Page 1

р1

ÂËÀÄÀ É Á²ÇÍÅÑ ÏÎÐÎÇÓ̲ËÈÑß ÑÅÌÜßÌ ÆÈËÜÅ, ÃÎÐÎÄÓ ÄÎÐÎÃÈ

ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

3 6

5

ÊÐÀÙÅ, Í²Æ Ó ÏÐÈÂÀÒÍÈÕ Ê˲ͲÊÀÕ

3

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ ÄËß ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

 Äíåïðîïåòðîâñêå ñîçäàëè óíèêàëüíóþ äëÿ Óêðàèíû êîëåéíóþ ìàøèíó ÄÃÑ-62N.

№78 (1170) Четвер, 28 жовтня 2010 р.

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÂÈÁÎÐÈ-2010

ÑÎÑÅÄÑÊÈÉ ÂÈÇÈÒ

ÂÑÒÐÅ×À ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ Ñ ÏÐÅÌÜÅÐÎÌ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ âñòðåòèëñÿ â Êèåâå ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì.  õîäå âñòðå÷è ßíóêîâè÷ ñêàçàë, ÷òî íàäååòñÿ íà äàëüíåéøóþ èíòåãðàöèþ ýêîíîìèê Óêðàèíû è Ðîññèè. Ðå÷ü èäåò, â ÷àñòíîñòè, îá èíòåãðàöèè â àâèàñòðîåíèè, ñóäîñòðîåíèè, òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîì êîìïëåêñå, îáëàñòè íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé.  ñâîþ î÷åðåäü Âëàäèìèð Ïóòèí îòìåòèë ñóùåñòâåííûé ðîñò òîâàðîîáîðîòà ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè. ○

ÏÐÎÙÅ ÏÐÎÑÒÎÃÎ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÄÈÏËÎÌÛ

2

Ôîòî ³ç àðõ³âó «ÂÏ»

³ä ñ³ëüñüêî¿ ðàäè äî îáëàñíî¿ 31 æîâòíÿ â Óêðà¿í³ â³äáóäóòüñÿ âèáîðè äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè. Öüîãî äíÿ â óñ³õ ì³ñòàõ òà ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ êðà¿íè ëþäè â³ääàäóòü ñâî¿ ãîëîñè çà òèõ ÷è ³íøèõ êàíäèäàò³â. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ çâåðíóâñÿ äî ãðîìàäÿí ç ïðîõàííÿì - ïðèéòè âñ³ì íà âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ òà ïðîãîëîñóâàòè.

ÌÛ Â ÏÎ×ÅÒÅ

ÓÊÐÀÈÍÖÅÌ ÌÎÄÍÎ ÁÛÒÜ… Â ÊÀÍÀÄÅ ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Ñåãîäíÿ â Êàíàäå î÷åíü ìîäíî áûòü óêðàèíöåì. È åñëè ïðåäûäóùàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ â ñòðàíå ïîêàçàëà, ÷òî òàì ïðîæèâàåò 1 ìèëëèîí íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, òî ñàìàÿ ïîñëåäíÿÿ - 1,213 ìèëëèîíà. Êàê âèäèì, ðîñò íàáëþäàåòñÿ. Îá ýòîì ãîâîðèò è Ïîñîë Óêðàèíû â Êàíàäå Èãîðü

Îñòàø. Ïî åãî ñëîâàì, êàíàäöû íà÷àëè ÷àùå ïðèçíàâàòüñÿ â ñâîåì óêðàèíñêîì ïðîèñõîæäåíèè, èçó÷àòü ñâîè êîðíè. Ïîñîë ñâÿçûâàåò ýòî ñ íåñêîëüêèìè ôàêòàìè. Ãëàâíûé èç íèõ - Óêðàèíñêîå ãîñóäàðñòâî ñòàíîâèòñÿ íà íîãè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî êîëè÷åñòâî êàíàäöåâ óêðàèíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ áóäåò ðàñòè, è óæå ñëåäóþùàÿ

ïåðåïèñü ïîêàæåò åùå ëó÷øèé ðåçóëüòàò.  2011 ãîäó â Êàíàäå ñîáèðàþòñÿ îòìå÷àòü 120-ëåòèå ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ ïåðåñåëåíöåâ â ñòðàíå. Ïîñîëüñòâî Óêðàèíû ïëàíèðóåò îòìåòèòü âñå íà âûñøåì óðîâíå, ïðè÷åì ñäåëàòü ýòî â äâóõ ãîñóäàðñòâàõ. Õîòÿò ïðîâåñòè Äåíü Óêðàèíû â ïàðëàìåíòå Êàíàäû, ãäå áóäóò âûñòàâ-

êè, êîíöåðòû, à ãëàâíîå íàëàæèâàíèå ïîëèòè÷åñêèõ è îáùåñòâåííûõ êîíòàêòîâ. Òàêæå Ïîñîë Óêðàèíû â Êàíàäå Èãîðü Îñòàø ñ÷èòàåò, ÷òî âîçìîæíîå ðåøåíèå Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà îòìåíèòü âèçîâûé ðåæèì ñ Óêðàèíîé ìîæåò ïîâëèÿòü íà óñêîðåíèå ëèáåðàëèçàöèè âèçîâîãî ðåæèìà ìåæäó Óêðàèíîé è Êàíàäîé.

22 Òàéíû èñòîðèè. Êëàäáèùå ïîãèáøèõ êîðàáëåé cmyk

Óêðàèíà è Ðîññèÿ äîãîâîðèëèñü óïðîñòèòü ïðèçíàíèå äèïëîìîâ è ñòåïåíåé. Ñòðàíû íàìåðåíû ñîçäàòü íîâóþ ðåäàêöèþ äîãîâîðà î ïðèçíàíèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è ó÷åíûõ ñòåïåíåé, ïîñêîëüêó åãî íûíåøíèé âàðèàíò óñòàðåë è èìååò ðÿä íåäîñòàòêîâ. Ôîðìàëüíî ñåé÷àñ ãîñóäàðñòâà ïðèçíàþò ñòåïåíü êàíäèäàòà, äîêòîðà íàóê, à íà ñàìîì äåëå ëþäÿì íóæíî ïðîõîäèòü öåëûé ðÿä î÷åíü ñëîæíûõ ïðîöåäóð. ○

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÅÐÅÂÎÄÈÌ ×ÀÑÛ Â íî÷ü ñ 30 íà 31 îêòÿáðÿ Óêðàèíà ïåðåéäåò íà çèìíåå âðåìÿ.  4 ÷àñà ñòðåëêè ÷àñîâ ïåðåâîäÿò íà îäèí ÷àñ íàçàä. Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ îò 13 ìàÿ 1996 ãîäà, ïåðåõîä íà çèìíåå âðåìÿ îñóùåñòâëÿþò â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ. Ýòî äåëàþò äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñâåòîâîãî äíÿ è ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè. Óêðàèíöû ïåðåâîäÿò ÷àñû âìåñòå ñ æèòåëÿìè 109 ñòðàí ìèðà.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

ÍÅÒ - ÔÀËÜÑÈÔÈÊÀÖÈßÌ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ Óâàæàåìûå çåìëÿêè, ïîìíèòå, ÷òî, ñîãëàñíî ñò. 157-159 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû, ñ÷èòàþòñÿ ïðåñòóïëåíèÿìè è ïîäëåæàò íàêàçàíèþ ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

À Ãîëîñîâàíèå èçáèðàòåëÿ íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå áîëåå îäíîãî ðàçà - øòðàô äî ïÿòèñîò íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí èëè èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê äî äâóõ ëåò, èëè ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî òðåõ ëåò. À Íåçàêîííîå óíè÷òîæåíèå, ïîâðåæäåíèå èçáèðàòåëüíîé äîêóìåíòàöèè - îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò, ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî ÷åòûðåõ ëåò, ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè, çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. À Ïðåïÿòñòâîâàíèå ñâîáîäíîìó îñóùåñòâëåíèþ ãðàæäàíèíîì åãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà, ïðåïÿòñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè äðóãîãî ñóáúåêòà èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà, ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èëè îôèöèàëüíîãî íàáëþäàòåëÿ ïðè èñïîëíåíèè èìè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé - øòðàô äî òûñÿ÷è íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí èëè îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò, èëè ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè. À Íåçàêîííîå èçãîòîâëåíèå, õðàíåíèå èëè èñïîëüçîâàíèå íåçàêîííî èçãîòîâëåííûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé, íåçàêîííàÿ ïåðåäà÷à äðóãîìó ëèöó èçáèðàòåëüíîãî áþëëåòåíÿ, ïîõèùåíèå èëè óòàèâàíèå áþëëåòåíÿ, ïðîòîêîëà, ïîäïèñàíèå ÷ëåíàìè èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïðîòîêîëà äî îêîí÷àòåëüíîãî ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ, íåçàêîííîå âíåñåíèå â ïðîòîêîë èçìåíåíèé ïîñëå åãî çàïîëíåíèÿ è ò.ä. - øòðàô äî òûñÿ÷è íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí èëè èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê äî äâóõ ëåò, îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò, ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî øåñòè ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè. P.S.  ñëó÷àå, åñëè âû çàìåòèëè íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå ïðèçíàêè óêàçàííûõ ïðåñòóïëåíèé, ïîïðîáóéòå çàôèêñèðîâàòü èõ íà âèäåî èëè ôîòî ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà. Èëè íàéòè ñâèäåòåëåé è îáðàòèòüñÿ ê îôèöèàëüíûì íàáëþäàòåëÿì, óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì, ÷ëåíàì èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé è ïðåäñòàâèòåëÿì ÑÌÈ, ðàáîòíèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

ÄβÐÒÅÑÜ ÑÁÓ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170)

ÂÈÁÎÐÈ-2010

ÃËÀÇ ÄÀ ÃËÀÇ

ÒÅËÅÔÎÍÓÉÒÅ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ³ êîíñòèòóö³éíèõ îñíîâ ï³ä ÷àñ ì³ñöåâèõ âèáîð³â2010 óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â îáëàñò³ â³äêðèëî òåëåôîííó «ë³í³þ äîâ³ðè». Óñ³õ, êîìó ñòàíå â³äîìî ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ ó õîä³ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ àáî ¿õ ï³äãîòîâêó, ïðîñÿòü çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì 744-85-19. ²íôîðìàö³ÿ, ùî íàä³éäå äî ÑÁÓ, áóäå ïåðåâ³ðåíà. Çà ðåçóëüòàòàìè, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, âæèâàòèìóòüñÿ â³äïîâ³äí³ çàõîäè. Òåëåôîí äîâ³ðè ïðàöþº ö³ëîäîáîâî, êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòîâàíî.

³ä ñ³ëüñüêî¿ ðàäè äî îáëàñíî¿ Ë²Ë²ß ÃÓÑÒÎ̪ÑÎÂÀ

«ПОКЛАСТИ КРАЙ ХАОСУ» Глава держави розглядає ці вибори «як можливість провести реформи та покласти край хаосу». Він не має сумніву, що центральна і регіональна влада зробить все для того, щоб вибори в Україні пройшли чесно, прозоро, демократично. «Ми в цьому зацікавлені», - сказав Віктор Янукович під час зустрічі з послами та керівниками дипломатичних місій-спостерігачів. Президент звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням приділяти достатньо уваги організації та законному проведенню виборчого процесу. Свою позицію Віктор Янукович роз’яснив також керівництву правоохоронних органів, які зобов’язані згідно з законом не допустити порушень законодавства.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÕÂÈËÞÞÒÜ ÉÌβÐͲ ÏÐÎÂÎÊÀÖ²¯

Загалом Президента найбільше хвилюють ймовірні провокації на вибовибори, на відміну Глава держави рах. «Якщо не бупрацювати від попередніх, дуже звернув увагу, що у дуть складні. Немає жод- виборах - від сіль- спеціально підготовлені загони провокаторів, проблем

«ÌÈ ÇÀÖ²ÊÀÂËÅͲ Ó ×ÅÑÍÈÕ, ÏÐÎÇÎÐÈÕ ÂÈÁÎÐÀÕ»

Нинішні вибори дуже важливі для нашої держави, впевнений Президент. В першу чергу тому, що «пройшли президентські вибори; у Ïðåçèäåíò ââàæຠíåäîñêîíàëèì ³ñíóþ÷å Верховній Раді сфорâèáîð÷å çàêîíîäàâñòâî, òîìó ïîîá³öÿâ, ùî мовано більшість, îäðàçó ï³ñëÿ âèáîð³â ïî÷íåòüñÿ ðîáîòà çà яка працює; у дерäîïîìîãîþ ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â íàä жаві розпочато реíîâèì Âèáîð÷èì êîäåêñîì. ³í â³äïîâ³äàòèформи - і в основу ìå óñ³ì çàõ³äíèì äåìîêðàòè÷íèì ñòàíäàðòàì всіх цих дій покладе³ ïðàöþâàòèìå íà âñ³õ ìàéáóòí³õ âèáîðàõ. но програму Президента Януковича, яку підтримав укра- ного регіону, де вони ської ради до обласбули б однаковими. ної - візьме участь їнський народ». Відрізняється все - велика кількість парПАРТІЇ ВЕЛИКІ партії і кандидати, тій, і це не тільки ТА МАЛЕНЬКІ які беруть участь у партії національного Президент попе- виборах, їхня кіль- рівня, але й маленькі редив, що нинішні кість тощо. місцеві партії.

ÇÀÂÄÀÍÍß ÍÀ ÌÀÉÁÓÒͪ

«ÍÈͲØͲ ÂÈÁÎÐÈ ÄÓÆÅ ÑÊËÀÄͲ» ніяких не буде. Але реальні фальсифікації, провокації - я вважаю, що спостерігачі їх розглянуть і побачать», - застеріг Віктор Янукович.

ÍÀ ÌÅÑÒÀÕ

Ïîðÿäîê áóäåò îáåñïå÷åí ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÏÎÇÀÁÎÒßÒÑß Î ÑÏÎÊÎÉÍÎÌ ÕÎÄÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

По словам заместителя начальника ГУМВС в Днепропетровской области Владимира Кузьменко, охрану общественного порядка во время выборов обеспечат в полной мере. Поддерживать порядок будут около 5 тысяч правоохранителей. «31 октября на каждую территориальную и участковую избирательную комиссию выделим минимум двух милиционеров. Кроме того, помощь в обеспечении правопорядка бу-

дут оказывать охранные структуры и казачьи организации. При этом сотрудникам правоохранительных органов запрещено вмешиваться в процесс выборов, выполнять поручения членов избирательных комиссий, не связанные с

ÍÀ ÊÀÆÄÎÌ Ó×ÀÑÒÊÅ ÌÈÍÈÌÓÌ ÄÂÀ ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐÀ

охраной прав избирателей и общественного порядка, давать консультации, пропагандировать свои взгляды и покидать место несения службы», - отметил Владимир Кузьменко. На данный момент правоохранители проверили помещения, в которых будут работать комиссии. По результатам проверок местным органам власти направили 75 предписаний по устранению нарушений. Среди недочетов - отсутствие решеток на окнах, ненадежные двери, отсутствие телефонной свя-

ÓÆÅ ÏÐÎÂÅÐÈËÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈß, ÃÄÅ ÁÓÄÓÒ ÊÎÌÈÑÑÈÈ зи. Сегодня большинство предписаний уже выполнено. Сейчас милиционеры охраняют 22 полиграфических предприятия, на которых печатают бюллетени. В день выборов они будут сопровождать их транспортировку.


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170) ○

˲ÊÀÐͲ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

Êðàùå, í³æ ó ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

«НЕОВІДДІЛЕННЯ»

ÍÎÂÈÍÈ Â²ÊÍÎ Â ªÂÐÎÏÓ

ªÑ ÊÀÆÅ «YES»

ªÄÈÍÈÉ ÒÀÐÈÔ сується дитячих лікарень. У новому відділені для новонароджених у перші години свого життя дитина з патологією отримає шанс на одужання», - зазначив голова облдержадміністрації Олександр Вілкул, який приїхав на церемонію відкриття.

ÊÀÁ²ÍÅÒÈ ÎÑÍÀÙÅͲ ÑÓ×ÀÑÍÈÌ ÎÁËÀÄÍÀÍÍßÌ обласної клінічної офтальмологічної лікарні. Ця поліклініка має обладнання краще, ніж у платних приватних

клініках. Про це потурбувалась обласна влада, що виділила з обласного бюджету на реконструкцію і переоб-

ладнання більше 1,35 млн. грн. «Незабаром побудуємо новий 8-поверховий корпус і створимо сучасний Єдиний офтальмологічний центр області», - підсумував Олександр Вілкул, який під час відвідин клініки перевірив свій зір.

ЩОБ УСЕ БАЧИТИ Того ж дня губернатор відкрив після капремонту поліклінічне відділення Дніпропетровської

̳íÆÊà ïëàíóº çð³âíÿòè òàðèôè íà âîäó â ìåæàõ îäíîãî ðåã³îíó. Äëÿ öüîãî ñòâîðÿòü ðåã³îíàëüí³ êîìïàí³¿ ç óïðàâë³ííÿ âîäîïîñòàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ çàëèøàòèìóòüñÿ ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³, àëå áóäóòü ïðèâàáëèâèìè äëÿ ³íâåñòîð³â. «Êîæåí âîäîêàíàë ïîâèíåí ìàòè þðèñòà, ïëàíîâî-ô³íàíñîâèé â³ää³ë, áóõãàëòåð³þ. Íîâîñòâîðåíà ðåã³îíàëüíà êîìïàí³ÿ â³çüìå íà ñåáå ö³ ôóíêö³¿», - âïåâíåíèé ì³í³ñòð ÆÊà Ãðèãîð³é Ñåì÷óê. ○

ÄÎÌÎÂÈËÈÑÜ

ÑϲËÜÍÀ ²ÑÒÎвß

5,2 ÌËÍ. ÃÐÍ. ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ Ë²ÊÀÐͲ

Óêðà¿íà ³ Ðîñ³ÿ äîìîâèëèñÿ ñòâîðèòè ºäèíèé ï³äðó÷íèê ç ³ñòîð³¿. Òàêå ð³øåííÿ áóëî ïðèéíÿòî íà çàñ³äàíí³ Ï³äêîì³òåòó ç ãóìàí³òàðíî¿ ñï³âïðàö³ Óêðà¿íñüêî-Ðîñ³éñüêî¿ ì³æäåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿. Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà îñâ³òè Óêðà¿íè Äìèòðà Òàáà÷íèêà, äî ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ åêñïåðòíî¿ ãðóïè, ÿêà ïðàöþº íàä ïîñ³áíèêîì, çàëó÷àòü â÷åíèõ Á³ëîðóñ³ òà Ïîëüù³. «Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ ï³äõ³ä ðîñ³éñüêîãî âèäàâíèöòâà «Ïðîñâåùåíèå», - çàçíà÷èâ ì³í³ñòð.

Íîâûé ñòàíäàðò îáðàçîâàíèÿ ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Âèëêóëà â îáëãîñàäìèíèñòðàöèè ïðîøëî ðàñøèðåííîå ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé îáðàçîâàòåëüíîé îòðàñëè Äíåïðîïåòðîâùèíû

щим, губернатор подчеркнул, что проект является конкретной программой

ÂÎÄÍÀ ÊÎÌÏÀͲß

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

На совещании обсуждался региональный проект развития отрасли «Новой Днепропетровщине новый стандарт образования». Обращаясь к присутствую-

Çà äàíèìè ÌÇÑ Óêðà¿íè, êðà¿íè ªÑ âñå ð³äøå â³äìîâëÿþòü óêðà¿íöÿì ó â³çàõ. «Ó ñåðåäíüîìó ïî ªÑ ó 2007 ðîö³ ð³âåíü â³äìîâ áóâ 12%, â 2009-ìó â³í ñêëàäàâ 4%, çà ðåçóëüòàòàìè äåâ’ÿòè ì³ñÿö³â 2010-ãî â³í ñêîðîòèâñÿ äî 3%», - ñêàçàâ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ïàâëî Êë³ìê³í. Ó ñâîþ ÷åðãó, Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ çàÿâèâ, ùî äî 2013 ðîêó Óêðà¿íà ìຠíàì³ð ï³äïèñàòè ç ªâðîñîþçîì óãîäó ïðî áåçâ³çîâèé ðåæèì.

ijòè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ñêîðî ñòàíóòü çäîðîâ³øèìè, àäæå ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³äêðèëîñü íåîíàòîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ ó êîìóíàëüíîìó çàêëàä³ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ»

У реконструйованому приміщенні відділення тепер стоїть сучасне медичне обладнання. Ремонт дитячої лікарні обійшовся обласному бюджету у 5,2 млн. гривень. Гроші виділяли в рамках програми «Здоров’я дітей та матерів на період до 2015 року». У відділенні побудували чотири палати спільного перебування матері та дитини. До кінця року завершать будівництво корпусу №6, куди переведуть опікове, онкологічне та інфекційне відділення. «Ефективність системи охорони здоров’я - це не лише високий професіоналізм лікарів, але й створення належних умов для роботи. Особливо це сто-

действий органов власти на ближайшие 5 лет. Будут созданы все условия,

чтобы в городах и районах области дети получали знания, отвечающие со-

временным требованиям, а работники отрасли имели надлежащие условия для работы. В приоритетах развитие дошкольного образования, компьютеризация и профилирование школ, сохранение жизни и здоровья детей, бесплатный подвоз к школе учеников и учителей в сельской местности. В подтверждение своих слов Александр Вилкул вручил директорам школ ключи от 20 новых автобусов.

ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ

«ËÀÔÀ» ÑʲÍ×ÈËÀÑÜ Ç ïîíåä³ëêà,1 ëèñòîïàäà, ³íñïåêòîðè ÄÏÑ øòðàôóâàòèìóòü óñ³õ âî䳿â ìîïåä³â, ÿê³ íå ìàòèìóòü âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ â³äïîâ³äíî¿ êàòåãîð³¿. «Çàêîí öüîãî âèìàãàº. ßêùî ìè ââåëè ðåºñòðàö³þ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ³ îòðèìàííÿ âëàñíèêîì ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ êàòåãî𳿠À1, øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà â³äñóòí³ñòü áóäóòü òàê³ æ, ÿê ³ çà â³äñóòíîñò³ ïðàâ íà ³íø³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè», - ñêàçàâ íà÷àëüíèê äåðæäåïàðòàìåíòó ÄÀ² Âàëåð³é Ëîçîâèé.


р4

4 СЬОГОДЕННЯ ○

Dz ÑÂßÒÎÌ!

Ïðîôåñ³éíå ñâÿòî àâòîìîá³ë³ñò³â ³ äîðîæíèê³â îá’ºäíóº ïðîôåñ³îíàë³â òà àâòîëþáèòåë³â. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä â³òàþòü óñ³õ, õòî âäåíü ³ âíî÷³ ïðàöþº íà àâòîáóñàõ, ëåãêîâîìó òà âàíòàæíîìó òðàíñïîðò³. «Ó ñâÿòêîâèé äåíü â³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàºìî âñ³ì âîä³ÿì, ïðàö³âíèêàì àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó òà àâòîäîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà ðåã³îíó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî ùàñòÿ, äîáðîáóòó é çëàãîäè! Óñï³õ³â ó ðîáîò³ çàäëÿ ïðîöâ³òàííÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà âñ³º¿ Óêðà¿íè!» - éäåòüñÿ ó â³òàíí³.

²ÒÀÍÍß

ÍÀÃÎÐÎÄÈ - ÊÐÀÙÈÌ Óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Äíÿ àâòîìîá³ë³ñòà ³ äîðîæíèêà ïðîéøëè â Áóäèíêó ñï³ëîê 26 æîâòíÿ. Âèíóâàòö³â ñâÿòà â³òàâ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî. Êðàùèì ³ç êðàùèõ â³í âðó÷èâ ïîäÿêè. Çàâåðøèëèñü óðî÷èñòîñò³ ñâÿòêîâèì êîíöåðòîì òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ì³ñòà. Ñüîãîäí³ â îáëàñíîìó öåíòð³ ïðàöþþòü 27 àâòîòðàíñïîðòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïåðåâîçÿòü ïàñàæèð³â. Íà öèõ ï³äïðèºìñòâàõ òðóäÿòüñÿ 2,5 òèñÿ÷³ ðîá³òíèê³â. ○

ÄÎÐÎÆÍÈÊÀÌ Â²Ä ÄÎÐÎÆÍÈÊÀ Íà÷àëüíèê Ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã â îáëàñò³ Ìèêîëà Ñèðîâàòñüêèé âèñëîâëþº ùèðó ïîâàãó ³ âäÿ÷í³ñòü óñ³ì ïðàö³âíèêàì ãàëóç³, áàæàº, àáè äîðîãè âåëè ¿õ äî ùàñëèâîãî æèòòÿ. «Ïðèéì³òü ìîþ ùèðó âäÿ÷í³ñòü çà âàøó ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ, çà â³ðí³ñòü ïðîôåñ³¿ âîä³ÿ ³ äîðîæíèêà. Íå çóïèíÿéòåñü íà äîñÿãíóòîìó, àäæå ïîïåðåäó ùå äîâã³ ê³ëîìåòðè äîð³ã ³ çàâæäè ïàì'ÿòàéòå: âàñ ö³íóþòü ³ ïàì'ÿòàþòü, éäåòüñÿ ó çâåðíåíí³. - Áàæàþ íîâèõ òðóäîâèõ çâåðøåíü, íåâè÷åðïíî¿ åíåð㳿, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, óñï³õ³â ³ äîáðî¿ äîðîãè!» ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170)

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÜÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÓÑ²Ì ÂÎIJßÌ ² ØËßÕÎÂÈÊÀÌ

×èòàéòå íà ñàéò³:

²Ç ÏÎØÒÎÂÈÊÀÌÈ ÍÀÇÀÂÆÄÈ Ñüîãîäí³ ïîøòîâèé çâ'ÿçîê íåðîçðèâíî ïîâ'ÿçàíèé ³ç àâòîìîá³ëüíèì ñïîëó÷åííÿì òà ñàìîâ³ääàíîþ ïðàöåþ âî䳿⠳ âñ³õ ïðàö³âíèê³â Öåíòðó ïåðåâåçåííÿ ïîøòè. ²ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì - Äíåì àâòîìîá³ë³ñò³â ³ äîðîæíèê³â â³òຠäèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» ²ðèíà ʳëü÷èíñüêà. «Âè - ïðåêðàñí³ ôàõ³âö³ ñâ ñïðàâè, ÿêèõ íå ñïèíÿº íàâ³òü íåãîäà, ñóìë³ííî âèêîíóºòå ñâ³é îáîâ'ÿçîê âäåíü ³ âíî÷³. Â³ä ³ìåí³ âñ³õ ïîøòîâèê³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ìèðó, äîáðîáóòó ³ çëàãîäè».

Íà 27 ñïåöàâòî ñòàëî á³ëüøå ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Öèìè äíÿìè ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë âðó÷èâ ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì Êðèâîãî Ðîãó 27 íîâèõ ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ äëÿ ïàòðóëþâàííÿ àâò³âîê. Ó çàõîä³ âçÿâ ó÷àñòü çàñòóïíèê ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ëàçàðºâ На Дніпропетровщині продовжує активно реалізовуватись губернаторський проект «Громадський правопорядок». Так, 26 жовтня службові автомобілі отримали співробітники правоохоронних органів Криворізького міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області: 15 авто «Нива-Шевроле» - батальйон патрульної служби, 10 - «Санйонг» та 2 - УАЗ «Патріот» - рота батальйону міліції оперативного призначення «Беркут». Усі вони обладнані сигналізацією, радіостанціями та супут-

никовою системою GPS-навігації. До речі, автомобілі придбані на позабюджетні кошти, які надали про-

мислові підприємства Кривого Рогу. «Я виступив з ініціативою створити спеціальний проект, мета якого - по-

кращення умов забезпечення громадського правопорядку в містах і районах області. Мою ініціативу вже

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² ÏÐÈÄÁÀͲ ÍÀ ÏÎÇÀÁÞÄÆÅÒͲ ÊÎØÒÈ підтримали в Кривому Розі та Дніпродзержинську. Завдяки збільшенню кількості автопатрулів і їх сучасному технічному оснащенню можна буде попереджати і розкривати злочини набагато швидше, ніж зараз», - наголосив Олександр Вілкул.

ÏÎ-ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ

Êîëè ïðàöþº îäíà êîìàíäà ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó ñåðåäó, 27 æîâòíÿ, ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ïîáóâàâ ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ â ñ. Ñòåïîâå Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó òà ì. Ïàâëîãðàä ДОШКІЛЬНЯТАМ «СОНЕЧКО» Дошкільнята Степового та їхні батьки радіють після капітального ремонту тут відкрили дитсадок «Сонечко». У навчальному закладі замінили систему водопостачання, встановили газову міні-котельню та металопластикові вікна, а також відремонтували дах. І це ще не все: тепер діточки зможуть гратися і навчатися у приміщеннях,

які обладнали новими меблями. Загалом на ремонт витратили 837,5 тис. грн. Відкриваючи дитячий садок, Олександр Вілкул наголосив: «В Україні збільшується народжуваність і тепер катастрофічно не вистачає дитячих садочків. Та в цьому році почато відродження системи дошкільної освіти. По

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 16 äîøê³ëüíèõ

íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ââåäóòü â åêñïëóàòàö³þ â îáëàñò³ 2010 ðîêó;

3

â³äêðèþòü ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó;

72 ãðóïè ç'ÿâëÿòüñÿ

äîäàòêîâî ó ïðàöþþ÷èõ äèòñàäêàõ.

Ó ÐÅòÎͲ IJª ÌÀÑØÒÀÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ Ç ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯ ÌÅÄÓÑÒÀÍΠвсій Дніпропетровщині ми відкриваємо відремонтовані сучасні ясла та дитсадки. Ми забезпечимо всіх дітей області якісною дошкільною освітою».

ПАЛАТА МАТЕРІ ТА ДИТИНИ Цього ж дня губернатор взяв участь в урочистому відкритті після реконструкції будівлі інфекційного корпусу Павлоградської міської лікарні № 4. Саме з ініціативи Олександра Вілкула у 2010 році було переглянуто проект будівництва корпусу та збільшено кількість ліжок з 19 до 30 (15

дорослих і 15 дитячих). Передбачено палати, де одночасно можуть перебувати мати і дитина. В закладі значно покращиться якість обслуговування пацієнтів з інфекційною патологією. «Відкриття сучасного інфекційного корпусу в Павлограді - реальне підтвердження того, наскільки ефективною стає робота влади, якщо на всіх рівнях в країні працює одна команда», - зазначив губернатор. Для завершення будівництва залучено кошти з міського, обласного та державного бюджетів.


р5

ЖИТТЯ МІСТА 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170) ○

ÏÎ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ

Ñåìüÿì - æèëüå, ãîðîäó - äîðîãè ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

27 îêòÿáðÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå øåñòü ìîëîäûõ ñåìåé ïîëó÷èëè êëþ÷è îò íîâûõ êâàðòèð ВПЕРВЫЕ ЗА ДВА ГОДА Квартиры в новом доме на улице Караваева молодые жители областного центра получили в рамках реализации региональной программы строительства (приобретения) доступного жилья в Днепропетровске. Эту программу возобновили впервые за последние два года. Ключи от квартир вручили губернатор Александр Вилкул и мэр Днепропетровска Иван Куличенко.

«Возможность получить квартиры сегодня у молодых семей появилась благодаря тому, что треть из льготного кредита для них профинансировал областной бюджет», - сказал Александр Вилкул, поздравляя днепропетровцев с новосельем. Возможно, что в первом полугодии 2011-го молодые семьи получат ключи от новых квартир в строящемся доме на ж/м Западный.

РЕМОНТ НА ПЕТРОВСКОГО Также 27 октября губернатор и мэр осмотрели ход работ по ремонту дороги на проспекте Петровского.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÏÎËÓ×ÈËÈ ØÅÑÒÜ ÑÅÌÅÉ

ÒÐÀÌÂÀÉ ÍÀ×ÍÅÒ ÕÎÄÈÒÜ ÏÎ ÏÐÎÑÏÅÊÒÓ ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ Ñ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ ÍÎÓ-ÕÀÓ

Íîâàÿ òåõíèêà äëÿ æåëåçíîé äîðîãè ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 Äíåïðîïåòðîâñêå ñîçäàëè óíèêàëüíóþ äëÿ Óêðàèíû ïóòåâóþ ìàøèíó ÄÃÑ-62N

сах». Она осуществляет диагностику пути, а затем устраняет недостатки. Обслуживание путей с помощью ДГС-62N позволит начать движение поездов без об-

катки путей и снижения скорости движения после ремонта или прокладки линий. Таким образом, увеличится пропускная способность железной дороги.

ЛАБОРАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ Динамический стабилизатор пути будет производить завод «Трансмаш» совместно с одной из австрийских фирм. На презентации первой собранной колейной машины 26 октября присутствовали губернатор Александр Вилкул, генеральный директор «Укрзалізниці» Михаил Костюк и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. Новая машина заменяет работу десятков работников путевого хозяйства. Специалисты называют ее «лабораторией на коле-

ÌÀØÈÍÀ ÇÀÌÅÍßÅÒ ÄÅÑßÒÊÈ ÐÀÁÎ×ÈÕ

10 МАШИН ЗА 5 ЛЕТ Цена опытного образца машины ДГС-62N- 26 миллионов гривен. Примечательно, что украинцы будут изготавливать металлоемкие части стабилизатора, а австрийцы - высокотехнологичные части и программное обеспечение. Сейчас ОАО «Трансмаш» заказало материалы для рамы второго стабилизатора пути, до конца года планируют начать производство третьей машины, а до 2015 года - изготовить 10 стабилизаторов пути. «Машиностроение один из приоритетных кластеров развития Днепропетровщины. Мы сделали еще один уверенный шаг в развитии машиностроительной отрасли», - прокомментировал создание уникальной машины губернатор Александр Вилкул.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ÌÀÒÅвÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÕÒÎ ÂÎÞÂÀ - ÎÒÐÈÌÀª ÃÐÎز ²ç 25 æîâòíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïî÷àëè âèïëà÷óâàòè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ³íâàë³äàì â³éíè, ÿê³ áóëè ó÷àñíèêàìè áîéîâèõ ä³é Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà ó÷àñíèêàìè îáîðîíè é âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà, äî 67-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ ì³ñòà òà 66-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Çîêðåìà, 2 òèñÿ÷³ 16 ³íâàë³ä³â â³éíè - ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é îòðèìàþòü ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïî 200 ãðí. êîæåí, 109 ó÷àñíèê³â îáîðîíè òà âèçâîëåííÿ ì³ñòà - ïî 300 ãðí. Ãðîø³ ìàþòü âèïëàòèòè äî 5 ëèñòîïàäà. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ³íâàë³äàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ÿê³ áóëè ó÷àñíèêàìè áîéîâèõ ä³é ó 1941-1945 ðîêàõ, íàäàºòüñÿ ç ³í³ö³àòèâè ì³ñüêîãî ãîëîâè ²âàíà Êóë³÷åíêà âæå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü. ○

рить дорогу, поменять покрытие, переоборудовать подпорную стену в районе улиц Алтайской и Гомельской, отремонтировать сливную канализацию. Чтобы улучшить автомобильное движение, трамвайные линии в районе улиц Алтайской и Гомельской уложат в широкополосные плиты. «На проспекте Петровского не останется узких мест. Мы ставим задачу, После ремонта он сможет чтобы трамвай начал хопропускать на 30% больше дить здесь уже с ближайшего понедельника», - скатранспорта. Здесь планируют расши- зал Иван Куличенко.

×ÓÄÎÂÈÉ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË

ÏÎÒÓÆÍÅ ÊÎÑ̲×ÍŠ̲ÑÒÎ 28 æîâòíÿ ç ó÷àñòþ ì³ñüêî¿ âëàäè çàêëàäóòü êàïñóëó çàâîäñüêîãî âèïðîáóâàëüíîãî êîìïëåêñó ÂÀÒ «Äí³ïðîâàæìàø». Çàâîäñüêèé âèïðîáóâàëüíèé êîìïëåêñ, ÿêèé ñòâîðþº «Äí³ïðîâàæìàø», ïðèçíà÷åíèé äëÿ çàïóñêó ðàêåòîíîñ³¿â «Öèêëîí-4» ç êîñìîäðîìó «Àëêàíòàðà» (Áðàçèë³ÿ). Çà ñïðèÿííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè ²âàíà Êóë³÷åíêà ðîçðîáëåíî ïðîåêò áóä³âíèöòâà âèïðîáóâàëüíîãî êîìïëåêñó òà îòðèìàíî âñ³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè äëÿ éîãî ñòâîðåííÿ. ßêùî ïðîåêò ðåàë³çóþòü, òî Äí³ïðîïåòðîâñüê ìàòèìå ïîâíèé öèêë ðàêåòíèõ êîìïëåêñ³â. ○

ÓÐÎ×ÈÑÒΠ²ÄÊÐÈÞÒÜ

ÏÀÌ'ßÒÍÈÊ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖßÌ 29 æîâòíÿ î 14 ãîäèí³ á³ëÿ Ìóçåþ ³ñòî𳿠êîìñîìîëó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó óðî÷èñòî â³äêðèþòü ïàì'ÿòíèé çíàê äî 90-ð³÷÷ÿ còâîðåííÿ êîìñîìîëüñüêèõ îðãàí³çàö³é Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Éîãî àâòîðè - çàñëóæåíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè, ñêóëüïòîð Þð³é Ïàâëîâ òà çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè, àðõ³òåêòîð Âàñèëü ̳ðîøíè÷åíêî. Ïàì'ÿòíèê ñïîðóäæóþòü âèêëþ÷íî áëàãîä³éíèì êîøòîì ìåøêàíö³â îáëàñò³, ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é. ○

вØÅÍÍß ÏÐÈÉÍßÒÎ

ÇÂÅÄÓÒÜ ÍÎÂÈÉ ËÜÎÄÎÂÈÉ Ùîá â³äðîäèòè õîêåé ³ ô³ãóðíå êàòàííÿ, ó ì³ñò³ âèð³øèëè çâåñòè íîâèé Ëüîäîâèé ïàëàö. Äåïóòàòè ì³ñüêðàäè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ âèä³ëèòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä éîãî áóä³âíèöòâî â ïàðêó Ëåí³íà, ùî íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ ×åðâîíèé Êàì³íü. Êîëè â³çüìóòüñÿ äî ðîáîòè - ùå íåâ³äîìî. Àëå º ³íôîðìàö³ÿ, ùî Ëüîäîâèé ïàëàö - äåðæàâíèé ïðîåêò, òîìó ï³ñëÿ çâåäåííÿ â³í áóäå ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³.


р6

6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170)

ÐÀÇÎÌ - ÅÔÅÊÒÈÂͲØÅ

Âëàäà é á³çíåñ ïîðîçóì³ëèñÿ ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Îáëàñíà âëàäà éäå íàçóñòð³÷ ìîëîä³ òà á³çíåñìåíàì

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏËÀÍÓÉÒÅ ÄÎÐÎÃÓ 28 æîâòíÿ ç 20:00 äî 22:00 íà ïðîñïåêò³ Êàðëà Ìàðêñà â³ä âóëèö³ Êîðîëåíêà äî âóëèö³ Êàðëà ˳áêíåõòà (íåïàðíèé á³ê) áóäå ïåðåêðèòî ðóõ àâòîòðàíñïîðòó. Öå ïîâ'ÿçàíî ³ç ï³äãîòîâêîþ ïëîù³ Ëåí³íà äî â³éñüêîâî¿ õîäè ç íàãîäè 67-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà 66-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. ×åðåç òàê³ çàõîäè çì³íåíî íàïðÿì ðóõó äåÿêèõ ì³ñüêèõ ìàðøðóò³â ãðîìàäñüêîãî àâòîòðàíñïîðòó. Êð³ì òîãî, 29 æîâòíÿ ç 10:00 äî 22:00 íà ïðîñïåêò³ Êàðëà Ìàðêñà â³ä âóëèö³ Ѻðîâà äî âóëèö³ Êàðëà ˳áêíåõòà (â îáîõ íàïðÿìêàõ) áóäå ïåðåêðèòî ðóõ àâòîòðàíñïîðòó.

ÍÎÂÈÍÈ ËÈÑÒ ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯

²Ç ÂÄß×ͲÑÒÞ ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ Ñâ³òëàíà Êë³ùàð, ñ. Êðèíè÷óâàòå Ñîô³¿âñüêîãî ðàéîíó ×åðåç ãàçåòó «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» õî÷ó âèñëîâèòè ïîäÿêó ëþäÿì, ÿê³ âèÿâèëèñü íåáàéäóæèìè äî ì á³äè. ß - ³íâàë³ä III ãðóïè, çàõâîð³ëà íà ãëàóêîìó, çíàäîáèëàñü êîøòîâíà îïåðàö³ÿ. Ãðîøåé íà íå¿ íå âèñòà÷àëî, òîæ ÿ çâåðíóëàñü äî êåð³âíèê³â îñåðåäêó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ñìò Ñîô³¿âêà Âàëåíòèíè Êàðïåíêî òà Îëåêñàíäðà Áºëîâà. À âîíè, â ñâîþ ÷åðãó, - äî êåð³âíèêà âñåóêðà¿íñüêîãî îá'ºäíàííÿ «Áåðåãèíÿ» Òåòÿíè Ìîðîç - ñàìå âîíà ³ äîïîìîãëà. Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñí³é êë³í³÷í³é îôòàëüìîëîã³÷í³é ë³êàðí³ ìåí³ çðîáèëè îïåðàö³þ áåçêîøòîâíî. Âåëèêå ñïàñèá³ äèðåêòîðó Âàëåð³þ Ñåðäþêó, ãîëîâíîìó ë³êàðþ Ñâ³òëàí³ Óñòèìåíêî, çàââ³ää³ëåííÿì Ëþäìèë³ Áåðåçíþê, õ³ðóðãó Âëàäèñëàâó ²ùåíêó, ³íøèì ìåäïðàö³âíèêàì çà ÷óéí³ñòü òà â³ääàí³ñòü ñïðàâ³. ○

ДОСТУПНЕ ЖИТЛО ВЛАСНЕ ЖИТЛО Губернатор Олександр Вілкул, заступник голови облради Анатолій Адамський та голова правління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву Леонід Рисухін підписали Меморандум про співпрацю. Це сприятиме спільній роботі щодо забезпечення житлом мешканців області.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 900 ñ³ìåé ó öüîìó ðîö³ îòðèìàëè ï³ëüãîâ³ êðåäèòè;

2011 ðiê - ó

Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, ³ëüíîã³ðñüêó, Âàñèëüê³âö³ ïî÷íóòü çâîäèòè ñîö³àëüíå ³ äîñòóïíå æèòëî.

«Проблеми молоді для нас дуже актуальні. Багато пар не одружуються і не народжують дітей, бо не мають для цього необхідних умов. Тому обласна влада взяла курс на їх підтримку у питанні забезпечення власним житлом. Разом із Державним фондом сприяння молодіжному будівництву ми ефективно реалізуємо проекти будівництва доступного помешкання у рамках Державної програми на 2010-2017 роки», - сказав губернатор.

НА ЗАХИСТІ ІНТЕРЕСІВ А напередодні голова облдержадміністрації Олександр Вілкул та президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах підписали Угоду про співпрацю. Документ став результатом «круглого столу», в якому взяли участь представ-

ÊÓÐÑ - ÍÀ ϲÄÒÐÈÌÊÓ ÌÎËÎIJ

ÑϲÂÏÐÀÖß ÇÀÐÀÄÈ ÇÐÎÑÒÀÍÍß ÅÊÎÍÎ̲ÊÈ ники обласної влади та підприємці. Обговорювали питання, що стосувались змін до податкового законодавства, спрощення системи отримання дозвільних документів, завищених зборів на митниці. «Ми повинні створити сприятливі умови для розвитку промисловості і підприємництва. А це: відкриття нових робочих місць, залу-

чення інвестицій, розвиток малого і середнього бізнесу, кредитування», - зазначив губернатор. «Я згоден з Олександром Вілкулом, додав Анатолій Кінах. - Рішення, які впливають на діяльність підприємців, не повинні прийматися у закритих кабінетах. Має бути діалог. Тоді ми зможемо захистити і інтереси держави, і інтереси бізнесу».

ÍÎÂÀ ÊÎÒÅËÜÍß

Äðóãîãî Àë÷åâñüêà íå áóäå

ͲÊÎÏÎËÜ

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ ÔÎÍÒÀÍ Ñüîìèé ôîíòàí ó ì³ñò³ â³äêðèëè íà ïîäâ³ð'¿ ͳêîïîëüñüêîãî ïåäó÷èëèùà. Ñòóäåíòè îäðàçó çðàä³ëè ïî䳿, ³ êóòî÷îê, äå ðîçòàøîâàíèé ôîíòàí, îõðåñòèëè «äâîðèêîì ðàäîñò³». Òåïåð òóò «äðóãå ñåðöå ñòóäåíòñüêèõ áóäí³â». Á³ëÿ ôîíòàíà äî÷èòóþòü êîíñïåêòè, îáì³íþþòüñÿ íîâèíàìè, äî¿äàþòü õîò-äîãè òà íàâ³òü ïðèçíà÷àþòü ïîáà÷åííÿ. Ãîðîäÿíè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî öåé ôîíòàí - íå îñòàíí³é, ³ ìîæëèâî êîëèñü ͳêîïîëü ñòàíå ì³ñòîì ôîíòàí³â. Äëÿ öüîãî º âñ³ ï³äñòàâè. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ó ì³ñò³ «ðåàí³ìóâàëè» äâà é ïîáóäóâàëè ÷îòèðè íîâ³ ôîíòàíè.

ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯ 10,1 ÌËÍ.ÃÐÍ.

Îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðîáëåì âçèìêó áóëî îïàëåííÿ ì³ñòà Ìàðãàíåöü. Àëå öüîãî ðîêó ïèòàííÿ âèð³øèëè, â³äêðèâøè íîâó êîòåëüíþ ОБІЙДЕМОСЬ БЕЗ АВАРІЙ Теплопостачання міста залежало від застарілої котельні Марганецького ГЗК. Але головна небезпека була в тому, що від котельні до міста 3 кілометри старої труби, яка в будь-який момент могла лопнути, і ми б отримали другий Алчевськ. Щоб не повторилась алчевська історія, у місті вирішили будувати свої котли, але Марганець із таким самотужки не впорався б. Завдяки зусиллям губернатора Олександра

18 ÒÈÑß× ËÞÄÅÉ ÌÎÆÓÒÜ ÑÏÀÒÈ Â ÒÅÏ˲ ють завершити роботи з благоустрою території і запустити другий котел, якщо температура повітря буде низькою. МарКОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ганецька котельня праНова котельня вже пра- цює на газу, оснащена котцює. До 30 жовтня обіця- лами з КПД 92%. Відтепер Вілкула з державного бюджету на котельню виділили 6,9 млн. грн., з обласного - 3,2 млн.

східна частина Марганця, а це 18 тисяч чоловік, можуть не боятися, що в їхніх домівках буде холодно. «Ми оптимізували проект реконструкції і ввели технології ефективнішого споживання газу. Обласна адміністрація тримала на контролі якість та строки виконання робіт», - сказав заступник голови облдержадміністрації Геннадій Темник, який перевіряв підготовку Марганця до зими. Нагадаємо: на 25 жовтня в області працюють усі 1496 котелень. Регіон опалюється на 100%.


р7

ЖИТТЯБУТТЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170) ○

ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ

Íå çàðàñòåò íàðîäíàÿ òðîïà Í. ÏÅÒÐÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ Â. ÑÒÅÃÀÉËÎ

ÎÆÅÑÒÎ×ÅÍÍÛÌÈ ÁÛËÈ ÁÎÈ ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÀÌÓÐÀ

Àìóð-Íèæíåäíåïðîâñêèé ðàéîí. Óëèöà Ñëàâãîðîäñêàÿ. Çäåñü, ïîä îñåííèìè äåðåâüÿìè, îáåëèñê. Íî áåç èìåí. Òðè ñîëäàòà-îñâîáîäèòåëÿ, êîòîðûå òóò çàõîðîíåíû, è ñåãîäíÿ îñòàþòñÿ íåèçâåñòíûìè Однако сюда не зарастает народная тропа. На днях на Славгородской состоялся многолюдный митинг. Фирма «Авито трейдинг групп» решила реконструировать памятный знак.

Его открытие было приурочено 67-й годовщине освобождения Днепропетровска. Здесь было все - и фронтовые песни, и боль сердец, и слезы

на ветру. В торжествах приняли участие представители фирмы, руководители района, учащиеся СШ № 142, местные жители.

- Как свидетельствуют историки, сказал, выступая перед присутствующими, кандидат в депутаты горсовета Андрей Попов, - только в

41-м здесь, защищая наш край, легло несколько советских дивизий. Не менее ожесточенными были бои и за освобождение Амура в октябре 43-го. Вот почему в районе так много солдатских захоронений. В том числе и безымянных. Одно из них здесь. Будем помнить…

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÏÎÃÓËßÞÒÜ ÙÅ ÄÅÍÜ Ó Êðèâîìó Ðîç³ âëàäà âèð³øèëà ïåðåíåñòè íàâ÷àííÿ â øêîëàõ ç ïîíåä³ëêà (1 ëèñòîïàäà) íà ñóáîòó (6 ëèñòîïàäà). Ïîÿñíþþòü ð³øåííÿ òèì, ùî á³ëüø³ñòü âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü çíàõîäÿòüñÿ â øêîëàõ ì³ñòà, ³ â÷èòåëÿì, ÿê³ ïðàöþþòü ó âèáîð÷èõ êîì³ñ³ÿõ, áóäå âàæêî â÷èòè ó÷í³â ï³ñëÿ áåçñîííî¿ íî÷³ âèáîð³â. Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêî¿ âëàäè, ó Êðèâîìó Ðîç³ òðàäèö³éíî ÷ëåíàìè ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é íà «øê³ëüíèõ» ä³ëüíèöÿõ ïðàöþþòü ïåðåâàæíî â÷èòåë³ öèõ øê³ë.

ÄÅÐÆÀÒ ÌÀÐÊÓ

«Äíèïðîìëûí» - âñåãäà ãàðàíòèðîâàííîå êà÷åñòâî ÈÐÈÍÀ ÐÓÄÅÍÊÎ

Ïðîäóêöèÿ òîðãîâîé ìàðêè «Äíèïðîìëûí» â ïðåäñòàâëåíèè íå íóæäàåòñÿ. Ìóêó ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ çíàþò êàê â ðåãèîíå, òàê è çà åãî ïðåäåëàìè, âåäü óæå áîëåå ñòà ëåò îíî ñëåäóåò ñâîåìó ãëàâíîìó äåâèçó: «Âñåãäà ãàðàíòèðîâàííîå êà÷åñòâî». Èìåííî áëàãîäàðÿ âûñîêîìó êà÷åñòâó èçãîòîâëÿåìîé ïðîäóêöèè Äíåïðîïåòðîâñêèé ìåëüíè÷íûé êîìáèíàò çàâîåâàë áåçóïðå÷íóþ ðåïóòàöèþ è çâàíèå îäíîãî èç ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé ìóêîìîëüíîé îòðàñëè â Óêðàèíå. Êàê ñåãîäíÿ æèâåòñÿ êîìáèíàòó è êàê åìó óäàåòñÿ «äåðæàòü ìàðêó» â ñòîëü íåëåãêîé ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ íà ðûíêå çåðíîâûõ, ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Êîíñòàíòèíà Ëåîíèäîâè÷à Áàòóðû «Учитывая то, что от сезона к сезону качество зерна разное, наше предприятие адекватно реагирует на это. Используемые нами технологии по переработке сырья гибки и адаптированы к зерну разного качества, и в конечном итоге мы все равно получаем высококачественный продукт. Это, безусловно, заслуга команды наших технологов во главе с Владимиром Кругляком, - рассказывает Константин Леонидович. - Специалисты из Чехии, недавно посетившие комбинат, выразили свое восхищение нашими технологиями и были удивлены показателем выхода готовой продукции, поскольку из одной тысячи

тонн зерна мы получаем не менее 75%, а то и выше, готовой продукции». ДМК «Днипромлын» традиционно выпускает сортовую муку высшего, первого и второго сортов, манную крупу и пшеничные отруби. Что касается последнего, то это отнюдь не отходы, а кормовой продукт, который также позволяет получить прибыль. С 2006 года отруби выпускаются в гранулированной форме и благодаря этому достаточно востребованы как экспортная позиция. Относительно основной продукции - муки, то ее поставляют на большинство хлебозаводов города, области и в крупнейшие торговые сети. Кроме того, в других регионах Украины «Днипромлын» развивает собственные дистрибьюторские сети и уверенно завоевывает лидирующие позиции, становясь флагманом своей отрасли. Главным козырем комбината было и остается высокое качество продукции, что давно нашло свое отображение в эмблеме предприятия. Полусолнце из колосков и надпись «Всегда гарантированное качество» хорошо знакомы и конечному потребителю и всем производителям: от мини - пе-

«ÄÍÈÏÐÎÌËÛÍ» ÓÂÅÐÅÍÍÎ ÇÀÂÎÅÂÛÂÀÅÒ ËÈÄÈÐÓÞÙÈÅ ÏÎÇÈÖÈÈ

карень до крупных хлебозаводов. Однако «почивать на лаврах» и останавливаться на достигнутом «мельница на Днепре» не собирается. «Мы рассматриваем новые направления на нашем производстве, одно из которых - обогащение муки, - делится Константин Леонидович Батура. Не так давно мы освоили новый вид продукции - это премиум-мука, которая имеет более высокое содержание клейковины, нежели мука обычных сортов. Показатель клейковины напрямую зависит от качества зерна. Однако не всегда зерно содержит достаточное количество клейковины, после помола которого получилась бы мука, соответствующая стандарту. Благодаря освоенной технологии мы можем получать муку с необходимым количеством клейковины. Это и есть премиум-мука. Стоимость премиум-муки значительно выше ее стандартных сортов, однако стратегия предприятия предусматривает представление своей продукции во всех ценовых нишах. Конечно же, наибольшим спросом пользуется мука высшего и первого сортов, а также ржаная мука, ведь именно она является основной составляющей главного продукта на столе хлеба. Поэтому «Днипромлын» стремится к тому, чтобы мука этих сортов была не только качественной, но и доступной. «Сегодня мы наблюдаем рост цены на зерно. Увы, влиять на этот процесс мы не можем, - сетует Константин Леонидович. - Однако в наших силах снижение затрат на произ-

водство и участие в программе государственного интервенционного фонда, которая предполагает переработку зерна из государственных резервов. Начиная с сентября, мы перерабатываем уже третью тысячу тонн из данного резерва, что позволяет отпускать хлебопекарным предприятиям муку по более низкой цене. Кроме того, существует областная программа переработки зерна из региональных ресурсов. Согласно данной программы, которая курьируется облгосадминистрацией, на наше предприятие от хозяйств целевым назначением поступает определенная партия зерна по цене, ниже рыночной. Соответственно муку, произведенную из такой партии, мы поставляли на хлебозаводы также по стоимости ниже той, которая была на рынке. Таким образом, сотрудничество между облгосадминистрацией, нами - переработчиками, сельхозхозяйствами и хлебопеками позволяет стабилизировать ценовую политику на муку и хлебобулочные изделия». «Принятая губернатором Александром Юрьевичем Вилкулом программа по закупке у производителей продовольственного зерна для перерабатывающих предприятий области позволила приобрести 10 тыс. тонн зерна по ценам, ниже рыночных, из которых была изготовлена мука для выпечки хлеба массового потребления. Львиная доля этого зерна соответственно досталась крупнейшему зерноперерабатывающему предприятию региона - ООО «Днипромлын». Мы старались,

ÁËÀÃÎÄÀÐß «ÄÍÈÏÐÎÌËÛÍÓ» ÑÌÎÃËÈ ÓÄÅÐÆÀÒÜ ÐÎÑÒ ÖÅÍ ÍÀ ÕËÅÁ чтобы этот комбинат имел возможность приобрести так называемое сырье по доступным ценам, поскольку его продукция обеспечивает все основные хлебопекарные заводы области. Благодаря «Днипромлыну» они тоже смогли удержать рост цен на хлеб», - рассказал заместитель губернатора по вопросам агропромышленного развития и потребительского рынка Александр Любович. Помощь главы областной государственной администрации и профильных управлений ОГА , по словам исполнительного директора ООО «Днипромлын», весьма показательна также и в отслеживании вывоза зерна за пределы региона. Учитывая погодные условия нынешней зимы, и в этой связи не совсем утешительный урожай озимых культур, контроль за квотой вывоза зерновых со стороны облгосадминистрации позволил мельничному комбинату сделать необходимые запасы. В этом году ООО «Днипромлын» в региональном конкурсе на звание «Лучшая торговая марка» завоевал две награды, которые пополнили и без того впечатляющую коллекцию кубков и дипломов, подтверждающих признание потребителей и высокую оценку профессионалов.


р8

8 ВІДГОМІН ТРАГЕДІЇ ○

ÊÍÈÃÀ Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ Ì²ÑÒÓ Ó Ìóçå¿ ³ñòî𳿠ì³ñòà â³äáóëàñü ïðåçåíòàö³ÿ ³ëþñòðîâàíîãî íàóêîâî-ïðåçåíòàö³éíîãî âèäàííÿ «Ì³ñòî íàøî¿ äîë³ Äí³ïðîäçåðæèíñüê», ÿêå âèéøëî äî 260-¿ ð³÷íèö³ ì³ñòà. Íà ñòîð³íêàõ âèäàííÿ ó íàóêîâî-ïîïóëÿðí³é ôîðì³ âèñâ³òëþþòüñÿ ³ñòîðè÷íå ìèíóëå, ñó÷àñíèé ñòàí òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîãî êðàþ. Óïåðøå ïðåäñòàâëåíà áàãàòà êîëåêö³ÿ ñâ³òëèí ð³çíèõ àâòîð³â. Íàãàäàºìî: Äí³ïðîäçåðæèíñüê, êîëèøíº ñåëèùå Êàì’ÿíñüêå, çàñíîâàíèé íà ì³ñö³ òðüîõ êîçàöüêèõ ïàëàíîê Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³, ïåðø³ çãàäêè ïðî Êàì’ÿíñüêå çóñòð³÷àþòüñÿ ç 1750 ðîêó. Ñòàòóñ ì³ñòà ñåëèùå îòðèìàëî ó ëþòîìó 1917 ðîêó, ïåðåéìåíîâàíå ó Äí³ïðîäçåðæèíñüê ó 1936 ðîö³.

