Page 1

р1

ÅÇÄÈÒÜ ÁÓÄÅÌ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÎÒÂÅÒÈË ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÇÀÂÒÐÀ ÁÓÄÅÒ ÇÀÂÒÐÀÊ

5

2

ÄÓØÅÂÍÛÉ ÏÀÑÏÎÐÒÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

3

15

ÊÒÎ ÎÍ - «ÑÐÅÄÍÈÉ» ÆÈÒÅËÜ ÎÁËÀÑÒÈ?

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Îêàçûâàåòñÿ, ýòî... çàìóæíÿÿ æåíùèíà ñ íåäîðîãèì ìîáèëüíûì òåëåôîíîì, ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, æèâåò â ãîðîäå, ðàçãîâàðèâàåò íà ðóññêîì ÿçûêå, áîëüøóþ ÷àñòü äåíåã òðàòèò íà ïèòàíèå.

№17 (1205) Четвер, 3 березня 2011 р.

16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÐÓÁÅÆ ÏÐÎÉÄÅÍ

ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ ÂÂÏ Óêðàèíà âïåðâûå ïåðåøëà çíàêîâûé ðóáåæ â 1 òðèëëèîí ãðèâåí ïî ïîêàçàòåëÿì ÂÂÏ. Îá ýòîì Ïåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ ñîîáùèë â ñðåäó íà çàñåäàíèè Êàáìèíà. 28 ôåâðàëÿ Ãîñêîìñòàò äàë îöåíêó íîìèíàëüíîãî ÂÂÏ çà 2010 ãîä, ñîãëàñíî êîòîðîé âàëîâûé ïðîäóêò âîçðîñ íà 4,2%. «Òî åñòü ìû âïåðâûå ïåðåøëè çíàêîâûé ðóáåæ ÂÂÏ â 1 òðëí. ãðí., ïðèáëèçèòåëüíî - 1 òðëí. 60 ìëí. ãðí.», ðàññêàçàë Àçàðîâ. Êðîìå òîãî, äîõîäû ãîñáþäæåòà â ÿíâàðå-ôåâðàëå ýòîãî ãîäà âûðîñëè â ïîëòîðà ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2010-ãî. ○

ÄÅÍÜÃÈ - ØÊÎËÀÌ

Ó×ÅÁÍÈÊ ÏËÞÑ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ Êàáìèí ïðèíÿë ðåøåíèå âûäåëèòü èç ãîñóäàðñòâåííîé êàçíû 120 ìèëëèîíîâ íà èçäàíèå ó÷åáíèêîâ è ïîñîáèé äëÿ ó÷åíèêîâ 11-õ êëàññîâ. Åùå 110 ìèëëèîíîâ ïîéäóò íà èíôîðìàòèçàöèþ è êîìïüþòåðèçàöèþ øêîë. Êàê ðàññêàçàë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ìîëîäåæè è ñïîðòà Äìèòðèé Òàáà÷íèê, åñëè ñðàâíèâàòü «êîìïüþòåðíîå» ôèíàíñèðîâàíèå â ýòîì ãîäó ñ 2010-ì, êîãäà çàïëàíèðîâàííûé îáúåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñîñòàâëÿë 30 ìëí. ãðí., òî îíî óâåëè÷èëîñü ïî÷òè â 4 ðàçà.

4

Òàêñèñòû íàçûâàëè èõ «ñíåãóðî÷êàìè» Òàòüÿíà Åìåëüÿíîâà áûëà îäíîé èç ïåðâûõ äåâóøåê-èíñïåêòîðîâ äîðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû â Äíåïðîïåòðîâñêå. È õîòÿ îíà ïîïàëà â ÃÀÈ ñëó÷àéíî, âñåãäà ñ áîëüøèì òåïëîì îòçûâàåòñÿ î ëþáèìîé ðàáîòå. Î òîì, ëåãêî ëè æåíùèíå íàõîäèòüñÿ íà «ìóæñêîì ïîñòó», îíà ðàññêàçàëà â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì».

«Â²ÑÒ²» ÑÂßÒÊÓÞÒÜ

ÄÂÀÍÀÄÖßÒÜ ÐÎʲ ÐÀÇÎÌ Ç ÂÀÌÈ 5 áåðåçíÿ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» â³äçíà÷àòèìóòü ñâ³é 12-é Äåíü íàðîäæåííÿ. Öå ñâÿòî íå ëèøå êîëåêòèâó ãàçåòè, àëå é óñ³õ âàñ, äîðîã³ ÷èòà÷³. Àäæå ùîäíÿ ìè ïðàöþºìî äëÿ òîãî, àáè íàøå âèäàííÿ áóëî ö³êàâèì òà êîðèñíèì äëÿ êîæíîãî ìåøêàíöÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè.

Ñüîãîäí³ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» êðîêóþòü ó íîãó ç ÷àñîì. Ñó÷àñíèé ôîðìàò ãàçåòè, äåùî ³íøèé ï³äõ³ä äî âèñâ³òëåííÿ ïîä³é, çì³ñòîâí³øà ³íôîðìàö³ÿ, ÿñêðàâ³ ñòîð³íêè - âñå öå êîï³òêà ðîáîòà íàøîãî êîëåêòèâó, ÿêèé óñ³ºþ äóøåþ âáîë³âຠçà ñâîþ ñïðàâó. Êîðèñòóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ é ñàéò ãàçåòè.

àëå â³ä òîãî íå ñòຠìåíø ð³äíèì. Ñïîä³âàºìîñü, ùî ³ âè, äîðîã³ íàø³ ÷èòà÷³, ïðèºäíàºòåñü äî ö³º¿ ïî䳿, ³ íàøà ñï³âäðóæí³ñòü òðèâàòèìå ùå áàãàòî ðîê³â. Ùèðî äÿêóºìî âàì çà ï³äòðèìêó é óâàãó. Ìè ëþáèìî âàñ ³ â³ðèìî, ùî öå âçàºìíî!

18 Òàéíû èñòîðèè. Êîðîëåâà ëþäñêèõ ñåðäåö cmyk

ÊÀÆÄÛÉ ÇÀ ÑÅÁß

ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÍÎÏÊÈ Ñïèêåð Âåðõîâíîé Ðàäû Âëàäèìèð Ëèòâèí ñîáèðàåòñÿ ïîäïèñàòü ðàñïîðÿæåíèå î ââåäåíèè â äåéñòâèå ìîäåðíèçèðîâàííîé ñèñòåìû «Ðàäà-3». Îíà îáåñïå÷èâàåò ïåðñîíàëüíîå ãîëîñîâàíèå êàæäîãî íàðîäíîãî äåïóòàòà. Ïî ñëîâàì Ëèòâèíà, ñåé÷àñ èäóò ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå íîâîé ñèñòåìû.  áëèæàéøåå âðåìÿ áóäóò ïîäïèñàíû äîêóìåíòû î ââåäåíèè â ýêñïëóàòàöèþ è åå ïðîòåñòèðóþò. ○

Îñòàíí³ì ÷àñîì â³í ñòàâ á³ëüø ³íôîðìàö³éíèì òà äèíàì³÷íèì. Òàêîæ çàâæäè â³äêðèò³ äâå𳠫²ÑÒ²-ÖÅÍÒÐÓ», äå æóðíàë³ñòè ñï³ëêóþòüñÿ ç ïîë³òèêàìè, åêñïåðòàìè, ìåäèêàìè, ïðåäñòàâíèêàìè øîóá³çíåñó. «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» - íàøå ñï³ëüíå «äèòÿ». Âîíî ðàäóº, ÷àñîì çàâäຠïðèêðîù³â,

ÎÒÍÅÑÈÒÅ Â ÌÈËÈÖÈÞ

ÏÐÎÙÀÉ, ÎÐÓÆÈÅ!  íàøåé ñòðàíå ñòàðòîâàë ìåñÿ÷íèê ñäà÷è íåçàðåãèñòðèðîâàííîãî îðóæèÿ. Ïðîâîäèò åãî Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë.  ýòî âðåìÿ ìîæíî ñäàòü íåëåãàëüíûé «àðñåíàë» è èçáåæàòü íàêàçàíèÿ. Ãðàæäàíå Óêðàèíû, íà ïðîòÿæåíèè ìàðòà ïåðåäàâøèå ïðàâîîõðàíèòåëÿì íåëåãàëüíîå îõîòíè÷üå îãíåñòðåëüíîå, õîëîäíîå èëè ãàçîâîå îðóæèå, ñìîãóò çàðåãèñòðèðîâàòü åãî è èñïîëüçîâàòü íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ.

ÍÀÑÒÓÏÍÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÈ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÂÈÉÄÅ 10 ÁÅÐÅÇÍß 2011 ð. 2011ð.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205)

ÄÎÑÒÓÏÍÎ È ÎÒÊÐÛÒÎ

Ãóáåðíàòîð îòâåòèë íà âîïðîñû ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

ÄËß ÑÓÌ˲ÍÍÈÕ

ÏÄ ÀÂÒÎÌÀÒÎÌ Àâòîìàòè÷íå â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ ïî÷íåòüñÿ 21 áåðåçíÿ. ϳä íüîãî ïîòðàïëÿþòü ò³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, âñòàíîâëåíèõ ïîäàòêîâèì çàêîíîäàâñòâîì. «Ó ðîçì³ð³ áëèçüêî 700 ìëí. ãðí. (íà ì³ñÿöü) ï³äå çàðàç â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³. Àëå öå ïðèáëèçíà öèôðà», - ñêàçàâ ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³òàë³é Çàõàð÷åíêî.  ñåðåäíüîìó çà ì³ñÿöü â³äøêîäîâóþòü ïðèáëèçíî 2,5-2,7 ìëðä. ãðí. ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. Íàãàäàºìî, ç 1-ãî êâ³òíÿ ðîçïî÷èíàþòüñÿ «ïîäàòêîâ³ êàí³êóëè».

ÍÎÂÈÍÈ ÇÐÎÁËßÒÜ Â²ÄÑÒÐÎ×ÊÓ

«ÊÅÒÀ̲ͻ Ó ÇÀÊÎͲ Êàá³íåò ̳í³ñòð³â çáèðàºòüñÿ ïîêè ùî äîçâîëèòè âèêîðèñòîâóâàòè «êåòàì³í» ó âåòåðèíàð³¿. Óðÿä ðîçãëÿíå ïîñòàíîâó ïðî â³äñòðî÷êó çàáîðîíè âèêîðèñòàííÿ äàíîãî ïðåïàðàòó äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòüñÿ âåòåðèíàð³ºþ, íà ï³âðîêó, äëÿ þðèäè÷íèõ - íà 3 ì³ñÿö³. Çà ñëîâàìè Ïðåì’ºðà Ìèêîëè Àçàðîâà, â³äñòðî÷êà äîçâîëèòü óñ³ì îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äîçâîëè. Íàãàäàºìî, ùî ïñèõîòðîïíèé ïðåïàðàò «êåòàì³í» âèêîðèñòîâóþòü ÿê çíåáîëþþ÷å ï³ä ÷àñ âåòåðèíàðíèõ îïåðàö³é. ○

той станции в районе Южного вокзала. Что касается наземного транспорта, губернатор отметил, что нашему городу нужно стремиться к широкому использованию электротранспорта и

автобусов большой вместимости. Это в какой-то мере решит проблему пробок и улучшит экологическую ситуацию в Днепропетровске. Также во время эфира шла речь и об

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Äåïóòàòè äîçâîëèëè ëþäÿì áåç ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà çàéìàòèñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Îñê³ëüêè º ãðîìàäÿíè, äëÿ ÿêèõ îòðèìàííÿ òàê çâàíîãî ²ÍÍ-êîäó ñóïåðå÷èòü ¿õíüîìó â³ðîñïîâ³äàííþ, äåïóòàòè ï³øëè ¿ì íàçóñòð³÷. Òèì, õòî â³äìîâëÿòèìåòüñÿ â³ä «êîäó», îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè ïîñòàâëÿòü ñïåö³àëüíèé øòàìï ó ïàñïîðò³. ○

может. Завершить строительство будет более безопасно и рационально. Три станции метро должны быть готовы к 2015 году. И уже есть предпроектные разработки четвер-

Ìåäèöèíñêèå óñëóãè ñòàíóò äîñòóïíåå

Á²ÇÍÅÑÌÅÍ ÁÅÇ «ÊÎÄÓ»

Достраивать метро - дорого, однако есть только два варианта решения проблемы: достроить или законсервировать, так как в нынешнем состоянии оно существовать больше не

экономических проблемах. «Нам необходимо диверсифицировать экономику. Нужно сделать все, чтобы стабильно работали наши базовые отрасли и создавать условия для работы новых», - отметил губернатор. В ходе общения также обсудили проблемы в легкой промышленности, подготовку области к паводкам и другие важные для региона вопросы.

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ

ÓѲ вÂͲ

ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß ÌÅÒÐÎ ÎÁÎÉÄÅÒÑß ÍÅÄÅØÅÂÎ

Çíà÷ èòåëüíûì Çíà÷èòåëüíûì ñîáûòèåì äëÿ Äíåïðîïåòðîâñêà ñòàëî âîçîáíîâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà ìåòðî. Îäíàêî íàñêîëüêî ðàöèîíàëåí òàêîé äîðîãîñòîÿùèé ïðîåêò? Íà ýòîò è äðóãèå âîïðîñû â ýôèðå òåëåïðîãðàììû «Âëàäà: äîñòóïíî ³ â³äâåðòî» îòâåòèë ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë

ÍŠϲÄÒÐÈÌÀËÈ

ÇÅÌÅËÜÍÈÉ ÌÎÐÀÒÎÐ²É ÍÅ ÏÎÄÎÂÆÈËÈ Âåðõîâíà Ðàäà íå ïîäîâæèëà ìîðàòîð³é íà ïðîäàæ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿêèé çàáîðîíÿâ ïðîäàæ ä³ëÿíîê äî 2015 ðîêó. Çà öåé çàêîíîïðîåêò ïðîãîëîñóâàëè âñüîãî 117 äåïóòàò³â ³ç íåîáõ³äíèõ 226. Çà ñëîâàìè æ àâòîð³â çàêîíîïðîåêòó, ñüîãîäí³ ùå íåãîòîâ³ ìåõàí³çìè ö³íîôîðìóâàííÿ ³ íå ñòâîðåíî ðåºñòð çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òîìó äîçâîëÿòè ïðîäàæ çàðàíî.

 Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëàñü îáùàÿ èòîãîâàÿ êîëëåãèÿ ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëãîñàäìèíèñòðàöèè è îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû На заседании подвели итоги охраны здоровья в области в 2010 году, поставили задачи на 2011 год, рассмотрели результаты совместной деятельности Днепропетровской медакадемии с практическим здравоохранением и санитарно-гигиеническую ситуацию в регионе. В работе коллегии приняли участие первый замести-

тель губернатора Вячеслав Задорожный, замминистра здравоохранения Сергей Копытов, заместитель председателя облсовета Андрей Шипко, ректор Медакадемии Георгий Дзяк. Как рассказал Вячеслав Задорожный, Президент Виктор Янукович определил главные цели развития системы здравоохранения Украины. Это - улуч-

ÄÅÍÅà ÍÀ ÎÕÐÀÍÓ ÇÄÎÐÎÂÜß - ÁÎËÜØÅ ÍÀ ×ÅÒÂÅÐÒÜ шение здоровья населения, обеспечение равного доступа граждан к медицинским услугам и повышение качества этих услуг. Вопрос развития здравоохранения приоритетным в работе облгосадми-

нистрации объявил и губернатор Александр Вилкул. «В 2010 году финансирование отрасли увеличилось фактически на четверть», - рассказал Вячеслав Задорожный. В первую очередь возросли ассигнования на обеспечение медикаментами, ремонты и реконструкцию лечебных учреждений.

ÑÅÑÑÈÎÍÍÛÉ ÇÀË

Íîâàÿ óëèöà è áåñïëàòíûå äíè ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

 ñð åäó äåïóòàòû ñðåäó ãîðñîâåòà ñîáðàëèñü íà î÷åðåäíóþ ñåññèþ, ãäå âíåñëè èçìåíåíèÿ â ãîðîäñêîé áþäæåò è ïëàí ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà, à òàêæå îáñóäèëè ðÿä äðóãèõ âîïðîñîâ

Как отметил городской голова Иван Куличенко, за два месяца текущего года Днепропетровск выполнил бюджет на 101,6% - это, в частности, дало возможность оплатить коммунальные платежи бюджетным организациям. Мэр напомнил, что сейчас в областном центре за счет государ-

ственных средств строится ледовая арена. Местные же власти должны обеспечить подключение инженерных коммуникаций и благоустройство - на это уже выделили деньги из городского бюджета. Депутаты также решили, что в нашем городе появится еще одна улица - Новобе-

 ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ÏÎßÂÈÒÑß ÍÎÂÀß ÓËÈÖÀ режная. Так назвали безымянный проезд в АНД-районе. Еще одна приятная новость для горожан вскоре на маршруты выйдут чешские трамваи и первые два дня

прокатиться на них можно будет абсолютно бесплатно. На такой шаг городские власти пошли для того, чтобы люди могли оценить качество и удобство вагонов.


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

ÍÀÄ²ß «Â²ÑÒÅÉ»

Ðàçîì äî æóðíàë³ñòñüêî¿ ðîäèíè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Óïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè äî ëàâ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ îäðàçó ïðèéíÿëè 7 ìîëîäèõ, òàëàíîâèòèõ æóðíàë³ñò³â ç îäíîãî âèäàííÿ. ² öå - êîðåñïîíäåíòè «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» Подія стала знаковою для молодого покоління газети ще й тому, що вступ до родини НСЖУ збігся із черговою річницею рідного видання. Вітаючи хлопців та дівчат, голова регіональної спілки Світлана Зарайська

вручила кожному книгу «Доля: журналіст» і побажала з гідністю, як і їхні попередники, «нести перо» четвертої влади. Молоді журна-

лісти разом підняли келихи шампанського, в які, за давньою традицією, «на щастя у професійній долі» кожен поклав значок спілки.

Разом із «вістівцями» до лав журналістської братії ввійшла й відома українська поетеса і письменниця Леся Степовичка.

ÂÑÒÓÏ ÇÁ²ÃÑß Ç Ð²×ÍÈÖÅÞ ÃÀÇÅÒÈ

ÏËÞÑ ÏßÒÜÄÅÑßÒ

Åçäèòü áóäåì ïî-íîâîìó ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÒÀÐÈÔΠÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊÎÂ

ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Óæå ñ ýòîé ñóááîòû æèòåëÿì Äíåïðîïåòðîâñêà, êîòîðûå ïðèâûêëè äîáèðàòüñÿ íà ðàáîòó, ó÷åáó èëè ïî äðóãèì äåëàì íà ìàðøðóòêàõ, ïðèäåòñÿ áîëüøå ïëàòèòü çà ïðîåçä ДОБАВЬТЕ МОНЕТКУ С 5 марта для оплаты проезда горожанам придется достать из кошельков дополнительные пятьдесят копеек. Согласно решению горисполкома от 23 февраля граничная стоимость проезда в маршрутных такси составит 2,5 грн. Правда, стоит отметить, что понятие «граничная»

предполагает следующее: перевозчик вправе сам устанавливать тариф, главное - чтобы он не превышал указанную сумму. По словам директора АТП-11205 и депутата горсовета Тараса Жукова, цена проезда на некоторых маршрутах останется на уровне 2 грн. или поднимется до 2.25. Хотя, несомненно, большинство маршрутчиков потребуют с пассажиров именно 2.50. Об этом можно судить по объявлениям в

 ÃÎÐÎÄÅ 14 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÌÀÐØÐÓÒÎÂ

многочисленных микроавтобусах, курсирующих по городу.

ОТЧЕГО И ПОЧЕМУ Как выяснилось, повышения тарифов на пассажирские перевозки в маршрутках потребовали перевозчики. Причем некоторые из них даже умудрились поставить городским властям ультиматум: «Если не разрешите поднять плату за проезд, маршруты прекратят работу». Причина банальная подорожание горючесмазочных материалов и запчастей. По словам директора департамента транспорта и связи Днепропетровского горсовета Валентина Мовчана, перевозчики уже не один месяц обраща-

лись с предложением повысить тарифы. «Свою просьбу они обосновывали ростом цен на топливо на 60%, запчастей - в 2 раза и так далее. Приказ Минтранса позволяет в случае подорожания ГСМ на 50% рассматривать вопросы повышения тарифов. У перевозчиков были все основания требовать

ГДЕ МЕНЬШЕ? Граничная же стоимость проезда на социально значимых маршрутах составит 1,5 грн. Таких в Днепропетровске четырнадцать. Цена в 1,5 грн. будет распространяться не на микроавтобусы, а на автобусы, работающие здесь по графику. Как пообещал Валентин Мовчан, такую цену на них городские власти постараются удержать как можно дольше, независимо от возможного дальнейшего подорожания бензина, запчастей и тому подобного. Так, для компенсации затрат перевозчиков, работающих на «социалке», из городского бюджета было

ÓÄÎÁÍÛÉ ÀÂÒÎÁÓÑ Íåäàâíî â îáëàñòíîì öåíòðå îòêðûëè âðåìåííûé àâòîáóñíûé ìàðøðóò ¹88À (Ëåâîáåðåæíûé - Òîïîëü-3) äëÿ îïðåäåëåíèÿ åãî öåëåñîîáðàçíîñòè. Èíòåðâàë äâèæåíèÿ çäåñü ñîñòàâëÿåò 20 ìèíóò. Ïðåäïðèÿòèå, îáñëóæèâàþùåå ýòî íàïðàâëåíèå, çà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ïðèîáðåëî äëÿ íåãî 8 àâòîáóñîâ áîëüøîé âìåñòèìîñòè, ïÿòü èç êîòîðûõ îáîðóäîâàíû äëÿ ïåðåâîçêè èíâàëèäîâ. от властей повышения тарифов», - отметил Валентин Мовчан.

выделено 580 тыс. грн., а из государственной казны - 450 тыс. грн.

²ÒÀÍÍß

ØÀÍÎÂͲ IJÂ×ÀÒÀ ² ƲÍÊÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÈ! ³òàºìî âàñ ç³ ñâÿòîì 8 Áåðåçíÿ! 8 áåðåçíÿ - öå ñâÿòî, ÿêå çàñâ³ä÷óº ëþáîâ òà ïîâàãó äî Ƴíêè. Ƴíêè íàäèõàþòü ÷îëîâ³ê³â íà áëàãîðîäí³ â÷èíêè, òâîð÷³ ïîøóêè, ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, à æ³íî÷à ìóäð³ñòü òà ÷óéí³ñòü ðîáëÿòü ñâ³ò äîáð³øèì. Ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, òàëàíîâèò³ñòü âèâîäÿòü æ³íîê íà ïåðøèé ïëàí â ð³çíèõ ñôåðàõ, ãàëóçÿõ. Áåç æ³íîê íåìîæëèâî óÿâèòè ðîçâèòîê êóëüòóðè òà îñâ³òè, ìåäèöèíè òà òîðã³âë³... Ƴíêà-ìåíåäæåð, æ³íêà-á³çíåñìåí ñòàþòü îáëè÷÷ÿì ïåðåòâîðåíü òà äîñÿãíåíü. Õî÷ ÿê çì³íþºòüñÿ ñâ³ò, àëå Ƴíêó òà Ìàò³ð â óñ³ ÷àñè ïîâàæàþòü òà ñâÿòî øàíóþòü. Âè çàâîéîâóºòå ñâ³ò êîõàííÿì òà òóðáîòîþ - ³ öå íàéïîòóæí³øà ñèëà íà Çåìë³. Ìè âäÿ÷í³ âàì, íàø³ ÷àð³âí³ æ³íêè, çà âàøó í³æí³ñòü, äîïîìîãó, ï³äòðèìêó òà â³ðó! Ùèðî áàæàºìî âàì â³÷íî¿ ìîëîäîñò³, íàòõíåííÿ, çäîðîâ'ÿ òà ùàñòÿ, íåõàé âàñ çàâæäè îòî÷óþòü äîñòîéí³ ÷îëîâ³êè! Ç ïîâàãîþ Îëåêñàíäð ³ëêóë, ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ªâãåí Óäîä, ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ○

ØÀÍÎÂͲ ƲÍÊÈ! Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü ùèðî â³òàþ âàñ ç³ ñâÿòîì ³ äÿêóþ çà òå, ùî âè º. Ƴíêè áåçö³íí³ ó âàñ íà Çåìë³ âèñîêå ïðèçíà÷åííÿ. Âè äáàéëèâ³ ìàòåð³, ëþáëÿ÷³ äðóæèíè, áåðåãèí³ ðîäèííîãî âîãíèùà. Âè íåñåòå ó ñâ³ò æèòòÿ, ëþáîâ òà êðàñó. Âè âèõîâóºòå ä³òåé, ç³ãð³âàºòå êîõàííÿì òà òóðáîòîþ ÷îëîâ³ê³â. Ƴíêà - öå ñåðöå ³ äóøà êîæíî¿ ðîäèíè. Ñâîºþ ÷àð³âíîþ êðàñîþ, òåïëîì ðóê ³ äîáðîòîþ ñåðöÿ âè ïðèêðàøàºòå íàøå æèòòÿ. Õàé ëþáîâ, ìóäð³ñòü, íåïîâòîðí³ñòü ³ â³äêðèòà äóøà çàâæäè áóäóòü äæåðåëîì âàøèõ æèòòºâèõ ñèë ³ íàòõíåííÿ. Áàæàþ âàì äîáðîáóòó òà äóøåâíî¿ ãàðìîí³¿, íåâè÷åðïíî¿ åíåð㳿 é îïòèì³çìó, ðîäèííîãî çàòèøêó òà ïðîôåñ³éíèõ ïåðåìîã, âåñíÿíîãî íàñòðîþ òà çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é. Êîõàííÿ ³ ùàñòÿ! dz ñâÿòîì! ²âàí Êóë³÷åíêî, Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ○

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ! Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì âåñíû Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà!  ýòè ïåðâûå âåñåííèå äíè â àäðåñ ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà çâó÷èò îñîáåííî ìíîãî òåïëûõ ñëîâ è äîáðûõ ïîæåëàíèé. È çâó÷àò îíè ñîâåðøåííî çàñëóæåííî, ïîñêîëüêó âêëàä æåíùèí â ðåøåíèå ìíîãèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Âàøè öåëåóñòðåìëåííîñòü, òðóäîëþáèå, ðàññóäèòåëüíîñòü, âíèìàíèå è äóøåâíàÿ òåïëîòà ïîìîãàþò íàéòè âûõîä â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ, ïðåäóñìîòðåòü ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ, äîñòè÷ü óñïåõà. Íèçêèé âàì ïîêëîí, îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü çà âàøè ïîâñåäíåâíûå çàáîòû, íåèññÿêàåìóþ äîáðîòó è ëþáîâü, ÷óòêîñòü è æèòåéñêóþ ìóäðîñòü. Îñòàâàéòåñü æå âñåãäà òàêèìè ïðåêðàñíûìè è íåïîâòîðèìûìè, êàê â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü. Ïóñòü íè÷òî è íèêîãäà íå îìðà÷èò âàøèõ ñâåòëûõ óëûáîê è ëó÷èñòûõ ãëàç. Áóäüòå ñ÷àñòëèâû è äàðèòå ñ÷àñòüå äðóãèì! Ñ óâàæåíèåì Àëåêñàíäð Ôîìåíêî, äåïóòàò îáëàñòíîãî ñîâåòà, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÝÊ «Äíåïðîîáëýíåðãî»


р4

4 ВЕЛИКІ СТАВКИ ○

²ÒÀÍÍß

ØÀÍÎÂͲ ÍÀز ×ÈÒÀ×ÊÈ!

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÄÎÐÎò ƲÍÊÈ! ³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ç³ ñâÿòîì, ÿêå äàðóº íàì âåñíÿíå òåïëî ³ ðàä³ñòü ñåðäåöü ̳æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì 8 Áåðåçíÿ! Ñèìâîë³÷íèì º òå, ùî æèòòºäàéíó òà êâ³òó÷ó âåñíó â³äêðèâຠñâÿòî æ³íî÷íîñò³, êðàñè òà ëþáîâ³! Öåé äåíü º äàíèíîþ æ³íî÷³é âðîä³, ÷àð³âíîñò³ ³ òóðáîò³, àäæå æ³íêè çàâæäè áåðóòü íà ñåáå âåëèêó ê³ëüê³ñòü âàæëèâèõ ñïðàâ, êëîïîò³â òà îáîâ'ÿçê³â. Õî÷ êèì º æ³íêà äðóæèíîþ, äî÷êîþ, ìàò³ð'þ ÷è áàáóñåþ âîíà îáîâ'ÿçêîâî ï³êëóºòüñÿ ïðî ñâî¿õ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ, ïåðåéìàºòüñÿ ¿õí³ìè ñïðàâàìè, íàìàãàºòüñÿ çðîáèòè âñå äëÿ òîãî, ùîá æèòòÿ äîðîãèõ äëÿ ¿¿ ñåðöÿ ëþäåé áóëî ÿêîìîãà êîìôîðòí³øèì òà âëàøòîâàíèì. Ìåí³ ïðèºìíî, ùî âåëèêîþ ì³ðîþ íà æ³íî÷èõ ðóêàõ òðèìàºòüñÿ ïîøòîâà ãàëóçü Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Çàâäÿêè âàøèì ñòàðàííÿì âîíà ñüîãîäí³ ðîçâèâàºòüñÿ ³ éäå â íîãó ç ÷àñîì. Ïåðåä íåþ â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³ ïåðñïåêòèâè. Ùîäíÿ âè íàïîëåãëèâî âèêîíóºòå ì³ñ³þ ïîøòîâèê³â íàäàºòå ëþäÿì óñ³ âèäè ïîøòîâèõ ïîñëóã, äàðóºòå ¿ì ùàñòÿ ñï³ëêóâàííÿ. Ëþá³ æ³íêè! ³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàþ âàì çàâæäè çáåð³ãàòè ó ñâî¿õ äóøàõ ÷àð³âíó ³ñêîðêó ëþáîâ³ òà íàòõíåííÿ. Õàé âàñ í³êîëè íå ïîëèøຠïî÷óòòÿ ïðåêðàñíîãî. Çäîðîâ'ÿ âàì, çëàãîäè ³ ïðîöâ³òàííÿ! Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè ²ðèíà ʳëü÷èíñüêà, äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà»

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205)

Òàêñèñòû íàçûâàëè èõ «ñíåãóðî÷êàìè» СЮРПРИЗ ДЛЯ БРЕЖНЕВА

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ È ÈÇ ËÈ×ÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ ÒÀÒÜßÍÛ ÅÌÅËÜßÍÎÂÎÉ

Ç ïåðøèìè êðîêàìè âåñíè äî íàñ ïðèõîäèòü ÷óäîâå ñâÿòî - 8 Áåðåçíÿ, íàïîâíþþ÷è æèòòÿ êâ³òàìè é îñîáëèâèìè ïî÷óòòÿìè. Éîãî íå âèïàäêîâî ïðèñâÿòèëè æ³íö³, áî ç íåþ ïîâ'ÿçàíå âñå, ùî íàäèõຠíà äîñòîéí³ â÷èíêè ³ ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â. Ó ö³ âåñíÿí³ äí³ ñâÿòî ³ ó «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» - ãàçåòà â³äçíà÷ຠñâ³é 12-é äåíü íàðîäæåííÿ. Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ïåðåâàæíî æ³íî÷èé, òîæ ñàìå êîëåãàì-æ³íêàì ìè çàâäÿ÷óºìî ïîÿâîþ íà ãàçåòíèõ øïàëüòàõ ð³çíèõ «ö³êàâèíîê». Ö³íóºìî ìè ³ ñâî¿õ ÷èòà÷îê - çà â³ääàí³ñòü ãàçåò³ ³ â³äâåðò³ñòü, ç ÿêîþ âè çâåðòàºòåñü äî ðåäàêö³¿ â ñêðóòí³ é ðàä³ñí³ ìîìåíòè ñâîãî æèòòÿ. Ìè é íàäàë³ äîïîìàãàòèìåìî âàì çíàõîäèòè âèõ³ä ç áóäü-ÿêèõ ñèòóàö³é. ³ä ÷îëîâ³÷îãî êîëåêòèâó «Â³ñòåé» â³òàþ ç³ ñâÿòîì 8 Áåðåçíÿ æ³íîê Äí³ïðîïåòðîâùèíè ³ ñâî¿õ ÷àð³âíèõ êîëåã. Áàæàþ çäîðîâ'ÿ, ÿñêðàâîãî æèòòÿ, ñïîâíåíîãî ëþáîâ³ é ùàñòÿ. Êîæí³é ðîäèí³ - äîáðîáóòó, çä³éñíåííÿ ìð³é, òåïëà ³ çëàãîäè! Ç ïîâàãîþ Îëåêñ³é Êîâàëü÷óê, ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ»

- Татьяна Александровна, как Вы оказались в ГАИ? - Еще со школы я мечтала о работе, связанной с правозащитной деятельностью. Росла в селе в Липецкой области, но в 15 лет услышала, что в Воронеже создают юридический техникум. Решила туда поступить, чтобы маме с отчимом стало легче - в семье было трое детей. В 18 лет, когда перебралась к родственникам в Днепропетровск, пришла в отдел кадров УВД города и сказала: «Хочу работать в милиции». Сначала ответили, что вакансий нет, но в последний момент предложили должность инспектора дорожнопатрульной службы.

ÍÀ ÂÛÕÎÄÅ ÆÄÀËÈ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÛ - В то время было много женщин-регулировщиц? - Шел 1979-й год - время правления Брежнева. А Днепропетровщина, как известно, - его родина. Сюда приезжали бесчисленные делегации ЦК. Кому-то из партийных мужей пришла в голову идея - поставить на дороге в Днепропетровске, на пути следования кортежей, девушек-инспекторов. Однако руководству местной ГАИ идея не понравилась, приказ о создании женского отделения был, но его не спешили выполнять. Но тут «под руку» попалась я, меня взяли на работу, и в конце концов набрали восемь женщин.

- Трудно было? - Да. Каждое утро я просыпалась в 5 утра, и в 7 часов начинался рабочий день - в любую погоду и всегда в местах повышенной загазованности.А работа с людьми всегда требовала большой тактичности. В 16.00 мы шли в ГАИ и сдавали смену. Были и плюсы. На тяжелые, ответственные участки нас не направляли. А подружки завидовали, что я работаю в мужском коллективе. Мужчины нас оберегали, уделяли много внимания и не ставили на дежурство в ночную смену.

ЦВЕТЫ И КОНФЕТЫ ОТ ВОДИТЕЛЕЙ - Татьяна Александровна, Вы несли службу по всему городу? - В основном, работали в центральной части, но приходилось регулировать движение и на проспекте «Правды». Утром на каждом перекрестке от верха проспекта Карла Маркса до улицы Горького стояли женщины-инспекторы и в часы пик работали с пешеходами - свистели, если не работали светофоры, следили, чтобы люди переходили дорогу в положенном месте, беседовали, штрафовали. - Наверное, Вы были строгим инспектором? - Наоборот, я жалела водителей, много беседовала с ними, делала ставку на профилактику нарушений. Если человек приехал из

ÇÈÌÎÉ ÑÒÎßËÈ ÓÊÓÒÀÍÍÛÅ È Â ÒÓËÓÏÀÕ

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÒÀÒÜßÍÛ ÅÌÅËÜßÍÎÂÎÉ Æèçíåííîå êðåäî: «Íèêîãäà íå íàðóøàòü ïðàâèëà äâèæåíèÿ». Õîááè: ôîòîãðàôèðîâàòü. Ñåìüÿ: çàìóæåì, åñòü ñûí è âíóê. Ëþáèìîå áëþäî: ãðå÷åñêèé ñàëàò. Ìåñòî îòäûõà: Ðîññèÿ.

ÂÎÄÈÒÅËÈ ÁÎßËÈÑÜ ÄÀÆÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÂÇßÒÊÓ связям с общественностью областного управления ГАИ. Всего в Госавтоинспекции проработала 25 лет.

МИЛЛИОН ОТ ЯКУБОВИЧА села, на старенькой машине или это не злостный нарушитель - становилось жалко. Примечательно, что о взятках не могло быть и речи водители боялись даже предлагать нам деньги. А если хотели отблагодарить - ждали нас после смены на выходе из управления ГАИ и дарили конфеты, хорошие книги. Часто приходила домой с цветами. - Автомобилисты придумывали работницам ГАИ прозвища? - Мы стояли с планшетками, радиостанциями, зимой - в тулупах. Из-за этого таксисты называли нас «снегурочками», так это имя и прижилось. Таксисты, кстати, нас очень боялись - передавали друг другу по рации, на каких участках мы стоим: «Не едь туда, там «снегурочки» стоят!» - Как долго Вы проработали на дорогах города? - Шесть лет. Время от времени меня привлекали к работе разных отделов ГАИ, и в конце концов предложили офицерскую должность - инспектора по профилактической работе. Правда, офицером я стала поздно, так как женщин-офицеров ГАИ тогда еще не было. Закончила службу во главе отдела по

- Татьяна Александровна, оказывается, Вы прославились игрой на «Поле Чудес». Как Вам удалось попасть на знаменитое телешоу? - Я болела кроссвордами - уделяла много времени разгадыванию. В 1994 году составила простенький кроссворд в форме елочки (дело было на рождественские праздники) и отправила письмо на «Поле Чудес». Через десять дней мне пришла телеграмма с приглашением в Останкино. Хоть я и не стала победительницей, но на той игре показала лучший результат, выиграла один миллион рублей и много других призов. - И Вам выплатили выигрыш? - Перед поездкой меня многие пугали, что выигранные на передаче призы не выдают, это все бутафория. Но мне все деньги и призы отдали без проблем. Надо сказать, что за полтора часа до игры нас с мужем выселили из гостиницы, так как у нас не было денег заплатить за номер. Муж говорил: «Откуда ты взялась со своим «Полем Чудес»? А я ответила, вот выиграю миллион и все расходы оправдаются. - А с мужем Вы познакомились на службе? - Да, на работе в ГАИ. Муж 25 лет проработал в госавтоинспекции, ушел на пенсию в должности командира полка. Наш сын тоже закончил юридическую академию, но работать в правоохранительных органах не стал.


р1

МИРСЬКІ СПРАВИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

«ÆÅÍÑÊÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

Äóøåâíûé ïàñïîðòíûé êîíòðîëü ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 ïðåääâåðèè æåíñêîãî ïðàçäíèêà 8 Ìàðòà «Âiñòi» ðåøèëè ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, êàê òðóäÿòñÿ âîñåìü æåíùèí-ïîãðàíè÷íèö â îòäåëå ïîãðàíñëóæáû «Äíåïðîïåòðîâñê-àýðîïîðò». Î ñëîæíîñòÿõ è îñîáåííîñòÿõ èõ ðàáîòû ÷èòàéòå äàëåå ВСТРЕЧАЮТ УЛЫБКОЙ С пограничниками встречался каждый, кто хотя бы раз пересекал Государственную границу Украины, будь-то на самолете, автобусе, пароходе или машине. Пограничники первыми встречают иностранцев, и во многом от их отношения к пассажирам складывается впечатление о стране. «Многие жалуются, что в других странах пограничники очень угрюмые. Бывает, подойдет человек без настроения, а мы примем его с улыбкой, и уйдет он от нас тоже с улыбкой. У нас душевный паспортный контроль», - гово-

рит инспектор Виктория Плужник.

В ОСТАЛЬНОМ - БЕЗ ПОБЛАЖЕК

Èìÿ ÷åëîâåêà, ïåðåñåêàþùåãî ãðàíèöó, ïðîáèâàþò ïî ñïåöèàëüíîé áàçå äàííûõ. Åñëè åñòü ïîäîçðåíèÿ, ÷òî ïàñïîðò ôàëüøèâûé, òî åãî ïðîâåðÿò íà ïðèáîðå, êîòîðûé ñâåòèò â ðàçíûõ ñïåêòðàõ, à ïîä ëèíçîé ìîæíî äåòàëüíî ðàññìîòðåòü äîêóìåíò. Îïûòíûé ïîãðàíè÷íèê áåç òðóäà ñêàæåò, âû ëè íà ôîòîãðàôèè â ïàñïîðòå. Äàæå åñëè âû óñïåëè îáçàâåñòèñü áîðîäîé èëè ïîñòðèãëèñü íàëûñî.

На 8 Марта мужчины сделают женщинам-пограничникам подарок - выходной день. Но в остальном никаких поблажек. Сложный график, как у всех - сутки через трое и высокие требования. «Нам нужно делать свою работу не хуже мужчин, а еще - всегда хорошо выглядеть», - делятся девушки-инспекторы. Но работать им здесь нравится.

ÍÀÈÁÎËÜØÀß ÑÓÅÒÀ - ÊÎÃÄÀ ÏÐÈÅÇÆÀÞÒ «ÇÂÅÇÄÛ»

Ïîãðàíñëóæáà - ñòðóêòóðà âîåíèçèðîâàííàÿ è îðãàíèçîâàííàÿ. Åñòü îïåðàòèâíûé äåæóðíûé, êîòîðûé êîîðäèíèðóåò ðàáîòó.  ñëó÷àå ÷åãî ñîòðóäíèêè ìîãóò äàòü âîîðóæåííûé îòïîð. Íî äåæóðñòâî ñ ïèñòîëåòàìè íå íåñóò, äëÿ ýòîãî õâàòàåò ýëåìåíòàðíûõ ñïåöñðåäñòâ òèïà «áàëëîí÷èêà».

ÒÓÐÈÑÒÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÅÄÓÒ Â ÒÓÐÖÈÞ È ÅÃÈÏÅÒ, ÑÀÌÛÅ ÂÅÑÅËÛÅ «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ» ÖÈÔÐÛ: 10 òûñ. ãðí. çà 2011 ãîä ïðèíåñëè â

áþäæåò ãîðîäà ïîãðàíè÷íèêè àýðîïîðòà.

1 ïîääåëüíûé ïàñïîðò âûÿâèëè. 380-630 ãðí. - øòðàô çà íàðóøåíèå ñðîêîâ ïðåáûâàíèÿ â Óêðàèíå.

17 èíîñòðàíöåâ îøòðàôîâàëè çà ýòî â 2011 ãîäó.

Îäíàæäû ïàñïîðòíûé êîíòðîëü ïðîõîäèëè ìîëîäîæåíû. Îíè ñðàçó ïîñëå ñâàäüáû ëåòåëè â Âåíó, è íåâåñòà â ïîäâåíå÷íîì ïëàòüå åäâà ïðîòèñíóëàñü ìåæäó êàáèíêàìè êîíòðîëÿ. Çäåñü âñòðå÷àþò ìíîãî èíòåðåñíûõ ëþäåé. «Êàê-òî êîíòðîëü ïðîõîäèë ìóæ÷èíà, ïåðåîäåòûé â æåíùèíó», - ðàññêàçûâàþò ïîãðàíè÷íèêè.

²ÒÀÍÍß ÑÂßÒÎ 8 ÁÅÐÅÇÍß ÑÈÌÂÎË ÑÅÐÄÅ×ÍÎÑÒ², ÄÎÁÐÎÒÈ, ÊÎÕÀÍÍß ÒÀ ÒÅÏËÀ Ç ëåäü â³ä÷óòíèì âåñíÿíèì ïîäèõîì, ç ïîÿâîþ ïåðøèõ òåïëèõ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â ³ ïåðøèõ âåñíÿíèõ êîëüîð³â ìè â³äçíà÷àºìî ÷óäîâå æ³íî÷å ñâÿòî - 8 Áåðåçíÿ. Àäæå ïðîáóäæåííÿ ïðèðîäè íåðîçðèâíî ïîâ'ÿçàíå ç îáðàçîì Ƴíêè, âèñîêà ì³ñ³ÿ ÿêî¿ ïðèçíà÷åíà ¿é äîëåþ - ðîñòèòè ä³òåé, îòî÷óâàòè òóðáîòîþ, íåñòè â ñâ³ò æèòòÿ, ëþáîâ ³ êðàñó. Ìóäð³ ãîâîðÿòü: «Öàðñòâî æ³íêè - öå öàðñòâî í³æíîñò³, òîíêîñò³ ³ òåðï³ííÿ». ² çàâäàííÿ ÷îëîâ³ê³â íå çðóéíóâàòè éîãî, à çàõèñòèòè â³ä óñ³õ æèòòºâèõ íåãàðàçä³â. Ìåí³ ïðèºìíî â³äçíà÷èòè, ùî â íàéâàæëèâ³øèõ ñôåðàõ æèòòÿ, à öå é äåðæàâíà ñëóæáà çàéíÿòîñò³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè, ïðàöþº çíà÷íà á³ëüø³ñòü æ³íîê, ÿê³, çàâäÿêè ïðîôåñ³éíîñò³, òåðï³ííþ, âèòðèìö³, äîïîìàãàþòü ê볺íòàì íàøî¿ ñëóæáè ñòàòè óñï³øíèìè òà âïåâíåíèìè â ñîá³ ëþäüìè.  îáëàñíîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ ïðàöþþòü ïîíàä 900 æ³íîê. Î÷îëþº ñëóæáó çàéíÿòîñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ Êóçíåöîâà ³êòîð³ÿ Ïåòð³âíà - åëåãàíòíà, âèøóêàíà æ³íêà, ñó÷àñíèé êåð³âíèê. Ìè âñ³ ðîçó쳺ìî, ùî ¿¿ ïîâñÿêäåííà ðîáîòà - öå åíåðã³éíà ïðàöÿ, ùî íå äîçâîëÿº ðîçñëàáèòèñÿ í³ íà õâèëèíó. ² öå ðåà볿 íàøîãî ÷àñó ³ í³êóäè â³ä öüîãî íå ï³òè, àëå âîíà çíàõîäèòü ÷àñ äîñÿãàòè âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â íà ïðîôåñ³éíîìó òåðåí³, ïîºäíóþ÷è ¿õ ç äîìàøí³ìè òóðáîòàìè. Íà ïîñàäàõ äèðåêòîð³â áàçîâèõ öåíòð³â çàéíÿòîñò³ ïðàöþþòü 30 æ³íîê, ³ âîíè óñ³ ïðîôåñ³îíàëè ñâ ñïðàâè, ÿê³ áëèñêó÷å ñïðàâëÿþòüñÿ ³ç ñëóæáîâèìè îáîâ'ÿçêàìè ³ æèòòºâèìè òðóäíîùàìè, çàëèøàþ÷èñü ïðè öüîìó í³æíèìè ³ çâîðóøëèâèìè, ëþáëÿ÷èìè ³ äáàéëèâèìè, ³ öå ó íàñ, ÷îëîâ³ê³â, âèêëèêຠùèðå çàõîïëåííÿ ³ âäÿ÷í³ñòü. Ìè ñõèëÿºìîñÿ ïåðåä ãîëîâíèì æ³íî÷èì òàëàíòîì - â³ääàâàòè ñåáå, ñâî¿ íàéêðàù³ ÿêîñò³ áëèçüêèì ëþäÿì. Âè äàºòå íàì íîâ³ ñèëè, äîïîìàãàºòå ñòàòè êðàùèìè, äîáð³øèìè, âïåâíåí³øèìè â ñîá³. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äí³ îñîáëèâèé æ³íî÷èé òàêò, ³íòó¿ö³ÿ, òåðï³ííÿ, âèòðèìêà, íàïðóæåííÿ äóøåâíèõ ñèë - ò³ äèâîâèæí³ ÿêîñò³, ÿêèõ òàê ÷àñòî íå âèñòà÷ຠíàì, ÷îëîâ³êàì. Âñå, ÷îìó ðà䳺 ÷îëîâ³÷å ñåðöå, âñå, ùî äàðóâàëî íàì â³ä÷óòòÿ ñïðàâæíüîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, íåðîçðèâíî ïîâ'ÿçàíî ç Âàìè, äîðîã³ æ³íêè. Òîìó ùî íàøà çåìíà äîëÿ îñâÿ÷åíà ìàìèíîþ êîëèñàíêîþ, áàáóñèíîþ ìîëèòâîþ ³ íåïîâòîðíîþ ðàä³ñòþ ëþáîâ³. Ìèë³ íàø³ æ³íêè! Õàé çáóäóòüñÿ âñ³ âàø³ íà䳿, ïëàíè ³ ìð³¿. Õàé âàøà ùîäåííà ïðàöÿ îêóïèòüñÿ ùàñëèâîþ äîëåþ âàøèõ ä³òåé, âíóê³â, áëèçüêèõ. Íåõàé öåé âåñíÿíèé äåíü çàâæäè äàðóº âàì òåïëî ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â òà í³æí³ñòü ïåðøèõ âåñíÿíèõ êâ³ò³â. Õàé ïðåêðàñí³ ïî÷óòòÿ ç³ãð³âàþòü âàø³ ñåðöÿ ³ äàðóþòü îêðèëåííÿ äëÿ íîâèõ óñï³õ³â ó ñëóæá³, ÿê³é âè ïðèñâÿòèëè ñâî¿ çíàííÿ ³ òàëàíòè. Çàëèøàéòåñÿ çàâæäè òàêèìè æ íåïîâòîðíèìè, òðåïåòíèìè òà çàãàäêîâèìè. Ç ïîâàãîþ Þð³é Äåãòÿðüîâ, çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³


р2

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205)

Ï'ßÒÈÕÀÒÊÈ

Ñîëîì'ÿíå äèâî ñòâîðèòè ïðîñòî Â'ß×ÅÑËÀ ÁÓËÀÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÏÅÐØÎÒÐÀÂÅÍÑÜÊ

Ó ÄÈÒÑÀÄÎÊ - ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ Ðîçâèòêó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ïðèñâÿòèëè ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ âèêîíêîìó. Ñüîãîäí³ ó Ïåðøîòðàâåíñüêó ïðàöþþòü 7 äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, â ÿêèõ âèõîâóþòü 1311 ä³òåé. Óêðà¿íîìîâí³ ãðóïè â³äâ³äóº 1101 äèòèíà (85% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âèõîâàíö³â). Çàðàç ó ì³ñò³ íåìຠ÷åðãè ïî âëàøòóâàííþ ä³òåé â äèòñàäêè. Ó öèõ óñòàíîâàõ ïðàöþþòü 153 ïåäàãîãè, ñåðåä ÿêèõ 45 ìàþòü âèùó îñâ³òó, 26 - íàâ÷àþòüñÿ çàî÷íî ó âèøàõ.

ÍÎÂÈÍÈ Þв¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

IJÒÈ ËÞÁËßÒÜ ÑËÎÂÎ Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ òà ëþòîãî ó øêîëàõ ðàéîíó ïðîõîäèâ êîíêóðñ þíèõ ë³òåðàòîð³â, õóäîæíèê³â òà êîìïîçèòîð³â «Ñîáîðè íàøèõ äóø». Ó öüîìó çàõîä³ ä³òè âçÿëè àêòèâíó ó÷àñòü. Êîíêóðñ ïðèñâÿòèëè 20-é ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Íà ðîçãëÿä ðàéîííîìó æóð³ ïîäàíî 39 ìàëþíê³â, 30 ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â òà 3 òâîðè þíèõ êîìïîçèòîð³â. ○

ÑÈÍÅËÜÍÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ËÞÁÈÒÅËÜ «ÏÎղ̲×ÈÒÈ» Íà îáëàñí³é îë³ìï³àä³ ç á³îëî㳿 ó÷åíü Âàðâàð³âñüêî¿ øêîëè Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ðàéîíó Âàäèì ʳáëèê ïîñ³â ²² ì³ñöå, à ç õ³ì³¿ ²²² ì³ñöå. Õëîïåöü - ïîñò³éíèé ó÷àñíèê ³ ïåðåìîæåöü øê³ëüíèõ ðàéîííèõ îë³ìï³àä. Íàéá³ëüøå ö³êàâèòüñÿ á³îëî㳺þ òà õ³ì³ºþ, çàõîïëþºòüñÿ ôîòîãðàô³ºþ. Òîð³ê â³í ñòàâ ïðèçåðîì îáëàñíîãî ôîòîêîíêóðñó «Ùàñëèâà ìèòü». Êð³ì òîãî, Âàäèì - àêòèâíèé ó÷àñíèê õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³. Òîð³ê îòðèìàâ â³äçíàêó çà ó÷àñòü ó ðàéîííîìó âîêàëüíîìó êîíêóðñ³ «Ìîº Ïðèäí³ïðîâ’ÿ». ○

Â²Ä ÒÀÒÀ Ç ÌÀÌÎÞ ÓÑÏÀÄÊÓÂÀËÀ ËÞÁΠÄÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ

×è äîâîäèëîñü âàì áà÷èòè ðàéñüêèõ ïòàøîê ³ç ñîëîìè? Àáî ñîëîì'ÿíå ïàííî, ñòâîðåíå ç ãåðî¿â óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ êàçîê? ßêùî í³, òî âè áàãàòî âòðàòèëè Усім спектром солом'яної веселки і гамою кольорів виграють коники, жарптиці та найнеймовірніші створіння, які виготовляє Антоніна Дядюра. Сьогодні це її хобі та робота. А почалось усе в 90-ті, коли потужний П'ятихатський

завод пресів раптом наказав довго жити. Від тата з мамою жінка успадкувала любов до всього, що твориться своїми руками, тому попросилась викладачем у Центр учнівської молоді. Її прийняли й одразу довірили

гурток «Умілі руки». За турботу та навчання учні віддячували нагородами, що привозили додому з конкурсів та виставок, в яких брали участь. До речі, низка творінь вихованців майстрині

увійшла до серії листівок «З Україною в серці». Їх двічі представляли у Києві тематичними буклетами дитячої прикладної творчості. Щоправда, про свої відзнаки Антоніна Олександрівна скромно мовчить,

хоч їх у неї більше двох десятків. Не меш закохані у творчість та мистецтво й три дорослі доньки Антоніни Дядюри. Вони мають професії, проте не уявляють життя без рукоділля. Своїми доробками вони наповнюють домашній музей мами, якому вже тісно у комунальних стінах райцентрівської п'ятиповерхівки.

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ëþäèíà ñîíÿ÷íî¿ âäà÷³ ÌÀÐ²ß ÊÎÇʲÍÀ

Ïðî òàêèõ, ÿê Íàòàë³ÿ Ïîëóïàíîâà êàæóòü, ùî òàëàíîâèòà ëþäèíà òàëàíîâèòà â óñüîìó. ² ä³éñíî, íàìàëþâàòè ¿¿ ïîðòðåò îäí³ºþ ôàðáîþ íåìîæëèâî, áî â ö³é æ³íö³ âäàëî ïîºäíàëîñü áàãàòî ãàðíèõ ëþäñüêèõ ÿêîñòåé Наталія Михайлівна народилась на щедрій Приорільській землі. Можливо, генетичний код, переданий батьками-учителями, повів її впевненим кроком до вершин педагогічної майстерності. Ще навчаючись у школі, Ната-

лія завжди була в оточенні дітей, бо вміла повести за собою, запалити вогнем спільної справи. Кращої загонової піонервожатої й годі було шукати. Після закінчення Дніпропетровського державного університету Полупанова працювала вчителем у рідній Царичанській школі, заступником директора з виховної роботи. А згодом творчого педагога, умілого керівника запросили до районного відділу освіти, який вона очолила у 2001 році. Натхненна праця Наталії Михайлівни відзначена багатьма районними, об-

ласними й державними нагородами. До неї йдуть не тільки у справах, пов’язаних з професійною діяльністю. Не випадково жінка має багато друзів. Але це далеко не всі її таланти. Якби ви почули, як гарно співає Наталія Полупанова! Ще у молодості, коли вона була учасницею Царичанської хорової капели, колек- талія Михайлівна пронесла тиву присвоїли звання «на- через усе життя. Подарувати родного». Любов до пісні На- пісню для неї - ознака найвищої поваги до людини. Донька Наталії Полупанової - Яна продовжує сімейну педагогічну традицію. Вона студентка ІV курсу Полтавського педагогічного університету.

Öß Æ²ÍÊÀ ÁÀÃÀÒÀ ÍÀ ÒÀËÀÍÒÈ ÒÀ ÄÐÓDzÂ

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ƴíêà, îêðèëåíà ïðàöåþ ËÞÄÌÈËÀ ªÔÐÅÌÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÎÁÎÒÀ, ÃÐÎز, ÏÎËÅ Ïðî ï³äãîòîâêó äî âåñíÿíèõ ïîëüîâèõ ðîá³ò, âèêîíàííÿ ðàéîííîãî òà çâåäåíîãî áþäæåòó çà 2010 ð³ê, îõîðîíó òà çáåðåæåííÿ âèÿâëåíèõ ïàì'ÿòîê àðõåîëî㳿 ãîâîðèëè íà êîëå㳿 â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.  îáãîâîðåíí³ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 11 ÷îëîâ³ê. Òàêîæ éøëà ìîâà ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîòè òà ñâîº÷àñíîñò³ çáîðó ïëàòåæ³â äî áþäæåòó.

Íå çíຠùàñòÿ á³ëüøîãî, í³æ ùîäíÿ íå éòè, à ëåò³òè íà ðîáîòó - äî ñâî¿õ ä³â÷àò, êîëåã, êîð³âîíüîê çàâ³äóþ÷à òâàðèííèöüêèì êîìïëåêñîì ïî âèðîùóâàííþ ãîëøòèíñüêî¿ ïîðîäè Понад 30 років ïðèâàòíî¿ àãðîô³ðìè очі. Ніна Анатоліївна любляча донька, вона в господарстві «Áîðèñôåí» Í³íà вірна дружина, турзавідує фермою. НиÃëóøàíêîâà Хоч коли зустрінете цю невтомну трудівницю, у неї завжди усміхнені

ботлива мати, ніжна бабуся. А ще - здібний організатор, який досконало знає свою справу.

