Page 1

р1

ÄÎÐÎÃÈ - ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ ÃÎÐÎÄÀ

ÁÎËÜØÅ ØÒÐÀÔÛ ÌÅÍÜØÅ ÄÒÏ

2

ÌÎÍÀÑÒÈÐ ÏÐÎÒÈ IÍÒÅÐÍÀÒÓ

 ÑÅÌÜÅ ÊÀÌÅÍÍÛÕ 14 ÁÀÁ - ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ ÊÀÊ ÓÊÐÀÈÍÖÛ «ÕÀÐ×ÀÌÈ ÏÅÐÅÁÈÐÀÞÒ»

5

15

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Âû íèêîãäà íå çàäóìûâàëèñü íàä òåì, ñêîëüêî äåíåã èç ñåìåéíîãî áþäæåòà áåçæàëîñòíî âûáðàñûâàåòå â ìóñîðíîå âåäðî? À âñå ïîòîìó, ÷òî ÷åëîâåê ñêëîíåí ïîêóïàòü â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå, ÷åì â ñîñòîÿíèè ñúåñòü. «Â³ñò³» ïîïûòàëèñü ðàçîáðàòüñÿ, êàêèå ïðîäóêòû ÷àùå âñåãî îêàçûâàþòñÿ «íà ñâàëêå».

№82 (1174) Четвер, 11 листопада 2010 р.

16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÄÅÒÑÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ

 ÄÂÀ ÐÀÇÀ ÁÎËÜØÅ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ èíèöèèðóåò ïîâûøåíèå ðàçìåðà ïîìîùè ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà è ïî óõîäó çà ðåáåíêîì. Äâà ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîïðîåêòà óæå íàïðàâëåíû â ïàðëàìåíò.  ÷àñòíîñòè, â íèõ ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî çà ðîæäåíèå ïåðâîãî ðåáåíêà ìàìû áóäóò ïîëó÷àòü 25 òûñ. 50 ãðí. (ñåãîäíÿ - 12 òûñ. 240 ãðí.), âòîðîãî - 50 òûñ. 100 ãðí., òðåòüåãî - äî 100 òûñ. 200 ãðí. Êðîìå òîãî, ðàçìåð ðàçîâîé ïîìîùè ïðåäëàãàåòñÿ óâåëè÷èòü äî 8 òûñ. 350 ãðèâåí. ○

«ÆÈËÈÙÍÛÉ» ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ÊÎÄÅÊÑ - ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ

4

Íèêîëàé Ïîëÿêîâ: «Áûòü, à íå êàçàòüñÿ» Ýòî îñíîâíîé æèçíåííûé ïðèíöèï, êîòîðîìó ðåêòîð Äíåïðîïåòðîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. Î.Ãîí÷àðà, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè Óêðàèíû íå èçìåíÿë íèêîãäà.  ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» Íèêîëàé Ïîëÿêîâ ðàññêàçàë î íàñòîÿùåì è áóäóùåì âóçà è î ñåáå.

ÃÎÒÎÂÛ ÐÀÑÊÎØÅËÈÒÜÑß

ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÄÅÍÅà ÍÅ ÆÀËÊÎ Îïðîñ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïîêàçàë, ÷òî çàòðàòû Óæå ñêîðî çàçâó÷èò ìåëîíà çèìíèå ãóëÿíèÿ, ïî äèÿ ëþáèìûõ «Ïÿòü ìèíóò», ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ðàçäàñòñÿ áîé êóðàíòîâ è ãîäîì, âîçðàñòóò â ñðåäíåì íàñòóïèò Íîâûé ãîä. ×òîáû íà 14,8% . Èç ïëàíèðóåìîé âñå ïðîøëî «êàê ïî ìàñëó», ñóììû â 2970 ãðèâåí ê äîëãîæäàííîìó ïðàçäíèêó óêðàèíöàì íà ïîäàðêè íå íóæíî õîðîøåíüêî ïîäãîòî- æàëêî 1590 ãðèâåí, íà âèòüñÿ. Äëÿ ÷åãî ïîíàäîáèò- ñòîë - 955 ãðèâåí, íà ñÿ îêîëî 3000 ãðèâåí. ðàçâëå÷åíèÿ - òîëüêî 424 Èìåííî ñòîëüêî â ñðåäíåì ãðèâíû. Êñòàòè, áîëåå 30 % íàìåðåíû ïîòðàòèòü ëþäåé ãîòîâû âëåçòü â óêðàèíöû íà íîâîãîäíèå è äîëãè, íî îòìåòèòü ïðàçäðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè. íèêè íà âûñøåì óðîâíå. ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

Èíòåðåñíî, ÷òî èç âñåõ ñòðàí, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â èññëåäîâàíèè êîìïàíèè Deloitte, Óêðàèíà ïîêàçàëà íàèâûñøóþ äèíàìèêó ðîñòà íîâîãîäíèõ òðàò. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ïëàíèðóåìîå óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ, èõ ðàçìåð, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè, îñòàåòñÿ íåâåëèêèì. Òàê, åñëè â åâðîâîì ýêâèâàëåíòå çàòðàòû óêðàèíöåâ ãäå-òî íà óðîâíå 280 åâðî, òî, ê ïðèìåðó, â

â Èðëàíäèè - 1020, Âåëèêîáðèòàíèè - ýòî 750, Ãåðìàíèè - 470, Øâåéöàðèè - 830, Ãðåöèè - 410, Ðîññèè - 385 åâðî. Áîëüøèíñòâî «íàøèõ» ìå÷òàþò óâèäåòü ïîä åëêîé «ïóòåøåñòâèå» èëè äåíüãè. Íåêîòîðûå íå îòêàçàëèñü áû è îò ýëåêòðîííûõ óñòðîéñòâ äëÿ äîìà. Ïðè ýòîì ñàìè óêðàèíöû ïëàíèðóþò äàðèòü íà Íîâûé ãîä êîñìåòèêó è ïàðôþìåðèþ.

18 Çîîäèâà. Óíèêàëüíûå æèâîòíûå èç «Ñêàçêè» cmyk

ÌèíÆÊÕ ïðîñèò Âåðõîâíóþ Ðàäó îäîáðèòü Æèëèùíûé êîäåêñ äî êîíöà íûíåøíåãî ãîäà. Ýòî îñíîâíîé äîêóìåíò, êîòîðûé ÷åòêî ðåãëàìåíòèðóåò îòíîøåíèÿ ìåæäó ïîòðåáèòåëåì è âëàäåëüöåì æèëîãî äîìà.  ïðîôèëüíîì âåäîìñòâå ñ÷èòàþò, ÷òî áåç íåãî òðóäíî äâèãàòüñÿ äàëüøå. Äåòàëèçèðîâàòü æå ïîëîæåíèÿ êîäåêñà ïîñëå åãî ïðèíÿòèÿ ñîáèðàþòñÿ â ïîñòàíîâëåíèè Êàáìèíà. Íàïîìíèì, ïàðëàìåíò óæå ïðèíÿë â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêò Æèëèùíîãî êîäåêñà Óêðàèíû. ○

ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ - ÍÅ ÃÐÓÇ

ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ «ÏÅÐÅÄÅËÊÓ» Ñ 2012 ãîäà â Óêðàèíå èñ÷åçíóò ïåðåîáîðóäîâàííûå ãðóçîâûå ìàðøðóòíûå òàêñè. Òàêîå îáåùàíèå îçâó÷èë ìèíèñòð òðàíñïîðòà è ñâÿçè Êîíñòàíòèí Åôèìåíêî. Çàïðåò íà ïåðåîáîðóäîâàíèå ãðóçîâûõ àâòî ïîä ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ âåäîìñòâî áóäåò èíèöèèðîâàòü óæå ñî ñëåäóþùåãî ãîäà. Ñ ïåðâîé æå ïîëîâèíû 2012-ãî èñïîëüçîâàíèå òàêèõ àâòîáóñîâ áóäåò âîîáùå çàïðåùåíî.


р2

2 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

11.11.2010 ð. ¹ 82 (1174)

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÀÐÒÅÐÈÈ

Âèçèòíîé êàðòî÷êîé ñòàíóò äîðîãè ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

9 íîÿáðÿ ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë îòêðûë ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà óëèöó Íàáåðåæíàÿ Ïîáåäû â Äíåïðîïåòðîâñêå

ÄÀËÈ ÎÒÌÀØÊÓ

ÇÅÐÍÎ «ÂÛÏÓÑÒÈËÈ» ÇÀ ÊÎÐÄÎÍ

НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ

Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ ðàçðåøèë ýêñïîðò çåðíà, íàõîäÿùåãîñÿ â óêðàèíñêèõ ïîðòàõ. Ïåðâûå ñóäà ñ ãðóçîì îòïðàâèëèñü 8 íîÿáðÿ - ñîîáùèë ïðåçèäåíò Óêðàèíñêîé àãðàðíîé êîíôåäåðàöèè Ëåîíèä Êîçà÷åíêî. Ïðè ýòîì ðàçðåøèëè ýêñïîðòèðîâàòü òî çåðíî, êîòîðîå óæå íàõîäèëîñü â ïîðòàõ, âñåãî - îêîëî 200 òûñ. òîíí. Âûâîçèòü çåðíî, õðàíÿùååñÿ â ïîðòîâûõ ýëåâàòîðàõ, ìîæíî áóäåò òîëüêî â ðàìêàõ ââåäåííûõ êâîò.

Теперь в областном центре появилась еще одна городская магистраль европейского уровня. Всего на участке от улицы Кос-

 ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÃÎÄÓ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ ÏÐ. «ÏÐÀÂÄÛ» È ÓË. ÐÀÁÎ×ÓÞ

ÍÎÂÎÑÒÈ ×ÅÐÅÇ ×ÅÒÛÐÅ ÃÎÄÀ

Ñ×ÅÒ×ÈÊ Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ ×åðåç ÷åòûðå ãîäà âñå ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà îáåñïå÷àò ñ÷åò÷èêàìè. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð ïî âîïðîñàì ÆÊÕ Þðèé Õèâðè÷. Ñîãëàñíî ïðîãðàììå ðåôîðìèðîâàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðèáîðàìè êîíòðîëÿ óêîìïëåêòóþò äîìà, èìåþùèå ïÿòü è áîëåå ýòàæåé. Ïîêà ñ÷åò÷èê âîäû åñòü ëèøü ó ìåíåå ÷åì ïîëîâèíû ìíîãîýòàæåê, òåïëîâûå - ìåíåå ÷åì ó òðåòè. Ôèíàíñèðîâàòü óñòàíîâêó áóäóò èç ãîñóäàðñòâåííîãî, ìåñòíîãî áþäæåòîâ è çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèé-ïîñòàâùèêîâ. ○

 ÏÐÎÅÊÒÀÕ

ÌÅÒÐÎ - ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ?  Óêðàèíå ìîãóò ïðèâàòèçèðîâàòü ìåòðî. Çàêîíîïðîåêò, èíèöèèðîâàííûé Ìèíýêîíîìèêè, ðàçðåøàåò ïðèâàòèçàöèþ òåïëîýëåêòðîöåíòðàëåé, ìåòðîïîëèòåíîâ, èìóùåñòâåííûõ êîìïëåêñîâ ïðåäïðèÿòèé àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Òàêæå èç ñïèñêà îáúåêòîâ, çàïðåùåííûõ äëÿ ïðèâàòèçàöèè, õîòÿò èñêëþ÷èòü ïðîèçâîäèòåëåé îñíîâíîé æåëåçíîäîðîæíîé òåõíèêè. Âìåñòå ñ òåì íåëüçÿ áóäåò ïðèâàòèçèðîâàòü àýðîäðîìû è àýðîäðîìíûå îáúåêòû. ○

ÍÀØÈ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ÊÀÍÀË ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÌ Â Èòàëèè îòêðûëñÿ òåëåâèçèîííûé êàíàë, êîòîðûé íà÷íåò âåùàòü íà óêðàèíñêîì ÿçûêå. Ñïóòíèêîâûé òåëåêàíàë Babel TV áóäåò ïîñâÿùåí íàèáîëüøèì èíîñòðàííûì îáùèíàì Èòàëèè - óêðàèíñêîé, ìàðîêêàíñêîé, ðóìûíñêîé, àëáàíñêîé, ëàòèíîàìåðèêàíñêîé è ôèëèïïèíñêîé. Êàæäûé äåíü îòâåäóò âåùàíèþ îòäåëüíîé îáùèíû. Íîâûé òåëåêàíàë äîëæåí ñïîñîáñòâîâàòü èíòåãðàöèè èììèãðàíòîâ è âçàèìîïîíèìàíèþ ìåæäó íèìè è èòàëüÿíöàìè.

мической до МерефоХерсонского моста отремонтировали 125 тыс. кв. м дорожного покрытия. Также в этот день председатель облгосадминистрации, его заместитель Геннадий Темник и мэр Днепропетровска Иван Куличенко про-

вели выездное совещание на проспекте Петровского. Сейчас там полным ходом идет капитальный ремонт проезжей части. Последний раз основательно дорогу ремонтировали здесь аж в 1983 году. Сейчас на проспекте уже укладывают асфальт,

монтируют опорную стену. Объект готов на 80%, окончания работы планируют на вторую половину ноября.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Дорожники обещают, что новые до-

роги простоят без капитального ремонта десять лет. Секрет долголетия - качественная асфальтная смесь с применением специальных присадок и кубовидного щебня. Кроме того, на дорогах оборудуют уклоны и систему ливнестоков, благодаря этому зимой на проезжей части не будет гололеда. «Набережная Победы - еще один успешный проект по развитию инфраструктуры Днепро-

петровска. Скоро таким же станет проспект Петровского. Все это - примеры эффективной общей работы областной и городской власти», считает Александр Вилкул. Он пообещал, что в следующем году в Днепропетровске проведут капитальный ремонт проспекта «Правды», улицы Рабочей и десятков других улиц и проспектов. Губернатор надеется, что вскоре дороги станут визитной карточкой города.

Ò²ËÜÊÈ Ó ÍÀÑ

Àâòî, ùî äàðóº æèòòÿ

ÐÅÀͲÌÎÁ²Ë² ÊÎØÒÓÞÒÜ 2 ÌËÍ. ÃÐÍ.

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 îáëàñíîìó Öåíòð³ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ç’ÿâèëèñÿ äâà ðåàí³ìîá³ë³ «Mersedes Benz». Íîâà òåõí³êà äîïîìîæå ìåäèêàì âðÿòóâàòè æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ñîòåíü äí³ïðîïåòðîâö³â Авто оснащене сучасним медичним обладнанням, що дозволить надавати невідкладну медичну допомогу: апаратом штучної вентиляції легень, кардіомонітором, дефібрилятором,

електричним аспіратором, а також спеціальними щитами, вакуумними матрацами та шинами, які забезпечують нерухомість тіла під час

транспортування. Крім того, одна з машин має додаткове обладнання для немовлят, а це дасть змогу перевозити новонароджених вагою

від 500 грамів, діточок з вадами серця та легень. Реанімобілі коштують 2 мільйони гривень й придбані коштом обласного

бюджету. Ініціатором купівлі нових авто став губернатор Олександр Вілкул. Під час вручення ключів від авто медикам він з гордістю зазначив: «Подібної техніки немає в медичних закладах України, а в світових лікарнях - це рідкість». На урочистостях був присутній також перший заступник голови облдержадміністрації Вячеслав Задорожний.


р3

ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.11.2010 ð. ¹ 82 (1174) ○

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÌÎÄÅÐͲÇÓªÒÜÑß

Ïðîòè ðàêó âèñòàâëÿòü «ïóøêè» Áóä³âíèöòâî ñó÷àñíîãî ðàä³îëîã³÷íîãî êîðïóñó ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ¹19 (íà âóë. Êîñì³÷í³é) ìຠçàâåðøèòèñü äî ê³íöÿ 2011 ðîêó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ²âàí Êóë³÷åíêî ï³ä ÷àñ âè¿çíî¿ íàðàäè

Íà Àýðîïîðòîâñêóþ íåäåëÿ

ÍÎÂÈÍÈ Â²ÒÀÍÍß

Ó ÏÎØÒÎÂÈʲ ÑÂßÒÎ

ØÎÑÒÅ ÑÊËÈÊÀÍÍß

ÏÅÐØÀ ÑÅÑ²ß ÎÁËÐÀÄÈ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

ÍÀ ÏÐÎÅÇÆÅÉ ×ÀÑÒÈ

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ïðàö³âíèê³â ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ ³ çâ'ÿçêó, ÿêèé â³äçíà÷àþòü 16 ëèñòîïàäà, ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä òåïë³ â³òàííÿ íàäñèëàþòü ïîøòîâèêàì. Ñâîºþ ùîäåííîþ ïðàöåþ ïîøòàð³ çâ'ÿçóþòü ì³æ ñîáîþ íàéâ³ääàëåí³ø³ ðåã³îíè. ¯õíÿ ðîáîòà ìຠâåëèêå çíà÷åííÿ íå ò³ëüêè äëÿ ñôåðè ïîñëóã, àëå é äëÿ çáåðåæåííÿ íàøî¿ ³ñòî𳿠òà êóëüòóðè. Êîæíîãî ðîêó âèõîäÿòü êîíâåðòè, ïðèñâÿ÷åí³ þâ³ëåéíèì äàòàì, âèäàòíèì îñîáèñòîñòÿì îáëàñò³, ïðîâîäÿòü ñïåöïîãàøåííÿ äî âåëèêèõ ñâÿò òà â ïàì'ÿòü ïðî âèçíà÷í³ ïî䳿. «Ïðèéì³òü ñëîâà âäÿ÷íîñò³ çà â³ääàíå ñëóæ³ííÿ ëþäÿì, çà â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ïðîôåñ³îíàë³çì. Áàæàºìî é íàäàë³ ã³äíî âèêîíóâàòè ñâîþ ñïðàâó. Äîáðîáóòó âàì ³ âàøèì ðîäèíàì», - éäåòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³.

²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Мер ознайомився з ходом робіт, поспілкувався з підрядчиками і лікарями. «Фінансуватись цей об’єкт буде як із місцевих бюджетів, так і з державного. Ми придбаємо 4 установки для лікування онкозахворювань вартістю 81 млн. грн.», - зазначив Іван Куліченко. Триповерховий корпус 2012 ð³ê - â³äêðèòòÿ сполучатиметься із будів- êîðïóñó. лею онкоцентру, сам же 41 ìëí. ãðí. - âàðò³ñòü буде знаходитись у котло- áóä³âíèöòâà. вані, його стіни складати- 25 òèñ. äí³ïðîïåòðîâö³â муться із залізобетонних õâîð³þòü íà ðàê. плит завтовшки 2 метри. Спеціалісти запевняють: мешканцям сусідніх кварпідстав боятися радіоло- талів немає. Працювати із сучасним гічного опромінення пацієнтам інших відділень та обладнанням, яке в народі

називають «променевими пушками», будуть фізикирадіологи. Разом з лікарями вони направлятимуть опромінення на хвору ділянку. Таким чином, стане можливим лікування навіть мікропухлин і це не буде шкідливим для організму.

ÄËß Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÎÍÊÎÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÏÐÈÄÁÀÞÒÜ 4 ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

ÍÎÂÅ ÑÊËÈÊÀÍÍß

Êåðóþ÷èñü ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîñòàíîâèëà ñêëèêàòè ïåðøó ñåñ³þ îáëàñíî¿ ðàäè VI ñêëèêàííÿ 12 ëèñòîïàäà îá 11 ãîäèí³ â ñåñ³éí³é çàë³ îáëàñíî¿ ðàäè (ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïðîñï. ʳðîâà, 2, ²²² ïîâåðõ). ○

ÂÑÅÁ²×ÍÀ ÓÂÀÃÀ

ϲÄÒÐÈÌÓÞÒÜ ÒÀËÀÍÒÈ

Äåïóòàòè ñòàëè äî ðîáîòè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

Íà ïåðø³é ñåñ³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè øîñòîãî ñêëèêàííÿ îãîëîñèëè íî Äíåïðîïåòðîâñêå íà÷àëè ðåìîíò âîãî ìåðà òà âèçíà÷èëè ïåðøî÷åðäîðîãè íà óëèöå Àýðîïîðòîâñêîé ãîâ³ íàïðÿìè 䳿 íîâîãî äåïóòàò9 ноября этот участок осмотрел мэр ñüêîãî ñêëàäó Иван Куличенко. «Первоначально улица не входила в план капитального ремонта. Но учитывая, что дорога разбита, три дня назад мы начали подготовительные работы, затем здесь будут укладывать асфальт», - объяснил городской голова. Покрытие на Аэропортовской уложат в один слой толщиной 7-8 сантиметров. Отремонтируют почти 1 километр дороги. Всего на это потребуются около 4,5 тысячи тонн асфальта и неделя времени. Сегодня в Днепропетровске ремонтируют улицы Фурманова, Киевскую и Запорожское шоссе, завершились работы на спуске Тольятти и улице Дзержинского. Начали подготовку на проспекте Карла Маркса - от Ворошилова по кругу через памятник Славы. Причем вырезать старый асфальт на тех участках, поблизости которых нет жилья, должны ночью, а на остальных - днем. На следующей неделе там начнут укладывать новый асфальт. Поэтому на проспекте Карла Маркса будет затруднено движение. Но для проезда откроют параллельные улицы. Зеленую зону на этом участке проспекта обновлять пока не собираются. В будущем там расположится станция метро. Тогда на проспекте Карла Маркса и начнут комплексный ремонт проезжей части.

Учетверте очолив місто Іван Куліченко. Він зізнався, що й цього разу хвилювався, отримуючи від найстаршого депутата атрибути влади. Звертаючись до 120 депутатів міськради, новообраний мер поздоровив їх з перемогою і одразу ж зазначив, що розслаблятись не доведеться, бо питань, які потрібно вирішити, багато. Серед першочергових - соціальна сфера, комунальне господарство, екологія міста й інше. Іван Куліченко підкреслив, що обранці народу повинні звертати увагу не тільки на потреби власного електорату, але й ефективно вирішувати проблеми тих громадян, які не прийшли на вибори. Голова обласної державної адміністрації Олександр Вілкул, беручи участь у засіданні,

ÑÅÊÐÅÒÀÐÅÌ Ì²ÑÜÊÐÀÄÈ ÑÒÀ ÌÀÊÑÈÌ ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ

̲ÑÒÎ ÇÍÎÂÓ Î×ÎËÈ ²ÂÀÍ ÊÓ˲×ÅÍÊÎ закликав депутатів до плідної, згуртованої праці на благо народу. На сесії депутати обрали постійні комісії міської ради, їхніх голів та нового секретаря міськради - депутата від Партії регіонів Максима Романенка. Одразу після закінчення засідання міський голова Іван Куліченко та депутати нового скликання посадили 25 червоних каштанів «Бріотті» вздовж вулиці Красної (від гімназії №33 до вулиці Комсомольської ).

Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà âðó÷èëà 10 ñåðòèô³êàò³â íà îòðèìàííÿ ñòèïåíä³é ïðîâ³äíèì ä³ÿ÷àì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà îáëàñò³ òà 20 ãðàíò³â îáäàðîâàí³é ìîëîä³ â ãàëóç³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà. «Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèä³ëÿº âåëèêó óâàãó ï³äòðèìö³ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ ðåã³îíó òà ñòâîðåííþ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó êóëüòóðíèõ ³ òâîð÷èõ ³í³ö³àòèâ, - ñêàçàëà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà. - Ç ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà íàñòóïíîãî ðîêó ðîçì³ð ðåã³îíàëüíèõ ãðàíò³â ó ãàëóç³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà áóäå çá³ëüøåíî â 4 ðàçè». Ñüîãîäí³ ðîçì³ð îäíîãî ãðàíòà ñòàíîâèòü 510 ãðí., ðîçì³ð ðåã³îíàëüíî¿ ñòèïåí䳿 - 2244 ãðí. ○

ÐÎÁÎÒÈ ÍÀ ÒÈÆÄÅÍÜ

ÇÀ˲ÇÍÈÖÞ ÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ Ïðîòÿãîì òèæíÿ - ³ç 8 äî 12 ëèñòîïàäà Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ìຠìîäåðí³çóâàòè íåïàðíó êîë³þ íà ïåðåãîí³ Ñóõà÷³âêà-Áàãë³é. Êð³ì òîãî, êàïðåìîíò ïðîâåäóòü íà ñòàíö³¿ ѳìôåðîïîëü, ïåðåãîíàõ Êåð÷ - Êåð÷-Ïîðò ³ Ðÿäîâà - Ãðåêóâàòà. Íà ñòàíö³ÿõ Îá³ëüíà, Äí³ïðîïåòðîâñüê, Ìåë³òîïîëü òà ä³ëüíèö³ Ìîéñå¿âêà - ²íãóëåöü âèêîíàþòü ñåðåäí³é ðåìîíò êî볿 òà çàì³íÿòü ñòð³ëî÷í³ ïåðåâîäè íà ñòàíö³¿ ͳêîïîëü. Ó çâ'ÿçêó ç ðîáîòàìè ìîæëèâ³ çì³íè ðóõó ïî¿çä³â.


р4

4 ВЕЛИКІ СТАВКИ ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Çà äâà òèæí³ â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äáóäåòüñÿ çàãàëüíîì³ñüêèé ñóáîòíèê. Äîðó÷åííÿ íà éîãî ï³äãîòîâêó êîìóíàëüíèì ñëóæáàì äàâ ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî. ³í òàêîæ ïîñòàâèâ êîìóíàëüíèêàì çàâäàííÿ àêòèâ³çóâàòè ðîáîòó ç ïðèáèðàííÿ îïàëîãî ëèñòÿ. ○

ÇÃÀÄÀÉÒÅ ÌÈÍÓËÅ

ÁÓÄÓÂÀËÈ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖ² Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿ äî 90-ð³÷÷ÿ êîìñîìîëó â³äêðèëàñü âèñòàâêà «Ë³òîïèñ òðóäîâèõ çâåðøåíü», äå ïðåäñòàâëåíî êàðòèíè ìèòö³â îáëàñíî¿ Ñï³ëêè õóäîæíèê³â. Ðîáîòè ïðèñâÿ÷åí³ òåì³ êîìñîìîëüñüêèõ áóäîâ îáëàñò³ é ì³ñòà. Òðèâàòèìå âèñòàâêà ì³ñÿöü. ○

ÙÅ ÏÎÊÀÆÓÒÜ ÑÅÁÅ

ÏίÕÀËÈ ÄÎ ÌÀÑËßÊÎÂÀ Äí³ïðîïåòðîâñüê³ âèíàõ³äëèâ³ ³ êì³òëèâ³ ïî¿õàëè â Ìîñêâó. Òàì ¿õ ÷åêຠÎëåêñàíäð Ìàñëÿêîâ, ÿêèé îñîáèñòî ãîòóâàòèìå êîìàíäè äî âèñòóïó. Íàãàäàºìî: 20 ëèñòîïàäà ó Á³ëîêàì'ÿí³é ìຠïî÷àòèñü Êóáîê ÊÂÊ ÑÍÄ. Òóðí³ð áóäå ïðèñâÿ÷åíèé 49-é ð³÷íèö³ Êëóáó âåñåëèõ òà êì³òëèâèõ. Íà Êóáîê ç'¿äóòüñÿ êîìàíäè 15 êðà¿í. Ìàéæå ð³ê òîìó çá³ðíà ÊÂÊ «Äí³ïðà» âèêëèêàëà ôóðîð ó Ðîñ³¿ ³ âïåðøå çà 18 ðîê³â óâ³éøëà äî âèùî¿ ë³ãè. ○

ÄÅÍÜ ÑÎ˲ÄÀÐÍÎÑÒ²

ÑÂßÒÊÓÂÀÒÈÌÓÒÜ ÑÒÓÄÅÍÒÈ Òðàäèö³éíî 17 ëèñòîïàäà â óñüîìó ñâ³ò³ â³äçíà÷àþòü ̳æíàðîäíèé äåíü ñòóäåíòà, ÿêèé ââàæàþòü Äíåì ñòóäåíòñüêî¿ ñîë³äàðíîñò³, ùî íå ìຠìåæ òà êîðäîí³â. Äí³ïðîïåòðîâùèíà º îñåðåäêîì çíà÷íîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî ðåñóðñó, àäæå çà ê³ëüê³ñòþ âèø³â òà çà ÷èñåëüí³ñòþ ñòóäåíò³â âîíà ïîñ³äຠîäíå ç ïðîâ³äíèõ ì³ñöü â Óêðà¿í³. Âèùó øêîëó â ðåã³îí³ ïðåäñòàâëÿþòü 56 ñàìîñò³éíèõ çàêëàä³â ²-²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, ñåðåä ÿêèõ: 12 óí³âåðñèòåò³â, 6 àêàäåì³é, 1 êîíñåðâàòîð³ÿ, 7 ³íñòèòóò³â, 13 êîëåäæ³â, 9 òåõí³êóì³â òà 8 ó÷èëèù.

