Page 10

10 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 14.04.2011 № Р-226/0/3-11 Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2010 року №Р-148/0/3-10

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та у зв'язку з кадровими змінами: 1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2010 року №Р#148/0/3#10 «Про виконання Указу Президента України від 17 березня 2010 року №355/2010» (зі змінами та доповнення# ми): 1.1. Пункт 4 розпорядження викласти в новій редакції: «4. Визначити керівниками робочих груп, що утворюються в рамках Ре# гіонального комітету з економічних реформ: Задорожного Вячеслава Казимировича # група «Регіональний економіч# ний розвиток, бізнес#клімат та інвестиції, міжнародна інтеграція і співпра# ця»; Темника Геннадія Павловича # група «Технологічна модернізація еконо# міки і розвиток інфраструктури»; Пустову Марію Іванівну # група «Реформа соціальної сфери і підвищен# ня якості життя»; Подоплєлову Надію Леонідівну # група законодавчого та інституцій# ного забезпечення реформ». 1.2. Склад Регіонального комітету з економічних реформ затвердити в новій редакції (додається). 2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обл# держадміністрації: від 13 квітня 2010 року №Р#160/0/3#10 «Про внесення змін і доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 бе# резня 2010 року № Р#148/0/3#10»; від 2 липня 2010 року №Р#329/0/3#10 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2010 року № Р#148/0/3#10»; від 7 жовтня 2010 року №Р#586/0/3#10 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2010 року № Р#148/0/3#10». 3. Управлінню преси та інформації облдержадміністрації в установлено# му порядку оприлюднити це розпорядження голови облдержадміністрації. 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функ# ціональних повноважень, контроль # залишаю за собою. Голова облдержадміністрації О.Ю.Вілкул ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.03.2010 № Р148/0/310 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації 14.04.2011 № Р226/0/311)

ÑÊËÀÄ Регіонального комітету з економічних реформ

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219)

ÇÂ²Ò ÏÐΠIJßËÜͲÑÒÜ

²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà äîâ³äêà ÏÐΠϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ ²Ç ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ ÇÀ ² ÊÂÀÐÒÀË 2011 ÐÎÊÓ Â²ÄÄ²Ë ÐÎÁÎÒÈ ²Ç ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ Дніпропетровською облдержадміністра# цією підведені підсумки роботи із звернення# ми громадян за І квартал 2011 року. Робота облдержадміністрації була спрямована на за# безпечення виконання Закону України «Про звернення громадян», інших законодавчих та нормативно#правових актів з питань орга# нізації роботи із зверненнями громадян. Протягом І кварталу 2011 року до обл# держадміністрації надійшло 1925 звернень, що на 27% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (І квартал 2010 року # 1515 звернень). З Адміністрації Президента України надійшло 591 звернення мешканців області; Кабінету Міністрів України # 149 звернень; Верховної Ради України # 49 звернень; міністерств # 50. Безпосередньо від громадян та інших установ і організацій отримано 1086 звернень. Повторних звернень надійшло 24, що ста# новить 1,2% від загальної кількості; колек# тивних # 236, або 12,3%. Загалом громадянами у зверненнях було порушено 2157 питань. Головними є питання: соціального захисту # 600 звернень (28% від загальної кількості питань); комунального господарства # 533 звернення (25%); житлової політики # 205 звернень (10%); охорони здо# ров'я # 155 звернень (7%). Питання аграрної політики і земельних відносин становлять 5,1%; транспорту і зв'яз# ку # 4,3%; праці і заробітної плати # 4%; еко# номічної, цінової політики # 3,1%; фінансової, податкової, митної політики # 0,5%; забезпе# чення дотримання законності та охорони пра# вопорядку # 3,2%; освіти, наукової діяльності # 1,5%; сім'ї, дітей, молоді, фізичної культу# ри та спорту # 0,6%; культури та культурної спадщини # 0,6%; екології та природних ресурсів # 0,5%; діяльності місцевих органів виконавчої влади # 0,6%; діяльності органів місцевого самоврядування # 0,5%. Відповідно до класифікатора звернень громадян, запровадженого з 1 січня 2009 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858 «Про затвердження Класифікатора звернень грома# дян» (зі змінами та доповненнями), звернен# ня розподіляються так: за формою надходження: поштою # 689 звернень; на особистому прийомі # 350; через органи влади # 839; через засоби масової інфор# мації # 17; від інших органів, установ, органі# зацій # 30; за ознакою надходження: первинні # 1810; дублетні # 23; неодноразові # 65; масові # 3; повторні # 24; за видами: пропозиції (зауваження) # 6; заяви (клопотання) # 1843; скарги # 76; за статтю авторів звернень: чоловіча # 708, жіноча # 1187, не визначено # 30; за типом: телеграми # 7, листи # 1568, усні # 350; за суб'єктом: індивідуальні # 1662, колек# тивні # 236, анонімні # 27. Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше

звернень надійшло від пенсіонерів (35% від за# гальної кількості). Крім того, частка звернень від селян складає 2,4%, робітників # 1,2%, підприємців # 1,2%, безробітних # 0,6%, пра# цівників бюджетної сфери # 0,8%, учнів та сту# дентів # 0,6%, державних службовців # 0,3%. Аналіз за категоріями авторів свідчить, що значна кількість звернень # 628, або 33% від загальної кількості, надійшла від найменш соціально захищених категорій населення # інвалідів, ветеранів війни і праці, учасників бойових дій, членів багатодітних сімей, оди# ноких матерів та ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Протягом І кварталу 2011 року для підтримки 378 сімей громадян зазначених категорій за рахунок обласного бюджету виділено 100 тис. грн. для надання одноразової матеріальної допомоги. Під особистим контролем керівництва облдержадміністрації знаходяться звернення інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Со# юзу, Героїв України та жінок, яким присвоє# но почесне звання України «Мати#героїня». Розглянуто 36 звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни (у т.ч. на особистих прийо# мах # 7); 6 звернень жінок, яким присвоєно по# чесне звання України «Мати#героїня» (у т.ч. на особистих прийомах # 2). Звернення від Ге# роїв України, Героїв Радянського Союзу, Ге# роїв Соціалістичної Праці не надходили. Проведенню особистих прийомів грома# дян керівництвом облдержадміністрації при# діляється особлива увага. Відпрацьовано дійо# вий механізм та чіткий порядок їх проведен# ня. Проведено 66 особистих прийомів грома# дян, у т.ч. 26 # виїзних. На особистих прийо# мах розглянуто 350 звернень (або 12% від за# гальної кількості звернень). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість таких звернень збільшилася на 7%. З державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 909 звернень. Громадянами області у зверненнях на урядо# ву гарячу лінію було порушено 912 питань, го# ловними із яких є питання: соціального захис# ту (40% від загальної кількості питань); кому# нального господарства (35%); праці і заробіт# ної плати # 8%; охорони здоров'я (5%); жит# лової політики (4%). Питання аграрної політики і земельних відносин становлять 3,1%; транспорту і зв'яз# ку # 1,4%; освіти, наукової діяльності # 1,0%; фізичної культури та спорту # 0,6%; забезпе# чення дотримання законності та охорони пра# вопорядку # 0,3%; сім'ї, дітей, молоді, куль# тури та культурної спадщини # 0,1%; екології та природних ресурсів # 0,2%. Облдержадміністрацією постійно вжива# ються заходи, спрямовані на застосування но# вих підходів до організації роботи із звернен# нями громадян. Зокрема, здійснено ряд за# ходів з метою впровадження пілотного проек# ту щодо організації діяльності регіонального інформаційно#ресурсного центру «Відкрита влада». Запроваджено щоденний моніторинг звернень від мешканців області, які звернули# ся на гарячу телефонну лінію державної уста# нови «Урядовий контактний центр». Упроваджено щоденний електронний мо# ніторинг звернень громадян в облдержадміні#

страції, виконавчих комітетах міських рад та райдержадміністраціях за єдиною програмою. Моніторинг дає можливість всебічно проана# лізувати всі звернення, які надійшли до кож# ної райдержадміністрації, кожної міської ради як за конкретний день, так і за будь#який пе# ріод з початку року, що, у свою чергу, допома# гає виявити актуальні проблемні питання мешканців міст і районів та вживати оператив# них заходів щодо їх вирішення. Створено веб#портал «Відкрита влада», який має 20 рубрик, наповнених актуальною для мешканців області інформацією, та надає громадянам нові можливості отримання необ# хідної інформації: від кількості місць у до# шкільних закладах, роботи гуртків, інновацій# ної діяльності шкіл, питань усиновлення # до тарифів на житлово#комунальні послуги, ро# боти медичних закладів, порядку одержання субсидій тощо. У холі облдержадміністрації для грома# дян створена можливість для ознайомлення з матеріалами інтерактивної інформаційної па# нелі з динамічним оновленням інформації про графіки прийомів, підсумки роботи із звернен# нями громадян, результати моніторингу звер# нень, види надання адміністративних послуг тощо. 21 березня 2011 року у приміщенні обл# держадміністрації відбулося відкриття цент# ру «Відкрита влада», який є важливою лан# кою у реалізації комплексного регіонального проекту, спрямованого на дебюрократизацію адміністративних послуг, які відносяться до сфери компетенції облдержадміністрації. Центр обладнаний сучасною комп'ютер# ною технікою та комфортними кабінетами для перебування громадян. Крім того, створені до# даткові умови для відвідувачів облдержадмі# ністрації: облаштовано спеціальне місце для мам з немовлятами; придбано медичні препа# рати першої необхідності; облаштовано сані# тарно#гігієнічний вузол, доступний для грома# дян з обмеженими фізичними можливостями. У центрі встановлені також сенсорні інформаційні кіоски, за допомогою яких відвідувачі мають можливість залишити своє електронне звернення до керівництва облдержадміністрації. З метою оперативного вирішення питань та попередження виникнення черг при роз# гляді звернень громадян запроваджено нові підходи до проведення особистих прийомів громадян у спеціально облаштованій прий# мальні, в якій створені умови для одночасно# го прийому 3#х заявників. Заходи, вжиті облдержадміністрацією з метою реалізації проекту «Відкрита влада», сприяли впровадженню нових форм спілку# вання влади і громадян, досягненню прозо# рості дій, запобігання проявам корупції при наданні адміністративних послуг та під час розгляду звернень громадян. У подальшому діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцево# го самоврядування області також спрямовува# тиметься на забезпечення відкритості дій вла# ди, всебічний та об'єктивний розгляд звер# нень, дотримання термінів їх виконання та ви# рішення порушених громадянами питань відповідно до вимог чинного законодавства України.

