Page 1

р1

ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ ÎÏÛÒÎÌ

ÁÅÉ ÏÎ-ÓÊÐÀÈÍÑÊÈ

17

2

ÃÎÄ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÐÅÔÎÐÌ

3

ÕÎÒÈÒÅ Â ÅÃÈÏÅÒ? ÅÇÆÀÉÒÅ Â ÒÀÈËÀÍÄ!

19

ÄÅÐÆÈÒÅ ÑÅÁß Â ÐÓÊÀÕ Ïî÷òè êàæäîå óòðî êòî-íèáóäü èç ñîòðóäíèêî⠫³ñòåé» ïðèõîäèò íà ðàáîòó íå ñîâñåì «â äóõå». Êîãî-òî òîëêíóëè â òðàíñïîðòå, êòîòî «íàðâàëñÿ» íà ãðóáîñòü âîäèòåëÿ ìàðøðóòêè èëè òðîëëåéáóñà. Êîíå÷íî, ïðè âñåì ýòîì íåëåãêî ñîõðàíèòü ñïîêîéñòâèå. Êàê ñäåðæàòüñÿ è íå îòâåòèòü îáèä÷èêó? Î÷åíü ïðîñòî - íàó÷èòüñÿ óïðàâëÿòü ñâîèìè ýìîöèÿìè.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№15 (1203) Четвер, 24 лютого 2011 р.

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

 ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ

ÒÅËÅÌÎÑÒ Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïðîâåäåò òðåõ÷àñîâîé òåëåìîñò â ãîäîâùèíó èíàóãóðàöèè. 25 ôåâðàëÿ âîïðîñû â ýôèð ïîñòóïÿò èç 16 òî÷åê ñòðàíû. Ïðè ýòîì ïëîùàäêè äëÿ îáùåíèÿ â êàæäîì ãîðîäå âûáðàëè, èñõîäÿ èç àêòóàëüíîñòè îáñóæäàåìîé äëÿ ðåãèîíà òåìû. Ïðÿìîé ýôèð íà÷íåòñÿ â 11.00. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî Ãëàâà ãîñóäàðñòâà óñïååò îòâåòèòü íà 40-60 âîïðîñîâ. ○

ÏÅÍÑÈÞ ÏÎÂÛÑßÒ

ÍÀ 300 ÃÐÍ. ÁÎËÜØÅ

«Óñòðàíèòü áàðüåðû íà ïóòè ðûíî÷íîé êîíêóðåíöèè»

5

Êîíêóðåíöèÿ - ôóíäàìåíòàëüíûé ôàêòîð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Åå çàùèòà â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè - îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ îðãàíîâ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîìèòåòà, â ÷àñòíîñòè åãî Äíåïðîïåòðîâñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëåíèÿ, êîòîðîå âîçãëàâëÿåò Íàòàëüÿ Êó÷óãóðà. Îíà ïîäåëèëàñü ñ íàìè ðåçóëüòàòàìè åãî ðàáîòû â 2010 ãîäó.

ÆÈÂÅÌÎ, ßÊ Ó ÐÀÞ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÌÎÆÍÀ ÎÁ̲ÍßÒÈ ÍÀ ÎÑÒв 0,3 ãåêòàðà. ̳ñöåâ³ ìåøêàíö³ ñòâåðäæóþòü, ùî Ðîñ³éñüê³ àãåíòè ç íåðóõî- ðèáàëêè âèëîâëþþòü òóò ìîñò³ ñêëàëè ðåéòèíã â³ä 50 äî 100 îêóí³â íà íàéäåøåâøèõ îñòðîâ³â, ÿê³ äåíü. Îñòð³â óïîäîáàëè ìîæíà ïðèäáàòè çà ñóìó, ìàâïè, ïàïóãè, òóêàíè ³ ùî íå ïåðåâèùóº 100 òàï³ðè. Ïðè öüîìó, ùîá òèñÿ÷ äîëàð³â. ä³ñòàòèñÿ çâ³äñè äî öèâ³ë³Çã³äíî ç äîñë³äæåííÿìè, çàö³¿ - íàéá³ëüøîãî ó ñâ³ò³ íàéäîñòóïí³øèé îñòð³â ïîðòó Ïàíàìà-ѳò³, çíàäîðîçòàøîâàíèé ó Ïàíàì³ ³ áèòüñÿ ëèøå 40 õâèëèí. ìຠíàçâó Gatun. Éîãî Íà äðóãîìó ì³ñö³, ÿê âàðò³ñòü ñêëàäຠâñüîãî 30 çàçíà÷ຠïîðòàë Ëåíòà.ðó, òèñÿ÷ äîëàð³â. Öåé øìàòî- îïèíèâñÿ îñòð³â McGibbon ÷îê ñóø³ çàñòðÿã ïîñåðåä ó Êàíàä³, ÿêèé ïðîïîíóþòü îäíîéìåííîãî ïð³ñíîâîä- êóïèòè çà 35,3 òèñÿ÷³. íîãî îçåðà, à éîãî ïëîùà - Îñòð³â ó äâà ç ïîëîâèíîþ ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ

ãåêòàðà ðîçòàøîâàíèé íà ð³÷ö³ Ñåíò-Äæîí á³ëÿ ì³ñòà Ôðåäåð³êòîí. Öå ³äåàëüíà ì³ñöèíà äëÿ ïëàâàííÿ íà êàíîå òà ïîëþâàííÿ íà êà÷îê. ªäèíèé ì³íóñ ÷åðåç âåñíÿíèé ïàâîäîê íà îñòðîâ³ íå ìîæíà í³÷îãî áóäóâàòè. Çàìèêຠòð³éêó íàéäåøåâøèõ îñòðîâ³â ìàëåíüêèé Dolphin Bay, ùî â Ïàíàì³. Îñòð³âåöü çàéìຠâñüîãî 0,08 ãåêòàðà ³ îö³íþºòüñÿ ó 40 òèñÿ÷ çåëåíèõ. ³í ñïîëó÷åíèé ç âåëèêèì îñòðîâîì Ñàí-Êð³ñòîáàëü

ñìóãîþ äåðåâ ìàãð³â. Íà ö³é ìàëüîâíè÷³é ä³ëÿíö³ ñóõîäîëó ðîñòóòü àíàíàñè òà ïàëüìè. Äåùî äîðîæ÷å êîøòóþòü îñòðîâè ó Íîâ³é Øîòëàí䳿 (Êàíàäà) òà Pigeon ó ͳêàðàãóà. ¯õ âàðò³ñòü 65,6 òà 70,2 òèñÿ÷³ äîëàð³â â³äïîâ³äíî. À åêçîòè÷íèé áðàçèëüñüêèé Ilha Caetano ìîæíà ïðèäáàòè ìàéæå çà 80 òèñÿ÷ äîëàð³â, ïðîäàâøè, íàïðèêëàä, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó.

18 Òàºìíèö³ ³ñòîð³¿. «Ïîåçäíîé ìàëü÷èê» Òîìàñ Ýäèñîí cmyk

 Óêðàèíå ïîäíèìóò ðàçìåð ñðåäíåé ïåíñèè óæå äî êîíöà 2011 ãîäà. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷. «Íà êîíåö ãîäà ñðåäíèé ðàçìåð ïåíñèè ñîñòàâèò êàê ìèíèìóì 1380 ãðèâåí», - ñêàçàë Ãëàâà ãîñóäàðñòâà. Ïî åãî ñëîâàì, ïåíñèè ïîâûñÿò ñðàçó, êàê òîëüêî ïîçâîëÿò ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. Íàïîìíèì, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ñðåäíèé ðàçìåð ïåíñèé ïî Óêðàèíå ñîñòàâëÿåò 1103 ãðèâíû. ○

ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ÁÓÄÅÌ Â ÑÎÒÍÅ ×åðåç äâà ãîäà Óêðàèíà äîëæíà âîéòè â ñîòíþ ñòðàí ñî ñâîáîäíîé ýêîíîìèêîé. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. Ïî èòîãàì 2009 ãîäà íàøà ñòðàíà çàíèìàåò 147-å ìåñòî ïî âåäåíèþ áèçíåñà â ðåéòèíãàõ Âñåìèðíîãî áàíêà. Òàêæå Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà ïîîáåùàë, ÷òî äî 2020 ãîäà Óêðàèíà äîãîíèò ïî óðîâíþ ðàçâèòèÿ ñòðàíû Öåíòðàëüíî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî âî âòîðîé ïîëîâèíå ïðîøëîãî ãîäà âëîæåíèÿ â ýêîíîìèêó Óêðàèíû âäâîå ïðåâûñèëè ñîîòâåòñòâóþùèé ïîêàçàòåëü 2009 ãîäà. ○

ÐÅÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

ÁÎËÜØÅ ÄÅÍÅà ÍÀ ÄÅÒÅÉ Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ â ïîëòîðà ðàçà óâåëè÷èë ðàçìåðû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, âûïëà÷èâàåìîé ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà. Òåïåðü ïðè ïîÿâëåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà ìàòåðè áóäóò âûïëà÷èâàòü ñóììó â ðàçìåðå 22 ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ (íà íà÷àëî ãîäà - 17,9 òûñ. ãðí.). Ïðè ðîæäåíèè âòîðîãî ðåáåíêà ïîìîùü ñîñòàâèò 45 ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ.  ïðîøëîì ãîäó ïîìîùü ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà áûëà 12,2 òûñ. ãðí.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203)

ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ

Ãîä èçìåíåíèé è ðåôîðì ÍÀ ÏÎÄÕÎÄÅ ÅÙÅ 14 ÐÅÔÎÐÌ

²ÉÑÜÊÎÂÀ ÑϲÂÏÐÀÖß

˲ÒÀÊÎÌ ÏÐÎÒÈ Ï²ÐÀҲ ³êòîð ßíóêîâè÷ õî÷å ïîêðàùèòè â³éñüêîâå ñï³âðîá³òíèöòâî Óêðà¿íè ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì ó ñôåð³ áåçïåêè ³ ïîïåðåäæåííÿ íàïàä³â ï³ðàò³â íà ñóäíà. Äëÿ öüîãî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè â³ääàâ â³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ. Ãîëîâà äåðæàâè äîðó÷èâ, ùîá ç 2012 ðîêó íàøà êðà¿íà âèêîðèñòîâóâàëà ñâ³é ë³òàê-àìô³á³þ Áå-12 â àíòèï³ðàòñüêèõ îïåðàö³ÿõ «ÅU NÀVFOR ÀÒÀLÀNÒÀ». Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ñïî÷àòêó âèð³øèòè óñ³ çàêîíîäàâ÷³ ïèòàííÿ ³ çíàéòè ãðîø³.

ÍÎÂÈÍÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÇÀÏÈØÓÒÜ ÓѲÕ

25 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ÷åòâåðòûé Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ âñòóïèë â äîëæíîñòü. È õîòÿ ïðîøåäøèé ãîä áûë íåïðîñòûì äëÿ ñòðàíû, ñåãîäíÿ ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü - Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ñâîå ñëîâî ñäåðæàë. Ïî êðàéíåé ìåðå, â îòíîøåíèè ðåôîðì. Äàæå ñêåïòèêè âûíóæäåíû ïðèçíàòü: èçìåíåíèÿ â ñòðàíå ïðîèñõîäÿò - è ýêîíîìè÷åñêèå, è ïîëèòè÷åñêèå, è ñîöèàëüíûå. Íåìàëîâàæíûì äëÿ Óêðàèíû ñòàëî è îòñóòñòâèå ñòîëü ïðèâû÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñêàíäàëîâ è «ðàçáîðîê»

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÉ «ÏÀÑÏÎÐÒ» Åëåêòðîííà ñîö³àëüíà êàðòà ç’ÿâèòüñÿ ïî âñ³é Óêðà¿í³ äî 2015 ðîêó. Ó öüîìó âïåâíåíèé ì³í³ñòð ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Ñåðã³é Ò³ã³ïêî. Çà éîãî ³íôîðìàö³ºþ, íåçàáàðîì çàê³í÷óºòüñÿ ïðîåêò ç³ Ñâ³òîâèì áàíêîì, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ó 2011-2012 ðîö³ â êðà¿í³ çàê³í÷àòü ôîðìóâàííÿ áàçè äàíèõ ìåøêàíö³â êðà¿íè. ϳñëÿ òîãî ïðèéìóòü â³äïîâ³äí³ çàêîíè ïî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ ³ çàïðîâàäÿòü åëåêòðîíí³ ñîö³àëüí³ êàðòè. ○

ÏÎ-ÑÓѲÄÑÜÊÈ

Вспомним лишь некоторые из основных событий в жизни страны за минувший год. Первый шаг Виктора Януковича - сокращение

рабочего штата и расходов на содержание Секретариата Президента на 20%. 11 марта в парламенте создается коалиция «Стабильность и Реформы» в со-

ÄÅØÅÂÀ ÏÎËÜÑÜÊÀ ²ÇÀ ²ç 1 áåðåçíÿ â³çè â Ïîëüùó ïîäåøåâøàþòü. Âàðò³ñòü îôîðìëåííÿ äîâãîñòðîêîâî¿ íàö³îíàëüíî¿ â³çè äî íàøèõ ñóñ³ä³â êîøòóâàòèìå íå 35, à 20 ºâðî. Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿâ ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ïîëüù³ Ðàäîñëàâ ѳêîðñüêèé ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ç ë³áåðàë³çàö³¿ â³çîâîãî ðåæèìó ç Óêðà¿íîþ. Ïîäåøåâøàííÿ íå òîðêíåòüñÿ Øåíãåíñüêèõ â³ç. Íàãàäàºìî, íåçàáàðîì ìîæóòü â³äì³íèòè ïëàòó çà äîâãîñòðîêîâ³ â³çè ó Ñëîâà÷÷èíó äëÿ óêðà¿íö³â. ○

˲ÒÀÊÎÌ ² ÏÎÐÎÌÎÌ

ÇÀÁÅÐÓÒÜ ²Ç ˲²¯ Ó ñòîëèöþ ˳⳿, ì³ñòî Òð³ïîë³, ïðèëåò³â óêðà¿íñüêèé ë³òàê ²ë-76, ÿêèé çàáåðå íàøèõ ãðîìàäÿí ç ðåñïóáë³êè, îõîïëåíî¿ ìàñîâèìè çàâîðóøåííÿìè. ˳òàê ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè ìîæå âçÿòè íà áîðò 225 ëþäåé.  óêðà¿íñüêîìó ïîñîëüñòâ³ ïðîäîâæóþòü ñêëàäàòè ñïèñêè âñ³õ, õòî õî÷å ïî¿õàòè ç ˳⳿. Îêð³ì öüîãî, ÷àñòèíà íàøèõ ãðîìàäÿí óæå âè¿õàëè ç êðà¿íè íà ðîñ³éñüêîìó ïîðîì³ ³ ë³òàêó. Çàáèðàòè íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ïîîá³öÿëè òóðêè ³ ãðåêè, â³ç íå âèìàãàòèìóòü.

ÓÊÐÀÈÍÀ ÎÁÐÀÒÈËÀ ÂÇÎÐ ÍÀ ÞÃÎÂÎÑÒÎ×ÍÓÞ È ÑÐÅÄÍÞÞ ÀÇÈÞ

ставе Партии регионов, Блока Литвина, КПУ и части оппозиционных депутатов. В этот же день утвердили состав Кабмина, который возглавил Николай Азаров. 21 апреля президент России впервые за последние 5 лет посетил Украину. Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали так называемые «харьковские соглашения». Согласно ним, Украина получила существенную скидку на поставляемый Россией газ, и, в свою очередь, продлила срок пребывания в Крыму Черноморского флота РФ на 25 лет. Украина обратила взор на страны Юго-Восточной и Средней Азии. Евроинтеграционный курс при этом остался неизменным, были сделаны реальные шаги в плане безвизового режима с ЕС. 1 октября Конституционный Суд принял решение об отмене политической реформы 2004 года. В результате Украина снова вернулась к президентскопарламентской форме правления, значительно расширив полномочия

Главы государства. Главным достижением этих событий стала политическая стабильность в стране. 3 декабря Виктор Янукович подписал Налоговый кодекс Украины. После «налогового майдана», организованного представителями малого и среднего бизнеса, в документ внесли изменения, в определенной степени учитывающие интересы протестующих. 9 декабря Президент фактически провел административную реформу. В результате были ликвидированы часть министерств и ведомств, существенно сокращен аппарат Кабмина и количество чиновников разного ранга. Но на этом Президент останавливаться не намерен. На подходе - конституционная реформа, Трудовой и Жилищный кодексы, избирательная система. По словам Президента, в ближайшее время он озвучит еще 14 реформ, рассчитанных на период до 2014 года. Как и насколько власти удастся воплотить в жизнь следующие планы - покажет время. За один год рано делать окончательные выводы. Главное, чтобы кардинальные изменения оказались в лучшую сторону.

ÓÐÎ×ÈÑÒÅ ÑÂßÒÎ

Òàêà ïðîôåñ³ÿ - çàõèùàòè Áàòüê³âùèíó ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÂÅÒÅÐÀÍÈ ÎÒÐÈÌÀËÈ Â²ÄÇÍÀÊÈ ² ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ

Ó Äåíü çàõèñíèêà ³ò÷èçíè ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë, ìåð Äí³ïðîïåòðîâ Äí³ïðîïåòðîâ-ñüêà ²âàí Êóë³÷åíêî ³ ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïðèâ³òàëè â³éñüêîâèõ На урочисте засідання запросили не лише нинішніх військових, але й ветеранів, курсантів, ліцеїстів, студентів військових кафедр. Олександр Вілкул нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня ве-

«Ç²ÐÍÈÖÞ» ²ÄÐÎÄÆÓÞÒÜ

терана Афганістану Павла Луцюка. Ветерани та учні військових навчальних закладів отримали відзнаки і подарунки.

«День захисника Вітчизни - для нас святий день, і ми нікому не дамо переписати нашу героїчну історію, забути

про людей, які перемогли фашизм», - сказав губернатор. Олександр Вілкул також відзначив, що армія стрімко реформуєть-

ся, а обласна влада допомагає всім захисникам Батьківщини. Одним з найважливіших проектів є передача військових містечок у комунальну власність. А щоб молодь росла спортивна і патріотична, вперше за 20 років обласна адміністрація ініціює відродження військово-патріотичних ігор «Зірниця».


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

ÏÎÊÀÇÀËÈ ÇÄÎÁÓÒÊÈ

ÎÁËÀÑÍÎÌÓ ÐÀIJΠ- 85! ÒÐÈ Ì²ÑßÖ² ÍÀ ²ÇÈÒÈ

Íà çàïðîøåííÿ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà Äí³ïðîïåòðîâùèíó ç ðîáî÷èì â³çèòîì â³äâ³äàâ ãîëîâà Ëóãàíñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Ïðèñòþê ðàçîì ç³ ñâî¿ìè çàñòóïíèêàìè

Ãóáåðíàòîð äàâ âêàç³âêó íà÷àëüíèêàì îáëàñíèõ óïðàâë³íü óïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â â³äâ³äàòè ùîíàéìåíøå äâà ðåã³îíè, ùîá âèâ÷èòè ðîáîòó òàìòåøí³õ ñïåö³àë³ñò³â.

економічного розвитку Дніпропетровського регіону та підвищенням його інвестиційної привабливості. Олександр Вілкул розповів колегам з іншої області про механізми роботи створеного при нашій облдержадміністрації Регіонального інвестиційного агентства, програму

«Електронна Дніпропетровщина» та проект «Відкрита влада». «Ми готові поділитися власним позитивним досвідом і готові перейняти успішні проекти інших регіонів. У результаті інтеграції Дніпропетровщини з іншими областями ми плануємо реалізувати спільні інвестиційні про-

екти», - зазначив губернатор. Зі свого боку, голова Луганської облдержадміністрації наголосив, що очільники регіонів не повинні експериментувати, коли є можливість використовувати реальні результати. За підсумками зустрічі Олександр Вілкул та Володимир Пристюк підписали угоду про співробітництво між Дніпропетровщиною і Луганщиною.

ÎÃÎÍÜ ÏÀÌßÒÈ

Ó «Ïîáåäû» çàæãëè ôàêåëû ÂËÀÑÒÜ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ дим изменить», - заявил губернатор Александр Вилкул. По его словам, очень важно, чтобы городская, областная и центральная власть объединили свои усилия. «Мы увеличили финансирование социальных про-

сказал председатель облгосадминистрации. Обращаясь к ветеранам, он подчеркнул: очень важно, чтобы уважение к ним, отношение к истории побед впитало подрастающее поколение. Также в этот день

23 ëþòîãî Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå ðàä³î â³äñâÿòêóâàëî ñâ³é þâ³ëåé. «Âè ñëóõàºòå Äí³ïðîïåòðîâñüê» - ö³ ñëîâà âæå 85 ðîê³â ëóíàþòü ç óñ³õ ðàä³îïðèéìà÷³â íàøî¿ îáëàñò³. Ïðèâ³òàòè ðàä³î-þâ³ëÿð ç³ ñâÿòîì ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè îáëàñíî¿ òà ì³ñüêî¿ âëàäè, âëàäèêà ²ðèíåé, à òàêîæ æóðíàë³ñòè, ïðàö³âíèêè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ÌÍÑ ³ ÑÁÓ. Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä çàçíà÷èâ, ùî ïåðøèé åô³ð îáëàñíîãî ðàä³î â³äáóâñÿ ñàìå ó ïðèì³ùåíí³ îáëðàäè. Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é ̳ëþò³í â³ä ³ìåí³ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ùèðî ïðèâ³òàâ êîëåêòèâ òà ïîáàæàâ ïðîöâ³òàííÿ ³ òâîð÷î¿ íàñíàãè. Äîñâ³ä÷åíèé òà ïðîôåñ³îíàëüíèé êîëåêòèâ ðàä³éíèê³â îòðèìàâ â³ä ãîñòåé ïîäàðóíêè, à íàéêðàùèõ â³äçíà÷èëè ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè òà ìåäàëÿìè. ○

²ÒÀËÈ ÌÓÆͲÕ

ÑÏÐÀÂÆͲ ×ÎËβÊÈ ²ç Äíåì çàõèñíèêà ³ò÷èçíè 23 ëþòîãî â³òàëè â ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³. Ãîëîâíèé ì³ë³ö³îíåð ðåã³îíó ³êòîð Áàáåíêî ïîäÿêóâàâ çà áàãàòîð³÷íó ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ, â³ðí³ñòü ñâîºìó îáîâ'ÿçêó. Âåòåðàíàì âðó÷èëè íàãîðîäè òà ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó. Çàâåðøèëèñü óðî÷èñòîñò³ êîíöåðòíîþ ïðîãðàìîþ àíñàìáëþ ï³ñí³ ³ òàíöþ «Äí³ïðîâñüêà âàðòà». ÂÎÑÜÌÅÐÎ «ÇÀ»

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ϲÄÒÐÈÌÀÞÒÜ «ËÅÃÊÎÂÈʲ»

22 ôåâðàëÿ â Êðèâîì Ðîãå îòìåòèëè 67-þ ãîäîâùèíó îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ В торжествах приняли участие губернатор Александр Вилкул, председатель облсовета Евгений Удод, губернатор Луганской области Владимир Пристюк, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул. Они возложили цветы и зажгли факелы возле монумента «Победа». После этого воинские части Кривого Рога прошли по городу торжественным па-

Ç Þ²ËŪÌ

²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÀ ÏÎ˪ÒÀªÂÀ

Ó ÏËÀÍÀÕ Ì²ÆÐÅòÎÍÀËÜͲ ²ÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒÈ

ÍÎÂÈÍÈ

Äîñâ³ä çàéâèì íå áóâàº

Метою візиту стало ознайомлення з кращими практиками і напрацюваннями Дніпропетровської облдержадміністрації. Зокрема, керівництво Луганщини зацікавилось розробкою Стратегії

 îáëàñò³ ñòâîðÿòü ãðîìàäñüêèé êîîðäèíàö³éíèé öåíòð ï³äïðèºìñòâ ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ «Äí³ïðîëåãïðîì». Çãîäó óâ³éòè äî ö³º¿ êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè óæå âèñëîâèëè 8 âåëèêèõ øâåéíèõ ï³äïðèºìñòâ ðåã³îíó. ³äðîäæåííÿ òà ðîçâèòîê øâåéíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ï³äòðèìóº ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë. ²í³ö³àòèâó Äí³ïðîïåòðîâùèíè òàêîæ ï³äòðèìàëè â Äåðæêîìï³äïðèºìíèöòâ³.

радом. По окончании возле Георгиевской колокольни зажгли свечи памяти в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. «Все, что связано

с событиями Великой Отечественной, это большой праздник. Это наша память, наша обязанность, наша честная история, которую мы никогда не да-

грамм, обеспечили ветеранов в 2010 году бесплатными медикаментами, решаем вопросы обеспечения жильем, помогаем проводить ремонт жилья», - рас-

делегацию Луганской облгосадминистрации ознакомили с работой Криворожского горсовета, в частности - Единого разрешительного центра.


p4

4 ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ ○

ÎÁ²ÃвÞÒÜ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÕ

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÀ ÂÈÊËÈÊÈ ÁÅÇ ÇÀÒÐÈÌÊÈ

Íà ÷åðãîâ³é ãîñïîäàðñüê³é íàðàä³ ç àêòèâîì ðàéîíó, ÿêó ïðîâ³â ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìèêîëà Ñòåöåíêî, ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ ùîäî îïòèì³çàö³¿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà Öàðè÷àíùèí³. Ñüîãîäí³ â ðàéîí³ ôóíêö³îíóº â³ää³ëåííÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ó øòàò³ ÿêîãî 1 ë³êàð òà 9 ôåëüäøåð³â. Êåð³âíèê ðàéîíó çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî íåîáõ³äíî ïîêðàùóâàòè òåõí³÷íèé ñòàí â³ää³ëåííÿ. Çîêðåìà, äèñïåò÷åðñüê³ ïóíêòè îáëàäíàòè àðõ³âàòîðàìè ìîâëåííÿ, ìàøèíè - ñïåö³àëüíèìè íàâ³ãàòîðàìè òà çâóêîâîþ ï³äñèëþþ÷îþ ñèãíàë³çàö³ºþ. Ãðîø³ íà ïîòðåáè âèä³ëÿòü ³ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó. ○

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

ÎËÅÍÀ ÌÓÕ²ÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Íà ÷àñ ìîðîç³â ó ì³ñò³ â³äêðèëè ïóíêò äîïîìîãè áåçïðèòóëüíèì ãðîìàäÿíàì. ³í ðîçòàøîâàíèé ó ðàéîí³ ïåðåõðåñòÿ ïðîñïåêò³â Àíîøê³íà òà Ëåí³íà. Êîæåí, õòî ìຠïîòðåáó, ìîæå òóò ç³ãð³òèñü ³ ïîïèòè ãàðÿ÷îãî ÷àþ. ○

Ó ä³òåé ïåðñïåêòèâíå ìàéáóòíº

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÌÀÐÃÀÍÅÖÜ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Çà ³í³ö³àòèâîþ ì³ñüêîãî ãîëîâè Îëåãà Á³äíÿêà 21 ëþòîãî â Ìàðãàíö³ âïåðøå ïðîéøîâ äåïóòàòñüêèé äåíü, ó÷àñòü ó ÿêîìó âçÿëè äåïóòàòè âñ³õ ð³âí³â Гості міста відвідали дитячий дошкільний заклад №10 «Оленка», де презентували проект «Ранній інтелектуальний та творчий розвиток дитини шлях до сталого розвитку». До речі, саме він став переможцем у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування. Депутат Верховної Ради Юлія Ковалевська привітала колектив та вручила диплом переможця. Депутати також ознайомились із соціально важливими об’єктами міста лікарнею, недобудованим

дента України Віктора Януковича. Йшла мова також про соціально-економічний розвиток міста. Мешканці й керівники міста дякували депутатам за візит до їхнього на-

селеного пункту. За їхніми словами, Марганець - дотаційне місто і тільки завдяки взаємодії депутатів усіх рівнів можливе розв'язання багатьох питань.

Õàé çîçóëÿ íàêóº áàãàòî ðîê³â ²ÊÒÎÐ ÑÒÐÅËÜÖÎÂ

Öþ íåâèñîêó, ëàã³äíó æ³íêó, ÿêà íåùîäàâíî â³äñâÿòêóâàëà 71-é äåíü íàðîäæåííÿ, äîáðå çíàþòü ñïåö³àë³ñòè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ðàéîíó é îáëàñò³. Áî âñå æèòòÿ Îëüãà Òîïà ïðèñâÿòèëà òâàðèííèöòâó

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Çàãàëüíîðàéîíí³ áàòüê³âñüê³ çáîðè ïðîâåëà çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñâ³òëàíà Ñïàæåâà. Ãîâîðèëè ïðî ä³òåé, ñ³ì’¿ ÿêèõ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ïðî õàð÷óâàííÿ ó÷í³â òà ñàí³òàðí³ âèìîãè äî ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ÿê³ ïîñòà÷àþòü ó øêîëè, ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ øêîëÿð³â, çëî÷èíí³ñòü ³ ïðàâîïîðóøåííÿ ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ òà ¿õíþ ïðîô³ëàêòèêó. Ìåòà çàõîä³â - çàëó÷èòè áàòüê³â äî äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ.

 «ÎËÅÍÖ²» Ö²ÊÀÂÅ ÄÎDzËËß

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÀ ÇÁÎÐÀÕ ÓѲ вÂͲ

житловим комплексом та клубом «Дніпро», для розвитку яких необхідне спільне фінансування як з міського, так і з обласного бюджетів. Говорили й про те, що 25 лютого виконується рік з моменту обрання Прези-

Після школи дівчина вступила до Дрогобицького сільгосптехнікуму, згодом до інституту. Там і познайомилась з майбутнім чоловіком - Анатолієм Михайловичем. Після закінчення вишу стали працювати в місті Мостицьку Львівської області. Ольга Василівна трудилася зоотехніком-технологом у заготівельній конторі, мала А народилась Ольга Ва- високі показники у роботі, силівна на Стрітення в селі за що отримала орден «Знак Бережинці на Львівщині. Пошани». Згодом подружжя

ÓÑÅ ÆÈÒÒß ÏÐÈÑÂßÒÈËÀ ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÒÂÓ

переїхало на батьківщину чоловіка - Криничанщину. Відтоді Ольга Топа 42 роки трудилась у районній філії обласного племоб’єднання. Останні двадцять років його керівником. Ольга Василівна - хороший організатор, талановитий зоотехнік-селекціонер. Саме завдяки їй у районі створена й успішно діє мережа сервісних пунктів з обслуговування худоби. Ольга Топа пишається

дітьми - сином Анатолієм, який присвятив себе державній службі, невісткою Олею, вчителькою Криничанської СЗШ № 1. А найдорожчий скарб для жінки онук-студент Андрій. Колектив працівників агропромислового розвитку РДА щиро вітає доброзичливу жінку, сумлінну, порядну людину з Днем народження. Хай зозуля накує Ользі Василівні ще багато років.

Ï'ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Âåòåðàí âåòåðàíó äðóã ³ òîâàðèø Â'ß×ÅÑËÀ ÁÓËÀÂÀ

Òðàäèö³éíîþ àêòèâí³ñòþ â³äçíà÷àºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòàíö³¿ Ï'ÿòèõàòêè

Ïðåäñòàâíèöòâî â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 050-464-25-04; 050-464-25-19

Тривалий час - від початку створення і до позаминулого року - її очолював знаний на підприємстві ветеран війни і праці Микола Чернишенко. Саме з ним пов'язані високі здобутки первинного осередку в соціальному захисті пенсіонерів. Останні два роки на чолі убілених сивиною станційних

cmyk

залізничників - Раїса Тарапата. За підсумками своєї діяльності первинна організація ветеранів у минулому році знов зайняла третє місце серед аналогічних колективів Придніпровської залізниці, отримавши Почесний диплом і солідну грошову премію. А недавно досвід її роботи було

ÇÀ ϲÄÑÓÌÊÀÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÍÀ ÒÐÅÒÜÎÌÓ Ì²ÑÖ²

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:  225 âåòåðàí³â íà îáë³êó âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ç ÿêèõ:  55 - ó÷àñíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿;

 9 - ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é;

 95 - «ä³òåé â³éíè»;  òàêîæ º ³íâàë³äè, îäèíîê³ ïðåñòàð³ë³, âäîâè.

узагальнено президією райради ветеранів і рекомендовано для поширення в інших осередках як приклад у роботі.


р1

ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

- Наталья Викторовна, расскажите о результатах работы областного территориального отделения за прошлый год? - В целом в 2010 году в области прекращено 118 нарушений конкурентного законодательства. В том числе, разоблачено 19 сговоров субъектов хозяйствования, прекращено 32 нарушения со стороны органов власти и местного самоуправления. Также пресечено 35 нарушений монополистов и 15 случаев недобросовестной конкуренции. Иными словами, почти треть нарушений это злоупотребление монопольным положением на рынке. - Что это за злоупотребления, каких товаров и услуг они касаются? - Они проявились в применении экономически необоснованных тарифов и цен. В частности, это касается субъектов хозяйствования на рынке ритуальных и платных медицинских услуг, оказания услуг населению по госрегистрации, технической инвентаризации, оценки и паспортизации недвижимости. Сюда же входит и организация платных парковок, а также реализация сжиженного газа в качестве моторного топлива. Территориальным отделением Антимонопольного комитета была дана и надлежащая оценка действиям субъектов хозяйствования на рынке жилищнокоммунальных услуг. Это, например, касается отключения горячей воды потребителям, которые полностью оплачивают эти услуги. - Часто граждане жалуются на не-

добросовестную рекламу, жертвами которой они становятся. Какие результаты у территориального отделения в этом плане? - Мы рассмотрели ряд дел относительно распространения информации, которая вводит в заблуждение потребителей. Прежде всего, это касается продажи лекарств, услуг доступа к сети Интернет и молочных продуктов. Так, с помещения аптеки была снята вывеска «аптекасклад», которая создавала в представлении потребителей ложное мнение, что здесь продают медикаменты по оптовым ценам. Или же наши сотрудники прекратили размещение недостоверной сравнительной рекламы под слоганом «Сравните, наши цены ниже!» в одной из торговых сетей по продаже бытовой техники и электроники.

ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ - Наталья Викторовна, АМКУ играет важную контролирующую роль в сфере госзакупок. Насколько эффективно территориальное отделение работало в этом направлении? - Мы рассмотрели 14 дел по антиконкуретным действиям участников госзакупок. В итоге на 44 нарушителей было наложено штрафов на общую сумму 340 тыс. грн. - А как обстоят дела с профилактической работой?

 2010 ÃÎÄÓ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÎ 118 ÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÒÐÅÒÜ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ - ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÌÎÍÎÏÎËÜÍÛÌ ÏÎËÎÆÅÍÈÅÌ ÍÀ ÐÛÍÊÅ - Большое внимание мы уделяем предотвращению нарушений конкурентного законодательства. С этой целью наше территориальное отделение предоставило 350 рекомендаций субъектам хозяйствования, органам власти и местного самоуправления. Чтобы предотвратить принятие госорганами решений, которые могут иметь антиконкурентный эффект, в 2010 году отделение рассмотрело 88 решений органов власти и местного самоуправления еще на стадии проектов. 53 из них касались установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Почти 50 - это те проекты, к которым были выдвинуты наши замечания или в согласовании которых мы

вообще отказали, поскольку они не отвечали требованиям порядка формирования цен и тарифов, противоречили законодательству о защите экономической конкуренции. Свою работу территориальное отделение строило на взаимодействии с другими государственными и контролирующими органами. Мы благодарны облгосадминистрации и ее главе Александру Вилкулу за поддержку и содействие в нашей работе. Деятельность территориального отделения осуществляется на принципах гласности и открытости. Так, наша работа постоянно освещается в СМИ, руководство отделения систематически проводит тематические «горячие линии».

ÍÎÂÈÍÈ

«Óñòðàíèòü áàðüåðû íà ïóòè ðûíî÷íîé êîíêóðåíöèè» ИТОГИ ГОДА

- Каковы же планы областного территориального отделения Антимонопольного комитета на этот год? - Мы планируем проводить комплексную работу, направленную на упреждение, выявление и прекращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. В первую очередь, это касается социально важных товарных рынков региона: хлеба и хлебобулочных изделий, перевозки пассажиров автотранспортом, обязательных медуслуг, светлых нефтепродуктов. И, конечно же, это выявление недобросовестной конкуренции. Одним из важнейших направлений работы будет контроль за действиями органов власти, местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления. В частности, речь идет о предоставлении этими органами платных услуг, проведении конкурсных процедур. Наша роль также состоит в том, чтобы снять барьеры для вхождения на рынок новых участников, чтобы не допустить подмены функций органов власти платными услугами. А главное - мы должны устранить ограничения на пути рыночной конкуренции.

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

Ç ÏÎÂÀÃÎÞ ÄÎ ÏÅÐÅÌÎÆÖ²Â Ó ðàìêàõ ªäèíîãî äíÿ ³íôîðìóâàííÿ â Êðèâîìó Ðîç³ ïðîâåëè ïðîñâ³òíèöüêèé çàõ³ä ç íàãîäè 67-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ ì³ñòà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Ñüîãîäí³ Êðèâîð³çüêà ì³ñüêà âåòåðàíñüêà îðãàí³çàö³ÿ íàë³÷óº ïîíàä 170 òèñÿ÷ îñ³á. Çàâäÿêè ñïðèÿííþ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ó ì³ñò³ â³äêðèëè ìåìîð³àëüí³ äîøêè, çîêðåìà ïåðøîìó Ãåðîþ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó Âàñèëþ Êîéíàøó òà ³íøèì. Òàêîæ â³äêðèëè ñòåëó ç ³ìåíàìè çàãèáëèõ ïàðòèçàí ó ñåëèù³ Ðàõìàíîâå, ñòåëó íà ÷åñòü ðÿò³âíèê³â ãðåáë³ ÊÐÅÑ, ìåìîð³àëüí³ ïëèòè ç ³ìåíàìè 310 çàãèáëèõ âî¿í³â. Êð³ì òîãî, òîð³ê ç'ÿâèâñÿ «Ãîäèííèê ïàì’ÿò³» ç ³ìåíàìè ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é, ÿê³ ìåøêàþòü ó Êðèâîìó Ðîç³. ○

ÏÅÐØÎÒÐÀÂÅÍÑÜÊ

ÑÓÁÑÈIJ¯ ² ÃÐÎز ÐÅÀËÜͲÑÒÜ Ó çàë³ çàñ³äàíü âèêîíêîìó â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³é, ÿêå ïðîâ³â çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³é ßêîâ³íåíêî. Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíóëà 21 çàÿâó. Çà ¿¿ ð³øåííÿì ñóáñè䳿 áóäóòü íàðàõîâóâàòèñÿ 19 çàÿâíèêàì. Êîì³ñ³ÿ ç ïðèçíà÷åííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ìåøêàíöÿì ì³ñòà ðîçãëÿíóëà 22 çàÿâè. ³äïîâ³äíî äî ¿¿ ð³øåííÿ 21 çàÿâíèêó ïðîòÿãîì ëþòîãî áóäå âèïëà÷åíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó â ðîçì³ð³ â³ä 150 äî 500 ãðí. íà çàãàëüíó ñóìó 3800 ãðí. ○

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÁËÈÑÍÓËÈ ÇÍÀÍÍßÌÈ Çàõèñò íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò ñëóõà÷³â îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ Ìàëî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè ïðîéøîâ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. ³äçíà÷èëèñÿ ñëóõà÷³ ³ñòîðèêî-ãåîãðàô³÷íîãî â³ää³ëåííÿ - ó÷í³ íîâîêóðñüêî¿ øêîëè Øèðîê³âñüêîãî ðàéîíó. Äåâ'ÿòèêëàñíèöÿ Àë³íà Ëèòâèí ïîñ³ëà III ì³ñöå, ó÷åíèöÿ 10 êëàñó Îëåíà Ëåâàíèä âèáîðîëà ² ì³ñöå â íîì³íàö³¿ «²ñòîð³ÿ». Âîíà çàõèùàòèìå ÷åñòü îáëàñò³ â Êèºâ³.


р2

6 ЖИТТЯ МІСТА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203)

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÒÐÀÍØ

6 ìëí. äîëëàðîâ çà 6 ìëí. ìèí ÏÀÂËÎÃÐÀÄ ÑÒÀÍÅÒ ÖÅÍÒÐÎÌ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÐÀÊÅÒÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ, ÍÎ È ÏÐÎÒÈÂÎÏÅÕÎÒÍÛÕ ÌÈÍ ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

Ãîñóäàðñòâåííîå êîñìè÷åñêîå àãåíòñòâî Óêðàèíû (ÃÊÀÓ) ïîëó÷èëî ïåðâûé òðàíø ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè â 1 ìëí. äîëëàðîâ îò ïðàâèòåëüñòâà Êîðîëåâñòâà Íîðâåãèÿ. Äåíüãè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îðãàíèçàöèè ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà óòèëèçàöèè ïðîòèâîïåõîòíûõ ìèí íà Ïàâëîãðàäñêîì õèìè÷åñêîì çàâîäå (ÏÕÇ)

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÊÀÒÀÉÒÅÑÜ, ÊÀÒÀÉÒÅÑÜ Ó ì³ñò³ Ïðîìåòåÿ ñòâîðþþòü ðàäó ïåðåâ³çíèê³â Äí³ïðîäçåðæèíñüêà. Äî ¿¿ ñêëàäó óâ³éäóòü êåð³âíèêè àâòîòðàíñïîðòíèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïàñàæèðñüêèìè ïåðåâåçåííÿìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Ìåòà ïðîåêòó - ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ â ì³ñò³.

ÍÎÂÈÍÈ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÐÀÇÎÌ Ð²ØÅÍÍß ÏÐÈÉÌÀËÈ ×åðãîâèé îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ïðîâ³â ì³ñüêèé ãîëîâà Ðóñëàí Òîêàð. Öüîãî ðàçó äî íüîãî ïðèéøëè ïîíàä 70 ëþäåé. Á³ëüø³ñòü ïèòàíü ñòîñóâàëèñü ÆÊÃ. Äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì ñòâîðÿòü êîì³ñ³þ, ÿêà çàâ³òຠäî çàÿâíèê³â ³ äàñòü çàêëþ÷åííÿ ïî êîæíîìó ïðîáëåìíîìó áóäèíêó. Òàêîæ ðîçãëÿíóëè ñèòóàö³þ ñàä³â òîâàðèñòâà «Çîðÿ», ÿê³ ï³äòîïëþþòü ì³ñüê³ ñòîêè. Áóëè é íàð³êàííÿ ç áîêó äà÷íèê³â, ÿê³ ïîòåðïàþòü â³ä êðà䳿â. Ìåøêàíö³ âèñòóïèëè ç ³í³ö³àòèâîþ ñòâîðèòè â ì³ñò³ ìóí³öèïàëüíó äðóæèíó, ÿêà á äîïîìàãàëà ì³ë³ö³ÿíòàì ï³äòðèìóâàòè ïðàâîïîðÿäîê. ○

Ï'ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÀÊÀÄÅÌ²Ê Ç 9-Á Íèì ñòàâ ó÷åíü 1-î¿ ì³ñüêî¿ ÇÎØ Àíòîí Øàâðàöüêèé, íàïèñàâøè ðåôåðàò «Ï'ÿòèõàòêàì - 125 ðîê³â» ³ çàõèñòèâøè éîãî íà çàñ³äàíí³ ñåêö³¿ «²ñòîðè÷íå êðàºçíàâñòâî» Ìàëî¿ àêàäå쳿 íàóê ïðè ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà. Ó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ íàóêîâèõ ïðàöü â³í çàéíÿâ îäíå ç ïðèçîâèõ ì³ñöü ³ òåïåð äîïóùåíèé äî éîãî äðóãîãî òóðó ç ìîæëèâîþ âèïëàòîþ õëîïöåâ³ ñïåö³àëüíî¿ ñòèïåí䳿 ÌÀÍ. ○

ПОМОЩЬ ИЗ НОРВЕГИИ Европейцы подталкивают Украину к скорейшему выполнению обязательств по «разминированию». В 2006 г. Украина ратифицировала «Конвенцию о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехот-

ÑÂÎÅÉ Ó×ÀÑÒÈ ÎÆÈÄÀÞÒ ÅÙÅ 6 ÌËÍ. ÏÔÌ-1

ных мин», предполагающую уничтожение их запасов в 4-летний срок. Однако, по данным ГКАУ в 2008-2009 гг. было утилизировано 154,4 тыс. противопехотных фугасных мин ПФМ-1. Тогда как еще 6 млн. мин в арсеналах Минобороны ждут своей очереди. Гендиректор ПХЗ Леонид Шиман говорит, что к утилизации противопехотных мин предприятие готовится уже три года. Завод на эти цели затратил 19,6 млн. грн. собствен-

 2008-2009 ÃÃ. ÓÒÈËÈÇÈÐÎÂÀËÈ 154,4 ÒÛÑ. ÏÐÎÒÈÂÎÏÅÕÎÒÍÛÕ ÌÈÍ ных средств и 6,7 млн. грн. бюджетных. С помощью норвежцев ПХЗ сможет оборудовать печь по утилизации мин системой газоочистки и завершит создание участка по их разукомплектации. Технология предполагает полное сжигание пластиковых мин с улавливанием отходящих газов, а вторичная переработка оружейных материалов не предусмотрена.

ОПАСНЫЕ «БАБОЧКИ» Противопехотные мины создавались для нанесения увечий солдатам противника. Советские образцы этого оружия были скопированы с американских мин BLU-43/B Dragontooth («Зуб дракона») и получили название «бабочек» или «лепестков». Попадание на такую мину приводит к ампутации

ступни, но не лишает жизни. На практике от противопехотных мин пострадало множество мирных жителей, в том числе детей. Поэтому мировое сообщество решило избавиться от «экономного» оружия. Вопрос о том, кому именно поручат уничтожить украинские противопехотные мины, еще не решен окончательно. В стране есть около десятка предприятий - производителей боеприпасов, которые могли бы взяться за решение задачи. В середине этого года представители ОБСЕ совместно с украинцами должны определить меры контроля и общую стоимость утилизации арсенала противопехотных мин. Доверие норвежцев к ПХЗ заметно повышает шансы предприятия на реализацию проекта. По предварительным данным, речь идет о контракте на 6 млн. долларов.

ÇÀÄËß ÁÅÇÏÅÊÈ

Ïåðå¿çäè ïî-ºâðîïåéñüêè ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÙÅ Ð²Ê ÍÀ ÌÓÇÈÊÓ Çà îñòàíí³ òðè ðîêè äëÿ øê³ë åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ êîøòîì ì³ñüêîãî áþäæåòó ïðèäáàíî 169 ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â. Çàãàëîì ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â öèõ çàêëàäàõ, çðîñëà ìàéæå íà 600 îñ³á äî ïîíàä 7 òèñÿ÷. ²ç 2008 ðîêó øêîëè åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ì³ñòà ïðàöþþòü çà íîâèìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè, ÿê³ äîçâîëèëè ïîäîâæèòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ùå íà 1 ð³ê.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â Óêðà¿í³ ìîäåðí³çóþòü çàë³çíè÷í³ ïåðå¿çäè íà øëÿõàõ äî ì³ñò, ùî ïðèéìàòèìóòü ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç ôóòáîëó До Євро-2012 усі залізничні переїзди, розташовані на дорогах, що ведуть до Києва, Львова, Харкова і Донецька, будуть обладнані згідно з сучасними євростандартами. У цьому запевнив заступник міністра інфраструктури України Володимир Корнієнко.

ÏÎÐÓØÍÈʲ ÏÎÊÀÆÓÒÜ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²

За його словами, швидкість руху потягів на окремих напрямках, за якими здійснюватиметься перевезення вболівальників футбольного чемпіонату, досягатиме 160 км/годину. «Тому безпеці руху тут приділятиметься особлива увага», - підкреслив міністр. Нагадаємо: профільне відомство приділяє особливу увагу безпеці на всіх залізничних переїздах. У першу чергу залізничники разом із ДАІ реалізують заходи, покликані підтримати виконання водіями правил їх перетину, наприклад, Øëÿõîïðîâ³ä ³ç çàë³çíè÷íèì ïåðå¿çäîì здійснюють моніторинг поïîáëèçó Ìàðãàíöÿ, äå ñòàëàñü æàõëèâà àâàð³ÿ, рушень. áóäå îáëàäíàíî â ïåðøó ÷åðãó. Дані щодо таких випадків з фотоілюстраціями постійно оприлюднювати- сайті Міністерства інфра- риці «Порушення безпеки муться на офіційному структури України в руб- на переїздах».

ÍÅÇÀËÅÆÍÎ Â²Ä ªÂÐÎ


р3

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

ÓÁÈÂÖß ÁÓÂ ÏÎÐÓ×

ÍÎÂÈÍÈ

Æàõ íà âóëèö³ Áóðõàíà ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ

Ìàòè 8-ð³÷íî¿ ä³â÷èíêè, ÿêó çíàéøëè â Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ó ñì³òòºâîìó áàö³, çíàëà ïðî çëî÷èí òà ïðèõîâóâàëà âáèâöþ ó ñåáå âäîìà ЩО УКРИВАЄ СМІТТЯ

НЕБЕЗПЕКА БЛИЗЬКО

8 лютого до Заводського райвідділу міліції Дніпродзержинська звернулася жінка і повідомила про зникнення восьмирічної доньки. А вже 10 лютого дівчинку знайшли... у контейнері для сміття. На тіло маленької натрапили працівники сміттєвозу, яких здивував великий мішок у баці для побутових відходів. Мешканці прилеглого будинку по пр. Комсомольському, 7, які стали свідками знахідки, одразу набрали «102». Оглянувши тіло, судмедексперти встановили, що спочатку дитину зґвалтували, а потім задушили. Для пошуків злочинця задіяли не лише місцеву міліцію, але й співробітників управління карного розшуку Дніпропетровської області. Перевіряли всіх: сусідів, колишніх судимих, наркоманів й бомжів, які мешкали в даному районі.

Слід зазначити, що мати дівчинки, отримавши сумну звістку, повела себе не зовсім адекватно. Співробітники слідчо-оперативної групи були впевнені, що жінка щось приховує. У поле зору правоохоронців потрапив 47річний гром а д я н и н Російської Федерації. В Україну він приїхав нелегально з республіки Дагестан і співмешкав із матір’ю померлої. Чоловік відкидав будь-яку причетність до злочину, проте згодом, коли слідчі зібрали беззаперечну доказову базу того, що він винен у смерті дівчинки, вбивця почав давати свідчення.

Ó ÏÎØÓÊÀÕ ÁÓËÈ ÇÀIJßͲ ÊÐÀÙ² ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÈÊÈ Â²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ

 îäíîìó ç ïîïåðåäí³õ íîìåð³â «Â³ñò³» ðîçïîâ³äàëè, ÷è ââàæàºòüñÿ ïðàâîïîðóøåííÿì ñèòóàö³ÿ, êîëè ëþäè, ÿê³ æèâóòü ç âàìè â îäíîìó ï³ä’¿çä³, ïîëþáëÿþòü óíî÷³ äîâáèòè ñò³íè ïåðôîðàòîðîì òà âëàøòîâóâàòè ãó÷í³ êâàðòèðí³ äèñêîòåêè ГУМВС України у Дніпропетровській області в таких випадках радить наступне. Якщо разом з вами у будинку мешкають люди, які

ßÊÙÎ ÑÓѲÄÈ ÃÀËÀÑÓÞÒÜ, ÇÂÅÐͲÒÜÑß ÄΠIJËÜÍÈ×ÍÎÃÎ

ШОКУЮЧА РОЗВ’ЯЗКА Зі слів підозрюваного, ввечері 8 лютого він знаходився у квартирі своєї співмешканки, що по вул. Бурхана. Коли жінка вийшла в магазин, чоловік залишився наодинці з її

ÇÎÍÀ ÄÎÑÒÓÏÓ

ÏÎÊÀÐÀËÈ «ÕÀÊÅÐÀ» Íåùîäàâíî íàáðàâ ÷èííîñò³ âèðîê Êðàñíîãâàðä³éñüêîãî ðàéñóäó Äí³ïðîïåòðîâñüêà ùîäî òîðã³âöÿ - «õàêåðà». 37-ð³÷íèé ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü îðãàí³çóâàâ íåçàêîííèé çáóò CD/DVD äèñê³â, íà ÿêèõ ì³ñòèëèñÿ øê³äëèâ³ ïðîãðàìè. Ç ¿õ äîïîìîãîþ ìîæíà áóëî çëàìóâàòè ïàðîë³ òà îòðèìóâàòè íåñàíêö³îíîâàíèé äîñòóï äî êîìï’þòåð³â äåðæàâíèõ óñòàíîâ. Öþ «ä³ÿëüí³ñòü» ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ ïðèïèíèëè ùå â æîâòí³ ìèíóëîãî ðîêó. Íèí³ æ ïðàâîïîðóøíèêà âèçíàíî âèííèì, éîìó ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ îäíîãî ðîêó ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç â³äñòðî÷êîþ íà ð³ê. ○

8-річною донькою. Застосувавши силу, покидьок вступив із нею у статевий зв’язок. Щоб жертва перестала кричати, зловмисник перекрив їй дихальні шляхи. За пару хвилин дівча померло. Щоб приховати вбивство, негідник поклав тіло у мішок і викинув його у сміттєвий бак. Наразі достеменно відомо, що мати знала про те, яким чином померла її донька, та про скоєне правоохоронцям не розповіла. Відносно неї порушено кримінальну справу за

Ñ˲Äײ DzÁÐÀËÈ ÁÅÇÇÀÏÅÐÅ×ÍÓ ÄÎÊÀÇÎÂÓ ÁÀÇÓ ч.1. ст. 396 Кримінального Кодексу («Приховування злочину»). Вирішується питання про порушення проти жінки ще однієї справи - за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Її співмешканцю загрожує довічне ув’язнення.

Ïîâàæàéòå ñóñ³ä³â дільничного інспектора із письмовою заявою. Оперативний черговий зобов’язаний направити на місце

ÇÀÑÏÎʲÉËÈÂÈÉ ÇÀѲÁ Ïðàâîîõîðîíö³ ìîæóòü êîíô³ñêóâàòè ïðèñòð³é, ùî ñïðè÷èíÿº øóì

ÇËÎ×ÈÍ Ó Ë²ÊÀÐͲ

ÒÈÕÈÉ ×ÀÑ

замість спати з 23.00 до 7.00 галасують, ви можете сміливо зателефонувати «102» або звернутися до

ÎÁ²ÊÐÀËÈ ÌÅÄÑÅÑÒÐÓ Íà ïî÷àòêó òèæíÿ äî ìàðãàíåöüêèõ ïðàâîîõîðîíö³â çâåðíóëàñÿ 45-ð³÷íà ìåäè÷íà ñåñòðà. Âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî ó ë³êàðí³ íåâ³äîìèé ïîöóïèâ ó íå¿ ñóìî÷êó, äå ëåæàëè 120 ãðèâåíü ³ êîñìåòè÷êà. Çàãàëîì æå çáèòêè ñêëàëè 247 ãðèâåíü. Çà ñêîºííÿ çëî÷èíó äîñèòü øâèäêî çàòðèìàëè 15-ð³÷íîãî ïàðóáêà, ùî ðàí³øå áóâ ñóäèìèé. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó, çëîâìèñíèêîâ³ çàãðîæóº ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî øåñòè ðîê³â. ○

×ÓƲ ÃÐÎز

ÐÅÌÎÍÒÈ É ÂÅײÐÊÈ Çà ð³ê 670 ìåøêàíö³â

îáëàñò³ ïîñêàðæèëèñÿ äî ì³ë³ö³¿ ÷åðåç ãàëàñëèâèõ ñóñ³ä³â

події наряд міліції та вжити заходів проти порушників тиші. Вони складають адміністративний протокол. А в разі повтору невгамовний сусід ризикує отримати аж два протоколи, тобто два штрафи.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

«ÍÅÄÎÁÓÄÓÂÀ» ÄÈÒÑÀÄÎÊ Ïðîêóðàòóðà Ìàãäàëèí³âñüêîãî ðàéîíó ïîðóøèëà êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðîòè ï³äïðèºìöÿ - ï³äðÿä÷èêà, ÿêèé «íåäîáó-

äóâàâ» äèòÿ÷èé ñàäîê íà ñîë³äíó ñóìó. Ùå ó 2007 ðîö³ äèðåêòîð áóä³âåëüíîãî ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà ñêëàâ äîãîâ³ð ³ç ñ³ëüðàäîþ. ³äïîâ³äíî äî äîêóìåíòà, çà äâà ðîêè ï³äïðèºìñòâî ìàëî ðåêîíñòðóþâàòè äèòñàäîê. Ç òîãî ÷àñó «áóä³âåëüíèê» óñòèã äâ³÷³ âíåñòè äî àêò³â ïðèéîìó âèêîíàíèõ ðîá³ò íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî îáñÿã ³ ñòàí ðîá³ò. Âàðò³ñòü çáèòê³â, çàâäàíèõ ñ³ëüðàä³, ñêëàëà ìàéæå 55 òèñ. ãðí.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

18.10 19.00 20.00 20.35 22.33 23.30

УТ1

Т/с «Чокнутая» Т/с «Обручальное кольцо» Подробности Т/с «Здравствуй, мама» «Команда мечты» «Позаочі»

9 КАНАЛ

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «След Саламандры» 12.15 «Знак качества» 13.00 «Здоровенькі були» 14.00 «Судебные дела» 15.00 «Жди меня» 16.55 Т/с «Всегда говори «Всегда5»

Вівторок, 1 березня УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel- чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Слово регионам. Дайджест 09.45, 18.15 Вторая полоса 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.15 Желаем счастья 12.35 Шеф-повар. Завтрак 12.55 Книга.ua 13.20 Пусть так 13.45 Т/с «Вечный зов» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.15 Потомки 16.40 Т/с «Атлантида» 17.25 Т/с «Право на защиту» 19.00 «Разговор со страной». На вопрос граждан отвечает Президент Украины 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.45 Слово регионам 22.00 After Live (За кулисами Шустер-Live) 22.25 Свет 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «След Саламандры» 12.15 «Знак качества» 13.00 «Здоровенькі були» 14.00 «Судебные дела» 15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 17.00 Т/с «Всегда говори «Всегда5» 18.10 Т/с «Чокнутая» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 Подробности 20.35 Т/с «Здравствуй, мама»

22.33 23.30 00.10 00.35

«Горячее кресло» «Моя страна» «2 лошадиные силы» Т/с «Девять»

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.20 М/с «Каппа майки2» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» 07.10 М/с «Легенда дракона» 07.40 М/с «Годзилла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести2» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50 «Удивительная наука» 13.15, 17.50 «Смешное домашнее видео» 13.20 Х/ф «Моби Дик» 17.00 «Лучшие нокауты мира» 17.30 «Шоу дурацких рекордов» 19.00 Х/ф «Акула юрского периода» 20.40, 21.05 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Смертельный контакт» 23.10 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.05, 01.00 Т/с «Эскорт агентство» 01.55 Х/ф «Криминальный закон» 03.40 Х/ф «По щучьему велению» 04.30 Х/ф «Веселые ребята»

11 КАНАЛ 07.00, 08.40, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Звездные мамы» 07.55 «Подъем» 09.10 Х/ф «Моя девочка 2» 11.25 Т/с «Курсанты» 13.50, 16.55 Т/с «Папины дочки» 14.45 «Мой малыш» 15.10 Т/с «АйКарли» 15.45 Teen Time 15.50 Т/с «Последний аккорд» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Снова вместе 22.00 «Чего хочет женщина» 22.45 Т/с «Счастливы вместе» 23.45 Т/с «Грань» 00.50 Новости

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» - «Семейные узы» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.50, 22.35 Т/с «Маргоша4» 13.50 Т/с «Медвежий угол» 14.50, 00.00 Арнольд Шварценеггер в приключенческом фентези «Конан-варвар»

СТБ 08.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 12.50 «Битва экстрасенсов» 13.55 «Моя правда» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 18.15 «Чужие ошибки. Ангел снимает крылья» 19.20 «Правила жизни» 20.25 «Научная среда. Проект «Зараза. Враг внутри нас» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна-Спорт» 01.40 «Бизнес+» 01.45 Х/ф «Прощай, шпана Замоскворец кая»

11.35 Т/с «Солдаты15» 12.35, 14.00 Анекдоты по-украински 14.15 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 15.20, 20.10 Т/с «Хиромант» 18.45 Факты. Вечер 22.45 Х/ф «Старикам тут не место»

TET 07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом-2» 09.30, 23.00 «Спокойной ночи, мужики!» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00, 19.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 17.30 Т/с «НаноЛюбовь» 18.30, 21.00 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 00.30 «До рассвета»

34 КАНАЛ

51 КАНАЛ

07.00 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью» 07.30 М/с «Железный человек» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 «Неизвестная планета» 10.00 «Мошенники» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Дом Глории» 13.00, 17.45 «Детали» 13.10 Х/ф «Первый троллейбус» 14.35 Х/ф «NEXT2», 3, 4 с. 16.15 «Бункер News» 17.00 «Страна чудаков» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 19.00 «Совет безопасности» 19.15 «Медикус» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Стивен Сигал: человек закона» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Легенды Ретро-FM. Лучшее» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Михаил Задорнов. Задорные заколебалки» 01.35 «Дело особой важности»

07.00, 07.45 Утренний коктейль 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 11.35 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» - БК «Химик» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 14.25, 16.45 М/ф 17.25 Д/ф «Тайны мироздания» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Азбука здоровья 18.30, 22.20 Тема дня 19.35 «Власть. «Доступно и открыто» 20.00 Днепропетровщина презентует 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «Сталкер», 1 с.

ICTV 07.30, 13.00 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.25 «Факты» 09.30, 12.55, 19.15, 01.55 Спорт 09.35, 19.20, 01.05 Чрезвычайные новости 10.35, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3»

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Народный контроль» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

НТН

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5-ом» 09.25, 00.30 «Автопилот-новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс-конференции в прямом эфире» 15.20 «Не первый взгляд» 16.20 «Мотор-ТВ» 17.25 «Народный контроль» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно»

03.55 «НТВ утром» 07.40 Ты не поверишь! 08.35, 14.35, 17.35, 02.0502.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 «Живут же люди!» 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Программа максимум» 13.40 «Русские сенсации» 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.25 Т/с «Следопыт», 3 ф. «По следам сле дователя» 20.25 Т/с «Братаны2» 22.40 Т/с «Паутина4», 4 ф. «Золотая пуля» 23.35 Честный понедельник 00.25 «Рублевка. LIVE»

Зах. 14.17 Сх. 04.59 Остання чв. 25 лютого 21.00 21.50 23.55 00.40

ТРК «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.00, 21.15 Т/с «След» 09.10 Х/ф «Реальный папа» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Ток-шоу «Пусть говорят. Материнский срок» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение. Часть вто рая» 23.00 Х/ф «Отчаянный» 01.10 Х/ф «Девять ярдов»

06.00, 10.10 Твой хит 06.20, 07.50, 15.25, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.40 24 часа. Бизнес 07.20 Створи себе 07.20, 08.55, 14.55, 16.40, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» ○

ОРТМ

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 11.00 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.35 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Вкус жизни» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 00.55 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Жди меня» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Золотой капкан» 22.35 «Здравствуйте, я ваша тетя, Татьяна Васильева» 23.45 Ночные новости 00.05 «На ночь глядя»

06.00 Саундтреки 06.10 М/ф 11.05, 14.15 Телемагазин 11.35 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» 14.45 Х/ф «Загадочный наследник» 17.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 19.00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло во» 22.15 Х/ф «Горячий снег» 00.20 Х/ф «Петр I»

07.25 «Життя зі знаком +» 08.00 Покорение Арктики 09.00, 22.10 Создание совершенства 11.00 Сущность зверя 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Банкиры» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 15.00 «Новости Голос Америки» 15.40 Журфикс 16.20 Живое богатство Украины 16.45 Х/ф «Девид Копперфильд» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 MEDIAСHATRIX 20.15 Сильные мира сего 20.50 «Життя» 21.10 Т/с «Янгель» 21.40 «Новости DW» 23.20 СHATRIX

08.25 «Правда жизни» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35 Т/с «Марш Турецкого 2» 14.15, 19.20 Т/с «Боец» 15.15 Х/ф «Дума о Ковпаке», 1 с. 17.00 Х/ф «Берег спасения», 1 с. 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 01.00 Х/ф «Кровососы»

Іменинники дня: ОНИСИМ, ОВСІЙ, ЄФРОСИНІЯ, ОПАНАС, ПАФНУТІЙ

НТВМИР

Сх. 06.43 Зах. 17.39 Трив. дня 10.56

17.15 «Шесть кадров» 18.45 «Не лги мне» - «Мой отчим - преступник» 20.10 «Меняю жену-3» 21.30, 22.10 Т/с «Интерны»

Зах. 13.08 Сх. 04.29 Остання чв. 25 лютого

5 КАНАЛ

ICTV

06.01, 22.30 «Время-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5-ом» 09.25, 00.30 «Автопилот-новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс-конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона»

07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 22.25 «Факты» 09.25, 12.55, 19.15, 01.40 Спорт ○

51 КАНАЛ

34 КАНАЛ

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 Губернские прогнозы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 11.20 Х/ф «Копируя Бетховена» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 13.30 Время советов 14.20, 16.25 М/ф 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 17.25 Д/ф «Тайны мироздания» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.20 Лечение алкоголизма и ожирения 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.50 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» - БК «Химик»

07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Железный человек» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 «Неизвестная планета» 10.00 «Судьба человека» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Дом Глории» 13.10 «Дальние родственники» 14.30 «Медикус» 15.00 Х/ф «NEXT2», 1, 2 с. 16.45 «Стелла - чудо возможно» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 19.00 «Совет безопасности» 19.15 «Точка опоры». Прямой эфир 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Парадоксы Тютюнника» 21.00 «Дело особой важности» 22.00 Х/ф «Тайный знак», 3 с. 23.30 «Дело вкуса» 00.00 «Особенности местной рыбалки» 00.30 «Военная тайна» 01.25 «Тайны мира с Анной Чапман»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

TET

СТБ

06.10 М/с «Семейка Адамсов» 07.00 «Экономика в деталях» 07.20 «Штрих-код» 07.40 «Подъем» 08.50 «Родительский клуб» 09.10 Х/ф «Сердцеедки» 12.05 Т/с «Курсанты» 14.15, 16.55 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «АйКарли» 15.50 Т/с «Последний аккорд» 17.55, 20.35 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.45 Новости 19.35 Отцы и дети 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 «Страна чудаков» 22.40 Новый взгляд 23.40 Т/с «Грань»

07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом-2» 09.30, 23.00 «Спокойной ночи, мужики!» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00, 19.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 17.30 Т/с «НаноЛюбовь» 18.30, 21.00 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 00.30 «До рассвета»

09.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 11.50 «Необъяснимо, но факт» 12.50 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Тайна проклятого дерева» 19.15 «Танцуют все!» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна-Спорт» 01.40 «Бизнес+» 01.45 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»

11 КАНАЛ

09.30, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 10.35 Т/с «Солдаты15» 13.00 Чудо-люди 14.15 Анекдоты по-украински 14.55 Х/ф «Ван Хельсинг» 18.45 Факты. Вечер 19.20, 00.50 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Хиромант» 22.40 Свобода слова 01.55 Провокатор

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.20 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 09.25 «Смакуємо» 10.00 Х/ф «Пятеро детей и волшебство» 11.50 «Большая перемена» 12.30 «Роскошная жизнь» 13.20 Х/ф «Сокровища Эльдорадо» 17.15 «Шесть кадров» 17.35, 01.35 Х/ф «Ваша остановка, мадам» 20.00 «Звезда+Звезда-2» 22.20 Т/с «Маргоша4» 23.45 Х/ф «Полуночный ковбой»

06.00 М/ф 06.20 М/с «Каппа майки2» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» 07.10 М/с «Легенда дракона» 07.40 М/с «Годзилла» 08.00 «Днепр-футбол» 08.30 «Алеф - в наше время» Еврейская пр-ма 09.00 Телемагазин 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести2» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50 «Удивительная наука» 13.15, 17.50 «Смешное домашнее видео» 13.25 Х/ф «Моби Дик» 17.00 «Лучшие нокауты мира» 17.30 «Шоу дурацких рекордов» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 19.00 Х/ф «Город в огне» 20.40 М/с «Симпсоны» 21.00 «Real comedy» 21.30 Х/ф «Акула юрского периода» 23.10 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.05, 01.00 Т/с «Эскорт агентство» 01.55 Х/ф «Цвета» 03.50 Х/ф «Медведь» 04.30 Х/ф «Цирк»

Сх. 06.45 Зах. 17.37 Трив. дня 10.52

Понеділок, 28 лютого 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel- чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.45, 18.15 Вторая полоса 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 Шеф-повар страны 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Право на защиту 12.40 Шеф-повар. Завтрак 12.55 Вокруг света за 48 часов 13.25 Мастер-класс 13.50 Т/с «Вечный зов» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.20 Фольк-music 17.05 Т/с «Атлантида» 17.55 Окно в Америку 19.00 «Разговор со страной». На вопрос граждан отвечает Президент Украины 20.40 Сельсовет 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Мир спорта 21.45 Армия 22.00 Футбольный код 22.55 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.45 Телеакадемия

«Время» «На грани» «Обзор прессы» «Путешествия со вкусом»

НТН 06.50 Х/ф «Дума о Ковпаке», 1 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 01.00 Т/с «Марш Турецкого 2» 14.20, 19.20 Т/с «Боец» 15.20 Х/ф «Дума о Ковпаке», 2 с. 17.05 Х/ф «Берег спасения», 2 с. 18.30 «Речовий доказ»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.35 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35, 02.0502.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Едим дома! 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Братаны2» 14.25 Их нравы 15.30 Главная дорога 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 19.25 Т/с «Следопыт», 3 ф. «По следам сле дователя» 20.25 Т/с «Братаны» 22.40 Т/с «Паутина4», 4 ф. «Золотая пуля» 23.35 «Капитал.ru» 00.25 «Рублевка. LIVE»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.10 М/ф 09.35, 11.45 Телемагазин 10.05 Х/ф «Девушка с гитарой» 12.15 Х/ф «Загадочный наследник» 15.00 Х/ф «Горячий снег» 17.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 18.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 20.45 Х/ф «Бег» 00.20 Х/ф «Голубые дороги»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 20.30 «24 часа» 06.10 «Життя» 06.20, 07.45, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 14.55, 16.35, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя»

Іменинники дня: САМІЙЛО, ЯРЕМА, ДАНИЛО, ІЛЛЯ, ПАВЛО 07.35 «Життя зі знаком +» 08.00 Скромное обаяние современных технологий 08.30 Вода-линия жизни 10.50, 17.05 Жизнь среди жизни 11.15 Это нужно знать 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Банкиры» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 15.40 Твой хит 16.40 Диваки 17.30 Генезис здоровья 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.15 Сильные мира сего 20.50 24 часа. Главный вопрос 21.10 Т/с «Янгель» 21.40 «Новости DW» 22.10 История великих фокусников 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 11.00 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.40 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Золотой капкан» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.00 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 Среда обитания. «Дырка от бублика» 23.45 Ночные новости 00.05 «На ночь глядя»

ТРК «УКРАИНА» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 10.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение. Часть вторая» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Ток-шоу «Пусть говорят. Родные враги» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 21.15 Дорожный патруль 22.20 Х/ф «Танцуй...» 00.20 Т/с «Тюдоры» 01.25 Х/ф «Отчаянный»


р5

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

22.33 «Разбор полетов» 23.15 Д/ф «Крутой маршрут Игоря Крутого» 00.20 Т/с «Девять»

УТ1

ИНТЕР

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» - «Воскресший муж. Мужчина воскрес и угрожает» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.55, 22.35 Т/с «Маргоша4» 13.55 Т/с «Медвежий угол» 14.55, 17.15 «Шесть кадров» 15.15, 00.00 Арнольд Шварценеггер в приключенческом фентези «Рыжая Соня»

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.20 М/с «Каппа майки2» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» 07.10 М/с «Легенда дракона» 07.40 М/с «Годзилла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести2» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50 «Удивительная наука» 13.15, 17.50 «Смешное домашнее видео» 13.30 Х/ф «10, 5 баллов. Апокалипсис» 17.00 «Лучшие нокауты мира» 17.30 «Шоу дурацких рекордов» 19.00 Х/ф «Исполнитель» 20.40, 21.05 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Цепная реакция» 23.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.20, 01.15 Т/с «Эскорт агентство» 02.10 Х/ф «Дикая штучка» 04.05 Киногод 04.15 Х/ф «Весна»

11 КАНАЛ 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.30 «Чего хочет женщина» 07.55 «Подъем» 09.10 Х/ф «Шаг вперед» 11.30 Т/с «Курсанты» 13.50, 16.50 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «АйКарли» 15.50 Т/с «Последний аккорд» 17.55 Т/с «Воронины» 19.30 «Сектор V..P.» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 Мечты сбываются 22.45 Т/с «Счастливы вместе» 23.45 Т/с «Грань»

ИНТЕР

1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «След Саламандры» 12.15 «Знак качества» 13.00 «Здоровеньки булы» 14.00 «Судебные дела» 15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 17.00 Т/с «Всегда говори «Всегда»5" 18.10 Т/с «Чокнутая» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 Подробности 20.35 Т/с «Здравствуй, мама» 22.33 «Горячее кресло» 23.30 Д/ф «Врата времени. Реинкарнация» 00.45 Т/с «Девять»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25, 01.40 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» - «Мать теряет взаимопонимание с дочерью» 11.55 Т/с «Только любовь» 12.50, 22.25 Т/с «Маргоша4» 13.50 «Анатомия славы» 14.50 «Личное дело» 15.50 «Шоу на два миллиона» 17.15 «Шесть кадров» 18.45 «Не лги мне» - «Вуайерист» 20.10 Х/ф «Ласковый май» 23.50 Х/ф «Рудо и Курси» 01.55 Т/с «Рыжая»

Сх. 06.39 Зах. 17.42 Трив. дня 11.03

Зах. 16.33 Сх. 05.43 Остання чв. 25 лютого

TET

НТН 07.05 Х/ф «Дума о Ковпаке», 3 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 01.00 Т/с «Марш Турецкого 3» 14.25, 19.20 Т/с «Боец» 15.25 Х/ф «Дума о Ковпаке», 4 с. 16.45 Х/ф «Тупик» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Тайна Волка-оборотня

ICTV

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 11.35 Х/ф «Сталкер», 2 с. 14.25 М/ф 16.45 Свое мнение 17.25 Моя земля - моя собственность 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.30, 23.20 Тема дня 19.55 Медицина нового тысячелетия 21.50 Х/ф «Солярис», 1 с.

5 КАНАЛ 06.01 «Время-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5-ом» 09.25, 00.30 «Автопилот-новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс-конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 17.25 «Акцент» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.30 Общественно-политическое ток-шоу «РесПублика с Анной Безулик» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Машина времени»

ТРК «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «След» 09.00, 21.15 Дорожный патруль 10.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение. Часть вторая» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Ток-шоу «Пусть говорят. Изменить себе» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Т/с «Тюдоры» 01.10 Х/ф «Танцуй...»

06.00, 18.30 «24 часа» 06.10 «24 часа. Главний вопрос» 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 14.55, 16.25, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.45 М/ф 08.00 Скромное обаяние современных технологий ○

ОРТМ

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 11.00 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.35 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Золотой капкан» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 00.55 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 Х/ф «Михаил Горбачев. Он пришел дать нам волю» 00.35 Ночные новости

06.00 Саундтреки 06.10 М/ф 08.55, 11.20 Телемагазин 09.25 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 11.50 Х/ф «Гори, гори моя звезда» 13.40 Х/ф «Бег» 17.20 Х/ф «Дача» 19.00 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 21.50 Х/ф «Фронт без флангов» 00.55 Х/ф «Аэлита»

07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом-2» 09.30, 23.00 «Спокойной ночи, мужики!» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00, 19.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 17.30 Т/с «НаноЛюбовь» 18.30, 21.00 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 00.30 «До рассвета»

07.30 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.25 «Факты» 09.30, 12.55, 19.15 Спорт 09.35, 19.20, 01.15 Чрезвычайные новости 10.35, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.35 Т/с «Солдаты15» 12.35, 14.00 Анекдоты по-украински 13.00 Под прицелом 14.20 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 15.25, 20.10 Т/с «Хиромант» 18.45 Факты. Вечер 22.45 Х/ф «Повелитель бури»

08.30 Вода-линия жизни 10.00, 15.40 Твой хит 10.50, 17.05 Жизнь среди жизни 11.15, 17.30 Это нужно знать 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Право на защиту» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 16.30 Диваки 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Життя» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30 «Экономический советник» 20.50 «Жизнь» 21.10 Т/с «Янгель» 21.40 «Новости DW» 22.10 История великих фокусников 23.20 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 07.35 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35, 02.1002.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40, 20.25 Т/с «Братаны2» 14.25 Их нравы 15.30 «Первая передача». Автомобильная программа 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.25 Т/с «Следопыт», 3 ф. «По следам сле дователя» 22.40 Т/с «Паутина4», 4 ф. «Золотая пуля» 23.35 «Война против своих. Деникин, Каппель, Бонч-Бруевич» 00.30 «Рублевка. LIVE»

СТБ

34 КАНАЛ

Іменинники дня: ФЕДІР, РОМАН, МАР'ЯНА, ПИЛИП, МИНА

09.55 Х/ф «Школьный вальс» 12.00 «Необъяснимо, но факт» 13.00 «Битва экстрасенсов» 14.00 Звездная жизнь 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 18.15 «Чужие ошибки. Последнее дело журналистки» 19.20 «Моя правда» 20.20 «Мистические истории-2» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна-Спорт» 01.40 «Бизнес+» 01.45 Х/ф «Ты иногда вспоминай» 07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Железный человек» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 «Неизвестная планета» 10.00 «Секретные территории» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Дом Глории» 13.10 Х/ф «Пантера», 5, 8 с. 16.15 «Гамма вкуса» 16.45 «Громкое дело» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 19.00 «Совет безопасности» 19.15 «НАШ САД» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Стивен Сигал: человек закона» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Репортерские истории» 22.00 Х/ф «Тайный знак», 5 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Перевоплощение» 00.15 Х/ф «Невидимый»

НТВМИР

НТН ○

08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 01.00 Т/с «Марш Турецкого 3» 14.30, 19.20 Т/с «Боец» 15.30 Х/ф «Дума о Ковпаке», 3 с. 17.00 Х/ф «Убийство свидетеля» 18.30 «Правда жизни»

06.45 Х/ф «Дума о Ковпаке», 2 с. ○

Зах. 15.25 Сх. 05.23 Остання чв. 25 лютого

06.01, 22.30 «Время-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5-ом» 09.25, 00.30 «Автопилот-новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30 «Пресс-конференции в прямом эфире» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «На грани» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Акцент» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

ICTV

Четвер, 3 березня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel- чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 О главном 10.00, 18.15 Вторая полоса 10.05 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 18.40, 21.35 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 13.00 Шеф-повар. Завтрак 13.10 Наша песня 13.50 Т/с «Вечный зов» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.15 Потомки 16.40 Т/с «Атлантида» 17.25 Т/с «Право на защиту» 18.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьерлига. «Севастополь» 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.50 Слово регионам 22.00 Глубинное бурение 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

5 КАНАЛ

07.30, 13.00 Провокатор 08.45, 12.45, 22.25 «Факты» 09.30, 12.55, 19.15, 01.50 Спорт 09.35, 19.20, 01.00 Чрезвычайные новости 10.35, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.35 Т/с «Солдаты15» 12.35, 14.00 Анекдоты по-украински 14.15 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 15.20, 20.10 Т/с «Хиромант» 18.45 Факты. Вечер 22.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» ○

51 КАНАЛ

07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Железный человек» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 «Неизвестная планета» 10.00, 21.00 «Секретные территории» 11.00 «Музыка» 12.30 «Дальние родственники» 13.10 Х/ф «Пантера», 1, 4 с. 16.15 «Громкое дело» 16.45 «Лица вещей» 17.15 «Стелла - чудо возможно» 19.00 «Проверено на себе» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Стивен Сигал: человек закона» 20.30 «Детали: Итоги дня» 22.00 Х/ф «Тайный знак», 4 с. 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Медикус» 00.30 Х/ф «Смеситель»

1+1

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 11.55 Х/ф «Сталкер», 1 с. 14.25, 16.25 М/ф 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Тайны мироздания» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Технодром 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Право на защиту 22.50 Х/ф «Сталкер», 2 с.

