Page 1

р1

ÃÎÑÒÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÏÎËÅ

ÐÅÃÈÎÍ ÏÎËÓ×ÈË ÑÒÐÀÒÅÃÈÞ

3

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ -  ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎÌÓ ÂÈ̲в

3

4 ÁÎÒÑÀÄ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ

19

ßÊ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÆÈÒËÎÂÓ ÑÓÁÑÈIJÞ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ñóáñèä³ÿ íà â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã - áåçïîâîðîòíà äîïîìîãà äåðæàâè ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì'ÿì ³ íå íåñå çà ñîáîþ âòðàòè ïðàâà âëàñíîñò³ íà æèòëî. Õòî ³ â ÿê³ òåðì³íè ¿¿ ïðèçíà÷àº, íà îïëàòó ÿêèõ ïîñëóã âîíà íàäàºòüñÿ ä³çíàâàëèñÿ «Â³ñò³».

№32 (1220) Четвер, 28 квітня 2011 р.

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ ÈÍÈ Â²ÄÍÎÑÈÍÈ ÒÅÏ˲ØÀÞÒÜ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÇÓÑÒÐ²× ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ²Â

Óêðà¿íî-ðîñ³éñüê³ â³äíîñèíè âèéøëè ç êðèçè. Ó öüîìó âïåâíåí³ ïðåçèäåíòè îáîõ äåðæàâ, ÿê³ íà â³äçíà÷åíí³ 25-õ ðîêîâèí àâà𳿠íà ×ÀÅÑ çóñòð³ëèñü ó ×îðíîáèë³, à ï³ñëÿ ìàëè ðîçìîâó. ³êòîð ßíóêîâè÷ êîíñòàòóâàâ, ùî òîâàðîîá³ã ì³æ êðà¿íàìè çð³ñ äî 42 ìëðä. äîëàð³â ç 15 ìëðä., ùî áóëè ó 2009 ð. Àëå ïðè öüîìó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè íàãàäàâ, ùî º ùå äóæå áàãàòî ïèòàíü, ÿê³ ïîòð³áíî ñï³ëüíî âèð³øèòè. ○

ÑÓ×ÀÑͲ ÐÅÀ˲¯

ÀÐ̲ÉÑÜÊÅ ÑÊÎÐÎ×ÅÍÍß

5

Íàòàë³ÿ Ìàð÷óê: «Ìè âîþºìî çà çàêîí» Ïðî ïîäàðóíêè ÷èíîâíèêàì, çëîâìèñíèê³â «ó ïîãîíàõ», êàçèíî òà ï’ÿòü ïîðóøåíèõ ñïðàâ çà ïà÷êó ïàïåðó é êàí³ñòðó áåíçèíó êîðåñïîíäåíò «Â³ñòåé» ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ïðîêóðîðîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Íàòà볺þ Ìàð÷óê. Õî÷ ³ ãîâîðèëè âèêëþ÷íî ïðî ðîáîòó, àëå ðîçìîâà âèéøëà ö³êàâîþ ³ êîðèñíîþ.

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ ÑÀÌ «ÂÏÓÑÒÈË» ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ ëþäÿõ, âûíîñÿùèõ èç ìàãàçèíà «âàãîíû ïðîäóêÍåäàâíî â Íîâîé Çåëàíäèè òîâ».  òå÷åíèå ïîëóòîðà ÷àñîâ ïðîèçîøåë çàáàâíûé «ñàìîñòîÿòåëüíîé» ðàáîòû ñëó÷àé. Îäèí èç ìåñòíûõ ñóïåðìàðêåòîâ èç-çà ñáîÿ â ìàãàçèíà çäåñü ïîáûâàëè 24 ÷åëîâåêà. Ïåðâûì êîìïüþòåðíîé ñèñòåìå êàêîå-òî âðåìÿ ðàáîòàë áåç ïîêóïàòåëåì ñòàëà æåíùèíà ñ ðåáåíêîì. Äàìà ïåðñîíàëà. Äâåðè ìàãàçèíà îòêðûëèñü ïðîâåëà â ñóïåðìàðêåòå â 8.00 ïî ìåñòíîìó âðåìå- äâàäöàòü ìèíóò è îïëàòèëà ïîêóïêè. Åå ïðèìåðó íè. À â 9.20 â ïîëèöèþ ïîñëåäîâàëè è äðóãèå, ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

èñïîëüçóÿ ñ÷èòûâàþùèå óñòðîéñòâà. Íî îíè ïåðåñòàëè ðàáîòàòü ïîñëå òîãî, êàê îäèí èç ïîñåòèòåëåé ïîïûòàëñÿ îïëàòèòü ñïèðòíîå. Äåëî â òîì, ÷òî ñîâåðøåííîëåòèå ïîêóïàòåëåé àëêîãîëÿ äîëæåí ïîäòâåðäèòü êàññèð, èíà÷å ñèñòåìà áëîêèðóåòñÿ. Áûëè è òå, êòî çàáèðàë ïðîäóêòû áåñïëàòíî. Âëàäåëåö ìàãàçèíà íå

ñòàíåò ñóäèòüñÿ ñ òåìè, êòî âîñïîëüçîâàëñÿ ñèòóàöèåé. Ïðàâäà, îí íàäååòñÿ, ÷òî ýòà èñòîðèÿ, ïîïàâøàÿ â ïðåññó, çàñòàâèò ëþäåé âåðíóòü äåíüãè. Âñå âûðó÷åííûå òàêèì îáðàçîì ñðåäñòâà õîçÿèí ñóïåðìàðêåòà íàìåðåí íàïðàâèòü â ôîíä ïîìîùè æåðòâàì ôåâðàëüñêîãî çåìëåòðÿñåíèÿ â Êðàéòñ÷åð÷å.

18 Òàéíû èñòîðèè. «Øàíåëü ¹ 5» - âíå âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà cmyk

Öüîãî ðîêó ÷èñåëüí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ àð쳿 ïîâèííà ïîìåíøàòè ìàéæå íà 8 òèñ. ëþäåé, ç íèõ áëèçüêî 6 òèñ. - â³éñüêîâîñëóæáîâö³. ³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò Ïðåçèäåíò öèìè äíÿìè âí³ñ íà ðîçãëÿä äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Òàêèì ÷èíîì, íà 31 ãðóäíÿ öüîãî ðîêó Çáðîéí³ ñèëè ïîâèíí³ íàë³÷óâàòè íå á³ëüøå 192 òèñ. îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ äî 144 òèñ. â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. Ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ äî çàêîíîïðîåêòó âêàçàíî, ùî ñàìå òàêà ê³ëüê³ñòü â³éñüêîâèõ â³äïîâ³äàòèìå ñó÷àñíèì ðåàë³ÿì ³ ìîæëèâîñòÿì äåðæàâè ç ¿õ óòðèìàííÿ. ○

Ï’ßÒÈв×ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

«ÄÎÐÎÆÍß ÊÀÐÒÀ» ÄËß ÑÎÖÇÀÕÈÑÒÓ Óðÿä ðîçðîáëÿº ï’ÿòèð³÷íó ïðîãðàìó ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí. Öå áóäå ïåðøà ñåðåäíüîñòðîêîâà «äîðîæíÿ êàðòà» â ³ñòî𳿠Óêðà¿íè. Ïðîãðàìà äîçâîëèòü ïëàíóâàòè áþäæåòí³ âèòðàòè íà ñîö³àëüíèé çàõèñò íàïåðåä ³ íå äàâàòè ëþäÿì ò³ëüêè îá³öÿíêè.  óðÿä³ âïåâíåí³, ùî ïðîãðàìà ñòàíå îð³ºíòèðîì äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ëþäåé. ○

«ªÂÐÎÇÀ˲ÇÍÈÖß»

̲ÑÒÀ ÇÀʲËÜÖÞÞÒÜ Äî ªâðî-2012 ì³ñòà-ì³ëüéîííèêè Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè ç’ºäíຠçàë³çíè÷íå ê³ëüöå. ̳æ Äí³ïðîïåòðîâñüêîì, Äîíåöüêîì ³ Õàðêîâîì çáèðàþòüñÿ íàëàãîäèòè øâèäê³ñíèé ðóõ, ùîá ñêîðîòèòè ÷àñ ïî¿çäêè ³ çâ³ëüíèòè ìàã³ñòðàë³ ì³æ ì³ñòàìè â³ä ïàñàæèðñüêèõ àâòîáóñ³â. ³öå-ïðåì’ºð Áîðèñ Êîëåñíèêîâ ãîâîðèòü, ùî íîâå ê³ëüöå ìîæíà çðîáèòè íà ³ñíóþ÷èõ êîë³ÿõ, ïîòð³áíî ëèøå ðîçìåæóâàòè ïàñàæèðñüêèé ðóõ ç âàíòàæíèì ³ åëåêòðèô³êóâàòè îêðåì³ ä³ëÿíêè.

ÍÀÑÒÓÏÍÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÈ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÂÈÉÄÅ 6 ÒÐÀÂÍß 2011 ð. 2011ð.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220)

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Ìèíèñòðû ðàññêàçàëè î ñâîåé ðàáîòå ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

ÂÈÍÅÑËÈ ÍÀ ÐÎÇÃËßÄ

ÇÓÑÒÐ²× ÍÀÏÅÐÅÄÎÄͲ ÑÅѲ¯ Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ç ó÷àñòþ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ïðîâ³â íàðàäó, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ îáãîâîðèëè ïèòàííÿ, ùî âèíîñÿòü íà ðîçãëÿä øîñòî¿ ñåñ³¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ÿêà â³äáóäåòüñÿ 29 êâ³òíÿ. Éøëà ìîâà ïðî îïàëþâàëüíèé ñåçîí, ùî ìèíóâ, òà áîðãè êîìóíàëüíèê³â çà ãàç ³ åëåêòðîåíåðã³þ. Çâåðíóëè óâàãó é íà ïðîâåäåííÿ âåñíÿíèõ ïîëüîâèõ ðîá³ò.

ÍÎÂÈÍÈ

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

òÄÍÈÉ ÍÀÑ˲ÄÓÂÀÍÍß

ÏÅÐÅÉÌÀÉÒÅ ÄÎÑÂ²Ä Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïðîâ³â ðîáî÷ó çóñòð³÷ ç Ïîñëîì ÎÁѪ â Óêðà¿í³ Ëþáîìèðîì Êîïàºì. ²ç 2009 ðîêó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ âïðîâàäæóºòüñÿ ïðîåêò «Åëåêòðîííå ñåëî». Çàâäÿêè éîãî ðåàë³çàö³¿ ó íàøîìó ðåã³îí³ ïåðøîìó â Óêðà¿í³ - âèð³øåíî ïèòàííÿ ³íôîðìàòèçàö³¿ ì³ñöåâèõ ðàä. Äî ºäèíî¿ êîìï’þòåðíî¿ ìåðåæ³ ï³äêëþ÷åíî âñ³ ñ³ëüñüê³ òà ñåëèùí³ ðàäè, â ðîáîòó îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çàïðîâàäæåíà òåõíîëîã³ÿ åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó. Íà äóìêó ïàíà Êîïàÿ, äîñâ³ä íàøîãî ðåã³îíó â ãàëóç³ å-óðÿäóâàííÿ ã³äíèé íàñë³äóâàííÿ. ○

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÏÀÌ'ßÒÜ

ÇÀÃÈÁËÈÌ ÍÀ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒ² 27 êâ³òíÿ â Õðàì³ Ïðåîáðàæåí³ÿ Ãîñïîäíÿ â³äáóëàñü ïîìèíàëüíà ñëóæáà ïî çàãèáëèõ íà âèðîáíèöòâ³ òà ïîìåðëèõ â³ä ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü. Çàõ³ä ³í³ö³éîâàíèé ôîíäîì ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ òà ïðîéøîâ ï³ä åã³äîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. ßê ïîâ³äîìëÿº ôîíä, çà îñòàíí³ ðîêè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ ð³âíÿ âèðîáíè÷îãî òðàâìàòèçìó. Ïðîòå, ÿê ³ ðàí³øå, íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèìè ëèøàþòüñÿ âóã³ëüíà òà çàë³çîðóäíà ïðîìèñëîâ³ñòü. ○

21-22 àïðåëÿ â Êèåâ ñúåõàëèñü æóðíàëèñòû ñî âñåé Óêðàèíû íà Íàöèîíàëüíûé ñåìèíàð äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ ïðè ó÷àñòèè Ïðåìüåðìèíèñòðà Íèêîëàÿ Àçàðîâà, âèöåïðåìüåðîâ Ñåðãåÿ Òèãèïêî, Áîðèñà Êîëåñíèêîâà è äðóãèõ ìèíèñòðîâ. Íà âñòðå÷å ïîáûâà- вольственной безо- средств, которые бупасности Кабмин дут появляться в гоëà è êîððåñïîíäåíò уже принял ряд ре- сударстве. «Âiñòåé»

ÇÐÓ×ÍÎ ² ÄÎÑÒÓÏÍÎ

ÑÓÁÑÈÄ²ß ÂÄÎÌÀ Íåâäîâç³ ñóáñè䳿 íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ìîæíà áóäå îôîðìèòè íå âèõîäÿ÷è ç äîìó. Ïðî öå çàÿâèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Ñåìåíþê â åô³ð³ òåëåïðîåêòó «Âëàäà: äîñòóïíî ³ â³äâåðòî» íà 51-ìó òåëåêàíàë³. Òàêà ìîæëèâ³ñòü ç’ÿâèòüñÿ ó ïåíñ³îíåð³â òà ³íâàë³ä³â, ÿê³ ìåøêàþòü ó ñåëàõ. Äî íèõ ïðè¿çäèòèìóòü ôàõ³âö³ ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é ç íîóòáóêàìè òà ïðèéìàòèìóòü çàÿâè âäîìà.

Во время выступления Николай Азаров заявил, что правительство Украины делает все возможное, чтобы цены на продукты были ниже, чем в соседних государствах. Премьер пояснил, что для обеспечения продо-

шений. В частности, это строительство оптовых рынков и овощехранилищ, развитие логистики и увеличение посевных площадей и тому подобное. Также правительство работает над возможностью компенсировать гражданам Украины рост цен и тарифов с помощью свободных

Не обошлось на семинаре без обсуждения Пенсионной реформы. В частности, Азаров предлагает изучить возможность ее поэтапного внедрения.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ Перспективы Украины зависят от проведения реформ и борьбы с коррупцией.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁÅÙÀÅÒ ÊÎÌÏÅÍÑÈÐÎÂÀÒÜ ÐÎÑÒ ÖÅÍ È ÒÀÐÈÔÎÂ Такого мнения придерживается вицепремьер - министр соцполитики Сергей Тигипко. Он отметил, что наиболее перспективными сферами украинской экономики являются сельское хозяйство и ITтехнологии. Для того же, чтобы привлечь в нашу страну инвесторов, необходимо создать благоприятные условия для каждого бизнес-сектора, считает Тигипко.

вице-премьера - министра инфраструктуры Бориса Колесникова, дороги в стране ремонтируют, отели строят, а подготовка основных инфраструктурных объектов идет полным ходом. Как рассказал министр, Украина полностью укладывается в графики к Евро-2012. Уже готовы донецкий стадион, харьковская футбольная арена, а две другие - на завершающих стадиях. ПОДГОТОВКА Также КолесниПОЛНЫМ ков рассказал, что ХОДОМ масштабная рекламНе оставили без ная кампания к Евровнимания и тему 2012 в нашей стране Евро-2012. По словам стартует 1 сентября.

×ÎÐÍÎÁÈËÜÑÜÊÈÉ ÄDzÍ

Íå ñòèõíå á³ëü ó ñåðöÿõ ë³êâ³äàòîð³â ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

26 êâ³òíÿ 1986 ðîêó ñòàëàñü íàéæàõëèâ³øà òåõíîãåííà êàòàñòðîôà â ³ñòî𳿠ëþäñòâà - âèáóõíóâ ÷åòâåðòèé ðåàêòîð íà ×ÀÅÑ. Æèòåë³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè îäíèìè ç ïåðøèõ âèðóøèëè ó ×îðíîáèëü ë³êâ³äîâóâàòè àâàð³þ òà äîïîìàãàòè â åâàêóàö³¿ íàñåëåííÿ 26 квітня Україна відзначила 25-ту річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Для Дніпропетровщини ця дата дуже важлива та болюча. До речі, область надала прихисток більш ніж трьом тисячам родин, які втратили житло після катастрофи.

У Дніпропетровську в кафедральному Свято-Троїцькому соборі пройшла панахида за загиблими ліквідаторами, яку відслужив митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней. Після богослужіння відбулась Хресна хода до меморі-

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:  600 òèñ. óêðà¿íö³â

âçÿëè ó÷àñòü ó ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿;

 25 òèñ. 448 ïîòåðï³ëèõ â³ä àâà𳿠íà ×ÀÅÑ ïðîæèâàþòü â îáëàñò³.

ального комплексу «Чорнобильський дзвін», де урочисто поклали квіти. У заході взяли участь губернатор Олександр Вілкул, голова обласної ради Євген Удод, міський голова Іван Куліченко, духовенство, а також близко тисячі ліквідаторів аварії. «Ми зібралися, щоб вклонитися і подякувати тим, хто, не шкодуючи свого здоров’я і життя, боролися з палаючим четвертим енергоблоком станції, а потім будували саркофаг», - зазначив губернатор.


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

IT-ÒÅÕÍÎËÎò¯  IJ¯

Äí³ïðîïåòðîâùèíà - â åëåêòðîííîìó âèì³ð³

ÍÎÂÈÍÈ Â ÎײÊÓÂÀÍͲ ˲ÒÀ

ÎÇÄÎÐÎÂËßÒÜ Ä²ÒÅÉ

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Âë³òêó çàïëàíîâàíî îçäîðîâèòè ïîíàä 200 òèñ. ä³òåé îáëàñò³. Öå íà 10% á³ëüøå, í³æ ìèíóëîãî ðîêó - çàÿâèëà ï³ä ÷àñ íàðàäè, ïðèñâÿ÷åíî¿ ï³äãîòîâö³ îçäîðîâ÷î¿ êàìïàí³¿, çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, öüîãî ðîêó çàïëàíîâàíå 100% îçäîðîâëåííÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Íà ö³ ïîòðåáè íà ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâî¿ ñîö³àëüíî¿ óâàãè òà ï³äòðèìêè, ç ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ì³ñò ³ ðàéîí³â âèä³ëÿòü 22 ìëí. 146 òèñ. ãðí., ç îáëàñíîãî - 3,8 ìëí. ãðí.

Ó çàõ³äíèõ êðà¿íàõ âæå äàâíî ñòàëè çâè÷íèìè òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê «åëåêòðîííà á³áë³îòåêà» àáî «äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ». Äí³ïðîïåòðîâùèíà òàêîæ óæå ïåðåéøëà äî àâòîìàòèçàö³¿ ïðîöåñ³â ä³ëîâîäñòâà òà ïåðåâåäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã â åëåêòðîííèé âèãëÿä Про це йшла мова на Всеукраїнській конференції з питань інформатизації та впровадження технології е-урядування, яку провів губернатор Олександр Вілкул. Він зазначив, що область активно реалізує проекти з переведення в електронний вигляд адміністративних та дозвільних послуг органів влади, інформатизації сфери освіти й надання екстреної медичної допомоги. Зокрема, в облдерж-

адміністрації відкрили автоматизований інформаційноресурсний центр «Відкрита влада», який включає в себе центр прийому громадян, центр адміністративних послуг, веб-портал «Відкрита влада». Також у рамках інформатизації освіти в Дніпропетровську відкрили «Єдиний освітній центр». Тут будуть дистанційно навчати педагогів за сучасними інформаційними

ÇÀÑËÓÆÅÍÀ ÍÀÃÎÐÎÄÀ технологіями, проводити курси для дітей з особливими потребами. Крім того, в рамках модернізації сфери охорони здоров’я на каретах «швидкої допомоги» встанов-

ÏÎËÎÂÈÍÀ ÊÀÐÅÒ «ØÂÈÄÊί» ÂÆÅ ²Ç GPS люють GPS-навігатори. Цими пристроями вже обладнана половина машин. Європейський досвід по-

ÊÅвÂÍÈÊ Ï²ÂÄÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÁ²ÍÀÒÓ - ÑÅÐÅÄ ÊÐÀÙÈÕ ÒÎÏ-ÌÅÍÅÄÆÅв ÊÐÀ¯ÍÈ

казує, що подібна практика на 30% підвищує ефективність роботи «швидкої».

ÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Ðåãèîí ïîëó÷èë Ñòðàòåãèþ ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè íà÷àëè ðåàëèçàöèþ Ñòðàòåãèè ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè êëàñòåðîâ ñòðîèòåëüñòâà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Публичная презентация Стратегии состоялась 27 апреля. Ее разработали облгосадминистрация и областной совет совмес-

тно с Фондом «Эффективное управление» и международной консалтинговой компанией Monitor Group. Как объяснил губернатор Александр Вилкул, Комплексная Стратегия развития региона предусматривает поддержку базовых отраслей промышленности, высокотехнологического машиностроения, космической отрасли. Однако регион должен эффективно использовать и дополни-

тельный потенциал строительство и сельское хозяйство. «Строительство и сельское хозяйство наиболее эффективные отрасли для диверсификации экономики региона, обеспечения экономического роста и инвестиционной привлекательности нашей области», заявил губернатор. Согласно предложенной Стратегии, до 2020 года Днепропетровщина должна стать одним из ведущих цен-

тров строительной отрасли в Украине. Этого достигнут, в частности, благодаря привлечению инвестиций в производство современных стройматериалов в регионе с использованием его минеральносырьевой базы. Также у Днепропетровской области

ÂÈÊÎÍÀÍÈÉ ÎÁÎÂ’ßÇÎÊ

Çáåð³ãàþ÷è ïàì’ÿòü ×îðíîáèëÿ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

 Óïðàâë³íí³ ÑÁÓ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ âøàíóâàëè ñï³âðîá³òíèê³â, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü ó ë³êâ³äàö³¿ àâà𳿠íà ×ÀÅÑ Серед почесних гостей, які відвідали управління - ветерани органів безпеки та співробітники СБУ, які пройшли випробування Чорнобилем. На адресу Управління надійшло вітальне слово від Голови СБУ Валерія Хорошковського. До присутніх також звернувся начальник Управління СБУ в області генералмайор Володимир Верхогляд: «Сьогодні ми за традицією

Ó×ÀÑÍÈÊÈ Ë²Ê²ÄÀÖ²¯ ÀÂÀв¯ ÎÒÐÈÌÀËÈ ÏÎÄßÊÈ

есть все шансы для превращения в ведущий агропромышленный центр Украины. Как подчеркнул Александр Вилкул, реализация Стратегии общая цель власти и бизнеса. Он пообещал содействие на уровне местных и центральных органов власти.

зібралися всі разом, щоб сказати щирі слова вдячності всім вам - ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які чесно виконали свій військовий обов’язок». Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС отримали подяки від Голови СБУ, пам’ятні нагрудні знаки, відзнаки керівництва області та міста, а також ювілейні медалі всеукраїнської асоціації «Афганці Чорнобиля». Вони поділилися з присутніми спогадами про ті події. «Приїхав на ЧАЕС як тільки стало відомо про аварію. Я тоді був відповідальним за розслідування причин катастрофи, оскільки не було відомо, чому сталося лихо. Чесно кажучи, знав про небезпеку радіації, але серйозності становища тоді не усвідомлював. Просто виконував свою роботу», - розповів голова ради ветеранів СБУ Володимир Слободенюк.

Íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ ñòàëè â³äîì³ ðåçóëüòàòè ðåéòèíãó êðàùèõ êåð³âíèê³â â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ ïî âåðñ³¿ âèäàâíèöòâà «Åêîíîì³êà» (æóðíàë «ÒÎÏ-100», «²íâåñòÃàçåòà», ãàçåòà «Äåëî»). Çîêðåìà, âèçíà÷åíà òð³éêà ë³äåð³â òîï-ìåíåäæåð³â ã³ðíè÷îäîáóâíî¿ ãàëóç³. ¯¿ î÷îëèâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ Ìåò³íâåñò ²ãîð Ñèðèé. Íà äðóãîìó ì³ñö³ - ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ϳâäåííîãî ÃÇÊ Ìèõàéëî Êîðîëåíêî. Çàìèêຠòð³éêó ë³äåð³â ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Ïîëòàâñüêîãî ÃÇÊ Â³êòîð Ëîòîóñ. Çàêðèòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ òîï-ìåíåäæåð³â ïðîéøëà â Êèºâ³. Ïàì’ÿòí³ ñòàòóåòêè òà ñåðòèô³êàòè âðó÷àëè ïåðåìîæöÿì êåð³âíèêè âèäàâíèöòâà «Åêîíîì³êà» òà íàðîäí³ äåïóòàòè, çîêðåìà ãîëîâè êîì³òåò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³òàë³é Õîìóòèíí³ê òà Íàòàëÿ Êîðîëåâñüêà. - Íàãîðîäà, ÿêà áóëà ìåí³ âðó÷åíà, - öå íàãîðîäà óñüîìó áàãàòîòèñÿ÷íîìó êîëåêòèâó ϳâäåííîãî êîìá³íàòó, - çàóâàæèâ ï³ä ÷àñ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ Ìèõàéëî Êîðîëåíêî. Íàðàç³ ó ïðàö³âíèê³â íàøîãî ï³äïðèºìñòâà ÷èìàëî òðóäîâèõ çàñëóã. Çîêðåìà, íàì óäàëîñÿ â çíà÷í³é ì³ð³ íàðîñòèòè îáñÿãè âèðîáíèöòâà ³ ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿ ϳâäÃÇÊ. Òîð³ê ìè ïðèøâèäøåíèìè òåìïàìè âèð³øèëè óñ³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, ÿê³ íàêîïè÷èëèñÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â. ² íèí³ íàøå ï³äïðèºìñòâî ñòð³ìêî ³ âñåá³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ. ×èñòèé ïðèáóòîê ϳâäåííîãî êîìá³íàòó â 2010 ðîö³ ñÿãíóâ 2 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü, òîä³ ÿê â 2009 ï³äïðèºìñòâî îäåðæàëî ì³ëüéîíí³ çáèòêè. Çà ðåçóëüòàòàìè 2010 ðîêó ϳâäÃÇÊ çá³ëüøèâ âèïóñê êîíöåíòðàòó ïîð³âíÿíî ç 2009 ðîêîì íà 25%, àãëîìåðàòó - íà 50%. Çà îáñÿãàìè ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ â 2010 ðîö³ ïîêàçíèêè ï³äïðèºìñòâà - íàéêðàù³ çà îñòàíí³ 15 ðîê³â. Âì³ñò çàë³çà ó êîíöåíòðàò³, ÿêèé âèðîáëÿºòüñÿ ϳâäåííèì êîìá³íàòîì, ñòàíîâèòü 67,8% - öå ïðàêòè÷íî ñâ³òîâèé ð³âåíü.


p4

4 ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÏÎ-ÊÐÈÂÎÐÎÆÑÊÈ

Áîòñàä íàöèîíàëüíîãî ìàñøòàáà саживаются более сотни видов растений, но предпочтение отдается самым неприхотливым Êðèâîðîæñêèé áîòàíèбелой акации и сосне ÷åñêèé ñàä ïðåòåíäóåò íà ñòàòóñ Íàöèîíàëüíîãî крымской», - утверждает замдиректора ботсада íàó÷íîãî öåíòðà Василий Кучеревский. ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ЖДУТ ВЕРДИКТА Криворожский ботсад при поддержке местной мэрии подал заявку в Национальную академию наук Украины (НАНУ) о присвоении ему статуса Национального научного центра. НАНУ уже одобрила присвоение статуса, и теперь криворожцы ждут вердикта Минобразования и Кабмина. Ботсад Кривого Рога создавался в 1980 г. как филиал Донецкого, а самостоятельность получил в 1990 г., когда НАНУ признала заслуги ученых по биологической рекультивации железорудных отвалов. Законодательство обязывает горняков ежегодно высаживать тысячи цветов и деревьев на месте отвалов, и большую часть растений они закупают у местных ботаников. «Для рекультивации мы используем собственные методики. Ежегодно вы-

В СОБСТВЕННЫХ ОРАНЖЕРЕЯХ В настоящее время Криворожский ботсад располагается на площади 52,4 га, из которых 22 га отдано под дендропарк, а еще 17 га занима-

ÈÇ 4 ÒÛÑß× ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÉ ÐÀÑÒÅÍÈÉ - ÏÎËÎÂÈÍÀ ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈÅ È ÑÓÁÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈÅ

ют природные виды. Растения, необходимые для промышленной рекультивации, выращивают в отдельном питомнике, а тропические и субтропические культуры (2 тыс. наименований из 4 тыс., которыми богаты криворожские ботаники) - в собственном комплексе оранжерей. Сей-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÌÀÇÓÐ, äèðåêòîð áîòñàäà: - Çâàíèå Íàöèîíàëüíîãî íàó÷íîãî öåíòðà ïîçâîëèò íàì êîîðäèíèðîâàòü ðàáîòû ïî îçåëåíåíèþ Êðèâîãî Ðîãà è ðåêóëüòèâàöèè çåìåëü ðåãèîíà, íàðóøåííûõ èççà òåõíîãåííîé äåÿòåëüíîñòè. Êðîìå òîãî, ìû õîòèì âîçãëàâèòü ðàáîòó ïî âîññòàíîâëåíèþ âñåõ ïàðêîâ è ñêâåðîâ Êðèâîãî Ðîãà, êîòîðóþ íà÷àëà ìýðèÿ.