ÕÀÐײ - ÏÐÈÕÎÂÀÍÀ ÇÀÃÐÎÇÀ

ßê óáåðåãòè ñåáå â³ä êèøêîâèõ ³íôåêö³é? ØÀÌÈ×ÊÎÂÀ Ã.Ð., ÇÀ²ÄÓÞ×À ÅϲÄÅ̲ÎËÎò×ÍÈÌ Â²ÄIJËÎÌ Ê²ÐÎÂÑÜÊί ÐÀÉÎÍÍί ÑÅÑ

Заступник голови " керівник апарату облдержадміністрації Н.Л.Подоплєлова

У Кіровському районі, як і в усьому місті, реєструється зростання захворюваності кишковими інфекціями, в багатьох випадках захворюваність пов'язують зі споживанням харчових продуктів, придбаних на ринках міста та у приватних осіб. Для багатьох збудників кишкових інфекцій харчові продукти є поживним сере# довищем, в якому вони не тільки зберігають# ся, але й розмножуються. Одне з основних умов профілактики таких захворювань # мак# симальний захист продуктів харчування від попадання на них збудників кишкових за# хворювань. Кухня в житлі є не тільки місцем приго# тування їжі, але також і їдальнею. Необхідно мати декілька дощок та ножів # окремо для сирого м'яса та риби, для сирих овочів, для вареного м'яса та риби, для хліба. Можна зробити на них помітки. Кухонне об# ладнання та посуд треба мити гарячою водою після кожного приготування їжі та кип'яти# ти. Витирати посуд рушником не треба: після миття в гарячій воді вона швидко висихає. Зберігати посуд слід в захищеному від мух місці. Ще до того як продукти попадуть на

кухню, необхідно захистити їх від забруднен# ня мікробами, що викликають кишкові за# хворювання. Продукти, які термічно не оброб# ляються (ковбаса, масло, сир), упакуйте окре# мо від сирих # м'яса, риби, напівфабрикатів. Овочі, фрукти та ягоди, які споживають свіжими, треба мити в проточній воді. Силь# но забруднені овочі і фрукти миють спеціаль# но виділеною для цього щіткою. Важливе значення має правильне збе# рігання харчових продуктів. Сухі та сипучі продукти треба зберігати в закритих місцях # шафах, буфетах, а ті,що швидко псуються # в холодильниках, де температура не більше + 8о С. Для харчових продуктів діють уста# новлені терміни зберігання і їх треба дотри# муватись. Так, м'ясний фарш слід зберігати в холодильнику не більше 6 годин, торти, тістечка, м'ясні напівфабрикати # 36, сма# жені котлети # 24, варені ковбаси і т.д. Молоко, яке поступає в торгову мере# жу, піддається пастеризації, при якій в ньо# му знешкоджуються хвороботворні мікроор# ганізми. Розливне молоко (і особливо моло# ко, куплене на ринках) треба перед спожи# ванням прокип'ятити. Особливо небезпечні заливні страви че# рез особливості їх виготовлення. Тому після розділення вареного м'яса треба знову покла# сти в бульйон, проварити кілька хвилин, а потім розлити в посуд, який обдали окропом.

Не треба брати в дорогу продукти, які швидко псуються. Кожен вид продуктів не# обхідно упакувати в окремий поліетиленовий пакет, а краще використовувати сумки#холо# дильники. Рибні продукти також можуть бути поживним середовищем для мікробів. Фактором передачі кишкових інфекцій може стати вода, забруднена виділеннями хворого або носія. Найбільш небезпечна вода, яка подається централізовано водопроводом. Вона піддається очищенню та обеззаражу# ванню хлором в безпечних для людини дозах. Велику небезпеку являє вода відкритих водоймищ, яку можна пити тільки після кип'ятіння. Намагайтесь не ковтати воду при купанні в річці, озері та ін. Кишкові інфекції іноді називають «хво# робою брудних рук». І дійсно, виконання всім відомого правила # регулярно мити руки # доз# воляє значно знизити захворюваність киш# ковими інфекціями. Руки необхідно мити пе# ред їжею, приготуванням їжі, після туалету. Але треба правильно це робити. Спершу руки змочують водою, намилюють і розтирають мило до густої піни, потім змивають. Повто# рюють це 2 #3 рази. Досконало миють не тільки тильну, але й долонну сторону кисті та між пальцями. Треба боротись із мухами. При будь#якому нездужанні звертайтесь до лікаря.

вести приднепровья  

вести приднепровья

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement