Page 1

р1

 ÌÅÒÐÎÑÒÐÎÅ ÄÅÍÜ ÇÀÐÏËÀÒÛ

ÎÏÀÑÍÀß ÎÄÅÆÄÀ

16

2

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÐÎÏÎÍÓª ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ ÑϲËÜÍÎ

3

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÖÅÂ

17

ÎÐÃÀÍÈÇÌ, ÂÇÁÎÄÐÈÑÜ! Âñòðåòèâ íîâîãîäíèå è ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè áåç ñíåãà è ìîðîçà, íàì êàçàëîñü, ÷òî íàñòîÿùàÿ çèìà â ýòîì ãîäó òàê è íå íàñòóïèò. Íî âíåçàïíîå ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû çàñòàâèëî êóòàòüñÿ ïîòåïëåå. Êàê âçáîäðèòüñÿ îðãàíèçìó â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà - çíàþò «Â³ñò³».

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№09 (1197) Четвер, 3 лютого 2011 р.

18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÑÎÑÅÄÑÊÈÉ ÂÈÇÈÒ

ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîñåòèò Ïîëüøó ñ ãîñóäàðñòâåííûì âèçèòîì ïî ïðèãëàøåíèþ Ïðåçèäåíòà Ïîëüøè Áðîíèñëàâà Êîìîðîâñêîãî. Âèçèò â Âàðøàâó è Ãäàíüñê çàïëàíèðîâàí íà 3-4 ôåâðàëÿ. Öåëü ïîåçäêè - äàëüíåéøåå óãëóáëåíèå îòíîøåíèé ñ Ïîëüøåé êàê áëèçêèì ñîñåäîì è ñòðàòåãè÷åñêèì ïàðòíåðîì íàøåé ñòðàíû. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿò âîïðîñàì óêðàèíî-ïîëüñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ Åâðî2012. ○

ÏÎ ÏßÒÜ ËÅÒ

ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÏÐÎÄËÈËÈ

4

Þðèé Âèëêóë: «ß ñòàâëþ çàäà÷ó, ÷òîáû Êðèâîé Ðîã ñòàë îäíèì èç ñàìûõ êðàñèâûõ è êîìôîðòíûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû» Î ðåêîðäíîì áþäæåòå ãîðîäà, ïðîãðàììàõ, êîòîðûå áóäóò ðåàëèçîâàíû â áëèæàéøåå âðåìÿ, è î ìíîãîì äðóãîì â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» ðàññêàçàë ìýð Êðèâîãî Ðîãà Þðèé Âèëêóë.

ÅÂÐÎ-2012

ÍÀ ÔÓÒÁÎË - ×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

Áèëåòû íà ìàò÷è Åâðî-2012 áóäóò ïðîäàâàòü òîëüêî ÷åðåç Èíòåðíåò. Îá ýòîì çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà Åâðî-2012 â Óêðàèíå Ìàðêèÿí Ëóáêèâñêèé. Êóïèòü áèëåòû ìîæíî ÷åðåç ñàéò uefa.com. Ýëåêòðîííóþ

ñèñòåìó ðåàëèçàöèè ââåëè äëÿ çàùèòû îò ïðîäàæè ïîääåëüíûõ «ïðîïóñêîâ» íà ñòàäèîí. Âñåãî â ïðîäàæó ïîñòóïèò 1,4 ìëí. áèëåòîâ. Ïðè ýòîì 75% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàñïðåäåëÿò ìåæäó áîëåëüùèêàìè êîíêðåòíûõ ôóòáîëüíûõ êîìàíä.

«Ïðîïóñêà» íà ìàò÷ ãîòîâÿò íåñêîëüêèõ êàòåãîðèé. Áèëåòû ïåðâîé ãðóïïû áóäóò ïðîäàâàòüñÿ íà îòäåëüíûé ìàò÷, à áèëåòû âòîðîé - íà ìàò÷è âûáðàííîé êîìàíäû. Âòîðîé âàðèàíò êîìïëåêòà äàåò âîçìîæíîñòü óâèäåòü âñå èãðû ëþáèìîé êîìàíäû âïëîòü äî ñàìîãî ôèíàëà ÷åìïèîíàòà. Åñëè êîìàíäà

15 Äèâî-äèâà. Â ãîñòÿõ ó ñêàçêè cmyk

âûáûâàåò èç òóðíèðà, âëàäåëåö ïîëó÷èò âîçìåùåíèå ñòîèìîñòè áèëåòîâ íà ìàò÷è òîé ñòàäèè, â êîòîðóþ íå ïîïàëà åãî êîìàíäà. Åùå îäèí âàðèàíò ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïîñåùàòü âñå èãðû Åâðî2012, êîòîðûå ïðîâîäÿò íà êîíêðåòíîì ñòàäèîíå.

 Óêðàèíå óñòàíîâëåí 5-ëåòíèé ñðîê ïðåáûâàíèÿ íà äîëæíîñòÿõ Ïðåçèäåíòà, äåïóòàòîâ Âåðõîâíîé Ðàäû è ìåñòíûõ ñîâåòîâ. Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â Êîíñòèòóöèþ âíåñëè äåïóòàòû ïàðëàìåíòà. Êðîìå òîãî, Âåðõîâíàÿ Ðàäà èçìåíèëà è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ. Òåïåðü âûáîðû â ïàðëàìåíò è ìåñòíûå ñîâåòû áóäóò ïðîâîäèòü â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ, à Ïðåçèäåíòà â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå ìàðòà íà ïÿòîì ãîäó ïîëíîìî÷èé. ○

ÐÅÊÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ

ÏËÞÑ 100 ÌÈËËÈÀÐÄΠÏðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò ïðèâëå÷ü 100 ìëðä. ãðí. äîïîëíèòåëüíûõ èíâåñòèöèé â 2011 ãîäó. Ýòî îáåñïå÷èò äîïîëíèòåëüíûé ïðèðîñò ÂÂÏ íà 1,52,5% ê ïðîãíîçèðîâàííîìó. Îá ýòîì íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà ñîîáùèë Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. Ïîìî÷ü äîëæíà Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ èíâåñòèöèîííî-èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà 2011-é è íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà, êîòîðóþ ðàññìîòðèò Êàáìèí. Ïî ñëîâàì ïðåìüåðà, ýòîò äîêóìåíò çàëîæèò îñíîâó ïðèíöèïèàëüíûõ ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé â ýêîíîìèêå. ○

ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ ÁÅÇ ÌÅÄÑÏÐÀÂÎÊ Òåïåðü äëÿ ïðîõîæäåíèÿ òåõîñìîòðà âîäèòåëè íå äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòü ñïðàâêó î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ. Ðåøåíèå îá èçúÿòèè ìåäñïðàâêè èç ñïèñêà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåõîñìîòðà ïðèíÿë Êàáìèí. Ðóêîâîäñòâó ÌÂÄ è ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîðó÷èëè â êðàò÷àéøèå ñðîêè âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìàòèâíîïðàâîâûå àêòû.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197)

²Ç ÃÎËÎÂÍί ÒÐÈÁÓÍÈ

«Â³äïîâ³äü - â óñï³øíîñò³ é åôåêòèâíîñò³ ðåôîðì» ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ âèñòóïèâ íà â³äêðèòò³ âîñüìî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè VI ñêëèêàííÿ

ÓÐßÄ ÄÎÏÎÌÎÆÅ

ÑÎÖ²ÀËÜͲ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ ÂÃÎÐÓ Óðÿä ó öüîìó ðîö³ ïðîäîâæèòü òå, ùî ïî÷àâ ìèíóëîãî - ï³äâèùóâàòè ñîö³àëüí³ ñòàíäàðòè âñ³ì ãðîìàäÿíàì. Çîêðåìà, áóäóòü ï³äâèùåí³ ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà, ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì, ïåíñ³éí³ âèïëàòè, äåðæàâí³ äîïîìîãè ðîäèíàì ç ä³òüìè, ó òîìó ÷èñë³ ³ äîïîìîãè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè. Îñîáëèâî óâàæíî Êàáì³í äîïîìàãàòèìå ðîäèíàì ç ä³òüìè òà ðîäèíàì ç íåâåëèêèì äîõîäîì. «Ó 2011 ðîö³ ìè ïîñòàâèëè çà ìåòó íàðåøò³ çð³âíÿòè ðîçì³ðè ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè ³ ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿ ç â³äïîâ³äíèì ïðîæèòêîâèì ì³í³ìóìîì», - íàãîëîñèâ Ïðåì'ºðì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ.

ÍÎÂÈÍÈ

Перш за все Глава держави підкреслив, що робота буде дуже напруженою. «І ті кроки, які ми будемо робити разом з вами, - вони будуть доленосними, а можливо - й історични- кам буде давати укми. Оцінку цим кро- раїнський народ», сказав Президент України. За словами Віктора Януковича, з середини 2010 року вдалося стабілізувати ситуацію, в тому числі - у владі, консолідувати

ÂËÀÄÀ ÏÐÎÄÎÂÆÈÒÜ ÊÓÐÑ ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÈ

всі її гілки і працювати спільно. Він переконаний, що ця практика збережеться і в 2011-му. Президент також говорив про те, що, працюючи разом з парламентом, влада продовжуватиме рефор-

ÁÈÇÍÅÑ-ÑÒÈÌÓË

ÍÎÂÀ ÔÎÐÌÀ

Ðàçðåøåíèÿ ñòàíóò ïðîçðà÷íåå

ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈʲ ÏÅÐÅÎÄßÃÍÓÒÜ Óêðà¿íñüê³ ïðèêîðäîííèêè çóñòð³÷àòèìóòü ãîñòåé «ªâðî-2012» ó íîâ³é ôîðì³. Çàïðîâàäæåííÿ ïðîôåñ³éíîãî äèçàéíó óõâàëèâ Êàáì³í. Âæå öüîãî ðîêó íîâ³ ìóíäèðè ïðèì³ðÿþòü ïðèêîðäîííèêè ç ïóíêò³â ïðîïóñêó â àåðîïîðòàõ, ïîò³ì - íàçåìí³ îô³öåðè. Çà ñëîâàìè Ãîëîâè Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè Ïàâëà Øèøîë³íà, «íîâà ôîðìà ñó÷àñíà ³ ïðàêòè÷íà. Òå, ùî ïîòð³áíî». ○

ÖÅÍÒÐ ÏÎËÓ×ÈË ÍÎÂÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

ÁÅÇ ÒÅÐÀÊÒ²Â

ÇÀ˲ÇÍÈÖß ÃÎÒÎÂÀ

ние документов разрешительного характера, переоформление, выдача дублиÃóáåðíàòî Ãóáåðíàòîðð Àëåêñàíäð катов субъектам хозяйствоÂèëêóë îòêðûë îáíîâëåííûé вания. Ранее центр функциðàçðåøèòåëüíûé öåíòð â онировал в здании Днепропетровской райгосадминисÄíåïðîïåòðîâñêîì ðà éîíå ðàéîíå трации. Теперь у него отВ этом учреждении ве- дельное помещение общей дется выдача и аннулирова- площадью 86 кв. м с совреÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

«Óêðçàë³çíèöÿ» îá³öÿº íå äîïóñòèòè òåðàêò³â. Òîìó çàïðîâàäèëà êîìïëåêñ íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â, ÿê³ ï³äâèùàòü ð³âåíü áåçïåêè ïàñàæèð³â ïðè êîðèñòóâàíí³ çàë³çíè÷íèì òðàíñïîðòîì. Ïðàâîîõîðîíö³ ðàçîì ³ç çàë³çíè÷íèêàìè âæå ïåðåâ³ðèëè 357 âîêçàë³â òà á³ëüø í³æ 2 700 ³íøèõ îá’ºêò³â, äå á ìîæíà áóëî çàêëàñòè áîìáó. Ñüîãîäí³ âñ³ ñï³âðîá³òíèêè çàë³çíèö³ ïðîõîäÿòü ùîäåííèé òðåí³íã ç âèÿâëåííÿ ï³äîçð³ëèõ ïðåäìåò³â. ○

мування законодавства, завдяки чому Україна остаточно візьме курс на модернізацію суспільства та формалізацію відносин асоціації з ЄС. «Ми повинні зробити все, щоб люди не на словах, а у власному

повсякденному житті відчули, що реформи проводяться заради них, заради наших дітей, заради майбутнього країни. Наше спільне завдання - зробити необхідні реформи якомога менш болючими для суспільства. Довести на практиці результативність нашої боротьби з корупцією на всіх рівнях. Отже, відповідь нинішнім негараздам - в успішності й соціальній ефективності реформ», - підкреслив Глава держави. Віктор Янукович також закликав політиків працювати спільно, адже є проблеми, що не мають партійності.

менной оргтехникой и отдельным архивом. «Сегодня работа разрешительных центров направлена на реальную поддержку предпринимателей со стороны власти», - заявил Александр Вилкул. В разрешительном центре Днепропетровского района работают специалисты районных подразделений градостроения и архитектуры, санитарно-эпидемиологической службы, МЧС, управления ветеринарной медицины, Госкомзема. Примечательно, что работу каждого администратора и работников разрешительных

центров городов и районов Днепропетровщины контролируют на областном уровне благодаря установленной программе электронного мониторинга. Это позволит противодействовать коррупции и повысить качество административных услуг. Как подчеркнул председатель облгосадминистрации Александр Вилкул, открытие центра в Днепропетровском районе - это пример реализации областных инициатив на районном уровне и четкого понимания приоритетов работы во всей вертикали власти. «Задание власти - сделать разрешительную систему области эффективной и прозрачной. Перед нами стоит важная цель - сделать Днепропетровщину инвестиционными воротами Украины», уверен губернатор.

ÍÅ ÑÒÎßÒÜ ÎÑÒÎÐÎÍÜ ○

ÁÀÁÀÊ ÏÐÎÃÍÎÇÓª

ÂÅÑÍÀ ÍÅ ÇÀÁÀÐÈÒÜÑß 2 ëþòîãî â³äçíà÷èëè Äåíü áàáàêà. Óêðà¿íñüêèé áàáàê Òèìêî, ÿêèé ìåøêຠó Õàðêîâ³, íå ïîáà÷èâ ñâîþ ò³íü ³ òèì ñàìèì ïåðåäáà÷èâ, ùî õîëîä íåçàáàðîì çàê³í÷èòüñÿ. «Âåñíà áóäå ðàííÿ, íàñòóïèòü ð³âíî çà ø³ñòü òèæí³â», - ñêàçàâ äîöåíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Êàðàç³íà ³êòîð Òîêàðñüêèé, ÿêèé ä³ñòàâ Òèìêà ³ç íîðè.

Øàõòàðñüê³é Òåðí³âö³ - óâàãà âëàäè ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

31 ñ³÷íÿ ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ïîáóâàâ ç ðîáî÷èì â³çèòîì ó Òåðí³âö³ Він взяв участь у роботі сесії міської ради та відвідав відкрите після ремонту терапевтичне відділення центральної міської лікарні. Кошти на ремонт медзаклад одержав завдяки участі в конкурсі регіональних проектів і програм, вигравши грант обласної ради в

розмірі 100 тис. грн. Допомогли з ремонтом й інвестори - компанії «ДТЕК» і ВАТ «Павлоградвугілля». Євген Удод підкреслив, що за підсумками 2010 року в економічному розвитку Тернівки, як і всієї Дніпропетровщини, намітились позитивні тенденції.

 ÅÊÎÍÎֲ̲ ̲ÑÒÀ ÏÎÇÈÒÈÂͲ ÒÅÍÄÅÍÖ²¯

ÎÁËÀÑÒÜ ² ÍÀÄÀ˲ ÄÎÏÎÌÀÃÀÒÈÌÅ ÒÅÐͲÂÖ²

За словами голови обласної ради, завдяки реформам, ініційованим Президентом України Віктором Януковичем, зараз місто отримує потужний важіль для роз-

в’язання серйозних завдань: у місцевому бюджеті тепер залишаються кошти податку на землю, екологічні відрахування підприємств, а також єдиний податок. Ра-

зом Тернівка одержує додатково 6 млн. грн. до дохідної частини бюджету. «За рахунок цих коштів можна зробити чимало корисного для городян», - наголосив Євген Удод. Він запевнив, що область не залишиться осторонь, буде допомагати розвитку Тернівки.


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197) ○

ÐÀÑÑ×ÈÒÀËÈÑÜ

 ìåòðîñòðîå - äåíü çàðïëàòû ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÌ ÌÅÒÐÎÑÒÐÎÅÂÖÀÌ ÂÛÏËÀÒÈËÈ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ ÏÎ ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÅ. ÝÒÎ ËÈ×ÍÎ ÏÐÎÊÎÍÒÐÎËÈÐÎÂÀË ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈËÊÓË ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА Во вторник, 1 февраля, председатель облгосадминистрации Александр Вилкул встретился с трудовым коллективом ОАО «Днепрометрострой». Он сообщил, что долги по зарплате перед работниками полностью погасили, как и долги предприятия за газ, тепло, электроэнергию и перед другими подрядчиками, всего на общую сумму 13,99 млн. грн. Благодаря конструктивной работе облгосадминистрации с центральными органами власти и Главой государства, в конце 2010 года на финансирование Днепропетровского метрополитена дополнительно выделили 20 млн. грн., из них - 5,2 млн. грн. на дальнейшие строительные работы. Как рассказал губернатор, руководство области ни на секунду не останавливалось в решении вопроса о продолжении строительства метро в Днепро-

ÂÎÄÓ ÈÇ ÒÎÍÍÅËÅÉ ÎÒÊÀ×ÈÂÀÞÒ ÁÅÑÏÅÐÅÁÎÉÍÎ

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÄÁÀª ÂËÀÄÀ

ÍÀÃÎÄÓÞÒÜ ÃÐÅ×ÊÎÞ «Öüîãî ðîêó îáëàñòü ïëàíóº çàáåçïå÷èòè ïîòðåáè íàñåëåííÿ ó ãðå÷àí³é êðóï³ çà ðàõóíîê âëàñíîãî âèðîáíèöòâà», - çàÿâèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë. Äëÿ öüîãî àãðà𳿠ìàþòü ïîñ³ÿòè 12 òèñ. ãà ãðå÷êè. Öå äîçâîëèòü ç³áðàòè áëèçüêî 13 òèñ. òîíí çåðíîâî¿ êóëüòóðè. г÷íå ñïîæèâàííÿ ãðå÷àíî¿ êðóïè íàñåëåííÿì îáëàñò³ ñòàíîâèòü áëèçüêî 7 òèñ. òîíí. Íàãàäàºìî, òîð³ê àãðà𳿠çàñ³ÿëè 2,6 òèñ. ãà ãðå÷êè, ç³áðàëè ¿¿ 1 òèñ. 700 òîíí. ○

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

ÄÎÁÐÅ ÌÈÒÍÈÖß ÏÐÀÖÞª

петровске. Эти начинания поддерживает и руководство страны. Так, в октябре прошлого года Президент Украины Виктор Янукович подписал поручение, в котором указано, что строительство метро - один из приоритетных государственных проектов.

МЕТРО - ПРИОРИТЕТ ВЛАСТИ «Прошлый год был достаточно сложным для «Метростроя». Проблему метро пытаются решить уже 16 лет, и лишь в прошлом году, благодаря нашему Президенту, ее удалось сдвинуть с мертвой точки», - заявил Александр Вилкул. По его словам, Глава государства поставил перед правительством задачу

- определиться с источниками финансирования на 2011-2014 годы и профинансировать строительство метро. Сейчас готовится постановление Кабмина, в котором будут четко определены этапы финансирования, а руководители области работают с проектными институтами над корректировкой проекта строительства. Метростроители, несмотря на прошлогодние трудности, не теряют присутствия духа. «Сегодня в ОАО «Днепрометрострой» работают 170 человек. Откачка воды идет бесперебойно. Несмотря на то, что задолженность по зарплате была более года, коллектив с пониманием относится к этим трудностям», -

ÐÀÑÏËÀÒÈËÈÑÜ Ñ ÄÎËÃÀÌÈ ÍÀ 14 ÌËÍ. ÃÐÍ. рассказал председатель совета трудового коллектива ОАО «Днепрометрострой» Виктор Коваленко. По его словам, в случае возобновления полномасштабных работ, в родной город могут вернуться местные метростроители, которые сейчас трудятся за рубежом. Областная власть прилагает все усилия, чтобы эти надежды оправдались. «Строительство метро в Днепропетровске - один из приоритетов деятельности власти», - подчеркнул губернатор Александр Вилкул.

Êåð³âíèé ñêëàä Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³ ï³äáèâ ï³äñóìêè ä³ÿëüíîñò³ óñòàíîâè çà 2010 ð³ê. Ó÷àñòü ó íàðàä³ âçÿâ çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà ²âàí Ñòóïàê òà ³íø³. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³ Ìà𳿠Ñóõ³íî¿, òîð³ê, ïîð³âíÿíî ç 2009 ðîêîì, â³äáóëîñü çðîñòàííÿ åêñïîðòó òîâàð³â ïî çàãàëüíèõ îáñÿãàõ âèâåçåííÿ íà 19,02%, ïî âàðòîñò³ - íà 78,17%. Êð³ì òîãî, ó 2010 ðîö³ íàøà ìèòíèöÿ äî äåðæáþäæåòó ïåðåðàõóâàëà ïîäàòê³â ³ çáîð³â íà 8,3 ìëðä. ãðí. òà íà 2 ìëðä. 268 ìëí. ãðí. çá³ëüøèëà áàçó îïîäàòêóâàííÿ, ùî ìàéæå âòðè÷³ á³ëüøå, í³æ ó 2009 ð.

Çà ïîðÿäêîì ïðîñëåäÿò «ãâàðäåéöû» ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

«ÊÎÑ̲×Ͳ» ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ

ÓÑÒÀÂÍÎÉ ÔÎÍÄ «ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ» 100 ÒÛÑ. ÃÐÍ.

Íà 8-é ñå ññèè Äíåñåññèè ïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà äåïóòàòû ïðèíÿëè ðåøåíèå î ñîçäàíèè ÊÏ «Ìóíèöèïàëüíàÿ ãâàðäèÿ» è âíåñëè èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà ïàðêî âêè ïàðêîâêè

«Ï³âäåíìàø» ï³äáèâ ï³äñóìêè ðîáîòè çà ìèíóëèé ð³ê. Òîð³ê íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðîâåëè óñï³øí³ ïóñêè ðàêåòè-íîñ³ÿ «Äí³ïðî» ç êîñì³÷íèìè àïàðàòàìè. Òàêîæ âèãîòîâèëè ³ ïåðåäàëè çàìîâíèêàì ïåðøèé âèð³á «Òàóðóñ-II» ³ 6 êîìïëåêò³â àãðåãàò³â øàñ³ äëÿ ë³òàêà Àí-148. Êð³ì òîãî, çìàéñòðóâàëè äîñë³äíèöüêèé çðàçîê òðàêòîðà ÏÌÇ ³ç äâèãóíîì ªâðî-2 äëÿ ïîñòàâîê çà êîðäîí. Ùîïðàâäà, âèðîáíèöòâî òðàêòîð³â ³ òðîëåéáóñ³â íà ï³äïðèºìñòâ³ ñüîãîäí³ ïðèçóïèíèëè. ○

благоустройством города, состоянием памятников культуры, соблюдением правил парковки и т.п. К слову, будущие «гвардейцы» продемонстрировали свою форму прямо в сессионном зале.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎ

ÑÅÑÑÈÎÍÍÛÉ ÇÀË

В скором времени городские власти учредят новое охранное подразделение. На последней сессии депутаты проголосовали за создание КП «Муниципальная гвардия». Согласно пока еще не утвержденному уставу, его сотрудники будут следить за правопорядком во время массовых мероприятий,

«Создавая «Муниципальную гвардию», горсовет показывает, что он небезразличен к ситуации в городе. В Днепропетровске есть такие сферы, на которые не распространяется

зона ответственности правоохранительных органов. К примеру, сотрудники подразделения будут иметь право составлять акты на арендаторов земельных участков, кото-

рые допускают на закрепленной за ними территории наличие мусора или гололеда», - отметил мэр города Иван Куличенко. Также депутаты высказались за внесение изменений в правила парковки. Новый акт, в частности, запретит создание стоянок под окнами жилых домов.

ÏÈزÒÜ ÇÀßÂÊÓ

ÏÐÈÁÈÐÀÞÒÜ ÁÓÐÓËÜÊÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òðèâຠðîáîòà ç î÷èùåííÿ äàõ³â æèòëîâèõ áóäèíê³â â³ä íåáåçïå÷íèõ áóðóëüîê. Êîìóíàëüí³ ñëóæáè âèêîíóþòü ðîáîòó çã³äíî ³ç çàÿâêàìè, ÿê³ æèòåë³ áóäèíê³â ïîäàþòü äî ÊÆÅϳâ, ùî îáñëóãîâóþòü ¿õí³ ïîìåøêàííÿ. Ó çàÿâö³ íåîáõ³äíî âêàçàòè òî÷íó àäðåñó. Îñê³ëüêè äâ³ðíèêè íå ìàþòü äîñâ³äó ³ òåõí³êè äëÿ âèêîíàííÿ òàêî¿ ðîáîòè, ÊÆÅÏè çàëó÷àþòü äëÿ ïðèáèðàííÿ áóðóëüîê ñïåöìàøèíè òà äîñâ³ä÷åíèõ ïîêð³âåëüíèê³â.


р4

4 ВЕЛИКІ СТАВКИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197)

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Þðèé ÂÈËÊÓË: «ß ñòàâëþ çàäà÷ó, ÷òîáû Êðèâîé Ðîã ñòàë îäíèì èç ñàìûõ êðàñèâûõ è êîìôîðòíûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû» ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ÁÓÄÓÒ ÑÒÐÎÈÒÜ ÏÎ-ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ ÊÐÀÑÈÂÛÅ ÇÄÀÍÈß

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ - Юрий Григорьевич, каковы, на Ваш взгляд, основные проблемы Кривого Рога и как Вы планируете их решать? - Самыми острыми в нашем городе являются, безусловно, вопросы, связанные с состоянием экологии. Накапливались они не один год, и сегодня затрагивают каждого жителя Кривого Рога. Их характерная особенность в том, что они носят очень разноплановый характер. Это - и вредные выбросы в атмосферу, и риск обрушений изза подземных пустот, и загрязнение водоемов сточными водами предприятий. Перечислять можно довольно долго. Тем не менее, мы поставили перед собой амбициозную цель существенно улучшить ситуацию уже в ближайшие годы. Мы понимаем, что задача эта крайне трудная, но ее решение - это здоровье сотен тысяч людей и в итоге - безопасное будущее семисоттысячного города. Поэтому, когда в сентябре прошлого года мы разрабатывали Программу развития Кривбасса, этот вопрос был поставлен первым в числе стратегических проектов. За 5 лет планируется провести ряд масштабных мероприятий, которые позволят на треть снизить вредные выбросы в атмосферу. Также программа предусматривает реконструкцию и строительство новых очистных сооружений, очистку русла реки Саксагань. Значительные средства предусмотрены на озеленение города. В бюджете этого года на эти цели заложена цифра в 4,5 раза превышающая затраты прошлого года. Отдельный очень важный вопрос - качество питьевой воды. Программа предусматривает, что в ближайшее время оно будет доведено до европейских стандартов во всем городе. Я абсолютно убежден, что мы достигнем всех этих целей. Радует и то, что как областное руководство, так и центральные органы власти сегодня относятся к проблемам нашего города с гораздо большим пониманием. Достаточно сказать, что в результате новой схемы распределения средств от экологических сборов в этом году планируется провести природоохранных мероприятий на 43 млн. 250

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ ÁÓÄÅÒ ÄÎÂÅÄÅÍÎ ÄÎ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ

ры. В этом году, впервые за все годы независимости Украины, выделяем значительные средства на ремонт и оснащение детских спортивных школ. Возвращаясь к вопросу о крупных программах, могу сказать, что в наших планах: строительство ледовой арены, современного крытого аквапарка, открытие городской художественной галереи, нового краеведческого музея. Есть еще несколько очень интересных задумок, но пока пусть они останутся в секрете: должна же быть какая-то интрига.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД тыс. грн., что в 4 раза больше прошлого года. При постановке задач своим сотрудникам я всегда говорю: главным итогом нашей работы должны стать не просто цифры, а реальное улучшение здоровья и экологической безопасности криворожан. Это - незыблемый принцип нашей работы по всем направлениям. Конечно, Кривой Рог не обошли и те проблемы, которые, к сожалению, типичны для многих городов. Это - изношенность городских коммуникаций, проблемы освещения дворов, относительная малочисленность современных учреждений культуры и отдыха. Сегодня мы полностью проанализировали и, главное, определили пути решения каждой проблемы. Вообще же, я абсолютно убежден в том, что добиться серьезных результатов можно только при осуществлении постоянной, системной, квалифицированной работы всех звеньев городского управления.

НАША ПОЛИТИКА ЭТО БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД - Буквально накануне Нового года в Кривом Роге принят рекордный для города бюджет. Какие приоритетные направления использования бюджетных средств? - При формировании статей бюджета за основу был взят принцип максимальной эффективности расходования финансовых ресурсов. Основные ресурсы бюджета сосредоточены на ряде ключевых направлений, которые призваны решить важнейшую задачу - развитие города как необходимое условие улучшения жизни криворожан. Как и прежде, наша позиция остается неизменной - мы не бу-

«ÊÐÈÂÎÐÎÆÑÊÈÉ ÊÐÅÙÀÒÈÊ» ÑÒÀÍÅÒ «ÈÇÞÌÈÍÊÎÉ» ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÊÐÈÂÎÃÎ ÐÎÃÀ, ÍÎ È ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÛ дем заниматься политикой. Наша политика - это благоустроенный и развивающийся город, в котором комфортно жить. Так, в два раза увеличены средства на ремонт дорог, на капремонты образовательных учреждений - на 50%, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство почти в два раза больше, чем в 2010 году. Впервые выделены средства на капитальный ремонт домов ОСББ. Всерьез займемся благоустройством парков и скверов. Вообще я ставлю задачу, чтобы Кривой Рог со временем стал одним из самых красивых и комфортных городов Украины. Я абсолютно убежден, что эту задачу мы решим.

ГОРОД БЕЗ ОКРАИН - Юрий Григорьевич, какие крупные программы будут реализованы в городе в ближайшее время? - Таких программ несколько. Во-первых, мы продолжим комплексную реконструкцию улиц. Очень интересным я считаю проект «Криворожский Крещатик». Уверен: это будет настоящая «изюминка» в Кривом Роге. Улица Карла Маркса, которая является историческим центром города, будет полностью преображена. Мы планируем отреставрировать здания, поставить современное декоративное уличное освещение, обустроить пешеходные зоны и зоны отдыха. Не буду перечислять всего, скажу только: Днепропетровску будет чему завидовать.

Реализация крупных программ планируется не только в центральной части города. Будет продолжена начатая моим сыном программа «Город без окраин». В частности - благоустройство проспекта Южного. Там будут проложены бесшумные трамвайные пути, отреставрированы здания, отремонтированы дорога и тротуары. Работы начнутся в этом году. Недавно я провел переговоры с итальянскими инвесторами, которые уже в ближайшее время приступят к строительству одного из крупнейших на Днепропетровщине торговокультурных центров. Проект интересен своей необычной архитектурой, стилизованной под римский Колизей. Мы будем проводить политику строительства в городе по-настоящему красивых зданий, которые радовали бы глаз как криворожан, так и гостей города. - Вы упоминали о том, что сегодня в городе недостаточно учреждений культуры и досуга… - Да. Но нужно иметь ввиду, что Кривой Рог - очень специфичный город. Его протяженность 126 километров. Согласитесь, съездить на такое расстояние, чтобы посмотреть кино или сходить на дискотеку, - просто нереально. Поэтому я дал распоряжение всем главам городских районов: в ближайшее время в каждом районе должны быть созданы досуговые центры, дискотеки, организована нормальная работа учреждений культу-

- Кривой Рог - крупнейший промышленный центр. Городская власть сотрудничает с большими предприятиями? - Несомненно. Более того, в наших программах им отводится особенная роль. Я убежден, что только совместными усилиями и в тесном контакте с ними сможем сделать Кривой Рог по-настоящему комфортным для жителей. Хочу с удовольствием отметить, что руководители всех крупных предприятий с пониманием относятся к городским проблемам и, самое главное, готовы приложить усилия для их решения. В качестве примера могу сказать, что реконструкция проспекта Южного будет проводиться при непосредственном участии Южного горно-обогатительного комбината. Предприятия группы «Метинвест» в этом году продолжат комплексную реконструкцию улицы Мусоргского. Таких примеров довольно много. - Каков Ваш стиль управления? Вы относите себя к руководителям так называемого авторитарного или все же демократического типа? - Я отношу себя к руководителям системным. Вообще, я абсолютно убежден, что любое большое дело можно решить только при наличии грамотной, квалифицированной команды. Еще одно крайне необходимое условие: она должна состоять только из порядочных людей. К счастью, такую команду удалось сформировать, и это дает мне дополнительную уверенность в том, что нам удастся решить самые сложные задачи. - Каким Вы видите Кривой Рог через пять лет? - Одним из самых красивых, благоустроенных и комфортных городов Украины.


р1

ЖИТТЯБУТТЯ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197) ○

ÐÓÄÀÐÈ Â ÓÄÀÐÅ

ÞÃÎÊ íàðàùèâàåò îáîðîòû ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

 ïåðâûé ãî ðíî-îáîãàòèãîðíî-îáîãàòèòåëüíûé êîìáèíàò Êðèâáàññà áóäåò èíâåñòèðîâàíî 822,2 ìëí. ãðí. Èìåííî òàêóþ ñóììó ïðåäïîëàãàåò èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà íà 2011 ãîä, ïðèíÿòàÿ àêöèîíåðàìè ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòî áóäåò ñàìûì êðóïíûì êàïèòàëîâëîæåíèåì â ÞÃÎÊ çà ïîñëåäíèå 20 ëåò ДУМАЯ НА ШАГ ВПЕРЕД Согласно прогнозам аналитиков инвестиционной компании BG Capital, в 2011 году темпы роста металлургической отрасли превысят 10%. Также, по мнению экспертов, в нынешнем году ожидаются высокие цены на железную руду (рост - 25%). В связи с этим предприятиям горно-металлургического комплекса целесообразно реализовать меро-

приятия по снижению себестоимости продукции, чтобы увеличить конкурентоспособность и, соответственно, прибыль. Именно такую цель поставили перед собой менеджеры ЮГОКа. В конце 2010 года компании-акционеры утвердили инвестиционную программу на 2011 год. Объем инвестиций составит 822,2 млн. грн.

ÂÎÇÎÁÍÎÂÈÒÑß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÖÏÒ По словам председателя правления ЮГОКа Михаила Короленко, на данный момент комбинату предстала серьезная задача - усиленными темпами достичь роста практически всех производственных показателей. «Эффективная работа промышленного пред-

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÐÎÍÅÍÊÎ, äèðåêòîð ðóäîóïðàâëåíèÿ: - Èíâåñòèöèè â ïðîèçâîäñòâî äàäóò íàì âîçìîæíîñòü óâåëè÷èòü îáúåìû ïðîäóêöèè è ñíèçèòü åå ñåáåñòîèìîñòü. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì çàëåæè ðóäû â íàøåì êàðüåðå ìû ñìîæåì äîáûâàòü ìèíèìóì 55 ëåò. È ðàäóåò íàñ, ÷òî ðóêîâîäñòâî êîìáèíàòà äóìàåò íå òîëüêî î íàñòîÿùåì, íî è î áóäóùåì.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ:

ÂÑÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÌÅÄÑÒÐÀÕÎÂÊÀ

 2011 ãîäó, â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè èíâåñòïðîãðàììû, îáúåì äîáû÷è ðóäû íà ÞÃÎÊå äîñòèãíåò

ил Константинович Короленко.

22 ìëí. òîíí, 10, 1 ìëí. òîíí

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОДХОД

ñîñòàâèò ïðîèçâîäñòâî êîíöåíòðàòà,

1,6 ìëí. òîíí -

ïðîèçâîäñòâî àãëîìåðàòà. приятия в наше время невозможна без серьезных инвестиций в производство. Принятие инвестиционной программы на 2011 год стало важным шагом на пути развития Южного ГОКа. Вкладывая значительные средства в обновление, модернизацию и расширение производственных мощностей, мы сможем увеличить объемы производства, улучшить качество выпускаемой продукции и условия труда наших работников. При этом я буду лично ежемесячно и ежеквартально отслеживать результаты работы», - отметил Миха-

ÇÀÐÏËÀÒÓ ÏÎÄÍÈÌÓÒ

Примечательно, что компании-собственники приняли решение направить 110 млн. грн. на мероприятия по защите окружающей среды. А вот одним из ключевых проектов инвестпрограммы руководство ГОКа называет строительство ЦПТ. Это своеобразный конвейер для доставки руды на дробильную и обогатительную фабрику. В 2011 году работы по строительству циклично-поточной технологии доставки руды из карьера на отметке минус 210 м возобновятся. Возведение ЦПТ было начато еще в 2003 году, но остановилось в 2009 из-за отсутствия финансирования. Ввод в эксплуатацию первой очереди рудной ЦПТ запланирован на 1-й квартал 2013 года. Это позволит снизить себестоимость добычи руды, а также подготовить карьер для дальнейшего развития.

ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞÃÎÊ ÞÃÎÊàà-2011 9 195 ìëí. ãðí. - íà êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ; 9 140 ìëí. ãðí. - íà êàïðåìîíòû îáîðóäîâàíèÿ; 9 220 ìëí. ãðí. - íà òåêóùèå ðåìîíòû; 9 136 ìëí. ãðí. - íà çàìåíó èçíîøåííîãî îáîðóäîâàíèÿ; 9 28 ìëí.ãðí. - íà ïðèîáðåòåíèå íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ; 9 66 ìëí. ãðí. - íà êàïðåìîíòû çäàíèé è ñîîðóæåíèé; 9 24, 4 ìëí. ãðí. - íà ñòðîèòåëüñòâî öèêëè÷íîïîòî÷íîé òåõíîëîãèè; 9 14 ìëí. ãðí. - íà âíåäðåíèå è ðàçâèòèå ÈÒ-òåõíîëîãèé. Кроме того, инвестпрограмма предусматривает восстановление 4-й секции рудо-обогатительной фабрики №2. Ре-

ÏÎßÂßÒÑß ÍÎÂÛÅ ÁåëÀÇû ализация этого проекта составит 80 млн. грн. Также ЮГОК намерен приобрести новые БелАЗы.

ЗАБОТЯСЬ О РАБОТНИКАХ Поскольку компаниисобственники Южного горно-обогатительного комбината позиционируют себя как социальноориентированные компании, помимо инвестиций в производство, в 2011 году планируется реализовать и социальную программу. Так, на предприятии будет действовать система медицинского страхования вместо «больничной кассы». Также 43 млн. грн. будет выделено на охрану труда. Кроме того, будет увеличена зарплата работникам комбината. В декабре средняя зарплата по предприятию составила 3800 грн. А уже в ближайшее время этот показатель достигнет уровня лучших показателей по отрасли.


р2

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

Ͳ - ÑÀÌÎÒÍÎÑÒ²! Íà áàç³ ì³ñüêîãî òåðöåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïî÷àâ ðîáîòó íîâèé êëóá, ÿêèé îá’ºäíàâ ëþäåé ³ç âàäàìè ñëóõó. Òóò ìîæíà áóäå íå ëèøå çóñòð³òèñü ³ ïîãîâîðèòè ç ö³êàâèìè ëþäüìè, àëå é çà ÷àøêîþ äóõìÿíîãî ÷àþ ïîñï³ëêóâàòèñü ç îäíîë³òêàìè. Öå âæå øîñòèé êëóá, ñòâîðåíèé ïðè òåðöåíòð³. Ùîì³ñÿöÿ êëóáè ïî ³íòåðåñàõ â³äâ³äóþòü ïîíàä 150 ïåíñ³îíåð³â. Çàðàç âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ â³äðåìîíòîâàíèõ ïðèì³ùåíü äëÿ ä³ÿëüíîñò³ äâîõ ì³ñüêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

DzÃвÂÀÞÒÜ ÍÅÁÀÉÄÓƲ Ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìèêîëà Ñòåöåíêî ïðîâ³â ãîñïîäàðñüêó íàðàäó. Ñåðåä îñíîâíèõ ïèòàíü - ðîáîòà ñîöïðàö³âíèê³â, êîòðèì ó çèìîâèé ÷àñ òðóäèòèñü çíà÷íî âàæ÷å. Íåçâàæàþ÷è ÷àñîì íà íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè, êîëè íå õî÷åòüñÿ íàâ³òü âèõîäèòè ç äîìó, íåáàéäóæ³ äî ÷óæîãî ãîðÿ ëþäè ïîñï³øàþòü äî ï³äîï³÷íèõ ³ äîïîìàãàþòü ¿ì ³ â ðàäîñò³, ³ â ïå÷àë³. Ñüîãîäí³ â òåðöåíòð³ ïðàöþº 51 ëþäèíà, ÿêà îáñëóãîâóº 421 ïåíñ³îíåðà. ○

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197)

Îäèí çà îäíèì çäàþòü îá'ºêòè ÌÀÐ²ß ÊÎÇʲÍÀ

Ó ÄÈÒÑÀÄÊÀÕ ÅÊÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß

Ñâÿòêîâà ïîä³ÿ â³äáóëàñü ó ñåë³ Øåñò³ðíÿ. Öèìè äíÿìè òóò çäàëè â åêñïëóàòàö³þ íîâîçáóäîâàíèé îá’ºêò - òîïêîâó ñ³ëüñüêîãî äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó Відтепер дитсадок забезпечений автономним опаленням, а відтак і теплом у холодну пору. Відродження дошкільної освіти на селі - один із пріоритетних напрямків діяльності влади на Дніпропетровщині. У Широківському районі також роблять активні кроки в цьому напрямку. Наприклад, у грудні минулого року відкрили нові групи в дитсадках Широкого, поча-

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ØÈÐÎʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÌÀËÅײ ÒÅÏËÎ Ó ÑÀÄÎ×ÊÓ

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Äëÿ ë³êóâàííÿ âñå º ÃÀÍÍÀ ÄÅÐÅÂ'ßÍÊÎ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÌÀËÞʲ ÐßÒÓÂÀÒÈ ËÅÃØÅ Ïàâëîãðàäñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê êóïèòü íîâå îáëàäíàííÿ äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè âàã³òíèì æ³íêàì, ïîðîä³ëëÿì ³ íîâîíàðîäæåíèì. Êîøòè ìåäçàêëàäó âèä³ëèëî ÂÀÒ «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ». Òåïåð ë³êàð³ çìîæóòü ïðèäáàòè êèñíåâèé êîíöåíòðàòîð äëÿ ïåðâèííî¿ ðåàí³ìàö³¿ íîâîíàðîäæåíèõ ³ ôåòàëüíèé äîïëåð äëÿ âèì³ðþâàííÿ ÷àñòîòè ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü ïëîäó. Öåé àïàðàò äîïîìîæå ïî÷óòè áèòòÿ ñåðöÿ ìàëþêà.

Ïðî çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ÿê³ñíèìè ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà çìåíøåííÿ ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïðèì³ùåííÿ àïòåê ãîâîðèëè íà íàðàä³, ÿêó ïðîâåëà çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñâ³òëàíà Ñïàæåâà Фахівці запевнили, що в районі немає проблеми із забезпеченням наркотичними та психотропними засобами. Їх центральна районна аптека відпускає хворим людям у необхідній кількості. Називали й об’єктивні причини припинення виробництва ліків в умовах аптек району. Серед них -

відсутність кваліфікованих кадрів, невідповідність приміщень ліцензійним вимогам, застаріле обладнання, збитковість цього виду діяльності через незначний попит на вказані ліки та відсутність власних обігових коштів на утримання збиткової діяльності. Вислухавши всі особливості «медичної

Ï'ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Çåìëÿ çàâæäè â³ääÿ÷èòü Â'ß×ÅÑËÀ ÁÓËÀÂÀ

Ñòàí çåìåëüíèõ â³äíîñèí äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàëè ç ³í³ö³àòèâè ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèðà ×åïóðêà Згідно з діючим законодавством, правом на приватну власність земельних часток (паїв) скористались у районі майже 15 тисяч громадян. Тільки за останній час кількість землекористувачів зросла на 380 осіб. Тобто ефективний господар з'явився ще на 4,2 тис. га (при загальній площі 92 тис. га). За такої позитивної динаміки актуальними залишаються питання

ли реконструкцію садочка в селі Рози Люксембург, розробили проектно-кошторисну документацію по реконструкції системи опалення дитсадка в селі Олександрівка.

Для будівництва топкової використано новітні технології. Встановлено економні сучасні котли, що дасть змогу забезпечити економію газу 210 м3 на добу. Загалом на об’єкт виділено 141 тис. 462 грн., із них - 70 тис. грн. - кошти від продажу Криворізького металургійного комбінату, 71 тис. 462 грн. - кошти з обласного бюджету.

раціональної експлуатації земель, їхньої охорони, підвищення культури землеробства, а також вчасні розрахунки за оренду земельних паїв, упорядкування надходжень від використання угідь державної власності. Це суттєво збільшить вливання до районного бюджету.

Від ефективного господарювання і вчасної сплати за всі 122 тис. га ріллі реально буде отримати додатково понад 36 млн. грн. прибутку. Ці кошти планують спрямувати передусім на соціальний захист населення та розвиток інфраструктури.

ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓÉÒÅ ÇÅÌËÞ ÐÀÖ²ÎÍÀËÜͲØÅ

справи», учасники наради прийняли рішення - звернутися до виконкомів сільських та селищних рад із проханням зменшити орендну плату за використання приміщень, де знаходяться аптечні пункти ЦРА ОКП «Фармація». Зокрема, завідувачці центральною районною аптекою № 74 ОКП «Фармація» Любові Коломоєць доручили підготувати обґрунто-

˲ÊÈ Â²ÄÏÓÑÊÀÞÒÜ Ó ÏÎÂÍÎÌÓ ÎÁÑßDz вані пропозиції щодо можливості виготовлення ліків в аптечних умовах або роботи в єдиній системі регіональних аптечних закладів.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏËÀÒ²ÒÜ ÇÀ ÊÎÌÓÍÀËÊÓ ÑÏÎʲÉÍÎ À˲ÑÀ ËÅÃÊÎÑÒÓÏÎÂÀ

̳ñüêèé ãîëîâà Ñòàí³ñëàâ Ñàôðîíîâ äîðó÷èâ ðîç³áðàòèñÿ ç³ ñêàðãàìè ãîðîäÿí ùîäî âåëèêèõ ÷åðã ïðè ñïëàò³ êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â Черги почали шикуватись як тільки в державі оприлюднили інформацію про стягнення пені за несвоєчасно сплачені комунальні послуги ЖКГ. Годинами стояли мале й старе і в тих банківських установах, які не беруть комісію за касові операції. Для вирішення проблеми міський голова запропонував підключити до прийому комунальних платежів низку банківських установ на умовах непризначення комісійних. На зауваження про неможливість домови-

̲ÑÜÊÀ ÂËÀÄÀ ÏÐÎÑÈÒÜ ÍÅ ÁÐÀÒÈ ÊÎ̲ѲÉͲ тися з керівниками банківських філій - про це свідчить невдалий досвід минулих років - Станіслав Сафронов зазначив, що установи мають працювати в інтересах держави, заради міста і городян, а тому, в разі відмови банкірів на звернення міської влади, питання вирішуватиметься на вищому рівні.


р3

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197) ○

ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ß

Çàñóäæåíà çà... ïðîïîçèö³þ õàáàðà ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ (ÇÀ ÌÀÒÅвÀËÀÌÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ)

ÍÎÂÈÍÈ ÍÅ Ê²Ò Ó Ì²ØÊÓ

ÒÐÀÂÊÀ ÇÀ ÃÀÐÀÆÅÌ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ïðàâîîõîðîíö³ âèëó÷èëè íåàáèÿêèé «çåëåíèé óðîæàé». ̳øîê, â ÿêîìó áóëî 8,5 êã «òðàâêè», ñï³âðîá³òíèêè Çàâîäñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ çíàéøëè ó ñõîâàíö³ ïîðÿä ³ç ãàðàæåì, ùî ó ïðîâóëêó Á³ëüøîâèöüêèé. Çíàõ³äêó âèëó÷èëè ó 39-ð³÷íîãî íåïðàöþþ÷îãî ãðîìàäÿíèíà. Çà çáåð³ãàííÿ íàðêîòè÷íî¿ ðå÷îâèíè éîìó çàãðîæóº ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä 5 äî 8 ðîê³â.

ÍÎÂÈÍÈ «ÇÀÊÐÈËÈ» ÑÏÐÀÂÓ

̲˲ֲÎÍÅв ÏÎÑÀÄßÒÜ

ÇËÎ×ÈÍ ² ÊÀÐÀ

Ñ˲Ä×ÈÉ - ØÀÕÐÀÉ

МУНДИР ЗАЛИШИВСЯ ЧИСТИЙ

ƲÍÊÀ ÕÎÒ²ËÀ «ÂÈÇÂÎËÈÒÈ» ×ÎËβÊÀ Ç Ñ²ÇÎ

Íàáðàâ ÷èííîñò³ âèðîê Ïàâëîãðàäñüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ó êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ ñòîñîâíî äâîõ ñòàðøèõ ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â ì³ë³ö³¿ Ïàâëîãðàäñüêîãî ì³ñüêâ³ää³ëó. Ìàéîð òà ñòàðøèé ëåéòåíàíò âèìàãàëè õàáàð ó ðîçì³ð³ 3000 ãðí. â³ä ì³ñöåâî¿ ìåøêàíêè çà íåïîðóøåííÿ ïðîòè íå¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà çíàéäåíèé ó ¿¿ êâàðòèð³ øïðèö ç ð³äèíîþ, ñõîæîþ íà íàðêîòèê. Ôàêò âèìàãàííÿ ãðîøåé áóâ çàô³êñîâàíèé ñï³âðîá³òíèêàìè ÑÁÓ. Õàáàðíèêè ñÿäóòü çà ãðàòè íà 6 ðîê³â.

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ îðãàíè ïðîêóðàòóðè çàâåðøèëè äîñóäîâå ñë³äñòâî çà 2010 ð. ïî 124 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ïîðóøåíèõ çà êîðóïö³éí³ ä³ÿííÿ ïîñàäîâö³â ð³çíîãî ð³âíÿ. Ìàéæå ïîëîâèíà ç íèõ ñòîñóºòüñÿ îäåðæàííÿ õàáàðà ÷èíîâíèêàìè. Îäíàê º ³íø³ ôàêòè

Після розгляду кримінальної справи суд виніс вирок жительці Дніпропетровська Світлані К., яка, намагаючись допомогти власному чоловікові була затримана «на гарячому» в райвідділі міліції. Напередодні співробітники міліції затримали чоловіка Світлани К. Вадима за підозрою у скоєнні пограбування. Сидіти в слідчому ізоляторі чоловіку, природно, не хотілося, і він вирішив залагодити справу, давши хабар слідчому, який може посприяти «оформленню» через суд

підписки про невиїзд. Затриманий попросив у оперуповноваженого мобільний телефон, мовляв, подзвонити дружині, щоб принесла йому їжі. Судячи з дальших подій, він запропонував жінці принести гроші і передати їх слідчому через оперуповноваженого райвідділу. Світлана діяла оперативно. Зустрівшись із оперуповноваженим начебто з метою передати їжу чоловікові, вона запропонувала йому 2 тис. доларів для передачі їх слідчому. Оперуповноважений не схотів бруднити честь мундира і доповів про намагання передати йому хабар керівництву райвідділу. ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ

Îäíîãî ç êåð³âíèê³â êîëåêòèâíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ðèáîëîâåöüêîãî ï³äïðèºìñòâà ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó çàòðèìàëè ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ õàáàðà â ðîçì³ð³ 300 òèñ. ãðí. Для того, щоб отримати у користування один гектар землі в Дніпродзержинську, потрібно не так уже й багато заплатити кому треба третину мільйона. Саме стільки зажадав голова ліквідаційної ради колективного сільськогосподарського риболовецького підприємства «Придніпровець» від місцевого мешканця. Кмітливий посадовець запропонував земляку вступити в члени організації і в такий спосіб отримати можливість відвести собі земельну ділянку

ЩИРЕ РОЗКАЯННЯ Під час передачі хабара в службовому кабінеті оперуповноваженого жінку не насторожило запитання міліціонера про те, чи усвідомлює вона, що діє незаконно. Вона перерахувала «зелені» і поклала їх до записника правоохоронця. В цей час до кабінету зайшли оперативники. Замість «визволення» чоловіка із СІЗО, Світлана сама була доставлена до прокуратури Кіровського району. Проти неї порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України (давання хабара). Обвинувачена свою провину визнала повністю

2 ÒÈÑ. ÄÎËÀв ÏÅÐÅÐÀÕÎÂÀÍÎ ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ і щиро розкаялась. Враховуючи це, а також те, що жінка виховує маленьку дитину, суд вирішив застосувати до неї пом’якшену міру покарання. Світлану К. оштрафували на 3,4 тис. грн., а 2 тис. доларів хабара вилучено і перераховано до бюджету. Мораль цієї історії проста: громадяни повинні знати, що законодавство передбачає покарання не тільки тим, хто бере хабарі, але й тим, хто їх пропонує.

«ÒÀÐÈÔ» ÍÀ ÇÅÌËÞ

Ñï³éìàëè íà æèâöÿ

Áàáóøê³íñüêèé ðàéîííèé ñóä íåùîäàâíî âèí³ñ âèðîê ñë³ä÷îìó ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿, ÿêèé çàéìàâñÿ ðîçãëÿäîì ñïðàâ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ÄÒÏ. Ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ çàòðèìàëè íåñóìë³ííîãî ñòàðøîãî ëåéòåíàíòà, êîëè òîé âèìàãàâ 10000 ãðí. çà ñïðèÿííÿ ó âèíåñåíí³ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Òåïåð ïðàâîîõîðîíåöü, ÿêèé âèÿâèâñÿ çëî÷èíöåì, ïðîâåäå 5 ðîê³â çà ãðàòàìè. ○

ÐÎDzÃÐÀØ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

«ÇÀ̲ÍÓÂÀËÈ» ÂÎÊÇÀË

31 ñ³÷íÿ öåíòðàëüíèé âîêçàë Äí³ïðîïåòðîâñüêà çàì³íóâàëè. Ïðèíàéìí³ òàê çàïåâíÿâ àíîí³ì, ÿêèé çàòåëåôîíóâàâ äî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ. ×îëîâ³ê áóâ íàñò³ëüêè «ïåðåêîíëèâèé», ùî ï³ñëÿ éîãî ïîâ³äîìëåííÿ îäðàçó åâàêóþâàëè 800 ïàñàæèð³â òà 130 ñï³âðîá³òíèê³â âîêçàëó. Ïðîòå ï³äðîçä³ëè ÌÂÑ òà ÌÍÑ í³ÿêèõ âèáóõîâèõ ïðèñòðî¿â íå çíàéøëè. Ïîêè ùî øóêàþòü ³ «ãóìîðèñòà». ○

ÑÒÎÏ, ÃÐÀ

ÍÅÇÀÊÎÍÍÈÉ «Á²ÇÍÅÑ»

ÇÀÒÐÈÌÀËÈ, ÊÎËÈ ÐÀÕÓÂÀ ÃÐÎز площею 1 га. Та виявилось, що вимагач не все продумав у своїй хитромудрій схемі громадянин, перед тим, як принести згадану суму,

звернувся до правоохоронців. Співробітники МВС та прокуратури затримали хабарника на гарячому - коли той почав рахувати бажані 300 тисяч гривень. Тепер вимагачу-невдасі загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна (згідно зі статтею 368 ч.2 КК України).

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

Ïðîêóðàòóðà ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ñï³ëüíî ç ïðàâîîõîðîíöÿìè òà êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè ïåðåâ³ðÿº äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ãðàëüíîãî á³çíåñó. Òàê, äåñÿòîãî ñ³÷íÿ âñòàíîâèëè, ùî â ãðàëüíîìó êëóá³ îáëàñíîãî öåíòðó ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü îðãàí³çóâàâ çàáîðîíåí³ çàêîíîì àçàðòí³ ³ãðè. Òóò ïðàâîîõîðîíö³ âèëó÷èëè 30 «îäíîðóêèõ áàíäèò³â» òà ïåðåäàëè ¿õ íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ. Íàñòóïíîãî æ äíÿ ó äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ãðàëüíîìó êëóá³ âèëó÷èëè ùå 30 ãðàëüíèõ àâòîìàò³â. Íåçàêîííèé «á³çíåñ» ó öüîìó âèïàäêó îðãàí³çóâàëè íåâñòàíîâëåí³ îñîáè. Çà öèì ôàêòîì ïðîêóðàòóðà ì³ñòà ïîðóøèëà êðèì³íàëüí³ ñïðàâè, ÿê³ íàïðàâëåíî äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

20.30 Т/с «Здравствуй, мама!» 21.30 Т/с «Объявлен в розыск» 23.20 Д/п «Дети3экстрасенсы»

УТ1

07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 09.25 «Смакуємо» 10.00 Х/ф «Озеро чудовищ» 11.50 Х/ф «Садовник» 13.30 «Большая перемена» 14.15 «Роскошная жизнь» 15.05 Х/ф «Лордвор» 17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 19.25 «Погода» 20.10 Х/ф «Пикап. Съем без правил» 21.50 Т/с «Интерны» 22.15 Т/с «Маргоша» 23.30 Х/ф «На несколько долларов боль ше»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.45 М/с «Чудаковатые родители6» 07.10 М/с «Каппа майки» 07.40 М/с «Ура, мультики!2» 08.00 «Днепр3футбол» 08.30 «Алеф 3 в наше время» Еврейская пр3ма 09.00 Телемагазин 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50, 01.45 «Удивительная наука» 13.10, 17.00 «Смешное домашнее видео» 13.25 Х/ф «Битва за планету обезьян» 17.35, 02.05 «Сумасшедшая скрытая камера» 18.00 Новости 9 канала 18.50 «Приемная депутата» 19.00 Х/ф «Кокон» 21.05, 21.30 М/с «Симпсоны» 21.55 Х/ф «Абсолютное вторжение» 23.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.35, 01.10 Т/с «Корпорация мечты» 02.30 «Шоу дурацких рекордов» 02.50 «Голая наука» 03.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 04.50 Х/ф «Два бойца»

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «Дураки, дороги, деньги» 11.00 Т/с «Боец2. Рождение легенды» 12.15 «Знак качества» 12.50 «Понять. Простить» 13.15, 00.30 «Детективы» 13.55 «Судебные дела» 14.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 15.40 «Жди меня» 17.05 Т/с «Всегда говори «Всегда3» 18.10 Т/с «В лесах и на горах» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты» ○

Вівторок, 8 лютого УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но3 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Незаконченный портрет 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 Шеф3повар страны 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.25 Желаем счастья 12.45 Шеф3повар. Завтрак 13.00 Темный силуэт 13.15 Пусть так 13.45 Х/ф «Хорошо сидим!» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 Т/с «Зона» 16.15 Потомки 16.35 Т/с «Атлантида» 17.25 Т/с «Мертвый, живой, опасный» 19.00 О главном 19.40 Мужской клуб 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.40 Слово регионам 22.00 Свет. Взятка как социальная справедли3 вость 22.30 Книга. ua 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти 3 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти 3 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.15 Т/с «Дураки, дороги, деньги» 10.55 Т/с «Боец2. Рождение легенды» 12.15 «Знак качества» 12.50 «Понять. Простить» 13.15 «Детективы» 14.20 «Судебные дела» 15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 16.05 Т/с «Высший пилотаж» 17.05 Т/с «Всегда говори «Всегда3» 18.10 Т/с «В лесах и на горах» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо»

20.00 «Подробности» 20.30 Футбол. Сборная Украины 3 сборная Ру3 мынии 22.30 Т/с «Объявлен в розыск» 00.15 Д/п «Анатомия катастроф»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.45 М/с «Чудаковатые родители7» 07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Ура, мультики!2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50, 01.10 «Удивительная наука» 13.10, 17.00, 01.30 «Смешное домашнее ви3 део» 13.25 Х/ф «Волшебный король» 17.35, 01.55 «Сумасшедшая скрытая камера» 19.00 Х/ф «Абсолютное вторжение» 20.40, 21.05 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Счастливое число Слевина» 23.35 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.00, 00.35 Т/с «Корпорация мечты» 02.20 «Шоу дурацких рекордов» 02.40 «Голая наука» 03.30 Х/ф «Девушка с характером» 04.45 Х/ф «Сильва»

11 КАНАЛ 06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 Новости 07.40 «Подъем» 09.10 Х/ф «Замерзшая из Майами» 11.20 Т/с «Курсанты» 13.40 Т/с «Папины дочки» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «АйКарли» 15.20 Т/с «Дрейк и Джош» 15.45 Т/с «Последний аккорд» 16.50, 20.35 Т/с «Воронины» 18.00, 22.35 Т/с «Счастливы вместе» 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Здравствуйте, я 3 ваша мама! 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «История болезни или история выздо3 ровления» 00.30 Очевидец

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.35 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» 3 «Амнезия» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.55, 22.30 Т/с «Маргоша» 13.55 Т/с «Медвежий угол»

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ 14.10 «Своими глазами» 14.30 «5 элемент» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» ○

Сх. 07.23 Зах. 17.02 Трив. дня 09.39

14.55, 17.25 «Шесть кадров» 15.15 Х/ф «Белоснежка» 18.30 «Не лги мне» 3 «Пенсионера подозре3 вают в ДТП» 19.25 «Погода» 20.10 «Меняю жену» 21.25, 22.05, 01.30 Т/с «Интерны» 23.55 Х/ф «Пикап. Съем без правил»

СТБ 07.00 Т/с «Комиссар Рекс» 10.05 Х/ф «Два берега» 11.50 «Необъяснимо, но факт» 12.45 «Битва экстрасенсов» 13.50 «Моя правда» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна3Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Последнее откровение авиатора», 2 ч. 19.10 «Правила жизни» 20.10 «В поисках истины» 21.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна3Спорт» 01.40 «Бизнес+» 01.45 Х/ф «Все реки текут2»

34 КАНАЛ 07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Железный человек» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 10.00 «Мой малыш» 10.30 «Изюминка» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Сокровища острова черепах» 13.10 «За кулисами войны» 14.30 «Честно». «Дети звезд» 15.20 «Секретные территории». «Диверсанты из космоса» 16.15 «Гамма вкуса» 16.45 Д/с «Столичные тайны». «Первый удар УБОПа» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 19.00 «Совет безопасности» 19.15 «НАШ САД» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Секретная миссия «Кобальта» 21.00 «Жадность». «Худеющие» 22.00 Х/ф «Агентство «НЛС», 2, 8 с. 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 Х/ф «Афера» 01.30 «Дело особой важности»

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197) ○

17.30 «Территория закона» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Большая политика» 22.30 «Время3Тайм» 23.55 «Обзор прессы» 00.30 «Автопилот3новости» 00.40 «Ресторанные новости»

ICTV 07.30, 13.00 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.20, 12.55, 19.15, 01.35 Спорт 09.25, 19.20, 00.45 Чрезвычайные новости 10.15, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.20 Т/с «Солдаты15» 12.35, 14.00 Анекдоты по3украински 14.20 Т/с «Пулядура2» 15.15, 20.10 Т/с «Морской патруль» 18.45 Факты. Вечер 22.50 Х/ф «Адский бункер» 01.45 Т/с «Побег из тюрьмы4»

TET 07.00, 19.30, 20.30 «Дом32» 08.00 «Лентяево» 10.00, 16.30 «Модный приговор» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 Дневной мультик «Капитан Фламинго» 14.30 Т/с «H2O: Просто добавь воды» 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00, 00.30 «Брачное чтиво»

51 КАНАЛ 07.00, 07.45 Утренний коктейль 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 12.00 Х/ф «Вечер на Ивана Купала» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 14.25 М/ф 16.50 Пенсионный фонд информирует 17.25 Д/ф «Живая память региона» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Медицина нового тысячелетия 18.30, 22.20 Тема дня 20.00 Днепропетровщина презентует 20.25 «Гринизация» препарат будущего» 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время3Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 53ом» 09.25, 00.30 «Автопилот3новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс3конференции в прямом эфире» 15.30 «Не первый взгляд» 16.30 «Мотор3ТВ»

ОРТМ

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Девятый отдел» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Х/ф «Любовь до востребования» 15.40, 00.15 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 22.15 Х/ф «Кабельщик» 01.30 05.00 Профилактика!!!

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.40 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.05 «Пока все дома» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.05 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Жди меня» 21.00 «Время» 21.30 «Талисмания. Сочи32014. Начало» 21.45 Т/с «Доктор Тырса» 22.45 Спецрасследование. «Дети порока» 23.55 Ночные новости 00.15 «На ночь глядя»

06.00 «Саундтреки» 06.10 «Мультфильмы» 11.25, 13.20 Телемагазин 11.55, 13.50 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 15.10 Х/ф «Мертвый сезон» 17.35 Х/ф «Акваланги на дне» 19.00 Х/ф «Если можешь, прости» ○

27 КАНАЛ

03.55 «НТВ утром» 07.40 Ты не поверишь! 08.35, 14.35, 17.35, 02.0002.20 Обзор. Чрез3 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 «Живут же люди!» 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Программа максимум» 13.40 «Русские сенсации» 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.25 «В двух словах обо всем» 19.30 Т/с «Врач» 20.25 Т/с «Братаны» 22.40 Т/с «Паутина4». 1 ф, «Братья по кро ви» 23.35 Честный понедельник 00.25 «Рублевка. LIVE»

05.50, 10.10 Твой хит 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.40 24 часа Бизнес 07.30, 08.55, 14.55, 16.40, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 24 часа Світ 08.00 Экспедиция вокруг света. три в одном 09.00, 11.10, 21.10 Хит3парад дикой природы 12.15 «Эра образования» 14.45, 15.25, 20.00 «Мультфильм» 15.00 «Новости Голос Америки» 15.35 Журфикс 16.20 Неделя моды с Дарьей Шаповаловой 16.45 Х/ф «Ангел в семье» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 MEDIAСHATRIX 20.15 Сильные мира сего 20.50 «Життя» 22.10 Мистическая Азия

НТН

20.25 Х/ф «Груз без маркировки» 22.05 Х/ф «Дела давно минувших дней...» 23.50 Х/ф «Вратарь»

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Слоненок» 07.00 Х/ф «Убить «Шакала» 08.25, 14.35 «Правда жизни» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00 Т/с «Марш Турецкого» 13.45, 19.20 Т/с «Разведчики» 15.10 Х/ф «Взбесившийся автобус» 17.10 Х/ф «Рожденная революцией», 1 с. 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 00.25 Х/ф «Крокодил 2: список жертв»

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, ПИЛИП, ОЛЕКСАНДР, ВОЛОДИМИР, ФЕЛІКС

НТВМИР

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15 За и против 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 М/ф «Подводные береты» 11.45 Х/ф «Охотник на динозавров» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 13.30 Время советов 14.20 М/ф 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 16.55 «Гринизация» препарат будущего» 17.25 Д/ф «Живая память региона» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «Вечер на Ивана Купала»

Зах. 22.01 Сх. 08.26 Новий Міс. 3 лютого

TET

07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Железный человек» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 10.00 «Судьба человека» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Сокровища острова черепах» 13.10 «За кулисами войны» 14.30 «Медикус» 15.00 Х/ф «Мой папа, моя мама, мои братья и сестры» 16.45 «Лица вещей» 17.15 «Кто здесь звезда? Идеальное интер3 вью» 19.00 «Совет безопасности» 19.15 Д/ф «Генеральная репетиция». «Стихий3 ный бунт» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Первый удар УБОПа» 21.00 «Дело особой важности» 22.00 Х/ф «Агентство «НЛС»2», 7 с. 23.30 «Дело вкуса» 00.00 «Военная тайна» 00.55 Д/ф «Фиалка террора», 1, 2 с.

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.15 «ТСН»

07.00, 19.30, 20.30 «Дом32» 08.00 «Лентяево» 10.00, 16.30 «Модный приговор» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 Дневной мультик «Капитан Фламинго» 14.30 Т/с «Волшебники из Вейверли» 15.00 Т/с «H2O: Просто добавь воды» 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

34 КАНАЛ

1+1

ICTV

СТБ

11 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Факты недели 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.20, 12.55, 19.15, 01.50 Спорт 09.30 Чудо3люди 10.45 Х/ф «На крючке» 13.00 Анекдоты по3украински 13.20 Т/с «Офицеры» 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Мен ты3» 18.45 Факты. Вечер 19.20, 01.00 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Морской патруль» 22.50 Свобода слова

09.30 Х/ф «Zolushka. ru» 11.45 «Мясо. История всеросcийского обма3 на» 13.55 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна3Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Последнее откровение авиатора», 1 ч. 19.10 «Танцуют все!» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна3Спорт» 01.40 «Бизнес+» 01.45 Х/ф «Все реки текут2»

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00 «Экономика в деталях» 07.20 «Штрих3код» 07.40 «Подъем» 08.50 «Родительский клуб» 09.10 Х/ф «Блондинка в законе» 11.20 Т/с «Курсанты» 13.45 Т/с «Папины дочки» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «АйКарли» 15.20 Т/с «Дрейк и Джош» 15.45 Т/с «Последний аккорд» 16.50, 20.45 Т/с «Воронины» 18.00, 23.10 Т/с «Счастливы вместе» 19.00, 21.30, 00.10 Новости 19.35 Здравствуйте, я 3 ваша мама! 22.10, 00.45 Новый взгляд

Сх. 07.24 Зах. 17.00 Трив. дня 09.36

Понеділок, 7 лютого 07.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40 Полезные советы 09.00 ВНИМАНИЕ! ПРОФИЛАКТИКА ПЕРВОГО КАНАЛА! 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Вокруг света за 48 часов 16.00 Мастер3класс 16.25 Фольк3music 17.10 Т/с «Атлантида» 18.00 Окно в Америку 18.45, 21.35 Деловой мир 19.00 Незаконченный портрет 19.40, 22.00 Спецпроект «О чем кино?». Х/ф «Альфа Дог» 20.55 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.25 Мир спорта 21.40 Новая армия 22.55 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.30 ВНИМАНИЕ! НОЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА!

Зах. 08.44 Сх. 23.07 Новий Міс. 3 лютого 17.30 «Особо опасно» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «На грани» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Путешествия со вкусом»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Волшебное лекарство» 06.35 М/ф «Коротышка зеленые штаниш ки» 06.55 М/ф «Зайказазнайка» 07.10 Х/ф «Рожденная революцией», 1 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.25 Т/с «Марш Турецкого» 13.45, 19.20 Т/с «Разведчики» 14.45 «Правда жизни» 15.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 16.55 Х/ф «Рожденная революцией», 2 с. 18.30 «Речовий доказ»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.35 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35, 02.0002.20 Обзор. Чрез3 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Едим дома! 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40, 20.25 Т/с «Братаны» 14.25 «Их нравы» 15.35 Главная дорога 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 19.25 «В двух словах обо всем» 19.30 Т/с «Врач» 22.40 Т/с «Паутина4». 1 ф, «Братья по кро ви» 23.35 «Дело темное» 00.25 «Рублевка. LIVE»

Іменинники дня: ФЕДІР, МАРІЯ, ДАВИД, АРКАДІЙ, ПАВЛО 23.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 00.55 Х/ф «Третий удар»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 20.30 «24 часа» 06.10, 20.15 Сильные мира сего 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 14.55, 16.20, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 PRO Чтение 08.00 Экспедиция вокруг света. три в одном 10.10, 16.25 Твой хит 11.00, 17.30 Генезис здоровья 12.15 «Эра образования» 14.45 «Мультфильм» 17.05 Неделя моды с Дарьей Шаповаловой 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Все грани высшего» 20.50 24 часа. Главный вопрос 21.10 Хит3парад дикой природы 22.15 Король Артур и Камелот 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.40 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.05 «Пока все дома» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.00 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Доктор Тырса» 22.30 «Чудеса исцеления» 23.40 Ночные новости 00.00 «На ночь глядя»

ENTER

ТРК «УКРАИНА»

06.00 «Саундтреки» 06.10 «Мультфильмы» 10.55, 12.45 Телемагазин 11.25 Х/ф «Акваланги на дне» 13.15 Х/ф «Если можешь, прости» 14.35 Х/ф «Груз без маркировки» 16.05 Х/ф «Дела давно минувших дней...» 17.45 Х/ф «По ком тюрьма плачет» 19.00 Х/ф «Белый ворон» 20.50 Х/ф «Ключи от неба» 22.10 Х/ф «Хроника пикирующего бомбар дировщика»

06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Девятый отдел» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00, 01.50 Шоу «Играешь или не играешь» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 22.15 Х/ф «24 часа» 00.00 Х/ф «Кабельщик»


р5

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

22.30 Т/с «Объявлен в розыск» 00.15 Д/п «Его знали только в лицо. Трагедия комика»

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.35 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» 3 «Преследование девуш3 ки» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.55, 22.25 Т/с «Маргоша» 13.55 Т/с «Медвежий угол» 14.55, 23.55 Х/ф «Живи и помни» ○

УТ1

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.15 Т/с «Дураки, дороги, деньги» 10.55 Т/с «Боец2. Рождение легенды» 12.15 «Знак качества» 12.50 «Понять. Простить» 13.15 «Детективы» 14.20 «Судебные дела» 15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 16.05 Т/с «Высший пилотаж» 17.05 Т/с «Всегда говори «всегда3» 18.10 Т/с «В лесах и на горах» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Здравствуй, мама!»

21.30 Т/с «Объявлен в розыск» 23.25 Д/п «Врата времени. Арийский стан3 дарт» 00.25 Х/ф «Чуваки»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.45 М/с «Чудаковатые родители7» 07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Ура, мультики!2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50 «Удивительная наука» 13.10, 17.00 «Смешное домашнее видео» 13.25 Х/ф «Младший пилот» 17.35 «Сумасшедшая скрытая камера» 19.00 Х/ф «Море смерти» 21.00, 21.25 М/с «Симпсоны» 21.50 Х/ф «Безмолвный яд» 23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «БК «Днепр» (Днепропетровск) 3 БК «Хон3 ка» (Эспоо, Финляндия) 01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «БК «Азов3 маш» (Украина) 3 БК «ВЭФ» (Рига, Лат3 вия) 03.00 «Голая наука» 03.30 Х/ф «Медведь» 04.15 Х/ф «Кубанские казаки»

11 КАНАЛ 06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.10 Новости 07.30 «История болезни, или История выздо3 ровления» 08.00 «Подъем» 09.10 Х/ф «Ловушка для родителей» 12.05 Т/с «Курсанты» 14.10 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «АйКарли» 15.30 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Последний аккорд» 17.00 Т/с «Воронины» 18.00, 22.50 Т/с «Счастливы вместе» 19.35 Здравствуйте, я 3 ваша мама! 21.00 «Звездные мамы» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 «Страна чудаков» 00.40 Очевидец

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.20 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.35 «Семейные драмы»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время3Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 53ом» 09.25, 00.30 «Автопилот3новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30 «Пресс3конференции в прямом эфире» 12.50 «Сканер» 15.30 «Здоровые истории» 16.30 «Арсенал» 17.30 «Большая политика» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Машина времени» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости» ○

Сх. 07.20 Зах. 17.06 Трив. дня 09.46

10.55 «Не лги мне» 3 «Родители ищут сына» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.50, 22.15 Т/с «Маргоша» 13.50 Т/с «Медвежий угол» 14.50 «Личное дело» 15.50 «Шоу на два миллиона» 17.25 «Шесть кадров» 18.25 «Не лги мне» 3 «Угроза. Семье угрожа3 ют» 19.25 «Погода» 20.10 «Соседские войны» 21.10, 21.50, 01.15 Т/с «Интерны» 23.35 Х/ф «Валхалла. Сага о викингах»

СТБ 09.40 Х/ф «Старикиразбойники» 11.35 «Необъяснимо, но факт» 12.40 «Битва экстрасенсов» 13.30 Звездная жизнь 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна3Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Вспомнить все» 19.10 «Моя правда» 20.10 «Мистические истории32» 21.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна3Спорт» 01.40 «Бизнес+» 01.45 Х/ф «Любовь зла...»

34 КАНАЛ 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 13.10 «За кулисами войны» 13.30 «Музыка» 14.30 «Мой малыш» 15.00, 18.00 «Званый ужин» 15.55 Д/ф «Генеральная репетиция», 1, 2 с. 16.45 Д/с «Столичные тайны». «Особое пору3 чение» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 19.00 «Неизвестная планета» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Первая брига3 да» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Репортерские истории» 22.00 Х/ф «Агентство «НЛС»2», 10 с. 23.30 «Перевоплощение» 00.15 Х/ф «Смертельный расклад»

ICTV 07.30 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.20, 12.55, 19.15 Спорт

09.25, 19.20, 01.20 Чрезвычайные новости 10.15, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.20 Т/с «Солдаты15» 12.35, 14.00 Анекдоты по3украински 13.00 Под прицелом 14.10 Т/с «Пулядура2» 15.10, 20.10 Т/с «Морской патруль» 18.45 Факты. Вечер 22.50 Х/ф «Миротворец»

TET 07.00, 19.30, 20.30 «Дом32» 08.00 «Лентяево» 10.00, 16.30 «Модный приговор» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 Дневной мультик «Капитан Фламинго» 14.30 Т/с «H2O: Просто добавь воды» 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

03.55 «НТВ утром» 07.35 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35, 02.0002.20 Обзор. Чре3 звычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.30 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40, 20.25 Т/с «Братаны» 14.25 «Их нравы» 15.30 «Первая передача». Автомобильная программа 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.25 «В двух словах обо всем» 19.30 Т/с «Врач» 22.40 Т/с «Паутина4». 1 ф. «Братья по кро ви» 23.35 «Таинственная Россия: Нижегородская область. Охота на чупакабру?» 00.25 «Рублевка. LIVE» «Саундтреки» «Мультфильмы» Телемагазин Х/ф «По ком тюрьма плачет» Х/ф Телемагазин Х/ф «Белый ворон» Х/ф «Ключи от неба» Х/ф «Хроника пикирующего бомбар дировщика» Х/ф «Вавилон ХХ» Х/ф «Из жизни отдыхающих» Х/ф «Брелок с секретом» Х/ф «Без вести пропавший» Х/ф «Дом на Трубной» Х/ф «Радуга»

Зах. 00.14 Сх. 09.28 Новий Міс. 3 лютого 19.25 21.00 21.50 23.55 00.40

«Время: важно» «Время» «Свободная гавань» «Обзор прессы» «Акцент»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Осторожно, щука!» 06.45 М/ф «Волшебные фонарики» 06.55 М/ф «Королевская игра» 07.05 Х/ф «Рожденная революцией», 3 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.25 Т/с «Марш Турецкого» 13.45, 19.20 Т/с «Разведчики» 14.40 «Правда жизни» 15.20 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 16.45 Х/ф «Рожденная революцией», 4 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска». Банда «молоточников»

НТВМИР

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 11.50 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 14.25, 16.20 М/ф 16.45 Свое мнение 17.25 Д/ф «Живая память региона» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Медицина нового тысячелетия 20.25 «Гринизация» 3 препарат будущего» 21.50 Х/ф «Девушка с гитарой»

03.55 «НТВ утром» 07.35 Дачный ответ 08.35, 14.35, 17.35, 01.5502.15 Обзор. Чрез3 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Золотая пыль 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40, 20.25 Т/с «Братаны» 14.25 «Их нравы» 15.35 Особо опасен! 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 19.25 «В двух словах обо всем» 19.30 Т/с «Врач» 22.40 Т/с «Паутина4», 1 ф. «Братья по кро ви» 23.35 «Школа злословия» 00.20 «Рублевка. LIVE»

5 КАНАЛ

ENTER

51 КАНАЛ

06.01, 22.30 «Время3Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 53ом» 09.25, 00.30 «Автопилот3новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс3конференции в прямом эфире» 15.30 «Жизнь в удовольствие» 16.30 «Драйв» 17.30 «Машина времени» 18.30, 23.40 «Киевское время»

ТРК «УКРАИНА» 06.05 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Девятый отдел» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Шоу «Играешь или не играешь» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Х/ф «24 часа» 01.40 Х/ф «Страшилы»

27 КАНАЛ

ОРТМ

06.00, 18.30 «24 часа» 06.10 Сильные мира сего 06.30 Победоносный голос верующего ○

09.00, 12.00, 15.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.40 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.05 «Пока все дома» 16.55 «Федеральный судья» 18.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России 3 Сборная Ирана. Прямой эфир из ОАЭ 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Доктор Тырса» 22.30 Среда обитания. «Разводка на бензине» 23.40 Ночные новости 00.00 «На ночь глядя» 01.00 «След»

ENTER

17.10 19.00 20.40 21.55 23.15 00.20

07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 14.55, 16.20, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 24 часа. Головне питання 08.00 Экспедиция вокруг света. Три в одном 09.30 «Территория выбора» 10.10, 16.25 Твой хит 11.00, 17.30 Генезис здоровья 12.15 «Эра образования» 14.45 «Мультфильм» 17.00 Жизнь среди жизни 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Життя» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30 «Экономический советник» 20.50 «Жизнь» 21.10 Хит3парад дикой природы 22.15 Святой Гроаль 23.20 СHATRIX

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Лесные путешественники» 06.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 07.00 Х/ф «Рожденная революцией», 2 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.25 Т/с «Марш Турецкого» 13.55, 19.20 Т/с «Разведчики» 14.45, 18.30 «Правда жизни» 15.25 Х/ф «На кого Бог пошлет» 16.55 Х/ф «Рожденная революцией», 3 с.

