Page 1

р1

ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊÓ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ

²Ç ÙÈÒÎÌ ÀÁÎ ÁÅÇ ÙÈÒÀ

14

ÆÈÒÈ - ÌÎÆÍÀ, ÂÈ˲ÊÓÂÀÒÈ - Ͳ

3

2

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÐÀÌÊÀÕ Ã×Ï

4

ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ Â Óêðàèíå æèâóò íàñòîÿùèå ïàòðèîòû. Ïî êðàéíåé ìåðå, òàêîâûìè ñåáÿ ñ÷èòàþò 76 % íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Êñòàòè, êîëè÷åñòâî óêðàèíöåâ, êîòîðûå ñ ãîðäîñòüþ ãîâîðÿò î ñâîåé Ðîäèíå, èç ãîäà â ãîä âîçðàñòàåò.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№86 (1178) Четвер, 25 листопада 2010 р.

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Ñ ÂÈÇÈÒÎÌ

ÏÅÐÅÑ ÓÆÅ Â ÓÊÐÀÈÍÅ Â Óêðàèíó ïðèáûë Ïðåçèäåíò Èçðàèëÿ Øèìîí Ïåðåñ.  Êèåâå îí âñòðåòèëñÿ ñ Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Âèêòîðîì ßíóêîâè÷åì. Ïåðåñ îòìåòèë, ÷òî ó Óêðàèíû è Èçðàèëÿ - îáùåå ïðîøëîå, ñî âçëåòàìè è ïàäåíèÿìè. À Âèêòîð ßíóêîâè÷ íàçâàë Èçðàèëü âàæíûì ïàðòíåðîì äëÿ íàøåé ñòðàíû íà Áëèæíåì Âîñòîêå è çàÿâèë, ÷òî ðàñöåíèâàåò âèçèò Ïåðåñà êàê ïîäòâåðæäåíèå äðóæåñêèõ è ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó äâóìÿ ãîñóäàðñòâàìè. ○

ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÂßÇÈ

ÊÎÐÀÁËÈ ÄËß ËÈÂÈÈ

5

Íà âåðøèíàõ Åâðîïû - ñ «Â³ñòÿìè» Íå êàæäîå èçäàíèå ìîæåò ïîõâàëèòüñÿ òåì, ÷òî ïîáûâàëî íà âåðøèíàõ Åâðîïû. «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ`ÿ» ìîãóò. Íàøà ãàçåòà «ñîïðîâîæäàëà» àëüïèíèñòîâ-âåòåðàíîâ êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî «Þæíîå», êîòîðûå ïîáûâàëè â Àëüïàõ è ïîêîðèëè òðè âåðøèíû, â òîì ÷èñëå âûñøóþ òî÷êó Àëüï - Ìîíáëàí.  ýòî çàõâàòûâàþùåå è ýêñòðåìàëüíîå âîñõîæäåíèå îòâàæíûå ïóòåøåñòâåííèêè âçÿëè ñ ñîáîé íåñêîëüêî ýêçåìïëÿðî⠫³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ'ÿ».

ÍÀ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÅÊÐÀͲ

ÖÈÔÐΊʲÍÎ - Ó ÊÎÆÍÅ ÑÅËÎ ÍÀÒÀË²ß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

Çîâñ³ì ñêîðî ñ³ëüñüê³ ìåøêàíö³ íå ëèøå ìð³ÿòèìóòü ïðî ê³íî íà âåëèêîìó åêðàí³. Àäæå ñó÷àñí³ ê³íîòåàòðè ç’ÿâëÿòüñÿ ó ñåëàõ ³ ðàéîííèõ öåíòðàõ Óêðà¿íè âæå â íàñòóïí³ äâà ðîêè. Ïðî öå ñüîãîäí³ òóðáóþòüñÿ ̳íêóëüòóðè ³ òóðèçìó ñï³ëüíî ç Íàö³îíàëüíîþ ê³íîñòó䳺þ ³ì. Î.Äîâæåíêà. Âîíè

ðîçâèâàþòü ïðîåêò, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠâ³äêðèòòÿ á³ëüøå 1500 «öèôðîâèê³â». Ó ðàìêàõ ïðîåêòó ñ³ëüñüêèé ê³íîòåàòð ÷åðåç òåõí³÷íîãî îïåðàòîðà Íàö³îíàëüíó ê³íîñòóä³þ ³ì. Î.Äîâæåíêà - çìîæå íà äîãîâ³ðíèõ óìîâàõ îòðèìàòè ê³íîîáëàäíàííÿ ³ ï³äêëþ÷èòè éîãî äî ñèñòåìè ïîøèðåííÿ öèôðîâîãî êîíòåíòó. Öå áóäóòü ô³ëüìè, øîó,

ñïîðòèâí³ ïðîãðàìè. Îêð³ì òîãî, äîâæåíê³âö³ çàáåçïå÷àòü ê³íîòåàòðè ô³ëüìàìè íàö³îíàëüíîãî òà ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ðàäóº é òå, ùî ñ³ëüñüê³ ê³íîòåàòðè ôóíêö³îíóâàòèìóòü òàêîæ ÿê öåíòðè êóëüòóðíîãî äîçâ³ëëÿ òà ðîçâàã. À ïðèáóòîê â³ä öüîãî ï³äå íà ïðèäáàííÿ íîâîãî îáëàäíàííÿ òà â³äåîïðîäóêö³¿. Öèôðîâ³ ê³íîóñòàíîâêè â

ðàìêàõ ïðîåêòó âæå â³äêðèëè â ñåë³ Á³ëîãîðîäêà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà â ì³ñò³ ʳâåðö³ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. Ö³êàâî, ùî çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â â Óêðà¿í³ íàë³÷óâàëîñü 25 òèñÿ÷ ê³íîòåàòð³â, ç íèõ ìàéæå 17 òèñÿ÷ - ó ìàëåíüêèõ ì³ñòàõ ³ ñåëàõ. Ñüîãîäí³ æ â Óêðà¿í³ ä³þòü óñüîãî 180 çàêëàä³â, äå ìîæíà ïîäèâèòèñü ê³íî íà âåëèêîìó åêðàí³.

³ñòîð³¿.. «Ïîåòè÷íèé òà õèòðóâàòèé óêðà¿íåöü» 18 Òàºìíèö³ ³ñòî𳿠cmyk

Óêðàèíà ìîæåò ïîëó÷èòü çàêàç íà ïîñòàâêó âîåííûõ êîðàáëåé â Ëèâèþ. Îá ýòîì ñîîáùèë Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Íèêîëàé Àçàðîâ ïîñëå âñòðå÷è â Òðèïîëè ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Ëèâèè àëü-Áàãäàäè Àëè ÀëüÌàõìóäè. Ëèâèÿ ìîæåò ñäåëàòü çàêàç íà ñòðîèòåëüñòâî âîåííîãî ôëîòà óêðàèíñêèì ñóäîñòðîèòåëüíûì êîìïàíèÿì. Êðîìå òîãî, Óêðàèíà çàèíòåðåñîâàíà â ïîñòàâêàõ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ íåôòåãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, ïðîäóêöèè ìàøèíîñòðîåíèÿ, äâèãàòåëåé äëÿ âåðòîëåòîâ è ñàìîëåòîâ ñåìåéñòâà «Àíòîíîâ». ○

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ

ÍÀÌ ÏÎÌÎÆÅÒ MICROSOFT Êîðïîðàöèÿ Microsoft ñòàíåò ïàðòíåðîì îäíîãî èç êëþ÷åâûõ óêðàèíñêèõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ «Îòêðûòûé ìèð». Îí ïîñâÿùåí ñîçäàíèþ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé ñåòè 4G. Ïðåäñòàâèòåëÿì àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè ðóêîâîäèòåëè «Îòêðûòîãî ìèðà» ïðåçåíòîâàëè ãðàôèê è ñîñòàâëÿþùèå ïðîåêòà îáðàçîâàòåëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà îñíîâå áåñïðîâîäíîé ñåòè 4-ãî ïîêîëåíèÿ.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Äíåïðîäçåðæèíñêó - êà÷åñòâåííàÿ ìåäèöèíà ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÏÐÎÊÀ×ÀËÈ!

Ç ÎÄÅÑÈ Â ÁÐÎÄÈ Öèìè äíÿìè â³äáóâñÿ ïðîáíèé çàïóñê íàôòîïðîâîäó Îäåñà-Áðîäè â àâåðñíîìó ðåæèì³, òîáòî - íà Çàõ³ä. Çíàéøëè ³ ñèðîâèíó, ùîá êà÷àòè ïî òðóáàõ. 80 òèñÿ÷ òîíí ðîñ³éñüêî¿ íàôòè ïðèâ³ç â Îäåñó òàíêåð Urals. ×îðíå çîëîòî ïðîéøëî ìèòíå îôîðìëåííÿ, ³ ï³ñëÿ âñ³õ â³äïîâ³äíèõ ïðîöåäóð çðîáèëè ïðîáíèé çàïóñê. Ç Áðîä³â ïî ã³ëö³ íàôòîïðîâîäó «Äðóæáà» íàôòà ï³äå äàë³. Âîíà ïîòðàïèòü íà Ìîçèðñüêèé ÍÏÇ ó Á³ëîðóñ³.

ÍÎÂÈÍÈ ¯ÄÅÌÎ ÁÀÐÆÅÞ

̲ÑѲѲϲ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Áåëüã³éñüêà êîìïàí³ÿ Agro-Maas NV çáèðàºòüñÿ âêëàñòè ó ðîçâèòîê âàíòàæíîãî ð³÷êîâîãî òðàíñïîðòó íà Äí³ïð³ 125 ìëí. ºâðî. Âîíè ñòâîðèëè ïðîåêò «Äí³ïðî ̳ññ³ñ³ï³ Óêðà¿íè». Çàðàç ð³÷êîþ ïåðåâîçÿòü âñüîãî 6 ìëí. òîíí âàíòàæó, à êîëèñü - 100 ìëí. òîíí. Áåëüã³éö³ õî÷óòü çàêóïèòè 18 áàðæ, 10 áóêñèð³â, äâà ïëàâó÷³ êðàíè é ³íø³ ñóäíà. Âêëàñòè ãðîø³ ïëàíóþòü ó íàéáëèæ÷³ 3-4 ðîêè. Àëå á³çíåñìåíàì ïîòð³áíà ï³äòðèìêà äåðæàâè, áî âîíè çíàþòü, ñê³ëüêè äîçâîë³â íåîáõ³äíî ç³áðàòè. ○

ÄÓÆÅ ÂÅËÈÊÈÉ Á²ÇÍÅÑ

ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ + ÌÒÑ Ðîñ³éñüêèé îïåðàòîð «ÌÒÑ» ìຠíàì³ð âçÿòè ó÷àñòü ó ïðèâàòèçàö³¿ Óêðòåëåêîìó. Ðîñ³ÿíè âæå ïîäàëè äîêóìåíòè ó Ôîíä äåðæìàéíà. Äî òîãî æ, âîíè àêòèâíî àêóìóëþþòü ãðîø³ äëÿ ìàñøòàáíî¿ ïîêóïêè. ²íøèì ïðåòåíäåíòîì íà Óêðòåëåêîì º êîìïàí³ÿ «ÑÊÌ» Ðåíàòà Àõìåòîâà. Åêñïåðòè êàæóòü, ùî ïîòåíö³éíèé ïîêóïåöü óáåð³ã ñåáå â³ä â³äì³íè êîíêóðñó, àäæå íåùîäàâíî ñóä ïîñòàíîâèâ, ùî àóêö³îí âæå íå ìîæíà â³äì³íèòè. ○

ª ÊÎÍÒÐÀÊÒ

ÄÅÑßÒÜ «ÊÎÐÅÉֲ» Óêðà¿íà çàêóïèòü äåñÿòü ì³æðåã³îíàëüíèõ ïî¿çä³â ó ϳâäåíí³é Êîðå¿. Âàðò³ñòü êîíòðàêòó 240 ìëí. ºâðî. Êðåäèò äàñòü «Åêñïîðòíî³ìïîðòíèé áàíê ϳâäåííî¿ Êîðå¿». Ïåðåãîâîðè ç êîðïîðàö³ºþ Hyundai òðèâàëè ç 2009 ðîêó. Ñàìå öÿ êîðåéñüêà ô³ðìà âèðîáëÿº äâîñèñòåìí³ åëåêòðîïî¿çäè, à öå äóæå àêòóàëüíî äëÿ Óêðà¿íè, äå ïîëîâèíà çàë³çíèö³ åëåêòðèô³êîâàíà ïîñò³éíèì, à ïîëîâèíà - çì³ííèì ñòðóìîì. Ïî¿çäè çäàòí³ ðîçâèâàòè øâèäê³ñòü äî 180 êì /ãîä ³ ðîçðàõîâàí³ íà 400 ì³ñöü êîæåí.

ÔÈËÈÀË ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ ÑÒÀÍÅÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÌ ÖÅÍÒÐÎÌ

24 íîÿáðÿ ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë ïîñåòèë Äíåïðîäçåðæèíñê ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé è ïîáûâàë â äâóõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В противотуберкулезном диспансере председатель облгосадминистрации осмотрел новое оборудование - пиролизный инсенератор. Этот аппарат ввели в действие в рамках губернаторской программы по борьбе с туберкулезом. В диспансере есть инфицированные отходы - шприцы, перевязочные материалы и т.д. Ранее их обеззараживали химическим способом и вывозили на полигон твердых бытовых отходов. Теперь будут уничтожать пиролизным сжиганием - термическим разложением без допуска воздуха. После такой переработки от отходов

остается лишь горстка стерильной золы. Современный аппарат производства Франции обошелся в 1 млн. 420 тыс. грн. «Подобной техникой оснащены ведущие лечебные заведения в странах Европейского Союза, в Украине - это первый такой аппарат. Установка данного оборудования - серьезный шаг в борьбе с распространением инфекционных заболеваний», - объяснил Александр Вилкул. По словам начальника главного управления охраны здоровья облгосадминист-

ÏÈÐÎËÈÇÍÛÉ ÈÍÑÅÍÅÐÀÒÎÐ ÏÅÐÂÛÉ Â ÓÊÐÀÈÍÅ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 4 ìëí.ãðí. - ñòîèìîñòü êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ôèëèàëà ïîëèêëèíèêè ¹ 3 â Äíåïðîäçåðæèíñêå. Èç íèõ:

3,3 ìëí. ãðí. - ñðåäñòâà èç

Ñòàáèëèçàöèîííîãî ôîíäà ãîñáþäæåòà;

700 òûñ. ãðí. - äåíüãè èç ìåñòíîãî áþäæåòà.

рации Валентины Гинзбург, в этом году в Днепропетровской области заболеваемость туберкулезом среди детей уменьшилась на треть.

РЕМОНТ - ДО КОНЦА ГОДА В реконструируемом филиале поликлиники №3 губернатор провел рабочее совещание с руководством города. На базе этого филиала создадут городской Центр семейной медицины.

Сейчас в здании идет комплексный капитальный ремонт, тут полностью заменят систему отопления и установят специальную котельную. Александр Вилкул поставил перед мэром Днепродзержинска Станиславом Сафроновым задание - закончить строительно-монтажные работы до конца года. И уже в 2011-м Центр семейной медицины должен начать рабо-

ту. Здесь будут принимать семейные врачи на 19 участках и откроют дневной стационар терапевтического профиля на 25 коек. «Сегодня власть работает над повышением качества медицинских услуг в области, в частности в Днепродзержинске городе, который в этом нуждается из-за экологической загруженности», - заявил губернатор.

ÇÀ «ÊÐÓÃËÈÌ ÑÒÎËÎÌ»

гê â³äðîäæåííÿ áóä³âíèöòâà ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÇÁÓÄÓÂÀËÈ ÌÀÉÆÅ 200 ÒÈÑ. Ì2 ÆÈÒËÀ

23 ëèñ òîïàäà ïðåäëèñòîïàäà ñòàâíèêè âëàäè, áóä³âåëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, íàóêîâö³ îáãîâîðèëè ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ ðåã³îíó У Придніпровській державній академії будівництва та архітектури відбулось засідання «круглого столу» - «Будуємо нову Дніпропетровщину: розвиток будівельної галузі». Зокрема, у ньому взяли участь заступник

голови облдержадміністрації Геннадій Темник та радник Президента України Валерій Пустовойтенко. 2010 рік став роком відродження будівельної галузі у Дніпропетровській області. Нагадаємо,

що у 2010-му облдержадміністрація спільно з фондом «Ефективне управління» та міжнародною консалтинговою компанією Monitor Group одним із пріоритетних кластерів розвитку регіону визначили саме будівництво.

«Роботу будівельної галузі обласна влада спрямувала на відродження та реконструкцію інфраструктурних проектів, зокрема в сільській місцевості», - зазначив заступник губернатора.

Так, цього року за кошти місцевих бюджетів реконструювали 16 дитсадків, 5 лікарень, спорудили близько 100 дитячих та спортивних майданчиків. Також в експлуатацію ввели 194,8 тис. м2 житла. Наступного року обсяги будівництва соціального та доступного житла планують збільшити.


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178) ○

ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè ïðîøåë ôîðóì «Âëàñòü è áèçíåñ: âçàèìîäåéñòâèå íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå». Êëþ÷åâîé òåìîé êîíôåðåíöèè ñòàëî ïðèíÿòèå Âåðõîâíîé Ðàäîé Çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííî÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå»

ÂÌÅÑÒÅ - ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÅÅ

Âëàñòü è áèçíåñ: ñîòðóäíè÷åñòâî â ðàìêàõ Ã×Ï

КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА По словам председателя облсовета Евгения Удода, форум - это один из первых шагов по построению реального равноправного сотрудничества между властью и бизнесом. «Государственно-частное партнерство (ГЧП) успешно практикуют европейские страны, Россия и Казахстан. Украина в этом отношении немного отстала. Сейчас нам нужно определить партнеров, зоны ответственности, риски, отрегулировать правовые нормы и создать условия для сотрудничества. В нашем регионе уже запущено два пилотных проекта: «Открытая власть» и «Электронная Днепропетровщина». Их цель - максимально упростить процедуру взаимодействия местных властей и предпринимателей. Также в облсовете создано управление по социальноэкономическому развитию и привлечению инвестиций, одна из задач которо-

Ã×Ï ÓÆÅ ÅÑÒÜ Â ÅÂÐÎÏÅ È ÐÎÑÑÈÈ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈÇÐÀÈËß Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ 25-26 íîÿáðÿ â íàø ãîðîä ïðèåäåò ñ âèçèòîì ïðåçèäåíò Èçðàèëÿ Øèìîí Ïåðåñ. Ïîñåùåíèå Äíåïðîïåòðîâñêà ñîñòîèòñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî âèçèòà Ãëàâû Åâðåéñêîãî Ãîñóäàðñòâà â Óêðàèíó. Îæèäàåòñÿ, ÷òî 25 íîÿáðÿ ïðåçèäåíò Èçðàèëÿ ïîáûâàåò â Öåíòðàëüíîé ñèíàãîãå «Çîëîòàÿ Ðîçà», îçíàêîìèòñÿ ñ õîäîì ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó «Ìåíîðû» - êðóïíåéøåãî åâðåéñêîãî öåíòðà â ìèðå. ○

ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÊÎÌÏÀÊÒͲÑÒÜ

̲ËÜßÐÄÈ ÇÀ ÍÎÓÒÁÓÊÈ го - ускорение процесса прохождения разрешительных документов», - подчеркнул Евгений Удод. Глава облсовета уверен, что данные программы, а также социально-экономические показатели области непременно привлекут инвесторов. В регионе предусматривается реализация инвестпроектов в рамках ГЧП в следующих сферах: 9 строительство жилья; 9 экология; 9 развитие инфраструктуры.

КАК УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРЫ По словам старшего менеджера проектов Фонда Рината Ахметова «Эффективное управление» Андрея Лобача, ГЧП подразумевает конкретный договор между представителями власти и бизнеса.

ÇÀÊÎÍ Î ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÅ ÂÑÒÓÏÈË Â ÑÈËÓ 31 ÎÊÒßÁÐß «Этот документ может включать порядка 300-400 страниц. Поэтому обе стороны должны иметь квалифицированных экспертов, чтобы распределение рисков было справедливым, а их вероятность - минимальной. Помощь в обучении партнеров могут оказать эксперты ООН, ЕБРР и юридических компаний», сказал Лобач. Министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба отметил, что его ведомством был разработан законопроект, который призван

уменьшить количество разрешительных документов для строителей и ликвидировать устаревшую систему «выжимания денег». «На этой неделе Сергей Тигипко передаст Верховной Раде Закон об упрощении процедур в строительстве. В документе говорится о том, что возведение объектов площадью до 500 м2 вообще не потребует никаких «бумаг». Кроме того, будет значительно упрощена приемка в эксплуатацию», - сообщил министр. Также Владимир Яцуба предложил пропагандировать строительство в пригородах Днепропетровска частных 1-2-этажных домов из современных стройматериалов и убедить инвесторов в необходимости построить в Днепропетровской области заводы по производству этих материалов.

ÇÎÍÀ ÐÈÑÊÀ

×òî èìååì - íå õðàíèì… ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ïî-ïðåæíåìó ñëîæíàÿ. Î òîì, ÷òî ñäåëàíî è êàêèå âîïðîñû ïðåäñòîèò ðåøèòü, ãîâîðèëè íà çàñåäàíèè êîëëåãèè Ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Участники коллегии отметили несоответствие многих программ действующему законодательству, отсутствие полного перечня природоохранных меВ работе коллегии уча- и взаимодействию управ- роприятий, направленных ствовали первый зампред- ления с общественными на решение тех или иных седателя облсовета Анато- организациями и СМИ. проблем, нечетко обозналий Адамский и советник губернатора Виктор Сергеев. Основное внимание Çà 9 ìåñÿöåâ 2010 ã. êîëè÷åñòâî âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþбыло уделено выполнеùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì нию местных программ ïåðèîäîì 2009 ã. óâåëè÷èëîñü íà 15,4% (679 òûñ. ò). экологического направления, состоянию атмосферы

«ÃÐßÇÈ» ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ

ÈÇ 88 ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ 19 ченные объемы и источники финансирования. Эти и другие причины существенно тормозят улучшение экологической ситуации в области.

Óêðà¿íö³ âñå á³ëüøå â³ääàþòü ïåðåâàãó ïîðòàòèâíèì êîìï’þòåðàì. Ëèøå çà òðè êâàðòàëè 2010 ðîêó íà óêðà¿íñüêîìó ðîçäð³áíîìó ðèíêó áóëî ðåàë³çîâàíî áëèçüêî 660 òèñ. íîóòáóê³â íà çàãàëüíó ñóìó 3,2 ìëðä. ãðèâåíü. Ñåðåäíÿ ö³íà ïðîäàíîãî ïðèñòðîþ ñêëàëà 4850 ãðí. Íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèìè ñåðåä ïîêóïö³â íîóòáóê³â ñòàëè ö³íîâ³ ñåãìåíòè 3,5-5 òèñ. ãðí. ³ 5-6 òèñ. ãðí. Ïðè öüîìó ìàéæå ïîëîâèíà êóïëåíèõ íîóòáóê³â ìàëà 2 Gb îïåðàòèâíî¿ ïàì’ÿò³. ○

ÍÅ Â ÄÐÓÆÁÓ, À Â ÑËÓÆÁÓ

ÑÎ˲ÄÀÐÍÀ ÍÅÄβÐÀ

Îá’ºäíàííÿ òóðèñòè÷íèõ êîìïàí³é Óêðà¿íè ïëàíóº ïåðåâ³ðÿòè êîæíó íîâó òóðô³ðìó. Òàêèì ÷èíîì, îðãàí³çàö³ÿ ìຠíàì³ð óáåçïå÷èòè ìàíäð³âíèê³â â³ä ïðèäáàííÿ íåÿê³ñíèõ ïóò³âîê ó îïåðàòîð³â, ÿê³ â³äêðèëè îô³ñ ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ë³öåí糿 äëÿ òóðàãåíòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âåëèê³ òóðèñòè÷í³ êîìïàí³¿ Óêðà¿íè âëàñíèìè çàñîáàìè ïåðåâ³ðÿòèìóòü òóðàãåíò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü ñòàíäàðòàì ä³ëîâî¿ ïðàêòèêè. Àëå í³ÿêèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ íàñë³äê³â öå íå áóäå ìàòè, êð³ì âïëèâó íà ä³ëîâó ðåïóòàö³þ. ○

Ͳ ÐÈÁÀ Ͳ Ì’ßÑÎ

ÏÎÃÀÍÅÍÜÊÀ ÔÎÐÅËÜÊÀ Äåðæàâíèé êîì³òåò âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè çàáîðîíèâ ââåçåííÿ ôîðåë³ ñëàáîñîëåíî¿ âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ «Ñàíòà Áðåìîð» Á³ëîðóñü. Çàáîðîíà áóëà ââåäåíà íà ï³äñòàâ³ ðåçóëüòàò³â ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü. Ó äàí³é ïðîäóêö³¿ íåîäíîðàçîâî áóëî âèÿâëåíî ïåðåâèùåííÿ äîïóñòèìèõ ð³âí³â çà ì³êðîá³îëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè. Òàêîæ Óêðà¿íà çàáîðîíèëà ââåçåííÿ ç Ñåð᳿ ñâèíåé, ïðîäóêö³¿ ³ ñèðîâèíè ç íèõ ÷åðåç ðåºñòðàö³þ íà òåðèòî𳿠ö³º¿ êðà¿íè êëàñè÷íî¿ ÷óìè ñâèíåé.


р4

4 ЖИТТЯ МІСТА ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ Ì²ÑÜÊÀ ÑÅѲß

ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÊÓ - ͲßÊ 24 ëèñòîïàäà ó ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè áóëî ëþäíî. Äåïóòàòè øîñòîãî ñêëèêàííÿ ç³áðàëèñü íà ÷åðãîâó ñåñ³þ. Ãîëîñóâàëè ìàéæå îäíîñòàéíî ïî âñ³õ ïèòàííÿõ. Ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ùîäî çì³í ó ì³ñüêèé áþäæåò, ÿê³ äîçâîëÿòü ó âèçíà÷åí³ òåðì³íè çàê³í÷èòè áóä³âíèöòâî êëþ÷îâèõ îá’ºêò³â, ùî ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê òðüîõ áþäæåò³â: ì³ñüêîãî, îáëàñíîãî, äåðæàâíîãî. ̳ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî çàïåâíèâ, ùî íàñîñíó ñòàíö³þ íà âóë. Êîëüñüê³é äîáóäóþòü äî 24 ãðóäíÿ. Ìåð âèñòóïèâ ç³ çâåðíåííÿì äî ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â, ùîá îñòàííº çä³éñíèëî ïåðåðàõóíîê ïîêàçíèê³â ï³äâèùåííÿ äîõîä³â ïî Äí³ïðîïåòðîâñüêó: «Òåìïè çðîñòàííÿ, âèçíà÷åí³ ì³í³ñòåðñòâîì, íåðåàëüí³. Âîíè ðîçðàõîâóâàëèñü íà äîêðèçîâèõ çíà÷åííÿõ. Òîìó ìè âèð³øóºìî ïðîáëåìè áþäæåòó». ²âàí Êóë³÷åíêî òàêîæ äîäàâ: «Íà çàñ³äàíí³ Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè ìè çâåðíåìîñÿ äî óðÿäó, ùîá ñåðéîçíî îáìåæèòè ïðîäàæ àëêîãîëþ ââå÷åð³ òà âíî÷³ ³ çàáîðîíèòè ðåêëàìó ïèâà». ○

ÍÀ ÍÅÁÎÑÕÈ˲

ÓÑÅ ÏÐÎ «ÒÀвËÎ×ÊÈ» Äí³ïðîïåòðîâñüê³ óôîëîãè êàæóòü, ùî ãîðîäÿíè ñòàëè ÷àñò³øå ïîì³÷àòè ÍËÎ. Òîìó, àáè ç³áðàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ñâ³äê³â íåáåñíèõ ï³ðóåò³â, íåçàáàðîì ñòâîðÿòü öåíòð óôîëî㳿 íà áàç³ ïëàíåòàð³þ. Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ñèãíàë³â â³ä ëþäåé íå îçíà÷àº, ùî íàøå ì³ñòî ñòàëî á³ëüøå ïðèòÿãóâàòè íåçåìíèõ ãîñòåé. Ñêîð³ø, öå òîìó, ùî ïðî ÍËÎ á³ëüøå ãîâîðÿòü ó Ç̲, òà é ñàì³ ìåøêàíö³ ÷àñò³øå äèâëÿòüñÿ íà íåáî.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÂÑ²Õ ÏÅÐŲÐÈËÈ

À ÄÅ ÏÀÐÊÓªÒÅÑÜ ÂÈ? Äíÿìè ³íñïåêòîðè Óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè ïåðåâ³ðèëè 101 ì³ñöå àâòîïàðêóâàííÿ íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ ìåãàïîë³ñà. Çâè÷àéíî, áåç «ïîãð³øíîñòåé» íå îá³éøëîñü. Çîêðåìà, íà 26 ïàðêîâêàõ áóëè âñòàíîâëåí³ òåõí³÷í³ ïðèñòðî¿, ÿê³ çàâàæàëè ïàðêóâàííþ ìàøèí, à íà 7 - ³íñïåêòîðè íå çíàéøëè ñàìèõ âëàñíèê³â.

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178)

²ç ùèòîì àáî áåç ùèòà ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Óêðàâòîäîð âèð³øèâ ïðèáðàòè âñþ çîâí³øíþ ðåêëàìó ç óêðà¿íñüêèõ òðàñ. Ñóïåðö³íè, íîâ³ áðåíäè ³ äîðîã³ îäåêîëîíè - ÷è çàâàæàþòü âîíè âîä³ÿì?

ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÜ ÙÎÄÎ ÂÏËÈÂÓ ÐÅÊËÀÌÈ ÍÅÌÀª

è, ð ò î ì ñ å í Òû ñþäà

òû òóäà ñìîòðè

БОРОТЬБА ЗА УВАГУ В Укравтодорі розробили законопроект, який прибере всю рекламу з автомобільних доріг, у тому числі й ту, що розміщена там законно. На думку «дорожників», водій відволікається на яскраву рекламу, яка, за визначенням, повинна привертати увагу. А на високій швидкості втрата концентрації на дорозі - дуже небезпечний чинник. От і хочуть із цим чинником розібратись. Державтоінспекція підтримує таку думку, адже інколи «борди» стоять так тісно, що відсторонюють дорожні знаки. Але статистики по аваріях через рекламу немає. До речі,

ÊÎÌÅÍÒÀÐ край рекламного щита не може бути ближче, ніж 5 метрів до краю розмітки.

ЩО ТАКЕ ДОРОГА Оператори зовнішньої реклами, звичайно, не в захопленні від такої ідеї. І сумніваються, що цей закон зможе нормально працювати. Адже на сьогодні існує різночитання поняття «автомобільна дорога». Якщо в Укравтодорі вирі-

²ÂÀÍ ËÅÁÅÄÈÍÑÜÊÈÉ, çàñòóïíèê

ÄÒÏ ÁÅÇ ÐÅÊËÀÌÈ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

íà÷àëüíèêà ÄÏ «Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã» â îáëàñò³: - ª çàêîí ïî ðåêëàì³, º â³äïîâ³äí³ íîðìàòèâí³ àêòè ³ òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ. Ìè ¿çäèìî ïî äîðîãàõ îáëàñò³ òà ïðèáèðàºìî íåçàêîíí³ á³ãáîðäè, õî÷ äå âîíè ñòîÿòü. ßêùî áóäå âèð³øåíî çíÿòè ùèòè ç òðàñ - çí³ìåìî.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ËÅÁÅĪÂ,

íà÷àëüíèê ïðåñ-ñëóæáè ÄÀ² îáëàñò³: - Ìè íå ñòàâèìî á³ãáîðäè, ìè ëèøå êîíòðîëþºìî, ùîá âîíè ñòîÿëè â³äïîâ³äíî äî âèìîã. Õî÷ ÿ íå ÷óâ â³ä æîäíîãî âîä³ÿ çâèíóâà÷åíü ó ÄÒÏ ðåêëàìè.

шать, що автомобільна дорога - це будьяка дорога, то оператори рекламних щитів втратять 99% своїх бігбордів, а це малоймовірно. Проте, якщо мова йде про дорогу для автомобілів, як її визначають інші документи, то це майже не змінить ситуації, бо таких доріг у нас небагато. А більшість щитів концентруються саме в містах і поблизу них. «Рекламники» кажуть, що аварії трапляються всюди, є там реклама чи ні, а «дорожники»

просто намагаються перекласти свою вину на інших. Лікарі підтримати жодну зі сторін конфлікту не можуть, бо серйозних досліджень, які б вивчали вплив реклами на ре-

акцію водіїв, в Україні не проводили. Самі водії не поділяють думку Укравтодору. «Мені все одно - є реклама на «бордах» чи ні. Це не глобальна проблема, а скоріше місцева, бо на деяких перехрестях реклами дійсно забагато. Це відволікає. На трасі ж я на неї уваги не звертаю», - поділився думкою Олександр, водій із 19-річним стажем.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÀÐÒÅÌ Á²ÄÅÍÊÎ, ãîëîâà

êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Óêðà¿íè: - Ó âñüîìó ñâ³ò³ ðîçóì³þòü, ùî ïðîáëåìà àâàð³éíîñò³ ïîëÿãຠïåðø çà âñå ó ïîãàíîìó ñòàí³ äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ, íåÿê³ñí³é ðîçì³òö³ àáî ¿¿ â³äñóòíîñò³, ñòàð³é äîðîæí³é ³íôðàñòðóêòóð³. Àëå íå â ðåêëàì³, ÿêî¿ çà ì³ñòîì â³äíîñíî íåáàãàòî.

ÁÅÇ ÇÀÒÐÀÒ

Èç «õðóùåâêè» - â íîâîñòðîéêó ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

 áëèæàéøåå âðåìÿ æèòåëè Äíåïðîïåòðîâñêà ñìîãóò óëó÷øèòü ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ áåç êàêèõ-ëèáî çàòðàò. Ñîãëàñíî ïðîãðàììå ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì óñòàðåâøåãî æèëüÿ, â îáëàñòíîì öåíòðå ñíåñóò äåñÿòêè «õðóùåâîê» è «ñòàëèíîê», à íà èõ ìåñòå âîçâåäóò ìíîãîýòàæêè По словам министра регионального развития и строительства Украины Владимира Яцубы, именно

«В Москве снесли огромное количество 5-этажек общей площадью более 60 млн. м2, а на их месте построили дома в 14 этажей. Мы планируем реализовать подобную схему в Киеве и Днепропетровске», - отметил Владимир Яцуба. По словам министра, он уже обсудил этот вопрос с губернатором Александром Вилкулом. Первыми в пилотном проекте примут участие жильцы «хрущотаким образом решили вок» областного центра ряпроблему ветхих домов дом с памятником Славы. московские власти. Их дома снесут, а в радиу-

ÑÍÅÑÓÒ ÄÅÑßÒÊÈ ÑÒÀÐÛÕ ÄÎÌÎÂ се 300 м построят высотки, в которых новоселы займут первые 5 этажей. При этом площадь в новых квартирах будет не меньше, чем в старых. Количество комнат сохранится. Квартиры на остальных этажах продадут с целью аккумулирования средств на строительство последующих высоток.


р1

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178) ○

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Íà âåðøèíàõ Åâðîïû - ñ «Â³ñòÿìè» ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÀÐÌÀÍÎÂ, ÐÅÄÀÊÒÎÐ ÃÀÇÅÒÛ «ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎл ÊÁ «ÞÆÍÎÅ», ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ Идея побывать в изумительных Альпах появилась у нас в сентябре прошлого года после возвращения из байдарочнорыбно-комариной Карелии. Своими мыслями я поделился с главным редактором «Вістей Придніпров’я» Алексеем Ковальчуком. Он ее горячо поддержал и оказал содействие в реализации. Основная идея альпийского маршрута - восхождение на знаменитый Монблан - высшую точку Альп и всей Западной Европы. Но один Монблан (4810 м) для такого дальнего путешествия - не очень-то рационально. Поэтому в нитке маршрута

ÍÎÂÈÍÈ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÍÀ ˲ÌÓÇÈͲ ÓÒÜÎÑÎÂÀ

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÎÊÀÇÀËÎÑÜ ÍÅÏÐÎÑÒÛÌ

ÇÀ 17 ÄÍÅÉ - 7 ÑÒÐÀÍ È 3 ÂÅÐØÈÍÛ После проработки различных вариантов поездки мы остановились на… автомобиле одного из участников - Виктора Вишневского. Тем более, что он был совсем не против.

И вот долгие сборы позади, и мы готовы в путь-дорогу. Загрузив в Hyundai Matrix снаряжение и продукты, экипаж ветеранов Конструкторского бюро «Южное» отправился в дальний путь. За 17 дней путешествия мы проехали семь стран, преодолели семь тысяч километров, посетили несколько красивейших городов Европы и, главное, - покорили три интересные и очень красивые альпийские вершины. К нашему удивлению, восхождение оказалось не таким уж и простым, учитывая, что все участники давно пересекли возрастной рубеж альпинистов-ветеранов. В дорогу мы прихватили с собой несколько экземпляров газеты «Вісті Придніпров’я» и

на всех вершинах с удовольствием фотографировались с нашей любимой газетой. Жаль, что мы поднялись не на семь вершин, а всего на три, но поверьте - эти три вершины по впечатлениям стоят и семи. И если восхождения нас впечатлили и закалили, то экспромт-экскурсии по западноевропейским городам - обогатили духовно, поразили величием памятников и… чистотой. После возвращения из путешествия, просматривая многочисленные фотографии, мы вновь и вновь мысленно проходим весь наш маршрут. А в голове - идеи уже о новых путешествиях, в которые мы обязательно прихватим с собой и «Вісті Придніпров’я»…

ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß

Êðåäèò íàëè÷íûìè îò Àëüôà-Áàíêà äîñòóïíîñòü è îïåðàòèâíîñòü! ÄÎ 150 000 ÃÐÈÂÅÍ ÏÎÄ 17% ÃÎÄÎÂÛÕ*! Альфа-Банк предлагает клиентам уникальный продукт - кредит наличными на сумму до 150 000 гривен под 17% годовых! Если у Вас возникла необходимость оперативно получить достаточно большую сумму наличных средств, например, для оплаты ремонта, крупной покупки, услуг, лечения, отдыха - приглашаем Вас в Альфа-Банк! Деньги выдаются наличными и их можно тратить на любые цели! Мы сделали получение кредита максимально удобным и быстрым для наших клиентов! Для оформления кредита Вам потребуется минимальный пакет документов: паспорт и идентификационный код. Если сумма желаемого кредита не превысит 20 000 грн. - Вам не понадобится справка о доходах. А если у Вас есть зарплат-

ная карточка Альфа-Банка, такую справку нет необходимости предоставлять, так как Банк сможет учесть выписку по Вашему зарплатному счету. Только при сумме свыше 50 000 грн. Вас попросят предоставить поручительство третьего лица. Для Вашего удобства в расчете суммы ежемесячных платежей Вам поможет оператор контакт-центра Банка по тел.: 0800-50-20-50 или кредитный калькулятор на сайте Банка www.alfabank.kiev.ua. Вы также можете заполнить он-лайн заявку на получение кредита на сайте, и в течение часа с Вами свяжется оператор, который предоставит детальную консультацию по получению кредита и назначит встречу с сотрудником в ближайшем к Вам отделении Альфа-Бан-

ка. При обращении в отделение и предоставлении всех необходимых документов решение о возможности выдачи кредита будет принято в течение одного дня. В Альфа-Банке Вы сможете оформить кредит на сумму до 150 000 грн. сроком от 1 года до 5 лет. Погашать кредит просто ежемесячно равными частями. Состояние Вашего кредитного счета Вы можете оперативно контролировать, воспользовавшись Интернет-сервисом «My AlfaBank» или обратившись в контакт-центр Банка. Сотрудник Альфа-Банка предложит Вам условия, которые будут максимально учитывать именно Ваши потребности и возможности. Все виды банковских услуг. Лицензия НБУ №61 от 02.09.2009 г. и Разрешение НБУ №61-6 от 21.09.2009. *Указанная процентная ставка не включает услугу «Альфа-Сервис», которая в зависимости от размера кредита составляет ориентировочно от 0,67% до 3% от суммы кредита ежемесячно.

ÞÐ'¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÓÑ²Ì ÁÈ ÒÀÊÈÕ ÑÈͲ гçíîá³÷íî îáäàðîâàíèé õëîï÷èê Ñåðã³é Ñòåöåíêî æèâå â ñåë³ Íîâîâ'ÿç³âñüêå. ³í íàâ÷àºòüñÿ ó ì³ñöåâ³é ìóçè÷í³é øêîë³, ãðຠíà ôîðòåï³àíî òà äîáðå ñï³âàº. Ñåðã³é ïîâåðíóâñÿ äîäîìó ç îáëàñíîãî êîíêóðñó «Âåñíÿí³ äçâ³íî÷êè», äå çàéíÿâ òðåòº ì³ñöå.  àêòèâ³ - é ÷èñëåíí³ ïåðåìîãè â ðàéîííîìó òóð³ êîíêóðñó «Ï³ñåííèé çîðåïàä». Ñåðã³é òàêîæ â³äì³ííèê íàâ÷àííÿ. Ó ðàéîíí³é îë³ìï³àä³ ç ìàòåìàòèêè â³í âèáîðîâ ²² ì³ñöå, â îë³ìï³àä³ «Çíàâö³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ Ïåòðà ßöèêà» - òðåòº. Ùå é Ñåðã³é ÷óäîâî ãðຠó ôóòáîë. ○

Стабилизация на финансовом рынке и значительный рост депозитной базы позволяют банкам активно возобновлять программы кредитования. Альфа-Банк уже предложил своим клиентам широкий выбор кредитных продуктов: кредиты наличными, овердрафт по зарплатной карте, кредитные карты, автокредиты. Среди множества кредитных продуктов клиенту не всегда легко определиться, какой кредит выгоднее в той или иной ситуации. Наибольшим спросом у клиентов пользуется кредит наличными из-за простоты оформления и отсутствия залога.

ͳêîïîëü÷àíèí Àðòóð Òèìîôåºâ â³äðåñòàâðóâàâ «Oldsmobile» 1937-ãî ðîêó âèïóñêó, íà ÿêîìó êîëèñü ¿çäèâ Ëåîí³ä Óòüîñîâ. Ìàøèíà íàëåæàëà â³äîìîìó àêòîðîâ³, ÿêó â³í ïîò³ì ïîäàðóâàâ Îäåñüê³é ê³íîñòó䳿. Àâòî â æàõëèâîìó ñòàí³ ó ê³íîøíèê³â âèêóïèâ ï³äïðèºìåöü ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ö³êàâî, ùî Óòüîñîâó «Olds- mobile» ïîäàðóâàëè âæå ïåðåðîáëåíèì íà ë³ìóçèí. Ùîïðàâäà, òîä³ éîãî «ë³ïèëè» ³ç òîãî, ùî áóëî, òîìó äèâî òåõí³êè ìàëî áàãàòî «áîê³â».

ÅÂÐÎÏÀ ÏÎÐÀÇÈËÀ… ×ÈÑÒÎÒÎÉ

появились еще две вершины: Цугшпитце (2962 м) - высшая точка Германии - и Гроссглокнер (3898 м) - высшая точка Австрии. Ну, а поскольку к подножию этих вершин надо как-то добираться, то дополнительно наш маршрут пролегал еще и через Краков, Дрезден, Мюнхен, Гармиш-Партенкирхен, Инсбрук, Милан, Шамони, Венецию, Вену, Будапешт…

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

IJÒÅÉ ÍÀÂ×ÈËÈ ÁÅÇÏÅÖ²

Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ íàâ÷èëà øêîëÿð³â áåçïåö³ íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñïîðò³. ijòÿì íå ëèøå ðîçïîâ³ëè ïðî íåáåçïå÷í³ îá’ºêòè, ïðè÷èíè íåùàñíèõ âèïàäê³â, àëå é ïîêàçàëè â³äåîô³ëüìè òà ìóëüòèêè ïðî ñïåöèô³êó çàë³çíèö³, ïðàâèëà ïîâåä³íêè ïàñàæèð³â òà ÷îìó íåîáõ³äíî äáàòè ïðî áåçïåêó. Ïîä³áí³ çàõîäè ïðîéøëè ó 22 øêîëàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Òàê³ ï³çíàâàëüí³ óðîêè òðèâàòèìóòü ³ íàäàë³.


р2

6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÝÍÅÐÃÈÈ

Èäåàëüíàÿ âîäà - ñòðóêòóðèðîâàííàÿ ÄÎÊÀÇÀÍÎ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÌÈ Ó×ÅÍÛÌÈ ÄÌÈÒÐÈÉ ÂÀÑÅÍÊÎ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÑÒÀËÎ ×ÈÑÒ²ØÅ Öèìè âèõ³äíèìè ó ì³ñò³ ïðîéøîâ çàãàëüíîì³ñüêèé ñóáîòíèê. Ó÷àñòü ó íüîìó âçÿëè 1250 ãîðîäÿí. Öå ÷èìàëî, àäæå çàçâè÷àé íàâåñòè ëàä íà âóëèöÿõ âèõîäÿòü â³ä 800 äî 1000 îñ³á. Çà ðåçóëüòàòàìè òîëîêè äî íàëåæíîãî ñàí³òàðíîãî ñòàíó ïðèâåäåíî 62,5 ãà òåðèòî𳿠ì³ñòà, âèâåçëè 218 êóáîìåòð³â ñì³òòÿ, ë³êâ³äóâàëè 14 ñòèõ³éíèõ çâàëèù.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Ó ÂÀÑ ÄÇÂÎÍÈÒÜ ÒÅËÅÔÎÍ? Çà îñòàíí³é òèæäåíü â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äíîâëåíî 1 òèñÿ÷ó 377 ìåòð³â òåëåôîííîãî êàáåëþ, çàâäÿêè öüîìó ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè ïî÷àëè ïðàöþâàòè ó 694 àáîíåíò³â. Ùîá çàïîá³ãòè âèïàäêàì âèêðàäàííÿ êàáåëþ, ïðè öåíòð³ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã «Óêðòåëåêîìó» ïðàöþº ñïåö³àëüíà ìîá³ëüíà ãðóïà, ÿêà ñï³ëüíî ç îðãàíàìè âíóòð³øí³õ ñïðàâ óíî÷³ ïàòðóëþº îá’ºêòè çâ’ÿçêó òà êàáåëüíèõ òðàñ. Îêð³ì òîãî, ïðàö³âíèêè ï³äêëþ÷àþòü êàáåë³ çâ’ÿçêó äî ñèñòåì ñèãíàë³çàö³¿. Êîëîäÿç³ êàáåëüíî¿ êàíàë³çàö³¿ çàêðèâàþòü íà çàìêè, à êðèøêè ëþê³â çàâàðþþòü. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÃÎÑÒ² ²Ç ÊÅÌÁÐÈÄÆÀ Ó ÄÍÓ ïðîâåëè ïðåçåíòàö³þ âñåñâ³òíüîâèçíàíèõ åêçàìåíàö³éíèõ ôîðìàò³â Êåìáðèäçüêîãî óí³âåðñèòåòó, ùî ñåðòèô³êóþòü ð³âåíü âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. Ôàõ³âö³ ç îáîõ ñòîð³í äåìîíñòðóâàëè êíèãè, ïî ÿêèõ êðàùå ï³çíàâàòè àçè ìîâè, ãîâîðèëè ïðî ïîäàëüøó ñï³âïðàöþ. ○

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

²Ðز ÏÈØÅ ÏÅIJÀÒÐ 28 ëèñòîïàäà î 15.00 ó ÷èòàëüíîìó çàë³ Öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè â³äáóäåòüñÿ ïîåòè÷íèé âå÷³ð «…ßê õî÷åòüñÿ ìåí³ ñòàòè êðèëàòèì ïòàõîì», ïðèñâÿ÷åíèé òâîð÷îñò³ æîâòîâîäñüêî¿ ïîåòåñè, ãîëîâíîãî ïåä³àòðà òà çàâ³äóþ÷î¿ äèòÿ÷îþ ì³ñüêîþ ïîë³êë³í³êîþ Íåëë³ Òàðàñüºâî¿. ¯¿ æèòòºâå êðåäî - ëþáîâ äî ïîå糿, íàä³ÿ áóòè ïî÷óòîþ òà â³ðà â òå, ùî çà íåþ ìàéáóòíº.

По статистике, человек потребляет за жизнь около 35 тонн воды. - Согласно данным Всемирной организации охраны здоровья, более 80 процентов заболеваний человека связано с качеством питьевой воды, объясняет профессор украинского Института экологии человека Михаил Курик. - Человек - неотъемлемая часть природы, поэтому ему необходима поверхностная проточная «живая» вода, которая постоянно «видит» день и ночь, взаимодействует с энергией Земли и излучениями Солнца и космоса. Вся жидкость в челове-

ческом организме является структурированной водой, то есть водой с определенными информационноструктурными свойствами. Поэтому, для того чтобы усвоить питьевую воду, организму нужно потратить некоторое количество своей упорядоченности для придания необходимых качеств поступающей жидкости. Таким образом, чем более упорядочена будет структура воды, тем меньше затрат энергии будет у человека при ее усвоении. Структурированная вода лучше всего подходит для человека. По своему составу она полностью соответствует воде, находящейся в человеческом организме. Структурированная

вода является неиссякаемым источником жизненной энергии, так необходимой для современного человека. Употребление «живой» структурированной воды увеличивает продолжительность жизни человека, улучшает работу всех клеток его организма. Структурированная вода - это вода, несущая в себе жизненную энергию. Яркой особенностью структурированной воды является то, что в ней имеется большое число упорядоченных групп молекул. Такая вода является действительно природной и живой. Структурированная вода хорошо усваивается

ÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÎÂÀÍÍÀß ÂÎÄÀ ÕÎÐÎØÎ ÓÑÂÀÈÂÀÅÒÑß ÎÐÃÀÍÈÇÌÎÌ организмом. Попадая в человеческий организм, она восстанавливает энергетическую систему человека и нормализует обмен веществ. По словам профессора Курика, в Украине «разработаны методы определения наивысшего и высокого качеств питьевой воды, которые определяют, является ли питьевая вода природной, живой системой… Существуют компании, которые уже используют в производстве своей продукции структурированную живую воду».

ÖÅÍÎÂÎÉ ÏÐÅÄÅË

Âèäèò îêî, äà çóá íåéìåò ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÎÁÚÅÊÒÈÂÍÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÐÎÑÒÀ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÏÐÎÄÓÊÒΠÍÅÒ

Ýòà ïîãîâîðêà - ëó÷øàÿ èëëþñòðàöèÿ ê ñêà÷êàì öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ñîöèàëüíî çíà÷èìûå

АМКУ - ПРОТИВ Досконально изучив ситуацию на продуктовом рынке, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) пришел к выводу о возможности снижения цен на молоко, сметану, сливочное масло, твердый сыр. Также нет объективных причин для повышения цен на мясо птицы. В результате крупнейшим производителям и поставщикам молочной продукции и охлажденного мяса птицы предъявлены официальные требования - довести цены до экономически обоснованного уровня и не допускать их безосновательного повышения.

ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ Об этом говорили на заседании коллегии Днепропетровского областного территориального отделения АМКУ с участием представителей торговых

ÒÎÐÃÎÂÛÌ ÑÅÒßÌ ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀËÈ ÑÍÈÇÈÒÜ ÖÅÍÛ

сетей регионального уровня: ООО «ТПГ «Рейнфорд», ООО «Омега» и СТ «РТЦ» (супермаркеты «Варус»); ООО «Аликон Маркет» («домашние» магазины). Рассматривался проект рекомендаций по предупреждению нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Соответственно рекомендациям торговые сети обязаны:

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Íàòàëüÿ Êó÷óãóðà, ïðåäñåäàòåëü Äíåïðîïåòðîâ-

ñêîãî îáëàñòíîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÀÌÊÓ: - Àíòèìîíîïîëüíûé êîìèòåò îñóùåñòâëÿåò ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã ðûíêîâ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Ïðåäñòàâèòåëÿì òîðãîâûõ ñåòåé ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ êîëëåãèè ïðåäëîæåíî 26 íîÿáðÿ ïðåäîñòàâèòü îôèöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ î ñíèæåíèè öåí.

ÊÎÅ-ÃÄÅ ÏÎÄÅØÅÂÅËÈ ÑÛÐ È ÊÓÐÛ

Æ воздержаться от экономически необоснованного повышения цен на эти продукты;

Æ обеспечить «ценовое реагирование» на сниÆ содействовать закжение цен производителялючению прямых контракми, в первую очередь, на тов с производителями сосоциально значимые продукты - молоко, сметану, сыр, охлажденное мясо циально значимых продуктов. сливочное масло, твердый птицы;


р3

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178) ○

ÑÌÅÐÒÜ Ï²Ä ÑÎÍÖÅÌ

Íåìîâëÿ ïî-äí³ïðîïåòðîâñüêè ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

ДИТИНА - НЕ ЛЯЛЬКА

˲ÊÀв ËÈØÅ ÊÎÍÑÒÀÒÓÂÀËÈ ÑÌÅÐÒÜ

ÍÎÂÈÍÈ Ìί ÊÐÎѲÂÊÈ

ÁÎÌÆ-«ÌÎÄÍÈÊ» Ó ê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ íàðÿä ïàòðóëüíî¿ ñëóæáè ïîáà÷èâ á³ëÿ îäíîãî ç òîðã³âåëüíîðîçâàæàëüíèõ öåíòð³â ö³êàâó êàðòèíó: õëîïåöü ëåæàâ íåïðèòîìíèé, à ÷îëîâ³ê ïîðÿä çí³ìàâ ³ç íüîãî îäÿã. ϳñëÿ êîìàíäè «Ñò³é, ì³ë³ö³ÿ» òîé ïî÷àâ ò³êàòè, ïðèõîïèâøè ùå é êðîñ³âêè ïîòåðï³ëîãî. Éîãî íàçäîãíàëè. Ëþáèòåëåì âçóòòÿ é îäÿãó âèÿâèâñÿ 34-ð³÷íèé áîìæ. Íàãðàáîâàíå - ïàñïîðò, ñòóäåíòñüêèé êâèòîê, êðîñ³âêè òà êóðòêó ïîâåðíóëè õëîïöþ. Âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðîòè «áîìæà-ìîäíèêà».

Íàäì³ðíó íåäáàë³ñòü ïîêàçàëî ìîëîäå äí³ïðîïåòðîâñüêå ïîäðóææÿ. Áàòüêè ëèøèëè ñâîãî äâîì³ñÿ÷íîãî ñèíà ï³ä ïåêó÷èì ñîíöåì, à êîëè îòÿìèëèñü, áóëî âæå çàï³çíî

У листопаді поточного року Кіровський районний суд Дніпропетровська виніс вирок молодому подружжю за злісне невиконання обов’язків по догляду за власною дитиною. Злочин, скоєний Людмилою та Олексієм Мишко, «не вкладається в голові». Таке враження, що чоловік і жінка ставилися до свого двомісячного сина Данилка як до ляльки. Того дня в середині липня в Дніпропетровську було спекотно. Вже близько 9 години ранку позначка на термометрі показала +300С. І в цей час 20-річна мама і 22-річний тато вирішили прогулятися з сином по набережній Дніпра. Ходили недовго і зупинилися посидіти на лавці в районі ресторану «Червоний корал». Дитячий візочок із двомісячним Данилком стояв поруч. Потім з’ясувалося, що малюк лежав накритий простирадлом.

ÇÀ̲ÑÒÜ ÎÇÅÐÀ -  ̲˲ֲÞ

ÂÈÁÓÕÎÂÀ ÐÈÁÀËÊÀ

жувало, що їх син спав і не плакав. Лише через кілька Батьки стверджують, годин батьки кинулися до що поставили візок у тінь, дитини і побачили, що з нею його обдував вітерець, тож щось негаразд. Людмила сину мало бути комфортно викликала «швидку допоЛюдмила та її чоловік спати. Але позасинали самі. могу», лікарі якої і зафіксучастково визнали свою Жителі одного з будинків вали смерть малюка від тепвину в смерті власного на Набережній Леніна в лового удару. сина, зазначивши, що під час прогулянки вони намаÊÎÌÅÍÒÀÐ галися знаходитися з дитиною в тіні. Власне, подружжя ñòàðøèé ïîì³÷íèê ïðîêóðîðà ʳðîâñüêîãî ðàéîíó: Мишків вже покаране не- Öÿ òðàã³÷íà ³ñòîð³ÿ ìîæå øîêóâàòè áóäü-êîãî. Ìîëîä³ сподіваною і безглуздою áàòüêè ìàëè äîñòàòí³é â³ê, àáè çíàòè, ùî ìàëåíüêó äèòèíó смертю їхнього первістка. êàòåãîðè÷íî íå ìîæíà ëèøàòè íà ñîíö³. Äëÿ öüîãî íå Але суд позбавив обох волі ïîòð³áí³ îñîáëèâ³ ìåäè÷í³ çíàííÿ. Òðåáà ïðîñòî ëþáèòè на 5 років з випробувальñâîþ äèòèíó ³ äáàòè ïðî íå¿. ним строком на 3 роки. ході розслідування поясниВтім, як з’ясувалося, ли працівникам міліції, що мати загиблого Данилка з вікон спостерігали за па- Людмила росла без батьрочкою з дитячим візочком ків, без їхньої любові та майже весь день - він стояв турботи. Напевне, дефіцит на місці з 9 до 15 години. дбайливого ставлення і є Молоде подружжя стверд- однiєю з причин трагедії.

САМЕ ПО СОБІ ПОКАРАННЯ

6 ÃÎÄÈÍ Ï²Ä ÏÅÊÓ×ÈÌ ÑÎÍÖÅÌ

Ðèáàëêà ö³êàâà ñïðàâà, àëå äåêîãî âîíà çàõîïëþº íàñò³ëüêè, ùî ëþäèíà çàáóâàº, ùî ìîæíà, à ÷îãî êðàùå íå ðîáèòè. 26-ð³÷íèé ðàí³øå ñóäèìèé ìåøêàíåöü Ïàâëîãðàäà âèãîòîâèâ ç ï³äðó÷íèõ ìàòåð³àë³â âèáóõ³âêó. Âñå îõàéíî îôîðìèâ ó âèãëÿä³ öèë³íäðà - çðó÷íî ³ ïðîñòî. Ç òàêîþ øòóêîþ â³í õîò³â éòè ðèáó ãëóøèòè. Àëå íå òàê ñêëàëîñÿ, ÿê ãàäàëîñÿ. Çàì³ñòü òèõîãî îçåðà ïîòðàïèâ ó ðóêè ïðàâîîõîðîíö³â. ²ç âèáóõ³âêîþ íå æàðòóþòü.

ÍÀÒÀËß ÑÅÃÀË,

ÊÓÄÈ Á ÉÎÃΠIJÒÈ?

Çëî÷èííèé «ãåí³é»

ÎÁÎÕ ÇÀÑÓÄÆÅÍÎ ÄÎ ÏÎÇÁÀÂËÅÍÍß ÂÎ˲ ÍÀ 5 ÐÎʲÂ

ÂÅÑÅËÈÉ Á²ÇÍÅÑ

53 ³íòåðíåò-ïîëóíè÷êè

ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ï’ÿíèé ðåöèäèâ³ñò óáèâ ñâîãî òîâàðèøà ³ ï³äêèíóâ éîãî ò³ëî ó äâ³ð äî ñóñ³äêèïåíñ³îíåðêè Цими днями 38-річний раніше судимий громадянин щось святкував зі своїм 67-річним знайомим. Чоловіки випили і, як водиться, посварились. «Під градусом» молодший напав на господаря оселі і сильно побив його руками і ногами. Зрозумівши, що жертва померла, він просто заніс тіло на подвір’я 66-річної сусідки-пенсіонерки. Вранці жінка прокинулась, вийшла на вулицю, де на неї вже чекало мертве тіло сусіда. Злочинному «генію» загрожують до 10 років тюрми.

ÍÓÄÍÀ Ô²ÇÊÓËÜÒÓÐÀ

15-в×ÍÈÉ «ÒÅÐÎÐÈÑÒ» 17 ëèñòîïàäà ó ì³ë³ö³þ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çàòåëåôîíóâàâ íåâ³äîìèé ³ ñêàçàâ, ùî îäíå ç ïðèì³ùåíü ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü» çàì³íîâàíî. Ïðàâîîõîðîíö³ òà ðÿòóâàëüíèêè áîìáè íå çíàéøëè, îá³éøëèñü íàâ³òü áåç åâàêóàö³¿ òåðì³íàëà. Çãîäîì âñòàíîâèëè, ùî àíîí³ìîì âèÿâèâñÿ 15-ð³÷íèé ó÷åíü îäí³º¿ ç³ øê³ë ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, ÿêèé ïîäçâîíèâ ó ì³ë³ö³þ ïðÿìî íà óðîö³ ô³çêóëüòóðè. Òðèâຠñë³äñòâî. ÌÀÐÈÕÓÀÍÀ ²Ç ÑÓÌÎ×ÊÈ

IJÂ×ÈÍÊÀ Ç ÃÐÀÍÀÒÎÞ

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Ó Êðèâîìó Ðîç³ «íàêðèëè» ÷åðãîâó ïîðíîñòóä³þ, ÿêà ïðàöþâàëà ç ³íîçåìíèìè ê볺íòàìè ÷åðåç ²íòåðíåò. Íà ñòó䳿 «ïîëóíè÷êè» áóëè «ïðàöåâëàøòîâàí³» 53 ä³â÷èíè Правоохоронці довго збирали матеріали, адже організатори непогано маскували свою роботу. Під час обшуків люди у погонах вилучили комп’ютери, відеокамери та інше обладнання. Двох моделей спіймали «на гарячому», вони саме працювали перед камерами. «Посадові обов’язки» дівчат були простими: заманити клієнтів «у приват», де спілкування відбу-

вається тет-а-тет. Клієнт вводить номер кредитної картки, і дівчата розважають його своїми принадами. Ціна за таке задоволення для американців та європейців стандартна – 5-10 доларів США за хвилину. Наразі спритні молодикиорганізатори затримані. Триває слідство. Міліціянти порушили кримінальну справу за розповсюдження порнографічної продукції.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

Ó íåä³ëþ ââå÷åð³ ñï³âðîá³òíèêè ÄÀ² çóïèíèëè çâè÷àéíó, íåïîêàçíó àâò³âêó. Àëå ëþäè â í³é âèêëèêàëè ï³äîçðè ³íñïåêòîð³â. Ïîâîäèëè ñåáå 36-ð³÷íèé âîä³é ³ 22-ð³÷íà ïàñàæèðêà äóæå ï³äîçð³ëî. ϳçí³øå âèÿâèëàñü ³ ïðè÷èíà äèâíî¿ ïîâåä³íêè. Ó æ³íî÷³é ñóìî÷ö³ ìèëî¿ ä³â÷èíè ³íñïåêòîðè çíàéøëè ãðàíàòó «ÐÃÄ-53» òà ï³âê³ëîãðàìà ìàðèõóàíè. Ïðàâîîõîðîíö³ âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

20.00 20.30 21.30 22.35 23.50

УТ1

«Подробности» Т/с «Обручальное кольцо» Т/с «Сваты4» Т/с «Адмиралъ» Д/ф «И примкнувший к ним Шепилов»

9 КАНАЛ

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара3» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00 Д/п «Женщина$праздник. Любовь По$ лищук» 15.05 «Разбор полетов» 15.55 «Жди меня» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 «Уголовные дела» 19.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

Вівторок, 30 листопада УТ1

9 КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но$ вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Создай себя 07.25 Автодрайв 07.35 Недвижимость с Ириной Килко 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Слово регионам. Дайджест 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона. М.Задорнов, 1 ч. 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Желаем счастья 12.40 Темный силуэт 13.00 Пусть так 13.25 Т/с «Банкирши» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Золотой гусь 16.00 Т/с «Кукла» 18.05 Шеф$повар. Ужин 19.00 О главном 19.40 Д/ф «Три тайны Шумского», 2 ф. 20.25 Мужской клуб. Бокс 21.25 Слово регионам 21.45 Мир спорта 22.00 Свет. Старость $ не радость 22.30 Книга. ua 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 От первого лица 00.45 Д/ф 01.50 Телеакадемия

06.00, 09.45 Д/ф «Как возникла Земля» 07.00, 18.00, 20.30, 05.00 «Сегодня» 07.30 М/ф «Христофор Колумб» 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.40, 15.30, 00.30 Культурное меню 12.00 Т/с «Фаворский» 13.00 Д/ф «Авиакатастрофы» 14.00 Д/ф «Уничтожено за секунды» 16.00, 18.30 Д/ф «Криминальная Россия» 17.00 Т/с «Сокровища мертвых» 19.30 Сегодня НТВ 20.00 Правда Романа Скрыпина 21.00 Д/ф «Вселенная» 22.00 Т/с «24» 23.00 Д/ф «Охотники за НЛО» 01.30 КлубНички 03.30 Т/с «Бухта страсти» 05.30 М/ф «Покахонтас»

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара3» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00, 21.30 Т/с «Сваты4» 15.05 «Разбор полетов» 15.50, 22.35 Т/с «Адмиралъ» 16.55 «Понять. Простить» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 «Судебные дела» 19.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 23.50 Д/ф «И примкнувший к ним Шепилов»

11 КАНАЛ 06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Новости 07.30 «Звездные мамы» 07.55 «Гамма вкуса» 09.00 Инфо$шок 10.00 Новый взгляд 11.15, 17.45 Т/с «Счастливы вместе» 12.40, 19.35 Т/с «Папины дочки» 13.45 М/с «Полицейская академия» 14.25 М/с «Бэтмен» 14.40, 15.35 Teen Time 14.45 Т/с «Друзья» 15.40, 23.10 Т/с «Затерянные5» 16.40 Т/с «Воронины» 21.00 «Васильевский остров» 22.05 Здравствуйте, я $ ваша мама! 00.35 Т/с «Солдаты16»

1+1 07.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.00 «ТСН» 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Гадкий утенок» 10.10, 17.30 «Семейные драмы» 11.10 «Исцеление чудом» 12.05 «Звезда + Звезда» 15.00 Т/с «Доктор Тырса» 16.00 «Настоящие врачи $ 2» 18.25 «Не ври мне» 19.25 «Погода» 20.10 «Меняю жену $ 2» 21.35, 22.15 Т/с «Интерны» 22.40, 23.20 Т/с «Домашний арест» 00.15 Х/ф «Армейский пирог»

СТБ 09.55 11.55 12.55 14.00

«Розыгрыш» «Необъяснимо, но факт» «Битва экстрасенсов» «Моя правда»

15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна$Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Только дождись меня!» 19.10 «Правила жизни» 20.10 «В поисках истины» 21.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 Т/с «Доктор Хаус» 23.25 Т/с «Клиника» 00.40 «Вікна$Спорт» 00.50 «Бизнес» 00.55 Т/с «Оплачено смертью. Кровавая Виктория»

34 КАНАЛ 07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рек$ лама+» 09.10 «Герои и неудачники» 09.30 «Мой малыш» 10.05 «Званый ужин» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30, 19.00 Д/с «За кулисами войны» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10, 16.45 «Трудовые резервы» 13.20 «Школа выживания» 14.30 «Женские откровения» 15.00 Д/ф «НЛО. Русская версия» 16.30 «Розумашки» 17.00 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 Судебное ток$шоу «По делам несовер$ шеннолетних» 19.15 Д/с «Столичные тайны». «Корпорация смерти» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Чего хочет женщина» 21.00 Д/с «Охотники за нацистами» 21.45, 00.50 «Громкое дело» 22.45 «Репортерские истории» 23.15 «НАШ САД» 00.25 «ШТРИХ$КОД» 01.40 «Честно». «Поддельная еда»

ICTV 07.30 Деловые факты 07.45, 13.00 Под прицелом 08.45, 12.45, 00.50 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.05 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 09.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Мен ты7» 10.55 Т/с «Солдаты14» 11.55, 14.00 Анекдоты по$украински 14.05 Т/с «Угро» 15.10 Т/с «Братаны2» 17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Мен ты8» 18.45 Факты. Вечер 19.55 Х/ф «Место встречи изменить нельзя», 1, 2 с.

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178) ○

Сх. 07.35 Зах. 15.58 Трив. дня 08.23 23.00 Х/ф «Инферно» 01.15 300 сек/час 01.20 Т/с «Герои3»

TET 07.30 «Простая жизнь» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом$2» 10.00, 17.00 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.30 «Давай попробуем» 12.00, 21.30 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Гадкий утенок» 14.30 М/с «Фикс и Фокси» 15.00 М/с «В гостях у Глории» 15.30 Из коллекции «Союзмультфильма» 16.00 Т/с «Мерлин» 18.00 Т/с «Игрушки» 18.30, 00.00 Т/с «Универ» 21.00 «Брачное чтиво» 23.30 Т/с «Школа»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15, 14.45, 17.30 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Затерянные на острове» 11.50 М/ф 13.30 Х/ф «Комедия давно минувших дней» 15.30 Х/ф «Новые приключения Дони и Микки» 16.40 Не хлебом единым 18.00 Киносеанс + 18.30, 21.55 Тема дня 19.55 Интерстандарт 20.20 Днепропетровщина презентует 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.30 Х/ф «Джокер»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время$Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5$ом» 09.10 «Бизнес$час» 09.25, 00.30 «Автопилот$новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс$конференции в прямом эфире» 15.30 «Не первый вигляд» 16.30 «Мотор$ТВ» 17.30 «Особо опасно» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «На грани» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Путешествия со вкусом»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.15, 14.00 Т/с «След» 09.10 Т/с «Зверобой 2» 11.10, 19.25 Т/с «Маруся» 12.10 Т/с «Сонька золотая ручка» 13.10 Ток$шоу «Пусть говорят. Выбор матери» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.20 Дорожный патруль 21.20 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» 22.20 Х/ф «Мумия» 00.55 «Ты $ чемпион»

ENTER

ОРТ М

06.30 «Детский сеанс» 07.25, 17.20, 21.00 «Киноляпы» 07.45 Х/ф «Его звали Роберт» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.45 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.35 «Хочу знать» 16.10 «Пока все дома» 17.00 «Федеральный судья» 18.15, 01.05 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Жди меня» 21.00 «Время» 21.30 «Побег» 22.40 Спецрасследование. «Крыша для отмо$ розков» 23.45 Ночные новости 00.05 «Подпольная империя»

03.55 «НТВ утром» 07.35 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35, 01.4502.05 Обзор. Чрез$ вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.30 «Живут же люди!» 10.05 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 «Программа максимум» 13.45 «Русские сенсации» 15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.05 Дачники 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.25 Т/с «Столица греха» 20.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей10». «Плевое дело», «Ангел смерти» 22.40 Т/с «Морские дьяволы3», 9 с. «Вто рое дыхание» 23.35 Честный понедельник 00.25 Т/с «Молодые и злые» 01.15 «Похищение Европы. Путеводитель», 1 с.

27 КАНАЛ

НТН

05.50 Диваки 07.00, 18.40 24 часа Бизнес 07.30, 20.55 «Життя» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.45 Портреты дикой природы 09.00 Жизнь среди жизни 11.00, 17.30 Т/с «Атлантида» 12.00 «Гламур» 12.30 «Биографии знаменитых людей» 13.25 «Эра образования» 16.30 Мистическая Азия 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 MEDIAСHATRIX 20.00 Внимание$еда 21.15 Х/ф «Красиво жить не запретишь»

06.00 «История Украины» 06.30 Х/ф «Агата» 08.20 «Правда жизни» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Уголовные дела» 13.20, 19.20 Т/с «Химик» 14.20 Т/с «Next 2» 15.10 Д/ф «ОБХСС: безжалостное правосудие» 16.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 5 с. 17.10 Х/ф «Фронт в тылу врага», 1 с. 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.40 «Свідок» 01.00 «Покер Дуэль» 01.50 «Политтеррор»

09.40, 10.40, 14.45 «Витрина$ТВ» 10.10, 18.25, 00.40 «Саундтреки» 11.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» 15.20 Х/ф «Цирк» 18.55 Х/ф «Две строчки мелким шрифтом» 21.30 Х/ф «Рэкет»

06.01, 22.30 «Время$Тайм» 06.30 «Утро на 5$ом» 09.10 «Бизнес$час» 09.25, 00.30 «Автопилот$новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс$конференции в прямом эфире» 15.10, 16.10 «Майдан» 17.30 «Территория закона» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Большая политика» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

Іменинники дня: МАТВІЙ, ЄФРОСИНІЯ, СЕМЕН

НТВМИР

51 КАНАЛ

5 КАНАЛ

07.00 Тема$итоги 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.10 Концерт Петра Налича 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 М/ф «Энеида» 12.15 Школа гениев 12.40 Евро 2012 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 13.25 Х/ф «Одинокая женщина желает по знакомиться» 14.45, 17.30 Днепровская панорама 15.25 Х/ф «Затерянные на острове» 16.45 Свое мнение 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 22.00 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 22.45 Х/ф «Комедия давно минувших дней» ○

Зах. 12.27 Сх. Остання чв. 28 листопада

TET

34 КАНАЛ

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

07.30 «Простая жизнь» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом$2» 10.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2» 12.00, 21.30 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Гадкий утенок» 14.30 М/с «Фикс и Фокси» 15.00 М/с «В гостях у Глории» 15.30 Из коллекции «Союзмультфильма» 16.00 Т/с «Мерлин» 17.00 «Снимите это немедленно» 18.00 Т/с «Игрушки» 18.30, 00.00 Т/с «Универ» 21.00 «Брачное чтиво» 22.30 «Давай попробуем» 23.30 Т/с «Школа»

07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рек$ лама+» 09.10 «Честно». «Олимпиада$80. 30 лет спус$ тя» 10.05 «Званый ужин» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 «Энциклопедия» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10 «Школа выживания» 14.30 «Медикус» 15.00 Д/с «Засекреченная любовь». «Отступ$ ник. Измена, которой не было» 15.45 «Не ври мне!» 16.45 «Стелла $ чудо возможно» 17.15 «Джерельце» 18.00 Судебное ток$шоу «По делам несовер$ шеннолетних» 19.00 Д/с «За кулисами войны» 19.15 «Точка опоры». Прямой эфир 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Ваш адвокат» 21.00 Д/с «Охотники за нацистами» 21.45 Д/ф «НЛО. Русская версия» 23.15 «Дело вкуса» 00.25 «Особенности местной рыбалки»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

ICTV

СТБ

11 КАНАЛ

07.30 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.50, 19.20, 01.35 Спорт 09.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 10.35 Т/с «Солдаты14» 11.35 Море по колено 12.00 Люди, кони, кролики и...домашние ро$ лики 12.55 Х/ф «Черный гром» 14.50 Х/ф «Мы из будущего» 18.45 Факты. Вечер 19.25, 01.05 Чрезвычайные новости 19.50 Т/с «Братаны2» 21.55 Т/с «Угро» 23.00 Свобода слова 01.45 300 сек/час 01.55 Провокатор

09.50 «Танцевальное шоу «Лед и пламень» 12.55 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна$Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Три товарища» 19.10 «Україна має талант! Лучшее» 22.25 Т/с «Доктор Хаус» 23.25 Т/с «Клиника» 00.40 «Вікна$Спорт» 00.50 «Бизнес» 00.55 Т/с «Оплачено смертью. Сад земных наслаждений»

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00 «Экономика в деталях» 07.20 «Штрих$код» 07.40 «Подъем» 08.30 «Родительский клуб» 09.00 Инфо$шок 09.55 Интуиция 11.20, 17.45 Т/с «Счастливы вместе» 12.40, 19.35 Т/с «Папины дочки» 13.50 М/с «Полицейская академия» 14.25 М/с «Бэтмен» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «Друзья» 15.45, 23.05 Т/с «Затерянные5» 16.40 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.00 Новости 21.00 «История болезни или история выздо$ ровления» 22.05 Новый взгляд 00.35 Т/с «Солдаты16»

00.50 «Военная тайна» 01.40 «Фильмы и звезды»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.10 «ТСН» 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Футбольные звезды» 09.25 «Смакуємо» 10.10 «Большая перемена» 11.15 «Колдовская работа» 12.15 Х/ф «Одни дома» 14.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие при ключения Шурика» 16.00 «Настоящие врачи $ 2» 17.20 Т/с «Доктор Тырса» 18.20 «Деньги» 19.25 «Погода» 20.10 «Звезда + Звезда» 23.00 Гипноз$шоу «Что ты делал в прошлую пятницу?» 00.25 Х/ф «Рабство»

06.00 Классная реклама 07.00 «Сегодня. Итоги» 08.00 «Вояж» (туризм, отдых, досуг) 08.30 «Алеф $ в наше время» Еврейская пр$ма 09.45 Д/ф «Как возникла Земля» 12.00 Черное и белое 13.00 Д/ф «Авиакатастрофы» 14.00 Д/ф «Самые ужасные катастрофы мира» 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 15.30, 00.30 Культурное меню 16.00 Д/ф «Военная тайна» 17.00 Знак восклицания 18.00, 20.30, 05.00 «Сегодня» 18.30 Оперативная служба 112 19.25, 00.25 Экономические новости 19.30 Сегодня НТВ 19.50 «Приемная депутата» 20.00 Правда Романа Скрыпина 21.00 Д/ф «Уничтожено за секунды» 22.00 Т/с «24» 23.00 Д/ф «Охотники за НЛО» 01.30 КлубНички 03.30 Т/с «Бухта страсти» 05.30 М/ф «Покахонтас»

Сх. 07.33 Зах. 15.58 Трив. дня 08.25

Понеділок, 29 листопада 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но$ вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Недвижимость с Ириной Килко 08.40 Полезные советы 09.00 Итоги недели 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 Шеф$повар страны 12.10, 18.40, 21.35 Деловой мир 12.20 Точка зрения 13.00 Право на защиту 13.20 Т/с «Банкирши» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 «Персона». Пьер Ришар 16.00 Т/с «Кукла» 18.00 Окно в Америку 18.50 Концерт М.Поплавского «Мир моей люб$ ви» 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Слово регионам 21.45 Мир спорта 21.55 Футбольный код 22.55 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 От первого лица 00.45 Д/ф 01.50 Телеакадемия

Зах. 12.47 Сх. 00.55 Остання чв. 28 листопада

Іменинники дня: ОРЕСТ, КОСТЯНТИН, ГЕОРГІЙ, РОДІОН, ПРОКІП

НТН

27 КАНАЛ

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.20 М/с «Зверюшки в доме Тэза» 06.45 М/ф «Бременские музыканты» 07.10 Х/ф «Фронт в тылу врага», 1 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Уголовные дела» 13.20 Т/с «Химик» 14.20 Т/с «Next 2» 15.15 Д/ф «Элита спецназа. Краповые бере$ ты» 15.50 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 6 с. 17.05 Х/ф «Фронт в тылу врага», 2 с. 18.30 «Речовий доказ» 19.20 Т/с «Родина ждет» 01.00 «Покер Дуэль» 01.45 «Политтеррор»

05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.35 Медицина 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.30, 18.40 24 часа Бизнес 08.45 Портреты дикой природы 11.00, 17.30 Т/с «Атлантида» 12.00 «Гламур» 12.30 «Биографии знаменитых людей» 13.25 «Эра образования» 16.30 Экспедиция вокруг света. три в одном 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Все грани высшего» 20.15 М/ф 20.55 24 часа.Головне питання 21.15 Х/ф «Зима в раю» 23.20 СHATRIX

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.35 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35, 01.4502.05 Обзор. Чрез$ вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.30 Едим дома! 10.05 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей10». «Плевое дело», «Ангел смерти» 14.30 «Маски$шоу» 15.35 Авиаторы 16.05 Дачники 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 19.25 Т/с «Столица греха» 20.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей10». «Любовь онлайн», «Похититель с ве лосипедом» 22.40 Т/с «Морские дьяволы3», 10 с. «Оси ное гнездо» 23.35 «Капитал.ru» 00.30 Т/с «Молодые и злые» 01.20 «Похищение Европы. Путеводитель», 2 с.

ENTER 06.20 «Детский сеанс» 06.50, 17.35, 21.00, 23.30 «Киноляпы» 07.25 Х/ф «Две строчки мелким шрифтом» 09.25, 10.25, 14.30 «Витрина$ТВ» 09.50, 18.50 «Саундтреки» 11.35, 21.30 Х/ф «Рэкет» 15.00, 23.50 Х/ф «Щорс» 19.10 Х/ф «Ксения, любимая жена Федора»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.40 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.35 «Хочу знать» 16.10 «Пока все дома» 17.00 «Федеральный судья» 18.15, 01.00 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Гаражи» 22.40 «Геннадий Хазанов. Мистический авто$ портрет» 23.45 Ночные новости 00.05 Т/с «Группа Zeta»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.15, 14.00 Т/с «След» 09.10 Т/с «Зверобой 2» 10.10, 20.20 Дорожный патруль 11.10, 19.25 Т/с «Маруся» 12.10 Т/с «Сонька золотая ручка» 13.10 Ток$шоу «Пусть говорят. Горящий тур» 15.40 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 21.20 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» 22.20 Х/ф «Игра в прятки» 00.20 Х/ф «Мумия»


р5

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

07.30 М/ф «Христофор Колумб» 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.30, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.40, 15.30, 00.30 Культурное меню 12.00, 17.00 Т/с «Сокровища мертвых» 13.00 Д/ф «Сверхсекретный доступ к самоле$ ту президента» 14.00 Д/ф «Вселенная» 16.00, 18.30 Д/ф «Криминальная Россия» 19.30 Сегодня НТВ 20.00 Правда Романа Скрыпина 21.00 Д/ф «Загадки НЛО» 22.00 Т/с «24» 23.00 Д/ф «Охотники за НЛО» 01.30 КлубНички 03.30 Т/с «Бухта страсти» 05.30 М/ф «Покахонтас»

УТ1

1+1

06.00, 09.45 Д/ф «Как возникла Земля» 07.00, 18.00, 20.30, 05.00 «Сегодня» ○

Четвер, 2 грудня УТ1 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.15 Эра бизнеса 07.20 Создай себя 07.25 Автодрайв 07.35 Недвижимость с Ириной Килко 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Обними меня 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.15 Шаг к звездам 13.15 Т/с «Банкирши» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Аудиенция. Страны от А до Я. Саудовская Аравия, 2 ф. 16.00 Т/с «Кукла» 18.05 Шеф$повар. Ужин 19.00 О главном 19.40 Мужской клуб. Смешанные единобор$ ства 21.25 Слово регионам 21.45 Мир спорта 22.00, 23.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду$ альная гонка (муж.) 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.45 Итоги 00.05 Вертикаль власти, 1 ч. 00.20 Итоги дайджест 00.25 Вертикаль власти, 2 ч. 00.45 От первого лица 01.50 Телеакадемия

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара3» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00, 21.30 Т/с «Сваты4» 15.05 «Разбор полетов» 15.50 Т/с «Адмиралъ» 16.55 «Понять. Простить» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 «Уголовные дела» 19.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 23.40 Д/ф «И примкнувший к ним Шепилов»

9 КАНАЛ 06.00, 09.45 Д/ф «Как возникла Земля» 07.00, 18.00, 20.30, 05.00 «Сегодня»

07.30 М/ф «Последний из могикан» 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.30, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.40, 15.30, 00.30 Культурное меню 12.00, 17.00 Т/с «Сокровища мертвых» 13.00 Д/ф «Труднейший в мире ремонт» 14.00 Д/ф «Загадки НЛО» 16.00, 18.30 Д/ф «Криминальная Россия» 19.30 Сегодня НТВ 20.00 Правда Романа Скрыпина 21.00 Д/ф «Демонтаж мегаконструкций» 22.00 Т/с «24» 23.00 Д/ф «Охотники за НЛО» 01.30 КлубНички 03.30 Т/с «Бухта страсти» 05.30 М/ф «Покахонтас»

11 КАНАЛ 06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.55 Новости 07.30 «История болезни или история выздо$ ровления» 07.55 «Гамма вкуса» 09.00 Инфо$шок 10.10 Сделай мне смешно 11.20, 17.45 Т/с «Счастливы вместе» 12.40, 19.35 Т/с «Папины дочки» 13.50 М/с «Полицейская академия» 14.25 М/с «Бэтмен» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «Друзья» 15.45, 22.55 Т/с «Затерянные5» 16.40 Т/с «Воронины» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 «Страна чудаков» 00.25 Т/с «Солдаты16»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.45 «ТСН» 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Возвращение блудного попу гая» 10.10, 17.30 «Семейные драмы» 11.25 «Целебные святыни» 12.25 Т/с «Пелагея и белый бульдог» 13.25 «Шесть кадров» 14.00 «Личное дело» 15.00 «Анатомия славы» 16.00 «Настоящие врачи $ 2» 18.25 «Не ври мне» 19.25 «Погода» 20.20 «Гламурные штучки и заучки» 21.15, 21.55 Т/с «Интерны» 22.25, 23.05 Т/с «Домашний арест» 00.00 Х/ф «Удушье» 01.40 Т/с «Универ»

СТБ

34 КАНАЛ 07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рек$ лама+» 09.10 «Герои и неудачники» 09.30 «Як живемо» 10.05 «Званый ужин» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 Д/с «За кулисами войны» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10, 16.50 «Трудовые резервы» 13.20 «Школа выживания» 14.30 «Мой малыш» 15.00 «Джерельце» 15.15 Д/с «Столичные тайны». «Петля Нестерова» 15.45 «Не ври мне!» 17.00 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 Судебное ток$шоу «По делам несовер$ шеннолетних» 19.00 «ШТРИХ$КОД» 19.20 «Творческий вечер В.Веретенникова», 2 ч. 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «НАШ САД» 21.00 «Болевая точка» 21.20 Д/с «Мемуары ХХ столетия» 22.00 Х/ф «День гнева» 2 с. 23.00 «Перевоплощение» 00.25 «Медикус» 00.50 «Честно». «Женщина$убийца» 01.40 «Честно». «Инопланетяне среди нас»

ICTV 07.30 Деловые факты 07.40 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 01.00 «Факты» 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.00, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты8» 11.10 Т/с «Солдаты15»

51 КАНАЛ

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.35 Дачный ответ 08.35, 14.35, 17.35, 01.4502.05 Обзор. Чрез$ вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.30 Русская начинка 10.05 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей10». «Любовь онлайн», «Похититель с ве лосипедом» 14.30 «Маски$шоу» 15.35 Чистосердечное признание 16.05 Дачники 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.45 Час суда 19.30 Т/с «Столица греха» 20.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей10». «На обочине», «Зуб мудрости» 22.40 Т/с «Морские дьяволы3», 11 с. «Ложный SOS» 23.35 «Битва за Север». Арктический шельф». Документальный проект Кирилла Набу$ това 00.25 Т/с «Молодые и злые» 01.15 «Похищение Европы. Путеводитель», 3 с.

12.05, 14.00 Анекдоты по$украински 13.00 Под прицелом 14.15 Х/ф «Место встречи изменить нельзя», 3, 4 с. 18.45 Факты. Вечер 19.55 Футбол.ЛигаЕвропы:Боруссия(Дортмунд, Германия) $ Карпаты (Львов, Украина) 22.00 Футбол. Лига Европы: БАТЕ (Борисов, Беларусь) $ Динамо (Киев, Украина) 00.00 3$й тайм 01.25 300 сек/час 01.30 Т/с «Герои3»

TET 07.30 «Простая жизнь» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом$2» 10.00, 17.00 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.30 «Давай попробуем» 12.00, 21.30 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Гадкий утенок» 14.30 М/с «Фикс и Фокси» 15.00 М/с «В гостях у Глории» 15.30 Из коллекции «Союзмультфильма» 16.00 Т/с «Мерлин» 18.00 Т/с «Игрушки» 18.30, 00.00 Т/с «Универ» 21.00 «Брачное чтиво» 23.30 Т/с «Школа»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15, 14.45, 17.30 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «По секрету всему свету», 1 с. 12.00 М/ф 13.25 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» БК «Донецк» 15.20 Х/ф «По секрету всему свету», 2 с. 16.45 Мир женщины 18.00 Азбука здоровья 18.30, 22.00 Тема дня 20.00 Школа гениев 22.40 Х/ф «Пока безумствует мечта»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время$Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5$ом» 09.10 «Бизнес$час» 09.25, 00.30 «Автопилот$новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс$конференции в прямом эфире» 15.30 «Жизнь в удовольствие» 16.30 «Драйв»

Зах. 13.32 Сх. 03.37 Остання чв. 28 листопада 17.30 «Машина времени» 17.55 «ГубернаторЪ Камчатки» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Свободная гавань» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Акцент»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.20 М/с «Зверюшки в доме Тэза» 06.40 М/ф «Каша из топора» 06.50 Х/ф «Телохранитель» 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Уголовные дела» 13.20, 19.20 Т/с «Родина ждет» 14.20 Т/с «Next 3» 15.20 Х/ф «На перевале не стрелять» 16.55 Х/ф «Сын за отца» 18.30 «Легенды уголовного розыска». Штраф$ бат. Ни шагу назад 01.00 «Покер Дуэль» 01.50 «Политтеррор»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.40 И снова здравствуйте! 08.35, 14.35, 17.35, 01.4502.05 Обзор. Чрез$ вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.30 Золотая пыль 10.05 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей10». «На обочине», «Зуб мудрости» 14.30 «Маски$шоу» 15.35 Особо опасен! 16.05 Дачники 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.45 «Дела семейные» 19.30 Т/с «Столица греха» 20.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей10». «Букет белых роз», «Кошкино золото» 22.40 Т/с «Морские дьяволы3», 12 с. «Свои» 23.35 «Школа злословия» 00.25 Т/с «Молодые и злые» 01.15 «Похищение Европы. Путеводитель», 4 с.

ENTER 06.05, 17.50, 21.00, 23.50 «Саундтреки» 06.35 «Детский сеанс» 08.55 Х/ф «Мисс миллионерша» 11.05, 12.30, 15.10 «Витрина$ТВ» 11.40, 18.55 «Киноляпы»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.15, 14.00, 23.00 Т/с «След» 09.10, 21.20 Т/с «Учитель в законе. Продол жение» 10.10, 20.20 Дорожный патруль 11.10, 19.25 Т/с «Маруся» 12.10 Т/с «Сонька золотая ручка» 13.10 Ток$шоу «Пусть говорят. У семи нянек» 15.40, 23.55 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 22.20 Заложники судьбы 01.00 Х/ф «Игра в прятки»

ENTER

ОРТ М

05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.45 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.35 «Хочу знать» 16.10 «Пока все дома» 17.00 «Федеральный судья» 18.15 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Голоса» 22.40 Среда обитания. «Восстание чайников» 23.45 Ночные новости 00.05 «Тур де Франс»

27 КАНАЛ

07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 14.55, 16.25, 18.25, 21.10, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35, 20.55 «Життя» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.30, 18.40 24 часа Бизнес 08.45 Портреты дикой природы 09.30 «Территория выбора» 11.00, 17.30 Т/с «Атлантида» 12.00 «Гламур» 12.30 «Биографии знаменитых людей» 13.25 «Эра образования» 16.30 Вода$линия жизни 18.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30 «Экономический советник» 21.15 Х/ф «Зима в раю» 23.20 СHATRIX

06.20 «Детский сеанс» 08.20, 18.10, 21.00 «Саундтреки» 08.45 Х/ф «Ксения, любимая жена Федора» 10.45, 12.00, 14.50 «Витрина$ТВ» 11.20, 17.15, 23.35 «Киноляпы» 13.10, 21.30 Х/ф «Рэкет» 15.20, 00.30 Х/ф «Чапаев» 18.55 Х/ф «Мисс миллионерша»

НТН

Іменинники дня: ПЛАТОН, РОМАН

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 07.20, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15, 14.50, 17.30 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Новые приключения Дони и Микки» 12.15 М/ф 12.40 Не хлебом единым 13.25 Х/ф «Джокер» 15.30 Х/ф «По секрету всему свету», 1 с. 16.40 Интервью 18.00 Пектораль 18.30, 21.55 Тема дня 20.00 Ваш адвокат 22.30 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» БК «Донецк»

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.20 М/с «Зверюшки в доме Тэза» ○

06.40 М/ф «По следам бременских музы кантов» 07.00 Х/ф «Фронт в тылу врага», 2 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Уголовные дела» 13.20, 19.20 Т/с «Родина ждет» 14.25 Т/с «Next 3» 15.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 7 с. 16.50 Х/ф «Телохранитель» 18.30 «Правда жизни» 01.00 «Покер Дуэль» 01.45 «Политтеррор»

Сх. 07.38 Зах. 15.57 Трив. дня 08.19 09.55 Х/ф «Частный детектив, или Опера ция «Кооперация» 11.55 «Необъяснимо, но факт» 12.55 «Битва экстрасенсов» 14.00 Звездная жизнь 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна$Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Изобретатель» 19.10 «Моя правда» 20.10 «Мистические истории$2 с Павлом Кос$ тицыным» 21.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 Т/с «Доктор Хаус» 23.25 Т/с «Клиника» 00.40 «Вікна$Спорт» 00.50 «Бизнес» 00.55 Т/с «Оплачено смертью. Тайна воль ных каменщиков»

Зах. 13.08 Сх. 02.15 Остання чв. 28 листопада

5 КАНАЛ

ICTV

Т/с «Комиссар Рекс» Х/ф «Ты мне, я тебе» «Необъяснимо, но факт» «Битва экстрасенсов» ○

06.01, 22.30 «Время$Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5$ом» 09.10 «Бизнес$час» 09.25, 00.30 «Автопилот$новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс$конференции в прямом эфире» 15.30 «Здоровые истории» 16.30 «Арсенал» 17.30 «Большая политика» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Машина времени» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости»

07.30 Деловые факты 07.45, 13.00 Провокатор 08.45, 12.45, 01.05 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.20 Спорт 09.30, 19.25 Чрезвычайные новости 10.00, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты8» 11.10 Т/с «Солдаты15» 12.05, 14.00 Анекдоты по$украински 14.15 Х/ф «Место встречи изменить нельзя», 1, 2 с. 18.45 Факты. Вечер 19.55 Х/ф «Место встречи изменить нельзя», 3, 4 с. 23.00 Х/ф «В аду» 01.30 300 сек/час 01.35 Т/с «Герои3»

СТБ 07.00 10.05 11.55 12.55

TET

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.00 «ТСН» 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Возвращение блудного попу гая» 10.10, 17.30 «Семейные драмы» 11.25 «Современные волшебники» 12.20 Т/с «Пелагея и белый бульдог» 13.20 «Шесть кадров» 14.00, 00.15 Х/ф «Крутой папа» 16.00 «Настоящие врачи $ 2» 18.25 «Не ври мне» 19.25 «Погода» 20.10 «От босячки к леди» 21.35, 22.15 Т/с «Интерны» 22.40, 23.20 Т/с «Домашний арест»

9 КАНАЛ

07.30 «Простая жизнь» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом$2» 10.00, 17.00 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.30 «Давай попробуем» 12.00, 21.30 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Гадкий утенок» 14.30 М/с «Фикс и Фокси» 15.00 М/с «В гостях у Глории» 15.30 Из коллекции «Союзмультфильма» 16.00 Т/с «Мерлин» 18.00 Т/с «Игрушки» 18.30, 00.00 Т/с «Универ» 21.00 «Брачное чтиво» 23.30 Т/с «Школа»

07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рек$ лама+» 09.10, 21.00 «Громкое дело» 10.05 «Званый ужин» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30, 19.00 Д/с «За кулисами войны» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10, 23.00 «Школа выживания» 14.30 Д/с «Столичные тайны». «Корпорация смерти» 15.00 Д/с «Охотники за нацистами» 16.40 «Стелла $ чудо возможно» 17.10 «Як живемо» 18.00 Судебное ток$шоу «По делам несовер$ шеннолетних» 19.15 Д/с «Столичные тайны». «Петля Несте$ рова» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Медикус» 22.00 Х/ф «День гнева», 1 с. 23.15 «Жизненное пространство» 00.25 «Чего хочет женщина» 00.55 Х/ф «Репликант»

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 23.55 Новости 07.40 «Подъем» 09.00 Инфо$шок 09.55 Здравствуйте, я $ ваша мама! 11.15, 17.45 Т/с «Счастливы вместе» 12.40, 19.35 Т/с «Папины дочки» 13.50 М/с «Полицейская академия» 14.25 М/с «Бэтмен» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «Друзья» 15.45, 23.00 Т/с «Затерянные5» 16.40 Т/с «Воронины» 21.00 «Автострасти» 22.05 Сделай мне смешно 00.30 Т/с «Солдаты16»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара3» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00, 21.30 Т/с «Сваты4» 15.05 «Разбор полетов» 15.50, 22.35 Т/с «Адмиралъ» 16.55 «Понять. Простить» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 «Судебные дела» 19.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Обручальное кольцо» 23.50 Д/ф «И примкнувший к ним Шепилов»

14.00 «Правила жизни» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Невероятная правда о звездах» 18.00, 22.00 «Вікна$Новини» 18.10 «Чужие ошибки. Запрещенная любовь» 19.10 Звездная жизнь 20.10 «Русские сенсации. Черная магия сла$ вы» 21.20 Т/с «Кулагин и партнеры» 22.25 Т/с «Доктор Хаус» 23.25 Т/с «Клиника» 00.40 «Вікна$Спорт» 00.50 «Бизнес» 00.55 Т/с «Оплачено смертью. Три смерти доктора Фауста»

11 КАНАЛ

ИНТЕР

Сх. 07.36 Зах. 15.57 Трив. дня 08.21

Середа, 1 грудня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но$ вости 07.05, 08.05, 23.55 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Создай себя 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Недвижимость с Ириной Килко 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.30 Итоги дня 09.25 О главном 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона. Г. Задорнов, 2 ч. 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.20 Сельсовет 12.55 Д/ф «Сокровища Норвегии», 1 ф. 13.20 Т/с «Банкирши» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Наша песня 16.05 Т/с «Кукла» 18.05 Шеф$повар. Ужин 19.00 Спецпроект Первого Национального «Обними меня» 21.25 Слово регионам 21.45 Мир спорта 22.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка (жен.) 23.45 Итоги 00.05 Вертикаль власти, 1 ч. 00.20 Итоги дайджест 00.25 Вертикаль власти, 2 ч. 00.45 От первого лица 01.20 Мегалот 01.25 Суперлото, Тройка, Кено

Іменинники дня: ІЛАРІОН, ВАРЛАМ, ЙОСИП, АДРІАН, ФІЛАРЕТ, ОВДІЙ 13.40, 21.30 Х/ф «Рэкет» 15.35, 00.25 Х/ф «ВолгаВолга» 19.25 Х/ф «Под свист пуль»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.30, 18.40 24 часа Бизнес 08.45 Портреты дикой природы 11.00, 17.30 Т/с «Атлантида» 12.00 «Альфа и Омега» 12.30 «Биографии знаменитых людей» 13.25 «Эра образования» 16.30 Экспедиция вокруг света. Три в одном 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Кем быть?» 20.55 24 часа.Головне питання 21.15 Х/ф «Три дня Виктора Чернышова» 23.20 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.40 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.35 «Хочу знать» 16.10 «Пока все дома» 17.00 «Федеральный судья» 18.15, 01.00 «След» 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Банды» 22.40 «Человек и закон» 23.45 Ночные новости 00.05 «Судите сами»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.15, 14.00, 23.20 Т/с «След» 09.10 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» 10.10, 20.20 Дорожный патруль 11.10, 19.25 Т/с «Маруся» 12.10 Т/с «Сонька золотая ручка» 13.10 Ток$шоу «Пусть говорят. Пластиковые мужчины» 15.40, 00.15 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 21.20 Х/ф «Отцы» 00.55 Х/ф «Спящие»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но$ вости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Создай себя 07.25 Автодрайв 07.50, 08.20 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 О главном 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.35 Деловой мир 12.15 Д/ф «Сильные духом» 12.50 «Предвечерье» 13.20, 16.00 Т/с «Кукла» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.35 Окраина 18.00 Дурейтер 18.45 Магистраль 19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт (жен.) 21.25 Слово регионам 21.45 Мир спорта 22.00 Фольк$music 22.55 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 Вертикаль власти, 1 ч. 23.30 Итоги дайджест 23.35 Вертикаль власти, 2 ч. 00.15 От первого лица 00.45 Д/ф 01.50 Телеакадемия

06.00, 09.45 Д/ф «Как возникла Земля» 07.00, 18.00, 20.30, 04.00 «Сегодня» 07.30 М/ф «Последний из могикан» 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.30, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.40, 15.30, 00.30 Культурное меню 12.00, 17.00 Т/с «Сокровища мертвых» 13.00 Д/ф «Криминалистика» 14.00 Д/ф «Демонтаж мегаконсрукций» 16.00, 18.30 Д/ф «Криминальная Россия» 19.30 Творческий вечер В. Веретенникова 20.00 Оперативная служба$112 21.00 Д/ф «Самые ужасные катастрофы мира» 22.00 Д/ф «Жизнь» 23.00 Х/ф «Акулы 2» 01.00 Х/ф «Кодовое имя. «Чистильщик» 02.00 КлубНички 04.30 Комедийный квартет 05.00 М/ф «Покахонтас»

07.00 Т/с «Комиссар Рекс» 10.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 17.35, 22.00 «Вікна$Новини» 17.45 Х/ф «Любовь и голуби» 20.00 «Национальное талант$шоу «Танцуют все!$3» 22.45 «Национальное талант$шоу «Танцуют все!$3» Итоги голосования 00.45 «ВусоЛапоХвіст» 01.35 «Вікна $ Спорт» 01.45 «Бизнес» 01.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

ИНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Утро с Интером» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара3» 11.05 Т/с «Однажды в милиции» 12.15 «Знак качества» 12.55 «Детективы» 14.00 Т/с «Сваты4» 15.05 «Разбор полетов» 15.55, 00.20 Д/п «Молния$убийца. Погоня за шаровой» 16.55 «Понять. Простить» 17.20 Т/с «Соседи» 18.10 «Судебные дела» 19.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 20.00 «Подробности» 20.30 «Чисто NEWS» 20.50 Т/с «Обручальное кольцо» 21.50 «Большая политика» ○

1+1

УТ1 Д/ф «Живая энциклопедия» Создай себя 00.05 Эра здоровья Ноосфера Полезные советы Пока родители спят Так просто Пусть так Круг Олимпиады Хит$парад «Национальная двадцатка» Х/ф «Бег» Наша песня В гостях у Д. Гордона. М.Задорнов, 3 ч. «Аншлаг, аншлаг» Золотой гусь Ревизор Биатлон. Кубок мира. Спринт (муж.) 01.20 Итоги дня Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. «Ми$ лан» $ «Брешиа» 22.30 В перерыве: Мегалот: Суперлото, Тройка, Кено 23.40 Акватория бизнеса

07.55 08.50 09.50 10.50 11.00 12.10 14.00 14.55 19.00, 20.00 22.10

ИНТЕР Д/п «Искатели». Золотые ворота Владими$ ра «Формула любви» Городок «Чисто NEWS» «Семейный размер» «Самый умный» «Позаочі» Т/с «Сильнее огня» 20.30 Концерт «День рождения Интера» «Подробности» Х/ф «13 друзей Оушена»

9 КАНАЛ 06.00 М/с «Легенда о Зорро» 07.00 «Сегодня»

07.30 08.00 08.25 08.30 08.50 09.00 10.00, 13.00 14.20 15.00 15.30 16.00 18.00 19.00, 19.20, 19.40, 20.00 20.30 21.30 22.30 23.00

М/ф «Последний из могикан» Новости 9 канала Экономические новости Клиника «Идеал красоты»$ваш путь к со$ вершенству Лечение алкоголизма и ожирения. Доктор Евтушенко В.Г Схема Смеха 04.00 Х/ф «Сыщик» Ретромания Д/ф «Ого факты» Частная милиция Комедийный квартет Т/с «Робин Гуд» Д/ф «Экотехнологии» 00.00 «Вояж» (туризм, отдых, досуг) 00.20 «Культурное меню» 00.40 «Резюме» Оперативная служба 112 Знак восклицания Д/ф «Авиакатастрофы» Рабиндранаттагор Х/ф «Охотник»

11 КАНАЛ 06.00 Х/ф «Человек, который очень мало знал» 07.25 Анализ крови 08.05 Эксклюзив 09.00 «Звездные мамы» 09.25 «Мир технологий» 09.40 «Штрих$код» 10.05 Украина слезам не верит 12.50 Файна Юкрайна 14.05 Даешь молодежь 15.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 18.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю света» 22.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 1+1 07.55 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?»

Х/ф «Остров головорезов» Факты. Вечер Х/ф «На игре» Т/ф «Апокалипсис» Автопарк Х/ф «Дракула 2000»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время$Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 5$ом» 09.10 «Бизнес$час» 09.25, 00.30 «Автопилот$новости» 09.35, 13.30, 14.30 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс$конференции в прямом эфире» 15.30 «Своими глазами» 16.30 «На грани» 17.30 «Феерия путешествий» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Фактор безопасности» 23.55 «Обзор прессы» 00.40 «Ресторанные новости» ○

Сх. 07.40 Зах. 15.56 Трив. дня 08.16 10.15 10.40 11.10 12.00 13.00 14.30 15.30 16.45 18.35 19.35 20.05 23.50 08.00 09.00 10.05, 11.35 12.35 16.45 19.00 21.40 22.40 07.00, 07.30 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.15 11.15 12.00 12.45 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.15 20.45 22.00

07.30 10.00 10.30 11.25 12.25 14.50 15.45 16.45 17.45

М/с «Клуб Микки Мауса» «Шесть кадров» «Большая перемена» «Анатомия славы» «От босячки к леди» Т/с «Папины дочки» Гипноз$шоу «Что ты делал в прошлую пят$ ницу» Х/ф «Доктор Дулиттл» «Деньги» «ТСН» Х/ф «Еще один шанс» Х/ф «Интердевочка» СТБ «Караоке на Майдане» «Едим дома» 23.45 «ВусоЛапоХвіст» М/ф «Губка Боб» «Национальное талант$шоу «Танцуют все!$ 3» Х/ф «Любовь и голуби» «Х$Фактор» «Смешные люди» «Х$Фактор. Итоги голосования» 34 КАНАЛ 20.30, 00.00 Блицфакт «Пастырские беседы» «Ваш адвокат» «НАШ САД» «Жизненное пространство» «Гамма вкуса» «Женские откровения» «Модельная школа ведьмы Дженнис» «Тип$топ» «Перевоплощение» «Розумашки» «Музыка» «English$club TV» «Мой малыш» «Фильмы и звезды. Фестивали» «В фокусе» «Чего хочет женщина» «Штрих$код» «Страна чудаков» «Седмица» Д/с «Засекреченная любовь». «Жажда жизни» Х/ф «Жилбыл настройщик» Х/ф «Голубой карбункул» «Хорошее кино$34»: Сандра Баллок в мисти$ ческом триллере «Предчувствие» (кат. 2) ICTV Х/ф «Остров головорезов» «Смак» Люди, кони, кролики и...домашние ролики Квартирный вопрос Х/ф «На игре» Ты не поверишь! Под прицелом Провокатор Максимум в Украине

18.45 18.55 20.00 20.50 21.50 23.35

«Факты» Большая разница Наша Russia Южное Бутово Уральские пельмени ПрожекторПэрисхилтон

TET 07.30 «Хочу верить» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом$2» 09.00 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Сказка о попе и о работни ке его Балде» 10.30 М/ф «Приключения голубого рыцаря» 12.00 М/ф 12.30 «Ералаш» 13.30, 17.30 «Снимите это немедленно» 14.30 «Звезды против караоке» 15.30 Х/ф «Идеальная семья» 18.30 «Голая правда» 21.00 «Гламурные штучки и заучки» 22.00 «Брачное чтиво» 23.00 «Окна» 07.00 07.30 07.45, 08.20 08.45, 09.00, 09.55 10.10, 10.40 11.00 11.30 11.50 12.55 13.15 14.35 16.00 16.35 17.00 17.55 18.30 19.00, 20.05 20.30 21.20 21.50 23.00

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178) ○

Зах. 14.02 Іменинники дня: Сх. 04.58 АНАТОЛІЙ, ІВАН, ІПАТІЙ, САВЕЛІЙ, Остання чв. 28 листопада ГРИГОРІЙ, ФЕКЛА, ТЕКЛЯ

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ» 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «По секрету всему свету», 2 с. 11.55, 15.25 М/ф 13.30 Х/ф «Пока безумствует мечта» 14.45, 17.40 Майдан искусств 16.10 COMEDY Kids 16.20 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.45 Молодежь сегодня 17.30 Новое поколение 18.30, 22.00 Тема дня 20.00 Спорт$актуально 22.40 Х/ф «Веселые Жабокричи»

Субота, 4 грудня 07.15 07.45 08.00, 08.20 08.40 09.05 09.30 10.00 10.25 11.00 12.00 15.20 15.55 17.00 18.20 18.50 19.15 21.00, 21.45

51 КАНАЛ

07.30 Деловые факты 07.40, 13.00 Стоп$10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 01.00 Спорт 09.30 Чрезвычайные новости 10.00, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты8» 11.05 Т/с «Солдаты15» 12.05 Анекдоты по$украински 13.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» ○

TET

ICTV

07.30 «Простая жизнь» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом$2» 10.00, 17.00 «Снимите это немедленно» 11.00, 22.30 «Давай попробуем» 12.00, 21.30 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/ф«Приключенияголубогорыцаря» 15.30 Из коллекции «Союзмультфильма» 16.00 Т/с «Мерлин» 18.00 Т/с «Игрушки» 18.30, 00.00 Т/с «Универ» 21.00, 23.30 «Брачное чтиво»

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Возвращение блудного попугая 3» 10.10, 17.30 «Семейные драмы» 11.25 «Формула удачи» 12.20 Т/с «Пелагея и белый бульдог» 13.20 «Шесть кадров» 14.05 «Деньги» 15.05 «Анатомия славы» 16.00 «Настоящие врачи $ 2» 18.25 «Не ври мне» 19.25 «Погода» 20.00 Реалити$шоу «Без мандата» 21.30 Х/ф «Коммандо» 23.30 «ГПУ» 00.25 Х/ф «Рикер» ○

15.00 18.45 19.10 21.30 00.30 01.10

07.00 «Утро на 34 канале» 09.00, 12.50, 17.30, 23.45 «Телегазета «Рекла$ ма+» 09.10 «Сбросим лишнее» 09.40 «Болевая точка» 10.05 «Званый ужин» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 Д/с «За кулисами войны» 13.00, 17.45, 20.30, 00.00 Блицфакт 13.10 «Розумашки» 14.30 «НАШ САД» 15.00 «Женские откровения» 15.30 «Кухня на шпильках» 16.00 «Несправедливость» 17.00 «Налоговый монитор» 17.15 «Приемная депутата» 18.00 «Секретные истории» 19.00 «Як живемо» 19.20 «Я $ путешественник» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Дело вкуса» 21.00 «Кино по$русски»: Дмитрий Харатьян в детективе «Черный квадрат» 23.00 «Тип$топ» 00.25 «НЕспокойной ночи с Владом Ямой» 00.50 «Разговоры про ЭТО» 01.20 «Ночные искушения» 01.50 Д/с «Мемуары ХХ столетия». «Никита Хру$ щев»

06.10 Т/с «Ранетки» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Новости 07.40 «Подъем» 09.00 Инфо$шок 10.10 Светлые головы 11.15, 17.50, 19.35 Т/с «Счастливы вместе» 12.40 Т/с «Папины дочки» 13.50 М/с «Полицейская академия» 14.30 М/с «Бэтмен» 14.45, 15.40 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.45, 23.10 Т/с «Затерянные5» 16.45, 22.10 Т/с «Воронины» 21.00 «Стоп$кадр» 00.35 Т/с «Солдаты16»

Сх. 07.39 Зах. 15.56 Трив. дня 08.17

П'ятниця, 3 грудня

11 КАНАЛ

51 КАНАЛ «ДЕНЬ» Не хлебом единым 21.00 «Тише, «мыши!» Ваш адвокат 14.20 Путешествия кота Финика 13.30 М/ф Технодром 00.40 Украинская десятка Спорт актуально Молодежь сегодня «Поговори обо мне. «Этому ребенку нуж$ на семья» Проекты и реалии местного самоуправле$ ния Пектораль COMEDY Kids Х/ф «Веселые Жабокричи» Тема дня Мир женщины За и против Киносеанс + Капитал 23.30 «Формат 1:»1" Азбука здоровья «Неделя. «Итоги» Д/ф «Путешествие на край света» Концерт Григория Лепса, 1 ч. Музыка

5 КАНАЛ 06.01 «Время$Тайм» 06.15, 10.10, 13.10, 15.20, 17.15, 19.20, 23.50 «Погода на курортах» 06.30, 07.30, 18.35, 23.35 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот$тест» 07.20, 08.20, 21.50, 00.30 «Тема недели» 08.30 «Бистро$ТВ» 09.25 «Своими глазами»

НТН

27 КАНАЛ

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.20 М/с «Зверюшки в доме Тэза» 06.45 М/ф «Подарок для самого слабого» 06.55 Х/ф «Сын за отца» 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.25 «Уголовные дела» 13.20, 19.20 Т/с «Родина ждет» 14.20 Т/с «Next 3» 15.25 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС» 17.05 Х/ф «Одинокий игрок» 01.00 «Покер Дуэль» 01.45 «Политтеррор»

05.50 Диваки 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.35 «Життя» 07.55, 10.40, 15.45 Твой хит 08.30, 18.40 24 часа Бизнес 08.45 Портреты дикой природы 09.30 «Территория выбора» 11.00, 17.30 Т/с «Атлантида» 12.00, 22.20 «Гламур» 12.30 «Биографии знаменитых людей» 13.25 «Эра образования» 16.25 Профессиональные игры 16.50 Элементы 18.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 19.30 «Ожерелье» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра$тайм» 21.15 Х/ф «Воспоминание о коровьем мар ше» 23.15 СHATRIX

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.30 Мама в большом городе 08.00 «В зоне особого риска» 08.35, 14.35, 17.35, 01.5502.15 Обзор. Чрез$ вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.30 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей10». «Букет белых роз», «Кошкино золо то» 14.30 «Маски$шоу» 15.35 Спасатели 16.05 Дачники 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Следствие вели... 19.30 Чрезвычайное происшествие. Расследо$ вание 19.55 «НТВшники». Арена острых дискуссий 21.00 «Жизнь без боли». Научный детектив 22.10 Х/ф «Отцы» 00.00 «Женский взгляд» 00.45 Х/ф «Семь часов до гибели»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.35 «Хочу знать» 16.10 «Пока все дома» 17.00 «Федеральный судья» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 КВН 00.20 «Короткое замыкание»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.15, 14.10 Т/с «След» 09.10 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» 10.10 Дорожный патруль 11.10, 19.25 Т/с «Маруся» 12.10 «Народная звезда. Третий сезон» 15.45 Чистосердечное признание 16.10 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 20.25 Шустер Live 01.30 Х/ф «Большой Лебовски»

ENTER 06.05 «Саундтреки» 06.35 «Детский сеанс» 09.05 Х/ф «Под свист пуль» 10.50, 13.00, 15.20 «Витрина$ТВ» 11.25, 18.45, 23.25 «Киноклассика» 13.40 Х/ф «Рэкет» 15.55 Х/ф «Веселые ребята» 18.00, 20.55 «Киноляпы» 19.20 Х/ф «Прощайте, фараоны» 21.30 Х/ф «Действуй по обстановке» 00.00 Х/ф «Среди серых камней» ○

Зах. 14.39 Сх. 06.17 Остання чв. 28 листопада 09.45 10.15, 10.35 11.35 12.20 13.20 14.10 14.25 15.30 16.20 17.30 19.30, 21.20 22.00 22.30

«Любимая работа» 18.10 «Здоровые истории» «Не первый взгляд» «Технопарк» «Хроника недели» «Драйв» «Блюдо от шефа» «Игра судьбы» «Обрати внимани» «Арсенал» «На грани» 20.30 «Время интервью» «Народный контроль» «Территория закона» «Окно в Америку»

06.00 06.25 07.15 08.25 09.30 11.30 12.00 14.45 16.40 19.00 21.00 23.00

НТН «Самооборона» «Легенды бандитского Киева» Т/с «Инспектор Деррик» «Вайп Аут» Т/с «Срочно в номер 2» «Речовий доказ» Х/ф «Вечный зов», 9, 10 с. Х/ф «Одинокий игрок» Т/с «Сыщики» Х/ф «Белая медведица» Х/ф «Добрая подружка для всех» Х/ф «В постели с убийцей»»

07.00, 07.20 07.30 08.00 08.30 09.25 10.00 10.30 12.25 13.20 14.20 15.25 16.25 17.15 19.00 20.00 20.55 21.45 23.10 06.05 06.25 08.40 10.30, 11.05, 12.55 14.55, 17.20,

НТВМИР 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» М/с «Уроки доброты с тетушкой Совой» Сказки Баженова Главная дорога «Живут же люди!» Едим дома! Русская начинка Т/с «Коррида это жизнь2» Кулинарный поединок Квартирный вопрос Александр Журбин. Мелодии на память «Последнее слово». Остросюжетное ток$ шоу Павла Селина «Очная ставка» «НТВшники». VIP $ выпуск об НТВ «Программа максимум» «Русские сенсации» Ты не поверишь! «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва Х/ф «Белый Бим, Черное ухо» ENTER «Саундтреки» «Детский сеанс» Х/ф «Прощайте, фараоны» 12.20, 14.30 «Витрина$ТВ» 23.40 Х/ф «День получки» Х/ф «Действуй по обстановке» 00.05 Х/ф «Тарас Шевченко» 21.05 Новости кино

Іменинники дня: МАРІЯ, ОЛЕКСАНДР 18.20 Х/ф «Бродяга» 19.00 Х/ф «Городской романс» 21.30 Х/ф «Последняя суббота» 05.50 06.30 07.00, 07.25 08.30 09.30 10.00 10.15 10.45 11.00 11.30 12.00 12.30 13.30 15.00 16.00 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 22.10 22.30

27 КАНАЛ Диваки Благая весть 09.00 «Объектив» Элементы PRO Читання «Невзрослые новости» «Академический вестник» За семь морей М/ф «Гламур» «Экстра$тайм» MEDIAСHATRIX «Биографии знаменитых людей» «Эра образования» Портреты дикой природы Профессиональные игры Полигон Зеленый дозор «Своим трудом» «Экономический советник» Т/с «Зона» 24 часа Бизнес Сильные мира сего «Ночная смена» «Все грани высшего» «Готовим вместе» Экспедиция вокруг света. Три в одном

12.15 15.55 16.55 18.40 21.00 21.15 22.15 22.55 23.55

ОРТ М «Играй, гармонь любимая!» «Умницы и умники» «Слово пастыря» 12.00 Новости «Смак» «Геннадий Хазанов. Мистический автопор$ трет» «Голоса» «Восстание чайников» Х/ф «Оттепель» «Лед и пламень» «Время» «Лед и пламень». Продолжение «Прожекторперисхилтон» «Детектор лжи» Что? Где? Когда?

06.00 08.35 09.35 10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 20.00 22.00

ТРК «УКРАИНА» Шустер Live «Добро пожаловать» Без ГМО Песня года $ 2009 г. Лучшее Оголена красуня Т/с «Преступление будет раскрыто 2» Х/ф «Отцы» «Народная звезда. Третий сезон». Финал Т/с «Глухарь» Т/с «Шахта»

07.50 08.50 09.45 10.00, 10.15 10.50


р7

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

УТ1 Акватория бизнеса Сельский час Укравтоконтинент Моя земля $ моя собственность Полезные советы Как это? Вторая жизнь мусора Кто в доме хозяин? Шаг к звездам. Евровидение Шеф$повар страны Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» Д/ф «Сокровища Норвегии», 2 ф. В гостях у Д. Гордона. М.Задорнов, 4 ч. Ближе к народу Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования (жен.) Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования (муж.) Евровидение $ 2011 г. Национальный отбор Деловой мир. Неделя Точка зрения Итоги недели Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. «Ка$ танья» $ «Ювентус» В ПЕРЕРЫВЕ: Тройка, Кено, Максима, Погода Эра бизнеса. Итоги

17.05 18.00 19.55 20.30 21.00 21.45 22.35 23.40

ИНТЕР Д/п «Гладиаторы юрского периода» «Школа доктора Комаровского» «Украина, вставай!» «Пока все дома» Х/ф «Белое солнце пустыни» Х/ф «Гараж» «Вечерний квартал. Бенефис» «БУМ$2. Битва славян» Х/ф «Мальчик и девочка» «Подробности недели» «Подробно с Геннадием Вивденко. Поне$ дельник для Сандея» Х/ф «Гражданка начальница» Х/ф «Последний бойскаут»

08.20 09.30 10.00 10.30 11.25 13.10 15.10 17.00 18.00 20.00 20.55 21.10 23.10 05.30 07.00 07.30 08.00 08.30, 09.00 10.00, 11.30 13.00 15.00 15.30 16.00

9 КАНАЛ Х/ф «Сыщик» М/ф «Последний из могикан» Ретромания Марфа Васильевна$узнай свою судьбу 19.00 «Днепр$футбол» Знак восклицания 04.30 Х/ф «Из жизни начальника уголов ного розыска» Х/ф «За счастьем» Т/с «Робин Гуд» «Алеф$в наше время» Еврейская пр$ма «Резюме» Классная реклама

ÊÓÏËÞ ÃÀÐÀÆ на ж/м Победа в г/к «Трубник» для себя, без посредников.

Тел.: 0959044449, 0679661366

17.00 18.00 19.30 20.00 20.30 21.30 22.30 23.30

Схема Смеха Д/ф «Жизнь» Сегодня НТВ Д/ф «Ого факты» «Сегодня. Итоги» Д/ф «Авиакатастрофы» «Черное и белое» Х/ф «Кодовое имя. «Чистильщик»

18.30 19.00, 19.40 20.10 22.40

11 КАНАЛ Х/ф «Городской коммандо» Церковь Христова Спросите у доктора М/с «Доброе утро, Микки!» «Родительский клуб» «Штрих$код» «Гамма вкуса» Фабрика зірок $ 3 Концерт Клипсы Шоумания Эксклюзив Анализ крови Іnfo$ШОК Т/с «Счастливы вместе» «История болезни или история выздоров$ ления» «Автострасти» 22.00 «Новости недели» «Экономика в деталях» Х/ф «Такси3» Х/ф «Монстро»

08.00 09.05 10.15 10.40 10.50 11.30 13.05 14.45 18.30 19.30 20.10 22.15 23.25

1+1 «Ремонт +» «Лото$Забава» М/с «Клуб Микки Мауса» «Шесть кадров» «Смакуємо» Реалити$шоу «Без мандата» «Меняю жену $ 2» Х/ф «Еще один шанс» «Личное дело» «ТСН» Х/ф «На море» Т/с «Интерны» «Светская жизнь»

08.50 09.55, 11.00 12.00 15.50 19.05 21.05

СТБ «Едим дома» 01.10 «Невероятные истории любви» «Караоке на Майдане» «Х$Фактор» «Танцевальное шоу «Лед и пламень» «Битва экстрасенсов» Т/с «Доктор Хаус»

06.10 07.45 08.00 08.35 09.20 09.40 10.00 10.25 12.30 12.55 13.40 14.30 15.15 16.20 18.00

У зв'язку з втратою вважати недійсним посвідчення на ім'я Марчук Лідії Василівни, серія С №113251, видане Управлін ням праці та соціального захи сту населення 22.09.2005р.

Інформація про тарифи на електроенергію ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» на грудень 2010 р. 1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на грудень 2010 р. без ПДВ

Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом (постанова НKРЕ від 28.10.2010 № 1409) для 1 групи споживачів (крім населення і населених пунктів) (без ПДВ)

1 група

коп/кВтгод

0,201

Тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами (постанова НKРЕ від 28.10.2010 № 1409) (без ПДВ)

1 клас 2 клас

коп/кВтгод коп/кВтгод

1,988 5,828

коп/кВтгод

49,633

Прогнозована середня закупівельна ціна е/е на грудень 2010 р. (розрахована відповідно до постанови НKРЕ від 22.01.01 № 47 із змінами і доповненнями) (без ПДВ)

Одиниця Величина виміру показника

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні осо' би та фізичні особи'суб'єкти підприємницької діяльності), крім підприємств міського електричного транспорту без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Єдині роздрібні тарифи (роздрібні тарифи на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів) (постанова НKРЕ від 23.11.2010 № 1534)

Одиниця виміру

Величина показника

1 клас

коп/кВтгод

55,270

2 клас

коп/кВтгод

68,600

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Двозонні тарифи, диференційовані 1 клас за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 №1241 із змінами 2 клас і доповненнями) Тризонні тарифи, диференційовані 1 клас за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями) 2 клас

Період часу

Одиниця виміру

Величина показника

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

22,108 82,905

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

27,440 102,900

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

19,345 56,375 92,854

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

24,010 69,972 115,248

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ) Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НKРЕ від 22.10.04 № 1030 із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 21.02.08 № 199)

Період часу

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

у межах зон доби (з 17.00 до 7.00)

1 клас

коп/кВтгод

13,818

2 клас

коп/кВтгод

17,150

1 клас

коп/кВтгод

55,270

2 клас

коп/кВтгод

68,600

в інші години доби

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення та населені пункти), затверджені постановою НКРЕ від 10.03.1999 р. № 309 (у редакції постанови НКРЕ від 10.11.2009 р. № 1280). Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків. Керівник фінансового департаменту ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго»

07.15 08.30 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.15 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00, 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.15 19.45 21.00 21.55 23.45

Х/ф «Жилбыл настройщик» Х/ф «Голубой карбункул» «Кухня на шпильках» «Стелла $ чудо возможно» «Модельная школа ведьмы Дженнис» «Женские откровения» «Сбросим лишнее» «Кидс Фликс» «Седмица» «Музыка» «English$club TV» «Фильмы и звезды» 22.50 «Громкое дело» «Мир сериалов» «Дело вкуса» «Як живемо» «Ваш адвокат» «Жизненное пространство» «Перевоплощение» «Лица вещей» «Тип$топ» «Военная тайна» «Честно». «Без права на убийство» «Честно». «Аферы высоких технологий» ICTV

07.45 08.30 08.50 09.35 10.35 11.35 12.00 12.25 13.30 14.30 15.35 16.55 17.35, 18.45 22.50 23.55

«Смак» Анекдоты по$украински ПрожекторПэрисхилтон Квартирный вопрос Ты не поверишь! Козырная жизнь Другой футбол Стоп$10 Южное Бутово Наша Russia Большая разница Море по колено 19.30 Х/ф «Грозовые ворота» Факты недели Украинская мечта Голые и смешные TET

34 КАНАЛ 07.00, 20.30 Блицфакт

С. В. ЄФІМОВ

Сх. 07.41 Зах. 15.55 Трив. дня 08.14

Неділя, 5 грудня 07.25 07.50 08.20 08.40 08.50 09.05 09.30 10.00 11.00 11.50 14.30 14.55 15.45 16.10

07.30 «Хочу верить» 08.00, 19.30, 20.30 «Дом$2» 09.00 М/ф «Кот в сапогах», «Рикки Тикки Тави», «Сказка о рыбаке и рыбке» 10.30 Х/ф «Идеальная семья» 13.00 «Ералаш» 13.30, 17.30 «Снимите это немедленно» 14.30 «Голая правда» 15.30 Х/ф «Быть или не быть» 18.30 «Звезды против караоке» 21.00 «Запретная зона» 22.00 «Брачное чтиво» 23.00 «Окна» 07.00, 07.30 07.45, 08.00 08.30 08.50,

51 КАНАЛ 13.00 «Неделя. «Итоги» Не хлебом единым 21.00 «Тише, «мыши!» Тема дня На сельском меридиане 14.35 Путешествия кота Финика

09.05 10.10, 10.40 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00

16.05 17.30 18.00, 18.35 19.00 19.30 20.30 20.45 21.15 21.50 22.20

Майдан искусств 00.40 Украинская десятка Азбука здоровья Свой взгляд Краеведческое путешествие За и против Капитал «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» COMEDY Kids Проекты и реалии местного самоуправле$ ния Концерт Григория Лепса, 1 ч. Д/ф «Путешествие на край света» 00.00 «Тема дня. «Итоги» Днепропетровщина презентует Акцент недели Губернские прогнозы Новости Кривого Рога Технодром Интервью Музыка Концерт Григория Лепса, 2 ч.

06.01, 06.15 06.35, 06.40 07.20, 08.25 09.10 10.20 11.20 11.55 12.20 13.15 13.30 14.10 14.25 15.30 16.20 17.10 17.30 18.20 19.15 21.00 22.00 22.30 23.55

5 КАНАЛ 09.35 «Окно в Америку» «Погода на курортах» 07.30, 23.35 «Киевское время» «Технопарк» 07.50, 00.30 «Тема недели» «Бистро$ТВ» «Деловая кухня» «Феерия путешествий» «Жизнь интересна» «ГубернаторЪ Камчатки» «Время интервью» «Жизнь в удовольствие» «Страховой патруль» «Блюдо от шефа» «Игра судьбы» «Мотор$ТВ» «Фактор безопасности» «Налоги» «Не первый взгляд» «Народный контроль» «Майдан» «Время: итоги» «Особо опасно» «Время$Тайм» «Обзор прессы»

14.20 15.00

06.00 06.25 07.10 08.20 08.30 09.10 11.30 12.00 12.30 15.05 17.00 19.00

НТН «Самооборона» «Легенды бандитского Киева» Т/с «Инспектор Деррик» М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» М/ф «Возвращение блудного попугая» Т/с «Сыщики» «Легенды уголовного розыска». Штрафбат. Ни шагу назад «Агенты влияния» «Бушидо. Восточные единоборства» Х/ф «Белая медведица» Х/ф «Добрая подружка для всех» Х/ф «Кто я?»

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців в організаційному відділі облдержадміністрації, а саме: головного спеціаліста (на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника до дня його фактичного виходу), 2 головних спеціалістів сектора планування роботи облдержадміністрації, одна з яких на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника до дня його фактичного виходу. Претенденти на посади повинні бути громадянами України, мати вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж ро боти за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління, володіти державною мовою та мати досвід роботи на комп'ютері. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кіро ва, 1, 6й поверх, кімн. 616, довідки за тел. 7428608, 7428160.

Зах. 15.26 Іменинники дня: Сх. 07.29 ВАЛЕР'ЯН, МАКСИМ, АРХИП, МИХАЙЛО, Новий міс. 19.36 ПЕТРО, ФИЛИМОН, ЯРОПОЛК 21.15 Х/ф «Ромео должен умереть» 23.50 Х/ф «Королевская кобра»

22.45

НТВМИР 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» «Знают ли русские русский?» Дикий мир Их нравы Смотр «Первая передача». Автомобильная про$ грамма Дачный ответ «Спето в СССР» «Суд присяжных: главное дело» Особо опасен! Золотая пыль «Развод по$русски» И снова здравствуйте! Обзор. Чрезвычайное происшествие. Об$ зор за неделю «Сегодня. Итоговая программа» Чистосердечное признание «Центральное телевидение» Т/с «Русский дубль». «Должник», «Феня» Т/с «Возвращение Мухтара2»

06.05, 06.30 07.35 08.10 10.25, 11.00, 13.10 15.30 17.30 18.15 19.00 21.25

ENTER 21.00 «Саундтреки» «Детский сеанс» Новости кино Х/ф «Городской романс» 12.35, 15.00 «Витрина$ТВ» 23.25 Х/ф «Собачья жизнь» Х/ф «Где ты Багира?» Х/ф «Светлый путь» «Киноляпы» Х/ф «Коридорный» Х/ф «Долгие проводы» Х/ф «Каир2 вызывает «Альфу»

05.50 06.25, 06.55 07.30 08.40 09.00 10.00

27 КАНАЛ Диваки 08.00 Твой ХиТ Элементы Клуб 700. Украина Клуб суперкниги 24 часа Світ Телемарафон «Калейдоскоп секретов»

07.00, 07.20 07.25 07.55 08.30 09.30 10.00 11.05 12.30 13.55 14.30 15.25 16.20 17.20 18.00 19.00 19.45 20.50

13.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.25 18.00 18.50 19.00 19.30 20.00 20.45 21.00 22.00 22.50 22.35

«Философия искусства» «Ожерелье» «Эра образования» За семь морей Портреты дикой природы Зеленый дозор Калейдоскоп дикой природы Семьи животных Т/с «Атлантида» Встречи с доктором Омельченко Итоговый выпуск «Объектив» «Как стать звездой» «Детки и Предки» М/ф «Ночная смена» «Биографии знаменитых людей» «Готовим вместе» Сильные мира сего

07.40 08.15 09.10 10.00, 10.10 10.30 11.25 12.15 14.20 15.25 17.20 18.50 21.00 22.00 23.05

ОРТ М «Смак» «Служу Отчизне!» «Здоровье» 12.00 Новости «Непутевые заметки» «Пока все дома» «Фазенда» «Побег» «Брюнетки против блондинок» Концерт группы «Иванушки Интерnational» «Большие гонки» «Минута славы» Воскресное «Время» «Большая разница» «Познер»

06.00 06.20 07.10 09.00 11.10 15.55, 17.00 18.00, 19.00 21.30 22.25 23.50

ТРК «УКРАИНА» Серебряный апельсин Оголена красуня Т/с «Преступление будет раскрыто 2» Песня года $ 2009 г. Лучшее Т/с «Глухарь» 20.25 Т/с «Побег» Шоу «Играешь или не играешь» 19.25 Т/с «Шахта» События «Ты $ чемпион». Финал Футбольный уик$энд Х/ф «Другие»

До відома керівників управлінь, відділів, інших підрозділів обласної державної адміністрації, а також територіальних органів центральних органів виконавчої влади! Відповідно до постанови КМУ від 02.09.2010 № 797 «Про вне сення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731» та наказу Мінюсту України від 11.10.2010 № 2478/5 суб'єктам нормотворення необхідно що місяця до 5 числа надсилати до Головного управління юстиції у Дніпропетровській області переліки актів, прийнятих протя гом місяця, крім актів персонального характеру, для проведен ня перевірки додержання законодавства про державну реєст рацію нормативноправових актів. Для довідок звертатись за тел. 471287.

Сервисный Центр

ÎÎÎ ÍÏÎ «ÃÀÇÈÔÈÊÀÒÎл обслуживает газовые котлы ведущих импортных производителей

Ввод в эксплуатацию (постановка на гарантию), профилактические работы, ремонт. Продажа оборудования. Внимание: Газоопасное оборудование! Ежегодное ТО котла обязательно! (056) (056) 798-41-30, 798-41-30, (063) (063) 229-41-30, 229-41-30, (067) (067) 511-81-48, 511-81-48, (095) (095) 234-11-01 234-11-01


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропет ровській області про визнання осо Саксаганський суд м. Кривого би такою, що втратила право на ко Рогу викликає Жуган Костянтина ристування житловим приміщен Володимировича у судове засідан ням. Явка в судове засідання відпо ня, призначене на 10 год. 15 хв. 29 відача Сівака Дмитра Олександро вересня 2010 року за адресою: м. вича обов’язкова. У разі неявки за Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як значеної особи у судове засідання відповідача по цивільній справі 2 без поважних причин справу буде 3855/10 за позовом Скрипки Мак розглянуто за його відсутності. сима Миколайовича про стягнення боргу за розпискою. Суд поперед Ленінський районний суд м. жає, що в разі неявки відповідача Дніпропетровська викликає Луцика Жуган Костянтина Володимировича Сергія Івановича як відповідача у у судове засідання справа буде роз судове засідання по цивільній справі глянута за його відсутності і поста № 25847/10 р. за позовом фізичної новлено заочне рішення на підставі особи підприємця Кобзара Сергія Івановича, Приватного підприємства ст. 224 ЦПК України. «Шеріф» до Луцика Сергія Іванови Індустріальний районний суд м. ча та Шулика Олександра Олеговича Дніпропетровська (адреса: м. про стягнення матеріальної шкоди, Дніпропетровськ, пр. Правди, 84/ яке відбудеться 09 грудня 2010 року 102, суддя Зосименко С.Г.) викликає о 14 год. 15 хв. у приміщенні суду за у судове засідання, яке відбудеться адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, 7 грудня 2010 року о 16 год. 30 хв., вул. Коробова, 6, каб. 215. Наслідки громадянку Щамрицьку Ольгу Ми неявки передбачені ст. 169 ЦПК Ук хайлівну по цивільній справі за по раїни. зовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропетровської Саксаганський районний суд м. обласної дирекції до Щамріцької Кривого Рогу викликає у судове за О.М. про стягнення суми боргу за сідання Дятлову Світлану Михай кредитним договором. У разі неяв лівну в якості відповідача по ки та невиконання обов’язку по цивільній справі за позовом Во відомити суд про причини неявки робйової Анжели Михайлівни про справу буде вирішено на підставі усунення перешкод у користуванні наявних даних та постановлено за та розпорядженні власністю. Судо ве засідання відбудеться в залі 8 очне рішення. Саксаганського районного суду м. У провадженні судді Красногвар Кривого Рогу за адресою: м. Кривий дійського районного суду м. Ріг, пр. Дзержинського, 1, о 16 год. Дніпропетровська Некрасова О.О. 10 хв. 24 листопада 2010 року. У знаходиться цивільна справа № 2 разі неявки відповідача без поваж 31282010 за позовною заявою ПАТ ної причини судове засідання буде «Райффайзен Банк Аваль» до Най відкладено та справу буде призна денко Тетяни Володимирівни про чено на 15 год. 50 хв. 29 листопада стягнення заборгованості. Відпові 2010 року. Судове засідання відбу дачка Найденко Тетяна Володими деться в залі 8 Саксаганського ра рівна викликається у судове засі йонного суду м. Кривого Рогу за ад дання на 21 грудня 2010 року о 08 ресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзер год. 30 хв. за адресою: м. Дніпро жинського, 1. петровськ, пр. Пушкіна, 77б, при міщення Красногвардійського ра Бабушкінський районний суд м. йонного суду м. Дніпропетровська, Дніпропетровська, розташований каб. 23. Після опублікування об’я за адресою: 49000, м. Дніпропет ви в пресі відповідач вважається ровськ, пр. К. Маркса, 57, викликає повідомленим про час та місце роз Филимоненко В.М. та Филимоненко гляду справи. У разі неявки Найден Т.В. у судове засідання по цивільній ко Тетяни Володимирівни справу справі за позовом Публічного акці онерного товариства «Банк «Фінан буде розглянуто за її відсутності. си та Кредит» до Филимоненко В.М. Покровський районний суд в та Филимоненко Т.В. про стягнення Дніпропетровській області по заборгованості за кредитним дого відомляє, що 12 січня 2011 року о 8 вором, яке відбудеться о 09 год. 40 год. 30 хв. відбудеться слухання ци хв. 27 грудня 2010 року. У випадку вільної справи за позовом АТ неявки відповідача справу буде «Райффайзен Банк Аваль» до Бон розглянуто в заочному порядку. даренка Володимира Віталійовича про стягнення заборгованості за Вільногірський міський суд кредитним договором. Судове засі Дніпропетровської області викли дання буде проходити у приміщенні кає у судове засідання відповідачів суду за адресою: Дніпропетровська Марухненка Миколу Васильовича, область, смт Покровське, вул. К. зареєстрованого за адресою: Маркса, 134. У разі неявки Бонда Дніпропетровська область, Віль ренка В.В. справу буде розглянуто ногірськ, вул. Леніна, 75б, кв. 38; за його відсутності на підставі на Баранову Ларису Михайлівну, за явних матеріалів справи. Суддя По реєстровану за адресою: Дніпро кровського районного суду Дніпро петровська область, м. Вільногірськ, петровської області Єланський О.Г. вул. Леніна, 75б, кв. 16, по цивіль них справах за позовом КП «Жил Саксаганський суд м. Кривого сервіс» про стягнення заборгова Рогу викликає Гульченка Ігоря Ми ності за спожиті житловокому колайовича у судове засідання, при нальні послуги. Судове засідання значене на 10 год. 30 хв. 06 грудня відбудеться 16.12.2010 року о 13.00 2010 року за адресою: м. Кривий у приміщенні Вільногірського Ріг, вул. Демиденка, 6а, як відпові міського суду за адресою: м. дача по цивільній справі 21529/10 Вільногірськ, вул. Жовтнева, 14а, за позовом Бень Любові Стефанів каб. 3. У разі неявки відповідачів у ни про розірвання договору та судове засідання справа буде роз відшкодування моральної шкоди. глянута за їхньої відсутності з ухва Суд попереджає, що в разі неявки ленням заочного рішення. відповідача Гульченка Ігоря Мико лайовича у судове засідання спра Вільногірський міський суд ва буде розглянута за його відсут Дніпропетровської області викли ності і винесено заочне рішення на кає у судове засідання відповідачів Сергєєву Антоніну Василівну, Сер підставі ст. 224 ЦПК України. гєєву Олександру Василівну, зареє Жовтневий районний суд м. Кри строваних за адресою: Дніпропет вого Рогу повідомляє про розгляд ровська область, Вільногірськ, вул. цивільної справи за позовом Сквор Гагаріна, 15, кв. 4, кім. 12, по цова Євгена Миколайовича до цивільній справі за позовом КП Скворцової Олени Дмитрівни про «Жилсервіс» про стягнення забор розірвання шлюбу. Розгляд справи гованості за спожиті житловокому призначений на 01.12.2010 року о нальні послуги. Судове засідання 9.00 в залі 310. Явка відповідача відбудеться 17.12.2010 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Вільногір обов’язкова. ського міського суду за адресою: Дзержинський районний суд м. м. Вільногірськ, вул. Жовтнева, 14 Кривого Рогу повідомляє, що 13 а, каб. 3. У разі неявки відповідачів грудня 2010 р. о 08 год. 30 хв. в залі у судове засідання справа буде роз судових засідань 104 за адресою: м. глянута за їхньої відсутності з ухва Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеть ленням заочного рішення. ся судове засідання по цивільній справі за позовом Управління жит Саксаганський суд м. Кривого ловокомунального господарства Рогу викликає громадянина Кова виконкому Криворізької міської ленка Олександра Олександровича ради до Сівака Дмитра Олександро у судове засідання на 29 листопада вича, Сектора громадянства і реєст 2010 року о 9 год. 20 хв. за адре рації фізичних осіб Дзержинського сою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка,

6а, зал 5, як відповідача по цивільній справі № 24143/10 за позовом Коваленко Вікторії Воло димирівни до Коваленка Олександ ра Олександровича про визнання нерухомого майна спільною суміс ною власністю подружжя, розподіл сумісного майна подружжя. При собі мати документи, які посвідчу ють особу. При неможливості з’яви тись у судове засідання повідомте суд про причини неявки. У разі не явки у судове засідання без поваж них причин та неповідомлення про причини неявки до суду справа буде розглянута за відсутності відповіда ча на підставі наявних по справі доказів. Самарський районний суд м. Дніпропетровська у зв’язку з роз глядом цивільної справи за позовом АКБ «УкрСиббанк» до Карамушко Валентини Миколаївни, Дорощенко Олени Станіславівни, Небікова Оле га Миколайовича, третя особа Сек тор громадянства, імміграції та реє страції фізичних осіб Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропет ровській області про стягнення за боргованості за кредитними зобо в'язаннями викликає в якості відпо відача Дорощенко Олену Станісла вівну, яке відбудеться 06 грудня 2010 року о 15 год. 20 хв. у при міщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська по вул. Електричній, 1а (каб. 101). Явка су воро обов'язкова. Викликається Єфимова Олена Леонідівна до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області, який знаходиться за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Єфимова Дениса Юрійови ча про позбавлення батьківських прав. Справа призначена до розгля ду на 16.12.2010 р. о 08 год. 45 хв. Справу слухає суддя Головін В.О., каб. 303, 3й поверх. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області викликає Чорнойван Оксану Пав лівну та Бондар Анатолія Вікторо вича у судове засідання як відпові дачів по цивільній справі за позо вом Публічного акціонерного това риства «ОТП БАНК» до Чорнойван Оксани Павлівни та Бондар Анато лія Вікторовича про стягнення за боргованості за кредитними зобов' язаннями, яке відбудеться 30 лис топада 2010 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул. Петров ського, 47.

Віталій Вячеславович викликається у судове засідання на 13 грудня 2010 року о 08 год. 30 хв. у при міщення Павлоградського міськра йонного суду Дніпропетровської об ласті: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 409. Суддя Токар Н.В. Після опублікування об'яви в пресі відпо відач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Цимбал Віталія В'ячеславо вича справу буде розглянуто за його відсутності.

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178) ○

ра, КП «ДМБТІ», про визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним. Відповідачу пропо нується подати письмові пояснення чи заперечення та посилання на докази, якими він обгрунтовується. У випадку неявки відповідача у су дове засідання він вважається на лежно повідомленим про місце, день та час його проведення.

ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Ярошенко Павло Юрі йович по цивільній справі № 22355/ Красногвардійський районний 2010 за позовом Ярошенко Вікторії суд м. Дніпропетровська повідом Вікторівни, Ярошенко Антоніни ляє, що у провадженні суду знахо Павлівни до Ярошенка Павла Юрі диться цивільна справа за позовом йовича, третя особа КП ЖЕО № 20, Костіної Ірини Сергіївни до Храм про визнання особи такою, що втра цовського Бориса Ігоровича про по тила право на користування житло вернення суми боргу. Відповідач вим приміщенням, викликається у Храмцовський Борис Ігорович вик судове засідання на 02 грудня 2010 ликається у судове засідання на 10 року о 10.00 у приміщення Цент грудня 2010 р. о 08 год. 30 хв. у при ральноМіського суду м. Кривого міщення Красногвардійського суду: Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, Першотравнева, 12, зал 7 (суддя 77б, каб. 2. Після опублікування Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. об’яви в пресі відповідач вважаєть 74 ЦПК України після опублікуван ся повідомленим про час та місце ня оголошення в пресі відповідач розгляду справи. У разі неявки Ярошенко Павло Юрійович вва Храмцовського Бориса Ігоровича жається повідомленим про час та справу буде розглянуто за його місце розгляду справи. У разі неяв ки його до залу судового засідання відсутності. справа буде розглянута за його Дніпропетровський районний суд відсутності. Дніпропетровської області (суддя Алтунін О.В.) по цивільній справі № Заводський районний суд м. 23116/10 за позовом Гордієнко Га Дніпродзержинська викликає Та лини Миколаївни до Апостолова Ана ран Віту Юріївну у судове засідан толія Івановича про визнання права ня як відповідача по справі за по власності на 1/2 частину домоволо зовом Тарана Ігоря Ігоровича до діння викликає у судове засідання в Таран Віти Юріївни про позбавлен якості відповідача Апостолова Ана ня батьківських прав, відібрання толія Івановича на 02 лютого 2011 малолітньої дитини, визначення року о 14.00. Судове засідання буде місця проживання, яке відбудеться проходити за адресою: Дніпропет 21.12.2010 р. об 11.00 за адресою: ровська область, Дніпропетровський м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, каб. 17. При собі мати документ, 7, каб. 18. Просимо на даний час з’я який посвідчує особу. У разі неяв витись до суду особисто або напра ки Таран Віти Юріївни у судове за вити свого представника. При собі сідання без поважної причини та не необхідно мати паспорт або інший повідомлення про причини неявки документ, що посвідчує особу, а до суду справа може бути розгляну представникам належно оформлені та за її відсутності на підставі на явних по справі доказів. довіреності.

Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає Гурову Ганну Володи мирівну у судове засідання, призна чене на 11 год. 30 хв. 09 грудня 2010 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, як відповідача по цивільній справі 22398/10 за по зовом Ромашко Людмили Володи мирівни про розділ квартири. Суд попереджає, що в разі неявки відпо відача Гурової Ганни Володимирів ни у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності і ви несено заочне рішення на підставі Кіровський районний суд м. ст. 224 ЦПК України. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропет ЦентральноМіський районний ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 5, вик суд м. Кривого Рогу повідомляє, що ликає відповідача Дворкіна Влади відповідачка Стельмащук Галина слава Олеговича по цивільній справі Дмитрівна за позовом Стельмащук за позовом Відкритого акціонерно Віктора Івановича до Стельмащук го товариства «Комерційний банк Галини Дмитрівни про розірвання «Надра» до Дворкіна Владислава шлюбу викликається у судове засі Олеговича про стягнення коштів, дання на 01 грудня 2010 року об яке відбудеться 03.12.2010 року о 11.00 у приміщення Центрально 15 год. 30 хв. У випадку неявки Міського суду м. Кривого Рогу за ад сторін справу буде розглянуто в за ресою: м. Кривий Ріг, вул. Першо гальному порядку. Суддя Ходасе травнева, 12, зал 7 (суддя Черкасен ко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК вич О.В. України після опублікування оголо Жовтневий районний суд м. шення в пресі відповідачка Стель Дніпропетровська, розташований мащук Галина Дмитрівна вважаєть за адресою: 49044, м. Дніпропет ся повідомленою про час та місце ровськ, вул. Паторжинського, 18а, розгляду справи. У разі неявки її до викликає Романенка Ігоря Анато залу судового засідання справа буде лійовича в якості відповідача по розглянута за її відсутності. цивільній справі № 210312/10 за позовом Литвиненка Сергія Анато Ленінський районний суд м. лійовича до Романенка Ігоря Ана Дніпропетровська викликає Ма толійовича про визнання особи та риніч Романа Петровича як відпо кою, що втратила право на користу відача у судове засідання по вання житлом, у судове засідання, цивільній справі № 24143/10 р. за яке відбудеться о 10.00 17 січня позовом ЗАТ «СК «Інгосстрах» до вас 2011 року, к. 18. У випадку неявки про стягнення суми, яке відбудеть відповідача у судове засідання ся 14.12.2010 року о 10.00, каб. 223, справу буде розглянуто в заочному у приміщенні суду за адресою: м. порядку. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. У провадженні Павлоградського Наслідки неявки передбачені міськрайонного суду Дніпропет ст. 169 ЦПК України. ровської області знаходиться ци вільна справа за позовною заявою Бабушкінський районний суд м. Цимбал Миколи Васильовича до Дніпропетровська (м. Дніпропет Цимбал Віталія В'ячеславовича, тре ровськ, пр. К. Маркса, 57) викликає тя особа Відділ у справах грома в якості відповідача Самуру Воло дянства, імміграції і реєстрації димира Івановича у судове засідан фізичних осіб Павлоградського МВ ня, яке відбудеться 22.12.2010 року УМВС України в Дніпропетровській о 09 год. 50 хв. по справі за позо області про визнання особи такою, вом Шапшалової Н.С. до Самури В.І., що втратила право на користуван треті особи Сьома Дніпропетров ня квартирою. Відповідач Цимбал ська державна нотаріальна конто

Лобас Ігор Миколайович викли кається на 09.00 02 грудня 2010 року у судове засідання в якості відповідача до Верхньодніпров ського районного суду Дніпропет ровської області, м. Верхньодніп ровськ, вул. Петровського, 47, по цивільній справі за позовом Плахот ник Олени Валеріївни про поділ спільного майна подружжя. Суддя Петрюк Т.М., каб. 12. Останнє відо ме місце проживання відповідача Лобас Ігоря Миколайовича: с. Пуш карівка Верхньодніпровського ра йону Дніпропетровської області, вул. Ілляшевської, 5. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Дво рецького Олександра Олександро вича, що судом у судовому засіданні о 10.00 06 грудня 2010 р. буде роз глядатися цивільна справа № 2 10013/2010 за позовом Очеретяно го Владислава Анатолійовича до ЗАТ «СК «Інкомстрах», Дворецького Олександра Олександровича про відшкодування матеріальної та мо ральної шкоди, спричиненої внас лідок ДТП (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазначе ний час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Патор жинського, 18а, каб. 19, для участі у розгляді цивільної справи особи сто або направити до суду свого представника з належно оформле ною довіреністю. Марганецький міський суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання в якості відповідачів Ігнатенка Едуарда Вікторовича, Ігнатенко Ольгу Мико лаївну по цивільній справі за позо вом ПАТ «ОТП Банк» до Ігнатенка Едуарда Вікторовича, Ігнатенко Ольги Миколаївни про стягнення за боргованості за кредитним догово ром. Ігнатенко Едуард Вікторович зареєстрований за адресою: 53400, м. Марганець, вул. Лермонтова, 27/ 24. Ігнатенко Ольга Миколаївна за реєстрована за адресою: 53400, м. Марганець, Східний квартал, 3а/86. Розгляд справи призначено на 09 грудня 2010 року о 10.00 у при міщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець Дніпропет ровської області, вул. Радянська,

72а. Суддя Панасенко О.П. У разі неявки відповідачів у судове засі дання справа буде розглядатись за їхньої відсутності за наявними до казами. У разі неявки у судове засі дання відповідач повинен повідо мити суд про причини неявки. Апостолівський районний суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання Наклюцьку Марію Миколаївну, зареєстровану за адресою: м. Зеленодольськ, вул. 60 років Жовтня, 2, кв. 44, як відпо відача по цивільній справі за позо вом ПАТ «Всеукраїнський Акціонер ний Банк» до Наклюцької М.М. про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 09 грудня 2010 року о 10.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Апо столове, вул. Визволення, 66, зал суду 4. Після опублікування оголо шення Наклюцька Марія Миколаїв на вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до суду справа буде розглянута за його відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Литви ненка Сергія Володимировича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 24095/10 р. за позовом Литвиненко Лілії Валері ївни до вас про усунення перешкод у користуванні власністю, яке відбу деться 2 грудня 2010 року о 16.00, каб. 223, у приміщенні суду за ад ресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передба чені ст. 169 ЦПК України. АмурНижньодніпровський рай онний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що у провадженні суду перебуває цивільна справа № 8385 за позовом Симончик Олександра Миколайовича до Симончик Наталії Миколаївни про стягнення алі ментів. Відповідачка Симончик На талія Миколаївна викликається у судове засідання, яке відбудеться 03.12.2010 р. о 08 год. 30 хв. за ад ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9. Після опубліку вання оголошення відповідачка вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. За умови неявки відповідачки Симончик На талії Миколаївни та неповідомлен ня нею про причини неявки справу буде розглянуто за її відсутності на підставі наявних доказів. Суддя Спай В.В. Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Івчен ко Т.П. викликає на 13 грудня 2010 року о 14 год. 30 хв. у приміщення Заводського районного суду за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 15, тел. (05692) 300 63, Макарову Тетяну Олександрівну як відповідачку та Товарну біржу «Дніпродзержинська» як третю осо бу по цивільній справі за позовом Конькової Лариси Федорівни до Ма карової Тетяни Олександрівни, до 3ї особи Товарної біржі «Дніпро дзержинська», про визнання дійсним договору купівліпродажу і визнання права власності на квар тиру в порядку спадкування по за кону. При собі мати документ, який посвідчує особу, а також дові реність або інший документ, що підтверджує повноваження пред ставника третьої особи. При немож ливості з’явитись у судове засідан ня повідомте суд про причини не явки. У разі неявки у судове засі дання без поважної причини та не повідомлення про причини неявки до суду справа може бути розгляну та за відсутності відповідача на підставі наявних по справі доказів. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Суха рєву Людмилу Михайлівну, Сухарє ву Тетяну Олександрівну, Джа гунішвілі Олену Олександрівну як відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 25527/10 р. за позовом Сухарєвої Валентини Дмит рівни до Сухарєвої Людмили Михай лівни, Сухарєвої Тетяни Олександ рівни, Джагунішвілі Олени Олексан дрівни, треті особи Відділ грома дянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, Сухарєв Олександр Мико лайович, про визнання осіб такими, що втратили право на користуван


р9

25.11.2010 р. № 86 (1178) ○

ня житловим приміщенням, яке відбудеться 17 січня 2011 р. о 12 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Ко робова, 6, каб. 221. Наслідки неяв ки передбачені ст. 169 ЦПК України. Бабушкінський райсуд м. Дніпро петровська викликає Уткіну Вален тину Панасівну як відповідача на 21.01.2011 р. о 14 год. 30 хв. по справі за позовом Погодіної Світла ни Дмитрівни до Уткіної Валентини Панасівни про відшкодування шко ди. Адреса суду: м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 310. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська Некрасова О.О. знаходиться цивільна справа № 2 31842010 за позовною заявою Ко зельського Аркадія Юрійовича до Єрмолової Катерини Степанівни, Сер гійчука Сергія Миколайовича про відшкодування шкоди внаслідок ДТП. Відповідачі Єрмолова Катери на Степанівна, Сергійчук Сергій Ми колайович викликаються у судове засідання на 20 січня 2011 року об 11 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 77б, при міщення Красногвардійського ра йонного суду м. Дніпропетровська, каб. 23. Після опублікування об’яви в пресі відповідачі вважаються по відомленими про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Єрмоло вої Катерини Степанівни, Сергійчука Сергія Миколайовича справу буде розглянуто за їхньої відсутності.

ОГОЛОШЕННЯ 13 ○

викликає представника Приватного підприємства «Тріумф Кондитер», Бебік Євгена Валентиновича та Чер каського Сергія Миколайовича у су дове засідання як відповідачів по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі філії «Дніпропетровське регіональ не управління» ПАТ «Банк «Фінан си та Кредит» до Приватного підприємства «Тріумф Кондитер», Бебік Євгена Валентиновича та Чер каського Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 13 грудня 2010 року о 15 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 47. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області викликає Константінова Віктора Сергійовича та Константінову Оль гу Володимирівну у судове засідан ня як відповідачів по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі філії «Дніпропетровське регіональне уп равління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до Константінова Віктора Сергійовича та Константінової Оль ги Володимирівни про стягнення за боргованості за кредитним догово ром, яке відбудеться 13 грудня 2010 року о 15.00 у приміщенні суду за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 47.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання Тимченка Віктора Івановича в якості відпові Саксаганський суд м. Кривого Рогу дача по цивільній справі за позовом викликає громадянку Ломаченко На ПАТ «Ві Ей Бі Банк» про стягнення талію Володимирівну у судове засі заборгованості, яке відбудеться дання на 16 грудня 2010 року о 15 20.12.2010 року об 11 год. 30 хв. год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, зал 5, як відпо У провадженні Павлоградського відача по цивільній справі № 2 міськрайонного суду Дніпропет 3930/10 за позовом Ігнатенко Аліси ровської області знаходиться ци Володимирівни до Ломаченко На вільна справа за позовною заявою талії Володимирівни про визнання Публічного акціонерного товари договору купівліпродажу квартири ства «Всеукраїнський Акціонерний дійсним. При собі мати документи, Банк» до Куценко Неллі Іванівни, які посвідчують особу. При немож Безуглого Геннадія Павловича про ливості з’явитись у судове засідання стягнення заборгованості. Відпові повідомте суд про причини неявки. дач Куценко Нелля Іванівна викли У разі неявки у судове засідання без кається у судове засідання на 01 поважних причин та неповідомлен грудня 2010 року о 08 год. 30 хв. у ня про причини неявки до суду спра приміщення Павлоградського ва буде розглянута за відсутності міськрайонного суду Дніпропет відповідача на підставі наявних по ровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дні справі доказів. провська, 135, каб. 409. Суддя То Слухання цивільної справи за кар Н.В. Після опублікування об'я позовом КП «Жилсервіс3» до ви в пресі відповідач вважається Бандури Н.М., Власенка В.О. про повідомленим про час та місце роз визнання осіб такими, що втрати гляду справи. У разі неявки Куцен ли право на користування житло ко Неллі Іванівни справу буде роз вим приміщенням, призначено на глянуто за її відсутності. 15.00 06 грудня 2010 року. Суд викликає Бандуру Наталію Мико ЦентральноМіський районний лаївну, Власенка Владислава Оле суд м. Кривого Рогу повідомляє, говича як відповідачів по даній що 29 листопада 2010 року о 14 справі. У разі неявки останніх год. 30 хв. в залі суду 8 Централь справа буде розглянута без їхньої ноМіського районного суду м. участі. Слухання справи відбу Кривого Рогу за адресою: м. Кри деться у приміщенні Кіровського вий Ріг, вул. Першотравнева, 12, районного суду м. Дніпропет відбудеться слухання цивільної ровська за адресою: м. Дніпро справи за позовом Виконкому петровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 7, ЦентральноМіської районної у місті ради в інтересах малолітньо у вищезазначений час. го Секундова Володимира Володи Жовтневий районний суд м. Кри мировича до Секундової Ніни Оле вого Рогу повідомляє, що 01 лютого гівни, 3тя особа КЗ «Криво 2011 року о 10.00 в залі судових за різький спеціалізований будинок сідань 208 за адресою: вул. Невська, дитини» Дніпропетровської об 3, відбудеться судове засідання по ласної ради про позбавлення цивільній справі за позовом Ус Ірини батьківських прав та стягнення Миколаївни, Ус Олександра Микола аліментів. На підставі ч. 9 ст. 74 йовича, Ус Андрія Миколайовича до ЦПК України після опублікування Ус Миколи Вікторовича про визнан оголошення в пресі відповідач Се ня громадянина таким, що втратив кундова Ніна Олегівна вважаєть право на користування житловим ся повідомленою про час та місце приміщенням. Явка відповідача Ус розгляду справи. У разі її неявки Миколи Вікторовича обов'язкова з або її представника справу буде наданням раніше неподаних до розглянуто за її відсутності. казів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних при Ленінський районний суд м. викликає чин та неповідомлення ним про при Дніпропетровська чину неявки суд вирішить справу з Обійдихата Юрія Сергійовича у судо ве засідання як відповідача по винесенням заочного рішення. цивільній справі № 27021/2010 р. Шановний Роєнко Юрій Олександ за позовом Штамбург Наталії Мико рович (місце проживання невідоме), лаївни до Обійдихата Юрія Сер Дніпропетровський районний суд гійовича про зміну прізвища дитини, Дніпропетровської області повідом яке відбудеться 13 грудня 2010 р. о ляє, що 13.12.2010 року о 12 год. 30 15 год. 30 хв. у приміщенні суду за хв. відбудеться розгляд цивільної адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, справи № 21612/10 за позовом Пась ж/м Червоний Камінь, вул. Коробо ко А.І. до Роєнка Ю.О. про відшкоду ва, 6, каб. 225. Наслідки неявки пе вання шкоди, завданої ДТП. Просимо редбачені ст. 169 ЦПК України. з’явитись особисто або направити свого представника з юридично пра Чернявська Олена Юріївна та Чер нявський Микола Васильович ви вильно оформленим дорученням. кликаються у судове засідання на 01 Верхньодніпровський районний березня 2011 року об 11 год. 30 хв. суд Дніпропетровської області до АмурНижньодніпровського ра

йонного суду м. Дніпропетровська як відповідачі по цивільній справі № 23683/10 за позовом ВАТ «КБ «Надра» до Чернявської О.Ю., Чер нявського М.В. про стягнення забор гованості. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде роз глянута за їхньої відсутності, на підставі наявних матеріалів постанов лено заочне рішення. Судове засідан ня буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 10.

у судове засідання, призначене на 29 листопада 2010 року о 10 год. 20 хв. Судові засідання відбудуться у при міщенні Верхньодніпровського ра йонного суду Дніпропетровської об ласті за адресою: вул. Петровського, 47, м. Верхньодніпровськ, Дніпропет ровська область.

01 грудня 2010 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетров ська по вул. Електричній, 1а (каб. 101). Явка суворо обов'язкова.

Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає громадянина Ященка Олек сандра Миколайовича у судове засі Жовтневий районний суд м. дання на 30 листопада 2010 року о Дніпропетровська повідомляє 09 год. 20 хв. за адресою: м. Кривий Скрипниченка Віктора Павловича, Ріг, вул. Демиденка, 6а, зал 5, як що судом у судовому засіданні о 16 відповідача по цивільній справі № 2 год. 30 хв. 08 грудня 2010 р. буде 4272/10 за позовом Сєгнєт Наталі Жовтневий районний суд м. Кри розглядатись цивільна справа № 2 Олександрівни до Ященка Олександ вого Рогу повідомляє, що 08.12. 9872/2010 за позовом ТОВ «Торгі ра Миколайовича про усунення пе 2010 р. о 10 год. 40 хв. у залі суду вельний будинок «Мегаполіс» до решкод у користуванні власністю. 304 за адресою: 50029, м. Кривий Скрипниченка Віктора Павловича При собі мати документи, які по Ріг, вул. Невська, 3, буде розгляда про стягнення заборгованості (суд свідчують особу. При неможливості тись цивільна справа за позовом дя Черновськой Г.В.). Вам необхід з'явитись у судове засідання по Сарана Ольги Теофілівни, Ярох На но з’явитись у зазначений час у відомте суд про причини неявки. У талії Андріївни до Ярох Андрія Пет Жовтневий районний суд м. Дні разі неявки у судове засідання без ровича про визнання особи такою, пропетровська, вул. Паторжинського, поважних причин та неповідомлен що втратила право на користуван 18а, каб. 19, для участі у розгляді ци ня про причини неявки до суду спра ня житловим приміщенням. (Ос вільної справи особисто або напра ва буде розглянута за відсутності таннє місце проживання відповіда вити до суду свого представника з відповідача на підставі наявних по ча Ярох А.П.: м. Кривий Ріг, вул. 5й належно оформленою довіреністю. справі доказів. Зарічний, 23/157). У разі неявки відповідача до суду у зазначений Дзержинський районний суд м. день справа буде розглянута за його Кривого Рогу повідомляє, що 13 відсутності на підставі наявних по грудня 2010 р. о 16.00 в залі судо Самарський районний суд м. вих засідань 104 за адресою: м. Дніпропетровська повідомляє, що справі документів. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеть 19 серпня 2010 року було винесено Царичанський районний суд ся судове засідання по цивільній заочне рішення по цивільній справі Дніпропетровської області (51000, справі за позовом Жигаловського № 21430/10 за позовом Публічного смт Царичанка Дніпропетровської Бориса Григоровича, Жигаловської акціонерного товариства «Райффай області, вул. Театральна, 14а) ви Ольги Іванівни, Жигаловського зен Банк Аваль» до Найдьонова кликає у судове засідання в якості Євгена Борисовича до Жигалов Віктора Івановича про стягнення за відповідача Белінську Оксану Семе ського Сергія Борисовича, третя боргованості. Суд вирішив стягти з нівну по цивільній справі № 2759 особа на боці позивача без само Найдьонова Віктора Івановича на 10 за позовом Соболь Андрія Олек стійних вимог Житловоексплуата користь Публічного акціонерного то сійовича до Белінської Оксани Семе ційна організація № 8, про визнан вариства «Райффайзен Банк Аваль» нівни, третя особа Відділ громадян ня таким, що втратив право на ко заборгованість за кредитним догово ства, імміграції і реєстрації фізичних ристування житловим приміщен ром № 014/120169/3173/74 від 12 осіб Царичанського РВ ГУМВС Украї ням. Явка у судове засідання відпо грудня 2006 року в сумі 974868,60 ни в Дніпропетровській області про відача Жигаловського Сергія Бори грн., судовий збір у сумі 1700,00 грн. усунення перешкод у здійсненні пра совича обов’язкова. У разі неявки та витрати на інформаційнотехніч ва на користування та розпоряджен зазначеної особи у судове засідан не забезпечення розгляду справи в ня своїм майном шляхом зняття з ня без поважних причин справу сумі 120,00 грн. реєстрації. Судовий розгляд відбу буде розглянуто за його відсутності. Ленінським районним судом м. деться 13 грудня 2010 року о 10.00 у приміщенні Царичанського районно Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (суддя Остапен го суду. У разі неявки справу буде Дніпропетровська по цивільній ко Н.Г.) 21 жовтня 2010 року в за розглянуто за відсутності відповіда справі за позовом ПАТ «ПроКредит очному порядку було розглянуто Банк» до Бачманюк Людмили Мико цивільну справу № 22474/10 за ча. Суддя Б.М.Сорока. лаївни, Андрєєвої Ірини Володими позовом Віжичаніна Олександра Тернівський районний суд м. Кри рівни про стягнення суми викликає Антонійовича до Трудова Станісла вого Рогу викликає Ель Кавекжі На Бачманюк Людмилу Миколаївну, Анд ва Борисовича про стягнення суми талю Олексіївну у судове засідання рєєву Ірину Володимирівну у судове боргу. Даним заочним рішенням як відповідача по справі за позовом засідання, яке відбудеться 21 грудня позовні вимоги Віжичаніна О.А. до Романенка Геннадія Вікторовича до 2010 року о 09.00 у приміщенні Ба Трудова С.Б. були задоволені. З пов Ель Кавекжі Наталі Олексіївни про бушкінського районного суду м. ним текстом рішення відповідач усунення перешкод у користуванні Дніпропетровська (м. Дніпропет може ознайомитись звернувшись до житлом, яке відбудеться 06.12.2010 ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 318). У канцелярії Ленінського районного р. о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, разі вашої неявки у судове засідання суду м. Дніпропетровська за адре вул. Ухтомського, 23, каб. 3. У разі справа буде розглядатись за вашої сою: вул. Коробова, 6, каб. 213. неявки справа буде розглянута за відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних по Кіровський районний суд м. відсутності відповідача. справі доказів судом буде винесено Дніпропетровська повідомляє, що Дзержинський районний суд м. заочне рішення. Суддя Шевцова Т.В. заочним рішенням Кіровського ра йонного суду м. Дніпропетровська Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що відповіда Бабушкінський районний суд м. під головуванням судді Васіної Л.А. чу Риженку Руслану Анатолійовичу Дніпропетровська (м. Дніпропет від 31.08.2010 р. задоволена позов необхідно з’явитись у судове засі ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 309) на заява Пономарьової О.В. до Чор дання з розгляду цивільної справи викликає Турубара Андрія Микола ного О.В., третя особа ВГІРФО за позовом Сінькова Сергія Вікторо йовича у судове засідання 01 груд Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України вича, Сінькової Ірини Анатоліївни ня 2010 року о 10 год. 15 хв. в якості у Дніпропетровській області, про до Риженка Руслана Анатолійовича, відповідача по цивільній справі за визнання особи такою, що втратила 3ті особи на боці відповідача без позовом ПАТ «Райффайзен Банк право на користування житловим самостійних вимог КП «Житлово Аваль» до Турубара А.М. про стяг приміщенням та зняття з реєстрації. експлуатаційна організація № 8», нення заборгованості за кредитним Заочним рішенням позовні вимоги КМУ Управління внутрішніх справ договором. З опублікуванням цьо Пономарьової О.В. задоволено. УМВС України в Дніпропетровській го оголошення відповідач Турубара Чорний Олег Валерійович може оз області, про усунення перешкод у Андрій Миколайович вважається найомитись з повним рішенням суду користуванні власністю та про знят належно повідомленим про день, у приміщенні Кіровського районно тя з реєстраційного обліку, яке час та місце розгляду справи. Суддя го суду м. Дніпропетровська за ад ресою: м. Дніпропетровськ, пр. відбудеться 09.12.2010 р. о 10.00 за Кудрявцева Т.О. Пушкіна, 29. Роз’яснюється Чорно адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, зал 309 (суддя Міхеєва В.Ю.). На П'ятихатський районний суд му О.В., що він може в десятиден підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після Дніпропетровської області викли ний строк з дня опублікування да опублікування оголошення в пресі кає відповідача Волошина Олександ ного оголошення подати до суду за відповідач Риженко Руслан Анато ра Миколайовича, зареєстрованого в яву про перегляд заочного рішення. лійович вважається повідомленим м. П'ятихатки по вул. І.Франка, 14, у про час та місце розгляду справи. У судове засідання для розгляду ци АмурНижньодніпровський ра разі неявки справа буде розглянута вільної справи за позовом Пуб йонний суд м. Дніпропетровська лічного акціонерного товариства повідомляє, що 02 серпня 2010 р. за його відсутності заочно. «ОТП Банк» до Волошина Олександ суддею Лисенко В.О. було винесено Верхньодніпровський районний ра Миколайовича, Волошиної Ірини заочне рішення по цивільній справі суд Дніпропетровської області ви Іванівни про стягнення заборгова № 23328/10 за позовом Публічного кликає Рикус Ігоря Васильовича, ос ності за кредитним договором, яке акціонерного товариства «УкрСиб таннє відоме місце проживання: вул. відбудеться 03 грудня 2010 року о 10 банк» до Абасової Ірини Олександ Миру, 5, кв. 7, с. Перше Травня, Верх год. 30 хв. під головуванням судді рівни про стягнення заборгованості ньодніпровський район, Дніпропет Резніченка М.С. у приміщенні П'яти за кредитним договором, яким по ровська область, місце реєстрації: хатського районного суду за адре зовні вимоги позивача задоволено і вул. Миру, 10, кв. 16, с. Перше Травня, сою: м. П'ятихатки, вул. Шевченка, стягнуто з Абасової Ірини Олександ Верхньодніпровський район, Дніпро 114. У разі неявки відповідача у су рівни на користь ПАТ «УкрСиббанк» петровська область, в якості відпові дове засідання розгляд справи відбу 102224 грн. 83 коп. Заочне рішення дача по цивільній справі № 21094/ деться за його відсутності. може бути переглянуте судом, що 2010 рік за позовом ПАТ «Банк Фа його ухвалив, за письмовою заявою мільний» до Рикус Ігоря Васильови Самарський районний суд м. відповідача, яка може бути подана ча про стягнення заборгованості в Дніпропетровська в зв'язку з роз протягом 10 днів з дня отримання сумі 27029,67 грн. у судове засідан глядом цивільної справи за позо копії заочного рішення. ня, призначене на 29 листопада 2010 вом АКІБ «УкрСиббанк» до Кройс року о 10.00 та в якості відповідача Тетяни Василівни, Кройс Вадима Самарський районний суд м. по цивільній справі № 2255/2010 рік Михайловича про стягнення забор Дніпропетровська повідомляє, що за позовом ПАТ «Банк Фамільний» до гованості за кредитним договором 22 жовтня 2010 року було винесене Рикус Ігоря Васильовича про стягнен викликає в якості відповідачів у заочне рішення по цивільній справі ня заборгованості в сумі 25521,19 грн. судове засідання, яке відбудеться № 21133/10 за позовом Публічного

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

акціонерного товариства «Фінанси та Кредит» до Суханова Сергія Ана толійовича, Суханової Наталії Юріїв ни про стягнення заборгованості, в якому позов задовольнили. Суд ви рішив стягти солідарно з Суханова Сергія Анатолійовича, Суханової На талії Юріївни на користь Публічного акціонерного товариства «Фінанси та Кредит» заборгованість за кредит ним договором № 065/08ФЛ/08 від 27.05.2008 року в сумі 70957,50 грн., заборгованість по сплаті відсотків у сумі 5259,99 грн., пеню за несвоєчас не виконання грошових зобов’язань у розмірі 5838,11 грн., а також судо вий збір у сумі 820,00 грн. та витра ти на інформаційнотехнічне забез печення розгляду справи в сумі 120,00 грн. Інгулецький районний суд м. Кри вого Рогу Дніпропетровської об ласті видав заочні рішення та судові накази про примусове стягнення за боргованості за теплову енергію на користь Комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломе режа» з наступних боржників: судо вий наказ 2н1272/08 з Асланової Те тяни Валентинівни борг 2366,92 грн.; 2н1270/08 з Морєвої Тетяни Василі вни борг 5489,00 грн.; 2н1472/08 з Шишки Ольги Василівни борг 3929,33 грн.; 21805/08 з Савенюк Вадима Олександровича борг 1219,61 грн.; 2н1471/08 з Найдьонової Лариси Станіславівни борг 6527,57 грн.; 2н 1470/08 з Самохвал Євгенії Василів ни борг 1159,22 грн.; 2н1469/08 з Тиунова Юрія Миколайовича борг 7117,67 грн.; 2н605/08 з Камінської Наталі Володимирівни борг 3679,99 грн.; 2н1468/08 з Зоріної Тетяни Вікторівни борг 1324,63 грн.; 2н 1142/08 з Глушка Єгора Миколайови ча борг 1467,94 грн.; 2н602/08 з Гліви Олени Анатоліївни борг 1683,27 грн.; 2н1143/08 з Іванченко Марга рити Євгеніївни борг 916,88 грн.; 2н 2739/08 з Васильєвої Наталі Вікто рівни борг 5823,33 грн.; 2н1265/08 з Компанієць Олени Юріївни борг 2972,55 грн.; 2н1460/08 з Шувало вої Олени Віталіївни борг 1789,42 грн.; 2н1160/08 з Горбилова Вікто ра Анатолійовича борг 3699,61 грн.; 2н268/08 з Гончаренко Світлани Миколаївни борг 7062,46 грн.; 2н 1268/08 з Салтанова Олександра Олександровича борг 2327,83 грн.; 2н1267/08 з Палюх Валерія Олек сандровича борг 2243,86 грн.; 2н 1266/08 з Сердечної Лесі Вікторівни борг 2568,06 грн.; 2н938/08 з Про хоренко Олени Олександрівни борг 1118,11 грн.; 2н1822/08 з Родькіної Юлії Вадимівни борг 1276,58 грн.; 2н 1473/08 з Новак Ольги Миколаївни борг 1755,28 грн.; 2н290/08 з Коз лової Лесі Богданівни борг 3723,97 грн.; 2н289/08 з Тарасюк Тетяни Пет рівни борг 2433,18 грн.; 2н1103/08 з Горобець Валерія Валерійовича борг 2014,51 грн.; 2н578/08 з Капаєвої Тетяни Петрівни борг 2931,45 грн.; 2н1098/08 з Максименко Світлани Сергіївни борг 3161,19 грн.; 2н1284/ 08 з Романюк Артема Олександрови ча борг 2817,39 грн.; 2н1279/08 з Путрик Валентини Валеріївни борг 4449,01 грн.; 2н265/08 з Яницького Ігоря Володимировича борг 4206,68 грн.; 21099/08 з Сотник Василя Сте пановича борг 2715,99 грн.; 21095/ 08 з Савіна Олександра Михайловича борг 939,22 грн.; 21275/08 з Дави дової Тамари Володимирівни борг 3005,91 грн.; 2н1058/08 з Лапохи Наталі Миколаївни борг 4399,31 грн.; 2н1276/08 з Гурової Олени Олегівни борг 1672,82 грн.; 2н753/08 з Глазун Лідії Іванівни борг 2598,48 грн.; 2н 1157/08 з Манька Юрія Григоровича борг 1349,11 грн.; 2н1022/08 з Де миденка Сергія Федоровича борг 2647,46 грн.; 2755/08 з Плахутіної Ірини Олександрівни борг 2060,77 грн.; 2758/08 з Токарь Є.П. борг 969,95 грн.; 21100/08 з Курінної Га лини Трохимівни борг 998,29 грн.; 2 1115/08 з Москвиної Олени Михай лівни борг 1456,50 грн.; 2761/08 з Шевчук Наталі Володимирівни борг 1687,15 грн.; 2н757/08 з Лісовського Віктора Васильовича борг 1585,22 грн. Для ознайомлення з текстом за очного рішення чи судового наказу боржники можуть звернутися до кан целярії Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Груні Романової, 6а. Су дові накази можуть бути скасовані су дом, що їх видав, за письмовою зая вою боржника. Заяву про скасування судового наказу може бути подано протягом десяти днів з дня опубліку вання оголошення про його видачу.


р12

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

 ÎÄÈÍÎ×ÊÓ ËÓ×ØÅ ×åëîâåê, íàõîäÿñü â îäèíî÷åñòâå, â äâà ðàçà ìåíüøå ïîäâåðãàåòñÿ îïàñíîñòè, êîòîðóþ òàèò â ñåáå ïðîåçæàÿ ÷àñòü. À â òîëïå ó ëþäåé ñðàáàòûâàåò ñòàäíûé èíñòèíêò, ïîâèíóÿñü êîòîðîìó îíè ïðàêòè÷åñêè áåññîçíàòåëüíî ñëåäóþò çà òåì, êòî ïåðâûì ðåøàåòñÿ ïåðåéòè óëèöó íà êðàñíûé ñèãíàë ñâåòîôîðà. Ñïåöèàëèñò ñðàâíèâàåò òîëïó ïåøåõîäîâ ñ ïèíãâèíàìè: äî òîãî ìîìåíòà, êàê âñå ïòèöû ñòàíóò íûðÿòü â ìîðå, îíè òåðïåëèâî æäóò ñàìîãî ñìåëîãî.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅØÜ ÊÀÐÐÈ - ËÅ×ÈØÜ ÏÅ×ÅÍÜ Ó÷åíûå èç Óíèâåðñèòåòà Ñåíò-Ëóèñ (ÑØÀ) óñòàíîâèëè, ÷òî ïðÿíîñòè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ òðàäèöèîííîé ïðèïðàâû - êàððè, áëàãîïðèÿòíî âîçäåéñòâóþò íà ïå÷åíü, ïðåäîòâðàùàÿ è çàìåäëÿÿ ðàçâèòèå òàêèõ îïàñíûõ çàáîëåâàíèé, êàê öèððîç è ðàê.  áîëüøîé ñòåïåíè ëå÷åáíûì ýôôåêòîì îáëàäàåò êóðêóìà, áåç êîòîðîé êàððè íèêîãäà íå îáõîäèòñÿ. ○

ÒÅÌÍÀß ÍÎ×Ü

ÑÏÀÒÜ ÁÅÇ ÑÂÅÒÀ Åñëè ñïàòü â íåäîñòàòî÷íî òåìíîé êîìíàòå, òî ñî âðåìåíåì ðàçîâüåòñÿ äåïðåññèÿ, ïðåäóïðåæäàþò èññëåäîâàòåëè. Íåâðîëîãè ïîëàãàþò: äàæå íî÷íèê èëè ñóìåðå÷íûé ñâåò, ïðîíèêàþùèé â êîìíàòó, âëèÿåò íà õèìè÷åñêèé áàëàíñ è ñòðóêòóðó ìîçãà. Ïîäîáíûé ñâåò íàðóøàåò âûäåëåíèå ãîðìîíà ìåëàòîíèíà, êîòîðûé ïîìîãàåò òåëó ïîíÿòü, ÷òî íàñòàëà íî÷ü è ïîðà ñïàòü. ○

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178)

Æèòè - ìîæíà, âèë³êóâàòè - í³ ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

Ìàéæå êîæåí çíຠëþäèíó, ÿêà õâî𳺠íà ä³àáåò. Öþ íåäóãó Ñâ³òîâà îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îô³ö³éíî âèçíàëà åï³äå쳺þ ÕÕ² ñòîë³òòÿ. Ùîðîêó ê³ëüê³ñòü ä³àáåòèê³â íåóõèëüíî çðîñòàº. ² íåçâàæàþ÷è íà ðîçâèòîê ìåäèöèíè òà ôàðìàêîëî㳿, öÿ õâîðîáà ëèøàºòüñÿ íåâèë³êîâíîþ «ЦУКОР ЗАКІНЧИВСЯ»

×ÓÄÎ-ÏÐÈÏÐÀÂÀ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

«CÎËÎÄÊÀ» ÕÂÎÐÎÁÀ

ÊÀÊ ÏÈÍÃÂÈÍÛ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Ця недуга - одна з «найстаріших». Ще в І столітті до н.е. римський лікар Аретеус назвав її «діабетом», що в перекладі означає «закінчення цукру». Що ж то за хвороба? Медики кажуть: це підвищення рівня цукру в крові внаслідок недостатнього функціонування підшлункової залози та нестачі гормону інсуліну, який допомагає перетворювати їжу на енергію. Надлишковий цукор починає виходити разом із сечею, від чого вона має солодкий присмак, відкритий лікарями ще в ХVІІ столітті. Хворим необхідно штучно поповнювати інсулін в організмі для підтримання

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

²Ç ÍÅÄÓÃÎÞ ÌÎÆÍÀ ÆÈÒÈ ОДИН ДІАБЕТ БАГАТО БІД

 Рестаційний діабет з’являється у жінок при вагітності, а зникає після пологів. Однак майже у половини майбутніх матерів через 5-10 років виникає «повноцінна» хвороба. Захворювання спричиняє й інші ускладнення, крім коми. Насамперед це - погіршення зору, а часом повна його втрата. Ще одним страшним наслідком є ампутація ніг від гангрени, оскільки у хворих на діабет дуже повільно гояться рани.

Розрізняють кілька видів захворювання: Â Діабет І типу - хворі повністю інсулінозалежні та потребують підшкірних ін’єкцій інсуліну. Цей тип - «молодий». Ним починають хворіти переважно діти 6-8 та 11-13 років, але останнім часом п о - У ЗОНІ НЕБЕЗПЕКИ більшало Хто ж перебуває у групі ризику? v Жінки, які народили v Насамперед ті дитину з вагою понад 4 кілюди, в яких на діабет хво- лограми, також ризикують ріють родичі. Якщо діабе- захворіти. y ×àñòå ñå÷îâèïóñêàííÿ é ïîñò³éíå Лікарі серйозно занепотик мати, то ймовірність â³ä÷óòòÿ ñïðàãè. коєні цими фактами. Але захворювання у дитини 3y Øâèäêà âòðàòà âàãè, ³íîä³ äî 10 ê³ëîãðàì³â, ÷àñòî ïðè найбільш реальна - загроза 7%, якщо батько 10%. íàäì³ðíîìó õàð÷óâàíí³. так званого «вікового» діаЯкщо хворіють обидва y ³ä÷óòòÿ ñëàáêîñò³, øâèäêà âòîìëþâàí³ñòü, çàïàìîðî÷åíбету. Населення європей70%, що вони матимуть неíÿ òà íå÷³òê³ñòü â î÷àõ. ських країн невпинно старіє, здорову дитину. y Ïîâ³ëüíå çàãîºííÿ ðàí, à òàêîæ «ïîêîëþâàííÿ» ó тому кожні 10-15 років чисê³íö³âêàõ. v Люди із надмірною ло діабетиків подвоюється. вагою. y Áåçïðè÷èííå çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè ïðîòÿãîì äîáè. ßêùî âè ïîì³òèëè òàê³ ñèìïòîìè, íåãàéíî çâåðòàéòåñÿ äî v Хворі на підшлункову В Україні з 1999 року діє цільова програма «Цукрозалозу - панкреатит, рак. åíäîêðèíîëîãà. v Люди, які мають вий діабет», у рамках якої нормальної життєдіяль- випадків захворювань на різні вірусні інфекції, здійснюють профілакдіабет і в малюків, менших такі як краснуха, вітрян- тичні, психосоціальні та ності. Деякі люди вважають, від 5 років. Може виникну- ка, грип. санітарно-освітні заходи що на діабет занедужують ти недуг і в людей 20-30 v Чим старша людина, серед населення. На териті, хто любить солоденьке. років. Без ін’єкцій у діабе- тим більша небезпека захво- торії країни є кілька шкіл Це почасти правда, оскіль- тиків з’являється діабетич- рювання. для дітей, хворих на діабет. ки одна із причин діабету на кома, що спричиняє ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ - велика кількість легко- навіть летальні наслідки. засвоюваних вуглеводів у Â Діабет ІІ типу виникає çàâ³äóþ÷à åíäîêðèíîëîã³÷íèì сучасній їжі. Тому цю не- у людей літнього віку та â³ää³ëåííÿì îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Ìå÷íèêîâà: дугу ще називають «хворо- тих, хто схильний до надÍà ñüîãîäí³ îáëàñòü çàáåçïå÷åíà ³íñóë³íîì ñòîâ³äñîòêîâî. мірної ваги. Таким хворим бою цивілізації». Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó äëÿ ä³òåé, õâîðèõ íà ä³àáåò, â³äêðèòî допоможуть препарати, що ñïåö³àë³çîâàíó øêîëó, 䳺 ñïåö³àë³çîâàíå åíäîêðèíîëîã³÷íå знижують рівень цукру в â³ää³ëåííÿ. Õî÷ öå çàõâîðþâàííÿ é íåâèë³êîâíå, àëå ç íèì крові, бажано дотримуваìîæíà æèòè. Ïîòð³áíî ò³ëüêè äîòðèìóâàòèñü óñ³õ ïîðàä тись режиму харчування із великою кількістю їжі рос- ë³êàðÿ. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ä³àáåò ²² òèïó í³ÿê íå ïðîÿâëÿºòüлинного походження та об- ñÿ, òîìó ëþäÿì ï³ñëÿ 40 ðîê³â ðàç íà ð³ê ïîòð³áíî çäàâàòè меженням їжі, багатої на àíàë³ç êðîâ³ òà ñå÷³ íà âì³ñò öóêðó. ßêùî æ ó ñ³ì’¿ óæå õòîñü вуглеводи (цукерки, шоко- õâîð³º, òî àíàë³çè âàðòî ðîáèòè äâ³÷³ íà ð³ê. Ïðè â÷àñíî лад, здоба, смажена картоп- ïîñòàâëåíîìó ä³àãíîç³ òà ïðàâèëüíîìó êîíòðîë³ õðîí³÷í³ óñêëàäíåííÿ íå ðîçâèâàþòüñÿ. ля тощо).

ÒÈ ÂϲÇÍÀªØ ÉÎÃÎ...

ÂÎÒ ÒÀÊÀß ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ

ÆÅÍÙÈÍÛ, ÐÎÆÀÉÒÅ ÑÛÍÎÂÅÉ! Ïàïû ÷àùå âñåãî õîòÿò ñûíîâåé, à ìàìû - äî÷åê. Ó÷åíûå âûÿñíèëè, ÷òî ïîë ðåáåíêà ïðÿìî âëèÿåò íà øàíñû ðîäèòåëåé ðàçâåñòèñü. È æåíàì ëó÷øå âñå-òàêè íà÷èíàòü ñ ìàëü÷èêîâ. Íî åñëè æåíùèíà ñ ìàëü÷èêîì âñå-òàêè îñòàåòñÿ áåç ìóæà, òî ó íåå áîëüøå øàíñîâ âûéòè çàìóæ ïîâòîðíî, ÷åì ó æåíùèíû ñ äåâî÷êîé. Âîò òàêàÿ àðèôìåòèêà.

 1922 ð³ê - äëÿ ë³êóâàííÿ õâîðèõ óïåðøå çàñòîñîâàíî ³íñóë³í;  5-6% íàñåëåííÿ ðîçâèíóòèõ êðà¿í ïîòåðïàþòü â³ä ä³àáåòó;  10-30% - íà ñò³ëüêè ñêîðî÷óº æèòòÿ íåäóãà;  2,5% óêðà¿íö³â ä³àáåòèêè;  95 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ õâîð³þòü íà ä³àáåò;  600 ä³òåé ðåã³îíó ä³àáåòèêè;  7 òèñÿ÷ - íà ñò³ëüêè ùîðîêó á³ëüøຠ÷èñëî ä³àáåòèê³â â îáëàñò³.

Êàòåðèíà Ìàëÿð,

ÊÎÆͲ 10-15 ÐÎʲ ×ÈÑËÎ ÕÂÎÐÈÕ ÏÎÄÂÎÞªÒÜÑß


р11

МИРСЬКІ СПРАВИ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178) ○

ÓÊÐÀÈÍÖÛ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ

ß, òû, îí, îíà - ïàòðèîòû íàâñåãäà ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

«ЗА» МЕСТО, ГДЕ РОДИЛСЯ

 ÃÎÐÎÄÅ ÍÀÐÎÄ ÌÅÍÅÅ ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÍ, ×ÅÌ Â ÑÅËÅ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈß

À ÒÛ ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑÎÌ?

ÎÕ È ÁÀÁÓØÊÀ! метили, прежде всего, жители востока, то населению запада «роднее» украинский язык. Еще украинцы гордятся своим трудолюбием и умением вести хозяйство 21%, что особенно ха-

ÝÍÅÐÃÈ×ÍÀ È ÏÎÄÂÈÆÍÀ

×ÒÎÁ ÂÎÑÏÈÒÛÂÀËÈ!  îêòÿáðå 2009 ãîäà ãëàâû Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, ìîëîäåæè è ñïîðòà, Ìèíîáîðîíû, Ìèíêóëüòà è Ìèíîáðàçîâàíèÿ óòâåðäèëè Êîíöåïöèþ íàöèîíàëüíî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè.

Äíåïðîïåòðîâñê 86,8

Êèåâ 7,9 Ñèìôåðîïîëü 0,7 Ëüâîâ 0,7 Îäåññà 0,7 Íå îïðåäåëèëèñü 3,2

 ÊÀÊÎÌ ÃÎÐÎÄÅ ÕÎÒÅËÈ ÁÛ ÆÈÒÜ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÖÛ (%) рактерно для жителей центральной части нашей страны, а также национальными песнями, праздниками и обычаями - 20%. И только 10% респондентов признались в том, что не чувствуют патрио-

17%

16% 9% 3%

ÑÂÎÅÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÎÉ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÌ

тизма к своей стране, и это преимущественно жители Донбасса.

10% ÎÏÐÎØÅÍÍÛÕ ÍÅ ÃÎÐÄßÒÑß ÑÒÐÀÍÎÉ

ÑÀÌÛÅ ÏÐÅÄÀÍÍÛÅ Ëüâîâÿíå - ñàìûå ïðåäàííûå ãîðîæàíå. 90,7% èç íèõ õîòÿò æèòü èìåííî â ñâîåì ãîðîäå. Íàèìåíüøèå ïàòðèîòû - æèòåëè Äîíåöêà: ãîðîäîì äîâîëüíû òîëüêî 77,6% äîíåò÷àí. Êèåâëÿíå, õàðüêîâ÷àíå, ñèìôåðîïîëüöû, äíåïðîïåòðîâ÷àíå è îäåññèòû â ñâîèõ ïðåäïî÷òåíèÿõ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òàêæå âûñîêèé óðîâåíü ïàòðèîòèçìà îòíîñèòåëüíî ãîðîäà, â êîòîðîì ïðîæèâàþò íà äàííûé ìîìåíò.

проявляется в уважении к традициям, для 36 % - в укреплеВ представлении нии семьи и воспи45 % украинцев ис- тании детей, здесь тинный патриотизм надо отдать должное жителям юга. А «центральное» население настоящую гордость за страну ÓÊÐÀÈÍÀ видит исключиÐÎÑÑÈß тельно в работе с полной отдачей по своей специальности, «западное» - в голосовании на выборах за патриотические партии и политиков, «северное» - в ÔËÀÃÎÌ,ÃÅÐÁÎÌ, праздновании истоÃÈÌÍÎÌ рических событий, юбилеев.

«СПАСИБО ЗА СЫНА И ЗА ДОЧЬ»

9% 9%

Ïîáåäèòåëüíèöåé êîíêóðñà «Âàøå âûñî÷åñòâî áàáóøêà», ñîñòîÿâøåãîñÿ â ÍüþÉîðêå, ñòàëà 86-ëåòíÿÿ Øèôðà Áëèíîâà, óðîæåíêà Óêðàèíû. Ïî ñëîâàì ñóäåé, â ðîëè êîòîðûõ âûñòóïèëè ìåñòíûå ïåíñèîíåðû, ïîáåäèòåëüíèöà, ïðîæèâàþùàÿ â Áðóêëèíå, áûëà îòìå÷åíà çà òî, ÷òî íåâåðîÿòíî ýíåðãè÷íà äëÿ ñâîèõ ëåò. ○

P.S. Ïî äàííûì ñàéòà www.profil-ua

×ÅÌ ÃÎÐÄßÒÑß ÑÒÐÀÍÛ-ÑÎÑÅÄÈ

ÂÎÅÍÍÎÉ ÌÎÙÜÞ ÑÒÐÀÍÛ

 Øâåöèè îòêðûëàñü âàêàíñèÿ Ñàíòà Êëàóñà. Îíà ïîÿâèëàñü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå øâåäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû çàíÿòîñòè è îñîáåííî âûçâàëà îãðîìíûé èíòåðåñ ñðåäè ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ.  îïèñàíèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî ðàáîòà Ñàíòà Êëàóñîì ïîäîéäåò ïîæèëûì êðóïíûì ìóæ÷èíàì, êîòîðûå äîëæíû áóäóò ñèäåòü â ñàíÿõ è îáùàòüñÿ ñ ïîñåòèòåëÿìè øâåäñêèõ òîðãîâûõ öåíòðîâ âî âðåìÿ ïðåäñòîÿùèõ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ.

 Óêðàèíå æèâóò íàñòîÿùèå ïàòðèîòû. Ïî êðàéíåé ìåðå, òàêîâûìè ñåáÿ ñ÷èòàþò 76% íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Êñòàòè, êîëè÷åñòâî óêðàèíöåâ, êîòîðûå ñ ãîðäîñòüþ ãîâîðÿò î ñâîåé Ðîäèíå, èç ãîäà â ãîä âîçðàñòàåò

Согласно данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в нашей стране назвали себя настоящими украинцами, в первую очередь, жители центра, севера и запада. Причем, в городе народ менее патриотичен, чем в селе. Да и молодежь значительно отстает в этом вопросе от людей постарше. Главный повод гордости за страну для украинцев - место, где они родились и выросли, так считают 33% опрошенных, а также земля, на которой живут - 31%. Но и это еще не все. Например, 28% респондентов в восторге от великих людей Украины, 20% - «влюблены» в душевные качества соотечественников, а 17% горды за родной язык. Причем, если душевные качества своего народа как повод для гордости от-

А если сравнивать патриотизм в Украине и в других странах, то среди «постсоветских» граждан «наши» - самые патриотичные. Например, трудиться за рубежом хотят 53% молдаван, 44% армян и лишь 22% россиян. У нас же этот показатель чуть меньше 19%. Опрос среди населения проводят довольно часто, и тот факт, что количество украинцев, которые с гордостью говорят о своей Родине, из года в год растет, не может не радовать.

100 ÒÛÑ. ÅÂÐÎ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ?

À ÌÎÍÅÒÊÀ ÍÅÏÐÎÑÒÀß Ïàðèæñêèé ìîíåòíûé äâîð âûïóñòèë ìîíåòó äîñòîèíñòâîì â 100 òûñÿ÷ åâðî ñ èçîáðàæåíèåì èíäèéñêîãî ìàâçîëåÿ ÒàäæÌàõàë. Ýòà ìîíåòà ñòàëà ñàìîé äîðîãîé âî Ôðàíöèè. Åå âåñ - 1 êèëîãðàìì. Îíà ñäåëàíà èç çîëîòà, à èçîáðàæåíèå êóïîëà Òàäæ-Ìàõàëà èíêðóñòèðîâàíî 68 áðèëëèàíòàìè. Íàïîìíèì, ãîä íàçàä Ôðàíöèÿ âûïóñòèëà ìîíåòó äîñòîèíñòâîì 50 òûñÿ÷ åâðî, íà êîòîðîé áûë èçîáðàæåí ìîñêîâñêèé Êðåìëü. ○

Ñ ÍÎÂÎÑÅËÜÅÌ

ÎÒÅËÈ ÄËß ÁÎÌÆÅÉ Â Êèåâå îòêðûëè îòåëè äëÿ áîìæåé.  ïåðâûé èç íèõ - áåç ñòåñíåíèÿ ìîãóò îáðàùàòüñÿ ëþäè áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà. Îí ðàññ÷èòàí íà ïðèåì 166 «ãîñòåé». Òóò áåçäîìíûì ïðåäîñòàâÿò íî÷ëåã, íàêîðìÿò. Âî âòîðîé îòåëü ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ òåì, êòî èìååò ïðîáëåìû ñ äîêóìåíòàìè. Òóò áîìæè ïîëó÷àò ñîöèàëüíóþ è þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü. È òðåòüå ìåñòî - äëÿ ïðåñòàðåëûõ, èíâàëèäîâ è äðóãèõ ëèö, êîòîðûå íå èìåþò ïîñòîÿííîãî æèëüÿ.


р12

16 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178)

ÆÓÐÍÀ˲ÑÒÑÜʲ ÑÏÎÃÀÄÈ Îëåêñàíäð ϳëüîíîâ. Ïîåò, ïðîçà¿ê, äðàìàòóðã. Àâòîð ðîìàíó ïðî Íåñòîðà Ìàõíà «Ãó-ëÿé-ðîçãóë», ïîâ³ñòåé «Äâ³ ãîäèíè íà â³éí³», «Ãðîìîâå äåðåâî» (îêðåì³ ãëàâè äðóêóâàëèñÿ ó «Â³ñòÿõ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ»), «Âèñîêîñíà í³÷», «Íå âûïàäàÿ èç ñåäëà», «Ï'ÿòü êðîê³â ïî õîëîäíèõ ñïîðèøàõ», ³íøèõ, ï'ºñ - «Êîñòðû íåãàñèìûå», «Îñîáëèâà çîíà». ϳäãîòóâàâ äî äðóêó êíèãè ïîåç³é «Ïîñåðåä îñåí³ ñòîþ…» ³ «Ïîëûííàÿ ãîðå÷ü». Ëàóðåàò Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ïðå쳿 ³ìåí³ Ìèêîëè Øóòÿ. Çàñëóæåíèé æóðíàë³ñò Óêðà¿íè. 25 ëèñòîïàäà â³äçíà÷ຠ65-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ

ÍÅ ÏÎÑϲØÀÉÒÅ Â ÂÈвÉ, ÆÓÐÀÂ˲!.. Íîâåëà ÎËÅÊÑÀÍÄРϲËÜÎÍÎÂ

…-Дзень! Дзеньдзень!. - дзвін медалей ставав усе голосніший і голосніший: ветерани, хто повагом, а хто й трохи жвавіше, заходили до своєї, як вони звично казали, «ветеранської» кімнати, де щоразу фактично урочисто збиралися щовівторка. Чому саме в цей день, толком уже ніхто й не пригадував. Та й для чого? Так склалося: вівторок, друга година дня - і на порозі при всіх своїх бойових регаліях постають ті, хто колись, ще в юному віці, ходив в атаки, на щастя, залишившись живими. Переступаючи поріг, прибульці першим ділом прошкують до довгого, накритого чистою скатертиною, столу, де завжди по-домашньому чітко й сумлінно господарює їхня ж бойова подруга Катерина Степанівна. - Ось і мій внесок! - і ставлять перед нею свої нехитрі домашні гостинці. Харчовий зміст таких дарунків різний: де сухарі, де хліб, де домашні овочі чи недорогі цукерки. А буває, що хтось і торт принесе. Приймаючи таке багатство, Катерина Степанівна тільки руками сплескує: - Іван Петрович! Знову півпенсії на торт вгатили! - Які там ще півпенсії? Так, трохи… - І посміхається. Тільки якось гірко-гірко, ніби всього себе вивертає. - Нам державонька наша рідна за труди наші праведні хіба такі пенсії відвалила. Не на один торт вистачить… А Катерина Степанівна тим часом уже приймає інший гостинець. - І ви туди ж, Григоровичу! Хіба б ми не обійшлися без оцих ось солодощів? - А я що? Я нічого! Не відставать же від нормальних людей! Гостинець до гостинця і довгий стіл вже, наче намальований: і не багатий за своїм харчовим

змістом і водночас щирий до найостаннішої крихти. - Катюшенько! Пора до столу людей гукать! підганяють її найактивніші. - Я готова! Тільки ж Миколи Васильовича ще немає. Без Миколи Васильовича не можна. Без нього за стіл не сідають. Закон! «Так «устаканилося», - кажуть ветерани, так і буде. Хіба що в лікарню потрапить. А так хоч каміння з неба, а дочекатися треба». А ось і він. І присутні, глянувши на нього, тільки головами мотають: все, як завжди! Без квітів поріг не переступить! Так і зараз: осінні, небагаті, але он вони, затиснуті в руці, біля самісінького серця. Знають й інше: квіти щоразу будуть вручені лише одній особі. Самотній уже він, самотня вона… - Це вам, - протягує букет Катерині Степанівні. - Осінні. По сезону. - Ой! Ну для чого ви, Миколо Васильовичу? - А сама, закривши очі, вже вдихає в себе неповторно-ніжний осінній аромат. - Пахнуть!.. - Пахнуть, - відказує Микола Васильович. Осінню пахнуть. - Ну для чого витрачатися щоразу, Миколо Васильовичу? - А мені приємно дарувати квіти. Вам… - Спасибі, - зашарілася та. - Спасибі… - І вже гукає ветеранську братію до столу. - Ану, гвардійці, по місцях! До гостинного столу! - Так це ж запросто! найпершим відгукується Іван Петрович. І тут же співає: «Броня крепка и танки наши быстры!..» - А ми - «вели машины, обгоняя мины, но баранку не бросал шофер!» - вторить йому Григорович. І сміється. - В атаку! - І вже серйозно. - І щоб вижили. Всі. - Єсть вижить! - ветерани дружно сідають за довгий стіл і тут же просять того, хто щойно да-

рував квіти Катерині Степанівні: «Давай, Миколо Васильовичу! Кажи слово!» - Скажу, - підводиться той. - І слово моє сьогодні радісне: ми всі, як і тиждень тому, живі-здорові. - Присутні тут же вибухнули гучними оплесками, радіючи цій справді хорошій новині. - А тиждень тому наше застілля не було таким… - продовжив Микола Васильович. - Ми поминали тоді Григорія Мефодійовича. - У присутніх тут же опустилися очі. - Хороша людина була. Золота! А бачте… - Він на якусь мить замовк, ковтаючи коротку сльозу. - А сьогодні все гаразд. Й нехай так буде ще довго-довго. - Присутні знову оживилися: правильні слова говорить Микола Васильович! - От за це й хочу піднять чарку, - нарешті завершив він. Чарка - це сказано надто голосно. Так собі, щось виблискує на самісінькому денці, й не більше. Але - чарка! І це, як не дивно, додає сил. - Ну! - сколихнув Григорович кілька краплин і на своєму денці. - За сказане! Ветеранський стіл, дружно цокнувшись, тут же пригубив свої скупі краплини в чарках. І зацокотіли виделки по тарілках, закрутились, ніби вихор, розмови. - А під Балатоном! - аж смикається щока в Івана Петровича. - Нас не просто накрили, а!.. - махнув рукою. - А потім все-таки отямились. І як пішли!.. - А ти по Альпах машини водив? - допитувався Григорович у свого сусіда. - А я водив. Ось! - показує. - Медаль за це. Вона багатьох орденів варта. - Ой! - несподівано сплеснула в долоні Катерина Степанівна. - А я й забула! У нас же сьогодні кореспондент за столом. - Ось, знайомтеся, - показала рукою на мене. - З газети. Такий гість! Бо перестали до нас журналісти ходити…

Ветеранський стіл тут же затих. Люди дивилися на мене по-різному. Хто з приємністю - з газети все-таки! Хто з цікавістю: хто ти і що за один? А досить значна частина присутніх дивилася на мене з відвертою недовірою: чого прийшов, мовляв? Ви там, у газетах, самі по собі, а ми самі по собі. І вас що цікавлять нині ветерани? Бізнесменів тут нема. Вельмож також. Прості ветерани! Яких і залишилося всього… Довгу мовчанку нарешті обірвав Іван Петрович, дивлячись на мене, немов крізь приціл гармати. - Ти от із газети. А ви ж першими обплювали й охаяли все, що тільки можна. - Він не охаював! - заступилася за мене Катерина Степанівна. - Я знаю. - Ладно! Він «не охаював…». Він хороший! махнув рукою Іван Петрович. - Значить, промовчав! - І знову дивився на мене, ніби прилаштовував свою гармату на пряму наводку. - Ти мені скажи, кореспонденте, тільки правду скажи: чому скрізь погасли вічні вогні? Ветеранський стіл, як онімів! Тільки очі горять. І не горять, а кричать: кажи! Не мовчи! Ти ж із газети! Я сидів перед ветеранським зібранням, мов на лаві підсудних. І дивна річ виходила: не я вічні вогні загасив, а відповідати мені… - От ми підемо, - продовжував Іван Петрович, тільки на цей раз уже тихо, без крику, - то нас кожного на своїх кладовищах покладуть. А от оті! З ким в атаки ходили! У братських могилах вони. І їм колись, як найвищу людську повагу за все, запалили вічні вогні. А потім загасили. Нас не спитавши. Як так можна було? Скажи. Якщо зможеш. Я підвівся. Щось немислимо гаряче хлюпнуло на серце. І ні слів. Ні

думок. Тільки сльоза! Так і розпласталась на щоці! Ніби поранений серед поля впав. - Ладно! Пристали до людини, - подав голос Микола Васильович. Ми теж молодці. Як згасали вогні - не кричали. А тепер претензії. І може тим, кому їх пред'являти не треба. «Скажи, скажи!» - А він сказав, - показала на мене Катерина Степанівна, витираючи долонею очі. - Сльозою сказав. І все відразу зрозуміло. - А потім до мене, тихесенько, ніби по секрету. - Зараз співать почнуть. І почнуть з «Журавлів». Знаєте таку пісню? Я махнув головою: знаю. Вона продовжила. - Це останнє, що у них залишилося. Забери у них «Журавлів» - і їх не стане… Заспівував Григорович. Сильно і високо. «Мне кажется порою, что солдаты». «С кровавых не пришедшие полей!» - тут же підхопив увесь стіл. І далі вже - розлого і широко: «Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей!..» В цей час за вікном високо-високо в небі почулося журавлине «Курли». Це було щось неймовірне! Пісня - тут, у кімнаті, і журавлі - в небі! «Они до сей поры с времен тех дальних!..» -

«Курли-курли!» - відгукувалися на це журавлі з неба. «Летят и подают нам голоса!» - «Курли! Курли!» - вторили їм небеса. «Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса?» І знову з піднебесся: «Курли! Курли!» А пісня ставала все могутнішою і могутнішою: «Летит, летит по небу клин усталый - летит в тумане на исходе дня!..» - «Курли! Курли!» - «И в том строю есть промежуток малый…». І раптом замовкли журавлі в небі, не відгукуються! «Быть может, это место для меня!». Мовчать журавлі в небі! Ні звуку! «Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле…». А журавлі - мовчать. Не хочуть відгукуватися! «Из-под небес по-птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле». І знову - тиша. Тільки високо-високо в небі видно помах журавлиних крил. Ось така пісня. Катерина Степанівна глянула на мене, коли я записував до блокнота свої враження. Поглядом попросила: дайте почитать. Я дозволив. Там були такі слова: «Не поспішайте в вирій, журавлі!..». Вона не плакала. Тільки якось по-материнськи тужливо дивилася на ветеранів…

²ÒÀªÌÎ Ç Þ²ËŪÌ! ØÀÍÎÂÍÈÉ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÅ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×Ó! Ðàçîì ³ç ïîçäîðîâëåííÿì ç äíåì íàðîäæåííÿ ïðèéì³òü íàø³ ùèð³ ïîáàæàííÿ - æèòòºäàéíî¿ ñèëè, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, òâîð÷î¿ íàñíàãè, ìóäðîñò³ òà óñï³õ³â ó âñ³õ Âàøèõ ïî÷èíàííÿõ. Âäÿ÷íîñò³ Âàì ëþäñüêî¿, âçàºìîðîçóì³ííÿ ³ ùàñòÿ! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ»


×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178) ○

ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 17

*ÑÈÒÓÀÖÈß

Ôèëàòîâà ñòàëè êëîíèðîâàòü ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÅÄÓÙÅÃÎ ÂÛÇÂÀË ÍÅÄÎÂÎËÜÑÒÂÎ Ó ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÓÑÒÈÌÅÍÊÎ

 âîñêðåñåíüå, â 19.30, íà 51 êàíàëå âûøåë î÷åðåäíîé âûïóñê «Ãóáåðíñêèõ ïðîãíîçîâ ñ Áîðèñîì Ôèëàòîâûì».  òîò æå äåíü è â òî æå âðåìÿ íà 9 êàíàëå ñòàðòîâàëè «Ãóáåðíñêèå õðîíèêè» - ïåðåäà÷à, êîòîðóþ Ôèëàòîâ çàêðûë åùå âåñíîé è êîòîðóþ ðåàíèìèðîâàëè áåç åãî âåäîìà. Âïðî÷åì ñ ïåðâûõ ìèíóò ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî «Ãóáåðíñêèìè õðîíèêàìè» íà «äåâÿòêå» äàæå íå ïàõíåò ГУБЕРНАТОРА ОБВИНИЛИ В… РЕМОНТЕ ДОРОГ Главной мишенью передачи выбрали бывшего автора и ведущего Бориса Филатова. Памятуя, что Филатов часто и остро критиковал власть, новый ведущий, специально выписанный из Киева, попытался повторить опыт предшественника. Увы, успеха ему это не принесло. В вопросах городского хозяйства Днепропетровска столичный гость явно плавал. Когда в одном из сюжетов промелькнула информация, что в области при активном содействии губернатора отремонтированы сотни километров дорог, ведущий попытался «постебаться» над этим фактом. Но уперся в полное непонимание не только зрителей, но и приглаÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ßêùî âè ïðèäáàëè çëàìàíèé òîâàð ÷è îòðèìàëè íåÿê³ñí³ ïîñëóãè íå ãàéòå ÷àñó é çâåðòàéòåñÿ äî óïðàâë³ííÿ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â. ϳñëÿ öüîãî íåïðàöþþ÷à ïðàñêà, ä³ðÿâèé åëåêòðî÷àéíèê, ÿê³ íå áàæàþòü çàì³íþâàòè â ìàãàçèí³, çàì³ñòü íåðâîâîãî çðèâó âèêëè÷óòü ó âàñ ëèøå ïîñì³øêó íà êøòàëò: íå÷åñí³ ï³äïðèºìö³, íà÷óâàéòåñÿ!

шенных журналистов. Видно, не знал киевлянин, что для днепропетровцев дороги - это больная тема. И жесткий прессинг власти в отношении ремонтников население будет только приветствовать. Собкор газеты «Деловая столица» Ярослав Дмитренко, присутствовавший на передаче в качестве гостя, признался автору этих строк, что ему лично была не совсем понятна оценка, которую давали ремонту дорог. Звонки телезрителей окончательно разрушили наспех сколоченный сценарий. Особенно когда одна дама заметила, что по харизме новый ведущий до Бориса Филатова не дотягивает. Кстати, вопросом, почему руководители 9 канала пригласили столь неподготовлен-

ного ведущего, задавались многие зрители. По нашей информации из заслуживающих доверия источников, Дмитрий Крикун (так зовут ведущего), строго говоря, нежурналист. Во время последней избирательной кампании он подвизался в качестве политтехнолога в штабе одного из кандидатов в мэры Днепропетровска.

Я СКАЗАЛ ГОРБАТЫЙ! После выхода передачи Филатов использовал открывшиеся возможности на все сто. В интервью сайту gorod.dp.ua он в присущей ему хлесткой манере заявил следующее: «Г-н Данилов (директор 9 канала - Ред.) и его вдохновители забыли, что передача была авторской, ее полное название - «Гу-

ÍÅ ÃÀÉÒÅ ×ÀÑÓ

ßêùî âàì ïðîäàëè «ä³ðÿâå» ñèòî... Сьогодні управлінню захисту прав споживачів Дніпропетровської міськради спочивати ніколи: за поточний рік зі скаргами на неякісні послуги й товари звернулися вже 520 мешканців мегаполіса. Й їхньої кишені повернули не залишились безпорадблизько 138 тисяч гривень. ними: 90% справ вирішені Крім того, в судах ще 50 на користь споживачів, до звернень сьогодні розглядають. Начальник управління Сергій Веретник радить «постраждалим», не гаючи часу, звертатись за порадою та допомогою до фахівців. Тим більше , що недавно у Дніпропетровську відкрився ще один консультаційний центр, де можна отримати юридичну консультацію й допомогу.

Dz ÑÊÀÐÃÀÌÈ ÇÂÅÐÍÓËÈÑß 520 ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÖ²Â

ÒÓÒ ×ÅÊÀÞÒÜ ÍÀ ÂÀÑ!

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ âóë. Ïëåõàíîâà, 16. Ïðàöþº ùîäíÿ, êð³ì íåä³ë³. Çâåðòàéòåñÿ çà òåë.

(056)374-38-47. cmyk

Áîðèñ Ôèëàòîâ â ñâîåì íîâîì àâòîðñêîì ïðîåêòå бернские хроники с Борисом Филатовым». Украсть у меня этот бренд можно, а толку? Если «запорожцу» прицепить эмблему «мерседеса», он все равно останется «горбатым». На просьбу нашего корреспондента прокомментировать конфликт г-н Филатов ответил отказом, так как, по его словам, «никогда не использовал СМИ для выяснения отношений с коллегами». А вот о «Губернских прогнозах» согласился поговорить охотно: - Мы стараемся делать наш новый проект максимально интересным. При подготовке прошлого выпуска, например, командировали журналистов в Грузию, откуда они привезли сюжет о том, как за 6 лет в этой стране удалось побороть коррупцию, которая ранее была повсеместной. Особенно ярко

это проявилось в правоохранительной системе. Сегодня уровень преступности в Грузии почти в пять раз ниже, чем, например, в России. Люди спокойно ходят по улицам даже ночью, а машины оставляют незапертыми. За три года в Тбилиси не зафиксировано ни одного угона. Будем и в дальнейшем баловать телезрителей эксклюзивом. P.S. Очередной выпуск «Губернских прогнозов» выйдет на 51 канале в воскресенье, 5 декабря, в 19.30. Его тема: «Как уберечь область от экологической катастрофы». Если у вас есть интересные факты, фотоили видеоматериалы, пишите по адресу: prognoses.ukr.net или звоните по телефону 788-2951. Авторы наиболее интересных сообщений будут приглашены в студию.


р14

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178) ○

ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄ²ß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

«Ïîåòè÷íèé òà õèòðóâàòèé óêðà¿íåöü»

ÂÑÅÌ ÑÏÀÑÈÁÎ! 25 íîÿáðÿ - Äåíü Áëàãîäàðåíèÿ â ÑØÀ. Ýòî îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ïðàçäíèêîâ â ñòðàíå. Îí âïåðâûå áûë îòïðàçäíîâàí â 1621 ãîäó àíãëèéñêèìè êîëîíèñòàìè, æèâøèìè â Ïëèìóòñêîé êîëîíèè. Ïðåäûäóùàÿ çèìà áûëà î÷åíü òÿæåëîé è ãîëîäíîé, íîâàÿ çèìà òàêæå ñóëèëà ìàëî õîðîøåãî. Òîãäà ãóáåðíàòîð Óèëüÿì Áðýäôîðä ðåøèë ïîäíÿòü äóõ ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ è îðãàíèçîâàë ïåðâûé Äåíü áëàãîäàðåíèÿ. ○

ÌÈËÎÑÒÈ ÏÐÎÑÈÌ Â ÍÀØÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ 28 íîÿáðÿ 1660 ãîäà îñíîâàíî Ëîíäîíñêîå Êîðîëåâñêîå îáùåñòâî. Ýòî âåäóùèé íàó÷íûé öåíòð Âåëèêîáðèòàíèè, âûïîëíÿþùèé ôóíêöèè Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê.  ðàçíûå ãîäû ïðåçèäåíòàìè Ëîíäîíñêîãî êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà áûëè ñýð Êðèñòîôåð Ðåí, Èñààê Íüþòîí, Òîìàñ Ãåíðè Õàêñëè, Ýðíåñò Ðåçåðôîðä, Äæîçåô Ëèñòåð è äðóãèå. Åãî ÷ëåíû ìíîãèå ëàóðåàòû Íîáåëåâñêîé ïðåìèè.

30 íîÿáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû èíôîðìàöèè. Åãî öåëü - íàïîìèíàíèå ïîëüçîâàòåëÿì î íåîáõîäèìîñòè çàùèòû èõ êîìïüþòåðîâ è âñåé õðàíèìîé â íèõ èíôîðìàöèè. 1988 ãîä íå ñëó÷àéíî ñòàë ðîäîíà÷àëüíèêîì ïðàçäíèêà, èìåííî òîãäà áûëà çàôèêñèðîâàíà ïåðâàÿ ìàññîâàÿ ýïèäåìèÿ «÷åðâÿ», ïîëó÷èâøåãî íàçâàíèå ïî èìåíè ñâîåãî ñîçäàòåëÿ Ìîððèñà.

Ùå çà æèòòÿ éîãî íàçèâàëè âèäàòíèì ³ñòîðèêîì, àðõåîëîãîì, ôîëüêëîðèñòîì, åòíîãðàôîì. Ïðîòå â³í ââàæàâ ñåáå ïîñåðåäí³ì ó÷åíèì ³ ç á³ëüøîþ ïðèºìí³ñòþ çãàäóâàâ, ÿê ï³ñëÿ éîãî ëåêö³¿ â Ìîñêîâñüêîìó óí³âåðñèòåò³ îäèí ïðîôåñîð íàçâàâ éîãî ïîåòîì. Öèìè äíÿìè âèïîâíèëîñÿ á 155 ðîê³â Äìèòðîâ³ ßâîðíèöüêîìó, ïîåòó, ÿêèé «äîì³íóâàâ íàä ³ñòîð³ºþ»

ницького, який не мав коштів на навчання сина, відпустити хлопця до Харківського університету за їхній кошт. Дмитро був вельми старанним студентом, тому по закінченні навчання його залишили при виші писати магістерську дисертацію. Щодо теми праці Яворницький пішов радитися до колишнього вчителя гімназії Дмитра Пильчикова. Як згадував Євген Чикаленко, Дмитро «тоді був кацапик, що не вмів і слова по-українському до пуття сказати». Учитель порадив йому, перш ніж обрати тему дослідження, спершу помандрувати Запорожжям. Яворницький оглянув козацькі землі, написав дисертацію і, за словами Чикаленка, «врешті став таким типовим, етнографічним українцем, яких між нами майже нема».

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

ПЕРЕТВОРЕННЯ «КАЦАПИКА»

ЛЮБИШ УКРАЇНУ ВИВЧАЙ СТЕПИ АЗІЇ

ÇÀÙÈÙÀÉÒÅÑÜ, ÃÎÑÏÎÄÀ

ÍÀÒÀËß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ

Син бідного псаломщика Дмитрусь Яворницький, який з’явився на світ 7 листопада 1855 року в селі Сонцівка Харківської губернії, міг би й не стати видатним ученим. У дитинстві він товаришував із сином заможних односельців, котрим подобалась його лагідна вдача. Коли настав час вступати до вишу, нащадок-багатій заявив батькам, що без свого друзяки нікуди не поїде. І ті попросили Івана Явор-

Ãàçåòè ç âëàñíîãî àðõ³âó íàä³ñëàâ íàø ïîñò³éíèé ÷èòà÷ ³ç ì³ñòà Çåëåíîäîëüñüê Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó Ïàâëî ßí÷óê

ÌÎÑÊÎÂÑÜʲ ÑÒÓÄÅÍÒÈ ËÞÁÈËÈ ËÅÊÖ²¯ ßÂÎÐÍÈÖÜÊÎÃÎ

Однак набута Яворницьким «українськість» не всім сподобалась у Харкові, і йому довелося переїхати до Петербурга. Там Дмитро Іванович викладав у школах і на вищих жіночих курсах, а у вільний час вивчав архіви, брав участь в археологічних експедиціях Запорожжям. На основі зібраних матеріалів протягом наступних 20 років учений видав кілька томів з історії козацької держави. І хоча сучасні дослідники закидають Яворницькому надмірну романтизацію козаків, котрих він вважав українськими лицарями, пройти повз його праці не може жоден дослідник козацького періоду. Інтерес Дмитра Івановича до української тематики знайшов ворогів і в Петербурзі - в 1891-му вченого на 3

роки відрядили вивчати степи Середньої Азії. Повернувся він на посаду приват-доцента, а згодом став професором Московського університету, де його лекції мали неабиякий успіх у студентів, хоча й читав він їх українською.

ЗВІЛЬНИЛИ З МУЗЕЮ - ПОЗБАВИЛИ ПЕНСІЇ 1902 року члени Катеринославської ученої комісії запропонували Яворницькому очолити історико-археологічний музей, що відкривався у нашому місті. Дмитро Іванович не

вагався, бо мріяв повернутись в Україну. Він обіймав директорську посаду до 1933 року, коли «за буржуазний націоналізм» його, тоді вже академіка, звільнили з музею, позбавивши навіть пенсії. Секретар ученого Микола Костюк згадував: «І думалося мені: в молодому віці, за царського режиму його, студента, переслідували, а тепер старого академіка ще гірше притискають. Так гнули, що в хаті навіть нічого було поїсти, не було вугілля та дров, щоб нагрітися». Але, попри це, Яворницький продовжував працювати: вдягши кожуха, сидячи на твердому стільці-кріслі (бо м’які меблі вважав

шкідливими для здоров’я «панськими витребеньками»), укладав словник української мови, писав історичні праці мало не до останнього свого дня.

ÐÎÇÏβIJ Ç Ï²ÑÍßÌÈ Óñ³, õòî çíàâ ßâîðíèöüêîãî, çãàäóâàëè éîãî ÿê ÷óäîâîãî é äîòåïíîãî îïîâ³äà÷à: áóäü-ÿêó ðîçìîâó â³í ïåðåñèïàâ æàðòàìè é àíåêäîòàìè, à ÷èòàþ÷è ëåêö³¿ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ñâî¿ ³ñòîðè÷í³ ðîçïîâ³ä³ îáîâ’ÿçêîâî «çäîáðþâàâ» ïîåç³ÿìè, äóìàìè, íàâ³òü ï³ñíþ ì³ã íà ëåêö³¿ çàñï³âàòè.

Ì’ßʲ ÌÅÁ˲ «ÏÀÍÑÜʲ ÂÈÒÐÅÁÅÍÜÊÈ» Не стало історика 5 серпня 1940 року. Його поховали на кладовищі за містом, а згодом перепоховали біля історичного музею, що від жовтня 1940-го носить ім’я Яворницького. У листопаді 1988-го в будинку навпроти парку ім. Шевченка, де Дмитро Іванович мешкав з дружиною Серафимою Дмитрівною, відкрито меморіальний музей історика.


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

25.11.2010 ð. ¹ 86 (1178) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÆÄÅÌ ÃÎÑÒÅÉ

Ïîäãîòîâêà ê áîëüøîé èãðå

ÍÎÂ ÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÎÏÎÁÅÄÀ

ÎÄÍÎÉ ÍÎÃÎÉ Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ Äîíåöêèé «Øàõòåð» îáûãðàë íà âûåçäå ñåðáñêèé «Ïàðòèçàí». Ìàò÷ 5-ãî òóðà ãðóïïîâîãî òóðíèðà Ëèãè ÷åìïèîíîâ â Áåëãðàäå çàâåðøèëñÿ ñî ñ÷åòîì 3:0 â ïîëüçó ãîñòåé. Âñå ãîëû «ãîðíÿêè» çàáèëè âî âòîðîì òàéìå: àâòîðû - Ñòåïàíåíêî, Æàäñîí è Ýäóàðäî. «Øàõòåð» çà òóð äî çàâåðøåíèÿ ãðóïïîâîãî ýòàïà çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â ãðóïïå è ôàêòè÷åñêè îáåñïå÷èë ñåáå âûõîä â ïëåé-îôô Ëèãè, íà òðè î÷êà îïåðåæàÿ àíãëèéñêèé «Àðñåíàë» è ãîëëàíäñêóþ «Áðàãó».

ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

Ê Åâðî-2012 Óêðàèíà ñòðîèò ñîâðåìåííûå ñòàäèîíû, ïðîêëàäûâàåò íîâûå òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû è óïðîùàåò âèçîâûé ðåæèì

«ЧЕЛОВЕЧКОВ» ПОКАЗАЛИ ВО ЛЬВОВЕ Однако это далеко не весь список того, что требуется для организации матчей такого уровня. О проведенных мероприятиях власти отчитываются практически каждый месяц. Так, в начале ноября у нас появился собственный промо-ролик и символ Чемпионата Европы по футболу. В основе логотипа - подсолнух и надпись «Ukraine». Неделей позже украинско-польские разработчики представили талисман, который будет олицетворять две страны на время турнира. Им стали фигурки футболистовблизнецов, одетых в формы сборных Украины и Польши с номерами 20 и 12. «Человечков» уже показали во Львове. На этой неделе их представят Харькову.

Ìß× Â ÊÎÐÇÈÍÅ

 ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ÊÀÊ ÄÎÌÀ

Ó ÓÊÐÀÈÍÛ ÏÎßÂÈËÈÑÜ ÒÀËÈÑÌÀÍ È ÑÈÌÂÎË ПРАВОПОРЯДОК ПО-ЕВРОПЕЙСКИ Помимо министерств, управлений и комиссий, отвечающих за сферы спорта и туризма, основательно к приему Евро готовятся и правоохранительные органы. Людные места в принимающих городах теперь снимают на видео в он-лайн режиме. В Донецке милиционеры уже установили 75 видеокамер, в Харькове - 40, во Львове - 29.

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Äíåïðîïåòðîâñêèé «Äíåïð» îáûãðàë îäíîãî èç àóòñàéäåðîâ ×åìïèîíàòà Óêðàèíû ïî ôóòáîëó - ìàðèóïîëüñêèé «Èëüè÷åâåö» ñî ñ÷åòîì 2:0

Также МВД будет стажировать в Европе своих сотрудников, отвечающих за подготовку к чемпионату. Уже в январе несколько десятков наших милиционеров поедут в Великобританию изучать разговорный английский. Всего же, по информации МВД, «инглиш» к 2012 году освоят более 38 тысяч правоохранителей. Кроме того, Госавтоинспекция Украины намерена подготовить новую редакцию Правил дорожного движения. В

ÏËÎÙÀÄÈ - ÏÎÄ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈÅÌ

Þæíûé ïëîä

Îñòðàÿ ïðèïðàâà

ÍÅ ÏÎÄÂÅË

Äóáëü îò Ñåëåçíåâà

Последний раз днепряне праздновали победу в чемпионате почти месяц назад, обыграв на выезде киевский «Арсенал». После безвыигрышной серии болельщики ждали от любимой команды только победы в последнем домашнем матче года. И «Днепр» не подвел, с первых минут начав активно действовать на половине поля соперника. Правда, гости тоже оказались не лыком шиты - создали два серьезных момента, в которых хозяев поля выручил голкипер Ян Лаштувка. Однако преимущество «Днепра» все же вылилось в забитый гол. На 34-й минуте Мандзюк выполнил прострел в штрафную площадку. Мяч, не остановленный никем из защитников, прискакал к никем не прикрытому Евгению Селезневу. Он спокойно обработал мяч и отправил его в сетку ворот. После этого три голевых момента были у Шахова, но в двух не хватило мастерства, а в третьем выручил вратарь. «Днепр» удвоил счет перед пе-

«ÄÍÅÏл ÏÐÅÐÂÀË ÁÅÇÂÛÈÃÐÛØÍÓÞ ÑÅÐÈÞ

документ собираются внести дорожные знаки, которые будут содержать информацию о туристических и спортивных объектах. При этом, в целом на дорогах Украины заменят около 3,5 тысячи знаков и установят около 5 тысяч новых.

Êèåâñêèé «Áóäiâåëüíèê» íà ïàðêåòå Äíåïðîïåòðîâñêîãî äâîðöà ñïîðòà «Ìåòåîð» îáûãðàë ëèòîâñêèé «Øàóëÿé» ñî ñ÷åòîì 74:66 â áàñêåòáîëüíîì ìàò÷å Êóáêà Åâðîïû. Êèåâëÿíå óñïåøíî ïðîâåëè ïåðâóþ ïîëîâèíó âñòðå÷è. Âíà÷àëå òðåòüåé ÷åòâåðòè ðàçðûâ áûë óæå 18 î÷êîâ - 46:28. Ïîñëå ýòîãî óêðàèíñêàÿ êîìàíäà ðàññëàáèëàñü è îñîáî íå ñòðåìèëàñü óâåëè÷èòü ïðåèìóùåñòâî.  èòîãå «Áóä³âåëüíèê» íå ïîçâîëèë ñîïåðíèêàì ïðèáëèçèòüñÿ áëèæå ÷åì íà 8 î÷êîâ.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1176

рерывом. Назаренко подал угловой, защитники опять не уследили за Селезневым - и тот с упора пропихнул мяч в ворота. Во втором тайме «Днепр» спокойно удержал удобный счет, не тратя силы, которые команде понадобятся в выездном матче 28 ноября против киевской «Оболони».


р8

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 25 ЛИСТОПАДА 2010 РОКУ № 86 (1178)

 «Õ-ôàêòîðå» áåç «áëàòà» ÌÀÐÈÀÍÍÀ ßÊÎÂ×ÅÍÊÎ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ïåðåìåíû íå çà ãîðàìè êàê â ñèòóàöèè, òàê è â íàñòðîåíèè. Çàõî÷åòñÿ ñòðîèòü ïëàíû, ìå÷òàòü, çàãëÿäûâàòü â áóäóùåå. Ëþáîâíûå îòíîøåíèÿ òàêæå áóäóò ïîäâåðæåíû âëèÿíèþ çâåçä; è åñëè â íà÷àëå íåäåëè ìåæäó âëþáëåííûìè åùå áóäåò íàáëþäàòüñÿ õîëîäîê, òî óæå ê âûõîäíûì ñòðàñòè íàêàëÿòñÿ ñ íîâîé ñèëîé. ТЕЛЕЦ Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå íà ðåäêîñòü ñîöèàëüíî àêòèâíû è ïðîÿâèòå âñþ âîçìîæíóþ ïðåäïðèèì÷èâîñòü. Òîëüêî íå çàòåâàéòå íèêàêèõ àâàíòþð. Íå ñòàâüòå âî ãëàâó óãëà äîñòèæåíèå öåëè ëþáûìè ñðåäñòâàìè.  âûõîäíûå âûäåëèòå ñåáå óäîáíîå âðåìÿ, ÷òîáû îòäîõíóòü ñ äðóçüÿìè. БЛИЗНЕЦЫ Íåäåëÿ ïîòðåáóåò îò âàñ ïðîÿâëåíèÿ òàêèõ êà÷åñòâ, êàê ñâîáîäîëþáèå è íåçàâèñèìîñòü. Òîëüêî òàê âû ñìîæåòå îòñòîÿòü ñîáñòâåííûå ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà è ïðîäîëæèòü êàðüåðíûé ðîñò.  òî æå âðåìÿ, ÷àñòü çàâèñøèõ âîïðîñîâ ìîæåò ïðèéòè â äâèæåíèå è äàæå ðàçðåøèòüñÿ äîâîëüíî áûñòðî. Íà âûõîäíûõ ëþáèòåëè ïðîãóëîê ïîëó÷àò ìíîãî óäîâîëüñòâèÿ îò íåîæèäàííûõ âñòðå÷. РАК Â íà÷àëå íåäåëè ýíåðãèè ïîëíîëóíèÿ çàñòàâÿò âàñ àêòèâíî âêëþ÷èòüñÿ â òåêóùèå äåëà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âû áóäåòå äåéñòâîâàòü äàæå ñ íåêîòîðîé äîëåé àãðåññèè è íàòèñêà, ïðè ýòîì ïðîÿâëÿÿ çàáîòó î òåõ, êòî â íåé äåéñòâèòåëüíî íóæäàåòñÿ. ЛЕВ Íåäåëÿ - áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ êàðüåðû è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé áàçû.  ýòîò ïåðèîä ìîãóò ïîÿâèòüñÿ øàíñû, êîòîðûìè ïðåäñòàâèòåëè çíàêà óäà÷íî âîñïîëüçóþòñÿ, à òàêæå ðåàëèçóþò ïðîøëûå ïðåäëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè íîâûìè ïîòðåáíîñòÿìè. Ñòàðûå è ïðîøëûå, êàçàâøèåñÿ íåíóæíûìè êîíòàêòû â ýòî âðåìÿ ìîãóò äàòü òîë÷îê äëÿ ñåðüåçíûõ ïåðåìåí â ñóäüáå. ДЕВА Íåäåëÿ ïðèíåñåò äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ðàáîòû. Ïîýòîìó íå íóæíî çàáûâàòü î ôèçè÷åñêîì è ïñèõè÷åñêîì çäîðîâüå. Áóäüòå îñòîðîæíû è íå ðàáîòàéòå íà èçíîñ. Îêðóæàþùèå áóäóò óäèâëåíû âàøåé íåîáû÷íîé ñìåëîñòüþ ïðè ðåøåíèè ñïîðíûõ âîïðîñîâ. Íî äåéñòâóéòå ïðÿìîëèíåéíî òîëüêî åñëè â áîëåå ñïîêîéíûå âðåìåíà âû íàêîïèëè äîñòàòî÷íî ïîëåçíûõ àðãóìåíòîâ äëÿ ðûâêà.

ВЕСЫ Íåäåëÿ ïðåäñòîèò ìíîãîîáåùàþùàÿ. Íà ðàáîòå âàñ âîâëåêóò â êîëëåêòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Íà íîâîé íåäåëå áóäåò ïðèâëåêàòü âñå îáùåå, ìàññîâîå. Âû âî ìíîãîì ïðåóñïååòå.  äåíåæíûõ âîïðîñàõ âàì òàêæå íå áóäåò ðàâíûõ. Ñìîæåòå çàðàáîòàòü, ïîäðàáîòàòü, ïðîäàòü ñ íàèáîëüøåé âûãîäîé äëÿ ñåáÿ. СКОРПИОН Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå Ñêîðïèîíîâ íà íîâîé íåäåëå âåñüìà âïå÷àòëÿåò. Äåíåã âïîëíå äîñòàòî÷íî äëÿ ñâîáîäíîãî ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòà. Îäíàêî åñëè ïîäâåðíåòñÿ ïîäðàáîòêà, îò íåå îòêàçûâàòüñÿ íå ñòîèò. Âåäü äåíåã íèêîãäà ìíîãî íå áûâàåò. Äåëàéòå ïåðâûå âçíîñû â íîâûå áèçíåñ-ïðîåêòû. СТРЕЛЕЦ Âàñ îæèäàåò íàñûùåííàÿ ïåðåæèâàíèÿìè è ñîáûòèÿìè íåäåëÿ. Ïðèêëàäûâàéòå ìàêñèìóì óñèëèé, íî íå îæèäàéòå ñëèøêîì ìíîãîãî. Ýìîöèè áóäóò ìåøàòü ìûñëèòü ðàöèîíàëüíî è îòâëåêàòü îò ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷. Ñîðèåíòèðóéòåñü íà îáùåå äåëî, äàéòå âàøèì ïëàíàì ýíåðãåòè÷åñêèé ïîñûë ïðèíÿòü ðåøåíèå.  âûõîäíûå óñòðîéòå ñåìåéíîå çàñòîëüå. КОЗЕРОГ Ãëàâíûé ñîâåò íà ýòó íåäåëþ - èçáåãàéòå ïîñïåøíûõ äåéñòâèé ïîä âëèÿíèåì ýìîöèé. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ðàáîòå è ïîìåíüøå îáèæàéòåñü íà òåõ, îò êîãî æäåòå çíàêîâ âíèìàíèÿ è áëàãîäàðíîñòè. Íå íàäåéòåñü íà äåëîâûõ ïàðòíåðîâ, ïðèíèìàéòå ðåøåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.  âûõîäíûå çàéìèòåñü òåì, ÷òî äîñòàâëÿåò âàì ðàäîñòü, è ïðîÿâèòå ùåäðîñòü ê òåì, êîãî ëþáèòå. ВОДОЛЕЙ Íåäåëÿ âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé ñ íà÷àëüñòâîì; ëó÷øå ïðîÿâèòü áîëüøå ãèáêîñòè. Íå äàéòå ïîâûøåííîé ýìîöèîíàëüíîñòè âçÿòü âåðõ íàä ðàçóìîì. Íà÷àëî ïåðèîäà ïîòðåáóåò ïðîÿâëåíèÿ òàêèõ êà÷åñòâ, êàê èíòóèöèÿ, ìÿãêîñòü, ïëàñòè÷íîñòü. È íå òîëüêî â âåäåíèè ïåðåãîâîðîâ ñ ïàðòíåðàìè è â îòíîøåíèÿõ ñ êîëëåãàìè.  âûõîäíûå ìîæåò âîçíèêíóòü êîíôëèêò, òàê ÷òî áóäüòå ñïîêîéíû è ìèðîëþáèâû. РЫБЫ Íà ýòîé íåäåëå âû èñïûòàåòå íàñòîÿùóþ ãîðäîñòü çà ñîáñòâåííûå äîñòèæåíèÿ íà ðàáîòå. Çàòðàòû, êîòîðûå áûëè âëîæåíû â èäåþ, ïîñòåïåííî âîçâðàùàþòñÿ ê âàì ñòîðèöåé. Áóäóò è êîìïëèìåíòû, è óâàæåíèå ñîñëóæèâöåâ, è äåíåæíûå ïîîùðåíèÿ. Âû ñïðàâåäëèâî çàñëóæèëè ýòè áîíóñû è íóæäàåòåñü â íåáîëüøîì îòäûõå. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå àêòèâíî, â êðóãó áëèçêèõ èëè äðóçåé. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

ду или не пройду. Но, конечно, сомнения были. Друзья настойчиво просили, чтобы я поучаствовал в каком-нибудь шоу. И на «Х-фактор» я пошел для того, чтобы они увидели меня по телевизору и сказали: «О, молодец!» В итоге мне повезло стать финалистом проекта.

Ôèíàëèñò èçâåñòíîãî òàëàíò-øîó «Õ-ôàêòîð» Þðèé Áîãóñëàâñêèé, êîòîðûé ïåðâûì ïîêèíóë ïðîåêò, ïîäåëèëñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè íàøåé ãàçåòû ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò ïðîãðàììû.  ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ Þðèé ðàññêàçàë îá ПОБЕДА ЗА èíòåðåñíûõ ïîäðîáíîñ- ТКАЧЕНКО ИЛИ òÿõ ñâîåé æèçíè äî è БОРИСЮК ïîñëå «Õ-ôàêòîðà» - Чувствовали поддержку наставника ва-

«ДРУЗЬЯ ПОПРО- шей тройки «За 25 лет» СИЛИ - Я ПОШЕЛ» Сергея Соседова? - Юрий, что для Вас значит «Х-фактор»? - «Х-фактор» для меня очень родная штука, которая произошла в моей жизни. Было очень непросто пробиться среди тысячи желающих. Я могу сказать лишь о хорошем: это шоу помогает талантливому человеку найти себя, обнаружить свои способности, показать их людям. - Вы были уверены в том, что попадете в финал? - Я занимаюсь пением всю свою жизнь. Очень много выступал на сцене. Опыт у меня колоссальный, поэтому не возникало таких вопросов: прой-

«ÌÍÅ ÏÎÂÅÇËÎ: Ó ÌÅÍß ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ ËÞÁËÞ»

- Поддержка Сергея Владимировича, естественно, ощущалась. Он всей душой болел за нас и болеет до сих пор. Он для нас как отец родной. Соседов - очень самоотверженный человек, полностью отдающий себя работе. Кстати, конкуренция между участниками практически не ощущалась. Скорее это больше борьба судей, а не вокалистов. - Есть ли у Вас какие-либо предположения насчет победителя шоу? За кого болеете? - Я очень надеюсь, что победит кто-то из ребят нашей «тройки» - Ирина Борисюк или Володя Ткаченко. Вообще люди, которые вошли в двенадцатку лучших финалистов «Х-фактора», - это люди, реально выдержавшие все испытания. Они талантливые, обладают харизмой. На проекте все абсолютно честно, никакого «блата» или протеже. Это я заявляю со всей ответственнос-

тью, потому что сам в этой «каше» варился и умудрился, извините, бесплатно стать финалистом шоу.

УТРОМ ТЕАТР, ВЕЧЕРОМ - ПЕСНИ - Юрий, какова цель Вашей жизни? - Для меня самое большое хобби в жизни рыбалка. Я хочу поймать большую рыбу! Я жене всегда говорю: «У меня есть две любимые вещи: ты и рыбалка». Это первое. У меня достаточно взрослый сын и я хочу, чтобы он добился хотя бы половину того, чего добился в жизни я. Это второе. Еще моей целью можно назвать постоянное усовершенствование условий жизни. Может звучит банально, но «бытовуха» стоит на первом месте. Все для семьи. - Что Вам нравится больше: играть в КВН или петь? - А мне все нравится. Моя жизнь в КВН - это больше 20 лет, а больше 25 лет - я пою, поэтому сие нельзя разрывать на две части, оно едино. Да и в КВН, собственно, я пою. Просто есть два любимых направления - театр КВН ДГУ и группа «Тени». Утром я играю в театре, вечером у меня репетиции с группой. Но когда выпадает выход-

ной, я с удовольствием иду на рыбалку. - Как изменилась Ваша жизнь после шоу «Х-фактор»? - Жизнь изменилась: появились приглашения, мной интересуются. Люди узнают, подходят с улыбкой, говорят хорошие слова. Очень приятно, что днепропетровцы болеют за своих. Теперь я, практически, не стою в очередях (смеется).

ÞÌÎÐ Òîíåò êîðàáëü. Ïàíèêà, êðèêè. Îäèí ïàññàæèð öåïëÿåòñÿ çà êîãî-òî èç êîìàíäû è ñïðàøèâàåò:

- Ñêîëüêî äî áëèæàéøåé çåìëè? - Òðè êèëîìåòðà. - Â êàêóþ ñòîðîíó? - Âíèç.

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Чт 25.11

+4 +8 0С 0 +2 0С

півн.захід. 12 м/с

Пт 26.11

+3 +6 0С +1 +3 0С

півд.схід. 23 м/с

Сб 27.11

+7 +9 0С +3 +5 0С

півд. 25 м/с

Нд 28.11

+6 +8 0С 2 0 0С

півд.захід. 56 м/с

Пн 29.11

+2 +4 0С 2 0 0С

півн. 16 м/с

Вт 30.11

+8 +10 0С +7 +9 0С

півд.схід. 47 м/с

Ср 01.12

+12 +14 0С +8 +10 0С

півд. 56 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 24.11.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 0 1739

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you