Page 1

ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß 66-¯ в×ÍÈÖ² ÂÈÇÂÎËÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ñ ÊÐÛØÅÉ ÍÀÄ ÃÎËÎÂÎÉ

6

8

«ÑÓÕÎÌÓ ÊÎÑÌÎÄÐÎÌÓ» ÄÀËÈ ÑÒÀÐÒ

45

 ÎÁËÀÑÒ² Ç'ßÂÈÂÑß ÑÅÏÀÐÀÒÎÐ ÊÐβ

11

ßÊ ÃÎËÎÑÓÂÀËÈ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 79(1171)

31 æîâòíÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíà, ÿê ³ âñÿ Óêðà¿íà, îáèðàëà ïðåäñòàâíèê³â äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè. Êîðåñïîíäåíòè «Â³ñòåé» ïîáóâàëè íà äåÿêèõ ä³ëüíèöÿõ â îáëàñíîìó öåíòð³. Ïðî òå, ÿê òàì â³äáóâàëîñü ãîëîñóâàííÿ, ÷èòàéòå â íîìåð³.

Вiвторок, 2 листопада 2010 р.

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÂÅÍÅÑÓÝËÜÑÊÀß ÍÅÔÒÜ

ÓÊÐÀÈÍÀ - ÁÅËÀÐÓÑÈ Óêðàèíà è Áåëàðóñü ïîäïèñàëè äîãîâîð î òðàíñïîðòèðîâêå âåíåñóýëüñêîé íåôòè Ìîçûðñêîìó íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåìó çàâîäó. Äîãîâîð ïðåäóñìàòðèâàåò èñïîëüçîâàíèå íåôòåïðîâîäà «Îäåññà-Áðîäû» â íàïðàâëåíèè Áðîäîâ. Ðàíåå ìèíèñòð òîïëèâà è ýíåðãåòèêè Þðèé Áîéêî ïðîãíîçèðîâàë, ÷òî ïðîáíàÿ ïðîêà÷êà âåíåñóýëüñêîé íåôòè ñ ïîìîùüþ ìàãèñòðàëüíûõ íåôòåïðîâîäîâ «Îäåññà-Áðîäû» è «Äðóæáà» ñîñòîèòñÿ â íîÿáðå. ○

ÀÃÐÀÐÍÛÉ ËÈÄÅÐ

ÌÛ -  ÒÐÎÉÊÅ ËÓ×ØÈÕ

7

«Ìíîãî æàëîá íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ» Ñêîëüêî íà ñàìîì äåëå ìÿñà â êîëáàñå? ×òî âõîäèò â ñîñòàâ éîãóðòîâ? Êàêîé ñûð ïî-íàñòîÿùåìó ïîëåçåí?.. Ñåãîäíÿ ìíîãèå ñ íåäîâåðèåì îòíîñÿòñÿ ê êà÷åñòâó ïðîäóêòîâ â ñóïåðìàðêåòàõ. Îòâåòû íà ýòè âîëíóþùèå âîïðîñû, êàê íèêòî ëó÷øå, çíàþò ýêñïåðòû «Äíåïðñòàíäàðòìåòðîëîãèè». Êîððåñïîíäåíòó «Â³ñòåé» óäàëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ Àëåêñàíäðîì Òóð÷èíûì, ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòîì êà÷åñòâà òîâàðîâ è óñëóã â íàøåì ðåãèîíå. Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ ðàññêàçàë î ñåáå, î ëàáîðàòîðèè ÃÌÎ è î òîì, êàê ñîáèðàåòñÿ îáó÷àòü ïîêóïàòåëåé.

 ÒÎÏ-10 «ÇÐÅËÈÙ»

ÓÊÐÀÈÍÖÅ ÌÀÍÈÒ Ò êè èíòåðåñóþòñÿ ïîïóëÿðíûìè òåëåøîó è ñåðèàëàìè. Óêðàèíöû «ôàíàòåþò» îò Òàê, çà íåäåëþ, ñ 25 ïî 31 ñîâðåìåííîé òåëåïðîäóêîêòÿáðÿ, â òîï-10 çàïðîñîâ öèè. Òàêîé âûâîä ìîæíî óêðàèíñêèõ ïîëüçîâàòåëåé â ñäåëàòü, ïðîàíàëèçèðîâàâ ïîèñêîâèêå ïîïàëè ñåðèàëû, çàïðîñû èíòåðíåò-ïîëüçîòàëàíò-øîó è Óðè Ãåëëåð âàòåëåé â ïîèñêîâûõ ãëàâà æþðè íîâîãî ñåçîíà ñèñòåìàõ. Ïî äàííûì øîó «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». Óêðàèíñêîãî ôèëèàëà Èíòåðåñíî, ÷òî ïåðâîå ìåñòî êîìïàíèè «Google», ÷àùå ñðåäè íàèáîëåå èñêîìûõ ÒÂâñåãî íàøè ñîîòå÷åñòâåííè- ïðîäóêòîâ çàíÿë ñåðèàë ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

«Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíàÿ». Íà ïÿòîé ïîçèöèè îêàçàëîñü òàëàíò-øîó «Òàíöóþò âñå-3». Íåñêîëüêèìè ñòðîêàìè íèæå ðàñïîëîæèëñÿ «Õ-ôàêòîð». Çàìûêàþò òîï-10 êèíîñåðèàë «Èíòåðíû» è Óðè Ãåëëåð ýêñòðàñåíñ-ìèñòèôèêàòîð èç Èçðàèëÿ, èçâåñòíûé òåì, ÷òî âçãëÿäîì ñãèáàåò ìåòàëëè÷åñêèå ëîæêè è

îñòàíàâëèâàåò ÷àñû. Âûõîäèò, ÷òî òåëåøîó, êîòîðûå «ïðèêëåèëè» ê ýêðàíó áðèòàíöåâ è àìåðèêàíöåâ, ñ óñïåõîì çàâîåâàëè è òåëåçðèòåëåé Óêðàèíû. Íàøè âàðèàíòû ïðîåêòîâ «American Idol» («Óêðà¿íà ìຠòàëàíò») è «X-factor» ñòàëè íàèáîëåå óñïåøíûìè òåëåøîó â íàøåì ýôèðå çà ïîñëåäíèå ãîäû.

11 Ìèðñüê³ ñïðàâè. ˳öåíç³é ñòàëî ìåíøå cmyk

Óêðàèíà âîøëà â ÷èñëî ìèðîâûõ ëèäåðîâ ïî äèíàìèêå ðîñòà ïðîèçâîäñòâà ñåëüõîçïðîäóêöèè. Îá ýòîì èäåò ðå÷ü â äîêëàäå Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ. Íàðÿäó ñ Óêðàèíîé àãðàðíûìè ëèäåðàìè ïðèçíàëè Ðîññèþ è Áðàçèëèþ. Ñîãëàñíî ïðîãíîçàì ÎÎÍ, â 2019 ãîäó ðîñò â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå Áðàçèëèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2007-2009 ãîäàìè, ñîñòàâèò 40%.  Óêðàèíå è Ðîññèè, ïðè ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâ, îí áóäåò 29% è 26% ñîîòâåòñòâåííî. ○

ÎÒÑÐÎ×ÊÀ ÄËß ÌÅÄÈÖÈÍÛ

ÄÎ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ - 5 ËÅÒ Îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå â Óêðàèíå ïëàíèðóþò ââåñòè íå ïîçæå, ÷åì ÷åðåç ïÿòü ëåò. Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Âèêòîðà Ëûñàêà, ýòî ñîñòîèòñÿ â òå÷åíèå 2013-2015 ãîäîâ. Ñåãîäíÿ èçó÷àþò âñå ìîäåëè îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, êîòîðûå óñïåøíî ðàáîòàþò. Ðàíåå ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Çèíîâèé Ìûòíèê âûðàæàë íàäåæäó, ÷òî Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèìåò çàêîí îá îáÿçàòåëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè äî 2011 ãîäà. ○

ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ

ÁÎÍÓÑ ÇÀ ÊÓÐÑÛ Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû óòâåðäèëî íîâûå ïðàâèëà ïðèåìà â âóçû. Îäíî èç ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé - óâåëè÷åíèå âðåìåíè äëÿ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïîñòóïëåíèå. Âñòóïèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ íà÷íåòñÿ 1 èþëÿ è ïðîäëèòñÿ äî 31 èþëÿ. Çàðåãèñòðèðîâàòü çàÿâëåíèÿ ìîæíî áóäåò â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Àáèòóðèåíòû òàêæå ñìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå áàëëû çà ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû ïðè âóçàõ, ïîáåäû âî âñåóêðàèíñêèõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ Ìàëîé àêàäåìèè íàóê.


2 ВИБОРИ2010 ○

«ÃÎËÎÂÍÀ ÑÅÍÑÀÖ²ß Â²ÄÑÓÒͲÑÒÜ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÑÅÍÑÀֲɻ Ïðî öþ ãîëîâíó ñåíñàö³þ âèáîð³â çàÿâèâ ãëàâà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ. Êð³ì òîãî, çà éîãî ñëîâàìè, ðåçóëüòàòè âèáîð³â äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ï³äòðèìóþòü ïîë³òèêó Ïðåçèäåíòà é Óðÿäó. Ïðåì’ºð ï³äêðåñëèâ, ùî ï³âðîêó ï³ñëÿ âèáîð³â Ïðåçèäåíòà - çàìàëèé òåðì³í äëÿ òîãî, ùîá â³ä÷óòè âñ³ ñåðéîçí³ çì³íè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â êðà¿í³. «Ëþäè äîâ³ðÿþòü ïîë³òèö³ ³ Ïðåçèäåíòà, ³ Óðÿäó, äîâ³ðÿþòü ïîë³òèö³ êîàë³ö³¿. Öå íàéãîëîâí³øèé ðåçóëüòàò öèõ âèáîð³â», ï³äêðåñëèâ Ìèêîëà Àçàðîâ. ³í çàçíà÷èâ, ùî âèáîðè ïðîéøëè â³ëüíî ³ äåìîêðàòè÷íî. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ³ òå, ùî «ãàðÿ÷³ ë³í³¿ ÌÇÑ ³ Êàáì³íó íå çàô³êñóâàëè æîäíèõ ïîâ³äîìëåíü». ³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî äàí³ åêçèò-ïîë³â â³äïîâ³äàþòü ñîö³îëîã³÷íèì îïèòóâàííÿì, ÿê³ ïðîâîäèëèñÿ çà òèæäåíü. Ìèêîëà Àçàðîâ ï³äêðåñëèâ, ùî Óðÿä ïðàöþâàòèìå ç óñ³ìà êîíñòðóêòèâíî íàëàøòîâàíèìè ïðåäñòàâíèêàìè ïîë³òè÷íèõ ñèë, ÿê³ ïåðåìîãëè íà âèáîðàõ äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè. Ðàçîì ç òèì ãëàâà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî ðåçóëüòàòè åêçèòïîë³â ñâ³ä÷àòü - éîãî ïîë³òè÷íà ñèëà çì³öíèëà ñâî¿ ïîçèö³¿ â öåíòðàëüíîìó ðåã³îí³ êðà¿íè ³ íå âòðàòèëà â çàõ³äíèõ. Ìèêîëà Àçàðîâ òàêîæ â³äçíà÷èâ, ùî íå áà÷èòü òðàãå䳿 â òîìó, ùî äåñü ïåðåì³ã êàíäèäàò â³ä îïîçèö³¿. «ßêùî ìåð çàéìàòèìåòüñÿ ñâîºþ ñïðàâîþ, ìè éîìó äîïîìàãàòèìåìî», - ï³äêðåñëèâ â³í. ○

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ

ÑÎÔÈÞ È ËÀÂÐÓ ÎÖÅÍßÒ Ñ 1 ïî 4 íîÿáðÿ â ñòîëèöå ðàáîòàåò äåëåãàöèÿ ýêñïåðòîâ ÞÍÅÑÊÎ. Îíè îöåíÿò ñîñòîÿíèå Ñîôèè Êèåâñêîé è ÊèåâîÏå÷åðñêîé ëàâðû, à òàêæå èõ áóôåðíûõ çîí. Íàïîìíèì, ÷òî ëåòîì ýòîãî ãîäà ÞÍÅÑÊÎ ÷óòü íå âíåñëà çàïîâåäíèêè, íàõîäÿùèåñÿ ñåé÷àñ â åå ñïèñêå âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ, â «÷åðíûé ñïèñîê». Ïðè÷èíàìè ýòîãî, â ÷àñòíîñòè, áûëè ñòðîéêè â çàïîâåäíîé çîíå. ×òîáû èçáåæàòü òàêîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, Óêðàèíà äî ôåâðàëÿ 2011 ãîäà äîëæíà âûïîëíèòü ðåêîìåíäàöèè Êîìèòåòà âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ. ○

«ÅÂÐÎÂÛÂÎÄÛ»

ÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ Äåíü âûáîðîâ â Óêðàèíå ïðîøåë ñïîêîéíî, îäíàêî íåîáõîäèìî óñîâåðøåíñòâîâàòü èçáèðàòåëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Òàêèìè âûâîäàìè â ïîíåäåëüíèê ïîäåëèëèñü ñ æóðíàëèñòàìè íàáëþäàòåëè îò Åâðîïàðëàìåíòà. Îáùàÿ æå îöåíêà ìåñòíûõ âûáîðîâ â Óêðàèíå ñ èõ ñòîðîíû áóäåò äàíà â êîíöå òåêóùåé íåäåëè, ïîñëå äåòàëüíîãî àíàëèçà âñåõ ýòàïîâ, à íå òîëüêî ñàìîãî äíÿ âûáîðîâ.

02.11.2010 ð. ¹ 79 (1171)

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 1755 âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü ïðàöþþòü ó ðåã³îí³;

2 ìëí. 689 òèñ. 302

ëþäèíè ìàëè ïðàâî ãîëîñó;

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ïðîòîêîë³â ùå íå áóëî

ÏÐÅÌ'ªÐ ÂÂÀÆÀª

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏÅÐز ϲÄÑÓÌÊÈ

ÍÎÂÈÍÈ_

×èòàéòå íà ñàéò³:

2 òèñ. ñïîñòåð³ãà÷³â â³ä

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ó âèáîðàõ â îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âçÿëè ó÷àñòü 40,8% âèáîðö³â. Òàê³ äàí³ â ïîíåä³ëîê îïðèëþäíèëà îáëàñíà òåðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ

ïîë³òïàðò³é ïðàöþâàëè â îáëàñò³;

190 ïðîòîêîë³â çà äîáó

çàïîâíþâàëà êîæíà ÄÂÊ.

У неділю на 11 ранку своїм правом голосу скористалися всього 10% виборців, а о 15 годині ця цифра досягла 26,2%. Найактивнішими традиційно виявилися пенсіонери та мешканці сільських районів Дніпропетровщини. Так, найбільше людей проголосували в Юр’ївському районі - 61%. Повідомлень про серйозні порушення виборчо- чої комісії не надходило. го законодавства до облас- Хоч мали місце поодинокі ної територіальної вибор- випадки, які вплинути на

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÏÅÐÅÃÎͲ ÎײÊÓÞÒÜ ×ÅÐÅÇ 5 ÄͲÂ

результати виборів не могли. «Найпопулярніше» з порушень - ведення незаконної агітації у день волевиявлення та напередодні - у «день тиші». «Всі проблеми в ході виборчого процесу виникали через те, що законодавець дав замало часу на

його організацію. До того ж, кожному громадянину видавали по 7 бюлетенів з безліччю інформації. Опрацювати таку кількість інформації буде важко», розповів голова обласної територіальної виборчої комісії Павло Шандиба. За його інформацією, 1 листопада до обласного тервиборчкому не надійшло жодного протоколу дільничних комісій. Але результатів перегонів можна очікувати через 5 днів. Крайній же термін, що визначає закон, - 10 днів.

ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÂÛÁÎÐ

Ãóáåðíàòîð ïðîãîëîñîâàë çà áóäóùåå ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë íà âûáîðàõ 31 îêòÿáðÿ ïðîãîëîñîâàë â ðîäíîì Êðèâîì Ðîãå Председатель облгосадминистрации выполнил свой гражданский долг на избирательном участке № 05250, расположенном в здании «Кривбасспроекта». Участок открылся вовремя, и уже в 8.00 в помещение стали заходить первые избиратели. Александр Вил-

ÂÛÁÎÐ ÌÝÐÀ

кул пришел на избирательный участок практически сразу после открытия. Он быстро подписал необходимые документы, получил бюллетени, заполнил их в кабинке и опустил в избирательную урну. «От нашего выбора зависит, будет ли Днепропетровщина и дальше развиваться стабильно, такими темпами, как она развивается последние полгода. Я проголосовал за будущее Днепропетровщины, за будущее Кривбасса и уверен, что все будет

хорошо», - объяснил свой выбор губернатор. По его словам, после окончания вы-

боров все депутаты должны объединиться вокруг одной идеи - строительства силь-

ной Днепропетровщины, региона-лидера, первой области в Украине.

Êóëè÷åíêî ïîæåëàë ãîðîæàíàì ñòàáèëüíîñòè ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÌÝÐ ÃÎËÎÑÎÂÀË Ñ ÕÎÐÎØÈÌ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅÌ

Äåéñòâóþùèé ãîðîäñêîé ãîëîâà Äíåïðîïåòðîâñêà Èâàí Êóëè÷åíности. Хочу пожелать, чтобы и êî ïðîãîëîñîâàë â ÑØ ¹ 49 На избирательный участок Иван Куличенко пришел вместе с дочерью. Он немного постоял в очереди за бюллетенем, сделал свой выбор и в начале одиннадцатого опустил «полотна» в урну для голосования. «Думаю, что все днепропетровцы, независимо от того, за кого они проголосуют, хотят стабиль-

взрослые, и дети не беспокоились о своем будущем и жили в хорошей, стабильной обстановке», - отметил действующий городской голова. Иван Куличенко также поделился с журналистами, что настроение в это воскресенье у него отличное. Правда, накануне его немного расстроило поражение «Днепра» от «Шахтера» - этот матч состоялся в субботу.


ВИБОРИ 2010 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.11.2010 ð. ¹ 79 (1171) ○

À ÒÈÌ ×ÀÑÎÌ ÍÀ IJËÜÍÈÖßÕ…

ßê ãîëîñóâàëè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó 31 æîâòíÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíà, ÿê ³ âñÿ Óêðà¿íà, îáèðàëà ïðåäñòàâíèê³â äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè. Êîðåñïîíäåíòè «Â³ñòåé» ïîáóâàëè íà äåÿêèõ ä³ëüíèöÿõ â îáëàñíîìó öåíòð³. Ïðî òå, ÿê òàì â³äáóâàëîñü ãîëîñóâàííÿ, - ÷èòàéòå äàë³. Íàïðèêëàä, íà îêðåìèõ ä³ëüíèöÿõ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñïîñòåð³ãàëèñü ÷åðãè, àëå öå ïîÿñíþâàëîñü âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ âèáîð÷î¿ äîêóìåíòàö³¿.  ö³ëîìó æ ä³ëüíèö³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðàöþâàëè ó øòàòíîìó ðåæèì³, ñêàðã ùîäî ñóòòºâèõ ïîðóøåíü äî îáëàñíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ íå íàäõîäèëî

ÍÎÂÈÍÈ

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ

Ó ÌÅÊÑÈÊÓ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ Ç 1 ëèñòîïàäà Ìåêñèêà âèäàâàòèìå áåçêîøòîâí³ â³çè óêðà¿íöÿì. Äëÿ öüîãî ëàòèíîàìåðèêàíñüêà êðà¿íà ââåëà â ä³þ åëåêòðîííó ñèñòåìó îäåðæàííÿ äîçâîë³â íà â’¿çä òåðì³íîì ïåðåáóâàííÿ äî 90 äí³â. Òåïåð óêðà¿íñüê³ á³çíåñìåíè, òóðèñòè ³ òðàíçèòí³ ïàñàæèðè çìîæóòü áåç ïðîáëåì ¿õàòè â Ìåêñèêó. Ïðî öå äîìîâëÿëèñü çàñòóïíèêè ì³í³ñòð³â çàêîðäîííèõ ñïðàâ äâîõ êðà¿í. Íàãàäàºìî, ùî Ìåêñèêà àêòèâíî âèñòóïຠçà ñêàñóâàííÿ â³çîâîãî ðåæèìó ç Óêðà¿íîþ. ○

ÄÎÑÈÒÜ ÕÂÎвÒÈ

ÂÈÁÎÐֲ ÄÐÀÒÓÂÀ ÍÀÒÎÂÏ

ÇÀ «ÃÎËÎÑÎÌ»  Î×ÅÐÅÄÜ

Íà ä³ëüíè÷í³é âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ ¹ 03279, ùî ïî âóë. Äèìèòðîâà, 50, ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ÑØ ¹ 13, íà 13.00 ñïîñòåð³ãàëàñü âèñîêà ÿâêà âèáîðö³â.  îñíîâíîìó ëþäè äðàòóâàëèñü ÷åðåç ÷åðãè òà âåëèêó ê³ëüê³ñòü áþëåòåí³â. Áóëè òàê³ âèáîðö³, ÿê³, ïîáà÷èâøè íàòîâï íà ä³ëüíèö³, ïîâåðòàëèñÿ òà éøëè íàçàä. Çà ñëîâàìè ñïîñòåð³ãà÷³â, òóò ñòàâñÿ ³íöèäåíò, êîëè ë³òíÿ æ³íêà íåãàéíî ïî÷àëà âèìàãàòè ïðîïóñòèòè ¿¿ âïåðåä, ïîêàçóþ÷è ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ, àëå ¿¿ íå ïðîïóñòèëè.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 03303, ðàçìåñòèâøèéñÿ â çäàíèè ìíîãîïðîôèëüíîé ãèìíàçèè ¹ 33, ïðèíÿë ïåðâûõ èçáèðàòåëåé â 8.00. Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ãàëèíû Êîçà÷åíêî, àêòèâíîñòü â òå÷åíèå âñåãî äíÿ áûëà âûñîêîé. Îáðàçîâàëàñü î÷åðåäü, ò.ê. êàæäîìó ïðèøëîñü çàïîëíèòü ñåìü áëàíêîâ áþëëåòåíåé. Ê 15.00 ïðîãîëîñîâàëè 20% èçáèðàòåëåé. Çà õîäîì âûáîðîâ íàáëþäàëè ïðåäñòàâèòåëè ðÿäà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé Óêðàèíû ñóùåñòâåííûõ íàðóøåíèé íå îòìå÷åíî.

ÏÅÍѲÎÍÅÐÈ ÍÀÉÀÊÒÈÂͲز

ÊÎÆÅÍ ÏÏ''ßÒÈÉ ÇÀÁÓ ÎÊÓËßÐÈ Íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ ¹ 03294, ùî ïî âóëèö³ ×è÷åð³íà, 167, ó øêîë³³íòåðíàò³ äëÿ ä³òåé ç ÄÖÏ, ÿâêà íà âèáîðè-2010 áóëà íèçüêîþ. Íà 18.00 òóò ïðîãîëîñóâàëè 33% âèáîðö³â, à íà 19.00 - íà 5% á³ëüøå. ×åðã òà ïîðóøåíü íà ä³ëüíèö³ íå ïîì³òèëè.  îñíîâíîìó, éøëè ãîëîñóâàòè ëþäè ñåðåäíüîãî òà ñòàðøîãî â³êó. Äî ðå÷³, ñàìå ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ â³êîâî¿ êàòåãî𳿠íå ïåðåñòàâàëè äèâóâàòè ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ òà ñïîñòåð³ãà÷³â ñâîºþ çàáóäüêóâàò³ñòþ. Ìàéæå êîæåí ï’ÿòèé, õòî íîñèòü îêóëÿðè, ïðèõîäèâ áåç «ñâî¿õ ïîì³÷íèê³â», òîìó ïîâåðòàâñÿ äîäîìó, àáè âëàñíîðó÷ ïîñòàâèòè ãàëî÷êó çà ñâîãî êàíäèäàòà.

ÊÀÌÅÐÀ, ÌÎÒÎÐ: ËÞÄÅÉ ÍÅÌÀª Íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ ¹ 03275 ó íàøîìó ì³ñò³ íàãëÿäà÷³â òà ÷ëåí³â âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, çäàºòüñÿ, áóëî á³ëüøå í³æ âèáîðö³â. Íà 21.00 ïðîãîëîñóâàëè íå á³ëüøå 35% äí³ïðîïåòðîâö³â. Çà ñëîâàìè ÷ëåíà ä³ëüíè÷íî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ Òåòÿíè, òðàäèö³éíî íàéá³ëüø ïîë³òè÷íî àêòèâíèìè º ïåíñ³îíåðè. Àëå é ìîëîä³ òóò áóëî ÷èìàëî. Ñïîñòåð³ãà÷³ â³ä îäí³º¿ ç ïîë³òè÷íèõ ñèë âñòàíîâèëè íà ä³ëüíèö³ â³äåîêàìåðó, ÿêà â áåçïåðåðâíîìó ðåæèì³ çí³ìàëà âñå, ùî â³äáóâàëîñÿ ïðîòÿãîì äíÿ ãîëîñóâàííÿ.

«ÃÅÏÀÒÈÒÍÀ» ÁÎÐÎÒÜÁÀ  Óêðà¿í³ ñòâîðèëè êîíöåïö³þ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ïî áîðîòüá³ ç ãåïàòèòàìè. Âîíà âêëþ÷àòèìå çàõîäè ç ïðîô³ëàêòèêè ³ ë³êóâàííÿ â³ðóñíèõ ãåïàòèò³â äî 2016 ðîêó. Îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü áóäå âàêöèíàö³ÿ â³ä õâîðîáè ñòóäåíò³â, ë³êàð³â òà ³íøèõ, õòî ïåðåáóâຠó çîí³ ðèçèêó. Íà ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå ïðîáëåì ç ãåïàòèòîì Ñ, ÿêèé çàçâè÷àé ïðîõîäèòü ìàéæå áåçñèìïòîìíî ³ ó 80% ïåðåõîäèòü ó õðîí³÷íó ñòàä³þ. ○

˲ÒÍß Æ²ÍÊÀ ÍÀ Î×ÀÕ Ó ÂÑ²Õ ÐÎDzÐÂÀËÀ ÁÞËÅÒÅͲ

Íà 17.30 íà ÄÂÊ ¹ 03196 (ÑØ ¹ 96) Ëåí³íñüêîãî ðàéîíó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðîãîëîñóâàëè 38% âèáîðö³â. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ä³ëüíè÷íî¿ êîì³ñ³¿ ²ðèíè Êóëèêîâî¿, ¿é ÷îìóñü äàëè ³íôîðìàö³þ íå ïðî âñ³õ êàíäèäàò³â. Òàêîæ æ³íêà ïîñêàðæèëàñü íà íåïðèºìíó ïîä³þ: 47-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ïðèéøîâ âèêîíàòè ñâ³é ãðîìàäÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê. Òà êîëè ÷ëåí êîì³ñ³¿ ïîïðîñèëà éîãî ðîçïèñàòèñü íà êîíòðîëüíîìó òàëîí³, ùî ïîòð³áíî äëÿ çâ³òíîñò³, âèáîðåöü ðîçãí³âàâñÿ ³ ïîðâàâ òàëîí íà øìàòêè.

Íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ ¹ 03380, ùî ïî âóëèö³ Áðèãàäí³é, 10 ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ì³ñüê³é øêîë³ ¹10, íà 16 ãîäèíó ïðîãîëîñóâàëè 30% âèáîðö³â. Ïåðøèìè âèêîíàòè ãðîìàäÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê ïðèéøëè ïåíñ³îíåðè òà ñòóäåíòè. ×åðã íà ä³ëüíèö³ íå áóëî. Çà ñëîâàìè ÷ëåí³â êîì³ñ³¿, ãðîìàäÿí äðàòóþòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü áþëåòåí³â òà ¿õíÿ äîâæèíà. Çîêðåìà, ë³òíþ æ³íêó öå íàñò³ëüêè âèâåëî ç ñåáå, ùî íà î÷àõ ó âñ³õ âîíà ðîç³ðâàëà áþëåòåí³ òà âêèíóëà ¿õ â óðíó. Öåé ³íöèäåíò îäðàçó æ çàïðîòîêîëþâàëè.

Ó ÐÈÁÀËÜÑÜÊÎÌÓ ÍÅ ÏÎÑϲØÀËÈ Íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ¹ 03123 àêòèâí³ñòü âèáîðö³â áóëà ñëàáêîþ, íà 12.00 ïðîãîëîñóâàëè ëèøå 10% ìåøêàíö³â ñåëèùà Ðèáàëüñüêå. Ó ñåãìåíò³ ãîëîñóþ÷èõ ïåðåâàæàëè ïðåäñòàâíèêè ïåíñ³éíîãî â³êó. Ëþäè äî 60 ðîê³â ïðî ãðîìàäÿíñüêèé îáîâ'ÿçîê ïðèãàäàëè ëèøå ïî îá³ä³, ìîëîäü - âçàãàë³ ââå÷åð³. Íå îá³éøëîñÿ é áåç ïðîáëåì ç³ ñïèñêàìè - äåÿê³ ãðîìàäÿíè çíîâó íå çìîãëè ñåáå â³äøóêàòè.

ÍÀ IJËÜÍÈÖßÕ ÁÓËÈ ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÍÀÒÀË²ß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ, ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ, ßÍÀ ÑËÀÁÈØÅÂÀ

ÍÎÂÈÉ ÒÅÐ̲ÍÀË

ËÅÒÈÌÎ Ç «ÁÎÐÈÑÏÎËß» Àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü» ïî÷àâ îáñëóãîâóâàòè ì³æíàðîäí³ ðåéñè ó íîâîçâåäåíîìó òåðì³íàë³ F, ñïîðóäæåííÿ ÿêîãî çàâåðøèëè ó âåðåñí³. Ó òåðì³íàë³ ïðàöþâàòèìóòü 22 àâ³àêîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ 4 óêðà¿íñüê³. Òóò 30 ñò³éîê äëÿ ðåºñòðàö³¿, äâ³ ñò³éêè àâòîìàòè÷íî¿ ðåºñòðàö³¿, ïàðêîâêà íà 340 ì³ñöü. Çàì³ñòü ðåíòãåí³â ó íîâîìó òåðì³íàë³ ñòîÿòü áîä³ñêàíåðè, ÿê³ çà ñåêóíäó ïåðåâ³ðÿþòü, ùî íåñå ïàñàæèð. Ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü - 900 ïàñàæèð³â íà ãîäèíó íà ïðèë³ò ³ ñò³ëüêè æ íà â³äë³ò. ○

Ç ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÒÀËÎÍÀ ÇÐÎÁÈËÈ ÊÎÍÔÅÒÒ²

ÍÎÂÈÉ ÇÀÂÎÄ

ÏÐÀÍÍß ÏÎ-ØÂÅÄÑÜÊÈ Â Óêðà¿í³ ïî÷àëè âèðîáëÿòè ïðàëüí³ ìàøèíè «Zanussi». Øâåäñüêà êîìïàí³ÿ «Electrolux», ÿêà âîëî䳺 áðåíäîì «Zanussi», öèìè äíÿìè çàïóñòèëà çàâîä ïî âèðîáíèöòâó ñåìè ìîäåëåé ïðàëüíèõ ìàøèí ç ôðîíòàëüíèì çàâàíòàæåííÿì â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó. Íàðàç³ øâåäè î÷³êóþòü îòðèìàííÿ óñ³õ äîçâîë³â â³ä âëàäè. Ïðîäóêö³þ óêðà¿íñüêîãî çàâîäó ïðîäàâàòèìóòü íå ëèøå â Óêðà¿í³, àëå é ó Ðîñ³¿ òà ³íøèõ êðà¿íàõ.


4 СВЯТКУВАННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.11.2010 ð. ¹ 79 (1171)

ÑËÀÂÀ ÃÅÐÎßÌ!

Âîíè çàõèùàëè ³ò÷èçíó ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ç íàãîäè 66-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó âøàíóâàëè ïîäâèã ñîòåíü òèñÿ÷ ðàäÿíñüêèõ âî¿í³â, ÿê³ çàãèíóëè ï³ä ÷àñ áî¿â çà ð³äíó çåìëþ, à òàêîæ òèõ, êîìó âèïàëî ùàñòÿ ïîáà÷èòè âåñíó Ïåðåìîãè

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÎÑÎÁËÈÂÈÉ ÃÎÄÈÍÍÈÊ ÏÀÌ'ßÒ² Ìåìîð³àë íà ÷åñòü âî¿í³â-âèçâîëèòåë³â Óêðà¿íè «Ãîäèííèê ïàì'ÿò³» 28 æîâòíÿ â³äêðèëè íà ïëîù³ 30-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè. Ïàì'ÿòíèê çâåëè äî 66-ð³÷÷ÿ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä í³ìåöüêèõ çàãàðáíèê³â. ³äíèí³ 1700 ïð³çâèù ãåðî¿âêðèâîðîæàí, ÿê³ çàãèíóëè, çàõèùàþ÷è çåìëþ, çîëîòèìè ë³òåðàìè âèêàðáóâàëè íà ìàðìóð³. ²äåÿ ñòâîðåííÿ êîìïëåêñó íàëåæèòü ãóáåðíàòîðó, ãîëîâ³ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñàíäðó ³ëêóëó. Áëèçüêî ðîêó òîìó â³í âèñòóïèâ ç ïðîïîçèö³ºþ ïîáóäóâàòè ó Êðèâáàñ³ îñîáëèâèé ìåìîð³àë. Â³ä ³ìåí³ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà äåïóòàò³â îáëðàäè ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ïðèâ³òàâ âåòåðàí³â òà âñ³õ êðèâîðîæàí ³ç ïîäâ³éíèì ñâÿòîì ð³÷íèöåþ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â ³ ïðèñâÿ÷åíèì ö³é äàòi â³äêðèòòÿì ó ì³ñò³ íîâîãî ìîíóìåíòà.

ÍÎÂÈÍÈ

Зранку 28 жовтня представники обласної та міської влади, члени ветеранських організацій поклали квіти до Монумента Слави. По обіді урочистості почались у Дніпропетровському державному академічному театрі опери та балету. Сивочолих героїв привітав голова облдержадміністрації Олександр Вілкул: «Ветерани святі люди для нас, адже вони захистили Батьківщину. Саме тому ми повинні особливо ставитись до цих мужніх героїв. Їхній

подвиг ніколи не буде забутий і нікому не вдасться викреслити з наших сердець повагу до героїв тих часів». Губернатор також висловив надію, що приклад мужності героїв Великої

Ó Ì²ÑÒ² ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÏÎÄÂÈà ÐÀÄßÍÑÜÊÈÕ ÂÎ¯Í²Â Вітчизняної війни надихне молодь глибше розібратись у подіях минулих часів і краще зрозуміти цінності мирного існування та можливості розвитку в демократичному суспільстві.

ÏÐÈÊËÀÄ ÌÓÆÍÎÑÒ² ÃÅÐί ÍÀÄÈÕÍÅ ÌÎËÎÄÜ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÂÑÒÐÅ×À

Íèçêèé ïîêëîí âåòåðàíàì ÑÂßÒÎ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²ÑҲ 28 æîâòíÿ â Áóäèíêó ñï³ëîê â³äáóâñÿ óðî÷èñòèé çàõ³ä, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ àâòîìîá³ë³ñòà òà äîðîæíèêà. Ïî÷åñíå ç³áðàííÿ ïðèâ³òàâ çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ãåííàä³é Òåìíèê. Ïîçäîðîâëÿþ÷è ïðèñóòí³õ, â³í â³äçíà÷èâ, ùî áåç òðàíñïîðòó ³ äîð³ã íåìຠðîçâèòêó åêîíîì³êè. Çà ñóìë³ííó ïðàöþ òà çíà÷íèé âíåñîê ó ôîðìóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ìåðåæ³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè êðàù³ ïðàö³âíèêè ãàëóç³ îòðèìàëè â³ä îáëàñíî¿ âëàäè ãðàìîòè é íàãîðîäè. ○

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÎÕÎÂÀËÈ ÇÍÈÊËÈÕ ÁÅDzÑÒÈ Ó íåâåëèêîìó ñåë³ Äí³ïðîâîêàì'ÿíêà ïîõîâàëè îñòàíêè 118 ðàäÿíñüêèõ ñîëäàò, ÿê³ äîñ³ ââàæàëèñü çíèêëèìè áåçâ³ñòè. ijçíàòèñü ³ìåíà çàãèáëèõ äîïîìîãëè îñîáèñò³ ðå÷³ - íåâ³äïðàâëåí³ ëèñòè, íàãîðîäè, ï³äïèñàí³ æåðñòÿí³ êóõë³, ôëÿãè ³ íàâ³òü íîæ³. Ùîïðàâäà, ³äåíòèô³êóâàòè ïîùàñòèëî ëèøå 8 ñîëäàò ³ç 118. Ïîøóêîâö³, ÿê³ çíàéøëè çàãèáëèõ, ââàæàþòü - ó ö³é çåìë³ ëåæàòü îñòàíêè ùå ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ ðàäÿíñüêèõ âî¿í³â. Ùîá â³äøóêàòè ¿õ, çíàäîáèòüñÿ íå ìåíøå 15 ðîê³â.

28 îêòÿáðÿ ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë ïîáûâàë â îáëàñòíîì ãîñïèòàëå äëÿ èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Преклонный возраст и недуги не помешали ветеранам собраться в актовом зале госпиталя для встречи с губернатором. Обращаясь к ним с поздравлениями, Александр Вилкул подчеркнул, что забота о здоровье героев войны - одно из важнейших направлений деятельности власти. Областной госпиталь, в котором ежегодно проходят лечение более 4,5 тысячи человек, - один из лучших в Украине. С 2010 г. участники боевых действий получают бесплатные лекарства и санаторно-курортное лечение. Губернатор уверен, что их стойкость и мужество, проявленные в

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÇÃÀÄÀËÈ ÏÅÐÅÌÎÆÖI 28 æîâòíÿ â ïðèì³ùåíí³ òåàòðó ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè â³äáóëèñü óðî÷èñò³ çáîðè ç íàãîäè 67-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ ì³ñòà òà 66-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. ̳ñöåâèé òåàòð ï³äãîòóâàâ ñâÿòêîâèé êîíöåðò. Öüîãî æ äíÿ ó ì³ñò³ ïðîéøëè óðî÷èñò³ ì³òèíãè ç ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â äî ìîíóìåíòà «Ïðîìåòåé» òà ïàì’ÿòíèêà âèçâîëèòåëÿì ì³ñòà. Êåð³âíèöòâî ì³ñòà òàêîæ çóñòð³ëîñü ³ç âåòåðàíàìè â³éíè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ë³êóâàíí³ ó äí³ïðîäçåðæèíñüêîìó øïèòàë³. Àìàòîðè ñöåíè äëÿ íèõ òåæ îðãàí³çóâàëè êîíöåðò.

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ϲÑͲ ÂΪÍÍÈÕ ÐÎʲÂ

 ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÆÈÂÀÞÒ 175 ÒÛÑß× ÂÅÒÅÐÀÍΠÂÎÉÍÛ годы войны, - бесценный пример для подрастающего поколения, которому предстоит хранить историческую правду и память о победителях. С пожеланиями здоро-

вья и долголетия Александр Вилкул вручил виновникам торжества цветы и подарки. Для них подготовили концертную программу, в которой прозвучали песни военных лет.

27 æîâòíÿ ó âåëèê³é çàë³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³òàëè âåòåðàí³â. Ëóíàëè ï³ñí³ âîºííèõ ðîê³â. Ïðèáóë³ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â ðàéîíó â³òàëè îäèí îäíîãî ç³ ñâÿòîì, ðàä³þ÷è çóñòð³÷³. Õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ íà â³éí³ ³ òèõ, õòî íåäîæèâ äî öüîãî ÷àñó. Ñâÿòêîâèé êîíöåðò âåòåðàíàì ïîäàðóâàëè àìàòîðè ñöåíè ÐÁÊ. ϳñí³ âèêëèêàëè ñëüîçè íà î÷àõ áàãàòüîõ, îäíàê óñ³ áóëè âäÿ÷í³ çà óâàãó, çà òå, ùî ç³áðàëè, ïðèâ³òàëè, íå çàáóëè.


ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.11.2010 ð. ¹ 79 (1171) ○

ÏÎÌÍÈÌ Î ÏÎÄÂÈÃÅ

Ïàðàä â ÷åñòü îñâîáîæäåíèÿ

ÍÎÂÈÍÈ

ÀÏÎÑÒÎ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÐȲÒÀËÈ ÓÑ²Õ ÂÅÒÅÐÀͲ Âæå ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ äëÿ àïîñòîë³âö³â ñâÿòêóâàòè 9 Òðàâíÿ òà 28 æîâòíÿ. 28 æîâòíÿ äåëåãàö³ÿ â³ä ðàéîíó âçÿëà ó÷àñòü â îáëàñíèõ óðî÷èñòîñòÿõ, ùî ïðîéøëè â Äí³ïðîïåòðîâñüêó. À 29 æîâòíÿ íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ Àïîñòîëîâîãî â³äáóâñÿ ñâÿòêîâèé ì³òèíã ç ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â äî ìîíóìåíòà Ñëàâè òà ³÷íîãî âîãíþ. Òåìàòè÷íó âèñòàâêó äëÿ âåòåðàí³â âëàøòóâàëè ó ôîéº ÐÁÊ «Ñó÷àñíèê». Òàêîæ çàïðîñèëè âåòåðàí³â íà «âîãíèê», äå âîíè çãàäóâàëè âîºíí³ ðîêè, ïîêàçóâàëè ôîòî, ðîçïîâ³äàëè ïðî æèòòÿ. Óñ³ ë³òí³ ëþäè îòðèìàëè Ïîäÿêè â³ä ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ðàéðàäè. À äâîì ïðèñóòí³ì âðó÷èëè ãðàìîòè â³ä îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ñèâî÷îëèõ âåòåðàí³â, ÿê³ çà ñòàíîì çäîðîâ'ÿ íå çìîãëè ïðèáóòè íà ñâÿòî, â³äâ³äàëè âäîìà ³ ïðèâ³òàëè.

ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

29 îêòÿáðÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå íà ïëîùàäè Ëåíèíà ñîñòîÿëñÿ ïàðàä â ÷åñòü 66-é ãîäîâùèíû îñâîáîæäåíèÿ Óêðàèíû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ Торжественное шествие на центральной площади города состоялось по инициативе губернатора Александра Вилкула. В этом году на Днепропетровщине возродили традицию проведения праздничных парадов в честь победителей в Великой Отечественной войне. Парад наблюдали ветераны войны, жители

и гости города, в том числе министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба, губернатор Александр Вилкул, мэр Днепро-

петровска Иван Куличенко. Площадью Ленина проехали автомобили с военнослужащими, которые держали боевые флаги

частей и соединений, освобождающих Днепропетровщину от захватчиков. Затем промаршировали солдаты Днепропетровского и Черкасского гарнизонов, Внутренних войск, МЧС. После парада свое мастерство показали десантники. Праздничная программа на площади Ленина продолжалась весь день. «Военные части, которые прошли сегодня по городу, – это сила и мощь новой Украины, которую наши дорогие ветераны отстояли 66 лет

ÏÀÐÀÄ ÑÈÌÂÎË ÑÈËÛ È ÌÎÙÈ назад. Такие события очень важны как для чествования ветеранов, так и для формирования будущего, основанного на честной истории нашего народа и уважении к настоящим героям», - заявил Александр Вилкул. Он пообещал сделать все возможное, чтобы ветераны чувствовали заботу не только в праздники, но и каждый день.

ÇÀÐÀÄÈ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ

Âèñîêà ö³íà Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

²ÄÍÎÂËÅÍÍÞ ÏÀÌ’ßÒÍÈʲ ÎÑÎÁËÈÂÀ ÓÂÀÃÀ

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ó ñåë³ Çåëåíå Ïîëå, ùî â Êðèâîð³çüêîìó ðàéîí³, ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³äêðèòî Ìîíóìåíò áðàòñüêî¿ ìîãèëè.  óðî÷èñòîñòÿõ âçÿâ ó÷àñòü çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãåííàä³é Òåìíèê У братській могилі радянських воїнів, які загинули у жовтні 1943 - січні 1944 років під час визволення Криворіжжя, поховано близько 400 чоловік. Під час реконструкції тут пофарбували постамент, поклали мармурові плити із списком загиблих, встановили огорожу. Кошти на оновлення виділили з обласного бюджету.

За словами Геннадія Темника, губернатор Олександр Вілкул приділяє особливу увагу відновленню пам’ятників, меморіалів, братських могил, адже кожен з них - це згадка про ту високу ціну, яку заплатив наш народ за Велику Пе-

ремогу. Так, цього року в районі до Дня партизанської слави також відремонтували меморіали загиблим воїнам у селах Красіне та Кіровка. Зі словами щирої поваги Геннадій Темник звернувся до всіх ветеранів війни і праці, до людей,

які будували і відновлювали село після війни, а зараз передають досвід молоді. Він повідомив, що влада системно підходить до розв'язання питань, які турбують ветеранів. Зокрема, такі їхні нагальні потреби, як забезпечення медикаментами, ремонт, якісне медичне обслуговування знаходяться на особистому контролі губернатора. А кожен керівник на Дніпропетровщині знає його вимогу - питання ветеранів слід вирішувати у першу чергу.

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ

ØÀÍÎÂͲ ÌÅØÊÀÍÖ² ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÈ! Ó 1992 ðîö³ â ñèñòåì³ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ñòâîðåíî Ñëóæáó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî áîðîòüá³ ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ ÌÂÑ Óêðà¿íè, ÿêà ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ̳í³ñòðîâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàâäàíü Ñëóæáè º ïîïåðåäæåííÿ òà âèÿâëåííÿ ôàêò³â çëîâæèâàíü ³ êîðóïö³éíèõ ïðîÿâ³â ñåðåä ïðàö³âíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Êåð³âíèöòâî â³ää³ëó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Ñëóæáè âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ÃÓÁÎÇ ÌÂÑ Óêðà¿íè ñïîä³âàºòüñÿ íà ò³ñíó ñï³âïðàöþ ç íàñåëåííÿì òà ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè. ²íôîðìàö³þ ç âèùåçàçíà÷åíèõ ïèòàíü âè ìîæåòå íàäàòè â³äïîâ³äàëüíîìó íà «òåëåôîí äîâ³ðè» çà íîìåðîì (056) 756-57-80 àáî îñîáèñòî çâåðíóòèñü çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Íàáåðåæíà Ëåí³íà, 18À. Ãðàô³ê îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì â³ää³ëó ó ì³ñòàõ i ðàéîíàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ íà ëèñòîïàä ïîòî÷íîãî ðîêó:


6 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.11.2010 ð. ¹ 79 (1171)

Ó ÍÎÃÓ Ç ×ÀÑÎÌ

 ðåã³îí³ ç’ÿâèâñÿ ñåïàðàòîð êðîâ³ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ͲÊÎÏÎËÜ

ÃÐÈÏ ÁίÒÜÑß ÂÀÊÖÈÍÈ ²ç 1 æîâòíÿ ó ì³ñò³ çð³ñ ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ íà ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ ñåðåä íàñåëåííÿ íà 35%. Ñåðåä òèõ, õòî çàíåäóæàâ, íàéá³ëüøå ä³òåé. Ùîïðàâäà, ìèíóëîãî òèæíÿ ñèòóàö³ÿ ïî÷àëà òðîõè ïîë³ïøóâàòèñü, ïðîòå çà ä³òüìè âïåâíåíî «óòðèìóºòüñÿ ë³äåðñòâî». Ùîá ïîïåðåäèòè ìàñîâå çàõâîðþâàííÿ íàñåëåííÿ íà ãðèï òà Ãв, ìåäèêè çàêëèêàþòü ìåøêàíö³â ðîáèòè ùåïëåííÿ ïðîòè ãðèïó.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

Á²ÑÅÐͲ ÔÀÍÒÀDz¯ Áåç ðîá³ò Ñâ³òëàíè Ñàõàðîâî¿ íå îáõîäèòüñÿ æîäíà âèñòàâêà îá'ºäíàííÿ «Êîëüîðè». Çàò³éëèâ³ êîëüº, ÿñêðàâ³ êàðòèíè, îáðó÷³ òà íàâ³òü ñóìêè æ³íêà ðîáèòü ³ç á³ñåðó. ² âñ³ ö³ ðîáîòè ïðèâåðòàþòü óâàãó ãëÿäà÷³â, à â äåêîãî íàâ³òü âèêëèêàþòü ïîòàºìíó çàçäð³ñòü: «Óì³þòü æå ðîáèòè». ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÓÑÅ ÉÄÅ ÇÀ ÏËÀÍÎÌ Âèäàòêè ì³ñüêîãî áþäæåòó çà 9 ì³ñÿö³â âèêîíàíî íà 87,7%: ³ç 516,2 ìëí. ãðí., ïåðåäáà÷åíèõ ïëàíîì, âèäàòêè îñâîºí³ ó ñóì³ 452,2 ìëí. ãðí. â³ä çàïëàíîâàíîãî. ̳ñöåâèé áþäæåò Äí³ïðîäçåðæèíñüêà íà 2010 ð³ê çàòâåðäæåíî ïî äîõîäàõ òà âèäàòêàõ ó ñóì³ 732 ìëí. 987,9 òèñ. ãðí. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÒÐÀÌÂÀÉ ÇÍÎÂÓ ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒ² ²ç 30 æîâòíÿ â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äíîâèâ ðóõ òðàìâàéíèé ìàðøðóò ¹15 (ïëîùà Ïåòðîâñüêîãî-ïðîñïåêò Ìåòàëóðã³â). Äî çàâåðøåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà ïðîñïåêò³ Ïåòðîâñüêîãî ç 7.00 äî 18.00 ïî ìàðøðóòó êóðñóþòü 6 òðàìâà¿â. Âàãîíè ðóõàòèìóòüñÿ ç îáìåæåíîþ øâèäê³ñòþ. ϳñëÿ çàâåðøåííÿ ðåìîíòó äîðîæíîãî ïîëîòíà ðóõ òðàìâàÿ áóäå â³äíîâëåíî â ïîâíîìó îáñÿç³. Íàãàäàºìî: çàðàç íà ïðîñïåêò³ Ïåòðîâñüêîãî éäå êàï³òàëüíèé ðåìîíò äîðîãè. Ðîáîòè ïëàíóþòü çàâåðøèòè â ñåðåäèí³ ëèñòîïàäà.

 îñòàíí³ äí³ æîâòíÿ ó ì³ñò³ ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â³äêðèëè â³ää³ëåííÿ çàãîò³âë³ êðîâ³ òà ¿¿ êîìïîíåíò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ñòàíö³¿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³. Ïåðøèì éîãî â³äâ³äàâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë Відділення обладнали новим спеціальним сепаратором клітин крові. Він дозволить забезпечити якісну довготривалу циркуляцію компонентів крові в кров’я-

ÄËß Â²ÄIJËÅÍÍß ÇÀÊÓÏÈËÈ ÓͲÊÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß «ÐŪÑÒÐ ÄÎÍÎв» ²ç 2008 ðîêó â êîìóíàëüíîìó çàêëàä³ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ñòàíö³ÿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³» çàïðîâàäèëè ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ «Ðåºñòð äîíîð³â» òà âñòàíîâèëè âçàºìîçâ’ÿçîê ç³ ñòàíö³ÿìè ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ ïî îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñ³á, ÿê³ ìàþòü àáñîëþòí³ ìåäè÷í³ çàáîðîíè â³ä äîíîðñòâà. Öå ìàéæå âäâ³÷³ çíèçèëî áðàê êðîâ³ ÷åðåç íàÿâí³ñòü çàõâîðþâàíü ó äîíîð³â, à òàêîæ ÷åðåç íîñ³¿â ³íôåêö³éíèõ õâîðîá.

ному руслі хворого і, як наслідок, - покращить лікувальний ефект основного захворювання. До речі, на реконструкцію та придбання обладнання з обласного бюджету виділили 2 млн. грн. «Розвиток галузі охорони здоров’я сьогодні йде інтенсивними темпами. Зростає і потреба в крові, її препаратах, підвищуються вимоги до їх якості. Ми активно впроваджуємо су-

часні технології із заготівлі, зберігання крові та її компонентів. Також, завдяки реконструкції закладу, забезпечили комфортні умови для донорів та роботи персоналу, передбачили всі можливі в подальшому технологічні зміни у дослідженнях», - зазначив Олександр Вілкул.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 12 òèñ. ë³òð³â êðîâ³ ùîð³÷íî çàãîòîâëÿº Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ñòàíö³ÿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³;

18 òèñ. äîíîð³â íàäàþòü ñâî¿ «ïîñëóãè».

ÎÁËÀÑÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒ ÂÈIJËÈ 2 ÌËÍ. ÃÐÍ.

ªÄÈÍÅ ÒÀ ÂÀÆËÈÂÅ

Òóò âèë³êóþòü âàøå ñåðöå часному рівні спеціалізовану допомогу, знизити летальність та підвищити якість життя після одужання. На церемонії відкриття губернатор Олександр Вілкул, звертаючись до медичного персоналу закладу, підкреслив: «Збереження життя та здоров’я людей - один з головних напрямків діяльності влади!»

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó îáëàñíîìó êë³í³÷íîìó ä³àãíîñòè÷íîìó öåíòð³ â³äêðèëîñÿ óí³êàëüíå òà ºäèíå â ðåã³îí³ â³ää³ëåííÿ ³íòåðâåíö³éíî¿ êàðä³îëî㳿 ç áëîêîì ³íòåíñèâíî¿ òåðàﳿ У відділенні провели капітальний ремонт, створили комфортні умови для пацієнтів і лікарів. За кошти з обласного бюджету придбали 6 реанімаційних моніторів, 6 дихальних апаратів, 1 пересувну ангіографічну установку, 2 біохімічні аналізатори крові та ехокардіограф. Загалом на ремонт та нове обладнання витратили понад 7 млн. грн., які виділили з облбюджету. Тут облаштовані 40 ліжок з блоком інтенсив-

ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß - 7 ÌËÍ. ÃÐÍ. ної кардіології та 6 - призначені для хворих з гострим коронарним синдромом та гострим інфарктом міокарда. Придбане обладнання дозволить надавати на су-


ВЕЛИКІ СТАВКИ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.11.2010 ð. ¹ 79 (1171) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Ìíîãî æàëîá íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ» ÀÍÍÀ ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ВСЕ ЕЩЕ В КАСКЕ - Александр Леонидович, кем Вы мечтали стать в детстве? - Еще в раннем возрасте я любил ремонтировать механические игрушки. Потом это увлечение переросло в настоящую страсть к автомобилям и мечту стать автогонщиком. - И мечта привела Вас в автотранспортный техникум? - Да, там я получил специальность техника-механика по ремонту автомобилей и водительские права всех возможных категорий (смеется). Затем окончил Академию строительства и архитектуры. - Долгое время Вы работали в сфере строительства, не скучаете на новой должности по строительной каске? - Почти 20 лет я посвятил строительству, и это стало неотъемлемой частью моей жизни. Сейчас я занимаю общественную должность председателя Днепропетровской областной строительной палаты, поэтому каску по долгу службы надеваю часто.

ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА - Александр Леонидович, сейчас Вы - главный инспектор области по государственному надзору за качеством товаров и услуг. Какая сфера требует наиболее тщательного контроля? - Думаю - строительство. Государственной архитектурно-строительной инспекции ежемесячно необходимо проверять около 100 новых зданий. Делать это качественно, располагая всего 30-40 работниками, очень сложно. Поэтому «Днепрстандарт-

метрология» предлагает Минрегионстрою помощь в контроле качества строительных материалов в независимых лабораториях. - А какая отрасль в области самая проблемная? - Больше всего жалоб на продукты питания - мясо-молочную продукцию, питьевую воду. - Когда заняли новую должность, изменили свой рацион? Исключили некачественные продукты? - Теперь я выбираю только ту продукцию, которая успешно прошла проверку и подтвердила свое качество на государственном уровне (смеется).

ÍÎÂÈÍÈ

«ÌÅ×ÒÀË ÑÒÀÒÜ ÀÂÒÎÃÎÍÙÈÊÎÌ» ÄËß ÍÀØÎÃÎ ÊÎÌÔÎÐÒÓ

²ÄÊÐÈËÈ ÍÎÂÈÉ ÌÀÐØÐÓÒ Â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äêðèëè íîâèé àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 44À. ³í ðóõàòèìåòüñÿ çà òàêèì íàïðÿìêîì: ïðîâ. Êàë³í³íà (ïðÿìèé íàïðÿìîê: âóë. Êóð÷àòîâà - âóë. Ëåâàíåâñüêîãî - ïðîñï. Êàë³í³íà) - (çâîðîòíèé íàïðÿìîê: ïðîñï. Ïóøê³íà - âóë. Êàíàòíà - âóë. Ñâåðäëîâà) - âóë. Ùåïê³íà, âóë. Áðàò³â ̳ëëåð - ïðîâ. Àëüï³éñüêèé âóë. ×åëÿá³íñüêà - âóë. Âèáîðãñüêà - âóë. Îðëîâñüêà - âóë. Äàâèäîâà - ïðîñï. Ìåòàëóðã³â - âóë. Êðèâîð³çüêà - Êðèâîð³çüêå øîñå - âóë. ³éñüêîâèõ çàë³çíè÷íèê³â. Öåé ìàðøðóò, çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, ìຠïîë³ïøèòè òðàíñïîðòíå îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â âóëèöü, ÿê³ ïðèëÿãàþòü äî ïðîñïåêòó Ïåòðîâñüêîãî òà âóëèö³ ³éñüêîâèõ çàë³çíè÷íèê³â. ○

Ìàéæå íà 12% çíèçèâñÿ ð³âåíü çàãàëüíîãî òðàâìàòèçìó çà 9 ì³ñÿö³â íà ï³äïðèºìñòâàõ «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ». Òàê³ äàí³ îïðèëþäíèëè íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîì³ñ³¿ ç îõîðîíè ïðàö³. Çà äàíèìè ôàõ³âö³â, îñíîâí³ ïðè÷èíè íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-âåðåñíÿ 2010-ãî (68,7%) - ïîðóøåííÿ ä³þ÷èõ òåõíîëîã³÷íèõ ïàñïîðò³â òà ³íñòðóêö³é. Ó 8,3% âèïàäê³â â³äñóòí³ñòü àáî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ðîçðîáëåíèõ òåõíîëîã³é, ó 7,8% - ïîðóøåííÿ âèìîã íàðÿäíî¿ ñèñòåìè. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÎÁÐÀÇ ÁÅÇÑÌÅÐÒß ÄÓÕÓ

ÌÓÇÅÉ ÑÒÀÐÛÕ ÀÂÒÎ Âñåãäà íàõîæó âðåìÿ äëÿ ñêîðîñòè. ×àñòü ñâîáîäíîãî âðåìåíè ïðîâîæó çà ðåñòàâðàöèåé ìîòîöèêëîâ è äðóãîé òåõíèêè. À ñî ñâîèìè ïðåïîäàâàòåëÿìè èç òåõíèêóìà ÿ îðãàíèçîâàë ìóçåé ñòàðûõ àâòîìîáèëåé. Ìû ñ ðàäîñòüþ ïîêàçûâàåì ìóçåé ñòóäåíòàì è øêîëüíèêàì.

- Александр Леонидович, чем нужно руководствоваться людям, которые хотят выбрать качественные товары? - Сейчас мы работаем над важным телепроектом - циклом передач «Акцент Качества». Он расскажет людям, как определять ка-

ÁÅÇ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌÓ ËÅÃØÅ

обращайтесь в «Днепрстандартметрологию» и будьте уверены: меры по выявлению нарушений и приведению качества товаров в соответствие со стандартами будут приняты.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÑÄÅËÀÒÜ ÂÛÁÎÐ ÏÎÌÎÃÓÒ ÝÊÑÏÅÐÒÛ - На базе «Днепрстандартметрологии» открылась лаборатория контроля ГМО, много ли у нее работы? - Сотрудники нашей лаборатории работают не покладая рук, каждый день испытание проходят 2030 образцов. Лаборатория оснащена высококачественным оборудованием от ведущих мировых производителей, что позволяет проводить испытания профессионально и оперативно. - А обычные потребители приходят в лабораторию, чтобы проверить любимую колбасу? - Любой житель Днепропетровской области может принести интересующий его продукт и в течение одного дня узнать, содержатся ли в нем ГМО. Но такое случается редко. В основном, к услугам лаборатории прибегают производители товаров. А для потребителей есть специальный отдел приемки жалоб. Так что, уважаемые жители,

чественные товары, используя информацию, указанную на упаковке: состав, производитель, срок годности и т.д. Выводы наших экспертов, а не рекламные обещания производителей помогут сделать правильный выбор. А это очень важно, ведь от качества потребляемых продуктов зависит здоровье каждого из нас. - Кто побеждает в борьбе за покупа-

ÍÀËÈ×ÈÅ ÃÌÎ ÏÐÎÂÅÐÈÒ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß теля - отечественный или заграничный производитель? - В одних категориях товаров украинский производитель лидер, в других, увы,аутсайдер. Деятельность нашего предприятия направлена как раз на то, чтобы повышать качество товаров, производимых в Днепропетровском регионе, и выводить их на конкурентоспособный уровень.

Êàðòèíà ³ç çîáðàæåííÿì êîçàêà Ìàìàÿ çäàâíà çàéìàëà â æèòò³ óêðà¿íö³â îñîáëèâå ì³ñöå - ñòîÿëà â êîæí³é õàò³ ïîðÿä ç ³êîíàìè. Ó íàø³ ÷àñè ìîëîäü òàêîæ íå îáõîäèòü Ìàìàÿ óâàãîþ. Íåùîäàâíî â ìóçå¿ «Ë³òåðàòóðíå Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» ïðîéøëà âèñòàâêà êàðòèí âèõîâàíö³â õóäîæíüîãî ó÷èëèùà ¹ 1 «Êîçàê Ìàìàé». Âîíà ïðèñâÿ÷åíà äíþ íàðîäæåííÿ ³ñòîðèêà Äìèòðà ßâîðíèöüêîãî. ³í íå ò³ëüêè îñîáèñòî çáèðàâ çîáðàæåííÿ ëåãåíäàðíîãî êîçàêà, àëå é ç’ÿâèâñÿ íà ñâ³ò ñàìå íà äåíü Äìèòðà Ñîëóíñüêîãî ñâÿòîãî, ÿêîãî çäàâíà ââàæàëè âî¿íîì, ïîâ’ÿçóâàëè ç Ìàìàºì.


8 МИРСЬКI СПРАВИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

02.11.2010 ð. ¹ 79 (1171) ○

̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

«Ñóõîìó êîñìîäðîìó» äàëè ñòàðò Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïî÷àëîñÿ áóä³âíèöòâî çàâîäñüêîãî âèïðîáóâàëüíîãî êîìïëåêñó äëÿ çàïóñêó ðàêåò ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÇÀÊËÀÂ ÊÀÏÑÓËÓ Ó ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ

СЕРЦЕ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÆÈÒÒß ÇÀËÅÆÈÒÜ Â²Ä ÁÅÇÏÅÊÈ Ð³âåíü âèðîáíè÷îãî òðàâìàòèçìó òà ê³ëüê³ñòü ïîðóøåíü âèìîã áåçïå÷íî¿ ïðàö³ íà ï³äïðèºìñòâàõ îáëàñò³ çàëèøàþòüñÿ âèñîêèìè. Íàéá³ëüøå íåùàñíèõ âèïàäê³â, ó òîìó ÷èñë³ é ñìåðòåëüíèõ, ñòàëîñü â³ä ïî÷àòêó 2010 ðîêó íà ï³äïðèºìñòâàõ ìåòàëóðã³éíî¿, õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ìàøèíîáóäóâàííÿ, òðàíñïîðòó, à òàêîæ ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. Âïðîäîâæ 9 ì³ñÿö³â 2010 ðîêó íà ï³äïðèºìñòâàõ îáëàñò³ â ðåçóëüòàò³ íåùàñíèõ âèïàäê³â òðàâìóâàëèñü 649 ïðàö³âíèê³â, ó òîìó ÷èñë³ ñìåðòåëüí³ òðàâìè îòðèìàëè 47 ïðàö³âíèê³â. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ - òîð³ê çà òàêèé æå ïåð³îä òðàâìè îòðèìàëè 653 ïðàö³âíèêè, ñåðåä ÿêèõ 44 - çàãèíóëè. Ôàõ³âö³ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó âêîòðå çàêëèêàþòü ïðàö³âíèê³â äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë áåçïå÷íî¿ ïðàö³ íà ï³äïðèºìñòâàõ.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Ó ÐÎÄÈͲ 9 IJÒÅÉ Äî äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó ïîäðóææÿ Ãîëîâ³íèõ âëàøòîâàíî äåâ’ÿòó äèòèíó - äåñÿòèð³÷íîãî õëîï÷èêà. Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿòî íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè. Âñüîãî â ì³ñò³ ñòâîðåíî äâà äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó, â ÿêèõ âèõîâóþòü 14 ä³òåé.

Наприкінці минулого тижня на ВАТ «Дніпроважмаш» розпочалося будівництво заводського випробувального комплексу «Сухий космодром». Призначення об'єкта - відпрацювання агрегатів і систем стартового й технічного комплексів, створюваних КБ «Південне», Південним машинобудівним заводом ім. Макарова та іншими учасниками українсько-бразильського проекту «Циклон-4». Під час урочистого відкриття об’єкта губернатор Олександр

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÄÎÏÐÀÂËßÒÜ ÄÎ ÁÐÀÇÈ˲¯ Ó 2012-ÌÓ

Ó ëèñòîïàä³ êíèãîëþá³â ÷åêàþòü îäðàçó äâ³ ïðåçåíòàö³¿. 4 ëèñòîïàäà î 16 ãîäèí³ â Êðàºçíàâ÷îìó â³ää³ë³ îáëàñíî¿ á³áë³îòåêè, ùî íà ïðîñïåêò³ Êàðëà Ìàðêñà, 18, ïðîéäå ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè «Ñïîãàäè øòðàôíÿêà». Öå êíèãà-ñïîãàä ïðî îô³öåðà-ïàòð³îòà Îñòàïà Çàãà÷³âñüêîãî, ÿêèé íà ñâîºìó äîñâ³ä³ ïîêàçàâ óñþ ïðàâäó ñòðàøíî¿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. À 5 ëèñòîïàäà â ðàìêàõ ë³òåðàòóðíîãî ôåñòèâàëþ «Ï³äìîãèëüíèé-ôåñò» íà äí³ïðîïåòðîâö³â ÷åêຠçóñòð³÷ ç Îëåêñàíäðîì ²ðâàíöåì, ÿêèé ïðåçåíòóâàòèìå îäðàçó ê³ëüêà íîâèõ êíèæîê. Çóñòð³÷ ç àâòîðîì ïðîéäå â ìóçå¿ «Ë³òåðàòóðíå Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» î 18 ãîäèí³.

ПЕРШИЙ ЕТАП У церемонії закладання капсули також взяли участь міський голова Іван Куліченко, міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир Яцуба, митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней. Представники Української право-

Ïëþñ «åëåêòðîí³çàö³ÿ» âñ³º¿ ìèòíèö³ Ìèòíèöþ çáèðàþòüñÿ ðåôîðìóâàòè, à ïðîöåäóðó ïðîõîäæåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ îá³öÿþòü ñïðîñòèòè ³ ïðèñêîðèòè

ÁÀÃÀÒ² ÍÀ ÇÓÑÒвײ

дент України Віктор Янукович. Одне із питань, на якому він зосередив особливу увагу, - розвиток ракетокосмічних технологій та державна підтримка галузі. Раніше Дніпропетровськ був серцем космічної галузі країни. Сьогодні це серце знову забилося», - сказав губернатор.

ÍÀ ÊÎÐÄÎͲ

²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Вілкул заклав у фундамент випробувального комплексу капсулу з посланням майбутнім поколінням ракетобудівників. У тексті йдеться про перехід космічної галузі на мирні рейки та користь, яку приносять новітні технології. «Цього місяця на Дніпропетровщину приїжджав Прези-

славної церкви освятили та благословили комплекс. Особливість проекту «Циклон-4» полягає в тому, що вперше весь космічний ракетний комплекс повністю розробляється і виготовляється силами вітчизняних підприємств. У 2012 році, після завершення всіх робіт, технологічне обладнання буде відправлено до бразильського космодрому «Алкантара». Представники влади та вчені впевнені, що цей проект стане першим етапом у створенні українських космодромів для запуску супутників.

Колегія митної служби України ухвалила Концепцію реформування митниці, що отримала назву «Обличчям до людей». Реформування

вже почалось: кількість митниць скоротили з 46 до 28. При цьому чисельність керівного складу зменшили майже на 400 працівників. Головний принцип спрощення митних процедур - зведення «людського» фактора до мінімуму. До листопада 2011 року у відомстві мають намір впровадити проект «Електронна митниця». Система дозволить в автома-

тичному режимі перевіряти декларації, що виключить варіант домовленості між брокером та інспектором, а також дасть можливість декларувати товари в електронному вигляді. Для використання електронного підпису буде створено центр сертифікації електронних ключів. А для внутрішнього контролю за роботою митників на

400 ÌÈÒÍÈʲ Ç²ËÜÍÈËÈ Ç ÊÅвÂÍÈÕ ÏÎÑÀÄ

пропускних пунктах встановлять відеокамери. Митна служба визначила для себе 22 завдання, що будуть виконані найближчим часом. Серед них: Â застосування принципу «єдиного вікна»;

 створення єдиного контрольного органу в пункті пропуску;  затвердження уніфікованих правил визначення митної вартості;  реалізація заходів щодо унеможливлення контрабанди.


СУСПІЛЬСТВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.11.2010 ð. ¹ 79 (1171) ○

5 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ - ÄÅÍÜ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍί ÑÔÅÐÈ

- Минуло менше року, відколи мене призначено начальником головного управління Пенсійного фонду України в області, говорить Юрій Козак. Втім я швидко зрозумів, що унікальність Пенсійного фонду, як органу виконавчої влади, полягає в тому, що він одночасно є і фінансовою, і соціальною інституцією. І ще важливо, що тут бережуть і розвивають традиції, успадковуючи кращі здобутки попередників. Тож, відзначаючи професійне свято, хочеться разом згадати тих, хто стояв біля першоджерел цієї справи. Історія повертає нас до Геннадія Береснєва, першого керівника Дніпропетровського об-

ÓͲÊÀËÜͲÑÒÜ ÏÅÍѲÉÍÎÃÎ ÔÎÍÄÓ Â²Í ÎÄÍÎ×ÀÑÍÎ ª ² Ô²ÍÀÍÑÎÂÎÞ, ² ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÞ ²ÍÑÒÈÒÓÖ²ªÞ

ласного управління Пенсійного фонду України, його наступників: Миколи Задої, Зінаїди Пікалової, Валерія Ниткіна, Галини Булавки. За роки, віддані праці в системі Пенсійного фонду України, всі вони зробили вагомий внесок у розвиток пенсійного реформування, соціальної сфери, здобутки численного колективу органів Фонду області - їхня заслуга. Приємно й відповідально бути послідовником людей, шанованих і знаних не тільки на Дніпропетровщині, але й в Україні. Тактовність у поведінці з колегами й відвідувачами, спокій і розважливість у відповідях і поясненнях візитна картка Людмили Антигіної, головного спеціаліста відділу з призначення пенсій у Жовтневому районі обласного центру, Ірини Сабірової, заступника начальника управління - начальника відділу з призначення пенсій - у Довгинцівському районі і Валентини Маслюк, заступника начальника відділу з виплати пенсій у Саксаганському районі м.Кривого Рогу. Робота з пенсіонерами диференційована та багатогранна. Нестача спілкування з іншими, соціальна ізоляція викликають у пенсіонерів, особливо сільської місцевості, бажання побесідувати, отримати пораду з питань, що їх хвилюють. Таке їхнє душевне прагнення повністю задо-

вольняє Надія Плиска, заступник начальника відділу з призначення пенсій у Царичанському районі доброзичлива й комунікабельна, здатна створювати навколо себе атмосферу психологічного комфорту. Такі ж риси характеризують роботу Ніни Бондаренко, головного спеціаліста відділу з призначення пенсій у Софіївському районі, Олени Марченко, начальника відділу з виплати пенсій - у Павлоградському районі, Тамари Луганської, головного спеціаліста відділу з призначення пенсій у Межівському районі, Ольги Тітченко, головного спеціаліста з призначення пенсій у Криворізькому районі та багатьох інших. Найцінніша нагорода для них - вдячність пенсіонерів, які завжди цінують доброзичливе ставлення. Діяльність фахівців у територіальних управліннях спрямовують заступник начальника головного управління - начальник управління пенсійного забезпечення Наталія Корнійчук та її заступник Світлана Легкодух. Заслуговують на повагу Тетяна Лень, заступник начальни-

ка управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян, Тетяна Ілюшина, начальник відділу по роботі із зверненнями громадян, Тетяна Рева, начальник відділу методології та контролю за призначенням пенсій, головні спеціалісти - Тетяна Щербініна, Тетяна Стасенко та особливо ті фахівці, які працюють безпосередньо у приймальні громадян: Тетяна Перцева, Людмила Хоменко. Можна безпомилково стверджувати, що про пенсійне забезпечення вони знають усе. Проте не тільки знання, багаторічний досвід роботи у соціальній сфері допомагають їм бути переконливими, але й терпіння, співчуття, вміння сприймати проблему пенсіонера як свою особисту. Користуючись нагодою, щиро вітаю всіх фахівців та ветеранів системи Пенсійного фонду України в області з професійним святом. Бажаю міцного здоров’я, особистого щастя, мудрості й чесності всім працюючим у соціальній сфері. Добра й тепла вам від людей, надії на щасливе майбутнє!

