Page 1

р1

ßÊ ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ ÂÎÄÓ ÇÄÎËÀËÎ

ÄÎÁÓÄÎÂÀ ÌÅÒÐÎ ÍÀ ÊÐÎÊ ÁËÈÆ×Å

ÒÅÕ, ÊÎÌÓ Â ÀÐÌÈÞ ÏÎÑ×ÈÒÀÞÒ

3

4 2

ÅËÊÈ-ÏÀËÊÈ - Â ÌÓÑÎÐ

13

 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÀ ÒÐÀÌÂÀÅ Óæå â ôåâðàëå íà ïðîñïåêòå Êàðëà Ìàðêñà èç ñóùåñòâóþùèõ ñåãîäíÿ 27 ìàðøðóòîâ îñòàíóòñÿ òîëüêî øåñòü. Äðóãèå ïåðåìåñòÿòñÿ íà ïàðàëëåëüíûå óëèöû - ×êàëîâà è Ëåíèíãðàäñêóþ.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№03 (1191) Четвер, 13 січня 2011 р.

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÍÀ ÇÓÑÒвײ

ÐÅÔÎÐÌÈ ÂÆÅ ×ÅÊÀÞÒÜ Öüîãî ðîêó Óêðà¿íó ÷åêàþòü ðàäèêàëüí³ ðåôîðìè, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ äîçâîëèòü îá'ºäíàòè äåðæàâó, óòâåðäèòè âåðõîâåíñòâî äåìîêðàò³¿ ³ íàâåñòè ëàä â åêîíîì³ö³. Âïåâíåí³ñòü ó öüîìó âèñëîâèâ Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷, çóñòð³÷àþ÷èñü ³ç ÷ëåíîì ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîçøèðåííÿ òà ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè ñóñ³äñòâà Øòåôàíîì Ôþëå. «Çíàêîâî, ùî ïåðøà ì³æíàðîäíà çóñòð³÷ öüîãî ðîêó â³äáóâàºòüñÿ ç ïðåäñòàâíèêîì ªÑ», - ñêàçàâ ßíóêîâè÷. ○

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

ßÖÓÁÀ ¯ÄÅ ÄÎ ÊÐÈÌÓ

5

Àëåêñåé Áîÿð÷óê: «Ïðîùàþ îøèáêè, íî íå ïðîùàþ ïðåäàòåëüñòâà» Ïðîøëî óæå ïî÷òè äâà ìåñÿöà, êàê íîâûì ìýðîì ßëòû ñòàë Àëåêñåé Áîÿð÷óê.  ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷ ðàññêàçàë î ñâîèõ íàäåæäàõ, ïåðâûõ ðåøåíèÿõ, óâëå÷åíèÿõ è ñåìüå.

ÒÓÐÈÑÒ - 2030

ÃÄÅ ÁÓÄÅÌ ÎÒÄÛÕÀÒÜ ×ÅÐÅÇ 20 ËÅÒ? Òàê, íàïðèìåð, êàðòà Åâðîïû, â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì óðîâíÿ Ìèðîâîãî îêåàíà, Ê íàì èäåò ãëîáàëüíîå èçìåíèòñÿ ñèëüíî. Óéäåò ïîä ïîòåïëåíèå. Íà òàêîì ïðîãíîçå ñîøëèñü ïðàêòè÷åñ- âîäó áîëüøàÿ ÷àñòü ñòðàí.  ïåðâóþ î÷åðåäü, èçìåíåíèÿ êè âñå èññëåäîâàòåëè. Äà è êîñíóòñÿ Âåëèêîáðèòàíèè, ìû ñàìè ìîãëè â ýòîì Áåëüãèè è Íèäåðëàíäîâ, óáåäèòüñÿ ïðîøëûì ëåòîì. ñåâåðíîé ÷àñòè Èòàëèè. Íî î òîì, ÷òî îíî èçìåíèò Ëîíäîí, Ãåíò, Áðþããå, òóðèñòè÷åñêóþ êàðòó ìèðà, Àìñòåðäàì, Àíòâåðïåí, âðÿä ëè äîãàäûâàëèñü. Âåíåöèÿ «óìðóò» è ñòàíóò Íåêîòîðûå êóðîðòû ìîãóò ïîëíîñòüþ èñ÷åçíóòü ñ ëèöà äîñòóïíûìè ñíà÷àëà ëèøü Çåìëè, à àáñîëþòíî íåèçâåñ- äëÿ òåõ, êòî áóäåò íà ëîäêàõ, à çàòåì è âîâñå òîëüêî äëÿ òíûå ïóòåøåñòâåííèêàì äàéâåðîâ. íàïðàâëåíèÿ ñòàíóò î÷åíü Ïîäâåðãíóòñÿ îïàñíîñòè è ïîïóëÿðíûìè. ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

òàêèå ïîïóëÿðíûå ó òóðèñòîâ ìåñòà, êàê ãîðíî-ëûæíûå êóðîðòû. Óæå ñåãîäíÿ Àëüïèéñêèå ëåäíèêè è ïðèâëåêàòåëüíûå òðàññû ñîâðåìåííûõ êóðîðòîâ ïîñòåïåííî èñ÷åçàþò. Èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ íîñÿò æåñòîêóþ îöåíêó - ñíåãà â Àëüïàõ ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå, ëåäíèêè òàþò è îêîí÷àòåëüíî èñ÷åçíóò â ïåðèîä ñ 2030 ïî 2050 ãîäû. Ñîîòâåòñòâåííî, öåíòðû çèìíèõ ãîðíûõ âèäîâ ñïîðòà ïåðåìåñòÿòñÿ â ñåâåðíûå ðàéîíû Åâðîïû è â ñòîðîíó

Åâðàçèè, ãäå êëèìàò îñòàíåòñÿ êîíòèíåíòàëüíûì. À âîò â ïîïóëÿðíûõ íûí÷å òóðèñòè÷åñêèõ «ìåêêàõ» Åãèïòå è Òóðöèè - ñòàíåò íàñòîëüêî æàðêî, ÷òî ñðåäè åâðîïåéöåâ è àìåðèêàíöåâ áóäåò ìîäíî ïðîâîäèòü îòïóñê â Óêðàèíå, Ðîññèè èëè Àáõàçèè. Íà Áàëòèéñêîì ïîáåðåæüå êëèìàò ñìÿã÷èòñÿ è îíî ñòàíåò ãîðàçäî áîëüøå ïîõîæèì íà òåïëóþ êóðîðòíóþ çîíó, è ñåçîí çäåñü áóäåò äëèííåå. Òàê ëè âñå áóäåò, óçíàåì ëåò ÷åðåç 20...

14 Òàéíû èñòîðèè. ×óïàêàáðà - «êòî» èëè «÷òî»? cmyk

Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ ïðèçíà÷èâ Âîëîäèìèðà ßöóáó Ïîñò³éíèì Ïðåäñòàâíèêîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì. ³äïîâ³äíèé Óêàç îïóáë³êîâàíî íà ñàéò³ Ïðåçèäåíòà â ñåðåäó. ²íøèì óêàçîì Ïðåçèäåíò çâ³ëüíèâ ç ïîñàäè ïîñòïðåäà ³êòîðà Ïëàê³äó. Ðàí³øå ßöóáà áóâ ì³í³ñòðîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâà. ̳í³ñòåðñòâî ðåîðãàí³çóâàëè ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó. ○

ª ÍÀIJß

Ð²Ê ÁÅÇ ÁÎÐò  óðÿä³ îá³öÿþòü ïîâí³ñòþ ë³êâ³äóâàòè áîðãè ç çàðïëàòè ó öüîìó ðîö³. «Ïðîáëåìà çàáîðãîâàíîñò³ ïîâèííà áóòè âèð³øåíà»,- âïåâíåíèé Ïðåì'ºð Ìèêîëà Àçàðîâ. Êð³ì òîãî, Ãëàâà óðÿäó îá³öÿº ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â. Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì çðîñòå äî 1004 ãðí., à ïåíñ³¿ íèæ÷å çà 744 ãðèâí³ íå áóäå. «Öå âæå ñóòòºâå ï³äâèùåííÿ. Àëå ìè ðîçó쳺ìî, ùî é öüîãî äóæå ìàëî», - äîäàâ Ïðåì'ºð. ○

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÄÑÒÐÎ×ÊÀ

ÍÀ ̲ÑßÖÜ Ï²ÇͲØÅ Äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè öüîãî ðîêó ô³çè÷í³ îñîáè ìîæóòü çäàòè íà ì³ñÿöü ï³çí³øå - äî 1 òðàâíÿ. Öå ïîâ'ÿçàíî ç ïðèéíÿòòÿì íîâîãî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó. «Äåêëàðàö³éíà êàìïàí³ÿ â 2011 ðîö³ áóäå ïðîâîäèòèñü â³äïîâ³äíî äî íîðì çàêîíó ¹ 889 «Ïðî ïîäàòîê ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á», çã³äíî ç ÿêèì ãðîìàäÿíè çîáîâ'ÿçàí³ ïîäàòè ð³÷íó ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ äî 1 òðàâíÿ», ïîâ³äîìëÿþòü ó Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191)

ÇÀÃÐÎÇÈ ÍÅÌÀª

Íà Òîïîë³ æèòòÿ áåç çñóâ³â ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÏÐÀÂÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ÏÎÂÒÎÐÍÈÉ ÐÎÇÃËßÄ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ âåòóâàâ çàêîí, ÿêèì Âåðõîâíà Ðàäà çîáîâ'ÿçàëà ì³íîðèòàðíèõ àêö³îíåð³â ïðîäàâàòè íà âèìîãó ñâî¿ àêö³¿ ìàæîðèòàðíîìó àêö³îíåðîâ³ àáî ãðóï³, ÿêà ìຠá³ëüøå 95% àêö³é êîìïàí³¿. Òàêèì ÷èíîì, Ïðåçèäåíò ïîâåðíóâ ïàðëàìåíòó çàêîí íà ïîâòîðíèé ðîçãëÿä. Íàãàäàºìî: 22 ãðóäíÿ äåïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè çà òå, ùîá ì³íîðèòà𳿠ïðîäàâàëè ñâî¿ àêö³¿ ìàæîðèòàð³ÿì çà áàæàííÿì îñòàíí³õ.

ÍÎÂÈÍÈ ÒÀÁÓ ÍÀ ×ÀÐÈ

ÂÎÄÍÈÌ ØËßÕÎÌ

²Ç ÄͲÏÐÀ ÄÎ ÊȪÂÀ Äî 2012 ðîêó â³äíîâëÿòü ñâîþ ðîáîòó ïàñàæèðñüê³ ïðè÷àëè òà ïðèñòàí³ â Êèºâ³, Êàíåâ³, ×åðêàñàõ, Êðåìåí÷óö³, Çàïîð³ææ³, Õåðñîí³ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Ó ðàìêàõ ïðîåêòó Äåðæñëóæáà ìîðñüêîãî ³ ð³÷êîâîãî òðàíñïîðòó ìຠíà ìåò³ ïðèäáàòè íîâ³ çàñîáè çâ`ÿçêó ³ ñóïóòíèêîâî¿ íàâ³ãàö³¿. Òàêîæ âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íà Äí³ïð³ áóäóâàòèìóòü áàçè ñòîÿíîê äëÿ ìàëîì³ðíèõ ñóäåí ³ ÿõò. ○

ÇÀ ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÌÈ ÏÐÎÖÅÑÀÌÈ ÑÒÅÆÈÒÜ ÊÎÌ²Ñ²ß чаті 13 років тому, та розробити експертизу сучасного стану зсувонебезпечних територій. За словами радника губернатора, заступника голови обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій Віктора Сергєєва, проведені заходи дозволять ініціювати питання цільового фінансування протизсувних заходів у Дніпропетровську коштом державного бюджету.

ϲÄÒÎÏËÅÍÜ ÍÅ ÁÓÄÅ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Äåïóòàòè ìàþòü íàì³ð çàáîðîíèòè ÷àêëóíñòâî òà âîðîæ³ííÿ, à òàêîæ ðåêëàìó ïîä³áíèõ ïîñëóã ó ãàçåòàõ ³ íà òåëåáà÷åíí³. ³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò ðîçðîáèëà ãðóïà, äî ÿêî¿ óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè âñ³õ ôðàêö³é, âêëþ÷àþ÷è îïîçèö³þ. Çàáîðîíà íå ñòîñóâàòèìåòüñÿ ðîáîòè ö³ëèòåë³â, ÿê³ ïðàêòèêóþòü íåòðàäèö³éíó ìåäèöèíó. Ùîïðàâäà, åôåêòèâí³ñòü òàêèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ ùå ïîòð³áíî äîâåñòè ó ̳í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ. ○

На даний момент загрози зсувів тут немає. Проте необхідно вжити низку за-

Дніпропетровську вирішили терміново створити міжвідомчу комісію для інвентаризації та оцінки стану потенційно небезпечних територій, їх картографування, визначити перелік об’єктів та споруд, які потребують уваги щодо інженерного захисту. Також за рішенням обласної комісії повинні відновити дослідження, розпо-

ßê ó Ñèíåëüíèêîâîìó âîäó çäîëàëè

ÂÎÐÎÆÈ - ÍÅ ÂÎÐÎÆÈ

Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà æ/ì Òîïîëÿ-2 â³äíîâëåíî ñåðéîçíó ðîáîòó ùîäî çàïîá³ãàííÿ çñóâíèì ïðîöåñàì

ходів, щоб не допустити трагедії, яка сталась у 1997 році. Про це йшлося на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку очолює перший заступник губернатора Вячеслав Задорожний. Щоб запобігти розвитку небезпечних геологічних процесів, у

ÕÈÁÍÀ ÒÐÈÂÎÃÀ

Á²Á˲ÎÒÅÊÀ ÇÀÏÐÀÖÞÂÀËÀ Á³áë³îòåêà óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ó Ìîñêâ³ ïîâí³ñòþ â³äíîâèëà ðîáîòó. ßê çàïåâíèâ ïîñîë Óêðà¿íè ó ÐÔ Âîëîäèìèð ªëü÷åíêî, íàðàç³ âðåãóëüîâàíî âñ³ ïèòàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåøêîäíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ äàíîãî êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî öåíòðó äëÿ 200-òèñÿ÷íî¿ óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè Ìîñêâè. Íàãàäàºìî, 23 ãðóäíÿ â³ää³ë áîðîòüáè ç åêñòðåì³çìîì ÌÂÑ ÐÔ âèëó÷èâ ç á³áë³îòåêè ïîíàä 50 êíèæîê äëÿ ïðîâåäåííÿ ïñèõîëîãî-ë³íãâ³ñòè÷íî¿ åêñïåðòèçè. Çàêëàä áóëî îïå÷àòàíî.

Ïðîáëåìà ï³äòîïëåííÿ òåðèòîð³é äîâã³ ðîêè áóëà àêòóàëüíà äëÿ Ñèíåëüíèêîâîãî. Íàðàç³ âîíà âèð³øóºòüñÿ - â ì³ñò³ âåäóòüñÿ ðîáîòè ïî âîäîâ³äâåäåííþ ïîáóòîâèõ ñò³÷íèõ âîä òà áóä³âíèöòâó ñèñòåìè çàõèñòó â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ òåðèòîð³é Для покращення екологічної ситуації в Синельниковому, в його центральній частині прокладено самопливний каналізаційний колектор. З ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Вілкула у 2010-му з обласного фонду природоохоронного середовища для будівництва цього об’єкта виділено 1 млн. 47,8 тис. грн. Комплекс захисних споруд від підтоплень кошторисною вартістю 4 млн. 558,8 тис. грн. ще не завершено, однак нова система стане в нагоді під час весняних паводків - дозволить на 2,5 м знизити рівень

Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß ÏÐÎÅÊÒÓ ÏÎ×ÀËÎÑÜ Ó 2010 ÐÎÖ²

ґрунтових вод та осушити ґрунти житлових територій міста. «Робота нових інфраструктурних об’єктів значно покращить санітарно-епідеміологічну ситуацію та поліпшить умови проживання близько 3 тис. 700 мешканців, убереже від руйнації міські автомобільні дороги та захистить 34 га території міста», - підкреслив заступник голови облдержадміністрації Геннадій Темник. Він пообіцяв, що на цьому робота обласної влади з вирішення питань підтоплень не завершується.

×ÒÎÁ ÁÛË ÏÎÐßÄÎÊ

Ïðîâåðÿþò ïåðååçäû ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Ïîñëå àâàðèè ïîä Ìàðãàíöåì àêòèâèçèðîâàëàñü ðàáîòà ïî ïðîâåðêå è ïðèâåäåíèþ æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå. Â «Ãëàâàâòîòðàíñèíñïåê-

öèè» ïðîøëî çàñåäàíèå, ïîñâÿùåííîå ýòîé ïðîáëåìå. Åãî ïðîâåë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Ãåííàäèé Òåìíèê Как сообщили представители областного ГАИ, из 95 переездов Приднепровской ж/д в Днеп-

ропетровске 79 находятся в ненадлежащем состоянии. При проверке 59 ведомственных ж/д переездов выяснилось, что ни один из них не оборудован шлагбаумами. Что касается дорожного покрытия в области, то оно оставляет желать лучшего.

ÏÀÑÏÎÐÒÈÇÀÖÈß ÄÎ 1 ÈÞÍß 2011 Ã. Более 7 тыс. км дорог нуждаются в текущем ремонте, около 4 тыс. км требуют капитального ремонта. Обсудили вопрос по паспортизации автобусных маршрутов, которая, соглас-

но приказу Минтранссвязи, должна быть завершена до 1-го июня 2011 года. Сегодня всего 27 перевозчиков обратились за уточнениями новых правил паспортизации.


CÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191) ○

²ÇÈÒ ²ÍÂÅÑÒÎвÂ

Äîáóäîâà ìåòðî - íà êðîê áëèæ÷å

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âÿ÷å ñëàâ Âÿ÷åñëàâ Çàäîðîæíèé çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ïðîâ³â çóñòð³÷ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³¿ Scott Wilson Ltd. ç ïðèâîäó äîáóäîâè äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ìåòðî Це вже другий візит на Дніпропетровщину експертів всесвітньої консалтингової фірми Scott Wilson Ltd.

Перша зустріч відбулась у жовтні минулого року. Тоді міжнародним експертам надали всю необхідну інфор-

мацію для розробки технікоекономічного обгрунтування для проекту подовження метрополітену в Дніпропетровську. Цього разу у переговорах взяли участь також голова обласної ради Євген Удод, перший заступник міського голови Анатолій Крупський, керівники

профільних підприємств і науково-дослідних установ області. «2011 рік губернатор визначив роком початку реалізації великих інфраструктурних проектів», - розповів Вячеслав Задорожний. Він підкреслив, що провідними серед таких проектів є добудова метро й будівництво окружної дороги навколо Дніпропетровська. «Ми здійснюємо послідовні кроки в напрямку їх реалізації і розглядаємо пропозиції всіх зацікавлених інвесторів. Причому тих інвесторів, які готові запропонувати не тільки фінансові ресурси, але й досвід у реалізації подібних проектів як в Україні, так і за кордоном», - наголосив перший заступник губернатора. Також він зазначив, що ці проекти перебувають під особистим контролем Олександра Вілкула.

ÍÎÂÈÍÈ ËÈÑÒ-ÏÎÄßÊÀ

ÑÏÀÑÈÁ² ÇÀ ÙÈÐÅ ÑÅÐÖÅ Âäÿ÷íîãî ëèñòà ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë îòðèìàâ â³ä êåð³âíèöòâà òà âèõîâàíö³â ×èíà䳿âñüêîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ³íòåðíàòíîãî òèïó äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî òà øê³ëüíîãî â³êó, ùî â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³. Íàä ö³ºþ óñòàíîâîþ âæå áàãàòî ðîê³â øåôñòâóþòü ïðàö³âíèêè ÃÓ ÌÍÑ Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íà ÷îë³ ç ãåíåðàë-ëåéòåíàíòîì ³êòîðîì Áóòê³âñüêèì. Íåùîäàâíî øàíîâàí³ ãîñò³ ïîáóâàëè ó ï³äøåôíèõ é ïðèâ³òàëè ¿õ ³ç Äíåì Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ. «Îëåêñàíäðå Þð³éîâè÷ó òà ³êòîðå Âîëîäèìèðîâè÷ó, âèñëîâëþºìî Âàì ùèðó ïîäÿêó çà äîáð³ íàì³ðè, ùèð³ ñåðöÿ ³ ñïðàâè, ÿêèìè Âè ðàäóºòå íàñ ³ íàøèõ âèõîâàíö³â», - éäåòüñÿ ó â³òàíí³.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÁÅÇ ÌÀÐØÐÓÒÎÊ

 íîâûé ãîä íà òðàìâàå ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÌ ÁÓÄÅÒ ÝËÅÊÒÐÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

МАРШРУТЫ МАРШРУТОК

ª ² Õ˲Á, ² ÑÀËÎ

ÀÃÐÀв¯ ÍŠϲÄÂÅËÈ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÖÈÔÐÛ:

ýòîì ãîäó.

готовы, тогда же и начнем убирать маршрутки», - сказал директор департамента транспорта и связи горсовета Валентин Мовчан. Напомним: в декабре городские власти сообщили, что город закупит в 2011 году 48 отремонтированных вагонов из Германии.

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÎÒ ÀÒÏ (ÎÒ ÊÎÒÎÐÛÕ ÃÎÐÎÄ ÏÎÊÀ ÎÒÊÀÇÀËÑß): â «Ñïðèíòåðå»;

s3 ãðí. - â «Áîãäàíå»; s2 ãðí. - â áîëüøîì àâòîáóñå.

ÎÁÅÐÅÆͲÑÒÜ ÍÅ ÇÀÂÀÄÈÒÜ

Y114 àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ â Äíåïðîïåòðîâñêå; Y2096 àâòîáóñîâ èõ îáñëóæèâàþò; Y90% ïîäâèæíîãî ñîñòàâà «Ãîðýëåêòðîòðàíñà» èçíîøåíî; Y5 ìëí. ãðí. âûäåëÿò íà ðåìîíò ýëåêòðîòðàíñïîðòà â

s4 ãðí. - ïðîåçä

ÄÓÁËÈÐÓÞÙÈÅ ÌÀÐØÐÓÒÛ ÓÁÅÐÓÒ

Òîð³ê Äí³ïðîïåòðîâùèíà ïîêðàùèëà ïîêàçíèêè âàëîâîãî âèðîáíèöòâà â àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³. Öå äຠìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè ñèðîâèíîþ ï³äïðèºìñòâà õàð÷îâî¿ òà ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, à íàñåëåííÿ îáëàñò³ ïðîäóêòàìè. Ó 2010-ìó àãðà𳿠îòðèìàëè 2,7 ìëí. òîíí çåðíîâèõ. Âàëîâèé çá³ð õë³áà ñòàíîâèâ 535 òèñ. òîíí. Òîæ ëþäè ³ õóäîáà áóäóòü íàãîäîâàí³, ïîñ³ÿòè òåæ áóäå ÷èì. ²ç òâàðèííèöòâîì ó ðåã³îí³ òàêîæ âñå äîáðå ïîãîë³â'ÿ ñâèíåé, ê³ç, îâåöü òà ïòèö³ ó íàñ çá³ëüøèëîñü, à âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè ñò³ëüêè, ñê³ëüêè é òîð³ê.