ÍÎÂÈÍÈ ÍÀز ˲ÄÈÐÓÞÒÜ

ÂÈÉØËÈ ÍÀ ѲÒÎÂÈÉ ÐÈÍÎÊ Ï³ä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ðîçðîáëÿºòüñÿ íîâà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó ðåã³îíó.  í³é ïð³îðèòåòíå ì³ñöå â ï³äâèùåíí³ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè â³äâåäåíî ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó. Ó çàõîä³, äå ãîâîðèëè ïðî çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é, âçÿëè ó÷àñòü ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä òà ðàäíèê ãóáåðíàòîðà ç ïèòàíü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é - ãîëîâà ðàäè äèðåêòîð³â êîìïàí³¿ «ÊSG Agro» Ñåðã³é Êàñüÿíîâ. Äî ðîçðîáêè ñòðàòå㳿 çàëó÷åí³ êðàù³ ôàõ³âö³: á³çíåñìåíè, óïðàâë³íö³, ñïåö³àë³ñòè Ôîíäó åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ. ª âæå ïåðø³ ïëîäè ðîáîòè. ̳ñöåâà àãðîô³ðìà «ÊSG Agro», ùî çàéìຠë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ ñåðåä àãðîâèðîáíèê³â ðåã³îíó, ñòàëà ïåðøîþ óêðà¿íñüêîþ êîìïàí³ºþ, ÿêà çàâåðøèëà â öüîìó ðîö³ ïåðøå ðîçì³ùåííÿ àêö³é íà Âàðøàâñüê³é ôîíäîâ³é á³ðæ³ òà çàëó÷èëà ó ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ðåã³îíó áëèçüêî 40 ìëí. äîëàð³â çàõ³äíèõ ³íâåñòèö³é. Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ùèðî ïðèâ³òàâ êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿-ï³îíåðà ç âèõîäîì íà ñâ³òîâèé ðèíîê ³ âèñëîâèâ óïåâíåí³ñòü, ùî öÿ ïîä³ÿ â³äêðèº ³íâåñòèö³éí³ âîðîòà äëÿ íàøî¿ îáëàñò³. cmyk

час Криворожский ботсад - один из трех садов, непосредственно подчиненных НАН Украины, наряду с Киевским и Донецким. «Мы сотрудничаем со 150-тью ботаническими садами и имеем один из крупнейших гербариев в стране. Наша коллекция степных ковылей уже насчитывает 20 из 29 видов этого растения. Все они занесены в Красную книгу Украины, европейские и мировые списки», - рассказал «Вістям» Василий Кучеревский. Кроме того, криворожские ботаники гордятся местными эндемиками - дроком и караганой скифскими, ракитником Скарапичевского и другими растениями, которые произрастают только в степях Юга Украины и которых нет в других ботсадах.


р5

ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Íàòàë³ÿ Ìàð÷óê: «Ìè âîþºìî çà çàêîí» ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ПОДАРУНОК ПОЗА ЗАКОНОМ - Наталіє Василівно, раніше Ви не раз говорили про певне зростання рівня злочинності. Чи вдалось його вгамувати? - Вдалось не просто вгамувати зростання, але й перетворити його на спад. Зараз можемо говорити, що рівень злочинності у Дніпропетровській області стрімко падає. Це відбувається завдяки злагодженій роботі органів МВС, прокуратури та місцевої влади. - То може справа в тому, що деякі злочини просто не фіксують? - Прокуратура не тільки координує роботу правоохоронних органів, але й виконує наглядову функцію. На жаль, перевірки виявляли, що правоохоронці часто не фіксували злочин тоді, коли повинні були це робити. З таким боремося. - Яка сфера життя на Дніпропетровщині найбільш корумпована? - Я не проводжу статистичних чи соціологічних досліджень. Я оцінюю реалії. За заявами громадян і кількістю справ, які ми направили в суд, найбільш корумпованою є сфера земельних відносин. Одразу за нею по кількості йдуть справи проти правоохоронців, податківців, митників та ін. - Деякі чиновники «гріють руки» за рахунок державних грошей. Президент поставив перед органами прокуратури завдання - особливо ретельно стежити за такими фактами. Чи все було законно із закупівлею ненових німецьких трамваїв для Дніпропетровська? - За результатами перевірок ми не виявили фактів завищення ціни на трамваї або «відкатів». Перевіркою, яку провело КРУ, встановлено, що були деякі порушення, але незначні, вони стосувались організації тендера. За це кримінальної відповідальності не передбачено. Також ми звернулись до Німеччини і чекаємо відповіді від колег, яка, згідно з міжнародними угодами, має бути надана у «розумні строки».

ÇÀÂÈÙÅÍÍß Ö²ÍÈ ÍÀ ͲÌÅÖÜʲ ÒÐÀÌÂÀ¯ ÍÅ ÁÓËÎ

- З якої суми подарунок чиновникові вважається хабарем? - У жодному законі не написано про подарунок чиновнику. У законі є поняття хабара і його одержання у будь-якому вигляді. За це - кримінальна відповідальність. Щоправда, існує поняття малозначності, але вирішується по кожному випадку окремо.

ПРОКУРАТУРА ДАХИ НЕ ЛАТАЄ

ÍÎÂÈÍÈ ÌÀÃÄÀËÈͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ó²×ÍÈËÈ ÏÎÄÂÈÃ

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

- Окрім корупції, у нас ще багато бід. Наприклад, злочинці в погонах. Яка причина того, що люди, покликані захищати закон, порушують його? Може, у них маленька зарплата? - Коли ми дізнаємось про черговий факт, слідчий завжди встановлює, які причини того, що міліціянт зробив щось протизаконне. Найчастіше це відсутність контролю за ним і недостатня відповідальність за його моральні якості. Сама по собі низька зарплата не може бути причиною.

ÏÅÐÅÆÈÒÅ ÍÅ ÇÀÁÓÒÈ Ó ñåë³ Ãîëóá³âêà æèâóòü ñ³ì’¿ ³ç ×îðíîáèëüñüêî¿ çîíè. Íà çàãàëüíîøê³ëüíèé çàõ³ä «Õòî êâ³òåíü íàø îòàê ï³äñòóïíî çðàäèâ?» äî ãîëóá³âñüêî¿ øêîëè çàïðîñèëè Ìèêîëó Äåáåðèíà, ÿêèé ìຠñòàòóñ ÷îðíîáèëüöÿ. ³í ðîçïîâ³â ïðî ì³ñòî Ïðèï’ÿòü, â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ ä³òåé. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Ô²ËÎÑÎÔ²ß ÍÀÇÀÂÆÄÈ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

- Чи ганяються зараз за кількісними показниками? - Прокуратурі часто, на жаль, виконуючи наглядові функції, з метою усунення порушень, доводиться виконувати роботу інших відомств. Але для нас кількісний показник не означає, що робота ефективна. Ось приклад: проти землевпорядника в одному з районів області за пачку паперу та каністру бензину (20 літрів) склали п’ять протоколів про адміністративні порушення, відповідно до закону України про боротьбу з корупцією. Зважаючи на «серйозність» злочину, справи порушили міжрайонний прокурор, природоохоронний прокурор, УБОЗ, ОБЕЗ і навіть СБУ. Це не боротьба з корупцією. - Чи часто люди звертаються до прокуратури зі скаргами? - Так, часто. Щоправда, інколи скаржаться на те, що тече дах і не працює опалення. Але на скарги по суті - завжди реагуємо.

Äî 25-¿ ð³÷íèö³ àâà𳿠íà ×ÀÅÑ ó Ìàãäàëèí³âö³ âñòàíîâèëè ïàì'ÿòíèé çíàê. Éîãî âèãîòîâèâ ãîëîâà îáëàñíî¿ Ñï³ëêè õóäîæíèê³â Â. ̳ðîøíè÷åíêî çà ãðîø³ ì³ñöåâîãî áþäæåòó. Âñòàíîâëåííÿ é îáëàøòóâàííÿ ìîíóìåíòà çä³éñíåíî çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â äåïóòàò³â-ðåã³îíàë³â ðàéðàäè. Âèïðîáóâàííÿ ×îðíîáèëåì ïðîéøëè 317 ìàãäàëèí³âö³â, 168 ³ç íèõ âçÿëè ó÷àñòü ó ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿. Ïîíàä 50 ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàòîð³â óæå ï³øëè ³ç æèòòÿ.

вÂÅÍÜ ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ² ÏÀÄÀª

37 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ïðîòè ïðàâîîõîðîíö³â ïîðóøèëè ó 2010 ð. 43 êîðóïö³îíåðè ïðèòÿãíóò³ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó 2011-ìó 8996 çàÿâ ãðîìàäÿí íàä³éøëî ó ïðîêóðàòóðó çà öåé ð³ê.

- А чи скаржаться люди на казино під вікнами? - Зараз грального закладу, який би вільно працював, ви не знайдете. Але я не скажу, що їх немає взагалі. Деякі казино лишились, вони дуже серйозно маскуються, але невдовзі і їх виведемо на чисту воду.

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ОСОБИСТОСТІ - Щодо чистої води. «Дніпроазот» досі скидає неочищені стоки в Дніпро? - Так. І тут справа зовсім не в тому, хто власник підприємства. Вони неодноразово зобов’язувались побудувати очисні споруди, але, посилаючись на незадовільне матеріальне становище, ніяк не можуть цього зробити. Так може тривати вічно, тому прокуратура звернулась у суд. Суд першої інстанції вирішив, що підприємство не повинно нічого будувати і платити за шкоду навколишньому середовищу. Тому ми тепер звертаємо-

«ÍÀ ÑÊÀÐÃÈ ÏÎ ÑÓÒ² ÇÀÂÆÄÈ ÐÅÀÃÓªÌλ

Êàôåäðà ô³ëîñîô³¿ ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà â³äçíà÷èëà 90-ð³÷÷ÿ. Âîíà - ðîâåñíèöÿ óí³âåðñèòåòó, ùîïðàâäà, ëèøå íà 3 ðîêè ìîëîäøà çà íüîãî. ³äêðèòòÿ ó 1921-ìó êàôåäðè ³ñòî𳿠ô³ëîñîô³¿ òà åâîëþö³¿ îðãàí³÷íîãî ³ íåîðãàí³÷íîãî ñâ³òó öüîãî âèøó ïîâ'ÿçàíå ç ³ì'ÿì ïåðøîãî ðåêòîðà, â³äîìîãî â÷åíîãî Âîëîäèìèðà Êàðïîâà - äîñë³äíèêà ô³ëîñîô³¿ Ëåéáí³öà. ²ç 1938 ïî 1941 ð³ê çàì³ñòü êàôåäðè ô³ëîñîô³¿ áóëà ñòâîðåíà êàôåäðà ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó. ϳñëÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ çíîâó â³äòâîðåíî êàôåäðó ô³ëîñîô³¿, ÿêà ³ñíóº ³ íèí³. ○

ся з апеляцією. Але є у нас й інші приклади, більш успішні - Нікопольський завод феросплавів. Апеляційний суд задовольнив наш позов про скорочення викидів в атмосферу цього підприємства. - Як Ви ставитесь до звинувачень у заполітизованості та упередженості прокуратури до деяких підприємств чи їх власників? - У моїх діях і діях прокуратури немає жодної політики. Ми не воюємо проти когось, ми воюємо за закон і проти тих, хто його порушує, незалежно від зовнішніх обставин.

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

²ÄÏÐÀÂÈÂ Ó ÍÎÊÀÓÒ Ó VI ë³òí³õ þíàöüêî-ñïîðòèâíèõ ³ãðàõ Óêðà¿íè ç áîêñó, â ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü 270 õëîïö³â ç óñ³º¿ êðà¿íè, Äí³ïðîïåòðîâùèíó ïðåäñòàâëÿëè 11 ó÷àñíèê³â, ñåðåä íèõ - îäèí ïàâëîãðàäåöü. Âèõîâàíåöü ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó «Öåíòð» Ðàì³ëü Àõìåäîâ ïîñ³â äðóãå ïî÷åñíå ì³ñöå ó âàãîâ³é êàòåãî𳿠70 êã ³ îòðèìàâ ïóò³âêó íà Ïåðø³ñòü ªâðîïè.


р6

6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220)

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Ñòàíèñëàâ Øåâ÷åíêî: «Â íàøåé æèçíè âàæíî âñå» Í²ÊÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ð²Ê ÊÅвÂÍÈÖÒÂÀ Âèïîâíþºòüñÿ ð³÷íèöÿ â³äòîä³, ÿê íà ïîñàäó ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðèçíà÷åíî Ñåðã³ÿ Âîðîíîâà. Çà ï³äñóìêàìè 2010-ãî âèêîíàíî ìàéæå âñ³ îñíîâí³ ïîêàçíèêè ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ðàéîíó. Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Ïåòðîâè÷à, ïîïåðåäó ùå áàãàòî ðîáîòè, òîìó åêîíîì³÷í³ çðóøåííÿ, ðîçïî÷àò³ òîð³ê, ïîâèíí³ ëèøå íàáèðàòè îáåðò³â.

ÍÎÂÈÍÈ ËÈÑÒ ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯

ÑÏÀÑÈÁ² ÄÎÁÐÈÌ ËÞÄßÌ Ï³äîï³÷í³ òà ïðàö³âíèêè Ïàíàñ³âñüêîãî ãåð³àòðè÷íîãî ïàíñ³îíàòó, Íîâîìîñêîâñüêèé ðàéîí Òâîðèòè ìèëîñåðäÿ é çãàäóâàòè íåì³÷íèõ íå ëèøå ó ñâÿòà - ïðîÿâ âåëèêî¿ äîáðîòè é óâàãè. ϳäîï³÷í³ òà ïðàö³âíèêè Ïàíàñ³âñüêîãî ãåð³àòðè÷íîãî ïàíñ³îíàòó âèñëîâëþþòü ñëîâà âäÿ÷íîñò³ ãîëîâ³ Íîâîìîñêîâñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåãó Ìèðîíîâó, àãðîô³ðìàì «Äðóæáà», «Îð³ëüñüêà», Íîâîìîñêîâñüê³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿, çàâîäó çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â, òðóáíîìó çàâîäó, ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöÿì, ÿê³ ñòâîðþþòü ã³äí³ óìîâè äëÿ æèòòÿ ë³òí³õ ëþäåé, îäèíîêèõ òà çíåäîëåíèõ. Ñïàñèá³ çà ùèð³ñòü ³ ïîâàãó, õàé ñòîðèöåþ äî âàñ ïîâåðíåòüñÿ çðîáëåíå äîáðî. Çäîðîâ’ÿ âàì é óñï³õ³â. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ʲÍÎ ËÈØÅ Â ÎÊÓËßÐÀÕ Có÷àñíèé ê³íîòåàòð â³äêðèâñÿ ó ÁÊ «Ìàøèíîáóä³âíèê³â». Òóò ïîêàçóþòü ìóëüòô³ëüìè é ô³ëüìè ó ôîðìàò³ 3D. Äèâèòèñü ê³íîñòð³÷êè â ñòàíäàðòíîìó ôîðìàò³ ïàâëîãðàäöÿì çàñíîâíèêè çàêëàäó ïðîïîíóâàòè íå áóäóòü, ââàæàþ÷è öå íåðåíòàáåëüíèì. À â ìàéáóòíüîìó ïëàíóþòü çäèâóâàòè ô³ëüìàìè ó ôîðìàò³ 4D. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÎÑÎÁËȲ ÏÈÑÀÍÊÈ Ó ñâ³ò âèéøëà êíèãà «Ïèñàíêè Êàòåðèíîñëàâùèíè». Ó í³é íàóêîâåöü Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ, ìàéñòðèíÿïèñàíêàðêà Þë³ÿ Äàò÷åíêî âïåðøå ïðåçåíòóâàëà é äîñë³äèëà ïèñàíêè ñòîð³÷íî¿ äàâíèíè, ùî çáåð³ãàþòüñÿ ó ôîíäàõ ìóçåþ. Þë³ÿ òàêîæ íàìàãàºòüñÿ â³äðîäèòè âòðà÷åíó âîñêîâó òåõí³êó ðîçïèñó âåëèêîäí³õ ÿºöü îñîáëèâèì ³íñòðóìåíòîì «îäóäêîì».

Íàêàíóíå 66-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Óêðàèíû ãåíåðàë-ìàéîð â îòñòàâêå Ñòàíèñëàâ Øåâ÷åíêî ðàññêàçàë «Â³ñòÿì» î òîì, êàê âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîìîãàåò áûâøèì ôðîíòîâèêàì ВСЕГДА В СТРОЮ - Станислав Николаевич, давайте обратимся к истории: расскажите, пожалуйста, сколько лет существует организация и для чего она создавалась? - В будущем году областная организация отметит 25-летие: так же, как и Организация ветеранов Украины, она была создана в марте 1987 г., чтобы хранить историческую правду о Великой Отечественной войне и воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Еще одна важнейшая задача – социально-правовая защита ветеранов, что особенно актуально в наше время. Был момент, когда по спискам создали организацию инвалидов ВОВ. Сейчас она, как структурная единица, не существует, но инвалиды «не выпали» из нашего поля зрения. - Кто под Вашим «присмотром»? - Пенсионеров всех категорий у нас - 1 млн. 33 тыс. человек. Из них на персональном учете - 800 тыс. ветеранов. Они объединены в 54 сельских, районных, городских, районных в городах ветеранских организаций. В коллективном членстве малолетние узники, «афганцы» и чернобыльцы. Есть организации воиноводнополчан периода Великой Отечественной войны, 6-й танковой армии и ПВО. В прежние времена люди, уходящие на пенсию, автоматически переходили в ветеранские организации на предприятиях или по месту жительства. Сейчас подобные организации активно работают, например на Новомосковском трубном, Никопольском ферросплавном заводах, в

ÂÑÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÕÎÄÈÒÜ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ

Кировском, Бабушкинском и других районах Днепропетровска.

НАДЕЯТЬСЯ НА ЛУЧШЕЕ - Станислав Николаевич, хотелось бы узнать, чем конкретно организация может помочь ветеранам, с какими проблемами к Вам обращаются чаще всего? - Я не знаю проблем, которые не касались бы ветеранов: в нашей жизни важно все. Взять, в частности, оздоровление. Все ветераны - в солидном возрасте, очень многие болеют. Раньше мы получали порядка 400 санаторных путевок, ежемесячно 50 человек отправляли в Соленый Лиман. Прежнее правительство лишило такой

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒ 28 ìàðòà 1987 ã. â Êèåâå ïðîøëà ïåðâàÿ ó÷ðåäè-

òåëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ, íà êîòîðîé áûëà ñîçäàíà Âñåóêðàèíñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà. Â 1992 ã. åå ïåðåèìåíîâàëè â Îðãàíèçàöèþ âåòåðàíîâ Óêðàèíû.

возможности: сейчас путевки проходят через управление труда и социальной защиты - добиться чего-то для ветеранов очень тяжело. Правда, удалось совместно с нашим облздравом решить вопрос с Соленым Лиманом. По нашей инициативе в области прошли заседания с участием председателей районных и городских советов ветеранов и главврачей, на которых обсуждались вопросы, требующие конкретных решений. Теперь все ветераны, независимо от состояния здоровья, будут проходить диспансеризацию - необходимость этого поддержал Президент. Много вопросов по качеству коммунальных услуг: всех обратившихся консультирует юрист. Приходят и с семейными проблемами. Их мы не решаем, но подсказываем, куда обратиться - жизнь есть жизнь… - Чувствуете ли Вы поддержку власти? - Как депутат облсовета и председатель комиссии по делам ветеранов, инва-

лидов и детей войны, могу обратиться в любой момент и к губернатору, и к председателю облсовета. Всегда находил и нахожу у них понимание, тем более, что по мелочам не беспокою. Стараюсь, чтобы по всем ветеранским проблемам у губернатора были наши предложения. Принять или нет - его решение, но должен сказать, что до сих пор все принимались.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ - Вы упомянули общественную деятельность ветеранов, кроме того, среди них много по-настоящему творческих, увлеченных людей. Есть ли у них возможность собираться «по интересам»? - Для нашего народа правда о Великой Отечественной войне имеет особое значение, поэтому ветераны выступают перед студентами и школьниками. В каждой школе области есть уголок или музей боевой славы. Дети знают своих ветеранов, навещают

ÍÀ Ó×ÅÒÅ 1 ÌËÍ. 33 ÒÛÑ. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐΠÂÑÅÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ их, помогают, ухаживают за памятниками и мемориальными комплексами. И в селах, и в городах есть клубы, терцентры, где бывшие фронтовики, пенсионеры встречаются, общаются, организовывают художественную самодеятельность, выступают с концертами. Хотелось бы помочь им с костюмами, но пока нет возможности. - В преддверии Дня Победы и «черной» даты - 22 июня, что бы Вы сказали, пожелали всем ветеранам и жителям региона? - Война 1941-1945 гг. всегда будет Великой Отечественной для тех, кто на ее фронтах защищал свою страну, народ от фашистских оккупантов. Решение по этому вопросу должно быть однозначным. То же касается и Красного Знамени, под которым завоевали Победу. Никто не может отменить этот праздник - он в сердцах и памяти людей. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, терпения, надежды на лучшее, благополучия в окружении родных и близких и, конечно же, мирного неба.


р7

СУСПІЛЬСТВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

«ÊÎÍÑÒÀÐÓ» - 35!

 áóäóùåå ñ íîâûìè òåõíîëîãèÿìè 21 àïðåëÿ «Êðèâîðîæñêèé òóðáèííûé çàâîä «Êîíñòàð» îòìåòèë ñâîå 35-ëåòèå. Çà ýòè ãîäû ïðîäåëàí îãðîìíûé ïóòü, ðåçóëüòàòîì êîòîðîãî ñòàëî ïðèçíàíèå çàâîäà îäíèì èç âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé ìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè Óêðàèíû

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÊÀÍÀÄÀ ÏÎIJËÈÒÜÑß

Îëåã Ïîïðîæóê è Âàñèëèé Àõòûðñêèé

хотливы в эксплуатации. За 35 лет работы на заводе произвели более 600 газоперекачивающих агрегатов. «Констар» освоил полный капитальный ремонт газотурбинной установки ГТТ-3М, использующейся на предприятиях химической промышленности в технологическом процессе при производстве азотной кислоты. Предприятием производится изготовление ротора турбины, полных комплектов рабочих и статорных лопаток, 3-х и 4-канавочных обойм проточной части турбины. Основные заказчики «Стирол» (Горловка), «Азот» (Черкассы), «Азот» (Ровно) 600 ТУРБИН Также предприятие заЗА 35 ЛЕТ нимается изготовлением Сегодня «Констар» - ста- газотурбогенераторов, кобильно работающее пред- торые используются для поприятие с четко отлаженным лучения электроэнергии в механизмом производства. Учитывая то, что завод находится в центре горно-металлургического комплекса Ук-

раины, большое внимание уделяется развитию серийного производства оборудования для горнодобывающих и обогатительных предприятий. Основные заказчики Криворожские ГОКи - «Южный», «Центральный», «Северный» и Полтавский ГОК. На «Констаре» производят газоперекачивающие агрегаты ГПА-10-01 и приводные двигатели ДР59Л (Л1).Газовые турбины и приводные двигатели производства «Констар» надежны и непри-

Ó ðàìêàõ êàíàäñüêî-óêðà¿íñüêîãî ïðîåêòó «Ì³ñöåâèé åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ì³ñò Óêðà¿íè» ì³ñòà-ïàðòíåðè äîïîìîæóòü Êðèâîìó Ðîãó ó ðîçðîáö³ ³ííîâàö³éíèõ ìåõàí³çì³â äëÿ ñïðèÿííÿ åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó. «Ìè ñïîä³âàºìîñÿ íà îòðèìàííÿ ìåòîäè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè â³ä ïðåäñòàâíèê³â Ôåäåðàö³¿ êàíàäñüêèõ ìóí³öèïàë³òåò³â», çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà Þð³é ³ëêóë. Ïðî ãîòîâí³ñòü äî ñï³âïðàö³ ³ç Êðèâèì Ðîãîì óæå çàÿâèëè ³íí³ïåã, Åäìîíòîí òà Ðåäæàéíà.

«КОНСТАР» РАЗВИВАЛСЯ СТРЕМИТЕЛЬНО Строительство Криворожского турбинного завода позволило удовлетворить растущие потребности нефтегазового комплекса страны в газоперекачивающем и энергетическом оборудовании, сам же завод включили в состав производственного объединения «Зоря». Завод стремительно рос и развивался. Первый директор Василий Яковлевич Ахтырский заложил фундамент, который позволил обеспечить эффективное управление заводом в будущем. После распада СССР для турбинного завода наступили нелегкие времена. Завод был вынужден приспосабливаться к рыночным условиям, искать новых потребителей и рынки сбыта. Но, благодаря опытному и умелому руководству, а также труду работников завода, «Констар» снова стал одним из самых мощных предприятий Украины.

пазоне мощности 0,15…16 МВт может быть спроектирована индивидуально для каждого объекта с учетом пожеланий заказчика в зависимости от условий эксплуатации и климатических характеристик. Кроме того, Криворожский турбинный завод изготовляет кольцевые цельнокатаные и кузнечно-прессовые заготовки, фонтанную арматуру, магнитные сепараторы и оказывает другие виды услуг. Широкий спектр продукции, которую производит завод, позволяет ему занимать лидирующие позиции в машиностроительной сфере Украины.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

«ÊÎÍÑÒÀл ÑÒÀÁÈËÜÍÎ ÐÀÁÎÒÀÞÙÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

вил работников предприятия с юбилеем и отметил: «Своим становлением предприятие обязано в первую очередь людям, трудовому коллективу и руководителям, которые приложили много усилий, знаний и опыта для его развития». Также о т областной администрации и областного совета работников завода поздравил заместитель главы областного совета Дмитрий БезугЗАВОД СТАНОВЛЕ- лый. Генеральный директор «Констара» Олег Попрожук НИЕМ ОБЯЗАН отметил, что, несмотря на ЛЮДЯМ кризис в стране завод стаНа праздновании 35-ле- бильно работает и не сократия предприятия собрались щает свои социальные программы, направленные на улучшение условий труда и отдыха сотрудников. За добросовестный труд и активное участие в жизни завода лучших работников и ветеранов наградили почетными грамотами и ценными подарками. Благодарностью областной госадминистрации наградили Богославского Вячеслава Федотовича токаря 6 разряда цеха №10, грамоту областного совета вручили Дядину Дмитрию токарю-карусельщику 5 разряда цеха № 65 2.3., грамоту городского исполкома горсовета Тодрику Юрию - токарю

ÍÀÓÊÎÂÖ² ÍÅ ÄвÌÀÞÒÜ Çà ï³äñóìêàìè 2010 ðîêó ï³äïðèºìñòâà, ùî çàéìàþòüñÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ, âèêîíàëè 2,5 òèñ. ðîçðîáîê, 140 ç ÿêèõ - çà ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìêàìè ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè. Âíóòð³øí³ âèòðàòè íà ðîçðîáêó ïðîåêò³â ñêëàëè 731,4 ìëí. ãðí. Ïðè öüîìó ÷åòâåðòó ÷àñòèíó ðîá³ò áóëî ïðîô³íàíñîâàíî çà êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó - 176,6 ìëí. ãðí. ○

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÒÅÏÅÐ ÍÅ ËÈØÅ Â ÁÀËÊÀÕ

Øêîëÿð³ ñåëà Ëåâåíö³âêà ïîäáàëè ïðî òå, ùîá íàñòóïíîãî ðîêó ì³ñöåâèì ìåøêàíöÿì í³ùî íå çàâàäèëî ñâÿòêóâàòè Âåðáíó íåä³ëþ. Ñïðàâà â òîìó, ùî íàñàäæåí³ ó ñåë³ ï³âñòîë³òòÿ òîìó âåðáè ïîâèñèõàëè ³ â³ðóþ÷³ áóëè çìóøåí³ øóêàòè ã³ëî÷êè ó äàëåêèõ áàëêàõ. Ñàìå òîìó äåñÿòèêëàñíèêè ëåâåíö³âñüêî¿ øêîëè âèñàäèëè 22 ìîëîäèõ äåðåâöÿ íà òðüîõ ãðåáëÿõ ïîíàä ñòàâêàìè. ○

ÏÅÐØÎÒÐÀÂÅÍÑÜÊ

ÒÓÐÁÈÍÛ «ÊÎÍÑÒÀÐÀ» ÍÀÄÅÆÍÛ È ÍÅÏÐÈÕÎÒËÈÂÛ условиях газотурбинных электростанций. Приводом электрогенератора служит газотурбинный двигатель. Одно из направленностей «Констара» - производство паровых турбин. Паротурбинная установка в диа-

ÍÀز ÏÅÐÅÌÀÃÀÞÒÜ

мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, представители органов местного самоуправления, администрация, работники и ветераны завода. Городской голова поздра-

6 разряда цеха № 50, также отметили и ветеранов завода - почетной грамотой, ценным подарком и юбилейным значком: Василия Ахтырского, Виктора Бойко и других.

Ó÷åíèöÿ Ïåðøîòðàâåíñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹4 Äàð’ÿ Ñèìîíåíêî ñòàëà ïåðåìîæíèöåþ îáëàñíî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ïîñ³âøè ïðè öüîìó 2-å ³ 3-º ì³ñöÿ ç ðîñ³éñüêî¿ òà àíãë³éñüêî¿ ìîâ â³äïîâ³äíî. Òàêîæ ä³â÷èíà çàéíÿëà ïðèçîâå ì³ñöå ó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè. Îáäàðîâàíà äåñÿòèêëàñíèöÿ º ó÷àñíèöåþ ïðîãðàìè «Ãîðä³ñòü ³ íàä³ÿ Ïåðøîòðàâåíñüêà».