Ôîíä äîïîìîæå ó ñêðóòíó õâèëèíó Òðàäèö³éíî, â ïåðøó íåä³ëþ ëèñòîïàäà â³äçíà÷àþòü Äåíü ïðàö³âíèêà ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. Ç ö³º¿ íàãîäè õî÷ó âèñëîâèòè ñëîâà âäÿ÷íîñò³ â³ä ³ìåí³ ïîòåðï³ëèõ íà âèðîáíèöòâ³ êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ ñòðàõóâàëüíèê³â, ÿê³ ñâîº÷àñíî òà â ïîâíîìó îáñÿç³ ïåðåðàõîâóþòü ñòðàõîâ³ âíåñêè Фонд опікується більш ніж 38 тисячами потерпілих на виробництві. Всі види страхових виплат та

соціальних послуг застрахованим і особам, які перебувають на їхньому утриманні, фінансуються Фондом за рахунок страхових внесків роботодавців. Фонд фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціалізованих засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками медико-соціальної експертної комісії. Витрати Фонду тільки на відшкодування

шкоди потерпілим та медико-соціальну реабілітацію по Дніпропетровській області склали понад 2,6 млрд. грн. Робота по наповненню бюджету Фонду не мала б належної ефективності, якби не всебічна підтримка на місцевому рівні. Перш за все - сприяння обласної адміністрації в погашенні страхувальниками заборгованості перед робочими органами Фонду в Дніпропетровській області. Це питання стоїть на контролі у голови облдержадміністрації як одне з першочергових. Також ми горді від того, що, завдяки нашій спільній роботі, Дніпропетровщи-

ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎ ÑÓÁÑÈIJ¯

Ç ÍÀÃÎÄÈ ÏÐÎÔÅѲÉÍÎÃÎ ÑÂßÒÀ

Í.ÁÐÀÒÊÎ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÂÈÊÎÍÀÂ×ί ÄÈÐÅÊÖ²¯ ÔÎÍÄÓ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß Â²Ä ÍÅÙÀÑÍÈÕ ÂÈÏÀÄʲ ÍÀ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒ² ÒÀ ÏÐÎÔÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒ²

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ÇÀ ÑÏÐÎÙÅÍÈÌ ÏÎÐßÄÊÎÌ

Öå - ìè, öå - íàøå ñâÿòî! Ðàçîì ç ëèñòîïàäîì äî ïðàö³âíèê³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ïðèõîäèòü ïðîôåñ³éíå ñâÿòî - Äåíü ïðàö³âíèêà ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. ² öå ñëóøíà íàãîäà ðîçïîâ³ñòè ïðî òèõ, õòî ùîäíÿ îï³êóºòüñÿ ïåíñ³îíåðàìè òà òèìè, õòî â ìàéáóòíüîìó íèìè ñòàíå

на - на першому місці по наповненню бюджету Фонду України. У квітні 2011 року Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України виповниться 10 років. Час замалий для історичного аналізу діяльності, однак достатній для доказу ефективності свого існування. Напередодні професійного свята - Дня працівника соціальної сфери всім побажаю: бережіть своє здоров’я, бережіть своє життя, не заподіюйте горя й страждань собі, своїм рідним та близьким людям.

Íà ñüîãîäí³ 7415 äí³ïðîïåòðîâñüêèì ðîäèíàì ïðèçíà÷åíî ñóáñèä³þ íà æèòëîâîêîìóíàëüí³ ïîñëóãè çà ñïðîùåíèì ïîðÿäêîì, ùå ïîíàä 14 òèñÿ÷ çàÿâ ó ðîáîò³. Çà íîâèìè ïðàâèëàìè, ïðàöþþ÷³ ãðîìàäÿíè ñïëà÷óâàòèìóòü çà ÆÊà (ãàç, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî, âîäîïîñòà÷àííÿ) 15% â³ä ñâîãî çàðîá³òêó, à äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà ³íâàë³ä³â îïëàòà íå ïåðåâèùóâàòèìå 10% äîõîäó. Ñóáñèä³ÿ ïðèçíà÷àºòüñÿ âëàñíèêó æèòëà, íà ÿêîãî â³äêðèòî îñîáîâèé ðàõóíîê çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Äëÿ îôîðìëåííÿ ñóáñè䳿 çà ñïðîùåíèì ïîðÿäêîì íåîáõ³äíî ïîäàòè ëèøå ê³ëüêà äîêóìåíò³â. Çîêðåìà, ïðàöþþ÷³ ãðîìàäÿíè ïîäàþòü çàÿâó, äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè òà äîâ³äêè, ùî ï³äòâåðäæóþòü çàäåêëàðîâàí³ äîõîäè, íåïðàöåçäàòí³ ãðîìàäÿíè - çàÿâó òà äåêëàðàö³þ. Îôîðìèòè ñóáñèä³þ íà ÆÊÏ ìîæíà ó ðàéîííèõ óïðàâë³ííÿõ ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿. ○

Ì²Æ ÌÈÍÓËÈÌ ² ÌÀÉÁÓÒͲÌ

²×ÍÈÉ ÇÂ'ßÇÎÊ ÏÎÊÎ˲ÍÜ

Íåçâàæàþ÷è íà øê³ëüí³ êàí³êóëè, 26 æîâòíÿ â ñïåö³àë³çîâàí³é ñåðåäí³é øêîë³ ¹141, ùî íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ «Ïàðóñ», áóëî ëþäíî. Öåé äåíü ñòàâ çíàìåííèì äëÿ äâàäöÿòèð³÷íî¿ ³ñòî𳿠øêîëè, äå óðî÷èñòî â³äêðèëè çàë Áîéîâî¿ ñëàâè. Íà çàõ³ä, ïðèñâÿ÷åíèé 67-é ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ ì³ñòà â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â, çàïðîñèëè âåòåðàí³â ³ øêîëÿð³â.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÅ ÁÓÄÜÒÅ ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌÈ!

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÍÀÑÒÅ ÇÀÊÎÍ×ÈÒÜ ËÅ×ÅÍÈÅ Íàñòå Êîòîâîé áûëà ïðîâåäåíà òðàíñïëàíòàöèÿ êîñòíîãî ìîçãà. Íà ðåàáèëèòàöèþ ïîñëå îïåðàöèè äî 2 äåêàáðÿ íåîáõîäèìî 20 òûñ. äîëëàðîâ. Ðåêâèçèòû äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîìîùè: Ïîëó÷àòåëü: ÏðèâàòÁàíê Ð/ñ: 2924 4825 ÎÊÏÎ: 14360570 ÌÔÎ: 305299

5091 00

Ïîïîëíåíèå êàðòû ¹ 4405 8850 1467 6768 ÈÍÍ 2608400766 Ïîëó÷àòåëü Êîòîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà (ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü íà ëå÷åíèå äî÷åðè) Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:

fonddarina.com/nastya-kotova Âîëîíòåð Èðèíà: 0963738971


10 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

Міжнародний Банк» до ТОВ «Проект сервіс», Підгорного В.О., ТОВ «Пов ний комп’ютерний сервіс» про стяг Жовтоводський міський суд нення заборгованості за кредитним Дніпропетровської області викли договором. Справа буде розгляда кає у судове засідання Демченка тись під головуванням судді Бібі Валерія Дмитровича, 1959 р.н., за ка М.М. У випадку неявки відпові реєстрованого за адресою: м. Жовті дачів у судове засідання вони вважа Води, вул. І. Франка, 26/45, як відпо ються належно повідомленими про відача по цивільній справі № 2895/ місце, день та час його проведення. 10 за позовом КП «Жовтоводськтеп ломережа» до Демченка В.Д. про Жовтневий районний суд м. стягнення заборгованості. Судове Дніпропетровська викликає Редька засідання відбудеться 11 листопада Сергія Васильовича, 1973 р.н., у су 2010 року о 16 год. 20 хв. під голо дове засідання як відповідача по вуванням судді Поди О.М. у при цивільній справі № 29959/10 за міщенні міського суду за адресою: позовом Публічного акціонерного м. Жовті Води, вул. Маяковського, товариства «Перший Український 129, зал судових засідань 4. У разі Міжнародний Банк» до Редька Сер неявки відповідача у судове засі гія Васильовича про стягнення за дання справа буде розглянута за боргованості за кредитним догово його відсутності. ром. Редька С.В. проживає за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Берін Жовтоводський міський суд га, 40. Судове засідання призначе Дніпропетровської області викли не на 10 листопада 2010 року о 09 кає у судове засідання Іволгу Рус год. 40 хв. Судове засідання відбу лана Олексійовича, 1974 р.н., зареє деться під головуванням судді Чер строваного за адресою: м. Жовті новського у приміщенні Жовтнево Води, вул. Будьонного, 32/61, як го районного суду м. Дніпропет відповідача по цивільній справі ровська, яке розташоване за адре № 2889/10 за позовом КП «Жовто сою: Дніпропетровська область, м. водськтепломережа» до Іволги Р.О. Дніпропетровськ, вул. Паторжин про стягнення заборгованості. Судо ського, 18а. У разі неявки відпові ве засідання відбудеться 08 листо дача у судове засідання справа буде пада 2010 року о 16.00 під голову розглянута за його відсутності на ванням судді Поди О.М. у при підставі наданих у ній доказів. міщенні міського суду за адресою: м. Жовті Води, вул. Маяковського, Красногвардійський районний суд 129, зал судових засідань 4. У разі м. Дніпропетровська повідомляє, неявки відповідача у судове засі що в провадженні суду знаходиться дання справа буде розглянута за цивільна справа за позовом ВАТ його відсутності. «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Ринського Аркадія Євгеновича Бабушкінський районний суд м. про стягнення заборгованості. Дніпропетровська (м. Дніпропет Відповідач Ринський Аркадій Євге ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 307) нович викликається у судове засі викликає в якості відповідачів ТОВ дання на 12 листопада 2010 року о «Проектсервіс», ТОВ «Повний ком 09.00 у приміщення Красногвар п’ютерний сервіс» у судове засідан дійського суду: м. Дніпропетровськ, ня, яке відбудеться 17.11.2010 року пр. Пушкіна, 77б, каб. 2. Після о 16.00 по цивільній справі за по опублікування об’яви в пресі відпо зовом ПАТ «Перший Український відач вважається повідомленим про ДП ПМК841 ВАТ «Дніпроводбуд», що розташоване по вул. Виробничій, 3 в смт Ювілейне, заявляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюю8 чих речовин в атмосферне повітря Джерелами утворення забруднюю чих речовин на підприємстві є газовий котел АОГВ 19,5, заточувальний вер стат, електрогазозварювальний пост; автотранспорт, автозаправна станція. Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин, що викида ються джерелами ПМК41, не переви щують порогові значення потенційних викидів, за якими здійснюється дер жавний облік і складають 0,146 т/рік, газів парникового ефекту 13,53 т/рік. Нормативний розмір санітарнозахис ної зони витримується і складає 50 м. Перевищення встановлених норма тивів гранично допустимих викидів, нормативів екологічної безпеки та гігієнічних нормативів немає. Телефон для довідок (056) 3736211. Всі пропозиції та зауваження на правляти у Ювілейну селищну раду.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ газоснабжения ИТГО, теплогенератор8 ных для теплоснабжения администра8 тивных и производственных помещений ООО ПК «Лидер» по ул. Героев Сталинграда, 162 в г. Днепропетровске Для нужд отопления предприятия ус танавливаются инфракрасные трубча тые обогреватели и котлы общей мощно стью 629,6 кВт. Валовые выбросы загрязняющих ве ществ в атмосферный воздух от отопи тельного оборудования составят 0,245 т/ год. Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарнозащитной зоны без учета фона составят: по диокси ду азота 0,31 ПДК; по оксиду углерода 0,0023 ПДК. Степень экологической безопасности, связанная с деятельностью отопитель ных установок, будет в пределах нормы. Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проек ту направлять в исполнительный коми тет Бабушкинского района.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації (початкова вартість знижена на 30%) 8 нежитлового приміщення, вбудованого в одноповерхову будівлю з підвалом, загальною площею 988,5 кв.м, що знаходиться на балансі ВАТ «Північний гірничо8збагачувальний комбінат» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 00191023, Відкрите акціонерне товариство «Північний гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50079, Дніпропет ровська обл., м. Кривий Ріг. Назва об'єкта: нежитлове приміщення, вбудоване в одноповерхову будівлю з підвалом, загальною площею 988,5 кв.м. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1, прим.81. Відомості про об'єкт нежитлове приміщення, вбудоване в одноповерхову будів лю з підвалом, загальною площею 988,5 кв. м., з ганками а1, а2, прибудовою а. Земельна ділянка окремо не виділялась. Вартість продажу об'єкта без ПДВ 413 681,10 грн., ПДВ82 736,22 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ496 417,32 грн. Умови продажу зазначеного об'єкта виконання всіх технічних, санітарних та інших правил по утриманню об'єкта, забезпечення дотримання санітарних та еко логічних норм, передбачених законодавством України; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими коштами; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації покупцем вирі шується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се редовища під час експлуатації об'єкта. Покупець відшкодовує витрати, пов'язані з підготовкою продажу об'єкта і сплачує нотаріальні послуги, пов'язані з по свідченням договору купівліпродажу. Грошові кошти на участь в аукціоні 49 641,73 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об'єкта приватизації покупець перераховує на р/р №37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіо нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській об ласті, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при роз рахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Ре гіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання договору купівліпродажу об'єкта, грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу об'єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 1000 годині 06 грудня 2010 року на Придніпровській товарній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Лені на, 15а (тел. 357745). Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення Фонду державного май на України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ком сомольська, 58, кім.315. Кінцевий термін прийняття заяв 02 грудня 2010 року до 1700. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел.(0562) 7428519, 74289 48. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу викликає у судове за сідання Кузьмук Вероніку Генна діївну в якості відповідача по цивільній справі за позовом Кузьмук Криничанський районний суд Катерини Микитівни про усунення Дніпропетровської області по перешкод у користуванні і розпо відомляє, що 09.11.2010 року о рядженні власністю, квартирою та 09.00 відбудеться слухання цивіль зняття з реєстраційного обліку. Су ної справи №2532/10 Публічного дове засідання відбудеться з залі 8 акціонерного товариства «Всеук Саксаганського районного суду м. раїнський Акціонерний Банк» до Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Барвінка Ігоря Валерійовича про Ріг, пр. Дзержинського, 1, о 16.00 08 стягнення суми боргу за кредитним листопада 2010 року. У разі вашої договором. Судове засідання буде неявки без поважної причини судо проходити у приміщенні суду за ад ве засідання буде проведено без ресою: Дніпропетровська область, с. вашої участі. Кринички, вул. Виконкомівська, 17. У зв’язку з слуханням справи в Приватному підприємству «Ярос АмурНижньодніпровському ра лав і К» з’явитись у судове засідан йонному суді м. Дніпропетровсь ня на 15 год. 30 хв. 08.11.2010 р. ка по вул. Новоселівська, 9, суддя до АмурНижньодніпровського рай Якименко Л.Г. викликає Каплю суду м. Дніпропетровська за адре Світлану Андріївну, 24.05.1989 р.н., сою: вул. Новоселівська, 9, 2й по по цивільній справі за позовом про верх, каб. 15, як відповідачу по куратури до Каплі С.А. про позбав цивільній справі № 24162/2010 р. лення батьківських прав та стягнен за позовом Бойчук Сергія Петрови ня аліментів. Справа буде слухатись ча до приватного підприємства 05.11.2010 о 12.00. «Ярослав і К» про зміну дати звільнення. У разі неявки відповіда Інгулецький районний суд м. Кри ча у судове засідання справа буде вого Рогу викликає у судове засі розглянута за його відсутності на дання Коренного Олександра Васи підставі наявних матеріалів та по льовича, 1972 р.н., зареєстровано становлене заочне рішення. го за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 39, кв. 133, як відповіда Самарський районний суд м. ча по цивільній справі за позовом Дніпропетровська в зв’язку з роз Сакаріненої Наталі Юріївни про ро глядом цивільної справи за позовом зірвання трудового договору. Судо Гавриленка Миколи Івановича, Яков ве засідання відбудеться 09 листо лева Євгена Вікторовича, Дніпропет пада 2010 року о 15 год. 30 хв. за ровського міського управління ГУ адресою: м. Кривий Ріг, вул. Г.Рома МВС України в Дніпропетровській нової, 6а (каб. 14), суддя Попов В.В. області до Марголіна Сергія Генна На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України дійовича про відшкодування шкоди, після опублікування оголошення в заподіяної внаслідок дорожньо пресі відповідач Коренний Олек транспортної пригоди, викликає у сандр Васильович вважається по судове засідання Марголіна Сергія відомленим про час та місце роз Геннадійовича в якості відповідача, гляду справи. У разі його неявки яке відбудеться 08 листопада 2010 справа буде розглянута за його року о 15.00 у приміщенні Самар відсутності. ського районного суду м. Дніпропет ровська по вул. Електричній, 1а (каб. Дзержинський районний суд м. 101). Явка суворо обов’язкова. Кривого Рогу повідомляє, що 08 ли стопада 2010 року о 12.00 в залі су Ворожко Вероніці Сергіївні з'яви дових засідань 103 за адресою: пр. тись у судове засідання на 15.00 Миру, 24 відбудеться судове засідан 10.12.2010 р. до АмурНижньодні ня по цивільній справі за позовом провського райсуду м. Дніпропет Єременко Валентини Федосіївни до ровська за адресою: вул. Новоселів Єременка Сергія Миколайовича, тре ська, 9, 2й поверх, каб. 15 як відпо тя особа КМУ МВС України в відачу по цивільній справі № 2 Дніпропетровській області, про ви 2959/2010 р. за позовом ПАТ «Свед знання особи такою, що втратила банк» до Ворожко Вероніки Сер право на користування житловим гіївни про стягнення заборгова приміщенням у зв’язку з відсутністю ності. У разі неявки відповідача у в ньому понад одного року без по судове засідання справа буде роз важних причин та усунення пере глядатись за його відсутності на шкод у користуванні приватною підставі наявних матеріалів та по власністю. Явка відповідача Єре становлене заочне рішення. менка С.М. обов’язкова з наданням час та місце розгляду справи. У разі неявки Ринського Аркадія Євгенови ча справу буде розглянуто за його відсутності.

На постійну роботу ВАТ «Губиниський цукровий завод» потрібні:

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР, ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАВІДУЮЧИЙ МАТЕРІАЛЬНИМ СКЛАДОМ. За довідками звертатись телефонами: (05639) 49347, (05693) 49502. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЯ про повторний продаж на аукціоні об'єкта (початкова вартість знижена на 30%) 8 «Будівлі та споруди колишнього клубу юних техніків», що знаходяться на балансі ВАТ «Північний гірничо8збагачувальний комбінат» Назва об'єкта: будівлі та споруди колишнього клубу юних техніків у складі: окремо розташована двоповерхова нежитлова будівля, літ. «А2», площею забудови 1316,4 кв.м, сарай, літ. «Б», з підвалом, літ. «п/д», огорожа № 1, замощення № I. Адреса об'єкта: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 90в. Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Північний гірничозбагачуваль ний комбінат», адреса 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, код ЄДРПОУ 00191023. Відомості про об'єкт: окремо розташована двоповерхова нежитлова будівля, літ. «А 2» площею забудови 1316,4 кв.м з ганками аа4, сарай літ. «Б», з підвалом, літ. «п/д» (зруйнований), огорожа № 1, замощення № I (зруйновано). Рік побудови 1983 рік. Зе мельна ділянка під об'єкт окремо не виділялась. Вартість продажу об'єкта без ПДВ 320 406,80 грн.; ПДВ 64 081,36 грн. Вартість продажу об'єкта з урахуванням ПДВ 384 488,16 грн. Умови продажу: виконання всіх технічних, санітарних та інших правил по утриман ню об'єкта, забезпечення дотримання санітарних та екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими кош тами; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чин ним законодавством України; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко лишнього природного середовища під час експлуатації об'єкта. Покупець відшкодовує витрати, пов'язані з підготовкою продажу об'єкта та сплачує нотаріальні послуги, по в'язані з посвідченням договору купівліпродажу. Учасники аукціону грошові кошти на участь в аукціоні в розмірі 38 448,82 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об'єкта приватизації, вносять на рахунок №37311009001104 Головного Управління Державного Казначейства України по Дніпро петровській області, МФО 805012, код ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фон ду державного майна України по Дніпропетровській області. Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахун ку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 Головного Управління Державного Казначейства України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду державного майна Украї ни по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укла дання договору купівліпродажу об'єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків від почат кової вартості продажу об'єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 1000 годині 06 грудня 2010 р. на товарній біржі «Катерино славська» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна,49, оф. 4/1 ( тел. (0562) 366555); Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (вул.Комсомольська, 58, кім.315). Кінцевий термін прийняття заяв до 02 грудня 2010 року до 17 год. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел.: (056) 7428519, 7428965. Ознайо митись з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

02.11.2010 ð. ¹ 79 (1171) ○

раніше неподаних доказів. У разі неявки відповідача у судове засі дання без поважних причин та не повідомлення ним про причину не явки суд вирішить справу з винесен ням заочного рішення за його відсутності.

ки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за його відсутності на підставі наявних по справі доказів.

Вільногірський міський суд Дніпропетровської області по відомляє, що 12.11.2010 р. о 8 год. Вільногірський міський суд 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Дніпропетровської області по м. Вільногірськ, вул. Жовтнева, І4а, відомляє, що 12.11.2010 р. о 15 каб. 1 відбудеться розгляд цивіль год. 30 хв. у приміщенні суду за ад ної справи за позовом КП «Жил ресою: м.Вільногірськ, вул. Жовт сервіс» Вільногірської міської ради нева, 14а, каб. 1 відбудеться роз Дніпропетровської області до Дана гляд цивільної справи за позовом лакі Ольги Василівни, Даналакі Во КП «Жилсервіс» Вільногірської лодимира Вікторовича про стягнен міської ради Дніпропетровської ня заборгованості за спожиті жит області до Носовського Івана Іва ловокомунальні послуги. У судове новича, Носовського Федора Івано засідання викликаються Даналакі вича про стягнення заборгованості Ольга Василівна, Даналакі Володи за спожиті житловокомунальні по мир Вікторович в якості відпові слуги. У судове засідання виклика дачів по справі. У разі неявки відпо ються Носовський Іван Іванович, відачів у судове засідання справа Носовський Федір Іванович в розглядатиметься за їхньої відсут якості відповідачів по справі. У ності на підставі наявних по справі разі неявки відповідачів у судове доказів. засідання справа розглядатиметься за їхньої відсутності на підставі на явних по справі доказів. Інгулецьким районним судом Вільногірський міський суд Дніпропетровської області 05 Дніпропетровської області по червня 2009 року суддею Соловйо відомляє, що 12.11.2010 р. о 9.00 вою Л.Я. був винесений судовий на у приміщенні суду за адресою: м. каз № 2н1558/09 за заявою Пуб Вільногірськ, вул. Жовтнева, 14а, лічного акціонерного товариства каб. 1 відбудеться розгляд цивіль «Універсал Банк» про стягнення за ної справи за позовом КП «Жил боргованості за кредитним догово сервіс» Вільногірської міської ради ром з Денисової Ганни Федорівни у Дніпропетровської області до Щер розмірі 23586,43 (двадцять три ти бини Миколи Петровича, Щербина сячі п’ятсот вісімдесят шість) гри Лариси Віталіївни, Щербини Павла вень 43 копійки, витрат по сплаті су Миколайовича, Пустовіт Майї Сер дового збору 117,93 (сто сімнад гіївни про стягнення заборгова цять) гривень 93 копійки, витрат по ності за спожиті житловокому сплаті за інформаційнотехнічне за нальні послуги. У судове засідання безпечення розгляду справи 30,00 викликаються Щербина Микола (тридцять) гривень 00 копійок, а Петрович, Щербина Лариса Віта всього стягти 25734,36 (двадцять ліївна, Щербина Павло Миколайо п’ять тисяч сімсот тридцять чотири) вич, Пустовіт Майя Сергіївна в гривні 36 копійок. якості відповідачів по справі. У разі неявки відповідачів у судове Саксаганський районний суд м. засідання справа розглядатиметься Кривого Рогу повідомляє Гаврилюк за їхньої відсутності на підставі на Анатолія Васильовича, 28.04.1947 явних по справі доказів. р.н., що по цивільній справі за по зовом Управління житловокому Вільногірський міський суд нального господарства м. Кривого Дніпропетровської області по Рогу до Гаврилюк Анатолія Васильо відомляє, що 12.11.2010 р. о 9 год. вича про визнання особи такою, що 30 хв. у приміщенні суду за адресою: втратила право на житлову площу, м. Вільногірськ, вул. Жовтнева, І4а, 15 вересня 2010 року було ухвале каб. 1 відбудеться розгляд цивіль но заочне рішення з задоволенням ної справи за позовом КП «Жил позову, а саме: визнати Гаврилюк сервіс» Вільногірської міської ради Анатолія Васильовича, 28.04.1947 Дніпропетровської області до Тка року народження, таким, що втратив ченка Олексія Павловича про стяг право на користування житловим нення заборгованості за спожиті приміщенням за адресою: кв. 73 у житловокомунальні послуги. У су буд. 10 по вул. Подбєльського, м. дове засідання викликається Тка Кривий Ріг, та зняти його з реєстра ченко Олексій Павлович в якості ційного обліку за вказаною адре відповідача по справі. У разі неяв сою.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» управління у справах сім’ї та молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: головний спеціаліст відділу з реалізації молодіжної, сімейної та гендерної політики управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати вищу освіту за освітньокваліфікацій ним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи у державній службі не мен ше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управлін ня. Претенденти на вищевказані вакантні посади повинні володіти держав ною мовою та мати досвід роботи на комп’ютері. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 34, 3й поверх, кімн. 25, довідки за тел. 7451566. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» управління культури і туризму облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 9 Головного спеціаліста відділу культури, мистецтва, освіти та органі заційної роботи Претенденти на посаду головного спеціаліста повинні бути громадянами Ук раїни, мати повну або базову вищу освіту професійного спрямування «Культуро логія» за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років. 9 Головного спеціаліста з кадрових питань відділу культури, мистецт ва, освіти та організаційної роботи Претенденти на посаду головного спеціаліста повинні бути громадянами Ук раїни, мати повну або базову вищу освіту відповідного професійного спряму вання за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років. 9 Провідного спеціаліста відділу культури, мистецтва, освіти та орга нізаційної роботи Претенденти на посаду провідного спеціаліста повинні бути громадянами України, мати повну або базову вищу освіту відповідного професійного спряму вання за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста I або II категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 2 років. 9Провідного спеціаліста сектора туризму і курортів Претенденти на посаду провідного спеціаліста повинні бути громадянами України, мати повну або базову вищу освіту відповідного професійного спряму вання за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста I або II категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 2 років. 9 Спеціаліста I категорії відділу культури, мистецтва, освіти та орга нізаційної роботи Вища освіта професійного спрямування «Діловодство» за освітньокваліфіка ційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Документи до участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 10, тел. 7428263.


ЖИТТЯБУТТЯ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

02.11.2010 ð. ¹ 79 (1171) ○

ÆÈËÜÅ ÌÎÅ

Ñ êðûøåé íàä ãîëîâîé ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÐÀÇÐÅØÈËÈ ÏÐÈÂÀÒÈÇÈÐÎÂÀÒÜ ÊÎÌÍÀÒÛ Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

Æèëüöû øåñòè îáùåæèòèé Äíåïðîïåòðîâñêà íàêîíåö-òî ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü îòïðàçäíîâàòü íàñòîÿùåå íîâîñåëüå. Ïî ðåøåíèþ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ñîâåòà, îíè ñìîãóò ïðèâàòèçèðîâàòü êîìíàòû, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò Стать владельцами своей маленькой недвижимости смогут горожане, проживающие по адресу: ул. Д. Нечая, 5, Д. Нечая, 19, пр. Труда, 22, пр. Труда, 24, ул. Свердлова, 10-б, ул. ХХII Партсъезда, 22-б. Правда, приватизировать жилплощадь смогут лишь те, кто проживает в общежитии на законных основаниях не меньше 5 лет.

ÇÀ Ñ̲ÒÒß - ÏÎÍÎÂÎÌÓ Ó ì³ñò³ çàòâåðäæåíî íîâ³ òàðèôè íà ïîñëóãè ïî âèâåçåííþ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Òàðèôè äëÿ íàñåëåííÿ óõâàëåíî íà ð³âí³ 24 ãðí. çà êóáîìåòð, äëÿ ìåøêàíö³â ïðèâàòíîãî ñåêòîðà 4,41 ãðí. íà ì³ñÿöü çà îäíó ëþäèíó, äëÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ïî óòðèìàííþ áóäèíê³â, æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â, ÎÑÁÁ, 25,05 ãðí. çà êóáîìåòð. Äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òàðèô çàòâåðäæåíî íà ð³âí³ 26,34 ãðí. çà êóáîìåòð, äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â - 29, 78 ãðí. çà êóáîìåòð.

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

˲ÊÀÐÍß ÂÆÅ Ç ÐÅÌÎÍÒÎÌ Ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â³äêðèëîñü ðåàí³ìàö³éíå â³ää³ëåííÿ Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Êîøòè íà éîãî ðåêîíñòðóêö³þ â ðîçì³ð³ 500 òèñ. ãðí. íàäàëè ÄÒÅÊ ³ ÂÀÒ «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ». Çà ñëîâàìè ìåäèê³â, â³ää³ëåííÿ ³íòåíñèâíî¿ òåðàﳿ é àíåñòåç³îëî㳿 íå ðåìîíòóâàëîñü ïðîòÿãîì 20 ðîê³â. Îáëàäíàííÿ, íà ÿêîìó ïðàöþâàëè, äàâíî çàñòàð³ëî. À îñòàíí³ì ÷àñîì â³ää³ëåííÿ âçàãàë³ çàêðèëè, áî âîíî íå â³äïîâ³äàëî ñàí³òàðíèì âèìîãàì. Òîìó ðåàí³ìàö³éíó äîïîìîãó äîâîäèëîñü íàäàâàòè â ³íøèõ â³ää³ëåííÿõ ë³êàðí³. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÄÎÄÎÌÓ ËÈØÅ Ç ÍÀÃÎÐÎÄÎÞ

Æèëüöû ïîëó÷àò ñâèäåòåëüñòâà, â êîòîðûõ áóäåò óêàçàíà ïðèâàòèçèðóåìàÿ æèëàÿ ïëîùàäü, à òàêæå íåäåëèìàÿ ÷àñòü, êîòîðîé îíè ñìîãóò ðàñïîðÿäèòüñÿ â äàëüíåéøåì ñîîáùà. Íî ñàìè îáùåæèòèÿ ïî-ïðåæíåìó áóäóò îñòàâàòüñÿ â êîììóíàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÊÀÆÄÎÌÓ - ÏÎ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÓ

ÍÎÂÈÍÈ

Уже в ближайшее время Управление жилищного хозяйства Днепропетровского горсовета подготовит техническую инвентаризацию общежитий и проверит жильцов, которые должны иметь ордер. А также изготовит паспорта. После этого лю-

ÏÐÎÆÈÒÜ Â «ÎÁÙÀÃÅ» ÍÓÆÍÎ ÍÅ ÌÅÍÜØÅ 5 ËÅÒ дям нужно обратиться к балансодержателям общежитий, чтобы получить необходимые документы на приватизацию.

ÄÎÆÄÀËÈÑÜ

Ëèöåíçèé ñòàëî ìåíüøå ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

Âåðõîâíàÿ Ðàäà îòìåíèëà ëèöåíçèðîâàíèå 23 âèäîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Наконец-то предприниматели, деятельность которых «не угрожает безопасности государства, жизни и здоровью людей» и «не ухудшает состояние окружающей среды», могут с облегчением вздохнуть. Им больше не придется оббивать пороги кабинетов чиновников, чтобы получить документы, разрешающие открыть, к примеру, ювелирную фабрику или турфирму. Умалить влияние бюрократи-

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÂÍÅÑÓÒ Â 3 ÊÎÄÅÊÑÀ È Â 13 ÇÀÊÎÍÎÂ

Среди видов деятельности, которые больше не требуют гослицензии, например: поиск полезных ископаемых и их добыча из месторождений, имеющих общегосударственное значение; производство драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, а также изготовление изделий из них, торговля ювелирными изделиями; выполнение топографо-геодезических и картографических работ; организация и проведение спортивных занятий; изготовление парфюмерно-косметической продукции с использованием этилового спирта; турагентская деятельность и др. В связи с отменой лицензирования придется внести соответствующие изменения в ряд законов Украины.

1 2

ческой системы позволил Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности». Этот нормативный акт, отменяющий 23 из 66 видов хозяйственной деятельности, Верховная Рада приняла 19 октября. Стоит отметить, что соответствующий законопроект был инициирован Президентом Украины.

3 4 5 6

Âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ ñåðåä þíèõ âàæêîàòëåò³â ïðîéøëè ó ïðèìîðñüêîìó ì³ñò³ Î÷àê³â Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³. Ó÷àñòü ó íèõ âçÿëè ïðåäñòàâíèêè ç 20 îáëàñòåé. ²âàí Ñèëè÷, ó÷åíü ïàâëîãðàäñüêî¿ øêîëè ¹11, ºäèíèé ïðåäñòàâëÿâ íàøó îáëàñòü ó âàãîâ³é êàòåãî𳿠äî 56 êã. ³í ïîêàçàâ êðàùèé ðåçóëüòàò, ï³äíÿâøè â ðèâêó äâîìà ðóêàìè øòàíãó âàãîþ 72 êã ³ â ïîøòîâõó 88 êã. Öå é ïðèíåñëî éîìó áðîíçîâó ìåäàëü ÷åìï³îíà.  ÎÒÍÎØÅÍÈÈ 38 ÊËÈÅÍÒΠÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ ÍÀÄÐÀ ÁÀÍÊÀ ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÛ ÓÃÎËÎÂÍÛÅ ÄÅËÀ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÑÊÎÐÅ ÁÓÄÓÒ ÏÅÐÅÄÀÍÛ Â ÑÓÄ Ïî ìàòåðèàëàì ÍÀÄÐÀ ÁÀÍÊÀ îðãàíàìè Ïðîêóðàòóðû Óêðàèíû, Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû, Ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû è Íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè Óêðàèíû âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà ïðîòèâ 38 êëèåíòîâ þðèäè÷åñêèõ ëèö áàíêà. Ñðåäè îñíîâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, èíêðèìèíèðóåìûõ êîìïàíèÿì: ðåàëèçàöèÿ çàëîãîâîãî èìóùåñòâà áàíêà äîëæíîñòíûìè ëèöàìè êîìïàíèé; ïîääåëêà äîêóìåíòîâ, ïå÷àòåé, øòàìïîâ è áëàíêîâ, à òàêæå ñáûò èëè èñïîëüçîâàíèå ïîääåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïå÷àòåé, øòàìïîâ; ïðèñâîåíèå è ðàñòðàòà èìóùåñòâà ñëóæåáíûìè ëèöàìè êîìïàíèé ïóòåì çëîóïîòðåáëåíèÿ ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì; ïðèñâîåíèå êðåäèòíûõ ñðåäñòâ ÍÀÄÐÀ ÁÀÍÊÀ; ôèêòèâíîå áàíêðîòñòâî ïðåäïðèÿòèé. Íà ñåãîäíÿ äåëà 5 êîìïàíèé óæå íàõîäÿòñÿ â ñóäå: ÎÎÎ «Ïîëåñüåàãðî», ÄÏ «ÀÔ «Îðèîí», ÎÎÎ «Ïîëòàâà-ýêîïðîäóêò», ×ÏÏ «Êâàäðî», ÎÎÎ «Èâàíîñåëåùèíñêèé». Äîëã ýòèõ êîìïàíèé ïåðåä áàíêîì ñîñòàâëÿåò 151,6 ìëí. ãðèâåí. ÍÀÄÐÀ ÁÀÍÊ è äàëåå áóäåò àêòèâíî ðàáîòàòü ñ íåäîáðîñîâåñòíûìè çàåìùèêàìè ïî âîçâðàùåíèþ èìè ðàíåå âçÿòûõ êðåäèòîâ.


ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 2 ЛИСТОПАДА 2010 РОКУ № 79 (1171)

Ìóçåé ñïàñóò ñâàè ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÂÛØÅË ÈÇ ÒÅÀÒÐÀ - ÅÑÒÜ ÍÅ×ÅÃÎ! «Êàê ìû ñëûøàëè, ãðóïïîþ ãëàñíûõ âíîñèòñÿ â äóìó ïðîåêò èçìåíåíèÿ âðåìåíè òîðãîâëè â ìàãàçèíàõ è ëàâêàõ, òîðãóþùèõ ñúåñòíûìè ïðèïàñàìè.  íàñòîÿùåå âðåìÿ òàêîãî ðîäà ëàâêè çàêðûâàþòñÿ â 9 âå÷åðà. Òàêîå ïîëîæåíèå ïðèçíàåòñÿ íåíîðìàëüíûì è îñîáåííî íåâûãîäíûì äëÿ ìàññû îáûâàòåëåé ñðåäíåãî è íèçøåãî äîñòàòêà, æèâóùèõ íå ñâîèì äîìîì ñ ïðåêðàñíî îáîðóäîâàííîé êóõíåé, ëåäíèêîì è êëàäîâûìè, à ñïëîøü äà ðÿäîì âûíóæäåííûõ êóïèòü ñåáå çàêóñêó äëÿ óæèíà ïîçäíèì âå÷åðîì: â 10, 11, 12 ÷àñîâ è äàæå ïîçæå.  äðóãèõ ãîðîäàõ, êàê, íàïðèìåð, â Êèåâå, ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïðåäóñìîòðåíî: âûõîäèòå âû â 1 ÷àñ íî÷è èç òåàòðà - ê âàøèì óñëóãàì âñå êîíäèòåðñêèå, ãàñòðîíîìè÷åñêèå ìàãàçèíû, áóëî÷íûå. Ó íàñ ýòîãî íåò, âû âûíóæäåíû ëèáî ëîæèòüñÿ ñïàòü ãîëîäíûìè, ëèáî èäòè óæèíàòü â äîðîãîñòîÿùèé ðåñòîðàí, ëèáî çàäíèì õîäîì ïðîáðàòüñÿ â êàêóþ-íèáóäü çàõóäàëóþ ëàâ÷îíêó è êîíòðàáàíäíûì ïóòåì êóïèòü ÷åðò çíàåò ÷òî», âîçìóòèëàñü «Þæíàÿ Çàðÿ» 28 ñåíòÿáðÿ 1910 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄíÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÞÌÎÐ - Äîêòîð, ñïàñèáî. Âû âûëå÷èëè ìåíÿ îò ìàíèè âåëè÷èÿ. Ñêîëüêî ìèëëèîíîâ ÿ Âàì äîëæåí? *** - Äî÷êà, ãäå òâîé äíåâíèê? - ß åãî Äàíèëó äàëà! Ïóñòü ìàìó è ïàïó ïóãàåò. *** Êóïèëè äåä ñ áàáêîé ïðèåìíèê äëÿ ðàäèîòî÷êè, âîòêíóëè â ðîçåòêó íà 220. Òèøèíà, äûìîê ïîøåë... Áàáêà: - Äåä, à ÷åãîé-òî îíè òàì ìîë÷àò, à? - Òèõî, áàáêà! Âîò ñåé÷àñ ïîêóðÿò, ïîòîì, ãëÿäèøü, ÷åãî è ñêàæóò. *** Ïðèøëà ñòàðóøêà â áàíê, ñíÿëà âñå äåíüãè ñî ñ÷eòà, óõîäèò. ×åðåç ïÿòü ìèíóò âîçâðàùàåòñÿ è ñíîâà êëàäåò âñe íà ñ÷eò. - Çà÷åì ñíèìàëè? - ñïðàøèâàåò ñëóæàùèé. - Äà ÿ, ñûíîê, ïåðåñ÷èòàëà òîëüêî... *** - Êàêîå óäîáíîå èçîáðåòåíèå - ýòîò Èíòåðíåò! Âñåãäà ìîæíî óçíàòü, ÷òî âåçäå ïðîáêè, è îñòàòüñÿ ñèäåòü â Èíòåðíåòå. *** Ìóæ ïîçäíî âåðíóëñÿ äîìîé. Æåíà âñòðå÷àåò åãî ó ïîðîãà è êðè÷èò:

- Îò òåáÿ òàê ñïèðòîì íåñåò, ÷òî äûøàòü íåâîçìîæíî! Ïèë îïÿòü? - Íåò, ÷òî òû, äîðîãàÿ! ß ïðîñòî ïî óëèöå áðîäèë, áðîäèë - Íó è ÷òî? - Íó è çàáðîäèë... *** Äâå ñîñåäêè ïî äà÷å. Îäíà ñïðàøèâàåò äðóãóþ: - Ìàøà, à òû ïî÷åìó ïóãàëî â îãîðîä íå ñòàâèøü? - À çà÷åì? ß ñàìà öåëûé äåíü â îãîðîäå... *** Ìàõíóë ñëó÷àéíî ãàèøíèê ïàëêîé. Õîòåë ïîäîéòè èçâèíèòüñÿ. Òîëüêî ïîäîøåë, âîäèòåëü: - ß ïðàâà çàáûë! Æåíà ðÿäîì: - Âðåò îí âñå! Ïèë â÷åðà! Òåùà ñçàäè: - Íà êðàäåíîé ìàøèíå âñåãäà ïîéìàþò! Ãîëîñ èç áàãàæíèêà: - Ãðàíèöó óæå ïåðååõàëè? *** Çàïèñü â äíåâíèêå: - Âàø ñûí íåàäåêâàòíî âåäåò ñåáÿ íà óðîêàõ, ïðèìèòå ìåðû. Îòâåò îòöà: - Âñþ æèçíü ìå÷òàë î ñûíå, íî èç øêîëû êàæäûé äåíü âîçâðàùàåòñÿ äî÷ü. Íàó÷èòåñü àäåêâàòíî âîñïðèíèìàòü îêðóæàþùèé ìèð.

Íà äíÿõ Äíåïðîïåòðîâñêèé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé ïåðåäàë Èñòîðè÷åñêîìó ìóçåþ èì. ßâîðíèöêîãî ïîðòðåò Àëåêñàíäðà Ïîëÿ. Ñ êàêîé öåëüþ ýòî ñäåëàíî, à òàêæå ÷åãî íåäîñòàåò ñàìîìó õóäîæåñòâåííîìó ìóçåþ, «Â³ñò³» ðàññïðîñèëè åãî íîâîãî äèðåêòîðà Òàòüÿíó Øàïàðåíêî ИЗ ТЕМНЫХ ФОНДОВ НА СВЕТ - Татьяна Ивановна, возглавляемый Вами музей портрет Поля подарил историческому? - Нет, мы передали его на долгосрочное экспонирование. Этот портрет, написанный Василием Тимофеевым после смерти Александра Николаевича с его фотографии, когда-то пришел в художественный музей из фондов исторического: начиная с 1922 года часть экспонатов последнего музея была передана художественному. В советское время это была очень распространенная практика. - Из каких соображений художественный уступил на время историческому портрет Поля? - Когда-то он экспони-

ровался в зале, посвященном портрету конца ХІХ - нач. ХХ вв., а затем долгое время находился в наших запасниках. Но всякий экспонат должен жить, дышать, и потому мы решили, что резонно будет, если портрет Поля будет находиться в историческом музее. Там сейчас работают над новой экспозицией 4-го зала, где прекрасный портрет Александра Николаевича, центральной фигуры ІІ пол. ХІХ века в истории нашего края, займет достойное место.

- 3 июня этого года у предыдущего директора Владимира Куличихина закончился контракт. И мне предложили поучаствовать в конкурсе на замещение должности директора. В результате моя кандидатура прошла. У меня есть опыт в музейном деле: 13 декабря этого года исполнилось бы 10 лет моей работы в историческом музее, где я прошла путь от сотрудника научно-просветительного отдела до заведующей отделом «История местного НОВОМУ самоуправления ДнеДИРЕКТОРУ пропетровской области». СТАРЫЕ - С какими проблеПРОБЛЕМЫ мами Вы столкнулись - Татьяна Иванов- в первую очередь? - Очень мало из того, на, как Вы стали директором художест- что хранится в фондах музея, известно людям, венного музея? и мы мало что можем показать. Многие картины просто «раздеты» - не имеют рам. Освещение в залах, сохранившееся с советских времен, настолько слабое, что не позволяет увидеть красоту полотен, которые есть в экспозиции. Нет витрин, чтобы выставить фарфор, хрусталь, керамику. Два прекрасных фонаря перед входом в музей уже около 20 лет не работают. Мы обратились за помощью в «Горэлектросеть», а там ответи-

ÏÎÃÎÄÀ Вт 02.11 Ср 03.11 Чт 04.11

+6 +11 0С +2 +4 0С +6 +11 0С +3 +5 0С

вітер півд.cхід. 23 м/с півд. 23 м/с

+11 +13 0С +5 +7 0С

півд.захід. 23 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

ÇÄÀÍÈÅ ÌÓÇÅß ÒÐÅÑÊÀÅÒÑß ÍÀ ÃËÀÇÀÕ Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

ÏÅÐÅÄÀËÈ ÏÎÐÒÐÅÒ ÏÎËß ÍÀÄÎËÃÎ ли: «Ищите спонсоров, и мы отремонтируем». Но освещение нужно не только нашему зданию, но и пешеходам, которые ходят по улице Шевченко в темное время суток, в том числе и детям, ведь в квартале есть учебные заведения.

РУШИТСЯ, НО ЖИВЕТ - Но главная проблема, насколько я понимаю, - это фундамент? - Да, здание музея трескается буквально на наших глазах. Оно находится на склоне холма с очень пористыми грунтами, которые во время дождей проседают. Этот разрушительный процесс начался лет 10 назад, а сейчас усугубился из-за того, что часть холма активно застраивается. Здание музея может треснуть и «уехать» вниз. Чтобы этого не произошло, нужно укрепить фундамент - вдавить по периметру здания 392 сваи. - Когда начнется ремонт? - Мы надеемся, что к началу весны. Все будет зависеть от того, выделит ли областной бюджет деньги. Пока что обещают профинансировать ремонтные работы полностью. Но, несмотря на тяжелую ситуацию с помещением, музей живет активной жизнью. Работает детская изостудия, проводятся лекции и выставки.

Номер підписано до друку 01.11.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 0 1732

вести приднепровья  

вести приднепровья

вести приднепровья  

вести приднепровья