Page 1

р1

«ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ» ÏÎÄÅËÈËÈ

22 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊΠÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ Î ïðåäïðèÿòèÿõ ðåãèîíà ÷èòàéòå â ñïåöâûïóñêå

ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ «×ÓÆÈÕ»

2

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÂÛÑØÅÃÎ ÓÐÎÂÍß

4

17

59

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ ÏÎ-ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Äíåïðîïåòðîâñê ïðîäîëæàåò àêòèâíóþ ïîäãîòîâêó ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì. Êîãäà çàæãóò ãëàâíóþ ãîðîäñêóþ åëêó è êàê áóäóò ðàçâëåêàòü âçðîñëûõ è ìàëåíüêèõ æèòåëåé - óçíàâàëè «Â³ñò³».

№92 (1184) Четвер, 16 грудня 2010 р.

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÎÄÀÐÊÈ Ê ÐÎÆÄÅÑÒÂÓ

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß

ÓÊÐÀÈÍÀ + ËÀÒÂÈß = ÄÐÓÆÁÀ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ âñòðåòèëñÿ â Ðèãå ñ ïðåçèäåíòîì Ëàòâèè Âàëäèñîì Çàòëåðñîì è ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Âàëäèñîì Äîìáðîâñêèñîì.  õîäå âñòðå÷è ïðåçèäåíòû ïîäïèñàëè ÷åòûðå äâóñòîðîííèõ äîêóìåíòà. Ïî ñëîâàì Âèêòîðà ßíóêîâè÷à, íàøà ñòðàíà çàèíòåðåñîâàíà â óãëóáëåíèè îòíîøåíèé ñ Ëàòâèéñêîé Ðåñïóáëèêîé. «ß óâåðåí, ÷òî àêòèâèçàöèÿ îòíîøåíèé ìåæäó Óêðàèíîé è Ëàòâèåé òà ïîâåñòêà äíÿ, êîòîðóþ ìû äîëæíû âûïîëíÿòü ñåãîäíÿ», - çàÿâèë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû. ○

 ÏÅÐÂÎÌ ×ÒÅÍÈÈ

ÁÞÄÆÅÒ ÏÐÈÍßÒ

19

Åêàòåðèíîñëàâñêèì äåòÿì äàðèëè ãðàììîôîíû «Íàø ãîðîä â ïîñëåäíèå äíè, áëàãîäàðÿ ïðåäïðàçäíè÷íîìó âðåìåíè, çíà÷èòåëüíî îæèâèëñÿ. Ñ ðàííåãî óòðà òîðãîâûå ðûíêè çàïðóæåíû, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ìîðåì ãîëîâ, à ñ 6 ÷àñîâ âå÷åðà òàêîå æå ñòå÷åíèå íàðîäà áûâàåò ó ìàãàçèíîâ», - íàïèñàëà «Ðóññêàÿ ïðàâäà» â äåêàáðå 1912 ãîäà. «Â³ñò³» ïîëèñòàëè ñòàðûå ãàçåòû, ÷òîáû óçíàòü, ê êàêèì ïîêóïêàì ïîäòàëêèâàëà åêàòåðèíîñëàâöåâ ðåêëàìà íàêàíóíå Ðîæäåñòâà.

×ÈÒÀÒÜ ÄÎÐÎÃÎ

«ÏÒÈÖÛ ÀÌÅÐÈÊÈ» ÏÎÑÒÀÂÈËÈ ÐÅÊÎÐÄ ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ, ïðîäàííîãî ñ àóêöèîíà. Íåäàâíî íà àóêöèîíå Ðåäêîå èçäàíèå âûïîëíåSotheby’s â Ëîíäîíå áûë íî â âèäå àëüáîìîâóñòàíîâëåí ðåêîðä. Áîëåå ýñòàìïîâ âûñîòîé â ïîëîâè÷åì çà 11 ìèëëèîíîâ íó ÷åëîâå÷åñêîãî ðîñòà. Ýòà äîëëàðîâ çäåñü ïðîäàëè êíèãà - ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ ñ áóêèíèñòè÷åñêèé øåäåâð - èëëþñòðàöèÿìè, èçîáðàæà÷åòûðåõòîìíèê «Ïòèöû þùèìè ïåðíàòûõ àìåðèÀìåðèêè». Òàêèì îáðàçîì, êàíñêîãî êîíòèíåíòà. îí ñòàë ñàìîé äîðîãîé Ñóùåñòâóåò òîëüêî 119 êíèãîé ìèðà, óñòàíîâèâ ýêçåìïëÿðîâ ôîëèàíòà: íîâûé ìèðîâîé ðåêîðä äëÿ 108 õðàíÿòñÿ â ìóçåÿõ, ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

11 - ó ÷àñòíûõ êîëëåêöèîíåðîâ. Ïðîèçâåäåíèå àìåðèêàíñêîãî õóäîæíèêà-îðíèòîëîãà Äæîíà Äæåéìñà Îäþáîíà áûëî ñîçäàíî ïîëòîðà ñòîëåòèÿ íàçàä è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîëåâûå íàáëþäåíèÿ çà ïòèöàìè. Èçíà÷àëüíî èçäàíèå îöåíèâàëè âäâîå äåøåâëå, íî åãî ñòîèìîñòü êîëëåêöèîíåðû ïîäíÿëè áóêâàëüíî çà

ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Åãî âëàäåëüöåì ñòàë ëîíäîíñêèé òîðãîâåö ïðîèçâåäåíèÿìè èñêóññòâ. Ñâîå ïðèîáðåòåíèå îí íàçâàë «áåñöåííûì». Èíòåðåñíî, ÷òî ïðåäûäóùèé ðåêîðä ïðèíàäëåæàë òåì æå «Ïòèöàì Àìåðèêè», íî äðóãîìó èçäàíèþ.  2000 ãîäó â Íüþ-Éîðêå îíî óøëî ñ ìîëîòêà çà 8,8 ìëí. äîëëàðîâ.

èñòîðèè.. Ïîäàðèòå ôþðåðó ðåáåíêà 22 Òàéíû èñòîðèè cmyk

Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà ïîïðàâêè â Ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò íà 2011 ãîä. Ïàðëàìåíò ïîääåðæàë â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò îá èçìåíåíèÿõ â Áþäæåòíîì êîäåêñå Óêðàèíû è äðóãèõ çàêîíàõ, âíåñåííûõ â ïàêåòå ñ ïðîåêòîì áþäæåòà. Òðàäèöèîííî äîêóìåíò ñîäåðæèò ïðàâêè, íàïðàâëåííûå íà óâåëè÷åíèå äîõîäîâ áþäæåòà è ñîêðàùåíèå åãî ðàñõîäîâ. ○

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÅÂÐÎÏÅ

ÅÄÈÍÛÅ ØÒÐÀÔÛ Óêðàèíñêèå âîäèòåëè áóäóò ïëàòèòü øòðàôû çà íàðóøåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïîåâðîïåéñêè. Øòðàôû ñòàíóò åäèíûìè, õîòÿ ñåé÷àñ ñòðîãîñòü íàðóøåíèÿ îïðåäåëÿåò èíñïåêòîð ÃÀÈ. Ïî èíôîðìàöèè èçäàíèÿ AUTO-Consulting, òàêóþ ñèñòåìó ïðåäóñìàòðèâàåò íîâûé Àäìèíèñòðàòèâíûé êîäåêñ. Ìèíèìàëüíûì áóäåò øòðàô äëÿ âîäèòåëåé ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé - 680 ãðí., ìàêñèìàëüíûì - äëÿ âîäèòåëåé, êîòîðûå âîçÿò ïàññàæèðîâ è îïàñíûå ãðóçû, - äî 1105 ãðí.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

ØÀÍÓÞÒÜ ÇÄÀÂÍÀ

Ç ÄÍÅÌ ÑÂßÒÎÃÎ ÌÈÊÎËÀß! Íàä³éøëà ñâÿòêîâà çèìîâà ïîðà, ³ äîðîñë³ é ìàëå÷à 19 ãðóäíÿ ðàäî çóñòð³íóòü îäíå ç íàéïðèºìí³øèõ ñâÿò - Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ. À Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ â Óêðà¿í³ øàíóþòü çäàâíà, áî â³í ïîäຠäîáðèé ïðèêëàä æèòòºäàéíî¿ ñèëè, ëþáîâ³ äî áëèæíüîãî, ìèëîñåðäÿ òà äîáðî÷èííîñò³. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ³ ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä â³òàþòü óñ³õ ç öèì ñâ³òëèì äíåì, áàæàþòü íàòõíåííÿ, âåñåëèõ Íîâîð³÷íèõ ñâÿò ³ íåçàáóòíüîãî 2011 ðîêó! ○

17 ãðóäíÿ Óêðà¿íà â³äçíà÷àòèìå Äåíü ïðàö³âíèêà äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè. Öå ñâÿòî òèõ ëþäåé, ÿê³ ç ÷åñòþ âèêîíóþòü ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ îáîâ’ÿçêè. Àäæå áåçóìîâíå âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü - íåâ³ä’ºìíèé ïðîöåñ çàõèñòó çàêîííèõ ïðàâ ãðîìàäÿí, îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä äÿêóþòü çà ñóìë³ííó ïðàöþ âñ³ì ïðàö³âíèêàì äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè, áàæàþòü ¿ì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðîáóòó òà óñï³õ³â. ○

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184)

Ìåäèöèíà âûñøåãî óðîâíÿ ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÍÎÂÛÉ ÊÎÐÏÓÑ ÎÒÊÐÎÞÒ Â 2011 ÃÎÄÓ

ЦЕНТР ЗА 100 МИЛЛИОНОВ

ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ² ÇÀÊÎÍÍÈÕ ÏÐÀÂ

 Äíåïðîïåòðîâñêå ïîÿâèòñÿ ñîâðåìåííûé Îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð ìàòåðè è ðåáåíêà

ÇÀ ÑÓÌ˲ÍÍÓ ÏÐÀÖÞ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ËÅ×ÅÍÈÅ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

²ÒÀÍÍß

×èòàéòå íà ñàéò³:

Совещание по вопросам строительства перинатального центра на базе областной детской клинической больницы на улице Космической провел 15 декабря губернатор Александр Вилкул. Этот проект позволит в одной клинике сконцентрировать специалистов всех профилей для оказания медицинской помощи ново-

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÍÎÌÅÐ Åñëè ó ðîäèòåëåé åñòü âîïðîñû è ïðåäëîæåíèÿ, îíè ìîãóò îáðàùàòüñÿ â Äåïàðòàìåíò îõðàíû çäîðîâüÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà ïî òåëåôîíó 745-55-21.

рожденным и их мамам. Получать помощь в Центре смогут беременные женщины и новорожденные малыши со всей области. По расчетам, создание областного перинатального центра обойдется в 100 млн. грн. Сейчас активно строят корпус № 6 детской клинической больницы, его откроют уже в 2011 году. Там разместят

ÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÁÀËÀÍÑ ÎÁËÀÑÒÈ инфекционно-боксовое, ожоговое и онкологическое отделения.

ПОЛИКЛИНИКА-ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ Также составляющей частью буду-

щего медицинского комплекса станет здание детской поликлиники №1 городской больницы №5. Согласно выводам санэпидслужбы, помещения должны были перестать эксплуатировать еще в марте этого года. Поликлинику начнут реконструировать после передачи с городского на областной баланс.

В мае следующего года поликлинику № 1 перенесут в здание по ул. Набережная Победы, 94-а. Педиатры станут оказывать помощь детям с ж/м Победа 1-6, Лоцманской Каменки и Мандрыковки. Детей с ж/м Сокол будут обслуживать в детской поликлинике - Бульвар Славы, 52. По словам мэра Днепропетровска Ивана Куличенко, детям и родителям будет легче добираться до медучреждений. «Реформирование медицины означает не только увеличение финансирования, но и создание нового качества медицины, возможности равного доступа к ней всех жителей области», - уверен губернатор Александр Вилкул.

Dz ÑÂßÒÎÌ

ÏÎÄßÊÀ ÒÈÌ, ÕÒÎ ÂÅÐØÈÒÜ ÏÐÀÂÎÑÓÄÄß 15 ãðóäíÿ ñâîº ïðîôåñ³éíå ñâÿòî â³äçíà÷èëè ïðàö³âíèêè ñóäó. ²ç ö³º¿ íàãîäè âèíóâàòö³â òîðæåñòâà ïîçäîðîâëÿþòü ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä. Âîíè áàæàþòü ¿ì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà íàñíàãè, óñï³õ³â ó ïî÷àòèõ ñïðàâàõ çàäëÿ ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà âñ³º¿ Óêðà¿íè. Àäæå ñàìå ïðàö³âíèêè ñóäó ñòîÿòü íà âàðò³ çàõèñòó ïðàâ òà ñâîáîä ãðîìàäÿíèíà. Âîíè âåðøàòü ïðàâîñóääÿ, òîìó â³ä ¿õíüîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó òà ìóäðîñò³ çàëåæàòü äîëÿ ëþäåé òà â³äíîâëåííÿ çàêîííîñò³.

ÒÀËÀÍÎÂÈÒÀ ÌÎËÎÄÜ

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

Çàïîðóêà ðîçâèòêó ðåã³îíó

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

14 ãðóäíÿ â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîéøëà íàðàäà, íà ÿê³é ï³äáèëè ï³äñóìêè ó ñôåð³ ðîçâèòêó êóëüòóðè çà 2010 ð³ê. Ïðîâåëà çàõ³ä çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÑÀÌÎÑÒ²ÉÍÈÉ ÌÅÐ Êðèâîð³çüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Þð³é ³ëêóë óâ³éøîâ äî ï’ÿò³ðêè íàéá³ëüø íåçàëåæíèõ â³ä ïîë³òèêè ìåð³â Óêðà¿íè. Åêñïåðòè àêöåíòóþòü óâàãó íà ë³äåðñüêèõ ÿêîñòÿõ Þð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à, ÿê³ âèÿâèëèñü ùå 2006 ðîêó, êîëè â³í ñòàâ ãîëîâîþ îáëàñíî¿ ðàäè.

Âëàäà ï³äòðèìóº ãàëóçü êóëüòóðè

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë çóñòð³âñÿ ç ïåðåìîæöÿìè îáëàñíèõ êîíêóðñ³â «Êðàùèé ìîëîäèé ó÷åíèé», «Êðàùà ðàäà ìîëîäèõ ó÷åíèõ», «Ìîëîä³ â÷åí³ - Äí³ïðîïåòðîâùèí³» Дніпропетровщина - єдина область в Україні, яка проводить конкурси серед молодих учених. «Молоді вчені мають повернути нашому місту славу інтелектуаль-

ного центру країни», - переконаний Олександр Вілкул. Переможці конкурсу проектів «Молоді вчені - Дніпропетровщині» отримали матеріальні заохочення від 51 до 68 тис. грн. кожному, кращі молоді вчені - потужні ноутбуки від губернатора, а кращі Ради молодих учених - мультимедійні проектори. Загалом нагородили 25 чоловік. Також одна людина заслужила грант на місячну стажировку у Франції від посольства Франції в Україні.

Як зазначила Марія Пустова, обласна влада всебічно підтримує зростання рівня культури на Дніпропетровщині та сприяє збереженню культурно-історичної спадщини. У цьому році на Дніпропетровщині збільшили фінансування галузі культури на 15,4 млн. грн. За підтримки голови облдержадміністрації Олександра Вілкула у 2010 році пройшла мистецька акція «Будуємо нову Дніпропетровщину». Близько 52 тис. мешканців області переглянули та послухали цікаві вистави та концерти. З метою державної підтримки обдарованої молоді та видатних діячів культури і мистецтва 10 найкращих отримали регіональні стипендії, а 20 представників обдарованої молоді гранти.


р3

ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß

Íîâîãîäíèå õëîïîòû ïî-äíåïðîïåòðîâñêè ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

ÃÎÐÎÄÑÊÓÞ ÅËÊÓ ÎÒÊÐÎÞÒ ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ

Äíåïðîïåòðîâñêèå âëàñòè ïðîäîëæàþò àêòèâíóþ ïîäãîòîâêó ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì. Êîãäà çàæãóò ãëàâíóþ ãîðîäñêóþ åëêó è êàê áóäóò ðàçâëåêàòü âçðîñëûõ è ìàëåíüêèõ æèòåëåé, - óçíàâàëè «Â³ñò³»

Главная городская елка, которая будет установлена на фестивальной площадке в парке Глобы, - одна из самых высоких в Украине (27 метров) и единственная такой высоты, которая вращается. Об этом рассказала журналистам начальник управления культуры и искусств горсовета Галина Сиверская. Соберут зеленую красавицу из 12 тысяч сосновых веток. Откроют новогоднюю елку Дед Мороз и Снегурочка, после чего под открытым небом состоится праздничный спектакль «На звездном корабле». В театрализованном действе примут участие около 150 детей из

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ÂÑ²Ì ÏÎ ÇÀÑËÓÃÀÕ

ÑÒÓÄÅÍÒ-2010 10 ãðóäíÿ ó Ïàëàö³ ñòóäåíò³â ÄÍÓ ïðîéøîâ êîíêóðñ «Ñóïåðñòóäåíò2010», ÿêèé îðãàí³çóâàëà ñòóäåíòñüêà ðàäà. Õëîïöÿì çàïðîïîíóâàëè ïðîÿâèòè ñåáå ó òâîð÷îñò³. Âîíè ðàäóâàëè ãëÿäà÷³â ñîëüíèìè íîìåðàìè: õòîñü ñï³âàâ îïåðíó àð³þ, õòîñü - ÷èòàâ ðåï ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ. Íîì³íàö³é âèñòà÷èëî óñ³ì, æóð³ îáðàëî ³ «íàéñòèëüí³øîãî», ³ «íàéåêñêëþçèâí³øîãî», ³ «íàéðîìàíòè÷í³øîãî» ñòóäåíòà. Ñåðåä ö³ííèõ ïðèç³â - ãðîøîâèé ñåðòèô³êàò â³ä êàôå îäí³º¿ ³ç ìåðåæ òà çíèæêà íà ôîòîñåñ³þ â³ä ñó÷àñíîãî äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ôîòîãðàôà Òåòÿíè Ðóäåíêî. ○

ÌÀÉÒÅ ÍÀ ÓÂÀDz

ÂÈÏËÀÒÈ ÏÎ×ÀËÈÑÜ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ «ÑÖÅÍÀÐÈÉ» Äåíü Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ, 19 äåêàáðÿ, îòêðîåòñÿ íîâîãîäíÿÿ åëêà ìåæäó îáëñîâåòîì è îáë1 Âãîñàäìèíèñòðàöèåé, à 24 äåêàáðÿ çàææåò îãíè ãëàâíàÿ «ãîðîäñêàÿ êðàñàâèöà»

â ïàðêå Ãëîáû. Ñ 24 äåêàáðÿ ïî 14 ÿíâàðÿ åæåäíåâíî â ïàðêå Ãëîáû ìàëûøåé îæèäàåò êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. Ñî 2 ïî 10 ÿíâàðÿ êîíöåðòíûå ïðîãðàììû ïðåäñòàâèò êàæäûé ðàéîí ãîðîäà, à 7 ÿíâàðÿ ñîñòîèòñÿ áîëüøîå ïðåäñòàâëåíèå, ïîñâÿùåííîå Ðîæäåñòâó.  ñêâåðå èì. Ëåíèíà ñ 24 äåêàáðÿ ïî 19 ÿíâàðÿ áóäóò ïðîõîäèòü íîâîãîäíèå ìåðîïðèÿòèÿ. Çäåñü ïîÿâèòñÿ ñêàçî÷íûé ãîðîäîê. Ñî 2 ïî 8 ÿíâàðÿ â ÑÊ «Ìåòåîð» ñîñòîèòñÿ ëåäîâîå øîó «Àëèñà», â êîòîðîì ïðèìóò ó÷àñòèå 1,5 òûñÿ÷è ñàìîäåÿòåëüíûõ èñïîëíèòåëåé â âîçðàñòå îò 7 äî 22 ëåò.

2 3 4 5

Ñ 24 äåêàáðÿ âî âñåõ ðàéîíàõ ãîðîäà áóäóò ðàáîòàòü ïðàçäíè÷íûå ÿðìàðêè. Íàïðèìåð, â ÀÍÄ-ðàéîíå íîâîãîäíþþ ïðîäóêöèþ ìîæíî áóäåò íàéòè íà ðûíêå «Áåðåçèíñêèé», â Æîâòíåâîì - â ÒÊ «Ìàíäðûêîâñêèé», â Áàáóøêèíñêîì - íà ðûíêå «12 êâàðòàë».

танцевальных, вокальных, цирковых и других коллективов. В парке также появится городок с

ÂÎ ÂÑÅÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈ

аттракционами, а возле праздничной сцены будет установлен экран, на котором покажут лазерное шоу. В целом же на проведение новогодних мероприятий из городской казны выделят более 200 тысяч гривен.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 7 27 ìåòðîâ - âûñîòà ãëàâíîé íîâîãîäíåé åëêè; 7 12 òûñ. ñîñíîâûõ âåòîê èñïîëüçóþò äëÿ åå ñîçäàíèÿ; 7 450 èãðóøåê áóäóò óêðàøàòü åëêó; 7 6õ6 ìåòðîâ - ðàçìåð ýêðàíà äëÿ ëàçåðíîãî øîó; 7 30 òûñ. ãðí. ïîòðàòÿò íà ñîñíîâûå âåòêè; 7 îêîëî 15 òûñ. ãðí.- ñòîèìîñòü ìåòàëëè÷åñêîãî îñòîâà äëÿ åëêè.

²ç 16 ãðóäíÿ óñ³ì ³íâàë³äàì-÷îðíîáèëüöÿì I êàòåãî𳿠âèïëà÷óþòü ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó â ðîçì³ð³ 300 ãðèâåíü. Çàãàëîì ãðîø³ îòðèìàþòü 1 òèñÿ÷à 102 ³íâàë³äè-÷îðíîáèëüö³ I êàòåãîð³¿, íà ö³ ö³ë³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëåíî 330 òèñÿ÷ 600 ãðèâåíü. Âèïëàòè ïðîâîäèòèìóòüñÿ â óïðàâë³íí³ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ì³ñüêðàäè. ○

×ÀÑ Ï²ØÎÂ

ÄÎÐÎÃÈ ÁÅÇ ÑͲÃÓ Ó íàøîìó ì³ñò³ äëÿ ðîç÷èùåííÿ äîð³ã â³ä ñí³ãó òà ëüîäó âçèìêó ï³äãîòóâàëè 123 îäèíèö³ ñïåöòåõí³êè: 62 ñí³ãîïðèáèðàëüí³ ìàøèíè, 39 ìàøèí, ùî ïîñèïàòèìóòü äîðîãè, òà 22 îäèíèö³ âàíòàæíî¿ òåõí³êè. Âñ³ âîíè ïðèáèðàòèìóòü ìàã³ñòðàë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ ìàéæå 5 ìëí. êâ. ì, ðåøòà äîð³ã - çàêð³ïëåí³ çà ðàéîíàìè òà ï³äïðèºìñòâàìè, íà òåðèòî𳿠ÿêèõ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. Ñüîãîäí³ äëÿ ïîñèïàííÿ ì³ñüêèõ àâòîøëÿõ³â çàãîòîâëåíî ìàéæå 28 òèñÿ÷ òîíí ï³ñêó, ñîë³ òà ï³ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³.

 ÐÀÌÊÀÕ ÀÄÌÈÍÐÅÔÎÐÌÛ

Ðàáîòíèêîâ ãîðñîâåòà ñîêðàùàþò Íà 5-é ñåññèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà äåïóòàòû óòâåðäèëè ðåøåíèå î «Ãðàíè÷íîé ÷èñëåííîñòè ñîòðóäíèêîâ ãîðîäñêîãî ñîâåòà è åãî èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ». Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, àïïàðàò ìýðèè áóäåò ñîêðàùåí äî 678 øòàòíûõ åäèíèö, â ðåçóëüòàòå ÷åãî 91 ÷èíîâíèêó ïðèäåòñÿ óéòè ñ çàíèìàåìûõ äîëæíîñòåé

планируется переместить в здание детского приюта «Надежда», расположенное на ж/м «Победа» рядом с ул. Космической. Восемь детей, которые находятся в приюте, переедут в аналогичное заведение под названием «Барвiнок», что на ул. Янтарной.

полнительно вынес на голосование вопрос о передаче из городской коммунальной собственности в собственность территориальной громады Днепропетровской

ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ ÑÊÎÐÎ ÏÅÐÅÅÄÅÒ

ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

×ÈÑËÎ ×ÈÍÎÂÍÈÊΠÓÌÅÍÜØÈÒÑß

Куличенко, сокращение работников департаментов и управлений не отразится на эффективности работы. По словам городКроме того, во ского головы Ивана время сессии мэр до-

области родильного дома №2 и детской поликлиники №5. На базе этих медучреждений будет создан современный «Центр матери и ребенка». Поликлинику №5

ÌÅÍØÅ ÂÈÊÈIJÂ

ÑÒÀËÎ ËÅÃØÅ ÄÈÕÀÒÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñòàëî ëåãøå äèõàòè. À âñå òîìó, ùî íà 4,6 òèñÿ÷³ òîíí íà ð³ê çíèæåíî âèêèäè â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí òà á³ëüø í³æ íà 16 ì³ëüéîí³â êóá³÷íèõ ìåòð³â íà ð³ê ñêîðî÷åíî ñêèäè çàáðóäíåíèõ ñò³÷íèõ âîä ó ð³÷êó Äí³ïðî. Äî ðå÷³, ó 2010-ìó íà ïîêðàùåííÿ åêîëî㳿 ì³ñòà ç îáëàñíîãî òà ì³ñüêîãî ôîíä³â îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèä³ëèëè ïîíàä 30 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.


р4

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ʲÒÈ ÏÀÌ’ßÒ²

Ïðîåêò ç åíåðãîçáåðåæåííÿ, ÿêèé ïðåäñòàâèëà ì³ñüêà ðàäà â îáëàñíîìó êîíêóðñ³ ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â 2010 ðîö³, âèçíàëè íàéêðàùèì. Íèì ïðîïîíóºòüñÿ âñòàíîâèòè â ä³þ÷³é ñèñòåì³ îïàëåííÿ ñó÷àñí³ ñèñòåìè àâòîìàòè÷íîãî ðåãóëþâàííÿ ïîäà÷³ òåïëîâî¿ åíåð㳿 òà öèðêóëÿö³éí³ íàñîñè. Öå äîçâîëèòü çìåíøèòè ñïîæèâàííÿ òåïëîâî¿ åíåð㳿 íà 10-20%. ̳ñüêèé ãîëîâà Þð³é ³ëêóë îòðèìàâ äèïëîì ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÍÀÌÀËÞÞ ÒÎÁ²...

²ç 15 äî 24 ãðóäíÿ â ðåã³îí³ ñòàðòóâàâ êîíêóðñ äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â «Áóäóºìî íîâó Äí³ïðîïåòðîâùèíó». ²í³ö³àòîð éîãî ïðîâåäåííÿ îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ìîæóòü ä³òè â³êîì â³ä 6 äî 14 ðîê³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàäàõ ðåã³îíó. Êðàù³ ðîáîòè â³äçíà÷àòü ö³ííèìè ïðèçàìè òà äèïëîìàìè. Êð³ì òîãî, âîíè áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ ó áðåíäîâîìó êàëåíäàð³ ÏÐ íà 2011 ð³ê. Óìîâè êîíêóðñó ÷èòàéòå íà ñàéò³ partyofregions.dp.ua. ○

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184)

И НАШИМ…

ÅÊÎÍÎÌÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

Ïîä çàíàâåñ ãîäà îïðåäåëèëèñü êàíäèäàòû íà îñâîåíèå âñåõ òðåõ ìåñòîðîæäåíèé ðóäíîãî çîëîòà, ðàçâåäàííûõ â ðåãèîíå

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

Çðàíêó 14 ãðóäíÿ ó ì³ñò³ â³äáóëîñü ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíîãî çíàêà ë³êâ³äàòîðàì òà ïîñòðàæäàëèì â³ä íàñë³äê³â àâà𳿠íà ×ÀÅÑ ç íàãîäè Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ. ̳ñüêèé ãîëîâà Îëåêñàíäð Êîïèòîâ âèñëîâèâ âäÿ÷í³ñòü óñ³ì ë³êâ³äàòîðàì àâà𳿠çà ãåðî¿çì, ìóæí³ñòü ³ âèòðèâàë³ñòü. Ñüîãîäí³ â ì³ñò³ ïðîæèâàþòü 69 îñ³á äàíî¿ êàòåãîð³¿, 5 ç íèõ ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü, 2 - âäîâè, ÷îëîâ³êè ÿêèõ ïîìåðëè âíàñë³äîê õâîðîá, ñïðè÷èíåíèõ ðàä³àö³ºþ. ○

«Çîëîòîé çàïàñ» ïîäåëèëè

ÏÅÐØÎÒÐÀÂÅÍÑÜÊ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÛ ÍÀ ÄÎÁÛ×Ó

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÑÂßÒÎ ÑÏÎÐÒÓ Çàâ³òàéòå 22 ãðóäíÿ î 18:00 ó òåàòð ³ìåí³ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà. Ñàìå òàì â³äáóäåòüñÿ öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ «Íàéêðàù³ ñïîðòèâí³ äîñÿãíåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà 2010». Öüîãî ðîêó íà ñâÿò³ ñïîðòó 14 íîì³íàö³é - «Ìîëîäèé òàëàíò ðîêó», «Ñïîðòèâíèé êëóá ðîêó», «Ñïîðòèâíà ôåäåðàö³ÿ ðîêó», «Ñïîðòèâíèé æóðíàë³ñò ðîêó» òà ³íø³. Çìàãàòèìåòüñÿ çà çâàííÿ êðàùîãî 41 ëþäèíà. Ïåðåìîæö³ îòðèìàþòü êðèøòàëåâ³ ñòàòóåòêè òà ö³íí³ ïîäàðóíêè.

В первых числах декабря облсовет выдал днепропетровскому концерну «Південруда» специальное разрешение на геологическое изучение и разработку месторождения «Золотая Балка», неподалеку от райцентра Соленое. А еще через неделю о своем интересе к еще одному месторождению желтого металла - «Балка Широкая», в окрестностях Никополя, заявила американская компания Supatcha Resources Inc., известная тем, что весной приобрела права на разработку «Барлевского» и «Виноградовского» месторождений золота в Закарпатье. Американская компания договорилась с анонимным украинским владельцем лицензии на изучение и разработку «Широкой Балки» о приобретении за 2 млн. долларов 50% доли в проекте. В перспективе аме-

на разведку (добычу) полезных искориканцы готовы до- паемых месторождеплатить 1,5 млн. дол- ния «Золотая Балка». ларов, чтобы довести …И ВАШИМ свою долю до 90%. Гендиректор комОсновными влапании «Південруда» дельцами Supatcha Петр Швыдько расска- Resources являются зал «Вістям», что о оффшорные компании практической стадии Anthera West Capital реализации проекта Inc (24,5%) и Massey говорить пока рано, но Asset Management Ltd. его предприятие пла- (20,5%), а 8,2% акций нирует стать участни- принадлежит топ-меком аукциона по при- неджменту, в том чисобретению лицензии ле российским стара-

ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ ÃÎÒÎÂÛ ÂÊËÀÄÛÂÀÒÜ Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÓ ÌÈËËÈÎÍÛ

телям Николаю Ягодке и Андрею Ясинскому. На сайте Supatcha г-на Ягодку характеризуют как человека близкого к разработчи-

кам месторождения «Многовершинное» (Хабаровский край, РФ), т.е. к компании Highland Gold Mining, одним из основателей которой считают Романа Абрамовича. Напомним, что в сентябре стали известны участники проекта по освоению золотого месторождения «Сергеевское», также в окрестностях Соленого. Сначала облсовет выдал ООО «Камнеобрабатывающая компания Украины» бизнесмена Олега Крышина разрешение на исследование этого рудного поля. А сразу за этим о

 ÐÅÃÈÎÍÅ ÐÀÇÂÅÄÀÍÎ ÒÐÈ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß ÇÎËÎÒÀ своих правах на «Сергеевское» заявила канадская Secova Metals Corp. Как и в случае с «Балкой Широкой», иностранный инвестор заявил о договоренности с владельцем месторождения приобрести 65% золотодобывающего проекта за 5 млн. долларов. И о дальнейшей перспективе нарастить долю до 90% еще за 10 млн. долларов. Таким образом, уже известны претенденты на все три месторождения золота, разведанные в регионе.

Ñ ÃËÀÇ - ÄÎËÎÉ

Ðåêëàìà òàáàêà ñêàæåò íàì - «ïîêà» ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Âñêîðå ðåêëàìà òàáà÷íûõ èçäåëèé ìîæåò öåëèêîì è ïîëíîñòüþ èñ÷åçíóòü èç íàøåé æèçíè. Ïî êðàéíåé ìåðå, íà òàêèå êàðäèíàëüíûå ìåðû íàñòðîåíû äåïóòàòû Âåðõîâíîé Ðàäû. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò îíè óæå ïðèíÿëè â ïåðâîì ÷òåíèè Действующий ныне закон «О рекламе» предполагает лишь ограничение пропаганды табачных изделий, новый же законопроект вводит на нее полное табу. Исключение составляет реклама в специализированных изданиях и на тематических выставках, которые проводят исключительно для производителей и

оптовых продавцов табачных изделий. Сегодня реклама сигарет запрещена на радио и ТВ, в печатных СМИ, на билбордах и на транспорте. Если же новый законопроект будет принят, то она исчезнет также из Интернета и даже с маленьких мониторчиков возле касс в супермаркетах. Кроме того, уйдут в прошлое бесплат-

ная раздача сигарет и их дегустация. Тех, кто станет игнорировать закон, накажут «не по-детски»: За нарушение запрета на рекламу и стимулирование продажи табачных изделий предусмотрен штраф 30-50 тыс. грн. за каждый отдельный факт рекламы.

n

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÎËÅà ÄÅÐÅÇÅÍÊÎ, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà

ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Äåïàðòàìåíòà êîíòðîëÿ çà ïðîèçâîäñòâîì è îáîðîòîì ñïèðòà, àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ è òàáà÷íèõ èçäåëèé ÃÍÀ Óêðàèíû â îáëàñòè: - ß äóìàþ, ÷òî ïîëíûé çàïðåò íà ðåêëàìó òàáà÷íûõ èçäåëèé ïîìîæåò áîðüáå ñ òàáàêîêóðåíèåì, â òîì ÷èñëå è ñ äåòñêèì.

ØÒÐÀÔÛ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÁÓÄÓÒ «ÍÅÄÅÒÑÊÈÌÈ» o За спонсорство любых мероприятий с использованием товарных знаков, под которыми выпускаются табачные изделия, должностное лицо поплатится суммой в размере 100-250 необлагаемых минимумов (1700-4250 грн.)


р5

ЗІ СВЯТОМ! 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Ñ âåðîé â áóäóùåå è â ñâîè ñèëû! Ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ, ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ íàïðàâëåíèé îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè. Ýíåðãåòèêà - ãëàâíàÿ îïîðà ýêîíîìèêè ñòðàíû ñòðàíû,, è îíà äîëæíà íå òîëüêî îáåñïå÷èâàòü åå ñåãîäíÿøíèå ïîòðåáíîñòè, íî è áûòü ãîòîâîé ê ðåøåíèþ çàäà÷ ëþáîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ! ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА Электроэнергия прочно вошла в нашу жизнь, стала неотъемлемой частью быта. И уже ежегодно 22 декабря энергетики, а с ними и все труженики страны, отмечают свой профессиональный праздник. День энергетика - это день признания заслуг работников электроэнергетической отрасли в экономическом развитии Украины, в совершенствовании и поддержании повседневной жизни населения. Традиционно накануне праздника подводятся итоги сделанному, намечаются задачи на будущее. Энергетики Днепропетровщины понимают, как важно в условиях экономического кризиса обеспечить надежное и эффективное использование и дальнейшее укрепление энергетического потенциала стра-

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈß ÍÅÎÒÚÅÌËÅÌÀß ×ÀÑÒÜ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ

Îò èìåíè ïðåçèäèóìà îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ, óâàæàåìûå ýíåðãåòèêè Äíåïðîïåòðîâùèíû, ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Ñ÷àñòüÿ âàì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è íîâûõ óñïåõîâ â íåëåãêîì, íî áëàãîäàðíîì òðóäå íà áëàãî Óêðàèíû è åå áóäóùåãî! ны. В это непростое время проведения реформ человек труда ощущает и будет всегда ощущать поддержку областной организации профсоюза энергетиков в социально-экономической и духовной сферах.

ОСНОВНОЕ БОГАТСТВО - ЛЮДИ Несмотря на имеющиеся трудности в работе энергетиков области, руководители предприятий и организаций, совместно с профсоюзными комитетами, прилагают все усилия для того, чтобы сохранить высококвалифицированные кадры, создать условия для высокоэффективного и безопасного труда, обеспечения социальной защиты как работающих, так и ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе.

Особо следует отметить коллективы Приднепровской (Пересыпкин Ю.И., Анохин А.М.) и Криворожской (Дегтяренко С.М., Миронов Н.Я.) тепловых электростанций ОАО «Днепроэнерго», энергетической компании «Днепрооблэнерго» (Фоменко А.В., Сергийчук Н.В.), Днепродзержинском ГЭС (Терещенко А.Ф., Перетяка А.В.), Днепропетровских (Плахтий Е.М., Мамзенко О.М.) и Криворожских (Бычков Л.И., Синько А.Н.) магистральных электрических сетей, Днепродзержинской ТЭЦ (Витютин Е.Ю., Продан Л.И.), ГП «Криворожская теплоцентраль» (Донец А.В., Чалый А.Г.), ряд других.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА Областной комитет профсоюза, первичные профсоюзные организации отрасли видят свою основную задачу в обеспечении эффективной работы по защите социально-экономических, трудовых прав и интересов людей труда. Неоценимую роль в решении этих вопросов играют коллективные договоры, которые принимаются на всех предприятиях и в организациях профподчинения областного комитета профсоюза. Коллективными договорами энергетиков предусмотрены более высокий уровень оплаты труда, социально-экономические гарантии и льготы работникам. Разумеется, для этого необходима поддержка и понимание собственников,

хозяйственных руководителей всех уровней, всех членов отраслевого профсоюза. Конечно, в этот праздничный день заслуживают быть отмеченными многие профгрупорги, члены цеховых комитетов профсоюза, профкомов, другие профсоюзные активисты, успешно сочетающие основную работу с общественной. И среди них - председатели профсоюзных комитетов Миронов Н.Я., Сергийчук Н.В., Дейнеко В.А., Костюченко Р.Н., Чалый А.Г., Перетяка А.В., Гандзенко Г.Д., Прокофьев Г.В., Мамзенко О.М., ряд других.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ И КАЖДОМУ Низкий наш поклон и наилучшие поздравления, пожелания добра, благополучия и достатка каждому работнику отрасли. Выражаю глубокую благодарность за плодотворный и неустанный труд всем, кто сегодня работает или трудился на предприятиях и в организациях отрасли, а также ветеранам, вся трудовая жизнь которых связана с энергетикой. Наши искренние поздравления также молодежи, которая продолжает трудовую славу ветеранов и обеспечивает будущее отрасли. Мы благодарны всем, кто, вопреки трудностям, остается верным энергетике и нашему профсоюзу. Бусурулов Е.А., председатель Днепропетровской областной организации профсоюза работников энергетики и ЭТП

ÞÁÈËÅÉ

Íà ñëóæáå ó Ôåìèäû ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

11 äåêàáðÿ 2010 ãîäà 65 ëåò èñïîëíèëîñü ïðåäñåäàòåëþ Äíåïðîïåòðîâñêîãî àïåëëÿöèîííîãî õîçÿéñòâåííîãî ñóäà Âëàäèìèðó Ïëåâàêî Сотрудники ценят Владимира Плевако за его человеческие качества. Этот талантливый руководитель и отзывчивый человек дал «путевку в жизнь» многим юристам. В 1987 году его назначили главным арбитром

Днепропетровского областного государственного арбитража. Но преобразовывалась арбитражная система, арбитражи переименовали в суды, а позднее - в хозяйственные суды. И в 2001 году Владимира Ивановича назначили председателем Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда. Судейская честь и достоинство - качества, которыми он обладает сам и ценит их в судьях. За высокий профессионализм ему присвоили звание Заслуженный юрист Украины. Как и многим служите-

лям Фемиды, Владимиру Ивановичу присущи высокая ответственность, чуткость, справедливость. В первую очередь, этот человек требователен к себе, благодаря чему снискал уважение среди коллег и признание со стороны государства.

Коллектив Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда, выражая свое уважение любимому руководителю, сердечно поздравляет Владимира Плевако с юбилеем и желает крепкого здоровья, дальнейшей успешной работы и личного счастья.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

Â²Ä ÒÅÎв¯ ÄÎ ÏÐÀÊÒÈÊÈ Íà ìèíóëîìó òèæí³ ó âèêîíêîì³ îáãîâîðþâàëè îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ îá'ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â òà ïðèâàòíèõ ÆÅʳâ. Çîêðåìà, òîðêíóëèñÿ ïèòàíü ùîäî ïîðÿäêó ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â äëÿ ðåºñòðàö³¿ ÎÑÁÁ, îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ êåð³âíèê³â òîâàðèñòâ ñï³ââëàñíèê³â, à òàêîæ ùîäî ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ÎÑÁÁ. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

² ÑϲÂÀª, ² ÏÐÎÅÊÒÓª Âèõ³äíèìè äíÿìè ó êîíöåðòíîìó çàë³ îáëàñíî¿ ô³ëàðìîí³¿ â³äáóâñÿ þâ³ëåéíèé êîíöåðò â³äîìîãî êîìïîçèòîðà-ï³ñíÿðà Âîëîäèìèðà ßðöåâà ç íàãîäè éîãî 70-ð³÷÷ÿ. Âîëîäèìèð ßðöåâ ó ñâîºìó ðåïåðòóàð³ ìຠáåçë³÷ ï³ñåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ ñïîðòó, ñåðåä íèõ ï³ñíÿ-ã³ìí ôóòáîëüíîãî êëóáó «Äí³ïðî» «Âïåðåä, Äí³ïðî!» À çà îñíîâíîþ ïðîôåñ³ºþ â³í àðõ³òåêòîð, ³ éîìó íàëåæàòü ïðîåêòè áëàãîóñòðîþ æèòëîâîãî ìàñèâó «Êîìóíàð», âóëèö³ Êàëèíîâî¿, êâàðòàë³â íà âóëèöÿõ Îáðàçöîâà, Ëåí³íãðàäñüê³é òîùî. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ «ÊÓÐ'ªÐÑÜÊÎÞ ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ» Íàáëèæàþòüñÿ íîâîð³÷í³ ñâÿòà. Íå çàáóäüòå ïðèâ³òàòè ñâî¿õ ðîäè÷³â, áëèçüêèõ, äðóç³â, ä³ëîâèõ ïàðòíåð³â òà êîëåã. Øâèäêî ïåðåäàòè ¿ì ñâî¿ â³òàííÿ òà ïîäàðóíêè âè ìîæåòå, ñêîðèñòàâøèñü ïîñëóãîþ Óêðïîøòè «Êóð'ºðñüêà äîñòàâêà». Òèì á³ëüøå, ùî íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó äî âàøèõ ïîñëóã ö³êàâèé íîâîð³÷íèé ñåðâ³ñ «Êóð'ºðñüêà äîñòàâêà» â êîñòþìàõ ijäà Ìîðîçà òà Ñí³ãóðîíüêè. Öå ÷óäîâèé ñïîñ³á ï³äíÿòè íàñòð³é ñâî¿ì ð³äíèì ³ äðóçÿì òà íàä³ñëàòè îðèã³íàëüíå íîâîð³÷íå â³òàííÿ. Äàíèé ñåðâ³ñ æîäíèì ÷èíîì íå âïëèíå íà ö³íó ïîñëóãè, ÿêà áóäå íàäàâàòèñÿ çà òèìè æ òàðèôàìè, ùî é ó çâè÷àéí³ äí³. ×åêàºìî íà âàø³ çâåðíåííÿ çà òåë.:

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê (056) 744-11-46; ì. Êðèâèé гã: (0564) 92-30-38, 92-30-37; ì. Äí³ïðîäçåðæèíñüê (05692) 2-72-19; ì. ͳêîïîëü (05662) 4-15-68; ì. Ïàâëîãðàä: (05632) 6-25-88, 6-24-87; ì. Íîâîìîñêîâñüê (0293) 7-81-77.


р6

6 ЗІ СВЯТОМ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184)

ÅÍÅÐÃ²ß Ñ²ÒËÀ

Äí³ïðîîáëåíåðãî ï³äòðèìóº ìàðêó ë³äåðà ÄÌÈÒÐÎ ÂÀÑÅÍÊÎ

Åíåðãåòè÷íèé êîìïëåêñ ïî ïðàâó ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ³ç êëþ÷îâèõ, ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ ãàëóçåé â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè. Íàïåðåäîäí³ ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà åíåðãåòèê³â íàø êîðåñïîíäåíò ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÂÀÒ «ÅÊ «Äí³ïðîîáëåíåðãî» Îëåêñàíäðîì Ôîìåíêîì. Àäæå ñüîãîäí³ öÿ êîìïàí³ÿ çàéìຠì³öíó ïîçèö³þ íà åíåðãåòè÷íîìó ðèíêó, ãîðäî ï³äòðèìóþ÷è ìàðêó ë³äåðà

ПОПИТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ЗРОСТАЄ - Олександре Валерійовичу, якщо казати про Дніпрообленерго в цілому, то які регіони нині обслуговує підприємство, які енергопостачальні об'єкти входять до складу компанії? Хто ваші споживачі? - ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» - найбільша національна компанія, яка займається двома видами ліцензійної діяльності: передачею та постачанням електроенергії. Компанія обслуговує регіон площею майже 32 тис кв. км, при цьому загальна довжина ліній електропередач складає 55,4 тис. км. З них 49,7 тис. км повітряних і 5,6 тис. км кабельних ліній електропередач. До складу підприємства входять Високовольтні електричні мережі, Дніпропетровські міські електричні мережі, Криворізькі міські електричні мережі і 21 РЄС. У підприємства найбільший товарний відпуск продукції в Україні - загальний обсяг передачі електроенергії складає 20% від усього споживання в країні. Що стосується наших споживачів, то ми забезпечуємо електроенергією більше 40 тис. юридичних, а також 1,5 млн. побутових абонентів. Найбільші споживачі підприємства гірничо-металургійного комплексу області, машинобудівної та хімічної промисловості. - Попит на електроенергію зростає? Якщо так, то наскільки і з чим це пов'язано? Наскільки збільшується споживання електроенергії взимку? - За цей рік Компанія відпустила споживачам на 20% більше електроенергії, ніж у 2009 році. В першу чергу зростання відбулось за рахунок збільшення виробничих потужностей на найбільш енергоємних підприємствах регіону - ВАТ «Нікопольський завод феросплавів», ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВАТ «Інгулецький ГЗК», ВАТ «Південний ГЗК». Збільшився відпуск електроенергії також за рахунок споживання е/е населенням взимку й кондиціонуванням у зв'язку з підвищенням температури влітку. Взагалі, в середньому рівень споживання електричної енергії в зимовий період завжди на 20-25 % вищий, ніж у літній час. Основна причина - низька температура, що приводить до активного використання споживачами електроопалювальних і нагрівальних приладів та ко-

ДО ЗИМИ - ГОТОВІ

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÍß ÑÏÐÈßÞÒÜ ÎÏÒÈ̲ÇÀÖ²¯ ÐÎÁÎÒÈ Ç Ê˲ªÍÒÀÌÈ роткий світловий день, що спричинює збільшення споживання електроенергії на освітлення домівок. У той же час зі збільшенням кількості спожитої електричної енергії збільшується число потенційних крадіїв електроенергії. З метою зменшення рівня розкрадання електричної енергії в осінньо-зимовий період ми провели акцію «Відчинені двері», в ході якої близько 400 споживачів привели відносини з компанією у відповідність до чинного законодавства. Також за 10 місяців 2010 року понад 23 тисячам побутових споживачів, які проживають у приватному секторі, (по яких існували підозри на позаоблікове споживання електричної енергії або раніше були виявлені порушення), винесено прилади обліку на фасади будівель, що практично унеможливлює розкрадання електричної енергії цими споживачами в майбутньому. Максимально оснащено бригади з виявлення розкрадань електричної енергії приладами виявлення та фіксації крадіжок електричної енергії.

- Чи підготувалось Дніпрообленерго до зими? Що зроблено? - На сьогодні електричні мережі Дніпрообленерго максимально готові до стабільної та надійної роботи в цей опалювальний сезон. Компанія відповідально підійшла до підготовки. В комплексі проаналізували проблеми, з якими зіткнулись у минулих осінньо-зимових сезонах і з їх урахуванням провели масштабний ряд заходів з модернізації та капітального ремонту наших мереж. Ми заздалегідь потурбувались, щоб усі мешканці області комфортно зимували. За моїм наказом у першу чергу було сформовано аварійний запас матеріалів та обладнання для аварійно-відновлювальних робіт й ліквідації аварійних ситуацій. Вартість такого запасу становить понад 3 млн. грн. На його поповнення при потребі у цьому році заплановано ще кошти у сумі 100 тис. грн. Водночас Компанія провела комплекс ремонтних робіт з підготовки до опалювального сезону та модернізацію своїх об'єктів. На ці потреби Дніпрообленерго передбачило майже 60, 5 млн. грн. Це більше 83% від загального ремонтного фонду, затвердженого наказом Компанії на 2010 рік. Виконано капітальних ремонтів 2,4 тис. км повітряних ліній (ПЛ) 0,4 кВ; 1,8 тис. км ПЛ 6-10 кВ. Більш, ніж запла-

Ó 2010-ÌÓ ÊÎÌÏÀÍ²ß Â²ÄÏÓÑÒÈËÀ ÑÏÎÆÈÂÀ×ÀÌ ÍÀ 20% Á²ËÜØÅ ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐò¯, Í²Æ Ó 2009 Ð. нували, відремонтували 642 км повітряних ліній 35 кВ замість 520 км, 248 км ліній 110-150 кВ - замість 233 км. Зроблено капремонт 87 км кабельних ліній (КЛ) 0,4 кВ та 174 км - 6-10 кВ. Завершено капремонт трансформаторних підстанцій та розподільчих мереж - 2268 одиниць. Технічні служби компанії розчистили траси електричних мереж й обрізали дерева на ПЛ 0,4-10 кВ завдовжки 3788 км замість планових 3567 км та на ПЛ 35-150 кВ протяжністю 291 км замість запланованих 197 км. - Чи будує Дніпрообленерго нові енергопідстанції, лінії електропередач? - Наша компанія - одне з небагатьох підприємств в Україні, яке в непростих економічних умовах продовжує будувати великі енергетичні об'єкти. Ефективна робота підприємтсва дає можливість інвестувати в технічний розвиток: будівництво, реконструкцію і модернізацію електричних мереж. В 2009 році закінчено будівництво ПС 150/10/6 кВ «Славута» закритого типу с трансформаторами 2х40 МВА, а в 2010 році реконструйована ПС «Східна - 150» у Кривому Розі. З початку року також продовжено фінансування розвитку мереж Дніпропетровська, Кривого Року, Нікополя, пов'язане із зростанням навантажень у цих містах. У кінці вересня 2010 року почалось будівництво двох нових підстанцій - ПС 35/10 кВ «Зернова» в Царичанському районі і ПС 35/6 кВ «Аули» в Криничанському районі. Остання визначає стратегію розвитку області в цілому. Переведення споживачів Криничанського й Дніпродзержинського районів на новий об'єкт дозволить підвищити надійність електропостачання. Реалізується ряд заходів, спрямованих на зниження й недопущення наднормативних втрат електроенергії, впровадження й розвиток інформаційних технологій, систем зв'язку й телекомунікацій, модернізацій та оновлення парку автомобільного транспорту, а також розвиток виробничих баз. У цьому році Компанія створила власне Проектно-конструкторське бюро (ПКБ). Його основне завдання - здійснення робіт як для внутрішніх потреб Компанії, так і для зовнішніх контрагентів. У першу чергу будуть розроблені проекти для соціальної інфраструктури: лікарень, шкіл, дитячих садків і т.ін., які Компанія почне активно реалізовувати з 2011 року.

КРОК УПЕРЕД - Як буде розвиватися Компанія в найближчі роки? Які технологічні новинки застосовуватимете? - Наймасштабніше, що зараз відбувається в Компанії, - це оптимізація бізнес-процесів. Ми вибудовуємо сучасну систему корпоративного управління.


р7

ЗІ СВЯТОМ! 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

Вже організована нова структура керуючої ланки, структуровані напрямки діяльності її підрозділів, а також оцінена компетенція керуючого складу, на підставі якої розроблено програму й розпочато навчання топ-менеджмента в рамках сучасного управління бізнесом. Наше підприємство знаходиться на першому етапі впровадження системи управління проектами, розробляється перехід на Міжнародний стандарт Системи менеджменту гігієни й безпеки праці OHSAS 18001:2007, Системи екологічного менеджменту на основі міжнародних стандартів ISO 14001:2004. Зараз Компанія на останньому етапі впровадження Системи Менеджменту Якості (СМЯ) відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008. Він є одним з невід'ємних елементів сучасного корпоративного управління. Це дозволить суттєво підвищити якість послуг, що надаються споживачам, забезпечити постійне покращення результатів роботи й інвестиційної привабливості Дніпрообленерго. Крім того, проводимо роботу з комплексної автоматизації бізнес-процесів на підприємстві. Розпочата реалізація проекту зі створення і впровадження інформаційної системи управління на базі SAP EPR та SAP CRM. Ми створюємо повнофункціональну корпоративну інформаційну систему управління, забезпечуємо керівництво всіх рівнів відомостями, необхідними для прийняття ефективних управлінських рішень. Нововведення сприяють забезпеченню прозорості всіх бізнес-процесів Компанії, а також, що дуже важливо, - оптимізації роботи з клієнтами. Впровадження інструментів управління компанією це великий крок уперед. У 2010 році розроблено й прийнято «Положення про технічну політику у розподільчому електромережевому комплексі ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго». Це положення визначає сукупність управлінських, технічних і організаційних заходів на довгострокову перспективу (на період до 2015 року включно), спрямованих на підвищення ефективності технічного рівня, надійності й безпечності розподільчих електричних мереж на основі апробованих при експлуатації, науково обгрунтованих технічних рішень та технологій. Адже стрімкий розвиток виробництва, сфери обслуговування, підвищення умов проживання населення обумовлюють підвищені вимоги до якості електропостачання й, як наслідок, до якості функціонування розподільчих мереж. Реконструкція й технічне переоснащення розподільчих мереж будуть основними напрямами їх розвитку на нових принципах і новій технічній базі.

БОРОТЬБА З НЕПЛАТНИКАМИ - Як боретеся з неплатниками? Які санкції та технічні засоби застосовуєте? - Відключення електроенергії - це крайні заходи Дніпрообленерго. Щоб цьому запобігти, Компанія проводить величезну роботу з неплатниками в частині двосторонніх зустрічей, участі в обласних комісіях з питань забезпечення постачання енергоносіїв в область і своєчасних розрахунків за їх використання, які проводить керівництво облдержадміністрації. А після цього лише вживаємо крайні заходи. Хочу відзначити, що промислові підприємства Дніпропетровської області є надійними партнерами і в більшості своїй виконують договірні зобов`язання, зберігаючи статус надійних партнерів. Проблеми з неплатежами в більшій мірі пов'язані з підприємствами водо- і теплопостачання, важливу роль для яких відіграє прозорість економічно обґрунтованої системи тарифоутворення. Ми впев-

²ÄÊËÞ×ÅÍÍß ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐò¯ ÊÐÀÉͲ ÇÀÕÎÄÈ нені, що найбільш ефективні дії - це наша спільна робота як з органами місцевої влади, так і НКРЕ України по узгодженню й затвердженню економічно обґрунтованих тарифів на енергоресурси. Промислові підприємства розраховуються з нами відповідно до законодавчих актів оплати електроенергії по системі передплати чи узгоджених графіків. На жаль, це не поширюється на підприємства комунальної сфери й населення, які сплачують по факту. Це створює певні ризики для енергокомпанії в частині економічних втрат за товар, що продається авансом. Тут найголовніше - всі споживачі в області повинні розуміти, що електроенергія - це такий же товар, як продукти харчування й інше, тому електроенергетичні компанії мають на-

ÅËÅÊÒÐÈ×Ͳ ÌÅÐÅƲ ÃÎÒβ ÄÎ ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÓ

давати якісний товар, а споживачі - сплачувати за нього повну вартість. - Якщо споживача відключили, чи повинен він платити штраф при повторному підключенні? - Якщо споживача з дотриманням вимог чинного законодавства відключили від електропостачання, при повторному підключенні він зобов'язаний компенсувати енергопостачальнику витрати на відключення та повторне підключення його електроустановок відповідно до затверджених калькуляцій, узгоджених енергопостачальником з НКРЕ. - Чи плануєте запровадити можливість оплати за електроенергію через Інтернет або термінали оплати? - На даний момент Компанія веде роботу по наданню споживачам можливості оплати за спожиту електроенергію через Internet. Окрім того, Компанією направлено пропозиції ряду банківських організацій щодо співпраці шляхом встановлення цими організаціями терміналів для оплати послуг. - Хто користується пільгами при оплаті електроенергії? - Пільгами за спожиту електроенергію користуються споживачі відповідно до статті 38 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та відповідних законодавчих актів (найбільш численні категорії пільговиків - діти війни, ветерани війни, особи, які постраждали від Чорнобильської аварії). При цьому слід зазначити, що пільга

надається не на весь обсяг спожитої електроенергії, а в межах місячних норм, встановлених законодавством. Мінімальна норма - 75 квт/г на місяць. При цьому, залежно від кількості членів сім'ї, норму

може бути збільшено до 150 квт/г на місяць (для абонентів зі стаціонарними електроплитами - до 200 квт/г на місяць). - Олександре Валерійовичу, Ваші побажання колегам і партнерам до професійного свята - Дня енергетика. - Енергетика - це рушійна сила економічного зростання, промислового та технологічного розвитку країни. Все, що виробляється і добувається в Україні, має в основі електроенергію. Напредодні свята хочу подякувати працівникам компанії Дніпрообленерго за сумлінну і якісну працю, за особистий внесок кожного в успішну діяльність підприємства. Цього року ми реалізували масштабні плани підприємства, разом сумлінно виконали свою роботу. Дніпрообленерго розвивається, а значить, зміцнюється енергетична система всієї країни. Бажаю всім працівникам енергетичної галузі нових трудових досягнень, хороших перспектив, щастя й добробуту в сім'ях!


р8

8 ЗІ СВЯТОМ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184)

ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏÅÕÀ

ÎÀÎ «Äíåïðîýíåðãî»: ñòàáèëüíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

Ýëåêòðîñòàíöèè ÎÀÎ «Äíåïðîýíåðãî» - îñíîâíûå ïðîèçâîäèòåëè òåïëîâîé è ýëåêòðîýíåðãèè â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. Îäíàêî êîìïàíèÿ íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íà äîñòèãíóòîì, ïîñòîÿííî ìîäåðíèçèðóåò ïðîèçâîäñòâî, ïðè ýòîì óäåëÿÿ ñåðüåçíîå âíèìàíèå ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè áèçíåñà

Ðîìàí Ñåðäþêîâ, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Äíåïðîýíåðãî» 80 ЛЕТ ИСТОРИИ История ОАО «Днепроэнерго» началась 7 июня 1931 года. Именно в этот день в Днепропетровске образовалось Приднепровское районное управление государственных электрических сетей «Днепроэнерго». А в 1995 году Указом Президента создана энергогенерирующая компания «Днепроэнерго». Сегодня это одно из крупнейших предприятий Украины. В состав компании входят три тепловые электростанции: Запорожская ТЭС (Энергодар, Запорожская область), Криворожская ТЭС (Зеленодольск) и Приднепровская ТЭС (Днепропетровск). Суммарная установленная мощность станций - 8185 МВт - это около 16% от установленной мощности всех электростанций Украины. Возглавляет компанию Роман Сердюков - отличник энергетики Украины, который прошел трудовой путь от электромонтера Зуевской ТЭС до Председателя Правления ОАО «Днепроэнерго».

Компания постоянно реконструирует и модернизирует генерирующие и вспомогательные мощности. Сегодня полным ходом идет реконструкция блока №3 Криворожской ТЭС, стартует реконструкция блока №9 ПриднеСТАВКА НА провской ТЭС. Кроме того, в МОДЕРНИЗАЦИЮ 2011 году начнутся работы по ТЭС «Днепроэнерго» играпроекту реконструкции блока ют ведущую роль в энергообес№1 Запорожской ТЭС. печении промышленных предприятий металлургического и ЗАБОТА О ЛЮДЯХ химического комплекса, сосреСтабильная работа компадоточенных в Днепропетров- нии способствует тому, что ской и Запорожской областях. «Днепроэнерго» своевременно Приднепровская и Криворож- осуществляет все необходиская ТЭС - основные производи- мые отчисления в государтели тепловой и электроэнер- ственный бюджет всех уровгии в Днепропетровской обла- ней, а это способствует решести. При этом Криворожская - нию насущных социальных одна из самых мощных в на- задач государства и регионов. шей стране станций, работаюОАО «Днепроэнерго» удещих на твердом топливе. ляет огромное внимание охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки в регионе. В рамках действующих региональных программ выполняется поэтапная реализация природоохранных мероприятий с внедрением систем пылеочистки, серо- и азотоочистного оборудования, а также автоматизированных систем контроля за выбросами энергоблоков.