ні очолює колектив тваринницького комплексу. Ранок у Ніни Глушанкової починаєть-

ся о 3-й. Спочатку вона вдома доїть корів, порає іншу живність. На все про все - майже година, бо о четвертій ранку треба бути на зупинці, звідки доярок забирає робочий автобус. Ось так минають дні, а за ними місяці, роки. Різне траплялося на трудовому шляху. Адже колектив, очолюваний нею, чималий, і в кожного свій характер. Та знаходить керівник підхід до своїх підлеглих. І в радості, і в

ÇÍÀÕÎÄÈÒÜ Ï²ÄÕ²Ä ² ÄÎ ËÞÄÅÉ, ² ÄÎ ÕÓÄÎÁÈ горі вона разом з ними, за що її шанують і розуміють. І хоч Ніна Анатоліївна вже заслужила відпочинок, не збирається поки що розлучатися з колективом, підопічними, які стали для неї другою домівкою, бо, як ніхто, вона окрилена працею.


р3

ЖИТТЯБУТТЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÀ ÏÎ˪ÒÀªÂÀ

ÏÅÐŲÐÅÍÎ ÍÀ ÑÎÁ²

ßê ÿ ñòðèáàâ ç 16-ïîâåðõ³âêè Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ìàéæå 30 ëþäåé ñòðèáíóëè ç 50ìåòðîâî¿ 16-ïîâåðõ³âêè. Âîíè íå ñàìîãóáö³, à åêñòðåìàëè. Æóðíàë³ñò «Â³ñòåé» íà ñîá³ âèïðîáóâàâ ñèëó çåìíîãî òÿæ³ííÿ òà ïåðåáîðîâ ³íñòèíêò ñàìîçáåðåæåííÿ

ÍÎÂÈÍÈ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ó 45 ÆÈÒÒß ÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß Îäíîìó ç íàéâàæëèâ³øèõ ï³äïðèºìñòâ îáëàñò³ - Ôðóíçåíñüêîìó ì³æðàéîííîìó óïðàâë³ííþ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà âèïîâíèëîñü 45 ðîê³â. Ñâîþ íàçâó ïåðøà ç³ çðîøóâàëüíèõ ñèñòåì - Ôðóíçåíñüêà - îòðèìàëà â³ä îäíîéìåííîãî ñåëèùà. Ñüîãîäí³ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðàöþþòü 273 ñï³âðîá³òíèêè. Êîæåí çíຠñâî¿ ïðîôåñ³éí³ îáîâ'ÿçêè é ñóìë³ííî ¿õ âèêîíóº. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÂÅÑÅËί ÌÀÑËßÍί

Роуп-джампінг - саме так називається екстремальна забава, - це стрибки з висоти на мотузці. Після вільного падіння людину за кілька метрів до землі підхоплює спеціаль-

ÇÂÎÐÎÒÍÎÃÎ ØËßÕÓ ÍÅÌÀª

но розрахована система тросів. За словами організаторів, покинута багатоповерхівка на пр. Кірова - ідеальне місце для роуп-джампінгу. «Тут високо, довге вільне падіння і мешканців ми не турбуємо, адже будинок відселений», - каже Олег, екстремал з 6-річним стажем.

ÍÀÉÑÒÐÀØͲØÅ - ÏÅÐØÈÉ ÊÐÎÊ Приходиш, одягаєш спеціальне спорядження, слухаєш короткий інструктаж, зворотний відлік - і полетів. Пластиковий шолом виглядає як чийсь невдалий жарт, адже високо тут. Найстрашніше - зробити перший крок і не думати

про те, що може статися. Бояться всі, але саме за цим відчуттям і приходять. ...Всього кілька секунд - і все скінчилось. Відчуття свободи і адреналіну не можна порівняти ні з чим.

ÑÒÐÀØÍÈÉ Ó¯Ê-ÅÍÄ

Çíàéîìñòâà, ùî ñòàëè ôàòàëüíèìè ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ

ÑÌÑ ÂÈßÂÈËÀÑÜ ÔÀÒÀËÜÍÎÞ

³äðàçó äâà ïîäâ³éí³ âáèâñòâà, ùî ñòàëèñÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ, ðîçêðèëè ïðàâîîõîðîíö³ ïî «ãàðÿ÷èõ» ñë³äàõ. Ïðî öå ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòàì íà÷àëüíèê ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³ ³êòîð Áàáåíêî АНАЛІЗ КРОВІ 25 лютого до чергової частини Ленінського райвідділу міліції зателефонувала мешканка будинку по вул. Олександрова і повідомила, що зник її співмешканець. Вона додала, що у своїй ванній кімнаті виявила плями, схожі на кров. Слідчі, які виїхали на місце події, встановили, що розповідь відповідає дійсності. Оперативники з’ясували у заявительки, що її приятель мав зустрітися із друзями по роботі, дізналися адресу одного з них і завітали до нього додому. Там вони застали 44-річного раніше судимого за вбивство Юрія. На одязі чоловіка експерти знайшли плями крові, а в одній із сумок -

Íà ïëîù³ Äçåðæèíñüêîãî 5 áåðåçíÿ ñâÿòêóâàòèìóòü Ìàñëÿíó. Ó çàõîäàõ â³çüìóòü ó÷àñòü óñ³ ðàéîíè ì³ñòà. Ïåðåäáà÷åíî êîíöåðòíó ïðîãðàìó, òåàòðàë³çîâàí³ âèñòóïè òà êîíêóðñè, ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ. Òàêîæ ïðîäàâàòèìóòü ñóâåí³ðè, ïðîäóêòè, òîâàðè íàðîäíîãî ñïîæèâàííÿ.

ÂÁÈÂÖßÌ ÇÀÃÐÎÆÓª Äβ×ÍÅ ÓÂ’ßÇÍÅÍÍß пневматичний револьвер. Згодом підозрюваний розповів, що вбив не лише зниклого Сергія, але й ще одну людину - 34-річного Олександра.

голові. Виконроб Олександр зчинив галас та кинувся геть з кімнати. Але Юрій дістав револьвер і пострілом влучив у свідка, після чого добив останнього сокирою. Аби приховати злочин, ЯК ЦЕ БУЛО вбивця розрубав тіла на чаТого дня Юрій разом із стини та склав у мішки, які виконробом Олександром сховав у автівці. приїхали до оселі Сергія, щоб обговорити деталі ре- ТРАГІЧНЕ монту у квартирі. Далі між ЗНАЙОМСТВО Інше подвійне вбивство чоловіками спалахнула сварка, владнати яку Юрій сталося у Кривому Розі 28 вирішив за допомогою соки- лютого. Молода жінка вири, якою вдарив Сергія по рішила познайомитись із

хлопцем, відправивши смс на один з музичних каналів. Той знайшовся, і по телефону дівчина запросила молодика до себе додому. Та коли 31-річний чоловік приїхав на місце зустрічі, вона згадала, що має бойфренда і відмовила новому знайомому у спілкуванні. Той відреагував не по-джентльменськи: схопив ножа та завдав дівчині 10 ударів. Далі лиходій інсценував пограбування. Він розкидав речі по квартирі, забрав мобілку, деякий одяг, відкрив газ на плиті, увімкнув праску, накрив її одягом. У кімнаті, де спав 3-річний син загиблої, злочинець склав постільну білизну, яку підпалив. Про пожежу повідомили сусіди. Вбивцю затримали у той же день по «гарячих» слідах. У нього вилучили вкрадене майно та ніж, яким було скоєно злочин.

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Á²Á˲ÎÒÅÖ² 100 ÐÎÊ²Â Ó Öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é á³áë³îòåö³ ïðîéøëè óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè 100-ð³÷÷ÿ. Ïî÷àëîñü ñâÿòî ç ïåðåãëÿäó ìóëüòèìåä³éíî¿ ïðåçåíòàö³¿, íà ñëàéäàõ ÿêî¿ - ìèíóëå òà ñó÷àñíå æèòòÿ çàêëàäó. Ïî÷åñí³ ãîñò³ êàçàëè òåïë³ ñëîâà ñï³âðîá³òíèêàì á³áë³îòåêè, âðó÷àëè ïîäàðóíêè ¿ì òà ÷èòà÷àì. Äî ðå÷³, ç íàãîäè þâ³ëåþ íàéêðàùèì ÷èòà÷àì âðó÷èëè çîëîò³ ñåðòèô³êàòè, ÿê³ âïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â äàþòü ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè çàêëàäó áåçêîøòîâíî. ○

ÑÈÍÅËÜÍÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÎÑϲزÒÜ ÏÎ ÑÓÁÑÈÄ²Þ Ðîç'ÿñíþâàëüíà ðîáîòà ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³é íà â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò çà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà ïðèäáàííÿ ñêðàïëåíîãî ãàçó, òâåðäîãî ³ ð³äêîãî ï³÷íîãî ïîáóòîâîãî ïàëèâà ïðîéøëà â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ôàõ³âö³ çàóâàæèëè, ùî, íåçâàæàþ÷è íà ïðîâåäåíó ïðîòÿãîì ñåðïíÿ-ãðóäíÿ 2010 ðîêó øèðîêó ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó, ñüîãîäí³ â ðàéîí³ êîðèñòóþòüñÿ ñóáñè䳺þ ëèøå 3,4% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñ³ìåé.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» 07.10 М/с «Легенда дракона» 07.40 М/с «Годзилла» 08.00 «Днепр2футбол» 08.30 «Алеф 2 в наше время». Еврейская пр2ма 09.00 Телемагазин 11.00 «Удивительная наука» 11.25 Х/ф «Тихая земля» 13.15 Т/с «Иерихон» 14.10 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 15.05 Х/ф «Охотники за сокровищами» 17.00 «Смешное домашнее видео» 17.15 «Лучшие нокауты мира» 17.50, 21.00 «Real comedy» 18.20 Прожекторперисхилтон 18.50 Приемная депутата 19.00 Х/ф «Вивернкрылатый дракон» 20.40 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Гризли» 23.15 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15 Х/ф «Основной инстинкт» 02.30 Х/ф «Хроника любви» 03.55 Х/ф «Чук и Гек» 04.45 Х/ф «Девушка с характером»

УТ1

ИНТЕР 07.50 09.25 12.20 20.00 20.30 22.25 00.25

Х/ф «Собака на сене» Х/ф «Мама напрокат» «Битва экстрасенсов» «Давай поженимся» «Невероятная правда о звездах» «Х2Фактор. Невероятные истории люб2 ви» 20.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 22.00 Х/ф «Безумно влюбленный» 00.10 Х/ф «Интердевочка»

13.45 Х/ф «Любовь морковь 2» 15.45, 22.00 Т/с «Воронины» 19.00 Х/ф «Армагеддон» 00.10 Спортрепортер 00.20 Х/ф «Дракула мертв и доволен этим»

1+1

ICTV

«Песня 2010. Гала2концерт», 1 ч. Т/с «Всегда говори «Всегда»5" Т/с «Всегда говори «Всегда» 6" Подробности Т/с «Здравствуй, мама» Х/ф «Большая любовь» Д/ф «Два Мироновых»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.20 М/с «Каппа майки2»

Х/ф «Племяннички» «Смакуємо» Х/ф «Кристина» «Большая перемена» «Роскошная жизнь» Х/ф «Анжелика 2 маркиза ангелов» (1) Х/ф «Анжелика и король» (1) Х/ф «Великолепная Анжелика» «ТСН» «Звезда+Звезда22» Х/ф «Дориан Грей» Х/ф «Керри»

УТ1

18.50, 21.45 Концертная программа Яна Та2 бачника к 8 Марта 21.20 Мир спорта 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Д/ф «Путешествие на край света» 01.45 Телеакадемия

ИНТЕР 08.20 «Песня 2010. Гала концерт», 2 ч. 10.00, 00.25 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» 11.55 Концерт «Творческий вечер Игоря Ни2 колаева» 15.45 Концерт «8 марта в Большом городе» 18.00, 20.30 Т/с «Наследница» 20.00 Подробности 22.25 Х/ф «Укрощение строптивых»

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва) 84й сезон (20102011 гг.)

РЕПЕРТУАР с 1 по 20 марта 2011 года 5 суббота Для вас, милые женщины! Премьера! 17.00 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА… Комедия Н. Птушкина 6 воскресенье Суперкомедия к празднику! 17.00 СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ Р.Куни Продолжительность 2 ч. 25 м. С Днем 8 Марта! 8 вторник 17.00 СВАДЕБНЫЙ МАРШ комедия В.Азерников Продолжительность 2 ч. 25 м. Премьера! 12 суббота 17.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПОМЕХИ Мистерия 21 века К.Сакони Премьера! 13 воскресенье 17.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПОМЕХИ Мистерия 21 века К.Сакони 16, 17 18.30 ГАСТРОЛИ Киевского академического театра им. П.К. Саксаганского 19 суббота В театр # всей семьей! 18.30 АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА Современная семейная комедия П.Гладилина. Продолжительность 2 ч. 25 м. 20 воскресенье 17.00 ЛИСТ ОЖИДАНИЙ Комедия А.Мардань Продолжительность 2 ч. 30 м. Художественный руководитель театра

Жан Мельников Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiytheatre.at.ua, email: gorkiytheatre@i.ua Открыта предварительная продажа билетов. Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 313891.

Мультфильмы М/с «Каппа майки2» М/с «Жизнь роботаподростка» М/с «Легенда дракона» М/с «Годзилла» 13.15 Т/с «Иерихон» Телемагазин «Удивительная наука» Х/ф «Герой» Т/с «Крепкий орешек Джейн» Х/ф «Вивернкрылатый дракон» «Смешное домашнее видео» «Real comedy» Музыкальное поздравление от «Злагоды» Х/ф «Гризли» 21.05 М/с «Симпсоны» Х/ф «Птицы войны» «Секс с Анфисой Чеховой» Х/ф «Пища богов» Х/ф «Рецепт катастрофы» Х/ф «Мэдисон» Х/ф«Трактористы»

11 КАНАЛ Х/ф «Дракула мертв и доволен этим» Х/ф «Унесенные ветром» 21.15 Хочешь? Пой! «Мой малыш» «Страна чудаков» 22.45 Т/с «Воронины» «Музыкальное поздравление от «Злагоды» «Приемная депутата» Х/ф «Черная молния» «История болезни, или История выздоров2 ления» 00.00 «Открытая Днепровская лига КВН. 1/2 фи2 нала», 2 ч. 00.30 Х/ф «За пределами Шервудского леса»

1+1

16.05 17.40 19.30 20.00 21.20 23.50 01.45

М/ф «Анастасия» Х/ф «Кинозвезда в погонах» Х/ф «Дневники принцессы» Х/ф «Дневник принцессы 2: Королев ская помолвка» Х/ф «Неукротимая Анжелика» Х/ф «Анжелика и султан» (1) «ТСН» «Меняю жену 2 3» Х/ф «Титаник» Х/ф «Анжелика любовница дьявола» Х/ф «Дориан Грей»

СТБ 08.50 10.55 20.00 22.55 01.25 01.30

Х/ф «Укрощение строптивого» Х/ф «Нина. Расплата за любовь» Х/ф «Знахарь» Х/ф «Благословите женщину» «Бизнес+» Х/ф «Любимая женщина механика Гав рилова»

34 КАНАЛ

ICTV

16.40 18.45 19.10 19.15 22.00 23.05 01.20

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

Х/ф «Дьяволица» Х/ф «Любовь и прочие неприятности» Х/ф «Копи царя Соломона» Х/ф «Аллан Куотермейн: В поисках Зо лотого Города» Х/ф «Киллеры» Факты. Вечер Спорт Х/ф «Телохранитель» Женская логика игровой программы Х/ф «Дверь в Эдем» Х/ф «Рино 911: Майами»

TET 07.00 07.30 08.00 08.30, 09.30, 10.00, 11.00 12.00 13.00 14.00, 15.00, 16.30 18.00, 21.30, 23.00

«Лентяево» «Телепузики» «Мультик с Лунтиком» 19.30, 20.30 «Дом22» 17.30 «Женская лига» 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» «Счастье есть» «Званый ужин» «Давай поженимся» 22.00 «Теория измены» 19.00 «Твою маму!» Т/с «Институт благородных девиц» 21.00, 00.30 Т/с «Универ» 00.00 Т/с «Реальные пацаны» «Спокойной ночи, мужики!»

07.00, 07.30, 07.45 08.45 09.15, 10.10, 10.40 13.00 14.25 17.15 17.55 18.00

18.30, 23.20 Тема дня 20.45 «Тише, «мыши!» Д/ф «Самые красивые острова мира» Х/ф «Любовь под псевдонимом» 13.30 Время советов 00.40 Украинская десятка Х/ф «Питер Пен» М/ф Х/ф «Собор Парижской Богоматери» Так просто Трудовые резервы Азбука здоровья

51 КАНАЛ

13.15 14.05 15.00 15.40 16.20 16.50 18.50 19.30 20.15 20.30 20.50 21.10 22.10 23.20

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» 07.25 Дачный ответ 08.20 «Смех с доставкой на дом» 08.30, 09.30 «Женский взгляд» 10.20 Х/ф «Колодец» 10.55 Суд присяжных 12.35 Х/ф «Шпильки» 14.25 Х/ф «Шпильки2» 16.15 Х/ф «Шпильки3» 18.30 Час суда 19.15 Т/с «Богини правосудия» 20.15 Т/с «Братаны2» 22.05 «Музыкальный ринг НТВ» 00.35 02.06 «Рублевка. LIVE»

Х/ф «Право на защиту» «Биографии знаменитых людей» «Новости Голос Америки» Журфикс Диваки Х/ф «Снегурочка» Встречи с доктором Омельченко MEDIAСHATRIX Сильные мира сего 24 часа. Свiт «Життя» Хит2 парад дикой природы История великих фокусников СHATRIX

ТРК «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00 Х/ф «Одинокий ангел» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Ток2шоу «Пусть говорят. Людмила Гур2 ченко. Былое и думы» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение. Часть вто рая» 21.15 Дорожный патруль 22.15 Х/ф «Клик: С пультом по жизни» 00.20 Т/с «Тюдоры» 01.20 Х/ф «Халк»

06.00, 10.10 Твой хит 06.20, 07.50, 15.25, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00 24 часа. Бизнес 07.20, 08.55, 14.55, 18.40, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.25 «Життя зі знаком +» 08.00, 19.00 Скромное обаяние современных технологий 08.30 Вода2линия жизни 09.00 Создание совершенства 11.00 Сущность зверя 12.15 «Эра образования» ○

ОРТМ

ENTER

07.15 Х/ф «Женщины» 09.05 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12.10 «Любовь глазами женщин» 13.10 «Красота 2 страшная сила» 14.15 «Ералаш» 14.45 Х/ф «Гараж» 16.40 «Минута славы» 18.50 Х/ф «Любовь и голуби» 21.00 «Время» 21.15 «Большая разница» 22.25 Х/ф «Про любоff» 00.30 Х/ф «Вокзал для двоих»

06.00 Саундтреки 06.10 Мультфильм СССР 11.00, 14.15 Телемагазин 11.30 Х/ф «Визит дамы» 14.45 Х/ф «Анна Каренина» 17.20 Х/ф «Гамбринус» 19.00 Х/ф «Артистка из Грибова» 21.45 Х/ф «Перехват» 23.30 Х/ф «Смелые люди»

Іменинники дня: ПЕТРО, ОПАНАС, ПИЛИП, ФЕДІР, АНФІСА

10.30 Х/ф «V Центурия. В поисках зачаро ванных сокровищ» 12.40 Х/ф «Голубая лагуна» 14.55 Х/ф «Вторжение» 16.45, 19.20 Т/с «Каменская 2» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 23.00 Т/с «Закон и порядок» 00.30 Х/ф «Гидра»

07.00 КевинКостнервполитическомтриллере«13 дней» (кат.1) 09.30 Х/ф «NEXT2», 7, 8 с. 11.00 «Музыка» 12.30 Х/ф «Дублер» 14.00 Х/ф «Повелитель страниц» 15.20 Х/ф «Реальные девчонки» 17.00 «НАШ САД» 17.30 «Стелла 2 чудо возможно» 18.00 «Жадность». «Красотища» 18.55 «Праздничный киноконцерт» 19.45 «Музыкальное поздравление от «Злагоды» 19.50 «В гостях у Дуняши» 20.00 Х/ф 23.00 «Жизненное пространство» 23.30 «Легенды Ретро2FM. Лучшее» 08.35 10.35 12.35 14.40

Зах. 20.56 Сх. 06.51 Новий міс. 4 березня

Сх. 06.28 Зах. 17.50 Трив. дня 11.22

06.10 07.55 12.40, 15.50 16.20 17.05, 18.50 19.00 19.15 22.15

08.25 10.05 11.55 14.00

«Легенды бандитского Киева» М/ф «Приключения Буратино» М/ф «Умка» Т/с «Инспектор Деррик»

9 КАНАЛ 06.00 06.20 06.45 07.10 07.40 08.00, 09.00 11.00 11.25 14.10 15.05 17.00 17.15 18.40 19.00 20.40, 21.30 23.15 00.15 01.50 03.15 04.45

НТН 06.00 06.25 07.45 08.05

Вівторок, 8 Березня 07.15 Х/ф 07.20, 23.45 Концерт «Я, Украинец!» 08.20 Гостевая площадка 2 Нина Сухишвили 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Д/ф «Миф и пророчества» 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.05 Персона 12.35 Желаем счастья 13.05 Темный силуэт 13.20 Т/с «Вечный зов» 14.35 Виталий и Светлана Билоножко: Мело2 дия двух сердец 18.20 Новости

5 КАНАЛ

TET

06.01, 22.30 «Время2Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «По2 года на курортах» 06.30 «Утро на 52м» 09.25, 00.30 «Автопилот2новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс2конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Народный контроль» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом22» 09.30, 17.30 «Женская лига» 10.30, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть»

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

51 КАНАЛ

08.40 Факты недели 09.40 Т/с «Под ливнем пуль» 14.05 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 16.05 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц2: Колыбель жизни» 18.45 Факты. Вечер 19.00 Х/ф «Киллеры» 20.55 Х/ф «Беглец» 23.40 Х/ф «Окончательный анализ»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 За и против 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Князь Удача Андреевич» 12.05 Х/ф «Обыкновенное чудо», 2 с. 13.30 Время советов 14.20 М/ф 15.25 Х/ф «Питер Пен» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.20 Лечение алкоголизма и ожирения 18.30, 23.35 Тема дня 19.10 Д/с «Самые красивые острова мира» 20.00 О рыбалке всерьез 21.00 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» 00.15 Х/ф «Любовь под псевдонимом»

34 КАНАЛ 07.00 «Postsсriptum» 07.30 Х/ф «Командос против самураев. Мис сия 1549» 09.00 Х/ф «NEXT2», 5, 6 с. 10.30, 17.50, 18.45, 23.30 «Военные истории» 11.00 «Музыка» 12.30 «Мультконцерт» 13.30 «Медикус» 14.00 Кевин Костнер в политическом трилле2 ре «13 дней» (кат.1) 16.25 «Проверено на себе» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 19.40 «В гостях у Дуняши» 19.50 Х/ф «Дублер» 21.20 Х/ф «Сводник» 23.00 «Дело вкуса» 00.30 Х/ф «Месть пернатого змея»

08.10 09.35 10.00 11.50 12.30 13.20 15.25 17.25 19.30 20.00 22.15 00.20

12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00, 19.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 18.00, 21.00, 00.30 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 23.00 «Спокойной ночи, мужики!»

СТБ 09.00 11.55 13.55 16.00 17.00 18.00

11 КАНАЛ

Сх. 06.30 Зах. 17.49 Трив. дня 11.19

Понеділок, 7 березня 07.15 Х/ф 07.20, 23.45 Концерт «Я, Украинец!» 08.20 Гостевая площадка 2 Р.Паулс 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 10.00 «Легко быть женщиной» 11.20 Шеф2повар страны 12.10 Право на защиту 12.30 Шеф2повар. Завтрак 13.00 Вокруг света за 48 часов 13.25 Мастер2класс 13.50 Т/с «Вечный зов» 15.10 Слово регионам 15.20 Euronews 15.35 Т/с «Зона» 16.20 «Тебе одной». Концертная программа к 8 Марта, 1 ч. 17.10 Т/с «Атлантида» 18.00 Окно в Америку 18.20 Новости 18.45 «Тебе одной». Концертная программа к 8 Марта, 2 ч. 20.45 Сельсовет 21.00, 01.20 Итоги дня 21.20 Мир спорта 21.45 Армия 22.00 Футбольный код 22.55 Тройка, Кено 23.00 Д/ф «Путешествие на край света» 01.40 Телеакадемия

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время2Тайм» 06.15, 10.15,13.10,17.15,18.55,23.50«Погода на курортах» 06.30 «Утро на 52м» 09.25, 00.30 «Автопилот2новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс2конференции в пря2 мом эфире» 15.20 «Не первый взгляд» 16.20 «Мотор2ТВ» 17.25 «Народный контроль» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «На грани» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Путешествия со вкусом»

НТН 06.00 06.25 07.40 08.55, 11.00 12.35 14.35 19.00

«Легенды бандитского Киева» Х/ф «Мария, Мирабелла» Т/с «Инспектор Деррик» 01.30 Х/ф «Тайны Бургундского двора» Х/ф«ДачнаяпоездкасержантаЦыбули» Х/ф «Вторжение» Т/с «Каменская 2» Х/ф «V Центурия. В поисках зачарован ных сокровищ» 21.15 Х/ф «Голубая лагуна» 23.30 Х/ф «Дон Жуан де Марко»

НТВМИР 07.00, 07.20 08.30 09.25 10.00 11.00 12.35, 14.20 15.15 16.00 18.30 19.20 22.10 23.55 00.45

09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» Квартирный вопрос «Живут же люди!» Едим дома! «До суда» Суд присяжных 20.20 Т/с «Братаны2» Т/с «Возвращение Мухтара2» «Женский взгляд» «8 Марта с Ириной Аллегровой» «Дела семейные» Т/с «Богини правосудия» «Мисс Россия22011» «Школа злословия» 02.17 «Рублевка. LIVE»

06.00 06.10 10.55, 11.25 13.30 15.10 17.45 20.25 21.50 23.40

Саундтреки Мультфильм СССР 13.00 Телемагазин Х/ф «Гамбринус» Х/ф «Перехват» Х/ф «Странная женщина» Х/ф «Артистка из Грибова» Х/ф «Два долгих гудка в тумане» Х/ф «Проверка на дорогах» Х/ф «Девушка с характером»

ENTER

Іменинники дня: ІВАН, ДЕМ'ЯН, МУСІЙ ОЛЕКСАНДР, ПОЛІКАРП

Зах. 22.02 Сх. 07.10 Новий міс. 4 березня 19.15 Ян Табачник. «Жизнь на бис» 20.15 Днепропетровщина презентует 21.15 Х/ф «Когда Солнце было Богом»

27 КАНАЛ 06.00 06.20, 06.30 07.00, 07.15 07.20 08.00, 08.30, 09.00, 10.05, 10.50, 11.15, 12.15 13.15 14.05 16.30 18.30 18.30 20.00 21.50 22.40 23.20

PRO Читання 07.45 М/ф Победоносный голос верующего 20.15 Сильные мира сего Створи себе «Життя зі знаком +» 19.00 Скромное обаяние современных тех2 нологий 19.35 Вода2линия жизни 20.50 Хит2парад дикой природы 15.40 Твой хит 17.00 Жизнь среди жизни 17.30 Это нужно знать «Эра образования» Х/ф «Право на защиту» «Биографии знаменитых людей» Диваки «24 часа» Портреты дикой природы «Все грани высшего» Индия. Магические тигры История великих фокусников СHATRIX

ОРТМ 07.55 10.00, 10.10 11.00 12.15 14.00 15.45 17.50 19.50 21.00 21.15 22.35 00.25

Х/ф «Любовь и голуби» 12.00 Новости «Пока все дома» «Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей Ми2 ронов» Х/ф «Три плюс два» Х/ф «Будьте моим мужем» «Белая птица» Х/ф «Бриллиантовая рука» Праздничный концерт «Восемь» «Время» Праздничный концерт «Восемь». Продол2 жение Сегодня в Театре Сатиры. «Здравствуйте! Это Я! Андрюше 2 70» Х/ф «Вы мне писали...»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 06.50, 07.10, 08.20 08.55 10.00, 11.00, 12.00 13.00 13.50 16.00 21.30 23.50 00.50

Серебряный апельсин 19.00 События 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» Т/с «След» Дорожный патруль 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение. Часть вторая» 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» Т/с «Любовь и прочие глупости» Ток2шоу «Пусть говорят. Пленники египет2 ских пирамид» Х/ф «Как же быть сердцу» Х/ф «Как же быть сердцу 2» Футбол. Лига Чемпионов. «Шахтер» (Украина) 2 «Рома» (Италия) Ток2шоу «Ночь Лиги Чемпионов» Футбол. Лига Чемпионов. «Барселона» (Ис2 пания) 2 «Арсенал» (Англия)


р5

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

TET

06.00 Мультфильмы 06.20 М/с «Каппа майки2» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» 07.10 М/с «Легенда дракона» 07.40 М/с «Годзилла» 08.00, 13.15 Т/с «Иерихон» 09.00 Телемагазин 11.00 «Удивительная наука» 11.25, 15.05 Т/с «Гении мести3» 12.20, 16.00 Т/с «Горец» 14.10 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 17.00 «Шоу дурацких рекордов» 17.35 «Лучшие нокауты мира» 18.00 Новости 9 канала 19.00 Х/ф «Птицы войны» 20.40, 21.05 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Миссия на Марс» 23.45 Единая Лига ВТБ. БК «Уникс» (Казань, Россия)2БК «Днепр» (Днепропетровск) 01.25 Х/ф «В аду гнева нет» 03.00 Х/ф» Ничья земля» 04.40 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»

09.55 Х/ф «Безумно влюбленный» 12.05 «Битва экстрасенсов» 13.00 «Х2Фактор. Невероятные истории люб2 ви» 15.00 «Давай поженимся» 17.00, 22.25 «Параллельный мир» 18.00, 22.00 «Вікна2 Новини» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.05 Звездная жизнь 20.10 «Русские сенсации. Разрыв сердца» 21.05 «Русские сенсации. Когда елки были большими» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна2Спорт» 01.40 «Бизнес+» 01.45 Х/ф «Собака на сене»

07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом22» 09.30, 17.30 «Женская лига» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00, 19.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 18.00, 21.00, 00.30 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 23.00 «Спокойной ночи, мужики!»

ИНТЕР

1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «След Саламандры» 12.15 «Знак качества» 13.00 «Здоровеньки булы» 14.00 «Судебные дела» 15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 17.00 «Семейный суд» 18.10 Т/с «Чокнутая» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 Подробности 20.35 Т/с «Здравствуй, мама» 22.33 «Разбор полетов» 23.30 Д/ф «Развод. Раздел имущества» 00.35 Т/с «Передел. Кровь с молоком» ○

07.30, 13.00 Провокатор 08.45, 12.45, 22.25 «Факты» 09.25, 12.55, 19.15, 01.35 Спорт 09.30 Под прицелом 10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Мен ты3» 11.30 Т/с «Солдаты15» 12.30, 14.00 Анекдоты по2украински 14.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 15.55 Х/ф «Телохранитель» 18.45 Факты. Вечер 19.20, 00.45 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Хиромант» 22.40 Х/ф «Глубинный подъем» 01.45 Т/с «Отряд4» ○

Четвер, 10 березня УТ1

9 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но2 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel2 чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25, 19.00 О главном 10.00, 18.15 Вторая полоса 10.05 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 13.00 Шеф2повар. Завтрак 13.15 Свет 13.45 Т/с «Вечный зов» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.15 Потомки 16.40 Т/с «Атлантида» 17.25 Т/с «Право на защиту» 19.40 Богатырские игры 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.55 Глубинное бурение 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти 2 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти 2 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

06.00 Мультфильмы 06.20 М/с «Каппа майки2» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» 07.10 М/с «Легенда дракона» 07.40 М/с «Годзилла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 «Удивительная наука» 11.25, 15.05 Т/с «Гении мести3» 12.20, 16.00 Т/с «Горец» 13.15 Т/с «Иерихон» 14.10 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 17.00 «Шоу дурацких рекордов» 17.35 «Лучшие нокауты мира» 19.00 Х/ф «Миссия на Марс» 21.20, 21.45 М/с «Симпсоны» 22.10 Х/ф «Красная жара» 00.20 Единая лига ВТБ. БК «Азовмаш» (Мариу2 поль)2БК «Калев» (Таллинн, Эстония) 01.25 Х/ф «Князь тьмы» 03.10 Х/ф «Младший» 04.35 Х/ф «Дети капитана Гранта»

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «Тайны следствия 8» 12.15 «Знак качества» 13.00 «Здоровеньки булы» 14.00 «Судебные дела» 15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 17.00 «Семейный суд» 18.10 Т/с «Чокнутая» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 Подробности 20.35 Т/с «Здравствуй, мама» 22.33 «Горячее кресло» 23.30 Д/ф «Врата времени» 00.40 Т/с «Передел. Кровь с молоком»

11 КАНАЛ 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.30 «История болезни, или История выздо2 ровления» 07.55 «Подъем» 09.10 Х/ф «Риччибогач» 11.25 Т/с «Курсанты» 13.50, 16.55 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «АйКарли» 15.50 Т/с «Последний аккорд» 17.50, 20.35 Т/с «Воронины» 19.35 Смешно до боли 21.00 «Звездные мамы» 22.00 Мечты сбываются 22.45 Т/с «Счастливы вместе» 23.45 Т/с «Грань»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.30, 01.35 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» 2 «Вуайерист» 11.55 Т/с «Только любовь» 12.50, 22.30 Т/с «Маргоша 4» 13.50 Т/с «Медвежий угол» 14.50 «Личное дело» 15.50 «Шоу на два миллиона» 17.15 «Шесть кадров» 18.45 «Не лги мне» 2 «Блудная дочь» 20.00 «Суперняня»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время2Тайм» 06.30 «Утро на 52м» 09.25, 00.30 «Автопилот2новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30 «Пресс2конференции в прямом эфире» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «На грани» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Акцент» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» 2 «Брат» 11.55 Т/с «Только любовь» 12.45 «Анатомия славы» 13.40 Т/с «Медвежий угол» 14.40 Х/ф «Титаник» 17.15 «Шесть кадров» 18.45 «Не лги мне» 2 «Ради детей» 20.10 «Шоу на два миллиона» 21.05, 21.45, 22.10 Т/с «Интерны» 22.35 Т/с «Маргоша 4» 00.00 Х/ф «Стриптизерши»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Винни Пух и день забот» 06.45 Х/ф «Божья тварь» ○

Сх. 06.24 Зах. 17.54 Трив. дня 11.30

21.00, 21.40, 22.05 Т/с «Интерны» 23.55 Х/ф «Остывшая жертва» 01.50 Х/ф «Стриптизерши»

СТБ 09.00 Х/ф «Знахарь» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 12.55 «Битва экстрасенсов» 13.55 Звездная жизнь 15.00 «Давай поженимся» 17.00, 22.25 «Параллельный мир» 18.00, 22.00 «Вікна2 Новини» 18.15 «Невероятная правда о звездах» 19.15 «Моя правда» 20.20 «Мистические истории22» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна2Спорт» 01.40 «Бизнес+» 01.45 Х/ф «Акселератка»

34 КАНАЛ 13.00, 17.45 «Детали» 13.10 Д/ф «Герои фобий», 1, 2 с. 14.10 Х/ф «Приключения Эвоков» 15.45 «Лица вещей» 16.15 «Гамма вкуса» 16.45 «Громкое дело» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Гениальный сыщик». «Князьки» 19.00 «Совет безопасности» 19.15 «Медикус» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Стивен Сигал: человек закона» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Репортерские истории» 22.00 Х/ф «Тайный знак», 7 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Перевоплощение» 00.15 Х/ф «Сводник»

Зах. Сх. 08.00 Новий міс. 4 березня

22.00 Футбол. Лига Европы: Динамо (Киев, Украина) 2 Манчестер Cити (Англия) 00.00 32й тайм 01.00 Х/ф «Зона высадки»

21.30, 00.40 Общественно2политическое ток2 шоу «РесПублика с Анной Безулик» 23.55 «Обзор прессы»

TET

07.10 Х/ф «Первая Конная», 1 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 01.00 Т/с «Марш Турецкого 3» 14.30, 19.20 Т/с «Боец» 15.30 Х/ф «Первая Конная», 2 с. 16.50 Х/ф «Люди в океане» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Путевка в жизнь

07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом22» 09.30, 17.30 «Женская лига» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00, 19.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 18.00, 21.00, 00.30 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 23.00 «Спокойной ночи, мужики!»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 12.00 Чемпионат Украины по фигурному ката2 нию на водных лыжах 14.25 М/ф 16.45 Свое мнение 17.30 Д/ф «Тайны мироздания» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 На связи с Правительством 20.30 Рецепт здоровья 21.50 Х/ф «Андрей Рублев», 1 с.

ICTV

5 КАНАЛ

07.30 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.15 Спорт 09.30, 19.20 Чрезвычайные новости 10.30, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.30 Т/с «Солдаты15» 12.30, 14.00 Анекдоты по2украински 13.00 Под прицелом 14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 15.25 Т/с «Хиромант» 18.45 Факты. Вечер 19.55 Футбол. Лига Европы: ЦСКА (Москва, Россия) 2 Порту (Португалия)

06.01 «Время2Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «По2 года на курортах» 06.30 «Утро на 52м» 09.25, 00.30 «Автопилот2новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс2конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 17.25 «Акцент» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время»

ТРК «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «След» 08.55, 21.15 Дорожный патруль 10.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение. Часть вторая» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Ток2шоу «Пусть говорят. Папа в милицей2 ских погонах» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Т/с «Тюдоры» 01.10 Х/ф «Как же быть сердцу»

06.00 36 паралель.Токио 06.30 Победоносный голос верующего 07.00 Сильные мира сего 07.15, 08.55, 14.55, 16.25, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.20 «Життя зі знаком +» 07.45 М/ф 08.00 Скромное обаяние современных техно2 логий 08.30 Вода2линия жизни 09.00 Хит2парад дикой природы 10.05, 15.40 Твой хит ○

ОРТМ

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.40 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Вкус жизни» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.00 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Х/ф «Любовь без правил», 1 с. 22.40 Среда обитания. «Пилите, Шура, пили2 те...» 23.45 Ночные новости 00.05 КВН

06.00 Саундтреки 06.10 Мультфильм СССР 10.30, 12.25 Телемагазин 11.00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12.55 Х/ф «Странная женщина» 15.35 Х/ф «Проверка на дорогах» 17.15 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 18.50 Х/ф «Тартюф» 20.45 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 22.25 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 00.10 Х/ф «Чапаев»

10.50, 17.00 Жизнь среди жизни 11.15, 17.30 Это нужно знать 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Право на защиту» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 16.30 Диваки 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Життя» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30 «Экономический советник» 20.50 «Жизнь» 21.10 Т/с «Янгель» 21.40 «Новости DW» 22.10 История великих фокусников 23.20 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 07.40 Ты не поверишь! 08.35, 14.35, 17.35, 02.0502.25 Обзор. Чрез2 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40, 20.25 Т/с «Братаны2» 15.30 «Первая передача». Автомобильная программа 16.05 Дачники 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.25 Т/с «Богини правосудия» 22.15 Х/ф «Опасная связь», 1, 2 с. 00.10 «Смех с доставкой на дом» 00.25 «Рублевка. LIVE»

Іменинники дня: ІВАН, ІЛАРІОН, ЕРАЗМ

НТВМИР

51 КАНАЛ

34 КАНАЛ

08.30 «Спецподразделение «Барс». Охота на преступников» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 01.00 Т/с «Марш Турецкого 3» 14.35, 19.20 Т/с «Боец» 15.35 Х/ф «Первая Конная», 1 с. 16.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбу ли» 18.30 «Правда жизни» 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок»

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 08.55 «Английский язык с»D’elite school» 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Мария Мирабелла» 12.10 Ян Табачник. «Жизнь на бис» 14.25 М/ф 15.25 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Тайны мироздания» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Технодром 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Право на защиту 22.10 Чемпионат Украины по фигурному ката2 нию на водных лыжах

07.00 «Кто здесь звезда? Идеальное интер2 вью» 07.30 М/с «Железный человек» 08.00 «Легенды Ретро2FM. Лучшее» 11.00 «Музыка» 12.30 «Дальние родственники» 13.00, 17.45 «Детали» 13.10 Х/ф «Пантера», 9, 10 с. 14.45, 15.45 «Военные истории» 16.45 «Марфа. Чудо возможно» 17.15 «Стелла 2 чудо возможно» 18.00 «Дело особой важности» 19.00 «Погляд». Прямой эфир 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Стивен Сигал: человек закона» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Жадность». «Имею право?» 22.00 Х/ф «Тайный знак», 6 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 Х/ф «Влюбиться в невесту брата» 01.45 «Бункер NEWS»

Зах. 23.09 Сх. 07.33 Новий міс. 4 березня

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel2 чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.20 На связи с Правительством 09.45, 18.15 Вторая полоса 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.15 Граница государства 12.30 Книга.ua 13.00 Шаг к звездам. Евровидение 13.45 Т/с «Вечный зов» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 Т/с «Зона» 16.10 Потомки 16.40 Т/с «Атлантида» 17.25 Т/с «Право на защиту» 19.00 О главном 19.40 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду2 альная гонка (женщины) 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.55 Опыт 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти 2 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти 2 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

11 КАНАЛ

Сх. 06.26 Зах. 17.52 Трив. дня 11.26

Середа, 9 березня

07.00 «Экономика в деталях» 07.20 «Штрих2код» 07.40 «Подъем» 08.50 «Родительский клуб» 09.10 Х/ф «Черная молния» 11.30 Т/с «Курсанты» 13.55, 16.55 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «АйКарли» 15.50 Т/с «Последний аккорд» 17.50 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.40 Новости 19.35 Здравствуйте, я 2 ваша мама! 21.00 «Автострасти» 22.00 Сделай мне смешно 22.40 Т/с «Счастливы вместе» 23.40 Т/с «Грань»

НТН

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.35 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35, 02.1002.30 Обзор. Чрез2 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Золотая пыль 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40, 20.30 Т/с «Братаны2» 15.30 Главная дорога 16.05 Дачники 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.45 «Дела семейные» 19.35 Т/с «Богини правосудия» 22.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 00.30 «Рублевка. LIVE»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.10 Мультфильм СССР 09.10, 11.20 Телемагазин 09.40 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 11.50 Х/ф «Тартюф» 13.40 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 15.30 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 17.10 Х/ф «Интервенция» 19.00 Х/ф «Романс о влюбленных» 21.45 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 23.35 Х/ф «Белинский»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 20.30 «24 часа» 06.10, 18.45 «Життя» 06.20, 07.45, 14.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 14.55, 16.25, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя»

Іменинники дня: ТАРАС, АНТОН, ЄВГЕН, ФЕДІР 07.35 «Життя зі знаком +» 08.00 Скромное обаяние современных техно2 логий 08.30 Вода2линия жизни 10.05, 15.40 Твой хит 10.50, 17.00 Жизнь среди жизни 11.15, 17.30 Это нужно знать 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Право на защиту» 16.30 Диваки 18.40 24 часа. Бизнес 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Кем быть?» 20.50 24 часа. Головне питання 21.10 Т/с «Янгель» 21.40 «Новости DW» 22.10 История великих фокусников 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.45 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Вкус жизни» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.05 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Х/ф «Любовь без правил», 2 с. 22.40 «Владимир Гостюхин. Территория моей любви» 23.45 Ночные новости 00.05 «Привычка жениться»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «След» 08.55, 21.15 Дорожный патруль 10.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение. Часть вторая» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Ток2шоу «Пусть говорят. Живая мишень» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Т/с «Тюдоры» 01.10 Х/ф «С меня хватит»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

07.10 М/с «Легенда дракона» 07.40 М/с «Годзилла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 «Удивительная наука» 11.25, 15.05 Т/с «Гении мести3» 12.20, 16.00 Т/с «Горец» 13.15 Т/с «Иерихон» 14.10 Т/с «Крепкий орешек Джейн» 17.00 Журнал Суперлиги 17.35 «Лучшие нокауты мира» 19.00 Х/ф «Красная жара» 21.20, 21.45 М/с «Симпсоны» 22.10, 23.05, 02.20 Т/с «Секретные матери алы5» 00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.20 Х/ф «Наблюдатели» 03.05 Х/ф «Свинарка и пастух» 04.25 Киногод 04.30 Х/ф «Садко»

УТ1

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.50 «Не лги мне» 2 «Пропал муж» 11.50 Т/с «Только любовь» 12.40 Т/с «Маргоша 4» 13.40 Т/с «Медвежий угол» 14.40 «Деньги» 15.40 «Без мандата, без гламура» 17.15 «Шесть кадров» 18.45 «Не лги мне» 2 «Мать пытается понять, кто угрожает семье» 20.00 «Украина: история катастроф. Зоопарк» 20.50 Х/ф «Такси 4» 22.35 «ГПУ» 23.40 Х/ф «Остывшая жертва 2» 01.15 Х/ф «Операция «Че Гевара»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.20 М/с «Каппа майки2» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» ○

Субота, 12 березня УТ1 07.15 Д/ф «Путешествие на край света» 07.45, 00.50 Полезные советы 08.00 Шустер2Live 12.30 After Live (За кулисами Шустер2Live) 12.55 Т/с «Вечный зов» 14.00 Пусть так 14.25 Феерия путешествий. Чатыр2Даг, 2 ч. 14.45 Наша песня 15.20 Мастер2класс 15.40 Зеленый коридор 15.50 В гостях у Д. Гордона 16.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер2 лига. «Таврия» (Симферополь) 2 «Крив2 бас» (Кривой Рог) 17.50 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 18.55 Биатлон. Чемпионат мира. Масс2старт 20.35 Золотой гусь 21.00, 01.20 Итоги дня 21.50 Фольк2music 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.20 Эра здоровья 23.50 Мой университет

ИНТЕР 07.25 09.15 10.00 10.45 11.20 12.05 15.50 16.50 19.00 20.00 20.30 22.30 23.40

«Самый умный» «Наши» «Украина, вставай!» «Золушка для Баскова» «Вырванный из толпы» Т/с «Охота на пиранью» «Разбор полетов» Концерт «Весна в большом городе» «Рассмешить комика» Подробности «Вечерний квартал 2011» Что? Где? Когда? Х/ф «С Дона выдачи нет»

09.00 11.00 13.10 13.25 14.00

Телемагазин Х/ф «Меня зовут Никто» «Смешное домашнее видео» «Удивительная наука» Баскетбол. Суперлига. БК «Говерла»2БК «Будівельник». Прямая трансляция 16.00 Т/с «Смальков. Двойной шантаж» 16.50 Х/ф «К2» 18.50 Футбол. 21 тур Чемпионата Украины. «Во2 лынь»(Луцк) 2 «Арсенал»(Киев) 21.00 Прожекторперисхилтон 21.35, 22.25, 02.15, 03.00 Т/с «Секретные материалы6» 23.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.20 Х/ф «Интимное расследование» 03.45 Х/ф «Каменный цветок» 05.00 Х/ф «Свадьба»

11 КАНАЛ 07.05 09.00 09.20 09.50 10.05 11.10 12.15 13.50 14.50 15.55 16.55 18.00 20.00 21.00 22.05 00.20 00.25

Х/ф «Индеец в шкафу» М/с «Доброе утро, Микки!» «Мой малыш» «Штрих2код» Интуиция Мечты сбываются Файна Юкрайна Даешь молодежь Скетч2шоу «Красотки» Смешно до боли Сделай мне смешно Х/ф «Фанфан Тюльпан» Замок страха Кто против блондинок? Х/ф «Девушка моих кошмаров» Спортрепортер Х/ф «Мальчишник 2. Последнее Ис кушение»

1+1 07.25 08.15 09.05 10.00 10.45 11.40 13.15

«Настоящие врачи» «Светская жизнь» «Кто там?» 9 КАНАЛ «Большая перемена» 06.00 Мультфильмы «Анатомия славы» 06.45, 07.05 М/с «Годзилла» Х/ф «Такси 4» 07.35 Журнал Суперлиги Самое азартное семейное шоу. «Мій смо2 08.00 «Лаборатория разрушителей» жет» Відповідно до ст.15 Закону України «Про державну службу» головне управління будівництва та архітектури облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: # спеціаліст 1 категорії відділу будівництва та промбудматері# алів управління будівництва та промбудматеріалів головного уп# равління будівництва та архітектури облдержадміністрації. Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта відповідного професійно го спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, бака лавра, без вимог до стажу роботи, володіння персональним комп'юте ром. Термін подання документів: 30 календарних днів з дня опублікуван ня оголошення. Довідки за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Кірова,2 (к.141). Телефон 7428064.

14.50 15.50 18.30 19.30 20.00 23.35 01.20

СТБ 08.00 «Караоке на Майдане» 09.00 «Едим дома» 10.10, 00.50 «ВусоЛапоХвіст» 10.50 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 11.50 «Україна має талант!23» 14.40 «Невероятная правда о звездах» 16.55 Х/ф «Девчата» 19.00 «Танцы со звездами» 23.00 «Смешные люди» 00.00 «Танцы со звездами. Итоги голосования» 01.50 Х/ф «Ищите женщину»

34 КАНАЛ 07.00 07.30 07.45 09.00 09.30 10.00 10.30 11.15 12.00 12.30 13.00 14.00 15.30 17.10 17.30 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 22.20 00.20

«Детали» «Пастырские беседы» Х/ф «Повелитель страниц» «Фильмы и звезды» «Медикус» «Жизненное пространство» «Перевоплощение» «Тип2топ» «Лица вещей» «В фокусе» Д/ф «Прощай, дикая жизнь!», 3, 4 с. Х/ф «Пантера», 11, 12 с. Х/ф «Снова в школу» «Страна чудаков» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Секретные истории» Х/ф «NEXT2», 9, 10 с. «Детали: Итоги дня» Х/ф «NEXT2», 11, 12 с. Х/ф «Радиоволна» Х/ф «Готова на все»

07.20 07.55 10.00 11.10 11.40 12.45 14.55 15.45 16.45 17.55 18.45 18.55 19.00 20.25 21.00 22.00 00.15

Козырная жизнь Х/ф «Недотепы» Чудо2люди Люди, кони, кролики и...домашние ролики Квартирный вопрос Х/ф «Полицейский из Беверлихиллз» Ты не поверишь! Под прицелом Провокатор Максимум в Украине «Факты» Спорт Наша Russia Т/с «Рюрики» Женская логика Х/ф «Викинги против пришельцев» Х/ф «Зодиак»

ICTV

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

TET 07.00, 19.30 «Дом22» 08.05 «Телепузики» 08.35 «Твинисы» 09.00 «Мультик с Лунтиком» 09.35, 11.00 «Ералаш» 10.00, 14.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30 «Ешь и худей» 12.00 «Крокодил» 13.00 «Одна за всех» 13.30 «Звезды против караоке» 15.30 Х/ф «Оптом дешевле» 17.30, 20.30 Т/с «Универ» 18.30 «Интуиция» 22.30 «Женская лига» 23.00 Т/с «Реальная кровь» 00.05 «Спокойной ночи, мужики!»

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, «мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Технодром 11.00 Арт2зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 11.55 Перспектива 12.20 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 13.30 Волшебное закулисье 14.45 COMEDY Kids 15.00 М/ф 15.15 «Гринизация» препарат будущего» 15.30 Х/ф «Андрей Рублев», 2 с. 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ2 ления 18.00 Ближе к народу 18.30 Тема дня 19.00, 23.30 «Формат 1:»1" 20.00 Азбука здоровья 20.30 «Новости. «Итоги» 21.20 Х/ф «Табор уходит в небо» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.01 «Время2Тайм» 06.15, 10.10, 13.10, 17.15, 19.20, 23.50 «Погода на курортах» 06.30, 07.30, 18.35, 23.35 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот2тест» 07.20, 08.20, 21.50, 00.30 «Тема недели» 08.30 «Бистро2ТВ» 09.25 «Своими глазами» 09.45 «Любимая работа» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «На первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 11.50 «Достичь цели» 12.15 «Окно в Европу»

Зах. 01.16 Сх. 09.19 Новий міс. 4 березня 13.20 «Драйв» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.20 «Обрати внимание» 16.20 «Арсенал» 17.30 «Феерия путешествий» 18.10 «Хроника недели» 19.30, 20.30 «Время интервью» 21.20 «Машина времени» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Окно в Америку» 00.40 «Мотор»

НТН 06.00 06.25 07.00 09.25 11.30 12.00 13.35 15.15 17.00 21.30 23.40 01.50

«Легенды бандитского Киева» М/ф «Ну, погоди!» Т/с «Инспектор Деррик» Х/ф «Испытательный срок» «Речовий доказ» Х/ф «Город принял» Х/ф «Схватка в пурге» Х/ф «Сашка» Т/с «Каменская 2» Х/ф «4 таксиста и собака» Х/ф «Улицы милосердия» Х/ф «Воины»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 07.30 «В зоне особого риска» 08.00 Главная дорога 08.30 «Живут же люди!» 09.25 Едим дома! 10.00 Русская начинка 10.30 «Суд присяжных: главное дело» 12.25 Кулинарный поединок 13.20 Квартирный вопрос 14.20 Александр Журбин. Мелодии на память 15.20 «Последнее слово». Остросюжетное ток2шоу Павла Селина 16.20 «Очная ставка» 17.15 «Наши» 19.00 «Программа максимум» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.50 Х/ф «Учитель в законе» 23.40 «Шансон года» 01.55 02.19 Обзор. Чрезвычайное происше2 ствие

ENTER 06.00 06.10 10.25 12.20 14.00 15.35 17.35

ТРК «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 08.20, 14.00 Т/с «След» 08.55 Дорожный патруль 10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение. Часть вто рая» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Ток2шоу «Пусть говорят. На колени!» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.15 Т/с «Телохранитель 3» 00.10 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой»

06.00, 18.30 «24 часа» 06.10 24 часа.Головне питання 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.45 М/ф ○

ОРТМ

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Вкус жизни» 16.55 «Федеральный судья» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 КВН 23.50 Х/ф «Миннесота»

06.00 Саундтреки 06.10 Мультфильм СССР 09.50, 12.20 Телемагазин 10.20 Х/ф «Интервенция» 12.50 Х/ф «Романс о влюбленных» 15.25 «Смешные люди» 17.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 19.00 Х/ф «Бешеные деньги» 20.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 22.20 Х/ф «Холодное лето 53ого» 00.15 Х/ф «Сердца четырех»

08.00 Скромноеобаяниесовременныхтехнологий 08.30 Вода2линия жизни 09.30 «Территория выбора» 10.05, 15.40 Твой хит 10.50, 17.05 Жизнь среди жизни 11.15, 17.30 Это нужно знать 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Право на защиту» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 15.25 «Новости DW» 16.30 Диваки 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Життя» 19.30 «Екатеринославские умельцы» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра2тайм» 21.10 Хит2 парад дикой природы 22.15 Полигон 23.15 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 07.35 «И снова здравствуйте!» Спецвыпуск 08.35, 14.30, 17.35, 02.2002.38 Обзор. Чрез2 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Братаны2» 15.30 Спасатели 16.05 Дачники 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Следствие вели... 19.30 Чрезвычайное происшествие. Расследо2 вание 19.55 «Надежда на любовь». Бенефис Игоря Николаева 21.40 «НТВшники». Арена острых дискуссий 22.45 «Женский взгляд» 23.35 Х/ф «Марш славянки» 01.30 «Рублевка. LIVE»

Іменинники дня: СЕВАСТЯН, ІВАН, МИКОЛАЙ

НТВМИР

Сх. 06.19 Зах. 17.57 Трив. дня 11.38 «Суперняня» «Звезда+Звезда22» «Деньги» «ТСН» Х/ф «Черная метка» Х/ф «Холостяцкая вечеринка» Х/ф «Остывшая жертва 2»

НТН

06.01, 22.30 «Время2Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 23.45 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 52м» 09.25, 00.30 «Автопилот2новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс2конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.20 «Трансмиссия» 17.25 «Хроника дня» 18.15, 21.50 «Окно в Европу» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 23.50 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости» ○

07.05 Х/ф «Первая конная», 2 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 01.00 Т/с «Марш Турецкого 3» 14.35, 19.20 Т/с «Боец» 15.30 Х/ф «Третий тайм» 17.05 Х/ф «Испытательный срок»

5 КАНАЛ

Зах. 00.14 Сх. 08.35 Новий міс. 4 березня

51 КАНАЛ

ICTV

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темно ты?» 11.55 Х/ф «Андрей Рублев», 1 с. 14.20, 16.25 М/ф 16.40 Не будь овощем 17.30 COMEDY Kids 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт2зона 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 «Спорт. «Итоги» 20.30 Рецепт здоровья 21.55 Х/ф «Андрей Рублев», 2 с.

07.20, 13.00 Стоп210 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10 Спорт 09.30 Чрезвычайные новости 10.00, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 10.55 Т/с «Солдаты15» 11.55, 14.00 Анекдоты по2украински 14.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 15.20 Х/ф «Зона высадки» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Х/ф «Обитаемый остров» 21.45 Х/ф «Обитаемый остров2: Схватка» 23.50 Х/ф «Дежавю» ○

TET

34 КАНАЛ

1+1

07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом22» 09.30, 17.30 «Женская лига» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Знакомство с родителями» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 18.00, 21.00, 00.30 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 23.00 «Спокойной ночи, мужики!»