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

09.00 Телемагазин 11.00, 02.55 «Разрушители стереотипов» 11.20 Т/с «Горец» 13.10 Х/ф «Уикэнд у Берни» 15.00 Х/ф «Уикэнд у Берни2» 16.40, 21.30 «Comedy club» 18.00 Днепр;футбол 18.50 Приемная депутата 19.00 Х/ф «100 млн. лет до нашей эры» 20.40 М/с «Симпсоны» 21.00 «Real comedy» 22.35 «Властелин тьмы» 23.30 Х/ф «Полтергейст3» 01.15 Х/ф «Развлечения в Вегасе» 02.45 «Смешное домашнее видео» 03.20 Киногод 03.25 Х/ф «Евреи, будьмо!» 04.55 Х/ф «Дьяволица»

УТ1

ИНТЕР 07.05 08.40 10.30 13.25 16.20 17.55 20.00 20.30 23.20

Х/ф «Люди добрые» Х/ф «ДОТ» Т/с «17 мгновений весны» Т/с «Небо в огне» «Жди меня» Х/ф «Снайпер. Оружие возмездия» «Подробности» Т/с «1942» Концерт Н.Баскова «Корабль судьбы»

1+1 07.30 М/ф «Хрусталик и пингвин» 08.40 М/ф «Правдивая история Кота в са погах» 10.10 Х/ф «Спортлото 82» 11.50 Т/с «Последняя встреча» 17.35 Концерт Стаса Михайлова в Кремле. «Между небом и землей» 19.30 «ТСН» 20.00 «Звезда+Звезда;2» 22.20 «Большая разница» 23.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 01.05 Т/с «Женаты. С детьми»

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.20 М/с «Ура, мультики!2» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!4» 07.40 М/с «Каппа Майки» 08.00, 12.15 Т/с «Охотники за древностями»

Вівторок, 3 травня УТ1

9 КАНАЛ

07.35, 23.05 Я, украинец, 2 ч. 08.35, 23.00 Эра памяти 08.40, 01.00 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Свет 09.50, 18.00 Вторая полоса 10.00 Легко быть женщиной 10.45 Х/ф «Неизвестный солдат», 1 с. 12.00 Желаем счастья 12.25 Темный силуэт 12.45 Х/ф «Дума про Ковпака», 1, 2 ф. 16.00 Т/с «Четыре танкиста и собака» 18.05 Х/ф «Дума про Ковпака», 3 ф. 20.40 Спокойной ночи, малыши 21.30 Концертная программа «Я ; украинец» 22.55 Тройка, Кено, Максима 00.15 Бенефис композитора Николо, 2 ч. 01.40 Т/с «Атлантида»

06.00 М/ф 06.20 ПМ/с «Ура, мультики!;2» 06.45 М/с «Жизнь робота подростка» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!4» 07.40 М/с «Каппа Майки» 08.00 Днепр;футбол 09.00 Телемагазин 11.00 «Разрушители стереотипов» 11.20 Т/с «Горец» 12.20 Т/с «Охотники за древностями» 13.20, 19.00 Т/с «Маршрут» 14.20, 19.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 15.15 Т/с «Игра без правил» 16.15 Х/ф «100 млн. лет до нашей эры» 18.00 «Comedy club» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Каратель» 23.30 Баскетбол. Суперлига. Плей;офф 1/4 01.05 Х/ф «Девушка по вызову» 02.35 Т/с «Полицейские вертолетчики3» 03.20 Киногод 03.25 Х/ф «Дьяволица» 04.30 Х/ф «Испытатели»

ИНТЕР 08.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.40 Т/с «17 мгновений весны» 12.25 Т/с «Небо в огне» 15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей6» 17.15 Т/с «Штрафбат» 18.10 «Все свои» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00, 00.15 «Подробности» 20.30 Т/с «1942» 23.20 Д/ф «Третий Рейх. Операция НЛО» 00.55 Х/ф «Нападение саблезубых»

11 КАНАЛ 06.20 07.45 09.50 12.10 14.20

Х/ф «Уважаемый присяжный» Х/ф «День радио» Х/ф «Поездка в Америку» Х/ф «Знакомство с родителями» Х/ф «Знакомство с Факерами»

ПЕРЕДПЛАТА РОЗПОЧАТА! Шановні споживачі! Запрошуємо вас передплатити улюблені газети та журнали! Завчасно подбайте про можливість отримувати у повному обсязі цікаві та корисні видання. Якщо ви хочете продовжити свою передплату або бажаєте от$ римувати нові видання, окрім переплачених раніше, то можете за$ вітати до свого відділення поштового зв’язку оформити передпла$ ту на ІІ півріччя 2011 р. Передплату також можна оформити у ли$ стонош. Приймання переплати на видання, включені до «Каталогу ви$ дань України на ІІ півріччя 2011 року», триває до 15 червня 2011 р., на видання «Каталогу зарубіжних країн» $ залежно від систе$ ми експедирування: до 2 червня 2011 р. та до 6 червня 2011 р., тож часу залишилося зовсім обмаль! Передплатити видання Дніпропетровської області можна до 25 червня 2011 р. Міські та районні видання $ до 28 червня 2011 р. Завжди будьте у курсі подій! Передплачуйте та отримуйте га$ зети та журнали у відділеннях «Укрпошти» $ це зручно та надійно! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

06.01, 23.00 «Время;Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «По; года на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» 09.25, 00.30 «Автопилот;новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» ○

1+1 Х/ф «Спортлото 82» Т/с «Последняя встреча» «ТСН» «Меняю жену ; 3» Х/ф «Ирония любви» Х/ф «Я люблю неприятности» Т/с «Женаты. С детьми»

СТБ 07.55 Х/ф «Два капитана» 18.00 «Невероятная правда о звездах» 19.00 «Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы» 20.10 «Правила жизни» 22.20 Х/ф «Старые клячи» 01.15 Х/ф «Они сражались за Родину»

34 КАНАЛ 07.00 Х/ф «Пена» 08.30, 17.30 «Званый ужин» 09.30 «Дело особой важности» 10.30 «Фантастические истории» 11.00 «Музыка» 12.30 Х/ф «Четыре танкиста и собака», 14, 16 с. 15.30 София Ротару, Ролан Быков, Михаил Бо; ярский, группа «Машина времени» в ме; лодраме «Душа» (кат.1) 17.00 «Марфа. Чудо возможно» 18.30 «Жадность» 19.30 «В гостях у Дуняши» 19.45 Х/ф «День Триффидов» 23.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 00.30 Х/ф «Молодые яркие вещи»

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

22.40 Х/ф «В смертельной опасности» 01.35 Х/ф «Разборки в маленьком Токио»

TET 07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.35 «Лентяево» 08.05 «Телепузики» 09.10, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.05 «Ералаш» 10.15, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.10 «Домашний ресторан» 12.05 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50 «Теория измены» 15.45 «Твою маму!» 16.15, 23.00 «Дом;2» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Школа» 00.55 «Спокойной ночи, мужики!»

51 КАНАЛ 06.55, 18.30, 22.35 Тема дня 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Х/ф «Чехарда» 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Фестиваль «Песни моря 2010». «День первый» 14.25 М/ф 15.10 Х/ф «Тайна Снежной королевы», 1, 2 с. 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Азбука здоровья 19.15 Сестры Тельнюк 20.15, 00.10 Столицы мира 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 21.15 Фестиваль»Песни моря 2010". «День второй»

ICTV

5 КАНАЛ

07.20 Х/ф «Если бы красота убивала» 09.10 Х/ф «Тихая застава» 11.05 Х/ф «Звездные войны5: Империя наносит ответный удар» 13.55 Х/ф «Звездные войны6: Возвраще ние джедая» 16.50 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 18.45 Факты. Вечер 19.10 Спорт 19.15, 00.40 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Десантура»

06.01, 22.30 «Время;Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.55, 23.50 «По; года на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» 09.25, 00.30 «Автопилот;новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор;ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль»

ENTER

18.00 19.00 19.20 20.15 22.15 00.50

27 КАНАЛ 05.40, 10.10 Твой хит 06.00 Журфикс ○

ТРК «УКРАИНА» 06.00 06.45 07.15 08.50 09.50 11.45 13.45 16.00

06.00, 04.25 Саундтреки 06.10 М/ф 11.15 Х/ф «Рожденная революцией» 02.20 Х/ф «Нашествие» 03.55 Киноляпы 05.00 Кинотрейлеры

ОРТ М

НТВМИР

07.05 Х/ф «Тридцать три» 08.25 «Служу Отчизне!» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 Х/ф «Одиночное плавание» 13.55 Х/ф «Верные друзья» 15.50 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» 18.55 Х/ф «Водитель для Веры» 21.00 «Время» 21.15 Х/ф «Сестренка» 23.05 Х/ф «Частный детектив, или Опера ция «Кооперация» 00.45 Х/ф «Возле этих окон...»

07.00 М/ф «История любви одной лягуш ки» 07.20 Х/ф «Поезд идет на восток» 09.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Т/с «Повороты судьбы» 16.25 «Бедненько, но чистенько». Спецвыпуск программы «Ты не поверишь!» 17.00 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.30 Час суда 19.15 Т/с «Мент в законе4», 1 ф. «Игры на выбывание» 22.55 Т/с «Супруги», 9 с. «Защитить неви новного» 23.50 «Синие мои цветы» 00.55 «Алтарь Победы». Документальный цикл. «В бой идут одни асы»; «Горячий снег Сталинграда»

06.30 Победоносный голос верующего 06.55 Створи себе 07.00 Внимание, еда 07.25, 20.10 Третья планета 08.00 УПА.Третья сила 09.00, 20.45 Хит;парад дикой природы 11.10 Жители Гималаев 12.15 Взгляд в будущее 16.10 Х/ф «Присвоить звание Героя» 18.00 Почему мы сражаемся? 19.00 На перекрестках планеты Земля 21.50 Генезис здоровья 22.45 Боевой план 23.45 Сильные мира сего 00.00 Тайны

06.40 Х/ф «Гладиатор по найму» 08.20 «Правда жизни» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.20 Т/с «Цепь» 13.30 Т/с «Чисто английские убийства» 15.20 Х/ф «Выход» 17.00 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 01.00 Х/ф «Убить президента»

Іменинники дня: ХРИСТОФОР, НИКИФОР, ГЕОРГІЙ, ТРИФОН

НТН

5 КАНАЛ

17.25 «Территория закона» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.30 «Украинские страсти» 23.55 «Обзор прессы»

51 КАНАЛ

Зах. 19.50 Сх. 04.43 Остання чв. 25 травня

Сх. 05.30 Зах. 20.20 Трив. дня 14.50

16.55 М/Ф «Три богатыря и Шамаханская ца; рица» 18.20 Х/ф «Кто я?» 21.05 Х/ф «Чего хотят женщины?» 23.50 Спортрепортер 23.55 Х/ф «Будь круче» 08.10 09.50 19.30 20.00 21.20 23.00 01.15

07.00 Акцент недели 07.30, 20.40 «Тише, «мыши!» 07.45 Шлягер парад 09.10 За и против 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Д/с «Самые красивые острова мира» 11.40 Х/ф «Чехарда» 13.00 М/ф 13.30 Время советов 14.25 Д/ф «Шпеер и Гитлер. Архитектор дья; вола», 3, 4 с. 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.20 Лечение алкоголизма и ожирения 18.30, 23.40 Тема дня 19.20, 00.10 Д/ф «Тайны мироздания» 20.00 О рыбалке всерьез 21.00 Фестиваль «Песни моря 2010». «День первый»

Факты недели Х/ф «Затерянные в космосе» Х/ф «Кенгуру Джек» Х/ф «Звездные войны3: Месть сит хов» 15.55 Х/ф «Звездные войны5: Империя наносит ответный удар» 18.45 Факты. Вечер 19.10 Спорт 19.15, 00.00 Чрезвычайные новости 20.10 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 22.05 Х/ф «Тихая застава» 01.05 Х/ф «Звездные войны6: Возвраще ние джедая» ○

TET

07.30 08.15 11.00 12.55

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.35 «Лентяево» 08.05 «Телепузики» 09.10, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.05 «Ералаш» 10.15, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.10 «Домашний ресторан» 12.05 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50 «Теория измены» 15.45 «Твою маму!» 16.15, 23.00 «Дом;2» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Школа» 00.55 «Спокойной ночи, мужики!»

ICTV

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

СТБ

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

07.10 Т/с «Комиссар Рекс» 09.10 «Танцы со звездами» 11.25 «Танцы со звездами. Итоги голосова; ния» 12.05 Х/ф «Большая перемена» 18.00 «Невероятная правда о звездах» 19.00 «Национальное талант;шоу «Танцуют все!;3» 21.45 Х/ф «Ас» 23.50 Х/ф «Бархатные ручки» 01.45 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто ронним вход воспрещен!» 07.00 Информационное обозрение «Post; Sсriptum» 07.30 Х/ф «Москва любовь моя» 09.00, 17.30 «Званый ужин» 10.00 «Военная тайна» 11.00 «Музыка» 12.30 «Мошенники» 13.30 «Медикус» 14.00 Х/ф «Четыре танкиста и собака», 11, 13 с. 17.00 «Марфа. Чудо возможно» 18.30 «Дело особой важности» 19.25 «В гостях у Дуняши» 19.35 Х/ф «Пена» 21.00 Х/ф «Любовь во время чумы» 23.15 «Дело вкуса» 23.45 «Особенности местной рыбалки» 00.15 Х/ф «Последнее танго в Париже»

07.00 М/ф «Принцессалебедь 3» 08.25, 14.10, 18.50 Сделай мне смешно 09.00 «Родительский клуб» 09.20, 15.05 Кто против блондинок? 10.40, 16.40 Мечты сбываются 11.35, 17.40 Интуиция 12.50 Пой, если можешь 22.40 Х/ф «День радио» 00.50 Спортрепортер 00.55 Х/ф «Уважаемый присяжный»

Сх. 05.32 Зах. 20.19 Трив. дня 14.47

Понеділок, 2 травня 07.35, 23.05 Я, украинец, 1 ч. 08.40, 23.00 Эра памяти 08.45, 01.00 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.45, 16.05 Вторая полоса 10.00 Легко быть женщиной 10.45 Шеф;повар страны 11.40 Право на защиту 12.00 Армия 12.15 Окно в Америку 12.35, 01.45 Х/ф «Мерседес уходит от пого ни» 13.50 Х/ф «Встреча перед разлукой» 15.10 Т/с «Четыре танкиста и собака» 16.15 Х/ф «Дума про Ковпака», 1, 2 ф. 19.25 В гостях у Д. Гордона 20.25 Сельсовет 20.40 Спокойной ночи, малыши 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Л. Гурченко. «Песни войны» 22.05 Наша песня 22.50 Тройка, Кено 00.15 Бенефис композитора Николо, 1 ч.

Зах. 06.09 Сх. 05.08 Новий міс. 9.51 18.35, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Народный контроль» 23.55 «Обзор прессы»

НТН 07.05 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры» 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.40 Т/с «Цепь» 13.30 Т/с «Чисто английские убийства» 15.20 Х/ф «Привал странников», 1 с. 16.40 Х/ф «Потерпевшие претензий не имеют» 18.30 «Речовий доказ» 19.20 Т/с «Крот» 01.00 Х/ф «Охота на динозавра»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.40 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35, 02.30 Обзор. Чрезвычай; ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Едим дома! 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40 «Давайте мириться!» 15.30 Золотая пыль 16.05 «Тайны разведки» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 19.25 Т/с «Мент в законе4», 2 ф. «Волчья хватка» 23.05 Т/с «Супруги», 10 с. «Эксклюзив» 00.00 «Таинственная Россия: От Москвы до вечной мерзлоты. Проклятия в дей; ствии?» 00.55 «Алтарь Победы». Документальный цикл. «Жди меня»; «Битва за умы»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.10 М/ф 11.40 Х/ф «Продлись, продлись, очарова нье...» 13.10 Х/ф «Пропавшая грамота» 14.35 Х/ф «Рожденная революцией» 22.45 Х/ф «Трое суток после бессмертия» 00.25 Х/ф «Маяковский смеется»

Серебряный апельсин События недели Т/с «Семнадцать мгновений весны» Т/с «Глухарь» Т/с «Отдел. Страшные лейтенанты» Т/с «Отдел. По праву» Т/с «Отдел. Пятницкий» Х/ф «Антиснайпер 3: Новый уро вень» Т/с «Ефросинья». Продолжение События Т/с «Маруся. Возвращение» Т/с «Глухарь». Продолжение Х/ф «РЭД» Х/ф «Нас приняли!» ○

Іменинники дня: МАРІЯ, ІВАННА, ГАВРИЛО, ГРИГОРІЙ, ФЕДІР 27 КАНАЛ 06.00 Лица купюр 06.30 Победоносный голос верующего 07.00 Створи себе 07.05, 21.45 Генезис здоровья 08.00, 18.05 Почему мы сражаемся? 09.00, 20.45 Хит;парад дикой природы 10.15, 16.00 Твой хит 11.10, 22.40 Боевой план 12.15 Взгляд в будущее 15.00 Сильные мира сего 16.45 Х/ф «Вариант «Омега» 19.00 На перекрестках планеты Земля 20.05 Третья планета 23.40 Светские хроники 00.05 Тайны

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.10, 00.55 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.30, 01.30 «Хочу знать» 16.00 «Всегда Ваш, товарищ Сухов» 17.00 «Федеральный судья» 18.15, 00.20 «След» 18.55 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.25 Т/с «Баллада о Бомбере» 22.35 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.30, 19.00 События 06.55 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 08.40, 00.50 Х/ф «Леший» 11.00 Х/ф «Леший 2» 13.35 Х/ф «Леший 3. Продолжение исто рии» 15.50 Х/ф «Леший 4. Продолжение исто рии» 18.00 Т/с «Ефросинья». Продолжение 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 20.15 Т/с «Глухарь». Продолжение 21.30 Футбол. Лига Чемпионов. 1/2 финала. «Барселона» (Испания) ; «Реал» (Испа; ния) 23.50 Ток;шоу «Ночь Лиги Чемпионов»


р5

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

11.25 Т/с «Горец» 12.25 КТ/с «Охотники за древностями» 13.25 Т/с «Маршрут» 14.25, 19.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 15.20 Т/с «Игра без правил» 16.15 Х/ф «Нация пришельцев» 18.00 Новости 9 канала 19.00 Т/с «По ту сторону волков2.Ключи от бездны» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Чужой» 23.50 Х/ф «Дорз» 02.10 Т/с «Полицейские вертолетчики3» 03.15 Киногод 03.20 Х/ф «Испытатели» 04.50 Х/ф «Кошечка»

УТ1

34 КАНАЛ

07.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.00 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Смурфы» 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» ; «Муж в опасности» 11.55 Т/с «Только любовь» 12.45 «Анатомия славы» 13.35, 14.30 Т/с «Вызов 4» 15.25 Т/с «Ирония любви» 17.15 «Шесть кадров» 18.40 «Не лги мне» ; «Детям не нравится но; вый мамин друг» 20.00 «Адская кухня» 21.15 Х/ф «Гитлер капут» 23.25 Х/ф «Арн рыцарьтамплиер» 01.10 Т/с «Женаты. С детьми»

06.00 М/ф 06.20 М/с «Ура, мультики!» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!4» 07.40 М/с «Каппа Майки» 08.00 Т/с «Охотники за древностями» 09.00 Телемагазин 11.00, 02.55 «Разрушители стереотипов» ○

УТ1

ИНТЕР 08.45 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.45 Т/с «17 мгновений весны» 12.20 Т/с «Небо в огне» 15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей6» 16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей7» 17.15 Т/с «Штрафбат» 18.10 «Все свои» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00, 00.20 «Подробности» 20.30 Т/с «1942» 23.20 Д/ф «Клара Лучко. Три встречи»

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.20 М/с «Ура, мультики!» 06.45 М/с «Жизнь робота подростка» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!4» 07.40 М/ф 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Горец»

11.55 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Час Пик 13.10, 19.00 Т/с «По ту сторону волков 2.Ключи от бездны» 14.05, 19.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 15.00 Т/с «Игра без правил» 16.00 Х/ф «Контрабандисты» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Крепкий орешек3» 23.55 Х/ф «Полтергейст3» 01.35 Х/ф «Желание плоти» 03.00 «Смешное домашнее видео» 03.10 Киногод 03.15 Х/ф «Кошечка» 04.25 Х/ф «Лучше быть богатой и краси вой»

11 КАНАЛ 06.55 Kids’ Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 Новости 07.40 «Подъем» 09.10 Х/ф «Глава государства» 11.20 Т/с «Курсанты» 13.50 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «АйКарли» 15.55 Т/с «Друзья» 16.55, 23.40 Т/с «Бальзаковский возраст, Или все мужики сво...» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Смешно до боли 20.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 21.00 «Звездные мамы» 22.00 Мечты сбываются 22.45 Т/с «Счастливы вместе»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.20 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Смурфы» 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» ; «Дочь боится, что ее мать используют» 11.55 Т/с «Только любовь» 12.45, 17.15 «Шесть кадров» 13.25 «Роскошная жизнь» 14.20 Т/с «Вызов 4» 15.15 Х/ф «Гитлер капут» 18.40 «Не лги мне» ; «Дочь думает, что мать завидует ее первой любви» 20.10 Х/ф «Брат» 22.00 Х/ф «Брат2» 00.45 Х/ф «Арн объединенное королев ство»

Сх. 05.27 Зах. 20.23 Трив. дня 14.56 СТБ 07.55 Х/ф «Ас» 10.00 Х/ф «Бархатные ручки» 12.05 Х/ф «Старые клячи» 15.00 «Давай вступим в брак» 17.00 «Параллельный мир» 18.00, 22.00 «Вікна; Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.05 «Моя правда» 20.10, 22.35 «Холостяк» 22.55 «Холостяк. Как выйти замуж» 00.10 Т/с «Доктор Хаус» 01.10 Т/с «Клиника»

34 КАНАЛ 07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Сокровища Острова Черепах» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 Х/ф «Жизнь и смерть Питера Селлерса» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.10 Х/ф «Знахарь», 7, 8 с. 15.00 Х/ф «Четыре танкиста и собака», 18 с. 16.00 «Секретные территории» 17.00 «Страна чудаков» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 19.00 «Погляд» 19.30 Д/с «Была война» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Громкое дело» 20.30 «Детали: итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.30 «Вне игры» 22.00 Х/ф «По имени Барон», 12 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Перевоплощение» 00.15 Х/ф «Путь оружия»

ICTV 07.30 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.30 Спорт 09.30, 19.15, 01.05 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 12.30, 14.00 Анекдоты по;украински 13.00 Под прицелом 14.05 Т/с «Десантура» 18.45 Факты. Вечер 19.55 Х/ф «Белая стрела» 22.00 Футбол. Лига Европы. Полуфинал «Виль; ярреал» (Испания) ; «Порту» (Португалия) 00.05 3;й тайм 01.45 Покер после полуночи

TET 07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.35 «Лентяево» 08.05 «Телепузики» 09.10, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.05 «Ералаш» 10.15, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.10 «Домашний ресторан» 12.05 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50 «Теория измены» 15.45 «Твою маму!» 16.15, 23.00 «Дом;2» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Школа» 00.55 «Спокойной ночи, мужики!»

Зах. 23.00 Сх. 06.18 Новий міс. 3 травня 19.25 21.00 21.50 23.55

«Время: важно» «Время» «Территория закона» «Обзор прессы»

НТН 07.15 Х/ф «Привал странников», 2 с. 08.40, 19.00, 21.30, 01.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.20 Т/с «Крот» 13.30 Т/с «Чисто английские убийства» 15.35 Х/ф «Привал странников», 3 с. 16.55 Х/ф «Ты помнишь» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Тонька; пулеметчица 00.30 «Покер Дуэль»

51 КАНАЛ

НТВМИР

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 11.30 Фестиваль «Песни моря 2010». «День третий» 14.20, 15.25 М/ф 16.45 Свое мнение 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.30, 23.25 Тема дня 20.00 На связи с Правительством 20.30 Рецепт здоровья 22.00 Х/ф «Особо важное задание», 1 с.

03.55 «НТВ утром» 07.40 Дачный ответ 08.35, 14.35, 17.35, 02.35 Обзор. Чрезвычай; ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Золотая пыль 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40 «Давайте мириться!» 15.30 «Первая передача». Автомобильная программа 16.00 «Тайны разведки» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.45 «Дела семейные» 19.35 Т/с «Мент в законе4», 4 ф. «Доход ное место» 23.15 Т/с «Супруги», 12 с. «Семейное дело» 00.10 «Школа злословия» 01.00 «Алтарь Победы». Документальный цикл. «Смерш»; «Оружие победителей»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время;Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «По; года на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» 09.25, 00.30 «Автопилот;новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент» 18.30, 23.40 «Киевское время»

ENTER 06.00 06.10 11.00 12.40 14.10 15.40 17.15 18.50 20.35 22.20 00.05

ОРТ М

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20, 18.00 Т/с «Ефросинья». Продолже ние 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 10.00, 20.15 Т/с «Глухарь». Продолжение 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Билет в гарем» 13.00 Ток;шоу «Пусть говорят. Ванга: 100 лет чудес» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Вечер с Максимом Галкиным. Часть пер; вая 17.15 Вечер с Максимом Галкиным. Часть вто; рая 23.50 Т/с «Травма» 00.50 Х/ф «Леший 2»

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.10, 01.00 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.30, 01.30 «Хочу знать» 16.00, 21.30 Т/с «Баллада о Бомбере» 17.00 «Федеральный судья» 18.15, 00.25 «След» 18.55 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

Саундтреки М/ф Х/ф «Маяковский смеется» Х/ф «Сезон чудес» Х/ф «Продлись, продлись, очарова нье...» 15.55 Х/ф «Трое суток после бессмертия» 17.25 «Доброе утро» 18.55 Х/ф «Выйти замуж за капитана» ○

27 КАНАЛ

06.00 06.10 11.00 12.40 14.20

06.00 Лица купюр 06.30 Победоносный голос верующего 07.00 Створи себе 07.05, 21.45 Генезис здоровья 08.00, 17.55 Почему мы сражаемся? 09.00, 20.45 Хит;парад дикой природы 10.10, 15.45 Твой хит 11.10, 22.40 Боевой план 12.15 Взгляд в будущее 16.30 Х/ф «Вариант «Омега» 19.00 На перекрестках планеты Земля 20.05 Третья планета 23.45 Сильные мира сего 00.00 Тайны

03.55 «НТВ утром» 07.40 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35, 02.25 Обзор. Чрезвычай; ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40 «Давайте мириться!» 15.30 «Живут же люди!» 16.05 «Тайны разведки» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.20 Т/с «Мент в законе4», 3 ф. «Капкан для смотрящего» 23.00 Т/с «Супруги», 11 с. «Любовь с пер вого взгляда» 23.55 «Настоящий итальянец». Документаль; ный проект Вадима Глускера, 3 ф. «Все решает Ватикан!» 00.50 «Алтарь Победы». Документальный цикл. «Катюша»; «Партизаны»

20.40 Х/ф «Мы, двое мужчин» 22.10 Х/ф «Их знали только в лицо» 23.55 Х/ф «Пропавшая грамота»

НТВМИР

Іменинники дня: ДЕНИС, КІНДРАТ, ФЕДІР, ПИЛИП, ЄВПИХІЙ

НТН

5 КАНАЛ

07.15 Х/ф «Привал странников», 1 с. 08.40, 19.00, 21.30, 01.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.30, 19.20 Т/с «Крот» 13.30, 01.50 Т/с «Чисто английские убий ства» 15.30 Х/ф «Привал странников», 2 с. 16.50 Х/ф «Лиса Алиса» 18.30 «Правда жизни» 00.30 «Покер Дуэль»

06.01, 22.30 «Время;Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «По; года на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» 09.25, 00.30 «Автопилот;новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Свободная гавань» ○

18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Акцент» 23.55 «Обзор прессы»

51 КАНАЛ

07.35, 13.00 Провокатор 08.45, 12.45, 22.40 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.30 Спорт 09.30, 19.15, 00.35 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 12.35, 14.00 Анекдоты по;украински 14.05, 20.10 Т/с «Десантура» 18.45 Факты. Вечер 22.55 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» 01.40 Покер после полуночи

Зах. 22.01 Сх. 05.39 Новий міс. 3 травня

06.55, 18.30, 23.25 Тема дня 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 14.40, 16.25 М/ф 10.55 Фестиваль «Песни моря 2010». «День второй» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но; вости 14.25 Налоговый монитор 15.25 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 16.40 Интервью 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Моя земля ; моя собственность 20.00 Право на защиту 20.30 Рецепт здоровья 21.50 Фестиваль «Песни моря 2010». «День третий»

ICTV

Четвер, 5 травня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но; вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.25 Автодрайв 07.45 М/ф 07.55, 23.10 Эра памяти 08.15 Обзор прессы 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.30 Книга.ua 09.50, 18.15 Вторая полоса 10.00 Легко быть женщиной 10.45 Х/ф «Неизвестный солдат», 3 с. 12.20 Х/ф «Машенька» 13.35 Х/ф «Если враг не сдается» 15.15 Euronews 15.35 Д/ф «Киевские доты» 16.05 Т/с «Четыре танкиста и собака» 18.40 Х/ф «От Буга до Вислы», 1, 2 с. 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.40 After Live 22.00 Глубинное бурение 22.45 Дневник Евровидения, 2011 г. 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.45 Т/с «Атлантида»

07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.35 «Лентяево» 08.05 «Телепузики» 09.10, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.05 «Ералаш» 10.15, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.10 «Домашний ресторан» 12.05 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50 «Теория измены» 15.45 «Твою маму!» 16.15, 23.00 «Дом;2» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Т/с «Школа» 00.45 «Спокойной ночи, мужики!»

