Page 1

ÄÎÐÎÆÍ²É ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÎÁËÀÑÒ²

ÍÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ ÍÀ ÂÀÐÒ² ÑÏÎÊÎÞ

3 2

7

ÄÎÑÒÎÉÍÎ ×ÒÈÌ ÏÎÄÂÈÃ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ Â ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÄÍÈ

3

ÝÒÎÉ ßÐÌÀÐÊÈ ÊÐÀÑÊÈ Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó íà ïëîùàäè Ëåíèíà â Äíåïðîïåòðîâñêå ïîñåòèëè ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë è ìýð Èâàí Êóëè÷åíêî. Îíè ïîîáùàëèñü ñ ïîêóïàòåëÿìè, ïðîäàâöàìè, îòâåäàëè ÿðìàðî÷íûõ ÿñòâ è ñ ãîðäîñòüþ îòìåòèëè, ÷òî ïðîäóêöèÿ íàøèõ ïðîèçâîäèòåëåé îòëè÷íîãî êà÷åñòâà.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 31(1219) Субота, 23 квітня 2011 р.

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÇÍÀÍÈß

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ - 10 ÌËÐÄ. ÃÐÍ. Êàáìèí ïðèíÿë ðåøåíèå î âûäåëåíèè îêîëî 10,5 ìëðä. ãðí. â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò íà ðåàëèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ìîëîäåæè è ñïîðòà Äìèòðèé Òàáà÷íèê. Îí òàêæå ðàññêàçàë î òîì, ÷òî óæå ñ 2012 ó÷åáíîãî ãîäà óêðàèíñêèå ïåðâîêëàññíèêè ñìîãóò â èãðîâîé ôîðìå èçó÷àòü èíîñòðàííûé ÿçûê, à ñî 2-ãî êëàññà ñòàíóò îñâàèâàòü àçû ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè. ○

ØÈÐÎÊÀß ÐÅÊËÀÌÀ

Î ÍÀÑ ÓÇÍÀÅÒ ÌÈÐ

4

«ß çíàë, ÷òî òàêîå ðàäèàöèÿ è ìîðàëüíî áûë ãîòîâ» 26 àïðåëÿ æèòåëè Óêðàèíû îòìåòÿò ïå÷àëüíóþ äàòó - 25 ëåò ñî äíÿ âçðûâà íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Êàòàñòðîôà óíåñëà è ïîêàëå÷èëà ìíîãî ÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé. Î òåõ ñòðàøíûõ äíÿõ ýêñêëþçèâíî «Âiñòÿì» ðàññêàçàë ëèêâèäàòîð àâàðèè íà ×ÀÝÑ Ãåííàäèé Ñòàâèöêèé.

ÍÅÄÅËÞ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÎÁËÀÊÀ íàñ, ïðîñòûõ ñìåðòíûõ, ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ êîòîðûå ëþáóþòñÿ îáëàêàìè ñíèçó, Òåðüå íàáëþäàë çà Íà äíÿõ â Èíòåðíåòå íèìè ñâåðõó. Íî÷üþ ôîòîõóïîÿâèëèñü óíèêàëüíûå ñíèìêè íåáåñíîé ñôåðû. Èõ äîæíèê áåç äåëà íå ñèäåë ñíèìàë çâåçäíîå íåáî. ñäåëàë íîðâåæåö Òåðüå Ïðè÷åì îñîáîå î÷àðîâàíèå Ñîðãüåðä. Çà íåäåëþ Ãàëàêòèêå ïðèäàëà ïåñ÷àíàÿ ïðåáûâàíèÿ íà âåðøèíå èñïàíñêîé ãîðû Òåéäå, ÷òî áóðÿ, êîòîðóþ ïðèíåñëî èç ïóñòûíè Ñàõàðà. «Ìîùíàÿ íà îñòðîâå Òåíåðèôå, ôîòîõóäîæíèê ñïàë ëèøü 11 áóðÿ óäàðèëà ïî Ñàõàðå 9 ÷àñîâ. Êñòàòè, â îòëè÷èå îò àïðåëÿ. Ïðèìåðíî â 3 ÷àñà

íî÷è îíà äîáðàëàñü è äî ìåíÿ, òàê ÷òî ÿ ïðàêòè÷åñêè íå ìîã ðàçãëÿäåòü íåáî. À âåäü ÿ óñòàíàâëèâàë ñâîþ êàìåðó íà ñúåìêó Ìëå÷íîãî Ïóòè â òå÷åíèå ïÿòè ÷àñîâ. È áûë óâåðåí, ÷òî ïåñ÷àíàÿ áóðÿ èñïîðòèò âñå äåëî. Íî, ê ìîåìó óäèâëåíèþ, êàìåðà ñìîãëà ñíÿòü ïåñ÷àíóþ áóðþ, ïîäñâå÷åííóþ îñòðîâîì Ãðàí-Êàíàðèÿ, è

îíà ñìîòðåëàñü êàê çîëîòûå îáëàêà. Çâåçäû ñâåòèëè ñêâîçü ýòè îáëàêà, ÷òî ñòàëî, ïî-ìîåìó, èíòåðåñíûì ñþæåòîì», - ðàññêàçàë ôîòîõóäîæíèê. Íàïîìíèì, ÷òî ðàíåå àìåðèêàíñêîå êîñìè÷åñêîå àãåíòñòâî îïóáëèêîâàëî íà ñâîåì ñàéòå òûñÿ÷è óíèêàëüíûõ ôîòîãðàôèé íîâûõ çâåçä, ãàëàêòèê è àñòåðîèäîâ.

15 Òàéíû èñòîðèè. Ãîðîä, ãäå ÍÈÊÒÎ íå æèâåò cmyk

Øèðîêîìàñøòàáíàÿ ðåêëàìíàÿ êàìïàíèÿ Óêðàèíû ê Åâðî-2012 íà÷íåòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Îá ýòîì ñîîáùèë âèöå-ïðåìüåð - ìèíèñòð èíôðàñòðóêòóðû Áîðèñ Êîëåñíèêîâ. Ïî åãî ñëîâàì, ðåêëàìà íàøåé ñòðàíû, êàê õîçÿéêè ôèíàëüíîé ÷àñòè Åâðî-2012, ïîìèìî ðîëèêà «Âêëþ÷è Óêðàèíó», áóäåò ñîäåðæàòü åùå 5-6 àíàëîãè÷íûõ êëèïîâ. Èõ ïëàíèðóþò òðàíñëèðîâàòü íà âåäóùèõ ìèðîâûõ è óêðàèíñêèõ òåëåêàíàëàõ. ○

ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÃÒÑ Óêðàèíà ïåðåøëà ê êîíêðåòíûì äåéñòâèÿì â âîïðîñå ìîäåðíèçàöèè ãàçîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìû. È ïåðâûé åå ýòàï íà÷íåòñÿ óæå ýòèì ëåòîì, ñêàçàë ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð - ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè Àíäðåé Êëþåâ. Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî Óêðàèíà â ñåðåäèíå 2011 ãîäà ðàññ÷èòûâàåò ïîëó÷èòü îò ìåæäóíàðîäíûõ áàíêîâ 308 ìëí. äîëëàðîâ íà ìîäåðíèçàöèþ ãàçîïðîâîäà Óðåíãîé-Ïîìàðû-Óæãîðîä. ○

ÁÅÇ ÂÑßÊÈÕ ÂÈÇ

ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ ÑÒÀÍÅÒ ÁËÈÆÅ Óêðàèíà è Àðãåíòèíà çàêëþ÷èëè ìåæïðàâèòåëüñòâåííûå ñîãëàøåíèÿ î áåçâèçîâîì ðåæèìå è âçàèìíîì ïðèçíàíèè äèïëîìîâ î âûñøåì îáðàçîâàíèè. Äîêóìåíòû áûëè ïîäïèñàíû âî âðåìÿ âñòðå÷è ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Óêðàèíû Êîíñòàíòèíà Ãðèùåíêî ñ ãëàâîé âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî âåäîìñòâà Àðãåíòèíû Ýêòîðîì Ìàðêîñîì Òèìåðìàíîì, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ.

ÍÀÑÒÓÏÍÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÈ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÂÈÉÄÅ 28 ʲÒÍß 2011 ð. 2011ð.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219)

ÐÎÁÎÒÈ ÉÄÓÒÜ ÏÎÂÍÈÌ ÕÎÄÎÌ

Äîðîæí³é ñòàíäàðò îáëàñò³ ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÑÎÖ²ÀËÜÍÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

ÂËÀÄÀ É Á²ÇÍÅÑ - ÇÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÐÅòÎÍÓ Ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ³ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÂÀÒ «Àðñåëîð̳òòàë Êðèâèé г㻠гíàò Ñòàðêîâ ï³äïèñàëè ìåìîðàíäóì ïðî ñîö³àëüíó ñï³âïðàöþ. ³äïîâ³äíî äî öüîãî äîêóìåíòà ï³äïðèºìñòâî ïðîòÿãîì 3-õ ðîê³â ô³íàíñóâàòèìå ñîö³àëüí³ ïðîåêòè, ³í³ö³éîâàí³ îáëàñíîþ âëàäîþ. Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ ñêëàäຠ120 ìëí. ãðí.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ І МАШИН

ÍÎÂÈÍÈ

Два десятки асфальтоукладачів та безліч самоскидів працюватимуть на проспекті Правди, щоб до 1 вересня відремонтувати дорожнє покриття по всьому проспекту від «Воронцовки» до виїзду з міста. Вже зрізають верхні шари асфальту, заміняють бордюри.

ÏÈÒÀÍÍß ÄÅÍͲ

ÎÁÃÎÂÎÐÈËÈ ÏËÀÍÈ 21 êâ³òíÿ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â ðîáî÷³ çóñòð³÷³ ç ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÏðÀÒ «Ñåíòðàâ³ñ Ïðîäàêøí Þêðåéí» Þð³ºì Àòàíàñîâèì ³ ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Êîì³íìåò» (ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ìåòàëóðã³éíèé çàâîä ³ì. Êîì³íòåðíó» (ÏÀÒ «Êîì³íìåò») Îëåãîì Áîòþêîì. Íà íèõ ï³äáèëè ï³äñóìêè ðîáîòè ï³äïðèºìñòâ çà ìèíóëèé ð³ê òà îáãîâîðèëè ïëàíè ðîçâèòêó íà 2011-é, à òàêîæ ³íø³ àêòóàëüí³ ïèòàííÿ. ○

Íàñòàëà âåñíà ³ â îáëàñò³ âçÿëèñü çà äîðîãè. Ó íàñòóïíèé ïîíåä³ëîê ïî÷íóòü ðåìîíòóâàòè äîðîãó íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, çàîäíå áóäóòü ñàäèòè äåðåâà ³ â³äíîâëþâàòè òðîòóàðè. À â ³íøîìó ê³íö³ ì³ñòà áóä³âíèöòâî ϳâäåííîãî îáõîäó âæå éäå ïîâíèì õîäîì

Окрім цього, відремонтують освітлення, комунікації і водостічну мережу. Для пішоходів цього року відновлять три підземні і збудують один надземний перехід, оснащений ескалаторами та ліфтами. Продовжують висаджувати дерева. До справи долучились губернатор Олександр Вілкул та мер Іван Куліченко, які одразу після виїзної наради посадили молодий клен.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 18 êì - äîâæèíà ² ÷åðãè ϳâäåííîãî îáõîäó 200 òèñ. êâ. ì - ïëîùà äîðîãè íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè 2 ñâ³òëîôîðè çàëèøàòüñÿ íà Ïðàâä³ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 600 ñòàðèõ òîïîëü ñïèëÿþòü. «По проспекту щодня проїжджають 50-60 тис. машин. Середня швидкість не більше 30 км/год. Ми хочемо перевести

²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

ÑÒÈÏÅÍIJ¯ ÄÎÂÃÎÆÈÒÅËßÌ ²ç 1 êâ³òíÿ äîâãîæèòåëÿì Äí³ïðîïåòðîâùèíè âèïëà÷óþòü ïî 764 ãðèâí³ ñòèïåí䳿. Ãðîø³ îòðèìóþòü ò³ëüêè ò³, êîìó âèïîâíèëîñü ñòî é á³ëüøå ðîê³â. Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, â îáëàñò³ ïðîæèâàþòü 114 äîâãîæèòåë³â. Âèïëàòè âñòàíîâëåí³ ð³øåííÿì îáëðàäè çà ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà. Çà 4 ì³ñÿö³ íèí³øíüîãî ðîêó íà ö³ ö³ë³ ç áþäæåòó îáëàñò³ âèä³ëåíî ìàéæå 250 òèñ. ãðí. ○

ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÓÃÎÄÈ

Ö²ÍÈ ÇÍÈÆÅÍÎ 21 êâ³òíÿ â.î. íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó ñïîæèâ÷îãî ðèíêó òà ï³äïðèºìíèöòâà Îëåã Ãàâð³ø â³äâ³äàâ îäèí ç ìàãàçèí³â òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ «ÀÒÁ», àáè çä³éñíèòè ìîí³òîðèíã ö³í íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, ðåçóëüòàòè ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³äàþòü äîñÿãíóòèì ðàí³øå äîìîâëåíîñòÿì. Íàãàäàºìî: 15 êâ³òíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ï³äïèñàëè Ìåìîðàíäóì ïðî çíèæåííÿ ö³í íà ñîö³àëüíî çíà÷èì³ ãðóïè òîâàð³â ì³æ îáëàñíîþ âëàäîþ òà ìåðåæåþ «ÀÒÁ». Çà ³íôîðìàö³ºþ êåð³âíèöòâà ö³º¿ ìåðåæ³, íàäàë³ ïåðåë³ê òîâàð³â, íà ÿê³ áóäå çíèæåíî ö³íó, ðîçøèðþâàòèìåòüñÿ.

25 ÐÎʲ ÏÐÎÑÏÅÊÒ ×ÅÊÀ ÐÅÌÎÍÒÓ

До речі, капітального ремонту проПравду в магістраль спект Правди чекав безперервного руху з 25 років. хорошою дорогою, ТРАНСПОРТНЕ розв’язками і мініму- ПІВКІЛЬЦЕ більні дороги і вивемом світлофорів», Робота кипить і де з міста транзитсказав губернатор. на будівництві пер- ний транспорт. шої черги об’їзної до«Складено відпороги Дніпропет- відні графіки, є гроші, ровська - Південного тому жодних пробобходу, який з’єднає лем, аби закінчити Київську трасу з За- спорудження першої порізьким шосе. На черги обходу до кінця будівництво Кабінет року, я не бачу», - скаМіністрів виділив зав Олександр Віл810 млн. гривень і ще кул. Він одразу після 3 млн. - на проектно- наради на проспекті пошукові роботи на- Правди направився ступних етапів. на майданчик об’їзАдже планується ної, де вже готуються спорудити півкільце насипати земляне понавколо міста, яке лотно, на якому лежаз’єднає 4 автомо- тиме дорога.

ÏÅÐØÓ ×ÅÐÃÓ ÎÁÕÎÄÓ ÇÁÓÄÓÞÒÜ ÄΠʲÍÖß ÐÎÊÓ ○

ÏÅÐÅÄ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

Ýòîé ÿðìàðêè êðàñêè ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó íà ïëîùàäè Ëåíèíà â Äíåïðîïåòðîâñêå ïîñåòèëè ãëàâà îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäð Âèëêóë è ìýð Èâàí Êóëè÷åíêî. Îíè ïîîáùàëèñü ñ ïîêóïàòåëÿìè, ïðîäàâöàìè è äàæå îòâåäàëè ÿðìàðî÷íûõ ÿñòâ К обеду на площади было многолюдно, тут вовсю кипела яркая ярмарочная жизнь. Проходя сквозь толпы людей, прицениваясь, изучая товар, губернатор и мэр остались довольны увиденным. Они с гордостью отметили,

что продукция наших производителей отличного качества. «Подобная ярмарка важна для всех: потребители имеют возможность по достойным ценам приобрести товары, продавцы - выгодно реализовать свою продукцию. Деньги, ко-

торые раньше оседали в карманах перекупщиков, - остаются у жителей области»,

- отметил Александр Вилкул. Губернатор сообщил, что сегодня в области уже рас-

сматривают возможность возведения подобных стационарных сельхозрынков.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219) ○

 ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

 Äíåïðîïåòðîâñêå ïðîøåë ïëåíóì îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.  åãî ðàáîòå ïðèíÿë ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë Губернатор отметил, что проявление особого внимания к ветеранам - один из ключевых приоритетов деятельности областной власти. «Это наш сыновний долг перед вами, перед тем великим подвигом, который вы совершили», - подчеркнул Александр Вилкул. Он напомнил, что 65-ую годовщину Победы Днепропетровщина отметила дос-

тойно: прошли праздничные парады, отремонтировали 1286 памятников Великой Отечественной, 182 тыс. ветеранов получили единоразовую материальную помощь. В этом году День Победы встретят также достойно. На выплату ежегодной разовой помощи в рамках социальной поддержки из госбюджета уже выделены 39,8 млн. грн. Не забыли и о патриотическом воспитании молодежи. В преддверии праздника ученикам покажут документальный фильм о форсировании Днепра «Горькое зернышко победы», ребята встретятся с ветеранами. 9 Мая в городах и районах облас-

ϲÄÏÈÑÀÍÎ ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ти пройдут салюты и парады. В Днепропетровском военном параде примет участие герой Великой Отечественной войны - танк Т-34.

×ÎÂÍÀÌ ÎÁÌÅÆÈËÈ ÐÓÕ

 ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÏÐÈÅÄÅÒ Ò-34

Ó ÷åòâåð äí³ïðîïåòðîâñüê³ ÷îðíîáèëüö³ îòðèìàëè íîâèé ì³êðîàâòîáóñ â³ä îáëàñíî¿ âëàäè ç íàãîäè 25-ð³÷÷ÿ ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè

5 ðîäèí ÷îðíîáèëüö³â öüîãî ðîêó îòðèìàþòü êâàðòèðè;

41 ³íâàë³ä - íîâ³ ìàøèíè; 5,7 òèñ. ÷îðíîáèëüö³â îäåðæàòü ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó

ролись за наше майбутнє. Пам’ятаємо кожного, пишаємось ними», - подякував чорнобильцям губернатор.

Але не лише словом вдячні. Цього року соціальні програми чорнобильців профінансовано більш як на 15 млн. грн. Це квартири, машини і матеріальна допомога. Для постраждалих організують безкоштовне лікування в спеціалізованих відділеннях обласної лікарні ім. Мечникова, 3-ї міської лікарні Кривого Рогу, 5-ї лікарні Дніпродзержинська.

ÍÀ ÂÀÐÒ² ÑÏÎÊÎÞ

Ãâàðä³éöÿì òà ð³÷íèêàì - íîâà òåõí³êà ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Êåðóþ÷èñü ñòàòòåþ 3.1. Ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ âîäíèìè îá’ºêòàìè äëÿ ïëàâàííÿ íà ìàëîì³ðíèõ (ìàëèõ) ñóäíàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè â³ä 16 âåðåñíÿ 2005 ðîêó çà ¹ 625-28/²V (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 248-ð â³ä 20 êâ³òíÿ 2011 ðîêó «Ïðî â³äêðèòòÿ òà çàêðèòòÿ íàâ³ãàö³¿ äëÿ ìàëîì³ðíèõ (ìàëèõ) ñóäåí íà âîäîéìèùàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â 2011 ðîö³». ○

люватимуть місцезнаходження патруля. Подарунки цього дня отримали і річники - новий катер та підвісний мотор передали обласній рибінспекції. Катер придбано з ініціативи облдержадміністрації за рахунок бюджетних коштів. Співробітники інспекції вже оцінили його технічні «Я впевнений, що наможливості - катер допомо- дійна охорона природного же наздогнати найшвидшо- середовища - в наших сиго браконьєра. лах. Тепер у представників

ÊÐÀÙÈÉ Ä²Р̲ÑÒÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñòàðòóâàâ ì³ñüêèé êîíêóðñ íà çâàííÿ «Êðàùèé äâ³ð» òà «Êðàùèé ï³ä’¿çä». Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ì³ñüêðàäè. Çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ â³ä êîëåêòèâ³â áóäèíê³â ïðèéìàþòüñÿ â ÆÅÎ ÷è ÊÆÅÏ çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ. Îñíîâí³ êðèòå𳿠îö³íîê - íàÿâí³ñòü ó æèòëîâîìó áóäèíêó îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ ìåøêàíö³â ÷è îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, óïîðÿäêîâàí³ ï³øîõ³äí³ äîð³æêè, âèñàäæåí³ äåðåâà, çîâí³øíº îñâ³òëåííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ãàðí³ ï³ä’¿çäè òîùî. ○

ÂÅËÈÊÀ ÂÎÄÀ

ÇÌÀÃÀÍÍß ÍÀ ÊÓÁÎÊ

природоохоронних органів є сучасна техніка для патрулювання», - зазначив Іван Ступак.