11.11.2010 ð. ¹ 82 (1174)

Íèêîëàé Ïîëÿêîâ: «Áûòü, à íå êàçàòüñÿ» ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ: Êðåäî: îòñòàèâàÿ ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, ñëûøàòü ìíåíèå äðóãèõ. Ñåìüÿ: æåíà, äî÷ü, âíó÷êà. Ìåñòî îòäûõà: ñ. Õîðîøêè íà Ïîëòàâùèíå, Êðûì. Êíèãè: â ïîñëåäíåå âðåìÿ «Ïîðà, ìîé äðóã, ïîðà» Â.Àêñåíîâà. Ìóçûêà: È.Ñ.Áàõ.

ВЫБРАЛ СВОЙ ПУТЬ

ÂÈÉÄÅÌÎ ÄÐÓÆÍÎ ÍÀ ÑÓÁÎÒÍÈÊ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÇÀ ÄÂÀ ÒÈÆͲ

- Николай Викторович, расскажите, пожалуйста, о своих родителях и о том, что повлияло на Ваш выбор профессии. - Я родился в Днепропетровске в семье врачей. У родителей были по две медицинских специальности - гинеколога и хирурга: переквалифицироваться пришлось в годы войны. Конечно, они хотели, чтобы я стал врачом, продолжил семейную традицию, но не случилось. В школе я предпочитал математику, после 8 класса поступил в Днепропетровский механический техникум. Закончив его, работал в КБ «Южное» на ЮМЗ. В 1966 г. поступил в университет на механико-математический факультет по специальности «Гидромеханика». Вся моя жизнь по сей день неразрывно связана с университетом. - Наш университет - один из старейших в Украине. Каким видите его будущее? - Главное, чтобы наш классический университет, имеющий богатые традиции, соответствовал современным требованиям к вузу. Мы совершенствуем его структуру, расширяем возможности заниматься не только наукой, но и прикладными разработками, внедряем их. Совместно с Приднепровским центром Национальной академии наук мы

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÎÖÅÍÈÂÀÅÒ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÂÓÇÎÂ

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ Äîñòèæåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè Íèêîëàÿ Ïîëÿêîâà îòìå÷åíû ìíîãî÷èñëåííûìè ïîáåäàìè íà êîíêóðñàõ è âûñîêèìè íàãðàäàìè. Ñðåäè íèõ - îðäåí «Çà çàñëóãè» òðåõ ñòåïåíåé, îðäåí Ñâÿòîãî Âëàäèìèðà, Âñåìèðíûé ðûöàðñêèé îðäåí Ñâÿòîãî Ñòàíèñëàâà, Àêàäåìè÷åñêàÿ ïàëüìîâàÿ âåòâü Ôðàíöèè. работаем над созданием кластера. Это объединение теоретической науки, лабораторных исследований и технологические разработки, которые можно предложить промышленности. С гордостью скажу, что в этой сфере мы - «пионеры». Надеемся на изменения в законе о высшем образовании, которые позволят пройти всю эту цепочку.

ских и 119 докторских диссертаций. В аспирантуре и докторантуре - более 400 человек. В ДНУ аспирантов готовят по 60 специальностям в 17 отраслях наук, докторантов - по 22

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ

ÑÒÓÄÅÍÒÛ Ó×ÀÒÑß Â ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÕ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀÕ - ÏÀÐÒÍÅÐÀÕ

- Кому доверено обучение будущих светил науки и производства? - Несмотря на существование в Украине известных научных школ, ДНУ уверенно держит марку - входит в пятерку лучших классических университетов. За последнее десятилетие преподавателями защищены 648 кандидат-

специальностям в 10 отраслях. Наши достижения - открытия, изобретения - признаны во всем мире. - Насколько успешно сотрудничество с вузами зарубежья? - Сотрудничество очень продуктивное. Мы реализуем двусторонние соглашения с университетами и научными

центрами 60 стран Европы, Азии и Америки. Наши студенты учатся в лучших европейских университетах-партнерах, получая дипломы отечественного и европейского образца. Практически еженедельно мы принимаем иностранные делегации около 140 за год. Ожидаем расширения сотрудничества в связи с подписанием межправительственного договора с Бразилией. - Прокомментируйте, пожалуйста, новые правила приема в вузы, принятые Минобразования Украины. - Думаю, что увеличение времени для подачи документов, предварительная регистрация заявлений в электронной форме и дополнительные баллы за подготовительные курсы при вузах пойдут абитуриентам на пользу.

ХОББИ УНИВЕРСИТЕТ - Чем Вы занимаетесь в свое свободное время? - К сожалению, его практически нет. Даже дома не удается забыть об университете. Ко-

нечно же, это плохо, нужно что-то делать… - Но какие-то увлечения, все же, есть? - Скорее были: я собирал марки, иг-

ÄÍÓ ÈÌ. Î. ÃÎÍ×ÀÐÀ -  ÏÅÐÂÎÉ ÄÅÑßÒÊÅ ËÓ×ØÈÕ ÂÓÇΠÓÊÐÀÈÍÛ рал в волейбол. Любил и люблю театр в техникуме играл в спектаклях. Занимался я и музыкой закончил музыкальную школу по классу фортепиано. - Расскажите немного о своих близких… - Дочь Татьяна микробиолог, кандидат наук, серьезно думает о защите докторской диссертации. Моя особая радость и гордость внучка Анечка очень трудолюбивая, способная девочка: с детства танцует, поет, пишет стихи. Она - студентка второго курса экономического факультета, избрала своей специальностью маркетинг.


р1

МИРСЬКI СПРАВИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.11.2010 ð. ¹ 82 (1174) ○

ÂÑÅ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ

Áîëüøå øòðàôû - ìåíüøå ÄÒÏ ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

СУРОВЫЙ ПОДХОД

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÍÓÆÍÎ ÂÂÎÄÈÒÜ ÏÎÝÒÀÏÍÎ

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÂÄÂ ÇÀÂÆÄÈ Â ÑÒÐÎÞ

ÒÅÐͲÂÊÀ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÏÎÁÎÐÎËÀ ÂÑIÕ ÄIÂ×ÀÒ

ÞÐÈÉ ÏÎÄÎÏÐÈÃÎÐÀ, ñòàðøèé èíñïåêòîð óïðàâëåíèÿ ÃÀÈ â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè : -  íàøåì ðåãèîíå ôóíêöèîíèðóþò äî 40 îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ãîòîâÿò âîäèòåëåé ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé. Íà ñåãîäíÿ àêêðåäèòàöèþ ïðîøëè òîëüêî 4. Îäíàêî ïåðåä íàìè ïîñòàâëåíà çàäà÷à - çàâåðøèòü ýòîò ïðîöåññ äî íîâîãî ãîäà. Àêêðåäèòàöèÿ çàíèìàåò íå îäèí äåíü, íî íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ âïîëíå äîñòàòî÷íî. ДТП, а также подготовили свои предложения - правоохранители рассчитывают, что их рассмотрят в парламенте. К слову, «стражи дорог» взялись и за дисциплину собственных сотрудников. С ноября МВД будет проверять соблюдение правил дорожного движения сотрудниками правоохранительных органов, в том

числе работниками ГАИ. Так, например, если служителя закона застанут за вождением транспорта в нетрезвом состоянии, ему грозит увольнение.

ПРОЩАЙ, ШКОЛА? Что касается тех, кто выпускает будущих участников дорожного движения, то на сегодня аккредитацию Госавтоинспекции

 ÎÁËÀÑÒÈ ÀÊÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÛ 4 ÀÂÒÎØÊÎËÛ

Ëåñÿ Áîðóñ ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå íà íåäàâíüîìó ðîç³ãðàø³ Êóáêà ñâ³òó ç³ ñïîðòèâíîãî ºäèíîáîðñòâà ñåðåä ñïîðòèâíèõ êëóá³â. Âèõîâàíêà «Âèìïåëà» âèñòóïàëà â ðîçä³ë³ «ê³ê-äæèòñó» ñåðåä æ³íîê ó âàãîâ³é êàòåãî𳿠äî 50 êã. Äëÿ 23-ð³÷íî¿ òåðí³â÷àíêè çîëîòà íàãîðîäà Êóáêà ñâ³òó - óæå äðóãà â ¿¿ ñïîðòèâí³é êàð'ºð³.

прошли меньше 400 автошкол из 2500, зарегистрированных в нашей стране. Учреждения, обучающие водителей, должны до конца этого года получить необходимый сертификат. В противном случае их дальнейшая судьба окажется под вопросом. Напомним, ГАИ начало проводить аккредитацию с июля 2010 года - раньше это было в компетенции Минобразования. ○

 íóæíîì ìåñòå, â íóæíûé ÷àñ  Óêðàèíå ñîáèðàþòñÿ óñòàíîâèòü îòâåòñòâåííîñòü òåëåêàíàëîâ çà äåìîíñòðàöèþ ôèëüìîâ áåç ñïåöèàëüíîãî îáîçíà÷åíèÿ

ÍÅÄÅÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ñèíè ëåãåíäàðíîãî ãåíåðàëà Âàñèëÿ Ìàðãåëîâà, çàñíîâíèêà ñó÷àñíèõ ïîâ³òðÿíî-äåñàíòíèõ â³éñüê, âðó÷èëè îðäåíè «Ðèöàð Íåáà» âåòåðàíàì ÂÄ òà òèì, õòî çðîáèâ ñâ³é âíåñîê ó â³éñüêîâîïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ ìîëîä³. Îðäåíè «Ðèöàð íåáà» îòðèìàëè ãîëîâà Ñï³ëêè âåòåðàí³â àôãàíö³â Þð³é Ôåäîñåíêî ³ âåòåðàí â³éñüê ÂÄ Ìèêîëà Êîë³ñíèê. Ñàìå çà ¿õíüî¿ áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ â³äêðèâñÿ äóõîâíî-ïàòð³îòè÷íèé öåíòð, íà àëå¿ Ñëàâè âñòàíîâëÿòü áþñò ãåíåðàëà Ìàðãåëîâà òà òðèâຠáóä³âíèöòâî õðàìó ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ «Âçûñêàíèå ïîãèáøèõ».

ÃÀÈ ïîäóìûâàåò îá óâåëè÷åíèè øòðàôîâ è ïðîâåðÿåò, êàê ñîáñòâåííûå ñîòðóäíèêè ñîáëþäàþò ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Чтобы уменьшить число нерадивых водителей и совершаемых ими ДТП, гаишники намерены повысить штрафы для нарушителей правил дорожного движения. Об этом на минувшей неделе заявил начальник Департамента ГАИ Украины Валерий Лозовой. По мнению правоохранителей, наказание гривной работает. Так, в 2008 году, когда повысили размер взысканий за нарушение правил, число погибших в ДТП уменьшилось на 2000 человек, в 2009-м - еще на 1500 человек. С начала 2010-го количество аварий сократилось на 5310. По словам Лозового, новые изменения относительно ответственности водителей нужно вводить поэтапно, чтобы не вызвать негативного общественного резонанса. Сейчас в ГАИ написали Президенту докладную записку о последних резонансных

Законодатели вновь стали на защиту подрастающего поколения от пагубного влияния ТВ. В нашей стране планируют ввести ответственность за демонстрацию фильмов, не рассчитанных на детскую и

юношескую аудиторию, без специального обозначения на экране. Госкомпредпринимательства уже согласовал соответствующий законопроект, подготовленный Госкомтелерадио. В частности, телерадиоорганизациям запрещается распространять, а также анонсировать программы и передачи, которые могут повредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несо-

«ÇÍÀ×ÊÈ» È Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ, È ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ

ÏÐÅÑ-ÃÐÓÏÀ ÓÑÁÓ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ²ÍÔÎÐÌÓª вершеннолетних, в иное время, кроме как с 23.00 до 6.00 и на каналах с ограниченным доступом. При этом спецобозначения должны быть и в расписании программ, и на экране непосредственно перед трансляцией. В проекте за отсутствие таких «значков» предлагается ввести штраф в размере от 20 до 35 необлагаемых минимумов доходов граждан, конфискацию фильмокопий, а также средств, полученных от их демонстрации, продажи или передачи в прокат. Этот законопроект вступит в силу после утверждения парламентом и последующего опубликования.

Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè îãîëîøóº ïðî â³äêðèòèé êîíêóðñ ç äîáîðó êàíäèäàò³â äî âñòóïó íà íàâ÷àííÿ äî âèùèõ â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè íà áàç³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ó 2011 ðîö³: 9 Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, ì. Êè¿â; 9 ²íñòèòóòó ï³äãîòîâêè þðèäè÷íèõ êàäð³â äëÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè Íàö³îíàëüíî¿ þðèäè÷íî¿ àêàäå쳿 Óêðà¿íè ³ì. ß.Ìóäðîãî, ì. Õàðê³â. Ç ïðàâèëàìè ïðèéîìó ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè http://www.sbu.gov.ua/ òà Íàö³îíàëüíî¿ þðèäè÷íî¿ àêàäå쳿 Óêðà¿íè ³ì. ß.Ìóäðîãî http://jur-academy.kharkov.ua. Çà äîâ³äêàìè çâåðòàòèñü äî â³ää³ëó êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Óïðàâë³ííÿ ÑÁ Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. ×êàëîâà, áóä. 23. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê - 791-92-51, 791-94-34, 791-92-66,791-97-32.


р2

6 ЗІ СВЯТОМ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

11.11.2010 ð. ¹ 82 (1174)

16 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ - ÄÅÍÜ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ÐÀIJÎ, ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß ÒÀ ÇÂ'ßÇÊÓ

Ïîøòîâèêè Äí³ïðîïåòðîâùèíè âïåâíåíî ³äóòü âïåðåä! ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ïîøòîâà ëèñò³âêà éäå â³ä äóø³. Ïðèºìíî ïîáà÷èòè çíàéîìèé ïî÷åðê, â³ä÷óòè äóøåâíå òåïëî, ÿêå íàäõîäèòü â³ä íüîãî. Âñå öå ìîæëèâî çàâäÿêè ñòàá³ëüí³é ðîáîò³ ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó, ÿêó çàáåçïå÷óº â íàø³é îáëàñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà äèðåêö³ÿ Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó «Óêðïîøòà» Поштова мережа нашої області - одна з найбільших в Україні. До неї входять: Зональний вузол оброблення пошти, Центр перевезення пошти, Дніпропетровський та Криворізький поштамти, 6 Центрів поштового зв’язку, 10 Цехів обслуговування споживачів, 685 стаціонарних та 16 пересувних відділень поштового зв’язку. Колектив дирекції нараховує 6,5 тисячi працівників, 2,5 тисячі з яких - листоноші. Щодня вони сумлінно виконують свою роботу, аби споживачі мали змогу вчасно та якісно отримувати потрібні їм послуги. Дружну родину поштовиків Дніпропетровщини очолює Ірина Кільчинська, яка 22 роки працює в галузі поштового зв'язку, пройшла всi професійнi сходинки та своїми власними зусиллями здобула високи професійні знання, вміння організувати роботу великого колективу. Щодня по 5 магістральних, 7 внутрішньообласних, 64 районних та 34 міських маршрутах вирушають у дорогу поштові автомобілі. Важка та напружена робота дає плідні результати. За 9 місяців поточного року виробничі підрозділи Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта» обробили 76,6 млн. одиниць письмової кореспонденції, 3,2 млн. посилок, розповсюдили вроздріб та за передплатою 59, 3 млн. екземплярів періодичних видань, обробили 1,7 млн. грошових переказів. Ефективна робота поштового зв’язку безпосередньо пов’язана із професійним рівнем фахівців поштової справи. Так, у цьому році в Головному навчальному центрі УДППЗ «Укрпошта» підвищив свою кваліфікацію 71 працівник. Значну роль у підготовці фахових кадрів відіграє навчальний центр, який діє при Поштамті-центрі поштового зв’язку № 1. Поштовий зв’язок стрімко розвивається, крокуючи в ногу із часом. Так, на Поштамті-центрі поштового зв’язку № 1 у м. Дніпропетровську було запроваджено сучасну систему обслуговування клієнтів - «електронна черга». Її програмне забезпечення допомагає швидко розподіляти потік від-

²ðèíà ʳëü÷èíñüêà, äèðåêòîð ÄÄ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà»

ÏÎØÒÎÂÀ ÌÅÐÅÆÀ ÎÁËÀÑÒ² - ÎÄÍÀ Ç ÍÀÉÁ²ËÜØÈÕ Â ÓÊÐÀ¯Í²

ÑÜÎÃÎÄͲ ×ÅÐÅÇ Â²ÄIJËÅÍÍß ÏÎØÒÎÂÎÃÎ ÇÂ’ßÇÊÓ ÌÎÆÍÀ ÇÀÌÎÂËßÒÈ ÊÂÈÒÊÈ ÍÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ відувачів, завдяки чому клієнтам селених пунктів. А швидко дос- стується стабільним попитом. немає потреби стояти у чергах. тавляти документи, товари та Для клієнтів дуже зручно В області встановлено 502 ав- інші предмети по місту, області та оформлювати її саме на триватоматизовані робочі місця, оснащені комп’ютерами, електронними вагами. Електронними каналами здійснюється пересилання поштових переказів, як в межах України, так і за кордон. А віднедавна клієнти можуть отримувати інформацію про вручення переказу шляхом SMS-повідомлення. Доступ до глобальної мережі споживачам сьогодні надає Інтернет-центр, який діє у Дніпропетровському поштамті. Там також працює Поштовий міні-маркет, де можна придбати філателістичні новинки, широкий спектр газет та

ÑÂ²É ÂÍÅÑÎÊ ÏÎØÒÎÂÈÊÈ ÐÎÁËßÒÜ Ó ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ²ÑÒÎÐÈ×Íί ÏÀÌ’ßÒ² ÐÅòÎÍÓ журналів, фото і канцелярських товарів. Загалом мешканцям області надається близько 50 видів поштових послуг, як традиційних, так і сучасних. Сьогодні, наприклад, через мережу відділень поштового зв’язку можна замовляти квитки на транспорт, що особливо зручно для мешканців віддалених на-

Україні допоможе послуга «Кур’єрська доставка». Здійснити відправку термінових поштових відправлень можна завдяки послузі «Пріоритетна пошта», за якої листи, бандеролі, посилки обробляються першочергово. Споживачам вже давно відома послуга з передплати періодичних видань, яка кори-

лий термін - на рік або півріччя. Зараз триває передплата на 2011 рік, і поштовики запрошують всіх мешканців області, керівників установ передплатити улюблені й необхідні газети та журнали. У відділеннях поштового зв’язку приймають до сплати комунальні платежі, оплату за штрафи ДАІ, рахунки за кабельне телебачення, проживання у

гуртожитках, оплату за погашення банківських кредитів. Свій внесок поштовики роблять і у збереження історичної пам’яті регіону, її популяризацію серед широких верств населення. У цьому році було випущено художній немаркований конверт «Міський історико-краєзнавчий музей м. Кривий Ріг», художній маркований конверт «Петро Калнишевський», нові марки з серії «Локомотивобудування в Україні», які відображають досягнення промисловості Дніпропетровщини, та проведено їх спецпогашення. В урочистій обстановці за участю голови облдержадміністрації Олександра Вілкула, у приміщенні Поштамту-центру поштового зв’язку № 1 м. Дніпропетровська, проводилося спецпогашення, присвячене 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Своїм головним завданням і першочерговим пріоритетом Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» ставить турботу про своїх споживачів. Їх довіра та їхній вибір дуже важливі для представників поштової галузі Дніпропетровщини. Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» і надалі підвищуватиме якість обслуговування споживачів, застосовуватиме новітні технології, ремонтуватиме відділення поштового зв’язку, дбатиме про зручність своїх клієнтів та впроваджуватиме нові поштові послуги.


р3

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.11.2010 ð. ¹ 82 (1174) ○

«ÍÀ ÃÀÐß×ÎÌÓ»

Посадовець до своєї злочинної системи зі стягування хабарів з фізичних осіб та підприємств залучив трьох працівників керівної ланки митного поста «Кривий Ріг» та митного брокера. Митні посадовці, зловживаючи службовим становищем, навмисне відкладали або за надумани-

²Ç ÎÔÎÐÌËÅÍÍßÌ ÂÀÍÒÀƲ ÇÂÎ˲ÊÀËÈ ÍÀÂÌÈÑÍÅ

ÍÎÂÈÍÈ 5 ÁÀÊѲ ÕÂÈËÈÍÀ

²ÍÒÅÐÍÅÒÁËÈÇÜʲÑÒÜ Íåäàâíî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó «ïðèêðèëè» ï’ÿòü ïîðíîñòóä³é. Êð³ì äâîõ îðãàí³çàòîð³â, äî çëî÷èííî¿ ãðóïè âõîäèëè òðîº àäì³í³ñòðàòîð³â. Âîíè ï³äøóêóâàëè ä³â÷àò â³êîì 18-25 ðîê³â, â îñíîâíîìó ì³ñöåâèõ. ijâ÷àòà ñèä³ëè ïåðåä êàìåðàìè ³ äåìîíñòðóâàëè ñâî¿ «ïðèíàäè» â åðîòè÷íèõ ïîçàõ. Ñòó䳿 ïðàöþâàëè íà ê볺íò³â ç ªâðîïè òà ÑØÀ. Îäíà õâèëèíà «³íòåðíåòáëèçüêîñò³» êîøòóâàëà 5 äîëàð³â. Çàòðèìàòè ï³äîçðþâàíèõ âäàëîñÿ çàâäÿêè îáøóêàì çà 6 àäðåñàìè îäíî÷àñíî. Òðèâຠñë³äñòâî. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó.

ми підставами взагалі не проводили оформлення товарів, які ввозились через митні пости, хоча за законом повинні були це робити. Розгнівані підприємці приходили у митницю, щоб розібратись, в чому проблема. Митники відверто хабарів не вимагали, а рекомендували звернутись до «експерта» - одного з місцевих митних брокерів. Фактично цей брокер був посередником. Він, домовившись з митниками, пояснював, що, окрім офіційних платежів, обов’язково потрібно заплатити хабарі за кожну одиницю товару.

ÒÓÐÊÈ Ç Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÎÞ

Після затримання у підозрюваних вилучили безліч речових доказів, пачки із міченими банкнотами номіналом 100 та 500 гривень. В кабінеті одного з порушників знайшли ще 180 тис. гривень готівкою та «чорну бухгалтерію» - записи про суми та фірми, які платили за безперешкодне оформлення. Стосовно затриманих ділків прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за одержання хабара у великому розмірі або службо«ЧОРНА вою особою, яка займає БУХГАЛТЕРІЯ» відповідальне становище, Зловмисників взяли «на або за попередньою змовою гарячому» - при одержанні групою осіб. хабара в 65 тисяч гривень. Розслідування триває.

ÕÀÁÀÐ ÌÈÒÍÈÊÓ 65 ÒÈÑ. ÃÐÈÂÅÍÜ

Íà ìèíóëîìó òèæí³ â àåðîïîðòó «Äí³ïðîïåòðîâñüê» äâîº ãðîìàäÿí Òóðå÷÷èíè õîò³ëè âèâåçòè ç Óêðà¿íè ê³ëüêà êíèæîê. Ñåðåä íèõ ìèòíèêè çíàéøëè çá³ðêó Ïóøê³íà 1937 ðîêó âèäàííÿ òà «Á³áë³îòåêó ßçûêîçíàí³ÿ» 19151917 ðîê³â. Ö³íí³ñòü êíèã, ÿê³ âèëó÷èëè íà ìèòíèö³, âñòàíîâèòü åêñïåðòèçà. Ñêëàäåíî ïðîòîêîëè. ○

ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÀ ÇÀ ÑÒÀÐÀÍÍß

ϲÄ˲ÒÊÈ ÍÀÏÀÄÀÞÒÜ 15-ð³÷íîìó øêîëÿðåâ³ â Êðèâîìó Ðîç³ ñòàëî íóäíî. Ââå÷åð³ á³ëÿ îäíîãî ç áóäèíê³â ïî âóëèö³ ªñåí³íà â³í íàïàâ íà 27-ð³÷íó æ³íêó, çàâäàâ ê³ëüêà óäàð³â ³ çàáðàâ ñóìî÷êó. «Âèíàãîðîäà çà ñòàðàííÿ» âèÿâèëàñü ñóòòºâîþ: ìîá³ëüíèé òåëåôîí, íàâóøíèêè, êîñìåòèêà, 250 ãðèâåíü ³ ôîòîàïàðàò. Âñå ïîòÿãëî íà 10, 5 òèñ. ãðí. Àëå ãóëÿâ øêîëÿð íåäîâãî. Éîãî çàòðèìàëè, âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè. Øêîëÿðó çàãðîæóº äî 6 ðîê³â â'ÿçíèö³.

ÑÏÐÀÂÀ Ó ÑÒÎËÈÖ²

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÑÁÓ «Çëîâìèñíèê³â ï³ä âàðòîþ ïðèâåçëè â Êè¿â. ×àñòèíà 2 ñò. 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ òåðì³íîì â³ä ï’ÿòè äî äåñÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà».

ª ÏÎÏÈÒ - ª ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß

«Ò³íüîâ³» áàíê³ðè-ìàõ³íàòîðè ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

²ÄÌÈÒÎ 540 ÌËÍ. ÃÐÈÂÅÍÜ

Áàæàþ÷èõ â³äìèòè ãðîø³ ³ íå ïëàòèòè ç íèõ ïîäàòêè ó íàñ äóæå áàãàòî. À ÿê â³äîìî, º ïîïèò - º é ïðîïîçèö³ÿ. Öèìè äíÿìè íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñï³âðîá³òíèêè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè «ïðèêðèëè» ÷åðãîâèé êîíâåðòàö³éíèé öåíòð, îðãàí³çîâàíèé êåð³âíèêàìè áàíêó Власники та посадові особи фінансової установи нічого нового у справі «відмивання» грошей не вигадували, працювали за традиційною схемою. На рахунках транзитних та фіктивних підприємств акумулювались «брудні» кош-

Â×ÈÌÎ ÃÐÀÌÎÒÓ

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

ЕКСПЕРТСПІЛЬНИК

ÍÎÂÈÍÈ

«Áðóäí³» ìèòíèêè «ßêùî ïîòð³áíèõ ëþäåé íå «ï³äìàçàòè», òî äóæå âàæêî áóäü-ÿêèé òîâàð â Óêðà¿íó çàâåçòè»,- ðîçïîâ³â ìåí³ á³çíåñìåí, ÿêèé çàéìàºòüñÿ ³ìïîðòîì. Çà ³ðîí³ºþ äîë³, ï³ñëÿ òîãî ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ çàòðèìàëè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìèòíèö³, ÿêèé îðãàí³çóâàâ çëî÷èííó ñõåìó ç îòðèìàííÿ õàáàð³â

ти клієнтів. Далі правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності. У паперах значилось, що отримана готівка витрачалась на закупівлю різноманітних товарів у фіктивних підприємств, за-

ÒÎÂÀÐÈ ²ÑÍÓÂÀËÈ Ò²ËÜÊÈ ÍÀ ÏÀÏÅв

реєстрованих на підставних осіб. Проте зрозуміло, що ніяких товарів та операцій купівлі-продажу не було. Завдяки такій системі ділки незаконно перевели в чисту готівку понад 540 млн. гривень. Правоохоронці

затримали одного з організаторів під час спроби незаконно зняти з рахунку 763 тис. гривень. Провели обшуки в банку, офісах та машинах, якими користувались «конвертатори». Вилучили 123 тис. доларів, 15 тис. євро, печатки, фінансову документацію та 130 комп’ютерів. Триває слідство.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

ÄÎÐÎÑ˲ ²ÃÐÈ

ÍÀÏÈËÎÊ ² ÊÎÕÀÍÍß 8 ëèñòîïàäà â ñåë³ Ëîáîéê³âêà Ïåòðèê³âñüêîãî ðàéîíó 51-ð³÷íà æ³íêà äóæå ïðèðåâíóâàëà ñâîãî 48-ð³÷íîãî êàâàëåðà. Àëå îñê³ëüêè âîíè ëþäè äîðîñë³, òî é ðîç³áðàòèñü âèð³øèëè, òàê áè ìîâèòè, «ïî-äîðîñëîìó». Ðîçãí³âàíà ïîäðóãà ñõîïèëà íàïèëîê ³ ÷îòèðè ðàçè âäàðèëà íèì êîõàíîãî â îáëè÷÷ÿ. ³ä òðàâì â³í ïîìåð. Âèííó çàòðèìàëè ïðàâîîõîðîíö³. ¯é çàãðîæóº â³ä 7 äî 15 ðîê³â òþðìè. ÂÈÑËÎÂËÞªÌÎ ÑϲÂ×ÓÒÒß 9 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó ðàïòîâî ï³øîâ ç æèòòÿ ÊÀÏÓÑÒßÍ ÑÅÐÃ²É ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ× ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ×,, ïðîôåñ³îíàë âèñîêîãî êëàñó, ñòàðøèé ðàäíèê þñòèö³¿, ÿêèé ïîíàä 15 ðîê³â ñâîãî æèòòÿ ïðèñâÿòèâ ïðîêóðîðñüêî-ñë³ä÷³é ðîáîò³. Éîìó áóëî ëèøå 39 ðîê³â. Ñâ³é ïðîôåñ³éíèé øëÿõ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ ïî÷àâ ó 1995 ðîö³ ñë³ä÷èì ïðîêóðàòóðè Ñàìàðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ïîò³ì ïåðåáóâàâ íà ïîñàäàõ íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êðèì³íàë³ñòèêè ïðîêóðàòóðè îáëàñò³, ïðîêóðîðà ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Çà ïë³äíó ïðàöþ â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè íåîäíîðàçîâî çàîõî÷óâàâñÿ Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè, ïðîêóðîðîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Ñï³âðîá³òíèêè îðãàí³â ïðîêóðàòóðè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ âèñëîâëþþòü ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ ñ³ì'¿, ð³äíèì òà áëèçüêèì ÊÀÏÓÑÒßÍÀ ÑÅÐÃ²ß ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ×À.  íàø³é ïàì'ÿò³ íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ ñâ³òëèé îáðàç ö³º¿ Ëþäèíè ùèðî¿ äóø³, ñåðäå÷íî¿ äîáðîòè, íàäçâè÷àéíî¿ ñêðîìíîñò³, äîáðîçè÷ëèâîñò³ òà ïðàöåëþáñòâà. Ñóìóºìî ³ ïîä³ëÿºìî òÿæêèé á³ëü âòðàòè.


р10

14 ЖИТТЯБУТТЯ ○

ÍÎÂÈÍÈ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß ÏÐÎÏÎÍÓª: ßêùî ó âàñ âèíèêëè çàïèòàííÿ ñòîñîâíî ãðèïó òà ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèõ â³ðóñíèõ ³íôåêö³é - òåëåôîíóéòå: 742-89-5 742-89-500 ç 9.00 äî 16.00 â ðîáî÷³ äí³,

742-87-62, 741-10-11 ö³ëîäîáîâî. ○

ØÀÍÎÂͲ ÄÎ ÓÂÀÃÈ!

ÌÅØÊÀÍÖ² ÎÁËÀÑÒ²!

Ïðè Äåðæàâíîìó óïðàâë³íí³ îõîðîíè íàâîëèøíîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ îðãàí³çîâàíî ðîáîòó ùîäåííî¿ «ãàðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ ç 10.00 äî 12.00, êð³ì ñóáîòè òà íåä³ë³. Âè ìàºòå ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè êâàë³ô³êîâàí³ â³äïîâ³ä³ íà ñâî¿ çàïèòàííÿ ó ñôåð³ îõîðîíè äîâê³ëëÿ òà äîïîìîãó ó âèð³øåíí³ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü. Òåëåôîííèé çâ'ÿçîê çà íîìåðîì òåëåôîíó -

(0562) 46-60-76.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Відповідно до статті 1054 Цивільного кодексу України банк/фінансова установа (кредитодавець) за кредитним договором зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. Об'єктом кредитного правовідношення є грошові кошти. Статтею 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначається, що кошти - це гроші у національній або іноземній валюті.

 ñåìüå êàìåííûõ áàá ïîïîëíåíèå ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ

Êîëëåêöèÿ êàìåííîé ïëàñòèêè Äíåïðîïåòðîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ èì. ßâîðíèöêîãî ïîïîëíèëàñü 700-êèëîãðàììîâûì ýêñïîíàòîì, êîòîðîìó íå ìåíüøå 2500 ëåò В сентябре археологи музея во главе со старшим научным сотрудником Ларисой Чуриловой отправились в очередную этнографическую экспедицию. Как и в прошлые годы, музейщики объезжали села Днепропетровской области и спрашивали местных жителей, нет ли в их селе каменных скульптур. В Великоалександровке Васильковского района археологам сообщили, что во дворе Ивана Молокова имеется большой гранитный камень, который хозяева уже 32 года используют как подставку под ведра. До этого он служил порогом их хаты, построенной лет сто назад. Переезжая из нее в новый дом, Молоковы

ÑÒÀÒÓß ÁÛËÀ ÏÎÄÑÒÀÂÊÎÉ ÏÎÄ ÂÅÄÐÀ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÕÎÄÀÑ, çàâîòäåëîì àðõåîëîãèè ÄíÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî: - Ó íàñ áûëî 86 èçâàÿíèé, òåïåðü - 87. Áîëüøóþ ÷àñòü ïðåäñòàâëÿþò ïîëîâåöêèå ñòàòóè Õ²-Õ²²² ââ., à ñêèôñêèõ áûëî âñåãî 5, è ïîñëåäíÿÿ èç íèõ ïîñòóïèëà â êîëëåêöèþ ìóçåÿ ïî÷òè 20 ëåò íàçàä. Òåïåðü èõ ñòàëî 6. перетащили с собой и тяжеленный камень. Осмотрев находку, археологи сделали вывод, что удобная в хозяйстве вещь - это на самом

деле скульптура скифского воина, сделанная во II половине V или в начале IV века до н.э.. Селяне без сопротивления пожертвовали ценный

камень историческому музею. На вопрос, как музейщики определили, что нашли именно мужскую скульптуру, ведь камень сильно заглаженный, Владимир Ходас отвечает: «Если половцы делали статуи мужчин и женщин, то у скифов женских изваяний нет: у них был патриархат и почитание культа воина». Находку установили возле музея, рядом с

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ïðàâîì³ðíîñò³ íàäàííÿ áàíêàìè êðåäèò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 345 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè êðåäèòí³ îïåðàö³¿ ïîëÿãàþòü ó ðîçì³ùåíí³ áàíêàìè â³ä ñâîãî ³ìåí³, íà âëàñíèõ óìîâàõ òà íà âëàñíèé ðèçèê çàëó÷åíèõ êîøò³â þðèäè÷íèõ îñ³á (ïîçè÷àëüíèê³â) òà ãðîìàäÿí

ÌÅÑÒÍÀß ÍÀÕÎÄÊÀ

ÊÎÐÈÑÍÎ ÇÍÀÒÈ

ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÀ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÍÁÓ Â ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²

11.11.2010 ð. ¹ 82 (1174)

Згідно зі статтями 47, 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та главою 2 Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 №275, банки мають право здійснювати кредитні операції в іноземній валюті на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями. Разом з цим, відповідно до пункту 1.5 Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 № 483, якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією, на здійснення якої Національним банком України надана банківська ліцензія та письмовий дозвіл, є уповноважений

банк, то використання іноземної валюти як засобу платежу на території України за цією операцією дозволяється без індивідуальної ліцензії Національного банку України. Отже, надання банками кредиту в іноземній валюті на підставі банківської ліцензії і письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями, що видаються Національним банком України, є правомірним, така кредитна операція індивідуальної ліцензії не потребує. Додатково повідомляємо, що на сьогодні судовими рішеннями підтверджена правомірність видачі банками кредитів в іноземній валюті, а також отримання відсотків за кредитами в іноземній валюті на підставі банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку на здійснення валютних операцій (генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій). Так, наприклад, рішеннями Вищого господарсько-

го суду України від 26 травня 2010 року у справі № 2/147 за позовом фізичної особи підприємця до ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та від 08.09.2010 року у справі № 9/ 70пд за позовом юридичної особи до ВАТ «ВТБ Банк» визнано, що банки мають право здійснювати операції з валютними цінностями із розміщення залучених коштів в іноземній валюті на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку на здійснення валютних операцій. Апеляційний суд Донецької області ухвалою від 19 серпня 2010 року у справі № 22ц-14883 за позовом фізичної особи до АТ «Індустріально-експортний банк» про визнання кредитного договору в іноземній валюті, договору іпотеки недійсними, відмовив апелянту-позивачу, чим підтвердив правомірність укладання кредитних договорів в іноземній валюті, погашення основної суми кредиту та сплати відсотків в іноземній валюті. Щодо відсутності у бан-

ку, який надав кредит, обов'язку контролю за виконанням позичальником перед іншим резидентом України за іншим правочином грошового зобов'язання в іноземній валюті, що отримана як кредит. Частина 2 статті 345 Господарського кодексу України зазначає, що у кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту. Правова природа кредитних правовідносин свідчить, що кредитор не втручається у зобов'язання, які виникають між позичальником та іншим учасником цивільних відносин та які реалізуються через волевиявлення сторін. Частина 2 статті 524 ЦК України дозволяє визначати грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті. У разі, якщо позичаль-

тремя другими «скифами» и несколькими десятками половецких скульптур, которые, несмотря на их разный пол, в народе называют бабами. «Баба, - поясняет Ходас, делая ударение на второй слог, - это «предок» в переводе с тюркского. Это название применимо к каменной пластике в целом, потому что каменная скульптура - это почитание культа предков». ник не лише визначатиме грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті, а також використовуватиме на території України отримані кредитні кошти в іноземній валюті як засіб платежу при здійсненні розрахунків з іншим резидентом України (що не є уповноваженим банком), то одній із цих сторін необхідно отримати індивідуальну ліцензію на використання іноземної валюти як засобу платежу на території України, що передбачено статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02. 1993 №15-93. Фінансовий контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами на території України згідно з пунктом 3 статті 13 Декрету, здійснюють органи державної податкової служби в Україні. Таким чином, аналіз законодавства України свідчить, що на банк, який надав кредит, в межах правовідносин за кредитним договором, не покладається обов'язок здійснення контролю щодо виконання позичальником грошового зобов'язання в іноземній валюті, яке боржник виконуватиме перед іншим резидентом України за іншим правочином.


р11

СИТУАЦІЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.11.2010 ð. ¹ 82 (1174) ○

ÑÓÄÎÂÀ ÑÏÐÀÂÀ

ÍÎÂÈÍÈ

Ìîíàñòèð ïðîòè ³íòåðíàòó: «íåïîä³ëüíà» çåìëÿ ÀÍÍÀ ÌÀÒ²ªÍÊÎ, ÔÎÒÎ Ç ÑÀÉÒÀ WWW .GOROD.DP .UA WWW.GOROD.DP .GOROD.DP.UA

²ç 3-ãî ëèñòîïàäà ä³òè-³íâàë³äè ç³ ñïåö³àëüíî¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ øêîëè³íòåðíàòó ¹1 ñèäÿòü íà ñïàêîâàíèõ ðå÷àõ, - ùîäíÿ âîíè ÷åêàþòü íà âèñåëåííÿ ç ð³äíèõ ñò³í. Íàâ÷àëüí³ êëàñè, ñïîðòèâíèé çàë òà ¿äàëüíþ â íèõ â³äñóäèëè ñóñ³äè-÷åðíèö³ ç æ³íî÷îãî ÑâÿòîÒèõâ³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ БОРОТЬБА ЗА 3 ГЕКТАРИ Кореспонденти «Вістей» вже писали про конфлікт між монастирем та інтернатом, що розгорівся влітку цього року. Десять років діти з вадами розвитку прожили по сусідству з

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÅÄÈ×ÍÅ ÑвÁËÎ Êîíêóðñ íà çâàííÿ êðàùî¿ ìåäñåñòðè îáëàñò³ ïðîéøîâ íà áàç³ Òîìàê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Ôàõ³âö³ çìàãàëèñÿ â ïðîôåñ³éí³é ìàéñòåðíîñò³. Ïî÷åñíå äðóãå ì³ñöå çàéíÿëà ìåäñåñòðà ïîëîãîâîãî â³ää³ëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ Òåòÿíà Ìîâ÷àí, ÿêà äîãëÿäຠíîâîíàðîäæåíèõ. Òîð³ê Òåòÿíà ³ç ÷åðâîíèì äèïëîìîì çàê³í÷èëà Äí³ïðîïåòðîâñüêå ìåäó÷èëèùå, à íåùîäàâî îâîëîä³ëà ñïåö³àë³çàö³ºþ îïåðàö³éíî¿ ñåñòðè ³ ñòî¿òü ó ðåçåðâ³ íà ïîñàäó ñòàðøî¿ ìåäñåñòðè. ○

но під час революції та віддано під дитячий заклад. Головний аргумент - наказ Президента України, що гарантує безоплатне повернення релігійним організаціям культових споруд та майна, які є власні-

СУД ВІДМОВИВ сто закрити в чотирьох стінах вдома», ІНТЕРНАТУ Дніпропетровський апеляційний господарський суд 3 листопада вирішив конфлікт «діти-черниці» на користь останніх.

ÁÀÒÜÊÈ Ó ÑÓIJ ÊÐÈ×ÀËÈ: «ÃÀÍÜÁÀ!»

бідкається Наталія Галушко, мати школяра. «А спілкування, соціальна адаптація? Зібрати подібну сильну команду педагогів буде немож- ний заклад став ливо», - додає схви- справжнім домом, бо окрім статусу льована мати. «інвалід», вони ще мають статус «сирота». Якщо черниці таки зважаться закрити школу-інтернат, їх розподілять по звичайних дитбудинках.

НЕ КРАЩЕ МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ

черницями. Гаран- стю держави та вико- Обурені родичі вихотом їх спокою була ристовуються не за ванців школи-інтерпідписана у 2000 році призначенням. У нату виходили із угода, за якою дві сторони мирно розділи- ÊÎÌÅÍÒÀÐ ли будівлі та територію по вулиці Чичеàäâîêàò øêîëè-³íòåðíàòó ¹1: ріна, 171. Та спокійне життя закінчилось, - Ìè ïîäàâàòèìåìî êàñàö³éíó ñêàðãó äî коли школа-інтернат Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè òà отримала запрошен- áîðîòèìåìîñÿ äî ê³íöÿ. Áàòüêè ãîòóþòüñÿ ня до суду. Черниці â³äñòîþâàòè ñâî¿ ³íòåðåñè çà äîïîìîãîþ вирішили повернути ïëàêàò³â, ì³òèíãóþ÷è á³ëÿ âîð³ò Ñâÿòî-Òèõвсе, що стоїть на ста- â³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ. рих церковних землях, але було відібрасерпні цього року Гос- зали суду вигукуюподарський суд об- чи: «Ганьба!». «Закласті дав свій офіцій- лад для дітлахів з ний дозвіл на повер- розумовими та фінення майна. Проте зичними вадами школа-інтернат не один на область, здалась і подала апе- якщо його не стане, ляцію. дітей доведеться про-

ѲÒËÀÍÀ Á²ËÅÖÜÊÀ,

×ÈÌÀËÎ ÂÈÕÎÂÀÍֲ ª ÑÈÐÎÒÀÌÈ

ÒÀÊÀ ØÊÎËÀ²ÍÒÅÐÍÀÒ ªÄÈÍÀ  ÎÁËÀÑÒ² Школа-інтернат дійсно унікальна. Тут дітки з такими хворобами, як аутизм, синдром Формана, мікроцифалія навчились спілкуватись, розмовляти і, хоч не так швидко, але наздоганяють однолітків. До речі, для 25 вихованців навчаль-

На запитання: «Навіщо виселяти 200 дітлахів і що робитимуть близько 20 черниць на території розміром 3 гектари?», - адвокат СвятоТихвінського жіночого монастиря Андрій Патика не відповідає. Землі були у розпорядженні церкви, тож держава повинна виконати взяті на себе зобов'язання і не важливо, хто саме зараз користується майном - апелював у суді захисник. Хоча й додає, що виселяти дітей черниці не планують. За ким в офіційних документах залишиться територія по вулиці Чичеріна, 171 - ще питання. Але напевно можна сказати, що зал суду - не краще місце для зустрічі хворих дітей та черниць.

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÏÎÊÀÇÀÒÈ ÌÀÉÑÒÅÐ-ÊËÀÑ Ïàâëîãðàäñüêà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ³íôîðìóº ïðî ñâîþ ó÷àñòü ó âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ «Ïðèÿçíà àäì³í³ñòðàö³ÿ». Çàõ³ä ïðîâîäÿòü ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ïîøèðåííÿ êðàùîãî äîñâ³äó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî ôóíêö³é òà çàâäàíü îðãàí³â âëàäè. ○

ÌÈ ÇÀÂÆÄÈ ÐÀIJ ÂÀÌ!

ØÀÍÎÂͲ Ê˲ªÍÒÈ!  îïåðàö³éí³é çàë³ Ïîøòàìòó - ÖÏÇ ¹1 âè ìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãîþ «Êóð'ºðñüêà äîñòàâêà», çâåðíóâøèñü ó áóäü-ÿêå îïåðàö³éíå â³êíî. Ïðèéîì òà äîñòàâêà áóäå çä³éñíåíà êóð'ºðîì çà çðó÷íîþ äëÿ âàñ àäðåñîþ. ³äïðàâëåííÿ, ÿê³ ïåðåñèëàþòü ì³æ Êèºâîì òà îáëàñíèìè öåíòðàìè, äîñòàâëÿþòü àäðåñàòó íàñòóïíîãî äíÿ, ì³æ îáëàñíèìè öåíòðàìè - çà 1-3 äí³. ³äïðàâëåííÿ, ïðèéíÿò³ â ìåæàõ îáëàñíîãî öåíòðó äî 13 ãîä., äîñòàâëÿþòü òîãî æ äíÿ. Âè áóäåòå ïðèºìíî âðàæåí³ íàéíèæ÷èìè òàðèôàìè òà íàéëîÿëüí³øèìè óìîâàìè íàäàííÿ ïîñëóãè êóð'ºðñüêî¿ äîñòàâêè. ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊ

̲ÑÒÎ ÇÍÀÉØËÎ ×ÅÌϲÎÍÀ Çìàãàííÿ ïî ïàóåðë³ôòèíãó íà Êóáîê Óêðà¿íè çà âåðñ³ºþ ÀÂÏÑ ïðîéøëî ó Êðèâîìó Ðîç³. Âïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ Íîâîìîñêîâñüêà ³ êëóáó ç'ÿâèâñÿ ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó ç öüîãî âèäó ñïîðòó - Âàäèì Êàðïåíêî. Âñå æèòòÿ ÷îëîâ³ê çàéìàºòüñÿ æèìîì øòàíãè ëåæà÷è. Ö³êàâî, ùî ïåðåìîãó â³í çäîáóâ, íåçâàæàþ÷è íà õâîðîáó.


р12

16 АРТДИВА ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ «ÎÒÊÓÄÀ ÍÎÃÈ ÐÀÑÒÓÒ»

×ÒÎ ÐÓÑÑÊÎÌÓ ÕÎÐÎØÎ… Îäíàæäû âðà÷, ïðèãëàøåííûé ê áåçíàäåæíî áîëüíîìó ðóññêîìó ìàëü÷èêó, ðàçðåøèë åìó åñòü âñå, ÷òî îí çàõî÷åò. Ìàëü÷èê ñúåë ñâèíèíó ñ êàïóñòîé è, ê óäèâëåíèþ îêðóæàþùèõ, íà÷àë ïîïðàâëÿòüñÿ. Òîãäà âðà÷ ïðîïèñàë ñâèíèíó ñ êàïóñòîé áîëüíîìó íåìåöêîìó ìàëü÷èêó, íî òîò, ïîåâ, íà ñëåäóþùèé äåíü óìåð. Èìåííî ýòà èñòîðèÿ ëåæèò â îñíîâå âûðàæåíèÿ «÷òî ðóññêîìó õîðîøî, òî íåìöó - ñìåðòü». ○

ÂÎ ÄÀÞÒ!

ÌÎÐÊÎÂÊÓ Â ÔÐÓÊÒÛ «ÇÀÏÈÑÀËÈ»  Åâðîñîþçå ôðóêòàìè çàêîíîäàòåëüíî ñ÷èòàþòñÿ òîìàòû, ðåâåíü, ìîðêîâü, ñëàäêèé êàðòîôåëü, îãóðöû, òûêâû, äûíè, àðáóçû è èìáèðü. Òàêîé çàêîí ïîçâîëÿåò ëåãàëüíî ïðîèçâîäèòü è ýêñïîðòèðîâàòü èçãîòîâëåííûå èç ýòèõ ðàñòåíèé âàðåíüÿ è äæåìû, êîòîðûå, ïî ïðàâèëàì Åâðîñîþçà, ìîãóò èçãîòàâëèâàòüñÿ òîëüêî èç ôðóêòîâ. ○

ÏÎ ÎÁÛ×ÀÞ

ÑÓÑÈ - ÒÎËÜÊÎ ÐÓÊÀÌÈ Â ßïîíèè ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñóñè, êîòîðûå ïîâàð ñäåëàë ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ, íóæíî åñòü ðóêàìè. Ýòî óâàæåíèå è ïîõâàëà åìó, îñîáåííî åñëè ñóñè áûëè ïðèãîòîâëåíû ó âàñ íà ãëàçàõ õîçÿèíîì çàâåäåíèÿ. Òàêîé îáû÷àé íàçûâàåòñÿ - «êîíòàêò ÷åðåç êîæó». ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÏÈÒÜ ÍÅ ÏÅÐÅÏÈÒÜ

ÍÅÂÐÅÄÍÛÉ ÊÎÔÅ Â êîíöå XVIII âåêà â Øâåöèè áûë ïðîâåäåí ëþáîïûòíûé ìåäýêñïåðèìåíò. Ìåñòíîãî êîðîëÿ Ãóñòàâà III çàèíòåðåñîâàë âîïðîñ - âðåäåí ëè êîôå? Îí ïîìèëîâàë äâóõ îñóæäåííûõ áðàòüåâ-áëèçíåöîâ, îáÿçàâ èõ åæåäíåâíî ïèòü: îäíîãî - êîôå, äðóãîãî - ÷àé. À ê áëèçíåöàì ïðèñòàâèë äâóõ ïðîôåññîðîâ, ÷òîáû òå ñëåäèëè çà ìàëåéøèìè èçìåíåíèÿìè â ñîñòîÿíèè èõ çäîðîâüÿ. Ïåðâûìè èç ïÿòåðêè «óøëè» îáà ïðîôåññîðà, òðåòüèì ñòàë ñàì êîðîëü, áëèçíåöû ïðîäåðæàëèñü äîëüøå âñåõ, ïðè÷åì ðàíüøå ïîêèíóë ìèð òîò, êîòîðûé ïèë… ÷àé.

11.11.2010 ð. ¹ 82 (1174)

ÂÛÁÐÎÑÈÒÜ ÈËÈ ÍÅÒ?

Êàê óêðàèíöû «õàð÷àìè ïåðåáèðàþò» ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

Âû íèêîãäà íå çàäóìûâàëèñü íàä òåì, ñêîëüêî äåíåã èç ñåìåéíîãî áþäæåòà áåçæàëîñòíî âûáðàñûâàåòå â ìóñîðíîå âåäðî? À âñå ïîòîìó, ÷òî ÷åëîâåê ñêëîíåí ïîêóïàòü â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå, ÷åì â ñîñòîÿíèè ñüåñòü.  ðåçóëüòàòå, ðàçíàÿ âêóñíÿòèíà îòïðàâëÿåòñÿ â îòõîäû. «Â³ñò³» ïîïûòàëèñü ðàçîáðàòüñÿ, êàêèå ïðîäóêòû ÷àùå âñåãî îêàçûâàþòñÿ â âåäðå ПОВИНУЯСЬ ИМПУЛЬСУ В большинстве семей мусор принято выносить именно утром. Немаловажную роль здесь играет народная мудрость, которая гласит - проводить подобный «ритуал» вечером нельзя - денег не будет. Так вот, собираясь на работу, мы тщательно проверяем холодильник на «вместимость» и выбрасываем старые продукты. А после трудового дня снова и снова заходим в супермаркет, чтобы запастись новыми харчами. Причем, если вы - любитель огромных продуктовых магазинов, наверно, не раз замечали - зачастую в корзине оказывается не всегда нужная еда. Исследователи говорят, что такая «предрасположенность» к спонтанным приобретениям прямо зависит от возраста и уровня обеспеченности потребителя. То есть, чем моложе посетитель и чем толще его кошелек, тем чаще он покупает продукты, повинуясь сиюминутному импульсу. Интересно, что именно «ненужные» продукты в итоге оказываются в мусорном ведре.

но, что американцы, например, купив случайно немного подпорченный овощ или фрукт, не станут обрезать «по-

ÊÀÊÀß ÅÄÀ

Æ 9-10 êã øîêîëàäà Æ 23 êã ñûðà Æ 3 êã ìîðîæåíîãî Æ 10 êã ïèööû

Ôðóêòû Ð

Ô Ô

19%

ÓÊÐÀÈÍÅÖ ÅÆÅÃÎÄÍÎ ÏÎÒÐÅÁËßÅÒ:

Æ 11 ë âîäêè Æ 65 ë ïèâà Æ 23 êã ðûáû «ÏÐÎÑÈÒÑß Â ÂÅÄÐλ: Æ 58 êã ìÿñà Æ 1,1 êã ãðèáîâ Æ 25-30 êã ôðóêòîâ Æ 110 êã îâîùåé 4% Êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ

5%

Ô

Ìàñëî

Õëåá

«СПИСАТЬ» В ОТХОДЫ Итак, почему же мы выбрасываем продукты питания? В основном потому, что истек срок годности и употреблять такие харчи становится опасно для здоровья. Большинство отказываются от «залежа» по простой причине - давно лежит в холодильнике, и уже нет желания его съесть. Интерес-

врежденные места», а целиком, не церемонясь, отправят его в мусорное ведро. Мы, украинцы, более экономны в

14%

ÔÐÀÍÖÓÇ ÅÆÅÃÎÄÍÎ ÏÎÒÐÅÁËßÅÒ: ○

Ô

18%

этом плане и, конечно, пока не убедимся, что продукт полностью испорчен, в отходы его «не спишем». Кстати, первое фундаментальное исследование мусорных куч провели в Великобритании. Его результаты ошеломили ученых. Несмотря на невиданный мировой продовольственный кризис, местные жители крайне расточительны - ежедневно они выбрасывают на свалку миллионы тонн еды, вполне пригодной для употребления.

Ð

ÏÅÐÂÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ Ô ÌÓÑÎÐÍÛÕ ÊÓ× 7% Ìÿñî è ðûáà ÏÐÎÂÅËÈ Â ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ

Îâîùè

4%

Êðóïû è ìàêàðîíû

ÇÀ×ÀÑÒÓÞ Â ÊÎÐÇÈÍÅ ÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑß «ÍÅÍÓÆÍÀß» ÅÄÀ

Ð

P.S. Прежде, чем купить какой-либо продукт, убедитесь, что он действительно вам нужен. Не зря исследователи говорят: еды, которую за год выбрасывают в мусор, хватило бы, чтобы накормить количество людей, втрое превышающее ныÂÏ нешнее население планеты.


p5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

11.11.2010 ð. ¹ 82 (1174) ○

ÍÀÂÊÎËÎ ÕÀÐײ 17 ○

«Ö²ÍÀ  ÐÓÊÓ»

Äëÿ ëþáèòåë³â áîðùó é â³íåãðåòó íàñòàâ «çîðÿíèé» ÷àñ.  Óêðà¿í³ ïî÷àëè ìàñîâî äåøåâøàòè îâî÷³. Ùîïðàâäà, íàéá³ëüøèé òà íàéíåî÷³êóâàí³øèé ñþðïèç çðîáèëè êàðòîïëÿ é öèáóëÿ. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òèæí³â âîíè «ñêèíóëè â ö³í³» ìàéæå ïî ãðèâí³

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÀÃÐÀвß:

Àíàòîë³é Ðåêà,

Âàð³òü áîðùó - äîñõî÷ó ÌÀÐ²ß ÊÎÇʲÍÀ

ка» оптом та вроздріб коштувала від 4,5 до 6 грн/кг, а зараз на опті «править» 3,5-5 грн. за кіло. Десь 3-4 грн. доведеться віддати за моркву та буряк. Ще місяць тому цибулю буквально з руками відривали по 5 та 6 грн/кг, а зараз не хочуть брати навіть по 4 грн/кг. До речі, не набагато вона зараз дорожча і в роздрібній торгівлі.

АЖІОТАЖ ВІД НАС ПІШОВ

ЦИБУЛЮ З РУКАМИ ВЖЕ НЕ ВІДРИВАЮТЬ

ÊÀÐÒÎÏËß ÒÀ ÖÈÁÓËß ÏÎÄÅØÅÂØÀËÈ ÌÀÉÆÅ ÍÀ ÃÐÈÂÍÞ ти, коли люди з'їдять свої запаси», - говорить реалізатор з багаторічним досвідом Микола. За його словами, подібної картини, аби цієї пори дешевшали овочі, він не пам'ятає. Чоловік каже: зазвичай у жовтні

Ситуація пояснюється дуже просто. «Багато хто вже набрав овочевого добЦіни на картоплю та ра, тому доведеться чекаінші овочі з «борщового ÊÎÌÅÍÒÀРѲËÜÃÎÑÏÀÍÀ˲ÒÈÊÀ: набору» знизилися - в - Ìàéæå 80% ðèíêó íàëåæèòü 3-4 òèñÿ÷àì один голос запевняють äð³áíèõ îïåðàòîð³â, ÿê³ çàö³êàâëåí³ â øâèäêîìó експерти агроринку та îáîðîò³. Òîìó òîðãîâöÿì, ùîá íå ÷åêàòè реалізатори. Донедавна òèæíÿìè, ïîêè ðîçêóïëÿòü ¿õí³é òîâàð, бульба на Дніпропетровському ринку «Озерäîâåëîñÿ çíèæóâàòè ö³íè. Êð³ì òîãî,

ÊÀÏÓÑÒÀ ÍÅ «ÑÊÈÍÓËÀ» ÆÎÄÍί ÊÎϲÉÊÈ

äàëîñÿ âçíàêè é òå, ùî âèðîáíèêè îäðàçó ï'ÿòè íàéá³ëüøèõ îáëàñòåéâèðîáíèê³â êàðòîïë³ äî ñåðåäèíè òèæíÿ ïî÷àëè ñèíõðîííî çíèæóâàòè â³äïóñêí³ ö³íè, íàìàãàþ÷èñü â³äðîäèòè ³íòåðåñ îïòîâèê³â äî ñâîãî òîâàðó.

ÏÎÄÅËÈÌÑß ÏÎ-ÁÐÀÒÑÊÈ

Êóêóðóçû äëÿ ñîñåäåé íå æàëêî ÌÀÐÈß ÊÎÇÊÈÍÀ

Óêðàèíà ïîñòàâèò â Ðîññèþ 2 ìèëëèîíà òîíí êóêóðóçû è 100 òûñÿ÷ òîíí ñàõàðà. Ñòîðîíû óæå äîãîâîðèëèñü îá ýòîì нодательством, нужно проводить конкурс на определение оператора. Эксперты говорят, что поставки такого объема не успеют сделать до конца календарного года. Поэтому скорее все зерновые вывезут в Россию до конца маркетингового года. «В Украине кукурузы достаточно. И экспортный потенциал по этой культуре - наибольший, если брать зерновые культуры. Другое дело, что любой поставщик - государственная или частная компания - сейчас не может похвастаться таким запасом кукурузы. То есть, любой поставщик будет вынужден выходить на рынок для закупки кукурузы», - говорит эксперт рынка зерна Владимир Лапа. «Принимающей стороной» в России будет государственная Объединенная зерновая корпорация. А вот по каким ценам и кто из украинских операторов еще обсуждают. В соответствии с зако-

Ôà «Ìð³ÿ-Àãðî», Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ðàéîí: - Òå, ùî îâî÷³ òðîõè ïîäåøåâøàëè, íå äèâíî. Öå çâè÷àéíà ñåçîííà ñèòóàö³ÿ. Çàðàç ôåðìåðè òà îäíîîñ³áíèêè ïî÷àëè ìàñîâî çáóâàòè âèðîùåíå, áî çáåð³ãàòè éîãî í³äå. À ÿêùî ³ º äå, òî öå çàäîâîëåííÿ âë³òຠó äîáðó êîﳺ÷êó. Äî òîãî æ, ³ç ³íøèõ îáëàñòåé ïðèâåçëè ÷èìàëî ïðîäóêò³â «áîðùîâîãî íàáîðó». Òîæ òåïåð òîâàðó áåðè íå õî÷ó. Ùîäî ïðîãíîç³â íà ìàéáóòíº, òî ö³íè íà ì³ñö³ íå çóïèíÿòüñÿ ³, ÿê çàçâè÷àé, ³ç ìîðîçàìè ï³äí³ìàòèìóòüñÿ âãîðó.

«ÖÀÐÈÖÛ ÏÎËÅÉ» Ó ÍÀÑ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ

ÍÅ ÎÒÊÀÇÛÂÀÉÒÅ ÑÅÁÅ

ïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü. À äíåì, ñòàðàÿñü ïåðåêóñèòü À ÂÛ ÑÅÃÎÄÍß ÇÀÂÒÐÀÊÀËÈ? «íà ñêîðóþ ðóêó», ïîòðåáëÿÀâñòðàëèéñêèå ó÷åíûå ÷òî, íå ïîåâ óòðîì, ÷åëîâåê åì ìàññó âðåäíîé è áîãàòîé äîêàçàëè: ïðèâû÷êà íå íå ïîëó÷àåò íåîáõîäèìûé êàëëîðèÿìè åäû. Ýòè çàâòðàêàòü ñ äåòñòâà çàïàñ âèòàìèíîâ è ïèòàòåëü- ïðîäóêòû ïðèâîäÿò ê ïðèâîäèò ëþäåé ê ñåðäå÷íî- íûõ âåùåñòâ. Èõ äåôèöèò áûñòðîìó íàáèðàíèþ âåñà, â ñîñóäèñòûì çàáîëåâàíèÿì è ñêàçûâàåòñÿ öåëûé äåíü: ìû ðåçóëüòàòå - ïîëó÷àåì äèàáåòó. À âñå èç-çà òîãî, íà÷èíàåì áûñòðî óñòàâàòü è áîëÿ÷êè. cmyk

ціни на «борщовий набір» починають «лізти вгору», тому нинішня ситуація, скоріше, нонсенс. Але не слід чекати, на думку Миколи, й подешевшання капусти. «Білокачанна цього року через спекотне літо дуже «підвела» аг-

рарів. Посадили її чимало, проте врожайність бажає кращого. Тож прогнози деяких фахівців, що капуста коштуватиме максимум 2 грн/кг, - не справдились, - пояснює співбесідник. - Зараз її ціна 3-4 грн/кг». Думку реалізатора Миколи підримують й сільгоспаналітики. Вони

переконані: ціна на картоплю й овочі зараз зафіксувалася й протримається на такому рівні до грудня. Щоправда, зростати вона почне одразу як зайдуть морози. Саме тоді виникають проблеми з перевезенням та зберіганням овочів.

²Ç ÌÎÐÎÇÀÌÈ Ö²ÍÈ «ÏÎ˲ÇÓÒÜ ÓÃÎÐÓ»


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

11.11.2010 ð. ¹ 82 (1174) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ìß× Â ÊÎÐÇÈÍÅ

Ñ àóòñàéäåðîì ñïðàâèëèñü ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Äíåïðîïåòðîâñêèé «Äíåïð» íå áåç òðóäà îáûãðàë àóòñàéäåðà óêðàèíñêîé áàñêåòáîëüíîé Ñóïåðëèãè

ÒÀÁËÎ: АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ После домашнего поражения 6 ноября от «Одессы» со счетом 81:86 «Днепру» надо было реабилитироваться перед болельщиками. И южненский «Химик», который сейчас показывает далеко не лучшую игру, казалось, отлично подходил для роли «мальчика для битья». Однако с первых минут гости дали понять, что надеяться на феерическую победу хозяевам площадки не стоит. До середины первой четверти счет был равным 11:11. Примечательно, что в матче против «Химика» в сине-белой майке вышел американский легионер Аарон Пэттвей. Чернокожий центровой выступал за «Днепр» в прошлом сезоне и дебютировал за нашу команду в феврале именно в

ÁËÈÑÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÒÒÂÅÉ ÂÅÐÍÓËÑß

ÁÊ «Äíåïð» - ÁÊ «Õèìèê» 73:68 (22:19, 16:14, 16:18, 19:17)

Áîìáàðäèðû:

Ñòèâåí Áóðòò (27 î÷êîâ) Òîíè Áèçàöà (18 î÷êîâ + 4 ïîäáîðà).

матче против южненцев. Подписать контракт с Пэттвеем руководители «Днепра» решили после травмы нигерийца Кенни Аделеке. Забегая наперед, скажем, что Аарон оправдал ожидания, заработав дабл-дабл - 13 очков и 13 подборов. Благодаря его игре, первый период встречи «Днепр» выиграл - 22:19.

ДВЕ «БОМБЫ» ОТ КОЗЛОВА Во второй десятиминутке игроки обеих команд попадали в кольцо реже. Впрочем, это не касается разыгрывающего «Днепра» Стивена Буртта, который за первую половину встречи набрал 18 очков. На пеВ третьей четверти горерыв команды ушли сти набрали больше очпри счете 38:33. ков, однако догнать днепрян так и не смогÑëåäóþùèé ìàò÷ «Äíåïð» ñûãðàåò ли. Как и до пере12 íîÿáðÿ â ðàìêàõ Ëèãè ÂÒÁ. Ñîïåðíèêîì äíåïðîïåòðîâöåâ ñòàíåò р ы в а , очки для áåëîðóññêèé «Ìèíñê-2006». хозяев исÍà÷àëî âñòðå÷è â 19.00. правно зарабатывал Буртт, а Петтвей отлично играл в защите. В последнем периоде «Химик» попытался отыграться, но сил не хватило. Окончательно деморализовали южненцев два точных трехочковых броска Даниила Козлова. Максимум на что хватило гостей - сократить отставание в счете до пяти очков.

ÍÎÂ ÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÁËÈ ÍÀÃÎËÎ!

ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ÑÅÐÅÁÐÎÌ Óêðàèíñêèå ñàáëèñòêè çàâîåâàëè ñåðåáðÿíûå ìåäàëè íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôåõòîâàíèþ â Ïàðèæå.  ôèíàëå íàøà êîìàíäà â ñîñòàâå Îëüãè Õàðëàí, Àëåíû Õîìðîâîé, Ãàëèíû Ïóíäèê è Îëüãè Æîâíèð óñòóïèëà ðîññèÿíêàì - 33:45. Áðîíçîâûå ìåäàëè âûèãðàëè õîçÿéêè òóðíèðà.  ïîåäèíêå çà òðåòüå ìåñòî êîìàíäà Ôðàíöèè îáûãðàëà àìåðèêàíîê. ○

ÐÅØÀÞÙÈÉ ÑÝÉÂ

È ×ÅÒÛÐÅÕ ÒÀÉÌΠÌÀËÎ Äíåïðîïåòðîâñêèé «Äíåïð» ïðîøåë â ïîëóôèíàë Êóáêà Óêðàèíû ïî ôóòáîëó. 10 íîÿáðÿ äíåïðîïåòðîâöû íà âûåçäå â ñåðèè ïåíàëüòè ïåðåèãðàëè ëóãàíñêóþ «Çàðþ». Îñíîâíîå âðåìÿ ìàò÷à çàêîí÷èëîñü ñî ñ÷åòîì 1:1, ó «Çàðè» ãîë çàáèë Ïîëÿíñêèé, ó «Äíåïðà» Ãëàäêèé. Íå âûÿâèë ïîáåäèòåëåé è îâåðòàéì.  ñåðèè ïåíàëüòè, êîòîðóþ «Äíåïð» âûèãðàë ñî ñ÷åòîì 5:4, ãåðîåì ñòàë ãîëêèïåð ßí Ëàøòóâêà. Îí ïàðèðîâàë óäàð Ìàêñèìà Áåëîãî.

«Королева Марго», актриса

ÀÔÈØÀ

«Пьяный мачо», певица

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1172


р6

18 ЗООДИВА ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ+ «ËÛÑÛÉ» ÌÀÐÀÁÓ

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

+

11.11.2010 ð. ¹ 82 (1174)

(

ÃÅÏÀÐÄ ( ËÀÑÊÎÂÛÉ ÌÀÐÑÈÊ

 íàñòîÿùåå âðåìÿ àìóðñêèå ëåîïàðäû íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè âûìèðàíèÿ. Èõ îñòàëîñü âñåãî 28 â Óññóðèéñêîì êðàå, íà èõ ðîäèíå. Íî â ßëòèíñêîì çîîïàðêå îíè ðàçìíîæàþòñÿ. Ðîäèëîñü óæå òðîå ìàëûøåé.

В Ялтинский зоопарк они «приехали» из Южной Африки в прошлом и в этом году. Но уже образовались три полноценные пары этих животных. Возможно, в скором времени посетители зоопарка смогут полюбоваться маленькими белыми львятами. Из всех зоопарков Украины белые львы есть только в «Сказке».

Ó ÀÌÓÐÑÊÈÕ ËÅÎÏÀÐÄÎÂ ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ

ÒÐÈ ÏÀÐÎ×ÊÈ ÁÅËÛÕ ËÜÂÎÂ

Èíòåðåñíûå è íåîáû÷íûå æèòåëè çîîïàðêà - ïòèöû ìàðàáó. Ýòî îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ âèäîâ ñóõîïóòíûõ ëåòàþùèõ ïòèö. Ïðè âçãëÿäå íà íåãî ñðàçó îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå áîëüøàÿ, ëèøåííàÿ ïåðüåâ ãîëîâà è îãðîìíûé ìàññèâíûé êëþâ. ○

Óíèêàëüíûå æèâîòíûå èç «Ñêàçêè» Â êîíöå îêòÿáðÿ ÿëòèíñêèé çîîïàðê «Ñêàçêà» îòìåòèë ñâîå 15-ëåòèå. Çà ýòî âðåìÿ çäåñü ñîáðàëè êîëëåêöèþ èç 150 âèäîâ æèâîòíûõ è ïòèö, à ýòî áîëåå 1000 ýêçåìïëÿðîâ. Ìíîãèå îáèòàòåëè ìåñòíîãî çîîïàðêà ýêñêëþçèâíû, èõ íåëüçÿ óâèäåòü íèãäå â Óêðàèíå, êðîìå ßëòû

ÒÎËÜÊÎ Â ßËÒÅ

ÊÑÅÍÈß ÊÀØÈÐÈÍÀ, ßËÒÀ, ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ», ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÇÎÎÏÀÐÊÀ

ÐÀÄÎÑÒÍÀß ÃÈÅÍÀ + ÆÓÆÀ Âñå ñ÷èòàþò ãèåí êîâàðíûìè è çëîáíûìè. Íî ãèåíà ïî êëè÷êå Æóæà ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì èç ïðàâèë. Åå äàâíî ïðèðó÷èëè ðàáîòíèêè çîîïàðêà. Îíà âñåãäà ñ ïî÷òè ñîáà÷üåé ðàäîñòüþ âñòðå÷àåò ãîñòåé â ñâîåì âîëüåðå.

ÁÅËÀß ÁÅÍÃÀËÜÑÊÀß ÒÈÃÐÞËß

+

Гепард Марсик тоже может похвастаться тем, что он - единственный в Украине. Гепарды не только самые быстрые животные на планете (развивают скорость до 110-115 км/ч, разгоняются до 75 км/ч за 2 секунды), но и самые легко приручаемые из всех больших кошек. У Марсика прекрасный характер, он добрый и ласковый.

Родиной белых тигров считается Индия. Индийцы воспринимали такого тигра как сверхсущество и свято верили в то, что если человек увидит белого тигра, ему будут дарованы просветление и полное счастье. В Ялтинском зоопарке живет самка бенгальского тигра по кличке Тигрюля. Мировая племенная книга белых тигров насчитывает только 130 животных во всем мире, поэтому они очень ценны и включены в Красную книгу. Тигрюля единственный белый тигр, который живет на территории Украины.

ËÞÁÈÌÖÛ ÏÓÁËÈÊÈ ØÈÌÏÀÍÇÅ

+

В зоопарке живет 7 человекообразных шимпанзе. Одна пара занимает «собственную квартиру», а все остальные живут в «коммуналке». Это - самый приближенный к человеку вид по уровню развития. И естественно, один из самых популярных среди посетителей. Шимпанзе очень умные и с удовольствием общаются с людьми.

«ÑÊÀÇÊÀ» ÎÒÌÅÒÈËÀ ÑÂÎÅ 15-ËÅÒÈÅ

( «ËÅÒÀÞÙÈÅ» ÆÈÐÀÔÛ Жирафы попали в зоопарк этим летом. Из Южной Африки самолетом везли пять животных, но один из них не перенес перелет и умер в дороге. Остальные четверо благополучно были доставлены в Ялту. Пока жирафы только привыкают к новым условиям обитания, но чувствуют себя уже достаточно вольготно. Работники зоопарка надеются, что они хорошо перенесут крымскую зиму.

+ «ËÅÍÈÂÛÅ» ÑÒÀÐÎÆÈËÛ «ËÅÍÈÂÛÅ» ÑÒÀÐÎÆÈËÛ В «Сказке» живет пара ленивцев. Они - старожилы зоопарка, обитают здесь уже более 10 лет. Эти животные очень неторопливы. Например, если мама

спешит к своему малышу, она развивает максимальную скорость - 4,5 метра в минуту. Опять же, ленивцев в Украине можно увидеть только в Ялте.


р8

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ

ЧЕТВЕР, 11 ЛИСТОПАДА 2010 РОКУ № 82 (1174)

«PUR:PURíûå» ìåëîäèè ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íåäåëÿ íå èç ïðîñòûõ. Ñåé÷àñ, êàê âîçäóõ, âàì íóæíà ýìîöèîíàëüíàÿ ïîäçàðÿäêà, èíà÷å ê êîíöó íåäåëè ìîæíî ðàñòåðÿòü âñþ æèçíåííóþ ýíåðãèþ. Ëó÷øèé èñòî÷íèê äëÿ ýòîãî - ëþáîâü. Çàìå÷àòåëüíûå îòíîøåíèÿ ìîãóò ïîäíÿòü âàñ íà ãðåáåíü óñïåõà.  êîíöå íåäåëè íåîáõîäèìî õîðîøî îòäîõíóòü. ТЕЛЕЦ Ñ ñàìîãî íà÷àëà íåäåëè âñòóïàþò â ñèëó íîâûå ïðàâèëà èãðû, âîñïîëüçóéòåñü ñîáñòâåííûìè çíàíèÿìè è ðåïóòàöèåé ÷åëîâåêà, íà êîòîðîãî ìîæíî ïîëîæèòüñÿ. Äàéòå âîçìîæíîñòü äðóãèì ðèñêîâàòü, à ñàìè ïîñòóïàéòå, îïèðàÿñü íà ôàêòû.  òå÷åíèå âñåé íåäåëè ïîâûøåíà àâàðèéíîñòü, ïîýòîìó áóäüòå îñòîðîæíåå. БЛИЗНЕЦЫ Åñëè õîòèòå ïðåóñïåòü â êàêîì-òî äåëå, íà÷èíàéòå ñîáèðàòü èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ â áóäóùåì. Ó÷åáà áóäåò ïîëåçíà íå òîëüêî ñòóäåíòàì. Ðàáîòàþùèå ëþäè ñìîãóò ïîâûñèòü ñâîå ìàñòåðñòâî. Íå âçðûâàéòåñü ïî ïóñòÿêàì, ñäåðæèâàéòå ýìîöèè, íàïðàâëÿéòå íåãàòèâ â êîíñòðóêòèâíîå ðóñëî.  êîíöå íåäåëè àêòóàëüíû ïîêóïêè äëÿ çèìíåãî ñåçîíà. РАК Íîâàÿ íåäåëÿ ðàçáóäèò ðàíåå äðåìàâøèå â âàñ ðîìàíòè÷åñêèå ÷óâñòâà. À çíà÷èò, ïðèÿòíûå ìîìåíòû íàñòóïàþùåé íåäåëè âû âñòðåòèòå ñ ñàìûì áëèçêèì äëÿ âàñ ÷åëîâåêîì. È ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòè ìîìåíòû áóäóò òèõèìè, ñïîêîéíûìè è íàïîëíåííûìè âçàèìíîé ñèìïàòèåé. ЛЕВ Íå ñòîèò îïàñàòüñÿ êàðäèíàëüíî ìåíÿòü æèçíü, âåäü âñå, ÷òî íè äåëàåòñÿ - ê ëó÷øåìó. Êòî-òî ïîñòîÿííî «âàðèòñÿ» â ïåðåìåíàõ, òàê ïî÷åìó íå âû? Ó âàñ âåäü ïîëó÷àåòñÿ îáóñòðàèâàòü ñîáñòâåííóþ æèçíü? Íî âåäü ýòî òîæå ñâîåîáðàçíûå ïåðåìåíû! Íå áóäüòå ïåññèìèñòîì â ëþáâè, îíà ê âàì åùå íàãðÿíåò. Îñòàâàéòåñü çàìå÷àòåëüíûì ýêîíîìèñòîì, è âàñ íåïðåìåííî æäåò óñïåõ â áèçíåñå. ДЕВА Íà ýòîé íåäåëå Äåâàì ïðåäñòîèò ïîñòè÷ü ñìûñë èçâåñòíûõ èçðå÷åíèé î íàñòîÿùèõ äðóçüÿõ. Âû îêðóæåíû ðàçíûìè ëþäüìè, íî òîëüêî èçáðàííûõ ìîæíî íàçâàòü èñòèííûìè äðóçüÿìè. Èìåííî îíè ñòàíóò âàøåé îïîðîé. Ñ íèìè áóäåòå âñòðå÷àòü ñàìûå ðàäîñòíûå ìîìåíòû. Îíè âàøè ïîìîùíèêè â òîì ñëó÷àå, åñëè ñóäüáà ïðèãîòîâèò äëÿ âàñ êàêèå-ëèáî ñþðïðèçû.

ВЕСЫ Íåäåëÿ ìîæåò ïðîáóæäàòü íå òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè. Çàäà÷à Âåñîâ - ïîäíèìàòü ñåáå íàñòðîåíèå ëþáûìè âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè. Ïîñêîëüêó òîëüêî íà ýìîöèîíàëüíîì ïîäúåìå âîçìîæíî äîáèòüñÿ âïå÷àòëÿþùèõ óñïåõîâ. Ðàçáóäèòå â ñåáå ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ, ðàçâèâàéòå ëó÷øèå êà÷åñòâà. СКОРПИОН Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè áóäåò àêòèâíîé, íàñûùåííîé íåîæèäàííûìè ñîáûòèÿìè èìåííî áëàãîäàðÿ îáùåíèþ. Âîñòîðãè ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè ïëàâíî ïåðåòåêóò â ñïîêîéíîå, öåëåíàïðàâëåííîå ñóùåñòâîâàíèå. Ñâÿçè óêðåïÿòñÿ è ñòàáèëèçèðóþòñÿ. СТРЕЛЕЦ Ñòðåëüöàì ïðîñòî íåîáõîäèìî áîëüøå âðåìåíè óäåëÿòü ñåáå, ñâîèì óâëå÷åíèÿì è èíòåðåñàì. Òàêæå ïîëåçíî îòûñêàòü â ñåáå ñêðûòûå òàëàíòû è ðåñóðñû. Ðàçâå âû ìîæåòå ïîõâàñòàòüñÿ, ÷òî çíàåòå ñåáÿ äîñòàòî÷íî õîðîøî? ×òî ñïîñîáíû ñïðîãíîçèðîâàòü ðåàêöèþ ñîáñòâåííîãî îðãàíèçìà íà òî èëè èíîå ñîáûòèå? Íå ñèäèòå â ÷åòûðåõ ñòåíàõ, ïîòîìó ÷òî êòî æå òîãäà óâèäèò, êàê âû òàëàíòëèâû è íåîðäèíàðíû? КОЗЕРОГ Íà íîâîé íåäåëå Êîçåðîãè ñêëîííû èäòè íà ïîâîäó ó ÷óæèõ ñîâåòîâ. Ýòî îøèáî÷íûé ïóòü. Ñâîáîäà - ýòî êàê ðàç òî, ÷òî íóæíî âàì ñåé÷àñ áîëüøå âñåãî. Ó âàñ ïðåêðàñíàÿ ëîãèêà, è áëàãîäàðÿ åé ìîæíî ðàçâÿçàòü ëþáîé óçåë ïðîáëåì. Íàñëàæäàéòåñü êîìôîðòîì â ðàáî÷åì îôèñå, îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè ñêëàäûâàþòñÿ íà óäèâëåíèå õîðîøî. ВОДОЛЕЙ Âîäîëåè ïî÷óâñòâóþò óïàäîê ñèë, ïîýòîìó âñå äåëà â ýòè äíè ëó÷øå âñåãî âûïîëíÿòü, íå òîðîïÿñü, âäóì÷èâî. Âû áóäåòå ïðîÿâëÿòü íåðåøèòåëüíîñòü, îäíàêî â ÷óâñòâàõ îêàæåòåñü âåñüìà ñìåëû. Ïðàêòè÷åñêè âñþ íåäåëþ âàñ áóäóò âîëíîâàòü ñåìåéíûå äåëà. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè çíà÷èòåëüíî óäà÷íåå. Íà÷èíàéòå âñå òî, î ÷åì ìå÷òàëè, íî íå ðåøàëèñü äåéñòâîâàòü. РЫБЫ Íà íîâîé íåäåëå Ðûáêè ñìîãóò èçìåíèòü ñåáÿ êàê âíåøíå, òàê è âíóòðåííå. Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà òî, êàêèå ïðîäóêòû ïîïàäàþò â âàø æåëóäîê. Íà÷íèòå îçäîðîâëåíèå îðãàíèçìà ñ ðàçãðóçî÷íîãî äíÿ. Ëþáûå ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ òàêæå ïðèíåñóò ìíîãî ïîëüçû. Ïîñòàðàéòåñü íàéòè «ñâîåãî» òðåíåðà, ê êîòîðîìó âàì áóäåò ïðèÿòíî ïðèõîäèòü ðåãóëÿðíî. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

Õàðüêîâñêàÿ ãðóïïà «Pur:Pur» ïðîñëàâèëàñü â Óêðàèíå áëàãîäàðÿ ëåãêèì àíãëîÿçû÷íûì ïåñíÿì, èñïîëíÿåìûì â àêóñòè÷åñêîì òðèî âîêàëèñòêîé Íàòàëüåé Ñìèðèíîé, ãèòàðèñòàìè Åâãåíèåì Æåáêî è Ñòàñîì Êîíîíîâûì. Íî ëåòîì ýòîãî ãîäà ãðóïïà íåîæèäàííî çàïèñàëà ðóññêîÿçû÷íûé àëüáîì íîâûì ñîñòàâîì, êîëëåêòèâ ïîïîëíèëñÿ áàñèñòîì Èâàíîì Êîíäðàòîâûì è óäàðíèêîì Äìèòðèåì Çèí÷åíêî СТЕСНЯЛАСЬ ПЕТЬ СВОИ СТИХИ - Расскажите, почему решили писать песни на родном языке? - Хочется, чтобы нас понимали. Когда поешь и смотришь со сцены в зал, то сразу видно, кто «усек» смысл песни, а кто нет. Есть определенные фразы, на которые люди должны реагировать. А реакция на русскоязычные песни заметна у всех слушателей. Это приятно. - А почему в новом альбоме всего семь песен?

ÕÎ×ÅÒÑß, ×ÒÎÁÛ ÏÅÑÍÈ ÏÎÍÈÌÀËÈ

- Альбом «Understandable» включает треки только на понимаемом языке. В него вошли все песни на русском и украинском, которые у нас были на тот момент. - И что, теперь смысл песен понимают все? - Оказалось, что не все. Есть у нас песня «Синяя борода». В Интернете я нашла статью, в которой говорится, что она о бытовом пьянстве. Правда, это можно оправдать тем, что сайт делают англоязычные люди, которые учат русский язык. - Теперь все песни будете делать русскоязычными? - Мы себя ни в чем не ограничиваем, пишем, как получается. Еще одна причина, почему у нас появились песни на русском языке - это то, что я пишу стихи на русском. Но сначала я стеснялась делать на них песни. «A Kiss» сняли отличный клип. Что-то еще АНСАМБЛЬ собираетесь экранизиТРИО ровать? НЕ ПОМЕХА - Следующим клипом - Вы волнуетесь пе- планировали сделать ред выходом на сцену? «Черный стих», но в по- Да, самое главное - следний момент я пошла попытаться расслабить- на попятную. ся, потому что иначе на- Занимаетесь ли чинаешь путать текст, чем-то, кроме музыки? заплетается язык. Было - Особо, кроме музытакое, что я просто забы- ки, никто ничем не занила часть текста. А песню мается. Только Дима, «A Kiss» мы как-то вооб- наш барабанщик, еще ще пели по кругу, потому учится. Чтобы «Pur: Pur» что я не могла вспомнить как-то двигался, развивторой куплет. вался, ему нужно уде- Кстати, на песню лять много времени.

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÄÅÈ ÆÄÓÒ Â ÊËÀÄÎÂÊÅ - Стоит ли ждать новых песен в акустике? - Все почему-то подумали, что полный состав - результат закономерного развития группы. А это - направление, которое развивается параллельно. Но мы не оставляем наше трио, это отдельная линия, которую продолжаем развивать. Для трио у нас много идей, которые лежат «в кладовке» и ждут своего часа.

ÞÌÎÐ Îòåö çâîíèò ñ ðàáîòû äîìîé, èíòåðåñóåòñÿ, êàê äåëà ó áîëüíîãî ñûíèøêè: - Êàê òû òàì? Êàêàÿ ó òåáÿ òåìïåðàòóðà?

- Ñîðîê òðè. - Äà òû ÷òî?! Íå ìîæåò áûòü! - Ìîæåò. Ìàìà òîëüêî ñåé÷àñ èçìåðÿëà, òàê è ñêàçàëà: «Òðèäöàòü øåñòü è ñåìü».

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Чт 11.11

+14 +17 0С +13 +14 0С

півд. 34 м/с

Пт 12.11

+11 +16 0С +7 +9 0С

півд.схід. 56 м/с

Сб 13.11

+14 +16 0С +7 +9 0С

півд.схід. 56 м/с

Нд 14.11

+15 +17 0С +7 +9 0С

півд.схід. 34 м/с

Пн 15.11

+15 +17 0С +5 +7 0С

півд.схід. 34 м/с

Вт 16.11

+10 +12 0С +6 +8 0С

півн.схід. 34 м/с

Ср 17.11

+9 +11 0С +1 +3 0С

півд.схід. 45 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень  у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації  рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ  з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 10.11.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж  70500 прим. Замовлення № 0 1535

вести приднепровья  
вести приднепровья  

вести приднепровья