34 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «След Саламандры» 12.15 «Знак качества» 13.00 «Здоровеньки булы» 14.00 «Судебные дела» 15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 17.00 Т/с «Всегда говори «Всегда5» 18.10 Т/с «Чокнутая» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 Подробности 20.35 Т/с «Здравствуй, мама»

TET

09.45 Х/ф «Счастливого пути!» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 12.50 «Битва экстрасенсов» 13.55 «Правила жизни» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 18.10 «Чужие ошибки Цветок смерти» 19.05 Звездная жизнь 20.05 «Русские сенсации. Вещая Алла» 21.05 «Русские сенсации. Сезон охоты на кумиров» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна-Спорт» 01.40 «Бизнес+» 01.45 Х/ф «Соучастие в убийстве»

11 КАНАЛ

07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом-2» 09.30, 23.00 «Спокойной ночи, мужики!» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00, 19.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 17.30 Т/с «НаноЛюбовь» 18.30, 21.00 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 00.30 «До рассвета»

СТБ

9 КАНАЛ

07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 Новости 07.40 «Подъем» 09.10 Х/ф «Классный мюзикл. Выпускной» 11.50 Т/с «Курсанты» 13.55, 16.55 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «АйКарли» 15.50 Т/с «Последний аккорд» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Здравствуйте, я - ваша мама! 20.40 «Мир технологий» 21.00 «Автострасти» 22.00 Сделай мне смешно 22.40 Т/с «Счастливы вместе» 23.40 Т/с «Грань»

18.45 «Не лги мне» - «Брат» 20.10 «Шоу на два миллиона» 21.05, 21.45, 22.10, 01.40 Т/с «Интерны»

06.00 М/ф 06.20 М/с «Каппа майки2» 06.45 М/с «Жизнь роботаподростка» 07.10 М/с «Легенда дракона» 07.40 М/с «Годзилла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести2» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50 «Удивительная наука» 13.15, 17.50 «Смешное домашнее видео» 13.30 Х/ф «10, 5 баллов. Апокалипсис» 17.00 «Лучшие нокауты мира» 17.30 «Шоу дурацких рекордов» 19.00 Х/ф «Смертельный контакт» 20.40, 21.05 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Исполнитель» 23.15 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.10, 01.05 Т/с «Эскорт агентство» 02.00 Х/ф «Беги без оглядки» 03.40 Х/ф «Чук и Гек» 04.30 Х/ф «Чапаев»

Сх. 06.41 Зах. 17.40 Трив. дня 10.59

Середа, 2 березня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel- чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 На связи с Правительством 09.45, 18.15 Вторая полоса 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Темный силуэт 12.30 Шеф-повар. Завтрак 12.50 Шаг к звездам. Евровидение 13.40 Т/с «Вечный зов» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.15 Потомки 16.40 Т/с «Атлантида» 17.25 Т/с «Право на защиту» 19.00 О главном 19.40 Д/ф «Откровенный разговор» 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.45 Слово регионам 21.55 Опыт 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.35 Дачный ответ 08.35, 14.35, 17.35, 02.0502.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Золотая пыль 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40, 20.25 Т/с «Братаны2» 14.25 Их нравы 15.30 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 19.25 Т/с «Следопыт», 3 ф. «По следам сле дователя» 22.40 Т/с «Паутина4», 4 ф. «Золотая пуля» 23.35 «Война против своих. Игнатьев, Корнилов, Махров» 00.30 «Рублевка. LIVE»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.10 М/ф 10.00, 12.15 Телемагазин 10.30 Х/ф «Путешествие месье Перришо на» 13.05 Х/ф «Фронт без флангов» 16.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 18.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для меха нического пианино» 20.45 Х/ф «Фронт за линией фронта» 00.00 Х/ф «Щедрое лето»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 20.30 «24 часа» 06.10, 18.45 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 14.55, 16.25, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +»

Іменинники дня: КУЗЬМА, ЛЕВ, ВІКТОР, ВАСИЛЬ, АГАПІЙ 07.45, 14.20 М/ф 08.00 Скромное обаяние современных технологий 08.30 Вода-линия жизни 10.00, 15.40 Твой хит 10.50, 17.05 Жизнь среди жизни 11.15, 17.30 Это нужно знать 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Право на защиту» 16.30 Диваки 18.40 24 часа. Бизнес 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжение» 20.50 24 часа. Головне питання 21.10 Т/с «Янгель» 21.40 «Новости DW» 22.10 История великих фокусников 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 11.00 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.40 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Золотой капкан» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.00 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Человек и закон» 23.45 Ночные новости 00.05 «Судите сами»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 21.15 Дорожный патруль 10.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение. Часть вторая» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Ток-шоу «Пусть говорят. Бывших свекровей не бывает?» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Т/с «Тюдоры» 01.10 Х/ф «Стеклянный дом»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

07.40 М/с «Годзилла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Гении мести2» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50 «Удивительная наука» 13.15 Х/ф «Сплошные неприятности» 15.10 Т/с «Гении мести3» 17.00 Журнал Суперлиги 17.35 «Шоу дурацких рекордов» 18.35 «Безумные парни» 19.00 Х/ф «Наемные убийцы» 20.40, 21.05 М/с «Симпсоны» 21.30, 22.25, 02.05, 02.50 Т/с «Секретные материалы5» 23.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15, 01.10 Т/с «Эскорт агентство» 03.35 Х/ф «Младший» 05.00 Киногод 05.05 Х/ф «По щучьему велению»

УТ1

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «След Саламандры» 12.15 «Знак качества» 13.00 «Здоровенькі були» 14.00 «Судебные дела» 15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 17.00 Т/с «Всегда говори «Всегда5» 18.10 Т/с «Чокнутая» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 Подробности 20.35 «Вечерний квартал. Спецвыпуск» 21.35 Что? Где? Когда? 22.33 «Большая политика» М/ф М/с «Каппа майки2» М/с «Жизнь роботаподростка» М/с «Легенда дракона»

УТ1

ИНТЕР 07.10 09.00 10.00 10.40 11.20 12.00 12.50 15.00 16.00 18.10 19.00 20.00 20.30 23.00

«Самый умный» «Формула любви» «Украина, вставай!» «Золушка для Баскова» «Вырванный из толпы» «Наши» Х/ф «А вы ему кто?» «Свидание в темноте» «КВН» «Вечерний квартал. Спецвыпуск» «Рассмешить комика» Подробности Концерт «8 марта в Большом городе» Х/ф «Секс в большом городе»

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.50, 07.10 М/с «Годзилла» 07.35 Журнал Суперлиги 08.00 «Лаборатория разрушителей» 09.00 Телемагазин 11.00 Х/ф «Сплошные неприятности» 12.55 «Смешное домашнее видео»

13.20 13.40 15.10 16.50

«Лучшие нокауты мира» Х/ф «Наемные убийцы» Х/ф «Город в огне» Чемпионат Украины по футболу. «Кривбасс» - «Оболонь». Прямая трансляция 19.00 «Real comedy» 19.30 Х/ф «Охотники за сокровищами» 21.30 «Прожекторперисхилтон» 22.10, 23.05, 01.50, 02.35 Т/с «Секретные материалы5» 00.00, 00.55 Т/с «Эскорт агентство» 03.20 Киногод 03.25 Х/ф «По щучьему велению» 04.20 Х/ф «ВолгаВолга»

11 КАНАЛ 06.00 06.30 07.00 09.00 09.25 09.50 10.05 11.10 12.15 13.45 14.50 15.55 16.55 17.55 20.00 21.00 22.05 00.05

«О рыбалке всерьез» «Стоп-кадр» Х/ф «Бунтарка» «Звездные мамы» «Мой малыш» «Штрих-код» Интуиция Мечты сбываются Файна Юкрайна Даешь молодежь Скеч-шоу «Красотки» Смешно до боли Сделай мне смешно Х/ф «Любовь морковь2» Замок страха Кто против блондинок? Х/ф «Солдат» «Сектор V.І.P.»

07.25 08.15 09.05 10.00 10.40 11.25 12.20

«Настоящие врачи» «Светская жизнь» «Кто там?» «Шесть кадров» «Большая перемена» «Анатомия славы» Самое азартное семейное шоу «Мой сможет» Х/ф «Такси» «Звезда+звезда-2» «Деньги» «ТСН» Х/ф «Героиня своего романа» Х/ф «Оля + Коля» Х/ф «Лакомый кусочек» Х/ф «Кендимен: прощание с плотью»

1+1

14.00 15.45 18.30 19.30 20.00 21.50 23.45 01.25

СТБ 07.55 «Караоке на Майдане» 09.00 «Едим дома» 10.05, 00.50 «ВусоЛапоХвіст» 10.45 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 11.45 «Україна має талант!-3» 14.35 «Невероятная правда о звездах»

16.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю чения Шурика» 19.00 «Танцы со звездами» 23.00 «Смешные люди» 00.00 «Танцы со звездами. Итоги голосования» 01.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

34 КАНАЛ 07.00 07.30 07.45 09.20 09.30 10.00 10.30 11.15 12.00 12.30 13.00 14.00 15.30 17.10 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 22.20 01.00

«Детали» «Пастырские беседы» Х/ф «Приключения Эвоков» «Герои и неудачники» «НАШ САД» «Жизненное пространство» «Перевоплощение» «Тип-топ» «Лица вещей» «В фокусе» Д/ф «Герои фобий», 1, 2 с. Х/ф «Пантера», 9, 10 с. «Легенды Ретро-FM. Лучшее» Судебное ток-шоу «Приговор» «Седмица» «Военные истории» Х/ф «NEXT2», 5, 6 с. «Детали: Итоги дня» Х/ф «NEXT2», 7, 8 с. Х/ф «Али» Х/ф «Командос против самураев. Мис сия 1549»

07.25 08.00 10.00 11.15

Козырная жизнь Х/ф «Универсальный агент» «Смак» Люди, кони, кролики и... домашние ролики Квартирный вопрос Х/ф «Запрещенная реальность» Ты не поверишь! Под прицелом Провокатор Максимум в Украине «Факты» Спорт Наша Russia Т/с «Рюрики» Х/ф «Чего хотят женщины?» Х/ф «Рэмбо4» Х/ф «Похитители тел»

ICTV

TET 07.00, 19.30 «Дом-2» 08.05 «Телепузики» 08.35 «Твинисы» 09.00 «Мультик с Лунтиком» 09.35 «Зоо фактор» 10.00, 14.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Ералаш» 11.35 «Бабуны & дедуны»

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

12.00 «Крокодил» 13.00 «Одна за всех» 13.30 «Звезды против караоке» 15.30 Х/ф «Доктор Дулиттл» 17.30, 20.30 Т/с «Универ» 18.30 «Нереальные предки» 22.30 «Женская лига» 23.00 Т/с «Реальная кровь» 00.05 «Спокойной ночи, мужики!»

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, «мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Технодром 11.00 Арт-зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 11.55 Перспектива 12.20 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 13.30 Волшебное закулисье 14.45 COMEDY Kids 14.30 М/ф 15.15 Рецепт здоровья 15.30 Х/ф «Солярис», 2 с. 17.00 Проекты и реалии местного самоуправления 18.00 Ближе к народу 18.30 Тема дня 19.00, 23.30 «Формат 1:1» 20.00 Азбука здоровья 20.30 «Новости. «Итоги» 21.25 Х/ф «Обыкновенное чудо», 1 с. 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.01 «Время-Тайм» 06.15, 10.10, 13.10, 17.15, 19.20, 23.50 «Погода на курортах» 06.30, 07.30, 18.35, 23.35 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот-тест» 07.20, 08.20, 21.50, 00.30 «Тема недели» 08.30 «Бистро-ТВ» 09.25 «Своими глазами» 09.45 «Любимая работа» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 11.50 «Достичь цели» 12.15 «Окно в Европу» 13.20 «Драйв» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.20 «Обрати внимание»

Зах. 18.45 Сх. 06.17 Новий Міс. 4 березня 16.20 «Арсенал» 17.30 «Феерия путешествий» 18.10 «Хроника недели» 19.30, 20.30 «Время интервью» 21.20 «Машина времени» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Окно в Америку» 00.40 «Мотор»

НТН 06.00 06.25 06.45 07.00 09.20 11.30 12.00 12.30 17.00 21.30 23.40 01.45

«Легенды бандитского Киева» М/ф «РиккиТиккиТави» М/ф «Жилбыл пес» Т/с «Инспектор Деррик» Х/ф «Подарки по телефону» «Речовий доказ» «Спецподразделение «Барс». Охота на преступников» Х/ф «Инспектор Лосев» Т/с «Каменская 2» Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» Х/ф «Плетеный человек» Х/ф «Мутанты 3»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.20 Их нравы 08.00 Главная дорога 08.30 Едим дома! 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Д/ф «Жить, чтобы летать» 10.00 Русская начинка 10.30 «Суд присяжных: главное дело» 12.35 Кулинарный поединок 13.25 Квартирный вопрос 14.25 Александр Журбин. Мелодии на память 15.30 «Наши» 16.15 Х/ф «Мой грех» 19.00 «Программа максимум» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь 21.50 «Музыкальный ринг НТВ» 23.25 Х/ф «Путь самца» 01.25 Д/ф «Удар по своим» 02.10 02.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ENTER 06.00 06.10 11.20 12.50 15.55 18.00 20.45 23.30

ТРК «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00 Дорожный патруль 10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение. Часть вто рая» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Ток-шоу «Пусть говорят. Понаехали тут» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.15 Т/с «Телохранитель 3» 00.10 Х/ф «Смокинг порязански»

06.00, 18.30 «24 часа» 06.10 24 часа. Головне питання 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 14.55, 16.25, 18.25, 21.05, 23.10 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.45 М/ф 08.00 Скромное обаяние современных технологий ○

ОРТМ

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 11.00 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.45 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Золотой капкан» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.05 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Свидетели» 23.45 Ночные новости 00.05 «Три любви Евгения Евстигнеева»

06.00 Саундтреки 06.10 М/ф 09.05, 11.10 Телемагазин 09.35 Х/ф «Вечерний лабиринт» 11.40 Х/ф «Путешествие месье Перришо на» 13.20 Х/ф «Фронт за линией фронта» 16.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для меха нического пианино» 18.45 Х/ф «Табор уходит в небо» 20.45 Х/ф «Фронт в тылу врага» 23.45 Х/ф «Александр Попов»

08.30 Вода-линия жизни 09.30 «Территория выбора» 10.05, 15.40 Твой хит 10.50, 17.05 Жизнь среди жизни 11.15, 17.30 Это нужно знать 12.15 «Эра образования» 13.15 Х/ф «Право на защиту» 14.05 «Биографии знаменитых людей» 15.00 «Новости Голос Америки» 15.25, 21.40 «Новости DW» 16.30 Диваки 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Життя» 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра-тайм» 21.10 Т/с «Янгель» 22.15 Полигон 23.15 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 07.35 И снова здравствуйте! 08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Братаны2» 15.30 Спасатели 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Следствие вели... 19.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование 19.55 «НТВшники». Арена острых дискуссий 21.00 Х/ф «Служу Отечеству!» 22.50 Валерия, Жанна Фриске, Надежда Бабкина, Анита Цой, Ирина Аллегрова в концерте «Звезды на НТВ» 00.55 02.23 Х/ф «Мафия бессмертна»

Іменинники дня: МАКАР, БОГДАН, МАКСИМ, МИКИТА, АРХИП, КАЗИМИР

НТВМИР

НТН ○

08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35, 01.00 Т/с «Марш Турецкого 3» 14.35, 19.20 Т/с «Боец» 15.35 Х/ф «ИлгаИволга» 17.00 Х/ф «Подарки по телефону»

Сх. 06.34 Зах. 17.45 Трив. дня 11.11

11.50 12.55 14.55 15.50 16.50 17.45 18.45 18.55 19.00 19.55 20.25 23.05 00.50

Зах. 17.39 Сх. 06.00 Новий Міс. 22.46

07.00 Х/ф «Дума о Ковпаке», 4 с.

Субота, 5 березня 07.15 Д/ф «Путешествие на край мира» 07.45, 00.50 Полезные советы 08.00 Шустер-Live 12.30 After Live (За кулисами Шустер-Live) 12.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьерлига. «Заря» (Луганск) 14.55 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт (женщины) 16.35 Наша песня 17.10 Феерия путешествий. Чатыр-Даг, 1 ч. 17.40 В гостях у Д. Гордона 18.30 Зеленый коридор 18.45 Пусть так 19.10 Мастер-класс 19.40 Золотой гусь 20.10, 21.50 Концертная программа «Офицерская честь» 21.00, 01.20 Итоги дня 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.20 Эра здоровья 23.50 День знаний, 1 ч.

5 КАНАЛ

TET ○

06.01, 22.30 «Время-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 23.45 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5-ом» 09.25, 00.30 «Автопилот-новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс-конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.20 «Трансмиссия» 17.25 «Хроника дня» 18.15, 21.50 «Окно в Европу» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 23.50 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» ○

51 КАНАЛ

07.30 Стоп-10 08.45, 12.45, 01.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.10 Спорт 09.35 Чрезвычайные новости 10.35, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.30 Т/с «Солдаты15» 12.35, 14.00 Анекдоты по-украински 13.00 Под прицелом 14.15 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 15.25 Т/с «Хиромант» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Т/с «Под ливнем пуль» 23.55 Х/ф «Похитители тел»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» - «Кукушка» 11.55 Т/с «Только любовь» 12.50 Т/с «Маргоша4» 13.50 Х/ф «Ласковый май» 16.00 «Украина: история катастроф. Потопы» 17.15 «Шесть кадров» 18.45 «Не лги мне» - «Исчез муж» 20.00 «Без мандата, без гламура» 21.10 Х/ф «Такси» 22.55 «ГПУ» 00.00 Х/ф «Кендимен: прощание с плотью» 01.40 Х/ф «Рудо и Курси»

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темно ты?» 11.55 Х/ф «Солярис», 1 с. 14.20, 16.25 М/ф 14.50 Медицина нового тысячелетия 16.40 Не будь овощем 17.30 COMEDY Kids 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт-зона 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 «Спорт.»Итоги» 20.30 Рецепт здоровья 21.55 Х/ф «Солярис», 2 с.

ICTV

1+1

9 КАНАЛ 06.00 06.20 06.45 07.10

34 КАНАЛ 07.00, 13.00, 17.45 «Детали» 07.30 М/с «Железный человек» 08.00, 18.00 «Званый ужин» 09.00 «Неизвестная планета» 09.50 «Болевая точка» 10.10 «Бункер News» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Дом Глории» 13.10 «Проверено на себе» 14.00 «Герои и неудачники» 14.30 «НАШ САД» 15.00 «Честно». «Китайский сервиз» 15.50, 01.45 «Громкое дело» 16.15 «Марфа. Чудо возможно» 16.45 «Стелла - чудо возможно» 17.15 «Налоговый монитор» 17.30 «Приемная депутата» 18.55 «Жадность». «Жидкие деньги» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Дело вкуса» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «Влюбиться в невесту брата» 22.45 «Страна чудаков» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип-топ» 00.15 «НеСпокойной ночи с Владом Ямой» 00.45 «Разговоры про ЭТО с Владиком Монро» 01.15 «Ночные искушения с Беллой Огурцовой»

11 КАНАЛ

08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом-2» 09.30, 23.00 «Спокойной ночи, мужики!» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Знакомство с родителями» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 17.30 Т/с «НаноЛюбовь» 18.30, 21.00 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 00.30 «До рассвета»

СТБ 09.45 Х/ф «Богиня праймтайма» 17.45, 22.00 «Вiкна-Новини» 17.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю чения Шурика» 20.00, 22.40 «Україна має талант!-3» 23.10 «ВусоЛапоХвіст» 00.10 Х/ф «Берегись автомобиля»

07.00, 08.40, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Мой малыш» 07.55 «Подъем» 09.10 Х/ф «Бунтарка» 11.30 Т/с «Курсанты» 13.50, 16.55 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «АйКарли» 15.50 Т/с «Последний аккорд» 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Здравствуйте, я - ваша мама! 21.00 «История болезни или, История выздоровления» 22.00 «Открытая Днепровская лига КВН. 1/2 финала», 2 ч. 21.35 Интуиция 23.55 Т/с «Грань»

Сх. 06.37 Зах. 17.44 Трив. дня 11.07

П'ятниця, 4 березня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel- чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Слово регионам. Дайджест 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.20 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 13.05 Шеф-повар. Завтрак 13.20 Окраина 13.50 Т/с «Вечный зов» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.20 Магистраль 16.35 After Live (За кулисами Шустер-Live) 16.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьерлига. «Металлург» (Запорожье) 17.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Новости Погода 19.00, 21.25, 01.25 Шустер-Live 00.00 Итоги 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.45 Шоу Биз 01.20 Тройка, Кено

Саундтреки М/ф Х/ф «Вечерний лабиринт» Х/ф «Фронт в тылу врага» Х/ф «Табор уходит в небо» Х/ф «Забытая мелодия для флейты» Х/ф «Киндзадза» Х/ф «Свинарка и пастух»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.10, 07.30, 10.15, 14.20, 20.50 М/ф

Іменинники дня: КОРНИЛІЙ, ЛЕВ, ЯРОСЛАВ, АГАФОН 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.45 Неизвестная оккупация 08.40, 15.15 Твой ХиТ 09.30 Оздоровительная система валеолога Ю. Зарецкого 09.35 «Невзрослые новости» 10.00 «Академический вестник» 10.25 Япония глазами гурмана с Нардой 10.50 Хит-парад дикой природы 11.30 «Экстра-тайм» 12.00 MEDIAСHATRIX 12.30 «Эра образования» 13.30 Х/ф «Право на защиту» 15.00 Портреты дикой природы 16.20 Практическое руководство экстремального туриста 16.50 PRO Читання 17.30 Няньки в дикой природе 18.00 «Своим трудом» 18.30 «Экономический советник» 19.35 Мир животных 20.00 24 часа. Бизнес 20.20 24 часа. Свiт 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 23.50 «Новости Голос Америки» 23.10 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 11.00 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 Т/с «Золотой капкан» 16.55 «Федеральный судья» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 КВН 23.45 Х/ф «Кошечка»ТРК «Украина» 06.00 Серебряный апельсин 06.45 Х/ф «Бэндслэм» 08.50, 12.00 Т/с «Телохранитель 3» 11.00 Добро пожаловать 13.45 Х/ф «Своя правда» 18.00, 19.20 Т/с «Вкус граната» 19.00 События 21.15 Дорожный патруль 23.25 Х/ф «Одинокий ангел» 01.20 Х/ф «Лучше не бывает»


р7

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

ИНТЕР 07.15 «Городок» 07.50 М/с «Маша и Медведь» 08.05 «Пока все дома» 09.00, 09.55, 10.30, 12.45, 14.45, 17.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Утренняя Почта с Пугачевой и Галкиным» 10.35 «Смачна ліга з А.Заворотнюк» 11.45 «Орел и Решка» 12.55 Х/ф «Самая обаятельная и привлека тельная» 15.00 Х/ф «Секс в большом городе» 18.00, 20.55 Т/с «Точка кипения» 20.00 Подробности недели 22.50 Х/ф «Управление гневом»

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.50, 07.10, 07.35 М/с «Годзилла» 08.00 «Лаборатория разрушителей» 09.00 Телемагазин 11.00 Х/ф «Всегда готовы» 13.00 «Днепр- футбол» 14.00 «Алеф - в наше время» Еврейская пр-ма 14.30 Высокая косметология от «Территории красоты» 14.40 Лечение алкоголизма и ожирения. Доктор В.Г. Евтушенко

14.50 Чемпионат Украины по футболу. «Днепр» - «Таврия». Прямая трансляция 16.50 Чемпионат Украины по футболу. «Арсенал» - «Карпаты». Прямая трансляция 19.00 «Прожекторперисхилтон» 19.30 Х/ф «Цепная реакция» 21.30 ПРОФУТБОЛ 22.30, 23.25, 02.10, 02.55 Т/с «Секретные материалы5» 00.20, 01.15 Т/с «Эскорт агентство» 03.40 «Смешное домашнее видео» 04.10 Киногод 04.15 Х/ф «Кубанские казаки»

11 КАНАЛ 06.20 07.45 08.00 08.35 09.20 09.40 09.55 10.20 11.25 12.30 12.55 13.40 14.25 15.10 16.15 17.30 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 21.15 00.10 00.50 00.55

Х/ф «Принцы воздуха» Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Доброе утро, Микки!» «Родительский клуб» «Штрих-код» Даешь молодежь Замок страха Кто против блондинок? Клипсы Шоумания Эксклюзив Анализ крови Іnfo-ШОК Т/с «Воронины» «История болезни или история выздоровления» «О рыбалке всерьез» «Автострасти» «Новости недели» «Экономика в деталях» Пой, если можешь Х/ф «Адвокат дьявола» Скетч-шоу «Красотки» Спортрепортер Х/ф «Бирфест»

1+1 07.15 Х/ф «Племяннички» 08.40 М/ф «Василиса Прекрасная» 09.05 «Лото-Забава» 10.00 «Ремонт +» 10.50 «Смакуємо» 11.25 «Роскошная жизнь» 12.20 «Меняю жену-3» 13.50 «Шесть кадров» 14.45 Х/ф «Героиня своего романа» 16.35 Х/ф «Оля + Коля» 18.30 «Личное дело» 19.30, 00.25 «ТСН» 20.10 Самое азартное семейное шоу «Мой сможет» 21.30, 22.10 Т/с «Интерны» 22.35 «Светская жизнь» 23.25 «ГПУ» 01.05 Х/ф

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців в організаційному відділі облдержадміністрації, а саме: 2 головних спеціалісти, один на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника до дня його фактичного виходу, 2 головних спеціалісти сектора планування роботи облдержадміністрації, один на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника до дня його фактичного виходу. Претенденти на посади повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньо&кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не мен& ше 3 років, бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління, володіти державною мовою та мати досвід роботи на комп'ютері. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 6&й поверх, кімн. 616, довідки за тел.: 742&86&08, 742&81&60. Великоолександрівська сільська рада Васильківського району, Дніпропетров ської області оголошує, що спадкове майно, а саме: земельні частки (паї), що зна ходяться на території Великоолександрівської сільської ради і належали таким гро мадянам: Шавкун Олег Іванович, Фіцак Уляна Михайлівна, Гетьман Марія Коно& нівна, Шантала Харитина Іванівна, Молокова Марія Кононівна, Безпята Марія Володимирівна, Шарамок Лідія Федорівна, Гнездилова Федосія Гаврилівна, Мо& локова Парасковія Гордіївна,Коновал Марія Андріївна, Ткаченко Марія Іванівна, Губрієнко Анастасія Гнатівна, Сухоніс Раїса Петрівна, Годун Іван Олександрович, Олексієнко Григорій Єгорович, Губрієнко Олександра Іванівна, Брова Сергій Олек& сандрович, Линдя Володимир Петрович, Молокова Людмила Дмитрівна, Коновал Іван Володимирович, Зуб Володимир Терентійович, Магда Євгенія Никифорівна, Бобровицький Іван Іванович, Кошара Надія Кононівна, Коба Тетяна Федорівна, Фоменко Катерина Кирилівна, Сухоніс Ольга Пилипівна, Карпова Людмила Кар& півна, Загинайло Ганна Карпівна, Дудник Любов Андріївна, Яценко Микола Іва& нович, Яценко Ганна Омелянівна, Кошара Оксана Улянівна знаходяться під охо& роною, згідно з ч. 2 ст. 1283 ЦК України. За довідками звертатися за адресою: с. Великоолександрівка, вул. Леніна, 32, Васильківський р&н, Дніпропетровська область, тел. 9&81&67, факс (05639) 9&81&67.

Сх. 06.32 Зах. 17.47 Трив. дня 11.15

Неділя, 6 березня 07.10 Мир православия 07.20 Д/ф «Путешествие на край мира» 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля-моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Как это? 09.30 Кто в доме хозяин? 10.00 Шаг к звездам. Евровидение 10.50 Пока родители спят 11.15 Так просто! Василий Бондарчук 11.40 Шеф-повар страны 12.30 Х/ф «Был месяц май» 13.50 Золотой гусь 14.15 Ближе к народу 14.40 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования 15.55 В гостях у Д. Гордона 16.55 Деловой мир. Неделя 17.30 Спецпроект «О чем кино?» Х/ф «Дитя» 20.30 Хочу, чтобы ты была 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.10 Фольк-music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.40 Автодрайв 23.55 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

СТБ 08.50 10.00 11.00 12.00 17.00 18.00 19.00 21.00 23.00

«Едим дома» «Невероятные истории любви» «Караоке на Майдані» «Танцы со звездами» «Моя правда» «Мистические истории-2» «Битва экстрасенсов» Х/ф «Мама напрокат» Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ 07.00 «Детали» 07.20 Х/ф «Эвоки. Битва за Эндор» 09.00 «Гамма вкуса» 09.30 «Женские откровения» 10.00 «Дело вкуса» 10.30 «Стелла - чудо возможно» 11.00, 17.10, 19.15, 23.35, 00.25, 01.15 «Военные истории» 11.30 «Kids Flix» 11.40 «Модельная школа ведьмы Дженнис» 12.30 «Седмица» 13.00 Д/ф «Прощай, дикая жизнь!», 1, 2 с. 14.00 «Марфа. Чудо возможно» 14.30 Х/ф «Али» 18.00 «Жизненное пространство» 18.30 «Перевоплощение» 19.45 «Тип-топ» 20.30 «Postsсriptum» 21.00 Х/ф «Месть пернатого змея» 22.45 «Военная тайна»

ICTV 07.40 Анекдоты по-украински 08.00 Т/с «Рюрики» 08.25 Х/ф «Запрещенная реальность» 10.35 Ты не поверишь! 11.35 Козырная жизнь 12.00 Другой футбол 12.25 Стоп-10 13.40, 19.40 Спорт 13.45 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16.25 Чудо-люди 17.40 Наша Russia 18.45 Факты недели 19.45 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 21.45 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц2: Колыбель жизни» 23.55 Голые и смешные 01.15 Х/ф «Рэмбо4»

TET 07.00, 19.30 «Дом-2» 08.05 «Телепузики» 08.35 «Твинисы» 09.00 «Мультик с Лунтиком» 09.35 «Зоофактор» 10.00, 14.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Ералаш» 11.35 «Бабуны & дедуны»

ÊÓÏËÞ ÃÀÐÀÆ на ж/м Победа в г/к «Трубник» для себя, без посредников.

Тел.: 0959044449, 0679661366

12.00 13.00 13.30 15.00 15.30 17.30 18.30 20.30 22.30 23.00 00.05

«Comedy Woman» «Одна за всех» «Нереальные предки» «Голая правда» Х/ф «Доктор Дулиттл 2» Т/с «Универ» «Интуиция» Т/с «Реальные пацаны» «Женская лига» Т/с «Реальная кровь» «Спокойной ночи, мужики!»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30, 21.15 «Тише, «мыши!» 07.45 На сельском меридиане 08.20 Право на защиту 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Азбука здоровья 11.10 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Обыкновенное чудо», 1 с. 12.50, 16.20 М/ф 13.15 Новости Кривого Рога 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Х/ф «Князь Удача Андреевич» 17.00 Интервью 17.30 Ближе к народу 18.00 Музыка 18.35 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 За и против 20.30 Технодром 21.50 Выбор за вами 21.30 Х/ф «Обыкновенное чудо», 2 с. 23.00 Аналитическое обозрение 23.30 Проекты и реалии местного самоуправления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.15, 13.15, 17.10, 19.20, 23.50 «Погода на курортах» 06.35, 07.30, 23.35 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.20, 07.50, 09.45, 00.30 «Тема недели» 08.25 «Бистро-ТВ» 10.20 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.30 «ДМБ» 11.50 «Достичь цели» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор-ТВ» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.20, 16.20, 19.30, 20.30 «Время интервью» 17.20 «Налоги» 17.30 «Не первый взгляд»

Прошу вважати недійсним посвідчення дитини з багато& дітної родини №014618 від 23.09.2010 р. на ім'я Гнєвише& вої Ю.Р. та свідоцтво №014617 від 23.09.2010 р. на ім'я Гнєви& шевої А.Р. у зв'язку з втратою.

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва) 84й сезон (20102011 гг.) РЕПЕРТУАР Со 2 по 27 февраля 2011 года 25 пятница 18.30 УЖИН ДУРАКОВ Комедия Ф.Вебер продолжительность 2 ч. 30 м. Премьера! 26 суббота 17.00 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА… Комедия Н.Птушкина 27 воскресенье Премьера! 17.00 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА… Комедия Н.Птушкина Художественный руководитель театра

Зах. 19.50 Сх. 06.33 Новий міс. 4 березня 18.20 21.00 22.00 22.30 23.55 00.40

«Машина времени» «Время: итоги» «Большая политика» «Время-Тайм» «Обзор прессы» «Путешествия со вкусом»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Трое из Простоквашино» 06.45 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 07.00 Т/с «Инспектор Деррик» 09.25, 14.40 Т/с «Каменская 2» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Тайна Волка-оборотня 12.00 «Агенты влияния» 12.30 «Бушидо. Восточные единоборства» 16.55 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 19.00, 01.25 Х/ф «Закусочная на колесах» 21.15 Х/ф «Убрать Картера» 23.20 Х/ф «Гидра»

НТВМИР 07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 Их нравы 08.00 «Первая передача». Автомобильная программа 08.30 «Живут же люди!» 09.30 Дачный ответ 10.30 Золотая пыль 11.05 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 18.30 «И снова здравствуйте, дорогие женщины!» Спецвыпуск 19.30 Т/с «Спецгруппа». «Звезда экрана» 21.20 Т/с «Возвращение Мухтара2» 23.10 Николай Басков, Лайма Вайкуле, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Александр Буйнов в концерте «Звездная весна» 01.50 02.16 Авиаторы

ENTER 06.00 06.10 12.25 15.15 18.00 20.45 23.55

Саундтреки М/ф Х/ф «Визит дамы» Х/ф «Забытая мелодия для флейты» Х/ф «Киндзадза» Х/ф «Анна Каренина» Х/ф «Антон Иванович сердится»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.20 PRO Читання 06.45, 15.50 Твой ХиТ

07.10, 09.35, 19.30, 20.45 М/ф 07.30 Клуб-700 07.55 Клуб суперкниги 08.20 Створи себе 08.30 Телеэнциклопедия. Воспитание домашних животных 09.00 Япония глазами гурмана с Нардой 09.30 Оздоровительная система валеолога Ю. Зарецкого 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 14.00 «Эра образования» 15.00 За семь морей 15.55 Конкурс красоты «Miss Blonde Ukraine» 17.05 Х/ф «Идеальные женихи» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 20.00 «Детки и предки» 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.50 «Новости Голос Америки» 23.10 СHATRIX

ОРТМ 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Ия Саввина. Гремучая смесь с колокольчиком» 12.15 «Любовь глазами мужчин» 13.35 «Елена Яковлева. ИнтерЛеночка» 14.40 Х/ф «Рита» 16.45 «Вернись, любовь!» 18.40 Х/ф «Золушка.ru» 21.00 «Время» 21.15 «Жестокие игры». Новый сезон 23.05 «ПрожекторПерисХилтон» 23.55 Х/ф «Продается дача» 01.45 Х/ф «Поздняя ягода»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50 Х/ф «Миллионер поневоле» 08.40, 21.20 Дорожный патруль 10.50 Х/ф «Своя правда» 15.10 Т/с «Вкус граната» 18.00, 19.20 Т/с «Катя. Продолжение» 19.00 События 22.20 Футбольный уик-энд 23.30 Х/ф «Халк»

Відкрите акціонерне товариство «Промінвестиції» повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2011р. о 1200 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21, к. 24. Порядок денний: 1. Звіт Директора ВАТ «Промінвестиції» про фінансово&господарську діяльність Товариства за 2010р. 2. Звіт Наглядової ради ВАТ «Промінвестиції» за 2010р. 3. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ВАТ «Промінвестиції» щодо річної фінансової звітності Товариства за 2010р. 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010р. Порядок роз& поділу прибутку (покриття збитків) Товариства. 5. Про визначення типу Товариства та зміну його найменування відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 7. Про затвердження внутрішніх положень Товариства. 8. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції та на підписання внутрішніх положень Товариства. 9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Про затвердження умов цивільно&правових (або трудових) договорів з члена& ми Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповнова& женої на їх підписання з боку Товариства. 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які мо& жуть вчинятися Товариством протягом року, визначення їх характеру та гранич& ної вартості. Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)*

Жан Мельников Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiytheatre.at.ua, email: gorkiytheatre@i.ua Открыта предварительная продажа билетов. Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 313891.

Іменинники дня: ОСТАП, ТИМОФІЙ, ЮРІЙ, ЗАХАР, ІВАН, ХОМА

Реєстрація учасників відбудеться 15 квітня 2011р. з 11&00 до 12&00 за адресою проведення зборів. Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує осо& бу; уповноваженим особам та представникам акціонерів & документ, що підтверд& жує повноваження. Контактний телефон (056) 374&78&50. Директор

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 16 березня 2011 року о 10.00 в залі судових засідань 310 буде слухатись цивільна справа за позовом Слісарен ка Анатолія Леонідовича, Слісаренко Олени Олексіївни, Слісаренка Андрія Анатолі йовича до Слісаренка Олек сандра Анатолійовича, Кри ворізького МУ ГУ МВС Украї ни в Дніпропетровській об ласті, третя особа Комуналь не підприємство «Житлово експлуатаційна організація № 31», про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. Явка відповідачів обов’язкова. У разі неявки відповідача у судове засідан ня без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних по справі доказів. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Щемель Олександра Михай ловича, 1962 р.н., у судове за сідання як відповідача по цивільній справі № 27273/ 2010 р. за позовом Щемель Ірини Володимирівни до Ще мель Олександра Михайлови ча про розірвання шлюбу, яке відбудеться 17 березня 2011 р. об 11.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпро петровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки перед бачені ст. 169 ЦПК України. Слухання цивільної справи за позовом Нековаль Кари ни Вячеславівни до Неко валь Станіслава Валерійо вича про розірвання шлюбу призначено на 09 год. 30 хв. 09.03.2011 року. Прошу Не коваль С.В. з’явитись на за значений час. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Слухання спра ви відбудеться у приміщенні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. Слухання цивільної справи за позовом ПАТ «СК «Арсе нал Страхування» до Міщен ка Анатолія Вікторовича про стягнення суми виплаченого страхового відшкодування призначено на 09 год. 30 хв. 24.03.2011 року. Прошу Міщенка А.В. з’явитись на за значений час. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Слухання спра ви відбудеться у приміщенні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташо ваний за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського, 18а, викликає Юдіну Руслану Владиславівну як відповідача по цивільній справі № 26654/11 за позо вом Юдіна А.М., Юдіної В.М. до Юдіної Р.В., третя особа Відділ громадянства, ім міграції та реєстрації фізич них осіб Жовтневого РВ ДМУ УМВС України у Дніпропет ровській області, КЖЕП № 42, Юдін В.А. про визнання осо би такою, що втратила право

на користування житловим приміщенням, у судове засі дання, яке відбудеться о 14 год. 30 хв. 18 березня 2011 року. У випадку неявки відпо відача справу буде розгляну то в заочному порядку. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Мар кса, 57, каб. 309) викликає Макаренка Івана Олександ ровича у судове засідання 31 березня 2011 року о 08 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом ЗАТ «Європейський страховий альянс» до Макаренка Івана Олександровича про стягнен ня заборгованості. З опублі куванням цього оголошення відповідач Макаренко Іван Олександрович вважається належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що 25 березня 2011 року об 11.00 у приміщенні суду (49074, м. Дніпропет ровськ, пр. Правди, 84, каб. 115, зал судових засідань 4) відбудеться судове засідання по цивільній справі № 2540/ 2011 за позовом Феденко Н.І. до Феденко О.Ю., третя осо ба – ВГІРФО Індустріального РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області про усунення перешкод. У разі неявки відповідача у су дове засідання справа буде розглянута без його участі при заочному розгляді. Покровський районний суд Дніпропетровської області викликає Падалка Світлану Миколаївну та Падалка Мак сима Володимировича у судо ве засідання як відповідачів по справі за позовом Падал ка Ганни Василівни, третя особа ВГІРФО Покровсько го РВ ГУМВС України в Дніпро петровській області, про виз нання особи такою, що втра тила право на проживання та зняття з реєстрації, яка при значена до розгляду на 28 березня 2011 року о 08 год. 30 хв. та відбудеться у при міщенні суду за адресою: смт Покровське Покровського району Дніпропетровської області, вул. К. Маркса, 134. У разі їхньої неявки справу буде розглянуто за їхньої відсутності на підставі наяв них матеріалів справи. Суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Пустовар О.С. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Горбікова Олексія Івановича, Горбікової Олени Олексіївни в інтересах непов нолітньої Горбікової Марії Станіславівни до Горбікова Сергія Олексійовича, третя особа Комунальне виробни че житлове ремонтноексплу атаційне підприємство Са марського району м. Дніпро петровська, Відділ паспорт ної та міграційної роботи Са марського районного відділу Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втратила право на корис тування житловим приміщен ням в зв’язку з переїздом на

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

інше постійне місце прожи вання, викликає у судове за сідання в якості відповідача, яке відбудеться 04 березня 2011 року о 16 год. 30 хв. у приміщенні Самарського ра йонного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Елект рична, 1а в залі судових за сідань 205. Явка суворо обо в’язкова.

03.03.2011 року о 09 год. 30 хв. по цивільній справі за по зовом ПАТ «Ві Ей Бі Банк» до Бурматова І.П. про стягнен ня заборгованості. У випадку неявки відповідача у судове засідання він вважається на лежно повідомленим про місце, день та час його про ведення. У провадженні Ленінського районного суду м. Дніпро петровська знаходиться ци вільна справа за позовом ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Губанової Наталії Михайлівни, Губанова Євгена Павловича про стягнення за боргованості. Ленінський районний суд м. Дніпропет ровська інформує відпові дачів по справі Губанову На талію Михайлівну, Губанова Євгена Павловича про не обхідність явки у судове засі дання, яке відбудеться 13 квітня 2011 року о 12.00 у приміщенні суду по вул. Коро бова, 6, каб. 220, під голову ванням судді Н.Г. Остапенко.

Верхньодніпровський ра йонний суд Дніпропетров ської області, розташований за адресою: м. Верхньодніп ровськ, вул. Петровського, 47, викликає у судове засідання Гвай Станіслава Геннадійови ча по цивільній справі за по зовом Рудик Нелі Миколаївни до Гвай Станіслава Геннаді йовича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. Судове засідання відбудеться 16 березня 2011 року о 10.00. Суддя Петрюк Т.М., каб. 12. Останнє відоме місце реєстрації відповідача Гвай С.Г.: с. Пушкарівка Верх ньодніпровського району Жовтневий районний суд м. Дніпропетровської області, Дніпропетровська, розташо вул. Коцюбинського, 56. ваний за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор Інгулецький районний суд жинського, 18а, викликає м. Кривого Рогу Дніпропет Кукіна О.І., Кукіну Т.А., Май ровської області викликає у бороду А.М., а також пред судове засідання Ксьонз Ро ставників ТОВ «Альянс ДМ» та мана Михайловича, АТЗТ «ДніпроМетал АГ» по 18.11.1984 р.н., останнє цивільній справі № 211445/ відоме місце реєстрації за ад 10 за позовом Публічного ак ресою: Дніпропетровська об ціонерного товариства «БМ ласть, м. Кривий Ріг, вул. Пе Банк» до Товариства з обме реяславська, 22, кв. 12, як женою відповідальністю відповідача по справі за по «Альянс ДМ», Українсько зовом ПАТ «Всеукраїнський німецьке акціонерне товари Акціонерний Банк» до Ксьонз ство закритого типу «Дніпро Романа Михайловича про Метал АГ» з іноземними інве стягнення заборгованості за стиціями, Кукіна Олександра кредитним договором. Судо Ігоровича, Кукіної Тетяни Ан ве засідання відбудеться 28 дріївни, Майбороди Андрія лютого 2011 року о 17.00 за Михайловича про стягнення адресою: Дніпропетровська заборгованості, яке відбу область, м. Кривий Ріг, вул. деться о 17.00 02 березня Груні Романової, 6а, каб. 8, 2011 р. У випадку неявки суддя Соловйова Л.Я. На відповідачів справу буде роз підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї глянуто в заочному порядку. ни після опублікування ого лошення в пресі відповідач Ленінський районний суд м. Ксьонз Роман Михайлович Дніпропетровська викликає вважається повідомленим Перепьолкіну Тетяну Олек про час та місце розгляду сандрівну як відповідача у справи. У разі неявки справа судове засідання по буде розглянута за його цивільній справі за позовом відсутності. Перепьолкіна Анатолія Генна дійовича до вас про розір У провадженні Павло вання шлюбу, яке відбудеть градського міськрайонного ся 1 березня 2011 року о суду Дніпропетровської об 14.00, каб. 223, у приміщенні ласті знаходиться цивільна суду за адресою: м. Дніпро справа за позовом Войце петровськ, ж/м Червоний ховської Світлани Йосипівни Камінь, вул. Коробова, 6, каб. до Войцеховського Олексан 223. Наслідки неявки перед дра Йосиповича про визнан бачені ст. 169 ЦПК України. ня особи такою, що втратила право на користування жит Суддя Заводського районно ловим приміщенням та знят го суду м. Дніпродзержин тя з реєстраційного обліку в ська Дніпропетровської об квартирі. У судове засідання ласті Івченко Т.П. викликає викликається Войцеховський на 10 березня 2011 року о Олександр Йосипович як 08.00 у приміщення Завод відповідач. Судове засідання ського районного суду за ад відбудеться 10 березня 2011 ресою: м. Дніпродзержинськ, року об 11.00 за адресою: вул. Губи, 5, каб. 15, тел. Дніпропетровська область, м. (05692) 30063, Юрковську Павлоград, вул. Дніпровська, Тетяну Геннадіївну, Решитька 135. Справу слухає суддя Оле Назарія Сергійовича як фіренко Н.А., каб. 408. У разі відповідачів по цивільній неявки відповідача справу справі за позовом Юрков буде розглянуто за його ського Олега Леонідовича до відсутності. Юрковської Тетяни Геннадіїв ни, Решитька Назарія Сергі Бабушкінський районний йовича до 3ї особи Відділу суд м. Дніпропетровська (м. громадянства, імміграції та Дніпропетровськ, пр. К. Мар реєстрації фізичних осіб За кса, 57, каб. 307) викликає в водського районного відділу якості відповідача Бурматова Д н і п р о д з е р ж и н с ь к о г о Ігоря Павловича у судове за міського управління УМВС у сідання, яке відбудеться Дніпропетровській області,

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

про усунення перешкод у ко ристуванні житлом та зняття з реєстрації. При собі мати документ, який посвідчує особу. При неможливості з’я витись у судове засідання повідомте суд про причини неявки. У разі неявки у судо ве засідання без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних по справі доказів. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташо ваний за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського, 18а, викликає Пугач Наталію Іванівну, Пугач Ігоря Олексійовича по цивільній справі № 211515/ 10 за позовом Публічного ак ціонерного товариства «ОТП Банк», Публічного акціонер ного товариства «ОТП Факто ринг України» до Пугач На талії Іванівни, Пугач Ігоря Олексійовича про стягнення заборгованості, яке відбу деться о 12 год. 30 хв. 24 бе резня 2011 р. У випадку не явки відповідачів справу буде розглянуто в заочному порядку. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташо ваний за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 29, каб. 6, викликає як відповідача Стаднікова Сергія Анатолійовича по цивільній справі за позовом ТОВ «ОТП Факторинг» до Стаднікова Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором у судо ве засідання, яке відбудеться 30 березня 2011 року о 15 год. 30 хв. У випадку неявки відповідача справу буде роз глянуто за його відсутності.

справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз глянута за його відсутності. У провадженні Павло градського міськрайонного суду Дніпропетровської об ласті знаходиться цивільна справа за позовом Бажан Те тяни Володимирівни до Вєсьолкіна Геннадія Васильо вича про розірвання шлюбу. У судове засідання викли кається Вєсьолкін Геннадій Васильович як відповідач. Судове засідання відбудеть ся 03 березня 2011 року о 10 год. 30 хв. за адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135. Справу слухає суддя Олефіренко Н.А., каб. 408. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Новомосковський міськрайонний суд Дніпро петровської області спові щає, що 01 березня 2011 року о 13.00 у приміщенні Ново московського міськрайонно го суду Дніпропетровської області за адресою: пров. Ар темівський, 8, м. Новомос ковськ, суддею Сорокою О.В. буде розглядатись цивільна справа за позовом Дідич Рус лана Олександровича до Са модіної Вікторії Миколаївни, Паламарчук Ліни Тимурівни, Паламарчук Діани Тимурівни про визнання наймача таким, що втратив право на користу вання житловим приміщен ням. В якості відповідачів судом викликаються Само діна Вікторія Миколаївна, Па ламарчук Ліна Тимурівна, Па ламарчук Діана Тимурівна. Дніпропетровський район ний суд Дніпропетровської області (суддя Озерянська Ж.М.) по цивільній справі № 27252/10 за позовом Ко валь М.А. до Танетко Н.А. про визнання права влас ності в порядку спадкування викликає у судове засідання в якості відповідача Танет ко Ніну Арсентьєвну на 14 год. 30 хв. 15 березня 2011 року. Судове засідання буде проходити за адресою: смт Ювілейне Дніпропетровської області, вул. Теплична, 7, каб. 2, 6. Просимо на даний час з’явитись особисто або направити представника. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а пред ставникам належно оформ лені довіреності.

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 11 березня 2011 року о 9 год. 30 хв. в залі судових засідань 310 буде слухатись цивільна справа за позовом Плеская Віри Миколаївни до Міхно Віри Григорівни, третя особа Криворізька універсальна товарна біржа, про визнання договору купівліпродажу дійсним і визнання права власності на квартиру. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відповідача у су дове засідання без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за її відсутності на підставі наяв них по справі доказів. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в Павлоградський міськра зв’язку з розглядом цивіль йонний суд Дніпропетров ної справи № 2456/11 за ської області (суддя Сторо позовом Сушенцової Людми жук С.М.) викликає в якості ли Олексіївни до Сушенцова відповідача Калініна Андрія Андрія Леонідовича, третя Олеговича по цивільній особа Паспортний відділ справі за позовом Знова Самарського району про виз Вікторії Вікторівни до Калі нання особи такою, що втра ніна Андрія Олеговича про тила право на користування визнання особи такою, що житловим приміщенням в втратила право на користу зв’язку із відсутністю в ньо вання житловим приміщен му понад шість місяців, вик ням. Останнє місце реєст ликає в якості відповідача рації відповідача Калініна Сушенцова Андрія Леонідо Андрія Олеговича: вул. Кос вича у судове засідання, яке мічна, 1, м. Павлоград, відбудеться 21.03.2011 р. о Дніпропетровська область. 16.00 у приміщенні Са Судове засідання призначене марського районного суду м. на 11.03.2011 року о 08 год. Дніпропетровська (вул. Елект 30 хв. за адресою: м. Павло рична, 1а, каб. 216). Явка град, вул. Дніпровська, 135, суворо обов’язкова. У випад каб. 205. У разі неявки відпо ку неявки по справі буде ух відача у судове засідання валене заочне рішення.


р9

ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

24.02.2011 р. № 15 (1203) ○

Синельниківський міськрайонний суд Дніпро петровської області по відомляє, що 15 березня 2011 року о 09.00 відбудеть ся розгляд цивільної справи за позовом Головко Людми ли Петрівни до Куліш Ганни Павлівни, третя особа ВГІРФО Синельниківського МВ УМВС України в Дніпро петровській області про усу нення порушень прав влас ника. У судове засідання викликається відповідач Куліш Ганна Павлівна, 02.10.1979 р.н. У разі вашої неявки у судове засідання справа буде розглядатись за вашої відсутності і на підставі наявних доказів по справі. Адреса суду: Дніпро петровська область, м. Си нельникове, вул. Чехова, 1. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідом ляє Худик Ольгу Вадимівну, що судом у судовому засі данні о 15 год. 30 хв. 25 бе резня 2011 р. буде розгляда тись цивільна справа № 2 5619/2011 за позовом Кук ліної Нелі Олександрівни до Худик Ольги Вадимівни про стягнення заборгованості (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з'явитись у зазначений час у Жовтневий районний суд м. Дніпропет ровська, вул. Паторжинсько го, 18а, каб. 19 для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформленою дові реністю. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Мар кса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідачів Астахова Андріана Анатолійовича, Ас тахову Аллу Володимирівну у судове засідання, яке відбу деться 16.03.2011 року о 09.00 по цивільній справі за позовом ПАТ «Про Кредит Банк» до Астахова А.А., Аста хової А.В. про стягнення за боргованості. У випадку не явки відповідачів у судове за сідання вони вважаються на лежно повідомленими про місце, день та час його про ведення. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, роз ташований за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, ви кликає як відповідачів Дов жий Сергія Вадимовича, Ша морокову Олесю Валентинів ну, Варга Олексія Дезидиро вича по цивільній справі за позовом ВАТ «Дніпрообл енерго» до Довжий Сергія Вадимовича, Шаморокової Олесі Валентинівни, Варга Олексія Дезидировича про відшкодування шкоди у су дове засідання, яке відбу деться 12 квітня 2011 року об 11 год. 30 хв. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. У провадженні судді Крас ногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Нізік О.В. заходиться цивіль на справа № 24053/10 за позовною заявою Ліцукової Яни Петрівни до Ліцукова Івана Васильовича про стяг нення аліментів. Відповідач Ліцуков Іван Васильович

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

викликається у судове засі дання на 01 березня 2011 року об 11 год. 40 хв. за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщен ня Красногвардійського ра йонного суду м. Дніпропет ровська, каб. 22. Після опуб лікування об’яви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки відповідача Ліцукова Івана Васильовича справу буде розглянуто за його відсутності.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідом ляє, що 09 березня 2011 року о 15.00 в залі судових засі дань 206 за адресою: пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Омелянчук Наталії Юріївни до Фургано вої Юлії Павлівни, третя осо ба Фурганова Ірина Юріїв на, Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Дзержинсько го РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втратила право на корис тування житловим приміщен ням. Явка відповідача Фурга нової Юлії Павлівни обов'яз кова з наданням раніше непо даних доказів. У разі неявки відповідача у судове засідан ня без поважних причин та неповідомлення ним про причину неявки суд вирішить справу з винесенням заочно го рішення за його відсут ності.

Викликається Бельмас Віктор Федорович до Павлоград ського міськрайонного суду Дніпропетровської області, який знаходиться за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровсь ка, 135, каб. 303, в якості відпо відача по цивільній справі за позовом Некрасової Антоніни Юріївни про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. Справа призначена до розгляду на 14.03.2011 р. о 09 год. 45 хв. Справу слухає Саксаганський суд м. Криво суддя Головін В.О. го Рогу викликає Дорошен ка Сергія Миколайовича та Павлоградський міськра Дорошенко Олександру йонний суд Дніпропет Павлівну у судове засідання, ровської області викликає в призначене на 13.00 24 бе якості відповідача Верещака резня 2011 року за адресою: Людмилу Миколаївну по м. Кривий Ріг, вул. Демиден цивільній справі № 21102/ ка, 6а, як відповідачів по 11 р. за позовом Верещака цивільній справі 269/11 за Ігоря Павловича про стяг позовом Дорошенко Людми нення аліментів на неповно ли Василівни до Дорошенка літню дитину. Судове засі Сергія Миколайовича, Доро дання призначене на шенко Олександри Павлівни 03.03.2011 року о 08 год. 30 про усунення перешкод у ко хв. У разі неявки відповіда ристуванні власністю, висе ча у судове засідання спра лення. Суд попереджає, що в ва, згідно з вимогами ЦПК разі неявки відповідачів До України, може бути розгляну рошенка Сергія Миколайови та за його відсутності. ча, Дорошенко Олександри Павлівни у судове засідання ЦентральноМіський район справа буде розглянута за ний суд м. Кривого Рогу їхньої відсутності і винесено Дніпропетровської області заочне рішення на підставі повідомляє, що відповідач ст. 169 ЦПК україни. Зеленецька Алла Федорівна (зареєстрована: м. Кривий Ленінський районний суд м. Ріг, вул. Черняховського, 19) Дніпропетровська викликає за позовом Губаренко Сикач Наталію Олександрівну Вікторії Віталіївни до Зеле як відповідача у судове засі нецької Алли Федорівни про дання по цивільній справі стягнення матеріальної та № 2706/11 р. за позовом моральної шкоди викли Виблої Т.О. до вас про виділ кається у судове засідання на частки в натурі, яке відбу 14 березня 2011 року о 15.00 деться 4 березня 2011 року у приміщення Центрально об 11 год. 30 хв., каб. 223 у Міського районного суду за приміщенні суду за адресою: адресою: м. Кривий Ріг, вул. м. Дніпропетровськ, ж/м Чер Першотравнева, 12, зал 3 воний Камінь, вул. Коробо (суддя Філатов К.Б.). На ва, 6, каб. 223. Наслідки не підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї явки передбачені ст. 169 ЦПК ни після опублікування ого України. лошення в пресі відповідач Зеленецька Алла Федорівна Заводський районний суд м. вважається повідомленою Дніпродзержинська викли про час та місце розгляду кає як відповідача Новікова справи. У разі неявки відпо Ігоря Вікторовича, 22 червня відача або його представни 1971 р.н., у судове засідання ка справу буде розглянуто за по цивільній справі за позо його відсутності. вом Акціонерного товариства «Українська пожежностра Ленінський районний суд м. хова компанія» до Новікова Дніпропетровська викликає Ігоря Вікторовича про Фракянц Артема Михайлови відшкодування збитків, яке ча, Похватюк Бориса Франце відбудеться 09 березня 2011 вича, представника ТОВ року об 11.00 за адресою: м. «Трейден» як відповідачів у Дніпродзержинськ, вул. Губи, судове засідання по 5, каб. 12. Суддя Похваліта цивільній справі за позовом С.М. При собі мати докумен Гребішкової Н.М. та Гребіш ти, які посвідчують особу. У кова І.Ю. до вас про стягнен разі неявки відповідача у су ня моральної та матеріальної дове засідання без поважної шкоди, яке відбудеться 28 причини та неповідомлення лютого 2011 року о 16.00, про причини неявки до суду каб. 223 у приміщенні суду за справа може бути розглянута адресою: м. Дніпропет за його відсутності на ровськ, ж/м Червоний Ка підставі наявних по справі мінь, вул. Коробова, 6, каб. доказів. 223. Наслідки неявки перед бачені ст. 169 України. Павлоградський міськра

йонний суд Дніпропетров ської області викликає в якості заінтересованої особи Іванову Оксану Валеріївну за заявою Применко Олени Ва леріївни, Применка Валерія Валерійовича про встанов лення факту батьківства. Ос таннє місце перебування відповідача: Дніпропетров ська область, м. Павлоград, вул. Садовніченко, 17, кв. 55. Судове засідання призначено на 25 лютого 2011 року о 09.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135. У разі неяв ки відповідача у судове засі дання, згідно з вимогами ЦПК України, заява може бути роз глянута за його відсутності. Суддя Бондаренко В.М.

між Самопраловим Юрієм Анатолійовичем та Самопра ловою Тетяною Анатоліїв ною, зареєстрований 19.08.2006 р. у Ленінському відділі РАЦС Дніпропет ровського міського управлі ння юстиції.

мирович; №2 н 43/10, Ки реєва Ірина Володимирівна; №2 н 44/10, Трушкін Сергій Миколайович; №2 н 45/10, Марач Олександр Володими рович; №2 н 46/10, Литви ненко Вероніка Олександрів на; №2 н 48/10, Оріховський Максим Олександрович; №2 н 921/10, Сачівкін Олександр Олександрович; №2 н 922/ 10, Тимофєєв Олександр Юрі йович; №2 н 927/10, Ко вальський Олександр Аль фредович; №2 н 930/10, Гордієнко Марина Олексіївна; №2 н 931/10, Варфоломеєв Анатолій Павлович; №2 н 932/10, Морозов Віталій Олександрович; №2 н 933/ 10, Плосконос Костянтин Іва нович; №2 н 934/10, Єльніков Петро Іванович; №2 н 935/10, Бессмертний Спартак Анатолійович; №2 н 936/10, Борисенко Тетяна Миколаївна; №2 н 939/10, Дмитрук Лариса Анатоліївна; №2 н 940/10, Савицький Олександр Сергійович; №2 н 941/10, Скнар Іван Івано вич; №2 н 943/10, Марти новська Світлана Петрівна; №2 н 2492/10, Кравцов Олександр Вікторович; №2 н 2494/10, Бойко Сергій Во лодимирович; №2 н 2495/ 10, Хавець Андрій Федоро вич; №2 н 2496/10, Сувало ва Наталія Василівна; №2 н 2497/10, Хоменко Валерій Володимирович; №2 н 2498/10, Хавець Дмитро Фе дорович; №2 н 2500/10, Сезько Олександр Іванович; №2 н 2501/10, Рябовол Ігор Володимирович; №2 н 2503/10, Гордієнко Андрій Сергійович; №2 н 2504/10, Рак Володимир Євгенійович; №2 н 2505/10, Архіпова Ок сана Анатоліївна; №2 н 3033/10, Ломаченко Дмитро Олександрович; №2 н 3072/ 10, Шуніна Ганна Юріївна; №2 н 3105/10, Шевченко Андрій Валентинович; №2 н 3107/10, Клищенко Галина Андріївна; №2 н 3298/10, Загора Денис Дмитрович; №2 н 3299/10, Шипін Микола Павлович; №2 н 3491/10, Сніжко Олександр Іванович; №2 н 3493/10, Дроб Олексій Олексійович; №2 н 3495/10, Антонець Тетяна Павлівна; №2 н 3501/10, Грузицька Ганна Геннадіївна; №2 н 3504/10, Кайдаш Оксана Ми колаївна; №2 н 3507/10, Ви соцький Степан Володимиро вич; №2 н 3508/10, Дени сенко Ніна Василівна; №2 н 3509/10, Кириченко Юрій Іванович; №2 н 3510/10, Яковлев Сергій Іванович. З повним текстом наказу боржники можуть ознайо митись, звернувшись до канцелярії Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, каб. 1. Су дові накази можуть бути скасовані судом, що його видав, за письмовою заявою боржника, яка може бути подана протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошення.

Новомосковський міськ районний суд Дніпропет ровської області (суддя Со колянська О.М.) доводить до відома учасників по справі за позовом ПАТ «Всеукраїн ський Акціонерний банк» до Алієва Нурага Векіл огли про стягнення заборгованості за кредитним договором, що І4.10.2010 року було вине сено рішення по справі відповідно до якого з відпо відача Алієва Нурага Векіл огли стягнуто заборго ЗАОЧНІ РІШЕННЯ ваність за кредитним дого вором у сумі 17896,38 грн. та Самарський районний суд судовий збір у сумі 178,00 м. Дніпропетровська по грн. та ІТЗ 120,00 грн. відомляє, що рішенням від 23 грудня 2009 р. у порядку Бабушкінський райсуд м. заочного розгляду стягнуто Дніпропетровська повідом на користь Комунального ляє, що 21 січня 2011 року у закладу «Дніпропетровська приміщенні суду за адресою: обласна клінічна психіат 49000, м. Дніпропетровськ, рична лікарня» солідарно із пр. К. Маркса, 57, по Бондар Тетяни Костянтинів цивільній справі № 23282/ ни та Денисенко Олени Ми 10 за позовом Погодіної колаївни матеріальну шкоду Світлани Дмитрівни до Уткі в сумі 6183 грн. 25 коп., со ної Валентини Петрівни про лідарно із Бондар Тетяни Ко відшкодування шкоди було стянтинівни та Кліменкової постановлене рішення суду, Ірини Михайлівни матері відповідно до якого суд ви альну шкоду в сумі 273 грн. рішив стягти з Уткіної Вален 23 коп., солідарно із Бондар тини Петрівни на користь Тетяни Костянтинівни та Погодіної Світлани Дмитрів Козлової Ірини Михайлівни ни на відшкодування мате матеріальну шкоду в сумі ріальної шкоди 29019 грн. 13664 грн. 62 коп., солідар 64 коп., моральної шкоди но із Бондар Тетяни Костян 2000 грн., на повернення су тинівни та Плех Ніни Мико дових витрат – 619 грн. 50 лаївни матеріальну шкоду в коп., а всього 31639 грн. 14 сумі 20840 грн. 23 коп., со коп. Строк апеляційного ос лідарно із Бондар Тетяни Ко карження рішення 10 днів. стянтинівни та Трилецької Заочне рішення може бути (Карповець) Майї Володими переглянуте судом, що його рівни матеріальну шкоду в постановив, за письмовою сумі 15949 грн. 55 коп. Стяг заявою відповідачів, котра нуто на користь Комунально може бути подана протягом го закладу «Дніпропетров десяти днів із дня отриман ська обласна клінічна пси ня копії заочного рішення. хіатрична лікарня» солідар но із Бондар Тетяни Костян тинівни, Денисенко Олени Дзержинським районним Миколаївни, Кліменкової судом м. Кривий Ріг видано Ірини Михайлівни, Козлової судові накази по цивільних Валентини Михайлівни, Плех справах про примусове стяг Ніни Миколаївни, Трилецької нення заборгованості на ко (Карповець) Майї Володими ристь ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» рівни понесені судові витра за кредитними договорами з ти зі сплати судового збору наступних боржників за №№ у розмірі 569 грн. 11 коп. та судового наказу: №2 н 18/ витрати на інформаційно 10, Рябцун Алла Вікторівна; технічне забезпечення судо №2 н 19/10, Бабець Воло вого розгляду справи у димир Анатолійович; №2 н розмірі 30 грн., всього 599 20/10, Кузьменко Ірина Олек грн. 11 коп. Стягнуто со сандрівна; №2 н 22/10, Ка лідарно із Бондар Тетяни Ко пітан Юрій Григорович; №2 н стянтинівни, Денисенко Оле 25/10, Рожков Олександр ни Миколаївни, Кліменкової Анатолійович; №2 н 27/10, Ірини Михайлівни, Козлової Курман Аліна Анатоліївна; Валентини Михайлівни, Плех №2 н 28/10, Макушева Ніни Миколаївни, Трилецької Світлана Василівна; №2 н (Карповець) Майї Володими 34/10, Олефіренко Світлана рівни на користь державно Миколаївна; №2 н 35/10, го підприємства «Судові Поздняков Сергій Борисо інформаційні системи» 90 вич; №2 н 37/10, Федоров грн. витрат на інформацій Володимир Миколайович; №2 нотехнічне забезпечення н 38/10, Заіка Олександр Миколайович; №2 н 40/10, судового розгляду справи. Литинський Дмитро Володи Ленінським районним су Виконавча дирекція ВАТ «ЕК «Дніпродом м. Дніпропетровська 27 січня 2011 р. винесено заоч обленерго» висловлює щире співчуття не рішення по цивільній рідним і близьким з приводу тяжкої втрати справі № 26524/2010 р. за - передчасної смерті заслуженого енергетипозовом Самопралова Юрія ка УРСР, колишнього директора ДніпропетАнатолійовича до Самопра ровських східних електричних мереж лової Тетяни Анатоліївни про розірвання шлюбу. Позовні МИКОЛИ АНДРІЙОВИЧА ІВАЩЕНКА. вимоги задоволені в повно Поділяємо біль непоправної втрати. му обсязі і розірвано шлюб


р10

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ ○

ÎÏÀÑÍÀß ÑÅÌÅÐÊÀ

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Ìåæäóíàðîäíîå àãåíòñòâî ïî èçó÷åíèþ ðàêà íàçâàëî 7 âèäîâ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò îáðàçîâàíèþ çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé. È ýòî âîâñå íå ýêçîòè÷åñêèå êóøàíüÿ, à òî, ÷òî ìíîãèå èç íàñ åäÿò êàæäûé äåíü.  ñïèñîê «îñîáî îïàñíûõ» âîøëè: ñîëü, æàðåíîå ìÿñî, ëþáèìàÿ çàïðàâêà ê ñàëàòàì, ïåëüìåíÿì è ñîñèñêàì - ìàéîíåç, ñâåæàÿ âûïå÷êà, êîï÷åíèÿ, àðàõèñ è îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ óñèëèòåëåé âêóñà - ãëþòàìàò íàòðèÿ. ○

Íå õîòèòå ëå÷èòüñÿ? Çàñòàâÿò!

ÂÊÓÑÍÎ, ÍÎ ÂÐÅÄÍÎ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÁÎÐÅÌÑß Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ

ÏÎËÅÇÍÎ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Áûâøèå çàêëþ÷åííûå, áîëüíûå òóáåðêóëåçîì, òåïåðü áóäóò ïðèíóäèòåëüíî ïðîõîäèòü ëå÷åíèå.  òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ îíè äîëæíû ñòàòü íà ó÷åò â áîëüíèöó, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå èõ «çàñòàâÿò» ïî ðåøåíèþ ñóäà ОПАСЕН, ПОТОМУ ЧТО ЗАРАЗЕН

ÊÐÀÉÍÅ ÏÎËÅÇÍÎ

ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÎÅ ÇÅÐÍÎ Äèåòà, áîãàòàÿ êëåò÷àòêîé è îñîáåííî ïðîäóêòàìè èç öåëüíîãî çåðíà, ñíèæàåò ðèñê ñìåðòè îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ, èíôåêöèîííûõ è ðåñïèðàòîðíûõ çàáîëåâàíèé íà 24-56% ó ìóæ÷èí è íà 34-59% ñðåäè æåíùèí, - çàÿâëÿþò ñïåöèàëèñòû èç Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà ðàêà â ÑØÀ. Ó÷åíûå âûÿñíèëè òàêæå, ÷òî ðèñê ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ó ëþäåé, êîòîðûå åäÿò ïèùó, áîãàòóþ êëåò÷àòêîé, íà 22% ìåíüøå, ÷åì ó òåõ, êòî ïîòðåáëÿë åå ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî!

ÓÂÀÃÀ! Ó ãàçåò³ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» ¹11 (1199) çà ÷åòâåð, 10 ëþòîãî 2011 ðîêó, áóëà äîïóùåíà íåòî÷í³ñòü íà 13 ñòîð³íö³. Ó âð³çö³ «Êîìåíòàð ñïåö³àë³ñòà» ïåðøå ðå÷åííÿ ñë³ä ÷èòàòè: «Äëÿ çàïîá³ãàííÿ áðîíõ³òó ÿ, ó ïåðøó ÷åðãó, ðåêîìåíäóþ óíèêàòè ïåðåîõîëîäæåííÿ».

ÇÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÌ ÍÀÄÀÄÓÒÜ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÓ ÌÅÄÈ×ÍÓ ÄÎÏÎÌÎÃÓ

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íàãàäóº, ùî ïðàöþº òåëåôîí «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿»

(056) 741-10-10, çà ÿêèì â ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³ íàñåëåííÿ ìîæå îòðèìàòè êîíñóëüòàòèâíó ìåäè÷íó äîïîìîãó.

В отличие от многих других инфекций, туберкулез имеет хроническое и часто скрытое течение. За год больной с «открытой» формой этого недуга заражает в среднем 1015 человек. Болезнь, как правило, наступает не сразу: первые симптомы могут проявиться как через несколько месяцев, так и через много лет. Важную роль играет то, в каком состоянии защитные силы организма и, в первую очередь, иммунная система. Поэтому чаще заболевают люди с теми или иными факторами риска, снижающими противотуберкулезную защиту. Среди них и те, кто находится в местах лишения свободы. У них очень высокие шансы подхватить туберкулез, ведь условия и способ жизни за решеткой никак не способствуют укреплению иммунитета. Лишь при устойчивом заживлении туберкулеза опасность заражения исчезает.

ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ Туберкулезом болеют все слои населения, однако 50% - это неблаполучные граждане. Ежегодно из мест лишения свободы выходят 200 человек, подхвативших чахотку.

Из них 70% отказываются от лечения, чем подвергают опасности окружающих людей. Для контроля за выявлением и лечением туберкулеза у бывших заключенных Министерство здравоохранения и

выхода человека на свободу в территориальное медицинское учреждение направляют соответствующее письмо. Если больной отказывается становиться на учет в больнице, его заставят лечиться по решению суда. Новый документ призван улучшить лечение больных туберкулезом и предотвратить дальнейшее распростра-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ËÅÎÍÈÄ ÃÈÍÊÎÒÀ, çàì. íà÷àëüíèêà

Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè: - Òóáåðêóëåç - òàêîå çàáîëåâàíèå, êîòîðîå òðåáóåò ïîñòîÿííîãî íåïðåðûâíîãî ëå÷åíèÿ. Åñëè íàðóøàòñÿ ïðîòîêîëû ëå÷åíèÿ, ïðèíÿòûå ÌÎÇ, òî çàáîëåâàíèå áóäåò ïðîãðåññèðîâàòü è ðàçâèâàòüñÿ â ôîðìå, óñòîé÷èâîé ê ïðèìåíåíèþ ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ. Ïîýòîìó âñÿ ñèñòåìà íàïðàâëåíà íà ñâîåâðåìåííîå âûÿâëåíèå çàáîëåâàíèÿ, èíòåíñèâíîå ëå÷åíèå, âîçâðàùåíèå ÷åëîâåêà ê íîðìàëüíîé æèçíè è ïðåäîòâðàùåíèå çàáîëåâàíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ.

Министерство внутренних дел Украины приняли совместный приказ по усилению взаимодействия между ведомствами. Теперь за 25 дней до

 ÓÊÐÀÈÍÅ ÝÏÈÄÅÌÈß Ñ 1995 ÃÎÄÀ

нение заболевания. Сегодня государство принимает все необходимые меры для преодоления эпидемии туберкулеза, которая в Украине наблюдается с 1995 года и является одной из основных медико-социальных проблем. Все приложенные усилия уже принесли свои плоды - в этом году, например, заболевае-

ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÜ ÓÌÅÍÜØÈËÀÑÜ ÍÀ 4% мость в Днепропетровской области уменьшилась на 4% среди взрослого населения и на 3% среди детей. Врачи утверждают, что своевременное прохождение профосмотра, полного курса лечения (3-4 месяца) и контролируемого долечивания это гарантия выздоровления. Надо сказать, что все необходимые препараты больные туберкулезом получают бесплатно.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÅÑÒÜ Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëãîñàäìèíèñòðàöèÿ îêàçûâàåò âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó â áîðüáå ñ òóáåðêóëåçîì, â íûíåøíåì ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå óâåëè÷èëè íà òðåòü. Çà ýòè ñðåäñòâà ïðèîáðåòàþò î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ äëÿ îáåççàðàæèâàíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì, ðåíòãåíàïïàðàòû è ïåðåäâèæíûå ôëþîðîãðàôû.


р13

ÊÎËÎ ÆÈÒÒß 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

«ÁÐÛÑÜ», ÍÅÃÀÒÈÂ

Иногда бывает, что вас раздражает какой-то человек и, вместо того, чтобы найти «корень» нервозности, вы срываетесь и на виновнике своего плохого настроения, и на окружающих. Как с этим бороться?

ÇÀ ÎÄÈÍ ÄÎËËÀÐ

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ×ÅÐÅÇ IPHONE

Ñ ÊÀÌÍÅÌ «ÇÀ ÏÀÇÓÕÎÉ»  Èðëàíäèè åñòü îáû÷àé íîñèòü â êàðìàíå íåáîëüøîé êàìåíü.  ñèòóàöèè, âûçûâàþùèé ãíåâ è íåòåðïåíèå, ÷åëîâåê íà÷èíàåò ïåðåêëàäûâàòü êàìåíü èç îäíîãî êàðìàíà â äðóãîé è òàêèì îáðàçîì óñïîêàèâàåòñÿ. Возможно, обьект, раздражающий вас, даже и не догадывается, что можно вести себя по-другому. Например, его шутки, порой не уместные, кажутся ему весьма смешными. Вы не согласны? Сделайте «раздражителю» замечание, только пусть это будет замечание-совет, а не замечание-оскорбление.

ОЖИДАЕТЕ? ТЕРПИТЕ Обстоятельства бывают выше нас. Пробки на дорогах, «задержки» маршрутки или троллейбуса, очереди в магазинах - ничто так не выводит из себя, как ожидание. Если вы чувствуете, что находитесь на грани срыва, поблагодарите окружающих за их терпение. Например, выстаивая с корзиной продуктов в очереди на кассу, обернитесь к соседу и скажите, что восхищаетесь его спокойствием. Наверняка человек ответит дружелюбно, и напряженная обстановка немного разрядится. Если «ожидание» застало вас в пробке, просто отвлекитесь от него. Займитесь изучением иностранного языка, прослушиванием книги или музыки на СD.

ÎÁÙÅÃÎ Ó ËÞÄÅÉ ÒÎËÜÊÎ ÎÄÍÎ: ÂÑÅ ÎÍÈ ÐÀÇÍÛÅ

мастерски выводят окружающих из себя, особенно в многолюдных местах. Это энергетические вампиры. " Чтобы не стать их жертвой, всячески отклоняйтесь от контакта с ними, не смотрите им в глаза, не вступайте в «переговоры». " В местах скопления людей не допускайте, чтобы посторонние слишком близко подходили к вам сзади (в 10 см от позвоночника проходит наиболее уязвимая энергетическая ось человека). " Пользуйтесь эфирными маслами розмарина, эвкалипта, гвоздики НАПРЯГАЮТ? - их аромат укрепит заРАССЛАБЬТЕСЬ Есть люди, у которых щиту. в крови провоцировать разного рода склоки. Они

«ÌÛ ÅÄÅÌ-ÅÄÅÌ ÂÅÑÅËλ Ñêó÷íî åõàòü â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, íàäîåëè óíûëûå ëèöà ïàññàæèðîâ? Âûõîä åñòü:

1. Hàçûâàéòå ñâîå èìÿ è ïîæèìàéòå pyêy êàæäîìy âõîäÿùåìy.

ÊÎÃÄÀ ×ÅËÎÂÅÊ ÂÛÕÎÄÈÒ ÈÇ ÑÅÁß, ÝÒÎ ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ

Ïðîôåññîð Àëàí Ñíàéäåð, äèðåêòîð Àâñòðàëèéñêîãî Èíñòèòóòà ìîçãà, è Ðè÷àðä ×è ðàçðàáîòàëè «äóìàþùóþ øàïêó», êîòîðàÿ ñòèìóëèðóåò ðàáîòó ìîçãà áëàãîäàðÿ ýëåêòðè÷åñêèì èìïóëüñàì. Ðàçðàáîò÷èêè óòâåðæäàþò, ÷òî ïðè ïîìîùè ýòîãî óñòðîéñòâà ÷åëîâåê ñïîñîáåí íàõîäèòü íîâûå ïóòè ðàçðåøåíèÿ çàäà÷ è â òðè ðàçà áûñòðåå ðåøàòü êîìïëåêñíûå ïðîáëåìû.

ТОЛКНУЛИ? УЛЫБНИТЕСЬ

РАЗДРАЖАЮТ? СОВЕТУЙТЕ

«ÄÓÌÀÞÙÀß ØÀÏÊÀ»

Ïî÷òè êàæäîå óòðî êòî-íèáóäü èç ñîòðóäíèêî⠫³ñòåé» ïðèõîäèò íà ðàáîòó íå ñîâñåì «â äóõå»: êîãî-òî òîëêíóëè â òðàíñïîðòå, êîìó-òî ñòàëè íà íîãó, à êòî-òî «íàðâàëñÿ» íà ãðóáîñòü âîäèòåëÿ ìàðøðóòêè èëè òðîëëåéáóñà. Êîíå÷íî, ïðè âñåì ýòîì ñîõðàíèòü ñïîêîéñòâèå íåëåãêî, íî è ðàññòðàèâàòüñÿ â íà÷àëå ðàáî÷åãî äíÿ ïî ïóñòÿêàì - íå âûõîä. Êàê ñäåðæàòüñÿ è íå îòâåòèòü îáèä÷èêó? Î÷åíü ïðîñòî - íàó÷èòüñÿ óïðàâëÿòü ñâîèìè ýìîöèÿìè

Вы никогда не замечали, как, торопясь утром на работу, нервничаете, например, дожидаясь лифта? Ругая «любимых» соседей, без «надобности» катающихся туда-сюда, забываете, что окружающие вовсе не обязаны подстраиваться под вас. Сохраняйте самообладание. Уже через несколько часов вы забудете об утреннем инциденте, а если и вспомните, то только с улыбкой.

 ÒÐÈ ÐÀÇÀ ÁÛÑÒÐÅÅ

ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

НЕРВИРУЮТ? НЕ НЕРВНИЧАЙТЕ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Äåðæèòå ñåáÿ â ðóêàõ

В детстве нас учили: на добро нужно отвечать добром. А чем же отвечать на зло? Оказывается, тоже добром. Поэтому, если вам нагрубил кондуктор или наступил на ногу сосед-пассажир: ☺ улыбнитесь ему в ответ. Обидчику станет стыдно и он обязательно извинится. ☺ Если быть вежливым нет настроения, промолчите, убедив себя в том, что этого человека вы видите в последний раз, и нет смысла ему что-либо доказывать.

2. Âûòpèòå çàïîòåâøåå ñòåêëî è ñïpîñèòå: «Òåïåpü ëy÷øå?» 3. Êàæäîìy âûõîäÿùåìy æåëàéòå äîëãèõ ëåò æèçíè.

4. Ìàøèòå è èñêpåííå

yëûáàéòåñü ïpîåçæàþùèì ìèìî àâòîáyñàì.

Òåïåðü àìåðèêàíñêèì êàòîëèêàì äîñòàòî÷íî êóïèòü ïðèëîæåíèå äëÿ iPhone çà 1 äîëëàð 99 öåíòîâ è ïðèçíàòüñÿ â ñâîèõ ãðåõàõ. Ïðàâäà, â öåðêîâü âñå ðàâíî õîäèòü íóæíî. Ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ êàòîëèêîâ, êîòîðûå õîòåëè áû ïîäãîòîâèòüñÿ êî âñòðå÷å ñî ñâÿùåííèêîì â öåðêâè, à òàêæå äëÿ òåõ, êòî íàìåðåí óêðåïèòü ñâîþ âåðó. Ïî ñëîâàì ðàçðàáîò÷èêîâ, â ñîçäàíèè «Èñïîâåäè» èì ïîìîãàëè ñâÿùåííîñëóæèòåëè èç Êîíôåðåíöèè êàòîëè÷åñêèõ åïèñêîïîâ ÑØÀ. ○

ÆÅÍÑÊÈÉ ÀÏÏÅÒÈÒ

ÃÎËÎÄ ÍÅ ÒÅÒÊÀ… Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå èññëåäîâàëè æåíñêèé àïïåòèò è ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ìîçã ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà íå ñïîñîáåí ïîäàâëÿòü ÷óâñòâî ãîëîäà. Ïîýòîìó èì òðóäíåå ïðèäåðæèâàòüñÿ äèåòû. Ñîîòâåòñòâåííî, óòâåðæäàþò ó÷åíûå, ïðåêðàñíàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà áîëåå ñêëîííà ê ïîëíîòå.

ÝÊÎ-ÎÁÓÂÜ

ÏÎÍÎÑÈÒÜ È ÇÀÊÎÏÀÒÜ Íà êîíêóðñå Green Fashion Competition â ðàìêàõ Àìñòåðäàìñêîé íåäåëè ìîäû áûëè ïðåäñòàâëåíû ïåðâûå â ìèðå ýêî-êåäû. Îáóâü èçãîòîâëåíà èç ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ìàòåðèàëîâ. Íî óíèêàëüíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â äðóãîì: ïîñëå òîãî, êàê âû ñíîñèòå îáóâü, åå ìîæíî… ïîñàäèòü. Äåëî â òîì, ÷òî âíóòðü îáóâè ïîìåùåíû ñåìåíà ðàñòåíèé. Ïîýòîìó ïîñëå èçíîñà îáóâè åå íåîáõîäèìî ïîäåðæàòü íåêîòîðîå âðåìÿ â âîäå, à çàòåì çàêîïàòü â ïî÷âó.


р12

16 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203)

ÑÅÌÅÉÍÀß ÏÎÄÑÒÐÀÕÎÂÊÀ

Ëþáîâü «ïî êîíòðàêòó» èëè áåç? ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

Ï'ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ó ÊÎÆÍ²É ØÊÎ˲ ÒÅÀÒÐ Êîíêóðñ äðàìàòè÷íèõ òåàòðàë³â, êëóá³â, ñòóä³é ³ ãóðòê³â ïðîéøîâ ó Ï'ÿòèõàòêàõ. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü þí³ òàëàíòè ç óñ³õ øê³ë ðàéîíó. Ãëÿäà÷àì áóëè ïðåäñòàâëåí³ àâòîðñüê³ é îðèã³íàëüí³ òâîðè. Ðåïåðòóàð ñïðàâä³ âðàæàþ÷èé: òóò áóëè êîìåä³ÿ, òðàãåä³ÿ, äðàìà, ïîåìà ³ êàçêà. Ïðèñê³ïëèâå æóð³ ïåðøå ì³ñöå ïðèñóäèëî àìàòîðàì ìèðí³âñüêî¿ ³ äâîì ï'ÿòèõàòñüêèì øêîëàì, äðóãå - æîâòîîëåêñàíäð³âñüê³é ³ òðåòº ï'ÿòèõàòñüê³é øêîë³. «Áðîíçó» çàâîþâàëè äèòÿ÷³ êîëåêòèâè Êîì³ñàð³âñüêî¿ òà Æîâòÿíñüêî¿ øê³ë.

ÍÎÂÈÍÈ ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÀÑϲÂÀËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎ Ó÷àñíèêè Êë³ðîñíîãî õîðó Êèòàéãîðîäñüêîãî Ñâÿòî -Óñïåíñüêîãî õðàìó ïîâåðíóëèñü äîäîìó ç Ïîëüù³, äå âïåðøå âçÿëè ó÷àñòü ó 16-ìó ̳æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ êîëÿäîê. Ïðèîð³ëüö³ ïîêàçàëè íåàáèÿêó ìàéñòåðí³ñòü âèêîíàííÿ, âëàøòóâàâøè íà ñöåí³ ä³éñòâî ç òðàäèö³éíèìè ï³ñíÿìè-êîëÿäêàìè, «êîçîþ» òà ç³ðêîþ - ÿê ³ íàëåæèòü íà гçäâî. Ó÷àñíèêè õîðó ïîáóâàëè òàêîæ íà ð³çíèõ åêñêóðñ³ÿõ â³äâ³äàëè ìîíàñòèð³ òà õðàìè, à â îäíîìó ç íèõ íàâ³òü ïðîâåëè áîæåñòâåííó ë³òóðã³þ.Çà ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ êîëåêòèâ íàãîðîäèëè ïàì’ÿòíèì ïîäàðóíêîì òà áðîíçîâîþ ñòàòóåòêîþ ó ôîðì³ ñèìâîëó ôåñòèâàëþ. ○

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Çà÷àñòóþ âñå ñêàçêè çàêàí÷èâàþòñÿ ñâàäüáîé ãåðîåâ è ñîïðîâîæäàþòñÿ ôðàçîé «æèëè îíè äîëãî è ñ÷àñòëèâî». Ïðåäñòàâèòü ñåáå äðóãîé «õýïïè ýíä», íàïðèìåð: «çàòåì ïðèíö ñ ïðèíöåññîé ðàçâåëèñü è ðàñïðîäàëè ñ ìîëîòêà âñå ñâîå öàðñòâî-ãîñóäàðñòâî…» - ïðîñòî íåâîçìîæíî. ×òîáû èçáåæàòü ïîäîáíîãî ñîáûòèÿ, ïîäïèøèòå áðà÷íûé êîíòðàêò - ñîâåòóþò íîòàðèóñû. Òîãäà è Çîëóøêà îñòàíåòñÿ ñ òóôåëüêàìè, è Ïðèíö - ñ çîëîòîé êîðîíîé ВИНОВАТЫ РИМЛЯНЕ Сегодня много говорят о плюсах и минусах брачного контракта. Упоминают и о том, что «браки заключаются на небесах», а контракт лишь - разрушает их. На самом деле подобный договор - вполне нормальное явление на Западе. Там его уже давно не рассматривают как признак недоверия. У нас же до сих пор брачный контракт воспринимают как модную «западную штучку», на которую влюбленные реагируют довольно эмоционально: «Значит ты меня не любишь» или «Только сейчас я увидел твое истинное лицо!»

Так не лучше ли взглянуть в лицо «второй половинке» еще до свадьбы? Кстати, еще во времена Древнего Рима и Греции заключались соглашения между супругами по разделу имущества в случае

Ó Ì²Ë²Ö²¯ ÌÎËßÒÜÑß Ìîëèòîâíó ê³ìíàòó â³äêðèëè â Ïîêðîâñüêîìó РÃÓÌÍÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü êåð³âíèêè ðàéîíó òà íàñòîÿòåë³ óñ³õ ïðàâîñëàâíèõ õðàì³â Ïîêðîâùèíè. Áëàãî÷èííèé ðàéîíó îòåöü Àíäð³é ïðîâ³â âîäîñâÿòíèé ìîëåáåíü äëÿ ïðàö³âíèê³â ðàéâ³ää³ëó òà âñ³õ ïðèñóòí³õ. Òåïåð êîæåí ³ç ïðàö³âíèê³â ðàéâ³ää³ëó ìîæå ïîáóâàòè íàîäèíö³ ç Áîãîì. ○

Þв¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÀÕÈÑÍÈÊÈ ÃÀÍßËÈ Ì'ß×À Íàïåðåäîäí³ Äíÿ çàõèñíèêà ³ò÷èçíè â ñïîðòçàë³ ÏÒÓ¹ 81 â³äáóâñÿ ùîð³÷íèé òóðí³ð ç âîëåéáîëó íà Êóáîê «Çàõèñíèê Þð’¿âùèíè». Çà ðåçóëüòàòàìè çìàãàíü ² ì³ñöå âèáîðîëà êîìàíäà Øàíäð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè (òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü); ²² ì³ñöå - êîìàíäà ×àïëèíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, áðîíçó çàáðàëà êîìàíäà ñåëà Íîâîøàíäð³âêà Øàíäð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.

развода. В Польше и Англии предсвадебным договором также не пренебрегали.

ЭТО МНЕ, А ЭТО ТЕБЕ!.. ; В Украине, как и в России, например, такой договор подписывают как еще не поженившиеся люди, так и супруги со стажем. ; В брачном договоре могут быть оговорены любые имущественные и финансовые нюансы, начиная от части дохода, выделяемой каждой стороной на совместное ведение хозяйства, до дележа столового сервиза и суммы на содержание второй «половинки» в случае развода. ; Можно также оговорить порядок пользования жильем, который особо актуален в том случае, если один из супругов после свадьбы вселяется в квартиру другого. ; Еще контракт определяет имущественные пра-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÒÎÐÎÏ×ÈÍÀ-ÀÃÀËÀÊÎÂÀ, þðèñò:

ÁÐÀ×ÍÛÉ ÄÎÃÎÂÎÐ ÏÐÈÂÛ×ÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÇÀÏÀÄÅ

-  áðà÷íîì äîãîâîðå ðåãóëèðóþòñÿ èìóùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ñóïðóãàìè, îïðåäåëÿþòñÿ èõ èìóùåñòâåííûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè. Äîãîâîð ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí êàê äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè áðàêà, òàê è â åãî ïåðèîä. Îí ñîñòàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå (ëó÷øå ïðè ïîìîùè þðèñòà) è òðåáóåò îáÿçàòåëüíîãî çàâåðåíèÿ ó íîòàðèóñà. Íî ÿ äóìàþ, ÷òî êîíòðàêò âðÿä ëè ñïîñîáåí ñîõðàíèòü ëþáîâü è, òåì áîëåå, ñåìüþ.

ÁÓÄÓÙÈÅ ÑÓÏÐÓÃÈ ÄÎËÆÍÛ ÏÐÈÄÅÐÆÈÂÀÒÜÑß «ÇÎËÎÒÎÉ ÑÅÐÅÄÈÍÛ» ва и обязанности будущих родителей, например касающиеся материальных расходов на потомство: средства на его учебу, на содержание жены при рождении детей. ; Но главное - следует учитывать, что этот документ призван регулировать имущественные отношения супругов на все время брака. Поэтому его следует составлять правильно, а будущим супругам придерживаться «золотой середины» и не перегнуть палку. Ведь договор - своеобразный тест их любви на прочность.


р5

²ÄÏÎ×ÈÍÜ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.02.2011 ð. ¹ 15(1203) ○

«ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» ÂÌÅÑÒÎ «ÏßÒÈ»

Õîòèòå â Åãèïåò? Åçæàéòå â Òàèëàíä! ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

«ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÉ» ÄÈÑÊÎÍÒ

Íà ïîçàïðîøëîé íåäåëå èç Åãèïòà âûåõàëè ïîñëåäíèå óêðàèíñêèå òóðèñòû.  ñâÿçè ñ áåñïîðÿäêàìè â ñòðàíå ôàðàîíîâ ëþáèòåëè ýêçîòè÷åñêîãî îòäûõà âûíóæäåíû èñêàòü àëüòåðíàòèâó ñàìîìó äîñòóïíîìó çàãðàíè÷íîìó êóðîðòó. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íåêîòîðûå òóðîïåðàòîðû óæå âíîâü íàáèðàþò æåëàþùèõ îòïðàâèòüñÿ â Åãèïåò è äàæå îáúÿâèëè äàòó âûëåòà â Õóðãàäó 26 ôåâðàëÿ, ìíîãèå ïðåäïî÷èòàþò ïåðåæäàòü ðåâîëþöèîííûå áåñïîðÿäêè ïîäàëüøå. Î òîì, êóäà «ïåðåìåòíóòñÿ» íàøè òóðèñòû, óçíàâàëè «Â³ñò³»

Òóðôèðìû îáåùàþò íà îòäûõ â Åãèïòå â ìàðòå ñêèäêè

äî 200 äîëëàðîâ.

ÊÒÎ ÇÀÌÅÍÈÒ ÕÓÐÃÀÄÓ Эксперты считают, что около 50% туристов, рассчитывавших на Египет, будут искать предложения в том же ценовом сегменте. Остальные, скорее всего, просто повременят с отдыхом. Однако заменить Хургаду и Шарм-эль-Шейх чем-то адекватным во всех аспектах, включая ценовой, в ближайшие пару месяцев будет непросто. Хотя альтернативным вариантом Египту, по мнению представителей туристических компаний, могут стать другие экзотические, а главное - безвизовые страны: ОАЭ, Таиланд и ШриЛанка. Туры в эти три государ-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒ ÆÀËÎÁ

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅÒ ÊÅÍÃÓÐÓ? Àâñòðàëèéñêèé òóðèñòè÷åñêèé ïîðòàë Travel.com.au îïóáëèêîâàë ñïèñîê ñàìûõ ñìåøíûõ æàëîá, ïîñòóïàâøèõ îò òóðèñòîâ. Ìíîãèå ïóòåøåñòâåííèêè æàëîâàëèñü íà îòñóòñòâèå êåíãóðó, êîòîðûå äîëæíû ïðûãàòü âîêðóã Ñèäíåÿ. À îäíà ïóòåøåñòâåííèöà îáâèíèëà ðóêîâîäñòâî îòåëÿ â òîì, ÷òî îíà íåïîíÿòíûì îáðàçîì çàáåðåìåíåëà â ñâîåì íîìåðå. ○

ÄÓÐÍÎÉ ÂÊÓÑ

ÌÀÊÈßÆ… È ÍÀ ÏËßÆ! ства относительно недорогие и тевками в Индию, Гоа, Доминиуже сейчас пользуются повы- канскую республику и на Кубу. шенным спросом. Меньшая А вот уже в конце весны и ледоля туристов интересуются пу- том значительную часть «еги-

петских туристов» подберет Турция. Возможно к ней присоединятся «более дорогие» Испания и Греция.

ÊÓÄÀ ÏÎÄÀÒÜÑß «ÁÅÄÍÎÌÓ» ÒÓÐÈÑÒÓ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ: ÎÀÝ Вполне достойный вариант, которым можно за- ÃÀËÈÍÀ ÊÓÏÎ-ÒÊÀ×ÅÍÊÎ,

менить отдых в Египте. По своим природным условиям Арабские эмираты максимально приближены к стране пирамид. Дубаи рассчитывают в этом году на двукратное увеличение потока туристов из стран СНГ. Отдых у арабов обойдется нашим туристам ненамного дороже, чем у египтян. Если турпакет на двух человек в Египет, с проживанием в 5-звездочном отеле, где «все включено», стоил 1200 долларов, то в ОАЭ за эти же деньги можно отдохнуть в 3-звездочной гостинице, в которой будут кормить «завтраками».

ÒÀÈËÀÍÄ В Таиланде влажный тропический и субтропический климат. Потратив 10 часов на перелет, можно лицезреть статую Будды из чистого золота весом 5,5 тонны и настоящих тайских боксеров. Однако за счет большого расстояния и количества достопримечательностей отдых здесь будет подороже. Путевка на двоих в Таиланд, включающая проживание в 3-звездочном отеле, «завтраки» и 3 экскурсии, обойдется в 2200 долларов.

äèðåêòîð òóðêîìïàíèè «Êîëîð-òóð»: - Òå, êòî ïðèâûê îòäûõàòü â Åãèïòå, êàê àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò ðàññìàòðèâàþò ÎÀÝ, Òàèëàíä, ØðèËàíêó. Õîòÿ òàêîãî ïîáåðåæüÿ, êàê â Åãèïòå, íåò íèãäå.  Êðàñíîì ìîðå ìîæíî óâèäåòü ïîðàæàþùèå âîîáðàæåíèå êîðàëëîâûå ðèôû è ðàçíîöâåòíûõ ðûáîê. Íå÷òî ïîäîáíîå äîñòóïíî ðàçâå ÷òî íà Ìàëüäèâñêèõ îñòðîâàõ.

ØÐÈ-ËÀÍÊÀ

На Шри-Ланке можно покататься на слоне и съесть зажаренную змею. Немалой популярностью пользуются приморские курортные города Моратува, Галле, исторические достопримечательности Канди, Анурадхапуры, Полоннарувы, Сигирии, горный курорт Нувара-Элия. Туристы посещают также чайные плантации, национальные парки и религиозно-исторические памятники буддизма. Чтобы вдвоем слетать на родину цейлонского чая на несколько дней, придется выложить больше 2000 долларов.

Ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà 3,5 òûñÿ÷ æèòåëåé ðàçíûõ ñòðàí ìèðà, ñàìûå áåçâêóñíûå òóðèñòû - àìåðèêàíöû. Îíè ìîãóò ïðèéòè â ðåñòîðàí â ñïîðòèâíûõ øòàíàõ è øëåïàíöàõ. Âîçìóùåíèå ðåñïîíäåíòîâ òàêæå âûçâàëè íåìöû - ôðàó â ëþáîì âîçðàñòå ëþáÿò çàãîðàòü òîïëåñ. À 6-þ ïîçèöèþ çàíÿëè ðîññèÿíêè, êîòîðûå íà ïëÿæ ïðèõîäÿò ñ ìàêèÿæåì. ○

ÄÅØÅÂÎ È ÑÅÐÄÈÒÎ

ÎÒÄÛÕ ÏÎ-ÐÈÆÑÊÈ Ýêñïåðòû íàçâàëè íàèáîëåå äîðîãèå è äåøåâûå ãîðîäà, ïîëüçóþùèåñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ó ïóòåøåñòâåííèêîâ. Ñàìîé «ýêîíîìíîé» ïðèçíàëè Ðèãó, ãäå ñðåäíÿÿ ñóòî÷íàÿ ñòîèìîñòü ãîñòèíè÷íîãî íîìåðà ñîñòàâëÿåò ìåíåå 60 åâðî. Äàëåå ñëåäóþò Òàëëèíí, Áàíãêîê è Âàðøàâà. Äîðîæå âñåõ îêàçàëàñü Æåíåâà. Ñóòêè â ìåñòíîé ãîñòèíèöå ñòîÿò 180 åâðî. ○

ÓÆÀÑÒÈÊÈ ÄËß ÒÓÐÈÑÒÎÂ

ÇÀÅÇÆÀÉ, ÍÅ ÁÎÉÑß… ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ:

ÅÂÃÅÍÈß ÊÓËÜÊÎÂÀ, äèðåêòîð òóðêîìïàíèè «Âàí-Òóð»: - Äî ñåðåäèíû ìàðòà áèëåòû â Òàèëàíä è ÎÀÝ óæå çàáðîíèðîâàíû. Ìíîãèå òóðèñòû, ïëàíèðîâàâøèå îòäûõ â Åãèïòå, ðåøèëè ïîäîæäàòü äî êîíöà âåñíû è íà÷àëà ëåòà, êîãäà ìîæíî áóäåò ïðîâåñòè âðåìÿ â Òóðöèè. Ïî ïðîãíîçàì, ïóòåâêè â ýòó ñòðàíó îñòàíóòñÿ íà óðîâíå öåí ïðîøëîãî ëåòà. Åäèíñòâåííîå - âîçìîæíî ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè àâèàáèëåòîâ, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïîäîðîæàíèåì òîïëèâà.

×åðíîáûëü âîøåë â äåñÿòêó ñàìûõ ñòðàøíûõ ìåñò äëÿ òóðèñòîâ. À âîçãëàâèë ñïèñîê ìóçåé ìåäèöèíñêîé èñòîðèè Ìþòòåðà â Ôèëàäåëüôèè, ãäå ïðåäñòàâëåíà êîëëåêöèÿ ÷åðåïîâ è ñêåëåò äâóõãîëîâîãî ðåáåíêà. Íà 2-ì ìåñòå - ëàãóíà Òðóê â Ìèêðîíåçèè, íà äíå êîòîðîé ïîêîÿòñÿ îáëîìêè êîðàáëåé. Ãîâîðÿò, äóøè ÷ëåíîâ èõ ýêèïàæåé ïîðîé áðîäÿò íåïîäàëåêó.


р10

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

24 ôåâðàëÿ 1852 ãîäà íî÷üþ Íèêîëàé Ãîãîëü ïîçâàë ñâîåãî ñëóãó Ñåìåíà è ïðèêàçàë ïðèíåñòè ïîðòôåëü, â êîòîðîì õðàíèëñÿ âòîðîé òîì «Ìåðòâûõ äóø». Ïîä ìîëüáû ñëóãè íå ãóáèòü ðóêîïèñü, ïèñàòåëü ïîëîæèë åå â êàìèí è ïîäæåã ñâå÷îé. Ãîâîðÿò, ÷òî ó Ãîãîëÿ áûë ïñèõîíåâðîç. Âîçìîæíî, èìåííî ýòî ïîäòîëêíóëî Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ñîâåðøèòü ñàìûé ñòðàííûé ïîñòóïîê â åãî áèîãðàôèè. Ëèòåðàòóðîâåäû ñõîäÿòñÿ â òîì, ÷òî ïîòåðÿ âòîðîãî òîìà ïîýìû - íàñòîÿùàÿ òðàãåäèÿ äëÿ âñåé ìèðîâîé ëèòåðàòóðû ○

ÏÅÐÂÛÉ «ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ» 26 ôåâðàëÿ 1936 ãîäà â Ãåðìàíèè îòêðûëè ïåðâûé çàâîä ïî âûïóñêó «íàðîäíîãî» àâòîìîáèëÿ «Ôîëüêñâàãåí». Àâòîêîíñòðóêòîð, ïðîìûøëåííèê Ôåðäèíàíä Ïîðøå ìå÷òàë ñîçäàòü àâòîìîáèëü, êîòîðûé ïî öåíå áûë áû äîñòóïíûì ñàìûì øèðîêèì ñëîÿì íàñåëåíèÿ.  1937 ãîäó «Ôîëüêñâàãåí» áûë çàïóùåí â ïðîèçâîäñòâî ñåðèéíî. Ôåðäèíàíä Ïîðøå ïðîøåë ñ àâòî ïóòü îò ïåðâûõ ÷åðòåæåé äî ìèðîâîé ïîïóëÿðíîñòè.  1955 ãîäó ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïî ïîâîäó âûïóñêà ìèëëèîííîãî «Ôîëüêñâàãåíà». ○

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

«Ïîåçäíîé ìàëü÷èê» Òîìàñ Ýäèñîí

ÃÎÃÎËÜ ÑÆÅÃ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ»

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎËËÈ 27 ôåâðàëÿ 1997 ãîäà áûëî îáúÿâëåíî îá óñïåøíîì êëîíèðîâàíèè îâå÷êè Äîëëè. Îíà ñòàëà ïåðâûì ìëåêîïèòàþùèì, âûðàùåííûì òàêèì òîãäà åùå íåîáû÷íûì ïóòåì. Äîëëè óìåðëà 14 ôåâðàëÿ 2003 ãîäà îò ïðîãðåññèðóþùåãî çàáîëåâàíèÿ ëåãêèõ, âûçâàííîãî ðåòðîâèðóñîì. À óæå 9 àïðåëÿ ÷ó÷åëî Äîëëè âûñòàâèëè â Ýäèíáóðãñêîì êîðîëåâñêîì ìóçåå.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

11 ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü 164 ãîäà ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëè÷àéøåãî èçîáðåòàòåëÿ, «îòöà» ïåðâîé ýëåêòðè÷åñêîé ëàìïî÷êè Òîìàñà Àëâà Ýäèñîíà да упала и разбилась банка с фосфором, начался пожар. Прибежал кондуктор Эдисон родился в 1847 г. и, недолго думая, выбров поселке Майлан штата сил в окно реактивы, тиОгайо (США). Его голланд- пографию и самого экспеские предки по отцовской риментатора. Собрав разлинии были богатыми бросанные вдоль рельсов мельниками. Прадед после остатки оборудования, Тоэмиграции в США стал од- мас перенес их в подвал роним из директоров круп- дительского дома и вскоре нейшего банка. Мать Эди- продолжил свои занятия. В 14 лет он заинтересосона получила прекрасное вался телеграфом. Помог образование, до замужеслучай: рискуя собственства преподавала в школе ной жизнью, мальчик спас и славилась своими способсына начальника станностями. ции, выхватив из-под Когда Томасу исполнилось 7 лет, семья перееха- колес паровоза. ла в Порт-Гурон. В школе Б л а г о д а р н ы й обучил мальчик не задержался: отец юного героя рапреподаватели сочли его боте на телеграфпустоголовым. Мать занималась с ним сама, разви- ном аппарате. Всковая стремление к позна- ре Эдисон получил нию, которым будущий место телеграфиста с изобретатель отличался жалованьем 25 долларов всю жизнь. В 12 лет он в месяц. В дальнейшем он очень много читал. Среди работал во многих городах, любимых авторов были постоянно совершенствуя конструкцию телеграфноНьютон и Гюго. го оборудования. В 20 лет ШКОЛА ЖИЗНИ обосновался в телеграфной мы. Об Эдисоне заговориНе имея средств, чтобы ли и, как результат - придать сыну образование, глашение в «Компанию Заотец отправил его в «шкопадного телеграфного солу жизни», устроив на жеюза» с условием: компания лезную дорогу «поездным будет первым покупатемальчиком». Юный Эдилем всех изобретений. Касон продавал пассажирам рьера 23-летнего «самородгазеты и разные мелочи. ка» пошла вверх. Переселившись в НьюЙорк, Эдисон создал крупную лабораторию и преÊ 1888 ã. âñå èçîáðåòåíèÿ è îòêðûòèÿ вратил ее в центр разработÝäèñîíà áûëè âíåäðåíû â ïðîèçâîäñòâî. ки изобретений. Директор  1915 ã. åãî íàó÷íûå çàñëóãè áûëè патентного бюро говорил, îòìå÷åíû Íîáåëåâñêîé ïðåìèåé что под его ногами не успевает остывать дорога в Задумав расширить компании Бостона, а спус- «контору привилегий». дело, мальчик предложил тя 2 года решил попытать ПРИМЕРНЫЙ президенту Союза амери- счастья в Нью-Йорке, но беСЕМЬЯНИН канской прессы 10 долла- зуспешно. Прежних достиТомас Эдисон работал в ров в месяц за информа- жений оказалось недостаНью-Йорке до 1876 г. Здесь цию о событиях на желез- точно, чтобы привлечь же он женился на своей соной дороге. Заодно подпи- внимание крупнейших труднице Мэри Стивел. Посал с дирекцией дороги предприятий связи. Вновь наблюдав пару часов за контракт на установку в помог случай… красивой, серьезной дебагажном вагоне печатновушкой, сходу сделал ей КАРЬЕРА «САМОго станка и устройство тиРОДКА» ПОШЛА предложение руки и сердпографии: стал издателем, ВВЕРХ ца. Мэри согласилась и ни редактором и наборщиком Однажды Эдисон зашел разу не пожалела: Эдисон своей газеты. Средства, пов кабинет директора фир- был замечательным мулученные от ее продажи, мы по доставке телеграф- жем и отцом. В 1876 г. сепозволили ему заняться ных отчетов о рынке драго- мейство поменяло Ньюеще и химией: в вагоне поценных металлов, который Йорк на Менло-Парк, где явилась лаборатория. безуспешно «сражался» с он также обустроил маснеработающим аппаратом. терские и лаборатории. ПРЕВРАЩЕНИЕ В ТЕЛЕГРАФИСТА Томас отремонтировал его Именно в это время были Первые пробы на иссле- и в знак благодарности по- изобретены лампа накалидовательском поприще за- лучил работу. Спустя ме- вания, электросчетчик, кикончились плачевно. Как- сяц, им была усовершен- нокамера, тостер и многое то во время движения поез- ствована вся техника фир- другое. В середине 80-х гг.

ПОТОМОК МЕЛЬНИКОВ И БАНКИРОВ

ÑËÀÂÀ È ÌÈËËÈÎÍÛ ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËß ÍÅ «ÈÑÏÎÐÒÈËÈ»

ÍÎÁÅËÅÂÑÊÈÉ ËÀÓÐÅÀÒ

Мэри умерла, оставив Томаса с двумя малышами. Спустя время он женился на дочери известного заводчика Минни Миллер и уехал в Левелин-Парк.

НЕ ТЕРПЕЛ ПОКАЗУХИ Лаборатории и механические мастерские в Левелин-Парке не имели себе равных. Именно здесь Томас начал производство электрических лампочек, что впоследствии стало основой конгломерата «Дженерал-Электрик». Всемирная слава и многомиллионное богатство не «испортили» Эдисона. Он не терпел показухи и хвалебных речей. Для всех, кто знал его в прежние времена, оставался Томом. Умер великий изобретатель 18 октября 1931 г. в Уэст-Ориндже. О нем написали: «…Если верно, что гений - это неистощимая способность к труду до мелочей, то Эдисон подходит к такому определению, как никто другой». ÂÏ

ÝÄÈÑÎÍ ÐÀÁÎÒÀË ÏÎ 18 ×ÀÑΠ ÑÓÒÊÈ


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

24.02.2011 ð. ¹ 15 (1203) ○

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÛÉ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ

Ñòîëè÷íàÿ «íåâåçóõà» ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Íåïîáåæäåííûì áàñêåòáîëèñòàìè «Äíåïðà» â ýòîì ñåçîíå îñòàåòñÿ òîëüêî êèåâñêèé «Áóä³âåëüíèê». Íåóäà÷åé çàêîí÷èëàñü è ñóááîòíÿÿ èãðà ñî ñòîëè÷íîé êîìàíäîé 49:68 Причин самому нерезультативному матчу сезона много. Во-первых, Щепкина, Белицкого и Буртта скосили болезни. Даже некоторые из заявленных на игру баскетболистов 19 февраля температурили, как, например, Корниенко. И то, что Вильховецкий и Тимофеенко все же выздоровели, команду не спасло. Тренер днепрян Денис Журавлев мог рассчитывать только на 10 человек, включая капитана дубля Александра Мишулу. Так что «ратного войска» на скамейке «Днепра» не наблюдалось. Несмотря на это, первые секунды «Днепр» выглядел более чем пристойно, но рано радовались. К концу четверти «Будівельник» лидировал с преимуществом в 9 очков. В начале второй «десятиминутки» внезапно показалось, что гости «скисли» - играли как-то вяло и выглядели очень несобранно. Но к середине четверти «БудівельÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

 Äíåïðîïåòðîâñêå çàâåðøèëñÿ äåâÿòûé Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü áîåâûõ íàöèîíàëüíûõ èñêóññòâ è èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ «Äíåïðîâñêèå ïîðîãè», êîòîðûé ïðîõîäèë 19-20 ôåâðàëÿ â ÑÊ «Øèííèê»

ÍΠÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÈ «ÄÍÅÏÐÀ» ÂÑÅÃÎ 10 ÈÃÐÎÊÎÂ

ÁÅÑÕÎÇÍÀß ÑÁÎÐÍÀß

ÊÒÎ ÒÛ, ÒÐÅÍÅÐ?

ник» собрался с мыслями. Тем временем «Днепру» удалось сравнять счет, и на перерыв команды ушли под светящиеся на табло 34:35 в пользу «Будівельника». Но что было дальше - трудно забыть.

Не то, чтобы «Будівель- защите команда смотреник» блистал, просто лась неплохо, но вот в на«Днепр» разочаровал. В падении не получалось

практически ничего. Большая часть бросков были с бухтыбарахты, и г р о к и иногда забывали, что баскетбол командная игра. В общем, приятного мало. В заключительной десятиминутке днепряне набрали всего 11 очков, из них 4 - с игры. Очень не хватало Стивена Буртта. Его пытался заменить Браун, но что-то пошло не так.

Èìÿ ãëàâíîãî òðåíåðà Íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé Óêðàèíû ïî ôóòáîëó îáåùàþò íàçâàòü ïîñëå 1 ìàðòà.  ýòîò äåíü íà çàñåäàíèè ÔÔÓ âîïðîñ äîëæíû ðåøèòü. Òåì íå ìåíåå, æóðíàëèñòû óæå «ñâàòàëè» íà ýòó äîëæíîñòü ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî òðåíåðîì ìîæåò ñòàòü Ìàð÷åëëî Ëèïïè, Îëåã Áëîõèí è, ïî ïîñëåäíåé èíôîðìàöèè, - òðåíåð êèåâñêîãî «Äèíàìî» Þðèé Ñåìèí. Áëîõèí ïîêà ìîë÷èò, Ëèïïè ñêàçàë, ÷òî îôèöèàëüíî åìó íè÷åãî íå ïðåäëàãàëè. Ñåìèí ïðîêîììåíòèðîâàòü ñëóõ ïîêà íå óñïåë.

Câèíüÿ-äèòÿ

ÁÎÅÂÎÉ «ÑÏÀÑ»

Áåé ïî-óêðàèíñêè

венство по рукопашному бою «Спас», шоу-программа с показательными выступлениями представителей боевых искусств Украины, а также выставка народных масВ рамках фестиваля теров. прошли открытое пер-

Поединки проводились по правилам украинской «рукопашки» «Спас», которая официально признана видом спорта в Украине. В этом году фестиваль «Днепровские пороги» принес спортивной копилке Днепропетровска 13 золотых, 7 серебря-

ных и 5 бронзовых медалей. Фестиваль проводится ежегодно, главной его целью организаторы называют возрождение и развитие традиционной боевой украинской культуры. В 2011 году фестиваль впервые прошел при поддержке губернатора Александра Вилкула и мэра города Ивана Куличенко, а также при содействии Совета казачества при Днепропетровском областном совете.

«ÑÏÀÑ» ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÏÐÈÇÍÀÍÍÛÉ ÂÈÄ ÑÏÎÐÒÀ

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1201


р8

ÔÀÊÒ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

ЧЕТВЕР, 24 ЛЮТОГО 2011 РОКУ № 15 (1203)

Æåíùèíû, áàëóéòå ñåáÿ! ÍÀÒÀËÈß ËÈÒÂÈÍÎÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íà ýòîé íåäåëå âîïðîñîì ïåðâîñòåïåííîé âàæíîñòè ìîæåò ñòàòü âîïðîñ íåäâèæèìîñòè . Ñêîíöåíòðèðóéòåñü è ðåøèòå åãî - ýòî ìîæåò ïîâëèÿòü íà âñþ äàëüíåéøóþ æèçíü. Îïðåäåëèòüñÿ âàì ïîìîãóò áëèçêèå è äðóçüÿ. È î÷åíü êñòàòè, ïîòîìó ÷òî ó âàñ íàçðåë è òðåáóåò ðåøåíèÿ åùå îäèí âîïðîñ. Ýòî âîïðîñ ëè÷íîé æèçíè è âçàèìîîòíîøåíèé ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì - íå èãíîðèðóéòå åãî. ТЕЛЕЦ Íà÷èíàåòñÿ íîâûé ïåðèîä äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîæèíàòü ïëîäû òðóäîâ. Òàêîå îùóùåíèå, ÷òî æèçíü êðóòèòñÿ âîêðóã âàñ. Íàñëàæäàéòåñü ñâîèì ïîëîæåíèåì. Èçâëåêàéòå èç ñèòóàöèè âñå, ÷òî ìîæíî - ôîðòóíà ñòàíåò âàøèì âåðíûì äðóãîì. Òîëüêî íå çàáûâàéòå î òåõ, êòî áûë ðÿäîì â íå ñàìûå ëó÷øèå äëÿ âàñ âðåìåíà. БЛИЗНЕЦЫ Ýòà íåäåëÿ ìîæåò ñòàòü äëÿ âàñ ñóäüáîíîñíîé. Íàñòðîéòåñü íà ñàìîå õîðîøåå è ïðåêðàñíîå. Áóäóò âñòðå÷è, âåñåëüå, ðàäîñòü. Îòíåñèòåñü ê òåì, êîãî âñòðåòèòå, ñ óâàæåíèåì, âíèìàíèåì, äîáðîòîé. Ïðîÿâëÿéòå íåïîääåëüíûé èíòåðåñ - è ê âàì îòíåñóòñÿ òàê æå. Îáùåíèå íà ýòîé íåäåëå îáîãàòèò âàñ è ñäåëàåò ëó÷øå. РАК Íà ýòîé íåäåëå âàñ æäóò òîëüêî ïðèÿòíûå ñîáûòèÿ. Âñå áóäåò ïðîèñõîäèòü ñàìî ñîáîé è ê âàøåìó óäîâîëüñòâèþ. Ïðèíèìàéòå ýòè äàðû ñóäüáû ñ áëàãîäàðíîñòüþ. Æèçíü áóäåò íàïîìèíàòü êðàñî÷íûé êàëåéäîñêîï. Âûêðàèâàéòå èíîãäà íà ýòîì ïðàçäíèêå æèçíè ìèíóòû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîáûòü â îäèíî÷åñòâå. Íàñëàæäàéòåñü, óñòðàèâàéòå âå÷åðèíêè. ЛЕВ Íà ýòîé íåäåëå âû ïðîäåìîíñòðèðóåòå âñåì øèðîòó äóøè. Ýòîãî ïîòðåáóþò îáñòîÿòåëüñòâà - è âû áëåñòÿùå ñïðàâèòåñü. Âàøè ïîñòóïêè ïðèâëåêóò âñåîáùåå âíèìàíèå è âûçîâóò îäîáðåíèå. Îò âàñ áóäóò áåç óìà. Ó âàñ åñòü øàíñ âñòðåòèòü íàñòîÿùåå ÷óâñòâî. Íå óïóñòèòå åãî. À âîò ãîëîâó òåðÿòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ. ДЕВА Èäèëëèÿ â ëþáîâíûõ îòíîøåíèÿõ ïðåðâåòñÿ. Íå îãîð÷àéòåñü.  æèçíè íå áûâàåò âñå ãëàäêî. Îòäîõíèòå äðóã îò äðóãà - î÷åíü ÷àñòî ýòî áûâàåò ëó÷øèì ñðåäñòâîì îò ññîð. Äàæå åñëè äëÿ ïðèìèðåíèÿ ïîíàäîáèòñÿ äîëãîå âðåìÿ íè÷åãî ñòðàøíîãî. Èñïîëüçóéòå åãî äëÿ ñåáÿ - äëÿ ñîáñòâåííîãî ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Çàéìèòåñü ëþáèìûì äåëîì. Âû ñòàíåòå áîëüøå ñåáÿ óâàæàòü è ïîäíèìåòåñü â ãëàçàõ îêðóæàþùèõ.

ВЕСЫ Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà çäîðîâüå. Íå çàáûâàéòå î íîðìàëüíîé ïèùå è çäîðîâûõ íàïèòêàõ. Î ïðîãóëêàõ íà ñâåæåì âîçäóõå è òðåíàæåðíûõ çàëàõ.  âûõîäíûå îòäîõíèòå îò âå÷åðèíîê è îáèëüíûõ çàñòîëèé. Òàêàÿ æèçíü íå ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ äîëãî. СКОРПИОН Ýòà íåäåëÿ êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïîäîéäåò äëÿ ñòàáèëèçàöèè îòíîøåíèé è äëÿ ïðèíÿòèÿ âàæíûõ ðåøåíèé â ëè÷íîé æèçíè. Áîðîòüñÿ ñ ïðèðîäîé áåññìûñëåííî. Çà÷åì æå âû òðàòèòå íà ýòî áåñöåííîå âðåìÿ? Îòêëàäûâàòü áîëåå íåëüçÿ. Ñìåëî ðâèòå ñî ñòàðîé æèçíüþ è ñòàðûìè ïðèâû÷êàìè. СТРЕЛЕЦ Íåäåëÿ íàïîëíåíà íåîäíîçíà÷íûìè ñîáûòèÿìè; îäíè ïîâëèÿþò íà æèçíü çíà÷èòåëüíî, äðóãèå íå îêàæóò îñîáîãî âëèÿíèÿ. Áûëî áû ïðàâèëüíûì íå ïðèäàâàòü îñîáîãî çíà÷åíèÿ íè îäíîìó èç íèõ, ÷òîáû íå âïàñòü â äåïðåññèþ. Ïóñòü ïðîéäåò âðåìÿ, è òîãäà, â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå, âû ñìîæåòå ïðàâèëüíî îòðåàãèðîâàòü íà ñëó÷èâøååñÿ. Îäíèì ñëîâîì, ïîáóäüòå íàáëþäàòåëåì, à íå ó÷àñòíèêîì. КОЗЕРОГ Çàäà÷à íåäåëè - íå ïîääàâàòüñÿ âëèÿíèþ, äàæå åñëè âàñ ïûòàþòñÿ ïðèíóäèòü ê ÷åìó-òî ñàìûå óâàæàåìûå âàìè ëþäè. Èìåéòå íà âñå ñîáñòâåííîå ìíåíèå. Íèêòî ëó÷øå âàñ íå çíàåò, ÷òî âàì íóæíî îò æèçíè, ÷òî ïðèíîñèò ðàäîñòü, à ÷òî íàîáîðîò - âûâîäèò èç ñåáÿ. Íàó÷èòåñü îòêàçûâàòü è íå èäòè íà ïîâîäó.  ýòîì ñëó÷àå óäàñòñÿ ñîõðàíèòü äîðîãèå ñåðäöó îòíîøåíèÿ. Ñòîéêîñòü ïîìîæåò íå ïîòåðÿòü óâàæåíèå ê ñàìîé ñåáå. ВОДОЛЕЙ Ñìåëî ñêàæèòå î ñâîèõ ÷óâñòâàõ. Íå ñäåðæèâàéòåñü, áîðèòåñü çà ñâîþ ëþáîâü - çà ñâîå ñ÷àñòüå. È ñäåëàéòå ýòî êàê ìîæíî áûñòðåå. Âñå èçìåíèòñÿ âîêðóã âàñ â ëþáîì ñëó÷àå - âû ðàçðåøèòå äîëãî ìó÷àþùóþ âàñ ïðîáëåìó. ßñíîñòü âñåãäà ëó÷øå íåèçâåñòíîñòè. Áóäüòå ñìåëåå âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. РЫБЫ Íà÷èíàåòñÿ ïåðèîä ïîèñêà ñåáÿ è ñâîåãî ìåñòà â æèçíè - ÷åðåäîâàíèå íåóäà÷ è óñïåõà. Ïðî æèçíü ìîæíî áóäåò ñêàçàòü, ÷òî îíà ðàñêðàøåíà, êàê æåçë ðàáîòíèêà ãîñàâòîèíñïåêöèè. È ýòî ÷åðåäîâàíèå çàòÿíåòñÿ, åñëè âû íå èçìåíèòå îòíîøåíèÿ ê ëþäÿì. Ïðèìèòå ýòî êàê äàííîñòü; íå áûâàåò òîëüêî ÷åðíûõ è áåëûõ öâåòîâ, âñå ãîðàçäî ñëîæíåå. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Àíàñòàñèÿ Çàâîðîòíþê, âåäóùàÿ ïðîãðàììû «Ñìà÷íà ë³ãà», ïðåìüåðà êîòîðîé íåäàâíî ñîñòîÿëàñü íà «Èíòåðå», èçäàëà óæå íå îäíó êóëèíàðíóþ êíèãó ñ ðåöåïòàìè - «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ êóëèíàðíàÿ êíèãà», «Åãî âåëè÷åñòâî - Ñàëàò!» è äðóãèå. Àíàñòàñèÿ ïîäåëèëàñü ñâîèìè êóëèíàðíûìè ïðèñòðàñòèÿìè, ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî îíà ñàìà ëþáèò ãîòîâèòü è ÷åì óãîùàåò ðîäíûõ СПАГЕТТИ С КРАСНЫМ СОУСОМ - Анастасия, как Вам работается в проекте «Смачна ліга»? - Мое сотрудничество со Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» несет для меня встречи с новыми интересными людьми, с украинскими телезрителями в первую очередь. Я поддерживаю этих ребят, их жизненную позицию, креативность, такой невероятный талант. Очень приятно быть среди них. - Какую кухню сами предпочитаете - до-

«ËÞÁËÞ ÑÌÎÒÐÅÒÜ, ÊÀÊ ÅÄßÒ ÄÅÒÈ»

машнюю или еду в ресторанах? - Поскольку я очень много работаю, то, конечно же, ценю домашнюю еду, особенно украинский борщ. А если прихожу в ресторан, то могу даже не заглядывать в меню - всегда заказываю салат с рукколой, креветками, авокадо, помидорами черри, пармезаном и спагетти с красным соусом. - А Вы сами часто готовите? - К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Я очень люблю запекать рыбу, например карпа, могу приготовить стерляжью уху. В последнее время муж и дети обожают жареное мясо. Правда, после моей готовки, кухню можно передавать людям, которые занимаются ремонтными работами (смеется).

ИНОГДА НУЖНО ЗАКРЫВАТЬ РОТ - Анастасия, у Вас уже вышло несколько кулинарных книг. Планируете дальше развивать это направление? - Конечно. Я на «Смачній лізі» вся во внимании - ведь вокруг происходит столько всего нового, интересного и вкусного. Я вообще люблю подслушивать разные рецепты и потом … издаю с ними новую книгу! - В последнее время среди звезд шоубизнеса существует тенденция открывать

свои рестораны, Вы об этом тоже думаете? - Если бы была такая возможность - почему бы и нет? Не могу вот так сразу

сказать, какая бы кухня царила в моем заведении, но одно знаю точно: там было бы обширное детское меню. Для меня одно удовольствие - смотреть, как детки едят. Я сама мама и знаю, как это непросто порой накормить малышей. - Вы пишете кулинарные книги, ведете кулинарные программы, и это никак не сказывается на Вашей фигуре. В чем секрет? - Секрет на самом деле прост - временами необходимо закрывать рот и есть меньше. Не надо садиться на какие-то жесткие диеты, нужно просто корректировать количество и качество съеденного, не есть жирного, картофеля и сладкого.

ШУБА ПОДОЖДЕТ - Назовите продукты, которые у Вас всегда есть в холодильнике? - Обязательно черная икра, я ее очень люблю и настаиваю, чтобы она у нас всегда была. Кисломолочные продукты, обожаю ряженку. И фрукты для приготовления свежевыжатого сока. - На чем не должна экономить настоящая женщина? - На своей внешности. Косметологические процедуры, хорошие крема, СПА салоны… Балуйте себя! Новая шуба и машина подождут! Но если кожа погаснет и перестанет сиять молодостью, этого просто уже не вернуть.

ÞÌÎÐ Äðóæáà - ýòî çíàêîìñòâî, ïðîâåðåííîå ãîäàìè. *** Ïàðî÷êà, îáíÿâøèñü, ñèäèò íà äèâàíå:

- Î ÷åì òû äóìàåøü? - Î òîì æå, ÷òî è òû! - Ïðåêðàñíî! Òîãäà ñäåëàé è ìíå îäèí, òîëüêî ñ âåò÷èíîé!

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Чт 24.02

4 6 0С 7 9 0С

схід. 57 м/с

Пт 25.02

1 3 0С 11 13 0С

схід. 78 м/с

Сб 26.02

5 7 0С 10 12 0С

схід. 68 м/с

Нд 27.02

4 6 0С 6 8 0С

півн.схід. 68 м/с

Пн 28.02

2 4 0С 5 7 0С

схід. 56 м/с

Вт 01.03

2 4 0С 8 10 0С

схід. 45 м/с

Ср 02.03

1 3 0С 8 10 0С

півд. 45 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 23.02.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 0216

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you