07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Железный человек» 08.00 «Дело особой важности» 08.55 «Гениальный сыщик». «Князьки» 09.45 «Болевая точка» 10.05 «Жадность». «Имею право?» 11.00 «Музыка» 12.30 «Дальние родственники» 13.10, 01.45 «Проверено на себе» 14.00 «Герои и неудачники» 14.20 «НАШ САД» 14.50 Х/ф «Эвоки. Битва за Эндор» 16.30 «Марфа. Чудо возможно» 17.00 «Стелла 2 чудо возможно» 17.30 «Приемная депутата» 18.00 «Секретные территории» 19.00 «Совет безопасности» 19.15 «Погляд». Прямой эфир 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Дело вкуса» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «В стране женщин» 22.40 «Страна чудаков» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип2топ» 00.15 «НеСпокойной ночи с Владом Ямой» 00.45 «Разговоры про ЭТО с Владиком Монро» 01.15 «Ночные искушения с Беллой Огурцовой»

11 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утренняя Почта с Пугачевой и Галкиным 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «Тайны следствия 8» 12.15 «Знак качества» 13.00 «Здоровенькі були» 14.00 Д/с «Детективы» 14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 15.25, 18.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 20.00 «Подробности» 20.30 «Серафима Прекрасная», 5, 6 с. 22.33 «Большая политика»

СТБ 07.05 Х/ф «Благословите женщину» 09.45 Х/ф «Мой генерал» 17.45, 22.00 «Вiкна2 Новини» 17.55 Х/ф «Девчата» 20.00, 22.40 «Україна має талант!23» 23.10 «ВусоЛапоХвіст» 00.15 Х/ф «Верные друзья»

07.00, 08.40, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Мой малыш» 07.55 «Подъем» 09.10 Х/ф «История Золушки» 11.25 Т/с «Курсанты» 13.50, 16.55 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «АйКарли» 15.50 Т/с «Последний аккорд» 17.50 Т/с «Воронины» 19.35 Здравствуйте, я 2 ваша мама! 21.00 «Чего хочет женщина» 22.00 «Днепровская лига КВН. Финал» 23.00 Интуиция 23.55 Т/с «Грань»

ИНТЕР

Сх. 06.22 Зах. 17.56 Трив. дня 11.34

П'ятниця, 11 березня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel2 чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 О главном 10.00 «Легко быть женщиной» 10.55 «Вера. Надежда. Любовь» 11.35 Окраина 12.10, 21.20 Деловой мир 12.20 «Предвечерье» 13.00 Год работы Правительства: поворот к новому качеству жизни. Пресс2конфе2 ренция Н.Я. Азарова 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.20 Магистраль 16.35 After Live (За кулисами Шустер2Live) 16.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер2 лига. «Оболонь» (Киев) 2 «Металлург» (Запорожье) 17.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Новости ( сурдоперево2 дом) и Погода 19.00, 21.25, 01.25 Шустер2Live 00.00 Итоги 00.15 Вертикаль власти 2 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти 2 2 ч. 00.45 Шоу Биз 01.20 Тройка, Кено

Саундтреки Мультфильм СССР «Смешные люди» Х/ф «Бешеные деньги» Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» Х/ф «Холодное лето 53ого» Х/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» 20.30 Х/ф «Тегеран43» 23.35 Х/ф «Близнецы»

Іменинники дня: ПРОКІП, ТИТ, СТЕПАН, МАКАР, ЯКІВ 27 КАНАЛ 05.50 Клуб 700 06.15, 07.30, 10.15, 14.20, 20.45 М/ф 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.45 УПА.Третья сила 08.40, 15.15 Твой ХиТ 09.35 «Невзрослые новости» 10.00 «Академический вестник» 10.25 Япония глазами гурмана с Нардой 10.50 Хит2парад дикой природы 11.30 «Экстра2тайм» 12.00 MEDIAСHATRIX 12.30 «Эра образования» 13.30 Х/ф «Право на защиту» 15.00 Портреты дикой природы 16.20 Практическое руководство экстремаль2 ного туриста 16.55 PRO Читання 17.30 Няньки в дикой природе 18.00 «Своим трудом» 18.30 «Экономический советник» 19.00 Живая энциклопедия 19.35 Мир животных 20.00 24 часа. Бизнес 20.20 24 часа. Свiт 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Все грани высшего» 22.00 «Биографии знаменитостей» 23.50 «Новости Голос Америки» 23.10 СHATRIX

ОРТМ 07.45 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.15 «Смак» 10.50 «Великий пост» 12.20 Среда обитания. «Опасный градус» 13.20 «Георгий Юматов. Трагедия офицера» 14.25 Х/ф «Семь нянек» 16.05 «Женское счастье. Бархатный сезон» 17.15 Х/ф «Любовь без правил» 19.25, 21.15 «Фабрика звезд. Возвращение» 21.00 «Время» 22.05 «ПрожекторПерисХилтон» 22.50 «Детектор лжи» 23.55 Х/ф «За последней чертой» 01.40 Х/ф «Кто стучится в дверь ко мне...»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00 Х/ф «К9: Собачья работа» 09.00, 12.00 Т/с «Телохранитель 3» 11.00 Добро пожаловать 14.00 Т/с «Катя. Продолжение» 17.00 «Народная звезда. Четвертый сезон» 18.00, 19.20 Т/с «Вкус граната» 19.00 События 21.15 Дорожный патруль 23.20 Х/ф «Он, она и я» 01.15 Чистосердечное признание


р7

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

ИНТЕР 07.20 «Городок» 07.50 М/с «Маша и Медведь» 08.05 «Пока все дома» 09.00, 09.55, 10.45, 15.40, 17.50 «ВОСКРЕСЕ2 НЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Утренняя Почта с Пугачевой и Галки2 ным»

10.50 11.45 11.50 12.50 13.35 15.50 18.00 20.00 20.55 22.50 00.55

«Смачна ліга з А.Заворотнюк» ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» «Орел и Решка» «Рассмешить комика» Х/ф «Джентльмены удачи» «Вечерний квартал 2011» Х/ф «От сердца к сердцу» Подробности недели Х/ф «Дорогая моя доченька» Х/ф «Анализируя это...» Х/ф «Анализируя то...»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.45, 07.05, 07.35 М/с «Годзилла» 08.00 «Лаборатория разрушителей» 09.00 Телемагазин 11.00 Х/ф «Найдешь друга, найдешь и со кровища» 13.05 Штопор. «Смешное домашнее видео» 13.25 «Удивительная наука» 14.00 «Днепр2 футбол» 15.00 «Алеф 2 в наше время» Еврейская пр2ма 15.40 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.50 Лечение алкоголизма и ожирения. Док2 тор Евтушенко В.Г 16.00 Т/с «Смальков. Двойной шантаж» 16.50 Х/ф «Все меры предосторожности» 18.50 Футбол. 21 тур Чемпионата Украины. «Динамо»(Киев)2«Ворскла»(Полтава).2 Прямая трансляция 21.00 ПРОФУТБОЛ 22.00, 22.55, 01.55, 02.40 Т/с «Секретные материалы6» 23.50 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15 Х/ф «Обаяние Ивонны» 03.25 Х/ф «Остров сокровищ» 04.50 Х/ф «Два бойца»

11 КАНАЛ 06.10 07.45 08.00 08.35

Х/ф «Маленький Манхэттен» Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Доброе утро, Микки!»

Товарна біржа «Альянс» та ліквідатор ВАТ «Павлоградський завод «Буддеталь»(код ЄДРПОУ 00178956) оголошує про проведення аукціону з продажу наступного майна: Лот №3 Обладнання та транспортні засоби ВАТ «Павлоградський завод «Буддеталь», склад лота: кран балка 5т інв.103; кран козловий КК12.5 інв.105; верстат металорізаль ний 183 інв.№114; кран однобал.5т інв.147; ел. тельфер 3.2т інв. 149; бетономішалка СБ153 інв.150; компресор ЗИФ ШВ інв.155; верстат для різання арматури інв.162; вер стат гориз.розточний 2615 інв.204; рама лісопильна інв.№206; верстат ЦБ7 інв.207Д; поздовжньоструг. мод7110 інв.207; верстат КСМ1А інв.208; ваги 15 тн інв.215; га зорізальна розкр. машина інв.216; ел.тельфер 3.2т інв.223; компресор інв.224; маши на листогиб. мод.ИА2216 інв.230; верстат гіб. И2116Б інв.236; гвинторізка 5а993 інв.239; прес кг2132 інв.242; кран КК63 інв.245; прес мод.П6334А інв.249; прес мод. П6334А інв.250; кран 5тн інв.252; кран ККС12.5 інв.253; верстат різьбонаріз.інв.27; компресор інв.274; верстат різьбонаріз. інв.39; верстат різьбонаріз.5993 інв.40; доза тор 4002БЦ2 інв. 406; прес ножиці інв.41; дозатор ваг. інв.413; дозатор АД4002 інв.414; прес інв.4; кран балка інв.46, прес ФБ 1732 інв.48; пресс ФБ 1732 інв.49; розпод. шафа інв.510; пресс ПК250 інв.52; компресор ппс 5.25 інв.529; прес ПК250 інв.53; транс форматор інв.540; компресор інв.542; трансформатор ТМЗ 1000/6 інв.553; верстат нб 2532п інв.62; верстат фрезер. інв.63; гвинторізка інв.72; прилад для виміру пред. на пруги інв.737; тролейна лінія крана ККС10 інв.750; комплект меблів інв.773; факс модем 1496Е інв.780; котел інв.782;котел інв.783; ваги інв.790; газонокосарка інв.791; принтер інв.792; компьютер інв.795; міні АТС інв. 799; транспортер для подачі вугіл ля інв.803; принтер Eрson інв.808; нагрівач ВЕ100СЕН інв.809; принтер Sаmsung ML1250 інв.810; електрокалорифер ЭК12 інв.811; електрокалорифер ЭК3 інв.812; кран козловий ККС10 інв.86; компьютер інв. 900; компресор К25М інв.901; ел. котел інв.902; моторредуктор інв.903; електродвигун 5.0 квт інв. 905; пальник ABI MIG 450 інв.906; акумулятор «Исток»190 інв.907; разподільник Нива інв.908; кран козловий КК 2032 інв.94; автомобіль РАФ 220301, 1990 р.в. реєстр. № 48001АВ; автобус ЛАЗ 965Н, 1992 р.в. реєстр. №33127АА; автомобіль ГАЗ 31029, 1992, реєстр. №48032АВ; автомобіль ЗІЛ431412, 1993 р.в., реєстр. №33126АА; автонавантажувач Львівський, реєстр. № б/н; автомобіль ЗІЛ 431412, реєстр. №б/н; екскаватор ЄО3323, реєстр. №б/ н; автомобіль ЖУК А1801, 1994, реєстр. №48003АВ; автомобіль ЗІЛ 431412, реєстр. №б/н; тракторнавантажувач «сталева воля», 1988 р.в., реєстр. №б/н; автомобіль ГАЗ 31010, 2001 р.в., реєстр. №56939АВ; Автобус ПАЗ32050, 1999 р.в., реєстр. №18051АА; трактор Т150, реєстр. №б/н; автомобіль ГАЗ 5201, 1991 р.в., реєстр. №АЕ6258ВК, роз ташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, Будбаза. Початкова вартість лота 703983,00 грн., без урах. ПДВ. Аукціон відбудеться 05.04.2011р. на ТБ «Аль янс» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б.Хмельницького, 16 о 11.00. Заявки прий маються за місцезнаходженням біржі. З майном можна ознайомитися з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн., а також гарантійний внесок 10% від початкової вартості лота на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ЗАТ КБ Приватбанк м. Дніпропетровськ, МФО 305299). Кінцевий строк приймання заявок 01.04.2011р. до 16.00. Контактні телефони організатора аук ціону: (056) 7215920.

09.20 09.40 10.00 10.20 11.25 12.30 12.55 13.35 14.20 15.00 16.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 21.10 23.35 00.20 00.25

Сх. 06.17 Зах. 17.59 Трив. дня 11.42

Неділя, 13 березня 07.10 Мир православия 07.20 Д/ф «Путешествие на край света» 07.50 Сельское время 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля2моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Как это? 09.30 Кто в доме хозяин? 10.00 Шаг к звездам. Евровидение 10.45 Пока родители спят 11.10 Так просто! Мика Ньютон 11.30 Шеф2повар страны 12.20 Золотой гусь 12.55 Уик2энд с «ARTE». Д/ф «Захаро. В поис2 ках невесты» 13.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер2 лига. «Ильичевец» (Мариуполь) 2 «Заря» (Луганск) 14.50 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода 15.55 В гостях у Д. Гордона 17.00 Деловой мир. Неделя 17.30 Спецпроект «О чем кино?» Уик2энд с «ARTE». Х/ф «Большой демографичес2 кий взрыв» 20.35 Хочу, чтобы ты была 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.10 Бокс. Титульный бой: Автандил Хурсид2 зе 2 Мариус Цендровски 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.40 Автодрайв 23.55 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

«Родительский клуб» «Штрих2код» Даешь молодежь Замок страха Кто против блондинок? Клипсы Шоумания Эксклюзив Анализ крови Іnfo2ШОК Х/ф «Фанфан Тюльпан» «Чего хочет женщина» «Вечерний разговор» «Автострасти» «Новости недели» «Экономика в деталях» Пой, если можешь Х/ф «Всегда говори «Да» Скетч2шоу «Красотки» Спортрепортер Х/ф «Бегущий за ветром»

1+1 07.20 Х/ф «Племяннички 2: Поездка на лыжный курорт» 08.45 М/ф «Мойдодыр» 09.05 «Лото2Забава» 10.00 «Ремонт +» 10.50 «Смакуємо» 11.25 «Шесть кадров» 11.35 «Роскошная жизнь» 12.30 «Меняю жену 2 3» 13.55 Х/ф «Черная метка» 17.30 Футбол. «Металлист» (Харьков) 2 «Днепр» (Днепропетровск) 19.30, 00.30 «ТСН» 20.10 Самое азартное семейное шоу. «Мой сможет» 21.30, 22.10 Т/с «Интерны» 22.35 «Светская жизнь» 23.30 «ГПУ» 01.10 Х/ф «Влюбленные женщины»

СТБ 08.50 «Едим дома» 10.00, 01.05 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на Майдане» 12.00 «Танцы со звездами» 17.00 «Моя правда» 18.00 «Мистические истории22» 19.00 «Битва экстрасенсов»

ÊÓÏËÞ ÃÀÐÀÆ на ж/м Победа в г/к «Трубник» для себя, без посредников.

Тел.: 0959044449, 0679661366 09.03.2011 р. за адресою: Дніпропет ровська область, м. Новомосковськ, вул. М.Головко, буд.22/79 о 10.00 год. відбу дуться прилюдні торги з реалізації май на: фронтальний навантажувач марки «XZ 656L»; фронтальний навантажувач марки ТОТА ХZ 636; вуг. концентрат м. Т, м. Г, м. ГСШ; промпродукт; вугіль номісткі відходи. Довідки з реєстрації по тел.: 3759957.

09.03.2011 р. за адресою: Дні пропетровська область, м. Новомос ковськ, вул. М.Головко, буд.22/79 о 10.00 год. відбудуться прилюдні тор ги з реалізації майна: координатно розточний верстат 2Е450АФ3, стіл глобусний та поворотний. Довідки з реєстрації по тел.: 3759957.

21.00 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звезды» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 01.55 Х/ф «Принцесса цирка»

34 КАНАЛ 07.00 «Детали» 07.20 Х/ф «Снова в школу» 09.00 «Гамма вкуса» 09.30 «Женские откровения» 10.00 «Дело вкуса» 10.30 «Марфа. Чудо возможно» 11.00 «Особенности местной рыбалки» 11.30 «Kids Flix» 11.40 «Модельная школа ведьмы Дженнис» 12.30 «Седмица» 13.00 Д/ф «Красная столица пустыни» 1, 2 с. 14.00 Х/ф «Реальные девчонки» 15.40, 16.10, 17.05, 22.20, 23.15, 00.05, 00.55 «Секретные истории» 18.00 «Жизненное пространство» 18.30 «Перевоплощение» 19.15 «Слава и боль» 19.45 «Тип2топ» 20.30 Информационное обозрение «PostSсriptum» 21.00 «Михаил Задорнов: Записные книжки» 01.45 Детективные истории

ICTV 07.50 Анекдоты по2украински 08.10 Х/ф «Полицейский из Беверли хиллз» 10.35 Ты не поверишь! 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20 Стоп210 13.35, 19.25 Спорт 13.40 Т/с «Рюрики» 14.05 Женская логика 16.35 Чудо2люди 17.45 Наша Russia 18.45 Факты недели 19.30 Х/ф «Дикий, дикий Уэст» 21.55 Х/ф «Я легенда» 00.05 Голые и смешные 01.25 Х/ф «Викинги против пришельцев»

TET 07.00, 19.30 «Дом22» 08.05 «Телепузики» 08.35 «Твинисы» 09.00 «Мультик с Лунтиком» 09.35 «Зоо фактор» 10.00, 14.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Ералаш» 11.35 «Бабуны & дедуны» 12.00 «Comedy Woman» 13.00 «Одна за всех» 15.00 «Голая правда» 15.30 Х/ф «Оптом дешевле 2» 17.30 Т/с «Универ» 18.30 «Интуиция» 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 «Нереальные предки» 23.00 Т/с «Реальная кровь» 00.05 «Спокойной ночи, мужики!»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30, 21.15 «Тише, «мыши!» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.20 Право на защиту 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Азбука здоровья 11.10 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 13.15 Новости Кривого Рога

Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Стратегія»повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2011р. о 1200 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21, тел. (056) 3747853. Порядок денний: 1. Звіт компанії з управління активами ВАТ «ЗНКІФ «Стратегія» про фінансово господарську діяльність Товариства за 2010р. 2. Звіт Наглядової ради ВАТ «ЗНКІФ «Стратегія» за 2010р. 3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010р. Порядок роз поділу прибутку (покриття збитків) Товариства. 4. Про визначення типу Товариства та зміну його найменування відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства. 7. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції та на підписання внутрішніх положень Товариства. 8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. 9. Про затвердження умов цивільноправових (або трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства. 10. Про внесення змін до регламенту Товариства та затвердження його у новій редакції. 11. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами та їх за твердження. 12. Про внесення змін до договорів зі зберігачем активів та їх затвердження. 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які мо жуть вчинятися Товариством протягом року, визначення їх характеру та гранич ної вартості. Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.) Найменування показника Усього активів Основні засоби Довгострокові фінансові інвестиції Запаси Сумарна дебіторська заборгованість Грошові кошти та їх еквіваленти Нерозподілений прибуток Власний капітал Статутний капітал Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання Чистий прибуток (збиток) Середньорічна кількість акцій (шт.) Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.) Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

звітний 160756 300 24984 403 19 67495 89584 141338 50420 19418 15260 4598 -

період попередній 126080 300 403 11 38123 74324 126078 50420 2 56170 4598 -

Реєстрація учасників відбудеться 21 квітня 2011р. з 1100 до 1200 за адресою проведення зборів. Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує осо бу; уповноваженим особам та представникам акціонерів документ, що підтверд жує повноваження. Наглядова рада

Зах. 02.11 Сх. 10.14 Перша чв. 01.45 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 15.50 «Гринизация» препарат будущего» 16.05 Д/с «Самые красивые острова мира» 17.00 Интервью 17.30 Ближе к народу 18.00 Музыка 18.35 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 Губернские прогнозы 20.30 Технодром 20.50 Выбор за вами 21.30 Х/ф «Кузнечик» 23.00 Аналитическое обозрение 23.30 Проекты и реалии местного самоуправ2 ления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.15, 13.15, 17.10, 19.20, 23.50 «По2 года на курортах» 06.35, 07.30, 23.35 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.20, 07.50, 09.45, 00.30 «Тема недели» 08.25 «Бистро2ТВ» 10.20 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.30 «ДМБ» 11.50 «Достичь цели» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор2ТВ» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.20, 16.20, 19.30, 20.30 «Время интервью» 17.20 «Палата» 17.30 «Не первый взгляд» 18.20 «Машина времени» 21.00 «Время: итоги» 22.00 «Большая политика» 22.30 «Время2Тайм» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Путешествия со вкусом»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Ну, погоди!» 06.55 Т/с «Инспектор Деррик» 09.20, 14.30 Т/с «Каменская 2» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Путевка в жизнь 12.00 «Агенты влияния» 12.30 «Бушидо. Восточные единоборства» 16.45 Х/ф «4 таксиста и собака» 19.00, 01.25 Х/ф «Гонщик» 21.30 Х/ф «Справедливый суд» 23.30 Х/ф «Кровавая волна»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 Смотр 07.55 Их нравы 08.30 Авиаторы 09.25 09.25 09.25 «Первая передача» 09.55 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 10.30 Х/ф «Роль» 12.25 «Пир на весь мир» 13.25 Дачный ответ 14.25 Золотая пыль 15.25 «Развод по2русски» 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание

Іменинники дня: НЕСТОР, МАРИНА, ВАСИЛЬ, МИКОЛА, КІРА, АРСЕН 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 Т/с «Спецгруппа». «Балканский связ ной» 22.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 00.30 «Маска, мы Вас знаем!» 01.00 «Чапаева ликвидировать» 01.50 02.16 Футбольная ночь

ENTER 06.00 Саундтреки 06.10 Мультфильм СССР 11.50 Х/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» 14.35 Х/ф «Тегеран43» 17.30 Х/ф «Асса» 20.30 Х/ф «Берег» 23.25 Х/ф «Музыкальная история» 00.55 Х/ф «Джульбарс»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.20 PRO Читання 06.40, 15.50 Твой ХиТ 07.10, 08.20, 09.10, 09.35, 19.30, 20.50 М/ф 07.30 Клуб 700 07.55 Клуб суперкниги 08.30 Телеинциклопедия. Воспитание домаш2 них животных 09.00 Створи себе 09.30 Оздоровительная система валеолога Ю. Зарецкого 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Екатеринославские умельцы» 14.00 «Эра образования» 15.00 За семь морей 16.10 Мир животных 16.30 Х/ф «Динотопия» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.40 Калейдоскоп дикой природы 20.00 Зеленый дозор 20.35 24 часа. Свiт 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.50 «Новости Голос Америки» 23.10 СHATRIX

ОРТМ 07.45 «Смак» 08.20 «Служу Отчизне!» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.10 «Ян Арлазоров. Народный мужик России» 13.10 Т/с «Попытка Веры» 17.00 Х/ф «Кардиограмма любви» 18.45 «Жестокие игры». Новый сезон 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Мульт личности» 22.40 «Yesterday live» 23.40 «Познер» 00.40 Х/ф «Раба любви»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.20 Х/ф «К911» 08.00 «Народная звезда. Четвертый сезон» 09.00, 21.20 Дорожный патруль 11.00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 13.00 Т/с «Вкус граната» 15.55 Футбол. Премьер Лига. «Карпаты» (Львов) 2 «Шахтер» (Донецк) 18.00, 19.20 Т/с «Катя. Продолжение» 19.00 События 22.20 Футбольный уик2енд 23.30 Х/ф «Волк»

Відкрите акціонерне товариство «Фінансовий Стандарт» повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2011р. о 1200 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21, тел. (056) 3762108. Порядок денний: 1. Звіт Директора про фінансовогосподарську діяльність Товариства за 2010р. 2. Звіт Наглядової ради за 2010р. 3. Затвердження звіту та висновку Ревізора щодо річної фінансової звітності То вариства за 2010р. 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010р. Порядок роз поділу прибутку Товариства. 5. Про визначення типу Товариства та зміну його найменування відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 7. Про зміну місцезнаходження Товариства. 6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 7. Про затвердження внутрішніх положень Товариства. 8. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції та на підписання внутрішніх положень Товариства. 9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Відкликання та обрання Ревізора Товариства. 11. Про затвердження умов цивільноправових чи трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства, визначення особи, уповнова женої на їх підписання з боку Товариства. 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які мо жуть вчинятися Товариством протягом року, визначення їх характеру та гранич ної вартості. Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.) Найменування показника Усього активів Основні засоби Довгострокові фінансові інвестиції Запаси Сумарна дебіторська заборгованість Грошові кошти та їх еквіваленти Нерозподілений прибуток Власний капітал Статутний капітал Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання Чистий прибуток (збиток) Середньорічна кількість акцій (шт.) Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.) Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

період звітний попередній 56137 57639 1722 4468 667 731 3,1 0,8 1 2 50802 50802 50800 50800 4338 4332 1 2 203200000 16898630 4 4

Реєстрація учасників відбудеться 20 квітня 2011р. з 1100 до 1200 за адресою проведення зборів. Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує осо бу; уповноваженим особам та представникам акціонерів документ, що підтверд жує повноваження. Директор


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Межівський районний суд Дніпропетровської області вик ликає Алієва Нізамі Джаббарови ча, жителя с. Андронівка Межів ського району Дніпропетровської області, вул. Молодіжна, 7, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» про звернення стягнення. Розгляд справи відбудеться 11.03.2011 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Межівського районного суду Дніпропетровської області. У разі неявки відповідача справа буде розглядатись без його участі.

Нікопольський міськрайонний суд викликає Вінник Яна Володи мировича на 11.04.2011 року о 8 год. 30 хв. у приміщення суду (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201, суддя Бабаніна В.А.) в якості відповідача по цивільній справі за позовом Вінник М.В. про розірвання шлюбу. У разі неявки у судове засідання відповідача та невиконання обов'язку повідо мити суд про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності та постановлено рішення суду.

Новомосковський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті сповіщає, що 10.03.2011 року о 13.00 у приміщенні Ново московського міськрайонного суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, пров. Арте мівський, 8, каб. 1) під головуван ням судді Соколянської О.М. відбудеться розгляд цивільної справи № 21023/10 за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Глянь С.В., Дубина А.В., Циганок К.Є. про звернення стягнення. В якості відповідачів судом викликаються Глянь Сергій Володимирович, Ду бина Артур Володимирович, Ци ганок Костянтин Євгенович, місце проживання яких суду невідоме.

Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає громадянина Кор нійчука Євгена Дем’яновича у су дове засідання на 21 березня 2011 року о 14.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, зал 5, як відповідача по цивільній справі № 2689/11 за позовом Михайленко Олени Олександрів ни, УЖКГ про визнання привати зації незаконною, недійсним роз порядження про приватизацію і свідоцтво про право власності на квартиру. При собі мати докумен ти, які посвідчують особу. При не можливості з’явитись у судове за сідання повідомте суд про причи ни неявки. У разі неявки у судо ве засідання без поважних при чин та неповідомлення про при чини неявки до суду справа буде розглянута за відсутності відпо відача на підставі наявних по справі доказів.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 09 березня 2011 року о 09.00 у приміщенні суду (49074, м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 84, каб. 108, зал судових засідань 2) відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Ключко Лариси Григорівни до Ключка Михайла Омеляновича про розірвання шлюбу. У судове засі дання викликається як відповідач Ключко Михайло Омелянович. У разі неявки у судове засідання відповідача Ключка Михайла Оме ляновича справа буде розглянута за його відсутності на підставі на явних по справі доказів та поста новлене заочне рішення суду.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Підуст Любов Анатоліївну, Підуст Антона Вікторовича у судове за сідання як відповідачів по цивільній справі № 27287/2010 р. за позовом Підуст Віктора Іва новича до Підуст Любові Анато ліївни, Підуст Антона Вікторови ча про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщенням та знят тя з реєстрації, яке відбудеться 14 березня 2011 р. о 10.00 у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Черво ний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України.

Поляков Григорій Володимиро вич, зареєстрований у м. Дніпродзержинську по пр. Мета лургів, 84г/40, викликається у судове засідання в якості відпо відача на 13.00 17 березня 2011 року по справі за позовом Поля кової Катерини Леонтіївни до Полякова Григорія Володимиро вича про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуван ням судді Кір’як А.В. у при міщенні Дніпровського районно го суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 1 поверх, каб. 1, зал судових засідань 3.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпро петровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповіда ча Колечко Ольгу Олександрівну у судове засідання, яке відбудеть ся 16.03.2011 року о 14 год. 30 хв. по цивільній справі за позо вом Колечко Галини Михайлівни до Колечко Ольги Олександрівни, треті особи Сектор громадян ства, імміграції фізичних осіб Ба бушкінського РВ ДГУ УМВС, Ко лечко Дмитро Юрійович, Колечко Віра Василівна про визнання осо би такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. У випадку неявки відповідача у судове засідання він вважається належно повідом леним про місце, день та час його Бабушкінський райсуд м. проведення. Дніпропетровська викликає Ко денцова Валерія Миколайовича як Павлоградський міськрайонннй відповідача на 10.03.2011 р. о 08 суд Дніпропетровської області год. 30 хв. по справі за позовом викликає в якості відповідача Левченка Юрія Валентиновича до Шеліпова Юрія Кузьмича за позо Конденцова Валерія Миколайови вом Шеліпової Валентини Вікто ча про визнання права власності рівни про розірвання шлюбу. Ос за набувальною давністю. Адреса таннє місце перебування відпо суду: м. Дніпропетровськ, пр. К. відача: Дніпропетровська об Маркса, 57, каб. 310. ласть, м. Павлоград, вул. Ленін градська, 30, кв. 32. Судове засі Тернівський районний суд м. дання призначено на 10 березня Кривого Рогу викликає Шай 2011 року о 10.00 за адресою: Світлану Олександрівну у судове Дніпропетровська область, м. засідання як відповідача по Павлоград, вул. Дніпровська, 135. справі за позовом Колеснікової У разі неявки відповідача у судо Світлани Петрівни до Шай Світла ве засідання, згідно з вимогами ни Олександрівни про усунення ЦПК України, позов може бути перешкод у праві на користуван розглянутий за його відсутності. ня власністю, яке відбудеться Суддя Бондаренко В.М. 11.03.2011 року об 11.00 за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух Саксаганський районний суд м. томського, 23, каб. 8. У разі не Кривого Рогу викликає у судове явки справа буде розглянута за засідання Ковальова Віталія Ва відсутності відповідача. сильовича в якості відповідача по

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

цивільній справі за позовом Ко вальової Віри Олексіївни, Гук Ко стянтина Леонідовича про виз нання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Попереднє судове засідання відбудеться в залі 8 Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кри вий Ріг, пр. Дзержинського, 1, о 15 год. 30 хв. 09 березня 2011 року. У разі неявки відповідача без поважної причини судове за сідання буде проведено без його участі та справу буде призначено на 15 год. 30 хв. 16 березня 2011 року, судове засідання відбудеть ся в залі 8 Саксаганського район ного суду м. Кривого Рогу за ад ресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзер жинського, 1. Синельниківський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті повідомляє, що 09 березня 2011 року о 14.00 відбудеться розгляд цивільної справи за по зовом Калюжної Лідії Олександ рівни до Тіменкової Анжели Сер гіївни, треті особи ВГІРФО Си нельниківського МВ УМВС Украї ни в Дніпропетровській області, Калюжний Микола Миколайович, Калюжний Олександр Миколайо вич про усунення перешкод в здійсненні права на користуван ня житловим будинком. У судове засідання викликається відпові дач Тіменкова Анжела Сергіївна, адреса: вул. Київська, 40, с. Іла ріонове, Синельниківський ра йон, Дніпропетровська область. У разі вашої неявки у судове засі дання справа буде розглядатись за вашої відсутності і на підставі наявних доказів по справі. Адре са суду: Дніпропетровська об ласть, м. Синельникове, вул. Че хова, 1. Міщенку Олексію Володимиро вичу, Аввакумовій Анні Олек сандрівні з’явитись у судове за сідання 31 березня 2011 року о 16 год. 30 хв. до АмурНижньо дніпровського райсуду м. Дніпро петровська за адресою: вул. Но воселівська, 9, каб. 9, як відпові дачу по цивільній справі № 2 534/10 за позовом Зайцева Ігоря Олександровича до Міщенка Олексія Володимировича, третя особа Аввакумова Анна Олек сандрівна, про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. У разі неявки відповідачів у су дове засідання справа буде роз глянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлене заочне рішення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпро петровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 309) викликає Сіліна Олександра Юрійовича у судове засідання 06 квітня 2011 року о 13.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта банк» до Сіліна О.Ю. про стягнення забор гованості. З опублікуванням цьо го оголошення відповідач Сілін Олександр Юрійович вважається належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суд дя Кудрявцева Т.О. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Мішута Анатолія Миколайовича у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 2656/ 2011 р. за позовом Ларіна Бори са Анатолійовича до Тимченко Людмили Вікторівни, Мішути Ана толія Миколайовича, 3і особи ПАТ «ОТП Банк», приватний нота ріус ДМНО Башкіна І.Ю., Діден ко В.О., Кучмій Н.В. про визнан ня довіреності та договору купівліпродажу квартири не дійсним, яке відбудеться 11 квітня 2011 р. о 14.00 у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Черво ний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України.

Извещаем Александра Колга нова, что против него подано дело о расторжении брака от Елены Колгановой. Дело слуша ется в суде по семейным делам города РишонЛецийон государ ства Израиль № 1892/07/10, су дья Буковский Шмуэль. Просьба возражение подать в течение 30 дней. Адвокат Райт Элла, г. Тель Авив, площадь Хан, 6, тел. 0369 62687. У провадженні Ленінського районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна справа за позовом Соловйової Ольги Іванівни до Семененко Оле ни Залманівни про стягнення суми завдатку та відшкодування шкоди. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відповідача по справі Семененко Олени Залманівни про не обхідність явки у судове засідан ня, яке відбудеться 08 квітня 2011 року о 9 год. 30 хв. у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г. Оста пенко. Бабушкінський райсуд м. Дніпропетровська викликає На гапетяна Ваагу Степановича як відповідача на 10.03.2011 р. о 09.00 по справі за позовом Мель никової Олени Вікторівни, третя особа Сектор громадянства і реєстрації фізичних осіб Бабуш кінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області про визнання таким, що втратив пра во на користування житловим приміщенням. Адреса суду: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 310. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області вик ликає Блейдель Євдокію Захарів ну, останнє відоме місце прожи вання: Дніпропетровська об ласть, м. Жовті Води, вул. Б. Хмельницького, 42, кв. 19, в якості відповідача, та Жовтоводське відділення товарної біржі «Укра їнська», останнє відоме місце реєстрації: Дніпропетровська об ласть, м. Жовті Води, вул. Гагарі на, 33, в якості третьої особи у судове засідання для участі в цивільній справі за позовом Мо туз Т.А. до Блейдель Є.З., із тре тьою особою Товарною біржею «Українська», про визнання уго ди купівліпродажу нерухомого майна дійсною та визнання пра ва власності на квартиру. Судове засідання відбудеться 17 берез ня 2011 року о 08 год. 30 хв. під головуванням судді Завізіон Т.В. у приміщенні міського суду за ад ресою: м. Жовті Води, вул. Мая ковського, 129, зал судових засі дань 1. У разі неявки відповідач ки та третьої особи у судове засі дання справа буде розглядатись за її відсутності за наданими по справі доказами. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання Йолти шева Сергія Борисовича, 21 бе резня 1956 р.н.; Йолтишева Євге на Серійовича, 03 листопада 1983 р.н., зареєстрованих у м. Жовті Води по вул. Горького, 13/1, як відповідачів по цивільній справі за позовом Білохвостової Ольги Борисівни до Йолтишева Сергія Борисовича, Йолтишева Євгена Сергійовича із третьою особою Відділом громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Жов товодського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про визнання такими, що втратили право на користування житловим приміщенням. Судове засідання відбудеться 18 березня 2011 року о 09.00 за адресою: м. Жовті Води, вул. Маяковського, 129, зал судових засідань 2. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування цього оголошення відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

справи і в разі неявки відповіда 15 год. 30 хв. 15.03.2011 року. ча справа буде розглядатись без Прошу Волоконського А.А. з’яви тись на зазначений час. У разі не його участі. явки справа буде розглянута без Дзержинський районний суд м. вашої участі. Слухання справи Кривого Рогу повідомляє, що 18 відбудеться у приміщенні березня 2011 р. о 08 год. 30 хв. в Кіровського районного суду м. залі судових засідань 104 за ад Дніпропетровська за адресою: м. ресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, 24, відбудеться судове засідання каб. 4. по цивільній справі за позовом Музиканової Тетяни Миколаївни Розгляд цивільної справи за по до Лещинської Світлани Микола зовом Щасної Ольги Юріївни до ївни, Лещинського Віктора Стані Дніпропетровської обласної славовича, треті особи ВГІРФО профспілки працівників іннова Дзержинського РВ КМУ УМВС Ук ційних та малих підприємств в раїни у Дніпропетровській об особі голови профспілки ласті, Рада опіки та піклування Квітковського А.Є. про стягнення Дзержинської районної у місті заборгованості по заробітній ради про усунення перешкод у платі відбудеться 15.03.2011 здійсненні права на користуван року о 16 год. 30 хв. Прошу ня приватною власністю. Явка у Квітковського А.Є. з’явитися на судове засідання відповідачів вищевказану дату розгляду спра Лещинської Світлани Миколаївни, ви до Кіровського районного суду Лещинського Віктора Станіславо м. Дніпропетровська, пр. Пушкі вича обов’язкова. У разі неявки на, 29, каб. 4. У разі неявки спра зазначених осіб у судове засідан ва буде розглянута без вашої ня без поважних причин справу участі. буде розглянуто за їхньої відсут Петренку Вікторові Володими ності. ровичу з’явитись у судове засі Прошу прибути Неволіну Ольгу дання 29 квітня 2011 року о 10 Миколаївну до залу 7 Сакса год. 30 хв. до АмурНижньодніп ганського районного суду м. Кри ровського райсуду м. Дніпропет вого Рогу за адресою: м. Кривий ровська за адресою: вул. Новосе Ріг, вул. Демиденка, 6а, для лівська, 9, каб. 9, як відповідачу участі у судовому засіданні в по цивільній справі № 2257/11 якості відповідача по цивільній за позовом Цуканова Ігоря Вади справі за позовом Теплицького мовича до Петренка Віктора Во Руслана Володимировича, Теп лодимировича про стягнення лицької Олени Миколаївни до боргу. У разі неявки відповідача Неволіної Ольги Миколаївни про у судове засідання справа буде визнання договору купівліпро розглянута за його відсутності на дажу нерухомості дійсним на підставі наявних матеріалів та 14.00 14.03.2011 року. Одночас постановлено заочне рішення. но роз’яснюю, що в разі неявки ви зобов’язані повідомити суд П'ятихатський районний суд про причини неявки, оскільки в Дніпропетровської області вик разі відсутності таких даних суд ликає відповідача Панченко Лю розгляне справу за вашої відсут бов Сергіївну, 10 травня 1993 р.н., зареєстровану по вул. Ма ності. ріупольська, 37 в м. Кривий Ріг, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська область, у су Дніпропетровська повідомляє, дове засідання для розгляду ци що відповідачка Мішина Людми вільної справи № 292/11 за по ла Антонівна, зареєстрована: м. зовом Саввіна Олександра Юрі Дніпропетровськ, вул. Червоно йовича до Панченко Любові Сер повстанська балка, 104, викли гіївни, третя особа Холодіївська кається у судове засідання по сільська рада П'ятихатського ра справі за позовом Ериванцева йону, про визнання заповіту Ігоря Миколайовича до Мішиної нікчемним, яке відбудеться 11 Людмили Антонівни та Комуналь березня 2011 р. о 09.00 під го ного підприємства «Дніпропет ловуванням судді Резніченка М.С. ровське міжміське бюро техніч у приміщенні П'ятихатського ра ної інвентаризації» Дніпропет йонного суду за адресою: м. П'я ровської обласної ради, 49000, м. тихатки, вул. Шевченка, 114. У Дніпропетровськ, вул. Леніна, 9, разі неявки відповідача у судове треті особи Бабушкінська ра засідання розгляд справи відбу йонна рада у м. Дніпропетровсь деться за його відсутності. ку; 49069, м. Дніпропетровськ, вул. К. Лібкнехта, 70, та Інспек П’ятихатський районний суд ція Державного архітектурнобу Дніпропетровської області вик дівельного контролю у Дніпро ликає відповідача Бухалова Юрія петровській області; 49000, м. Юрійовича, зареєстрованого по Дніпропетровськ, вул. Набереж вул. Межова, 92 в м. П’ятихатки, на ім. Леніна, 29, оф. 35, по Дніпропетровська область, у су справі про визнання права влас дове засідання для розгляду ци ності та зміни часток співвлас вільної справи № 290/11 за по ників у домоволодінні по вул. зовом Коклонської Ольги Вікто Динамо, 77, м. Дніпропетровська. рівни до Бухалова Юрія Юрійови Судове засідання призначено на ча про стягнення аліментів на ут 28 квітня 2011 року о 9 год. 30 римання дітей, яке відбудеться 04 хв. у приміщенні Бабушкінсько березня 2011 р. о 13.00 під го го районного суду м. Дніпропет ловуванням судді Резніченка М.С. ровська за адресою: м. Дніпро у приміщенні П’ятихатського ра петровськ, 49029, пр. К. Маркса, йонного суду за адресою: м. П’я 57, каб. 310. На підставі ч. 9 ст. тихатки, вул. Шевченка, 114. У 74 ЦПК України після опубліку разі неявки відповідача у судове вання оголошення відповідачка засідання розгляд справи відбу Мішина Людмила Антонівна, Ко деться за його відсутності. мунальне підприємство «Дніпро петровське міжміське бюро тех Жовтневий районний суд м. нічної інвентаризації» Дніпро Дніпропетровська повідомляє петровської обласної ради вва Скрипченка Віктора Павловича, жаються повідомленими про час ТОВ «НьюВей», що судом у судо та місце розгляду справи. У разі вому засіданні о 12 год. 30 хв. 18 неявки справа буде розглянута за квітня 2011 року буде розгляда тися цивільна справа № 25921/ їхньої відсутності. 2011 за позовом ПАТ «УкрСиб Слухання цивільної справи за банк» до Скрипченка Віктора позовом Волоконської Ірини Павловича, третя особа ТОВ Валентинівни до Волоконсько «НьюВей», про стягнення забор го Андрія Андрійовича, третя гованості за кредитним догово особа СГІРФО Кіровського РВ ром (суддя Черновськой Г.В.). ДМУ ГУМВС України в Дніпропет Вам необхідно з’явитись у зазна ровській області, про усунення чений час у Жовтневий районний перешкод у користуванні житло суд м. Дніпропетровська, вул. Па вим приміщенням призначено на торжинського, 18а, каб. 19, для


р9

ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

03.03.2011 р. № 17 (1205) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

участі у розгляді цивільної спра Дніпродзержинськ, пр. Консти ви особисто або направити до туції, 64. суду свого представника з належ но оформленою довіреністю. Вільногірський міський суд Дніпропетровської області по Саксаганський районний суд м. відомляє, що 04.03.2011 р. о Кривого Рогу Дніпропетров 10.00 у приміщенні суду за адре ської області повідомляє, що 24 сою: м. Вільногірськ, вул. Жовт березня 2011 року о 08 год. 30 нева, 14а, каб. 1 відбудеться роз хв. за адресою: м. Кривий Ріг, гляд цивільної справи за позовом вул. Демиденка, 6а, зал 6 відбу ВАТ «Енергопостачальна компанія деться судове засідання по «Дніпрообленерго» до Гавриш цивільній справі за позовом По Олени Олексіївни про стягнення пова Віктора Анатолійовича до вартості безпідставно придбаної Попової Ганни Григорівни про електричної енергії. У судове за розірвання шлюбу. З опубліку сідання викликається Гавриш ванням цього оголошення Попо Олена Олексіївна в якості відпо ва Ганна Григорівна вважатиметь відача по справі. У разі неявки ся повідомленою про час та місце відповідача у судове засідання розгляду справи, у цьому зв’язку справа розглядатиметься за її на підставі статті 74 ЦПК України відсутності на підставі наявних суд має право розглянути справу по справі доказів. по суті за її відсутності. Жовтневий районний суд м. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що Дніпропетровська повідомляє 17.03.2011 року о 08 год. 30 хв. Рабинович Олега Григоровича, в залі судових засідань 208 за ад Юрченко Валентину Олександ ресою: вул. Невська, 3 відбудеть рівну, що судом у судовому засі ся судове засідання по цивільній данні о 14 год. 30 хв. 04 квітня справі за позовом Савченка Оле 2011 р. буде розглядатись ци га Петровича до Калеуш Павла вільна справа № 25584/2011 за Олександровича про захист прав позовом Черноусова Павла Пет споживачів та відшкодування мо ровича до Рабинович Олега Гри ральної шкоди. Явка відповідача горовича, Юрченко Валентини Калеуш Павла Олександровича Олександрівни про відшкоду обов’язкова з наданням раніше вання шкоди (суддя Чернов неподаних доказів. У разі неяв ськой Г.В.). Вам необхідно з’яви ки відповідачів у судове засідан тись у зазначений час у Жовтне ня без поважних причин та непо вий районний суд м. Дніпропет відомлення ними про причину не ровська, вул. Паторжинського, явки суд вирішить справу з вине 18а, каб. 19 для участі у роз сенням заочного рішення. гляді цивільної справи особис то або направити до суду свого Марганецький міський суд представника з належно Дніпропетровської області ви кликає у судове засідання в оформленою довіреністю. якості відповідача Базалей Оле Дзержинський районний суд м. ну Георгіївну по цивільній справі Кривого Рогу повідомляє, що 16 за позовом Агатьєва Сергія Ана березня 2011 року о 10.00 в залі толійовича до Базалей Олени Ге судових засідань 206 за адресою: оргіївни про стягнення боргу та пр. Миру, 24 відбудеться судове процентів за договором позики. засідання по цивільній справі за Базалей Олена Георгіївна, зареє позовом Гальченка Олега Анато стрована за адресою: 53400, лійовича до Шеремет Вікторії м. Марганець, вул. Радянська, Адольфівни, Кращенко Алевтини 84/12. Розгляд справи призначе Адольфівни про розділ домово но на 10 березня 2011 року о лодіння в натурі та усунення пе 16.00 у приміщенні Марганецько решкод у користуванні власністю го міського суду Дніпропетров та вселення. Явка відповідача ської області за адресою: м. Мар Кращенко Алевтини Адольфівни ганець Дніпропетровської об обов’язкова з наданням раніше ласті, вул. Радянська, 72а. Суддя неподаних доказів. У разі неяв Панасенко О.П. У разі неявки ки відповідача у судове засідан відповідача у судове засідання ня без поважних причин та непо справа буде розглядатись за її відомлення ним про причину не відсутності за наявними доказами. явки суд вирішить справу з вине У разі неявки у судове засідання сенням заочного рішення за її відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. відсутності. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 04 березня 2011 року об 11.00 буде слуха тись цивільна справа за позовом Іщенко Олени Степанівни, яка діє за довіреністю та в інтересах Ли сенко Алли Анатоліївни до Лисен ка Анатолія Федоровича, третя особа ВГІРФО Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській об ласті про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відповідача Лисенка Анатолія Федоровича по вказаній справі невідоме, відпо відно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни викликає через оголошен ня в пресі Лисенка Анатолія Фе доровича, останнє місце прожи вання: Дніпропетровська об ласть, м. Дніпродзержинськ, вул. Ухтомського, 37, кв. 67. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідач Лисенко А.Ф. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсут ності. Судове засідання відбу деться під головуванням судді Погребняк Т.Ю. у приміщенні Баг лійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропет ровської області за адресою: м.

Прошу прибути Ларіна Валерія Григоровича, Ларіну Ірину Ва силівну, Клеменцову Вікторію Вікторівну до залу 1 Саксаган ського районного суду м. Криво го Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 3а для участі у судовому засіданні в якості відповідачів по цивільній справі за позовом КП «ЖЕО № 35» до Ларіна Валерія Григоровича, Ла ріної Ірини Василівни, Клеменцо вої Вікторії Вікторівни про ви знання осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщенням, на 10.00 25 берез ня 2011 року. У разі нерозгляду справи 25 березня 2011 року у судовому засіданні буде оголоше но перерву відповідно на 09.00 1 квітня 2011 року. Одночасно роз’яснюю, що в разі неявки ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки, оскільки в разі відсутності таких даних суд роз гляне вказану справу за вашої відсутності. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільної справи № 2 n2/11 за заявою Букреєвої Оле ни Олександрівни про перегляд заочного рішення, ухваленого по цивільній справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Букреєвої Олени Олександрівни, Цесько Людмили Василівни про

стягнення заборгованості за кре дитним договором викликає Бук реєву Олену Олександрівну у су дове засідання, яке відбудеться 17.03.2011 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Самарського район ного суду м. Дніпропетровська по вул. Електричній, 1а (каб. 204). Явка суворо обов'язкова. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпро петровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає у судове засідан ня, яке відбудеться 30.03.2011 року об 11 год. 30 хв. відповіда ча Туманова Сергія Володимиро вича по цивільній справі за по зовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Туманова Сергія Воло димировича про стягнення за боргованості. У випадку неявки відповідача у судове засідання він вважається належно повідом леним про місце, день та час його проведення.

року о 13.00 у приміщення Крас ногвардійського районного суду м. Дніпропетровська: пр. Пушкі на, 77б, каб. 16. Після опубліку вання оголошення в пресі відпо відачі вважаються повідомлени ми про час та місце розгляду справи. У разі неявки відпові дачів Крушельницької Ганни Во лодимирівни, Крушельницького Станіслава Леонідовича справу буде розглянуто за їхньої відсут ності. О. М. Кононенко, суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська. 10.03.2011 року о 13 год. 15 хв. у Дніпропетровському окруж ному адміністративному суді відбудеться розгляд адміністра тивної справи за позовом Петри ківської районної державної ад міністрації до Єлизаветівської сільської ради про визнання про типравними дії Єлизаветівської сільської ради щодо прийняття 14 січня 2011 року рішення № 787/VI «Про сільський бюд жет на 2011 рік» та визнання рішення незаконним без визна чення коштів, що передаються до районного бюджету у сумі 1799077 грн. на утримання бюд жетних установ, які задовольня ють спільні інтереси територіаль них громад району.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відповідача Лаврус Дмитра Юрійовича по цивільній справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Лаврус Дмитра Юрійовича про стягнення заборгованості у судо ве засідання, яке відбудеться 12 ЗАОЧНІ РІШЕННЯ квітня 2011 року об 11.00. У ви падку неявки відповідача спра Самарський районний суд м. ву буде розглянуто за його відсут Дніпропетровська повідомляє, що 02.07.2010 року було винесено за ності. очне рішення по цивільній справі Жовтневий районний суд м. № 21021/10, в якому позовні ви Кривого Рогу повідомляє, що моги Гончар Любові Андріївни за 04.03.2011 року о 08 год. 30 хв. позовом до Анпилогова Віктора в залі судових засідань 208 за ад Миколайовича про визнання пра ресою: вул. Невська, 3 відбудеть ва власності на 1/2 частку нерухо ся судове засідання по цивільній мого майна в домоволодінні по вул. справі за позовом Мовчановської Ілларіонівській в м. Дніпропет Віолетти Леонідівни до Мовча ровську в порядку спадкування за новського Леоніда Анатолійови заповітом задовольнити. Визнати ча про визнання особи такою, що за Гончар Любов'ю Андріївною пра втратила право на користування ва власності на 1/2 частку нерухо житловим приміщенням. Явка мого майна в домоволодінні по вул. відповідача Мовчановського Лео Ілларіонівській у м. Дніпропет ніда Анатолійовича обов'язкова з ровську. наданням раніше неподаних до казів. У разі неявки відповідача Самарський районний суд м. у судове засідання без поважних Дніпропетровська повідомляє, причин та неповідомлення ним що 09.12.2010 року було винесе про причину неявки суд вирішить но заочне рішення по цивільній справу з винесенням заочного справі № 22272/10, в якому по зовні вимоги Снісаренка Андрія рішення. Олександровича до Макаренка Жовтневий районний суд м. Геннадія Миколайовича за учас Кривого Рогу повідомляє, що тю третьої особи Відділу гро 10.03.2011 року о 09.00 в залі су мадянства, імміграції та реєст дових засідань 208 за адресою: рації фізичних осіб Самарського вул. Невська, 3 відбудеться судо району м. Дніпропетровська про ве засідання по цивільній справі усунення перешкод у користу за позовом Стром Максима Стані ванні житловим приміщенням славовича в інтересах неповно задовольнити. Усунути перешко літнього Стром Олексія Максимо ди в здійсненні Снісаренком вича до Миронової Ірини Юріїв Андрієм Олександровичем права ни про позбавлення батьківських на користування та розпоряджен прав. Явка відповідача Мироно ня будинком № 3 по пров. Стефа вої Ірини Юріївни обов'язкова з ника у м. Дніпропетровську, шля наданням раніше неподаних до хом зняття Макаренка Геннадія казів. У разі неявки відповідача Миколайовича, 1971 року народ у судове засідання без поважних ження, з реєстраційного обліку за причин та неповідомлення ним адресою: м. Дніпропетровськ, про причину неявки суд вирішить пров. Стефаника, буд. 3. справу з винесенням заочного Самарський районний суд м. рішення. Дніпропетровська повідомляє, Красногвардійський районний що 25.10.2010 року було винесе суд м. Дніпропетровська по но заочне рішення по цивільній відомляє, що чергове попереднє справі № 2926/10, в якому по судове засідання за позовною за зовні вимоги Публічного акціо явою прокурора Красногвар нерного товариства «УкрСиб дійського району м. Дніпропет банк» до Кисленка Ярослава ровська в інтересах малолітньо Олександровича, Кисленка Арту го Крушельницького Іллі Стані ра Олександровича, Кисленко славовича до Крушельницької Лілії Іванівни про стягнення за Ганни Володимирівни, Крушель боргованості за кредитним дого ницького Станіслава Леонідови вором задовольнити. Стягти со ча, третя особа Орган опіки та лідарно з Кисленка Ярослава піклування виконавчого комітету Олександровича, Кисленка Арту Красногвардійської районної у ра Олександровича, Кисленко місті Дніпропетровську ради, Лілії Іванівни заборгованість у Відвич Олени Володимирівни про розмірі 2580038 (два мільйони позбавлення батьківських прав і п’ятсот вісімдесят тисяч тридцять стягнення аліментів. Відповідачі вісім) грн. 52 коп. Стягти солідар Крушельницька Ганна Володими но з Кисленка Ярослава Олек рівна, Крушельницький Станіслав сандровича, Кисленка Артура Леонідович викликаються у судо Олександровича, Кисленко Лілії ве засідання на 16 березня 2011 Іванівни судові витрати, а саме:

судовий збір у сумі 1700 грн. та витрати на інформаційнотехніч не забезпечення 120 грн., а всьо го 1820 (одна тисяча вісімсот двадцять) грн. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 25.10.2010 року було винесе но заочне рішення по цивільній справі № 2927/10, в якому по зовні вимоги Публічного акціо нерного товариства «УкрСиб банк» до Кисленка Ярослава Олександровича, Кисленка Арту ра Олександровича, Кисленко Лілії Іванівни про стягнення за боргованості за кредитним дого вором задовольнити. Стягти со лідарно з Кисленка Ярослава Олександровича, Кисленка Арту ра Олександровича, Кисленко Лілії Іванівни заборгованість у розмірі 2491058 (два мільйони чотириста дев’яносто одна тися ча п’ядесят вісім) грн. 50 коп. Стягти солідарно з Кисленка Ярослава Олександровича, Кис ленка Артура Олександровича, Кисленко Лілії Іванівни судові витрати, а саме: судовий збір у сумі 1700 грн. та витрати на інформаційнотехнічне забезпе чення 120 грн., а всього 1820 (одна тисяча вісімсот двадцять) грн. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 23 лютого 2011 року суддею Шабановим А.М. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 23204/2010 за позовом Відкритого акціонер ного товариства «ВТБ Банк» до Гайдар Євгенії Вадимівни, Черну хіної Анжели Геннадіївни про стягнення заборгованості за кре дитним договором, відповідно до якого стягнуто солідарно з Гайдар Євгенії Вадимівни, Чернухіної Ан жели Геннадіївни на користь Відкритого акціонерного товари ства «ВТБ Банк» заборгованість за кредитним договором у розмірі 2992401 грн. 47 коп. за боргованість по сплаті відсотків у розмірі 518638 грн. 61 коп., пеню за несвоєчасне повернення кредиту та відсотків за користу вання кредитом у розмірі 90873 грн. 02 коп. та сплачені позива чем при подачі позову судові вит рати по справі 1700 грн. судо вого збору та 120 грн. витрат на інформаційнотехнічне забезпе чення розгляду справи. Роз’яс нюємо відповідачам Гайдар Євгенії Вадимівні, Чернухіній Ан желі Геннадіївні, що вказане за очне рішення може бути перегля нуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії. Рішен ня може бути оскаржено в апеля ційному порядку до Апеляцій ного суду Дніпропетровської об ласті через Дніпропетровський районний суд шляхом подачі в де сятиденний строк з дня проголо шення рішення апеляційної скар ги. Адреса суду: 52005, Дніпро петровська область, смт Ювілей не, вул. Теплична, 7, каб. 12. Новомосковський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті (суддя Соколянська О.М.) доводить до відома учасників по справі за позовом ДУ № 2 Гвар дійської КЕЧ району до Дівєєва Сергія Петровича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням, що 24.12.2010 року було винесено рішення по справі, відповідно до якого відповідача Дівєєва Сергія Петровича визна но таким, що втратив право на ко ристування квартирою № 32 по вул. Лісній, 6 у селищі Черкаське Новомосковського району Дні пропетровської області. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 25.02.2011 року

було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21027/11 за позовом Полянської Людмили Володимирівни до Нетребка Ро мана Миколайовича, третя особа Відділ у справах громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб Павлоградського МВ УМВС України в Дніпропетровській об ласті про усунення перешкод у користуванні майном, належним на праві власності та стягнення моральної шкоди, яким позов було задоволено частково й було визнано Нетребка Романа Мико лайовича таким, що втратив пра во на користування квартирою 39 в будинку 11 по вул. Підгірна м. Павлограда Дніпропетровської області та стягнуто з Нетребка Ро мана Миколайовича на користь Полянської Людмили Володими рівни судові витрати по справі у сумі 45 (сорок п'ять) грн. 50 коп. У задоволенні позовних вимог про стягнення з Нетребка Рома на Миколайовича моральної шко ди у розмірі 1000 грн. відмов лено. Заява про перегляд цього рішення може бути подана відпо відачем протягом 10 днів з дня отримання копії рішення. Рішен ня може бути оскаржене до Апе ляційного суду Дніпропетров ської області протягом 10 днів з дня його проголошення. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 11.12.2010 року було винесе но заочне рішення по цивільній справі № 23059/10, в якому по зовні вимоги Полонник Вікторії Олександрівни до Полонник Рус лана Сергійовича про розірвання шлюбу задовольнити. Шлюб між Полонник Вікторією Олександ рівною та Полонник Русланом Сергійовичем, зареєстрований 21.02.2003 року Відділом реєст рації актів громадянського стану Самарського районного управлі ння юстиції м. Дніпропетровська, актовий запис № 40, розірвати. Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропет ровської області повідомляє, що 08 лютого 2011 року Дніпров ським районним судом м. Дніпро дзержинська винесено заочне рішення по цивільній справі № 2316/2011 р. за позовом Органу опіки та піклування Ви конавчого органу Дніпровської районної ради в інтересах мало літньої Ібрагімової Вікторії Дмит рівни до Ібрагімової Алли Олек сіївни про позбавлення батьків ських прав та стягнення алі ментів, яким позовні вимоги по зивача задоволені в повному об сязі. З опублікуванням цього ого лошення Ібрагімова А.О. вважа тиметься повідомленою про суть та наявність заочного рішення по даній справі. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 15 лютого 2011 р. по цивільній справі за позовом Печерської Ірини Олександрівни, Печерської Аліни Олегівни до Печерського Олега Володимировича, Товарної біржі «Новый Век», Новгородової Любові Василівни про визнання договору купівліпродажу квар тири дійсним та визнання права власності на квартиру було вине сено заочне рішення, яким визна но дійсним договір купівліпро дажу квартири № 59 у будинку № 30 по вул. Революційній у м. Кривому Розі, який був укладений між Печерським Олегом Володи мировичем, Печерською Іриною Олександрівною, Печерською Алі ною Олегівною та Новгородовою Любов'ю Василівною 03 листопа да 1997 року та посвідчений на То варній біржі «Новый Век» визна но за Печерською Іриною Олек сандрівною, Печерською Аліною Олегівною право власності за кожним по 1/3 частині квартири № 59 у будинку № 30 по вул. Рево люційній у м. Кривому Розі.


р10

14 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

ÍÎÂÛÉ ÔÎÐÌÀÒ

«Ýêñïðåññ-êðåäèò» îò Àëüôà-Áàíêà -

áûñòðî è ñ óäîâîëüñòâèåì ÄÌÈÒÐÈÉ ÂÀÑÅÍÊÎ

Ìîæåò ëè îôîðìëåíèå êðåäèòà íà ïîêóïêó áûòîâîé òåõíèêè áûòü ëåãêèì è ïðèÿòíûì ïðîöåññîì? Áåç áîëüøîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ è äëèòåëüíîãî ñîãëàñîâàíèÿ? Áåç äîïîëíèòåëüíûõ êîìèññèé è ñ ëüãîòíûì ïåðèîäîì? Àëüôà-Áàíê óâåðåííî îòâåòèë: «Äà!» è ïðåäëîæèë ñâîèì êëèåíòàì íîâûé ôîðìàò ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà: îïåðàòèâíûé, óäîáíûé è ïðèÿòíûé

ÒÅËÅÔÎÍÓÉÒÅ ÄÎ «ØÂÈÄÊί» Íîâ³ òåëåôîíè äëÿ âèêëèê³â «øâèäêî¿» ä³þòü ó ðàéîí³. Âîíè ââåäåí³ ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ òà îïòèì³çàö³¿ ðîáîòè ïåðñîíàëó. Òåïåð âèêëèêàòè «øâèäêó» â ðàéîí³ ìîæíà, íàáðàâøè òàê³ íîìåðè: ì³ñüêèé òåëåôîí äëÿ ïðèéîìó âèêëèê³â óñ³õ ñ³ë ðàéîíó 6-19-82; ìîá³ëüíèé òåëåôîí öåíòðàëüíî¿ äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè ÖÐË - 099-944-37-94; ìîá³ëüí³ òåëåôîíè ïóíêò³â «øâèäêî¿»: ó Áóëàõ³âö³ - 099-944-38-70, ó Áîãäàí³âö³ - 099-944-40-68, ó Ïàâëîãðàäñüê³é öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ë³êàðí³ - 099-944-41-72.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ѲÒ˲ØÅ ÍÀ 120 ÂÓËÈÖßÕ Öüîãî ðîêó íà 120 âóëèöÿõ ì³ñòà ïëàíóþòü â³äíîâèòè çîâí³øíº îñâ³òëåííÿ. Çîêðåìà, òóò ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè ïîíàä 3 òèñÿ÷³ ë³õòàð³â òà çìîíòóâàòè ïîíàä 100 êì ïîâ³òðîêàáåëüíèõ ë³í³é. Ðîáîòè âåñòèìóòü ïåðåâàæíî ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, ÿêèé íàéá³ëüøå ñòðàæäຠâ³ä òåìðÿâè. ○

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÐÎÅÊÒÈ ÍÅ ×ÅÊÀÞÒÜ Íèçêó ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â òîð³ê âäàëîñü ðåàë³çóâàòè â ðàéîí³. Äëÿ öüîãî êîøòè çàëó÷àëè ç ð³çíèõ äæåðåë. Ó 2009 ðîö³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â ó ðàéîí³ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó íå áóëî, à â 2010-ìó çàëó÷èëè 1,6 ìëí. ãðí. äåðæàâíèõ êîøò³â. Ç îáëàñíîãî áþäæåòó îòðèìàëè 2,7 ìëí. ãðí., 325 òèñ. ãðí. - ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó. Óñ³ êîøòè ñïðÿìîâàí³ íà êîìóíàëüíå áóä³âíèöòâî. ○

Еще в докризисной период Альфа-Банк был лидером на рынке потребительского кредитования. Судите сами - каждая третья покупка была совершена при помощи кредита от Альфа-Банка, фактически финучреждение качественно обслужило около 2 млн. клиентов. Теперь Банк возвращается на этот рынок с качественно новым предложением, которое было разработано исходя из богатого опыта на рынке потребительского кредитования. Альфа-Банк готов не просто отвечать всем запросам клиентов, но и превзойти их ожидания! Банк предложил оптимальное кредитное решение - «Экспресс-кредит». Удобство, быстрота, выгодность и прозрачность процесса кредитования превратили получение кредита в удовольствие!

«Страхование в кредит» - если вы исправно и в срок погашаете свой кредит, то последний платеж за вас внесет страховая компания! Максимально экономно!

БЫСТРОТА В ОФОРМЛЕНИИ

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Для получения кредита на товар стоимостью до 20 000 гривен, необходимы только паспорт и идентификационный код. Оформление проходит быстро - в течение 10 минут, согласование предоставления кредита - от 1 до 15 минут. Более того, если клиент уже когда-либо обслуживался в Альфа-Банке, процедура оформления займет еще меньше времени - ведь часть сведений о клиенте уже есть в базе данных. Кроме этого, вы можете самостоятельно назначить время сделки нашему кредитному эксперту, записавшись предварительно по тел.: 0-800-50-70-20. А уже со средины весны оформить кредит можно будет через Интернет.

«Льготный период» если вы погашаете кредит в установленный договором срок, то вы не переплачиваете ни копейки сверх стоимости покупки! Максимально выгодно!

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÁÛÑÒÐÎ -  ÒÅ×ÅÍÈÅ 10 ÌÈÍÓÒ

ЛЕГКОСТЬ В ПОГАШЕНИИ

обратившись на «горячую линию» Банка по тел.: 0-800-50-70-20 (звонки по Украине со стационарных телефонов бесплатные). Во-вторых, клиент может обратиться в информационно-консультационные центры, в которых, кроме ответов на вопросы, он имеет возможность получить необходимые справки, внести платеж и т.д. Ждем вас в крупнейших магазинах бытовой техники и электроники: «АЛЛО», «Евросеть», «МегаМакс», «Мобилочка», «Технополис», «ТехноЯрмарок», «Эльдорадо», «Электродом», «Moyo» (со списком адресов магазинов вы можете ознакомиться на сайте Банка www.alfabank.ua).

Альфа-Банк максимально упростил процесс погашения кредита. Совершать платежи по «Экспресс-кредиту» можно удобным для вас способом. Вы можете осуществить оплату, обратившись к сотруднику информационно-консультационного центра, или же вносить платежи через I-box терминалы. Активным пользователям Интернета будет удобно осуществлять оплаты через электронный сервис «My Alfa-Bank». Все каналы погашения бесплатны. Также на льготных условиях работает погашение через отделения «Укрпочты». Таким образом, абсолютно каждый клиент Альфа-Банк предможет найти удобный лагает вам принцидля него способ оплачипиально новый подвать кредит. ход к оформлению УДОБСТВО ПРИ кредита. Клиенту ПОСТКРЕДИТНОМ нужно лишь прийти в ОБСЛУЖИВАНИИ магазин, выбрать тоКлиент Альфа-Банка вар и… получить удополучает поддержку на вольствие от покупвсех этапах. Качествен- ки! Мы приложим ное посткредитное обслу- максимум усилий, живание - один из прио- чтобы вы почувстворитетов «Экспресс-креди- вали легкость от пота». Во-первых, клиент купки и смогли позвовсегда может задать ин- лить себе больше с тересующие его вопросы, Альфа-Банком!

Âñå âèäû áàíêîâñêèõ óñëóã. Ëèöåíçèÿ ÍÁÓ ¹61 îò 02.09.2009 ã.

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÅÐÂÛÉ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÑÑÑÐ

Ãîðáà÷åâ îòìåòèë þáèëåé ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ ○

3 ìàðòà 80-ëåòíèé þáèëåé îòïðàçäíîâàë Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ - ïåðâûé è åäèíñòâåííûé Ïðåçèäåíò ÑÑÑÐ

ͲÊÎÏÎËÜ

ÐÎÁ²ÒÜ ÄÎÁв ÑÏÐÀÂÈ Çàëó÷èòè ìîëîäü äî äîáðèõ ñïðàâ - ç òàêîþ ìåòîþ ñïåö³àë³ñòè ðàéîííîãî Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿ ïðîâåëè çóñòð³÷ ç³ ñòóäåíòàìè. Çà ðåçóëüòàòàìè çàõîäó 15 ìîëîäèõ ëþäåé ïðèºäíàëèñü äî âîëîíòåðñüêîãî ðóõó ðàéîíó ³ öüîãî æ äíÿ âèðóøèëè äî äèòÿ÷îãî â³ää³ëåííÿ Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Äëÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, ÿê³ ë³êóþòüñÿ, îðãàí³çóâàëè ï³çíàâàëüíî-ðîçâàæàëüí³ êîíêóðñè. Ïî çàê³í÷åíí³ âñ³ ó÷àñíèêè îòðèìàëè ïîäàðóíêè òà ñîëîäîù³.

Личность Михаила Горбачева оценивают неоднозначно. Одни считают его реформатором, великим политиком ХХ века, другие - виновником распада Советского Союза. Выходец из крестьян, комбайнер, он окончил юрфак МГУ и начал восхождение по комсомольской, а затем и партийной лестни-

це. Сначала - на родине, в Ставропольском крае, а затем и в Москве. В 1985 году, после смерти Константина Черненко, стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Приход к власти представителя нового поколения партийных деятелей ознаменовал завершение периода «застоя» в Советском Союзе. Горбачев инициировал курс перестройки - масштабных перемен в полити-

ческой и экономической системе СССР. Именно в эпоху Горбачева в Союзе провозгласили политику гласности - смягчение цензуры в СМИ и снятие табу на ранее запретные темы. Также легализовали частное предпринимательство, начали улучшать отношения с Западом, вывели войска из Афганистана. В 1990 году Горбачев получил Нобелевскую премию мира.

Михаил Горбачев и сейчас заявляет, что стремился всеми силами сохранить СССР. Однако в результате перестройки в декабре 1991 года Советский Союз распался, а Глава государства сложил свои полномочия. Сегодня он возглавляет Международный фонд социальноэкономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд). Юбилей Михаил Горбачев отметит в узком кругу в Москве, а затем посетит гала-концерт в Лондоне, который дадут в его честь.


р11

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐβ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

ÇÀÌÎÐÈÒÜ ×ÅÐÂß×ÊÀ

ØÊÎËÜÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ

 Î×ÅÐÅÄÜ ÇÀ ÁÓËÎ×ÊÀÌÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 øêîëàõ Êèåâà ââîäÿò äèåòè÷åñêîå ïèòàíèå. Òåïåðü ó÷åíèêè 5-11 êëàññîâ, êîòîðûå, ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ ìåäèöèíñêèõ êîìèññèé, íóæäàþòñÿ â «ùàäÿùåé» ïèùå, áóäóò ïîëó÷àòü åå â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ áåñïëàòíî. Òàêæå ïðîäîëæàò áåñïëàòíî ïèòàòüñÿ ó÷åíèêè 1-4 êëàññîâ.

Îäíà ðóññêàÿ ïîñëîâèöà ãëàñèò - «çàâòðàê ñúåøü ñàì, îáåä ðàçäåëè ñ äðóãîì, à óæèí îòäàé âðàãó». Âîçìîæíî è íå ñòîèò «ðàçáðàñûâàòüñÿ» ïèùåé â äíåâíîå è âå÷åðíåå âðåìÿ, íî âîò â ïîëüçó óòðåííåãî ïåðåêóñà âûñêàçûâàþòñÿ âñå ñïåöèàëèñòû. À çàðóáåæíûå ìåäèêè äàæå ñîñòàâèëè ñâîåîáðàçíûé ðåéòèíã è âêóñíîãî, è ïîëåçíîãî ОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕ

ÒÎÐÒ È ØÎÊÎËÀÄ ÓÒÐÅÍÍÅÉ ÅÄÎÉ ÍÅ Ñ×ÈÒÀÞÒÑß

ÍÎÂÎÑÒÈ

Çàâòðà áóäåò çàâòðàê

Недавно специалисты из КНР провели исследование, в котором поучаствовали более тысячи человек. Таким образом, они выяснили, какая утренняя еда - самая полезная. А заодно и вывели первое правило завтрака - он должен быть легким. Переедать, по мнению медиков, не стоит - это может привести к ожирению или повышению давления. Топ-десятка самых полезных завтраков, по версии корейских исследователей, выглядит так: Æ яичница или омлет; Æ овсянка с фруктами или сухофруктами; Æ мюсли с соком или молоком; Æ гречневая каша с молоком; Æ фруктовый салат; Æ овощной салат с зеленью; Æ сыр с фруктами; Æ цельнозерновой хлеб; Æ йогурт; Æ низкокалорийный сыр. А вот датские ученые на завтрак рекомендуют есть супы. Аргументация такова: жидкая пища быстрее усваивается и не приводит к чувству тяжести в животе. Интересно, что традиционный датский завтрак обычно состоит из хлеба, тостов с маслом, нежного сыра, джема и кофе. А более обильное утреннее меню включает колбасы, ветчину, яйца всмятку, мюсли и булочки. А вот в Китае завтракают паровыми или кунжутными

ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀ 30 ËÅÒ

ÇÀÌÅÐÇËÎ ÌÎÐÅ

хлебцами, рисом, сладким или несладким соевым молоком, в которое окунают жареные кусочки хлеба.

СЛАДКИМ НЕ НАЧИНАТЬ

ными жирами продуктами - беконом, паштетом, мясными изделиями с большим количеством жира и соли. Также лучше воздержаться от жареного и копченого.

Ó ïîáåðåæüÿ Îäåññû çàìåðçëî ×åðíîå ìîðå. Ëüäîì ïîêðûëèñü ïèðñû, íà ñîòíè ìåòðîâ ïðîñòèðàþòñÿ ëåäÿíûå òîðîñû. Òàêîå ÿâëåíèå ïðîèñõîäèò êðàéíå ðåäêî: ïîñëåäíèé ðàç ó áåðåãîâ Îäåññû ìîðå ïîëíîñòüþ çàìåðçàëî â 1977 ãîäó. Ñåãîäíÿ â ïîðòó îáúÿâëåíà ëåäîâàÿ êàìïàíèÿ. Êðîìå òîãî, â òðåòèé ðàç ñ íà÷àëà çèìû îáëåäåíåëî Àçîâñêîå ìîðå. Òîëùèíà ëüäà â ðÿäå ìåñò äîñòèãàåò 20 ñàíòèìåòðîâ.

ÓÒÐÎÌ ÏÅÐÅÅÄÀÒÜ ÍÅ ÑÒÎÈÒ

Наряду с рекомендациями «за» есть и реко- ТОЛЬКО ЗА ствует отложению лишПочему все же не сто- них жиров в организме. мендации «против». Большинство специалис- ит пренебрегать едой по Немаловажным преимуществом завтрака

 ÈÄÅÀËÅ Èäåàëüíûé çàâòðàê äîëæåí ñíàáæàòü îðãàíèçì íåîáõîäèìûìè ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè íà îñíîâå çäîðîâîãî áåëêà, îáåñïå÷èâàòü åãî âîäîé, íå ïîíèæàòü è íå ïîâûøàòü óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè.

тов говорят о том, что не стоит начинать день со сладкого, в частности сладких каш и творожных масс. Не «считаются» завтраком шоколад или торт, оставшийся после праздничного застолья. Не стоит начинать день насыщен-

утрам? На это есть ряд причин. Так, завтрак способен восполнить четверть суточной потребности организма в энергии, микроэлементах и питательных веществах. Кроме того, первый прием пищи дает нам заряд энергии, необходимый для пробуждения. Считается, что хороший «перекус» улучшает настроение и прибавляет бодрости. Е щ е о д и н «плюс» польза д л я фигуры. Неправильный или и вовсе пропущенный завтрак способ-

считается и то, что так мы приучаем себя к определенному распорядку.

Â×ÅÐÀØÍÈÉ ÓÆÈÍ Åñëè óòðîì âàì íå õî÷åòñÿ åñòü, ïðè÷èíîé òîìó âïîëíå ìîæåò áûòü ïëîòíûé óæèí íàêàíóíå.


р12

16 КОЛО ЖИТТЯ ○

ÇÀÂÑÅÃÄÀÒÀÉ ÔÀÑÒÔÓÄΠÑðåäíåìó æèòåëþ ñòîëèöû 40 ëåò. Îí ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, íî ðàáîòàåò íå ïî ñïåöèàëüíîñòè - çà÷àñòóþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè è óñëóã. Çàðàáîòàííûå äåíüãè òðàòèò íà «êîììóíàëêó», åäó è áûò. Îäåâàåòñÿ íà ðûíêå,

îòäûõàåò â Êðûìó è Òóðöèè. Ñîñòîèò â áðàêå, èìååò îäíîãî ðåáåíêà. Òåìï æèçíè çàñòàâëÿåò êèåâëÿíèíà ïèòàòüñÿ â ôàñòôóäàõ, à íåðâû - êóðèòü. Ãîâîðèò îí íà ðóññêîì ÿçûêå, õîòÿ ðîäíûì ñ÷èòàåò óêðàèíñêèé. ○

ÒÈÏÈ×ÍÛÉ ËÜÂÎÂßÍÈÍ

ÏÀÒÐÈÎÒ È ÂÅÐÓÞÙÈÉ Ñðåäíåìó æèòåëþ Ëüâîâà 40 ëåò. Îí âñåãäà íàõîäèò âîçìîæíîñòè äîïîëíèòåëüíîãî «ëåâîãî» äîõîäà. Ïîëó÷àåò ïåðåäà÷êè îò ðîäñòâåííèêîâ- «çàðîáèò÷àí» è ïðîäóêòîâóþ ïîäìîãó îò ñåëüñêîé ðîäíè. Ó íåãî äâîå äåòåé, æåíà-õîçÿéêà. Ïî ïðàçäíèêàì íàäåâàåò âûøèâàíêó, õðàíèò äîìà Áèáëèþ è òîìèê «Êîáçàðÿ» Øåâ÷åíêî. Êàæäîå âîñêðåñåíüå óòðîì îáÿçàòåëüíî õîäèò â öåðêîâü. ×òèò âñå ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè. ○

ÒÈÏÈ×ÍÛÉ ÎÄÅÑÑÈÒ

ÀÇÀÐÒÅÍ È ÂËÞÁ×È Îäåññèò ìîëîä, åìó îêîëî 25 ëåò. Ðàáîòàåò â òðàíñïîðòíîé ñôåðå. Åñòü ìîáèëüíûé òåëåôîí, àâòîìîáèëü ÂÀÇ «êîïåéêà» èëè «ñåìåðêà». Çíàåò àíãëèéñêèé ÿçûê. Äîñóã ïðîâîäèò â êàôå, íåñêîëüêî ðàç â ãîä ïîñåùàåò òåàòðû. Ëþáèò ñâèíèíó, òâîðîã, áðûíçó, ñûð, ìîëîêî. Èç àëêîãîëÿ ïðåäïî÷èòàåò ïèâî, ê ïèâó ñèãàðåòó. Îäåâàåòñÿ íà ðûíêå è â ìàãàçèíàõ ñðåäíåãî êëàññà. ○

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205)

Çàìóæíÿÿ æåíùèíà ñ íåäîðîãèì ìîáèëüíûì

ÒÈÏÈ×ÍÛÉ ÊÈÅÂËßÍÈÍ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÊÒÎ ÎÍ - «ÑÐÅÄÍÈÉ» ÆÈÒÅËÜ ÎÁËÀÑÒÈ?

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

×èòàéòå íà ñàéò³:

«ÆÈÂÓ×ÈÉ» ÇÅÌËßÍÈÍ

68 ËÅÒ - ÍÅ ÏÐÅÄÅË

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

ÁÅÇ ÀÂÒÎ, ÍÎ Ñ ÑÎÒÎÂÛÌ

Ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, 40 ëåò, ñåìåéíûé, æèâåò â ãîðîäå, ðàçãîâàðèâàåò íà ðóññêîì ÿçûêå, áîëüøóþ ÷àñòü äåíåã òðàòèò íà ïèòàíèå - ïðèìåðíî òàêîé òèïè÷íûé æèòåëü Äíåïðîïåòðîâùèíû. ×òîáû «íàðèñîâàòü» ïîðòðåò íàøåãî çåìëÿêà, «Â³ñò³» «ïðîøëèñü» ïî öèôðàì îáëàñòíîãî ñòàòóïðàâëåíèÿ

У средней жительницы, которая проживает в городе, нет личного авто. Потому немало денег она тратит на общественный транспорт. А еще одевается на рынке и в магазинах среднего класса. У нее обязательно есть мобильный телефон, правда недорогой.

ÆÅÍÙÈÍÀ, À ÍÅ ÌÓÆ×ÈÍÀ Средний возраст жителя области - 40 лет и это… женщина. Мужчин у нас на 292 тыс. меньше, чем представительниц прекрасного пола. На декабрь 2010 года в регионе насчитывалось 1,82 млн. леди против 1,53 млн. джентльменов. Кстати, самый низкий «мужской» показатель - в Никополе: здесь на каждую тысячу дам приходится всего 806 представителей сильного пола.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ Ñ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ Бухгалтер с высшим образованием и зарплатой в 2369 грн. в месяц «рабочий» портрет средней жительницы региона.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÊÀÐÒÎØÊÈ È ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ Солидную часть зарплаты наша героиня тратит на еду, причем, в основном, на овощи, экономя на мясе. Больше всего она любит картошку. Остальные деньги идут на оплату коммунальных услуг, отдых и прочее. Примерно раз в два месяца среднестатистическая дама ходит в театр, а раз в месяц - в кино. Главное место отдыха - дом, где есть компьютер и Интернет. Кстати, около 4 часов в день она тратит на прогулки по Сети и 1-2 часа - на просмотр телевизора.

ÇÀÌÓÆÅÌ È Ñ ÄÅÒÜÌÈ Типичная жительница Днепропетровщины замужем, имеет двоих детей. Кстати, свадеб в 2010 году в области сыграли больше, чем зарегистрировали разводов - 21 и 11 тыс. соответственно. Интересно, что чаще всего (после областного центра) женятся в Кривом Роге в 2010-м там вступили в брак 4374 человека. А реже всего - в Юрьевском районе - 58.

ÁÎËÜØÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ, ×ÅÌ ÑÅËÜÑÊÈÉ На декабрь 2010 года в нашей области насчитывалось 3,34 млн. жителей. Причем в городах проживает больше, чем в селах - 2,79 млн. человек против 0,55 млн.

ÑÅÊÑ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ ÑÅÊÑ Â ìàñøòàáàõ âñåãî ìèðà îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ñòàëà áûñòðî ðàñòè ïîñëå 1950 ãîäà. Åñëè â 1950-1955 ãîäàõ â ñðåäíåì æèëè ïî 47 ëåò, òî â 2005-2010 ãîäàõ óæå 68.Òàêèå äàííûå ñîäåðæàòñÿ â íîâîì äîêëàäå ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ. Æåíùèíû, â ñðåäíåì, æèâóò íà 5-6 ëåò äîëüøå ìóæ÷èí.  ìàñøòàáàõ âñåãî ìèðà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè äëÿ ìóæ÷èí - 65 ëåò, à äëÿ æåíùèí - 70.

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÓÊÐÀÈÍÅÖ Îí ñðåäíåãî ðîñòà, èìååò ñåìüþ, ðåáåíêà, æèâåò â «äâóøêå»... Îí ïàòðèîò Óêðàèíû, õîòÿ è çàðàáàòûâàåò îêîëî 2

òûñÿ÷ ãðèâåí. Âûïèâàåò 300 ÷àøåê êîôå â ãîä è 4 ìåñÿöà íå ïëàòèò çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. Îí ëþáèò ðîìàíòè÷íûå ïîäàðêè íà ïðàçäíèêè, à ñ÷àñòüå âèäèò â ñåìüå è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå. Âîò òàêîé îí - ñðåäíèé óêðàèíåö!

 ñðåäíåì óêðàèíöû çàíèìàþòñÿ ñåêñîì 108 ðàç â ãîä.  òî âðåìÿ êàê àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü â ìèðå - 103 ðàçà. Íàøè ìóæ÷èíû, êîòîðûì çà 30 ëåò, ñåêñóàëüíî àêòèâíåå, ÷åì åâðîïåéöû.  ýòîì âîçðàñòå îíè óäåëÿþò èíòèìíîé æèçíè îêîëî

18 ÷àñîâ â ãîä, êîãäà íàøè ñîñåäè ïî êîíòèíåíòó 2-9 ÷àñîâ è äîâîëüñòâóþòñÿ ðàçîì â íåäåëþ.


p5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 17 21

Ôàíè «òîâïèëèñÿ» íà ñàéò³ ÓªÔÀ

ÏÐȯÇÄÈËÈ ÏÎÁÐÀÒÈÌÈ 21 ëþòîãî äî Êðèâîãî Ðîãó ïðèáóëà äåëåãàö³ÿ ç óðàëüñüêîãî ì³ñòà-ïîáðàòèìà Íèæíüîãî Òàã³ëà äëÿ ó÷àñò³ ó ñâÿòêóâàíí³ 67-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ ì³ñòà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â òà ç ìåòîþ îáì³íó äîñâ³äîì. ̳ñüêèé ãîëîâà Êðèâîãî Ðîãó Þð³é ³ëêóë âèñëîâèâ ïîäÿêó òàã³ëü÷àíàì çà ó÷àñòü ó ñâÿòêóâàíí³ âèçíà÷íî¿ äëÿ ì³ñòà ïî䳿 ³ çàïåâíèâ, ùî òàê³ äðóæí³ â³äíîñèíè ì³æ ì³ñòàìè é íàäàë³ áóäóòü ðîçâèâàòèñÿ òà ì³öí³øàòè.

Ó Â²ÂÒÎÐÎÊ «Ë²Ã» ÑÅÐÂÅÐ ÓªÔÀ

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ

«×ÅÕÈ» ÂÛÅÕÀËÈ Â ÃÎÐÎÄ

КУПИТИ НЕ ПРОСТО

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÏÅÐÅÏÓÑÒÊÈ Â²Ä 300 ÄÎ 6 ÒÈÑ. ÃÐÍ.

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

П р о д а ж квитків мав стартувати позавчора опівночі, але через надзвичайно великий наплив бажаючих сервер uefa.com «ліг». Ближче до вечора запрацювала тільки англійська версія сайта, згодом налагодили роботу всіх інших. Реєстрація бажаючих відвідати мат-

ÍÎÂÈÍÈ

ÌÎÐÅ ÁÀÆÀÞ×ÈÕ

Ïåðøèé äåíü âåñíè âèéøîâ íå äóæå âäàëèì. Õòîñü õîò³â ñîíöÿ ³ òåïëà, à õòîñü - êóïèòè êâèòêè íà ìàò÷³ ªâðî-2012 â Óêðà¿í³ òà Ïîëüù³. ͳ ò³, í³ ³íø³ çàäîâîëåíèìè íå ëèøèëèñü. ² ÿêùî ó ïåðøîìó âèïàäêó âèííà áóëà ïîãîäà, òî ó äðóãîìó ñåðâåð ç ïðîäàæó ïåðåïóñòîê

чі «Євро» закінчилась 28 лютого. На порталі зареєструвались сотні тисяч людей. Серед них обіцяють розіграти 600 тис. квитків - 43% від загальної кількості (останнє розподілятимуть УЄФА та національні футбольні федерації). Зважаючи на таку кількість охочих та щоб не було спекуляцій, організатори вирішили продавати квитки по спеціаль-

ній лотереї, переможці якої матимуть можливість викупити свою перепустку. І хоча продаж триватиме до 31 березня, всі «полізли» на сайт уже сьогодні. Лотерея ж відбудеться у квітні. Хто виграє - отримає ваучер і за ним купить квиток. Якщо при реєстрації вказати, що ви можете придбати і дорожчу перепустку, то буде більше шансів виграти.

ВОЛОДАРІ КВИТКІВ Але вже сьогодні відомі перші володарі квитків на матчі Євро-2012. Ними стали поляк з місцини Тарчин, що біля Варшави, та українка з Білої Церкви. Вони отримали перепустки на Євро завдяки іншій спеціальній лотереї. УЄФА визначила курс євро до гривні як 1 до 10. Виходячи з цього, квитки коштуватимуть від 300 до 6000 гривень, вар-

cmyk

тість найдешевших майже вдвічі менша, ніж на Євро-2008 в Австрії та Швейцарії. Всі квитки поділяються на три основні групи. Наприклад, деякі можна придбати тільки на один матч. Мешканці України можуть заплатити за квитки у гривні або в євро з допомогою кредитної або дебетної карти, чи з допомогою банківського переказу.

1-ãî ìàðòà øåñòü ïåðâûõ òðàìâàéíûõ âàãîíîâ ÷åøñêîãî ïðîèçâîäñòâà âûåõàëè íà îáêàòêó. Îíè áóäóò ðàáîòàòü íà ìàðøðóòàõ ¹¹ 11,17 è 15. Ñîãëàñíî èñïûòàíèÿì è îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, âàãîíû îòâå÷àþò äåéñòâóþùèì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì, è èõ ìîæíî ââîäèòü â ýêñïëóàòàöèþ. Òðàìâàè èç Ãåðìàíèè, â ÷àñòíîñòè, ïîòðåáëÿþò ìåíüøå ýëåêòðîýíåðãèè, ÷åì òå, êîòîðûå ðàáîòàþò íà ìàðøðóòàõ ñåé÷àñ. Íàïîìíèì, ÷òî ñ íà÷àëà ãîäà ãîðñîâåò ïðèîáðåë äëÿ ÊÏ «Äíåïðîïåòðîâñêèé ýëåêòðîòðàíñïîðò» 48 òðàìâàéíûõ âàãîíîâ, ðàíåå ýêñïëóàòèðîâàâøèõñÿ â Ãåðìàíèè.


р6

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

ДЕВУШКА ИЗ ВЫСШЕГО ОБЩЕСТВА

4 ìàðòà 1877 ãîäà íà ñöåíå Áîëüøîãî òåàòðà ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà áàëåòà ×àéêîâñêîãî «Ëåáåäèíîå îçåðî». Òðóäíî ïîâåðèòü, íî ïðåìüåðà åäèíñòâåííîé ïðèæèçíåííîé ïîñòàíîâêè êîìïîçèòîðà óñïåõà íå èìåëà. Ñðåäè ïðè÷èí ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò ñëàáóþ õîðåîãðàôèþ. Ëèøü ñïóñòÿ 18 ëåò, óæå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, «Ëåáåäèíîå îçåðî» ïîòðÿñëî è çðèòåëåé, è êðèòèêîâ. ○

Òàê íàçûâàëè ïðèíöåññó Óýëüñêóþ Äèàíó. Îíà áûëà îäíîé èç ñàìûõ èçâåñòíûõ æåíùèí ÕÕ ñòîëåòèÿ, à ïî èòîãàì îïðîñà, ïðîâåäåííîãî êîìïàíèåé Áè-áè-ñè, çàíèìàëà 3-å ìåñòî â ñïèñêå 100 âåëè÷àéøèõ áðèòàíöåâ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ «ËÅÁÅÄÈÍÎÃÎ ÎÇÅÐÀ»

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

8 ìàðòà ïî ðåøåíèþ 48-ãî êîíãðåññà Ìåæäóíàðîäíîãî ÏÅÍ-êëóáà îòìå÷àþò Âñåìèðíûé äåíü ïèñàòåëÿ. ÏÅÍ-êëóá áûë îñíîâàí â Ëîíäîíå â 1921 ãîäó. Íàçâàíèå îðãàíèçàöèè àááðåâèàòóðà, îáðàçîâàííàÿ ïåðâûìè áóêâàìè àíãëèéñêèõ ñëîâ Poets - ïîýòû, Essayists - î÷åðêèñòû, Novelists - ðîìàíèñòû. ÏÅÍ-êëóá âûñòóïàåò â çàùèòó ñâîáîäû ïå÷àòè. ○

Êîðîëåâà ëþäñêèõ ñåðäåö

ÏÈØÈÒÅ, ÁÓÌÀÃÀ ÂÑÅ ÑÒÅÐÏÈÒ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Диана Френсис Спенсер родилась 1 июля 1961 г. в королевских владениях Сандригем в графстве Норфолк. Ее отец служил при дворе короля Георга VI, мать была дочерью фрейлины Королевы-матери. Раннее детство Дианы было счастливым, если не считать развода родителей: девочка разрывалась между матерью и отцом и много лет помнила об этом.

ÏÅÐÂÀß ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÄÈÀÍÛ ÑÒÀËÀ ÒÐÈÓÌÔÎÌ ступления. Как оказалось зря - именно эта поездка стала ее трамплином в будущее. В июле 1982 г. в семье Чарльза и Дианы появился первенец - принц Уильям, а в сентябре 1984 г. - принц Гарри. Мальчики были окружены любовью и заботой, но при этом Диана старалась, чтобы они жили обычной жизнью. Вне «протокола» принцы носили джинсы и футболки, ходили в обычную школу и стояли в общей

 ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ 6 ìàðòà 1913 ãîäà â ãàçåòå Ñàí-Ôðàíöèñêî âïåðâûå â ïå÷àòè áûëî óïîìÿíóòî ñëîâî «äæàç». Óæå ïîçæå, â 1917 ãîäó, àìåðèêàíñêèé æóðíàë Literary Digest àâòîðèòåòíî ðàçúÿñíèë, ÷òî «äæàç - ýòî ìóçûêà, çàñòàâëÿþùàÿ ëþäåé òðÿñòèñü, ïðûãàòü è êîð÷èòüñÿ». Ñðåäè îñíîâàòåëåé äæàçà: òðóáà÷ è ïåâåö Ëóè Àðìñòðîíã, òðóáà÷ Êèíã Îëèâåð, êëàðíåòèñò Äæîííè Äîäñà.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Училась Диана в лучших школах Англии. Ее любили одноклассники и учителя, хотя особого интереса к наукам она не проявляла, предпочитая спорт и танцы. В 1975 г. Эдвард Джон Спенсер принял наследный титул графа, и семья переехала в родовой замок Олторп-Хаус: Диана стала «леди». Первое знакомство с принцем Чарльзом состоялось зимой 1977 г. Шестнадцатилетней девушке он показался всего лишь «очень забавным», несмотря на безукоризненное воспитание и явный интерес к ней.

СВАДЬБА ВЕКА Учебу в Швейцарии Диана не закончила - заскучала по дому и вернулась в Англию раньше времени. Сняла с подругами в Лондоне квартиру и начала работать в детском саду «Молодая Англия». Впервые слух о ее романе с принцем Чарльзом прошел после того, как парочка, гуляющая по отмелям реки в Балморале, «засветилась»

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ ÄÈÀÍÓ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀËÈ ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ

в объективе папарацци. С этого момента мировая пресса буквально «приклеилась» к молодой и застенчивой особе, называя ее «робкая Ди». Репортеры следовали за ней по пятам, засыпая вопросами. В ответ - неизменно дружеская улыбка и ни слова о Чарльзе. Официально о помолвке принца Уэльского и леди Дианы Спенсер было объявлено 24 февраля 1981 г., а свадьба состоялась 28 июля. На пути следования от Букингемского дворца до собора Святого Павла, свадебный кортеж приветствовали сотни тысяч людей. За всей церемонией наблюдали около 800 млн. телезрителей во всем мире. Свадебное платье невесты украшали жемчужины и золотые блестки. На голове сверкала тиара фамильная драгоценность рода Спенсеров. Жених был одет в парадную форму офицера британской армии. Медовый месяц молодожены провели на борту роскошной королевской яхты «Британия».

МИССИЯ ПРИНЦЕССЫ Первая официальная поездка принца и принцессы по стране началась в Уэльсе. За 3 дня они провели 18 встреч: позже Диана призналась, что очень боялась своего первого публичного вы-

ÍÅÑÁÛÂØÀßÑß ÌÅ×ÒÀ

их решении расстаться. В интервью СМИ принц Уэльский признался в своей неверности жене, а она, намекая на его роман с Камиллой Паркер-Боулз, заявила, что в браке ей было «тесно». В 1996 г. с соизволения королевы Елизаветы пара официально оформила развод. Спустя год, достоянием гласности стали романтические отношения Дианы с миллионером Доди Аль-Файедом. 30 августа после ужина в ресторане парижского отеля «Ритц»

 îäíîì èç èíòåðâüþ Äèàíà ñêàçàëà, ÷òî ìå÷òàåò ñòàòü ïîñëîì, ÷òîáû ïðåäñòàâëÿòü Âåëèêîáðèòàíèþ âñåìó ìèðó: «ß íå ïðåäñòàâëÿþ ñåáÿ êîðîëåâîé ýòîé ñòðàíû, íî õîòåëà áû ñòàòü êîðîëåâîé ëþäñêèõ ñåðäåö». очереди, чтобы покататься на аттракционах. Когда сыновья подросли, она начала брать их на встречи с пациентами больниц и бездомными, объясняя насколько важна благотворительность. Принцесса Диана безошибочно определяла тех, кто особенно нуждался в помощи. Именно этот аспект жизни стал ее истинным призванием. Диана собирала и передавала пожертвования в Фонд помощи больным СПИДом, больным проказой, детским больницам и приютам, в частности в России. Ее последней миссией стала борьба против применения противопехотных мин.

ТРАГЕДИЯ В ТОННЕЛЕ В начале 90-х между Чарльзом и Дианой начались серьезные размолвки, отношения зашли в тупик и вскоре было объявлено об

принцесса и ее спутник вышли через служебный вход, пытаясь незаметно уехать, но, увы - следом ринулась толпа репортеров. Через несколько минут машина Аль-Файеда попала в аварию в тоннеле под площадью Дельальма - три человека, в том числе и Диана,погибли. В последний путь принцессу Уэльскую проводили с королевскими почестями и похоронили на маленьком островке посередине озера в родовом поместье ОлторпХаус.


р7

АКСЕСУАРДИВА 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.03.2011 ð. ¹ 17 (1205) ○

ÌÎÄÍÎ È ÄÎÐÎÃÎ

ИНТЕРЕСНО

Ñóìêè äëÿ îðèãèíàëêè

ÄÎÐÎÆÅ ÍÅÊÓÄÀ

Äëÿ æåíùèí ñóìêà - ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ïðîñòî ìîäíûé àêñåññóàð. Ïðàêòè÷åñêè ó êàæäîé äåâóøêè åñòü êàê ìèíèìóì òðè ñóìêè íà ðàçíûå ñëó÷àè æèçíè - ìàëåíüêàÿ âå÷åðíÿÿ, îáúåìíàÿ - íà êàæäûé äåíü è ìîäíàÿ ñóìêà ñåçîíà (ëåòíÿÿ ïëÿæíàÿ, ìåõîâàÿ çèìíÿÿ è ò.ä.). Íî äëÿ îñîáî ýêñòðàâàãàíòíûõ ìîäíèö äèçàéíåðû ïîäãîòîâèëè ñþðïðèç

ÄËß ÑÒÈËÜÍÎÉ ÕÀÊÅÐØÈ Ä ÄËß ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ

Ä

ÄËß ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÊÈ

Ä Женщина может болтать по телефону часами. Так думают многие мужчины. И зачастую они правы. Чем это объяснить? Наверное, нашей чрезмерной эмоциональностью. Мы не можем потерпеть и припасти важную новость до личной встречи с лучшей подругой. Специально для любительниц телефонных переговоров дизайнеры придумали такую необычную сумку.

ÄËß ÇÀÌÓÆÍÅÉ ÄÀÌÛ Куда же прятать заначку на новый парфюм, как не в носок? Сумочка такой оригинальной формы весьма опасна, ведь может запросто послужить причиной семейного скандала. Представьте, в один прекрасный день ваш супруг найдет носок, не подходящий ни к одной из его пар. Ссора неминуема…

Книга - источник знаний. А такая сумочка-книга расскажет о своей хозяйке на минимуме страниц. Если довелось взвалить на себя ношу эрудиции, то и содержание аксессуара должно быть соответствующим. Подойдет какой-нибудь крем с инновационной формулой, самовосстанавливающаяся помада, деталь от синхрофазотрона… Главное не перестараться.

ÄËß ÄÅÂÓØÊÈ ÁÎÍÄÀ Дизайнеры придумали такую экстравагантную сумочку для любительниц оружия. Кстати, пистолет внутри сумки абсолютно настоящий, при этом еще и позолоченный. Но есть одно НО: вы никогда не сможете им воспользоваться, ведь сама сумка наглухо запечатана. Так что просто наслаждайтесь видом содержимого, а в хозяйстве вещь не пригодна, так как ничего внутрь положить нельзя.

Á

Ä

ÄËß ÊÎÊÅÒÊÈ Ä Главный модный тренд последних лет - дорогой домашний питомец. Ошейники с бриллиантами, личные парикмахеры, соловьиные язычки на обед - все это мелочи по сравнению с радостью от звонкого лая милой крошки. Если же терьерчик за 3 тыс. долларов не по карману, пригодится «сумочка-песик».

Ä

Ê òàêîé ñóìêå çà 1,9 ìëí. äîëëàðîâ íåîáõîäèìà ïðîôåññèîíàëüíàÿ îõðàíà. Ïðèäóìàë ýòî ÷óäî èç ïëàòèíû ÿïîíñêèé äèçàéíåð Òàíàêà. Ñóìî÷êó óêðàøàþò áîëåå 200 áðèëëèàíòîâ. Ïðåëåñòü àêñåññóàðà â òîì, ÷òî âñå äðàãîöåííûå êàìíè ìîæíî ñíÿòü è èñïîëüçîâàòü îòäåëüíî. Ðåìåíü, íàïðèìåð, ïðåâðàòèòñÿ â êîëüå, à öåíòðàëüíûé êàìåíü â 8 êàðàò - â êóëîí.

Балалайка есть, знакомый медведь и цыгане тоже имеются, черная икра ждет своего часа в холодильнике, но на душе почему-то тоскливо. Развеселиться поможет эта чудная вещица от модного Дома Chanel. Матрешка, как ничто другое, подчеркнет патриотизм дочери нефтяного магната или жены хозяина Чукотки.

ÄËß ÁÎËÒÓØÊÈ Ä

ÎÒ HERMES

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Доказательством того, что современные технологии все плотнее входят в нашу жизнь и начинают диктовать моду, может послужить сумка-клавиатура. Для создания этого дизайнерского шедевра было использовано 393 клавиши. Всего существует четыре варианта цветов аксессуара - красная, розовая, черная и белая. Из минусов - ручка не очень удобна, так как тоже инкрустирована клавишами.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1203


р8

ÔÀÊÒ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2011 РОКУ № 17 (1205)

«Ìå÷òàþ î ÿáëîíå ñ ÿáëîêàìè» ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Â íà÷àëå ìàðòà Îâíàì ïðåäñòîèò ïðîÿâèòü ñåáÿ è äîáèòüñÿ ïðèçíàíèÿ â êîëëåêòèâå. Óñïåõè, èçâåñòíîñòü ïîâëåêóò çà ñîáîé ïðèñòàëüíîå, èíîãäà ïåðåõîäÿùåå â íàâÿç÷èâîñòü âíèìàíèå ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà. Âîò çäåñü áóäüòå îñòîðîæíû; íå ïåðåóñåðäñòâóéòå, íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà ëè÷íóþ æèçíü. Íå ïîòåðÿéòå òî, ÷òî ïîëó÷èëè ñ òàêèì òðóäîì. ТЕЛЕЦ Âàì ñäåëàþò çàìàí÷èâîå ïðåäëîæåíèå. Âû ïðèëîæèëè ìíîãî óñèëèé äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòî ïðîèçîøëî, è âû äîáèëèñü ñâîåãî. Òåïåðü ñëåäóåò âîéòè â êóðñ äåëà. Âû îáÿçàòåëüíî ñïðàâèòåñü, äàæå åñëè ïðèäåòñÿ çàòðàòèòü äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ. Ïîýòîìó â êîíöå íåäåëè ñòîèò ïðåäîñòàâèòü ñåáå îòäûõ íåáîëüøîé, íî íåîáõîäèìûé äëÿ òîãî, ÷òîáû âîññòàíîâèòüñÿ. БЛИЗНЕЦЫ Ñîõðàíÿéòå íåñãèáàåìóþ ïîçèöèþ â æèçíè. Ñòàðàéòåñü õîòÿ áû ïî âûõîäíûì îòâëåêàòüñÿ îò çàíÿòèé. Ïðè ïîäîáíûõ íàãðóçêàõ îòäûõ äîëæåí áûòü õîðîøèì, êà÷åñòâåííûì. Ïîçâîëüòå ñåáå èñïîëíÿòü ñîáñòâåííûå ïðèõîòè è æåëàíèÿ, âåäü èíîãäà íóæíî è ðàññëàáèòüñÿ. РАК Íàñòóïàþùàÿ íåäåëÿ ïîêàæåò, ÷òî óñèëèÿ, êîòîðûå âû çàòðàòèëè äëÿ âîïëîùåíèÿ çàäóìàííîãî, íå ïðîøëè äàðîì. Óñïåõ è ïðèçíàíèå àáñîëþòíî çàñëóæåíû, è âû ýòî çíàåòå.  íà÷àëå ìàðòà âàì áóäåò ïî ñèëàì ìíîãîå, âû ñìîæåòå ðåàëèçîâàòü ìíîãèå íà÷èíàíèÿ è ïëàíû. Âîèñòèíó ýòî âðåìÿ - îäíà èç ëó÷øèõ íåäåëü â ãîäó. Âîñïîëüçóéòåñü îòêðûâøèìèñÿ ïåðñïåêòèâàìè. ЛЕВ Îáðàùàéòå âíèìàíèå íå òîëüêî íà ðåøåíèå êðóïíûõ çàäà÷, íî è íà óñòðàíåíèå íåçíà÷èòåëüíûõ ïðîáëåì. Ñïðàâèâøèñü ñî âòîðûì, áóäåò ëåã÷å âûïîëíèòü ïåðâîå. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðèíåñåò ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.  êîíöå íåäåëè âîçüìèòå òàéì-àóò: îòäûõ â òåïëûõ êðàÿõ ïîéäåò âàì òîëüêî íà ïîëüçó. ДЕВА Æäåòå, ÷òî ðóêîâîäñòâî ïîòðåáóåò îò âàñ îò÷åò î ïðîäåëàííîé ðàáîòå? Íå î÷åíü ëþáèòå áóìàæíóþ âîëîêèòó? Íå ïåðåæèâàéòå, â ýòîì âîïðîñå ìîæíî ïîëîæèòüñÿ íà ïîìîùü êîëëåã. Åñëè ïîòðåáóåòñÿ, ñìåëî îáðàùàéòåñü ê íèì çà êîíñóëüòàöèåé. Íà÷àëüñòâî ñîâñåì íå ïðîòèâ ñòèëÿ âàøåé ðàáîòû è ãîòîâî çà ýòî ïîîùðèòü ìàòåðèàëüíî. Ïðåìèÿ ïîçâîëèò âàì èñïîëíèòü òî, î ÷åì âû äàâíî ìå÷òàëè.

ВЕСЫ Íà ýòîé íåäåëå íå ñòðåìèòåñü âûïîëíèòü âñå ñâîè ïëàíû, êîòîðûõ íåìàëî. Ïåðåóòîìèâøèñü, ìîæíî âïàñòü â äåïðåññèþ è çàðàáîòàòü õðîíè÷åñêóþ óñòàëîñòü. Íåäåëÿ áîëüøå ïîäîéäåò äëÿ ñïîêîéíîãî òðóäà è àêòèâíîãî îòäûõà â êðóãó ñåìüè èëè äðóçåé. СКОРПИОН Êîíôëèêò â ñåìüå, íà÷àâøèéñÿ â âûõîäíûå, ìîæåò çàòÿíóòüñÿ. Ïðèìèòå ìåðû, ÷òîáû ýòîãî íå ïðîèçîøëî.  äàííîì ñëó÷àå âñå çàâèñèò òîëüêî îò âàñ. Âû æå ñàìè ïî÷óâñòâóåòå îáëåã÷åíèå ïîñëå ðàçðåøåíèÿ ñèòóàöèè - åñëè íóæíî, ïîéäèòå íà óñòóïêè. Ýòî áóäåò îöåíåíî äîìàøíèìè, è âàø àâòîðèòåò òîëüêî óêðåïèòñÿ. СТРЕЛЕЦ Íà ýòîé íåäåëå äëÿ ðåøåíèÿ ìíîãèõ âîïðîñîâ Ñòðåëüöàì ïîòðåáóåòñÿ èõ óíèêàëüíîå ÷óâñòâî þìîðà. Ïðè ýòîì ñòîèò ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû èðîíèÿ ðàñïðîñòðàíÿëàñü èñêëþ÷èòåëíî íà ïðîöåññ, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå íà ëè÷íîñòè. ×òîáû íå áûëî ãðóñòíî èç-çà óïóùåííûõ âîçìîæíîñòåé, ïðèäåòñÿ ïîòðàòèòü íåìàëî äíåé è ïðèâåñòè â ïîðÿäîê äåëà è ìûñëè. Êîå-êîãî èç Ñòðåëüöîâ æäåò ïîâûøåíèå ïî ñëóæáå. КОЗЕРОГ Âû òàê õîðîøî íàëàäèëè ðàáî÷èé ïðîöåññ íà ñëóæáå, ÷òî ìîæåòå ñïîêîéíî ïîëîæèòüñÿ íà ñîñëóæèâöåâ. Ñîòðóäíèêè ìîãóò ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïîðó÷åíèÿìè âûøåñòîÿùåãî íà÷àëüñòâà áåç âàøåãî ó÷àñòèÿ. È ýòî íå êàìåíü â âàø îãîðîä, íàîáîðîò! Âû áëåñòÿùå ðàçáèðàåòåñü â ëþäÿõ è ñïëîòèëè âîêðóã ñåáÿ íàñòîÿùóþ êîìàíäó. Òàê ÷òî íà ýòîé íåäåëå ìîæíî ñïîêîéíî îòáûòü â çàñëóæåííûé îòïóñê. ВОДОЛЕЙ Âàì ÷àñòî êàæåòñÿ, ÷òî áëèçêèå îãðàíè÷èâàþò âàñ â ñâîáîäå, íåñìîòðÿ íà õîðîøèå îòíîøåíèÿ â ñåìüå. Âïîëíå âîçìîæíî, âàì ñòîèò èçìåíèòü îòíîøåíèå ê ïðîáëåìå, ïîéòè íà íåáîëüøèå óñòóïêè. Ïîäóìàéòå îá ýòîì. Ïîîáùàéòåñü ñ äðóçüÿìè; ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî êòî-òî èç íèõ ïîäñêàæåò, êàê îáðåñòè áîëüøóþ ñâîáîäó, ÷åì åñòü ñåé÷àñ. Ðàññìîòðèòå âñå âàðèàíòû. РЫБЫ Ïîðà ïîìåíÿòü íåêîòîðûå âçãëÿäû íà æèçíü. Ýòî ïîìîæåò ðàçðóøèòü íåïîíèìàíèå â ñåìüå è ðàñòîïèòü ëåä â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Íåò ñìûñëà ñòàíîâèòüñÿ çàëîæíèêîì ïðèíöèïà, åñëè ýòî ïðåïÿòñòâóåò ïîÿâëåíèþ íîâîãî â âàøåé æèçíè. Íå èçáåãàéòå êîðïîðàòèâíûõ âå÷åðèíîê. Íåäåëÿ áóäåò ïîëíà ïðèÿòíûõ âñòðå÷, ñîáûòèé è îáùåíèÿ. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Ýòó ìèëóþ æåíùèíó ìîæíî íàçâàòü äîáðîé âîëøåáíèöåé, âåäü åå òâîðåíèÿ îæèâàþò: êðîõîòíûå áàáî÷êè èç áèñåðà øåâåëÿò êðûëûøêàìè, Ëÿãóøêàöàðåâíà ãîòîâà ïðûãíóòü â ðå÷êó, à ñêàçî÷íûå äåðåâüÿ, êà÷à êà÷àÿÿ âåòâÿìè, ùåäðî îñûïàþò çåìëþ ïåðâûì âåñåííèì öâåòîì. Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìàñòåðèöà Ðàèñà Áàðèøïîëü íå ñëó÷àéíî âûáðàëà îäèí èç ñàìûõ äðåâíèõ âèäîâ ðóêîäåëèÿ - áèñåðîïëåòåíèå. Îâëàäåâ èì, îíà вещи. Я, следуя ее приме- Раиса Николаевñîçäàåò øåäåâðû, ру, тоже стремлюсь к кра- на, как Вы выбираеêîòîðûå ñîãðåâàþò соте. те сюжет? ñåðäöà ëþäåé - Я люблю природу, - Создать дерево из РАБОТЫ ОЦЕНИВАЕТ ВНУК - Раиса Николаевна, когда Вы увлеклись бисероплетением? - Мне однажды подарили желто-коричневые бусы, но они не подходили. Тогда я решила из бисеринок создать цветы. Получилось! С тех пор работаю с этим материалом. - Семья поддерживает Ваше увлечение? - Сын, невестка и внук поддерживают меня в творчестве, но сами пока не пробовали создавать что-то подобное. А вот моя мама была мастерицей, занималась шитьем и поскольку работала кропотливо, то у нее всегда получались очень красивые

бисера - довольно сложно. Не утомляет подобное занятие? Сколько времени тратите на один шедевр? - По-разному, иногда один и тот же лепесток переделываю по несколько раз, а деревце из бисера могу создавать целую неделю. Вот и с Лягушкойцаревной возникли проблемы: ее корона сразу не получалась. Пришлось повозиться. Но, несмотря на все сложности, мое хобби приносит большую радость. - Кто первый «рецензент» Ваших работ? - Мой внук, ему 16 лет, но он находит время на то, чтобы оценить бабушкины работы. Иногда даже подсказывает, что и как делать.

ÞÌÎÐ - Äîðîãàÿ,÷òî áû òû õîòåëà íà 8 ìàðòà? - Íó, äîðîãîé, ÿ áû õîòåëà ÷òî-òî äëÿ ìîèõ òîíåíüêèõ ïàëü÷èêîâ, äëÿ ìîåé øåéêè è äëÿ ìîèõ ðîçîâåíüêèõ óøåê. - Àãà, ìûëî!

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

поэтому в моих работах она доминирует: деревья, цветы, бабочки. Природа притягивает еще и потому, что, живя в городе, мы ее почти не видим. Когда же создаешь что-то подобное - это сближает с прекрасным.

СОВРЕМЕНЕН И ИНТЕРЕСЕН - Как воспринимают Ваши работы люди? - Думаю, что они им нравятся. Однажды выставка проходила в санатории, и меня порадовало отношение к экспонатам не только взрослых, но и детей. Помню, как малыш увидел клубничку из бисера и сказал: «Ой,

какая клубничка… я хочу ее скушать!» Поверил в то, что она настоящая. - Что еще мечтаете создать? - Мечтаю о яблоне с яблоками, вот только бисера пока не нашла подходящего. - Как Вы считаете, бисероплетение - модное занятие? Способно ли оно заинтересовать нашу молодежь? - К сожалению, она сегодня все больше увлечена компьютером, а чтобы работать с бисером, нужны терпение, усидчивость, любовь к тому, что создаешь. Нужно видеть мир вокруг. Думаю, что бисер всегда современен, интересен.

ÏÎÃÎÄÀ *** Ãîâîðèò êðîêîäèë Ãåíà ×åáóðàøêå: - Ñìîòðþ ÿ íà òåáÿ, ×åáóðàøêà, è íå çíàþ: òî ëè ñ 23 ôåâðàëÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿòü, òî ëè ñ 8 ìàðòà?

Чт 03.03

3 5 0С 13 15 0С

півн.захід. 45 м/с

Пт 04.03

1 +1 0С 5 7 0С

захід. 56 м/с

Сб 05.03

+1 +3 0С 1 3 0С

півд.захід 67 м/с

Нд 06.03

0 +2 0С 8 10 0С

захід. 56 м/с

Пн 07.03

0 2 0С 11 13 0С

півн.схід 56 м/с

Вт 08.03

2 4 0С 11 13 0С

півн.схід 45 м/с

Ср 09.03

1 3 0С 9 11 0С

схід 45 м/с

Чт 10.03

0 2 0С 8 10 0С

схід. 46 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

«ÌÅ×ÒÀÞ Î ßÁËÎÍÅ Ñ ßÁËÎÊÀÌÈ»

Номер підписано до друку 02.03.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 0352

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you