Page 1

р1

ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÂÅÐÕÎÂÅÍÑÒÂÀ ÏÐÀÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈËÊÓË ËÓ×ØÈÉ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ

3

ÙÎÁ ÇÄÎÐβ ÁÓËÈ Ä²ÒÈ

ÃÅÐÎßÌ - ØÀÍÀ ÒÀ ÏÎÄßÊÀ

2

6 4

ÏÐÎÑÏÅÊÒÓ «ÏÐÀÂÄÛ» ÍÎÂÓÞ ÆÈÇÍÜ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

 ñëåäóþùåì ãîäó â Äíåïðîïåòðîâñêå ïëàíèðóþò ðåêîíñòðóêöèþ ïðîñïåêòà èì. Ãàçåòû «Ïðàâäà».

№77 (1169) Вівторок, 26 жовтня 2010 р.

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÓÊÐÀÈÍÀ-ÊÀÍÀÄÀ

ÄÐÓÆÈÌ ÑÒÐÀÍÀÌÈ Â Êèåâå â Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Âèêòîðà ßíóêîâè÷à ñ ïðåìüåðìèíèñòðîì Êàíàäû Ñòèâåíîì Õàðïåðîì. «Ó Óêðàèíû è Êàíàäû ñòàáèëüíûå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ, è íàì íàäî èõ ïðîäîëæàòü», - ñêàçàë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû. Ãëàâû ãîñóäàðñòâ îáñóäèëè âîïðîñû òîðãîâîýêîíîìè÷åñêèõ, ãóìàíèòàðíûõ îòíîøåíèé, âîïðîñû èíòåãðàöèè Óêðàèíû â åâðîïåéñêîå ïðîñòðàíñòâî. Âèêòîð ßíóêîâè÷ ñîîáùèë, ÷òî â äåêàáðå ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîé ðàóíä óêðàèíî-êàíàäñêèõ ïåðåãîâîðîâ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå. ○

ÍÀÊÀÍÓÍÅ

ÏÐÎÖÅÑÑ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

5

Ìàðèÿ Ìåðêîâà: «ß äåïóòàò ïî âåëåíèþ äóøè»

ÓËÈÖÛ ÁÅËÎÊÀÌÅÍÍÎÉ ÏÐÎÏÛËÅÑÎÑßÒ óáîðêè óëèö âàêóóìíûå ïûëåñîñû.  Áåëîêàìåííîé íàäåþòñÿ, ÷òî ìîùíûå àãðåãàòû ïîìîãóò äîñòè÷ü æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. Ê ñëîâó, â òîé æå Åâðîïå óæå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò ïûëåñîñÿò ãîðîäñêèå «àâåíþ» è äåëàþò ýòî íåñêîëüêî ðàç â äåíü. Òåïåðü êîììóíàëüíûå ñëóæáû ðîññèéñêîé ñòîëèöû áóäóò ÷åòêî

âûïîëíÿòü çàäàíèå ìýðà: «Òùàòåëüíî ñëåäèòü çà ÷èñòîòîé íå òîëüêî óëèö, íî è äâîðîâ». Íàïîìíèì, íà ïðîøëîé íåäåëå â õîäå òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ äåïóòàòû Ìîñãîðäóìû óòâåðäèëè Ñåðãåÿ Ñîáÿíèíà íà ïîñò ìýðà Ìîñêâû.  öåðåìîíèè èíàóãóðàöèè ïðèíÿë ó÷àñòèå ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

7 Æèçíü ãîðîäà. Äëÿ âåòåðàíîâ è æèëüöîâ îáùåæèòèé cmyk

 ÅÑ ÁÅÇ ÂÈÇ?

«ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ» âîïðîñîì: ïî÷åìó â Ëîíäîíå, Ïàðèæå èëè ×èñòî òàì, ãäå óáèðàþò. È Áåðëèíå ìîæíî öåëûé äåíü ïðîõîäèòü â áåëîé õîòü ìîñêîâñêèå óëèöû ðóáàøêå, à äîìà, â Ìîñêðåãóëÿðíî ìîþò è ÷èñòÿò, íîâûé ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé âå, ïîñëå ïåøåé ïðîãóëêè Ñîáÿíèí òâåðäî óáåæäåí, îíà î÷åíü áûñòðî ïðåâðà÷òî ñòîëè÷íûé âîçäóõ âñå- ùàåòñÿ â ñåðóþ, à îáóâü òàêè çàãðÿçíåí ïûëüþ. Âîò ïîêðûâàåòñÿ òîëñòûì ñëîåì ïûëè? ïî÷åìó, âîçâðàùàÿñü, Ïîñåìó ãðàäîíà÷àëüíèê è íàïðèìåð, èç Åâðîïû, ðàñïîðÿäèëñÿ çàäåéñòâîìîñêâè÷è íåâîëüíî çàäàþòñÿ îäíèì è òåì æå âàòü äëÿ òùàòåëüíîé

ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ

Âèöå-ïðåçèäåíòà êîðïîðàöèè «IST A», äåïóòàòà Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà 5-ãî ñîçûâà Ìàðèþ «ISTA», Àíòîíîâíó Ìåðêîâó îòëè÷àþò æåëàíèå æèòü äëÿ ëþäåé, ïðèíîñèòü èì ïîëüçó è âñåãäà ïðèõîäèòü íà ïîìîùü. È ëþäè îòâå÷àþò åé ñâîèì äîâåðèåì è óâàæåíèåì. Ïîýòîìó è ïðåäëîæèëè âî âòîðîé ðàç ñòàòü èõ äåïóòàòîì. Î ñåáå, î ñâîèõ èçáèðàòåëÿõ è ïëàíàõ îíà ðàññêàçàëà ÷èòàòåëÿì «Â³ñòåé».

ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

25 îêòÿáðÿ Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ çàðåãèñòðèðîâàëà 93 ìåæäóíàðîäíûõ íàáëþäàòåëåé íà ìåñòíûõ âûáîðàõ â Óêðàèíå 31 îêòÿáðÿ. 89 íàáëþäàòåëÿ ïðåäñòàâëÿþò ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè è 4 - èíîñòðàííîå ãîñóäàðñòâî.  ÷àñòíîñòè, 4 ÷åëîâåêà áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ÑØÀ, 65 - îðãàíèçàöèþ CIS-EMO, 24 - Silba.

Ñîãëàøåíèå î áåçâèçîâîì ðåæèìå ñ Åâðîïåéñêèì Ñîþçîì äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî äî ïðîâåäåíèÿ ×åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ôóòáîëó 2012 ãîäà. Íà ýòî íàäååòñÿ Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Íèêîëàé Àçàðîâ. «Ýòîò âîïðîñ æåëàòåëüíî ðåøèòü ê Åâðî2012», - çàÿâèë îí. Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà òàêæå ñîîáùèë, ÷òî 22 íîÿáðÿ âî âðåìÿ ñàììèòà Óêðàèíà - ÅÑ ïëàíèðóþò óòâåðäèòü «äîðîæíóþ êàðòó» ïî óñòàíîâëåíèþ áåçâèçîâîãî ðåæèìà.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

ØÀÍÎÂͲ ÂÈÁÎÐÖ²! 31 æîâòíÿ 2010 ðîêó â³äáóäóòüñÿ ÷åðãîâ³ âèáîðè äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â. Êîæíèé âèáîðåöü ìîæå çâåðíóòèñÿ äî ä³ëüíè÷íî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ àáî äî â³ää³ëó âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, ùîá óòî÷íèòè ñâî¿ äàí³ ó ñïèñêàõ âèáîðö³â. Çàïðîøóºìî âàñ ïåðåâ³ðèòè ïðàâèëüí³ñòü: íàïèñàííÿ ïð³çâèùà, ³ìåí³, ïî áàòüêîâ³; äàòè íàðîäæåííÿ (÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê); âàøî¿ äîìàøíüî¿ àäðåñè. Ïðè çâåðíåíí³ äî ä³ëüíè÷íî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ àáî äî â³ää³ëó âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â ïîòð³áíî îáîâ'ÿçêîâî ìàòè ïðè ñîá³ ïàñïîðò (çà éîãî â³äñóòíîñò³ - òèì÷àñîâå ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè). Àäðåñè ðîçòàøóâàííÿ òà êîíòàêòí³ òåëåôîíè â³ää³ë³â âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ìîæíà ç'ÿñóâàòè ó ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ àáî íà âåá-ñàéò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ (www.adm.dp.ua). Óâàãà - ïåðåâiðèòè ñâî¿ äàí³ â ñïèñêàõ âèáîðö³â òà âíåñòè óòî÷íåííÿ ìîæíà äî 28 æîâòíÿ 2010 ðîêó! Ñêîðèñòàéòåñÿ ñâî¿ì êîíñòèòóö³éíèì ïðàâîì, àáè íå âòðàòèòè ñâ³é ãîëîñ! Ç 25 æîâòíÿ â îáëàñò³ ðîçïî÷àëà ðîáîòó ö³ëîäîáîâà «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ «Ì³ñöåâ³ âèáîðè - 2010» (íîìåð +38 (056) 742-84-84), ÿêà çàáåçïå÷èòü îïåðàòèâíèé çâ'ÿçîê ç óñ³õ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ âèáîð³â ³ äîòðèìàííÿ âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà.

ÍÎÂÈÍÈ ÑϲËÜÍÎ ² вÂÍÎÏÐÀÂÍÎ Ïðåì`ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ âèêëþ÷ຠâñåá³÷íå çëèòòÿ «Íàôòîãàçó Óêðà¿íè» ³ «Ãàçïðîìó», àëå ââàæຠðåàëüíèì ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íà áàç³ çàïðîïîíîâàíèõ ðîñ³éñüêîþ ñòîðîíîþ êîïàëèí ³ òðàíñïîðòóâàííÿ äîáóòîãî ãàçó. Âëàäà äáàòèìå, àáè ñòâîðåííÿ ñï³ëüíîãî ï³äïðèºìñòâà áóëî âçàºìîâèã³äíèì, à ó÷àñòü ñòîð³í ó íüîìó – ð³âíîïðàâíîþ. ○

ÇÐÎÑÒÀÞÒÜ ÄÎÕÎÄÈ

ÃÐÎز ÄËß Â²ÉÑÜÊÎÂÈÕ ²ç 1 ãðóäíÿ ̳íîáîðîíè ï³äâèùèòü çàðïëàòó â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì íà 55%, ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð îáîðîíè Ìèõàéëî ªæåëü. Çà éîãî ñëîâàìè, îêð³ì çá³ëüøåííÿ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ¿õ ïëàíóþòü âèâåñòè íà ð³âåíü çàðïëàòè äåðæñëóæáîâö³â. Ãðîø³ íà öå óæå âèä³ëåíî. Ìèõàéëî ªæåëü òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ç 1 ãðóäíÿ ñîëäàò³â-êîíòðàêòíèê³â ì³í³ñòåðñòâî ãîäóâàòèìå ðàç íà äåíü äåðæàâíèì êîøòîì. ○

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169)

Çà â³ëüí³ òà äåìîêðàòè÷í³ âèáîðè ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

«ÒÐÅÁÀ ÉÒÈ ÍÀÇÓÑÒÐ²× ² ÂÈÁÎÐÖßÌ, ² ÂÑ²Ì ÏÎ˲ÒÑÈËÀÌ»

Ìèíóëîãî òèæíÿ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïðîâ³â ç ãîëîâàìè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³é íàðàäó ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ÷åñíèõ, ïðîçîðèõ ³ äåìîêðàòè÷íèõ âèáîð³â äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè Глава держави звернув окрему увагу губернаторів на необхідність створення умов для ведення виборчої кампанії представникам виборів політики включаусіх політичних сил: «Ми ють усі можливі та неможзнаємо, що напередодні ливі швидкості, щоб набрати рейтинг. Створіть для них умови. Нехай вони йдуть до людей, роз’яснюють свої позиції, програми, нехай люди слухають їх. Там, де треба дати приміщення, - дайте. Тобто йти цілком назустріч і вибор-

«ÃÎËÎÂÍÅ - ÖÅ ÄÎÒÐÈÌÀÍÍß ÇÀÊÎÍÓ»

цям, і будь-яким політичним силам. Для нас у жодному разі не повинно існувати політичних кольорів. Головне - дотримання закону і верховенство права. Ніякої політичної доцільності». Президент доручив керівникам областей провести зустрічі з представни-

ками усіх політичних сил: «Послухайте - і зніміть усі питання, якщо вони є», підкреслив Віктор Янукович. «У нас вибори повинні бути демократичними, вільними. Ми маємо створити всі умови для виборців, щоб вони прийшли на дільниці 31 жовтня і проголосували. Зверніться до людей у регіонах, щоб вони прийшли на вибори, попросіть людей», - також наголосив Глава держави.

ÌÛ, ÍÈÆÅÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÅÑß…

Ìåìîðàíäóì âåðõîâåíñòâà ïðàâà ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÐÅÀËÜÍÈÉ ÊÐÎÊ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Ó ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÓ

ÄÎ ÓÂÀÃÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÁÅÇÏÅ×Ͳ ÀÂÒÎÁÓÑÈ

ÏίÄÓÒÜ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ Çì³íè ÷åêàþòü íà ïàñàæèðñüê³ àâòîáóñè ì³æì³ñüêèõ ³ ì³æíàðîäíèõ ñïîëó÷åíü. Êð³ì òîãî, ùî âñ³ âîíè ìàþòü áóòè îáëàäíàí³ îáìåæóâà÷åì øâèäêîñò³, ïàñàæèðñüê³ ñèä³ííÿ â íèõ ïîâèíí³ ìàòè ðåìåí³ áåçïåêè. Íà òàêèé êðîê ï³øëî ̳í³ñòåðñòâî òðàíñïîðòó ³ çâ`ÿçêó, àáè ïîñèëèòè óâàãó äî òåõí³÷íîãî ñòàíó àâòîòðàíñïîðòó òà ñóòòºâî çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä.

Ïîëèòè÷åñêèå ñèëû Äíåïðîïåòðîâùèíû ïîäïèñàëè Ìåìîðàíäóì î ïðîâåäåíèè äåìîêðàòè÷íûõ, ÷åñòíûõ è ïðîçðà÷íûõ âûáîðîâ В подписании Меморандума приняли участие представители наиболее рейтинговых политических сил Днепропетровской области. Данный документ призван обеспечить верховенство права и демократических принципов в ходе выборов. В соответствии с ним, политические партии обязались проводить избирательную кампанию в рамках эти«Áàòüê³âùèíà», «Ñèëüíà ческих норм и в интересах Óêðà¿íà», Ñîöèàëèñòè÷åñграждан. êàÿ ïàðòèÿ, ÊîììóíèñòèИнициатором подписа÷åñêàÿ ïàðòèÿ, «Íàøà ния Меморандума выстуÓêðà¿íà», Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ, пил губернатор Александр «Ôðîíò Çì³í», «Ãðîìàäà», Вилкул. Он предложил «Íàðîäíà ïàðò³ÿ», представителям полити«Óêðà¿íà Ìàéáóòíüîãî». ческих сил высказать свои После этого представипожелания по поводу содержимого документа и тели политических сил внести дополнения, если торжественно подписали Меморандум. таковые появятся.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÎÄÏÈÑÀËÈ:

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 9 2 ìëí. 693 òûñ. 341 æèòåëü îáëàñòè, ïî äàííûì ÖÈÊ, ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåñòíûõ âûáîðàõ 31 îêòÿáðÿ. 9 389 òåððèòîðèàëüíûõ è 1775 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñîçäàíî â ðåãèîíå. 9 8534 äåïóòàòà ìåñòíûõ ñîâåòîâ áóäåò èçáðàíî ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ.

Александр Вилкул поставил задачу главам райгосадминистраций и мэрам городов обеспечить максимальную прозрачность процесса подготовки и проведения выборов. «Мы сделали все необходимое для того, чтобы у нас был европейский стандарт выборов: решены организационные и материально-технические вопросы. Все территориальные и участковые избирательные комиссии обеспечены помещениями, свя-

ÂÛÁÎÐÛ ÄÎËÆÍÛ ÏÐÎÉÒÈ ÏÎ ÅÂÐÎÑÒÀÍÄÀÐÒÓ

ÈÍÈÖÈÀÒÎÐÎÌ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ ÂÛÑÒÓÏÈË ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ зью и избирательными урнами. Мы пригласили представителей украинских и иностранных мониторинговых компаний, и предоставим им доступ к комиссиям. Кроме того, если наблюдатели или журналисты захотят присутствовать при подсчете голосов, им не будут препятствовать», отметил глава облгосадминистрации.


ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169) ○

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ

Àëåêñàíäð Âèëêóë - ëó÷øèé ãóáåðíàòîð ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÎÄÍßËÀÑÜ Ñ 23-ÃÎ ÍÀ 1-Å ÌÅÑÒÎ

Ïðåäñåäàòåëÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäðà Âèëêóëà ïðèçíàëè ëó÷øèì ãóáåðíàòîðîì â Óêðàèíå МОЩНЫЙ РЫВОК 20 октября в зале приема официальных делегаций Кабинета Министров награждали победителей всеукраинского рейтинга «Лучшие города и регионы Украины». Первое место в номинации «Лучший руководитель региона» занял Александр Вилкул. «Днепропетровск сегодня - один из лучших регионов страны, он сумел почти с последнего места войти в первую пятерку.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ Ðåéòèíã ÒÎÏ-100 ñîñòàâèëè «Óêðàèíñêàÿ Èíâåñòèöèîííàÿ Ãàçåòà» è ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî «Êðåäèò Ðåéòèíã».  åãî îñíîâå ëåæèò ïðèíöèï ñîïîñòàâëåíèÿ ïîçèöèé, êîòîðûå çàíèìàëà îáëàñòü â ðåéòèíãå çà ïîñëåäíåå ïÿòèëåòèå (2005-2009 ãã.) ñ ðåéòèíãîì ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2010-ãî, ñîñòàâëåííûì Ãîñêîìñòàòîì Óêðàèíû.

В рейтинге социальноэкономического развития регионов за первое полугодие текущего года Днепропетровская область вышла на первое место. По итогам 2005-2009 годов она занимала 23 позицию. По темпам роста промышленного производства Днепропетровщина поднялась с 27 на 2 место, по темпу роста инвестиций в основной капитал - с 15 на 8, по уровню номинальной заработной платы

20,8% - äîëÿ â îáúåìå ïîëó÷åííîé ïðèáûëè; 19,7% - äîëÿ ýêñïîðòà; 17,1% - ïðÿìûå èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè.

Нужно отдать должное Александр Вилкул с первых дней работы организовал всю команду для таких достижений. Я оцениваю его как сильного менеджера в исполнительной власти», заявил вице-премьер-министр Виктор Тихонов, вручая награду губернатору. После награждения Александр Вилкул поделился секретом успеха. «Это наша общая победа, она стала возможной благодаря политической воле, консолидации усилий и работе каждого жителя Днепропетров-

щины. Секрет нашей работы прост - мы на практике реализуем программу Президента Виктора Януковича «Украина для людей». Уверен, что мы вместе со всеми жителями области построим новую Днепропетровщину - экономически развитую и социально ориентированную», - сказал он. Второе место в рейтинге эффективности управления регионами занял губернатор Черкасской области Сергей Тулуб, третье - руководитель Житомирской области Сергей Рижук.

ÍÎÂÈÍÈ

ИЗ ПОСЛЕДНИХ В ПЕРВЫЕ

ÏÎÇÈÖÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ ÓÊÐÀÈÍÛ:

ÎÖÅÍÊÀ ÐÅÃÈÎÍÀ È ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß

- с 4 на 3 место среди регионов Украины. «За последние полгода Днепропетровская область по внутреннему валовому продукту, по повышению производственных показателей уверенно заняла лидирующее место в общем рейтинге. И я считаю, что оценка, которая была выставлена и региону, и его руководителю - Александру Вилкулу, абсолютно заслуженная, она показывает качество работы всей администрации и его лично», - прокомментировал результаты рейтинга министр промышленной политики Дмитрий Колесников.

²ÒÀÍÍß

50 ÁÓÂÀª ËÈØÅ ÐÀÇ 22 æîâòíÿ 50 ðîê³â âèïîâíèëîñü Íîâîìîñêîâñüêîìó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó êîìïëåêñó ¹5. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ³ç þâ³ëåºì â³òàþòü ïåäàãîã³â òà ó÷í³â íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Êåð³âíèöòâî îáëàñò³ áàæຠâñüîìó êîëåêòèâó ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, òâîð÷î¿ àòìîñôåðè, íîâèõ ³äåé, êîëåêòèâíèõ òà îñîáèñòèõ äîñÿãíåíü. ○

ÓÐÎÊ ÌÓÆÍÎÑÒ²

ÂÊËÎͲÌÎÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÒÈÌ ÐÎÊÀÌ!

Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ 67-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â ïðîâ³â Óðîê ìóæíîñò³ â ã³ìíà糿 ¹ 130 ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà ïîñï³ëêóâàâñÿ ç âåòåðàíàìè òà ó÷íÿìè ë³öåþ. Ãóáåðíàòîð òàêîæ â³äâ³äàâ øê³ëüíèé ìóçåé íà ÷åñòü 11-¿ ãâàðä³éñüêî¿ ×åðâîíîïðàïîðíî¿ âèíèùóâàëüíî¿ àâ³àö³éíî¿ äèâ³ç³¿. ○

ÐÅÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ÐÀÇÎÌ ²  Á²Ä² ËÅÃØÅ

ÏÐÀÂÀ ËÞÄÈÍÈ

ªâðîïåéñüêèé þâ³ëåé ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Öüîãî ðîêó âèïîâíþºòüñÿ 60 ðîê³â Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä Ця міжнародна угода була підписана у Римі 4 листопада 1950 року, а чинності вона набрала у 1953 році. Від самого початку було створено і два незалежні органи - Європейську комісію з прав людини (1954) та Європейський суд з прав людини (1959). Вони повинні були стежити за дотри-

манням прав людини, що гарантувались Конвенцією. Конвенція та протоколи до неї гарантують право на життя, свободу та особисту недоторканність; право на справедливий судовий розгляд під час здійснення цивільного та кримінального судочинства, вільні вибори, свободу думки, совісті і віросповідання, свободу вираження поглядів, право власності. Водночас вона забороняє катування і нелюдське, або таке, що прини-

жує гідність поводження чи покарання, смертну кару, дискримінацію у здійсненні прав і свобод, які викладені у Конвенції,

Ò²ËÜÊÈ ÔÀÊÒÈ Íàðàç³ Êîíâåíö³ÿ º ãàðàíòîì ïðàâ ëþäèíè äëÿ 800 ìëí. ºâðîïåéö³â ó 47 êðà¿íàõ. Óêðà¿íà ï³äïèñàëà öþ ì³æíàðîäíó óãîäó 9 ëèñòîïàäà 1995 ðîêó, âñòóïèâøè äî Ðàäè ªâðîïè. Âåðõîâíà Ðàäà ðàòèô³êóâàëà ¿¿ 17 ëèïíÿ 1997 ðîêó.

вислання особи з території держави, громадянином якої вона є, або позбавлення особи права в’їзду на територію держави, громадянином якої вона є, а також колективне вислання іноземців. Пізніше, під час Віденського саміту у 1993 році було ухвалено рішення про створення нового Європейського суду з прав людини, який замінить колишню двоступеневу систему. Оновлений суд розпочав свою роботу у Страсбурзі 1 листопада 1998 року як орган Ради Європи.

20 æîâòíÿ çàñòóïíèê ãîëîâè îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ªâãåí Óäîä ³ç â³çèòîì ïîáóâàâ ó Ìàðãàíö³. ³í çóñòð³âñÿ ç ä³òüìè äâîõ çàãèáëèõ ó ÄÒÏ ³ âðó÷èâ ¿ì ñåðòèô³êàòè íà ïîäàëüøå íàâ÷àííÿ ó âèøàõ. «Âàøà âòðàòà íåïîïðàâíà, àëå ÿ äóæå ñïîä³âàþñü, ùî âè çìîæåòå ïîäîëàòè óñ³ æèòòºâ³ ïðîáëåìè, ÿê³ âèïàëè íà âàøó äîëþ. Óäà÷³ âàì, óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³, ðàäóéòå ñâî¿õ áëèçüêèõ ³ íå çàáóâàéòå ïðî ïîìåðëèõ. Ìè ç³ ñâîãî áîêó äîêëàäåìî óñ³õ çóñèëü, ùîá ïîä³áí³ òðàãå䳿 íå ïîâòîðþâàëèñü ³ âñ³ âèíí³ áóëè ïîêàðàí³», - íàãîëîñèâ ªâãåí Óäîä.


4 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169)

ÇÄÎÐÎÂ’ß ÍÀÖ²¯

Ùîá íå õâîð³ëè ä³òè ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀͲÑÒÜ ÍÀ ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇ ÇÍÈÇÈËÀÑÜ

Ó Êðèâ îìó Ðîç³ ç Êðèâîìó ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â³äêðèëè ìîäåðí³çîâàíó ëàáîðàòîð³þ ïðîòèòóáåðêóëüîçíîãî äèñïàíñåðó ¹ 2 ¹2 НОВА ЛАБОРАТОРІЯ ÍÀØ ÂÈÇÂÎËÈÒÅËÜ

ÃÅÐÎÞ ËÜÎÒ×ÈÊÓ ÑÒÎËßÐÎÂÓ 23 æîâòíÿ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë íà âóë. Ñòîëÿðîâà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äêðèâ ïàì'ÿòíèê êîìàíäèðó åñêàäðèëü¿ áîìáàðäóâàëüíèê³â, ãâàð䳿 ìàéîðó Ìèõàéëó Ñòîëÿðîâó, ÿêèé ãåðî¿÷íî çàãèíóâ ó 1943 ðîö³ â áîÿõ çà âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà.  óðî÷èñòîìó ì³òèíãó âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ìåð³¿, âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é, ãðîìàäñüê³ñòü ì³ñòà, ñòóäåíòè é øêîëÿð³.

ÍÎÂÈÍÈ

²ÄÊÐÈÒÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Ô²ËÜÌ! Ô²ËÜÌ! Ô²ËÜÌ! Äðóãèé â³äêðèòèé Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü äèòÿ÷èõ ô³ëüì³â «Ìîëîäå ê³íî Óêðà¿íè» ïðîéøîâ ó ìåãàïîë³ñ³. Ó êîíêóðñ³ âçÿëà ó÷àñòü 21 ñòóä³ÿ åêðàííîãî ìèñòåöòâà ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Åñòîí³¿. ²äåÿ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ íàëåæèòü ºäèíîìó â Óêðà¿í³ äèòÿ÷îìó ê³íîöåíòðó «Âåñíÿíêà», ÿêîìó öüîãî ðîêó âèïîâíèëîñÿ 20 ðîê³â. Ó ïðîãðàì³ «Ìîëîäîãî ê³íî Óêðà¿íè» - ñòð³÷êè ïðî ãåðî¿÷íèé ïîäâèã çàõèñíèê³â ³ò÷èçíè, ïðèñâÿ÷åí³ 65-ð³÷÷þ Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè, 66-ð³÷÷þ çâ³ëüíåííÿ Óêðà¿íè ³ ñâÿòêóâàííþ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ Ðîêó âåòåðàí³â. Ïåðåìîæö³â ôåñòèâàëþ çà íàéêðàù³ ðîáîòè ïðèâ³òàëà çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà. ○

ª ×ÈÌ ÏÈØÀÒÈÑÜ

²ÍÔ²Ç - ÊÓÇÍß ×ÅÌϲÎͲ 30 - ð³÷÷ÿ â³äñâÿòêóâàâ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé ³íñòèòóò ô³çêóëüòóðè ³ ñïîðòó. dz ñâÿòîì âèø â³òàëè òà âðó÷àëè íàãîðîäè ïðåäñòàâíèêè Êàáì³íó, ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä, çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà, ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî òà ³íø³. Â³ä ³ìåí³ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèöÿ Ìàð³ÿ Ïóñòîâà âèñëîâèëà ïîäÿêó âèêëàäàöüêîìó ³ òðåíåðñüêîìó ñêëàäó ³íñòèòóòó òà ï³äêðåñëèëà, ùî öåé âèø îñîáëèâèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä: «Öå «êóçíÿ ÷åìï³îí³â», øêîëà ïåðåìîã ³ äîñÿãíåíü!» Óí³êàëüíèé íàø âèø ³ òèì, ùî â 1994 ðîö³ â³í ïåðøèì â Óêðà¿í³ â³ä÷èíèâ äâåð³ äëÿ ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ïåðåñóâàëèñü íà â³çêàõ.

Обласний комунальний заклад «Криворізький протитуберкульозний диспансер № 2» обслуговує майже 900 тисяч чоловік, які мешкають у північній частині Кривого Рогу, Жовтих Водах та прилеглих сільських районах. Потреба у сучасній клініко-діагностичній лабораторії виникла давно. Реконструкція та переобладнання кошту-

вали обласному бюджету більше 1 млн. гривень. Але ці гроші вкладені у майбутнє, впевнена обласна влада, адже лікарі диспансеру отримали можливість встановлювати точний

1 ÌËÍ. ÃÐÍ. ÊÎØÒÓÂÀ ÐÅÌÎÍÒ ËÀÁÎÐÀÒÎв¯

діагноз у короткі терміни.

ЧИМ РАНІШЕ ТИМ КРАЩЕ

ÏÐÀËÜÍß ÎÒÐÈÌÀËÀ ÍÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Системний підхід до охорони здоров’я вже дав результати. У 2010-му знизилася захворюваність на всі форми туберкульозу, на 12,2% - особливо тяжкі його форми. І найголовніше майже на третину знизилася захворюваність серед дітей. «Коли ми відкриваємо такі лабораторії, то робимо це з розумінням того, що виявлення туберкульозу на ранніх стадіях дає можливість ви-

лікувати хворобу майже в усіх пацієнтів. Побороти туберкульоз можна ефективним лікуванням та профілактикою на ранніх стадіях», - сказав голова облдержадміністрації Олександр Вілкул. Лікарі продемонстрували губернатору, як працюватиме лабораторія та яке обладнання використовуватиме.

РЕМОНТ ІНТЕРНАТУ Також губернатор відвідав Криворізький спеціальний інтернат №1, де живуть 57 дітей з вадами слуху, зору та розумового розвитку. З облбюджету виділили 715 тис. гривень на капітальний ремонт закладу. Крім того, інтернатівська пральня отримала в подарунок нове обладнання.

ÐÀIJÑͲ ÏÎIJ¯

Ó äåñÿòö³ êðàùèõ ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÍÀÉÁËÈÆ×ÈÌ ×ÀÑÎÌ Ó ÏÎÊÐÎÂÖ² ÇÀÏÐÀÖÞª ÊÎÒÅËÜÍß

22 æîâòíÿ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë çä³éñíèâ ðîáî÷ó ïî¿çäêó â Êðèíè÷àíñüêèé òà Êðèâîð³çüêèé ðàéîíè СЕЛО ЖИВЕ І РОЗВИВАЄТЬСЯ Голова облдержадміністрації ввів в експлуатацію газопроводи у Покровці Криничанського району та у Новоіванівці Криворізького району. На газифікацію с. Покровка з обласного бюджету виділили 3,4 млн. грн. Тепло вже отримали мешканці 89 будинків. Найближчим часом у Покровці запрацює котельня, що опалюватиме школу, дитсадок, Будинок культури, фельдшерсько-акушерський пункт, поштове відділення і виробничі підрозділи сільськогосподарського підприємства.

У с. Новоіванівка прокладено 3 км із запланованих 6,7 км газопроводу. На це було витрачено 2,2 млн. грн. обласних коштів. Крім житлових будинків, газ отримає фельдшерсько-акушерський пункт. «Напередодні зими швидкими темпами прокладаємо ми газ у селах. Люди чекають від влади уваги, і ми виправдовуємо їхні очікування. Адже коли у селі є газ, вода, лікарі та вчителі - село

живе і розвивається», - зазначив губернатор.

РАЙОН СВЯТКУЄ У 2010 році, завдяки чіткій роботі влади, Криворізький район за соціально-економічними показниками увійшов до 10 кращих районів Дніпропетровщини, займаючи до цього останнє місце. Про це Олександр Вілкул заявив на церемонії святкуваня 85-річчя Криворізького району.

«За січень-вересень на підприємствах району рівень середньомісячної зарплати зріс на 15,4%. На 30% зменшилося безробіття. Відновлено ремонт доріг, на який ми спрямували 3, 5 млн. грн. Також виділили 1,8 млн. грн. на природоохоронні заходи», - сказав губернатор. Під час урочистостей Олександр Вілкул нагородив найактивніших мешканців району грамотами й подарунками. А 89-річному ветерану Великої Вітчизняної війни, учасникові Сталінградської битви Григорію Пудову він вручив ключі від автомобіля «Славута».


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ìàðèÿ Ìåðêîâà: «ß äåïóòàò ïî âåëåíèþ äóøè» ÎËÜÃÀ ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß

О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ - Мария Антоновна, четыре года Вы были депутатом Днепропетровского горсовета. Сумели понять, кто же такой депутат в первую очередь? - Депутат - это, прежде всего, защитник. Защитник интересов своих избирателей. Если вы умны, организованны, умеете работать в команде, профессионал своего дела, и главное, у вас есть желание помогать людям значит, ваша работа депутата будет эффективной. И еще - у депутата должна быть очень хорошая память, причем не только в момент выборов, но и до последнего дня его каденции. - Коль речь зашла о команде, то какая она у Вас? - У меня отличная команда, состоящая из моих помощников и избирателей. Жители Старой Игрени, с которыми мы работали все эти четыре года - удивительные люди. Мы решили много проблем, в первую очередь, благодаря тому, что у них было большое желание. За это я им очень благодарна. Сегодня я готова работать еще и с жителями поселков Рыбальский, Шевченко, Южный и жилмассива Игрень. Только работа в команде может дать результат. И это подтверждает жизнь. - Уже знаете, чем предстоит заниматься депутату Мерковой? - За четыре года в мои приемные обратились 1700 человек. На сегодня я встретилась с более чем 3 тысячами жителей мажоритарного избирательного округа № 19, по которому баллотируюсь. В своей предвыборной программе я старалась максимально учесть проблемы округа и Самарского района. Конечно, это вопросы дорог и освещения, жилищно-коммунальные и социальные. Еще, безусловно, помощь школам и ветеранам и многие другие проблемы.

О ПРОФЕССИИ, КОТОРУЮ ЛЮБЛЮ

бельную Национальную аккумуляторную корпорацию «ISTA». В ее состав входит 4 завода и маркетинго-сбытовая структура. С гордостью могу сказать, что наш бизнес вносит свою лепту в доходную часть города и страны. Обязательные и налоговые платежи составляют порядка 3,5 тыс. грн. на каждого работающего. А это - и развитие инфраструктуры города, и зарплата бюджетников, питание детей, пенсии, социальные и многие другие выплаты. На плечах профессионалов держится производство и успех корпорации. И как результат, НАК «ISTA» входит в 10 лучших мировых производителей аккумуляторных батарей. Обеспечение финансовой стратегии корпорации, ее устойчивость и перспективы развития - это мой участок работы. А стабильно выплачиваемая высокая заработная плата и продуманная политика социальных приоритетов - это, своего рода, эталон ведения бизнеса. - Существует ли эталон депутатской деятельности?

Ó ÌÅÍß ÅÑÒÜ ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ ÏÎ ÁÈÇÍÅÑÓ È ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÈ

Æèçíåííîå êðåäî: áûòü ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì è äåëàòü ñ÷àñòëèâûìè îêðóæàþùèõ. Ñåìüÿ: çàìóæåì, 2 äåòåé è 3 âíóêîâ. Õîááè Õîááè: êíèãè, òåàòð, òåííèñ. Îòäûõ: íà äà÷å ñ âíóêàìè è â Êðûìó. Íàãðàäû: Îðäåíà êíÿãèíè Îëüãè II è III ñòåïåíè, îðäåíà Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè.

ÌÍÅÍÈß

ÍÅ ÐÀÄÈ ÊÀÐÜÅÐÛ Âàëåíòèíà Òàëüÿí, ãëàâà îáëàñòíîãî äåòñêîãî ôîíäà: - Â ýòîé õðóïêîé æåíùèíå ñ äîáðûìè ãëàçàìè è ïðèâëåêàòåëüíîé óëûáêîé ñîåäèíèëèñü òàëàíò ôèíàíñèñòà, ìàòåðèíñêàÿ äîáðîòà è ïðàâîñëàâíàÿ âåðà. Ìàðèÿ Àíòîíîâíà ïîøëà â äåïóòàòû íå ðàäè êàðüåðû. Åå îíà äàâíî ñäåëàëà, ñòàâ âèöå-ïðåçèäåíòîì êðóïíåéøåé â Óêðàèíå àêêóìóëÿòîðíîé êîðïîðàöèè «ISTA». Ìàðèÿ Àíòîíîâíà ïîøëà â äåïóòàòû ïî âåëåíèþ ñâîåãî ñåðäöà. Îíà ìàëåíüêàÿ õîçÿéêà íàøåãî ìèëëèîííîãî ãîðîäà. ○

ÊÐÀÑÍÎÐÅ×ÈÂÅÅ ÂÑßÊÈÕ ÑËÎÂ

ÊÀÆÄÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ ÄÎËÆÅÍ ÈÑÊÀÒÜ ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ

9 Îòêðûòèå äåòñêîãî ñàäà íà æ/ì Þæíûé. 9 Ïåðåâîä ñòîêîâ æ/ì Þæíûé íà ëåâîáåðåæíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ. 9 Îòêðûòèå ìåäïóíêòîâ â ïîñåëêå Øåâ÷åíêî è íà æ/ì Èãðåíü. 9 Îáóñòðîéñòâî áåçîïàñíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðåõîäà â ðàéîíå ñò. Êñåíüåâêà. 9 Ìåðîïðèÿòèÿ ïî íåäîïóùåíèþ ïîäòîïëåíèÿ ÷àñòíûõ äîìîâ íà æ/ì Èãðåíü. 9 Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ çà ðàáîòîé îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà Ñàìàðñêîãî ðàéîíà.

