Page 11

СУСПІЛЬСТВО 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219) ○

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ

Øëÿõè ïîêðàùåííÿ ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÂÀÐÀÊÓÒÀ, ÏÅÐØÈÉ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ ÎÁËÀÑÒ²

Ó ãðóäí³ 2010 ðîêó Óðÿä ðîçðîáèâ ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè» ç ìåòîþ ñòàá³ë³çàö³¿ ñîë³äàðíî¿ ñèñòåìè òà âèçíà÷åííÿ ìåõàí³çìó âïðîâàäæåííÿ íàêîïè÷óâàëüíî¿ ñèñòåìè çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області організувало проведення фахівцями заходів у рамках публічного громадського обговорення шляхів покращення рівня та якості пенсійного забезпечення з метою донесення до якнайбільшого загалу мешканців області інформаційних матеріалів, які відображають суть запропонованих Урядом України змін у пенсійну систему. За результатами зустрічей у трудових колективах з громадянами різних вікових категорій дійшли висновку: перетворення існуючої пенсійної системи потрібні і якнайшвидше, реалізацію заходів не можна відкладати. z В Україні, як і в усьо-

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає громадянина Корнійчука Євгена Дем’яновича у судове засідан ня на 27 квітня 2011 року о 14.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиден ка, 6а, зал 5, як відповідача по цивільній справі № 2689/11 за по зовом Михайленко Олени Олександ рівни до Управління житловокому нального господарства м. Кривого Рогу, Корнійчука Євгена Дем’яновича про визнання приватизації незакон ною, недійсним розпорядження про приватизацію і свідоцтва про право власності на квартиру. При собі мати документи, які посвідчують особу. При неможливості з’явитись у судове засідання повідомте суд про причи ни неявки. У разі неявки у судове за сідання без поважних причин та не повідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за відсут ності відповідача на підставі наявних по справі доказів. Апеляційний суд Дніпропетров ської області повідомляє Колесні кова Володимира Йосиповича та Го рідька Дмитра Валерійовича, що ци вільна справа за апеляційною скар гою Никифорової О.Г., Кесарь Л.С., Карпенко Г.Ш. на рішення Кіров ського районного суду м. Дніпро петровська від 09 лютого 2006 року за позовом Колеснікова В.Й. до Го рідька Д.В. про визнання договору купівліпродажу дійсним та визнан ня права власності,  призначена до розгляду в Апеляційному суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 12.00 10 травня 2011 року. У разі неявки зазначених позивача та відповідача у судове засідання та неповідомлення суду про причини

му світі, населення «старіє». Така демографічна ситуація негативно впливає на фінансову спроможність пенсійної системи, яка базується на солідарності поколінь, тобто утриманні пенсіонерів працюючими. Систематично погіршується співвідношення громадян працездатного і непрацездатного віку. Дніпропетровська область - не виняток, на: 1 мільйон 77 тисяч працюючих припадає 1 мільйон 40 тисяч пенсіонерів, тобто кількість пенсіонерів і тих, хто працює, зрівнюється. z Середній розмір заробітної плати в області на 1 березня 2 358 грн., а середній розмір пенсій 1235 гривень. Давайте поміркуємо разом. Загальна потреба на виплату пенсій та допомоги 1 мільйону 40 тисячам пенсіонерів Дніпропетровщини на місяць у 2011 році становить вже 1 мільярд 340 мільйонів гривень. А надходить до бюджету Фонду у І кварталі в середньому на місяць близько 1 мільярда грн. власних коштів. Отже, забезпеченість виплати трудових пенсій власними доходами 83%, бюджет Пенсійного фонду дефіцитний, коштів у Пенсійному фонді бракує. z Низький рівень пенсій більшості пенсіонерів: у Дніпропет-

ровській області 570 тисяч пенсіонерів отримують пенсії в розмірі, нижчому за 1000 гривень. Усі ці чинники вказують на необхідність реформування пенсійної системи. 16 лютого 2011 року відбулися парламентські слухання на тему: «Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення». У суспільстві є переконання: рівень пенсійного забезпечення потребує покращення. Схвальне ставлення людей до посилення страхового принципу пенсійного забезпечення, тобто більшої ваги набуває страховий стаж, розмір сплачених до Фонду внесків. Зокрема, позитивно сприймається підвищення мінімально необхідного страхового стажу для одержання пенсії за віком з 5 до 15 років. Слід зробити пенсії диференційованими й зацікавити з найпершого робочого дня кожну людину, щоб вона думала, яка буде пенсія в разі виходу на неї за станом здоров’я чи за віком. Висловлено думки, що необхідно доопрацювати деякі більш дискусійні положення законопроекту: z Обмежити максимальну пенсію не 12-ма прожитковими мінімумами, а 10-ма; z Численні пропозиції стосувались врахування заробітних плат до 2000

року під час обчислення пенсій, а не тільки за даними персоніфікованого обліку після 1 липня 2000 року. z Найбільш дискусійне питання - підвищення пенсійного віку жінок через низьку тривалість життя, пропонується відтермінувати прийняття цієї норми законопроекту. Запропоновані Урядом усунення недоліків чинної солідарної системи, якнайшвидше створення умов для запровадження накопичувальної складової продиктовані часом, реальна необхідність. У результаті їх сприйняття суспільством та втілення в дійсність підвищиться рівень пенсій наших співвітчизників, покращиться якість обслуговування пенсіонерів, і головне - пенсійна система стане соціально справедливою. Будь-яке нововведення, тим більш у соціальній сфері, покликане вдосконалити існуючу систему речей та створити умови для досягнення позитивних результатів. Завдяки реформуванню пенсійної системи нам удасться, хай згодом, досягти помітних позитивних результатів: забезпечити справедливу систему розподілу пенсійних коштів; створити для людей можливість накопичувати пенсії з огляду на власні доходи; стабілізувати пенсійну систему.