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÎÄÍÈÌ ÑËÎÂÎÌ - ×ÅÌϲÎÍÈ Ó Ìåæèð³÷àõ æèâå íàéñïîðòèâí³øà ðîäèíà êðà¿íè. Òðè ðîêè ïîñï³ëü ñ³ì'ÿ Çàáîãîíñüêèõ ñòàâàëà îáëàñíèì ïðèçåðîì, à öüîãî ðîêó ïîêàçàëà, íà ùî çäàòíà, íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³ ³ äîäîìó ïîâåðíóëàñü ³ç ïåðåìîãîþ. Íàòàëÿ òà ³êòîð Çàáîãîíñüê³ ïðàöþþòü ó÷èòåëÿìè ô³çêóëüòóðè â Ìåæèð³öüê³é øêîë³ ¹2. Êð³ì òîãî, âîíè çàê³í÷óþòü çàî÷íå íàâ÷àííÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ³íñòèòóò³ ô³çêóëüòóðè ³ ñïîðòó òà âèõîâóþòü äâîõ ñèí³â. ○

ÏÎÁÎÐ ÏÎÁÎÐÅÅÌÎÑÜ ²Ç ÏÑÎвÀÇÎÌ Ïðîòÿãîì øåñòè ðîê³â 29 æîâòíÿ â³äçíà÷àþòü Âñåñâ³òí³é äåíü áîðîòüáè ç ïñîð³àçîì. ²ç ö³º¿ íàãîäè ç 25 ïî 29 æîâòíÿ ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÎÄÀ ïðîâîäèòü òèæíåâèê ïî áîðîòüá³ ç íåäóãîþ. Íà áàç³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî òà Êðèâîð³çüêîãî ì³ñüêîãî äèñïàíñåð³â ôóíêö³îíóþòü öåíòðè ç ë³êóâàííÿ íåäóãè, îñíàùåí³ íàéñó÷àñí³øèì ìåäîáëàäíàííÿì. Ó 2011 ðîö³ çàïëàíîâàíî ñòâîðèòè ðåºñòð õâîðèõ íà ïñîð³àç òà îáëàñíó ïðîãðàìó ïî áîðîòüá³ ç ö³º¿ õâîðîáîþ. ○

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170)

Ñòðàøíèé ðàõóíîê ÍÀÒÀËß Á²ËÎÂÈÖÜÊÀ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ», ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÀØ Ë²ÊÀÐ - ÍÀÉÊÐÀÙÈÉ Îëüãà Äðèãà, ë³êàð çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ç Þâ³ëåéíîãî, âèáîðîëà ïåðåìîãó â ²²² îáëàñíîìó êîíêóðñ³ íà çâàííÿ êðàùîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ îáëàñò³, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 11 ìåäïðàö³âíèê³â ðåã³îíó. Ƴíêà ðîçïîâ³ëà, ùî ç äèòèíñòâà ìð³ÿëà ñòàòè ë³êàðåì, çàâæäè õîò³ëà äîïîìàãàòè ëþäÿì áîðîòèñÿ ç íåäóãàìè. Òèì á³ëüøå, ùî ó íå¿ áóëî ÷èìàëî ïðèêëàä³â äëÿ íàñë³äóâàííÿ: äÿäüêî - ë³êàð-îòîëàðèíãîëîã, ò³òêà ïåä³àòð, òàòî - ôàðìàöåâò. Òîæ ìîæíà ñêàçàòè, ìåäèöèíà - ¿¿ ñ³ìåéíà ñïðàâà.

ØËßÕ ÏÅÐÅÊÐÈËÈ Ç ×ÀÑÓ ÀÂÀв¯

Öþ ÄÒÏ íàçâàíî íàéñòðàøí³øîþ â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ ðîêè. Àâàð³ÿ íà çàë³çíè÷íîìó ïåðå¿çä³ ï³ä Ìàðãàíöåì çàáðàëà 45 ëþäñüêèõ æèòò³â. Íàãàäàºìî: 12 æîâòíÿ àâòîáóñ «1-á» (ìàðøðóò «Ãîðîäèùå - ïîë³êë³í³êà»), ÿêèé â³ç ïîíàä 50 ïàñàæèð³â, ç íåçðîçóì³ëèõ ïðè÷èí âè¿õàâ íà êîë³þ ³ áóâ ðîçòðîùåíèé ëîêîìîòèâîì. ³äãîì³í ö³º¿ æàõëèâî¿ ïî䳿 ùå äîâãî «Ось і в цій ховали, і áóäå áåíòåæèòè в цій», - показували ëþäåé... ПРО АВАРІЮ НАГАДУЮТЬ ВІНКИ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÆÀÕËÈÂÀ ÀÂÀвß

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

×èòàéòå íà ñàéò³:

…Дніпропетровська маршрутка привезла мене до зупинки «Хлібозавод», звідки дістатись до Городища (передмістя Марганця) я мала або на «1-а», або на «1-б». Жінка на зупинці повідомила, що автобус бузкового кольору приїде десь за півгодини. Дійсно, так і приїхав, і дійсно бузковий. Зупиняємось біля того самого переїзду. Далі не пускає ДАІ. Виявляється, шлях перекрили з часу аварії, і поки не поставлять шлагбаум, - не відновлять. Тому люди змушені до кінцевої зупинки йти пішки. На переїзді ніяких ознак встановлення шлагбаума, а коли буде - ніхто й гадки не має. Траурні вінки на узбіччі нагадують про трагедію. По них можна побачити, як далеко локомотив тягнув людей. На вулицях Городища довго шукати хати, які спіткало горе, не довелося.

ÇÀÐÀÇ ËÞÄÈ Ê²ËÜÊÀ ÇÓÏÈÍÎÊ ÉÄÓÒÜ Ï²ØÊÈ

місцеві жителі. Хвіртка та двері хати, де жив Василь Кіпріянов, відкриті, однак вдови та синів ніде не видно. «Василь Миколайович був учителем, чудовою людиною. Все життя робив ракети, вів авіамодельний гурток», - розповіли сусіди. Подружжя Наталія (1967 р. н., загинула на місці аварії) та Юрій Сметанки (1962 р. н., помер у лікарні) їхало маршруткою «1-б» на ринок прикупити продуктів до святкового столу. Чекали в суботу сватів до старшої доньки. Дві дівчини лишились без батьків… Знайшлися й такі, кому пощастило не сісти в смертельний автобус. Це, наприклад, директор школи Наталя Гавронська. Вона мала їхати на нараду в міськвно, але згадала, що забула важливий блокнот. - Коли дізналися, що сталось із тим автобусом, в який ми не сіли, наші обличчя стали біліші за стіну, - згадує вчителька Ірина. - А я теж хотіла на цю маршрутку потрапити, тільки на іншій зупинці. Автобус був повен і не відкрив двері.

НЕБЕЗПЕЧНИЙ «ШОПІНГ» Олена Іващенко того ранку пішла скуповуватись по

було, - розповідає Олена Іващенко. Обернулася - лежить мертвий водій у затемнених окулярах. Потім перейшла до колії, там люди… Підвівся Дмитро, весь у крові. Далі ле-

ÄÅÊÎÌÓ ÏÎÙÀÑÒÈËÎ ÍŠѲÑÒÈ Â ÑÌÅÐÒÅËÜÍÈÉ ÀÂÒÎÁÓÑ крамницях. Коли дійшла до колій, побачила жовтий «рафік» (так місцеві називають маленькі «еталони»), який їхав позаду. А з лівого боку рушив електровоз - «метрів 150-200 від мене». Більше на коліях ніякого залізничного транспорту не було. Жінка стверджує, що електричка, яку начебто пропускав автобус перед ДТП, не проїжджала того дня взагалі. А локомотив сигналів не подавав ані до зіткнення, ані коли тягнув людей: «Переїзд дзвенить, а електровоз гуде, такий гудок завжди чути навіть вдома». Автобус, за словами Олени Іващенко, не зупинявся, а піднімався вгору. «Як він міг устигнути зупинитись, покурити й поговорити по телефону? - дивується вона. - Я йшла всього хвилини

дві, відтоді як побачила, що «рафік» їде. Може, водій говорив по телефону, коли їхав? А локомотив він не міг не побачити, дуже близько той був». Переїзд Олена переходила, незважаючи на його дзвін і на червоне світло. «Глянула - встигну перейти». Встигла.

ЗАМІСТЬ «РАФІКА» РОЖЕВИЙ ЇЖАЧОК «Тільки-но я вийшла на трасу після переїзду, почула позаду: «П-у-ухк!», а потім щось схоже на дзигу. А жінка, яка живе поряд, виходила у двір і побачила, що летять сумки і люди. Я обернулася, дивлюсь - електричні дроти до самого низу, «рафіка» нема. Бачу - лобове скло автобусне і на ньому іграшка рожева - їжачок, - відсторонено, ніби не з нею все

жала Оксана, а поряд з нею хлопчик мертвий. Подала Оксані руку. Тут і Свєта: «Хлопчик, хлопчик...» (жінка кликала 18-річного сина Антона, який загинув. - Авт.). Пішла я далі - жінка незнайома лежить, тітка Запара жива, а на ній якесь залізяччя автобусне. Потім - тьотя Галя сидить хитається. А я ходила, шукала свою старшу доньку - раптом їхала на цьому автобусі, вона ним часто їздила. З'ясувалось, що донька раніше виїхала. Хвилин за 10 поз'їжджалися «швидка допомога», рятувальники. Почали пиляти автобус і витягати звідти людей»...

ПІСЛЯМОВА Того ж тижня, в неділю, в Городищі відбувся хресний хід від Свято-Троїцької церкви до місця катастрофи. Зібралося багато людей, у храмі відслужили загальну панахиду по загиблих… Шкода, що тепер марганчан стало на 45 чоловік менше…


р1

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170) ○

ØÀÕÐÀÉÑÒÂÎ ÍÀ ̲ËÜÉÎÍÈ

Íåäàâíî Æîâòíåâèé ðàéîííèé ñóä Äí³ïðîïåòðîâñüêà çàê³í÷èâ ðîçãëÿä êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðî øàõðàéñòâî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ îïèíèëèñü êåðóþ÷à îäíîãî ç ô³ë³àë³â Ïðîì³íâåñòáàíêó îáëàñíîãî öåíòðó òà äâîº á³çíåñìåí³â ПЛАН БАНКІРШІ ТА БІЗНЕСМЕНІВ Як повідомили «Вістям» у прокуратурі Жовтневого району, шахрайство з участю цих осіб не було імпровізацією, а продуманим планом. Бізнесмен Бойчук дуже хотів грошей, бо його власне підприємство існувало лише на папері. Для отримання омріяного треба було шукати інших шляхів. Так у Бойчука з’явилися спільники - ще один підприємець Лінько та керуюча філіалом

«Промінвестбанку» Бакланова. Остання могла взяти гроші в банку і, на перший погляд, цілком законним способом - у вигляді кредиту. Звичайно, кредитом необхідно було з нею поділитися. Оскільки будь-який банк без застави майна грошей, навіть юридичній особі, не дасть. Змовники вирішили створити віртуальну заставу за підробними документами. План шахраї придумали ідеальний. Згідно з ним Бойчук купує приватне підприємство під назвою «Марина» і передає його у власність своєму спільнику Ліньку. Після цього Бойчук від імені власно-

ÍÎÂÈÍÈ ÓÑϲØͲ ÐÅÉÄÈ

ÍÅËÅÃÀ˲ «ÍÀÊÐÈËÈ» «Â³éíà» ç íåëåãàëüíî ïðàöþþ÷èìè ïóíêòàìè ìåòàëîáðóõòó òðèâàº. ³ä ïî÷àòêó ðîêó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó òàêèõ çàêðèëè 245. «Íåëåãàëàì» íå ïðîñòî çàáîðîíèëè ä³ÿëüí³ñòü, ó íèõ âèëó÷èëè ìàéæå 165 òîíí ìåòàëó. À äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãëè 12 îñ³á. 233-ì ïîðóøíèêàì äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè àäì³í³ñòðàòèâí³ øòðàôè.

ÃÐÎز - Ï²Ä ÍŲÑÍÓÞ×Ó ÇÀÑÒÀÂÓ

ÍÎÂÈÍÈ

Êðåäèò çà ïîâ³òðÿ ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

² ØÒÀÍÈ ÍÅ ÄÎÏÎÌÎÃËÈ

ÍÅÎײÊÓÂÀͲ ÃÎÑÒ² Îñ³ííüîãî ñóáîòíüîãî ðàíêó ïåíñ³îíåð ³ç Äí³ïðîäçåðæèíñüêà íàâ³òü íå çäîãàäóâàâñÿ, ùî öüîãî äíÿ éîìó ïîãðîæóâàòèìóòü íîæåì. Î 8.15 ó ïîìåøêàííÿ ñòàðåíüêîãî ïðîáðàâñÿ íåâ³äîìèé ç ìàñêîþ íà îáëè÷÷³. Çëîâìèñíèê áóâ íå ñàì, à ç ìîëîäîþ æ³íêîþ. «Ãîñò³» ïî÷àëè ïîãðîæóâàòè ä³äóñåâ³ íîæåì, à ïîò³ì íàä³ëè éîìó íà ãîëîâó øòàíè ³ çàâîëîä³ëè çàîùàäæåííÿìè ïåíñ³îíåðà íà ñóìó 6 òèñ. 500 äîëàð³â. Íàðàç³ çëîâìèñíèê³â çàòðèìàëè, ïîðóøåíà êðèì³íàëüíà ñïðàâà.

го підприємства «Арго» продає ПП «Марина» понад 18 тис. тонн насіння соняшника на 15,5 млн. грн.

ВІРТУАЛЬНИЙ СОНЯШНИК Насправді соняшник продавався і купувався лише на папері, бо ніякого насіння просто не було. Далі шахраї підробили документи, звернувшись до справжніх «фахівців» цієї справи, яких слідству не вдалося встановити. Ці зловмисники на замовлення виготовили фальшиві довідки, що начебто партія соняшника, який став власністю

ПП «Марина», зберігається на державному підприємстві «Шполянський елеватор». Підроблені довідки й були пред'явлені філії «Промінвестбанку», щоб узяти 6 млн. грн. кредиту. Нарешті кредит у повному обсязі видали. Але далі - цікавіше...

ФІРМИ ПОПАЛИСЬ Банкірша Бакланова переконала клієнтів «Промінвестбанку», як їм буде вигідно купити соняшник у ПП «Марина». Таким чином, кілька дніпропет-

ровських фірм, зокрема відомих, купили партії неіснуючого соняшника на загальну суму 6 млн. грн. Після цього, аби замести сліди, наші шахраї погасили кредит перед банком. Але приховати злочин не вдалося. Впродовж слідства шахраям довелося повернути гроші ошуканим бізнесменам. Це дозволило суддям застосувати до шахраїв пом’якшене покарання. Усіх трьох зловмисників засуджено до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 3 роки.

ÎÖÅ ÇÍÀÕ²ÄÊÀ

ÕÎҲ ϲIJÐÂÀÒÈ? 25 æîâòíÿ ñï³âðîá³òíèêè ñåêòîðà êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé ÀìóðÍèæíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â â îäí³é ³ç êâàðòèð ïî ïð. «Ïðàâäè» âèëó÷èëè ó íåïðàöþþ÷îãî 31-ð³÷íîãî ãîñïîäàðÿ îñåë³ çàïàë äî ãðàíàòè «Ô-1». Çíàéäåíå «äîáðî» íàïðàâèëè äî Íàóêîâîäîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü.

ÏÎÊÀÆÈ ÌÅͲ «ÖÅ»

ßïîíö³ ëþáëÿòü ïîðíî ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

×åòâåðî ÿïîíö³â ³ îäíà óêðà¿íêà â Êðèâîìó Ðîç³ âèãîòîâëÿëè äèòÿ÷ó ïîðíîãðàô³þ Ще в 2009 році четверо громадян «Країни сонця, що сходить» приїхали в Україну під виглядом туристів. Пофотографували маленьких дівчат і поїхали додому. У жовтні 2010-го ці ж японці знову приїхали в Кривий Ріг. Знайшли там жінку на ім’я Ірина, в якої була фотовідеостудія з необхідним обладнанням та високошвидкісним інтернетом. Ірина підбирала неповнолітніх дівчаток, яких фотографували в еротичному одязі з частково оголеними частинами тіла. «Моделям» обіцяли, що ці фотографії будуть розміщені у відомому японському журналі мод, але насправді вони потрапляли на порносайти.

IJÄÓÑÜ-ÇËÎ×ÈÍÅÖÜ

ÑÂÀÐÊÀ Ç ÍÀÑ˲ÄÊÀÌÈ

Оперативники вже встановили особи 9 постраждалих неповнолітніх віком 13-15 років, які брали участь в еротичних фотосесіях. Усього таких осіб більше 20. Роботу фотостудії припинили. Вилучили техніку, а фотографії направили на експертизу. За попередніми висновками зображення визнано порнографічними і «такими, що мають сексуальну спрямованість та провокують

Â²Ê ÌÎÄÅËÅÉ 13-15 ÐÎʲ ранній сексуальний досвід у дітей». У міському управлінні міліції порушили кримінальну справу за розбещення неповнолітніх. Вирішують питання про порушення справи за виготовлення та розповсюдження порнографії.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

Âèõ³äíèìè äíÿìè â Îðäæîí³ê³äçå á³ëÿ îäíîãî ³ç ì³ñöåâèõ ìàãàçèí³â ì³æ 84-ð³÷íèì ä³äóñåì òà 58-ð³÷íèì ÷îëîâ³êîì ñïàëàõíóëà ñâàðêà, ÿêà îñòàííüîìó êîøòóâàëà æèòòÿ. Ïåðåáóâàþ÷è ó íåòâåðåçîìó ñòàí³, ä³äóñü êóõîííèì íîæåì çàâäàâ æåðòâ³ ñìåðòåëüí³ ïîðàíåííÿ. Ïîñòðàæäàëîãî ãîñï³òàë³çóâàëè ó õ³ðóðã³÷íå â³ää³ëåííÿ îäí³º¿ ç ì³ñüêèõ ë³êàðåíü, òàì ÷îëîâ³ê ³ ïîìåð. Çà äàíèì ôàêòîì ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó.


р8

16 СІЛЬСЬКІ ПРОСТОРИ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170)

ÑÅÇÎÍÍÛÅ ÇÀÌÎÐÎ×ÊÈ

Îñåíü - ïîðà ìóæñêèõ çàáîò ÌÀÐÈß ÊÎÇÊÈÍÀ

Ï²Ä ÎÄÍÓ ÃÐÅÁ²ÍÊÓ

ÏÐÎÄÓÊÖ²ß Ï²ÄÊÀ×ÀËÀ Çà 9 ì³ñÿö³â ôàõ³âö³ «Äí³ïðîñòàíäàðòìåòðîëî㳿» çä³éñíèëè 258 ïåðâèííèõ ïåðåâ³ðîê ï³ä ÷àñ âèðîáíèöòâà, çáåð³ãàííÿ òà ãóðòîâî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿. ² çàáðàêóâàëè ïîíàä 25% ïåðâèííî¿ ïðîäóêö³¿. Äî ïåðåë³êó, ùî íå â³äïîâ³äàëè âèìîãàì, óâ³éøëè íå ëèøå êðóïè, áîðîøíî, êîâáàñè, ìîðåïðîäóêòè, îâî÷³, âçóòòÿ, ³ãðàøêè, îäÿã, á³ëèçíà, ñòàëåâ³ òðóáè, äåðåâ'ÿí³ øïàëè, àëå é ïîë³åòèëåíîâ³ ì³øêè, åëåêòðîäè, áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, êëåé ÏÂÀ, çàìêè, âóã³ëëÿ òà áàãàòî ³íøîãî.

ÍÎÂÈÍÈ ÑÂÈÍÈÍÀ ÏÐÈÃͲ×Óª ÏÎ×ÓÒÒß Â²ÐÓÞ×ÈÕ

ÃÐÎز ÄËß ÔÅÐÌ Êàáì³í ìຠíàì³ð ï³äòðèìàòè òâàðèííèöòâî. Íà áóä³âíèöòâî òâàðèííèöüêèõ êîìïëåêñ³â çàì³ñòü 100 ìëí. ãðí., ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ äî ê³íöÿ ðîêó, ç³ Ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó âèä³ëÿòü 350 ìëí. ãðí. ○

0 Êîïàþò íà ãëóáèíó øòûêà ëîïàòû, åæåãîäíî ìåíÿÿ íàïðàâëåíèå îáðàáîòêè. 0 Åñëè â ýòîì ãîäó êîïàåòå ñ ñåâåðà íà þã, òî â ñëåäóþùåì - êîïàéòå ñ çàïàäà íà âîñòîê, òàê ïî÷âà îáðàáàòûâàåòñÿ ðàâíîìåðíåå. 0 Êîïàÿ, îáÿçàòåëüíî ïåðåâîðà÷èâàéòå ïëàñò ïî÷âû êîðíÿìè íàâåðõ. 0 Çàëîã óñïåøíîé ïåðåêîïêè - âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå ëîïàòû, ÷òîáû êîïàòü ìàêñèìàëüíî ãëóáîêî. 0 Ïëàñò çåìëè íàäî ïîäðóáàòü ëîïàòîé ïîä ïðÿìûì óãëîì ê áîðîçäå ýòî îáëåã÷àåò îòäåëåíèå è ïåðåâîðà÷èâàíèå ãëûá.

ÂÎ ÑÀÄÓ …

…È Â ÎÃÎÐÎÄÅ

Ïîðà ãîòîâèòü ñàä ê çèìå. ×òîáû íè÷åãî íå çàáûòü è íå ïåðåïóòàòü, íóæíî óñïåòü ìíîãî âñåãî ñäåëàòü:  Âûðåçàòü âñå áîëüíûå âåòêè äî çäîðîâîé òêàíè, à ìåñòà ñðåçîâ çàìàçàòü ìàñëÿíîé õóäîæåñòâåííîé êðàñêîé.  Âíåñòè óäîáðåíèÿ, ïåðåêîïàòü ïî÷âó â ñàäàõ è ïîä ÿãîäíûìè êóëüòóðàìè. Ïîäãîòîâèòü ó÷àñòîê äëÿ îñåííåé çàêëàäêè ñàäà: çà äâå-òðè íåäåëè äî ïîñàäêè âûêîïàòü ÿìû è âíåñòè óäîáðåíèÿ.  Äåðåâüÿ ïîñëå ñáîðà ïëîäîâ, íî äî ëèñòîïàäà, íåîáõîäèìî îïðûñíóòü 4%-ì ðàñòâîðîì ìî÷åâèíû.

  êîíöå îêòÿáðÿ, îðèåíòèðóÿñü ïî ïîãîäå, ìîæíî íà÷èíàòü îçèìûé ïîñåâ çåëåíè è êîðíåïëîäîâ, â ÷àñòíîñòè, çèìíåãî ÷åñíîêà. Âåñíîé íà ýòèõ ãðÿäêàõ ïîÿâÿòñÿ âñõîäû è ðàííÿÿ çåëåíü.  Âûñàæèâàòü ñåìåíà íóæíî â îïðåäåëåííûå ñðîêè äëÿ êàæäîé êóëüòóðû. Ïðè÷åì áðàòü ñåìÿí íóæíî áîëüøå, ÷åì âåñíîé.  Âðåìÿ íàäî âûáèðàòü ñ ðàñ÷åòîì, ÷òîáû ïîñëå ïîñåâà íå áûëî ïîòåïëåíèÿ: ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ ñåìåíà ìîãóò ïðîðàñòè, à ïðè íàñòóïëåíèè õîëîäîâ âñõîäû ïîãèáíóò.  Îïòèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà äíåì äëÿ ïîäçèìíåãî ïîñåâà +3, +5 ãðàäóñîâ, íî÷üþ îíà äîëæíà îïóñêàòüñÿ äî íóëåâîé îòìåòêè èëè ÷óòü íèæå.   äåíü ïîñåâà íà ãðÿäêàõ äåëàþò áîðîçäêè.  íèõ âûñåâàþò ñåìåíà è ïðèñûïàþò çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûì êîìïîñòîì èëè ïåðåãíîåì.  òàêîì âèäå ñåìåíà óõîäÿò ïîä ñíåã è çèìóþò.

ÇÀɲ ʲËÎÃÐÀÌÈ

ÏÎÕÌÓÐÎ - ÒÎÌÓ É ÁÀÃÀÒÎ ¯ÌÎ Ïîãàíà ïîãîäà íåñïðèÿòëèâî âïëèâຠíà ô³ãóðó. Äî òàêèõ âèñíîâê³â ä³éøëè øîòëàíäñüê³ â÷åí³. Âîíè ñòâåðäæóþòü, ùî ÷åðåç íåâåëèêó ê³ëüê³ñòü ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà ëþäèíà íåäîîòðèìóº â³òàì³í Ä. À ïðè éîãî äåô³öèò³ çìåíøóºòüñÿ âèðîá³òîê ëåïòèíó, ãîðìîíó, ùî êîíòðîëþº ñèò³ñòü. Öå ïðèçâîäèòü äî íàêîïè÷åííÿ çàéâèõ ê³ëîãðàì³â. Ùîá çàõèñòèòèñü â³ä íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â «ëîíäîíñüêî¿» ïîãîäè, ôàõ³âö³ ðàäÿòü âæèâàòè ãðèáè, ÿéöÿ òà æèðí³ ñîðòè ðèáè. Âîíè áàãàò³ íà â³òàì³í Ä.

тяжело, трудоемко и совсем невесело, но сделать обязательно надо, чтобы земля, как следует, отдохнула зимой! За лето почва в огороде изрядно истощается, корням деревьев и кустов недостает кислорода и

влаги, да и с болезнетворными бактериями надо бороться. Все эти проблемы помогает решить осенняя перекопка почвы. Специалисты утверждают: важно правильно выбрать время для перекопки, иначе ухудшается структура почвы, поверхность получается глыбистой, и ее трудно обработать. Почва считается готовой к обработке, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая в комок, при падении с высоты 1 м равномерно рассыпается.

ÑÎÂÅÒ ÂÑÅÃÄÀ ÍÓÆÅÍ

ÌÀÞÒÜ ÍÀ̲Ð

ÎÑÅÍÜ - ÁËÀÃÎÄÀÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÍÈÉ

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÊÎÏÀÒÜ?

Âîëîäàðêà çàêóñî÷íî¿ â Ìàí÷åñòåð³ ç³òêíóëàñü ³ç íåñïîä³âàíîþ ïðîáëåìîþ. Ïðåäñòàâíèêè òåõí³÷íî¿ ñëóæáè ìóí³öèïàë³òåòó íàêàçàëè ¿é äåìîíòóâàòè âåíòèëÿö³éíó ñèñòåìó â ñâîºìó çàêëàä³. Äî ö³º¿ ñëóæáè ç³ ñêàðãîþ çâåðíóëèñü ìóñóëüìàíè, ÿê³ æèâóòü ïîðÿä ³ ïðîõîäÿòü ùîäíÿ ìèìî. Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, çàïàõ ñìàæåíî¿ ñâèíèíè, ùî âèõîäèòü íà âóëèöþ, ïðèãí³÷óº ¿õí³ ðåë³ã³éí³ ïî÷óòòÿ. ○

БЕРЕМСЯ ЗА ЛОПАТЫ Если вы уже собрали урожай, то теперь пора мужчинам браться за лопаты и копать огород. Это

ÍÅÑÏÎIJÂÀÍÊÀ

ÇÀ ÑÈËÜÍÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÄÅËÎ ÍÅ ÇÀÐÆÀÂÅÅÒ

Íà äà÷å è îãîðîäå ÷òî íè äåíü, òî öåëûé ãîä êîðìèò. Êàê ãîâîðÿò, çàáîò íàñòîëüêî ïîëîí ðîò, ÷òî è «â ãîðó íåêîãäà ãëÿíóòü». Åñëè â ëåòíåì óõîäå çà ðàñòåíèÿìè áîëüøå æåíñêîãî òðóäà, òî îñåíü íà ó÷àñòêå - ïîðà ÷èñòî ìóæñêàÿ

ÌÀÐÈß ÊÎÇÊÈÍÀ

Óêðàèíà áóäåò ïîñòàâëÿòü â Ðîññèþ ôóðàæíîå çåðíî â îáìåí íà ïðîäîâîëüñòâåííóþ ïøåíèöó. Íà òàêîé äðóæåñêèé øàã íàøà ñòðàíà ïîøëà â ñâÿçè ñ íåõâàòêîé çåðíà ó ñîñåäåé

ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ

Âàøåìó ñòîëó îò íàøåãî

сказать, что вопрос пшеницы инициировала российская сторона. «Такое соглашение выгодно и Украине, - уверен министр АПК Николай Присяжнюк. - Когда в 2003 году у нас был дефицит ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ зерна, нам помогла Россия. В БЕДЕ Теперь мы не можем остаПо экспертным оценвить соседа в беде». кам, Россия нуждается в импорте почти 6 млн. тонн ХЛЕБОРОБЫ ВЫзерна. Стороны уже дого- ИГРАЮТ? ворились о сотрудничеПоставки в Россию - хостве и скоро премьер-ми- рошее подспорье для укранистры смогут заключить инских аграриев и возможсоглашение о взаимных ность избежать обвала цен поставках зерна. Следует на отечественном зерно-

вом рынке, который может произойти из-за ограничений экспорта на пшеницу. Специалисты уверены: даже если Аграрный фонд купит 1 млн. тонн фуражного зерна, это вызовет рост цен на него, отчего выиграют хлеборобы. Вероятнее всего, треть поставляемого объема из Украины составят пшеница и две трети - кукуруза и ячмень. Сейчас на российском рынке «царица полей» стоит 260-270 дол./т, а при поставках из Украины зерно может достигать в цене до 280 дол./т. Кроме

ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÑÎÑÅÄßÌ - ÕÎÐÎØÅÅ ÏÎÄÑÏÎÐÜÅ ÀÃÐÀÐÈßÌ того, по словам специалистов, в России цена на зерно на внутреннем рынке растет достаточно стремительно - на 10 долларов в неделю. Если эта тенденция сохранится, то желающих поставлять товар в Россию станет больше.


р9

ЖИТТЯБУТТЯ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170) ○

ÐÀÊÅÒÍÛÅ ÑÒÀÐÒÛ

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà çàïóñêîâ óêðàèíñêîé ðàêåòû «Öèêëîí-4» ñ áðàçèëüñêîãî êîñìîäðîìà Àlcantar Àlcantaraa ïðèáëèçèëàñü åùå íà øàã. Äíåïðîïåòðîâñêèå ìàøèíîñòðîèòåëè ïðèñòóïèëè ê ñòðîèòåëüñòâó çàâîäñêîãî èñïûòàòåëüíîãî êîìïëåêñà (ÇÈÊ), êîòîðûé ïîçâîëèò îòðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè âñå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëüíûõ ñòàðòîâ óêðàèíñêèõ ðàêåò èç áðàçèëüñêèõ òðîïèêîâ КОПИЯ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ Заводской испытательный комплекс для ракетоносителя «Циклон-4» представляет собой копию 1:1 настоящего космодрома. В пресс-службе КБ «Южное» говорят, что на территории «Днепротяжмаша» будут размещены не все, но почти все элементы

стартовой площадки. Министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба, присутствовавший на презентации ЗИК, поручил органам архитектурно-строительного контроля в сжатые сроки оформить всю необходимую документацию, чтобы машиностроители смогли приступить к возведению испытательной стартовой площадки. По словам председателя Наблюдательного совета ОАО «Днепротяжмаш» Алексея Зиновьева, ее стоимость составит 25 млн. грн. Часть средств

ÇÈÊ ÑÒÎÈÒ 25 ÌËÍ. ÃÐÍ. КБ «Южное» уже перечислило заводу. Строительные работы на площадке ЗИК будет вести управление капстроительства «Южмаша».

КЛУБ КОСМИЧЕСКИХ ДЕРЖАВ Владимир Яцуба рассказал, что в 1990 г. посол Бразилии в СССР стал первым иностранцем, который посетил днепропетровское ракетное производство. И это весьма символично. Уже тогда Бразилия искала возможность вступить в клуб космичес-

ͲÊÎÏÎËÜ

ÙÎÁ ÆÈËÎÑÜ ÙÅ ÊÐÀÙÅ

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß (ÎÀÎ «ÄÍÅÏÐÎÒßÆÌÀØ») ÑÒÐÎÈÒ ÊÎÑÌÎÄÐÎÌ ÄËß ÁÐÀÇÈËÈÈ

ких держав, а украинцы, предвкушая падение «железного занавеса», искали зарубежных партнеров для мирных ракетных стартов. Переговоры между странами шли не один год. Изначально запускать украинские ракеты из тропиков планировали Украина, Бразилия и Италия. Однако затем итальянцы решили создать собственный легкий носитель Vega и вышли из проекта. Поэтому в 2004 г. было образовано украино-бразильское бинациональное совместное предприятие Аlcantara Cyklone Space. Сейчас подготовительный этап проекта выходит на финишную прямую. ОАО «Днепротяжмаш» должен изготовить ЗИК к апрелю следующего года. Затем испытательный комплекс будет демонтирован, перевезен через океан на военную базу Аlcantara и собран там заново. Вероятно, к концу 2011 г. можно ожидать и первый старт ракетоносителя «Циклон-4».

ÍÎÂÈÍÈ

Çàâîäñêîé êîñìîäðîì ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíó ðîçâèòêó ͳêîïîëÿ ïðîéøëè ó Ïàëàö³ êóëüòóðè ì³ñòà. Áóëî çàðåºñòðîâàíî 120 îñ³á, ñåðåä ÿêèõ äåïóòàòè ì³ñüêðàäè, ïîñàäîâ³ îñîáè, îñâ³òÿíè, ãðîìàäñüê³ñòü. Ïðèñóòí³ ðîçãëÿíóëè òà îáãîâîðèëè ÷èìàëî ïèòàíü. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ñòîñóâàëèñü ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ͳêîïîëÿ. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÏÐȯÇÄÈËÈ ÌÅÊÑÈÊÀÍÖ²

ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÛ ØËÈ ÍÅ ÎÄÈÍ ÃÎÄ

Ãîñò³ ³ç-çà îêåàíó ïîðàäóâàëè ïàâëîãðàäö³â óêðà¿íñüêèìè ï³ñíÿìè. Âèñòóï þíàöüêîãî êàìåðíîãî àíñàìáëþ ç ì³ñòà Îðèñàáà (øòàò Âåðàêðóñ) âèêëèêàâ íåéìîâ³ðíå çàõîïëåííÿ. Îñîáëèâî âðàçèëè ãëÿäà÷³â æâàâî é ïðàêòè÷íî áåç àêöåíòó âèêîíàí³ óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³ «Ðîçïðÿãàéòå, õëîïö³, êîíåé» ³ «Îé, íà ãîð³ òà é æåíö³ æíóòü». Âîíè áóêâàëüíî ç³ðâàëè çàë îïëåñêàìè. Ëþáîâ äî íàøî¿ ï³ñí³ äîâåëà é êîëîðèòíà ìåêñèêàíêà, ÿêà, íåçâàæàþ÷è íà ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ, â³äìîâèëàñü ñï³âàòè ç ì³êðîôîíîì. ³çèò êîëåêòèâó äî Ïàâëîãðàäà ïðîéøîâ ï³ä åã³äîþ ïðîãðàìè ÞÍÅÑÊÎ, íàïðàâëåíèé íà âîçç'ºäíàííÿ êóëüòóð. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÁÅÇ ÌÈÒÍÈÖ² 22 æîâòíÿ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ïðèïèíèëà Êðèâîð³çüêà ìèòíèöÿ. Çã³äíî ç íàêàçîì Äåðæìèòíèö³, òàê³ çàõîäè íåîáõ³äí³ äëÿ îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ìèòíèõ îðãàí³â, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòî𳿠îáëàñò³. Ïðàâîïðèºìíèêîì Êðèâîð³çüêîþ ïðèçíà÷åíà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìèòíèöÿ.


р10

18 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170)

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

«Çàãîðåëñÿ Êîøêèí äîì…» ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ-ØÀËÓÍ

 ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ ÍÈ ÍÎÃÎÉ 92-ëåòíåìó æèòåëþ ãîðîäà Ñòþàðò, øòàò Ôëîðèäà, çàïðåòèëè ïîñåùàòü îêðóæíûå áèáëèîòåêè. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ïîñëå òîãî, êàê ñîòðóäíèöû ìåñòíûõ ÷èòàëüíûõ çàëîâ ïîæàëîâàëèñü íà ñåêñóàëüíûå äîìîãàòåëüñòâà ñî ñòîðîíû Ãåðáåðòà Äæîíñîíà. Îíè ðàññêàçàëè î ïîäàðêàõ è çàïèñêàõ ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ, êîòîðûå ïåíñèîíåð îñòàâëÿë äëÿ íèõ.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÂÎ ÄÀÅÒ!

ÄÂÓÍÎÃÀß, À ÕÎÄÈÒ

Î êðàñèâîì æèëüå, îáîðóäîâàííîì «óìíîé» òåõíèêîé, ìå÷òàåò, íàâåðíîå, êàæäûé èç íàñ. Òîëüêî äóìàåì ëè ìû î ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, êîãäà óõîäèì èç êâàðòèðû è çàáûâàåì âûêëþ÷èòü âñå ýòî «äîáðî»? Âðÿä ëè. Áîëåå òîãî, ìû áîëüøå áîèìñÿ âîðîâ è ñîâåðøåííî íå îïàñàåìñÿ ïîæàðà. Íà æåëåçíóþ äâåðü äåíåã íå æàëêî, à ïîäóìàòü î òîì, êàê çàùèòèòü ñåáÿ, åñëè â äîìå ÷òî-òî ïîëûõíåò, ïî÷åìó-òî íåäîñóã…

CÈÒÓÀÖÈß: «ÏÎËÛÕÍÓË» ÒÅËÅÂÈÇÎÐ

ÑÈÒÓÀÖÈß: ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÊÓÕÍÅ ÂÀØÈ ÄÅÉÑÒÂÈß:

ÏÐÈ×ÈÍÛ: опасно хранить на кухне легковоспламеняющиеся вещества, особенно в открытых сосудах; занавески, деревянные шкафы, полки и т. п. должны находиться на безопасном расстоянии от плиты; пищевые масла при температуре около 450 0С самовоспламеняются; ни в коем случае нельзя выливать горящее масло в раковину или заливать его водой - рискуете вызвать распространение огня по всей кухне.

Если загорелось масло (в кастрюле, на сковороде), по возможности перекройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла. Тряпку из грубой ткани (она всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. Затем, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно, не давая тряпке касаться масла, опустите ее на горящий сосуд в развернутом виде. При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок, засыпая им огонь. Если потушить пожар не удается, срочно сообщите в пожарную охрану, предупредите соседей. Помните: тушение водой включенной электроплиты - опасно!

ÏÐÈ×ÈÍÛ: использование нестандартных предохранителей; работа телевизора в течение длительного времени без присмотра; установка телевизора у батареи отопления или в мебельной стенке, т. е. нарушение естественной вентиляции.

ÂÀØÈ ÄÅÉÑÒÂÈß: Ñâèíüÿ ïî èìåíè Çó Çÿíöèíã ðîäèëàñü ñ äâóìÿ ïåðåäíèìè ëàïàìè, åå õîçÿèí - ìåñòíûé ôåðìåð íå ñòàë ñëóøàòü ñîâåòîâ ðîäñòâåííèêîâ î òîì, ÷òîáû óáèòü æèâîòíîå, à ðåøèë íàó÷èòü åå õîäèòü. Ìóæ÷èíà ó÷èë åå ïåðåäâèãàòüñÿ íà ïåðåäíèõ ëàïàõ, ïîääåðæèâàÿ õðþøêó çà ñïèíó. Ñåé÷àñ ñâèíüå äåñÿòü ìåñÿöåâ è âåñèò îíà 50 êèëîãðàììîâ. Íåñìîòðÿ íà ñâîé âåñ, ñâèíüå óäàåòñÿ ñ ëåãêîñòüþ áàëàíñèðîâàòü íà äâóõ íîãàõ. ○

ËÎÂÊÎ ÏÐÈÄÓÌÀË

È ÊÎÇÀ, È ÎÕÐÀÍÍÈÊ Æèòåëü ïðîâèíöèè Ñû÷óàíü, ðàñïîëîæåííîé íà þãå öåíòðàëüíîé ÷àñòè Êèòàÿ, íàó÷èë ñâîþ ïèòîìèöó - êîçó îõðàíÿòü äîì îò áðîäÿ÷èõ ñîáàê. Ïî ñëîâàì êèòàéöà, åãî êîçà - î÷åíü óìíîå è ñïîñîáíîå æèâîòíîå. Íàïðèìåð, íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä îíà íàó÷èëàñü òàíöåâàòü, ÷òî ñäåëàëî åå ìåñòíîé çíàìåíèòîñòüþ.

При любом нарушении нормальной работы телевизора немедленно выключите его и обратитесь в телеателье. До прибытия мастера не пытайтесь вновь включать телевизор и не доверяйте его ремонт случайным лицам. Почувствовав запах дыма, обесточьте телевизор - выдерните вилку из розетки. Если доступ к розетке уже невозможен, выключите автомат в электрощитке. Обязательно вызовите пожарную охрану.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Ì×Ñ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ: Ïî÷òè êàæäûé ïîæàð ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü! Äëÿ ýòîãî íóæíî îáÿçàòåëüíî îáñóäèòü â ñåìüå «øàãè» ïî ïðåäóïðåæäåíèþ îïàñíîé ñèòóàöèè: ñïîñîá âûçîâà ïîæàðíîé ïîìîùè, òóøåíèå íà íà÷àëüíîé ñòàäèè, áåçîïàñíûå ìàðøðóòû âûõîäà èç ïîìåùåíèÿ.

ÏÎÄÆÅ×Ü ÄÎÌ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÄÆÀÐÈÒÜ ÑÅÁÅ ßÈ×ÍÈÖÓ,  ÕÀÐÀÊÒÅÐÅ ÝÃÎÈÑÒÀ

ÑÈÒÓÀÖÈß: ÏÎÆÀÐ Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ: игры детей, оставленных без присмотра, со спичками и электроприборами; размещение электроприборов и ламп близко к шторам, обоям и деревянным конструкциям; одновременное включение в одну розетку большого числа электроприборов (не увлекайтесь тройником, так как суммарная мощность проводки рассчитана на 1,5 кВт); короткое замыкание электропроводов (если они намокли, скручены, прибиты гвоздями или проклеены обоями).

ÂÀØÈ ÄÅÉÑÒÂÈß: Немедленно вызовите пожарных сами или через соседей. Сообщите о пожаре соседям по этажу, попросите их вывести в безопасное место детей и престарелых. Не дожидаясь при-

 ÎÒËÈ×ÈÅ ÎÒ ÄÐÓбытия пожарных, начинай- ÃÈÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ, те с помощью соседей туÍÅ ÂÑÅ ÏÎÆÀÐÍÛÅ шить пожар подручными ÁÎßÒÑß ÍÀ×ÀËÜÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: ÑÒÂÀ ÊÀÊ ÎÃÍß Ó÷òèòå âîçìîæíûå ðåàêöèè îðãàíèçìà ïðè óâåëè÷åíèè êîíöåíòðàöèè ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ: óãàðíîãî ãàçà: 0,01% - ñëàáûå ãîëîâíûå áîëè; 0,05% - ãîëîâîêðóæåíèå; 0,1% - îáìîðîê; 0,2% - êîìà, áûñòðàÿ ñìåðòü; 0,5% - ìãíîâåííàÿ ñìåðòü; óãëåêèñëîãî ãàçà: äî 0,5% - íå âîçäåéñòâóåò; îò 0,5 äî 7% - ó÷àùåíèå ñåðäå÷íîãî ðèòìà, íà÷àëî ïàðàëè÷à, äûõàòåëüíûõ öåíòðîâ; ñâûøå 10% - ïàðàëè÷ äûõàòåëüíûõ öåíòðîâ è ñìåðòü.

средствами (огнетушителем, плотной мокрой тканью, водой от внутренних пожарных кранов на лестничных площадках). При опасности поражения электрическим током - отключите электроэнергию в квартире. Не открывайте окна и двери во избежание притока воздуха к очагу пожара, не разбивайте стекол. Если ликвидировать очаг горения своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. Поливайте дверь снаружи водой, чтобы предотвратить распространение огня по площадке.


р11

МИРСЬКІ СПРАВИ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170) ○

 ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓÏÀ

×òî óêðàèíöû èùóò â Èíòåðíåòå? ×ÀÙÅ ÂÑÅÃÎ ÍÀØÈ ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÇÀÕÎÄßÒ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ È ÏÎÈÑÊÎÂÈÊÈ ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜÞ ÏÎËÜÇÓÞÒÑß ÑÀÉÒÛ Ñ ÏÎÃÎÄÎÉ

УШЛИ В СОЦСЕТИ По данным Украинской исследовательской компании InMind, в нашей стране насчитывается более 12, 5 миллиона регулярных пользователей Интернета в возрасте 15 лет и старше. Чаще всего во «всемирной паутине» оказываются молодые люди. 59% тех, кто постоянно попадает в виртуальный плен, - это школьники, студенты и офисные работники, которым от 15 до 29 лет. Целых 36% регулярно путешествующих по Интернету составляют люди в возрасте от 30 до 44 лет, а вот пенсионеры набирают «www» крайне редко. Интересно, что чаще всего украинцы посещают социальные сети - «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», с помощью которых можно найти друзей, родственников и знакомых, а также поисковые

 ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ ÓÊÐÀÈÍÖÛ ÏÎÊÓÏÀÞÒ ÊÍÈÃÈ

те имеют 16% юзеров.

КНИГА ИЗ «ПАУТИНЫ»

ÄÂÎÅ - ÍÀ ÎÄÍÓ «ÌÛØÊÓ» Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ, â ñðåäíåì ïî ñòðàíå íà îäèí äîìàøíèé ÏÊ ïðèõîäÿòñÿ äâà ïîëüçîâàòåëÿ, à íà îäèí ðàáî÷èé - áîëåå òðåõ. Êñòàòè, íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî ëþäåé, êîòîðûå ïîñåùàþò èíòåðíåò-ðåñóðñû ñ îäíîãî êîìïüþòåðà, â Êèåâå, à íàèáîëüøåå - íà Çàïàäå Óêðàèíû. системы. Кроме того, немалой популярностью у нас пользуются сайты прогноза погоды и видеосерверы. Основное место, откуда украинцы открывают для себя

портал в виртуальный мир, собственный дом. 78% регулярных пользователей используют для входа в Интернет личный компьютер или ноутбук, а доступ на рабочем мес-

Как выяснили исследователи, больше половины (66%) украинских пользователей сети имеют опыт совершения онлайн-покупок. Оказалось, что основной товар, который украинцы приобретают через Интернет, книги. Возросло за последний год и число тех, кто через сеть покупал мобильные телефоны и аксессуары к ним. Среди других популярных товаров, которые можно приобрести, не вставая из-за рабочего стола, комплектующие для ПК и бытовая техника. Интересно, что четверть всех онлайн-покупателей использует виртуальные магазины для приобретения подарков. Исследование было проведено по заказу Интернет - ассоциации Украины.

ÄβÐÀ ÇÐÎÑÒÀª

Íîâà «àâòîöèâ³ëêà» ñòຠâ³äïîâ³äàëüí³øîþ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Îáîâ'ÿçêîâå ñòðàõóâàííÿ öèâ³ëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àâòîâëàñíèê³â íå º óêðà¿íñüêèì âèíàõîäîì. Âîíî ç'ÿâèëîñü îäíî÷àñíî ç ïåðøèìè àâòîìîá³ëÿìè íà âóëèöÿõ ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò. Ñàìå òîä³ âëàñíèê³â àâò³âîê óïåðøå çîáîâ'ÿçàëè ñòðàõóâàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ìîæëèâó øêîäó, êîòðó âîíè ìîãëè çàïîä³ÿòè ìàéíó àáî çäîðîâ'þ ãðîìàäÿí Закон про обов'язкове страхування цивільної відповідальності в Україні набрав чинності у січні 2005 року. На той час були встановлені ліміти відповідальності: 25500 гривень за шкоду майну, до 51000 - за шкоду здоров'ю чи життю потерпілого. За цей час істотно змінився курс національної валюти, збільшилася кількість автомобілів, ціни на запчастини до яких прив'язані до іноземних валют. Збільшилася кількість дорогих автомобілів, зросла вартість їх відновлювального ремонту. Якщо у 2005 році розмір се-

реднього збитку, виплачуваний постраждалим у ДТП страховими компаніями, сягав 5 тисяч гривень, то до кінця поточного року його прогнозують на рівні 10 тисяч гривень. Вартість страхового поліса розраховується, виходячи із розмірів цього збитку, тому не могла лишатись незмінною. Законом передбачено, що держава може змінювати розмір ліміту відшкодування страховою компанією, з урахуванням індексу інфляції. За ініціативи Моторного транспортного страхового бюро було прийняте розпорядження Держфінпослуг, згідно з яким ліміт відповідальності страхових компаній було збільшено. По нових полісах за шкоду майну постраждалих страхова компанія несе відповідальність у розмірі до 50.000 гривень, а за шкоду життю чи здоров'ю людини - до 100.000 гривень (у Німеччині відповідно 1 та 5 мільйонів євро). Отже, вартість страхового поліса в Україні - одна з найнижчих в Європі. Подвоєння розмірів відповідальності дозволить звести до мінімуму кількість випадків,

коли водію, який скоїв ДТП, не вистачає страхового відшкодування, щоб розрахуватись із потерпілими. Одночасно з підвищенням лімітів відповідальності страхових компаній зменшено базовий платіж (від його розмірів безпосередньо залежить вартість страхового поліса). Якщо раніше він складав 291 гривню, то зараз - 180. Помноживши цю суму на коефіцієнти, що відповідають водійському стажу, типу автомобіля, місцю його переважного використання і т.ін., вираховується вартість страхового поліса. Ці зміни в системі розрахунку вартості поліса дозволяють більш індивідуально підходити до кожного клієнта: збільшиться різниця у вартості поліса, наприклад, між досвідченим водієм і новачком, дедалі більший вплив матиме стаж безаварійного керування автомобілем. Із 1 січня 2011 року зміниться зовнішній вигляд бланків поліса цивільної відповідальності вони стануть більш захищеними і змінять свій колір з жовтого на бірюзовий. Бланки старого зразка будуть видаватися до Нового року, але ліміти відповідаль-

ності в них закладатимуть згідно з новими правилами. Змінить свій вигляд стікер (талон на лобовому склі). Він змінить колір і на ньому буде нанесено голографічний знак. У перехідний період нові стікери стануть хорошим орієнтиром для ДАІ: якщо під склом жовтий значить, господар не поновив свій страховий поліс. Нагадаємо, що штраф за відсутність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності складає від 425 до 850 гривень. Тобто - більше ніж середня вартість поліса. Придбати поліс страхування цивільної відповідальності можна у будь-якій із 85 страхових компаній, котрі є членами Моторного транспортного страхового бюро України, або у їхніх агентів. Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ) - об'єднання страховиків, що координує діяльність страхових компаній і здійснює гарантійні функції: виплата відшкодування у разі банкрутства або ліквідації страхової компанії, недостатності у неї коштів для виплат. Зі спеціальних фондів бюро здійс-

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÁÐÎÍÇÀ ÄËß ÕÎÐÓ Íàðîäíèé õîð ³ì. Ñåðã³ÿ Êóëèêà ³ç Áîãóñëàâà ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçåðîì Âîñüìîãî îáëàñíîãî ôåñòèâàëþ ìèñòåöòâ «Êîçàöüêèìè øëÿõàìè». Áîãóñëàâö³ ïîñ³ëè òðåòº ì³ñöå â íîì³íàö³¿ «Õîðîâ³ êîëåêòèâè». Êð³ì äèïëîìà, âîíè îòðèìàëè â³ä îðãàí³çàòîð³â ôåñòèâàëþ ïàì'ÿòíèé ïîäàðóíîê. Êåðóº Áîãóñëàâñüêèì íàðîäíèì õîðîì Îëåíà Ìàëüöåâà, êîíöåðòìåéñòåð êîëåêòèâó - Àíàòîë³é Êðþ÷êîâ. ○

ÊÅÐÓÞÒÜ ÂÈÒÐÀÒÀÌÈ

ÍÀÄÐÀ ÁÀÍÊ ÏÐÎÄÎÂÆÓª ÑÊÎÐÎ×ÓÂÀÒÈ ÑÂί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÈÂͲ ÂÈÒÐÀÒÈ Ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Âïåâíåíî äî â³äðîäæåííÿ» òèì÷àñîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ ÍÀÄÐÀ ÁÀÍÊÓ ïðîäîâæóº ðîáîòó ç îïòèì³çàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ âèòðàò áàíêó. Ó æîâòí³ áóâ îíîâëåíèé ïîðÿäîê ë³ì³òóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ âèòðàò, ùî äîçâîëÿº öåíòðàë³çîâàíî êåðóâàòè âèòðàòàìè êîæíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó. Ó ö³ëîìó çà ÷àñ ðîáîòè òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÍÀÄÐÀ ÁÀÍÊ çàîùàäèâ íà àäì³í³ñòðàòèâíèõ âèòðàòàõ áëèçüêî 600 ìëí. ãðèâåíü. нює виплати за пільгові категорії водіїв, звільнені від обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також застрахованим водіям, що постраждали від водіїв, які не мають поліса цивільної відповідальності. Статистика свідчить про невпинне зростання якості послуг на ринку страхування. Порівняємо перші півріччя 2009 і 2010 років: кількість виданих полісів «автоцивілки» зросла на 22%, а кількість врегульованих справ на 33%. За перше півріччя цього року сума виплачених відшкодувань перевищила 353 мільйони гривень. Зростає відсоток автовласників, котрі мають поліс страхування цивільно-правової відповідальності. Це свідчить про зростання довіри до інституту страхування. Минулого року, при вартості поліса 200 гривень, середній розмір відшкодування сягнув 8000 гривень. То чи варто «економити» на його придбанні, особливо з урахуванням розмірів штрафу?! Варто також пам'ятати про так званий «ефект страхового поліса»: більшість дорожньо-транспортних пригод з вини незастрахованого водія виникає саме в той момент, коли дія чинного поліса «вчора закінчилась» або «завтра мав застрахувати». Не зволікайте з полісом, який стоїть на варті вашої заможності!


р12

20 СИТУАЦІЯ ○

ÍÅ ÒÀÊÈÉ ÑÒÐÀØÍÈÉ ÃÐÈÏ Çóñòð³òè ãðèï òà Ãв ó âñåîçáðîºíí³ ãîòóþòüñÿ ìåäèêè Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Íåùîäàâíî òóò ïðîéøëà ãàëóçåâà êîíôåðåíö³ÿ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ äåòàëüíî çóïèíÿëèñü íà âàæëèâîñò³ ïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ ïðîòèâ³ðóñíèõ ïðåïàðàò³â, ïðîô³ëàêòèö³ íåäóãè òà áîðîòüá³ ç íåþ. Ãîâîðèëè é ïðî ïåðåâàãè ùîð³÷íî¿ âàêöèíàö³¿ ïðîòè ãðèïó òà ÿê áóòè êîëè õâî𳺠ìåäïåðñîíàë.

ÍÎÂÈÍÈ ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÌÈÍÓËÅ ÒÐÅÁÀ ÇÍÀÒÈ Ãîäèíà ìóæíîñò³ «Í³êîëè íå áóäå Âêðà¿íà ðàáîþ ôàøèñòñüêèõ êàò³â» ïðîéøëà ó ïåðø³é ô³ë³¿ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè. ×èòà÷³ ñëóõàëè ðîçïîâ³ä³ ïðî ³ñòîðè÷í³ åòàïè âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè òà Äí³ïðîïåòðîâùèíè â³ä âîðîã³â, ñàìîâ³ääàí³ñòü âèçâîëèòåë³â, ãåðî¿÷íó ïðàöþ æ³íîê òà ä³òåé â ðîêè â³éíè. Ãîäèíó ìóæíîñò³ äîïîâíèâ ïåðåãëÿä ë³òåðàòóðè «Ó áîÿõ çà ð³äíó Óêðà¿íó», íà ÿêîìó áóëè ïðåäñòàâëåí³ ñïîãàäè ôðîíòîâèê³â, äîêóìåíòè, ôîòîìàòåð³àëè òà õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÐÈÉØËÈ ÃÐÎز Äî ê³íöÿ ðîêó ì³ñòî ñïðîìîæíå îñâî¿òè ëèøå òðåòèíó êîøò³â, âèä³ëåíèõ ³ç äåðæáþäæåòó íà åêîáåçïåêó òà ïîë³ïøåííÿ ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ ì³ñòà. Êîøòîðèñíèé ðîçïèñ ïî âñ³õ îá’ºêòàõ Äí³ïðîäçåðæèíñüê îòðèìàâ ëèøå ìèíóëîãî òèæíÿ. Òà ïåðø í³æ îñâî¿òè ö³ êîøòè, ïîòð³áíî ïðîéòè òåíäåð. Ñàìå öå çàòðèìóº âèêîíàííÿ î÷³êóâàíèõ ðîá³ò. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170)

* ÏÐÅÌÜÅÐÀ

ÑÎËÎÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Ñåðûé ïîëèòèê íà áåëîì êîíå ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

26 îêòÿáðÿ íà 51 êàíàëå âûøåë äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì Áîðèñà Ôèëàòîâà «Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåäàòåëÿ» Полгода молчания пошли «правдорубу» Филатову на пользу. Его фильм о нардепе Святославе Олейнике произвел эффект разорвавшейся бомбы. Благообразный молодой политик предстал в картине своекорыстным, черствым карьеристом. Под стать ему и название фильма - «История одного предателя». Что характерно, зрителям была предложена не типовая чернуха в стиле «а-ля Лужков», а журналистское расследование, опирающееся на документы и факты. Перед премьерой нашему корреспонденту удалось задать Борису Филатову несколько вопросов.

ТИПИЧНЫЙ ПЕРСОНАЖ

ͲÊÎÏÎËÜ

Â×ÈËÈÑÜ ÇÓÑÒвÒÈ ÇÈÌÓ Ùîá çèìà íå ïðèéøëà íåñïîä³âàíî, âæå ñüîãîäí³ äáຠì³ñüêå óïðàâë³ííÿ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó. Öèìè äíÿìè ôàõ³âö³ ïðîâåëè êîìàíäíî-øòàáíå íàâ÷àííÿ. Ôàõ³âö³ íà òåî𳿠òà ïðàêòèö³ â³äïðàöþâàëè ïèòàííÿ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ñêëàäíèìè ïîãîäíèìè óìîâàìè. Çàõîäîì óñ³ çàäîâîëåí³. Íà äóìêó îðãàí³çàòîð³â òà ó÷àñíèê³â, ìåòè íàâ÷àííÿ äîñÿãíóòî, âèÿâëåíî ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ òà çíàéäåíî øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ.

- Борис Альбертович, по городу давно ходят слухи, что Вы готовите новое ток-шоу на 51 канале, которое выйдет сразу после выборов. И вдруг скандальный фильм. Это что, такая раскрутка будущего шоу? - Нет, это не раскрутка. Фильм и передача, которая сейчас действительно готовится, напрямую никак не связаны. В самом начале фильма я объяснил причины его появления. Напомню в двух словах. Наблюдая за предвыборной кампанией, я ужаснулся, как низко пали те, кто величает себя днепропетровской элитой. Как в старом анекдоте, они… скатились до мышей. Об

Êàäð èç ôèëüìà одном из типичных персонажей нашего местечкового политикума я и решил сделать фильм. Чтобы на отдельно взятом примере наглядно показать - дальше падать некуда, надо всем вместе срочно спасать наш некогда славный город. - На пост городского головы претендуют полтора десятка человек, среди которых встречаются весьма забавные персонажи. Почему вашей мишенью стал именно Олейник? - Всех более-менее серьезных кандидатов мы «препарировали» еще весной в «Губернских хрониках», и с тех пор в них мало что изменилось. Никому не известных партийных выдвиженцев рассматривать нет смысла - они бесперспективны, а значит и безвредны. А вот Святослав Олейник, попади его партия в горсовет, может городу здорово навредить. Чем именно ясно из фильма. Кро-

«ÍÀÄÎ ÂÑÅÌ ÂÌÅÑÒÅ ÑÐÎ×ÍÎ ÑÏÀÑÀÒÜ ÍÀØ ÃÎÐÎÄ»

ме того, за последние недели господин Олейник оккупировал билборды, телеканалы и газеты, так что кто-то, пораженный внешним эффектом, по простоте душевной может и проголосовать за него. Я же хочу показать горожанам изнанку этого кандидата, которая не столь привлекательна, как глянцевые портреты на плакатах. - Что плохого в попытке молодого и успешного кандидата «въехать в горсовет на белом коне»? - Успешного? Вы считаете, что для народного депутата быть изгнанным из родной оппозиционной фракции и не получить приглашения в правящую коалицию - это успех? По-моему, это называется по-другому крах депутатской карьеры. И «белый конь» положение вряд ли спасет, ведь всадник-то, если разобраться, серый.

К КРИТИКЕ НЕ ПРИВЫКАТЬ - Какой реакции от зрителей ожидаете? - Думаю, что, как и после выпусков

«ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÌÛ «ÏÐÅÏÀÐÈÐÎÂÀËÈ» ÅÙÅ ÂÅÑÍÎÉ «Губернских хроник», реакция будет разная. Одним фильм понравится, другие начнут строчить всякие гадости в городских форумах. Святослав Олейник, несомненно, заявит, что этот фильм - заказной, что Филатов, пособник рейдеров и олигархов, на

ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ ÄÅÐÆÈÌ «ÏÎÐÎÕ ÑÓÕÈÌ» этот раз продался власти. Что ж, к критике мне не привыкать. Кто только не лил на меня грязь... Просто любой политик должен понимать, что он, как персона публичная, всегда под прицелом прессы, и в любой момент его «грязное белье» может быть извлечено на свет Божий. В общем, старый девиз «Губернских хроник» остается в силе: «Нас можно любить или ненавидеть, но нас нельзя не смотреть».

- Вы так часто вспоминаете «Губернские хроники», что создается впечатление - ваше новое ток-шоу на 51 канале будет столь же бескомпромиссным. - О новой передаче мы еще расскажем, но позже - после выборов. Отмечу лишь, что в ней будет меньше злости, больше аналитики и, я не побоюсь этого слова, компромиссов. Как гласит библейская мудрость, есть время разбрасывать камни и время собирать камни. Но это вовсе не значит, что Борис Филатов и его команда «сдулись». Мы держим «порох сухим» и готовы в любой момент выступить в «неформате». Что лишний раз подтверждает наш «внеплановый» фильм. P.S. По просьбам зрителей, повторы фильма «История одного предателя» будут показаны 28 октября в 18.05 и 29 октября в 14.30 на 34 канале.


р13

БУДДИВА 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170) ○

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÄÎÌÀ

ÓÃÎÄÍÎ ÌÓÇÛÊÅ ÇÂÓ×ÀÒÜ…

«Íåâåðîÿòíî!» - ñêàæåòå âû, óâèäåâ ýòè íåîáû÷íûå äîìà. Êàæäîå çäàíèå - óíèêàëüíîå è åäèíñòâåííîå â ñâîåì ðîäå. Èõ ïðîåêòèðîâàëè òàëàíòëèâûå àðõèòåêòîðû ñ «áóéíîé» ôàíòàçèåé, îíè õîòåëè ñîçäàòü ñðåäè ìèëëèîíîâ äîìîâ òàêîé, êîòîðûé áû âûäåëÿëñÿ íå òîëüêî â ìàñøòàáàõ ñòðàíû, íî è âñåãî ìèðà. «Â³ñò³» «ðàçûñêàëè» ñàìûå ñòðàííûå ñîîðóæåíèÿ

ÂÑÅ ÂÂÅÐÕ ÄÍÎÌ…

«Дом-рояль со скрипкой» (Хуайнань, Китай). Огромная скрипка служит входом в здание, в ней находится эскалатор для подъема в «рояль». Выполнено строение из прозрачного и черного стекла. Дом был

0

«Перевернутый дом» (Шимбарк, Польша). Здание стоит на собственной крыше фундаментом кверху, а вход в него находится на том месте, где должно быть чердачное окно. На строительство дома ушло целых 114 дня из-за того, что строители были сбиты с толку странным проектом дома. Большинство посетителей не выдерживают и нескольких минут в доме - начинаются головокружение и тошнота. Тем не менее, место пользуется популярностью.

0

построен как достопримечательность, чтобы выделить город из множества других неприметных китайских городов. В самом же здании находится выставочный комплекс, в котором демонстрируются планы улиц и районов Хуайнань.

0

ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÎ, ÍÎ ÇÀÁÀÂÍÎ

«ÃÄÅ ËÞÁßÒ ÍÀÑ ËÈØÜ ÒÀÌ Î×Àà ÐÎÄÈÌÛÉ»

«Êóáè÷åñêèå äîìà» (Ðîòòåðäàì, Íèäåðëàíäû). Ñòåíû â ýòèõ êóáàõ ðàñïîëàãàþòñÿ ïîä óãëîì, çà ñ÷åò ÷åãî èç 100 êâ. ì ïëîùàäè îòäåëüíîé êâàðòèðû îêîëî ÷åòâåðòè ïðîñòðàíñòâà ÿâëÿåòñÿ íåèñïîëüçóåìûì è íåïðèãîäíûì. Íî ñî ñòîðîíû âûãëÿäèò çàáàâíî. 0

ÊÎÃÄÀ ÏÎÂÑÞÄÓ ÏÓÇÛÐÈ…

0

«×ÀÉ, ÊÎÔÅ, ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ»...

«Ïàðêóð-êîìïëåêñ» (Ìîíðåàëü, Êàíàäà). Ýòî çäàíèå, êîòîðîå åùå íàçûâàþò Habitat-67, áûëî ñîçäàíî àðõèòåêòîðîì Ìîø Ñàôäè ñïåöèàëüíî äëÿ Âñåìèðíîé âûñòàâêè-67, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü âîçìîæíîñòè äåøåâîãî ìîäóëüíîãî æèëüÿ, íî â òî æå âðåìÿ ñòèëüíîãî è ýëåãàíòíîãî. Îäíàêî äåøåâèçíû äîñòè÷ü íå óäàëîñü, èççà âñåìèðíîé àðõèòåêòóðíîé ñëàâû Habitat-67, ïðîæèâàòü òàì âåñüìà äîðîãî. Äëÿ ëþáèòåëåé ïàðêóðà ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ ïî âûñîòå âûñòóïîâ è ïðåïÿòñòâèé ñîçäàþò íàñòîÿùèé ðàé.

«È ÒÅÁß ÂÛËÅ×ÀÒ»…

0

«Дом-корзина» (Огайо, США). Это, пожалуй, самое странное административное здание в мире. Компания по производству корзин и плетеных изделий построила свою штаб-квартиру в точной копии с реально выпускаемым ею изделием плетеной корзиной. Здание заняло 180 тыс. м2, два года длилось строительство и стоило 30 млн. долларов.

ÆÈÇÍÜ Ñ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ…

È ÊÎÐÇÈÍÀ, È ÊÂÀÐÒÈÐÀ…

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÆÈÇÍÜ Ñ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ…

Êòî-êòî â «òåðåìî÷êå» æèâåò? ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

«Сумасшедший дом» (Далат, Вьетнам). Гостиница, кафе и художественная галерея в одном месте. Здесь есть пещеры, гигантские паутины, сделанные из проводов, бетонные «стволы деревьев», одна обнаженная женская статуя, бетонный жираф (со встроенной внутри чайной комнатой) и т.п. В общем - все для того, чтобы от такого разнообразия закружилась голова.

0

«Танцующий дом» (Прага, Чехия). Такое прозвище дали офисному зданию в центре Праги. Дизайн разработали чешский архитектор Владо Милунич и канадский архитектор Франк Гехри. Они выбрали место на берегу реки Влтава. Строительство дома начали в 1994 году и завершили в 1996.

×ÈÒÀÒÜ - ÍÅ ÏÅÐÅ×ÈÒÀÒÜ…0 «Центральная библиотека в Канзасе» (Миссури, США). Наверное, если бы все библиотеки строились в таком оформлении, то недостатка в читателях у них не было бы. Таким строительством в виде стойки с книгами власти Канзас-

сити не только украсили деловой центр города, но и поддержали читательский дух горожан. Фасад здания выполнен в виде корешков самых влиятельных и популярных книг Канзаса.

«Ïóçûð÷àòûé äîì» (Êàííû, Ôðàíöèÿ). Ôðàíöóçñêèé ìîäåëüåð Ïüåð Êàðäåí îòëè÷èëñÿ äèçàéíåðñêîé ìûñëüþ íå òîëüêî â ìîäåëèðîâàíèè îäåæäû, íî è â ñòðîèòåëüñòâå ñâîåãî äîìà, íàõîäÿùåãîñÿ â Êàííàõ. Îí âìåñòå ñ àðõèòåêòîðîì Àíòòè Ëîâàãîì ïðåâðàòèëè îáû÷íîå çäàíèå â íåîáû÷íîå «ïóçûð÷àòîå» ñîîðóæåíèå.

0

«ÃËßÆÓ Â ÒÅÁß, ÊÀÊ Â ÇÅÐÊÀËÎ…» 0 «Êðèâîé äîì» (Ñîïîò, Ïîëüøà). Ýòîò èçîãíóòíûé äîì, ñëîâíî îòðàæåíèå â êðèâîì çåðêàëå, ñïðîåêòèðîâàë ïîëüñêèé àðõèòåêòîð ßöåê Êàðíîâñêè, âïå÷àòëèâøèñü ñêàçêàìè è èëëþñòðàöèÿìè ê íèì. Ôàñàä çäàíèÿ íå èìååò íè îäíîé ïðàâèëüíîé ëèíèè, à âíóòðè ðàñïîëàãàþòñÿ òîðãîâûé öåíòð, ìàãàçèíû, êàôå. Çäàíèå îäíî èç ñàìûõ ôîòîãðàôèðóåìûõ îáúåêòîâ â Ïîëüøå.


р14

22 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

«ÑÂÎÁÎÄÀ» - Â ÑØÀ

28 îêòÿáðÿ 1886 ãîäà â Íüþ-Éîðêå ñîñòîÿëîñü îôèöèàëüíîå îòêðûòèå Ñòàòóè Ñâîáîäû. Ìåäíàÿ ñòàòóÿ áîãèíè áûëà ïîäàðåíà Ôðàíöèåé â ÷åñòü ñòîëåòíåé ãîäîâùèíû íåçàâèñèìîñòè ÑØÀ è â çíàê äðóæáû ìåæäó äâóìÿ ãîñóäàðñòâàìè. «Ñâîáîäà» ïðèáûëà â Íüþ-Éîðê 17 èþíÿ 1885 ãîäà íà áîðòó ôðàíöóçñêîãî ïàðîõîäà «Èçåðè». Îíà òðàíñïîðòèðîâàëàñü èç Ôðàíöèè â ÑØÀ â ðàçîáðàííîì âèäå - áûëà ðàçäåëåíà íà 350 ÷àñòåé, óïàêîâàííûõ â 214 ÿùèêîâ. ○

«ÆÈÂÎÒ ÄÀÒÜ» 30 îêòÿáðÿ 1653 ãîäà â Ðîññèè âûøåë óêàç îá îòìåíå ñìåðòíîé êàçíè äëÿ âîðîâ è ðàçáîéíèêîâ. Óêàç öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à ïîñòàíîâèë îñâîáîäèòü îò ñìåðòíîé êàçíè âñåõ ðàçáîéíèêîâ è âîðîâ, ïðèãîâîðåííûõ ê íåé ïî çàêîíàì, èçäàâàâøèìñÿ ñî âðåìåí öàðÿ Èâàíà Ãðîçíîãî. Âñåì ïðåñòóïíèêàì, îæèäàþùèì ýêçåêóöèé, âåëåíî «æèâîò äàòü». Ñìåðòíóþ êàçíü çàìåíèëè íàêàçàíèåì êíóòîì, îòñå÷åíèåì ïàëüöà îò ëåâîé ðóêè è ññûëêîþ â Ñèáèðü. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170) ○

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÐÎÙÀÉ, ÈÍÄÈÐÀ ÃÀÍÄÈ 31 îêòÿáðÿ 1984 ãîäà áûëî ñîâåðøåíî ïîêóøåíèå íà Èíäèðó Ãàíäè. Çà 12 ëåò åå âëàñòè â Èíäèè ñôîðìèðîâàëàñü ìîùíàÿ îïïîçèöèÿ. Ëó÷øèì â êàðüåðå Èíäèðû Ãàíäè ñ÷èòàåòñÿ 1971 ãîä - îíà îäåðæàëà óáåäèòåëüíóþ ïîáåäó íà âûáîðàõ â ïàðëàìåíò. Íî ïîñëåäíèé ïåðèîä ïðàâëåíèÿ Ãàíäè îêàçàëñÿ äëÿ íåå òðàãè÷íûì. Íåóäà÷íî ïðîâåäåííàÿ îïåðàöèÿ «Ãîëóáàÿ çâåçäà» ïî îáåçâðåæèâàíèþ ñèêõñêèõ ýêñòðåìèñòîâ ïðèâåëà åå ê ãèáåëè.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Êëàäáèùå ïîãèáøèõ êîðàáëåé ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Òàê àâòîðû ïðèêëþ÷åí÷åñêèõ ðîìàíîâ è ìîðÿêè íàçâàëè Ñàðãàññîâî ìîðå. Ó÷åíûå ñ÷èòàþò åãî îäíèì èç ôåíîìåíîâ íàøåé ïëàíåòû КОНСКИЕ ШИРОТЫ Море занимает около 5,2 млн. кв.км и в 8 раз превышает в акватории площадь Франции. Расположение в зоне высокого атмосферного давления обеспечило гигантскому водоему полный штиль. Во времена парусного флота море стало ловушкой для многих судов. Нередко на них перевозили из Европы в американские колонии лошадей, которые погибали от голода. В результате эта часть океана получила название «конские широты». О существовании Саргассова моря рассказывали многие мореплаватели, но самую впечатляющую характеристику ему дал Христофор Колумб. В 1492 г. он на корабле «Санта-Мария» отправился искать кратчайший путь в Индию. Путь был нелегким, и моряки обрадовались, завидев впереди незнакомый материк. Каково же было разочарование, когда они обнаружили вместо земли огромное скопление водорослей, поддерживаемых на плаву воздушными пузырями, напоминающими гроздья винограда. По-португальски «гроздь» означает «sargaco»: отсюда и возникло название моря - Саргассово.

ВМЕСТО БЕРЕГА ТЕЧЕНИЕ Определить точные координаты этого уникального моря невозможно - у него нет берегов. Эллипсо-

видная, медленно вращающаяся масса воды находится между Бермудскими и Подветренными островами, ближе к Северной Америке. Вместо берега – мощные океанические течения: на западе и севере - это Гольфстрим, на востоке Канарское, на юге - Пассатное. Стоит Гольфстриму сместиться, как вслед за ним «поползет» и Саргассово море, меняя границы и площадь. Водное пространство, насыщенное водорослями, - зона затишья. Течения в нем слабые, как и ветры переменных направлений. Парусник, потерявший ход, может легко попасть в «плен» к водорослям и месяцами стоять под палящим солнцем. Ученые пришли к выводу, что водоросли Саргассова моря - единственные в своем роде и растут только в этом месте.

МОРЕ ПРИЗРАКОВ …В 1894 г. от берегов США отошла шхуна «Норвуд». Ураганом ее отнесло в Саргассово море. Из всей команды выжил только юный помощник кока Томсон. На шлюпке с парусом ему чудом удалось выбраться из «плена». Впоследствии он рассказывал, что видел множество обломков и остовов кораблей.

ÌÎÐÅ ÎÁÂÈÍßÞÒ Â ÏÐÈ×ÀÑÒÍÎÑÒÈ Ê ÁÅÄÀÌ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ

Ó ÑÀÐÃÀÑÑÎÂÀ ÌÎÐß ÍÅÒ ÁÅÐÅÃÎÂ торчали мачты затонувших кораблей и стволы деревьев, занесенных с суши, на которых гнездились морские птицы. Однажды ночью свежий бриз вынес «Герат» «на свободу», и он добрался до настоящей суши.

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎËÓÌÁÀ  èþíå 1494 ã. çíàìåíèòûé ìîðåïëàâàòåëü íàïèñàë â âàõòåííîì æóðíàëå: «Íåîáû÷íàÿ âîðîíêà çàñîñàëà òðè êîðàáëÿ â îòñóòñòâèå êàêîãî-òî íè áûëî øòîðìà èëè áåñïîêîéñòâà íà ìîðå». Через 18 лет в той же ситуации оказался итальянский трехмачтовый парусник «Герат». Матросы и капитан уцелели и 7 месяцев дрейфовали по кругу в гуще водорослей. Из нее

ÍÀ ÂÎÄÎÐÎÑËßÕ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÛ ÎÊÎËÎ 2000 ÐÀÍÅÅ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ ÌÈÊÐÎÎÐÃÀÍÈÇÌÎÂ

К слову, на поверхности Саргассова моря обитают более 60 видов растений и животных. Только здесь встречаются рыбка-клоун, лазающая по водорослям, и морской конек-тряпичник, «украшенный» выростами в виде лент и лоскутов. Сюда из рек Америки и Европы приплывают на нерест пресноводные угри - их потомство непостижимым образом возвращается обратно, причем у «европейцев» на такое путешествие уходит около трех лет.

ЗАГАДКИ ОСТАЮТСЯ

Ãàçåòè ç âëàñíîãî àðõ³âó íàä³ñëàâ íàø ïîñò³éíèé ÷èòà÷ ³ç ì³ñòà Çåëåíîäîëüñüê Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó Ïàâëî ßí÷óê

Еще одна феноменальная особенность Саргассова моря – его уровень, который на 1-2 м возвышается над окружающим океаном. Течения, со всех сторон на-

гоняющие в него холодные воды Северной Атлантики, не позволяют им смешиваться с теплыми поверхностными водами моря. Они опускаются на глубину до 1000 м и уходят в океан. Температура воды здесь + 10 0С, что на 5 0С выше, чем в других районах океана. К сюрпризам «банки с водорослями» относят и огромные запасы потенциальной энергии. Ученые утверждают: даже если «угомонятся» пассатные ветры и Гольфстрим, круговорот воды вокруг Саргассова моря будет по инерции продолжаться еще около 5 месяцев. В середине 70-х гг. прошлого столетия советские океанографы обнаружили на глубине 7 км мощные восходящие «вихри», влияющие на повышение и понижение температуры морской воды. Само море влияет на циркуляцию океанических вод, климат Северного полушария планеты и атмосферу над ним. Из-за этого Саргассам приписывают все беды, происходящие в Бермудском треугольнике. Некоторые ученые утверждают, что море, подобно центрифуге, затягивает в бездну суда, а воздушные мини-циклоны, порожденные водоворотами, - пролетающие поблизости самолеты, но пока это гипотезы. ÂÏ


р15

СПОРТ 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

28.10.2010 ð. ¹ 78 (1170) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

+3 Î×ÊÀ

ÄÅÐÁÈ Â ÏÎËÜÇÓ ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊÀ

Áëàãîäàðÿ âîëå ê ïîáåäå è äóáëþ Åâãåíèÿ Ñåëåçíåâà äíåïðîïåòðîâñêèé «Äíåïð» ñóìåë îáûãðàòü íà âûåçäå êèåâñêèé «Àðñåíàë» â ìàò÷å ×åìïèîíàòà Óêðàèíû ïî ôóòáîëó

ÒÀÁËÎ

НЕУДАЧНОЕ НАЧАЛО

Ãîëû: Áîãäàíîâ (20) -

«Àðñåíàë» (Êèåâ) «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê) - 1:2 Ñåëåçíåâ (52, 78).

 îáëàñòíîì áàñêåòáîëüíîì äåðáè ïîáåäèë Äíåïðîäçåðæèíñê. 26 îêòÿáðÿ ìåñòíûé «ÄíåïðÀçîò» äîìà îáûãðàë äíåïðîïåòðîâñêèé «Äíåïð» ñî ñ÷åòîì 79:71. Õîçÿåâà çàâëàäåëè èíèöèàòèâîé ñ ïåðâûõ ìèíóò ìàò÷à.  òðåòüåì ïåðèîäå «Äíåïð» ñìîã âåðíóòü èíòðèãó, ñîêðàòèâ îòñòàâàíèå â ñ÷åòå, íî âûðâàòü ïîáåäó íå õâàòèëî ñèë. Òðè èãðîêà â ýòîì ìàò÷å íàáðàëè ïî 16 î÷êîâ - Êàðèì è Ãîðáåíêî («ÄíåïðÀçîò») è Áóðòò («Äíåïð»). ○

ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ

ÌÀÆÎÐÍÀß ÊÎÍÖÎÂÊÀ отдать пас Богданову, а он, обыграв Холека, точно пробил низом. Спустя несколько минут киевляне могли сравнять счет. Но Шацких пробил мимо после того, как Лаштувка отбил удар Мазилу с близкого расстояния. «Арсенал» отдал инициативу днепрянам и те, ближе к концу тайма начали создавать реальную угрозу воротам Ревы. Впрочем, огорчить опытного вратаря нашим игрокам не удалось. Испортила настроение и травма форварда «Днепра» Владимира Гоменюка, которого заменил Александр Гладкий.

ВОЛЕВОЙ ПЕРЕЛОМ В перерыве Рамос, по-видимому, нашел нужные слова для подопечных, и они стали играть острее. Результат не заставил себя долго ждать. Гладкий выиграл верхо-

вую борьбу, сбросил мяч на Селезнева, который головой отправил мяч в ворота. После этого игра оживилась, но забитый гол зрители увидели лишь под занавес игры. Евгений Коноплянка прошел по флангу, сместился в центр и пробил с линии штрафной. Мяч попал в штангу, но Селезнев оказался первым на добивании. На последних минутах матча «Арсенал» мог сравнять счет, но Назаренко удалось помешать Матюхину, который вышел один на один с Лаштувкой. Эта победа стала первой для Хуанде Рамоса в чемпионате Украины. Таким образом, после 14 туров «Днепр» с 27 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины. У харьковского «Металлиста» всего на одно очко больше.

 Êèðîâîãðàäå ñîñòîÿëèñü ïîñëåäíèå ñîðåâíîâàíèÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî ñåçîíà ×åìïèîíàò Óêðàèíû ïî êðîññó. Íàøè ñïîðòñìåíû óäà÷íî ïðåîäîëåëè ñëîæíóþ òðàññó. Ñáîðíàÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè çàíÿëà òðåòüå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî, ïðîïóñòèâ âïåðåä ëèøü êèåâëÿí è ñáîðíóþ Êèðîâîãðàäñêîé îáëàñòè. Íàø Àðòåì Êàáçàí ñòàë ïåðâûì íà äèñòàíöèè 4 êì ñðåäè ìîëîäåæè, à Âèêòîðèÿ Êàëþæíàÿ ïðèøëà ê ôèíèøó âòîðîé. ○

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÒÐÎÔÅÉ

 ÃÎÑÒßÕ, ÊÀÊ ÄÎÌÀ Äíåïðîïåòðîâñêèé «Äíåïð» âûøåë â ÷åòâåðòüôèíàë Êóáêà Óêðàèíû ïî ôóòáîëó. 27 îêòÿáðÿ â 1/8 ôèíàëà äíåïðÿíå îáûãðàëè â Êðåìåí÷óãå ìåñòíûé «Êðåìåíü», êîòîðûé âûñòóïàåò âî âòîðîé ëèãå íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà. Ìàò÷ çàêîí÷èëñÿ ñî ñ÷åòîì 0:3. Íà 28-é ìèíóòå ñ÷åò îòêðûë Êàëèíè÷åíêî, òî÷íî ïðîáèâ â äàëüíèé óãîë âîðîò. Íà 52-é ìèíóòå Ôåððåéðà, ïîñëå ðîçûãðûøà øòðàôíîãî, óäâîèë ïðåèìóùåñòâî «Äíåïðà». Òî÷êó â ìàò÷å íà 3-é äîáàâëåííîé ìèíóòå ïîñòàâèë Øàõîâ. ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1168

Òîìàò

Ìß× Â ÊÎÐÇÈÍÅ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

ÑÅËÅÇÍÅÂ ÎÔÎÐÌÈË ÄÓÁËÜ

ÍÎÂ ÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ

Ïîáåäà Ðàìîñà

Матчи между «Арсеналом» и «Днепром» в последнее время отличаются особой напряженностью. В составе киевской команды выступают бывшие днепряне, которые стремятся доказать, что у них есть еще порох в пороховницах. По сравнению с последним матчем наставник «Днепра» Хуанде Рамос внес изменения в состав. На поле после травмы вернулся Андрей Русол, а на позиции опорного полузащитника с первых минут играл Марио Холек. Матч начался с активных действий обеих команд. Игра проходила в центре поля, опасными были стандартные положения. Хозяева «размочили» счет на 20-й минуте. Очередная атака «Арсенала», казалось бы, закончится передачей на Шацких. Но тот сумел


р16

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 28 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ № 78 (1170)

Ìàñòåð íåñâåòñêîãî óêðàøåíèÿ ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Æèçíü çàòÿãèâàåò â ñâîé îìóò? Âû óñòàëè îò ðóòèíû, êîòîðàÿ ïîâñþäó âàñ îêðóæàåò. Âàì íóæíî âñòðÿõíóòüñÿ. Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ïîíÿòü, ÷òî åñòü â æèçíè ÷òî-òî âíå ýòîé ðóòèíû - òî, ÷òî ïîõîæå íà ëþáîâü èëè íàäåæäó, âåðó â ëó÷øåå. Òî, ÷òî ìîæåò â êîðíå èçìåíèòü æèçíü. Èùèòå ýòî ÷òîòî, âåäü â ìåñÿö Ñêîðïèîíà ëþáûå ïîèñêè ñåáÿ îïðàâäàííû... ТЕЛЕЦ Âñþ ñëåäóþùóþ íåäåëþ çâåçäû áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü Òåëüöàì â ïîñòðîåíèè îòíîøåíèé ñ ïàðòíåðîì. Åñëè âû îäèíîêè, íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ íà÷àëà íîâîãî, ãîëîâîêðóæèòåëüíîãî ðîìàíà èëè ìíîãîîáåùàþùèõ çíàêîìñòâ. БЛИЗНЕЦЫ Áëèçíåöîâ îçàðÿò ãåíèàëüíûå èäåè. Îïèðàéòåñü íà ñîáñòâåííóþ èíòóèöèþ.  öåëîì íåäåëÿ î÷åíü õîðîøà. Çâåçäû ïîäàðÿò óñïåøíîñòü â ëþáâè, ïîêëîíåíèå è îáîæàíèå ñî ñòîðîíû ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà. Ñèòóàöèÿ ïîñïîñîáñòâóåò ýíåðãè÷íîñòè, ãðàíè÷àùåé ñ ôàíàòè÷íîñòüþ. Ïîëüçóéòåñü âîçìîæíîñòÿìè, ÷òîáû ïðîäâèãàòü äåëà è óëàæèâàòü ëþáîâíûå âîïðîñû. РАК «Ïîðÿäîê âî âñåì» äåâèç Ðàêîâ íà íîâîé íåäåëå. Ðàâíîâåñèå âî ìíîãèõ ñôåðàõ æèçíè ïîìîæåò óòâåðäèòüñÿ. Ýòî ñòàíåò îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ áóäóùèõ ïîáåä. Âàøå ñòðåìëåíèå èçáàâèòüñÿ îò âñåãî, ÷òî ìåøàåò ãàðìîíèè, îêðóæàþùèå ëþäè ìîãóò âîñïðèíÿòü êðàéíå íåãàòèâíî. Íî åñëè âû ñäåëàåòå, êàê ãîâîðèòñÿ, «ìîðäó êèðïè÷îì» è ìîë÷à áóäåòå äâèãàòüñÿ ê âîñïåòîé â ìå÷òàõ öåëè, - âû åå äîñòèãíåòå. ЛЕВ Ñèòóàöèÿ ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà äåëàõ. Îäíàêî ïîãîäà ìîæåò âûçâàòü ó âàñ ïðèëèâ ìåëàíõîëèè. Íàñòðîèâøèñü íà ìèíîðíûé ëàä, âû ðèñêóåòå óïóñòèòü íå÷òî âàæíîå â ñâîåé æèçíè è íå âîñïîëüçóåòåñü áëàãîïðèÿòíûì òå÷åíèåì ñîáûòèé. À âåäü ðåàëüíîñòü ìåíÿåòñÿ - íà ñìåíó ñòàðîìó ïðèõîäèò íîâîå. ДЕВА Æåëàíèÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ìîãóò îñóùåñòâèòüñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè âû ïðèëîæèòå ê ýòîìó óñèëèÿ. Äà è äðóçüÿ ãîòîâû âàì âî âñåì ïîìîãàòü. Òàêàÿ ãðóïïà ïîääåðæêè ïðîñòî ïîäàðîê. Ïðèäàéòå ñîáñòâåííûì ìûñëÿì ïðàêòè÷íîñòü. Îäíàêî ñòàðàéòåñü íå ñëèøêîì âèòàòü â îáëàêàõ. Êîíåö íåäåëè õîðîø äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà â êîìïàíèè äðóçåé.

ВЕСЫ Âåñàì ðåêîìåíäóåòñÿ ìíîãî ðàáîòàòü è ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè. Íîâûå ñïîñîáíîñòè îáÿçàòåëüíî ñåáÿ ïðîÿâÿò. Ïðàâäà, íå ñòîèò æäàòü, ÷òî óæå â ïîíåäåëüíèê íà âàñ ïîñûïëåòñÿ ìàííà íåáåñíàÿ. Îäíàêî ýòî âïîëíå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ. Íå îñòàíàâëèâàéòåñü íà äîñòèãíóòîì è äâèãàéòåñü äàëüøå. СКОРПИОН Èç âñåõ ñèë ñòàðàéòåñü èçáåãàòü êîíôëèêòîâ â ïåðâûé è ïîñëåäíèé äíè íåäåëè, êîòîðûå î÷åíü âàæíû êàê äëÿ êàðüåðû, òàê è äëÿ ëè÷íîé æèçíè. Çíàêîìñòâî ìîæåò ñòàòü ñóäüáîíîñíûì.  ñåðåäèíå íåäåëè âîçìîæíî ïîñòóïëåíèå äåíåã. Íå ïðîïóñòèòå ñâîé øàíñ íà óñïåõ. Ïîñòàðàéòåñü ñîçäàòü àòìîñôåðó ïðàçäíèêà äëÿ òåõ, êòî âàì íåáåçðàçëè÷åí. СТРЕЛЕЦ Ýòà íåäåëÿ îêàæåòñÿ óäà÷íîé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, îáùåíèÿ ñ âëèÿòåëüíûìè ëþäüìè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè - âðåìÿ áîëåå ñïîêîéíîå. Çâåçäû ðåêîìåíäóþò â ýòîò ïåðèîä çàíèìàòüñÿ äåëàìè, êîòîðûå âàì ïðèÿòíû. Ýòî íåïëîõîå âðåìÿ äëÿ îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé, îáùåíèÿ ñ èíòåðåñíûìè äëÿ âàñ ëþäüìè. КОЗЕРОГ Íåêîòîðûå âîïðîñû ïîòðåáóþò íåìåäëåííîãî ðåøåíèÿ. Íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ÿñíîå ïðåäñòàâëåíèå ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Ñðåäà è ÷åòâåðã - ëó÷øèå äíè äëÿ ëþáâè, åñëè âû åùå äî êîíöà íå îïðåäåëèëèñü ñ ëþáîâüþ, íàñòàëî ïðåêðàñíîå âðåìÿ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè áóäåò ñïîêîéíîé.  âûõîäíûå îòïðàâëÿéòåñü â ãîñòè. ВОДОЛЕЙ Çàâèñèìîñòü îò îáñòîÿòåëüñòâ è ÷óæîãî ìíåíèÿ íàëàãàåò íà âàñ îñîáåííóþ îòâåòñòâåííîñòü. Îòíîñèòåñü ñ ÷óòêîñòüþ è ëþáîâüþ ê ëþäÿì, õîçÿéíè÷àéòå ñ óìîì. Ïðåññèíã ðóêîâîäñòâà, âåðîÿòíî, óñèëèòñÿ. Ïåðåìåíû óæå âàñ êîñíóëèñü, è, íåñìîòðÿ íà íåñêîëüêî íåãàòèâíîå âîñïðèÿòèå, áóäóùåå âñå æå îáúåêòèâíî ëó÷øå. РЫБЫ Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî áîëüøå âñåãî íà ñâåòå âàñ çàáîòÿò íåäîñòàòêè äðóãîãî ÷åëîâåêà. Ïîðà ÷òî-òî ñ ýòèì äåëàòü, íå òàê ëè? Ýòà íåäåëÿ - ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîíÿòü: âû âïîëíå ñàìîäîñòàòî÷íàÿ ëè÷íîñòü, êîòîðîé íå íóæíî îãëÿäûâàòüñÿ íà íåäî÷åòû è íåñîâåðøåíñòâà äðóãîé ëè÷íîñòè. Áóäüòå íåèçìåííî âåðíû ñåáå, è òîãäà âñêîðå ïîñëåäóåò æåëàííîå âîçíàãðàæäåíèå â ïëàíå îòíîøåíèé ñ äðóãèìè. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

ÈÄÅß ÂÛÍÀØÈÂÀÅÒÑß ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ËÅÒ

Âñåìèðíî èçâåñòíûé ïðàâîñëàâíûé þâåëèð èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Þðèé Ôåäîðîâ - ãëóáîêî äóõîâíûé ÷åëîâåê. Î öåðêîâíîì èñêóññòâå è î òîì, êàê «ðîæäàåòñÿ» íîâûé çîëîòîé êðåñòèê, õóäîæíèê ðàññêàçàë ýêñêëþçèâíî «Â³ñòÿì» НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ -Юрий, Вас называют церковным художником. Какими качествами должен обладать такой человек? - Этот вопрос касается не только церковного художника, но и того, что такое духовное искусство вообще. Сегодня под «церковным художником» часто воспринимают человека, который создает какие-то вещи для храма. Но роль эта намного глубже. Не случайно в древности было не принято освящать иконы, кресты. Считалось, что работа мастера являлась священнодействием, подобным литургии. К сожалению, сегодня многое утеряно. И все же, церковный мастер должен творить с открытым сердцем - иначе ничего у него не выйдет.

Ó ÆÅÍÙÈÍ ËÓ×ØÅ ÏÎËÓ×ÀÅÒÑß ÂÛÁÈÐÀÒÜ ÊÐÅÑÒÈÊÈ

- Как «рождается» новый крестик? - Случается, что идея вынашивается от нескольких месяцев до нескольких лет. Затем создается модель, дальше крестик изготавливается в мастерской теми людьми, которые чувствуют в душе любовь к своей работе. Иначе нельзя! - Вы написали книгу «Образ креста», в которой раскрыли суть этого предмета. Неужели мы до сих пор ничего о нем не знаем? - Когда я начал делать крестики, то понял, что люди мало знают об этой вещи. Видя мои работы, они часто задают вопрос: «Что это за кресты такие необычные? Наверное, католическое…» Мол, православные крестики должны быть типичны: с одной стороны - распя-

тие, с другой - «Спаси и сохрани». Но это совсем не так. Вот я и взялся за перо, чтобы дать ответ на все вопросы. Хотя, честно говоря, я еще и для себя не все тайны разгадал в крестике.

ПОДСКАЖЕТ СЕРДЦЕ - Юрий, как правильно выбрать крестик? - Крест оказывает огромную помощь и поддержку. Только сердце может подсказать, какой ближе. Но плохо то, что вопрос «жить сердцем» для современного человека - сложен. И все же, из личных наблюдений: у женщин лучше получается выбирать, им проще раскрыться. Мужчины более рациональны, замкнуты. - Понятие моды

применимо к церковному искусству? Крест - ювелирное украшение? - Нет, мода - мирское понятие. Вот и крест не может быть украшением в светском понимании. - Сегодня модно носить крестики поверх одежды. Стоит ли это делать? - Важно, чтобы человек понимал символизм этого действия. Ведь одевая крестик на одежду, он словно декларирует: «Мое служение в миру посвящено господу!» Не случайно в прошлом кресты поверх одежды одевали лишь цари, епископы, священники. Нельзя сказать, что современному человеку одевать крестик так нельзя - важно, чтобы он понимал, что делает это осознанно.

ÞÌÎÐ Äâå áëîíäèíêè âñòðåòèëèñü: - Òû, ãîâîðèøü, â òåàòð õîäèëà ñ ëþáîâíèêîì? Íó è ÷òî òàì áûëî?

- Òðàãèêîìåäèÿ. - Èíòåðåñíî. Ðàññêàæè. - Ìû ñòîëêíóëèñü ñ ìîèì ìóæåì. Îí áûë òîæå ñ ëþáîâíèöåé.

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Чт 28.10

+1 +4 0С 2 0 0С

півн.захід. 45 м/с

Пт 29.10

+1 +5 0С 2 0 0С

півн.захід. 23 м/с

Сб 30.10

+7 +9 0С 0 +2 0С

півн.захід. 23 м/с

Нд 31.10

+9 +11 0С +2 +4 0С

півд.захід. 23 м/с

Пн 01.11

+11 +13 0С +3 +5 0С

півд.захід. 23 м/с

Вт 02.11

+12 +14 0С +2 +4 0С

півд.захід. 23 м/с

Ср 03.11

+11 +13 0С +5 +7 0С

півд.захід. 34 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень  у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації  рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ  з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 27.10.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж  70500 прим. Замовлення № 0 1536

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you