «С» 9 Електромонтер лінійних споруд

Стипендія. Навчання безкоштовне. Соціальний захист усіх пільгових категорій. Пільги при вступі до вищих навчальних закладів. Безкоштовне проживання в молодіжному гуртожитку.

Переваги ДПЛ: - надання повної загальної середньої освіти; - підготовка за інтегрованими професіями; - організація виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах м. Дніпродзержинська; - сприяння у працевлаштуванні; - навчання зараховується до загального робочого стажу; - кращі випускники можуть продовжувати навчання в вищих навчальних закладах на пільгових умовах; - підвезення учнів сільської місцевості безкоштовно. Адреса ліцею: м. Дніпродзержинськ, вул. Лермонтова, 151 - їхати трамваєм №3, маршрутними таксі № 22А, 3 до зупинки «Чапаєва». Телефони: (092) 4-46-35; 4-48-50; mail :dndz_prof.licey@і.ua

cmyk

засобів категорії «А»

9 Оператор комп'ютерного

набору 9 Водій автомобіля кат. «С», «В»

електрозв'язку та проводового мовлення

Ó×Ͳ ˲ÖÅÞ ÌÀÞÒÜ ÌÎÆËȲÑÒÜ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ: ˆ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ Ó Ë²Öů ˆ ÏÐÎÆÈÂÀÒÈ Â ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÓ ˆ ²ËÜÍÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÒÈÑÜ Á²Á˲ÎÒÅÊÎÞ, ×ÈÒÀËÜÍÈÌ ÇÀËÎÌ ˆ ÁÐÀÒÈ Ó×ÀÑÒÜ Ó ÃÓÐÒÊÀÕ, ÑÅÊÖ²ßÕ, ÊËÓÁÀÕ ÇÀ ²ÍÒÅÐÅÑÀÌÈ ˆ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ Ó ÌÀË²É ÀÊÀÄÅ̲¯ ÍÀÓÊ ˆ ÌÀÒÈ Â²ËÜÍÈÉ ÄÎÑÒÓÏ ÄÎ INTERNET ÒÀ ÁÀÃÀÒÎ ²ÍØÎÃÎ


р14

18 ЖИТТЯ МІСТА ○

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ «28» êâ³òíÿ 2011 ð. çà ¹ 82/1698.

Êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè: 1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 8 êâ³òíÿ 2011 ðîêó ¹ Ð-214/0/3-11 «Ïðî óòâîðåííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç îö³íêè á³çíåñ-ïëàí³â ç³ ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ âóãëåäîáóâíîãî ðåã³îíó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 11 êâ³òíÿ 2011 ðîêó çà ¹30/1646, âèêëàâøè ïóíêò 1 ó íîâ³é ðåäàêö³¿: «1. Óòâîðèòè êîíêóðñíó êîì³ñ³þ ç îö³íêè á³çíåñïëàí³â ç³ ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ âóãëåäîáóâíîãî ðåã³îíó - Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ (äàë³ êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ)». 2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 3. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà þðèäè÷íå óïðàâë³ííÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Çàäîðîæíîãî Â.Ê. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.Þ.²ËÊÓË ○

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

Äí³ïðîïåòðîâñüê â³òàòèìå ãîñòåé

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 8 êâ³òíÿ 2011 ðîêó ¹ Ð-214/0/3-11

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÍÀØ ²Ì²ÄÆ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 27.04.2011 ¹ Ð-275/0/3-11

×èòàéòå íà ñàéò³:

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 27.04.2011 № Р"265/0/3"11 ГРАФІК проведення особистих виїзних прийомів громадян посадовими особами Дніпропетровської обласної державної адміністрації на травень 2011 року

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ íà âè¿çä³ ç îáëàñíîãî öåíòðó ïî Çàïîð³çüêîìó øîñå ç’ÿâèëîñü ÿñêðàâå ³íôîðìàö³éíå òàáëî. Âîíî âñòàíîâëåíå íàä ïðî¿çíîþ ÷àñòèíîþ ³ ðàäóº ïîäîðîæóþ÷èõ êîðèñíîþ ³íôîðìàö³ºþ ЛАСКАВО ПРОСИМО На яскравому світлодіодному екрані синього кольору висвічується температура повітря та дорожнього покриття, час і дата. Він має два боки, прикрашені гербом міста. Тим, хто їде з обласного центру, українською та англійською мовами бажають

ÙÎÐÎÊÓ 1 ÒÐÀÂÍß Â²ÄÊÐÈÂÀÒÈÌÓÒÜÑß ÔÎÍÒÀÍÈ

«Хорошим дорогам - хороше вітання. Це - імідж Дніпропетровська. Можливо, людина, яку місто добре зустріло і привітало, подумає, перш ніж викинути сміття на тротуар», впевнений мер Іван Куліченко. Незабаром подібний інформаційний екран з’явиться на реконструйованому проспекті Правди. Всього планують встаноПристрій досить еконо- вити чотири світлодіодні щасливої дороги, а тих, хто в’їжджає, вітають: «Ласка- мічний і «палить» за годи- пристрої - на кожному в’їзді до міста. ну не більше 1,4 кВт. во просимо».

ÏÐÈÑÒÐ²É ÑÏÎÆÈÂÀª 1,4 ÊÂÒ ÍÀ ÃÎÄÈÍÓ

«ВОДНИЙ» РОЗКЛАД На День трудящих, 1 травня, у Дніпропетровську почали «працювати» і фонтани. За тим, як тече вода, мешканці міста зможуть спостерігати кожен день з 10 ранку до 10 вечора до 11 травня. Згодом фонтани працюватимуть тільки по вихідних, але на літо мер обіцяє знову щоденний режим роботи. Проте графік ще уточнюється.

Ñ ÒÀÍÖÀÌÈ È ÄÅÒÑÊÈÌ ØÀÌÏÀÍÑÊÈÌ

Ñòàíöèÿ - «Öåíòðàëüíàÿ». Ñâàäüáà - îðèãèíàëüíàÿ На поверхности молодых уже ждали танцоры днепропетровского «МайданSа» которые сформировали огромное бьющееся сердце вокруг счастливой пары.

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 ñóááîòó â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîãðåìåëà, ïîæàëóé, îäíà èç ñàìûõ íåîáû÷íûõ ñâàäåá. Öåðåìîíèÿ ïðîõîäèëà íà ñòðîÿùåéñÿ ñòàíöèè «Öåíòðàëüíàÿ» äíåïðîïåòðîâñêîé ïîäçåìêè è ñîïðîâîæäàëàñü õîðîøèì íàñòðîåíèåì è òàíöàìè ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà «ÌàéäàíS» Н. Л. Подоплєлова, заступник голови ' керівник апарату облдержадміністрації ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÏÀÐÊÎÂÊÀ ÇÀ ÃÐÎز Ó ì³ñüêðàä³ ðîçðîáèëè òèì÷àñîâ³ ïðàâèëà ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. «Íà ïåðøîìó åòàï³ ìè ïðîïîíóºìî îïåðàòîðàì ì³í³ìàëüíó ñòàâêó - 28 êîï. çà 1 êâ.ì. Íà ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ 7 ä³þ÷èõ ìàéäàí÷èê³â äëÿ ïàðêîâîê, â ÿêèõ ìîæóòü çóïèíèòèñü â³ä 15 äî 70 àâòîìîá³ë³â, ïðè öüîìó êîæíå 10-å ì³ñöå - ï³ëüãîâå», - ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Âîëîäèìèð Òèõîíîâ.

Виновниками торжества стали наша коллега, журналистка «Днепра Вечернего» Наталья Осипова, и ее избранник Павел Мазничка. Они решили соединить свои судьбы в такой экстравагантной манере под прицелом камер канала «1+1», который снимает специальный свадебный телепроект. Молодые и огромная делегация журналистов надели каски и специальную униформу, расписались в технике безопасности и спустились на глубину 48 мет-

ÑÂÀÄÜÁÀ «ÑÏÓÑÒÈËÀÑÜ» ÍÀ 48 ÌÅÒÐÎÂ ров. Метростроевцы заранее подготовились к торжеству: украсили тоннели яркими фонариками и настелили деревянный пол, чтобы было удобно ходить. Вместо красивой коробочки молодожены достали кольца из кусочка горной породы и надели их друг другу на пальцы. А после выпили по фляжке детского шампанского, ведь алкоголь под землей пить нельзя.