06.00 06.10 10.30 11.00 12.10 12.40 14.20 15.40

Іменинники дня: ІВАН, ЙОСИП, ДМИТРО, ПЕТРО

НТВМИР

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.30 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 11.55 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 14.25 М/ф 14.55 «Гринизация» 3 препарат будущего» 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Живая память региона» 17.55 Трудовые резервы 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Ваш адвокат 21.50 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»

ICTV

Зах. Сх. 09.04 Новий Міс. 3 лютого

51 КАНАЛ

07.30, 13.00 Провокатор 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.20, 12.55, 19.15, 01.40 Спорт 09.25, 19.20, 00.50 Чрезвычайные новости

Четвер, 10 лютого 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но3 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25, 19.00 О главном 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Аудиенция. Страны от А до Я. Грузия, 2 ч. 12.45 Шеф3повар. Завтрак 13.00 Персона. Светлана Светличная 13.35 Х/ф «Фронт за линией фронта», 2 с. 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 Т/с «Зона» 16.15 Потомки 16.35 Т/с «Атлантида» 17.25 Т/с «Мертвый, живой, опасный» 19.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт (мужчины) 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.40 Слово регионам 22.00 Глубинное бурение 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

TET

07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Железный человек» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Сокровища острова черепах» 13.10 «За кулисами войны» 14.30 «Неизвестная планета» 15.30 «Квартет «И» на Рен3ТВ» 16.45 Д/с «Столичные тайны». «Секретная миссия «Кобальта» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 19.00 «Контакт» 19.20 Д/ф «Генеральная репетиция». «Всеоб3 щее восстание» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Особое пору3 чение» 21.00 «Гениальный сыщик». «Слуги дьявола» 22.00 Х/ф «Агентство «НЛС»2», 9 с. 23.30 «НАШ САД» 00.00 Седрик «Развлекатель», Люси Лиу, Марк Дакаскос в комедийном боевике «Кодо3 вое имя «Чистильщик» 01.30 «Жадность». «Худеющие»

1+1

07.00, 19.30, 20.30 «Дом32» 08.00 «Лентяево» 10.00, 16.30 «Модный приговор» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 Дневной мультик «Капитан Фламинго» 14.30 Т/с «H2O: Просто добавь воды» 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

10.15, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.15 Т/с «Солдаты15» 12.35, 14.00 Анекдоты по3украински 14.10 Т/с «Пулядура2» 15.10, 20.10 Т/с «Морской патруль» 18.45 Факты. Вечер 22.50 Х/ф «Фантомы» 01.50 Т/с «Побег из тюрьмы4»

09.45 Х/ф «Гараж» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 12.55 «Битва экстрасенсов» 14.00 «Правила жизни» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна3Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Авария» 19.10 Звездная жизнь 20.50 «Русские сенсации. День рождения Бур3 жуя» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.30 «Вікна3Спорт» 01.40 «Бизнес+» 01.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.05 Новости 07.40 «Подъем» 09.10 Х/ф «Парижские каникулы3. При ключения в раю» 11.20 Т/с «Курсанты» 13.40 Т/с «Папины дочки» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «АйКарли» 15.20 Т/с «Дрейк и Джош» 15.45 Т/с «Последний аккорд» 16.50 Т/с «Воронины» 18.00, 22.45 Т/с «Счастливы вместе» 19.35 Здравствуйте, я 3 ваша мама! 21.00 «Автострасти» 22.00 Сделай мне смешно 00.40 Очевидец

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.15 Т/с «Дураки, дороги, деньги» 10.55 Т/с «Боец2. Рождение легенды» 12.15 «Знак качества» 12.50 «Понять. Простить» 13.15 «Детективы» 14.20 «Судебные дела» 15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 16.05 Т/с «Высший пилотаж» 17.05 Т/с «Всегда говори «Всегда3» 18.10 Т/с «В лесах и на горах» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Футбол. Сборная Украины 3 сборная Кипра/Швеции ○

17.25 «Шесть кадров» 18.25 «Не лги мне» 3 «Найденыш. Мужчина ведет двойную жизнь» 19.25 «Погода» 20.10 «Шоу на два миллиона» 21.20, 22.00, 01.50 Т/с «Интерны»

06.00 Мультфильмы 06.45 М/с «Чудаковатые родители7» 07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Ура, мультики!2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.10 Т/с «Гении мести» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50, 01.30 «Удивительная наука» 13.10, 17.00 «Смешное домашнее видео» 13.25 Х/ф «Перепутье» 17.35, 01.55 «Сумасшедшая скрытая камера» 19.00 Х/ф «Счастливое число Слевина» 21.00, 21.25 М/с «Симпсоны» 21.50 Х/ф «Море смерти» 23.55 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.20, 00.55 Т/с «Корпорация мечты» 02.20 «Шоу дурацких рекордов» 02.40 «Голая наука» 03.30 Х/ф «Максимка» 04.45 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»

ИНТЕР

Сх. 07.21 Зах. 17.042 Трив. дня 09.43

Середа, 9 лютого 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но3 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 На связи с Правительством 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Граница государства 12.35 Шеф3повар. Завтрак 12.50 Шаг к звездам. Евровидение 13.40 Х/ф «Фронт за линией фронта», 1 с. 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 Т/с «Зона» 16.15 Потомки 16.35 Т/с «Атлантида» 17.25 Т/с «Мертвый, живой, опасный» 19.00 О главном 19.40 Мужской клуб 20.55 Официальная хроника 21.25 Мир спорта 21.40 Слово регионам 21.55 Опыт 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

06.00 «Саундтреки» 06.10 «Мультфильмы» 10.20, 12.25 Телемагазин 10.50 Х/ф «Вавилон ХХ» 12.55 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 14.20 Х/ф «Брелок с секретом» 15.35 Х/ф «Без вести пропавший» 17.00 Х/ф «Второй» 19.00 Х/ф «Любовью за любовь» 20.40 Х/ф «Город Зеро» 22.30 Х/ф «Их знали только в лицо» 00.10 Х/ф «Актриса»

Іменинники дня: ФЕДОСІЙ, ЮХИМ, ГЕОРГІЙ, ОХРІМ, ІСАК, ВОЛОДИМИР 27 КАНАЛ 06.00, 18.30, 20.30 «24 часа» 06.10 Сильные мира сего 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 14.55, 16.20, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35, 17.00 Жизнь среди жизни 08.00 Экспедиция вокруг света. Три в одном 10.15, 16.25 Твой хит 11.00, 17.30 Генезис здоровья 12.15 «Эра образования» 14.45 «Мультфильм» 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Життя» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Кем быть?» 20.50 24 часа. Головне питання 21.10 Хит3парад дикой природы 22.15 Атлантида 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.40 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.05 «Пока все дома» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.00 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Доктор Тырса» 22.30 «Человек и закон» 23.40 Ночные новости 00.00 «Судите сами»

ТРК «УКРАИНА» 06.15 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Девятый отдел» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Шоу «Играешь или не играешь» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Х/ф «Сеть»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.45 М/с «Чудаковатые родители7» 07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Ура, мультики!2» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Гении мести» 11.55, 16.05 Т/с «Горец» 12.50, 01.30 «Удивительная наука» 13.10 Х/ф «Гонщик «Серебряной мечты» 15.10 Т/с «Гении мести2» 17.00 Журнал Суперлиги 17.35 «Сумасшедшая скрытая камера» 19.00 Х/ф «Безмолвный яд» 21.00, 21.25 М/с «Симпсоны» 21.50 Х/ф «Александр» 01.05 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.55 «Шоу дурацких рекордов» 02.15 «Лучшие нокауты мира» 02.40 «Голая наука» 03.30 Х/ф «Доктор Айболит» 04.35 Х/ф «Дети капитана Гранта»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.15 Т/с «Дураки, дороги, деньги» 10.55 Т/с «Боец2. Рождение легенды» 12.15 «Знак качества» 12.50 «Понять. Простить» 13.15 «Детективы» 14.20 «Судебные дела» 15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 16.05 Т/с «Высший пилотаж» 17.05 Т/с «Всегда говори «Всегда4» 18.10 Т/с «В лесах и на горах» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 «Чисто NEWS» 20.50 Т/с «Здравствуй, мама!» 21.50 «Большая политика» 00.20 Х/ф «Мистер Простофиля» ○

УТ1

ИНТЕР 07.40 08.05 10.00 10.35 11.00 13.00 15.05 16.05 16.40

«Городок» «Самый умный» «Украина, вставай!» М/с «Маша и Медведь» Х/ф «Долгожданная любовь» Х/ф «Ой, мамочки...» «Позаочі» Т/с «Дураки, дороги, деньги» «ДОстояние РЕспублики». Алла Пугаче3 ва 20.00 «Подробности» 20.30 «Совершенно секретно» 22.55 Х/ф «Плохие парни»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.45, 07.10 М/с «Легенда дракона» 07.35 Журнал Суперлиги 08.00 «Голая наука» 09.00 Телемагазин 11.00 Х/ф «Фабрика пыли» 12.50, 16.00, 01.25 «Смешное домашнее ви3 део» 13.35 «Лучшие нокауты мира» 14.00 Баскетбол. Кубок Суперлиги. Финал 43х. БК «Днепр»3БК «Донецк».Прямая трансляция 16.10 Х/ф «Кокон2» 18.15, 20.00 Х/ф «Последние дни планеты Земля»

21.30, 22.25, 01.50, 02.35 Т/с «Секретные материалы5» 23.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15, 00.50 Т/с «Корпорация мечты» 03.20 Х/ф «Старинный водевиль» 04.25 Х/ф «Застава в горах»

11 КАНАЛ 06.05 07.25 08.00 09.00 09.40 10.05 12.05 13.15 14.10 15.15 17.00 18.50 20.45 22.45 00.45 00.50

Х/ф «Крутой пес» Анализ крови Эксклюзив М/с «Доброе утро, Микки!» «Штрих3код» Х/ф «Запретное королевство» Файна Юкрайна Даешь молодежь Скетч3шоу «Красотки» Т/с «Моя прекрасная няня» М/Ф «Би Муви. Медовый заговор» Х/ф «Сын Маски» Х/ф «Розовая пантера 2» Х/ф «В аду» Спортрепортер Х/ф «Худеем в постели»

1+1 07.25 «Настоящие врачи» 08.15 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?» 10.00 «Шесть кадров» 10.20 «Большая перемена» 11.10 «Анатомия славы» 12.05, 01.45 «Соседские войны» 13.05 Х/ф «Храброе сердце» 16.20 Х/ф «Робин Гуд» 18.30 «Деньги» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Синдром Феникса» 00.00 Х/ф «Если ты меня слышишь»

СТБ 07.55 09.00 10.05 10.45 13.10 16.10 19.00

«Караоке на Майдане» «Едим дома» «ВусоЛапоХвіст» М/ф «Пингвины Мадагаскара» Х/ф «Танцуй, танцуй» «Невероятная правда о звездах» Х/ф «Одиноким предоставляется об щежитие» 20.55 Х/ф «Папа напрокат» 23.00 Х/ф «Курортный роман» 01.00 Х/ф «Катала»

34 КАНАЛ 07.00, 20.30 Блицфакт 07.30 «Пастырские беседы» 07.45 «Модельная школа ведьмы Дженнис» 08.35 «Изюминка» 09.00 «Мой малыш» 09.30 «Медикус»

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197) ○

НТВМИР

5 КАНАЛ

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» ○

Сх. 07.16 Зах. 17.09 Трив. дня 09.53 10.00 10.30 11.15 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 16.10 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.50 22.00 23.30 00.00 00.30 01.30

«Жизненное пространство» «Перевоплощение» «Тип3топ» «Лица вещей» «Женские откровения» «Музыка» «English3club TV» Х/ф «Супертеща для неудачника», 1, 2 с. «Честно». «Битва диет» «Д/ф «Неизвестная Турция» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Герои и неудачники» Х/ф «Веселая хроника опасного путе шествия» Х/ф «Формула радуги» Х/ф «Шары ярости» «Кто здесь звезда? Идеальное интервью» «Бункер News» «Секретные территории». «Крысы. Под3 земный разум» «Неизвестная планета»

ICTV 07.25 07.55 10.00 10.40

Козырная жизнь Х/ф «Дом Большой мамочки2» «Смак» Люди, кони, кролики и...домашние роли3 ки 11.40 Квартирный вопрос 12.35 Анекдоты по3украински 13.00 Х/ф «Супергеройское кино» 14.50 Ты не поверишь! 15.45 Под прицелом 16.45 Провокатор 17.45 Максимум в Украине 18.45 «Факты» 18.55 Спорт 19.00, 22.10 Наша Russia 19.55 Т/с «Рюрики» 20.25 Х/ф «Жиголо» 22.30 Х/ф «Мгла» 01.05 Х/ф «Провал во времени»

TET 07.00, 19.30, 20.30 «Дом32» 08.00 «Лентяево» 09.00 Ретро3мультфильмы «Вовка в тридевятом царстве», «Трое из Простоквашино», «Ка3 никулы в Простоквашино», «Зима в Про3 стоквашино» 10.30, 14.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30, 22.00 «Соmedy Woman» 12.30 «Ералаш» 13.30 «Модный приговор» 15.30, 21.00 Т/с «Универ» 16.30 Х/ф «Бейсбольная лихорадка» 18.30, 00.00 «Звезды против караоке» 23.00 «Брачное чтиво»

5 КАНАЛ 06.01 «Время3Тайм» 06.15, 10.10, 13.10, 15.20, 17.15, 19.20, 23.45 «Погода на курортах» 06.30, 07.30, 18.35, 23.35 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот3тест» 07.20, 08.20, 21.50, 00.30 «Тема недели» 08.30 «Бистро3ТВ» 09.25 «Своими глазами» 09.45 «Любимая работа» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 11.50 «Достичь цели» 12.15 «Окно в Европу» 13.20 «Драйв» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.30 «Обрати внимание» 16.20 «Арсенал» 17.30 «На грани» 18.10 «Хроника недели» 19.30, 20.30 «Время интервью» 21.20 «Народный контроль» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Окно в Америку» 00.40 «Мотор»

Зах. 02.27 Сх. 10.36 Перша чв. 11 лютого

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, «мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.00 «Спорт.»Итоги» 08.30, 14.30 Путешествия кота Финика 08.50 Ваш адвокат 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Технодром 11.00 Арт3зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Боишься ли ты темноты?» 13.30 Волшебное закулисье 14.45 COMEDY Kids 14.30 М/ф 15.30 Х/ф «Дама с попугаем» 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ3 ления 18.00 Д/ф «Путешествие вокруг света» 18.30 Тема дня 19.00, 23.30 «Формат 1:1» 20.00 Азбука здоровья 20.30 «Новости. «Итоги» 21.20 Баскетбол. «Кубок Суперлиги. Полуфи3 нал. БК «Азовмаш» 3 БК «Ферро3ЗНТУ» 23.00 Музыка

НТН 06.00 06.25 07.20 09.40 11.30 12.00 15.35 17.00 19.00 23.20 01.20

«Легенды бандитского Киева» М/ф «Двенадцать месяцев» Т/с «Инспектор Деррик» Х/ф «Личное оружие» «Речовий доказ» Т/с «Казакиразбойники» Х/ф «Берем все на себя» Т/с «Каменская 5» Т/с «Спецназ порусски 2» Х/ф «Подземелье» Х/ф «Полицейские»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Веселое Новогоднее путеше ствие с тетушкой Совой» 07.30 Их нравы 08.00 Главная дорога 08.30 «Живут же люди!» 09.25 Едим дома! 10.00 Русская начинка 10.30 Т/с «Коррида это жизнь3». «Другая возможность» 12.25 Кулинарный поединок 13.20 Квартирный вопрос 14.20 Александр Журбин. Мелодии на память 15.20 «Последнее слово». Остросюжетное ток3шоу Павла Селина 16.20 «Очная ставка» 17.15 «Наши» 18.30 «Профессия 3 репортер» 19.00 «Программа максимум» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.45 «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва 23.00 «Женский взгляд» 23.45 «Русский Голливуд». «Бриллиантовая рука32» 01.25 «Клипомания» 01.40 02.04 Обзор. Чрезвычайное происше3 ствие

ENTER 06.00 06.10 12.25 13.55 15.30 17.15 19.00

«Саундтреки» «Мультфильмы» Х/ф «Партитура на могильном камне» Х/ф «Песни моря» Х/ф «Две стрелы» Х/ф «Загадка Эндхауза» Х/ф «Дума о Ковпаке»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.25 Элементы

ТРК «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.10 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Девятый отдел» 11.00, 19.20 Т/с «Маруся. Возвращение» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Шоу «Играешь или не играешь» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.15 Т/с «Вторые» 00.10 Х/ф «Отсчет жертв» 01.55 Х/ф «Сеть»

06.00, 18.30 «24 часа» 06.10 Сильные мира сего 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» ○

ОРТМ

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.05 «Пока все дома» 16.55 «Федеральный судья» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «ДОстояние РЕспублики: Гарик Сукачев» 23.45 Х/ф «Дом солнца» 01.35 Х/ф «Раз на раз не приходится»

06.00 «Саундтреки» 06.10 «Мультфильмы» 10.10, 12.40 Телемагазин 10.40 Х/ф «Второй» 13.10 Х/ф «Любовью за любовь» 14.40 Х/ф «Город Зеро» 16.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 17.55 Х/ф «Партитура на могильном камне» 19.35 Х/ф «Песни моря» 21.20 Х/ф «Две стрелы» 23.05 Х/ф «Загадка Эндхауза» 00.50 Х/ф «Застава в горах»

07.30, 10.00, 15.00, 16.20, 18.25, 21.05, 23.10 «Днепровская неделя» 07.35 24 часа. Головне питання 08.00 Экспедиция вокруг света. три в одном 09.30 «Территория выбора» 10.10, 16.25 Твой хит 11.00, 17.30 Генезис здоровья 12.15 «Эра образования» 14.45 «Новости Голос Америки» 15.05 «Биографии знаменитостей» 15.55 «Новости DW» 17.00 Жизнь среди жизни 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Життя» 19.30 «Екатеринославские умельцы» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра3тайм» 21.10 Хит3парад дикой природы 22.15 Полигон 23.15 СHATRIX

06.25 М/ф «Лев и Заяц» 06.35 М/ф «Жихарка» 06.45 М/ф «Жилибыли...» 06.55 Х/ф «Рожденная революцией», 4 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 00.25 Т/с «Марш Турецкого» 13.50, 19.20 Т/с «Разведчики» 14.45 «Правда жизни» 15.25 Х/ф «Личное оружие» 17.10 Х/ф «Рожденная революцией», 5 с. 03.55 «НТВ утром» 07.35 И снова здравствуйте! 08.35, 14.30, 17.35, 01.5502.15 Обзор. Чрез3 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Братаны» 15.30 Спасатели 16.05 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Следствие вели... 19.30 Чрезвычайное происшествие. Расследо3 вание 19.55 «Ген всевластия». Научный детектив 21.05 «НТВшники». Арена острых дискуссий 22.10 Х/ф «Месть без права передачи» 23.55 Х/ф «Москва. Осень. 41й» 01.15 Х/ф «Эдита Пьеха. У меня есть кара велла...»

06.01, 22.30 «Время3Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 23.45 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 53ом» 09.25, 00.30 «Автопилот3новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30 «Свободная гавань» 11.15 «Сканер» 12.30 «Пресс3конференции в прямом эфире» 15.30 «Своими глазами» 16.30 «На грани» 17.30 «Феерия путешествий» 18.15 «Окно в Европу» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Хроника дня» 23.50 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

Іменинники дня: ЛАВРЕНТІЙ, ГНАТ, РОМАН, ЯКІВ, ЛУКА, МОКІЙ, ЮЛІАН

51 КАНАЛ

07.30, 13.00 Стоп310 08.45, 12.45, 01.45 «Факты» 09.20, 12.55, 19.10, 01.50 Спорт 09.25 Чрезвычайные новости 10.15, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты3» 11.20 Т/с «Солдаты15» 12.35, 14.00 Анекдоты по3украински 14.10 Т/с «Пулядура2» 15.10 Т/с «Морской патруль» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Т/с «Офицеры» 23.30 Х/ф «Неистовый»

Зах. 01.21 Сх. 09.58 Перша чв. 09.18

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 15.25 Х/ф «Боишься ли ты темно ты?» 11.55 Х/ф «Девушка с гитарой» 14.20 М/ф 14.55 «Гринизация» препарат будущего» 16.40 Не будь овощем 17.30 COMEDY Kids 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт3зона 18.30, 23.25 Тема дня 20.00 «Спорт. «Итоги» 21.50 Х/ф «Дама с попугаем»

Субота, 12 лютого 07.15 Д/ф «Живая энциклопедия» 07.45, 00.50 Полезные советы 08.00 Шустер3Live 12.30 After Live (За кулисами Шустер3Live) 13.00 Х/ф «Цена возвращения» 14.35 Пока родители спят 15.00 Так просто! Виталий Козловский 15.25 Наша песня 16.05 Феерия путешествий. Самбир 16.35 Зеленый коридор 16.45 В гостях у Д. Гордона 17.40 Пусть так 18.05 Контрольная работа 18.40 Мастер3класс 19.05 Золотой гусь 19.40 XXII Международный турнир «Звезды шеста» 21.00, 01.20 Итоги дня 21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо3 вания (женщины) 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.20 Эра здоровья 23.50 Наркомания излечима 00.20 Талантам вход без очереди

34 КАНАЛ

ICTV

07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Железный человек» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 09.50 «Болевая точка» 10.10 «Несправедливость» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Сокровища острова черепах» 13.10 «За кулисами войны» 14.30, 18.55 «Неизвестная планета» 15.00 «Гениальный сыщик». «Слуги дьявола» 15.50 «Репортерские истории» 16.15 Д/с «Столичные тайны». «Первая брига3 да» 16.45 «Марфа. Чудо возможно» 17.15 «Налоговый монитор» 17.30 «Приемная депутата» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Дело вкуса» 21.00 Х/ф «С днем рождения, Лола!» 22.25 «Совет безопасности» 22.35 «Герои и неудачники» 23.30 «Тип3топ» 00.15 «НеСпокойной ночи с Владом Ямой» 00.45 «Разговоры про ЭТО с Владиком Монро» 01.15 «Ночные искушения с Беллой Огурцовой» 01.45 «Громкое дело»

1+1

TET

СТБ

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.35 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» 3 «Египетские каникулы» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.55 Т/с «Маргоша» 13.55 Т/с «Медвежий угол» 14.55, 17.25 «Шесть кадров» 15.05 Х/ф «Если ты меня слышишь» 18.25 «Не лги мне» 3 «Альфонс» 19.25 «Погода» 20.00 Х/ф «Храброе сердце»

07.00, 19.30, 20.30 «Дом32» 08.00 «Лентяево» 10.00, 16.30 «Модный приговор» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 Дневной мультик «Капитан Фламинго» 14.30 Т/с «H2O: Просто добавь воды» 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

07.10 Т/с «Комиссар Рекс» 10.15 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12.15, 17.10 Х/ф «Граница. Таежный роман» 17.00, 22.00 «Вiкна3Новини» 22.25 «ВусоЛапоХвіст» 23.40 Х/ф «Не валяй дурака» 01.40 «Вiкна3Спорт» 01.50 «Бизнес+» 01.55 Х/ф «Шумный день»

11 КАНАЛ

ИНТЕР

23.20 «ГПУ» 00.30 Х/ф «Вакансия на жертву»

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 23.45 Новости 07.40 «Подъем» 09.10 Х/ф «Запретное королевство» 11.40 Т/с «Курсанты» 13.45 Т/с «Папины дочки» 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Т/с «АйКарли» 15.25 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Т/с «Последний аккорд» 16.55, 22.00 Т/с «Воронины» 18.00, 22.45 Т/с «Счастливы вместе» 19.35 Отцы и дети 20.35 «Страна чудаков» 21.00 «Чего хочет женщина» 00.15 Очевидец

Сх. 07.18 Зах. 17.07 Трив. дня 09.49

П'ятниця, 11 лютого 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 О главном 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.20 Деловой мир 12.20 «Предвечерье» 12.50 Шеф3повар. Завтрак 13.05 Окраина 13.30 Х/ф «Ангел в семье» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.20 Потомки 17.05 Т/с «Мертвый, живой, опасный» 18.00 After Live (За кулисами Шустер3Live) 18.40 Магистраль 19.00, 21.25, 22.50 Шустер3Live 22.45 Тройка, Кено 00.00 Итоги 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.45 Шоу Биз 01.45 Телеакадемия

Іменинники дня: ВАСИЛЬ, ГРИГОРІЙ, ІПОЛИТ ІВАН, ПЕТРО, ФЕДІР, СТЕФАН 08.20 М/ф 08.30, 20.30 24 часа Світ 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Академический вестник» 10.15 «Мультфильм» 10.30 За семь морей 11.00 Япония глазами гурмана с Нардой 11.30 «Экстра3тайм» 12.00 MEDIAСHATRIX 12.30 «Эра образования» 15.00 Портреты дикой природы 16.15 Практическое руководство экстремаль3 ного туриста 16.45 Полигон 17.30 Зеленый дозор 18.00 «Своим трудом» 18.30 «Экономический советник» 19.00 Няньки дикой природы 19.35 Живая энциклопедия 20.00 24 часа Бизнес 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Все грани высшего» 22.10 «Биографии знаменитостей» 23.00 «Новости Голос Америки» 23.25 СHATRIX

ОРТМ 07.50 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Вкус жизни» 12.15 Среда обитания. «Скрежет зубовный» 13.15 «Моя родословная. Валерия» 14.10 Кинохит 703х. «Посвящается Стелле» 15.55 Т/с «Узкий мост» 19.50 «Минута славы» 21.00 «Время» 21.15 «Минута славы». Продолжение 22.05 «Прожекторперисхилтон» 22.50 «Детектор лжи» 23.55 Х/ф «Декамерон» 01.40 Х/ф «Воры в законе»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.15 Т/с «Вторые» 09.05 Т/с «Дар Божий» 11.00 Добро пожаловать 12.00 Х/ф «Королева льда» 14.00 Х/ф «Богатая Маша» 18.00, 19.20 Т/с «Варенька 3. И в горе, и в радости» 19.00 События 21.20 Т/с «Глухарь» 23.20 Т/с «Звездочет» 01.10 Х/ф «Гордость и предубеждение»


р7

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

ИНТЕР 07.00 Д/п «Удивительная планета» 08.00 «Пока все дома» 09.00, 09.55, 10.30, 11.20, 12.10, 15.50, 17.40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.00 «Утренняя почта с А.Пугачевой и М.Гал3 киным» 10.35 «Смачна ліга з А.Заворотнюк» 11.25 «Орел и Решка» 12.20 Х/ф «Служебный роман» 16.05 Т/с «Дураки, дороги, деньги» 18.00 Х/ф «Любовь под грифом «Совер шенно секретно2» 20.00 «Подробности недели» 20.55 Х/ф «Любовь под грифом «Совер шенно секретно3» 23.00 Х/ф «Престиж»

11 КАНАЛ

34 КАНАЛ

Т/с «Моя прекрасная няня» Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Доброе утро, Микки!» «Чего хочет женщина» «Родительский клуб» «Штрих3код» Даешь молодежь Х/ф «Законы привлекательности» Клипсы Шоумания Эксклюзив Анализ крови Іnfo3ШОК Х/ф «Розовая пантера2» «Вечерний разговор» «Автострасти» «Новости недели» «Экономика в деталях» Х/ф «Эйс Вентура. Зов природы» Скеч3шоу «Красотки» Х/ф «Другой мир»

5 КАНАЛ

TET

14.25 «Игра судьбы» 15.30 «Мотор3ТВ» 17.20 «Палата» 17.30 «Не первый взгляд» 18.20 «Народный контроль» 19.30, 20.30 «Время интервью» 21.00 «Время: итоги» 22.00 «Особо опасно» 22.30 «Время3Тайм» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Путешествия со вкусом»

Податковим кодексом Ук раїни з 01.01.11 запроваджено дворівневу процедуру адміні стративного оскарження рішень органів державної по даткової служби. Тобто в разі, коли платник податків вва жає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будьяке інше рішен ня, що суперечить законодав ству, або виходить за межі пов новажень контролюючого ор гану, встановлених цим Ко дексом або іншими законами України, він має право зверну тися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

що настають за днем отриман ня платником податків подат кового повідомленнярішен ня) та її розгляду контролюю чим органом (вмотивоване рішення приймається і надси лається на адресу платника податків поштою з повідом ленням про вручення або на дається йому під розписку протягом 20 календарних днів, наступних за днем отри мання скарги). Граничний строк розгля ду за рішенням керівника ОДПС (або його заступника) також може бути продовже ний до 60 календарних днів, про що платник податків по винен бути письмово повідом лений до закінчення 20ден ного строку. Процедура адміністратив ного оскарження закінчуєть ся:

 днем, наступним за ос таннім днем строку, передба ченого для подання скарги на податкове повідомленнярі шення або будьяке інше рішення відповідного контро люючого органу у разі, коли така скарга не була подана у зазначений строк; днем отримання платни ком податків рішення відпо відного контролюючого орга ну про повне задоволення скарги; днем отримання платни ком податків рішення ДПА України; днем звернення платни ка податків до ОДПС із заявою про розстрочення, відстрочен ня податкових зобов'язань, що оскаржувались. День закінчення проце дури адміністративного ос карження вважається днем

27 КАНАЛ 05.50 06.25 07.00 07.30 08.00 08.25

Диваки Твой ХиТ Живая энциклопедия Клуб3700. Украина Клуб суперкниги Телеэнциклопедия. Воспитание домаш3 них животных 09.00 Япония глазами гурмана с Нардой 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Екатеринославские умельцы» 13.50 «Эра образования» 16.25 Калейдоскоп дикой природы 16.45 Х/ф «Лорд протектор» 18.35 Практическое руководство экстремаль3 ного туриста 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30, 20.45 «Мультфильм» 20.00 «Детки и предки» 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.50 «Новости Голос Америки» 23.15 СHATRIX

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с ко ляской» 06.35 М/ф «Русалочка» 07.00 Т/с «Инспектор Деррик» 09.30 Т/с «Каменская 5» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Банда «молоточников» 12.00 «Агенты влияния» 12.30 «Бушидо. Восточные единоборства» 14.40 Т/с «Спецназ порусски 2» 19.00 Х/ф «Только сильнейшие» 21.00 Х/ф «Полицейские» 23.10 Х/ф «Новый Франкенштейн» 01.00 Х/ф «Камуфляж»

НТВМИР

ОРТМ

07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 Смотр 07.55 Их нравы 08.30 «Эксклюзив» 09.25 09.25 09.25 «Первая передача» 09.55 Особо опасен! 10.35 Т/с «Коррида это жизнь3». «Разго вор» 12.30 «Александр Пороховщиков. Чужой сре3 ди своих» 13.20 Дачный ответ 14.25 Золотая пыль 15.25 «Развод по3русски» 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 Т/с «Спецгруппа». «Кашалот» 22.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 00.30 Нереальная политика 01.00 02.16 Х/ф «Первая перчатка»

07.55 «Смак» 08.35 «Армейский магазин» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.35 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 КВН 13.15 Т/с «Апостол» 16.35 К юбилею легенды. «Анна Герман. Эхо любви» 18.45 Х/ф «V центурия. В поисках зачаро ванных сокровищ» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Какие наши годы! 1962» 23.40 «Познер» 00.50 Х/ф «Сыщик»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.25 Т/с «Вторые» 09.15 Т/с «Дар Божий» 11.10, 20.20 Т/с «Глухарь» 13.10, 18.00, 19.20 Т/с «Варенька 3. И в горе, и в радости» 16.05 Х/ф «Когда не хватает любви» 19.00 События 22.20 Т/с «Звездочет» 00.20 Х/ф «Королева льда»

ENTER 06.00 «Саундтреки» 06.10 «Мультфильмы» ○

ÊÓÏËÞ ÃÀÐÀÆ на ж/м Победа в г/к «Трубник» для себя, без посредников.