Åõàë ÿ íåäàâíî â ìàðøðóòêå âîäèòåëü êîòîðîé âñþ äîðîãó «ãðîçèë» ïàññàæèðàì, ÷òî ñêîðî ñ ïðîñïåêòà Êàðëà Ìàðêñà òàêîé òðàíñïîðò èñ÷åçíåò, à ïðîåçä áóäåò ïî 4 ãðèâíû. Îêàçàëîñü, ÷òî äîëÿ ïðàâäû â åãî ñëîâàõ áûëà. Îá ýòîì äàëåå…

В феврале с центрального проспекта Днепропетровска начнут одна за одной исчезать маршрутки. Из проходящих по Карла Маркса сегодня 27 маршрутов останутся только шесть. Другим же придется переместиться на параллельные улицы - Чкалова и Ленинградскую. Городские власти обещают обустроить там «карманы» и убрать парковки, если «карманы» построить не получится. Также на параллельные улицы переедут и конечные остановки маршрутов №№ 104а, 91, 113 и 117. Взамен исчезнувшим маршруткам городские власти добавят трамваи 1-го маршрута. «В начале недели прибыли 19 трамваев. Они еще требуют переоборудования с узкой колеи на широкую. Но к февралю первые уже будут

алы, как и другие продукты, подорожали», - напомнил Валентин Мовчан. Городские власти утверждают, что приоритетом станет развитие городского электротранспорта и низкопольных автобусов больВРЕМЯ - НА ДЕНЬГИ шой вместимости, где смоЧто касается стоимости гут спокойно ездить и люди проезда в маршрутках, то она пока прежняя. Недавно перевозчики обратились в горсовет и предложили ноÍà ïð.Êàðëà Ìàðêñà вые цены на свои услуги. ñîõðàíÿò øåñòü Но в горсовете такую идею ìàðøðóòîâ: отвергли. Транспортникам ¹101, ¹104, пообещали увеличение рентабельности за счет но¹123, ¹146à, вой схемы маршрутов, ко¹146á è ¹157 торая будет более рациональной и уберет дублиру- с ограниченными возможющие маршруты. Но схему ностями. В дальнейшем с проспекта Карла Маркса еще не утвердили. «Нельзя говорить с уве- уберут все маршрутки. А ренностью, что проезд по- проезд будет комфортным и дорожает. Но каждый дол- быстрым. Пока же о сегодняшнем жен понимать, что с 2008 года (когда было послед- «транспортном комфорте» нее увеличение тарифов) каждый из нас знает не погорюче-смазочные матери- наслышке.

ÈÕ ÏÎÊÀ ÎÑÒÀÂßÒ

ϲÐÍÀÉÒÅ Ç ÐÎÇÓÌÎÌ Âîäîõðåù³ çàõîäÿòü äî íàñ. Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÎÄÀ çâåðòàºòüñÿ äî âñ³õ áóòè îáåðåæíèìè ïîáëèçó âîäîéìèù. Íå çàëèøàéòå ä³òåé áåç íàãëÿäó, áåç ïîòðåáè íå âèõîäüòå íà ë³ä, à ÿêùî é ñòàâàòèìåòå íà íüîãî, òî ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïåðåêîíàºòåñü, ùî â³í ì³öíèé. Ïàì'ÿòàéòå: òðèâàëå ïåðåáóâàííÿ ó ð³÷ö³ ïðèçâîäèòü äî ïåðåîõîëîäæåííÿ - ó ëþäèíè ìîæóòü âèíèêíóòè ñóäîìè, ïðèïèíèòèñü äèõàííÿ, ìîæëèâà íàâ³òü âòðàòà ñâ³äîìîñò³. À òèì, õòî ïëàíóº ï³ðíóòè â îïîëîíêó, âàðòî âçÿòè ç ñîáîþ òåïëèé îäÿã òà ðóøíèê, ùîá ï³ñëÿ êóïàííÿ îáòåðòèñü íàñóõî é ïåðåîäÿãòèñü.


4 ЖИТТЯБУТТЯ ○

«ßÑÊÐÀÂÈÉ» ÁÞÄÆÅÒ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

×ÈÑÒŠ̲ÑÒÎ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó òðèâàþòü ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïðèáåðóòü õàù³ òà áóä³âåëüíå ñì³òòÿ ç òåðèòî𳿠ïîáëèçó äîðîæíüî¿ ðîçâ'ÿçêè ãèðëà Âîâ÷å, óòèë³çóþòü ñóõîñò³é ïî âóëèö³ Ïåòðîâñüêîãî, îáëàøòóþòü ôàñàäè ïðîìèñëîâî¿ çîíè â Áàãë³éñüêîìó ðàéîí³. Êð³ì òîãî, ïðîäîâæàòü îáð³çêó é óïîðÿäêóâàííÿ ñóõîñòîþ íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Ñîöì³ñòî. Çà âèêîíàííÿì ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ ì³ñòà âñòàíîâëåíî æîðñòêèé ùîäåííèé êîíòðîëü, ñòðîêè íà çä³éñíåííÿ ïåâíèõ âèä³â ðîá³ò - â³ä äâîõ äí³â äî òèæíÿ. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÇÐÓÁÀÞÒÜ ÑÓÕ² ÄÅÐÅÂÀ Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè îñîáëèâèõ çì³í, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì, ó áþäæåò íå âíåñëè. Òèì íå ìåíøå, â³äçíà÷åíî ïåâíå çá³ëüøåííÿ ô³íàíñóâàííÿ îêðåìèõ íàïðÿìê³â. Çîêðåìà, ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ ïîðîä³ëü ìåäèêàìåíòàìè. Çðîñëà é ñóìà, çàêëàäåíà íà â³äëîâ ñîáàê, áîðîòüáó ç³ ñóõîñòîºì. Öüîãî ðîêó, íàïðèêëàä, ïåðåäáà÷åíî ïðîô³íàíñóâàòè âèðóáêó áëèçüêî 500 ñóõèõ äåðåâ, ñò³ëüêè æ ñòàðèõ äåðåâ ïî÷èñòÿòü. ○

13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191)

ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

Ó 2011 ð³ê ì³ñòî âõîäèòü ³ç ðåêîðäíèì áþäæåòîì 2,13 ìëðä. ãðí. ³í ìຠÿñêðàâî âèðàæåíó ñîö³àëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü òà åêîëîã³÷íèé íàïðÿìîê. Òàêîæ çíà÷íî çá³ëüøèëèñÿ ô³íàíñîâ³ ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ ì³ñòà, ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè òà ðîçâ'ÿçàííÿ ïèòàíü ÆÊÃ. Íàïðèêëàä, ô³íàíñóâàííÿ ðåìîíòó äîð³ã, ðåìîíòó æèòëîâîãî ôîíäó òà ïîêð³âåëü çá³ëüøåíî ó 2 ðàçè. ○

Ðàç, äâà, òðè ñîñíà… íå ãîðè!

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÅËÊÈ-ÏÀËÊÈ - Â ÌÓÑÎÐ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ϲÑͲ ÍÀ «Á²Ñ» ×óäîâå ìóçè÷íî-ë³òåðàòóðíå ä³éñòâî á³ëÿ ìóçè÷íî¿ øêîëè ì³ñòà îðãàí³çóâàëè é ïðîâåëè ïåäàãîãè. Ëóíàëè òâîðè ó âèêîíàíí³ ñîë³ñò³â³íñòðóìåíòàë³ñò³â, âîêàë³ñò³â, àíñàìáë³â, â³ðø³, ïðèñâÿ÷åí³ öèì ñâÿòàì, êîëÿäêè. Ãëÿäà÷³ äîâãî íå õîò³ëè ðîçõîäèòèñü, çíîâ ³ çíîâ âèêëèêàëè íà «á³ñ» àðòèñò³â.

 ðàçâèòûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ «îòñëóæèâøèå» íîâîãîäíèå åëêè óòèëèçèðóþò è èñïîëüçóþò êàê ñûðüå äëÿ òîïëèâà èëè êàê ìàòåðèàë äëÿ ðàçíûõ èçäåëèé. Ó íàñ æå òûñÿ÷è ëåñíûõ êðàñàâèö, êîòîðûå íà äâå íåäåëè ñòàíîâÿòñÿ ãëàâíûì íîâîãîäíèì àòðèáóòîì, îòïðàâëÿþò íà ñâàëêó. Äíåïðîïåòðîâñêèå êîììóíàëüíèêè óæå äî 30 ÿíâàðÿ ïëàíèðóþò âûâåçòè âñå âûáðîøåííûå â ìóñîð íîâîãîäíèå äåðåâüÿ Законодательство Украины четко не определяет, к какому виду отходов относятся срубленные к праздникам сосны, поэтому зачастую с ними поступают, как с обычным мусором. Небольшие трудности возникают лишь в том случае, если елки высокие и роскошные тогда их измельчают, чтобы поместить в контейнер.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ

ØÒÐÀÔ ÇÀ ÑÎÆÆÅÍÈÅ ÅËÊÈ: ○

9 170-340 ãðí. èëè 3401360 ãðí. - äëÿ ãðàæäàí; 9 850-1190 ãðí. èëè 850-1700 ãðí. - äëÿ äîëæíîñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö. Предавать же лесных красавиц «огненной экзекуции» у нас запрещено. Это вредит здоровью жителей горо-

ÂÛÁÐÎØÅÍÍÛÅ ÅËÊÈ ÂÛÂÅÇÓÒ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀÍÆÅËÀ ÄÓÍÀÅÂÀ, çàì.íà÷àëüíèêà ýêîëîãè÷åñêîé ìèëèöèè Äíåïðîïåòðîâñêà: - Åñëè ñîòðóäíèê ÌÂÄ óâèäèò ãîðÿùèå íà óëèöå ñîñíû, îí îáÿçàí ñîñòàâèòü ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì íàðóøåíèè. Íàêàçàíèå çà ñîææåíèå äåðåâüåâ ïðåäóñìàòðèâàþò äâå ñòàòüè Àäìèíèñòðàòèâíîãî êîäåêñà - 71-ÿ è 152-ÿ, â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà è ìàñøòàáà äåéñòâèÿ.  ïåðâîì ñëó÷àå «ïîäïàë» ðàñöåíèâàþò êàê «ñàìîâîëüíîå âûæèãàíèå ðàñòèòåëüíîñòè èëè åå îñòàòêîâ», øòðàô çà ýòî - îò 170 äî 340 ãðí. äëÿ ãðàæäàí è îò 850 äî 1190 ãðí. - äëÿ äîëæíîñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö. Âî âòîðîì ñëó÷àå - ýòî «íàðóøåíèå áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà», çà ÷òî ñ ðÿäîâûõ äíåïðîïåòðîâöåâ âçûìóò îò 340 äî 1360 ãðí., à ñ äîëæíîñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò 850 äî 1700 ãðí. да. Корреспондента «Вістей» в городском управлении охраны окружающей среды заверили: если у горожан появится соблазн развести костер из «отслуживших» деревьев, им придется заплатить приличный штраф. Дворникам также запрещается сжигать хвою, их задача - аккуратно сложить деревья и ветки в кучу рядом с мусорными баками. После этого перевозчики, ответственные за вывоз мусора, доставят елочки на полигон, где они сгниют вместе с остальными отходами.

Тех, кто решит самостоятельно «расправиться» с лесными красавицами, оштрафуют больше чем на 1000 грн. Как узнали «Вісті», специальных рейдов со-

трудники экологической милиции Днепропетровска организовывать не станут, однако они будут сориентированы на пресечение подобных правонарушений.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÍÀÄÅÆÄÀ ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÀß, äèðåêòîð çîîçîíû íà Ìîíàñòûðñêîì îñòðîâå: - Ìû áóäåì ðàäû, åñëè æèòåëè Äíåïðîïåòðîâñêà, âìåñòî òîãî, ÷òîáû âûáðàñûâàòü åëêè, ïðèâåçóò èõ ê íàì. Êîïûòíûì æèâîòíûì ïðîïèñàí âåòî÷íûé êîðì.  ïðîøëîì ãîäó ïîñëå çèìíèõ ïðàçäíèêîâ ñîòðóäíèêè çîîçîíû ñàìè ïðèíîñèëè èç äîìó ñîñíû, êîòîðûå ïîñëóæèëè óãîùåíüåì äëÿ âåðáëþäà, ãîðíûõ áàðàíîâ è ëàì. Åäèíñòâåííàÿ ïðîñüáà - óáåäèòüñÿ, ÷òî õâîÿ íå îáðàáàòûâàëàñü ïðîòèâîïîæàðíûì ðàñòâîðîì. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìû ïîëó÷èëè âåòêè ãëàâíîé åëêè èç ïàðêà Ãëîáû, íî æèâîòíûå îòêàçàëèñü èõ åñòü.

ÅÄÈÍÛÉ ÒÀÐÈÔ

Åâðîøòðàôû ïî-óêðàèíñêè ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Íîâûé Àäìèíèñòðàòèâíûé êîäåêñ ïðåäóñìàòðèâàåò äëÿ óêðàèíñêèõ âîäèòåëåé åâðîïåéñêóþ ñèñòåìó åäèíûõ øòðàôîâ è åùå íåñêîëüêî íîâîââåäåíèé, çà âíåäðåíèå êîòîðûõ ðàòîâàëî ÃÀÈ Если сегодня размер денежного наказания для водителя-нарушителя определяет инспектор ДПС, то новый кодекс зафиксирует единый «тариф» на каждый вид нарушения ПДД. Тем не менее, будет

предусмотрена разная ответственность в зависимости от категории автомобиля. Например, водитель легковушки заплатит меньше, чем водитель автобуса или грузовика с опасным грузом за такое же нарушение. В документе, над которым сейчас трудятся в трех министерствах, также зафиксируют градацию наказаний за превышение скорости - до 10 км/ч, от 10 до 30 км/час, от 30 до 50 км/ч и выше. Кроме того, собираются упразднить такой «страшный» вид наказания, как

предупреждения. За все нужно будет платить. Вот несколько «цифровых» фрагментов проекта новых штрафов: z За нарушение правил проезда ж/д переездов штраф может составить 1360 грн. За повторное нарушение в течение года - 2720 грн.

3400 ÃÐÈÂÅÍ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÏÜßÍÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÇÀ ÐÓËÅÌ

z Для пьяных за рулем предусмотрели: 3400 грн. для водителя легковушки; 8500 грн. - для «маршрутчиков»; 10500 грн. - для водителей бензовозов. А при повторном нарушении штрафы возрастут вдвое! «Штрафы будут повышены в основном за грубые нарушения», - успокаивает начальник прессслужбы департамента ГАИ Украины Евгений Кравец. Также в проект кодекса включили наказание за участие в уличных гонках и за их организацию.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Àëåêñåé Áîÿð÷óê: «Ïðîùàþ îøèáêè, íî íå ïðîùàþ ïðåäàòåëüñòâà» ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÀËÅÊÑÅß ÁÎßÐ×ÓÊÀ

зано с доступом к морю. Бесплатных пляжей крайне мало. Мы будем заниматься этим вопросом. А из знаковых мероприятий, которые должны пройти в 2011 году, это авторалли, этап чемпионата мира. В Ялту приедут лучшие экипажи мира. Еще из сюрпризов - телекинофорум «Вместе», его посещают самые известные звезды. Будет еще много всего интересно, ведь наш город - фестивальный.

ÊÑÅÍÈß ÊÀØÈÐÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÈÂÀÍÀ ÊÀØÈÐÈÍÀ

ЛЕГЧЕ БЫТЬ МОРЯКОМ, ЧЕМ МЭРОМ

ПРАВИЛО «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ»

ПОКА НЕ ШВЕЙЦАРИЯ

- Закончился ремонт в реанимационном отделении Ялтинской больницы. Отремонтировано приемное отделение. Какой шаг будет следующим? - Дальше хотим сделать операционные блоки. ОтреРАЗУМНЫЕ КОМПРОмонтируем отделения медиМИССЫ цинской части. Ведь именно - Что Вы сделали в перот их оснащения часто завивую очередь, вступив в сит жизнь людей. И уже посдолжность мэра Ялты? ле этого мы перейдем к ре- Отправился в Кабмин ремонту палат. шать вопрос выделения средств на зарплату бюджетникам. - Вы планировали заняться, прежде всего, наведением порядка на рынках, а также вопросами несанкционированной торговли. Приоритеты не измени- Дороги в Ялте - больная лись? тема для гостей и жителей - Нет, не изменились. И с не- города. Это и плохое покрысанкционированной торгов- тие, и отсутствие мест для лей будем бороться очень же- парковки, и сложные перестко. Но мы не говорим о бе- крестки с нечеткой разметзумном сокращении всего. Ос- кой. Будут ли решаться эти танутся в достаточном коли- вопросы? честве точки продажи прохла- Мы планируем провести дительных напитков, мороже- капитальный ремонт со сменого, развлекательных това- ной покрытия в центре города, ров, игрушек, шариков для де- по ходу движения первого тей и так далее. Но это все дол- троллейбуса. Вся проектножно существовать легально, с сметная документация готооплатой налогов. А, кроме ва, прошла экспертизу. Но на того, город не должен превра- это нужны средства, в том чисщаться в рынок, а Набережная ле и из госбюджета. - в торговый ряд. - А другие дороги?

«ÄÎÐÎÃÈ - ÁÎËÜÍÀß ÒÅÌÀ ÄËß ßËÒÛ»

«ÑÅÉ×ÀÑ Ó ÌÅÍß ÀÄÐÅÍÀËÈÍÀ ÁÎËÅÅ ×ÅÌ ÄÎÑÒÀÒÎ×Íλ

- Мне очень хочется проснуться утром, а у нас, как в Швейцарии - все дороги ровные, все фасады сделаны, все аккуратно покрашено, кровли все хорошие, школы и больницы идеальные. Но это

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÙÅ ÎÄÈÍ ÄÎÂÃÎÆÈÒÅËÜ!

«ÃÎÐÎÄ ÍÅ ÄÎËÆÅÍ ÏÐÅÂÐÀÙÀÒÜÑß Â ÐÛÍÎÊ»

Æèçíåííîå êðåäî: ïîðÿäî÷íîñòü. Cåìüÿ: æåíà Íàäåæäà è ñûí Âàëåðèé (4 ãîäà). Ìåñòî îòäûõà: ãîðà Àé-Ïåòðè. Õîááè: ëûæè, êâàäðàöèêëû, ñíåãîõîäû, ëîøàäè. Êíèãè: â ïîñëåäíåå âðåìÿ - ïðåññà è êîððåñïîíäåíöèÿ. Íà äðóãîå íå îñòàåòñÿ âðåìåíè. Ìóçûêà: øàíñîí. Ëþáèìîå áëþäî: ÿè÷íèöà.

- Алексей Валерьевич, кем Вы мечтали стать в детстве? - Я хотел быть офицером флота, военным моряком. Смотрел множество фильмов на эту тему и читал книги. Даже пытался поступить в Нахимовское училище. Но зрение не позволило. - Не жалеете об этом? - Да вот не знаю сейчас: жалеть - не жалеть. Возможно, легче было бы … (улыбается). Хотя, нет, наверное, не жалею.

«ÃËÀÂÍÎÅ - ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ È ÆÅËÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ» из ряда фантастики. А в жизни нужно исходить из наших возможностей и делать все поэтапно.

МЕЧТЫ И СЮРПРИЗЫ - Алексей Валерьевич, у Вас есть проект-мечта? - Наверняка у каждого есть проект-мечта. Мне бы хотелось Ялту привести в порядок: переделать Набережную и прилегающие к ней улицы. Хотелось бы вернуться к историческому стилю, восстановить здания, которые построил известный архитектор Краснов… Но это сложно. Это - задача максимум. - Когда отдыхающие совершают морские прогулки, они замечают, как изменился, не в лучшую сторону, вид города из-за высотного строительства… - Появления новых высоток мы не допустим. А с теми, что уже есть, крайне сложно «бороться». Но исторический центр города должен остаться в духе той Ялты, к которой привыкли и гости, и местные жители. - Какие сюрпризы, в хорошем смысле, готовите отдыхающим в 2011 году? В том числе, останутся ли бесплатные пляжи? - Нам надо расширять сферу услуг, особенно то, что свя-

- Алексей Валерьевич, среди Ваших увлечений есть экстремальные виды спорта. Это как-то помогает в работе? - Это было серьезным увлечением, пока я не стал мэром. Горные лыжи, квадрациклы, снегоходы, парашют… Все это нужно при нехватке адреналина. А сейчас мне за день приходится решать такую массу проблем, что адреналина более чем достаточно. И остается только одно желание - просто поспать. Причем несколько суток подряд. Так что экстремальные виды спорта ушли на второй план. - Какой Вы руководитель - строгий или либеральный? - Это нужно спросить у моих подчиненных. Но я стараюсь придерживаться правила «золотой середины». - Какие люди в Вашей команде? Что, в первую очередь, требуете от подчиненных? - Порядочности. Я прощаю какие-то ошибки, но не прощаю предательства. Порядочность и желание работать - самое главное. А все остальное отсутствие опыта или какихто знаний - со временем нарабатывается. - Расскажите о своих близких - о жене, сыне. - Сын - моя радость в жизни. Когда приходишь домой в 10-11 вечера, и он еще не спит (что бывает редко), то это такой отдых - поиграть с ребенком. А жена - самый близкий и дорогой человек. Что тут говорить? Семья для меня - это крепость. Меня все время тянет домой.

Òèìîô³é Ãîðä³éîâè÷ Æèò÷åíêî ³ç îáëàñíîãî öåíòðó 1 ñ³÷íÿ â³äçíà÷èâ 100-ë³òí³é þâ³ëåé. Íåçâàæàþ÷è íà ïîâàæíèé â³ê, â³í çàëèøàºòüñÿ áàäüîðèì ³ àêòèâíèì ÷îëîâ³êîì. Òèìîô³é Ãîðä³éîâè÷ ðîçïîâ³äàº, ùî í³÷îãî ñïåö³àëüíî íå ðîáèâ, àáè ñòàòè äîâãîæèòåëåì. «Ñïîðòîì ñåðéîçíî íå çàéìàâñÿ, íå êóðèâ. Òà é æèòòÿ íå áàëóâàëî: êîëè áóëî òðè ðîêè, ïîìåðëà ìàòè, ðàíî ïî÷àâ ïðàöþâàòè, ïðîéøîâ â³éíó, à ïîò³ì äî ñàìî¿ ïåíñ³¿ òðóäèâñÿ íà ñòð³ëî÷íîìó çàâîä³», çãàäóº ñòàðîæèë. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ѲËÜÐÀÄÓ ÒÅÆ ÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ Ï³ñëÿ ð³÷íîãî ðåìîíòó óðî÷èñòî â³äêðèëè áóä³âëþ Òðî¿öüêî¿ ñ³ëüðàäè. Ñïîðóäó ïðèäáàëè ó 2009-ìó êîøòîì îáëàñíîãî ³ ì³ñöåâîãî áþäæåò³â. Òîð³ê ïî÷àëè ðåìîíò ïîìåøêàííÿ é óñï³øíî éîãî çàâåðøèëè. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÐÎ×ÓÕÀÍÊÈ ÏÅÐŲÇÍÈÊÀÌ

Çóñòð³÷ ³ç êåð³âíèêàìè óñ³õ àâòîï³äïðèºìñòâ ïðîâ³â ì³ñüêèé ãîëîâà Ñòàí³ñëàâ Ñàôðîíîâ. Î÷³ëüíèê ì³ñòà ïîïðîñèâ ïåðåâ³çíèê³â äîòðèìóâàòèñü ãðàô³êà ðóõó òà ÷³òêî âèõîäèòè íà ìàðøðóòè, à äî 15 ëþòîãî â³äíîâèòè ãðàô³ê ðóõó òà çìåíøèòè ïàñàæèðñüêå íàâàíòàæåííÿ, îñîáëèâî â ãîäèíè ï³ê.


6 ТВПРОГРАМА ○

17.05 18.10 19.00 20.00 20.30 21.25 23.15

Т/с «Всегда говори «всегда» Т/с «В лесах и на горах» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Здравствуй, мама!» Т/с «Знахарь» Д/п «Аида Ведищева. «Где4то на белом свете...» 00.10 День Дакара 00.15 Х/ф «В сетях паутины»

УТ1

06.00 Мультфильмы 06.35 М/с «Чудаковатые родители5» 07.00 М/с «Каппа Майки» 07.40 М/с «Ура, мультики!» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир3» 12.00, 16.00 Т/с «Горец» 13.00 Х/ф «Под планетой обезьян» 17.00 «Смешное домашнее видео» 17.35 «Лучшие нокауты мира» 18.50 Приемная депутата 19.00 Х/ф «Фактор страха» 20.50, 21.15 М/с «Симпсоны» 21.40 Х/ф «Шепот» 23.45 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.10 Х/ф «Одинокая мисс» 01.45 «Жестокие игры» 03.20 Х/ф «Девушка с характером» 04.35 Киногод 04.40 Х/ф «Сильва»

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «Последний секрет мастера» 11.00 Т/с «Боец» 12.15 «Знак качества» 12.50 «Понять. Простить» 13.15 «Детективы» 13.55 «Судебные дела» 14.45 Т/с «Спецкор отдела расследований» 15.40 «Жди меня»

11 КАНАЛ

34 КАНАЛ

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00 «Экономика в деталях» 07.20 «Гамма вкуса» 07.40 «Подъем» 08.50 «Родительский клуб» 09.10 Т/с «Курсанты» 11.30 Х/ф «Мистер Магу» 13.20, 19.35 Т/с «Папины дочки» 14.55, 15.50 Teen Time 15.00 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Живой до востребования2» 16.55 Т/с «Воронины» 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 19.00, 21.30, 00.00 Новости 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.05, 00.35 Новый взгляд «Вечная молодость» 23.05 Очевидец

07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Лига суперзлодеев» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00 «Фантастические истории» 10.00 «Честно». «История любви. Николай Караченцов» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Сокровища острова черепах» 13.10 «Дорогая передача» 14.30 «Женские откровения» 15.00 Х/ф «КГБ в смокинге», 1, 2 с. 16.45 «Слава и боль» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Званый ужин» 19.00 Д/ф «Смерть Сталина», 1 с. 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Дело Гетьма4 на» 21.00 Х/ф «Агентство «НЛС», 8, 9 с. 23.30 «Дело вкуса» 00.00 «Особенности местной рыбалки» 00.30 «Военная тайна» 01.30 «Фантастика под грифом «секретно»

Вівторок, 18 січня УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но4 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25, 19.00 О главном 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона. С. Жигунов, 1 ч. 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.15 Желаем счастья 12.35 Персона 13.10 Наша песня 13.45 Х/ф «Ради нескольких строк» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.20 Потомки 16.55 «Соседи» 18.00 Герой дня 19.40 Ян Табачник. «Честь имею пригла4 сить...», 1 ч. 20.40 Вечерняя сказка 20.55 Официальная хроника 21.35 Мир спорта 21.50 Шеф4повар. Ужин 22.05 Красиво 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «Последний секрет мастера» 11.00 Т/с «Боец» 12.15 «Знак качества» 12.50 «Понять. Простить» 13.15 «Детективы» 14.20 «Судебные дела» 15.10 Т/с «Спецкор отдела расследований» 16.10, 20.30 Т/с «Здравствуй, мама!» 17.05 Т/с «Всегда говори «всегда» 18.10 Т/с «В лесах и на горах»

19.00 20.00 21.30 23.15 00.20

Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Знахарь» Д/п «Проклятие скифских курганов» Х/ф «Игра на выживание»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.35 М/с «Чудаковатые родители5» 07.00 М/с «Каппа Майки» 07.40 М/с «Ура, мультики!» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир3» 12.00, 16.00 Т/с «Горец» 13.00 Х/ф «Смертельное завоевание» 17.00 «Смешное домашнее видео» 17.35 «Лучшие нокауты мира» 18.50 Х/ф «Фактор страха» 20.40, 21.05 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Глубоководная станция» 23.45, 01.50 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.10 Х/ф «Опасный грех любви» 02.15 «Жестокие игры» 03.35 Х/ф «Воздушный извозчик» 04.45 Киногод 04.50 Х/ф «Два бойца»

11 КАНАЛ 06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.05 Новости 07.40 «Подъем» 09.10 Т/с «Курсанты» 11.30 Х/ф «Дочь моего босса» 13.15, 19.35 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Живой до востребования2» 16.50, 21.00 Т/с «Воронины» 17.50 Т/с «Счастливы вместе» 19.25 «Приемная депутата» 22.05, 00.30 Здравствуйте, я 4 ваша мама! 23.05 Очевидец

1+1 07.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.15 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.30 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» 4 «Мужчина с тяжелыми травмами» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.55 Т/с «Такая жизнь» 13.55, 17.25 «Шесть кадров» 14.50 Х/ф «Горячие новости» 18.25 «Не лги мне» 4 «Несовершеннолетняя дочь связалась из 474летним»

5 КАНАЛ

Сх. 07.50 Зах. 16.27 Трив. дня 08.37

19.25 «Погода» 20.10 «Меняю жену» 21.10, 21.50 Т/с «Интерны» 22.15, 01.25 Т/с «Маргоша 3» 23.30 Х/ф «Почему нет»

СТБ 09.50 Х/ф «Чужие души» 11.45 «Необъяснимо, но факт» 12.50, 18.00 «Битва экстрасенсов» 13.50 «Моя правда» 14.50 «Давай поженимся» 16.50 «Невероятная правда о звездах» 17.50, 22.00 «Вікна4Новини» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.25 «Вікна4Спорт» 01.35 «Бизнес+» 01.40 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»

34 КАНАЛ 07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Лига суперзлодеев» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 10.00 Д/ф «Смерть Сталина» 1 с. 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Сокровища острова черепах» 13.10 «Дорогая передача» 14.30 «Марфа. Чудо возможно» 15.00 Х/ф «КГБ в смокинге» 3, 4 с. 16.45 Д/с «Столичные тайны». «Дело Гетьма4 на» 17.15 «Стелла 4 чудо возможно» 19.00 Д/ф «Смерть Сталина» 2 с. 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Крах клана Савлоховых» 21.00 Х/ф «Агентство «НЛС» 10, 11 с. 23.30 Х/ф «Человек года»

ICTV 07.30 Деловые факты 07.45 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20 Спорт 09.30, 19.25, 01.25 Чрезвычайные новости 10.15, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты2» 11.20 Т/с «Солдаты15» 12.20, 13.00 Анекдоты по4украински 13.30, 23.55 Уральские пельмени 15.20, 20.10 Т/с «Гаишники» 18.45 Факты. Вечер 22.50 Украинская мечта

13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191) ○

15.10, 16.10 Народное ток4шоу «Майдан. Ка4 кой быть Украине?» 17.30 «Территория закона» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Большая политика» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

TET 07.00, 19.30, 20.30 «Дом42» 08.00 «Лентяево» 10.00, 16.30 «Модный приговор» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 Дневной мультик «Мир Квеста» 14.30 Т/с «Волшебники из Вейверли» 15.00 Т/с «H2O: Просто добавь воды» 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

51 КАНАЛ 07.00, 07.45 Утренний коктейль 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 08.55 «Английский язык с»D’elite school» 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Не покидай», 1 с. 12.00 Х/ф «Красное и черное», 1 с. 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но4 вости 14.25, 16.50 М/ф 15.30 Х/ф «Не покидай», 2 с. 17.25 Д/ф «Путешествие вокруг света» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Медицина нового тысячелетия 18.30, 22.20 Тема дня 20.00 Днепропетровщина презентует 20.20 Родник здоровья 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «Красное и черное», 2 с.

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время4Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 54ом» 09.25, 00.30 «Автопилот4новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс4конференции в прямом эфире» 15.30 «Не первый вигляд» 16.30 «Мотор4ТВ» 17.30 «Особо опасно» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «На грани» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Путешествия со вкусом»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Шахта» 11.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Шоу «Играешь или не играешь» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Телохранитель 2» 21.15 Т/с «Логово змея» 22.15 Х/ф «Сокровище Амазонки» в гл.ро ли: Дуэйн «Скала» 00.20 Т/с «Любовь на острие ножа»

ENTER

ОРТ М

06.00 «Саундтреки» 06.10 «Мультфильмы» 11.30, 13.20 «Витрина4ТВ» 12.00 Х/ф «Что у Сеньки было» 13.50 Х/ф «Новые приключения янки при дворе короля Артура» 16.40 Х/ф «Контракт века» 19.05 Х/ф «Свадебный подарок» 20.30 Х/ф «В один прекрасный день» 22.10 Х/ф «Три гильзы от английского ка рабина» 23.45 Х/ф «Суворов» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.20, 01.50 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.30 «Хочу знать» 16.05 «Пока все дома» 17.00 «Федеральный судья» 18.15, 00.55 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Жди меня» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Доктор Тырса» 22.25 Спецрасследование. «Нелегалы» 23.40 Ночные новости 23.55 «Подпольная империя»

03.55 «НТВ утром» 07.35 Кулинарный поединок 08.30, 14.30, 17.30, 01.5502.19 Обзор. Чрез4 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Живут же люди! 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Х/ф «Привет, киндер!» 15.35 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.20 Т/с «Таксистка4» 20.20 Т/с «Литейный». «Опасный груз», «АРТ» 22.40 Т/с «Морские дьяволы4», 21 с. «Но вички» 23.35 «Адольф Гитлер. Билет в одну сторону». 1 с. 00.20 «Рублевка. LIVE»

27 КАНАЛ

НТН

05.50, 10.50, 15.50 Твой хит 06.30 Победоносный голос верующего 07.00 24 часа Св?т 07.20 Зеленый дозор 08.00 Экспедиция вокруг света. Три в одном 09.00 Сущность зверя 11.00 Неделя моды с Дарьей Шаповаловой 11.30 Тайны 12.15 «Эра образования» 14.45 «Мультфильм» 16.25 Х/ф «Пиратские острова» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Жизнь» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 MEDIAСHATRIX 20.00 Сильные мира сего 20.50 «Життя» 21.10 Детство в дикой природе 22.10 Мистическая Азия 23.20 СHATRIX

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Гадкий утенок» 06.40 Х/ф «Каир2» вызывает «Альфу» 08.20 «Правда жизни» 08.50, 00.30 «Дневники Дакара42011» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 09.50, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 10.40, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 11.30 Х/ф «Схватка» 13.25, 19.20 Т/с «Инструктор» 14.25 Т/с «Крот 2» 15.30 Х/ф «Белый взрыв» 16.55 Х/ф «Гладиатор по найму» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 00.40 Х/ф «Человекличинка»

Іменинники дня: АРТЕМ, ДЕНИС, АРХИП, ПАНАС, ОСТАП, ЗОСИМ, ТАНАСІЙ

НТВМИР

06.01, 22.30 «Время4Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.05, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 54ом» 09.25, 00.30 «Автопилот4новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс4конференции в прямом эфире» ○

Зах. 05.45 Сх. 13.43 Перша чв. 12 січня

51 КАНАЛ

ICTV ○

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05 Губернские прогнозы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 М/ф «Приключения Буратино» 11.45 Х/ф «Кузнечик» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но4 вости 13.30 Время советов 14.20, 16.45 М/ф 15.30 Х/ф «Не покидай», 1 с. 17.25 Д/ф «Путешествие вокруг света» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.00 Х/ф «Красное и черное», 1 с.

07.25 Деловые факты 07.40 Провокатор ○

TET

СТБ

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

07.00, 19.30, 20.30 «Дом42» 08.00 М/с «Сокровища острова черепах» 08.30 «Лентяево» 10.00, 16.30 «Модный приговор» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 Дневной мультик «Мир Квеста» 14.30 Т/с «Волшебники из Вейверли» 15.00 Т/с «H2O: Просто добавь воды» 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

09.40 Х/ф «Вечерняя сказка» 11.50 «Мистические истории с Павлом Кости4 цыным» 12.50, 18.00 «Битва экстрасенсов» 14.50 «Давай поженимся» 16.50 «Невероятная правда о звездах» 17.50, 22.00 «Вікна4Новини» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.25 «Вікна4Спорт» 01.35 «Бизнес+» 01.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.50 Спорт 09.30, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты2» 10.35 Т/с «Солдаты15» 11.40, 13.00 Анекдоты по4украински 12.05 Люди, кони, кролики и...домашние ро4 лики 13.25 Х/ф «Отставник» 15.20 Х/ф «Отставник2: Своих не бросаем» 18.45 Факты. Вечер 19.25, 01.00 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Гаишники» 22.50 Свобода слова

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.20 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 09.25 «Смакуємо» 10.00 «Семейные драмы» 10.55, 17.25, 23.35 «Шесть кадров» 11.40 Х/ф «Почему нет» 13.35 «Большая перемена» 14.20 «Роскошная жизнь» 15.15 Х/ф «Тариф новогодний» 17.45 Х/ф «Кавказская пленница» 19.25 «Погода» 20.10 Х/ф «Горячие новости» 22.20 Т/с «Маргоша 3» 00.00 Х/ф «Цветок тысяча и одной ночи»

9 КАНАЛ

Сх. 07.51 Зах. 16.25 Трив. дня 08.34

Понеділок, 17 січня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 Шеф4повар страны 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.20 Ревизор 12.55 Право на защиту 13.15 Темный силуэт 13.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.40 Потомки 16.55 «Соседи» 18.00 Окно в Америку 19.00 О главном 19.40 Ян Табачник. «Жизнь на бис» 20.40 Вечерняя сказка 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.35 Мир спорта 21.50 Шеф4повар. Ужин 22.05 Красиво 22.55 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

Зах. 06.35 Сх. 14.53 Перша чв. 12 січня НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Брэк» 06.35 М/ф «Как обезьянки обедали» 06.45 Х/ф «Гладиатор по найму» 08.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 08.50, 00.30 «Дневники Дакара42011» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 09.50, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 10.40, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 11.30, 00.40 Т/с «Мисс Марпл» 13.40, 19.20 Т/с «Инструктор» 14.35 Т/с «Крот 2» 15.40 Х/ф «Ненависть» 17.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» 18.30 «Речовий доказ» 01.35 Д/ф «Отцы и дети. «Черная» слава»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.35, 19.25 Т/с «Таксистка4» 08.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное про4 исшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Литейный». «Опасный груз», «АРТ» 15.35 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 20.20 Т/с «Литейный». «Срок давности», «Мстители» 22.40 Т/с «Морские дьяволы4», 22 с. «Брешь в защите» 23.35 «Адольф Гитлер. Билет в одну сторону». 2 с. 00.20 «Рублевка. LIVE» 02.00 Профилактика

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, РОМАН, АПОЛЛІНАРІЙ, ФЕОНА 27 КАНАЛ 05.50, 10.45 Твой хит 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 14.55, 16.20, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 PRO Читання 08.00 Экспедиция вокруг света. Три в одном 11.00, 17.30 Генезис здоровья 12.15 «Эра образования» 14.45 «Мультфильм» 16.25, 22.10 Мистическая Азия 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.00 Сильные мира сего 20.50 24 часа.Головне питання 21.10 Детство в дикой природе 23.20 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.20, 01.50 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.30 «Хочу знать» 16.05 «Пока все дома» 17.00 «Федеральный судья» 18.15, 00.50 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Доктор Тырса» 22.25 «Спасти любой ценой» 23.40 Ночные новости 23.55 «На ночь глядя»

ENTER

ТРК «УКРАИНА»

06.00 «Саундтреки» 06.10 «Мультфильмы» 11.10, 12.45 «Витрина4ТВ» 11.40, 13.15 Х/ф «Незнайка с нашего дво ра» 14.25 Х/ф «Свадебный подарок» 15.45 Х/ф «В один прекрасный день» 17.25 Х/ф «Три гильзы от английского ка рабина» 18.55 Х/ф «Городской романс» 20.45 Х/ф «Люди в океане» 22.10 Х/ф «Мятежный «Орион» 23.40 Х/ф «Машенька» 00.55 Х/ф «Глинка»

06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 21.15 Т/с «Логово змея» 11.00, 19.20 Т/с «Телохранитель 2» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Шоу «Играешь или не играешь» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 22.15 Х/ф «Точка возврата» 01.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» в гл.ро ли: Дуэйн «Скала»


13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191) ○

ТВПРОГРАМА 7 ○

18.10 19.00 20.00 21.30 23.20

УТ1

18.25 «Не лги мне» 4 «Взрослая дочь не верит, что ее мать 4 самоубийца» 19.25 «Погода» 20.10 «Шоу на два миллиона» 21.20, 22.00 Т/с «Интерны» 22.25, 01.35 Т/с «Маргоша 3»

9 КАНАЛ

10.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 11.40 «Необъяснимо, но факт» 12.45, 18.00 «Битва экстрасенсов» 13.45 «Правила жизни» 14.50 «Давай поженимся» 16.50 «Невероятная правда о звездах» 17.50, 22.00 «Вікна4Новини» 20.00 «Мистические истории с Павлом Кости4 цыным» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.25 «Вікна4Спорт» 01.35 «Бизнес+» 01.40 Х/ф «Американская дочь»

1+1

УТ1

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «Последний секрет мастера» 11.00 Т/с «Боец» 12.15 «Знак качества» 12.50 «Понять. Простить» 13.15 «Детективы» 14.20 «Судебные дела» 15.10 Т/с «Версия» 16.10, 20.30 Т/с «Здравствуй, мама!» 17.05 Т/с «Всегда говори «Всегда2» 18.10 Т/с «В лесах и на горах» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 21.30 Т/с «Знахарь» 23.20 Д/п «Врата времени. Геопатогенные зоны земли» 00.20 Х/ф «Монтана»

9 КАНАЛ 06.00 Мультфильмы 06.35 М/с «Чудаковатые родители6» 07.00 М/с «Каппа Майки» 07.40 М/с «Ура, мультики!» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир3» 12.00, 16.00 Т/с «Горец» 13.00 Х/ф «Счастливчик Люк» 14.50, 17.00 «Смешное домашнее видео» 17.35 «Лучшие нокауты мира» 18.50 «70 коней В.Веретенникова» 19.00 Х/ф «Ронин» 21.40, 22.05 М/с «Симпсоны» 23.30 Х/ф «Придорожное заведение» 01.05 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.30 Х/ф «Воссоединение» 03.10 «Жестокие игры» 04.00 Х/ф «Цирк» 05.20 Х/ф «ВолгаВолга»

11 КАНАЛ 06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 Новости 07.40 «Подъем» 09.10 Т/с «Курсанты» 11.30 Х/ф «Операция «Слон» 13.55 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Живой до востребования2» 16.50 Т/с «Воронины» 17.55 Т/с «Счастливы вместе» 19.30 «Сектор V..P.» 21.00 «Вечерний разговор» 22.05, 00.35 Светлые головы 23.05 Очевидец

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.15 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.30 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» 4 «Разрушенные мечты» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.55 Т/с «Такая жизнь» 13.55 «Личное дело» 14.55 «Мир наизнанку» 15.50 «Шоу на два миллиона» 17.25 «Шесть кадров» 18.25 «Не лги мне» 4 «Мать снимается в пор4 но» 19.25 «Погода» 20.10 «Соседские войны» 21.10, 21.50 Т/с «Интерны» 22.15, 01.20 Т/с «Маргоша 3» 23.30 Х/ф «Мама, можно я пересплю с убий цей?»

Сх. 07.48 Зах. 16.30 Трив. дня 08.42 СТБ 09.40 Х/ф «Американская дочь» 11.45 «Необъяснимо, но факт» 12.50 «Битва экстрасенсов» 13.50 Звездная жизнь 14.50 «Давай поженимся» 16.50 «Невероятная правда о звездах» 17.50, 22.00 «Вікна4Новини» 18.00 «В поисках истины» 20.00 «Мистические истории с Павлом Кости4 цыным» 22.25 «Параллельный мир» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.25 «Вікна4Спорт» 01.35 «Бизнес+» 01.40 Х/ф «Родня»

34 КАНАЛ 07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Лига суперзлодеев» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 10.00 Д/с «Засекреченная любовь» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Сокровища острова черепах» 13.10 «Дорогая передача» 14.30 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо по зитивно» 16.45 Д/с «Столичные тайны». «Линкор «Но4 вороссийск» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 19.00 «70 коней Веретенникова», 2 ч. 19.15 «Громкое дело» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Майор Вихрь» 21.00 «Болевая точка» 21.20 Д/ф «Западня». «Между правдой и вы4 мыслом» 22.00 Х/ф «Агентство «НЛС», 14 с. 23.30 «Перевоплощение» 00.15 «Фантастика под грифом «секретно» 01.10 «Военные истории»

ICTV 07.30 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20 Спорт 09.30, 19.25, 01.30 Чрезвычайные новости 10.15, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты2» 11.15 Т/с «Солдаты15» 12.20, 13.00 Анекдоты по4украински 13.30, 00.00 Уральские пельмени 15.10, 20.10 Т/с «Гаишники» 18.45 Факты. Вечер 22.50 Украинская мечта

TET 07.00, 19.30, 20.30 «Дом42» 08.00 «Лентяево»

«Время: важно» «Время» «Машина времени» «Обзор прессы» «Ресторанные новости»

10.00, 16.30 «Модный приговор» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 Дневной мультик «Мир Квеста» 14.30 Т/с «Волшебники из Вейверли» 15.00 Т/с «H2O: Просто добавь воды» 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

51 КАНАЛ 07.00, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10 Время советов 10.00 ПРОФИЛАКТИКА 15.00 М/ф 15.30 Х/ф «Питер Пен», 1 с. 16.45 Свое мнение 17.25 Д/ф «Путешествие вокруг света» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Поговори обо мне. «Этому ребенку нуж4 на семья» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Медицина нового тысячелетия 22.00 Х/ф «Красное и черное», 4 с. 00.40 Украинская десятка

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время4Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 54ом» 09.25, 00.30 «Автопилот4новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс4конференции в прямом эфире» 15.30 «Жизнь в удовольствие» 16.30 «Драйв» 17.30 «Машина времени» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Свободная гавань» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Акцент»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Последний лепесток» 06.50 Х/ф «Стамбульский транзит» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 09.50, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 10.40, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 11.30, 00.25 Т/с «Мисс Марпл» 13.40, 19.20 Т/с «Инструктор» 14.40 Т/с «Крот 2» 15.45 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 17.10 Х/ф «Воздушные пираты» 18.30 «Легенды уголовного розыска»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.20, 01.50 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.30 «Хочу знать» 16.05 «Пока все дома» 17.00 «Федеральный судья» 18.15, 00.55 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Доктор Тырса» 22.25 Среда обитания. «Гадание на кофейной гуще» 23.40 Ночные новости 23.55 «Вторая жизнь»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 21.15 Т/с «Логово змея» 11.00, 19.20 Т/с «Телохранитель 2» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Шоу «Играешь или не играешь» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Х/ф «Точка возврата»

06.00 «Саундтреки» 06.10 «Мультфильмы» 12.00, 14.00 «Витрина4ТВ» 12.30 Х/ф «Шаг с крыши» 14.30 Х/ф «Городской романс» 16.10 Х/ф «Люди в океане» 17.35 Х/ф «Мятежный «Орион» 19.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 20.35 Х/ф «Чеховские мотивы» 22.50 Х/ф «На вес золота» 00.20 Х/ф «Дубровский» ○

27 КАНАЛ

ENTER

05.50 Твой хит 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 14.55, 16.25, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 12.15 «Эра образования» 14.45 «Мультфильм» 16.25, 22.10 Мистическая Азия 17.30 Генезис здоровья 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30 «Экономический советник» 20.50 «Жизнь» 21.10 Детство в дикой природе 23.20 СHATRIX

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Золотая пыль 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Литейный». «Срок давности», «Мстители» 14.30, 17.30, 02.0002.24 Обзор. Чрезвычай4 ное происшествие 15.35 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.20 Т/с «Таксистка4» 20.20 Т/с «Литейный». «Частное дельце», «Рокнролл жив» 22.40 Т/с «Морские дьяволы4». 23 с. «Из гоняющий призраков» 23.35 «Таинственная Россия: Инопланетяне в Ростове4на4Дону?» 00.25 «Рублевка. LIVE»

Іменинники дня: 4

НТВМИР

5 КАНАЛ

НТН

06.01, 22.30 «Время4Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 54ом» 09.25, 00.30 «Автопилот4новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс4конференции в прямом эфире» 15.30 «Здоровые истории» 16.30 «Арсенал» 17.30 «Большая политика» 18.30, 23.40 «Киевское время» ○

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 07.00 Х/ф «Ненависть» 08.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 08.50 «Дневники Дакара42011» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 09.50, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 10.40, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 11.30, 00.25 Т/с «Мисс Марпл» 13.40, 19.20 Т/с «Инструктор» 14.35 Т/с «Крот 2» 15.40 Х/ф «Поезд вне расписания» 17.00 Х/ф «Стамбульский транзит» 18.30 «Правда жизни»

51 КАНАЛ

19.25 21.00 21.50 23.55 00.40

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Не покидай», 2 с. 11.55 Х/ф «Красное и черное», 2 с. 14.25 М/ф 15.30 М/ф «Маугли» 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Путешествие вокруг света» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Родник здоровья 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 Ваш адвокат 21.55 Х/ф «Красное и черное», 3 с.

ICTV

Зах. 07.16 Сх. 16.12 Повний міс. 23.21

07.00, 19.30, 20.30 «Дом42» 08.00 «Лентяево» 10.00, 16.30 «Модный приговор» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 Дневной мультик «Мир Квеста» 14.30 Т/с «Волшебники из Вейверли» 15.00 Т/с «H2O: Просто добавь воды» 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

07.30 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.35 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20 Спорт 09.30, 19.25, 01.30 Чрезвычайные новости 10.15, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты2»

Четвер, 20 січня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но4 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25, 19.00 О главном 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я. Святые места 13.00 Граница государства 13.15 Х/ф «Горячий снег» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.20 Потомки 16.55 «Соседи» 18.00 Герой дня 19.40 Ян Табачник.»Честь имею пригла4 сить...», 3 ч. 20.40 Вечерняя сказка 20.55 Официальная хроника 21.35 Мир спорта 21.45 Шеф4повар. Ужин 22.00 Глубинное бурение 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.50 Телеакадемия

TET

07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Лига суперзлодеев» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 10.00 Д/ф «Смерть Сталина», 2 с. 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Сокровища острова черепах» 13.10 «Дорогая передача» 14.30 «Женские откровения» 15.00 Х/ф «КГБ в смокинге», 5, 6 с. 16.45 Д/с «Столичные тайны». «Крах клана Савлоховых» 17.15 «Марфа. Чудо возможно» 19.00 Д/с «Засекреченная любовь». «Любовь под контролем» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Д/с «Столичные тайны». «Линкор «Но4 вороссийск» 21.00 Х/ф «Агентство «НЛС», 12, 13 с. 23.30 «Чего хочет женщина» 00.00 Х/ф «Живой» 01.35 «Фантастика под грифом «секретно»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.30 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» 4 «Дочь не принимает от4 цовской партии» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.55 Т/с «Такая жизнь» 13.55 «Деньги» 14.55, 17.25 «Шесть кадров» 15.05, 23.50 Х/ф «Сосед» ○

11.20 Т/с «Солдаты15» 12.20, 13.00 Анекдоты по4украински 13.30, 00.00 Уральские пельмени 15.10, 20.10 Т/с «Гаишники» 18.45 Факты. Вечер 22.50 Украинская мечта

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ

СТБ

06.25 Х/ф «Дочь моего босса» 14.00, 19.35 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Живой до востребования2» 16.50, 21.05 Т/с «Воронины» 17.55 Т/с «Счастливы вместе» 19.00, 21.30, 00.00 Новости 22.05, 00.30 Сделай мне смешно 23.00 Очевидец

ИНТЕР

Т/с «В лесах и на горах» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Знахарь» Д/п «Родион Нахапетов. Русский в го4 роде ангелов» 00.20 Х/ф «Улицы милосердия» 06.00 Мультфильмы 06.35 М/с «Чудаковатые родители5» 07.00 М/с «Каппа Майки» 07.40 М/с «Ура, мультики!» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир3» 12.00, 16.00 Т/с «Горец» 13.00 Х/ф «Смертельное завоевание» 17.00 «Смешное домашнее видео» 17.35 «Лучшие нокауты мира» 19.00 Х/ф «Глубоководная станция» 21.15, 21.40 М/с «Симпсоны» 22.05 Х/ф «Ронин» 00.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.05 Х/ф «Голое разоблачение» 02.45 «Жестокие игры» 03.05 Х/ф «Дети капитана Гранта» 04.30 Киногод 04.35 Х/ф «Остров сокровищ»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «Последний секрет мастера» 11.00 Т/с «Боец» 12.15 «Знак качества» 12.50 «Понять. Простить» 13.15 «Детективы» 14.20 «Судебные дела» 15.10 Т/с «Спецкор отдела расследований» 16.10, 20.30 Т/с «Здравствуй, мама!» 17.05 Т/с «Всегда говори «всегда»

Сх. 07.49 Зах. 16.28 Трив. дня 08.39

Середа, 19 січня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но4 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 На связи с Правительством 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона. С. Жигунов, 2 ч. 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.20 Шаг к звездам 13.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.20 Потомки 16.55 «Соседи» 18.00 Герой дня 19.00 О главном 19.40 Ян Табачник. «Честь имею пригла4 сить...», 2 ч. 20.40 Вечерняя сказка 20.55 Официальная хроника 21.35 Мир спорта 21.50 Опыт 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 01.55 Телеакадемия

Зах. 07.48 Сх. 17.36 Повний міс. 19 січня НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.35, 19.25 Т/с «Таксистка4» 08.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное про4 исшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Литейный». «Частное дельце», «Рокнролл жив» 15.35 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 20.20 Т/с «Литейный». «Ненависть», «Под става» 22.40 Т/с «Морские дьяволы4». 24 с. «Враждебная среда» 23.35 «Женский взгляд» 00.20 «Рублевка. LIVE» 01.55 02.25 «Шахматное обозрение»

ENTER 06.00 «Саундтреки» 06.10 «Мультфильмы» 11.10, 13.20 «Витрина4ТВ» 11.40 Х/ф «Треньбрень» 13.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 15.25 Х/ф «Чеховские мотивы» 17.30 Х/ф «На вес золота» 18.55 Х/ф «Зимняя вишня» 20.30 Х/ф «Испытательный срок» 22.20 Х/ф «Трое суток после бессмертия» 23.55 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30 Сильные мира сего 08.00 Экспедиция вокруг света. Три в одном 10.45, 15.05 Твой хит 11.00, 17.30 Генезис здоровья 12.00 «Альфа и Омега» 12.30 «Эра образования»

Іменинники дня: ІВАН, ОПАНАС 16.25, 22.10 Мистическая Азия 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Життя» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжением» 20.50 24 часа.Головне питання 21.10 Детство в дикой природе 23.20 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.20, 01.50 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.30 «Хочу знать» 16.05 «Пока все дома» 17.00 «Федеральный судья» 18.15, 00.50 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Доктор Тырса» 22.25 «Человек и закон» 23.40 Ночные новости 23.55 «Судите сами»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.20 Т/с «Логово змея» 11.00, 19.20 Т/с «Телохранитель 2» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Шоу «Играешь или не играешь» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 00.00 Х/ф «Убившая боль» 01.40 Т/с «Жизнь как приговор»

ÒÅÀÒÐ «ÊÂÍ ÄÃÓ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

ÊÀÁÀÐÅ «ÂÅÑÅËÛÉ ÏÅÑÅÖ»! ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÅÒÐÎ @ ÀÂÀÍÃÀÐÄ - 2» 27 января, начало в 19.00 Гопнер холл (ДК, ул. Гопнер, 4 а над Coffee room).

Справки по тел.: 745 40 55, 789 70 75. Стоимость бил. 40, 60, 80, 100 грн.


8 ТВПРОГРАМА ○

08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир3» 12.00, 16.00 Т/с «Горец» 13.00 Х/ф «Мистер миллиард» 14.50, 02.55 «Смешное домашнее видео» 17.00 Журнал Суперлиги 17.35 «Лучшие нокауты мира» 18.50 Х/ф «Путешествие к Центру Земли» 20.40, 21.05 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Особь2» 23.35, 01.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.00 Х/ф «Голое разоблачение» 02.05 «Жестокие игры» 03.10 Х/ф «Жди меня» 04.35 Х/ф «В шесть часов вечера после вой ны»

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 06.35 07.00 07.40

Мультфильмы М/с «Чудаковатые родители6» М/с «Каппа Майки» М/с «Ура, мультики!»

34 КАНАЛ

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.00, 17.30 «Семейные драмы» 10.55 «Не лги мне» 4 «Мать подозревает, что в семье есть вор» 11.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 12.55 Т/с «Такая жизнь» 13.55 «Анатомия славы» 14.40, 17.25 «Шесть кадров» 15.10 Х/ф «Чужой в доме» 18.25 «Не лги мне» 4 «Женщина, пропавшая без вести» 19.25 «Погода» 20.00 Х/ф «Крепкий орешек 2» 22.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 00.40 Х/ф «Гризли»

07.30 Деловые факты 07.45 Стоп410 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.35 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.15, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты2» 11.15 Т/с «Солдаты15» 12.20, 13.00 Анекдоты по4украински 13.35 Уральские пельмени 15.15 Т/с «Гаишники» 18.45 Факты. Вечер 20.10 Х/ф «О, счатливчик!» 22.25 Украинская мечта. Финал 23.20 Х/ф «Призрак дома на холме» 01.45 Х/ф «Нулевой километр»

Субота, 22 січня УТ1 07.15 08.00 12.30 14.10 14.40 15.00 15.35 16.00 17.00 17.30 18.05 18.40 19.00 19.40

Д/ф «Живая энциклопедия» Шустер4Live Х/ф «Орел и решка» Пока родители спят Так просто Наша песня Феерия путешествий В гостях у Д. Гордона. Б. Алибасов, 1 ч. Пусть так Бокс. В.Кличко. Итоги 2010 г. Ревизор Мастер4класс Золотой гусь Ян Табачник. «Честь имею пригла4 сить...», 4 ч. 21.00, 01.20 Итоги дня 21.45 Мир спорта 21.50 Хит4парад «Национальная двадцатка» 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Д/ф 23.20 Эра здоровья 23.50 Орбита Поплавского

ИНТЕР 07.35 08.30 09.25 10.25 10.35 12.40 16.20 18.10 20.00 20.30 23.10

«Городок» «Формула любви» «Позаочі» М/с «Маша и медведь» Х/ф «Беовульф» Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» «Самый умный» Концерт «Юбилей «Бульвара»415 лет» «Подробности» «Достояние республики». И.Матвиенко Х/ф «Троя»

08.00 «Построено на века. Стадион» 08.40, 13.35, 16.35 «Лучшие нокауты мира» 09.00 Телемагазин 11.00 Х/ф «Богач» 13.10, 16.00 «Смешное домашнее видео» 14.00 Баскетбол. Суперлига. БК «Говерла»4БК «Днепр» 17.00 Х/ф «Храм черепов» 19.00 Х/ф «Придорожное заведение» 21.30, 22.30, 03.00, 03.45 Т/с «Секретные материалы4» 23.35, 01.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.00 Х/ф «Особь2» 02.05 «Жестокие игры» 04.30 Киногод 04.40 Х/ф «Трактористы»

11 КАНАЛ 06.20 07.25 08.00 09.00 09.40 10.05 12.00 13.10 14.10 15.30 17.00 18.55

«Стоп4кадр» Анализ крови Эксклюзив М/с «Доброе утро, Микки!» М/с «Дональд Дак» Х/ф «Замороженный калифорниец» Файна Юкрайна Даешь молодежь Скетч4шоу «Красотки» Т/с «Моя прекрасная няня» М/Ф «Планета сокровищ» Х/ф «Властелин Колец. Братство Кольца» 22.45 Х/ф «Вампир в Бруклине» 00.50 Спортрепортер 00.55 «Сектор V.I.P.»

1+1

06.00 Мультфильмы 06.25 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 07.30 Журнал Суперлиги

07.20 «Настоящие врачи» 08.15 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?» 10.00 «Мир наизнанку» 11.00, 13.45 «Шесть кадров» 12.00 «Большая перемена» 12.50 «Анатомия славы»

Закрите акціонерне товариство «ВІГАЛА» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 9 березня 2011 року о 12.00 за адресою: вул.Оренбурзька, 174, м.Дніпропетровськ, Україна, 49074. Порядок денний: 1.Реорганізація ЗАТ «ВІГАЛА» шляхом перетворення його в ТОВ «ВІГАЛА». 2. Призначення комісії (ліквідацій$ ної комісії, ліквідатора) з припинення діяльності ЗАТ «ВІГАЛА». 3. Порядок обміну акцій Товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток ТОВ, що створюється шляхом перетворення.

Акціонерне товариство закритого типу «ПІРІТА» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 9 березня 2011 року об 11.00 за адресою: вул.Оренбурзька, 174, м.Дніпропетровськ, Україна, 49074. Порядок денний: 1.Реорганізація АТЗТ «ПІРІТА» шляхом перетворення його в ТОВ «ПІРІТА». 2. Призначення комісії (ліквідацій$ ної комісії, ліквідатора) з припинення діяльності АТЗТ «ПІРІТА» . 3. Порядок обміну акцій Товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток ТОВ, що створюється шляхом перетворення.

9 КАНАЛ

5 КАНАЛ

Сх. 07.46 Зах. 16.33 Трив. дня 08.47 14.05 16.35 18.30 19.30 20.00 23.50 01.35

Х/ф «Крепкий орешек 2» Х/ф «Зять» «Деньги» «ТСН» Х/ф «Ворожея» Х/ф «Чужой в доме» Х/ф «Гризли»

08.00 09.00 10.05 10.50 11.20 13.10 15.10 16.55 19.00 20.35 22.55

«Караоке на Майдане» «Едим дома» «ВусоЛапоХвіст» М/ф «Пингвины Мадагаскара» М/ф Х/ф «Максим Перепелица» Х/ф «Приключения Верки Сердючки» «Смешные люди» Х/ф «За двумя зайцами» Х/ф «Год Золотой рыбки» Х/ф «Тебе, настоящему»

СТБ

34 КАНАЛ 07.00, 20.30 Блицфакт 07.30 «Пастырские беседы» 07.45 «Модельная школа ведьмы Дженнис» 08.35 «Изюминка» 09.00, 17.30 «Слава и боль» 09.30 «Медикус» 10.00 «Жизненное пространство» 10.30 «Перевоплощение» 11.15 «Тип4топ» 12.00 «Лица вещей» 12.30 «Женские откровения» 13.00 «Музыка» 14.00 «Стелла 4 чудо возможно» 14.30 Х/ф «КГБ в смокинге», 7, 9 с. 17.00 «Чего хочет женщина» 18.00 «Седмица» 18.30 «Герои и неудачники» 18.50 Х/ф «Дневной поезд» 20.50 «Новости Т434. Итоги года» 21.40 «Громкое дело» 22.05 «Хорошее кино»: Аль Пачино, Робин Уиль4 ямс, Хилари Суонк в трилере Кристофера Нолана «Бессоница» (кат. 2) 00.00 «Михаил Задорнов. Мелочь, а приятно» 01.40 «Честно». «Есть ли жизнь после мужа»

ICTV 07.30 Козырная жизнь 08.05 Х/ф «Сын дракона», 1 с. 10.00 «Смак» 10.45 Люди, кони, кролики и...домашние ролики 11.55 Квартирный вопрос 12.50 Х/ф «О, счатливчик!» 14.50 Ты не поверишь! 15.45 Под прицелом 16.45 Провокатор 17.45 Максимум в Украине 18.45 «Факты» 18.55 Спорт 19.00, 19.20 Наша Russia 20.15 Х/ф «Турнир» 22.25 «Рюрики» комедийного телесериала

13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191) ○

22.50 Х/ф «Корабльпризрак» 00.40 Х/ф «Призрак дома на холме: Воз вращение»

TET 07.00, 19.30, 20.30 «Дом42» 08.00 «Лентяево» 09.00 Ретромультфильм «Тайна третьей пла4 неты» 10.30, 14.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30, 22.00 «Соmedy Woman» 12.30 «Ералаш» 13.30 «Модный приговор» 15.30, 21.00 Т/с «Универ» 16.30 Х/ф «Месть придурков» 18.30 «Голая правда» 23.00 «Брачное чтиво» 00.00 «Звезды против караоке»

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, «мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00, 14.45 М/ф 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Технодром 11.00 Арт4зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «Питер Пен», 2 с. 13.30 Волшебное закулисье 15.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ4 ления 18.00 Д/ф «Путешествие вокруг света» 18.30 Тема дня 19.00, 23.30 «Формат 1+1» 20.00 Азбука здоровья 20.30 «Новости. «Итоги» 21.20 Лучшие спортивные достижения Днеп4 ропетровщины42010 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.01 «Время4Тайм» 06.15, 10.10, 13.10, 15.20, 17.15, 19.20, 23.45 «Погода на курортах» 06.30, 07.30, 18.35, 23.35 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот4тест» 07.20, 08.20, 21.50, 00.30 «Тема недели» 08.30 «Бистро4ТВ» 09.25 «Своими глазами» 09.45 «Любимая работа» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 11.55 «Достичь цели» 12.15 «Окно в Европу» 13.20 «Драйв» 14.10 «Блюдо от шефа»

Зах. 08.38 Сх. 20.25 Повний міс. 19 січня 14.25 «Игра судьбы» 15.30 «Обрати внимание» 16.20 «Арсенал» 17.30 «На грани» 18.10 «Хроника недели» 19.30, 20.30 «Время интервью» 21.20 «Народный контроль» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Окно в Америку» 00.40 «Мотор»

НТН 06.00 06.25 06.30 07.15 08.20 09.35 11.30 12.00 13.15 15.50 17.10 19.00 20.50 23.10 01.30

«Легенды бандитского Киева» М/ф «Просто так» М/ф «Фильм! Фильм! Фильм!» Т/с «Инспектор Деррик» «Вайп Аут» Т/с «Детективы Т.Устиновой. «Подру га особого назначения» «Речовий доказ» Х/ф «Экипаж машины боевой» Х/ф «Подвиг Одессы» Х/ф «Свидетельство о бедности» Т/с «Каменская 5» Х/ф «Старикиполковники» Х/ф «Америкэн бой» Х/ф «Связь» Х/ф «Письма с Иводзимы»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Веселое Новогоднее путеше ствие с тетушкой Совой» 07.30 «В зоне особого риска» 08.00 Главная дорога 08.30 Живут же люди! 09.25 Едим дома! 10.00 Русская начинка 10.30 Т/с «Коррида это жизнь2» 12.30 Кулинарный поединок 13.25 Квартирный вопрос 14.25 Александр Журбин. Мелодии на память 15.20 «Последнее слово». Остросюжетное ток4шоу Павла Селина 16.20 «Очная ставка» 17.10 «Наши» 19.00 «Программа максимум» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.45 Х/ф «Шпионские игры». «Ускольза ющая мишень» 23.30 Х/ф «Шпионские игры». «Чернич ный пирог» 01.05 Х/ф «Свадьба» 02.10 02.40 «Шахматное обозрение»

ENTER 06.00 06.10 12.00 13.25 15.05 16.35 18.15

ТРК «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.20 Т/с «Логово змея» 11.00, 19.20 Т/с «Телохранитель 2» 12.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.00 Шоу «Играешь или не играешь» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 21.20 Т/с «Офицеры 2. Одна судьба на дво их» 01.40 Х/ф «Убившая боль»

05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 14.55, 16.20, 18.25, 21.05, 23.10 «Днепровская неделя» ○

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.20 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.25 «Понять. Простить» 15.30 «Хочу знать» 16.05 «Пока все дома» 17.00 «Федеральный судья» 18.15 «Поле чудес» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «20 лучших песен 2010 года» 21.00 «Время» 21.30 «20 лучших песен 2010 года». Продол4 жение 23.30 Х/ф «Какраки»

06.00 «Саундтреки» 06.10 «Мультфильмы» 11.40, 13.40 «Витрина4ТВ» 12.10 Х/ф «Без ошейника» 14.10 Х/ф «Зимняя вишня» 15.40 Х/ф «Испытательный срок» 17.25 Х/ф «Трое суток после бессмертия» 19.00 Х/ф «Две строчки мелким шрифтом» 20.45 Х/ф «Золотая цепь» 22.25 Х/ф «Срок давности» 00.05 Х/ф «Центр нападения»

07.35 24 часа. Головне питання 08.00 Экспедиция вокруг света. Три в одном 09.30 «Территория выбора» 10.50, 15.00 Твой хит 11.00, 17.30 Генезис здоровья 12.15 «Эра образования» 14.45 «Мультфильм» 16.25 Мистическая Азия 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Життя» 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра4тайм» 21.10 Няньки дикой природы 21.50 Живая энциклопедия 22.15 Полигон 23.15 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 07.35 Т/с «Таксистка4» 08.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное про4 исшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Спасатели 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Литейный». «Ненависть», «Под става» 15.35 Т/с «Таинственный остров» 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Следствие вели... 19.30 Чрезвычайное происшествие. Расследо4 вание 19.55 «НТВшники». Арена острых дискуссий 21.00 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы». «Окончательное решение» 22.50 «Борис Моисеев. Десерт» 00.35 Х/ф «Актриса» 01.50 02.20 «Шахматное обозрение»

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, ЄВГЕН, ВАСИЛИНА, ЮЛІАН, СИДІР, АНТОН, ОМЕЛЯН

НТВМИР

06.01, 22.30 «Время4Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 23.45 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 54ом» 09.25, 00.30 «Автопилот4новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс4конференции в прямом эфире» 15.30 «Своими глазами» 16.30 «На грани» 17.30 «Феерия путешествий» 18.15 «Окно в Европу» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Фактор безопасности» 23.50 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости» ○

НТН

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Питер Пен», 1 с. 11.55 Х/ф «Красное и черное», 4 с. 14.20 М/ф 15.30 Х/ф «Питер Пен», 2 с. 16.40 Не будь овощем 17.25 Д/ф «Путешествие вокруг света» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт4зона 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 «Спорт. «Итоги» 21.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуци нов»

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Машинка времени» 06.45 М/ф «Серебряное копытце» 07.00 Х/ф «Воздушные пираты» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 09.50, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 10.40, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 11.30, 00.25 Т/с «Мисс Марпл» 13.40, 19.20 Т/с «Инструктор» 14.30 Т/с «Крот 2» 15.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 16.40 Х/ф «Подвиг Одессы»

51 КАНАЛ

Зах. 08.15 Сх. 19.01 Повний міс. 19 січня

TET

1+1

07.00, 19.30, 20.30 «Дом42» 08.00 «Лентяево» 10.00, 16.30 «Модный приговор» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 Дневной мультик «Мир Квеста» 14.30 Т/с «Волшебники из Вейверли» 15.00 Т/с «H2O: Просто добавь воды» 15.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

07.00, 13.00, 17.45, 20.30, 23.00 Блицфакт 07.30 М/с «Лига суперзлодеев» 08.00 «Давайте разберемся!» 09.00, 18.00 «Званый ужин» 09.50 «Болевая точка» 10.10 Д/ф «Западня». «Между правдой и вы4 мыслом» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 М/с «Сокровища острова черепах» 13.10 «Дорогая передача» 14.30 Д/ф «Апельсиновая долька», 1, 3 с. 16.55 «Марфа. Чудо возможно» 17.25 «Налоговый монитор» 17.35 «Приемная депутата» 19.00 Д/с «Засекреченная любовь». «Буме4 ранг» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Дело вкуса» 21.00 «Кино по4русски». Игорь Петренко, Оль4 га Филиппова в остросюжетной драме «Кармен» (кат.2) 23.30 «Тип4топ» 00.15 Владимир Стеклов, Артур Смольянинов, Алиса Гребенщикова в остросюжетном триллере «Тайный знак», 1, 2 с. (кат.2)

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.40, 19.00, 21.30 Новости 07.40 «Подъем» 09.10 Т/с «Курсанты» 11.30 Х/ф «Давайте потанцуем» 13.50 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Живой до востребования2» 16.45, 22.00 Т/с «Воронины» 17.50 Т/с «Счастливы вместе» 19.35 Сын за отца 20.35 «Стоп4кадр» 21.15 «70 коней Веретенникова», 2 ч. 22.45 Очевидец 23.40 Репортер 00.00 Спортрепортер 00.10 Интуиция

ИНТЕР

СТБ 08.00, 17.45 Х/ф «Женская логика» 17.35, 22.00 «Вікна4Новини» 20.00 «Смешные люди» 22.25 Х/ф «Приключения Верки Сердючки» 00.25 «Вікна4Спорт» 00.35 «Бизнес+» 00.40 Х/ф «Максим Перепелица»

11 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05 Т/с «Последний секрет мастера» 11.00 Т/с «Боец» 12.15 «Знак качества» 12.50 «Понять. Простить» 13.15 «Детективы» 14.20 «Судебные дела» 15.10 Т/с «Версия» 16.10, 20.50 Т/с «Здравствуй, мама!» 17.05 Т/с «Всегда говори «всегда» 2 18.10 Т/с «В лесах и на горах» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 «Чисто NEWS» 21.50 «Большая политика» 00.15 Х/ф «Завтрак на обочине»

Сх. 07.47 Зах. 16.31 Трив. дня 08.44

П'ятниця, 21 січня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но4 вости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 О главном 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.20 Деловой мир 12.20 «Предвечерье» 13.00 Окраина 13.30 Х/ф «32 декабря» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Зона» 16.20 Потомки 16.55 «Соседи» 18.00 Дурейтер 18.40 Магистраль 19.00, 21.25, 22.50 Шустер4Live 22.45 Тройка, Кено 00.00 Итоги 00.20 Вертикаль власти 01.45 Телеакадемия

«Саундтреки» «Мультфильмы» Х/ф «Учитель пения» Х/ф «Две строчки мелким шрифтом» Х/ф «Золотая цепь» Х/ф «Срок давности» Х/ф «Капитан Фракасс»

Іменинники дня: ПЕТРО, ПИЛИП, АНТОНІНА, ПАХОМ 20.50 Х/ф «Первая конная» 23.30 Х/ф «Падение Берлина»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.25 Моя семья 08.00 Ответственные родители 08.30 СвітОгляд 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Академический вестник» 10.15, 20.50 «Мультфильм» 10.30 За семь морей 11.00 Япония глазами гурмана с Нардой 11.30 «Экстра4тайм» 12.00 MEDIAСHATRIX 12.30 «Эра образования» 15.00 Портреты дикой природы 16.15 Практическое руководство экстремаль4 ного туриста 16.40 Полигон 17.30 Зеленый дозор 18.00 «Своим трудом» 18.30 «Экономический советник» 19.00 Право на жизнь 20.00 Сильные мира сего 20.30 24 часа Світ 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.50 «Новости Голос Америки» 23.15 СHATRIX

ОРТ М 07.45 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.15 «Смак» 10.50 Кумиры. «Евгения Ханаева. С антрактом на любовь» 12.15 «Восстание чайников» 13.20 «Моя родословная» 14.15 Х/ф «Мужики!..» 16.15 КонцертРаймондаПаулса«Лучшиепесни» 17.55 Х/ф «Прогулка по Парижу» 19.35 «Минута славы» 21.00 «Время» 21.15 «Минута славы». Продолжение 22.05 «Олег Табаков. Юбилей среди друзей» 23.35 Х/ф «Егерь» 01.30 Х/ф «Хорошо сидим!»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.30 Х/ф «Близнецы» 08.35 Добро пожаловать 09.35 Без ГМО 10.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 11.00 Т/с «Телохранитель 2» 14.45, 01.20 Х/ф «Вдовий пароход» 16.45, 19.00 Т/с «Я телохранитель» 20.40 Т/с «Глухарь» 23.40 Х/ф «Только вернись!»


13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

УТ1

ИНТЕР 07.40 08.40 09.30 10.00 10.30 10.45 12.50 14.30 18.05 20.00 20.55 22.25

Д/п «Тайны Тихого океана» «Пока все дома» «Школа доктора Комаровского» «Украина, вставай!» М/с «Маша и медведь» Х/ф «Золотое путешествие Синдба да» Х/ф «Самая лучшая бабушка» Х/ф «Короткое дыхание» Х/ф «Неидеальная женщина» «Подробности недели» Х/ф «Белый город» Х/ф «Наемные убийцы»

9 КАНАЛ 06.00 06.50 07.10 07.45

М/ф «Боцман и попугай» М/ф «Вовка в тридевятом царстве» М/ф «Бременские музыканты» М/ф «По следам Бременских музы кантов» 08.00 «Построено на века. Авианосец» 08.40, 13.35 «Лучшие нокауты мира» 09.00 Телемагазин 11.00 Х/ф «Путешествие к Центру Земли» 12.50 «Смешное домашнее видео» 14.00 «Днепр 4 футбол» 15.00 «Алеф 4 в наше время» Еврейская пр4ма 15.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 16.00 Х/ф «Побег с планеты обезьян»

18.00, 19.45 Х/ф «Пандемия» 21.30, 22.30, 03.00, 03.45 Т/с «Секретные материалы4» 23.35, 01.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.00 Х/ф «Воссоединение» 02.05 «Жестокие игры» 04.30 Х/ф «Веселые ребята»

11 КАНАЛ 06.05 Х/ф «Энни. Королевское приключе ние» 07.45 Церковь Христова 08.00 Спросите у доктора 08.35 М/с «Доброе утро, Микки!» 09.20 «Родительский клуб» 09.45 Даешь молодежь 10.20 Х/ф «Золотой компас» 12.30 Клипсы 12.55 Шоумания 13.40 Эксклюзив 14.30 Анализ крови 15.15 Іnfo4ШОК 16.20 Т/с «Счастливы вместе» 18.00 «О рыбалке всерьез» 18.30 «Страна чудаков» 19.00 «Новости недели» 19.40 «Экономика в деталях» 20.00 Х/ф «Властелин Колец. Две Крепос ти» 22.10 Скетч4шоу «Красотки» 23.20 Спортрепортер 23.25 Х/ф «Глаз»

1+1 08.15 «Ремонт +» 09.05 «Лото4Забава» 10.05 М/ф 10.30, 11.25 «Шесть кадров» 10.50 «Смакуємо» 12.40 «Роскошная жизнь» 13.40 «Меняю жену» 14.40 Х/ф «Ворожея» 18.30 «Личное дело» 19.30 «ТСН» 20.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 22.00 Т/с «Интерны» 22.30 «Светская жизнь» 23.20 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 01.20 Х/ф «Любовь и смерть»

СТБ 07.05 08.50 09.55 11.00 12.00 14.15 16.00 17.00 18.00

Х/ф «Морозко» «Едим дома» «Невероятные истории любви» «Караоке на Майдане» Х/ф «Год Золотой рыбки» Х/ф «За двумя зайцами» Звездная жизнь «Моя правда» «Мистические истории с Павлом Кости4 цыным»

ÊÓÏËÞ ÃÀÐÀÆ на ж/м Победа в г/к «Трубник» для себя, без посредников.

Тел.: 095 904 44 49, 067 966 13 66 РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні (вартість знижена на 30%) об'єкта малої приватизації група інвентарних об'єктів державне майно розброньованої автомобільної колони, що знаходиться на балансі ВАТ «Автопромінь» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ 02139245, Відкрите акціонерне товариство «Автопромінь» за адресою: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39. Назва об'єкта: група інвентарних об'єктів $ державне майно розброньованої ав$ томобільної колони у складі: будівля складу ПАРМ (літ.Л$1) площею 368,9 кв.м; майстерня техобслуговування МТО$АТ (ЗІЛ$131 №87$54 ДНТ); майстерня техоб$ слуговування МТО$АТ (ЗІЛ$131 №93$50 ДНТ) з причепом №1412 ДР; майстерня тех$ обслуговування МТО$АТ (ЗІЛ$131 № 01$01 ДНУ) з причепом № 0454 ДР; автобус ІКАРУС № 49$97 ЯАА; автобус ІКАРУС № 49$98 ЯАА; автобус ТОР 42091 № 45$86 ЯАА. Адреса: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39. Відомості про об'єкт: одноповерхова будівля складу ПАРМ (літ.Л$1) площею 368,9 кв.м без підвалу, приміщення складу складається з трьох окремих склад$ ських приміщень з площами 1$ 165,3 кв.м, 2$ 103,2 кв.м, 3$ 100,4 кв.м; майстерня техобслуговування МТО$АТ (ЗІЛ$131 №87$54 ДНТ), рік випуску$ 1991; майстерня техобслуговування МТО$АТ (ЗІЛ$131 №93$50 ДНТ) з причепом №1412 ДР, рік ви$ пуску $ 1991; майстерня техобслуговування МТО$АТ (ЗІЛ$131 № 01$01 ДНУ) з при$ чепом № 0454 ДР, рік випуску $ 1991, усі автомобілі розкомплектовані, стан задо$ вільний, але потребує ремонту; автобус ІКАРУС № 49$97 ЯАА, рік випуску$ 1989; автобус ІКАРУС № 49$98 ЯАА, рік випуску $ 1995; автобус ТОР 42091 № 45$86 ЯАА, рік випуску $ 1995, усі автобуси розкомплектовані, демонтована більшість вузлів, відсутні колеса. Вартість продажу без ПДВ 499 235,80 грн., ПДВ 20% 99 847,16 грн. Початкова вартість продажу з ПДВ: 599 082,96 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта: виконання всіх технічних, санітарних та інших правил по утриманню об'єкта та забезпечення дотримання санітарних та екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими коштами; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації покупцем вирішуєть$ ся самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; забез$ печення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середо$ вища під час експлуатації об'єкта; покупець повинен провести перереєстрацію ав$ тотранспорту в органах ДАІ. Покупець відшкодовує витрати, пов'язані з підготов$ кою продажу об'єкта, та сплачує нотаріальні послуги, пов'язані з посвідченням договору купівлі$продажу. Грошові кошти на участь в аукціоні $ 59 908,30 грн. (без ПДВ), що становить 10% від початкової вартості об'єкта приватизації, покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональ$ ному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при роз$ рахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіо$ нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській об$ ласті. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання Договору купівлі$продажу об'єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків від початкової вартості продажу об'єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 10 00 14 лютого 2011 року на товарній біржі «Універсал» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 20/18 (тел.: (056) 35 28 88, 785 24 93). Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кім. 315. Кінцевий термін прийняття заяв $ 10 лютого 2011 року до 17$00. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел.: (056) 742$85$19, 742$89$65. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Сх. 07.45 Зах. 16.35 Трив. дня 08.50

Неділя, 23 січня 07.20 Д/ф «Живая энциклопедия» 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля 4 моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Как это? Тимур и шоколадная фабрика 09.30 Кто в доме хозяин? 10.00 Шаг к звездам. Евровидение 11.00 Шеф4повар страны 11.55 Х/ф «Принц и нищий» 13.20 Золотой гусь 13.45 В гостях у Д. Гордона. Б. Алибасов, 2 ч. 14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс4старт (жен4 щины) 15.30 Деловой мир. Неделя 16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета (мужчи4 ны) 17.30 Спецпроект «О чем кино?» 20.30 «Вера. Надежда. Любовь». Спецвыпуск 21.00, 01.20 Итоги недели 21.50 Фольк4music 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.40 Автодрайв 23.55 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

19.00 «Битва экстрасенсов» 21.00 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

18.30 «Звезды против караоке» 23.00 «Брачное чтиво» 00.00 «Голая правда»

34 КАНАЛ

51 КАНАЛ

07.00, 20.30 Блицфакт 07.20 Х/ф «Дневной поезд» 09.00 «Новости Т434. Итоги года» 10.00 «Дело вкуса» 10.30 «Стелла 4 чудо возможно» 11.00 «Чего хочет женщина» 11.30 «Модельная школа ведьмы Дженнис» 12.30 «Седмица» 13.00 «Музыка» 14.00 «English4club TV» 14.30 Х/ф «КГБ в смокинге», 10, 12 с. 17.00 «Жадность». «Продукты с сюрпризом» 18.00 «Жизненное пространство» 18.30 «Перевоплощение» 19.15 «НеМенты» 19.45 «Тип4топ» 21.00 «Военная тайна» 21.50 «Гениальный сыщик». «Опасно для жиз4 ни» 22.40 «Мошенники» 23.35 «Судьба человека» 00.30 Х/ф «Страшный суд»

07.00 «Новости. «Итоги» 07.30, 21.00 «Тише, мыши!» 07.45 На сельском меридиане 08.20 Ваш адвокат 08.40, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Азбука здоровья 11.10 Краеведческое путешествие 11.30 Лучшие спортивные достижения Днеп4 ропетровщины42010 13.00 М/ф 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» 16.00 Д/ф «Сущность зверя» 17.00 Интервью 17.30 Д/ф «Путешествие вокруг света» 18.00 Музыка 18.35 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 За и против 20.30 Технодром 21.45 Новости Кривого Рога 21.20 Х/ф «Табор уходит в небо» 23.00 Аналитическое обозрение 23.30 Проекты и реалии местного самоуправ4 ления

ICTV 08.00 «Смак» 08.45 Анекдоты по4украински 09.05 Люди, кони, кролики и...домашние ро4 лики 09.30 Квартирный вопрос 10.40 Ты не поверишь! 11.35 Козырная жизнь 12.00 Другой футбол 12.25 Стоп410 13.45, 16.40 Наша Russia 14.00 Т/с «Рюрики» 14.25 Х/ф «Кодекс вора» 17.40 Чудо4люди. Программы 18.45 Факты недели 19.30 Х/ф «Хроники Риддика» 21.55 Х/ф «Девять ярдов2» 00.00 Голые и смешные 01.20 Х/ф «Поворот не туда2»

TET 07.00, 19.30, 20.30 «Дом42» 08.00 «Лентяево» 09.00 Ретромультфильм «Смех и горе у бела моря» 10.30, 14.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30, 22.00 «Соmedy Woman» 12.30 «Ералаш» 13.30 «Модный приговор» 15.30, 21.00 Т/с «Универ» 16.30 Х/ф «Месть придурков 2. Придурки в раю»

5 КАНАЛ 06.01, 09.35 «Окно в Америку» 06.15, 10.15, 13.15, 15.20, 17.20, 23.50 «По4 года на курортах» 06.35, 07.30, 23.35 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.20, 07.50, 00.30 «Тема недели» 08.25 «Бистро4ТВ» 09.10, 16.20 «Хроника недели» 10.20 «Феерия путешествий» 11.20 «Жизнь интересна» 11.55 «Достичь цели» 12.20 «Машина времени» 13.20 «Жизнь в удовольствие» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.30 «Мотор4ТВ» 17.10 «Палата» 17.30 «Не первый взгляд» 18.20 «Народный контроль» 19.15 Народное ток4шоу «Майдан. Какой быть Украине?»

Зах. 08.59 Сх. 21.48 Повний міс. 19 січня 21.00 22.00 22.30 23.55 00.40

«Время: итоги» «Особо опасно» «Время4Тайм» «Обзор прессы» «Путешествия со вкусом»

06.00 06.25 07.15 08.20 08.40 08.50 09.15 09.35 11.30

«Легенды бандитского Киева» «Легенды бандитской Одессы» Т/с «Инспектор Деррик» М/ф «Дядя Степа милиционер» М/ф «Чучеломяучело» М/ф «Пес в сапогах» М/ф «Вовка в тридевятом царстве» Т/с «Каменская 5» «Легенды уголовного розыска». Волчий билет «Бушидо. Восточные единоборства» Х/ф «Старикиполковники» Х/ф «Америкэн бой» Х/ф «Девять жизней» Т/с «CSI: ТАРАНТИНО» Т/с «CSI: ЛасВегас» Х/ф «Человекмоскит» ПРОФИЛАКТИКА

НТН

12.00 15.00 16.50 19.00 21.00 22.45 23.35 01.00

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 Смотр 07.55 Их нравы 08.30 Авиаторы 09.25 09.25 09.25 «Первая передача» 09.55 Особо опасен! 10.35 Т/с «Коррида это жизнь2» 12.30 «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная» 13.20 Дачный ответ 14.20 Золотая пыль 15.25 «Развод по4русски» 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 Т/с «Русский дубль». «Кино не для всех», «Карусель» 22.45 Т/с «Возвращение Мухтара2» 00.35 Х/ф «Мумия в наколках» 02.00 02.30 «Шахматное обозрение»

ENTER 06.00 06.10 11.00 12.20 13.40

«Саундтреки» «Мультфильмы» Х/ф «Включите северное сияние» Х/ф «Как кузнец счастья искал» Х/ф «Капитан Фракасс»

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, МАРКО, ПАВЛО, МАКАР, ФЕОФАН, АНАТОЛІЙ 16.10 18.45 21.20 23.35 00.45

Х/ф «Первая конная» Х/ф «Берегите женщин» Х/ф «Возмездие» Х/ф «Джульбарс» Х/ф «Его зовут СухеБатор»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.25, 08.00 Твой ХиТ 07.00 Журфикс 07.30 Клуб 700. Украина 08.40 Клуб суперкниги 09.00 Япония глазами гурмана с Нардой 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 14.00 «Эра образования» 16.30 Х/ф «Динотопия» 18.30 «Новости DW» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30 «Как стать звездой» 20.00 Зеленый дозор 20.20 Няньки дикой природы 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.50 «Новости Голос Америки» 23.15 СHATRIX

ОРТ М 07.30 «Смак» 08.15 «Служу Отчизне!» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Вкус жизни» 13.25 КВН 14.25 «Секс4символы». Мужчины 15.35 Х/ф «Привет, киндер!» 17.40 Вечер музыки Микаэла Таривердиева 19.05 Х/ф «Китайская бабушка» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Большая разница» 23.05 «Шоу ни бе ни ме нехило» 23.45 «Познер» 00.50 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.35 Х/ф «Черепашки ниндзя» 09.20 Т/с «Глухарь» 12.20, 14.10 Т/с «Телохранитель 2» 16.10 Х/ф «Только вернись!» 17.00, 19.20 Т/с «Я телохранитель» 19.00 События 21.10 Х/ф «Первая попытка» 01.10 Х/ф «Травля»

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж (вартість знижена на 30%) на аукціоні об'єкта малої приватизації нежитлове приміщення №5 поз.2,3,10 загальною площею 77,3 кв.м, що знаходиться на балансі Дніпропетровського центру професійної освіти Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 03062993, Дніпропетровський центр професійної в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду освіти за адресою: 49108, м. Дніпропетровськ, вул. Верещагіна, 103. державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Назва об'єкта: нежитлове приміщення №5 поз.2,3,10 загальною площею 77,3 кв.м. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахунку Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова, 16. за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКУ в Дніпро$ Відомості про об'єкт $ нежитлове приміщення №5 поз.2,3,10 загальною площею петровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню 77,3 кв.м. Земельна ділянка окремо не виділялась. Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Вартість продажу об'єкта без ПДВ 250 924,80 грн., ПДВ 50 184,96 грн. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укла$ Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ 301 109,76 грн. дання Договору купівлі$продажу об'єкта, грошові кошти у розмірі 10% від початкової Умови продажу зазначеного об'єкта $ забезпечення під час експлуатації об'єкта до$ вартості продажу об'єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 10 00 14 лютого 2011 року на товарній біржі «Дніпропет

тримання санітарних, протипожежних та екологічних норм, передбачених законодав$ ством України; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими коштами; право ровська біржа» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр.Пушкіна, 49, (тел. 790

користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом прива$ 32 99); Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фонду державного майна тизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодав$ ством України. Покупець відшкодовує витрати, пов'язані з підготовкою продажу об'єкта, України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсо$ мольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв $ 10 лютого 2011 року до 17$00. та сплачує нотаріальні послуги, пов'язані з посвідченням договору купівлі$продажу. Грошові кошти на участь в аукціоні $ 30 110,98 грн. (без ПДВ), що складає 10% від Додаткова інформація про продаж об'єкта $ за тел.: (0562) 742$85$19, 742$89$48. Озна$ початкової вартості об'єкта приватизації, покупець перераховує на р/р №37311009001104 йомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Інформація про продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації 1/5 частина адміністративної будівлі загальною площею 173,6 кв.м, що знаходиться на позабалансовому рахунку філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Дніпропетровськ» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 09305439, філія «Відділення ПАТ «Пром$ інвестбанк» в м. Дніпропетровськ», за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17. Назва об'єкта: 1/5 частина адміністративної будівлі загальною площею 173,6 кв.м. Адреса: 51600, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхньодніпровськ, пр. Леніна, 5 Відомості про об'єкт: 1/5 частина адміністративної будівлі загальною пло$ щею 173,6 кв. м, рік забудови$ 1977. Земельна ділянка окремо не виділялась. Вартість продажу об'єкта без ПДВ 280 639, 00 грн., ПДВ 56 127, 80 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ 336 766, 80 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта $ забезпечення під час експлуатації об'$ єкта дотримання санітарних, протипожежних та екологічних норм, передбаче$ них законодавством України; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації гро$ шовими коштами; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України. Покупець відшкодо$ вує витрати, пов'язані з підготовкою продажу об'єкта, та сплачує нотаріальні послуги, пов'язані з посвідченням договору купівлі$продажу. Грошові кошти на участь в аукціоні $33 676, 68 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об'єкта приватизації, покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіо$ нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна Украї$ ни по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання Договору купівлі$продажу об'єкта, грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу об'єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 10 00 14 лютого 2011 року на філії «Дніпропетров

ський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лешко Попеля, 13, офіс 315, тел.: (0562)46 04 95, 46 94 95. Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення Фонду державно, го майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропет$ ровськ, вул. Комсомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв $ 10 лютого 2011 року до 17$00. Додаткова інформація про продаж об'єкта $ за тел.(0562) 742$85$19, 742$89$48. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Інформація про повторний продаж (вартість знижена на 30%) на аукціоні об'єкта малої приватизації нежитлове приміщення №69 магазин площею 91,9 кв.м з ганками літ.а, а/, що знаходиться на балансі ВАТ «Дніпромеханомонтаж» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 01415246, Відкрите акціонерне товариство «Дніпромеханомонтаж» за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Артема,11. Назва об'єкта: нежитлове приміщення №69 $ магазин площею 91,9 кв.м з ганками літ.а, а /. Адреса: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна, 38А. Відомості про об'єкт: нежитлове вбудоване приміщення магазину на І поверсі житлового будинку загальною площею 91,9 кв. м, з ганками літ.а, а/, рік забу$ дови$1969. Земельна ділянка окремо не виділялась. Вартість продажу об'єкта без ПДВ 341 033,00 грн., ПДВ 68 206,60 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ 409 239,60грн. Умови продажу зазначеного об'єкта $ виконання всіх технічних, санітарних та інших правил по утриманню об'єкта та забезпечення дотримання санітарних і екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснення розра$ хунку за об'єкт приватизації грошовими коштами; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації покуп$ цем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього при$ родного середовища під час експлуатації об'єкта. Покупець відшкодовує витра$ ти, пов'язані з підготовкою продажу об'єкта, та сплачує нотаріальні послуги, пов'язані з посвідченням договору купівлі$продажу. Грошові кошти на участь в аукціоні $ 40 923,96 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об'єкта приватизації, покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіо$ нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна Украї$ ни по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання Договору купівлі$продажу об'єкта, грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу об'єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 10 00 14 лютого 2011 року на Українській Універ

сальній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул.Леніна, буд. 26, каб. 14 (тел.: (056) 370 46 88, 785 29 61). Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фонду державно, го майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропет$ ровськ, вул. Комсомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв $ 10 лютого 2011 року до 17$00. Додаткова інформація про продаж об'єкта $ за тел.: (0562) 742$85$19, 742$89$48. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.


