Page 1

р1

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÉ ØËßÕ ÐÅòÎÍÓ

ÒÀÌ, ÄÅ ÃÎÐÈ É ÏÎËÎÍÈÍÈ

14

ÑÀÌÎËÅ×ÅÍÈÅ: ÕÎÐÎØÎ ÈËÈ ÏËÎÕÎ?

4 2

ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ - ÑÎ ÙÅÍÊÎÌ

17

ÒÓÐÈÑÒ ÇÀÂÆÄÈ ÏÐÀÂÈÉ Íåçàáàðîì òóðîïåðàòîð³â ìîæóòü çîáîâ’ÿçàòè ïîâåðòàòè ïîëîâèíó ãðîøåé çà òóð, ÿêùî íåçàäîâîëåíèé ê볺íò â³äìîâèòüñÿ â³ä â³äïî÷èíêó, à òàêîæ äàâàòè á³ëüø ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïðî ïîäîðîæ. ª ùå ê³ëüêà ïðèºìíèõ íîâîââåäåíü.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№90 (1182) Четвер, 09 грудня 2010 р.

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ñ×ÈÒÀÒÜ ÍÅ ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÒÜ

ÍÅÎÒËÎÆÍÛÉ ÇÀÊÎÍ

ÄÅÒßÌ ÇÀÏËÀÒßÒ ÁÎËÜØÅ Â Óêðàèíå óâåëè÷àò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà äåòåé. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû çàðåãèñòðèðîâàë êàê íåîòëîæíûé çàêîíîïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 15 Çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì». Ïðîåêò ïðåäëàãàåò åæåãîäíî äî 2014 ãîäà óâåëè÷èâàòü ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïîìîùè.  ðåçóëüòàòå ïîìîùü íà ðåáåíêà îò 3 äî 13 ëåò âñåãî óâåëè÷èòñÿ íà 250 ãðèâåí, íà äåòåé îò 13 äî 18 ëåò - íà 500 ãðèâåí. ○

ÑËÎÂÎ ÇÀ ÐÀÄÎÉ

ÊÀÁÌÈÍ ÓÒÂÅÐÄÈË ÁÞÄÆÅÒ

6

Ìèëüÿðäû íàñ. Íàñ òüìû è òüìû... Íà äíÿõ Èíòåðíåò îáëåòåëà íîâîñòü î òîì, ÷òî â Àôðèêå íàñåëåíèå äîñòèãëî óæå 1 ìèëëèàðäà ÷åëîâåê. À ê 2050 ãîäó ýòà öèôðà ìîæåò óäâîèòüñÿ. Êñòàòè, ñàìàÿ âûñîêàÿ ðîæäàåìîñòü - â Íèãåðå, æèòåëüíèöû êîòîðîãî ïðîèçâîäÿò íà ñâåò â ñðåäíåì ïî ñåìü äåòåé. «Â³ñò³» ðåøèëè «ïðîâåñòè ïåðåïèñü» æèòåëåé ïî ìàòåðèêàì. Îêàçàëîñü, ÷òî êàæäóþ ñåêóíäó íà ïëàíåòå ðîæäàþòñÿ òðè ÷åëîâåêà, âñåãî æå â òå÷åíèå ãîäà íàñåëåíèå óâåëè÷èâàåòñÿ íà 80 ìëí. Ñîãëàñíî ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ, ÷åðåç ïÿòüäåñÿò ëåò íà Çåìëå áóäóò ïðîæèâàòü 9,1 ìëðä ÷åëîâåê.

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ - ÎÄÍÀ ÂÅÙÜ ïðîäàåòñÿ êàêàÿ-òî îäíà âåùü, íî ïî î÷åíü íèçêèì Èíòåðåñíàÿ áèçíåñ-èäåÿ öåíàì.  ñðåäíåì òîâàðû âîçíèêëà ó àìåðèêàíñêîãî çäåñü íà 40-50% äåøåâëå ïðåäïðèíèìàòåëÿ Ìýòòà ñðåäíåðûíî÷íîé ñòîèìîñòè. Ðàòëåäæà. Ïðåäëîæåíèå ìåíÿåòñÿ Îí ïðèäóìàë íåñòàíäàðòíûé åæåäíåâíî ðîâíî â ïîëìàðêåòèíãîâûé õîä â íî÷ü. Ýòî ìîæåò áûòü ÷òî ýëåêòðîííîé êîììåðöèè óãîäíî - îò êîìïüþòåðíîé ìóæ÷èíà ñîçäàë èíòåðíåòìûøêè äî áîëüøèõ ñòåðåîìàãàçèí, â êîòîðîì ïîñòîñèñòåì. ÿííî ïðåäëàãàåòñÿ ëèøü Ìýòò äåëàåò çàêóïêè ó îäíî íàèìåíîâàíèå. ïîñòàâùèêîâ êðóïíûì Êàæäûé äåíü íà ñàéòå îïòîì èëè ìåëêèìè ïàðòèÿÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

ìè ïî äîãîâîðåííîñòè, ïî î÷åíü íèçêîé öåíå, è ïðîäàåò ÷åðåç ñâîé èíòåðíåò-ìàãàçèí îäíîé âåùè, êàê íà ðàñïðîäàæå. Àóäèòîðèÿ ñàéòà - 10000 ïîëüçîâàòåëåé, ïîýòîìó òîâàð ðàçëåòàåòñÿ áóêâàëüíî çà îäèí äåíü. Èíòðèãè äîáàâëÿåò è òî, ÷òî íèêòî íå çíàåò, ÷òî áóäóò ïðåäëàãàòü â ìàãàçèíå çàâòðà. Ïðåèìóùåñòâà òàêîãî ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî

áèçíåñà â òîì, ÷òî âëàäåëåö íå îáëàäàåò íèêàêîé ñîáñòâåííîñòüþ è ãåîãðàôè÷åñêè íå ïðèâÿçàí íè ê êàêîé ñòðàíå. Êðîìå òîãî, îí íå çàâèñèò îò òîâàðà è íàñûùåííîñòè ðûíêà. Ñåãîäíÿ ïðîäàåò îäíî, çàâòðà - ñîâñåì äðóãîå. Ñåé÷àñ, êîãäà áðåíä óæå íà ñëóõó, ó Ðàòëåäæà íåò îòáîÿ îò ïîñòàâùèêîâ, òå ñàìè ïðåäëàãàþò åìó òîâàð ïî íèçêîé öåíå.

«Â³ñòåé».. Ñ íåáåñ íà ãîëîâó 18 Ýíöèêëîïåäèÿ «Â³ñòåé» cmyk

Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ óòâåðäèë ïðîåêò ãîñáþäæåòà íà 2011 ãîä. 10 ÿíâàðÿ åãî ïåðåäàäóò â Âåðõîâíóþ Ðàäó. Ñîãëàñíî ïðîåêòó, äåôèöèò áþäæåòà íà ñëåäóþùèé ãîä ñîêðàòèòñÿ äî 3%. À áëàãîäàðÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìå ïî÷òè íà ìèëëèàðä ãðèâåí óìåíüøàò ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âëàñòè. Èíôëÿöèÿ çàïëàíèðîâàíà íà óðîâíå 8,9%. Ïðîåêò áþäæåòà ïðåäóñìàòðèâàåò óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ íà îõðàíó çäîðîâüÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû. ○

ÏÐÎÒÅÑÒÈÐÓÉÑß!

ÂÐÅÌß ÅÑÒÜ, ÍÎ ÌÀËÎ… Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîáíîì òåñòèðîâàíèè âíåøíåãî íåçàâèñèìîãî îöåíèâàíèÿ çíàíèé ìîæíî ïîäàâàòü äî ïîëóíî÷è 10 äåêàáðÿ. Ðåãèñòðàöèþ ïðîâîäÿò íà ñàéòàõ ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ îöåíèâàíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Ïðåäìåòû è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àáèòóðèåíòû âûáèðàþò ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè ðåãèñòðàöèè. Íàïîìíèì, ÷òî ó÷àñòèå â ïðîáíîì òåñòèðîâàíèè ïëàòíîå. Öåíà - 84 ãðèâíû. Ïðîáíîå ÂÍÎ ñîñòîèòñÿ 2 è 9 àïðåëÿ 2011 ãîäà.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182)

«Â²ÄÊÐÈÒÀ ÂËÀÄÀ»

ÏÎÄÁÀÉ ÏÐÎ ÌÀÉÁÓÒͪ

ÏÅÍѲß, ßÊÓ ÍÀÊÎÏÈ×ÓÞÒÜ Óðÿä ïëàíóº ââåñòè íàêîïè÷óâàëüíó ñèñòåìó ïåíñ³é ó 2012 ðîö³. ϳäãîòîâêà âæå ïî÷àëàñü ³ òðèâàòèìå âåñü íàñòóïíèé ð³ê. Ïðåì’ºð Ìèêîëà Àçàðîâ çàçíà÷èâ - ïåíñ³éíà ðåôîðìà ïåðåäáà÷àº, ùî áóäóòü ïðàöþâàòè ÿê äåðæàâíèé Ïåíñ³éíèé ôîíä, òàê ³ íåäåðæàâí³, äå ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïðàöþþòü, íàêîïè÷óâàòèìóòü ãðîø³ ñîá³ íà ïåíñ³þ. «Áàãàòî ëþäåé çîâñ³ì íå äóìàþòü ïðî ñâîþ ïåíñ³þ. Âîíè ðîçðàõîâóþòü íà òå, ùî õòîñü çà íèõ ïëàòèòü ö³ ïåíñ³éí³ ôîíäè», - ñêàçàâ Àçàðîâ. Ïëàíóºòüñÿ, ùî äî 2014 ðîêó ó íîâîñòâîðåíèõ ïåíñ³éíèõ ôîíäàõ áóäå ìàéæå 10 ìëðä. ãðèâåíü.

ÍÎÂÈÍÈ ¯ÄÅÌÎ Ç ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ

ÀÂÒÎÁÓÑÈ ÄËß Ó×Ͳ ²ç 6-ãî ãðóäíÿ â îáëàñòü íàäõîäÿòü íîâ³ àâòîáóñè äëÿ ï³äâåçåííÿ ó÷í³â òà â÷èòåë³â øê³ë Ñèíåëüíèê³âñüêîãî, Êðèâîð³çüêîãî, Âàñèëüê³âñüêîãî, Ìåæ³âñüêîãî ³ Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéîí³â. Âîíè çàêóïëåí³ çà êîøòè äåðæáþäæåòó. ßê çàçíà÷èâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë, öüîãîð³÷ çà êîøòè îáëàñíîãî áþäæåòó áóëî ïðèäáàíî 20 øê³ëüíèõ àâòîáóñ³â. Ùå ï’ÿòü, ÿê³ çàðàç íàäõîäÿòü äî ðàéîí³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè, êîøòîì äåðæáþäæåòó. «Òàêèì ÷èíîì, êîíñîë³äîâàíèìè ä³ÿìè îðãàí³â öåíòðàëüíî¿ òà îáëàñíî¿ âëàäè ìè âïðèòóë íàáëèçèëèñü äî ïîâíîãî ðîçâ'ÿçàííÿ ïèòàíü ùîäî ï³äâåçåííÿ ó÷í³â òà ïåäàãîã³â äî øê³ë ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³. Íà ñüîãîäí³ 99% ñ³ëüñüêèõ ó÷í³â òà â÷èòåë³â îáëàñò³ âæå çàáåçïå÷åí³ áåçêîøòîâíèì ï³äâåçåííÿì äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â», - íàãîëîñèâ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Åëåêòðîííèé øëÿõ ðåã³îíó

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Çàïðîïîíîâàí³ Äí³ïðîïåòðîâùèíîþ åëåêòðîíí³ ñåðâ³ñè ñòàëè ïåðåìîæöÿìè ó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ У 2010 році на конкурсний відбір надійшло 489 проектів та програм з усіх регіонів України. Дніпропетровська область стала найактивнішим учасником - 13 наших проектів пере-

могли у різних номінаціях. У тому числі переможцями всеукраїнського конкурсу стали Дніпропетровська обласна рада з проектом «Електронне урядування на службі громад. Створення районних інформаційно-ресурсних центрів надання електронних адміністративних послуг» та Криворізька міська рада з проектом «Створення інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста з відображенням на карті її об’єктів та в кольорах картини розподілу найбільш

важливих загальних показників життєдіяльності, а також організація єдиної загальноміської довідковоінформаційної служби за допомогою терміналів самообслуговування».

ЄДИНИЙ ПОРТАЛ Загальний бюджет проекту обласної ради - 1,3 мільйона гривень, Криворізької міськради - 500 тисяч гривень. За умовами конкурсу, для реалізації проектів, що визнані переможцями, надається часткове фінансування з державного бюджету.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 22 ðàéîíí³ ðàäè òà 22 ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, 7 ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò ðàéîííîãî çíà÷åííÿ, 39 ñåëèùíèõ ðàä, 288 ñ³ëüñüêèõ ðàä, 864,2 òèñÿ÷³ îñ³á ç ¿õí³õ ãðîìàä âèçíà÷èëè ö³ëüîâîþ

ãðóïîþ ïðîåêòó «Åëåêòðîííå óðÿäóâàííÿ íà ñëóæá³ ãðîìàä»

ÁÞÄÆÅÒ ÏÐÎÅÊÒÓ ÎÁËÐÀÄÈ 1,3 ÌËÍ. ÃÐÍ. «Ми будемо розповсюджувати в усіх органах влади Дніпропетровської області кращі електронні комунікативні рішення в сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, зайнятості населення, безпеки громадян, малого підприємництва, житлової політики та комунального господарства, транспорту, будівництва, економіки. В результаті ми отримаємо цілісну та ефективну систему, що буде об’єднана в єдиний портал «Відкрита влада», - зазначив губернатор Олександр Вілкул.

ªÄÈÍÀ ÌÅÒÀ

Ñâÿòî äåïóòàò³â ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

7 ãðóäíÿ â Óêðà¿í³ â³äçíà÷èëè Äåíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ На Дніпропетровщині до професійного свята долучилися 8483 депутати. Вони представляють 389 рад різного рівня, до яких входять більш ніж півтори тисячі

міст, сіл і селищ. Обранці народу, які працюють у регіоні, належать до різних політичних сил і професій, проте об’єднані єдиною метою - зробити життя громадян кращим. « С ь о г о д н і місцеві ради сильні як ніколи. Серед депутатів обласної ради - керівники міністерств і відомств, директори

Ó ÐÅòÎͲ ÏÐÀÖÞÞÒÜ 8483 ÄÅÏÓÒÀÒÈ великих підприємств. Разом із губернатором Олександром Вілкулом ми ставимо перед собою масштабні завдання, об’єднані у Народну програму розвитку області.

Реалізувавши цей проект, ми створимо нову, сильну Дніпропетровщину», - зазначив голова облради Євген Удод.

Кращим керівникам міст, сіл і районів вручили нагороди Євген Удод та заступник голови облдержадміністрації Геннадій Темник.

ÑÂ²Ò ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ ○

ÎÁËÀÑÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÂÈÇÍÀ×ÈËÈ ÊÐÀÙÈÕ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ öèìè äíÿìè âèçíà÷èëè ïåðåìîæö³â îáëàñíîãî êîíêóðñó ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó 2010 ðîö³. Äî ó÷àñò³ ó íüîìó íàä³éøëî ÷èìàëî ïðîïîçèö³é, òîæ îáðàòè êðàùèõ âèÿâèëîñü íåïðîñòî. Ïðàêòè÷íî âñ³ ïðîåêòè ã³äí³ áóòè âò³ëåíèìè ó æèòòÿ, áî ñòîñóþòüñÿ ïîêðàùåííÿ ðîáîòè îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. Ó 2011 ðîö³ íà ðåàë³çàö³þ ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïåðåìîæöÿì êîíêóðñó áóäå âèä³ëåíî ç îáëàñíîãî áþäæåòó 2446,0 òèñ. ãðí. Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä âèñëîâèâ ïåðåêîíàííÿ, ùî ç êîæíèì ðîêîì çðîñòàòèìóòü ³ ê³ëüê³ñòü ïðîåêò³â, ³ ¿õíÿ ÿê³ñòü. ³äïîâ³äíî äî öüîãî êðàùàòèìå ñèòóàö³ÿ ó ì³ñöåâèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàäàõ. Òàêîæ âèçíà÷èëè ïåðåìîæö³â êîíêóðñó ñåðåä ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ïðîáëåìè ðîçâèòêó - òàëàíòó íå çàâàäà ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Òðåòüîãî ãðóäíÿ ó ñâ³ò³ â³äçíà÷àþòü Äåíü ³íâàë³ä³â. Ç öüîãî ïðèâîäó ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é øêîë³³íòåðíàò³ äëÿ ãëóõèõ ä³òåé â³äêðèëàñü ùîð³÷íà âèñòàâêà äåêîðàòèâíîïðèêëàäíèõ ðîá³ò На виставці були роботи 250 дітей-інвалідів, вихованців інтернатних закладів міста та області. Маленькі майстри представили вироби, які створили своїми руками. Авторів найкращих робіт нагородили цінними подарунками, фотоапаратами, музичними центрами. Мета заходу - сприяння

розвитку дитячої творчості, соціалізація дітей із фізичними та розумовими вадами у суспільстві, підтримка обдарованих дітей. Незважаючи на свої вади, вихованці шкіл-інтернатів дуже обдаровані, вони з великим бажанням

ÌÅÒÀ ÇÀÕÎÄÓ ÑÏÐÈßÍÍß ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÄÈÒß×ί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ²

займаються у гуртках, які працюють в інтернатних закладах. Виставку дитячих робіт відвідала заступник голови облдержадміністрації Марія Пустова. Вона підкреслила, що дуже важливо, аби у кожному навчальному закладі для дітей з обмеженими можливостями працювали різноманітні гуртки, щоб діти мали усі умови та можливості для творчого розвитку та самореалізації. «Я завжди з великим хвилюванням відвідую цю виставку, тому що у цих дітей дуже красива душа, вони багато чого вміють робити»,- наголосила заступник губернатора.


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

ÂÑÅ ÇÀÎÄÍÎ

«Çåëåíûé ñâåò» èíâåñòèöèÿì â ýêîëîãè÷åñêèå ïðîåêòû

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÎÁËÑÎÂÅÒÀ ÅÂÃÅÍÈÉ ÓÄÎÄ ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÏÓÒßÕ ÓËÓ×ØÅÍÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÈ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ

 ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà 51 êàíàëå â ðàìêàõ àâòîðñêîãî ïðîåêòà Áîðèñà Ôèëàòîâà «Ãóáåðíñêèå ïðîãíîçû» ñîñòîÿëàñü ïóáëè÷íàÿ äèñêóññèÿ íà ýêîëîãè÷åñêèå òåìû ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé îáëàñòè è ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëåé êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíèçàöèé, ó÷åíûõ-ýêîëîãîâ, àêòèâèñòîâ ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ Тон дискуссии задал председатель облсовета Евгений Удод. Он подчеркнул, что для успешного проведения природоохранных мероприятий нужно, чтобы власть и общественность действовали заодно. Городской голова Днепропетровска Иван Ку-

ся, наконец, раскоше- бытность его народлиться на очистные ным депутатом. В частности, если раньсооружения. ше из так называемоНАДЕЖДЫ НА го «фонда загрязнеОБЪЕЗДНУЮ ния», формируемого ДОРОГУ за счет отчислений Евгений Удод на- местных предприяпомнил, что толчком тий, лишь 35% шло к активизации при- на нужды области, а родоохранной дея- львиную долю забительности в стране рал Киев, то теперь у стали изменения в за- нас в области остаетконодательстве, при- ся 70%. личенко развил эту нятые по инициатиБольшие надежмысль, отметив зна- ве губернатора Алек- ды Евгений Удод чительный вклад в сандра Вилкула в

ÑÐÅÄÈ ÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒΠ- ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌ ÄÎÎ×ÈÑÒÊÈ борьбу с загрязнением окружающей среды активистов, в частности жителя ж/м «Южный» Сергея Петухова, организатора массовых акций в защиту реки Самары. Именно под давлением общественности был разработан проект утилизации стоков, и собственникам предприятий придет-

Êîãäà â Äíåïðîïåòðîâñêå áóäåò äîñòðîåíà îêðóæíàÿ äîðîãà? Ãäå áóäóò æèòü ëþäè, êîòîðûå æèâóò íà ìåñòå ïîñòðîéêè ïëàíèðóåìîé îêðóæíîé? ×òî ìåøàëî íàâåñòè ïîðÿäîê â äîðîæíîé ñôåðå ðàíüøå? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû äàäóò îòâåòû â ñëåäóþùåì âûïóñêå «Ãóáåðíñêèõ ïðîãíîçîâ ñ Áîðèñîì Ôèëàòîâûì». Òåìà ñëåäóþùåé ïðîãðàììû: «Äîðîãè, êîòîðûå ìû ðåìîíòèðóåì». Âðåìÿ âûõîäà â ýôèð: âîñêðåñåíüå, 19 äåêàáðÿ, â 19.30 íà 51 êàíàëå. Åñëè âû ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ èíòåðåñíîé èíôîðìàöèåé, çâîíèòå ïî òåëåôîíó 788-29-51 èëè ïèøèòå ïî àäðåñó: pr ognoses@ukr .net. prognoses@ukr ognoses@ukr.net. Àâòîðîâ íàèáîëåå ñîäåðæàòåëüíûõ îòêëèêîâ ïðèãëàñÿò â ñòóäèþ.

Äåïóòàòû ñïëàíèðîâàëè áóäóùåå Íà ÷åòâåðòîé ñåññèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà äåïóòàòû îáãîâîðè ëè ðàçâèòèå îáãîâîðèëè ãîðîäà íà áëèæàéøèå ãîäû На заседании избранники народа внесли изменения в ряд социально-экономических программ развития города на период 2011-2015 гг. В их числе развитие сфер и отраслей городского хозяйства, малого и среднего предпри-

ÍÎÂÈÍÈ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

ÂDzÐÅÖÜ ÄËß Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ Ñüîãîäí³, 9 ãðóäíÿ, ñâÿòêóº 47-ð³÷÷ÿ ç äíÿ ñòâîðåííÿ îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ ã³ðíè÷îçáàãà÷óâàëüíèõ êîìá³íàò³â íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ÂÀÒ «Ï³âí³÷íèé ÃÇÊ». Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä â³òàþòü âñ³õ ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, äÿêóþòü ¿ì çà ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ òà áàæàþòü çä³éñíåííÿ ïëàí³â ³ çàäóì³â, ï³äêîðåííÿ íîâèõ âèðîáíè÷èõ âåðøèí íà áëàãî íàøîãî ðåã³îíó òà âñ³º¿ äåðæàâè. ○

Dz ÑÂßÒÎÌ

ÇÀ ²ÐÍÓ ÑËÓÆÁÓ Íàáëèæàºòüñÿ 12 ãðóäíÿ - Äåíü Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Óêðà¿íè. Áëèçüêî 5 òèñÿ÷ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â 6-ãî ãâàðä³éñüêîãî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îðäåíà ×åðâîíîãî Ïðàïîðà àðì³éñüêîãî êîðïóñó º ïðåäñòàâíèêàìè Ñóõîïóòíèõ â³éñüê íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. ²ç ö³º¿ íàãîäè ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä äÿêóþòü ¿ì çà â³ðíó òà â³ääàíó ñëóæáó, âèñîêèé ð³âåíü â³äïîâ³äàëüíîñò³, áîéîâó òà ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó. ○

ßÊ Ó ÊÅÌÁÐÈÄƲ

ÀÍÃ˲ÉÑÜÊÀ ÄËß ÂÈÊËÀÄÀײÂ

ÃÎÒÎÂÛ ÏÎÄÅËÈÒÜÑß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ?

ÑÅÑÑÈÎÍÍÛÉ ÇÀË

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

возлагает на завершение строительства объездной дороги в областном центре. Так, по его словам, в 2011 году на эти цели будет предусмотрено финансирование из госбюджета. Новая магистраль внесет позитивные изменения в экологию города - выбросы окиси углерода сократятся в два раза. Из других масштабных экологических проектов, продвигаемых областной властью, можно назвать внедрение в 2011 году систем доочистки воды в детсадах, школах и больницах Днепропетровщины. Также на повестке дня проект по строительству на территории области нескольких мусороперерабатывающих заводов.

нимательства, молодежно- Ленина в связи со строиго жилищного строитель- тельством там Ледовой ства, социальной защиты арены. граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, усовершенствование функционирования рыночных объектов областного центра. Вопросов было немало, но менее чем за час работы все они оказались приняты, и что немаловажно большинством голосов. На сессии также утвердили планировочную структуру парка имени

Ó ÄÍÓ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà ïðîâåëè íàâ÷àëüíèé ñåì³íàð-òðåí³íã ç âñåñâ³òíüî âèçíàíèõ åêçàìåíàö³éíèõ ôîðìàò³â Êåìáðèäçüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ïîä³áíèé çàõ³ä îðãàí³çóâàëè äëÿ âèêëàäà÷³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ¿õíüî¿ êâàë³ô³êàö³¿ òà âäîñêîíàëåííÿ ìåòîäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Äëÿ íèõ ï³äãîòóâàëè òàêîæ âèñòàâêó ìàòåð³àë³â Êåìáðèäçüêèõ ì³æíàðîäíèõ åêçàìåí³â, ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, â òîìó ÷èñë³ âèäàíî¿ â óí³âåðñèòåò³, à òàêîæ ñòóäåíòñüêèõ ðîá³ò ç ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ àíãë³éñüêî¿. Òðåí³íã ïðîâîäèâ ïðåäñòàâíèê Åêçàìåíàö³éíîãî ñèíäèêàòó Êåìáðèäçüêîãî óí³âåðñèòåòó Äåâ³ä Óîòê³íñ. ○

ÎÁ'ªÄÍÀËÈÑÜ

ÌÎËÎÄÜ ÏÐÎÒÈ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ Ñüîãîäí³ ó ñóñï³ëüñòâ³ ãîñòðî ñòî¿òü ïðîáëåìà íàñèëüñòâà ñåðåä ìîëîä³. Ñàìå òîìó 9 ãðóäíÿ óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì'¿ òà ìîëîä³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³ îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Æ³íî÷èé ì³æíàö³îíàëüíèé öåíòð» ïðîâåëè «êðóãëèé ñò³ë» íà òåìó: «Ìîëîäü ïðîòè íàñèëüñòâà», ïðèñâÿ÷åíèé ì³æíàðîäí³é àêö³¿ «16 äí³â áåç íàñèëüñòâà». Òàê³ çóñòð³÷³ º äóæå ïë³äíèìè ³ ìàþòü óñ³ øàíñè ñòàòè òðàäèö³éíèìè.


p8

4 ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ ○

ÍÎÂÈÍÈ ÄÎËÓ×ÈÑÜ ² ÒÈ

«ÏÎÄÀÐÓÉ ÄÈÒÈͲ ÐÀIJÑÒÜ ×ÈÒÀÍÍß!»

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

ÒÀÌÎÆÍß ÄÀÅÒ ÄÎÁÐÎ

Èç Óêðàèíû - ñî ùåíêîì 7 ÄÅÊÀÁÐß ÍÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÛÂÀËÀ ÄÅËÅÃÀÖÈß ÃÐÓÇÈÍÑÊÈÕ ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÓÊÐÀÈÍÑÊÀß ÎÂ×ÀÐÊÀ ÎÒÏÐÀÂÈËÀÑÜ Â ÃÐÓÇÈÞ

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Ó ïåðåääåíü íîâîð³÷íèõ ³ ð³çäâÿíèõ ñâÿò, Äíÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ Óêðïîøòà çàêëèêຠâñ³õ íåáàéäóæèõ çä³éñíèòè äîáðî÷èííó ïåðåäïëàòó ð³çíîìàí³òíèõ ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü äëÿ íàéá³ëüø ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êàòåãîð³é âèõîâàíö³â-ñèðîòèíö³â òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Êàìïàí³ÿ ç äîáðî÷èííî¿ ïåðåäïëàòè òðèâàòèìå äî 20 ãðóäíÿ 2010 ð. Îôîðìèòè ïåðåäïëàòó ìîæíà â áóäü-ÿêîìó ïîøòîâîìó â³ää³ëåíí³ Óêðà¿íè. ²íôîðìàö³ÿ ïðî àêö³þ º òàêîæ íà âåáïîðòàë³ Óêðïîøòè (http:// www.ukrposhta.com) â ðîçä³ë³ «Àêö³¿, êîíêóðñè». Äí³ïðîïåòðîâñüêà äèðåêö³ÿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà»

Эта поездка - один из этапов визита грузинской делегации в Украину, посвященной сотрудничеству таможенных ведомств наших стран. В Днепропетровске председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь Калетник продемонстрировал грузинским гостям работу кинологического центра. Сегодня в кинологической службе таможни трудятся 88 инспекторов и 91 служебная собака - овчарки, лабрадоры и спаниели. Отбирают собак для работы в та-

Лучшим таможенным псом в Украине стал 9-летний лабрадор Банди-Снап, который работает на Харьковской таможне со своим хозяином - инспектором Анатолием Раком.

ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК

можне еще щенками - они Три дня в Днепропетровске должны быть активными, на- проходили соревнования тацеленными на поиск и не про- моженных кинологических являть агрессии к людям. команд со всей Украины. Собаки соревновались в поиске наркотиков, оружия, а также в послушании. Награды победителям конкурса доверили вручить главе грузинской Службы доходов Гиорги Цхакия.

ËÓ×ØÈÉ ÏÅÑ ÍÀ ÒÀÌÎÆÍÅ ×ÅÐÍÛÉ ËÀÁÐÀÄÎÐ

Грузинскому гостю в подарок вручили щенка немецкой овчарки. Возможно, украинская собака станет одной из первых в формирующейся кинологической службе Грузии. В Академии таможенной службы Игорь Калетник и Гиорги Цхакия подписали Протокол о намерениях о сотрудничестве на базе Регонального учебного Центра европейского региона Всемирной таможенной организации. Этот документ расширит направления сотрудничества украинских и грузинских таможенных служб в подготовке кадров.

ËÎÕÌÀÒÛÅ «ÍÞÕÀ×È»

Ñàìîëåò äëÿ ñïåöñîáàê ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

«Áîðèñïîëü» ñòàë ïåðâûì óêðàèíñêèì àýðîïîðòîì, â êîòîðîì îòêðûëè êèíîëîãè÷åñêèé öåíòð.  «ðàñïîðÿæåíèè» ñëóæåáíûõ ñîáàê åñòü íå òîëüêî òðåíèðîâî÷íàÿ ïëîùàäêà, íî è ó÷åáíûé ñàìîëåò Центр занял территорию в 500 квадратных метров. Сюда входят специально оборудованные помещения на 38 вольеров с утепленной зимней зоной, тренировочная площадка. Есть у кинологов и самолет для обучения собак здесь отрабатывают схемы по выявлению взрывчатки и взрывных устройств. Открытие кинологического центра позволит

ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßË 500 Ì2 улучшить условия содержания собак, которые помогают сотрудникам комплекса авиационной безопасности. Такое «взаимодействие» позволяет в сжатые сроки проверить багаж и пассажиров на предмет выявления взрывных веществ и устройств.

Интересно, что кинологическое подразделение авиационной безопасности в «Борисполе» основали в 1999 году. За время деятельности инспекторов-кинологов и их четвероногих воспитанников в аэропорту не случилось ни одного ЧП. Работает служба согласно международным стандартам и рекомендациям. При помощи служебных собак обнаруживали оружие и боеприпасы, компоненты взрывчатых веществ.

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÑÎÁÀÊ ÈÙÓÒ «ÂÇÐÛÂ×ÀÒÊÓ» cmyk


р1

ÑÈÒÓÀÖ²ß 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

Ç ÏÀÐÀÑÎËÜÊÎÞ ² ÊÀÌÅÐÎÞ

Òóðèñò çàâæäè ïðàâèé. Áóäå ùå «ïðàâ³øèé» ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒΠ˲˲¯ ÃÓÑÒÎ̪ÑÎÂί

ÍÀ ÌÎÐß!

Íåçàáàðîì òóðîïåðàòîð³â ìîæóòü çîáîâ’ÿçàòè ïîâåðòàòè ïîëîâèíó ãðîøåé çà òóð, ÿêùî íåçàäîâîëåíèé ê볺íò â³äìîâèòüñÿ â³ä â³äïî÷èíêó, à òàêîæ äàâàòè á³ëüø ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïðî ïîäîðîæ. ª ùå ê³ëüêà ïðèºìíèõ íîâîââåäåíü

ПОЛОВИНУ ГРОШЕЙ І КВИТОК Ось що нового нас може очікувати:

-

Туроператорів зобов'яжуть укладати договори виключно у письмовому вигляді, а не використовувати ваучери як альтернативу.

-

До підписання договору з оператором турист матиме право конкретно знати, на чому він їхатиме, летітиме, що їстиме, де житиме, що бачитиме з вікна номера та багато інших важливих дрібниць.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÇÀÒÅËÅÔÎÍÓÉ Ó ÌÅвÞ

›

› Öå íà 1,1%, àáî íà

164,6 òèñ. îñ³á ìåíøå,í³æ ó

2008 ð.

›Òóðå÷÷èíà, Ãðåö³ÿ, ªãèïåò òà Áîëãàð³ÿ - íàéïîïóëÿðí³ø³ íàïðÿìêè.

Ïðè âèêîíêîì³ Ïàâëîãðàäñüêî¿ ì³ñüêðàäè â³äêðèëè «ãàðÿ÷ó» òåëåôîííó ë³í³þ. Çàòåëåôîíóâàâøè ó ìåð³þ, êîæåí ìåøêàíåöü ì³ñòà ìîæå ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ ÷è îçâó÷èòè ïåâíó ïðîïîçèö³þ. ßê ïîâ³äîìëÿº ñàéò ì³ñüêðàäè, òåëåôîíí³ ë³í³¿ ïðàöþþòü ç 8 äî 17 ãîäèíè ùîäíÿ, êð³ì âèõ³äíèõ òà ñâÿòêîâèõ äí³â. ○

ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÓ×ÀÑÍŠѲÒËÎ ² ÐÅÌÎÍÒ ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÃÀËÈÍÀ ÊÓÏÎ-ÒÊÀ×ÅÍÊÎ, äèðåêòîð òóðèñòè÷íî¿ êîìïàí³¿ «Êîëîðèò-Òóð»: - Çàðàç íà òóðèñòè÷íîìó ðèíêó äóæå ñèëüíà êîíêóðåíö³ÿ.  òàêèõ óìîâàõ õîò³ëîñÿ á á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëèòè ñàìå ê볺íòó ³ ðîáîò³ ç íèì, à íå ïàïåðîâ³é òÿãàíèí³. будуть зупинки, небезпеки для здоров’я, пов’язані з поїздкою, та ін.

-

Туристична компанія не зможе підвищувати вартість туру пізніше ніж за 20 днів до його початку і більш ніж на 5% Туроператор повинен від початкової вартості. у письмовому вигляді повідомити про звичаї країни признаЯкщо клієнта не посечення, подробиці екскурсій, де лили у зазначений у договорі го-

-

-

ÇÀ̲ÑÒÜ ÂÀÓ×ÅÐÀ ÄÎÃβÐ

15,6 ìëí. óêðà¿íñüêèõ òóðèñò³â âè¿õàëè çà êîðäîí ó 2009 ð.

ТУРИСТИ І «ПРОДАВЦІ ВІДПОЧИНКУ» Верховна Рада 266 голосами проголосувала у першому читанні за зміни до закону України «Про туризм». Народні обранці допишуть одну статтю, яка додасть українським туристам значно більше прав. Щоб законопроект став законом, йому потрібно пройти друге читання й отримати підпис Президента. Експерти не сумніваються, що проект набере сили, адже багато операторів над клієнтами і зараз «не знущаються». До речі, закон вплине не лише на недобросовісних «продавців відпочинку».

тель і він відмовився від відпочинку, туроператор повинен безкоштовно привезти клієнта додому і компенсувати вартість недоотриманих послуг.

-

Якщо клієнт відмовляється від туру, то оператор повинен віддати йому не менше половини заплачених грошей. Сьогодні ж деякі туроператори забирають усе.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ªÂÃÅÍ²ß ÊÓËÜÊÎÂÀ, äèðåêòîð òóðèñòè÷íî¿ êîìïàí³¿ «Âàí-Òóð»: - ßêùî çàêîí íàáåðå ñèëè, òî ùå ç ï³âðîêó çíàäîáèòüñÿ íà òå, ùîá ðèíîê çàñïîêî¿âñÿ, ³ êîìïàí³¿ âèâ÷èëè íà ïðàêòèö³ íîâ³ ïðîöåäóðè ðîáîòè. Àëå ÿêùî âèïèøóòü ñàìå òàê³ íîðìè, òî ïîòð³áåí áóäå ÷³òêèé ìåõàí³çì, áî ó òóðèñòè÷í³é ãàëóç³ äóæå áàãàòî «ï³äâîäíèõ êàìåí³â» ³ äàëåêî íå âñå çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä àãåíòñòâà ÷è îïåðàòîðà.

ÇÀ DzÐÂÀÍÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ ÃÐÎز ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ

-

Якщо відпочинок зривається з вини оператора, клієнту виплачують усі гроші і моральну компенсацію, розмір якої депутати не написали.

РИНОК ХВИЛЮЄТЬСЯ - РАЗ! Туристичні оператори (яких у Дніпропетровську не більше чотирьох) і особливо безліч туристичних агентств відчують сильний удар у разі прийняття цього закону. Це може прибрати з ринку багато малих агентств. Проте більшість учасників українського туристичного ринку сходяться на думці, що закон, який склав би чіткі правила гри, - потрібен. До речі, новий закон, даючи більші права клієнтам, одночасно створює умови для махінацій з боку деяких туристів.

Äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó â ðàéîí³ ïëàíóþòü çàâåðøèòè ì³êðîïðîåêòè ì³ñöåâèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä. Çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíîãî åíåðãîçáåð³ãàþ÷îãî îáëàäíàííÿ äëÿ âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ â ñåëèù³ Ñîô³¿âêà. Òàêîæ ïîòð³áíî çàê³í÷èòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò ÔÀÏó â ñåë³ Âîäÿíå. ̳êðîïðîåêòè âïðîâàäæóþòüñÿ â ðàìêàõ ÏÐÎÎͳâñüêî¿ ïðîãðàìè «Ì³ñöåâèé ðîçâèòîê, îð³ºíòîâàíèé íà ãðîìàäó».

ÓÑËÓÃÀ ÇÀ ÓÑËÓÃÓ

ß âàì óáèðàþ êâàðòèðó - âû ìíå äåëàåòå ìàíèêþð ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ

 Äíåïðîïåòðîâñêå ïîÿâèëñÿ áàíê âðåìåíè, ïîçâîëÿþùèé ëþäÿì ïîëó÷àòü óñëóãè íå çà äåíüãè, à çà ñâîè äîáðûå äåëà Первые подобные организации взаимопомощи появились более 20 лет назад и сегодня успешно функционируют в США, Европе, Японии. В период последнего экономического кризиса программы обмена услугами возникли и в Украине.

По условиям банка времени, прежде чем воспользоваться чужой помощью, нужно ее оказать самому. «Стоимость» услуг измеряется не в гривнах, а в часах, независимо от содержания работы: сколько времени вы потратили на других, столько же вправе ожидать и для решения собственных проблем. В нашем городе проект под названием «Добро банк» стартовал в октябре, и уже более 50 человек зарегистрировались на его сайте. «Больше всего люди готовы оказывать простые ус-

луги: купить кому-то продукты, привезти кого-то, убрать в квартире, помочь чем-то бабушке, посидеть с детками. Взамен волонтеры берут уроки по иностранным языкам, заказывают переводы. А когда участником Банка стала парикмахерская, то девчонки выстроились в очередь за маникюром, педикюром, стрижкой», - рассказывает организатор «Добро банка» Денис Портунов. Он убежден, что его детище многим днепропетровцам не только поможет реализоваться профессионально и

 ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ ÏÐÎÅÊÒ ÑÒÀÐÒÎÂÀË Â ÎÊÒßÁÐÅ удовлетворить свои материальные потребности без использования денег, но также позволит найти новых друзей и удовлетворить свою потребность делать добро, которую, уверен Портунов, испытывают все люди, хотя и не все об этом задумываются.

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÎÐßÄ - 15 ÐÎʲ Íåùîäàâíî Êðèíè÷àíñüêîìó ðàéîííîìó öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé ³ ìîëîä³ âèïîâíèëîñÿ 15 ðîê³â. Íà óðî÷èñòîñò³ çàâ³òàëî ÷èìàëî ãîñòåé, çîêðåìà êåð³âíèöòâî ðàéîíó, êîëåãè ³ ïàðòíåðè, ïðèéîìí³ ñ³ì’¿ òà äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó. Ïðèâ³òàòè êîëåêòèâ ïðèéøëà ³ ä³â÷èíêà Íàñòÿ, ÿê³é ó 2007 ðîö³ äîïîìàãàëè çáèðàòè êîøòè íà îïåðàö³þ. Ö³êàâî, ùî äî ñâÿòà öåíòð íàâ³òü ñòâîðèâ âëàñíó åìáëåìó - ïðîì³í÷èêè ñîíöÿ â ðóêàõ ëþäèíè.


р2

6 НАВКОЛО СВІТУ ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÀ ÂÀÌÈ ÑËÅÄßÒ

ÂÛÊÈÍÓË ÁÓÌÀÆÊÓ - ÏËÀÒÈ ØÒÐÀÔ

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ çàïðåòèëî èñïîëüçîâàòü èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå àëêîãîëåì, ëåêàðñòâàìè, òîðãîâëå íà ðûíêàõ è â ïàëàòêàõ, à òàêæå â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå âíå ìàãàçèíîâ. Âñåì õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì, ðàáîòàþùèì â ïåðå÷èñëåííûõ ñôåðàõ, íóæíî ïðîâåñòè «ïåðåïèñü» ðàáîòíèêîâèíîñòðàíöåâ äî 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà. ○

ÐÎÄÈÒÅËÈ Â ØÎÊÅ

ÂÌÅÑÒÎ ÌÓËÜÒÈÊÀ - ÓÆÀÑÒÈÊ Â îäíîì èç êèíîòåàòðîâ Ìàññà÷óñåòñà äåòÿì, ïðèøåäøèì âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè íà ñåàíñ ìóëüòôèëüìà «Ìåãàìîçã», âìåñòî àíèìàöèîííîé ëåíòû ïîêàçàëè óæàñòèê «Ïèëà 3D». Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ãîðîäå Ðåâèð. Ðîäèòåëè äåòåé âûðàçèëè âîçìóùåíèå î ñëó÷èâøåìñÿ.

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182)

ÅÂÐÀÇÈß

Из двух Америк наиболее населенная - Северная. Здесь проживают около 500 млн. человек. ß Коренные жители материка относятся к монголоидной расе:

индейцы, алеуты, эскимосы. ß Большинство современного населения - выходцы из Европы и Азии. ß Более 20 млн. американцев - потомки завезенных из Африки рабов. ß Очень много в Северной Америке и смешанного населения. Большинство жителей разговаривают на испанском языке. Но люди, проживающие на Гаити и Гваделупе, - на французском, а на Ямайке - на английском.

Это самый населенный материк. В него входят части света - Европа и Азия. А население Евразии составляет три четверти от числа жителей всей планеты - ческий состав населения здесь очень сложный: около 4,1 млрд. человек. В Восточной Европе и в Сеß Расовый и этниверной Азии живут славянские народы. ß В Северной, Западной и Южной Европе - народы, говорящие на языках германской и романской групп. ß В Азии многие народы говорят на языках алтайской языковой группы, на индийских и китайско-тибетских языках. ß Народы Юго-Западной Азии общаются на арабском языке и языках, относящихся к группе индонезийских языков. ß К народам, говорящим на изолированных языках, относят японцев, басков, армян, корейцев.

ÞÆÍÀß ÀÌÅÐÈÊÀ

ÓÃÀÄÀË ÈËÈ ÇÍÀË?

Население Южной Америки составляет более 380 млн. человек. Испанская и португальская колонизация материка привели к очень пестрому этническому составу: ß Большинство современного населения Южной Америки смешанного индейско-европейского происхождения. ß На северо-востоке материка преобладает население негритянско-европейского происхождения. ß В ряде стран Южной Америки сохранились крупные индийские народы: кечуа; аймара; арауканы. В основном жители Южной Америки говорят на испанском и португальском языках.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ßïîíèè âïåðâûå çà 30 ëåò èçìåíèëî êîëè÷åñòâî èåðîãëèôîâ ñèñòåìû êàíäçè: ïåðâîíà÷àëüíûé ñïèñîê èç 1945 ñèìâîëîâ ëèøèëñÿ ïÿòè ýëåìåíòîâ è ïîëó÷èë 196 íîâûõ.  èòîãå ïåðå÷åíü, êîòîðûé ÿïîíñêèå ñòóäåíòû ó÷àò â ñðåäíåé øêîëå, áóäåò ñîäåðæàòü 2136 ñèìâîëîâ. ○

ÑÅÂÅÐÍÀß ÀÌÅÐÈÊÀ

ÍÎÂÛÅ ÈÅÐÎÃËÈÔÛ

Ñåãîäíÿ êîëè÷åñòâî ëþäåé íà Çåìë Çåìëåå äîñòèãëî 6,89 ìëðä. Íàèáîëåå ñòðåìèòåëüíî ðàñòåò íàñåëåíèå ðàçâèâàþùèõñÿ ãîñóäàðñòâ. Íî ýêñïåðòû óâåðåíû, ÷òî ê 2050 ã. æèòåëåé 49 áåäíåéøèõ ñòðàí ìèðà ñòàíåò âäâîå áîëüøå è ñîñòàâèò 1,7 ìëðä.

ÑÏÈÑÎÊ ÏÅÐÅÑÌÎÒÐÅËÈ

Ìèëüÿðäû íàñ. Íàñ òüìû è òüìû…

ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÀÌ ÍÅËÜÇß

Ñ×ÈÒÀÒÜ ÍÅ ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÒÜ

ÍÓÆÍÛ ÑÂÎÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

 Ãðóçèè áóäóò øòðàôîâàòü çà âûêèíóòóþ èç îêíà áóìàæêó. Èíñïåêòîðû ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû ñîáèðàþòñÿ ïàòðóëèðîâàòü Òáèëèñè íà ñïåöèàëüíûõ ìàøèíàõ. Èõ ñíàáäÿò âèäåîêàìåðàìè, ÷òîáû îíè ìîãëè ôèêñèðîâàòü âñå ôàêòû íàðóøåíèé. Çà ðàçáðàñûâàíèå ìóñîðà íà óëèöå îøòðàôóþò íà 28 äîëëàðîâ. ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

Îäèí èç íàèáîëåå òî÷íûõ ïðîãíîçîâ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïëàíåòû äàë àíãëèéñêèé áèîëîã Äæóëèàí Õàêñëè.  1964 ã. íà îñíîâå âû÷èñëåíèé îí çàêëþ÷èë, ÷òî ê 2000 ãîäó íàñåëåíèå ìèðà äîñòèãíåò öèôðû 6 ìëðä. Ôîíä íàðîäîíàñåëåíèÿ ÎÎÍ îáúÿâèë, ÷òî 12 îêòÿáðÿ 1999 íàñåëåíèå Çåìëè ñîñòàâèëî 6 ìëðä. ÷åëîâåê.

ÀÔÐÈÊÀ К 2050 году ожидается, что население Африки достигнет 1,3 млрд. человек. Тогда острой проблемой станет снабжение людей едой и водой, особенно потому, что Африка может пострадать от серьезных изменений климата. ß Среди населения материка преобладают: берберы, арабы. соß Негроидные народы ставляют около 70 процентов от населения Африки. ß Народы - Сан (Бушмены) и Хойхой (Готентосы)в основном проживают в Южной Африке. ß Пигмеи сконцентрированы в бассейне реки Конго и в Танзании. ß Кроме того, здесь проживают около 5 млн. человек европейской национальности. Разговаривают в Африке на английском, французском и арабском, а еще - на многочисленных африканских языках, например, на йоруба, малагийском или суахили.

ÀÂÑÒÐÀËÈß Сегодня в Австралии проживает более 19 млн. человек. Большинство населения потомки иммигрантов XIX и XX веков, при этом многие их них прибыли из Англии, Шотландии и Ирландии. Поэтому этнический состав здесь несколько разнообразен: австралийцы, англичане, итальянцы, греки , аборигены. Официальный язык - английский, употребляются также местные диалекты аборигенов.

ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÀ Из-за суровости климата и удаленности от очагов цивилизации в Антарктиде нет коренного населения. А временное - колеблется от 4000 человек летом и до 1000 - зимой. Все люди, работающие на антарктическ и х

 2009-ì ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏËÀÍÅÒÛ - 6,6 ÌËÐÄ. ×ÅËÎÂÅÊ

станциях, - временные мигранты. После завершения срока экспедиции, через 2-3 месяца, год, редко спустя несколько лет, они возвращаются в свои страны. Однако уже существует прецедент рождения человека в Антарктиде. Это произошло в 1978 г. на Аргентинской полярной станции «Эсперанса». На работу в Антарктиду приезжают люди разных национальностей: австралийцы, аргентинцы, бельгийцы, испанцы, итальянцы, россияне, китайцы и многие другие.


р3

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

ÊÒÎ ÂÀØ ÑÎÑÅÄ?

«ÌÅÒÀÌÔÅÒÀÌÈÍ» ÈÇÃÎÒÎÂÈËÈ ÄÎÌÀ

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

ние о том, что, возможно, данный гражданин не очень добропорядочен и занимается незаконным бизнесом. Сотрудники уголовного розыска городско-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÎÏÊÎÂ, çàì. íà÷àëüíè-

êà îòäåëà ÓÐ ÄÃÓ ÌÂÄ: - Ïî âíåøíåìó âèäó íàéäåííîãî ïèñòîëåòà ñ ãëóøèòåëåì ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îí áûë èçãîòîâëåí â öåõó îäíîãî èç ïðåäïðèÿòèé Äíåïðîïåòðîâñêà èëè Óêðàèíû. Ãäå è çà÷åì áûëè ïðèîáðåòåíû îðóæèå è áîåïðèïàñû, óñòàíàâëèâàåò ñëåäñòâèå.

ного вещества «метамфетамин»; Î 250 г марихуаны. Кроме того, в домовладении оперативники обнаружили небольшую теплицу и примитивную лабораторию с колбочками и прочими химическими приспособлениями для изготовления «метамфетамина».

«ЭТО НЕ МОЕ» «Кулибина» арестовали. Однако химик-ботаник и ценитель оружия заверил милиционеров, что все найденное оказалось у него случайно и потребовал адвоката. Подозреваемый обвиняется по двум

статьям, в соответствии с которыми ему грозит от 3 до 5 и от 7 до 12 лет заключения. Также следователи пытаются выяснить причастность задержанного к сбыту наркотиков и торговле оружием. По словам заместителя начальника отдела УР ДГУ МВД Анатолия Попкова, в отделе угрозыска знают о том, что любой желающий может заказать по Интернету турецкий стартовый пистолет «Зараки», открутить одну деталь и превратить шумовое оружие в огнестрельное. Сейчас МВД готовит ряд мероприятий по воспрепятствованию распространения этих и подобных пистолетов.

ÇÀÂÆÄÈ ÁËÈÆ×Å ÄÎ ÁÀÍÊÓ

«Ñåðéîçíà ô³íàíñîâà ñòðóêòóðà» ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Ñê³ëüêè êîíâåðòàö³éíèõ íå çàêðèâàé, à âîíè âñå îäíî ç’ÿâëÿþòüñÿ. Öèìè äíÿìè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïîäàòê³âö³ ³ ì³ë³ö³ÿíòè âèêðèëè ÷åðãîâèõ â³äìèâà÷³â ãðîøåé Послугами цього конвертаційного центру користувались близько 40 підприємств не лише Дніпропетровщини, але й сусідніх регіонів. Центр перевів у готівку більш ніж 200 млн. гривень, а працював з 2009 року. Керували роботою центру п’ятеро «винахідливих» дніпропетровців. Головним у них був досвідчений економіст, який уже навіть у тюрмі посидів за

ÎÔ²ÑÈ ÎÐÅÍÄÓÂÀËÈ ËÈØÅ Â ÁÀÍÊÀÕ

організацію фіктивних підприємств і відмивання грошей. Але, схоже, грати його нічому не навчили. Схема була традиційна і проста. Створили мережу фіктивних і транзитних

ÑÀÌ ÑÎÁ² ÐÅÆÈÑÅÐ

Ó ìåñòíîãî óìåëüöà íàøëè îðóæèå è íàðêîòèêè ñîáñòâåííîãî èçãîòîâëåíèÿ

ÄÎÑÒÀÒÜ ÎÐÓÆÈÅ - ÍÅ ÏÐÎÁËÅÌÀ

ß ÇÀÂÆÄÈ ÁÅÐÓ Â²ÄÅÎÊÀÌÅÐÓ

ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

го управления МВД получили у суда санкцию на обыск и приехали к горожанину с визитом. Кто бы мог подумать, что в доме у мужчины правоохранители найдут: Î учебную гранату; Î пистолет 9 мм с глушителем и 16 патронами к нему; Î 10-зарядный пистолет калибра 5,6 мм; Î 3 газовых револьвера; Î магазин с 16 патронами калибра 9 мм; Î 36 патронов для карабина; Î два магазина к АК с 29 патронами; Î 20 г психотроп-

ÍÎÂÈÍÈ

 öåíòðå Äíåïðîïåòðîâñêà âûðàùèâàëè ìàðèõóàíó

В одном из частных домов Жовтневого района Днепропетровска жил-был мужчина 43 лет. Была у него жена и четверо ребятишек. С виду - добропорядочный гражданин среднего достатка. Он нигде не работал, однако очень любил запереться в сарае и проводить часы, занимаясь растениеводством, опытами с техникой и исследованиями химических веществ. Но однажды в милицейский участок поступило сообще-

ÖÅÍÒР²ÄÌÈ Á²ËÜØ Í²Æ 200 ÌËÍ. ÃÐÈÂÅÍÜ фірм, які купували неіснуючі товари у таких же неіснуючих підприємств, для цього підробляли документи бухгалтерської звітності. Свою традиційність зловмисники намагались прикрити повагою. Вони принципово орендували офіси лише в банках, щоб складалось враження, ніби це серйозна фінансова структура. Але не допомогло – всіх організаторів «серйозної фінансової структури» затримали. Вирішують питання про порушення кримінальної справи.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

Ìîëîäà æ³íêà, ÿêà ïðàöþâàëà â ëîìáàðä³ Íîâîìîñêîâñüêà, ñïîê³éí³ñ³íüêî ñèä³ëà íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Äî â³êîíöÿ ï³ä³éøîâ ìàëîçíàéîìèé õëîïåöü. Ïåðåêèíóâøèñü ïàðî÷êîþ ñë³â, íåçíàéîìåöü ðîçáèâ ñêëî ³ ñõîïèâ â³äåîêàìåðó, ùî ëåæàëà â ëîìáàðä³. Òåõí³êó îö³íèëè ó 2 òèñ. ãðèâåíü. À «ðåæèñåðà» -çëîä³ÿ çàòðèìàëè ïðàâîîõîðîíö³. Çàðàç â³í ñèäèòü ó ÊÏÇ, à ì³ë³ö³ÿíòè âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè. ○

ÀÌÎÐÀËÜÍÅ ÆÈÒÒß

ÇÀÊÎÏÀËÀ  ˲Ѳ Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ â ïàâëîãðàäñüêîìó ë³ñ³ çíàéøëè òðóï íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè. Ïðàâîîõîðîíö³ äîâãî øóêàëè ìàò³ð çàãèáëî¿ ä³â÷èíêè. ² íàðåøò³ çíàéøëè. Íåþ âèÿâèëàñü 23-ð³÷íà ä³â÷èíà, ÿêà ïðè¿õàëà ïîãîñòþâàòè äî çíàéîìî¿ ó Ïàâëîãðàä. Âîíà ñàìà âäîìà íàðîäèëà 7-ì³ñÿ÷íó äèòèíêó. Çàðåºñòðóâàòè ¿¿ ÷îìóñü «çàáóëà». Àëå ïðî ñâ³é àìîðàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ íå çàáóâàëà. ßêîñü âîíà ëèøèëà íåìîâëÿ âäîìà, à êîëè ïîâåðíóëàñü íàñòóïíîãî äíÿ - çíàéøëà ÷àäî ìåðòâèì. Íåäîâãî äóìàþ÷è, âçÿëà òðóï ï³ä ðóêó ³ çàêîïàëà ó ë³ñîñìóç³ íåïîäàë³ê â³ä áóäèíêó. Ïðàâîîõîðîíö³ âæå íàïðàâèëè ìàòåð³àëè äî ïðîêóðàòóðè.