ÑÒÀÐÒÓÂÀÂ ÊÎÍÊÓÐÑ

Òåïåð «Ìóí³öèïàëüíà ãâàðä³ÿ» ïàòðóëþâàòèìå âóëèö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà íà íîâèõ àâòîìîá³ëÿõ, à ³íñïåêòîðè ðèáíàãëÿäó ï³ä ÷àñ áîðîòüáè ç áðàêîíüºðàìè äîëàòèìóòü äí³ïðîâ³ õâèë³, êîðèñòóþ÷èñü ñó÷àñíîþ òåõí³êîþ Заступник голови облдержадміністрації Іван Ступак вручив КП «Муніципальна гвардія» ключі від трьох «Рено» та пообіцяв, що до 1 червня придбають ще 12 подібних машин. Вони допоможуть контролювати віддалені від центру райони. Автівки, оснащені системами GPS-навігації, дозволять «гвардійцям» добре орієнтуватися в місті та одночасно контро-

Ç íàãîäè 25-õ ðîêîâèí àâà𳿠íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ ó ï'ÿòíèöþ, 22 êâ³òíÿ, â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó àêàäåì³÷íîìó òåàòð³ îïåðè òà áàëåòó ïðèâ³òàëè ãåðî¿â-ë³êâ³äàòîð³â. Îñîáëèâó ïîâàãó äî íèõ âèñëîâèëè ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë, ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä, ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî. Ãóáåðíàòîð ï³äêðåñëèâ, ùî â ðåã³îí³ âåäåòüñÿ ìàñøòàáíà ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà ñîö³àëüíó ï³äòðèìêó ÷îðíîáèëüö³â.

ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

«Дніпропетровщина була однією з перших областей, яка взяла участь у ліквідації аварії. Близько 23 тис. наших земляків бо-

×ÎÐÍÎÁÈËÜÖßÌ - ²ÒÀÍÍß ² ϲÄÒÐÈÌÊÀ

«Ïàì'ÿòàºìî êîæíîãî, ïèøàºìîñü íèìè»

×ÎÐÍÎÁÈËÜֲ ˲ÊÓÂÀÒÈÌÓÒÜ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ

ÏÀÌ'ßÒÜ

ÌÈÍÓËÎ 25 ÐÎʲÂ

Губернатор Олександр Вілкул, представники організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» та небайдужі молоді люди зібрались в облдержадміністрації не лише для вшанування пам’яті загиблих Хвилиною мовчання, але й щоб допомогти живим. Новенький мікроавтобус «Peugeot», ключі від якого отримали чорнобильці, тепер вірою і правдою служитиме обласній організації інвалідів. Окрім транспорту, кожному ветерану, який прийшов на захід, вручили грамоти, подяки і подарунки.

ÍÎÂÈÍÈ

Äîñòîéíî ÷òèì ïîäâèã âåòåðàíîâ ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ç 27 äî 30 êâ³òíÿ 2011 ðîêó ïðîõîäèòèìå Êóáîê Óêðà¿íè ç âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ òà êàíîå ñåðåä äîðîñëèõ ³ þí³îð³â, ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ Þ.Ðÿá÷èíñüêî¿. Çìàãàííÿ â³äáóäóòüñÿ íà âåñëóâàëüíîìó êàíàë³ ÊÏ «Âîäíî-ñïîðòèâíèé êîìá³íàò» Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè. Ó íèõ â³çüìóòü ó÷àñòü íàéêðàù³ ñïîðòñìåíè Óêðà¿íè ç âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ òà êàíîå, ÷åìï³îíè é ïðèçåðè Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, ÷åìï³îíàò³â ñâ³òó ³ ªâðîïè. Ö³ çìàãàííÿ º â³äá³ðíèìè íà Êóáîê ñâ³òó òà ×åìï³îíàò ªâðîïè ñåðåä þí³îð³â.


4 ВЕЛИКІ СТАВКИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219)

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«ß çíàë, ÷òî òàêîå ðàäèàöèÿ è ìîðàëüíî áûë ãîòîâ» ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ È ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÃÅÍÍÀÄÈß ÑÒÀÂÈÖÊÎÃÎ

ͲÊÎÏÎËÜ

ÂÎÄÀ Ç ÕËÎÐÎÌ 28 êâ³òíÿ ³ç 17 ãîäèíè âå÷îðà äî 6 ðàíêó 29 êâ³òíÿ ó ì³ñò³ áóäå ïðîâîäèòèñü ïðîìèâêà ìåðåæ³ ïèòíî¿ âîäè ç ïîäàííÿì ó íå¿ ï³äâèùåíî¿ äîçè õëîðó íà ïèòíèõ òðóáîïðîâîäàõ 1-5 êâàðòàë³â, 3-¿ ä³ëÿíêè, ì³êðîðàéîí³â «Ìåòàëóðã» ³ «Òðóáíèê-2». Ïîäà÷à âîäè ïðèïèíÿòèñü íå áóäå. Ïðîòå íåþ ó öåé ÷àñ êîðèñòóâàòèñü íå áàæàíî, òîìó âîäîþ êðàùå çàïàñòèñÿ.

ÍÎÂÈÍÈ ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

КАЗАЛОСЬ, ЛЮДИ НЕНАДОЛГО ПОКИНУЛИ ЭТОТ ГОРОД - Геннадий Петрович, расскажите, как Вы узнали о том, что на ЧАЭС произошел взрыв? - Как и большинство людей из телевизора. А потом, я в то время служил в ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, нас собрали в зале заседаний и объявили о катастрофе. Первыми в Чернобыль отправили сводный отряд пожарной охраны, а потом и сотрудников милиции. Я попал туда в сентябре 1986 года, в опергруппу МВД Украины.

ВХОД В ЗОНУ - ПО ПРОПУСКАМ - Геннадий Петрович, были случаи мародерства в «мертвых» городах? - Иногда мы задерживали мародеров. В основном это были сами ликвидаторы - солдатысрочники или люди, присланные с гражданки. Ведь попасть в «зону» чужому было сложно вход - строго по пропускам. Они были трех видов: «Чернобыль», «Припять» и «Всюду», я имел все три. - Страшно было ехать в столь опасное для жизни и здоровья место? - Мне в то время было уже 44 года, и я знал, что такое радиация и насколько она опасна. Ехал осознанно, понимая, что это мой долг.

- В каких условиях Вы жили и работали? - Наш штаб находился в здании бывшего ДРСУ в Чернобыле. Там проводили оперативные совещания и ставили задачи на день, а после девяти часов вечера на автобусе мы уезжали за пределы 30-километровой зоны в домики пансионата в с.Шпили, где ночевали. Но через какое-то время оказалось, что штабной автоб у с

- А как защищали себя от радиации? - Нужно было ходить с респиратором «лепесток» и только по территории, обработанной химическими средствами. А самое главное - почаще мыться и менять одежду. В Чернобыле была общественная баня, там мы и мылись. Никаких защитных костюмов не было, их выдавали толь-

ÆÈÒËÎ ÌÅÄÈÊÀÌ Áóä³âíèöòâî ãóðòîæèòêó äëÿ ìåäïðàö³âíèê³â Øèðîêîãî ï³ä îñîáèñòèì êîíòðîëåì êåð³âíèöòâà ðàéîíó. Öèìè äíÿìè î÷³ëüíèêè ïîáóâàëè íà âè¿çí³é íàðàä³, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ éøëà ìîâà ïðî çâåäåííÿ öüîãî îá'ºêòà. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÇÐÎÑËÀ ÇÀÐÏËÀÒÀ Çà ðåçóëüòàòàìè ùîð³÷íî¿ îö³íêè ïåðñîíàëó íà «Ïàâëîãðàäâóã³ëë³» ³ç 1 êâ³òíÿ ñóòòºâî ï³äâèùèëèñü ïîñàäîâ³ îêëàäè ðîá³òíèê³â. Ñèñòåìà îö³íêè ïåðñîíàëó, ùî ïðèéíÿòà â êîìïàí³¿, âðàõîâóº ³íäèâ³äóàëüíèé âíåñîê êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà â óñï³øíó ä³ÿëüí³ñòü êîìïàí³¿. Öå âæå äðóãà çì³íà çàðîá³òíèõ ïëàò íà «Ïàâëîãðàäâóã³ëë³» ç ïî÷àòêó ðîêó. ○

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ìв¯ ÇÁÓÂÀÞÒÜÑß Êðèíè÷àíñüêèé Öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá ñ³ì'¿ òà ìîëîä³ ÐÄÀ çâåðòàºòüñÿ äî íåáàéäóæèõ ëþäåé äîëó÷èòèñÿ äî áëàãîä³éíèõ ñïðàâ ³ âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ øîóïðîãðàìè çà ó÷àñòþ ïðèéîìíèõ ñ³ìåé òà äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó ðàéîíó. Âè ìàòèìåòå çìîãó çä³éñíèòè äèòÿ÷ó ìð³þ - âðó÷èòè ïîäàðóíîê ïðèéîìí³é äèòèí³, ïðî ÿêèé âîíà ìð³º. Øîó-ïðîãðàìà ï³ä íàçâîþ «Ñ³ì’ ÿ - öå ñ³ì «ß» â³äáóäåòüñÿ ó òðàâí³ â ÐÁÊ.

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÃÅÍÍÀÄÈß ÑÒÀÂÈÖÊÎÃÎ:

- Какие были первые впечатления от увиденного? Как выглядел город? - Первое, что я увидел, приехав в чернобыльскую зону, много ликвидаторов и транспорта на дорогах, а в заброшенных населенных пунктах - пустота. Кроме двух милиционеров, охраняющих села, - никого. Бурьян, изредка - одичавшие кошки, а в некоторых дворах куры. Находиться там было жутко. Припять - маленький, уютный городок, со всех сторон окружен лесом. Но после эвакуации он выглядел как город-призрак. Когда мы заходили в жилые дома, сразу становилось понятно, что вещи никто не собирал. Остались документы, фотоальбомы, на стенах традиционно висели рушники и иконы было ощущение, что хозяева вернутся…

«БЕЗУМСТВО ОТПРАВЛЯТЬ В ЧЕРНОБЫЛЬ МОЛОДЫХ РЕБЯТ»

Ìåñòî ðîæäåíèÿ: ã. Ñòàâðîïîëü, Ðîññèÿ. Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå: æåíà Ëèäèÿ Âëàäèìèðîâíà, äî÷ü Ýëèíà, ñûí Âëàäèìèð - ó÷àñòíèê ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×ÀÝÑ ïåðâîé êàòåãîðèè, óìåð â ÿíâàðå 1995 ã. Íàãðàäû: çà äîáðîñîâåñòíîå âûïîëíåíèå ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé íàãðàæäåí çíàêîì «Çàêîí è ÷åñòü», ìåäàëüþ «Çà ìóæåñòâî» è ðÿäîì äðóãèõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ íàãðàä. Òàêæå îòìå÷åí íàãðóäíûì çíàêîì «Ïî÷åòíûé ðàäèñò ÑÑÑл.

- Геннадий Петрович, какую работу Вам приходилось выполнять? - Я был связистом, в мои обязанности входило обеспечивать 30-километровую зону связью. Нужно было обеспечить связь с постами и нарядами милиции, со спецкомендатурами, выдавать переносные радиостанции работникам милиции и другим ликвидаторам. Мы с дозиметрами объезжали населенные пункты и, как оказалось, даже в «зоне отчуждения» были такие села, где уровень радиации не намного превышал норму. Однако в некоторых местах радиация была повышена в несколько тысяч раз.

«ÄÎÇÛ ÇÀÏÈÑÛÂÀËÈ ÍÈÆÅ, ×ÅÌ ÎÍÈ ÁÛËÈ ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(он находился в зоне с 26 апреля) был сильно заражен радиацией. На пунктах санобработки его уже отказывались пропускать за пределы зоны, а другой не давали - поэтому безопаснее было ночевать в штабе. Питание было хорошее, калорийное, но без излишеств. - С какими трудностями сталкивались? - Не было необходимых средств защиты от радиации и халатное отношение к жизни и здоровью людей. Ведь это безумство отправлять в столь опасное место молодых, неопытных ребят, которым еще предстояло создавать семью, заводить детей. Опасным был радиоактивный йод в воздухе. На третийчетвертый день пребывания в зараженной зоне в горле начинало першить, вся носоглотка опухала и становилось трудно дышать.

ко тем, кто шел в самую зараженную зону на АЭС. А мы носили обычную военную форму. - Как проверяли дозу радиации? - Каждому ликвидатору на одежду прикрепляли накопитель (специальная таблетка) - по ним дозиметристы и определяли дозу радиации. Надо сказать, что дозы записывали гораздо ниже, чем были на самом деле.

«ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ВОССТАНАВЛИВАЛСЯ БОЛЬШЕ ГОДА» - Геннадий Петрович, как отразилось на Вашем здоровье пребывание в Чернобыле? - Где-то один или два года я восстанавливал здоровье - мучили головные боли, была нарушена координация движений, выпадали волосы, также появилась вегето-сосудистая дистония, которая до сих пор дает о себе знать. После возвращения мне удалили щитовидную железу, она была поражена радиоактивным йодом. - Вы продолжили работать в милиции или сменили профессию? - Я продолжал служить в МВД и уволился только в 1998 году в звании полковника милиции, отслужив 38 лет. После ухода в отставку 11 лет работал в службе безопасности «ПриватБанка». А с января 2011 года занимаюсь общественными работами в областном «Союзе Чернобыль», вхожу в состав комиссии по подготовке к 25-й годовщине со дня аварии на ЧАЭС и комиссии по изданию «Книги памяти».


ІЗ ПЕРШИХ УСТ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219) ○

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ

Âîëîäèìèð Ñåìåíþê: «Ñóáñè䳿 ïåðåðàõîâóþòü áåç äîäàòêîâîãî çâåðíåííÿ» Ïðî îñîáëèâîñò³ ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³é ó çâ'ÿçêó ³ç ï³äâèùåííÿì òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè «Â³ñòÿì» ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Ñåìåíþê ВІДСОТКИ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ДОХОДУ РОДИНИ - Володимире Миколайовичу, як змінились тарифи на енергоносії? - По всіх комунальних послугах упорядковується тарифна політика: з 1 січня подорожчало теплопостачання, з 1 лютого - водопостачання, а з 1 квітня - електропостачання. - Скільки в області одержувачів субсидії ? - Сьогодні субсидією на оплату житлово-комунальних послуг користуються майже 125 тис. сімей. Її перераховують автоматично, без додаткового звернення. Збільшення вартості енергоносіїв компенсується за рахунок збільшення розміру субсидії. - Чи збільшиться розмір обов’язкової плати? - Ні, вона, як і раніше, залишається на рівні 10 та 15% від доходу родини. Обов’язкові 15% визначені для працюючих громадян, а 10% - для сімей, які складаються з пенсіонерів, інвалідів і дітей до 18 років. Також право на десятивідсоткову оплату житлово-комунальних послуг мають сім’ї, в яких є працездатні особи і дохід із розрахунку на одну особу не перевищує 50% прожиткового мінімуму. - Назвіть, будь ласка, розмір прожиткового мінімуму. - Із 1 квітня 2011 року прожитковий мінімум для визначення доходу при призначенні субсидії - 911 грн. Вже з 1 жовтня він збільшиться до 934 грн., а з 1 грудня - до 953 грн.

ЗВЕРНЕТЕСЬ У КВІТНІ - ОТРИМАЄТЕ З ЛЮТОГО - Володимире Миколайовичу, з якого часу призначатимуть субсидію родинам, які лише зараз

Ó Ì²ÑÒÀÕ ÒÀ ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒ² ÏÐÀÖÞÞÒÜ «ÃÀÐßײ ˲Ͳ¯»

уперше звернулись до органів праці та соціального захисту населення? - За Положенням про Порядок призначення субсидії у разі затвердження нових тарифів і цін на житлово-комунальні послуги субсидії призначаються протягом трьох місяців з часу підвищення розміру платежів. Тож навіть при зверненні в квітні субсидію призначать з лютого. - Тарифи на електропостачання диференційовані залежно від щомісячного споживання електроенергії. Як в такому випадку розраховується субсидія? - Субсидія призначається в межах норм споживання залежно від кількості членів сім’ї, але не більше 150 кВт/год або 200 кВт/год (для квартир, обладнаних кухонними електроплитами). Тож для призначення субсидії використовують найменші ціни: 28,02 коп. за 1 кВт/год. та 21,54 коп. за 1 кВт/год (для квартир, обладнаних кухонними електроплитами). - Чи діє спрощений механізм призначення житлової субсидії ? - Так, для оформлення субсидії необхідно подати до органів праці та соціального захисту населення заяву, декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, а працюючим - ще й довідки про доходи. Не треба збирати довідки від організацій, які надають комунальні послуги. Така інформація у п’ятиденний термін надається ними на запит органів соцзахисту. - Є зміни в нормах користування помешканням, адже багато хто проживає у дво- та трикімнатних квартирах? - Субсидії розраховуються в межах встановлених норм на квартирну плату (21 кв. м на людину плюс ще 10,5 кв. м - на сім’ю), опалення, користування електрикою, газом, гарячою і холодною водою та іншими комунальними послугами. На всю площу субсидія дається для однокімнатних квартир. В окремих випадках вона може призначатися незалежно від розміру загальної площі житла за спеціальним рішенням.

ДАЧНА ДІЛЯНКА НЕ ПЕРЕШКОДА СУБСИДІЇ - Володимире Миколайовичу, як бути сім’ям, що проживають у будинках з пічним опаленням? - Такі сім’ї отримують субсидію на придбання

твердого палива та скрапленого газу, яка надається готівкою і розраховується на календарний рік. У 2011 р. вартість 1 т вугілля по Дніпропетровській області становить 714 грн., 1 балона скрапле-

ÍÎÂÈÍÈ

ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÏÅÐØÈÉ ÅÒÀÏ

ÊÓÐÑ ÍÀ ØÊÎËÓ ÒÀ ÎѲÒÓ Íà Òîìàê³âùèí³ çàê³í÷èâñÿ ïåðøèé åòàï ðåàë³çàö³¿ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó «Êóðñ: Îñâ³òà» «Êóðñ: Øêîëà». ³í ïåðåäáà÷ຠâèêîðèñòàííÿ ó øêîëàõ òà â³ää³ëàõ îñâ³òè ñïåö³àëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ÿêå äîçâîëÿº êîîðäèíóâàòè ¿õíþ ðîáîòó â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì äî ïîñëóã êîæíîãî øêîëÿðà çàïðàöþº â³ðòóàëüíà á³áë³îòåêà. Áàòüêè æ ìàòèìóòü äîñòóï äî åëåêòðîííîãî ùîäåííèêà ä³òåé òà çìîæóòü îòðèìóâàòè îíëàéí êîíñóëüòàö³¿ ùîäî íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ð³äíèõ. ○

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

ÐÎÇÊÐÈÂÀÞÒÜ ÇËÎ×ÈÍÈ

ного газу - 113 грн. Затверджені норми забезпечення населення твердим паливом для надання житлових субсидій - 2,2 тонни на домогосподарство. - Чи мають право на житлові субсидії сім’ї, в яких є земельні ділянки під особисте сільське господарство? - Мають: відмінність - у визначенні доходів цих сімей. Члени особистих сільських господарств, які самостійно забезпечують себе роботою, належать до зайнятого населення за умови, що ця робота для них є основною. Доход таких громадян обчислюється за нормативами, які затверджуються місцевими органами виконавчої влади на календарний рік. - Чи не буде перешкодою для призначення субсидії володіння дачною ділянкою? - Наявність дачного будиночка у садовому товаристві не завадить субсидії, оскільки таке приміщення не є житловим. При визначенні права на субсидію враховуються дачні будинки у селі, що зареєстровані у БТІ як житлові приміщення: відповідні комісії приймають рішення щодо призначення субсидії як виняток, в індивідуальному порядку.

ϳäñóìêè ðîáîòè ì³ë³ö³¿ îáëàñò³ çà 1 êâàðòàë ðîêó ï³äáèâ ãîëîâíèé ì³ë³ö³îíåð ðåã³îíó ³êòîð Áàáåíêî. ßê ñâ³ä÷àòü ñòàòèñòè÷í³ äàí³, çà 3 ì³ñÿö³ ïîòî÷íîãî ðîêó çëî÷èí³â, óìèñíèõ óáèâñòâ, ðîçá³éíèõ íàïàä³â, øàõðàéñòâ ³ êðàä³æîê çàô³êñîâàíî ìåíøå, í³æ ó 2010-ìó. Ðàäóº é òå, ùî ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì çðîñëà ê³ëüê³ñòü ðîçêðèòèõ çëî÷èí³â, ó òîìó ÷èñë³ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ. Çà ê³ëüê³ñòþ ðîçêðèòèõ çëî÷èí³â íàøà îáëàñòü ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå ó äåðæàâ³. ○

ÍÀØÈÌ ÄβÐßÞÒÜ ÑÅÐÅÄÍ²É ÐÎÇ̲РÑÓÁÑÈIJ¯  ÁÅÐÅÇͲ ÎÕÎÐÎÍÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ - 210,08 ÃÐÍ. Äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîõîäæåííÿ ñòðîêîâî¿

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БОРЖНИКІВ - Як бути тим, у кого є заборгованість по квартплаті? - Якщо заборгованість утворилась до 1 грудня 2006 року, субсидія призначається за умови укладання громадянином з підприємствами-постачальниками житлово-комунальних послуг договорів про її реструктуризацію. Заборгованість, яка виникла після цієї дати, не впливає на отримання житлової субсидії - її призначають на загальних підставах. - При заповненні декларації, мабуть, є випадки, коли приховуються достовірні дані про доходи та майновий стан? - Дійсно є. У такому разі надання субсидії припиняється. До того ж, виплачену суму «надміру» доведеться повернути установі, яка призначила субсидію. При відмові з боку громадянина питання про її стягнення вирішують у судовому порядку.