- Мария Антоновна, планов - громадье, а как же основная работа вице-президента корпорации «ISTA»? - Знаете, я финансист с многолетним опытом и люблю свою работу. Она научила меня быть организованным и требовательным руководителем, профессионалом своего дела. Без этих качеств говорить о достижении ка- О МЕЦЕНАТСТВЕ ких-либо целей невозможно. - Мария Антоновна, в Судите сами: нашей коман- Днепропетровске Вас еще де за 15 лет удалось создать со- знают и как мецената. Вы временную финансово рента- постоянный участник городских праздников, помогаете инвалидам, церкви, спортсменам. И это далеко не все направления Вашей деятельности. - Давайте обо всем по порядку. Все, что я делаю, я делаю благодаря пониманию, поддержке семьи и партнеров по бизнесу, которые помогают мне

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÌÀÐÈÈ ÌÅÐÊÎÂÎÉ:

 ÏËÀÍÀÕ ÄÅÏÓÒÀÒÀ:

- Конечно, существует, и он достаточно прост. Это я вам говорю и как член депутатской бюджетной комиссии. Депутат должен сделать все, чтобы город был чистым и безопасным для проживания людей, дома их - комфортными и надежными, а сами люди - социально защищенными. Вот и весь депутатский эталон.

Ó ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÕÎÐÎØÀß ÏÀÌßÒÜ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÂÎ ÂÐÅÌß ÂÛÁÎÐÎÂ в финансировании тех или иных мероприятий. Да, во многих городских мероприятиях я принимаю участие. Каждый человек должен искать механизм быть счастливым. Показательной в этом плане является деятельность спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом. Люди, жизнь которых осложнена физическими недугами, устанавливают мировые рекорды, становятся чемпионами мира. Я искренне помогаю таким людям и являюсь спонсором Днепро-

петровской областной федерации пауэрлифтинга. Эти спортсмены учат людей любить жизнь, быть счастливыми несмотря ни на какие недуги. И я всегда буду с ними. - А еще Вас называют футбольной фанаткой? - (Улыбаясь) Можно сказать и так, но с уточнением. Я фанатка только одного детско-юношеского футбольного клуба «ISTA», созданного нашей корпорацией еще в 1998 году. Более 4 тысяч мальчишек приобщились к спорту, а значит и к здоровому образу жизни. Мы учим ребят быть профессионалами в любом деле. Учим идти к победе, преодолевая трудности. Учим быть здоровыми и полезными своим близким, обществу. Сотни трудных мальчишек ушли с улиц благодаря футбольному клубу. А это - дорогого стоит. - Вы еще и член Попечительского совета Днепропетровской епархии… - Я - человек верующий. И считаю, что в любой жизненной ситуации есть вера в Господа Бога, которая помогает справиться с жизненными трудностями. Люди привыкли заботиться о физическом здоровье, но не менее важна забота и о духовном. Поэтому я помогаю в строительстве храмов. Именно в них многие обретают душевное спокойствие и гармонию. Я очень люблю, когда люди венчаются и крестят детей, а это значит, жизнь у них счастливая начинается.

Ëþäìèëà Âîëîøèíà, æèòåëüíèöà Ñòàðîé Èãðåíè: - Åñëè áû â Óêðàèíå âñå äåïóòàòû áûëè òàêèå, êàê Ìàðèÿ Àíòîíîâíà Ìåðêîâà, ìû æèëè áû êàê â ñêàçêå. Î íåé, êðàñíîðå÷èâåå âñÿêèõ ñëîâ, ãîâîðÿò åå äåëà. Ïîýòîìó ìû ïîïðîñèëè Ìàðèþ Àíòîíîâíó âíîâü ñòàòü íàøèì äåïóòàòîì. Ýòà æåíùèíà îáëàäàåò óäèâèòåëüíûìè êà÷åñòâàìè óìåíèåì ñïëà÷èâàòü ëþäåé, ðåøàòü èõ ïðîáëåìû è âåñòè çà ñîáîé. ○

ÔÓÒÁÎË - Â ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ

Þðèé Íàêîíå÷íûé, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ äåòñêîãî ÔÊ «IST A»: «ISTA»: - «Ôóòáîë - ýòî â óäîâîëüñòâèå», - ãîâîðèò Ìàðèÿ Àíòîíîâíà, êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î íàøåì ôóòáîëüíîì êëóáå «ISTA». Íà ñàìîì äåëå, ñâîèì ñóùåñòâîâàíèåì è ñïîðòèâíûìè äîñòèæåíèÿìè êëóá âî ìíîãîì îáÿçàí åé. Áëàãîäàðÿ åå çàáîòå è íåóòîìèìîé ýíåðãèè åæåãîäíî 120 ìàëü÷èøåê ñ îêðàèí ãîðîäà áåñïëàòíî çàíèìàþòñÿ ôóòáîëîì. Ñåé÷àñ èäåò ïîäãîòîâêà ê ñòðîèòåëüñòâó ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà ñ 4-ìÿ ôóòáîëüíûìè ïîëÿìè. À çíà÷èò è ìàëü÷èøåê áóäåò áîëüøå, äîñòèæåíèÿ ñòàíóò âûøå è çâåçä ôóòáîëüíûõ áîëüøå ïîÿâèòñÿ. Åñëè çâåçäû çàæèãàþòñÿ, òî ýòî êîìó-òî íóæíî. Ìàðèÿ Àíòîíîâíà Ìåðêîâà ñàìà «çàæèãàåò» ýòè çâåçäû.


6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÑÅвÀË ÏÐÎ ÍÀØÓ ²ÑÒÎвÞ

Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ðàéîíó òà ç íàãîäè 40-ð³÷÷ÿ óòâîðåííÿ Ïîêðîâñüêî¿ äèòÿ÷îþíàöüêî¿ ê³ííîñïîðòèâíî¿ øêîëè ïðîéøëè çìàãàííÿ, ó÷àñòü ó ÿêèõ âçÿëè ê³ííîòíèêè ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Äîíåöüêî¿ îáëàñòåé òà Êèºâà. Ãîëîâà ÐÄÀ Ãåííàä³é dzí÷åíêî ïîäÿêóâàâ ïðàö³âíèêàì òà ñïîðòñìåíàì øêîëè çà â³ðí³ñòü îáðàí³é ñïðàâ³ ³ âðó÷èâ ¿¿ äèðåêòîðó ñåðòèô³êàò íà 10 òèñ. ãðí. äëÿ çàêóï³âë³ íåîáõ³äíîãî îáëàäíàííÿ. Öüîãî æ äíÿ æèòåë³ é ãîñò³ ñåëèùà ïîáóâàëè íà ôóòáîëüíîìó ìàò÷³ çà Êóáîê ñåëèùà. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 8 êîìàíä Ïîêðîâùèíè. Óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè Äíÿ ðàéîíó ïðîäîâæèëèñÿ â íåä³ëþ òðàäèö³éíèì îñ³íí³ì ÿðìàðêîì. ○

Не забувають ветеранів і в буденному житті. Цього року суттєво збільшилось фінансування програм з їх соціальної підтримки та захисту. Для оздоровлення цих літніх людей на Дніпропетровщині створено комфортний обласний госпіталь інвалідів війни. Що-

DzÁÐÀËÈ ÑÂßÒÀ ÄÎÊÓÏÈ

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169)

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ì³ñüêèé ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ²âàí Êóë³÷åíêî ç íàãîäè 67-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðîâåëè óðî÷èñòó çóñòð³÷ ç âåòåðàíàìè-âèçâîëèòåëÿìè òà âðó÷èëè ¿ì â³äçíàêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ - ïàì’ÿòí³ ìåäàë³ «Çà âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³»

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ïðåçåíòàö³ÿ ïåðøîãî â Óêðà¿í³ äîêóìåíòàëüíîãî òåëåñåð³àëó ïðî ³ñòîð³þ Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà îáëàñò³ ïðîéøëà â àêòîâîìó çàë³ ä³îðàìè. ²í³ö³àòîðîì öüîãî ïðîåêòó ñòàëà ñàìå Äí³ïðîïåòðîâùèíà â îñîá³ ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà. Ô³ëüì ìຠíàçâó «Æèâà ïàì’ÿòü ðåã³îíó». Ñåð³àë çàñíîâàíèé íà ðåàëüíèõ õðîí³êàëüíî-äîêóìåíòàëüíèõ çéîìêàõ, ùî ïðîâîäèëèñÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó é îáëàñò³ ç 1910 ïî 2010 ðîêè. ³í ñêëàäåíèé ç 10 ï³âãîäèííèõ ñåð³é, êîæíà ç ÿêèõ îõîïëþº äåñÿòèë³òòÿ. Áàãàòî êàäð³â áóëî âçÿòî ç àðõ³â³â ê³íîìàòåð³àë³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Êèºâà, Êðàñíîãîðñüêà òà Ìîñêîâñüêî¿ îáëàñò³. ○

67 ðîê³â òîìó ôîðñóâàëè Äí³ïðî

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÒÅÏËÀ ÇÓÑÒв×

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÀÐÒÈÇÀÍÈ Â×ÀÒÜ ÌÓÆÍÎÑÒ² Íàïåðåäîäí³ Äíÿ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â ðàéîííà îðãàí³çàö³ÿ âåòåðàí³âïàðòèçàí ³ ï³äï³ëüíèê³â Ïðèñàìàð’ÿ ïîíîâèëà âè¿çäè äî øê³ë ðàéîíó äëÿ ïðîâåäåííÿ «Óðîêó ìóæíîñò³». Ãîëîâà ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ - á³ëîðóñüêèé ïàðòèçàí, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó ï³äï³ëüíîìó ðóñ³ Íîâîìîñêîâùèíè Ïåòðî ªñê³í, òà ãîëîâà ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â â³éíè ³ ïðàö³ ³êòîð Çàïàðà çàâ³òàëè äî øê³ë Íîâîñåë³âêè òà Ïàíàñ³âêè. Ó÷í³ é ó÷èòåë³ çàâæäè ðàä³ ïîâàæàíèì ãîñòÿì, çóñòð³÷àþòü ¿õ êâ³òàìè.

«Форсування Дніпра було таким же тяжким, таким же кровопролитним, як і битва за Сталінград, тож ми зібралися для того, щоб укотре вшанувати пам’ять загиблих та подякувати за героїчний подвиг тим, хто повернувся додому живим!», - звертаючись до сивочолих колишніх фронтовиків підкреслив важливість події Олександр Вілкул.

річно там лікуються більше 4,5 тисячі чоловік. Також на території області функціонує 51 територіальний центр соціального обслуговування, де надають допомогу ветеранам, одиноким пенсіонерам, непрацездатним громадянам та інвалідам.

ÙÎв×ÍÎ Â ÎÁËÀÑÍÎÌÓ ÃÎÑϲÒÀ˲ ˲ÊÓÞÒÜÑß ÏÎÍÀÄ 4,5 ÒÈÑßײ ÂÅÒÅÐÀͲ ÊÎËÈ ÂÈÇÂÎËÈËÈ Ì²ÑÒÎ

Êâ³òè øàíè ³ ïîäÿêè ÍÀÒÀË²ß ÐÓÄÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ç íàãîäè 67-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â 25 æîâòíÿ â³äáóëîñü óðî÷èñòå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â øàíè äî ïàì’ÿòíèêà âî¿íàì 152-¿ ñòð³ëåöüêî¿ äèâ³ç³¿, ùî ïî âóëèö³ Íàáåðåæíà Çàâîäñüêà

У покладанні квітів взяли участь губернатор Олександр Вілкул, мер Іван Куліченко, голова обласної ради ветеранів України Станіслав Шевченко, ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани-визволителі Дніпропетровська. У виконанні духового оркестру прозвучав Гімн України, урочистим маршем пройшли військовослужбовці. Також при-

ÓÐÎ×ÈÑÒÈÌ ÌÀÐØÅÌ ÏÐÎÉØËÈ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ² сутні побачили й почули військовий салют. Нагадаємо: 25 жовтня 1943 року 152-а стрілецька та 39-а Гвардійська стрілецька дивізії визволили Дніпропетровськ від німецько-фашистських загарбників. На знак цієї Перемоги Москва салютувала 20 артилерійськими залпами із 224 гармат.

Ï²Ä ÊÎÍÒÐÎËÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

óäíå æèòòÿ äëÿ ìåøêàíö³â îáëàñò³ ²ÒÀË²É ËܲÂÑÜÊÈÉ

Ïðîãðàìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, îçäîðîâëåííÿ ä³òåéñèð³ò òà ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíèê³â ÏÒÓ - ö³ ïèòàííÿ ðîçãëÿíóëè íà çàñ³äàíí³ êîëå㳿 ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âÿ÷åñëàâà Çàäîðîæíîãî ВЕТЕРАНАМ ПРИСТОЙНЕ ЖИТЛО Ветерани Великої Вітчизняної, які живуть на Дніпропетровщині та мають нагальну по-

требу у новому житлі і автомобілях, отримають необхідне до кінця року. Саме таке завдання поставив губернатор Олександр Вілкул перед мерами міст і головами райдержадміністрацій. Наразі з обласного бюджету виділено кошти для придбання 26 квартир та 59 авто ветеранам. Окрім того, губернатор дав розпорядження відремонтувати ті квартири й будинки, стан яких не дуже задовільний. Варто зазначити, що, згідно з Програмою соціального захисту ветеранів, кожен з них пройшов медичний огляд та отримав необхідне лікування.

ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ На колегії також обговори-

ли питання збільшення кіль- карова, що в Орлівщині (Новокості дітей, охоплених оздоровленням. Зокрема, з ініціативи голови облдержадміністрації на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку ім. Ма-

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

139 òèñ. âåòåðàí³â Âåëèêî¿

³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ñüîãîäí³ ïðîæèâàþòü â îáëàñò³; 5,5 òèñ. âåòåðàí³â ó öüîìó ðîö³ îòðèìàëè çóáí³ ïðîòåçè òà ñëóõîâ³ àïàðàòè; 2,5 òèñ. - ñàíàòîðíî-êóðîðòíå ë³êóâàííÿ; 280 âåòåðàíàì ïðîâåäåíî ðåìîíò ïîìåøêàíü; 7 - îòðèìàëè æèòëî.

московський район), буде створено обласний центр оздоровлення і відпочинку дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Крім того, під час заходу йшлося про працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів. Цей показник зараз складає 89% і є найвищим в Україні. Проте Вячеслав Задорожний закликав учасників засідання вжити заходів, щоб об'єднати зусилля навчальних закладів, місцевої влади і керівників підприємств. Це дозволить у повній мірі виконати соціальні гарантії випускникам із числа сиріт і забезпечити їх робочими місцями.


ЖИТТЯ МІСТА 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169) ○

ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

Ïðîñïåêòó «Ïðàâäû» - íîâóþ æèçíü ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 ñëåäóþùåì ãîäó â Äíåïðîïåòðîâñêå ïëàíèðóþò ðåêîíñòðóêöèþ ïðîñïåêòà èì. Ãàçåòû «Ïðàâäà» МИНИМУМ СВЕТОФОРОВ 25 октября губернатор Александр Вилкул и мэр Днепропетровска Иван Куличенко провели совещание по вопросу капитального ремонта автомобильных дорог в областном центре в 2011 году. По словам председателя облгосадминистрации, в следующем году значительную часть средств «дорожного фонда» областного бюджета выделят на Днепропетровск. Основным объектом реконструкции станет проспект им. Газеты «Правда». Кроме того, отремонтируют улицы Героев Сталинграда, Янтарную, Малиновского, Набережную Заводскую. «Наиболее важный проект - капитальный

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÓÊÐÀÈÍÅ: ÏÅÐÅÕÎÄÛ Ñ ÝÑÊÀËÀÒÎÐÀÌÈ ремонт и реконструкция проспекта имени Газеты «Правда». Там полностью поменяют дорожное покрытие, капитально отремонтируют три подземных и построят три наземных перехода», рассказал Александр Вилкул. Всего перехо-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÏÎÑËÅÄÎÊ

ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ È ÆÈËÜÖΠÎÁÙÅÆÈÒÈÉ 22 îêòÿáðÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëàñü ïîñëåäíÿÿ ñåññèÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà ïÿòîãî ñîçûâà. Äåïóòàòû ïðèíÿëè âàæíîå ðåøåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì æèëüöû îáùåæèòèé ïîëó÷èëè ïðàâî ïðèâàòèçèðîâàòü ñâîè êîìíàòû. Ïåðâûìè ñäåëàòü ýòî ñìîãóò æèëüöû øåñòè íàèáîëåå ïîäãîòîâëåííûõ äëÿ òàêîãî øàãà îáùåæèòèé. Òàêæå íà ñåññèè ðàññìîòðåëè âîïðîñ î ïîìîùè âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ïðèíÿëè îáðàùåíèå äåïóòàòîâ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ê ãîðîæàíàì, ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå äåïóòàòàì íîâîãî ñîçûâà. Äåïóòàòû ïðèçâàëè áóäóùèõ ïðååìíèêîâ óâåëè÷èòü îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ âñåõ ïðîãðàìì, êîòîðûå êàñàþòñÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû âåòåðàíîâ, äåÿòåëüíîñòè âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé, óñèëèòü ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè.

дов должно быть десять. Примечательно, что наземные переходы оборудуют эскалаторами и на спуск, и на подъем. Такие проектные решения применяют за рубежом, но для Украины они будут в новинку.

Кроме того, на проспекте уменьшат количество светофоров. Благодаря этому увеличится скорость движения по магистрали. Светофоры останутся на улицах Калиновой, Совхозной и Байкальской.

ВСЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ По словам городского головы, на проспекте «Правды» установят ограждения,

чтобы избежать ДТП с участием пешеходов. «Многие жители Днепропетровска привыкли переходить улицы там, где им удобно. Но со следующего года режим движения на проспекте «Правды» изменится. Если мы хотим жить по европейским правилам, то придется проходить 200-300 метров до подземного или наземного перехода», - предупреждает мэр Иван Куличенко. Напомним, что в 2010 году в Днепропетровске осуществили капитальный ремонт Запорожского шоссе, улиц Космической и Красной. Завершается ремонт Набережной Победы и проспекта Петровского.

ÍÎÂÈÍÈ ÙÅÄв ÄÀÐÓÍÊÈ

̲ÑÒÅ×ÊÎ ÇÀ ̲ÑÒÅ×ÊÎÌ Ùå ÷îòèðè äèòÿ÷³ ì³ñòå÷êà ç ³ãðîâèìè ìàéäàí÷èêàìè ³ ñïîðòèâíèìè òðåíàæåðàìè 20 æîâòíÿ â³äêðèëè â ð³çíèõ ðàéîíàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Óðî÷èñò³ çàõîäè ïî âóë. Êîìáðèãà Ïåòðîâà, 29; âóë. Íàáåðåæíà Ïåðåìîãè, 108; âóë. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêà, 46 ³ æ/ì Òîïîëÿ-3 ñóïðîâîäæóâàëèñü ñâÿòêîâèì êîíöåðòîì äëÿ ìàëå÷³, êîòðà ³ç çàäîâîëåííÿì âèïðîáîâóâàëà íîâ³ ã³ðêè òà ãîéäàëêè. Òàêèé ïîäàðóíîê ä³òÿì çðîáèëè äåïóòàòè ì³ñüêðàäè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ³ ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî. ○

ÓÐÎÊ ÌÓÆÍÎÑÒ²

ÏÀÌ'ßÒÜ Ó ÑÅÐÖßÕ Ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³ ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî ³ç 50-ð³÷÷ÿì ïðèâ³òàâ íàâ÷àëüíîâèõîâíèé êîìïëåêñ ¹109. Ïîò³ì â³äâ³äàâ çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó ¹34. Ó í³é î÷³ëüíèê ì³ñòà ïðîâ³â Óðîê ìóæíîñò³ äëÿ øêîëÿð³âëåêòîð³â Ìóçåþ áîéîâî¿ ñëàâè «Ïàì'ÿòü», ÿêèé òóò ïðàöþº. Öüîãî ðîêó ªäèíèé óðîê ìóæíîñò³ ïðîéøîâ ó âñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà, éîãî ïðèñâÿ÷åíî 67-é ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà 66-é ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. ○

ÄÎ×ÅÊÀËÈÑÜ!

ϲØËÈ ÍÀ ÊÀͲÊÓËÈ

×ÅÌÏÈÎÍ Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ

Êëè÷êî èíòåðåñîâàëñÿ ãîðîäñêèìè äåëàìè ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

×åìïèîí ìèðà ïî áîêñó â ñóïåðòÿæåëîì âåñå Âèòàëèé Êëè÷êî ïîñåòèë Äíåïðîïåòðîâñê Первым делом Кличко заехал в институт физкультуры. Там он ознакомился с условиями подготовки будущих спортсменов и пообщался со студентами. Затем национальный герой встретился с мэром Иваном Куличенко. Городской голова поздравил Виталия с победой в поединке за защиту пояса чемпиона WBC и сказал, что за него болел весь Днепропетровск. Чемпион, в свою очередь, поинтересовался жизнью города, в частности, его как лидера партии «Удар», волновала организация местных выборов. Иван Куличенко заверил Виталия Кличко, что в этом плане в Днепропетровске все в порядке. «Днепропетровск - демократичный город. Проезжая по нашему гоВ завершение встречи мэр вручил роду, Вы могли видеть билборды и Кличко-старшему памятный презент плакаты кандидатов разных партий книгу об истории Днепропетровска и общественных организаций», - скаи сувенирную атрибутику города. зал Иван Куличенко.

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ

²ç ïîíåä³ëêà, 25 æîâòíÿ, â óñ³õ øêîëàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïî÷àëèñÿ îñ³íí³ êàí³êóëè, à îñü çàâåðøàòüñÿ âîíè íå â îäèí äåíü. Äåÿê³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ñâî¿ äâåð³ â³äêðèþòü ëèøå ÷åðåç äåíü-äâà ï³ñëÿ îô³ö³éíîãî çàâåðøåííÿ êàí³êóë. Öå ïîâ'ÿçàíî ç âèáîðàìè äî ì³ñöåâèõ ðàä. ² âñå æ, ð³øåííÿ ïîäîâæèòè êàí³êóëè ÷è í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïðèéìóòü ñàìîñò³éíî ðàçîì ç ïðîôñï³ëêîâèìè êîì³òåòàìè. Âîíî òîðêíåòüñÿ íå âñ³õ øê³ë, à ëèøå òèõ, äå ïðàöþâàòèìóòü âèáîð÷³ ä³ëüíèö³, ÿêùî äî ïîíåä³ëêà íå âñòèãíóòü ïðîâåñòè îáîâ'ÿçêîâó ñàí³òàðíó îáðîáêó. Ùîäî ïðîïóùåíèõ çàíÿòü, òî ¿õ ä³òè ïîâèíí³ áóäóòü â³äïðàöþâàòè íàéáëèæ÷èìè ñóáîòàìè. ÄÎÁÐÀ ÑÏÐÀÂÀ

ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ Ä²ÒßÌ Ïåðøèé ìàëåíüêèé þâ³ëåé - 5-ð³÷÷ÿ - â³äçíà÷èëà îáëàñíà äèòÿ÷à ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Äîïîìîæåìî ä³òÿì». Çàñíóâàëè áëàãîä³éíó óñòàíîâó âèïóñêíèêè øêîëè-³íòåðíàòó ¹7 äëÿ ä³òåé-ñèð³ò ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà Åäóàðä Òèìîùåíêî, ªâãåí Ñàºíêî òà Ìèêîëà Êîæóøêî. Ìåòà îðãàí³çàö³¿ - íàäàííÿ äîïîìîãè é ñïðèÿííÿ âñåá³÷íîìó ðîçâèòêó ä³òåé ³ ï³äë³òê³â ³ç ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.


8 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

²ÄÑÂßÒÊÓÂÀËÈ ²ÌÅÍÈÍÈ Ç íàãîäè Äíÿ ðàéîíó òà 231-¿ ð³÷íèö³ óòâîðåííÿ ñåëèùà Ïîêðîâñüêå â ðàéîí³ â³äáóëèñü óðî÷èñòîñò³, â ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà òà ³íø³ ïî÷åñí³ ãîñò³. Êðàùèì òðóä³âíèêàì ðàéîíó âðó÷èëè êâ³òè, â³òàëüí³ ëèñòè, ãðîøîâ³ ïðå쳿 é ïîäàðóíêè. Çàâåðøèëèñü óðî÷èñòîñò³ ÷óäîâèì ñâÿòêîâèì êîíöåðòîì. Öüîãî æ äíÿ ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãåííàä³é dzí÷åíêî ïîáóâàâ ó Âåëèêîìèõàéë³âñüêîìó äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ «ßñî÷êà», ÿêèé ñâÿòêóâàâ 50-ð³÷÷ÿ, ³ âðó÷èâ ç íàãîäè ñâÿòà êîëåêòèâó äèòÿ÷îãî çàêëàäó ñåðòèô³êàò íà ïðèäáàííÿ ñïîðòìàéäàí÷èêà. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÕÐÀÌ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ Íà âóëèö³ Ìåëåøê³íà îñâÿòèëè ì³ñöå ï³ä íîâèé õðàì Ñâÿòî¿ âåëèêîìó÷åíèö³ Òåòÿíè äóõîâíî¿ ïîêðîâèòåëüêè ñòóäåíòñòâà.  îñíîâó ìàéáóòíüî¿ öåðêâè ñâÿùåíèêè çàêëàëè ñâÿò³ ìîù³ âåëèêîìó÷åíèêà Âîëîäèìèðà, ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³ Ãàëèöüêîãî. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

Ó ÊÀÇÈÍÎ ÇÀ ÏÅÐÅÏÓÑÒÊÎÞ Ó ì³ñò³ ïðèïèíèëè ðîáîòó ï³äï³ëüíîãî êàçèíî. Ãðàëüíèé çàêëàä ïðàöþâàâ ó ïðèì³ùåíí³ êëóáó ñïîðòèâíîãî ïîêåðó. Âõ³ä äî êàçèíî áóâ çà ñïåöïåðåïóñòêàìè, à êîíòðîëþâàëè ïðîïóñêíèé ðåæèì á³éö³ ïðèâàòíî¿ îõîðîííî¿ ô³ðìè. Ïîðóøåíî êàðíó ñïðàâó. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, ïðèáóòîê â³ä íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ «ï³äï³ëüíîãî» êàçèíî ñêëàäàâ áëèçüêî 100 òèñ. ãðí. ùîì³ñÿöÿ. ○

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169)

Ñåëÿíàì - ãàç, áþäæåòíèêàì - æèòëî

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ßʲÑÒÜ ÆÈÒÒß

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîäîâæóþòü ãàçèô³êàö³þ ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ ³ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ïðàö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè МРІЯ ЗБУЛАСЬ Недавно блакитний вогник отримало віддалене село Красний Під Широківського району. На цю подію тут очікували 15 років, й ось - мрія селян збулася. Газопровід проклали за рекордно короткий термін. Газ з’явився вже у 19 будинках, ще планується підключити в цьому році 25. На урочистостях з нагоди відкриття газопроводу перший заступник голови облдержадміністрації Вячеслав Задорожний зазначив: «Облас-

ÃÀÇÎÏÐÎÂ²Ä ÏÐÎÊËÀËÈ ÇÀ ÐÅÊÎÐÄÍÎ ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÒÅÐ̲Í

Íβ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÎÒÐÈÌÀËÈ 68 ѲÌÅÉ

на влада розпочала активний розвиток інфраструктури села. Повна газифікація Дніпропетровщини до 2015 року - основне завдання, яке ставить губернатор». Цього дня Вячеслав Задорожний завітав у гості до

Світлани Третяк мешканки села, до її хатини першим прийшло блакитне паливо. Посадовець поздоровив жінку зі святом та на згадку вручив подарунок. З’явився газ і в селі Январське, що на Покровщині. «У

поточному році ми вже ввели в експлуатацію близько 80 км газових мереж, і роботи тривають», підкреслив перший заступник голови ОДА.

НОВА ОСЕЛЯ Цього ж дня Вячеслав Задорожний завітав у смт Межова, де вручив ключі від

квартир у новому будинку 68 сім’ям. Від обласної влади їх безкоштовно отримали лікарі, міліціонери, держслужбовці, дітисироти та багатодітні сім’ї, що перебували у загальній черзі на отримання житла. «Одним з пріоритетів, які визначив губернатор, є системне будівництво житла для бюджетників. У цьому році ми здаємо 169 квартир», - зазначив Вячеслав Задорожний. Він також відкрив у Межовій спортивний дитячий майданчик, збудований за рахунок субвенції з обласного бюджету.

в×ÍÈÖß ÂÈÇÂÎËÅÍÍß ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊÀ

Ó íåîïëàòíîìó áîðãó ïåðåä âåòåðàíàìè ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÈ ÎÁ'ªÄÍÀËÈÑß Âåëîñèïåäèñòè òà âîëîíòåðè îá’ºäíàëèñÿ, àáè äîïîìîãòè îíêîõâîðèì ä³òÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ùå íà ïî÷àòêó îñåí³ âîíè ïðîâåëè ñï³ëüíó àêö³þ, â ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü 100 ñïîðòñìåí³â. À 23 æîâòíÿ íåáàéäóæ³ äî ÷óæîãî ãîðÿ ëþäè ïðîâåëè ùå îäèí çàõ³ä íà ï³äòðèìêó îíêîõâîðèõ. Ïåðøà àêö³ÿ çà ï³äòðèìêè âåëîñèïåäèñò³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè äîïîìîãëà ç³áðàòè 7 òèñ. 563 ãðí. òà 200 ºâðî. Âîëîíòåðè âèòðàòèëè êîøòè íà çàêóï³âëþ ë³ê³â äëÿ îíêîõâîðèõ ä³òåé. Íà îñòàíí³ ïåðåãîíè, ùî íåäàâíî ïðîéøëè â Ñóõà÷³âñüê³é áàëö³, ç’¿õàëèñü ïîíàä 150 ñïîðòñìåí³â.

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

22 æîâòíÿ ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ ïîáóâàâ ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó. Öèìè äíÿìè ì³ñòî â³äçíà÷èëî 67-ìó ð³÷íèöþ ç äíÿ âèçâîëåííÿ â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â Євген Удод поклав квіти до підніжжя Меморіалу працівникам «Дзержинки», які загинули в роки Великої Вітчизняної. Цей час став суворим випробуванням для Дніпродзержинська. Більше двох років місто перебувало під ворожою окупацією. Але менше ніж за місяць після визво-

лення вже було проведено першу плавку на ДМК. «Нинішнє покоління у неоплатному боргу перед ветеранами не тільки за мирне небо над нашою країною, але й за відроджені міста і села», - наголосив голова облради.

ÏÅÐØÎ×ÅÐÃÎÂÅ ÇÀÂÄÀÍÍß Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ ÊÎËÈØÍ²Õ ÔÐÎÍÒÎÂÈʲ Обласна влада своїм першочерговим завданням визначила підтримку колишніх фронто-

виків. За ініціативою губернатора Олександра Вілкула з обласного бюджету виділено майже 5 млн.

грн. на забезпечення кожного ветерана війни медичними препаратами. Цього ж дня Євген Удод зустрівся з працівниками структурних підрозділів та профспілковим активом металургійного комбінату імені Дзержинського. «Сьогодні комбінат успішно працює, нарощуючи обсяги виробництва, впроваджуючи інноваційні технології. Саме на такі підприємства, як ваше, великі надії покладає Україна», - підкреслив голова облради. З нагоди дня визволення міста Євген Удод також вручив 6 спецавтомобілів для міського управління МВС.


МИРСЬКІ СПРАВИ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169) ○

ÇÀÁÎÒÀ Î ÂÅÒÅÐÀÍÀÕ

Ñòàíèñëàâ Øåâ÷åíêî: «Ìåöåíàòàì ðåêîìåíäóþ äåëàòü áîëüøå äîáðà» ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

 ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ 66-é ãîäîâùèíû îñâîáîæäåíèÿ Óêðàèíû îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ êîððåñïîíäåíò «Âiñòåé» âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñåäàòåëåì îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Óêðàèíû, ãåíåðàë-ìàéîðîì â îòñòàâêå Ñòàíèñëàâîì Øåâ÷åíêî, êîòîðûé ðàññêàçàë î íàèáîëåå âàæíûõ ìîìåíòàõ ðàáîòû ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ãåðîÿì ôðîíòà è òûëà

 ÎÁËÀÑÒÈ ÁÎËÅÅ 1,5 ÒÛÑß×È ÏÀÌßÒÍÈÊΠÏÎÃÈÁØÈÌ ÂÎÈÍÀÌ

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ - Станислав Николаевич, когда и с какой целью была создана ветеранская организация? - Организация ветеранов Украины существует с 1987 г. В ее Уставе прописаны главные задачи: оказание социально-правовой помощи ветеранам, сохранение исторической правды и Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü - åäèíñòâåííàÿ â Óêðàèíå, ãäå воспитание подрастающего âûäåëåíû ñðåäñòâà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïàìÿòíèêîâ è поколения в духе патриоñåðòèôèêàòû äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ëåêàðñòâ âåòåðàíàì. тизма. Могу с уверенностью сказать, что за прошедшие - 54 сельских, районных, НИКТО НЕ ЗАБЫТ 23 года накоплен большой городских, районных в гоопыт работы. - Какие моменты деяродах ветеранских органи- Кто в ваших рядах? тельности организации, заций. Есть и коллективное мероприятия особенно членство - малолетние уззначимы? ники, чернобыльцы, афган- В нашей жизни важно цы. Создана организация все. Сегодня ветеранов не воинов-однополчан перио- устраивают «две строчки» о да Великой Отечественной Великой Отечественной войны. Организации в 6-й войне в школьных учебнитанковой армии и ПВО. На ках: история есть история, и персональном учете 850 мы будем ее хранить. Поэтотысяч человек. Всего пен- му ветераны выступают песионеров всех категорий - ред студентами и школьни1 млн. 37 тыс. ками, в каждой школе обла-

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÁÛÒÎÂÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÂÅÒÅÐÀÍΠÐÅØÀÞÒ ÁÅÇ ÏÐÎÂÎËÎ×ÅÊ

сти есть уголок или музей боевой славы. Я почти везде побывал, знаю, где и какая работа ведется. - Что Вы можете сказать о ситуации с памятниками погибшим воинам? - Благодаря поддержке облгосадминистрации, облсовета удалось восстановить большую часть памятников в 22 сельских районах - на это выделили 6,5 млн.грн. В этом году провели захоронение останков 140 воинов в Софиевском и 26 в Солонянском районах. Готовится захоронение в Верхнеднепровском районе.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - Чем организация может поддержать ветеранов сегодня? - Меня особенно волнуют ветераны труда. По сравнению с инвалидами войны и участниками боевых действий у них нищенская пенсия и единственная льгота бесплатный проезд в транспорте, а в сельской местности и того нет. Мы не можем оказать финансовую помощь - не располагаем средствами, поэтому рассчитываем на государство и область. Например, облсовет поддержал нашу инициативу о выделении ветеранам сертификатов на 500 грн. для приобретения лекарств. Любые бытовые вопросы без проволочки решаются совместно с главным областным управлением труда и социальной защиты населения. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать людей, которые защищали Родину.

ÙÎÁ ÏÀÌ’ßÒÀËÈ

Äÿêóºìî çà ìèðíå íåáî!

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

28 æîâòíÿ Óêðà¿íà â³äçíà÷àòèìå 66-òó ð³÷íèöþ âèçâîëåííÿ â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Çàâäÿêè ïàòð³îòèçìó, ñèë³ äóõó, çãóðòîâàíîñò³ óêðà¿íñüêèé íàðîä ïðîéøîâ íåëåãê³ âèïðîáóâàííÿ, âèñòîÿâ ³ ïåðåì³ã ó ö³é âàæê³é â³éí³

На Дніпропетровщині проживають більше 139 тисяч ветеранів Великої Вітчизняної, у тому числі 786 визволителів області. Сьогодні всі вони відчувають турботу та підтримку з боку влади. Адже саме наша область - ініціатор важливих проектів у сфері соціального захисту сивочолих переможців. У регіоні діють спеціальні програми: «Ветеран», «Турбота», «Здоров’я літніх людей». У зв’язку зі святкуванням річниці визволення нашої країни від німецько-фашистських загарбників у місті відбудеться чимало урочистих заходів. 28 жовтня - покладання квітів до Монумента Слави та святковий концерт для ветеранів у Дніпро-

 ÎÁËÀÑÒ² ²ÄÁÓÄÅÒÜÑß ×ÈÌÀËÎ ÓÐÎ×ÈÑÒÈÕ ÇÀÕÎIJ петровському академічному театрі опери та балету. 29 жовтня на площі ім. Леніна пройде військовий парад у супроводі духового оркестру. Крім того, буде організовано відвідування немобільних ветеранів війни із наданням їм натуральної та грошової допомоги. Обов’язковий захід зустрічі учнівської та студентської молоді з сивочолими ветеранами та привітання з Днем визволення України від фашистських загарбників пасажирів громадського транспорту.

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ ÏÅÍѲÉÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÂÅÒÅÐÀͲ ÂÅËÈÊί ²Ò×ÈÇÍßÍί ²ÉÍÈ ÍÀÒÀË²ß ÊÎÐͲÉ×ÓÊ, ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ² - ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÅÍѲÉÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Ñòàíîì íà 01.10.2010 çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ñêëàäຠ169 307 ÷îë. - ²íâàë³ä³â â³éíè - 11 436 ÷îë. Ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò ³íâàë³äàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ñêëàäຠ2 142,54 ãðí., ç íèõ â³äïîâ³äíî äî ãðóï ³íâàë³äíîñò³: - ³íâàë³äè ² ãðóïè - 2 984 ÷îë., ñåðåäí³é ðîçì³ð 2 369,80 ãðí., - ³íâàë³äè ²² ãðóïè - 5 389 ÷îë., ñåðåäí³é ðîçì³ð 2 176,71 ãðí., - ³íâàë³äè ²²² ãðóïè - 3 259 ÷îë., ñåðåäí³é ðîçì³ð 1 877,05 ãðí. - Ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é - 13 150 ÷îë., ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò - 1 794,62 ãðí.; - ó÷àñíèê³â â³éíè - 118 779 ÷îë., ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò - 1 145,46 ãðí.; - ÷ëåí³â ñ³ìåé çàãèáëèõ â ðîêè â³éíè - 17 105 ÷îë., ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò - 1 270,61 ãðí.; - ïîäðóææÿ ïîìåðëèõ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é òà ó÷àñíèê³â â³éíè, ÿê³ ïðè æèòò³ áóëè âèçíàí³ ³íâàë³äàìè - 8 837 ÷îë., ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò 1 163,79 ãðí. - Îñîáè, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Áàòüê³âùèíîþ â 1941-1945 ðîêè - 6 ÷îë., ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò - 13 106,83 ãðí. Ïèòàííÿ ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ äóæå àêòóàëüíå äëÿ êîæíîãî ïåíñ³îíåðà, îñê³ëüêè äëÿ á³ëüøîñò³ ïåíñ³ÿ - öå ºäèíå äæåðåëî äîõîä³â. Ïåíñ³éíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè ïîñò³éíî ïåðåáóâຠâ äèíàì³ö³ âäîñêîíàëåííÿ, âðàõîâóþ÷è åêîíîì³÷í³ òà äåìîãðàô³÷í³ çì³íè. Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2010 ð³ê» âñòàíîâëåíî ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü íà ð³âí³: ç 01.01.2010 695 ãðí., ç 01.04.2010 - 706 ãðí., ç 01.07.2010 - 709 ãðí., ç 01.10.2010 - 723 ãðí., ç 01.12.2010 - 734 ãðí. Ó çâ'ÿçêó ³ç çì³íîþ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó îðãàíàìè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó îáëàñò³ çàáåçïå÷åíî ïðîâåäåííÿ ïåðåðàõóíêó ïåíñ³¿ ç 01.01.2010 ðîêó â àâòîìàòèçîâàíîìó ðåæèì³. Îäíî÷àñíî çá³ëüøèëèñÿ óñ³ íàäáàâêè, ï³äâèùåííÿ, ÿê³ çàëåæàòü â³ä âåëè÷èíè ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, âèçíà÷åíîãî äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü. ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» âñòàíîâëåíî ï³äâèùåííÿ äî îñíîâíîãî ðîçì³ðó ïåíñ³¿: - ³íâàë³äàì ² ãðóïè - ç 01.01.2010-347,50 ãðí., ç 01.10.2010 - 361,50 ãðí.; - ³íâàë³äàì ²² ãðóïè - ç 01.01.2010-278,00 ãðí., ç 01.10.2010 - 289,20 ãðí.; - ³íâàë³äàì ²²² ãðóïè - ç 01.01.2010-208,50 ãðí., ç 01.10.2010 - 216,90 ãðí.; - ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ - ç 01.01.2010 -173,75 ãðí., ç 01.10.2010 - 180,75 ãðí.; - ó÷àñíèêàì â³éíè - ç 01.01.2010-69,50 ãðí., ç 01.10.2010 - 72,30 ãðí.; - îñîáàì, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Áàòüê³âùèíîþ - ç 01.01.2010-486,50 ãðí., ç 01.10.2010 - 506,10 ãðí. Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè 28 ëèïíÿ 2010 ðîêó ïðèéíÿòà ïîñòàíîâà ¹ 656 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ äåðæàâíî¿ àäðåñíî¿ äîïîìîãè äî ïåíñ³¿ ³íâàë³äàì â³éíè òà ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é». ³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ç 1 ñåðïíÿ 2010 ³íâàë³äàì â³éíè òà ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é îðãàíàìè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó îáëàñò³ ïðîâåäåíî ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é. ̳í³ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿ ³íâàë³ä³â â³éíè òà ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é ç 01.10.2010 ñòàíîâèòü: - ³íâàë³ä³â â³éíè ² ãðóïè - 1 735,200 ãðí. (240% ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó); - ³íâàë³ä³â â³éíè ²² ãðóïè - 1 554,45 ãðí. (215% ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó); - ³íâàë³ä³â â³éíè ²²² ãðóïè - 1 373,70 ãðí. (190% ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó); - ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é - 1 192,95 ãðí. (165% ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó). Ïåðåðàõóíêè çä³éñíåíî ïî 11 373 îñîáîâèõ ïåíñ³éíèõ ñïðàâàõ. Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî ïåðåðàõóíêó ðîçì³ð ïåíñ³¿ çá³ëüøèâñÿ íà 91,41 ãðí. Ó ïîäàëüøîìó ïåðåðàõóíêè ïåíñ³é áóäóòü ïðîâîäèòèñü ïðè çì³í³ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. Âèïëàòà ïåíñ³¿ âåòåðàíàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè çàáåçïå÷óºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ñâîº÷àñíî â ïîâíîìó îáñÿç³.


10 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 28.09.2010 ¹ Ð-560/0/3-10 Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ¹ Ð-571/0/3-07 Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 18 æîâòíÿ 2010 ð. çà ¹ 44/1607

Êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿» òà ó çâ'ÿçêó ç êàäðîâèìè çì³íàìè: 1. Âíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ¹Ð-571/0/3-07 «Ïðî çàïðîâàäæåííÿ îáëàñíèõ ³ìåííèõ ñòèïåíä³é êðàùèì ó÷íÿì ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñòóäåíòàì òà àñï³ðàíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 21 ãðóäíÿ 2007 ðîêó çà ¹46/1469, òàê³ çì³íè: 1.1. Ïóíêò 4 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿: «4.Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ðîçïîä³ëîì ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü». 1.2. Ñêëàä îáëàñíî¿ ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðèçíà÷åííÿ îáëàñíèõ ³ìåííèõ ñòèïåíä³é êðàùèì ó÷íÿì ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñòóäåíòàì òà àñï³ðàíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ. 2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ â äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 3. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ðîçïîä³ëîì ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.Þ.²ËÊÓË Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації від 10.12.2007 № Р-571/0/3-07 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації 28.09.2010 № Р-560/0/3-10)

ÑÊËÀÄ îáëàñíî¿ ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðèçíà÷åííÿ îáëàñíèõ ³ìåííèõ ñòèïåíä³é êðàùèì ó÷íÿì ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñòóäåíòàì òà àñï³ðàíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

Левченко Наталія Володими рівна викликається у судове за сідання 07 лютого 2011 року о 14.00 до АмурНижньодніп ровського районного суду м. Дніпропетровська як відповідач по цивільній справі № 21590/ 10 за позовом ВАТ «КБ «Надра» до ТОВ «НВП «Метагропром», Ку ліша Андрія Михайловича, Лев ченко Наталії Володимирівни, Журбенка Володимира Володи мировича про стягнення забор гованості. У разі неявки відпо відача у судове засідання спра ва буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлене за очне рішення. Судове засідання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 10. Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 28.10.2010 року о 10 год. 30 хв. в залі судових засідань 208 за адресою: вул. Невська, 3, відбу деться судове засідання по цивільній справі за позовом Благодарова Руслана Анатолій овича до Благодарової Ганни Володимирівни про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом. Явка відповідача Благодарової Ганни Володимирівни обов’язкова з наданням раніше неподаних до казів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд вирі шить справу з винесенням заоч ного рішення.

пенко Віктор Іванович викли каються у судове засідання, яке відбудеться 01.11.2010 р. о 17.00 за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Новоселівська, 9, зал судового засідання 2, каб. 2. Після опублікування оголошен ня в пресі відповідачі вважають ся повідомленими про час та місце розгляду справи. За умо ви неявки відповідачів Пили пенко Олени Вікторівни, Пили пенка Віктора Івановича та не повідомлення ними про причи ни неявки справу буде розгляну то за їхньої відсутності на підставі наявних в ній даних чи доказів (постановлено заочне рішення). Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська повідом ляє, що 29 жовтня 2010 року о 14.00 у приміщенні суду (49074, м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 84, каб. 115, зал судових засі дань 4) відбудеться судове засі дання по цивільній справі № 2 3903/2010 за позовом Хейфець Д.В. до Голубєва Г.В. про відшкодування шкоди. У разі неявки відповідача у судове за сідання справа буде розглянута без його участі при заочному розгляді.

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу викликає у судо ве засідання Бойченка Валерія Анатолійовича, 02.10.1964 р.н., в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» про стягнення кредитної заборгованості. Судо ве засідання відбудеться в залі 8 Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, Бабушкінський районний суд 1 о 15 год. 40 хв. 08 листопада м. Дніпропетровська (м. 2010 року. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 309) викликає Кохман Бабушкінський райсуд м. Олександра Степановича, Кох Дніпропетровська викликає ман Наталію Миколаївну у судо Макарову Ларису Олександрівну ве засідання 17 листопада 2010 як відповідача на 16.11.2010 р. року о 14.00 в якості відпові о 16.00 по справі за позовом ПАТ дачів по цивільній справі за по «Сведбанк» до Макарової Л.О. зовом ВАТ «КБ «Надра» до Кох про стягнення заборгованості. ман О.С., Забродіної Н.І., Кохман Адреса суду: м. Дніпропет Н.М. про стягнення заборгова ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. ності. З опублікуванням цього 310. оголошення відповідачі Кохман Олександр Степанович та Кох Жовтневий районний суд м. ман Наталія Миколаївна вважа Дніпропетровська, розташова ються належно повідомленими ний за адресою: 49044, м. про день, час та місце розгляду Дніпропетровськ, вул. Патор справи. Суддя Кудрявцева Т.О. жинського, 18а, каб. 21, викли кає Печеного Юрія Борисовича, АмурНижньодніпровський Печену Людмилу Олександрівну районний суд м. Дніпропет у судове засідання по цивільній ровська повідомляє, що у про справі за позовом Публічного ак вадженні суду перебуває цивіль ціонерного товариства «Комер на справа № 23758/2010 р. за ційний банк «Фінанси та Кредит» позовом ВАТ «Всеукраїнський до Печеного Юрія Борисовича, акціонерний банк» до Пилипен Печеної Людмили Олександрівни ко Олени Вікторівни, Пилипен про стягнення заборгованості, ка Віктора Івановича про стяг яке відбудеться о 10.00 03 лис нення заборгованості за кредит топада 2010 р. У випадку неявки ним договором. Відповідачі Пи відповідача справу буде роз липенко Олена Вікторівна, Пили глянуто в заочному порядку.

ОАО «Днепроэнерго» предлагает к реализации

золошлак и золу сухую (унос) с Криворожской ТЭС. Контактная информация: т/ф (061)2867294, email: stepanenko@gc.dnepr.energy.gov.ua КРЕДИТНА СПІЛКА ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ повідомляє про зміну місцезнаходження.

Çàñòóïíèê ãîëîâè - êåð³âíèê àïàðàòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Í.Ë.ÏÎÄÎÏ˪ËÎÂÀ Íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ã.Á.ÌÅÃÅÃÀ

Нове місцезнаходження: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, буд. 6А, тел. 0(56)7902080.

На постійну роботу ВАТ «Губиниський цукровий завод» потрібні: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, завідуючий матері альним складом. За довідками звертатись за телефонами: (05639) 49347, (05693) 49502.

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169) ○

Суддя Заводського районно го суду м. Дніпродзержин ська Дніпропетровської об ласті Івченко Т.П. викликає на 02 грудня 2010 року о 14.00 у приміщення Заводського ра йонного суду за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 15, тел. (05692) 30063, Кравець Марину Володимирів ну як відповідачку по ци вільній справі за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до Кравець Марини Володимирів ни, Кравець Вадима Івановича, Буліч Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. При собі мати документ, який по свідчує особу. При неможли вості з’явитись у судове засі дання повідомте суд про при чини неявки. У разі неявки у судове засідання без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних по справі до казів. Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської області розглядає позовну за яву Акціонерного комерційно го інноваційного банку «Укр Сиббанк» до Дитюк Олександ ра Петровича, Дитюк Юлії Гри горівни про стягнення заборго ваності за кредитним догово ром та викликає Дитюк Олек сандра Петровича, Дитюк Юлію Григорівну у судове засідання, яке відбудеться 02 листопада 2010 року о 14.00 у приміщенні Павлоградського міськрайон ного суду Дніпропетровської області (м. Павлоград Дніпро петровської області, вул. Дніпровська, 135, каб. 203). Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташо ваний за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського,18а, каб. 21, викли кає Босова Артема Аркадійови ча, Босова Аркадія Аркадійо вича у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това риства «УкрСиббанк» до Босо ва Артема Аркадійовича, Босо ва Аркадія Аркадійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 10 год. 30 хв. 03 листопада 2010 р. У випадку неявки відповідачів справа буде розглянута в заочному по рядку. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Сливку Ольгу Василівну, що су дом у судовому засіданні о 14 год. 05 хв. 06 грудня 2010 р. буде розглядатись цивільна справа № 210339/2010 за по зовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Сливки Ольги Васи лівни про стягнення заборго ваності за кредитним догово ром (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у за значений час у Жовтневий ра

йонний суд м. Дніпропетровсь ка, вул. Паторжинського, 18а, каб. 19, для участі у розгляді ци вільної справи особисто або на правити до суду свого представ ника з належно оформленою до віреністю. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська повідом ляє, що 03 листопада 2010 року о 15.00 у приміщенні суду (49074, м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 84, каб. 204, зал судо вих засідань 6) відбудеться су дове засідання по цивільній справі № 21448/2010 за позо вом Пташиц Вікторії Вікторівни до Салманової Леоніди Магерра мовни про стягнення заборгова ності за договором позики. У разі неявки відповідача у судо ве засідання справа буде роз глянута без його участі при за очному розгляді. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області викликає Войчук Олександра Івановича як відповідача у су дове засідання по цивільній справі за позовом Відкритого акціонерного товариства «Дер жавний ощадний банк України» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 09.00 12 листопада 2010 року за ад ресою: Дніпропетровський ра йон, сел. Ювілейне, вул. Теплич на, 7, каб. 8. У разі неявки у су дове засідання Войчук Олексан дра Івановича розгляд справи відбудеться за його відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетров ської області повідомляє, що відповідачу Видрик Володимиру Петровичу необхідно з’явитись у судове засідання на розгляд ци вільної справи за позовом Ша рагіної Тамари Василівни, яка діє в інтересах неповнолітнього Видрика Олександра Володими ровича до Видрик Володимира Петровича, 3і особи Виконав чий комітет Довгинцівської ра йонної у місті ради, Виконавчий комітет Дзержинської районної у місті ради про позбавлення батьківських прав, яке відбу деться 02 листопада 2010 р. о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, зал 309 (суддя Міхеєва В.Ю.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб лікування оголошення в пресі відповідач Видрик Володимир Петрович вважається повідом леним про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за його відсут ності заочно. У провадженні Магдалинів ського районного суду Дніпро петровської області знаходить ся цивільна справа за позовною заявою Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Филимо ненка Вячеслава Миколайовича про стягнення заборгованості. Відповідач Филимоненко Вяче слав Миколайович викликається


26.10.2010 р. № 77 (1169) ○

у судове засідання на 03 листо пада 2010 року о 14.00 у при міщення Магдалинівського ра йонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська об ласть, Магдалинівський район, смт Магдалинівка, пров. Жовтне вий, 6. Суддя Живоглядов А.М. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки відповідача Филимоненка Вя чеслава Миколайовича справу буде розглянуто за його відсут ності. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області викликає Чужу Валентину Миколаївну, Чужу Олену Володимирівну, Чу жого Івана Миколайовича (адре са: 50000, Дніпропетровська об ласть, м. Кривий Ріг, бул. Кіро ва, 11/72, 02.11.2010 року о 09 год. 30 хв. (каб. 25) по справі за позовом Управління житлово комунального господарства міста Виконкому Криворізької міської ради до Чужої Валенти ни Миколаївни, Чужої Олени Во лодимирівни, Чужого Івана Ми колайовича про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим при міщенням. Новомосковський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті викликає у судове засідан ня Чакієву Людмилу Григорівну, Чакієва Сергія Абилбековича, Бабай Олександра Юрійовича, Бабай Олексія Юрійовича, Чакі єва Сергія Сергійовича як відпо відачів по цивільній справі № 2 2314/2010 року за позовом Бу динкоуправління №1 Гвардій ської КЕЧ району Дніпропет ровської області до Чакієвої Людмили Григорівни, Чакієва Сергія Абилбековича, Бабай Олександра Юрійовича, Бабай Олексія Юрійовича, Чакієва Сер гія Сергійовича про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим при міщенням, яке відбудеться 10.11.2010 року о 14.00 під го ловуванням судді Єлізаренко І.А. у приміщенні суду за адре сою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, пров. Арте мівський, 8. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Шкляр Тамару Анатоліївну, що під головуванням судді Ткачен ко Н.В. 18.11.2010 р. о 10 год. 20 хв. відбудеться попереднє судове засідання по цивільній справі за позовом ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» про відшко дування шкоди. Крім того, до зазначеної дати ви можете отри мати в суді копію позовної зая ви з додатками, ознайомитись з матеріалами справи, оскільки документи суду на вашу адресу вручити поштою вам або по внолітнім членам родини немає можливості. Вам необхідно з’я витися в Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Паторжинського, 18а, каб. 17 особисто або направити свого представника з належно офор мленим дорученням. Додатково роз’яснюємо, що в разі вашої не явки або неявки вашого пред ставника справа буде розгляну та за вашої відсутності. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області викликає як відповідача Ковба су Тетяну Миколаївну, зареєст ровану за адресою: вул. Арте мівська, 40, с. Миколаївка, Пет ропавлівський район, Дніпро петровська область, у судове за сідання по справі за позовом Ковбаси В.М. про усунення пе решкод у користуванні житло вим приміщенням. Розгляд ви щезазначеної справи призначе но на 09.00 01 листопада 2010 року у приміщенні Петропавлів ського районного суду за адре сою: смт Петропавлівка Дніпро петровської області, вул. Ра