10 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетров ської області Івченко Т.П. викликає на 10 лютого 2011 року об 11.00 у при міщення Заводського районного суду за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 15, тел.(05692) 30063 Олійника Івана Олександровича як відповідача по цивільній справі № 2 3965/10 за позовом Голубкової Тетяни Ананіївни до Олійника Івана Олександ ровича, до 3ї особи Сектора грома дянства, імміграції та реєстрації фізич них осіб Заводського районного відділу Дніпродзержинського місько го управління УМВС в Дніпропет ровській області, про захист права власності. При собі мати документ, який посвідчує особу. При неможли вості з’явитись у судове засідання по відомте суд про причини неявки. У разі неявки у судове засідання без поваж ної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за відсутності відпо відача на підставі наявних по справі доказів. У приміщенні Інгулецького районно го суду м. Кривого Рогу, вул. Груні Ро манової, 6а (50026) 20 січня 2011 року о 10.00 відбудеться слухання цивіль ної справи за позовом Нероди Вадима Анатолійовича до Нерода Олени Олек сандрівни про усунення перешкод у здійсненні прав власника по користу ванню та розпорядженню нерухомим майном, визнання особи такою, що втратила право на користування жит лом. У судове засідання викликається відповідач Нерода Олена Олександрів на, зареєстрована: вул. Нєдєліна, 59/100, м. Кривий Ріг, 50102, Дніпро петровська область, місце мешкання невідоме. Шановний Гавриленко Віталій Мико лайович (зареєстрований: пров. Ок тябрський, 16, кв. 53 у м. Кремінна Лу ганської області, проживає: пров. Л. Мокієвської, 12, кв. 120 в м. Дніпро петровську), Дніпропетровський ра йонний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 03.02.2011 року о 16 год. 30 хв. відбудеться розгляд ци вільної справи № 21405/10 за позо вом ВАТ «Банк «Демарк» до Гаврилен ка Віталія Миколайовича про стягнен ня заборгованості. Просимо з’явитись особисто або направити представни ка з юридично вірно оформленим до рученням. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об ласті повідомляє, що відповідач Лео нідов Віктор Борисович (мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Менжинського, 57) за позовом Чекмарьова Валерія Микола йовича до Леонідова Віктора Борисо вича про відшкодування матеріальної шкоди викликається у судове засідан ня на 17 лютого 2011 року о 10.00 у приміщення ЦентральноМіського ра йонного суду за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 3 (суд дя Філатов К.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Леоні дов Віктор Борисович вважається по відомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача або його представника справу буде роз глянуто за його відсутності. Прошу прибути Должанську Тетяну Дмитрівну, Яковлеву Людмилу Григо рівну до залу 1 Саксаганського район ного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 3а для участі у попередньому судовому засі данні в якості відповідачів по цивільній справі за позовом Дикань Олега Івановича до Должанської Тетя ни Дмитрівни, Яковлевої Людмили Гри горівни про визнання права власності на 13 год. 40 хв. 25 січня 2011 року. У разі вашої неявки у попереднє судове засідання 25 січня 2011 року справу буде призначено до розгляду на 09.00 1 лютого 2011 року. Одночасно роз’яс нюю, що в разі неявки ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки, оскільки в разі відсутності таких да них суд розгляне вказану справу за вашої відсутності. Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетров ської області Гібалюк Т.Я. викликає на 24 лютого 2011 року о 10.00 у при міщення Заводського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 3,

тел. 37782 в якості відповідача Ва силиненко Ніну Вікторівну, останнє місце проживання: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Димитрова, 11, кв. 43, по цивільній справі за позовом Коваленка Валерія Григоровича до Василиненко Ніни Вікторівни про витребування майна з незаконного володіння.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 218. На слідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.

ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 19 січня 2011 року о 10.00 в залі суду 8 Цент ральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, відбудеть ся слухання цивільної справи за позо вом Виконкому ЦентральноМіської районної у місті ради в інтересах ма лолітньої Андрющенко Ольги Володи мирівни до Леонової Світлани Анато ліївни про позбавлення батьківських прав. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї ни після опублікування оголошення в пресі відповідач Леонова Світлана Анатоліївна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки або її представника спра ву буде розглянуто за її відсутності.

АмурНижньодніпровський район ний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що у провадженні суду пе ребуває цивільна справа № 25277/ 2010 р. за позовом Кочубей Олександ ра Івановича до Кочубей Ганни Вікто рівни про визнання особи такою, що втратила право на користування жит ловим приміщенням. Відповідач Кочу бей Ганна Вікторівна викликається у судове засідання, яке відбудеться 28.01.2011 р. о 09 год. 30 хв. за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Новосе лівська, 9, зал судових засідань 2, каб. 2. Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду спра ви. За умови неявки відповідача Ко чубей Ганни Вікторівни та неповідом лення нею про причини неявки спра ву буде розглянуто за її відсутності на підставі наявних в ній даних чи доказів (постановлено заочне рішення).

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 14.01.2011 року о 13.00 у при міщенні Новомосковського міськра йонного суду Дніпропетровської об ласті (м. Новомосковськ, пров. Артемів ський, 8, каб. 1) під головуванням судді Соколянської О.М. відбудеться розгляд цивільної справи № 22939/10 за по зовом Попівнич Світлани Дмитрівни у своїх інтересах та в інтересах непов нолітнього сина Попівнич Валентина Володимировича до Крижановського Миколи Івановича, треті особи Ново московська товарна біржа, КП «Ново московське районне бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», Но вомосковська районна державна нота ріальна контора про визнання дійсним правочину купівліпродажу нерухо мості, про визнання права власності на 1/2 частину нерухомості в спільній подружжя та про визнання права влас ності на нерухомість у порядку спад кування за законом. В якості відпові дача судом викликається Крижанов ський Микола Іванович, місце прожи вання якого суду невідоме.

Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 8 лютого 2011 року о 13 год. 30 хв. буде слухатись ци вільна справа за позовом Валенок Олександра Івановича до Валенок Олександра Олександровича про ви знання особи такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відповідача по вка заній справі невідоме, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України викли кає через оголошення в пресі Валенок Олександра Олександровича, останнє місце проживання: м. Дніпродзер жинськ, Білоруський прд, 20/15. Явка відповідача обов’язкова. Після опуб лікування оголошення в пресі Валенок Олександр Олександрович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача спра ву буде розглянуто за його відсутності. Судове засідання відбудеться під голо вуванням судді Подобєд О.К. у при міщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзер жинськ, пр. Конституції, 64.

Сирота Раїса Павлівна викликається у судове засідання на 26 січня 2011 року о 15 год. 30 хв. до АмурНижньо дніпровського районного суду м. Дніпропетровська як відповідач по цивільній справі № 23641/10 за по зовом КВП «Дніпропетровський ком байновий завод» до Сироти Р.П. про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розгля нута за його відсутності на підставі на явних матеріалів та постановлене за очне рішення. Судове засідання буде проходити у приміщенні суду за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Новосе лівська, 9, каб. 10.

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивіль на справа за позовом прокурора Крас ногвардійського району м. Дніпропет ровська в інтересах малолітньої Про хорчук Анастасії Дмитрівни до Про хорчук Марини Іванівни, третя особа Орган опіки та піклування виконавчо го комітету Красногвардійської район ної у місті Дніпропетровську ради про позбавлення батьківських прав і стяг нення аліментів. Відповідачка Прохор чук Марина Іванівна викликається у су дове засідання на 25 лютого 2011 року о 13 год. 30 хв. у приміщення Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська: пр. Пушкіна, 77б, каб. 16. Після опублікування оголо шення в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки відпові дачки Прохорчук Марини Іванівни справу буде розглянуто за її відсут ності. О.М. Кононенко, суддя Красно гвардійського районного суду м. Дні пропетровська.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 309) ви кликає Куліченка Олександра Данило вича у судове засідання 03 лютого 2011 року о 16 год. 30 хв. в якості відпові дача по цивільній справі за позовом Куліченко Н.Ю. до Куліченка О.Д. про розірвання шлюбу. З опублікуванням цього оголошення відповідач Кулічен ко Олександр Данилович вважається належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Куд рявцева Т.О. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає в якості відповідача Саітова Юрія Іванови ча по цивільній справі № 28353/10 р. за позовом Чумак Альони Ігорівни, Чумак Дмитра Олександровича про зобов'я зання вчинити дії. Судове засідання призначене на 28.01.2011 року о 09.00. У разі неявки відповідача у су дове засідання справа, згідно з вимо гами ЦПК України, може бути розгля нута за його відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Недогоду Ната лю Леонідівну, 14.09.1978 р.н., у су дове засідання як відповідача по цивільній справі № 2964/2010 р. за позовом Органу опіки та піклування Ленінського району м. Дніпропет ровська до Недогоди Наталі Леонідів ни про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке відбудеть ся 19.01.2011 р. об 11 год. 30 хв. у при

Ленінський районний суд м. Дніпро петровська повторно викликає Дрозач Віталія Павловича в якості відповіда ча у судове засідання 21.01.2011 р. о 14.00 по справі за позовом Гуреєва Олега Ігоровича до Дрозач Віталія Пав ловича про усунення перешкод у здійсненні права на користування та розпорядження своїм майном шляхом виселення. У разі повторної неявки справа буде розглянута за вашої відсутності за наявними у матеріалах справи доказами. АмурНижньодніпровський район ний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що 10.02.2011 року о 12.00 відбудеться слухання цивільної спра ви № 27116/2010 р. за позовом Веро лайнен Олени Ігорівни до Миколаєвої Галини Леонідівни про припинення права спільної часткової власності. Су дове засідання буде проходити у при міщенні суду за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 1. Бабушкінський райсуд м. Дніпропет ровська викликає Курінного Олек сандра Івановича як відповідача на 19.01.2011 р. о 13.00 по справі за по

зовом Денисенко Г.М. до Курінного О.І. про розірвання шлюбу. Адреса суду: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 310. У провадженні Першотравенського міського суду Дніпропетровської об ласті знаходяться цивільні справи за позовом Ітяксова Дмитра Володими ровича до Ітяксової Марини Михай лівни та Ітяксової Тетяни Миколаївни про зменшення розміру аліментів. Су довий розгляд справи призначено на 09 год. 30 хв. 01 лютого 2011 року у приміщенні Першотравенського міського суду за адресою: м. Першо травенськ Дніпропетровської області, вул. Леніна, 16. Суддя Кривошея С.С., тел. 8 (05633) 70501. Суд викликає в якості відповідача Ітяксову Марину Михайлівну, яка проживає за адресою: вул. Гагаріна, 1, кв. 42, м. Першотра венськ, Дніпропетровська область. Явка до суду обов’язкова. У разі неяв ки справа розглядатиметься за наяв ними матеріалами в заочному поряд ку. Софіївський районний суд Дніпро петровської області (53100, вул. Кар пенка, 3, смт Софіївка, Дніпропетров ська область) викликає в якості відпо відача по справі за позовом Беляєвої Ганни Миколаївни про визнання осо би такою, що втратила право на кори стування житловим приміщенням, Вишнивецьку Людмилу Володимирів ну на 11.00, яке відбудеться 31 січня 2011 року в залі судових засідань у приміщенні Софіївського районного суду Дніпропетровської області. У разі неявки відповідача справа розгляда тиметься за їхньої відсутності за дока зами, наявними в матеріалах справи. Заводський районний суд м. Дніпро дзержинська викликає як відповіда ча Солтанову Марію Леонівну, 05 трав ня 1918 р.н., у судове засідання по цивільній справі за позовом Берлати Олени Сергіївни до Солтанової Марії Леонівни про визнання договору купівліпродажу дійсним, яке відбу деться 17 січня 2011 року о 16.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 12. Суддя Похваліта С.М. При собі мати документи, які посвідчу ють особу. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважної при чини та неповідомлення про причини неявки до суду справа може бути роз глянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідом ляє, що 03.03.2011 року о 10.00 у при міщенні Новомосковського міськра йонного суду Дніпропетровської об ласті (м. Новомосковськ, пров. Арте мівський, 8, каб. 1) під головуванням судді Соколянської О.М. відбудеться розгляд цивільної справи № 24358/10 за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Світайла Сергія Вікторови ча про стягнення заборгованості. В якості відповідача судом викликаєть ся Світайло Сергій Вікторович, місце проживання якого суду невідоме. Хоруженко Людмила Михайлівна, місце реєстрації: бр. Будівельників, 41/74, м. Дніпродзержинськ, Дніпро петровська область, викликається у су дове засідання в якості відповідача на 10 год. 30 хв. 21 січня 2011 року по справі за позовом Королевченко Марії Василівни до Хоруженко Людмили Ми хайлівни про визнання договору купівліпродажу нерухомого майна дійсним, зняття з реєстраційного об ліку. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під голо вуванням судді Федоріщева С.С. у при міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 13. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня оголошення в пресі відповідач Хо руженко Людмила Михайлівна вва жається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки спра ву буде розглянуто за її відсутності. У Баглійському районному суді м. Дніпродзержинська 25.01.2011 р. о 09.00 буде слухатись цивільна справа за позовом Попової Зої Миколаївни, Попова Володимира Васильовича до Сизька Анатолія Миколайовича про визнання особи такою, що втратила право на користування. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відпо відача по вказаній справі невідоме, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає через оголошення в

13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191) ○

газеті, останнє місце мешкання: м. Дніпродзержинськ, вул. Ухтомського, 7/49. Явка відповідача обов'язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідач Сизько А.М. вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відпо відача справу буде розглянуто за його відсутності. Судове засідання відбу деться під головуванням С.А.Скиби у приміщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропет ровської області за адресою: Дніпро дзержинськ, пр. Конституції, 64. Межівський районний суд Дніпро петровської області викликає Горбань Марину Олександрівну, жительку смт Межова Межівського району Дніпро петровської області, вул. Чкалова, 6/14, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Максимюк Наталії Іванівни, третя особа Відділ грома дянства, міграції та реєстрації фізич них осіб Межівського РВ ГУМВС Украї ни в Дніпропетровській області, про скасування реєстрації. Розгляд спра ви відбудеться 21.01.2011 р. о 08.00 у приміщенні Межівського районного суду Дніпропетровської області. У разі неявки відповідача справа буде роз глядатись без його участі. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання в якості відпо відачів Іванову Олену Павлівну та Ки риченка Олександра Григоровича в якості відповідачів по цивільній справі № 21862/10 за позовом ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» в особі Си нельниківського району електричних мереж до Іванової Олени Павлівни та Кириченка Олександра Григоровича про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення Правил користу вання електричною енергією, у відкри те судове засідання, яке відбудеться 26.01.2011 р. об 11.00 у приміщенні Синельниківського міськрайсуду за ад ресою: м. Синельникове, вул. Чехова, 1 під головуванням судді Гречко Ю.В. У разі неявки відповідача у судове за сідання без поважних причин справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі доказів. Розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Петренка Ми хайла Івановича, Філонова Олега Ге оргійовича про стягнення боргу за кредитним договором відбудеться 04.02.2011 р. о 09 год. 30 хв. Прошу Петренка М.І., Філонова О.Г. з'явитись на вищевказану дату розгляду справи до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі неявки справа буде роз глянута без вашої участі. Софіївський районний суд Дніпро петровської області викликає Ілюшик Євгенія Миколайовича (зареєстрова ний за адресою: Дніпропетровська об ласть, смт Софіївка, вул. Червоноар мійська, 57) як відповідача по справі № 210/11 за позовом Закритого акціо нерного товариства «Європейський страховий альянс» до Ілюшик Євгенія Миколайовича про стягнення суми виплаченого страхового відшкодуван ня у судове засідання, яке відбудеться 31 січня 2011 року о 10.00 в залі судо вих засідань у приміщенні суду за ад ресою: Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул. Карпенка, 3. При собі необхідно мати паспорт. У разі неявки відповідача позов буде розглянуто за вашої відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Боголій Ніну

Вікторівну, 1976 р.н., у судове засідан ня як відповідача по цивільній справі № 26410/2010 р. за позовом ЗАТ «Європейський страховий альянс» до Боголій Ніни Вікторівни про стягнен ня суми страхового відшкодування, яке відбудеться 27 січня 2011 р. о 09.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. На слідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Саксаганський районний суд м. Кри вого рогу повідомляє, що 13 січня 2011 року о 14 год. 30 хв. у залі суду 8 Сак саганського районного суду м. Криво го Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 1, відбудеться слухан ня цивільної справи за позовом Кінах Ірини Юріївни до Кінах Андрія Віта лійовича про стягнення пені за неспла ту аліментів. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо шення в пресі відповідач Кінах Андрій Віталійович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки або його представни ка справу буде розглянуто за його відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська (суддею Некра совим О.О.) 01.09.2010 року в заочно му порядку було розглянуто цивільну справу № 210802010 за позовом Ге расимовського В’ячеслава Олександ ровича до Іляхінського Олександра Петровича про стягнення боргу за по переднім договором, а також мораль ну шкоду. Суд вирішив позов Гераси мовського В’ячеслава Олександровича до Іляхінського Олександра Петрови ча про стягнення боргу за попереднім договором, а також моральну шкоду задовольнити частково. Стягти з Іля хінського Олександра Петровича на ко ристь Герасимовського В’ячеслава Олександровича в рахунок погашення боргу 186172 грн. 00 коп., моральну шкоду в розмірі 1000 грн., судові вит рати по справі у сумі 1920 грн. 00 коп., а всього 189092 грн. 00 коп. Тернівський міський суд Дніпропет ровської області повідомляє, що 05.11.2010 винесено заочне рішення по цивільній справі 7747/2010 за по зовом Горової Анни Едуардівни до Го рового Вячеслава Олександровича про стягнення аліментів на утримання ма лолітньої дитини. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 14 грудня 2010 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 25602/2010 р. за позовом Захарчук Наталії Віталіївни до Кулікова Андрія Володимировича, ВГІРФО Ленінського РВ ДМУ УМВС Ук раїни в Дніпропетровській області про усунення перешкод у користу ванні власністю шляхом зняття з реє страційного обліку. Згідно з рішенням суду позовні вимоги задоволені в повному обсязі і усунуто перешкоди Захарчук Наталії Віталіївні у користу ванні квартирою № 61 будинку № 1 по вул. Моніторна у м. Дніпропетровську шляхом зняття з реєстраційного об ліку у квартирі № 61 будинку № 1 по вул. Моніторна у м. Дніпропетровську Кулікова Андрія Володимировича. Зо бов’язано ВГІРФО Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об ласті зняти Кулікова Андрія Володими ровича з реєстрації за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Моніторна, 1, квартира 61.

Дніпропетровська обласна державна адміністрація та головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації висловлюють глибоке співчуття начальнику управління агропромислового розвитку Широківської райдержадміністрації Пляшко Віктору Івановичу з приводу тяжкої втрати - смерті сина ПЛЯШКО ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА. Колективи головного управління та управлінь Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області висловлюють щирі співчуття начальнику управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі Горбатенко Ларисі Петрівні з приводу передчасної смерті чоловіка - ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА. Глибоко сумуємо, поділяємо скорботу непоправної втрати.


ФІТОДИВА 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

13.01.2011 р. № 03 (1191) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ

È ÒÀÊÎÅ ÁÛÂÀÅÒ

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÊÎÑÌÎÑ Ïåðâîå ðàñòåíèå, êîòîðîå ðàñöâåëî è äàëî ñåìåíà â êîñìîñå ïðè îòñóòñòâèè ãðàâèòàöèè, - àðàáèäîïñèñ. Åãî æèçíåííûé öèêë ñîñòàâëÿåò âñåãî 40 äíåé. Ýêçåìïëÿð àðàáèäîïñèñà áûë âûðàùåí â 1982 ãîäó íà áîðòó ðóññêîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè «Ñàëþò-7».

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Äåðåâüÿ - åäâà ëè íå ñàìàÿ áîëüøàÿ çàãàäêà ïðèðîäû. Ìíîãèå íàäåëåíû ñïîñîáíîñòÿìè, ïåðåä êîòîðûìè ìåðêíåò çíàìåíèòàÿ Êíèãà ðåêîðäîâ Ãèííåññà

ÌÀÌÎÍÒ ÑÅÊÂÎÉß À

ÐÅÄÊÎ, ÍÎ ÌÅÒÊÎ

ÖÂÅÒÅÒ È ÏÎÃÈÁÀÅÒ

ÎÄÈÍ ÔÈÊÓÑ - ÖÅËÛÉ ËÅÑ Не менее дерзкий «каприз» природы - бенгальский фикус (баньян), начинающий свою жизненную «биографию» на другом дереве. По мере роста баньян выпускает массу воздушных корней. Удлиняясь, они достигают земли и закрепляются в ней, превращаясь в

 ÄÓÏËÀÕ ÓÑÒÐÀÈÂÀÞÒ ÁÀÍÈ È ÒÞÐÜÌÛ À

Когда говорят о древних зеленых исполинах, то сразу вспоминают о баобабах. Ученые утверждают, что в Сенегале есть деревья, чей возраст перевалил за 5 тыс. лет. Пальму первенства держат африканские виды, поражающие окружностью «талии» - от 30 до 54,5 м. Благодаря пористой древесине, баобаб в сезон дождей накапливает до 120 тыс. литров воды и становится колодцем и кормом для слонов. Под влиянием болезнетворных грибков в «телах» деревьев образуются огромные дупла, которым находят оригинальное применение. В Намибии в них устраивают бани, в Ботсване - тюрьмы, а в Зимбабве - автобусные остановки.

À

ÁÀÎÁÀÁ-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐ À

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ðåêîðäñìåíû «çåëåíîãî» ìèðà Сегодня только в одном из уголков Калифорнии можно увидеть всего лишь два вида «живого ископаемого», некогда населявшего Европу, Азию, Америку и Гренландию. Дерево, перед глазами которого прошли 6 тысячелетий, получило название в честь вождя Секвойи, изобретателя индейской письменности. Из-за ветвей, напоминающих ветви мамонта, его называют еще и мамонтовым деревом. Максимальная высота гиганта - более 140 м. Впечатляет и диаметр ствола: в музее НьюЙорка выставлена его часть, внутри которой оборудован зал на 150 мест.

мощные стволы, поддерживающие тяжелые ветви растения. Высота старых фикусов - до 30 м, а занимаемая площадь - несколько гектаров. С трудом верится, что целый лес стволов на самом деле - одно-единственное дерево, дожившее до 200-600 лет.

Ðåäêî âñòðå÷àþùååñÿ ðàñòåíèå ïóéÿ ðàéìîíäèè, ðàñòóùåå â Àíäàõ, çàöâåòàåò â âîçðàñòå íå ìîëîæå 150 ëåò. Âñêîðå ïîñëå öâåòåíèÿ îíî ïîãèáàåò. ○

ÊÀÊÀß ÏÎÃÎÄÀ?

«ÁÀÐÎÌÅÒÐ ÄËß ÁÅÄÍÛÕ» ÒÈÑ - «ÄÅÐÅÂÎ ÒÓËÅ» В Мексике возле городка Туле растет одно из старейших деревьев нашей планеты - тис, почтительно называемый «Деревом Туле». Ученые полагают, что ему- более 4 тыс. лет. По преданию, именно под этим тисом 500 лет назад разбил свой лагерь завоеватель Мексики Кортес. Позже здесь был построен католический храм, который на фоне ствола выглядит игрушкой, что неудивительно. Высота «Дерева Туле» около 50 м, диаметр 38 м, а тень от кроны занимает площадь в 800 кв. м.

«ÍÀÑÎÑ» ÝÂÊÀËÈÏÒ À По росту тисы и секвойи усту- полчища комаров. Недаром люди пают австралийским эвкалиптам, называют эти деревья «противоливозвышающимся над землей на 150 хорадочными». и более метров. Крона гигантов насквозь просвечивается солнечными лучами, благодаря листьям, которые поворачиваются к светилу «ребром». Интересно, что эвкалипты сбрасывают вместо листьев кору и без передышки работают «насосами». Чтобы обеспечить рост своим кронам, «перекачивают» огромное количество воды, осушая окрестные болота, на которых «пасутся»

Ðàñòåíèå êðàñíûé î÷íûé öâåò ìîæåò ïðåäñêàçûâàòü ïîãîäó: êîãäà ñòàíîâèòñÿ ïàñìóðíî è ïðèáëèæàþòñÿ îñàäêè, åãî öâåòîê çàêðûâàåòñÿ, à ïðè óëó÷øåíèè ïîãîäû âíîâü ðàñêðûâàåòñÿ. Çà ýòî îí ïîëó÷èë íàçâàíèå «áàðîìåòð äëÿ áåäíûõ». ○

 ÀÍÒÈ×ÍÎÌ ÌÈÐÅ

ÊÀÊ ÌÅÐÀ ÂÅÑÀ

Ñåìåíà ðîæêîâîãî äåðåâà öåðàòîíèè ñòðó÷êîâîé - âåñîì îêîëî 0,2 ã ñ÷èòàëèñü â àíòè÷íîì ìèðå èäåíòè÷íûìè äðóã äðóãó. Ïîýòîìó èñïîëüçîâàëèñü êàê ìåðà âåñà - êàðàò. Âïîñëåäñòâèè êàðàò ñòàë òðàäèöèîííîé ìåðîé âåñà äðàãîöåííûõ êàìíåé. ○

ÂÎÒ ÝÒÎ ÑÎÊ

ÍÅÏÐÎÌÎÊÀÅÌÛÅ «ÃÀËÎØÈ» Þæíî-àìåðèêàíñêèå èíäåéöû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçèíîâîé îáóâè ïðîñòî îáìàêèâàëè íîãè â ñâåæèé ñîê ãåâåè ðàñòåíèÿ, èç êîòîðîãî ïîëó÷àþò êàó÷óê. Çàñòûâàÿ, ñîê ïðåâðàùàëñÿ â íåïðîìîêàåìûå «ãàëîøè».


12 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

ÇÀ ÌÀØÈÍÓ - ÆÈÒÒß

×ÓÆÅ ÌÀÉÍÎ

²IJÁÐÀËÈ ÒÅËÅÔÎÍ

ÄÎ ÑÓÄÓ

ÒÀÊ ² ÍÅÄÎÂ×ÈËÈÑÜ Ìèíóëîãî òèæíÿ ïðîêóðàòóðà îáëàñò³ íàïðàâèëà äî ñóäó êðèì³íàëüíó ñïðàâó ñòîñîâíî òðüîõ êóðñàíò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà ¿õíüîãî ñï³ëüíèêà. 20-ð³÷íèõ õëîïö³â îáâèíóâà÷åíî ó ñêîºíí³ ðÿäó ðîçáî¿â ³ ãðàáåæ³â, â÷èíåíèõ â ïåð³îä ç 8 áåðåçíÿ ïî 11 êâ³òíÿ ìèíóëîãî ðîêó ³ç çàñòîñóâàííÿì íàñèëüñòâà. Âîíè çàâîëîä³ëè ìàéíîì òðüîõ ãðîìàäÿí íà çàãàëüíó ñóìó 13 òèñ. ãðí. Ó ðàç³ äîâåäåííÿ ïðîâèíè ìîëîäèêàì «ñâ³òèòü» ñòðîê â³ä 7 äî 10 ðîê³â ³ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.

ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

Ó Í³êîïîë³ ñï³âðîá³òíèêè ì³ë³ö³¿ çàòðèìàëè 20-ð³÷íîãî õëîïöÿ, ÿêèé 1 ñ³÷íÿ ñêî¿â ïîäâ³éíå âáèâñòâî äâîõ ìîëîäèõ ëþäåé â êàôå «Êîðàë» ó ͳêîïîë³ На прес-конференції в Дніпропетровську в.о. начальника Нікопольського міськвідділу міліції Анатолій Колбатов повідомив, що затриманий - громадянин України і вірмен за національністю. За його словами, деякі Інтернет-ЗМІ, в першу чергу російські, в останні дні намагалися зробити з цього сенсацію. Мовляв, у Нікополі стався зло-

Ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà ÎÎÍ, Óêðàèíà âîøëà â ïÿòåðêó ñòðàíïðîèçâîäèòåëåé äåòñêîé ïîðíîãðàôèè è â äåñÿòêó ëèäåðîâ ïî åå ðàñïðîñòðàíåíèþ. Ïî îöåíêàì ïðàâîîõðàíèòåëåé, íà ïîñòîÿííîé îñíîâå â ýòó äåÿòåëüíîñòü âîâëå÷åíû 12-15 òûñ. óêðàèíñêèõ äåòåé КОД ДОСТУПА

Ó ïîíåä³ëîê äî äí³ïðîïåòðîâñüêèõ ïðàâîîõîðîíö³â çâåðíóëàñÿ 40-ð³÷íà ì³ñöåâà ìåøêàíêà. Âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî áëèçüêî âîñüìî¿ ðàíêó äâ³ íåâ³äîì³ ä³â÷èíè âäàðèëè ¿¿ 13-ð³÷íó äîíüêó ³ çàâîëîä³ëè ìîá³ëüíèì òåëåôîíîì. Ñòàëîñÿ öå ó ï³ä’¿çä³, íà ìàéäàí÷èêó ì³æ ïîâåðõàìè. Çà ñêîºííÿ çëî÷èíó çàòðèìàëè äâîõ 16-ð³÷íèõ ãîðîäÿíîê. ○

13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191) ○

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

6 ñ³÷íÿ â ñåë³ Áóëàõ³âêà âèÿâèëè òðóï ÷îëîâ³êà. Çà ñêîºííÿ çëî÷èíó áóëî çàòðèìàíî 39-ð³÷íîãî íåïðàöþþ÷îãî ãðîìàäÿíèíà. Íàïåðåäîäí³ òîé íà àâòîâîêçàë³ Ïàâëîãðàäà ñ³â äî ïðèâàòíîãî òàêñ³, ïîïðîñèâ â³äâåçòè äî ñåëà. Çëîâìèñíèê áóâ íàï³äïèòêó ³ âèð³øèâ çàâîëîä³òè àâòî. Êóõîííèì íîæåì, ùî áóâ ó ìàøèí³ çàãèáëîãî, â³í íàí³ñ ïîòåðï³ëîìó ê³ëüêà ñìåðòåëüíèõ óäàð³â, çàáðàâ ìîá³ëüíèé, çàõîâàâ òðóï. Àáè ïðîäàòè âèêðàäåíå àâòî, ÷îëîâ³ê âèðóøèâ äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà, äå íàìàãàâñÿ çáóòè ìàøèíó ïåðåêóïíèêàì çà îãîëîøåííÿìè â ãàçåòàõ. ○

Ìàëåíüêèå æåðòâû áîëüøîãî «áèçíåñà»

ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ ÏÎÏÓÒÍÈÊ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÎÅ ÊÈÍÎ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Жертвами сексуальной эксплуатации, как правило, становятся дети из неблагополучных семей и маленькие бродяжки, которые часто убегают из дому. В нашей стране фото- и видеоматериалы такого рода в основном производятся для сбыта за рубеж. В прошлом году в нашей стране выявлено 967 случаев производства и распространения порнопродукции, три из них - с привлечением детей. Такие преступления, по словам правоохранителей, достаточно трудно выявлять и раскрывать, равно как и отслеживать перемещение

«ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ» Â ÎÑÍÎÂÍÎÌ ÑÁÛÂÀÞÒ ÇÀ ÐÓÁÅÆ

«клубнички» по Интернету. Так, например, злоумышленники придумывают коды доступа, которые выдают получателям.

СОМНИТЕЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ Большое количество потребителей детского порно, как отмечают правоохранители, проживает в США, странах Европы и Азии. Из-за того, что здесь предусмотрено довольно жесткое наказание за изготовление и распространение такого «кино», злоумышленники «маскируются». Зарубежные «режиссеры», например, имитируют в студиях постсоветские интерьеры. Отследить же, сколько

«фильмов» действительно производится у нас, непросто. Из-за этого, в частности, и наша страна, и соседняя Россия входят в пятерку лидеров по изготовлению такой продукции. Выявляют же обычно не студии, а распространителей порно. Чаще всего их задерживают, когда в роли покупателя запрещенной продукции выступают оперативники.

×ÀÙÅ ÂÑÅÃÎ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÞÒ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÈÒÅËÅÉ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÀÍÄÐÅÉ ÀÂÅÐÜßÍÎÂ, íà÷àëüíèê

ñåêòîðà ïî áîðüáå ñ ïðåñòóïëåíèÿìè â ñôåðå íðàâñòâåííîñòè óïðàâëåíèÿ áîðüáû ñ ïðåñòóïëåíèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ òîðãîâëåé ëþäüìè ëþäüìè,, ÃÓÌÂÄ Óêðàèíû â îáëàñòè: - Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó â ñò.301 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ïîÿâèëîñü ïîíÿòèå «äåòñêàÿ ïîðíîãðàôèÿ». Òåïåðü çà ââîç â íàøó ñòðàíó ñ öåëüþ ñáûòà ïðîäóêöèè ïîðíîãðàôè÷åñêîãî õàðàêòåðà ñ ó÷àñòèåì äåòåé, ðàñïðîñòðàíåíèå èëè ïðèíóæäåíèå ê ó÷àñòèþ â åå ñîçäàíèè ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì îò 5 äî 10 ëåò.  ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ ïîâòîðíî èëè èñïîëüçîâàíèÿ äåòñêîé ïîðíîãðàôèè ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ äîõîäà â áîëüøîì ðàçìåðå ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê îò 7 äî 12 ëåò.

Ó Ï²ÄÑÓÌÊÓ

Ïîäâ³éíå âáèâñòâî ðîçêðèòî чин на міжнаціональному грунті, а отже, криміногенна ситуація в місті дуже напружилася. У ході слідства встановлено, що єдиним мотивом трагедії є хуліганство. Колбатов уточнив, що зловмисник прийшов до кафе в компанії місцевих жителів-українців. Всі вони були в стані алкогольного сп’яніння. Спочатку компанія вчинила бійку з охоронцем бару, а потім почала з’ясовувати стосунки з іншими відвідувачами, також нетверезими.

У результаті сварки зловмисник вихопив ніж і наніс смертельні ножові поранення двом відвідувачам бару. Також постраждали ще один хло-

пець та дівчина, які отримали поранення легкого ступеня тяжкості. Затриманий вбивця офіційно працює в Ялті, а до Нікополя

приїхав до батьків зустрічати Новий рік. Голова вірменської громади Нікополя Тигран Саргсян заявив журналістам, що незалежно від на-

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

ціональності вбивця має відповісти за злочин згідно з законами України. Крім статті щодо умисного вбивства, прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «хуліганство». Під її дію підпадає ще один затриманий в кафе місцевий житель - українець. Він ображав відвідувачів закладу та провокував бійку. Обом зловмисникам висунуто обвинувачення, ведеться подальше слідство, проводяться необхідні експертизи.

ÌÎÒÈ ÒÐÀÃÅIJ¯ ÕÓ˲ÃÀÍÑÒÂÎ До Нікополя виїжджали керівники прокуратури, СБУ та УМВД в області, які перевіряли об’єктивність проведення слідства відносно резонансної події та криміногенну ситуацію в місті. «З моменту трагедії в кафе «Корал» в Нікополі фактів національної ворожнечі та порушень громадського порядку, пов’язаних з цією подією, не встановлено», - повідомив перший заступник прокурора області Сергій Борисов.


СУСПІЛЬСТВО 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191) ○

ÄÅÍÜÃÈ Â ÁÀÍÊÅ

Äåïîçèòîâ áîÿòüñÿ - ïðèáûëè íå èìåòü ÄÌÈÒÐÈÉ ÂÀÑÅÍÊÎ

Óêðàèíöû, åùå ãîä íàçàä àêòèâíî èçûìàâøèå èç áàíêîâ ñâîè äåïîçèòíûå âêëàäû, ñåãîäíÿ íåìíîãî óñïîêîèëèñü. È, êàê ðåçóëüòàò, ñíîâà ïîíåñëè äåíüãè â áàíêè. Äàæå îáùàÿ òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî äåïîçèòàì, êîòîðóþ â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåìîíñòðèðóåò óêðàèíñêèé áàíêîâñêèé ðûíîê, ëþäåé íå ñëèøêîì ñìóùàåò Зарабатывать на своих сбережениях - законное право граждан, и это тем более стоит делать, пока в силу не вступил новый закон о налоге на доходы по депозитам, который грозятся ввести в 2015 году. Конечно, 5%, о которых идет речь это не какие-то невероятные деньги. И, тем не менее, украинцев, прежде всего тех, кому пришлось собирать энную сумму буквально по копейкам, необходимость отдавать стране, не слишком заботящейся о благополучии своих граждан, даже эти 5% своей законной прибыли, наверное, не очень вдохновляет. А учитывая инфляцию, которая, по прогнозам, только к концу 2010 года составит 14%, доходы от депозитных вкладов и без выплаты налоговых сумм будут невелики. Как бы там ни было, интерес к депозитным предложениям укра-

ÍÀÁÈÐÀÞÒ ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜ ÃÈÁÊÈÅ ÄÅÏÎÇÈÒÛ

инских банков со стороны населения в уходящем году не только не упал, но даже активизировался. Наибольшую активность демонстрируют Киев, Киевская, Донецкая и Днепропетровская области. Вкладчики, проживающие на этих территориях, разместили в украинских банках суммарно более половины всех депозитов, полученных от физических лиц. Наиболее популярными видами депозитных вкладов в Украине в последние годы оставались годичные депозиты с выдачей процентов в конце срока, а также аналогичные вклады, но с ежемесячной выплатой процентов. Под эти условия большинство банков предлагали клиентам высокие процентные ставки, что полностью устраивало обе стороны. В разгар кризиса украинцы, при первой возможности поспешившие снять деньги с депозитов, в конце концов снова вернулись к этой схеме сотрудничества с банками. При этом популярность долгосрочных вкладов несколько снизилась, и в последнее время вкладчики проявляют гораздо больший интерес к депозитам средней продолжительности - от трех месяцев до полугода, несмотря на более низкий в данном случае процент дохода. Что касается валюты депозитов, то большинство украинцев предпочитают делать вклады в национальной валюте. Предпочтение гривне перед долларом отдается, вопервых, потому, что существует вероятность того, что курс доллара может упасть, что уже неоднократно происходило за последние два-три года. Во-вторых, процентные ставки по депозитам в долларах США на порядок ниже ставок в гривне.

Те же «потому» применимы и к вкладам в евро. Среди депозитных продуктов в последнее время обороты популярности набирают гибкие депозиты, главное преимущество которых заключается в доступности вклада для клиента, который в любой момент имеет право воспользоваться своими деньгами. Такой подход, кроме того, значительно повышает степень доверия клиентов к банку - как раз изза свободного доступа к вложенным денежным средствам. Поэтому многие банки сегодня включают это предложение в свой ассортиментный портфель. Не стал исключением и международный розничный банк Platinum Bank, который предлагает своим клиентам вариант экcпресс-вклада - депозит «Знайомство»- сроком на 14 дней с возможностью продления срока до 28 дней. Этот вариант очень удобен, если возникла необходимость «пристроить» деньги на короткое время, но при этом и дать им «поработать». Например, в случае отъезда в командировку или на отдых. Процентная ставка по данному виду вклада в гривне составляет до 11,50%. У Platinum Bank в арсенале есть несколько заманчивых предновогодних предложений. По условиям депозита «Готівка щомісяця» сроком от 3 до 18 месяцев вкладчик получает 18,25% годовых в гривне, 12,0% - в долларах США и до 6% - в евро. Еще один депозитный продукт Platinum Bank, позволяющий вкладчикам не только надежно хранить свои сбережения, но и получать при этом

ÊËÈÅÍÒÀÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÂÀÐÈÀÍÒ ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÂÊËÀÄÀ прибыль - депозит «Бажане збільшення» сроком от 3 до 18 месяцев под 16,05% в гривне, 10,50% - в долларах и 5,50% - в евро, с ежемесячным начислением процентов. При открытии любого депозита в банке клиент бесплатно получает платежную карту VISA. Минимальная сумма вклада в гривне для депозитов «Бажане збільшення» и «Готівка щомісяця» - 1000 гривен, в долларах и евро - 200 у.е. Кстати, получить максимально полную информацию о депозитных программах и других продуктах банка можно как у менеджеров непосредственно в отделениях (отделения Platinum Bank работают во всех крупных городах Украины, недавно открылись отделения в Днепропетровске (пр-т Карла Маркса, 34-Б; пр-т Кирова, 115-А; пр-т Карла Маркса, 105) и в Павлограде (ул.Т.Шевченко, 118-А)), а также на его сайте на странице Депозиты. Чтобы уточнить какие-то детали или непонятные моменты, достаточно либо позвонить по указанным здесь телефонам, либо сделать запрос он-лайн консультации посредством опции «Спроси Золотую рыбку». К услугам клиентов не только весь спектр депозитных продуктов, но и фирменный «платиновый» сервис европейского уровня.

ÏÐÎÖÅÑÑ ÏÎØÅË

Òåõ, êîìó â àðìèþ - ïîñ÷èòàþò ÌÀÐÈß ÊÎÇÊÈÍÀ

 ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ 17 ÒÛÑß× ÏÐÈÏÈÑÍÈÊÎÂ

Åñëè òåáå 17 ëåò è ñêîðî èäòè â àðìèþ - ãîòîâüñÿ! Ñ 1 ÿíâàðÿ â îáëàñòè ñòàðòîâàëà ïðèïèñíàÿ êàìïàíèÿ þíîøåé 1994 ãîäà ðîæäåíèÿ. Îíà îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäûäóùèõ. Íàïðèìåð, òîò, êòî íàäóìàåò «óâèëüíóòü» - çàïëàòèò øòðàô Времена, когда служить в армии было престижно, возвращаются. Нынешние парни охотно идут в Вооруженные силы. Приписная кампания этого года обещает быть напряженной, поскольку количество приписного состава по сравнению с прошлым годом значительно возросло и сегодня составляет более 17 тысяч человек. Чтобы уделить внимание каждому призывнику, в районных и городских военных комиссариатах области созданы графики прохождения медкомиссии учебных заведений. А тех, кто решил увильнуть от «переписи» или не вовремя

посетить районный военный комиссариат, ждет штраф. К слову, по сравнению с предыдущим годом он вырос в 2,5 раза и сегодня за одну неявку придется заплатить до 255 грн. Чтобы не попасть в черный список и не рисковать кошельком, помните: приписная кампания продлится до 30 марта, после чего юношам вручат приписные свидетельства.

ÊÒÎ ÍÅ ÏÎÉÄÅÒ Â ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ ÇÀÏËÀÒÈÒ ØÒÐÀÔ

ÍÎÂÈÍÈ

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

ÍÀ ßËÈÍÖ² Ó ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ Îáäàðîâàí³ ä³òè ³ ò³, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâî¿ ï³äòðèìêè, ï³ä ÷àñ çèìîâèõ êàí³êóë ïîáóâàëè íà ÿëèíö³ ó Ïðåçèäåíòà. Ïîìèëóâàëèñü íîâîð³÷íîþ ïðîãðàìîþ ó Ïàëàö³ «Óêðà¿íà» òà íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èëè, ÿê íà ôàáðèö³ âèãîòîâëÿþòü ÿëèíêîâ³ ïðèêðàñè. Çàâåðøèëàñü íåçàáóòíÿ ìàíäð³âêà íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, äå ä³òè âçÿëè ó÷àñòü â ³ãðàõ òà êîíêóðñàõ. Öå ñâÿòî äëÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê Ñèíåëüíèêîâîãî ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè äåïóòàòó îáëàñíî¿ ðàäè, íà÷àëüíèêó Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ Îëåêñàíäðó Ìîìîòó. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÑϲÂÀÉÒÅ, ÑϲÂÀÉÒÅ

²ç 26 ïî 29 ñ³÷íÿ â òåàòð³ Ãîðüêîãî ïðîéäå òðàäèö³éíèé XVIII Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü äóõîâíèõ ï³ñíåñï³â³â «Â³ä гçäâà äî гçäâà». Óñüîãî â³çüìóòü ó÷àñòü 65 òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â, 20 ç ÿêèõ - äèòÿ÷³. À öå ìàéæå ï³âòîðè òèñÿ÷³ âèêîíàâö³â ³ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³. Âñ³ ó÷àñíèêè ôñòèâàëþ - ëþäè ð³çíîãî â³êó é ïðîôåñ³é. Ïî÷àòîê êîíöåðòíèõ ïðîãðàì î 14 ãîäèí³. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÓÂÀÃÀ, ÉÄÓÒÜ Ä²ÒÈ!

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÑÅÐÃÅÉ ÏÎËÓÖÛÃÀÍ, çàìåñòèòåëü îáëàñòíîãî âîåííîãî êîìèññàðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, ïîäïîëêîâíèê: -  ñîñòàâ ìåäêîìèññèé âîøëè ëó÷øèå ìåäðàáîòíèêè, â òîì ÷èñëå ãàñòðîýíòåðîëîãè, ôòèçèàòðû è ïóëüìîíîëîãè. Ïîäðîñòêè, ïðèïèñàííûå ê ðàéîííûì áîëüíèöàì, äèñïàíñåðèçàöèþ áóäóò ïðîõîäèòü íà áàçå ìåäêîìèññèé ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ.

Çàê³í÷èëèñü çèìîâ³ êàí³êóëè. ϳñëÿ â³äïî÷èíêó, ìîæëèâî, íå êîæåí ó÷åíü îäðàçó âïèøåòüñÿ â øê³ëüíèé ðèòì òà äîòðèìóâàòèìåòüñÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. Îáëàñíå óïðàâë³ííÿ äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ïðîñèòü âî䳿â áóòè îáåðåæíèìè òà óâàæíèìè çà êåðìîì íà âóëèöÿõ ³ äîðîãàõ, äîòðèìóâàòèñü øâèäê³ñíîãî ðåæèìó. Îñîáëèâî ïîáëèçó øê³ëüíèõ çàêëàä³â.


14 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

ÏÎÇÂÎÍÈ ÌÍÅ, ÏÎÇÂÎÍÈ

13 ÿíâàðÿ 1899 ãîäà â Ðîññèè îòêðûëè ïåðâóþ ëèíèþ äàëüíåé òåëåôîííîé ñâÿçè. Äâóõïðîâîäíóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ ïðîëîæèëè âäîëü ÌîñêîâñêîÏåòåðáóðãñêîãî øîññå. Åå ñîîðóæåíèå íà÷àëîñü åùå ëåòîì 1898-ãî, íà ÷òî áûëî èñïîëüçîâàíî 2450 âåðñò ïðîâîäîâ.  ñòðîèòåëüñòâå çàäåéñòâîâàëè ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî÷òîâî-òåëåãðàôíûõ îêðóãîâ Ðîññèè, è â íà÷àëå 1899 ãîäà åãî çàâåðøèëè. Äëèíà ëèíèè 618 âåðñò.

ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â íî÷ü íà 14 ÿíâàðÿ îòìå÷àþò Ñòàðûé Íîâûé ãîä. Ýòî ðåäêèé èñòîðè÷åñêèé ôåíîìåí, äîïîëíèòåëüíûé ïðàçäíèê, êîòîðûé ïîëó÷èëñÿ â ðåçóëüòàòå ñìåíû ëåòîèñ÷èñëåíèÿ. Èç-çà äàííîãî ðàñõîæäåíèÿ êàëåíäàðåé ìû îòìå÷àåì äâà «Íîâûõ ãîäà» - ïî ñòàðîìó è íîâîìó ñòèëþ. Òàêèì îáðàçîì, â íî÷ü ñ 13 íà 14 ÿíâàðÿ êàæäûé ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå «äîïðàçäíîâàòü» ñàìûé ëþáèìûé ïðàçäíèê.

 ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÛ - ÆÅÍÙÈÍÓ 15 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà âïåðâûå ïðåçèäåíòîì ×èëè ñòàëà æåíùèíà Ìèøåëü Áà÷åëåò.  ñâîåé ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè îíà ïîäíèìàëà ñîöèàëüíûå âîïðîñû, âûäâèãàëà ïðîãðàììó ðåôîðìû ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå âîïðîñ î ïîâûøåíèè ïåíñèè. Ê îêîí÷àíèþ ñðîêà ïðàâëåíèÿ Áà÷åëåò ïîëüçîâàëàñü ïîääåðæêîé 70-80 % íàñåëåíèÿ. Îäíàêî ïî Êîíñòèòóöèè ×èëè äâàæäû ïðåçèäåíòîì ñòàòü íåëüçÿ.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191)

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

×óïàêàáðà - «êòî» èëè «÷òî»? ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Ýòî íåèçâåñòíî îòêóäà âçÿâøååñÿ è ïî ñåé äåíü íåóëîâèìîå ñóùåñòâî çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî ïî ïîïóëÿðíîñòè ñðåäè îõîòíèêîâ íà ìîíñòðîâ è ëþáèòåëåé íåèçâåäàííîãî РОДИЛСЯ НЕ ИЗ СЛУХОВ В переводе с испанского «чупакаброс» означает «козий вампир». Сегодня о нем многое известно, причем не из слухов или откровенного вранья псевдоочевидцев. Вопрос в том, когда, наконец, откроют тайну чупакабры, которого занесли в Британскую со взрослыми «чупаэнциклопедию как ми» были детеныши. нования металличессамое необъяснимое кие ворота размером «творение» XX века. ПО ЗЕМЛЕ 4,8х4,2 м, за которыСКАЧЕТ, ПО ДЕРЕВЬЯМ ми находились животные. ЛАЗИТ Такое чудище не Чупакабру описымогло не привлечь вают как животное с внимание криптозоотелом ящера, покрылогов, изучающих ретым волосами и альных и вымышувенчанным овальной головой с крас- ленных животных. ными глазами. Меж- По мнению ведущего ду передними лапа- специалиста в этой Впервые монстр ми с тремя длинны- области Лорена Копоявился в западной ми когтями и телом - улмана, чупакабру части острова Пуэр- - кожистые перепон- нельзя отнести к като-Рико в 1975 г. В де- ки, напоминающие ревушке Мокка ста- крылья летучей ли находить полнос- мыши. От головы к тью обескровленных спине спускается домашних живот- игольчатый гребень. ных. Среди жителей Кое-кто утверждает, началась паника, и что чупакабра, попо приказу местных добно хамелеону, мевластей была взорва- няет «окраску». на пещера, где, предПередвигается он положительно, пря- на задних лапах и тался вампир. Люди при росте 1-1,7 м легуспокоились, решив, ко преодолевает лючто навсегда похоро- бые препятствия. По нили его под грудой земле скачет, по декамней, но в 1990 г. ревьям карабкается, кому-нибудь виду после урагана Хьюго через заборы и изго- животных, существучупакабра вновь вы- роди буквально пере- ющих на Земле. шел на «тропу вой- летает и в некоторых ны». С 1995 г. нападе- случаях демонстри- ПОШЛИ ния начали регистри- рует сверхъестест- «ПО МИРУ» Еще один известровать практически венную силу. Однажный исследователь во всех странах Ла- ды, например, вырХайме Мауссан, сотинской Америки и в вал из бетонного осбрав большое США. Очевидцы утк о л и чество верждали, что рядом фактов и показаний очевидцев, доказывающих существование Ó÷åíûå íå ìîãóò «аномальîáúÿñíèòü ñëåäóþùèé ных» биообъекôàêò. Âñå õèùíèêè ïðè óêóñå тов, предложил ñæèìàþò ÷åëþñòè, ñìèíàÿ ìåñòî çàõâàòà ñ äâóõ для них свое назваñòîðîí. Ïîñëå íàïàäåíèÿ ÷óïàêàáðû íà òåëå ние - Биологически æåðòâû îñòàþòñÿ ïðîíèêàþùèå îòâåðñòèÿ ñ Аномальные Сущеîäíîé ñòîðîíû. ства, или БАСы. Он

ÏÎßÂËÅÍÈÅ ÌÎÍÑÒÐÀ ÎÒÌÅ×ÅÍÎ Â ÈÑÏÀÍÈÈ È ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ

ÆÈÂÎÒÍÎÅ ÏÅÐÅÄÂÈÃÀÅÒÑß ÍÀ ÇÀÄÍÈÕ ËÀÏÀÕ же установил, что чупакабра появляется в периоды повышения температуры воздуха. С ним согласны ученые, полагающие, что подобные твари существовали на Земле миллионы лет назад, как-то умудрились дожить до наших дней и под воздействием внешних факторов (гло-

щими жизнь землян: возможно, поэтому они не нападают на людей. В появлении «козодоя» обвиняют и NASA: лаборатория этого всемирно известного агентства находилась неподалеку от места первого появления чупакабры. Местные жители уверены, что чудовище - результат экспериментов американских ученых-генетиков, работающих на базе.

ЛОВИЛИ, ДА НЕ ТЕХ

«×ÓÏÅ» ÏÐÈÏÈÑÛÂÀÞÒ ÍÀËÈ×ÈÅ ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ

Î×ÅÂÈÄÍÎÅ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ

Ãàçåòè ç âëàñíîãî àðõ³âó íàä³ñëàâ íàø ïîñò³éíèé ÷èòà÷ ³ç ì³ñòà Çåëåíîäîëüñüê Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó Ïàâëî ßí÷óê

×èòàéòå íà ñàéò³:

бального потепления, ядерных испытаний) размножились настолько, что в поисках пропитания пошли «по миру». По другой, более экзотической версии монстров завезли на Землю пришельцы, для которых они - нечто вроде наших Мурзиков и Бобиков. А может быть, это хищники, просочившиеся к нам из параллельных миров, или андроиды, собирающие генетический материал. Называют чупакабр и инопланетными биороботами, изучаю-

Доведенные до отчаяния люди по сей день пытаются поймать и прикончить хоть одного чупакабру, но безуспешно. Попадались охотникам животные, напоминающие фоторобот легендарного «козодоя», но в результате исследований оказывалось, что это - мутанты, или «результаты» генетических экспериментов. Ловили чупакабр и в Украине, но при ближайшем рассмотрении все они оказались лисами, енотовидными собаками или обычными одичавшими собаками. Даже если настоящий чупакабра и существует, то кто или что «оно» такое сплошной знак вопроса.


СПОРТ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

13.01.2011 ð. ¹ 03 (1191) ○

ÍÅ Â ÑÂÎÅÉ ÒÀÐÅËÊÅ

Ôóòáîëèñòû ñûãðàëè â áàñêåòáîë ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ È ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Íåîáû÷íûé ìàò÷ ñîñòîÿëñÿ 10 ÿíâàðÿ â ñïîðòêîìïëåêñå «Ìåãàðîí». Ïîèãðàòü â áàñêåòáîë âûøëè íå òîëüêî áàñêåòáîëèñòû, íî è ôóòáîëèñòû êëóáà «Äíåïð» ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА Идея об игре баскетбольных и футбольных одноклубников витала уже давно. Однако реализовать ее не получалось из-за совпадения календарей национальных первенств. Но в начале января звезды расположились удачно, графики не пересекались и спортсменам удалось дружески погонять оранже-

вый мяч и даже забрасывать его в корзину. Несмотря на достаточно раннее, как для буднего дня, начало матча - 18.00, понаблюдать за игрой пришло довольно много болельщиков. В первую очередь - чтобы увидеть футбольных звезд с баскетбольным снарядом в руках и на необычных

позициях. Поиграть в баскетбол от ФК «Днепр» решились лидеры команды - Андрей Русол, Евгений Селезнев, Ян Лаштувка, Евгений Коноплянка и Сергей Назаренко. В каждую спаррингкоманду вошли и футболисты, и баскетболисты. В команде «белых» Русолу, Селезневу и Коноплянке помогали игроки баскетбольного «Днепра» - Буртт, Корниенко, Глазырин, Щепкин и Пэттвэй. В синих футболках сыграли только два футболиста - Назаренко и Лаштувка, а также баскетболисты Тимофеенко, Остин, Браун, Мишула, Белецкий, Иванов и Аделеке.

ÍÎÂ ÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÅÐÂÀß ÇÂÅÇÄÀ

 «ÄÍÅÏÐÅ» ÍÎÂÛÉ ÁÐÀÇÈËÅÖ Äíåïðîïåòðîâñêèé ÔÊ «Äíåïð» ïîäïèñàë ïåðâîãî íîâè÷êà â ýòîì ìåæñåçîíüå. Ðÿäû êëóáà ïîïîëíèë áðàçèëüñêèé íàïàäàþùèé Ìàòåóñ.  ñåçîíå 2010/2011 27-ëåòíèé ôóòáîëèñò âûñòóïàë çà ïîðòóãàëüñêóþ «Áðàãó» è äàæå çàáèë òðè ìÿ÷à â ãðóïïîâîì òóðíèðå Ëèãè ÷åìïèîíîâ.  «Äíåïðå» Ìàòåóñ áóäåò âûñòóïàòü ïîä 99-ì íîìåðîì.

БЕНЕФИС ГОЛКИПЕРА Примечательно, что баскетболисты решили устроить бенефис Лаштувки, который набрал 12 очков. Высокий рост и профессиональная вратарская игра руками - неоспоримые козыри. У «белых» статус бомбардля ф у т - дира подтвердил Евгебольных одно- ний Селезнев. Форвард клубников, выво- ФК «Днепр» старался дя их на убойные так, будто играл в каленпозиции и лишь дарном матче Суперлиим позволяя бро- ги. «Любой игре надо отсать мяч в корзи- даваться», - объяснил ну. Лучше всех свой настрой футболист. Концовка матча полуброски получались у Яна чилась яркой. На после-

Ìàðòûøêà

ÑÅËÅÇÍÅÂ ÂÛËÎÆÈËÑß ÍÀ 100% дней минуте встречи при счете 21:21 трехочковый забил Ян Лаштувка. Однако тут же точным выстрелом из-за дуги ему ответил Евгений Коноплянка. В отличие от официальных матчей, овертайм решили не проводить, зафиксировав счет 24:24. И зрители довольны, и спортсменам не обидно. Будем ждать ответного спарринга - выхода баскетболистов «Днепра» на футбольное поле.

Áàáóèí

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1188

ÂÐÀÒÀÐÜ ÇÀÐÀÁÎÒÀË 12 Î×ÊÎÂ

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р16

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 13 СІЧНЯ 2011 РОКУ № 03 (1191)

Áîãàòûðè ñëóæàò â àðìèè ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÂÈÒÀËÈß ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè èçáåãàéòå õâàòàòüñÿ çà íåñêîëüêî äåë ñðàçó. Âàæíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóéòå íå ðàíüøå ÷åòâåðãà.  ñåðåäèíå íåäåëè ìîæåò íåîæèäàííî ïîâåçòè. Ñ âîñêðåñåíüÿ íà÷èíàåòñÿ áëàãîïðèÿòíàÿ ïîëîñà ñîáûòèé. Íå äóìàéòå î ïðîøëîì è áóäóùåì, îñòàâàéòåñü â íàñòîÿùåì. ТЕЛЕЦ Ýòî áóäåò íåñïîêîéíàÿ íåäåëÿ, òåì íå ìåíåå, èç ïðîèñõîäÿùèõ ïåðåìåí âû ñìîæåòå èçâëå÷ü äëÿ ñåáÿ ïîëüçó. Ïîääåðæêà, íîâûå ïðåäëîæåíèÿ, äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ ìîãóò ïðèéòè èçäàëåêà. Ïîñòàðàéòåñü ïðåäâîñõèòèòü ñîáûòèÿ, óãàäàòü òåíäåíöèþ. ×òî-òî âàæíîå â âàøèõ ïëàíàõ î÷åíü ñêîðî ïðåäñòîèò îòêîððåêòèðîâàòü. Äåéñòâóéòå íà îïåðåæåíèå, åñëè ó âàñ åñòü êîíêóðåíòû. БЛИЗНЕЦЫ Âîçìîæíû êîíôëèêòû «îòöîâ è äåòåé», ñòàðîãî è íîâîãî, áîëüøåé ÷àñòüþ â ðåçóëüòàòå íåòåðïåíèÿ è ïîâûøåííîé ðàçäðàæèòåëüíîñòè. Áóäüòå âíèìàòåëüíû íà äîðîãå, ïðè ðàáîòå ñ íîñèòåëÿìè èíôîðìàöèè, íå ñïåøèòå ïîäïèñûâàòü âàæíûå äîêóìåíòû. Ïåðåãîâîðû è òðóäîåìêèå äåëà ïëàíèðóéòå íà êîíåö íåäåëè. РАК Áëèçêèå ìîãóò ïðèçâàòü âàñ ê ïîðÿäêó è ïîòðåáîâàòü òîãî âíèìàíèÿ, ê êîòîðîìó îíè ïðèâûêëè. Ýòî ìîæåò ïîéòè âðàçðåç ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè íà ðàáîòå. Îáñòàíîâêà ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíîìó ïðîÿâëåíèþ ñîáñòâåííîé ïîçèöèè, íî ñ âàæíûìè çàÿâëåíèÿìè ëó÷øå ïîäîæäàòü äî ñëåäóþùåé íåäåëè.  ñóááîòó íå îòêàçûâàéòåñü îò ïðèãëàøåíèé. ЛЕВ Âñòðÿñêè è ñòðåññû ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ íåäåëü ìîãóò ïðèâåñòè âàñ ê ìûñëè, ÷òî ïîëåçíî ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ, çàíÿòüñÿ ñàìîîáðàçîâàíèåì èëè ïîçâîëèòü ñåáå ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà íîâóþ òåìó.  îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè æäèòå ñþðïðèçîâ. Íå çàáûâàéòå çàíèìàòüñÿ ñâîèì çäîðîâüåì. ДЕВА Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè òðåáóåò áûòü íà÷åêó, ÷òîáû íèãäå íå ïðîñ÷èòàòüñÿ è íå íàâðåäèòü ñâîèì èíòåðåñàì. Âû ìîæåòå îòìåòèòü, ÷òî âàøè óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè áóäóò íà âûñîêîì óðîâíå, à íóæíûå îòâåòû ïðèõîäÿò ñëîâíî èç âîçäóõà. Ïóñòü âñå èäåò åñòåñòâåííûì ïóòåì áåç èçëèøíåãî ýíòóçèàçìà è óñêîðåíèÿ. Íà ýòî æå âðåìÿ ïëàíèðóéòå è ìåðîïðèÿòèÿ, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ òðåáóåò ìíîãî ýíåðãèè.

ВЕСЫ Ñîáûòèÿ â íà÷àëå íåäåëè áóäóò ðàçâèâàòüñÿ ñòðåìèòåëüíî. Ïðèäåòñÿ ïîäîæäàòü. Íî íå ñòàâüòå ïðåïÿòñòâèé òîìó, ÷òî ñàìî ñäâèíóëîñü ñ ìåñòà. Âñå óäàñòñÿ ïîâåðíóòü ê ñâîåé âûãîäå, åñëè íå òîðîïèòüñÿ è ñóìåòü îáíàðóæèòü íåîæèäàííûå ïðåèìóùåñòâà. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè îáñòàíîâêà áîëåå ãàðìîíè÷íà. СКОРПИОН Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìîæåò ïðèíåñòè ðåçóëüòàòû, êîòîðûå áûëè èñòî÷íèêîì áîëüøèõ îæèäàíèé. Íå óïóñòèòå øàíñ áûñòðî äîñòè÷ü öåëè, åñëè âñå ãîòîâî ê îñóùåñòâëåíèþ. Ïîêóïêè õîðîøî äåëàòü â ïÿòíèöó. Âàøè ïàðòíåðû ãîòîâû äàòü ïîääåðæêó, â êîòîðîé âû íóæäàåòåñü. Èñïîëüçóéòå ñâîé äàð íàïðàâëÿòü ýíåðãèþ äðóãèõ ëþäåé íà ïðåîäîëåíèå îáùèõ òðóäíîñòåé. СТРЕЛЕЦ Íåäåëÿ îêàæåòñÿ áîëåå áëàãîïðèÿòíûì ïåðèîäîì. Âàø ýíòóçèàçì çàìåòíî âîçðàñòåò, ïîÿâèòñÿ áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ëþäüìè. Âû áóäåòå àêòèâíî íàöåëåíû íà ðåàëèçàöèþ ñîáñòâåííûõ èäåé, ñïîñîáíû íà÷àòü è àêòèâíî ðàçâèâàòü ñîáñòâåííûå ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû. Ñåé÷àñ çà ñ÷åò ýíòóçèàçìà âû ñìîæåòå äîñòè÷ü î÷åíü ìíîãîãî. Ýòî óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ëþáûõ ñìåëûõ íà÷èíàíèé. КОЗЕРОГ Âàì ïðåäñòîèò ïåðåæèòü íåñêîëüêî îñòðûõ ìîìåíòîâ â ïåðåãîâîðàõ è îáñóæäåíèÿõ. Ïðè ýòîì ìîæíî ïîéòè íà óñòóïêè âî âòîðîñòåïåííûõ âîïðîñàõ. Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ îáíîâëåíèé è íà÷èíàíèé. Ñðî÷íî èùèòå ðåçåðâû è âîçìîæíîñòè, ÷òîáû äåëà ïîëó÷èëè íóæíûé õîä.  ïÿòíèöó è ñóááîòó âñïîìíèòå, ÷òî ó âàñ åùå åñòü ëè÷íàÿ æèçíü è óâëå÷åíèÿ. ВОДОЛЕЙ Â ñåðåäèíå íåäåëè âû ìîæåòå ïðîÿâèòü óíèêàëüíóþ òî÷íîñòü è ýôôåêòèâíîñòü â ðåøåíèè òåêóùèõ âîïðîñîâ. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàéòå îáùóþ ïîâûøåííóþ àâàðèéíîñòü è òî, ÷òî äðóãèå ëþäè ìîãóò áûòü ñêëîííû ê äåñòðóêòèâíûì äåéñòâèÿì. Êîíåö íåäåëè ïîñâÿòèòå äîìàøíèì ìåðîïðèÿòèÿì, îáùåíèþ ñ áëèçêèìè. РЫБЫ Óäèâèòåëüíûå ñîáûòèÿ æäóò òåõ, êòî ðîäèëñÿ âî âòîðîé äåêàäå ìàðòà. Ñòàðàéòåñü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñàìûõ âàæíûõ äåëàõ. Ïîäïèñûâàòü äîêóìåíòû è îñóùåñòâëÿòü ñäåëêè æåëàòåëüíî íå ðàíüøå ñëåäóþùåé íåäåëè. Ïîêà óòî÷íÿéòå ôîðìóëèðîâêè, âûñëóøèâàéòå ìíåíèÿ è ñîâåòû. Íå çàáûâàéòå îòäûõàòü. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê ïëàíåòû æèâåò â Äíåïðîïåòðîâñêå. À åùå îí ñëóæèò â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ. Î ïóòè ê óñïåõó, èçíóðèòåëüíûõ òðåíèðîâêàõ, ïðàâèëüíîì ïèòàíèè è ëè÷íûõ ðåêîðäàõ ÷åìïèîí ìèðà ïî áîãàòûðñêîìó ìíîãîáîðüþ â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 105 êã Âèòàëèé Ãåðàñèìîâ ðàññêàçàë â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» ПО СТОПАМ БРАТА

- Как совмещаешь занятия спортом и работу? - Служу в Днепропетровске в воинской части Воздушных сил. На службе у нас суточные дежурства, поспать в это время проблематично. Но у меня понимающий начальник - перед соревнованиями старается не ставить на дежурства. - Вы установили ряд рекордов. Какие самые важные? - В 2010 году я установил около семи мировых рекордов. На последних соревнованиях - за минуту девять раз поднял бревно весом в 130 килограмм. Также хорошо получается поднимать гантелю, с этим снарядом установил четыре рекорда. - Для многих читателей говорящий показатель - жим лежа. Сколько жмете? - В прошлом году, когда я выступал на чемпионате Днепропетровской области, жал 240 килограмм без вспомогательной экипировки.

- Виталий, как Вы пришли в силовой спорт? - Когда я учился в восьмом классе в одной из Павлоградских школ, то решил последовать примеру старшего брата - занялся пауэрлифтингом, потом - тяжелой атлетикой. Основательно пошел в силовой спорт уже когда поступил в институт в Харькове. Как-то проводить отборочный ПРОДУКТЫ - У турнир по богатырским «ПРОВЕРЕННОЙ» играм туда приехал Ва- БАБУШКИ силий Вирастюк. Пройти - Виталий, как готоотбор удалось только мне вите организм к наи еще одному парню из грузкам? Крыма. Так и «засветил- Накануне соревновася». ний организму нужно большое количество аминокислот, препараты, поддерживающие сердечную мышцу, витамины, особенно группы B, и правильно сбалансированное питание. Каждый день я съедаю полкило-

«ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÑÚÅÄÀÞ 0,5 ÊÃ ÒÂÎÐÎÃÀ»

грамма творога, сметану, молоко, которые покупаю у «провер е н н о й » бабушки на рынке. Кстати, я заметил, что когда перешел на домаш-

ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ z 25 ëåò z Ñòàðøèé ëåéòåíàíò

Âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû. z Ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, äâàæäû ÷åìïèîí ìèðà ïî áîãàòûðñêîìó ìíîãîáîðüþ. z Ðîñò - 180 ñì. z Âåñ - 109 êã.

«ÄÎÌÀ ÁÛÂÀÞ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÍÅÄÅËÞ»

ние продукты, тренироваться стало легче. Также ем телятину и курятину. - Для Вас спорт - это работа или увлечение? - Мне просто это нравится. Когда турниров нет, стараюсь придумывать для себя какие-то цели, например официальное установление рекордов. Надо постоянно

к чему-то стремиться, иначе - жить скучно. - Работа и тренировки оставляют время для хобби? - К сожалению, нет. Выезжаю из дому в начале седьмого, возвращаюсь - в начале одиннадцатого. Если удается побыть дома один день в неделю - уже хорошо.

ÞÌÎÐ - Êàê âñòpåòèë Hîâûé ãîä? - Êàê ïîäàðîê! -  ñìûñëå? - Âñþ íî÷ü ïîä åëêîé ïpîâàëÿëñÿ.

*** - Äîêòîð, à êàêèå áûâàþò ïðèçíàêè ñêëåðîçà? - ß æå â÷åðà âàì ãîâîðèë!

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Чт 13.01

1 +1 0С 0 +2 0С

півд. 45 м/с

Пт 14.01

1 +1 0С 4 6 0С

півн. 35 м/с

Сб 15.01

3 5 0С 7 9 0С

півд.захід. 23 м/с

Нд 16.01

6 8 0С 11 13 0С

півн. 45 м/с

Пн 17.01

7 9 0С 10 12 0С

півд. 34 м/с

Вт 18.01

4 6 0С 8 10 0С

півд. 34 м/с

Ср 19.01

4 6 0С 8 10 0С

півн.захід. 34 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 12.01.11 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 0043

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you