неявки справа буде розглянута за їхньої відсутності.

ності. Адреса суду: м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 310. Суддя Решетнік М.О.

технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 120 грн.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області викли кає як відповідача у судове засідан ня Савенка Сергія Леонідовича, місце реєстрації: Дніпропетровська область, Петропавлівський район, с. Дмитрівка, вул. Чапаєва, 45, по цивільній справі № 277/2011 за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Са венка Сергія Леонідовича про стяг нення заборгованості, яке відбу деться 05 травня 2011 р. о 10.00 за адресою: смт Петропавлівка Петро павлівського району Дніпропет ровської області, вул. Радянська, 74а, суддя М.П. Полубан. Роз’яс нюю, що в разі неявки у судове за сідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наяв них по справі даних. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області викликає Сікідіна Володимира Федеровича як відповідача у судове засідання по ци вільних справах № 24376/10 та № 2 4375/10 за позовом Дніпропетров ської гідрогеологічної меліоративної експедиції про стягнення заборгова ності на 14.00 26 квітня 2011 року за адресою: Дніпропетровський район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 8. У разі неявки у судове засідання Сікі діна Володимира Федеровича справа буде слухатись за його відсутності. Бабушкінський райсуд м. Дніпро петровська викликає Величка Сер гія Володимировича як відповідача на 23.05.2011 р. о 13.00 по справі за позовом ПАТ «Банк Кредит Дніпро» до Величка Сергія Володи мировича про стягнення заборгова

Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 27 квітня 2011 року об 11.00 в залі судових засідань 310 буде слухатись цивіль на справа за позовом Шиліна Кос тянтина Вікторовича до Шиліної Алі ни Костянтинівни про визнання осо би такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням в зв'язку з відсутністю в ньому більше шести місяців без поважних причин. Явка відповідача Шиліної А.К. обо в'язкова. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважної при чини та неповідомлення про причи ни неявки до суду справа буде роз глянута за її відсутності на підставі наявних по справі доказів.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ 14 квітня 2011 року Центрально Міським районним судом м. Криво го Рогу по цивільній справі № 2832/ 2011 р. за позовом Публічного акціо нерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Заєць Сергія Івановича про стягнення заборгова ності за кредитним договором ухва лено заочне рішення суду, згідно з яким позов Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Ак ціонерний Банк» про стягнення за боргованості за кредитним догово ром з Заєць Сергія Івановича  задо волено, стягнуто з останнього на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Всеукраїнський Ак ціонерний Банк» 1535 грн. 32 коп.  заборгованість за кредитним догово ром від 18 серпня 2008 року № 400057178, судовий збір в розмірі 51 грн. та витрати на інформаційно

18 квітня 2011 року Дзержин ським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ви несено заочне рішення по цивільній справі за позовом Чміль Тетяни Гри горівни до Чміль Руслана Миколайо вича, Чміль Дениса Олександровича, третя особа  Сектор громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Дзержинського районного відділу ГУМВС України в Дніпропетровській області, про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщенням, згідно з яким Чміль Руслан Миколайович, 20.08.1986 року народження, та Чміль Денис Олександрович, 15.02.1991 року народження, ви знані такими, що втратили право на користування житловим приміщен ням  квартирою № 40 у б. 41 по вул. Косіора в м. Кривому Розі. Надати Неізвестній Олені Павлівні, 15 грудня 1974 року народження, дозвіл на оформлення проїзних до кументів, а також дозвіл на пос тійний виїзд за кордон України ма лолітній дитині,  дочці Неізвестній Дар’ї Олегівні, 01 червня 2000 року народження, без згоди батька дити ни  Неізвестного Олега Олександро вича, 05 червня 1965 року народжен ня.Судові витрати по справі поклас ти на відповідача. Заочне рішення суду набирає законної сили в поряд ку передбаченому ст. ст. 223, 232 ЦПК України. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух валив, за письмовою заявою відпо відача про перегляд заочного рішен ня, яка може бути подана відповіда чем протягом десяти днів з дня от римання копії рішення.

ÍÎÂÈÍÈ

ÃÐÀÔ²Ê

ïðîâåäåííÿ ïðàâîðîç'ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ äåðæàâíèìè íîòàð³óñàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ïðîòÿãîì ²² êâàðòàëó 2011 ðîêó Затверджений наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області № 443 від 06.04.2011 року

ÏÅÐÅË²Ê ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, çàëó÷åíèõ äî ïðîâåäåííÿ ïðàâîðîç'ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ ïðîòÿãîì ²² êâàðòàëó 2011 ðîêó Затверджений наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області № 443 від 06.04.2011 року

Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д.В. повідомляє про продаж майна підприємства-банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО», а саме: лот № 1: КАМАЗ, модель - 65117, 2007 року випуску, об’єм двигуна 10850 куб. см. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, приймаються ліквідатором протягом п’яти календарних днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити майно ТОВ «АМО», отримати більш легальну інформацію про об’єкти продажу та порядок проведення продажу можна у ліквідатора ТОВ «АМО» Чопенка Дениса Вікторовича за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13. Театр им. М. Горького приобретет украинскую национальную одежду, а именно: мужские и женские сорочки-вышиванки, плахты и тому подобное. Справки по телефону 778-49-23. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 19.04.2011 р. було змінено назву Акціонерного страхового товариства закритого типу «Дніпроінмед» (код за ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, б. 21, к. 307) на Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Дніпроінмед».

вести приднепровья  

вести приднепровья

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement