Page 1

ÏÐÎÅÊÒÛ ÈÇ ÐÅÃÈÎÍΠÏÎËÓ×ÀÒ ÄÅÍÜÃÈ

ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß ÞÍÛÕ ÕÎÊÊÅÈÑÒÎÂ

2 3

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÏÎ×ÒÈ ÃÎÒÎÂ

7

FASHION-ÈÍÄÓÑÒÐÈß Â ÓÊÐÀÈÍÅ

6

ÏÎÁÎÐÅÌÎÑß Ç ÃÐÈÏÎÌ! гâåíü çàõâîðþâàíîñò³ ãðèïîì òà Ãв ñüîãîäí³ íèæ÷èé â³ä åï³äåì³îëîã³÷íîãî. Ïðî öå ãîâîðÿòü ó ̳í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 83(1175) Вiвторок, 16 листопада 2010 р.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÅÐÂÀß ÑÅÑÑÈß ÎÁËÑÎÂÅÒÀ

ÓÆÅ ÍÅÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ

ÊÎÍÅÖ ÃÎËÎÃÐÀÔÈÈ?  Óêðàèíå ìîãóò îòìåíèòü îáÿçàòåëüíóþ ãîëîãðàôè÷åñêóþ çàùèòó äîêóìåíòîâ è ãðóïï òîâàðîâ. Óæå ïîäãîòîâëåí ñîîòâåòñòâóþùèé Óêàç Ïðåçèäåíòà. Ñîãëàñíî ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê äîêóìåíòó, îòìåíèòü ãîëîãðàôè÷åñêóþ çàùèòó ñîáèðàþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû óìåíüøèòü ôèíàíñîâóþ íàãðóçêó íà ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ. ○

ÂÑÅ ÏÎ ÏËÀÍÓ

Ê ÅÂÐÎ ÓÑÏÅÞÒ

Êîíñòðóêòèâíîå íà÷àëî

2

12 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ ñåññèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà 6-ãî ñîçûâà. Íîâîèçáðàííûå äåïóòàòû åäèíîãëàñíî âûáðàëè ïðåäñåäàòåëÿ îáëñîâåòà, åãî çàìåñòèòåëåé è íàñòðîèëèñü íà ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó íà áëàãî ðåãèîíà.

ÒÀÊ Ñ×ÈÒÀÞÒ ÑÎÑÅÄÈ

ÓÊÐÀÈÍÖÅÌ ÁÛÒÜ ÌÎÄÍÎ ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

 Ðîññèè àêòèâíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ìîäà íà Óêðàèíó. Ìîëîäûå ïàðíè è äåâóøêè âñå áîëüøå ñëóøàþò óêðàèíñêóþ ðîêìóçûêó, èíòåðåñóþòñÿ óêðàèíñêèì áûòîì è äàæå ó÷àò óêðàèíñêèé ÿçûê. ×åì âûçâàíà òàêàÿ ïîïóëÿðíîñòü íàøåé ñòðàíû? Îêàçûâàåòñÿ, ñîñåäè ÷àñòî áûâàþò â Êèåâå è, ïðîãóëèâàÿñü ïî Êðåùàòèêó èëè

âñòðå÷àÿñü ñ äðóçüÿìè â «êàâüÿðíå», ïðèîáùàþòñÿ ê óêðàèíñêîé êóëüòóðå.  ýòîì ãîäó Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò (ÐÃÃÓ) âûñòóïèë ñ «óêðàèíñêîé èíèöèàòèâîé», êîòîðàÿ èìååò íåñêîëüêî àñïåêòîâ. Ãëàâíûé âîïðîñ - îáðàçîâàíèå. Èìåííî îíî ìîæåò ñòàòü îäíîé èç îñíîâ äëÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè. È ðå÷ü íå ïðîñòî î òîì, ÷òîáû

ãðàæäàíå Óêðàèíû ïîëó÷àëè ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå èëè íàîáîðîò.  ÐÃÃÓ äàæå îòêðûëè ñïåöèàëüíûé ðóññêîóêðàèíñêèé ïðîôèëü, ãäå áóäóò ãîòîâèòü ñïåöèàëèñòîâ èìåííî â îáëàñòè êóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ ãîñóäàðñòâ. À åùå çäåñü ãîòîâû ïåðåéòè ê îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíûõ ìàãèñòåðñêèõ ïðîãðàìì ïî óêðàèíèñòèêå è ðóñèñòèêå.

Òàêæå â óíèâåðñèòåòå ðàññìàòðèâàþò èäåþ ïðîâåäåíèÿ îëèìïèàä ïî óêðàèíñêîìó ÿçûêó, â êîòîðûõ ñìîãóò ó÷àñòâîâàòü ïðåäñòàâèòåëè äèàñïîðû è ñòóäåíòû, èçó÷àþùèå íàø ÿçûê â ðîññèéñêèõ âóçàõ. Áóäåò ëè óñïåøíîé äàëüíåéøàÿ ïîïóëÿðèçàöèÿ íàøåé ñòðàíû - ïîêàæåò âðåìÿ. Íî òî, ÷òî â Ðîññèè óæå «ïîøëà ìîäà» íà Óêðàèíó, - ôàêò.

5 Æèòòÿ ì³ñòà. Ñàìàðó ïîçáàâëÿòü áðóäó cmyk

Ïðîãðàììó ïîäãîòîâêè Óêðàèíû ê ïðîâåäåíèþ Åâðî2012 âûïîëíÿò ñâîåâðåìåííî.  ýòîì óâåðåí Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. «Ïðîãðàììà ñåé÷àñ èäåò òåìè òåìïàìè, êîòîðûå ìû çàëîæèëè. Ó íàñ íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé äóìàòü, ÷òî ìû åå íå âûïîëíèì», - çàÿâèë Ïðåìüåð. Ïî åãî ñëîâàì, òåìï ïîäãîòîâêè ê ÷åìïèîíàòó óâåëè÷èëñÿ ïðèìåðíî â ÷åòûðå ðàçà. Çíà÷èòåëüíî àêòèâíåå èäóò ðàáîòû è íà ñàìîì ïðîáëåìíîì îáúåêòå - ñòàäèîíå âî Ëüâîâå. ○

ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

MARFIN BANK ÏÐÈØÅË Â ÓÊÐÀÈÍÓ! Ñ 12 íîÿáðÿ 2010 ãîäà Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÌÎÐÑÊÎÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÁÀÍÊ» ñìåíèë ñâîå íàèìåíîâàíèå íà ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÌÀÐÔÈÍ ÁÀÍÊ». Ðåáðåíäèíã ñòàë åñòåñòâåííûì çàâåðøåíèåì âõîæäåíèÿ ÎÀÎ «ÌÒÁ» â êðóïíóþ åâðîïåéñêóþ ôèíàíñîâóþ ñòðóêòóðó. ÏÀÎ «ÌÀÐÔÈÍ ÁÀÍÊ» ÿâëÿåòñÿ ïîëíûì ïðàâîïðååìíèêîì ÎÀÎ «ÌÒÁ». Åâðîïåéñêîå êà÷åñòâî óñëóã, ïîëíûé ñïåêòð ôèíàíñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, áîëåå 400 ôèëèàëîâ è îòäåëåíèé â ðàçíûõ òî÷êàõ çåìíîãî øàðà - âñå ýòî íîâûå âîçìîæíîñòè êëèåíòîâ ÏÀÎ «ÌÀÐÔÈÍ ÁÀÍÊ». ○

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ ÒÀÁÓ

ÍÈ ÌÅÒÐÀ ÍÎ×ÜÞ Â Óêðàèíå çàïðåòèëè ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè íî÷üþ. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è ñâÿçè Óêðàèíû âñòóïèë â ñèëó 15 íîÿáðÿ. Ñîãëàñíî ýòîìó äîêóìåíòó, ïåðåâîçêà ïàññàæèðîâ â àâòîáóñàõ çàïðåùàåòñÿ ñ 22.00 äî 6.00. Äåéñòâèå ïðèêàçà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà àâòîáóñû, ðàáîòàþùèå íà ìàðøðóòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ðåæèìå ðåãóëÿðíûõ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê, à òàêæå àâòîáóñû, îáîðóäîâàííûå òàõîãðàôàìè.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

ÍÎÂÈÍÈ_ ×ÅÐÃÎÂÈÉ ÒÐÀÍØ

ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÐÎ ÃÐÎز Óêðà¿íà ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà îòðèìàííÿ ÷åðãîâîãî òðàíøó êðåäèòó ÌÂÔ ëèøå ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ íîâîãî ìåìîðàíäóìó ïðî åêîíîì³÷íó òà ô³íàíñîâó ïîë³òèêó Óðÿäó Óêðà¿íè. Òîìó âèõ³äíèìè äíÿìè Ïðåì’ºð Ìèêîëà Àçàðîâ çóñòð³÷àâñÿ ç ì³ñ³ºþ ̳æíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó. Çà éîãî ñëîâàìè, äåëåãàòè ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè ïîõâàëèëè Óêðà¿íó, áî âîíà ïîâí³ñòþ âèêîíóº âçÿò³ çîáîâ’ÿçàííÿ òà çä³éñíþº åôåêòèâíó ïîë³òèêó ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ñòàá³ë³çàö³¿. Íåçàáàðîì ìåìîðàíäóì ï³äïèøóòü. ○

ÄÐÓÃÅ ×ÈÒÀÍÍß

ÂÆÅ ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ Öüîãî òèæíÿ íàðîäí³ äåïóòàòè ñïîä³âàþòüñÿ ðîçãëÿíóòè ó äðóãîìó ÷èòàíí³ ïðîåêò Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó. Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèð Ëèòâèí óïåâíåíèé, ùî çàêîíîïðîåêò ðîçãëÿíóòü ó â³âòîðîê. Äåïóòàòè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â êàæóòü, ùî äíÿ âèñòà÷èòü íà ðîçãëÿä öüîãî ïèòàííÿ. Îïîçèö³îíåðè, â ñâîþ ÷åðãó, íå ïîãîäæóþòüñÿ, âîíè âïåâíåí³, ùî çíàäîáèòüñÿ òèæäåíü. ○

Ç ÍÀÃÎÄÈ Ð²×ÍÈÖ²

²ÇÈÒ ÏÀÒвÀÐÕÀ 22-23 ëèñòîïàäà â Óêðà¿íó çíîâó ïðè¿äå ïàòð³àðõ Êèðèëî. ³í ïëàíóº âçÿòè ó÷àñòü ó òîðæåñòâàõ ç íàãîäè 75-ð³÷÷ÿ Ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³ Âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà. 22 ëèñòîïàäà ïàòð³àðõà çóñòð³íóòü â àåðîïîðòó ³ â³äâåçóòü â îïåðíèé òåàòð, äå áóäóòü ñâ³òñüê³ âðî÷èñòîñò³. Áîãîñëóæ³ííÿ â³äáóäåòüñÿ íàñòóïíîãî äíÿ. ○

ÃÐÎز - Ó ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏÓÞÒÜ ÌÀØÈÍÈ Óêðà¿íà çíîâó ïî÷àëà àâòîìîá³ë³çóâàòèñü. Ó æîâòí³ öüîãî ðîêó ð³âåíü ïðîäàæó àâò³âîê çá³ëüøèâñÿ íà 32% ïîð³âíÿíî ç êðèçîâèì æîâòíåì-2009. Çà ì³ñÿöü äèëåðè ïðîäàëè 17 òèñ. ìàøèí, ùî íà 16% á³ëüøå, í³æ ó âåðåñí³. Åêñïåðòè ïîâ’ÿçóþòü çá³ëüøåííÿ ïðîäàæ ³ç ïî÷àòêîì îñ³ííüîãî ñåçîíó àâòîêðåäèòóâàííÿ ³ òèì, ùî êóðñîâà íåñòàá³ëüí³ñòü ãðèâí³ çìóñèëà ëþäåé âêëàäàòè ãðîø³ ó òðàíñïîðò.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.11.2010 ð. ¹ 83 (1175)

ÏÅÐÂÀß ÑÅÑÑÈß ÎÁËÑÎÂÅÒÀ

Êîíñòðóêòèâíîå íà÷àëî ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ Открыл сессию вступительной речью губернатор Александр Вилкул. Он отметил, что в 2010 году одним из главных достижений областной власти стало установление конструктивного диалога между облгосадминистрацией и областным советом. Благодаря эффективному подходу регион занял первое место в Украине по темпам социально-экономического развития. «В наших силах объединить усилия, продолжить устойчивый курс развития Днепропетровщины - на развитие экономики, инфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата, рост заработной платы, на внедрение инновационных технологий», - обратился к депутатам Александр Вилкул. Основой консолидации конструктивных сил региона может стать днепропетровский Общественный договор между властью, бизнесом и обществом. Все депутаты могли ознакомиться с проектом документа, инициированным губернатором, уже на сессии облсовета. «Я уверен, что шестой созыв Днепропетровского облсовета войдет в историю как один из наиболее прорывных и конструктивных», - сказал Александр Вилкул.

ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ РЕГИОНА После выступления Александра Вилкула митрополит

 ÎÁËÑÎÂÅÒÅ ÁÓÄÓÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÂÈÖÅ-ÏÐÅÌÜÅÐ È ÄÂÀ ÌÈÍÈÑÒÐÀ

ØÅÑÒÎÉ ÑÎÇÛÂ ÄÎËÆÅÍ ÑÒÀÒÜ ÏÐÎÐÛÂÍÛÌ Днепропетровский и Павлоградский Ириней вручил губернатору икону Божьей Матери, привезенную из Свято-Успенской Почаевской лавры. «Пусть эта икона станет источником Ваших сил для работы на благо жителей Днепропетровской области. Уверен, что Ваши мудрость и патриотизм, а также Божье благословение обеспечат нашему региону развитие и процветание», - обратился владыка к губернатору и депутатам. Одним из первых решений, которое приняли депутаты, было избрание председателем облсовета Евгения Удода, возглавлявшего областной совет прошлого созыва. Его первым заместителем стал Анатолий Адамский, заместителем - Виктор Науменко. «Я искренне благодарен депутатам областного совета. Это не только высокое доверие, но и большая ответственность для меня. Обещаю, что все свои

знания и силы приложу для того, чтобы Днепропетровщина стала регионом-лидером», прокомментировал после сессии Евгений Удод.

МИНИСТРЫ-ДЕПУТАТЫ Примечательно, что в Днепропетровском облсовете будут работать и члены правительства. Депутатами стали вицепремьер-министр Украины Сергей Тигипко, министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба, министр промышленной политики Дмитрий Колесников, первый заместитель министра здравоохранения Сергей Рыженко, пер-

ÍÎÂÛÉ ÑÎÑÒÀ 8 ïàðòèé ïðåäñòàâëåíû â îáëñîâåòå íîâîãî ñîçûâà; 140 äåïóòàòîâ áóäóò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî ðàçâèòèþ îáëàñòè, èç íèõ: 92 ïðåäñòàâèòåëÿ Ïàðòèè ðåãèîíîâ, 12 - «Ñèëüíî¿ Óêðà¿íè», 11 - Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, 9 - «Áàòüê³âùèíè», 7 - «Ôðîíòó çì³í», 4 - «Óêðà¿íè ìàéáóòíüîãî», 3 - Íàðîäíîé ïàðòèè, 2 «Ãðîìàäè».

вый заместитель министра охраны окружающей среды Николай Романов. Работа в областном совете представителей центральных органов власти даст возможность получить поддержку для решения вопросов региона на всех уровнях, в том числе и на государственном. «Самое главное - руководство области нашло вариант объединения и участия всех политических сил в решении вопросов Днепропетровщины», считает Владимир Яцуба. Министр пообещал сделать все, чтобы программа по строительству крупных объектов была выполнена и профинансирована до копейки. Также он намерен продвигать программу по реконструкции ветхого жилья «хрущевок», и Днепропетровская область должна участвовать в этом проекте одной из первых. Таким образом, благодаря усилиям депутатов областного совета и совместной работе всех органов власти, Днепропетровщина продолжит курс на реализацию социально-экономического прорыва, масштабных проектов и улучшение жизни жителей региона.

ÏÎÑÒÐÎÈËÈ «Ñ ÍÓËß»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð ïî÷òè ãîòîâ ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ðåãèîíàëüíûé äåòñêèé ìåäèöèíñêèé öåíòð â Äíåïðîïåòðîâñêå äîñòðîÿò äî êîíöà íûíåøíåãî ãîäà 11 ноября губернатор Александр Вилкул провел рабочее совещание по контролю за строительством Регионального детского медицинского центра на базе областной детской клинической больницы.

Здесь, возле больничных корпусов на улице Космической, «с нуля» возводят новое четырехэтажное здание. На первых двух этажах разместится детское инфекционное отделение, на третьем - ожоговый центр, на четвертом - онкологическое отделение. Согласно современным европейским нормам, в палатах вместе с детьми смогут находиться родители. Показательно, что, благодаря диалогу между губернатором и представителями цен-

тральных органов власти, правительство дополнительно выделило из Стабилизационного фонда 15 млн.грн. на достройку объекта. «Выделение таких средств из государственного бюджета - большое доверие к Днепропетровщине», - считает губернатор. Он уверен, что благодаря этой помощи современную клинику европейского уровня построят до конца года. Уже в январе она сможет принять первых пациентов.


CЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.11.2010 ð. ¹ 83 (1175) ○

«ËÅÄßÍÎÉ» ÏÐÎÅÊÒ

Ñþðïðèç äëÿ þíûõ õîêêåèñòîâ ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ È ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÍÎÂÈÍÈ Â²ÒÀÍÍß

ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ²ÌÅÍÈÍÍÈÊ 13 ëèñòîïàäà âèïîâíèëîñü 35 ðîê³â Ñàêñàãàíñüêîìó ðàéîíó ì³ñòà Êðèâèé гã. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ùèðî â³òàþòü ìåøêàíö³â ç ð³÷íèöåþ ñòâîðåííÿ ðàéîíó. «Øàíîâí³ çåìëÿêè! Ö³íóºìî âàøó â³ääàí³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü òà íåáàéäóæ³ñòü ³ îñîáèñòî äÿêóºìî çà òå, ùî äîëàºòå òðóäíîù³ íà øëÿõó äî ðåàëüíèõ ïåðåìîã çàäëÿ ðîçâèòêó îáëàñò³, çàäëÿ ì³öíîñò³ òà óñï³õó Óêðà¿íè. Áàæàºìî ìèðó, äîáðîáóòó, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ âàì ³ âàøèì ðîäèíàì!», - éäåòüñÿ ó â³òàíí³ êåð³âíèöòâà îáëàñò³.

 ñëåäóþùåì ãîäó â Äíåïðîïåòðîâñêå ïîÿâèòñÿ ñîâðåìåííàÿ ëåäîâàÿ àðåíà АРЕНА ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ 12 ноября губернатор Александр Вилкул и мэр Днепропетровска Иван Куличенко забили символические шайбы в фундамент будущего оздоровительноспортивного комплекса на ж\м Красный Камень. После этого в фундамент забили и первую сваю. Сегодня в Днепропетровске много желающих заниматься хоккеем, однако ледовых площадок для этого недостаточно. Единственная в Днепропетровске и области профессиональная арена - во Дворце спорта «Метеор». Но она не удовлетворяет потребности спортсменов местных хоккейных клубов. «Благодаря новой арене у детей появится возможность заниматься хоккеем. Сейчас не хватает времени для полноценного тренировочного процесса и проведения турниров», - говорит президент Федерации хоккея Днепропетровска Дмитрий Петренко. По его словам, работа новой

ÑÅÑ²ß ÎÁËÐÀÄÈ

ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÇÍÎÂÓ ÇÁÅÐÓÒÜÑß

ÈÇ ÃÎÑÁÞÄÆÅÒÀ ÂÛÄÅËßÒ 36 ÌËÍ. ÃÐÍ. арены позволит привлечь к этому виду спорта детей и молодежь, увеличить количество спортивных побед в области. По инициативе губернатора в государственном бюджете, в рамках Программы развития хоккея в Украине, на строительство ледовой арены в Днепропетровске предусмотрено 36 миллионов гривен.

медпункт, технические помещения, кафе, торговые площади. Арену должны построить уже в 2011

на Куличенко, занятия в спортивных школах на базе новой арены будут бесплатные, а катание на коньках - гораздо дешевле, чем на коммерческих катках. «Благодаря тому, что Президент Виктор Янукович уделя-

ребят», - уверен губернатор Александр Вилкул. Подтверждением заботы областной и городской власти о подрастающем поколении стало открытие в этот же день на ж\м Коммунар одной из самых боль-

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ Новый ледовый комплекс рассчитан на 450 мест. В нем будут: современное хоккейное поле площадью 188 кв.м, раздевалки на четыре команды, гардероб,

15 ëëèñòîïàäà èñòîïàäà íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñâÿòêóâàëè Äåíü ïðà ïðà-ö³âíèê³â ðàä³î, òåëåáà÷åíí ÷åííÿÿ òà çâ’ÿçêó Першими цього дня з професійним святом поздоровляли листонош, операторів поштового зв’язку, сортувальників. У театрі російської драми ім. Горького їм подарували квіти і святковий концерт. Губернатор Олександр Вілкул зізнався, що робота поштарів йому добре знайома, адже його дім був поряд iз поштовим відділенням, а мама 7 років пропрацювала на пошті. Голова облдержадміністрації підкреслив

Ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî ñêëèêàííÿ äðóãî¿ ñåñ³¿ îáëàñíî¿ ðàäè V² ñêëèêàííÿ». Âîíà â³äáóäåòüñÿ 19 ëèñòîïàäà â ïðèì³ùåíí³ îáëàñíî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: ïðîñï. ʳðîâà, 2, òðåò³é ïîâåðõ, çàëà çàñ³äàíü. Íà ðîçãëÿä ðàäè âèíîñÿòüñÿ ïèòàííÿ: 1. Ïðî ðåãëàìåíò îáëàñíî¿ ðàäè V² ñêëèêàííÿ. 2.Ïðî ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ îáëàñíî¿ ðàäè V² ñêëèêàííÿ. 3.Ïðî ñêëàä ïðåçè䳿 îáëàñíî¿ ðàäè V² ñêëèêàííÿ. 4. гçíå. Ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ñåñ³¿: Ðåºñòðàö³ÿ äåïóòàò³â îáëàñíî¿ ðàäè - ç 9.00. Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ - î 10.00. ÄÎÁÐÎ×ÈÍÍÀ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ

году. Тут станут тренироваться как начинающие спортсмены, так и взрослые хоккеисты и фигуристы. По словам Ива-

ет огромное внимание развитию спорта, и реализуются такие масштабные проекты. Самое главное это здоровье наших

ших в городе и области детской площадки. В мероприятии приняли участие Александр Вилкул и Иван Куличенко.

Ç ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ

Âîíè ºäíàþòü ñåðöÿ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÀ ÏÎ˪ÒÀªÂÀ

ÑÂÎªÞ ÏÐÀÖÅÞ ÂÎÍÈ Ç²ÃвÂÀÞÒÜ ËÞÄÑÜʲ ÄÓز

першочергову важливість справи, яку роблять представники цієї професії, приносячи звістку від близьких, а людям похилого віку - пенсію. «Пошта не втратила свого значення й у сучасному житті, адже ніщо не замінить тепло відкритого листа!» - підкреслив Олександр Вілкул. Однак не менш важливу справу роблять і працівники ВАТ «Укртелеком». Їх також привiтали губернатор Олександр Вілкул та міський голова Іван Куліченко.

×ÈÒÀÍÍß Â ÐÀIJÑÒÜ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» ïî÷àëà áëàãîä³éíó àêö³þ ç äîáðî÷èííî¿ ïåðåäïëàòè «Ïîäàðóé äèòèí³ ðàä³ñòü ÷èòàííÿ!» Ïîøòîâèêè çàêëèêàþòü óñ³ ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çàö³¿ òà íåáàéäóæèõ îñ³á ïåðåäïëàòèòè íà ñâ³é ðîçñóä îäíå ÷è ê³ëüêà â³ò÷èçíÿíèõ âèäàíü äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òåìàòèêè íà 2011 ð. äëÿ áóäü-ÿêîãî äèòÿ÷îãî ñîö³àëüíîãî çàêëàäó. Çä³éñíèòè ïåðåäïëàòó, îçíàéîìèòèñÿ ç ïåðåë³êîì äèòÿ÷èõ ñîö³àëüíèõ çàêëàä³â òà ïåðåë³êîì äèòÿ÷èõ âèäàíü ìîæíà â áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó. ²íôîðìàö³ÿ ïðî àêö³þ ðîçì³ùåíà íà ñàéò³ Óêðïîøòè: http://www.ukrposhta.com â ðîçä³ë³ «Àêö³¿, êîíêóðñè». Îñîáëèâî àêòèâíèõ ó÷àñíèê³â â³äçíà÷àòü ñïåö³àëüíèìè ïðèçàìè.


4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.11.2010 ð. ¹ 83 (1175)

ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ Ä²ÒßÌ

Íîâèé ïåòðèê³âñüêèé ñàäîê до 6 років у Петриківці взагалі не охоплені дошкільною освітою. Капітальна реконструкція Петриківського дитсадка №2 коштувала державному бюджету більш ніж 1,7 млн. грн. Але, на думку

ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Äîøê³ëüíà îñâ³òà ïðîäîâæóº â³äðîäæóâàòèñü. Ó ãðóäí³ â Ïåòðèê³âö³ â³äêðèþòü äèòÿ÷èé ñàäîê íà 140 ì³ñöü

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÕÒÎ ÏÎѲßÂ, ÒÎÉ ÏÎÆÍÅ Äí³ïðîïåòðîâùèíà çàâåðøèëà ñ³ÿòè îçèì³ íà ïëîù³ 605 òèñ. ãà, ùî íà 0,3 òèñ. ãà á³ëüøå â³ä ïðîãíîçîâàíîãî ïîêàçíèêà. Çîêðåìà, 440 òèñ. ãà çàñ³ÿíî îçèìîþ ïøåíèöåþ, 108 òèñ. ãà îçèìèì ÿ÷ìåíåì ³ 53,4 òèñ. ãà - ð³ïàêîì. Òàêîæ 2,2 òèñ. ãà - ï³ä îçèìèì æèòîì. Çàðàç ó ðåã³îí³ âñòàíîâèëèñü íîðìàëüí³ ïîãîäí³ óìîâè äëÿ ñõîä³â îçèìèõ êóëüòóð.

ÍÎÂÈÍÈ

Закритий у 1996 році Петриківський дитсадок №2 знову прийме діточок і вирішить одну з найактуальніших для селища проблем. У єдиному працюючому закладі дитячої освіти Петриківки зараз 235 дітей, а садок розрахований на 150 місць. Ще 130 дітей віком

«ÑÀÄÊβ» ÖÈÔÐÈ: 8 äèòñàäê³â îáëàñò³ â³äíîâèëè ðîáîòó ó 2010 ðîö³; 3 äèòñàäêè êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàëè; 72 äîäàòêîâ³ ãðóïè â³äêðèëè â ïðàöþþ÷èõ ñàäêàõ; 16 äèòñàäê³â çàïðàöþþòü äî ê³íöÿ ðîêó â ðåã³îí³.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÎÏÈÒ ÍÀ ÅËÅÊÒÐÎÂÎÇÈ Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ ìຠíàì³ð êóïèòè â ÄÏ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé íàóêîâîâèðîáíè÷èé êîìïëåêñ «Åëåêòðîâîçîáóäóâàííÿ» 2 ìàã³ñòðàëüíèõ åëåêòðîâîçè ÄÑÇ çà 73,020 ìëí. ãðí. Î÷³êóºòüñÿ, ùî åëåêòðîâîçè áóäóòü ïîñòàâëåí³ íà âàãîííó ä³ëÿíêó ñòàíö³¿ «Êè¿â-Ïàñàæèðñüêèé» ó ãðóäí³ 2010 - ÷åðâí³ 2011 ðîê³â. Ïåðåãîâîðè ïðîõîäÿòü ó ðàìêàõ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ â îäíîãî ó÷àñíèêà. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÀËÀÖ ÊÓËÜÒÓÐÈ ÒÅÐÃÐÎÌÀIJ

ÄÈÒÑÀÄÎÊ Â²ÄÊÐÈÞÒÜ Ó ÃÐÓÄͲ

Ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ îá'ºêò³â ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, âðàõîâóþ÷è çâåðíåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Ðåã³îíàëüíèì â³ää³ëåííÿì Ôîíäó äåðæìàéíà Óêðà¿íè ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çàâåðøåíà ïåðåäà÷à îá'ºêòà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ «Ïàëàö êóëüòóðè» ÂÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé òðóáíèé çàâîä» (ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. Ñâîáîäè, 67) äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà çà óìîâè éîãî ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ òà áåç çì³íè â ïîäàëüøîìó ôîðìè âëàñíîñò³ (àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 01.11 2010). ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÀÐÊ ÌÎËÎÄί Ѳ̒¯ Ðàä³þòü ìåøêàíö³ Áàë³âêè, ùî ð³âåíü íàðîäæóâàíîñò³ â ñåë³ ïîñòóïîâî çðîñòàº. Ëèøå âïðîäîâæ 2010 ðîêó òóò ç’ÿâèëèñÿ íà ñâ³ò 42 ìàëþêè. Àëå, íà æàëü, ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó, êóäè áàòüêè ìîãëè á ïðèâîäèòè ñâî¿õ ä³òëàõ³â, ó Áàë³âö³ äîñ³ íå áóëî. Îò ³ âèð³øèëî êåð³âíèöòâî ñ³ëüðàäè ç³ ñâîºþ ãðîìàäîþ ïîáóäóâàòè Ïàðê ìîëîäî¿ ñ³ì’¿ ç äèòÿ÷èì òà òàíöþâàëüíèì ìàéäàí÷èêàìè. Çàðó÷èâøèñü ï³äòðèìêîþ ðàéîííî¿ âëàäè, ì³ñöåâå êåð³âíèöòâî âò³ëèëî ñâîþ ³äåþ â æèòòÿ. Òåïåð öåé ïàðê - óëþáëåíå ì³ñöå â³äïî÷èíêó áàë³âö³â.

голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Вілкула, ці гроші - інвестиція в майбутнє. «У цьому садку діти зустрінуть Новий рік. Також почато відновлення роботи дитсадків в усіх сільських районах і містах Дніпропетровщини. Дошкільна освіта - це не лише належне виховання, але й правильне харчування, педагогічний підхід до дітей», - сказав Олександр Вілкул. Він у минулий четвер завітав до Петриківського дитсадка №2, щоб подивитись, як ідуть роботи з реконструкції, перевірити якість виконання.

Відкриття дитсадка №2 повністю охопить дітей Петриківки дошкільною освітою. У садку працюватимуть факультативні групи, в тому числі з Петриківського розпису. Тож може скоро з’являться нові майстри цього мистецтва не гірші за визнаних Тетяну Пату, Орину Пилипенко чи Надію Білокінь.

ÇÄÎÐβ IJÒÈ

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÊÎÌÔÎÐÒ

ªâðîïåéñüê³ äîðîãè ϳäãîðîäíîãî ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ØʲËÜͲ «ÂÀÄÈ» - Ï²Ä ÊÎÍÒÐÎËÜ ÂËÀÄÈ ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ

Ìèíóëîãî òèæíÿ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ êîëå㳿 ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè

Ïðî öå éøëîñÿ íà âè¿çí³é íàðàä³ ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ïëàíó ðåìîíòó äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ ì³ñòà çà ó÷àñòþ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà «Мене не влаштовує пострадянський підхід до заміни асфальту. Якщо ми ремонтуємо проїжджу частину, то треба робити це так, як роблять в Європі. Я особисто буду контролювати, щоб роботи на кожній дорозі виконувалися так, як на Запорізькому шосе і на Космічній у Дніпропетровську», - підкреслив губернатор. Відчути європейський комфорт пересування по щойно укладеному асфальту тепер матимуть можливість мешканці вулиць Кільченської, Жовтневої, Залізничної, пров. Мостового і частково

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÊÎØÒÓÂÀËÀ ÄÅÐÆÁÞÄÆÅÒÓ 1,7 ÌËÍ.ÃÐÍ.

На порядку денному розглядались питання медико-педагогічного контролю і реформування процесу фізичного виховання дітей у навчальних закладах. Під час перевірки виявлено порушення в проведенні профілактичних медоглядів, якості харчування, стані спортзалів. Недостатньо кваліфіковані й викладачі фізкультури. Заступник губернатора Марія Пустова у зверненні до присутніх підкреслила, що колегія розставить акценти на питаннях, які є викликом часу і мають забезпечити здоров'я підростаючого покоління.

ÂÑÜÎÃÎ ÇÀ̲ÍÈËÈ 16,5 ÊÂ. ÊÌ вулиці Ювілейної. Всього замінили 16,5 кв. км. Обласному бюджету це коштувало 590 тис. грн. Оскільки на цих дорогах часто з’являються велосипедисти і школярі, на нараді було вирішено викласти кілька «лежачих поліцейських» біля перехресть.

За словами міського голови м. Підгородне Петра Дудки, на 2011 рік уже визначено ще 9 вулиць, які отримають нове дорожнє покриття. Це - Межова, Ювілейна, Радянська, Базарна, І. Франка, Низова, Кооперативна, Набережна, 3-й Ульяновський провулок.

ÄÈÒÈͲ ÏÎÒвÁͲ 5 ÃÎÄÈÍ ÐÓÕËÈÂί ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÍÀ ÒÈÆÄÅÍÜ


ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.11.2010 ð. ¹ 83 (1175) ○

ÅÊÎËÎò×ÍÀ ÍÅÁÅÇÏÅÊÀ

Çà ð³ê íà æèòëîâîìó ìàñèⳠϳâäåííèé ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè íîâó êàíàë³çàö³éíó ñèñòåìó ç â³äâåäåííÿì óñ³õ ñòîê³â íà ˳âîáåðåæí³ î÷èñí³ ñïîðóäè ³ ïîâíèì ïðèïèíåííÿì ¿õ ñêèäàííÿ â Ñàìàðó Про це йшлося на робочій нараді з участю міського го-

лови Івана Куліченка. Роботи здійснюватимуться в три етапи. Перші два будівництво фекальних колекторів і насосної станції на житловому масиві. На це піде 13,5 мільйона гривень. Останній етап найскладніший - зведення резервного колектора, що коштуватиме 22 мільйони гривень. які скидають стічні Підприємствам, води через очисні споруди Дніпропетровського м'ясокомбінату, дали завдання проводити попереднє очищення промислових стоків. І

ÇÂÅÄÅÍÍß ÊÎËÅÊÒÎÐÀ 22 ÌËÍ. ÃÐÍ.

лише після цього води будуть «прийняті» до колектора. Звичайно, для цього підприємства мають побудувати свої локальні очисні споруди. За словами Івана

ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Куліченка, якщо якісь підприємства не зможуть забезпечити безперебійну роботу своїх передочисних систем, розмова з такими буде коротка.

ÌÀÐÈß ÏÓÑÒÎÂÀß ÂÐÓ×ÈËÀ ÔÈÍÀËÈÑÒÀÌ ÊÓÁÊÈ È ÌÅÄÀËÈ

10 íîÿáðÿ â ÄÊ «Ìåòàëëóðã» îáëàñòíîé öåíòð çàíÿòîñòè ïðîâåë ôèíàëüíóþ èãðó ïðîôîðèåíòàöèîííîé àêöèè «Êîíêóðñ âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ «Ïëàíåòà ïðîôåññèé»

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: ности, но и по-новому взглянуть на свой выбор. Перед началом сценической «феерии профессий» мастерство юных профессионалов демонстрировали воспитанники Днепропетровского профессионального лицея пищевых технологий, ПТУ №6, Днепропетровского центра профессионального образования, ПТУ №2, ВПУ №55, Днепропетровского учебно-производственного центра по подготовке и переподготовке работников машиностроительной отрасли и связи, ВПУ строительства, Днепропетров-

Ó×ÀÙÈÅÑß ÏÒÓ-55 - ÑÀÌÛÅ ÂÅÑÅËÛÅ È ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÅ

Ñ íà÷àëà ãîäà ñïåöèàëèñòû ñëóæáû çàíÿòîñòè îáëàñòè ïðîâåëè 1126 ïðîôîðèåíòàöèîííûõ àêöèé, â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 52 òûñÿ÷ ó÷åíèêîâ ñðåäíèõ øêîë è ÏÒÓ îáëàñòè ского профессионального строительного лицея, Днепропетровского центра подготовки и переподготовки рабочих кадров туристического сервиса, Днепропетровского профессионального железнодорожного лицея, ВПУ №17 и Днепропетровского учебно-производственного центра №2.

ПОД ЭГИДОЙ ГУБЕРНАТОРА Что может дать диплом о получении профессиональнотехнического образования, юные «КВНщики» демонстрировали 700 школьникам Левобережья Днепропетровска в песнях и

ÍÎÂÈÉ ÏίÇÄ ÄÎ ÕÀÐÊÎÂÀ

Âåñåëûå è íàõîä÷èâûå áóäóùèå ðàáî÷èå

За звание самых веселых и находчивых «ПТУшников» состязались учащиеся Высшего профессионального училища №55 и Днепропетровского учебно-производственного центра по подготовке и переподготовке работников машиностроительной отрасли и связи (ПТУ №11). Это не первое подобное мероприятие, которое областной центр занятости проводит с целью популяризации рабочих профессий. В этот раз учащиеся ПТУ получили возможность не только проявить свои артистические способ-

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÎÇÍÀÊÎÌÜÑß Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÅÉ

ПТУ БЕРУТ НОВУЮ ВЫСОТУ

ÍÎÂÈÍÈ

Ñàìàðó ïîçáàâëÿòü áðóäó ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

комических сценках. Так, будущее одной из своих однокурсниц команда ВПУ-55 представила как успешное открытие модельного ателье. Когда на сцене дефилировали ученицы в собственноручно сшитых нарядах из джинса и льна в стиле «casual», зал просто взорвался аплодисментами. Ребята из ПТУ-11 порадовали зрителей креативным подходом к применению инструментов. Оценивала чувство юмора будущих мастеров швейного и машиностроительного дела комиссия жюри, возглавляемая

заместителем начальника областного управления труда и социальной защиты населения Юрием Петренко. Со знанием дела его консультировали коллеги - директор областного центра занятости Виктория Кузнецова, а также представители социальных партнеров службы занятости. По результатам оценок самыми веселыми и находчивыми оказались учащиеся ВПУ-55. Финалистов конкурса поздравила и наградила почетная гостья - заместитель губернатора Мария Пустовая. «Наш губернатор очень много внимания уделяет вопросу образования. Ведь именно вы будете строить будущее нашей страны», - сказала Мария Пустовая, обращаясь к финалистам конкурса.

²ç ëèñòîïàäà ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà äî Õàðêîâà ïî÷àâ ¿çäèòè íîâèé øâèäê³ñíèé ïîòÿã ¹174/173. ³äòåïåð ä³ñòàòèñü äî ïåðøî¿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè ìîæíà ùîäíÿ, êð³ì â³âòîðêà. ²ç íàøîãî ì³ñòà ïî¿çä â³äáóâຠî 23.58, à â Õàðêîâ³ â³í - î 4.30. Çâ³äòè ïàñàæèðè â³äïðàâëÿþòüñÿ î 12.04 ³ âæå î 16.35 ïðè¿çäÿòü íà âîêçàë Äí³ïðîïåòðîâñüê-Ãîëîâíèé. ³ä'¿æäæàþòü ³ç Õàðêîâà ùîäíÿ, êð³ì ñåðåäè. Âàðò³ñòü êâèòêà - â³ä 50,84 äî 81,73 ãðí. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

²ÑÒÎÐ²ß Î×ÈÌÀ ßÂÎÐÍÈÖÜÊÎÃÎ 12 ëèñòîïàäà ó Ìóçå¿ ³ñòî𳿠ì³ñòà â³äêðèëàñü ³ñòîðèêî-äîêóìåíòàëüíà âèñòàâêà äî 155-ð³÷÷ÿ âèäàòíîãî ³ñòîðèêà Äìèòðà ßâîðíèöüêîãî.  åêñïîçèö³¿ áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ ³ñòîðè÷í³ ìàòåð³àëè äîáè êîçàöòâà ç ôîíä³â ì³ñöåâîãî ìóçåþ, åòíîãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ ³ì. ßâîðíèöüêîãî, à òàêîæ åêñïîíàòè ç ïðèâàòíî¿ êîëåêö³¿ â³äîìîãî êîëåêö³îíåðà îáëàñíîãî öåíòðó Îëåêñàíäðà Ñìàêîòè. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

ÑϲÂÀÞÒÜ ßÊ ÊÎÇÀÊÈ Âîñüìèé îáëàñíèé êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ «Êîçàöüêèìè ùëÿõàìè» ïðîéøîâ ó ͳêîïîë³. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ìàéæå 300 ó÷àñíèê³â ³ç ôîëüêëîðíèõ, âîêàëüíèõ, õîðåîãðàô³÷íèõ êîëåêòèâ³â ðåã³îíó. Ïåðåìîæö³â ùîð³÷íîãî ôåñòèâàëþ â íîì³íàö³ÿõ «Õîðè», «Âîêàëüí³ àíñàìáë³ é ôîëüêëîðí³ ãðóïè», «Íàðîäíà õîðåîãðàô³ÿ» íàãîðîäèëè äèïëîìàìè, ñòàòóåòêàìè òà ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÁÅÇÏ˲ÄͲ, ÏÅÐŲÐÒÅÑÜ! Çà 9 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó â îáëàñò³ îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíî ïîíàä 15 òèñÿ÷ îñ³á, ÿê³ çàðàçèëèñü âåíåðè÷íèìè ³íôåêö³ÿìè. Ïðîòå ìåäèêè ïåðåêîíàí³: ðåàëüíà öèôðà õâîðèõ íà ³íôåêö³¿, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì, - çíà÷íî á³ëüøà. Ïðîáëåìà â òîìó, ùî çàõâîðþâàííÿ ìàëîñèìïòîìí³ àáî âçàãàë³ áåçñèìïòîìí³. Íà æàëü, äåõòî íå ï³äîçðþº ïðî íåäóãó ³ çâåðòàºòüñÿ äî ìåäèê³â óæå òîä³, êîëè õâîðîáà ïåðåéøëà â õðîí³÷íó ñòàä³þ. À öå ïðèçâîäèòü äî çàïàëåíü òà áåçïë³ääÿ ó æ³íîê òà ïðîñòàòèòó ó ÷îëîâ³ê³â.


6 МИРСЬКI СПРАВИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

16.11.2010 ð. ¹ 83 (1175) ○

ÏÎ ÇÀÑËÓÃÀÌ

Ïðîåêòû èç ðåãèîíîâ ïîëó÷àò äåíüãè Ивано-Франковской глубинке (с. Довгое) возобновить паромную переправу через р. Днестр, чтобы оживить экономическую жизнь района или создать сельский парк (с. Белелуя). И в западных, и в восточных областях готовы развивать новые историко-туристические маршруты, которые будут привлекать в регион гостей и деньги.

ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

ͲÊÎÏÎËÜ

ÙÅ ÎÄÍÀ «ÕÎÐÒÈÖß» ͳêîïîëü ìຠóâ³éòè äî òóðèñòè÷íîãî ìàðøðóòó äåðæàâè. ²äåþ éîãî ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ îáãîâîðþâàëè â ͳêîïîë³ çàñòóïíèê Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ìèêîëà Òîìåíêî, íîâîîáðàíèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ðóñëàí Òîêàð ³ äèðåêòîð íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíèêà «Õîðòèöÿ» Ìàêñèì Îñòàïåíêî. Âîíè ðîçãëÿíóëè âàæëèâ³ñòü ïðîåêòó, òå, ç ÷îãî âàðòî ïî÷èíàòè, òà ÿêèõ ôàõ³âö³â ñë³ä çàëó÷àòè.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÂÀÌ ÇÐÎÁËßÒÜ ÙÅÏËÅÍÍß? Ñèòóàö³ÿ ïî çàõâîðþâàíîñò³ íàñåëåííÿ ì³ñòà íà Ãв òà ñòàí ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³ ì³ñüêîãî ãîëîâè Þð³ÿ ³ëêóëà. Ó ì³ñò³ ïëàíóºòüñÿ äî 1 ãðóäíÿ çðîáèòè ùåïëåííÿ ïðîòè ãðèïó 14400 îñîáàì, ÿê³ íàëåæàòü äî ãðóïè ðèçèêó. Ñåðåä íèõ - ç õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè, õâîð³ íà öóêðîâèé ä³àáåò, âàã³òí³, ä³òè ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, äèòáóäèíê³â, âèõîâàòåë³ òà ïåäàãîãè, ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè é ³íø³ ïðàö³âíèêè ñôåðè îáñëóãîâóâàííÿ. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÆÈÒÒß ÁÅÇ ÁÎÐò Çàâîä «Äí³ïðîïðåñ» ïîâí³ñòþ ïîãàñèâ çàáîðãîâàí³ñòü ïî çàðîá³òí³é ïëàò³ íà ñóìó 4 ìëí. 289 òèñ. ãðí. ³ îïëàòèâ óñ³, ïîâ'ÿçàí³ ç íåþ, ïîäàòêè ³ çáîðè (2 ìëí. 831 òèñ. ãðí.), ó òîìó ÷èñë³ é â³äðàõóâàííÿ äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Çàáîðãîâàí³ñòü ïî çàðîá³òí³é ïëàò³ áóëà íàêîïè÷åíà ïðîòÿãîì 2008-2010 ðîê³â ÷åðåç åêîíîì³÷íó é ô³íàíñîâó êðèçó, ùî ïðèçâåëà äî çíà÷íîãî ïàä³ííÿ ïîïèòó ÿê íà ïðîäóêö³þ ï³äïðèºìñòâà, òàê ³ íà ïðîäóêö³þ ìàøèíîáóä³âíî¿ ãàëóç³ âçàãàë³. ○

Ïîáåäèòåëè ïðîøëîãîäíåãî êîíêóðñà ëó÷øèõ ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ïîëó÷àò ôèíàíñèðîâàíèå. Ïîçàïðîøëîãîäíèì âåðíóò äîëãè На прошлой неделе Кабмин перенаправил 22,3 млн. грн. субвенции госбюджета (которые собирались выделить на реализацию проектов трансграничного сотрудничества) победителям Всеукраинского конкурса региональных проектов и программ развития местного самоуправления за 2009 г. Появилась надежда, что активность сельских и поселковых советов, придумавших, как улучшить жизнь своих жителей, будет вознаграждена по заслугам.

нальных проекта Андреевский сельсовет (Широковский район), Бузовский сельсовет (Магдалиновский район), Чкаловский сельсовет (Никопольский район) и Веселовский сельсовет (Криворожский район) - связаны с водоснабжением населенных пунктов. В пос. Приволчанское (Павлоградский район) и Юбилейный (Днепропетровский НАШИ район) власти планиПОБЕДИТЕЛИ руют улучшить соИз 107 проектов- стояние спортивной победителей всеукраинского конкурса Днепропетровская область представлена 11-ю. Наряду с Николаевской областью и АР Крым это один из лучших показателей. Четыре регио-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÎÒÐÀÆÀÞÒ ÌÅÑÒÍÛÅ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÈ

базы. В Лиховке (Пятихатский район) «Темноте скажут нет». А в Новоподкряжском (Царичанский район) задумали создать детсад с историко-краеведческим и спортивным уклоном. На все проектыпобедители из нашей области государственная казна выделит 1,55 млн. грн. Это очень немного. Но сопоставимо с объемом финансирования проектов из других регионов.

ЗЕРКАЛО ПРОБЛЕМ Перечень программ-победителей со всей Украины отражает местные проблемы. Власти малых городов и сел ду-

мают, как сэкономить энергоресурсы в дошкольных и школьных учреждениях, провести в каждый дом чистую воду, наладить в селах вывоз бытовых отходов. Часть проектов связана с созданием на местах центров социального и медобслуживания инвалидов, а также людей преклонного возраста. В Симферополе городские власти хотят внедрить новую модель общения с горожанами, создать сеть терминалов «Электронная приемная». В

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОЛГОВ Заявив о готовности поддержать местные инициативы2009, Кабмин, пусть и с некоторым опозданием, распорядился погасить долг госбюджета перед победителями конкурса региональных проектов-2008. Таковых набралось 31 на общую сумму более 3 млн. грн. Богдановскому сельсовету (Павлоградский район) вернут 100 тыс. грн., потраченных на улучшение работы коммунальных служб и благоустройство, а Нововязовскому (Юрьевский район) - 50 тыс. грн., направленных на культурно-спортивное развитие детей и молодежи.

ÍÅÒ - ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÅ!

Òàìîæíÿ æèâåò ïî-íîâîìó

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÂÎ ÂÑÅÌ ÌÈÐÅ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÑÒÀÓÄÈÒÀ

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÈÉ ÐÅÊÎÐÄ Äí³ïðîïåòðîâñüê³ ñèíîïòèêè 9 ëèñòîïàäà çàô³êñóâàëè òåìïåðàòóðíèé ðåêîðä. Öüîãî äíÿ òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ïåðåâèùèëà ìàêñèìóì, âñòàíîâëåíèé ïîíàä 50 ðîê³â òîìó. Òîä³ òåðìîìåòð ïîêàçàâ 17 ãðàäóñ³â, à öüîãî ðîêó - 18,7 ãðàäóñà. Ó æîâòí³ â íàñ áóëà òåìïåðàòóðà, íèæ÷à çà ñåðåäíþ äëÿ öüîãî ì³ñÿöÿ, à â ëèñòîïàä³, íàâïàêè - âèùà. Íà öå âïëèâàþòü ï³âí³÷íîàòëàíòè÷í³ öèêëîíè ³ç Ñåðåäçåìíîìîð'ÿ, àäæå ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äí³â ìè ïîòðàïèëè ñàìå â ¿õí³é òåïëèé ñåêòîð.

ËÓ×ØÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎËÓ×ÀÒ 1,55 ÌËÍ. ÃÐÍ.

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÍÔÈÑÛ ÁÓÊÐÅÅÂÎÉ

Î ðåôîðìèðîâàíèè òàìîæåííîé ñëóæáû, êîòîðîå ïîìîæåò â áîðüáå ñ êîíòðàáàíäîé, ãîâîðèëè â õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ÈÀ «Íîâûé Ìîñò»

Сегодня при пересечении границы проводят отдельно пограничный и таможенный контроль. А это приводит к увеличению времени досмотра и к неэффективному расходованию рабочего време-

ни госслужащих. По словам заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины Павла Пашко, суть реформирования заключается в том, чтобы разделить полномочия между

различными государственными органами во избежание дублирования функций. Также изменения в работе таможенной службы значительно помогут в борьбе с контрабандой. «Во всем мире действует система постаудита прослеживание товара по бухгалтерским документам до момента продажи конечному потребителю. Это позволяет контролировать уплату таможенных пошлин не в момент

ввоза товара в страну, а после продажи. Такая система успешно применяется во многих странах мира, и мы планируем внедрить ее в Украине», сказал Павел Пашко. Что же касается Днепропетровской таможни, то, как заявила ее новый начальник Мария Сухина, сотрудники готовы приложить все усилия к реформированию таможенной службы. «Мы будем верно служить народу Украины!» - сказала она.


МИРСЬКІ СПРАВИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.11.2010 ð. ¹ 83 (1175) ○

ͲÊÎËÈ ÕÂÎвÒÈ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

Ïîáîðåìîñÿ ç ãðèïîì ðàçîì!

Êàòåðèíà Âàéíåð,

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

гâåíü çàõâîðþâàíîñò³ ãðèïîì òà Ãв ñüîãîäí³ íèæ÷èé â³ä åï³äåì³îëîã³÷íîãî. Ïðî öå ãîâîðÿòü ó ̳í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Îäíàê Ïðåì’ºðì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ âèð³øèâ ïåðåñòðàõóâàòèñÿ ³ äàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñöåâ³é âëàä³ çàêóïèòè âàêöèíó ïðîòè ãðèïó Цією вакциною робитимуть, у першу чергу, безкоштовні ін’єкції тим, хто перебуває у групі ризику: K персонал медичних закладів; K штати дошкільних, середніх та інших навчальних закладів; K працівники інтернатів та будинків престарілих; K люди із хроніч-

ними захворюваннями органів дихання, серцевосудинної системи, нирок та обміну речовин; K жінки на 2 та 3 триместрі (четвертий-дев’ятий місяці) під час епідемії гриязковою. Деякі люди мопу. жуть мати протипоказанВакцинація не є необов’ня. Щоб дізнатися, чи можна прищеплюватися, слід пройти медогляд у поліклініці. Що ж до рішення Глави уряду, то воно пов’язане із бажанням якомога

ÂÀÊÖÈÍÀÖ²ß ÍÅÎÁÎÂ'ßÇÊÎÂÀ

 ÓÊÐÀ¯Í² ÕÂÎвÞÒÜ 46 ÒÈÑß× ×ÎËβÊ

çàñòóïíèê ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³: - Íà ñüîãîäí³ åï³äåì³÷íèé ïîð³ã â îáëàñò³ íå ïåðåâèùåíî. Õâîðèõ íà ãðèï 14,7 òèñÿ÷³ ÷îëîâ³ê. Àêòèâíî ïðîâîäèòüñÿ âàêöèíàö³ÿ ñåðåä íàñåëåííÿ. Ïðèùåïëåíî âæå 27,5 òèñÿ÷³ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ìàéæå 8 òèñÿ÷ ìåäïðàö³âíèê³â. Ùîðîêó íåäîâ³ðà äî âàêöèíàö³¿ çìåíøóºòüñÿ. Ëþäÿì, ÿê³ õî÷óòü çðîáèòè ùåïëåííÿ, íåîáõ³äíî ïðîéòè ìåäîãëÿä, ïîò³ì êóïèòè âàêöèíó, ÿêà ïðîäàºòüñÿ ò³ëüêè â òèõ àïòåêàõ, ùî ìàþòü äîçâ³ë íà ðåàë³çàö³þ ³ìóííî-á³îëîã³÷íèõ ïðåïàðàò³â, òà çâåðíóòèñÿ äî êàá³íåòó ùåïëåíü ó ïîë³êë³í³êàõ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏËÞÑ ÄÅÂ'ßÒÜ ÃÅÐίÍÜ Íà âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâí³ íàãîðîäè Óêðà¿íè» 9-òè æ³íêàì ðàéîíó, ÿê³ âèõîâàëè äî âîñüìèð³÷íîãî â³êó ï’ÿòüîõ é á³ëüøå ä³òåé òà ñòâîðèëè ¿ì ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ îñâ³òè ³ âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó, ïðèñâîºíî ïî÷åñíå çâàííÿ «Ìàòè-ãåðî¿íÿ». Ïîñâ³ä÷åííÿ ïðî ïðèñâîºíå çâàííÿ æ³íêàì óðî÷èñòî âðó÷èëè êåð³âíèêè ðàéîíó.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ організованіше зустріти епідемію грипу. Сьогодні в Україні хворіють на осінньо-зимовий недуг майже 46 тисяч чоловік, 500 із них шпиталізовані. Цієї осені, на щастя, ще не було жодного смертельного випадку від ускладнень, спричинених грипом та ГРВІ.

ÒÈÍÅÉÄÆÅÐÊÀ ѲÒÓ 14-ð³÷íà Àíàñòàñ³ÿ Êàì³íñüêà ñòàëà íàéêðàùîþ òèíåéäæåðêîþ ñâ³òó. ijâ÷èíà âæå ïåðåìàãàëà â ðåã³îíàëüíîìó êîíêóðñ³ «Ì³í³ì³ñ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè» ó 2008 ðîö³ ³ â öüîìó æ ðîö³ îòðèìàëà ãðàí-ïð³ «Ïðèíöåñà Óêðà¿íè» íà êîíêóðñ³ «Ì³í³-ì³ñ ³ ì³í³-ì³ñòåð ñâ³òó 2008». Òåïåð äî öèõ òèòóë³â äîäàâñÿ ùå îäèí - «Ì³í³-ì³ñ òèíåéäæåð ñâ³òó-2010».

×ÒÎ ÌÛ ÍÎÑÈÌ?

Fashion-èíäóñòðèÿ â Óêðàèíå: ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

Ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè ñòàëêèâàåòñÿ ñîâðåìåííûé óêðàèíñêèé äèçàéíåð? Âûãîäíî ëè ïðîèçâîäèòü îäåæäó â Óêðàèíå? Îá ýòîì ãîâîðèëè íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñ ìîëîäûìè äèçàéíåðàìè, ó÷àñòíèêàìè Ukr ainian Ukrainian Fashion Week «MADE IN UKRAINE» Около 70 лет существует fashion- индустрия в таких центрах мировой моды, как Италия и Франция. Имена французских и итальянских дизайнеров у всех на слуху, их показов с нетерпением ждут. В Украине ситуация несколько отличается. По словам эксперта первой национальной премии в области моды BFA Елены Чеплюк, украинские дизайнеры только начинают занимать свои ниши в мировой моде. А наши потребители еще неготовы отдавать большие суммы за вещь с биркой «made in Ukraine», поэтому в стране мало отечественных

ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ? брендов. Не способствует развитию рынка и засилье в магазинах дешевого импорта. Большой камень преткновения на пути к «росту» украинской fashion-индустрии, считают дизайнеры, отсутствие фабрик, производящих ткани. Сырье приходится заказывать в других странах, зачастую по завышенной цене. Немаловажная проблема - нехватка рабочих рук. Только в Днепропетровске из 7 ПТУ, дающих профильное образование, сегодня работают всего 2.

ОДЕЖДА - ДОСТУПНАЯ, ЦЕНЫ ПРИЕМЛЕМЫЕ Не секрет, что вещь из коллекций украинского дизайнера могут приобрести себе далеко не все. Как сделать так, чтобы одежда класса масс-маркет была доступнее, а цены - приемлемыми. Вся

ÂÌÅÑÒÎ ÌÎÄÍÎÉ ÏÛØÍÎÉ ÞÁÊÈ ÊËÈÅÍÒÛ ÏÐÎÑßÒ «ÌÈÍÈ» ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Íàäÿ Äçÿê, äèçàéíåð: - Äëÿ ñîâðåìåííûõ óêðàèíñêèõ äèçàéíåðîâ îãðîìíàÿ ïðîáëåìà - îòñóòñòâèå áàéåðîâ - çàêóïùèêîâ ãîòîâîé ïðîäóêöèè. Óêðàèíñêèå íåäåëè ìîäû íîñÿò ñêîðåå ñâåòñêèé õàðàêòåð. À äëÿ òîãî, ÷òîáû âûïóñêàòü 1000 åäèíèö íîâîé êîëëåêöèè, äèçàéíåð äîëæåí áûòü óâåðåí â òîì, ÷òî íàéäåòñÿ ÷åëîâåê, ñïîñîáíûé ñäåëàòü çàêàç è âûêóïèòü èìåííî òàêîå êîëè÷åñòâî. Èíà÷å ïðîèçâîäèòü ïðîñòî íå èìååò ñìûñëà. проблема в ценовой политике. Здесь отечественные производители рассчитывают на поддержку государства. Тогда удаст-

ся выйти на среднюю ценовую категорию. Люди смогут покупать вещи «made in Ukraine» в разумных пределах.

П о к а мы с удовольствием н о с и м Second-hand и одежду китайского производства, а отечественные дизайнеры выживают за счет индивидуального пошива вещей для состоятельных клиентов. По словам днепропетровского дизайнера Андрея Спасова, не все украинцы готовы носить дизайнерскую одежду. В этом заключается особенность нашего менталите-

та. Например, в сезоне осень-зима-2010 на пике популярности три основных цвета: карамельный, бежевый и серый, а клиенты все равно просят яркого и чего-то более понятного. А вместо популярной ныне пышной юбки с завышенной и акцентированной талией, клиентам подавай привычное «мини». Поэтому станет ли дизайнерская одежда одеждой для всех - вопрос пока так и остается открытым.


8 ОГОЛОШЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÊÀÐÈÍÀ ÊÎÐßÊÀ karinakoryaka.jimdo.com (ãðóïïà êðîâè 0(I) Rh+)

 èþëå 2010 ã. Êàðèíà òÿæåëî çàáîëåëà. Âðà÷è äîëãî íå ìîãëè îïðåäåëèòüñÿ ñ äèàãíîçîì. Íàêîíåö, â îêòÿáðå 2010 ã. åå äèàãíîç áûë òî÷íî óñòàíîâëåí:

ÀÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÀÍÅÌÈß, ÑÂÅÐÕÒßÆ ÑÂÅÐÕÒßÆÅÅËÀß ÔÎÐÌÀ.

Ýòî çíà÷èò, ÷òî êîñòíûé ìîçã ðåá¸íêà ïî íåèçâåñòíûì ïðè÷èíàì îñòàíîâèë ñâîþ ðàáîòó. Äåâî÷êà æèâ¸ò òîëüêî çà ñ÷¸ò ïåðåëèâàíèé êðîâè è å¸ êîìïîíåíòîâ. Èñïðàâèòü ñèòóàöèþ ìîæåò òîëüêî íåðîäñòâåííàÿ òðàíñïëàíòàöèÿ êîñòíîãî ìîçãà - ó Êàðèíû î÷åíü âûñîêèå øàíñû âûçäîðîâåòü ïðè ïðîâåäåíèè ýòîé îïåðàöèè - áîëåå 80%! Ñòîèìîñòü îïåðàöèè â êëèíèêå Àäàññà â Èåðóñàëèìå (Èçðàèëü) ñîñòàâëÿåò 149 490 äîëëàðîâ. Íàèáîëåå ñðî÷íî íåîáõîäèìî îïëàòèòü 14 560 äîëëàðîâ çà ïîèñê äîíîðà êîñòíîãî ìîçãà â ìåæäóíàðîäíîé áàçå äîíîðîâ. Ñäåëàéòå ñâîé âêëàä ïîìîãèòå ñïàñòè Êàðèíå æèçíü! Íàì äîðîãà êàæäàÿ ìèíóòà è ìû áóäåì ðàäû ëþáîé ïîñèëüíîé äëÿ Âàñ ïîìîùè. Âåäü äàæå íåáîëüøàÿ ñóììà - ýòî øàã íàâñòðå÷ó æèçíè äëÿ íàøåé äåâî÷êè. Åé âñåãî 12 ëåò ïîæàëóéñòà, ïîìîãèòå åé âûæèòü! Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè â ãðèâíàõ: Âû ìîæåòå ñâÿçàòüñÿ ñ íàìè ïî òåëåôîíàì: ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ Ïàïà, Âëàäèìèð Êîðÿêà: +38 067 635 79 40 ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÁÀÍÊÀ: ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ Âîëîíò¸ð, Íåëÿ Êîâàëåíêî: +38 050 342 1336, ÍÎÌÅÐ Ñ×ÅÒÀ: 29244825509100 skype: nelie-dp. ÌÔÎ: 305299 ÅÃÐÏÎÓ: 14360570 Email: neliedp@gmail.com èëè koryaka@i.ua ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÏËÀÒÅÆÀ: Êàðèíå òàêæå î÷åíü íóæíû äîíîðû ñ ïåðâîé ïîëîæèòåëüíîé ãðóïïîé êðîâè. Íîìåð êàðòî÷êè 6762462050686622 Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü ïî òåë.: Êîðÿêà Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ +38 050 342 13 36 - Íåëÿ. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð 2666438153 РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЯ про повторний продаж на аукціоні цілісного майнового комплексу Новомосковської фірми «Фрегат», що перебуває в оренді (вартість знижена на 30%) Назва об'єкта: цілісний майновий комплекс Новомосковської фірми «Фрегат», що перебуває в оренді. Адреса об'єкта: 51217, Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт Ме ліоративне, вул. Заводська, буд.5. Код ЄДРПОУ: 19144546. Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Новомосковська фірма «Фрегат», за адресою: 51217, Дніпропетровська область, Новомосковський ра йон, смт Меліоративне, вул. Заводська, буд.5. Відомості про об'єкт: об'єкт знаходиться в оренді у ТОВ «Новомосковська фірма «Фрегат». До складу державної частки, а саме об'єкти передані в оренду, входять основні засо& би: об'єкти нерухомості у кількості 10 од., комунікації (каналізація та водопостачання), транспортні засоби (УАЗ 469), підстанція ПП 6кВ, обладнання та устаткування; товар номатеріальні цінності на складі (штамп ВАЗ) 8 од. та інші товарноматеріальні цінності у кількості 107 найменувань. Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної: ос новним видом діяльності ТОВ «Новомосковська фірма «Фрегат» є виготовлення нестан дартного обладнання, послуги по штамповці, ремонт тракторів та інших сільськогоспо дарських машин, виробництво спеціальних металоконструкцій. Ринок збуту місцевий. Кількість та склад працюючих ТОВ «Новомосковська фірма «Фрегат» 32 працівники. Баланс активів і пасивів, рентабельність за останні три роки: дані відносяться до ТОВ «Новомосковська фірма «Фрегат»: Дебіторська заборгованість: 33,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість: 1634,2 тис.грн. Рентабельність:2007 рік: чистий прибуток2,1 тис.грн.; 2008 рік: чистий прибуток 0,1 тис.грн; 2009 рік: чистий збиток 116,00 тис.грн. Відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташова ний об'єкт, умови користування ними: до складу державної частки, переданої в оренду, входять: склад (літ.В) площею 53,10 кв.м, майстерня (літ.Г) площею 1662,60 кв.м, га раж (літ.Є) площею 231,70 кв.м, прохідна (літ.Ж) площею 30,80 кв.м, адмін.будівля (літ.З) площею 470,00 кв.м, тимчасова вбиральня (літ.І), тимчасовий навіс (літ.Ї), замо щення (літ.ІІІ), огорожа (літ. №14), естакада (літ.№5). Земельна ділянка передана вцілому під об'єкти ТОВ «Новомосковська фірма «Фре гат» та об'єкти державної власності в оренду строком на 49 років. Загальна пдоща зе мельної ділянки 1,728 га. Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середови ще, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, стан природоохоронного обладнання та споруд, сплата екологічних зборів та платежів, інші екологічні відомості: викладені у звіті з екологічного аудиту, з якими можна ознайомитися додатково в Регі ональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області. Новий власник повинен обов'язково виконати усі заплановані природоохоронні захо ди, що містяться в висновку екологічного аудиту. Вартість продажу об'єкта без ПДВ : 932 859,20 грн.; ПДВ : 186 571,84 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ :1 119 431,04 грн. Умови продажу: новий власник стає правонаступником усіх прав та обов'язків в час тині державної частки ЦМК Новомосковської фірми «Фрегат»; забезпечення під час екс плуатації об'єкта дотримання санітарних, протипожежних та екологічних норм, пе редбачених законодавством України; у разі необхідності здійснити заходи щодо вилу чення об'єкта приватизації з державного реєстру підприємств України; у разі необхід ності створити нові робочі місця; забезпечити безпечні умови праці, що мінімізують ви падки травматизму; у разі працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливос тями створити належні умови праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування виробництв та забезпечення доступу до них зазначених осіб; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середови ща під час експлуатації об'єкта, з урахуванням висновків екологічного аудиту. Право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом прива тизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодав ством України. Покупець відшкодовує витрати, пов'язані з підготовкою продажу об' єкта та сплачує нотаріальні послуги, пов'язані з посвідченням договору купівліпрода жу. Грошові кошти на участь в аукціоні 111 943,10 грн.(без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об'єкта приватизації, вносять на рахунок №37311009001104 ГУД КУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та кошти при розрахунку за прид баний об'єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 ГУДКУ в Дніпропет ровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укла дання Договору купівліпродажу об'єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків від почат кової вартості продажу об'єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 10:00 20 грудня 2010 р. на товарній біржі «Універсал» за адре: сою: 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Червона, 20/18 (тел. (056) 35:28:88, 785:24:93). Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення Фонду державного май& на України по Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Комсо мольська, 58, кім.315, 316. Кінцевий термін прийняття заяв 16 грудня 2010 року до 17 год. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел.: (056) 7428948, 7428519. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ ТА ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА.

Претендент на посаду повинен мати вищу освіту за освітньокваліфі каційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом на дер жавній службі на посаді провідного спеціаліста не менше одного року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше трьох років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного уп равління. Претендент на вищевказану вакантну посаду повинен володі ти державної мовою та мати досвід роботи на комп’ютері. Документи приймають протягом 30 к.д. з дня опублікування об’яви. Звертатись за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, кім. 230. Конт. тел. 7428642.

Дочірнє підприємство «Державної акціонерної компанії «Хліб Ук раїни» «Балівський комбінат хлібопродуктів», ідентифікаційний код 00951480, місцезнаходження: 52012, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський рн, с. Партизанське, вул. Леніна, б. 18, повідом ляє про свою ліквідацію на підставі виконання Постанови КМУ від 11.08.2010 р. № 764 «Про заходи з утворення державного підприєм ства «Державна продовольчозернова корпорація України». Місце проведення реєстраційної дії «Внесення рішення засновників (учас ників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи» Дніпропетровська районна держав на адміністрація Дніпропетровської області. Дата проведення 03.11.2010 р. Ліквідаційна комісія призначена наказом Державної акціонерної компанії «Хліб України» від 25.10.2010 р. за № 131. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходженням підприємства у строк протягом двох місяців з дня публікації даного повідомлення. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ АУКЦІОН з реалізації майна ТОВ «Зорепад», ЄДРПОУ 32633483, що перебуває у податковій заставі Лот 1 Нежитлова будівля (літ. А1) заг.пл. 741,8 кв.м, з навісом (літ Б) пл. 158,8 кв.м, розташ.: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мн. Сонячний, буд. 27а, поч. ціна 823975 грн. з ПДВ. Кінцевий термін подання заявок, оплати (без ПДВ): реєстр. 17 грн. та гарант. 10% від поч. ціни лота на п/р Правобережної товарної біржі №260078694 у ЛФ ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 325967, код 25957609 за один робочий день до дати аукціону. Ознайомлення: ПНПТ з 800 до 1600 за місцем розташування об'єкта продажу. Аукціон відбудеться 29 листопада 2010 р., об 11.00, по мірі надходжень заявок на купівлю у торг. залі ПТБ, аукний комітет, реєстрація учків Дніпропетровська обл., м. Дніпро дзержинськ, пр. Леніна, 35 С, тел. (0569) 531124.

Заочная Библейская Школа. Предлагаем вам изучать Библию. Бровчен ко С.П., а/я 2255, г. Днепр., инд. 49038, Email: bibiaskool@mail.ru. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ про повторний продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації (початкова вартість знижена на 30%) : нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 149,3 кв.м, з ганком літ.а, що знаходиться на балансі ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 00191307, Відкрите акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Сим бірцева, 1а. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 149,3 кв.м, з ганком літ.а. Адреса: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Товстоновського, буд.1, прим.50. Відомості про об'єкт: нежитлове вбудоване приміщення на І поверсі житлового будинку загальною площею 149,3 кв. м., з ганком літ. а, рік забудови1958. Земель на ділянка окремо не виділялась. Вартість продажу об'єкта без ПДВ : 211 565,20 грн., ПДВ : 42 313,04 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ : 253 878,24 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта забезпечення під час експлуатації об'єкта дотримання санітарних, протипожежних та екологічних норм, передбачених зако нодавством України; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими кош тами; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України. Покупець відшкодовує витрати, пов'язані з підго товкою продажу об'єкта, та сплачує нотаріальні послуги, пов'язані з посвідченням договору купівліпродажу. Грошові кошти на участь в аукціоні 25 387,82 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об'єкта приватизації, покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональ ному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розра хунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 у ГУД КУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональ ному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання Договору купівліпродажу об'єкта, грошові кошти у розмірі 10% від по чаткової вартості продажу об'єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не по вертають. Аукціон відбудеться о 10:00 годині 20 грудня 2010 року на товарній біржі «Ка: теринославська» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 49, офіс 4/1, тел.: (0562) 36:65:55, 32:07:60. Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення Фонду державно& го майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Комсомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв 16 грудня 2010 року до 1700. Додаткова інформація про продаж об'єкта & за тел.: (0562) 7428519, 7428948. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ АУКЦІОН з реалізації майна, що перебуває у податковій заставі Лот 1 Тарний склад, інв.№00029, що складається з нежитлової основної будівлі «літ. А» заг. пл. 337,7 м2, будівлі прохідної «літ. Б» заг. пл. 14,2 м кв., навісу «літ. В» заг. пл. 201,10 м2, навісу «літ Г» заг. пл. 132,7 м2, навісу «літ.Д» 582,40 м2, навісу «літ.Е» заг. пл. 1062,70 м2, будівлі коптильні «літ.Ж» заг. пл. 5,2 м2, замощення «літ.І» заг. пл. 2481,00 м2, огорожі «літ. №1» довжи ною 254,50 м, розташовані на земельній ділянці 5 975 м2, що знаходиться в постійному користуванні, ПП «Онікс» розташ.: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Промисло ва, буд. 11Б, поч.ціна 276 488,40 грн. Лот 2 Автостоянка, інв. № 103006, 1995 р.з., який складається з нежитлової будівлі «літ.А» заг. пл. 507,9 м2, диспетчерської «літ. Б» заг. пл. 54,8 м2, каси «літ. В» заг. пл. 6,75 м2, туалету «літ Г» заг. пл. 3,70 м2, автозаправної станції «літ. АЗС 1, АЗС 2, АЗС 3, АЗС 4», заг. пл. 29,30 м2, замощення «літ.І» заг. пл. 2417,0 м2, огорожі «літ. №1» довжиною 612,3 м розміщений на земельній ділянці 10 307м2, що знаходиться в постійному користуванні, ПП «Онікс» розташ.: Дніпропет ровська обл., м. Жовті Води, вул. Маяковського, 137, поч.ціна 140 692,80 грн., лоти 12 нале жать ПП «Онікс», ЄДРПОУ 20286613. Лот 3 Обладнання 2004 р.в., не введене в експлуатацію, а саме: електронасосний агрегат АНПШ 375350, 2004 р.в. 2 шт., пристрій комплектний серії КУПНА 70079 А2 ХЛ1 1 шт., трансформатор ТМЕ 1000/10У1, знах.: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пр. Капітальний, 2, поч. ціна 764 202 грн., належ.: ТОВ «Восток Руда», (ЄДРПОУ 19354901). Лот 4 Дріт колючий, одноосновний, сталевий в бухтах по 100 м, заг. кільтю 120000 м/п, поч. ціна 74880 грн.; Лот 5 Панель П6В бетонна плита огорожі, розм. 4х2м 14 шт., поч. ціна 5796 грн.; Лот 6 Стяжка для закріплення вантажів 415 шт., поч. ціна 10084,50 грн.; Лот 7 Арміровочна шахтна затяжка розм. 1х1м 2000 шт., поч. ціна 12000 грн.; Лот 8 Сітка «рабиця» в рулонах по 10 м, вис.1,5м, яч. 4550, заг. кільтю 1884 кв.м, поч.ціна 11055,31 грн.; Лот 9 Сітка загорожа, розм. 3х1,5м, яч. 50 166 шт., поч.ціна 20202,80 грн.; Лот 10 Пересувний будинок КУНГ 2 шт., поч.ціна 23731,20 грн., лоти 410 знах.: Дніпропет ровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Шиферна,3, належ.: підприємству Криворізька виправна коло нія № 80, ЄДРПОУ 08679758. Всі ціни вказано з урахуванням ПДВ. Кінцевий термін подання заявок, оплати (без ПДВ): реєстр. 17 грн. та гарант. 10% від поч. ціни лота на п/р Правобережної товарної біржі №260078694 у ЛФ ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 325967, код 25957609 за один робочий день до дати аукціону. Оз найомлення: ПН ПТ з 800 до 1600 за місцем розташування об'єктів продажу. Аукціон відбу деться 26 листопада, 6, 16, 27 грудня 2010 р., об 11.00 год., по мірі надходжень заявок на купівлю у торг. залі ПТБ, аукний комітет, реєстрація учків Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 31, тел. (056) 4042110.

23 листопада 2010 року о 15 годині в головному управлінні агропромислово: го розвитку, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 52, відбудеться засідання обласної конкурсної комісії щодо визначення переліку підприємств агропромисло: вого комплексу за програ: мою «Часткова компенсація вартості складної вітчизня: ної техніки». 23 листопада 2010 року о 14 годині в облдержадміні: страції, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 52, відбудеться засідання обласної конкурсної комісії щодо визначення переліку підприємств агропромислово: го комплексу за програмою «Здійснення фінансової підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів». Дочірнє підприємство «Дер жавної акціонерної компанії «Хліб України» «Мирівський елеватор», ідентифікаційний код 00953591, місцезнаходжен ня: 53540, Дніпропетровська обл., Томаківський рн, с. Ми рове, вул. Привокзальна, б. 2, повідомляє про свою ліквідацію на підставі виконання Постано ви КМУ від 11.08.2010 р. № 764 «Про заходи з утворення дер жавного підприємства «Дер жавна продовольчозернова корпорація України». Ліквіда ційна комісія призначена Нака зом Державної акціонерної компанії «Хліб України» від 25.10.2010 р. за № 132. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходженням підприєм ства у строк протягом двох місяців з дня публікації данно го повідомлення.

16.11.2010 ð. ¹ 83 (1175) ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Магдалинівський районний суд Дніпро петровської області викликає як відпо

відачів у судове засідання Асатряна Робер

та Ншановича, місце проживання: Дніпро

петровська область, Магдалинівський ра

йон, с. Шевченківка, вул. Кутузова, 37; та Акопяна Корена Борисовича, місце про

живання: Дніпропетровська область, Маг

далинівський район, с. Почино Софіївка, вул. Центральна, 79, по цивільній справі № 2 797/2010 за позовом АКБ «Новий» до Асатряна Роберта Ншановича та Ако

пяна Корена Борисовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 24 листо

пада 2010 р. о 15.00 за адресою: смт Маг

далинівка, Магдалинівський район Дніпропетровської області, пров. Жовтне

вий, 6, суддя Д.І.Новік. Роз’яснюю, що в разі неявки у судове засідання без поваж

них причин або неповідомлення суд про причини неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних по справі даних. Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідачів, що ци

вільна справа за апеляційною скаргою Машкової Ніни Георгівни на рішення судді Кіровського районного суду м. Дніпропет

ровська від 21 грудня 2009 року по справі за позовом Машкової Ніни Георгівни до Грін Ірини Олександрівни, третя особа

Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, Виконавчий комітет Кіров

ської районної у м. Дніпропетровську ради, Дніпропетровське міське управлін

ня земельних ресурсів, Інспекція держав

ного архітектурно будівельного контролю про визнання самочинним будівництвом, про присудження про вчинення певних дій, відшкодування матеріальної та мо

ральної шкоди призначена до розгляду в Апеляційному суді Дніпропетровської об

ласті (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 02 грудня 2010 року о 10.00. У разі неявки відповідача по справі у судове за

сідання справа буде розглянута за його відсутності. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташований за ад

ресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84, викликає Ніконова Олексія Володимировича як відповідача по цивільній справі № 2 2155/10 за по

зовом Ніконової Олени Вадимівни до РБЕУ «Наш дім» Державного підприємства «Дніпропетровський домобудівний ком

бінат», Ніконова Олексія Володимировича про визнання ордера недійсним і виселен

ня у судове засідання, що відбудеться о 09.00 19 листопада 2010 року. У випадку неявки особи, що викликається, справу буде розглянуто в заочному порядку. У провадженні судді Красногвардій ського районного суду м. Дніпропет ровська Некрасова О.О. знаходиться ци

вільна справа № 2 938 2010 за позовною заявою ПАТ «УкрСиббанк» до Маркіна Оле

га Віталійовича, Спицького Олександра Івановича. Відповідач Спицький Олек

сандр Іванович викликається у судове за

сідання на 17 січня 2011 року о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, приміщення Красногвар

дійського районного суду м. Дніпропет

ровська, каб. 23. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається по

відомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки Спицького Олексан

дра Івановича справу буде розглянуто за його відсутності. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом цивіль

ної справи за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Костроміної Ольги Володимирівни, Ко

строміна Георгія Михайловича, Суворкіна Юрія Анатолійовича про стягнення забор

гованості за кредитним договором викли

кає у судове засідання в якості відповіда

ча Костроміну Ольгу Володимирівну, Кос

троміна Георгія Михайловича, Суворкіна Юрія Анатолійовича, яке відбудеться 25 листопада 2010 року о 12.00 у приміщенні

Інформація фонду комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради про оголошення конкурсу для відбору суб’єктів оціночної діяльності, яким буде доручатися проведення незалежної оцінки об’єктів, що є комунальною власністю. Оголошується конкурс для відбору суб’єктів оціночної діяльності по прове& денню незалежної оцінки квартир за адресами: вул. Матросова, 33а9, 12, 37, 43, пр. Дружби Народів, 75в64, бульв. Незалежності, 294, 21, 25, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 67, 68, 71, 72, 73; пр. 50 років СРСР, 268; вул. Дніпробудів ська, 7а8, 13. Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії наступні документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно му складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до про ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре тенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, в тому числі подібного майна тощо); пропозиції щодо умов оплати та терміну виконання робіт (пропозиції учасника кон курсу подаються в запечатаному конверті).

Конкурс відбудеться 30 листопада 2010 року о 14.00 в фонді комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради за адресою: м. Дніпродзер жинськ, пр. Пеліна, 31, каб. 107. Документи до комісії приймаються до 24 листопада 2010 року включно за адресою: м. Дніпродзержинськ, площа Дзержинського, 2, каб. № 107, тел. для довідок 30442.


ОГОЛОШЕННЯ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

16.11.2010 р. № 83 (1175) ○

Самарського районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Електрична, 1а, зал судових засідань 207. Явка суворо обов’язкова. Дніпропетровський районний суд Дні пропетровської області викликає Воло вик Ірину Мансурівну, Войтова Віктора Бо рисовича та Котову Ольгу Михайлівну як відповідачів у судове засідання по цивільній справі за позовом АТ «Банк «Фінанси та Кредит» про стягнення забор гованості за кредитним договором на 15 год. 30 хв. 1 грудня 2010 року за адресою: Дніпропетровський район, Дніпропет ровська область, сел. Ювілейне, вул. Теп лична, 7. У разі неявки у судове засідання відповідачів розгляд справи відбудеться за їхньої відсутності. У провадженні судді Красногвардій ського районного суду м. Дніпропет ровська Нізік О.В. знаходиться цивільна справа № 226392010 за позовом Литвин Світлани Миколаївни до Литвина Миколи Борисовича, третя особа ВГІРФО Крас ногвардійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області про визнання особи такою, що втратила право на кори стування житлом, та про усунення пере шкод у користуванні житловим приміщен ням. Відповідач Литвин Микола Борисо вич викликається у судове засідання на 23 листопада 2010 року об 11 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкі на, 77б, приміщення Красногвардійсько го районного суду м. Дніпропетровська, каб. 22. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача Литвина Миколи Борисовича справу буде розглянуто за його відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідачів Войтюк Ганну Віта ліївну, Войтюк Валерія Валерійовича у по переднє судове засідання, яке відбудеть ся 06.12.2010 року о 13 год. 45 год. по цивільній справі за позовом ПАТ «Про Кредит Банк» до Войтюк Г.В., Войтюк В.В. про стягнення заборгованості за кредит ним договором. У випадку неявки відпо відачів у судове засідання вони вважають ся належно повідомленими про місце, день та час його проведення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідачів Тітова Олега Анато лійовича, Тітову Наталію Юріївну, ТОВ «Аудиторська фірма «ЮС» у судове засі дання, яке відбудеться 30.11.2010 року о 13 год. 30 хв. по цивільній справі за по зовом ПАТ «Про Кредит Банк» до Тітова О.А., Тітової Н.Ю., ТОВ «АФ «ЮС» про стяг нення заборгованості за кредитним дого вором. У випадку неявки відповідачів у су дове засідання вони вважаються належ но повідомленими про місце, день та час його проведення. Дзержинський районний суд м. Криво го Рогу повідомляє, що 24 листопада 2010 року об 11.00 в залі судових засідань 103 за адресою: пр. Миру, 24, відбудеться су дове засідання по цивільній справі за по зовом АТ «ПроКредит Банк» до Медвідь Бориса Валерійовича, Медвідь Юрія Вале рійовича про стягнення заборгованості. Явка відповідачів Медвідь Б.В. та Медвідь Ю.В. обов’язкова з наданням раніше не поданих доказів. У разі неявки відпові дачів у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ними про при чину неявки суд вирішить справу з вине сенням заочного рішення за їхньої відсут ності. Самарський районний суд м. Дніпро петровська в зв’язку з розглядом цивіль ної справи за позовом Гавриленка Мико ли Івановича, Яковлева Євгена Вікторови ча, Дніпропетровського міського управ ління ГУ МВС України в Дніпропетровській області до Марголіна Сергія Геннадійови ча про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньотранспортної приго ди, викликає у судове засідання Марголі на Сергія Геннадійовича в якості відпові дача, яке відбудеться 17 листопада 2010 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Са марського районного суду м. Дніпропет ровська по вул. Електричній, 1а (каб. 101). Явка суворо обов’язкова. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає у судове засі дання в якості відповідачів Журавель Івана Івановича, Журавель Тамару Дмит рівну, Кліпко Віталіну Михайлівну по цивільній справі за позовом ПАТ «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Журавель Івана Івановича, Журавель Тамари Дмит рівни, Кліпко Віталіни Михайлівни про стагнення заборгованості. Журавель Іван Іванович зареєстрований за адресою: 53400, м. Марганець, вул. Клубна, 11/80. Журавель Тамара Дмитрівна зареєстрова на за адресою: 53400, м. Марганець, вул. О.Невського, 17. Кліпко Віталіна Михай лівна, зареєстрована за адресою: 53400, м. Марганець, вул. Лермонтова, 31/17.

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Розгляд справи призначено на 22 листо пада 2010 року о 08 год. 15 хв. у при міщенні Марганецького міського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Марганець Дніпропетровської області, вул. Радянська, 72а. Суддя Панасенко О.П. У разі неявки відповідачів у судове засідан ня справа буде розглядатись за їхньої відсут ності за наявними доказами. У разі неявки у судове засідання відповідачі повинні по відомити суд про причини неявки.

Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Бардецьку Тетяну Ген надіївну у судове засідання, яке відбудеть ся 23.11.2010 р. о 09 год. 30 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» до Бардецької Т.Г. про стягнення заборгованості. У випадку не явки відповідача у судове засідання він вважається належно повідомленим про місце, день та час його проведення.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 23 листопада 2010 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Новомосковського міськра йонного суду Дніпропетровської області за адресою: пров. Артемівський, 8, м. Но вомосковськ, суддею Сорокою О.В. буде розглядатись цивільна справа за позовом Горшеніної Антоніни Василівни до Люль ка Дмитра Миколайовича про захист прав власника шляхом зняття з реєстрації. В якості відповідача судом викликається Люлько Дмитро Миколайович.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Алексєєву Ларису Олександрівну у судове засідання, яке відбудеться 23.11.2010 р. о 09 год. 45 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» до Алексєєвої Л.О. про стягнення заборгованості. У випадку не явки відповідача у судове засідання він вважається належно повідомленим про місце, день та час його проведення.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпро петровськ, пр. Правди, 84/102, суддя Зо сименко С.Г.) викликає у судове засідан ня, яке відбудеться 24 листопада 2010 року о 12 год. 30 хв., громадянку Налива хіну Ірину Борисівну по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то вариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Наливахіної Ірини Борисівни про стягнення суми боргу. У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причини неявки справу буде виріше но на підставі наявних даних і постанов лено заочне рішення. Солонянський районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 26 листопада 2010 року об 11 год. 40 хв. у приміщенні суду (вул. Строменка, 1а, смт Солоне, Дніпропетровська область) відбу деться судове засідання по цивільній справі № 21169/10 за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Оскаленка Ігоря Павло вича про стягнення заборгованості. У су дове засідання викликається Оскаленко Ігор Павлович. У разі неявки у судове за сідання відповідача та невиконання обо в’язку повідомити суд про причини неяв ки справу буде розглянуто за його відсут ності та постановлено рішення суду. Жовтневий районний суд м. Дніпропет ровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського, 18а, викликає Іссу Алі Ахме да в якості відповідача по цивільній справі № 29617/10 за позовом Моторного (транспортне) страхового бюро України до Ісси Алі Ахмеда про відшкодування в по рядку регресу витрат, пов’язаних з випла тою страхового відшкодування, у судове засідання, яке відбудеться о 10.00 22 груд ня 2010 р., к. 18. У випадку неявки відпо відача у судове засідання справу буде роз глянуто в заочному порядку. Бабушкінський райсуд м. Дніпропет ровська викликає Бойченко Галину Пет рівну як відповідача на 22.11.2010 р. о 10.00 по справі за позовом Бойченко Та мари Леонідівни та Бойченко Юлії Леоні дівни до Бойченко Галини Петрівни та 7ї державної нотаріальної контори про виз нання права власності в порядку спадку вання за законом. Адреса суду: м. Дніпро петровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 310. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Бондарева Дениса Ва сильовича у судове засідання, яке відбу деться 23.11.2010 року об 11 год. 45 хв. по цивільній справі за позовом Публічно го акціонерного товариства «Банк «Кре дит Дніпро» до Бондарева Д.В. про стяг нення заборгованості. У випадку неявки відповідача у судове засідання він вва жається належно повідомленим про місце, день та час його проведення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Борейка Сергія Воло димировича у судове засідання, яке відбу деться 23.11.2010 року об 11 год. 30 хв. по цивільній справі за позовом Публічно го акціонерного товариства «Банк «Кре дит Дніпро» до Борейка С.В. про стягнен ня заборгованості. У випадку неявки відповідача у судове засідання він вва жається належно повідомленим про місце, день та час його проведення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Бардецького Анатолія Маратовича у судове засідання, яке відбу деться 23.11.2010 р. о 09 год. 15 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» до Бардецького А.М. про стягнення заборгованості. У випадку не явки відповідача у судове засідання він вважається належно повідомленим про місце, день та час його проведення. Бабушкінський районний суд м.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Ковригіна Володими ра Михайловича у судове засідання, яке відбудеться 23.11.2010 р. о 13 год. 15 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» до Бардецького А.М. про стягнення заборгованості. У випадку не явки відповідача у судове засідання він вважається належно повідомленим про місце, день та час його проведення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача Єфименка Миколу Юрі йовича у судове засідання, яке відбудеть ся 23.11.2010 р. о 13 год. 45 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» до Єфименка М.Ю. про стягнення заборгованості. У випадку не явки відповідача у судове засідання він вважається належно повідомленим про місце, день та час його проведення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) викликає у судове засідання, яке відбудеться 29.11.2010 року об 11 год. 45 хв. відпо відачів Пілюгіну Наталію Юріївну, Войто вич Наталію Василівну по цивільній справі за позовом ВАТ «КБ «Надра» до Пілюгі ної Н.Ю., Шаповал В.І., Войтович Н.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Справа буде розглядатися під головуванням судді Бібіка М.М. У випадку неявки відповідачів у судове засідання вони вважаються повідомленими про місце, день та час його проведення. У Баглійському районному суді м. Дні продзержинська 19 листопада 2010 року о 14.00 буде слухатись цивільна справа за позовом Доннер Ганни Давидівни до Гравіч Тетяни Олександрівни про продов ження терміну на прийняття спадщини та визнання права власності на квартиру в порядку спадкоємства по заповіту та усу нення перешкод у користуванні кварти рою. Суд, беручи до уваги те, що місце знаходження відповідача по вказаній справі невідоме, відповідно до вимог ст. 74 ч. 9 ЦПК України, викликає через ого лошення в газеті. Останнє місце мешкан ня: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 28/21. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі відповідач Гравіч Тетяна Олександрівна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповіда ча справу буде розглянуто за його відсут ності. Судове засідання відбудеться під го ловуванням судді С.А. Скиби у приміщенні Баглійського районного суду м. Дніпрод зержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Кон ституції, 64. Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє, що цивільна справа за апеляційною скаргою Марганецької об’ єднаної державної податкової інспекції на рішення судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 24 березня 2010 року по справі за заявою Марганецької об ’єднаної державної податкової інспекції, зацікавлені особи ТОВ «Сфера Контакт 9», ПАТ «Класикбанк» про розкриття бан ком банківської інформації, що містить банківську таємницю, призначена до роз гляду в Апеляційному суді Дніпропет ровської області (вул. Харківська, 13, м. Дніпропетровськ, 49000) на 02 грудня 2010 року о 14 год. 45 хв. У разі неявки вищезазначених осіб по справі у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності. Апостолівський районний суд повідом ляє, що 03 грудня 2010 року в залі суду 5 о 09.00 відбудеться слухання цивільної справи за позовом Відкритого акціонер ного товариства «Комерційний банк «Енергопостачальна компанія «Дніпро обленерго» до Козачок Костянтина Васи льовича (місце реєстрації: с. Сергіївка Дніпропетровської області) про відшко дування матеріальних збитків. Розгляд справи призначено за адресою: м. Апос

толове, вул. Леніна, 73. У разі неявки відповідача у судове засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності. Апостолівський районний суд повідом ляє, що 03 грудня 2010 року в залі суду 5 о 08 год. 30 хв. відбудеться слухання ци вільної справи за позовом Відкритого ак ціонерного товариства «Комерційний банк «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» до Дубровіної Вален тини Миколаївни (місце реєстрації: м. Зе ленодольськ Дніпропетровської області, вул. Леніна, 2, кв. 4/4) про стягнення за боргованості за спожиту електроенергію. Розгляд справи призначено за адресою: м. Апостолове, вул. Леніна, 73. У разі не явки відповідача у судове засідання роз гляд справи відбудеться за його відсут ності. Шановний Каралецький Роман Михай лович (зареєстрований: смт Ювілейне, вул. Комарова), Дніпропетровський ра йонний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 04.02.2011 року об 11 год. 30 хв. відбудеться розгляд цивільної спра ви № 2153/10 за позовом ЗАТ «СК «Арсе налДнепр» до Каралецького Р.М. про стягнення суми виплаченого страхового відшкодування. Просимо з’явитись особи сто або направити представника з юри дично правильно оформленим доручен ням. Ужва Тетяна Василівна та Ужва Віктор Миколайович викликаються у судове за сідання в якості відповідачів до Верх ньодніпровського районного суду Дніпро петровської області м. Верхньодніпров ська, вул. Петровського, 47, по цивільній справі за позовом Публічного акціонер ного товариства «БТАБанк» про стягнен ня заборгованості за кредитним догово ром. Судове засідання відбудеться 29 ли стопада 2010 року об 11.00. Суддя Пет рюк Т.М., каб. 12. Останнє відоме місце проживання відповідача Ужва Т.В.: м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, 12, кв. 44; Ужва В.М.: м. Верхньодніпровськ, вул. С. Яцковського, 1, кв. 7, Дніпропетровська область. Ленінський районний суд м. Дніпропет ровська викликає Семенова Станіслава Всеволодовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 241/10 р. за зустрічним позовом Новикова С.А. до Семенова С.В. про усунення перешкод у користуванні квартирою шляхом зняття з реєстрації, яке відбудеться 23 листопа да 2010 року об 11.00, каб. 223, у при міщенні суду за адресою: м. Дніпропет ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коро бова, 6, каб. 223. Наслідки неявки перед бачені ст. 169 ЦПК України. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу викликає у судове засідання як відповідача Шевченко Олену Миколаївну, 14.02.1987 р.н., по справі за позовом ОКЗО «Криворізький допоміжний до шкільний дитячий будинок №1» до Шев ченко Олени Миколаївни про позбавлен ня батьківських прав. Розгляд справи при значений на 19 листопада 2010 року о 13.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нев ська, 3, зал 101. Явка відповідача у судове засідання обов'язкова. Марганецький міський суд Дніпропет ровської області викликає у судове засі дання в якості відповідачів Мошура Рома на Євгенійовича, Ульянченка Олега Анато лійовича по цивільній справі за позовом Кредитної спілки «СоюзДніпро» до Мо шура Романа Евгенійовича, Ульянченка Олега Анатолійовича про стягнення бор гу за кредитним договором. Мошура Ро ман Євгенійович зареєстрований за адре сою: 53400, м. Марганець, вул. Бережно го, 50. Ульянченко Олег Анатолійович за реєстрований за адресою: 53400, м. Мар ганець, вул.Пархоменко, 74. Розгляд спра ви призначено на 13 грудня 2010 року о 13 год. 30 хв. у приміщенні Марганецько го міського суду Дніпропетровської об ласті за адресою: м. Марганець Дніпропет ровської області, вул. Радянська, 72а. Суддя Панасенко О.П. У разі неявки відпо відачів у судове засідання справа буде розглядатись за їхньої відсутності за на явними доказами. У разі неявки у судове засідання відповідачі повинні повідоми ти суд про причини неявки. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 16 листопа да 2010 року о 14 год. 15 хв. в залі су дових засідань 103 за адресою: пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Управ ління житловокомунального господар ства до Волкова Анатолія Анатолійови ча, третя особа Криворізьке міське уп равління УМВС України в Дніпропет ровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Явка відповідача Волкова А.А. обов’язкова з наданням раніше неподаних доказів. У разі неявки відповідача у судове засі дання без поважних причин та непові домлення ним про причину неявки суд вирішить справу з винесенням заочно го рішення за його відсутності.

Сорока Миколі Івановичу з’явитись у су дове засідання 22.11.2010 р. о 09.00 до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Ново селівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі за позовом ТОВ «Центр нерухомості «Гарант» до Сорока Миколи Івановича про стягнення боргу за догово ром виконання послуг. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постанов лене заочне рішення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 303) викликає в якості відповідачів Рахманова Вадима Юрійовича, Рахманова Дмитра Вадимови ча у судове засідання, яке відбудеться 18.11.2010 року о 09 год. 20 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Рахманова В.Ю., Рахма нова Д.В. про стягнення заборгованості. Справа буде розглядатися під головуван ням судді Максименко О.І. У випадку не явки відповідачів у судове засідання вони вважаються належно повідомленими про місце, день та час його проведення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 303) викликає в якості відповідача Дудник Тетяну Григо рівну у судове засідання, яке відбудеться 18.11.2010 року о 09 год. 10 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Дудник Т.Г. про звернен ня стягнення. Справа буде розглядатися під головуванням судді Максименко О.І. У випадку неявки відповідача у судове за сідання він вважається належно повідом леним про місце, день та час його прове дення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 303) викликає в якості відповідача Забеліну Ірину Мико лаївну у судове засідання, яке відбудеть ся 18.11.2010 року о 09 год. 25 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Забеліної І.М. про звер нення стягнення. Справа буде розглядати ся під головуванням судді Максименко О.І. У випадку неявки відповідача у судове за сідання він вважається належно повідом леним про місце, день та час його прове дення. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області (суддя Шаба нов А.М.) по цивільній справі № 21331/ 10 за позовом Черниш І.В. до ЗАТ «Аванті 2000» про визнання договору купівлі продажу дійсним призначено на 26.11.2010 року о 10.00 за адресою: Дніпропетровський район, Дніпропет ровська область, сел. Ювілейне, вул. Теп лична, 7, каб. 12. У разі неявки у судове засідання Агафонова Вадима Миколайо вича, Ченкселяна Миколи Сергійовича, Голенка Олексія Володимировича, приват ного нотаріуса Дніпропетровського нота ріального округу Тулаінової О.М. розгляд справи відбудеться за їхньої відсутності.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 18.01.2010 р. по цивільній справі № 2 5653/09 за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Войтович Олега Євгеновича, Чичева Кос тянтина Миколайовича, Войтович Юлії Юріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором було винесено за очне рішення, яким позовні вимоги пози вача задоволено і стягнуто з Войтович Олега Євгеновича, Чичева Костянтина Ми колайовича, Войтович Юлії Юріївни со лідарно на користь ПАТ «УкрСиббанк» 1270402 грн. 21 коп. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух валив, за письмовою заявою відповідачів, котра може бути подана протягом десяти днів з дня отримання копії заочного рішення. Ленінським районним судом м.Дніпро петровська ( суддя К.О.Скрипник) 03 ли стопада 2010 року в заочному порядку

було розглянуто цивільну справу № 2 4170/10 за позовом Москаленка Анатолія Костянтиновича до Москаленка Олексан дра Анатолійовича, Відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ле нінського РВ ДМУ УМВС України у Дніпро петровській області, третя особа Моска ленко Лідія Анатоліївна, про усунення пе решкод у користуванні власністю та знят тя з реєстрації, суд вирішив: позов задо вольнити, а саме: усунути перешкоди Мос каленко Анатолію Костянтиновичу у здійсненні ним права на користування та розпорядження своєю власністю шляхом зняття Москаленко Олександра Анатолі йовича з реєстрації у домоволодінні №12 по вул. Комбедівська у м. Дніпропетров ську. Зобов’язати Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Ле нінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпро петровській області зняти громадянина Москаленка Олександра Анатолійовича з реєстрації у домоволодінні №12 по вул. Комбедівська у м. Дніпропетровську. АмурНижньодніпровський райсуд м. Дніпропетровська повідомляє, що 09 ли стопада 2010 року постановлено заочне рішення по справі № 2458/10 за позовом Лаунтнер Євгенія Івановича до Ільєнко Олени Вікторівни про стягнення коштів, яким позов задоволено частково та стяг нуто з Ільєнко О.В. на користь Лаунтнер Є.І. грошові кошти в розмірі 104076 гри вень. Жовтневим районним судом м. Дніпро петровська 23 вересня 2010 року у заоч ному порядку було розглянуто цивільну справу № 211445/10 за позовом Шатно го Ростислава Григоровича до Шатного Григорія Михайловича, треті особи Відділ громадянства, реєстрації і міграції фізич них осіб Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС Украї ни в Дніпропетровській області, Шатна Людмила Григорівна про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням. Даним заоч ним рішенням було задоволено позовні вимоги позивача. З повним текстом рішен ня відповідач може ознайомитись, звер нувшись до канцелярії Жовтневого ра йонного суду м. Дніпропетровська. Ленінським районним судом м. Дніпро петровська 03 листопада 2010 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 25167/2010 р. за позовом Ога нової Арини Олександрівни до Оганова Сла віка Лазаровича про розірвання шлюбу. Згідно з рішенням суду позовні вимоги за доволені в повному обсязі і розірвано шлюб між Огановою Ариною Олександрів ною та Огановим Славіком Лазаровичем. Довгинцівський ВДВС Криворізького МУЮ повідомляє Степанюк Валентину Іва нівну, 17.12.1950 р.н., яка мешкає: м. Кри вий Ріг, вул. Незалежності України, 13а/ 16, про проведення 12.08.2010 р. опису та арешту належного їй майна, а саме квар тири за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Не залежності України, 13а/16, та винесен ня постанови про призначеня експерта. В строк до 25.11.2010 р. просимо з'яви тись гр. Степанюк В.І. до Довгинцівсько го ВДВС Криворізького МУЮ за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 3. У разі неявки справу буде передано на тендер ну організацію для реалізації описаного та арештованого майна через публічні торги. Довгинцівський ВДВС Криворізького МУЮ повідомляє Степанюк Володими ра Володимировича, 13.01.1975 р.н., який мешкає: м. Кривий Ріг, вул Неза лежності України, 13а/24, про прове дення 12.08.2010 р. опису та арешту на лежного йому майна, а саме квартири за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Незалеж ності України, 13а/24, та винесення по станови про призначення експерта. В строк до 25.11.2010 р. просимо з'яви тись гр. Степанюк В.В. до Довгинців ського ВДВС Криворізького МУЮ за ад ресою: м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 3. У разі неявки справу буде передано на тендерну організацію для реалізації описаного та арештованого майна через публічні торги.

Виконавча дирекція ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» висловлює щире співчуття рідним і близьким з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті ветерана праці Компанії, начальника Синельниківського району електричних мереж ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРОВИЧА ЛИМАРЕНКА. Поділяємо біль непоправної втрати. Адміністрація головного фінансового управління Дніпропетровської облдержадміністрації висловлює щирі співчуття начальнику фінансового управління Софіївської райдержадміністрації Гасюк Людмилі Іванівні з приводу смерті матері ВАЛЕНТИНИ МИКИТІВНИ. Поділяємо біль непоправної втрати, підтримуємо у тяжку хвилину.


10 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÏÎÁÀ×ÅÍÍß Ç Ñ²Ì’ªÞ

Ç ÍÎÆÅÌ ² ÑÎÊÈÐÎÞ

Лихий поїхав до приватного будинку, де жила рідня, і «зайшов» чомусь через паркан. У дворі настрій неочікуваного гостя зіпсувався - він почав нецензурно лаятись і вимагати сина. На шум збіглися сусіди. За їхніми свідченнями, Лихий перебував під дією наркотиків чи алкоголю. Але експертиза цього не підтвердила, бо розслідування почалось наступного дня. Лихий лаявся та намагався задушити сусідку, погрожував спалити будинок. Більше того, зловмисник роздягнувся й бігав по двору, показуючи своє «найпотаємніше». Обу-

ÍÎÂÈÍÈ ÏËÀÒÍÈÉ ÄDzÍÎÊ

²ÍÊÎÃͲÒÎ-ÍÅÂÄÀÕÀ Õî÷ òåëåôîííà ë³í³ÿ «102» - áåçêîøòîâíà, àëå ÿêùî íàáðàòè öåé íîìåð íå ïîäóìàâøè, òî ìîæíà ³ çàïëàòèòè. Òàê, 18 æîâòíÿ íà ñïåöë³í³þ «102» Äí³ïðîïåòðîâñüêà íàä³éøëî àíîí³ìíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàãðîçó âèáóõó â ì³ñöåâîìó ²íòåðíåò-êàôå. Ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ, ÌÂÑ, ÌÍÑ òà âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè, ïðè¿õàâøè íà ì³ñöå, íå âèÿâèëè ï³äîçð³ëèõ ïðåäìåò³â. Îñîáó àíîí³ìà ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ âñòàíîâèëè ïðîòÿãîì äîáè. «Òåëåôîííèì òåðîðèñòîì» âèÿâèëàñü 31-ð³÷íà æèòåëüêà Íîâîìîñêîâñüêà. Òðîòèëó âîíà íå êóïóâàëà, à ñâ³é â÷èíîê ïîÿñíèëà áàæàííÿì ïîìñòèòè çàêëàäó, â ÿêîìó ¿¿ ÷îëîâ³ê ïðîãðàâàâ êîøòè ðîäèíè. Ƴíö³ äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè øòðàô çà äð³áíå õóë³ãàíñòâî. À ãðàëüíèé çàêëàä òàê ³ íå çàêðèëè. ○

ÁÅÇÏÅÊÀ ÏÎ-ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈ

ÍÅ ÎÑÒÀÍÍß ÐÎËÜ 11 ëèñòîïàäà â Óïðàâë³íí³ ÑÁÓ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³äáóâñÿ ñåì³íàð íà òåìó: «Ðîëü Óêðà¿íè ó ôîðìóâàíí³ çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè áåçïåêè», îðãàí³çîâàíèé Ãðîìàäñüêîþ ë³ãîþ Óêðà¿íà-ÍÀÒÎ çà ï³äòðèìêè Öåíòðó ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíòàö³¿ ÍÀÒÎ â Óêðà¿í³ òà ÑÁ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ çàõîäó îáãîâîðþâàëè ñï³âðîá³òíèöòâî Óêðà¿íè ç ÍÀÒÎ òà íàö³îíàëüíó áåçïåêó.

«ÂÑÅ ÖÅ ÂÈÃÀÄÊÈ ËÞÄÅÉ…»

äåðæàâíèé îáâèíóâà÷: - Îáâèíóâà÷åííÿ íå âáà÷ຠîáñòàâèí, ùî ïîì’ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ ï³äñóäíîãî. Òàêîæ ï³äñóäíèé Ëèõèé ïðîäåìîíñòðóâàâ ñóäó ñâîº çíåâàæëèâå ñòàâëåííÿ äî åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë ïîâåä³íêè â ñóñï³ëüñòâ³.

Ñåðã³é Ëèõèé, 29-ð³÷íèé ìåíåäæåð îäí³º¿ ç âåëèêèõ êîìïàí³é Äí³ïðîïåòðîâñüêà, òîãî äíÿ áóâ ó ïîãàíîìó íàñòðî¿. Ñàìå òîä³ â³í âèð³øèâ ïðîâ³äàòè ñèíà, ÿêèé ìåøêàâ ðàçîì ç êîëèøíüîþ äðóæèíîþ Íàòàëåþ. Òóò âñå é ïî÷àëîñü

Ó êîãîñü º ñâî¿ ñêåëåòè â øàô³, à â êîãîñü òðóïè. Ó íåä³ëþ, 14 ëèñòîïàäà, â Êðèâîìó Ðîç³ 37-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ïðèéøîâ ó ãîñò³ äî ³íøîãî ÷îëîâ³êà ³ çàð³çàâ éîãî çà íåïîâåðíåííÿ áîðãó. ϳñëÿ öüîãî òðóï ñõîâàâ ó øàô³ ³ íàêðèâ êîâäðîþ. Ïîò³ì ï³øîâ ó êàôå íåïîäàë³ê «â³äñâÿòêóâàòè». Òàì áîðåöü ³ç áîðãàìè ïîòðàïèâ ó á³éêó. ϳäîçðþþ÷è, ùî ¿¿ ñïðîâîêóâàâ éîãî ³íøèé çíàéîìèé, ÿêèé ìåøêàâ ïîðÿä ç æåðòâîþ, ëþáèòåëü õîâàòè òðóïè â øàô³ çàâ³òàâ äî íüîãî â ãîñò³ ç ñîêèðîþ ³ ïîðóáàâ á³äîëàõó. Ïåðøèé òðóï çíàéøëà áðèãàäà «øâèäêî¿». Äðóãèé - ïðàâîîõîðîíö³, ÿê³ îïèòóâàëè ñóñ³ä³â æåðòâè ç øàôè. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ïîäâ³éíå âáèâñòâî. Çëîâìèñíèêó çàãðîæóº äî 15 ðîê³â çà ãðàòàìè.

Òåòÿíà Ñóõîâåòðóê,

ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

У ГОСТІ ЧЕРЕЗ ПАРКАН

16.11.2010 ð. ¹ 83 (1175)

ßÊ ÑÅÁÅ ÏÎÂÎÄÈÒÈ?

Òàòóñü-õóë³ãàí

ÁÎÐÆÍÈÊ Ó ØÀÔ²

ÄÐÓÆÈÍÀ ÍÅ «ÂÈÍÎÑÈËÀ Ñ̲ÒÒß Ç ÕÀÒÈ»

6 ̲Ñßֲ ÀÐÅØÒÓ ÎÒÐÈÌÀ ÕÓ˲ÃÀÍ рені сусіди переважно пенсійного віку, намагалися зупинити хулігана, але молодий та агресивний Лихий ударив одного з чоловіків. Із подачі колишньої дружини хулігана очевидці не «виносили сміття з хати» не викликали міліцію. А коли агресивний запал Лихого вщухнув, вони дозволили його приятелям відвезти «невдоволеного татуся» додому.

ЗАСЛУЖИВ ПОСИДІТИ ЗА ГРАТАМИ Можливо тому Лихий за свою агресію та грубе порушення громадського порядку отримав досить легке покарання. Цікаво, що він так і не визнав своєї провини під час судового процесу, мовляв, ні фізичної розправи, ні оголення частин тіла, ні погроз не було - «все це вигадки людей, з якими він перебував у конфлікті».

ÄÎÐÎÃÅ ÇÀÄÎÂÎËÅÍÍß

«Ñïèðòîâà òð³éêà» ÂÈËÓ×ÈËÈ ÀËÊÎÃÎËÞ Á²ËÜØ Í²Æ ÍÀ ̲ËÜÉÎÍ

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Òðîº äí³ïðîïåòðîâö³â ðåàë³çîâóâàëè åë³òí³ ñïèðòí³ íàïî¿ áåç äîêóìåíò³â òà ç ï³äðîáëåíèìè àêöèçíèìè ìàðêàìè Хтось захоплюється дорогим алкоголем, а комусь цікавіше робити на ньому гроші, до того ж незаконно. Протягом 2010 року троє мешканців Дніпропетровська, які раніше не мали проблем із законом, реалізовували елітні напої та фальшиві «акцизки» серед великих торгівельних мереж міста, а також у ресторанах. Дозвільних документів на зберігання та реалізацію алкогольної продукції у ділків не було. Натомість вони давали клієнтам підроблені папірці, які начебто мали правову силу. Деяким покупцям пропонували

придбати акцизні марки сумнівного походження. За оперативною інформацією, у «спиртової трійки» були і склад, і офіс, і наймані робітники. П’ятнадцять бійців податкової міліції розділились на 4 групи й одночасно провели обшук на складах, в офісі, домівках та транспорті підозрюваних. У результаті з незаконного обігу вилучили алкогольні напої більш ніж на 1 млн. гривень, 4 тис. підроблених акцизних марок і 100 тис. гривень готівки. Організатора нелегальної дистриб’юторської фірми затримали в порядку статті 115 КПК України. «Ми ще будемо з’ясовувати ролі всіх причетних до цієї справи. Особливо важливо встановити: хто, коли і для чого скуповував підроблені акцизні марки» , - відзначив начальник Кіровського відділу податкової міліції Дніпропетровська Олег Помінов. Триває слідство.

Жовтневий суд Дніпропетровська виніс вирок про покарання С. Лихого у вигляді арешту строком на 6 місяців. На думку прокуратури (з якою суд повністю погодився), призначення покарання у вигляді штрафу або обмеження волі є, відносно Лихого, неприйнятним, оскільки таке покарання не відповідатиме особі підсудного, не сприятиме його виправленню. С. Лихий таки дійсно заслужив посидіти за гратами. Буквально через кілька днів після конфлікту біля будинку колишньої дружини він двічі був притягнутий міліцією за адміністративні порушення.

ÍÎÂÈÍÈ ÄÅ Ì²É ÒÅËÅÔÎÍ?

ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊ ËÞÄÅÉ Êëàñèêà 90-õ – òîðòóðè ãàðÿ÷îþ ïðàñêîþ ïîâåðòàþòüñÿ. Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ï³ä ÷àñ àëêîãîëüíîãî çàñò³ëëÿ îäèí õëîïåöü ïîöóïèâ «ìîá³ëêó» â ³íøîãî. Ïðîòâåðåç³âøè, ïîòåðï³ëèé, çíàþ÷è ëèøå ³ì’ÿ ìîëîäèêà, ÿêîãî ï³äîçðþâàâ ó êðàä³æö³, ä³çíàâñÿ, äå òîé ìåøêຠ³ ïðèéøîâ äî íüîãî äîäîìó.  áóäèíêó êðàä³ÿ íå áóëî, à áóâ ëèøå éîãî äðóã. Ðîçãí³âàíèé «ã³ñòü» ïî÷àâ áèòè õëîïöÿ, à ïîò³ì çàñòîñóâàâ òîðòóðè. Íàìàãàâñÿ ä³çíàòèñü, äå õàçÿ¿í äîì³âêè, çà äîïîìîãîþ ãàðÿ÷î¿ ïðàñêè. Ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè îáîõ çëî÷èíö³â, îäíîãî çà êðàä³æêó, ³íøîãî - çà òîðòóðè.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI


СУСПІЛЬСТВО 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

16.11.2010 ð. ¹ 83 (1175) ○

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÏÎÅÇÄ!

Ïðàâèëà, óñòàíîâëåííûå æèçíüþ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÄÎËÈ ÑÅÊÓÍÄÛ ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÊÓÕÍÅ ÑÈÒÓÀÖÈß:

Æåëåçíàÿ äîðîãà - ýòî íå òîëüêî êîìôîðòíûé ñïîñîá ïåðåäâèæåíèÿ, íî è çîíà ïîâûøåííîé îïàñíîñòè. Î òðàãè÷åñêîé ñòàòèñòèêå òðàâìèðîâàíèÿ è î òîì, êàê èçáåæàòü ñìåðòåëüíîãî ðèñêà, ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ñëóæáû îõðàíû òðóäà Ïðèäíåïðîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè Âèêòîð Êåëåìáåò

Îñòàíîâèòü äâèæóùèéñÿ ïîåçä íåïðîñòî. Èäóùèé ñî ñêîðîñòüþ 100-120 êì/÷àñ çà 1 ñåêóíäó îí ïðîõîäèò 30 ìåòðîâ. Ïåøåõîäó æå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåéòè ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü, òðåáóåòñÿ íå ìåíåå 5-6 ñåêóíä.

МЕСЯЦ НА ПРОФИЛАКТИКУ На Приднепровской железной дороге за 9 месяцев текущего года травмировано 124 человека, из них 70 смертельно. Непосредственно же на станциях Днепропетровской дирекции в этот период произошло 25 таких случаев, 16 из них - со смертельным исходом. Как свидетельствует анализ, большая часть происшествий произошла из-за перехода путей в неположенном месте или перед приближающимся поездом. Кроме того, 40% ЧП пришлось на вечер – в период с 18.00 до 24.00. Статистика говорит и о том, что случаи травмирования повторяются на станциях Горяиново, Диевка, Зачепиловка, Игрень, Нижнеднепровск, Синельниково-1. Чтобы предупредить подобное развитие событий, с 25 октября до 25 ноября руководство желез-

ÍÀ ÏÆÄ ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅ ÒÐÀÂÌÈÐÎÂÀÍÎ 124 ×ÅËÎÂÅÊÀ ной дороги объявило месячник профилактикоразъяснительной работы. О том, как избежать травм, рассказывают школьникам и студентам учебных заведений, расположенных в районах, прилегающих к железнодорожным путям. Кроме того, проводятся рейды по выявлению «массовых хождений», задержанию нарушителей. А на так называемых «народных тропах» установлено 84 информационно-предупредительных щита.

ВНИМАНИЕ И ТОЛЬКО ВНИМАНИЕ W Переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных для этого местах . На неохраняемом переезде внима-

ÂÛÈÃÐÀÅØÜ ÑÅÊÓÍÄÓ ÏÎÒÅÐßÅØÜ ÆÈÇÍÜ

тельно следите за сигналами светофора, убедитесь, что нет приближающегося поезда. W Категорически запрещено проходить и переезжать по железнодорожному переезду при красном сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума. W Нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода че-

ÄÎÒÐÈÌÓÉÒÅÑÜ ÏÐÀÂÈË

ÍÀ ÏÅÐůÇÄÀÕ ÁÓÄÜÒÅ ÓÂÀÆͲ Çâè÷àéíèé ðàíîê 12 æîâòíÿ â îäíó ìèòü ïåðåòâîðèâñÿ íà «ìàðãàíåöüêó òðàãåä³þ», çâè÷àéíèé àâòîáóñ, ïåðåïîâíåíèé ïàñàæèðàìè, íà «àâòîáóñ ñìåðò³». Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ äèñòàíö³ºþ êî볿 îáñëóãîâóþòüñÿ ïåðå¿çäè, ðîçòàøîâàí³ â ìåæàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ij¿âêè, Ñóõà÷³âêè, Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ç âèñîêîþ ³íòåíñèâí³ñòþ ðóõó ïî¿çä³â òà àâòîòðàíñïîðòó. Çàë³çíè÷íèêè ïîñò³éíî çàáåçïå÷óþòü ñïðàâíèé òåõí³÷íèé ñòàí ïðèëàä³â òà ïðèñòðî¿â, ïåðåâ³ðÿþòü ³ ï³äâèùóþòü êâàë³ô³êàö³þ. Àëå áàãàòî çàëåæèòü ³ â³ä íàñåëåííÿ, ÿêå êîðèñòóºòüñÿ ïîñëóãàìè çàë³çíèö³, â òîìó ÷èñë³ ³ â³ä âî䳿â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü çàë³çíè÷í³ ïåðå¿çäè. Ïðàö³âíèêè çàë³çíèö³ íàãàäóþòü: áóäü-ÿêå ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïðî¿çäó çàë³çíè÷íîãî ïåðå¿çäó, íåóâàæí³ñòü, õàëàòí³ñòü ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåïîïðàâíèõ íàñë³äê³â.

ÌÀËÅ×À ÁÅÇ ÍÀÃËßÄÓ

Äèòÿ÷èé òðàâìàòèçì: ÿê óíèêíóòè? ÑÄÏ×-2 ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÃΠ̲ÑÜÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒ²

Ùîðîêó â Óêðà¿í³ âèíèêàþòü òèñÿ÷³ íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é. Âîíè ÷àñòî ïðèçâîäÿòü äî òðàâì ³ êàë³öòâà, à ³íîä³ ìàþòü ñìåðòåëüí³ íàñë³äêè. Îäíàê îñîáëèâå çàíåïîêîºííÿ âèêëèêຠäèòÿ÷èé òðàâìàòèçì, ð³âåíü ÿêîãî äîñèòü âèñîêèé Пік дитячого травматизму припадає на канікули, особливо в літні місяці, коли більшість дітей через зайнятість батьків опиняється на ву-

лиці. Тоді ж більшає пожеж внаслідок дитячих пустощів з вогнем і травм - через випадкові падіння під час ігор чи катання на велосипедах. Малеча нерідко травмується при контакті з домашніми тваринами та внаслідок отруєння продуктами харчування. Незважаючи на профілактичну роботу, яку проводять МНС та викладачі навчальних закладів, ситуація з дитячим травматизмом загрозлива. Необхідно, щоб до цієї проблеми долучались батьки. Бо біля кожної дитини рятувальника МНС чи вчительку не

рез пути, переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, переходить пути в местах стрелочных переводов. W Кроме того, следует опасаться края платформы, посадку (высадку) в вагоны производить только после полной остановки поезда. Приближаясь к железной дороге, также следует снять наушники и прервать разговор по мобильному, чтобы слышать сигнал поезда.

поставиш, а особливо під час канікул, коли більшу частину дня малеча лишається без нагляду. Тому батькам треба не залишатись осторонь цієї проблеми, навіть попри надмірну зайнятість знайти кільканадцять хвилин, щоб розповісти синові чи доньці про основи особистої безпеки. Інакше ми приречені спостерігати, як зростає крива дитячого травматизму. Слід пам'ятати, що за кожною одиничкою в графі «необережне поводження з вогнем» та «необережне поводження на воді» - долі наших маленьких громадян.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ! ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ ÏβÄÎÌËߪ

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÑÜÎÃÎÄͲ ÏÅÍÑ²ß ÇÀÂÒÐÀ ²ç 1 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè ¹1058-²V â³ä 09.07.2003 ðîêó «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ», ïðè âèçíà÷åíí³ ïðàâ íà ïåíñ³éí³ âèïëàòè òà ðîçì³ðó òàêèõ âèïëàò âðàõîâóºòüñÿ ñòðàõîâèé ñòàæ. Öå ïåð³îä, ïðîòÿãîì ÿêîãî îñîáà ï³äëÿãàëà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîìó ïåíñ³éíîìó ñòðàõóâàííþ ³ çà ÿêèé ñïëà÷óâàëèñÿ ñòðàõîâ³ âíåñêè íå íèæ÷å â³ä ì³í³ìàëüíîãî ñòðàõîâîãî âíåñêó. Ðîçì³ðè ïåíñ³éíèõ âèïëàò íàïðÿìó çàëåæàòü â³ä çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³ ñòðàõîâîãî ñòàæó ïðàöþþ÷îãî. Ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé íàðàõîâóâàòè, îá÷èñëþâàòè ³ ñïëà÷óâàòè â óñòàíîâëåí³ ñòðîêè òà â ïîâíîìó îáñÿç³ ñòðàõîâ³ âíåñêè äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Òîáòî, ÿêùî ï³äïðèºìñòâî ìຠáîðã äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ïî ñïëàò³ ñòðàõîâèõ âíåñê³â, ïåð³îä, çà ÿêèé çàáîðãîâàí³ñòü íå ïîãàøåíà, íå çàðàõîâóºòüñÿ äî ñòðàõîâîãî ñòàæó ïðàö³âíèê³â, à íàðàõîâàíà ¿ì çà öåé ïåð³îä çàðîá³òíà ïëàòà íå âêëþ÷àºòüñÿ â ðîçðàõóíîê ïåíñ³¿. Íà 01.11.2010 ðîêó â Æîâòíåâîìó ðàéîí³ 116 ï³äïðèºìñòâ ìàþòü çàáîðãîâàí³ñòü äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó - 2503,2 òèñ.ãðí. Íàéá³ëüø³ áîðæíèêè: * Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ³íñòèòóò ̳æðåã³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì - êåð³âíèê Êðèâîíîñ À.Î. - ìຠçàáîðãîâàí³ñòü ó ñóì³ 293,4 òèñ.ãðí., ñòðàõîâèé ñòàæ âòðà÷åíî 41 ïðàö³âíèêîì çà ïåð³îä ç ñ³÷íÿ ïî âåðåñåíü 2010 ð. * ÄÏ «Äí³ïðîïåòðîâñüêàâòîòðàíññåðâ³ñ» êåð³âíèê Ñîëîõà Ñ.Î. - ìຠçàáîðãîâàí³ñòü ó ñóì³ 67,3 òèñ.ãðí., ñòðàõîâèé ñòàæ âòðà÷åíî 21 ïðàö³âíèêîì ç áåðåçíÿ ïî âåðåñåíü 2010 ðîêó. * ÒΠ«ÂÊÏ «Øëÿõáóäêîìïëåêò» - êåð³âíèê Ëþá÷åíêî Ò.À. - ìຠçàáîðãîâàí³ñòü ó ñóì³ 46,5 òèñ. ãðí., ñòðàõîâèé ñòàæ âòðàòèëè 7 ïðàö³âíèê³â çà ïåð³îä ç ãðóäíÿ 2008 ðîêó ïî âåðåñåíü 2010 ðîêó. * ÒΠ«Þãòåïëîìîíòàæ» - êåð³âíèê Ðèñöîâ Ñ.À. ìຠçàáîðãîâàí³ñòü ó ñóì³ 45,9 òèñ.ãðí., ñòðàõîâèé ñòàæ âòðàòèëè 30 ïðàö³âíèê³â ç áåðåçíÿ 2009 ð. ïî âåðåñåíü 2010 ðîêó. * Ô³ðìà «Äí³ïðîìåä» ÄÀÊ «Óêðìåäïðîì» êåð³âíèê Íàóìîâè÷ Â.Â. - ìຠçàáîðãîâàí³ñòü ó ñóì³ 20,6 òèñ.ãðí., ñòðàõîâèé ñòàæ âòðà÷åíî 5 ïðàö³âíèêàìè ç òðàâíÿ ïî âåðåñåíü 2010 ðîêó. Øàíîâí³ ãðîìàäÿíè! ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 16 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ» âè ìàºòå ïðàâî îòðèìóâàòè â³ä âàøîãî ðîáîòîäàâöÿ ï³äòâåðäæåííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ íèì ñòðàõîâèõ âíåñê³â, ó òîìó ÷èñë³ â ïèñüìîâ³é ôîðì³, òà âèìàãàòè â³ä íüîãî ñïëàòè öèõ âíåñê³â íàâ³òü ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó.


ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 16 ЛИСТОПАДА 2010 РОКУ № 83 (1175)

Äìèòðî Òêà÷åíêî - ëîíäîíñüêèé óêðà¿íåöü ÍÀÒÀËß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÞÌÎÐ Ìàìà: - Äà, Âîâî÷êà, ìû òåáÿ èçáàëîâàëè... Íàâåðíîå, ïðèäåòñÿ òåáÿ íàêàçûâàòü! - Êàê ýòî: ÂÛ èçáàëîâàëè, à ÌÅÍß íàêàçûâàòü? *** - Ëþñÿ, ìû íå ìîæåì áîëüøå âñòðå÷àòüñÿ, ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü ïîñòîÿííàÿ æåíùèíà, è ýòî ñåðüåçíî. - Ìàìà ñ äà÷è âåðíóëàñü? *** - Òû ñàìàÿ êðàñèâàÿ áûëà íà ñâîåì äíå ðîæäåíèÿ. - Ñïàñèáî! ß ñòàðàëàñü! - Ñïåöèàëüíî ãîñòåé ïîäáèðàëà?! *** Îò õîðîøåãî ñëåäîâàòåëÿ áåç ñòàòüè åùå íèêòî íå óõîäèë. *** Ñòþàðäåññà ïîäõîäèò ê ãëàâíîìó ïèëîòó è ãîâîðèò: - Òàì êàêîé-òî ìóæ÷èíà õî÷åò âûéòè... - Âåñü â áèíòàõ, ãèïñå è ñ êîñòûëåì? - Äà.

- Òîãäà ïóñòü âûõîäèò, îí âñåãäà òóò âûõîäèò. *** ß õî÷ó äîìîé ñ ðàáîòû ïîðàíüøå óéòè è ó ìåíÿ åñòü óâàæèòåëüíàÿ ïðè÷èíà... - Êàêàÿ?! - Íàäîåëî! *** Ïðèìåð æåíñêîé ëîãèêè: æåíà, óåçæàÿ íà äà÷ó, îñòàâëÿåò íà ñòîëå çàïèñêó: «Êîëÿ, êëþ÷è ó ñîñåäêè». Âûõîäèò, çàïèðàåò äâåðü, îòäàåò êëþ÷è ñîñåäêå è óåçæàåò... *** Ìîëîäîìó ÷åëîâåêó íà ïðèçûâíîé êîìèññèè: - Ìîëîäîé ÷åëîâåê - âàøè Ô.È.Î. - Ïóøêèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷. Ïðåäñåäàòåëü ïðèçûâíîé êîìèññèè: - ×òî-òî áîëüíî èìÿ çíàêîìîå... Ìîëîäîé ÷åëîâåê: - Åùå áû, ìîé ïàïà íà ïðèçûâíîì ïóíêòå ðàáîòàåò...

ÏÎÃÎÄÀ Вт 16.11 Ср 17.11 Чт 18.11

+10 +15 0С +7 +8 0С +10 +15 0С +5 +7 0С

вітер півд. 23 м/с схід. 34 м/с

+11 +13 0С +4 +6 0С

схід. 45 м/с

ÀÔ²ØÀ

Ñëóõà÷³ äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ô³ëàðìîí³¿ â³äêðèëè äëÿ ñåáå ïðåêðàñíó ìóçèêó àâñòð³éöÿ Åð³õà Êîðíãîëüäà. Éîãî êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ³ç îðêåñòðîì âèêîíàëè ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð ô³ëàðìîí³¿ ï³ä äèðè´óâàííÿì Íàòà볿 Ïîíîìàð÷óê ³ ñêðèïàëü Äìèòðî Òêà÷åíêî.  àô³øàõ çàçíà÷èëè, ùî ìóçèêàíò çàâ³òàâ ³ç áðèòàíñüêî¿ ñòîëèö³ МІЖ КИЄВОМ ТА ЛОНДОНОМ - Дмитре, як сталося, що Ви, киянин, представляєте не Київ, а Лондон? - Я не знаю, чому на афішах під моїм прізвищем пишуть «Лондон». Я жив там досить довгий час, але зараз постійно перебуваю між Києвом і Лондоном, тому можна писати обидва міста. Але краще було б вказати «Київ». До Лондона приїздять дуже багато музикантів: там є оркестри, навчальні заклади, можливості. Але ж українці від того, що працюють або навчаються в Британії, не стають британцями, а все одно залишаються українцями. - Як Ви потрапили до Лондона? - Мій майбутній викладач Іфра Німан почув мене на концерті у Празі й запросив навчатися до Ґілдхолської музичної академії. Я поїхав.

- Безкоштовно навчалися? - Так, мені давали стипендію.

Є МОЖЛИВІСТЬ ЗАСВІТИТИСЯ - Ви - лауреат багатьох міжнародних конкурсів. Що дає музикантові участь у конкурсі? - Конкурси мають три-чотири тури, тому, готуючись до них, виконавець вивчає великий обсяг різнопланових творів і здобуває вищу майстерність. Участь ця корисна й тим, що є стрес, із яким виконавець бореться, є момент порівняння - хочеться зіграти краще за інших. - А що дає музикантові перемога? - Мені здається, що зараз надто багато конкурсів, і цінність перемоги в них трошки нівельована. Якщо років 50 тому перемога була путівкою в концертне життя, то зараз конкурсів стало більше, лауреатів теж дуже багато, а концертне життя не встигає за такою кількістю виконавців. Але, звичайно, це можливість засвітитися, отримати ангажемент і поїхати до іншої країни.

«ÌÀÉÑÒÅÐͲÑÒÜ ÌÎÆÅ ÂÈÑËÈÇÍÓÒÈ»

«ÌÓÇÈÊÀÍÒ ÏÎÂÈÍÅÍ ÏÎÑÒ²ÉÍÎ ÃÀÑÒÐÎËÞÂÀÒÈ»

ЩОБ НЕ ОБРИДНУТИ - Що для Вас важливіше: успіх у широкої публіки чи серед колег, фахівців, які краще розуміють Ваш талант? - Я не замислююсь над тим, граю я для фахівців або нефахівців. Ніколи не відчував різниці, чи виступаю у незначному місті, в залі майже з аматорським оркестром, чи - із оркестром світового рівня. Здається, що це мало б позначатись на підготовці до концерту, на рівні виконання, але, гадаю, так не є. Все одно готуєшся, намагаєшся зробити максимально добре. - Чи є місце, де Ви зараз постійно граєте? - Я цього не розумію, коли музиканти - не оркестранти, а солісти так би мовити, закріп-

лені. Коли в одному місці ти граєш занадто багато, це тобі може обриднути й ти можеш сам обриднути. Якщо виконавець чудовий, то він затребуваний. А чим більше людина гастролює, тим більше можна пишатись нею, бо вона несе славу про місто. Наприклад, Наталя Пономарчук позаминулого тижня виступала в Албанії, кілька місяців тому була в Польщі, зараз знову матиме концерт у Варшаві. Вона грає з тамтешніми оркестрами, але вони тепер знають про Дніпропетровськ, а слухачі бачать в афішах, що дириґент - із Дніпропетровська. У нашій професії людина повинна постійно підтверджувати свою майстерність, бо вона має здатність згасати, якщо нею не опікуватись, не вдосконалювати.

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÇÀØÅË Â ÃÎÑÒÈ - ÏÎÐÛËÑß Â ØÊÀÔÓ «Íà äíÿõ ê ïðîæèâàþùåé íà Ïîòåìêèíñêîé óëèöå [íûíå óë. Âîðîøèëîâà Í.Ð.] â äîìå ¹10 À.Ã. Ôåäîðîâîé ÿâèëñÿ çíàêîìûé åå Ñ. è, óçíàâ îò ïðèñëóãè, ÷òî áàðûíè äîìà íåò, ïîïðîñèë ïîçâîëåíèÿ ïîäîæäàòü. Ïîëó÷èâ ñîãëàñèå ïîñëåäíåé, Ñ. ðàñïîëîæèëñÿ â Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

ãîñòèíîé, ãäå è ñòàë îæèäàòü ãîñïîæó Ôåäîðîâó. Âîñïîëüçîâàâøèñü çàòåì îòñóòñòâèåì ãîðíè÷íîé, îòëó÷èâøåéñÿ íà êóõíþ, Ñ., ëåæàâøèìè íà ïèñüìåííîì ñòîëå êëþ÷àìè, îòïåð ãàðäåðîá è ïîõèòèâ âèñåâøóþ çäåñü êàðàêóëåâóþ êîôòó, ñòîÿùóþ 700

ðóáëåé, è çîëîòóþ, îáñûïàííóþ áðèëëèàíòàìè áðîøü â 1 500 ðóáëåé, ñêðûëñÿ. Ïîëèöåéñêèìè âëàñòÿìè óñòàíîâëåíî, ÷òî êîôòó îí çàëîæèë â ìåñòíîì ëîìáàðäå çà 50 ðóáëåé, ïðè÷åì êâèòàíöèþ ïðèñëàë ïî ïî÷òå íà èìÿ ãîñïîæè Ôåäîðîâîé; î

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

ñóäüáå æå áðîøè ïîêà íè÷åãî íåèçâåñòíî», ïîèíôîðìèðîâàëà åêàòåðèíîñëàâöåâ «Þæíàÿ Çàðÿ» â êîíöå ñåíòÿáðÿ 1910 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄíÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

Номер підписано до друку 15.11.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 0 1736

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you