07.00 «Жадность» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 Мелодрама «Душа» 10.30 Д/ф «Мир путешествий», 21 с. 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.00, 17.45 «Детали» 13.10 Х/ф «Знахарь», 5, 6 с. 14.55 Х/ф «Четыре танкиста и собака», 17 с. 16.00 «Лица вещей» 16.30 «Гамма вкуса» 17.00 «Страна чудаков» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 19.00 Д/с «Была война» 19.15 «Фантастические истории» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Громкое дело» 20.30 «Детали: итоги дня» 21.00 «Гениальный сыщик» 22.00 Х/ф «По имени Барон», 11 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 Х/ф «Морское приключение» 01.45 «Проверено на себе»

1+1

9 КАНАЛ

TET

Х/ф «Маша и море» Х/ф «Большая перемена» «Давай поженимся» «Параллельный мир» «Вiкна; Новости» «Невероятная правда о звездах» Звездная жизнь «Русские сенсации. Им прописали убий; ство» «Русские сенсации. Гости из сумрака» «Вікна; Новости» «Очная ставка. Ненужный ребенок» Т/с «Доктор Хаус» Т/с «Клиника» «Вiкна;Спорт» Х/ф «Они сражались за Родину»

21.05 22.00 22.25 23.25 00.30 01.35 01.45

11 КАНАЛ

ИНТЕР

СТБ 07.05 09.05 15.00 17.00 18.00 18.10 19.05 20.05

06.55 Kids’ Time 07.00, 07.10, 07.40 «Подъем» 07.05 Смешарики 07.30, 09.00 Репортер 09.10 Х/ф «Обратно на Землю» 11.10 Т/с «Курсанты» 13.50 Т/с «Папины дочки» 14.50 «Мой малыш» 15.20 Т/с «АйКарли» 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Друзья» 16.55, 23.40 Т/с «Бальзаковский возраст, Или все мужики сво...» 17.55 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.40 Новости 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Здравствуйте, я ваша мама! 20.40 Т/с «Ласточкино гнездо» 22.00 Сделай мне смешно 22.40 Т/с «Счастливы вместе»

08.45 Т/с «Возвращение Мухтара2» 09.45 Т/с «17 мгновений весны» 12.25 Т/с «Небо в огне» 15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей6» 17.15 Т/с «Штрафбат» 18.10 «Все свои» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00, 00.20 «Подробности» 20.30 Т/с «1942» 23.20 Д/ф «Портреты. Михаил Кононов. Весь мир против меня»

Сх. 05.29 Зах. 20.22 Трив. дня 14.53

Середа, 4 травня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но; вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.25 Автодрайв 07.45 Социальный компас 07.55, 23.10 Эра памяти 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 На связи с Правительством 09.50, 18.15 Вторая полоса 10.00 Легко быть женщиной 10.45 Х/ф «Неизвестный солдат», 2 с. 12.20 Х/ф «Дума про Ковпака», 3 ф. 15.15 Euronews 15.35 Д/ф «Туннели в неизвестное» 16.05 Т/с «Четыре танкиста и собака» 18.50 Д/ф «Киевские мосты» 19.30 Х/ф «От Буга до Вислы», 1 с. 20.40 Спокойной ночи, малыши 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.45 Опыт 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.45 Т/с «Атлантида»

Саундтреки М/ф «Доброе утро» Х/ф «Выйти замуж за капитана» Х/ф «Алмазы для Марии» Х/ф «Их знали только в лицо» Х/ф «Мы, двое мужчин» Х/ф «Зимняя вишня» Х/ф «Всадник без головы» Х/ф «На войне как на войне» Х/ф «Похищение Европы»

Іменинники дня: ГАВРИЛО, ВІТАЛІЙ, ВСЕВОЛОД, КЛИМЕНТІЙ, НАТАН, ЛУКА 27 КАНАЛ 05.55 Лица купюр 06.30 Победоносный голос верующего 07.00 Створи себе 07.05, 21.40 Генезис здоровья 08.00, 17.55 Почему мы сражаемся? 09.00, 20.45 Хит;парад дикой природы 10.15, 15.45 Твой хит 11.10, 22.40 Боевой план 12.15 Взгляд в будущее 16.30 Х/ф «Вариант «Омега» 19.00 На перекрестках планеты Земля 20.05 Третья планета 23.40 Сильные мира сего 00.00 Тайны

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.10, 00.45 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.30, 01.30 «Хочу знать» 16.00, 21.30 Т/с «Баллада о Бомбере» 17.00 «Федеральный судья» 18.15, 00.15 «След» 18.55 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Х/ф «Август»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья». Продолже ние 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь». Продолжение 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Билет в гарем» 13.00 Ток;шоу «Пусть говорят. Александр Ба; рыкин: на память обо мне» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Вечер с Максимом Галкиным. Часть тре; тья 17.15 Вечер с Максимом Галкиным. Часть чет; вертая 23.50 Т/с «Травма» 00.50 Х/ф «Леший 3. Продолжение исто рии»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

14.05, 19.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 15.00 Т/с «Игра без правил» 16.00 Х/ф «Молния. Огонь с небес» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30, 22.30 Т/с «Секретные материалы7» 23.20 Х/ф «Чужой» 01.30, 02.20 Т/с «Полицейские вертолетчи ки3» 03.10 Х/ф «Лучше быть богатой и краси вой» 04.40 Х/ф «Провинциальная история»

УТ1

ИНТЕР 08.45 11.10 19.05 20.00 20.30 00.15

Юбилейный вечер Л.Якубовича Т/с «Московский дворик» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «1942» Х/ф «Идеальный шторм»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Смурфы» 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» ; «Мать увольняют из;за молока» 11.55 Т/с «Только любовь» 12.50 «Деньги» 13.45 Т/с «Вызов 4» 14.40 Д/ф «Брат;2» 17.15 «Шесть кадров» 18.40 «Не лги мне» ; «Мать подозревает, что в семье есть вор» 20.15 «Украина: история катастроф. После; дний спуск» 21.05 Х/ф «Леонкиллер» 23.10 Х/ф «Ее звали Никита» 01.25 Т/с «Женаты. С детьми»

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.20 М/с «Ура, мультики!» 06.45 М/с «Жизнь робота подростка» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!4» 07.40 М/с «Каппа Майки» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Горец» 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Час Пик 13.10, 19.00 Т/с «По ту сторону волков 2.Ключи от бездны» ○

УТ1

ИНТЕР 07.30 09.25 10.00 10.35 11.10 11.45 12.40 14.35 18.10 19.05 20.00 20.30 23.00 00.05

«Самый умный» М/с «Маша и Медведь» «Украина, вставай!» «Золушка для Баскова» «Вырванный из толпы» «Позаочі» Х/ф «Летят журавли» Т/с «Приказано уничтожить. Опера ция «Китайская шкатулка» «Вечерний квартал. Спецвыпуск» «Рассмешить комика» «Подробности» «Майдан’s» Что? Где? Когда? «Разбор полетов»

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.40, 07.05 М/с «Скала Фрэгглов» 07.35, 13.30 Журнал Суперлиги 08.00 «Код спасения красный» 09.00 Телемагазин 11.00, 12.00 Т/с «Люди Шпака» 13.00 Час Пик 14.00 Баскетбол. Суперлига. Плей;офф 1/4 15.45 Сильный аргумент: «Лучшие нокауты мира» 16.00 «Властелин тьмы» 16.50 «Real comedy»

17.20 Футбол. 28 тур. Чемпионат Украины. «Арсенал» ; «Ворскла».Прямая трансля; ция 19.30 Х/ф «Крепкий орешек3» 22.00 «Прожекторперисхилтон» 22.35, 02.05 Т/с «Секретные материалы7» 23.30, 00.10 Т/с «Секс и Калифорния» 00.35 Х/ф «Другая женщина» 02.50 «Смешное домашнее видео» 03.00 Х/ф «Лучия де Ламмермур» 04.30 Х/ф «Провинциалки»

11 КАНАЛ 07.20 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. Запах страха» 09.00 М/с «Доброе утро, Микки!» 09.40 «Мой малыш» 10.05 Интуиция 11.15 Мечты сбываются 12.15 Пой, если можешь 13.30 Файна Юкрайна 15.15 Даешь молодежь 16.15 Скетч;шоу «Красотки» 17.40 Сделай мне смешно 18.35 М/Ф «Шрек;4. Рождество» 18.55 Х/ф «Поцелуй на удачу» 21.00 Кто против блондинок? 22.15 Х/ф «Черный рыцарь» 00.10 Спортрепортер 00.15 Х/ф «Никто не знает про секс2»

1+1 07.20 08.10 09.05 10.00 10.45 11.40 11.55

«Настоящие врачи» «Светская жизнь» «Кто там?» «Большая перемена» «Анатомия славы» «Шесть кадров» Самое азартное семейное шоу «Мой сможет» 13.20 «Адская кухня» 14.45 Х/ф «Леонкиллер» 16.50, 20.00, 01.10 Т/с «Вольф Мессинг. Че ловек, видевший сквозь время» 19.30 «ТСН» 22.50 «Звезда+Звезда;2»

СТБ 07.55 «Караоке на Майдане» 08.55 «Едим дома» 10.00, 22.50 «ВусоЛапоХвіст» 10.45 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 11.45 «Україна має талант!;3» 14.40 «Україна має талант!;3» Итоги голосо; вания 15.10 «Україна має талант!;3» Второй шанс 16.50 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

5 КАНАЛ

Сх. 05.24 Зах. 20.26 Трив. дня 15.02 19.00 «Танцы со звездами» 21.10 «Невероятная правда о звездах» 22.10 «Танцы со звездами. Итоги голосова; ния» 00.00 Х/ф «Чистое небо»

34 КАНАЛ 07.00 07.30 07.40 10.00 10.30 11.15 12.00 12.30 13.00 17.40 18.00 18.30 18.45 19.40 20.30 20.50 22.40 01.20

«Детали» «Пастырские беседы» Х/ф «Под крышами Монмартра», 1, 2 с. «Медикус» «Перевоплощение» «Тип;топ» «Лица вещей» «Вне игры» Х/ф «Семнадцать мгновений весны», 14 с. Д/ф «Николай и Хельмут» «Седмица» Д/с «Была война» «Жизнь как чудо». «Неоправданное до; верие» Реалити;шоу «M;1 Fighter» «Детали: итоги дня» Х/ф «Меч» 5, 6 с. Х/ф «Иваново детство» Х/ф «У края воды»

ICTV 07.25 08.05 08.45 10.40 11.45 12.05 13.10 15.30 16.55 18.45 18.55 19.00 22.55

Real Comedy Козырная жизнь Х/ф «Человек президента2» Большая разница Люди, кони, кролики и...домашние ро; лики Квартирный вопрос Х/ф «Вторжение» Д/ф «Москва. Осень. Сорок первый» Д/ф «Ржев. Неизвестная война Г.Жуко; ва» «Факты» Спорт Х/ф «Операция «Горгона» Х/ф «Спасение рядового Райана»

TET 07.05, 08.35 «Твинисы» 07.30 М/ф 07.40 «Лентяево» 08.10 «Телепузики» 09.00 «Мультик с Лунтиком» 09.35 «Ешь и худей» 10.00, 15.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.55, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.50 «Одна за всех» 12.45 «Ералаш» 13.00 «Знакомство с родителями»

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

13.55, 22.00 «Теория измены» 14.50 «Таою маму!» 16.15, 23.00 «Дом;2» 17.10 Х/ф «Эдвард рукиножницы» 20.00 Т/с «Универ» 00.00 Т/с «Реальная кровь»

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, «мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Арт зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 13.30 Волшебное закулисье 14.45 COMEDY Kids 15.00 Новости Днепродзержинска 15.15 Х/ф «Особо важное задание», 2 с. 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ; ления 18.00 Так просто 18.30 Тема дня 19.15 «Новости. «Итоги» 19.50 Аналитическое обозрение 20.30 Азбука здоровья 21.25 Х/ф «В августе 44го» 23.30 Формат 1:1

5 КАНАЛ 06.01 «Время;Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 19.15, 23.50 «Погода на курортах» 06.30, 18.15, 23.35 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот;тест» 07.20 «Клуб 700» 08.20, 21.50 «Тема недели» 08.30 «Рекламная кухня» 09.25 «Своими глазами» 09.50, 00.30 «Достичь цели» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 12.15 «Окно в Европу» 13.10 «Вперед, на Олимп!» 13.35 «Драйв» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.20 «Обрати внимани» 16.20 «Арсенал» 17.30 «Феерия путешествий»

ОРТ М

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья». Продолжение 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Глухарь». Продолжение 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Билет в гарем» 13.00 Ток;шоу «Пусть говорят. Дуэль» 15.40, 17.15 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 20.15 Т/с «Экстренный вызов. Лишний сви детель» 00.10 Т/с «Травма» 01.10 Х/ф«Леший4.Продолжениеистории»

Саундтреки М/ф Х/ф «Алмазы для Марии» Х/ф «Сын полка» Х/ф «На войне как на войне» Х/ф «Ты помнишь» Х/ф «Главный конструктор» Х/ф «Бессмертный гарнизон» Х/ф «Разбег» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.10 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.30 «Хочу знать» 16.00, 21.30 Т/с «Баллада о Бомбере» 17.00 «Жди меня» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Х/ф «Одна война» 00.15 Х/ф «Оптимистическая трагедия»

ENTER

27 КАНАЛ

НТВМИР

06.00 Лица купюр 06.30 Победоносный голос верующего 07.00 Створи себе 07.05 Генезис здоровья 08.00 Почему мы сражаемся? 09.00, 20.45 Хит;парад дикой природы 10.15, 15.45 Твой хит 11.10, 22.50 Боевой план 12.15 Взгляд в будущее 16.20 Х/ф «Вариант «Омега» 19.05 На перекрестках планеты Земля 20.10 Третья планета 21.50 Полигон 00.00 Тайны

03.55 «НТВ утром» 07.40 «Пир на весь мир» 08.35, 14.30, 17.35, 02.40 Обзор. Чрезвычай; ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.45 Х/ф «Аллегро с огнем» 15.30 Спасатели 16.00 «Тайны разведки» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «Адвокат» 22.15 «Музыкальный ринг НТВ» 23.35 Х/ф «Охота на единорога» 01.05 «Алтарь Победы». Документальный цикл. «Штрафбат»; «Каратели» 06.00 06.10 11.35 13.15 15.50 17.25 19.00 21.50 23.35

Іменинники дня: ОЛЕКСАНДРА, АНАТОЛІЙ, ЮРІЙ, ПРОТАС

НTН

06.01, 22.30 «Время;Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 23.45 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5;м» 09.25 «Автопилот;новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс;конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20, 17.25 «Своими глазами» 16.20 «Не первый взгляд» 18.15 «Окно в Европу» ○

07.10 Х/ф «Привал странников», 3 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.20 Т/с «Крот» 13.30 Т/с «Чисто английские убийства» 15.35 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин» 16.50 Х/ф «Игра всерьез» 01.00 Х/ф «Двойной дракон»

51 КАНАЛ

18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Свободная гавань» 23.50 «Обзор прессы» 00.30 «Достичь цели»

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 11.55 Х/ф «Особо важное задание», 1 с. 14.20 М/ф 16.40 Не будь овощем 17.25 COMEDY Kids 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт зона 18.30, 23.25 Тема дня 20.00 «Спорт. «Итоги» 22.00 Х/ф «Особо важное задание», 2 с.

07.35, 13.00 Стоп;10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10 Спорт 09.30 Чрезвычайные новости 10.00, 16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 12.05, 14.00 Анекдоты по;украински 14.10 Х/ф «Белая стрела» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Т/с «Группа «Zeta» 23.05 Х/ф «Последняя тайна Гитлера» 01.30 Покер после полуночи ○

Зах. 23.51 Сх. 07.06 Новий міс. 3 травня

TET

Субота, 7 травня 07.20 Ноосфера 07.45, 00.50 Полезные советы 08.00 Шустер;Live 12.10 After Live 12.30 Глубинное бурение 13.05 В гостях у Д. Гордона 14.00 Формула;1. Гран;при Турции. Квалифи; кация 15.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 16.55 Феерия путешествий 17.20 Королева Украины 17.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер; лига. «Шахтер» (Донецк) ; «Металлург» (Донецк) 18.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 20.00, 21.50 Концертная программа ансамб; ля МО России им. Александрова 21.00, 01.20 Итоги дня 22.35 Дневник Евровидения; 2011 г. 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.20 Эра здоровья 23.50 Студента нужно любить

07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.35 «Лентяево» 08.05 «Телепузики» 09.10, 18.05 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.05 «Ералаш» 10.15, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.10 «Домашний ресторан» 12.05 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 13.55 Т/с «Институт благородных девиц» 14.50, 22.00 «Теория измены» 15.45 «Голая правда» 16.15, 23.00 «Дом;2» 17.10, 20.00 Т/с «Универ» 21.00, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 00.55 «Спокойной ночи, мужики!»

ICTV

СТБ

07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Сокровища Острова Черепах» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 «Проверено на себе» 09.50 «Болевая точка» 10.10 Д/ф «Мир путешествий», 22 с. 10.40 «Великие» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Лига суперзлодеев» 13.10 Х/ф «Знахарь», 9, 10 с. 15.00 Х/ф «Четыре танкиста и собака», 19 с. 16.00 «Изюминка» 16.25 «Сбросим лишнее» 16.45, 22.40 «Страна чудаков» 17.00 «Марфа. Чудо возможно» 17.30 «Приемная депутата» 19.00 Д/с «Была война» 19.15 «Медикус» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Дело вкуса» 20.30 «Детали: итоги дня» 21.00 Х/ф «Подстава» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип;топ» 00.15 Х/ф «Король вечеринок»

06.55 Kids’ Time 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Секретные файлы. Мир животных» 09.10 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. Запах страха» 11.10 Т/с «Курсанты» 13.45 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «АйКарли» 15.25 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Т/с «Друзья» 16.50 Т/с «Бальзаковский возраст, Или все мужики сво...» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Здравствуйте, я ваша мама! 21.00 «Чего хочет женщина» 22.00 Интуиция 23.50 Сделай мне смешно

07.35 Х/ф «Приступить к ликвидации» 10.15 Х/ф «Противостояние» 17.40, 22.40 «Вiкна; Новини» 17.50 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 20.00 «Україна має талант!;3» 23.25 «Україна має талант!;3» Итоги голосо; вания 23.50 «Україна має талант!;3» Второй шанс 01.05 «ВусоЛапоХвіст»

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

Сх. 05.26 Зах. 20.25 Трив. дня 14.59

П'ятниця, 6 травня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Дневник Евровидения 07.25 Автодрайв 07.45 М/ф 07.55, 00.10 Эра памяти 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35 Х/ф «Два бойца» 10.50 Легко быть женщиной 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.15 Х/ф «Жди меня» 13.50 Х/ф «От Буга до Вислы», 2 с. 15.15 Euronews 15.35 «Предвечерье» 16.10 After Live 16.30 Магистраль 16.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер; лига. «Металлург» (Запорожье) ; «Крив; бас» (Кривой Рог) 17.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Новости Погода 19.00, 21.25, 01.25 Шустер;Live 00.00 Итоги 00.20 Вертикаль власти, 1 ч. 00.35 Итоги дайджест 00.40 Вертикаль власти, 2 ч. 01.20 Тройка, Кено

Зах. Сх. 08.04 Новий міс. 3 травня

Іменинники дня: ЄЛИЗАВЕТА, ВАЛЕНТИН, ОЛЕКСІЙ, ЛЕОНТІЙ, САВА, ОВСІЙ

18.25 «Я там был не по своей воле» (Оккупа; ция) 19.25 «Я там был не по своей воле» (Остар; байтер) 20.25 «Я там был не по своей воле» (Концла; геря) 21.20 «Машина времени» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Окно в Америку»

НТН 06.10 М/ф «Бременские музыканты» 06.35 М/ф «По следам бременских музы кантов» 07.00 Т/с «Чисто английские убийства» 09.15 Х/ф «Игра всерьез» 11.30 «Речовий доказ» 12.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 14.45 Х/ф «Десять лет без права перепис ки» 16.50 Т/с «Сыщики» 19.00 Х/ф «Делай раз!» 21.00 Х/ф «Кармен» 23.20 Х/ф «Молодой Ганнибал» 01.50 Х/ф «Без вины виноватый»

НТВМИР 07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 «В зоне особого риска» 07.50 Их нравы 08.30 Русская начинка 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Квартирный вопрос 11.25 «Наши» 12.15 Т/с «Катя» 18.30 Х/ф «Мы объявляем вам войну», 4 с. 22.05 Х/ф «Дело чести» 23.55 Концерт ; фронту 00.55 «Алтарь Победы». Документальный цикл. «Шарага»; «Щит и меч страны»

08.30, 09.05 М/ф 08.40, 15.20 Твой ХиТ 09.00 Створи себе 10.10 За семь морей 10.35 Япония глазами гурмана с Нардой 11.15 Телеэнциклопедия: Воспитание домаш; них животных 11.35, 19.40 Мир животных 12.15 Взгляд в будущее 15.00 Диваки 16.30 Практическое руководство экстремаль; ного туриста 17.00 PRO Читання 17.35 Скромное обаяние современных техно; логий 18.00 Светские Хроники 18.20 Журфикс 19.00 Живая энциклопедия 20.00 Дорога к счастью 21.00 Сталин 22.10 Х/ф «Сквозь огонь» 00.00 Тайны

ОРТ М 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.15 «Смак» 10.50 «Вкус жизни» 12.15 Среда обитания. «Во саду ли, в огоро; де» 13.10 «Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы» 14.15 Х/ф «Высота» 16.00 Х/ф «Егерь» 17.45 Т/с «Общая терапия» 19.40, 21.15 «Фабрика звезд. Возвращение» 21.00 «Время» 22.25 «Прожекторперисхилтон» 23.05 Х/ф «Идеальный побег» 00.50 Х/ф «Валентина»

ENTER

ТРК «УКРАИНА»

06.00 06.30 07.00 11.50 13.30 16.00 17.40 20.30 23.35

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Ты помнишь» Х/ф «Главный конструктор» Х/ф «Бессмертный гарнизон» Х/ф «Иди и смотри» Х/ф «Победа» Х/ф «Подвиг разведчика»

05.40 06.30 07.00 07.50

Ольвия Благая весть Полигон Зеленый дозор

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 09.00 «Жизнь на вкус» 10.00 Т/с «Экстренный вызов. Лишний сви детель» 12.00 Оголена красуня. Второй сезон 13.00 Т/с «Диверсант» 17.00, 19.20 «Народная звезда. Четвертый се; зон» 19.35, 21.35 Т/с «Заяц, жареный поберлин ски» 23.30 Х/ф «Антиснайпер 4: Выстрел из прошлого» 01.30 Х/ф «Молчун»

27 КАНАЛ


р7

ТВПРОГРАМА 11

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

09.00 Телемагазин 11.00, 12.00 Т/с «Люди Шпака» 13.00 «Экстремальные машины» 14.00 «Днепр; футбол» 15.00 «Алеф ; в наше время» 15.35 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.45 «Лучшие нокауты мира» 16.40 «Властелин тьмы» 17.25 Х/ф «Турбулентность2» 19.20 Футбол. 28 тур. Чемпионат Украины. «Волынь» ; «Металлист».Прямая транс; ляция 21.30 ПРОФУТБОЛ 22.30, 01.50 Т/с «Секретные материалы7» 23.25, 00.00 Т/с «Секс и Калифорния» 00.25 Х/ф «Кровавый кулак. Год 2050» 03.15 Х/ф «Провинциальная история» 04.30 Х/ф «Евреи, будьмо!»

УТ1

11 КАНАЛ 06.10 07.45 08.00 08.35 09.15 09.40 11.45 12.55 13.50 13.55 14.45 15.25 16.15 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 21.10 23.50 00.30 00.35

ИНТЕР 07.50 «Формула любви» 08.45 М/с «Маша и Медведь» 09.00, 09.55, 10.30, 11.30, 13.15 ВОСКРЕСЕ; НЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Утренняя Почта с Пугачевой и Галки; ным» 10.35 «Смачна ліга з А.Заворотнюк» 11.35 «Орел и Решка» 12.25 «Рассмешить комика» 13.30 Т/с «Соло на минном поле» 17.05 Д/ф «Мессия темных сил. Оккультные тайны Третьего рейха» 18.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 18.10 «Вечерний квартал. Спецвыпуск» 19.10 «Горячее кресло» 20.00 «Подробности» 20.30 Х/ф «Край» 23.05 Концерт «Любэ ; Свои. 20 лет»

Х/ф «Остров Ним» Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Доброе утро, Микки!» «Родительский клуб» Х/ф «Поцелуй на удачу» Кто против блондинок? Шоумания Видеофания Эксклюзив Анализ крови Іnfo;ШОК Т/с «Воронины» «Вечерний разговор» «Чего хочет женщина» «Новости недели» «Страна чудаков» Пой, если можешь Х/ф «Побег» Скетч;шоу «Красотки» Спортрепортер Х/ф «Двадцать баксов»

21.00 22.05 00.00

ТОВ «Агробуд» (24422622, 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 152, кв. 126) знаходиться в стані припинення шляхом ліквідації за рішенням заг. зборів учасників. Призначено ліквід. комісію в складі: голова ліквід. комісії $ Татаринова Ю. В. (2753716844), члени ліквід$ комісії $ Широкопояс М. М. (2037713499), Дронова В. Ю. (2155700504). Вимоги кредиторів приймаються протягом 1 місяця за адресою: 49082, м. Дніпропетровськ, вул. Робкорівська, 47.