ÒÀ ÂÈËÈÂÀÉ ÑÞÄÈ!

ÎÒÐÓÉÍÀ ÇÅÌËß Ó Ìàðãàíö³ ÷îëîâ³ê âèð³øèâ ïåðåðîáëÿòè ìàðãàíöåâ³ ðóäè. Îðåíäóâàâ ìàéíîâèé êîìïëåêñ, ïðèäáàâ êóñòàðíó óñòàíîâêó ïî çáàãà÷åííþ ðóäè ³ ïî÷àâ ïðàöþâàòè. ϳñëÿ ïåðåðîáêè ðóäó âàíòàæèëè â ìàøèíó ³ â³äâîçèëè çàìîâíèêàì, à â³äïðàöüîâàíèé øëàì ïîòð³áíî áóëî çàëèâàòè â öèñòåðíó é òðàíñïîðòóâàòè íà ñïåö³àëüíèé ïîë³ãîí. Àëå îðãàí³çàòîð íå êîíòðîëþâàâ òåõí³÷íèé ïðîöåñ, òîìó ðîá³òíèêè çëèâàëè øëàì ïðîñòî â çåìëþ. ×åðåç öå 552 ì2 êîìóíàëüíî¿ çåìë³ áóëî çàáðóäíåíî, à äåðæàâ³ çàâäàíî çáèòê³â íà 70 òèñ. ãðèâåíü. Îðãàí³çàòîð ðóäíîãî á³çíåñó íå îôîðìèâ æîäíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á äàâàëè éîìó ïðàâî çàéìàòèñü òàêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Òåïåð éîìó çàãðîæóº äî 5 ðîê³â òþðìè. Êðèì³íàëüíó ñïðàâó ðîçãëÿäຠñóä. ÌÀËÎ ÍÅ ÇÃÎвËÈ

ÂÎÃÎÍÜ ÍÀ ÃÀÃÀвÍÀ Ó â³âòîðîê â ï’ÿòèïîâåðõ³âö³ íà ïðîñïåêò³ Ãàãàð³íà â îáëàñíîìó öåíòð³ ñòàëàñü ïîæåæà, â³ä ÿêî¿ ïîñòðàæäàëè ÷åòâåðî ëþäåé, ñåðåä íèõ ³ 7-ð³÷íà äèòèíà. Îòðó¿ëàñÿ ÷àäíèì ãàçîì 72-ð³÷íà ïåíñ³îíåðêà, îï³êè é îòðóºííÿ ä³ñòàâ ¿¿ 41-ð³÷íèé ïëåì³ííèê, ïîë³òðàâìè - éîãî 33-ð³÷íà äðóæèíà, à äèòèíó ãîñï³òàë³çóâàëè ç ïåðåëîìîì íîãè òà òðàâìîþ ãîëîâè. Ïðè÷èíó ïîæåæ³ ç'ÿñîâóþòü.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

20.00 20.30 21.30 23.20

УТ1

«Подробности» Т/с «Подарок судьбы» Т/с «Котовский» Вечер профессионального бокса. Вита лий Кличко Крис Ариола

9 КАНАЛ 06.00, 09.45 Д/ф «Как возникла Земля» 07.00 «Сегодня. Итоги» 08.00 «Вояж» (туризм, отдых, досуг) 08.30 «Алеф в наше время» Еврейская прма 12.00 Черное и белое 13.00 Д/ф «Уничтожено за секунды» 14.00 Д/ф «Самые ужасные катастрофы мира» 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 15.30, 00.30 Культурное меню 16.00 Д/ф «Военная тайна» 17.00 Знак восклицания 18.00, 20.30, 05.00 «Сегодня» 18.30 Оперативная служба 112 19.25, 00.25 Экономические новости 19.30 СЕГОДНЯ НТВ 19.50 «Приемная депутата» 20.00 Правда Романа Скрыпина 21.00 Д/ф «Мегакатастрофы» 22.00 Д/ф «Авиакатастрофы» 23.00 Т/с «24» 01.30 КлубНички 03.30 Х/ф «Убийство изза любви» 05.30 М/ф «Робин Гуд»

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00 «Уголовные дела» 15.00 «Разбор полетов» 15.45 «Жди меня» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 Т/с «Общая терапия2» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо»

Вівторок, 14 грудня УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

06.00, 09.45 Д/ф «Как возникла Земля» 07.00, 18.00, 20.30, 05.00 «Сегодня» 07.30 М/ф «Последний из могикан» 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.30, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.40, 15.30, 00.30 Культурное меню 12.00, 17.00 Т/с «Охота на асфальте» 13.00 Д/ф «Уничтожено за секунды» 14.00 Д/ф «Мегакатастрофы» 16.00, 18.30 Д/ф «Криминальная Россия» 19.30 СЕГОДНЯ НТВ 20.00 Правда Романа Скрыпина 21.00 Д/ф «Вселенная» 22.00 Д/ф «Авиакатастрофы» 23.00 Д/ф «24» 01.30 КлубНички 03.30 Х/ф «Ключ» 05.30 М/ф «Робин Гуд»

09.00 Х/ф «Собака на сене» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 12.55 «Битва экстрасенсов» 13.55 «Моя правда» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «ВікнаНовини» 18.10 «Чужие ошибки. Репортаж с петлей на шее» 19.10 «Правила жизни» 20.10 «В поисках истины» 21.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 Т/с «Доктор Хаус» 23.25 Т/с «Клиника» 00.40 «ВікнаСпорт» 00.50 «Бизнес+» 00.55 Х/ф «Запасной игрок»

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00 «Судебные дела» 15.00 «Разбор полетов» 15.45 Т/с «Такая обычная жизнь» 16.55 «Понять. Простить» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 Т/с «Общая терапия2» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Подарок судьбы» 21.30 Т/с «Котовский» 23.20 Вечер профессионального бокса. Вла димир Кличко Эдди Чемберс

11 КАНАЛ

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.35 «ТСН» 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Вершки и корешки» 10.10, 17.30 «Семейные драмы» 11.10 «Не лги мне» «Мать теряет взаимопо нимание с дочерью» 12.10 Т/с «Любовь не то, что кажется» 13.15 «Звезда + Звезда» 16.00 «Настоящие врачи 2» 18.30 «Не лги мне» «Мать зарезала челове ка» 20.10 «Меняю жену 2» 21.35, 22.15 Т/с «Интерны» 22.40 Т/с «Теория лжи» 00.05 Х/ф «На колесах»

TET 07.30 М/ф «Медвежонок Киссифур» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом2» 10.00, 17.00 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Фикс и Фокси» 14.30 М/с «Мир Квеста» 15.00 М/с «Приключения Дага Смешного» 15.30 Из коллекции «Союзмультфильма» 16.00 Т/с «Мерлин» 18.00 Т/с «Игрушки» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «ВремяТайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.05, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» ○

34 КАНАЛ 07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рек лама+» 09.10 «Герои и неудачники» 09.30 «Мой малыш» 10.05 Судебное токшоу «По делам несовер шеннолетних» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30, 19.00 Д/с «За кулисами войны» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10, 16.45 «Трудовые резервы» 13.20, 23.00 «Школа выживания» 14.30 «Женские откровения» 15.00 Д/с «Столичные тайны». «Маленькие мстители» 15.30 «Давайте разберемся!» 16.30 «Розумашки» 17.00 «Стелла чудо возможно» 18.00 «Званый ужин» 19.15 Д/с «Столичные тайны». «Дело Борисен ко» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Чего хочет женщина» 21.00 Т/с «Дальнобойщики» 22.00 Х/ф «День гнева», 8 с. 23.15 «НАШ САД» 00.25 «ШТРИХКОД» 00.50 Х/ф «Киборг»

ICTV 07.30 Деловые факты 07.45, 13.00 Под прицелом 08.45, 12.45, 01.00 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.15 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.00, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты8»

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

06.30 «Утро на 5ом» 09.25, 00.30 «Автопилотновости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Прессконференции в прямом эфире» 15.10, 16.10 «Майдан» 17.30 «Территория закона» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Большая политика» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

13.20 15.40 19.30 21.30

11.05 Т/с «Солдаты15» 12.10, 14.00 Анекдоты поукраински 14.10, 21.50 Т/с «Угро» 15.15, 19.55 Т/с «Ликвидация» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Солдат» 01.25 300 сек/час 01.30 Т/с «Герои3»

TET 07.30 М/ф «Медвежонок Киссифур» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом2» 10.00, 17.00 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Фикс и Фокси» 14.30 М/с «Мир Квеста» 15.00 М/с «Приключения Дага Смешного» 15.30 Из коллекции «Союзмультфильма» 16.00 Т/с «Мерлин» 18.00 Т/с «Игрушки» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

Зах. 00.17 Сх. 11.57 Перша чв. 13 грудня 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «На грани» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Путешествия со вкусом»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/с «Зверюшки в доме Тэза» 06.45 М/ф «Веселая карусель» 07.00 Х/ф «Двойной обгон» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами» 12.00 «Уголовные дела» 12.50 «Правда жизни» 13.25, 19.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 14.25 Т/с «Next 3» 15.30 Т/с «Кобра» 17.10 Х/ф «Без права на ошибку» 18.30, 00.20 «Речовий доказ» 01.00 «Покер Дуэль» 01.50 Т/с «Пришельцы в Америке»

51 КАНАЛ

НТВМИР

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 08.55 «Английский язык с»D’elite school» 09.15, 14.50, 17.30 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Кортик», 1 с. 11.50 М/ф 13.20 Х/ф «Освобождение», 1 с. 15.30 Х/ф «Кортик», 2 с. 16.40 Не хлебом единым 18.00 Киносеанс + 18.30, 22.00 Тема дня 19.55 Родник здоровья 20.20 Днепропетровщина презентует 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.35 Х/ф «Освобождение», 2 с.

03.55 «НТВ утром» 07.35 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35, 01.4502.05 Обзор. Чрез вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Едим дома! 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40, 20.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 14.30 «Маскишоу» 15.30 Авиаторы 16.05 Дачники 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 19.25 Т/с «Столица греха» 22.40 Т/с «Морские дьяволы4», 2 с. «Слу чай на пляже» 23.35 «Капитал.ru» 00.30 Т/с «Молодые и злые» 01.20 «Похищение Европы. Путеводитель», 10 с.

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «ВремяТайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5ом» 09.25, 00.30 «Автопилотновости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Прессконференции в прямом эфире» 15.30 «Не первый вигляд» 16.30 «МоторТВ» 17.30 «Особо опасно»

ENTER 06.20 «Детский сеанс» 06.50, 17.00, 20.45, 23.35 «Киноляпы» 07.25, 19.15 Х/ф «Тайник у Красных кам ней» 08.50, 10.10, 14.15 «ВитринаТВ» 09.15, 18.25 «Саундтреки» 11.20 Х/ф «Объяснение в любви»

Х/ф «Два долгих гудка в тумане» Х/ф «Весна» Х/ф «Тайник у Красных камней» Х/ф «Объяснение в любви»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.15, 14.00 Т/с «След» 09.10 Т/с «Шахта» 11.10 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.10 Токшоу «Пусть говорят. СИЗО или ЗАГС?» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.25 Т/с «Маруся» 20.20 Т/с «Вышел ежик из тумана» 22.15 Х/ф «Форсаж» 00.20 «Ты чемпион» 01.35 Х/ф «Мертвая тишина»

ENTER

ОРТ М

06.30 «Детский сеанс» 08.40, 17.40, 21.05 «Киноляпы» 09.05 Х/ф «Гиперболоид инженера Гарина» 11.10, 12.10, 15.10 «ВитринаТВ» 11.40, 18.45, 00.40 «Саундтреки» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.10 «Модный приговор» 13.15, 01.50 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.00 «Пока все дома» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.15 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Жди меня» 21.00 «Время» 21.30 «Побег» 22.40 «Поединки. Испытание смертью», 1 ф. 23.45 Ночные новости 00.05 «Подпольная империя»

03.55 «НТВ утром» 07.35 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35, 01.4502.05 Обзор. Чрез вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 «Живут же люди!» 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 «Программа максимум» 13.45 «Русские сенсации» 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 16.05 Дачники 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.25 Т/с «Столица греха» 20.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 22.40 Т/с «Морские дьяволы4». 1 с. «Но вые друзья, или Игры патриотов» 23.35 Честный понедельник 00.25 Т/с «Молодые и злые» 01.15 «Похищение Европы. Путеводитель», 9 с.

27 КАНАЛ

НТН

05.50 Портреты дикой природы 07.00, 18.40 24 часа Бизнес 07.30, 20.55 «Життя» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.45 Диваки 09.10 Жизнь среди жизни 11.00, 17.30 Т/с «Атлантида» 12.00 «Эра образования» 13.50 «Мультфильм» 14.05 Х/ф «Банкиры» 16.25 Мистическая Азия 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 MEDIAСHATRIX 20.00 Вниманиееда 21.15 Х/ф «Адам женится на Еве» 23.20 СHATRIX

06.00 «История Украины» 06.40 Х/ф «Воины» 08.20, 12.50 «Правда жизни» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами» 12.00 «Уголовные дела» 13.25, 19.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 14.25 Т/с «Next 3» 15.25 Т/с «Кобра» 17.10 Х/ф «Двойной обгон» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 00.20 «Речовий доказ» 01.00 «Покер Дуэль» 01.50 Т/с «Пришельцы в Америке»

Іменинники дня: АНДРІЙ

НТВМИР

07.00 Темаитоги 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15 Д/ф «Сущность зверя», 1 с. 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 За и против 11.40 М/ф 12.15 Школа гениев 12.40 Евро 2012 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 13.25 Х/ф «Без срока давности» 14.45, 17.30 Днепровская панорама 15.25 Х/ф «Кортик», 1 с. 16.45 Свое мнение 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 21.50 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.30 Х/ф «Освобождение», 1 с.

Зах. Сх. 11.41 Перша чв. 15.59

Сх. 07.51 Зах. 15.54 Трив. дня 08.03

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но вости 07.05, 08.05, 00.40 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Создай себя 07.25 Автодрайв 07.35 Недвижимость с Ириной Килко 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25, 19.00 О главном 10.00, 17.00 Т/с «Под крышами большого города» 11.05 В гостях у Д. Гордона. М. Задорнов, 5 ч. 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.25 Желаем счастья 12.55 Темный силуэт 13.05 Пусть так 13.35 Х/ф «Мы из джаза» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 18.05 Шефповар. Ужин 19.40 Чемпионат мира по смешанным едино борствам 20.55 Официальная хроника 21.25 Слово регионам 21.45 Мир спорта 22.00, 23.00 Х/ф «Паспорт» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.45 Итоги 00.00 Вертикаль власти, 1 ч. 00.15 Итоги дайджест 00.20 Вертикаль власти, 2 ч. 00.45 Шоу Биз 00.50 От первого лица 01.45 Телеакадемия

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Новости 07.40 «Подъем» 09.00 Очевидец 10.00 Новый взгляд 11.00, 17.55 Т/с «Счастливы вместе» 12.15, 19.35 Т/с «Папины дочки» 13.35 М/с «Полицейская академия» 14.10 М/с «Семейка Адамсов» 14.30, 15.50 Teen Time 14.35 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Сплетница» 16.50 Т/с «Воронины» 21.00 «Васильевский остров» 22.05 Здравствуйте, я ваша мама! 23.10 Т/с «Затерянные5» 00.35 Т/с «Солдаты16»

ICTV

07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рек лама+» 09.10 «Фантастика под грифом «Секретно» 10.05 Судебное токшоу «По делам несовер шеннолетних» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 «Энциклопедия» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10, 23.00 «Школа выживания» 14.30 «Медикус» 15.00 «Громкое дело» 15.50 «Давайте разберемся!» 16.45 «Марфа. Чудо возможно» 17.15 «Джерельце» 18.00 «Званый ужин» 19.00 Д/с «За кулисами войны» 19.15 Д/с «Столичные тайны». «Маленькие мстители» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Ваш адвокат» 21.00 «Честно». «Бес в ребро» 22.00 Х/ф «День гнева», 7 с. 23.15 «Дело вкуса» 00.25 «Особенности местной рыбалки» 00.50 «Военная тайна» 01.40 «Фильмы и звезды»

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

07.30 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.40 Спорт 09.30, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты8» 10.30 Т/с «Солдаты15» 11.35 Анекдоты поукраински 12.05 Люди, кони, кролики и...домашние ро лики 13.00 Х/ф «В июне 41го» 18.45 Факты. Вечер 19.25, 01.05 Чрезвычайные новости 19.55 Т/с «Ликвидация» 21.50 Т/с «Угро» 23.00 Свобода слова 01.50 300 сек/час

34 КАНАЛ

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

1+1

СТБ

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.05 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Василиса Прекрасная» 09.25 «Смакуємо» 10.10 «Большая перемена» 11.00 «Ремонт +» 11.50 Х/ф «Сибирский цирюльник» 15.00, 17.15 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег ким паром!» 20.10 «Звезда + Звезда» 22.55 Гипнозшоу «Что ты делал в прошлую пятницу» 00.20 Х/ф «Морской пехотинец» 09.45 Х/ф «Месть и закон» 12.55 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «ВікнаНовини» 18.10 «Чужие ошибки. Репортаж с петлей на шее» 19.10 «Україна має талант! Лучшее» 22.25 Т/с «Доктор Хаус» 23.25 Т/с «Клиника» 00.40 «ВікнаСпорт» 00.50 «Бизнес+» 00.55 Х/ф «Высота»

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00 «Экономика в деталях» 07.35 «Штрихкод» 07.40 «Подъем» 08.30 «Родительский клуб» 09.00 Очевидец 10.00 Интуиция 11.10, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 12.20, 19.35 Т/с «Папины дочки» 13.35 М/с «Полицейская академия» 14.15 М/с «Семейка Адамсов» 14.30, 15.50 Teen Time 14.35 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Сплетница» 16.55 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.00 Новости 21.00 «История болезни, или История выздо ровления» 22.05 Новый взгляд 23.05 Т/с «Затерянные5» 00.35 Т/с «Солдаты16»

Сх. 07.50 Зах. 15.54 Трив. дня 08.04

Понеділок, 13 грудня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Недвижимость с Ириной Килко 08.40 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.45, 21.25 Слово регионам 10.05, 17.00 Т/с «Под крышами большого города» 11.05 Шефповар страны 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Право на защиту 12.50 Х/ф «КинДзаДза» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 18.00 Окно в Америку 19.00 О главном 19.40 Мужской клуб. Бокс 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.45 Мир спорта 22.00 Футбольный код 22.55 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 00.50 Д/ф 01.45 Телеакадемия

Іменинники дня: НАУМ, АНАНІЙ, ФІЛАРЕТ 14.45 Х/ф «Член правительства» 21.30 Х/ф «Человек в зеленом кимоно» 23.55 Х/ф «Таинственный мистер Уонг»

27 КАНАЛ 14.00 Х/ф «Банкиры» 14.55, 15.40, 16.20, 17.25, 18.25, 21.10, 23.15 «Днепровская неделя» 15.45 Твой хит 16.25 Экспедиция вокруг света. Три в одном 17.30 Т/с «Атлантида» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Жизнь» 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Все грани высшего» 20.10 «Мультфильм» 20.55 24 часа. Главный вопрос 21.15 Х/ф «Шофер на один рейс» 23.20 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.45 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Последняя весна Ростислава Плятта» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.05 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Побег» 22.40 «Поединки. Испытание смертью». 2 ф. 23.45 Ночные новости 00.05 Т/с «Группа Zeta»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.05, 14.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Последний кордон» 11.05, 20.20 Т/с «Вышел ежик из тумана» 12.10 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.10 Токшоу «Пусть говорят. Урок для учителя» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.25 Т/с «Маруся» 22.30 Х/ф «Платки» 00.35 Х/ф «Форсаж»


р5

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00, 09.45 Д/ф «Как возникла Земля» 07.00, 18.00, 20.30, 05.00 «Сегодня» 07.30 М/ф «Последний из могикан» 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.30, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.40, 15.30, 00.30 Культурное меню 12.00, 17.00 Т/с «Охота на асфальте» 13.00 Д/ф «Жестокая земля. Ураган «убийца Англии» 14.00 Д/ф «Вселенная» 16.00, 18.30 Д/ф «Криминальная Россия» 19.30 СЕГОДНЯ НТВ 20.00 Правда Романа Скрыпина 21.00 Д/ф «Загадки НЛО» 22.00 Д/ф «Авиакатастрофы» 23.00 Т/с «24» 01.30 КлубНички 03.30 Х/ф «Жизнь жиголо» 05.30 М/ф «Робин Гуд»

1+1

ИНТЕР

УТ1

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00 «Уголовные дела» 15.00 «Разбор полетов» 15.45 Т/с «Такая обычная жизнь» 16.55 «Понять. Простить» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 Т/с «Общая терапия2» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Подарок судьбы» 21.30 Т/с «Котовский»

23.20 Вечер профессионального бокса. Вла димир Кличко Сэмюэль Питер

9 КАНАЛ 06.00, 09.45 Д/ф «Как возникла Земля» 07.00, 18.00, 20.30, 05.00 «Сегодня» 07.30 М/ф «Последний из могикан» 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.30, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.40, 15.30, 00.30 Культурное меню 12.00, 17.00 Т/с «Охота на асфальте» 13.00 Д/ф «Труднейший в мире ремонт» 14.00 Д/ф «Загадки НЛО» 16.00, 18.30 Д/ф «Криминальная Россия» 19.30 СЕГОДНЯ НТВ 20.00 Правда Романа Скрыпина 21.00 Д/ф «Демонтаж мегаконструкций» 22.00 Д/ф «Авиакатастрофы» 23.00 Т/с «24» 01.30 КлубНички 03.30 Х/ф «Приватный танец» 05.30 М/ф «Робин Гуд»

11 КАНАЛ 06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.55 Новости 07.30 «История болезни, или История выздо ровления» 07.55 «Гамма вкуса» 09.00 Очевидец 10.00 Сделай мне смешно 10.55, 17.50 Т/с «Счастливы вместе» 12.05, 19.35 Т/с «Папины дочки» 13.25 М/с «Полицейская академия» 13.50 М/с «Семейка Адамсов» 14.20, 15.45 Teen Time 14.25 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Сплетница» 16.45 Т/с «Воронины» 21.00 «Звездные мамы» 22.00 «Вечерний разговор» 22.30 «Васильевский остров» 23.00 Т/с «Затерянные5» 00.30 Т/с «Солдаты16»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «ЧучелоМяучело» 10.10, 17.30 «Семейные драмы» 11.25 «Шесть кадров» 11.55 «Не лги мне» «Выйти замуж за него дяя» 13.00 Т/с «Любовь не то, что кажется» 14.00 «Личное дело» 15.00, 22.30 Т/с «Теория лжи» 16.00 «Настоящие врачи 2» 18.30 «Не лги мне» «Мать против любимой девушки сына»

СТБ 08.55 Х/ф «Покровские ворота» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 13.00 «Битва экстрасенсов» 14.00 Звездная жизнь 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «ВікнаНовини» 18.10 «Чужие ошибки. Смерть Нефертити» 19.10 «Моя правда» 20.10 «Мистические истории2 с Павлом Кос тицыным» 21.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 Т/с «Доктор Хаус» 23.25 Т/с «Клиника» 00.40 «ВікнаСпорт» 00.50 «Бизнес+» 00.55 Х/ф «Родная кровь»

34 КАНАЛ 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10, 16.50 «Трудовые резервы» 13.20, 15.35, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рек лама+» 13.30 «Музыка» 14.30 «Мой малыш» 15.00 «Джерельце» 15.15 «Як живемо» 15.45 Д/с «За кулисами войны» 16.00 «Давайте разберемся!» 17.00 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Званый ужин» 19.00 «ШТРИХКОД» 19.20 «Карданный вал» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «НАШ САД» 21.00 «Болевая точка» 21.25 Д/с «Мемуары ХХ столетия». «Убийство Кирова» 22.00 Х/ф «Свой человек», 2 с. 23.00 «Перевоплощение» 00.25 «Медикус» 00.50 Х/ф «Однажды в Голливуде»

ICTV 07.30 Деловые факты 07.40 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 00.55 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.10 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 09.55, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты8» 10.55 Т/с «Солдаты15» 12.00, 14.00 Анекдоты поукраински 13.00 Под прицелом 14.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

15.10 18.45 19.55 21.50 23.00 01.20 01.25

Х/ф «Побег из ЛосАнджелеса» Факты. Вечер Т/с «Ликвидация» Т/с «Угро» Х/ф «Посейдон» 300 сек/час Т/с «Побег из тюрьмы4»

TET 07.30 М/ф «Медвежонок Киссифур» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом2» 10.00, 17.00 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Фикс и Фокси» 14.30 М/с «Мир Квеста» 15.00 М/с «Приключения Дага Смешного» 15.30 Из коллекции «Союзмультфильма» 16.00 Т/с «Мерлин» 18.00 Т/с «Игрушки» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15, 14.45, 17.30 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Кортик», 3 с. 12.00, 14.30 М/ф 12.15 Д/ф «Путешествие вокруг света» 12.45 Родник здоровья 13.30 Х/ф «Освобождение», 3 с. 15.30 Х/ф «Бронзовая птица», 1 с. 16.45 Мир женщины 18.00 Медицина нового тысячелетия 18.30, 22.00 Тема дня 20.00 Школа гениев 22.35 Х/ф «Освобождение», 4 с.

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «ВремяТайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5ом» 09.25, 00.30 «Автопилотновости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Прессконференции в прямом эфире» 15.30 «Жизнь в удовольствие» 16.30 «Драйв» 17.30 «Машина времени» 17.55 «ГубернаторЪ Камчатки» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.05, 14.00, 23.10 Т/с «След» 09.00 Т/с «Последний кордон» 11.05 Т/с «Вышел ежик из тумана» 12.10 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.10 Токшоу «Пусть говорят. Совершенные формы» 15.40, 00.05 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.25 Т/с «Маруся» 20.20 Дорожный патруль 21.20 Т/с «Спецназ 2» 22.25 Заложники судьбы 01.10 Х/ф «Платки»

06.20 «Детский сеанс» 08.30, 18.15, 20.45 «Саундтреки» 08.55 Х/ф «Тайник у Красных камней» 10.30, 11.40, 14.40 «ВитринаТВ» 11.05, 17.15, 23.45 «Киноляпы» 12.50 Х/ф «Человек в зеленом кимоно» 15.10 Х/ф «Депутат Балтики» 19.10 Х/ф «Тайник у Красных камней» 21.30 Х/ф «Поезд вне расписания» 00.40 Х/ф «Маленький магазинчик ужасов»

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.10 «Модный приговор» 13.15, 01.45 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.00 «Пока все дома» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.05 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Голоса» 22.40 Среда обитания. «Ядовитая посуда» 23.45 Ночные новости 00.05 «Судите сами»

05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» ○

07.30, 10.00, 14.55, 16.20, 18.25, 21.10, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.30, 18.40 24 часа Бизнес 08.45, 13.50 «Мультфильм» 09.30 «Территория выбора» 11.00, 17.30 Т/с «Атлантида» 12.00 «Эра образования» 14.05 Х/ф «Банкиры» 16.25 Водалиния жизни 18.30 «24 часа» 18.45, 20.55 «Жизнь» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30 «Экономический советник» 21.15 Х/ф «Шофер на один рейс» 23.20 СHATRIX

27 КАНАЛ

Іменинники дня: ІВАН, ОПАНАС, АНДРІЙ, МАТВІЙ, СТЕФАН

03.55 «НТВ утром» 07.35 Дачный ответ 08.35, 14.35, 17.35, 01.4002.00 Обзор. Чрез вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40, 20.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 14.30 «Маскишоу» 15.30 Чистосердечное признание 16.05 Дачники 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.25 Т/с «Столица греха» 22.40 Т/с «Морские дьяволы4», 3 с. «Кор сары» 23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Гибель груп пы Дятлова» 00.25 Т/с «Молодые и злые» 01.15 «Похищение Европы. Путеводитель», 11 с.

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/с «Зверюшки в доме Тэза» 06.45 М/ф «Веселая карусель» ○

НТВМИР

5 КАНАЛ

07.00 Х/ф «Без права на ошибку» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами» 12.00 «Уголовные дела» 12.50, 18.30 «Правда жизни» 13.30, 19.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 14.30 Т/с «Next 3» 15.35 Т/с «Кобра» 17.10 Х/ф «Бешеное золото» 00.20 «Речовий доказ» 01.00 «Покер Дуэль» 01.50 Т/с «Пришельцы в Америке»

Сх. 07.53 Зах. 15.55 Трив. дня 08.02 20.10 «Гламурные штучки и заучки» 21.20, 22.00, 01.40 Т/с «Интерны» 23.55 Х/ф «Безумный день Благодарения»

Зах. 01.24 Сх. 12.14 Перша чв. 13 грудня

06.01, 22.30 «ВремяТайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5ом» 09.25, 00.30 «Автопилотновости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Прессконференции в прямом эфире» 15.30 «Здоровые истории» 16.30 «Арсенал» 17.30 «Большая политика» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Машина времени» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

Четвер, 16 грудня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но вости 07.05, 08.05, 00.40 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Создай себя 07.25 Автодрайв 07.35 Недвижимость с Ириной Килко 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Слово регионам. Дайджест 10.00, 17.00 Т/с «Под крышами большого города» 11.05 Здоровье 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Шаг к звездам. Евровидения 13.20 Граница государства 13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка (мужчины) 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 18.05 Шефповар. Ужин 19.00 О главном 19.40 Еврохоккей Челлендж. Матч нацио нальных сборных. Украина Румыния 20.55 Официальная хроника 21.25 Слово регионам 21.45 Мир спорта 22.00, 23.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду альная гонка (женщины) 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.50 Итоги 00.00 Вертикаль власти 1 ч. 00.15 Итоги дайджест 00.20 Вертикаль власти 2 ч. 00.45 Шоу Биз 00.50 От первого лица 01.45 Телеакадемия

51 КАНАЛ

ICTV

СТБ

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 07.20, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15, 14.50, 17.30 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Кортик», 2 с. 11.50 М/ф 12.45 Не хлебом единым 13.25 Х/ф «Освобождение», 2 с. 15.30 Х/ф «Кортик», 3 с. 16.40 Интервью 18.00 Родник здоровья 18.30, 22.00 Тема дня 20.00 Ваш адвокат 22.35 Х/ф «Освобождение», 3 с. 23.35 Д/ф «Путешествие вокруг света»

07.30 Деловые факты 07.45, 13.00 Провокатор 08.45, 12.45, 01.00 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.15 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.00, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты8» 11.10 Т/с «Солдаты15» 12.10, 14.00 Анекдоты поукраински 14.20 Т/с «Угро» 15.25 Т/с «Ликвидация» 18.45 Факты. Вечер 19.55 Футбол. Лига Европы: Динамо (Киев, Ук раина) Шериф (Тирасполь 22.00 Футбол. Лига Европы: Карпаты (Львов, Украина) Пари СенЖермен (Париж 00.00 3й тайм 01.30 300 сек/час 01.35 Т/с «Герои3»

12.45 «Битва экстрасенсов» 14.00 «Правила жизни» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «ВікнаНовини» 18.10 «Чужие ошибки. Невеста в гробу»

TET

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.30 «ТСН» 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф 10.10, 17.30 «Семейные драмы» 11.10 «Не лги мне» «Водителя такси обвиня ют в изнасиловании» 12.10 Т/с «Любовь не то, что кажется» 13.15, 00.00 Х/ф «Вий» 15.00, 22.35 Т/с «Теория лжи» 16.00 «Настоящие врачи 2» 18.30 «Не лги мне» «Вуайерист» 20.10 «От босячки к леди» 21.30, 22.10 Т/с «Интерны» 01.35 «Деньги»

14.00 М/с «Фикс и Фокси» 14.30 М/с «Мир Квеста» 15.00 М/с «Приключения Дага Смешного» 15.30 Из коллекции «Союзмультфильма» 16.00 Т/с «Мерлин» 17.00 «Снимите это немедленно» 18.00 Т/с «Игрушки» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 19.30, 20.30 «Дом2» 21.00 «Званый ужин» 22.00 «Давай попробуем» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рек лама+» 09.10 «Громкое дело» 10.05 Судебное токшоу «По делам несовер шеннолетних» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30, 19.00 Д/с «За кулисами войны» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10, 16.30, 23.00 «Школа выживания» 14.30 «Мир сериалов» 15.00 Д/с «Столичные тайны». «Дело Борисен ко» 15.30 «Давайте разберемся!» 16.40 «Марфа. Чудо возможно» 17.10 «Як живемо» 18.00 «Званый ужин» 19.15 «Контакт» 19.35 «Энциклопедия» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Медикус» 21.00 «Честно». «Женщины за рулем» 22.00 Х/ф «Свой человек», 1 с. 23.15 «Жизненное пространство» 00.25 «Чего хочет женщина» 00.55 «Квартет И» на «РЕНТВ»

11 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00 «Судебные дела» 15.00 «Разбор полетов» 15.45 Т/с «Такая обычная жизнь» 16.55 «Понять. Простить» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 Т/с «Общая терапия2» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00, 00.50 «Подробности» 20.30 Т/с «Подарок судьбы» 21.30 Т/с «Котовский» 23.20 Вечер профессионального бокса. Вита лий Кличко Альберт Сосновски ○

19.10 Звездная жизнь 20.10 «Русские сенсации. Богатые тоже пля шут» 21.20 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 Т/с «Доктор Хаус» 23.25 Т/с «Клиника» 00.40 «ВікнаСпорт» 00.50 «Бизнес+» 00.55 Х/ф «Презумпция невиновности»

14.00 М/с «Семейка Адамсов» 14.30, 15.50 Teen Time 14.35 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Сплетница» 16.55 Т/с «Воронины» 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 19.00, 21.30, 23.55 Новости 19.35 Т/с «Папины дочки» 21.00 «Автострасти» 22.05 Сделай мне смешно 23.00 Т/с «Затерянные5» 00.30 Т/с «Солдаты16»

Сх. 07.52 Зах. 15.54 Трив. дня 08.02

Середа, 15 грудня 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Создай себя 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Недвижимость с Ириной Килко 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.30 Итоги дня 09.25 О главном 10.00, 17.00 Т/с «Под крышами большого города» 11.00 Кто в доме хозяин 11.20 Наша песня 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Золотой гусь 12.55 Д/ф «Сокровища Норвегии», 3 ф. 13.20 Х/ф «Паспорт» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 18.05 Шефповар. Ужин 19.00, 21.55 Т/ф «Сто пятая страница о люб ви» 20.55 Официальная хроника 21.25 Слово регионам 21.45 Мир спорта 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 00.50 Д/ф 01.20 Мегалот 01.25 Суперлото, Тройка, Кено

Зах. 02.31 Сх. 12.34 Перша чв. 13 грудня 21.50 «Свободная гавань» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Акцент»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/с «Зверюшки в доме Тэза» 06.45 М/ф «Веселая карусель» 07.00 Х/ф «Бешеное золото» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: Майами» 12.00 «Уголовные дела» 12.50 «Правда жизни» 13.25, 19.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 14.25 Т/с «Next 3» 15.30 Т/с «Кобра» 17.05 Х/ф «Женщина дня» 18.30 «Легенды уголовного розыска». «Герои» СССР 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 00.20 «Речовий доказ» 01.00 «Покер Дуэль» 01.50 Т/с «Пришельцы в Америке»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.40 «Развод порусски» 08.35, 14.35, 17.35, 01.4502.05 Обзор. Чрез вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Золотая пыль 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40, 20.25Т/с«Улицыразбитыхфонарей10» 14.30 «Маскишоу» 15.30 Особо опасен! 16.05 Дачники 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.45 «Дела семейные» 19.30 Т/с «Столица греха» 22.15 Чрезвычайное происшествие. Расследо вание. «Детская жестокость» 22.40 Т/с «Морские дьяволы4». 4 с. «Ог рабление на водах» 23.35 «Школа злословия» 00.25 Т/с «Молодые и злые» 01.15 «Похищение Европы. Путеводитель», 12 с.

ENTER 06.05, 17.20, 20.45, 00.05 «Саундтреки» 06.35 «Детский сеанс» 09.10 Х/ф «Тайник у Красных камней» 10.45, 12.10, 15.10 «ВитринаТВ» 11.20, 18.30 «Киноляпы» 13.20 Х/ф «Поезд вне расписания» 15.35 Х/ф «Небесный тихоход» 19.05 Х/ф «Тайник у Красных камней» 21.30 Х/ф «Дама с собачкой» 00.40 Х/ф «Адский дом»

Іменинники дня: САВА, СЕРАФИМ, ФЕДІР, ІВАН 27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.30, 18.40 24 часа Бизнес 08.45, 13.50 «Мультфильм» 11.00 Т/с «Атлантида» 12.00 «Эра образования» 14.00 «Биографии знаменитостей» 16.30 Экспедиция вокруг света. Три в одном 17.30 Т/с «Шальной ангел» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Кем быть?» 20.55 24 часа. Главный вопрос 21.15 Х/ф «Почти смешная история» 23.20 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.10 «Модный приговор» 13.15 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.00 «Пока все дома» 16.55 «Федеральный судья» 18.15 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Голоса» 22.40 «Человек и закон» 23.45 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор ная России Сборная Швеции. В пере рыве Ночные новости

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.05, 14.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Последний кордон» 10.05, 20.20 Дорожный патруль 11.05 Т/с «Вышел ежик из тумана» 12.10 Т/с «Любовь и прочие глупости» 13.10 Токшоу «Пусть говорят. Тише, Глашень ка, не плачь» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.25 Т/с «Маруся» 21.20 Т/с «Спецназ 2» 00.20 «Ты чемпион» 01.40 Т/с «Жизнь как приговор»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

20.50 Т/с «Подарок судьбы» 21.50 «Большая политика» 00.20 Вечер профессионального бокса. Макс Бурсак Марко Шульце

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ 07.10 Т/с «Кулагин и партнеры» 07.35 Т/с «Комиссар Рекс» 10.45 Х/ф «Есенин» 17.40, 22.00 «ВікнаНовини» 17.50 Х/ф «Весна на Заречной улице» 20.00 «Национальное талантшоу «Танцуют все!3» 22.25 Х/ф «Старые клячи» 01.25 «ВікнаСпорт» 01.35 «Бизнес+» 01.40 Х/ф «Три плюс два»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Как Маша поссорилась с подуш кой» 10.10, 17.30 «Семейные драмы» 11.25 «Шесть кадров» 12.05 «Не лги мне» «Мужьясектанты» 13.05 Т/с «Любовь не то, что кажется» 14.10 «Анатомия славы» 15.00 Т/с «Теория лжи» 16.00 «Настоящие врачи 2» 18.30 «Не лги мне» «Перепутанные младен цы» ○

Субота, 18 грудня УТ1 07.15 Д/ф «Живая энциклопедия» 07.45 Создай себя 08.00, 23.45 Эра здоровья 08.25 М/ф 08.40 Полезные советы 09.05 Пока родители спят 09.30 Так просто 10.00 Пусть так 10.30 «Камера смеха» 11.00 Хитпарад «Национальная двадцатка» 11.55 Х/ф «Две стрелы» 13.40 Наша песня 14.15 В гостях у Д. Гордона. В.Зельдин, 2 ч. 15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт (мужчины) 15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт (женщи ны) 16.50 «Аншлаг, аншлаг» 17.25 Золотой гусь 18.00 Ревизор 18.40 Творческий вечер М. Гаденко 19.35 Еврохоккей Челлендж. Матч Нацио нальных сборных. Казахстан Украина 21.00, 01.20 Итоги дня 21.45 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. «Милан» «Рома» 22.30 В ПЕРЕРЫВЕ: Мегалот, Суперлото, Трой ка, Кено 00.10 Наркомания излечима 00.40 Помощь: с уважением к людям, 2 ф. 01.00 Д/ф

ИНТЕР 08.55 09.50 10.50 11.50 12.00 13.50 14.45 17.35 20.00 20.30

Д/п «Искатели». Казанский клад «Формула любви» «Городок» «Чисто NEWS» «Самый умный» «Позаочі» Х/ф «Экипаж» Концерт М. Галкина. «Мы снова вместе» «Подробности» Концерт Н.Баскова «Не только о люб ви» 23.15 Вечер профессионального бокса. Вита лий Кличко Шэннон Бриггс

15.00 Частная милиция 15.30 Комедийный квартет 16.00 Т/с «Робин Гуд» 18.00 Д/ф «Экотехнологии» 19.00, 00.00 «Вояж» (туризм, отдых, досуг) 19.20, 00.20 «Культурное меню» 19.40, 00.40 «Резюме» 20.00 Оперативная служба112 20.30 Знак восклицания 21.30 Д/ф «Уничтожено за секунду» 22.30 Альберт Эйнштейн 23.00 Х/ф «Крик» 01.00 КлубНички 02.30 Х/ф «Пауки2»

11 КАНАЛ 07.25 08.00 09.00 09.20 09.40 10.05 12.25 13.50 14.55 17.20 19.55 21.50 23.40 23.45

Анализ крови Эксклюзив М/с «Доброе утро, Микки!» «Адвокат» «Штрихкод» Сделай мне смешно Файна Юкрайна Даешь молодежь Т/с «Моя прекрасная няня» Х/ф «Знакомство с Факерами» Х/ф «Человекмолния» Х/ф «13 район» Спортрепортер Х/ф «Рядовая Бенджамин»

07.50 09.00 10.00 11.00 11.45 12.45 14.15 15.15

«Светская жизнь» «Кто там?» «Мир наизнанку» «Большая перемена» «Анатомия славы» «От босячки к леди» Т/с «Папины дочки» Гипнозшоу «Что ты делал в прошлую пятницу» Х/ф «Доктор Дулиттл 3» «Деньги» «ТСН» Х/ф «Школа проживания» Х/ф «Ленинград»

1+1

16.35 18.30 19.30 20.00 23.55

9 КАНАЛ

СТБ

М/с «Робин Гуд» «Сегодня» М/ф «Последний из могикан» Новости 9 канала Экономические новости Клиника «Идеал красоты»ваш путь к со вершенству 09.00 Схема Смеха 10.00, 04.00 Х/ф «В начале славных дел» 13.00 Медицина 13.10 Ретромания 14.20 Д/ф «Ого факты»

08.00 «Караоке на Майдане» 09.00 «Едим дома» 10.05, 00.20 «ВусоЛапоХвіст» 11.10 М/ф «Губка Боб» 12.55 «Национальное талантшоу «Танцуют все!3» 13.55 Х/ф «Старые клячи» 16.50 Х/ф «Весна на Заречной улице» 19.00 «ХФактор» 22.00 «Смешные люди» 23.15 «ХФактор. Итоги голосования» 01.55 Х/ф «Курьер»

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 08.50

Т/с «Ликвидация» Факты. Вечер Х/ф «Побег» Х/ф «Одиночка» Автопарк Х/ф «Побег из ЛосАнджелеса»

34 КАНАЛ

ICTV 07.10 07.50 10.00 10.30

Козырная жизнь Х/ф «Тень» «Смак» Люди, кони, кролики и...домашние роли ки 11.30 Квартирный вопрос 12.45 Х/ф «Побег» 14.45 Ты не поверишь! 15.40 Под прицелом 16.40 Провокатор 17.40 Максимум в Украине 18.45 «Факты» 18.55 Большая разница 20.00, 20.25 Наша Russia 21.10 Х/ф «Дом Большой мамочки2» 23.30 ПрожекторПэрисхилтон 00.00 Х/ф «Змеи на борту самолета»

TET 07.30 «Хочу верить» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом2» 09.00 М/ф «Самый маленький гном», «Се рый Волк & Красная Шапочка» 10.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30, 22.00 «Соmedy Woman» 12.30 «Ералаш» 13.30 «Снимите это немедленно»

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

14.30, 23.00 Т/с «Универ» 16.00 Х/ф «Ромео + Джульетта» 18.30 «Голая правда» 21.00 Т/с «Как я встретил вашу маму» 00.00 «Звезды против караоке»

51 КАНАЛ 07.00 «ДЕНЬ» 07.30 Не хлебом единым 07.45, 21.00 «Тише, «мыши!» 08.20 Ваш адвокат 08.45, 14.20 Путешествия кота Финика 09.00, 13.30 М/ф 09.55 Технодром 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Спорт актуально 11.00 Молодежь сегодня 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 11.50 Проекты и реалии местного самоуправ ления 12.55 Пектораль 13.15 COMEDY Kids 14.35 Х/ф «Освобождение», 5 с. 16.00 Тема дня 16.35 Мир женщины 17.00 За и против 17.55 Киносеанс + 18.30 Капитал 19.00, 23.30 «Формат 1:1» 20.05 Азбука здоровья 20.30 «Неделя. «Итоги» 21.20 Х/ф «Загадка Эндхауза» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.01 «ВремяТайм» 06.15, 10.10, 13.10, 15.20, 17.15, 19.20, 23.50 «Погода на курортах» 06.30, 07.30, 18.35, 23.35 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилоттест» 07.20, 08.20, 21.50, 00.30 «Тема недели» 08.30 «БистроТВ» 09.25 «Своими глазами» 09.45 «Любимая работа» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 12.15 «Окно в Европу» 13.20 «Драйв» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.30 «Обрати внимание» 16.20 «Арсенал» 17.30 «На грани» 18.10 «Хроника недели» 19.30, 20.30 «Время интервью» 21.20 «Народный контроль» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Окно в Америку» 00.40 «Мотор»

НТН «Самооборона» «Легенды бандитского Киева» Т/с «Инспектор Деррик» «Вайп Аут» Т/с «Адвокатессы» «Речовий доказ» Д/ф «Секты. Контроль сознания» Х/ф «Вечный зов» Т/с «Сыщики» Х/ф «Без особых примет» Х/ф «Солнечный удар» Х/ф «Груз 200» Т/с «Коп»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Уроки доброты с тетушкой Со вой» 07.30 Сказки Баженова 08.00 Главная дорога 08.30 «Живут же люди!» 09.25 Едим дома! 10.00 Русская начинка 10.35 Т/с «Коррида это жизнь2» 12.25 Кулинарный поединок 13.20 Квартирный вопрос 14.25 Александр Журбин. Мелодии на память 15.20 «Последнее слово». Остросюжетное токшоу Павла Селина 16.20 «Очная ставка» 17.15 «Наши» 19.00 «Программа максимум» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.45 «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва 23.10 Х/ф «Ответь мне» 00.50 Х/ф «Где ваш сын?» 02.10 02.32 Обзор. Чрезвычайное происше ствие

ENTER 06.05 «Саундтреки» 06.25 «Детский сеанс» 09.00 Х/ф «Вертикаль» 10.45, 12.35, 14.45 «ВитринаТВ» 11.20, 00.05 Х/ф «Авантюрист» 13.10 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 15.10 Х/ф «Медведь», «Юбилей» 17.10, 21.05 Новости кино 18.20 Х/ф «Легкая улица» 19.05 Х/ф «Будни уголовного розыска» 21.30 Х/ф «Анна на шее» 00.35 Х/ф «Человекобезьяна»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.25 Элементы 08.30 PRO Чтение

ОРТ М

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.05, 14.10 Т/с «След» 09.00 Т/с «Последний кордон» 10.05 Дорожный патруль 11.05 Т/с «Вышел ежик из тумана» 12.10 Т/с «Любовь и прочие глупости» 15.45 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.25 Т/с «Маруся» 20.25 Шустер Live 01.30 Т/с «Спецназ 2» ○

Зах. 04.50 Сх. 13.29 Перша чв. 13 грудня 06.00 06.25 06.50 08.00 09.05 11.30 12.00 13.05 17.00 19.00 21.00 23.00 00.55

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.10 «Модный приговор» 13.15 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 16.00 «Пока все дома» 16.55 «Федеральный судья» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 20.00 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» 21.00 «Время» 21.30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». Продолжение 23.50 Х/ф «Убийство в СаншайнМенор» 01.30 Х/ф «Клад»

06.05 «Саундтреки» 06.35 «Детский сеанс» 09.00 Х/ф «Тайник у Красных камней» 10.40, 12.50, 15.25 «ВитринаТВ» 11.15, 18.45, 23.25 «Киноклассика» 13.30 Х/ф «Дама с собачкой» 16.00 Х/ф «Первая перчатка» 17.40, 20.55 «Киноляпы» 19.20 Х/ф «Вертикаль» 21.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 00.00 Х/ф «Смертельный поцелуй» ○

27 КАНАЛ

ENTER

05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.30, 18.40 24 часа Бизнес 08.45, 13.50 «Мультфильм» 09.30 «Территория выбора» 10.55, 17.25 Т/с «Шальной ангел» 12.00 «Эра образования» 14.00 «Биографии знаменитостей» 16.30 Сильные мира сего 16.50 Элементы 18.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстратайм» 21.15 Х/ф «Почти смешная история» 22.20 «Гламур» 23.15 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 07.30 Мама в большом городе 08.00 «В зоне особого риска» 08.35, 14.35, 17.35, 02.0502.25 Обзор. Чрез вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.30 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 14.30 «Маскишоу» 15.35 Спасатели 16.05 Дачники 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Следствие вели... 19.30 Чрезвычайное происшествие. Расследо вание 19.55 «ЖКХ потрошитель: История всерос сийского обмана» 21.45 Х/ф «Лекарство против страха» 23.30 «Женский взгляд» 00.15 Х/ф «Прикованный»

Іменинники дня: ВАРВАРА, ІВАН, УЛЯНА, ЮЛІАНА, ГЕННАДІЙ

НТВМИР

Сх. 07.54 Зах. 15.55 Трив. дня 08.01 07.00, 20.30, 00.00 Блицфакт 07.30 «Пастырские беседы» 07.45 «Ваш адвокат» 08.15 «НАШ САД» 08.45 «Жизненное пространство» 09.15 «Гамма вкуса» 09.45 «Женские откровения» 10.15 «Модельная школа ведьмы Дженнис» 11.15 «Типтоп» 12.00 «Перевоплощение» 12.45 «Розумашки» 13.00 «Музыка» 14.00 «Стелла чудо возможно» 14.30 «Мой малыш» 15.00 «Детский киносеанс». Лембит Ульфсак, Александр Трофимов в фильмесказке «Питер Пэн», 1 с. 16.15 «Страна чудаков» 16.30 «Чего хочет женщина» 17.00 «Штрихкод» 17.30 «Культпросвет» 18.00 «Седмица» 18.30 Д/с «Засекреченная любовь». «Служеб ный брак» 19.15 Х/ф «Профессия следователь», 1 с. 20.45 Х/ф «Профессия следователь», 2 с. 22.00 Х/ф «СитиАйленд» 23.45 «Герои и неудачники» 00.15 Х/ф «Взрыватель» 01.40 «Громкое дело»

НТН

5 КАНАЛ

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 М/с «Зверюшки в доме Тэза» 06.45 М/ф «Веселая карусель» 06.55 Х/ф «Женщина дня» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00 «Уголовные дела» 12.50 «Правда жизни» 13.20, 19.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 14.15 Т/с «Next 3» 15.15 Т/с «Кобра» 16.45 Х/ф «Перекличка» 00.20 «Речовий доказ» 01.00 «Покер Дуэль» 01.50 Т/с «После смерти»

06.01, 22.30 «ВремяТайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5ом» 09.25, 00.30 «Автопилотновости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Прессконференции в прямом эфире» 15.30 «Своими глазами» 16.30 «На грани» 17.30 «Феерия путешествий» 18.15 «Окно в Европу» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Фактор безопасности» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости» ○

Зах. 03.40 Сх. 12.58 Перша чв. 13 грудня

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Бронзовая птица», 1 с. 12.00, 15.25 М/ф 13.25 Х/ф «Освобождение», 4 с. 14.50, 17.40 Майдан искусств 16.10 COMEDY Kids 16.20 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.45 Молодежь сегодня 17.30 Новое поколение 18.30, 21.55 Тема дня 20.00 Спортактуально 22.30 Х/ф «Освобождение», 5 с.

07.30 Деловые факты 07.40, 13.00 Стоп10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 00.50 Спорт 09.30 Чрезвычайные новости 10.00, 17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты8» 11.05 Т/с «Солдаты15» 12.10, 14.00 Анекдоты поукраински 14.10 Т/с «Угро» ○

51 КАНАЛ

ICTV

TET

34 КАНАЛ

1+1

07.30 М/ф «Медвежонок Киссифур» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом2» 10.00, 17.00 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.00 «Давай попробуем» 12.00, 21.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/ф «Сын белой лошади» 15.30 Из коллекции «Союзмультфильма» 16.00 Т/с «Мерлин» 18.00 Т/с «Игрушки» 18.30, 23.30 Т/с «Универ» 23.00 «Брачное чтиво» 00.30 «До рассвета»

07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рекла ма+» 09.10 «Сбросим лишнее» 09.40 «Болевая точка» 10.05, 18.00 «Званый ужин» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 Д/с «За кулисами войны» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10 «Розумашки» 14.30 «НАШ САД» 15.00 «Женские откровения» 15.30 «Несправедливость» 16.30 «Стелла чудо возможно» 17.00 «Налоговый монитор» 17.15 «Приемная депутата» 19.00 «Як живемо» 19.20 «Реальный спорт» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Дело вкуса» 21.00 Сергей Чирков, Александр Дедюшко, Оль га Машная в остросюжетной 22.30 «Страна чудаков» 23.00 «Типтоп» 00.25 «НЕспокойной ночи с Владом Ямой» 00.50 «Разговоры про ЭТО» 01.20 «Ночные искушения» 01.50 Д/с «Мемуары ХХ столетия». «Убийство Кирова»

11 КАНАЛ

ИНТЕР

15.15 18.45 19.10 21.50 00.20 01.00

Реалитишоу «Без мандата» Х/ф «Угнать за 60 секунд» «ГПУ» Х/ф «Шепот»

06.00 Д/ф «Как возникла Земля» 07.00, 18.00, 20.30, 04.00 «Сегодня» 07.30 М/ф «Последний из могикан» 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.30, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.40, 15.30, 00.30 Культурное меню 09.45 «Военная тайна» 12.00, 17.00 Т/с «Охота на асфальте» 13.00 Д/ф «Электромагнитная бомба» 14.00 Д/ф «Демонтаж мегаконструкций» 16.00, 18.30 Д/ф «Криминальная Россия» 19.30 СЕГОДНЯ НТВ 20.00 Оперативная служба112 21.00 Д/ф «Самые ужасные катастрофы мира» 22.00 Д/ф «Океаны» 23.00 Х/ф «Пауки2» 01.00 КлубНички 02.30 Х/ф «Тактическое нападение» 04.30 Комедийный квартет 05.00 М/ф «Робин Гуд» 06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.20 Новости 07.40 «Подъем» 09.00, 23.15 Очевидец 10.00 Светлые головы 10.55, 17.50, 19.35 Т/с «Счастливы вместе» 12.10 Т/с «Папины дочки» 13.30 М/с «Полицейская академия» 13.50 М/с «Семейка Адамсов» 14.25, 15.45 Teen Time 14.30 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Сплетница» 16.50, 22.15 Т/с «Воронины» 21.00 «Открытая Днепровская лига КВН. 1/4 финала» 00.45 Пласидо Доминго и его друзья

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00 «Судебные дела» 15.00 «Разбор полетов» 15.45 Т/с «Такая обычная жизнь» 16.55 «Понять. Простить» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 Т/с «Общая терапия2» 19.05 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 «Чисто NEWS» ○

20.00 21.30 00.00 00.55

Сх. 07.53 Зах. 15.55 Трив. дня 08.02

П'ятниця, 17 грудня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но вости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Создай себя 07.25 Автодрайв 07.50 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Помощь: с уважением к людям, 2 ф. 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 О главном 10.00, 17.00 Т/с «Под крышами большого города» 11.05 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.35 Деловой мир 12.20 «Предвечерье» 13.00 Окраина 13.30 Х/ф «Две стрелы» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 18.00 Дурейтер 18.45 Магистраль 19.10 «Камера смеха» 19.40 Еврохоккей Челлендж. Матч Нацио нальных сборных. Украина Польша 20.55 Официальная хроника 21.25 Слово регионам 21.45 Мир спорта 22.00 Фолькmusic 22.55 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 Шоу Биз 00.20 От первого лица 00.45 Д/ф 01.45 Телеакадемия

Іменинники дня: АНАСТАСІЙ, ЗАХАР, САВА, ГУРІЙ 09.30 10.00 10.15 10.45 11.00 11.30 12.00 12.30 14.50 15.00 16.00 16.30 17.25 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 22.10 23.05

«Невзрослые новости» «Академический вестник» За семь морей М/ф «Новости Голос Америки» «Экстратайм» MEDIAСHATRIX «Эра образования» «Мультфильм» Портреты дикой природы Профессиональные игры Полигон Зеленый дозор «Своим трудом» «Экономический советник» Т/с «Зона» 24 часа Бизнес Сильные мира сего «Ночная смена» «Все грани высшего» «Биографии знаменитостей» СHATRIX

ОРТ М 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.45 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы» 12.10 «Первая любовь» 13.10 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор ная России Сборная Чехии. Прямой эфир. В перерыве Новости 15.20 «Голоса» 17.25 «Светлана Дружинина. Королева двор цовых переворотов» 18.30 «Большие гонки» 19.55 «Минута славы» 21.00 «Время» 21.15 «Минута славы». Продолжение 22.10 «Прожекторперисхилтон» 22.50 Что? Где? Когда? 00.10 «Владимир Ворошилов. Вся жизнь игра» 01.20 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор ная Финляндии Сборная Швеции

ТРК «УКРАИНА» 06.00 08.35 09.35 10.00 11.00 12.00 13.00 16.00 18.00 21.45 23.45

Шустер Live «Добро пожаловать» Без ГМО Новогодняя шутка с С.Ещенко Т/с «Любовь и прочие глупости» Оголена красуня Т/с «Преступление будет раскрыто 2» Х/ф «Когда цветет сирень» Х/ф «Катино счастье» Т/с «Глухарь» Х/ф «Четвертая группа»


р7

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1

9 КАНАЛ

Д/ф «Живая энциклопедия» Сельский час Укравтоконтинент Моя землямоя собственность Полезные советы Как это? Телевидение Кто в доме хозяин? Шаг к звездам. Евровидение Шефповар страны Х/ф «Раба любви» Д/ф «Сокровища Норвегии», 4 ф. В гостях у Д. Гордона. В.Зельдин, 3 ч. Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста фета 16.15 Деловой мир. Неделя 17.00 Точка зрения 17.45 Прощальный концерт М. Поплавского «Я украинец» 21.00, 01.20 Итоги недели 21.45 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. «Сампдория» «Дженоа» 22.35 В ПЕРЕРЫВЕ: Тройка, Кено, Максима, Погода 23.40 Эра бизнеса. Итоги 00.15 Автодрайв 00.30 Оперативный объектив 00.50 DW.Новости Европы

06.00 Х/ф 07.00 М/ф «Последний из могикан» 07.30 Ретромания 08.00 Марфа Васильевнаузнай свою судьбу 08.30, 19.00 «Днепрфутбол» 09.00 Знак восклицания 10.00 Х/ф «Белое проклятие» 11.30, 04.30 Х/ф «Весенний призыв» 13.00 Т/с «Робин Гуд» 15.00 «Алефв наше время» Еврейская прма 15.30 «Резюме» 16.00 Х/ф «Безбилетная пассажирка» 18.00 Д/ф «Океаны» 19.30 Днепровские хроники 20.30 «Сегодня. Итоги» 21.30 Д/ф «Уничтожено за секунды» 22.30 «Черное и белое» 23.30 Х/ф «Тактическое нападение» 01.00 КлубНички 03.00 Х/ф «Крик»

ИНТЕР 08.15 09.30 10.00 10.30 11.25 13.20 15.35

Д/п «Тайны Тихого океана» «Школа доктора Комаровского» «Украина, вставай!» «Пока все дома» Х/ф «Берегись автомобиля» Х/ф «Мимино» Концерт Н.Баскова «Не только о люб ви» 18.00, 21.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 20.00 «Подробности недели» 20.55 «Подробно с Максимом Драбком. Чужие на своей земле» 23.05 Концерт «Три дивы» 00.05 Х/ф «Сны»

11 КАНАЛ 06.10 07.45 08.00 08.35 09.20 09.40 10.00 10.10 12.30 12.55 13.40 14.30 15.15 16.20 17.35 18.00 18.15 18.30 19.00 19.40

Х/ф «Крутой пес» Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Доброе утро, Микки!» «Родительский клуб» «Штрихкод» «Мир технологий» Х/ф «Знакомство с Факерами» Клипсы Шоумания Эксклюзив Анализ крови ІnfoШОК Т/с «Счастливы вместе» «История болезни или история выздо ровления» «Адвокат» «Энергия обновления» «Автострасти» «Новости недели» «Экономика в деталях»

Сх. 07.55 Зах. 15.56 Трив. дня 08.01

Неділя, 19 грудня 07.20 07.50 08.20 08.40 08.50 09.05 09.30 10.00 11.00 11.50 13.40 14.10 15.10

20.00 22.20 23.00 00.50 00.55

Сделай мне смешно Файна Юкрайна Х/ф «13 район» Спортрепортер Х/ф «Глаз»

08.00 09.05 10.15 10.40 10.50 11.20 12.55 14.35 18.30 19.30 20.10 22.15 22.55 23.45 00.45

«Ремонт +» «ЛотоЗабава» М/с «Клуб Микки Мауса» «Шесть кадров» «Смакуємо» Реалитишоу «Без мандата» «Меняю жену 2» Х/ф «Школа проживания» «Личное дело» «ТСН» Х/ф «Мамочки» Т/с «Интерны» «Светская жизнь» «ГПУ» Х/ф «Декамерон»

1+1

СТБ 07.00 Х/ф «Три плюс два» 08.50 «Едим дома» 09.55, 01.05 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на Майдане» 12.00 «ХФактор» 16.00 «Смешные люди» 17.00 Звездная жизнь 18.00 «Моя правда» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.00 Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ 07.00, 20.30 Блицфакт 07.15 Х/ф «Профессия следователь», 1, 2 с. 09.30 «Страна чудаков» 09.50 «Кухня на шпильках» 10.20 «Стелла чудо возможно» 10.50 «Модельная школа ведьмы Дженнис» 11.35 «Женские откровения» 12.05 «Сбросим лишнее» 12.30 «Седмица» 13.00 «Музыка» 14.00 «Englishclub TV» 14.30 «Фильмы и звезды» 15.00 «Детский киносеанс». Лембит Ульфсак, Александр Трофимов в фильмесказке «Питер Пэн», 2 с. 16.15 «Кидс Фликс» 16.30 «Дело вкуса» 17.00 «Як живемо» 17.30 «Ваш адвокат» 18.00 «Жизненное пространство» 18.30 «Перевоплощение» 19.15 «Лица вещей» 19.45 «Типтоп» 21.00 Х/ф «Профессия следователь», 3 с. 22.10 «Военная тайна» 23.00 Х/ф «Отцы и дети» 23.50 «Михаил Задорнов. Будь готов!» 01.30 «Честно». «Китайский сервиз»

ICTV 07.45 «Смак» 08.35 Анекдоты поукраински 08.55 ПрожекторПэрисхилтон 09.40 Квартирный вопрос 10.35 Ты не поверишь! 11.35 Козырная жизнь 12.00 Другой футбол 12.25 Стоп10 13.55, 16.15 Наша Russia 14.15 Х/ф «Дом Большой мамочки2» 17.20 Большая разница 18.45 Факты недели 19.30 Х/ф «Охотник за караванами» 23.50 Голые и смешные 01.20 Тишина в библиотеке 01.40 Х/ф «Остановка»

TET 07.30 «Хочу верить» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом2» 09.00 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 10.30 Х/ф «Ромео + Джульетта» 13.00 «Ералаш» 13.30 «Снимите это немедленно» 14.30, 21.00 Т/с «Как я встретил вашу маму» 15.30, 23.00 Т/с «Универ» 16.00 Х/ф «Танцуй до упада» 18.30 «Звезды против караоке» 22.00 «Соmedy Woman» 00.00 «Голая правда»

51 КАНАЛ 07.00, 13.00 «Неделя. «Итоги» 07.30 Не хлебом единым 07.45, 21.00 «Тише, «мыши!» 08.00 Тема дня 08.30 На сельском меридиане 08.50, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Майдан искусств 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Азбука здоровья 11.00 Свой взгляд 11.30 Краеведческое путешествие 12.00 За и против 13.30 Капитал 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Проектыиреалииместногосамоуправления 16.10 Х/ф «Загадка Эндхауза» 18.00, 00.05 «Тема дня. «Итоги» 18.35 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 Губернские прогнозы 20.30 Новости Кривого Рога 20.45 Технодром 21.10 Интервью 21.45 Музыка 22.15 Медицина нового тысячелетия 22.35 Х/ф «Две стрелы»

5 КАНАЛ 06.01, 09.35 «Окно в Америку» 06.35, 07.30, 23.35 «Киевское время» 06.40 «Технопарк»

Зах. 05.59 Сх. 14.09 Перша чв. 13 грудня 07.20, 07.50, 00.30 «Тема недели» 08.25 «БистроТВ» 09.10 «Деловая кухня» 10.20 «Феерия путешествий» 11.20 «Жизнь интересна» 11.55 «ГубернаторЪ Камчатки» 12.20 «Что на самом деле делает ЕС в Украине» 13.15 «Жизнь в удовольствие» 13.30 «Страховой патруль» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.30 «МоторТВ» 16.20 «Фактор безопасности» 17.10 «Налоги» 17.30 «Не первый взгляд» 18.20 «Народный контроль» 19.15 «Майдан» 21.00 «Время: итоги» 22.00 «Особо опасно» 22.30 «ВремяТайм» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Путешествия со вкусом»

НТН 06.00 06.25 07.15 08.20 08.30 08.40 09.10 11.30 12.00 12.30 14.00 15.00 17.00 19.00 21.30 23.15 01.15

«Самооборона» «Легенды бандитского Киева» Т/с «Инспектор Деррик» М/ф «Юлякапризуля» М/ф «Ох и Ах идут в поход» М/ф «Русалочка» Т/с «Сыщики» «Легенды уголовного розыска». «Герои» СССР «Агенты влияния» «Бокс». С.Федченко Д.Корли «Бушидо. Восточные единоборства» Х/ф «Без особых примет» Х/ф «Солнечный удар» Х/ф «Приманка» Х/ф «Миссия спасения» Х/ф «Хронос» Т/с «Коп»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 Дикий мир 07.55 Их нравы 08.30 Смотр 09.30 «Первая передача». Автомобильная программа 10.05 Дачный ответ 11.05 «День Победы» из документального цикла «Спето в СССР» 12.30 «Суд присяжных: главное дело» 13.55 Особо опасен! 14.30 Золотая пыль 15.25 «Развод порусски» 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 Т/с «Русский дубль». «Воронье», «Бой под прикрытием» 22.45 Т/с «Возвращение Мухтара2»

ÎÏÅÐÀÖ²ß «ÍÎÂÎв×ÍÀ ßËÈÍÊÀ-2010» ÓÆŠIJª На виконання вимог Закону України «Про охорону навколиш нього природного середовища» та з метою посилення державного конт ролю за охороною лісів від само вільних рубок під час заготівлі но ворічних ялинок у період з 1 до 31 грудня 2010 року на території Дніпропетровської області прово диться операція «Новорічна ялинка 2010» Державною екологічною інспек цією в Дніпропетровській області підготовлено наказ «Про організа цію та проведення операції «Ново річної ялинки2010» та план заходів щодо проведення даної операції. Згідно з ним, створено оперативні рейдові групи, до складу яких вхо дять державні інспектори з охорони навколишнього природного середо вища, представники органів внутрішніх справ, лісової охорони. Оперативні рейдові групи перевіря тимуть охорону лісових насаджень, пункти реалізації, а також неорга

нізовані та стихійні місця продажу новорічних ялинок. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме: порушення ст. 65 передбачає таку відповідальність: незаконна по рубка дерев хвойних порід тягне за со бою накладення штрафу на громадян у розмірі від 85 грн. до 170 грн. і на по садових осіб від 119 грн. до 204 грн. Якщо ці правопорушення скоєні осо бою віком від шістнадцяти до вісімнад цяти років і якщо ця особа не має са мостійного заробітку, тоді штраф стя гується з батьків або осіб, які їх замі няють (згідно зі ст. 307 КУпАП). До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які скоїли адмі ністративне правопорушення, мо жуть бути вжиті такі заходи впливу: застереження, догана або сувора до гана (згідно зі ст. 241 КУпАП). Розміри стягнень за заподіяну шкоду державі внаслідок самовільної рубки хвойних насаджень громадяна ми та посадовими особами.

Обчислення розміру шкоди, за подіяної державі внаслідок само вільної рубки хвойних насаджень у межах населених пунктів, прово диться згідно з додатком №1 до по станови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 р. №559: за дерево діаметром до 6 см 320 грн.; за дерево діаметром 6,110 см 460 грн.; за дерево діаметром 10,114 см 600 грн.; за дерево діаметром 14,118 см 740 грн.; за дерево діаметром 18,122 см 880 грн. Державна екологічна інспекція в Дніпропетровській області звер тається до всіх мешканців з прохан ням дотримуватись вимог природо охоронного законодавства України та дбайливо ставитися до лісових насаджень нашої області. Пам'ятай те, що зрубати дерево значно легше, аніж потім його виростити.

Іменинники дня: МИКОЛА

00.35 Нереальная политика 01.05 02.22 Х/ф «Забавы молодых»

ENTER 06.05, 21.00 «Саундтреки» 06.25 «Детский сеанс» 08.25 Новости кино 09.00 Х/ф «Неразлучные друзья» 10.50, 12.40, 15.05 «ВитринаТВ» 11.25, 23.55 Х/ф «Чучело» 13.15 Х/ф «Будни уголовного розыска» 15.35 Х/ф «Дети капитана Гранта» 17.25 «Киноляпы» 18.30 Х/ф «Холодный север» 19.10 Х/ф «Акваланги на дне» 21.30 Х/ф «Виринея» 00.20 Х/ф «Анна на шее»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.25, 08.00 Твой ХиТ 07.00 Элементы 07.30 Клуб 700. Украина 08.40 Клуб суперкниги 09.00 24 часа. Мир 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Ожерелье» 14.00 «Эра образования» 15.50, 20.45 «Мультфильм» 16.00 Зеленый дозор 16.30 Калейдоскоп дикой природы 17.20 Семьи животных 17.55 Т/с «Шальной ангел» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30 «Как стать звездой» 20.00 «Детки и Предки» 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.50 PRO Чтение 23.20 СHATRIX

ОРТ М 07.45 «Смак» 08.30 «Служу Отчизне!» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.35 «Пока все дома» 11.30 «Фазенда» 12.10, 15.20 «Побег» 13.10 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор ная России Сборная Финляндии. Пря мой эфир. В перерыве Новости 17.35 «Лед и пламень» 19.00 «Минута славы» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Большая разница» 23.05 «Познер» 00.15 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор ная Чехии Сборная Швеции

ТРК «УКРАИНА» 06.30 Оголена красуня 07.20 Т/с «Преступление будет раскрыто 2» 09.15 Т/с «Глухарь» 11.15 Х/ф «Когда цветет сирень» 13.15 Х/ф «Катино счастье» 17.00 Шоу «Играешь или не играешь» 18.00, 20.20 Т/с «Побег» 19.00 События 19.20 Т/с «Шахта» 22.30 Футбольный уикэнд 23.50 Х/ф «Детские игры 2» 01.30 Х/ф «Детские игры 3»

У зв'язку з втратою вважа ти недійсним пенсійне по свідчення на ім'я Добрород ної Ольги Олександрівни, серія ААЕ №485207, видане 22.06.2010р.

ÊÓÏËÞ ÃÀÐÀÆ на ж/м Победа в г/к «Трубник» для себя, без посредников.

Тел.: 0959044449, 0679661366 ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН з продажу майна підприємства банкрута ВАТ «Дніпропетровський м'ясокомбінат» Лот 1 Будівлі та споруди у складі: будівлі (Літ. А1, А'1, а21, а31, а4, а5) заг. пл. 540,3 м2, сарай (Б1, б') заг. пл. 91,6 м 2, навіс (тимч.) (В), вбиральня (Г), ворота (№1, 3), огоро жа (№2, 4), сходи (№5), мощення (І, ІІ), розташовані на земельній ділянці пл. 3308,3 м2 за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Молодогвардійська, 22а. Поч. ціна 3406124,40 грн. з ПДВ. Ознайомлення: ПНПТ із 900 до 1600 за місцем знаход. Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні та оплати внесків: реєстра ційний (з ПДВ) 180 грн.; гарантій ний 5% (без ПДВ) 170306,22 грн. на п/р ТБ «Катеринославська» №26000203849 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»: м. Київ, МФО 380805, код 23364874 20.12.2010 р. Аукціон відбудеться об 1100 г. 24.12.2010 р. у торг. залі ТБ «Катеринославська», реєсція учків м. Днськ, пр. Пуш кіна, 49, 4 поверх; тел. 366555.


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Іжак Юрія Михайловича, 1967 р.н., у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 26957/ 2010 р. за позовом Іжак Лариси Миколаївни до Іжак Юрія Михай ловича про розірвання шлюбу і стягнення аліментів, яке відбу деться 14 грудня 2010 р. об 11 год. 30 хв. у приміщенні суду за адре сою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коро бова, 6, каб. 225. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу викликає у судове засідання Кузнєцову Олену Генна діївну в якості відповідача по цивільній справі за позовом Куз нєцова Едуарда Геннадійовича про визнання особи такою, що втрати ла право на користування житло вим приміщенням. Судове засідан ня відбудеться в залі 8 Саксаган ського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 1, о 16 год. 10 хв. 16 грудня 2010 року та об 11 год. 30 хв. 22 грудня 2010 року. У разі вашої неявки без поважної при чини судове засідання буде про ведено без вашої участі. Ращинської О.І. до Лактіонова О.І., Виконкому Новоолександ рівської сільської ради про виз нання права власності на 1/2 час тину будинку та виділ її в натурі викликає у судове засідання в якості відповідача Лактіонова Олега Івановича, яке відбудеться 26.01.2010 року о 09 год. 20 хв. у приміщенні Дніпропетровського районного суду Дніпропетров ської області (каб. 18, вул. Теплич на, 7, сел. Ювілейне, Дніпропет ровський район, Дніпропетров ська область). У провадженні Жовтневого ра йонного суду м. Кривого Рогу пе ребуває цивільна справа за позо вом Маймор Ольги Станіславівни до Ткаченка Станіслава Микола йовича про позбавлення батьків ських прав. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що о 9 год. 30 хв. 17 січня 2011 року в залі судових засідань 307 Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Не вська, 3, відбудеться розгляд за значеної цивільної справи. Явка відповідача Ткаченка Станіслава Миколайовича обов’язкова. У разі його неявки судом буде поставле не на розгляд питання про заоч ний розгляд справи за відсутності відповідача.

гійовича як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Калініченка А.С. про стягнення боргу за кредитним договором, що слухання справи відбудеться у приміщенні Василь ківського районного суду 21 груд ня 2010 року об 11.00. У разі не явки у судове засідання справу буде розглянуто за відсутності відповідача на підставі наявних по справі доказів. Розгляд цивільної справи за по зовом ПАТ «Всеукраїнський Акці онерний Банк» до Толок Вадима Рудольфовича про стягнення за боргованості за кредитним дого вором призначено на 10.00 17.12.2010 року. Прошу Толок Ва дима Рудольфовича з’явитись на зазначений час. У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі. Слухання справи відбудеть ся у приміщенні Кіровського ра йонного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Кос тенка Валентина Георгійовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 26450/10 р. за позовом Костенко Олени Мико лаївни до Костенка Валентина Ге оргійовича про розірвання шлю бу, яке відбудеться 20 грудня 2010 року о 10 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпро петровськ, вул. Коробова, 6, каб. 215. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області вик ликає як відповідача Данилик Олександра Платоновича, зареєст рованого за адресою: вул. 50 років Жовтня, 53, с. Троїцьке, Пет ропавлівський район, у судове за сідання по справі за позовом Смо лєвої Ніни Іванівни про стягнен ня заборгованості по договору позики та понесених в результаті затримки з розрахунком матері альних та моральних збитків. Роз гляд вищезазначеної справи при значено на 10.00 21 грудня 2010 року у приміщенні Петропавлів ського районного суду за адресою: смт Петропавлівка Дніпропет ровської області, вул. Радянська, 74а, каб. 6. Суддя Ніколаєва І.К. Киреев Павел Васильевич, вы вызываетесь в Заводской район ный суд м. Днепродзержинска (ул. Губы, 5) 16 декабря 2010 года на 16 час. 30 мин. по делу о выделе нии части из совместного имуще ства. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає На вальну Зою Василівну як відпові дача у судове засідання по цивільній справі № 24650/10 р. за позовом Шуміхіної Олени Васи лівни до вас про усунення пере шкод у праві власності на домо володіння, яке відбудеться 30 грудня 2010 року о 9.00, каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Омельченко Олену Євгеніївну як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 25745/10 р. за позовом Потапова Євгенія Ана тольовича до вас про визнання таким, що втратив право на кори стування, яке відбудеться 28 груд ня 2010 року о 9 год. 30 хв., каб. 223, у приміщенні суду за адре сою: м. Дніпропетровськ, ж/м Чер воний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки перед АмурНижньодніпровський ра бачені ст. 169 ЦПК України. йонний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що у провадженні Бабушкінський райсуд м. суду перебуває цивільна справа № Дніпропетровська викликає Суп 21864/2010 р. за позовом Мазу рун Олександра Вікторовича як ра Сергія Валерійовича до Под відповідача на 16.12.2010 р. о дубного Євгена Миколайовича про 10.00 по справі за позовом Суп стягнення заборгованості. Відпо рун Вікторії Юріївни до Супруна відач Поддубний Євген Микола Олександра Вікторовича, третя йович викликається у судове за особа КП «Дніпропетровське сідання, яке відбудеться 23.12. МБТІ» про розподіл майна под 2010 р. о 17.00 за адресою: м. ружжя. Адреса суду: м. Дніпропет Дніпропетровськ, вул. Новоселів ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 310. ська, 9, зал судового засідання 2, Суддя Решетнік М.О. каб. 2. Після опублікування ого лошення в пресі відповідач вва Васильківський районний суд жається повідомленим про час та Дніпропетровської області по місце розгляду справи. За умови відомляє Калініченка Андрія Сер неявки відповідача Поддубного

Євгена Миколайовича та непові домлення ним про причини неяв ки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних в ній даних чи доказів (постановле но заочне рішення).

розглядом цивільної справи за по зовом Бошнікової Зінаїди Ва силівни до Чорної Ольги Петрів ни, третя особа Відділ обліку імміграції та реєстрації фізичних осіб Самарського РВ ДМУ УМВС Ук раїни у Дніпропетровській об ласті, про усунення перешкод у ко ристуванні житловим будинком викликає у судове засідання в якості відповідача, яке відбудеть ся 28 грудня 2010 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропет ровська, за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Електрична, 1а, в залі судових засідань 205. Явка суворо обов’язкова.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 309) викликає Чалу Наталію Олександ рівну у судове засідання 20 груд ня 2010 року о 13.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом ВАТ «ЕК «Дніпрообленер го» до Чалої Н.О. про стягнення заборгованості. З опублікуванням цього оголошення відповідач Чала Наталія Олександрівна вважаєть ся належно повідомленою про Тернівський районний суд м. день, час та місце розгляду спра Кривого Рогу викликає Романова ви. Суддя Кудрявцева Т.О. Валерія Геннадійовича та Романо ва Максима Валерійовича у судо Вільногірський міський суд ве засідання як відповідачів по Дніпропетровської області вик справі за позовною заявою Рома ликає у судове засідання, яке нова Артема Валерійовича до Ро відбудеться 22 грудня 2010 року манова Валерія Геннадійовича та о 15.00 в залі суду по вул. Ок Романова Максима Валерійовича тябрській, 14а, м. Вільногірськ, про визнання особи такою, що Дніпропетровська область, в втратила право на користування якості відповідача Бігуна Віталія житловим приміщенням, та зняття Юрійовича по цивільній справі № з реєстраційного обліку, яке 2875/10 за позовом Шмиголь відбудеться 16.12.2010 р. о 09 Ліани Олександрівни до Бігун год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Віталія Юрійовича, Бігун Світлани Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 8. У Володимирівни про стягнення ма разі неявки справа буде розгляну теріальної та моральної шкоди, та за відсутності відповідача. завданих затопленням квартири. У випадку неявки відповідача у су Індустріальний районний суд м. дове засідання без поважної при Дніпропетровська (адреса: м. чини, неповідомлення про причи Дніпропетровськ, пр. Правди, ну неявки, або якщо причина не 84/102, суддя Зосименко С.Г.) вик явки буде визнана неповажною, ликає у судове засідання, яке судове засідання відбудеться за відбудеться 21 грудня 2010 року о 12.00, представника Приватно відсутності відповідача. го підприємства «Лікоіл Термі Жовтневий районний суд м. Кри нал» по цивільній справі за позо вого Рогу повідомляє, що вом Відкритого акціонерного то 16.12.2010 р. об 11.00 у залі суду вариства «Комерційний банк 304 за адресою: 50029, м. Кривий «Надра» в особі Філії ВАТ «КБ Ріг, вул. Невська, 3, буде розгля «Надра» Дніпропетровське регіо датись цивільна справа за позо нальне управління до Приватного вом Шипули Любові Петрівни до підприємства «Компанія «Укрлік Захарової Наталії Іванівни, Заха нафта», Каралецької Ірини Михай рова Олександра Олександровича лівни, Білик Леоніда Анатолійови про визнання осіб такими, що ча, Меремяніної Ірини Володими втратили право на користування рівни, Приватне підприємство житловим приміщенням. (Останнє «Лікоіл Термінал» про стягнен місцепроживання відповідачів: м. ня суми боргу. У разі неявки та не Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, виконання обов’язку повідомити 17/2). У разі неявки відповідачів суд про причини неявки справу до суду у зазначений день справа буде вирішено на підставі наявних буде розглянута за їхньої відсут даних і постановлене заочне ності на підставі наявних по рішення. справі документів. Бабушкінський районний суд м. Павлоградський міськрайонний Дніпропетровська (м. Дніпропет суд Дніпропетровської області ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 309) (суддя Сторожук С.М.) викликає в викликає Антоновського Геннадія якості відповідача Олейник П.В. Петровича у попереднє судове засі по цивільній справі за позовом дання 02 лютого 2011 року о 16.00 Хаскінд Ірини Миколаївни до в якості відповідача по цивільній Олейник Павла Володимировича справі за позовом ПАТ «Райффай про визнання особи такою, що зен Банк Аваль» до Волкова В.С., Ан втратила право на користування тоновського Г.П. про стягнення за житловим приміщенням. Останнє боргованості. З опублікуванням місце проживання Олейник П.В.: цього оголошення відповідач Анто вул. Дніпровська, 551/8, м. Пав новський Геннадій Петрович вва лоград, Дніпропетровська об жається належно повідомленим про ласть. Судове засідання призначе день, час та місце розгляду справи. не на 20.12.2010 року о 13.00 за Суддя Кудрявцева Т.О. адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі Жовтневий районний суд м. Кри неявки відповідача у судове засі вого Рогу повідомляє про розгляд дання справа, згідно з вимогами цивільної справи за позовом ЦПК України, може бути розгляну Кравцової Дарини Володимирівни до Архипець Анастасії Володими та за його відсутності. рівни, Кравцова Дмитра Володи Коротков Ігор Олегович, заре мировича про визнання особи та естрований у м. Дніпродзер кою, що втратила право на корис жинську по пр. 50 років СРСР, 1 тування житловим приміщенням. е/141, викликається у судове за Розгляд справи призначено на 20 сідання в якості відповідача на січня 2011 року о 9.00 в залі 310. 10.00 13 грудня 2010 року по Явка відповідачів обов’язкова. справі за позовом Короткової Інни Володимирівни до Коротко Комарь Надії Федорівні, Мака ва Ігоря Олеговича про розірван ренко Наталії Михайлівні з’яви ня шлюбу. Судове засідання по тись у судове засідання 30 берез цивільній справі відбудеться під ня 2011 року о 09 год. 30 хв. до головуванням судді Кір'як А.В. у АмурНижньодніпровського рай приміщенні Дніпровського район суду м. Дніпропетровська за адре ного суду м. Дніпродзержинська сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, за адресою: м. Дніпродзержинськ, як відповідачам по цивільній вул. Петровського, 166, 1 поверх, справі № 21861/10 за позовом Кредитної спілки «Дніпропет каб. 1, зал судових засідань 3. ровська Ощадна Кредитна Спілка» Самарський районний суд м. до Комарь Надії Федорівни, Мака Дніпропетровська в зв’язку з ренко Наталії Михайлівни про

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

стягнення боргу. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлене заоч не рішення. Марганецький міський суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання в якості відповідачів Ошуркова Сергія Во лодимировича, Колесника Макси ма Григоровича, Колесник Олену Олександрівну по цивільній справі за позовом Марченко Ва лентини Петрівни до Ошуркова Сергія Володимировича, Колесни ка Максима Григоровича, Колесник Олени Олександрівни про визнан ня недійсним договору купівлі продажу та стягнення завдатку та додаткової суми в розмірі завдат ку. Ошурков Сергій Володимиро вич зареєстрований за адресою: 53403, м. Марганець, вул. Перс пективна, 2/34. Колесник Максим Григорович зареєстрований за ад ресою: 53400, м. Марганець, вул. Красіна, 2/33. Колесник Олена Олександрівна зареєстрована за адресою: 53400, м. Марганець, вул. Красіна, 2/33. Розгляд спра ви призначено на 19 січня 2011 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської області за ад ресою: м. Марганець Дніпропет ровської області, вул. Радянська, 72а. Суддя Панасенко О.П. У разі неявки відповідачів у судове за сідання справа буде розглядатись за їхньої відсутності за наявними доказами. У разі неявки у судове засідання відповідачі повинні по відомити суд про причини неявки. Марганецький міський суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання в якості третіх осіб Колесника Максима Григоровича, Колесник Олену Олександрівну по цивільній справі за позовом Марченко Ва лентини Петрівни до ВАТ «Держав ний Ощадний Банк України» Мар ганецького відділення Ощадбанку № 6696, третя особа Колесник Максим Григорович, Колесник Оле на Олександрівна про визнання прав та обов'язків кредитора та зобов'язання виконати окремі дії. Колесник Максим Григорович за реєстрований за адресою: 53400, м. Марганець, вул. Красіна, 2/33. Колесник Олена Олександрівна зареєстрована за адресою: 53400, м. Марганець, вул. Красіна, 2/33. Розгляд справи призначено на 19 січня 2011 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець Дніпропетровської області, вул. Радянська, 72а. Суддя Панасенко О.П. У разі неявки третіх осіб у судове засідання справа буде роз глядатись за їхньої відсутності за наявними доказами. У разі неяв ки у судове засідання третя особа повинна повідомити суд про при чини неявки.

вого Рогу повідомляє про розгляд цивільної справи за позовом Ас тапенка Геннадія Євгенійовича, Астапенко Катерини Геннадіївни до Кужельної Лідії Олександрівни про визнання громадянина таким, що втратив право на користуван ня житловим приміщенням. Роз гляд справи призначено на 13.12.2010 року о 9.00 в залі 310. Явка відповідача обов’язкова. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 18 січня 2011 року о 10 год. 30 хв. в залі суду 8 Центрально Міського районного суду м. Кри вого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, відбу деться слухання цивільної справи за позовом Мєткої Вікторії Вікто рівни до Рябоконь Геннадія Івано вича про зняття з реєстраційного обліку. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого лошення в пресі відповідач Рябо конь Геннадій Іванович вважаєть ся повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його не явки або його представника спра ву буде розглянуто за його відсут ності. Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 23.12.2010 р. об 11.00 в залі суду 304 за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, буде розгля датися цивільна справа за позо вом Олійник Ганни Вікторівни до ТОВ «Євробус» про відшкодуван ня шкоди. (Останнє місцезнаход ження відповідача: м. Дніпропет ровськ, Лоцманський спуск, 8, 3ї особи Мельниченка Леоніда Сте пановича: м. Дніпропетровськ, вул. Карагандинська, 11/17). У разі неявки відповідача та 3ї осо би до суду у зазначений день спра ва буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних по справі документів. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідачів Ас тахова Андріана Анатолійовича, Астахову Аллу Володимирівну у попереднє судове засідання, яке відбудеться 25.01.2011 року о 09.00 по цивільній справі за по зовом ПАТ «ПроКредитБанк» до Астахова А.А., Астахової А.В. про стягнення заборгованості. У ви падку неявки відповідачів у судо ве засідання вони вважаються на лежно повідомленими про місце, день та час його проведення.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 309) викликає Краєву Анжелу Альбер тівну у судове засідання 27 січня 2011 року о 08 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «ПроКредитБанк» до Краєвої А.А. про стягнення забор гованості. З опублікуванням цьо го оголошення відповідач Краєва Анжела Альбертівна вважається Жовтневий районний суд м. належно повідомленою про день, Дніпропетровська, розташова час та місце розгляду справи. Суд ний за адресою: 49044, м. Дніпро дя Кудрявцева Т.О. петровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Філоненка Юрія Орджонікідзевський міський Анатолійовича по цивільній суд Дніпропетровської області справі № 212626/10 за позовом повідомляє, що відповідач Діхтяр КозіноїФілоненко О.О. до Філо Олександр Петрович викликаєть ненка Ю.А. про розірвання шлю ся у судове засідання на 22 груд бу, яке відбудеться о 08 год. 30 хв. ня 2010 року о 08 год. 30 хв. у при 13 грудня 2010 р. У випадку неяв міщення Орджонікідзевського ки відповідача справу буде роз міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Орджоні глянуто в заочному порядку. кідзе, вул. Петровського, 37. Спра Бабушкінський райсуд м. ву слухає суддя Горбенко Н.В. На Дніпропетровська викликає Без підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України рукову Галину Василівну як відпо після опублікування оголошення відача на 23.12.2010 р. о 16 год. в пресі відповідач Діхтяр О.П. вва 30 хв. по справі за позовом Симо жається повідомленим про час та нової С.В. до Безрукової Г.В., треті місце розгляду справи за позовом особи Спиридонова Н.О., Сухая Дубіни Сергія Івановича до Діхтяр І.В., Пинучков С.Г. про стягнення Олександра Петровича про стяг суми. Адреса суду: м. Дніпропет нення боргу та відшкодування мо ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 310. ральної шкоди. Жовтневий районний суд м. Кри Саксаганський районний суд м.


р9

09.12.2010 р. № 90 (1182) ○

Кривого Рогу Дніпропетров ської області повідомляє, що 23 грудня 2010 року о 14.00 за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Демиден ка, 6а, зал 6, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Дімітрової Олени Іванів ни до Самойлович Ірини Іванівни, Самойлович Юрія Юрійовича, Са мойлович Юлії Юріївни про усу нення перешкод у користуванні власністю, із залученням третьої особи КМУ УМВС України. З опуб лікуванням цього оголошення Са мойлович Ірина Іванівна, Самой лович Юрій Юрійович, Самойло вич Юлія Юріївна вважаються по відомленими про час та місце роз гляду справи, в зв’язку з чим на підставі ст. 74 ЦПК України суд має право розглянути справу по суті без їхньої участі у судовому засі данні. П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області ви кликає відповідача Левицьку Лю бов Миколаївну, зареєстровану по вул. Щорса, 2 в с. Нерудсталь П’ятихатського району Дніпро петровської області, у судове за сідання для розгляду цивільних справ №№ 2596/10, 2597/10 за позовами Публічного акціонер ного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Левицької Любові Миколаївни про стягнен ня заборгованості за кредитними договорами, які відбудуться 10 грудня 2010 р. о 10.00 і об 11.00 відповідно під головуванням судді Резніченка М.С. у при міщенні П'ятихатського районно го суду за адресою: м. П'ятихат ки, вул. Шевченка, 114. У разі неявки відповідача у судові за сідання розгляд справ відбудеть ся за його відсутності.

ОГОЛОШЕННЯ 13 ○

про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбу деться 23 грудня 2010 року о 10.00 за адресою:м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 12. Суддя По хваліта С.М. При собі мати доку менти, які посвідчують особу. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за його відсутності на підставі наявних по справі до казів. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області викликає Воловик Ірину Мансу рівну, Войтова Віктора Борисови ча та Котову Ольгу Михайлівну як відповідачів у судове засідання по цивільній справі за позовом АТ «Банк «Фінанси та Кредит» про стягнення заборгованості за кре дитним договором на 15 год. 30 хв. 1 лютого 2011 року за адресою: Дніпропетровський район, Дні пропетровська область, сел. Юві лейне, вул. Теплична, 7. У разі не явки у судове засідання відпові дачів розгляд справи відбудеться за їхньої відсутності.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 21 грудня 2010 р. о 09.00 у залі су дових засідань 104 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Зені ної Ірини Миколаївни до Пелян ської Ірини Леонідівни, Гусєва Дмитра Станіславовича про ви знання недійсним попереднього договору купівліпродажу кварти ри. Явка у судове засідання відповідачів Пелянської Ірини Леонідівни, Гусєва Дмитра Станісла вовича обов’язкова. У разі неявки П’ятихатський районний суд зазначених осіб у судове засідання Дніпропетровської області ви без поважних причин справу буде кликає відповідача Швець Аллу розглянуто за їхньої відсутності. Олександрівну, зареєстровану по вул. Гоголя, 38, кв. 7 в м. П'ятихат У провадженні Першотравен ки Дніпропетровської області, у ського міського суду Дніпропет судове засідання для розгляду ци ровської області знаходиться ци вільної справи № 2688/10 за по вільна справа за позовом ПАТ зовами Публічного акціонерного «ВіЕйБі Банк» до Трач Людмили товариства «Всеукраїнський Ак Іванівни та Солтис Алли Олександ ціонерний Банк» до Швець Алли рівни. Судовий розгляд справи Олександрівни про стягнення за призначено на 13 год. 15 хв. 22 боргованості за кредитним дого грудня 2010 року у приміщенні вором, яке відбудеться 16 грудня Першотравенського міського суду 2010 р. о 09.00 під головуванням за адресою: м. Першотравенськ судді Резніченка М.С. у при Дніпропетровської області, вул. міщенні П'ятихатського районно Леніна, 16, суддя Кривошея С.С., го суду за адресою: м. П'ятихатки, тел. 8 (05633) 70501. Суд викли вул. Шевченка, 114. У разі неявки кає в якості відповідачів Трач Люд відповідача у судове засідання милу Іванівну, зареєстровану за розгляд справи відбудеться за її адресою: вул. Гагаріна, 17а, кв. відсутності. 36, м. Першотравенськ, Дніпропет ровська область, та Солтис Аллу Тернівський районний суд м. Олександрівну, зареєстровану за Кривого Рогу викликає Гуль Лідію адресою: м. Першотравенськ Яківну у судове засідання як Дніпропетровської області, вул. відповідача по справі за позовом Чайковського, 1, кв. 13. Явка до Шаповалова Миколи Миколайови суду обов'язкова. У разі неявки ча про визнання правочину справа розглядатиметься за наяв дійсним на домоволодіння осо ними матеріалами в заочному по бистої власності, яке відбудеться рядку. 13.01.2011 р. о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух У провадженні Першотравен томського, 23, зал 3. У разі неявки ського міського суду Дніпропет справа буде розглянута за відсут ровської області знаходиться ци ності відповідача. вільна справа за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Сіренка Макси Довгинцівський районний суд м. ма Вікторовича. Судовий розгляд Кривого Рогу Дніпропетров справи призначено на 13 год. 45 ської області викликає Кузик Оле хв. 22 грудня 2010 року у при ну Вікторівну (адреса: 50000, Дні міщенні Першотравенського місь пропетровська область, м. Кривий кого суду за адресою: м. Першо Ріг, бул. Кірова, 16/9) 14.12. 2010 травенськ Дніпропетровської об року о 10.00 (каб. 25) по справі ласті, вул. Леніна, 16, суддя Кри за позовом дочірнього підприєм вошея С.С., тел. 8 (05633) 70501. ства «Криворізька автобаза № 16» Суд викликає в якості відповідача до Кузик О.В. про витребування Сіренка Максима Вікторовича, за майна з чужого незаконного воло реєстрованого за адресою: вул. діння. Горького, 9, кв. 37, м. Першотра венськ, Дніпропетровська область. Заводський районний суд м. Явка до суду обов'язкова. У разі Дніпродзержинська викликає як неявки справа розглядатиметься відповідача Воляник Наталю Ми за наявними матеріалами в заоч колаївну, 29 березня 1969 р.н., у ному порядку. судове засідання по справі за по зовом Регіонального відділення У провадженні Першотравен «ОТП Банк» в м. Дніпропетровську ського міського суду Дніпропет до Воляник Наталії Миколаївни ровської області знаходиться ци

вільна справа за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Матвієнко Гали ни Борисівни. Судовий розгляд справи призначено на 13.00 22 грудня 2010 року у приміщенні Першотравенського міського суду за адресою: м. Першотравенськ Дніпропетровської області, вул. Леніна, 16, суддя Кривошея С.С., тел. 8 (05633) 70501. Суд ви кликає в якості відповідача Мат вієнко Галину Борисівну, зареєст ровану за адресою: вул. Леніна, 26, кв. 36, м. Першотравенськ, Дні пропетровська область. Явка до суду обов'язкова. У разі неявки справа розглядатиметься за наяв ними матеріалами в заочному по рядку. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв'язку з роз глядом цивільної справи № 2124/ 10 за позовом Загоруйко В.П. до Алієва В.Е., Стороженка В.М. про відшкодування шкоди викликає в якості відповідачів Алієва Віталія Едуардовича, Загоруйка Олексія Сергійовича, Стороженка Володи мира Михайловича у судове засі дання, яке відбудеться 23 грудня 2010 року о 13 год. 30 хв. у при міщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська (вул. Електрична, 1а, каб. 215). Явка обов'язкова. У випадку неявки по справі буде ухвалене заочне рішення. Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає у судове засі дання Носенко Світлану Анатоліїв ну, 11.08.1971 р.н., яка була за реєстрована за адресою: м. Кри вий Ріг, пр. Миру, 28, кв. 240, ос таннє відоме місцепроживання: м. Кривий Ріг, вул. Іллічівська, 74, кв. 276, як відповідача по справі за позовом Публічного акціонерно го товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Корчевного Сергія Пи липовича, Волошина Олександра Михайловича, Носенко Світлани Анатоліївни про розірвання кре дитного договору та стягнення за боргованості за кредитом. Судове засідання відбудеться 13 грудня 2010 року о 16 год. 30 хв. за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а, каб. 8, суддя Со ловйова Л.Я. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня оголошення в пресі відповідач Носенко Світлана Анатоліївна вва жається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі не явки справа буде розглянута за її відсутності. Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 17.12.2010 року о 09.00 в залі су дових засідань 208 за адресою: вул. Невська, 3, відбудеться судо ве засідання по цивільній справі за позовом Вєдєнової Ірини Вікто рівни до Вєдєнової Наталі Вікто рівни про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням та зняття її з реєстрації. Явка відпо відача Вєдєнової Наталії Вікто рівни обов'язкова з наданням ра ніше неподаних доказів. У разі не явки відповідача у судове засідан ня без поважних причин та непо відомлення ним про причину не явки суд вирішить справу з вине сенням заочного рішення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська по цивільній справі за позовом ПАТ «ВТБ Банк» до Панасенка Олександра Вале рійовича про стягнення заборго ваності викликає Панасенка Олек сандра Валерійовича у судове за сідання, яке відбудеться 17 груд ня 2010 року о 14.00 у приміщенні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 318). У разі вашої неявки у судо ве засідання справа буде розгля датися за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і

на підставі наявних по справі до знати за Шастун Людмилою Лео казів судом буде винесено заочне нідівною право власності на 1/2 рішення. Суддя Шевцова Т.В. частину майна, що є об’єктом спільної сумісної власності, а Бабушкінський районний суд м. саме: 1/2 частину депозиту на ра Дніпропетровська по цивільній хунку 26306603527773 відкрито справі за позовом ПАТ «ВТБ Банк» го у відділенні № 54 Дніпропет до Слободянюк Юрія Володимиро ровського РУ ПАТ «КБ «Приват вича про стягнення заборгова Банк», відповідно до договору ності викликає Слободянюк Юрія № SAMDN01000706392821; 1/2 Володимировича у судове засідан частину депозиту на рахунку ня, яке відбудеться 17 грудня 2010 26306603527988 відкритого у року о 14.00 у приміщенні Бабуш відділенні № 54 Дніпропетров кінського районного суду м. ського РУ ПАТ «КБ «ПриватБанк», Дніпропетровська (м. Дніпропет відповідно до договору SAMDN ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 80000706392891; 1/2 частину депо 318). У разі вашої неявки у судо зиту на рахунку 26306603516193 ве засідання справа буде розгля відкритого у відділенні № 54 датися за вашої відсутності на Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і «ПриватБанк», відповідно до до на підставі наявних по справі до говору № SAMDN80000706391088. казів судом буде винесено заочне Визнати за Шастун Людмилою Ле рішення. Суддя Шевцова Т.В. онідівною право на одержання всіх грошових коштів, що знахо Павлоградський міськрайонний дяться у відділенні № 10 філії суд Дніпропетровської області «ПУМП» на картковому рахунку (суддя Сторожук С.М.) викликає в № 26252900757338 відкритого на якості відповідача Шинкарен ім’я Шастун Олександра Микола ко В.П. по цивільній справі за по йовича. Стягти солідарно з Шас зовом Шинкаренка Юрія Анато тун Миколи Григоровича, Шастун лійовича, Шинкаренка Геннадія Віри Іванівни, Шастун Антона Анатолійовича до Шинкаренко Олександровича, які мешкають по Варвари Павлівни про визнання вул. 20 років Перемоги, буд. 29, кв. особи такою, що втратила право на 17 у м. Дніпропетровську, на ко користування житловим при ристь Шастун Людмили Леонідів міщенням, та зняття з реєстрації ни, яка мешкає по вул. Богданова, даного житлового приміщення. буд. 109 у с. Любимівка Дніпро Останнє місцепроживання відпо петровського району Дніпропет відача: вул. Комарова, 17/3, м. ровської області, сплачені позива Павлоград, Дніпропетровська об чем при подачі позову судові ви ласть. Судове засідання призначе трати по справі 337 грн. 47 коп. не на 20.12.2010 року о 08 год. 30 судового збору та 120 грн. витрат хв. за адресою: м. Павлоград, вул. на інформаційнотехнічне забез Дніпровська, 135, каб. 205. У разі печення розгляду справи, а всьо неявки відповідача у судове засі го стягти 457 (чотириста п’ятде дання справа, згідно з вимогами сят сім) грн. 47 (сорок сім) коп. ЦПК України, може бути розгляну та за його відсутності. Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської об Павлоградський міськрайонний ласті (суддя Шабанов А.М.) 04 ли суд Дніпропетровської області стопада 2010 року в заочному по (суддя Сторожук С.М.) викликає в рядку було розглянуто цивільну якості відповідачів Звєрєву Т.Ю., справу № 22800/10 за позовом Звєрєва І.О., Звєрєва В.О., Стаднік Приватного акціонерного товари О.В. по цивільній справі за позо ства «Страхова компанія «Софія» вом Звєрєвої Світлани Іванівни до до Новікова Геннадія Михайлови Звєрєвої Тетяни Юріївни, Звєрєва ча про стягнення суми виплачено Івана Олеговича, Звєрєва Віктора го страхового відшкодування у по Олеговича, Стаднік Олександра Ва рядку регресу. Даним заочним сильовича про визнання осіб та рішенням позовні вимоги Приват кими, що втратили право на кори ного акціонерного товариства стування житловим приміщенням, «Страхова компанія «Софія» було та зняття з реєстрації даного жит задоволено в повному обсязі, а з лового приміщення. Останнє Новікова Геннадія Михайловича місцепроживання відповідачів стягти на користь Приватного ак Звєрєвої Т.Ю., Звєрєва І.О., ціонерного товариства «Страхова Звєрєва В.О., Стаднік О.В.: вул. компанія «Софія» суму в розмірі Будівельна, 32/15, м. Павлоград, 6110 (шість тисяч сто десять) гри Дніпропетровська область. Судо вень. ве засідання призначене на 20.12.2010 року о 08 год. 30 хв. Солонянський районний суд по за адресою: м. Павлоград, вул. відомляє, що 30 листопада 2010 Дніпровська, 135, каб. 205. У разі було винесено заочне рішення по неявки відповідачів у судове за справі № 21035/10 за позовом сідання справа, згідно з вимога Гамота Світлани Володимирівни до ми ЦПК України, може бути роз Кирсанова Анатолія Геннадійови глянута за їхньої відсутності. ча про стягнення аліментів. За рішенням суду з Кирсанова Анато лія Геннадійовича на користь Га мота Світлани Володимирівни на ЗАОЧНІ РІШЕННЯ утримання доньки Ірини стягти аліменти у розмірі 460 гривень 50 Дніпропетровським районним копійок щомісячно до досягнення судом Дніпропетровської об дитиною повноліття, починаючи з ласті (суддя Шабанов А.М.) 24 ли 06 серпня 2010 року. стопада 2010 року в заочному по рядку було розглянуто цивільну Криворізький районний суд справу № 22872/10 за позовом Дніпропетровської області по Шастун Людмили Леонідівни до відомляє, що 30 листопада 2010 Шастун Миколи Григоровича, Ша року Криворізьким районним су стун Віри Іванівни, Шастун Анто дом винесено заочне рішення по на Олександровича, третя особа цивільній справі за позовом Ма Дніпропетровська районна дер сич Олени Степанівни до Масич жавна нотаріальна контора про Миколи Володимировича про встановлення факту проживання розірвання шлюбу, яким позов однією сім’єю та визнання права задоволено в повному обсязі. власності на 1/2 частину майна, Заява про перегляд цього рішен що є спільною сумісною влас ня може бути подана Масич Ми ністю. Даним заочним рішенням колою Володимировичем у Кри позовні вимоги Шастун Людмили ворізький районний суд (м. Кри Леонідівни задовольнити. Встано вий Ріг, пр. Миру, 5а) протягом вити факт спільного проживання 10 днів з дня отримання копії однією сім’єю Шастун Людмили рішення. Рішення може бути ос Леонідівни з Шастун Олександром каржено до Апеляційного суду Миколайовичем у період з липня Дніпропетровської області про 2007 року по день його смерті, тягом 10 днів з дня його прого тобто по 12 грудня 2009 року. Ви лошення.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 20 вересня 2010 року було ви несено заочне рішення по цивільній справі № 21970/10 за позовом Нікітенко Марини Воло димирівни до Нікітенка Олексія Сергійовича про стягнення алі ментів, в якому позов задовольни ли. Суд виришив стягти із Нікітен ка Олексія Сергійовича, 1978 року народження, уродженця м. Дні пропетровська, на користь Нікі тенко Марини Володимирівни на утримання малолітнього сина Нікітенка Дмитра Олексійовича, 16 квітня 2008 року народження, алі менти у розмірі 1/4 частини від усіх видів заробітку (доходу) що місячно, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення сином повноліття. Стягнення здійснювати з 14 лип ня 2010 року і до досягнення ди тиною повноліття. Стягти із Нікітенка Олексія Сергійовича, 1978 року народження, уроджен ця м. Дніпропетровська, на ко ристь Нікітенко Марини Володи мирівни аліменти на її утримання до досягнення дитиною (Нікітен ком Дмитром Олексійовичем, 16 квітня 2008 року народження) 3 річного віку в розмірі 1/4 части ни від усіх видів заробітку (дохо ду) щомісячно. Стягнення здій снювати з 14 липня 2010 року і до 16 квітня 2011 року. Судове рішення негайно виконати у розмірі платежу за один місяць. Стягти з Нікітенка Олексія Сергі йовича, 1978 року народження, уродженця м. Дніпропетровська, судовий збір на користь держави у розмірі 51 грн. Стягти з Нікітен ка Олексія Сергійовича, 1978 року народження, уродженця м. Дніпропетровська, на користь Державного підприємства «Ін формаційні судові системи» ви трати на інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи у розмірі 120 грн. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу 30 листопада 2010 року ухвалив рішення по цивільній справі № 22697/10/ 0408 за позовом Івлевої Олени Анатоліївни до Івлева Анатолія Анатолійовича, третя особа Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській об ласті про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням, та зняття з реєстрації, яким визнав Івлева Анатолія Анатолійовича таким, що втратив право на ко ристування житловим приміщен ням квартирою № 92 в будинку № 13 по вул. Орджонікідзе у м. Кривому Розі, та зобов'язав відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Дзержинського РВ КМУ УМВС Ук раїни в Дніпропетровській об ласті зняти з реєстраційного об ліку Івлева Анатолія Анатолійо вича, зареєстрованого за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Орджо нікідзе, буд. 13, кв. 92. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49099, м. Дніпро петровськ, вул. Коробова, 6, по відомляє, що по цивільній справі № 24024/2010 за позовом АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до Шевченко Наталії Федорівни та Шевченка Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості за кре дитним договором було постанов лене рішення суду, відповідно до якого суд вирішив стягти з Шев ченко Н.Ф. та Шевченка С.В. на користь АТ «Банк «Фінанси та Кре дит» заборгованість за кредитним договором № 007/07СМК від 16.03.2007 р. у сумі 23775 грн. 42 коп., та повернення судових вит рат 237,75 грн. та судового збору 250 грн. 00 коп.


р12

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

ÕÎÒÈÒÅ ÆÈÒÜ ÄÎËÜØÅ? Âåäóùèé øâåäñêèé îíêîëîã çàÿâèë, ÷òî æåíùèíû, êîòîðûå ðåãóëÿðíî ïðèíèìàþò ñîëíå÷íûå âàííû, æèâóò äîëüøå. È ïîëüçà îò ñîëíå÷íîãî ñâåòà çíà÷èòåëüíî ïåðåâåøèâàåò ãèïîòåòè÷åñêóþ îïàñíîñòü ðàêà êîæè. Äåëî â òîì, ÷òî «èíúåêöèè âèòàìèíà D», òî åñòü ñîëíå÷íûå âàííû, îáåñïå÷èâàþò êðàéíå íåîáõîäèìóþ íàøåìó îðãàíèçìó ïðîôèëàêòè÷åñêóþ çàùèòó îò îáðàçîâàíèÿ ñãóñòêîâ êðîâè, äèàáåòà è äàæå íåêîòîðûõ îïóõîëåé. ○

ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ

×ÒÎÁ ÓÑÏÅØÍÎ ÐÎÄÈÒÜ Äëÿ óñïåøíîãî òå÷åíèÿ åñòåñòâåííûõ ðîäîâ áóäóùèì ìàìàì íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü â ñâîé ðàöèîí ãðàíàò. Êàê ïîêàçàëè íåäàâíèå èññëåäîâàíèÿ, â ñîêå ãðàíàòà ñîäåðæàòñÿ âåùåñòâà, ïîìîãàþùèå îðãàíèçìó æåíùèíû âûðàáàòûâàòü íåîáõîäèìûå ãîðìîíû, à òàêæå âîñïîëíÿþùèå íåõâàòêó âèòàìèíîâ. Ñåé÷àñ ó÷åíûå ðàáîòàþò íàä ñîçäàíèåì ïðåïàðàòà íà îñíîâå ãðàíàòà, êîòîðûé áóäåò ïîìîãàòü æåíùèíàì ïðè ðîäàõ.

Охотнее всего украинñàìîëå÷åíèåì, ïðèäåðæèцы сами лечат головную âàéòåñü ðÿäà ïðàâèë: и сердечную боли, болез! Íå èñïîëüçóéòå «ëþáèни органов пищеварения ìîå» ëåêàðñòâî â êà÷åñòâå и нервной системы, не гоóíèâåðñàëüíîãî ïîìîùíèворя уже о простудных êà îò âñåõ íåäóãîâ. недугах. ! Íå ïðèíèìàéòå íåñêîëüТакое активное занятие êî ïðåïàðàòîâ ñðàçó èëè людей самолечением объâñå ïîäðÿä. ясняется несколькими ! Âíèìàòåëüíî ÷èòàéòå причинами: èíñòðóêöèþ î ïðèìåíåíèè z Доступность леïðåïàðàòà è íå ïðåâûкарств. Сегодня в аптеках øàéòå ìàêñèìàëüíî можно запросто купить äîïóñòèìóþ äîçó. практически любое лекарство, не имея даже рецеп! Íå çàòÿãèâàéòå ñ та от врача. Зачастую поñàìîëå÷åíèåì. Åñëè сетители аптек выбирают áîëåçíü íå îòñòóïàåò, тот или иной лекарственñðî÷íî îáðàùàéòåñü ê ный препарат под воздейâðà÷ó. ствием рекламы либо по совету фармацевта. z Качественные меz Вера в целебные дицинские услуги не по силы «народной» меди- карману. К сожалению, в

ÏÐÎÁÅÆÈÌÑß?

ÑÂÅÒ ÌÎÉ, ÇÅÐÊÀËÜÖÅ, ÑÊÀÆÈ Êîìàíäà ñïåöèàëèñòîâ èç óíèâåðñèòåòà Òåëü-Àâèâà îáíàðóæèëà, ÷òî ðåãóëÿðíîå âûïîëíåíèå óïðàæíåíèé íà âûíîñëèâîñòü, íàïðèìåð çàíÿòèÿ áåãîì, ìîæåò ïîìî÷ü ïðåäñòàâèòåëüíèöàì ïðåêðàñíîãî ïîëà äîëüøå ñîõðàíèòü ïðèâëåêàòåëüíûé âíåøíèé âèä è ïðåäîòâðàòèòü ïîÿâëåíèå ïðèçíàêîâ ñòàðåíèÿ. Äàííûé ýôôåêò îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ïîäîáíîãî ðîäà íàãðóçêè êàê áû îñâîáîæäàþò ñòâîëîâûå êëåòêè, èìåþùèåñÿ â ìûøöàõ ÷åëîâåêà. ○

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182)

Áîëüøå ïîëîâèíû óêðàèíöåâ ïðåäïî÷èòàþò ëå÷èòü ñåáÿ ñàìè. Îäíè íå äîâåðÿþò âðà÷àì è ñ÷èòàþò, ÷òî çíàþò ñâîé îðãàíèçì ëó÷øå, äðóãèå óâåðåíû: ëå÷åíèå «áàáóøêèíûìè» ðåöåïòàìè áîëåå ýôôåêòèâíî è áåçîïàñíî, òàê êàê ïðîâåðåíî âðåìåíåì. Ó êàæäîãî ñâîè ïðè÷èíû, îäíàêî íå âñåãäà ñàìîëå÷åíèå çàêàí÷èâàåòñÿ óäà÷íî ЧТОБЫ НЕ КАЛЕЧИТЬ

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

ÃÐÀÍÀÒ ÏÎÌÎÆÅÒ

Äóìàéòå ñàìè, ðåøàéòå ÑÀÌÈ - ËÅ×ÈÒÜ èëè íå ëå÷èòü

ß ÍÀ ÑÎËÍÛØÊÅ ËÅÆÓ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÕÎÐÎØÎ, ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÏËÎÕÎ

ÍÎÂÎÑÒÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Åñëè âû ðåøèëè çàíÿòüñÿ

дезь информации, которая на самом деле может оказаться неправдивой. И тогда люди, начитавшись «полезных» советов и рецептов, начинают не лечить себя, а калечить.

«ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ» По данным ВОЗ, смерть от неправильного применения лекарств занимает пятое место, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням. Чаще всего люди умирают из-за

ÓÊÐÀÈÍÖÛ ÂÅÐßÒ Â ÍÀÐÎÄÍÓÞ ÌÅÄÈÖÈÍÓ побочных эффектов, отравления или передозировки препарата, так как зачастую человек не в состоянии сам себе правильно назначить лекарство. Так же, как и фармацевт, не зная специфики протекания болезни, не может посоветовать то, что на 100% поможет. Только врач готов поставить диагноз и пра-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÞÐÈÉ ÊÎÐßÃÈÍ ÊÎÐßÃÈÍ,, ãëàâíûé âðà÷ ○

ÊÓØÀÒÜ ÕÎ×ÅÒÑß

ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ ×òîáû óæèí ïðèíåñ ïîëüçó, à íå âðåä, íåîáõîäèìî ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Èäåàëüíûé ïðîäóêò äëÿ óæèíà òîò, êîòîðûé ïåðåâàðèâàåòñÿ îêîëî òðåõ ÷àñîâ. Êàòåãîðè÷åñêè íå ãîäÿòñÿ «ñêîðîñòíûå» ñîêè, áóëüîíû è ëåãêèå ñóïû, ãîðÿ÷èé øîêîëàä. Èäåàëüíî ïîäîéäóò: ÿéöà, ñàëàòû ñ íåæèðíîé ñìåòàíîé, ìîðåïðîäóêòû, âàðåíûé êàðòîôåëü.

Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðà çäîðîâüÿ: - ß - ïðîòèâ ñàìîëå÷åíèÿ, äàæå ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ ïðîñòóäû ëó÷øå ñðàçó îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Òàê êàê ñèìïòîìû î÷åíü êîâàðíû - ñåãîäíÿ ýòî ïðîñòî íàñìîðê èëè ëîìîòà â òåëå, à çàâòðà - òåìïåðàòóðà ïîäíèìåòñÿ äî 40 0Ñ. Íàïðèìåð, òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü â ïðîøëîì ãîäó ñ ýïèäåìèåé ãðèïïà. Ëþäè çàòÿãèâàëè ñ îáðàùåíèåì ê âðà÷ó è òîãäà âñå çàêàí÷èâàëîñü ëåòàëüíûì èñõîäîì.  ëþáîì ñëó÷àå, ìîé ñîâåò - íå áîéòåñü èäòè ê ñïåöèàëèñòó.

цины. Иногда, увлекаясь лечением разными травами-отварами, человек еще больше запускает болезнь и усугубляет свое состояние.

ÅÑËÈ ÁÎËÅÇÍÜ ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÅÒ ÈÄÈÒÅ Ê ÂÐÀ×Ó

нашей стране бесплатная медицина на деле не всегда таковой является. Многие люди не доверяют врачам поликлиник по месту жительства, а обращаться в частную клинику не всегда имеют финансовую возможность. z Доступная в Интернете информация о болезнях и способах их лечения. В наше время узнать все, что вас интересует, можно не выходя из дома. Интернет - это кла-

ÑÐÀÇÓ Ê ÂÐÀ×Ó Ñèìïòîìû, ïðè êîòîðûõ îáÿçàòåëüíî íóæíî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó: ® ðåçêîå ïîäíÿòèå òåìïåðàòóðû âûøå 40 0Ñ; ® îäûøêà (ïîñëå åäû, ïðèåìà ìåäèêàìåíòîâ); ® íåîáúÿñíèìûå áîëè â ñåðäöå (ïîñëå ñòðåññà, ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè); ® ñèëüíàÿ ãîëîâíàÿ áîëü, êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ îíåìåíèåì êîíå÷íîñòåé, àññèìåòðèåé ÷åðò ëèöà.

вильно назначить лечение, исходя из особенностей и состояния здоровья каждого пациента, учитывая хронические заболевания или непереносимость каких-либо препаратов. Берегите свое здоровье, ведь оно самое ценное в нашей жизни.


р11

ЖИТТЯБУТТЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

«ÑÓÐÎÂÀß» ØÊÎËÀ

Çà ïÿòèêëàññíèêàìè «ïðèñìàòðèâàåò» ýëåêòðîíèêà  ×ÅÐÍÎÂÖÀÕ Ó×ÅÍÈÊÈ ÕÎÄßÒ Â ØÊÎËÓ ÏÎ ÏÐÎÏÓÑÊÀÌ ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

«Возможно, это улучшит посещаемость за счет того, что дети не позволят себе уйти без разрешения или пропустить занятия», - считает директор гимназии Иван Солтисик.

ÍÀ ÓÐÎÊÈ ÏÎ ÏÐÎÏÓÑÊÀÌ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ËÅÎÍÈÄ ÎËÅÔÈÐ ÎËÅÔÈÐ,, ïåðâûé çàì. íà÷àëüíèêà Äíåïðîïåò-

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÐÈÕÎÄÈÒ SMS

ðîâñêîãî îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè:

- Âîïðîñ âíåäðåíèÿ ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè â ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ çàâåäåíèÿõ ñòîèò ó íàñ íà ïîâåñòêå äíÿ. Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü íå îòîðâàíà îò ìèðà. Ìû òàêæå çàáîòèìñÿ î áåçîïàñíîñòè ó÷åíèêîâ è ïðåïîäàâàòåëåé.  îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñòóïèëè ïðåäëîæåíèÿ îò ðîäèòåëåé î ââåäåíèè ïîäîáíîãî êîíòðîëÿ çà äåòüìè è ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ íà ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ. перь им приходится добросоЭлектронный комплекс бевестно присутствовать на всех зопасности стоит 20 тысяч уроках, ведь незаметно «сли- долларов. Но приобрела его не нять» не получится. гимназия, а общественная

организация, которая выиграла грант на проект «Безопасная школа». Родителям гимназистов потребовалось лишь купить карточки с чипами стоимостью 50 гривен. Для детей из малообеспеченных семей их изготовили бесплатно. Если эксперимент себя оправдает, уже в следующем году аналогичные комплексы на таких же условиях установят и в других школах Черновцов, а может быть и Украины.

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß

Platinum Bank - íàäåæíîñòü âûñøåé ïðîáû Еще одна сторона деятельности «платинового» банка инициирование и активная реализация социальных программ и благотворительных акций. Подтверждая слова делом, руководство банка подарило воспитанникам Днепропетровского городского детского дома №1 сертификат на оснащение компьютерного класса и надежду на то, что мечты сбываются.

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

 Äíåïðîïåòðîâñêå îòêðûëîñü ïåðâîå îòäåëåíèå Platinum Bank - ìåæäóíàðîäíîãî ðîçíè÷íîãî áàíêà íîâîãî ïîêîëåíèÿ На рынке банковских услуг Platinum Bank позиционируется, как гарант надежности, стабильности и социальной ответственности. Присутствие слова «платина» в его названии не случайно: цена этого драгоценного металла так же высока, как и качество банковских продуктов и услуг, предоставляемых вкладчикам. Обращаясь к гостям, приглашенным на презентацию, генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÀÊÅÒ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÕ ÇÀÊÎͲ öå âàãîìèé êðîê óïåðåä ó áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ

В одной из черновицких гимназий стартовал необычный эксперимент. На входе установили турникеты, а ученикам выдали электронные карточки. Как только школьник проходит своеобразный «КПП», родителям тут же приходит SMS: «Ваш сын (дочь) в школе». Проект получил название «Безопасная школа». Организаторы уверяют - теперь незаметно в школу никто не попадет, а о каждом прогуле своих детей родители будут узнавать первыми.

На данный момент в тестировании новинки принимают участие учащиеся пятого класса. Ребята очень гордятся тем, что первыми получили возможность испытать пропускную систему. Правда, те-

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ãðåã Êðàñíîâ è äèðåêòîð ïî ïðîäàæàì Åëåíà Ôðàíêîâñêàÿ íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè îòäåëåíèÿ Platinum Bank â ã.Äíåïðîïåòðîâñêå. подчеркнул, что даже кризис не повлиял на прибыльность банка, разработку продуктовой линейки, учитывающей

интересы и возможности клиентов, развитие сети отделений в Украине и на Днепропетровщине в частности.

ÏËÀÒÈÍÎÂÀß «ÔÈØÊÀ» Ðûáêà «Ìîíÿ» ïðîâîäèò óâëåêàòåëüíûå âñòðå÷è ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì äëÿ äåòåé îò 7 äî 14 ëåò. Çàðåãèñòðèðóéòåñü ïî àäðåñó:

MONIA@PLA TINUMBANK.COM.UA. MONIA@PLATINUMBANK.COM.UA.

²ç 1 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó íàáèðຠ÷èííîñò³ ïàêåò àíòèêîðóïö³éíèõ çàêîí³â, äî ÿêîãî óâ³éøëè: Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 êîðóïö³¿»; Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á çà â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü»; Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà êîðóïö³éí³ ïðàâîïîðóøåííÿ». Çàêîíè ïåðåäáà÷àþòü íå ëèøå ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà êîðóïö³éí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, àëå é âèçíà÷àþòü ïðåâåíòèâí³ ìåòîäè áîðîòüáè ³ç öèì ãàíåáíèì ÿâèùåì. Âèçíà÷åííÿ òåðì³í³â êîíôë³êò ³íòåðåñ³â, êîðóïö³ÿ, êîðóïö³éí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîäàðóíîê, áëàãî, áëèçüê³ ðîäè÷³, ÷³òêå ðîçìåæóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ òà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà êîðóïö³þ óñóâàþòü íåäîë³êè ïîïåðåäíüîãî çàêîíîäàâñòâà, êîëè íàäòî øèðîêå òëóìà÷åííÿ íîðì çàêîíó ïðèçâîäèëî äî óíèêíåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà êîðóïö³éí³ ä³ÿííÿ. Ñóòòºâî ðîçøèðåíî êîëî ñóá'ºêò³â â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òàê³ ïðàâîïîðóøåííÿ: â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äî ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³ îäåðæóþòü çàðîá³òíó ïëàòó çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî ÷è ì³ñöåâîãî áþäæåòó, þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â. Íîâàö³ÿìè ïðèéíÿòèõ çàêîí³â º âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ þðèäè÷íèõ îñ³á çà êîðóïö³þ òà âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó ïðèòÿãíåííÿ ¿õ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, âñòàíîâëåííÿ àíòèêîðóïö³éíèõ îáìåæåíü íà äåðæàâí³é ñëóæá³, çàïðîâàäæåííÿ ñïåö³àëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ïðè âñòóï³ íà ñëóæáó, âñòàíîâëåííÿ çàáîðîíè îòðèìóâàòè ïîäàðóíêè, ïîâ'ÿçàí³ ³ç ñëóæáîþ, äåêëàðóâàííÿ ìàéíîâîãî ñòàíó äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â òà ¿õí³õ áëèçüêèõ ðîäè÷³â, çàïðîâàäæåííÿ àíòèêîðóïö³éíî¿ åêñïåðòèçè òîùî. Çàêîíè ñïðÿìîâàí³ íà âèêîíàííÿ Óêðà¿íîþ ì³æíàðîäíèõ çîáîâ'ÿçàíü ó ñôåð³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿. Óñóíåííÿ êîðóïö³éíèõ ìîæëèâîñòåé ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³ ìຠêàðäèíàëüíî çì³íèòè ñèòóàö³þ ó çàçíà÷åí³é ñôåð³ òà ñòàòè ñóòòºâèì êðîêîì íà øëÿõó äî íàáëèæåííÿ Óêðà¿íè äî ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â.

13.12.2010 â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³äáóäåòüñÿ ïðÿìà òåëåôîííà «ãàðÿ÷à» ë³í³ÿ. ²ç 10.00 äî 12.00 íà çàïèòàííÿ ãðîìàäÿí â³äïîâ³äàòèìå çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ - íà÷àëüíèê â³ää³ëó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ²ëü¿íà Ëþäìèëà Ïåòð³âíà.

ÒÅË. 38-55-00.


р12

16 АРТДИВА ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ À ßÈ×ÊÎ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎÅ Êàíàäà.

¬

Ê âîñòîêó îò Ýäìîíòîíà ðàñïîëîæåíî ìåñòå÷êî Âåðãåâèëëü, íàñåëåííîå â îñíîâíîì ýòíè÷åñêèìè óêðàèíöàìè. Çäåñü íàõîäèòñÿ ñàìîå áîëüøîå â ìèðå ïàñõàëüíîå ÿéöî - åãî äëèíà 8 ìåòðîâ, øèðèíà 5 ìåòðîâ. Âåñèò ÿéöî îêîëî 2300 êèëîãðàìì. Ìàòåðèàëîì äëÿ ñîçäàíèÿ ñêóëüïòóðû ïîñëóæèëè îáëîìêè ñàìîëåòîâ. ßéöî ïîâîðà÷èâàåòñÿ íà âåòðó è âèäíî íà áîëüøîì ðàññòîÿíèè.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÊÎÐÎÂÀ  ÑÊÀÔÀÍÄÐÅ Øâåöèÿ.  Ñòîêãîëüìå óñòàíîâëåíà ñèìïàòè÷íàÿ êîðîâà â ñêàôàíäðå. Íåò, Øâåöèÿ íå êîñìè÷åñêàÿ äåðæàâà, è êîðîâû íå ñìåíèëè íà ýòîì ïîïðèùå Áåëêó è Ñòðåëêó. Ïðîñòî ïåðåä î÷åðåäíûìè âûáîðàìè â 2004 ãîäó áûëî ðåøåíî óêðàñèòü ãîðîä. Êòî ïîáåäèë íà íèõ - âñå óæå äàâíî çàáûëè. À êîðîâà ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå è ñåãîäíÿ.

¬

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182)

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ «ÄÐÓÆÁÛ»

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Ðîññèÿ.

«ÇÀÂÈÑÒÜ - ÏÎÐÎÊ»

¬

В приморском городе Бердянск установлен памятник человеческой зависти. Скульптор увековечил в бронзе жабу с мобильным телефоном, пачкой валюты, сигарой и золотой цепью на шее, сидящую на головах четверых - мужчины, женщины, старика и ребенка. Весит жаба немало 250 килограмм, и установлена на гранитном постаменте высотой 80 сантиметров. Скульптура отражает все человеческие пороки, которые мы так часто в себе не замечаем: жадность, зависть, стремление к дешевым «понтам»… Надпись на постаменте гласит: «Зависть - порок».

¬

В Москве установлен памятник плавленому сырку «Дружба». Любимый многими с детства продукт увековечили в 2005 году. Был объявлен конкурс, и из 150 работ победил проект, авторы которого черпали вдохновение из известной басни Крылова «Ворона и лисица». Главные герои, обнявшись, сидят на пеньке и держат огромный сырок «Дружба». Авторы пояснили свою идею так: «Памятник символизирует торжество примирения и вечной дружбы, столь необходимые для нашего непростого времени».

 ëþáîì óãîëêå çåìíîãî øàðà ìîæíî îáíàðóæèòü èíòåðåñíûå, íåîáû÷íûå, èíîãäà ñìåøíûå èëè äàæå ïóãàþùèå ìîíóìåíòû. Çà÷àñòóþ î íèõ íå çíàþò è íåêîòîðûå ìåñòíûå æèòåëè. Òóðèñòû æå, ñëó÷àéíî íàáðåäàÿ íà ýòè òâîðåíèÿ, ïðèõîäÿò â íåîïèñóåìûé âîñòîðã. «Â³ñò³» ñîâåðøèëè ýêñêóðñèþ ïî ñàìûì íåîáû÷íûì ïàìÿòíèêàì ìèðà

ÊÀÔÊÅ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

¬

×åõèÿ. Памятник «Загадочный Кафка» украшает одну из улиц Праги. Франц Кафка - писатель, творчество которого более чем необычно. Следовательно, и памятник он заслужил нестандартный. Чешский скульптор Ярослав Рона проявил фантазию и запечатлел писателя сидящим на плечах… пустого костюма.

ÑÈÌÂÎË ÁÐÞÑÑÅËß - ÀÒÎÌÈÓÌ

Бельгия. Один из символов Брюсселя - атомиум. Металлическая конструкция представляет собой молекулу железа, увеличенную в 165 миллионов раз. Весит «молекула» 2400 тонн! Внутри девяти шаров, диаметр каждого из которых 18 метров, посетители могут осмотреть экспозицию выставки, а также увидеть комикс о сооружении атомиума.

ÄÎÐÎÃÀß ÏÐÈÙÅÏÊÀ ¬

ÑØÀ. Ïàìÿòíèê ãèãàíòñêîé

ïðèùåïêå íàõîäèòñÿ â Ôèëàäåëüôèè íà Centre Square Plaza. Åãî âûñîòà - îêîëî 15 ìåòðîâ. Ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, ïàìÿòíèê ïîñòàâèë íåêèé àìåðèêàíåö, ðàçáîãàòåâøèé íà ïðîèçâîäñòâå áåëüåâûõ ïðèùåïîê. Íà ñàìîì äåëå, ìîíóìåíò áûë ñîçäàí â 1976 ãîäó ñêóëüïòîðîì Êëàóñîì Îëüäåíáóðãîì, êîòîðûé ïðîæèë â Øòàòàõ âñþ æèçíü.

Ñàìûå íåîáû÷íûå ïàìÿòíèêè

ÃÈÃÀÍÒÑÊÀß ÌÎËÅÊÓËÀ

ÍÓÆÍÎ ÓÂÈÄÅÒÜ

Óêðàèíà.

¬

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÀÊÓËÀ ÍÀ ÊÐÛØÅ Âåëèêîáðèòàíèÿ.

ÁÎËÜØÎÉ ÏÀËÅÖ Франция.

Деловой и жилой квартал Defense в пригороде Парижа украшает скульптурное изображение большого пальца. Очень большого - его высота 12 метров, весит этот гигант около 18 тонн. Бронзовый палец был выполнен скульптором Cisar Baldaccini еще в 1965 году. Установили его, правда, намного позже - только в 1994.

¬

¬

Такой необычный дом украшает одну из улиц Оксфорда. В один прекрасный день жители района Хедингтон увидели в крыше дома соседа-американца хвост металлической акулы длиной около 7,5 метра. Оказалось, что акулу изваял скульптор Джон Баркли. Посвящен этот монумент 41-й годовщине бомбежки Нагасаки. Философия памятника - в современном мире никто не может чувствовать себя в полной безопасности.

P.S.: Путешествуя по миру, чаще оглядывайтесь - вокруг столько интересного и необычного. Фотографии этих диковинных монументов украсят ваш семейный фотоальбом, не сомневайтесь.


р5

ЖИТТЯ КРАЇНИ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

ÊÐÀÉ, Ì²É Ð²ÄÍÈÉ ÊÐÀÉ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Òàì, äå ãîðè é ïîëîíèíè

ÁÛÊ ÏÎÑÒÀÐÀËÑß

ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ? Êðóïíûé áûê îòêëþ÷èë ýëåêòðîñíàáæåíèå â òðåõ äåðåâíÿõ â àíãëèéñêîì ãðàôñòâå Äåâîí, ïî÷åñàâøèñü î ìà÷òó ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è. Âèíîâíèêà îòêëþ÷åíèÿ ýíåðãèè íàøëè íå ñðàçó. Ñïåöèàëèñòàì, êîòîðûå ïðèâëåêëè ê ïîèñêó âåðòîëåò, ïîíàäîáèëîñü ÷åòûðå äíÿ, ÷òîáû îòûñêàòü ìåñòî è ïðè÷èíó àâàðèè. Îêàçàëîñü, ÷òî áûê òàê ñèëüíî è äîëãî òåðñÿ îá îïîðó ËÝÏ, ÷òî äàæå êîå-ãäå îòïîëèðîâàë åå.

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Øóêàºòå â äàëåê³é ²í䳿 ÷è Ìåêñèö³ íåçâè÷í³ ì³ñöÿ, çåðíî äóõîâíîñò³? Íå çàáóâàéòå ïðî òå, ùî é óêðà¿íö³ âîëîä³þòü òàºìíè÷èìè çíàííÿìè, ³ â íàø³é êðà¿í³ º ìàëüîâíè÷³ êðàºâèäè, ö³êàâ³ ëþäè, çóñòð³÷ ç ÿêèìè çàïàì'ÿòàºòüñÿ íàäîâãî. Ðîçóì³þ÷è öå, äîðîãàìè Ïðèêàðïàòòÿ âèðóøèâ ó ö³êàâó ïîäîðîæ êîðåñïîíäåíò «Â³ñòåé»

ЗУСТРІЧ ІЗ ЧЕРЕМОШЕМ

ÁÎËÜØÎÉ ÓÆÅ

Потягом з Дніпропетровська до Чернівців, потім ще 60 км машиною їдемо в село Рівня Вижницького району - на батьківщину відомого українського співака Назарія Яремчука. Ще як сідали в машину, охопило дивне почуття зустрічі з казкою. Наш водій Ярослав - чорнявий, стрункий чоловік з хитруватою посмішкою - справжній мольфар (гірський знахар-чаклун). Проїжджаємо повз невеличкі хатинки, дахи деяких з них прикрашені гілками смереки. «Що це?» - запитую у мольфара. «На новому будинку господарі розмістили на щастя», - пояснює мій гід. «А чому дерево біля двору уквітчане різнокольоровими стрічками?» - запитую знову. «Тут недавно було весілля», - посміхається він і починає розповідати про тутешню місцину, про сили природи, що дарують людям здоров’я та радість. І справді, поряд з горами серце

Á²ÇÍÅÑÌÅÍÈ ² ÍÀ ÏÐÈÐÎIJ ÃÐÎز ÇÀÐÎÁËßÞÒÜ охоплюють хвилювання, якась невимовна радість. Перед очима - бурхлива річка Черемош, що край дороги з гуркотом долає валуни, немов промовляє слова вітання.

ЗВУК ПИЛКИ СЕРЕД ГІР

реки не дали відчути «левітації»: місцеві бізнесмени вирішили і на цьому мальовничому місці заробити - пиляють усі дерева. Чому саме тут? Адже руйнація лісу на схилах, біля водоспаду, може спричинити нові зсуви й повені. Мольфар Ярослав аж за голову схопився: «Що за біду коять!» Хотіли повертати додому та вирішили все ж таки продовжити шлях.

ВЕЧЕРЯ ІЗ Залишаємо машину і рушає- ДУХАМИ ЛІСУ

мо далі пішки. Серед гір гуляє вітер, розкидає осіннє листя, дорога неквапливо веде долиною Виженки уздовж грайливого Смугара - притоки Черемоша. Під ногами - каміння, бруд, вода, чоботи в багнюці. Вузенька стежка веде до Смугарських водоспадів, найголовніший з них - 15-метровий. Біля нього, за словами Ярослава, можна відчути вплив левітаційних сил. Водоспад - дивовижний, високий, гучний. Однак звук пилки та зрубані сме-

̲ÑÖÅ ÄÎÂÁÓØÀ Çà ëåãåíäîþ, ó êàì'ÿí³é àðö³ Ñîêîëèí³é æèëè ó äàâí³ ÷àñè ëþäè, à ï³çí³øå çíàõîäèëè ïðèõèñòîê îïðèøêè Îëåêñè Äîâáóøà.

Трохи перепочивши на полонині, минаємо маленьку капличку. Назустріч - усипаний пожовклим листям хаос гігантських кам’яних брил. Це - урочище Протяте Каміння - місцина мальовнича, однак справляє й містичне враження. Саме тут знято багато сцен із кінофільмів «Білий птах з чорною відмітиною», «Захар Беркут». Попрощавшись із кам’яними брилами, Ярослав веде далі. Опускаємось на рівнинну галявину, поряд - камінь, схожий на величезну жабу. «Дивіться, щоб не проковтнула…» - з усмішкою попереджає мольфар. Мабуть, жартує... Та ловлю себе на думці, що самому тут ходити не слід. Недалеко - скеля Соколина, обережно піднімаємось на неї. Перед очима відкривається дивовижний краєвид: під ногами глибока лісова долина, навпроти - полонини, гори. Та найбільше диво цього урочища - велетенська кам’яна арка Соколиного Ока, завглибшки понад 100 метрів. На камінні викарбувані дивні знаки. Піднявшись на верхів'я Соколиної, гід чемно вклоняється сонцю, промовляє вітання старим богам - і поривчастий вітер у лісі стихає. Навкруги - тиша… Оглядаюсь назад - камінь, схожий на жабу, ніби хитає головою, а здалеку чути музику. «Що це? Невже Чугайстер грає на сопілці?», - запитую в Ярослава. «Може й він, бо ця істота справді існує…» - всміхається він і додає: «Чугайстром стає людина, яка наробила багато зла».

«ÏÐÎÒßÒÀ ËÅÃÅÍÄÀ» Óðî÷èùå Ïðîòÿòå Êàì³ííÿ ìຠñâîþ ëåãåíäó: àáè ñïóñòèòèñÿ âíèç, ãîðÿíè íàãð³âàëè ó êàçàíàõ âîäó, âèëèâàëè ¿¿ íà ñêåë³ - âîäà ðîçìèâàëà ï³ùàí³ ïîðîäè, à â ã³ðñüêîìó ñõèë³ óòâîðþâàëèñü «ïðîòÿò³» ïðîõîäè-ïå÷åðè. Çàéøîâøè â îäíó ç íèõ, ñòຠìîòîðîøíî. Ìîëüôàðè æ ³íêîëè ïðîâîäÿòü ó ïîä³áí³é ïå÷åð³ äî 12 äí³â - çàêðèâàþòü ¿¿ ïðîõîäè ìîõîì òà ëèøàþòüñÿ íà ñàìîò³, ùîá çäîáóòè íîâó ñèëó. Сідаємо вечеряти. «А може покладемо духам лісу данину?» - питаю знову, бажаючи відчути себе «справжньою шаманкою». «Можна», - погоджується мольфар, і ми ставимо на камінь склянку з водою, хліб з маслом. Ярослав уклоняється Соколиному і тут стається незрозуміле з-за обрію виходить кругла рожева хмара й землю кропить дощик, якась хвилина - друга і він знову вщухає. От вам і дива.

МРІЇ ПІД ЗІРКАМИ Повертаємось у село вже пізно, навкруги - глуха ніч. Ярослав упевнено веде якимись незвіданими стежками, він без допомоги ліхтариків уміє «бачити» в лісі. Йдучи за ним, пригадую, що за легендою, справжні мольфари мають так званий «внутрішній» зір, якого вони набули під час навчання. Майбутній гірський знахар і чародій повинен пережити кілька ночей у складних умовах, важливих для загартовування духу. Одна з них - ніч у лісі, в яку не можна ні спати, ні розводити багаття - лише вслуховуватися у звуки, вивчати їх, намагатися зрозуміти. Це навчає боротися зі своїми страхами, орієнтуватися навіть у незнайомій місцині. Нарешті ми в селі. Годину присвячуємо відмиванню брудного взуття, а потім, перебуваючи під впливом побаченого, біля багаття до півночі сидимо за розмовою, попиваючи каву та поглядаючи на зірки. Знову мріємо про нові зустрічі з дивами Карпат.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÊÎÑÎËÀÏÛÉ!

Ñàìûé èçâåñòíûé â ìèðå áåëûé ìåäâåäü ïî èìåíè Êíóò, ðîäèâøèéñÿ â áåðëèíñêîì çîîïàðêå «Öîî», îòìåòèë 5 äåêàáðÿ äåíü ðîæäåíèÿ. Âñåîáùåìó ëþáèìöó èñïîëíèëîñü ÷åòûðå ãîäà. Âåñü äåíü èìåíèííèê ïðèíèìàë ïîäàðêè. Íà ïðàçäíè÷íîì ñòîëå áûëè ðûáà, ìÿñî è ñâåæàÿ âûïå÷êà, à íà äåñåðò - íàñòîÿùèé òîðò-ìîðîæåíîå. ○

ÎÒÊÀÇÀËÈÑÜ ÏÎÌÎ×Ü

ÏÐÎÏÀË ÑÍÅÃÎÂÈÊ Æèòåëüíèöà áðèòàíñêîãî ãîðîäà ×àòåì, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàôñòâå Êåíò, ïîçâîíèëà â ñëóæáó ñïàñåíèÿ, ÷òîáû ñîîáùèòü îïåðàòîðó î ïðîïàæå ñîáñòâåííîðó÷íî ñëåïëåííîãî ñíåãîâèêà. Æåíùèíà ñî÷ëà ïðîèñøåñòâèå ñåðüåçíûì, ïîñêîëüêó âìåñòå ñî ñíåæíîé ôèãóðîé èñ÷åçëè ìîíåòû, èç êîòîðûõ åé ñäåëàëè ãëàçà. Ñëóæáà ñïàñåíèÿ îòêàçàëàñü ïîìî÷ü, à ïîçâîíèâøåé îáúÿñíèëè, â êàêèõ ñëó÷àÿõ íóæíî íàáèðàòü íîìåð ñëóæáû ñïàñåíèÿ.


р14

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

ÐÎËÈÊÎÂÛÉ ÁÓÌ 9 äåêàáðÿ 1884 ãîäà Ëåâàíò Ðè÷àðäñîí èç ×èêàãî çàïàòåíòîâàë ðîëèêîâûå êîíüêè.  1902 ãîäó â åãî ðîäíîì ãîðîäå áûë îòêðûò ïåðâûé ðîëëåðäðîì, íà êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëè 7000 ÷åëîâåê.  1960 ãîäó ðîëèêè íà÷èíàþò èçãîòàâëèâàòü èç ïëàñòìàññû. À íà ðóáåæå 1980-õ ïðîèñõîäèò íàñòîÿùèé ðîëèêîâûé áóì.  ýòîò ïåðèîä áûëî îòêðûòî ñâûøå 4000 äèñêîòåê äëÿ ðîëëåðîâ. ○

ÏÐÅÌÈÈ ÎÒ ÍÎÁÅËß 10 äåêàáðÿ 1901 ãîäà ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íîáåëåâñêèõ ïðåìèé. Ðàíåå, çà ãîä äî ñâîåé êîí÷èíû, øâåäñêèé èçîáðåòàòåëü è ôàáðèêàíò Àëüôðåä Íîáåëü ñîñòàâèë çàâåùàíèå, â êîòîðîì âåëåë ñîçäàòü ôîíä, ïðîöåíòû ñ êîòîðîãî äîëæíû âûäàâàòüñÿ â âèäå ïðåìèè òåì, êòî â òå÷åíèå ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäà ïðèíåñ íàèáîëüøóþ ïîëüçó ÷åëîâå÷åñòâó. Ïî òðàäèöèè, ñëîæèâøåéñÿ ñ òåõ ïîð, Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ìèðà âðó÷àþò â Îñëî â ïðèñóòñòâèè êîðîëÿ Íîðâåãèè è ÷ëåíîâ êîðîëåâñêîé ñåìüè. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «ÂIÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Ñ íåáåñ íà ãîëîâó ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

…ìîæåò óïàñòü, ÷òî óãîäíî - îò äîæäÿ è ñíåãà äî êðàáîâ, ëÿãóøåê è êàìíåé. Íà ñòðàíèöàõ ïîïóëÿðíûõ è ñîëèäíûõ íàó÷íûõ èçäàíèé ðåãóëÿðíî ïîÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î «òîðíàäî» èç ôîðåëè, êàëüìàðîâûõ «ëèâíÿõ» è ïðî÷èõ àíîìàëüíûõ «ïàäàõ» «ЛИВЕНЬ» ИЗ ЛЯГУШЕК Подобные явления называются «фротскис» (падения с неба) и, судя по всему, тайна их происхождения еще долго будет скрыта от человеческого разума. Впервые дождь из живых существ описал греческий историк Атенеус за 200 лет до н.э.: «Когда люди увидели, что нельзя поставить ногу на землю, не раздавив лягушку, они убежали».

ÏÎÈÃÐÀÅÌ Â ÒÅÍÍÈÑ? 12 äåêàáðÿ 1901 ãîäà â Âåëèêîáðèòàíèè îñíîâàíà Àññîöèàöèÿ íàñòîëüíîãî òåííèñà. Ó èñòîêîâ íàñòîëüíîãî òåííèñà ñòîÿëè áðèòàíñêèå âîåííûå, êîòîðûå íåñëè ñëóæáó â Èíäèè è Þæíîé Àôðèêå. Âìåñòî ðàêåòîê îíè èñïîëüçîâàëè êðûøêè îò ñèãàðíûõ êîðîáîê, ìÿ÷àìè ñëóæèëè îáðåçàííûå áóòûëî÷íûå ïðîáêè, à âìåñòî ñåòêè íà ñòîëå âûêëàäûâàëèñü êíèãè.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ãàçåòè ç âëàñíîãî àðõ³âó íàä³ñëàâ íàø ïîñò³éíèé ÷èòà÷ ³ç ì³ñòà Çåëåíîäîëüñüê Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó Ïàâëî ßí÷óê

веществ. Одно «но» такие дожди наблюдались и в глубокой древности. Это подтверждают записи древнегреческого историка и писателя Плутарха о «кровавых» дождях. В составе цветных «осадков» обнаружили частицы мела, белой глины, красной суриковой пыли, пчелиного меда, мельчайших осколков метеоритов. Это породило множество гипотез столь же невероятных, как и само явление.

«ДУШ» ИЗ ТРЕСКИ

На втором месте после лягушек, падающих с небес, стоят рыбы. Самое раннее упоминание о «рыбопаде» датируется 1859 г.: в городке «ПРОСТЫНЯ» Гламорган (Уэльс) небес- НА ПОЛЯХ ный «улов» занял террито40 лет ученые бьются над загадкой падения с неба на г.Элизабеттон (Теннеси) тонны полиэтиленовой пленки. Прозрачная «простыня» без начала и конца, опознавательных надписей и ярлыков на- ВОПРОСЫ БЕЗ крыла окрестные поля. Ни ОТВЕТОВ жители, ни полиция, ни феБольшинство попыток деральное авиаагентство объяснить «рыбо»- и друне могли ничего объяснить гие «пады» содержат эле– люди пленку не растяги- мент мистики, хотя нековали, самолеты не сбрасы- торые достаточно аргували. Кончилось тем, что ментированны. Известно, местные фермеры разреза- например, что смерчи и ли небесный «подарок» на торнадо переносят на декуски и использовали для сятки километров людей и укрытия стогов сена и гря- животных, но «фротскис» док. случаются и в безветренрию, равную трем теннисНе менее фантастично и ную погоду. И почему ным кортам. Рыбные падение 500-килограммовместе с рыбами и краба«дожди» отмечаются по вой ледяной «градины» на ми не выпадают песок или всему земному шару, но луга шотландского островодоросли? Судя по всему, особенно часто в Индии и ва Скай. Лабораторными реальное объяснение выАвстралии - местные газе- исследованиями установишеописанного, начиная с ты почти перестали о них ли странную структуру библейской «манны небесписать. Австралийский льда, но воссоздать искус- ной», - в далеком будущем. ученый-натуралист Гил- ственно не смогли… берт Уитлей составил внуРАЗНОЦВЕТНЫЕ шительный список рыбДОЖДИ ных «дождей», выпавших Кроме живых существ и в одном лишь 1972 г. В него гигантских градин на земвошли «осадки» из ручей- лю падают и разноцветные ных гальянов, креветок, дожди. Сегодня многие неизвестных пресновод- ученые связывают их с проных рыб и карликовых мышленными отходами, окуньков. Досталось и бри- выбросами в атмосферу оттанцам: в Хэмпшире игро- работанных аэрозольных ки в гольф попали под «душ» из трески. А в ЛосАнджелесе вывалившиеся с небес рыбы создали ава17 èþíÿ 1940 ã. îãðîìíàÿ òó÷à «ïîëèëà» äåðåâíþ Ìåùåðû â рийную ситуацию на доро- Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè äîæäåì è ñåðåáðÿíûìè ìîíåòàìè. гах. Среди ракообразных, Âûÿñíèëîñü, ÷òî ñìåð÷ «âûñîñàë» èç çåìëè è ïîäíÿë â âîçäóõ падающих на землю, чаще êëàä, çàðûòûé â ÕVI âåêå. всего встречаются крабы.

 1972 Ã.  ÀÂÑÒÐÀËÈÈ ÂÛÏÀËÈ 50 «ÐÛÁÍÛÕ» ÄÎÆÄÅÉ …В 1954 г. на посетителей ярмарки в Бирмингеме обрушился «ливень» из маленьких лягушек. Они кувыркались в воздухе, скакали под зонтиком и укрыли живым ковром площадь в 50 кв.м. Подобные «дожди» наблюдались в различных городах Англии в 1969, 1979, 1987 гг. А на головы жителей Северной Дакоты в один из октябрьских дней посыпались саламандры, которые в этих местах отродясь не водились.

ÏÐßÌÎÅ ÏÎÏÀÄÀÍÈÅ ÏÎËÓÒÎÍÍÎÉ «ÃÐÀÄÈÍÛ» ÐÀÇÐÓØÈËÎ ÄÎÌ

ÊËÀÄ ÈÇ ÒÓ×È


р7

×èòàéòå íà ñàéò³:

09.12.2010 ð. ¹ 90 (1182) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ìß× Â ÊÎÐÇÈÍÅ

Êèåâñêèé âîÿæ: â ñóììå - íè÷üÿ ле большого перерыва «строители» забили шесть трехочковых подряд. После трех периодов счет был 70:45 в пользу хозяев. Даже чрезмерная активность Буртта в конце встречи не помогла крыть Виталия Ковален«Днепру» сравнять счет. ко и набрать за третью БИТВА ДАЛЬНОчетверть аж 32 очка, приБОЙЩИКОВ чем большую часть - блаДва месяца назад на годаря дальним броскам старте сезона БК «Киев» Козлова и Иванова. Приудалось в гостях обыг- мечательно, что по рерать днепропетровскую зультатам поединка Дакоманду. Естественно, ниил Козлов забросил 7 что «Днепр» жаждал ре- из 10 трехочковых! Последняя десятимиванша. Хотя в начале встречи преимущество нутка получилась очень было за хозяевами пло- нервной - «Киев» не сдалщадки. Несмотря на точ- ся и начал отыгрыватьные дальние броски ся. За 14 секунд до конца днепрян, после первого счет был уже 81:83, но периода «Киев», благода- точные броски Брауна ря активным действиям утвердили победу днепВиталия Коваленко, вел ропетровской команды. в счете - 21:17. Во втором периоде Коваленко продолжал творить чудеса, ÁÊ «Êèåâ» - «Äíåïð» набрав 27 очков. 81:88 (21:17, 24:22, После перерыва на 13:32, 23:17) площадку вышел совсем другой «Днепр». Нашим Áîìáàðäèðû: игрокам удалось за- Êîâàëåíêî (34) - Êîçëîâ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

ÊÎÇËΠÇÀÁÐÎÑÈË 7 ÒÐÅÕÎ×ÊÎÂÛÕ

Äíåïðîïåòðîâñêèé áàñêåòáîëüíûé êëóá «Äíåïð» ïðèâåç èç Êèåâà ïîáåäó è ïîðàæåíèå â ìàò÷àõ Ñóïåðëèãè

СПОРТ 19

ÍÎÂ ÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÉÍÀß ÏÎÁÅÄÀ

ÌÓÍÄÈÀËÜ -  ÐÎÑÑÈÞ ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 2018 ãîäà ïðîéäåò â Ðîññèè. Òàêîå ðåøåíèå îçâó÷èëè ÷ëåíû èñïîëêîìà ÔÈÔÀ ïîñëå òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ â Öþðèõå. Êîíêóðåíòàìè ðîññèÿí áûëè Àíãëèÿ, Áåëüãèÿ ñ Ãîëëàíäèåé è Èñïàíèÿ ñ Ïîðòóãàëèåé. Òàêæå ÔÈÔÀ ðåøèëà, ÷òî ìóíäèàëü 2022 ãîäà ïðîéäåò â Êàòàðå, êîòîðûé îïåðåäèë ßïîíèþ, ÑØÀ, Àâñòðàëèþ è Þæíóþ Êîðåþ.

«Маленькая Вера», актриса

ÒÀÁËÎ

МАТЧ БЕЗ ИНТРИГИ 4 декабря «Днепр» померялся силами с лидером чемпионата Суперлиги - столичным «Будiвельником». До этого «Днепр» не проигрывал в пяти играх и матч обещал быть очень напряженным. Однако, к сожалению для днепропетровских болельщиков, особых проблем у киевлян в игре не было. С самого начала встречи активность проявил Виктор Кобзистый, жестко действуя в отборе и попа-

ÑÒÛ×ÊÀ Ñ ËÓÊÀØÎÂÛÌ ËÈØÈËÀ ÏÎÊÎß

ÒÀÁËÎ

(23 î÷êà + 9 ïîäáîðîâ)

«Áóäiâåëüíèê» - «Äíåïð» 83:72 (21:14, 20:18, 29:13, 13:27)

Áîìáàðäèðû:

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1180

Óèëñîí (17 î÷êîâ + 6 ïîäáîðîâ + 4 ïåðåäà÷è) Áóðòò (35 î÷êîâ + 4 ïîäáîðà) дая в кольцо с разных дистанций. Во второй четверти одним из ключевых моментов стала стычка между Денисом Лукашовым и Стивеном Бурттом. Игрок «Будiвельника» сфолил на днепропетровском американце, тот вспылил и ударил соперника по лицу, получив неспортивный фол. После такого Буртт вышел из равновесия и стал чаще ошибаться. Интрига исчезла пос-

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

ÔÀÊÒ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

ЧЕТВЕР, 09 ГРУДНЯ 2010 РОКУ № 90 (1182)

Áðàçèëüñêàÿ ìóçûêà â Äíåïðîïåòðîâñêå их жен и скорее предпочитали «Бутырку», а не джаз и латину. Они пытались зарядить атмосферу не очень уместными криками «ДАВАЙ, ДАВАЙ!» «Давай, даВ основу своей про- вай!» граммы музыканты Но, включили произведения создателя стиля «Босса Нова» Антонио Карлоса Жобима. Некоторые из музыкантов, как оказалось, лично знакомы с бразильским композитором, а кое-кто, например Фило Машадо и ударник Дудука да Фонсека, даже работали с ним вместе. Когда квинтет вместе с

полный зал. В этот раз бразильский темперамент в город привезли Нью-Йоркский квинтет «Áðàçèë Áîññà Íîâà «Sounds of Brazil» и воäæàç ôåñò» â òåàòðå калист-гитарист из Санðóññêîé äðàìû èì. Ãîðüêîãî ñîáðàë àíøëàã Пауло Фило Машадо. ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÏÎËÅÒÀÅÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ëþáàÿ îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü â ýòîò ïåðèîä áóäåò óäà÷íîé. Âû ñëîâíî ïðîêàòèòåñü íà «âîëíå» è ïëàâíî ïðèçåìëèòåñü ó íàìå÷åííîé öåëè. Ñòîèò çàáîòèòüñÿ íå òîëüêî î ñîáñòâåííûõ èíòåðåñàõ; ñ÷èòàéòåñü ñ ïîæåëàíèÿìè äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ. Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû â ñëó÷àå äåíåæíûõ çàòðóäíåíèé ñóùåñòâîâàëà âîçìîæíîñòü «ïðèçåìëèòüñÿ íà çàïàñíîì àýðîäðîìå». ТЕЛЕЦ Óäà÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ ñìåëûõ ïîñòóïêîâ. Ìîæíî ïðèíèìàòü ñóäüáîíîñíûå ðåøåíèÿ. Âïðî÷åì, âî èçáåæàíèå ëèøíåãî ðèñêà ñòîèò âñå õîðîøî ïðîñ÷èòàòü; îñòîðîæíîñòü - êà÷åñòâî, êîòîðîå ìîæåò âàì ïðèãîäèòüñÿ. Èçáåãàéòå íåîäíîçíà÷íûõ ñèòóàöèé, äåðæèòå «íîñ ïî âåòðó» è áóäüòå ãîòîâû ê ëþáûì íåîæèäàííîñòÿì. БЛИЗНЕЦЫ Âû äîñòèãíåòå óñïåõîâ â ðàáîòå. Ãëàâíîå ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü ñåáå öåëè è ïóòè èõ äîñòèæåíèÿ. Íà÷àëüñòâî îöåíèò âàø òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë. Òîëüêî íå ñòîèò çàíèìàòüñÿ äåëàìè, â êîòîðûõ âû íå èìååòå îïûòà. Ëó÷øå âçÿòüñÿ çà òî, ÷òî îñîáåííî õîðîøî ïîëó÷àåòñÿ. РАК Íåäåëÿ ïðèíåñåò ìíîãî ðîìàíòèêè, íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèò ëè÷íàÿ æèçíü. Óäà÷à áóäåò ñîïðîâîæäàòü âàñ è â ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå. Ìíîãèõ Ðàêîâ íà ýòîé íåäåëå îæèäàåò íîâûé ðîìàí. Åñëè âû íå æåíàòû, ïîëó÷èòå øàíñ íàéòè äîñòîéíîãî ïàðòíåðà.  îòíîøåíèÿõ ñòîèò îòäàâàòü ïðèîðèòåò íå êîëè÷åñòâó, à êà÷åñòâó. ЛЕВ Íà÷àëî íåäåëè áóäåò ïðîèçâîäèòåëüíûì, ïîýòîìó çàïàñèòåñü òåðïåíèåì. Âòîðàÿ ïîëîâèíà - íåïëîõîé ïåðèîä äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ íàñëåäñòâà èëè êðåäèòîâàíèÿ. Åñëè íå î÷åíü îðèåíòèðóåòåñü â ýòîì ñàìè, íóæíî îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê ñïåöèàëèñòàì. Ïîñòàðàéòåñü òùàòåëüíî îòáèðàòü ëþäåé íà ðîëü êîíñóëüòàíòîâ, ïîñêîëüêó íå âñå èç íèõ ñîîòâåòñòâóþò çàÿâëåííîìó ñòàòóñó. ДЕВА Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè - õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ôëèðòà. Òîëüêî âíèìàòåëüíî âûáèðàéòå îáúåêò è âðåìÿ. Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíîé áóäåò ñåðåäèíà íåäåëè. Äåëà, íà êîòîðûå âû è íå ðàññ÷èòûâàëè, ñëîæàòñÿ óäà÷íî. Èçáåãàéòå äîëãèõ ðàçãîâîðîâ ñ ñîñëóæèâöàìèìóæ÷èíàìè, æåíñêàÿ ïîëîâèíà êîëëåêòèâà ìîæåò íåïðàâèëüíî èñòîëêîâàòü âàøå ïîâåäåíèå.

ВЕСЫ Â òå÷åíèå íîâîé íåäåëè òðóäîâûõ ïîäâèãîâ, ñêîðåå âñåãî, æäàòü íå ñòîèò, çàòî âû ñìîæåòå ýôôåêòèâíî ðåøàòü ëþáûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ äåíüãàìè. Ñàìîå âðåìÿ õîðîøî îòäîõíóòü, íî ðàñõîäû íà ðàçâëå÷åíèÿ ñëåäóåò ñîêðàòèòü. Î÷åíü ñêîðî ó âàñ ïîÿâÿòñÿ áîëåå âàæíûå ïîòðåáíîñòè. Íàïðèìåð, æåëàíèå îòïðàâèòüñÿ â ïîåçäêó ïî äàëüíèì ñòðàíàì. СКОРПИОН Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âû îêðóæåíû âíèìàíèåì è çàáîòîé. Ëþäè, ïðèíèìàþùèå àêòèâíîå ó÷àñòèå â âàøåé ñóäüáå, æäóò, ÷òî âû îïðàâäàåòå èõ íàäåæäû. Îò âàøåãî ïîâåäåíèÿ ñåãîäíÿ çàâèñèò ìíîãîå. Ñòàðàéòåñü áûòü èíôîðìèðîâàííåå, ýòî îáëåã÷èò ïðèíÿòèå ðåøåíèé. Èçáåãàéòå êîíôëèêòîâ ñ áëèçêèìè, ïîäàðèòå ëþáèìîìó (ëþáèìîé) ðîìàíòè÷åñêîå ñâèäàíèå. À òàêæå ïîïðîáóéòå ñåáÿ â òâîð÷åñòâå, ðåçóëüòàò âàñ ïîðàçèò. СТРЕЛЕЦ Ýòà íåäåëÿ èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ îòäûõà. Ñòîèò èçáåãàòü ñòðåññîâ è ïåðåíàïðÿæåíèÿ. Áîëüøå áûâàéòå äîìà, â îêðóæåíèè áëèçêèõ âàì ëþäåé.  ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè âû ïîëó÷èòå øàíñ íà äîïîëíèòåëüíûé äîõîä. Íî ëó÷øå íèêîìó îá ýòîì íå ðàññêàçûâàòü. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè äîïóñêàþòñÿ äåëîâûå ïîåçäêè. КОЗЕРОГ Âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü îò äðóçåé ìíîãî èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè. Ñìåëî ñîâåòóéòåñü ñ òåìè, êòî âàì íàâåðíÿêà ïîìîæåò. Êðîìå òîãî, âàì óäàñòñÿ ñîáðàòü íåïëîõóþ êîìàíäó äëÿ âûïîëíåíèÿ áîëüøîãî ïðîåêòà. Åäèíñòâåííîå óñëîâèå - ïðîåêò íå äîëæåí áûòü êîììåð÷åñêèì, òîãäà âàñ îæèäàåò óñïåõ. ВОДОЛЕЙ Íà íîâîé íåäåëå âàæíî èçáåãàòü ïðîÿâëåíèé ýãîèçìà. ×òîáû äîñòè÷ü óñïåõà, ñ÷èòàéòåñü ñ ïîòðåáíîñòÿìè òåõ, êòî âàñ îêðóæàåò. Ñòàðàéòåñü íå êîíôëèêòîâàòü ñ âëèÿòåëüíûìè ëèöàìè. Îñîáåííî åñëè ýòî ñâÿçàíî ñ íîâûìè èäåÿìè èëè ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì, êîòîðîå âû áû õîòåëè âíåäðèòü. РЫБЫ Âàøå ìèðîâîççðåíèå âñêîðå ìîæåò èçìåíèòüñÿ. Âèíîé òîìó âëèÿíèå îêðóæàþùèõ ëþäåé. Íå ñòîèò îáùàòüñÿ ñ ðåëèãèîçíûìè ôàíàòèêàìè, ðàçíîîáðàçíûìè ïðîïîâåäíèêàìè èëè ëþäüìè, êîòîðûå çàõîòÿò èçìåíèòü âàøè óáåæäåíèÿ âîïðåêè âàøåé âîëå. Åñëè êòî-òî ïîñåãàåò íà âàø âíóòðåííèé ìèð, íàéäèòå â ñåáå ñèëû îòâåðãíóòü ÷óæäóþ âàì âîëþ. Óäà÷íûìè áóäóò ïîåçäêè, íî òîëüêî ïî çíàêîìîìó ìàðøðóòó. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

НЕ МОЖЕТ НЕ ПОНРАВИТЬСЯ Есть музыка, которой под силу всколыхнуть чувства миллионов людей. Даже ярые поклонники «матерного рэпа», «зоновского шансона» или «примитивной попсы», услышав ее, не останутся равнодушными. Она, подобно классике или «инструменталке», нравится всем. Именно ее выбирают для создания уютной атмосферы в кафе и во время корпоративов. Она зовется «Босса Нова». Эта горючая смесь страстной бразильской самбы и виртуозного американского джаза, зародившаяся в Латинской Америке и распространившаяся по всему миру, нашла поклонников и в Днепропетровске. Уже второй год в театре им. Горького «Бразил Босса Нова джаз фест» собирает

«ÁÎÑÑÀ ÍÎÂÀ» ÑÎÁÐÀËÀ ÏÎËÍÛÉ ÇÀË

À ÂÛ ÇÍÀËÈ?

по словам джазменов, диалог с Ôèëî Ìàøàäî - ãèòàðà, âîêàë. аудиторией Äóäóêà äà Ôîíñåêà - áàðàáàíû. это то, к чему Àðê Îâðóöêèé - êîíòðàáàñ. они стремятся в Õåëèî Àëüâåñ - ðîÿëü. первую очеÊðåéã Õåíäè - ñàêñîôîí. редь. Äæîðäæå Êîíòèíåí÷èíî «Наша муôëåéòû, ñàêñîôîíû. зыка легко восМашадо исполнили са- принимается - ее можно мую известную песню с удовольствием слуЖобима «Девушка из шать, под нее можно Ипанемы», зал взорвал- танцевать… Нам приятся аплодисментами, а но видеть в зале лица, больше половины зри- которые сияют от эмотелей стали подпевать. ций, передающихся с Правда, пение хита в нашим творчеством. И унисон немного испор- мы рады, что в Украине тили двое мужчин, ко- знают «Босса Нова», торые, видимо, были подпевают нам и вызывынуждены посетить вают на «бис», - расскаконцерт по настоянию зывает саксофонист

ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ ÂÛÇÂÀËÈ ÍÀ «ÁÈÑ» квинтета «Sounds of Brazil» Джордже Континенчино. После Днепропетровска участники фестиваля отправились в Киев, чтобы выступить в Национальной музыкальной академии Украины. В Посольстве Бразилии в Украине уверены, что фестиваль имеет все шансы стать ежегодной традицией.

ÞÌÎÐ Â äåòñêîì ñàäó: - Êîëåíüêà, ðàññêàæè ïðî ñâîèõ ðîäèòåëåé. - Ìîé ïàïà ðàáîòàåò, à ìàìà êðàñèâàÿ!

*** Àëêîãîëèçì - ýòî êîãäà âûïüåøü äëÿ àïïåòèòà, à ïîòîì äâå íåäåëè åñòü íå õî÷åøü.

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Чт 09.12

+9 +11 0С +4 +7 0С

півд. 46 м/с

Пт 10.12

0 +2 0С 4 6 0С

півн.захід. 45 м/с

Сб 11.12

2 0 0С 1 +1 0С

півн.захід. 56 м/с

Нд 12.12

2 4 0С 6 8 0С

півн.схід. 56 м/с

Пн 13.12

0 2 0С 7 9 0С

півн.схід. 46 м/с

Вт 14.12

3 5 0С 10 12 0С

півн. 34 м/с

Ср 15.12

4 6 0С 11 13 0С

півн. 23 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 08.12.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 0 1897

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement