Page 1

р1

×ÒÎ ÇÂÅÇÄÛ ÍÀÌ ÏÐÎÐÎ×ÀÒ?

«ËßÏÈ» ÍÀ ÂÓËÈÖßÕ Ì²ÑÒÀ

«ÒÈÌ×ÀÑÎÂÎÑÒ² ÍÅ ÁÓÄÅ»

2

15

14

ÎÒÊÐÛÒÜ ÁÈÇÍÅÑ Ñ ÍÓËß

16

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ Áëèçèòñÿ ïðàçäíèê áîëüøîé ëþáâè - î÷åíü ðîìàíòè÷íûé è ñ÷àñòëèâûé äåíü äëÿ âñåõ ëþáÿùèõ è ëþáèìûõ. Ñàìîå âðåìÿ çàäóìàòüñÿ: èäåàëüíû ëè âàøè îòíîøåíèÿ ñî âòîðîé ïîëîâèíêîé? «Â³ñò³» ïðåäëàãàþò íà êàíóíå Äíÿ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ïðîâåðèòü îòíîøåíèÿ íà ïðî÷íîñòü.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№11 (1199) Четвер, 10 лютого 2011 р.

18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

ÒÅÏÅÐÜ ÁÅÇ ÂÈÇÛ 9 ôåâðàëÿ âñòóïèë â ñèëó äîãîâîð î áåçâèçîâîì ðåæèìå ìåæäó Óêðàèíîé è Èçðàèëåì. Îòíûíå óêðàèíöû ñìîãóò ïîñåùàòü Çåìëþ îáåòîâàííóþ áåç âèç íà ïåðèîä, íå ïðåâûøàþùèé 90 äíåé. Èçðàèëüñêèå âëàñòè ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî ýòîò øàã óâåëè÷èò â 2011 ãîäó êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ èç íàøåé ñòðàíû íà 40% - äî 140 òûñÿ÷ ÷åëîâåê è ïðèíåñåò â ãîñáþäæåò äîïîëíèòåëüíî îêîëî 100 ìëí. äîëëàðîâ. ○

ÝÊÎÍÎÌ-ÊËÀÑÑÎÌ

«ØÊÎÄÀ» ÄËß ×ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ

5

Îëüãà Øïèëåâàÿ: «Óêðàèíñêàÿ ñòàòèñòèêà - íàèáîëåå îáúåêòèâíàÿ»

Ñêîëüêî ÷åëîâåê ïðîæèâàåò â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, ñêîëüêî èíîñòðàíöåâ ïåðååõàëè ê íàì íà ÏÌÆ, ñêîëüêî æèòåëè ðåãèîíà òðàòÿò íà óñëóãè ìîáèëüíîé ñâÿçè? Íà âñå çíàåò îòâåò ñòàòèñòèêà. Îá ýòîì è î ìíîãîì äðóãîì èíòåðåñíîì êîððåñïîíäåíòó «Â³ñòåé» ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ñòàòèñòèêè â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Îëüãà Øïèëåâàÿ.

ÓÊÐÀÈÍÀ ÏÎÄÓÌÀÅÒ

 ÐÎÑÑÈÈ ÑÒÐÅËÊÈ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÏÅÐÅÂÎÄßÒ ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà äâà ðîññèéñêèõ ðåãèîíà 8 ôåâðàëÿ ïðåçèäåíò ÐÔ Êàì÷àòêà è ×óêîòêà - óæå Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîðàäîîòêàçàëèñü ïåðåõîäèòü íà âàë ñîîòå÷åñòâåííèêîâ òåì, ëåòíåå âðåìÿ. Âïåðâûå ÷òî ñ îñåíè ýòîãî ãîäà â ïåðåâîä ñòðåëîê ÷àñîâ â ñòðàíå îòìåíÿò ïåðåõîä íà öåëÿõ ýêîíîìèè ýíåðãåòè÷åñçèìíåå âðåìÿ. Òàêîå êèõ ðåñóðñîâ áûë ïðîâåäåí â ðåøåíèå ñâÿçàíî ñ æåëàíèåì Âåëèêîáðèòàíèè â 1908 ãîäó. èçáåæàòü ñòðåññîâ è çàáîëå- Ñàìà èäåÿ ïðèíàäëåæèò âàíèé, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ ó àìåðèêàíñêîìó ãîñóäàðëþäåé ïðè àäàïòàöèè ê ñòâåííîìó äåÿòåëþ Áåíäæàíîâîìó «÷àñó». Ê ñëîâó, â ìèíó Ôðàíêëèíó. ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

 íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåçîííûé ïåðåâîä ñòðåëîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèìåðíî â 70 ñòðàíàõ èç 192 ãîñóäàðñòâ ìèðà. Ðåæèì ýòîò ïðèìåíÿåòñÿ íà âñåõ øèðîòàõ îò Êàíàäû äî Àâñòðàëèè è âî âñåõ åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ. Âñëåä çà Ðîññèåé îá îòìåíå ïåðåõîäà íà «çèìíåå âðåìÿ» ïîäóìûâàåò è Óêðàèíà. Ïðàâäà, ïîêà

ÌÎÇ òîëüêî ñîáèðàåòñÿ ïðîàíàëèçèðîâàòü öåëåñîîáðàçíîñòü ýòîãî øàãà â íàøåé ñòðàíå. «Åñëè ãîâîðèòü î ëåòíåì âðåìåíè, ÿ õî÷ó ñäåëàòü àíàëèç ïî íåêîòîðûì ýïèäåìèÿì â çèìíåå âðåìÿ, à ïîòîì äàâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ëåòíåìó âðåìåíè», - çàÿâèë ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Èëüÿ Åìåö.

17 Ñîâåòû áûâàëîãî. «Î÷óìåëûå ðó÷êè»: ñâîè èëè ÷óæèå cmyk

×èíîâíèêè Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà è Ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ äåëàìè ïåðåñÿäóò ñ «ìåðñåäåñîâ» íà «øêîäû». Ïî ñîîáùåíèþ ïðåñññëóæáû Ïðåçèäåíòà, â öåëÿõ ýêîíîìèè ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ãîññëóæàùèì ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ñëóæåáíîãî òðàíñïîðòà àâòîìîáèëè ýêîíîì-êëàññà. Íàïîìíèì: â íîÿáðå 2010 ãîäà àâòîáàçà Ãîñóïðàâëåíèÿ äåëàìè çàêóïèëà 40 ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé «øêîäà» íà 8 ìëí.ãðí. ○

ÈÇÓ×ÀÉ È ÏÎËÓ×ÀÉ

ÑÒÈÏÅÍÄÈÞ ÏÎÂÛÑßÒ Ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû ïîâûñèò ñòèïåíäèè ñòóäåíòàì. Òàê, äëÿ ó÷åíèêîâ ÏÒÓ ñòèïåíäèÿ âîçðàñòåò äî 280 ãðí., à äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ III-IV óðîâíåé àêêðåäèòàöèè - äî 742 ãðí. «Îáùàÿ íàäáàâêà çà ãîä ê ñòèïåíäèè ó÷àùèõñÿ ÏÒÓ ñîñòàâèò 300 ãðí., à äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ - 600-800 ãðí., òî åñòü ïîëó÷èòñÿ íåêàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ, 13-ÿ ñòèïåíäèÿ», - îòìåòèë Ïðåìüåð Íèêîëàé Àçàðîâ. Òàêæå, ïî ñëîâàì Ãëàâû Êàáìèíà, ñóùåñòâåííî âîçðàñòåò ñòèïåíäèÿ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîé îïåêè. ○

«ÊÐÓÏÍÛÉ» ÂÎÏÐÎÑ

ÃÐÅ×ÊÀ ÏÎÄÅØÅÂÅÅÒ Ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû è ïðîèçâîäèòåëè ãðå÷êè, ñàõàðà, ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà ïîäïèñàëè ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíèìàíèè, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîäàæó ýòîé ïðîäóêöèè ïî ñíèæåííûì öåíàì. Êàê çàÿâèë ìèíèñòð àãðàðíîé ïîëèòèêè è ïðîäîâîëüñòâèÿ Íèêîëàé Ïðèñÿæíþê, â áëèæàéøåå âðåìÿ êèëîãðàìì ãðå÷êè áóäåò ñòîèòü 13-14 ãðí. Ïî åãî ñëîâàì, 15-20 òûñ. òîíí ýòîé êðóïû èìïîðòèðóþò èç Êèòàÿ.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199)

ÁÎÐÎÒÜÁÀ Ç ÊÎÐÓÏÖ²ªÞ

«Òèì÷àñîâîñò³ íå áóäå» ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÓÐßÄ ÍÅ ÇÃÎÄÅÍ

ÏÎÑÒÓÏÎÂÎ, À ÍÅ ÇÐÀÇÓ Óêðà¿íà íà ïåðåãîâîðàõ ç ̳æíàðîäíèì âàëþòíèì ôîíäîì íàïîëÿãຠíà ïîñòóïîâîìó ï³äâèùåíí³ ö³í íà òåïëî òà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ïðîòÿãîì 2011 ðîêó. Íàãàäàºìî: ÌÂÔ, â³äïîâ³äíî äî çîáîâ’ÿçàíü, âçÿòèõ íà ñåáå Óêðà¿íîþ, õî÷å ð³çêî¿ çì³íè ö³í, àëå óðÿä íå ïîãîäæóºòüñÿ. «Ìè á íå õîò³ëè çðèâàòè çðîñòàííÿ åêîíîì³êè òà çìåíøóâàòè êóï³âåëüíó ñïðîìîæí³ñòü íàñåëåííÿ»,- ñêàçàâ Ïðåì'ºð Ìèêîëà Àçàðîâ, êîìåíòóþ÷è õ³ä ïåðåãîâîð³â ç äåëåãàö³ºþ ÌÂÔ.

ÍÎÂÈÍÈ

«ÒÐÅÁÀ ÁÎÐÎÒÈÑÜ ²Ç ÏÐÈ×ÈÍÀÌÈ ÊÎÐÓÏÖ²¯»

ÄÈÊÒÀÒÓÐÀ ²ÌÏÎÐÒÓ

«×ÈÑÒÈÉ» ÁÅÍÇÈÍ Óðÿä Óêðà¿íè â³äðîäæóº â³ò÷èçíÿíó íàôòîïåðåðîáíó ãàëóçü, ó òîìó ÷èñë³ ÷åðåç çàõèñò âíóòð³øíüîãî ðèíêó â³ä çàíàäòî âåëèêîãî ³ìïîðòó.  ðàìêàõ â³äðîäæåííÿ Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò ðîçñë³äóº ìîæëèâó çìîâó îïåðàòîð³â ðèíêó ïàëèâà, ÿê³ çàâèùóþòü ö³íè. «ßêùî áóäå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ìîíîïîëüíî¿ çìîâè, òî íà ³ìïîðòåð³â íàêëàäóòü øòðàôè», - ñêàçàâ Ãëàâà óðÿäó Ìèêîëà Àçàðîâ. Çà ñëîâàìè Ïðåì’ºðà, ñüîãîäí³ íà ðèíêó çàïðàâëÿþòü ³ìïîðòåðè, ÿê³ äèêòóþòü ö³íè. ○

Êîîðäèíàö³éíà íàðàäà, ùî â³äáóëàñü ó ñåðåäó â ïðîêóðàòóð³ îáëàñò³, ïîâèííà äîïîìîãòè ð³çíèì ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó ó áîðîòüá³ «ç³ çëî÷èí í³ñòþ, ¿¿ îðãàí³÷èíí³ñòþ, çîâàíèìè ôîðìàìè òà êîðóïö³ºþ», à òàêîæ ó ðîçêðèòò³ òÿæêèõ ³ îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â. Ó÷àñòü ó çàõîä³ âçÿëè ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë, ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä, ïðîêóðîð îáëàñò³ Íàòàëÿ Ìàð÷óê, íà÷àëüíèê ÓÌÂ Ñ â îáëàñò³ ÓÌÂÑ Â³êòîð Áàáåíêî, íà÷àëüíèê îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ рупції комфортного Âîëîäèìèð Âåðõî Âåðõî-життя не вийде. ãëÿä, ïîäàòê³âö ïîäàòê³âö³³, Боротьба з криміìèòíèêè, ïðîêóðîðè налом триває, але, ì³ñò ³ ðàéîí³â

ЗЛОЧИНЦЯМ БУДУТЬ НЕПЕРЕЛИВКИ

ÊÀÐÒÎÏËß ÏÎ-ÑÓѲÄÑÜÊÈ

Ç ÓÊÐÀ¯ÍÈ - ÄÎ ÐÎѲ¯ Åêñïîðò îâî÷³â ç Óêðà¿íè äî Ðîñ³¿ îñòàíí³ì ÷àñîì äåìîíñòðóº ñòàá³ëüíå ³ çíà÷íå çðîñòàííÿ. Íàïðèêëàä, ó ñ³÷í³ Óêðà¿íà åêñïîðòóâàëà â Ðîñ³þ á³ëüø ÿê 4 òèñÿ÷³ òîíí êàðòîïë³, â òîé ÷àñ ÿê çà âåñü 2010 ð³ê öèôðà öÿ ëåäâå äîòÿãëà 10 òèñÿ÷ òîíí. Ïðè÷èíà ïðîñòà - ó ï³âí³÷íîãî ñóñ³äà ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ ðîçäð³áíà ö³íà íà êàðòîïëþ ï³äâèùèëàñü á³ëüø ÿê íà 20%. Îò íàø³ àãðà𳿠³ âèð³øèëè äîïîìîãòè.

Злочинцям на Дніпропетровщині скоро будуть непереливки. Наведуть порядок і в сфері закупівель за державні гроші. А особливо важкі часи чекають корупціонерів. Адже при наявності ко-

незважаючи на вжиті заходи, криміногенна ситуація у регіоні лишається напруженою, число злочинів практично найбільше в Україні. Чимало нарікань інколи викликає нечесність самих правоохоронців, серед яких є випадки не лише неякісного розслідування кримінальних справ, але й прихову-

«Â ªÂÐÎϲ ÐÎÄÈ×-ÊÎÐÓÏÖ²ÎÍÅÐ ÃÀÍÜÁÀ ÄËß ÐÎÄÈÍÈ»

ßͲÍÀ ÄÅÄËÀÉÍ

Ö³íè íà âíóòð³øí³ àâ³àêâèòêè â Óêðà¿í³ íåçàáàðîì ìîæóòü çíèçèòèñÿ. Àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü» ïåðåãëÿäຠö³íó, ÿêó ïëàòÿòü àâ³àêîìïàí³¿ çà êîðèñòóâàííÿ àåðîâîêçàëîì ó á³ê ¿¿ çìåíøåííÿ, à îòæå, ìàþòü ïîäåøåâøàòè ³ êâèòêè. Êîíêóðåíö³ÿ - äâèãóí åêîíîì³êè. «Áîðèñï³ëü» âèð³øèâ çíèæóâàòè ö³íè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ê³ëüêà ëîó-êîñò ïåðåâ³çíèê³â â³ääàëè ïåðåâàãó äåøåâøîìó àåðîïîðòó «Æóëÿíè», ÿêèé íåäàâíî ðåêîíñòðóþâàëè.

Спочатку він завітав у мальовниче село Саксагань. Тут у рамках регіональної програми розвитку місцевого самоврядування провели ремонт приміщення сільської ради. З обласного бюджету виділено 241 тис. грн., з місцевого - 15 тис. грн.

ÍÀ ÇÅÌ˲ ²  ÏβÒв

«Нам потрібно вернути довіру народу, дати чесну оцінку перед суспільством чи достатньо ми боремося з корупцією», вважає губернатор Олександр Вілкул. За його словами, причина корупції часто в тому, що чиновник має відчуття «тимчасовості» і себе на посту, і тих, хто його контролює. «Але зараз усім важливо зрозуміти - є стабільна система влади, яка

524 ëþäèíè ç íèõ çàãèíóëè â³ä ðóê çëîâìèñíèê³â;

23 òèñ. çëî÷èí³â íå ðîçêðèëè, â òîìó ÷èñë³: 26 óáèâñòâ, 43 ðîçáî¿, 1 òèñ. ïîãðàáóâàíü; 38 çëî÷èííèõ óãðóïîâàíü ë³êâ³äóâàëè â îáëàñò³ ìèíóëîãî ðîêó.

вимагає жорсткої відповідальності кожного», - додав Олександр Вілкул. За словами голови облдержадміністрації, у регіоні працюють 53 «телефони довіри», по яких кожен може поскаржитись на хабарника. Крім цього, в адміністрації існує окремий сектор, який проводить антикорупційну експертизу всіх нормативних актів.

«В Європі родичкорупціонер - це ганьба для всієї родини, а у нас - предмет гордості. Треба терміново міняти культуру ставлення до цього явища. Корупція - це не нормально», - сказав Олександр Вілкул. А щоб люди знали, як присікати хабарників в області, незабаром з’явиться програма правової освіти.

Óñ³ ïèòàííÿ âèð³øóþòü ðàçîì

˲ÒÀÒÈ ÑÒÀÍÅ ÄÅØÅÂØÅ

«КОРУПЦІЯ ЦЕ НЕ НОРМАЛЬНО»

çëî÷èíö³â ìèíóëîãî ðîêó â îáëàñò³;

¯ÄÅÌÎ Â ÎÁËÀÑÒÜ

²ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ â Ï’ÿòèõàòñüêîìó ðàéîí³ ïîáóâàâ ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä

вання злочинів та завищення показників продуктивності.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 32 òèñÿ÷³ ãðîìàäÿí ïîñòðàæäàëè â³ä

Цього ж дня голова облради взяв участь у сесії районної ради. Звертаючись до депутатів, він підкреслив, що серія робочих поїздок по області спрямована на те, аби більше дізнатися про життя на місцях, з’ясувати питання, які доведеться вирішувати разом. Євген Удод відзначив гідні результати, з якими П'ятихатщина завершила минулий рік. Районний бюджет торік виконано на 105,2% до річного

Ó Ì²ÑÖÅÂÈÕ ÎÐÃÀͲ ÂËÀÄÈ ÏÎÒÓÆͲ Ô²ÍÀÍÑβ ÂÀÆÅ˲ плану, а це 33,2 млн. грн. Крім того, зібрали непоганий урожай зернових та майже втричі зменшили рівень заборгованості по зарплаті. А завдяки реформам у бюджетній сфері, місцеві органи влади отримали потужні фінансові важелі вирішення наболілих пи-

тань територіальних громад. Зокрема, зростання дохідної частини районного бюджету становить близько 4 млн.грн. У той же час, відзначив голова обласної ради, область не залишиться осторонь від проблем району і надасть необхідну підтримку П’ятихатщині.


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

ÞͲ ÑÒÈÏÅÍIJÀÒÈ

Òàëàíîâèòà ìîëîäü - òàëàíîâèòà â óñüîìó ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

ÍÎÂÎÑÒÈ E-MAIL ÏÎ-ÓÊÐÀÈÍÑÊÈ

ÊÐÀÒÊÎÑÒÜ - ÑÅÑÒÐÀ ÑÏÐÎÑÀ

ÊÀÍÈÊÓËÛ ÄËß ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ

À ÄÎÌÀ ËÓ×ØÅ…

чотири рази на рік в урочистій обстановці. Цього разу заходи відбулися в Дніпропетровському обласному ліцеїінтернаті фізико-математичного про-

філю. Стипендіати ознайомились з умовами навчання в ліцеї. Крім премій, школярі отримали незабутні враження від екскурсії до діорами «Битва за Дніпро» та

ϲÄÒÐÈÌÊÀ ÎÁÄÀÐÎÂÀÍÈÕ Ó×Ͳ - ÏвÎÐÈÒÅÒ ÄÅÐÆÀÂÈ

від майстер-класу зі скеле- та криголазіння від майстрів спорту Дніпропетровського дитячоюнацького центру міжнародного співробітництва. Наприклад, одинадцятикласниця Валентина Царичанська із Чаплинської СЗШ у захопленні від побаченого.

На отримані гроші дівчина збирається купити книжки для підготовки до зовнішнього тестування. А після вдалого складання здобути омріяну професію журналіста в університеті. А от Діма Магала, учень 7 класу з Дебальцевого, відкладає гроші на ноутбук.

значительно улучшить качество жизни людей, лишившихся зубов. В списке ветеранов, нуждающихся в стоматологической помощи, оказались 173 человека. Но по медицинским показаниям имплантаты установили 34-м. Для этого в больнице им. Мечникова задействовали 10 операционных блоков, 29 хирургическо-ортопедических бригад и 10 бригад анестезиологов.

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 Äíåïðîïåòðîâñêå 9 ôåâðàëÿ â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñòîìàòîëîãà â ðàìêàõ âñåóêðàèíñêîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Êà÷åñòâî æèçíè äëÿ íàøèõ ðîäèòåëåé» âåòåðàíà ì è èíâàëèâåòåðàíàì äàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áåñïëàòíî ïðîâåëè èìïëàíòàöèþ çóáîâ è ïðîòåçèðîâàíèå ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ

ÊÀÐÈÅÑ ÏÎÐÀÆÀÅÒ 82% ÇÓÁÎÂ Â 2010 Ã. раины поддержана облгосадминистрацией. Губернатор Александр Вилкул считает заботу о ветеранах одной из приоритетных задач власти. В 2010 г. из областного бюджета на лечение ветеранов выделили 1,5 млн.грн., а на обеспе-

Ïðåçèäåíò Ôðàíöèè Íèêîëÿ Ñàðêîçè îáÿçàë ìèíèñòðîâ ïðîâîäèòü îòïóñêà âî Ôðàíöèè. Îòäûõ çà ãðàíèöåé ðàçðåøàò ëèøü â ïîðÿäêå èñêëþ÷åíèÿ. «Ïðèãëàøåíèÿ çà ðóáåæ áóäóò îäîáðÿòüñÿ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì ñ ñîãëàñèÿ äèïëîìàòè÷åñêîãî êàáèíåòà àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà, êîòîðûå ðàññìîòðÿò èõ ñîïîñòàâèìîñòü ñ âíåøíåé ïîëèòèêîé Ôðàíöèè», - çàÿâèë Ñàðêîçè.

Íàïîìíèì: â ïðîøëîì ãîäó Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïðèçâàë ÷èíîâíèêîâ îòäûõàòü íå çà ãðàíèöåé, à â Êðûìó. ○

Êà÷åñòâî æèçíè äëÿ íàøèõ ðîäèòåëåé

На презентации акции, прошедшей на базе областной клинической больницы им. Мечникова, начальник управления охраны здоровья ОГА Валентина Гинзбург отметила, что эта благородная инициатива Ассоциации имплантологов Ук-

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ПОДДЕРЖКА ВЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНА

Óêðàèíñêèå e-mail-àäðåñà ïîïóëÿðíû ñðåäè êèòàéöåâ. Íà âûñòàâêå-ïðîäàæå â Êèòàå ñàìûå êîðîòêèå íàçâàíèÿ ýëåêòðîííûõ ÿùèêîâ - t@h.ua, 8@h.ua èëè p@h.ua îöåíèëè â 950 äîëëàðîâ. «ß óçíàë îò ñâîèõ êèòàéñêèõ äðóçåé, ÷òî «hua» - îäíî èç ñàìûõ èçâåñòíûõ êèòàéñêèõ ñëîâ. Òàê ìíå ïðèøëà â ãîëîâó èäåÿ âûñòàâèòü îäíîáóêâåííûå èìåéëû íà ïðîäàæó», - ðàññêàçàë ñîáñòâåííèê äîìåíà h.ua Äìèòðèé Äóáèëåò.

Çàðîáëÿòè ãðîø³ ìîæóòü íå ëèøå äîðîñë³. Òàëàíîâèò³ ó÷í³ ç³ øê³ë Âàñèëüê³âñüêîãî ðàéîíó âæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü îòðèìóþòü ³ìåíí³ ñòèïåí䳿. Ðîçì³ð â³äçíàêè, ÿêó âèïëà÷óº Ôîíä «Áóäóºìî íîâó Âàñèëüê³âùèíó», - 200 ãðèâåíü На урочистостях були присутні ініціатори створення фонду - народний депутат України Юрій Самойленко та заступник голови облдержадміністрації Марія Пустова. За їхніми словами, підтримка обдарованої молоді - пріоритет держави і влади. Адже саме сьогоднішні талановиті учні шкіл визначатимуть шляхи розвитку вітчизняної науки, економіки, медицини та мистецтва. Іменні стипендії школярі отримують

чение медикаментами - 4,5 млн.грн.

ВЕТЕРАНАМ ЛУЧШЕЕ По утверждению президента Ассоциации имплантологов Украины Ярослава Заболоцкого, метод стоматологической имплантации позволяет

 ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ:  ðàáîòàþò 4 ãîñóäàðñòâåííûå ñòîìàòîëîãè÷åñêèå ïîëèêëèíèêè äëÿ âçðîñëûõ è 3 äëÿ äåòåé;  â 17 ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ åñòü ñòîìàòîòäåëåíèÿ èëè êàáèíåòû;  ïîìîùü îêàçûâàþò 438 âðà÷åé-ñòîìàòîëîãîâ;  ïðîòåçèðîâàíèå ïðîâåëè 6 òûñ. 734 ïàöèåíòàì.

ÏÈÖÖÀ ÍÅ ÃÎÄÈÒÑß

ÒÀÁÓ ÍÀ ×ÓÆÓÞ ÅÄÓ Íà èðàíñêîì òåëåâèäåíèè çàïðåòèëè ïîêàçûâàòü èíîñòðàííûå áëþäà. Ãîñóäàðñòâåííàÿ êàìïàíèÿ ðàçâåðíóëàñü ïîñëå òîãî, êàê òåëåïåðåäà÷à î ðàçíîîáðàçíûõ ðåöåïòàõ áëèíîâ è ïèööû ñòàëà îñîáî ïîïóëÿðíîé ñðåäè ìåñòíûõ æèòåëåé. «Íàøå òåëåâèäåíèå äîëæíî ïîêàçûâàòü âåëèêèå äîñòèæåíèÿ Èñëàìñêîé ðåâîëþöèè, ñòàâÿ ïðåãðàäó íà ïóòè àìåðèêàíñêîãî, ôðàíöóçñêîãî è èòàëüÿíñêîãî «êóëüòóðíîãî âòîðæåíèÿ», - çàÿâèë âèöå-ïðåçèäåíò Èðàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåëåêàíàëà Àëè Äàðàáè. ○

ÍÅÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ØÅÄÅÂÐ

«×ÒÅÍÈÅ» ÄËß ÁÎÃÀÒÛÕ Êàðòèíà Ïàáëî Ïèêàññî «×òåíèå» áûëà ïðîäàíà íà àóêöèîíå Sotheby 's â Ëîíäîíå çà 40,5 ìèëëèîíà äîëëàðîâ. Íà ðàáîòó Ïèêàññî ïðåòåíäîâàëè ñåìü ïîêóïàòåëåé. Ïîáåäèòåëåì ñòàë êîëëåêöèîíåð èç ÑØÀ, ÷üå èìÿ äåðæèòñÿ â òàéíå. «×òåíèå» õóäîæíèê íàïèñàë â 1932 ãîäó. Íà ïîëîòíå èçîáðàæåíà íàòóðùèöà è ëþáîâíèöà õóäîæíèêà ÌàðèÿÒåðåçà Âàëüòåð, ñ êîòîðîé Ïèêàññî ïîçíàêîìèëñÿ â Ïàðèæå.


p4

4 ѲËÜÑÜʲ ÏÐÎÑÒÎÐÈ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

˲ÄÅÐÈ ×ÀÑÓ

Íàñ³ííÿ â³ä ÷åðêàñüêîãî «Ìà¿ñó» -

öå âàø³ ïðèáóòêè

нулого року маїсівськими гібридами кукурудзи засіяли 400 га. Врожаєм понад 80 ц/га задоволені, адже в умовах минулорічної засухи, коли врожайність гібридів інших компаній не перевищувала 35 ц/га, це відмінний показник».

Â.Î.ÕÐÎÌÅÍÊÎ, ÊÀÍÄÈÄÀÒ Ñ/à ÍÀÓÊ, ÇÀÂ. ²ÄIJËÎÌ ÑÅËÅÊÖ²¯ ÒÀ ÍÀѲÍÍÈÖÒÂÀ ÊÓÊÓÐÓÄÇÈ ÒΠÀÏÊ «ÌÀ¯Ñ»

Íå çà ãîðàìè òîé ÷àñ, êîëè ç ïåðøèì âåñíÿíèì òåïëîì áîãèíÿ çåìë³ ³ ðîäþ÷îñò³ Äåìåòðà çíîâó ïîêëè÷å õë³áîðîáà â ïîëå. Êóêóðóäçà º îäí³ºþ ³ç ãîëîâíèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð ó ñâ³òîâîìó çåìëåðîáñòâ³. Çà äàíèìè ïðîäîâîëü÷î¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ (ÔÀÎ) êóêóðóäçà çà ïëîùåþ ïîñ³âó ³ âàëîâèì çáîðîì çåðíà âèéøëà íà ïåðøå ì³ñöå ïî âèðîáíèöòâó, ïîò³ñíèâøè òàê³ âèçíàí³ êóëüòóðè, ÿê ïøåíèöÿ ³ ðèñ

ОЗНАКА ПОСУХОСТІЙКОСТІ - НА ПЕРШОМУ МІСЦІ

Ðåã³îíàëüíèé ìåíåäæåð êîìïàí³¿ Þð³é Óíðîä ç ïàðòíåðîì

Рекордні врожаї кукурудзи стали можливими завдяки зусиллям генетиків і селекціонерів, спрямованим на розробку ефективних методів створення та впровадження у виробництво високопродуктивних гібридів. На сьогоднішній день насінництво кукурудзи одна з найдинамічніших сфер діяльності в сільському господарстві. чається створення та оцінка нових самозапилених З НАУКОВИМ ліній кукурудзи ранньоПОТЕНЦІАЛОМ стиглої, середньоранньої ДО ПАРТНЕРІВ та середньостиглої груп Головним завданням стиглості, різних генетичкомпанії «Маїс» є забезпе- них плазм із застосуванчення генетичної і техно- ням класичних та новітніх логічної якості вирощено- методів (гаплоїдія, сінглго насіння, недопущення сід, рекурентний добір на розповсюдження низько- загальну та специфічну якісного насіння, що при- комбінаційну здатність), а зводить до втрати іміджу також стерильних анаяк гібрида, так і компанії. логів «С» і «М» типів та Насамперед, насіння від аналогів відновлювачів компанії «Маїс» - це забез- фертильності кращих печення замкнутого вироб- зразків. ництва від створення Велика увага пригібрида до його реалізації діляється насіннєвій пропартнерам. дуктивності ліній, інтенЗ часу свого заснуван- сивності вологовіддачі в ня (компанія восени свят- процесі визрівання, толекуватиме 20-річчя) підтри- рантності до високої гусмуються тісні наукові тоти стояння рослин, зв'язки як із вітчизняними стійкості до головних хвонауково-дослідними уста- роб, а також до стресових новами, так і з зарубіжни- факторів (посуха, жара, ми. Програмою селекцій- холод). них досліджень черкаНа базі створених самоських маїсівців передба- запилених ліній щорічно синтезуються нові гібридні комбінації ФАО170399, адаптовані до умов різних агрокліматичних зон України. Одночасно проводиться комплексна оцінка батьківських компонентів найбільш перспективних гібридів.

2010-É Ï²ÄÒÂÅÐÄÈ ÏÐÀÂÈËÜͲÑÒÜ ÂÈÁÎÐÓ Ã²ÁÐÈIJ ÊÓÊÓÐÓÄÇÈ

«ÌÀ¯Ñ» Ï˲ÄÍÎ ÑϲÂÏÐÀÖÞª Ç ÇÀÊÎÐÄÎÍÍÈÌÈ ÊÎÌÏÀͲßÌÈ

Для прискореного процесу створення нових ліній та аналогів стерильності і відновлювачів фертильності планується використовувати зимові розсилки в країнах Південної Америки. Компанія «Маїс» плідно співпрацює з закордон-

України, надзвичайно важливо зупинити свій вибір на кращому з них. Тому перед вирощуванням насіння на ділянках гібридизації спеціалісти компанії ретельно вивчають всі головні показники гібридів кукурудзи, а також особливості їх виро-

Протягом останніх років в усіх регіонах України закладається більше 20 демонстраційних полів, де висівають гібриди кукурудзи, насінництво яких розгорнуто черкаськими маїсівцями, а також нові гібриди кукурудзи як вітчизняної, так і зарубіжної селекції, насінництво яких планується розгорнути. 2010 рік повністю підтвердив правильність вибору гібридів кукурудзи, насінництво яких веде ТОВ АПК «Маїс». Слід зазначити, що минулий рік визнано найбільш посушливим за останні 100 років. Так, на Дніпропетровщині максимальна

ÂÈÑÎʲ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÈ ÎÄÍÀ Ç ÏÐÈ×ÈÍ Ð²ÇÊÎÃÎ ÇÍÈÆÅÍÍß ÂÐÎÆÀÉÍÎÑÒ² ÊÓÊÓÐÓÄÇÈ ператури повітря на земній кулі на 1,0 - 1,50С. Ознака посухостійкості гібридів виступає на перший план і в Україні. Високі температури, особливо при нестачі вологи, є однією з головних причин різкого зниження врожайності кукурудзи. Згубні дії коротких періодів жари і посухи можна уникнути шляхом раннього або пізнього посіву, але більш надійним є метод вирощування посухостійких гібридів. За словами керівника ТОВ АФ «Весна» з села Чаплинка Петриківського району Степаненка І.М., цьогорічним врожаєм посухостійкого гібриду Моніка (понад 70 ц/га) задово-

²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä ÄÎ ÊÎÆÍÎÃÎ

ÑÅÐÃ²É ÏÀѪÊÀ, äèðåêòîð êîìïàí³¿ «Çîðÿ-Ìà¿ñ Íàñ³ííÿ»: -Äî ïîñëóã òîâàðîâèðîáíèê³â öüîãî ðîêó ïðîïîíóºìî íîâ³ âèñîêîïðîäóêòèâí³, ñò³éê³ äî íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ âèðîùóâàííÿ ã³áðèäè êóêóðóäçè ð³çíèõ ãðóï ñòèãëîñò³. Îñîáëèâó óâàãó àêöåíòóºìî íà íîâèíêàõ â³ò÷èçíÿíî¿ ñåëåêö³¿ - ã³áðèäè êóêóðóäçè Êðåäèò Ì (ÔÀÎ-310) ñò³éê³ äî âèëÿãàííÿ, ëàìêîñò³ ñòåáëà, ç âèñîêèì ïîòåíö³àëîì âðîæàéíîñò³, Ïîä³ëüñüêèé 274Ñ õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêîþ æàðî- ³ ïîñóõîñò³éê³ñòþ, êðàù³ ã³áðèäè ôðàíöóçüêî¿ ñåëåêö³¿ Á³ãñòàð (ÔÀÎ-220), Àòòðàêò (ÔÀÎ-230), Áþðë³ (ÔÀÎ-220), à òàêîæ Êîðíàä³ (ÔÀÎ-250), Ñêàôîð (ÔÀÎ280) òà Ñå³ä³ (ÔÀÎ-310) õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêèì ïîòåíö³àëîì âðîæàéíîñò³ (120-140 ö/ãà), ñò³éê³ñòþ äî õâîðîá, øâèäêîþ âîëîãîâ³ääà÷åþ äî ìîìåíòó çáèðàííÿ (18-22%). Ìè â³ä³áðàëè êðàù³ ã³áðèäè â³ò÷èçíÿíî¿ ñåëåêö³¿, ÿê³ çàðåêîìåíäóâàëè ñåáå ÿê ñòàá³ëüíî âðîæàéí³ (110-120ö/ãà) ó âñ³õ êë³ìàòè÷íèõ çîíàõ Óêðà¿íè - öå ðàííüîñòèãë³ Äí³ïðîâñüêèé 181(ÔÀÎ-180), Ïî÷à¿âñüêèé 190Ñ (ÔÀÎ-190), ñåðåäíüîñòèãëèé Ìîí³êà 350Ì (ÔÀÎ-350). Òàêîæ ïðîïîíóºìî âèñîêîòåõíîëîã³÷íèé ã³áðèä Ëþáàâà (ÔÀÎ-280) ç âèñîêîþ ðåíòàáåëüí³ñòþ ïðè âèðîùóâàíí³ íà çåðíî, óí³âåðñàëüí³ ã³áðèäè õàðê³âñüêî¿ ãðóïè ç âèñîêèì ïîòåíö³àëîì óðîæàéíîñò³ íà çåðíî 90-115 ö/ãà òà ñèëîñíî¿ ìàñè - 550-600 ö/ãà. Âèêîðèñòàòè ç ìàêñèìàëüíîþ åôåêòèâí³ñòþ ñåëåêö³éíî - ãåíåòè÷í³ îñîáëèâîñò³ êóêóðóäçè, çàêëàäåí³ êðîï³òêîþ ïðàöåþ ñåëåêö³îíåð³â ³ íàñ³ííºâîä³â, ìîæíà ëèøå îïòèìàëüíî ï³ä³áðàâøè íàá³ð ã³áðèä³â ç ïîòð³áíèìè âëàñòèâîñòÿìè êîíêðåòíèõ ãðóï ñòèãëîñò³ òà äîòðèìóþ÷èñü åëåìåíò³â òåõíîëî㳿 âèðîùóâàííÿ êóêóðóäçè. Êâàë³ô³êîâàí³ ñïåö³àë³ñòè ç ÷åðêàñüêîãî «Ìà¿ñó» íàäàäóòü äîïîìîãó ó âèáîð³ íàéêðàùèõ ã³áðèä³â êóêóðóäçè. ними селекційно-насіннєвими компаніями, такими як Євраліс Семанс, Коссад Семанс, КВС, що сприяє подальшому розвитку наукових досліджень, а відтак і виходу на міжнародний рівень. Серед асортименту гібридів кукурудзи, які знаходяться в Державному реєстрі сортів рослин

cmyk

щування в тій чи іншій кліматичній зоні. Особливо велику увагу приділяємо гібридам, які визнано перспективними для поширення в Україні. Вже два роки співпрацює з «Маїсом» СФГ «Сяйво» з с. Преображенка Царичанського району. Керівник господарства Мухтаров В.А. зазначає: «Ми-

температура повітря в серпні сягала позначки +40,90С, а кількість опадів, зафіксованих в літні місяці, була з показником мінус до середньобагаторічних даних. За даними довгострокового прогнозу, в найближчі роки передбачається глобальне потепління і підвищення середньорічної тем-

лені в повній мірі, адже це один з кращих показників в умовах засухи не лише в районі, але й в області. З питань придбання продукції звертайтесь: м. Черкаси, вул. Смілянська 144, або до представників у регіоні за телефонами 050-464-25-04 та 050-464-25-19.


р1

ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Îëüãà Øïèëåâàÿ: «Óêðàèíñêàÿ ñòàòèñòèêà íàèáîëåå îáúåêòèâíàÿ» ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕРТЫ УДИВЛЯЮТСЯ - Ольга Николаевна, в чем основная задача статистики? - Основными задачами органов статистики являются реализация государственной политики в сфере статистики, сбор, обработка, обобщение и всесторонний анализ статистической информации о процессах, происходящих в экономической и социальной жизни. Для выполнения этих задач разработана и принята Стратегия развития государственной статистики на период до 2012 года. Среди ее приоритетов - наиболее полное удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в качественной статистической информации и последовательное уменьшение отчетной нагрузки на респондентов благодаря усовершенствованию статистической методологии, процедур сбора и обработки информации, техническая модернизация органов статистики и установление партнерских отношений с респондентами (отчитывающимися субъектами). Реализация мероприятий стратегии существенно повысит уровень информационного обеспечения принятия политических решений социально-экономического развития страны и ее регионов. Разработаны и внедрены национальные Принципы деятельности органов государственной статистики, которые полностью отвечают Кодексу деятельности европейской статистики, что, в свою очередь, содержит евростандарты и требования, выполнение которых гарантирует высокое качество и надежность статистической информации. Всем известна поговорка: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Мы видим не просто цифры. Мы наблюдаем за тенденциями происходящих в экономике явлений. Другими словами, выясняем, что повлияло на рост или снижение разных показателей. Зарубежные эксперты часто бывают поражены результатами нашей работы, что за столь короткое время статистика Украины перешла на международные стандарты, внедрила международные классификаторы и адаптировала методологию. Данным украинской статистики теперь доверяют в мировом сообществе, они отвечают международным стандартам.

«ÍÀØÀ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÌ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ» ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÎËÜÃÈ ØÏÈËÅÂÎÉ Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå: çàìóæåì, äâîå äåòåé, âíóê. Óâëå÷åíèÿ: âûðàùèâàíèå öâåòîâ è êóëèíàðèÿ. Ïóòåøåñòâèÿ: Èòàëèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ.

²ÒÀªÌÎ

Ñâ³òëàíó Òàðàñ³âíó ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÓ,

ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòè «Çîðÿ» Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåð㳿, òâîð÷î¿ íàñíàãè òà äîáðîãî íàñòðîþ. Õàé çáóäóòüñÿ âñ³ Âàø³ çàäóìè é áàæàííÿ. Õàé äîâãèì ³ ðàä³ñíèì áóäå Âàø â³ê. Ç äîáðîì, ëþáîâ'þ, ñïîêîºì ³ ìèðîì. Óñ³õ áëàã Âàì ³ Âàø³é ðîäèí³. Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÄβÐßÞÒÜ, ÒÎÌÓ É ÇÂÅÐÒÀÞÒÜÑß

- Какие методы получения информации используют в управлении? - В первую очередь, конечно, прием отчетов на бумажных носителях. Кроме того, второй год мы принимаем отчеты в электронном виде, что намного облегчает работу респондентов. Выполняем различные обследования, опросы, переписи. Идет постоянная работа с предприятиями и организациями. В области также проводится выборочное обследование условий жизни домохозяйств более 700 семей, с которыми работают интервьюеры. Полученная в результате информация позволяет анализировать разные сферы жизнедеятельности от их доходов (расходов), состава, наличия

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÖÈÔÐÛ: 3,3 ìëí. ÷åëîâåê ïðîæèâà-

þò â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè; 2,1 òûñ. èíîñòðàíöåâ ïåðååõàëè íà ÏÌÆ â íàøó îáëàñòü â 2010 ãîäó; ïî÷òè 1 ìëðä.ãðí. ïîòðàòèëè æèòåëè ðåãèîíà â 2010 ãîäó íà ìîáèëüíóþ ñâÿçü; 594 ìëí. ïàññàæèðîâ îáëàñòè âîñïîëüçîâàëèñü îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì â ïðîøëîì ãîäó.

Îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí 7 ëþòîãî ïðîâ³â ì³ñüêèé ãîëîâà Þð³é ³ëêóë. Öüîãî ðàçó äî íüîãî çâåðíóëèñÿ ïîíàä 30 ãîðîäÿí. Á³ëüø³ñòü çâåðíåíü ñòîñóâàëàñÿ ïèòàíü ÆÊÃ, äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà, áëàãîóñòðîþ òà ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ. Ãîâîðèëè òàêîæ ïðî ï³ëüãîâå ïåðåâåçåííÿ ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é òîùî. ×àñòèíó ïèòàíü Þð³é Ãðèãîðîâè÷ âèð³øèâ îñîáèñòî ï³ä ÷àñ ïðèéîìó, ñòîñîâíî ðåøòè äàâ äîðó÷åííÿ ïðàö³âíèêàì â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóð. ○

ÃËÀÂÍÛÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ÇÀ ÃÎÄ ÎÁÐÀÁÎÒÀÍÎ ÁÎËÅÅ 1,2 ÌËÍ. ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÎÒ×ÅÒÎÂ

«ÌÛ ÎÕÂÀÒÛÂÀÅÌ ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÂÑÅ»

ÍÎÂÈÍÈ

СТАТИНФОРМАЦИЯ ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНА

детей, места жительства, а также дает возможность комплексно исследовать уровень жизни населения области. - Применяют ли результаты ваших исследований при разработке региональных проектов и программ? - Несомненно. Во время подготовки программ социально-экономического развития области вместе с нами работают отраслевые управления областной государственной администрации. Мы тесно сотрудничаем с руководством области и города. Статистическая информация очень востребована. Приятно, когда твой труд, в который ты вложил свои знания и душу, востребован и приносит пользу людям. Стоит сказать, что, помимо утвержденных Кабмином статистических

наблюдений, в облгосадминистрации заказывают дополнительно информацию, необходимую для принятия важных решений относительно развития нашего региона.

ДЕНЬ РАСПИСАН ПО МИНУТАМ - Ольга Николаевна, как вам удается справляться с большим объемом информации? - В нашем управлении строгая дисциплина. Ведь мы привязаны к срокам. Если отправка отчета на государственный уровень должна осуществиться в 10.30 – она не может быть отправлена ни минутой позже. Поэтому мы расписываем наш рабочий день по минутам. В конце месяца отслеживаем, сколько времени уходит на какую работу. Таким образом нам удается максимально рационально использовать рабочее время. А это

немаловажно, ведь имеем дело с большими объемами информации и четкими сроками. Мы регулярно направляем наших сотрудников на повышение квалификации в Киев, а также в местные вузы. В последнее время увеличили лимит студентов, которые могут проходить у нас практику. Управление заинтересовано не только в статистиках, но и в экономистах, программистах. Способным ребятам предлагаем работу. - Кто сегодня работает в управлении статистики? - В нашем управлении работают более 600 человек. Примечательно, что в большинстве своем - это молодежь. Среди наших сотрудников менее 30% тех, кто старше 40 лет. Мы стараемся создать такой микроклимат, чтобы каждый чувствовал себя как дома. У нас развито наставничество и присутствует взаимопомощь. К нам часто приходят работать дети наших сотрудников. Молодежь активно участвует в художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях. На праздники мы всегда готовим спектакли, устраиваем концерты.

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÎÃÎÂÎÐÈËÈ ÏÎ ÑÏÐÀ² ²ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ äî Àóë³âñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ïðè¿çäèâ äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Îëåã Öàðüîâ. ³í çóñòð³âñÿ ç êîëåêòèâîì ä³ëüíè÷íî¿ ë³êàðí³. Éøëîñÿ ïðî ðåôîðìóâàííÿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³. ϳä ÷àñ â³äâ³äèí Àóë³âñüêî¿ õëîðîïåðåëèâíî¿ ñòàíö³¿ äåïóòàò îçíàéîìèâñÿ ç óìîâàìè ïðàö³ ëþäåé òà â³äïîâ³â íà ¿õí³ çàïèòàííÿ. Òàêîæ ïðîéøëà çóñòð³÷ ³ç äåïóòàòñüêèì êîðïóñîì Àóë³âñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, íà ÿê³é âèð³øóâàëè àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ðîçâèòêó ì³ñöåâî¿ ãðîìàäè.


р2

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199)

ÍÈÊÎÏÎËÜ

Âîäà ïîäåøåâåëà íà ãðèâíó ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÌÀÐÈß ÊÎÇÊÈÍÀ

Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÁÓÄÓÞÒÜ ÕÐÀÌ ÒÎËÎÊÎÞ Ó ñåë³ Ëèïîâå, ùî çà 70 ê³ëîìåòð³â â³ä ðàéöåíòðó, çâîäèòüñÿ öåðêâà. ²í³ö³àòîð, âèêîíðîá ³ çâè÷àéíèé ðîá³òíèê íîâîáóäîâè ì³ñöåâèé ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü, êîëèøí³é âî¿í-àôãàíåöü ²âàí Øåãäà. Ó ñåë³ çàëèøèëîñü ëèøå 70 æèòëîâèõ äâîð³â. Àëå ïðàêòè÷íî ç êîæíîãî íà áîãîóãîäíå ä³ëî íàäõîäÿòü ÿêùî íå êîøòè ÷è áóäìàòåð³àëè, òî ïðîñòî ðîáî÷³ ðóêè. Äîïîìàãàþòü ìåøêàíö³ é íàâêîëèøí³õ ñ³ë. Õðàì âèð³ñ óæå ï³ä äàõ.

ÍÎÂÈÍÈ

ÐÓÑËÀÍ ÒÎÊÀÐÜ,

 Íèêîïîëå íà÷èíàåòñÿ íàñòîÿùàÿ «êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ».  òî âðåìÿ, êàê â äðóãèõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ ïîâûøàþò òàðèô íà âîäó, çäåñü åãî ñíèçèëè íà 25%

ìýð Íèêîïîëÿ: - Åñëè áû ðåøåíèå î ñëèÿíèè ïðåäïðèÿòèé íå ïðèíÿëè, òî òàðèô âûðîñ áû äî 5,20 ãðí. çà êóáè÷åñêèé ìåòð. Âìåñòî ýòîãî íàì óäàëîñü ñíèçèòü åãî äî 3,89 ãðí. Ýòî ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûé òàðèô, ïðîñ÷èòàííûé ñïåöèàëèñòàìè. Ïîïûòêè îáúåäèíèòü ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäïðèíèìàëèñü íåîäíîêðàòíî, íî áûëè áåçóñïåøíû. ß âçÿë íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî ðåøåíèå, òàêèì îáðàçîì ñäåëàâ ñåðüåçíûé øàã íàâñòðå÷ó ëþäÿì. Òåïåðü íà î÷åðåäè ïåðåñìîòð ðàçìåðà êâàðòïëàòû, òàðèôà íà öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå è íà ïðîåçä â ãîðîäñêèõ àâòîáóñàõ.

С первого февраля местные жители платят за кубометр воды 3 гривны 89 копеек. И это еще не предел - убеждены в мэрии. Как оказалось, секрет чуда прост. До недавнего

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

̲ÑÒÎ Ìвª ÏÐÎ ªÂÐÎ Íà çâ³òíî-âèáîð÷³é êîíôåðåíö³¿ Àñîö³àö³¿ øàõòàðñüêèõ ì³ñò Óêðà¿íè, ùî ïðîéøëà â Äîíåöüêó, ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ ìîæëèâî¿ ó÷àñò³ Ïàâëîãðàäà â «ªâðî-2012». Ãîðîäÿíè ñòâåðäæóþòü, ùî öå ì³ñòî çíàõîäèòüñÿ íà ìåæ³ çîí ì³ñò, ÿê³ ìîæóòü áóòè çàëó÷åí³ äî ×åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó. ªäèíå íåâèð³øåíå ïèòàííÿ - ÿê³ñòü àâòîäîð³ã. ²ç ö³ºþ ïðîáëåìîþ äî ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ìຠçâåðíóòèñü ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Ìåòåëèöÿ.

ÔÅÄÎÐ ÆÈÃÀËËÎ, ãëàâíûé èíæåíåð ãîðâîäîêàíàëà: - Ìû ïîñ÷èòàëè: ïî íîâîìó òàðèôó ó íàñ äîñòàòî÷íî áóäåò ñðåäñòâ, ÷òîáû âûïëà÷èâàòü çàðïëàòó, ïëàòèòü çà ýëåêòðîýíåðãèþ. Êðîìå òîãî, âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé äàñò ñâîé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò. Òàðèô áóäåò ñòðåìèòüñÿ ê ñíèæåíèþ.

ÍÎÂÛÉ ÒÀÐÈÔ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍ времени водой в городе ведало два предприятия: горводоканал подавал воду, а предприятие «Західне» занималось очисткой стоков.

Ïåðåíèìàéòå îïûò øêîëû ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏÅÕÀ Î×ÅÍÜ ÏÐÎÑÒ

 øêîëå ¹5 äåòè ñòàëè ëó÷øå ó÷èòüñÿ, ñ äèñöèïëèíîé ó íèõ ïî÷òè íå áûâàåò ïðîáëåì, à ó÷èòåëÿ íå íàðàäóþòñÿ òîìó, ñ êàêèì àçàðòîì äåòâîðà âñå ñõâàòûâàåò íà ëåòó

ÒÎ×ÊÓ Â ÑÏÎÐÅ ÏÎÑÒÀÂÈË ÂÎÄÎÊÀÍÀË

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÅÐØÎÒÐÀÂÅÍÑÊ

ÀËÈÑÀ ËÅÃÊÎÑÒÓÏÎÂÀ

Недавно их объединили, и очистные станции перешли в ведомство водоканала. Теперь нет двойных налогов, дополнительных затрат и главное - раздутого штата, в котором руководителей больше, чем рабочих. Правда, пока приняли решение, в горсовете разгорелся настоящий скандал. Но тех, кто выступал за ре-

организацию и снижение тарифов, оказалось больше. Точку в этом споре поставил водоканал. После окончательных подсчетов там официально заявили: новый тариф экономически обоснован.

Оказывается, секрет успеха довольно-таки прост. Пять лет назад в школе среди учеников начали проводить кон-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÑÁËÈÆÀÞÒ ÄÅÒÅÉ

курс «Ученик года». В нем было всего три номинации - «Лучший класс», «Лучший ученик» и «Лучший спортсмен». Но в сентябре прошлого года на ученическом совете приняли решение расширить номинации и не пожалели об этом. Недавно в школе подвели итоги

первого семестра и определили победителей конкурса «Ученик года» в семи номинациях. Среди них - «Прометей науки», «Креатив-класс», «Элегант-класс», «Интеллект -класс» и другие. Особой популярностью среди детворы пользуется конкурс «Элегант-класс». Его придумали сами ученики. Чтобы школьная форма у них не вызывала негативных эмоций, они по пятницам в классе объявляют особые дни, например «День в красном» или «День любимого наряда». Это очень разряжает обстановку. Правда, иногда дети забывают об объявленном дне и по привычке приходят на занятия в школьной форме.

ϳäïðèºìö³ ëþáëÿòü òîðãóâàòè ÃÀÍÍÀ ÄÅÐÅÂ'ßÍÊÎ

Íà Öàðè÷àíùèí³ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà òà â³äêðèòòÿ âëàñíî¿ ñïðàâè Торік на території району зареєстровано фізичних осіб-підприємців на 32% більше, ніж у 2009 році. 65% підприємців займаються торгівлею продовольчих та непродовольчих товарів, із них 10% - це особи, які реалізують продукцію на ринках. 30% фізичних осіб - зареєстровані як підприємці по наданню послуг населенню. Щоправда, порівняно з 2009-м, торік кількість зареєстрованих малих підприємств не змінилась. Основні напрямки їхньої діяльності - торгівля та посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями, сільгоспсировиною, а також вирощування зернових та технічних культур, овочівництво та вирощування фруктів.

65% ϲÄÏÐȪÌֲ ÇÀÉÌÀÞÒÜÑß ÒÎÐòÂËÅÞ


р3

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

̲˲ֲÎÍÅÐÈ-ÇËÎ×ÈÍÖ²

Ðåàëüí³ ãðàòè çà ôàëüøèâèé íàðêîòèê ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

Íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó çàñóäæåíî òðüîõ ì³ë³ö³îíåð³â, ÿê³ ÿê³,, íàìàãàþ÷èñü ïîêðàùèòè ïîêàçíèêè ñâ ðîáîòè, ï³øëè íà çëî÷èí НАРКОТИКИ ДЛЯ СТАТИСТИКИ Напевне, оперуповноважений сектора кримінального розшуку райвідділу міліції Коваль не знав, наскільки погано закінчиться історія з громадянкою Ольгою С., яка прийшла до міліції визволяти свого співмешканця Сергія. Той повідомив, що правоохоронці підозрюють його у крадіжці автомобіля. На протест Сергія, що він, мовляв, цього не робив, міліціонери заявили про якісь докази і веліли з’явитися наступного ранку до оперуповноваженого Коваля.

Сергій та Ольга поїхали разом і, насамперед, поцікавилися, яким чином можна вирішити справу без розслідування. Коваль прямо відповів, що йому «для показників роботи необхідно зібрати два матеріали про затримання двох людей з наркотиками» і запропонував жінці пошукати таких осіб. Ос-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ÎÁËÀÑÒ²:: - Çà ïåðåâèùåííÿ âëàäè òà ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ ïðîòè òðüîõ ì³ë³ö³îíåð³â ïîðóøèëè êðèì³íàëüíó ñïðàâó. ϳä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ ¿õ áóëî çâ³ëüíåíî ç îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Ñóä ï³äòðèìàâ âèìîãó ïðîêóðîðà. Ïîêàðàííÿ - ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì íà 5 ðîê³â.

ÄÈÊÒÎÔÎÍ «ÏÎÑÀÄÈ» ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÖ²Â

цьому їй пояснили, що насправді замість наркотика в ампулі буде вода. І взагалі, не завжди затримання за підозрою у зберіганні наркотиків закінчується порушенням кримінальної справи. Мовляв, нічого страшного не

станеться. Ольга розуміла, що ризикує, але дуже хотіла допомогти своєму чоловіку і погодилася.

УЯВНІ СВІДКИ «Затримання» жінки з наркотиками, начебто зі шприцем «первитину» (в якому була звичайна вода), відбулося кількома годинами пізніше. Для фіксації факту злочину Коваль залучив двох співробітників патрульнопостової служби Назаренка та Селез-

ня. «ППСникам» також необхідні були показники в роботі, і в о н и свідомо пішли на скоєння злочину. Все за правилами: склали протокол про вилучення у Ольги С. наркотичної речовини, яке «відбулося на одній з вулиць Дніпропетровська». Під протоколом міліціонери навіть підписи уявних свідків поставили. Ніхто з міліціонерів не підозрював, що вся фальшива оборудка з вилученням наркотиків записується на диктофон, який завбачлива Ольга С. взяла з собою до кабінету оперуповноваженого. Наступного дня жінка звернулась із заявою до управління внутрішньої безпеки обласної міліції. До заяви вона додала диск з аудіозаписом.

ÄDzÍÎÊ ÑÅÐÅÄ Á²ËÎÃÎ ÄÍß

«Ì³íåðà» çàòðèìàëè ÷åðåç äâ³ ãîäèíè ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ç ÁÓIJÂ˲ ÅÂÀÊÓÞÂÀËÈ 800 ×ÎËβÊ

9 ëþòîãî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó î 13.00 âåëèêèé òîðã³âåëüíî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð «Ìàòåðèê», ðîçòàøîâàíèé â ðàéîí³ ïðîñïåêòó Ãàãàð³íà, îòî÷èëè ñï³âðîá³òíèêè ì³ë³ö³¿. Íàâêîëî ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî ëþäåé, ÿê³ ðîçóì³ëè, ùî ñòàëàñü ÿêàñü íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ На жаль, таких подій, пов’язаних із «замінуванням» людних об’єктів, останнім часом в Дніпропетровську почастішало. За даними Центру громадських зв’язків ГУ МВС в області, 9 лютого о 12.40 до чергової частини Жовтневого райвідділу внутріш-

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÎÑÒÐÀÆÄÀËÎ Ò²ËÜÊÈ ÑÊËÎ

ÁÀÁÓÑß ÄÎÁÀËÀÊÀËÀÑÜ

ÇÀÒÐÈÌÀÍÍß ÇÀ ÇÁÅвÃÀÍÍß ÂÎÄÈ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

кільки Ольга відмовилась «шукати», оперуповноважений запропонував їй самій взяти участь в такій оборудці. При

ніх справ на телефонний номер спецлінії «102» невідомий чоловік повідомив про замінування будівлі «Материка». За кілька хвилин до торгівельно-розважального центру прибули підрозділи пожежних, газової служби, піротехніки зі спеціально навченими со-

баками, кілька карет «швидкої допомоги». Правоохоронцям довелося терміново виводити людей з приміщення «Материка» та шукати вибухові предмети. З будівлі було евакуйовано 800 громадян, серед них близько 400 працівників торгівельного центру.

На щастя, після ретельного обстеження вибухівку не виявили. Робота торгівельного комплексу була призупинена протягом 2 годин. Одночасно з обстеженням «Материка» правоохоронці почали шукати телефонного аноніма. Чоловіка, який повідомив про замінування торгівельно-розважального центру, встановили та затримали «гарячим слідом» протягом двох годин. Незалежно від мотивів свого вчинку він буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

Ïåíñ³îíåðêà ó Êðèâîìó Ðîç³ ñèëüíî ïåðåëÿêàëàñü, êîëè 4 ëþòîãî î 23.45 õòîñü òðè ðàçè âèñòðåëèâ ïî ¿¿ áóäèíêó ç ðóøíèö³. Ùîïðàâäà, îêð³ì ðîçáèòîãî â³êíà, á³ëüøå í³õòî íå ïîñòðàæäàâ, àëå â ì³ë³ö³þ ïîòåðï³ëà çâåðíóëàñü. Ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè 26-ð³÷íîãî ñóñ³äà ïåíñ³îíåðêè, ÿêîãî âîíà «ä³ñòàëà» ç³ ñâî¿ìè íàð³êàííÿìè íà éîãî ñïîñ³á æèòòÿ. Ìîëîäèê ñòðåëüíóâ ïî áóäèíêó, ã³ëüçè ç³áðàâ ³ ðàçîì ç ðóøíèöåþ âèêèíóâ ó ÿìó ï³ä òóàëåòîì «äà÷íîãî òèïó». Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ïîñòðàæäàëî ò³ëüêè ñêëî (300 ãðèâåíü çáèòê³â) - õëîïöþ ìîæå çàãðîæóâàòè â³ä 3 äî 7 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. ○

ÇÀÒÐÈÌÀËÈ Â ÏίÇIJ

²Ç «ÊÀÉÔÎÌ» ² «Ê²ÍÎØÊÎÞ»

Ùå ó âåðåñí³ ìèíóëîãî ðîêó á³éö³ ÑÁÓ â ïî¿çä³ «Áåðäÿíñüê - Ìîñêâà» çàòðèìàëè ï³äîçð³ëîãî ìîëîäèêà. Ó ÷îëîâ³êà â êèøåíÿõ áóëî 205 êàïñóë «òðàìàäîëó» òà ïàðà ôëàêîí³â ç «ïåðâåíòèíîì». Îêð³ì íàðêîòèê³â, ïàñàæèð â³ç ó ñâîºìó áàãàæ³ ïàêóíîê DVD-äèñê³â ç äèòÿ÷îþ ïîðíîãðàô³ºþ. Öèìè äíÿìè íàáðàâ ÷èííîñò³ ñóäîâèé âèðîê çà êðèì³íàëüíîþ ñïðàâîþ, ïîðóøåíîþ ñë³ä÷èìè ÑÁÓ. Êîíòðàáàíäèñò ïðîâåäå çà ãðàòàìè 5 ðîê³â òà 2 ì³ñÿö³, ìàéíî éîãî êîíô³ñêóþòü. ○

À ß ÄÎ ÂÀÑ!

ÍÅ ÑÂÀвÒÜ ÀËÜÁÅÐÒÀ Äíÿìè 34-ð³÷íèé Àëüáåðò, ÿêèé 16 ðîê³â æèòòÿ ïðîâ³â çà ãðàòàìè, óâ³éøîâ íåòâåðåçèé â îäíå ç êàôå Äí³ïðîïåòðîâñüêà, äå ñàìå ïðîõîäèëà íåâåëèêà êîðïîðàòèâíà âå÷³ðêà. ×óæèõ íå áóëî, à îòæå, ï³äîçð³ëîãî ÷îëîâ³êà ïîì³òèëè îäðàçó. Äàë³ âèíèêëà ñâàðêà, ³ äî ë³êàðí³ ç íîæîâèìè ïîðàíåííÿìè â³äïðàâèëè äâîõ æ³íîê 36 òà 44 ðîê³â. Àëüáåðòà çàòðèìàëè ÷åðåç ê³ëüêà ãîäèí. ³í ðîçïîâ³â: «ßêèéñü õëîïåöü ïðèðåâíóâàâ ìåíå äî ñâ ä³â÷èíè ³ âäàðèâ. ß â³äïîâ³â éîìó àíàëîã³÷íî. ³í óçÿâ í³æ, àëå ÿ éîãî â³ä³áðàâ. ² êîëè âèá³ãàâ ç êàôå, çà÷åïèâ òèõ, êîãî é íå õîò³â». Àëüáåðò êàæå, ùî éîãî ñïðîâîêóâàëè íåöåíçóðí³ âèðàçè íà éîãî àäðåñó.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

20.30 Т/с «Здравствуй, мама!» 22.33 Х/ф «Любовь в большом городе2» 00.15 Д/п «Влюбиться в человека. Игорь Николаев»

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.45 М/с «Чудаковатые родители7» 07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Ура, мультики!2» 08.00 «Днепр-футбол» 08.30 «Алеф - в наше время». Еврейская пр-ма 09.00 Телемагазин 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести2» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50, 17.00 «Смешное домашнее видео» 13.05 Х/ф «Кокон2» 17.35 «Сумасшедшая скрытая камера» 18.00 Новости 9 канала 18.50 «Приемная депутата» 19.00 Х/ф «Детонатор» 20.40 М/с «Симпсоны» 21.00 Real comedy 21.30 Х/ф «Последние герои» 23.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15 Т/с «Корпорация мечты» 00.50 Х/ф «Джимми Глик в Ла Ла Вуде» 02.15 «Голая наука» 03.05 Х/ф«Вшестьчасоввечерапослевойны» 04.30 Х/ф «Подвиг разведчика»

11 КАНАЛ

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «Боец2. Рождение легенды» 12.15 Х/ф «Служебный роман» 15.30 «Жди меня» 17.00 Т/с «Всегда говори «Всегда4» 18.10 «Здоровеньки булы» 18.55 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности»

Вівторок, 15 лютого УТ1

9 КАНАЛ

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel- чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Точка зрения 10.00, 18.15 Вторая полоса 10.05 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.20 Сельсовет 12.35 Шеф-повар. Завтрак 12.50 Желаем счастья 13.10 Темный силуэт 13.20 Пусть так 13.45 Х/ф «Фронт в тылу врага», 1 с. 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.20 Потомки 16.55 Т/с «Атлантида» 17.45 Х/ф «Ведьма» 19.00 О главном 19.40 Большой концерт В.Козловского и А.Рыбака, 1 ч. 20.55 Официальная хроника 21.35 Большой концерт В.Козловского и А.Рыбака, 2 ч. 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Д/ф «Круг радости» 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

06.00 М/ф 06.45 М/с «Чудаковатые родители7» 07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Ура, мультики!2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести2» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50 «Удивительная наука» 13.15, 17.00 «Смешное домашнее видео» 13.25 Х/ф «Последние дни планеты Земля» 17.35, 03.55 «Сумасшедшая скрытая камера» 19.00 Х/ф «Последние герои» 20.40, 21.05 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Морской пехотинец» 23.10 Еврокубок. БК «Ле Ман» (Франция) - БК «Будівельник» 00.50 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.20 Т/с «Эскорт агентство» 02.10 Х/ф «Вдали от дома» 04.20 Киногод 04.25 Х/ф «Застава в горах»

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.10 Т/с «Генеральская внучка» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Понять. Простить» 13.20 «Детективы» 14.25 «Судебные дела» 15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 17.05 Т/с «Всегда говори «Всегда4» 18.10 «Здоровенькі були» 18.55 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Здравствуй, мама!» 22.33 «Горячее кресло» 23.15 Д/п «Моя страна» 00.00 Т/с «Девять»

11 КАНАЛ 06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.35 Новости 07.30 «Звездные мамы» 07.55 «Подъем» 09.10 Х/ф «Эйс Вентура. Зов природы» 11.15 Т/с «Курсанты» 13.40 Т/с «Папины дочки» 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 «Мой малыш» 15.25 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Т/с «Последний аккорд» 16.50, 20.30 Т/с «Воронины» 18.00, 22.40 Т/с «Счастливы вместе» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Снова вместе 22.00 «Чего хочет женщина» 23.40 Т/с «Грань»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» - «Пенсионера подозревают в ДТП» 11.50 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.50, 22.30 Т/с «Маргоша» 13.45 Т/с «Медвежий угол» 14.40, 17.15 «Шесть кадров» 14.55 Х/ф «Мужчина для жизни, или На брак не претендую»

TET 07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом-2» 09.30, 23.00 «Спокойной ночи, мужики!» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 18.30, 21.00, 00.30 Т/с «Универ» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 17.30 Т/с «Нанолюбовь» 19.00 Программы «Твою маму!» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 22.00 Программы «Теория измены»

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время-Тайм» 06.30 «Утро на 5-м» 09.25, 00.30 «Автопилот-новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс-конференции в прямом эфире» ○

Сх. 07.11 Зах. 17.15 Трив. дня 10.04

18.45 «Не лги мне» - «Отец семьи неожиданно исчезает» 20.10 «Меняю жену -3» 21.25, 22.05 Т/с «Интерны» 23.55 Х/ф «В поисках сокровищ Нибелун гов»

СТБ 09.45 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 12.55 «Битва экстрасенсов» 13.55 «Моя правда» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Трехлетний обвинитель» 19.10 «Правила жизни» 20.15 «В поисках истины» 21.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна-Спорт» 01.40 «Бизнес» 01.45 Х/ф «Совсем пропащий»

34 КАНАЛ 07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Железный человек» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 10.00 «Мошенники» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Сокровища острова черепах» 13.10 «Памятные даты православия» 13.20 «Остров классики» 14.30 «Лица вещей» 15.00 Х/ф 16.45 Д/с «Столичные тайны». «Щит и меч разведчика Зорича» 17.15 «Гамма вкуса» 19.00 «Совет безопасности» 19.15 «Медикус» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Когда мечты сбываются» 21.00 «Жадность». «Хлеб» 22.00 Х/ф «Агентство «НЛС», 2, 12 с. 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 Екатерина Гусева, Сергей Астахов, Владимир Симонов в криминальной истории 01.30 «Дело особой важности»

ICTV 07.30, 13.00 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.30, 12.55, 19.15, 01.35 Спорт 09.35, 19.20, 00.45 Чрезвычайные новости

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Особо опасно» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

10.35, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.40 Т/с «Солдаты15» 12.35, 14.00 Анекдоты по-украински 14.10 Т/с «Пулядура3» 15.05, 20.10 Т/с «Морской патруль» 18.45 Факты. Вечер 22.50 Х/ф «Охота на зверя» 01.50 Т/с «Побег из тюрьмы4»

TET 07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом-2» 09.30, 23.00 «Спокойной ночи, мужики!» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00, 19.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 17.30 Т/с «Нанолюбовь» 18.30, 21.00 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 00.30 «До рассвета»

51 КАНАЛ 07.00, 07.45 Утренний коктейль 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Концерт «Для тебя, любимая...» 12.00 Х/ф «Шаг навстречу» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 14.25, 16.45 М/ф 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 17.25 Д/ф «Тайны мироздания» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Медицина нового тысячелетия 18.30, 22.20 Тема дня 20.00 Днепропетровщина презентует 20.20 Родник здоровья 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «Рождественская история»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5-м» 09.25, 00.30 «Автопилот-новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс-конференции в прямом эфире» 15.20 «Не первый вигляд» 16.20 «Мотор-ТВ»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.30, 14.00 Т/с «След» 09.10 Т/с «Девятый отдел» 11.10, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.10 Х/ф «Когда не хватает любви» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.15 Т/с «Дом у большой реки» 22.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 00.20 Х/ф «Американский пирог 5: Голая миля»

Саундтреки М/ф Телемагазин Х/ф «Петля» Х/ф «Преступление и наказание» Х/ф «Долгие проводы» Х/ф «Полеты во сне и наяву» Х/ф «Трое суток после бессмертия» Х/ф «Щорс» ○

ОРТМ

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.30 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Вкус жизни» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 00.55 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Жди меня» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Золотой капкан» 22.35 Спецрасследование. «Профессия - вымогатель» 23.45 Ночные новости 00.00 «На ночь глядя»

03.55 «НТВ утром» 07.40 «Ты не поверишь!» 08.35, 14.30, 17.35, 02.00 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 «Живут же люди!» 10.00 «До суда» 11.00 «Суд присяжных» 12.35 «Программа-максимум» 13.40 «Русские сенсации» 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю» 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара 2» «Шоу с продолжением» 18.35 «Час суда» 19.25 «В двух словах обо всем» 19.30 Т/с «Следопыт» Фильм первый «По следам человека» 20.25 Т/с «Братаны» 22.40 Т/с «Паутина4» Фильм второй. «Ро ман с убийцей» 23.35 «Честный понедельник» 00.25 «Рублевка. LIVE»

27 КАНАЛ

НТН

05.50, 10.10 Твой хит 06.20, 11.55 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.40 24 часа. Бизнес 07.25 24 часа. Свiт 07.45, 20.15 Сильные мира сего 08.00, 21.10 Хит-парад дикой природы 09.00 Экспедиция вокруг света. Три в одном 11.00 Дикие малыши 12.15 «Эра образования» 14.45, 15.25, 20.00 М/ф 15.00 «Новости «Голос Америки» 15.35 Журфикс 16.20 Неделя моды с Дарьей Шаповаловой 16.45 Х/ф «Лорд протектор» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 MEDIAСHATRIX 20.50 «Життя» 22.10 Дракон 23.20 СHATRIX

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Королевские зайцы» 06.40 Х/ф «Рожденная революцией», 5 с. 08.25 «Правда жизни» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35 Т/с «Марш Турецкого 2» 14.20 Т/с «Разведчики» 15.15 Х/ф «Берем все на себя» 16.45 Х/ф «Рожденная революцией», 6 с. 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 19.20 Т/с «Господа офицеры» 01.00 Х/ф «Новый Франкенштейн»

06.00 06.10 10.45 11.15 15.20 19.00 20.40 22.20 23.55

Іменинники дня: ПЕТРО, ТРОХИМ, ТИМОФІЙ, СЕМЕН, ДАВИД, ТРИФОН

НТВМИР

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 Губернские прогнозы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 М/ф «Тайна третьей планеты» 11.35 Баскетбол. «Кубок Суперлиги. Матч за 3-е место» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 13.30 Время советов 14.20, 16.45 М/ф 15.30 Концерт «Для тебя, любимая...» 17.25 Д/ф «Живая память региона» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «Шаг навстречу»

Зах. 04.22 Сх. 12.28 Перша чв. 11 лютого

ICTV

34 КАНАЛ

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

07.35 Деловые факты 07.45 Факты недели 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.20, 12.55, 19.15, 01.50 Спорт 09.30 Чудо-люди 10.45, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.40 Т/с «Солдаты15» 13.00 Анекдоты по-украински 13.10 Т/с «Офицеры» 18.45 Факты. Вечер 19.20, 01.00 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Морской патруль» 22.50 Свобода слова

07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Железный человек» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 10.00 «Судьба человека» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Сокровища острова черепах» 13.10 «За кулисами войны» 14.30 «Медикус» 15.00 Х/ф «Супертеща для неудачника», 1, 2 с. 16.45 «Бункер News» 17.15 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью» 19.00 «Проверено на себе» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Щит и меч разведчика Зорича» 21.00 «Дело особой важности» 22.00 Х/ф «Агентство «НЛС»2», 11 с. 23.30 «Дело вкуса» 00.00 «Особенности местной рыбалки» 00.30 «Военная тайна» 01.30 Д/ф «Генеральная репетиция», 1, 2 с.

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

1+1

СТБ

Т/с «Ранетки» «Экономика в деталях» «Штрих-код» «Подъем» «Родительский клуб» Х/ф «Эйс Вентура детектив по розыс ку домашних животных» 11.10 Т/с «Курсанты» 13.15 Т/с «Папины дочки» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «АйКарли» 15.20 Т/с «Дрейк и Джош» 15.45 Т/с «Последний аккорд» 16.50, 20.25 Т/с «Воронины» 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 19.00, 21.30, 00.40 Новости 19.25 Отцы и дети 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 «Страна чудаков» 22.25 Новый взгляд 23.25 Т/с «Грань»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 09.25 «Смакуємо» 10.05 Х/ф «Робин Гуд» 12.05 «Большая перемена» 12.50 «Роскошная жизнь» 13.45 «Деньги» 14.45 Х/ф «В поисках сокровищ Нибелун гов» 17.25 Х/ф «Мужчина для жизни, или На брак не претендую» 20.00 «Звезда+звезда - 2» 22.20 Т/с «Маргоша» 23.50 Х/ф «Плохой, хороший, злой» 09.45 Х/ф «Курортный роман» 11.50 «Необъяснимо, но факт» 12.50 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Мой отец - маньяк!» 19.10 «Танцуют все!» 21.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна-Спорт» 01.40 «Бизнес» 01.45 Х/ф «Сказки... сказки... старого Ар бата»

06.10 07.00 07.10 07.40 08.50 09.10

Сх. 07.12 Зах. 17.13 Трив. дня 10.01

Понеділок, 14 лютого 07.00 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel- чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 10.00, 18.15 Вторая полоса 10.05 «Легко быть женщиной» 11.10 Шеф-повар страны 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.15 Право на защиту 12.35 Шеф-повар. Завтрак 12.45 Вокруг света за 48 часов 13.10 Мастер-класс 13.35 Х/ф «Цена возвращения» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Концертная программа «Мелодия двух сердец» 17.55 Окно в Америку 19.00 Концертная программа ко Дню влюбленных «Калейдоскоп любви» 20.55 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.25 Мир спорта 21.45 Армия 22.00 Фольк-music: народные песни о любви 22.55 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.20 Спецпроект «О чем кино?» Х/ф «Цоци»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Горшочек каши» 06.35 М/ф «Заяц Коська и родничок» 06.45 М/ф «Заячий хвостик» 06.55 Х/ф «Рожденная революцией», 6 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35 Т/с «Марш Турецкого 2» 14.20, 19.20 Т/с «Господа офицеры» 15.20 Х/ф «Обратной дороги нет», 1 с. 16.40 Х/ф «Рожденная революцией», 7 с. 18.30 «Речовий доказ» 01.00 Х/ф «Наполеон и Жозефина: история любви», 1 с.

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.35 Кулинарный поединок 08.35, 14.30, 17.35, 02.00 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 «Едим дома!» 10.00 «До суда» 11.00 «Суд присяжных» 12.40, 20.25 Т/с «Братаны» 15.30 «Главная дорога» 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара 2» «Ноч ной клуб» 18.35 «Дела семейные» 19.25 «В двух словах обо всем» 19.30 Т/с «Следопыт». Фильм первый «По следам человека» 22.40 Т/с «Паутина4». Фильм второй. «Ро ман с убийцей» 23.35 «Дело темное» 00.25 «Рублевка. LIVE»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.10 М/ф 10.45, 12.30 Телемагазин 11.15 Х/ф «Аленький цветочек» 13.00 Х/ф «Долгие проводы» 14.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 16.15 Х/ф «Трое суток после бессмертия» 17.45 Х/ф «Пропавшая грамота»

Іменинники дня: ГАВРИЛО

Зах. 05.07 Сх. 13.42 Перша чв. 11 лютого 17.25 «Особо опасно» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «На грани» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Путешествия со вкусом»

19.00 20.30 22.15 23.50

Х/ф «Цветы для Оли» Х/ф «День полнолуния» Х/ф «Пароль знали двое» Х/ф «Богатая невеста»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 20.30 «24 часа» 06.10, 20.15 Сильные мира сего 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 14.55, 16.15, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.40, 17.00 Жизнь среди жизни 08.05, 21.10 Хит-парад дикой природы 10.10, 16.20 Твой хит 10.50, 17.30 Генезис здоровья 11.40 PRO Читання 12.15 «Эра образования» 14.45, 20.00 М/ф 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.50 24 часа. Главный вопрос 22.10 История великих фокусников 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.30 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Золотой капкан» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 00.55 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Кладоискатели» 23.45 Ночные новости 00.00 «На ночь глядя»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.30, 14.00 Т/с «След» 09.10, 20.15 Т/с «Дом у большой реки» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 22.10 Х/ф «Я остаюсь» 00.30 Х/ф «Быстрый и мертвый»


р5

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

22.33 «Свидание в темноте» 23.15 Д/п «Дакар» 00.15 Т/с «Девять»

УТ1

06.00 М/ф 06.20 М/с «Чудаковатые родители» 07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Ура, мультики!2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести2» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50 «Удивительная наука» 13.15, 17.00 «Смешное домашнее видео» 13.25 Х/ф «Последние дни планеты Земля» 17.35 «Сумасшедшая скрытая камера» 19.00 Х/ф «Морской пехотинец» 20.40, 21.05 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Обратный отсчет» 23.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15, 01.15 Т/с «Эскорт агентство» 02.15 Х/ф «Младший» 03.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 04.50 Х/ф «Два бойца»

11 КАНАЛ 06.20 Т/с «Ранетки» 07.00, 19.00, 21.30, 00.30 Новости 14.00 Т/с «Папины дочки» 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Т/с «АйКарли» 15.25 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Т/с «Последний аккорд» 16.50, 20.25 Т/с «Воронины» 18.00, 22.30 Т/с «Счастливы вместе» 19.25 Здравствуйте, я - ваша мама! 21.00 «Автострасти» 22.00 Сделай мне смешно 23.25 Т/с «Грань»

1+1

ИНТЕР

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» - «Найденыш. Муж ведет двойную жизнь» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.55, 22.35 Т/с «Маргоша» 13.55 Т/с «Медвежий угол» 14.55, 17.15 «Шесть кадров» 15.15 Х/ф «Битва драконов» 18.45 «Не лги мне» - «Похищенная» 20.10 «Шоу на два миллиона» 21.05, 21.45, 22.10, 01.40 Т/с «Интерны» 00.00 Х/ф «Честь дракона»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.10 Т/с «Генеральская внучка» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Понять. Простить» 13.20 «Детективы» 14.25 «Судебные дела» 15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 17.05 Т/с «Всегда говори «Всегда4» 18.10 «Здоровенькі були» 18.55 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Здравствуй, мама!» ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.20 М/с «Чудаковатые родители» 07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Ура, мультики!2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести2» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50 «Удивительная наука» 13.15, 17.00 «Смешное домашнее видео» 13.25 Х/ф «Квест Арианы» 17.35 «Сумасшедшая скрытая камера» 19.00 Х/ф «Обратный отсчет» 21.00, 21.25 М/с «Симпсоны» 21.50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ковбой Мальборо» 23.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.35, 01.35 Т/с «Эскорт агентство» 02.15 Х/ф «Мэдисон» 03.45 Х/ф «Сильва» 05.05 Х/ф «По щучьему велению»

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.10 Т/с «Генеральская внучка» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Понять. Простить» 13.20 «Детективы» 14.25 «Судебные дела» 15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 17.05 Т/с «Всегда говори «Всегда4» 18.10 «Здоровенькі були» 18.55 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Здравствуй, мама!» 22.33 «Горячее кресло» 23.15 Д/п «Врата времени. В поисках бессмертия» 00.15 Т/с «Девять»

11 КАНАЛ 06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.35 Новости 07.30 «Чего хочет женщина» 07.55 «Подъем» 09.10 Х/ф «Арлетт» 11.25 Т/с «Курсанты» 13.45 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «АйКарли» 15.25 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Т/с «Последний аккорд» 16.55 Т/с «Воронины» 18.00, 22.35 Т/с «Счастливы вместе» 19.30 «Сектор V..P.» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 Сделай мне смешно 23.30 Т/с «Грань»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» - «Угроза. Брак в опасности» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.50, 22.25 Т/с «Маргоша» 13.50 Т/с «Медвежий угол» 14.50 «Личное дело», 16 с. 15.50 «Шоу на два миллиона» 17.15 «Шесть кадров» 18.45 «Не лги мне» - «Муж-сексманьяк» 20.10 «Соседские войны» 20.55, 21.35, 22.00, 01.25 Т/с «Интерны» 23.40 Х/ф «Битва драконов»

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5-м» 09.25, 00.30 «Автопилот-новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30 «Пресс-конференции в прямом эфире» 12.50 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.25 «Арсенал» 17.25 «На грани» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Акцент» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости» ○

Сх. 07.07 Зах. 17.18 Трив. дня 10.11 СТБ

10.00 11.55 13.00 14.00

Х/ф «Вам и не снилось» «Необъяснимо, но факт» «Битва экстрасенсов» «Русские сенсации.День рождения буржуя» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Испытание для одинокой мамы» 19.05 «Моя правда» 20.05 «Мистические истории-2» 21.20 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна-Спорт» 01.40 «Бизнес» 01.45 Х/ф «Скорый поезд»

34 КАНАЛ 07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Железный человек» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 10.00 «Жадность». «Хлеб» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Дом Глории» 13.10 «За кулисами войны» 14.30 «Гениальный сыщик». «Тупая пуля» 15.20 «Секретные территории». «НЛО. Чужие на Луне» 16.15 «Слава и боль» 16.45 Д/с «Столичные тайны». «Последняя высота» 17.15 «Изюминка» 19.00 «Совет безопасности» 19.15 «НАШ САД» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Гость ниоткуда» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Репортерские истории» 22.00 Х/ф «Агентство «НЛС»2», 14 с. 23.30 «Перевоплощение» 00.15 Х/ф «Красный бродяга»

ICTV 07.30 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.30, 12.55, 19.15, 01.35 Спорт 09.35, 19.20, 01.00 Чрезвычайные новости 10.35, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.40 Т/с «Солдаты15» 12.35, 14.00 Анекдоты по-украински 13.00 Под прицелом 14.10 Т/с «Пулядура3»

15.05 Т/с «Морской патруль» 18.45 Факты. Вечер 19.55 Футбол. Лига Европы: Бешикташ (Стамбул, Турция) - Динамо (Киев, Украина) 22.00 Футбол. Лига Европы: Базель (Базель, Швейцария) - Спартак (Москва, Россия) 00.00 3-й тайм 01.45 Т/с «Побег из тюрьмы4»

TET 07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом-2» 09.30, 23.00 «Спокойной ночи, мужики!» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00, 19.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 17.30 Т/с «Нанолюбовь» 18.30, 21.00 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 00.30 «До рассвета»

51 КАНАЛ 07.00, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10 Время советов 10.00 ПРОФИЛАКТИКА 15.00 М/ф 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 16.20 Родник здоровья 16.45 Свое мнение 17.25 Д/ф «Тайны мироздания» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Медицина нового тысячелетия 22.00 Х/ф «Поездка через город» 00.40 Украинская десятка

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5-м» 09.25, 00.30 «Автопилот-новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс-конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 17.25 «Акцент» 18.30, 23.40 «Киевское время»

Зах. 06.13 Сх. 16.28 Перша чв. 11 лютого 19.25 21.00 21.50 23.55 00.40

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.30 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Золотой капкан» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 00.55 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 Среда обитания. «Дорогая аллергия» 23.45 Ночные новости 00.00 «На ночь глядя»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.30, 14.00 Т/с «След» 09.10, 20.15 Т/с «Дом у большой реки» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 21.30 Футбол. Лига Чемпионов. «Рома» (Италия) - «Шахтер» (Украина) 23.50 Ток-шоу «Ночь Лиги Чемпионов» 00.50 Футбол. Лига Чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Барселона» (Испания)

ENTER

27 КАНАЛ

06.00 Саундтреки 06.10 М/ф 10.40, 12.30 Телемагазин 11.10 Х/ф «Пропавшая грамота» 13.00 Х/ф «Цветы для Оли» 14.30 Х/ф «День полнолуния» 16.10 Х/ф «Пароль знали двое» 17.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров» 19.00 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» 20.30 Х/ф «Плюмбум, или Опасная игра» 22.20 Х/ф «Без срока давности» 00.00 Х/ф «Богдан Хмельницкий» ○

06.00, 18.30 «24 часа» 06.10 Сильные мира сего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.35 24 часа. Головне питання 07.50 М/ф 08.05, 21.10 Хит-парад дикой природы 09.30 «Территория выбора» 10.05, 16.20 Твой хит 10.50, 17.30 Генезис здоровья 11.30, 17.00 Жизнь среди жизни 12.15 «Эра образования» 14.45 М/ф 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Життя» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30 «Экономический советник» 20.50 «Жизнь» 22.10 История великих фокусников 23.20 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 07.35 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35, 02.00 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.30 «Русская начинка» 10.00 «До суда» 11.00 «Суд присяжных» 12.40, 20.25 Т/с «Братаны» 14.25 Их нравы 15.35 «Первая передача». Автомобильная программа 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Час суда» 19.25 «В двух словах обо всем» 19.30 Т/с «Следопыт». Фильм первый «По следам человека» 22.40 Т/с «Паутина4». Фильм второй. «Ро ман с убийцей» 23.35 «Таинственная Россия: Калининградская область. Машина времени существует?» 00.25 «Рублевка. LIVE»

Іменинники дня: ГАННА, РОМАН, СИМОН, СЕМЕН, АДРІАН, ВЛАС, ТИМОФІЙ

НТВМИР

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 11.55 Х/ф «Рождественская история» 14.25 М/ф 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Тайны мироздания» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Родник здоровья 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Ваш адвокат 22.00 Концерт В.Гришко

НТН

34 КАНАЛ

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Кентервильское привидение» 06.45 М/ф «Волшебный клад» 07.05 Х/ф «Рожденная революцией», 7 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35 Т/с «Марш Турецкого 2» 14.15, 19.20 Т/с «Господа офицеры» 15.15 Х/ф «Обратной дороги нет», 2 с. 16.35 Х/ф «Рожденная революцией», 8 с. 18.30 «Правда жизни» 01.00 Х/ф «Наполеон и Жозефина: история любви», 2 с.

TET

07.30, 13.00 Провокатор 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.30, 12.55, 19.15, 01.40 Спорт 09.35, 19.20, 00.50 Чрезвычайные новости 10.35, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.40 Т/с «Солдаты15» 12.35, 14.00 Анекдоты по-украински 14.05 Т/с «Пулядура3» 15.05, 20.10 Т/с «Морской патруль» 18.45 Факты. Вечер

Зах. 05.43 Сх. 15.03 Перша чв. 11 лютого

07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Железный человек» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Сокровища острова черепах» 13.10 «За кулисами войны» 14.30 Д/ф «Неизвестная Турция» 15.00 Х/ф 16.45 Д/с «Столичные тайны». «Когда мечты сбываются» 17.15 «Женские откровения» 19.00 «Секретные территории». «НЛО. Чужие на Луне» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Последняя высота» 21.00 «Гениальный сыщик». «Тупая пуля» 22.00 Х/ф «Агентство «НЛС»2», 13 с. 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Медикус» 00.30 Х/ф «Шары ярости»

Четвер, 17 лютого 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel- чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25, 19.00 О главном 10.00, 18.15 Вторая полоса 10.05 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Шеф-повар. Завтрак 13.00 Д/ф «G 20 - Сеульский саммит» 13.25 Т/ф «Званый ужин с итальянцами» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.20 Потомки 16.50 Т/с «Атлантида» 17.40 Концерт Аллы Пугачевой 19.40 Мужской клуб. Стронг Мен 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.45 Слово регионам 22.00 Глубинное бурение 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом-2» 09.30, 23.00 «Спокойной ночи, мужики!» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00, 19.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 17.30 Т/с «Нанолюбовь» 18.30, 21.00 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 00.30 «До рассвета»

ICTV

22.50 Ударная сила 01.50 Т/с «Побег из тюрьмы4»

СТБ 10.00 Х/ф «Дамское танго» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 12.55 «Битва экстрасенсов» 13.55 «Правила жизни» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Диагноз: любовь» 19.05 Звездная жизнь 20.15 «Русские сенсации.День рождения буржуя» 21.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна-Спорт» 01.40 «Бизнес» 01.45 Х/ф «Танцплощадка»

9 КАНАЛ

Сх. 07.09 Зах. 17.16 Трив. дня 10.07

Середа, 16 лютого 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.30, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel- чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 На связи с Правительством 09.45, 18.15 Вторая полоса 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Шаг к звездам. Евровидение 13.10 Х/ф «Фронт в тылу врага», 2 с. 14.45 Euronews 14.55 Деловой мир. Агросектор 15.00 ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ. «Состояние проведения пенсионной реформы и пути ее усовершенствования» 17.25 Т/с «Атлантида» 19.00 О главном 19.40 Мужской клуб 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.45 Слово регионам 21.55 Опыт 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

«Время: важно» «Время» «Народный контроль» «Обзор прессы» «Машина времени»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Лесная история» 06.35 М/ф «Лев и Бык» 06.45 Х/ф «Рожденная революцией», 8 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35 Т/с «Марш Турецкого 2» 14.20, 19.20 Т/с «Господа офицеры» 15.20 Х/ф «Обратной дороги нет», 3 с. 16.40 Х/ф «Рожденная революцией», 9 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска». Экспроприация по-сталински 01.00 Х/ф «Наполеон и Жозефина: история любви», 3 с.

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.35 «Дачный ответ» 08.35, 14.35, 17.35, 02.05 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Золотая пыль» 10.00 «До суда» 11.00 «Суд присяжных» 12.40, 20.30 Т/с «Братаны» 14.25 «Их нравы» 15.30 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.45 «Дела семейные» 19.35 Т/с «Следопыт». Фильм первый. «По следам человека» 22.20 Т/с «Паутина4». Фильм второй. «Ро ман с убийцей» 23.15 «Школа злословия» 00.05 «Чрезвычайное происшествие. Расследование» «Наркоман из приличной семьи» 00.30 «Рублевка. LIVE»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.10 М/ф 10.20, 12.10 Телемагазин 10.50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров» 12.40 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» 14.10 Х/ф «Плюмбум, или опасная игра» 15.55 Х/ф «Без срока давности» 17.30 Х/ф «Пока безумствует мечта» 19.00 Х/ф «Рецепт ее молодости»

Іменинники дня: МИКОЛА, КИРИЛО, ГЕОРГІЙ, СИДІР, АВРАМ, ЙОСИП 20.50 Х/ф «Хорошо сидим» 22.10 Х/ф «Двойной обгон» 23.45 Х/ф «Александр Невский»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 20.30 «24 часа» 06.10 Сильные мира сего 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 14.55, 16.15, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 М/ф 07.35, 17.00 Жизнь среди жизни 08.05, 21.10 Хит-парад дикой природы 10.05, 16.20 Твой хит 10.50, 17.30 Генезис здоровья 11.35 Диваки 12.15 «Эра образования» 14.45 М/ф 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Життя» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжением» 20.50 24 часа. Головне питання 22.10 Тайны 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.30 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Золотой капкан» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 00.55 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Человек и закон» 23.45 Ночные новости 00.00 «Судите сами»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00, 22.10 Т/с «След» 10.00, 20.15 Т/с «Дом у большой реки» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Х/ф «Сеть 2.0» 01.50 Х/ф «Я остаюсь»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Ура, мультики!2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести2» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50 «Удивительная наука» 13.15 Х/ф «Механик» 17.00 Журнал Суперлиги 17.35 «Сумасшедшая скрытая камера» 19.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ковбой Мальборо» 20.40, 21.05 М/с «Симпсоны» 21.30, 22.25, 02.15, 03.00 Т/с «Секретные материалы5» 23.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15, 01.15 Т/с «Эскорт агентство» 03.45 Х/ф «Девушка с характером» 05.00 Х/ф «Свадьба»

УТ1

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.10 Т/с «Генеральская внучка» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Понять. Простить» 13.20 «Детективы» 14.25 «Судебные дела» 15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 17.05 Т/с «Всегда говори «Всегда4» 18.10 «Здоровенькі були» 18.55 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00, 00.50 «Подробности» 20.30 «Вечерний квартал. Спецвыпуск» 21.30 Что? Где? Когда? 22.33 «Большая политика»

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.20 М/с «Чудаковатые родители.Волшеб ный идол» ○

УТ1

ИНТЕР 07.10 09.05 10.00 10.45 11.00 11.30 12.05 15.25 16.20 18.20 19.15 20.00 20.30 00.45

«Самый умный» «Формула любви» «Украина, вставай!» М/с «Маша и Медведь» Программа «Вырванный из толпы» «Наши» Х/ф «Три полуграции» «Позаочі» «КВН. Высшая лига» «Вечерний квартал. Спецвыпуск» «Рассмешить комика» «Подробности» Т/с «Любить и ненавидеть» Х/ф «Убить шпиона»

23.50 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15, 01.15 Т/с «Эскорт агентство» 03.45 Х/ф «Старинный водевиль» 04.50 Х/ф «Василиса Прекрасная»

11 КАНАЛ 06.00 06.30 07.25 08.00 09.00 09.25 09.55 10.10 12.15 13.20 14.25 15.30 16.30 17.25 19.10 21.15 00.00

«О рыбалке всерьез» «Стоп-кадр» Анализ крови Эксклюзив «Звездные мамы» «Мой малыш» «Штрих-код» Х/ф «Грязные танцы» Файна Юкрайна Даешь молодежь Скетч-шоу «Красотки» Смешно, до боли Сделай мне смешно М/ф «Гуффи» Х/ф «Силы природы» Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» «Сектор V.I.P.»

07.25 08.15 09.05 10.00 10.35 11.20 12.05

«Настоящие врачи» «Светская жизнь» «Кто там?» «Шесть кадров» «Большая перемена» «Анатомия славы» Самое азартное семейное шоу. «Мой сможет» Х/ф «Мистер Бонс» «Звезда+звезда - 2» «Деньги» «ТСН» Х/ф «Служанка трех господ» Х/ф «Роман выходного дня» Х/ф «Семейка Ады» Х/ф «Сто футов»

1+1

13.45 15.40 18.30 19.30 20.00 21.50 23.55 01.45

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.45, 07.10 М/с «Легенда дракона» 07.35 Журнал Суперлиги 08.00 «Лаборатория разрушителей» 09.00 Телемагазин 11.00 «Смешное домашнее видео» 11.10 Х/ф «Последний танец» 13.00 «Код спасения «красный» 14.00 Баскетбол.Суперлига. БК «Говерла»-БК «ФерроЗНТУ» 16.00 «Лучшие нокауты мира» 16.25 Х/ф «Пираты острова сокровищ» 18.10, 19.50 Х/ф «Рыцари стальной крови» 21.30 Прожекторперисхилтон 22.00, 22.55, 02.15, 03.00 Т/с «Секретные материалы5»

СТБ 07.55 09.00 10.05 10.45 11.05 14.05 16.10 19.00 21.00 22.55 01.00

«Караоке на Майдане» «Едим дома» «ВусоЛапоХвіст» М/ф «Пингвины Мадагаскара» Х/ф «Месть и закон» Х/ф «Молодая жена» «Невероятная правда о звездах» «Не может быть!» Х/ф «Мы странно встретились» Х/ф «Родные и близкие» Х/ф «...по прозвищу «Зверь»

34 КАНАЛ 07.00, 20.30 Блицфакт 07.30 «Пастырские беседы» 07.45 «Модельная школа ведьмы Дженнис»

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

51 КАНАЛ

03.55 «НТВ утром» 07.35 «И снова здравствуйте!» 08.35, 14.30, 17.30, 01.55 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Александр Журбин. Мелодии на память» 10.00 «До суда» 11.00 «Суд присяжных» 12.40 Т/с «Братаны» 15.30 «Спасатели» 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Следствие вели...» 19.30 «Чрезвычайное происшествие. Расследование» 19.55 «НТВшники». Арена острых дискуссий 21.00 Х/ф «Хозяин» 22.55 Алексей Серебряков и Екатерина Гусева в документальной драме Алексея Пивоварова «Брест. Крепостные герои» 00.15 Лариса Долина, Лев Лещенко, Николай Басков, Наташа Королева в концерте «Зима на НТВ»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 23.45 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5-м» 09.25, 00.30 «Автопилот-новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс-конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.25 «На грани» 17.25 «Народный контроль» 18.15, 21.50 «Окно в Европу» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 23.50 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости» ○

Сх. 07.03 Зах. 17.21 Трив. дня 10.18 08.35 09.00 09.30 10.00 10.30 11.15 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 17.30 18.00 18.30 19.00 22.20 00.00 00.30 01.00

«Изюминка» «В фокусе» «НАШ САД» «Жизненное пространство» «Перевоплощение» «Тип-топ» «Лица вещей» «Женские откровения» «Музыка» «English-club TV» Х/ф «Русское средство», 1, 4 с. «Громкое дело» «Седмица» «Герои и неудачники» Х/ф «NEXT», 1, 2, 3, 4 с. Х/ф «Перемотка» «Кто здесь звезда? Идеальное интервью» «Бункер News» «Фантастика под грифом «Секретно»

07.10 07.45 09.50 11.20 11.45 12.40 14.50 15.50 16.45 17.45 18.45 18.55 19.00 20.00 22.05 22.30 00.20

Козырная жизнь Х/ф «Иностранец2: Черный рассвет» «Смак» Люди, кони, кролики и...домашние ролики Квартирный вопрос Х/ф «Убийственная скорость» Ты не поверишь! Под прицелом Провокатор Максимум в Украине «Факты» Спорт Наша Russia Х/ф «13й район. Ультиматум» Т/с «Рюрики» Х/ф «Чистильщик» Х/ф «Опасный человек»

ICTV

TET 07.00, 19.30, 00.35 «Дом-2» 08.05 «Телепузики» 08.35 «Твинисы» 09.00 «Мультик с Лунтиком» 09.30 «Ешь и худей» 10.00, 15.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Ералаш» 12.00 «Зоо фактор» 12.30 «Крокодил» 13.30 «Одна за всех» 14.00 «Звезды против караоке» 16.00 Х/ф «Развод» 18.30 «Нереальные предки» 20.30 Т/с «Универ» 22.30 Т/с «Реальная кровь» 23.40 «Спокойной ночи, мужики!»

5 КАНАЛ 06.01 «Время-Тайм» 06.30, 07.30, 18.35, 23.35 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот-тест» 07.20, 08.20, 21.50, 00.30 «Тема недели» 08.30 «Бистро-ТВ» 09.25 «Своими глазами» 09.45 «Любимая работа» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 11.50 «Достичь цели» 12.15 «Окно в Европу» 13.20 «Драйв» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.20 «Обрати внимани» 16.20 «Арсенал» 17.30 «Феерия путешествий» 18.10 «Хроника недели» 19.30, 20.30 «Время интервью» 21.20 «Машина времени» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Окно в Америку» 00.40 «Мотор»

Зах. 07.01 Сх. 19.21 Повний Міс. 18 лютого

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише «мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.00 «Спорт». Итоги» 08.30, 14.30 Путешествия кота Финика 08.50 Ваш адвокат 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Технодром 11.00 Арт-зона 11.30 Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 13.30 Волшебное закулисье 14.45 COMEDY Kids 14.30 М/ф 15.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 17.00 Проекты и реалии местного самоуправления 18.00 Д/ф «Путешествие вокруг света» 18.30 Тема дня 19.00, 23.30 «Формат 1:1» 20.00 Азбука здоровья 20.30 Новости. «Итоги» 21.20 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» БК «Будівельник»

НТН 06.00 06.25 07.25 09.40 11.30 12.00 13.35 15.15 17.00 19.00 23.10 01.20

«Легенды бандитского Киева» М/ф «Дикие лебеди» Т/с «Инспектор Деррик» Х/ф «Груз без маркировки» «Речовий доказ» Х/ф «Контрудар» Х/ф «Инспектор уголовного розыска» Х/ф «Будни уголовного розыска» Т/с «Каменская 5» Х/ф «Казакиразбойники» Х/ф «24 часа» Х/ф «Год опасной жизни»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Веселое Новогоднее путеше ствие с тетушкой Совой» 07.30 «Их нравы» 08.00 «Главная дорога» 08.30 «Живут же люди!» 09.20 «Едим дома!» 09.55 «Русская начинка» 10.25 Т/с «Коррида это жизнь 3» «Боль шая ложь» 12.25 Кулинарный поединок 13.20 Квартирный вопрос 14.20 «Александр Журбин. Мелодии на память» 15.20 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина 16.20 «Очная ставка» 17.15 «Наши» 18.30 «Профессия - репортер» 19.00 «Программа-максимум» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 «Ты не поверишь!» 21.45 «Музыкальный ринг НТВ» Супербитва: Анита Цой против Вики Цыгановой 23.05 Х/ф «Волкодав» 01.40 Х/ф «Русский «Титаник» 02.05 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

ENTER 06.00 06.10 11.55 13.20 14.50 16.30 18.00 00.30

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 Т/с «Золотой капкан» 16.55 «Федеральный судья» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 КВН 23.50 Х/ф «Бубен, барабан»

ENTER

27 КАНАЛ

ТРК «УКРАИНА»

06.00 Саундтреки 06.10 М/ф 10.35, 12.35 Телемагазин 11.05 Х/ф «Пока безумствует мечта» 13.05 Х/ф «Рецепт ее молодости» 14.45 Х/ф «Хорошо сидим» 16.05 Х/ф «Двойной обгон» 17.35 Х/ф «Похищение Европы» 19.00 Х/ф «Много шума из ничего» 20.40 Х/ф «Побег из тюрьмы» 22.20 Х/ф «Тачанка с юга» 23.55 Х/ф «В шесть часов вечера после вой ны» ○

06.00, 18.30 «24 часа» 06.10 Сильные мира сего 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.35 24 часа. Головне питання 07.50 М/ф 08.05, 21.10 Хит-парад дикой природы 09.30 «Территория выбора» 10.05, 16.20 Твой хит 10.50, 17.30 Генезис здоровья 11.30, 17.00 Жизнь среди жизни 12.15 «Эра образования» 14.45 «Новости Голос Америки» 15.05 «Биографии знаменитостей» 15.55 «Новости DW» 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Життя» 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра-тайм» 22.15 Полигон 23.15 СHATRIX

НТВМИР

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.25 Х/ф «Боишься ли ты темно ты?» 11.55 Х/ф «Поездка через город» 14.20 М/ф 16.40 Не будь овощем 17.30 COMEDY Kids 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт-зона 18.30, 23.25 Тема дня 20.00 «Спорт». Итоги» 21.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

Іменинники дня: ФЕДОСІЙ, АГАФІЯ, ВАСИЛИНА, МАКАР, АНТОН

НТН

ICTV

Зах. 06.38 Сх. 17.54 Повний Міс. 10.36

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.30 М/ф «Вот такие чудеса» 06.35 М/ф «Комаров» 06.45 М/ф «Лиса и Заяц» 07.00 Х/ф «Рожденная революцией», 9 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.35 Т/с «Марш Турецкого 2» 14.20, 19.20 Т/с «Господа офицеры» 15.25 Х/ф «Груз без маркировки» 17.10 Х/ф «Рожденная революцией», 10 с. 01.00 Х/ф «Обещание»

Субота, 19 лютого 07.15 Д/ф «Живая энциклопедия» 07.45, 00.50 Полезные советы 08.00 Шустер-Live 12.30 After Live (За кулисами Шустер-Live) 12.50 Глубинное бурение 13.45 Х/ф «Операция «Пилот», 1 с. 15.30 Так просто! Группа «4 короля» 15.50 Наша песня 16.20 Феерия путешествий. Мигово 16.45 В гостях у Д. Гордона 17.35 Пусть так 18.00 Ревизор 18.30 Зеленый коридор 18.40 Мастер-класс 19.05 Золотой гусь 19.40, 21.45 Концертная программа «Мелодия двух сердец» 21.00, 01.20 Итоги дня 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.20 Эра здоровья 23.50 Студента нужно любить

TET

07.30, 13.00 Стоп-10 08.45, 12.45, 01.50 «Факты» 09.20, 12.55, 19.10 Спорт 09.25 Чрезвычайные новости 09.55, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.00 Т/с «Солдаты15» 12.20, 14.00 Анекдоты по-украински 14.10 Т/с «Пулядура3» 15.15 Х/ф «Иностранец2: Черный рассвет» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Х/ф «Убийственная скорость» 21.35 Х/ф «Опасный человек» 23.30 Х/ф «Стриптиз» ○

07.00 «Лентяево» 07.30 «Телепузики» 08.00 «Мультик с Лунтиком» 08.30, 19.30, 20.30 «Дом-2» 09.30, 23.00 «Спокойной ночи, мужики!» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Счастье есть» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Знакомство с родителями» 14.00, 22.00 «Теория измены» 15.00 «Твою маму!» 16.30 Т/с «Институт благородных девиц» 17.30 Т/с «Нанолюбовь» 18.30, 21.00 Т/с «Универ» 21.30, 00.00 Т/с «Реальные пацаны» 00.30 «До рассвета»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.50 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» - «Альфонс» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.55 Т/с «Маргоша» 13.55 Т/с «Медвежий угол» 14.55, 17.15 «Шесть кадров» 15.10 Х/ф «Семейка Ады» 18.45 «Не лги мне» - «На крючке» 20.00 «Без мандата, без гламура» 21.10 Х/ф «Большой Стен» 23.15 «ГПУ» 00.20 Х/ф «Сто футов»

СТБ

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

09.30 Х/ф «Молодая жена» 11.35 Х/ф «Пороки и их поклонники» 16.05, 18.10 Х/ф «Подруга особого назначе ния» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 22.25 «ВусоЛапоХвіст» 23.40 Х/ф «Не послать ли нам...гонца?» 01.40 «Вiкна-Спорт» 01.50 «Бизнес» 01.55 Х/ф «Дело № 306» 07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Железный человек» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 09.50 «Болевая точка» 10.10 «Несправедливость» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Дом Глории» 13.10 «За кулисами войны» 14.30 «НАШ САД» 15.00 «Модельная школа ведьмы Дженнис» 15.50 «Репортерские истории» 16.15, 18.55 «Неизвестная планета» 16.45 Д/с «Столичные тайны». «Гость ниоткуда» 17.15 «Налоговый монитор» 17.30 «Приемная депутата» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Дело вкуса» 21.00 Х/ф Дмитрий Харатьян, Юлия Рутберг, Александ Балуев 22.45 «Совет безопасности» 23.30 «Тип-топ» 00.15 «НеСпокойной ночи с Владом Ямой» 00.45 «Разговоры про ЭТО с Владиком Монро» 01.15 «Ночные искушения с Беллой Огурцовой» 01.45 «Проверено на себе»

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.30 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Подъем» 09.10 Х/ф «Грязные танцы» 11.25 Т/с «Курсанты» 13.50 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «АйКарли» 15.25 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Т/с «Последний аккорд» 16.55, 23.00 Т/с «Воронины» 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 19.35 Здравствуйте, я - ваша мама! 21.00 «История болезни, или История выздоровления» 22.00 «Открытая Днепровская лига КВН. 1/2 финала» 22.25 Интуиция 23.30 Т/с «Грань»

Сх. 07.05 Зах. 17.20 Трив. дня 10.15

П'ятниця, 18 лютого 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Тravel- чек 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 О главном 10.05 «Легко быть женщиной» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.20 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Шеф-повар. Завтрак 13.10 Околица 13.35 Х/ф «Встреча перед разлукой» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.20 Потомки 17.00 Т/с «Антлантида» 18.00 After Live (За кулисами Шустер-Live) 18.40 Магистраль 19.00, 21.25, 22.50, 01.20 Шустер-Live 22.45 Тройка, Кено 00.00 Итоги 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.45 Шоу Биз

Саундтреки М/ф Х/ф «Похищение Европы» Х/ф «Много шума из ничего» Х/ф «Побег из тюрьмы» Х/ф «Тачанка с юга» Х/ф «Блокада» Х/ф «Девушка спешит на свидание»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.15 Сильные мира сего 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.25 Элементы

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.20, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.30, 14.00 Т/с «След» 09.10, 20.15 Т/с «Дом у большой реки» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 23.10 Х/ф «Пара Гнедых» 01.40 Х/ф «Сеть 2.0» ○

Іменинники дня: МАРІЯ, ХРИСТИНА, МАКСИМ, ІВАН, МАРФА, ВУКОЛ, ВАКУЛА 08.15 М/ф 08.30, 20.25 24 часа. Свiт 09.35 «Невзрослые новости» 10.15 М/ф 10.30 Япония глазами гурмана с Нардой 10.55 Хит-парад дикой природы 11.30 «Экстра-тайм» 12.00 MEDIAСHATRIX 12.30 «Эра образования» 15.00 Портреты дикой природы 15.15 Мир животных 16.15 Практическое руководство экстремального туриста 16.40 Полигон 17.30 Зеленый дозор 18.00 «Своим трудом» 18.30 «Экономический советник» 18.55 Няньки дикой природы 19.35 Живая энциклопедия 20.00 24 часа. Бизнес 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 23.00 «Новости «Голос Америки» 23.25 СHATRIX

ОРТМ 07.50 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Вкус жизни» 12.15 Среда обитания. «Пельмень с сюрпризом» 13.15 «Олег Митяев. Фантазии завтрашнего дня» 14.15 Т/с «По ту сторону волков» 18.10 «Джон Ф. Кеннеди. Убийство в прямом эфире» 20.10 «Минута славы» 21.00 «Время» 21.15 «Минута славы». Продолжение 22.20 «Прожекторперисхилтон» 23.05 «Детектор лжи» 00.10 Х/ф «Любовь французская и русская» 01.35 Х/ф «Племянник, или Русский биз нес2»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.15 Х/ф «Уж кто бы говорил» 09.05 Т/с «Дар Божий» 11.00 Добро пожаловать 12.00 Х/ф «Пара Гнедых» 14.00, 18.00, 19.20 Т/с «Варенька 3. И в горе, и в радости» 16.00 Х/ф «Так не бывает» 19.00 События 20.20 Т/с «Дом у большой реки» 22.15 Т/с «Глухарь» 00.15 Т/с «Звездочет»


р7

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

ИНТЕР 07.00 Д/ф «Удивительная планета» 08.00 «Пока все дома» 09.00, 09.55, 10.30, 11.20, 12.10, 14.05, 17.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Утренняя почта с А.Пугачевой и М.Галкиным» 10.35 «Смачна ліга з А. Заворотнюк» 11.25 «Орел и Решка» 12.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 14.25 Х/ф «Интердевочка» 18.00 Концерт «Viva» 20.00 «Подробности недели» 20.55 Х/ф «Любовь под прикрытием» 22.55 Х/ф «Посейдон»

9 КАНАЛ 06.00 М/ф 06.45, 07.10, 07.35 М/с «Легенда дракона» 08.00 «Лаборатория разрушителей» 09.00 Телемагазин 11.00 «Шоу дурацких рекордов» 11.25 Х/ф «Цвет денег»

13.40 14.00 15.00 15.40

«Лучшие нокауты мира» «Днепр-футбол» «Алеф - в наше время» Еврейская пр-ма Высокая косметология от «Территории красоты» 15.50 Лечение алкоголизма и ожирения. Доктор Евтушенко В.Г 16.00 «Смешное домашнее видео» 16.10 Прожекторперисхилтон 16.50 Х/ф «Летящие сквозь ночь» 18.25, 20.00 Х/ф «День катастрофы 2. Конец света» 21.30, 22.25, 02.15, 03.00 Т/с «Секретные материалы5» 23.20, 23.50 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15, 01.15 Т/с «Эскорт агентство» 03.45 Х/ф «По щучьему велению» 04.45 Х/ф «Каменный цветок»

11 КАНАЛ 06.45 07.45 08.00 08.35 09.00 09.25 09.40 10.00 10.35 12.30 12.55 13.40 14.30 15.10 16.15 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 21.10 23.25 00.30 00.35

Т/с «Моя прекрасная няня» Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Доброе утро, Микки!» «История болезни или история выздоровления» «Родительский клуб» «Штрих-код» Даешь молодежь Х/ф «Хроники Спайдервика» Клипсы Шоумания Эксклюзив Анализ крови Іnfo-ШОК Х/ф «Французский поцелуй» «О рыбалке всерьез» «Автострасти» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Стоп-кадр» Х/ф «Разрушитель» Скетч-шоу «Красотки» Спортрепортер Х/ф «Одиссей и Остров туманов»

07.40 08.40 09.05 10.00 10.45 11.20 12.15 13.30

Х/ф «Сквозь время» М/ф «РиккиТиккиТави» «Лото-Забава» «Ремонт +» «Смакуємо» «Роскошная жизнь» «Меняю жену-3» «Шесть кадров»

1+1

ÊÓÏËÞ ÃÀÐÀÆ на ж/м Победа в г/к «Трубник» для себя, без посредников.

Тел.: 0959044449, 0679661366 Шановний акціонере! Відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Дніпро обленерго» (місцезнаходження: 49107, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 22) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 31 березня 2011 року за адресою: м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, буд. 20А. Початок зборів о 10600. Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 9600 до 9645 у день проведення зборів. Порядок денний: 1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціо6 нерів ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» та затвердження регламенту роботи загаль6 них зборів акціонерів товариства. 2. Звіт виконавчого органу ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» про результати фінан6 сово6господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних на6 прямків діяльності товариства на 2011 рік. 3. Звіт наглядової ради ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» за 2010 рік. 4. Звіт ревізійної комісії ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» за 2010 рік. 5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» за 2010 рік. 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2011 рік. 7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» у 2010 році. 8. Про внесення змін до статуту ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго». 9. Про відкликання членів наглядової ради ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго». 10. Про обрання членів наглядової ради ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго». 11. Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» шля6 хом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товари6 ства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства. 12. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго». 13. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів наглядової ради ПАТ «Дніпрообленерго» членами наглядової ради ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго». 14. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпрообленерго» членами ревізійної комісії ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго». 15. Про відкликання виконавчого органу ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» та утво6 рення виконавчого органу ПАТ «Дніпрообленерго». 16. Вирішення питання про обрання осіб на посади виконавчого органу ПАТ «Дніпрообленерго» .

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: 6 паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представника; 6 довіреність акціонера 6 представникам акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством України. На зборах можуть бути присутні тільки акціонери та довірені особи акціонерів. Обліковий реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ «ЕК «Дніпрообленер6 го», які мають бути персонально повідомлені про проведення чергових загаль6 них зборів акціонерів ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго», складено на 8 лютого 2011 року. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного чергових загальних зборів прий6 маються до 1 березня 2011 року за місцезнаходженням ВАТ «ЕК «Дніпрообл6 енерго». З матеріалами щодо порядку денного чергових загальних зборів можна озна6 йомитися за місцезнаходженням ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» з 24 березня 2011 року у секретаря Дирекції товариства. Довідки за телефонами: (056) 373652646, (056) 776682617. Дирекція ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго»

Сх. 07.01 Зах. 17.23 Трив. дня 10.22

Неділя, 20 лютого 07.10 Мир православия 07.20 Д/ф «Живая энциклопедия» 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля-моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Как это? 09.30 Кто в доме хозяин? 10.00 Шаг к звездам. Евровидение 10.50 Пока родители спят 11.20 Шеф-повар страны 12.10 Х/ф «Операция «Пилот», 2 с. 13.55 Концерт Аллы Пугачевой 14.30 «Аншлаг, аншлаг» 15.15 Золотой гусь 15.40 Ближе к народу 16.15 В гостях у Д. Гордона 17.10 Деловой мир. Неделя 17.45 Спецпроект «О чем кино?» Х/ф «Возвращение» 20.35 Хочу, чтобы ты была 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.10 Фольк-music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.40 Автодрайв 23.55 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

14.30 16.20 18.30 19.30 20.10

Х/ф «Служанка трех господ» Х/ф «Роман выходного дня» «Личное дело» «ТСН» Самое азартное семейное шоу «Мой сможет» 21.30, 22.10 Т/с «Интерны» 22.35 «Светская жизнь» 23.25 «ГПУ» 00.25 Х/ф «Большой Стен»

СТБ 08.50 09.55 11.00 12.00 13.50 15.55 17.00 18.00 19.00 21.10 23.15

«Едим дома» «Невероятные истории любви» «Караоке на Майдане» Х/ф «Мы странно встретились» «Не может быть!» Звездная жизнь «Моя правда» «Мистические истории-2» «Битва экстрасенсов» Х/ф «Любовь под надзором» Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ 07.00, 20.30 Блицфакт 07.20 Х/ф «Исправленному верить» 08.40 «Сбросим лишнее» 09.00 «Гамма вкуса» 09.30 «Женские откровения» 10.00 «Дело вкуса» 10.30 «Стелла - чудо возможно» 11.00 «Фильмы и звезды» 11.30 «Kids Flix» 11.40 «Модельная школа ведьмы Дженнис» 12.30 «Седмица» 13.00 «Музыка» 14.00 «Мир сериалов» 14.30 Х/ф «Русское средство», 5, 8 с. 17.30 «Страна чудаков» 18.00 «Жизненное пространство» 18.30 «Перевоплощение» 19.15 «Слава и боль» 19.45 «Тип-топ» 21.00 «Военная тайна» 21.50 «Тайны мира с Анной Чапман» 22.40 «Мошенники» 23.35 Богдан Ступка, Михал Жебровский, Марина Александрова, Даниэль Ольбрыхский 01.35 «Судьба человека»

ICTV 07.10 08.00 08.20 10.35 11.35 12.00 12.25 13.45 14.10 16.30 17.30

Квартирный вопрос Анекдоты по-украински Х/ф «Конвоиры» Ты не поверишь! Козырная жизнь Другой футбол Стоп-10 Т/с «Рюрики» Х/ф «13й район. Ультиматум» Наша Russia Чудо-люди

18.45 19.40 19.45 22.05 00.25 01.40

Факты недели Спорт Х/ф «Константин» Х/ф «Соломон Кейн» Голые и смешные Х/ф «Чистильщик»

TET 07.00, 19.30, 00.35 «Дом-2» 08.05 «Телепузики» 08.35 «Твинисы» 09.00 «Мультик с Лунтиком» 09.30 «Ешь и худей» 10.00, 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00 «Ералаш» 11.35 «Зоофактор» 12.00 «Бабуны & дедуны» 12.30 «Comedy Woman» 13.30 «Одна за всех» 14.00 «Нереальные предки» 15.00 «Голая правда» 16.00 Х/ф «Любовь зла» 18.30 «Интуиция» 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 22.30 Т/с «Реальная кровь» 23.40 «Спокойной ночи, мужики!»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 «Тише, «мыши!» 07.45 На сельском меридиане 08.20 Ваш адвокат 08.40, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Азбука здоровья 11.10 Краеведческое путешествие 11.30 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» БК «Будівельник» 13.15 Новости Кривого Рога 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 М/ф «Дикие лебеди» 16.00 Д/ф «Сущность зверя» 17.00 Интервью 17.30 Д/ф «Путешествие вокруг света» 18.00 Музыка 18.35 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 За и против 20.30 Технодром 21.50 Выбор за вами 21.15 Х/ф «Лепель» 23.00 Аналитическое обозрение 23.30 Проекты и реалии местного самоуправления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.15, 13.15, 17.10, 19.20, 23.50 «Погода на курортах» 06.35, 07.30, 23.35 «Киевское время»

РЕПЕРТУАР Со 2 по 27 февраля 2011 года 11пятница Премьера! 18.30 ЖЕНСКИЙ УМ И МУЖСКАЯ НАИВНОСТЬ Ироническая комедия С. Моэм продолжительность 2 ч. 25 м. 12 суббота ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ 17.00 Американская комедия Н.Саймон продолжительность 2 ч. 40 м. 13 воскресенье Для вас, дети! 11.00 ФЕЯ ЧУДЕС Волшебная сказка С.Шувалов продолжительность 1 ч. Ко Дню святого Валентина! 13 воскресенье 17.00 СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ Суперкомедия Р.Куни продолжительность 2 ч. 25 м. 18 пятница 18.30 ПИЖАМА НА ШЕСТЕРЫХ, ИЛИ УЖИН ПОФРАНЦУЗСКИ Суперкомедия М.Камолетти продолжительность 2 ч .30 м. 20 воскресенье 17.00 В СУМЕРКАХ Трагикомедия А.Дударев продолжительность 2 ч. 25 м. 25 пятница 18.30 УЖИН ДУРАКОВ Комедия Ф.Вебер продолжительность 2 ч. 30 м. 26 суббота Премьера! 17.00 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА… Комедия Н.Птушкина 27 воскресенье Премьера! 17.00 МУЖЧИНА К ПРАЗДНИКУ, ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА… Комедия Н.Птушкина Художественный руководитель театра

Жан Мельников Народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiytheatre.at.ua, email: gorkiytheatre@i.ua Открыта предварительная продажа билетов. Касса работает с 11.00 до 18.30. Перерыв с 14.00 до 15.00. Суббота с 11.00 до 17.00. Воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 313891.

Зах. 07.23 Сх. 20.47 Повний Міс. 18 лютого 06.40 «Технопарк» 07.20, 07.50, 09.45, 00.30 «Тема недели» 08.25 «Бистро-ТВ» 10.20 «Феерия путешествий» 11.20 «Жизнь интересна» 11.50 «Достичь цели» 12.20 «Машина времени» 13.20 «Мотор-ТВ» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.20, 16.20, 19.30, 20.30 «Время интервью» 17.20 «Податки» 17.30 «Не первый взгляд» 18.20 «Народный контроль» 21.00 «Время: итоги» 22.00 «Большая политика» 22.30 «Время-Тайм» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Путешествия со вкусом»

НТН 06.00 06.25 07.10 09.35 11.30

«Легенды бандитского Киева» М/ф «Заколдованный мальчик» Т/с «Инспектор Деррик» Т/с «Каменская 5» «Легенды уголовного розыска». Экспроприация по-сталински 12.00 «Агенты влияния» 12.30 «Бушидо. Восточные единоборства» 15.00 Х/ф «Казакиразбойники» 19.00 Х/ф «Онг Бак: тайский воин» 21.10, 01.25 Х/ф «Невидимый» 23.20 Х/ф «Волки войны»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 «Смотр» 07.55 «Их нравы» 08.30 «Авиаторы» 09.20 «Первая передача». Автомобильная программа 09.55 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 10.35 Т/с «Коррида это жизнь 3» «Про щание» 12.30 «Роман с жизнью. Александр Абдулов» 13.20 «Дачный ответ» 14.25 «Золотая пыль» 15.25 «Развод по-русски» 16.20 «И снова здравствуйте!» 17.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю» 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 «Чистосердечное признание» 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 Т/с «Спецгруппа» «Обратный след» 22.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 00.30 «Нереальная политика» 01.00 Х/ф «Семеро смелых»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.10 М/ф 11.45 Х/ф «Блокада»

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста відділу зв'язку та оперативно#чергової служби; головного спеціаліста відділу захисту населення і територій; головного спеціаліста # юрисконсульта відділу організаційно#юридичної та кадрової роботи. Взяти участь у конкурсі можуть громадяни України з вищою освітою та стажем роботи на державній службі не менш 3 років, вмінням працювати на комп'ютері та знанням державної мови. Заяви та необхідні документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Г.Сталінграда, 56а. Телефон для довідок 749663618. Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва) 84й сезон (20102011 гг.)

ОГОЛОШЕННЯ Управлінняслужба у справах дітей районної у місті ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯСЛУЖБИ. Основні вимоги до кандидатів: базова вища освіта, наявність досвіду роботи, стаж роботи не менше 3 років в органах державної влади та місцевого самовряду6 вання, вік до 45 років, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп'ютері. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: пл.Шевченка, 7, кімн. 108. Довідки за телефонами: 47639608, 466 70684.

Іменинники дня: ПАРФЕНТІЙ, ПАРФЕНІЙ, ЛУКА, ПЕТРО 18.00 Х/ф «Инспектор Лосев» 22.00 Х/ф «Гамлет» 00.35 Х/ф «Белый клык»

27 КАНАЛ 05.50 06.40 07.10 07.40 08.10 08.30

Диваки Твой ХиТ М/ф Клуб 700. Украина Клуб суперкниги Телеинциклопедия. Воспитание домашних животных 09.00 «Альфа и Омега» 09.30 Оздоровительная система валеолога Ю. Зарецкого 09.35, 19.30 М/ф 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 13.50 «Эра образования» 16.25 Калейдоскоп дикой природы 16.45 Х/ф 18.30 Практическое руководство экстремального туриста 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 20.05 Зеленый дозор 20.30 Дикие малыши 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.50 «Новости Голос Америки» 23.15 СHATRIX

ОРТМ 07.40 «Смак» 08.15 «Служу Отчизне!» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 КВН 13.15 Т/с «Апостол» 16.55 «Ни минуты покоя...» 19.05 Х/ф «Не надо печалиться» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Большая разница» 23.10 «Шоу ни бе ни ме нехило» 23.45 «Познер» 00.45 «Тихий дом» 01.15 Х/ф «Мышеловка»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.50 Х/ф «Уж кто бы говорил 2» 09.20 Т/с «Дар Божий» 12.10 Т/с «Глухарь» 14.10, 18.00, 19.20 Т/с «Варенька 3. И в горе, и в радости» 16.05 Х/ф «Двое под дождем» 19.00 События 20.20 Т/с «Вкус граната» 22.20 Футбольный уик-энд 23.30 Т/с «Звездочет» 01.30 Чистосердечное признание ІНФОРМАЦІЯ Про продаж на аукціоні державного майна Назва об'єкта: комплекс будівель та споруд загальною площею 3 213,20 м2, в т.ч.: Адміністративно6побутовий корпус, будівлі виробничої бази, прохідна6дис6 петчерська, трансформаторна підстан6 ція, блок6пункт автозаправки. Місце розташування: м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, 21. Балансоутримувач: Управління На6 ціонального банку України в Дніпро6 петровській області, 49000, м. Дніпро6 петровськ, вул. Леніна, 13. Початкова ціна продажу об'єкта 9 335 632,80 грн., з урахуванням ПДВ. Заяви на участь в аукціоні приймає товарна біржа «Універсальна товарно6 сировинна біржа» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, оф. 11, т. (044) 482607642. Ознайомитись з об'6 єктом можна у робочі дні за місцем зна6 ходження об'єкта. Контактний теле) фон: (056) 770642690. Аукціон відбу деться 25 лютого 2011 р. о 12.00.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Дніпропромліт» (код ЄДРПОУ 21866376). Загальні збори відбудуться 30 березня 2011 року о 10.00 за адресою: 52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт Ювілейне, вул. Виробнича, 13. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених осіб відбудеться з 9.00 до 9.45 в день та за місцем проведення Загальних зборів. Порядок денний: 1. Умови виконання рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Дніпропромліт» від 09.12.2010 р. щодо обміну акцій на частки у створюваному в порядку перетворення приватному підприємстві «Дніпропромліт». 2. Затвердження складу засновників (учасників) Приватного підприємства «Дніпропромліт» та розмірів їх часток. 3. Затвердження передавального акту. 4. Про проведення Установчих зборів щодо створення Приватного підприємства «Дніпропромліт» та підтвердження порядку денного цих зборів. 5. Ліквідацію філії ЗАТ «Дніпропромліт». Для участі у зборах акціонери повинні мати про собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів 6 паспорт та до6 віреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформ6 лену відповідно до чинного законодавства України. Довідки за телефонами: 0665846454, 0562355228. Контактна особа: Корой Віталій Леонідович.


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає Баранову Наталю Олексіївну у судове засідання, призначене на 13.00 22 лютого 2011 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як відповідача по цивільній справі 21384/11 за позо вом Лукової Ганни Миколаївни про стяг нення сум авансу. Суд попереджає, що в разі неявки відповідача Баранової На талії Олексіївни у судове засідання спра ва буде розглянута за її відсутності і ви несено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України. Покровський районний суд Дніпро петровської області викликає пред ставника комісії врегулювання майнових відносин по розпаюванню майна колиш нього КСП ім К. Маркса Покровського району Дніпропетровської області у су дове засідання як відповідача по справі за позовом Барвінка Юрія Івановича до комісії врегулювання майнових відносин по розпаюванню майна колишнього КСП ім. К. Маркса Покровського району Дніпропетровської області, про виділен ня майнового паю в натурі, яка призна чена на 10 березня 2011 року о 09.00 та відбудеться у приміщенні суду за адре сою: смт Покровське Покровського ра йону Дніпропетровської області, вул. К. Маркса, 134. У разі неявки представни ка відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних ма теріалів справи та доказів. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 04 берез ня 2011 року о 09.00 в залі суду 8 Цент ральноМіського районного суду м. Кри вого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, відбудеться слухан ня цивільної справи за позовом проку рора ЦентральноМіського району м. Кривого Рогу, який діє в інтересах непов нолітньої Місюра Олени Миколаївни до Місюри Марини Миколаївни, 3тя особа Орган опіки та піклування Виконкому ЦентральноМіської районної у місті ради про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого лошення в пресі відповідач Місюра Ма рина Миколаївна вважається повідомле ною про час та місце розгляду справи. У разі її неявки або її представника спра ву буде розглянуто за її відсутності. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області, розташо ваний за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 47, викликає у судове засідання Зубач Віктора Лукашевича по цивільній справі за позовом Бондарєва Володимира Івановича до Зубач Віктора Лукашевича про визнання особи такою, що втратила право на користування жит ловим приміщенням. Судове засідання відбудеться 21 лютого 2011 року о 14.00. Суддя Петрюк Т.М., каб. 12. Останнє відо ме місце реєстрації відповідача Зубач В.Л., м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, вул. Петровського, 162/2. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Оле фіренко Н.А.) викликає в якості відпові дача Татарчук Ларису Михайлівну по цивільній справі за позовом Татарчук Станіслава Володимировича до Татарчук Лариси Михайлівни про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня квартирою № 28 будинку № 71 по вул. Інтернаціональній в м. Павлограді Дніпропетровської області. Останнє місце проживання відповідача Татарчук Лариси Михайлівни: вул. Інтернаціо нальна, 71, кв. 28, м. Павлоград, Дніпро петровська область. Судове засідання призначене на 14.02.2011 року о 10.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 408. У разі неяв ки відповідача у судове засідання спра ва, відповідно до вимог ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності. Криничанський районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 22.02.2011 року о 13.00 відбудеться слу хання цивільної справи № 230/11 за позовом Мирончук Миколи Васильовича до СТОВ «Агроцех», Дяченка Віталія Пет ровича, 3ті особи – приватний нотаріус Криничанського районного нотаріально го округу Чорна Оксана Василівна, ОКП «Криничанське бюро технічної інвента ризації» про визнання договору купівлі продажу недійсним та застосування наслідків його недійсності. Судове засі дання буде проходити у приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська область, с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17. Покровський районний суд Дніпро петровської області викликає Смирно ва Кирила Сергійовича, 12.06.1982 р.н., у судове засідання як відповідача по справі за позовом Тихого Олега Анато лійовича до Смирнова Кирила Сергійо вича про стягнення боргу за договором позики, яке призначено на 10 березня 2011 року о 09 год. 15 хв. та відбудеть ся у приміщенні суду за адресою: смт Покровське Покровського району Дніпропетровської області, вул. К. Маркса, 134. У разі неявки відпові дача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних мате ріалів справи та доказів.

Кравець Валерій Павлович, місце реє страції: пр. Дружби народів, 43/35, м. Дніпродзержинськ, викликається у відкрите судове засідання в якості відпо відача на 13.00 28 лютого 2011 року по справі за позовом Чепурко Аліни Вале ріївни, Кравець Ганни Іванівни до Кравець Валерія Павловича про визнання таким, що втратив право на користування жит ловим приміщенням. Відкрите судове за сідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Кір’як А.В. у при міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 1 поверх. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Кравець Валерій Павлович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті повідомляє, що відповідач Смєлов Анатолій Іванович (мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Бажана, 6) за позовом Баладін ського Романа Олександрповича до Смєлова Анатолія Івановича про стягнен ня боргу за договором позики викли кається у судове засідання на 15 лютого 2011 року о 13 год. 30 хв. у приміщення ЦентральноМіського районного суду за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотрав нева, 12, зал 3 (суддя Філатов К.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відпо відач Смєлов Анатолій Іванович вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відпові дача або його представника справу буде розглянуто за його відсутності. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає як відповідача Бла годарну Лауру Сабірівну, зареєстровану по вул. Косіора, 93/35 в м. Кривому Розі, у судове засідання на 15 год. 45 хв. 17 лютого 2011 року, зал 31, вул. Бородича, 3, по справі за позовом ЗАТ «Донгорбанк» про стягнення заборгованості за кредит ним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки квартиру. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає як відповідача Рож кову Світлану Андріївну, зареєстровану по вул. Алітній, 46 в м. Кривому Розі, Та расенко Валентину Василівну, зареєстро вану по вул. Лісового, 35/73 в м. Криво му Розі, у судове засідання на 15.00 17 лютого 2011 року, зал 31, вул. Бородича, 3, по справі за позовом ЗАТ «Донгорбанк» про стягнення заборгованості за кредит ним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки квартиру. Довгинцівський районний суд м. Кри вого Рогу викликає як відповідача Сліпченка Олега Анатолійовича, зареєст рованого по вул. Лісового, 35/73 в м. Кривому Розі; Сліпченко Клавдію Васи лівну, зареєстровану по вул. 40 років Жовтня, 75 в м. Кривому Розі; Сліпченко Ганну Вячеславівну, зареєстровану по вул. Лісового, 35/73 в м. Кривому Розі; Рожкову Світлану Андріївну, зареєстро вану по вул. Алітній, 46 в м. Кривому Розі у судове засідання на 16 год. 30 хв. 17 лютого 2011 року, зал 31, вул. Бородича, 3, по справі за позовом ЗАТ «Донгорбанк» про стягнення заборгованості за кредит ним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки будинок. Прошу прибути Степанюка Юрія Вікторовича до залу 1 Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 3а для участі у судовому засіданні в якості відповідача по цивільній справі за позо вом Сочневої Ірини Олександрівни до Степанюка Віктора Степановича, Степа нюк Лариси Антонівни, Степанюка Юрія Вікторовича, Степанюка Андрія Вікторо вича про виселення, визнання осіб та кими, що втратили право на реєстрацію у квартирі на 14 год. 30 хв. 28 лютого 2011 року. У разі вашої неявки у судове засідання 28 лютого 2011 року у судово му засіданні буде оголошено перерву відповідно на 09 год. 30 хв. 18 березня 2011 року. Одночасно роз’яснюю, що в разі неявки ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки, оскільки в разі відсутності таких даних суд розгляне вка зану справу за вашої відсутності. Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області повідомляє, що об 11.00 18 лютого 2011 року в залі 7 буде розглядатись цивільна справа за по зовом Гончаровської Наталі Олексіївни до Гончаровського Віталія Івановича про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні власністю. У судове за сідання викликається по справі відпові дач Гончаровський Віталій Іванович, за реєстрований за адресою: м. Орджоні кідзе, вул. Калініна, 30, кв. 10. У разі вашої неявки у судове засідання справа буде розглядатись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних по справі доказів судом буде винесено заочне рішення. Адреса суду: 53300, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Петровського, 37. Слухання цивільної справи за позовом Клименко В.О. до Калашникової А.С. про визнання особи такою, що втратила

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

право на користування житлом, призна чено на 17 год. 30 хв. 24.02.2011 р. Суд викликає Калашникову Аллу Сергіївну як відповідача по даній справі. У разі неяв ки останньої справа буде розглянута без її участі. Слухання справи відбудеться у приміщенні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 7 у вищезазначений час.

викликається у судове засідання на 25 лютого 2011 року о 15 год. 15 хв. у при міщення Красногвардійського суду: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. Після опублікування об'яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки Мушегян Микаель Геворговича справу буде розглянуто за його відсут ності.

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом Лутченко Олени Кар півни до Партей Тамари Карпівни, третя особа Третя Дніпропетровська нотарі альна контора про визнання додатково го строку про прийняття спадщини. Відповідач Партей Тамара Карпівна ви кликається у судове засідання на 25 лю того 2011 року о 14.00 у приміщення Красногвардійського суду: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Партей Тамари Карпівни справу буде роз глянуто за її відсутності.

Тернівський міський суд Дніпропет ровської області повідомляє, що 24 лю того 2011 року о 9.00 у приміщенні Тер нівського міського суду відбудеться слу хання цивільних справ за позовом ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго», Павлоградський РЕМ до Крячок В.В., Скачкова М.П., Фро лова А.М., Тутова М.М., Василенко С.А. про відшкодування збитків, завданих Павло градському РЕМ. Справу слухає суддя Тер нівського міського суду Пономаренко І.В. У разі неявки до Тернівського міського суду в указаний час справа буде розгля нута без вашої участі. Суддя Тернівського міського суду І.В. Пономаренко.

У провадженні Ленінського районно го суду м. Дніпропетровська знахо диться цивільна справа за позовом Бай рамова І.А. до Чигорко О.О. про стягнен ня боргу. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відповідача по справі Чигорко Олександра Олександ ровича про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 21 лютого 2011 року о 16 год. 15 хв. у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220 під го ловуванням судді Н.Г.Остапенко. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що відповідачка Доценко Жанна Миколаїв на викликається у судове засідання по справі за позовом Довбня Олега Сергі йовича до Доценко Жанни Миколаївни, третя особа ВГІРФО Красногвардій ського РВ про усунення перешкод у здійсненні та розпорядженні власністю шляхом зняття з реєстрації на 03 берез ня 2011 року о 10.00 у приміщення Крас ногвардійського суду: м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. 18. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відпо відачка Доценко Жанна Миколаївна вва жається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки справа буде розглянута за її відсутності. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області викликає Бойка Андрія Григоровича, останнє відо ме місце реєстрації: пров. Желєзняка, 5, м. Верхівцеве, Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Бойко Валентини Андріївни до Бойка Андрія Григоровича, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєст рації фізичних осіб Верхньодніпровсько го РВ ГУМВС України у Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втратила право на користування житло вим приміщенням, у судове засідання, призначене на 16 лютого 2011 року о 9.00, яке відбудеться у приміщенні Вер хньодніпровського районного суду Дніпропетровської області за адресою: вул. Петровського, 47, м. Верхньодні провськ, Дніпропетровська область. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 11 березня 2011 року о 9.00 в залі судових засідань 310 буде слухатись цивільна справа за позо вом Кандаурової Ірини Вікторівни в інте ресах Кандаурової Н.Є. до Дощанського Віктора Григоровича, Дощанської Людми ли Григорівни, яка діє від імені Дощан ської Інни Вікторівни, Невмєржицької Олени Вікторівни, Виконкому Жовтневої районної у місті ради, третя особа Кри ворізький філіал Універсальної товарної біржі «Нерухомість Н», про визнання уго ди дійсною та про визнання права влас ності на нерухоме майно в порядку спад кування. Явка відповідачів обов’язкова. У разі неявки відповідачів у судове засі дання без поважної причини та непові домлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за їхньої відсут ності на підставі наявних по справі до казів. Прошу прибути Терпелюк Лідію Адо нієвну до залу 1 Саксаганського район ного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 3а, для участі у судовому засіданні в якості відповідача по цивільній справі за позо вом Тертілової Любові Іванівни до Тер пелюк Лідії Адонієвни про стягнення суми боргу на 10 год. 20 хв. 21 лютого 2011 року. Одночасно роз’яснюю, що в разі неявки ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки оскільки в разі відсутності таких даних суд розгляне вка зані справи за вашої відсутності. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом Федоткіна Андрія В'я чеславовича, Фастовського Григорія Ле онідовича до Сологуб Миколая Микола йовича, Мушегян Микаель Геворговича про стягнення суми грошових коштів. Відповідач Мушегян Микаель Геворгович

Васильківський районний суд Дніпро петровської області викликає Деміуць кого Юрія Васильовича, Самарець Олек сандра Анатолійовича в якості відпові дачів по цивільній справі за позовом КС «СоюзДніпро» до Деміуцького Юрія Ва сильовича, Самарець Олександра Анато лійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 20392 грн. 53 коп. у судове засідання, яке відбу деться у приміщенні Васильківського районного суду Дніпропетровської об ласті 25 лютого 2011 року об 11.00. У разі неявки відповідачів справу буде розгля нуто в заочному порядку. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Мазуренка Віктора Олександровича, що судом у су довому засіданні об 11.00 21 лютого 2011 р. буде розглядатись цивільна справа № 213108/2010 за позовом Бондарен ко Світлани Вікторівни до Мазуренка Віктора Олександровича про стягнення боргу за договором позики (суддя Чер новськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Пато ржинського, 18а, каб. 19 для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області по цивільній справі № 2274/2011 рік за позовом Публічного акціонерного това риства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Жидаль Анатолія Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором викликає до суду в якості відповідача Жидаль Анатолія Івановича, який проживає за адресою: Дніпропет ровська область, м. Синельникове, вул. Миру, 33, кв. 49, у судове засідання, при значене на 23 лютого 2011 року о 09 год. 30 хв. Судове засідання відбудеться під головуванням судді Гречка Юрія Вале рійовича у приміщенні Синельниківсько го міськрайонного суду Дніпропетров ської області, яке розташоване за адре сою: Дніпропетровська область, м. Си нельникове, вул. Чехова, 1. У разі неяв ки відповідача у судове засідання спра ва буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній доказів. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по цивільній справі за позовом Земцової Любові Вікторівни до Воронкіна Дениса Володимировича, третя особа Відділ у справах громадянства, імміграції та реє страції фізичних осіб Павлоградського МВ УМВС України про визнання особи та кою, що втратила право на користування житловим приміщенням, викликає Во ронкіна Дениса Володимировича в якості відповідача у судове засідання, яке відбу деться 02 березня 2011 року об 11.00 у приміщенні Павлоградського міськра йонного суду Дніпропетровської області (м. Павлоград Дніпропетровської об ласті, вул. Дніпровська, 135). Справу слу хає суддя Чередніченко В.Є., каб. 201. У разі неявки відповідача справу буде роз глянуто за його відсутності. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області (суддя Бой ко О.М.) повідомляє відповідачів Колім бет Надію Іванівну та Колімбет В'яче слава Сергійовича, які мешкають за ад ресою: вул. Леніна, 21 в м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропет ровської області, що 24 березня 2011 року о 15.00 та о 15 год. 30 хв. у при міщенні суду (смт Ювілейне Дніпропет ровського району Дніпропетровської області, вул. Теплична, 7, каб. 13) відбу деться розгляд цивільної справи № 2 1900/10 та № 21899/10 за позовом АКБ «Форум» про стягнення заборгованості за кредитним договором. Просимо з'яви тись до суду особисто або направити ва ших представників з юридично вірно оформленим дорученням, інакше спра ву буде розглянуто без вас. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом ци вільної справи за позовом ПАТ «КБ «При ватБанк» до Береговенка Романа Анато лійовича, Береговенко Олени Андріївни про стягнення заборгованості за кре

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

дитним договором викликає відповідачів Береговенка Романа Анатолійовича та Береговенко Олену Андріївну у судове засідання, яке відбудеться 15 лютого 2011 року о 09.00 у приміщенні Самар ського районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Електрична, 1а, каб. 101. Явка обов’язкова. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 25 лютого 2011 року о 09 год. 30 хв. відбудеться розгляд цивільної справи № 25475/10 за позовом Петренка Ана толія Михайловича до Обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Янтарний» про визнання недійсним протоколу зборів. У разі неявки пред ставника відповідача Обслуговуючого ко оперативу «Садівниче товариство «Ян тарний» у судове засідання справу буде розглянуто за наявними матеріалами справи та винесено рішення суду на підставі наданих суду доказів. Просимо Обслуговуючий кооператив «Садівниче товариство «Янтарний» направити на вказану дату представника з юридично вірно оформленим дорученням. Адреса суду: 52005, Дніпропетровська область, смт Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 12.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ П'ятихатський районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 01 лютого 2011 року П'ятихатським район ним судом винесено рішення по цивільній справі № 252/11 за позовом Калініченка Анатолія Борисовича до Ка лініченко Оксани Вікторівни про стягнен ня аліментів на утримання неповнолітніх дітей, яким позов задоволено та стягну то з Калініченко Оксани Вікторівни, 07 листопада 1978 року народження, урод женки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, аліменти на утримання непов нолітніх дітей Калініченка Максима Ана толійовича, 28 січня 2000 року народ ження, і Калініченка Ярослава Анатолі йовича, 04 лютого 2001 року народжен ня, у розмірі 1/3 частини всіх видів заро бітку (доходу) щомісячно, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаю чи з 14 грудня 2010 року до досягнення найстаршою дитиною повноліття на ко ристь батька Калініченка Анатолія Бори совича, а також 51 гривню судового збо ру в дохід держави і 120 гривень витрат на інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи. Кіровський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 01.02.2011 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21229/11 за позо вом Федоріщевої Кристини Петрівни до Федоріщева Олександра Володимирови ча про розірвання шлюбу, яким позов за доволено. Шлюб між Федоріщевою К.П. та Федоріщевим О.В., зареєстрований 11.07.2008 р. Кіровським ВРАГС Дніпро петровського МУЮ, актовий запис № 197, розірвано. Рішення суду може бути ос каржене до Апеляційного суду Д/о че рез суд першої інстанції протягом 10 днів з дня опублікування даного оголошення. Бабушкінський райсуд м. Дніпропет ровська повідомляє, що 21 січня 2011 року у приміщенні суду за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Марк са, 57, по цивільній справі № 22940/10 за позовом Коваленко Уляни Юріївни до Коваленка Дмитра Юрійовича про розір вання шлюбу, визначення місця прожи вання дитини, було постановлене рішен ня суду, відповідно до якого суд вирішив шлюб між Коваленко Уляною Юріївною та Коваленком Дмитром Юрійовичем, за реєстрований 24 вересня 2005 року в Ба бушкінському відділі РАЦС Дніпропет ровського МУЮ Дніпропетровської об ласті, актовий запис № 863, в якому є одна неповнолітня дитина, розірвати та визначити місце проживання неповно літнього Коваленка Ростислава Дмитро вича, 10 лютого 2006 року народження, із матір’ю Коваленко Уляною Юріївною. Строк апеляційного оскарження рішен ня 10 днів. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його постановив, за письмовою заявою відповідачів, кот ра може бути подана протягом десяти днів із дня оскарження копії заочного рішення. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровсь ку 30 червня 2010 року цивільну справу за позовом Відкритого акціонерного то вариства «Дніпропетровський металур гійний завод ім. Петровського» до Фесен ка Владислава Сергійовича, треті особи Омельницький Анатолій Геннадійович, Карапиш Наталія Анатоліївна, про відшкодування шкоди в порядку регре су, вирішив: позов Відкритого акціонер ного товариства «Дніпропетровський ме

талургійний завод ім. Петровського» до Фесенка Владислава Сергійовича, треті особи Омельницький Анатолій Генна дійович, Карапиш Наталія Анатоліївна про відшкодування шкоди в порядку ре гресу задовольнити. Стягти з Фесенка Вла дислава Сергійовича на користь Відкри того акціонерного товариства «Дніпро петровський металургійний завод ім. Петровського» в рахунок відшкодування шкоди 3762,17 (три тисячі сімсот шістде сят дві) гривні 17 коп. Стягти з Фесенка Владислава Сергійовича на користь Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський металургійний за вод ім. Петровського» судові витрати у розмірі 81 (вісімдесят одна) гривня. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження не було по дано. Якщо було подано заяву про апе ляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у 20денний строк, рішення суду набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі по дання апеляційної скарги, рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Заяву про апеляційне оскаржен ня рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протя гом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочно го рішення може бути подано протягом 10 днів з дня отримання його копії. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 29 жовтня 2010 року у приміщенні суду (смт Ювілейне, Дніпропетровської області Дніпропетровського району, вул. Теплична, 7, каб. 8) було прийнято заоч не рішення по цивільній справі № 2 1547/10 за позовом Публічного акціо нерного товариства «УкрСиббанк» до Войчук Олександра Івановича про стяг нення заборгованості за кредитним до говором, де суд вирішив: стягти з Войчук Олександра Івановича на користь Пуб лічного акціонерного товариства «Укр Сиббанк» заборгованість за договором про надання споживчого кредиту № 11257002000 від 23 листопада 2007 року в сумі 191709 грн. 49 коп., судовий збір в сумі 1700 грн. та 252 грн. витрат на інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь по справі, але не були при сутні у судовому засіданні під час прого лошення судового рішення, можуть по дати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішен ня. Заочне рішення суду може бути пе реглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 29 жовтня 2010 року у при міщенні суду (смт Ювілейне Дніпропет ровської області Дніпропетровського району, вул. Теплична, 7, каб. 8) було прийнято заочне рішення по цивільній справі № 21457/10 за позовом Публіч ного акціонерного товариства «УкрСиб банк» до Баюн Олени Леонідівни та Пінігіна Андрія Володимировича про стягнення заборгованості за кредит ним договором, де суд вирішив: стягти з Баюн Олени Леонідівни та Пінігіна Андрія Володимировича в солідарно му порядку на користь Публічного ак ціонерного товариства «УкрСиббанк» заборгованість за договором про на дання споживчого кредиту № 11285949000 від 21 січня 2008 року в сумі 57795 грн. 88 коп., судовий збір у сумі 577,96 грн. та 250 грн. витрат на інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом де сяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь по справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішен ня, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Заочне рішення суду може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії. Саксаганський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 01.02.2011 року винесено заочне рішення по цивільній справі 2934/11 за позовом Ко роновського Ігоря Анатолійовича до По пова Дениса Валерійовича про стягнен ня суми боргу за договором позики та мо ральної шкоди.

Днепропетровский областной совет выражает глубокие и искренние соболезнования депутату областного совета от Партии регионов Татьяне Васильевне Книге в связи со скоропостижной смертью ее матери ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОНТАРЬ.


р9

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

10.02.2011 р. № 11 (1199) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ßÊÙÎ ÐÎÇÊÀÕÈÊÀÂÑß…

Г о ловна озн а к а бронхіту - болісний кашель із жовтуватим чи зеленим мокротинням. Іноді хворий може відхаркувати кров. Потрібно звернути увагу і на болі в горлі, підвищення температури. Утруднення дихання й хрипи також сигналізують про те, що з бронхами не все гаразд. Найбільш «критичний» вік для хвороби - від 50 років. Чоловіки більше ризикують, ніж жінки. Велика небезпека ви-

ÃÎËÎÂÍÈÉ ÑÈÌÏÒÎÌ ÁÎ˲ÑÍÈÉ ÊÀØÅËÜ

«ÒÀÁÀ×ÍÈÊÈ» Ó ÏÅÐØÓ ×ÅÐÃÓ ÐÈÇÈÊÓÞÒÜ ÇÀÕÂÎвÒÈ Ö³ âïðàâè äóæå äîïîìàãàþòü ë³êâ³äóâàòè çàñò³é ñëèçó â ëåãåíÿõ. Âèêîíóâàòè ¿õ ñë³ä íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³: ☺ Çðîá³òü äîâãèé âèäèõ ÷åðåç í³ñ, ïîò³ì òðèâàëèé âäèõ. Âèäèõàòè ñë³ä ³ç âòÿãíåíèì æèâîòîì. ☺ Çðîá³òü ïîâíèé âäèõ, çàòðèìàéòå ïîâ³òðÿ íà ê³ëüêà ñåêóíä, à ïîò³ì ðîá³òü êîðîòê³ ñèëüí³ âèäèõè ÷åðåç ãóáè, ñêëàäåí³ â òðóáî÷êó, íà÷å çäóâàºòå ïèëèíêó. ☺ Äîáðå âèäèõí³òü, à ïîò³ì, çàòèñíóâøè îäíó í³çäðþ ðóêîþ, ³íøîþ íåñï³øíî âäèõàéòå 7 ðàç³â ³ íàâïàêè. во-легеневу недостатність та емфізему розширення однієї частини легені при стисканні іншої. Щоб всього цього уникнути, не

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ×ÅÐÍßÂÑÜÊÀ, ë³êàð-òåðàïåâò ÊÇ

«Ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹18»: - Äëÿ çàïîá³ãàííÿ áðîíõ³òó ÿ, ó ïåðøó ÷åðãó, ðåêîìåíäóþ ïåðåîõîëîäæåííÿ. Òàêîæ áàæàíî ðîáèòè âàêöèíàö³þ ïðîòè ãðèïó. Õàð÷óâàííÿ ìຠáóòè â³òàì³í³çîâàíèì - öå çìåíøóº ðèçèê çàõâîð³òè. Íåîáõ³äíî ë³êóâàòè õðîí³÷í³ äæåðåëà ³íôåêö³¿ â îðãàí³çì³, ÿêùî òàê³ º. À êóðöÿì ñë³ä ïàì'ÿòàòè, ùî âîíè ðèçèêóþòü çäîáóòè çàäàâíåíèé, õðîí³÷íèé áðîíõ³ò. Òîìó íåîáõ³äíî ÿêîìîãà øâèäøå ïîçáàâëÿòèñÿ ö³º¿ øê³äëèâî¿ çâè÷êè.

ÊÎÐÈÑÍÎ ÏÈÒÈ

... ² íåäóãà â³äñòóïèòü

Äëÿ ë³êóâàííÿ áðîíõ³òó â íàãîä³ ñòàíóòü íàðîäí³ çàñîáè. ¯õ çàâæäè ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ó дрібненої ріпчастої ци- ти у посуд із перетертою ïîºäíàíí³ ç ðåöåïòàìè булі, 40 г цукру, 50 г меду чорною смородиною, поі варити все це на слабко- мішуючи. Приймати по ë³êàðÿ му вогні три години. Потім остудити, перелиÍÀÏ²É ²Ç ÏÎËÈÍÓ ти. Приймати по 4-6 столо3 столові ложки по- вих ложок щодня. дрібненого полину ÌÎËÎ×ÍÎ-ÌÅÄÎÂÀ гіркого настояти два ÑÌÀÊÎÒÀ тижні у півлітра горілВзяти три склянки ки в темному місці, песвіжого молока, чоріодично струшуючи. тири столові ложки Приймати по одній стонатурального меду, ловій ложці тричі на 300 г протертої з цукдень під час їжі, поки не ром чорної смородистане легше. ни. Молоко закип'ятиÖÈÁÓËÅÂÈÉ ÊÎÊÒÅÉËÜ ти, остудити до 60 граВ 1 л води покласти дусів, розчинити в ньо500 г очищеної та по- му мед і повільно перели-

1

3

2

20-30 г двічі-тричі на день для лікування бронхіту і профілактики гострих респіраторних інфекцій.

Êîëëåêòèâíàÿ àêöèÿ ïðîòèâíèêîâ ãîìåîïàòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïðîøëà â 16 ñòðàíàõ Åâðîïû, à òàêæå â ÑØÀ, Êàíàäå, Ìåêñèêå, Àðãåíòèíå, Áðàçèëèè, Àâñòðàëèè, Íîâîé Çåëàíäèè, Èçðàèëå è ÞÀÐ. Ó÷àñòíèêè àêöèè â çíàê ïðîòåñòà ñîâåðøèëè «êîëëåêòèâíîå ñàìîóáèéñòâî», óïîòðåáèâ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãîìåîïàòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è, òåì ñàìûì, ïðîäåìîíñòðèðîâàâ, ÷òî òàêèå ïðåïàðàòû âîîáùå íåýôôåêòèâíû. ○

ÄÈÕÀËÜÍÀ òÌÍÀÑÒÈÊÀ никнення бронхіту - в активних та п а с и в н и х курців. Берегтися слід і тим, хто працює у запилених приміщеннях. Хронічний бронхіт часто призводить до летального фіналу, адже спричиняє серце-

ÌÈÐ ÏÐÎÒÈÂ

×àñòî çäàºòüñÿ, ùî ç³ çíèêíåííÿì êàøëþ òà ï³äâèùåíî¿ òåìïåðàòóðè ïðîõîäèòü ³ çàñòóäà. Àëå öå íå òàê. Ùîá ï³ñëÿ õâîðîáè íå îòðèìàòè íåïðèºìíèé «áîíóñ» - áðîíõ³ò òðåáà çíàòè, ÿê éîãî óíèêíóòè

Бронхіт - це запалення бронхів, яке, як правило, виникає після грипу чи ГРВІ. Бронхи забезпечують надходження повітря у легені. Якщо ж настає запальний процес, циркуляція повітря погіршується, починається кашель. Кожен із нас хоч раз у житті мав цю недугу. При правильному і своєчасному лікуванні хвороба проходить через кілька днів, залишаючи по собі «кахикання», що невдовзі теж припиняється. Якщо бронхіт повторюється і не лікується, він переходить у хронічну форму. Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на хронічний бронхіт. 3-8% населення світу потерпає від нього.

ÃÎÐÅ-ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

«КРИТИЧНИЙ» ВІК

ÍÎÂÎÑÒÈ

Áðîíõ³ò «ëþáèòü» êóðö³â ЗНАЙОМИЙ КОЖНОМУ

слід займатися самолікуванням застуди. А крім медикаментів, які прописав лікар, пити більше рідини, дотримуватись постільного режиму, провітрювати приміщення та відмовитись від шкідливих звичок. Будьте здорові!

«ÖÅËÛÉ ÖÅËÛÉ ÁÓÊÅÒ»

ÂÎÍ ÈÇ ÏÎÑÒÅËÈ Ïîñòåëü õîçÿåâ - íå ëó÷øåå ìåñòî äëÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ, åñëè òîëüêî îíè íå ïëþøåâûå, óòâåðæäàþò âåòåðèíàðû èç Êàëèôîðíèéñêîãî óíèâåðñèòåòà.  õîäå èññëåäîâàíèé ó÷åíûå óñòàíîâèëè, ÷òî ëþäè, ïîçâîëÿþùèå ñâîèì ïèòîìöàì ñïàòü íà êðîâàòè, ðèñêóþò ïîëó÷èòü «öåëûé áóêåò» îïàñíûõ çàáîëåâàíèé. ○

×ÓÄÎ-ÔÐÓÊÒ

ÀÏÅËÜÑÈÍ ÎÒ ÂÑÅÕ ÁÎËß×ÅÊ Äèâíûé àðîìàò è çàìå÷àòåëüíûå âêóñîâûå êà÷åñòâà àïåëüñèíà äàëåêî íå âñå åãî äîñòîèíñòâà. Àïåëüñèíû ïîëåçíû äëÿ îðãàíèçìà â öåëîì è äëÿ ïèùåâàðèòåëüíîé, ýíäîêðèííîé, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è íåðâíîé ñèñòåì â ÷àñòíîñòè. Êðîìå òîãî, ýòîò ôðóêò íàøåë ñâîå ïðèìåíåíèå â ñòîìàòîëîãèè, êîñìåòîëîãèè è àðîìàòåðàïèè. Âïå÷àòëÿåò òàêæå ïåðå÷åíü âèòàìèíîâ è ìèêðîýëåìåíòîâ, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â íåì. Íî ãëàâíîå äîñòîèíñòâî àïåëüñèíà âèòàìèí Ñ. Åùå îí îáëàäàåò æàðîïîíèæàþùèì ñâîéñòâîì. À äèåòîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî íåñêîëüêî àïåëüñèíîâ â íåäåëþ - îòëè÷íîå ñðåäñòâî ïðîôèëàêòèêè àðòðèòà.


р10

14 ЖИТТЯ МІСТА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

ÍÅ ÑÎÂÕÎÇÍÀ, À ÐÀÄÃÎÑÏÍÀ

«Ëÿïè» íà âóëèöÿõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÏÐÀÖÞÞÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

ÄÎÑÊÎÍÀ˲ ÐÈÍÊÈ Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòè ðîê³â äî ñó÷àñíèõ âèìîã ïåðåîáëàäíàíî áëèçüêî 5 òèñÿ÷ òîðãîâèõ ì³ñöü. Òàêó ðîáîòó ïðîâåëè â ðàìêàõ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè âäîñêîíàëåííÿ ðèíê³â ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ ³ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â íà 2001-2010 ðîêè. Çà âêàçàíèé ïåð³îä 50 ðèíê³â òà òîðãîâèõ ìàéäàí÷èê³â ïðèïèíèëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â. Íàïðèê³íö³ 2010 ðîêó äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè óõâàëèëè íîâó ïðîãðàìó ïî âäîñêîíàëåííþ òà ôóíêö³îíóâàííþ ðèíê³â íà íàéáëèæ÷³ 5 ðîê³â.

Ідучи вулицями міста, подекуди навіть не помічаємо, скільки помилок містять їх написи: на

тах, маршрутних таксі та вивісках із вказанням адреси. Особливо часто зустрічаються помилки при перекладі

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÍÀÒÀË²ß ÃÎ˲ÊÎÂÀ, äèðåêòîð

Îáëàñíîãî öåíòðó ³ñòî𳿠òà ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè: - Ïîìèëêè òðàïëÿþòüñÿ äîñèòü ÷àñòî, îñîáëèâî ó ðåêëàì³, íà á³ãáîðäàõ. Öå â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç íåçíàííÿ ìîâè ³ íåáàæàííÿ çâåðòàòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â - ïðè÷èí áàãàòî. Ó ì³ñò³ í³õòî çà öå íå â³äïîâ³äàº.

ÍÎÂÈÍÈ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ ²ÍÒÅÐÍÅÒ

IJ ÃÎÄÈÍÈ Â ÏÀÂÓÒÈͲ Ïðåçåíòàö³ÿ áåçêîøòîâíîãî çàãàëüíîäîñòóïíîãî ²íòåðíåòöåíòðó ïðîéøëà íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ ×åðâîíèé Êàì³íü ó á³áë³îòåö³ ¹4. Òóò ñòâîðåíî 7 êîìï’þòåðíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Äîñòóï äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò ñïëà÷óºòüñÿ êîøòîì ì³ñüêîãî áþäæåòó. Êîæåí êîðèñòóâà÷ ìຠïðàâî ðàç íà òèæäåíü 2 ãîäèíè ïðîâîäèòè ó âñåñâ³òí³é ïàâóòèí³. Òîæ íåîáõ³äíî îñîáèñòî àáî çà òåëåôîíîì çàðåçåðâóâàòè ÷àñ äëÿ ðîáîòè, ïðîòå íå á³ëüø í³æ çà òèæäåíü íàïåðåä.

ÏÐÀÂÈËÜÍÈÉ ÂÀвÀÍÒ: ÂÓË. ×ÅÐÂÎÍÀ

Ó íàø íàøîî ìó ì³ñò³ áëèçüêî 2 òèñÿ÷ âóëèöü, íàçâè ÿêèõ ñüîãîäí³ ïîòðåáóþòü «÷èñòêè». Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ÷èìàëî ïîìèëîê, ÿê³ çóñòð³÷àþòüñÿ ó íàïèñàíí³ «³ìåí» äí³ïðîïåòрекламних плака- назв з російскої мови ðîâñüêèõ «àâåí þ» «àâåíþ» на українську чи навпаки. Наприклад, поблизу будівлі УМВС висить покажчик, на якому зазначено назву вулиці «Красна», хоча в перекладі має бути «Червона». Така ж ситуація із написанням «Площі Овражної», яка повинна називатися «Площею Ярською» чи «вул. Литейная», правильне написання якої «Ливарна» та «вул.

Совхозна», яка насправді «Радгоспна». Таких прикладів безліч, вже не кажучи про те, скільки орфографічних помилок можна помітити у назвах «авеню» Дніпропетровська: вулицю Глинки, наприклад, пишуть як «Глінки», вул. Пані-

кахи - як «Панікахі», вул. Мечникова - як «Мечнікова», а вул. Марії Кюрі - «Марії Кьурі». Чому трапляються такі «ляпи», не зрозуміло - чи то через неуважність тих, хто створює ці написи, чи то через елементарне незнання української мови.

«ÍÅ ÑËÀÁλ?

Ãîðîäñêîé ýêñòðèì: øàã ñ êðûøè

Ó ãàçåò³ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» ¹95 (1187) â³ä 28.12.2010ð. äîïóùåíî ïîìèëêó â îãîëîøåíí³ ²íñòèòóòó çåðíîâîãî ãîñïîäàðñòâà ïðî äîçâië íà âèêèäè. Ïåðåäîñòàíí³é àáçàö ñë³ä ÷èòàòè òàê: «...Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà ïðèâàòí³ îñîáè ç çàóâàæåííÿì òà ïðîïîçèö³ÿìè ìîæóòü çâåðòàòèñÿ â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Æîâòíåâî¿ ðàéîííî¿ ó ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêó ðàäè ó â³ää³ë ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí çà àäðåñîþ: ïëîùà Øåâ÷åíêà, 7».

ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

×ÓÂÑÒÂÎ ÑÒÐÀÕÀ ÏÎÌÎÃÓÒ ÏÎÁÎÐÎÒÜ

26 è 27 ôåâðàëÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðîéäåò ýêñòðåìàëüíîå ðàçâëå÷åíèå - ïðûæêè íà âåðåâêå жители, желающие полуñ êðûøè 16-ýòàæêè Организаторы мероприятия - запорожские роуп-джамперы. Экстремалы приедут в наш город, чтобы в течение двух дней прыгать с крыши незаселенного дома на улице Гавриленко, что рядом с остановкой «Школьная» на пр-те Кирова. Свободное падение продлится 30 метров, а глубина прыжка с растяжением веревок составит 35-40 метров. Кроме запорожцев, принять участие в аттракционе смогут и местные

чить порцию адреналина. На мероприятии будут присутствовать инструкторы, каждый из которых имеет огромный опыт прыжков с Запорожского моста и крымских скал. Специалисты по роупджампингу уверяют, что о безопасности таких прыжков беспокоиться не придется, поскольку в задачи инструкторов входит не только проверить снаряжение и проконсультировать джамперов, но и помочь им перебороть чувство страха.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÃÀÐÌÀØ, ðóêîâîäèòåëü

çàïîðîæñêîé êîìàíäû TTeam-Extreme eam-Extreme Adventures: -  ñóááîòó, 26 ôåâðàëÿ, íà÷íåì ïðûãàòü â 14.00. Ïîñêîëüêó ýòî óæå áóäåò êîíåö äíÿ, òî «ïîëåòàòü» ñìîãóò íå áîëåå 10 ÷åëîâåê. À âîò â âîñêðåñåíüå ìû íà÷íåì ñ 10 óòðà, è ñîâåðøèòü ïðûæîê â ýòîò äåíü ñìîãóò 25 ýêñòðåìàëîâ.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р11

ЖИТТЯБУТТЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ

ОТ ИДЕИ 1 ШАГ: К ДОКУМЕНТАМ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: Áîëåå 50 òûñÿ÷ þðèäè÷åñêèõ ëèö è áîëåå 70 òûñÿ÷ ôèçè÷åñêèõ ëèöïðåäïðèíèìàòåëåé çàðåãèñòðèðîâàíû â Äíåïðîïåòðîâñêå.

налогообложение физического лица-предпринимателя проще и дешевле, чем юридического лица - например, общества с ограниченной ответственностью. Теперь можно приступать к процедуре регистрации. Для этого надо обратиться в органы регистрации в вашем населенном пункте. «Согласно закону, государственная регистрация осуществляется исключительно в исполнительном комитете города областного значения и в районных государственных администрациях», - объясняет заместитель начальника управления по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Днепропетровского городского совета Ирина Щавинская.

НЕОБХОДИ2 ШАГ: МЫЙ ПАКЕТ Для регистрации физического лица-предпринимателя нужно предоставить всего три документа:  копию справки о включении в единый государственный реестр плательщика налогов (идентификационного номера);

3

ШАГ: НАЛОГИ И РАЗРЕШЕНИЯ

После подачи пакета документов государственный регистратор проверит все сведения в карточке, внесет информацию в реестр и предпринимателю выдадут свидетельство о регистрации. Регистрационную информацию передают во все соответствующие органы - в налоговую администрацию, пенсионный фонд и т.д. Согласно налоговому законодательству, осуществлять хозяйственную деятельность можно лишь после получения свидетельства плательщика налогов. Выдают его в органах налоговой службы после того, как вы напишете заявление о выборе системы налогообложения. Кроме того, для ведения бизнеса нужно получить разрешения в соответствующих службах. С каждым годом процедура выдачи разрешений становится проще и оперативнее. Так, более 30% предприни-

ïð. Ïðàâäû,

ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÞÐËÈÖÀ ËÓ×ØÅ ÇÀÐÅÇÅÐÂÈÐÎÂÀÒÜ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÁÈÇÍÅÑÀ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÏÐÎÙÅ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÈÐÈÍÀ ÙÀÂÈÍÑÊÀß,

çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è ôèçè÷åñêèõ ëèö-ïðåäïðèíèìàòåëåé Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà: - Ðåãèñòðàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòàíîâèòñÿ âñå ïðîùå. Ñåãîäíÿ çàÿâèòåëè ìîãóò ïîëó÷èòü ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïðÿìî â äåíü ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Ðåãèñòðàöèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö äëèòñÿ äî

20 ìèíóò, à âîò ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ðàáîòàåì è äî 1,5-2 ÷àñîâ.

мателей в Днепропетровске организовывают бизнес, требующий оценки соответствия помещений санитарному законодательству. «По закону экспертиза нового объекта длится 10 дней. В 2010 году мы выдали • Äëÿ ðåãèñòðàöèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüоколо 3 тысяч вывоñêîé äåÿòåëüíîñòè íóæíî îáðàùàòüñÿ â ñîîòâåòдов экспертизы и ñòâóþùèå óïðàâëåíèÿ ïðè ãîðñîâåòàõ è ðàéãîñàä- лишь 13 из них были ìèíèñòðàöèÿõ. отрицательными», •  Äíåïðîïåòðîâñêå - ýòî óïðàâëåíèå ïî âîïðîобъясняет заместиñàì ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàтель главного госуöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è ôèçèдарственного сани÷åñêèõ ëèö-ïðåäïðèíèìàòåëåé тарного врача Днепроãîðîäñêîãî ñîâåòà. Ïîäàòü петровска Виктория äîêóìåíòû ìîæíî ïî àäðåñó: Моргачева. Получив все разре42 ñ 9.00 шительные докуменäî 18.00 (ïåðåðûâ - ñ 13.00 ты, можно пристуäî 14.00). Ïðèåìíûå äíè äëÿ пать к реализации þðèäè÷åñêèõ ëèö - âòîðíèê è бизнес-идеи. Но это ÷åòâåðã, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö уже тема для других ïîíåäåëüíèê è ñðåäà. статей…

ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ÏÎÄÅØÅÂÅË ÏÐÎÅÇÄ

Ñåãîäíÿ ïðåäïðèíèìàòåëü - ýòî íåïðîñòàÿ ïðîôåññèÿ ñî ñâîåé ñïåöèôèêîé è ïîäâîäíûìè êàìíÿìè. Ñ ÷åãî íà÷àòü ïåðâûå øàãè â áèçíåñå - óçíàâàëè «Â³ñò³»

госрегистрации они подают еще и доверенность от физического лица или всех учредителей юридического лица.

ÍÈÊÎÏÎËÜ

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

 квитанцию об оплате регистрации (она составляет 34 грн.);  заполненную карточку государственной регистрации, в которой указываются данные о предпринимателе и виде его деятельности. Для регистрации юридического лица требуется больше документов: решение о создании юридического лица; регистрационная карточка; два экземпляра учредительного документа (для ООО - устава); документ об уплате регистрационного сбора (170 грн.); документ, подтверждающий формирование уставного капитала в размерах и случаях, установленных законодательством; документы, подтверждающие структуру основателей юридического лица и другие документы, предусмотренные законодательством. Еще один нюанс - название предприятия. Специалисты советуют перед началом регистрации юридического лица зарезервировать его наименование, это стоит 34 грн. Чтобы не вникать во все бюрократические тонкости, можно поручить регистрацию субъекта предпринимательской деятельности специальным фирмам, естественно - за определенную цену. Тогда в органы

ÍÎÂÈÍÈ

Îòêðûòü áèçíåñ ñ íóëÿ

Прежде всего следует решить - каким видом бизнеса вы хотите заняться и каковы будут его масштабы. После того как осмыслите бизнесидею - составьте бизнес-план. В нем нужно указать расходы на ведение дела, возможные доходы и окупаемость предприятия. Затем определяйтесь с организационно-правовой формой деятельности. Стоит учесть, что регистрация и

Ãîðîäñêîé ãîëîâà Ðóñëàí Òîêàðü ñäåëàë åùå îäèí øàã íà ïóòè ñíèæåíèÿ òàðèôîâ. Ñ 7 ôåâðàëÿ íà ðÿäå ãîðîäñêèõ ìàðøðóòîâ ââåäåí òàðèô 1 ãðí. 25 êîï. Äî ýòîãî îí ñîñòàâëÿë 2 ãðí. Àâòîáóñû, ãäå ïðîåçä 1 ãðí. 25 êîï., ýêèïèðîâàíû òðàôàðåòîì (ñîöèàëüíûé) íàäïèñü êðàñíûìè áóêâàìè íà áåëîì ôîíå. Òàêæå â ýòèõ àâòîáóñàõ âåòåðàíàì òðóäà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðîåçä ïî 1 ãðèâíå â áóäíèå äíè ñ 8.00 äî 16.00 ÷àñîâ. Âñåãî â ãîðîäå òàêèõ àâòîáóñîâ îêîëî 20 åäèíèö, îíè âûïîëíÿþò 252 ðåéñà â äåíü íà ìàðøðóòàõ ¹ 6, 6à, 7, 14, 15, 16, 16à, 19, 20, 21, 22, 23. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÄÅ ÍÀÉÁ²ËÜز ÇÀÐÏËÀÒÈ? Ñüîãîäí³ ÂÀÒ «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ» (ÄÒÅÊ) ïî ð³âíþ ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè - íà ïåðøîìó ì³ñö³ ñåðåä âóãëåäîáóâíèõ îá'ºäíàíü Óêðà¿íè. À ñ³ì ç äåñÿòè øàõò îá'ºäíàííÿ - ó äåñÿòö³ â³ò÷èçíÿíèõ øàõò ³ç íàéâèùèì ð³âíåì îïëàòè ïðàö³. ˳äåð ñåðåä ï³äðîçä³ë³â «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ» ïî ïîêàçíèêó ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè øàõòè ³ì. Ãåðî¿â êîñìîñó (5612,2 ãðí.), «Áëàãîäàòíà» (5308,6 ãðí.) òà ³ì. Ñòàøêîâà (5256,9 ãðí.). Çà ð³âíåì çàðîá³òíî¿ ïëàòè ã³ðíè÷èõ ðîá³òíèê³â î÷èñíîãî çàáîþ ï'ÿòü øàõò «Ïàëîãðàäâóã³ëëÿ» âõîäÿòü äî äåñÿòêè ë³äåð³â ãàëóç³, à çà ð³âíåì çàðïëàòè ïðîõ³äíèê³â - ø³ñòü øàõò. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

À ÂÈ ÐÎÁÈÒÅ ÇÀÐßÄÊÓ?  îáëàñò³ çðîñëà ê³ëüê³ñòü îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü. Íà ùàñòÿ, ëåòàëüíèõ âèïàäê³â ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â ñòàëî ìåíøå íà 6%. Ìåäèêè êîíñòàòóþòü: äåäàë³ ÷àñò³øå ñòðàøíà íåäóãà âðàæຠøê³ðó, ìîëî÷í³ çàëîçè, îáîäîâó êèøêó, ò³ëî ìàòêè òà ñå÷îâèé ì³õóð. ˳êàð³ ïîïåðåäæàþòü, ùî ðàê - íå âèðîê! Öå çàõâîðþâàííÿ âèë³êîâóºòüñÿ, ÿêùî ïðîâîäèòè ñâîº÷àñíó ä³àãíîñòèêó òà íåîáõ³äíó òåðàï³þ. Âàæëèâèì ó ïîïåðåäæåíí³ îíêîëîã³÷íèõ òà ³íøèõ íåäóã º çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ.


р12

16 КОЛО ЖИТТЯ ○

ÌÓÑÎÐ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ ßïîíöû çàéìóòñÿ ÷èñòêîé îðáèòû Çåìëè: êîñìè÷åñêèé ìóñîð áóäóò ëîâèòü ðûáîëîâíûìè ñåòÿìè.  íàñòîÿùåå âðåìÿ êîñìè÷åñêîå àãåíòñòâî JAXA çàêëþ÷èëî êîíòðàêò ñ îäíèì èç êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé ðûáîëîâíûõ ñåòåé ßïîíèè. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ñåòü ñ ëèíåéíûìè ðàçìåðàìè â íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ áóäåò âûâîäèòüñÿ íà îðáèòó íà áîðòó ñïåöèàëüíîãî ñïóòíèêà. Òàì îíà ñìîæåò ðàçâîðà÷èâàòüñÿ ïðè ïîìîùè óñòàíîâëåííîãî íà àïïàðàòå ìàíèïóëÿòîðà. À ïîñëå òîãî, êàê íàáåðåò äîñòàòî÷íî ìóñîðà, åå îòñîåäèíÿò.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÛ ÂÈÄÅËÈ?

ÊÀÊ ÊÎÌÅÒÀ ÍÀÄ ÇÅÌËÅÉ 9 ôåâðàëÿ ðÿäîì ñ Çåìëåé ïðîëåòåë âòîðîé çà íåäåëþ àñòåðîèä. Ýòî íåáåñíîå òåëî ðàçìåðîì îò 2,3 äî 5,1 ìåòðà ïðîíåñëîñü ñ îòíîñèòåëüíîé ñêîðîñòüþ 9,6 êèëîìåòðà â ñåêóíäó íà ðàññòîÿíèè 93,6 òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ. Íåâîîðóæåííûì ãëàçîì àñòåðîèä íåëüçÿ áûëî óâèäåòü. Àñòðîíîìû îòìå÷àþò, ÷òî â ñðåäíåì êàæäûå íåñêîëüêî íåäåëü îäèí ìåòðîâûé àñòåðîèä âòîðãàåòñÿ â çåìíóþ àòìîñôåðó è ïîëíîñòüþ â íåé ñãîðàåò. ○

 ÏÀÌßÒÜ Î ÃÀÃÀÐÈÍÅ Â Ðîññèè ãîòîâÿò ê ïóáëèêàöèè ñåêðåòíûå äîêóìåíòû î ïîëåòå Ãàãàðèíà. Ïðèóðî÷åíî ýòî ê 50-ëåòèþ ïåðâîãî ïîëåòà â êîñìîñ.  ñòðàíå ïðîéäóò ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ è âñòðå÷è ñ ëþäüìè, ïðèíèìàâøèìè ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ïîëåòà. Íàïîìíèì: Þðèé Ãàãàðèí ñîâåðøèë ïåðâûé â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà ïîëåò â êîñìîñ 12 àïðåëÿ 1961 ãîäà íà êîðàáëå «Âîñòîê-1». Ñòàðò ïðîøåë ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð. Ãàãàðèí ïðîáûë â êîñìîñå 108 ìèíóò è ñîâåðøèë îäèí âèòîê âîêðóã Çåìëè. ○

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199)

×òî çâåçäû íàì ïðîðî÷àò? ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

Çâåçäíîå íåáî - ýòî êðàñî÷íîå, ÿðêîå, òàèíñòâåííîå è çàâîðàæèâàþùåå çðåëèùå, îò êîòîðîãî ÷åëîâåêó âñåãäà áûëî òðóäíî îòâåñòè âçãëÿä. Ëþäè òûñÿ÷åëåòèÿìè ñìîòðåëè íà íåáî â íàäåæäå ðàçãàäàòü åãî óäèâèòåëüíûå òàéíû. ×òîáû óçíàòü, ÷òî ìû óâèäèì íà íåáîñêëîíå â 2011 ãîäó, «Âiñòi» îáðàòèëèñü â ãîðîäñêîé Ïëàíåòàðèé «КРОВАВАЯ» ЛУНА ЛЕТА2011

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÇÀÁÛÂÀËÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÍÀ ÍÅÁÎÑÊËÎÍÅ

×ÈÑÒÎÏËÎÒÍÛÅ ßÏÎÍÖÛ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÍÅÒ ÄÅÍÅÃ

ÐÀÊÅÒÛ «ÏÎÄÎÆÄÓÒ» Íàöèîíàëüíîå êîñìè÷åñêîå àãåíòñòâî ÑØÀ (NASA) íå ðàñïîëàãàåò ñðåäñòâàìè íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ðàêåò. Íåäàâíî àäìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ èçäàëà ðàñïîðÿæåíèå î ñòðîèòåëüñòâå íîâîé ðàêåòû äëÿ äîñòàâêè ëþäåé íà Ìàðñ è Ëóíó. Òåñòîâûé ïîëåò íîâîé ðàêåòû íàçíà÷åí íà 2016 ãîä. Îäíàêî, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ NASA, ôèíàíñèðîâàíèÿ â ðàçìåðå 8 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ íà áëèæàéøèå òðè ãîäà áóäåò íåäîñòàòî÷íî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ðàêåòû.

Этот год немало сюрпризов преподнесет не только астрономам, но и обычным жителям Днепропетровска, ведь он чрезвычайно богат на «звездные» чудеса. Шесть затемнений подарит 2011-й: четыре солнечных и два лунных. Прошлый месяц уже ознаменовался немалым событием - 4 января случилось самое первое в этом году солнечное затмение Луна закрыла Солнце на 78%. Тогда светило в буквальном смысле «показало рожки» землянам. Но рассчитывать на полное солнечное затмение в новом году не стоит. По словам лектора Планетария, астронома Тамары Выхрестюк, его увидят в Днепропетровске лишь в следующем веке. Последнее солнечное затмение в

ÑÎËÍÖÅ Â 2011-Ì ÁÓÄÅÒ ÀÊÒÈÂÍÛÌ

пических» комет (наблюдаемых в телескоп).

городе наблюдали 30 июня 1954 года. И все же, горожанам скучать не придется, для них летнее небо готовит сюрприз: 15 июня с 21 часа 23 минут до часа ночи случится лунное затмение - Луна попадет в тень Земли. А поскольку тень нашей планеты в результате преломления ярких солнечных лучей приобретет красный цвет, то и «царица неба» будет «облита кровью». Интересно, что в былые времена подобное явление вызвало б панический страх, его связали бы с приближением событий, не всегда благоприятных для общественной жизни.

Обычно их насчитывают от 10 до 15 в год, но на этот раз их будет 44. Получается, почти каждый месяц в телескоп можно лицезреть новую комету.

ние негативно влияет и на магнитное поле Земли, и на человека, порой провоцируя агрессивность. Замечено, что в периоды с яркой солнечной деятельностью возможны разные волнения, а также возникновение эпидемий давно забытых заболеваний. Верить в это или нет - дело каждого. Но ученые, начиная с

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÒÀÌÀÐÀ ÂÛÕÐÅÑÒÞÊ,

ëåêòîð Ïëàíåòàðèÿ, àñòðîíîì : - 2011 ãîä íàñ÷èòûâàåò öåëûõ øåñòü çàòìåíèé, â òî âðåìÿ êàê äëÿ îáû÷íîãî ãîäà ýòà öèôðà ðàâíà ÷åòûðåì. Ñòîëüêî æå çàòìåíèé áûëî â 1991 ãîäó. 7 - íàáëþäàëè â 1917 ãîäó. Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà, îñîáîå ñîöèàëüíîå íàïðÿæåíèå íàáëþäàåòñÿ â îáùåñòâå â ãîäû ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì çàòìåíèé. Âîò è ïîãîäíûå àíîìàëèè òîãäà ÷àùå ñëó÷àþòñÿ.

«Солнышко-2011» добрым также не назовешь… Известно, что пик солнечной активности пришелся как раз на Миллениум - 1999-2001 гг., тог«ОПАСНЫЕ да наблюдалось СОСЕДИ» очень много темных В 2011-м можно бу- пятен на Солнце. И дет увидеть и большое вот, спустя десятилеколичество «телеско- тие, деятельность Солнца вновь возросла. Причем в 2011 году количество пятен на светиле превысит рекорды 1999-го. Летом следующего года ученые вообще ожидают сверхактивность светила. Подобное явле-

2012-го, не рекомендуют частые поездки на юг.

ПОКАЖИТЕ ЮПИТЕРУ КОПЕЕЧКУ Любителям звездного неба стоит поспешить в Планетарий: в феврале-марте очень ярко видны созвездия Тельца, Близнецов, Большой Медведицы. Еще и Юпитер с четырьмя спутниками отлично можно рассмотреть. Он в этом году творит настоящие чудеса.

ÊÀÆÄÛÉ ×ÅÒÂÅÐà ÏËÀÍÅÒÀÐÈÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÇÃËßÍÓÒÜ ÍÀ ÇÂÅÇÄÍÎÅ ÍÅÁÎ

ÍÀ×ÀËÎ ÌÀÐÒÀ - ÂÐÅÌß ÄËß ÑÄÅËÎÊ Так, 6 января, на Святвечер, в ожидании первой звезды многие с удивлением отыскали над молодым лунным серпом необычайно яркую звездочку и перепутали ее с Рождественской, в то время как это была планета Юпитер. Интересно, что подобное сказочное зрелище можно еще раз наблюдать 7 марта. «Есть такая традиция: чтобы деньги водились, следует показывать молодой луне копеечку», - говорят в днепропетровском Планетарии. Тем более, когда Юпитер, планета богатства, рядом. Астрологи утверждают, что когда она возле Луны - можно решить финансовые проблемы. Выходит, начало марта - самое отличное время для заключения сделок . Не упустите свой шанс!


р5

ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

«Î÷óìåëûå ðó÷êè»: ñâîè èëè ÷óæèå?

ÍÎÂÈÍÈ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

×òî äåëàòü, åñëè ó âàñ äîìà ïîëîìàëñÿ âûêëþ÷àòåëü, ïðîòåêàåò êðàí èëè îòïàäàåò ïîëêà? «Â³ñò³» ðàññìîòðåëè âàðèàíòû ïðîâåäåíèÿ ìåëêîãî ðåìîíòà правностям. Еще с советских времен повелось: чтобы отремонтировать что-то в доме, нужно обратиться в ЖЭК. Там находятся и электрики, и слесари, и сантехники. К сожалению, сегодня в том же Днепропетровске - дефицит специалистов для ЖЭКов. Это значит, что прихода мастеров придется ждать несколько дней, и не факт, что работу сделают так качественно, как вы хотели.

СДЕЛАЙ САМ

Принцип DIY (от английского do it yourself - сделай сам) подходит тем, у кого руки растут откуда надо. В том, чтобы поставить прокладку в кране или заменить розетку - нет ничего сложного. Однако на это требуется свободное время, которого всегда не хватает, и инструменты, стоящие недешево. Например, цена самого «демократичного» китайского перфоратора - 300 грн., а надежные неÏËÞÑÛ: мецкие модели - от 1000 грн. Но ¡ небольшая плата; главный вопрос - окупятся ли ¡ работа с официальными эти траты? представителями коммунальных служб. ÏËÞÑÛ:

ÝÊÎÍÎÌÈß ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÕ ÈÍÎÃÄÀ ÎÏÐÀÂÄÀÍÀ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÂËÀÄÀ ÍÅ ÏÐÎÒÈ

ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ - Ïåíñèîíåðêà èç Äíåïðîïåòðîâñêà Íèíà Ñòåïàíîâíà æèâåò â ñòàðîé õðóùåâêå. Íå ïðîõîäèò è ìåñÿöà, ÷òîáû äîìà ÷òî-òî íå ëîìàëîñü. «ß ðàíüøå îáðàùàëàñü â ÆÝÊ, íî òîãî æå ñàíòåõíèêà äîæäàòüñÿ òÿæåëî, îñîáåííî çèìîé: òî îí áîëååò, òî òðóáû ëàòàåò. Ïî îáúÿâëåíèþ ïîçâîíèëà â ôèðìó, âûçâàëà äîìàøíåãî ìàñòåðà, ïðèøåë ìîëîäîé ÷åëîâåê - îí ìíå è çàìîê çàìåíèë, è ëàìïó ïîâåñèë. Ïîòîì äàæå îáðàùàëàñü ê íåìó, ÷òîáû òðóáû ïîìåíÿë. À òàê êàê ïåíñèÿ ó ìåíÿ íåáîëüøàÿ - îí è ñêèäêó ñäåëàë», - ðàññêàçûâàåò æåíùèíà. Ïðàâäà, èíîãäà «ïî ñòàðèíêå» âûçûâàåò ñïåöîâ èç ÆÝÊà. «Ýëåêòðèê ó íàñ õîðîøèé, ñòàðîé çàêàëêè, è áåðåò íåäîðîãî», - îáúÿñíÿåò îíà.

менты; ´ риск непрофессионализма. Диагноз: Превращение в домашнего мастера подходит для любителей ручной работы, для которых ремонт - хобби. Экономия на специалистах также оправдана, если работ по мелкоДиагноз: Работа с жэковму ремонту в доме - непочатый скими специалистами прелькрай. щает тех, кто не доверяет частКОММУНАЛЬНЫЕ никам, хочет сэкономить на СПЕЦЫ работе мастера или же просто Не в каждом доме есть муж- ностальгирует за временами чина, который может объявить монополии на предоставление войну по- бытовых услуг. ломкам и неис- МУЖ НА ЧАС В последние годы стали популярными услуги домашних мастеров. Как правило, это опытные специалистыуниверсалы, которые разбираются и в электрике, и в сантехнике, в слесарном и в столярном деле. Они могут работать как по одиночке, так и в специализированной фирме. Причем, если раньше оплата шла по прейскуранту

67 ÐÎʲ ÂÈÇÂÎËÅÍÍß Ïðîòÿãîì ëþòîãî óñ³ íàñåëåí³ ïóíêòè ðàéîíó ñâÿòêóâàòèìóòü 67-ó ð³÷íèöþ âèçâîëåííÿ Àïîñòîë³âùèíè â³ä í³ìåöüêîôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Óðî÷èñòîñò³ òðèâàòèìóòü ì³ñÿöü íå âèïàäêîâî, à òîìó, ùî ñàìå ñò³ëüêè êðàé âèçâîëÿëè â³ä ôàøèñòñüêî¿ íàâàëè.

¡ занятие для «настоящего ÌÈÍÓÑÛ: мужчины», повышает само´ недостаточная опеоценку; ративность; ¡ интересное времяпрепро´ иногда - невысокое вождение для человека с «золо- качество услуг. тыми» руками; ¡ экономия на работе мастера.

ÌÈÍÓÑÛ: ´ требует времени; ´ дорогостоящие инстру-

ÀÏÎÑÒÎ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

услуг, например, 40 грн. за замену электророзетки, то относительно недавно появился формат «Муж на час». Час услуги мастера стоит 50 грн., при этом за несколько часов он в состоянии устранить многие квартирные проблемы. И это может быть выгоднее, чем вызвать специалистов по каждой из них.

ÏËÞÑÛ: ¡ оперативность и универсальность мастеров; ¡ высокое качество работы - мастер заинтересован в том, чтобы вы рекомендовали его знакомым.

ÌÈÍÓÑÛ: ´ высокая цена.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ Ïîä ìåëêèì äîìàøíèì ðåìîíòîì, êîòîðûì çàíèìàþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå ôèðìû èëè ìàñòåðà, ñëåäóåò ïîíèìàòü: # óñòàíîâêó êàðíèçîâ, êàðòèí, ëþñòð, çåðêàë, ïîëîê, êóõîííûõ øêàôîâ; # âðåçêó çàìêîâ; # óñòàíîâêó è ðåìîíò âîäîïðîâîäíûõ êðàíîâ; # óñòàíîâêó è ðåìîíò ýëåêòðîðîçåòîê è âûêëþ÷àòåëåé.  ñëó÷àå ñ ïî÷àñîâîé îïëàòîé ìàñòåðà, áîëåå ìàñøòàáíûå ðàáîòû, íàïðèìåð ïðîêëàäêà ýëåêòðîïðîâîäêè èëè âîäîïðîâîäíûõ òðóá, îáû÷íî îïëà÷èâàåòñÿ ïî ñìåòå êàê êðóïíûé ðåìîíò. Ïîýòîìó öåíó çà óñëóãè ñëåäóåò óòî÷íÿòü ïðè âûçîâå ìàñòåðà.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ:

̳ñüêà âëàäà ï³äòðèìàëà íèçêó ïðîïîçèö³é êåð³âíèê³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà ³íøèõ óñòàíîâ. Çîêðåìà, ìàþòü îíîâèòè êàáåëüí³ åëåêòðîìåðåæ³ ì³ñòà, â ðàéîí³ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè á³ëÿ òåàòðó ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè áóäå âëàøòîâàíà ï³øîõ³äíà çîíà. Ïåðñïåêòèâíîþ âèçíàíà ðîáîòà ç³ ñòâîðåííÿ ïðîåêò³â ïåðåîáëàäíàííÿ ãóðòîæèòê³â ï³ä ñîöæèòëî, à òàêîæ âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè ñèñòåìè çáåðåæåííÿ òðàíñïîðòó. ○

ÀËÅÊÑÅÉ, ñïåöèàëèñò

ôèðìû ïî ìåëêîìó äîìàøíåìó ðåìîíòó: - Çà 7 ëåò ðàáîòû ìíå ïðèøëîñü ñòàòü ìàñòåðîì íà âñå ðóêè - òàê áîëüøå øàíñîâ ïîëó÷èòü çàêàç. Õîòÿ åùå ñ äåòñòâà íàó÷èëñÿ ñàì âñå äåëàòü â äîìå. Ïî ðàáîòå ïðèõîäèòñÿ âûïîëíÿòü ïðîñòîé ðåìîíò äàæå â ñåìüÿõ, ãäå åñòü ìóæ÷èíû. Îíè ãîâîðÿò: «ß íîðìàëüíî çàðàáàòûâàþ, çà÷åì ìíå òðàòèòüñÿ íà èíñòðóìåíòû è óáèâàòü âûõîäíûå, åñëè ìîæíî çàïëàòèòü ñïåöèàëèñòó?»  èõ ñëîâàõ åñòü ëîãèêà, à ó íàñ, áëàãîäàðÿ åé, - ðàáîòà.

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÊÈ ÑËÓÕÀÞÒÜ Ïðè óïðàâë³íí³ æèòëîâîêîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðàöþº «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ ç ïèòàíü ÿêîñò³ íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã íàñåëåííþ. Çâåðíåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ âèñëóõàþòü ïî òåëåôîíàõ:

4-90-20, 4-90-21. ○

Диагноз: Оптимальный вариант для тех, кто не хочет «увязать» в мелком ремонте и готов потратить деньги на услуги специалиста. В выходные можно отдохнуть, а пыльную р а боту сделают мастера.

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÕ ÌÅÍØÅ Ïîð³âíÿíî ç 2007 ðîêîì ê³ëüê³ñòü áåçïðèòóëüíèõ òà áåçäîãëÿäíèõ ä³òåé íà âóëèöÿõ ì³ñòà çíèçèëàñü íà 95%. Òàêîæ ìåíøå ñòàëî ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó äåðæàâíèõ äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ, íà 35%. Íà 20% çìåíøèëàñü ê³ëüê³ñòü ä³òåé ³ç ñ³ìåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.


р6

18 ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199)

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Èäåàëüíûå îòíîøåíèÿ - 3 óæèíà â ìåñÿö ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Áëèçèòñÿ ïðàçäíèê áîëüøîé ëþáâè î÷åíü ðîìàíòè÷íûé è ñ÷àñòëèâûé äåíü äëÿ âñåõ ëþáÿùèõ è ëþáèìûõ. Ñàìîå âðåìÿ çàäóìàòüñÿ: èäåàëüíû ëè âàøè îòíîøåíèÿ ñî âòîðîé ïîëîâèíêîé? È åñëè âû îáíàðóæèòå, ÷òî îáíèìàåòåñü ìèíèìóì òðè ðàçà â äåíü, à äâàæäû â ìåñÿö óñòðàèâàåòå ðîìàíòè÷åñêèé óæèí - âàì ïîâåçëî: âàø áðàê èëè ñîþç áåçóïðå÷íû. «Â³ñò³» ïðåäëàãàþò íàêàíóíå Äíÿ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ïðîâåðèòü îòíîøåíèÿ íà ïðî÷íîñòü

ÏÎÐÕÀÞÙÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ

«ÒÛ ÌÎÉ ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÛËÅÊ» Íà Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà2011 ïîïóëÿðíûì ïîäàðêîì ñòàíóò áàáî÷êè. Ïî êðàéíåé ìåðå, íåêîòîðûå ôèðìû â ÑØÀ óæå íà÷àëè çàïàñàòüñÿ òàêèì íåîáû÷íûì òîâàðîì. Ïî ðåçóëüòàòàì ñîöîïðîñîâ, íåêîòîðûå àìåðèêàíöû ñîáèðàþòñÿ ïîäàðèòü ñâîèì ëþáèìûì â ñàìûé ðîìàíòè÷åñêèé äåíü â ãîäó ôîíòàí èç áàáî÷åê. ○

ÑÂÀÄÜÁÀ ÃÎÄÀ

ÑÏÀÍÈÅËÜ + ÏÓÄÅËÜ

 îäíîì èç ïðèþòîâ äëÿ æèâîòíûõ â Íüþ-Éîðêå ñîñòîÿëàñü ñâàäüáà äâóõ ñîáàê, êîòîðûå ïðîâåëè âìåñòå áîëüøóþ ÷àñòü ñâîèõ æèçíåé. Òîðæåñòâî ñîñòîÿëîñü â ïðèñóòñòâèè ñïåöèàëüíî ïðèãëàøåííîãî ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ. Âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ ìîëîäîæåíû - ïîìåñü øèòöó è ïóäåëÿ ïî êëè÷êå Àð÷è è ñìåñü ÷èõóàõóà ñ êîíòèíåíòàëüíûì òîé-ñïàíèåëåì Ýäèò áûëè îäåòû â ñâàäåáíûå íàðÿäû. Íà ñâàäüáó ïðèãëàñèëè ëþáèòåëåé ñîáàê è ñîòðóäíèêîâ ïðèþòà. ○

ÆÅÍÈÒÜÑß ÍÅÒÐÓÄÍÎ, ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÆÅÍÀÒÛÌ

«ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÄÎ ÑËÅÇ»

ÆÅËÀÍÈß ÑÁÓÄÓÒÑß

ÄÓÁ ËÞÁÂÈ Êî Äíþ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà â Êèåâå ïîÿâèòñÿ Äóá ëþáâè, èëè ïîäðóãîìó «äåðåâî Âàëåíòèíà». Îí áóäåò èìåòü âûñîòó 9 ìåòðîâ, â îáõâàòå 7 ìåòðîâ, à èçãîòîâëåí èç ìåòàëëà è ïëàñòèêà. Â Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ, 14 ôåâðàëÿ, âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïîâåñèòü íà Äóá ëþáâè ñâîè «âàëåíòèíêè» ñ ïðèçíàíèÿìè â ëþáâè.

Минимум 1 раз в день признаваться друг другу в любви. Старайтесь как можно чаще находить свободную минутку в течение рабочего дня и звонить своим любимым. Даже простое: «Как дела? Я люблю тебя» сделают их счастливее и отвлекут от рутины.

«ÌÛ ÏÎÅÄÅÌ, ÌÛ ÏÎÌ×ÈÌÑß…» Один раз в год отмечать какое-нибудь важное событие за границей. Если у вас есть возможность придерживаться этого правила, оно станет самым любимым в вашей семье. Во-первых, целый год вы будете вместе планировать поездку. Это сплотит и настроит на одну волну. Вовторых, отмечая важную дату за границей, вы запомните это на всю жизнь, а главное - воспоминания будут совместными.

«ß ÑÊÓ×ÀÞ ÏÎ ÒÅÁÅ» 2 раза в месяц проводить время отдельно. Главное в любой семье или паре - не перенасытиться друг другом. Для этого необходимо выкраивать время для встреч с друзьями, шоппинга, посещения концертов, выставок. Попробуйте соскучиться друг за другом. И тогда новые эмоции вашему союзу обеспечены.

ÑÎÂÅÒÛ ÅÌÓ: 1. Íå ñêóïèòåñü íà êîìïëèìåíòû. Ãîâîðèòå ïî÷àùå, ÷òî âàì î÷åíü ïîâåçëî ñ æåíîé.

2. Ïðèãëàøàéòå

ñâîþ ëþáèìóþ íà êîíöåðòû è âå÷åðèíêè. Íå ñòîèò çàñèæèâàòüñÿ äîìà ó òåëåâèçîðà.

«ÎÁÍÈÌÈ ÌÅÍß ÏÎÊÐÅÏ×Å» 3 раза в неделю засыпать в обнимку. Как приятно в конце рабочего дня уснуть, обнимая любимого человека. В счастливом союзе это правило выполняется почти ежедневно. Конечно, это не значит, что нужно заставлять себя силой залезать «под мышку» второй половинке, потому что так надо. Делайте все от души.

«ÕÎÁÁÈ ÍÀÑ ÑÂßÇÀËλ Иметь 2 общих хобби. Когда у двух любящих людей общие интересы идеальный вариант. Если это не так, надо по возможности постараться полюбить и понять хобби своей половинки. Со временем оно может стать интересным для обоих.

ÑÎÂÅÒÛ ÅÉ: 1. ×èòàéòå êíèãè,

ñëóøàéòå íîâîñòè, ïîñåùàéòå ñàéòû. Îäíèì ñëîâîì, áóäüòå èíòåðåñíîé ñîáåñåäíèöåé.

ÓÑÏÅØÍÛÅ ÖÈÔÐÛ: Ñ÷àñòëèâûé áðàê, åñëè âû… < 3 ãîäà è 6 ìåñÿöåâ âñòðå÷àëèñü äî ñâàäüáû (èäåàëüíî - åñëè âàñ ïîçíàêîìèëè äðóçüÿ); < 2 ãîäà è 2 ìåñÿöà ïðîæèëè â áðàêå, ïðåæäå ÷åì çàâåñòè ïåðâåíöà.

ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÐÀÇÍÎÉ

2. Èíòåðåñóéòåñü òåì, ÷òî âîëíóåò âàøåãî ìóæà. Ðàññïðàøèâàéòå åãî î ðàáîòå, çíàêîìûõ, âñòðå÷àõ è ïëàíàõ. Áóäüòå â êóðñå åãî äåë.

«ÂÛÏÜÅÌ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» 3 раза в месяц устраивать романтический ужин. Совсем необязательно ходить в дорогие рестораны, можно накрыть стол дома и в привычной и уютной обстановке вместе поужинать. Кто-то может сказать: «Мы делаем это ежедневно». Но вряд ли «ежедневно» вы зажигаете свечи и включаете легкую музыку. А это главные атрибуты романтического ужина. ÂÏ

ÊÎÃÄÀ ÌÓÆ×ÈÍÅ ÏËÎÕÎ ÎÍ ÈÙÅÒ ÆÅÍÙÈÍÓ. ÊÎÃÄÀ ÌÓÆ×ÈÍÅ ÕÎÐÎØÎ - ÎÍ ÈÙÅÒ ÅÙÅ ÎÄÍÓ


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

10.02.2011 ð. ¹ 11 (1199) ○

ÓÊÐÀÈÍÀ : ÐÓÌÛÍÈß

ÄÍÅÏÐ ÏÎËÓ×ÈË ÑÂÎÅ Ôóòáîëüíûé «Äíåïð» ïîðàäîâàë. Ïîäîïå÷íûå Õóàíäå Ðàìîñà â ôèíàëüíîì ìàò÷å Marbella Cup ïðîòèâ Ïîëîíèè îäåðæàëè òÿæåëóþ, íî çàñëóæåííóþ ïîáåäó, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ó òðåíåðà áûëî âñåãîòî 11 èãðîêîâ, îñòàëüíûå èëè ðàçëåòåëèñü ïî ñáîðíûì, èëè òðåíèðîâàëèñü ïî îñîáîé ïðîãðàììå. Îñíîâíîå âðåìÿ ïîåäèíêà çàêîí÷èëîñü ñ íóëÿìè íà òàáëî, à âîò ïî èòîãàì ñåðèè ïåíàëüòè - 6:5, êóáîê Ìàðáåëëà îòïðàâèëñÿ â Äíåïðîïåòðîâñê.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ:

Ãîëû: Ðàêèöêèé, 22 ìèíóòà, Ìèëåâñêèé, 31 ìèí. Àëåêñà, 33, 44 ìèíóòû Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Ãóñåâ, Ôåäîðèâ, Àëèåâ, Ìèëåâñêèé, Êðàâåö, Äÿê, Ìàôòåè.

Æóê-âðåäèòåëü

ÁÅÇ ÈÃÐÎÊÎÂ

Олег Гусев, орудующий на пра- ки выйти вперед ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ вом фланге. Ввиду хаотичнос- были неудачныти игры, гол украинцев на 22-й ми. Под конец Âî âòîðíèê íàöèîíàëüíàÿ ñáîðíàÿ Óêðàèíû ïî ôóòáî- минуте был сюрпризом. Ракиц- матча все устали ëó îáûãðàëà ñáîðíóþ Ðóìû- кий со штрафного, который ру- и играли очень íèè â ìàò÷å ìåæäóíàðîäíî- мыны получили за сомнитель- аккуратно и споный фол на Алиеве, «влепил» койно, аж до конãî òóðíèðà «Cyprus Cup», êîòîðûé ïðîõîäèò íà Êèïðå. мяч в «шестерку». Через 9 ми- ца дополнительÌàò÷ áûë òðóäåí, à ïîáåäà нут на фоне всеобщего подъе- ного тайма. На ма в рядах наших футболистов табло по-прежнеäîñòàëàñü íàøèì ëèøü ïî еще один гол забил Милев- му 2:2. èòîãàì ñåðèè ïåíàëüòè ский. На этом наши сдались! На серию пеЧерез пару минут Алекса нальти КалитНачало матча было слегка хаотичным. Обе команды по- отыграл одно очко для Румы- винцев выпуспеременно отбирали друг у друга мяч. Главным «проводниÈòîã: Óêðàèíà - Ðóìûíèÿ 2:2 (4:2 - ïî ïåíàëüòè) ком» атак был

ÂÒÎÐÎÉ ÒÀÉÌ ÇÀ ÐÓÌÛÍÀÌÈ

ÍÎÂ ÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ

Ïîñëåìàò÷åâàÿ ëîòåðåÿ

нии, а перед самым перерывом сравнял счет. В т о р о й тайм румыны начали активно. Но попыт-

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ¹ 1197 тил в ворота Шовковского. Он отбил два удара румынов. В свою очередь Ярмоленко, Тимощук и Кравец по воротам румын не промазали. В итоге 4:2 на пользу сборной Украины.


р8

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 10 ЛЮТОГО 2011 РОКУ № 11 (1199)

Íàñòîÿùèé õóäîæíèê íå ìîæåò íå áûòü õóäîæíèêîì ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Îâíîâ îæèäàåò íàñûùåííàÿ ñîáûòèÿìè íåäåëÿ. Âïåðåäè ìíîæåñòâî ïðèÿòíûõ îòêðûòèé, à ðÿäîì ÷åëîâåê, êîòîðûé ñîçäàí ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ. Âû âíîâü îáðåòåòå âêóñ ê æèçíè. Ïðèäåò ïîíèìàíèå, ÷òî ýòî òà ñàìàÿ, âàøà äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü, êîòîðàÿ äàåòñÿ ðàç â æèçíè. Áëèæå ê ñåðåäèíå íåäåëè Îâíû èñïûòàþò ëåãêîå ðàçî÷àðîâàíèå. Îäíàêî óæå ê âûõîäíûì ìíîãîå ïðèäåò â íîðìó. ТЕЛЕЦ Òåëüöàì íåäåëÿ ïîäàðèò ñâåæèå çíàêîìñòâà, ÿðêèå ýìîöèè è âïå÷àòëåíèÿ. Èìåííî ñåé÷àñ Òåëüöû ñìîãóò ïî äîñòîèíñòâó îöåíèòü âñþ ìíîãîãðàííîñòü æèçíè, áëàãîäàðÿ íåîæèäàííîìó ðîìàíó, êîòîðûé îòêðîåò íîâûå ãîðèçîíòû. Ãëàâíîå, íå áîÿòüñÿ ðèñêîâàòü, äîâåðèòüñÿ ñóäüáå, êîòîðàÿ áóäåò ê âàì áëàãîñêëîííà. БЛИЗНЕЦЫ Ëè÷íàÿ æèçíü Áëèçíåöîâ â íà÷àëå íåäåëè öåëèêîì è ïîëíîñòüþ ïîä÷èíèòñÿ èõ ïåðñîíàëüíûì æåëàíèÿì. Êàê çàõîòèòå, òàê è ñëó÷èòñÿ. Ïîñòàðàéòåñü íå çíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà, îòíîøåíèÿ ñ êîòîðûìè áåñïåðñïåêòèâíû. Ëó÷øå ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ñîáñòâåííûõ ÷óâñòâàõ. РАК Ðàêàì íà íîâîé íåäåëå ïðåäñòîèò âåðíî ðàññòàâèòü ïðèîðèòåòû. Ëè÷íûì îòíîøåíèÿì ñòîèò óäåëÿòü çíà÷èòåëüíî áîëüøå âðåìåíè, ÷òîáû ïîòîì íå ñîæàëåòü îá óïóùåííûõ âîçìîæíîñòÿõ. Ëþáîâü - ýòî íå áðåìÿ, à äîïîëíèòåëüíûé ñòèìóë ê æèçíè; íàä ýòèì ñòîèò ïîäóìàòü. Ðåøåíèå â ëþáîì ñëó÷àå îñòàåòñÿ çà âàìè. ЛЕВ Ëüâàì íîâàÿ íåäåëÿ ïîäàðèò ðàçìåðåííîñòü è ñòàáèëüíîñòü. Ìåæäó òåì ðîìàíòèêà íèêóäà íå èñ÷åçíåò. Âû ñìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîíèìàíèå. Áóðíûõ âñïëåñêîâ ýìîöèé íå îæèäàåòñÿ, â öåëîì íåäåëÿ ïîðàäóåò ñòàáèëüíîñòüþ è ïîëíîé ãàðìîíèåé âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Ëþáèìûé ÷åëîâåê ïðåïîäíåñåò íåîæèäàííûé ïîäàðîê, ÷åì óêðåïèò âçàèìíûå ÷óâñòâà. ДЕВА Âå÷åðà, íàïîëíåííûå îäèíî÷åñòâîì è ñêóêîé, óøëè â íåáûòèå. Äåâû âïîëíå ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî èõ ïåðñïåêòèâíûå ïëàíû îñóùåñòâÿòñÿ. Ãëàâíîå - íå êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà òîì, ÷òî îñòàëîñü â ïðîøëîì. Âïóñòèòå â ñîáñòâåííóþ æèçíü áóäóùåå. Ïîñìîòðèòå íà íåãî äðóãèìè ãëàçàìè, è íå óäèâëÿéòåñü, åñëè â îòâåò â åãî âçãëÿäå âû ïîéìàåòå íåïîääåëüíûé îãîíü èíòåðåñà.

ВЕСЫ Çàäà÷à Âåñîâ íàïîðèñòî ðâàòüñÿ ê öåëè. Ãëàâíîå - íå óïóñòèòü ñâîé øàíñ, íå ïîääàòüñÿ äîâîäàì ïðåäðàññóäêîâ. Ñîâñåì ñêîðî âàñ îæèäàåò ñóäüáîíîñíàÿ âñòðå÷à, êîòîðàÿ ðåçêî èçìåíèò æèçíü. Ãëàâíîå íå ñêëàäûâàòü ðóêè, à ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé ê äîñòèæåíèþ æåëàåìîãî. È íå óäèâëÿéòåñü, åñëè ê êîíöó íåäåëè âàì çàõî÷åòñÿ êðè÷àòü î ñâîåì ñ÷àñòüå íà âåñü ìèð! СКОРПИОН Ñ ñàìîãî íà÷àëà íåäåëè Ñêîðïèîíû ìîãóò ÷óòü-÷óòü ðàññëàáèòüñÿ, èõ îæèäàåò íîâûé, ãîëîâîêðóæèòåëüíûé ðîìàí. Ñóäüáà íàêîíåöòî ðåøèëà ïðåïîäíåñòè âàì ïîäàðîê; âû òàê äàâíî íàõîäèëèñü â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ è òåïåðü ïðèäåòñÿ ïîâåðèòü, ÷òî ÷åëîâåê, êîòîðîãî âû äîëãî èñêàëè, ðÿäîì ñ âàìè. СТРЕЛЕЦ Íåäåëÿ ïðèãîòîâèëà äëÿ Ñòðåëüöà ðàçëè÷íûå èñïûòàíèÿ è ñîáëàçíû. È õîòÿ ìíîãèå Ñòðåëüöû îòëè÷àþòñÿ ïîñòîÿíñòâîì è ïðÿìîëèíåéíîñòüþ, ñåé÷àñ ñîõðàíÿòü ðàâíîâåñèå î÷åíü íåïðîñòî. Íîâûå çíàêîìñòâà ñïîñîáíû âñêðóæèòü ãîëîâó íàñòîëüêî, ÷òî â êàëåéäîñêîïå ôàëüøè è íàèãðàííîñòè ïîòåðÿåòñÿ îùóùåíèå ðåàëüíîñòè. Ïîýòîìó ñêîðîïàëèòåëüíûå ðîìàíû ïåðåä Äíåì Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà - òàáó. КОЗЕРОГ Çàäà÷à ýòîé íåäåëè îòêðûòüñÿ íàâñòðå÷ó ïåðåìåíàì. Ðàçî÷àðîâàâøèåñÿ â ïðîøëûõ îòíîøåíèÿõ Êîçåðîãè íà ýòîé íåäåëå ñìîãóò âåðíóòü âåðó â ëþáîâü. È õîòÿ øðàìû îò ýòèõ îòíîøåíèé âñå åùå áåñïîêîÿò, Êîçåðîãè óæå ãîòîâû ê ïåðåìåíàì. È òåì áîëåå íå ïðîòèâ íîâîé ðîìàíòè÷åñêîé èñòîðèè. Êàê ãîâîðèòñÿ, «íîâàÿ âñòðå÷à - ëó÷øåå ñðåäñòâî îò îäèíî÷åñòâà». ВОДОЛЕЙ ×óâñòâà òðåáóþò ðàçíîîáðàçèÿ. Íàñòàëî âðåìÿ ïðåâðàùåíèÿ ÷åðåäû ñåðûõ áóäíåé â ÿðêèé ïðàçäíèê! Èçîáðåòàòåëüíûé Âîäîëåé íå äåëàåò èç ïðîöåññà ïðîáëåìó; ãëàâíîå - âêëþ÷èòü ôàíòàçèþ.  ñåðåäèíå íåäåëè ðàáî÷èå îáÿçàííîñòè îòâëåêóò âàñ îò ìûñëåé î ëþáèìîì ÷åëîâåêå. Âàì ïðåäñòîèò îñâîèòü íîâîå íàïðàâëåíèå, à ýòî òðåáóåò âíèìàíèÿ. РЫБЫ Íåäåëÿ ñòàíåò äëÿ Ðûáîê ÿðêèì ñîáûòèåì. Ðûáêè äåéñòâèòåëüíî óæå äàâíî íå èñïûòûâàëè ñòîëüêî ïîçèòèâíûõ ýìîöèé. Òåïåðü è ó âàñ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü äàðèòü è ïîëó÷àòü ëþáîâü. Æèçíü íà ãëàçàõ ìåíÿåòñÿ. Íå îòêàçûâàéòå ñåáå íè â ÷åì. Ñêîðî ÿðêèå ñþðïðèçû è íåîæèäàííîñòè ïðèäóò íà ñìåíó òðóäîâûì áóäíÿì. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Äíåïðîïåòðîâñêèé ìóçåé «Ëèòåðàòóðíîå Ïðèäíåïðîâüå» ïîäãîòîâèë äëÿ öåíèòåëåé èñêóññòâà ïîäàðîê âûñòàâêó ïðîèçâåäåíèé õóäîæíèêîâ «èãðåíñêîé øêîëû». «Â³ñò³» ñ èõ òâîð÷åñòâîì ïîçíàêîìèë èñêóññòâîâåä, ÷ëåí Íàöèîíàëüíîãî ñîþçà õóäîæíèêîâ Óêðàèíû Âëàäèìèð Êóëè÷èõèí НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ - Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, о «школе» - кто и когда ее основал? - Конкретно говорить о ком-то одном сложно, хотя все называют основателем «игренской школы» Валерия Гречаного. Вероятно,

за умение привлечь и сплотить вокруг себя близких по духу людей. «Школа» объединила художников, чье творческое рождение пришлось на «застойные» 70-е гг., когда талантливой молодежи практически невозможно было пробиться ни на выставки, ни, тем более, в Союз художников. Но Валерий Гречаный, Евгений Деркач, Владимир Падун, Александр Самийленко, Владимир Лещенко и Юрий Евдущенко всегда творили по принципу «не благодаря, а вопреки». Настоящий художник не может не быть художником. - В чем секрет «игренцев»? - Особого секрета нет. Практически все живут там, где творят на Игрени. Это необычайно красивый край с богатой историей. Мастера верны народным

традициям, главному вдохновителю натуре, но при этом каждый по своему отображает то, что видит и чувствует.

САМОБЫТНЫ И ВОСТРЕБОВАНЫ - Владимир Владимирович, можно ли говорить о признании «игренской школы»в творческой среде? - Безусловно. Особое умение передать красоту и величие Присамарья сделало Гречаного, Деркача, Падуна, Самийленко, Лещенко и Евдущенко интересными, самобытными и востребованными художниками. Они - участники престижных выставок. Их работы хранятся в музеях, частных коллекциях Украины, стран Ближнего и Дальнего зарубежья. - Есть ли среди подрастающего поколения художников последователи мастеров «школы»? - К сожалению, пока нет, но думаю, что по-

 ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ «ÏÐÈÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ» ÎÊÎËÎ 70 ÐÀÁÎÒ явятся. «Игренская школа» не может исчезнуть. К мэтрам обязательно присоединятся молодые, талантливые ребята из тех, кто приезжает на этюды, и тех, кто живет на Игрени. Красота этих мест никого не оставляет равнодушным.

ÞÌÎÐ - Äîðîãàÿ! Êàêîé âêóñíûé òîðò! - ß åãî â ìàãàçèíå êóïèëà. - À ñàìà òàêîé æå èñïå÷åøü? - Èç ÷åãî? Ó íàñ íè ãëþòàìàòà

íàòðèÿ, íè Å517, íè Å1452... *** Åñëè æåíùèíå õâàòàåò äåíåã, çíà÷èò åé íå õâàòàåò ôàíòàçèè.

ÏÎÃÎÄÀ Чт 10.02

1 2 0С 6 8 0С

півн.захід. 68 м/с

Пт 11.02

1 3 0С 7 9 0С

півн.захід. 45 м/с

Сб 12.02

4 6 0С 13 15 0С

захід. 56 м/с

Нд 13.02

6 8 0С 15 17 0С

півн.захід. 57 м/с

Пн 14.02

10 12 0С 18 20 0С

півн.захід. 43 м/с

Вт 15.02

11 13 0С 15 17 0С

півн. 34 м/с

Ср 16.02

7 9 0С 10 12 0С

півн.схід. 45 м/с

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 09.02.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 0212

вести приднепровья  

вести приднепровья