Інформація про тарифи на електроенергію ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» на травень 2011 р. 1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на травень 2011 р. без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Прогнозована середня закупівельна ціна е/е на травень 2011 р. (розрахована відповідно до постанови НKРЕ від 22.01.01 № 47 із змінами і доповненнями) (без ПДВ)

Одиниця виміру

Величина показника

коп/кВтгод

57,792

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні осо' би та фізичні особи'суб'єкти підприємницької діяльності), крім підприємств міського електричного транспорту без ПДВ

Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

Єдині роздрібні тарифи (роздрібні тарифи з урахуванням граничних рівнів тарифів) (постанова НKРЕ від 22.04.11 № 694)

1 клас

коп/кВтгод

62,710

2 клас

коп/кВтгод

82,370

Величина показника

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Двозонні тарифи, диференційовані 1 клас за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 №1241 із змінами 2 клас і доповненнями) Тризонні тарифи, диференційовані 1 клас за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями) 2 клас

Період часу

Одиниця виміру

Величина показника

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

25,084 94,065

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

32,948 123,555

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

21,949 63,964 105,353

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

28,830 84,017 138,382

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ) Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НKРЕ від 22.10.04 № 1030 із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 21.02.08 № 199)

Період часу

Kлас споживача

Одиниця виміру

у межах зон доби (з 22.00 до 4.00)

1 клас

коп/кВтгод

15,678

2 клас

коп/кВтгод

20,593

в інші години доби

1 клас

коп/кВтгод

62,71

2 клас

коп/кВтгод

82,370

Величина показника

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення та населені пункти), затверджені постановою НКРЕ від 10.03.1999 р. № 309 (у редакції постанови НКРЕ від 17.03.2011 р. № 343). Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків. Директор з фінансів та економіки ПАТ «Дніпрообленерго»

«Детали» Х/ф «Наследница по прямой» «Страна чудаков» «Сбросим лишене» «Кухня на шпильках» «Дело вкуса» «Стелла ; чудо возможно» «Гамма вкуса» Д/с «Была война» Реалити;шоу «M;1 Fighter» «Седмица» Х/ф «Семнадцать мгновений вес ны», 58 с. Д/ф «Человек, который помог Спилбер; гу» «Секретные территории» «Перевоплощение» «Тип;топ» Информационное обозрение «Post; Sсriptum» «Военная тайна» «Легенды «Ретро;FM» Х/ф «Двойник»

ICTV

1+1

9 КАНАЛ

34 КАНАЛ 07.00 07.20 08.50 09.10 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 11.40 12.30 13.00

18.00 19.00 19.45 20.30

Х/ф «Аскари» М/ф «Дом кошки» «Лото;Забава» «Ремонт +» «Смакуємо» «Роскошная жизнь» «Меняю жену ; 3» Д/ф «Уровень секретности ; 18» Т/с «Вольф Мессинг. Человек, видев ший сквозь время» 22.20 «Светская жизнь» 23.15 Х/ф «Подрывники» 01.20 Х/ф «Большой побег»

06.00 М/ф 06.40 М/с «Скала Фрэгглов» 07.10 М/с «Скала Фрэгглов. За кулисами» 08.00, 02.35 «Код спасения красный»

СТБ 07.10 Х/ф «Крепкий орешек» 08.50 «Едим дома» 10.00, 01.05 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на Майдане» 12.00 «Холостяк» 14.35 «Холостяк. Как выйти замуж» 15.50 Звездная жизнь 16.50 «Моя правда» 17.50 «Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.00 Х/ф «Егорушка» 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

17.40

07.05 08.35 09.05 10.00 10.50 11.25 12.20 13.45 16.55

О. П. ФРАНКІВ

Сх. 05.22 Зах. 20.28 Трив. дня 15.06

Неділя, 8 травня 07.05 Мир православия 07.15, 23.00 Д/ф «Путешествие на край све; та», 15 с. 07.40 Дневник Евровидения 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля;моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.00 ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ (под проводом Святейшего Патриарха Кирил; ла) 10.40 Х/ф «Был месяц май» 12.30 Х/ф «Парень из нашего города» 13.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер; лига. «Севастополь» (Севастополь) ; «Оболонь» (Киев) 14.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 16.00 Формула;1. Гран;при Турции 17.55 Спецпроект «О чем кино?». Х/ф «Фана; ты» 20.20 Л. Гурченко. «Песни войны» 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.00 Фольк;music 22.45 Дневник Евровидения; 2011 г. 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.35 Автодрайв 23.50 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

07.35 Люди, кони, кролики и...домашние ро; лики 08.35 Анекдоты по;украински 08.55 Т/с «Группа «Zeta» 12.55 Х/ф «Операция «Горгона» 16.50 Д/ф «Вторая ударная. Преданная ар; мия Власова» 18.45 «Факты» 18.55 Спорт 19.00 Х/ф «Без права на ошибку» 23.35 Х/ф «Список Шиндлера»

TET 07.05, 08.35 «Твинисы» 07.30 М/ф 07.40 «Лентяево»

08.10 «Телепузики» 09.00 «Мультик с Лунтиком» 09.35 «Зоо фактор» 10.00, 13.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 10.55, 19.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.50 «Одна за всех» 12.20 «Ералаш» 12.35 «Comedy Woman» 14.25 Х/ф «Эдвард рукиножницы» 16.15, 23.20 «Дом;2» 17.10 Х/ф «Отпетые мошенники» 20.10 Х/ф «Чикаго» 22.20 «Теория измены» 00.20 Т/с «Реальная кровь»

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 19.15, 23.50 «По; года на курортах» 06.35, 23.35 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.20 «Клуб 700» 08.25, 15.20 «Рекламная кухня» 09.50 «Достичь цели» 10.15 «Яппи» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.30 «ДМБ»

ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÀËÞÍÊ²Â Â²Ä «ÓÊÐÏÎØÒÈ» «Ì²É ÓËÞÁËÅÍÈÉ ÊÍÈÆÊÎÂÈÉ ÃÅÐÎÉ» (3 книжок видавництва «Грані-Т») Шановний друже, ти любиш читати та малювати? Тоді тобі варто взяти участь у конкурсі від «Укрпошти» $ «Мій улюблений книжковий герой» (з книжок видавництва «Грані$Т»)! У тебе є шанс виграти чудові призи: нетбук, мобільний телефон чи МРЗ$плеєр! Окрім того, перемо$ жець інтернет$голосування з робіт, визначених журі (на сайті: www.ukrposhta.com), отримає комплект книг видавництва «Грані$Т». Для участі в конкурсі необхідно придбати одну чи кілька книжок ви$ давництва «Грані$Т» у відділеннях поштового зв’язку, намалювати ге$ роя цієї чи іншої книги, яка виходила у цьому видавництві, додати до малюнка короткий опис$пояснення (півсторінки), назву роботи. Про себе необхідно зазначити наступну інформацію: ПІБ, вік, домашню адресу із зазначенням поштового індексу, номер телефону та електронну адресу (за наявності). Чек, що засвідчує купівлю книги, малюнок, пояснення та власні дані потрібно надіслати ПРІОРИТЕТНОЮ ПОШТОЮ на адресу орг$ комітету. Ваші роботи чекають за адресою: вул. Бориса Гмирі, буд. 2, оф. 10, м. Київ, 02140. Останній термін подачі робіт * 30 вересня 2011 р. Стиль і техніка виконання робіт $ довільні. Малюнок подається на аркуші паперу фор$ мату А$4 без рамок і паспарту. Кількість малюнків від одного учасника не обмежується. Колективні роботи не розглядаються. Підсумки конкур$ су будь оголошені після 7 жовтня 2011 р. Детальніше про конкурс мож$ на дізнатися на порталі «Укрпошти» та сайті видавництва «Грані$Т», а також зателефонувавши на прямий номер 0800500440 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України). Не зволікайте $ беріть участь у конкурсі та відкривайте для себе ди$ вовижний світ книжкових героїв! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва) 84*й сезон (2010*2011 гг.)

РЕПЕРТУАР с 28 по 30 апреля 2011 года 28 четверг 14.00 СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ Высокая комедия. Дж.Патрик. Продолжительность 2 ч. 10 м. 29 пятница Классика на нашей сцене! 18.30 НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ Комедия. А.Островский. Продолжительность 2 ч. 30 м. 30 суббота Классика сегодня! 17.00 ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР Мелодрама. О.Уайльд. Продолжительность 2 ч. 10 м. Художественный руководитель театра

Жан Мельников Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiy*theatre.at.ua, e*mail: gorkiy*theatre@i.ua Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел: 31*38*91, 778*48*69, 778*48*57, 371*70*33.

Зах. 00.34 Сх. 09.10 Новий міс. 3 травня 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор;ТВ» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Фактор безопасности» 17.20 «Палата» 17.30 «Не первый взгляд» 18.20 «Машина времени» 19.20, 20.20 «Время интервью» 21.00 «Время: итоги» 22.00 «Большая политика» 22.30 «Время;Тайм» 23.55 «Обзор прессы» 00.30 «Тема недели»

НТН

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 «Тише, «мыши!» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.20 Право на защиту 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Азбука здоровья 11.10 Краеведческое путешествие 11.40 Х/ф «В августе 44го» 13.15 Слово пастыря 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Формат 1:1 16.00 Д/с «Самые красивые острова мира» 17.00 Интервью 17.30 Столицы мира 17.55 Музыка 18.30 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 Губернские прогнозы 20.25 Так просто 20.50 Выбор за вами 21.15 Х/ф «Пианист» 00.00 Аналитическое обозрение

06.00 06.25 06.45 07.10 09.25 11.30

«Легенды бандитского Киева» М/ф «Каникулы Бонифация» М/ф «Дюймовочка» Т/с «Инспектор Деррик» Т/с «Сыщики» «Легенды уголовного розыска». Тонька; пулеметчица 12.00 «Агенты влияния» 12.30 «Бушидо. Восточные единоборства» 14.55 Х/ф «Делай раз!» 16.40 Х/ф «Кармен» 19.00, 00.45 Х/ф «Настоящая МакКой» 21.10 Х/ф «Земля динозавров» 23.00 Х/ф «Хищные воды»

НТВМИР 07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Смотр 07.50 Главная дорога 08.25 Их нравы 09.20 «Пир на весь мир» 10.20 Дачный ответ 11.20 Александр Журбин. Мелодии на память 12.00 «Владимир Высоцкий. Песни, моноло; ги» 12.20 Т/с «Катя» 18.30 Т/с «Катя». Продолжение 22.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 00.00 Концерт «Мы ждем вас с Победой!» 00.40 «Алтарь Победы». Документальный цикл. «Встреча на Эльбе»; «Битва за Бер; лин» 02.15 Футбольная ночь

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.45 20.30 23.25

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Освобождение» Х/ф «Иди и смотри» Х/ф «Сталинградская битва»

Іменинники дня: МАРКО, СИЛЬВЕСТР, ЯРОСЛАВ, ХОМА 27 КАНАЛ 05.50 Лица купюр 06.20 PRO Читання 06.40, 15.30 Твой ХиТ 07.10 Клуб суперкниги 07.30 Клуб 700 08.00 Телеинциклопедия: Воспитание домаш; них животных 08.35 Япония глазами гурмана с Нардой 09.00 Створи себе 09.20 М/ф 09.50 Практическое руководство экстремаль; ного туриста 10.15, 19.00 Сталин 11.20 Няньки в дикой природе 12.15 Взгляд в будущее 15.00 За семь морей 16.25 Живая энциклопедия 16.50 Скромное обаяние современных техно; логий 17.15 Х/ф «Сквозь огонь» 20.10 Х/ф «Пианист» 23.20 Гибель «Антарктики» 00.00 Тайны

ОРТ М 07.40 «Армейский магазин» 08.10 Х/ф «Горячий снег» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Тайные дороги войны» 13.00 Х/ф «Люся» 14.25 Х/ф «Двадцать дней без войны» 16.15 «Песни Весны и Победы» 17.45 Х/ф «Заградотряд» 21.00 «Время» 21.15 Х/ф «Ночь длиною в жизнь» 23.00 Х/ф «Живые и мертвые»

ТРК «УКРАИНА» 06.10 07.00 07.20 09.00 10.00

«Жизнь на вкус» События Т/с «Семнадцать мгновений весны» Добро пожаловать Т/с «Экстренный вызов. Лишний сви детель» 12.00 Т/с «Диверсант» 12.40 Т/с «Диверсант 2: Конец войны» 16.00, 19.30 Т/с «Заяц, жареный поберлин ски» 19.00 События недели 22.20 Футбольный уик;энд 23.30 Х/ф «Враг №1» 01.30 Х/ф «Пианист»

ÏÀÒ «ÄͲÏÐÎÎÁËÅÍÅÐÃλ оголошує конкурсний продаж: неліквідів електротехнічної продукції, спецодягу, метизів, масел тех$ нічних, металоконструкцій, автозапчастин, опор та стійок б/в, засобів захисту, витратних матеріалів до запорної арматури, гумотехнічних виробів, кабельно$проводникової продукції, інструментів та присто$ сувань, запорної арматури, вимірювальних приладів, опалювальних приладів, насосів, будівельних матеріалів і виробів, з/б виробів, меблів, трансформаторів б/в, повітряних вимикачів б/в, автомобілів, засобів зв'язку та апаратури телемеханіки, які були у використанні, а також брухту чорного та кольорового металів. Умови продажу $ самовивезення, здійснення покупцем усіх витрат, по$ в'язаних з купівлею$продажем майна ( на умовах EXW Інкотермс $ 2010). Заяви про участь у конкурсі приймаються до 20.05.2011. Інформація про умови і порядок продажу $ за телефоном (056) 373$ 55$35.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ - 10 мая, 2 июня, 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж (вартість знижена на 30%) на аукціоні об’єкта малої приватизації 6 нежитлове приміщення № 69 6 магазин площею 91,9 кв.м з ганками літ. а, а/, що знаходиться на балансі ВАТ «Дніпромеханомонтаж» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 01415246, Відкрите акціонерне товариство «Дніпромеханомонтаж» за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 11. Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 69 магазин площею 91,9 кв.м з ган ками літ.а, а/ . Адреса: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна, 38а. Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення магазину на І поверсі житлового будинку, загальною площею 91,9 кв. м, з ганками літ. а, а /, рік забудо ви 1969. Земельна ділянка окремо не виділялась. Вартість продажу об’єкта без ПДВ 6 341033,00 грн., ПДВ 6 68206,60 грн. Початкова вартість продажу з врахуванням ПДВ 6 409239,60 грн. Умови продажу зазначеного об’єкта забезпечення під час експлуатації об'єкта дотримання санітарних, протипожежних та екологічних норм, передбачених зако нодавством України; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими кош тами; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановле ному чинним законодавством України; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час експлуатації об'єкта. Поку пець відшкодовує витрати, пов'язані з підготовкою продажу об'єкта, та сплачує но таріальні послуги, пов'язані з посвідченням договору купівліпродажу. Грошові кошти на участь в аукціоні 6 40923,96 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіо нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській об ласті, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розра хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУД КУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональ ному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або ук ладання договору купівліпродажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% від початко вої вартості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 10.00 30 травня 2011 року на Українській Універсальній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 26, каб. 14 (тел.: (056) 370646688, 785629661). Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім. 315. Кінцевий термін прийняття заяв 26 травня 2011 року до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (0562) 74285 19, 7428948. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розта шування. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж (вартість знижена на 30%) на аукціоні об’єкта малої приватизації 6 нежитлове приміщення № 5 поз. 2,3,10 загальною площею 77,3 кв.м, що знаходиться на балансі Дніпропетровського центру професійної освіти Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 03062993, Дніпропетровський центр профе сійної освіти за адресою: 49108, м. Дніпропетровськ, вул. Верещагіна, 103. Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 5 поз. 2,3,10, загальною площею 77,3 кв.м. Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова, 16. Відомості про об’єкт нежитлове приміщення № 5 поз. 2,3,10 загальною пло щею 77,3 кв.м. Земельна ділянка окремо не виділялась. Вартість продажу об’єкта без ПДВ 6 250924,80 грн., ПДВ 6 50184,96 грн. Початкова вартість продажу з врахуванням ПДВ 6 301109,76 грн. Умови продажу зазначеного об’єкта забезпечення під час експлуатації об’єкта дотри мання санітарних, протипожежних та екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснення розрахунку за об’єкт приватизації грошовими коштами; право корис тування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством Ук раїни. Покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою продажу об’єкта, та сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівліпродажу. Грошові кошти на участь в аукціоні 6 30110,98 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розра хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУД КУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіонально му відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або ук ладання договору купівліпродажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% від початко вої вартості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 10.00 30 травня 2011 року на Товарній біржі «Дніпропетровська біржа» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 49 (тел. 7903299). Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення Фонду державного май на України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ком сомольська, 58, кім. 315. Кінцевий термін прийняття заяв 26 травня 2011 року до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (0562) 7428519, 74289 48. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж (вартість знижена на 30%) на аукціоні об’єкта малої приватизації 6 1/5 частина адміністративної будівлі загальною площею 173,6 кв.м, що знаходиться на позабалансовому рахунку філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Дніпропетровськ» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 09305439, філія «Відділення ПАТ «Промінвест банк» в м. Дніпропетровськ» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17. Назва об’єкта: 1/5 частина адміністративної будівлі загальною площею 173,6 кв.м. Адреса: 51600, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верх ньодніпровськ, пр. Леніна, 5. Відомості про об’єкт: 1/5 частина адміністративної будівлі загальною площею 173,6 кв. м, рік забудови 1977. Земельна ділянка окремо не виділялась. Вартість продажу об’єкта без ПДВ 6 196447,30 грн., ПДВ 6 39289,46 грн. Початкова вартість продажу з врахуванням ПДВ 6 235736,76 грн. Умови продажу зазначеного об’єкта забезпечення під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних, протипожежних та екологічних норм, передбачених за конодавством України; здійснення розрахунку за об’єкт приватизації грошовими коштами; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України. Покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою продажу об’єкта, та сплачує нотаріальні послуги, пов’я зані з посвідченням договору купівліпродажу. Грошові кошти на участь в аукціоні 6 23573,68 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКУ в Дніпро петровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укла дання договору купівліпродажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 10.00 годині 30 травня 2011 року на філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лешко6Попеля, 13, офіс 315, тел.: (0562)46604695, 46694695. Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомоль ська, 58, кім. 315. Кінцевий термін прийняття заяв 26 травня 2011 року до 17.00. Додат кова інформація про продаж об’єкта за тел.: (0562) 7428519, 7428948. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Центрально Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що відповідач Биндич Сергій Анатолійович, 09.10.1961 р.н. (мешкає: м.Кривий Ріг, вул. Погребняка, 12/118), за позовом Биндич Наталії Миколаївни, Бин# дич Олега Сергійовича до Биндич Сергія Анатолійовича, третя особа # Сектор у справах громадянства, імміграції та реєст# рації фізичних осіб Центрально#Міського РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у здійсненні права на користування та роз# порядження своїм майном викликається у судове засідання на 04 травня 2011 року о 09.00 у приміщення Центрально#Місько# го районного суду за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 3 (суддя Філатов К.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Биндич Сергій Анато# лійович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача або його представників спра# ву буде розглянуто за його відсутності. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 11 травня 2011 року о 09 год. 30 хв. буде слухатись цивільна справа за позовом Чуріної Олени Валері# ївни, Захарченка Василя Івановича до Оль# ховик Сергія Володимировича, третя осо# ба # ОКП «ДБТІ», про визнання договору ренти квартири недійсним. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відповіда# ча Ольховика Сергія Володимировича по вказаній справі невідоме, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає че# рез оголошення в пресі Ольховик Сергія Володимировича, останнє місце проживан# ня: Дніпропетровська область, м. Дніпро# дзержинськ, вул. Кізлярська, 65. Явка відпо# відача обов'язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідач Ольхо# вик С.В. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності. Судове засідання відбу# деться під головуванням судді Погреб# няк Т.Ю. у приміщенні Баглійського ра# йонного суду м. Дніпродзержинська Дні# пропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. Саксаганський суд м. Кривого Рогу викли# кає Чабановського Анатолія Анатолійовича, Бойко Світлану Костянтинівну у судове за# сідання, призначене на 11.00 04 травня 2011 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6#а, як відповідачів по цивільній справі 2#399/11 за позовом Башмакової Тетяни Іванівни, Башмакова Андрія Олек# сандровича до Бойко Світлани Костянтинів# ни, Чабановського Анатолія Анатолійовича про відшкодування шкоди, заподіяної ДТП. Суд попереджає, що в разі неявки відпові# дачів Чабановського Анатолія Анатолійови# ча, Бойко Світлани Костянтинівни у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності і винесено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України. Жовтневий районний суд м. Дніпропет

ровська повідомляє Кірейченка Валерія Валентиновича, Притикіна Павла Володи# мировича, що під головуванням судді Тка# ченко Н.В. 18.05.2011 р. о 10 год. 45 хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до ТОВ «УФА «Верус», Кірейченка Валерія Валентиновича, Притикіна Павла Володи# мировича про стягнення заборгованості. Крім того, до зазначеної дати ви можете от# римати в суді копію позовної заяви з до# датками, ознайомитись з матеріалами справи, оскільки документи суду на вашу адресу вручити поштою вам або по# внолітнім членам родини немає можли# вості. Вам необхідно з’явитись у Жовтне# вий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Паторжинського, 18#а, каб. 17, особи# сто або направити свого представника з належно оформленим дорученням. Додат# ково роз’яснюємо, що в разі вашої неявки або неявки вашого представника справа буде розглянута за вашої відсутності. Розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Радзі# ховської Ольги Олександрівни про стягнен# ня заборгованості відбудеться 29.06.2011 року о 09 год. 30 хв. Прошу Радзіховську О.О. з’явитись на вищевказану дату роз# гляду справи до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде розгля# нута без вашої участі. Жовтневий районний суд м. Дніпропет

ровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор# жинського, 18#а, каб. 23, викликає Задо# рожного Андрія Леонідовича у судове за# сідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Райф файзен Банк Аваль» до Задорожно# го Андрія Леонідовича про стягнення за# боргованості, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 31 травня 2011 р. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто в за# очному порядку. Жовтневий районний суд м. Дніпропет

ровська повідомляє Капустіна Ігоря Мико# лайовича, що судом у судовому засіданні

об 11.00 29 липня 2011 року буде розгля# датись цивільна справа № 2#7143/2011 за позовом ПАТ «Райффайзен банк Аваль» до Капустіна Ігоря Миколайовича про стяг# нення заборгованості (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазначе# ний час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Паторжинського, 18#а, каб. 19, для участі у розгляді цивіль# ної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформле# ною довіреністю. Центрально Міський районний суд м. Кривого Рогу викликає Матвійко Віру Іва# нівну як відповідача по справі № 2#887/ 2011 за позовом ПАТ «ПроКредит Банк» до Стародубець Людмили Володимирівни, Ста# родубець Івана Михайловича, Матвійко Віри Іванівни про стягнення заборгова# ності за договором про надання траншу. Судове засідання відбудеться 12 травня 2011 року о 13.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал суду 5. У разі неявки у судове засідання без поваж# них причин або неповідомлення про при# чини неявки справа розглядатиметься без врахування думки відповідача. Жовтневий районний суд м. Дніпропет

ровська повідомляє Василенка Євгенія Ва# лерійовича, Горток Ірину Володимирівну, що судом у судовому засіданні о 15.00 27 травня 2011 року буде розглядатись ци# вільна справа № 2#5638/2011 за позовом ТОВ «ОТП Факторінг Україна» до Василен# ка Євгенія Валерійовича, Горток Ірини Во# лодимирівни про стягнення заборгова# ності за кредитним договором (суддя Чер# новськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Паторжинсько# го, 18#а, каб. 19, для участі у розгляді ци# вільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформ# леною довіреністю. Дніпровський районний суд м. Дніпро

дзержинська викликає у судове засідання в якості відповідача Рибалка Андрія Вале# рійовича, місце реєстрації: м. Дніпродзер# жинськ, пр. Перемоги, 29/812, о 09.00 11 травня 2011 року по справі за позовом Ви# конавчого комітету Дніпровської районної ради до Рибалка А.В. про визнання особи такою, що втратила право на користуван# ня житловим приміщенням. Судове засі# дання відбудеться під головуванням судді Байбара Г.А. у приміщенні за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 1 поверх, каб. 2. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомле# ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде роз# глянуто за його відсутності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Сторо# жук С.М.) викликає в якості відповідачів Тумко Любов Володимирівну, Тумко (Тим# ко) Олександра Миколайовича по ци# вільній справі за позовом Виконавчого комітету Павлоградської міської ради до Тумко Любові Володимирівни, Тумко (Тим# ко) Олександра Миколайовича про втрату права на користування житловим при# міщенням. Останнє місце реєстрації відпо# відача Тумко Любові Володимирівни: вул. Можайського, 10/29, м. Павлоград, Дніпро# петровська область. Відповідач Тумко (Тимко) Олександр Миколайович у реєст# рації (знятті з реєстраційного обліку) не значиться. Судове засідання призначене на 11.05.2011 року о 13.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі неявки відповідачів у судове засі# дання справа, згідно з вимогами ЦПК Ук# раїни, може бути розглянута за їхньої відсутності. Індустріальний районний суд м. Дніпро

петровська повідомляє, що 10 травня 2011 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні суду (49074, м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 84, каб. 108, зал судових засідань 2) відбудеть# ся судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товари# ства «ПроКредит Банк» до Ільюхи Сергія Петровича, Педана Дмитра Олексійовича, Губської Тетяни Володимирівни про стягнен# ня суми боргу. У судове засідання виклика# ються як відповідачі Ільюха Сергій Петро# вич, Педан Дмитро Олексійович, Губська Те# тяна Володимирівна. У разі неявки у судо# ве засідання відповідачів справа буде роз# глянута за їхньої відсутності на підставі на# явних по справі доказів та постановлене заочне рішення суду. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області викликає Чер# нецова Максима Миколайовича, останнє відоме місце реєстрації якого: вул. Цент# ральна, 65, с. Бородаївка, Верхньодніп# ровський район, Дніпропетровська об# ласть, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Акціонерного страхово# го товариства закритого типу «Дніпроін# мед» до Чернецова М.М. про стягнення суми сплаченого страхового відшкодуван# ня в регресному порядку у судове засідан# ня, призначене на 10 травня 2011 року о 13.00, яке відбудеться у приміщенні Верх# ньодніпровського районного суду Дніпро# петровської області за адресою: вул. Пет# ровського, 47, м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область.

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

Саксаганський суд м. Кривого Рогу викли# кає Сизоненко Тетяну Степанівну, Медведє# ву Наталю Вікторівну у судове засідання, призначене на 10 год. 15 хв. 12 травня 2011 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Деми# денка, 6#а, як відповідача по цивільній справі 2#909/11 за позовом Публічного ак# ціонерного товариства «Комерційний банк «Південкомбанк» про стягнення заборгова# ності. Суд попереджає, що в разі неявки відповідачів Сизоненко Тетяни Степанівни, Медведєвої Наталі Вікторівни у судового засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності і винесено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України. Слухання цивільної справи за позовом Акціонерного банку «Український кому# нальний банк» до Шинкаревської Галини Олександрівни про стягнення заборгова# ності призначено на 10.00 24.05.2011 року. Суд викликає Шинкаревську Галину Олександрівну як відповідача по даній справі. У разі неявки останньої справа буде розглянута без її участі. Слухання справи відбудеться у приміщенні Кіров# ського районного суду м. Дніпропетровсь# ка за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 7, у вищезазначений час. Викликається Макаров Олександр Валері

йович як відповідач до зали суду на слухан# ня цивільної справи № 2#1444/11 за позо# вом Лізунової Тетяни Петрівни до Макаро# ва Олександра Валерійовича, треті особи # Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області та Комунальне підприємство житлово#екс# плуатаційна організація № 45 м. Кривого Рогу про визнання особи такою, що втрати# ла право на користування житловим при# міщенням та зняття з реєстрації, яке відбу# деться 10 травня 2011 року о 15.00 у при# міщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Боро# дича, 3, каб. 24. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпро

петровська по цивільній справі за позо# вом Шевченко Вероніки Анатоліївни до Ве# ликанова Олексія Вячеславовича викликає Великанова Олексія Вячеславовича у судо# ве засідання, яке відбудеться 18 травня 2011 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Бабушкінського районного суду м. Дніпро# петровська (м. Дніпропетровськ, пр. Кар# ла Маркса, 57, каб. 318). У разі вашої не# явки у судове засідання справа буде роз# глядатись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наяв# них по справі доказів судом буде винесе# но заочне рішення. Суддя Шевцова Т.В. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області (суддя Алтунін О.В.) по цивільній справі № 2#5911/10 за позовною заявою Довгої Марини Сергіїв# ни до Довгого Миколи Григоровича про ро# зірвання шлюбу викликає у судове засі# дання в якості відповідача Довгого Мико# лу Григоровича на 27 травня 2011 року о 09 год. 30 хв. Судове засідання буде про# ходити за адресою: Дніпропетровська об# ласть, Дніпропетровський район, сел. Юві# лейне, вул. Теплична 7, каб. 18. Просимо на даний час з’явитись до суду особисто або направити свого представника. При собі необхідно мати паспорт або інший до# кумент, що посвідчує особу, а представни# кам належно оформлені довіреності. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 13.05.2011 р. о 09 год. 30 хв. в залі суду 304 за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, буде розглядатись цивільна справа за позовом Капуто Енріко до Коси Наталії Олександ# рівни про розірвання шлюбу. (Останнє місцезнаходження відповідача: м. Кри# вий Ріг, 4#й Зарічний, 21/69). У разі не# явки відповідача до суду у зазначений день справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі документів. Слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Полтава банк» до Лебецької Олени Василівни про стягнення заборгованості призначено на 09 год. 30 хв. 24.05.2011 року. Прошу Лебецьку О.В. з’явитись на зазначений час. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Слухання справи відбудеться у приміщенні Кіров# ського районного суду м. Дніпропетров# ська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. Петропавлівський районний суд Дніпро

петровської області викликає як відпові# дача Каналош Ноемі Адальбертівну, зареє# стровану за адресою: смт Петропавлівка, Дніпропетровська область, вул. Чапаєва, 81, 52700, у судове засідання по справі за позовом Ковальова Володимира Михайло# вича про визнання осіб такими, що втра# тили право на користування житлом та зняття їх з обліку за місцем реєстрації про# живання. Розгляд вищезазначеної справи призначений на 09.00 23 травня 2011 року у приміщенні Петропавлівського районно# го суду за адресою: смт Петропавлівка, Дніпропетровська область, вул. Радянська, 74#а, каб. 7. Суддя Курочкіна О.М. Індустріальний районний суд м. Дніпропет

ровська, розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда»,

84, викликає Зоріну Юлію Сергіївну як відпо# відача по цивільній справі № 0417/2#1119/11 за позовом Зоріна Сергія Петровича до Зоріної Юлії Сергіївни про розірвання шлюбу у судове засідання, яке відбудеться о 09.00 11 травня 2011 року. У випадку неявки особи, що викликається, справу буде розглянуто в заочному порядку. Центрально Міський районний суд м. Кри

вого Рогу повідомляє, що відповідач Щер# бина Ірина Сергіївна по цивільній справі за позовом Педорич Зої Василівни до Щербина Ірини Сергіївни про усунення перешкод у ко# ристуванні та розпорядженні житловим бу# динком викликається у попереднє судове за# сідання на 11 травня 2011 року об 11.00 у приміщення Центрально#Міського районно# го суду м. Кривого Рогу за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, каб. 17, зал 4 (суддя Кваша А.В.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого# лошення в пресі відповідач Щербина Ірина Сергіївна, 1968 р.н., вважається повідомле# ною про час та місце розгляду справи. У разі її неявки до зали судового засідання справа буде розглянута за її відсутності. Самарський районний суд м. Дніпропет

ровська у зв’язку з розглядом цивільної справи № 2#758/11 за позовом Богомаза Віктора Кирияновича, Богомаз Олени Олек# сіївни, Єдименченко Вікторії Вікторівни до Єдименченка Сергія Вікторовича, третя особа # Дніпропетровське міське управлін# ня ГУМВС в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користуванні квартирою викликає в якості відповідача Єдименченка Сергія Вікторовича у судове засідання, яке відбудеться 17.05.2011 р. о 16.00 у приміщенні Самарського район# ного суду м. Дніпропетровська (вул. Елек# трична, 1#а, каб. 216). Явка суворо обо# в’язкова. У випадку неявки по справі буде ухвалене заочне рішення. Жовтневий районний суд м. Дніпропет