узгодження грошового зобо в'язання платника податків. Необхідно додати, що позитивною для платників податків є норма, згідно з якою під час процедури ад міністративного оскаржен ня обов'язок доведення то го, що будьяке нарахуван ня, здійснене контролюю чим органом у випадках, визначених Податковим ко дексом, є правомірним, по кладається на такий конт ролюючий орган. З урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомленнярі шення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зо бов'язання у будьякий мо мент після отримання тако го рішення.

Тел.: 0959044449, 0679661366 Інформація регіонального відділення ФДМУ по Дніпро петровській області про результати продажу на аукціоні об'єкта групи «Д». Об'єкт незавершеного будів ництва «Котедж №1», що знахо диться на балансі ВАТ «Губи ниський цукровий завод» та розташований за адресою: Дніпропетровська область, Но вомосковський район, смт Губи ниха1, вул. Байкальська при ватизований юридичною осо бою за 49 825,28 грн., у т.ч. ПДВ 8 304,21 грн.

В связи с утерей прошу считать недействитель ным пенсионное удосто верение ААД 709033 на имя Овчатовой Татьяны Петровны.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

11.50 Х/ф «Дума о Ковпаке» 17.45 Х/ф «Петля» 21.30 Х/ф «Преступление и наказание»

ÏÎÄÀÒÊÎÂÈÉ ÊÎÄÅÊÑ: Íβ ÏÐÀÂÈËÀ ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÎÑÊÀÐÆÅÍÍß Контролюючими органа ми вищого рівня є: ДПА Ук раїни для ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Се вастополі, які у свою чергу є контролюючими органами ви щого рівня для державних податкових інспекцій, прий няте рішення якої оскаржене. Доречно буде зауважити, що платник податків одночас но з поданням скарги контро люючому органу вищого рівня зобов'язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомленнярішення або будьякого іншого рішення. Законодавцями збереже но строки на подання первин ної та повторної скарги (про тягом 10 календарних днів,

Іменинники дня: ВІКТОР, МИКИТА, БОГДАН, ІВАН, АФІНАСІЯ

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÄÎÂÃÈÉ, ÏÅÐØÈÉ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÑÄϲ ÂÏÏ Ó ì.ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ

Зах. 03.28 Сх. 11.26 Перша чв. 11 лютого

06.01, 09.35 «Окно в Америку» 06.15, 10.15, 13.15, 15.20, 17.10, 19.20, 23.50 «Погода на курортах» 06.35, 07.30, 23.35 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.20, 07.50, 00.30 «Тема недели» 08.25 «Бистро3ТВ» 09.10, 16.20 «Хроника недели» 10.20 «Феерия путешествий» 11.20 «Жизнь интересна» 11.50 «Достичь цели» 12.20 «Машина времени» 13.20 «Жизнь в удовольствие» 14.10 «Блюдо от шефа»

07.00, 19.30, 20.30 «Дом32» 08.00 «Лентяево» 09.00 Ретро3мультфильмы «Дюймовочка», «Бременские музыканты», «По следам Бременских музыкантов» ○

51 КАНАЛ

ICTV

08.50 «Едим дома» ○

07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 «Тише, «мыши!» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.20 Ваш адвокат 08.40, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Азбука здоровья 11.10 Краеведческое путешествие 11.30 Баскетбол. «Кубок Суперлиги. Полуфи3 нал. БК «Азовмаш» 3 БК «Ферро3ЗНТУ» 13.15 Новости Кривого Рога 13.30 Не будь овощем 14.00 Поговори обо мне. «Этому ребенку нуж3 на семья» 14.55 М/ф «Тайна третьей планеты» 16.00 Д/ф «Сущность зверя» 17.00 Интервью 17.30 Д/ф «Путешествие вокруг света» 18.00 Музыка 18.35 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 Губернские прогнозы 20.30 Технодром 21.50 Выбор за вами 21.15 Баскетбол. «Кубок Суперлиги. Матч за 33е место» 23.00 Аналитическое обозрение 23.30 Проекты и реалии местного самоуправ3 ления

07.25 Квартирный вопрос 08.30 Анекдоты по3украински 08.50 Х/ф «Супергеройское кино» 10.35 Ты не поверишь! 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20 Стоп310 13.35, 16.35 Наша Russia 13.55 Т/с «Рюрики» 14.20 Х/ф «Дом Большой мамочки2» 17.35 Чудо3люди 18.45 Факты недели 19.30 Х/ф «Пункт назначения2» 21.20 Х/ф «Пункт назначения3» 23.30 Голые и смешные 00.50 Х/ф «Неистовый»

СТБ

10.30, 14.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30, 22.00 «Соmedy Woman» 12.30 «Ералаш» 13.30 «Модный приговор» 15.30, 21.00 Т/с «Универ» 16.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 19.00 «Голая правда» 23.00 «Брачное чтиво» 00.00 «Звезды против караоке»

07.00, 20.30 Блицфакт 07.20 Х/ф «Веселая хроника опасного пу тешествия» 08.45 Х/ф «Формула радуги» 10.00 «Дело вкуса» 10.30 «Гамма вкуса» 11.00 «Особенности местной рыбалки» 11.30 «Модельная школа ведьмы Дженнис» 12.30 «Седмица» 13.00 «Музыка» 14.00 Х/ф «Фаталисты», 1, 4 с. 17.10 «Неизвестная планета» 18.00 «Жизненное пространство» 18.30 «Перевоплощение» 19.15 «Слава и боль» 19.45 «Тип3топ» 21.00 «Военная тайна» 21.50 «Тайны мира с Анной Чапман» 22.40 «Мошенники» 23.35 «Судьба человека» 00.30 Х/ф «Красный бродяга»

1+1

06.00 Мультфильмы 06.45, 07.10, 07.35 М/с «Легенда дракона» 08.00 «Голая наука» 09.00 Телемагазин 11.00 Х/ф «Мэдисон» 12.50 «Смешное домашнее видео» 13.35, 16.00, 01.25 «Лучшие нокауты мира» 14.00 «Днепр3футбол» 15.00 «Алеф 3 в наше время» Еврейская пр3ма ○

10.00 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на майдані» 12.00 Х/ф «Одиноким предоставляется об щежитие» 13.55 Х/ф «Папа напрокат» 16.00 «Русские сенсации. День рождения Бур3 жуя» 17.00 «Моя правда» 18.00 «Мистические истории32» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.10 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 00.20 Т/с «Доктор Хаус»

07.05 М/ф «Три разбойники» 08.35 М/ф «МухаЦокотуха», «Мальчик спальчик» 09.05 «Лото3Забава» 10.00 «Ремонт +» 10.50 «Смакуємо» 11.25 «Шесть кадров» 12.20 «Роскошная жизнь» 13.20 «Меняю жену» 14.35 Х/ф «Синдром Феникса» 18.30 «Личное дело» 19.30 «ТСН» 20.00 Самое азартное семейное шоу. «Мой сможет» 21.20 Т/с «Интерны» 22.25 «Светская жизнь» 23.15 Х/ф «Вакансия на жертву» 00.55 «ГПУ» 01.55 Х/ф «Плохой, хороший, злой»

9 КАНАЛ

15.40 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.50 «Лечение алкоголизма и ожирения». Доктор Евтушенко В.Г 16.25 Х/ф «Квест Арианы» 18.15 Х/ф «Александр» 21.30, 22.25, 01.50, 02.35 Т/с «Секретные материалы5» 23.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.15, 00.50 Т/с «Корпорация мечты» 03.20 Х/ф «ВолгаВолга» 05.00 Х/ф «Свадьба» 06.20 07.45 08.00 08.35 09.00 09.25 09.40 10.00 10.35 12.30 12.55 13.40 14.30 15.10 16.15 18.15 18.40 19.10 19.50 20.05 22.05 23.10

Сх. 07.14 Зах. 17.11 Трив. дня 09.57

Неділя, 13 лютого 07.10 Мир православия 07.20 Д/ф «Живая энциклопедия» 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля3моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Как это? 09.30 Кто в доме хозяин? 10.05 Шаг к звездам. Евровидение 11.00 Шеф3повар страны 12.00 Поет Людмила Зыкина 13.00 XXII Международный турнир «Звезды шеста» 15.00 Золотой гусь 15.25 Ближе к народу. Алла Кудлай 15.55 В гостях у Д. Гордона 16.50 Деловой мир. Неделя 17.20 Спецпроект «О чем кино?». Х/ф «Возвра3 щение» 21.00, 01.20 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.10 Фольк3music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.40 Автодрайв 23.55 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 24 лютого 2011 року о 09.00 у приміщенні суду в м. Нікополі по вул. Шев ченка, 201 слухається цивільна справа № 21489/11 за позовом Каракуші Людмили Олександрів ни до Каракуші Віталія Леонідо вича про розірвання шлюбу. Відповідачу Каракуші Віталію Леонідовичу необхідно з'явитись у судове засідання на вказаний час. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 10.02.2011 року о 09.00 в залі су дових засідань 208 за адресою: вул. Невська, 3, відбудеться су дове засідання по цивільній справі за позовом Темнікова Во лодимира Івановича, Карпилен ко Людмили Володимирівни, Карпиленка Анатолія Володими ровича, Карпиленко Олени Воло димирівни до Темнікова Сергія Володимировича, третя особа Відділ громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб. Явка відповідачів Карпиленко Л.В., Карпиленка А.В., Карпиленко О.В., Темнікова С.В., Ширяєвої С.В. обов'язкова з наданням ра ніше неподаних доказів. У разі неявки відповідачів у судове за сідання без поважних причин та неповідомлення ними про причи ни неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення. У провадженні Павлоградсько го міськрайонного суду Дніпро петровської області знаходить ся цивільна справа за позовом Довгого Петра Олександровича до Довгої Лариси Сергіївни, тре тя особа Сектор у справах гро мадянства, еміграції та реєст рації фізичних осіб Павлоград ського МВ УМВС України в Дні пропетровській області, про виз нання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Відповідач Довга Лариса Сергіївна викликається у судове засідання на 09 лютого 2011 року о 09.00 у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 209, спра ву слухає суддя Круговий О.О. Після опублікування об’яви в пресі відповідачка вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки Довгої Лариси Сергіївни справу буде розглянуто за її відсутності. Волкова Ольга Олександрівна, Городецький Віктор Олександ рович, місце реєстрації: 40 років Перемоги, 7/92, м. Дніпродзер жинськ, викликаються у відкри те судове засідання в якості відповідачів на 13.00 09 лютого 2011 року по справі за позовом Волкова Романа Вікторовича до Волкової Ольги Олександрівни, Городецького Віктора Олександ ровича про визнання осіб таки ми, що втратили право на корис тування житловим приміщенням. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Байбара Г.А. у приміщенні Дніпровського ра йонного суду м. Дніпродзер жинська за адресою: м. Дніпро дзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 6. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідачі Волкова Ольга Олександрівна, Городецький Віктор Олександрович вважають ся повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі їхньої неявки справу буде роз глянуто за їхньої відсутності. Розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «СК «Кафтан» до Зозуля Ігоря Олександровича про стягнення заборгованості відбудеться 15.03.2011 року о 10.00. Прошу Зозуля I.О. з’яви тись на вищевказану дату розгля ду справи до Кіровського район ного суду м. Дніпропетровська,

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі за адресою: 49099, м. Дніпропет вашої неявки справа буде роз ровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки передбачені ст. глянута без вашої участі. 169 ЦПК України. 15 березня 2011 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Довгинців Бабушкінський райсуд м. ського районного суду м. Криво Дніпропетровська викликає Сач го Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, ка Олександра Леонідовича як вул. Л. Бородича, 3, каб. 26, відбу відповідача на 09.02.2011 р. о 14 деться слухання цивільної спра год. 30 хв. по справі за позовом ви за позовом Огій Ольги Леоні Сокол Оксани Борисівни до Сачка дівни до Галямова Володимира Олександра Леонідовича про Вікторовича, Сектора громадян відшкодування матеріальної та ства, імміграції, реєстрації фізич моральної шкоди. Адреса суду: м. них осіб Довгинцівського РВ КМУ Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, УМВС у Дніпропетровській області 57, каб. 310. про визнання особи такою, що втратила право на користування Довгинцівський районний суд житловим приміщенням, та знят м. Кривого Рогу Дніпропет тя з реєстрації. Галямов Володи ровської області викликає Баса мир Вікторович запрошується до раб Сергія Анатолійовича (адре залу суду на слухання як відпові са: 50000, Дніпропетровська об дач на вказану годину. У разі не ласть, м. Кривий Ріг, вул. Водоп’я явки справа буде розглянута за нова, 1/92) 14.03.2011 року об 11 год. 30 хв. (каб. 25) по справі за вашої відсутності. позовом Лозової Світлани Олек П’ятеріченко Олег Олександро сандрівни до Басараб Сергія Ана вич, місце реєстрації: пр. К. Мар толійовича про визнання особи кса, 16, кв. 9, м. Дніпродзер такою, що втратила право на ко жинськ, викликається у судове за ристування житловим приміщен сідання в якості відповідача на ням. 09.00 21 лютого 2011 року по справі за позовом Оверчук Вален ЦентральноМіський районний тини Петрівни до П'ятеріченка суд м. Кривого Рогу викликає Олега Олександровича про усу Ніколайчук Олександра Володи нення перешкод у користуванні мировича як відповідача по майном та виселення з квартири. справі № 2374/2011 за позовом Судове засідання по цивільній Кондратенко Тетяни Григорівни справі відбудеться під головуван про стягнення аліментів. Судове ням судді Байбара Г.А. у при засідання відбудеться 1 березня міщенні Дніпровського районно 2011 року о 10.00 за адресою: м. го суду м. Дніпродзержинська за Кривий Ріг, вул. Першотравнева, адресою: м. Дніпродзержинськ, 12, зал суду 5. У разі неявки у су вул. Петровського, 166, 1 поверх, дове засідання без поважних при чин або неповідомлення про при каб. 2. чини неявки справа розглядати Фокіна Тетяна Юріївна викли меться без врахування думки кається у судове засідання на 08 відповідача. лютого 2011 року о 8 год. 30 хв. до АмурНижньодніпровського Бабушкінський районний суд м. районного суду м. Дніпропетров Дніпропетровська (м. Дніпро ська як відповідач по цивільній петровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. справі № 22952/10 за позовом 307) викликає в якості відповіда прокурора АмурНижньодніп ча Філіппову Ксенію Юріївну у су ровського району м. Дніпропет дове засідання, яке відбудеться ровська в інтересах неповноліт 16.03.2011 року о 13.00 по нього Фокіна Сергія Олеговича до цивільній справі за позовом ПАТ Лебідь Максима Миколайовича, «Банк «Фінанси та кредит» до Лебідь Джульєтти Джаніківни, Фо Філіппової К.Ю., Філіппової А.Ю. кіної Тетяни Юріївни, третя особа про стягнення заборгованості. У Орган опіки та піклування Амур випадку неявки відповідачів у су Нижньодніпровської районної у дове засідання вони вважаються м. Дніпропетровську ради про належно повідомленими про визнання реєстрації за місцем місце, день та час його проведен мешкання недійсною та виселен ня. ня без надання іншого житлового приміщення. У разі неявки відпо Заводський районний суд м. відача у судове засідання справа Дніпродзержинська (суддя буде розглянута за його відсут Н.М.Стребіж) викликає Хацьор ності на підставі наявних матері Віктора Івановича, 17.07.1964 алів та постановлене заочне р.н., у судове засідання як відпо рішення. Судове засідання буде відача по справі за позовом Ха проходити у приміщенні суду за цьор С.В. до Хацьор В.І. про розір адресою: м. Дніпропетровськ, вання шлюбу, яке відбудеться 07.02.2011 р. о 13.00 за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 10. м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, Новомосковський міськрайон каб. 18. При собі мати документ, ний суд Дніпропетровської об який посвідчує особу. При немож ласті викликає у судове засідан ливості з’явитись у судове засі ня Бойко Катерину Василівну, дання повідомте суд про причини Білоконь Тетяну Володимирівну неявки. У разі неявки у судове за як відповідачів по цивільній сідання без поважної причини та справі № 21258/2011 року за неповідомлення про причини не позовом Петренко Наталії Іванів явки до суду справа може бути ни до Бойко Катерини Василівни, розглянута за відсутності відпо Білоконь Тетяни Володимирівни, відача на підставі наявних по треті особи Українська товарна справі доказів. біржа, Меліоративненська селищ на рада Новомосковського райо Томаківський районний суд ну про визнання договору купівлі Дніпропетровської області по продажу дійсним, визнання пра відомляє про слухання цивільної ва власності, яке відбудеться справи № 235/2011 року за по 15.03.2011 року о 08 год. 30 хв. зовом Чайки Ганни Іванівни до під головуванням судді Городець Чайки Романа Івановича про роз кого Д.І. у приміщенні суду за ад поділ майна, яке є об’єктом права ресою: Дніпропетровська об спільної сумісної власності под ласть, м. Новомосковськ, пров. ружжя. До суду на слухання спра ви запрошується в якості відпо Артемівський, 8. відача Чайка Роман Іванович, Ленінський районний суд м. 1941 р.н., який раніше був зареє Дніпропетровська викликає Нгу стрований в с. Виводове Томаків ен Зуі Хіеп як відповідача у судо ського району Дніпропетровської ве засідання по цивільній справі області, та зняти з реєстрації в № 26854/10 р. за позовом Па Львівську область. Слухання спра щенко Лідії Олексіївни до Нгуен ви відбудеться 11.02.2011 року о Зуі Хіеп, третя особа Відділ гро 10.00 за адресою: Томаківський мадянства, міграції та реєстрації районний суд Дніпропетровської фізичних осіб Ленінського РВ області, смт Томаківка, вул. Лені ДМУ УМВС України в Дніпропет на, 28. У випадку неявки відпові ровській області, про усунення дача у зазначене місце та час ви перешкод у користуванні кварти щевказана справа буде розгляну рою шляхом зняття з реєстрації, та без вашої участі на підставі на яке відбудеться 25 лютого 2011 р. явних по справі доказів та буде о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду винесено заочне рішення.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає Чаурова Вадима Воло димировича, 1982 р.н., у судове засідання по справі за позовом Чаурова Володимира Васильови ча до Чаурова Вадима Володими ровича про визнання особи та кою, що втратила право на корис тування житловим приміщенням. Відкрите судове засідання відбу деться 17 лютого 2011 року о 10.00 під головуванням судді Бо женко Л.В. у приміщенні Павло градського міськрайонного суду Дніпропетровської області за ад ресою: м. Павлоград Дніпропет ровської області, вул. Дніпров ська, 135, каб. 203. Явка у судове засідання обов’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 ЦПК України після опуб лікування оголошення в пресі відповідач Чауров Вадим Володи мирович вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Мількіна Володимира Григорови ча як відповідача у судове засі дання по цивільній справі за по зовом Мількіної Наталії Віталіїв ни до вас про визнання права власності, яке відбудеться 15 лю того 2011 року о 9.00, каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає у су дове засідання Чекмарьова Віта лія Станіславовича в якості відповідача по цивільній справі за позовом Ястребової Олексан дри Павлівни про усунення пере шкод, пов’язаних із порушенням права власності. Засідання відбудеться в каб. 2 Довгинців ського районного суду м. Криво го Рогу за адресою: вул. Л. Бо родича, 3, 08 лютого 2011 року о 09 год. 30 хв. Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області повідомляє, що о 08 год. 15 хв. 15 лютого 2011 року в залі суду 4, буде розглядатись цивільна справа за позовом Петрова П.І. до Астафьєвої В.Ф. 3тя ВДВС, про визнання права на житловий будинок з надвірними споруда ми. У судове засідання викли кається відповідач по справі Ас тафьєва Віра Федорівна, 17.07.49 р.н., яка проживає: м. Орджоні кідзе Дніпропетровської області, вул. 40 років Жовтня, 57. У разі вашої неявки у судове засідання справа буде розглядатись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних по справі доказів судом буде винесено заочне рішення. Адреса суду: 53300, Дніпропет ровська область, м. Орджонікід зе, вул. Петровського, 37. Верхньодніпровський район ний суд Дніпропетровської об ласті, розташований за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул. Пет ровського, 47, викликає у судове засідання Кузнєцова Дениса Юрійовича по цивільній справі за позовом Сипала Володимира Семеновича до Кузнєцова Дени са Юрійовича про визнання осо би такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. Судове засідання відбудеться 11 лютого 2011 року о 09.00. Суддя Петрюк Т.М., каб. 12. Останнє відоме місце реєст рації відповідача Кузнєцова Д.Ю.: м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, вул. Попова, 5/33. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 14.03.2011 року о 08 год. 30 хв. в залі судових засідань 208 за ад ресою: вул. Невська, 3, відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Житловобудівельний коопера тив «Жовтень12» до Сачик Олек сандра Купріяновича про стяг

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197) ○

суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, пров. Арте мівський, 8, каб. 1) під голову ванням судді Соколянської О.М. відбудеться розгляд цивільної справи № 21497/10 за позовом Борисенко Лідії Василівни до Данилюка Анатолія Миколайови ча, Відділу громадянства, еміг рації та реєстрації фізичних осіб про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. В якості відповідача судом викликається Синельниківський міськрайон Данилюк Анатолій Миколайович, ний суд Дніпропетровської об місце проживання якого суду не ласті повідомляє, що 11 лютого відомо. 2011 року о 10.00 відбудеться розгляд цивільної справи за по Гузієнку Едуарду Миколайови зовом Шидловського Василя чу з’явитись у судове засідання Омеляновича до Семян Миколи 09.02.2011 р. о 15.00 до Амур Васильовича, третя особа Нижньодніпровського райсуду м. ВГІРФО Синельниківського ГО Дніпропетровська за адресою: про усунення перешкод у корис вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як туванні домоволодінням. У судо відповідачу по цивільній справі ве засідання викликається відпо за позовом Сиренко Ніни Іванів відач Семян Микола Васильович, ни про стягнення боргу. У разі адреса: вул. Красіна, 30, с. Іла неявки відповідача у судове за ріонове, Синельниківський ра сідання справа буде розглянута йон, Дніпропетровська область. У за його відсутності на підставі разі вашої неявки у судове засі наявних матеріалів та постанов дання справа буде розглядатись лено заочне рішення. за вашої відсутності і на підставі наявних доказів по справі. Адре Ленінський районний суд м. са суду: Дніпропетровська об Дніпропетровська викликає ласть, м. Синельникове, вул. Че Максимовського Олександра Олександровича як відповідача у хова, 1. судове засідання по цивільній У провадженні Першотра справі №2985/10 р. за позовом венського міського суду Чернінського Віктора Михайло Дніпропетровської області зна вича до вас про стягнення суми ходиться цивільна справа № 2 боргу, яке відбудеться 22 лютого 2316/10 за позовом Шимчишина 2011 року об 11.00, каб. 223, у Віктора Євгеновича до Шимчи приміщенні суду за адресою: м. шиної Надії Олексіївни про Дніпропетровськ, ж/м Червоний розірвання шлюбу. Судовий роз Камінь, вул. Коробова, 6, каб. гляд справи призначено на 09.00 223. Наслідки неявки передба 03 березня 2011 року у при чені ст. 169 ЦПК України. міщенні Першотравенського міського суду Дніпропетровської Синельниківський міськрайон області за адресою: м. Першо ний суд Дніпропетровської об травенськ Дніпропетровської об ласті повідомляє, що 21 лютого ласті, вул. Леніна, 16. Суддя Бон 2011 року о 08 год. 30 хв. відбу дарьова Г.М., тел. 8(05633)703 деться розгляд цивільної справи 15. Суд викликає як відповідача за позовом Костиря Вікторії Шимчишину Надію Олексіївну, Вікторівни до Костиря Романа останнім відомим місцем прожи Михайловича про розірвання вання якої є: вул. Комсомоль шлюбу. У судове засідання вик ська, 61, кв. 59, м. Першотра ликається відповідач Костиря венськ, Дніпропетровська об Роман Михайлович, 01.02.1988 ласть. Явка до суду обов’язкова. р.н., уродженця с. Круглянівка У разі неявки справа розглядати Круп’янського району Харків меться за наявними матеріалами ської області. У разі вашої неяв ки у судове засідання справа в заочному порядку. буде розглядатись за вашої Синельниківський міськрайон відсутності і на підставі наявних ний суд Дніпропетровської об доказів по справі. Адреса суду: ласті повідомляє, що 14 лютого Дніпропетровська область, м. Си 2011 року о 09.00 відбудеться нельникове, вул. Чехова, 1. розгляд цивільної справи за по зовом Реут Олександра Валенти Розгляд цивільної справи за новича до Стрельченко Віри Ле позовом Федчун Миколи Пав онтіївни, третя особа ВГІРФО ловича до Сударенка Олексан Синельниківського ГРО про усу дра Олександровича, третя осо нення порушень прав власника. ба Відділ у справах громадян У судове засідання викликається ства, еміграції фізичних осіб відповідач Стрельченко Віра Ле Кіровського в ДМУ УМВС України онтіївна, адреса: вул. Я. Клочко, в Дніпропетровській області, про 1, м. Синельникове, Дніпропет усунення порушень права влас ровська область. У разі вашої не ності відбудеться 16.02.2011 явки у судове засідання справа року о 16 год. 30 хв. Прошу Суда буде розглядатись за вашої ренка Олександра Олександро відсутності і на підставі наявних вича з'явитись на вищевказану доказів по справі. Адреса суду: дату розгляду справи до Кіров Дніпропетровська область, м. Си ського районного суду м. Дніпро петровська, пр. Пушкіна, 29, каб. нельникове, вул. Чехова, 1. 4. У разі неявки справа буде роз Павлоградський міськрайон глянута без вашої участі. ний суд Дніпропетровської об ласті (суддя Старожук С.М.) вик Баглійським районним судом ликає в якості відповідача Махи м. Дніпродзержинська 07 люто ня Валерія Петровича по го 2011 року о 14.00 буде слуха цивільній справі за позовом Ма тись цивільна справа за позовом хиня Петра Степановича до Махи Іонової Валентини Федорівни, ня Валерія Петровича про усу Іонова Олександра Вікторовича, нення від права на спадкування. Момотюк Світлани Вікторівни до Останнє місце проживання Момотюк Віталія Вікторовича, відповідача Махиня Валерія Пет третя особа СГІРФО Баглійсько ровича: вул. Деповська, 29, м. го РВ Дніпродзержинського МУ Павлоград, Дніпропетровська об УМВС України в Дніпропет ласть. Судове засідання призна ровській області про усунення чене на 08.02.2011 року о 08 год. перешкод у користуванні влас 30 хв. за адресою: м. Павлоград, ністю. Суд, беручи до уваги те, що вул. Дніпровська, 135, каб. 205. місцезнаходження відповідача У разі неявки відповідача у судо Момотюк Віталія Вікторовича по ве засідання справа, згідно з ви вказаній справі невідоме, відпо могами ЦПК України, може бути відно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК розглянута за його відсутності. України викликає через оголо шення в пресі Момотюк Віталія Новомосковський міськрайон Вікторовича, останнє місце про ний суд Дніпропетровської об живання: Дніпропетровська об ласті сповіщає, що 7.03.2011 ласть, м. Дніпродзержинськ, вул. року о 10.00 у приміщенні Ново Алтайська, 36, кв. 63. Явка відпо московського міськрайонного відача обов'язкова. Після опуб нення боргу та Житловобуді вельний кооператив «Жовтень 12» до Ульянової Тетяни Сергіїв ни про стягнення боргу. Явка Са чик Олександра Купріяновича та Ульянової Тетяни Сергіївни обо в’язкова з наданням раніше не поданих доказів. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин та непові домлення ними про причину не явки суд вирішить справу з вине сенням заочного рішення.


р9

ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

03.02.2011 р. № 09 (1197) ○

лікування оголошення в пресі відповідач Момотюк В.В. вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки відповідача справа буде розглянута за його відсутності. Судове засідання відбудеться під головуванням судді Погребняк Т.Ю. у приміщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзер жинська Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Дніпродзер жинськ, пр. Конституції, 64. Солонянський районний суд викликає Петриченко Валентину Яківну, яка мешкає по вул. Гага ріна, 24/3 в смт Солоне Дніпро петровської області, у судове за сідання в якості відповідача по цивільній справі за позовом Пет риченка Євгена Олександровича про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться о 13.00 08 лютого 2011 року у приміщенні суду за адресою: смт Солоне, вул. Строменка, 1а, каб. 14. Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає Жуган Костянти на Володимировича, Жуган Ната лю Валентинівну, Жуган Яросла ва Костянтиновича у судове за сідання, призначене на 10.00 09 лютого 2011 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як відповідачів по цивільній справі 21168/11 за позовом Стьопочкіної Ольги Віталіївни про усунення перешкод у корис туванні власністю. Суд поперед жає, що в разі неявки відпові дачів Жуган Костянтина Володи мировича, Жуган Наталії Вален тинівни, Жуган Ярослава Костян тиновича у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності і винесено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК України.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

УМВС України в Заводському РВ м. Дніпродзержинська про ви знання особи такою, що втрати ла право на користування житло вим приміщенням. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташо ваний за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. газ. «Правда», 84, викликає Кучик Вікторію Леонідівну як відпові дача по цивільній справі № 0417/ 2680/11 за позовом Державно го підприємства «Дніпропет ровський домобудівний комбі нат» в інтересах Ремонтнобуді вельного і експлуатаційного уп равління «Наш дім» до Кучик Вікторії Леонідівни, третя особа Відділ у справах громадянства, реєстрації та міграції фізичних осіб Індустріального РО ДМУ УМВС України в Дніпропет ровській області про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням у судове засідання, яке відбудеться об 11.00 11 лютого 2011 року. У випадку неявки осо би, що викликається, справу буде розглянуто в заочному порядку. Артюшенко Василь Михайло вич, останнє відоме місце реєст рації: бул. Будівельників, 53, кв. 10, м. Дніпродзержинськ, ви кликається у судове засідання в якості відповідача на 11.00 07 лютого 2011 року по справах №№ 2275/11, 2265/11, 2276/ 11 ПАТ «КБ »ПриватБанк» до Ар тюшенка Василя Михайловича про звернення стягнення та про стягнення заборгованості. Від криті судові засідання по ци вільних справах відбудуться під головуванням судді Багбая Є.Д. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер жинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет ровського, 166, 2 поверх, каб. 5. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни після опублікування ого лошення в пресі відповідач Ар тюшенко Василь Михайлович вважається належно повідомле ним про час та місце розгляду цивільних справ. У разі його не явки справи будуть розглянуті за його відсутності.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відпові дача Саліченка Олександра Оле говича по цивільній справі за позовом Шевчукова Олексія Олександровича до Саліченка Олександра Олеговича про стяг нення боргу у судове засідання, яке відбудеться 17 лютого 2011 року о 09 год. 30 хв. У випадку ЦентральноМіський районний неявки відповідача справу буде суд м. Кривого Рогу Дніпропет розглянуто за його відсутності. ровської області повідомляє, що відповідач Ковальчук Іван Ми Дніпропетровський районний хайлович (мешкає: м. Кривий Ріг, суд Дніпропетровської області вул. Дніпропетровське шосе, 46/ (суддя Озерянська Ж.М.) по 90), за позовом Публічного акціо цивільній справі № 27252/10 за нерного товариства «Промінве позовом Коваль М.А. до Танетко стбанк» до Ковальчука Івана Ми Н.А. про визнання права влас хайловича про стягнення забор ності в порядку спадкування ви гованості за кредитним догово кликає у судове засідання в ром викликається у судове засі якості відповідача Танетко Ніну дання на 21 лютого 2011 року о Арсентьєвну на 07 лютого 2011 13 год. 30 хв. у приміщення Цент року об 11.00. Судове засідання ральноМіського районного суду буде проходити за адресою: за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровська область, Першотравнева, 12, зал 3 (суддя Дніпропетровський район, смт Філатов К.Б.). На підставі ч. 9 ст. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 74 ЦПК України після опубліку 2, 6. Просимо на даний час з'я вання оголошення в пресі відпо витись до суду особисто або на відач Ковальчук Іван Михайло правити свого представника. При вич вважається повідомленим собі необхідно мати паспорт або про час та місце розгляду спра інший документ, що посвідчує ви. У разі неявки відповідача або особу, а представникам належно його представника справу буде розглянуто за його відсутності. оформлені довіреності. Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Гіба люк Т.Я. викликає на 14 березня 2011 року об 11.00 у приміщен ня Заводського районного суду за адресою: вул. Губи, 5/3, тел. 37782 в якості відповідача Алексеєнка Олександра Олексан дровича, 25.03.1959 р.н., Алек сеєнка Олександра Олександро вича, 30.08.1980 р.н., останнє місце реєстрації яких: Дніпро петровська область, м. Дніпро дзержинськ, вул. С.Разіна, 136, по цивільній справі за позовом Кірнєвої Юлії Григорівни до Алексеєнка Олександра Олексан дровича, 1959 р.н.; Алексеєнка Олександра Олександровича, 1980 р.н., треті особи голова квартального комітету № 5 Зорін І.І., Відділ громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб ДМУ

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 11 лютого 2011 року о 09.00 в залі судового засідання 310 буде слу хатись цивільна справа за позо вом Саєнка Віктора Павловича до Аністрат Володимира Андрійови ча, Гетун Тетяни Василівни, третя особа Сектор у справах грома дянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Жовтневого РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області про усунення перешкод у користу ванні власністю та зняття з реє страції. Явка відповідачів Аніст рат В.А., Гетун Т.В. обов'язкова. У разі неявки відповідачів у су дове засідання без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за їхньої відсут ності на підставі наявних по справі доказів.

Новомосковський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті сповіщає, що 08.02.2011 року о 13.00 у приміщенні Ново московського міськрайонного суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, пров. Арте мівський, 8, каб. 1) під голову ванням судді Соколянської О.М. відбудеться розгляд цивільної справи № 2431/10 за позовом ЗАТ «КБ «ПриватБанк» в особі Дніпропетровського регіональ ного управління ЗАТ «КБ «При ватБанк» до Полянської Ріти Ми колаївни про звернення стягнен ня. В якості відповідача судом викликається Полянська Ріта Ми колаївна, місце проживання якої суду невідоме. Новомосковський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті сповіщає, що 14.02.2011 року о 15.00 у приміщенні Ново московського міськрайонного суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, пров. Арте мівський, 8, каб. 1) під голову ванням судді Соколянської О.М. відбудеться розгляд цивільної справи № 22629/10 за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Сербинен ка Миколи Михайловича, Серби ненко Оксани Володимирівни, Аністрата Олексія Миколайовича про стягнення заборгованості. В якості відповідача судом викли кається Аністрат Олексій Мико лайович, місце проживання яко го суду невідоме. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Кравець Оксану Володимирівну, 1971 р.н., у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 25817/2010 р. за позовом Міллер Володимира Борисовича до Кравець Оксани Володими рівни про стягнення заборгова ності, яке відбудеться 14 лютого 2011 року о 14 год. 30 хв. у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Черво ний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України. Апеляційний суд Дніпропет ровської області викликає в якості відповідачів Шипуліна Анатолія Миколайовича, Коло мійця Геннадія Антоновича по цивільній справі за апеляційною скаргою Публічного акціонерно го товариства «Перший Україн ський міжнародний банк» на за очне рішення Ленінського ра йонного суду м. Дніпропетровсь ка від 15 вересня 2010 року по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Пер ший Український міжнародний банк» до Шипуліна Анатолія Ми колайовича, Коломійця Геннадія Антоновича про стягнення за боргованості за кредитним дого вором, по якій оголошено пере рву до 17 лютого 2011 року о 14 год. 30 хв. У разі неявки відпо відачів у судове засідання спра ва буде розглянута за їхньої відсутності. Апеляційний суд Дніпропет ровської області повідомляє відповідача Акціонерне товари ство закритого типу «Гірський клуб», який знаходиться за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 1а/2, що розгляд ци вільної справи за апеляційними скаргами Товариства з обмеже ною відповідальністю «Науково виробниче підприємство «ІНВЕРСА», приватного нотаріу са Новомосковського нотаріаль ного округу Монашко Ніни Пет рівни на рішення Новомосков ського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 08 листопада 2010 року за позовом Товариства з обмеженою відпо відальністю «Наукововиробни че підприємство «ІНВЕРСА» до приватного нотаріуса Новомос ковського нотаріального округу Монашко Ніни Петрівни, Акціо нерного товариства закритого типу «Гірський клуб», Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» про визнання дій незаконними та відшкодування

упущеної вигоди відкладено в Апе ляційному суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 09.00 10 лютого 2011 року. У разі неявки відпові дача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності. Криничанський районний суд Дніпропетровської області ви кликає як відповідача Самку Ми колу Миколайовича у судове за сідання, яке відбудеться 07 лю того 2011 року о 10.00 у при міщенні Криничанського район ного суду Дніпропетровської об ласті за адресою: смт Кринички Криничанського району Дніпро петровської області, вул. Викон комівська, 17, за позовом Лєви кіної Любові Григорівни про ви знання права власності на 1/2 частину земельної ділянки в по рядку спадкування за заповітом. У разі неявки відповідача у судо ве засідання справа буде розгля нута за вашої відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті повідомляє, що 28 січня 2011 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 2 480/11 за позовом Чумак Альо ни Ігорівни, Чумак Дмитра Олек сандровича до Саітова Юрія Іва новича, третя особа Відділ у справах громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб Пав лоградського МВ УМВС України в Дніпропетровській області про зобов'язання вчинити дії, яким позов було задоволено частково: зобов'язано Відділ у справах гро мадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб Павлоградського МВ УМВС України в Дніпропет ровській області зняти з реєст рації за адресою: вул. Ватутіна, 24, кв. 33 у місті Павлограді Дніпропетровської області Саіто ва Юрія Івановича, 1950 року на родження. Стягти з Саітова Юрія Івановича на користь позивачів судові витрати по справі: судо вий збір у сумі 17 гривень та 37 гривень витрат на інформаційно технічне забезпечення розгляду справи. У задоволенні позовних вимог про стягнення з Саітова Юрія Івановича понесених вит рат на правову допомогу у розмірі 750 гривень відмовле но. Заочне рішення суду може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії. 21 грудня 2010 року Дзер жинським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетров ської області винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом № 22115/10/0408 Зені ної Ірини Миколаївни до Пелян ської Ірини Миколаївни, до Пе лянської Ірини Леонідівни, Гусє ва Дмитра Станіславовича про визнання недійсним попередньо го договору купівліпродажу квартири, стягнення сум завдатку задовольнити частково. Стягти з Гусєва Дмитра Станіславовича, 1973 року народження, який меш кає по вул. Димитрова, 35/35 в. м.

Кривому Розі на користь Зеніної Ірини Миколаївни аванс на купів люпродаж квартири в сумі 16850,00 грн. (шістнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят гривень), судо вий збір у сумі 11 грн. 22 коп. та витрати на інформаційнотехніч не забезпечення розгляду справи в суді в сумі 55 грн. Стягти з Пе лянської Ірини Леонідівни на ко ристь Зеніної Ірини Миколаївни аванс на купівлю квартири в сумі 60329,71 грн. (шістдесят тисяч триста двадцять дев’ять гривень 71 коп.), судовий збір у сумі 39 грн. 78 коп. та витрати на інфор маційнотехнічне забезпечення розгляду справи в суді в сумі 195 грн. Стягти з Гусєва Дмитра Стані славовича, 1973 року народжен ня, який мешкає по вул. Димитро ва, 35/35 в м. Кривому Розі на користь держави недоплачений Зеніною Іриною Миколаївною су довий збір у сумі 157,28 грн. Стяг ти з Пелянської Ірини Леонідівни на користь держави недоплаче ний Зеніною Іриною Миколаївною судовий збір у сумі 563,52 грн. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 20 січня 2011 року суддею Шабановим А.М. було ви несено заочне рішення по цивільній справі № 27256/2010 року за позовом Морхат Людмили Федорівни до Морхат Франца Ва сильовича про розірвання шлюбу, відповідно до якого шлюб, зареє стрований 16 травня 1960 року Арієвською сільською радою Уренського району Нижегород ської області Російської Феде рації, за актовим записом № 28 між Морхат Францом Васильови чем та Морхат (дошлюбне прізви ще Сироткіна) Людмилою Федо рівною розірвано. Прізвище сторін залишити без змін. Роз’яс нюємо відповідачу Морхат Фран цу Васильовичу, що вказане заоч не рішення може бути перегляну те судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії. Рішен ня може бути оскаржено в апеля ційному порядку до Апеляційно го суду Дніпропетровської об ласті через Дніпропетровський районний суд шляхом подачі у де сятиденний строк з дня проголо шення рішення апеляційної скар ги. Адреса суду: 52005, Дніпро петровська область, смт Ювілей не, вул. Теплична, 7, каб. 13. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 26.01.2011 року винесено заочне рішення по цивільній справі 2 861/11 за позовом Танцурової Ольги Іванівни до Лядського Пав ла Володимировича про визнан ня особи такою, що втратила пра во на користування житловим приміщенням. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 17 листопада 2010 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі за позовом Коро віної Лариси Андріївни до Щербі ни Олександра Євгенійовича про стягнення суми боргу за договором позики, яким стягнуто з Щербіни Олександра Євгенійовича на ко ристь Коровіної Лариси Андріївни суму боргу за договором позики

від 07 вересня 2007 року в розмірі 25000 (двадцять п’ять тисяч) грн.: стягнуто з Щербіни Олександра Євгенійовича на користь Коровіної Лариси Андріївни суму інфляції у розмірі 12250 (дванадцять тисяч двісті п'ятдесят) грн. та 3% річних за час прострочення грошового зо бов'язання в розмірі 1937 (одна тисяча дев'ятсот тридцять сім) грн. 50 коп. Новомосковський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті (суддя Соколянська О.М.) доводить до відома учасників по справі за позовом Будинкоуправ ління № 2 Гвардійської квартир ноексплуатаційної частини ра йону до Стукошина Сергія Анато лійовича, Стукошиної Людмили Олексіївни (в своїх інтересах ма лолітнього Стукошина Дмитра Сергійовича), третя особа Орган опіки та піклування при Викон комі Черкаської селищної ради, що 14.12.2010 року було винесе но рішення по справі, відповідно до якого з відповідачів Стукоши на Сергія Анатолійовича, Стуко шиної Людмили Олексіївни стяг нуто солідарно заборгованість по комунальних послугах у сумі 9919,08 та судовий збір у сумі 99,19 грн., 37,00 грн. та визнано відповідачів такими, що втратили право на користування квартирою № 2 по вул. Лісній, 17 в смт Чер каському Новомосковського ра йону Дніпропетровської області. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська (суддя Оста пенко Н.Г.) 17 січня 2011 року в заочному порядку було розгляну то цивільну справу № 24998/10 за позовом Ілющенка Петра Ми хайловича до Красеха Ірини Гри горівни про розірвання шлюбу. Даним заочним рішенням по зовні вимоги Ілющенка П.М. були задоволені. З повним текстом рішення відповідач може озна йомитись, звернувшись до канце лярії Ленінського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Коробова, 6, каб. 213. Жовтневий відділ державної виконавчої служби Дніпропет ровського міського управління юстиції повідомляє Блізна Олек сандра Івановича, Блізна Вікто рію Олександрівну (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Глиняна, 21) про відкриття виконавчого провадження з примусового вико нання виконавчого листа № 2 102/10 від 30.11.2010 року Жовт невого районного суду м. Дніпро петровська про: «Виселити Блізна Олександра Івановича, Блізна Вікторію Олександрівну з домово лодіння за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Глиняна, 21, яке належить на праві власності Блізна Лідії Василівні» та по відомляє, що примусове прове дення виконавчих дій з виконан ня виконавчого листа № 2102/10 від 30.11.2010 року Жовтневого районного суду м. Дніпропет ровська призначено на 08.02. 2011 року з 10.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глиняна, 21. Відсутність боржника, належ но повідомленого про дату та місце проведення примусового виконання рішення суду, не пере шкода для проведення виконав чих дій.

Управління СБ України у Дніпропетровській області з глибоким сумом сповіщає про кончину полковника ТЮРІНА ЮРІЯ СЕРГІЙОВИЧА, який обіймав посаду заступника начальника УСБУ в Дніпропетровській області з 1991 по 1993 роки. Після тяжкої та тривалої хвороби пішла з життя людина, яка присвятила весь свій трудовий шлях служінню та захисту Батьківщини. За період служби з 1964 по 1993 роки полковник Тюрін займав різні керівні посади в органах Державної безпеки України. Він пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника Управління СБУ, від молодшого лейтенанта до полковника. За плідну та наполегливу працю Тюріна Ю.С. неодноразово відзначали урядовими нагородами. Керівництво та особовий склад управління висловлюють глибокі та щирі співчуття родині померлого - дружині Людмилі Федорівні та сину Володимиру Юрійовичу Тюріним. Ми поділяємо біль непоправної втрати і сумуємо разом з Вами. Пам'ять про Юрія Сергійовича назавжди залишиться у наших серцях.


р10

14 ПРАВДА УСПІШНИХ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197) ○

²Ç ÏÅÐØÈÕ ÓÑÒ

Äèðåêòîð, ÿêà ñìà÷íî ãîòóº ØÒÐÈÕÈ ÄÎ ÏÎÐÒÐÅÒÀ ÎËÅÍÈ ÆÀÄÜÊÎ:

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ͲÊÎÏÎËÜ

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÏÎÁ²ËÜØÀª Öüîãî ðîêó îáñÿã ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ó ì³ñò³ î÷³êóºòüñÿ íà ð³âí³ 105%. Ïðîãíîçîâàíèé îáñÿã åêñïîðòó ñêëàäå ïîíàä 945 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ (105%), ³ìïîðòó - 890 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ (103%). Çàâäÿêè òàêèì ïîêàçíèêàì ì³ñòî âõîäèòü äî ÷èñëà îñíîâíèõ åêñïîðòåð³â îáëàñò³. Ùîäî ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ͳêîïîë³, òî, çà ïðîãíîçàìè, öüîãî ðîêó âîíà ñêëàäå 2 òèñ. 557 ãðí., ùî íà 6,5% á³ëüøå, í³æ òîð³ê.

ÍÎÂÈÍÈ

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÃÐÀÍÒ ÍÀ ϲÄÒÐÈÌÊÓ Öàðè÷àíñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Áåðåãèíÿ», ÿêó î÷îëþº Ëþäìèëà Êîñòåíêî, îòðèìàëà ãðàíò ó ñóì³ 2300 ãðí. íà ñòâîðåííÿ Öåíòðó ïðàâîâî¿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè ó÷íÿì 10-11 êëàñ³â öàðè÷àíñüêî¿ øêîëè. Öåé ïðîåêò ðåàë³çóºòüñÿ çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè öåíòðó ãðîìàäñüêèõ òà êóëüòóðíèõ ³í³ö³àòèâ «Òàìàðèñê» ðàçîì ç ïàðòíåðàìè: ðàéîííèì öåíòðîì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³; ðàéîííèì Áóäèíêîì äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³; Öàðè÷àíñüêîþ ÇÎØ ²-²²² ñò. Êåð³âíèê ïðîåêòó - ÷ëåí ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Áåðåãèíÿ», âîëîíòåð öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ Íàòàë³ÿ Êîâàëåíêî.

Ç ÌÈÐÓ ÏÎ ÍÈÒÖ²

ÄÎÏÎÌÎƲÒÜ ÂÈÆÈÒÈ Äìèòðó Ëóê'ÿí÷óêó òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ãðîø³ íà äîðîãó îïåðàö³þ çà êîðäîíîì. Ó íüîãî ñòðàøíà õâîðîáà – ïóõëèíà ãîëîâíîãî ìîçêó, àëå ó 21-ð³÷íîãî õëîïöÿ º âñ³ øàíñè ïåðåìîãòè íåäóãó. Äìèòðî òà éîãî ð³äí³ áëàãàþòü óñ³õ íåáàéäóæèõ ëþäåé ïðî äîïîìîãó. Ïåðåêàç íà êàðòó ÏðèâàòÁàíêó (÷åðåç â³ää³ëåííÿ áóäü-ÿêîãî áàíêó, ñèñòåìó Ïðèâàò24, áàíêîìàòè ÏðèâàòÁàíêó). Êàðòî÷êà â³äêðèòà íà ³ì'ÿ áðàòà Äìèòðà Ëóê'ÿí÷óêà Âîëîäèìèðà Àíàòîë³éîâè÷à. Ðåêâ³çèòè: Îòðèìóâà÷: ÏðèâàòÁàíê Íàéìåíóâàííÿ áàíêó: ÏðèâàòÁàíê Íîìåð ðàõóíêó 29244825509100 ÌÔÎ 305299 ÎÊÏÎ 14360570. Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: Äëÿ ïîïîâíåííÿ êàðòè 4405885811321360. Ëóê'ÿí÷óê Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷. ²ÍÍ: 3184205132

Ïåðåìîæíèöÿ ðåã³îíàëüíîãî êîíêóðñó «Ñâ³òî÷ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ-2010» ó íîì³íàö³¿ «Êðàùèé ïðàö³âíèê îñâ³òè òà íàóêè Ïðèäí³ïðîâ'ÿ», äèðåêòîð ÑÇØ ¹10 ó ì. Ìàðãàíåöü Îëåíà Æàäüêî - ëþäèíà äóæå çàéíÿòà. Àëå ó íå¿ âèñòà÷ຠ÷àñó íà òå, ùîá óñï³øíî êåðóâàòè øêîëîþ òà ñòâîðþâàòè äîìà êóë³íàðí³ äèâà

ѳìåéíèé ñòàí: çàì³æíÿ. Çàõîïëåííÿ: ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëî㳿, ìîäà, êóë³íàð³ÿ. Óëþáëåíà ñòðàâà: ìëèíö³ ç ñèðîì. Êðåäî: æèòè ùîäíÿ, í³áè âîñòàííº!

«Ó ÍÀÑ ÍÀÉÊÐÀÙÈÉ ÎѲÒÍ²É ØʲËÜÍÈÉ ÑÀÉÒ»

ЩОДЕННА ПРАЦЯ - Олено Анатоліївно, Вас визнали кращим працівником освіти і науки Придніпров'я - як досягли так и х успіхів? - Спеціально - нічого не робила, щоденно працювала і працюю. За програмою «Intel- навчання для майбутнього» побувала з освітніми проектами в США, Польщі, Франції, Туреччині, Ізраїлі. Після цього наш навчальний заклад перетворився на проектний майданчик. Сьогодні ми - опорна школа в області по впровадженню інформаційних технологій в освітній процес. У 2008 році від компанії Intel отримали 76 нетбуків для дітей 1- 4 класів. У школі вільний доступ до Internet WI-FI. - Звідки у Вас поклик до освітянської діяльності - у родині були викладачі? - Так, моя мама - Мотрона Миколаївна Бережна походить з учительської династії й сама 46 років пропрацювала вчителькою в селі Мар'янському Апостолівського району. Однак освітянською стежкою з трьох дітей пішла тільки я. - Бути директором складно? Ви - суворий керівник? - Бути директором важко. Мене ще в 1996 році призначили на цю посаду, то були важкі

«ÍÅ ÓßÂËßÞ ÑÅÁÅ ÍÀ ²ÍØ²É ÐÎÁÎÒ²» часи для освітян, а мені тоді було всього 28 років. Подумки щодня писала заяву на звільнення. Але день за днем втягувалась в роботу. Я суворий директор, люблю працювати, чого вимагаю від колег та учнів.

УНІКАЛЬНА ШКОЛА - Олено Анатоліївно, розкажіть про Вашу школу, в чому її унікальність? - Це школа для дітей національних меншин з російською мовою навчання. Тут навчаються 800 учнів різних національностей і культур: росіяни, білоруси, татари, башкири, вірмени, роми, азербайджанці, німці, грузини. Ми намагаємося зблизити їх, познайомити з

«ÏÎÒвÁÍÎ ËÞÁÈÒÈ Ä²ÒÅÉ ² ÁÀ×ÈÒÈ Â ÍÈÕ ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ»

культурою народів. Цього року виграли грант в Міжнародній організації з міграцій. Вже вдруге проводимо «Живу бібліотеку» - дійство, де книжками в бібліотеці виступають люди різного соціального або етнічного походження, а читачами «книг» - учні середньої школи . У нас найкращий освітній шкільний сайт. По місту їздять два кільцеві автобуси А й Б з рекламою навчального закладу. Діти пишаються своєю школою. - Що, на Вашу думку, сьогодні потрібно українській школі? - Омолодити персонал: заохотити до роботи випускників педвузів та оптимізувати мережу шкіл. - Який вважаєте правильним підхід до учнів? - Головне - любити дітей і бачити в кожному особистість. Щоб знайти з ними контакт, я завжди починаю урок запитан-

ням «Діти, який у вас настрій»? - Як зробити з дитини хорошу, цільну, дорослу людину? - Перш за все, не обманювати дітей. Завжди говорити правду і виконувати свої обіцянки. - Учні XXI століття які вони? - Прагматичні, мобільні. Я у них вчусь філософії. Дивлячись на учнів, розумію, що все змінюється: цінності та пріоритети.

РЕЦЕПТИ ДЛЯ МІСТА - Олено Анатоліївно, чи трапляються під час роботи які-небудь яскраві події? - Мене призначили директором ще дуже молодою, тому батьки учнів та всі, хто приходив до мене у кабінет, говорили: «А директор де?» І тільки в цьому році жодного такого випадку не було. Мабуть, роки. - Чи бачите себе ще в якійсь іншій діяльності? - Я себе не уявляю на іншій роботі. Навіть коли піду на пенсію, працюватиму з дітьми на громадських засадах. - Знаходите час на хобі? - Я дуже люблю смачно готувати і пригощати сім'ю та гостей. Моїми рецептами користується півміста. - Сформулюйте коротко: «Жіноче щастя-це ...» - ... любов і сім'я .


р11

ДИВОДИВА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197) ○

ÐÎÄÈÍÀ ×ÓÄÅÑ

È ÂÑÅ, ÂÑÅ, ÂÑÅ ÃÄÅ ÏÐÈÞÒÈËÈ ÊÎËÎÁÊÀ? Еще в прошлом году наши соседи, россияне, начали создавать сказочную карту своей страны. Она должна объединить всю известную информацию о музеях, усадьбах и резиденциях всех героев русских сказок и былин. На «волшебную» карту уже занесен Великий Устюг - вотчина Деда Мороза, его внучку Снегурочку «прописали» в Костроме. Москва стала родиной

Чебурашки, Тюменская область - Конька-Горбунка. Интересно, что самой «густонаселенной» оказалась Ярославская область. Здесь «приютили» Алешу Поповича, БабуЯгу, Курочку Рябу, Мышкунорушку, Емелю и Щуку. А недавно со сказочным брендом определились и в Ульяновске - им станет Колобок. Таким образом, сдобный персонаж и Ленин стали земляками.

ÊÎËÎÁÊÀ «ÏÐÈÞÒÈËÈ» ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ ËÅÍÈÍÀ ÄÎÌÈÊ ÄËß ÍÅÏÎÑÅÄ

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ»

ÔÎÍÒÀÍ ÇÀÊÐÛÂÀËÈ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ

«ÃÎÂÎÐßÙÀß» ÔÀÌÈËÈß

 äåòñòâå ìíîãèå èç íàñ òâåðäî âåðèëè, ÷òî ïîä êðîâàòüþ èëè â øêàôó ìîæåò æèòü êàêîé-íèáóäü íåäîáðûé Áàáàé. Èëè â òî, ÷òî íåïîñëóøíûõ äåòåé, íå æåëàþùèõ ñïàòü, ìîæåò óòàùèòü çà áî÷îê ñåðåíüêèé âîë÷îê. Ïîâçðîñëåâ, ìû ïåðåñòàåì âåðèòü â ñêàçêè, íî ðàññêàçûâàåì èõ íàøèì äåòÿì. À âåäü åñëè ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, ÷óäåñà íå òàê äàëåêî îò íàñ, à ñî ìíîãèìè ãåðîÿìè äàæå ìîæíî «ïîçíàêîìèòüñÿ». Ãäå èìåííî - âûÿñíÿëè «Â³ñò³»

ную Шапочку, Белоснежку, Спящую красавицу. В конце Второй мировой войны парковые скульптуры исчезли. Их обнаружили только в 1950-м за высокой стеной одного из садовых участков в районе Фридрихсхайн. Статуи были сильно повреждены. С тех пор фонтан сказок несколько раз закрывали на реставрацию. Сейчас его поддерживают за средства Евросоюза и частных спонсоров.

ÐÅÀËÜÍÛÅ ËÞÄÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Одной из достопримечательностей Берлина считается фонтан сказок. Он расположен в парке Фридрихсхайн. Волшебный «источник» появился в 1913 году и был построен по проекту городского архитектора Людвига Хофмана. Для украшения фонтана скульпторы прежде всего выбрали персонажей известных сказок в редакции братьев Гримм, например Гензеля и Гретель, Кота в сапогах, Золушку, Крас-

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

 ãîñòÿõ ó ñêàçêè

Долина Мумми Троллей - персонажей, придуманных финской писательницей Туве Янсон, - занимает целый остров у побережья финского города Наантали. К сказочной «стране» ведут деревянные мостики, по которым можно передвигаться только пешком. Среди достопримечательностей парка - трехэтажный Мумми-дом, «говорящие деревья», лабиринт, множество деревянных домиков, башенок, лестниц и многое другое. А в здешнем театре несколько раз в день идут представления на финском и шведском языках. Персонал волшебной страны - артисты в костюмах - постоянно развлекает детишек, охотно позирует для фотографий. Интересно, что парк открыт для посетителей только летом. Правда, он работает и в конце февраля - во время зимних каникул у финских школьников.

Для того, чтобы воочию увидеть родину впечатляющих персонажей Карлсона и ПеппиДлинныйчулок, следует отправиться в Швецию. Удивительный музей сказок Астрид Линдгрен - Юнибакен - находится в Стокгольме. Здесь, например, можно побывать на вилле «Курица», в домике Пеппи - самой непослушной девочки на свете. В этом двухэтажном сооружении есть несколько комнаток, чердак и кухня. Рядом же с ним пасется лошадка героини. Интересно, что в этом музее можно увидеть и многих других любимых героев шведских детишек.

ÌÎÐÑÊÀß «ÑÈÄÅËÈÖÀ» В порту Копенгагена с 1913 года «живет» Русалочка - героиня одноименной сказки знаменитого датского сказочника Андерсена. Статуя представляет собой маленькую бронзовую фигурку весом 175 килограммов. Символом города и страны она стала благодаря романтичному американскому журналисту, который рассказал всему миру о морской красавице, ждущей прекрасного принца. Бедная Русалочка немало пережила на своем веку. Так, например, в 1964 году неизвестные хулиганы обезглавили статую. Ни злоумышленников, ни голову

Ó ìíîãèõ ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ åñòü âïîëíå ðåàëüíûå ïðîòîòèïû. Òàêîâîé, íàïðèìåð, èìååòñÿ ó Äóðåìàðà, ïåðñîíàæà ñêàçêè ïðî Áóðàòèíî.  1895 ãîäó â Ìîñêâå îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâàëñÿ ôðàíöóçñêèé äîêòîð Æàê Áóëåìàðä.  ñâîå âðåìÿ åìó äàæå ïîñâÿùàëè øóòêè è àíåêäîòû. Äîêòîð áûë ñòðàñòíûì ïîêëîííèêîì ìåòîäà ëå÷åíèÿ ïèÿâêàìè è ïîêàçûâàë îïûòû íà ñåáå. «Êðîâîñîñóùèõ òâàðåé» îí ëîâèë ñàì è ïîýòîìó îäåâàëñÿ â äëèííûé áàëàõîí, çàùèùàÿñü îò êîìàðîâ. À Äóðåìàðîì ìóæ÷èíà ñòàë áëàãîäàðÿ ðóññêèì äåòÿì, èñêîâåðêàâøèì ñëîæíóþ ôðàíöóçñêóþ ôàìèëèþ. ○

ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ ÆÈÂÅÒ Â ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍÅ

ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ

ÄÎÁÐÛÉ ÄÎÊÒÎÐ Èçâåñòíûé äîêòîð Àéáîëèò òîæå «ñïèñàí» ñ ðåàëüíîãî ÷åëîâåêà - âðà÷à Òèìîôåÿ Øàáàäà. Îí áûë âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì ìåäèêîì è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì.  «Ïèîíåðñêîé ïðàâäå» Êîðíåé ×óêîâñêèé íàçâàë åãî ïðîòîòèïîì ñâîåãî ãåðîÿ.  Âèëüíþñå äàæå ñîáèðàþòñÿ ñòàâèòü ïàìÿòíèê ýòîìó ÷åëîâåêó. Èíòåðåñíî, ÷òî Àéáîëèò- íå òîëüêî Øàáàä, íî è ïåðåâåäåííûé, è äîðàáîòàííûé äîêòîð Äóëèòòë èç êíèãè Ãüþ Ëîôòèíãà. Ýòà èñòîðèÿ áûëà îïóáëèêîâàíà â 1920 ãîäó.

найти не удалось, так что пришлось отливать новую. Несчастная красавица пережила несколько актов вандализма. Говорят, что Русалочка считается самой фотографируемой женской статуей в мире и исполняет желания.

ÊÀÊ Â ÑÊÀÇÊÅ

ÎÑÓÆÄÅÍÍÀß ÌÀ×ÅÕÀ Ðåàëüíîé ñ÷èòàþò è ïðåêðàñíóþ Áåëîñíåæêó. Èñòîðèÿ ýòîé äåâóøêè òàêîâà - â 1553 ã. æåíà ãåðìàíñêîãî ãðàôà Ôèëèïïà óìåðëà ïðè ðîäàõ. Íîâîðîæäåííóþ ìàëûøêó íàçâàëè Ìàðãàðåò. Ïîñëå ãðàô æåíèëñÿ âî âòîðîé ðàç, è ìà÷åõà îòðàâèëà óæå ïîäðîñøóþ äåâî÷êó ïðàâäà, íàñòîåì öèêóòû, à íå ÿáëîêîì, êàê â ñêàçêå. Íî çëî íå îñòàëîñü áåçíàêàçàííûì æåíùèíó îñóäèëè çà óáèéñòâî, è îíà ñêîí÷àëàñü â òþðüìå.


р12

16 КОЛО ЖИТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197)

ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

Äíåïðîïåòðîâñê. Âûõîäíûå. Îòëè÷íûé ïîâîä âñòðåòèòüñÿ ñ äðóçüÿìè èëè ïðèãëàñèòü âòîðóþ ïîëîâèíêó íà ñâèäàíèå. Êóäà æå ïîéòè? Áîëüøèíñòâó ïî äóøå êàôåòåðèè, ïèööåðèè èëè ðåñòîðàíû ôàñò-ôóä. Êòî-òî ïðåäïî÷èòàåò ïðîãóëêó ïî íàáåðåæíîé èëè â ïàðêå. Íåêîòîðûå âûáèðàþò êèíî, áîóëèíã, áèëüÿðä, êàòîê èëè íî÷íîé êëóá. Òàêîâû îñíîâíûå ðàçâëå÷åíèÿ, êîòîðûå ïðåäëàãàåò æèòåëÿì áîëüøîé ãîðîä. Êñòàòè, ýòè ïðåäëîæåíèÿ ïî÷òè óäîâëåòâîðÿþò ñïðîñ. Ïî÷òè - ïîòîìó ÷òî íàõîäÿòñÿ òå, êîìó íàäîåëè îäíîîáðàçèå è òðèâèàëüíîñòü. Ýòè íåìíîãèå íàõîäÿò òî, î ÷åì áîëüøèíñòâî íå ïîäîçðåâàåò…

ÄÎÑÓÃ Â ÃÎÐÎÄÅ

Íåîáû÷íûå ðàçâëå÷åíèÿ äíåïðîïåòðîâöåâ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÍÀÐÎÄÆÓÞÒÜ Ä²ÉͲ Òîð³ê ó ì³ñò³ íàðîäèëîñü 8 òèñ. 347 ä³òåé. Òàêîæ 2010-é âèÿâèâñÿ ùåäðèì íà äâ³éí³ (70 ìàëþê³â) ³ íàâ³òü îäíó òð³éíþ. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â äåìîãðàô³÷íà ñèòóàö³ÿ â ì³ñò³ ñóòòºâî ïîë³ïøèëàñü. Ïîð³âíÿíî ç 2001-ì íàðîäæóâàí³ñòü çðîñëà ìàéæå âäâ³÷³. Ïðè÷èíà òàêî¿ ïîçèòèâíî¿ äèíàì³êè - òóðáîòà ì³ñüêî¿ âëàäè ïðî ïîðîä³ëü. Êðèâèé гã âèÿâèâñÿ ïåðøèì ì³ñòîì â êðà¿í³, ÿêèé ïî÷àâ âèïëà÷óâàòè äîïîìîãó ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â. Òàêîæ ó ì³ñò³ 䳺 ïðîãðàìà ïîâíîãî ô³íàíñóâàííÿ ïîëîã³â ³ç ì³ñüêáþäæåòó. Òîð³ê ñóòòºâî ïîë³ïøèëèñü óìîâè ïåðåáóâàííÿ ìàòåð³ ³ äèòèíè â Êðèâîìó Ðîç³, ì³ñüê³ ïîëîãîâ³ áóäèíêè îòðèìàëè îáëàäíàííÿ íà 7,4 ìëí. ãðí.

ÍÎÂÈÍÈ

«ÌÀÔÈß»: «ÇÀÙÈÙÀÒÜÑß» ÊÀÊ Â ÑÓÄÅ В этой игре можно научиться скрывать и выявлять ложь, а также отстаивать свою позицию. В «Мафию» играют на природе во время пикника или где-нибудь в уютном кафе, желательно осенью или зимой. Участвовать могут одновременно от 5 до 15 человек. Игроки делятся на мирных жителей и мафиози. Есть в игре и такие роли, как комиссар, доктор. В некоторых вариациях «Мафии» появляются персонажи: маньяк, куртизанка, хохол. Задача мафиози - «убить» мирных жителей. Задача «цивилов» - определить бандитов, уличить их во лжи, следя за их мимикой и жестами, а потом «повесить». Интерес заключается в том, что «мирные жители» могут принять за «мафиози» своих и расправиться с «согражданами».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀÍÒÎÍ ÄÎÁÐÎÂÑÊÈÉ,

 «ÌÀÔÈÈ» ÌÎÆÍÎ ÑÒÀÒÜ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÎÌ

îðãàíèçàòîð «Ìàôèè»: - «Ìàôèÿ» - î÷åíü óâëåêàòåëüíàÿ èãðà. Ìû ÷àñòåíüêî ïðîâîäèì çà ýòîé çàáàâîé ïî 5-6 ÷àñîâ. Äëÿ ó÷àñòèÿ íå íóæíî èìåòü êàêèõ-ëèáî íàâûêîâ èëè ïîäãîòîâêè, à ïðàâèëà äîñòàòî÷íî ïðîñòû. Ìû ñîáèðàåìñÿ ðàç â íåäåëþ, ïî âîñêðåñåíüÿì. Ñ ïîìîùüþ ãðóïïû â ñîöèàëüíîé ñåòè ïðèãëàøàåì íîâè÷êîâ. Ê íàì ïðèõîäÿò êàê ñòóäåíòû, òàê è ðàáîòàþùèå ëþäè îò 17 äî 40 ëåò. «Ìàôèÿ» ïîìîãàåò íàó÷èòüñÿ àðãóìåíòèðîâàòü äîâîäû, îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, íàõîäèòü ïîääåðæêó è àâòîðèòåò, à òàêæå «çàùèùàòüñÿ» êàê â ñóäå.

ÊÂÅÑÒ: ÑÒÎÈÒ ÏÎÏÐÎÁÎÂÀÒÜ - È «ÂÒßÃÈÂÀÅØÜÑß»

ͲÊÎÏÎËÜ

ÃÀÌÀÍÅÖÜ Ì²ÑÒÀ ²ç 21 äî 28 ñ³÷íÿ â çàãàëüíèé ôîíä áþäæåòó ì³ñòà íàä³éøëî âëàñíèõ äîõîä³â 3 ìëí. 223 òèñ. ãðí., àáî 26,8% çàòâåðäæåíîãî ïëàíó íà ì³ñÿöü. ²ç äåðæàâíîãî áþäæåòó í³êîïîëüö³ îòðèìàëè äîòàö³þ âèð³âíþâàííÿ ó ñóì³ 619 òèñ. ãðí. Íåâèêîðèñòàíèé çàëèøîê êîøò³â çà ïåðøó ïîëîâèíó ñ³÷íÿ ñêëàâ 3 ìëí. 741 òèñ. ãðí. Çàãàëüíèé ô³íàíñîâèé ðåñóðñ, ÿêèé áóâ ðîçïîä³ëåíèé äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ç 24 äî 28 ñ³÷íÿ, ñêëàâ 7 ìëí. 584 òèñ. ãðí. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÇÀÏËÀÒßÒÜ ÇÀ ÏÀÐÊÎÂÊÓ Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè äåïóòàòè ïðèéíÿëè ïðîåêò ð³øåííÿ çáèðàòè ïëàòó çà ïàðêîâêó. Ùîïðàâäà, îïëà÷óâàòè ïàðêóâàëüí³ ì³ñöÿ àâòîëþáèòåëÿì äîâåäåòüñÿ íåñêîðî - ïîïåðåäó ðîçðîáêà ñõåì ïàðêîâîê ³ âèá³ð îïåðàòîðà. Òàðèô, ñêîð³ø çà âñå, íå ïåðåâèùóâàòèìå 1ãðí. 50 êîï.

ÌÍÎÃÈÅ ËÞÄÈ ËÞÁßÒ ÊÂÅÑÒÛ, ÍÅ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀß ÎÁ ÝÒÎÌ

Это игра, для победы в которой участники применяют и физические, и интеллектуальные способности. Квест может проходить как в помещении, так и на улице. В нем принимают участие от 2-х до 50 человек. Суть игры заключается в выполнении заданий. Это может быть поиск сокровищ, на месторасположение которых указывают подсказки, спрятанные в тайниках и загадках. Или реализация игры «Волк ловит яйца», где нужно по очереди бегать с корзинкой и ловить настоящие яйца, скатывающиеся с желобов.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÈÃÎÐÜ ÊÎ×ÅÒ, îðãàíèçàòîð êâåñòîâ: - Ó÷àñòíèêàì äàþò âîçìîæíîñòü âçãëÿíóòü íà âåùè ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðàñøèðèòü ñâîé êðóãîçîð, âñïîìíèòü çàáûòûå ñî øêîëüíîé ñêàìüè ýêñïåðèìåíòû, îïûòû, ôîðìóëû è ïðèìåíèòü èõ íà ïðàêòèêå. Ñåãîäíÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå íàèáîëåå ïîïóëÿðíûé êâåñò - Encounter.  íåêîòîðûõ «ãîëîâîëîìíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ» íåîáõîäèìû GPS-íàâèãàòîðû, âåëîñèïåäû èëè àâòîìîáèëè. Íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äîñòàòî÷íî îäíîãî æåëàíèÿ. Ìíîãèå ëþäè ëþáÿò êâåñòû, ïðîñòî íå äîãàäûâàþòñÿ îá ýòîì. Ñòîèò èì ïîïðîáîâàòü - è îíè «âòÿãèâàþòñÿ».

ÊËÓÁ ÊÐÈÒÈÊÎÂ: ÏÐÎÀÍÀËÈÇÈÐÎÂÀÒÜ ÓÂÈÄÅÍÍÎÅ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÐÛÆÊÎÂÀ, ïîñåòèòåëüíèöà êèíîêëóáà: -  êèíîêëóáå ñìîòðèøü íà ýêðàí ïî-äðóãîìó, ïûòàåøüñÿ çàìåòèòü è ïîíÿòü êàæäóþ ìåëî÷ü, ïðèñëóøèâàåøüñÿ ê êàæäîìó ñëîâó àêòåðîâ. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî óâèäåòü ñêðûòóþ èäåþ, çàäóìêó ðåæèññåðà, ñöåíàðèñòà èëè âèäåîîïåðàòîðà. Ïîòîì, êîãäà èäåò îáñóæäåíèå, èñïûòûâàåøü ïðèÿòíîå îùóùåíèå, êîãäà îêàçûâàåòñÿ, ÷òî òû çàìåòèë òî, ÷òî óïóñòèëè äðóãèå.

Кто не любит смотреть кино? Особенно, если это качественные и не скучные фильмы? А обсудить понравившуюся картину со знакомыми и отметить самые смешные или яркие моменты? Порой обсуждение ленты оказывается интересней самого просмотра. Именно поэтому в некоторых днепропетровских кафе, планетарии и школах по изучению иностранных языков образовались клубы кинокритиков. За символическую плату любителям кино показывают ретро, артхаус или всем известные шедевры, а после этого предлагают проанализировать увиденное. Часто зрители уже смотрели то, что заявляют киноклубы, но все равно приходят. Ведь в такой аудитории можно взглянуть на фильм по-новому, услышать различные мнения, поспорить о режиссерской работе и актерской игре. А если киноклуб находится, к примеру, в школе английского языка, можно заодно и усовершенствовать свой лексикон, пополнив его сленговыми словами.

ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÎÁÛ×ÍÎ ÏÐÎÂÎÄßÒ ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß Â ÊÀÔÅ


р5

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐβ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197) ○

×ÒÎ ÈÌÅÅÌ ÍÅ ÕÐÀÍÈÌ...

Ñåãîäíÿ ìîëîäîå ïîêîëåíèå óêðàèíöåâ òåðÿåò çäîðîâüå ïî áàíàëüíûì ïðè÷èíàì: íåñîîòâåòñòâèå îäåæäû ñåçîíó è áåçóìíàÿ ïîãîíÿ çà ìîäíûìè òåíäåíöèÿìè СТОЯТ ДЕВЧОНКИ, СТОЯТ В СТОРОНКЕ... Одежда способна не только выгодно подчеркнуть настроение человека, но и навредить его здоровью. Цистит, пиелонефрит, воспаления половых органов и другие заболевания, как правило, возникают из-за несоответствия одеваемого погоде. Об опасностях хождения с «открытым пупком» предупреждает тот факт, что сегодня у 16-18-летних девушек медики все чаще выявляют кисту яичников. А ведь их жизнь только начинается, что же дальше… Приобретенное однажды воспаление почек остается на всю жизнь. Малейшее переохлаждение - и вы вновь заложники болезни. Особенно опасна короткая одежда для будущим мам: беременность может быть осложнена отеками, угрозой преждевременных родов, в особо тяжелых случаях

дая мама приходит к акушеругинекологу с циститами, пиелонефритами, уретритами, спровоцированными особенностями одежды. Да и малыш при рождении может получить хроническую инфекцию из-за приобретенных мамой заболеваний. Мужчины также нередкие гости больниц. В их «джентльменском наборе» те же циститы, пиелонефриты, воспаления половых органов. За неделю не вылечить. Заведующий отделением урологии Детской больницы №2 Сергей Галандин предупреждает: у представителей сильного пола, переохлаждения, перенесенные в детстве и молодости, с годами могут перерасти в простатит.

ÁÎËÅÇÍÜ

ÄÎÊÀÇÀÍÎ!

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÒÅËÅÂÈÇÎÐ ÍÅ ÑÌÎÒÐßÒ

50% ÁÓÄÓÙÈÕ ÌÀÌ ÈÌÅÞÒ ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÑÎÂÅÒ

Êèñòà ÿè÷íèêîâ, ïèåëîíåôðèò, Óòåïëÿéòå ëèíèþ ïîÿñíèöû, òàçà öèñòèò, âîñïàëåíèå ïðèäàòêîâ, óðåòðèò Âîñïàëåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà, âîçìîæíî îáëûñåíèå

Íîñèòå øàïêó

Íåóòåïëåííûå íîãè

Âîñïàëåíèå ñóñòàâîâ, îáìîðîæåíèå

Íîñèòå òåïëûå ãàìàøè, êîëãîòêè è íîñêè

дящего в хроническую фазу, представителям обоих полов придется в буквальном смысле «работать на лекарства», которые нужно принимать не менее 4-х недель. Что называется, «сладкой» жизнь не назовешь. Таковы «ужастики» современной модной жизни… Задумайтесь над тем, чтобы одеться потеплее.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÀÈÐÀ,

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ îõðàíû çäîðîâüÿ ÎÃÀ, àêóøåð-ãèíåêîëîã: - Ê ñîæàëåíèþ, áóäóùèå ìàìû ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå íåçäîðîâûìè. Ïðè÷èíîé èõ áîëåçíåé ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî áåñïîðÿäî÷íàÿ ïîëîâàÿ æèçíü, ïðèìåíåíèå õèìè÷åñêèõ êîíòðàöåïòèâîâ, íî â íåìàëîé ñòåïåíè è íåñîîòâåòñòâèå íîñèìîé îäåæäû ñåçîíó. Ñî âðåìåíåì áîëåçíè ìîãóò ïåðåðàñòè â õðîíè÷åñêèå, îáîñòðèòüñÿ âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè. Òàê, åñëè äî áåðåìåííîñòè æåíùèíà áûëà çàñòóæåíà èëè ó íåå èìåëñÿ õðîíè÷åñêèé ïèåëîíåôðèò, êîòîðûé îíà çàðàáîòàëà, íîñÿ êîðîòêèå þáêè è íèçêèå äæèíñû, òî â ïåðèîä áåðåìåííîñòè îíà ïîëó÷èò îáîñòðåíèå ýòèõ ïðîáëåì è äàæå ìîæåò ðîäèòü ðåáåíêà ñ ïðèçíàêàìè êàêîé-ëèáî èíôåêöèè.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÞÐÈÉ ÊÎÐßÃÈÍ, ãëàâíûé âðà÷ Äíåïðîïåòðîâñêîãî

Ó 16-18-ËÅÒÍÈÕ ÄÅÂÓØÅÊ ÌÅÄÈÊÈ ÂÑÅ ×ÀÙÅ ÂÛßÂËßÞÒ ÊÈÑÒÓ ßÈ×ÍÈÊÎÂ

Ãîëëàíäñêèå èññëåäîâàòåëè îïðàâäàëè ïðèãîòîâëåíèå ïèùè íà áîëüøîì îãíå - îíè óòâåðæäàþò, ÷òî âåùåñòâî àêðèëàìèä, îáðàçóþùååñÿ ïðè æàðêå ïðîäóêòîâ, íå âðåäèò æåëóäî÷íîêèøå÷íîìó òðàêòó. Òåì íå ìåíåå, ìåäèêè ïðåäîñòåðåãàþò îò ïîòðåáëåíèÿ â ïîâûøåííûõ êîëè÷åñòâàõ æèðíûõ, êàëîðèéíûõ è áîãàòûõ óãëåâîäàìè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, â êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ àêðèëàìèä.

1. Äæèíñû ñ çàíèæåííîé ïîñàäêîé 2. Êîðîòêèå êóðòêè,øóáû 3. Òîíêèå êîëãîòêè Õîæäåíèå áåç øàïêè

развивается бесплодие. Это при том, что статистика здоровья будущих мам и так малообещающая: 50% имеют серьезные проблемы со здоровьем, причем, каждая пятая моло-

ÆÀÐÅÍÓÞ ÏÈÙÓ ÎÏÐÀÂÄÀËÈ

ÂÐÀ×È ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÞÒ: ÎÄÅÆÄÀ

ÌÅÄÈÊÈ ÏÅÐÅÄÓÌÀËÈ

ПОЧЕМ БОЛЕЗНЬ? Борьба с любой из перечисленных хворей - не только немалые деньги, но и огромные затраты жизненных сил, личного времени. Лечение застуженных придатков отнимет ни мало ни много - 21 день, а восстановительный процесс займет не менее трех месяцев. Для того, чтобы избавиться от пиелонефрита, легко перехо-

ÍÎÂÎÑÒÈ

Îïàñíàÿ îäåæäà! ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

îáëàñòíîãî öåíòðà çäîðîâüÿ: - Ëþáîå îõëàæäåíèå ìîæåò âûçâàòü ðàçâèòèå îñòðûõ âîñïàëåíèé, îñëàáëåíèå èììóííîé ñèñòåìû. Áåç øàïêè òàêæå õîäèòü íå ðåêîìåíäóþ: ãîëîâà - ìåñòî íàèáîëåå âîñïðèèì÷èâîå ê õîëîäó. Ïðè ñèëüíîì ìîðîçå ìîãóò ïîâðåæäàòüñÿ êîðíè âîëîñ. Õîòèòå èìåòü øèêàðíóþ øåâåëþðó - íàäåâàéòå øàïêó. Ïåðåîõëàæäåíèå ðóê è íîã òîæå íåæåëàòåëüíî, ò.ê. ìîæåò âûçâàòü âîñïàëåíèå ñóñòàâîâ, ïëþñ îáìîðîæåíèå.

Àìåðèêàíñêèå ñîöèîëîãè èçó÷èëè äàííûå îïðîñà, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 30 òûñ. ãðàæäàí. Îêàçàëîñü, ÷òî ðåñïîíäåíòû, îùóùàþùèå ñåáÿ íåóäà÷íèêàìè, ñìîòðÿò òåëåâèçîð íà 30% äîëüøå, ÷åì òå, êòî äîâîëåí ñâîåé ñóäüáîé. Íàïðèìåð, ñ÷àñòëèâûå àìåðèêàíöû ïðîâîäÿò ó òåëåýêðàíîâ â ñðåäíåì 19 ÷àñîâ â íåäåëþ, â òî âðåìÿ êàê íåñ÷àñòíûå òðàòÿò íà òåëåâèäåíüå 25 ÷àñîâ åæåíåäåëüíî.

ÑÅÊÑÓÀËÜÍÎÅ ÂËÅ×ÅÍÈÅ

ÂÈÍÎ ÄËß ÆÅÍÙÈÍ Ó æåíùèí, âûïèâàþùèõ ðåãóëÿðíî â óìåðåííûõ äîçàõ êðàñíîå âèíî, âûøå óðîâåíü ëèáèäî, ÷åì ó æåíùèí, ïüþùèõ äðóãèå ñïèðòíûå íàïèòêè èëè íå ïüþùèõ âîîáùå. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè èòàëüÿíñêèå èññëåäîâàòåëè. Êàêèì îáðàçîì êðàñíîå âèíî âëèÿåò íà ñåêñóàëüíîå æåëàíèå æåíùèíû, ó÷åíûå ïûòàþòñÿ âûÿñíèòü, íî óæå ñåé÷àñ ãîâîðÿò î òîì, ÷òî, ñêîðåå âñåãî, àíòèîêñèäàíòû, ñîäåðæàùèåñÿ â íàïèòêå, áëàãîïðèÿòíî âëèÿþò íà ñîñóäû. Ýòî ñïîñîáñòâóåò ïðèëèâó êðîâè ê êëþ÷åâûì îáëàñòÿì òåëà, âñëåäñòâèå ÷åãî è ïîâûøàåòñÿ ñåêñóàëüíîå âëå÷åíèå.


