Page 1

ÏÅÍѲÉÍÀ ÐÅÔÎÐÌÀ ÏÎÒÐÅÁÀ ÑÓÑϲËÜÑÒÂÀ

ÁÎÐÃÈ ÏÎ ÇÀÐÏËÀÒÀÕ ÒÀÍÓÒÜ

5

ÊÓÏÀÉÒÅÑÜ ÒÀ ÍÅ ÏÅÐÅÊÓÏÀÉÒÅÑÜ

2 2

ÐÅÌÎÍÒ Â ÔÎÐÌÀÒÅ ÎÑÌÄ

7

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ: Ñ ÒÅÏËÎÌ È ÁÅÇ ÑÍÅÃÀ?

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 04(1192)

Äíåïðîïåòðîâñêèå êîììóíàëüíèêè ðàïîðòóþò î ãîòîâíîñòè ê çèìå òåïëî â æèëûå äîìà ïîäàåòñÿ èñïðàâíî, à äâîðíèêè ãîòîâû ðàñ÷èùàòü ñíåã íà óëèöàõ.

Вiвторок, 18 січня 2011 р.

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏÎÅÇÄÊÀ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ

 ßÏÎÍÈÞ - Ñ ÂÈÇÈÒÎÌ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîñåòèò ßïîíèþ ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì.  Ñòðàíå Âîñõîäÿùåãî Ñîëíöà Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðîáóäåò ñ 18 ïî 21 ÿíâàðÿ. Öåëü âèçèòà - äàëüíåéøåå ðàçâèòèå è èíòåíñèôèêàöèÿ ïîëèòè÷åñêîãî äèàëîãà íà âûñøåì óðîâíå, ðàñøèðåíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî, êóëüòóðíîãóìàíèòàðíîãî è òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Âèêòîð ßíóêîâè÷ âñòðåòèòñÿ ñ èìïåðàòîðîì ßïîíèè, ïðåìüåð-ìèíèñòðîì è ñïèêåðîì ïàðëàìåíòà. ○

ÂÎË ÜÍÎÌÓ - ÂÎËß ÂÎËÜÍÎÌÓ

ÀÌÍÈÑÒÈß - ÄÅÒßÌ

4

Ó áàãàòîìàí³òíîñò³ - íàøà ñèëà 22 ñ³÷íÿ Óêðà¿íà â³äçíà÷ຠÄåíü ñîáîðíîñò³. Ñàìå öüîãî äíÿ 92 ðîêè òîìó áóëî ï³äïèñàíî Óí³âåðñàë, ÿêèé ïðîãîëîñèâ îá'ºäíàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ òà Çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíèõ Ðåñïóáë³ê. Ñâî¿ìè ïîãëÿäàìè íà òå, ÿêå çíà÷åííÿ ìຠÀêò çëóêè ñüîãîäí³ òà ùî ïîòð³áíî äëÿ çãóðòîâàíîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ç êîðåñïîíäåíòîì «Â³ñòåé» ïîä³ëèâñÿ äåêàí ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Î. Ãîí÷àðà Ñåðã³é Ñâ³òëåíêî.

ÂÀÑ ÏÎÊÀÆÓÒÜ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÍÀ CNN ïîáóâàëà â Óêðà¿í³, àáè íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èòè âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â êðà¿í³, ÿê³ Ó ïîíåä³ëîê, 17 ñ³÷íÿ, Óêðà¿íó ïî÷àëè ïîêàçóâàòè ëþäè òóò æèâóòü, ÿê³ çâè÷à¿ òà òðàäèö³¿ ó íàñ º. ïî CNN - íà åêðàíè âèéøîâ êè¿âñüêèé âèïóñê Òåëåêàíàë ïðåäñòàâëÿº Óêðà¿íó ÿê äåðæàâó, ùî ïðîãðàìè World Report. â³ä³ãðຠâàæëèâó ðîëü ì³æ Ñåð³ÿ ïðîãðàì ïðî íàøó äâîìà íàéá³ëüøèìè êðà¿íó âèõîäèòèìå íà â³äîìîìó àìåðèêàíñüêîìó ãåîïîë³òè÷íèìè öåíòðàìè Ðîñ³ºþ òà ªâðîñîþçîì - ³ òåëåêàíàë³ óïðîäîâæ ðîçïîâ³äຠïðî âèïðîáóöüîãî òèæíÿ äî 21 ñ³÷íÿ âàííÿ òà íîâ³ ìîæëèâîñò³ âêëþ÷íî. Êîìàíäà CNN ÍÀÒÀË²ß ÐÓÄÀ

â íàø³é êðà¿í³. Êð³ì òîãî, â óêðà¿íñüêèõ âèïóñêàõ ïðîãðàìè ìîæíà ïî÷óòè ïðî ñòðàòåã³÷íó ðîëü Óêðà¿íè, ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì âîíà ñï³âïðàöþº ç ºâðîïåéñüêèìè ñóñ³äàìè ³ ÿêå ì³ñöå çàéìຠâ ñâ³ò³. Çàâäÿêè òèæíåâ³é ñå𳿠ïðîãðàì íà ì³æíàðîäíîìó òåëåêàíàë³ ñâ³òîâå ñï³âòîâàðèñòâî çìîæå

8 Ïèñüìåííèê, ÿêèé «óâàæíî æèâå» cmyk

á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî äðóãó çà âåëè÷èíîþ òåðèòî𳿠êðà¿íó ªâðîïè, ÿêà íåçàáàðîì ïðèéìàòèìå ó ñåáå ÷åìï³îíàò ç ôóòáîëó ªâðî2012. Óêðà¿íñüêà ñåð³ÿ ïðîãðàì º ïðîäîâæåííÿì âñåñâ³òíüî¿ ïîäîðîæ³ êîìàíäè CNN, ùî âæå â³äâ³äàëà Áàãðåéí, Ôðàíö³þ, Ãðóç³þ, Ìàêåäîí³þ, Ïîëüùó, Îìàí, ͳãåð³þ ³ Òóðå÷÷èíó.

 Óêðàèíå ìîãóò ïðîâåñòè ñïåöèàëüíóþ øèðîêóþ àìíèñòèþ è ïîìèëîâàíèå äëÿ äåòåé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ çà ðåøåòêîé. Î íåîáõîäèìîñòè ýòèõ ìåð ñêàçàë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ Óïîëíîìî÷åííûì Âåðõîâíîé Ðàäû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà Íèíîé Êàðïà÷åâîé. Òàêæå Ãëàâà ãîñóäàðñòâà îáðàòèëñÿ ê ïðàâîîõðàíèòåëÿì ñ òðåáîâàíèåì íå çëîóïîòðåáëÿòü ïðàâîì íà àðåñòû è èñïîëüçîâàòü èõ êàê êðàéíþþ ìåðó. ○

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÒÐÓÄ

ÍÎÂÛÉ ÊÎÄÅÊÑ - ÇÀ ÏÎËÃÎÄÀ Òðóäîâîé êîäåêñ â Óêðàèíå ìîãóò ïðèíÿòü â òå÷åíèå ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ. Òàê ñ÷èòàåò âèöåïðåìüåð-ìèíèñòð Ñåðãåé Òèãèïêî. «Â áëèæàéøèå òðè ìåñÿöà ìû ñìîæåì îòðàáîòàòü ýòîò çàêîí è íà÷àòü åãî ðåàëüíîå îáñóæäåíèå», - çàÿâèë îí. Ïî ìíåíèþ âèöå-ïðåìüåðà, ïðåæíåå çàêîíîäàòåëüñòâî, êîòîðîå ñóùåñòâóåò åùå ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí, íå çàùèùàåò íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ è íå óäîâëåòâîðÿåò èíòåðåñû èíâåñòîðîâ. ○

ÂÅÑÒÈ Ñ ÏÎËÅÉ

ÎÇÈÌÛÅ Â ÏÎÐßÄÊÅ Îçèìûå çåðíîâûå íà 93,4% çàñåÿííûõ ïëîùàäåé, èëè íà 7,54 ìëí.ãà, íàõîäÿòñÿ â õîðîøåì è óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Íà 13 ÿíâàðÿ ëèøü íà 0,53 ìëí. ãà ïîñåâû áûëè ñëàáûìè è èçðåæåííûìè. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì Ãîññòàòà, Óêðàèíà â 2010 ãîäó çàñåÿëà îçèìûìè íà çåëåíûé êîðì è çåðíî ïî÷òè 9,3 ìëí. ãà çåìëè.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

18.01.2011 ð. ¹ 04 (1192)

ÏÎÇÈÒÈÂÍÀ ÒÅÍÄÅÍÖ²ß

Áîðãè ïî çàðïëàòàõ òàíóòü ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÏÎØÅË!

«ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ» ÇÀÊÀÇ Â ôåâðàëå â Èðàê îòïðàâÿòñÿ 26 îòå÷åñòâåííûõ ÁÒÐ-4. Ïåðâàÿ ïàðòèÿ èç 26 ìàøèí, ñîãëàñíî çàêëþ÷åííîìó â 2009 ãîäó êîíòðàêòó ìåæäó Óêðàèíîé è Èðàêîì, áóäåò ñòîèòü 550 ìëí. äîëëàðîâ. Äîãîâîð ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòàâêó áîëåå 400 åäèíèö áðîíåòåõíèêè â òå÷åíèå 3,5 ëåò. Êðîìå ÁÒÐ-4, Èðàê çàêàçàë 6 ñàìîëåòîâ ÀÍ-32.  ÷èñëå îñíîâíûõ èñïîëíèòåëåé êîíòðàêòà âûñòóïàþò Õàðüêîâñêîå ÊÁ èì. Ìîðîçîâà, çàâîä èì. Ìàëûøåâà è ÃÏ «Àíòîíîâ».