ровська повідомляє Медведева Григорія Олександровича, що у судовому засіданні о 14 год. 15 хв. 16 травня 2011 року буде розглядатись цивільна справа № 2#4955/ 2011 за позовом Романенко Маргарити Геннадіївни до Медведева Григорія Олек# сандровича, третя особа # КП «ДМ БТІ», Толстополят Тетяна Сергіївна, Стрюковатая Анна Федорівна, Стрюковатий Сергій Ми# колайович, Ребриста Марія Василівна, Мед# ведева Наталія Геннадіївна, Писарева Ірина Володимирівна, Дзиговський Олексій Сергійович, Безруков Володимир Никифорович (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Жовтневий районний суд м. Дніпропет# ровська, вул. Паторжинського, 18#а, каб. 19, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформленою до# віреністю. У провадженні Ленінського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться ци# вільна справа за позовом Фрейхать Ольги Олександрівни до Фрейхать Амер Мухаммед Ібрагіма про розірвання шлюбу. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інфор# мує відповідача по справі Фрейхать Амер Мухаммед Ібрагіма про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 16 трав# ня 2011 року о 10.00 у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуван# ням судді Н.Г. Остапенко. Амур Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що у про# вадженні суду перебуває цивільна справа № 2#3869/2011 р. за позовом Гомель Тетя# ни Вікторівни до Гомель Артема Вікторови# ча, де третя особа # Орган опіки та піклу# вання АНД районної у м. Дніпропетровську ради, про позбавлення батьківських прав. Відповідач Гомель Артем Віктрович викли# кається у судове засідання, яке відбудеться 20.05.2011 р. о 12 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, зал судових засідань 2, каб. 2. Після опуб# лікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. За умови неявки відпові# дача Гомель Артема Вікторовича та непові# домлення ним про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних в ній даних чи доказів (по# становлено заочне рішення). 13 травня 2011 року о 9 год. 15 хв. у при

міщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кри# вий Ріг, вул. Л.Бородича, 3, зал 8, відбу# деться слухання цивільної справи за позо# вом Гармаш Тетяни Борисівни, Гармаш Во# лодимира Станіславовича, Гармаш Андрія Станіславовича до Гармаш Станіслава Во# лодимировича, третя особа # Сектор гро# мадянства, імміграції та реєстрації фізич# них осіб Довгинцівського РВ КМУ УМВС Ук# раїни в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користуванні влас# ністю. Гармаш Станіслав Володимирович, 16.06.1962 року народження, запрошуєть# ся до зали суду на слухання як відповідач на вказану годину. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності з по# становленням заочного рішення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропет

ровська (м. Дніпропетровськ, пр. Карла Мар# кса, 57, каб. 309) викликає Шеіну Ольгу Ана# толіївну у судове засідання 27 травня 2011 року о 08 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом КБ «Приват#


р9

ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

28.04.2011 р. № 32 (1220) ○

Банк» до Шеіної О.А. про звернення стягнен# ня. З опублікуванням цього оголошення відповідач Шеіна вважається належно по# відомленою про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Бабушкінський райсуд м. Дніпропет

ровська викликає Чихович Л.М., Чихович А.О. як відповідачів на 17.05.2011 р. о 10 год. 30 хв. по справі за позовом ПАТ «КБ «При# ватбанк» до Чихович Л.М., Чихович А.О. про стягнення заборгованості. Адреса суду: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 310. Суддя Решетнік М.О. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 19 травня 2011 року о 09.00 в залі судових засідань 206 за адре# сою: пр. Миру, 24 відбудеться судове засі# дання по цивільній справі за позовом Кру# пенка Юрія Івановича до Крупенко Фаїни Вікентіївни, третя особа # Криворізьке міське управління внутрішніх справ про усу# нення перешкод у користуванні приватною власністю. Явка відповідача Крупенко Фаї# ни Вікентіївни обов’язкова з наданням ра# ніше неподаних доказів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поваж# них причин та неповідомлення ним про при# чину неявки суд вирішить справу з винесен# ням заочного рішення за його відсутності. Бабушкінський райсуд м. Дніпропет

ровська викликає Ашвілову Оксану Воло# димирівну як відповідача на 23.05.2011 р. о 14.00 по справі за позовом Гетьман Н.С. до Ашвілової О.В., Відділу громадянства і реєстрації фізичних осіб Бабушкінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області про визнання такою, що втратила право на користування житловим при# міщенням. Адреса суду: м. Дніпропет# ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 310. 12 травня 2011 року о 09.00 в Індустрі

альному районному суді м. Дніпропет

ровська відбудеться розгляд цивільної справи № 0417/2#915/2011 за позовом Шелковської Анни Миколаївни до Шелков# ського Дмитра Валерійовича про розірван# ня шлюбу. Явка обов’язкова. У разі неявки справа буде розглянута в порядку ст. 169 ЦПК України. Розгляд цивільних справ за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Іваніченка Валерія Миколайовича (на 05.05.2011 року о 10 год. 10 хв.); Явного Євгена Анатолійовича та Явної Ольги Олександрівни (на 05.05.2011 року о 12 год. 15 хв.) про стягнення забор# гованості. Прошу всіх з’явитись на вище# вказану дату розгляду справи до Кіров# ського районного суду м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки спра# ва буде розглянута без вашої участі. Розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Батурін Надії Леонідівни та Батуріна Дениса Олександ# ровича (на 04.05.2011 року о 09 год. 30 хв.); Оганесян Карапета Погосовича (на 04.05.2011 року об 11.00); Олійник Сер# гія Анатолійовича та Олійник Тетяни Іва# нівни (на 04.05.2011 року о 09 год. 40 хв.); Марченко Світлани Аркадіївни (на 04.05.2011 року о 15 год. 45 хв.); Таранець Дмитра Юрійовича та Рудич Людмили Ва# лентинівни (04.05.2011 року о 16 год. 30 хв.); Батуріної Надії Леонідівни та Батурі# на Дениса Олександровича (на 04.05.2011 року о 09 год. 30 хв.); Єфімушкіної Інни Юзівни та ТОВ торгівельно#посередниць# кої фірми «Лико» (04.05.2011 року об 11 год. 30 хв.) про стягнення заборгованості. Прошу всіх з’явитись на вищевказану дату розгляду справи до Кіровського районно# го суду м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде роз# глянута без вашої участі. Прошу прибути Лоза Володимира Адамо

вича до залу 7 Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кри# вий Ріг, вул. Демиденка, 6#а для участі у судовому засіданні в якості відповідача по цивільній справі за позовом Лоза Наталі Вікторівни до Лоза Володимира Адамови# ча про розірвання шлюбу на 10.00 06.05.2011 року. Одночасно роз’яснюю, що в разі неявки ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки, оскільки в разі відсутності таких даних суд розгляне спра# ву за вашої відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Довгинцівським районним судом м. Кри

вого Рогу 19 квітня 2011 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 2#1263/2011 за позовом Загородньої Надії Григорівни до Зайцева Олександра Ми# колайовича, третя особа # Сектор громадян# ства, імміграції, реєстрації фізичних осіб про усунення перешкод у користуванні власністю. Даним заочним рішенням було задоволене позовні вимоги Загородньої Надії Григорівни та визнано Зайцева Олек# сандра Миколайовича, 02.10.1967 року на# родження, таким, що втратив право на ко# ристування житловою площею у будинку № 78 по вул. Криленка в м. Кривому Розі. З повним текстом рішення відповідач Зайцев Олександр Миколайович може ознайоми# тись, звернувшись до канцелярії Довгин# цівського районного суду м. Кривого Рогу. 24 березня 2011 року Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу було ви# несено заочне рішення по цивільній справі

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

за позовом Відкритого акціонерного това# риства «Державний ощадний банк Украї# ни» в особі філії «Криворізьке відділення № 7897 ВАТ «Ощадбанк» до Радочин Ми# коли Івановича про зміну умов кредитно# го договору, стягнення заборгованості за кредитним договором. Даним заочним рішенням позовні вимоги Відкритого ак# ціонерного товариства «Державний ощад# ний банк України» в особі філії «Криво# різьке відділення № 7897 ВАТ «Ощадбанк» задоволені в повному обсязі. 18 квітня 2011 року Дзержинським ра

йонним судом м. Кривого Рогу Дніпро# петровської області винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Стельмацького Станіслава Казимировича, Стельмацької Ольги Миколаївни, Стель# мацького Олега Станіславовича до Стель# мацького Ігоря Станіславовича, третя осо# ба без самостійних вимог # Сектор у спра# вах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській об# ласті, про усунення перешкод у користу# ванні власністю, згідно з яким усунені пе# решкоди у користуванні квартирою № 22 у б. 31#а по вул. Косіора в м. Кривому Розі шляхом зняття Стельмацького Ігоря Станіславовича, 10 червня 1967 року на# родження, з реєстраційного обліку за ад# ресою: вул. Косіора, 31#а/22 в м. Криво# му Розі. П'ятихатський районний суд Дніпропет

ровської області повідомляє, що 19 квітня 2011 року П'ятихатським районним судом винесено рішення по цивільній справі № 2# 181/11 за позовом Горб Василя Володими# ровича в інтересах неповнолітньої дитини Горб Миколи Васильовича до Горб Олени Вікторівни, треті особи # прокурор П'яти# хатського району, Орган опіки та піклуван# ня П'ятихатської районної державної адмі# ністрації Дніпропетровської області про позбавлення батьківських прав та стягнен# ня аліментів на утримання дитини, яким по# зов задоволено та позбавлено Горб Олену Вікторівну батьківських прав відносно не# повнолітньої дитини Горб Миколи Васильо# вича, стягнуто аліменти на утримання дити# ни у розмірі 1/4 частини всіх видів її заро# бітку (доходу) щомісячно, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму на ди# тину відповідного віку, починаючи з 28 лю# того 2011 р. до досягнення дитиною повно# ліття на користь батька Горб В.В., а також 42 гривні 50 коп. судового збору в дохід держави. Заява про перегляд цього рішен# ня може бути подана відповідачами у П'я# тихатський районний суд Дніпропетровської області (м. П'ятихатки, вул. Шевченка, 114) протягом 10 днів з дня опублікування да# ного оголошення. Рішення може бути оскар# жене до Апеляційного суду Дніпропетров# ської області в той же строк. Ленінським районним судом м. Дніпро

петровська (суддя Остапенко Н.Г.) 18 квітня 2011 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 2#412/2011 за позовом Вермінка Сергія Миколайови# ча до Костюченка Віктора Родіоновича, треті особи # Відділ громадянства і реєст# рації фізичних осіб Ленінського РВ, Усова Ганна Василівна, Усов Володимир Євгено# вич, Гаврилова Катерина Володимирівна про усунення перешкод у користуванні частиною домоволодіння. Даним заочним рішенням позовні вимоги Вермінка С.М. були задоволені. З повним текстом рішен# ня відповідач може ознайомитись, звер# нувшись до канцелярії Ленінського район# ного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Коробова, 6, каб. 213. Саксаганським районним судом м. Криво

го Рогу 26 травня 2009 року по цивільній справі № 2#1727/09 за позовом Відкритого акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (правонаступником якого за станом на сьогодні є Публічне акціонерне товари# ство «Банк «Фінанси та Кредит») до Руденко Ірини Миколаївни, Руденка Ігоря Володими# ровича, Баштового Олександра Олександро# вича про стягнення заборгованості за кре# дитним договором було постановлено заоч# не рішення, яким позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (правонаступником якого за станом на сьогодні є Публічне акціонерне товари# ство «Банк «Фінанси та Кредит») задоволе# но в повному обсязі, а саме: з відповідачів Руденко І.М., Руденко І.В., Баштового О.О. солідарно стягнуто заборгованість за кредит# ним договором в сумі 75713,85 грн., а також судові витрати по справі: судовий збір # 175,14 грн. та витрати на ІТЗ # 30 грн. Після публікації оголошення відповідачі Руденко І.М., Руденко І.В., Баштовий О.О. вважають# ся повідомленими про рішення суду. Заява про перегляд цього заочного рішення може бути подана відповідачами протягом десяти днів з дня публікації до Саксаганського ра# йонного суду м. Кривого Рогу за адресою: 5007, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська об# ласть, вул. Демиденка, 6#а. Саксаганським районним судом м. Криво

го Рогу 15 березня 2011 року по цивільній справі № 2#3096/2010 за позовом Публічно# го акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до Галімова Володимира Тазітти# новича, Галімової Ольги Віталіївни, Райлян Олексія Георгійовича про стягнення забор# гованості за кредитним договором було по# становлено заочне рішення, яким позовні ви# моги Публічного акціонерного товариства

«Банк «Фінанси та Кредит» задоволено в пов# ному обсязі, а саме: з відповідачів Галімова Володимира Тазіттиновича, Галімової Ольги Віталіївни, Райлян Олексія Георгійовича со# лідарно стягнуто заборгованість за кредит# ним договором у сумі 329591,20 грн., а та# кож судові витрати по справі: судовий збір # 1700,00 грн. та витрати на ІТЗ # 120 грн. Після публікації оголошення відповідачі Галімов В.Т., Галімова О.В., Райлян О. Г. вважаються повідомленими про рішення суду. Заява про перегляд цього заочного рішення може бути подана відповідачами протягом десяти днів з дня публікації до Саксаганського районно# го суду м. Кривого Рогу за адресою: 5007, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Демиденка, 6#а. Саксаганським районним судом м. Криво

го Рогу 18.12.2009 року по цивільній справі № 2#2834/09 за позовом Відкритого акціо# нерного товариства «Банк «Фінанси та Кре# дит» (правонаступником якого за станом на сьогодні є Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит») до Медведєвої Наталії Вікторівни, Юлькової Маргарити Ми# колаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором було постановлено за# очне рішення, яким позовні вимоги Відкри# того акціонерного товариства «Банк «Фінан# си та Кредит» (правонаступником якого за станом на сьогодні є Публічне акціонерне то# вариство «Банк «Фінанси та Кредит») задо# волено в повному обсязі, а саме: з відпові# дачів Медведєвої Наталії Вікторівни, Юлько# вої Маргарити Миколаївни солідарно стягну# то заборгованість за кредитним договором у сумі 38623,81 грн., а також судові витрати по справі: судовий збір # 386,24 грн. та витрати на ІТЗ # 250 грн. Після публікації оголошен# ня відповідачі Медведєва Н.В., Юлькова М.М. вважаються повідомленими про рішення суду. Заява про перегляд цього заочного рішення може бути подана відповідачами протягом десяти днів з дня публікації до Сак# саганського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: 5007, м. Кривий Ріг, Дніпропет# ровська область, вул. Демиденка, 6#а. Саксаганським районним судом м. Криво

го Рогу 03.02.2010 року по цивільній справі № 2#1117/10 за позовом Публічного акціо# нерного товариства «Банк «Фінанси та Кре# дит» до Юлькової М.М., Юлькової В.Ю. про стягнення заборгованості за кредитним до# говором було постановлено заочне рішен# ня, яким позовні вимоги Публічного акціо# нерного товариства «Банк «Фінанси та Кре# дит» задоволено в повному обсязі, а саме: з відповідачів Юлькової М.М., Юлькової В.Ю. солідарно стягнуто заборгованість за кредитним договором у сумі 26446,98 грн., а також судові витрати по справі: судовий збір # 264,47 грн. та витрати на ІТЗ # 120 грн. Після публікації оголошення відповідачі Юлькова М.М., Юлькова В.Ю. вважаються повідомленими про рішення суду. Заява про перегляд цього заочного рішення може бути подана відповідачами протягом десяти днів з дня публікації до Саксаганського район# ного суду м. Кривого Рогу за адресою: 5007, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Демиденка, 6#а. Жовтневий районний суд м. Дніпропет

ровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинськрго, 18#а, повідомляє Мальмет Євгена Жоресо# вича про заочне рішення, що було винесе# не 22 грудня 2010 року по справі № 2# 12181/10, відповідно до резолютивної час# тини якого суд вирішив: позов задовольни# ти. Визнати громадянина Мальмет Євгена Жоресовича, 26 листопада 1957 року на# родження, таким, що втратив право на ко# ристування житловим приміщенням, а саме: квартирою № 14 в будинку № 25 по вул. По# гребняка в м. Дніпропетровську. Зобов’яза# ти Паспортний відділ Жовтневого РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області та комунальне житлово#експлуатаційне підприємство № 6 провести виписку (зняти з реєстрації) Мальмет Євгена Жоресовича, 26 листопада 1957 року народження, з квар# тири № 14 в будинку № 25 по вул. Погреб# няка в м. Дніпропетровську. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 02 лютого 2011 року Дніпропетров# ським районним судом Дніпропетровської області було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2#716/10 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Заяць Вадима Анатолійовича, згідно з яким вирішено: позов Публічного акціонерного товари# ства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Заяць Вадима Анатолійовича про стягнен# ня заборгованості # задовольнити. Стягти з Заяць Вадима Анатолійовича на користь Публічного акціонерного товариства «Ко# мерційний банк «ПриватБанк» заборго# ваність за кредитним договором № DТ/57 від 11 квітня 2007 року в сумі 46839,49 грн. Розірвати кредитний договір № DТ/57 від 11 квітня 2007 року, укладений між За# яць Вадимом Анатолійовичем та ПАТ «КБ «ПриватБанк». Стягти з Заяць Вадима Ана# толійовича на користь Публічного акціо# нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» судовий збір у розмірі 468,39 грн. та витрати на оплату інформа# ційно#технічного забезпечення розгляду справи в сумі 30,00 грн. Із повним текстом рішення Заяць В.А. може ознайомитись у приміщенні Дніпропетровського районно# го суду Дніпропетровської області. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє,

що 02 лютого 2011 року Дніпропетров# ським районним судом Дніпропетровської області було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2#950/10 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Юрченко Олени Олександрівни, згідно з яким вирішено: позов Публічного акціонерного товари# ства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Юрченко Олени Олександрівни про стяг# нення заборгованості # задовольнити. Стягти з Юрченко Олени Олександрівни на користь Публічного акціонерного товари# ства «Комерційний банк «ПриватБанк» за# боргованість за кредитним договором № DHCOAU03110084 від 06 квітня 2006 року в сумі 42160,07 грн. Стягти з Юрченко Оле# ни Олександрівни на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» судовий збір у розмірі 421,60 грн. та витрати на оплату інформа# ційно#технічного забезпечення розгляду справи в сумі 30,00 грн. Із повним текстом рішення Юрченко О.О. може ознайомитись у приміщенні Дніпропетровського районно# го суду Дніпропетровської області. Кіровський районний суд м. Дніпропет

ровська повідомляє, що 19.04.2011 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2#1639/11 за позовом Шинкаренка Сергія Івановича до Шинка# ренко Світлани Юріївни про розірвання шлюбу, яким позов задоволено. Шлюб між Шинкаренко С.І. та Шинкаренко С.Ю., за# реєстрований 02.04.1988 р. у Кіровсько# му ВРАГС Дніпропетровського МУЮ, акто# вий запис № 203, # розірвано. Рішення суду може бути оскаржене до Апеляційного суду Д/о через суд першої інстанції про# тягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення. Довгинцівським районним судом м. Кри

вого Рогу 21 квітня 2011 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 2#1255/2011 за позовом Короленка Воло# димира Івановича, Короленко Ольги Степа# нівни, Магері Оксани Миколаївни до Королен# ко Олени Володимирівни, третя особа # Сек# тор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Довгинцівського РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації. Даним заочним рішенням було задоволено позовні вимоги Короленка Володимира Івановича, Короленко Ольги Сте# панівни, Магері Оксани Миколаївни та виз# нано Короленко Олену Володимирівну, 20.01.1984 р.н., такою, що втратила право на користування квартирою № 31 у будинку № 27 по вул. Гутовського в м. Кривому Розі. З повним текстом рішення відповідач Коро# ленко Олена Володимирівна може ознайоми# тись, звернувшись до канцелярії Довгин# цівського районного суду м. Кривого Рогу. Жовтневий районний суд м. Дніпропет

ровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор# жинського, 18#а, повідомляє, що 11.12.2010 року ухвалено заочне рішен# ня по цивільній справі № 2#10723/2010 за позовом ПАТ «СЕБ Банк» до Зануда В.В., Бондаренко О.Г., Ситнік А.В., приватного сільськогосподарського підприємства «За# готзерно» про розірвання кредитного до# говору та стягнення заборгованості, згідно з яким позовну заяву Публічного акціонер# ного товариства «СЕБ Банк» до Зануди Ва# лерія Вікторовича, Бондаренка Олексія Григоровича, Ситнік Анни Вікторівни, При# ватного сільськогосподарського підприєм# ства «Заготзерно», Мірошниченка Олега Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити ча# стково. Стягти солідарно з Зануди Валерія Вікторовича (49044, м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, буд. 18, кв. 294, ІПН 2837706112); Бондаренка Олексія Григо# ровича (Дніпропетровська область, м. Пав# лоград, Ст. Фронту, буд. 12, кв. 4, ІПН 2864707396); Ситнік Анни Вікторівни (49027, м. Дніпропетровськ, вул. Дзер# жинського, буд. 35#б, корп. 2, кв 150, ІПН 2896103387); Приватного сільськогоспо# дарського підприємства «Заготзерно» (52042, Дніпропетровська область, с. Лю# бимівка, вул. Красна, буд. 86#б, код ЄДРПОУ 31419155) на користь Публічного акціо# нерного товариства «СЕБ банк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 28, код ЄДРПОУ 14351016) суму заборгованості за кредитним договором № 1087 від 05 берез# ня 2008 року в розмірі 4443310,67 грн. (чотири мільйони чотириста сорок три ти# сячі триста десять гривень) 67 коп. Стягти солідарно з Зануди Валерія Вікторовича (49044, м. Дніпропетровськ, бульвар Сла# ви, буд. 18, кв. 294, ІПН 2837706112); Бон# даренка Олексія Григоровича (Дніпропет# ровська область, м. Павлоград, Ст. Фронту, буд 12, кв. 4, ІПН 2864707396); Ситнік Анни Вікторівни (49027, м. Дніпропет# ровськ, вул. Дзержинського, буд. 35#б, корп. 2, кв. 150, ІПН 2896103387); Приват# ного сільськогосподарського підприємства «Заготзерно» (52042, Дніпропетровська область, с. Любимівка, вул. Красна, буд. 86#б, код ЄДРПОУ 31419155) на користь Публічного акціонерного товариства «СЕБ Банк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 28, код ЄДРПОУ 14351016) суму заборгованості за кредитним догово# ром № 1312 від 14 квітня 2008 року в розмірі 1943760,59 грн. (один мільйон де# в’ятсот сорок три тисячі сімсот шістдесят гривень) 59 коп. У задоволенні решти по# зовних вимог # відмовити.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про продаж за конкурсом об’єкта незавершеного будівництва «Недобудована частина житлового будинку на 12 квартир», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, пров. Котляревського, 14 Балансоутримувач: відсутній. Назва об’єкта: «Недобудована частина житлового будинку на 12 квартир». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, пров. Котляревського, 14. Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою недобудовану частину двоповерхово го з підвалом житлового будинку на 12 квартир, є другим під’їздом житлового будинку з 6 квартир (2 однокімнатні квартири; 2 двокімнатні квартири; 2 трьох кімнатні квартири). Будівництво об’єкта розпочато у кінці 1980х років, консер вація об’єкта не проводилась. Площа забудови згідно з технічною документацією введеної в експлуатацію та недобудованої частин будівлі складає 452,50 кв.м. Ви сота будівлі 6,80 м, корисна висота приміщень першого та другого поверхів 2,55 м, 2,60 м, 2,70 м, корисна висота підвалу 2,50 м. Будівельний майданчик, розта шований на відстані від центру 5 км, центрального автовокзалу 5 км, загаль ної магістралі 0,50 км. Благоустрій прибудинкової території не проводився. Бу дівельна готовність об’єкта незавершеного будівництва складає 30%. Вартість про дажу об’єкта без ПДВ 86945,00 грн., ПДВ 17389,00 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ 104334,00 грн. Умови продажу зазначеного об’єкта: обов’язкове завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію за по чатковим призначенням протягом 3 років від дня підписання акта прийманняпе редавання; добудову об'єкта провести відповідно до проектнокошторисної доку ментації, виготовленої та затвердженої згідно з вимогами чинного законодавства; Покупцю забороняється продаж об'єкта до моменту завершення його будівництва і введення в експлуатацію; забезпечити вимоги екологічної та протипожежної без пеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подаль шого введення в експлуатацію об'єкта приватизації; питання щодо користуван ня, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір Покупець вирішує са мостійно, в порядку визначеному законодавством. Розрахунок за об'єкт приватизації здійснюється грошовими коштами. Покупець сплачує нотаріальні послуги, пов'язані з посвідченням договору купівліпродажу. Грошові кошти на участь в конкурсі 10433,40 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об’єкта приватизації перераховуються на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіо нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській об ласті, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при роз рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 у ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регі ональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській об ласті. Переможцю конкурсу, який відмовився від укладання договору купівліпро дажу об’єкта, грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу об’ єкта, внесені учасником для участі в конкурсі, не повертають. Конкурс відбудеться 31 травня 2011 року о 10.00 годині в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за ад6 ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, тел.: (056) 742685619, 7426896 65. Заяви на участь у конкурсі приймає Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім. 315. Кінцевий термін прийняття заяв 23 травня 2011 року до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (056) 74285 19, 7428965. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розта шування. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЯ про повторний продаж на аукціоні (вартість знижена на 30%) об’єкта малої приватизації 6 група інвентарних об’єктів 6 державне майно розброньованої автомобільної колони, що знаходиться на балансі ВАТ «Автопромінь» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ 02139245, Відкрите акціонерне товариство «Автопромінь» за адресою: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів державне майно розброньованої ав томобільної колони у складі: будівля складу ПАРМ (літ. Л1) площею 368,9 кв.м; майстерня техобслуговування МТОАТ (ЗІЛ131 № 8754 ДНТ); майстерня техоб слуговування МТОАТ (ЗІЛ131 № 9350 ДНТ) з причепом № 1412 ДР; майстерня техобслуговування МТОАТ (ЗІЛ131 № 0101 ДНУ) з причепом № 0454 ДР; авто бус ІКАРУС № 4997 ЯАА; автобус ІКАРУС № 4998 ЯАА; автобус ТОР 42091 № 4586 ЯАА. Адреса: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39. Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля складу ПАРМ (літ. Л1) площею 368,9 кв.м без підвалу, приміщення складу складається з трьох окремих склад ських приміщень з площами 1 165,3 кв.м, 2 103,2 кв.м, 3 100,4 кв.м; майстер ня техобслуговування МТОАТ (ЗІЛ131 № 8754 ДНТ), рік випуску 1991; май стерня техобслуговування МТОАТ (ЗІЛ131 № 9350 ДНТ) з причепом № 1412 ДР рік випуску 1991; майстерня техобслуговування МТОАТ (ЗІЛ131 № 0101 ДНУ) з причепом № 0454 ДР, рік випуску 1991, усі автомобілі розкомплектовані, стан задовільний, але потребує ремонту; автобус ІКАРУС № 4997 ЯАА, рік випуску 1989; автобус ІКАРУС № 4998 ЯАА, рік випуску 1995; автобус ТОР 42091 № 45 86 ЯАА, рік випуску 1995, усі автобуси розкомплектовані, демонтована більшість вузлів, відсутні колеса. Вартість продажу без ПДВ 6 499235,80 грн., ПДВ 6 20% 6 99847,16 грн. Початкова вартість продажу з ПДВ: 599082,96 грн. Умови продажу зазначеного об’єкта: забезпечення під час експлуатації об'єкта дотримання санітарних, протипожежних та екологічних норм, передбачених за конодавством України; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими коштами; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації Покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; Покупець повинен провести пе ререєстрацію автотранспорту в органах ДАІ. Покупець відшкодовує витрати, по в'язані з підготовкою продажу об'єкта та сплачує нотаріальні послуги, пов'язані з посвідченням договору купівліпродажу. Грошові кошти на участь в аукціоні 6 59908,30 грн. (без ПДВ), що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіо нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській об ласті, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при роз рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регі ональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання Договору купівліпродажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків від початкової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 10.00 годині 30 травня 2011 року на Товарній біржі «Уні версал» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 20/18 (тел.: (056) 352888, 7852493). Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім. 315. Кінцевий термін прийняття заяв 26 травня 2011 року до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (056) 7428519, 74289 65. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Дніпропетровська митниця доводить до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про видання наказу: - від 30.12.2010 № 1155 «Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю в пункті пропуску через Державний кордон України «Кривий Ріг - Аеропорт» на території КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг», зареєстрований у Головному управлінні юстиції 23.03.2011 за № 17/1633».


р8

14 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220)

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÁÅÇ Ï’ßÒ²ÐÊÈ ÑÎÒÍß

Ï˲ÄÍÀ ÐÎÁÎÒÀ

20 êâ³òíÿ ªâäî곿 Êíèç³ âèïîâíèëîñÿ 95 ðîê³â. Ç íàãîäè þâ³ëåþ áàáóñ³ âðó÷èëè êâ³òè òà ãðîøîâó äîïîìîãó. Çà ñâîº æèòòÿ þâ³ëÿðö³ äîâåëîñÿ ÷èìàëî ïåðåæèòè: ³ òÿãàð ôàøèñòñüêî¿ îêóïàö³¿, ³ íåëåãê³ áóäí³ ï³ä ÷àñ ðîáîòè â ãîñïîäàðñòâ³ ³ì. Ôðóíçå. ªâäîê³ÿ Äåìèä³âíà ìåøêຠó Øèðîêîìó, ìຠ5 ä³òåé, à òàêîæ îíóê³â òà ïðàâíóê³â.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

̲ÑÒÎ - ×ÈÑÒÎ!