ÊÎÌÏÀÍÈß ÈÍÂÅÑÒÈÐÓÅÒ ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ  ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Теплоэлектростанции «Днепроэнерго» являются градообразующими, поэтому для компании очень важно системное сотрудничество с исполнительной властью и органами местного самоуправления. Ежегодно ОАО «Днепроэнерго» выделяет значительные средства на благотворительность и помощь в городские бюджеты.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: a 14,3 ìëðä. êÂò.÷ ýëåêòðîýíåðãèè âûðàáîòàëî äî 10 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà ÎÀÎ «Äíåïðîýíåðãî», âûïîëíèâ ãîäîâîé áèçíåñ-ïëàí. Руководство компании ценит своих сотрудников. «Днепроэнерго» обеспечивает коллективу качественный социальный пакет - обучение, медицинскую страховку и возможность для полноценного отдыха и оздоровления. В трех санаториях-профилакториях и двух базах отдыха на Черном и Азовском морях работники компании, их семьи могут набраться сил и укрепить здоровье.

«ÄÍÅÏÐÎÝÍÅÐÃλ ÂÛÐÀÁÀÒÛÂÀÅÒ ÏßÒÓÞ ×ÀÑÒÜ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ ÑÒÐÀÍÛ Накануне профессионального праздника хочется пожелать руководителям и сотрудникам «Днепроэнерго» здоровья, удачи и успехов на благо энергетического комплекса Украины.


р1

ЗІ СВЯТОМ! 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

Ê ÍÎÂÛÌ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÌ

 äåëå - ïðîôåññèîíàëû ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Äåíü ýíåðãåòèêà Äíåïðîäçåðæèíñêàÿ ÃÝÑ, ðàáîòàþùàÿ â ñòðóêòóðå ÎÀÎ «Óêðãèäðîýíåðãî», âîçãëàâëÿåìîé ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ – ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Ñåìåíîì Ïîòàøíèêîì, âñòðå÷àåò íàïðÿæåííûì òðóäîì. Î íàñòîÿùåì è áóäóùåì ïðåäïðèÿòèÿ êîððåñïîíäåíòó «Âiñòåé» ðàññêàçàë ãëàâíûé èíæåíåð ÃÝÑ Âëàäèñëàâ Êó÷åðÿâûé

 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÅ - 55 ËÅÒ «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ» êàðüåðà Âëàäèñëàâà Ñåìåíîâè÷à Êó÷åðÿâîãî íà÷àëàñü â 1955 ã. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Çàïîðîæñêîãî ãèäðîýíåðãåòè÷åñêîãî òåõíèêóìà îí áûë íàïðàâëåí â Êàðåëèþ íà ñòðîèòåëüñòâî Îíäñêîé ÃÝÑ. Ñ 1963 ã. ðàáîòàåò íà Äíåïðîäçåðæèíñêîé ÃÝÑ: áîëåå 20 ëåò â äîëæíîñòè ãëàâíîãî èíæåíåðà. Ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòèæåíèÿ îòìå÷åíû îðäåíîì «Çíàê ïî÷åòà», çâàíèÿìè Çàñëóæåííûé ýíåðãåòèê Óêðàèíû, Çàñëóæåííûé ýíåðãåòèê ÑÍÃ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ В ДЕЙСТВИИ Бесперебойная работа Днепродзержинской ГЭС, находящейся в стадии реконструкции, подтверждает компетентность директора Анатолия Те-

ши. В совершенстве владеют самой современной техникой специалисты цеха компьютерных технологий, релейной защиты, автоматики и связи, возглавляемые Александром Кучерявым. Их задача - компьютерное обеспечение управления всеми агрегатами ГЭС. - К нам приходит много молодежи. Ей, конечно, учиться

 ÏËÀÍÀÕ - ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÄÅÑßÒÊÈ ËÅÒ

рещенко, который, по словам Владислава Семеновича, пришел на станцию молодым специалистом, был участником ее строительства и пуска, знает все «за» и «против» в работе каждого подразделения. Безопасности ГЭС всегда уделялось особое внимание. В 1995 г. с образованием компании «Укргидроэнерго» был разработан план реконструкции станции, учитывающий техническое состояние оборудования, в первую очередь гидро-

 ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÑÒÀÍÖÈÈ - ÂÎÅÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÎÕÐÀÍÀ È ÀÂÒÎÕÎÇßÉÑÒÂÎ

турбин и гидрогенераторов. Помимо замены основного оборудования, в план реконструкции, рассчитанный до 2016 г., вошла и замена вспомогательного, которое также исчерпало свой ресурс. В конечном итоге мощность Днепродзержинской ГЭС увеличится с 352 тыс. квт до 387 тыс. квт. В планах на 2011 г. - окончание работ на 5-м агрегате и начало на 6-м. - Совместно с зарубежными специалистами также реализуется проект автоматической системы контроля за безопасностью гидротехнических сооружений, - отметил Владислав Кучерявый. - Самые значимые - правобережная плотина, бетонная плотина и левобережная земляная плотина. Сейчас их состояние контролируется персоналом гидро-

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ Â ïðîãðàììå ðåêîíñòðóêöèè

Äíåïðîäçåðæèíñêîé ÃÝÑ ó÷àñòâóþò Ìèðîâîé è Åâðîïåéñêèé áàíêè ðåêîíñòðóê-

öèè è ðàçâèòèÿ.

технического цеха под руководством Бориса Сафиева.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР Эксплуатация и техническое обслуживание Днепродзержинской ГЭС - в компетенции 270 специалистов, преданных своему делу. В их руках сложнейшее производство, требующее особых навыков. Оперативная служба, возглав-

ляемая одним из ветеранов станции Эдуардом Лазаренко, обеспечивает бесперебойную работу ГЭС. Гидротурбинное и гидромеханическое оборудование, крановое хозяйство находятся под «присмотром» коллектива гидромашинного цеха, которым руководит Николай Заплюсвичка. Со всей ответственностью подходит к своим обязанностям персонал электротехнического цеха под руководством Вадима Медъе-

и учиться, тем более что есть у кого. Наши ветераны всегда в авангарде, - подчеркнул Владислав Кучерявый. - Преемственность поколений гарантирована. Накануне профессионального праздника руководители предприятия поздравили коллектив Днепродзержинской ГЭС, пожелали здоровья, профессиональных успехов, стабильности и благополучия.


р2

10 ТВПРОГРАМА ○

20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Подарок судьбы» 21.30 Т/с «При загадочных обстоятель ствах» 23.30 Х/ф «ДМБ2»

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 Классная реклама 07.00 «Сегодня. Итоги» 08.00 «Вояж» (туризм, отдых, досуг) 08.30 «Алеф @ в наше время». Еврейская пр@ма 09.00 Медицина 09.45 Д/ф «Жестокая Земля. Буря столетия» 12.00 Черное и белое 13.00 Д/ф «Уничтожено за секунды» 14.00 Д/ф «Самые ужасные катастрофы мира» 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 15.30, 00.30 Культурное меню 16.00 Д/ф «Военная тайна» 17.00 Знак восклицания 18.00, 20.30, 05.00 «Сегодня» 18.30 Оперативная служба 112 19.25, 00.25 Экономические новости 19.30 СЕГОДНЯ НТВ 19.50 «Приемная депутата» 20.00 Правда Виталия Портникова 21.00 Д/ф «Авиакатастрофы» 22.00 Д/ф «Мегакатастрофы» 23.00 Д/ф «Криминальная Россия» 01.30 КлубНички 03.30 Х/ф «Любовь и желание» 05.30 М/ф «Робин Гуд»

INTER 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00 «Уголовные дела» 15.00 Юлия Литвиненко «Разбор полетов» 15.45 «Жди меня» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 Т/с «Общая терапия2» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо»

Вівторок, 21 грудня УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но@ вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Создай себя 07.25 Автодрайв 07.35 Недвижимость с Ириной Килко 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25, 19.00 О главном 10.05 Т/с «Под крышами большого города» 11.10 В гостях у Д. Гордона. В.Зельдин, 2 ч. 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.25 Желаем счастья 12.55 Золотой гусь 13.20 Пусть так 13.45 Х/ф «Жестокий романс», 1 с. 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 17.00 Т/с «Право на защиту» 18.05 Шеф@повар. Ужин 19.40 Мужской клуб. Бокс 20.55 Официальная хроника 21.25 Слово регионам 21.45 Мир спорта 22.00, 22.55 Х/ф «Жестокий романс», 2 с. 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.15 Итоги 23.30 Вертикаль власти, 1 ч. 23.45 Итоги дайджест 23.50 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 00.50 Д/ф 01.45 Телеакадемия

INTER 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00 «Судебные дела» 15.00 Юлия Литвиненко «Разбор полетов» 15.45 Т/с «Такая обычная жизнь» 16.55 «Понять. Простить» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 Т/с «Общая терапия2» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Подарок судьбы»

21.30 Т/с «При загадочных обстоятель ствах» 23.30 Х/ф «ДМБ3»

9 КАНАЛ 06.00 Классная реклама 07.00, 18.00, 20.30, 05.00 «Сегодня» 07.30 М/ф «Последний из могикан» 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.30, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.40, 15.30, 00.30 Культурное меню 09.45, 22.00 Д/ф «Мегакатастрофы» 12.00, 17.00 Т/с «Охота на асфальте» 13.00 Д/ф «Уничтожено за секунды» 14.00 Д/ф «Авиакатастрофы» 16.00 «Военная тайна» 18.30, 23.00 Д/ф «Криминальная Россия» 19.30 СЕГОДНЯ НТВ 20.00 Правда Виталия Портникова 21.00 Д/ф «Вселенная» 01.30 КлубНички 03.30 Х/ф «Теряя контроль» 05.30 М/ф «Робин Гуд»

11 КАНАЛ 06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Новости 07.30 «Звездные мамы» 07.55 «Гамма вкуса» 09.00, 23.10 Очевидец 10.00 Новый взгляд 11.00, 17.55 Т/с «Счастливы вместе» 12.15, 19.40 Т/с «Папины дочки» 13.35 М/с «Полицейская академия» 13.55 М/с «Семейка Адамсов» 14.30, 15.50 Teen Time 14.35 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Сплетница» 16.50 Т/с «Воронины» 19.30 «Приемная депутата» 21.15 «Днепровский гигант» 22.05 «Здравствуйте, я @ ваша мама!» 00.35 «О рыбалке всерьез»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 10.10, 17.25 «Семейные драмы» 11.10 «Не лги мне» @ «Мать зарезала человека» 12.10, 01.55 Т/с «Любовь не то, что кажется» 13.05 «Звезда + Звезда» 16.00 «Настоящие врачи @2» 18.25 «Не лги мне» @ «Медсестра @ убийца» 19.25 «Погода» 20.10 «Обмен женами @ 2» 21.35, 22.15 Т/с «Интерны»

TET 07.30 М/ф «Медвежонок Киссифур» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом@2» 10.00, 16.30 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Фикс и Фокси» 14.30 М/с «Мир Квеста» 15.00 М/с «Приключения Дага Смешного» 15.30 Т/с «Мерлин» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время@Тайм» 06.30 «Утро на 5@ом» 09.25, 00.30 «Автопилот@новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс@конференции в прямом эфире» ○

Сх. 07.56 Зах. 15.56 Трив. дня 08.00

22.40 Т/с «Теория лжи» 00.05 Х/ф «Миротворец»

СТБ 09.55 Х/ф «Мужчина должен платить» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 12.55 «Битва экстрасенсов» 13.55 «Моя правда» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна@ Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Крестный отец» 19.10 «Правила жизни» 20.10 «В поисках истины» 21.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 Т/с «Доктор Хаус» 23.25 Т/с «Клиника» 00.40 «Вікна@Спорт» 00.50 «Бизнес» 00.55 Х/ф «Одиножды один»

34 КАНАЛ 07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рек@ лама+» 09.10 «Герои и неудачники» 09.30 «Мой малыш» 10.05 Судебное ток@шоу «По делам несовер@ шеннолетних» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 Д/с «За кулисами войны» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10, 16.45 «Трудовые резервы» 13.20, 23.00 «Школа выживания» 14.30 «Женские откровения» 15.00 Д/с «Столичные тайны». «Ученик дьявола» 15.30 «Давайте разберемся!» 16.30 «Розумашки» 17.00 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Званый ужин» 19.00 Д/ф «Днепровский гигант» 19.15 Д/с «Столичные тайны». «Взрослые дети лейтенанта Шмидта» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Чего хочет женщина» 21.00 «Фантастические истории» 22.00 Х/ф «Свой человек», 4 с. 23.15 «Наш сад» 00.25 «Штрих@код» 00.50 Х/ф «Взрыватель»

ICTV 07.30 Деловые факты 07.40, 13.00 Под прицелом 08.45, 12.45, 01.25 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.40 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.10, 17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты8»

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

15.10, 16.10 «Майдан» 17.30 «Территория закона» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Большая политика» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

11.20 Т/с «Солдаты15» 12.25, 14.00 Анекдоты по@украински 14.20, 22.05 Т/с «Покушение» 15.20 Т/с «Ликвидация» 18.45 Факты. Вечер 19.55 Т/с «Апостол» 23.05 Х/ф «Поездбеглец» 01.50 300 сек/час 01.55 Т/с «Угро»

TET 07.30 М/ф «Медвежонок Киссифур» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом@2» 10.00, 16.30 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Фикс и Фокси» 14.30 М/с «Мир Квеста» 15.00 М/с «Приключения Дага Смешного» 15.30 Т/с «Мерлин» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15, 14.45, 17.30 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Бронзовая птица», 2 с. 11.50 М/ф 13.25 Х/ф «Освобождение», 6 с. 15.30 Х/ф «Бронзовая птица», 3 с. 16.40 Пенсионный фонд информирует 18.00 Киносеанс + 18.30, 21.55 Тема дня 19.55 Д/ф «Путешествие вокруг света» 20.20 Днепропетровщина презентует 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.30 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» @ «Ферро ЗНТУ»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время@Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5@ом» 09.25, 00.30 «Автопилот@новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс@конференции в прямом эфире» 15.30 «Не первый вигляд» 16.30 «Мотор@ТВ» 17.30 «Особо опасно» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно»

Зах. 07.59 Сх. 16.04 Повний міс. 10.13 21.00 21.50 23.55 00.40

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.10, 14.00 Т/с «След» 09.05 Т/с «Последний кордон» 10.10 Т/с «Шахта» 11.10 Т/с «Райские яблочки 2» 12.10 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.10 Ток@шоу «Пусть говорят. Ведьмы ХХІ века» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.25 Т/с «Маруся» 20.20 Дорожный патруль 22.20 Х/ф «Двойной форсаж» 00.30 Х/ф «Возвращение к озеру смерти»

ENTER

ОРТ М

06.30 «Детский сеанс» 08.15, 17.35, 21.00 «Киноляпы» 08.40 Х/ф «Акваланги на дне» 10.35, 11.35, 15.00 «Витрина@ТВ» 11.05, 18.40, 23.35 «Саундтреки» 12.45 Х/ф «Виринея» 15.35 Х/ф «Взорванный ад» 19.25 Х/ф «Гонки по вертикали» 21.30 Х/ф «На вес золота» 00.10 Х/ф «Колледж» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.10 «Модный приговор» 13.15, 01.45 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.00 «Пока все дома» 16.50 «Федеральный судья» 18.15, 01.05 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Жди меня» 21.00 «Время» 21.30 «Побег» 22.40 Спецрасследование. «Удавка для горо@ да» 23.45 Ночные новости 00.05 «Подпольная империя»

03.55 «НТВ утром» 07.35 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35, 01.4502.05 Обзор. Чрез@ вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 «Живут же люди!» 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 «Программа максимум» 13.45 «Русские сенсации» 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 16.05 Дачники 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «220 вольт любви» 19.30 Т/с «Столица греха» 20.25 Т/с «Литейный». «Под прикрытием», «За секунду до взрыва» 22.40 Т/с «Морские дьяволы4», 5 с. «Горящая путевка» 23.35 Честный понедельник 00.25 Т/с «Молодые и злые» 01.15 «НиколайII.Кругжизни»,1с.«МилыйНики»

27 КАНАЛ

НТН

05.50 Портреты дикой природы 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.40 24 часа Бизнес 07.30, 20.55 «Життя» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.45 Диваки 09.10 Жизнь среди жизни 10.55, 17.30 Т/с «Шальной ангел» 12.00 «Эра образования» 13.50 «Мультфильм» 14.00 «Биографии знаменитостей» 16.25 Мистическая Азия 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 MEDIAСHATRIX 19.55 Кения 21.15 Х/ф «Доченька» 23.20 СHATRIX

06.00 «История Украины» 06.40 Х/ф «Миссия спасения» 08.20, 12.50 «Правда жизни» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00 «Уголовные дела» 13.25, 19.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 14.20 Т/с «Next 3» 15.20 Т/с «Кобра 2» 17.15 Х/ф «Батальоны просят огня», 1 с. 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 00.20 «Речовий доказ» 01.00 «Покер Дуэль» 01.50 Т/с «После смерти»

Іменинники дня: ІВАН, АНТОН, ПАВЛО, НИЛ, АМВРОСІЙ

НТВМИР

07.00 Тема@итоги 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15 Губернские прогнозы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 За и против 11.40 М/ф 12.15 Школа гениев 12.40 Евро 2012 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 13.30 Песни года 14.45, 17.30 Днепровская панорама 15.30 Х/ф «Бронзовая птица», 2 с. 16.45 Свое мнение 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 22.00 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.35 Х/ф «Освобождение», 6 с.

Зах. 07.04 Сх. 15.00 Перша чв. 13 грудня

ICTV

34 КАНАЛ

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

07.30 Деловые факты 07.40 Провокатор 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.55 Спорт 09.30, 17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты8» 10.40 Т/с «Солдаты15» 11.45, 13.00 Анекдоты по@украински 12.05 Люди, кони, кролики и...домашние ро@ лики 13.10 Х/ф «Охотники за караванами» 18.45 Факты. Вечер 19.25, 01.10 Чрезвычайные новости 20.05 Т/с «Ликвидация» 22.00 Т/с «Покушение» 23.00 Свобода слова

07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рек@ лама+» 09.10 Х/ф «Отцы и дети» 10.05 Судебное ток@шоу «По делам несовер@ шеннолетних» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 «Энциклопедия» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10, 23.00 «Школа выживания» 14.30 «Медикус» 15.00 Д/с «Засекреченная любовь». «Служеб@ ный брак» 15.50 «Давайте разберемся!» 16.45 «Марфа. Чудо возможно» 17.15 «Джерельце» 18.00 «Званый ужин» 19.00 Д/с «За кулисами войны» 19.15 Д/с «Столичные тайны». «Ученик дьяво@ ла» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Особенности местной рыбалки» 21.00 «Дело особой важности». «Последняя капля» 22.00 Х/ф «Свой человек», 3 с. 23.15 «Дело вкуса» 00.25 «Ваш адвокат» 00.50 «Военная тайна» 01.40 «Фильмы и звезды»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

1+1

СТБ

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.15 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Когда зажигают елки» 09.25 «Смакуємо» 10.00 «Большая перемена» 10.35 «Настоящие врачи @ 2» 11.35 «Деньги» 12.40 Х/ф «Ленинград» 17.15 Х/ф «Мамочки» 19.25 «Погода» 20.10 «Звезда + Звезда» 23.05 Гипноз@шоу «Что ты делал в прошлую пятницу» 00.30 Х/ф «Напролом» 07.00 Т/с «Комиссар Рекс» 10.05 Х/ф «Сокровища древнего храма» 12.55 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна@ Новини» 18.10 «Чужие ошибки. В плену соблазна» 19.10 «Україна має талант! Лучшее» 22.25 Т/с «Доктор Хаус» 23.25 Т/с «Клиника» 00.40 «Вікна@Спорт» 00.50 «Бизнес» 00.55 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша»

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00 «Экономика в деталях» 07.05 «Штрих@код» 07.40 «Подъем» 08.30 «Родительский клуб» 09.00, 23.05 Очевидец 10.00 Интуиция 11.10, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 12.20, 19.35 Т/с «Папины дочки» 13.35 М/с «Полицейская академия» 14.15 М/с «Семейка Адамсов» 14.30, 15.50 Teen Time 14.35 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Сплетница» 16.55 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.05 Новости 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.05 Новый взгляд 00.35 Т/с «Солдаты16»

Сх. 07.55 Зах. 15.56 Трив. дня 08.01

Понеділок, 20 грудня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Недвижимость с Ириной Килко 08.40 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.45, 21.25 Слово регионам 10.05, 17.00 Т/с «Под крышами большого города» 11.10 В гостях у Д. Гордона. В.Зельдин, 1 ч. 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Точка зрения 13.00 Право на защиту 13.25 Х/ф «Раба любви» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 18.00 Окно в Америку 19.00 О главном 19.40 Мужской клуб. Бокс 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.45 Мир спорта 22.00, 22.55 Х/ф «Жестокий романс», 1 с. 22.50 Тройка, Кено 23.15 Итоги 23.30 Вертикаль власти, 1 ч. 23.45 Итоги дайджест 23.50 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 00.50 Д/ф 01.45 Телеакадемия

«Время» «На грани» «Обзор прессы» «Путешествия со вкусом»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Веселая карусель» 07.15 Х/ф «Батальоны просят огня», 1 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00 «Уголовные дела» 12.50 «Правда жизни» 13.20, 19.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 14.10 Т/с «Next 3» 15.10 Т/с «Кобра 2» 17.10 Х/ф «Батальоны просят огня», 2 с. 18.30, 00.20 «Речовий доказ» 01.00 «Покер Дуэль» 01.45 Т/с «После смерти»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.35 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35, 01.4002.00 Обзор. Чрез@ вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Едим дома! 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Литейный», «Под прикрытием», «За секунду до взрыва» 14.30 «Маски@шоу» 15.30 Авиаторы 16.05 Дачники 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «220 вольт любви» 19.30 Т/с «Столица греха» 20.25 Т/с «Литейный», «Лесник», «Привет из 90х» 22.40 Т/с «Морские дьяволы4», 6 с. «Бег лец» 23.35 «Чужие» (НЛО) 00.20 Т/с «Молодые и злые» 01.10 «Николай II. Круг жизни», 2 с. «Любовь на всю жизнь»

ENTER 06.20 «Детский сеанс» 08.10, 16.50, 20.40, 00.55 «Киноляпы» 08.45, 19.10 Х/ф «Гонки по вертикали» 10.10, 11.30, 14.30 «Витрина@ТВ» 10.35, 18.20 «Саундтреки» 12.40 Х/ф «На вес золота» 15.00 Х/ф «Деревенский детектив» 21.30 Х/ф «Капитан Фракасс»

Іменинники дня: АНФІСА, КИРИЛО, ПОТАП 27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.30, 18.40 24 часа Бизнес 08.45, 13.50 «Мультфильм» 10.55, 17.25 Т/с «Шальной ангел» 12.00 «Эра образования» 14.00 «Биографии знаменитостей» 16.25 Экспедиция вокруг света. Три в одном 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.00 Кения 20.55 24 часа. Главный вопрос 21.15 Х/ф «Доченька» 23.20 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.10 «Модный приговор» 13.15, 01.45 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.00 «Пока все дома» 16.50 «Федеральный судья» 18.15, 01.05 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Побег» 22.40 К юбилею Ольги Аросевой. «50 шляпок для пани Моники» 23.45 Ночные новости 00.05 Т/с «Группа Zeta»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.10, 14.00 Т/с «След» 09.05 Т/с «Последний кордон» 10.10, 20.20 Дорожный патруль 11.10 Т/с «Райские яблочки 2» 12.10 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.10 Ток@шоу «Пусть говорят. Если б я был султан» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.25 Т/с «Маруся» 22.20 Т/с «Русский крест» 00.20 Х/ф «Двойной форсаж»


р3

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но@ вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Создай себя 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30, 11.00 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Недвижимость с Ириной Килко 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.30 Итоги дня 09.25, 19.00 О главном 10.00, 17.00 Т/с «Право на защиту» 11.25 Наша песня 12.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.20 Персона. Светлана Светличная 13.00 Темный силуэт 13.20 Д/ф «Сокровища Норвегии», 4 ф. 13.45 Х/ф «Жестокий романс», 2 с. 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Х/ф «Долгие версты войны», 1 с. 18.05 Шеф@повар. Ужин 19.40 Олимпийская летопись Украины 20.10 Мужской клуб. Смешанные единобор@ ства 20.55 Официальная хроника 21.30 Спецпроект «О чем кино?» 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 00.50 Д/ф 01.20 Мегалот 01.25 Суперлото, Тройка, Кено 01.55 Телеакадемия

06.00 Классная реклама 07.00, 18.00, 20.30, 05.00 «Сегодня» 07.30 М/ф «Последний из могикан» 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.30, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.40, 15.30, 00.30 Культурное меню 09.45, 22.00 Д/ф «Мегакатастрофы» 12.00, 17.00 Т/с «Охота на асфальте» 13.00 Д/ф «Жестокая Земля. Буря столетия» 14.00 Д/ф «Вселенная» 16.00 «Военная тайна» 18.30, 23.00 Д/ф «Криминальная Россия» 19.30 СЕГОДНЯ НТВ 20.00 Правда Виталия Портникова 21.00 Д/ф «Загадки НЛО» 01.30 КлубНички 03.30 Х/ф «Скала влюбленных» 05.30 М/ф «Робин Гуд»

09.45 Х/ф «Жизнь одна» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 13.00 «Битва экстрасенсов» 14.00 «Правила жизни» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна@ Новини» 18.10 «Чужие ошибки Проклятие дикой орхи@ деи» 19.10 Звездная жизнь 20.10 «Русские сенсации. На изломе сердца» 21.20 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 Т/с «Доктор Хаус» 23.25 Т/с «Клиника» 00.40 «Вікна@Спорт» 00.50 «Бизнес» 00.55 Х/ф «Подсудимый»

INTER 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00 «Судебные дела» 15.00 Юлия Литвиненко «Разбор полетов» 15.45 Т/с «Такая обычная жизнь» 16.55 «Понять. Простить» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 Т/с «Общая терапия2» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Подарок судьбы» 21.30 Т/с «При загадочных обстоятель ствах» 23.30 Х/ф «ДМБ4» ○

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Дарю тебе звезду» 10.10, 17.25 «Семейные драмы» 11.10 «Не лги мне» @ «Вуайерист» 12.10, 01.45 Т/с «Любовь не то, что кажет ся» 13.05, 00.00 Х/ф «Спортлото82» 15.00, 22.35 Т/с «Теория лжи» 16.00 «Настоящие врачи @2» 18.25 «Не лги мне» @ «Отец хочет увидеть дочь через 16 лет» 19.25 «Погода» 20.10 «От босячки к леди» 21.30, 22.10 Т/с «Интерны» ○

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

06.00 Классная реклама 07.00, 18.00, 20.30, 05.00 «Сегодня» 07.30, 05.30 М/ф «Робин Гуд» 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.30, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.40, 15.30, 00.30 Культурное меню 09.45, 22.00 Д/ф «Мегакатастрофы» 12.00, 17.00 Т/с «Охота на асфальте» 13.00 Д/ф «Труднейший в мире ремонт» 14.00 Д/ф «Загадки НЛО» 16.00 «Военная тайна» 18.30, 23.00 Д/ф «Криминальная Россия» 19.30 СЕГОДНЯ НТВ 20.00 Правда Виталия Портникова 21.00 Д/ф «Демонтаж мегаконструкций» 01.30 КлубНички 03.30 Х/ф «Любовь слепа»

09.50 Х/ф «Дом, милый дом» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 13.00 «Битва экстрасенсов» 14.00 Звездная жизнь 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна@ Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Трагедия железной леди» 19.10 «Моя правда» 20.10 «Мистические истории@2 с Павлом Ко@ стицыным» 21.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 Т/с «Доктор Хаус» 23.25 Т/с «Клиника» 00.40 «Вікна@Спорт» 00.50 «Бизнес» 00.55 Х/ф «Родителей не выбирают»

11 КАНАЛ

34 КАНАЛ

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.05 Новости 07.40 «Подъем» 09.00, 23.10 Очевидец 10.00 Сделай мне смешно 10.55, 17.50 Т/с «Счастливы вместе» 12.05 Т/с «Папины дочки» 13.30 М/с «Полицейская академия» 13.50 М/с «Семейка Адамсов» 14.20, 15.45 Teen Time 14.25 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Сплетница 2» 16.45 Т/с «Воронины» 19.30 «Сектор V..P.» 21.00 «Вечерний разговор» 22.05 Светлые головы 00.40 Х/ф «Премия Дарвина»

07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рек@ лама+» 09.10 «Герои и неудачники» 09.30 «Як живемо» 10.05 Судебное ток@шоу «По делам несовер@ шеннолетних» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 Д/с «За кулисами войны» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10, 16.45 «Трудовые резервы» 13.20 «Школа выживания» 14.30 «Мой малыш» 15.00 «Джерельце» 15.15 «Лица вещей» 15.45 «Давайте разберемся!» 17.00 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Званый ужин» 19.00 «ШТРИХ@КОД» 19.20 «Карданный вал» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Медикус» 21.00 «Болевая точка» 21.20 Д/с «Генералы». «Баграмян: странное мое счастье» 22.00 Х/ф «Свой человек», 6 с. 23.00 «Перевоплощение» 00.25 Х/ф «СитиАйленд»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Приключения Фомы» 10.10, 17.25 «Семейные драмы» 11.25 «Не лги мне» @ «Мать против любимой девушки сына» 12.25, 01.45 Т/с «Любовь не то, что кажет ся» 13.30 «Шесть кадров» 14.00 «Личное дело» 15.00, 22.35 Т/с «Теория лжи» 16.00 «Настоящие врачи @ 2» 18.25 «Не лги мне» @ «Перепутанные младенцы» 19.25 «Погода» 20.10 «Гламурные штучки и заучки» 21.25, 22.05 Т/с «Интерны» 00.00 Х/ф «Исполнитель»

Факты. Вечер Х/ф «Спаун» 300 сек/час Т/с «Угро»

ICTV 07.30 Деловые факты 07.40 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 01.35 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.50 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.00, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты8»

11.10 Т/с «Солдаты15» 12.15, 14.00 Анекдоты по@украински 13.00 Под прицелом 14.15, 22.05 Т/с «Покушение» 15.15, 19.55 Т/с «Апостол» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Сахара»

TET 07.30 М/ф «Медвежонок Киссифур» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом@2» 10.00, 16.30 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Фикс и Фокси» 14.30 М/с «Мир Квеста» 15.00 М/с «Приключения Дага Смешного» 15.30 Т/с «Мерлин» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

51 КАНАЛ 07.00, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15, 17.30 Днепровская панорама 10.00 Профилактика 16.00 М/ф 16.45 Мир женщины 18.00 Медицина нового тысячелетия 18.30, 21.55 Тема дня 20.00 Школа гениев 22.30 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» @ БК «Днепр@Азот» 00.40 Украинская десятка

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время@Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5@ом» 09.25, 00.30 «Автопилот@новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс@конференции в прямом эфире» 15.30 «Жизнь в удовольствие» 16.30 «Драйв» 17.30 «Машина времени» 17.55 «ГубернаторЪ Камчатки» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Свободная гавань» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Акцент»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.10 «Модный приговор» 13.15, 01.45 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.00 «Пока все дома» 16.50 «Федеральный судья» 18.15, 01.05 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Голоса» 22.40 Среда обитания. «Новогодние фурше@ ты» 23.45 Ночные новости 00.05 Т/с «Группа Zeta»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.15, 14.00, 00.20 Т/с «След» 09.10, 20.20 Дорожный патруль 11.10 Т/с «Райские яблочки 2» 12.10 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.10 Ток@шоу «Пусть говорят. Малолетка» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.25 Т/с «Маруся» 22.20 Т/с «Русский крест» 01.15 Х/ф «Братья Гримм»

ENTER

27 КАНАЛ

06.20 «Детский сеанс» 07.40, 18.10, 20.45 «Саундтреки» 08.05, 19.05 Х/ф «Гонки по вертикали» 09.45, 10.55, 15.10 «Витрина@ТВ» 10.20, 17.10, 23.35 «Киноляпы» 12.05 Х/ф «Капитан Фракасс» 15.40 Х/ф «Зося» 21.30 Х/ф «По улице комод водили» 00.30 Х/ф «Деревенский детектив» ○

05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.35 «Життя» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.30, 18.40 24 часа Бизнес 08.45, 13.50 «Мультфильм» 09.30 «Территория выбора» 10.55, 17.25 Т/с «Шальной ангел» 12.00 «Эра образования» 14.00 «Биографии знаменитостей» 16.25 Сильные мира сего 16.50 Вода@линия жизни 18.30 «24 часа» 18.45, 20.55 «Жизнь» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30 «Экономический советник» 21.15 Х/ф «Хозяйка детского дома» 23.20 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 07.35 Дачный ответ 08.35, 14.35, 17.35, 01.4502.05 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Литейный». «Лесник», «Привет из 90х» 14.30 «Маски@шоу» 15.30 Чистосердечное признание 16.05 Дачники 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «220 вольт любви» 19.30 Т/с «Столица греха» 20.25 Т/с «Литейный». «Страсти по Анд рею», «Случайный разговор» 22.40 Т/с «Морские дьяволы4», 7 с. «Эхо войны» 23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Выстрел в кинозвезду» 00.25 Т/с «Молодые и злые» 01.15 «Николай II. Круг жизни», 3 с. «Царева дорога»

Іменинники дня: ГАННА, СТЕПАН , СОФРОН

НТВМИР

5 КАНАЛ

НТН

06.01, 22.30 «Время@Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5@ом» 09.25, 00.30 «Автопилот@новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс@конференции в прямом эфире» 15.30 «Здоровые истории» 16.30 «Арсенал» 17.30 «Большая политика» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Машина времени» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости» ○

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Веселая карусель» 07.00 Х/ф «Батальоны просят огня», 2 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00 «Уголовные дела» 12.50, 18.30 «Правда жизни» 13.20, 19.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 14.15 Т/с «Next 3» 15.15 Т/с «Кобра 2» 17.15 Х/ф «Батальоны просят огня», 3 с. 00.20 «Речовий доказ» 01.00 «Покер Дуэль» 01.50 Т/с «После смерти»

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 07.20, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15, 14.50, 17.30 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Бронзовая птица», 3 с. 11.50 М/ф 12.45 Д/ф «Путешествие вокруг света» 13.25 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» @ «Ферро ЗНТУ» 15.30 Х/ф «Последнее лето детства», 1 с. 16.40 Интервью 18.00 Пектораль 18.30, 22.00 Тема дня 20.00 Ваш адвокат 22.35 Церемония награждения «Лучшие спортивные достижения Днепропетров@ щины 2010»

Зах. 08.44 Сх. 17.18 Повний міс. 21 грудня

Сх. 07.57 Зах. 15.57 Трив. дня 08.00

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но@ вости 07.05, 08.05, 00.40 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Создай себя 07.25 Автодрайв 07.35 Недвижимость с Ириной Килко 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.20, 19.00 О главном 10.00, 17.00 Т/с «Право на защиту» 11.10 Здоровье 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.15 Шаг к звездам. Евровидение 13.15 Артек. Счастливые ладони 14.10 Шеф@повар страны 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Х/ф «Долгие версты войны», 2 с. 18.05 Шеф@повар. Ужин 19.40 Мужской клуб. Бокс 20.55 Официальная хроника 21.25 Слово регионам 21.45 Мир спорта 22.00, 22.55 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.45 Итоги 00.00 Вертикаль власти, 1 ч. 00.15 Итоги дайджест 00.20 Вертикаль власти, 2 ч. 00.45 Шоу Биз 00.50 От первого лица 01.45 Телеакадемия

INTER

51 КАНАЛ

ICTV

Четвер, 23 грудня

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00 «Уголовные дела» 15.00 Юлии Литвиненко «Разбор полетов» 15.45 Т/с «Такая обычная жизнь» 16.55 «Понять. Простить» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 Т/с «Общая терапия2» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Подарок судьбы» 21.30 Т/с «При загадочных обстоятель ствах» 23.30 Х/ф «ДМБ. Снова в бою»

TET

07.30 Деловые факты 07.40, 13.00 Провокатор 08.45, 12.45, 01.00 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.15 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.00, 17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты8» 11.10 Т/с «Солдаты15» 12.15, 14.00 Анекдоты по@украински 14.10, 22.05 Т/с «Покушение» 15.05, 19.55 Т/с «Апостол» ○

07.30 М/ф «Медвежонок Киссифур» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом@2» 10.00, 16.30 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Фикс и Фокси» 14.30 М/с «Мир Квеста» 15.00 М/с «Приключения Дага Смешного» 15.30 Т/с «Мерлин» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

34 КАНАЛ

1+1

18.45 23.05 01.25 01.30

07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рек@ лама+» 09.10 «Фантастические истории» 10.05 Судебное ток@шоу «По делам несовер@ шеннолетних» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30, 13.10, 23.00 «Школа выживания» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 14.30 «Мир сериалов» 15.00 Д/с «Столичные тайны». «Взрослые дети лейтенанта Шмидта» 15.30 «Давайте разберемся!» 16.25 Д/ф «Днепровский гигант» 16.40 «Стелла @ чудо возможно» 17.10 «Як живемо» 18.00 «Званый ужин» 19.00 Д/с «За кулисами войны» 19.15 «Контакт» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «НАШ САД» 21.00 «Дело особой важности». «Распадская. Последний забой» 22.00 Х/ф «Свой человек», 5 с. 23.15 «Жизненное пространство» 00.25 «Чего хочет женщина» 00.55 Х/ф «Черный мяч»

11 КАНАЛ

Сх. 07.56 Зах. 15.56 Трив. дня 08.00

Середа, 22 грудня

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.00 Новости 07.25 «Днепровский Гигант» 07.40 «Подъем» 09.00, 23.00 Очевидец 10.00 Здравствуйте, я @ ваша мама! 11.05, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 12.20, 19.35 Т/с «Папины дочки» 13.40 М/с «Полицейская академия» 14.15 М/с «Семейка Адамсов» 14.35, 15.55 Teen Time 14.40 Т/с «Друзья» 16.00 Т/с «Сплетница» 16.55 Т/с «Воронины» 21.00 «Автострасти» 22.05 Сделай мне смешно 00.30 Х/ф «Честь и слава»

Зах. 09.20 Сх. 18.39 Повний міс. 21 грудня

Іменинники дня: ХОМА, АНГЕЛІНА, ЄВГРАФ, ЙОСИП, СТЕПАН

НТН

27 КАНАЛ

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Веселая карусель» 06.55 М/ф «РиккиТиккиТави» 07.15 Х/ф «Батальоны просят огня», 3 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00 «Уголовные дела» 12.50 «Правда жизни» 13.20, 19.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 14.15 Т/с «Крот» 15.15 Т/с «Кобра 2» 17.15 Х/ф «Батальоны просят огня», 4 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска». Радио@ игра «Котел» 00.20 «Речовий доказ» 01.00 «Покер Дуэль» 01.50 Т/с «После смерти»

05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 14.55, 16.20, 18.25, 21.10, 23.15 «Днепровская неделя» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.30, 18.40 24 часа Бизнес 08.45, 13.50 «Мультфильм» 10.55, 17.25 Т/с «Шальной ангел» 12.00 «Эра образования» 14.00 «Биографии знаменитостей» 16.25 Экспедиция вокруг света. Три в одном 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжением» 20.55 24 часа. Главный вопрос 21.15 Х/ф «Хозяйка детского дома» 23.20 СHATRIX

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.40 «Развод по@русски». «Новогодний кошмар» 08.35, 14.35, 17.35, 01.4502.05 Обзор. Чрез@ вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Золотая пыль 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Литейный». «Страсти по Анд рею», «Случайный разговор» 14.30 «Маски@шоу» 15.30 Особо опасен! 16.05 Дачники 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «220 вольт любви» 19.30 Т/с «Столица греха» 20.25 Т/с «Литейный». «Капкан на охотни ка», «Последняя ставка» 22.40 Т/с «Морские дьяволы4», 8 с. «Не уловимый» 23.35 «Школа злословия» 00.25 Т/с «Молодые и злые» 01.15 «Николай II. Круг жизни», 4 с. «Измена»

ENTER 06.05, 17.05, 20.45, 00.05 «Саундтреки» 06.35 «Детский сеанс» 08.40 Х/ф «Гонки по вертикали» 10.20, 11.45, 14.30 «Витрина@ТВ» 10.55, 18.15 «Киноляпы» 12.55 Х/ф «По улице комод водили» 14.55 Х/ф «Дела давно минувших дней» 18.50 Х/ф «Мятежный «Орион» 21.30 Х/ф «Три гильзы от английского ка рабина» 00.40 Х/ф «Зося»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.10 «Модный приговор» 13.15, 01.45 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.00 «Пока все дома» 16.50 «Федеральный судья» 18.15, 01.05 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Голоса» 22.40 «Человек и закон» 23.45 Ночные новости 00.05 «Судите сами»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.15, 14.00, 00.15 Т/с «След» 09.10, 20.20 Дорожный патруль 11.10 Т/с «Райские яблочки 2» 12.10 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.10 Ток@шоу «Пусть говорят. Зона декольте» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.25 Т/с «Маруся» 22.20 Х/ф «Люблю тебя до смерти» 01.10 Т/с «Жизнь как приговор»


р4

12 ТВПРОГРАМА ○

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но@ вости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Создай себя 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Олимпиада: от малого до великого 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 О главном 10.00, 16.55 Т/с «Право на защиту» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.35 Деловой мир 12.15 «Предвечерье» 12.55 Окраина 13.20 Х/ф «Неоконченная пьеса для меха нического пианино» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Х/ф «Долгие версты войны», 3 с. 18.00 Дурейтер 18.45 Магистраль 19.05 «Мелодия двух сердец». Фестиваль се@ мейного творчества, 1 ч. 21.25 Слово регионам 21.50 Мисс Вселенная@ 2010 г. 22.40 Тройка, Кено 22.45 Ночная Рождественская Литургия под руководством Святейшего Отца Бене@ дикта ХVІ в Базилике Святого Петра 01.45 Телеакадемия

06.00 Классная реклама 07.00, 18.00, 20.30, 04.00 «Сегодня» 07.30, 05.00 М/ф «Робин Гуд» 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.30, 15.25, 19.25 Экономические новости 08.40, 15.30, 00.30 Культурное меню 09.45 Д/ф «Мегакатастрофы» 12.00 Т/с «Охота на асфальте» 13.00 Д/ф «Ядерная бомба» 14.00 Д/ф «Демонтаж мегаконструкций» 16.00 «Военная тайна» 17.00 Т/с «Билет в гарем» 18.30 Х/ф «Приказ перейти границу» 19.30 СЕГОДНЯ НТВ 20.00 Оперативная служба@112 21.00 Д/ф «Самые ужасные катастрофы мира» 22.00 Д/ф «Океаны» 23.00 Х/ф «Империя волков» 01.00 КлубНички 02.30 Х/ф «Смертельный лабиринт» 04.30 Комедийный квартет

09.55 Х/ф «Есенин» 15.40, 18.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег ким паром!» 17.50 «Вікна @ Новини» 20.00 «Национальное талант@шоу «Танцуют все!@3». Гала@концерт 22.00 «Вікна@ Новини» 22.45 «Национальное талант@шоу «Танцуют все!@3» Объявление победителя 01.50 «Вікна @ Спорт»

INTER 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00 «Судебные дела» 15.00 Юлии Литвиненко «Разбор полетов» 15.45 Т/с «Такая обычная жизнь» 16.55 «Понять. Простить» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 Т/с «Общая терапия2» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 «Чисто NEWS» 20.50 Т/с «Подарок судьбы» 22.00 «Большая политика» 00.30 Проект «Мы можем!» 00.40 Д/п «Лучший футболист Европы» ○

Субота, 25 грудня УТ1 07.20 Ноосфера 07.45 Создай себя 08.00, 23.25 Эра здоровья 08.20 Олимпиада: от малого до великого 08.40 Полезные советы 09.05 Так просто 09.25 Пусть так 10.05 Ночная Рождественская Литургия под руководством Святейшего Отца Бене@ дикта ХVІ в Базилике Святого Петра 12.45 Рождественское Приветствие и Апос@ тольское Благословение Святейшего Отца Бенедикта ХVI с площади Св.Петра 14.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 15.40 Наша песня 16.20 В гостях у Д. Гордона. М. Шукшина, 1 ч. 17.25 Золотой гусь 18.00 Ревизор 18.40 «Мелодия двух сердец». Фестиваль се@ мейного творчества, 2 ч. 19.50 Х/ф «Обычное чудо», 1 с. 21.00, 01.20 Итоги дня 21.45 Мир спорта 21.55, 22.55 Х/ф «Обыкновенное чудо», 2 с. 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 00.00 Помощь: с уважением к людям 00.15 КНУКиМ party

INTER 08.30 09.25 10.25 11.25 11.35 13.25 14.20 17.55 20.00 20.30 22.30 00.20

Д/п «Искатели». Город богов «Формула любви» «Городок» «Чисто NEWS» «Самый умный» «Позаочі» Х/ф «Самая красивая» Концерт Лолиты «Одна большая длин@ ная песня про...» «Подробности» Концерт гр. «ВИА ГРА» Х/ф «Чартер» Концерт «Кумиры 80@х и 90@х»

9 КАНАЛ 06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 08.50

М/с «Робин Гуд» «Сегодня» М/ф «Робин Гуд» Новости 9 канала Экономические новости Клиника «Идеал красоты»@ваш путь к совершенству 09.00 «Военная тайна» 10.00, 04.00 Х/ф «Фантазии Фарятьева» 13.00 Медицина 13.10 Ретромания 15.30 Д/ф «Ого факты» 16.00 Т/с «Робин Гуд» 18.00 Д/ф «Экотехнологии»

19.00, 00.00 «Вояж» (туризм, отдых, досуг) 19.20, 00.20 «Культурное меню» 19.40, 00.40 «Резюме» 20.00 Оперативная служба@112 20.30 Знак восклицания 21.30 Д/ф «Уничтожено за секунду» 22.30 Альберт Эйнштейн 23.00 Х/ф «Именинница» 01.00 КлубНички 02.30 Х/ф «Империя волков»

11 КАНАЛ 06.20 07.00 07.25 08.00 09.00 09.25 09.50 10.05 12.25 13.50 14.50 17.20 19.10 21.20

«О рыбалке всерьез» «Стоп@кадр» Анализ крови Эксклюзив «Звездные мамы» «Гамма вкуса» «Штрих@код» Сделай мне смешно@20 Файна Юкрайна Даешь молодежь Т/с «Моя прекрасная няня» М/Ф «Подводная братва» Х/ф «Тупой и еще тупее» Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» 23.20 Спортрепортер 23.25 «Сектор V.I.P.» 00.55 «Купаж»

1+1 07.50 09.00 10.00 10.10 11.10 12.00 13.00 14.30 15.30 16.50 18.30 19.30 20.00 22.05 00.05

«Светская жизнь» «Кто там?» «Шесть кадров» «Мир наизнанку» «Большая перемена» «Анатомия славы» «От босячки к леди» Т/с «Папины дочки» Гипноз@шоу «Что ты делал в прошлую пятницу» Х/ф «Гарфилд 2» «Деньги» «ТСН» Х/ф «Александра» Х/ф «Фонограмма страсти» Х/ф «По ту сторону волков»

СТБ 08.00 «Караоке на Майдане» 09.00 «Едим дома» 09.40 «Национальное талант@шоу «Танцуют все!@3» Гала@концерт 15.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким па ром!» 19.00 «Х@Фактор» 22.00 «Смешные люди» 23.15 «Х@Фактор. Итоги голосования» 00.20 «ВусоЛапоХвіст»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время@Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5@ом» 09.25, 00.30 «Автопилот@новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс@конференции в прямом эфире» 15.30 «Своими глазами» 16.30 «На грани» 17.30 «Феерия путешествий» 18.15 «Окно в Европу» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Фактор безопасности» 22.55 «Ночная Рождественская Литургия в Базилике Святого Петра» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости» ○

Сх. 07.57 Зах. 15.58 Трив. дня 08.01 34 КАНАЛ

51 КАНАЛ

07.00, 20.30, 00.00 Блицфакт 07.30 «Пастырские беседы» 07.45 «Ваш адвокат» 08.15 «Медикус» 08.45 «Жизненное пространство» 09.15 «Гамма вкуса» 09.45 «Женские откровения» 10.15 «Модельная школа ведьмы Дженнис» 11.15 «Тип@топ» 12.00 «Перевоплощение» 12.45 «Розумашки» 13.00 «Музыка» 14.00 «Марфа. Чудо возможно» 14.30 «Мой малыш» 15.00 Х/ф «Детский киносеанс» 16.15 «Страна чудаков» 16.30 «Чего хочет женщина» 17.00 «Штрих@код» 17.30 «Особенности местной рыбалки» 18.00 «Седмица» 18.30 Д/с «Засекреченная любовь». «Любовь под контролем» 19.15 Х/ф «Профессия следователь», 4 с. 20.45 Х/ф «Профессия следователь», 5 с. 21.45 Х/ф «Поезд на Юму» 00.15 Х/ф «Отряд «Дельта»

07.00 «ДЕНЬ» 07.30 Не хлебом единым 07.45, 21.00 «Тише, «мыши!» 08.20 Ваш адвокат 08.45, 14.20 Путешествия кота Финика 09.00, 13.30 М/ф 09.30 Перспектива 09.55 Технодром 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Спорт актуально 11.00 Молодежь сегодня 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 11.50 Проекты и реалии местного самоуправ@ ления 12.55 Пектораль 13.15 COMEDY Kids 14.35 Международный турнир боев без пра@ вил 16.00 Тема дня 16.35 Мир женщины 17.00 За и против 17.55 Киносеанс + 18.30 Капитал 19.00, 23.30 «Формат 1:»1" 20.05 Азбука здоровья 20.30 «Неделя. «Итоги» 21.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 23.00 Музыка

ICTV 07.15 07.55 10.00 10.30 11.30 12.40 15.05 15.45 16.45 17.45 18.45 18.55 22.05 23.00 23.25 00.10

Козырная жизнь Х/ф «Фантом» «Смак» Люди, кони, кролики и...домашние ролики Квартирный вопрос Х/ф «За 80 дней вокруг света» Ты не поверишь! Под прицелом Провокатор Максимум в Украине «Факты» Х/ф «Каникулы строгого режима» Большая разница Наша Russia Прожекторпэрисхилтон Х/ф «Ловец снов»

TET 07.30 «Хочу верить» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом@2» 09.00 М/ф «Чучеломяучело», «Приключе ния Буратино» 10.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30, 22.00 «Соmedy Woman» 12.30 «Ералаш» 13.00 «Снимите это немедленно» 14.00, 21.00 Т/с «Как я встретил вашу маму» 15.00, 23.00 Т/с «Универ» 16.00 Х/ф «В раю, как в ловушке» 18.30 «Голая правда» 00.00 «Звезды против караоке»

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

Зах. 09.48 Сх. 20.01 Повний міс. 21 грудня

51 КАНАЛ

ICTV

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Последнее лето детства», 1 с. 12.00, 15.25 М/ф 13.25 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» @ БК «Днепр@Азот» 14.50, 17.40 Майдан искусств 16.10 COMEDY Kids 16.20 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.45 Молодежь сегодня 17.30 Новое поколение 18.30, 21.55 Тема дня 20.00 Спорт@актуально 22.30 Международный турнир боев без пра@ вил

07.30 Деловые факты 07.40, 13.00 Стоп@10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 00.50 Спорт 09.30 Чрезвычайные новости 10.00 Х/ф «Сахара» 14.00 Анекдоты по@украински 14.15 Т/с «Покушение» 15.10 Т/с «Апостол» 17.40 Т/с«Улицыразбитыхфонарей.Менты8» 18.45 Факты. Вечер 19.10 Наша Russia 20.30 Пресс@конференция с Президентом Укра@ ины В.Януковичем 21.50 Х/ф «Путь» 00.20 Автопарк 01.05 Х/ф «Узники веры»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Заветная мечта» 10.10, 17.25 «Семейные драмы» 11.10 «Не лги мне» @ «Перепутанные младенцы» 12.10 Т/с «Любовь не то, что кажется» 13.05 «Мир наизнанку» 14.05 «Анатомия славы» 15.00 Т/с «Теория лжи» 16.00 «Настоящие врачи @ 2» 18.25 «Не лги мне» @ «Игроман» 19.25 «Погода» 20.00 Реалити@шоу «Без мандата» 21.30 Х/ф «Чужой против хищника» 23.55 «ГПУ» 00.50 Х/ф «Штормовое предупреждение»

TET

34 КАНАЛ

1+1

07.30 М/ф «Медвежонок Киссифур» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом@2» 10.00, 16.30 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00, 17.30 «Давай поженимся» 14.00 М/ф «Конекгорбунок» 15.30 Т/с «Мерлин» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рекла@ ма+» 09.10 «Сбросим лишнее» 09.40 «Болевая точка» 10.05 «Дело особой важности». «Распадская. Последний забой» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 Д/с «За кулисами войны» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10 «Розумашки» 14.30 «НАШ САД» 15.00 «Женские откровения» 15.30 «Кухня на шпильках» 16.00 «Несправедливость» 17.00 «Налоговый монитор» 17.15 «Приемная депутата» 18.00 «Званый ужин» 19.00 «Як живемо» 19.20 «Реальный спорт» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Дело вкуса» 21.00 Х/ф «Шахта. Взорванная любовь» 22.30 «Страна чудаков» 23.00 «Тип@топ» 00.25 Х/ф «И снова Рождество»

11 КАНАЛ

Сх. 07.57 Зах. 15.58 Трив. дня 08.01

П'ятниця, 24 грудня

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.15 Новости 07.40 «Подъем» 09.00, 23.15 Очевидец 10.00 Светлые головы 10.55, 17.50, 19.35 Т/с «Счастливы вместе» 12.10 Т/с «Папины дочки» 13.30 М/с «Полицейская академия» 13.50 М/с «Семейка Адамсов» 14.25, 15.45 Teen Time 14.30 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Сплетница 2» 16.50, 22.10 Т/с «Воронины» 21.00 «Открытая Днепровская лига КВН. 1/4 финала» 00.45 Х/ф «Скряга»

5 КАНАЛ 06.01 «Время@Тайм» 06.15, 10.10, 15.20, 17.15, 19.20, 23.50 «Погода на курортах» 06.30, 07.30, 18.35, 23.35 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот@тест» 07.20, 08.20, 21.50, 00.30 «Тема недели» 08.30 «Бистро@ТВ» 09.25 «Своими глазами» 09.45 «Любимая работа» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 12.15 «Окно в Европу» 12.55 «Рождественское Приветствие и Апос@ тольское Благословение для Рима и все@ го мира «Urbi et Orbi» Святейшего Отца Бенедикта ХVI с площади Святого Петра» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.30 «Обрати внимани» 16.20 «Арсенал» 17.30 «На грани» 18.10 «Хроника недели» 19.30, 20.30 «Время интервью» 21.20 «Народный контроль» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Окно в Америку» 00.40 «Мотор»

Іменинники дня: ДАНИЛО, НИКОН, ЛУКА

НТН

27 КАНАЛ

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/ф «Необыкновенный матч» 06.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 07.05 Х/ф «Батальоны просят огня», 4 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00, 01.00 «Уголовные дела» 12.50 «Правда жизни» 13.25, 19.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 14.20 Т/с «Крот» 15.20 Т/с «Кобра 2» 17.10 Х/ф «Транссибирский экспресс» 00.20 «Речовий доказ» 01.50 Т/с «После смерти»

05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 14.55, 16.20, 18.25, 21.05, 23.10 «Днепровская неделя» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.30, 18.40 24 часа Бизнес 08.45, 13.50 «Мультфильм» 09.30 «Территория выбора» 10.55, 17.25 Т/с «Шальной ангел» 12.00 «Эра образования» 14.00 «Биографии знаменитостей» 16.25 Вперед, на Олимп! 16.45 Элементы 18.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра@тайм» 21.10 Х/ф «Ради нескольких строчек» 22.20 «Гламур» 23.15 СHATRIX

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.30 Мама в большом городе 08.00 «В зоне особого риска» 08.35, 14.35, 17.35, 01.5502.15 Обзор. Чрез@ вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Литейный». «Капкан на охотни ка», «Последняя ставка» 14.30 «Маски@шоу» 15.30 Спасатели 16.05 Дачники 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Следствие вели... 19.30 «НТВшники». Арена острых дискуссий 20.35 Х/ф «Отдел» из цикла «Пятницкий» 22.40 «Женский взгляд» 23.25 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчи ны» 01.05 «Легенды видео» с Сергеем Жигуновым. Жан@Поль Бельмондо 01.25 «Николай II. Круг жизни», 5 с. «Проще@ ние»

ОРТ М 09.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 Итоги года с ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ. Прямой эфир 12.15 «ЖКХ» 13.15 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.00 «Пока все дома» 16.50 «Федеральный судья» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.45 КВН 00.10 «Легенды Ретро FM»

ТРК «УКРАИНА»

ENTER

06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.15, 14.05 Т/с «След» 09.10 Дорожный патруль 11.10 Т/с «Райские яблочки 2» 12.10 Х/ф «Люблю тебя до смерти» 15.45 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.25 Т/с «Маруся» 20.25 Шустер Live 01.30 Х/ф «Не родись красивым»

06.05 «Саундтреки» 06.35 «Детский сеанс» 08.15 Х/ф «Мятежный «Орион» 10.10, 12.20, 14.55 «Витрина@ТВ» 10.45, 18.30, 23.30 «Киноклассика» 13.00 Х/ф «Три гильзы от английского ка рабина» 15.30 Х/ф «Государственный преступник» 17.25, 20.55 «Киноляпы» 19.05 Х/ф «Торпедоносцы» 21.30 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 00.05 Х/ф «Дела давно минувших дней» ○

Зах. 10.12 Сх. 21.22 Повний міс. 21 грудня НТН 06.00 06.25 07.10 08.25 09.30 11.30 12.00 12.30 17.15 19.00 21.50 00.00

«Самооборона» «Легенды бандитского Киева» Т/с «Инспектор Деррик» «Вайп Аут» Х/ф «Транссибирский экспресс» «Речовий доказ» «Спецподразделение «Омега». Опера@ ция «Антитеррор» Х/ф «Вечный зов» Т/с «Детективы Т.Устиновой. «Миф об идеальном мужчине» Х/ф «Джокер» Х/ф «Дураки умирают по пятницам» Х/ф «Слоеный пирог»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 07.30 Сказки Баженова 08.00 Главная дорога 08.30 «Живут же люди!» 09.25 Едим дома! 10.00 Русская начинка 10.35 Т/с «Коррида это жизнь2» 12.30 Кулинарный поединок 13.25 Квартирный вопрос 14.25 Александр Журбин. Мелодии на память 15.20 «Последнее слово». Остросюжетное ток@шоу Павла Селина 16.20 «Очная ставка» 17.15 «Наши» 19.00 «Программа максимум» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.45 «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва 23.10 Х/ф «Астенический синдром» 01.45 02.07 Обзор. Чрезвычайное происше@ ствие

ENTER 06.05 «Саундтреки» 06.25 «Детский сеанс» 08.30 Х/ф «Государственный преступник» 10.30, 12.25, 14.40 «Витрина@ТВ» 11.05, 00.00 Х/ф «Банк» 13.00 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 15.05 Х/ф «Дикая собака Динго» 17.10, 21.05 Новости кино 18.15 Х/ф «Ни на что не годный» 18.50 Х/ф «Женщины» 21.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 00.30 Х/ф «Торпедоносцы»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.25 Элементы 08.30 PRO Читання

Іменинники дня: ОЛЕКСАНДР, СВИРИД, ФЕРАПОНТ, СПИРИДОН 09.30 Оздоровительная система валеолога Ю. Зарецкого 09.35 «Невзрослые новости» 10.00 «Академический вестник» 10.15 За семь морей 10.45 М/ф 11.00 «Новости Голос Америки» 11.30 «Экстра@тайм» 12.00 MEDIAСHATRIX 12.30 «Эра образования» 15.00 Портреты дикой природы 16.00 Профессиональные игры 16.30 Полигон 17.25 Зеленый дозор 18.00 «Своим трудом» 18.30 «Экономический советник» 18.55 Т/с «Сыщик Путилин» 20.00 24 часа Бизнес 20.30 Сильные мира сего 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.40 Моя семья 23.05 СHATRIX

ОРТ М 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Евгений Стеблов. Признания стесни@ тельного человека» 12.15 «Невидимый враг» 13.15 «50 шляпок для пани Моники» 14.20 Х/ф «Трембита» 16.10 «Роковые яйца» 17.15 «Большая разница» 18.20 «Большие гонки». Финал 19.50 «Минута славы». Новогодний выпуск 21.00 «Время» 21.15 «Минута славы». Новогодний выпуск. Продолжение 22.20 «Прожекторперисхилтон» 23.20 Что? Где? Когда? 00.40 Х/ф «Лучшее время года»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 08.35 09.35 10.00 10.15 12.00 13.00 16.00 18.00 22.00 00.00

Шустер Live «Добро пожаловать» Без ГМО Зимняя шутка с Группой Экс@ББ Х/ф «Три тополя на Плющихе» Оголена красуня Т/с «Преступление будет раскрыто 2» Х/ф «Эгоист» Т/с «Любовь Надежды» Т/с «Глухарь» Х/ф «Звездный десант 2: Герой фе дерации» 01.50 Х/ф «Дрожь Земли 3: Назад к совер шенству»


р5

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

ТВПРОГРАМА 13 ○

УТ1 Помощь: с уважением к людям Сельский час Укравтоконтинент Моя земля@моя собственность Полезные советы Как это? Осторожно, стекло Кто в доме хозяин? Шаг к звездам. Евровидение Шеф@повар страны Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» Камера смеха Золотой гусь Д/ф «Сокровища Норвегии», 5 ф. Ближе к народу Х/ф «Друг» В гостях у Д. Гордона. М.Шукшина, 2 ч. Евровидение @ 2011 г. Национальный отбор 19.55 Деловой мир. Неделя 20.30 Точка зрения 21.00, 01.20 Итоги прошедшего года 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Автодрайв 23.50 Живая память региона, 9 с. 00.20 Оперативный объектив 00.40 DW.Новости Европы

INTER 08.15 09.30 10.00 10.30 11.20

Д/п «Тайны Тихого океана» «Школа доктора Комаровского» «Украина, вставай!» «Пока все дома» Д/п «Золушка союзного значения. Люд@ мила Сенчина» 12.20 Х/ф «Самая красивая2» 16.00 Концерт гр. «ВИА ГРА» 17.50, 21.10 Х/ф «Иллюзия охоты» 20.00 «Подробности недели» 20.55 «Подробно с Акимом Галимовым». «13» 23.15 Х/ф «Бой местного значения»

9 КАНАЛ 06.00 07.00 07.30 08.00

Х/ф М/ф «Робин Гуд» Ретромания СЕГОДНЯ НТВ

ÊÓÏËÞ ÃÀÐÀÆ на ж/м Победа в г/к «Трубник» для себя, без посредников.

Тел.: 0959044449, 0679661366

08.25 Высокая косметология от «Территории красоты» 08.30, 19.00 «Днепр@футбол» 09.00 Знак восклицания 10.00 Х/ф «Нежный возраст» 11.30, 04.30 Х/ф «Горожане» 13.00 Т/с «Робин Гуд» 15.00 «Алеф@в наше время» Еврейская пр@ма 15.30 «Резюме» 16.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 18.00 Д/ф «Океаны» 19.30 Губернские хроники 20.00 Д/ф «Я не знал этого» 20.30 «Сегодня. Итоги» 21.30 Д/ф «Уничтожено за секунды» 22.30 «Черное и белое» 23.30 Х/ф «Смертельный лабиринт» 01.00 КлубНички 03.00 Х/ф «Именинница»

11 КАНАЛ 06.05 Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» 07.45 Церковь Христова 08.00 Спросите у доктора 08.35 М/с «Доброе утро, Микки!» 09.10 «Штрих@код» 09.25 «Родительский клуб» 09.45 М/Ф «Фантазия» 12.25 Клипсы 12.50 Шоумания 13.35 Эксклюзив 14.25 Анализ крови 15.10 Іnfo@ШОК 16.15 Т/с «Счастливы вместе» 18.00 «О рыбалке всерьез» 18.30 «Автострасти» 19.00 «Новости недели» 19.40 «Экономика в деталях» 20.00 Сделай мне смешно@2010 г. 22.15 Файна Юкрайна 22.55 Х/ф «Отступники»

1+1 08.00 09.05 10.15 10.40 10.50 11.20 13.00 14.40 16.45 18.30 19.30 20.10 23.30 00.20 01.15

«Ремонт +» «Лото@Забава» М/с «Клуб Микки Мауса» «Шесть кадров» «Смакуємо» Реалити@шоу@шоу «Без мандата» «Обмен женами @ 2» Х/ф «Александра» Х/ф «Зимний роман» «Личное дело» «ТСН» Х/ф «Служебный роман» «Светская жизнь» «ГПУ» Х/ф «Чужой против хищника»

Дніпропетровська шоста дистанція сигналізації та зв'язку повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забрудню ючих речовин в атмосферне повітря згідно з постановою КМУ від 13.02.02. №302 для промислових дільниць підприємства. Викид забруднюючих речовин (оксид вугле цю, оксиди азоту, пари сульфатної кислоти, тверді речо вини) від джерел складає: Пост ЕЦ ст.ДніпродзержинськВантажний (51918, м.Дніпродзержинськ, вул.Петровського, 101) 0,0058 т/рік. Пост ЕЦ ст.Правда (51901, м.Дніпродзержинськ, вул.Ко ливусівська, 1а) 0,000021 т/рік. Пост ЕЦ ст.Сухачівка (49020, м.Дніпропетровськ, смт Таромське, вул.Привокзальна, 1) 0,0059 т/рік. Санітарнозахисна зона складає 100 м. Відстань до най ближчої житлової зони 100 м. Максимальна приземна кон центрація на межі санітарнозахисної зони 0,86 ПДК. Викиди забруднюючих речовин організації відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, згідно з вимогами природоохоронного законодавства. Громадські організації та приватні особи з зауваженнями і пропозиціями можуть звертатися: в Управління Дніпропетровської міської ради по управ лінню майном колишнього селища міського типу Таромське за адресою: м.Дніпропетровськ, мікрорайон Таромське, вул. Кірова, 5; в управління екології міської ради м.Дніпродзержин ська: Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, вул. Москворецька, 19.

Сх. 07.58 Зах. 15.59 Трив. дня 08.01

Неділя, 26 грудня 07.30 07.50 08.20 08.40 08.50 09.05 09.30 10.00 11.00 11.50 13.30 14.05 14.35 15.00 15.30 17.00 18.00

СТБ 08.50 09.55 11.00 12.00 16.05 17.00 18.00 19.00 21.00 22.50

«Едим дома» «Невероятные истории любви» «Караоке на Майдане» «Х@Фактор» «Смешные люди» Звездная жизнь «Моя правда» «Битва экстрасенсов» Х/ф «Тариф на любовь» Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ 07.00, 20.30 Блицфакт 07.15 Х/ф «Профессия следователь», 3, 5 с. 10.30 «Марфа. Чудо возможно» 11.00 «Модельная школа ведьмы Дженнис» 11.55 «Женские откровения» 12.30 «Седмица» 13.00 «Музыка» 14.00 «English@club TV» 14.30 «Фильмы и звезды» 15.00 Х/ф «Детский киносеанс» 16.15 «Кидс Фликс» 16.30 «Дело вкуса» 17.00 «Як живемо» 17.30 «Ваш адвокат» 18.00 «Жизненное пространство» 18.30 «Перевоплощение» 19.15 «Лица вещей» 19.45 «Тип@топ» 21.00 «Военная тайна» 22.00 Х/ф «Харви Милк» 00.10 Х/ф «Отряд «Дельта»2»

ICTV 07.45 «Смак» 08.35 Анекдоты по@украински 08.55 Прожекторпэрисхилтон 09.40 Квартирный вопрос 10.35 Ты не поверишь! 11.35 Козырная жизнь 12.00 Другой футбол 12.25 Стоп@10 13.55, 17.40 Наша Russia 14.15 Х/ф «Каникулы строгого режима» 18.45 «Факты» 18.55 Х/ф «Честь имею!» 23.35 Голые и смешные 00.55 Х/ф «Эффект близнецов»

TET 07.30 «Хочу верить» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом@2» 09.00 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», «Чиполлино» 10.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30, 22.00 «Соmedy Woman»

12.30 «Ералаш» 13.30 «Снимите это немедленно» 14.30, 21.00 Т/с «Как я встретил вашу маму» 15.30, 23.00 Т/с «Универ» 16.30 Х/ф «Чудо на 34й улице» 18.30 «Звезды против караоке» 00.00 «Голая правда»

51 КАНАЛ 07.00, 13.00 «Неделя. «Итоги» 07.30 Не хлебом единым 07.45 «Тише, мыши!» 08.00 Тема дня 08.40, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Майдан искусств 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Азбука здоровья 11.00 Свой взгляд 11.30 Краеведческое путешествие 12.00 За и против 13.30 Капитал 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Проекты и реалии местного самоуправ@ ления 16.05 Х/ф «Девушка с гитарой» 17.35 Перспектива 18.00, 00.00 «Тема дня. «Итоги» 18.35 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 Д/ф «Сущность зверя» 20.30 Новости Кривого Рога 20.50 Власть меха 21.10 Интервью 21.45 Музыка 22.15 Медицина нового тысячелетия 22.35 Х/ф «Аферисты»

5 КАНАЛ 06.01, 09.35 «Окно в Америку» 06.35, 07.30, 23.35 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.20, 07.50, 00.30 «Тема недели» 08.25 «Бистро@ТВ» 09.10 «Деловая кухня» 10.20 «Феерия путешествий» 11.20 «Жизнь интересна» 11.55 «ГубернаторЪ Камчатки» 12.20 «Машина времени» 13.15 «Жизнь в удовольствие» 13.30 «Страховой патруль» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.30 «Мотор@ТВ» 16.20 «Фактор безопасности» 17.10 «Палата» 17.30 «Не первый взгляд» 18.20 «Народный контроль» 19.15 «Майдан»

У четвер, 16 грудня 2010 року з 10.00 до 11.00, Дніпропетровське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України проводить «гарячу» телефонну лінію з питань дотримання конкуренційного законодавства на ринках житлово комунальних послуг. На запитання громадян будуть відповідати керівники та спеціалісти відділення. Телефонна лінія працюватиме за номером (056) 7428612.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юрисконсульта відділу організаційно юридичної та кадрової роботи. Взяти участь у конкурсі можуть громадяни України з вищою освітою та стажем роботи на державній службі не менше 3 років, вмінням працю вати на комп'ютері та знанням державної мови. Заяви та необхідні документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Г.Сталінграда, 5а. Телефони для довідок 7496318.

Зах. 10.33 Сх. 22.43 Повний міс. 21 грудня 21.00 22.00 22.30 23.55 00.40

«Время: итоги» «Особо опасно» «Время@Тайм» «Обзор прессы» «Путешествия со вкусом»

06.00 06.20 07.15 08.25 08.50

«Самооборона» «Легенды бандитского Киева» Т/с «Инспектор Деррик» М/ф «Цветиксемицветик» М/ф «Серый волк & Красная Шапоч ка» Т/с «Детективы Т.Устиновой. «Миф об идеальном мужчине» «Легенды уголовного розыска». Радио@ игра «Котел» «Агенты влияния» «Бокс». З.Байсангуров @ Р.Гутьеррес «Бушидо. Восточные единоборства» Х/ф «Джокер» Х/ф «Дураки умирают по пятницам» Х/ф «Широко шагая 3» Х/ф «Миссия спасения 2» Х/ф «Бешеные акулы» Т/с «Коп»

НТН

09.25 11.30 12.00 12.30 14.05 14.30 17.05 19.00 21.00 22.50 00.50

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 Дикий мир 07.55 Их нравы 08.30 «Эксклюзив» 09.30 «Первая передача». Автомобильная программа 10.05 Дачный ответ 11.05 «Остров невезения» из документально@ го цикла «Спето в СССР» 12.30 «Суд присяжных: главное дело» 13.55 Особо опасен! 14.30 Золотая пыль 15.25 Развод по@русски 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 Т/с «Русский дубль». «Последняя песня зузлика», «Подкидыш» 22.45 Т/с «Возвращение Мухтара2» 00.35 Нереальная политика 01.05 02.08 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью»

ENTER 06.05, 21.05 «Саундтреки» 06.25 «Детский сеанс» 07.55 Новости кино 08.30 Х/ф «Дикая собака Динго» 10.40, 12.35, 15.05 «Витрина@ТВ» 11.15, 23.35 Х/ф «Пожарный» 13.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 15.35 Х/ф «Тихое следствие»

Іменинники дня: АРСЕН, ЛУКІЯ, ЄВГЕН, ОРЕСТ, АРКАДІЙ, ЄВСТРАТ 17.05 18.10 19.05 21.30 00.05

«Киноляпы» Х/ф «Его новая работа» Х/ф «Шельменкоденщик» Х/ф «Зимняя вишня» Х/ф «Женщины»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.25, 08.00 Твой ХиТ 07.00 Элементы 07.30 Клуб 700. Украина 08.40 Клуб суперкниги 09.00 «Альфа и Омега» 09.30 Оздоровительная система валеолога Ю. Зарецкого 09.35, 15.50, 20.45 «Мультфильм» 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Екатеринославские умельцы» 14.00 «Эра образования» 16.00 Зеленый дозор 16.30 Вперед, на Олимп! 16.55 Ответственные родители 17.25 Калейдоскоп дикой природы 17.50 Т/с «Шальной ангел» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30 «Как стать звездой» 20.00 «Детки и Предки» 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.50 PRO Читання 23.25 СHATRIX

ОРТ М 07.35 «Смак» 08.20 «Армейский магазин» 09.05 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Побег» 15.15 «Вспоминая Вячеслава Тихонова» 17.50 «Лед и пламень». Финал 21.00 Воскресное «Время» 22.00 20 лет спустя: Иногда они возвращают@ ся в программе Андрея Кнышева «Дуплькич, или Рычание ягнят» 23.10 «Познер» 00.15 Х/ф «Дети понедельника» 01.55 Х/ф «Человек, которого я люблю»

ТРК «УКРАИНА» 06.20 Оголена красуня 07.10 Х/ф «Труффальдино из Бергамо», 2 с. 08.50 Т/с «Глухарь» 10.50 Х/ф «Эгоист» 12.50 Т/с «Любовь Надежды» 16.50, 20.20 Т/с «Побег» 19.00 События 19.20 Т/с «Шахта» 22.30 Т/с «Петля» 00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» управління житловокомунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з економічних питань та ціноутворення управління. Претенденти на посаду повинні мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магіст ра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціа ліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управлін ня не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управ ління за відповідною спеціалізацією. Документи для проведення конкурсу приймаються протягом 30 кален" дарних днів із дня опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Комсомольська, 52, 4 поверх, к. 439, тел. 7444965.


р6

14 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Марк са, 57, каб. 309) викликає Галу шевську Валентину Олексіївну у судове засідання 20 грудня 2010 року о 16.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом Козиренко Р.О. до Галушевської В.О., тре тя особа ВГІРФО Бабушкін ського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користу ванні і зняття з реєстраційного обліку. З опублікуванням цьо го оголошення відповідач Галу шевська Валентина Олексіївна вважається належно повідом леною про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудряв цева Т.О. У провадженні Ленінського районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна справа за позовом Скрипаченка Івана Петровича, Скрипаченко Людмили Михайлівни до Скри паченка Михайла Сергійовича про визнання недійсним дого вору дарування. Ленінський районний суд м. Дніпропет ровська інформує відповідача по справі Скрипаченка Михайла Сергійовича про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 21 лютого 2011 року о 14.00, 15 год. 30 хв. у при міщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г.Остапенко. Сироватко Юрію Миколайови чу з’явитись у судове засідання 22 лютого 2011 року о 14.00 до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі Лишик Олек сандра Васильовича до Сироват ко Юрія Миколайовича про ви знання особи такою, що втрати ла право на користування жит ловим приміщенням. У разі не явки відповідача у судове засі дання справа буде розглянута за його відсутності на підставі на явних матеріалів та постановле но заочне рішення. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Глаголєву Софію Прохорівну, 1919 р.н., у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 25342/2010 р. за позовом Зазноба Людмили Михайлівни до Глаголєвої Софії Прохорівни про визнання права власності, яке відбудеться 23 грудня 2010 р. о 15.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропет ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. На слідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. У провадженні судді Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська Нізік О.В. знаходиться цивіль на справа № 241582010 за позовом Бабінець Олени Олек сіївни до Бабінець Ігоря Степа новича про стягнення алі ментів. Відповідач Бабінець Ігор Степанович викликається у судове засідання на 28 грудня 2010 року о 09.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, приміщення Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська, каб. 22. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача Бабінець Ігоря Сте пановича справу буде розгля нуто за його відсутності.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Фірсюк Наталію Михайлівну як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 22412/ 10 р. за позовом Фірсюк Олек сандра Олександровича до вас про визначення часу побачення з дитиною, яке відбудеться 24 грудня 2010 року об 11.00, каб. 223, у приміщенні суду за адре сою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробо ва, 6, каб. 223. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК Украї ни.

Мірошниченко Олени Вікторів ни до Мірошниченка Євгена Ми колайовича про стягнення бор гу викликає Мірошниченка Євге на Миколайовича у судове засі дання, яке відбудеться 27 груд ня 2010 року о 10 год. 45 хв. у приміщенні Бабушкінського районного суду м. Дніпропет ровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 318). У разі вашої неявки у судове засі дання справа буде розглядатись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних по справі до казів судом буде винесено заоч Коваль Юрію Миколайовичу не рішення. Суддя Шевцова Т.В. з’явитись у судове засідання 24.12.2010 р. о 10.00 до Амур Павлоградський міськрайон Нижньодніпровського райсуду ний суд Дніпропетровської м. Дніпропетровська за адре області викликає в якості відпо сою: вул. Новоселівська, 9, каб. відача Бурдуковського Євгенія 9, як відповідачу по цивільній Олександровича по цивільній справі за позовом Гуртової Ган справі № 28081/10 р. за позо ни Василівни до Коваль Юрія вом Бурдуковської Ірини Григо Миколайовича про усунення пе рівни, третя особа Відділ решкод у користуванні будин СГІРФО про визнання особи та ком. У разі неявки відповідача кою, що втратила право на ко у судове засідання справа буде ристування квартирою. Судове розглянута за його відсутності засідання призначене на на підставі наявних матеріалів 20.12.10 року об 11.00. У разі та постановлене заочне рішен неявки відповідача у судове за ня. сідання справа, згідно з вимога ми ЦПК України, може бути роз Індустріальний районний суд глянута за його відсутності. м. Дніпропетровська повідом ляє, що 28 грудня 2010 року об Ленінський районний суд м. 11 год. 30 хв. у приміщенні суду Дніпропетровська викликає (49074, м. Дніпропетровськ, пр. Лоян Юрія Миколайовича, 1963 Правди, 84, каб. 108, зал судо р.н., у судове засідання як вих засідань 2) відбудеться су відповідача по цивільній справі дове засідання по цивільній № 25818/2010 р. за позовом справі за позовом Дозорець Кредитної спілки Дніпропетров Юрія Івановича до Дозорець Те щини до Лоян Юрія Миколайо тяни Миколаївни, треті особи вича про стягнення суми боргу, Дозорець Олег Юрійович, Сектор яке відбудеться 24 січня 2011 р. громадянства, імміграції та реє о 12.00 у приміщенні суду за страції фізичних осіб Індустрі адресою: 49099, м. Дніпропет ального РВ ДМУ УМВС України в ровськ, ж/м Червоний Камінь, Дніпропетровській області про вул. Коробова, 6, каб. 225. На визнання особи такою, що втра слідки неявки передбачені ст. тила право на користування 169 ЦПК України. житловим приміщенням, про зняття з реєстрації. У судове за Заводський районний суд м. сідання викликається як відпо Дніпродзержинська (суддя відач Дозорець Тетяна Микола Н.М. Стребіж) викликає Тимо ївна. У разі неявки у судове за шенка Олександра Петровича, сідання відповідача Дозорець 07.02.1966 р.н., у судове засі Тетяни Миколаївни справа буде дання як відповідача по справі розглянута за її відсутності на за позовом Тимошенко Ірини підставі наявних по справі до Володимирівни до Тимошенка казів та постановлене рішення Олександра Петровича про ро суду. зірвання шлюбу, яке відбудеть ся 17.12.2010 р. о 12 год. 30 хв. за АмурНижньодніпровський адресою: м. Дніпродзержинськ, районний суд м. Дніпропет вул. Губи, 5, каб. 18. При собі ровська повідомляє, що 24/12/ мати документ, який посвідчує 2010 року о 14 год. 30 хв. відбу особу. При неможливості з'яви деться слухання цивільної спра тись у судове засідання по ви № 26786/2010 р. за позовом відомте суд про причини неяв Худайбердієвої Людмили Євге ки. У разі неявки у судове засі нівни до Конофеєва Бориса дання без поважної причини та Олександровича про визнання неповідомлення про причини особи такою, що втратила право неявки до суду справа може на користування житловим при бути розглянута за відсутності міщенням. Судове засідання відповідача на підставі наявних буде проходити у приміщенні по справі доказів. суду за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Новоселівська, 9, Ленінський районний суд м. каб. 1. Дніпропетровська викликає Келеп Валентина Івановича, Жовтневий районний суд м. 1971 р.н., у судове засідання як Дніпропетровська повідомляє відповідача по цивільній справі ВАТ «СК «Орадон», що судом у № 26285/2010 р. за позовом судовому засіданні о 17.00 19 ПАТ «ОТП Банк» до Келеп Вален січня 2011 р. буде розглядатись тина Івановича про стягнення цивільна справа № 210343/ заборгованості, яке відбудеться 2010 за позовом Ішкова Валерія 20 січня 2011 р. об 11.00 у при Валерійовича до ВАТ «СК «Ора міщенні суду за адресою: 49099, дон» про відшкодування мате м. Дніпропетровськ, ж/м Черво ріальної та моральної шкоди ний Камінь, вул. Коробова, 6, (суддя Черновськой Г.В.). Вам каб. 225. Наслідки неявки пе необхідно направити у зазначе редбачені ст. 169 ЦПК України. ний час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. У провадженні Першотра Паторжинського, 18а, каб. 19, венського міського суду для участі у розгляді цивільної Дніпропетровської області справи свого представника з знаходяться цивільні справи за належно оформленою довіре позовом Першотравенської ністю. міської ради Дніпропетровської області та Першотравенського Бабушкінський районний суд міського житловокомунального м. Дніпропетровська по підприємства до Голуб Олега Во цивільній справі за позовом лодимировича про визнання

особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. Судовий розгляд справи призначено на 09 год. 30 хв. 28 грудня 2010 року у при міщенні Першотравенського міського суду за адресою: м. Першотравенськ Дніпропет ровської області, вул. Леніна, 16. Суддя Кривошея С.С., тел. 8 (05633) 70501. Суд викликає в якості відповідача Голуб Олега Володимировича, зареєстрова ного за адресою: вул. Гагаріна, 31а, кв. 42, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область. Явка до суду обов’язкова. У разі не явки справа розглядатиметься за наявними матеріалами в за очному порядку. Апостолівський районний суд повідомляє, що 27 грудня 2010 року в залі суду 5 о 8 год. 30 хв. відбудеться слухання цивільної справи за позовом Апостолів ської міської ради до Захарова Миколи Івановича (місце реєст рації: м. Апостолове Дніпропет ровської області, вул. Б. Хмель ницького, 47, кімн. 9) про ви знання особи такою, що втрати ла право на користування жит ловим приміщенням. Розгляд справи призначено за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 73. У разі неявки відповідача у су дове засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності. Т.Чумак, суддя Апостолівського районного суду Дніпропетров ської області. Апостолівський районний суд повідомляє, що 27 грудня 2010 року в залі суду 5 о 8 год. 30 хв. відбудеться слухання цивільної справи за позовом Апостолів ської міської ради до Косолап Оль ги Миколаївни, Косолап Олексан дра Сергійовича (місце реєст рації: м. Апостолове Дніпропет ровської області, вул. Вокзальна, 65, кв. 4) про визнання особи та кою, що втратила право на кори стування житловим приміщен ням. Розгляд справи призначено за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 73. У разі неявки відпо відача у судове засідання роз гляд справи відбудеться за його відсутності. Т.Чумак, суддя Апо столівського районного суду Дніпропетровської області. Апостолівський районний суд повідомляє, що 27 грудня 2010 року в залі суду 5 о 8 год. 30 хв. відбудеться слухання цивільної справи за позовом Апостолів ської міської ради до Шевченка Олександра Васильовича (місце реєстрації: м. Апостолове Дніпропетровської області, вул. Б. Хмельницького, 47, кімн. 17 18) про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Розгляд справи призначено за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 73. У разі неявки відпо відача у судове засідання роз гляд справи відбудеться за його відсутності. Т.Чумак, суддя Апо столівського районного суду Дніпропетровської області. Криворізький районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 24 грудня 2010 року о 09 год. 30 хв. відбудеть ся судове засідання по цивіль ний справі за позовом Гордане Олени Вікторівни до Гордане Розаріо про розірвання шлюбу. У цьому зв'язку Криворізький районний суд Дніпропетров ської області просить з'витись у судове засідання відповідача по справі Гордане Розаріо, 25.05.1963 р.н., о 09 год. 30 хв. 24 грудня 2010 року за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5а, каб. 5. У випадку вашої неявки ци вільна справа буде розглядатись

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

за вашої відсутності з постанов ня: Дніпропетровська область, ленням заочного рішення. м. Дніпродзержинськ, пров. 2й Колеусівський, 9, кв. 1. Явка Васильківський районний суд відповідачів обов’язкова. Після Дніпропетровської області в опублікування оголошення в зв’язку з розглядом цивільної пресі відповідачі Шаповська справи за позовом Публічного О.В., Шаповський В.В. вважа акціонерного товариства «АБ ються повідомленими про час та «ЕкспресБанк» до Найдьон місце розгляду справи. У разі Юрія Анатолійовича про стяг неявки відповідачів справа буде нення заборгованості за кредит розглянута за їхньої відсутності. ним договором викликає остан Судове засідання відбудеться нього в якості відповідача у су під головуванням судді Погреб дове засідання, яке відбудеться няк Т.Ю. у приміщенні Баглій 28 грудня 2010 року о 13 год. 40 ського районного суду м. Дніпро хв. у приміщенні Васильківсько дзержинська Дніпропетровської го районного суду Дніпропет області за адресою: м. Дніпро ровської області (52600, дзержинськ, пр. Конституції, 64. Дніпропетровська область, сел. Васильківка, вул. Комсомоль Нікопольський міськрайон ська, 16, суддя К.Г. Порох). Явка ний суд Дніпропетровської суворо обов’язкова. У випадку області повідомляє відповідача неявки по справі буде ухвалене Колобова Віталія Олеговича, що 28.12.2010 року о 12.00 у при заочне рішення. міщенні зали суду 5 за адресою: Бабушкінський районний суд м. Нікополь, вул. Шевченка, 201, м. Дніпропетровська (м. під головуванням судді Кобе Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, ляцькоїШаховал І.О. розгля 57, каб. 309) викликає Єремен дається цивільна справа за по ка Романа Володимировича у су зовом Колобової Марини Ми дове засідання 27 грудня 2010 хайлівни до Колобова Віталія року о 14 год. 30 хв. в якості Олеговича про розірвання шлю відповідача по цивільній справі бу. У разі неявки відповідача за позовом ПАТ «АКТАБАНК» до справа буде розглянута за його Єременка Р.В. про стягнення за відсутності на підставі тих до боргованості. З опублікуванням казів, які наявні в матеріалах цього оголошення відповідач справи згідно зі ст. 224 ЦПК Ук Єременко Роман Володимиро раїни. вич вважається належно по відомленим про день, час та У приміщенні Інгулецького місце розгляду справи. Суддя районного суду м. Кривого Рогу, вул. Груні Романової, 6а Кудрявцева Т.О. (50026) 23 грудня 2010 року о Межівський районний суд 10 год. 30 хв. відбудеться слу Дніпропетровської області хання цивільної справи за позо викликає ВАТ «Державний вом Самусік Таїсії Миколаївни, Ощадний банк України» в особі Смагіна Миколи Миколайовича філії Павлоградського відділен до Шевченко Наталі Миколаїв ня № 2992, яке зареєстроване за ни про припинення права на ча адресою: вул. Карла Маркса, 65, стку в спільному сумісному м. Павлоград, Дніпропетровська майні. У судове засідання вик область, для участі у розгляді ликається відповідач Шевченко цивільної справи за позовом Наталя Миколаївна, яка зареєст Законного представника мало рована та мешкає за адресою: літньої особи Филь Євгенії Во вул. Маршака, 6/52, м. Кривий лодимирівни Филь Наталії Ста Ріг, 50000, Дніпропетровська ніславівни до Відділу державної область. виконавчої служби Межівсько го районного управління юс Дзержинський районний суд тиції, Филь Наталії Станіславів м. Кривого Рогу повідомляє, що ни, Соловйової Галини Йосипів 11 січня 2011 р. о 10.00 в залі ни, ПАТ «Комерційний банк судових засідань 104 за адре «ПриватБанк», третя особа сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, Орган опіки та піклування вико відбудеться судове засідання по навчого комітету Межівської се цивільній справі за позовом лищної ради про виключення з Жумми Анатолія Володимирови акта опису й арешту майна, ча до Жумми Володимира Ста звільнення зпід арешту та ви ніславовича, треті особи Жум знання права власності на 1/2 ма Станіслав Володимирович, частину домоволодіння за мало Жумма Руслан Станіславович, літньою особою. Розгляд спра Комунальне підприємство ви відбудеться 27.12.2010 року «Житловоексплуатаційна о 10.00 у приміщенні Ме організація № 8», Криворізьке жівського районного суду Дні міське управління Головного Уп Міністерства пропетровської області. У разі равління неявки відповідача справа буде внутрішніх справ України в Дніпропетровській області про розглядатись без його участі. визнання особи такою, що втра Баглійським районним судом тила право на користування м. Дніпродзержинська 05 житловим приміщенням. Явка у січня 2011 року об 11.00 буде судове засідання відповідача слухатись цивільна справа за Жумми Володимира Станіславо позовом Юрченко Альони Еду вича обов’язкова. У разі неявки ардівни до Шаповської Ольги зазначених осіб у судове засі Володимирівни, Шаповського дання без поважних причин Володимира Володимировича, справу буде розглянуто за їхньої треті особи ОКП «Дніпродзер відсутності. жинське бюро технічної інвен таризації», Орган опіки та піклу Нікопольський міськрайон вання виконкому Баглійської ний суд Дніпропетровської районної ради м. Дніпродзер області повідомляє Чаус Юрія жинська про визнання осіб та Олексійовича як відповідача по кими, що втратили право на ко справі за позовом Чаус Олесі ристування житловим при Юріївни до Чаус Юрія Олексійо міщенням, та про зняття з реє вича, третя особа Орган опіки страційного обліку в квартирі. та піклування Нікопольської Суд, беручи до уваги те, що міської ради, про надання до місцезнаходження відповідачів зволу про виїзд дитини без до по вказаній справі невідоме, зволу батька, про призначення засідання на відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 судового ЦПК України викликає через 28.12.2010 року о 08 год. 30 хв. оголошення в пресі Шаповську у приміщенні суду за адресою: Ольгу Володимирівну, Шапов м. Нікополь, вул. Шевченка, 201. ського Володимира Володимиро У разі неявки справа буде роз вича, останнє місце проживан глянута за вашої відсутності.


р7

16.12.2010 р. № 92 (1184) ○

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області повідомляє, що 18 січня 2011 року о 08 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, зал 6, відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Шевчука Василя Вікторовича до Пригаріної Людмили Олександ рівни, Пригаріна Олександра Євгенійовича, Трошиної Інни Олександрівни про вселення у житлове приміщення із залучен ням третьої особи Комунально го житлового підприємства «Житловоексплуатаційна організація № 1» м. Кривого Рогу. З опублікуванням цього оголошення Пригаріна Людми ла Олександрівна, Пригарін Олександр Євгенійович, Троши на Інна Олександрівна вважати муться повідомленими про час та місце розгляду справи. У цьо му зв’язку на підставі ст. 74 ЦПК України суд має право розгляну ти справу по суті без його участі у судовому засіданні. У провадженні Ленінського районного суду м. Дніпропет ровська знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Аністрат Олек сія Миколайовича, Чорноморець Владлена Олександровича, Сер биненка Миколи Михайловича, Сидорової Ірини Геннадіївни про стягнення заборгованості. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відповідачів по справі Аністрат Олексія Миколайовича, Чорно морець Владлена Олександро вича, Сербиненка Миколу Ми хайловича, Сидорову Ірину Ген надіївну про необхідність явки у судове засідання, яке відбу деться 14 лютого 2011 року о 14.00 у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220 під голо вуванням судді Н.Г.Остапенко. У провадженні Павлоград ського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа за позовом Кравченко Лідії Мики тівни до Кравченко Марини Ана толіївни, третя особа Відділ громадянства та реєстрації фізичних осіб Павлоградсько го МВ ГУМВС України в Дніпро петровській області, про ви знання особи такою, що втрати ла право на користування жит ловим приміщенням, та про зняття з реєстраційного обліку в будинку. Відповідач Кравчен ко Марина Анатоліївна викли кається у судове засідання на 16 грудня 2010 року о 09 год. 30 хв. у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 409, справу слухає суд дя Токар Н.В. Після опублікуван ня об'яви в пресі відповідачка вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки Кравченко Марини Анатоліївни справу буде розгля нуто за її відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Хотієнка Бориса Івановича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2448/10 р. за позовом Лобанова Олексія Григоровича до ПП «Трійка» Хо тієнка Бориса Івановича, треті особи Александрія Любов Ана толіївна, Войтюк Михайло Бори сович про відшкодування шко ди, яке відбудеться 27 грудня 2010 р. о 12 год. 30 хв. у при міщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коро бова, 6, каб. 221. Наслідки не явки передбачені ст. 169 ЦПК України.

ОГОЛОШЕННЯ 15 ○

АмурНижньодніпровський районний суд м. Дніпропет ровська повідомляє, що 27.01.2011 року о 09.00 відбу деться слухання цивільної спра ви № 26922/2010 р. за позовом Відкритого акціонерного това риства «Енергопостачальна ком панія «Дніпрообленерго» до Го родинської Поліни Василівни про стягнення вартості необлі кованої електроенергії. Судове засідання буде проходити у при міщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новосе лівська, 9, каб. 1. Красногвардійський район ний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивільна спра ва за позовом ВАТ «ЕК «Дніпро обленерго» до Смоленцева Ана толія Михайловича про відшко дування шкоди. Відповідач Смо ленцев Анатолій Михайлович викликається у судове засідан ня на 28 грудня 2010 року о 09 год. 30 хв. у приміщення Крас ногвардійського районного суду м. Дніпропетровська: пр. Пуш кіна, 77б, каб. 16. Після опуб лікування оголошення в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповіда ча Смоленцева Анатолія Михай ловича справу буде розглянуто за його відсутності. О.М. Коно ненко, суддя Красногвардій ського районного суду м. Дні пропетровська.

живає за адресою: м. Апостоло ве Дніпропетровської області, провул. Весняний, 32, як відпо відачів по цивільній справі за позовом прокурора Апостолів ського району в інтересах мало літньої дитини: Штефан Вікторії Сергіївни, 30.03.2007 р.н., до Штефан Наталії Миколаївни та Штефан Сергія Олександровича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Су дове засідання відбудеться 04.01.2011 року о 09.00 за ад ресою: Дніпропетровська об ласть, м. Апостолове, вул. Ви зволення, 66, зал суду 4. Після опублікування оголошення Ште фан Наталія Миколаївна та Ште фан Сергій Олександрович вва жаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі їхньої неявки до суду справа буде розглянута за їхньої відсут ності. Криворізький районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 24 грудня 2010 року о 09.00 відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Органу опіки та піклу вання Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, Кас парович Олени Володимирівни в інтересах малолітніх Огло Сніжани Андріївни, Огли Арсена Андрійовича до Огло Андрія Ва лерійовича, треті особи Служ ба по справах дітей Криворізь кої районної державної адміні страції Дніпропетровської об ласті, Новопільська середня за гальноосвітня школа, про по збавлення батьківських прав, призначення опікуна та стяг нення аліментів. У цьому зв’яз ку Криворізький районний суд Дніпропетровської області про сить з’явитись у судове засідан ня відповідача по справі Огло Андрія Валерійовича, 08 січня 1983 р.н., о 09.00 24 грудня 2010 року за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5а, каб. 9. У випадку вашої неявки цивільна справа буде розглядатись за вашої відсутності з постановленням заочного рішення.

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 17.12.2010 року о 09.00 в залі судових засідань 208 за адре сою: вул. Невська, 3, відбудеть ся судове засідання по ци вільній справі за позовом Управ ління Пенсійного фонду Украї ни в Жовтневому районі м. Кри вого Рогу до Писаревського Ана толія Васильовича про стягнен ня переплати пенсійних виплат. Явка відповідача Писаревсько го Анатолія Васильовича обо в’язкова з наданням раніше не поданих доказів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та непо відомлення ним про причину не Солонянський районний суд явки суд вирішить справу з ви Дніпропетровської області по несенням заочного рішення. відомляє, що 23 грудня 2010 року об 11 год. 30 хв. у при Жовтневий районний суд м. міщенні суду (вул. Строменка, Дніпропетровськ, розташова 1а, смт Солоне, Дніпропет ний за адресою: 49044, Дніпро ровська область) відбудеться петровськ, вул. Паторжинського, судове засідання по цивільній 18а, викликає Мальмет Євгена справі № 2165/10 за позовом Жоресовича по цивільній справі Савченко Світлани Іванівни до № 212181/10 за позовом Кому Савченка Анатолія Михайлови нального виробничого житлово ча, Фермерського господарства го ремонтноексплуатаційного «Радуга», Відкритого акціонер підприємства Жовтневого райо ного товариства «Державний ну м. Дніпропетровська до Маль Ощадний банк України», дер мет Євгена Жоресовича, третя жавного нотаріуса Солонянської особа Паспортний відділ Жовт державної нотаріальної конто невого РВ ДМУ УМВС України в ри про визнання права влас Дніпропетровській області, Ко ності на 1/2 частину квартири, мунальне житловоексплуата визнання частково недійсним ційне підприємство, Виконком договору застави, визнання ча Жовтневої районної у м. Дні стково недійсним виконавчого пропетровську ради, про ви напису. У судове засідання ви знання особи такою, що втрати кликається в якості відповідача ла право на користування жит Фермерське господарство «Ра ловим приміщенням, яке відбу дуга», свідоцтво про державну деться о 16.00 22 грудня 2010 р. реєстрацію за № 20251997 від У випадку неявки відповідача 10.12.1992 року. У разі неявки справу буде розглянуто в заоч у судове засідання представни ному порядку. ка відповідача Фермерського господарства «Радуга» та неви Апостолівський районний суд конання обов’язку повідомити Дніпропетровської області суд про причини неявки справу викликає у судове засідання буде розглянуто за його відсут Штефан Наталію Миколаївну, ності та постановлено рішення 11.09.1984 р.н., зареєстровану суду. за адресою: 53802, Дніпропет ровська область, м. Апостолове, Тернівський районний суд м. вул. Леніна, 122а, фактично Кривого Рогу викликає Малоок проживає за адресою: м. Апос Дмитра Юрійовича у судове за толове Дніпропетровської об сідання як відповідача по справі ласті, вул. Дзержинського, 122, за позовом Малоок Альони та Штефан Сергія Олександро Вікторівни до Малоок Дмитра вича, 09.12.1986 р.н., який про Юрійовича про розірвання шлю

бу, яке відбудеться 22.12.2010 р. о 09.00 за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 3. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відпо відача. Суддя Заводського районно го суду м. Дніпродзержинсь ка Дніпропетровської області Гібалюк Т.Я. викликає на 17 грудня 2010 року о 16.00 у при міщення Заводського районно го суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзер жинськ, вул. Губи, 5, каб. 3, тел. 37782 в якості відповідача Шістю Ніну Григорівну, останнє місце проживання: Дніпропет ровська область, Петриківський район, с. Іванівка, вул. Ко муністична, 3, по цивільній справі за позовом Мироницької Інни Анатоліївни, Писаревської Світлани Анатоліївни, Кавале рова Віталія Віталійовича, Ка валерова Станіслава Віталійо вича до Шісті Ніни Григорівни, Барабаш (Каліберди) Тетяни Сергіївни про визнання запо віту, свідоцтва про право на спадщину та договору купівлі продажу квартири недійсними. Жовтневий відділ державної виконавчої служби Дніпро петровського міського управ ління юстиції повідомляє Са ф’янову Людмилу Дмитрівну (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, 10/11, ІПН 1229500705) про відкриття ви конавчого провадження з при мусового виконання виконав чого листа № 256/10 від 27.08.2010 року Жовтневого районного суду м. Дніпропет ровська про: «Усунути пере шкоди у користуванні Меланіч Елеонорі Вільгельмівні кварти рою № 11 в будинку № 10 по вул. Фурманова в м. Дніпропет ровську з боку Саф'янової Люд мили Дмитрівни шляхом їх ви селення з даної квартири» та повідомляє, що примусове про ведення виконавчих дій з ви конання виконавчого листа № 256/10 від 27.08.2010 року Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська призначено на 21.12.2010 року з 10.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, 10/11. Від сутність боржника, належно по відомленого про дату та місце проведення примусового вико нання рішення суду, не пере шкода для проведення вико навчих дій.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Ленінським районним судом м. Дніпропетровська (суддя К.О.Скрипник) 22 листопада 2010 року в заочному порядку було розглянуто цивільну спра ву № 21725/10 за позовом Пуб лічного акціонерного товари ства «Банк «Демарк» до Мітіної Людмили Василівни та Потоць кої Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором суд ви рішив: позов задоволений, а саме: стягти солідарно з Мітіної Людмили Василівни та Потоць кої Світлани Миколаївни на ко ристь Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк» за боргованість за кредитним дого вором у розмірі 25341,02 грн. (двадцять п’ять тисяч триста со рок одна) гривня 02 копійки. Стягти солідарно з Мітіної Люд мили Василівни та Потоцької Світлани Миколаївни на користь Публічного акціонерного това риства «Банк «Демарк» судові витрати у розмірі 283,41 грн. (двісті вісімдесят три) гривні 41 копійка.

Васильківським районним су дом (суддя К.Г.Порох) 18.11. 2010 року в заочному порядку було розглянуто цивільну спра ву № 2677/10 за позовом Сидо ренко Віри Валентинівни до Тво ронович Людмили Артурівни, третьої особи Підрозділ з пи тань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ва сильківського РВ УМВС України в Дніпропетровській області про зняття з реєстрації особи, яка втратила право користувати ся житловим приміщенням. Суд вирішив: позов задовольнити, а саме: визнати Творонович Люд милу Артурівну такою, що втра тила право на користування квартирою № 2 будинку 227 по вул. Першотравневій, сел. Ва сильківка, Дніпропетровська область. Зобов’язати Відділ гро мадянства, реєстрації та міграції фізичних осіб Васильківського РВ ГУМВС України в Дніпропет ровській області зняти з реєст рації за адресою: вул. Першо травнева, буд. 227, кв. 2, сел. Ва сильківка, Дніпропетровська область Творонович Людмилу Артурівну, 22.01.1965 року на родження. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 13 листопада 2010 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 22957/10 за позовом Сергієнко Тетяни Вікто рівни до Сергієнка Володимира Андрійовича про розірвання шлюбу, в якому позов задоволь нили повністю. Шлюб, укладе ний між Сергієнком Володими ром Андрійовичем та Сергієнко Тетяною Вікторівною, зареєст рований 22 квітня 2006 року Індустріальним відділом реєст рації актів цивільного стану Дніпропетровського міського управління юстиції (актовий за пис № 185), розірвати. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська, розглянув ши у відкритому судовому засі данні 24.11.2010 року цивільну справу, вирішив: позов Густен ко Ніни Лаврентіївни та Густен ка Андрія Миколайовича до Ва силенко Світлани Миколаївни, Василенка Владислава Влади славовича, треті особи Кому нальне житловоексплуатаційне підприємство № 38 м. Дніпро петровська, Відділ громадян ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропет ровській області, Золота Неллі Віленівна, Комунальне виробни че житловоексплуатаційне підприємство Ленінського ра йону м. Дніпропетровська про визнання осіб такими, що втра тили право на користування житловим приміщенням, та знят тя з реєстрації задовольнити. Визнати Василенко Світлану Ми колаївну та Василенка Влади слава Владиславовича такими, що втратили право на користу вання житловим приміщенням у квартирі № 8 в будинку № 5 по вул. Метробудівська у м. Дніпро петровську. Зобов’язати Відділ громадянства, імміграції та реє страції фізичних осіб Ленін ського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області зня ти Василенко Світлану Мико лаївну та Василенка Владисла ва Владиславовича з реєстрації у квартирі № 8 в будинку № 5 по вул. Метробудівська у м. Дніпро петровську. Рішення суду наби рає законної сили після закін чення строку на подання апеля ційної скарги, якщо її не було подано. Якщо було подано апе ляційну скаргу, то рішення, якщо його не скасовано, набирає за конної сили після розгляду справи Апеляційним судом. Апе

ляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Заочне рішення може бути пе реглянуте судом, що його ухва лив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути по дано протягом 10 днів з дня от римання його копії. 29 жовтня 2010 р. Ніко польським міськрайонним су дом Дніпропетровської об ласті прийнято заочне рішення по справі № 22360/10 за позо вом ВАТ «Державний Ощадний Банк України» в особі філії Ніко польського відділення № 7898 про стягнення заборгованості в сумі 2957028,00 грн. за догово ром відновлюваної кредитної лінії № 4 від 27.12.2007 р. з Ло зика Сергія Івановича. Відпові дач може ознайомитись із текс том рішення у Нікопольському міськрайонному суді за адре сою: м. Нікополь, вул. Шевчен ка, 201 та в разі незгоди з рішен ням подати апеляційну скаргу до Нікопольського міськрайонного суду протягом 10 діб з дня пуб лікації цього оголошення. Суд дя Троян Н.А. Новомосковський міськра йонний суд Дніпропетров ської області (суддя Соколян ська О.М.) доводить до відома учасників по справі за позовом Шкуропат Людмили Миколаївни до Воробйова Олександра Ми хайловича про стягнення забор гованості за договором позики, що 13 жовтня 2010 року було ви несено рішення по справі, відповідно до якого з відповіда ча Воробйова О.М. стягнуто борг у сумі 8210,40 грн., моральну шкоду 5000 грн., судові витрати по справі 1881,40 грн. та 30 грн. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу 10 грудня 2010 року ухвалив рішення по цивільній справі за позовом Пу хальського Сергія Леонідовича, який діє на підставі довіреності від імені Соколової Наталі Євге нівни до Копилова Михайла Пет ровича, Виконкому Довгинців ської районної у місті ради, третя особа КП «ДОР «Криворізьке БТІ» про усунення перешкод у здійсненні права на користуван ня та розпорядження майном, припинення права власності на нерухоме майно внаслідок його знищення та визнання права власності на самочинне будівниц тво, яким припинено право влас ності Копилова Михайла Петрови ча на глинобитний житловий бу динок під літерою А1, житловою площею 19,30 кв.м з господарчи ми прибудовами за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Іскрівська, 108 та визнано за Соколовою Наталією Євгенівною право власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Іскрівська, 108, а саме: жит ловий будинок «А1» розміром 12,40 х 8,40 м; прибудова «а» роз міром 12,40х3,0 м; погріб «В» роз міром 3,0 х 2,5 м, з шийкою розмі ром 1,3 х 2,18 м. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 09.12.2010 року винесено заоч не рішення по цивільній справі 22398/10 за позовом Ромашко Людмили Володимирівни до Гу рової Ганни Володимирівни, тре тя особа Відділ опіки та піклу вання при Виконкомі Інгулець кої районної у місті ради, Відділ опіки та піклування при Викон комі Саксаганської районної у місті ради, Комунальножитлове підприємство № 35 про розподіл квартири по праву користуван ня та про розподіл особового рахунку на житло.


р8

16 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

ÀËËÎ, ÂÀÑ ÑËÓØÀÞÒ Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Óêðàèíû â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Êóçüìåíêî îòâåòèë íà âîïðîñû æèòåëåé Äíåïðîïåòðîâùèíû. Ïðÿìàÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ ñîñòîÿëàñü â ðåäàêöèè ãàçåòû «Çîðÿ». Çà ÷àñ ðàáîòû ëèíèè çâîíêè ïîñòóïàëè ñî âñåõ óãîëêîâ îáëàñòè. Çàìíà÷àëüíèêà îáëàñòíîé ìèëèöèè ïîðó÷èë ïðîâåðèòü çàÿâëåíèÿ, à íåêîòîðûõ òåëåôîííûõ ñîáåñåäíèêîâ ïðèãëàñèë íà ëè÷íûé ïðèåì.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ

Ñ ÄÍÅÌ ÌÈËÈÖÈÈ! Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû Àíàòîëèé Ìîãèëåâ îò èìåíè Êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë è îò ñåáÿ ëè÷íî ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò êîëëåã, ðàáîòíèêîâ, ïåíñèîíåðîâ è âåòåðàíîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ìèëèöèè Óêðàèíû. Íà ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè âîçëîæåíà îòâåòñòâåííàÿ è áëàãîðîäíàÿ ìèññèÿ - çàùèùàòü æèçíü è çäîðîâüå ëþäåé. Ïóñòü èõ ñëóæáà íà áëàãî Ðîäèíû íå áóäåò îìðà÷åíà íåïðèÿòíîñòÿìè è ïîòåðÿìè! ○

×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ

ÑÎÂÅÒÍÈÖÀ ÇÀ ÐÅØÅÒÊÎÉ Áûâøóþ ñîâåòíèöó ìýðà Äíåïðîïåòðîâñêà îñóäèëè íà 5,5 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.  2006-2008 ãîäàõ ÷èíîâíèöà áûëà îðãàíèçàòîðîì ïðåñòóïíîé ãðóïïû, êîòîðàÿ íåçàêîííî ïðîäàâàëà ïî çàíèæåííîé ñòîèìîñòè êâàðòèðû, íàõîäèâøèåñÿ â êîììóíàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Ïîêóïàòåëÿì ãîâîðèëè, ÷òî âñêîðå èõ ìîæíî áóäåò ïðèâàòèçèðîâàòü. Âèíó ñîâåòíèöû è åå ïÿòåðûõ ñîîáùíèêîâ äîêàçàëè â 10 ýïèçîäàõ.  ñóììå îíè îáìàíóëè äîâåð÷èâûõ ãðàæäàí íà 200 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. ○

ÊÐÈÂÎÐÎÆÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

ÓÁÈË ÇÀ ÄÐÅËÜ Â Êðèâîì Ðîãå ïðàâîîõðàíèòåëè çàäåðæàëè 44-ëåòíåãî ðàíåå ñóäèìîãî ìåñòíîãî æèòåëÿ. Âå÷åðîì îí íàõîäèëñÿ â ãîñòÿõ ó çíàêîìîãî, ñ êîòîðûì îíè ðàñïèâàëè àëêîãîëü. Âñïûõíóëà ññîðà, è ãîñòü ðóêàìè è íîãàìè çàáèë õîçÿèíà äî ñìåðòè. Òðóï îí îòíåñ â âàííóþ è âûíåñ èç êâàðòèðû òåëåâèçîð, ïîñòåëüíîå áåëüå, ïîñóäó, äðåëü è øëèôîâàëüíóþ ìàøèíêó. Âîçáóæäåíî ïðîòèâ çëîóìûøëåííèêà óãîëîâíîå äåëî çà óìûøëåííîå óáèéñòâî. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184)

ÒÀÊ ÍÅ ØÓÒßÒ

ÍÀ ÑÂßÇÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â ÎÁÙÀÃÅ

ÏÎÍÎÆÎÂÙÈÍÀ ÏÎ-ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈ Â äíåïðîïåòðîâñêîì îáùåæèòèè àôðèêàíñêèå ñòóäåíòêè óñòðîèëè ïîíîæîâùèíó.  îäíîé èç êîìíàò ðàçãîðåëàñü áûòîâàÿ ññîðà ìåæäó æåíùèíàìè,è 22-ëåòíÿÿ ãðàæäàíêà Óãàíäû êóõîííûì íîæîì ïîëîñíóëà 29-ëåòíþþ ãðàæäàíêó Êàìåðóíà. Ïîñòðàäàâøàÿ îáðàòèëàñü â îáëàñòíóþ áîëüíèöó èì. Ìå÷íèêîâà. Ñîòðóäíèêè Æîâòíåâîãî ðàéîòäåëà ìèëèöèè ñîáðàëè ìàòåðèàëû ïî ñòàòüå «Óìûøëåííîå ëåãêîå òåëåñíîå ïîâðåæäåíèå».

«Òåððîðèñòû» ïîíàðîøêó ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 18 ëîæíûõ

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Ïðàâ îîõðàíèòåëè Ïðàâîîõðàíèòåëè íàçûâàþò òåëåôîííûé òåððîðèçì «áîëåçíüþ» áîëüøèõ ãîðîäîâ.  ýòîì ãîäó íà Äíåïðîïåòðîâùèíå çàðåãèñòðèðîâàíî 18 ëîæíûõ ñîîáùåíèé î ìèíèðîâàíèè îáúåêòîâ, òðè èç ýòèõ ñëó÷àåâ äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ íåðàñêðûòûìè В четырех случаях оказались «заминированы» школы, трижды «шутники» сообщали о взрывчатке на вокзалах. Кроме того, телефонные террористы грозили рынкам, магазинам, кафе, госучреждениям, кинотеатру и аптеке. Об этом рассказал журналистам начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ управления уголовного розыска ГУМВД

ñîîáùåíèé î ìèíèðîâàíèè ïîñòóïèëî â îáëàñòè çà ýòîò ãîä;

12-25 ëåò -

âîçðàñò ëþäåé, ÷àùå ñîâåðøàþùèõ ïîäîáíûå çâîíêè;

3 «øóòíèêà» åùå íå íàéäåíû.

 ÎÁËÀÑÒÈ 4 ÐÀÇÀ «ÌÈÍÈÐÎÂÀËÈ» ØÊÎËÛ Украины в области Сергей Зузлев. Назвали правоохранители и причины, по которым люди совершают подобные поступки. По словам Сергея Зузлева, ученики школ, например, пытаются сорвать занятия или же просто по-

шутить, похвастаться перед одноклассниками. Так, 17 ноября в международный аэропорт «Борисполь» поступил звонок о том, что здание заминировано. Как установили правоохранители, звонил житель

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÒÀÒÜßÍÀ ÅÐÌÎËÀÅÂÀ, ïñèõîëîã: -Åñëè ãîâîðèòü î ãëóáèííûõ ïðîáëåìàõ, êîòîðûå ïîäòàëêèâàþò ÷åëîâåêà ê ñîâåðøåíèþ òàêèõ çâîíêîâ, òî ñàìîé áîëüøîé ÿâëÿåòñÿ ïîòåðÿ ñâÿçè ìåæäó ëþäüìè, íåñòàáèëüíîñòü â îáùåñòâå, îñëàáëåíèå èëè ðàçðûâ âíóòðèñåìåéíûõ ñâÿçåé, îùóùåíèå îäèíî÷åñòâà. ×åëîâåê íåäîïîëó÷àåò âíèìàíèÿ, ÷òî çà÷àñòóþ âûëèâàåòñÿ â æåëàíèå òàêèì ñòðàííûì îáðàçîì - ñ ïîìîùüþ òåëåôîííîãî õóëèãàíñòâà - êîìïåíñèðîâàòü åãî íåäîñòàòîê.

Днепропетровской области 1995 года рождения, учащийся 9-го класса одного из сел Криничанского района. Парень просто решил похвастаться перед одноклассниками и набрал номер с мобильного телефона. Школьника привлекли к ответственности, но за «шутку» несовершеннолетнего пришлось расплачиваться его родителям. Еще один мотив месть. Так, в случаях с рынками и магазинами обычно действует человек, оскорбившийся поведением продавца. Впрочем, бывает и

по-другому. «Недавно была ситуация женщина сообщила о том, что заминировано интернет-кафе. Как выяснили позже, там ее муж проигрывает все деньги. Итог - еще больший ущерб семье», - рассказал Зузлев. Стоит запомнить, что за подобные «шутки» предусмотрен штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Если же преступление повлекло за собой тяжелые последствия либо было совершено повторно, то оно карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÌÅÑßÖÀ

«Âûïóñêíîé» äëÿ êîíâîèðîâ ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

10 äåêàáðÿ â ÷àñòè ¹3054 Âíóòðåííèõ âîéñê ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ íà÷àëà ñàìîñòîÿòåëüíîãî íåñåíèÿ áîåâîé ñëóæáû ìîëîäûì ïîïîëíåíèåì Несмотря то, что прошел лишь месяц подготовки, призывники-2010 продемонстрировали отличные навыки обращения с оружием и милицейскими псами, а также приемы рукопашного боя. На успешное несение службы военнослужащих благословил священник Свято-Благовещенского храма отец Василий.

ÁÎÉÖÛ ÃÎÒÎÂÛ ÍÅÑÒÈ ÑËÓÆÁÓ

Праздничный стол и подарки для солдат помогли подготовить органы местного самоуправления. Теперь именно эти ребята будут обеспечивать охрану подсудимых во время судебных процессов в областном Апелляционном суде, конвоировать спецконтингент железнодорожным и автотранспортом, охранять и защищать военные городки и стратегические объекты. По словам командира части майора Дениса Шлега, молодые бойцы готовы к несению службы и, в случае необходимости, использованию оружия против преступников.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI


р9

СИТУАЦІЯ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

ÍÀ×ÀÒÜ ÇÀÍÎÂÎ

Ñâîé ñðåäè «÷óæèõ», ÷óæîé ñðåäè «ñâîèõ»

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Åäèíñòâåííûé äîêóìåíò, ñ êîòîðûì áûâøèå çàêëþ÷åííûå ïîêèäàþò ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû, - ñïðàâêà îá îñâîáîæäåíèè. ×òîáû ïîëó÷èòü ïàñïîðò, íóæíà ïðîïèñêà, êîòîðîé çà÷àñòóþ íåò: çà âðåìÿ «îòñèäêè» ìíîãèå îñóæäåííûå ëèøàþòñÿ æèëüÿ. Áåç ïàñïîðòà íåò ðàáîòû, äåíåã è, êàê ðåçóëüòàò, - íîâîå ïðåñòóïëåíèå è «ïîâòîðåíèå ïðîéäåííîãî» çà ðåøåòêîé ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊ

ÏÐÎÒÈ ÕÂÎÐÎÁ Ó ì³ñüêâèêîíêîì³ öèìè äíÿìè çàòâåðäèëè çàïîá³æí³ çàõîäè ïðîòè ãðèïó. Ïîð³ã çàõâîðþâàíîñò³ íà Ãв âæå ïåðåâèùåíî ó äâîõ øêîëàõ òà ê³ëüêîõ äèòñàäêàõ. À õâîðèõ íà ãîñòðó ðåñï³ðàòîðíó â³ðóñíó ³íôåêö³þ çà îñòàíí³é òèæäåíü ñåðåä ìàëåíüêèõ ìåøêàíö³â ì³ñòà ñòàëî á³ëüøå íà 40%. ßê ïîâ³äîìëÿº ñàéò ì³ñüêðàäè, ìåäèêè çàïðîïîíóâàëè ââåñòè ïðîòèãðèïîçíèé ðåæèì ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ïîÿâó ãðèïó â ì³ñò³ ïîêè ùî íå ðåºñòðóþòü. Ùåïëåííÿ çðîáëåíî 1244 îñîáàì, îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëèëè ä³òÿì ³ ìåäïðàö³âíèêàì. ○

ÑÎËÎÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ШАНС НА ЖИЗНЬ …Евгений рос в неблагополучной семье и в 12 лет оказался в спецучилище. За воровство получил первые 4,5 года. Как «малолетку» его отправили на «химию», но и там он попался на воровстве, добавив себе еще 4 года за решеткой. Выходил из тюрьмы и возвращался, как в дом родной. Последний срок, 7 лет, получил за разбой. Так бы и «пропал», если бы не знакомство и несколько лет общения с волонтерами благотворительного фонда «Оазис» и священнослужителями. Евгений перестал пить, курить, сквернословить, обрел веру в Бога, в свои силы и в то, что больше не вернется к прежней жизни. В марте 2010 г. за хорошее поведение его освободили по условно досрочному. Сейчас он работает в мастерской по ремонту обуви. Со временем надеется открыть свое дело…

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА Ситуация могла бы стать для Евгения безвыходной, если бы не люди, которые сочли своим долгом помогать тем, кто ока-

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÏÐÈÞÒ ÍÀ ÓË. ÀËÌÀÇÍÎÉ ÑÒÐÎßÒ 6 ËÅÒ

зался на жизненной обочине. С 2000 г. в Днепропетровске активно действует благотворительный фонд «Оазис» - о его деятельности на пресс-конференции в ИА «Время» рассказал директор Игорь Похил. По его словам, в фонде, включая филиалы в Илларионово, Вольногорске, Пятихатках, Павлограде, Краснограде, работают около 1000 волонтеров. Многие бывшие осужденные, которые вдоволь нахлебавшись тюремной баланды,

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÈÃÎÐÜ ÏÎÕÈË, äèðåêòîð áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Îàçèñ»: - Ìû ïîìîãàåì ëþäÿì çà ñ÷åò ôîíäà îòêðûòü ×Ï: ïîêóïàåì ìàñòåðñêóþ, îáîðóäîâàíèå, îôîðìëÿåì äîêóìåíòû.

ет квартиры. Нередки случаи, когда бывшие осужденные живут в семьях волонтеров. Кстати, Евгения, о котором мы рассказали выше, в свою семью принял Игорь Похил. - Для тех, кто не имел с такими людьми никаких отношений, подобная ситуация - шок. Вообще же в этом нет ничего особенного, - утверждает директор «Оазиса». - В моей семье живет человек, который отсидел 26 лет из своих 40. Первое, что я сделал, - отдал ему дубликат ключей от квартиры.

ВРЕМЕННЫЙ ПРИЮТ - НОЧЛЕЖКА

В пределах собственных возможностей поддерживают бывших заключенных в Днепропетровском городском центре социальной помощи, котонашли в себе силы вер- рый сотрудничает с колонуться к нормальной жиз- ниями. Особенно тяжело ни и лучше других знают тем, кто отсидел много лет. о проблемах людей, выÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ шедших из колонии. Еженедельно представители фонда вместе со священниками бывают практически во всех коло- çàì. äèðåêòîðà ниях области. В откровен- Äíåïðîïåòðîâñêîãî ных беседах выявляют ãîðîäñêîãî öåíòðà тех, кто действительно хо- ñîöèàëüíîé ïîìîùè: чет изменить свою судьбу. - Ìû î÷åíü õîòèì, ÷òîáû Их встречают после освоíà óë. Àëìàçíîé, êðîìå бождения, помогают восïðèþòà, áûëè è ìàñòåðñêèå, становить документы, осãäå ëþäè ìîãëè áû воить новую профессию, ðàáîòàòü. Òåððèòîðèÿ получить работу. Решаетåñòü, à áþäæåòà íà ся и вопрос с жильем - для «äîñòðîéêó» íåò. «бездомных» фонд аренду-

ËÞÄÌÈËÀ ÌÀÒÜßÍÎÂÀ,

ÏÈÒÀÍÍß ÄÅÍͲ

ÑÐÅÄÈ ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÕ ÌÍÎÃÎ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ ËÞÄÅÉ Как правило, они не нужны ни родственникам, ни друзьям, им некуда идти. - Мы в обязательном порядке помогаем с восстановлением документов. Сложности возникают, если на справке об освобождении нет фотографии, подтверждающей личность, - говорит замдиректора центра Людмила Матьянова. - Что касается работы, то в центрах занятости есть процент рабочих мест для такой категории лиц, но они туда не идут из-за мизерных заработков. Перебиваются временными работами, например уборкой территорий, или через знакомых устраиваются в частные дома. Еще сложнее с крышей над головой. В Днепропетровске есть пока единственный приют, проще говоря, ночлежка, где бывшие заключенные и бомжи могут находиться с 19.00 до 7.00 утра. Все остальное время они предоставлены сами себе и судьбе…

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëîñü ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ êîëå㳿. Íà íüîìó ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâî¿ âëàäè ðîçãëÿíóëè íèçêó âàæëèâèõ ïèòàíü. Çîêðåìà, öå ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó 䳿 ðàéîííî¿ ïðîãðàìè «Çäîðîâ’ÿ íàö³¿» ³ ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó ïðîãðàìè çàõèñòó ïðàâ ä³òåé òà ðîçâèòêó ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ ó ðàéîí³ íà 2011-2015 ðîêè. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÎÐÀÕÓÞÒÜ ÌÅÒÐÈ Îäíèì ç ïð³îðèòåò³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ó 2011-ìó âèçíàíî â³äðîäæåííÿ áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³. Çä³éñíþâàòè â³äïîâ³äíó ïðîãðàìó áóäóòü âèêëþ÷íî íà ï³äñòàâ³ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà. Îêð³ì òîãî, íàñòóïíîãî ðîêó âëàäà ïëàíóº ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ â³ëüíèõ «êâàäðàòíèõ ìåòð³â». Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³ æèòëîì ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ âåðñòâè íàñåëåííÿ. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÒÂÎÐ×Å ÆÈÒÒß Íåäàâíî ó Ïàâëîãðàä³ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ æóð³ V ì³ñüêîãî êîíêóðñó «Òâîð÷å äîñÿãíåííÿ ðîêó». Ñóää³ ðîçãëÿäàëè çàÿâêè íà íîì³íàíò³â-ïðåòåíäåíò³â òà âèçíà÷èëè ïåðåìîæö³â, ÿê³ ó 2010 ðîö³ äîñÿãëè âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â ó â³äïîâ³äíèõ íîì³íàö³ÿõ. Óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ó÷àñíèê³â ³ ïåðåìîæö³â â³äáóäåòüñÿ 17 ãðóäíÿ.


р10

18 СУСПІЛЬСТВО ○

ÍÎÂÈÍÈ Ä²ÒßÌ- ÍÀÉÊÐÀÙÅ

Ó ïîíåä³ëîê â³äáóëàñü 3-ÿ ÷åðãîâà ñåñ³ÿ Ïåðøîòðàâåíñüêî¿ ì³ñüêðàäè VI ñêëèêàííÿ. Íà í³é ðîçãëÿíóëè 16 îñíîâíèõ ïèòàíü òà ð³çíå. Çîêðåìà, äåïóòàòè óòî÷íèëè ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà çàõîäè ¿õ âèêîíàííÿ â 2011 ðîö³ çà ïðîãðàìîþ ïàðòíåðñòâà ì³ñüêðàäè òà Äîíáàñüêî¿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íî¿ êîìïàí³¿. Ñåðåä çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â - âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòó ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ ñïîðòìàéäàí÷èêà (ñòàä³îíó) ÇØ ¹ 1, ïðèäáàííÿ òà óñòàíîâêà äèòÿ÷îãî ³ãðîâîãî ìàéäàí÷èêà â ðàéîí³ äèòñàäêà «Äçâ³íî÷îê» òà áëàãîóñòð³é ïóñòèðÿ â ðàéîí³ ÇØ ¹ 5. ○

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊ

ÍŲÄÊËÀÄÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ

Ó Íîâîìîñêîâñüêó âèíåñëè ð³øåííÿ ïðî íåâ³äêëàäíèé ðåìîíò íåïðàöþþ÷èõ ïîæåæíèõ ã³äðàíò³â. Íàðàç³ ³ç 211 íå ïðàöþþòü 40, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ïåðåâàæíî â ðàéîíàõ áàãàòîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè. Òàêîæ ì³ñüêèì ñëóæáàì ÌÍÑ ðåêîìåíäîâàíî ïîñèëèòè ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó â äèòÿ÷èõ êîëåêòèâàõ ùîäî ïðàâèë ïîâîäæåííÿ ï³ä ÷àñ ïîæåæ³. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÄÌÈÒÐÈÉ ÂÀÑÅÍÊÎ

ÏÅÐØÎÒÐÀÂÅÍÑÜÊ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÍÀÄÀËÈ ÄÎÏÎÌÎÃÓ Óïðîäîâæ 2010 ðîêó 98 ÷îðíîáèëüö³â îòðèìàëè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó íà çàãàëüíó ñóìó 31,45 òèñ. ãðí. Ó 2010 ðîö³ ñàíàòîðí³ ïóò³âêè îòðèìàëè 60 ïîñòðàæäàëèõ â³ä ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, ó òîìó ÷èñë³ 15 ä³òåé. Ïðîòÿãîì ðîêó âèä³ëÿëàñü ùîì³ñÿ÷íà ãðîøîâà êîìïåíñàö³ÿ áàòüêàì íà õàð÷óâàííÿ ä³òåé, ïîòåðï³ëèõ âíàñë³äîê àâà𳿠íà ×ÀÅÑ. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº îô³ö³éíèé ñàéò ì³ñüêðàäè.

Ïèê ìèðîâîãî ôèíàíñîâîýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, åñëè âåðèòü ýêñïåðòàì, óæå ìèíîâàë. Òåì íå ìåíåå, ó÷èòûâàÿ ïåðèïåòèè ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò, íåóäèâèòåëüíî, ÷òî óêðàèíöû ê áàíêàì è âñåìó, ÷òî ñ íèìè ñâÿçàíî, îòíîñÿòñÿ ñ íåäîâåðèåì. Îñíîâíàÿ ñëîæíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðîáëåìû îòäåëüíûõ ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð ôîðìèðóþò íåãàòèâíîå îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ ê îòðàñëè â öåëîì. Ïîýòîìó áàíêàì ñåãîäíÿ ïðèõîäèòñÿ äîêàçûâàòü ñâîþ ëîÿëüíîñòü êëèåíòàì íå ñëîâîì, à äåëîì Примером финансовых институтов, которым это неплохо удается, вполне может служить Platinum Bank, недавно открывший свои отделения в Днепропетровске и Павлограде (на сегодня его отделения действуют во всех крупных городах Украины). Еще на стадии основания он задумывался как банк новой формации, который, помимо предоставления качественных банковских услуг, был бы социально ответственным и вносил вклад в развитие общества. Забегая вперед, можно сказать, что поставленных целей Platinum Bank удалось достичь. Его деятельность не ограничивается рамками банковских функций: Platunim Bank принимает самое активное участие в КСО - проектах, разрабатывает и претворяет в жизнь социальные программы, в том числе направленные на развитие подрастающего поколения. Но и свои прямые профессиональные обязанности выполняет достойно. Доказательство - более полумиллиона клиентов по всей Украине. Такой выбор вполне объясним. Рatinum Bank занимает одно из первых мест по уровню капитализации (в 3 раза выше соответствующего норматива НБУ) и степени лик-

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184)

ÍÅ ÑËÎÂÎÌ, À ÄÅËÎÌ

Íàäåæíûé áàíê - ýòî íå ìèô ÁÀÍÊÈ ÄÅËÀÞÒ ÑÒÀÂÊÓ ÍÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

гут получить он-лайн консультации по интересующим их вопросам по депозитам и кредитам, не выходя из дома или офиса. В числе клиенториентированных проектов банка, активно претворяемых в жизнь, прежде всего можно назвать «Платинум Посиделки» - увлекательные встречи-лекции для детей младшего и среднего школьного возраста, посвященные финансовой теме. Проходят они на базе отделений банка (Днепропетровск: пр. Карла Маркса, 34-б, пр. Кирова 115-а; Павлоград: ул. Шевченко, 118-а), а проводит встречи символ Platinum Bank и эксперт по финансам - Золотая рыбка Моня (Монетка). Еще один важный социальный проект банка - программа «Компьютерный мир для детей». Его основная идея: всем детям - равные возможности. Независимо от того, растет ребенок в полной семье или в детском доме, он имеет право на качественное образование и достойное трудоустройство в будущем. Сегодня процесс образования тесно связан с компьютерной техникой, причем компьютер для современного ребенка - не прихоть, а насущная необходимость. И воспитанники дет-

ских домов и интернатов в этом смысле - не исключение. В рамках проекта «Компьютерный мир для детей» Platinum Bank не только помогает этим учреждениям в организации современных компьютерных мест, но и открывает для многих детей окно в новый мир. На сегодня возможность заниматься на современных компьютерах, благодаря Platinum Bank, уже получили воспитанники школы-интерната №1 и молодежно-подросткового центра «Шелтер» для социальных сирот (г. Кривой Рог), детского дома «Рассвет» (г.Березань), Тетиевского детского дома «Надежда» (г. Киев), детских домов в Днепропетровске и Павлограде. При поддержке Platinum Bank в Харькове открыты два компьютерных класса для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и зрения. В целом по стране уже действуют 15 компьютерных классов. По словам заместителя директора Детского дома №1 г. Днепропетровска Юрашко Валентины Павловны: «Для современного ребенка компьютер - неотъемлемая часть его жизни, советчик, учитель, товарищ по играм. Но удовольствие это недешевое и не каждая школа, тем более школаинтернат или детский дом могут его себе позволить. У нас, благодаря Platinum Bank, теперь есть настоящий компьютерный класс, 10 машин с оборудованными рабочими местами! От лица нашего педагогического коллектива, а главное - от лица наших воспитанников хочу сказать огромное спасибо Platinum Bank за этот проект и за то, что, благодаря банку, осуществилась наша мечта!».

приятий. Такое решение местных властей обусловлено тем, что в городе в полтора раза превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но скучать на карантине школьникам не дадут - муниципальная телерадиокомпания открыла телешколу, с помощью которой учеба будет продолжаться. Транслируют уроки уже с 14 декабря. Начинаются они в 19.00 и длятся по 10-15 минут. Для тех, кто «прогулял» заняПо плану, для школьников тия вечером, повторяют на проведут 15 телезанятий по следующий день - в 8.20. разным предметам.

Интересно, что такой вид обучения в Шостке практикуют не впервые. В прошлом году во время вынужденных каникул дети также учились при помощи телевизора.

Êîìïüþòåðíûé êëàññ îò PlatinumBank видности (в 8 раз выше аналогичного норматива НБУ). Кроме того, это единственный банк в Украине, получивший доверие ведущих международных финансовых организаций - OPIC, IFC, FMO, EBRD, а также финансирование с их стороны в форме кредитов и капитала. Также Platinum Bank является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц и одним из основателей и акционеров ЗАО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй», в сотрудничестве с которым проводит активную политику предупреждения и противодействия махинациям в банковской сфере. Что касается продуктов Platinum Bank, их главная особенность - простота, удобство и ориентированность на интересы клиента. Банк сегодня значительно расширил рамки своих предложений - как за счет кредитных (целевых и нецелевых), так и депозитных программ - от краткосрочного двухнедельного депозита до программы со свободным доступом к финансам и т.д. В своей работе Platinum Bank активно использует Интернет. На его сайте действует опция «Спроси золотую рыбку», в рамках которой клиенты мо-

Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Ó÷èòåëåé ïîêàæóò ïî Ò ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 ãîðîäå Øîñòêà, ÷òî â Ñóìñêîé îáëàñòè, øêîëüíèêè âî âðåìÿ êàðàíòèíà áóäóò ó÷èòüñÿ ñ ïîìîùüþ òåëåâèçîðà. Äëÿ òîãî ÷òîáû äåòè íå îòñòàâàëè îò ó÷åáíîé ïðîãðàììû, ìåñòíàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ÒÐÊ áóäåò òðàíñëèðîâàòü äëÿ íèõ òåëåóðîêè До 18 декабря в Шостке прекращены занятия в школах. Кроме того, запрещены внеклассные занятия. Ограничено и проведение массовых меро-

ÒÅËÅÓÐÎÊÈ ÄËßÒÑß 10-15 ÌÈÍÓÒ


р11

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

ÏÎÄÀÐÊÈ Ê ÐÎÆÄÅÑÒÂÓ

Åêàòåðèíîñëàâñêèì äåòÿì äàðèëè ãðàììîôîíû

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÐÎÑÊÎØÜ

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÇÀ ÅÂÐÎ

ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ

 íà÷àëå ÕÕ âåêà íèêàêèõ ñïåöèàëüíûõ ðîæäåñòâåíñêî-íîâîãîäíèõ òîâàðîâ ïðîèçâîäèòåëè ïîòðåáèòåëÿì íå ïðåäëàãàëè, çà èñêëþ÷åíèåì åëî÷íûõ èãðóøåê, ãèðëÿíä è ïîçäðàâèòåëüíûõ îòêðûòîê

Ñàìûé äîðîãîé â ìèðå ðîæäåñòâåíñêèé êàëåíäàðü ñòîèò 2,5 ìëí. åâðî. Îí ñäåëàí èç áðèëëèàíòîâ, çîëîòà è òîíåíüêîãî ñòåêëà. Íàä «ðîæäåíèåì» ÷óäî-êàëåíäàðÿ òðóäèëîñü 50 þâåëèðîâ. Èäåÿ ñîçäàòü òàêóþ ðîñêîøü ïðèíàäëåæèò áåëüãèéñêîé êîìïàíèè Octagon Blue. Íåñêîëüêî çíàìåíèòîñòåé óæå çàèíòåðåñîâàëèñü íåäåøåâûì àòðèáóòîì çèìíåãî ïðàçäíèêà.

ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

детям». Так, дочь одного вить игрушку ходить. У тамошнего миллионера нее было три сундука Ассортимент магази- получила на Рождество платьев, сшитых у лучнов накануне праздни- куклу с лицом из воска ших нью-йоркских портков не отличался от буд- работы известного скуль- них. «У куклы была даже отельная спальня из ценничного набора товаров. ного ореха с электричесИ единственное, чем ким освещением и звонкупцы могли заманить ками, с ванной, куда покупателей, - это нобыла проведена вода, и винками сезона и снисеребряным туалетным женными ценами. «Даром не бросайте денег. Если вам нужны белье и галстуки, узнайте цены в магазине «Композиция». Ибо цены вне конкуренции. Большой выбор полотняных воротников новейших фасонов и верхние рубахи. Громадный выбор галстуков», «В галантерейном, шляпном и игрушечном магазине Л. И. Бродского и Ко получен к празднику новый ассортимент галантерейных товаров, белье, чулочные и трикотажные изделия, шапки, муфты и всевозможные отделки для платьев. На все товары цены понижены». «К празднику Рождества Христова в кондитерской П. А. Лаверченко заготовлен большой запас: конфект, сухарей, печенья, струцеля, кексы, торта и проч. Цены ни на что не «Äëÿ äåòåé íåò áîëüøåé повышены, несмотря на ðàäîñòè, ÷åì ãðàììîôîí изготовление товара из êàê ðîæäåñòâåíñêèé продуктов лучшего ка- ïîäàðîê. Ñàìûé ñîâåðчества», - подобными øåííûé ìóçûêàëüíûé креслами, превращающиобъявлениями пестрили мися в кушетки, - ценой в èíñòðóìåíò, åñëè îí ñíàáæåí âñåìèðíî èçâåñòíîé екатеринославские газе100 тысяч рублей. ôàáðè÷íîé ìàðêîé «Ïèøóùèé Àìóð». Ïîåò, ãîâîðèò, ты ежегодно в декабре. Екатеринославская ñìååòñÿ, âåñåëèòñÿ», - ïîäîáíûå ðåêëàìû ïîÿâëÿëèñü газета осудила заокеанâ ìåñòíîé ïðåññå åæåãîäíî. ДУРНОЙ ПРИских богачей: «Какое убоМЕР МИЛЛИприбором. Особая гор- гое непонимание интерептора, с фонографом ОНЕРОВ ничная была пристав- сов собственных детей. Для детей Рождество внутри, который лена к этой необыкно- Обставляя их с первых же было не просто веселым «позволял ей вевенной игрушке, сто- лет жизни необыкновенпраздником, а днем ис- сти самые интеившей около 16 тысяч ной роскошью и услугаполнения их желаний: ресные и разноми целого ряда людей, рублей». заботливые родители, образные разгоони создают с раннего Другой амекак правило, знали, чего воры», и с возраста пресыщенность, риканский милждут их отпрыски от кнопкой на лионер подарил готовят собственным деДеда Мороза, и стара- спине, насвоему сыну иг- тям тоску и скуку». лись их не разочаровать. жав на коЕкатеринославские рушечную жеЗимой 1911 года «Рус- т о р у ю , торговцы предлагали полезную доская правда» размышля- можно рогу с 76ла о том, какие подарки б ы л о метроз а с являются для малышей вым понаиболее ценными. Га- т а лотном, зета поведала, что «в туннеляАмерике, стране колосми, телесальных богатств, родиграфными тели изощряются в выстолбадумках делать сюрприми и сезы своим пресыщенным мафорами вдоль рельсов, с комфортабельным поездом, вагоны которого были снабжены коврами, зеркалами, складными

ÊÓÏÖÛ ÇÀÌÀÍÈÂÀËÈ ÑÊÈÄÊÀÌÈ

ÍÅÓÄÀ×ÍÎ ÏÎØÓÒÈË

ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ

«ÏÈØÓÙÈÉ ÀÌÓл

ÅÊÀÒÅÐÈÍÎÑËÀÂÖÛ ÎÑÓÄÈËÈ ÁÎÃÀ×ÅÉ

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ ÏËÎÕÈÕ ÊÍÈà «Ïðèáëèæàþòñÿ ñâåòëûå ðîæäåñòâåíñêèå äíè, à çàáîòëèâûå ðîäèòåëè îñòàíàâëèâàþòñÿ ó âèòðèí êíèæíûõ ìàãàçèíîâ, ãäå êðàñóþòñÿ äåñÿòêè ïåñòðûõ, ÿðêî ðàçìàëåâàííûõ äåòñêèõ êíèã… Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà - òà ñåÿëêà, èç êîòîðîé â ÷óòêèå, âîñïðèèì÷èâûå ìîëîäûå äóøè ðàçáðàñûâàþòñÿ ñåìåíà äîáðà è çëà. È âîò âî èìÿ ýòîé áóäóùåé æèçíè ìû äîëæíû ñêàçàòü ðîäèòåëÿì: áóäüòå îñòîðîæíåå â âûáîðå äåòñêèõ êíèã!», ïðèçûâàëà «Ðóññêàÿ ïðàâäà» â äåêàáðå 1912 ãîäà. радовать детей граммофонами и новыми пластинками, книгами с картинками, изящными альбомами и красками для рисования, потешными масками, игрушками-самоделками и куклами. P.S. Благодарим за помощь в создании материала ДНИМ им. Яворницкого

Æèòåëÿ Ñàí-Ôðàíöèñêî, êîòîðûé îêîëî 20 ëåò ïîäðàáàòûâàë Ñàíòà Êëàóñîì â îäíîì èç ìåñòíûõ òîðãîâûõ öåíòðîâ, óâîëèëè èç-çà ÷óâñòâà þìîðà. Îäíà ïîæèëàÿ ïàðà ïîæàëîâàëàñü íà íåóìåñòíûå øóòêè Ñàíòû åãî íà÷àëüñòâó. Èì íå ïîíðàâèëîñü, ÷òî êîãäà îíè ñåëè íà ðóêè Ñàíòå, îí íàçâàë èõ ïëîõîé äåâî÷êîé è ïëîõèì ìàëü÷èêîì.

ÏÅÑÍÈ ÏÅÑÍÅÉ

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß «ÄÅÑßÒÊÀ»  Òîï-10 ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ñêà÷èâàåìûõ èç Èíòåðíåòà ïåñåí âîøëè: «Last Chrismas» ãðóïïû «Wham!», «Happy Xmas (War Is Over)» Äæîíà Ëåííîíà, «Blue Christmas» Ýëâèñà Ïðåñëè, «All I Want For Christmas Is You» Ìýðàè Êåððè è äðóãèå. Êñòàòè, êîìïîçèöèÿ «Last Chrismas» äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ ëèäåðîì ñðåäè ðîæäåñòâåíñêèõ ïåñåí, íà êîòîðûé ÷àùå âñåãî äåëàþò çàïðîñ â ñåòÿõ.


р12

20 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

ÏÐÈÂÅÄÓÒÜ ÄÎ ËÀÄÓ Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ïðîäîâæóþòü ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ. Òàê, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì òóò ðîç÷èñòÿòü â³ä ÷àãàðíèê³â ä³ëÿíêó òåðèòîð³¿, ïðèëåãëó äî äîðîæíüî¿ ðîçâ’ÿçêè Âîâ÷å ãîðëî. Ó ñòèñëèé òåðì³í â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ïîâèíí³ ïðèâåñòè äî íàëåæíîãî ñòàíó ôàñàäè ïðîìèñëîâî¿ çîíè â ðàéîí³ Áàãë³éñüêîãî çàâîäó êîòåëüíî-äîïîì³æíîãî îáëàäíàííÿ òà òðóáîïðîâîä³â. Òðèâàòèìóòü îáð³çóâàííÿ òà ïðèáèðàííÿ ñóõîñòîþ íà æèëìàñèâ³ Ñîöì³ñòî. ○

²×-ÍÀ-Â²× Íåùîäàâíî ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Ìåòåëèöÿ ïðîâ³â îñîáèñòèé ïðèéîì íàñåëåííÿ. Íà íüîìó áóëî ïðèéíÿòî é ðîçãëÿíóòî 56 çàÿâ â³ä ìåøêàíö³â Ïàâëîãðàäà.  îñíîâíîìó, ãîðîäÿí òóðáóâàëè ïèòàííÿ ÆÊÃ, à ñàìå: ðåìîíò ïîêð³âåëü áàãàòîïîâåðõ³âîê. Àáè øâèäøå âèð³øèòè ïðîáëåìè, íà ïðèéîì³ áóëè òàêîæ êåð³âíèêè ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü òà â³ää³ë³â, êîìóíàëüíèêè. ○

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184)

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

Ó íàðóøèòåëåé îòáèðàþò ëèöåíçèè

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÒÐÅÒß ÑÅÑ²ß Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ â³äáóëàñü òðåòÿ ñåñ³ÿ ðàéðàäè øîñòîãî ñêëèêàííÿ. Çîêðåìà, äåïóòàòè âíåñëè çì³íè äî ðàéîííîãî áþäæåòó íà 2010 ð³ê, çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî ñòàòóò³â ðàéîííèõ êîìóíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Îáðàíö³ íàðîäó ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèéíÿòòÿ äî ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ñ³ë òà ñåëèù ðàéîíó ñ³ëüñüêèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ïî ñòàòèñòèêå êàæäûé äåñÿòûé ïîäðîñòîê, ñîâåðøèâøèé ïðåñòóïëåíèå, íàõîäèëñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Ïðîáëåìà äåòñêîãî ïüÿíñòâà è òàáàêîêóðåíèÿ ñåãîäíÿ ñòîèò î÷åíü îñòðî, òåì áîëåå, ÷òî íå âñå ïðîäàâöû îòêàçûâàþò äåòÿì, ïûòàþùèìñÿ êóïèòü ñèãàðåòû èëè àëêîãîëü Несмотря на то, что продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет запрещена, недобросовестные торговцы часто нарушают закон. Так, в этом году были аннулированы 13 лицензий на продажу алкоголя и табака по области, в число наруши- охранители составили 352 проблемой, ведь у них телей попал даже один су- протокола по выявленным тоже есть дети и внуки. пермаркет. Четыре лицен- фактам продажи детям алНаказывают гривной не зии, например, потеряли магазины в Никополе, но в основном - это торговые ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ точки Днепропетровска. По словам начальника íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ криминальной милиции Äåïàðòàìåíòà êîíòðîëÿ çà ïðîèçâîäñòâîì по делам несовершенноè îáîðîòîì ñïèðòà, àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ летних ГУ МВД области, è òàáà÷íûõ èçäåëèé ÃÍÀÓ â îáëàñòè: подполковника милиции Ирины Качинской, на про- - Ñ íà÷àëà ãîäà áûëî ïðîâåäåíî 377 ïðîâåðîê, íà÷èñëåíî ние в неположенных местяжении 2010 года право- ôèíàíñîâûõ ñàíêöèé íà ñóììó 2 ìëí. 600 òûñ. ãðí., èç тах, 282 - за доведение деêîòîðûõ áîëåå 20 % ïîñòóïèëè â ìåñòíûå áþäæåòû. тей до состояния опьянения или по фактам распития когольных, слабоалкоголь- только торговцев, но часто спиртных напитков саминых напитков и табачных и тех родителей, чьих де- ми несовершеннолетними изделий. Каждого продав- тей поймали с «горячи- в общественных местах. За ца оштрафовали на 85-340 тельным» и сигаретами. В каждый выявленный факт грн. Правоохранители об- этом году составили 571 правонарушения на родитератилась к продавцам с протокол в отношении не- лей были наложены санкпросьбой задуматься над совершеннолетних за куре- ции в размере 51-85 грн.

ÎËÅÃ ÄÅÐÅÇÅÍÊÎ,

ÇÀ ÃÎÄ ÀÍÍÓËÈÐÎÂÀÍÎ 13 ËÈÖÅÍÇÈÉ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ ÀËÊÎÃÎËß È ÒÀÁÀÊÀ

ÇÀ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈß ÄÅÒÅÉ ÏËÀÒßÒ ÐÎÄÈÒÅËÈ

ªÄÈÍÈÉ ÄÅÍÜ ²ÍÔÎÐÌÓÂÀÍÍß

Äîêóìåíòè òà ïî䳿, ùî âïëèíóëè íà æèòòÿ 16 ãðóäíÿ 2010 ðîêó â óñ³õ ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â³äáóâñÿ ªäèíèé äåíü ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ îáëàñò³ çà òåìàìè: «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ãðîìàäñüêà óãîäà», «Äåâ’ÿòíàäöÿòà ð³÷íèöÿ ïðîâåäåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ùîäî ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè 1991 ðîêó» òà «Âñåóêðà¿íñüêèé òèæäåíü ïðàâà» ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ГРОМАДСЬКА УГОДА Дніпропетровська громадська угода, ініційована особисто головою Дніпропетровської облдержадміністрації Олександром Вілкулом, є стратегічним документом, який

затверджує Дніпропетровський стандарт організації ефективної взаємодії влади, бізнесу і суспільства, всіх конструктивних сил регіону, створює дійовий механізм об’єднання їхніх зусиль. Розробка Угоди була здійснена з метою об’єднання всіх відповідальних сил суспільства для перетворення області на могутній економічний, культурний та інтелектуальний центр, регіон-лідер за масштабами і темпами розвитку, який би був привабливим для інвестицій та комфортним для проживання. Угода є своєчасним і дуже важливим для Дніпропетровської області документом, що відображає кращі світові практики по взаємодії політич-

них сил, громадських організацій і всіх гілок влади, спрямованих на розвиток Дніпропетровщини.

РІЧНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ Проведення 1 грудня 1991 року Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України стало останньою крапкою в руйнуванні Радянського Союзу та епохальною подією, що в корені змінило історичну долю українського народу. Перший Всеукраїнський референдум був не лише випробуванням на політичну зрілість, але й школою народовладдя, адже вперше в історії України її майбутнє за-

лежало насамперед від волевиявлення громадян. Позитивну відповідь на питання «Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?» дало населення всіх областей України, незалежно від національної приналежності. Рішення референдуму поклали початок розбудови суверенної України та дозволили їй утвердитись на міжнародній арені як незалежній державі. Вікова мрія українського народу про незалежність нарешті знайшла політичне оформлення.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА 10 грудня 1948 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН було прийнято Загальну

декларацію прав людини. Людство отримало надію на право кожного бути вільною людиною, жити у світі без насильства, дискримінації, бідності, воєн, екологічних катастроф. Відповідно до Декларації основним елементом для визнання прав і свобод людини є гідність особистості. В 1950 році ООН заснувала День прав людини, що відзначається у день прийняття Декларації. І хоч положення Декларації мали рекомендаційний характер, вони були покладені в основу розбудови всієї системи міжнародного права. Конституція України - Основний Закон нашої держави - увібрала фундаментальні положення Декларації, зокрема про верховенство прав людини, рівність і непорушність прав, права людини на свободу і особисту недоторканість, на достойний рівень життя тощо.


р13

ПРОФДИВА 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ, Î ÊÎÒÎÐÛÕ ÍÅ ÇÍÀËÈ

Ñåãîäíÿ íèêîãî íå óäèâëÿþò òàêèå ñïåöèàëüíîñòè, êàê þðèñò, ýêîíîìèñò èëè èíæåíåð. Îäíàêî åñòü è íåîáû÷íûå ïðîôåññèè, êîòîðûå çàñòàâëÿþò íàñ óäèâëÿòüñÿ. «Â³ñò³» ïîäûñêàëè ñïèñîê ðåäêèõ çàíÿòèé, ñóùåñòâóþùèõ â íàøå âðåìÿ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ðàáîòû ðàçíûå íóæíû… ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÊÎÊÎÑÎÂÛÕ ÏÀËÜÌ °

ËÅÃ-ÏÎÇÈØÈÎÍÅÐ Человек, отвечающий за правильную постановку ног звезды в рекламной или журнальной фотосессии, при съемках видеоклипа. То есть отвечающий за то, чтобы ракурс был выгодный - ноги выглядели более худыми и длинными, чем есть на самом деле. Кропотливая, редкая, но высокооплачиваемая профессия. Свой лег-позишионер есть, например, у Мэрайи Кэри.

¬

×òîáû ñäåëàòü òåððèòîðèþ îòåëåé áåçîïàñíîé, íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü íåêîòîðûå óñèëèÿ. Êàêèå? Íó, íàïðèìåð, âîâðåìÿ îáðûâàòü êîêîñîâûå îðåõè ñ ïàëüì, äàáû òå íå ìîãëè «ïðèçåìëèòüñÿ» íà ãîëîâó íè÷åãî íå ïîäîçðåâàþùèõ òóðèñòîâ, ðåøèâøèõ îòäîõíóòü â òåíè òàêîãî äåðåâöà. Ñïåöèàëèñò ïî áåçîïàñíîñòè îáúåçæàåò îòåëè è ÷àñòíûå âëàäåíèÿ, îáðûâàÿ âñå êîêîñîâûå îðåõè, êîòîðûå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü.

ÑÄÅËÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÒÅËÜ ÏÎÄÓØÅÊ

¬ÒÎÐÃÎÂÅÖ ÌÅ×ÒÀÌÈ

¬

У каждого человека есть мечта осуществимая или несбыточная. Как же сделать эти мечты реальностью? Одна из чикагских компаний занимается воплощением в жизнь любых фантазий и желаний своих клиентов. Все что надо - это прийти в офис фирмы, рассказать, чего вы очень хотите и заплатить сумму, которую назовут специалисты. Однако помните, что минимальная стоимость воплощения мечты составляет 150 тыс. долларов.

В мебельных магазинах, специализирующихся на продаже спальных гарнитуров, есть вакансии выравнивателей подушек. Эти люди должны ходить в торговом зале и следить за тем, чтобы на подушках не было складок.

ÑÓØÈÒÅËÜ ÊÐÀÑÊÈ

¬

ÎÒÄÅËÈÒÅËÜ ßÈÖ

Эта специфическая профессия предусматривает необходимость отслеживания времени высыхания краски. Все происходит так: работник держит таймер и проверяет, высохла ли краска. Как только краска «готова», он записывает время полного высыхания. Нельзя сказать, чтобы это была очень уж увлекательная профессия, да и карьерный рост как-то сомнителен. Но все же, такая деятельность существует.

ËÎÂÅÖ ÊÎÌÀÐΰ Òàêîé ÷åëîâåê íå ïðîñòî ëîâèò êîìàðîâ, à æäåò, ïîêà òå íàñîñóòñÿ åãî êðîâè, è òîëüêî çàòåì âñàñûâàåò íàñåêîìûõ ñïåöèàëüíûì «êîìàðîñîñîì». Çà÷åì ýòî äåëàòü? Äëÿ òîãî,

¬

Довольно странная профессия, которая заключается в необходимости отделять желток от белка. Кстати, это один из процессов, на который машины просто неспособны - только человек может правильно и качественно разбить яйцо, отделить желток от белка. Довольно необычная профессия, как и все остальные.

ÏÎÄÁÈÐÀÒÅËÜ Ìß×ÅÉ

°

Такие вакансии можно встретить в крупных гольф-клубах. В обязанности «подбирателя мячей» входит следить за тем, чтобы на прилегающих к площадке для гольфа территориях не было мячиков, случайно попавших туда.

÷òîáû ñîáðàòü êàê ìîæíî áîëüøå èíôîðìàöèè î òîì, êàê ïðîèñõîäèò çàðàæåíèå ÷åëîâåêà ìàëÿðèåé, ÷òî ïîçâîëÿåò íàéòè áîëüøå ýôôåêòèâíûõ ëåêàðñòâ, ïîìîãàþùèõ èçëå÷èòüñÿ îò ýòîãî îïàñíîãî çàáîëåâàíèÿ. Ñðåäíÿÿ íîðìà ñáîðùèêà ìîñêèòîâ - 3000 íàñåêîìûõ â äåíü. Ìîæåòå ïðåäñòàâèòü, ñêîëüêî óêóñîâ âûäåðæèâàþò òàêèå «ëîâöû». ○

ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ ÇÀ ÏÎÆÀÐÀÌÈ °

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÈÉ ÍÞÕÀÒÅËÜ В некоторых кондитерских есть так называемые «нюхатели яиц». Они следят за тем, чтобы протухшие куриные яйца не использовались для производства кондитерских изделий.

Ðàáîòà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñèäåòü íà âåðõóøêå âûñîêîé áàøíè, íàõîäÿùåéñÿ â îäíîì èç íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ ÑØÀ, è ñëåäèòü, íå íà÷íåòñÿ ëè ãäå-íèáóäü â îêðóãå ïîæàð.

¬


р14

22 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

16 äåêàáðÿ 1899 ãîäà «ïîÿâèëñÿ» ôóòáîëüíûé êëóá «Ìèëàí». Îäèí èç ñàìûõ òèòóëîâàííûõ êëóáîâ ìèðà áûë îñíîâàí âûõîäöåì èç Áðèòàíèè Àëüôðåäîì Ýäâàðäñîì. Ïåðâûì êàïèòàíîì «Ìèëàíà» ñòàë Ãåðáåðò Êèëïèí. Èìåííî îí ïðèäóìàë ôîðìó êëóáà è åå öâåòà: ÷åðíûé è êðàñíûé. Ýìáëåìîé ñòàë ùèò ñ èçîáðàæåíèåì êðàñíîãî àíãëèéñêîãî êðåñòà. ○

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

 èñòîðèè Òðåòüåãî ðåéõà íåìàëî òðàãè÷åñêèõ è ïîçîðíûõ ñòðàíèö, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î ïðåñòóïëåíèÿõ íå òîëüêî ïðîòèâ íàðîäîâ äðóãèõ ñòðàí, íî è ïðîòèâ ñîáñòâåííîãî íàðîäà ИСТОЧНИК ЖИЗНИ разводиться с бесплодны-

17 äåêàáðÿ 1989 ãîäà íà òåëåêàíàëå «Fox» äåáþòèðîâàë ñàìûé äëèííûé â èñòîðèè àìåðèêàíñêîãî òåëåâèäåíèÿ àíèìàöèîííûé ñåðèàë - «Ñèìïñîíû». Îí ñîñòîèò èç 356 ñåðèé è äî ñèõ ïîð íå ñõîäèò ñ ìèðîâûõ òåëåâèçèîííûõ ýêðàíîâ. Â ìóëüòèêå çàòðîíóòû ìíîãèå àñïåêòû êóëüòóðíîé è ñîöèàëüíîé æèçíè Àìåðèêè, íî, ïðåæäå âñåãî, ýòî ãåíèàëüíàÿ ïàðîäèÿ íà òðàäèöèîííûé óêëàä æèçíè «ñðåäíåãî àìåðèêàíöà». ○

ÈÃÎÐÜ ÌÀÍÅÂÈ×

À ÂÛ ËÞÁÈÒÅ ÑÈÌÏÑÎÍÎÂ?

Ïîäàðèòå ôþðåðó ðåáåíêà

ÅÑËÈ Á ÍÅ ÁÛËÎ ÌÈËÀÍÀ…

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «ÂIÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

У Генриха Гиммлера, главы СС, второго человека в фашистской иерархии, были далеко идущие планы, касающиеся будущего нацизма и создания так называемой расы господ. Еще в 1935 г., после принятия расовых законов, он начал разрабатывать программу «выведения» особого «сорта» немцев - «Лебенсборн» («источник жизни»). До этого момента консервативное немецкое общество отвергало женщин, рожавших детей вне брака: чтобы избежать позора, сотни тысяч немок предпочли бы изба-

Ê ÍÀÌ ÏÐÈØÅË ËÈÍÎËÅÓÌ 19 äåêàáðÿ 1863 ãîäà àíãëè÷àíèí Ôðåäåðèê Óîëòîí çàïàòåíòîâàë ëèíîëåóì. Íàçâàíèå ýòîãî íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ ïðîèñõîäèò îò ëàòèíñêîãî linum - ëåí, ïîëîòíî è oleum ìàñëî. Äåëî â òîì, ÷òî ïðåäêîì ëèíîëåóìà áûëî «ïðîìàñëåííîå ïîëîòíî», ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà êîòîðîãî áûë çàôèêñèðîâàí åùå â 1627 ãîäó. Êñòàòè, ñî âðåìåí Ôðåäåðèêà Óîëòîíà ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà íàòóðàëüíîãî ëèíîëåóìà íå ïðåòåðïåë áîëüøèõ èçìåíåíèé.

Ãàçåòè ç âëàñíîãî àðõ³âó íàä³ñëàâ íàø ïîñò³éíèé ÷èòà÷ ³ç ì³ñòà Çåëåíîäîëüñüê Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó Ïàâëî ßí÷óê

ПАПАША ПО СТАНДАРТУ С октября 1939 г. рейхсфюрер СС обязал немецких женщин и девушек рожать вне брака, но не в обычных роддомах, а в спецучреждениях. Первый дом «Лебенсборн» открылся в предместье Мюнхена. Позже еще 8 таких заведений - в других городах Германии, 10 - в Норвегии. Во Франции, Бельгии и Люксембурге были открыты «спецотделения». Участницы проекта должны были заполнить анкету и представить родословную,

ÁËÀÃÎÄÀÐß «ËÅÁÅÍÑÁÎÐÍÓ», ÃÅÐÌÀÍÈß ÏÎËÓ×ÈËÀ 8 ÒÛÑß× «ÈÑÒÈÍÍÛÕ ÀÐÈÉÖÅ»

как минимум, на 2 поколения предков. Определили и «стандарт» биологического отца: солдат СС, голубоглазый блондин, без малейших признаков, в первую очередь, еврейской крови. брезговали гитлеровцы и Одобренная комиссией «материалом» из стран Вос«кандидатура» матери приточной Европы. Двухлетбывала в «Лебенсборн» под них детей похищали, привозили в рейх и по 47 параметрам проверяли на соот ìþíõåíñêîì «Ëåáåíñáîðíå» îòêðûò ìóçåé, ветствие арийской расе. ïðèçâàííûé îáúåäèíèòü îáåçäîëåííûõ «Выбракованных» отправëþäåé è ðàñêðûòü îáùåñòâó ãëàçà íà ляли в концлагеря, травили öèíèçì è áåçíðàâñòâåííîñòü íàöèñòñêîé газом и морили голодом.

ÌÓÇÅÉ-ÎÁËÈ×ÈÒÅËÜ

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

ми женами.

âåðõóøêè â îòíîøåíèè ê ëè÷íîñòè âîîáùå è ê æåíùèíå - â ÷àñòíîñòè.

виться от нежелательной беременности. Гиммлер потребовал не разбазаривать немецкую кровь: солдаты СС должны иметь в своих семьях не менее 4-х детей. Если двое погибнут в бою, оставшиеся будут нести оружие. Аборты объявили вне закона, а врачей, делающих операции подпольно, приговаривали к смертной казни. Мужья получили разрешение без проволочек

ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßËÈ ÐÎÄÎÑËÎÂÍÓÞ ÍÀ ÄÂÀ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÏÐÅÄÊÎÂ

опеку медсестер и акушерок и в течение года числилась «на службе», под покровительством нацистской партии. Покинуть заведение женщина могла лишь после усыновления ее ребенка выбранной для этого семьей. Вторая мировая война глобальных планов «детопроизводства» не нарушила: солдат специально присылали с фронта. Не

СТРАШНО БЫТЬ «ПОДАРКОМ» Все, что касалось детей «Лебенсборна», тщательно скрывалось. 70-летний Фольке Родер посвятил четверть века исследованию своего прошлого. Узнав правду об отце, который в составе полицейского батальона зверствовал на завоеванных территориях, Родер пережил тяжелый нервный срыв. Не добавили оптимизма и фотографии, изображающие жуткие ритуалы «крещения» лебенсборнских младенцев, найденные в музее. Родер не мог понять, кто он - жертва или виновник? Было страшно сознавать себя «подарком» Гитлеру, рожденным сменить погибшего солдата… С 1937 по 1945 г. в мюнхенском «детопроизводном» заведении родились 1100 детей. Последний ребенок - 25 мая 1945 г. Нюрнбергский трибунал освободил главарей СС от обвинения в участии в проекте «Лебенсборн». По принятой версии это была «благотворительная» организация, защищавшая интересы незамужних женщин. Вновь проблема «заказных» детей была поднята лишь после падения Берлинской стены.


р15

×èòàéòå íà ñàéò³:

16.12.2010 ð. ¹ 92 (1184) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ìß× Â ÊÎÐÇÈÍÅ

ÇÀÊÀËÊÀ ÅÂÐÎÏÎÉ начались «качели» - ни одна из команд не могла оторваться в счете более чем на очко. Однако «Летувос Ритас» лучше провели концовку периода, поэтому в итоге повели в счете личество очков и +4 в на 4 очка. пользу «Летувос Ритас» НЕ ПРОСТИЛИ сохранилось. СЛАБОСТЬ Неясно, что случиВо второй четвер- лось с «Днепром» во врети «Днепр» начал мя большого перерыва, отыгрываться и но в третьей десятимисравнял счет. нутке на паркет вышла Хотя сразу после совершенно другая коэтого литовцы манда. И играла она наоторвались уже на 6 оч- много хуже предыдуков, но дальние броски щей. Особенно это стало Иванова и Козлова вер- заметным при счете нули интригу. Правда, 43:48. У днепрян появипять очков от Байрамо- лись необязательные потери и непонятные передачи. Литовцы этого не простили, совершив рыÁÊ «Äíåïð» - ÁÊ «Ëåòóвок 14:0. Преимущество âîñ Ðèòàñ» 69:82 (18:22, гостей достигло 19 очков, 19:19, 12:26, 20:15). и им оставалось лишь Áîìáàðäèðû: Áóðòò грамотно довести матч (22 î÷êà + 4 ïåðåäà÷è) до закономерной концовÁàéðàìîâè÷ (16 î÷êîâ ки. «Днепру» же не по+ 4 ïîäáîðà). могла даже выигранная последняя четверть. Посвича снова выве- ле воскресного поражели гостей вперед. ния днепропетровская По итогу второго команда потеряла все периода коман- шансы на выход в следуды набрали ющий раунд Лиги ВТБ. равное ко- Зато у «Днепра» есть чудесная возможность набраться опыта игры с классными командами и поэкспериментировать с игровыми схемами.

ËÈÒÎÂÖÀÌ ÓÄÀËÑß ÐÛÂÎÊ - 14:0

СПОРТ 23

ÍÎÂ ÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ ÏËÀÂÀÍÜÅ

ÏÎÁÎÐÅÌÑß ÇÀ ÍÀÃÐÀÄÛ Íà ×åìïèîíàò ìèðà ïî ïëàâàíüþ íà êîðîòêîé âîäå â Äóáàè îòïðàâèëîñü ÷åòâåðî óêðàèíñêèõ ïëîâöîâ, ñðåäè êîòîðûõ äíåïðîïåòðîâåö Àíäðåé Ãîâîðîâ. Íàøó ñòðàíó òàêæå ïðåäñòàâÿò äîíåò÷àíèí Èãîðü Áîðèñèê, êèåâëÿíêà Äàðèíà Çåâèíà è Ñåðãåé Ôðîëîâ èç Çàïîðîæüÿ. ×åìïèîíàò ñòðàòîâàë 15 äåêàáðÿ. Âñåãî æå çà ñîðîê êîìïëåêòîâ íàãðàä ïîáîðþòñÿ ñïîðòñìåíû èç áîëåå ÷åì 140 ñòðàí ìèðà.

ÒÀÁËÎ

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Äíåïðîïåòðîâñêèé ÁÊ «Äíåïð» ïîòåðÿë äàæå òåîðåòè÷åñêèå øàíñû íà ïðîäîëæåíèå áîðüáû â Åäèíîé ëèãå ÂÒÁ

ниям в Украине, в частности - за киевский «Будівельник». Казалось, что игроки «Днепра» прониклись

С ОТКРЫТЫМ ЗАБРАЛОМ Домашняя игра против литовского «Летувос Ритас» 12 декабря была важна как с турнирной, так и с психологической точки зрения. Ведь прибалтийские клубы славятся своим профессионализмом и классной игрой. Примечательно, что сейчас за литовскую команду выступает американец Халид Эль-Амин, который запомнился украинским любителям баскетбола по выступле-

 ÏÅÐÂÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ ÈÃÐÀËÈ ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ

идеей во что бы то ни стало показать зубы и дать бой литовским гостям. Однако начало игры показало, что шансов на победу у днепропетровцев очень мало. Гости открыли счет трехочковым и к середине первой четверти вели в счете: 8:2. При счете 4:10 болельщики стали опасаться разгрома, но, благодаря активным действиям Стивена Буртта, наши баскетболисты почти догнали литовцев - 9:10. После этого

Неподвижное морское животное

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1182

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

ÔÀÊÒ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

ЧЕТВЕР, 16 ГРУДНЯ 2010 РОКУ № 92 (1184)

Çâåðåâ ñïàñåò ìèð! ËÞÄÌÈËÀ ÁÓËÎ×ÊÈÍÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Äî Íîâîãî ãîäà îñòàåòñÿ íåñêîëüêî íåäåëü. Çà ýòî âðåìÿ íóæíî óñïåòü ïåðåäåëàòü ìàññó äåë, íå îòêëàäûâàÿ èõ íà ïîòîì. Íóæíî îçàáîòèòüñÿ ïîäàðêàìè ðîäíûì è áëèçêèì, ïðèâåñòè â ïîðÿäîê êâàðòèðó. È ÷òîáû ïåðåä ñàìûìè ïðàçäíèêàìè íå îêàçàòüñÿ â öåéòíîòå, ëó÷øå ïðîâåñòè âñå ìåðîïðèÿòèÿ óæå ñåé÷àñ. Ñèòóàöèÿ íà çâåçäíîì íåáîñêëîíå â ïðèíöèïå áëàãîïðèÿòñòâóåò âñåì âàøèì íà÷èíàíèÿì. ТЕЛЕЦ Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè âàì ïðåäñòîèò ðàçãðåáàòü âîðîõ äåë è çàíèìàòüñÿ áåãîòíåé ïî êàáèíåòàì. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ìîæåò âíåçàïíî óäèâèòü áëèçêèé ÷åëîâåê. Îòíåñèòåñü ê ýòîìó ñ ïîíèìàíèåì. Âîçìîæíî, âû ïðîñòî íå âëàäååòå èíôîðìàöèåé â ïîëíîé ìåðå. Íåêóþ ðîìàíòè÷åñêóþ âñòðå÷ó îáåùàþò çâåçäû â êîíöå íåäåëè. БЛИЗНЕЦЫ Áëèçíåöû - íåïîñåäû ïî æèçíè. Âîò è íà ýòîé íåäåëå Áëèçíåöàì íåîáõîäèìî ïóñòèòüñÿ â òâîð÷åñêèé ïîèñê. Ïîäîáíûé íàñòðîé íà ïîçíàíèå çàâèñèò îò ïîëîæåíèÿ çâåçä. Ðåêîìåíäóåòñÿ èñêàòü, ïðîáîâàòü è èññëåäîâàòü âñå íîâîå. Ïðîáóéòå! Ïðîÿâëÿéòå ëþáîïûòñòâî è íàñòîé÷èâîñòü. РАК Åñëè íàó÷èòåñü îòäåëÿòü âàæíîå îò âòîðîñòåïåííîãî, âàñ æäåò óäà÷à. Êðóòûå âèðàæè - íå ôèíàëüíàÿ ñòàäèÿ òîãî, ÷òî ìîæåò ïîäæèäàòü âàñ íà ýòîé íåäåëå. Ñëîâà ïîðîé âûëåòàþò íåçàìåòíî, è åñëè õîòèòå, ÷òîáû ïàðòíåð âîñïûëàë ê âàì àôðèêàíñêîé ñòðàñòüþ, ñòàðàéòåñü ñäåðæèâàòü íåêîòîðûå âûðàæåíèÿ â åãî àäðåñ. Íå ñîðèòå äåíüãàìè. ЛЕВ Ëüâû ñìîãóò áåñïðåïÿòñòâåííî îïðåäåëèòüñÿ ñ ïëàíàìè íà áëèæàéøåå âðåìÿ. Ýòî ìîæåò êàñàòüñÿ íå òîëüêî êàðüåðíûõ, íî è ëè÷íûõ âîïðîñîâ. Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò îáðàòèòü íà àñïåêòû, ñâÿçàííûå ñ ïàðòíåðñòâîì. Âñåâîçìîæíûå ñîþçû áóäóò ÷ðåçâû÷àéíî áëàãîïðèÿòíûìè. Òàê ÷òî áóäüòå îòêðûòû íîâîìó îáùåíèþ! ДЕВА Äåâû âñþ íåäåëþ áóäóò íàõîäèòüñÿ â îæèäàíèè ÷åãî-òî íåîáû÷íîãî è ïðàçäíè÷íîãî. Íóæíî ïðèçíàòüñÿ, ÷òî ðîìàíòè÷åñêèé ïîäúåì ïîñïîñîáñòâóåò âîëøåáíûì âåùàì: ïðåäñòàâèòåëè çíàêà îáðåòóò íàêîíåö óäà÷ó è ñóìåþò ñ óñïåõîì âîñïîëüçîâàòüñÿ åþ. Ãàðìîíèþ â ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ âíåñóò è ìëàäøèå ðîäñòâåííèêè. Ãîòîâüòåñü ê ÿðêèì, íåçàáûâàåìûì âûõîäíûì.

ВЕСЫ Íàñòóïèë èäåàëüíûé ìîìåíò äëÿ òîãî, ÷òîáû îñîçíàòü, ÷åãî âû íà ñàìîì äåëå õîòèòå. Óãëóáèòåñü â ñåáÿ è ñäåëàéòå âñå âîçìîæíîå. Äëÿ òîãî, ÷òîáû â îòíîøåíèÿõ ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì âàì ñîïóòñòâîâàë óñïåõ, ïðåêðàòèòå òðåáîâàòü îò ñåáÿ ñëèøêîì ìíîãîãî. Êîãäà âû ïîéìåòå, ÷åãî âàì áîëüøå âñåãî õî÷åòñÿ, ïðèäåò âðåìÿ ñáðîñèòü ëîæíûå îêîâû, ìåøàþùèå äâèãàòüñÿ ê öåëè. СКОРПИОН Íàñòóïàåò äîâîëüíî ñóìàòîøíûé ïåðèîä, â òå÷åíèå êîòîðîãî âàì ïîðîé áóäåò âåñüìà ñëîæíî ðàçäåëèòü íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûå îáëàñòè ñâîåé æèçíè. Âåäü âñå â íåé íàñòîëüêî âçàèìîñâÿçàíî. Âïðî÷åì, âàì íå î ÷åì áåñïîêîèòüñÿ. Äîâåðüòåñü ñîáñòâåííîìó ÷óòüþ.  êîíöå êîíöîâ, èìåííî ýòî ÿâëÿåòñÿ âàøåé âðîæäåííîé ñïîñîáíîñòüþ. СТРЕЛЕЦ Íà÷íåòñÿ íîâûé ïåðèîä â âàøåé æèçíè. Êòî-òî èç âàøåãî îêðóæåíèÿ óñòóïèò äîðîãó, è âû ðâàíåòåñü ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå ê óñïåõó. Âàì íå ñâîéñòâåíåí àâàíòþðèçì? Ðàç åñòü æåëàíèå ïîó÷àñòâîâàòü â âàæíûõ ñîáûòèÿõ, çíà÷èò îáÿçàòåëüíî ïîÿâèòñÿ è êóðàæ! Áóäüòå îñòîðîæíåå ñ ïàðòíåðàìè, à ëó÷øå çàðàíåå ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïåðåãîâîðàì.  âûõîäíûå íå ïðèíèìàéòå âàæíûõ ðåøåíèé, îòäîõíèòå. КОЗЕРОГ Íåäåëÿ ïîòðåáóåò îò âàñ ýíåðãè÷íûõ äåéñòâèé.  êîíöå ãîäà íóæíî çàâåðøàòü äåëà è íå íà÷èíàòü íè÷åãî íîâîãî - ïîäîáíîå ïîëîæåíèå âåùåé îïðåäåëÿåòñÿ ðàññòàíîâêîé çâåçä. Ñèòóàöèÿ, êîíå÷íî, íå èç ëó÷øèõ, íî åñòü íàäåæäà, ÷òî ìíîãîå âûïðàâèòñÿ ïåðåä ñàìûì Íîâûì ãîäîì.  âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü êàê ìîæíî ëó÷øå îòäîõíóòü è íàáðàòüñÿ ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. ВОДОЛЕЙ Íà÷àëî íåäåëè áóäåò áóðíûì. Ñóùåñòâóåò ìíîãî äåë, êîòîðûå òðåáóþò îò âàñ çàâåðøåíèÿ. Åñëè ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî íóæíî ñìåíèòü ÷òîòî â ñîáñòâåííîì èìèäæå, çàïèøèòåñü â ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêóþ.  âûõîäíûå îòïðàâëÿéòåñü â êèíîòåàòð íà ïðåìüåðó. РЫБЫ Îæèäàåòñÿ àêòèâíàÿ, íàïîëíåííàÿ ñîáûòèÿìè íåäåëÿ. Ñóåòíîñòü ïåðâûõ äíåé íåäåëè ìîæåò çàáðàòü âñå ñèëû, ñëèøêîì ìíîãî çàïëàíèðîâàëè. Åñëè äâèãàòüñÿ ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì â ïîäîáíîì ðèòìå, ìîæíî ðàñïðîùàòüñÿ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïëàíîâ. ×òîáû ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, îïðåäåëèòåñü â ïðèîðèòåòàõ. Âûõîäíûå ïîðàäóþò õîðîøèìè ñîáûòèÿìè. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

Êòî íå çíàåò «çâåçäó â øîêå»? Ñåðãåÿ Çâåðåâà çíàþò âñå: ðîññèéñêèé ñòèëèñò, «êîðîëü ãëàìóðà» è ïðîñòî øîóìåí. Ñåãîäíÿ îí îñîáî ïîïóëÿðåí â Óêðàèíå Ñåðãåé ó÷àñòâóåò â øîó «Ç³ðêà+dzðêà» íà òåëåêàíàëå «1+1» НИ РАЗУ НЕ «ОБЛАЖАЛСЯ» - Сергей, почему решили участвовать в песенном шоу? - Я вообще нигде не люблю участвовать. Не катался на коньках, потому что ломать ребра и руки-ноги совсем не хотелось, не танцевал на шестах, бальным танцам не учился. У меня есть определенное дело, которым я занимаюсь, мне это интересно. Принять участие в песенном украинском шоу я согласился, потому что нам с Ириной Билык предстоят очень серьезные и сложные концерты по Украине, в том числе и благотворительные - для воспитанников детских домов, ветеранов войны…

«ß ÍÅ ÕÎ×Ó, ×ÒÎÁÛ ÑÛÍ ÁÛË Â ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÅ»

отработать для публики. При этом я ни разу не «облажался» в нотах. Конечно, все ждут, когда же я наконец сфальшивлю, но этого не будет. Вообще я считаю, что моя крас о т а спасет м и р . Комуто действительно н а д о п е т ь оперным голосом, и их это не спасет. А кому-то достаточно того, что я делаю, чтобы быть супер-мегазвездой.

РОДНАЯ БИЛЫК - Что Вы вынесли из этого проекта? - Я научился мобилизироваться в краткие сроки: за один день мы успеваем выучить песню, пройти ее 3 раза на сцене и выйти

Как Вам работается с Ириной Билык? - Мы учим друг друга вещам, которые не знали раньше, делимся умениями. Я приобрел новый опыт в работе с оркестром: ведь

«ÊÎÃÄÀ ÏÎÅØÜ ÏÅÑÍÈ Î ËÞÁÂÈ, ÍÀÄÎ ×ÒÎÁÛ ÁÛËÈ ×ÓÂÑÒÂÀ» здесь 80% артистов, которые вообще никогда не работали с живыми музыкантами. Я же раньше сталкивался с оркестром, когда пел в детстве, юношестве. Меня все российские артисты ревнуют к Ире. Они ее готовы на куски разорвать, потому что считают, что она нереальная. А вот российские женщины недоумевают, почему я выбрал Ирину. Мол, были другие, молодые, красивые. Но Ира - просто родной мне человек, и для меня это немаловажно. Понимаете, когда поешь песни о любви, надо чтобы были хотя бы какие-то чувства. - Сергей, Вашему сыну недавно исполнилось 14 лет. Кем видите его в будущем? - Я не хочу, чтобы сын был в шоу-бизнесе. Мы сначала в песне его искали, что-то пробовали. Но он не видит себя в этом. Очень рано стал среди детей звездой.

ÞÌÎÐ - Ïðîñûïàéñÿ! Îáåäåííûé ïåðåðûâ! - Èäèòå áåç ìåíÿ - ÿ ñåãîäíÿ áåç îáåäà ðàáîòàþ...

*** - Ñòîé! Êòî èäåò? - Äîæäü, - áûñòðî îòâåòèë Øòèðëèö è çàáàðàáàíèë ïàëüöàìè ïî ñòåêëó...

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Чт 16.12

2 4 0С 6 8 0С

півд.захід. 56 м/с

Пт 17.12

2 4 0С 3 5 0С

півн.схід. 67 м/с

Сб 18.12

4 6 0С 6 8 0С

півд.захід. 35 м/с

Нд 19.12

0 2 0С 16 18 0С

півн. 310 м/с

Пн 20.12

0 +2 0С +2 +4 0С

півд. 56 м/с

Вт 21.12

+4 +6 0С 2 4 0С

півд. 45 м/с

Ср 22.12

1 +1 0С 2 4 0С

схід. 34 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 15.12.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 0 1899

вести приднепровья  
вести приднепровья  

вести приднепровья