р15

ВІДПОЧИНЬ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

06.05.2011 ð. ¹ 33 (1221) ○

ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß ÒÓÐÈÑÒÎÂ

Ïî êàíàòêå - äî «Ëàñòî÷êèíîãî ãíåçäà»

ÏÎ ÇÂÎÍÊÓ

ÍÎÂÈÍÈ ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Áóëàõ³âö³ ñòàëè âîëîäàðÿìè êóáêà «Êîëîñ», âèãðàâøè îáëàñí³ çìàãàííÿ ç áàñêåòáîëó. Äîëÿ êóáêà âèð³øóâàëàñü íà ïàðêåò³ Áóëàõ³âñüêî¿ ÄÞÑØ. Ó ô³íàë³ çóñòð³ëèñÿ äâ³ ÷îëîâ³÷³ êîìàíäè Ïàâëîãðàäñüêîãî ðàéîíó: ÔÑÊ «Áóëàõ³âêà» òà ÔÑÊ «Ë³äåð» Áîãäàí³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè. Ãðà çàâåðøèëàñü ç ðàõóíêîì 42:29 íà êîðèñòü ãîñïîäàð³â. Òðåòº ì³ñöå ä³ñòàëîñÿ «×àéö³» ç Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó.

Ñêîðî ó «Ëàñòî÷êèíîãî ãíåçäà» íà÷íåòñÿ íîâàÿ æèçíü. Ñåé÷àñ âî äâîðöå íàõîäèòñÿ ïîïóëÿðíûé ðåñòîðàí, íî óæå â íûíåøíåì ãîäó ýòîò ïàìÿòíèê-æåì÷óæèíà ïîáåðåæüÿ ïðåâðàòèòñÿ â êóëüòóðíûé öåíòð Êðûìà

ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÏÎÊÈÍÅÒ ÇÀÌÎÊ

ÓÒÅÐËÈ ÍÎÑÀ

ÊÑÅÍÈß ÊÀØÈÐÈÍÀ, ßËÒÀ, ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ»

После того, как замок передали в управление крымского правительства, там решили кардинально изменить назначение дворца. В здании откроют экспозицию, посвященную истории памятника и всего Южного берега. В самом дворце и на прилегающей территории будут проходить концерты камерной музыки, историко-литературные вечера, театрализованные представления и презентации.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÃÅÎÐÃÈÉ ÏÑÀÐÅÂ, ìèíèñòð êóðîðòîâ

è òóðèçìà ÀÐÊ: - «Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî» ñòàíåò êóëüòóðíûì öåíòðîì. Ñåé÷àñ èäóò ïåðåãîâîðû ñ àðåíäàòîðàìè äâîðöà, ñ ðåñòîðàíîì ïî ïîâîäó ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà àðåíäû. Ýòî ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû, ãäå äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ âûñòàâêè è ïðîõîäèòü êóëüòóðíûå ñîáûòèÿ. Äóìàþ, óæå â ýòîì ãîäó îòäûõàþùèå ñìîãóò óâèäåòü «Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî» â íîâîì êà÷åñòâå.

«Ласточкино гнездо» реконструируют, обустроят две смотровые площадки, отремонтируют подъездные пути. Пла-

нируется создание выставочного павильона, где можно будет купить картины местных художников, фотоработы,

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÇÀÌÊÀ ÏÎßÂÈÒÑß ÊÀÍÀÒÍÀß ÄÎÐÎÃÀ декоративные изделия, сувениры и краеведческую литературу. И еще один сюрприз для отдыхающих. Добраться от причала к самому замку туристы теперь смогут по небольшой канатной дороге.

Òåàòðàëüíûé ðåæèññåð Ðîìàí .... .

Ïåâèöà Ëàðèñà .... .

Íà ñâÿçè - Êðûì

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1220

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 áëèæàéøåå âðåìÿ â Êðûìó çàðàáîòàåò «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» Ìèíèñòåðñòâà êóðîðòîâ è òóðèçìà ÀÐÊ. Ïîçâîíèâ íà íåå, êðûì÷àíå è ãîñòè ïîëóîñòðîâà ñìîãóò ïîëó÷èòü èíòåðåñóþùóþ èíôîðìàöèþ î êóðîðòå èëè âûñêàçàòü ñâîè ïðåòåíçèè Работу линии планировали начать с 15 июня, но решили запустить ее раньше. Об этом сообщил первый замминистра курортов и туризма Крыма Александр Лиев. Отвечать на звонки станут операторы, владеющие украинским, русским и английским. Бесплатно позвонив им с городского или мобильного теле-

ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ ÌÎÆÍÎ Ñ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ È ÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ

фона, можно будет получить справку о полуострове. А еще - пожаловаться, например сообщить о попытке неправомерного взимания денег за проход к морю. Претензии проверят. По данным Лиева, «горячая линия» будет работать круглосуточно. Номер телефона разместят вместе с новым логотипом Крыма после завершения конкурса на его разработку. Информацию о линии собираются активно продвигать, в частности в СМИ.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р16

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

П'ЯТНИЦЯ, 6 ТРАВНЯ 2011 РОКУ № 33 (1221)

ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ È ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÀÍÄÐÅß ÏÎÒÀÏÅÍÊÎ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Çàìå÷àòåëüíàÿ íåäåëÿ, ÷òîáû íà÷àòü ÷òî-òî ñ íóëÿ. Îòêðûâàþòñÿ íîâûå ôèíàíñîâûå ïåðñïåêòèâû. Íî â êîíöå íåäåëè íå ïîçàâèäóåøü òåì, êòî ïîïàäåò âàì ïîä ðóêó. Ñ íåïðèÿòíîñòÿìè ñïðàâèòåñü ñàìîñòîÿòåëüíî. Äðóçüÿ íå äàäóò ãðóñòèòü. ТЕЛЕЦ Ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû, óäà÷à áóäåò ñîïðîâîæäàòü êàê íà äåëîâîì, òàê è íà æèçíåííîì ïóòè. Âûõîäíûå áóäóò äîñòàòî÷íî íàñûùåííûìè. БЛИЗНЕЦЫ Ñèòóàöèÿ, ñ÷èòàâøàÿñÿ ïðåãðàäîé, ñûãðàåò â âàøó ïîëüçó. Íà ðàáîòå èëè â ó÷åáå íà÷èíàåòñÿ íîâûé ïåðèîä, ðåøàéòå ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî äåë, ïîñêîëüêó íà ñëåäóþùåé íåäåëå ëó÷øå îãðàíè÷èòü ñâîè ïåðåäâèæåíèÿ - âûñîêà âåðîÿòíîñòü òðàâì. РАК Âû ñàì ñåáå êîìàíäèð, íî àìáèöèè ëó÷øå ñäåðæèâàòü. Ñ ôèíàíñàìè îáðàùàéòåñü áåðåæíî, ëó÷øå íå äåëàòü ëèøíèõ ïîêóïîê. Íà àçàðòíûå èãðû òîæå íå ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü.  îòíîøåíèÿõ ñ ðîäñòâåííèêàìè ìîãóò áûòü êîíôëèêòû, à óñòóïèòü ïðèäåòñÿ âàì. ЛЕВ Íàêîïèëîñü ìíîãî äåë, çàâåðøèòü êîòîðûå ïîìîæåò âàø òàëàíò ëèäåðà. Ãðóñòèòü íåêîãäà, âàñ çàõâàòèò íîâîå ñîáûòèå èëè èíòåðåñíûå âñòðå÷è. Âîçìîæíû äîïîëíèòåëüíûå ôèíàíñîâûå ïîñòóïëåíèÿ. ДЕВА Íåäåëÿ ïîòðåáóåò ñåðüåçíûõ ðåøåíèé. Õîðîøåíüêî âñå îáäóìàéòå è âçâåñüòå. Èìåéòå â âèäó, ÷òî áû âû íå ðåøèëè, ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò êîñíóòüñÿ âàøåãî áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ. Íå áóäüòå ñëèøêîì äîâåð÷èâû è íå óâëåêàéòåñü ñïèðòíûì.

ÞÌÎÐ Ïîäõîäèò ñîëäàò ê ñåðæàíòó è ñïðàøèâàåò: - Òîâàðèù ñåðæàíò, ìîæíî ïîñìîòðåòü òåëåâèçîð? Ñåðæàíò îòâå÷àåò: - Ìîæíî, òîëüêî íå âêëþ÷àé. *** Ðàçãîâàðèâàþò äâà ïðèÿòåëÿ: - Ìåíÿ èç èíñòèòóòà âûãíàëè. - Íå ïëà÷ü, ñîëäàòû íå ïëà÷óò... ***  àðìèè: Ïðàïîð: Êòî ïîåäåò íà êàðòîøêó? Äâà áîéöà äåëàþò øàã âïåðåä. Ïðàïîð: Ìîëîäöû, îðëû, îñòàëüíûå ïîéäóò ïåøêîì!

ВЕСЫ Ïîñëå ïåðèîäà, íàïîëíåííîãî âïå÷àòëåíèÿìè, íàñòóïàåò çàòèøüå, êîãäà âû, ñìîæåòå ñîâåðøèòü çàïëàíèðîâàííûå äåéñòâèÿ. Èñïîëüçóéòå äàííûé âàì øàíñ äëÿ ñîáñòâåííîé ðåàëèçàöèè. СКОРПИОН Íà ýòîé íåäåëå âû ñàì ñåáå ó÷èòåëü, ñëóãà, ñîâåò÷èê. Ñóäüáîé âàì âûïèñàí ñ÷àñòëèâûé ïðîïóñê â ñâåòëîå áóäóùåå. Íóæíî òîëüêî ïîíÿòü, ãäå ýòîò ïðîïóñê ëåæèò, è íå ïðîïóñòèòü íóæíóþ îñòàíîâêó. СТРЕЛЕЦ Âñå, ÷òî áûëî çàëîæåíî è ðàçâèâàëîñü íà ïðîòÿæåíèè àïðåëÿ, áóäåò èìåòü ñâîå ëîãè÷åñêîå ïðîäîëæåíèå. Ðàäóåò, ÷òî ñîáûòèÿ ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ïðîãíîçèðóåìûìè. Âàñ æäóò ïåðåìåíû, è ýòè ïåðåìåíû âíåñóò â âàøó æèçíü íå òðàòû, êàê â ïðåäûäóùèå íåäåëè, à ïðèáûëü. КОЗЕРОГ Âñþ íåäåëþ Êîçåðîãè áóäóò ñåáÿ âåñòè ñëåãêà ëåãêîìûñëåííî. Âîçìîæíî, âèíîâàòà ïîãîäà: áóéñòâî âåñíû è ðàñïóñêàþùàÿñÿ çåëåíü. Íà ýòîé âîëíå ìîæíî ñèëüíî ðàññëàáèòüñÿ è íàâëå÷ü íåïðèÿòíîñòè íà ñâîþ ãîëîâó. ВОДОЛЕЙ Âû ïîëó÷èòå âîçìîæíîñòü äåéñòâîâàòü íåñòàíäàðòíî. Ýìîöèè ìîãóò ïåðåõëåñòûâàòü ÷åðåç êðàé. Ïîäêëþ÷èòå ñîáñòâåííîå âîîáðàæåíèå, ýòî ïîìîæåò âàì â èíòåðåñíîé ñèòóàöèè ïðîÿâèòü ñåáÿ íàèëó÷øèì îáðàçîì. РЫБЫ Ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòå îáÿçàííîñòè, âûïîëíÿéòå â ïîðÿäêå ïåðâîî÷åðåäíîñòè. Ïðîâåðÿéòå âñå, ÷òî äåëàåòå. Òàê âû ñìîæåòå èçáåæàòü îøèáîê. Ê êîíöó íåäåëè ó âàñ îòêðîåòñÿ âòîðîå äûõàíèå, æèçíü âîéäåò â ïðèâû÷íîå ðóñëî.

ÏÎÃÎÄÀ Пт 06.05 півн.захід.

+12 +13 0С +10 +12 0С

Сб 07.05 схід.

+19 +21 0С +13 +15 0С

Нд 08.05 півн.схід.

+18 +20 0С +13 +15 0С

Пн 09.01 схід.

+15 +17 0С +11 +13 0С

Вт 10.01 схід.

+21 +23 0С +11 +13 0С 0

Ср 11.01 схід.

+21 +23 С +10 +12 0С

Чт 12.01 схід.

+21 +23 0С +11 +13 0С

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû â õóäîæåñòâåííîì ìóçåå îòêðûëàñü âûñòàâêà æèâîïèñè âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Àíäðåÿ Èëüè÷à Ïîòàïåíêî. «ß äâå íîâûå ðàáîòû ñäåëàë â ýòîì ãîäó, ÷òîáû íå ïîäóìàëè, ÷òî ìíå 86 ëåò è ÿ íè÷åãî íå óìåþ», - ãîâîðèò õóäîæíèê. Îí ðàññêàçàë «Â³ñòÿì» î òîì, êàê ñòàë æèâîïèñöåì, ïî÷åìó íå ðèñîâàë âî âðåìÿ âîéíû è êàêîé áûëà åãî ôðîíòîâàÿ æèçíü