р6

18 ЖИТТЯ В ТОНУСІ ○

ÃÎÍÊÈ ÍÀ ÊÐÎÂÀÒßÕ

ÌÈËÀÍ ÏÐÈÄÓÌÀË

ÑÀÓÍÀ Â ÒÐÀÌÂÀÅ Â öåíòðå Ìèëàíà óñòàíîâèëè íåîáûêíîâåííóþ ñàóíó ïàðèëêà îáîðóäîâàíà âíóòðè ñòàðîãî òðàìâàÿ, êîòîðûé îòðåìîíòèðîâàëè è ïðèâåëè â ïîðÿäîê ìåñòíûå äèçàéíåðû. Ïî ñëîâàì àâòîðîâ èäåè, îíè ðåøèëè îáîðóäîâàòü ñàóíó â òðàìâàå, ÷òîáû ïîêàçàòü æèòåëÿì ãîðîäà è òóðèñòàì, ÷òî íàõîæäåíèå â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå íå âñåãäà äîëæíî áûòü ñâÿçàíî ñî ñòðåññîì. ○

ÁÐÈÒÀÍÈß ÓÄÈÂÈËÀ

ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎÑËÅ ÐÀÇÂÎÄÀ Áðèòàíñêèå ïåíñèîíåðû, 90ëåòíÿÿ Ýëçè Äàíí è 93-ëåòíèé Ëåñëè Õàðïåð, ïîæåíèëèñü âî âòîðîé ðàç ÷åðåç 57 ëåò ïîñëå ðàçâîäà. Êàê ðàññêàçàëè ìîëîäîæåíû, Ëåñëè ñäåëàë âòîðîå ïðåäëîæåíèå Ýëçè 24 äåêàáðÿ 2010 ãîäà. Ïî ñëîâàì íîâîèñïå÷åííîé æåíû, îíà ñî÷ëà ïðåäëîæåíèå Ëåñëè î÷åíü ðîìàíòè÷íûì. ○

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197)

ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

 êóðîðòíîì ãîðîäå Ïàòòàéÿ ïðîøëè ãîíêè íà êðîâàòÿõ ñ ó÷àñòèåì 27 êîìàíä èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà. Êàæäàÿ êîìàíäà-ó÷àñòíèöà ñîñòîÿëà èç øåñòè ÷åëîâåê - îäèí ó÷àñòíèê âîññåäàë íà êðîâàòè, à åãî òîâàðèùè äîëæíû áûëè ðàçîãíàòü åå è äîòîëêàòü äî ôèíèøíîé ëèíèè. Äèñòàíöèÿ - 1,5 êèëîìåòðà. Ìíîãèå ó÷àñòíèêè íå ïðèøëè ê ôèíèøó - óïðàâëÿòü êðîâàòüþ èì îêàçàëîñü íå ïîä ñèëó.

ÎÍÀ ïðèøëà íåãàäàííî-íåæäàííî…

ÒÀÉËÀÍÄ ÐÈÑÊÍÓË

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÎÐÃÀÍÈÇÌ, ÂÇÁÎÄÐÈÑÜ!

ÍÎÂÎÑÒÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Âñòðåòèâ íîâîãîäíèå è ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè áåç ñíåãà è ìîðîçà, íàì êàçàëîñü, ÷òî íàñòîÿùàÿ çèìà â ýòîì ãîäó òàê è íå íàñòóïèò. Íî âíåçàïíîå ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû è çàñíåæåííûå ñóãðîáû çàñòàâèëè êóòàòüñÿ ïîòåïëåå è ñíîâà âûíóòü ñî øêàôà òåïëûå âåùè. Ñêàæèòå ÑÒÎÏ ïîÿâèâøåìóñÿ ÷óâñòâó «çèìíåé ñïÿ÷êè» è äàéòå îðãàíèçìó âçáîäðèòüñÿ. Êàê ýòî ñäåëàòü â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà - çíàþò «Â³ñò³»

ÂËÞÁÈÒÜÑß ÐÀÇ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ Психологи говорят, что самые крепкие отношения - это те, которые «завязались» зимой. Если пара сможет пережить это холодное время года, когда чаще всего одолевает депрессия, таким отношениям светит счастливое будущее.

ÏÈÒÜ - ÝÒÎ ÇÄÎÐÎÂÎ Многие уверены, что организму необходимо большое количество воды только в теплое время года. Это не так, и зимой мы нуждаемся в воде не меньше, чем летом. Врачи рекомендуют употреблять не менее 2,5-3 литров жидкости. Почему? Все просто: в холодное время года процент влажности в помещениях очень низкий, вдыхая высушенный обогревателями воздух, человек чувствует постоянную усталость, а зачастую и головную боль. Вот поэтому постоянное употребление жидкости зимой - это как «помощь утопающему».

ÂÐÅÌß ÄËß ÑÏÎÐÒÀ Зимой нужно особенно держать себя в форме: пешие прогулки, плавание в бассейне, занятия в тренажерном зале, даже обычная ежедневная зарядка разогреют организм и заставят его работать в интенсивном режиме. Главное не переусердствовать, в холодное время года подвижность суставов значительно понижена и мышцы хуже сокращаются.

«Ó ÍÀÑ Â ÀÍÃËÈÈ ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀ ÂÐÅÌÅÍÈ ÃÎÄÀ - ÇÈÌÀ È ÇÈÌÀ» «×ÒÎ-ÒÎ ÊÓØÀÒÜ ÕÎ×ÅÒÑß…»

То, что за зиму мы прибавляем в среднем от 2 до 5 кг, ни для кого уже не новость. Кстати, именно эти кило и защищают нас от мороза. Но выйти на улицу в холодное время, плотно не поев, нельзя. Сытный суп или бульон, мясо, рыба - блюда, которые в течение дня будут «подогревать» организм и не дадут ему замерзнуть.

 ÁÀÍÅ ÏÎÌÛÒÜÑß ÇÀÍÎÂÎ ÐÎÄÈÒÜÑß В банях - очищаются, причем не только телом, но и душой. Этот священный ритуал избавляет организм от вредных токсинов, а голову - от негативных мыслей. Что очень кстати зимой. В холодное время года все процессы в организме замедляются, а это приводит к накоплению шлаков. Кстати, посетить парную полезно при начинающейся простуде - хорошенько прогревшись, можно предупредить надвигающееся заболевание.

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÒÅÏËÎ ÏÎÌÎÆÅÒ ÊÎÔÅ Ñ ÊÎÐÈÖÅÉ ÕÎÐÎØÈÉ ÑÎÍ

ÀÌÅÐÈÊÀ ØÎÊÈÐÎÂÀËÀ

ÁÈËÅÒ ÍÀ ËÓÍÓ

ÃÎÐß×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ ÍÈ Ê ×ÅÌÓ

Àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ Space Adventures ïðîäàëà ïåðâûé â ìèðå áèëåò äî Ëóíû. Öåíà ïóòåøåñòâèÿ «òóäàîáðàòíî» ñîñòàâèò 150 ìëí. äîëëàðîâ. Ïîñàäêà íà ïîâåðõíîñòü íå ïðåäóñìîòðåíà. Ïåðâûé êîììåð÷åñêèé îáëåò ñïóòíèêà Çåìëè ñîñòîèòñÿ íà ðîññèéñêîì êîðàáëå «Ñîþç». Ðåéñ ñòàðòóåò ïðèìåðíî â 2015 ãîäó. Ñâîáîäíûå ìåñòà åùå îñòàëèñü.

Когда за окном лютый мороз, врачи настоятельно рекомендуют отказаться от горячительных напитков. Ни для кого не секрет, что от алкоголя расширяются сосуды, а температура тела при этом снижается. Чтобы не мерзнуть, лучше пить горячие напитки со специями. Например, добавить для бодрости гвоздику или мед. А сохранить тепло подольше поможет кофе с корицей.

Хороший сон зимой - необходимость. В холодное время года невыспавшемуся человеку не помогает даже кружка кофе. Силы расходуются в два раза быстрее, а к вялости прибавляется еще и ощущение холода. Такой организм особенно подвержен простудным заболеваниям. Поэтому спать нужно на 2 часа дольше, чем, например, летом, и на следующее утро приток энергии обеспечен.


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.02.2011 ð. ¹ 09 (1197) ○

ËÅÄßÍÎÉ ÒÓÐÍÈÐ

Õîëîäíûé Åâðî ïî-øâåéöàðñêè ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

ЧЕТВЕРТЫЙ ТИТУЛ

ÍΠÈÍÈ ÍÎÂÈÍÈ ÂÈÁ²Ð-2011

ÏÈÒÀÍÍß ÂÈвØÓªÒÜÑß

ÌÎÒÎ «ÄÀÊÀл

ÄÎÒßÃÒÈ Á ÄΠԲͲØÓ Ä³éòè äî ô³í³øó íà «Äàêàð³» - âæå ïåâíà ïåðåìîãà, àäæå âäàºòüñÿ öå ïðèáëèçíî ïîëîâèí³ ñïîðòñìåí³â, ÿê³ âèõîäÿòü íà ñòàðò. Öèìè äíÿìè óêðà¿íñüêèé ìîòîöèêë³ñò Âàäèì Ïðèòóëÿê, ïðî¿õàâøè 9000 ê³ëîìåòð³â íàäâàæêî¿ òðàñè, ô³í³øóâàâ ó ÁóåíîñÀéðåñ³, ùî â Àðãåíòèí³. ³í ñòàâ ïåðøèì ïðåäñòàâíèêîì íå ò³ëüêè Óêðà¿íè, àëå é ÑÍÄ, ÿêèé ä³éøîâ äî ô³í³øó íà «Äàêàð³». Ìîæëèâî, ÷åðåç áàãàòî ðîê³â êîìóñü ³ç íàøèõ âäàñòüñÿ ïåðåìîãòè.

годаря эффектным и артистичным постановкам и несмотря на то, что Алена допустила ошибку в парном параллельном вращении. Бронзовые медали завоевали также россияне Вера Базарова и Юрий Ларионов.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2011 Ïîáåäèòåëè:

Ïàðû: Àëåíà Ñàâ÷åíêî/Ðîáèí Øîëêîâû (Ãåðìàíèÿ) Ìóæ÷èíû: Ôëîðàí Àìîäüî (Ôðàíöèÿ) Æåíùèíû: Ñàðà Ìàéåð (Øâåéöàðèÿ) Òàíöû: Íàòàëè Ïåøàëà/ Ôàáüÿí Áóðçà (Ôðàíöèÿ)

ФРАНЦУЗСКИЙ ТРИУМФ В спортивных танцах основная борьба развернулась между французами, британцами и двумя российскими дуэтами. В итоге французская пара Натали Пешала - Фабьян Бур-

ÌÀÉÅÐ ÓØËÀ ÊÐÀÑÈÂÎ

ÓÊÐÀÈÍÖÛ Â ÄÅÑßÒÊÓ ÍÅ ÂÎØËÈ

ÓªÔÀ àæ í³ÿê íå íàñòðîºíà íà çì³íó êåð³âíèöòâà Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè (ÔÔÓ).  ³í³ö³àòèâ³ á³ëüøîñò³ ÷ëåí³â óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ çâ³ëüíèòè ç ïîñàäè ïðåçèäåíòà Ãðèãîð³ÿ Ñóðê³ñà ºâðîïåéñüê³ ôóòáîëüí³ ôóíêö³îíåðè áà÷àòü âòðó÷àííÿ ³ççîâí³. ÓªÔÀ âèñëîâëþº âïåâíåí³ñòü, ùî óêðà¿íö³ â³äìîâëÿòüñÿ â³ä ³í³ö³àòèâè çì³íèòè êåð³âíèöòâî, â ³íøîìó âèïàäêó ºâðîïåéö³ ìàëî íå ïîãðîæóþòü çàáðàòè â êðà¿íè ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ «ªâðî2012». Ïðîòå º âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü, ùî ïèòàííÿ ç³ çì³íîþ êåð³âíèöòâà âèð³øèòüñÿ âæå íà öüîìó òèæí³.

 øâåéöàðñêîì Áåðíå çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ. Îí ñòàë òðèóìôàëüíûì äëÿ ôðàíöóçñêèõ ñïîðòñìåíîâ

Этот чемпионат оказался достаточно спокойным по сравнению с предыдущими турнирами. Евро-2011, особенно в первые дни, собирал на трибунах немногочисленную публику. Одна из причин - холод на ледовой арене «ПостФинанс», на которой отсутствует отопление. Иногда температура на катке опускалась ниже нуля. А зрителям даже выдавали армейские одеяла. Спортсмены и их тренеры жаловались на холод, считая, что такие условия могут привести к травмам. «Чемпионат Европы в таких условиях это катастрофа», - заявила уроженка Украины Алена Савченко, которая на соревнованиях выступала под флагом Германии. Впрочем, это не помешало фигуристке вместе с ее партнером Робином Шолковы завоевать золотые медали в парном катании. Эта пара получила уже четвертый титул чемпионов Европы. Немцы опередили конкурентов в борьбе за «золото» - российскую пару Юко Кавагути Александр Смирнов бла-

за смогла отпраздновать свое первое золото континентального первенства. «Серебро» выиграли действующие чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Третье место - за шотландскими братом и сестрой Шинед и Джоном Керр. Представители Украины Шивон Хикин-Кэнеди - Александр Шакалов и Надежда Фроленкова - Михаил Касало заняли 11-е и 13-е места соответственно. Однако, благодаря этому результа-

ту, у Украины сохраняется две путевки на следующий чемпионат для танцевальных пар. Главной сенсацией стало первое место швейцарки Сары Майер, для которой этот чемпионат стал завершающим в карьере. Она вышла на лед последней, будучи свидетельницей ошибок соперниц. Для «золота» спортсменке

нужно было выступить чисто, и она оправдала надежды соотечественников. На втором месте пьедестала - итальянка Кролина Костнер, на третьем - Кийра Корпи из Финляндии. Украинка Ирина Мовчан заняла 26-е место. На медали в мужском одиночном катании было 10 претендентов. Но лучшим стал 20-летний француз бразильского происхождения Флоран Амодьо, который обошел именитого конкурента и партнера по сборной Бриана Жубера. Бронзовую медаль выиграл чех Томаш Вернер. А представитель Украины Антон Ковалевский занял 15-е место в общем списке.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1195


р8

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 3 ЛЮТОГО 2011 РОКУ № 09 (1197)

Êðîêîäèëû ïðåäïî÷èòàþò ðîê ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íà êàðüåðíîì ïóòè ïðàêòè÷åñêè íå âîçíèêíåò ïðåïÿòñòâèé. Çàäóìàííîå ëåãêî îñóùåñòâèìî. Íóæíî ëèøü ïîäêëþ÷èòü ê åãî ðåàëèçàöèè êàê ìîæíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî äîáðîæåëàòåëåé. Ñòàðàéòåñü ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ñîâåòàì îïûòíûõ ëþäåé.  ñåìåéíîé æèçíè ìíîãîå èäåò êàê «ïî ìàñëó», õîðîøåå íàñòðîåíèå íå ìîãóò îìðà÷èòü äàæå ìåëêèå íåïðèÿòíîñòè. Âû íà ýìîöèîíàëüíîì ïîäúåìå. ТЕЛЕЦ Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñêðûòî. Ó íåêîòîðûõ ïðîöåññîâ áûâàþò âíóòðåííèå òå÷åíèÿ. Åñëè óâèäèòå èõ, ñìîæåòå èçáåæàòü ñòîëêíîâåíèÿ ñ «ïîäâîäíûìè êàìíÿìè». Íàñòîÿùèå äðóçüÿ íå ïðåäàäóò íèêîãäà - åñëè òàêèå ëþäè åñòü â âàøåì îêðóæåíèè, âû - ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê. Ïîëüçóéòåñü ñîâåòàìè òåõ, êîìó äîâåðÿåòå. БЛИЗНЕЦЫ Áóðíûé ñîöèóì çàêðóæèò âàñ, è ýòî íîðìàëüíî. Ïîñêîëüêó ýíåðãîñâÿçü ñ äðóãèìè ëþäüìè â ýòî âðåìÿ íóæíà, êàê âîçäóõ. Óçíàâ î ïëàíàõ ïàðòíåðîâ, ïîñòàðàéòåñü ïîìî÷ü èì. Ýòî â âàøèõ æå èíòåðåñàõ. Øàãàéòå ñîâìåñòíî â îäíîé «óïðÿæêå». Åñëè âû òðóäîãîëèê, íå ïåðåãðóæàéòåñü. Ëþáàÿ èíèöèàòèâà ñåé÷àñ ïîîùðÿåòñÿ íà÷àëüñòâîì. РАК Âàøà ëþáîâíàÿ ñòðàñòü íåñåò ìîùíóþ ìîòèâàöèþ è âåäåò ê äóøåâíîìó ïîäúåìó. Èìåííî ëþáîâü ñåé÷àñ ïîìîãàåò âî ìíîãèõ äåëàõ. Äîâåðèå - òî, áåç ÷åãî íåâîçìîæíî îáõîäèòüñÿ â ïîäîáíûõ îòíîøåíèÿõ. Ñîõðàíÿéòå åãî. Íî íå ñòîèò ôîðñèðîâàòü ñîáûòèÿ, ëó÷øå, åñëè ïðîöåññû ñòàíóò ïðîòåêàòü åñòåñòâåííî. ЛЕВ Êàðüåðíûå âåðøèíû ïðîäîëæàþò ìàíèòü. Îäíàêî èçðå÷åíèå «öåëü îïðàâäûâàåò ñðåäñòâà» â âàøåì ñëó÷àå íåïðèìåíèìî. Èçáåãàéòå íàðóøàòü äîëæíîñòíóþ ñóáîðäèíàöèþ, ãðàìîòíî ðóêîâîäèòå è äîáðîñîâåñòíî ñëóæèòå. Äîìà - âïîëíå óþòíàÿ àòìîñôåðà. Ïîýòîìó ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ äîìî÷àäöåâ ñòàðàéòåñü âîñïðèíèìàòü êîìïðîìèññíî. ДЕВА Íà íîâîé íåäåëå âîçíèêíåò æåëàíèå íåìíîãî ïîõèòðèòü íà ðàáîòå: âûäàòü íåäîäåëàííóþ ðàáîòó çà âïîëíå ãîòîâûé ïðîäóêò. Òàê ïîñòóïàòü - âðåäèòü ñåáå è ñîáñòâåííîé êàðüåðå. Ñåé÷àñ èñêëþ÷èòåëüíî âàæíî âûïîëíÿòü ðàáîòó êà÷åñòâåííî. Ëþáûå ðàçãîâîðû íà ïîâûøåííûõ òîíàõ íåîáõîäèìî çàâåðøàòü â ñàìîì íà÷àëå - òàêèì îáðàçîì âû ñîõðàíèòå íåðâû è äîáðîå ê ñåáå îòíîøåíèå.

ВЕСЫ Ðèñê ôèíàíñîâûõ è äåëîâûõ íåóðÿäèö íà íîâîé íåäåëå âñå åùå ñóùåñòâóåò. Áóäüòå âíèìàòåëüíû. Ðîäíûå ñëèøêîì áëèçêî ê ñåðäöó ïðèíèìàþò âàøè ïðîáëåìû? Îòãîðîäèòå èõ îò ñòðåññîâ. Âàì âåäü íóæíà ýìîöèîíàëüíî çäîðîâàÿ ñåìüÿ. Îäíà èç äîñàäíûõ ïðîáëåì - ìàòåðèàëüíàÿ. Íå ïàäàéòå äóõîì è íå ïîíèæàéòå ñîáñòâåííóþ ñàìîîöåíêó. Âû îáÿçàòåëüíî íàéäåòå íóæíóþ ñóììó. СКОРПИОН Âïå÷àòëèòåëüíîñòü, ýìîöèîíàëüíîñòü êà÷åñòâà, ïðèñóùèå íåêîòîðûì Ñêîðïèîíàì â áîëüøåé ìåðå íà íîâîé íåäåëå ìîãóò ñîçäàâàòü ïðîáëåìû. Íóæåí òîòàëüíûé ñàìîêîíòðîëü, êîòîðûé ïîìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ õðîíè÷åñêèì ñòðåññîì. «Ñþðïðèçû» ñóäüáû ëó÷øå âîñïðèíèìàòü ñ þìîðîì. Âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò, ïîéäåò òîëüêî íà áëàãî. СТРЕЛЕЦ Ñåé÷àñ âû íóæäàåòåñü â áîëüøåì ïðîñòðàíñòâå, õîòÿ ïðåèìóùåñòâà ïîëó÷åíèÿ íîâûõ âîçìîæíîñòåé ïîêà íåî÷åâèäíû. Ñ êåì-òî ó âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü íåïðåîäîëèìûå ðàçíîãëàñèÿ èëè îáñòàíîâêà â îêðóæåíèè áóäåò ÷ðåçâû÷àéíî íåðâîçíîé. Íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ è íàéäèòå òîëêîâîãî ñîáåñåäíèêà, êîòîðîìó ìîæíî èçëèòü äóøó. Ðàäîâàòüñÿ ïîêóïêàì ìîæíî â âûõîäíûå. КОЗЕРОГ Îðèåíòèðóéòåñü íà ñîâåòû è áëàãîäàðíî âîñïðèíèìàéòå êðèòèêó. Òî÷êà çðåíèÿ äðóãèõ äëÿ âàñ - âàæíà, íî âñòàâëÿòü ñâîå «ÿ» èëè ñïîðèòü íåò ñìûñëà.  ëþáûõ äåëàõ ñòàðàéòåñü äîêîïàòüñÿ äî ãëóáèííîé ñóòè. Åñëè íåäîñòàåò çíàíèé, ñàìîå âðåìÿ íàó÷èòüñÿ ÷åìó-òî íîâîìó. Îáëàñòü íàóêè áóäåò ïëîäîòâîðíîé â ïëàíå ñ÷àñòëèâûõ ñþðïðèçîâ. ВОДОЛЕЙ Âû ñâÿòî âåðèòå â ñîáñòâåííóþ óäà÷ó, ïîýòîìó ìåëêèå íåïðèÿòíîñòè áóäóò ïåðåæèâàòüñÿ îñîáåííî îñòðî. Ëþáàÿ ññîðà, ëþáîé êîíôëèêò ñòàíóò äëÿ âàñ èñòî÷íèêîì ñàìîêîïàíèÿ. Åñëè äîìà âñåãäà åñòü êîìó âàñ óòåøèòü, òî íà ðàáîòå ïðèäåòñÿ ëþáîå ïåðåæèâàíèå íîñèòü â ñåáå.  êàæäîé ñèòóàöèè ñîõðàíÿéòå ðàâíîâåñèå. РЫБЫ Íà íîâîé íåäåëå ëó÷øå íå óáåæäàòü ñåáÿ â òîì, ÷òî îáèäû, íàíåñåííûå âàì êîãäà-òî, âñå åùå àêòóàëüíû. Êàê ãîâîðèòñÿ, «êòî ñòàðîå ïîìÿíåò, òîìó ãëàç âîí». Êîíôëèêò ðîäèòåëè-äåòè, ìóææåíà îáÿçàòåëüíî èñ÷åðïàåòñÿ. Ñòðåìèòåñü ê ãàðìîíèè. Íà ðàáîòå ïðèäåòñÿ âçâàëèòü íà ïëå÷è íîâûå ïðîôåññèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè. Íîøà äîâîëüíî òÿæåëàÿ, íî äàðèò ïðåêðàñíûå øàíñû. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

Ó æèòåëåé è ãîñòåé Äíåïðîïåòðîâñêà åñòü óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü óâèäåòü íà öèðêîâîé àðåíå âûñòóïëåíèå åäèíñòâåííîãî â ìèðå «õîðà» ìèññèñèïñêèõ àëëèãàòîðîâ. «Â³ñòÿì» î çóáàñòûõ âîêàëèñòàõ ðàññêàçàë ãëàâíûé «äèðèæåð «äèðèæåð»» õîðà, äðåññèðîâùèê Þðèé Ìàòâèåíêî

«точки» воздействия. Если говорить о музыке, то это определенный тембр и сила звука.

РАБОТАЮТ НА ИНСТИНКТАХ - Юрий, скажите, пожалуйста, почему Вы выбрали для дрессуры крокодилов? - Я их не выбирал - както само собой получилось. Поехал на море отдыхать, а там в местном цирке готовили программу с крокодилами и мне захотелось поработать среди артистов. Полгода был монтировщиком - собирал различные конструкции. Затем стал ассистентом дрессировщика крокодилов. Последние 3 года работаю самостоятельно. - Как же Вам удалось заставить крокодилов «петь»? - Момент сложный. Эти животные до конца не изучены, работают скорее «на инстинктах», так что пришлось искать

Ó ÊÐÎÊÎÄÈËΠÎÒËÈ×ÍÛÉ ÑËÓÕ

×ÒÎÁÛ ÃÎËÎÑ ÇÂÓ×ÀË ХАРАКТЕР ТАЛАНТУ НЕ ПОМЕХА

- Хотите сказать, что у них свои музыкальные пристрастия? - Безусловно. У крокодилов отличный слух. Они реагируют на любую музыку, но активнее всего на звуки, напоминающие их собственный «рев» - на тяжелый рок, например. Первым начинает выводить рулады наш солист Марат, за ним подключаются остальные.

- Юрий, хотелось бы знать Ваше мнение о «личностных» качествах аллигаторов… - Каждый ведет себя в соответствии со своим характером. Одни более покладистые, другие - менее. К слову, в африканских племенах они раньше содержались вместо домашних животных. Ходят слухи об их «тупости», но я никогда с этим не соглашусь. Одной «толстой» кожи для того, чтобы дожить до наших дней со времен динозавров, недостаточно. Здоровье у крокодилов завидное, но при этом они боятся перепадов температур - могут забо-

Àëëèãàòîðîâ êîðìÿò ðàç â íåäåëþ.  «ïåâ÷åñêîì» ìåíþ - ìÿñî, ðûáà, êóðû è ÿéöà.

леть. Мы их бережем: в гастрольных поездках и на местах создаем оптимальные условия для жизни. - А как насчет любимчиков? - Ну куда же без них, есть конечно. Это кубинский крокодил-альбинос. Он еще маленький, но подающий надежды: обязательно «запоет» в будущем. Мы намерены усложнить номер, увеличить коллектив «хористов», но это - дело времени. Как я уже говорил, процесс обучения крокодилов «вокалу» - сложный и длительный.

ÞÌÎÐ - Ìèëûé! Ïîäàðè ìíå ÷òîíèáóäü òàêîå, ÷òîáû ÿ ìîãëà ñêàçàòü: «Âàó, Ëåêñóñ!..» *** - Âîâî÷êà, íà òåáå ñåðåáðåí-

íóþ ëîæêó, ïîìåøàé åþ â ÷àøêå è âñå ìèêðîáû óìðóò! - Ìàì, òû ÷òî, õî÷åøü, ÷òîáû ÿ ïèë ÷àé ñ äîõëûìè ìèêðîáàìè?!

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Чт 03.02

1 3 0С 10 12 0С

півд.захід. 34 м/с

Пт 04.02

2 4 0С 2 4 0С

півд.захід. 45 м/с

Сб 05.02

1 +1 0С 0 +2 0С

захід. 67 м/с

Нд 06.02

+3 +5 0С +1 +3 0С

захід. 78 м/с

Пн 07.02

+2 +4 0С 0 2 0С

захід. 57 м/с

Вт 08.02

+1 +3 0С 1 3 0С

півн.захід. 46 м/с

Ср 09.02

+1 +3 0С 3 5 0С

півд.захід. 67 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 02.02.11 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 0210

вести приднепровья  

вести приднепровья