ñëóæáè äî Íîâîðîñ³éñüêî-Êè¿âñüêîãî îêðåìîãî Ïðåçèäåíòñüêîãî ïîëêó ç îáëàñíîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó â³äïðàâèëè 20 þíàê³â. Êîìïëåêòóâàííÿ ö³º¿ åë³òíî¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ïðèçîâíèêàìè ³ç íàøîãî ðåã³îíó ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ. ○

ÑÊÎÐÎ ÑÂßÒÎ

ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÄÎ ÄÍß ÏÅÐÅÌÎÃÈ Ïðî ï³äãîòîâêó äî 66-¿ ð³÷íèö³ Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè ãîâîðèëè íà ÷åðãîâ³é íàðàä³ â Ïîêðîâñüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Éøëà ìîâà ïðî îðãàí³çàö³þ ïîìèíàëüíîãî îá³äó äëÿ âåòåðàí³â, ì³òèíã-ðåê⳺ì ç³ ñâÿòêîâèì êîíöåðòîì, óïîðÿäêóâàííÿ ìåìîð³àë³â, ïàì’ÿòíèê³â, áðàòñüêèõ ìîãèë, â³äâ³äàííÿ ìóçå¿â, ê³ìíàò áîéîâî¿ ñëàâè. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëèëè ïèòàííÿì ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â òà ñîöçàõèñòó âåòåðàí³â.


6 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219)

×ÓÄÎ-ÐÅÁÅÍÎÊ

Ïðèñåñòü íà ðåêîðä ÀÍÒÎÍ ÔÈËÈÏÏÎÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

IJÒÈ ÌвÞÒÜ ÏÐÎ ÊÎÑÌÎÑ Ó Íàö³îíàëüíîìó öåíòð³ àåðîêîñì³÷íî¿ îñâ³òè ìîëîä³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ï³äáèëè ï³äñóìêè ó÷àñò³ þíèõ óì³ëüö³â ïîçàøê³ëüíèõ çàêëàä³â îñâ³òè â îáëàñíèõ òà âñåóêðà¿íñüêèõ çàõîäàõ ç íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³. Ñåðåä 8 ïîçàøê³ëüíèõ çàêëàä³â îáëàñò³ â³äçíà÷èëè é âèõîâàíö³â Øèðîê³âñüêîãî ðàéîííîãî Áóäèíêó òâîð÷îñò³. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ïåðøèé êîñìîíàâò Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êàäåíþê âðó÷èëè äèðåêòîðó ÐÁÊ ³ ï'ÿòè éîãî âèõîâàíöÿì ïàì’ÿòíó ìåäàëü òà íîóòáóê.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Á²ËÜØÅ ÃÐÎØÅÉ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ Ïîíàä 30 ìëí. ãðí. âèä³ëåíî öüîãî ðîêó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà êàïðåìîíò æèòëîâèõ áóäèíê³â, ùî íà 15 ìëí. ãðí. á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Çà ðàõóíîê öèõ êîøò³â ïëàíóþòü êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè 260 æèòëîâèõ áóäèíê³â - öå íà 66 áóäèíê³â á³ëüøå, í³æ ó 2010 ðîö³. Á³ëüøà ÷àñòèíà ãðîøåé ï³äå íà àâàð³éíå æèòëî. Ñåðåä íèõ áóäèíêè ïî âóëèö³ Êàðëà ˳áêíåõòà, 15; Áàáóøê³íà, 17; Ðîáî÷à, 22-à; ïðîñïåêòó Ïåòðîâñüêîãî, 25 òà ³íøèõ. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Таким достижениям, на первый взгляд, самого обычного мальчика удивились даже одноклассники, когда в школе на линейке ему вручили диплом рекордсмена. На самом деле Женя очень спортивный. Кроме приседаний любит играть на компьютере, гуляет с друзьями, занимается бегом. Правда, он не всегда получал отличные оценки по физкультуре. Может быть, после славы

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ËÞÄÈ ÕÎ×ÓÒÜ ÄÎ ÎÑÁÁ Ïðî ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ, éîãî ïåðåâàãè òà øëÿõè ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ãîâîðèëè íà çáîðàõ ç ìåøêàíöÿìè áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ðîçòàøîâàíèõ íà âóëèöÿõ Øåâ÷åíêà, Ïóøê³íà, Êàë³í³íà. Ëþäè ö³êàâèëèñü ïåðåâàãàìè îá'ºäíàííÿ òà ÿê áóòè, êîëè ïîñëóãè ÆÊà âèêîíóþòüñÿ íå â ïîâíîìó îáñÿç³.

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÓÑÏÅÕÓ Ñ ×ÅÒÛÐÅÕ ËÅÒ

труд - уже давно утро парня начинается с разминки, а потом любимые приседания. И так минимум час-два каждый они будут улучшать- день, не считая лется. ней пробежки. Оказывается, к рекорду верховча- ГОЛОС РЕШАнин шел с четырех ЕТ СУДЬБУ Во всех начинанилет и с каждым годом увеличивал свои ях сына поддерживарезультаты. Да так ет отец Александр. успешно, что в 7 лет Он не только гордитприседал уже 2000 ся его спортивными раз! Только до этого достижениями, но и был кропотливый тем, что Женя знает

наизусть многие произведения Шевченко, Есенина, Лермонтова, читает классику. В планах мальчика - улучшить свой результат и присесть 3500 раз за один час. Сейчас парень борется еще и за звание «Найдивовижніший» всеукраинской пре-

мии «Диво-Дитина2011». В марте он вошел в десятку победителей этой номинации. Но достанется ли победа Евгению Кавуненко, зависит от голосования украинцев, которое стартовало в начале апреля. Поддержим его своим голосом!

ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÈÑÅË 2900 ÐÀÇ ÇÀ ÎÄÈÍ ×ÀÑ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÌÀÒÎÐÑÊÈÕ ÒÅÀÒÐÎÂ

Íà «Ðàìïå-2011» ïîáåäèëî èñêóññòâî Ñ 11 ïî 16 àïðåëÿ íà ñöåíå Äíåïðîïåòðîâñêîãî òåàòðà èì. Ãîðüêîãî ïðîõîäèë XIX Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ìîëîäåæíûõ òåàòðîâ «Ðàìïà»

Ìåøêàíö³ ñåëà Òðî¿öüêå ãîòóþòüñÿ äî 200ð³÷÷ÿ Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî õðàìó, ÿêå â³í â³äçíà÷èòü 4 ÷åðâíÿ. Ç íàãîäè ö³º¿ äàòè ìåøêàíö³ ñåëà ïîáëèçó õðàìó âèñàäèëè äåðåâà, òàê ó Òðî¿öüêîìó ç'ÿâèëàñü Àëåÿ ïàì'ÿò³. ○

УДИВИЛ ОДНОКЛАССНИКОВ

ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÀËÅß Á²Ëß ÕÐÀÌÓ

Îäèííàäöàòèëåòíèé Åâãåíèé Êàâóíåíêî èç Âåðõîâöåâî óñòàíîâèë ðåêîðä Óêðàèíû è ìèðà ïî ïðèñåäàíèþ íà äâóõ íîãàõ â ñâîåé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè. Íà ïðîòÿæåíèè ÷àñà îí áåç ïðîáëåì ïðèñåë 2900 ðàç. Äî íàøåãî çåìëÿêà øåñòü ëåò íàçàä ïîäîáíûé ðåêîðä áûë çà äåâÿòèëåòíèì Êîíñòàíòèíîì Òêà÷åíêî èç ÈâàíîÔðàíêîâñêà, ïðèñåâøèì 2485 ðàç

За 5 конкурсных дней жюри и зрители «Рампы-2011» отсмотрели 12 спектаклей. И участники фестиваля, и его давние поклонники, и члены жюри отметили, что нынешняя «Рампа» выдалась самой сильной за последние годы. 16 апреля зрители узнали победителей. В частности, лучшими режиссерами жюри назвало Татьяну Погребняк (музыкальный театр юного актера «Fantazianew», г. Киев) и Павла Терелянского (проект «Конфитюр», г. Волгоград), который также получил

награду за лучшее авторское произведение. Приз за лучшую сценографию увез «Новый театр» из Прилук. Ему же досталась награда в новой номинации «Рампы» - «За лучшее пластическое решение спектакля». Из днепропетровских коллективов жюри отметило театр авторских интер-

претаций «BUBAMARA» - он получил приз за лучшее музыкальное оформление спектакля. Актриса народного театрастудии «Маски» Наталья Сырица названа лучшей исполнительницей женской роли. Награды в номинации «За лучшую женскую роль второго плана» также удостоена днепро-

петровчанка - актриса Женского эстрадного театра «НеГении» Татьяна Яблинская. В конце каждого фестивального дня зрители могли на билете написать название понравившегося им театра и бросить этот своеобразный бюллетень в специальную урну. В этом году днепропетров-

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ ÄÎÑÒÀËÑß «ÑÀÒÐÀÏÓ»

ские зрители в очередной раз проявили патриотизм - обладателем Приза зрительских симпатий стал народный театр-студия «Маски». Главный же приз «Рампы» в третий раз получил минский народный театр «Сатрап» - за комедию «ART». Директор художественного музея Татьяна Шапаренко вручила актерам «Сатрапа» музейный альбом и компьютерную копию фондовой картины «Пейзаж с церквями» Аристарха Лентулова. Закрывая фестиваль, председатель оргкомитета Евгений Бородин сказал, что уже на следующий день начинается подготовка к 20-й «Рампе», и призвал всех неравнодушных к молодежному театру принять участие в проведении юбилейного фестиваля.


СУСПІЛЬСТВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219) ○

ßÐÌÀÐÎÊ ÂÀÊÀÍѲÉ

Ïîâåðòàºìî äî àêòèâíîãî òðóäîâîãî æèòòÿ Ë.². ×ÀÇÎÂÀ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ Â²ÄIJËÓ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ ÑÏÐÈßÍÍß ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍÞ ÎÖÇ

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÁÀÍÊÈ - ÄËß ÏÅÍѲÎÍÅÐ²Â Ó ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â îáëàñò³ â³äáóëàñü íàðàäà ç ïðåäñòàâíèêàìè áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, óïîâíîâàæåíèìè çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî â³äáîðó áàíê³â âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ îáñëóãîâóâàííÿ âêëàäíèõ ðàõóíê³â ïåíñ³îíåð³â íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. Âèïëàòà ïåíñ³é òà ö³ëüîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè çä³éñíþºòüñÿ çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ îòðèìóâà÷³â ÷åðåç ¿õí³ ïîòî÷í³ ðàõóíêè, ùî â³äêðèâàþòü â óñòàíîâàõ óïîâíîâàæåíèõ áàíê³â. ¯õ âèçíà÷àþòü Ïåíñ³éíèé ôîíä Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâî ñîöïîë³òèêè çà ðåçóëüòàòàìè â³äêðèòîãî êîíêóðñó òà óêëàäàþòü ç íèìè äîãîâîðè.

Ïîíàä ï'ÿòäåñÿò îñ³á ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè âçÿëè ó÷àñòü ó ì³ñüêîìó ÿðìàðêó âàêàíñ³é, îðãàí³çîâàíîìó ôàõ³âöÿìè îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³, íà ÿêîìó ïðåäñòàâíèêè 25 ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà ïðîïîíóâàëè áëèçüêî 130 âàêàíòíèõ ïîñàä äëÿ îñ³á äàíî¿ êàòåãî𳿠Фахівці служби зайнятості області докладають багато зусиль для реалізації державної політики зайнятості інвалідів, яка передбачає, насамперед, включення інвалідів у вільний ринок і базується на принципі розбудови «суспільства для всіх». Державна служба зайнятості бере участь у забезпеченні соціального захисту і повної інтеграції інвалідів в економічне і суспільне життя. Для більшості з них питання вибору професії, орієнтації на сучасному ринку праці є досить складним. Одним із ефективних заходів є ярмарки вакансій, де громадяни цієї категорії безпосередньо спілкуються з роботодавцями. Основними напрямками проведення ярмарку вакансій були: інформування про послуги державної служби зайнятості, зустрічі з представниками підприємств і органі-

зацій, інформаційноконсультативні бесіди спеціалістів служби зайнятості про можливості працевлаштування та отримання професії (навчання та перенавчання) за направленнями базових центрів зайнятості. У заході взяли участь: виконуюча обов'язки керівника секретаріату Регіональної комісії з питань діяльності підприємств та громадських організацій інвалідів у Дніпропетровській області Н.А. Ганник, головний спеціаліст відділу реабілітації і обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Н.В. Демишева, провідний спеціаліст відділу забезпечення надходжень, організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів та кадрово-

²ç 22 ãîäèíè 23 êâ³òíÿ äî 6 ðàíêó 24 êâ³òíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðàöþâàòèìóòü 137 àâòîáóñ³â íà ìàðøðóòàõ ¹ 4, 9, 10, 28, 35, 38, 43, 53À, 53Á, 59, 69, 78, 82, 87À, 87Á, 91, 95, 101, 102, 104À, 108, 111, 112, 113, 115, 117, 121, 123, 124À, 124Á, 126, 132, 139, 146À, 146Á, 155, 156, 160À, 160Á. ²ç 8.00 äî 14.00 ó ïåð³îä ç 18 äî 29 êâ³òíÿ ïðàöþâàòèìóòü íàñòóïí³ ìàðøðóòè: ¹ 50 «âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà (ê³íöåâà çóïèíêà òð. ¹ 12) - Ñóðñüêî-Ëèòîâñüêå êëàäîâèùå»; ¹ 112, ¹ 92 äî êëàäîâèùà ñåë. ij¿âêà-2;

го забезпечення Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів О.Я. Мащенко, лікарреабілітолог обласного центру медикосоціальної експертизи В.М. Бахмач, головний спеціаліст головного управління юстиції у Дніпропетровській області Н.С. Бевзюк та фахівці обласного центру зайнятості. Ярмарок вакансій відвідали понад 50 осіб з обмеженою працездатністю, які перебувають на обліку в районних центрах зайнятості міста Дніпропетровська. Представники 25 роботодавців, які взяли участь у роботі ярмарку, пропонували понад 130 вакансій для даної категорії громадян. З них близько 26 вакантних місць службовців (інженер сигнальних систем, інженер - конструктор, бухгалтер та інші), 80 - робітни-

¹97 äî Íîâî - ²ãðåíñüêîãî êëàäîâèùà; ¹96 äî Êðàñíîï³ëüñüêîãî êëàäîâèùà. Ó ïîìèíàëüí³ äí³ 30 êâ³òíÿ, 1 òà 2 òðàâíÿ ç 8:00 äî 17:00, 03 òðàâíÿ ç 8:00 äî 14:00 äî ï³ä'¿çäó íà ì³ñüê³ êëàäîâèùà äîäàòêîâî ïðàöþâàòèìóòü ùîäíÿ äî 450 îäèíèöü àâòîòðàíñïîðòó: Ñóðñüêî - Ëèòîâñüêå êëàäîâèùå ìàðøðóò ¹ 50 â³ä âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, ç ê³íöåâî¿ çóïèíêè òðàìâàÿ ¹ 12 Äîäàòêîâ³ ìàðøðóòè: - âóë. Øì³äòà - ¹ 114, ïë. Ïåòðîâñüêîãî - ¹ 123, âóë. Êóð÷àòîâà - ¹ 117, âóë. Øèðøîâà - ¹69,

чих професій (слюсар-ремонтник, оператор заправних станцій, машиніст мийних машин та інші), 30 - без кваліфікації (підсобний робітник, прибиральниця, двірник та інші). Найбільшим попитом серед шукачів роботи користувалися вакансії операторів котельні (МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі»), охоронці (ТОВ «Вето» і ТОВ «Віп-Гарант»), оператори заправних станцій («Нєфтек Оіл ТОВ»), а також вакансії ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова, Дистанції колії та Вагонного депо станції НижньодніпровськВузол та інш. Майже всіх осіб з особливими потребами, які були присутні на ярмарку, охопили профорієнтаційними послугами. Більшість відвідувачів взяли участь у профінформаційному семінарі, спрямованому на знайомство присут-

ніх із послугами служби зайнятості, професіями, які мають попит на ринку праці, та вимогами, які висувають роботодавці до майбутніх працівників. Всі учасники семінару отримали буклети з техніки пошуку роботи. Понад 40 осіб пройшли корекційні бесіди, метою яких була розробка подальших дій, спрямованих на працевлаштування та адаптацію на сучасному ринку праці. По закінченні заходу третина безробітних після першого етапу співбесіди з представниками роботодавців домовились про подальшу співбесіду безпосередньо на підприємствах для ознайомлення із запропонованими вакансіями та умовами праці для подальшого працевлаштування. За додатковою інформацією звертайтесь на сайт ОЦЗ: http://www.dcz. gov. ua/dnp.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÍÀ ÏÎÌÈÍÀËÜͲ ÄͲ

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ó 90 - ÆÈÒÒß ÊÈÏÈÒÜ ²ç 90-ë³òòÿì Ãðèãîð³ÿ Òêà÷åíêà - âåòåðàíà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, âåòåðàíà ïðàö³ - â³òàëè êåð³âíèêè ðàéîíó. Ãðèãîð³é Íèêèôîðîâè÷ óñå æèòòÿ ïðàöþâàâ íà ïàðò³éí³é òà ðàäÿíñüê³é ðîáîò³. Ìຠáîéîâ³ é òðóäîâ³ íàãîðîäè. Ñüîãîäí³ âåòåðàí òàêîæ â ñòðîþ. Éîãî ³ì’ÿ óâ³éøëî äî ãàëåðå¿ «Êðàù³ ëþäè Êðèíè÷àíùèíè» â ðàéîííîìó ³ñòîðèêîêðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿. ○

ÞÐ’¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÎÌÓ ÂÓòËËß ÒÀ ÃÀÇ? Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íàãàäóº ïðî ïî÷àòîê ïðèéîìó äîêóìåíò³â íà ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³é íà òâåðäå ïàëèâî òà ñêðàïëåíèé ãàç íà 2011 ð³ê. Çâåðòàéòåñü äî ôàõ³âö³â ö³º¿ óñòàíîâè ùîäíÿ, êð³ì âèõ³äíèõ. Ïðè ñîá³ ìàòè ïàñïîðò, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä, äëÿ ïðàöþþ÷èõ - äîâ³äêó ïðî äîõîäè, äëÿ íåïðàöþþ÷èõ - òðóäîâó êíèæêó.

- â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî «ïð. Ñâîáîäè» (âóë.Á.Òðîô³ìîâèõ) ìàðøðóò ¹ 77. Êëàäîâèùå ñåë. ×àïë³ Íîâî - ²ãðåíñüêå êëàäîâè- æ.ì. Ïðèäí³ïðîâñüêèé - æ.ì.Ïåðåìîãà - ¹ 18Ê, ìàðøðóò ¹ 1. - æ.ì.˳âîáåðåæíèé-3 - ¹ 136, ùå Äîäàòêîâèé ìàðøðóò ç æ.ì. ìàðøðóò ¹ 97 ïë. ĺì'ÿíà - æ.ì. Ïàðóñ - ¹ 66Ê, Ïðèäí³ïðîâñüêèé ¹ 1Ê. Áºäíîãî. - æ.ì.Òîïîëÿ-3 - á/í. Êëàäîâèùå ñåë. Øåâ÷åíÊðàñíîï³ëüñüêå êëàäîâè- Êëàäîâèùå ñåë.ij¿âêà-2 ùå - â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî «Êîìóíà- êà ð³âñüêà» (âóë.Á.Òðîô³ìîâèõ) - ìàðøðóò ¹ 98. ïë. Ä.Áºäíîãî ìàðøðóò ¹ 96 âóë.ÊðèâîÄîäàòêîâèé ìàðøðóò ç ñåë. ìàðøðóò ¹ 112. ð³çüêà (ÏÌÇ) . ϳâí³÷íå - á/í. ÄÎÄÀÒÊβ ÌÀÐØÐÓÒÈ: - ç ïë. Ïåòðîâñüêîãî Êëàäîâèùå ñåë ñåë.. Äîðîãå - ïðîâ.Ðàäÿíñüêèé - ¹ 132, ìàðøðóò ¹ 92. âóë. Êîñ³îðà ìàðøðóò ¹ 45. - æ.ì. Ïåðåìîãà - ¹ 55Ê, Êëàäîâèùå ñåë.ij¿âêà-1 Äîäàòêîâèé ìàðøðóò ç âóë. - â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî «Êîìóæ.ì. Ïåðåìîãà - ¹ 14Ê, Á.Êðîòîâà (ìàã. «Âàðóñ») - á/í. íàð³âñüêà» ìàðøðóò - æ.ì. Ïàðóñ - ¹ 156Ê, Êëàäîâèùå Íîâîêëî÷- æ.ì.˳âîáåðåæíèé-3-¹ 76Ê, ¹ 108 êîâñüêå (æ.ì. ˳âîáåðåæ- âóë. Á.Êðîòîâà (ìàã. Êëàäîâèùå ñåë. Òàðîì Òàðîì-íèé -3) «Âàðóñ») - á/í. ñüêå

Á²ËÜØÅ ÌÀÐØÐÓÒÎÊ

30.04. òà 1.05. ìàðøðóò ¹ 38 «âóë. Ãëèíêèæ.ì.˳âîáåðåæíèé-3» ðóõ ïî âóë. Áåðåçèíñüêà 30.04., 1.05., 2.05., 3.05 ìàðøðóò ¹ 95 ïðàöþº ÷/ç âóë. Áåðåçèíñüêà (äî êëàäîâèùà) ¹ 103 âóë. Ôàáðè÷íîçàâîäñüêà (àâòîáàçà ÏÌÇ) âóë. Áåðåçèíñüêà (äî êëàäîâèùà) Êëàäîâèùå Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó ïë. Ä.Áºäíîãî - ìàðøðóò ¹ 115. Êëàäîâèùå ñåë. Ñàìà Ñàìà-ð³âêà Äîäàòêîâèé ìàðøðóò ç âóë. Êîñ³îðà - á/í.


8 СУСПІЛЬСТВО ○

ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÅÍÅÐÃÎÇÁÅвÃÀÞ×ÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É Â ÊÐÈÂÎвÇÜÊÎÌÓ ÐÅòÎͲ ÊÎÌÏÀͲªÖÜ Î. Ì., ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ Â²ÄIJËÓ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ ÅÍÅÐÃÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍßÌ ÏÎ Ì. ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÄÅÐÆÀÂÍί ²ÍÑÏÅÊÖ²¯ Ç ÅÍÅÐÃÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÏÎ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Енергозбереження це різноманітна сфера діяльності, якою не обхідно займатися на всіх рівнях управління економікою та, на самперед, на підприємствах, де безпосередньо споживаються па ливно енергетичні ресурси. Крім того, рішення завдань енергозбереження має велике зна чення і для соціально економічного розвитку регіону, саме тому місцеві органи самоврядування не можуть залишатися осторонь цієї роботи. Важливим інструментом управління виробничими та науково технічними процесами є цільові програми, які дозволяють кон солідувати зусилля учасників на вирішення конкретних про блем. На сьогодні в регіоні виконується «Програма енергоефектив ності м. Кривого Рогу на 2010 2015 роки», основними завдан нями якої є впровадження заходів, спрямованих на економне та раціональне використання енергоресурсів. Основним напрямком регіональної політики є реалізація по тенціалу енергозбереження на головних підприємствах міста, в житлово комунальному господарстві та бюджетній сфері. Проводиться широкомасштабна програма реконструкції та мо дернізації діючих технологій та обладнання на такому потужно му металургійному підприємстві, як ВАТ «АрселорМіттал Кри вий Ріг», зокрема, реконструкція систем відбору, транспортуван ня та очищення відхідних газів електродугових печей ДСП 3А, ДСТ 6.013, ДСП 1214, ДСП 25Н01 в фасонносталеварному цеху. Мета реконструкції зниження рівня забруднення відхідних газів, які викидаються в атмосферу, з заміною «мокрої» схеми очистки, з застосуванням води та значними затратами електро енергії, на «суху», з використання стислого повітря та електро енергії з економією до 5898 тис. кВт електроенергії на рік. Так, значна робота в цьому напрямку виконується на підпри ємствах гірничодобувної галузі міста. Наприклад, в 2010 році на підприємстві ВАТ «Суха Балка» була введена в дію нова тех нологічна лінія по збагаченню залізної руди методом сухої маг нітної сепарації на дробильно сортувальній фабриці шахти «Юві лейна». В родовищах шахти «Ювілейна» знаходяться поклади природно багатих залізних руд, з масовою часткою заліза понад 46%, а також так званих бідних руд, які представлені магнети товими та окисленими різновидами залізистих кварцитів, з ма совою часткою заліза від 30% 45%. Таким чином, розширення технологічного комплексу по збагаченню руди з використанням магнітної сепарації дозволяє забезпечити переробку руди шахт ного добування з середньою місткістю заліза до 59,5%, що на 1,89% перевищує фактичний рівень 2008 року (57,79%). На підприємстві ВАТ «Північний гірничо збагачувальний ком бінат» в 2010 році розпочата робота по реконструкції газопро водів, заміні газовикористовуючого обладнання на асфальтному заводі та реконструкція водогрійної котельні теплопродуктив ністю 5,8 МВт. Втілення цих проектів дає змогу збільшити ефек тивність використання природного газу з економією до 770 тис. м3 на рік. Також слід відзначити, в 2010 році активне впровадження енергозберігаючих заходів на підприємстві ПАТ «Хайдельберг Цемент Україна». Наприклад, це переведення обертової печі ви палу клінкеру з природного газу на вугілля із збереженням ви робничої потужності підприємства, з економією природного газу до 47,13 млн. м3/рік. В 2010 році розпочато впровадження проекту технічного пере оснащення енергоблоків ст. № 1, № 9, № 6, № 15 на підприємстві ВАТ «Дніпроенерго» Криворізька ТЕС. Реалізація проекту доз волить підвищити потужності та скоротити витрати вугілля на виробництво 1 кВт електроенергії в обсязі до 170,2 тис. тонн на рік. Сферою, де особливо важливо впроваджувати енергозберігаючі заходи, безперечно, є житлово комунальне господарство. В цьо му напрямку підприємствами ЖКГ регіону КПТМ «Криво ріжтепломережа» та ДП «Криворізька теплоцентраль» в рамках «Програми модернізації комунальної теплоенергетики Криво ріжжя» здійснюється робота по заміні морально застарілих котлів з низьким ККД, реконструкція старих теплових мереж та ізоляція існуючих теплових мереж, встановлення приладів об ліку теплової енергії. Адміністрація міста на базі такого комп лексного підходу створює основу для ухвалення грамотних уп равлінських рішень по ефективній організації функціонування системи теплопостачання, по мінімізації витрат на теплопоста чання, по реалізації невикористаного потенціалу енергозбере ження, що зрештою дозволяє знижувати діючі тарифи. Так, за 2010 рік в закладах бюджетної сфери дитячі садки, школи, тех нікуми, бібліотеки, лікарні було встановлено 57 приладів обліку, що стимулює економію енергоресурсів та дозволяє оплачувати тільки поставлену кількість енергоресурсів. Значна робота ви конана в напрямку реконструкції котелень закладів бюджетної сфери: ОКЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» отрима на економія паливно енергетичних ресурсів від впровадження заходу 444 т.у.п./рік; ОКЗО «Криворізька спеціальна загаль ноосвітня школа інтернат №2» 330 т.у.п./рік; Радушненська селищна рада економія 1471,23 т.у.п./рік; Лозуватська сільська рада 269 т.у.п/рік. Виконане технічне переоснащення котельні № 1 ДП «Криво різька теплоцентраль» з установкою турбоагрегату потужністю 12 МВт, який призначений для перетворення скидного енерге тичного потенціалу технологічних процесів (пари) в електричну енергію, з можливістю подальшого збільшення генеруючої по тужності до 24 МВт. Всі заходи з енергозбереження, які втілюються у життя, а та кож які планується втілити в найближчі роки, наближають кож ного із нас до основних сучасних принципів державної політики у сфері енергозбереження, а саме: створення державою економічних і правових умов зацікав леності юридичних та фізичних осіб в енергозбереженні; здійснення державного регулювання діяльності в сфері енер гозбереження на основі застосування економічних, нормативно технічних заходів управління; пріоритетність вимог енергозбереження при здійсненні гос подарської, управлінської або іншої діяльності, пов'язаної з ви добуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням та ви користанням ПЕР; популяризація економічних, екологічних та соціальних пе реваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері; поєднання методів економічного стимулювання та фінансо вої відповідальності з метою раціонального використання та еко номного витрачання ПЕР.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219)

28 квітня 2011 року о 14 годині відбудеться засідання обласної конкурсної комісії щодо визначення переліку підприємств агропромислового комплексу за програмою «Здійснення фінансової підтримки через механізм здешевлення коротко!, середньо! та довгострокових кредитів» за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Кірова, 1, кім 424.

ÏÎËÎÆÅÍÍß про комісію Дніпропетровської обласної державної адміністрації з питань надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко, середньо та довгострокових кредитів 1. Це Положення визна чає порядок організації та діяльності комісії Дніпропет ровської обласної державної адміністрації з питань надан ня державної підтримки підприємствам агропромис лового комплексу через ме ханізм здешевлення кре дитів (далі комісія). 2. У своїй діяльності ко місія керується Конститу цією України, законами Ук раїни, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної по літики України. 3. Основним завданням комісії є розгляд документів, поданих підприємствами агропромислового комплек су, з метою визначення пе реліку підприємств агропро мислового комплексу для отримання права на частко ву компенсацію відсоткової ставки за кредитами за за лученими підприємствами агропромислового комплек су кредитами (позиками) у банках, від Міжнародної фінансової корпорації, Євро пейського банку реконст рукції та розвитку, від нере

зидентів на умовах, визначе них Порядком використан ня у 2010 році коштів Стабі лізаційного фонду для здійснення фінансової підтримки підприємств агро промислового комплексу че рез механізм здешевлення кредитів, затвердженим по становою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 794. У разі необхідності для виконання своїх повнова жень комісія має право вит ребувати від підприємств аг ропромислового комплексу додаткову інформацію. 4. Формою роботи комісії є засідання, які скли каються головою комісії або його заступником (у разі відсутності голови комісії). Очолює комісію заступник голови облдержадмініст рації з питань агропромисло вого комплексу, до компе тенції якого входять питан ня надання державної підтримки підприємствам аг ропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів. Заступником голо ви комісії є начальник голов ного управління агропро

мислового розвитку обл держадміністрації. Засідан ня комісії веде голова комісії або його заступник. До складу комісії вхо дять представники структур них підрозділів головного управління агропромислово го розвитку облдержадміні страції, а за згодою пред ставники головного фінансо вого управління, державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області, управління статистики у Дніпропетровській області, управління Національного банку України в Дніпропет ровській області, обласного фонду підтримки фермер ських господарств та конт рольно ревізійного управлін ня в Дніпропетровській об ласті.Підготовка матеріалів до розгляду комісією, а та кож ведення діловодства по кладається на секретаря комісії, який є представни ком структурного підрозділу головного управління агро промислового розвитку обл держадміністрації з питань надання державної підтрим ки підприємствам агропро мислового комплексу через

механізм здешевлення кре дитів. 5. Засідання конкурсної комісії проводяться не рідше ніж два рази на місяць. Ос таннє засідання конкурсної комісії проводиться до 10 грудня поточного року. 6. Рішення комісії прий мається на закритому засі данні у присутності не менше двох третин її складу відкри тим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. 7. Член комісії має пра во: знайомитися з матеріа лами, поданими на її роз гляд; брати участь у вивченні додаткової інформації, нада ної конкурсними комісіями; заявляти клопотання, наводити свої мотиви, вис ловлювати міркування з пи тань, які розглядаються та заносяться до протоколу; брати участь у прийнятті рішень шляхом голосуван ня. 8. Рішення комісії оформлюється протоколом,

який підписують усі члени комісії, що були присутні на засіданні. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу. 9. За результатами засі дання комісії секретар комісії готує щомісячно до 10 числа наступного періо ду Мінагрополітики реєстр позичальників із зазначен ням сум нарахованих та сплачених відсотків для на дання компенсації за фак тично сплачені відсотки за залученими кредитами. За наказом Мінагропо літики, яким затверджуєть ся рішення комісії міністер ства АПК щодо розподілу коштів для здешевлення кре дитів між підприємствами позичальниками, та протя гом п'яти днів доводить цей наказ до відома головного управління агропромислово го розвитку облдержадміні страції, що є підставою для виплати компенсації відсот кової ставки за залученими кредитами шляхом перера хування коштів на поточні рахунки позичальників.

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß голови обласної державної адміністрації 22.03.2011 № р163/0/311

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації від 30 вересня 2010 року № Р565/0/310 Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», у зв'язку з кадровими змінами: 1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 30 вересня 2010 року № Р 565/0/3 10 «Про створення обласної кон курсної комісії підприємствам агропромислового комплексу за корот ко , середньо та довгостроковими кредитами» такі зміни та допов нення:

1. Додаток до зазначеного розпорядження викласти в новій ре дакції (додається). 2.Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження по класти на головне управління агропромислового розвитку облдержад міністрації, контроль на заступника голови облдержадміністрації Любовича О.А. Голова облдержадміністрації О.Ю.ВІЛКУЛ

ÏÎËÎÆÅÍÍß про умови проведення конкурсу з надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко, середньо та довгострокових кредитів Дніпропетровської області Комісія в своїй роботі керується постановою Кабінету Міністрів Ук раїни від 11.08.2010 № 647 «Про за твердження порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропро мислового комплексу через ме ханізм здешевлення кредитів», по становою Кабінету Міністрів Украї ни від 07.02.2011 № 96 «Про внесен ня змін до деяких постанов Кабіне ту Міністрів України з питань вико ристання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агропромис лового комплексу». 1. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає по рядок організації та умови проведен ня конкурсу для надання з дер жавного бюджету часткової компен сації підприємствам агропромисло вого комплексу через механізм зде шевлення кредитів. 1.2. Метою проведення конкур су є забезпечення ефективного вико ристання коштів державного бюдже ту, що спрямовуються на часткову компенсацію підприємствам агро промислового комплексу через механізм здешевлення кредитів. 2. Умови проведення конкурсу 2.1. Сільгосптоваровиробник, який претендує на право визначен ня його отримувачем часткової ком пенсації через механізм здешевлен ня кредитів (далі претендент), подає до комісії: 1.Опис документів, які знахо дяться в швидкозшивачу. 2. Лист на комісію. 3. Заява за формою.

4. Довідку розрахунок нараху вання відсотків із банку на 2011рік по кожному місяцю окремо всього грн в т.ч. компенсація грн. 5. Копію кредитної угоди (по свідчену банком), в якій вказано: на які цілі одержано кредит, термін дії кредиту (число, місяць та рік). В кредитному договорі повинно бути вказано: на які цілі взятий кредит ( для прикладу) «на придбання племінної худо би та основних засобів сільськогос подарського призначення, в тому числі сільськогосподарської та зро шувальної техніки вітчизняного виробництва, обладнання, аналоги яких не виробляються в Україні, згідно із затвердженим КМУ пере ліком, обладнання для заводів з пе реробки харчових продуктів, тва ринницьких комплексів та птахів ничих комплексів, а також витрат, пов'язаних з будівництвом і рекон струкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського призначен ня, тваринницьких комплексів та птахівничих комплексів та систем зрошення, і т.д.» графік погашення кредиту та графік сплати відсотків, посвідчені банком. Якщо до договору є додаткові угоди, то потрібно надати копії. 6. Копії: виписок банку про отриман ня позичальником кредиту чи по зики; реєстр платіжних доручень, в якому вказано: номер та дата платіжного доручення, одержувач,

призначення платежу, сума перера хування; платіжних доручень, в яких чітко вказано, що куплено за раху нок кредиту; рахунків фактур (договір на по стачання продукції) ; накладні ( під кожну суму виписки банку прикладати платіжне доручення, ра хунок фактуру або договір куплі продажу та накладну); проектно кошторисна доку ментація на реконструкцію і будів ництво на об'єкти с/г призначення; довідка на відведення земель них ділянок під будівництво об'єктів с/г призначення. АКТИ на виконані роботи. АКТИ приймання передачі, надання послуг. 7. Довідка із банку про банківські реквізити позичальника на які буде зараховуватися компен сація; 8. Довідка із банків, в яких відкриті рахунки підприємств, про відсутність (наявність) боргових зо бов'язань за кредитами. 9.Копія довідки облстатуп равління господарства (ЄДРПОУ). 10.Довідка про відсутність (на явність) заборгованості із зборів з районного Пенсійного фонду. 11.Довідка про відсутність (на явність) заборгованості із податків з районної податкової інспекції. 12.Довідка з управління з пи тань банкрутства стосовно відсут ності справи про банкрутство та стадії ліквідації. 13.Довідка господарства, завіре на підписом і печаткою про розра

хунки з місцевим бюджетом з подат ку з доходів фізичних осіб, надаєть ся щомісячно. 14.Копія свідоцтва про держав ну реєстрацію інноваційного про екту ( у разі реалізації такого про екту), завірену в установленому по рядку. 15.Копія зовнішньоекономічно го договору на закупівлю техніки і обладнання іноземного виробницт ва, за кредитами, залученими в іно земній валюті, згідно з переліком, затвердженим КМУ, та племінної худоби та птиці (для кредитів 2009 та 2011р). 16.Фермерські господарства, які залучили кредити в банках, пода ють також Довідку, видану Укра їнським державним фондом підтримки фермерських госпо дарств про те, що вони не отриму вали компенсацію, пов'язану із сплатою відсотків за користування кредитами банків у поточному році. 17.Довідка, видана банком про нарахування та фактичну сплату відсотків банку за кредит за підписом і печаткою банка та господарства. Довідка надається щомісячно до 5 числа. Другий пакет документів, який надається на комісію в Міністерство аграрної політики України: 1.Копія довідки облстатуп равління господарства (ЄДРПОУ). 2.Копія кредитної угоди (по свідчено банком), в якій вказано: на які цілі одержано кредит, термін дії кредиту (число, місяць та рік). В кредитному договорі повинно бути вказано:


СУСПІЛЬСТВО 9

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219) ○

на які цілі взятий кредит (для прикладу) «на придбання племінної ху доби та основних засобів сільсько господарського призначення, в тому числі сільськогосподарської та зрошувальної техніки вітчиз няного виробництва, обладнан ня, аналоги яких не виробля ються в Україні, згідно із затвер дженим КМУ переліком, облад нання для заводів з переробки харчових продуктів, тваринниць ких комплексів та птахівничих комплексів, а також витрат, по в'язаних з будівництвом і рекон струкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського призна чення, тваринницьких комп лексів та птахівничих комп лексів та систем зрошення, і т.д.»; графік погашення кредиту та графік сплати відсотків, по свідчені банком. Якщо до договору є додаткові угоди, то потрібно надати копії. 3. Довідка про відсутність (наявність) заборгованості із зборів з районного Пенсійного фонду. 4. Довідка про відсутність (на явність) заборгованості із податків з районної податкової інспекції. 5.Довідка господарства, заві рена підписом і печаткою, про роз рахунки з місцевим бюджетом з

податку з доходів фізичних осіб, надається щомісячно. 6. Довідка із банку про банківські реквізити позичальни ка, на які буде зараховуватися компенсація; 7. Довідка із банків, в яких відкриті рахунки підприємств, про відсутність (наявність) борго вих зобов'язань за кредитами. 2.2. Подані на конкурс доку менти реєструються комісією в журналі обліку. Документи, по дані не в повному обсязі, не реє струються і повертаються претен денту із зазначенням причин по вернення. 2.3. Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації. 2.4. Документи сільгосптова ровиробниками подаються на роз гляд конкурсної комісії не пізніше ніж за два дні до засідан ня. Кінцевий термін прийому до кументів у поточному році визна чається Міністерством аграрної політики та продовольства Украї ни. 3. Визначення переможців конкурсу 3.1.Основними критеріями визначення переможця конкур су є: відсутність простроченої за боргованості по податках, викону ють державні програми із забез

печенням продовольчої безпеки держави, здійснюють витрати, пов'язані з впровадженням енер гозберігаючих технологій, нале жать до підприємств хлібопе карської галузі, що закуповують зерно та борошно для виробниц тва хліба та хлібобулочних ви робів та інше. 3.2. Комісія розглядає заявки сільгосптоваровиробників у по рядку черговості подання доку ментів. 3.3. Після прийняття рішен ня конкурсною комісією скла дається реєстр сільськогосподар ських товаровиробників, які пре тендують на надання часткової компенсації та надсилається до Міністерства аграрної політики та продовольства України на комісію з питань розподілу коштів, що спрямовуються на часткову ком пенсацію підприємствам агропро мислового комплексу через ме ханізм здешевлення кредитів. 3.4. Рішення комісії з питань розподілу коштів Міністерства аг рарної політики та продовольства України надсилається головному управлінню агропромилосвого розвитку облдержадміністрації. Голова комісії заступник начальника головного управління агропромислового В.О.УДОВИЦЬКИЙ

Äîäàòîê до розпорядження голови облдержадміністрації від 30.09.2010 №Р565/0/310 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації 22.03.2011 № Р163/0/311) СКЛАД обласної конкурсної комісії для здійснення компенсації підприємствам агропромислового комплексу за коротко, середньо та довгостроковими кредитами

Заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА Заступник начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації начальник управління з розвитку інфраструктури ринків продовольства, відносин власності В.О.УДОВИЦЬКИЙ


10 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 14.04.2011 № Р-226/0/3-11 Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2010 року №Р-148/0/3-10

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та у зв'язку з кадровими змінами: 1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2010 року №Р#148/0/3#10 «Про виконання Указу Президента України від 17 березня 2010 року №355/2010» (зі змінами та доповнення# ми): 1.1. Пункт 4 розпорядження викласти в новій редакції: «4. Визначити керівниками робочих груп, що утворюються в рамках Ре# гіонального комітету з економічних реформ: Задорожного Вячеслава Казимировича # група «Регіональний економіч# ний розвиток, бізнес#клімат та інвестиції, міжнародна інтеграція і співпра# ця»; Темника Геннадія Павловича # група «Технологічна модернізація еконо# міки і розвиток інфраструктури»; Пустову Марію Іванівну # група «Реформа соціальної сфери і підвищен# ня якості життя»; Подоплєлову Надію Леонідівну # група законодавчого та інституцій# ного забезпечення реформ». 1.2. Склад Регіонального комітету з економічних реформ затвердити в новій редакції (додається). 2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обл# держадміністрації: від 13 квітня 2010 року №Р#160/0/3#10 «Про внесення змін і доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 бе# резня 2010 року № Р#148/0/3#10»; від 2 липня 2010 року №Р#329/0/3#10 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2010 року № Р#148/0/3#10»; від 7 жовтня 2010 року №Р#586/0/3#10 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2010 року № Р#148/0/3#10». 3. Управлінню преси та інформації облдержадміністрації в установлено# му порядку оприлюднити це розпорядження голови облдержадміністрації. 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функ# ціональних повноважень, контроль # залишаю за собою. Голова облдержадміністрації О.Ю.Вілкул ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.03.2010 № Р148/0/310 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації 14.04.2011 № Р226/0/311)

ÑÊËÀÄ Регіонального комітету з економічних реформ

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219)

ÇÂ²Ò ÏÐΠIJßËÜͲÑÒÜ

²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà äîâ³äêà ÏÐΠϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ ²Ç ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ ÇÀ ² ÊÂÀÐÒÀË 2011 ÐÎÊÓ Â²ÄÄ²Ë ÐÎÁÎÒÈ ²Ç ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ Дніпропетровською облдержадміністра# цією підведені підсумки роботи із звернення# ми громадян за І квартал 2011 року. Робота облдержадміністрації була спрямована на за# безпечення виконання Закону України «Про звернення громадян», інших законодавчих та нормативно#правових актів з питань орга# нізації роботи із зверненнями громадян. Протягом І кварталу 2011 року до обл# держадміністрації надійшло 1925 звернень, що на 27% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (І квартал 2010 року # 1515 звернень). З Адміністрації Президента України надійшло 591 звернення мешканців області; Кабінету Міністрів України # 149 звернень; Верховної Ради України # 49 звернень; міністерств # 50. Безпосередньо від громадян та інших установ і організацій отримано 1086 звернень. Повторних звернень надійшло 24, що ста# новить 1,2% від загальної кількості; колек# тивних # 236, або 12,3%. Загалом громадянами у зверненнях було порушено 2157 питань. Головними є питання: соціального захисту # 600 звернень (28% від загальної кількості питань); комунального господарства # 533 звернення (25%); житлової політики # 205 звернень (10%); охорони здо# ров'я # 155 звернень (7%). Питання аграрної політики і земельних відносин становлять 5,1%; транспорту і зв'яз# ку # 4,3%; праці і заробітної плати # 4%; еко# номічної, цінової політики # 3,1%; фінансової, податкової, митної політики # 0,5%; забезпе# чення дотримання законності та охорони пра# вопорядку # 3,2%; освіти, наукової діяльності # 1,5%; сім'ї, дітей, молоді, фізичної культу# ри та спорту # 0,6%; культури та культурної спадщини # 0,6%; екології та природних ресурсів # 0,5%; діяльності місцевих органів виконавчої влади # 0,6%; діяльності органів місцевого самоврядування # 0,5%. Відповідно до класифікатора звернень громадян, запровадженого з 1 січня 2009 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858 «Про затвердження Класифікатора звернень грома# дян» (зі змінами та доповненнями), звернен# ня розподіляються так: за формою надходження: поштою # 689 звернень; на особистому прийомі # 350; через органи влади # 839; через засоби масової інфор# мації # 17; від інших органів, установ, органі# зацій # 30; за ознакою надходження: первинні # 1810; дублетні # 23; неодноразові # 65; масові # 3; повторні # 24; за видами: пропозиції (зауваження) # 6; заяви (клопотання) # 1843; скарги # 76; за статтю авторів звернень: чоловіча # 708, жіноча # 1187, не визначено # 30; за типом: телеграми # 7, листи # 1568, усні # 350; за суб'єктом: індивідуальні # 1662, колек# тивні # 236, анонімні # 27. Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше

звернень надійшло від пенсіонерів (35% від за# гальної кількості). Крім того, частка звернень від селян складає 2,4%, робітників # 1,2%, підприємців # 1,2%, безробітних # 0,6%, пра# цівників бюджетної сфери # 0,8%, учнів та сту# дентів # 0,6%, державних службовців # 0,3%. Аналіз за категоріями авторів свідчить, що значна кількість звернень # 628, або 33% від загальної кількості, надійшла від найменш соціально захищених категорій населення # інвалідів, ветеранів війни і праці, учасників бойових дій, членів багатодітних сімей, оди# ноких матерів та ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Протягом І кварталу 2011 року для підтримки 378 сімей громадян зазначених категорій за рахунок обласного бюджету виділено 100 тис. грн. для надання одноразової матеріальної допомоги. Під особистим контролем керівництва облдержадміністрації знаходяться звернення інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Со# юзу, Героїв України та жінок, яким присвоє# но почесне звання України «Мати#героїня». Розглянуто 36 звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни (у т.ч. на особистих прийо# мах # 7); 6 звернень жінок, яким присвоєно по# чесне звання України «Мати#героїня» (у т.ч. на особистих прийомах # 2). Звернення від Ге# роїв України, Героїв Радянського Союзу, Ге# роїв Соціалістичної Праці не надходили. Проведенню особистих прийомів грома# дян керівництвом облдержадміністрації при# діляється особлива увага. Відпрацьовано дійо# вий механізм та чіткий порядок їх проведен# ня. Проведено 66 особистих прийомів грома# дян, у т.ч. 26 # виїзних. На особистих прийо# мах розглянуто 350 звернень (або 12% від за# гальної кількості звернень). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість таких звернень збільшилася на 7%. З державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 909 звернень. Громадянами області у зверненнях на урядо# ву гарячу лінію було порушено 912 питань, го# ловними із яких є питання: соціального захис# ту (40% від загальної кількості питань); кому# нального господарства (35%); праці і заробіт# ної плати # 8%; охорони здоров'я (5%); жит# лової політики (4%). Питання аграрної політики і земельних відносин становлять 3,1%; транспорту і зв'яз# ку # 1,4%; освіти, наукової діяльності # 1,0%; фізичної культури та спорту # 0,6%; забезпе# чення дотримання законності та охорони пра# вопорядку # 0,3%; сім'ї, дітей, молоді, куль# тури та культурної спадщини # 0,1%; екології та природних ресурсів # 0,2%. Облдержадміністрацією постійно вжива# ються заходи, спрямовані на застосування но# вих підходів до організації роботи із звернен# нями громадян. Зокрема, здійснено ряд за# ходів з метою впровадження пілотного проек# ту щодо організації діяльності регіонального інформаційно#ресурсного центру «Відкрита влада». Запроваджено щоденний моніторинг звернень від мешканців області, які звернули# ся на гарячу телефонну лінію державної уста# нови «Урядовий контактний центр». Упроваджено щоденний електронний мо# ніторинг звернень громадян в облдержадміні#

страції, виконавчих комітетах міських рад та райдержадміністраціях за єдиною програмою. Моніторинг дає можливість всебічно проана# лізувати всі звернення, які надійшли до кож# ної райдержадміністрації, кожної міської ради як за конкретний день, так і за будь#який пе# ріод з початку року, що, у свою чергу, допома# гає виявити актуальні проблемні питання мешканців міст і районів та вживати оператив# них заходів щодо їх вирішення. Створено веб#портал «Відкрита влада», який має 20 рубрик, наповнених актуальною для мешканців області інформацією, та надає громадянам нові можливості отримання необ# хідної інформації: від кількості місць у до# шкільних закладах, роботи гуртків, інновацій# ної діяльності шкіл, питань усиновлення # до тарифів на житлово#комунальні послуги, ро# боти медичних закладів, порядку одержання субсидій тощо. У холі облдержадміністрації для грома# дян створена можливість для ознайомлення з матеріалами інтерактивної інформаційної па# нелі з динамічним оновленням інформації про графіки прийомів, підсумки роботи із звернен# нями громадян, результати моніторингу звер# нень, види надання адміністративних послуг тощо. 21 березня 2011 року у приміщенні обл# держадміністрації відбулося відкриття цент# ру «Відкрита влада», який є важливою лан# кою у реалізації комплексного регіонального проекту, спрямованого на дебюрократизацію адміністративних послуг, які відносяться до сфери компетенції облдержадміністрації. Центр обладнаний сучасною комп'ютер# ною технікою та комфортними кабінетами для перебування громадян. Крім того, створені до# даткові умови для відвідувачів облдержадмі# ністрації: облаштовано спеціальне місце для мам з немовлятами; придбано медичні препа# рати першої необхідності; облаштовано сані# тарно#гігієнічний вузол, доступний для грома# дян з обмеженими фізичними можливостями. У центрі встановлені також сенсорні інформаційні кіоски, за допомогою яких відвідувачі мають можливість залишити своє електронне звернення до керівництва облдержадміністрації. З метою оперативного вирішення питань та попередження виникнення черг при роз# гляді звернень громадян запроваджено нові підходи до проведення особистих прийомів громадян у спеціально облаштованій прий# мальні, в якій створені умови для одночасно# го прийому 3#х заявників. Заходи, вжиті облдержадміністрацією з метою реалізації проекту «Відкрита влада», сприяли впровадженню нових форм спілку# вання влади і громадян, досягненню прозо# рості дій, запобігання проявам корупції при наданні адміністративних послуг та під час розгляду звернень громадян. У подальшому діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцево# го самоврядування області також спрямовува# тиметься на забезпечення відкритості дій вла# ди, всебічний та об'єктивний розгляд звер# нень, дотримання термінів їх виконання та ви# рішення порушених громадянами питань відповідно до вимог чинного законодавства України.

ÕÀÐײ - ÏÐÈÕÎÂÀÍÀ ÇÀÃÐÎÇÀ

ßê óáåðåãòè ñåáå â³ä êèøêîâèõ ³íôåêö³é? ØÀÌÈ×ÊÎÂÀ Ã.Ð., ÇÀ²ÄÓÞ×À ÅϲÄÅ̲ÎËÎò×ÍÈÌ Â²ÄIJËÎÌ Ê²ÐÎÂÑÜÊί ÐÀÉÎÍÍί ÑÅÑ

Заступник голови " керівник апарату облдержадміністрації Н.Л.Подоплєлова

У Кіровському районі, як і в усьому місті, реєструється зростання захворюваності кишковими інфекціями, в багатьох випадках захворюваність пов'язують зі споживанням харчових продуктів, придбаних на ринках міста та у приватних осіб. Для багатьох збудників кишкових інфекцій харчові продукти є поживним сере# довищем, в якому вони не тільки зберігають# ся, але й розмножуються. Одне з основних умов профілактики таких захворювань # мак# симальний захист продуктів харчування від попадання на них збудників кишкових за# хворювань. Кухня в житлі є не тільки місцем приго# тування їжі, але також і їдальнею. Необхідно мати декілька дощок та ножів # окремо для сирого м'яса та риби, для сирих овочів, для вареного м'яса та риби, для хліба. Можна зробити на них помітки. Кухонне об# ладнання та посуд треба мити гарячою водою після кожного приготування їжі та кип'яти# ти. Витирати посуд рушником не треба: після миття в гарячій воді вона швидко висихає. Зберігати посуд слід в захищеному від мух місці. Ще до того як продукти попадуть на

кухню, необхідно захистити їх від забруднен# ня мікробами, що викликають кишкові за# хворювання. Продукти, які термічно не оброб# ляються (ковбаса, масло, сир), упакуйте окре# мо від сирих # м'яса, риби, напівфабрикатів. Овочі, фрукти та ягоди, які споживають свіжими, треба мити в проточній воді. Силь# но забруднені овочі і фрукти миють спеціаль# но виділеною для цього щіткою. Важливе значення має правильне збе# рігання харчових продуктів. Сухі та сипучі продукти треба зберігати в закритих місцях # шафах, буфетах, а ті,що швидко псуються # в холодильниках, де температура не більше + 8о С. Для харчових продуктів діють уста# новлені терміни зберігання і їх треба дотри# муватись. Так, м'ясний фарш слід зберігати в холодильнику не більше 6 годин, торти, тістечка, м'ясні напівфабрикати # 36, сма# жені котлети # 24, варені ковбаси і т.д. Молоко, яке поступає в торгову мере# жу, піддається пастеризації, при якій в ньо# му знешкоджуються хвороботворні мікроор# ганізми. Розливне молоко (і особливо моло# ко, куплене на ринках) треба перед спожи# ванням прокип'ятити. Особливо небезпечні заливні страви че# рез особливості їх виготовлення. Тому після розділення вареного м'яса треба знову покла# сти в бульйон, проварити кілька хвилин, а потім розлити в посуд, який обдали окропом.

Не треба брати в дорогу продукти, які швидко псуються. Кожен вид продуктів не# обхідно упакувати в окремий поліетиленовий пакет, а краще використовувати сумки#холо# дильники. Рибні продукти також можуть бути поживним середовищем для мікробів. Фактором передачі кишкових інфекцій може стати вода, забруднена виділеннями хворого або носія. Найбільш небезпечна вода, яка подається централізовано водопроводом. Вона піддається очищенню та обеззаражу# ванню хлором в безпечних для людини дозах. Велику небезпеку являє вода відкритих водоймищ, яку можна пити тільки після кип'ятіння. Намагайтесь не ковтати воду при купанні в річці, озері та ін. Кишкові інфекції іноді називають «хво# робою брудних рук». І дійсно, виконання всім відомого правила # регулярно мити руки # доз# воляє значно знизити захворюваність киш# ковими інфекціями. Руки необхідно мити пе# ред їжею, приготуванням їжі, після туалету. Але треба правильно це робити. Спершу руки змочують водою, намилюють і розтирають мило до густої піни, потім змивають. Повто# рюють це 2 #3 рази. Досконало миють не тільки тильну, але й долонну сторону кисті та між пальцями. Треба боротись із мухами. При будь#якому нездужанні звертайтесь до лікаря.


СУСПІЛЬСТВО 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219) ○

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ

Øëÿõè ïîêðàùåííÿ ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÂÀÐÀÊÓÒÀ, ÏÅÐØÈÉ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ ÎÁËÀÑÒ²

Ó ãðóäí³ 2010 ðîêó Óðÿä ðîçðîáèâ ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè» ç ìåòîþ ñòàá³ë³çàö³¿ ñîë³äàðíî¿ ñèñòåìè òà âèçíà÷åííÿ ìåõàí³çìó âïðîâàäæåííÿ íàêîïè÷óâàëüíî¿ ñèñòåìè çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області організувало проведення фахівцями заходів у рамках публічного громадського обговорення шляхів покращення рівня та якості пенсійного забезпечення з метою донесення до якнайбільшого загалу мешканців області інформаційних матеріалів, які відображають суть запропонованих Урядом України змін у пенсійну систему. За результатами зустрічей у трудових колективах з громадянами різних вікових категорій дійшли висновку: перетворення існуючої пенсійної системи потрібні і якнайшвидше, реалізацію заходів не можна відкладати. z В Україні, як і в усьо-

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає громадянина Корнійчука Євгена Дем’яновича у судове засідан ня на 27 квітня 2011 року о 14.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиден ка, 6а, зал 5, як відповідача по цивільній справі № 2689/11 за по зовом Михайленко Олени Олександ рівни до Управління житловокому нального господарства м. Кривого Рогу, Корнійчука Євгена Дем’яновича про визнання приватизації незакон ною, недійсним розпорядження про приватизацію і свідоцтва про право власності на квартиру. При собі мати документи, які посвідчують особу. При неможливості з’явитись у судове засідання повідомте суд про причи ни неявки. У разі неявки у судове за сідання без поважних причин та не повідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за відсут ності відповідача на підставі наявних по справі доказів. Апеляційний суд Дніпропетров ської області повідомляє Колесні кова Володимира Йосиповича та Го рідька Дмитра Валерійовича, що ци вільна справа за апеляційною скар гою Никифорової О.Г., Кесарь Л.С., Карпенко Г.Ш. на рішення Кіров ського районного суду м. Дніпро петровська від 09 лютого 2006 року за позовом Колеснікова В.Й. до Го рідька Д.В. про визнання договору купівліпродажу дійсним та визнан ня права власності, призначена до розгляду в Апеляційному суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 12.00 10 травня 2011 року. У разі неявки зазначених позивача та відповідача у судове засідання та неповідомлення суду про причини

му світі, населення «старіє». Така демографічна ситуація негативно впливає на фінансову спроможність пенсійної системи, яка базується на солідарності поколінь, тобто утриманні пенсіонерів працюючими. Систематично погіршується співвідношення громадян працездатного і непрацездатного віку. Дніпропетровська область - не виняток, на: 1 мільйон 77 тисяч працюючих припадає 1 мільйон 40 тисяч пенсіонерів, тобто кількість пенсіонерів і тих, хто працює, зрівнюється. z Середній розмір заробітної плати в області на 1 березня 2 358 грн., а середній розмір пенсій 1235 гривень. Давайте поміркуємо разом. Загальна потреба на виплату пенсій та допомоги 1 мільйону 40 тисячам пенсіонерів Дніпропетровщини на місяць у 2011 році становить вже 1 мільярд 340 мільйонів гривень. А надходить до бюджету Фонду у І кварталі в середньому на місяць близько 1 мільярда грн. власних коштів. Отже, забезпеченість виплати трудових пенсій власними доходами 83%, бюджет Пенсійного фонду дефіцитний, коштів у Пенсійному фонді бракує. z Низький рівень пенсій більшості пенсіонерів: у Дніпропет-

ровській області 570 тисяч пенсіонерів отримують пенсії в розмірі, нижчому за 1000 гривень. Усі ці чинники вказують на необхідність реформування пенсійної системи. 16 лютого 2011 року відбулися парламентські слухання на тему: «Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення». У суспільстві є переконання: рівень пенсійного забезпечення потребує покращення. Схвальне ставлення людей до посилення страхового принципу пенсійного забезпечення, тобто більшої ваги набуває страховий стаж, розмір сплачених до Фонду внесків. Зокрема, позитивно сприймається підвищення мінімально необхідного страхового стажу для одержання пенсії за віком з 5 до 15 років. Слід зробити пенсії диференційованими й зацікавити з найпершого робочого дня кожну людину, щоб вона думала, яка буде пенсія в разі виходу на неї за станом здоров’я чи за віком. Висловлено думки, що необхідно доопрацювати деякі більш дискусійні положення законопроекту: z Обмежити максимальну пенсію не 12-ма прожитковими мінімумами, а 10-ма; z Численні пропозиції стосувались врахування заробітних плат до 2000

року під час обчислення пенсій, а не тільки за даними персоніфікованого обліку після 1 липня 2000 року. z Найбільш дискусійне питання - підвищення пенсійного віку жінок через низьку тривалість життя, пропонується відтермінувати прийняття цієї норми законопроекту. Запропоновані Урядом усунення недоліків чинної солідарної системи, якнайшвидше створення умов для запровадження накопичувальної складової продиктовані часом, реальна необхідність. У результаті їх сприйняття суспільством та втілення в дійсність підвищиться рівень пенсій наших співвітчизників, покращиться якість обслуговування пенсіонерів, і головне - пенсійна система стане соціально справедливою. Будь-яке нововведення, тим більш у соціальній сфері, покликане вдосконалити існуючу систему речей та створити умови для досягнення позитивних результатів. Завдяки реформуванню пенсійної системи нам удасться, хай згодом, досягти помітних позитивних результатів: забезпечити справедливу систему розподілу пенсійних коштів; створити для людей можливість накопичувати пенсії з огляду на власні доходи; стабілізувати пенсійну систему.

неявки справа буде розглянута за їхньої відсутності.

ності. Адреса суду: м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 310. Суддя Решетнік М.О.

технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 120 грн.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області викли кає як відповідача у судове засідан ня Савенка Сергія Леонідовича, місце реєстрації: Дніпропетровська область, Петропавлівський район, с. Дмитрівка, вул. Чапаєва, 45, по цивільній справі № 277/2011 за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Са венка Сергія Леонідовича про стяг нення заборгованості, яке відбу деться 05 травня 2011 р. о 10.00 за адресою: смт Петропавлівка Петро павлівського району Дніпропет ровської області, вул. Радянська, 74а, суддя М.П. Полубан. Роз’яс нюю, що в разі неявки у судове за сідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наяв них по справі даних. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області викликає Сікідіна Володимира Федеровича як відповідача у судове засідання по ци вільних справах № 24376/10 та № 2 4375/10 за позовом Дніпропетров ської гідрогеологічної меліоративної експедиції про стягнення заборгова ності на 14.00 26 квітня 2011 року за адресою: Дніпропетровський район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 8. У разі неявки у судове засідання Сікі діна Володимира Федеровича справа буде слухатись за його відсутності. Бабушкінський райсуд м. Дніпро петровська викликає Величка Сер гія Володимировича як відповідача на 23.05.2011 р. о 13.00 по справі за позовом ПАТ «Банк Кредит Дніпро» до Величка Сергія Володи мировича про стягнення заборгова

Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 27 квітня 2011 року об 11.00 в залі судових засідань 310 буде слухатись цивіль на справа за позовом Шиліна Кос тянтина Вікторовича до Шиліної Алі ни Костянтинівни про визнання осо би такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщенням в зв'язку з відсутністю в ньому більше шести місяців без поважних причин. Явка відповідача Шиліної А.К. обо в'язкова. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважної при чини та неповідомлення про причи ни неявки до суду справа буде роз глянута за її відсутності на підставі наявних по справі доказів.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ 14 квітня 2011 року Центрально Міським районним судом м. Криво го Рогу по цивільній справі № 2832/ 2011 р. за позовом Публічного акціо нерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Заєць Сергія Івановича про стягнення заборгова ності за кредитним договором ухва лено заочне рішення суду, згідно з яким позов Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Ак ціонерний Банк» про стягнення за боргованості за кредитним догово ром з Заєць Сергія Івановича задо волено, стягнуто з останнього на ко ристь Публічного акціонерного това риства «Всеукраїнський Ак ціонерний Банк» 1535 грн. 32 коп. заборгованість за кредитним догово ром від 18 серпня 2008 року № 400057178, судовий збір в розмірі 51 грн. та витрати на інформаційно

18 квітня 2011 року Дзержин ським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ви несено заочне рішення по цивільній справі за позовом Чміль Тетяни Гри горівни до Чміль Руслана Миколайо вича, Чміль Дениса Олександровича, третя особа Сектор громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Дзержинського районного відділу ГУМВС України в Дніпропетровській області, про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщенням, згідно з яким Чміль Руслан Миколайович, 20.08.1986 року народження, та Чміль Денис Олександрович, 15.02.1991 року народження, ви знані такими, що втратили право на користування житловим приміщен ням квартирою № 40 у б. 41 по вул. Косіора в м. Кривому Розі. Надати Неізвестній Олені Павлівні, 15 грудня 1974 року народження, дозвіл на оформлення проїзних до кументів, а також дозвіл на пос тійний виїзд за кордон України ма лолітній дитині, дочці Неізвестній Дар’ї Олегівні, 01 червня 2000 року народження, без згоди батька дити ни Неізвестного Олега Олександро вича, 05 червня 1965 року народжен ня.Судові витрати по справі поклас ти на відповідача. Заочне рішення суду набирає законної сили в поряд ку передбаченому ст. ст. 223, 232 ЦПК України. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух валив, за письмовою заявою відпо відача про перегляд заочного рішен ня, яка може бути подана відповіда чем протягом десяти днів з дня от римання копії рішення.

ÍÎÂÈÍÈ

ÃÐÀÔ²Ê

ïðîâåäåííÿ ïðàâîðîç'ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ äåðæàâíèìè íîòàð³óñàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ïðîòÿãîì ²² êâàðòàëó 2011 ðîêó Затверджений наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області № 443 від 06.04.2011 року

ÏÅÐÅË²Ê ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, çàëó÷åíèõ äî ïðîâåäåííÿ ïðàâîðîç'ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ ïðîòÿãîì ²² êâàðòàëó 2011 ðîêó Затверджений наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області № 443 від 06.04.2011 року

Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д.В. повідомляє про продаж майна підприємства-банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО», а саме: лот № 1: КАМАЗ, модель - 65117, 2007 року випуску, об’єм двигуна 10850 куб. см. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, приймаються ліквідатором протягом п’яти календарних днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити майно ТОВ «АМО», отримати більш легальну інформацію про об’єкти продажу та порядок проведення продажу можна у ліквідатора ТОВ «АМО» Чопенка Дениса Вікторовича за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13. Театр им. М. Горького приобретет украинскую национальную одежду, а именно: мужские и женские сорочки-вышиванки, плахты и тому подобное. Справки по телефону 778-49-23. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 19.04.2011 р. було змінено назву Акціонерного страхового товариства закритого типу «Дніпроінмед» (код за ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, б. 21, к. 307) на Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Дніпроінмед».


12 СУСПІЛЬСТВО ○

Керуючись законами України «Про автомобільний транспорт»,«Про місцеві державні адміністрації», постановами Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення паса жирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами та доповнен нями), від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами та доповненнями), рішен ням обласної ради від 29 січня 2009 року №51318/V «Про Програму розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту у Дніпропетровській області на 2009 2017 роки» (зі змінами та доповненнями), з метою поліпшення організації переве зення пасажирів, розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку паса жирських транспортних послуг, визначення процедури проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загаль ного користування, вибору на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб, які забезпечуватимуть виконання необхідних обсягів та якість перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування:

̲ËÜÉÎÍÈ ÍÀ ÊÍÈÆÊÈ Ó 4,2 ðàçà ïîð³âíÿíî ç 2005 ðîêîì çá³ëüøèëîñÿ ô³íàíñóâàííÿ íà ïîïîâíåííÿ á³áë³îòå÷íèõ ôîíä³â äí³ïðîïåòðîâñüêèõ ì³ñüêèõ á³áë³îòåê. Òîð³ê íà öå âèä³ëåíî ïîíàä 2 ìëí. ãðí. Òàêîæ ó ì³ñò³ ðîçðîáëåíî êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî ðîçâèòêó é ï³äòðèìêè ïðîôåñ³éíîãî ìèñòåöòâà. ²ç 2007 ðîêó äëÿ ìèòö³â âñòàíîâëåíî 13 ùîð³÷íèõ ì³ñüêèõ ³ìåííèõ ìèñòåöüêèõ ïðåì³é. Çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ ïðå쳿 îòðèìàëè 43 îñîáè. ○

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219)

1. Затвердити Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні марш рути), що додаються. 2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення у друкова них засобах масової інформації. 3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержад міністрації від 19 червня 2007 року №Р221/0/307 «Про умови проведення кон курсів на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних марш рутах загального користування», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 10 серпня 2007 року за №25/1448. 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації, контроль на заступника голови облдержадміністрації Темника Г.П. Голова облдержадміністрації О. Ю. ВІЛКУЛ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

80-ð³÷÷ÿ â³äñâÿòêóâàëà ðàéîííà ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íà ñòàíö³ÿ. ßê ñâ³ä÷èòü äîâ³äêà ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ, ïåðø³ çãàäêè ïðî ÑÅÑ ðàéîíó íàëåæàòü äî êâ³òíÿ 1931 ðîêó. Ñàìå öåé ÷àñ ââàæàºòüñÿ ñòâîðåííÿì äàíî¿ óñòàíîâè. Ãîëîâíîþ ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ òîä³ áóëà áîðîòüáà ç ÷åðåâíèì òèôîì, ïðàâöåì, ìàëÿð³ºþ, ÿùóðîì òà ³íøèìè íåäóãàìè. ○

ÏÐÎ ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÍß ÓÌΠÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÍÀ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ßʲ ÍÅ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÇÀ ÌÅƲ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ)

ÓÌÎÂÈ

²ÌÅÍÈÍÈ ÑÀÍÑÒÀÍÖ²¯

території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)» та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено в газеті «Вісті Придніпров'я» та на вебсайтах: http://www.adm.dp.gov.ua та http://www.openpower.dp.gov.ua. Строк прийняття пропозицій та зауважень до проекту розпорядження «Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)» та ана лізу його регуляторного впливу становить 1 місяць з дня оприлюднення. Пропозиції та зауваження до проекту розпорядження «Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та при міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)» та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі до управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації: поштою на адресу: 49004, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2; факсом (056) 7428773; електронною поштою: nemoga@adm.dp.ua.

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

Íà òåðèòî𳿠ðàéîíó ïðàöþâàëà çí³ìàëüíà ãðóïà òåëåêàíàëó «²íòåð». Êîðåñïîíäåíòè ãîòóâàëè ìàòåð³àë äëÿ ïåðåäà÷³ «Æäè ìåíÿ», ïðèñâÿ÷åíî¿ 66-é ð³÷íèö³ Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè. Ìåøêàíöÿ Ìåæîâî¿ Âîëîäèìèðà Êóäðþ çíàéøëà ïîøóêîâà ãðóïà ç ðîñ³éñüêîãî ϳäìîñêîâ`ÿ äëÿ ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ì³ñöå ïîõîâàííÿ ó áðàòñüê³é ìîãèë³ éîãî ðîäè÷à, çàãèáëîãî òàíê³ñòà. À ìåæ³â÷àíèí çâåðíóâñÿ ç ïðîõàííÿì â³äøóêàòè ðîäè÷³â òàíê³ñò³â, ïîõîâàíèõ ó ìîãèë³ ïî âóë. ˳ñí³é, ùî â ðàéöåíòð³, ÿê³ çàãèíóëè ï³ä ÷àñ âèçâîëåííÿ ñåëèùà ó âåðåñí³ 1943 ðîêó. ○

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ØÓÊÀÞÒÜ ×ÅÐÅÇ «ÆÄÈ ÌÅÍß»

Проект розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та при міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)». Розробник управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва обл держадміністрації. Метою прийняття цього регуляторного акта є приведення у відповідність до чинного законодавства на автомобільному транспорті Умов проведення конкур су на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршру тах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетров ської області (внутрішньообласні маршрути) для досягнення найбільш ефектив ної організації та забезпечення проведення конкурсів по визначенню автомо більних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, замов ником перевезень на яких є облдержадміністрація. Проект розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та при міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі

ÌÅƲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏβÄÎÌËÅÍÍß ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÀÊÒÀ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ØÒÀÍÃÀ ÇÀÄÎÂÎËÅÍÍß Ðóñëàí Ðèæèõ - ó÷åíü îðë³âùèíñüêî¿ øêîëè òà Äìèòðî Õàíîâ - øêîëÿð ³ç â³ëüíåíñüêî¿ øêîëè çàâîþâàëè ïåðøå òà äðóãå ì³ñöÿ â³äïîâ³äíî ó â³äêðèòîìó ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç ïàóåðë³ôòèíãó òà æèìó íà ïðèç ³òàë³ÿ Áîá÷åíêà, ÿêèé â³äáóâñÿ öèìè äíÿìè ó Êðèâîìó Ðîç³. Ïåðåìîæö³â ×åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ïàóåðë³ôòèíãó â³òàâ ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåã Ìèðîíîâ. ³í âðó÷èâ õëîïöÿì äèïëîìè òà ñïîðòèâí³ òðåíàæåðè.

ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÍÀ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ßʲ ÍÅ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÇÀ ÌÅƲ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ) I. Загальні положення 1.1. Умови проведення конкурсу на перевезення паса жирів на міжміських та при міських автобусних маршру тах загального користування, які не виходять за межі тери торії Дніпропетровської об ласті (внутрішньообласні мар шрути), далі Умови, розроб лені відповідно до вимог Зако ну України «Про автомобіль ний транспорт», постанов Ка бінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку прове дення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному мар шруті загального користуван ня» (зі змінами та доповнення ми), далі Порядку проведен ня конкурсу, від 18 лютого 1997 року №176 «Про затверд ження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами та до повненнями). 1.2. Організатором прове дення конкурсів на перевезен ня пасажирів на міжміських та приміських автобусних марш рутах загального користуван ня, які не виходять за межі те риторії Дніпропетровської об ласті (внутрішньообласні марш рути), є Дніпропетровська об ласна державна адміністрація, далі Організатор. 1.3. Метою проведення кон курсу є створення конкурентно го середовища, визначення на конкурсних засадах автомобіль них перевізників, здатних за безпечувати належну якість об слуговування перевезень паса жирів на (внутрішньообласних) міжміських та приміських авто бусних маршрутах загального користування, дотримання ви мог транспортного законодав ства України. 1.4. Визначення перевіз ника на автобусному маршруті

здійснюється виключно на конкурсних засадах. Для про ведення конкурсу організатор утворює комітет з проведення конкурсів на перевезення паса жирів автомобільним транс портом на міжміських та при міських автобусних маршру тах загального користування, які не виходять за межі тери торії Дніпропетровської об ласті (внутрішньообласні маршрути), далі конкурсний комітет. Положення про нього та персональний склад кон курсного комітету затверджу ються розпорядженням голови облдержадміністрації. 1.5. Для організації і підго товки матеріалів для проведен ня засідань конкурсного коміте ту організатор може залучити робочий орган, що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пере везень, який визначається на конкурсних засадах та здійснює свою діяльність відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу. 1.6. Затверджені Умови є обов'язковими для виконання членами конкурсного коміте ту, учасниками конкурсу, ро бочим органом. 1.7. Інформація про будь яку зміну умов конкурсу по винна бути доведена до відома всіх перевізниківпретендентів не менше як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом оприлюднення у засобах масо вої інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс. 1.8. Визначення перемож ця серед перевізниківпретен дентів, які беруть участь у кон курсі, та оформлення подаль ших відносин з ним здійс нюється відповідно до Поряд ку проведення конкурсу. 1.9. Фінансування прове

дення конкурсу та розгляд спорів здійснюється відповідно до По рядку проведення конкурсу. II. Об'єкти конкурсу 2.1. Об'єктами конкурсу є приміський автобусний марш рут (кілька маршрутів), су купність оборотних рейсів за умови, що кількість таких рейсів на об'єкті конкурсу ста новить не менше як 50 на тиж день, маршрут (кілька марш рутів) та/або оборотний рейс (кілька оборотних рейсів) між міського автобусного сполучен ня, які зазначаються в пере ліку, що затверджується відпо відним розпорядженням голови облдержадміністрації. 2.2. Об'єктами конкурсу можуть бути тільки маршрути із затвердженими паспортами. III. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу 3.1. Дотримання перевізни камипретендентами вимог чинного законодавства при пе ревезенні пасажирів. 3.2. Безумовне виконання чинного законодавства щодо за безпечення пільгових переве зень пасажирів відповідно до статті 37 Закону України «Про автомобільний транспорт». 3.3. Використання у дос татній кількості автомобільни ми перевізниками на законних підставах сертифікованих авто бусів відповідного класу та ка тегорії. Клас та категорії транспорт них засобів за видами сполучен ня та протяжністю маршрутів визначаються з урахуванням особливості конструкції та тех нічних вимог, визначених дер жавними стандартами і нака зом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року №285 «Про затверд ження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за

видами сполучень та режима ми руху», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за №499/ 13766. На приміських автобус них маршрутах загального ко ристування можуть бути заді яні автобуси категорії М2 кла су А та В, категорії М3 класу А, В та I, II, III; на між міських внутрішньообласних маршрутах протяжністю до 150 км категорії М2 класу В, категорії М3 класу А та В, II та III; на міжміських внутріш ньообласних маршрутах за гального користування про тяжністю понад 150 км кате горії М3 класу В, II та III. 3.4. На автобусних марш рутах загального користуван ня можуть бути задіяні автобу си за пасажиромісткістю відповідно до встановленої ка тегорії та класу. 3.5. Необхідність наяв ності резерву автобусів для об' єкта конкурсу в автомобіль них перевізників, виходячи із такого розрахунку: при кількості автобусів, необхідних для здійснення пе ревезень на об'єкті конкурсу, до 5 передбачається 1 одиниця рухомого складу; при кількості автобусів від 6 до 10 передбачається 2 одиниці рухомого складу; при кількості автобусів від 11 до 20 передбачається 3 одиниці рухомого складу; при кількості автобусів від 21 до 30 передбачається 4 одиниці рухомого складу; при кількості понад 30 ав тобусів передбачається 5 оди ниць рухомого складу. Категорія та клас резерву автобусів повинні відповідати структурі парку автобусів, за явлених для перевезення на об'єкті конкурсу.

3.6. Забезпечення відповід ності автобусів, що працювати муть на маршруті загального ко ристування, екологічним показ никам, які визначені ДСТУ 4277:2004 «Норми і методи ви мірювання вмісту оксиду вугле цю та вуглеводнів у відпрацьова них газах автомобілів з двигуна ми, що працюють на бензині або газовому паливі». 3.7. Забезпечення встанов леного рівня регулярності руху на маршруті: на приміських ав тобусних маршрутах загального користування не менше 0,96, на міжміських автобусних мар шрутах загального користуван ня не менше 0,97. 3.8. Забезпечення укладан ня договору із пасажиром на пе ревезення з обов'язковим надан ням квитка. 3.9. Забезпечення належно го диспетчерського контролю та управління перевезеннями здійснюється шляхом: укладання договору з влас никами автостанцій на надання послуг та виконання робіт, по в'язаних з відправленням та при буттям пасажирів; здійснення відправлення з початкового та кінцевого пунк тів маршруту з автостанцій, а в разі їх відсутності з облаштова них майданчиків (зупинок), пе редбачених розкладом руху. 3.10. Забезпечення укла дання згідно з чинним законо давством України договорів страхування цивільноправо вої відповідальності власників наземних транспортних засобів та особистого страхування від нещасних випадків на транс порті. 3.11. Виконання перевезень пасажирів у режимі руху та в по рядку здійснення, визначеному організатором відносно кожного об'єкта конкурсу: у приміському сполученні 


СУСПІЛЬСТВО 13

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219) ○

в звичайному, експресному та в режимі маршрутного таксі; у міжміському сполученні перевезення пасажирів допус каються за порядком здійснен ня («самостійно», «паритет» і «через день»). 3.12. Забезпечення роботи на приміських автобусних маршрутах загального корис тування не менш як одного транспортного засобу, присто сованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними мож ливостями. 3.13. Переможець конкур су повинен підтвердити спро можність самостійно забезпе чувати перевезення пасажирів транспортними засобами за гального користування. 3.14. У разі відсутності у перевізниківпретендентів ав тобусів, що відповідають умо вам конкурсу, вони мають пра во подавати до конкурсного ко мітету заяву на участь у кон курсі та документи, що містять характеристику наявних авто бусів, які перевізникпретен дент пропонує використовува ти на даному маршруті, а та кож інвестиційний проектзо бов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому марш руті на визначений період до п'яти років. 3.15. У разі відсутності перевізниківпретендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкур су, конкурс проводиться се ред претендентів, які пропо нують використовувати на да ному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпе ки, але не відповідають умо вам конкурсу за класом, па сажиромісткістю, параметра ми комфортності, з урахуван ням поданих інвестиційних проектівзобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відпові

дати всім вимогам, у термін до п'яти років. 3.16. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які: 3.16.1. Визнані банкрута ми або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за ви нятком тих, стосовно яких проводиться процедура са нації), або які проходять про цедуру ліквідації як суб'єкта господарювання; 3.16.2. Подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недосто вірну інформацію; 3.16.3. Пропонують вико ристовувати на маршрутах ав тобуси, переобладнані з ван тажних автомобілів, які не мають документів щодо відпо відності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси; 3.16.4. Мають несплачені штрафні санкції, накладені Головавтотрансінспекцією або Державтоінспекцією, не оскаржені у судовому порядку (що були накладені не піз ніше, ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу); 3.16.5. Не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, зу мовлених об'єктом конкурсу, та перевезень, які повинні ви конуватися відповідно до дію чих договорів (дозволів); 3.16.6. Не відповідають вимогам статті 34 Закону Ук раїни «Про автомобільний транспорт». ІV. Подання документів на конкурс 4.1. Для участі у конкурсі на перевезення пасажирів на міжміських та приміських ав тобусних маршрутах загально го користування, які не вихо дять за межі території Дніпро петровської області (внутріш ньообласні маршрути), авто

мобільний перевізник подає до конкурсного комітету на кож ний об'єкт конкурсу окремо такі документи: 4.1.1. Заяву на участь у конкурсі до Порядку проведен ня конкурсу; 4.1.2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання; 4.1.3. Нотаріально завіре ну копію ліцензії на право на дання послуг з перевезень паса жирів (може подаватися в одно му примірнику, якщо пере візникпретендент бере участь у кількох конкурсах, які про водяться на одному засіданні); 4.1.4. Перелік транспорт них засобів, які пропонуються до використання на автобусно му маршруті; 4.1.5. Копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до викорис тання на автобусному маршруті; 4.1.6. Документ, що під тверджує внесення плати за участь у конкурсі; 4.1.7. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних за собів або тимчасових реєстра ційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті; 4.1.8. Копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації); 4.1.9. Перелік транспорт них засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеже ними фізичними можливостя ми, які пропонуються для ро боти на автобусному маршруті, або письмову інформацію про їх відсутність; 4.1.10. Анкету встановле ної форми, визначеної у додат ку 5 до Порядку проведення конкурсу; 4.1.11. Відомості про до даткові умови обслуговування маршруту;

4.1.12. Довідку про відпо відність технічного стану авто бусів претендента умовам пере везень, яка повинна містити відмітку про відсутність переоб ладнання з вантажного транс портного засобу; 4.1.13. Висновок Держав тоінспекції Міністерства внут рішніх справ України про відповідність претендента вимо гам нормативноправових актів у сфері безпеки дорожнього руху, який складається та ви дається в порядку, встановле ному Міністерством внутрішніх справ України. 4.2. Подані на конкурс доку менти реєструються організато ром або робочим органом у жур налі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь у конкурсі. 4.3. Документи для участі в конкурсі подаються перевізни компретендентом у закритому конверті (пакеті), на якому за значається назва, адреса й най менування об'єкта конкурсу, з поміткою «Заява на участь у конкурсі». 4.4. Кінцевий строк прий няття документів для участі в конкурсі визначається Організа тором і не може становити мен ше 10 робочих днів до дати про ведення конкурсу. 4.5. Документи, які на дійшли до організатора після встановленого строку, не роз глядаються. Конверт (пакет), який міс тить документи для участі в кон курсі, відкривається конкурс ним комітетом наступного дня після закінчення строку їх прийняття. 4.6. Документи, що безпо середньо стосуються конкурсу, які надійшли до Організатора у зазначений в оголошенні про

проведення конкурсу строк від підприємств, установ та орга нізацій, які не є перевізниками претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету. Достовірність інформації, викладеної у заяві та докумен тах, визначених пунктом 4.1. розділу ІV цих Умов, пере віряється Організатором або робочим органом не пізніше, ніж за два дні до дати проведен ня конкурсу. 4.7. Якщо перевізникпре тендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропо зиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він пови нен визначити пріоритети щодо визнання його перемож цем у конкурсах, про що ро биться запис в розділі IV зая ви, визначеної у додатку 2 до Порядку проведення конкур су, і в разі визнання його пе реможцем у конкурсі (конкур сах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається. 4.8. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі пере візникпретендент має право звернутися до Організатора, який зобов'язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізникапретен дента) протягом трьох днів. Заступник голови * керівник апарату облдержадміністрації Н. Л. ПОДОПЛЄЛОВА Виконуючий обов'язки начальника управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації І. Ю. АНТІМОНОВ

ÀÍÀË²Ç ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÂÏËÈÂÓ ÀÊÒÀ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ «ÏÐÎ ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÍß ÓÌΠÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÍÀ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈв ÍÀ ̲Æ̲ÑÜÊÈÕ ÒÀ ÏÐÈ̲ÑÜÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß, ßʲ ÍÅ ÂÈÕÎÄßÒÜ ÇÀ ÌÅƲ ÒÅÐÈÒÎв¯ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² (ÂÍÓÒвØÍÜÎÎÁËÀÑͲ ÌÀÐØÐÓÒÈ)» 1. Визначення та оцінка важливості проблеми. Необхідність розроблення даного проекту розпо рядження обумовлена змінами у чинному законо давстві України на автомобільному транспорті та по в'язана з необхідністю розвитку здорової конку ренції, обмеження монополізму на ринку пасажир ських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах пасажирських перевізників, які спроможні за безпечувати належну якість обслуговування паса жирів на автобусних маршрутах загального користу вання, замовником перевезень на яких є облдержад міністрація. 2. Визначення цілей державного регулювання. Основною ціллю розробки даного проекту роз порядження є приведення у відповідність до чинно го законодавства на автомобільному транспорті Умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньооб ласні маршрути) для досягнення найбільш ефектив ної організації та забезпечення проведення кон курсів по визначенню автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є облдержадмініст рація. 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей. В якості альтернативи до запропонованого регу ляторного акта можна розглянути й інше вирішення даного питання, а саме: залишення даного питання в незмінному стані, що приведе до заглиблення існу ючої проблеми і ні в якому разі не сприятиме її вирі шенню. Прийняття розпорядження голови облдержадмі ністрації «Про затвердження умов проведення кон курсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального кори стування, які не виходять за межі території Дніпро петровської області (внутрішньообласні маршрути)», забезпечить розвиток здорової конкуренції, обмежен ня монополізму на ринку пасажирських транспорт них послуг та вибору на конкурсних засадах паса жирських перевізників, які спроможні забезпечува ти належну якість обслуговування пасажирів на ав тобусних маршрутах загального користування, за мовником перевезень на яких є облдержадміністра ція. 4. Опис механізму, який пропонується для роз* в'язання проблеми. Діючі на даний час Умови проведення конкур

су на перевезення пасажирів автомобільним транс портом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не вихо дять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), не відповідають чинному законодавству та не дають змоги якісного проведення конкурсу. Тому для забезпечення стабільної роботи кон курсного комітету пропонується прийняти зазначе не розпорядження. Прийняття вказаного розпорядження дасть можливість у подальшому здійснювати проведення нових конкурсів, спрямованих на покращання якості надання транспортних послуг населенню та сприятиме розвитку конкуренції на ринку паса жирських автоперевезень. 5. Обґрунтування можливості досягнення ви* значених цілей у разі прийняття регуляторного акта. В разі прийняття акта органами місцевої виконав чої влади будуть реалізовані повноваження надані їм відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про автомобільний транспорт» та постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затверджен ня Порядку проведення конкурсу з перевезення паса жирів на автобусних маршрутах загального користу вання» (зі змінами та доповненнями). 6. Очікувані результати прийняття регулятор* ного акта. В результаті прийняття регуляторного акта очі кується отримання таких позитивних факторів, як: розвиток здорової конкуренції; підвищення якості послуг з перевезення; обмеження монополізму на ринку пасажир ських транспортних послуг; підвищення безпеки пасажирських перевезень; вибір на конкурсних засадах пасажирських пе ревізників, які спроможні забезпечувати належну якість перевезення пасажирів; дотримання перевізниками умов договору на перевезення пасажирів. 7. Опис прогнозованих вигод та витрат від регу* лювання, яке запроваджується:

8. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта. Термін дії регуляторного акта припиняється з мо менту прийняття змін до діючого законодавства, яке регламентує роботу конкурсного комітету. 9. Показники результативності регуляторного акта. Основними показниками результативності регу ляторного акта є: підвищення якості послуг з перевезення паса жирів на автобусних маршрутах загального користу вання; розвиток здорової конкуренції; підвищення безпеки перевезень пасажирів на ав тобусних маршрутах загального користування; обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг; забезпечення прибутковості роботи автотранс портних підприємств; забезпечення сталої роботи конкурсного комітету; залучення інвестицій у розвиток автотранспорт ного комплексу Дніпропетровської області для досяг нення сталих економічних умов роботи. 10. Відстеження результативності регуляторно* го акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом аналізу інформації щодо обмеження монополізму на ринку пасажир ських транспортних послуг, зменшення порушень при здійсненні перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування; аналізу інфор мації щодо підвищення якості послуг з перевезень; аналізу інформації щодо підвищення безпеки пере везень. Базове відстеження результативності даного ре гуляторного акта буде проведено до дня набрання чин ності регуляторного акта. З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результатив ності буде здійснене не пізніше як через рік після на брання чинності актом. Після прийняття проекту акта відстеження його результативності буде здійснюватись управлінням транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва Дніпропетровської обласної державної адмініст рації. Виконуючий обов'язки начальника управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації І. Ю. АНТІМОНОВ

ÍÎÂÈÍÈ Ï'ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÒÎ ÕÎ×Å -  ÄÈÒÑÀÄÎÊ Ó ñåëèù³ Âèøíåâå â³äêðèëè äîäàòêîâó ãðóïó â Åðàñò³âñüêîìó äèòñàäêó. ³äòåïåð óñ³ ä³òè ñåëèùà çàáåçïå÷åí³ äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ. Ó äîäàòêîâ³é ãðóï³ áóäóòü âèõîâóâàòèñÿ 20 ä³òî÷îê. Íà ðåìîíò ïðèì³ùåííÿ äèòñàäêà òà ïðèäáàííÿ ë³æå÷îê Åðàñò³âñüêà äîñë³äíà ñòàíö³ÿ, íà òåðèòî𳿠ÿêî¿ çíàõîäèòüñÿ öåé äîøê³ëüíèé çàêëàä, òà Âèøí³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà âèä³ëèëè 70 òèñ. ãðí. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÎÁÅÐÅÆÍÎ ÍÀ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒ²  îáëàñò³ â³äáóäåòüñÿ ðÿä çàõîä³â äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ îõîðîíè ïðàö³, ÿêå â³äçíà÷àþòü 28 êâ³òíÿ. Êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³ ìîæíà îòðèìàòè â Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé - 26 êâ³òíÿ ó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ òà ³íñïåêö³ÿõ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó àáî ï³ä ÷àñ ïðÿìî¿ «òåëåôîííî¿ ë³í³¿», ùî â³äáóäåòüñÿ 27 êâ³òíÿ ç 15 äî 16 ãîäèíè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ì³ñüêðàä³ çà òåëåôîíîì 745-00-00. 27 êâ³òíÿ ó Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêîìó ñîáîð³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà çàïëàíîâàíî ìîëåáåíü, äå âøàíóþòü ïàì`ÿòü çàãèáëèõ íà âèðîáíèöòâ³. ○

ÀÏÎÑÒÎ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

«Ç̲ÍÀ» ²ÄÊÐȪÒÜÑß Â×ÀÑÍÎ Ó äèòÿ÷îìó îçäîðîâ÷îìó òàáîð³ «Çì³íà» â³äáóëàñÿ íàðàäà ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ðàéîíó ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë. Ãîâîðèëè ïðî òå, ùî òàêèé òàá³ð ïîòð³áåí, ³ ðàéîí ïîâèíåí çðîáèòè âñå, àáè ä³òè, ÿê³ ïðè¿äóòü ñþäè, íå íóäüãóâàëè, à ìàëè ùîäåííó ðîçâàæàëüíó ïðîãðàìó, ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ. ○

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ØÊÎËßвÐÅÃÓËÞÂÀËÜÍÈÊÈ Êîíêóðñ þíèõ ³íñïåêòîð³â ðóõó ïðîéøîâ ó ðàéîí³. Ó÷àñíèêàì ïîòð³áíî áóëî ðîçïîâ³ñòè, ÿê ïðàâèëüíî ïåðåõîäèòè äîðîãó, ùî îçíà÷ຠòîé ÷è ³íøèé äîðîæí³é çíàê, äå é ÿê çà ïðàâèëàìè ìîæóòü ðóõàòèñü âåëîñèïåäèñò ÷è ìîïåäèñò. гâåíü ï³äãîòîâêè ï³äë³òê³â êîæíîãî ðîêó çðîñòàº.


14 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219)

ÏÐÈÑÛËÀÉÒÅ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ

Ñ÷àñòëèâûå äåòè ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Åùå ïåðâîãî ôåâðàëÿ íà ñàéòå www .pozitif.in.ua www.pozitif.in.ua ñòàðòîâàë äåòñêèé ôîòîêîíêóðñ «Ùàñëèâà äèòèíà Óêðà¿íè-2011». È ñ êàæäûì äíåì â íåì ïðèíèìàþò ПРИЗЫ ДЛЯ ó÷àñòèå âñå áîëüøå МАЛЫШЕЙ ìàëûøåé â âîçðàñòå îò Три главных приза для ïîëóãîäà äî ïÿòè ëåò

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÄÎ ÊȪÂÀ? - ÎÊ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ìຠíàì³ð âïðîâàäèòè ïîñëóãó «åëåêòðîííèé êâèòîê» ùå ó 2-õ ïî¿çäàõ ñïîëó÷åííÿì Êè¿â-Äí³ïðîïåòðîâñüê. Íàðàç³ ïî ²íòåðíåòó ìîæíà çàìîâèòè êâèòîê ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà äî Êèºâà ëèøå íà îäèí ïî¿çä ¹165/166. Äëÿ öüîãî äîñèòü çàéòè íà ñàéò www. e-kvytok.com.ua, îïëàòèòè âàðò³ñòü ïðî¿çäó ïëàò³æíîþ êàðòêîþ òà ðîçäðóêóâàòè çîáðàæåíèé íà ìîí³òîð³ êâèòîê íà çâè÷àéíîìó ïàïåð³.

ÍÎÂÈÍÈ ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

«ÍÀIJ߻ ÄÀª ÆÀÐÓ Ó÷àñíèêè êëóáó «Íàä³ÿ» ïðè ðàéîííîìó Áóäèíêó êóëüòóðè ïîîá³öÿëè ùîñâÿòà ðîçâàæàòè çåìëÿê³â ãóìîðåñêàìè, òàíöÿìè é ï³ñíÿìè. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî àêòèâ³ñòè êëóáó - ëþäè ïîâàæíîãî â³êó, âîíè, ÿê âèÿâèëîñÿ, ìîæóòü äàòè ôîðó áàãàòüîì ïðåäñòàâíèêàì ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ. Öå âîíè äîâåëè íà ñâÿòêóâàíí³ Áëàãîâ³ùåííÿ, äå âëàøòóâàëè ñïðàâæí³ ìîëîäåöüê³ ðîçâàãè, êîíêóðñè é òàíö³. ○

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÂÅËÈʲ ÀÌÁ²Ö²¯ Ó ñåë³ Âàñèëüê³âêà ìàþòü íàì³ð ïåðåâèêîíàòè ì³ñöåâèé áþäæåò. Ëèøå â òàêèé ñïîñ³á ìîæíà áóäå ïîðåìîíòóâàòè âîäîïðîâ³äí³ ìåðåæ³ òà íàëàãîäèòè ñòàá³ëüíå ïîñòà÷àííÿ âîäè ó áàãàòîêâàðòèðí³ áóäèíêè. Êð³ì òîãî, ïåðåâèêîíàííÿ ñåëèùíîãî ³ ðàéîííîãî êîøòîðèñ³â äîçâîëèòü â³äíàéòè 580 òèñ. ãðí. íà ðåìîíò øêîëè. Òàê³ âèñíîâêè çðîáèëè ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü çà ó÷àñòþ êåð³âíèê³â ñåëèùà òà ðàéîíó. ○

детей и передадут в Днепропетровскую областную детскую больницу №6. В конкурсе разыгрываются 6 ценных призов, среди которых - три главные и три дополнительные призовые номинации.

ͲÊÎÏÎËÜ

ÃÐÀ Dz ÇËÎÞ Ì²ÍÎÞ Íà âóëèö³ Æóêîâñüêîãî, íåïîäàë³ê â³ä ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâó, ä³òè çíàéøëè ïðîòèòàíêîâó ì³íó. ×îëîâ³ê ³ç ñóñ³äíüîãî áóäèíêó ïîì³òèâ, ùî ä³òè òÿãíóòü ñíàðÿä, é çàòåëåôîíóâàâ äî ì³ë³ö³¿. Ùîá ë³êâ³äóâàòè íåáåçïå÷íó ð³÷, íà ì³ñöå ïðèáóëè ñï³âðîá³òíèêè ÌÍÑ. Çà ñëîâàìè ñàïåð³â, öå áóëà í³ìåöüêà ïðîòèòàíêîâà ì³íà 1942 ðîêó ³ç ø³ñòüìà ê³ëîãðàìàìè âèáóõ³âêè, ÿêà ìîãëà çäåòîíóâàòè â³ä íåîáåðåæíîãî ïîâîäæåííÿ. Íà ùàñòÿ, âñå îá³éøëîñÿ.

ЭМОЦИИ ДЕТСТВА «Соревнование» проходит среди фотографий, на которых запечатлены самые счастливые и беззаботные моменты жизни маленьких украинцев. И главные призы проекта получат те малыши, чьи фото наилучшим образом передадут эмоции детства. Победителей определяют жители Украины путем интернет- и смс-голосования. А все средства, которые удастся собрать с помощью этого, направят на приобретение медикаментов для лечения онкозаболеваний у

победителей конкурса «Щаслива дитина України2011» предоставлены партнером проекта - сетью детских магазинов MIKKI. H Приз за первое место - уникальная «живая» игрушка - электронная форма жизни динозавр PLEO. Робот двигается как живое существо, демонстрирует различные эмоции и испытывает потребность в еде, сне и отдыхе. H Приз за второе место - детский электромобиль AMIGO - это четырехколесный детский джип для катания на улице. Он подарит

малышу множество ярких летних впечатлений. H Приз за третье место - современный детский двухколесный велосипед Disney «Тачки». Он надежный, удобный в использовании и стильный. Благодаря приставным пластиковым колесам и защите цепи велосипед абсолютно безопасен. Не менее ценные призы разыгрываются в трех дополнительных номинациях, победителей в которых определят почетные члены жюри конкурса, организаторы проекта и посетители сайта конкурса. H В номинации «Приз от жюри» разыгрывается

ÎÊÀÇÀËÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ Íåâåðîÿòíóþ ïîääåðæêó â ðåàëèçàöèè êîíêóðñà òàêæå îêàçàëè ïîñòîÿííûå ïàðòíåðû ïðîåêòà: ÀÎ «Ôèíåêñ», ÎÎÎ «Ëàñóíêà», ÎÎÎ «Àâèàòóð», êîìïàíèÿ «ÁèãÁîðäÊîì», êîìïàíèÿ «Àíòèëîïà», êîìïàíèÿ «Ñàëüâå Ôèíàíñ», «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòíàÿ ôåäåðàöèÿ Àéêèäî», ðåñòîðàí ÿïîíñêîé êóõíè «Ñàïïîðî», à òàêæå ìíîãèå ìåäèàêîìïàíèè: èíòåðíåò-ïîðòàëû - «Dnepr.info», «Gorod.dp.ua», «mamaclub.ua», «ex.ua»; ïå÷àòíûå èçäàíèÿ - «Âiñòi Ïðèäíiïðîâ`ÿ», «Òåëåìîñò», «Äíåïðîâñêàÿ ïðàâäà», «Ðåêëàìíîå ïîëå», «Íàøå ì³ñòî»; ÈÀ «Íîâûé ìîñò»; äíåïðîïåòðîâñêèå òåëåêàíàëû - «51 Äíåïðîïåòðîâñêèé», «34 òåëåêàíàë», «9 òåëåêàíàë», «27 òåëåêàíàë»; êîìïàíèÿ «ÀðòÑòàéë»; IT - ïàðòíåð êîíêóðñà àãåíòñòâî Web-êîììóíèêàöèé «Web PR».

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÎÏÐÅÄÅËßÞÒ ÆÈÒÅËÈ ÓÊÐÀÈÍÛ путевка к Азовскому морю, на базу отдыха «Бриз», которая рассчитана на двоих взрослых и ребенка, сроком на 7 дней, в период с 19.0625.06, с двухразовым питанием. H В номинации «Приз от организаторов» - фантастический пятидневный отдых в комфортабельном 4звездочном парк-отеле «Porto Mare», который пригласит на встречу со сказочными приключениями самых главных маленьких гостей. H В номинации «Приз зрительских симпатий» призер будет определен путем интернет-голосования на сайте проекта www.pozitif.in.ua. Для победителя в этой номинации подарок станет приятным сюрпризом. Кроме того, организаторы, совместно с партнером конкурса - кондитерской компанией «АВК», подготовили еще шесть утешительных сладких подарков.

×ÅÐͲÂÅÖÜÊÈÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÈÉ ÇÀÃÀËÜÍÎÎѲÒÍß ØÊÎËÀ ²-²²² ÑÒÓÏÅͲ ÏÐÈ ×ÅÐͲÂÅÖÜÊÎÌÓ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌÓ ÁÎÃÎÑËÎÂÑÜÊÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÁÎÃÎÑËÎÂÑÜÊÎÌÓ ²ÍÑÒÈÒÓÒ² 1827-2011 ОГОЛОШУЄ НАБІР НА 2011/2012 н.р. ОГОЛОШУЄ НАБІР НА 2011/12 н.р.

Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів при Чернівецькому пра Чернівецький православний богословський інститут це єди вославному богословському інституті (ліцензія серія АА № 247783 ний вищий навчальний заклад в Україні, який готує бакалаврів від 20.04.2010 р.) оголошує набір у 10 11 класи юнаків і дівчат з (термін навчання 4 роки) та магістрів (термін навчання 5 років) з базовою середньою освітою (випускників 9х класів), бажаючих здобути повну середню освіту. Після закінчення 11го класу учні богословською і філологічною освітою. На богословськофілологічному факультеті п’ять кафедр: бо отримають АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту ДЕРЖАВ гослов’я, перекладу, філології, церковної журналістики, гумані НОГО ЗРАЗКА. Всі учні забезпечуються проживанням, триразо вим харчуванням та всіма необхідними для навчання засобами. тарних наук. Інститут готує фахівців з спеціальностей: Після закінчення школи учні зараховуються на ІІ курс бого 1. богослов’я священнослужителів, церковнослужителів, псаломщиків, ре словського інституту без вступних іспитів. Навчальний процес здійснюється у корпусі, де працюють 15 лек гентів церковного хору; ційних аудиторій та спеціалізованих лабораторій перекладу, кому 2. англо#український переклад священнослужителів для православних церков у зарубіжних нікації, редагування. Загальна площа приміщень, що використову країнах, перекладачів у різних церковних установах: єпархіях, мо ються для проведення навчальнолабораторних занять, адміністра настирях, архівах, засобах масової інформації, відділі зовнішніх тивних, господарських та інших потреб, становить 1050 м2. Підрозділи інституту мають можливість вести навчальну ро церковних зв’язків, викладачів іноземних мов у духовних акаде боту, отримувати наукову інформацію, користуватись бібліотеч міях, семінаріях, училищах; ними фондами всього світу. Комп’ютери об’єднані в єдину мере 3. церковна журналістика священнослужителів, працівників церковних засобів масової жу, яка підключена до Інтернету. В інституті є бібліотека, читаль інформації: редакторів, журналістів, організаторів редакційно ний зал, актовий зал, спортзал, кухня, їдальня, медпункт. На базі навчального закладу організовано хор. видавничого процесу. Навчальний корпус інституту під’єднаний до інженерних ме Студенти опановують комп'ютер (підтримка православних інтернетресурсів, православне програмне забезпечення, обслуго реж (газ, водогін, каналізація, тепломережі, електропостачання, слабкострумні мережі). вування комп’ютерної техніки та інше). Інститут продовжує розвиватися: будує новий п’ятиповерхо Інститут забезпечує навчальними посібниками, бібліотечним фондом, комп'ютерною технікою, проживанням і триразовим хар вий корпус загальною площею 1550 м2. У ньому розмістяться церк чуванням. ва в честь Трьох Святителів, спальні і побутові кімнати, бібліоте В інституті кожної суботи проводиться День відкритих дверей. ка, читальний зал, археологічний музей та інші приміщення. Бажаючі можуть ознайомитись з навчальним процесом, поспілку Підготовкою богословів, перекладачів, церковних журналістів ватися зі студентами, отримати консультації. у Чернівецькому православному богословському інституті закла В інституті можуть навчатися особи, які мають неповну та пов# дається основа наукового центру, який збагатить вітчизняну бого ну середню освіту. словську науку новими відкриттями, важливими дослідженнями, Після закінчення терміну навчання студенти отримають дип# науковими працями, значними досягненнями у важливій галузі, лом церковного зразка. яка тривалий час не розвивалася в нашій країні. Хто бажає отримати додатково іншу спеціальність, може па Документи приймаються з 1 травня до 12 липня. ралельно навчатися заочно у світському навчальному закладі і от Співбесіда та вступні іспити розпочнуться з 13 липня. римати диплом державного зразка. Програма співбесіди і вступних випробувань для абітурієнтів: Кращі студенти отримують направлення на навчання до уні Біблійна історія верситетів країн Західної Європи та Америки. Здібні до наукової Церковна історія діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докто Богослужбовий устав (Літургіка) рантурі при інституті. Основи православного віровчення (Катехізис). 58029 м. Чернівці, вул. М. Черемшини, 10а, тел.: (0372) 516446, 575807, 0503740386, www.cpbi.info, cpbi@meta.ua


ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.04.2011 ð. ¹ 31 (1219) ○

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

 ýòîì ãîðîäå ÍÈÊÒÎ íå æèâåò ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÂÅÍÃÅËßÓÑÊÀÉÒÅ

Ïåðåä øêàô÷èêàìè ñòîÿò êðîøå÷íûå áîòèíî÷êè. Íà êðîâàòÿõ ëåæàò êóêëû.  âûäâèíóòûõ ÿùèêàõ ñòîëîâ âèäíû äåòñêèå ðèñóíêè… Åùå íåäàâíî çîíà âçðûâà, à ñåãîäíÿ åùå îäíî ìåñòî óêðàèíñêîãî òóðèçìà. Öåíû è ïðåäëîæåíèÿ ðàñòóò ñ êàæäûì äíåì, òåëåôîíû òóðèñòè÷åñêèõ ôèðì íå óìîëêàþò, à èíîñòðàíöû áåçóñòàííî øëþò çàÿâêè íà ýêñêóðñèþ â Ïðèïÿòü

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

ÎÄÈÍ ÄÎËËÀÐ ÇÀ ÍÎÌÅÐ

25 àïðåëÿ 1901 ãîäà â øòàòå Íüþ-Éîðê âïåðâûå â ìèðå ââåäåíû àâòîìîáèëüíûå íîìåðà. Âñåõ âëàäåëüöåâ ìàøèí îáÿçàëè çàðåãèñòðèðîâàòü ñâîè ôàìèëèè è àäðåñ, à òàêæå îïèñàíèå èõ àâòî. Êðîìå òîãî, îíè äîëæíû áûëè çàïëàòèòü îäèí äîëëàð çà ðåãèñòðàöèþ. Ïîñëå ýòîãî èì âðó÷àëàñü íåáîëüøàÿ òàáëè÷êà, íà êîòîðîé óêàçûâàëèñü èíèöèàëû âëàäåëüöà.  ïåðâûé æå ãîä áûëî âûäàíî 954 íîìåðà. ○

ÈÇ ÔÐÎËÎÂÑÊÎÉ Â ÑÏÀÑÑÊÓÞ

ТАМ, ГДЕ НЕТ БУДУЩЕГО Чтобы попасть в «Зону отчуждения», нужно быть не младше 18 лет и иметь паспорт. Один из самых популярных маршрутов - двухдневная экскурсия по Чернобылю и Припяти с выездом из Киева. Вас повезут на комфортабельном автобусе из благополучной столицы в мир, где время течет назад. В поездку посоветуют взять плотную одежду, например джинсы, и обязательно удобную обувь. Первый день начнется пешей прогулкой по Чернобылю. Жизнь не ушла из этого города, здесь есть люди. Правда, живут вахтовым способом, по 2-3 недели. Потом столько же отдыхают вне Зоны и снова работают. В Чернобыле все еще функционируют предприятия ядерной энергетики. Но что-то в этом городе не то… Здесь нет детей. Пройдя по улице, вы не услышите громкого смеха ребят, голосов взволнованных мам, шуток школьников, возвращающихся с занятий. Город одного поколения, город без будущего.

«FORBES» ÍÀÇÂÀË ×ÅÐÍÎÁÛËÜ ÑÀÌÛÌ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÌÅÑÒÎÌ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ Дальше посетите смотровую площадку ЧАЭС с видом на объект «Укрытие», увидите мемориальный сквер, где установлены таблички с именами первых жертв катастрофы. Это, в основном, пожарные. Побываете и в Парке Славы. Именно здесь находится площадка с техникой, участвовавшей в ликвидации последствий взрыва. После тех событий она осталась ржаветь на этом месте…

ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ «МОСТ СМЕРТИ» Рыбы-мутанты, отравленная радиацией земля и разрушенные временем дома - за этим едут туристы-экстремалы в Припять - город, ставший «жертвой» катастрофы на Чернобыльской АЭС.

ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ ÈÇ ÇÎÍÛ ÄÎÇÈÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

ПОСЛЕДНИЕ ЖИТЕЛИ ЗОНЫ

На выезде из Зоны вас ждет дозиметрический контроль. Специальная рамка с двумя лампочками Переезд на второй день сообщит - «подхватили» вы в Припять - через «мост дозу радиации или нет. смерти». Он соединяет саму станцию и город. Во время аварии, когда над ЧАЭС стал заметен дымок, именно на этот мост выходили местные жители и пытались понять, что же произошло. Практически всех, кто тогда стоял на нем, уже давно нет в живых.

ËÞÄÈ ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓÒ ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ

ÄËß ÍÀÑ - ÄÅØÅÂËÅ Ýêñêóðñèè â ×åðíîáûëüñêóþ Çîíó îò÷óæäåíèÿ ñòîÿò 115 äîëëàðîâ äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â Óêðàèíå è ñòðàíàõ ÑÍÃ, è 120 äîëëàðîâ - äëÿ ãîñòåé íàøåé ñòðàíû. Âî âðåìÿ ýêñêóðñèè â Ïðèïÿòü è ×åðíîáûëü äëÿ ðóññêîÿçû÷íûõ ãðóïï âîçìîæíà îðãàíèçàöèÿ îáåäîâ, óñëóãà îïëà÷èâàåòñÿ îòäåëüíî - îêîëî 10 äîëëàðîâ. Дальше - монумент Зоны. Команда людей в касках со шлангами и дозиметрами пытается спасти Землю от катастрофы. А ведь так и было: 25 лет назад такие же молодые ребята закрывали собой разверзшиеся «врата ада». Теперь за них молятся в местном православном храме, и каждый год 26 апреля проводят поминальные службы. …Опустевшие многоэтажки, тихие дворы. В этом городе НИКОГО нет. Здесь НИКТО не живет. С крыш Припяти хорошо виден тот самый энергоблок, взорвавшийся в апреле 1986 года. Уже на следующий день после аварии 40 тысяч местных жителей срочно эвакуировали, и с тех пор город пустует.

… Пройдет еще десяток лет, и такая экскурсия потеряет смысл. Это сегодня местных людей фотографируют и снимают на видео как некую экзотику. Они последние из жителей целого края, ставшего ныне Зоной. Но эти люди когданибудь уйдут, а новые здесь больше никогда не появятся...

26 àïðåëÿ 1658 ãîäà Óêàçîì öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à ãëàâíàÿ áàøíÿ Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ ïåðåèìåíîâàíà â Ñïàññêóþ. Îíà âûõîäèëà íà Êðàñíóþ ïëîùàäü, áûëà ïîñòðîåíà â 1491 ãîäó â ïåðèîä êíÿæåíèÿ Èâàíà III, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò íàäïèñè íà áåëîêàìåííûõ ïëèòàõ, óñòàíîâëåííûõ íà áàøíå. Ïåðâîíà÷àëüíî áàøíÿ íàçûâàëàñü Ôðîëîâñêîé ïî öåðêâè âî èìÿ Ñâÿòûõ Ôðîëà è Ëàâðà, êóäà âåëà äîðîãà èç Êðåìëÿ ÷åðåç ýòè âîðîòà. ○

ÏÅÐÂÛÉ ÏÀÌÏÅÐÑ 27 ààïðåëÿ ïðåëÿ 1965 ãîäà â ÑØÀ çàïàòåíòîâàëè ïîäãóçíèêè «Ïàìïåðñ». Èõ ñîçäàòåëåì ñòàë Âèêòîð Ìèëëç - àìåðèêàíñêèé õèìèê, âåäóùèé òåõíîëîã êîìïàíèè «Procter&Gamble» è ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó äåäóøêà òðîèõ ìàëåíüêèõ âíóêîâ. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ïàìïåðñîâ íà÷àëàñü, êîãäà Ìèëëç áûë âûíóæäåí ïðèñìàòðèâàòü çà ñâîèìè âíóêàìè. Ñòîëêíóâøèñü ñ ìàññîé íåóäîáñòâ, îí äîäóìàëñÿ - ñòèðàòü íå íàäî, à íàäî âûáðàñûâàòü. Îí ïîíÿë, ÷òî äîëæåí ñóùåñòâîâàòü îäíîðàçîâûé ïîäãóçíèê, êîòîðûé ìîæíî ïîìåíÿòü áûñòðî è áåç îñëîæíåíèé.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÅ ÁÎËÜØÅ Èç âñåõ òóðèñòîâ, ïîñåùàþùèõ ×åðíîáûëü, âñåãî 20% - óêðàèíöåâ, îñòàëüíûå - èíîñòðàíöû, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ åâðîïåéöû è àìåðèêàíöû.

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³


ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

СУБОТА, 23 КВІТНЯ 2011 РОКУ № 31 (1219) )

Ðåæèññåð, êîòîðûé ìå÷òàåò î Áóëãàêîâå ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÊÎÌÑÎÌÎËÊÈ ÑÒÐÅËßÞÒ ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ «Áîëüøîå îæèâëåíèå îêîëî Ãëàâíîé êîíòîðû çàâîäà èì. òîâàðèùà Ïåòðîâñêîãî.  êîíöå òóïèêà íà øëàêîâîé ñòåíå ïðèêðåïëåíû ìèøåíè, è ïî íèì ãðóïïîé ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ è ìîëîäûõ ðàáîòíèö ïðîèçâîäèòñÿ ñòðåëüáà. Ëó÷øå âñåõ ñòðåëÿþò ìîëîäûå ðàáîòíèöû-êîìñîìîëêè. Âîò êîìñîìîëêà Ã-ÿ - âûáèâàåò 18 î÷êîâ èç 25 âîçìîæíûõ. Íå îòñòàåò îò íåå è Ð-à - íèêîãäà äî ýòîãî íå ñòðåëÿâøàÿ, à ñåé÷àñ íàáðàâøàÿ 17 î÷êîâ. Ñòðåëüáà ïðîâîäèòñÿ ïîñëå ðàáîòû, â òå÷åíèå öåëîé íåäåëè. Êðóæêîâ - òðè; èç íèõ îäèí - èñêëþ÷èòåëüíî æåíñêèé â 25 ÷åëîâåê. Ïîñåùåíèå çàíÿòèé âîåííî-ñòðåëêîâîãî êðóæêà áîëåå ÷åì óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ïðèâëå÷åí íå òîëüêî ìîëîäíÿê, íî è âçðîñëûå ðàáîòíèöû. Ñåé÷àñ, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ íåñêîëüêèõ ñòðåëüáèù, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïåðâåíñòâî ïî êîìñîìîëüñêîé è ÎÑÎÀâèàõèìîâñêîé ÿ÷åéêå âîçüìóò ðàáîòíèöû», - ñîîáùèë äíåïðîïåòðîâñêèé æóðíàë «Ðàáîòíèöà è äîìàøíÿÿ õîçÿéêà» âåñíîé 1928 ãîäà. Ïðåññó â êðàåâåä÷åñêîì îòäåëå îáëàñòíîé áèáëèîòåêè ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÞÌÎÐ Ìóæèê óäàðèë ïî ñòîëó êóëàêîì: - Äà êòî â äîìå õîçÿèí?! Æåíà: - ß, à ÷òî ñëó÷èëîñü? - Íè÷åãî... ß ïðîñòî òàê ñïðîñèë. *** - Ñëûøü, áðàòàí! Ó íàñ â îôèñå âîðû! Ïîíèìàåøü, ÿ êàæäûé âå÷åð ñòàâëþ âîäêó â ñåðâàíò, à îíà ïðîïàäàåò, ñòàâëþ - ïðîïàäàåò, ñòàâëþ ïðîïàäàåò, ñòàâëþ - ïðîïàäàåò... - Ïîäîæäè, Êîëÿí, ó íàñ æå â îôèñå íåò ñåðâàíòà! - Êàê ýòî íåò, âîò çàõîäèøü è ñðàçó ñòåêëÿííûå äâåðöû... - Êîëÿí! Ýòî îêíî! *** Õàêåð ÷èòàåò âíóêó ñêàçêó: - «...ñòàë îí êëèêàòü çîëîòóþ ðûáêó». - Äåäà, à ïî÷åìó ðûáêó? - À ïîòîìó, äðóæîê, ÷òî ìûøåê òîãäà åùå íå áûëî.

*** Ïîïàë ëåâ - öàðü çâåðåé â ÿìó. Òóò îáåçüÿíà, âèäÿ âñå ýòî, íà÷èíàåò åãî äðàçíèòü. - Ààààà, êîøêà äðàíàÿ, ïîïàëñÿ! Òàê òåáå è íàäî! Íó âñå, øêóðà òâîÿ ïîéäåò íà øóáó, êëûêè è êîãòè - íà ñóâåíèðû, ÷òî-òî è íà øàøëû÷îê îñòàíåòñÿ. Òóò õðóñòíóëà âåòêà, íà êîòîðîé áûëà îáåçüÿíà, è îíà ïàäàåò â ÿìó êî ëüâó: - Ëåâà, íå ïîâåðèøü! Ïðèøëà èçâèíèòüñÿ! *** Îäíà áëîíäèíêà ñïðàøèâàåò äðóãóþ: - Î ÷åì òû ìå÷òàåøü? - ß ìå÷òàþ î òîì, ÷òî êàê-òî ðàç âñòðå÷ó ôåþ, êîòîðàÿ ïîäàðèò ìíå ñòî òûñÿ÷ äîëëàðîâ. - À ïî÷åìó íå ìèëëèîí? - Íó, ìèëëèîí - ýòî íå ðåàëüíî.

Äëÿ íåãî â ïîðÿäêå âåùåé ñàìîìó ïîïðàâëÿòü äåêîðàöèè èëè ïðîñíóòüñÿ ñðåäè íî÷è è íà÷àòü îáäóìûâàòü íîâûé ñïåêòàêëü. Íèêîëàé Ìèøèí - ìîëîäîé ðåæèññåð èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñòàâèë â òåàòðå ðóññêîé äðàìû èì. Ãîðüêîãî ñïåêòàêëü «Òåëåâèçèîííûå ïîìåõè». «Â³ñò³» íå òîëüêî ïîáûâàëè íà ãåíåðàëüíîé ðåïåòèöèè, íî è ïîîáùàëèñü ñ ïîñòàíîâùèêîì БЛАГОДАРНЫЕ ФИННЫ - Николай, как Вы связаны с Днепропетровском? Что чувствуете, когда приезжаете сюда? - Это мой родной город, я здесь вырос. И этот театр для меня тоже родной. Говорят, дом - это там, где хорошо. Мне хорошо в театре. - Это Ваша первая режиссерская работа? - Нет. В рамках академии (Николай - студент 4 курса Санкт-Петербургской академии театрального искусства - Прим. авт.) мы уже делали серьезные работы, которые возили на фестивали, и они занимали призовые места. - Куда Вы ездили? - В Хельсинки, Финляндия. Там проходил фестиваль «Русские ночи», и мы возили туда инсценировку рассказа Маркеса. - Какие впечатления от Финляндии? - Там благодарный зритель, который воспринимает театр очень открыто. Наверное, это

«ÏÈÒÅÐÑÊÈÉ ÇÐÈÒÅËÜ Î×ÅÍÜ ÊÐÈÒÈ×ÅÍ»

лучшие зрители, которые когда-либо были у нас. Не зная русского языка, они 40 минут смотрели спектакль, а потом сказали, что все поняли по хорошей актерской игре.

«ХОТЕЛ БЫ ПОРАБОТАТЬ С ШЕКСПИРОМ» - Николай, Вы начинали как актер. Режиссура все-таки привлекает больше? - Конечно. Режиссер сидит в кресле, кричит и курит. А вот актеру нужно иметь громадную смелость, открытую душу и колоссальную работоспособность, ведь приходится исполнять все замыслы и прихоти режиссера. Что мне нравится в моей профессии - ее аналитичность, необходимость самосовершенствоваться. Например, когда я решил поставить «Телевизионные помехи», написанные в Венгрии в 60-х годах прошлого века, изучил всю историю этой страны, историю войн, быта. Это очень помогло не только самому лучше разобраться в происходящем, но и объяснить актерам, что именно от них хочу. - Какую пьесу Вы, как режиссер, хотели бы поставить? - Очень много прекрасных авторов, произ-

«ÂÀÆÍÎ ÍÅ ÃÄÅ, À ÄËß ÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÀÅØÜ» ведений. Лет эдак через 10, когда стану более опытным, хочу взяться за Чехова. Хотел бы поработать с Шекспиром. Вершина для меня - «Мастер и Маргарита» Булгакова. На него замахнусь уже в конце своего творческого пути.

ТВ - ИСТОЧНИК ВСЕХ ПРОБЛЕМ - Николай, какова сегодня театральная жизнь России? - Сложно ответить. В небольших городах театры сталкиваются с теми же проблемами, что и в Украине. Но театры Москвы и Петер-

ÏÎÃÎÄÀ Сб 23.04

+14 +15 0С +3 +5 0С

схід. 35 м/с

Нд 24.04

+15 +17 0С +4 +6 0С

півн.схід. 36 м/с

Пн 25.04

+17 +19 0С +6 +8 0С

схід. 23 м/с

Вт 26.04

+16 +18 0С +8 +10 0С

півн.схід. 23 м/с

Ср 27.04

+17 +19 0С +8 +10 0С

схід. 35 м/с

Чт 28.04

+17 +19 0С +11 +13 0С

схід. 57 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

бурга получают достаточное финансирование и, как следствие, зритель смотрит качественные представления. Питерские театралы, например, настолько требовательны и так разбираются во всех нюансах, что после представления не нужно ждать рецензию от критика. Достаточно послушать выходящих из театра зрителей. - Почему решили поставить «Телевизионные помехи»? - Я считаю, что в этом нуждается украинский и российский зритель. Пьеса повествует об отношениях в обычной семье, так похожей на наши семьи, в которой никто никого не видит, каждый занят решением собственных проблем. Всему виной телевизор. - Считаете, зритель вынесет какие-то уроки из пьесы? - Я предлагаю зрителю круг актуальных проблем. А уже дело каждого - задумываться над ними или нет, решать их или оставить неразрешенными.

Номер підписано до друку 22.04.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 1 0538

вести приднепровья  

вести приднепровья

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement