Page 1

ÑËÎÂÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ÎÑÁÁ ÏÐÎÒÈ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈʲÂ

2

ÕÐÀÌ, ßÊÈÉ ªÄÍÀª ÏÎÊÎ˲ÍÍß

3

«×ÀвÂÍÀ ÊÍÈÆÊÀ» DzÁÐÀËÀ ÄÐÓDzÂ

2

3

ÌÍÎÃÎ ÏÎÂÎÄÎÂ ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ Î ÊÎÑÌÎÑÅ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 27(1215)

12 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåò ïîëåòó Þðèÿ Ãàãàðèíà â êîñìîñ. Î òîì, ÷åì æèâóò äíåïðîïåòðîâñêèå ðàêåò÷èêè ñåãîäíÿ, ðàññêàçàë «Â³ñòÿì» ãåíåðàëüíûé êîíñòðóêòîð ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÊÁ «Þæíîå» Àëåêñàíäð Äåãòÿðåâ.

Вiвторок, 12 квітня 2011 р.

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÅÂÐÎ-2012

ÂÑÅ ÏÎ ÏËÀÍÓ Âîçâåäåíèå îáúåêòîâ Åâðî-2012 â Óêðàèíå èäåò ñîãëàñíî ãðàôèêó. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ âî âðåìÿ ðàáî÷åé ïîåçäêè âî Ëüâîâå. Òàì îí îçíàêîìèëñÿ ñ õîäîì ïîäãîòîâêè ê Åâðî ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà «Ëüâîâ» è ñòðîèòåëüñòâà ñòàäèîíà. Ïðåçèäåíò òàêæå îòìåòèë, ÷òî ìåíåå ÷åì çà ãîä Óêðàèíà ïðîäâèíóëàñü ê ðåàëèçàöèè èäåè î ïðîâåäåíèè â Êàðïàòàõ Îëèìïèàäû-2022. ○

ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ

 ÌÀÉ - ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂ

Âîëîäèìèð Íåäîáºæê³í: «Ïðåâàëþâàëî ñëîâî: «Òðåáà!»

6

Íà êîñìîäðîì³ Áàéêîíóð âåòåðàí Áàéêîíóðà - ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³ Âîëîäèìèð Íåäîáºæê³í ïðîïðàöþâàâ ìàéæå 30 ðîê³â, áðàâ áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó çàïóñêàõ óñ³õ êîñì³÷íèõ àïàðàò³â ç 1957 ïî 1986 ðîêè.  òîìó ÷èñë³ ãîòóâàâ çàïóñêè â êîñìîñ ñîáà÷îê Á³ëêè òà Ñòð³ëêè, êîñìîíàâò³â - Þð³ÿ Ãàãàð³íà, Ãåðìàíà Òèòîâà, ªâãåíà Ëåîíîâà òà ³íøèõ. Ïðî ïåðøèé ïîë³ò ëþäèíè â êîñìîñ 50 ðîê³â òîìó òà ïðî ñâîþ ðîáîòó íà êîñìîäðîì³ â³í ðîçïîâ³â â ³íòåðâ'þ «Â³ñòÿì».

ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ ÐÀÇÓÌ

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ ÂÑÅ ÆÅ ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÒ? ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

Áîëåå ïîëîâèíû óêðàèíöåâ âåðÿò â èíîïëàíåòÿí. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Ñîãëàñíî îïðîñó, 54% íàñåëåíèÿ Óêðàèíû íå îòðèöàþò ñóùåñòâîâàíèå äðóãèõ ôîðì æèçíè â êîñìîñå. Â ðàçóìíûå ôîðìû æèçíè âåðÿò 46% ðåñïîíäåíòîâ.

Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî óáåæäåíèÿ íàøèõ ñîãðàæäàí íå ëèøåíû îñíîâàíèé. Íåäàâíî Ôåäåðàëüíîå áþðî ðàññëåäîâàíèé ÑØÀ ðàññåêðåòèëî íåêîòîðûå àðõèâíûå äîêóìåíòû, êîòîðûå ïîäêðåïëÿþò âåðñèþ î ïàäåíèè èíîïëàíåòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ â 1947 ãîäó â øòàòå Íüþ-Ìåêñèêî. Èç äîêóìåíòîâ ÔÁÐ ñëåäóåò, ÷òî â ðóêè îôèöå-

ðîâ àìåðèêàíñêèõ ÂÂÑ äåéñòâèòåëüíî ïîïàëè ïîãèáøèå èíîïëàíåòÿíå.  Íüþ-Ìåêñèêî, ñîãëàñíî äîíåñåíèþ àãåíòà, íàøëè òðè ëåòàþùèõ òàðåëêè îáúåêòû êðóãëîé ôîðìû ñ óòîëùåíèåì â ñåðåäèíå, äèàìåòðîì ïðèáëèçèòåëüíî 15 ìåòðîâ.  êàæäîì èç íèõ íàõîäèëèñü òðè òåëà ÷åëîâå÷åñêèõ î÷åðòàíèé ðîñòîì 90 ñì. Îíè áûëè îäåòû â ìåòàëëè÷åñêóþ

òêàíü î÷åíü òîíêîé ñòðóêòóðû è ïåðåáèíòîâàíû íà ìàíåð ìàñêèðîâî÷íûõ êîñòþìîâ ëåò÷èêîâèñïûòàòåëåé. Íàïîìíèì, ÷òî â íà÷àëå èþíÿ 1947 ãîäà àìåðèêàíñêèå âîåííûå ñîîáùèëè, ÷òî íàøëè «ëåòàþùèå òàðåëêè» âîçëå ãîðîäêà Ðîçóýëë. Íî ñïóñòÿ ñóòêè îáúÿñíèëè, ÷òî ýòî áûëè îáëîìêè ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî çîíäà.

7 Æèòòÿ-Áóòòÿ. Ñèëüí³ø³ çà ãðåê³â òà ðèìëÿí cmyk

Ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîðó÷èë ëèêâèäèðîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå äî êîíöà òåêóùåãî ìåñÿöà. «Òàì, ãäå åñòü çàäîëæåííîñòü áþäæåòà, ñòî ïðîöåíòîâ - ìû ýòî ëèêâèäèðóåì», çàÿâèë îí íà çàñåäàíèè ðåãèîíàëüíîãî êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì ðåôîðìàì âî Ëüâîâå. Òàêæå Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîðó÷èë ãëàâàì îáëãîñàäìèíèñòðàöèé çàïàäíûõ ðåãèîíîâ âûÿñíèòü ïðè÷èíû èìåþùåéñÿ çàäîëæåííîñòè ïî çàðïëàòå. ○

ÁÅÇ ØÒÐÀÔÎÂ

ÏÅÍÞ ÎÒÌÅÍßÒ?  Óêðàèíå ìîãóò îòìåíèòü ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííóþ îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã.  Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ ñ÷èòàþò åå íåýôôåêòèâíîé, òàê êàê íàñåëåíèå íå îáðàùàåò âíèìàíèÿ íà ñàíêöèè.  òî æå âðåìÿ Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íàìåðåíî ïîòðàòèòü 700 ìëí. äîëëàðîâ íà ðåôîðìó ÆÊÕ. Ñåé÷àñ èäóò ïåðåãîâîðû ïî ïðèâëå÷åíèþ íà ýòè öåëè êðåäèòà Âñåìèðíîãî áàíêà. Íà íèõ ïëàíèðóþò ìîäåðíèçèðîâàòü ñèñòåìó âîäî- è òåïëîñíàáæåíèÿ. ○

ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÌÈËËÈÎÍÛ ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ Â ýòîì ãîäó ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò íàïðàâèòü 91 ìëí. ãðí. íà êðåäèòîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé.  2010 ãîäó ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãî æèëüÿ áûë àïðîáèðîâàí íà ïðàêòèêå. Áëàãîäàðÿ ÷åìó êâàðòèðû ïðèîáðåëè 590 ñåìåé âî âñåõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû.  ýòîì ãîäó åñòü âîçìîæíîñòü ïîñòðîèòü 1500 êâàðòèð ïðè óñëîâèè ïàåâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

12.04.2011 ð. ¹ 27 (1215)

ÑËÎÂÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

×àñ íà óêðà¿íñüêèé õàðàêòåð ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

ÊÓÐÑÈ ÄËß ÇÀ˲ÇÍÈ×ÍÈʲÂ

×ÀÉ ÏÎ-ÀÍÃ˲ÉÑÜÊÈ Óêðçàë³çíèöÿ öüîãî ðîêó ïðîâåäå êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ äëÿ ìàéæå òðüîõ òèñÿ÷ ñâî¿õ ñï³âðîá³òíèê³â. Òàê çàë³çíè÷íèêè ãîòóþòüñÿ äî ôóòáîëüíîãî «ªâðî-2012». Íà 5 êâ³òíÿ íà êóðñàõ âæå íàâ÷àþòüñÿ á³ëüø ÿê 1 òèñ. òðàíñïîðòíèê³â. Äëÿ ïðîâ³äíèê³â, ïî¿çíèõ áðèãàä òà ñï³âðîá³òíèê³â âîêçàë³â çàêóïèëè ìàéæå 500 ñëîâíèê³â òà ïîñ³áíèê³â. À 460 çàë³çíè÷íèê³â, âèïóñêíèê³â êóðñ³â, óæå ãîòîâ³ ñï³ëêóâàòèñü ç ³íîçåìöÿìè.

ÍÎÂÈÍÈ ×ÅÐÃβ ÅÂÀÊÓÉÎÂÀͲ

ÏÎÂÅÐÍÓËÈÑÜ ÄÎÄÎÌÓ Ó Ñåâàñòîïîëü ïðèáóâ âåëèêèé äåñàíòíèé êîðàáåëü ÂÌÑ Óêðà¿íè «Êîñòÿíòèí Îëüøàíñüêèé», ÿêèé ïðèâ³ç 113 ëþäåé, åâàêóéîâàíèõ ç ˳⳿. Ñåðåä íèõ ³ 85 óêðà¿íö³â. Ëþäè ïîâåðíóëèñü íà áàòüê³âùèíó, ò³êàþ÷è â³ä ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè. Êîðàáåëü çóñòð³÷àëè êîìàíäóâàííÿ íàøèõ ÂÌÑ òà ïðåäñòàâíèêè ïîñîëüñòâ. Íàãàäàºìî: «Êîñòÿíòèí Îëüøàíñüêèé» â³äáóâ ç Òð³ïîë³ 4 êâ³òíÿ ç³ 193 ëþäüìè íà áîðòó. Á³ëüø³ñòü ³íîçåìö³â ç³éøëè íà Ìàëüò³, äå êîðàáåëü ðîáèâ çóïèíêó. ○

«ÏÎ˲ÒÊÎÐÅÊֲ߻

ÔÐÀÍÖ²ß ÏÐÎÒÈ ÏÀÐÀÍÄƲ ²ç ïîíåä³ëêà, 11 êâ³òíÿ, æ³íêàì ó Ôðàíö³¿ çàáîðîíèëè íîñèòè îäÿã, ÿêèé ïîâí³ñòþ çàêðèâຠîáëè÷÷ÿ. Çà íåäîòðèìàííÿ çàêîíó ïåðåäáà÷åíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 150 ºâðî. ßêùî ÷îëîâ³ê çìóñèâ æ³íêó çàêðèòè îáëè÷÷ÿ, òî øòðàô - 30 òèñ. ºâðî ïëàòèòèìå â³í. Ôðàíö³ÿ - ïåðøà êðà¿íà, äå íîñ³ííÿ òàêîãî îäÿãó ñòàëî ïîçà çàêîíîì. ○

ÏÎÁÈËÈ ÐÅÊÎÐÄ

ÍÀÉÂÈÙÅ Ó Ñ²Ҳ «LEGO» Ó áðàçèëüñüêîìó ì³ñò³ Ñàí-Ïàóëó ä³òè çáóäóâàëè íàéâèùó â ñâ³ò³ áàøòó ç êîíñòðóêòîðà «Lego». Âèñîòà «³ãðàøêè» 31,19 ìåòðà. Çâè÷àéíî, áåç äîïîìîãè äîðîñëèõ íå îá³éøëîñÿ, àäæå ÷àñòèíè áàøòè äîâîäèëîñü ï³äí³ìàòè êðàíîì. Íà «áóä³âíèöòâî» âèòðàòèëè á³ëüø ÿê 500 òèñ. «Lego»-åëåìåíò³â. Ðàí³øå ðåêîðä íàëåæàâ ×èë³, àëå áðàçèëüö³ ïåðåâèùèëè éîãî íà 25 ñàíòèìåòð³â.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÏÎÒÐÅÁÓª ÍÎÂί ÌÎÄÅ˲ ÅÊÎÍÎ̲ÊÈ

7 êâ³òíÿ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ âèñòóïèâ ó ïàðëàìåíò³ ³ç ùîð³÷íèì ïîñëàííÿì. Íàâîäèìî îñíîâí³ òåçè âèñòóïó «Ïðî âíóòð³øíº òà çîâí³øíº ñòàíîâèùå Óêðà¿íè ó 2011 ðîö³» ПРО КРАЇНУ-ЛІДЕРА Україна - сильна й амбітна держава. Настав час проявити український характер, довести і собі, і світові, що Україна - це країналідер. Щоб докорінно змінити ситуацію, ми повинні побудувати демократичну модель політичної системи та сучасну конкурентну державну владу. Україна сьогодні потребує якісно нової моделі економіки, в основі якої - висока продуктивність праці та ефективність вироб-

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÀ ÑÊËÀÄÎÂÀ ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊί ²ÍÒÅÃÐÀÖ²¯

ництва, активні інвестиції у впровадження технологічних інновацій, сприятливий діловий клімат для підприємницької діяльності громадян.

ПРО СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

ти. Послідовне підвищення доходів учителів, вихователів та реалізація програми «соціальне житло» мають уже найближчим часом повернути довіру і надію цих прекрасних людей до держави. Прискорене комерційне впровадження наукових розробок ключ до розвитку інноваційної економіки. Тому реформа науки, на мою думку, має бути тісно поєднана з завданням розвитку національної інноваційної інфраструктури. Сьогодні, як ніколи, актуальна реалізація нових проектів у культурній сфері.

Її головна мета гарантувати достойну старість нашим батькам і, водночас, забезпечити високий рівень захищеності молодих поколінь, наших дітей. Для цього потрібно оптимізувати ситуацію з Пенсійним фондом, не допустити його знекровлення і залежності від державного бюджету. Необхідно, нарешті, навести порядок з необґрунтованими привілеями. Лише праця і власні досягнення будуть критерієм рівня пенсійного забезпечення. В результаті пенсійна система майбутнього перестане бути тягарем для держави.

Гуманістичний зміст закладено в пакет реформ, що націлені на розвиток соціального капіталу. Перш за все, мова йде про радикальне подолання корупції. Роками замовчували проблему наркоманії в Україні. Особлива увага охороні здоров’я. І в цій сфері наша першочергова турбота – про дітей, матерів та батьків. МоПРО ПЕНСІЙдернізація економіки, НУ СИСТЕМУ ПРО ТРИ зміни в соціальній сисЩе один пріоритет РЕСУРСИ темі захисту, медицині, соціальних змін - ре- РОЗВИТКУ інших сферах вимага- форма пенсійної систеУ Комітеті еконоють і нової якості осві- ми. мічних реформ ми ви-

значили три важливі, до цих пір незадіяні, ресурси розвитку: дерегуляція та стимулювання підприємницької ініціативи; прискорення процесу приватизації; питання землі. На сьогодні мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення гальмує розвиток вітчизняного сільського господарства.

ПРО ЗОВНІШНЮ СТРАТЕГІЮ Особливого значення в рамках курсу реформ набуває реформування сектора безпеки й оборони. Україна була і залишиться контрибутором миру і стабільності в глобальному вимірі. Фундаментальною складовою концепції національного прагматизму є стратегія європейської інтеграції України. Україна має стати країною-сучасницею ХХІ століття, а не периферією і ресурсом для розвитку інших.

ÑÓÏÅÐÅ×ÊÓ ÂÈвØÈËÈ

ÎÑÁÁ ïðîòè êîìóíàëüíèê³â 7 квітня для вирішення цього питання до Дніпропетровська приїхав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Віталій Шаповаленко. Він провів нараду з представниками обох сторін, на якій досягли компромісу «Дніпроводоканал» дав можливість жителям будинку № 3 по вулиці Знаменській погашати заборгованість поступово, а ті, в свою чергу, мають справно платити. За словами Віталія ШаÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ поваленка, цей конфлікт Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íàçð³â êîíôë³êò ì³æ «Äí³ïðîâîäîне єдиний. Проблеми, які êàíàëîì» òà ÎÑÁÁ «Çàòèøîê-3». Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî виникають між ОСББ та коîá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â ïåðåáóâຠíà ìåæ³ ë³êâ³äàö³¿, мунальними підприємêîìóíàëüíèêè âèìàãàþòü ó ïîâíîìó îáñÿç³ ïîâåðíóòè ствами, - це результат недоáîðãè çà ñïîæèòó âîäó сконалісті українського за-

ÍÀ ÍÀÐÀIJ ÄÎÑßÃËÈ ÊÎÌÏÐÎ̲ÑÓ конодавства. Потрібно відпрацювати модель взаємодії, щоб умови були прийнятні для всіх і кожна сторона мала можливість виконувати свої обов’язки. У найближчі місяці будуть внесені зміни до законодавства, які прискорять процес створення ОСББ. До кінця 2014 року в Україні планують довести число ОСББ більш як до 45 тис. об’єднань, що складе 57,5% від усього багатоквартирного житлового фонду.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

12.04.2011 ð. ¹ 27 (1215) ○

ÄÓÕÎÂÍÀ ÎÁÈÒÅËÜ

ÍÎÂÈÍÈ

Õðàì, ùî ºäíຠïîêîë³ííÿ

²ÒÀÍÍß

ÑÂßÒÎ ÊÎÑ̲×Íί ÃÀËÓDz

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïðèâ³òàëè ïðàö³âíèê³â ðàêåòíî-êîñì³÷íî¿ ãàëóç³ îáëàñò³ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. «Áàæàºìî ïðàö³âíèêàì ÊÁ «Ï³âäåííå» ³ ϳâäåííîãî ìàøèíîáóä³âíîãî çàâîäó çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà íîâèõ ïðîôåñ³éíèõ çâåðøåíü. Îáëàñíà âëàäà çàâæäè áóäå âàøèì íàä³éíèì ïàðòíåðîì», - éäåòüñÿ ó â³òàíí³.

Ó Êðèâîìó Ðîç³ îñâÿòèëè êóïîë òà õðåñòè Õðàìó ²êîíè Áîæî¿ Ìàòå𳠫³äíàéäåííÿ çàãèáëèõ». Ó öåðåìîí³¿ âçÿëè ó÷àñòü ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë, àðõ³ºïèñêîï Êðèâîð³çüêèé ³ ͳêîïîëüñüêèé âëàäèêà ªôðåì, ì³ñüêèé ãîëîâà Þð³é ³ëêóë, äóõîâåíñòâî, ïàðàô³ÿíè

×ÅÐÃÎÂÀ ÑÓÌÀ

ÃÐÎز ÍÀ ÌÅÒÐÎ

Öß ÁÓIJÂËß ÍÅ ÌÀª ÀÍÀËÎò  ÓÊÐÀ¯Í² Храм Ікони Божої Матері «Віднайдення загиблих» споруджують на честь воїнів, які загинули у локальних війнах в Афганістані, Анголі, Лівані, на Кубі та ін.

Будівництво почалося у 2008 році, планують його завершити вже в жовтні 2011-го. Сьогодні у церкві йдуть служби, сюди приходять близько 500 парафіян, серед

них матері загиблих воїнів-інтернаціоналістів, а також герої, яким пощастило живими повернутися на рідну землю. Храм - частина унікального духовно-

патріотичного комплексу, аналогів якому немає в Україні. Тут споруджено пам’ятник воїнамінтернаціоналістам, працює військовопатріотичний музей. Підкреслюючи значення подібної духовної обителі в

нашій області, Олександр Вілкул зазначив: «Цей храм, патріотичний центр конче потрібні молоді, бо є сполучною ланкою між поколіннями. Духовно-моральне ж виховання й освіта - добра протидія злу й ненависті».

ÝÒÎ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÀËÎ

«Øêîëà-ñàä» - çäåñü äåòÿì êàæäûé ðàä комплекс рассчитан на 320 мест. Здесь оборудованы 11 классных комнат, спальня для дошкольников, спортзал, компьютерный класс, новый пищеблок и стадион. Действуют несколько программ, в рамках которых преподают экологические

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äí³ïðîïåòðîâùèí³ - íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè» â ñ. Äåáàëüöåâî Âàñèëüêîâñêîãî ðàéîíà îòêðûëè ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûé êîìïëåêñ «Øêîëà-ñàä» На праздничное открытие приехали заместитель губернатора Мария Пустовая, народный депутат Украины Юрий Самойленко и глава Васильковской райгосадминистрации Виктор Кравец. В Дебальцевском УВК будут учиться 102 ученика и 20 дошколят. В целом

 ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒÊÐÎÞÒ 21 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ

предметы, внедряют государственно-общественные формы управления школой. В 2011 году в области планируют открыть 21 дошкольное учебное заведение, и этот комплекс только начало. «Одна из задач проекта «Дніпропетровщині - новий стандарт освіти» - стопроцентный охват качественным дошкольным образованием детей пятилетнего возраста. И эта задача успешно выполняется благодаря открытию учебно-воспитательных комплексов, таких как «Школа-сад», подчеркнула Мария Пустовая.

ÌÀËÅÍÜʲ ÌÈÒÖ²

«×àð³âíà êíèæêà» ç³áðàëà äðóç³â ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÄÀÐ’¯ ÊÎËßÄÈ

Ùîðîêó íàâåñí³ Äí³ïðîïåòðîâñüê çáèðຠòàëàíîâèòèõ ä³òåé íà ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü «×àð³âíà êíèæêà». Ïðè¿çäÿòü þí³ òàëàíòè íå ò³ëüêè ³ç ðåã³îí³â Óêðà¿íè, àëå é ç áëèçüêîãî òà äàëåêîãî çàðóá³ææÿ Цьогоріч свято відбулось уже вшістнадцяте і зібрало 170 учасників. Організатори - Дніпропетровська облдержадміністрація та Асоціація обдарованих дітей - доклали максимум зусиль, щоб три дні, проведені учасниками у нашому місті, стали незабутніми. Діти відвідали Центр народного мистецтва «Петриківка», Козацьку січ Петриківського району, майстерні художників.

Традиційно члени журі обирали найкращих у номінаціях «Проба пера», «Живопис», «Графіка», «Дизайн книги» та «Декоративно-прикладне мистецтво». Переможці отримали дипломи і пам’ятні подарунки, а ще можливість побачити свої твори оприлюдненими у спеціальному виданні. Відомі дніпропетровські письменники та художники залюбки

спілкувалися із підростаючою зміною. Урочистості відвідала і заступник губернатора Марія Пустова. Вона привітала дітей із яскравим святом та запевнила, що обласна влада і надалі підтримуватиме творчість юних обдарувань.

Íà ðàõóíêè Äí³ïðîìåòðîáóäó íàä³éøëè ÷åðãîâ³ 30 ìëí. ãðí. íà áóä³âíèöòâî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó. Ïðî öå çàÿâèâ çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ãåííàä³é Òåìíèê. «Âçàãàë³ öüîãî ðîêó, çàâäÿêè àêòèâí³é ïîçèö³¿ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, íà â³äíîâëåííÿ áóä³âíèöòâà ìåòðîïîë³òåíó ç äåðæàâíîãî áþäæåòó íàä³éøëî 50 ìëí. ãðí. Ïåðø³ ãðîø³ îòðèìàëè â ñ³÷í³», - â³äçíà÷èâ Ãåííàä³é Òåìíèê. ○

ÃÅÍÄÅÐÍÅ ÏÈÒÀÍÍß

×ÎËÎÂ²Ê ² ƲÍÊÀ - вÂͲ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðèä³ëÿþòü âåëèêó óâàãó ïèòàííþ ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³, âîíî ñòî¿òü íà êîíòðîë³ ó ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà. Ïðî öå çàÿâèëà éîãî çàñòóïíèê Ìàð³ÿ Ïóñòîâà ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè Êàíàäñüêî¿ àãåíö³¿ ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó. Ãîñò³ â³äâ³äàëè íàø ðåã³îí ó ðàìêàõ ïðîåêòó «²íòåãðàö³ÿ ãåíäåðíî¿ ñêëàäîâî¿ äî ðåã³îíàëüíèõ ïîë³òèê ³ ïðîãðàì». Öåé ïðîåêò âïðîâàäæóºòüñÿ íà òåðèòî𳿠äâîõ îáëàñòåé Óêðà¿íè ³ êîøòóâàòèìå êàíàäñüê³é ñòîðîí³ ïîíàä 200 òèñ. äîëàð³â. ○

ÄÎ ÄÍß ÇÄÎÐÎÂ'ß

ÏÐÈÉÎÌ ÄËß ×ÎÐÍÎÁÈËÜֲ Ïî ñóáîòàõ, 16 òà 23 êâ³òíÿ, îáëàñí³ ë³êàðí³ ïðîâåäóòü Äí³ çäîðîâ’ÿ äëÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ë³êâ³äàòîðàì òà ïîñòðàæäàëèì âíàñë³äîê àâà𳿠íà ×ÀÅÑ. Çîêðåìà, â îáëàñí³é ë³êàðí³ ³ì. Ìå÷íèêîâà, îáëàñí³é îôòàëüìîëîã³÷í³é ë³êàðí³ òà îáëàñí³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ó çàçíà÷åí³ äí³ ç 9 äî 14 ãîäèíè ìîæíà áóäå îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ñïåö³àë³ñò³â òà ïðîéòè íåîáõ³äí³ îáñòåæåííÿ. Äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ õâîðèõ ç â³ääàëåíèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà äëÿ õâîðèõ, ÿê³ ñàìîñò³éíî íå ìîæóòü ä³ñòàòèñÿ äî öèõ çàêëàä³â, áóäå âèä³ëåíî ìåäè÷íèé àâòîòðàíñïîðò.


4 ЗІ СВЯТОМ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

12.04.2011 ð. ¹ 27 (1215)

ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ

Àëåêñàíäð Äåãòÿðåâ: «Â ýòîì ãîäó ìíîãî ïîâîäîâ âñïîìíèòü î êîñìîñå» ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

ÂÅÑÍßͲ ÒÓÐÁÎÒÈ

ÓѲ ÏÎ×ÀËÈ Ñ²ßÒÈ Ïîñ³â ÿðèõ çåðíîâèõ ñâîº÷àñíî ïî÷àëè ãîñïîäàðñòâà âñ³õ ðàéîí³â îáëàñò³. Äí³ïðîïåòðîâùèíà íà 100% çàáåçïå÷åíà íàñ³ííÿì ÿðèõ çåðíîâèõ êóëüòóð. ̳íåðàëüíèõ äîáðèâ çàêóïëåíî 108,4% â³ä ïîòðåáè. Ãîòîâí³ñòü òåõí³êè ñòàíîâèòü 100%. ϳä ÷àñ âåñíÿíèõ ïîëüîâèõ ðîá³ò ïðàöþâàòèìóòü 17 òèñ. òðàêòîð³â, 6,5 òèñ. ñ³âàëîê, 8,1 òèñ. îäèíèöü êóëüòèâàòîð³â. Âåñíÿíà êàìïàí³ÿ éäå çà ãðàô³êîì ³ ïåðåáóâຠï³ä îñîáèñòèì êîíòðîëåì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà.

ÍÎÂÈÍÈ ÍÅ ÇÀɲ ÃÐÎز

Á²Á˲ÎÒÅÊÀ ÂÈÃÐÀËÀ ÃÐÀÍÒ Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà óí³âåðñàëüíà íàóêîâà á³áë³îòåêà ñòàëà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ïðîãðàìè «Á³áë³îì³ñò» ³ îòðèìàëà ãðàíò ó ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. Îäí³ºþ ç óìîâ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ áóëî ñòâîðåííÿ íà áàç³ á³áë³îòåêè òðåí³íãîâîãî öåíòðó. Íà éîãî îñíîâ³ ñïåö³àë³ñòè á³áë³îòåêè ïðîâîäÿòü áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ á³áë³îòåêàð³â îáëàñò³ ç âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é. Îáëàñíà âëàäà çàáåçïå÷óº ô³íàíñóâàííÿ äîñòóïó äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò. ○

IJËÈËÈÑÜ ÄÎѲÄÎÌ

ÇÄÎÐÎÂ'Þ - ÎÑÎÁËÈÂÀ ÓÂÀÃÀ Íàïåðåäîäí³ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ çäîðîâ’ÿ íà áàç³ Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â îáëàñò³ ïðîéøëà íàðàäà êåð³âíîãî ñêëàäó çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè. Òðè äí³ êåð³âíèêè ìåäçàêëàä³â ³ç 17 îáëàñòåé ä³ëèëèñü äîñâ³äîì òà îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ â ñèñòåì³ ÑÁÓ. Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî ó÷àñíèê³â çâåðíóâñÿ íà÷àëüíèê ÓÑÁÓ â îáëàñò³ Âîëîäèìèð Âåðõîãëÿä. ³í â³äçíà÷èâ, ùî çäîðîâ’þ îñîáîâîãî ñêëàäó, ¿õí³ì ñ³ì’ÿì òà âåòåðàíàì ïðèä³ëÿºòüñÿ âåëèêà óâàãà. Òàê, ïîñò³éíî îíîâëþºòüñÿ ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ, íàëàãîäæåíî ò³ñíèé êîíòàêò ç ïðîâ³äíèìè ìåäçàêëàäàìè îáëàñò³. Ïðèä³ëÿþòü óâàãó é ïðîô³ëàêòèö³ - ïîâí³ñòþ ïåðåáóäîâàíî ñïîðòèâíèé çàë òà îðãàí³çîâàíî ðåãóëÿðíå â³äâ³äóâàííÿ áàñåéíó.

12 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåò ïîëåòó Þðèÿ Ãàãàðèíà â êîñìîñ. Ñðåäè äíåïðîïåòðîâöåâ ïîêà íåò íè îäíîãî êîñìîíàâòà, íî ïðîêëàäûâàòü ïóòè ÷åëîâå÷åñòâó â îêîëîçåìíîå ïðîñòðàíñòâî ïîìîãàë íå îäèí äåñÿòîê ïðåäïðèÿòèé è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ ðåãèîíà. Î òîì, ÷åì æèâóò ðàêåò÷èêè ñåãîäíÿ, ðàññêàçàë «Â³ñòÿì» ãåíåðàëüíûé êîíñòðóêòîð - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÊÁ «Þæíîå» Àëåêñàíäð Äåãòÿðåâ Для нас этот пуск был В НАТО ЕЕ ПРОЗВАЛИ «САТАНОЙ» очень важен не только по- Александр Викторович, в разгар «холодной войны» КБ «Южное» стало создателем самых совершенных в мире боевых межконтинентальных ракет. Востребованы ли технологии КБ в мирном освоении космоса? - Еще в бытность Советского Союза на базе боевых ракет, разработанных КБ «Южное», были созданы мирные космические носители «Космос», «Интеркосмос», «Циклон-2», «Циклон-3». Наша военная стратегическая ракета Р-36М, которая стоит на боевом дежурстве в России и которую в НАТО прозвали «Сатаной», также регулярно стартует с мирной нагрузкой, получив при этом название «Днепр». В годы независимости Украины ракетоноситель «Зенит», который изначально создавался как ракета-носитель для мирного космоса, был доработан для запусков в рамках проекта «Sea Launch». С 2008 года РН «Зенит» также успешно эксплуатируется в рамках проекта «Наземный старт» с Байконура. Мы модернизировали стартовый комплекс, который ранее работал для государственных задач, но в последние годы из-за недостатка заказов простаивал. В рамках бинационального украинско-бразильского предприятия Alcantara Cyclone Space мы разрабатываем ракетоноситель «Циклон-4» для запусков с бразильского космодрома Alcantara. - Как для КБ «Южное» начался этот год? - 20 января наш носитель «Зенит-3SLБФ» вывел на орбиту российский аппарат метеорологического назначения «Электро-Л».

«ÍÀØÀ ÐÀÊÅÒÀ - ÍÀ ÁÎÅÂÎÌ ÄÅÆÓÐÑÒÂÅ Â ÐÎÑÑÈÈ»

тому, что он был первым в мире в 2011 г. Впервые в качестве третьей ступени мы использовали разгонный блок «Фрегат-СБ» производства НПО им. Лавочкина (РФ). Запуск метеоспутника открыл цикл из пяти пусков в рамках Российской федеральной космической программы, которые мы должны провести в 2011-2012 гг.

«SEA LAUNCH» ВОЗВРАЩАЕТСЯ - Насколько насыщен стартовый график предприятия? - Если говорить о носителе «Зенит», то в этом году предполагается запуск с Байконура американского телекоммуникационного спутника Intelsat-18 и двух российских аппаратов - орбитальной обсерватории

«ÌÎÐÑÊÎÉ ÑÒÀÐÒ» ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÍÎÂÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ «Спектр-Р» и станции «Фобос-грунт», предназначенной для доставки на Землю образцов грунта с этого спутника Марса. График пусков по программе «Днепр» уточняется. Но мы рассчитываем, что в этом году нашими ракетами будут запущены украинский спутник «Січ-2», корейский - CоmpSat-5 и КА «Ломоносов», который разрабатывается учеными МГУ. В нынешнем году возобновятся и пуски по программе Sea Launch. - КБ «Южное» известно еще и как разработчик целой серии космических аппаратов. Развивается ли сегодня это направление? - Специалисты КБ «Южное» спроектировали более 70 типов космических аппаратов и вывели на орбиту около 400 спутников собственной разработки. В

 «ÞÆÍÎÌ» ÑÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀËÈ ÁÎËÅÅ 70 ÒÈÏΠÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÏÏÀÐÀÒΠгоды независимости мы разработали новые типы спутниковых платформ, первый египетский спутник EgyptSat-1, украинские спутники «Січ-1» и «Січ-2». Сейчас «Січ-2» находится на пусковой базе, и мы уже начали разработку его модернизированной версии «Січ-2М». Несколько новых проектов мы планируем реализовать на основе унифицированной платформы «Микросат», в том числе развернуть на орбите спутниковую группировку для прогнозирования землетрясений.

РАКЕТНОЯДЕРНЫЙ ЩИТ - Иногда приходится слышать, что за годы независимости ракетнокосмической отраслью Украины не было создано ничего нового. Используется только задел. Так ли это? - Задел, конечно, есть, и слава Богу. Но то, что мы ничего не создали, - это непрофессиональный вывод. Ведь что такое «Морской старт»? Это практически новая разработка. Две ступени доработаны под другие нагрузки и условия. А «Наземный старт»? Это модифицированный стартовый комплекс, который раньше использовался на Байконуре. «Циклон-4» также в значительной степени новая разработка. Хотя есть и его предшественник. Наши спутники,

разработанные в годы независимости, спроектированы на основе новых передовых технических решений и технологий. - В этом году исполняется 100 лет со дня рождения первого Главного конструктора КБ «Южное» Михаила Кузьмича Янгеля. Как будет отмечаться эта дата? - Задача создания ракетно-ядерного щита СССР была выполнена, в первую очередь, силами КБ «Южное» и ЮМЗ. Роль М. К. Янгеля в этом и его вклад в мировую историю, в силу его засекреченности, при жизни - недооценены. В этом году 25 октября мы отмечаем столетие со дня его рождения. В феврале постановлением правительства создан оргкомитет по подготовке и празднованию юбилея, который возглавил председатель Государственного космического агентства Украины Ю.С. Алексеев. 12 апреля исполняется 50 лет полета Гагарина. Эта дата также будет отмечена на должном уровне. В апреле под эгидой Международной академии астронавтики мы проводим в Днепропетровске, ставшие уже традиционными, международные конференции «Человек и космос» и «Космические технологии: настоящее и будущее». Так что в 2011 году в Украине будет много поводов вспомнить о космосе.


ЗІ СВЯТОМ! 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

12.04.2011 ð. ¹ 27 (1215) ○

²ÑÒÎÐ²ß ÏÎÐßÄ

«Ï³âäåíìàø»: ïåðåâ³ðåíî ÷àñîì ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÙÀÑÒß ÍÀ ÄÎÂò ˲ÒÀ 100-ð³÷íèé þâ³ëåé â³äçíà÷èëà ìåøêàíêà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà Àíàñòàñ³ÿ Þõèì³âíà Ïåðåäèñòà. Íàðîäèëàñü âîíà ó Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, ïðàöþâàëà â êîëãîñï³ ìîòîðèñòîì, à ï³ñëÿ ïåðå¿çäó äî Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ðîáî÷îþ íà ñòàíö³¿ Òðèòóçíå. Ó÷àñíèöÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Âèðîñòèëà ñ³ìîõ ä³òåé, íàãîðîäæåíà îðäåíîì «Ìàòåðèíñüêà ñëàâà», óäîñòîºíà çâàííÿ «Ìàòåð³-ãåðî¿í³». Íà ÷åñòü 100-ð³÷íîãî þâ³ëåþ æ³íêà â³ä ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâî¿ âëàäè îòðèìàëà êâ³òè, ïîäàðóíêè, ãðîøîâó âèíàãîðîäó. ϳäãîòîâëåíî äîêóìåíòè äëÿ ïðèçíà÷åííÿ Àíàñòàñ³¿ Þõèì³âí³ îáëàñíî¿ ùîì³ñÿ÷íî¿ äîâ³÷íî¿ ñòèïåí䳿 â ñóì³ 762 ãðí.

Êîñì³÷í³ òåõíîëî㳿 áëèæ÷³ äî íàñ, í³æ çäàºòüñÿ. Àäæå çîâñ³ì ïîðÿä, ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, º ï³äïðèºìñòâî, âèñîê³ ïàðêàíè ÿêîãî çáåð³ãàþòü ³ñòîð³þ ñâ³òîâî¿ êîñìîíàâòèêè ϳâäåííèé ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä ³ì. Î.Ì.Ìàêàðîâà «Південмаш» одне з провідних підприємств в Україні, яке виробляє ракетнокосмічну техніку та технології оборонного, наукового і народногосподарського призначення. Унікальний завод почав свою історію в далекому 1944-му. Розпочавши з серійного виробництва зенітних ракет у 1951 р., підприємство згодом стало створювати міжконтинентальні балістичні ракети. Пізніше ця грізна зброя працювала у мирних цілях, відкриваючи

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

для людини все нові й нові космічні горизонти. Важко знайти радянську космічну програму, в якій «Південмаш» не брав би участі, наприклад, запуски радянських і іноземних супутників, що виконували метеорологічні, дос-

лідницькі, утилітарні місії та багато іншого. Проте слава підприємства не лишилась у минулому. Сьогодні «Південмашу» теж є чим пишатися. Зокрема, це участь у проектах «Морський старт» і

«Наземний старт» разом з підприємствами США, Норвегії та Росії. Ключовий елемент програми - ракетоносій «Зеніт» - надійна ракета, що користується попитом у світі для виведення на орбіту різних супутників.

«ÇÅͲһ - ÎÄÈÍ Ç ÍÀÉÓÑϲØͲØÈÕ ÏÐÎÅÊҲ Завдяки потужному науково-технічному потенціалу підприємство упевнено дивиться в майбутнє.

ÊÐÎÊ ÄΠDzÐÎÊ

ßê «îæèâàâ» êîñìîñ ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Äî 50-ð³÷÷ÿ ïåðøîãî ïîë üî ïîëüî üîòòó Þð³ÿ Ãàãàð³íà â êîñìîñ «Â³ñò³» çãàäàëè, ç ÷îãî ïî÷àëàñü êîñì³÷íà åðà åðà,, ³ ñïðîáóâàëè âèçíà÷èòè îñíîâí³ ïî䳿 â îñâîºíí³ ëþäèíîþ ì³æïëàíåòíîãî ïðîñòîðó òà ³íøèõ ïëàíåò. Îäíîçíà÷íî ñêàçàòè, ùî ÿêàñü ³ç öèõ ïîä³é âàæëèâ³øà çà ³íøó, íå ìîæíà. Òîìó ìè ðîçòàøóâàëè ¿õ ó õðîíîëîã³÷í³é ïîñë³äîâíîñò³ ß 4 æîâòíÿ 1957 - запуск першого штучного супутß 13 ëèñòîïàника Землі. Це була невелика металева сфера з антена- äà 1971 - станція ми, яка передавала на Землю радіосигнал (СРСР). «Mariner-9» ß 14 âåðåñíÿ 1959 - станція «Луна-2» досягла поверхні стала першим Місяця. На борту був вимпел з гербом держави (СРСР). супутником ß 19 ñåðïíÿ 1960 - перший орбітальний політ тварин, М а р с а які живими повернулись на Землю. Альбіна і Маркіза - (США).

перші собаки-космонавти. Але тоді не захотіли, щоб у ß 5 âåðåñíÿ 1977 - запуск станції для вивчення далетварин були неросійські клички. Так з’явились Білка і кого космосу «Voyager-1». Вона стала першим штучним Стрілка (СРСР). об’єктом, який вилетів далеко за межі Сонячної систеß 12 êâ³òíÿ 1961 - перший політ людини в космос - ми. Зонд досі передає інформацію на Землю і є найЮрія Гагаріна. Спочатку планувалось, що космонавт швидшим та найдальшим об’єктом, який коли-небудь пробуде на орбіті довше, але після смерті собаки Лай- створювала людина. ки, першої тварини на орбіті, яка загинула від переß 12 êâ³òíÿ 1981 - початок ери шаттлів. Стартував гріву, Гагарін політав трохи більше години (СРСР). перший багаторазовий космічний корабель «Co-

ß 16 ëèïíÿ 1963 - перша жінка-космонавт - Валенти- lumbia». на Терешкова - на борту «Восток-6» (СРСР). ß 7 ãðóäíÿ 1995 - станція «Galileo» стала першим ß 18 áåðåçíÿ 1965 - людина вперше вийшла у відкри- штучним супутником Юпітера (США). тий космос - Олексій Леонов (СРСР). ß 20 ëèñòîïàäà 1998 - день народження Міжнарод-

ß 3 ëþòîãî 1966 - станції «Луна-9» вдалось м’яко при- ної космічної станції. Виробник - Росія. Власник землитись на Місяць (СРСР). США. ß 1 áåðåçíÿ 1966 - перший переліт на іншу планету і ß 10 ÷åðâíÿ 2003 - запущено перший з двох марсоходів посадка - станція «Венера-3» (СРСР). - «Spirit». Назва іншого «Opportunity». Апарати дали ß 21 ëèïíÿ1969 - висадка людини на Місяці - Ніл Арм- більше інформації про Марс, ніж будь-яка інша автомастронг у рамках експедиції «Apollo-11». Привезли перші тична станція. Зі «Spirit» зв’язок втрачено, а його близнюк проби місячного грунту (США). «Opportunity» продовжує їздити планетою й сьогодні.

×ÎÐÍÎÁÈËÜÖ², ÁÓÄÜÒÅ ÀÊÒÈÂͲز Íàïåðåäîäí³ 25-õ ðîêîâèí ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çóñòð³ëèñü ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâî¿ âëàäè òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ îï³êóþòüñÿ âèð³øåííÿì ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ÷îðíîáèëüö³â. Çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñâ³òëàíà Ñïàæåâà ðîçïîâ³ëà ïðî çàõîäè, ÿê³ ïðîéäóòü ó ðàéîí³, òà ïðî òå, ÿêó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ïëàíóþòü íàäàòè ÷îðíîáèëüöÿì. Çâåðíóëà óâàãó Ñâ³òëàíà Àíàòî볿âíà é íà òå, ùî ðàéîííà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ñîþç ×îðíîáèëü Óêðà¿íè», ç³ ñâîãî áîêó, ïîâèííà áóòè àêòèâí³øîþ é á³ëüø îðãàí³çîâàíîþ â ïèòàííÿõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà â³äñòîþâàííÿ ³íòåðåñ³â ÷îðíîáèëüö³â. ○

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ØÊÎËßв Ùîðîêó ó÷í³ øê³ë ðàéîíó, ïîçàøê³ëüíèõ çàêëàä³â ðàäóþòü ñïîðòèâíèìè çäîáóòêàìè. Íåùîäàâíî íà çàñ³äàíí³ ïðåçè䳿 îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó ï³äáèëè ï³äñóìêè ñïîðòèâíî-ìàñîâî¿ ðîáîòè ðàéîí³â ³ ì³ñò îáëàñò³ ó 2010 ðîö³. Çà ðåçóëüòàòàìè îáëàñíî¿ Ñïàðòàê³àäè ñåðåä ó÷í³â øê³ë ðàéîí ïîñ³â ² ì³ñöå.


6 ВЕЛИКІ СТАВКИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

12.04.2011 ð. ¹ 27 (1215)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Âîëîäèìèð Íåäîáºæê³í: «Ïðåâàëþâàëî ñëîâî: «Òðåáà!» ÑÈÍÅËÜÍÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÀÒÀË²ß Á²ËÎÂÈÖÜÊÀ, ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ’ß», ÔÎÒÎ ÒÅÒßÍÈ ÊÎËßÄÈÍÑÜÊί ÒÀ ²Ç ÀÐÕ²ÂÓ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÍÅÄÎÁªÆʲÍÀ

¯Õ ÊËÈ×Å ÀÐÌ²ß 44 þíàê³â ðàéîíó ïðèçâàëè äî ñëóæáè ó ëàâàõ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. Ç öüîãî ïðèâîäó çà ³í³ö³àòèâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ áóëî îðãàí³çîâàíî óðî÷èñò³ ïðîâîäè ³ ñâÿòêîâèé êîíöåðò. Ïðèçîâíèêè îòðèìàëè áëàãîñëîâåííÿ â³ä ñâÿùåíèê³â, à òàêîæ ïîäàðóíêè â³ä ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ðóøíèêè òà íàáîðè äëÿ ãîë³ííÿ.

ÍÎÂÈÍÈ Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

«Я - ОФІЦЕР, ДАВАВ ПРИСЯГУ» - Володимире Олексійовичу, як Ви потрапили на Байконур? - Після Ростовського вищого артилерійського інженерного училища призначили мене в місто Комишин, у ракетну бригаду. Прослужив там менше 2 років, коли пропонують поїхати на нове місце. А в мене вже дружина і півторарічна донька. Я сказав, що не хочу їхати. «А вашого бажання і не треба. Але житла там нема,

ÄÎÏÎÌÎÆÓÒÜ ×ÎÐÍÎÁÈËÜÖßÌ Ó÷àñíèêè ë³êâ³äàö³¿ àâà𳿠íà ×ÀÅÑ çìîæóòü áåçêîøòîâíî îòðèìàòè çóáí³ ïðîòåçè. Ñåðåä ³íøèõ çàõîä³â äî 25-ð³÷÷ÿ òåõíîãåííî¿ êàòàñòðîôè íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ - çàáåçïå÷åííÿ ë³êâ³äàòîð³â áåçêîøòîâíèì ë³êóâàííÿì òà ñàíàòîðíîêóðîðòíèìè ïóò³âêàìè. ○

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ØÀÍÑ ÏÎÁÀ×ÈÒÈ ÑÒÎÊÃÎËÜÌ Àóëÿíè ñòàëè äèïëîìàíòàìè ̳æíàðîäíîãî âîäíîãî êîíêóðñó ³ îòðèìàëè øàíñ ïî¿õàòè äî Ñòîêãîëüìà. Íàóêîâî-òâîð÷à ðîáîòà ç òåìè çàõèñòó âîäíèõ ðåñóðñ³â, ÿêó ï³äãîòóâàëè ó÷í³ Àóëüñüêî¿ ÑØ Îëåêñàíäðà ѳì’ÿíèê, ªâãåí³ÿ ×àþí òà ²ãîð Øàõîâ, âèéøëà äî Âñåóêðà¿íñüêîãî òóðó êîíêóðñó. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÊÍÈÃÀ ÏÐΠ̲ÑÒÎ ßêèì áóâ Êðèâèé гã äî ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ â³äòåïåð ìîæíà ä³çíàòèñÿ, ãîðòàþ÷è ñòîð³íêè ôîòîàëüáîìà. Òèðàæåì 500 ïðèì³ðíèê³â âèéøëà êíèãà-àëüáîì «Êðèâîé Ðîãú â îòêðûòêàõ, äîêóìåíòàõ, ôîòîãðàôèÿõ» (àâòîð ². Ðóêàâ³öèí). Ó âèäàíí³ ç³áðàíî ìàëîâ³äîìó ³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñòî, ÿêå äî 1917 ðîêó âõîäèëî äî Õåðñîíñüêî¿ ãóáåðí³¿.

метричної команди, капітаном. Я служив у випробувальній частині. Часу нам давалося дуже мало, часто запуски підганяли під конкретну дату. І ми як ковбасу супутники випускали. Це був каторжний труд. Вся техніка нова, в стадії відпрацювання. В пресі писали тільки піднесено. Змогли людям вселити думку, що все просто робиться. І превалювало одне слово: «Треба!» Ми розуміли, що створюємо престиж держави.

не знав, хто буде перший. Цю кандидатуру затвердила буквально за день-два до польоту державна комісія.

«ПІВТОРИ ГОДИНИ ЦІЛА ВІЧНІСТЬ!»

- Володимире Олексійовичу, особисто у Вас як пройшов день 12 квітня 1961 року? - Привезли нас на космодром, вишикували на старті. І ми приступили до звичайної роботи. Звісно, «ГОДИТЬСЯ ДЛЯ 3КА» н а й - Як Ви дізналися, що го- н а п р у тується перший запуск людини в космос? - Одного разу на всіх паспортах на техніку з’явилося: «Годиться для 3КА». Ми спита-

ÁÀÉÊÎÍÓÐ ÑÒÂÎÐÞÂÀËÈ ÄËß ÁÎÉÎÂÈÕ ÐÀÊÅÒ

Âîëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷ Íåäîáºæê³í íàðîäèâñÿ 2 òðàâíÿ 1933 ð. â ñ. Áîðùîâå Òàìáîâñüêî¿ îáëàñò³. Ó 1955 ð. çàê³í÷èâ Ðîñòîâñüêå âèùå àðòèëåð³éñüêå â³éñüêîâå ó÷èëèùå. Ñëóæèâ ó ì. Êîìèøèí íà÷àëüíèêîì â³ää³ëåííÿ. ²ç ñåðïíÿ 1957 ð. ïî ñåðïåíü 1986 ð. ïðàöþâàâ íà êîñìîäðîì³ Áàéêîíóð, çâ³ëüíèâñÿ íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ. 1987-2000 ðð. - âåäó÷èé ³íæåíåð ÊÁ «Ï³âäåííå» ³ì. Ì.ßíãåëÿ, Äí³ïðîïåòðîâñüê. Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðå쳿 ÑÐÑÐ, Ïî÷åñíèé áóä³âåëüíèê Áàéêîíóðó, çàñëóæåíèé âèïðîáóâà÷ Áàéêîíóðó. Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè ×åðâîíî¿ Ç³ðêè, Ëåí³íà, ÷èñëåííèìè ìåäàëÿìè Ôåäåðàö³é êîñìîíàâòèêè - ÑÐÑÐ «Ðîçá³ð ïîëüîò³â» ó òåëåìåòðè÷í³é ñëóæá³ (Â. Íåäîáºæê³í äðóãèé ïðàâîðó÷) òà Óêðà¿íè, ³íøèìè â³äçíàêàìè. сім’ю з собою не брати». Ну що ж, я - офіцер, давав присягу. Якщо в Комишині, на полігоні Капустин Яр, були ракети Р-1 і Р-2, то на новому полігоні зовсім інша техніка. Байконур створювали для бойових міжконтинентальних балістичних ракет і до 1961 року називався п’ятий науково-дослідницький випробувальний полігон Міністерства оборони СРСР. Після польоту Гагаріна за полігоном закріпилась назва «Космодром Байконур». А насправді Байконур - це глухе село за 300 кілометрів від пуску. Багато років потому Гагарінським стартом почали називати. - Які безпосередньо у Вас були завдання на космодромі? - Що таке чорний ящик, знаєте? Я займався телеметрією ракети, а під час Гагарінського пуску був начальником теле-

«Ö² ÕÂÈËÈÍÈ ÇÀÏÀÌ’ßÒÀËÈÑÜ ÍÀ ÂÑÅ ÆÈÒÒß»

ли: «Що таке 3КА?» Пояснили: це означає, що машина (так ми називали ракети) призначена для польоту людини. Безпілотних кораблів-супутників «Восток» запустили п’ять. І лише після кількох вдалих запусків прийняли рішення запускати людину. А як розшифровується «3КА» дізнався лише у 2006 році: три К - це Корольов, Келдиш, Курчатов, А - апарат. А взагалі-то КА - це космічний апарат. За програмою 3КА всі прилади і системи проходили спеціальну перевірку. Рівень відповідальності надзвичайно високий. - А про те, що космонавтом буде Юрій Гагарін, коли стало відомо? - Ми знали тільки, що машина готується для людини. Одного разу оголосили по гучному зв’язку: «Всім, не зайнятим у роботі, залишити монтажний зал». А ми щойно відійшли від ракети, розмовляємо - мовляв, у нас є робота. Тут до залу заходять Корольов і група молодих льотчиків нашого віку. Корольов показує їм ракету. Ті дивляться з цікавістю. А ми - з цікавістю на них і думаємо: «Щось вони на героїв не тягнуть»... Тоді ніхто ще

ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÓ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ ÇÀÒÂÅÐÄÈËÈ ÇÀ ÄÅÍÜ-ÄÂÀ ÄÎ ÏÎËÜÎÒÓ женішим був час після оголошення півгодинної готовності. Ці хвилини запам’ятались на все життя. Керує пуском Сергій Корольов. З Гагаріним від моменту його посадки на корабель вели перемовини по спецзв’язку. Говорили, щоб він не хвилювався, що все нормально. За 15 хвилин до старту заступник Сергія Павловича по випробуваннях Воскресенський зайшов до нас: «Ну як картинка?» - «Нормальна». І напруженість знято. Починається запуск двигуна. Нарешті: «Контакт підйому!» - ракета спочатку повільно виходить із обійм стартової споруди, а потім стрімко заходить у височінь. Пуск виконано! - А коли ж Гагарін сказав своє знамените «Поїхали!»?

- Коли була команда «Є контакт підйому!». А далі ми почули: «Політ нормальний!». 150-а секунда польоту - розкривається обтікач і нарешті відділяється корабель від третього ступеню! Радість важко описати! Тепер головне - вдала посадка. Півтори години - ціла вічність! Поки Гагарін летів, усі залишались на своїх місцях. Як тільки Корольов отримав інформацію, що Гагарін сів, усі з бункера висипали з дикими криками. Цього відчуття не передати! Ти кілька місяців колупався, щоб підняти людину на орбіту, він зробив один оберт навколо Землі - 90 хвилин - і сів. Усе завершилось нормально, і це вперше у світі! Наші танці дикунів тривали, поки начальник управління по голосному зв’язку не дав команду: «Провести завершальні операції!» Обов’язково напишіть: за польотом Гагаріна стояли сторіччя, світлі голови вчених, конструкторів, виробничників, випробувачів, полігон і так далі. За 50 років - колосальний труд великої кількості людей! Цього забувати не можна.


ОГОЛОШЕННЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

12.04.2011 ð. ¹ 27 (1215) ○

У четвер, 14 квітня 2011 року, з 10.00 до 11.00 Дніпропетровське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України проводить «гарячу» телефонну лінію з питань захисту від недобросовісної конкуренції. На запитання громадян будуть відповідати керівники та спеціалісти відділення. Телефонна лінія працюватиме за номером (056) 742"86"12.

ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ×ÅÐÂÎÍÎÃÎ ÕÐÅÑÒÀ Із 04 квітня по 04 травня 2011 року оголошено місячник Товариства Черво ного Хреста під гаслом: «Відкрий волонтера в собі». На сьогодні багато людей, які потребують підтримки та допомоги. Серед них є прикуті до ліжка та хронічно хворі. Зростання цін на продукти харчування, предмети першої необхідності, підвищення тарифів на всі комунальні послуги поставили їх на межу бідності та виживання. Таких в області більш як 23000 чоловік. Щоденно співробітники Червоного Хреста дарують їм частку свого тепла, але участь волонтерів є значною у наданні допомоги нужденним. Добровільні помічники Червоного Хреста полегшують самотнє існування багатьох людей, ні з чим не можна порівняти відчуття потреби в спілкуванні. А коли чуєш сло ва подяки, дійсно переконуєшся, що навіть одна людина здатна змінити світ на краще. Лише у 2010 році під час місячника було зібрано та надано допомоги неза хищеним верствам населення на суму понад 350,0 тис.грн. Ось і зараз Товариство Червоного Хреста має намір зібрати кошти, харчі, одяг, взуття та інші речі першої необхідності для незахищених верств насе лення. Керуючись принципами гуманності, Червоний Хрест Дніпропетровщини звертається до всіх небайдужих. Давайте разом потурбуємось про людей, яким сьогодні скрутно жити, при єднуйтесь до Товариства Червоного Хреста з наміром дарувати милосердя. ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВДЯЧНІ ВСІМ, ХТО ПІДТРИМАЄ МИЛОСЕРДНУ АКЦІЮ! Контактні телефони: 313175, 7638378. Банківські реквізити для благодійних внесків: код ЄДРПОУ 02940138, Р/р 26002085000045, МФО 351016, ХОФАКБ «Укрсоцбанк», м. Харків.

13-16 апреля

Саженцы, семена, удобрения, средства защиты растений, садово-огородный инвентарь, декоративные растения, товары для дома и семьи

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташо ваний за адресою: вул. Патор жинського, 18а (каб. 20, суд дя Брага А.В.), м. Дніпропет ровськ, 49044, викликає Не ізвестного Олега Олександро вича у судове засідання по цивільній справі № 212855/ 10 за позовом Неізвестної Оле ни Павлівни в інтересах дити ни Неізвестної Дар’ї Олегівни до Неізвестного Олега Олек сандровича, третя особа Орган опіки та піклування Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради, про постійний дозвіл на виїзд за кордон, що призначене на 9.00 22 квітня 2011 року. При собі мати довіреність або документ, що посвідчує особу. Особа, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, зобов’язана за першої можли вості вручити її адресату. Осо ба, яка викликається, зобов’я зана з’явитись до суду або у ви падку неможливості явки з по важної причини своєчасно по відомити про це суд. У випад ку неявки без поважної причи ни особи, яка викликається су дом, залежно від її процесу ального статусу можуть наста ти такі наслідки: накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду.

ди, 84/102, суддя Зосименко С.Г.) викликає у судове засі дання, яке відбудеться 14 квітня 2011 року об 11.00, гр. Чернявського Петра Федоро вича по цивільній справі за позовом Чернявської Лідії Олександрівни, Чернявського Ігоря Петровича, Чернявсько го Олександра Петровича до Чернявського Петра Федоро вича, третя особа СГІРФО Індустріального РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про усунення пере шкод у користуванні кварти рою шляхом зняття з реєст рації. У разі неявки та невико нання обов’язку повідомити суд про причини неявки спра ву буде вирішено на підставі наявних даних та постановле но заочне рішення.

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 26 травня 2011 року в залі су дових засідань 310 будуть слу хатись цивільні справи за по зовом Публічного акціонерно го товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Тарані на І.М. о 9 год. 30 хв.; до Дрик Є.В. о 10.00; Жовнірчук О.Б. о 10 год. 30 хв.; Джуган С.М., Джуган М.Ю. об 11.00; Поло сіна В.Я. об 11 год. 30 хв. про стягнення заборгованості. Явка відповідачів обов’язкова. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду Самарський районний суд м. справа буде розглянута за Дніпропетровська в зв’язку з їхньої відсутності на підставі розглядом цивільної справи за наявних по справі доказів. позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до Жудової Марії Межівський районний суд Олександрівни про стягнення Дніпропетровської області заборгованості за кредитним викликає в якості відповідача договором викликає у судове Іващенка Вадима Миколайови засідання Жудову Марію Олек ча, який проживав по вул. сандрівну в якості відповідача, Кірова, 42, с. Новопідгородне, яке відбудеться 06 червня Межівський район, Дніпропет 2011 року о 09.00 у при ровська область, для участі у міщенні Самарського районно розгляді цивільної справи за го суду м. Дніпропетровська по позовом Відкритого акціонер вул. Електричній, 1а (каб. ного товариства «Енергопоста 101). Явка суворо обов’язкова. чальна компанія «Дніпрообле нерго» в особі Межівського Бабушкінський районний суд району електричних мереж м. Дніпропетровська, розта про стягнення боргу за елект шований за адресою: 49000, м. роенергію. Розгляд справи Дніпропетровськ, пр. К. Марк відбудеться о 08 год. 30 хв. 21 са, 57, викликає в якості відпо квітня 2011 року у приміщенні відача Соколова Руслана Віта Межівського районного суду лійовича у судове засідання по Дніпропетровської області по цивільній справі за позовом АТ вул. Московській, 21, смт Ме «Банк «Фінанси та Кредит» до жова, Дніпропетровська об Гуріна Б.М. та Соколова Р.В. ласть, суддя Риб'янець С.А. У про стягнення заборгованості разі неявки відповідача спра за кредитним договором, яке ва буде розглядатись без його відбудеться о 10.00 17 травня участі. 2011 року. Інгулецький районний суд м. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу викликає у судо Дніпропетровська повідом ве засідання Локотош Олек ляє Колесніченка Олександра сандра Гейзовича, 1966 р.н., Володимировича, Компаоре зареєстрованого за адресою: Оксану Василівну, що судом у Дніпропетровська область, м. судовому засіданні о 09.00 11 Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 3, травня 2011 року буде розгля гуртожиток 4, кім. 49, як відпо датись цивільна справа № 2 відача по цивільній справі за 4938/2011 за позовом ПАТ позовом КП «ЖЕО № 20» до «УкрСиббанк» до Колесніченка Локотош Олександра Гейзови Олександра Володимировича, ча, третя особа, яка не заявляє Компаоре Оксани Василівни самостійних вимог щодо пред про стягнення заборгованості мета спору, Управління бла за кредитним договором (суд гоустрою та житлової політики дя Черновськой Г.В.). Вам не виконкому Криворізької обхідно з’явитись у зазначений міської ради, про визнання час у Жовтневий районний суд особи такою, що втратила пра м. Дніпропетровська, вул. Па во на користування житловим торжинського, 18а, каб. 19, приміщенням. Судове засідан для участі у розгляді цивільної ня відбудеться 15 квітня 2011 справи особисто або направи року о 15.00 за адресою: м. ти до суду свого представника Кривий Ріг, вул. Груні Романо з належно оформленою дові вої, 6а, каб. 4, суддя Іванов С.М. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК реністю. України після опублікування Індустріальний районний суд оголошення в пресі відповідач м. Дніпропетровська (адреса: Локотош Олександр Гейзович м. Дніпропетровськ, пр. Прав вважається повідомленим про

час та місце розгляду справи. в цивільній справі № 24038/ У разі його неявки справа буде 11 за позовом Гаффарової розглянута за його відсутності. Ірини Прокопівни до Рустамо ва Азер Дунямали огли, третя Жовтневий районний суд м. особа СГІРФО Дніпропет Кривого Рогу повідомляє, що ровського РВ ГУМВС України в 28.04.2011 р. о 13.00 у залі Дніпропетровській області, суду 304 за адресою: 50029, м. про усунення перешкод у кори Кривий Ріг, вул. Невська, 3, стуванні власністю шляхом буде розглядатись цивільна зняття з реєстрації. Усунути справа за позовом Онищенко перешкоди у користуванні бу Інни Володимирівни до Пер динком № 80 по вул. Комсо винної профспілкової органі мольська в сел. Кіровське, зації Вільної Профспілки Заліз Дніпропетровський район, ничників України ВАТ «ЦГЗК» Дніпропетровська область, та третя особа ВАТ «ЦГЗК», шляхом зняття Рустамова Азер про скасування протоколу за Дунямали огли, 25 лютого 1965 гальних зборів ППО ВПЗУ «ВАТ року народження, уродженця «ЦГЗК» від 26.02.2010 р. та с. Качагані Марнирльського визнання неправомірними за району, Грузія, з реєстраційно гальних зборів від 26.02.2010 го обліку за адресою: с. р. (Місце знаходження відпо Кіровське Дніпропетровського відача: 50066, м. Кривий Ріг, району Дніпропетровської об Жовтневий район, територія ласті, вул. Комсомольска, 80, ВАТ «ЦГЗК»). У разі неявки який належить на праві при відповідача до суду у зазначе ватної власності Гаффаровій ний день справа буде розгля Ірині Прокопівні. нута за його відсутності на підставі наявних по справі до Самарський районний суд м. кументів. Дніпропетровська повідом ляє, що 13.10.2010 року було Бабушкінський райсуд м. винесено заочне рішення по Дніпропетровська викликає цивільній справі № 2682/10, Маковку Володимира Володи в якому позовні вимоги мировича як відповідача на Відкритого акціонерного това 29.04.2011 р. о 13 год. 30 хв. риства «ВТБ Банк» до Бачма по справі за позовом ПАТ нюк Людмили Миколаївни та «Банк Кредит Дніпро» до Ма Андреєвої Ірини Володимирів ковки Володимира Володими ни про стягнення заборгова ровича про стягнення заборго ності та неустойки задоволь ваності. Адреса суду: м. нити. Стягти солідарно з Бач Дніпропетровськ, пр. К. Марк манюк Людмили Миколаївни та са, 57, каб. 310. Суддя Решетнік Андреєвої Ірини Володимирів М.О. ни на користь Відкритого ак ціонерного товариства «ВТБ Саксаганський районний суд Банк» заборгованість за кре м. Кривого Рогу викликає дитним договором № 175/08 відповідача по цивільній від 23.03.2008 року в сумі справі за позовом ВАТ 25707,04 грн. судовий збір у «Дніпрообленерго» до Жадо сумі 257,07 грн. та витрати на вець Миколи Миколайовича інформаційнотехнічне забез про відшкодування заборгова печення розгляду справи у ності за спожиту, але необліко розмірі 120 грн., а всього вану електроенергію. Судове 26084,11 грн. (двадцять шість засідання призначено о 10 год. тисяч вісімдесят чотири) грн. 20 хв. 04 травня 2011 року у 11 коп. залі суду 8 за адресою: м. Кри вий Ріг, пр. Дзержинського, 1. Жовтневий районний суд м. У разі неявки відповідача су Дніпропетровська, розташо дове засідання буде призначе ваний за адресою: 49044, м. но вдруге о 13 год. 20 хв. 18 Дніпропетровськ, вул. Патор травня 2011 року. жинського, 18а, суддя Башма ков Є.А., каб. 12, 28.03.2011 р. ухвалив рішення по цивільній справі за позовом Садової В.В. ЗАОЧНІ РІШЕННЯ до Крамник О.А., Крамник Т.М. про визнання договору Бабушкінський райсуд м. дійсним, згідно з яким визна Дніпропетровська повідом ти Садову Вікторію Миколаїв ляє, що 10 березня 2011 року ну (49005, м. Дніпропетровськ, у приміщенні суду за адресою: пр. Гагаріна, 3, кв. 54; ІПН: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. 2028924405) такою, що має К. Маркса, 57, по цивільній право на проживання та кори справі № 23656/11 за позо стування житловим приміщен вом Левченка Юрія Валентино ням квартири № 54, загальною вича до Коденцова Валерія площею 52,4 кв.м, що знахо Анатолійовича про визнання диться за адресою: м. Дніпро права власності було поста петровськ, пр. Гагаріна, 3. Са новлено рішення, відповідно довій Вікторії Миколаївні у за до якого суд вирішив визнати доволенні позову в іншій час за Левченком Юрієм Валенти тині відмовити. новичем право власності за набувальною давністю на мо Жовтневий відділ державної тоцикл марки ІЖ, модель Пла виконавчої служби Дніпро" нета 5, 1993 року випуску, дви петровського міського уп" гун № Р056179, рама Р056179, равління юстиції повідомляє колір блакитний. Строк апеля Зайцеву Тетяну Володимирівну ційного оскарження рішення (49000, м. Дніпропетровськ, ж/м 10 днів. Заочне рішення може Сокіл, 1/7/71) про відкриття бути переглянуте судом, що виконавчого провадження з його постановив, за письмо примусового виконання вико вою заявою відповідачів, кот навчого листа № 29748/10, ра може бути подана протягом виданий 16.02.2011 року десяти днів із дня отримання Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська, про вселен копії заочного рішення. ня Зайцева Олександра Анато Дніпропетровський район" лійовича до квартири № 71 ний суд Дніпропетровської корпусу № 7 будинку № 1 на області повідомляє, що 04 бе житловому масиві Сокіл м. резня 2011 року Дніпропет Дніпропетровська. Боржникам ровським районним судом пропонується добровільно ви Дніпропетровської області конати рішення суду в семи було винесено заочне рішення денний строк.


8 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

14 квітня 2011 року о 14 годині в головному управлінні агропромислового розвитку, що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Комсомольська, 52, відбудеться засідання обласної конкурсної комісії щодо визначення переліку підприємств агропромислового комплексу за програмою «Часткова компенсація вартості складної вітчизняної техніки».

ÎÔ²Ö²ÉÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 01.04.2011 ð. ¹ 20

ÀÏÎÑÒÎËÎÂÅ

Ïðî óòâîðåííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿

Ó ØÊÎËÈ ²ÌÅÍÈÍÈ 29-é Äåíü íàðîäæåííÿ â³äñâÿòêóâàëà Àïîñòîë³âñüêà øêîëà ¹1. Ïèøàòèñÿ öüîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàäó º ÷èì - òóò ÷óäîâ³ âèêëàäà÷³, ñòâîðåíî âñ³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó òà íàâ÷àííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Ëèøå òîð³ê 65% âèïóñêíèê³â âñòóïèëè äî âèø³â ³ íàâ÷àþòüñÿ íà áþäæåòí³é îñíîâ³. À çà ðåçóëüòàòàìè ðàéîííèõ îë³ìï³àä ó÷í³ ïåðøî¿ øêîëè ìàþòü íàéêðàù³ òà íàéâèù³ ïîêàçíèêè. ²ç ³ìåíèíàìè ð³äíó àëüìà-ìàòåð ïðèéøëè ïðèâ³òàòè êåð³âíèêè ðàéîíó, êîëèøí³ âèïóñêíèêè.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

няного виробництва з коштів державного бюджету та затвердити склад комісії (додаток 1). 2. 3атвердити Положення про конкурсну комісію з питань визначення сільськогосподарських товарови робників, які претендують на надання часткової ком пенсації вартості складної сільськогосподарської тех ніки вітчизняного виробництва з коштів державного бюджету (додаток 2). 3. Конкурсній комісії визначити та затвердити умо ви і строки проведення конкурсів та оприлюднити їх у друкованих засобах масової інформації. 4. Начальникам управлінь агропромислового роз витку райдержадміністрацій довести до відома сільгосп товаровиробників умови проведення конкурсу, перелік і граничні ціни на сільськогосподарську техніку і об ладнання, що закуповуються сільськогосподарськими товаровиробниками, вартість яких частково компен сується. 5. Контроль за виконанням даного наказу поклас ти на заступника начальника головного управління аг ропромислового розвитку облдержадміністрації Носи ка С.О.

ïðî êîíêóðñíó êîì³ñ³þ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó ðàéîí³â òà ï³äïðèºìñòâ ùîäî çä³éñíåííÿ ÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ ñêëàäíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

Ö²ËÎÄÎÁÎÂÈÉ Ä²ËÜÍÈ×ÍÈÉ

³äòåïåð ìåøêàíö³ ñõ³äíî¿ ñòîðîíè ì³ñòà ìîæóòü â³ä÷óâàòè ñåáå á³ëüø óïåâíåíèìè. Çà ãðîìàäñüêèì ïîðÿäêîì ó ö³é ÷àñòèí³ Ñèíåëüíèêîâîãî ïîñò³éíî ïèëüíóâàòèìå ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð ì³ë³ö³¿ â ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåíîìó ïðèì³ùåíí³.

1. Загальні положення 1.1. Комісія головного управління агропромислово го розвитку Дніпропетровської обласної державної ад міністрації з питань визначення переліку районів та підприємств щодо здійснення часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчиз няного виробництва створюється з метою визначення переліку районів та сільськогосподарських підприємств, які закупили cкладну сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва (далі комісія). 1.2. Комісію очолює її голова. Головою комісії є за ступник начальника головного управління агропромис лового розвитку облдержадміністрації. До складу комісії входять: заступник голови, члени комісії та секретар. Голова комісії: скликає засідання комісії; головує на засіданнях комісії; керує діяльністю комісії; розподіляє обов'язки між її членами. 1.3. Підготовка матеріалів до розгляду комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря комісії. 1.4. У своїй діяльності комісія керується Конститу цією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президен та України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативноправови ми актами та цим Положенням. 2. Порядок роботи комісії 2.1. Головне управління агропромислового розвит ку облдержадміністрації протягом трьох робочих днів після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних коштів за бюджетною програмою Часткової компенсації вартості складної сільськогоспо дарської техніки вітчизняного виробництва розміщують у друкованих засобах масової інформації оголошення із зазначенням переліку необхідних документів, строків та умов їх подання. 2.2. Перше засідання комісії проводиться з часу за твердження її складу. 2.3. Комісія проводить свої засідання у разі потре би. 2.4. Про дату, час і місце проведення засідання та питання, які виносяться до порядку денного, членів комісії повідомляє секретар не менш як за 2 робочих дні до проведення засідання. 2.5. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньо му беруть участь не менш ніж дві третини членів комісії. 2.6. Рішення комісії приймається відкритим голосуван ням більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

2.7. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова, члени та секретар комісії. Член комісії, який не згоден з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною прото колу. 2.8. Подані підприємствами документи перевіряє секретар комісії та реєструє у журналі реєстрації зая вок. 2.9. Подані не в повному обсязі документи не реєст рують і повертають підприємствам із зазначенням при чин відмови у реєстрації. Реєстрація або повернення до кументів проводиться в день їх надходження. 2.10. Під час вивчення поданих документів комі сія має право проводити перевірку достовірності на даної інформації. У разі виявлення недостовірної інформації комісія приймає вмотивоване рішення про відхилення заявки та повідомляє підприємство про прийняте рішення в письмовій формі в триденний термін. 2.11. Рішення комісії щодо надання державної підтримки протягом п'яти днів надсилаються кожному підприємству одержувачу бюджетних коштів. 3. Обов'язки комісії Комісія у встановленому законодавством порядку: приймає заявки встановленого зразка з описом до кументів, необхідних для прийняття рішення щодо на дання державної підтримки на здійснення часткової ком пенсації вартості складної сільськогосподарської техні ки вітчизняного виробництва, веде журнал обліку зая вок; перевіряє достовірність даних у документах, пода них підприємствами; перевіряє відповідність потрібних документів у по даних заявках заявника умовам визначених Порядком використання коштів державного бюджету на здійснен ня часткової компенсації вартості складної сільськогос подарської техніки вітчизняного виробництва; приймає рішення про включення до реєстру обліку підприємств, які мають право на одержання часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської тех ніки вітчизняного виробництва. 4. Права членів комісії Член комісії має право: знайомитись з матеріалами, поданими на розгляд; брати участь у вивченні матеріалів та їх перевірці; брати участь у прийнятті рішення шляхом голосу вання; висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовій формі. Виконуючий обов'язки начальника головного управління В.О. УДОВИЦЬКИЙ

12.04.2011 ð. ¹ 27 (1215)

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації від 01.04.2011р. № 20

ÑÊËÀÄ ÊÎÍÊÓÐÑÍί ÊÎ̲Ѳ¯ ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàðîâèðîáíèê³â, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà íàäàííÿ ÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ ñêëàäíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà ç êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó УДОВИЦЬКИЙ Вадим Олексійович $

заступник начальника головно го управління агропромисло вого розвитку облдержадмініст рації голова комісії

НОСИК Сергій Олексійович $

заступник начальника голов ного управління агропромис лового розвитку облдержадмі ністрації заступник голови комісії

СОЛОВЙОВА Людмила Миколаївна $

головний спеціаліст відділу фінансів, кредитного та бух галтерського забезпечення го ловного управління агропро мислового розвитку облдерж адміністрації секретар комісії.

Члени комісії: МАХНИЦЬКА Алла Анатоліївна $

начальник управління статис тики сільського господарства та навколишнього середови ща Головного управління ста тистики у Дніпропетровській області (за згодою)

КИТИЦЯ Олена Олександрівна $

начальник відділу фінансів галузей виробничої сфери уп равління фінансів галузей ви робничої сфери та моніторин гу соціальних програм Голов ного фінансового управління облдержадміністрації (за зго дою)

Виконуючий обов'язки начальника головного управління В.О. УДОВИЦЬКИЙ

ÏÎËÎÆÅÍÍß

Ïàâëîãðàäñüêèé ³ñòîðèêîêðàºçíàâ÷èé ìóçåé â³çüìå ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà ãðàíòè áëàãîä³éíèõ ôîíä³â - «Â³äðîäæåííÿ», «Óêðà¿íà-3000» òà ôîíäó гíàòà Àõìåòîâà «Ðîçâèòîê Óêðà¿íè» - íà çàãàëüíó ñóìó ìàéæå 300 òèñ. ãðí. Ö³ êîøòè ïîòð³áí³ ìóçåþ äëÿ çä³éñíåííÿ ê³ëüêîõ ïðîåêò³â: ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè, ðåêîíñòðóêö³¿ îäíîãî ³ç çàë³â ìóçåþ ³ ñòâîðåííÿ òàì åêñïîçèö³¿ ç ³ñòî𳿠Ïàâëîãðàäà ïåð³îäó 1917-1941 ðîê³â, à òàêîæ âèäàííÿ êíèãè ïðî ³ñòîð³þ ì³ñòà. ○

З метою забезпечення ефективного використан ня коштів Державного бюджету України та на вико нання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів Украї ни від 28 липня 2010 року № 647 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у дер жавному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняно го виробництва», постанови Кабінету Міністрів Ук раїни від 07 лютого 2011 року № 96 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених у дер жавному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу», керую чись абзацом першим статті 6, абзацом третім статті 42 Закону України «Про місцеві державні адмініст рації», Положенням про головне управління агропро мислового розвитку обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної дер жавної адміністрації від 04 березня 2008 року № р87/0/308, НАКАЗУЮ: 1. Утворити конкурсну комісію з питань визна чення сільськогосподарських товаровиробників, які претендують на надання часткової компенсації вар тості складної сільськогосподарської техніки вітчиз

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації від 01.04.2011р. № 20

ÂÈÃÐÀÒÈ ÃÐÀÍÒ

ÍÀÊÀÇ

начальник відділу інспекту МІЩЕНКО Ніна Вікторівна $ вання в АПК та сфері викори стання природних ресурсів контрольноревізійного уп равління в Дніпропетровській області (за згодою) ДМИТРЮК Микола Олексійович $

заступник начальника інспекції державного техніч ного нагляду облдержадміні страції (за згодою)

ВЕРХОГЛЯД Володимир Михайлович $

начальник відділу ресурсних (рентних) і неподаткових пла тежів управління оподаткуван ня юридичних осіб Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області (за згодою)

БАРАННИК Юлія Володимирівна $

заступник начальника відділу фінансів, кредитного та бухгалтерського забезпе чення головний бухгалтер головного управління агро промислового розвитку обл держадміністрації

СИРОВАТКО Алла Михайлівна $

заступник начальника управ ління начальник відділу пра вового забезпечення та конт рольноревізійної роботи го ловного управління агропро мислового розвитку облдерж адміністрації

ЗОЛОТАРЕНКО заступник начальника Сергій Іванович $ відділу кадрового забезпечен ня та науково технічного роз витку агропромислового ком плексу головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Виконуючий обов'язки начальника головного управління В.О. УДОВИЦЬКИЙ


СУСПІЛЬСТВО 9

12.04.2011 ð. ¹ 27 (1215) ○

ÏÎËÎÆÅÍÍß ïðî óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç íàäàííÿ ÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ ñêëàäíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà Комісія в своїй роботі керується по становою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 647 «Про затверджен ня порядку використання коштів перед бачених у державному бюджеті для ча сткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчиз няного виробництва», постановою Ка бінету Міністрів України від 07.02.2011 № 96 «Про внесення змін до деяких по станов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передба чених у державному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агро промислового комплексу». 1. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає поря док організації та умови проведення конкурсу для надання з державного бюджету часткової компенсації вар тості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності та господарюван ня, що її придбають. 1.2. Метою проведення конкурсу є забезпечення ефективного використан ня коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компен сацію вартості складної сільськогоспо дарської техніки вітчизняного вироб ництва. 2. Умови проведення конкурсу 2.1. Сільгосптоваровиробник, який претендує на право визначення його отримувачем часткової компен сації вартості складної сільськогоспо дарської техніки вітчизняного вироб ництва (далі претендент), подає до комісії:

1) заявку (у двох примірниках) на участь у конкурсі; 2) завірені в установленому поряд ку копії: довідки з Єдиного державного реє стру підприємств та організацій; бухгалтерської звітності станом на 1 січня поточного року (новостворені підприємства за останній звітний пе ріод); підтвердних документів щодо придбання техніки (рахунокфактура, накладна на відвантаження товарно матеріальних цінностей, примірник документа про сплату 100 відсотків вартості техніки, посвідчений банком); 3) довідку банку про відкритий по точний рахунок сільськогосподарсько го товаровиробника; довідку про наявність техніки; розрахунок навантаження на оди ницю техніки; довідку про наявність орної землі; довідку про кількість працюючих; довідку регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про те, що сільськогосподарському то варовиробнику не надавалася на оди ницю техніки, на яку подаються зазна чені у цьому пункті документи до комісії, у поточному році фінансова підтримка на безповоротній основі у розмірі до 30 відсотків для компенсації витрат, пов'язаних з придбанням тех ніки вітчизняного виробництва (для фермерських господарств); довідку про відсутність (на явність) заборгованості з виплати заро бітної плати;

Ïåðåë³ê

прийому документів у поточному році визначається Міністерством аг рарної політики та продовольства України. 3. Визначення переможців конкурсу 3.1.Основними критеріями визна чення переможця конкурсу є: відсутність простроченої заборго ваності за іноземними кредитами під державні гарантії для закупівлі техні ки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровироб никам, та користування технікою вітчизняного виробництва, отриманою на умовах фінансового лізингу, за ми нулі роки; рівень забезпеченості сільськогос подарського товаровиробника техні кою залежно від наявної орної землі; навантаження на одиницю техні ки. 3.2. Комісія розглядає заявки сільгосптоваровиробників у порядку черговості подання документів. 3.3. Після прийняття рішення кон курсною комісією складається реєстр сільськогосподарських товаровироб ників, які претендують на надання ча сткової компенсації та надсилається до Міністерства аграрної політики та про довольства України на комісію з пи тань розподілу коштів, що спрямову ються на часткову компенсацію вар тості техніки вітчизняного виробницт ва. 3.4. Рішення комісії з питань роз поділу коштів Міністерства аграрної політики та продовольства України надсилається або повідомляється іншим шляхом кожному претенденту.

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 25 березня 2011 р. №94

äîêóìåíò³â íà êîìïåíñàö³þ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà íà 2011 ð³ê На конкурсну комісію для отримання компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва сільськогоспо дарські підприємства, навчально і науководослідні господарства вищих аграрних навчальних закладів (крім бюджетних установ) подають: 1. Лист голові конкурсної комісії. 2.Заяву (зразок якої затверджує Мінагрополітики) від сільськогоспо дарського підприємства на отримання часткової компенсації вартості склад ної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (в двох при мірниках). 3.Довідку банку про відкритий поточний рахунок ( завірену банком). 4.Довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій. 5.Статистичну довідку (копія завірена господарством). 6.Бухгалтерський звіт станом на 1 січня відповідного року. (Форми 1,2,3,4,5) (копія завірена господарством а). 7.Довідку господарства про наявність сільськогосподарської техніки, яка рахується на балансі господарства на дату подання заяви, за підписом керів ника господарства та головного бухгалтера, скріплена печаткою. 8.Довідку господарства про нормативні обчислення навантаження на зер но та кормозбиральні комбайни та трактори для одержання 30% компен сації на придбану складну вітчизняну сг техніку у 2010 році. 9.Довідку господарства про наявність орної землі, великої рогатої худо би, свиней та кількість працюючих. 10.Довідку про відсутність заборгованості по лізингу з Дніпропетровської філії НАК «Украгролізинг» (м. Дніпропетровськ, пр.Воронцова, 73, каб. 704, тел. 3752747). 11.Для фермерських господарств Довідка з Дніпропетровського регіо нального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про те, що сільськогосподарському товаровиробнику не надава лася на одиницю техніки, на яку подаються документи у поточному році, фінансова підтримка на безповоротній основі у розмірі до 30 % для компен сації витрат, пов'язаних з придбанням техніки вітчизняного виробництва. 12. Довідку господарства про відсутність заборгованості по заробітній платі. 13.Довідку із Пенсійного фонду про відсутність заборгованості. 14.Довідку із районної податкової інспекції про відсутність заборгова ності. 15.Довідку із фондів загальнообов'язкового державного соціального стра хування. 16.Довідку господарства про відсутність заборгованості за іноземними кредитами видані під державні гарантії. 17.Довідку господарства за 2010 рік про обсяги виробництва валової про дукції сільського господарства. 18.Довідку з Управління з питань банкрутства про відсутність справи або порушення справи про банкрутство. 19.Зобов'язання господарства про те, що протягом трьох років придба на сільськогосподарська техніка не буде відчужуватися. 20.Договір із заводом на придбання сільськогосподарської техніки у 2011році (копія завірена господарством). 21. Копія рахунка фактури на техніку (копія завірена господарством). 22.Копія накладної або Акт приймання передачі на сільськогосподарську техніку (копія завірена господарством). 23.Платіжне доручення на (100%) сплату за сільськогосподарську тех ніку (посвідчене печаткою банку). Документи подавати на конкурсну комісію у швидкозшивачу зі списком вкладених документів.

 довідки про відсутність (на явність) заборгованості понад півроку зі сплати податків і зборів (обов'язко вих платежів), видані відповідними органами Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондами загальнообов'язкового дер жавного соціального страхування (центр зайнятості, фонд соціального страхування від нещасних випадків, фонд соціального страхування з тимча сової втрати працездатності); довідку про відсутність простро ченої заборгованості за іноземними кредитами під державні гарантії для закупівлі техніки іноземного вироб ництва, переданої сільськогосподар ським товаровиробникам; довідку про відсутність простро ченої заборгованості за користування технікою вітчизняного виробництва, отриманою на умовах фінансового лізингу; довідку про те, що сільгосптова ровиробника не визнано банкрутом або проти нього не порушено провадження у справі про банкрутство. 2.2. Подані на конкурс докумен ти реєструються комісією в журналі обліку. Документи, подані не в повно му обсязі, не реєструються і поверта ються претенденту із зазначенням причин повернення. 2.3. Претендент несе повну відпо відальність за достовірність поданої інформації. 2.4. Документи сільгосптоваро виробниками подаються на розгляд конкурсної комісії не пізніше ніж за два дні до засідання. Кінцевий термін

ÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà íàäàííÿ ÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ ñêëàäíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà Прошу допустити до участі в конкурсі на надання часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. З умовами проведення конкурсу ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати. Відомості про сільгосппідприємство:

3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

Назва Повна ____________________________________________________________ Скорочена ________________________________________________________ Місцезнаходження Адреса виконавчого органу _________________________________________ Телефон:_______________________ Факс _____________________________ E-m ail_____________________________________________ Класифікаційні ознаки Форма власності ___________________________________________________ Види діяльності ____________________________________________________ Ідентифікаційний код ______________________________________________ Банківські реквізити _______________________________________________ ___________________________________________________________________ Державна реєстрація Повна назва реєструвального органу _________________________________ Реєстраційний номер та дата реєстрації _______________________________ Орган управління майном __________________________________________ Керівник__________________________________________________________

8. Складна сільськогосподарська техніка вітчизняного виробництва,вартість якої компенсується з Державного бюджету 8.1. Завод-виготовлювач ________________________________________________ 8.2. Назва техніки,марка _______________________________________________ 8.3. Кількість,штук ____________________________________________________ 8.4. Вартість техніки,тис.грн.___________________________________________ 8.5. Сума часткової компенсації,тис.грн.________________________________

Керівник _____________________________________ Головний бухгалтер _____________________________________

ÍÎÂÈÍÈ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌ ÏÎIJÉÍÓ ÓÂÀÃÓ Íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ç êåðóþ÷îþ ñïðàâàìè âèêîíêîìó Êðèâîð³çüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåíîþ Øîâãåëåþ éøëîñÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí. Êåðóþ÷à ñïðàâàìè ïîâ³äîìèëà, ùî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíîãî ³ ñâîº÷àñíîãî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ââåäåíî ïîäâ³éíó ñèñòåìó êîíòðîëþ: òåëåôîííå ñï³ëêóâàííÿ ³ç çàÿâíèêîì ³ ïåðåâ³ðêà âèêîíàííÿ ðîá³ò íà ì³ñö³. ○

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

«ÇÅËÅÍÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ» Ó Ä²¯ Ó ðàìêàõ åêîëîã³÷íî¿ àêö³¿ «Çåëåíèé ïàðîñòîê ìàéáóòíüîãî» ó÷í³ âèùîãî îðäåíà «Çíàê Ïîøàíè» ïðîôòåõó÷èëèùà ¹ 75 ïîñàäèëè ìîëîä³ äåðåâöÿ áåðåçè, äóáà, ÷åðåìõè òà 50 êóù³â òðîÿíä. Äî òîãî æ, âîíè äîãëÿäàþòü çà âåðáàìè íà áåðåç³ Âîâ÷î¿, ùî á³ëÿ ó÷èëèùà, âïîðÿäêîâóþòü êëóìáè é ãàçîíè. ○

1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2.

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÒÂÎÐ×Å «ÎѲÄ×ÅÍÍß» ÓÊÐÀ¯Í² Ó Ï³ùàíñüêîìó Áóäèíêó êóëüòóðè â³äáóâñÿ ðàéîííèé ôåñòèâàëü «Êâ³òíè òàëàíòàìè, Íîâîìîñêîâñüêèé êðàé», ïðèñâÿ÷åíèé 20-ð³÷÷þ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Ñåðåä ó÷àñíèê³â áóëè ³ êîðèôå¿, ³ äåáþòàíòè. Ïðèñóòí³õ ïðèºìíî çäèâóâàëà âèñîêà ìàéñòåðí³ñòü ÿê îêðåìèõ âèêîíàâö³â, òàê ³ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â. Ïåðåìîæö³ îòðèìàëè äèïëîìè ôåñòèâàëþ, êðàù³ ïðàö³âíèêè êóëüòóðè - ïîäÿêè ãîëîâè ÐÄÀ òà ïîäàðóíêè.


10 ÑÓÑϲËÜÑÒÂÎ ○

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

12.04.2011 ð. ¹ 27 (1215)

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації

Ð-214/0/3-11

ãîëîâè îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08.04.2011

Ïðî óòâîðåííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç îö³íêè á³çíåñ-ïëàí³â ç³ ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ âóãëåäîáóâíîãî ðåã³îíó - Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Керуючись статтею 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до по станови Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 №527 «Про створення нових робочих місць для за безпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів», зі змінами, внесеними постановою Кабі нету Міністрів України від 17.03.2011 №264, яка на брала чинності 24.03.2011, з метою визначення підприємств, установ та організацій, на яких ство рюватимуться нові робочі місця, проведення кон курсу бізнеспланів 1. Утворити конкурсну комісію з оцінки бізнеспланів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледо бувного регіону Дніпропетровської області (далі конкурсна комісія) та затвердити її склад, що додається. 2. Затвердити Положення про конкурсну комі сію з оцінки бізнеспланів зі створення нових робо чих місць для забезпечення зайнятості населення

вугледобувного регіону Дніпропетровської області (додається). 3. Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 №527 «Про ство рення нових робочих місць для забезпечення зай нятості населення вугледобувних регіонів» (зі зміна ми) організувати: 3.1. Конкурсній комісії проведення конкур су бізнеспланів зі створення нових робочих місць та надання результатів головному управлінню еко номіки облдержадміністрації до 19 квітня 2011 року. 3.2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації підготовку Програми ство рення у 2011 році нових робочих місць та подання її на затвердження голові облдержадміністрації до 22 квітня 2011 року. 4. Управлінню преси та інформації облдержад міністрації передбачити оприлюднення оголошен ня про проведення вищезазначеного конкурсу в га

ÏÎËÎÆÅÍÍß

зеті «Вісті Придніпров’я», на вебсайті облдержад міністрації та в мережі Інтернет. 5. Доручити головному управлінню економіки облдержадміністрації виконання порядку спряму вання у 2011 році коштів Фонду загальнообов’язко вого державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобув них регіонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 №527 (зі змінами). 6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення у друкованих засо бах масової інформації. 7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на юридичне управління облдержадміністрації та головне управління еконо міки облдержадміністрації, контроль на першого заступника голови облдержадміністрації Задорож ного В.К. Голова облдержадміністрації О.Ю.ВІЛКУЛ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації

ÑÊËÀÄ ÊÎÍÊÓÐÑÍί ÊÎ̲Ѳ¯ ç îö³íêè á³çíåñ-ïëàí³â ç³ ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ âóãëåäîáóâíîãî ðåã³îíó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ЗАДОРОЖНИЙ перший заступник голови обл держадміністрації, голова Вячеслав Казимирович комісії перший заступник голови об МУКСІМОВ ласної ради по виконавчому Андрій Олександрович апарату начальник управлін ня з питань соціальноекономіч ного розвитку регіону та інвес тиційної політики облради (за згодою), заступник голови комісії СЕЛІВАНОВА начальник юридичного управління облдержадмініст Людмила рації, секретар комісії Євгенівна ГОНЧАРЕНКО голова постійної комісії обласної ради з питань Наталія науки, освіти, сім’ї та молоді, Вікторівна

депутат обласної ради (за згодою)

ïðî êîíêóðñíó êîì³ñ³þ ç îö³íêè á³çíåñ-ïëàí³â ç³ ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ âóãëåäîáóâíîãî ðåã³îíó - Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ 1. Це положення визначає порядок утворен ня та діяльності конкурсної комісії з оцінки бізнес планів зі створення нових робочих місць для за безпечення зайнятості населення вугледобувного регіону – Дніпропетровської області (далі кон курсна комісія). 2. Конкурсна комісія є колегіальним, уповно важеним та відповідальним органом за проведен ня конкурсу бізнеспланів зі створення нових ро бочих місць для забезпечення зайнятості населен ня вугледобувного регіону Дніпропетровської об ласті, за результатами якого визначаються підприємства, установи та організації, на яких створюватимуться нові робочі місця (далі підприємства) переможці конкурсу, які включа ються до Програми створення у 2011 році нових робочих місць для забезпечення зайнятості насе лення вугледобувного регіону Дніпропетровської області, що фінансується за рахунок коштів Фон ду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, ви ділених Дніпропетровській обласній державної адміністрації у 2011 році. До складу конкурсної комісії включаються представники Дніпропетровського обласного цен тру зайнятості, Дніпропетровського регіонально го відділення Українського союзу промисловців та підприємців, Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок, Державної податкової ад міністрації у Дніпропетровській області, конт рольноревізійного управління в Дніпропет ровській області, територіальної державної інспекції праці у Дніпропетровській області, го ловний державний санітарний лікар Дніпропет ровської області, депутати обласної ради, керівни ки структурних підрозділів облдержадміністрації та виконавчого апарату обласної ради. Конкурсна комісія у своїй роботі керується Конституцією і законами України, актами Пре зидента України, постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 року № 527 «Про ство рення нових робочих місць для забезпечення зай нятості населення вугледобувних регіонів», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 №264, яка на брала чинності 24.03.2011, іншими нормативно правовими актами та цим Положенням. 3. Конкурсна комісія: організує проведення конкурсу бізнеспланів зі створення нових робочих місць для забезпечен ня зайнятості населення вугледобувного регіону – Дніпропетровської області; здійснює прийом та реєстрацію конкурсної до кументації від підприємств; надає консультації та роз’яснення представ никам підприємств щодо умов проведення кон курсу і вимог до конкурсної документації; забезпечує об’єктивний розгляд конкурсної документації, поданої підприємствами для участі у конкурсі; здійснює оцінку конкурсних пропозицій підприємств, визначає результати конкурсу та пе релік підприємствпереможців, які включаються до Програми створення у 2011 році нових робо чих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону Дніпропетровської об ласті.

4. Конкурсна комісія має право: приймати рішення з питань, що належать до її компетенції; заслуховувати на своїх засіданнях інформа цію керівників структурних підрозділів облдерж адміністрації, райдержадміністрацій, виконав чих комітетів міських рад, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до її компе тенції; залучати до роботи в конкурсній комісії (за погодженням з їх керівниками) представників за собів масової інформації, громадських органі зацій, спеціалістів, незалежних експертів, науко вих працівників, фахівців тощо; запрошувати представників підприємств, які беруть участь у конкурсі, на засідання конкурс ної комісії для надання роз’яснень з питань, які виникли під час розгляду конкурсної докумен тації; відмовляти підприємствам у прийнятті пода ної конкурсної документації у разі її невідповід ності вимогам цього Положення та оголошенню про проведення конкурсу бізнеспланів зі створен ня нових робочих місць для забезпечення зайня тості населення вугледобувного регіону Дніпро петровської області. 5. Організаційною формою діяльності кон курсної комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах та не мають пра ва розголошувати відомості щодо підприємств, які беруть участь у конкурсі, конкурсної доку ментації та результатів рейтингової оцінки бізнеспланів підприємств до остаточного визна чення конкурсною комісією підприємствпере можців. 6. Діяльністю конкурсної комісії керує її го лова, який організовує її роботу, скликає засідан ня конкурсної комісії та головує на них. У разі відсутності голови його функції виконує заступ ник голови конкурсної комісії. 7. Голова конкурсної комісії: головує на засіданнях конкурсної комісії; розглядає скарги підприємств, які виника ють, в процесі приймання конкурсної докумен тації; ознайомлює членів конкурсної комісії з їх функціями, обов’язками та правами, а також з порядком роботи конкурсної комісії; підписує оголошення про проведення конкур су бізнеспланів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледо бувного регіону Дніпропетровської області; оголошує результати проведеного конкурсу. 8. Заступник голови конкурсної комісії: головує на засіданнях конкурсної комісії, у разі відсутності голови конкурсної комісії; організовує підготовку матеріалів для розгля ду на засіданні конкурсної комісії; забезпечує збереження конкурсної докумен тації. 9. Секретар конкурсної комісії: забезпечує публікацію оголошення про про ведення конкурсу бізнеспланів зі створення но вих робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону Дніпропет

ровської області в обласному друкованому засобі масової інформації газеті «Вісті Придніпров’я»; здійснює прийом від підприємств та реєстра цію конкурсної документації; передає прийняті на конкурс бізнесплани і до кументи до них до головного управління праці та соціального захисту населення облдержадмініст рації та головного управління економіки облдерж адміністрації для їх розгляду та підготовки вис новків на предмет перевірки достовірності нада ної інформації, реальності показників, відповід ності пріоритетам розвитку економіки, визначе ним у програмах соціальноекономічного та куль турного розвитку області на 2011 рік та зайнятості населення Дніпропетровської області на 2010 2011 роки, затвердженими рішеннями обласної ради від 30.12.2010 №364/VI та від 22.09.2010 №77227/V відповідно. інформує всіх членів конкурсної комісії про дату, час і місце проведення засідань не пізніше, ніж за один день до дати їх проведення; веде та оформлює протоколи засідань конкурсної комісії. У разі відсутності секретаря конкурсної комісії його функції за дорученням голови конкурсної комісії виконує один із членів конкур сної комісії. 10. У разі, якщо член конкурсної комісії не може взяти участь у роботі конкурсної комісії, він завчасно повідомляє про це голову або секретаря конкурсної комісії. 11. Перелік документів, обсяг інформації, яка повинна міститися в бізнеспланах, порядок та строки прийняття бізнеспланів та документів, тощо визначається в розміщеному в засобах ма сової інформації оголошенні про проведення кон курсу бізнеспланів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вуг ледобувного регіону Дніпропетровської області. 12. Рішення конкурсної комісії щодо визна чення результатів конкурсу та його переможців приймається на засіданні конкурсної комісії у присутності не менше двох третин її складу шля хом відкритого голосування, простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів конкурс ної комісії та оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Член конкурсної комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу. 13. Секретар конкурсної комісії протягом п’я ти робочих днів після прийняття рішення повідом ляє про результати конкурсного відбору всіх його учасників. 14. Організаційнотехнічне забезпечення ро боти конкурсної комісії здійснює юридичне управ ління облдержадміністрації. Заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА Начальник юридичного управління облдержадміністрації Л.Є.СЕЛІВАНОВА

ДУБІЛЬ Віталій Петрович

голова Дніпропетровського обласного об’єднання проф спілок (за згодою)

КАПШУК Валерій Григорович

головний державний санітар ний лікар Дніпропетровської області (за згодою)

КАЧАН Руслан Васильович

начальник контрольно ревізійного управління в Дніпропетровській області (за згодою)

КУЗНЕЦОВА Вікторія Петрівна

директор Дніпропетровсько го обласного центру зайня тості (за згодою)

МОЛОКОВ Станіслав Вікторович

начальник головного фінан сового управління облдерж адміністрації

НАУМЕНКО Віктор Олексійович

голова Дніпропетровського регіонального відділення Українського союзу промис ловців та підприємців (за згодою)

виконуюча обов’язки началь ОСІЮК ника головного управління Олена Володимирівна економіки облдержадмініст рації ПУСТОВА Марія Іванівна

заступник голови облдержад міністрації

РОМАНОВ Олександр Романович

начальник територіальної державної інспекції праці Головний державний інспек тор праці у Дніпропет ровській області (за згодою)

СЕМЕНЮК Володимир Миколайович

начальник головного управ ління праці та соціального захисту населення облдерж адміністрації

ШИНКАРЕНКО голова Державної податкової адміністрації у Дніпропет Сергій ровській області (за згодою) Вікторович Заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА Начальник юридичного управління облдержадміністрації Л.Є.СЕЛІВАНОВА


СУСПІЛЬСТВО 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

12.04.2011 ð. ¹ 27 (1215) ○

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÞ ÎÁËÀÑÍÎÞ ÄÅÐÆÀÂÍÎÞ ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²ªÞ ÊÎÍÊÓÐÑÓ Á²ÇÍÅÑ-ÏËÀͲ Dz ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÍÎÂÈÕ ÐÎÁÎ×ÈÕ Ì²ÑÖÜ ÄËß ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ÍÀÑÅËÅÍÍß ÂÓÃËÅÄÎÁÓÂÍÎÃÎ ÐÅòÎÍÓ - ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ á³çíåñ-ïëàí³â ç³ ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ âóãëåäîáóâíîãî ðåã³îíó – Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. У конкурсі беруть участь бізнесплани підприємств Дніпропетровської області. Підприємства, бізнесплани яких за результатами конкурсу отримали най вищі оцінки та визначені переможцями конкурсу, включаються до учасників Програми створення у 2011 році нових робочих місць для забезпечення зайня тості населення вугледобувного регіону – Дніпропетровської області (далі – Програ ма), фінансування якої здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’яз кового державного соціального страху вання України на випадок безробіття (далі – Фонд), згідно зі статтею 28 Закону України «Про Державний бюджет Украї ни на 2011 рік», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 черв ня 2010 року № 527 «Про створення но вих робочих місць для забезпечення зай нятості населення вугледобувних регі онів», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 №264, яка набрала чинності 24 березня 2011 року. Конкурс бізнеспланів зі створення но вих робочих місць для забезпечення зай нятості населення вугледобувного регіону – Дніпропетровської області проводиться в межах строків, визначених пунктом 2 по станови Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 527 «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайня тості населення вугледобувних регіонів» (зі змінами) та розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 08.04.2011 № Р214/0/311. Для участі в конкурсі підприємством надається безпосередньо секретарю кон курсної комісії конкурсна документація у такому складі: – заява на участь у конкурсі; – бізнесплан, у трьох примірниках; – нотаріально завірена копія Статуту підприємства, у трьох примірниках; – копія довідки органу статистики про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за формою, затвердженою наказом Держком стату від 12.06.2007 № 164, у двох при мірниках; – довідка державного реєстратора з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців Украї ни з інформацією щодо внесення записів про проведення реєстраційних дій, у двох примірниках; – довідка підприємства, яке здійснює технічну інвентаризацію об’єктів нерухо мості, про належність на праві власності об’єкта нерухомості, в якому бізнеспла ном передбачається створення нових робо чих місць (далі – НРМ), або копія догово ру оренди об’єкта нерухомості (у двох при мірниках); – довідки обслуговуючих банків про відкриті підприємством поточні рахунки (у двох примірниках); – довідка податкового органу про реє страцію підприємства як платника по датків (у двох примірниках); – довідка державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеної су дом справи про банкрутство підприємства (у двох примірниках); – довідка підприємства за підписами керівника та головного бухгалтера, скріплена печаткою підприємства, про те, що підприємство не перебуває у стані ліквідації або реорганізації (у двох при мірниках); – довідка податкового органу про відсутність заборгованості підприємства перед Державним та місцевим бюджета ми, у двох примірниках; – довідка органу Пенсійного фонду Ук раїни про відсутність заборгованості підприємства перед фондом (у двох при мірниках); – довідка підприємства за підписами

керівника та головного бухгалтера, скріплена печаткою підприємства про те, що підприємство не має заборгованості пе ред Фондом загальнообов’язкового дер жавного соціального страхування на випа док безробіття та перед іншими позабюд жетними державними цільовими фондами (у двох примірниках); – довідка підприємства за підписами керівника та головного бухгалтера, скріплена печаткою підприємства про те, що підприємство не має заборгованості із заробітної плати найманим працівникам (у двох примірниках); – листзобов’язання підприємства за підписом його керівника, скріплений пе чаткою підприємства, про зобов’язання зі створення НРМ за Програмою, якщо підприємство буде визначено переможцем конкурсу і, відповідно, учасником Програ ми. У цьому листізобов’язання передбача ються такі умови та основні зобов’язанні підприємства: · відкриття в установі банку окремого поточного рахунку для обліку та викорис тання коштів Фонду; · здійснення витрат коштів Фонду за їх цільовим призначенням, а саме: на закуп івлю обладнання та виконання будівельно монтажних робіт; · майнова відповідальність в повному обсязі за нецільове витрачання коштів Фонду; · забезпечення в передбачені строки (не пізніше 25 грудня 2011 року) введення об ’єкта зі створення НРМ в експлуатацію та прийняття на роботу осіб з числа незайня того працездатного населення вугледобув ного регіону – Дніпропетровської області; · створення належних умов праці на но востворених робочих місцях, а у разі необ хідності забезпечення за рахунок власних коштів підприємства професійного на вчання, стажування та підвищення квал іфікації найманих працівників; · забезпечення збереження новостворе них за рахунок коштів Фонду робочих місць протягом не менше двох років, утри мання від відчуження протягом цього строку придбаного за рахунок коштів Фон ду обладнання (устаткування, транспорту, інших активів) та утримання від звільнен ня працевлаштованих осіб на підставі пун кту 1 статті 40 КЗпП (за скороченням штатів підприємства); · надання протягом 2011 року щомісяч них звітів про використання отриманих коштів Фонду, а протягом двох наступних років (20122013 роки) – щоквартальних звітів про укомплектування створених за рахунок коштів Фонду НРМ за установле ними формами. Бізнесплан підприємства є докумен том, який передбачає організаційно фінансові заходи зі створення НРМ і пови нен відповідати пріоритетам розвитку еко номіки, визначеним Програмою соціаль ноекономічного та культурного розвитку області на 2011 рік та завданням Програ ми зайнятості населення Дніпропетровсь кої області на 2010 – 2011 роки щодо ефек тивного використання трудових ресурсів області. Бізнесплан підприємства повинен містити інформацію з таких питань: назва та мета реалізації бізнесплану; місце розташування об’єкта, де будуть створюватися нові робочі місця; характеристика будівництва об’єкта зі створення НРМ та технології виробниц тва продукції (у тому числі впровадження технології, яка визнається інноваційною); загальна кількість НРМ, що створю ються, з їх розподілом за професіями (спец іальностями) та джерелами фінансування – окремо за рахунок коштів Фонду та за ра хунок власних коштів підприємства; потужність, асортимент продукції, яка планується підприємством до випус ку на новоствореному об’єкті (у тому числі

освоєння випуску продукції, яка визнаєть ся інноваційною), річна програма виробни чої діяльності об’єкта зі створення НРМ у першому році його експлуатації; забезпечення у разі необхідності об ’єкта електро, водо, та газопостачанням, каналізацією та зв’язком; заходи щодо енергозбереження та еко логічної безпеки; термін введення в експлуатацію об ’єкта зі створення НРМ (місяць 2011 року); прогнозні фінансовоекономічні по казники господарської діяльності об’єкта зі створення НРМ протягом перших двох років його експлуатації; перелік будівель, споруд та інших об’єктів нерухомості, які підприємством передбачається використати під розміщен ня запроектованого об’єкта зі створення НРМ (власні або орендовані). загальний обсяг витрат на здійснення будівельних робіт, у т.ч. за рахунок коштів Фонду (у разі будівництва об’єктів нерухо мості); розрахунковий обсяг коштів Фонду на придбання та монтаж нового технологічно го обладнання та його перелік; розрахунковий обсяг власних коштів на придбання та монтаж обладнання та його перелік. Об’єкти, на яких бізнеспланом підприємства передбачається створення НРМ, повинні відповідати таким умовам: бути розташованими на території вуг ледобувного регіону – Дніпропетровської області; будівлі та інші об’єкти нерухомості, в яких передбачається розташувати об’єкт зі створення НРМ, мають бути власністю підприємства або надані підприємству у користування на умовах оренди. Розрахункова кількість НРМ, яка ство рюватиметься відповідно до бізнесплану, повинна бути визначена згідно з Нормати вами вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки, затвер дженими наказом Держбуду України від 19.07.2002 № 13, та проіндексована на ко ефіцієнт 1,297. У разі відсутності визначеного норма тиву для об’єкта зі створення НРМ на відповідному підприємстві застосовується норматив, визначений для галузі економ іки за видом господарської діяльності об ’єкта (листроз’яснення Державного цен тру зайнятостівиконавчої дирекції Фонду від 03.08.2010 № ДЦ035083/0/610). Конкурсна документація приймається безпосередньо від уповноваженого пред ставника підприємства секретарем кон курсної комісії за описом, який складаєть ся у двох примірниках, при цьому секре тар конкурсної комісії перевіряє склад конкурсної документації на відповідність до вимог, встановлених цим оголошенням, та за своїм підписом надає один примірник опису представнику підприємства з одно часною реєстрацією в спеціальному жур налі. У разі виявлення невідповідності ви могам щодо складу конкурсної докумен тації секретар конкурсної комісії відмов ляє у її прийнятті та реєстрації. Відмова секретаря конкурсної комісії у прийнятті конкурсної документації може бути оскаржена голові конкурсної комісії у день її подання. Рішення за ре зультатами розгляду скарги приймається головою конкурсної комісії у той же день й повідомляється підприємству секрета рем конкурсної комісії електронною по штою або факсом. У разі незгоди підприємства з рішен ням голови конкурсної комісії на письмо ву вимогу підприємства, яка може бути подана до конкурсної комісії не пізніше 18 години 18 квітня 2011 року, це питання розглядається на засіданні конкурсної комісії, рішення якої є остаточним і оскар женню не підлягає. За рішенням конкурсної комісії по

дальша участь у конкурсі бізнеспланів підприємств припиняється, якщо: за результатами перевірки було вияв лено надання конкурсній комісії недосто вірної інформації; за результатами розгляду бізнеспла ни отримали негативні висновки головно го управління праці та соціального захис ту населення обласної держадміністрації або головного управління економіки облас ної держадміністрації. До участі в конкурсі не допускаються бізнесплани підприємств, які: визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про банкрутство; перебувають у стані ліквідації або ре організації, яка передбачає зміну органі заційноправової форми підприємства; мають заборгованість зі сплати по датків та платежів до Державного та місце вого бюджету, Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випа док безробіття та інших позабюджетних державних цільових фондів; мають заборгованість з виплати заро бітної плати; надали конкурсну документацію, яка не відповідає вимогам Положення про кон курс. Визначення результатів конкурсу здійснюється конкурсною комісією шля хом відбору бізнеспланів підприємств на підставі їх рейтингової оцінки, в основу якої покладено бальну систему за такими показниками: а) кількість НРМ, що створюється згідно з бізнеспланом; б) перевищення внаслідок реалізації бізнесплану запланованого рівня заробіт ної плати працівників об’єкта зі створен ня НРМ над середньогалузевим показни ком по Дніпропетровської області за 2010 рік; в) збільшення обсягу податкових відра хувань підприємством до бюджетів всіх рівнів після реалізації бізнесплану (2012 рік) в порівнянні з фактичними відраху ваннями у 2010 році; г) створення НРМ в районі, місті з най більшою кількістю вивільнених праців ників внаслідок оптимізації на великих промислових підприємствах в 2005 – 2010 роках (скорочення фактичної чисель ності); д) рівень ризику для державного інвес тування з урахуванням потенціалу зрос тання галузі, в якій передбачається реалі зація бізнесплану; е) досвід роботи підприємства у галузі, в якій передбачається реалізація бізнес плану; ж) поточна чисельність працівників підприємства станом на 01.01.2011; Сумарна оцінка бізнеспланів визна чається шляхом складання балів за показ никами «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж». На основі сумарних оцінок складаєть ся рейтинговий перелік бізнеспланів підприємств. Прийом конкурсної документації від підприємств здійснюється щоденно в ро бочі дні, починаючи з наступного дня після оголошення про проведення конкурсу до 18 квітня 2011 року включно, з 9 до 17 го дини за адресою: місто Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 1 (будівля обласної дер жадміністрації), каб. № 605. Отримати довідки можна у секретаря конкурсної комісії за вказаною адресою або за телефоном: 7440807. Розпорядження обласної держадміні страції про проведення цього конкурсу розміщено на її вебсайті в мережі Інтер нет за адресою adm.dp.gov.ua. Голова конкурсної комісії В.К.ЗАДОРОЖНИЙ


ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 12 КВІТНЯ 2011 РОКУ № 27(1215) )

«Öåé ñâ³ò ìåíå âëàøòîâóº» ÍÀÒÀË²ß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÍÎÂÀß ÌÎÑÒÎÂÀß ÍÀ ÏÐÎÑÏÅÊÒÅ «Â íà÷àëå ìàÿ ãîðîäñêàÿ óïðàâà ïðèñòóïàåò ê óñòðîéñòâó ìîñòîâîé èç ãðàíåíûõ áðóñêîâ íà áåòîííîì îñíîâàíèè ñ çàëèâêîé èç öåìåíòíîãî ðàñòâîðà îò Çèìíåãî òåàòðà* äî Âîêçàëà, ïëîùàäüþ â 1 000 êâ. ñàæåíåé, à çàòåì ê óñòðîéñòâó áàçàëüòî-ìîçàèêîâîé ìîñòîâîé îò Çèìíåãî òåàòðà äî Âîñêðåñåíñêîé óëèöû (óë. Ëåíèíà - Í.Ð.). Ñíÿòûì êàìíåì íàñòîÿùåé ìîñòîâîé áóäåò çàìîùåíî Îçåðíûé áàçàð è ïðèëåãàþùèé ê íåìó ðàéîí, à ïîòîì Ïîëåâàÿ è Ëàãåðíàÿ óëèöû (íûíå ïðîñïåêòû Êèðîâà è Ãàãàðèíà - Í.Ð.). Âñå ðàáîòû áóäóò ïðîèçâåäåíû õîçÿéñòâåííûì ñïîñîáîì», ïðîèíôîðìèðîâàëà åêàòåðèíîñëàâöåâ «Þæíàÿ Çàðÿ» â íà÷àëå âåñíû 1913 ãîäà. *Íà ìåñòå Çèìíåãî òåàòðà íûíå - òåàòð èì. Ãîðüêîãî

Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÀÔÈØÀ

ÞÌÎÐ *** - Íà êîãî ó÷èøüñÿ? - Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íà òðàíñïîðòå! - Òàê áû ñðàçó è ñêàçàë êîíäóêòîðà.

*** - Ó ìåíÿ æåíà íà èíòåðåñíóþ äèåòó ñåëà, íå åñò ïîñëå øåñòè ÷àñîâ! - È êàê îíà âûäåðæèâàåò? - Îáû÷íî ÷àñîâ äî ñåìè.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 12.04 Ср 13.04 Чт 14.04

+7 +9 0С 0 +2 0С +6 +8 0С +5 +7 0С

вітер захід. 34 м/с півд. 57 м/с

+8 +10 0С +6 +7 0С

півд. 37 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó òåàòð³ îïåðè é áàëåòó âäðóãå ïîñòàâèëè òâ³ð ªâãåíà Ñòàíêîâè÷à, êîìïîçèòîðà ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì, æèâîãî êëàñèêà óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè. «Â³ñò³» ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ªâãåíîì Ôåäîðîâè÷åì, êîëè â³í ïðè¿çäèâ íà ïðåì’ºðó âèñòàâè «Êîëèñêà æèòòÿ», ñòâîðåíî¿ íà îñíîâ³ éîãî ôîëüê-îïåðè «Êîëè öâ³òå ïàïîðîòü» ВДЯЧНИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ - Євгене Федоровичу, які Ваші враження від побаченого? - Я дуже вдячний оперному театру й місту Дніпропетровську в цілому. Я щасливий. Вперше сьогодні побачив модерний фольк-балет. Хочете вірте мені, хочете - ні, і не тому, що це моя музика, але таким балетом, можливо, буде започатковано новий напрямок, свіжий та новий для України. І це завдяки таланту, у першу чергу, Олега Ніколаєва (художній керівник Дніпропетровського театру опери та балету. - Прим. ред.). Не думаю, що в країні зараз є інший балетмейстер такого рівня. Взагалі в цьому театрі зібралися молоді люди не тільки за віком, але й за духом. Я знаю, що є недоліки побутові: хор уже змучений, не всі вступають разом, тому що підготовка різна, але це робочі, тимчасові явища, які бувають у найбільших театрів світу. - Ви вже вдруге дозволили Олегу Ніколаєву змінити Ваш твір: переписати лібрето, переставити місцями шмат-

ки, дещо додати. Зазвичай композитори важко ставляться до того, що їхню партитуру змінюють. Чому у Вас це виходить з легкістю? - Я ще не бачив у світі композитора, який собі бажав би поганого. Але коли твір змінюють такі, як Ніколаєв, тоді питань немає - ти від тих змін не очікуєш нічого злого. Він як режисер, взявши мою музику, створив інший світ, який мене теж влаштовує.

НЕСПОДІВАНИЙ «ИЗГИБ СУДЬБЫ» - Євгене Федоровичу, Ви співпрацюєте у Дніпропетровську тільки з оперним театром? - Я сюди вперше потрапив 35 років тому: Гурген Карпович Карапетян (тодішній головний диригент симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії - Прим. ред.) мені твір замовив, Другу симфонію я писав для нього. З того часу я тут буваю. Зараз у філармонічного оркестру теж дуже гарний диригент -

Наташа Пономарчук, я з нею постійно маю контакт. Знаю практично всіх музикантів Дніпропетровська і знаю добре місто в різні часи, але зараз для мене несподіваний, як кажуть, «изгиб судьбы». І я дуже радий в такому віці до вас знову приїжджати й отримувати хоча би частину в своєму житті доброго. - Що може Вас надихнути на написання твору? - Це моя робота. Ви пишете статті - я мушу писати музику. - Як це зазвичай відбувається? Ви щоранку сідаєте за інструмент? - Ні, не кожного ранку, бо коли я переп’ю, то неможливо (посміхається). То я жартую. Кожного разу по-своєму...

БАЛЕТ І ОПЕРА НА ВИСОТІ - Ви в якомусь інтерв’ю сказали, що Вам дружина допомагає? - Вона мусить допомагати за статусом. - Я маю на увазі, допомагає писати музику…

«Â ªÂÐÎϲ ÏÎËÎÂÈÍÀ ÑϲÂÀÊ²Â Ç ÓÊÐÀ¯ÍÈ» - О, це в неї треба спитати, наскільки вона допомагає. По-моєму, якби вона писала мені музику, ми б давно розлучилися. - Як Ви загалом оцінюєте стан української музики, культури? - Я особисто можу сказати, що добре оцінюю. У мене немає панічних настроїв. Ясно, що бувають перепади, постійно виникають проблеми, з якими ми боремося. Але я бачу, що в Дніпропетровську, Києві, Донецьку відбуваються постійно прем’єри, і я не вважаю, що балетне й оперне мистецтво у нас в занепаді. Я вам скажу, що зараз в Європі половина співаків з України. Так що таланти у нас є.

«ßÊÁÈ ÄÐÓÆÈÍÀ ÏÈÑÀËÀ ÌÅͲ ÌÓÇÈÊÓ, ÌÈ Á ÄÀÂÍÎ ÐÎÇËÓ×ÈËÈÑß» Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

Номер підписано до друку 04.04.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 1 0532

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you