Íà ïåðåäîâîé áûëî íå äî ðèñóíêîâ В 11 ЛЕТ ПРОДАВАЛ КАРТИНКИ НА ОЗЕРКЕ - Андрей Ильич, как Вы познакомились с красками? - Прежде всего, я пошел в школу в 5 лет. - Так рано?! - Да. Старший брат пошел в школу - и я поднял рев: заявил, что тоже хочу. Мы жили на Чечелевке. Старинная школа там была, третья. Отец работал в основном в торговле, но был довольно культурный человек, у нас дома хорошая библиотека. На стене не иконы висели, а картинки. В детском внешкольном комбинате я и в домовом оркестре играл, и в хоре пел. А в 11 лет пошел в изостудию и увлекся. Отец рано умер, мне шел 10-й год. Мама осталась одна с тремя детьми. Я рисовал картинки и носил их на Озерку продавать. - И Вы уже тогда решили, что станете художником? - Я полгода походил в студию, как-то у меня пошло, и я решил, что буду

«ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ Â ÌÓÇÅÉ ÑÀÌ ÁÐÅÆÍÅÂ ÓÒÂÅÐÆÄÀË» Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

поступать в художественное училище. Классный руководитель моей маме говорит: «Вы что! Вы же знаете, какая у художника жизнь будет!» Но мама ни во что не вмешивалась. Я выдержал конкурс и в 14 лет поступил в училище. На третьем курсе мы поехали на практику в Паньковку Петриковского района, и там узнали, что началась война.

К ЗВАНИЯМ НЕ СТРЕМИЛСЯ - Как Вы жили во время оккупации? - Когда немцы вошли в город, мама меня отправила в село к тете, в Калужное Верхнеднепровского района. Я, конечно, не сидел на шее, пошел в артель «Большевик». Мне поручили двух лошадок, я за ними ухаживал, кукурузу ломал. Пару раз мне давали кукурузу, 10-15 кг, и я ходил к маме. А чтобы немцы по дороге меня не убили, мне выдавали справку, что кукурузу я заработал честно. Я не оказался в числе тех, кого угнали в Германию. - Но в Германию Вы все-таки попали… - Когда город освободили, пошел в армию. Меня в минометную часть отправили. А минометы это - 4 детали и плита 32 кг, а если в грязи да плюс обмундирова-

ние, вооружение и ты живой труп, еле-еле доползаешь. Тогда длительное время не могли взять Кривой Рог, под Малософиевкой очень тяжелые были бои, только за один бой более 5 тысяч полегло. Когда мы переходили посадку, меня подняло в воздух: прямой наводкой из танка шарахнуло. Я попал в госпиталь. - В Днепропетровск? - Да, госпиталь был на 7-й Чечелевке. Вылечился и - в военкомат. Меня снова на фронт. Прошел я 3-й Украинский фронт, потом Белорусский, Прибалтийский: Даугавпилс, Мемель, Кенигсберг и Пилау. А потом перебросили нас на Дальний Восток. Там такая глушь была: медведи ходили по железной дороге. В конце октября 1945-го демобилизовался. Когда кто-то говорит о фронтовых заметках, я к этому отношусь весьма скептически: на передовой черта с два ты сделаешь рисунок тебе надо укрыться! - В каком звании демобилизовались? -Рядовой. Я не стремился к званиям совершенно.

вернулись в училище? - Да. В 46-м поступил в музей работать, в 47-м защитил диплом. Всех сотрудников музея утверждали на бюро райкома, горкома и обкома партии. Я прошел все инстанции, сам Брежнев меня утверждал, молодой генерал, такой бравый. Надо отдать должное власти: когда закончилась война, музей был полуразрушен, верхнего этажа не было, так музей быстро восстановили - как игрушка стал. И руководители обкома приходили в музей, приводили сотрудников, знакомились с картинами, слушали лекции. - А Вы проводили экскурсии? - Нас тогда в музее было всего 4 человека, и мы все делали: проводили экскурсии, инвентаризацию, реставрировали работы. Вот у меня на ладони шрам - это я скальпелем распорол, когда реставрировал ВОЗВРАЩЕНИЕ скульптуру Карадосси К ЖИВОПИСИ «Ночь»: она вся была - После войны Вы разрисована, разбита…

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

«ß È Â ÎÐÊÅÑÒÐÅ ÈÃÐÀË, È Â ÕÎÐÅ ÏÅË»

Номер підписано до друку 05.05.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 0722

вести приднепровья  
вести приднепровья  

вести приднепровья