Þð³é Êîçàê:

Ùîäåííèé ïîøóê îïòèìàëüíèõ ð³øåíü ͲÍÀ ÊÎDzªÍÊÎ

28 êâ³òíÿ 2011 ðîêó ìèíຠîäèí ð³ê ðîáîòè Þð³ÿ Êîçàêà íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Öå ïðèâ³ä îö³íèòè çðîáëåíå, âèçíà÷èòèñÿ ³ç ïëàíàìè íà ìàéáóòíº ПОЗИТИВНА ДИНАМІКА - Юрію Івановичу, протягом трудової діяльності Вам доводилось очолювати різні установи. Чи є відмінність у керуванні? - Робота органів Пенсійного фонду різнопланова, багатогранна. Це й економічний бік - забезпечення фінансовими ресурсами пенсійних виплат, тобто збір понад 1 млрд. 340 млн. грн. щомісяця. А головне соціальний бік - обслуговування 1 млн. 35 тис. пенсіонерів та 286 тис. платників страхових внесків.

̳ñüêèé ãîëîâà Þð³é ³ëêóë ïåðåâ³ðèâ ÿê³ñòü âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ Äîâãèíö³âñüêîãî ðàéîíó. Çîêðåìà, ìåð çâåðíóâ óâàãó íà âèêîíàííÿ çàõîä³â ç îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó ðàéîíó, î÷èùåííÿ êëàäîâèù, âïîðÿäêóâàííÿ ïàì’ÿòíèê³â àðõ³òåêòóðè òà êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ ì³ñöü ìàñîâîãî ïåðåáóâàííÿ ëþäåé. Ó õîä³ îá’¿çäó Þð³é ³ëêóë çàô³êñóâàâ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ é äàâ äîðó÷åííÿ ùîäî óñóíåííÿ íàÿâíèõ íåãàðàçä³â. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ϲÄÏÈÑÀÍÎ ÄÎÃβРÊîìïàí³ÿ «²íòåðïàéï» ï³äïèñàëà ãàëóçåâèé äîãîâ³ð ³ç Ïðîôñï³ëêîþ ìåòàëóðã³â é ã³ðíèê³â Óêðà¿íè. Äîêóìåíò çàêð³ïèâ çðîñòàííÿ ôîíäó îïëàòè ïðàö³ â ðîçì³ð³ 18% â³äíîñíî ïîïåðåäíüîãî ïåð³îäó íà áàç³ çá³ëüøåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà. Ó ðàìêàõ óãîäè êîìïàí³ÿ çîáîâ’ÿçàëàñü çàô³êñóâàòè ïîñò³éíó ÷àñòèíó äîõîä³â ðîá³òíèê³â íà ð³âí³ íå ìåíø í³æ 60%. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÒвØÊÈ Ï²Ä˲ÊÓÂÀËÈ Ñòàíîì íà êâ³òåíü ó ì³ñüêîìó øïèòàë³ ç ïî÷àòêó ðîêó ïðîéøëè ë³êóâàííÿ 95 ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ àâà𳿠íà ×ÀÅÑ. Ùîð³÷íî ó ë³êàðíþ íàïðàâëÿþòü áëèçüêî 330 ë³êâ³äàòîð³â. Íàðàç³ ó ì³ñò³ ìåøêàþòü 1933 ïîñòðàæäàëèõ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè. Çà äàíèìè äèñïàíñåðèçàö³¿, ñòàí ¿õ çäîðîâ’ÿ ç ðîêàìè ïîã³ðøóºòüñÿ.

ÑÏËÀÒÀ ÑÒÐÀÕÎÂÈÕ ÂÍÅÑʲ ÖÅ ÎÁÎÂ'ßÇÎÊ Я пишаюсь колективом із 2766 працівників 50-ти управлінь Пенсійного фонду Дніпропетровщини, який із відповідальністю спрямовує зусилля на виконання завдань у сфері пенсійного забезпечення, покладених державою, забезпечуючи своєчасну виплату пенсій з урахуванням підвищень. До речі, головне управління ПФУ в області визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація» у номінації «територіальні органи центральних органів виконавчої влади». - Отже, першочерговим у Вашій роботі є збір коштів на пенсійні виплати? - В умовах чинної солідарної системи сплата страхових внесків є не лише обов’язком, але й набуває

морального змісту, тому що забезпечує поточні пенсійні виплати, торкається інтересів найманих працівників, їхніх майбутніх пенсійних прав. За рік, що минув, Дніпропетровщині вдалося повернутися на місце лідерів за темпами зростання надходжень власних коштів до бюджету Фонду, перевиконуючи планові показники. Органами Фонду постійно вживаються заходи щодо погашення заборгованості до бюджету. Нагадаю, що наймані працівники підприємства - боржника втрачають з вини роботодавця страховий стаж. У складі створених робочих груп, наприклад, спільно з податківцями, відпрацьовуємо механізм взаємодії щодо встановлення жорсткого контролю за фондом оплати кожного працівника. Запрошуємо на індивідуальні співбесіди керівників підприємств-боржників з участю представників прокуратури Дніпропетровської області, обласного управління з питань банкрутства та податкової міліції Державної податкової адміністрації. Якщо потрібно, - передаємо матеріали в обласну прокуратуру. Активна позиція та узгоджені дії Пенсійного фонду, облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, прокуратури, податкової адміністрації дали змогу зробити усталеною за останній рік динаміку щодо зменшення боргу. - Юрію Івановичу, за рік Вашої діяльності на посаді начальника головного управління визначено першочергові кроки, розпочато їх реалізацію, які вони? - Серед головних завдань Фонду - уважне ставлення до пенсіонерів, дотримання букви закону, термінів при призначенні та перерахунках пенсій, тобто якісне обслуговування громадян. У нас в області надійно увійшли в практику виїзні прийоми громадян - або за місцем проживання, або у трудових колективах. Проте не тільки посада начальни-

Ð²Ê ÍÀ ÏÎÑÀIJ гê íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÏÔÓ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ äëÿ Þð³ÿ Êîçàêà - öå ùîäåííèé ïîøóê îïòèìàëüíèõ ð³øåíü áóäü-ÿêèõ ïèòàíü ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ìîæëèâ³ñòü îï³êóâàííÿ íàéïîâàæí³øîþ êàòåãîð³ºþ ãðîìàäÿí - ïåíñ³îíåðàìè ³, çðåøòîþ - ðåàë³çàö³ÿ ñåáå â ³ì’ÿ ñëóæ³ííÿ ëþäÿì.

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА - ПОТРІБНА

ÑÅÐÅÄ ÃÎËÎÂÍÈÕ ÇÀÂÄÀÍÜ ÔÎÍÄÓ ÓÂÀÆÍÅ ÑÒÀÂËÅÍÍß ÄÎ ÏÅÍѲÎÍÅвÂ

- У Пенсійному фонді завжди відбуваються новації. Ось і з початку цього року запроваджено сплату єдиного соціального внеску. - Збір, адміністрування єдиного соціального внеску - крок на шляху до вдосконалення. Створюється Державний реєстр соціального страхування, тобто реєстр страхувальників і реєстр застрахованих осіб, який зробить можливим накопичення і збереження інформації щодо сплати єдиного соціального внеску, облік застрахованих осіб, їх ідентифікацію, автоматизовану обробку інформації про сплату внесків та облік здійснених виплат за окремими видами соціального страхування. Головне єдиний соціальний внесок дозволить усім фондам соціального страхування визначати право на виплати за страховими принципами. - З початку року до Пенсійного фонду прикута увага не тільки людей похилого віку, адже Уряд України взяв курс на пенсійне реформування, розробив проект Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», який стосується всіх: пенсіонерів, працюючих, молоді. - Як відомо, сьогодні в Україні є два рівні пенсійної системи - солідарний (перший) і добровільний (третій). Тому реформування перед-

бачає, насамперед, запровадження другого рівня пенсійної системи, тобто обов’язкового накопичувального. Негативно впливає на фінансову спроможність пенсійної системи, яка базується на солідарності поколінь, тобто утриманні пенсіонерів працюючими, демографічна ситуація. Систематично погіршується співвідношення громадян працездатного і непрацездатного віку. Дніпропетровська область - не виняток: на 1 мільйон 117 тисяч працюючих припадає 1 мільйон 35 тисяч пенсіонерів, тобто кількість пенсіонерів і тих, хто працює, зрівнюється. Серед основних проблем, які спонукають до реформи, - дефіцит бюджету ПФУ. Крім того, низький рівень пенсій більшості пенсіонерів: у Дніпропетровській області 544 тисячі пенсіонерів отримують пенсії у розмірі, нижчому за 1000 гривень. Усі ці чинники вказують на необхідність реформування пенсійної системи. Завдяки реформуванню пенсійної системи нам удасться, хай згодом, досягти помітних позитивних результатів: забезпечити справедливу систему розподілу пенсійних коштів; створити для людей можливість накопичувати пенсії з огляду на власні доходи; стабілізувати пенсійну систему.

ка головного управління, але й депутатський мандат обласної ради спонукають допомагати людям.


р9

МИРСЬКІ СПРАВИ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

ÇÀ ÑÏÐÎÙÅÍÈÌ ÏÎÐßÄÊÎÌ

ßê îòðèìàòè æèòëîâó ñóáñèä³þ

Ñóáñèä³ÿ íà â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã º áåçïîâîðîòíîþ äîïîìîãîþ äåðæàâè ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì ³ íå íåñå çà ñîáîþ âòðàòè ïðàâà âëàñíîñò³ íà æèòëî

ÕÒÎ ÍÅ ÌÀª ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÑÓÁÑÈÄ²Þ 2) власник житла або інша особа, Субсидія не призначається якщо у житлових приміщеннях зареє- яка зареєстрована разом з ним, мають стровані громадяни працездатного в своєму володінні (користуванні) або віку, які не працювали і не навчалися володінні (користуванні) дружина денній формі у вищих та професій- ни (чоловіка, неповнолітніх но-технічних навчальдітей) у сукупних закладах протягом ності більш ніж одне трьох місяців перед житлове приміщенмісяцем звернення і не ня (будинок), загальбули зареєстровані в на площа яких у сумі Ñóáñè䳿 íà â³äøêîäóâàííÿ службі зайнятості як такі, перевищує встановâèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî що шукають роботу. Це лені норми володіння êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ïðèäáàííÿ або користування зане стосується осіб: òâåðäîãî ïàëèâà òà ñêðàïëåíî- гальною площею 1) які здійснюють догãî ãàçó ïðèçíà÷àþòüñÿ â ляд за дітьми до досягжитла; нення ними трирічного 3) власник житла îðãàíàõ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî віку та до шести років на або інша особа, яка çàõèñòó íàñåëåííÿ çà ì³ñöåì підставі медичного висзареєстрована раðåºñòðàö³¿ ñ³ì’¿. новку ЛКК; зом з ним, мають в 2) які мають троє чи більше дітей своєму володінні більше одного аввіком до 16 років; томобіля або іншого транспортного 3) здійснюють догляд за інвалідами засобу. 1 групи чи дітьми - інвалідами до 16 років, Виходячи з конкретних обставин, а також за особами, які досягли 80 років. що склалися, на підставі рішень районНе мають права на субсидію на ної комісії субсидія може бути призназагальних підставах: чена як виняток . 1) власник житла або інші особи, які У разі придбання житлового призареєстровані разом з ним, здають за до- міщення (будинку) субсидія признаговором найму або в оренду житлове при- чається не раніше ніж через рік з місяця міщення (будинок); його придбання.

ÕÒÎ ÏÐÈÇÍÀ×Àª ÑÓÁÑÈIJÞ

ÊÎÌÓ ÏÐÈÇÍÀ×ÀªÒÜÑß ÑÓÁÑÈÄ²ß Уповноваженому власнику (співвласнику) житла. Наймачу державного і громадського житлового фонду. Члену ЖБК. Власнику (співвласнику) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.

ÃÀÐß×À Ë²Í²ß Ç óñ³õ ïèòàíü çâåðòàéòåñÿ çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿»

ÍÎÐÌÀÒÈÂÈ,  ÌÅÆÀÕ ßÊÈÕ ÍÀÄÀªÒÜÑß ÑÓÁÑÈIJß

ÒÅÐ̲ÍÈ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÑÓÁÑÈIJ¯

ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÄËß ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÑÓÁÑÈIJ¯

Субсидія призначається за особистим зверненням громадян: - на опалювальний (не опалювальний) період з місяця звернення за її призначенням; - один раз на календарний рік на тверде паливо ( у разі наявності пічного опалення), при цьому субсидія на оплату ЖКП розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року. У разі затвердження нових цін і тарифів на житлово - комунальні послуги субсидії призначаються протягом трьох місяців з часу підвищення розміру платежів.

Заява за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 22.07.2010 р. № 202. Декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 22.07.2010 р. № 202. Довідки про доходи усіх зареєстрованих у житловому приміщенні за попередні 6 місяців, перед зверненням за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 27.08.2004 р. № 192 ( крім одержувачів пенсій та державної соціальної допомоги).

1

2

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÑÓÁÑÈIJ¯ ßÊ ÂÈÍßÒÎÊ Â îêðåìèõ âèïàäêàõ, âèõîäÿ÷è ç êîíêðåòíèõ îáñòàâèí, ñóáñè䳿 ìîæóòü ïðèçíà÷àòèñÿ çà ð³øåííÿì êîì³ñ³é. гøåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóáñè䳿 ó òàêèõ âèïàäêàõ ïðèéìàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ àêòà îáñòåæåííÿ ìàòåð³àëüíî-ïîáóòîâèõ óìîâ ïðîæèâàííÿ ñ³ì’¿.

3

У випадку, якщо відомості, викладені в заяві, не підтверджено належно оформленими документами, субсидія призначається починаючи з місяця подачі заяви за умови, що відомості будуть підтверджені в установленому порядку протягом місяця з дня подачі заяви. Громадяни, яким призначена субсидія, зобов’язані щомісячно оплачувати обов’язковий платіж (10-15% від середньомісячного сукупного доходу сім’ї). У випадку, якщо вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язковий платіж на оплату цієї послуги, громадяни оплачують її фактичну вартість. Розмір призначеної субсидії і розмір обов’язкового платежу зазначаються в повідомленні про надання субсидії.

4 5 6

Довідка про розмір земельних ділянок різних видів призначення (паю), у разі наявності.

ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ßÊÈÕ ÏÎÑËÓà ÍÀÄÀªÒÜÑß Субсидії надаються на відшкодування витрат на оплату: 1. Користування (утримання) житла; 2. Комунальних послуг: - водопостачання та водовідведення; - теплопостачання та підігрів води; - газопостачання; - електроенергія; - вивезення сміття та побутових відходів. 3. Енергоносіїв: - тверде паливо та скраплений газ. Призначаються за наявності різниці між розміром плати за ЖКП, скраплений газ, тверде і рідке пічне побутове паливо (в межах норм споживання з урахуванням пільг) і розміром обов’язкового відсотка платежу для сім’ї . Постановою КМУ від 14.07.2010 р.

Íà óòðèìàííÿ æèòëà ³ îïàëåííÿ - 21 ì2 íà êîæíîãî çàðåºñòðîâàíîãî â æèòëîâîìó ïðèì³ùåíí³ ³ äîäàòêîâî 10,5 ì2 íà ñ³ì’þ, à äëÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïðîæèâàþòü â 1-ê³ìíàòí³é êâàðòèð³, - íà çàãàëüíó ïëîùó, íåçàëåæíî â³ä ðîçì³ðó êâàðòèðè. Íà åëåêòðîåíåðã³þ - 75 êâò/ãîä íà ñ³ì’þ (ç 1 -2 ÷îëîâ³ê) ³ äîäàòêîâî ïî 15 êâò/ ãîä íà êîæíîãî íàñòóïíîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿, àëå íå á³ëüøå 150 êâò/ãîä; - äëÿ áóäèíê³â, îáëàäíàíèõ åëåêòðîïëèòàìè, - 100 êâò/ãîä íà ñ³ì’þ (ç 1-2 ÷îëîâ³ê) ³ äîäàòêîâî ïî 25 êâò/ãîä íà êîæíîãî íàñòóïíîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿, àëå íå á³ëüøå 200 êâò/ãîä.

№ 621 визначено, що за умови призначення житлової субсидії, розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання становить 10% для сімей, у яких: - у складі зареєстрованих осіб є тільки непрацездатні громадяни; - у складі зареєстрованих є працездатні особи, якщо дохід із розрахунку на одну особу не перевищує 50% прожиткового мінімуму. В усіх інших випадках обов’язкова плата становить 15% від середньомісячного сукупного доходу сім’ї. При розрахунку житлової субсидії враховується сукупний дохід усіх зареєстрованих у житловому приміщенні за попередні шість місяців. При розрахунку субсидії на тверде паливо та скраплений газ - за попередній календарний рік.


р8

16 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ ○

ÃÄÅ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÓ ÍÅ ÌÅÑÒÎ? Ïñèõîòåðàïåâòû åùå ðàç äîêàçàëè, ÷òî òåëåâèçîð íåëüçÿ ñòàâèòü â ñïàëüíå. Òàê, ïðîñìîòð ïåðåäà÷ è ôèëüìîâ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ñíîì âåäåò ê áåññîííèöå è ðàçâèòèþ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Îêàçûâàåòñÿ, âî âðåìÿ ïðîñìîòðà «ÿùèêà» ìîçã íà÷èíàåò ðàáîòàòü òàê æå àêòèâíî, êàê âî âðåìÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ýòî ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ ñíà, â ÷àñòíîñòè - ê áåññîííèöå. ○

ÄËß ÊÎÃÎ ÄÀ×À - ÏÎËÅÇÍÀ Ïîæèëûå ëþäè, êîòîðûå ñ óâëå÷åíèåì

ðàçâîäÿò íà ñâîèõ äà÷íûõ ó÷àñòêàõ ñàäû è îãîðîäû, ÷àùå è áîëüøå åäÿò îâîùè. Ïðè ýòîì íå îáÿçàòåëüíî èìåòü áîëüøîé îãîðîä, äîñòàòî÷íî âûñàäèòü ïàðó ãðÿäîê ñ çåëåíüþ. Èìåííî áëàãîäàðÿ òàêîìó õîááè íàøè áàáóøêè è äåäóøêè óëó÷øàþò ðàöèîí ñâîåãî ïèòàíèÿ, à çíà÷èò, ïðîäëåâàþò ñåáå æèçíü. ○

ÍÎÂÀß ÄÎÁÀÂÊÀ

ÑÂÈÍÈÍÀ «ÏÐÅÂÐÀÙÀÅÒÑß»  ÃÎÂßÄÈÍÓ

Íà ðûíêàõ íåêîòîðûõ ïðîâèíöèé Êèòàÿ ïîÿâèëàñü íîâàÿ ïèùåâàÿ äîáàâêà, ïîçâîëÿþùàÿ ïåðåðàáàòûâàòü ñðàâíèòåëüíî äåøåâûå ñâèíèíó è ìÿñî ïòèöû â ïðîäóêò, íåîòëè÷èìûé ïî âêóñó îò áîëåå äîðîãîé ãîâÿäèíû. Îäíàêî, ãîâîðÿò ìåäèêè, íåêîíòðîëèðóåìîå è äëèòåëüíîå ïðèìåíåíèå äîáàâîê òèïà ãîâÿæüåé ïàñòû âðåäíî äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà è ìîæåò ïðèâåñòè ê òÿæåëûì áîëåçíÿì, âïëîòü äî îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. ○

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220)

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Èíñóëüò òðàäèöèîííî «íàñòèãàåò» ëþäåé ñòàðøå 45-50 ëåò. Îäíàêî â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü. Âñå ÷àùå ê íåâðîëîãàì îáðàùàþòñÿ ìîëîäûå ïàöèåíòû. Âèíîé òîìó - ñòðåññû, ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè, ïëîõàÿ ýêîëîãèÿ è äðóãèå íåãàòèâíûå ôàêòîðû íàøèõ áóäíåé НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ

ÕÎÐÎØÅÅ ÕÎÁÁÈ

Èíñóëüò: îòâåäè óäàð!

ÂÎÍ ÈÇ ÑÏÀËÜÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÑÒÐÅÑÑÛ

ÍÎÂÎÑÒÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÅÑÒÜ - ÌÎÆÍÎ!

ÏÈÖÖÓ ÎÏÐÀÂÄÀËÈ Ó÷åíûå èç ÑØÀ âûÿñíèëè, ÷òî ïèööà ÿâëÿåòñÿ ïîëåçíîé äëÿ çäîðîâüÿ, îñîáåííî äëÿ æåíùèí, ïðèäåðæèâàþùèõñÿ äèåòû. Âûÿñíèëîñü, ÷òî â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ ïèööû èç ïøåíè÷íîé ìóêè â ïå÷è ïðè äîñòàòî÷íî âûñîêîé òåìïåðàòóðå ïîâûøàåòñÿ êîëè÷åñòâî àíòèîêñèäàíòîâ. À îíè î÷åíü âàæíû äëÿ ÷åëîâåêà. Áëàãîäàðÿ èì óìåíüøàåòñÿ ðèñê ïîÿâëåíèÿ ðàêà, äèñòðîôèè, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, çàìåäëÿåòñÿ ïðîöåññ ñòàðåíèÿ.

Инсульт - крайне тяжелое и опасное заболевание, поражающее сосуды головного мозга. Оно нередко заканчивается параличем и летальным исходом. Если у больного случился инсульт, ему немедленно нужна квалифицированная медицинская помощь. Экстренные меры особенно актуальны в первые 3-8 часов после случившегося приступа. По истечении этого времени вернуть больного к полноценной жизни уже практически невозможно. Существуют две разновидности инсульта: K Ишемический инсульт. Наиболее опасен. Чаще всего к этому заболеванию приводят тромбы блокирование артерии сгустком крови. В результате этого нарушается кровоток, клетки мозга гибнут от нехватки кислорода. Основные признаки: - сильные спазматические головные боли; - судороги; - сонливость; - нередко бывают рвота и тошнота. Этот вид инсульта чаще всего развивается у мужчин и женщин до 40 лет. K Геморрагический инсульт происходит при разрыве сосудистой стенки и кровоизлиянии в мозг. Он встречается довольно редко - примерно в 20% случаях. Основные признаки: - интенсивная головная боль; - рвота; - расстройства сознания; - паралич (в зависимости от места кровоизлияния - в правом или левом полушарии - развивается паралич руки и ноги на противоположной стороне тела). Инсульт очень коварен.

ÁÐÎÑÀÉÒÅ ÊÓÐÈÒÜ È ÁÎËÜØÅ ÄÂÈÃÀÉÒÅÑÜ

Попавший под его удар человек зачастую не придает значения первым опасным признакам. В результате уходит драгоценное время - те несколько часов, когда своевременное лечение может уменьшить размеры поражения мозга.

томами, такими как нарушенная речь, двоение в глазах, онемение или слабость; - потеря сознания. Лицо становится багрово-красным, пульс напряжен и замедлен, дыхание - глубокое, частое, нередко хрипящее, температура повышена, зрачки на свет не реагируют. Также признаком острого инсульта может быть эпилептический припадок. Человек теряет сознание. Проходит несколько секунд, и у больного начинаются судороги. Эти судорожные припадки нередко следуют один за другим.

ÏÈÊ ÍÅÄÓÃÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß ÍÀ ÂÅÑÍÓ È ÎÑÅÍÜ

лишки холестерина откладываются на внутренних НЕ ПРОПУСТИТЬ стенках артерий, образуя СИМПТОМОВ атеросклеротические бляшВызывайте скорую меки. В любой момент они модицинскую помощь, если гут оторваться и закуповы заметили у себя или у рить сосуд, оставив мозг без кого-то из близких такие кислорода. тревожные симптомы: 9 Питайтесь правильно. - внезапная слабость Стоит ограничить количеили потеря чувствительноПРОФИЛАКТИКА ство соли и животных жисти на лице, руке или ноге, УЖЕ СЕГОДНЯ ров в питании, ешьте больособенно если все это сосреЧтобы не попасть под соше овощей, фруктов и круп. доточено на одной стороне крушительный удар, зай9 Больше двигайтесь. тела; Плаванье, аэробика, даже получасовая прогулка снижают риск инсульта. › Îäèí (èëè áîëåå) èç ðîäñòâåííè9 Бросьте курить. Куреêîâ ïåðåíåñ èíñóëüò èëè èíôàðêò ние способствует развитию ìèîêàðäà; гипертонии и появлению › åñòü ñêëîííîñòü ê ìèêðîòðîìáîатеросклеротических бляîáðàçîâàíèþ; шек в артериях. Риск ин› íàëè÷èå àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîсульта у заядлых курильíèè, ñòåíîêàðäèè, äèñöèðêóëÿòîðщиков возрастает в два íîé ýíöåôàëîïàòèè; раза. › åñòü ñàõàðíûé äèàáåò; 9 Употребляйте спирт› âåñ áîëüøå íîðìû. ное умеренно. В малых дозах алкоголь может стать - внезапное нарушение митесь профилактикой уже профилактикой инсульта зрения на один или оба гла- сегодня: например, бокал красного за; 9 Контролируйте артери- вина в день. Главное, соблюальное давление. Если оно дать меру. - трудность речи; - головокружение, поте- повышено, обратитесь к ря равновесия или коорди- врачу. Помните, высокое ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ нации, особенно при соче- давление - основная причина инсульта. тании с друг и м и 9 Раз в году âðà÷-íåâðîïàòîëîã: проверяйте - Äåéñòâèòåëüíî, â ïîñëåäсимпуровень хо- íèå íåñêîëüêî ëåò ó÷àñòèлестерина в ëèñü ñëó÷àè èíñóëüòîâ ó крови. Из- ñîâñåì ìîëîäûõ ëþäåé, äî

ÊÒÎ Â ÃÐÓÏÏÅ ÐÈÑÊÀ?

ÑÅÐÃÅÉ ÏÎÏÎÂ,

30 ëåò. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî ñëåäñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íåïðàâèëüíîãî è ìàëîïîäâèæíîãî îáðàçà æèçíè ó ìîëîäåæè. ß áû ñîâåòîâàë áîëüøå çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è ÷àùå áûâàòü íà ñâåæåì âîçäóõå.


p9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

ÎËÅÊÑ²É ÎÌÅËßÍÅÍÊÎ, ÌÅÍÅÄÆÅÐ ²Ç ÔÓÍòÖÈIJ ÒΠ«ÑÈÍÃÅÍÒÀ»

Ñòâîðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é ó çàõèñò³ ðîñëèí º îäíèì ³ç ãîëîâíèõ çàâäàíü êîìïàí³¿ «Ñèíãåíòà». Ðîëü ë³äåðà â àãðàðíîìó ñâ³òîâîìó á³çíåñ³, øâèäêèé ðîçâèòîê öüîãî ñåãìåíòà ðèíêó, íà óñï³õ ÿêîãî âïëèâຠâåëèêà ê³ëüê³ñòü ôàêòîð³â, ïëþñ ð³çíå ñåðåäîâèùå, ïîãîäí³, òåìïåðàòóðí³, ´ðóíòîâ³ òà ô³òîñàí³òàðí³ óìîâè ïðèìóøóþòü àäàïòóâàòè êîæíó íîâ³òíþ òåõíîëîã³þ äî ðåã³îíàëüíèõ óìîâ Чотири роки тому компанією «Сингента» вперше в Україні на ринок зернових фунгіцидів було запропоновано новий рівень технологій захисту, який, окрім надійного фунгіцидного захисту, забезпечував і фізіологічний вплив на рослину фунгіцид Амістар Екстра 280 SC к.с. який себе прекрасно зарекомендував серед виробників. Однак аналізуючи загальний фітосанітарний стан зернових в Україні та терміни застосування фунгіцидів, можна побачити, що ті умови, які склалися, та технологія фунгіцидного захисту саме зернових вимагають створювати абсолютно універсальні препарати, які спроможні забезпечити ще надійніший захист та забезпечити ще вищу прибавку врожайності. Найголовніше, що, враховуючи загальноприйняті технології застосування фунгіцидів та різноманітний спектр хвороб, відносно розтягßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ѲËÜÑÜʲ ÏÐÎÑÒÎÐÈ 17 21 ○

Íβ ÒÅÕÍÎËÎò¯

Àì³ñòàð Òð³î - ñêîíöåíòðîâàíà ñèëà òðüîõ íàéïîòóæí³øèõ êîìïîíåíò³â нутий період розвитку та шкодочинності, в більшості випадків фунгіцидний обробіток впроваджується тоді, коли зараження вже відбулось і є виразні прояви хвороби на вегетуючих органах. Тому дуже важливою є виражена лікувальна дія, яку проявляє Амістар Тріо завдяки посиленій дії триазолової групи ципроконазолу та пропіконазолу, а також тривала захисна - профілактична дія, яку гарантує азоксистробін. Синергізм цих діючих речовин забезпечує надійний контроль одночасно всіх основних хвороб як пшениці, так і ячменю, включаючи альтернаріоз, всі види іржі та ринхоспоріоз. Амістар Тріо містить найбільш системні діючі речовини, які швидко проникають та поширюються в рослині, зупиняючи розвиток хвороби всередині та утворюючи надійний бар'єр, запобігаючи подальшому перезараженню рослини. І при всіх цих перевагах Амістар Тріо має такий самий фізіологічний вплив, як і Амістар Екстра. Досвід інших країн та дослідження в Україні показали, що Амістар Тріо із нормою застосування 1 л на гектар у середньому забезпечує збільшення та збереження врожайності, навіть порівняно з Амістаром Екстра з нормою 0,75 л/га, озимої пшениці на 10-15 ц/га та ячменю на 14 - 18 ц/га.

Протягом вегетації рослина переживає різноманітні стреси, що можуть бути викликані різними факторами: спека, нестача вологи, гербіцидні опіки, шкідники, хвороби та інші. При цьому в ній починають проходити процеси, які надалі негативно впливають на розвиток самої рослини, а отже - на врожайність. Діюча речовина фунгіциду Амістар Тріо - азоксистробін сприяє підвищенню активності супероксид дисмутази та оптимізує процеси випаровування вологи з рослини, за рахунок саме цих процесів знижується негативний вплив стресових факторів. Водночас азоксистробін уповільнює процеси утворення етилену в рослині, й процес відмирання клітин уповільнюється. Також азоксистробін оптимізує та покращує рівень засвоєння азоту рослиною, що надалі дає змогу покращити врожайність та якісні показники зерна. Рослина після обробки Амістаром Тріо продовжує вегетувати на 10-14 днів довше, ніж необроблені рослини. Амістар Тріо поєднав всі основні переваги: надійний контроль всіх основних хвороб зернових: борошнисту росу, септоріоз листя, іржу, плямистості пшениці та ячменю, альтернаріоз та септоріоз колоса; Амістар Тріо має високу ефективність

проти такого збудника, як Fusarium nivale, відрізняється посиленою лікувальною дією та тривалою профілактичною, зниження впливу стресових факторів, покращен-

ня засвоєння азоту, збереження вологи рослиною та уповільнення процесу утворення етилену. Всі ці переваги дають змогу бути більш гнучким у виборі періоду за-

стосування фунгіциду, бути впевненим, що препарат контролюватиме всі хвороби листя та колоса, забезпечить прибавку врожаю та підвищить класність зерна.

ÂÏÐÎÂÀÄÆÓÞÒÜ Ï²ËÎÒÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

«Øâèäêà» ñòàíå äëÿ ñåëÿí øâèäøîþ

Öèìè äíÿìè íà áàç³ Êðèâîð³çüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ïðîéøëà ì³æâ³äîì÷à êîîðäèíàö³éíà íàðàäà. Ñåðåä îñíîâíèõ ïèòàíü - îðãàí³çàö³ÿ òà â³äêðèòòÿ äèñïåò÷åðñüêîãî ïóíêòó øâèäêî¿ ìåäè÷«Швидка допомога, як ПІДВИЩИТИ íî¿ äîïîìîãè. Öåé çàõ³ä - îäèí ç åòàï³â âïðîâàäæåí- РІВЕНЬ НАДАННЯ пріоритетний напрям реíÿ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó ðåôîðìóâàííÿ ãàëóç³ îõîðîíè ДОПОМОГИ формування медицини, пеçäîðîâ’ÿ У Криворізькому ра- редана під єдине управлійоні виїзні бригади невідкладної медичної допомоги працюють у чотирьох населених пунктах: Валовому, Радушному, Лозуватці та на базі центральної районної лікарні. В середньому на одну бригаду припадає 12 виїздів на добу. З відкриттям диспетчерського пункту на базі райлікарні планують підвищити рівень надання першої невідкладної допомоги в районі та оперативно реагувати на виклики.

cmyk

Це дуже правильно, бо забезпечуватиме оперативне, ефективне і професійне керівництво в усіх сферах ння та юрисдикцію цент- районної медицини». ральної районної лікарні, як і всі амбулаторії та НА ВИКЛИКАХ ФАПи згідно з Бюджетним ЛИШЕ ДИСПЕТЧЕР Учасники координакодексом, що набрав сили з 1 січня нинішнього року, ційної наради безпосеред- розповідає заступник го- ньо ознайомилися з роболови райдержадмініст- тою диспетчерського рації Тамара Семенова. - пункту та привітали його працівників з першим робочим днем. Від депутата Верховної Ради Дмитра Шпенова диспетчерам вручили два мобільні телефони. Із привітаннями та подарунками завітали і місцеві підприємці.

ÂÈÊËÈÊÀÒÈ ÍŲÄÊËÀÄÍÓ ÍÀÁÅвÒÜ «103»

Раніше виклики приймав фельдшер лікарні, а за його відсутності по паралельному телефону медсестра приймальної палати. Це значить, що вона відволікалася від своєї основної роботи. Тепер же цим безпосередньо займатиметься диспетчер, який прийматиме і передаватиме виклики. Незабаром, аби зателефонувати до швидкої допомоги, жителям Криворізького району непотрібно буде запам’ятовувати велику кількість цифр, достатньо просто набрати короткий номер «103».


р14

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ «ÐÎÆÄÅÍÈÅ» ÁÀÉÊÎÍÓÐÀ 28 àïðåëÿ 1955 ãîäà íà÷àëàñü èñòîðèÿ Áàéêîíóðà. Ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîé î÷åðåäè êîñìîäðîìà áûëî çàâåðøåíî â ðåêîðäíûå ñðîêè, è óæå â ìàå 1957 ãîäà ñ ïîëèãîíà áûë ïðîèçâåäåí ïåðâûé ïóñê ìåæêîíòèíåíòàëüíîé áàëëèñòè÷åñêîé ðàêåòû Ð-7 êîíñòðóêöèè Ñåðãåÿ Êîðîëåâà. Ñ Áàéêîíóðà áûë çàïóùåí è ïåðâûé â èñòîðèè èñêóññòâåííûé ñïóòíèê Çåìëè (1957 ãîä), è ïåðâûé êîñìè÷åñêèé êîðàáëü ñ ÷åëîâåêîì íà áîðòó (1961 ãîä). ○

ÇÀÑÒÅÆÊÀ «ÌÎËÍÈß» 29 àïðåëÿ 1913 ãîäà â Àìåðèêå øâåäñêèé ýìèãðàíò Ãèäåîí Ñóíäáåê çàïàòåíòîâàë ñâîå èçîáðåòåíèå zipper, êîòîðîå ñåãîäíÿ íàì èçâåñòíî êàê çàñòåæêà-«ìîëíèÿ». ×óäî-èçîáðåòåíèå Ñóíäáåêà ñîñòîÿëî èç äâóõ òåêñòèëüíûõ ëåíò, íà êîòîðûõ áûëè çàêðåïëåíû èäóùèå â øàõìàòíîì ïîðÿäêå ìåòàëëè÷åñêèå çâåíüÿ. Ñîåäèíåíèå èëè ðàçúåäèíåíèå ïîëîâèíîê âûïîëíÿëîñü ïðè ïîìîùè çàìêà, ñêîëüçÿùåãî ïî ëåíòàì. Ñî âðåìåíåì «ìîëíèÿ» äîêàçàëà ñâîþ íàäåæíîñòü è ê 1923 ãîäó ïîëó÷èëà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå. ○

ÂÀØÈÍÃÒÎÍ ÑÒÀË ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ 30 àïðåëÿ 1789 ãîäà ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ èíàóãóðàöèè ïåðâîãî ïðåçèäåíòà ÑØÀ. Èì ñòàë ãëàâíîêîìàíäóþùèé àìåðèêàíñêîé Êîíòèíåíòàëüíîé àðìèåé Äæîðäæ Âàøèíãòîí. Åãî ðå÷ü ñîñòîÿëà âñåãî èç 135 ñëîâ. Òåêñò ïðèñÿãè Âàøèíãòîí çàâåðøèë ñëîâàìè «òàê ïîìîãè ìíå Áîã». Òàê áûëà ó÷ðåæäåíà óíèêàëüíàÿ àìåðèêàíñêàÿ òðàäèöèÿ.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Ïàðôþìåðíûå øåäåâðû, êîòîðûå âûäåðæàëè ïðîâåðêó âðåìåíåì è ïî ñåé äåíü ëþáèìû æåíùèíàìè âî âñåì ìèðå, ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì. «Çîëîòî» ïî-ïðåæíåìó ïðèíàäëåæèò ëåãåíäàðíûì äóõàì «Øàíåëü ¹5», êîòîðûå â ýòîì ãîäó îòïðàçäíóþò ñâîå 90-ëåòèå ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ самых фантазийных форм. Из своей монастырской юности Габриель Шанель вынесла особое отношение к свежему запаху чистоты. Ее раздражали традиционные цветочные ароматы и манера обильно душиться. Впрочем, не стоило упрекать дам начала XX века в чрезмерном пристрастии к духам. Изготовленные на основе эссенций они быстро и бесследно испарялись. Отличительные черты стиля «Chanel» - элегантная утонченность и женственность - проявились и в духах. У «№ 5» своя история… В 1920 г. Габриель познакомилась с Великим князем Дмитрием Романовым, который как-то представил ей бывшего парфюмера царского двора Эрнеста Бо, бежавшего из России после революции 1917 г. Новое знакомство навело Шанель на мысль о создании аромата под своим именем. Бо работал над композицией несколько месяцев, предлагая различные сочетания ароматов, пока она не нашла желаемое отражение образа «женщины от Шанель» в одном из пробников под номером 5 - отсюда и пошло название шедевра.

ПРОСТОТА «СТРАШНАЯ» СИЛА Революционным оказался не только сам аромат, который сравнивали с абстракционизмом в искусстве, но и его презентация. Прежде производители духов изощрялись в изготовлении флаконов

Габриель, одержимая идеей простоты, предложила прозрачный флакон-параллелепипед, позволяющий любоваться находящейся в нем «золотой» жидкостью. На пробке красовалась круглая «печать» с эмблемой Дома Шанель из двух переплетенных букв С. Очистив флакон от излишеств, Коко нарушила условности в эстетике женских духов, как, впрочем, и в одежде, узурпировав в разработках мужской стиль. Можно сказать, что «Шанель № 5» - парфюмерный аналог «маленького» черного платья. Дизайнер не спешила продавать новинку. Для начала она подарила по флакону своим подругам, принадлежавшим к изысканно-

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÁÐÅÍÄÀ

ди и Мерилин Монро. Когда журналисты спросили «самую желанную блондинку столетия», в чем она спит, Монро ответила, что на ней остается только «Шанель № 5». Этих слов оккупировала телевидение, оказалось достаточно, что- кинотеатры и модные глянцевые журналы.

H Ãëàâíûé «íîñ» Äîìà Øàíåëü, ïàðôþìåð, ñîçäàòåëü ñîâðåìåííûõ ìîäíûõ àðîìàòîâ - Æàê Ïîëüæ; H Çîðêèé «ãëàç» è ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó àðò-äèðåêòîð, îòâåòñòâåííûé çà èìèäæ áðåíäà - Æàê Ýëëå. му парижскому обществу, и когда духи появились в продаже, причем только в Доме Шанель, то сразу же стали популярными.

РЕКЛАМА - ДВИГАТЕЛЬ ПАРФЮМА Шанель справедливо называют гением рекламы и продаж. Она изначально «поставила» на знаменитостей. В списке жертв ее детища были Жаклин Кенне-

 ÖÅÍÒÐÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÀÐÔÞÌÅÐÈÈ ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÛÉ ÑÒÈËÜ CHANEL

бы через несколько дней парфюмерные магазины «лишились» миллионов упаковок духов. Вначале новый, удивительно свежий и стойкий аромат, в котором даже самый опытный «нос» не мог определить главные компоненты, Габриель рекламировала сама. Использовались и фотографии флакона, сделанные известным мастером камеры Хорстом. Первым официальным «лицом» духов стала актриса Катрин Денев, которую ассоциировали с французским шиком и красотой. 15 лет отдала Дому Шанель модель Кароль Буке, снявшаяся в фильмах Бунюэля, Копполы, Блие и своего мужа - Жерара Депардье. Она рекламировала всю гамму продукции компании. После нее «лицами» бренда были Эстелла Уоррен, Николь Кидман и Одри Тоту. Рекламная кампания

ПОИСКИ НОВОГО ИМИДЖА В 1996 г., накануне празднования своего 75-летия, знаменитый аромат поменял упаковку. В разработке нового варианта флакона использовались идеи крестного отца поп-арта Энди Уорхолла: в свое время он предложил оригинальную концепцию шведской водки «Абсолют». В конце 2000 г. компания еще раз изменила имидж «Шанель № 5» - выпустила спрей с запасными блоками, «припрятав» миниатюрный флакон в прозрачную сумочку с цифрой 5. Таким образом Дом Шанель решил уйти от стереотипов и омолодить аудиторию потенциальных потребителей классических духов. По сей день «Шанель № 5» - самый продаваемый аромат в Европе. Представители Дома о своих успехах» говорят так: «Нужно иметь качественный креатив и вкладывать средства в имидж. Должно быть чтото специфическое, как, например, дух Великой Мадемуазель». Сама Коко утверждала, что роскошь - это потребность души и, чтобы быть незаменимой, нужно постоянно меняться…


р15

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.04.2011 ð. ¹ 32 (1220) ○

ÍÓÆÍÛÅ Î×ÊÈ

Ãîñòåâàÿ ïîáåäà íà ñâîåì ïîëå ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Äíåïðîïåòðîâñêèé «Äíåïð» íà ñâîåì ïîëå áåç òðóäà ðàñïðàâèëñÿ ñ êðèâîðîæñêèì «Êðèâáàññîì» БЕЗ ВОПРОСОВ Согласно календарю украинской футбольной Премьер-лиги, матч 26-го тура между «Днепром» и «Кривбассом» должен был состояться в Кривом Роге. Однако там команды сыграли еще в первом круге - по просьбе «Днепра». Поэтому, несмотря на то, что номинально днепропетровцы считались гостями, но и по игре, и по поддержке трибун именно они и были хозяевами на «Днепр-Арене». Главная интрига матча состояла в том, сможет ли «Кривбасс», в составе которого выступают знакомые днепропетровским болельщикам футболисты - Боровик, Сердюк, Бартулович, Лисицкий, Костышин, отобрать очки у «старшего брата». А «Днепру» они в погоне за харьковским «Металлистом», занимающим третье место в

турнирной таблице, необходимы как воздух. С первых минут встречи стало ясно, что «Кривбассу», который, кстати, борется за право выступать в Премьерлиге и в следующем сезоне, не удастся заработать хотя бы очко. Уже на 3-й минуте Джулиано навесил на дальнюю штангу, Русол отпасовал прямо к линии ворот на Шахова - 1:0. Гол ошарашил гостей, и днепряне полностью задавали тон игры в первом тайме. Это преимущество материализовалось во втором голе - на этот раз отличился Евгений Селезнев. Оказавшись на ударной позиции перед линией штрафной площадки, он точно пробил в правый нижний угол ворот Боровика. После этого у «Кривбасса» даже появился шанс на забитый мяч. Но

ÒÀÁËÎ «Êðèâáàññ» (Êðèâîé Ðîã) «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê) 0:3 Ãîëû: Øàõîâ(3), Ñåëåçíåâ (20,40)

Ñåðèàë «Íèêèòà», àêòðèñà

удар головой Руслана Костышина после подачи штрафного парировал Лаштувка.

ХВАТИЛО ТАЙМА Под конец первого тайма дубль оформил Евгений Селезнев. Назаренко забросил мяч в левый угол штрафной, оставленный без присмотра форвард принял мяч и, развернувшись, точно пробил в дальний угол ворот. Теперь в гонке бомбардиров он с 17 заби-

ÑÅËÅÇÍÅÂ ÎÔÎÐÌÈË ÄÓÁËÜ

ÎÒÑÒÀÂÀÍÈÅ ÎÒ «ÌÅÒÀËËÈÑÒÀ» ÑÎÊÐÀÒÈËÎÑÜ тыми мячами на 5 пунктов опережает нападающего «Металлиста» Марко Девича. Второй тайм активно начали гости, пытаясь забить хотя бы один гол. Но «Днепр» достаточно быстро погасил атакующий пыл криворожцев. Впрочем, после того как Хуанде Рамос заменил Евгения Селезнева, хозяева поля сами перестали радовать болельщиков острыми атаками и, следовательно, забитыми мячами. Таким образом, победа над «Кривбассом» и проигрыш «Металлиста» донецкому «Шахтеру» позволил «Днепру» сократить отставание от харьковчан до трех очков. Для того чтобы занять третье место, «Днепру» в оставшихся четырех турах нужно только выигрывать, надеясь на осечки соперника.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1218

27 квітня 2011 року після підступної хвороби пішов з життя Бороненко Андрій Сергійович, професіонал високого класу, який 13 років свого короткого, але яскравого життя присвятив прокурорсько-слідчій роботі. Йому було лише 34 роки. Професійний шлях Андрія Сергійовича - від стажиста і старшого слідчого прокуратури Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим, помічника прокурора Київського району м. Сімферополя - до прокурора м. Жовтих Вод та Амур-Нижньодніпровського району Дніпропетровська. На посадах прокурора він перебував 6 років, мав звання радника юстиції. Працівники органів прокуратури області висловлюють глибоке співчуття сім’ї, рідним та близьким Андрія Сергійовича. В нашій пам’яті назавжди залишиться світлий образ цієї Людини щирої душі, сердечної доброти, надзвичайної скромності, доброзичливості та працелюбності. Сумуємо і поділяємо тяжкий біль втрати.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р16

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 28 КВІТНЯ 2011 РОКУ № 32 (1220)

«Â ìîåé ïðîãðàììå âû íå óâèäèòå íóäíîãî ïîëèòèêà» ÍÀÒÀËÈß ÃÎËÓÁÊÈÍÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ïðèäåòñÿ ðåøàòü âîïðîñû íà ïåðñïåêòèâó. Ëó÷øå íå îòêëàäûâàòü òî, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü ñåé÷àñ. Çäîðîâüå ìîæåò ïîäâåñòè, ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü êàê ñëåäóåò ïîäêðåïèòüñÿ âèòàìèíàìè. Ñåé÷àñ êàê íèêîãäà àêòóàëüíû çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ëþáîâü âîðâåòñÿ â æèçíü ìîùíûì ïîòîêîì, îäíàêî íå âñåãäà íà íåå áóäåò äîñòàòî÷íî âðåìåíè. ТЕЛЕЦ Íàñòóïàþùàÿ íåäåëÿ ïðîéäåò â êðóãîâîðîòå ïðîòèâîðå÷èé. Âåëèêà âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ è íåñîâïàäåíèé â ëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå âàøåé æèçíè. Ýòîò ïåðèîä íå áóäåò ïðîñòûì, îäíàêî îí äîñòàòî÷íî âàæåí äëÿ âàñ. Ïîìíèòå î òîì, ÷òî ñëåäóåò îòáðîñèòü êàêóþ-ëèáî ìíèòåëüíîñòü è ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ãîëîñó ñâîåãî ñåðäöà. БЛИЗНЕЦЫ Åñëè ñâÿçü ñ äðóçüÿìè äåòñòâà ïðåðâàíà, îáÿçàòåëüíî âîññòàíîâèòå åå. Ïîñåòèòå ìåñòà, ãäå ðîäèëèñü. Âî ìíîãèõ ñåìüÿõ îæèäàåòñÿ ïîïîëíåíèå, ëèáî óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé.  êàðüåðå ïåðñïåêòèâû áóäóò íå ñòîëü ðàäóæíûìè.  ñåðåäèíå íåäåëè ñïóñêà íå äàñò ïðèäèð÷èâûé øåô. Òåðïèòå, çàòî ïîòîì âñå áóäåò õîðîøî. Ñòðåìèòåñü ëþáîé öåíîé óðàâíÿòü ÷àøó æåëàíèé è âîçìîæíîñòåé, òîãäà â æèçíè âñå áóäåò èäòè êàê ïî ìàñëó. РАК Â òå÷åíèå ïîñëåäíåé íåäåëè ìåñÿöà Ðàêè ìîãóò ñîâåðøèòü íåáîëüøîå ïóòåøåñòâèå, âîçìîæíî, äàæå íåîæèäàííîå, íî ïðèÿòíîå. Îíî ïîäàðèò Ðàêàì íîâûå ïåðñïåêòèâû â îáëàñòè êàðüåðû è ôèíàíñîâ. Èçáåãàéòå ÷ðåçìåðíîãî óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ, âåäü ýòî íå òîëüêî îñëàáëÿåò âàø êîíòðîëü íàä ñèòóàöèåé, íî è ìîæåò íåãàòèâíî îòðàçèòüñÿ íà âíåøíîñòè. ЛЕВ Íîâàÿ íåäåëÿ ðåøèëà ïîáàëîâàòü Ëüâîâ îñûïàòü ïîäàðêàìè.  ëè÷íîé æèçíè ïðîèçîéäóò ÿâíûå ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Íå áîéòåñü, íåäåëÿ áóäåò ùåäðà è ïîçèòèâíà äëÿ âàñ. ×åì ïîçèòèâíåå âû îöåíèòå ïðîèñõîäÿùèå ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ, òåì êðåï÷å îíè óêðåïÿòñÿ â âàøåé æèçíè. ДЕВА Íåäåëÿ óäà÷íàÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ.  ñåðåäèíå íåäåëè ìíîãèå áóäóò íóæäàòüñÿ â âàøåé ïîìîùè. Åñëè áóäåò âîçìîæíîñòü ïîìî÷ü, íå îòêàçûâàéòå. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ.  öåëîì íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ îáùåíèÿ ñ åäèíîìûøëåííèêàìè.

ВЕСЫ Â ïîñëåäíþþ íåäåëþ àïðåëÿ ñòîèò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ìíîãèì ïîñ÷àñòëèâèòñÿ çàâÿçàòü ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. È íå áóíòóéòå, åñëè õîòèòå áûòü ëþáèìûìè è æåëàííûìè. Ñòàðàéòåñü ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ïðåòåíçèÿì ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà è ïîíÿòü, ÷åì îíè íåäîâîëüíû è ïî÷åìó. СКОРПИОН Íåäåëÿ ïîäàðèò äîñòàòî÷íî øàíñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ òîãî, ÷òî áîëüøå âñåãî âàñ âîëíóåò. Çâåçäû ðàçáóäÿò â âàñ æåëàíèå ñàìîñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.  öåëîì íåäåëÿ õîðîøàÿ, ïëîäîòâîðíàÿ. Äèíàìèçì âûðàæàåòñÿ â íåîáõîäèìîñòè ïåðåìåí. Âñå ñòàðîå, ïåðåæèâøåå ñåáÿ äîëæíî áûòü çàáûòî. Íàöåëüòåñü â áóäóùåå. Íåäåëÿ íå ðàçî÷àðóåò òåõ, êòî ãîòîâ ìíîãî è ïëîäîòâîðíî òðóäèòüñÿ. СТРЕЛЕЦ Íà íåäåëå ïåðåä ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè Ñòðåëüöû ñêëîííû áûñòðî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è âîïëîùàòü èõ â æèçíü, îäíàêî îêðóæåíèå íå óñïåâàåò çà âàøèì ñòðåìèòåëüíûì òåìïîì, è ýòî ïîðîæäàåò êîíôëèêòû. Ïîçàáîòüòåñü î áëàãîïîëó÷èè ñåìüè, ñòàíüòå äëÿ áëèçêèõ îáðàçöîì âûïîëíåíèÿ ñåìåéíûõ îáÿçàííîñòåé. Òîãäà âàì ñåòîâàòü íà èõ èíåðòíîñòü è áåçäåÿòåëüíîñòü íå ïðèäåòñÿ. КОЗЕРОГ Íåäåëÿ íå èç ïðîñòûõ. Ïîòðåáóåòñÿ ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñîáñòâåííûå ïîçèöèè. Ñóäüáà íå ïðîñòî òàê ïîñûëàåò âàì èñïûòàíèÿ. Íåêîòîðûå âåùè íóæäàþòñÿ â ïðîâåðêå, à ñèòóàöèÿ - â ïðîÿñíåíèè. Íå áîéòåñü ðàçî÷àðîâàíèé îíè äîëæíû ðàñêðûòü âàì ãëàçà íà îêðóæàþùèõ è çàñòàâèòü ïîëàãàòüñÿ òîëüêî íà ñåáÿ. ВОДОЛЕЙ Âàì ñëåäóåò íåìíîãî óáàâèòü ïûë, òåì áîëåå, ÷òî çàòðàò ýíåðãèè íà ýòîé íåäåëå ïîòðåáóåòñÿ ìíîãî. ×òîáû âûäåðæàòü íàãðóçêè, æåëàòåëüíî íå ñèäåòü âñþ íåäåëþ íà äèåòå, à ïèòàòüñÿ ðåãóëÿðíî. Íå íóæíî çàáûâàòü ïðî ñàìîêîíòðîëü - ýòî åùå íèêîìó íå ìåøàëî. Ê êîíöó íåäåëè âñå óñïîêîèòñÿ ñàìî ñîáîé. РЫБЫ Â öåëîì íîâàÿ íåäåëÿ ñóëèò Ðûáêàì óäà÷ó. Áëàãîïðèÿòíîå ðàñïîëîæåíèå çâåçä äàðèò òâîð÷åñêèé çàïàë. Îäíàêî ñóùåñòâóþò è ïîäâîäíûå êàìíè: ïîñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ñëîâà è ýìîöèè. Äàííûé ïåðèîä ìîæåò áûòü îïàñåí òåì, ÷òî îêðóæàþùèå íåïðàâèëüíî ðàñöåíÿò âàøè íàìåðåíèÿ. Èçáåãàéòå ÷åðåñ÷óð àêòèâíûõ ñïîðîâ è îáúÿñíåíèé. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã íà òåëåêàíàëå Ê1 âûõîäèò øîó «15 ìèíóò äî çàâòðà», ãäå â ãîñòÿõ ó âåäóùåãî Ïàâëà Øèëüêî (DJ Ïàøà) äåëÿòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè çâåçäû øîó-áèçíåñà, êèíî, òåàòðà, êóëüòóðîëîãè, ïñèõîëîãè, êðèòèêè. Ìû ðàññïðîñèëè Ïàâëà î òîì, êòî èç ãîñòåé ïðîãðàììû ïðîèçâåë íà íåãî íàèáîëüøåå âïå÷àòëåíèå è åñòü ëè ó íåãî äðóçüÿ ñðåäè çâåçä øîó-áèçíåñà БЕСЕДЫ ОБО ВСЕМ - Павел, о чем чаще всего беседуете со своими гостями? Есть запрещенные темы? - Мы беседуем обо всем. Говорим о звездах, которые приходят в гости, обсуждаем все новости, актуальные темы для нашей страны и не только. Но не касаемся политики. Ее и так кругом хватает. - Кого из приходящих к Вам гостей Вы открыли для себя в совершенно новом, неожиданном ракурсе? - Козловский, Потап, Андре Тан, Снежана Егорова - все знают этих людей. Но, думаю, благодаря нашей программе, в

«ÑÒÀÐÀÅÌÑß Â ÐÀÇÃÎÂÎÐÅ ÈÇÁÅÆÀÒÜ «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ»

них увидели что-то новое, стали позитивнее к ним относиться. Мы стараемся сделать так, чтобы в разговоре не было некой «искусственности».

В ГОСТИ ЛИЧНО - Кого Вы точно не пригласите в свою программу? - Ну, наверное, в моей программе вы не увидите нудного политика. Хотя вот интересного политика я бы с удовольствием пригласил, но говорили бы мы на разные темы, кроме политических моментов. Я очень хочу увидеть в студии Нестора Шуфрича или Юлию Тимошенко. И поговорить о них как о людях, как о личностях, о том, что их окружает. - Павел, говорят, что талантливые люди очень просты в общении. Кто из Ваших гостей подтвердил эту поговорку? - Абсолютно все. Ведь это зависит от того, какую атмосферу ты создал

во время общения, как построил разговор и как расположил к себе гостя. Я стараюсь, чтобы все выглядело так, как будто человек пришел ко мне в гости лично.

ПРИЯТЕЛИ ТОЧНО ЕСТЬ - Есть ли у Вас друзья в шоу-бизнесе? - Думаю, что есть. Если не друзья, то очень хорошие приятели - точно. С ними многое в жизни связывает: и становление украинского шоубизнеса, и появление новых песен, раскрутка первых украинских звезд. Это и Слава Вакарчук, и Гайтана, и Ани Лорак, и Тина Кароль. Бывает, встречаемся с ними и вспоминаем, как мы когда-то работали. С

Тиной Кароль, например, вспоминаем, как за три дня готовились к Евровидению, писали кучи песен. - Над какими проектами сейчас работаете? - Проектов очень много. Пусть я буду банальным, но не буду их называть. Я хочу, чтобы они осуществились. Конечно хочется, чтобы такой «новичок», как программа «15 минут до завтра» закрепился на телевизионном рынке. Это своеобразная «легкая таблетка хорошего настроения перед сном».

ÞÌÎÐ - Âû ñ÷àñòëèâû â ñâîåé ñåìåéíîé æèçíè? - Î, äà! Ìû òàê êðåïêî

ëþáèì äðóã äðóãà, ÷òî óæå òðè ðàçà îòêëàäûâàëè ðàçâîä!

ÏÎÃÎÄÀ Чт 28.04 Пт 29.04 Сб 30.04 Нд 01.05 Пн 02.05 Вт 03.05 Ср 04.05 Чт 05.05 Пт 06.05

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

+20 +22 0С +11 +13 0С +21 +23 0С +11 +14 0С +19 +21 0С +9 +11 0С +20 +22 0С +8 +10 0С +20 +22 0С +9 +11 0С +21 +23 0С +14 +16 0С +16 +18 0С +13 +15 0С +18 +20 0С +12 +14 0С +17 +19 0С +10 +12 0С

схід. 34 м/с півн.схід. 26 м/с півн.схід. 24 м/с захід. 12 м/с півд. 34 м/с півд. 67 м/с півд.схід. 27 м/с захід. 15 м/с півн.захід. 34 м/с

Номер підписано до друку 27.04.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 0539

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you