ÍÎÂÎÑÒÈ_ ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÎÒÅËÈ Â ÓÊÐÀÈÍÅ Àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ Wyndham Hotel Group International ïëàíèðóåò îòêðûòü 15 ãîñòèíèö â êðóïíûõ ãîðîäàõ Óêðàèíû. Ïðîåêò õîòÿò ðåàëèçîâàòü äî 2018 ãîäà. Wyndham óïðàâëÿåò ñåòüþ òðåõçâåçäî÷íûõ îòåëåé Ramada Encore, è èìåííî òàêèå îòåëè âñêîðå ïîÿâÿòñÿ â Êèåâå, Äíåïðîïåòðîâñêå, Äîíåöêå, Îäåññå è Ëüâîâå. Ñóììà èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî òðåõçâåçäî÷íûõ îòåëåé Ramada Encore â Óêðàèíå ïðåâûñèò 150 ìëí. äîëëàðîâ. ○

ÑÏÀÑÈÁÎ ÏÎËÜØÅ

Ñ íîâîãî ãîäà â Ïîëüøå äåéñòâóåò óïðîùåííàÿ ïðîöåäóðà òðóäîóñòðîéñòâà äëÿ ñåçîííûõ ðàáî÷èõ èç Óêðàèíû, Ðîññèè, Áåëàðóñè, Ãðóçèè è Ìîëäîâû. Ïî íîâûì ïðàâèëàì äëÿ ëåãàëüíîé ðàáîòû äîñòàòî÷íî äîêóìåíòà îò ðàáîòîäàòåëÿ. Òàêæå èììèãðàíòàì ïðåäîñòàâÿò âîçìîæíîñòü ïðîäëèòü ñðîê ïðåáûâàíèÿ â ñòðàíå. «Åñëè èíîñòðàíåö è ïîëÿê äîâîëüíû ñîòðóäíè÷åñòâîì, ðàáîòîäàòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ ê ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòè ñ èíèöèàòèâîé, ÷òîáû ðàáî÷åìó ïðîäëèëè ðàçðåøåíèå íà ãîä», - ñîîáùèë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà òðóäà Ìàòåóø Ãà÷èíñêèé. ○

Про це йшлося на нараді, яку провів в.о. губернатора Вячеслав Задорожний. «Дніпропетровська область сьогодні лідер серед регіонів України за темпами погашення заборгованості по заробітній платі. Цього року таке явище, як борги по зарплаті повинно бути повністю ліквідоване», - наголосив він.

«ÏÐÈÏËÛËÈ»

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÇÀ ÓÃËÎÌ ÀÊÓËÛ! Íà óëèöàõ çàòîïëåííîãî àâñòðàëèéñêîãî ãîðîäà Ãóäíà ïîÿâèëèñü àêóëû. Ðûáû ïîïàëè â ãîðîä èç-çà íàâîäíåíèÿ, íà÷àâøååñÿ â ñòðàíå åùå â äåêàáðå ìèíóâøåãî ãîäà. Ãîðîæàíå çàìåòèëè äâóõ áû÷üèõ àêóë, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ îïàñíûìè äëÿ ÷åëîâåêà. Ìåñòíûå âëàñòè óæå ïðèçâàëè æèòåëåé áûòü êðàéíå áäèòåëüíûìè. Ðàíåå àâñòðàëèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ñîâåòîâàëî ìåñòíîìó íàñåëåíèþ ñîáëþäàòü ìåðû îñîáîé îñòîðîæíîñòè, â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì íà óëèöàõ ãîðîäà êðîêîäèëîâ.

Вячеслав Задорожний зазначив, що суттєве скорочення заборгованості досягнуто завдяки жорсткій позиції губернатора Олександра Вілкула, щоденному конт-

ÁÎÐÃÈ Ë²Ê²ÄÓÞÒÜ ÄÎ 1 ʲÒÍß

ролю з боку облдержадміністрації, обласної прокуратури та контролюючих органів. На початок цього року борг iз виплати заробітної плати в області становить 23 млн.грн. Причому більша частина (14,5 млн.грн.) припадає

на підприємствабанкрути та неактивні підприємства (4,5 млн. грн.). Треба зазначити, що в регіоні повністю подолали заборгованість перед працівниками комунальних підприємств та бюджетних установ, які фінансують з місцевих бюджетів. Кількість підприємствборжників скоротилась майже втричі. Мери міст і голови райдержадміністрацій отримали доручення скласти графіки погашення заборгованості з пов-

ною її ліквідацією до 1 квітня 2011 року. У 5 містах (Вільногірськ, Марганець, Новомосковськ, Синельникове, Тернівка) та 16 районах (Васильківський, Верхньодніпровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Межівський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, Широківський та Юр’ївський) борги по зарплаті відсутні взагалі.

ÆÈËÈÙÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ðåìîíò â ôîðìàòå ÎÑÌÄ ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÑÒÀËÎ ÏÐÎÙÅ

ÍÀÉÁ²ËÜز ÍÅÏËÀÒÍÈÊÈ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒÂÀ-ÁÀÍÊÐÓÒÈ

Çàáîðãîâàí³ñòü ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ó ìèíóëîìó ðîö³ çìåíøèëàñü íà 66 ìëí. ãðí.

жилом доме по улице Казакова, 4-а капитально отремонтировали внутридомовые сети тепло-, водоснабжения и канализации на сумму 149,7 тыс. грн. А в десятиэтажке по улице Кожемяки, 9 реконструировали кровлю на сумму 249 тыс. грн.

 Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàëè äîìà, â êîòîðûõ ñîçäàíû îáúåäèíåíèÿ ñîâëàäåëüöåâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ÎÑÌÄ). Íà ýòî â êîíöå 2010 ãîäà âûäåëèëè 9 ìèëëèîíîâ ãðèâåí ЭФФЕКТИВèç Ñòàáèëèçàöèîííî- НЫЙ МЕТОД ãî ôîíäà ãîñáþäæåòà ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА 13 января заместитель председателя облгосадминистрации Геннадий Темник по поручению губернатора Александра Вилкула провел выездное совещание с целью контроля использования бюджетных средств. Вместе с представителями городских и районных органов власти, представителями подрядных организаций и председателей ОСМД он осмотрел два объекта. Так, в 14-этажном

«ОСМД - это перспективный и эффективный метод управления домами, он предоставляет жильцам ряд преимуществ, поэтому его поддерживают на государственном и региональном уровнях», - объяснил Геннадий Темник. По его словам, из средств, выделенных нашей области из Стабилизационного фонда госбюджета, более 3 млн. грн. использовали

70% всех жилых домов. Процесс содействия созданию объединений совладельцев находится под личным контролем ства отремонтирова- губернатора Алекли 46 жилых домов. сандра Вилкула. По состоянию на начало января в регионе - 704 ОСМД, 156 из которых появились в 2010 году. СоÈíôîðìàöèþ ïî гласно Региональ- ñîçäàíèþ ÎÑÌÄ ной программе раз- ìîæíî ïîëó÷èòü â вития и реформиро- óïðàâëåíèè ÆÊÕ вания ЖКХ, до 2014 îáëãîñàäìèíèñòðàгода в области пла- öèè ïî òåëåôîíó нируют создать (056) 742-89-35. 11 тыс. ОСМД, это

ÍÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÈÇ ÃÎÑÁÞÄÆÅÒÀ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀËÈ 46 ÄÎÌÎÂ на дома ОСМД в Днепропетровске. На эти деньги осуществили капитальный ремонт лифтов, коммуникаций и кровли. Всего в области на эти сред-

 2010 ÃÎÄÓ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÇÄÀËÈ 156 ÎÑÌÄ

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÍÎÌÅÐ


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.01.2011 ð. ¹ 04 (1192) ○

ÑÏÐÀÂÈ Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓв

ÍÎÂÈÍÈ

Âèííèõ îá³öÿþòü ïîêàðàòè ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ïðîêóðàòóðà Äí³ïðîïåòðîâùèíè áóäå àêòèâí³øå ñòåæèòè çà äåðæàâíèìè çàêóï³âëÿìè, õàáàðíèêàìè, ï³äïðèºìñòâàìèáîðæíèêàìè òà çà ñâî¿ìè ñï³âðîá³òíèêàìè. Ïðî òàêå äîìîâèëèñü íà êîëå㳿 «Ïðî ï³äñóìêè ðîáîòè îðãàí³â ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ ó 2010 ðîö³»

ÂÈÑËÓÕÀËÈ ÊÎÆÍÎÃÎ

ÇÂÅÐÒÀÞÒÜÑß, ÁÎ ÄβÐßÞÒÜ

ФАЛЬШИВІ БАНКРУТСТВА Окрім власне підсумків, правоохоронці говорили, як покращити роботу і знайомились із завданнями на 2011 рік. Колегію проводила прокурор Дніпропетровської області Наталія Марчук. Крім прокурорів усіх міст області та їх заступників, у зборах взяли участь заступник Генерального прокурора України Михайло Гаврилюк, в.о. голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Вячеслав Задорожний та голова облради Євген Удод. Одне з головних завдань, яке стоїть перед правоохоронцями, - ліквідація заборгованості по заробітній платі. Адже не секрет, що більшість підприємств, які мають борги перед людьми,

ÇÀ Ô²ÍÀÍÑÀÌÈ Ë²ÊÀÐÅÍÜ ÑÒÅÆÈÒÈÌÓÒÜ ÏÐÈÑÒÀËÜͲØÅ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 9 49145 çëî÷èí³â çàðåºñòðóâàëè â îáëàñò³ ó 2010 ð. 9 íà 21,3% çðîñëà çëî÷èíí³ñòü 9 16731 ãðîìàäÿí çâåðíóëèñü ìèíóëîãî ðîêó äî ïðîêóðàòóðè. знаходяться у стані банкрутства, але не всі. За словами прокурорів, непоодинокі випадки, коли підприємство продовжує працювати, але заборговане не повертає. Ще, за побажанням Президента України Віктора Януковича, прокурори відтепер будуть уважнішими до закупівель за державний рахунок, щоб ніхто собі в кишеню зайвого не клав.

ЗЛОЧИН І КАРА «Зараз є тенденція до зростання злочинності, в тому числі тяжких злочинів майже в усіх містах і районах області. Ми повинні докладати більших зусиль, щоб винних було покарано», - сказала прокурор області Наталія Марчук.

ÄÎÁÐÅ ÏÎÏÐÀÖÞÂÀËÈ

ÐÎÇÊÐÈÒÒß ÒßÆÊÈÕ ÇËÎ×ÈͲ ÑÊËÀÄÀª 65,3%

Торік зусиллями органів прокуратури у спраЗа словами прокурора вах, які стосуються інтеобласті, серед хабарників є й ресів держави та прав і свобод громадян, відшкодува- правоохоронці, співробітники контролюючих установ, працівники державних адміністрацій різних рівнів. «Сьогодні розкриття злочинів складає 65,3%. Але за цифрами ми не женемось. Є ганебна практика, коли порушують по кілька справ проти одного порушника, або коли прокуратури займаються незначними злочинами. Все це потрібно припинили більш ніж 600 млн. грн., ти», - наголосила Наталія 123 млн. з них повернулись Марчук. Вона додала, що у державний бюджет. Сьо- тим прокурорам, які не звергодні популярними лиша- тають увагу на скарги люються економічні злочини, дей, проводять суперечні або за які покарали 369 посадо- протизаконні дії, загрожує вих осіб. покарання.

ÏÎÏÓËßÐÍÈÌÈ ËÈØÀÞÒÜÑß ÅÊÎÍÎ̲×Ͳ ÇËÎ×ÈÍÈ

ÇÀÑÒÀв˲ Á²ÃÁÎÐÄÈ

Á³ëüøå ñòàë³ é ÷àâóíó Çîâí³øíÿ ðåêëàìà ñòàíå ñó÷àñíîþ óðíèêè òà ìåòàëóðãè îáëàñò³ òîð³ê ïîïðàöþâàëè äîáðå. Çà ï³äñóìêàìè 2010-ãî â ðåã³îí³ çðîñëî âèðîáíèöòâî îñíîâíèõ âèä³â ïðîäóêö³¿. Ïðè÷îìó çà ðÿäîì ïîçèö³é ðåã³îí óïåâíåíî ë³äèðóº ñåðåä îáëàñòåé Óêðà¿íè

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Ñüîãîäí³ ìàéæå â óñ³õ ðåã³îíàõ Про це йшлося на черговій балансовій нараді ке- Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ é íà рівників ГМК України, яка відбулася в Дніпропет- Äí³ïðîïåòðîâùèí³, ïîì³÷åíà ровську під керівництвом заступника міністра âåëèêà ïåðåíàñè÷åí³ñòü ì³ñò Мінпромполітики Сергія Бєлєнького. çàñîáàìè çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè «Розвитку промисловості та гірничо-металургійної галузі губернатор Олександр Вілкул приділив особливу увагу одразу після призначення. Незважаючи на те, що фінансова криза найбільше торкнулася цієї галузі, сьогодні виробництво в регіоні відроджується і за багатьма показниками навіть швидше, ніж в цілому по Україні», - прокоментував ситуацію радник губернатора Віктор Сергєєв. На засіданні підбили підсумки роботи підприємств ГМК України за 2010 рік та визначились із прогнозованим виробництвом основних видів продукції підприємств на лютий 2011 року. Йшла мова й про те, що кожну третю тонну чавуну, сталі та прокату виробляють у нас і що торік темпи зростання основних видів продукції ГМК були вищі, ніж у середньому по Україні.

З цього приводу міська влада Кривого Рогу вивчала стан дотримання законодавства у сфері реклами. Так, за результатами роботи на засіданні виконкому міськради були прийняті відповідні рішення, які передбачають демонтаж у Кривому Розі 15 великогабаритних рекламних конструкцій. 7 із них уже прибрали. Як зазначив міський голова Юрій Вілкул, бігборди, виготовлені з металевого прокату, ма-

ють незадовільні естетичні показники. На території міста рекламні щити розташовані нерівномірно, частина з них перебуває в експлуатації вже багато років, має застарілий дизайн та ненадійну конструкцію. Тому необхідно сформувати зовнішнє рекламне оформлення населеного пункту так, щоб воно відповідало сучасним вимогам дизайну та ергономіки, необхідно врахувати умови містобудівництва, суспільно-політичні і соціальнопсихологічні чинники та створити комфортні умови життєдіяльності людини в місті.

7 Á²ÃÁÎÐIJ ÓÆÅ ÏÐÈÁÐÀËÈ

Òîð³ê íà 42%, ïîð³âíÿíî ç 2009-ì ðîêîì çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü â³ä ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà ùîäî çàòðèìêè âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Òàêîæ ïîìåíøàëî çâåðíåíü ùîäî âèð³øåííÿ çåìåëüíèõ ïèòàíü, ïèòàíü òîðã³âë³, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè, áóä³âíèöòâà. Çàãàëîì çà ìèíóëèé ð³ê â³ä ìåøêàíö³â äî êåð³âíèöòâà ì³ñüêî¿ ðàäè íàä³éøëî ïîíàä 10 òèñÿ÷ çâåðíåíü, ùî íà 14% á³ëüøå, í³æ 2009-ãî. Íàé÷àñò³øå äîïîìîãè ïðîñèëè ïåíñ³îíåðè, ³íâàë³äè, âåòåðàíè â³éíè ³ ïðàö³, ÷ëåíè áàãàòîä³òíèõ ðîäèí. ¯õ òóðáóâàëè ïðîáëåìè åêñïëóàòàö³¿ òà ðåìîíòó æèòëà. ○

ÇÀ ϲÄÒÐÈÌÊÈ ÂËÀÄÈ

ÒÐÈÄÅÍÍÈÉ Ê²ÍÎÔÎÐÓÌ ○

²ç 21 ïî 23 ñ³÷íÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ê³íîòåàòð³ «Ïðàâäà-ê³íî» ïðîéäå òðèäåííèé ê³íîôîðóì «Ì³æíàðîäíà ê³íîàñàìáëåÿ íà Äí³ïð³-2011». Çàõ³ä â³äáóäåòüñÿ çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, ãîëîâè îáëðàäè ªâãåíà Óäîäà òà öåíòðó ïðàâîñëàâíî¿ êóëüòóðè «Ëåñòâèöÿ». Ìåòà ê³íîàñàìáëå¿: ïîïóëÿðèçàö³ÿ äîêóìåíòàëüíîãî ê³íîìèñòåöòâà é ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ ùîäî ðîçâèòêó äîêóìåíòàëüíîãî ê³íî íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. ○

ÄÇÂÎͲÒÜ - ÏÎÌÎÆÓÒÜ

ÇÓÏÈÍÈÌÎ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÎ Â îáëàñò³ òðèâຠíàö³îíàëüíà êàìïàí³ÿ ç ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ «Ñòîï íàñèëüñòâó!» Êîæåí çàõ³ä, ÿêèé ïðîâîäèòü Êîîðäèíàö³éíà ðàäà, ñòâîðåíà ïðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³ ïîêëèêàíà ïîïåðåäèòè öå ãàíåáíå ÿâèùå, çàõèñòèòè òèõ, õòî ïîòðàïèâ ó òåíåòà ñ³ìåéíîãî ÷è ãåíäåðíîãî íàñèëüñòâà. Çàðàç ó ðåã³îí³ ä³þòü òåëåôîíè äîâ³ðè äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ òà ïðîòè䳿 òîðã³âë³ ëþäüìè: - â îðãàíàõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ (056) 756-54-10, - â îáëàñíîìó öåíòð³ ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ (056) 370-48-19. Êð³ì òîãî, ïîä³áí³ òåëåôîíè äîâ³ðè ä³þòü ó êîæíîìó ì³ñò³ ³ ðàéîí³ îáëàñò³.


4 ВЕЛИКІ СТАВКИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

18.01.2011 ð. ¹ 04 (1192)

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ó áàãàòîìàí³òíîñò³ - íàøà ñèëà склалося, що Правобережна Україна довгий час перебувала у складі СРСР МАВ Речі ПосполиВІДНОШЕННЯ тої, в той час як ДО СОБОРЛівобережжя НОСТІ знаходилось під УКРАЇНИ Російською - Сергію Іваноімперією. Це вичу, чи можна гообумовиворити, що ідея сол о борності України мала місце не лише під час підписання документа, що задекларував злуку українських земель у 1919 році? - Цілком справедливо зазначити, що ідея соборності виникла в українській історії давно. Намагання об'єднати наші етнічні землі були під час княжої доби, у період Російської імперії, але у ХХ столітті ці спроби набули іншого змісту, коли утвердилось таке поняття, як «українці», «українпоський народ». Треба я в у сказати, що навіть етнічкомуністичний рених, жим певним чином кульсприяв ідеї собортурних, ності України. У 1939побуто40-х роках до тодішвих відньої УРСР були примінносєднані Східна Галитей. чина і Північна БукоВтім, коли ми говина. Щоправда, не воримо про розбіжможна стверджуваності та особливості ти, що радянський в українському нароуряд ставив цю ідею дові, нам не треба заяк пріоритетну. Адбувати, що всі ми поже внаслідок Другої єднані одними дерсвітової війни поза жавними цінностямежами України опинились Лемків- ми і при всіх відщина, Підляшшя, мінностях ми - єдині. Холмщина, увій- Ми б не подолали шовши до складу кризу початку 90-х років і ту, що розгорПольщі. - На Вашу дум- нулася у 2008-му, ку, чим важливий якби не були згуртоДень соборності ваними. Ми повинні для сучасної Украї- вболівати один за одного. Навести хоча б ни? - По перше, це свя- такий простий прито символізує з'єд- клад: подумайте нання територій, на шахтарям і металуряких проживають ук- гам Дніпропетровраїнці. Наразі майже щини та Донеччини всі етнічні україн- буде важко обійтись ські землі знаходять- без карпатських куся у нашій неза- рортів та кримських лежній державі. Це пансіонатів, а мешпонад 600 тис. м2. В канці Півночі і ЗахоЄвропі Україна - най- ду навряд чи відмовбільша держава і це, ляться від смачного безперечно, завдяки хліба, спеченого з об'єднанню земель. пшениці, що росте у По-друге, це сим- нашій Степовій зоні. вол єднання народу, Я впевнений, що, нації. Так історично враховуючи досвід і

ØÒÐÈÕÈ ÄÎ ÏÎÐÒÐÅÒÀ ÑÅÐÃ²ß Ñ²ÒËÅÍÊÀ

²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÏÎÏÐÀÖÞÞÒÜ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÍÀØί ÌÈÒÍÈÖ² ³äïîâ³äíî äî íàêàçó Äåðæìèòíèö³ â³ä 10.01.2011 ¹10 çîíîþ ä³ÿëüíîñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³ âèçíà÷åíà Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü ç óðàõóâàííÿì íàñòóïíèõ îñîáëèâîñòåé. Íà íàø³é ìèòíèö³ íå áóäóòü îôîðìëÿòè òîâàðè ãðóïè 06 Óêðà¿íñüêîãî êëàñèô³êàòîðà òîâàð³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ââîçÿòü â Óêðà¿íó: äåðåâà ³ ðîñëèíè, çà âèíÿòêîì òîâàðó «ì³öåë³é ãðèá³â». Çâåðòàºìî óâàãó, ùî íà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ìèòíèö³ áóäóòü îôîðìëÿòè äåÿê³ òîâàðè ï³äïðèºìö³â Çàïîð³çüêî¿, Äîíåöüêî¿, ʳðîâîãðàäñüêî¿, Ëóãàíñüêî¿ ³ Õàðê³âñüêî¿ îáëàñòåé, ùî ââîçÿòü â Óêðà¿íó, à ñàìå: ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³ òà ³íø³ ìîòîðí³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ìåáë³. Íàêàç íàáèðຠ÷èííîñò³ ç 18.01. 2011 ðîêó.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÐÎÉØËÈ ÂÈÁÎÐÈ 9 ñ³÷íÿ ó Íåäàéâîäñüê³é ³ ×êàëîâñüê³é ñ³ëüñüêèõ ðàäàõ â³äáóëèñÿ ïîâòîðí³ âèáîðè äåïóòàò³â ñ³ëüñüêèõ ðàä ó äâîõ îêðóãàõ. Âîëåâèÿâëåííÿ ïðîéøëè îðãàí³çîâàíî, ç äîñòàòíüî âèñîêîþ ÿâêîþ âèáîðö³â - äî 70 ³ 80% â³äïîâ³äíî. Çà ï³äñóìêàìè ï³äðàõóíê³â ñ³ëüñüêèìè âèáîð÷èìè êîì³ñ³ÿìè ãîëîñ³â âèáîðö³â ïåðåìîãó ó ×êàëîâñüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³ çäîáóëà Ñâ³òëàíà Ãîëÿê, à â Íåäàéâîäñüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³ - Ëþäìèëà Âåëèêîäíà. Íîâîîáðàí³ - ïðåäñòàâíèêè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÇÍÅÑÓÒÜ «Ï’ßÒÀ×ÎÊ» Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè äåïóòàòè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì ï³äïðèºìöÿì-âëàñíèêàì ïàâ³ëüéîí³â íà òàê çâàíîìó ï'ÿòà÷êó (ïåðåõðåñòÿ âóëèöü ²íòåðíàö³îíàëüíà ³ Ê.Ìàðêñà) ïîäîâæèëè îðåíäó çåìë³ ëèøå äî 1 êâ³òíÿ 2011-ãî. ϳñëÿ öüîãî óñ³ ëàðêè ìàþòü çíåñòè. ̳ñüêèé ãîëîâà ²âàí Ìåòåëèöÿ íàãàäàâ, ùî ñâîãî ÷àñó, àáè ïðèêðèòè íåäîáóäîâàíèé ãîòåëü, íà öüîìó ì³ñö³ ï³äïðèºìöÿì äîçâîëèëè ïîñòàâèòè òîðãîâåëüí³ ïàâ³ëüéîíè. Îñòàíí³é òåðì³í îðåíäè çåìë³ ï³ä íèõ çàê³í÷èâñÿ ó ãðóäí³ 2010-ãî. Ùî áóäå íà ö³é çåìë³, êîëè çíåñóòü ê³îñêè, ì³ñüêèé ãîëîâà â³äïîâ³â: çåìëþ ïðîäàäóòü ç àóêö³îíó.

ѳìåéíèé ñòàí: îäðóæåíèé, ìຠäîíüêó. Çàõîïëåííÿ: íàïèñàííÿ â³ðø³â òà ñàä³âíèöòâî.

Також ми співпрацюємо з Острозькою академією на Волині - а це Західна Україна. Ми направляємо викладачів читати лекції у виші, що знаходяться в інших регіонах. Проводимо спільні заходи. От нещодавно викликала неабиякий інтерес конференція, присвячена Дмитрові Яворницькому, яку організував наш університет. До нас приїхали викладачі і науковці із Запоріжжя, Донеччини, Києва, Черкащини. І слід зазначити, що конференція - це не лише презентація своїх праць та наукові дискусії. Це також і людські неформальні контакти. Ми показали нашим гостям Петриків-

ÓÊÐÀ¯ÍÀ - ÍÀÉÁ²ËÜØÀ  ªÂÐÎϲ ÄÅÐÆÀÂÀ особливості кожного регіону, можна вирішити глобальні державні питання. І саме таке завдання ставлять Президент Віктор Янукович та уряд України.

ТЕ, ЩО КРАЩЕ ЗА PR-КАМПАНІЇ - Сергію Івановичу, чи належно пропагується ідея соборності з боку держави? Можливо, урядові варто проводити якісь PR-кампанії? - Наведу конкретний приклад. Наш заклад - Дніпропетровський національний університет має договори з Харківським національним університетом. А це вам не що інше, як зв'язки Придніпров'я із Слобожанщиною.

ський розпис, козацькі укріплення, цікаві місця і пам'ятки. Порівнювали, що є позитивного в наших регіонах, як живуть і працюють люди тут, а як там. Отже, ми обмінюємось досвідом, запозичуємо те, що має добрі відгуки у наших співвітчизників з інших регіонів. І скажу вам, що такі заходи, де має місце неформальне спілкування, набагато ефективніші для соборності України, ніж будь-які PR-кампанії.

МИ НЕ ГІРШІ ЗА ІТАЛІЙЦІВ - Сергію Івановичу, існує думка, що євреї, вірмени, представники європейських країн більш згурто-

ÌÈ ÏΪÄÍÀͲ ÎÄÍÈÌÈ Ö²ÍÍÎÑÒßÌÈ вані, ніж українці. Чому так? - Хотів би спростувати цей стереотип. Громадяни європейських країн пройшли довгий шлях соборності. Наприклад, літературна італійська мова утворилась лише у 2-й половині ХХ століття. В той час, як літературна українська мова вже існувала більш як на 100 років раніше, й при цьому не мала власної державності. У Німеччині досі триває процес соборності. Там знають, хто такий баварець, пруссак або мешканець Тюрінгії і чим кожен відрізняється. Хоч із часу об'єднання Німеччини, яке відбулося у 1871 році за допомогою заліза і крові, минуло чимало часу. Соборність і сьогодні важлива для Великої Британії, де північні ірландці та шотландці бувають не надто приязними до англійців. Що стосується українців, то вони мають пам'ятати слова Великого Кобзаря: «В сім'ї вольній, новій...». Народ України - це і є одна сім'я, враховуючи представників різних національностей, культур, конфесій. У багатоманітності треба розуміти нашу силу, а не слабкість. Чим більше мов і культурних цінностей буде у наших людей, тим краще. Коли ми дбатимемо про кожну гілочку-регіон і стовбур, що всіх їх тримає, - всім у нашій країні буде комфортно.


ЖИТТЯ МІСТА 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.01.2011 ð. ¹ 04 (1192) ○

ÂÅ×ÍÛÅ ÒÅÌÛ

Äíåïðîïåòðîâñê: ñ òåïëîì è áåç ñíåãà?

Сейчас в областном центре жители всех домов, подключенных к центральному отоплению, по идее должны радоваться теплым батареям. Работники аварийных служб латают порывы во внутридомовых сетях, работая без выходных. Однако, несмотря на их самоотверженный труд, батареи некоторых днепропетровчан все равно холодные. «К сожалению, есть проблема крайних стояков, которым не хватает тепла. Когда на улице 0 градусов, температура воды на выходе из котла - 35-36 градусов. Пока она доходит до квартиры - становится еле теплой, и этого бывает недо-

ÒÐÀÑÑÛ ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ ÁÓÄÓÒ ÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÒÜ Ê ÂÅÑÍÅ

3484 èç íèõ - ñ

öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì;

1509 - ñ ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì;

1270 äâîðíèêîâ

óáèðàþò óëèöû îáëàñòíîãî öåíòðà.

подъездов жилых домов до остановок общественного транспорта. Но даже в тех местах, где с этой работой может справиться техника, дворники делают все вручную - с ведром и лопатой. К сожалению, за последние пять лет Днепропетровску ни разу не профинансировали приобретение малогабаритной техники. Также в городе не хватает «живой силы» - работать дворниками люди не хотят из-за низкой зарплаты.

ÑÂßÒÊÓÉÒÅ Ç ÐÎÇÓÌÎÌ

Êóïàéòåñü òà íå ïåðåêóïàéòåñü Âîäîõðå ù³ â³äçíàÂîäîõðåù³ ÷àþòü 19 ñ³÷íÿ. Äëÿ öüîãî ó êðèç³ ïðîðóáóþòü îïîëîíêó ³ ï³ñëÿ îñâÿ÷åííÿ ï³ðíàþòü ó êðèæàíó âîäó Вважається, що освячена цього дня вода має цілющі властивості й чудово впливає на душевний та фізичний стан людини. Та інколи люди стрибають в ополонку заради показного геройства. Подібні спроби нібито очищення найчастіше призводять до трагічних наслідків. Щоб та-

‹ âêðèòè ëþäèíó â³ä â³òðó

é õîëîäó; ‹ çàì³íèòè ìîêðèé îäÿã; ‹ ÿêùî íåîáõ³äíî, çðîáèòè øòó÷íå äèõàííÿ òà íåïðÿìèé ìàñàæ ñåðöÿ; ‹ ïî ìîæëèâîñò³ äàòè ãàðÿ÷ó ¿æó àáî ÷àé; ‹ íå íàìàãàéòåñÿ â³ä³ãð³òè òàêó ëþäèíó ãàðÿ÷îþ âîäîþ àáî âîãíåì. кого не сталось, перш ніж «поринути в обійми» крижаної води, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА Сергій Коваленко просить порадитися з лікарем.

Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü áàæàºìî Âàì, Äìèòðå ²âàíîâè÷ó, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, íåâè÷åðïíèõ æèòòºâèõ ñèë ó ðåàë³çàö³¿ íàì³÷åíèõ ïëàí³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîêðàùåííÿ æèòòÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ ñèíåëüíèê³âö³â. Ç ïîâàãîþ - êîëåãè, îäíîäóìö³

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÐÀÇÎÌ ÍÀIJÉͲØÅ

ÂÀÒ «Äí³ïðîåíåðãî» çàëó÷èëî äî ðåêîíñòðóêö³¿ åíåðãîáëîêó ¹1 Çàïîð³çüêî¿ ÒÅÑ ïîòóæíèõ âèðîáíèê³â îáëàäíàííÿ. Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ - ÂÀÒ «Òóðáîàòîì», ÄÏ Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø», ÂÀÒ «ÅíåðãîÌàøèíîáóä³âíèé Àëüÿíñ» òà ÒΠ«Ñïåöåíåðãîìîíòàæ». Óãîäè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî òà ñòðîêè âèêîíàííÿ ðîá³ò ñòîðîíè óæå ï³äïèñàëè. Òåõí³÷íå îñíàùåííÿ, à ñàìå: ìîäåðí³çàö³þ òóðá³íè é êîòëîàãðåãàòó ïëàíóþòü çàâåðøèòè íàïðèê³íö³ 2011-ãî. ○

ßÊ ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ ÏÎÒÅÐϲËÎÌÓ:

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ!

êîììóíàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íàõîäÿòñÿ â ãîðîäå;

стали подавать горячую воду. Последние годы такая «роскошь» им была не доступна. К сожалению, 60% жителей в полной мере ее не получают. Это связано с тем, что трассы из-за долгого простоя пришли в негодность. По словам Николая Кагияна, основательно за ремонт трасс возьмутся в феврале-марте. Еще зимой для жителей мегаполиса актуальными становятся проблемы снежных заносов и ДЕФИЦИТ гололеда. КоммунальниДВОРНИКОВ ки обещают убирать снег В этом сезоне в боль- и посыпать лед не тольшинство многоэтажек ко на тротуарах, но и от

ÇÐÀÆÅÂÑÜÊÎÃÎ ÄÌÈÒÐÀ ²ÂÀÍÎÂÈ×À

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 6144 äîìà

статочно для обогрева», объясняет начальник управления жилищного хозяйства Днепропетровского горсовета Николай Кагиян. Он советует жителям, в чьих квартирах холодно, требовать перерасчет за предоставляемые услуги. Кстати, напомним, что за долги по жилищно-коммунальным услугам с 1 января в Украине будут насчитывать пеню, размер которой пока неизвестен.

²ÒÀªÌÎ ÑÈÍÅËÜÍÈʲÂÑÜÊÎÃΠ̲ÑÜÊÎÃÎ ÃÎËÎÂÓ

ÃÎÐÎÄÓ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ÒÅÕÍÈÊÈ ÄËß ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ

НЕ ТОПЯТ ПЕРЕРАСЧЕТ

Ç Þ²ËŪÌ!

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

Äíåïðîïåòðîâñêèå êîììóíàëüíèêè ðàïîðòóþò î ãîòîâíîñòè ê çèìå - òåïëî â æèëûå äîìà ïîäàåòñÿ èñïðàâíî, à äâîðíèêè ãîòîâû ðàñ÷èùàòü ñíåã íà óëèöàõ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯ ÏÅÐÅÄ ÇÀÍÓÐÅÍÍßÌ: ‹ ïåðåä êóïàííÿì ïðîá³ãòèñÿ, îðãàí³çì ìຠðîç³ãð³òèñÿ; ‹ ïåðåáóâàííÿ â õîëîäí³é âîä³ ïîíàä 20 ñåêóíä ìຠäàëåêî íå ö³ëþù³

âëàñòèâîñò³. Òðåòèíè õâèëèíè ö³ëêîì äîñòàòíüî, ùîá îðãàí³çì íå ò³ëüêè íå çìåðç, àëå é ç³ãð³âñÿ, ³ â êðîâ ïîòðàïèëè ãîðìîíè, ÿê³ ìàþòü ïðîòèçàïàëüíó ä³þ; ‹ ï³ñëÿ çàíóðåííÿ ðîçòåðòèñü ðóøíèêîì ³ ç³ãð³òèñÿ ãàðÿ÷èì ÷àºì àáî ì³öí³øèì íàïîºì ó íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³; ‹ ï³ðíàòè â îïîëîíêó ï³ä íàãëÿäîì ìåäïðàö³âíèêà.

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

̲ÑÒÎ ÒÐÓÑÎÍÓËÎ 14 ñ³÷íÿ ìåøêàíö³ Êðèâîãî Ðîãó ñïîñòåð³ãàëè ï³äçåìí³ ïîøòîâõè. ³ä÷óòíèìè âîíè áóëè â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà - íà ïëîù³ Àðòåìà òà Âå÷³ðíüîìó áóëüâàð³. Òåðóïðàâë³ííÿ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó îáñòåæóº òåðèòîð³¿, ùîá âèÿâèòè ìîæëèâå çì³ùåííÿ ãðóíò³â òà ç'ÿñóâàòè ïðè÷èíó çåìëåòðóñó. Âåðñ³þ, ùî öå ñòàëîñü ÷åðåç ï³äðèâí³ ðîáîòè íà ï³äïðèºìñòâàõ, ³íñïåêòîðè Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó â³äêèíóëè. Çà äàíèìè îðãàí³çàö³¿, î ñüîì³é ðàíêó ä³éñíî ïðîâîäèëèñü ïëàíîâ³ âèáóõè íà äâîõ øàõòàõ, ïðîòå ¿õíÿ ñèëà íå ìîãëà ïðèçâåñòè äî òàêîãî êîëèâàííÿ çåìë³. ÂÈÊÎÍÓÞ×À ÎÁÎÂ'ßÇÊÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ó ÑÏÐÀÂÀÕ Ñ²Ì'¯ ÒÀ ÌÎËÎIJ ÁÓÄÅ ÏÐÎÂÎÄÈÒÈ ÊÎÆÍÎÃΠ²ÂÒÎÐÊÀ ÒÀ ×ÅÒÂÅÐÃÀ Ç 10.00 ÄÎ 12.00 ÇÀ ÀÄÐÅÑÎÞ: ÂÓË. ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÜÊÀ, 34, ʲÌ. 34, ÎÑÎÁÈÑÒÈÉ ÏÐÈÉÎÌ ÃÐÎÌÀÄßÍ.


6 ОГОЛОШЕННЯ ○

ÃÐÀÔ²Ê

ïðîâåäåííÿ ïðàâîðîç'ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ äåðæàâíèìè íîòàð³óñàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ïðîòÿãîì ² êâàðòàëó 2011 ðîêó, çàòâåðäæåíèé íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ¹ 1 â³ä 04.01.2011 ðîêó.

* íà ðîçñóä íîòàð³óñà íàçâà ñòàòò³ ìîæå áóòè çì³íåíà, íåçì³ííîþ º òåìàòèêà âèñòóïó.

ÏÅÐÅ˲Ê

ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, çàëó÷åíèõ äî ïðîâåäåííÿ ïðàâîðîç'ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ ïðîòÿãîì ² êâàðòàëó 2011 ðîêó, çàòâåðäæåíèé íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ¹ 1 â³ä 04.01.2011 ðîêó.

* íà ðîçñóä íîòàð³óñà íàçâà ñòàòò³ ìîæå áóòè çì³íåíà, íåçì³ííîþ º òåìàòèêà âèñòóïó.

ÃÐÀÔ²Ê ïðîâåäåííÿ «ãàðÿ÷èõ ë³í³é» ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè òà ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ íîòàð³àëüíèõ êîíòîð, ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â, çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ íîòàð³àëüíèìè ïîñëóãàìè çà òåëåôîíîì 38-55-00 íà ² êâàðòàë 2011 ðîêó, çàòâåðäæåíèé íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ¹ 1711 â³ä 31.12.2010 ðîêó.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Дорощенко Олені Станіславівні, До рощенку Олександру Миколайовичу, Небікову Олегу Миколайовичу з’яви тись у судове засідання 31 січня 2011 року о 13.00 до Самарського районно го суду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Електрична, 1а (суддя Куш нірчук Р.О.) як відповідачам по цивільній справі за позовом АТ «Укр Сиббанк» до Дорощенко Олени Станіс лавівни, Дорощенка Олександра Мико лайовича, Небікова Олега Миколайови ча про стягнення заборгованості за кредитним договором. У разі неявки відповідачів у судове засідання спра ва буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та по становлено заочне рішення. Мамедовій Хатірі Каміл кизи з’яви тись у судове засідання 01 лютого 2011 року о 10 год. 45 хв. до Кіровсь кого районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: пр. Пушкіна, 29 (суддя Казак С.Ю.) як відповідачу по цивільній справі за позовом АТ «Укр Сиббанк» до Мамедова Іхтебара Ісмаі ловича, Мамедової Хатіри Каміл кизи про стягнення заборгованості за кре дитним договором. У разі неявки відповідачів у судове засідання спра ва буде розглянута за їхньої відсут ності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Марганецький міський суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання в якості відповідача Ан дрощук Дмитра Романовича по цивільній справі за позовом прокуро ра м. Марганця в інтересах держави в особі ВАТ «Державний ощадний банк України» Марганецького відділення Ощадбанку № 6696 до Андрощук Дмитра Романовича про стягнення за боргованості за кредитним догово ром. Андрощук Дмитро Романович за реєстрований за адресою: 53400, м. Марганець, вул. Радянська, 88. Розгляд справи призначено на 25 січня 2011 року о 15.00 у приміщенні Марганець кого міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець Дніпропетровської області, вул. Ра дянська, 72а. Суддя Панасенко О.П. У разі неявки відповідача у судове за сідання справа буде розглядатись за його відсутності за наявними доказа ми. У разі неявки у судове засідання відповідач повинен повідомити суд про причини неявки.

Галини Миколаївни до Бондаренка Олександра Михайловича, третя осо ба  Павлоградський відділ державно го департаменту у справах громадян ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб про визнання особи такою, що втратила право на користування жит ловим приміщенням. Відповідач Бон даренко Олександр Михайлович вик ликається у судове засідання на 18 січня 2011 року о 08 год. 30 хв. у при міщення Павлоградського міськрай онного суду Дніпропетровської об ласті за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровсь ка, 135, каб. 409, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об’я ви в пресі відповідачка вважається повідомленою про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Бондарен ка Олександра Михайловича справу буде розглянуто за його відсутності. Марганецький міський суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання в якості відповідача То варну біржу «Український Земельно Промисловий ресурс» по цивільній справі за позовом Буряк Анатолія Іва новича до Убоженка Валерія Володи мировича, співвідповідачів Марга нецької ОДПІ, Управління Державно го казначейства України в Дніпропет ровській області, Товарної біржі «Ук раїнський ЗемельноПромисловий ре сурс» про визнання права власності на майно, визнання недійсним дого вору купівліпродажу, з змінами та доповненнями про визнання не дійсними біржові торги від 17.07.2002 року, проведені Товарною біржею «Ук раїнський ЗемельноПромисловий ре сурс» по продажу пекарні з техноло гічним обладнанням Убоженку Вале рію Володимировичу. Товарна біржа «Український ЗемельноПромисловий ресурс» зареєстрована за адресою: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кавалерійська, 12/3. Розгляд справи призначено на 24 січня 2011 року о 10.00 у приміщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Марганець Дніпропетровської області, вул. Ра дянська, 72а. У разі неявки відпові дача у судове засідання справа буде розглядатись за його відсутності за на явними доказами. У разі неявки у су дове засідання відповідач повинен повідомити суд про причини неявки.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться ци вільна справа за позовом Борисової

Розгляд цивільної справи за позо вом Котенко Тетяни Валентинівни до Котенка Андрія Григоровича про ро зірвання шлюбу відбудеться 24.01.2011 року о 09 год. 30 хв. Про шу Котенка А.Г. з'явитись на вище вказану дату розгляду справи до Кіровського районного суду м.

Просимо вважати не дійсною печатку підприєм ства «Фермерське господар ство «Колос Ювілейний», код за ЄДРПОУ 25019265, в зв'язку з її викраденням.

Просимо вважати недійсною печатку підприємства «Закри те акціонерне товариство «Аг рарновиробниче підприємство «Содружество», код за ЄДРПОУ 13438169, в зв`язку з її викраденням.

Управління культури і туризму облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця: провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та внутріш

нього фінансового контролю. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та до свідом роботи у напрямках: «Фінансовоекономічна діяльність у бюд жетній сфері». Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, роз міру та умов оплати праці надається кадровою службою за телефонами: 7452097, 7450982. Документи приймаються за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливар на, 10, кім. 122, протягом 30 календарних днів з дня опублікування ого лошення про проведення конкурсу. До заяви додаються такі документи: особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту та паспорта, декларація про до ходи.

Дніпропетровська митниця доводить до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про видання наступних наказів:  від 24.12.2010 №1139 «Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю в місці розташуваня митно го поста «Нікопольський» Дніпропетровської митниці на те риторії ПП «БрокАльянс», зареєстрований в Головному уп равлінні юстиції 30.12.2010 за №52/1615;  від 28.12.2010 №1145 «Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю в місці розташування відділу митного оформлення №3 митного поста «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці на території ПП «ЕДВАНС КР», зареєстрований у Головному управлінні юстиції 30.12.2010 за №52/1616.

Вважати недійсним по свідчення контрольноревізій ного управління в Дніпропет ровській області №652, видане 21.07.2005 року на ім'я Здоро венко Наталії Володимирівни.

Самарська районна у місті Дніпропетровську рада відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу ведення Державного реєстру виборців. Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфі каційним рівнем спеціаліста, ма гістра, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державної служби не менше 3 років, достатній рівень володіння комп'ютерною технікою, доскона ле володіння державною мовою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи про тягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про про ведення конкурсу за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.20річчя Перемоги, 51, кімн.228. Довідки за телефонами: 7284917, 7282078.

Просимо вважати недійсною печатку підприємства «Това риство з обмеженою відпові дальністю «Будівельна компа нія «Мега  буд», код за ЄДРПОУ 35381439, в зв`язку з її викраденням.

ÒÅÀÒÐ «ÊÂÍ ÄÃÓ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

ÊÀÁÀÐÅ «ÂÅÑÅËÛÉ ÏÅÑÅÖ»! ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÅÒÐÎ @ ÀÂÀÍÃÀÐÄ - 2» 27 января, начало в 19.00, Гопнер'холл (ДК, ул. Гопнер, 4'а над Coffee'room).

Справки по тел.: 745 40 55, 789 70 75. Стоимость бил. 40, 60, 80, 100 грн.

Самарська районна у місті Дніпропетровську рада відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу у справах архітектури та будівництва районної у місті ради. Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування «Архітекту ра» за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на керівних посадах в органах місцевого самоврядування або держав ної служби не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на посадах в інших сфе рах архітектури та будівництва не мен ше 5 років, достатній рівень володіння комп'ютерною технікою, досконале во лодіння державною мовою. Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.20 річчя Перемоги, 51, кімн.228. Довідки за телефонамми: 7284917, 7282078.

18.01.2011 ð. ¹ 04 (1192) ○

Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде роз глянута без вашої участі. 25 січня 2011 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні Довгинцівського ра йонного суду м. Кривого Рогу за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Л. Бороди ча, 3, каб. 26, відбудеться слухання цивільної справи за позовом Радчен ко Ольги Вікторівни до Десни Миколи Івановича, третя особа  Сектор гро мадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Довгинцівського РВ КМУ УМВС України в Дніпропет ровській області про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Десна Микола Іванович запрошується до зали суду на слухання як відповідач на вказану годину. У разі неявки спра ва буде розглянута за вашої відсут ності. Вільногірський міський суд Дніпро петровської області повідомляє, що 28.01.2011 р. о 14.00 у приміщенні суду за адресою: м. Вільногірськ, вул. Жовтнева, 14а, каб. 1, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом КП «Жилсервіс» Вільногірської міської ради Дніпропетровської об ласті до Грицків Василя Петровича про стягнення заборгованості за спожиті житловокомунальні послуги. У судо ве засідання викликається Грицків Ва силь Петрович в якості відповідача по справі. У разі неявки відповідача у судове засідання справа розглядати меться за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 309) викликає Животова Олега Анатолі йовича у судове засідання 27 січня 2011 року о 15.00 в якості відповіда ча по цивільні справі за позовом ТОВ «Акта  сервіс» до Животова О.А. про стягнення збитків. З опублікуванням цього оголошення відповідач Животов Олег Анатолійович вважається належ но повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудряв цева Т.О. Марганецький міський суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання в якості відповідачів Дацько Ірину Зиновіївну, Єременко Олену Миколаївну по цивільній справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Надія України» в особі Дніпропет ровської філії ТОВ «Фінансова компа нія «Надія України» до Ярко Лариси Григорівни, Дацько Ірини Зиновіївни, Єременко Олени Миколаївни про со лідарне стягнення боргу за договором кредиту та поруки. Дацько Ірина Зи новіївна зареєстрована за адресою: 53400, м. Марганець, Ювілейний квар тал 8/36. Єременко Олена Миколаїв на зареєстрована за адресою: 53400, м. Марганець, вул. Мінська, 34. Розгляд справи призначено на 04 лютого 2011 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Мар ганецького міського суду Дніпропет ровської області за адресою: м. Мар ганець Дніпропетровської області, вул. Радянська, 72а. Суддя Панасен ко О.П. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розгля датись за їхньої відсутності за наяв ними доказами. У разі неявки у судо ве засідання відповідачі повинні по відомити суду про причини неявки. Жовтоводський міський суд Дніпро петровської області викликає у судо ве засідання Горського Олександра Віталійовича та Горську Світлану Ми колаївну, останнє відоме місце прожи вання: м. Жовті Води, вул. Кропоткі на, 28, кв. 78, як відповідачів по цивільній справі за позовом Даниль ченко Нелі Василівни про визнання договору купівліпродажу дійсним та визнання права власності на кварти ру. Слухання справи відбудеться 26 січня 2011 року о 09.00 за адресою: м. Жовті Води, вул. Маяковського, 129 в залі 2 Жовтоводського міського суду, суддя Матвієць Я.С. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування

оголошення в пресі відповідачі Гор ська Світлана Миколаївна та Гор ський 0лександр Віталійович вважа ються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки справа буде розглянута за їхньої відсутності. Вільногірський міський суд Дніпро петровської області повідомляє, що 28.01.2011 р. о 14 год. 30 хв. у при міщенні суду за адресою: м. Вільногірськ, вул. Жовтнева, 14а, каб. 1, відбудеться розгляд цивільної спра ви за позовом КП «Виробниче об’ єднання житловокомунального гос подарства м. Вільногірська» до Грицків Василя Петровича про стяг нення заборгованості за спожиті жит ловокомунальні послуги. У судове за сідання викликається Грицків Василь Петрович в якості відповідача по справі. У разі неявки відповідача у судове засідання справа розглядати меться за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Шановний Писарєв Олександр Во лодимирович (місце проживання не відоме), Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 25.01.2011 року о 14.00 відбудеться розгляд цивільної справи № 24086/10 за позовом Писарєвої О.І. до Писарєва О.В. про розірвання шлюбу. Просимо з’явитись особисто або направити представника з юри дично вірно оформленим дорученням. Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 20.01.2011 року о 08 год. 30 хв. в залі судових засідань 208 за адре сою: вул. Невська, 3, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Єріної Наталі Сер гіївни до Єріна Євгенія Олександро вича про стягнення аліментів на ди тину. Явка відповідача Єріна Євге нія Олександровича обов'язкова з наданням раніше неподаних до казів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних при чин та неповідомлення ним про при чину неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ П'ятихатський районний суд Дніпро петровської області (суддя Борцова А.А.) повідомляє, що 24 грудня 2010 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2609 за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Прилипоти Ген надія Георгійовича (12 квітня 1974 р.н., зареєстрованого в с. Мар'янівка П'ятихатського району Дніпропет ровської області по вул. Першотрав нева, 143) про стягнення заборгова ності за кредитним договором, яким позов задоволено, з відповідача стяг нуто 82927 грн. 28 коп. заборгова ності по кредитному договору та су дові витрати у розмірі 829 грн. 27 коп. судового збору і 120 грн. витрат на ІТЗ. Заява про перегляд цього рішення може бути подана відповідачем до П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області протягом 10 днів з дня публікації даного ого лошення. П'ятихатський районний суд Дніпро петровської області (суддя Борцова А.А.) повідомляє, що 11 січня 2011 р. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 225 за позовом ПАТ «АБ «Експресбанк» до Штачен ка Віталія Івановича (09 березня 1974 р.н., зареєстрованого в м. П'ятихатки Дніпропетровської області по вул. Петровського, 22) про стягнення за боргованості за кредитним договором, яким позов задоволено, з відповідача стягнуто 13334 грн. 07 коп. заборго ваності по кредитному договору та судові витрати у розмірі 133 грн. 34 коп. судового збору і 120 грн. витрат на ІТЗ. Заява про перегляд цього рішення може бути подана відповіда чем до П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області протягом 10 днів з дня опублікування цього ого лошення.

16 січня помер письменник, журналіст, науковець, професор кафедри журналістики Дніпропетровського національного університету, директор Інституту журналістики та масової комунікації Запорізького класичного приватного університету ВОЛОДИМИР БУРЯК. Колектив газети «Вісті Придніпров’я» висловлює співчуття рідним, близьким, колегам і учням Володимира Дмитровича з приводу непоправної втрати. Світла пам’ять великому вчителю і добрій людині!


ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.01.2011 ð. ¹ 04 (1192) ○

ÍÅÎÁÕ²ÄͲ Ç̲ÍÈ

Ïåíñ³éíà ðåôîðìà - ïîòðåáà ñóñï³ëüñòâà ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÂÀÐÀÊÓÒÀ, ÏÅÐØÈÉ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÓ ÏÔÓ Â ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²

гâåíü ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñüîãîäí³ ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü âïðîâàäæåííÿ çì³í â ³ñíóþ÷ó ïåíñ³éíó ñèñòåìó êðà¿íè. Òîìó Óðÿä Óêðà¿íè âçÿâ êóðñ íà ïåíñ³éíå ðåôîðìóâàííÿ, ðîçðîáèâ ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè» Пенсійне законодавство не переглядалося чимало років, його давно треба адаптувати до сучасного світу. Основні його проблеми це: 9 належність України до держав із старіючим населенням, що обумовлює систематичне погіршення співвідношення між громадянами працездатного і непрацездатного віку. В Україні 13,7 мільйона пенсіонерів. Зараз на 88 пенсіонерів припадає 100 осіб, які сплачують пенсійні внески, а в 2025 р. 1 працюючий утримуватиме 1 пенсіонера. У 2050 р. вже буде 125 пенсіонерів на 100 працюючих. 9Низький рівень пенсій більшості осіб, які досягли пенсійного віку: понад дві третини пенсіонерів отримують пенсії до 1 тис. гривень. У той же час середній

розмір «спеціальних» пенсій щонайменше у 2,5 раза перевищує середній розмір пенсії, призначеної на загальних умовах. Головною метою проведення пенсійної реформи Уряд визначив забезпечення достойного рівня життя громадян. У недалекій перспективі - за 5-10 років - пенсійна реформа має підвищити пенсії українцям. Жодні зміни в пенсійному законодавстві не торкаються тих пенсіонерів, кому пенсії вже призначено. Нинішній Уряд постав перед необхідністю збалансувати доходи і видатки Пенсійного фонду. Видатки на пенсійне забезпечення сягнули 16,3 % ВВП. При цьому розмір пенсійних внесків становить 35%, що набагато вище, ніж в країнах Європи. Основними засадничими принципами урядового законопроекту визначено: 9 запровадження ІІ рівня пенсійної системи: - накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування буде запроваджена в рік, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України; 9збільшення бази для нарахування єдиного соціального внеску: - підвищити максимальну величину, з якої з 1 січня

2011 р. буде справлятися єдиний соціальний внесок, з 15 до 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; 9врегулювання пенсійного забезпечення держслужбовців: - обмежити максимальний розмір пенсії на рівні 12 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на сьогодні це 8808 гривень); - для обчислення пенсії зменшити з 90 до 80 відсотків заробітну плату держслужбовців, яка є базою для призначення цих пенсій; 9для працівників бюджетної сфери: - з метою покращення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери (освіти, культури та охорони здоров’я) при виході на пенсію пропонується запровадити одноразову допомогу в розмірі 10 призначених їм пенсій; 9 для військовослужбовців: - період перебування на військовій службі буде збільшено з 20 до 25 календарних років, 9підвищення пенсійного віку для жінок: - розпочати десятирічний етап збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років на 6 місяців кожного року; - як компенсатор на період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватися на

2,5 % за кожні півроку. За десять років розмір пенсії може зрости максимально на 25%; 9 удосконалення порядку призначення, перерахунку пенсій: - підвищити мінімально необхідний страховий стаж для одержання пенсії за віком з 5 до 15 років; - для новопризначених пенсій підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі для жінок з 20 до 30 років та для чоловіків з 25 до 35 років; - для призначення пенсії брати розмір середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, а перерахунок пенсії проводити із середньої заробітної плати, з якої призначено (перераховано) пенсію; - проводити перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку; - проводити призначення пенсій із заробітної плати лише за даними персоніфікованого обліку. Пенсійна реформа - дуже чутлива, потрібно збалансувати всі питання, врахувати пропозиції. Вкрай важливою є згода суспільства на проведення змін у пенсійній системі.

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

ÍÎÂÈÍÈ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÌÎËÎÄÜ ÃÎÒÓª ˲ÄÅв Ìîëîä³æíà îðãàí³çàö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ³ îðãàíè ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ï³äïèñàëè óãîäó ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ïî ðÿäó ãàëóçåé. Ñåðåä íèõ - ñï³ëüí³ êóëüòóðíîìàñîâ³ é ñïîðòèâí³ çàõîäè, ðîáîòà ïî ï³äâèùåííþ ñóñï³ëüíî¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíòñòâà, â ðàìêàõ ÿêîãî ïðîòÿãîì ðîêó â îáëàñò³ òðèâàòèìå ïðîåêò «Øêîëà ìîëîäîãî ë³äåðà». ϳä ÷àñ ï³äïèñàííÿ óãîäè òàêîæ ï³äáèëè ï³äñóìêè îáëàñíîãî åòàïó êîíêóðñó òâîð÷èõ ðîá³ò «ß ïèøàþñü òèì, ùî ÿ óêðà¿íåöü!» Òîð³ê ó ãðóäí³ éîãî ïðîâåëà ìîëîä³æíà îðãàí³çàö³ÿ «Ìîëîä³ ðåã³îíè». ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÏÐÈÂÀÁËÞª ²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯ Çà ï³äñóìêàìè 2010 ðîêó â Êðèâèé гã áóëî çàëó÷åíî ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é íà ñóìó ïîíàä 5 ìëðä. äîëàð³â, ùî ñêëàäຠ100,7% â³ä îáñÿãó ³íâåñòèö³é íà ïî÷àòîê 2010-ãî. Îáñÿã ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é íà äóøó íàñåëåííÿ â ì³ñò³ íèí³ ñòàíîâèòü 7739 äîëàð³â. Ó òîé ÷àñ ÿê ïî Óêðà¿í³ öåé ïîêàçíèê ó 9,3 ðàçà ìåíøèé. ○

ÓÆÅ ÍÅ ÑÎËÄÀÒÈ Ó 25-é îêðåì³é Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ïîâ³òðÿíî-äåñàíòí³é áðèãàä³ 6-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè â³äáóëîñü óðî÷èñòå çâ³ëüíåííÿ â çàïàñ 31-ãî â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè, ÿê³ ìàþòü âèùó îñâ³òó. ϳñëÿ óðî÷èñòîñòåé þíàêàì âðó÷èëè ¿õí³ îñîáîâ³ ñïðàâè òà â³éñüêîâ³ êâèòêè, ï³ñëÿ ÷îãî îô³öåðè ïðîâåëè ¿õ äî çàë³çíè÷íèõ ñòàíö³é.

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ ÓÒÂÎÐÈËÈ 1 Ѳ×Íß 1996 ÐÎÊÓ Із 2008 року колектив поштовиків Дніпропетровщини очолює Ірина Кільчинська, яка 22 роки працює в галузі поштового зв'язку. Вона пройшла всі професійні сходинки і власними зусиллями здо-

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Äí³ïðîïåòðîâñüêà äèðåêö³ÿ Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó «Óêðïîøòà» â³äçíà÷ຠñâîº ï'ÿòíàäöÿòèð³÷÷ÿ

ÏÎØÒÀв ÉÄÓÒÜ Ó ÍÎÃÓ Ç ×ÀÑÎÌ

Ïðèâ³òàéòå ïîøòàð³â! Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» утворена 1 січня 1996 року після реорганізації Дніпропетровського обласного підприємства зв'язку «Дніпрозв'язок». Виділення пошти в окрему галузь дало змогу оперативно вирішувати всі існуючі питання, спрямовувати власні сили та ресурси на розвиток і вдосконалення поштового зв'язку. Починаючи з перших днів, упродовж 12 років, незмінним директором Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта» залишалась Таїсія Замкова - природжений лідер і мудрий керівник.

була високі професійні знання та вміння організовувати роботу великого колективу. У Дніпропетровській дирекції постійно поліпшуються умови праці та обслуговування споживачів. Підприємство весь час йде

в ногу з часом, стрімко розвивається та рівняється на високі світові стандарти. Так буде й надалі, адже наші поштовики завжди з любов'ю і турботою ставляться до працівників галузі та своїх клієнтів.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: ~ 6,5 òèñÿ÷³ ëþäåé ïðàöþþòü ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà»; ~ 2,5 òèñÿ÷³ ñåðåä íèõ - ëèñòîíîø³; ~ 102 ìëí. ëèñò³â, áàíäåðîëåé òà ïîøòîâèõ êàðòîê ùîð³÷íî îáðîáëÿþòü â îáëàñò³, à òàêîæ: ~ 4,3 ìëí. ïîñèëîê; ~ 2,3 ìëí. ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â; ~ 173,3 ìëí. ïðèì³ðíèê³â ïåð³îäè÷íèõ äðóêîâàíèõ âèäàíü.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÁÀÑÅÉÍ ÄËß ÌÎÐƲ ֳº¿ ñóáîòè íà ˳âîìó áåðåç³ ì³ñòà â³äêðèëè ïåðøèé â Óêðà¿í³ ëüîäîâèé áàñåéí. Ó êðèç³ âèð³çàëè îïîëîíêó çàâäîâæêè 25 ìåòð³â íà äâ³ äîðiæêè. Îäðàçó ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ïðîéøîâ ïåðøèé çàïëèâ áëèçüêî 20 ó÷àñíèê³â. Òàêèé çàõ³ä âëàøòóâàëè âïåðøå - äî öüîãî óêðà¿íñüê³ «ìîðæ³» îáìåæóâàëèñü íåâåëèêèìè îïîëîíêàìè.


ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 18 СІЧНЯ 2011 РОКУ № 04 (1192) )

Ïèñüìåííèê, ÿêèé «óâàæíî æèâå» ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Ùî ïîòð³áíî äëÿ òîãî, àáè ñòàòè ïèñüìåííèêîì? Ïåâíî, áåç ÷èìàëîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó íå îá³éòèñü. Òàðàñîâ³ Ïðîõàñüêó éîãî íå áðàêóº. Àäæå â³í ïðàöþâàâ ³ ë³ñíèêîì, ³ â÷èòåëåì, ³ áàðìåíîì, ³ âåäó÷èì íà ðàä³î. Ó ðàìêàõ ïðåçåíòàö³éíî¿ êàìïàí³¿ íîâî¿ êíèæêè «Áîòàꪻ ïèñüìåííèê â³äâ³äàâ íàøå ì³ñòî

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÐÓÑÑÊÎÅ ×ÀÅÏÈÒÈÅ ÃËÀÇÀÌÈ ÍÅÌÖÀ «Â «Berliner Tageblatt» íàïå÷àòàíà ñòàòüÿ, â êîòîðîé îïèñûâàþòñÿ ðóññêèå ñïîñîáû ïèòü ÷àé. Èíòåðåñíåå âñåãî, ÷òî ñòàòüÿ íàïèñàíà ÷åëîâåêîì, êîòîðûé âñå îïèñûâàåìîå èì áóäòî áû âèäåë ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè. Ðóññêèé, - ãîâîðèò îí, - ïüåò âåëèêîëåïíûé ÷àé òðåìÿ ñïîñîáàìè. Ïåðâûé, ñàìûé ïðèÿòíûé äëÿ ðóññêèõ ñïîñîá, - ýòî ÷àé «ñ ïðåêóñêîì». Ïüþùèé äåðæèò êóñî÷åê ñàõàðà â ïåðåäíèõ çóáàõ è ýêîíîìíî ôèëüòðóåò ÷åðåç ýòîò êóñîê ñàõàðó öåëûé ñòàêàí ÷àþ. Âòîðîé ñïîñîá, áîëåå ïðîñòîé, - ýòî ÷àé «ñ ïðèëèçêîì»: ñ ïîòîëêà íà âåðåâî÷êå ñâåøèâàåòñÿ êóñîê ñàõàðà, è êàæäûé èç ãîñòåé, ñèäÿùèõ âîêðóã ñòîëà, ëèæåò åãî ïåðåä òåì, êàê ãëîòíåò ÷àé. Íàêîíåö, íàèáîëåå äåøåâûé ñïîñîá ïèòü ÷àé - ýòî «ñ ïðèäóìêîì» (ñ ìå÷òàíèåì)… Äàëåå àâòîð ïèøåò, ÷òî ðóññêèå íå ñ÷èòàþò ÷àé ñåðüåçíûì íàïèòêîì: «ß íè ðàçó íå âèäåë, ÷òîáû ðóññêèé ïåðåä òåì, êàê íàïèòüñÿ ÷àþ, ïåðåêðåñòèëñÿ áû, òîãäà êàê ïðè îäíîì âèäå áóòûëêè ñ âîäêîé ðóññêèé ìíîãîêðàòíî êðåñòèòñÿ è ïåðåä òåì, êàê âûïèòü ðþìêó âîäêè, ðóññêèé ÷åëîâåê, ïî êðàéíåé ìåðå, òðè ðàçà êðåñòèòñÿ ïðàâîé ðóêîé.  ïóòè ðóññêèé ïðåâðàùàåò ñâîå êóïå â âàãîíå â ÷àéíóþ è ïî÷òè íà êàæäîé ñòàíöèè íàïîëíÿåò ãîðÿ÷åé âîäîþ ñàìîâàð, êîòîðûé îí âåçåò ñ ñîáîé. Ýòîãî êîëè÷åñòâà âîäû åìó õâàòàåò íà îäíó ñòàíöèþ, è ðóññêèå ñ÷èòàþò êîëè÷åñòâî ñòàíöèé, êîòîðûå îíè ïðîåõàëè, ïî êîëè÷åñòâó âûïèòûõ ñàìîâàðîâ (÷àéíèêîâ) âîäû», - ðàññêàçàëà åêàòåðèíîñëàâöàì «Þæíàÿ Çàðÿ» 23 äåêàáðÿ 1914 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄÍÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÞÌÎÐ Ìóæ ñ æåíîé ïîññîðèëèñü. Ìóæ âå÷åðîì ïðîñèò ðàçáóäè ìåíÿ çàâòðà â 9.00 óòðà! Âñòàåò è ñìîòðèò, íà òóìáî÷êå çàïèñêà: «Âñòàâàé, ëþáèìûé, âðåìÿ 9.00 óòðà!» *** Âîñïèòûâàòü äåòåé íàäî òàê, ÷òîáû, êîãäà âû ñîñòàðèòåñü, îíè áû âàñ íå âîñïèòûâàëè, à ëþáèëè. *** Ó÷èòåëüíèöà ðàçäàëà òåòðàäè ïîñëå ïðîâåðêè äèêòàíòà. Âîâî÷êà ïîäõîäèò ñî ñâîåé òåòðàäêîé ê ó÷èòåëüíèöå è ñïðàøèâàåò: - Ìàðèÿ Èâàíîâíà, ÿ íå ïîíÿë, ÷òî âû òóò âíèçó íàïèñàëè? - ß íàïèñàëà: «Ñèäîðîâ, ïèøè ðàçáîð÷èâî!» *** - Øåô, ñâîáîäåí? - Çàïîìíèòå óæå, Èâàíîâ, ÿ íå òàêñèñò, à âàø íà÷àëüíèê. *** - Ñîäà åñòü?

- Áóäåò íà òîé íåäåëå. - Íî âåäü èçæîãà ó ìåíÿ ñåé÷àñ! - Åñòü ñðåäñòâî, ÷òîáû èçæîãà ïðîäîëæàëàñü íåäåëþ. *** Ïî÷åìó âû íå çàíèìàåòåñü ñïîðòîì? - Âèäèòå ëè, äî çàâòðàêà òðóäíî, à ïîñëå - âðåäíî! *** Äâà ñòóäåíòà: - Åñëè äåêàí íå çàáåðåò ñâîè ñëîâà îáðàòíî, ÿ óéäó èç èíñòèòóòà! - À ÷òî îí ñêàçàë? - Âîí èç èíñòèòóòà! *** Ó÷åíèêè â øêîëå ïèøóò äèêòàíò. Ó÷èòåëü íà ñëåäóþùåì çàíÿòèè ïîäâîäèò èòîãè è îáðàùàåòñÿ ê Âîâî÷êå: - Âîâà! Ñêàæè, ïîæàëóéñòà, ïî÷åìó â ïðåäëîæåíèè: «Ïîçäíÿÿ îñåíü, ãðà÷è óëåòåëè», òû íàïèñàë ñëîâî «óëÿòåëè»? - Äà ïîòîìó ÷òî êëÿâàòü áûëî íå÷åãî, ïîýòîìó è óëÿòåëè.

ÏÎÃÎÄÀ Вт 18.01 Ср 19.01 Чт 20.01

0 2 0С 2 4 0С 1 +1 0С 8 10 0С

вітер півд.схід. 23 м/с півд. 45 м/с

2 4 0С 5 7 0С

півд. 23 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

- Що для Вас найскладніше у процесі писання? - Найтяжче -

навести приклад такого персонажа. А от із моїх творів, звісно, усі герої мені дуже близькі.

«ЩО БАЧУ, ПРО ТЕ Й ПИШУ»

подобатись усім. Саме тому тиражі українських видань відповідають дійсності: скільки - Тарасе, про що читають, стільки й виВаша нова книжка дається. «БотакЄ»? - Передусім вона «БОЮСЬ ПЕРШОГО відрізняється від моїх РЕЧЕННЯ» попередніх книжок об- Ви займалися по сягом. Усі були тожиттю різною діяльненькі, ця - «груба». Заністю. Чому? галом це збірка моїх - Усе те, що я робив, попередніх творів. ніколи не суперечило Десь лише третина вимоїм переконанням. І дання - нові оповіданнайголовніша причиня. Своєю творчістю я хочу навчити людей на, чому я працював у різних місцях, «уважному життю». потрібні були гроші. - Що це таке? - «Уважне життя» - Кожне заняття придуже важлива річ. несло неоціненний Уважно жити - зна- досвід. чить пропускати життя крізь себе, до найменшої дрібниці, звертати увагу на кожну мить і деталь. Те, що ми відкладаємо на потім, ніколи не відбудеться. - Як ставитесь до того, що не всі сприймають Ваші твори? - Абсолютно нормально. Якщо книжка подобається тобі - це не значить, що вона має

«СКІЛЬКИ ЧИТАЮТЬ, СТІЛЬКИ Й ВИДАЄТЬСЯ»

ÒÈÐÀƲ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÊÍÈÆÎÊ Â²ÄÏβÄÀÞÒÜ Ä²ÉÑÍÎÑÒ² Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

- Чи має право письменник у своїх творах на лайку? - Так, має. Якщо це відповідає ситуації в творі. Розумієте, ми створили ідеальну українську мову, якою ніхто не розмовляє, і віддали її художній написати перше ре- літературі. У побуті чення. Я всіляко відтягую цей момент - п'ю чай, чекаю на якийсь «знак». Зрештою закінчується все тим, що я сідаю і починаю писати. - Ваші книжки перекладають на різні мови? Як Вам ці переклади? ми і лаємося, і вживає- Вони дуже якісні і мо слова-паразити. мені надзвичайно по- Література повинна добаються. Скажімо, відображати життя в польським читачам усіх його проявах. ближча моя творчість, - Тарасе, у жодноніж українським. му інтерв'ю Ви не на- Чи є якийсь літера- зиваєте себе письтурний персонаж із менником. яким себе асоціюєте? - Так, я не письмен- Із класичної літе- ник. Швидше, візуалізаратури я не можу тор. Просто те, що я бачу, не залишаю у собі, а описую на папері. - Які у Вас плани на майбутнє? - Я дуже хочу написати якийсь «читабельний» роман, з активним перебігом подій, чітким сюжетом. - Що Ви для цього робите? - Поки що тільки думаю над сюжетом. Він у мене майже готовий. А потім почнеться проблема першого речення (сміється). - Яке майбутнє, на Вашу думку, чекає українську літературу? - Гадаю, вона невпинно розвиватиметься. Зараз до літератури приходить молоде покоління, яке матиме час і на власний розвиток, і для написання творів.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень  у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації  рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ  з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ ÌÎÆÅ ËÀßÒÈÑÜ Ó ÑÂÎ¯Õ ÒÂÎÐÀÕ

Номер підписано до друку 17.01.11 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж  34800 прим. Замовлення № 1 0044

вести приднепровья  

вести приднепровья