ОГОЛОШЕННЯ 11 ○

дянська, 74а, каб. 4. Суддя По відно до якого суд вирішив стяг коп., з яких: судовий збір у сумі ти з Смоляги Олександра Мико 08 грн. 50 коп., витрати на лубан М.П. лайовича на користь Публічно інформаційнотехнічне забезпе Бабушкінський районний суд го акціонерного товариства чення розгляду справи в розмірі м. Дніпропетровська (м. «Банк Кредит Дніпро» заборго 37 грн. 00 коп. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, ваність за договором про надан 57, каб. 307) викликає в якості ня та використання кредитних Бабушкінський районний суд відповідача Дехтяр Олега Воло карток з дозволеним лімітом м. Дніпропетровська повідом димировича у попереднє судове № 22034010247901 від 22.12. ляє, що 04 жовтня 2010 року у засідання, яке відбудеться 2006 р. в сумі 7798 грн. 17 коп., приміщенні суду за адресою: 03.12.2010 року о 10.00 по на повернення судових витрат 49000, м. Дніпропетровськ, пр. цивільній справі за позовом ПАТ 197 грн. 98 коп., а всього 7996 К. Маркса, 57, каб. 307 по «ПриватБанк» до Дехтяр О.В., грн. 15 коп. Рішення може бути цивільній справі за позовом Скопенко В.М. про звернення оскаржено шляхом подачі заяви Султанова Валерія Галейовича стягнення. Справа буде розгля про апеляційне оскарження до Кредитної спілки «Добро датись під головуванням судді протягом 10 днів з дня проголо буд» про захист прав спожива Бібіка М.М. У випадку неявки шення рішення та подальшої ча, повернення боргу та стяг відповідачів у судове засідання подачі апеляційної скарги про нення моральної шкоди, було вони вважаються належно по тягом 20 днів після подання за постановлено рішення суду, відомленими про місце, день та яви про апеляційне оскарження. відповідно до якого суд вирі Або шляхом подачі апеляційної шив стягти із Кредитного союзу час його проведення. (ЄДРПОУ скарги протягом 10 днів з дня «Добробуд» Бабушкінський районний суд проголошення рішення. Заява 26502650) на користь Султано м. Дніпропетровська (м. про апеляційне оскарження та ва Валерія Галейовича, 01 лю Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, апеляційна скарга подаються того 1940 року народження 57, каб. 307) викликає в якості Апеляційному суду Дніпропет (ІПН 1464101230), заборго відповідача Дехтяр Олега Воло ровської області через Бабуш ваність за договором соціаль димировича у попереднє судове кінський районний суд м. Дні ного депозиту № КСД000962 засідання, яке відбудеться пропетровська. Заочне рішення від 06 квітня 2007 р. у сумі 03.12.2010 року о 10 год. 30 хв. може бути переглянуте судом, 8546 гривень 00 копійок, вит по цивільній справі за позовом що його постановив, за письмо рати на інформаційнотехніч ПАТ «ПриватБанк» до Дехтяр вою заявою відповідачів, котра не забезпечення розгляду О.В., Скопенко В.М. про звернен може бути подана протягом де справи в сумі 120 гривень 00 ня стягнення. Справа буде роз сяти днів з дня отримання копії копійок, витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошен глядатись під головуванням заочного рішення. ня про виклик відповідача в судді Бібіка М.М. У випадку не явки відповідачів у судове засі Красногвардійським район сумі 300 гривень 00 копійок, дання вони вважаються належ ним судом м. Дніпропетровсь разом 8966 гривень 00 копі но повідомленими про місце, ка (суддею О.В. Нізік) 17 серп йок. Заочне рішення може бути ня 2010 року в заочному поряд переглянуто судом, що його ух день та час його проведення. ку було розглянуто цивільну валив, за письмовою заявою справу № 22151/10 за позовом відповідача, поданою протягом ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Тимощук Юрія Миколайовича до десяти днів з дня отримання П’ятихатський районний суд Тимощук Наталії Андріївни, тре його копії. Рішення може бути Дніпропетровської області по тя особа Відділ громадянства, оскаржено позивачем в апеля відомляє Кашпур Ольгу Олек імміграції та реєстрації фізич ційному порядку до Апеляцій сандрівну і Апухтіну Олену них осіб Красногвардійського ного суду Дніпропетровської Юріївну, що судом у судовому за РВ ДМУ УМВС України про усу області через Бабушкінський сіданні 18 жовтня 2010 р. було нення перешкод у здійсненні районний суд м. Дніпропет розглянуто цивільну справу № 2 права на користування та розпо ровська шляхом подання у де 444/10 за позовом Публічного рядження власністю. Суд вирі сятиденний строк з дня прого акціонерного товариства «Укр шив: позовні вимоги Тимощук лошення рішення апеляційної Сиббанк» до Кашпур Ольги Олек Юрія Миколайовича задоволь скарги. У разі залишення зая сандрівни і Апухтіної Олени нити в повному обсязі. Усунути ви про перегляд заочного Юріївни про стягнення заборго перешкоди Тимощук Юрію Мико рішення без задоволення заоч ваності за кредитним договором лайовичу у користуванні влас не рішення може бути оскар та винесено заочне рішення, ністю будинком № 54 по вул. жене відповідачем в апеляцій яким позовні вимоги ПАТ «Укр Юності у м. Дніпропетровську ному порядку. Сиббанк» задоволено і стягнуто шляхом зняття з реєстрації Ти з Кашпур О.О. і Апухтіної О.Ю. мощук Наталії Андріївни, 1977 Жовтневим районним судом на користь Публічного акціонер року народження, та її неповно м. Дніпропетровська 06 жовт ного товариства «УкрСиббанк» літньої доньки Гудзенко Анас ня 2010 року в заочному поряд 259372,62 гривень у рахунок тасії Анатоліївни, 02.02.1994 ку було розглянуто цивільну відшкодування заборгованості року народження. Зобов’язати справу № 212331/10 за позо за кредитним договором, а та Відділ громадянства, імміграції вом Буланого Володимира Гри кож сплачені 1700 гривень су та реєстрації фізичних осіб горовича до Роззяврот Івана дового збору та 120 гривень вит Красногвардійського РВ ДМУ Гавриловича, Роззяврот Василя рат на інформаційнотехнічне УМВС України у Дніпропет Гавриловича про визнання пра забезпечення розгляду справи ровській області зняти з реєст ва власності на частку домово рації Тимощук Наталію Андріїв лодіння. Даним заочним рішен (суддя Резніченко М.С.). ну, 1977 року народження, та її ням було задоволено позовні Дніпропетровський районний неповнолітню доньку Гудзенко вимоги позивача, визнано суд Дніпропетровської об Анастасію Анатоліївну, 02.02. дійсним договір дарування та ласті повідомляє, що 31 серп 1994 року народження, у будин визнано за позивачем право ня 2010 року було винесено за ку № 54 по вул. Юності у м. власності на нерухоме майно. З очне рішення по цивільній Дніпропетровську. Стягти з Ти повним текстом рішення відпо справі № 22225/10 за позовом мощук Наталії Андріївни, 1977 відачі можуть ознайомитись, Кредитної спілки «Добробут» року народження, на користь звернувшись до канцелярії до Проненка Сергія Анатолійо Тимощука Юрія Миколайовича Жовтневого районного суду м. вича, Проненко Наталії Володи судові витрати у сумі 45 грн. 50 Дніпропетровська. мирівни та Строіло Андрія Во лодимировича про стягнення Зі скорботою висловлюємо щире співчуття боргу. Позов Кредитної спілки «Добробут» до Проненка Сергія заступнику начальника управління загальної Анатолійовича, Проненко На середньої освіти - начальнику відділу середталії Володимирівни та Строіло ньої освіти головного управління освіти і науАндрія Володимировича про ки облдержадміністрації ОВЧАРЕНКО Настягнення боргу задовольнити. Стягти з Проненка Сергія Ана талії Володимирівні з приводу тяжкої непотолійовича, Проненко Наталії правної втрати - смерті найдорожчої людини Володимирівни та Строіло Анд матері ВАЛЕНТИНИ ОЛЕКСІЇВНИ. Поділяємо рія Володимировича в солідар ному порядку на користь Кре гіркий біль і сум втрати дорогої Вам людини. дитної спілки «Добробут» за Хай земля їй буде пухом! боргованість за кредитним до Колектив головного управління освіти говором від 13 червня 2007 року 32507 грн. 59 коп., 325 і науки облдержадміністрації грн. 07 коп. судового збору та витрати на інформаційнотех нічне забезпечення розгляду Висловлюємо глибокі співчуття заступнисправи в сумі 250 грн. кові начальника головного фінансового упБабушкінський райсуд м. равління Дніпропетровської обласної дерДніпропетровська повідомляє, жавної адміністрації Бережному Георгію що 02 серпня 2010 року у при міщенні суду за адресою: 49000, Миколайовичу з приводу тяжкої втрати м. Дніпропетровськ, пр. К. Марк смерті матері ЛІДІЇ МАТВІЇВНИ. са, 57, по цивільній справі № 2 Поділяємо біль непоправної втрати у хви3372/10 за позовом ПАТ «Банк лину смутку й болю. Кредит Дніпро» до Смоляги Адміністрація, колектив головного Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості було фінансового управління облдержадміністрації постановлено рішення відпо

ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊҲ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÏÐÎÒßÃÎÌ ÂÅÐÅÑÍß 2010 ÐÎÊÓ 1. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.08.2010 ¹ Ð-460/0/3-10 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 5 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ Ð-742/0/3-08 òà Ïîëîæåííÿ ïðî îáëàñí³ ñòèïåí䳿 äëÿ ïðîâ³äíèõ ñïîðòñìåí³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 08.09.2010 çà ¹ 34/1597. 2. Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 25.06.2010 ¹ 523 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî îáëàñíèé êîíêóðñ, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³ ³ êóëüòóðè», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 10.09.2010 çà ¹ 35/1598. 3. Íàêàç Êðèâîð³çüêî¿ ìèòíèö³ â³ä 16.08.2010 ¹ 447 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíó çîíó ìèòíîãî êîíòðîëþ â ì³ñö³ ðîçòàøóâàííÿ ìèòíîãî ïîñòà «Êðèâáàñ» Êðèâîð³çüêî¿ ìèòíèö³ íà òåðèòî𳿠ÏÏ «ÅÄÂÀÍÑ Êл, çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 14.09.2010 çà ¹ 36/1599. 4. Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15.09.2010 ¹ 1167/701 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî êîíêóðñó íà êðàùó îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ Òèæíÿ ïðàâà â çàêëàäàõ îñâ³òè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 21.09.2010 çà ¹ 37/1600. 5. Íàêàç Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.09.2010 ¹ 52-îñí «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ñêëàäàííÿ ³ âèêîíàííÿ ðîçïèñó îáëàñíîãî áþäæåòó», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 28.09.2010 çà ¹ 38/1601. 6. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.09.2010 ¹ Ð-540/0/3-10 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ íàòóðàëüíèõ íîðì çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ îáëàñò³ òâåðäèì ïàëèâîì ³ ñêðàïëåíèì ãàçîì, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ó 2010 ðîö³ íàñåëåííþ íàäàþòüñÿ æèòëîâ³ ñóáñè䳿 ãîò³âêîþ äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà ¿õ ïðèäáàííÿ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 29.09.2010 çà ¹ 39/1602. 7. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.09.2010 ¹ Ð-539/0/3-10 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ íàòóðàëüíèõ íîðì çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ îáëàñò³ òâåðäèì ïàëèâîì ³ ñêðàïëåíèì ãàçîì, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ó 2010 ðîö³ íàñåëåííþ íàäàþòüñÿ ï³ëüãè ãîò³âêîþ äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà ¿õ ïðèäáàííÿ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 29.09.2010 çà ¹ 40/1603. ß.Â.ͳêîëåíêî, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ëåãàë³çàö³¿ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí Шановні акціонери! ЗАТ «Дніпропромліт» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 грудня 2010 року об 11.00 годині за адресою: 49045, м. Дніпропетровськ, вул. Виробнича, 13. Реєстрація учасників зборів проводиться з 09.00 до 10.00. Порядок денний: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 2. Про реорганізацію Закритого акціонерного товариства «Дніпро& промліт» шляхом перетворення у приватне підприємство. 3. Про створення та обрання членів Комісії по припиненню діяль& ності Закритого акціонерного товариства «Дніпропромліт» у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення у приватне підприємство. 4. Про умови обміну акцій Закритого акціонерного товариства «Дніпропромліт» на частки у статутному фонді приватного підприєм& ства&правонаступника Закритого акціонерного товариства «Дніпро& промліт». Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що підтвер& джує особу (паспорт), а представникам акціонерів & паспорт та дові& реність, оформлену згідно з чинним законодавством, на передачу їм права участі в зборах. Ознайомитися з проектами документів, які пов’язані з порядком денним загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 49045, м. Дніпропетровськ, вул. Виробнича, 13.


26.10.2010 р. № 77 (1169) ○

у судове засідання на 03 листо пада 2010 року о 14.00 у при міщення Магдалинівського ра йонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська об ласть, Магдалинівський район, смт Магдалинівка, пров. Жовтне вий, 6. Суддя Живоглядов А.М. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки відповідача Филимоненка Вя чеслава Миколайовича справу буде розглянуто за його відсут ності. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області викликає Чужу Валентину Миколаївну, Чужу Олену Володимирівну, Чу жого Івана Миколайовича (адре са: 50000, Дніпропетровська об ласть, м. Кривий Ріг, бул. Кіро ва, 11/72, 02.11.2010 року о 09 год. 30 хв. (каб. 25) по справі за позовом Управління житлово комунального господарства міста Виконкому Криворізької міської ради до Чужої Валенти ни Миколаївни, Чужої Олени Во лодимирівни, Чужого Івана Ми колайовича про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим при міщенням. Новомосковський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті викликає у судове засідан ня Чакієву Людмилу Григорівну, Чакієва Сергія Абилбековича, Бабай Олександра Юрійовича, Бабай Олексія Юрійовича, Чакі єва Сергія Сергійовича як відпо відачів по цивільній справі № 2 2314/2010 року за позовом Бу динкоуправління №1 Гвардій ської КЕЧ району Дніпропет ровської області до Чакієвої Людмили Григорівни, Чакієва Сергія Абилбековича, Бабай Олександра Юрійовича, Бабай Олексія Юрійовича, Чакієва Сер гія Сергійовича про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим при міщенням, яке відбудеться 10.11.2010 року о 14.00 під го ловуванням судді Єлізаренко І.А. у приміщенні суду за адре сою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, пров. Арте мівський, 8. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Шкляр Тамару Анатоліївну, що під головуванням судді Ткачен ко Н.В. 18.11.2010 р. о 10 год. 20 хв. відбудеться попереднє судове засідання по цивільній справі за позовом ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» про відшко дування шкоди. Крім того, до зазначеної дати ви можете отри мати в суді копію позовної зая ви з додатками, ознайомитись з матеріалами справи, оскільки документи суду на вашу адресу вручити поштою вам або по внолітнім членам родини немає можливості. Вам необхідно з’я витися в Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Паторжинського, 18а, каб. 17 особисто або направити свого представника з належно офор мленим дорученням. Додатково роз’яснюємо, що в разі вашої не явки або неявки вашого пред ставника справа буде розгляну та за вашої відсутності. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області викликає як відповідача Ковба су Тетяну Миколаївну, зареєст ровану за адресою: вул. Арте мівська, 40, с. Миколаївка, Пет ропавлівський район, Дніпро петровська область, у судове за сідання по справі за позовом Ковбаси В.М. про усунення пе решкод у користуванні житло вим приміщенням. Розгляд ви щезазначеної справи призначе но на 09.00 01 листопада 2010 року у приміщенні Петропавлів ського районного суду за адре сою: смт Петропавлівка Дніпро петровської області, вул. Ра

ОГОЛОШЕННЯ 11 ○

дянська, 74а, каб. 4. Суддя По відно до якого суд вирішив стяг коп., з яких: судовий збір у сумі ти з Смоляги Олександра Мико 08 грн. 50 коп., витрати на лубан М.П. лайовича на користь Публічно інформаційнотехнічне забезпе Бабушкінський районний суд го акціонерного товариства чення розгляду справи в розмірі м. Дніпропетровська (м. «Банк Кредит Дніпро» заборго 37 грн. 00 коп. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, ваність за договором про надан 57, каб. 307) викликає в якості ня та використання кредитних Бабушкінський районний суд відповідача Дехтяр Олега Воло карток з дозволеним лімітом м. Дніпропетровська повідом димировича у попереднє судове № 22034010247901 від 22.12. ляє, що 04 жовтня 2010 року у засідання, яке відбудеться 2006 р. в сумі 7798 грн. 17 коп., приміщенні суду за адресою: 03.12.2010 року о 10.00 по на повернення судових витрат 49000, м. Дніпропетровськ, пр. цивільній справі за позовом ПАТ 197 грн. 98 коп., а всього 7996 К. Маркса, 57, каб. 307 по «ПриватБанк» до Дехтяр О.В., грн. 15 коп. Рішення може бути цивільній справі за позовом Скопенко В.М. про звернення оскаржено шляхом подачі заяви Султанова Валерія Галейовича стягнення. Справа буде розгля про апеляційне оскарження до Кредитної спілки «Добро датись під головуванням судді протягом 10 днів з дня проголо буд» про захист прав спожива Бібіка М.М. У випадку неявки шення рішення та подальшої ча, повернення боргу та стяг відповідачів у судове засідання подачі апеляційної скарги про нення моральної шкоди, було вони вважаються належно по тягом 20 днів після подання за постановлено рішення суду, відомленими про місце, день та яви про апеляційне оскарження. відповідно до якого суд вирі Або шляхом подачі апеляційної шив стягти із Кредитного союзу час його проведення. (ЄДРПОУ скарги протягом 10 днів з дня «Добробуд» Бабушкінський районний суд проголошення рішення. Заява 26502650) на користь Султано м. Дніпропетровська (м. про апеляційне оскарження та ва Валерія Галейовича, 01 лю Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, апеляційна скарга подаються того 1940 року народження 57, каб. 307) викликає в якості Апеляційному суду Дніпропет (ІПН 1464101230), заборго відповідача Дехтяр Олега Воло ровської області через Бабуш ваність за договором соціаль димировича у попереднє судове кінський районний суд м. Дні ного депозиту № КСД000962 засідання, яке відбудеться пропетровська. Заочне рішення від 06 квітня 2007 р. у сумі 03.12.2010 року о 10 год. 30 хв. може бути переглянуте судом, 8546 гривень 00 копійок, вит по цивільній справі за позовом що його постановив, за письмо рати на інформаційнотехніч ПАТ «ПриватБанк» до Дехтяр вою заявою відповідачів, котра не забезпечення розгляду О.В., Скопенко В.М. про звернен може бути подана протягом де справи в сумі 120 гривень 00 ня стягнення. Справа буде роз сяти днів з дня отримання копії копійок, витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошен глядатись під головуванням заочного рішення. ня про виклик відповідача в судді Бібіка М.М. У випадку не явки відповідачів у судове засі Красногвардійським район сумі 300 гривень 00 копійок, дання вони вважаються належ ним судом м. Дніпропетровсь разом 8966 гривень 00 копі но повідомленими про місце, ка (суддею О.В. Нізік) 17 серп йок. Заочне рішення може бути ня 2010 року в заочному поряд переглянуто судом, що його ух день та час його проведення. ку було розглянуто цивільну валив, за письмовою заявою справу № 22151/10 за позовом відповідача, поданою протягом ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Тимощук Юрія Миколайовича до десяти днів з дня отримання П’ятихатський районний суд Тимощук Наталії Андріївни, тре його копії. Рішення може бути Дніпропетровської області по тя особа Відділ громадянства, оскаржено позивачем в апеля відомляє Кашпур Ольгу Олек імміграції та реєстрації фізич ційному порядку до Апеляцій сандрівну і Апухтіну Олену них осіб Красногвардійського ного суду Дніпропетровської Юріївну, що судом у судовому за РВ ДМУ УМВС України про усу області через Бабушкінський сіданні 18 жовтня 2010 р. було нення перешкод у здійсненні районний суд м. Дніпропет розглянуто цивільну справу № 2 права на користування та розпо ровська шляхом подання у де 444/10 за позовом Публічного рядження власністю. Суд вирі сятиденний строк з дня прого акціонерного товариства «Укр шив: позовні вимоги Тимощук лошення рішення апеляційної Сиббанк» до Кашпур Ольги Олек Юрія Миколайовича задоволь скарги. У разі залишення зая сандрівни і Апухтіної Олени нити в повному обсязі. Усунути ви про перегляд заочного Юріївни про стягнення заборго перешкоди Тимощук Юрію Мико рішення без задоволення заоч ваності за кредитним договором лайовичу у користуванні влас не рішення може бути оскар та винесено заочне рішення, ністю будинком № 54 по вул. жене відповідачем в апеляцій яким позовні вимоги ПАТ «Укр Юності у м. Дніпропетровську ному порядку. Сиббанк» задоволено і стягнуто шляхом зняття з реєстрації Ти з Кашпур О.О. і Апухтіної О.Ю. мощук Наталії Андріївни, 1977 Жовтневим районним судом на користь Публічного акціонер року народження, та її неповно м. Дніпропетровська 06 жовт ного товариства «УкрСиббанк» літньої доньки Гудзенко Анас ня 2010 року в заочному поряд 259372,62 гривень у рахунок тасії Анатоліївни, 02.02.1994 ку було розглянуто цивільну відшкодування заборгованості року народження. Зобов’язати справу № 212331/10 за позо за кредитним договором, а та Відділ громадянства, імміграції вом Буланого Володимира Гри кож сплачені 1700 гривень су та реєстрації фізичних осіб горовича до Роззяврот Івана дового збору та 120 гривень вит Красногвардійського РВ ДМУ Гавриловича, Роззяврот Василя рат на інформаційнотехнічне УМВС України у Дніпропет Гавриловича про визнання пра забезпечення розгляду справи ровській області зняти з реєст ва власності на частку домово рації Тимощук Наталію Андріїв лодіння. Даним заочним рішен (суддя Резніченко М.С.). ну, 1977 року народження, та її ням було задоволено позовні Дніпропетровський районний неповнолітню доньку Гудзенко вимоги позивача, визнано суд Дніпропетровської об Анастасію Анатоліївну, 02.02. дійсним договір дарування та ласті повідомляє, що 31 серп 1994 року народження, у будин визнано за позивачем право ня 2010 року було винесено за ку № 54 по вул. Юності у м. власності на нерухоме майно. З очне рішення по цивільній Дніпропетровську. Стягти з Ти повним текстом рішення відпо справі № 22225/10 за позовом мощук Наталії Андріївни, 1977 відачі можуть ознайомитись, Кредитної спілки «Добробут» року народження, на користь звернувшись до канцелярії до Проненка Сергія Анатолійо Тимощука Юрія Миколайовича Жовтневого районного суду м. вича, Проненко Наталії Володи судові витрати у сумі 45 грн. 50 Дніпропетровська. мирівни та Строіло Андрія Во лодимировича про стягнення Зі скорботою висловлюємо щире співчуття боргу. Позов Кредитної спілки «Добробут» до Проненка Сергія заступнику начальника управління загальної Анатолійовича, Проненко На середньої освіти - начальнику відділу середталії Володимирівни та Строіло ньої освіти головного управління освіти і науАндрія Володимировича про ки облдержадміністрації ОВЧАРЕНКО Настягнення боргу задовольнити. Стягти з Проненка Сергія Ана талії Володимирівні з приводу тяжкої непотолійовича, Проненко Наталії правної втрати - смерті найдорожчої людини Володимирівни та Строіло Анд матері ВАЛЕНТИНИ ОЛЕКСІЇВНИ. Поділяємо рія Володимировича в солідар ному порядку на користь Кре гіркий біль і сум втрати дорогої Вам людини. дитної спілки «Добробут» за Хай земля їй буде пухом! боргованість за кредитним до Колектив головного управління освіти говором від 13 червня 2007 року 32507 грн. 59 коп., 325 і науки облдержадміністрації грн. 07 коп. судового збору та витрати на інформаційнотех нічне забезпечення розгляду Висловлюємо глибокі співчуття заступнисправи в сумі 250 грн. кові начальника головного фінансового упБабушкінський райсуд м. равління Дніпропетровської обласної дерДніпропетровська повідомляє, жавної адміністрації Бережному Георгію що 02 серпня 2010 року у при міщенні суду за адресою: 49000, Миколайовичу з приводу тяжкої втрати м. Дніпропетровськ, пр. К. Марк смерті матері ЛІДІЇ МАТВІЇВНИ. са, 57, по цивільній справі № 2 Поділяємо біль непоправної втрати у хви3372/10 за позовом ПАТ «Банк лину смутку й болю. Кредит Дніпро» до Смоляги Адміністрація, колектив головного Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості було фінансового управління облдержадміністрації постановлено рішення відпо

ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊҲ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÏÐÎÒßÃÎÌ ÂÅÐÅÑÍß 2010 ÐÎÊÓ 1. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.08.2010 ¹ Ð-460/0/3-10 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 5 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ Ð-742/0/3-08 òà Ïîëîæåííÿ ïðî îáëàñí³ ñòèïåí䳿 äëÿ ïðîâ³äíèõ ñïîðòñìåí³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 08.09.2010 çà ¹ 34/1597. 2. Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 25.06.2010 ¹ 523 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî îáëàñíèé êîíêóðñ, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³ ³ êóëüòóðè», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 10.09.2010 çà ¹ 35/1598. 3. Íàêàç Êðèâîð³çüêî¿ ìèòíèö³ â³ä 16.08.2010 ¹ 447 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíó çîíó ìèòíîãî êîíòðîëþ â ì³ñö³ ðîçòàøóâàííÿ ìèòíîãî ïîñòà «Êðèâáàñ» Êðèâîð³çüêî¿ ìèòíèö³ íà òåðèòî𳿠ÏÏ «ÅÄÂÀÍÑ Êл, çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 14.09.2010 çà ¹ 36/1599. 4. Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15.09.2010 ¹ 1167/701 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî êîíêóðñó íà êðàùó îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ Òèæíÿ ïðàâà â çàêëàäàõ îñâ³òè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 21.09.2010 çà ¹ 37/1600. 5. Íàêàç Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.09.2010 ¹ 52-îñí «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ñêëàäàííÿ ³ âèêîíàííÿ ðîçïèñó îáëàñíîãî áþäæåòó», çàðåºñòðîâàíèé ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 28.09.2010 çà ¹ 38/1601. 6. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.09.2010 ¹ Ð-540/0/3-10 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ íàòóðàëüíèõ íîðì çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ îáëàñò³ òâåðäèì ïàëèâîì ³ ñêðàïëåíèì ãàçîì, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ó 2010 ðîö³ íàñåëåííþ íàäàþòüñÿ æèòëîâ³ ñóáñè䳿 ãîò³âêîþ äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà ¿õ ïðèäáàííÿ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 29.09.2010 çà ¹ 39/1602. 7. Ðîçïîðÿäæåííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.09.2010 ¹ Ð-539/0/3-10 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ íàòóðàëüíèõ íîðì çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ îáëàñò³ òâåðäèì ïàëèâîì ³ ñêðàïëåíèì ãàçîì, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ó 2010 ðîö³ íàñåëåííþ íàäàþòüñÿ ï³ëüãè ãîò³âêîþ äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà ¿õ ïðèäáàííÿ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 29.09.2010 çà ¹ 40/1603. ß.Â.ͳêîëåíêî, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ëåãàë³çàö³¿ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí Шановні акціонери! ЗАТ «Дніпропромліт» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 грудня 2010 року об 11.00 годині за адресою: 49045, м. Дніпропетровськ, вул. Виробнича, 13. Реєстрація учасників зборів проводиться з 09.00 до 10.00. Порядок денний: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 2. Про реорганізацію Закритого акціонерного товариства «Дніпро промліт» шляхом перетворення у приватне підприємство. 3. Про створення та обрання членів Комісії по припиненню діяль ності Закритого акціонерного товариства «Дніпропромліт» у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення у приватне підприємство. 4. Про умови обміну акцій Закритого акціонерного товариства «Дніпропромліт» на частки у статутному фонді приватного підприєм стваправонаступника Закритого акціонерного товариства «Дніпро промліт». Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що підтвер джує особу (паспорт), а представникам акціонерів паспорт та дові реність, оформлену згідно з чинним законодавством, на передачу їм права участі в зборах. Ознайомитися з проектами документів, які пов’язані з порядком денним загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 49045, м. Дніпропетровськ, вул. Виробнича, 13.


12 СУСПІЛЬСТВО ○

ÀÊÒÓÀËÜÍÅ ÅÍÅÐÃÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß

ÑÒÀÍ ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß åíåðãîåôåêòèâíèõ îñâ³òëþâàëüíèõ ïðèëàä³â, ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â òà åíåðãîàêóìóëþþ÷èõ ñèñòåì åëåêòðîîá³ãð³âó ó áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ 2009-2010 ðð. ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Þ.Î. ÄÎÂÆÅÍÊÎ, ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ²ÍÑÏÅÊÒÎÐ Ç ÅÍÅÐÃÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß Одним з основних питань державної політики стосовно використання паливно-енергетичних ресурсів є питання раціонального використання електричної та теплової енергії у бюджетній сфері. Одним з існуючих напрямків енергозбереження є економія електричної енергії, котра використовується на освітлення приміщень та територій установ бюджетної сфери, при цьому слід зазначити, що по державі в цілому приблизно 30% використаної електричної енергії витрачається на освітлення. Проблема економії електроенергії державна проблема, рішення якої суттєво відображається на економічних показниках в цілому. Досягнення зменшення споживання електричної енергії на освітлення може бути реалізовано за рахунок ряду енергозберігаючих заходів, один з яких передбачений розпорядженням КМУ від 16 жовтня 2008 р. № 1337-р «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами», а саме з 1 листопада 2008 р. обов’язкове застосування енергоефективних освітлювальних приладів під час заміни ламп розжарювання, що вийшли з ладу, після повного використання раніше закуплених, також з 1 січня 2009 р. під час проведення капітальних і поточних ремонтів будників та споруд енергетичного господарства встановлення лише енергоефективних освітлювальних приладів, на які видано висновок Державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість їх застосування. Також до енергозберігаючих заходів належить впровадження автоматики управління освітлення сходових клітин, в коридорах будівель та прилеглих територій. Для оцінки економічного ефекту від впровадження енергоефективних освітлювальних приладів наведемо приклад: заміна лише 380 тис. ламп розжарювання загальною потужністю 22 тис. 826 кВт на енергоефективні, котрі забезпечують ті ж самі світлові потоки при потужності 5 тис. 700 кВт, забезпечить економію електроенергії при роботі ламп 6 годин за добу, до 25 млн. 650 тис. кВт год./рік, що в грошовому вимірі складе понад 15 млн. грн./рік, і це лише по установах бюджетної сфери Дніпропетровської області. Стосовно стану впровадження енергоефективних освітлювальних приладів слід зазначити, що лише 18% енергоефективних освітлювальних приладів впроваджено по установах бюджетної сфери Дніпропетровської області. Стосовно впровадження індивідуальних теплових пунктів та енергоакумулюючих систем електрообігріву у бюджетних установах необхідно зазначити наступне: серед перевірених у 2009 та поточному 2010 рр. територіальним управлінням державної інспекції з енергозбереження по Дніпропетровській області не впроваджено по жодній установі індивідуальних теплових пунктів та енергоакумулюючих систем електрообігріву. Це свідчить про те, що не виконується розпорядження КМУ від 28 квітня 2009 р. № 466-р «Про заходи щодо зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері». Це розпорядження передбачає обов’язкове запровадження до 1 січня 2010 р. приладового обліку електроенергії, природного газу, теплової енергії, холодної та гарячої води, також зменшення природного газу на опалення шляхом впровадження: - індивідуальних теплових пунктів; - енергоакумулюючих систем електрообігріву разом з установленням засобів диференційного (погодинного) обліку електроенергії для використання в години нічного мінімального навантаження енергосистеми або системи опалення. Зараз доцільною відзначити важливу необхідність впровадження приладів обліку (контролю) електричної, теплової енергії, також лічильників газу, холодної та гарячої води по установах бюджетної сфери, що, в свою чергу, приведе до економії бюджетних коштів. На теперішній час, на жаль, є установи, в яких не впроваджені прилади обліку (контролю) енергетичних ресурсів. Одразу наведемо конкретний приклад щодо економії електричної енергії та бюджетних коштів після впровадження приладу обліку (контролю) реактивної електроенергії по ПТУ № 6, керівництвом даної установи згідно з наданим приписом ТУ ДІзЕ по Дніпропетровській області, було впроваджено прилад обліку реактивної енергії. 1) До встановлення лічильника реактивної енергії фактичне споживання по установі реактивної енергії становило 9150,4 кВАр*г/місяць. 2) Після встановлення приладу обліку фактичне споживання становить 531 кВАр*г/місяць. 3) Економія реактивної енергії становить - 8619,4 кВАр*г/ місяць. 4) Середня вартість реактивної енергії становить 0,03758 грн. 5) Економія бюджетних коштів становить - 323,92 грн./ місяць, і це лише по даній установі, а таких установ по Дніпропетровській області та по державі в цілому значна кількість. Отже на конкретному прикладі ми з вами розглянули економію бюджетних коштів та доцільність заходу з енергозбереження, а саме впровадження приладів обліку (контролю) енергетичних ресурсів. Наприкінці нагадаємо про важливу необхідність економічного та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у будь-якій діяльності. Адже занадто дорого обходиться нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів нашій державі, тому постійно заощаджуйте їх.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169)

ϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ

²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà äîâ³äêà ÏÐΠϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ ²Ç ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ ÇÀ 9 ̲Ñßֲ 2010 ÐÎÊÓ Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ï³äáèëà ï³äñóìêè ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí çà 9 ì³ñÿö³â 2010 ðîêó. Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó â³ä ìåøêàíö³â îáëàñò³ áåçïîñåðåäíüî äî îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè âèùîãî ð³âíÿ íàä³éøëî 6356 çâåðíåíü, ùî íà 9% á³ëüøå ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó Переддень офіційного початку виборчої кампанії та зростання рівня громадської свідомості спонукали громадян активніше звертатися до різних органів державної влади України вищого рівня. Так, протягом 9 місяців від вищих органів державної влади до ОДА надійшло 2966 звернень мешканців області, що на 265 звернень, або 10%, більше, ніж за 9 місяців 2009 року (2701 звернення). Загалом протягом звітного періоду громадянами у зверненнях було порушено 7163 питання. Головними залишаються питання комунального господарства (25% від загальної кількості); соціального захисту (24%); житлової політики (11%); аграрної політики і земельних відносин (7%). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася кількість звернень із питань: комунального господарства - на 37%; житлової політики - на 26%; аграрної політики і земельних відносин - на 19%; транспорту і зв’язку - на 18%; соціального захисту - на 8%. Зменшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість звернень з питань: забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - на 21%;

праці і заробітної плати - на 7%; освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності - на 11%; діяльності місцевих органів виконавчої влади - на 13%; діяльності органів місцевого самоврядування - на 35%. Відповідно до класифікатора звернень громадян, запровадженого з 1 січня 2009 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (зі змінами та доповненнями), звернення розподіляються так: за формою надходження: поштою - 1937 звернень; на особистому прийомі - 1313; через органи влади - 2995; через засоби масової інформації - 26; від інших органів, установ, організацій - 85; за ознакою надходження: первинні - 5506; дублетні - 128; неодноразові - 548; масові - 26. Повторних звернень надійшло 148, що становить 2% від загальної кількості, як і за аналогічний період минулого року; за видами: пропозиції (зауваження) - 35; заяви (клопотання) - 6011; скарги - 310; за статтю авторів звернень: чоловіча - 2407, жіноча - 3852, не визначено - 97; за типом: телеграми - 59, листи - 4984, усні - 1313;

за суб’єктом: індивідуальні - 5455, колективні - 865, анонімні - 36. Слід зазначити, що кількість колективних звернень збільшилася на 21%: їх отримано 865, проти 717 в аналогічному періоді 2009 року. Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів (38% від загальної кількості), селян (4%), працівників бюджетної сфери (2%), безробітних (2%). Крім того, частка звернень від робітників складає 1,2%, підприємців - 1,3%, державних службовців - 0,8%, учнів та студентів - 0,3%. Аналіз за категоріями авторів звернень свідчить, що значна кількість звернень - 2369, або 38% від загальної кількості, надійшла від найменш соціально захищених категорій населення. З метою сприяння у вирішенні проблем найбільш незахищених верств населення забезпечено надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок обласного бюджету громадянам зазначених категорій. Під особистим контролем керівництва облдержадміністрації - звернення інвалідів Великої Вітчизня-

ної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України та жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». Розглянуто 175 звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни (у т.ч. на особистих прийомах - 21 звернення); 40 звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» (у т.ч. на особистих прийомах - 9); 1 звернення від Героя України та 1 звернення від Героя Радянського Союзу. Керівництво ОДА провело 189 особистих прийомів громадян, у тому числі виїзних - 71. Виїзні прийоми пройшли в містах та районах області згідно із закріпленням заступників губернатора. Всього на особистих прийомах отримано 1313 звернень, або 21% від загальної кількості. На контролі знаходиться забезпечення якісного та цілковитого вирішення питань, порушених громадянами. Завдяки запровадженій системі дійового контролю забезпечено дотримання термінів розгляду звернень громадян, передбачених законодавством. За інформацією відділу роботи із зверненнями громадян ОДА

ÍÅ ÐÈÇÈÊÓÉÒÅ ÌÀÉÁÓÒͲÌ

Ñîö³àëüíèé çàõèñò ïðàö³âíèê³â ñâîº÷àñíà ñïëàòà âíåñê³â Ò.Ã. Á²ËÎÓC, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Ì. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ

Ñòàá³ëüí³ñòü ïåíñ³éíèõ âèïëàò, à òàêîæ ïîäàëüøå ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿí íàïðÿìó çàëåæàòü â³ä íàïîâíåííÿ áþäæåòó Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Звідси постає питання своєчасності, повноти перерахування страхувальниками пенсійних внесків, недопущення заборгованості до Пенсійного фонду, чітке дотримання платіжної дисципліни. Цей факт безпосередньо стосується кожного співробітника, незважаючи на вік та тривалість роботи. Адже той керівник, який ігнорує обов'язок сплати коштів до Пенсійного фонду, ставить під загрозу пенсійні виплати своїх підлеглих. Періоди роботи на підприємстві, за які була порушена платіжна дисципліна, не можуть бути зараховані до стажу роботи для обчислення пенсії, навіть за наявності запису у вашій трудовій книжці. На жаль, у Кіровському районі м.Дніпропетровська є підприємства, керівники яких не дотримуються платіжної дисципліни. Саме працюючи на них, ви ризикуєте своїм майбутнім:

Заробітна плата «у конвертах», неналежне ставлення керівників до виконання обов'язків перед державою можуть призвести до того, що саме ви не отримаєте ту пенсію, на яку заслужили роками праці. Тож

навіть якщо вам ще далеко до пенсійного віку, вже сьогодні необхідно замислитись про розмір пенсії в майбутньому і саме зараз подбати про набуття страхового стажу. Шановні наймані праці-

вники підприємств-боржників, вимагайте від керівників погашення заборгованості перед Пенсійним фондом та в повному обсязі використовуйте свої права на призначення та перерахунок пенсії.


ЖИТТЯБУТТЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169) ○

ÌÈÍÓÒÀ ÏÎØËÀ

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÐÛÍÊÀ ÌÎÃÓÒ ÂÛÑÊÀÇÀÒÜ ÇÀÌÅ×ÀÍÈß

ÍÎÂÈÍÈ Äî ê³íöÿ ðîêó â ì³ñò³ ïðîâåäóòü ³íâåíòàðèçàö³þ æèòëîâîãî ôîíäó. Çàðàç ó ÷åðç³ íà îòðèìàííÿ æèòëà 975 ïàâëîãðàäö³â. Êð³ì òîãî, º ï³ëüãîâà êàòåãîð³ÿ. Íèí³ öå 75 îñ³á, á³ëüø³ñòü ç íèõ - ä³òèñèðîòè òà ä³òè, ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Òîìó ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ æèòëîâîãî ôîíäó. ×èíîâíèêè çàêëèêàþòü ìåøêàíö³â ì³ñòà ³ êîìóíàëüíèê³â ïîâ³äîìëÿòè ïðî íåçàéíÿòå æèòëî. Àäæå º ëþäè, ÿê³ äóæå ïîòðåáóþòü äàõó íàä ãîëîâîþ. ○

ËÅÒÎÌ ÇÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÒÀÂÎÊ ÂÇßËÀÑÜ ÍÊÐÑ ла на это все полномочия. В июле НКРС установила «вилку» тарифов - 35-40 копеек за минуту - для мобильных и 17-25 копеек за минуту - для фиксированных операторов, дав компаниям месяц на подписание соглашений. Но это сделали лишь 14% всех операторов. Теперь же никаких других тарифов, кроме предложенных комиссией, не будет.

«Ô³ç-ðà» ñòàíå ö³êàâ³øîþ

À ÕÒÎ ÒÓÒ ÆÈÂÅ?

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

лах. Вона має на меті не важке складання нормативів, а, перш за все, зміцнення здоров’я дитини. Тож оцінка,

ÞÐ'¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

¯ÇÄÈÒÈ ÑÒÀËÎ ÇÐÓ×ͲØÅ Äîíåäàâíà ñïîëó÷åííÿ ì³æ äåÿêèìè äàëüí³ìè ñåëàìè Þð'¿âñüêîãî ðàéîíó ³ Ïàâëîãðàäîì áóëî òàêå, ùî íå ïîçàçäðèø. Öèìè äíÿìè, çàâäÿêè àâòîïåðåâ³çíèêó, ÿêèé âèãðàâ îáëàñíèé òåíäåð, íà ìàðøðóò³ ç'ÿâèâñÿ êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ «Ïàâëîãðàä-Ïðåîáðàæåíêà». Òåïåð â³í õîäèòü ùîäíÿ, à â ï'ÿòíèöþ, ñóáîòó ³ íåä³ëþ òðè÷³ íà äåíü. Ïðîòå ìåøêàíö³ ³íøèõ â³ääàëåíèõ ñ³ë ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàþòü íîâîãî òåíäåðà, íà ÿêîìó âèçíà÷èòüñÿ äîëÿ ðåéñó «ÏàâëîãðàäÒåðíè».

ÇÀ ÀÊÒÈÂͲÑÒÜ ÄÎÄÀÒÊβ ÁÀËÈ

Ô³çêóëüòóðí³ íîðìàòèâè ó øêîë³ ñòàíóòü íàáàãàòî «ãóìàíí³øèìè», à çàíÿòòÿ ö³êàâ³øèìè - îá³öÿþòü ñïåö³àë³ñòè. Ìåäîãëÿä ó÷í³â òàêîæ ïåðåäáà÷ຠïåâí³ çì³íè Уже другий навчальний рік поспіль діє нова програма з фізичної культури у загальноосвітніх шко-

яку отримає учень, насамперед залежить від його особистого ставлення до занять, активності на уроці. За це - додаткові бали, що впливають на результат. Крім того, при виборі напрямку фізичного виховання враховуються бажання школярів. Якщо хтось з них хоче займатися тенісом чи гімнастикою, а школа має для цього всі ресурси будь ласка! Індивідуальний підхід до кожного учня здійснюватиметься з урахуванням можливостей його

здоров’я. Сьогодні обов’язковий медогляд школярів проводиться у поліклініках за місцем їхнього проживання, усі пройдуть пробу Руф'є, аби визначити стан серцево-судинної системи. Залежно від висновку лікарів учень направляється до спеціальної, основної чи підготовчої групи фізичного навантаження, або на деякий час взагалі може бути звільнений від занять фізкультурою.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÍÀÒÀË²ß ÌÎÐÎÇ,

ÌÅÄÎÃËßÄ ØÊÎËßÐ²Â Ó ÏÎ˲Ê˲ͲÊÀÕ

ÑÌÀÊÓÂÀËÈ Ó ÐÓÄÖ²

ÎÑÎÁËÈÂÈÉ Ï²ÄÕ²Ä

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ, îñâîåíèÿ íîâûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ñëóæàò áëàãó âñåõ ïîòðåáèòåëåé, ðûíîê äîëæåí çàðàáàòûâàòü è ñîçäàâàòü íîâóþ ñòîèìîñòü, à ýòî íåâîçìîæíî ïðè èñêóññòâåííîì ïîíèæåíèè ñòàâîê è ëèøåíèè ðûíêà äîõîäîâ. ÍÊÐÑ ñòîèò ôîêóñèðîâàòüñÿ íà ôîðìèðîâàíèè óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ðûíêà. Ìû ïëàíèðóåì îáðàòèòüñÿ â ÍÊÐÑ ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîñüáîé è äåòàëüíî ïðåäñòàâèòü íàøó ïîçèöèþ.

ÖÀÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

ÀËËÀ ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ,,

ÍÎÂÈÍÈ

Åäèíàÿ öåíà íà çâîíêè фиксированные номера, которые станут действующими в следующем году. В течение ме ìíîãîëåòíåé «ðàçìîëâêå» îïåðàòîðîâ ïî ïîâîäó ñòîèìî- сяца участники рынка смогут высказывать свои замечания. ñòè âçàèìíîãî äîñòóïà ê Напомним, стоимость досñåòÿì íàêîíåö-òî ïîñòàâëåíà тупа к сетям много лет была Благодаря решению Антимоноòî÷êà. Óæå ñ 2011 ãîäà ó прерогативой самих операто- польного комитета, который ìîáèëüíûõ êîìïàíèé áóäåò ров, что нередко становилось признал крупнейших оператоåäèíàÿ öåíà íà çâîíêè предметом споров между ними. ров связи монополистами на 30 сентября Нацкомисcия по Но летом этого года за регули- рынках совершения звонков на вопросам регулирования связи рование ставок взялась НКРС. собственных сетях, она получиустановила единые ставки - 36 копеек за миÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ нуту при ìåíåäæåð ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåíзвонках íîñòüþ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ôèëèàëà ÇÀÎ «Êèåâñòàð Äæ.Ýñ.Ýì»: на мо- Óìåíüøåíèå ñòàâîê ïðèâåäåò ê óìåíüøåíèþ äåíåæíîé ìàññû â бильные и ðûíêå, ÷òî îòðàçèòñÿ êàê íà äîõîäàõ îïåðàòîðîâ, òàê è íà óìåíü25 копеек за øåíèè íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé ãîñóäàðñòâó îò ýòîãî ñåãìåíòà ðûíêà. минуту - на

ãîëîâíèé ôàõ³âåöü Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè, ïåä³àòð: - ²ç öüîãî ðîêó ìåäîãëÿä ó÷í³â ïðîâîäèòüñÿ íå â øêîëàõ, ÿê ðàí³øå, à ó ïîë³êë³í³êàõ çà ì³ñöåì ïðîïèñêè äèòèíè ó ïðèñóòíîñò³ ¿¿ áàòüê³â. Öå äîçâîëÿº êðàùå ä³çíàòèñÿ ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ øêîëÿðà ³ íàäàòè íåîáõ³äí³ ðåêîìåíäàö³¿ íå ëèøå ïî çàíÿòòÿõ ñïîðòîì, àëå ³ ïî õàð÷óâàííþ.

Ôåñòèâàëü-ÿðìàðîê «Ìîëî÷íå ñâÿòî» ïðîéøîâ ó ñåë³ Ðóäêà â ñàäèá³ óêðà¿íñüêî¿ ñòàðîæèòíîñò³. Íà ãîñòåé ÷åêàëè âèñòàâêè òà ÿðìàðêè-ïðîäàæ³ âèðîá³â íàðîäíèõ óì³ëüö³â, ìåäó òà âèï³÷êè. Òàêîæ ïðàöþâàëà ïîëüîâà êóõíÿ, äå ìîæíà áóëî ïîñìàêóâàòè áîðùåì, êàøåþ ç ì'ÿñîì, îâî÷åâèì ñàëàòîì. Ïîäáàëè îðãàí³çàòîðè é ïðî ö³êàâ³ ³ãðè òà êîíêóðñè, äåãóñòàö³þ ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â. Êð³ì òîãî, óñ³, õòî ìàâ áàæàííÿ, ìîãëè ïîêàòàòèñÿ íà ï³äâîä³ íà åêñêóðñ³þ äî çàëèøê³â Óêð³ïíî¿ ë³í³¿ ïàì'ÿòêè XVIII ñòîë³òòÿ. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÎ×ÈÑÒßÒÜ ÎÇÅÐÎ

Ðîç÷èñòêîþ ë³âîáåðåæíîãî êàíàëó-ïðîð³ç³ äî ªëèçàâåò³âñüêîãî êîòëîâàíà (Ãîëóáîãî îçåðà) ïëàíóº çàéíÿòèñü ì³ñöåâà âëàäà. Öüîìó ïèòàííþ ïðèñâÿòèëè íåùîäàâíó åêîëîã³÷íó íàðàäó, êóäè çàïðîñèëè ïðîô³ëüíèõ ôàõ³âö³â. Ùîïðàâäà, ïîêè ùî îáãîâîðþþòü ïðîåêò ðîç÷èñòêè êàíàëó. Ñïåö³àë³ñòè íàïîëÿãàþòü íà á³ëüø äåòàëüíîìó äîñë³äæåíí³ ã³äðîãåîëîã³÷íèõ óìîâ ïðîð³ç³, àáè íå äîïóñòèòè ïåðåò³êàííÿ çàáðóäíåíèõ ñòîê³â äî ªëèçàâåò³âñüêîãî êîòëîâàíà. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

òÐÍÈÊÈ ² ØÀÕÒÈ Íàóêîâö³ ç óñüîãî ñâ³òó çáèðàëèñü íà òðèäåííèé ì³æíàðîäíèé «Ôîðóì ã³ðíèê³â», ÿêèé âäåñÿòå ïðîéøîâ ó Íàö³îíàëüíîìó ã³ðíè÷îìó óí³âåðñèòåò³. Ó÷àñíèêè çàõîäó - ïðåäñòàâíèêè âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ï³äïðèºìñòâ ³íøèõ ãàëóçåé ãîâîðèëè ïðî òå, ùî ì³æíàðîäíà ã³ðíè÷à íàóêà ïîâèííà äáàòè ïðî íàëåæíèé ð³âåíü áåçïåêè ó âóã³ëüí³é ïðîìèñëîâîñò³, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ï³äãîòîâè êàäð³â é âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì.


14 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169)

ÃËÀÇ ÄÀ ÃËÀÇ

Èíòåðíåòîìàíèÿ ñðåäè äåòåé ÔÀÊÒÛ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

 90% ïîäðîñòêîâ ïîëüçóþòñÿ Èíòåðíåòîì;  5-10 ÷àñîâ êàæäûé äåñÿòûé ðåáåíîê ïðîâîäèò åæåäíåâíî â ñåòè;  êàæäûé 8-é ðåáåíîê «æèâåò» â Èíòåðíåòå;  êàæäûé 5-é - åæåãîäíî ñòàíîâèòñÿ öåëüþ äëÿ íàñèëüíèêîâ è ïåäîôèëîâ;  30% äåâî÷åê ïîäâåðãàþòñÿ ñåêñóàëüíûì îáèäàì;  75% ïîñåòèòåëåé Èíòåðíåò-êàôå â Óêðàèíå äåòè.

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ ÓÇÂÎÇÓ ÒÎËÜßÒÒ² ²ç 23 æîâòíÿ äî 6 ëèñòîïàäà áóäå ïðèïèíåíî ðóõ òðàíñïîðòó ïî óçâîçó Òîëüÿòò³. Ðóõ ïåðåêðèâàþòü ó çâ’ÿçêó ç ðåìîíòîì äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ͳ ÄÍß ÁÅÇ Ç²ÐßÒÊÀ Ïàâè÷³, ôàçàíè, ñòðàóñè, ïåðåï³ëêè, ëåáåä³, ï³âí³÷í³ ãóñè, êàðîë³íêè, ïåãàíêè, ïàïóãè, á³ëêè, îëåí³ ³ íàâ³òü áàáàê - öå äàëåêî íå âåñü ïåðåë³ê íåçâè÷íîãî ãîñïîäàðñòâà ëþáèòåëÿ é ö³íèòåëÿ ôàóíè Ñåðã³ÿ Á³ëîóñà ç ñåëà Ñàìàðñüêîãî. Óñÿ öÿ çâ³ðèíà ïîäðóææþ çîîòåõí³ê³â Á³ëîóñ³â - â ðàä³ñòü. Âîíè êàæóòü, ùî é äíÿ íå ìîæóòü áåç òóðáîòè ïðî áóäü-ÿêå ìàëåíüêå ñòâîð³ííÿ÷êî. ßê äîñâ³ä÷åíîãî çâ³ðîâîäà Ñåðã³ÿ Á³ëîóñà çíàëè ùå ó Ñîþç³. Ñâîãî ÷àñó ðîäèíà ùîäíÿ îòðèìóâàëà ïîíàä 300 ëèñò³â, ³ ãîñò³ ïðè¿çäèëè ç óñüîãî ÑÐÑÐ. Çàðàç Ñåðã³é òàêèé æå íåâãàìîâíèé. Íå ïðîïóñêຠæîäíî¿ âèñòàâêè. ² õî÷ êóäè ïî¿äå, çâ³äóñ³ëü ïðèâîçèòü ÿêóñü ïòàøêó ÷è çâ³ðÿòêî. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÎ×ÈÑÒ²ØÀª ÅÊÎËÎÃ²ß Ó ì³ñò³ ïî÷àëè ðîçðîáëÿòè ïðîãðàìó ìîí³òîðèíãó âïëèâó åêîëîã³÷íèõ çàáðóäíåíü íà çäîðîâ'ÿ ãîðîäÿí. Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêî¿ âëàäè, ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ â³äñóòíÿ äîñòîâ³ðíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ÿê åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè âïëèâàþòü íà ñòðóêòóðó çàõâîðþâàíîñò³, íàðîäæóâàí³ñòü òà ñìåðòí³ñòü äí³ïðîäçåðæèíö³â. Òîìó âëàäà óæå çàëó÷èëà â÷åíèõ äî ðîçðîáêè ïðîãðàìè òàêèõ òðèâàëèõ äîñë³äæåíü. ○

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

Ñåãîäíÿ ìû íå ïðåäñòàâëÿåì ñåáå ïîëíîöåííîé ðàáîòû èëè õîðîøåãî îáùåíèÿ áåç Èíòåðíåòà. Âîçìîæíî, â ýòîì íåò íè÷åãî ïëîõîãî, òîëüêî «ìèðîâàÿ ïàóòèíà», âñëåä çà âçðîñëûìè, ïîãëîòèëà è äåòåé…

ÐÅÁÅÍÎÊ ÑÒÀËÊÈÂÀÅÒÑß Â «ÏÀÓÒÈÍÅ» Ñ ÎÁÈÄÀÌÈ È ÓÍÈÆÅÍÈßÌÈ В сети сегодня свободно «орудуют» мошенники и хакеры. А засилье сомнительной информации иной раз шокирует. И если роди-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÎÐÎÇ, ñòàðøèé óïîëíîìî÷åííûé êðèìèíàëüíîé ìèëèöèè ïî äåëàì äåòåé â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè: - Êðèìèíàëüíàÿ ìèëèöèÿ ÷àñòî ñòàëêèâàåòñÿ ñ ñèòóàöèåé, êîãäà èç-çà ïðèîáðåòåííûõ çíàêîìñòâ â «ñêàéïàõ» äåòè ïîêèäàþò ìåñòî æèòåëüñòâà. Âîò íåäàâíèé ïðèìåð: äåâî÷êà ïîçíàêîìèëàñü ïî Èíòåðíåòó ñ ïàðíåì. Îí åå óãîâîðèë òàéíî âçÿòü ó ðîäèòåëåé äåíüãè è ïîåõàòü â ßëòó. Èòîã ïîäîáíîãî «ïðèêëþ÷åíèÿ» äëÿ ìàëîëåòíåé «Äæóëüåòòû» ñòàë òðàãè÷íûì - ãðóïïîâîå èçíàñèëîâàíèå.

 ÑÅÒÈ: / àãðåññèÿ; / ñåêñóàëüíûå äîìîãàòåëüñòâà; / ïðåñëåäîâàíèÿ; / ïñèõîëîãè÷åñêîå äàâëåíèå; / ìîøåííè÷åñòâî, êðàæè; / íåýòè÷íàÿ ðåêëàìà; / ïîðíîãðàôèÿ. тели не следят за тем, чем занимается их ребенок, сидя возле компьютера, то последствия могут быть самыми разными. По результатам всеукраинских исследований,

которые предоставила компания «МТС Украина», каждый второй юный пользователь Интернета сталкивается с порнографией, каждый первый - с обидами, унижениями, психологическим давлением и агрессией сторонних лиц. Дети, не задумываясь, дают незнакомым свои контактные данные, предоставляют полную информацию о себе и своей семье. Как уберечь чадо от необдуманных поступков? Специалисты советуют использовать персональные контент-фильтры, которые производят «чистку» ненужных сайтов. И, конечно, самое главное - стать ближе к ребенку и хотя бы иногда интересоваться его «интернетовской» жизнью.

ÍÅ ÎÒÒßÃÈÂÀÉÒÅ!

Õîòèòå ñóáñèäèþ - ñïåøèòå îôîðìèòü

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÁÓÄÈÍÎÊ ÄËß ÄÐÓÆÈÍÈ Íåçâè÷íèé òà íåéìîâ³ðíî ÷óäîâèé áóäèíîê ðîäèíè Øåðåâåðîâèõ ìîæíà íàçâàòè îêðàñîþ Ïàâëîãðàäà. Óñ³, õòî õî÷ ðàç ïîáóâàâ ó ñàäèá³ ÷è íà ïîäâ³ð'¿, äå ìåøêຠñ³ì'ÿ, íàçèâàþòü ¿õ êàçêîþ. ² º çà ùî. Âçäîâæ âèñîêèõ ñõîä³â íà ãàíîê - ãîðùèêè é âàçîíè ç êâ³òàìè, â'þòüñÿ ë³àíè é ïåòóí³¿, à íàâêîëî - ÿñêðàâ³ é áàðâèñò³ îñ³íí³ êâ³òè. Íà ïîäâ³ð'¿, çà ïàðêàíîì, íà êëóìáàõ òà íàâ³òü íà ãîðîä³ - ñêð³çü êâ³òè. Òà ÿê³!

субсидии назначены 4563 семьям при том, что в социальные службы обра Äíåïðîïåòðîâñêîì тились лично 3514, а через ãîðñîâåòå ïðîâåëè ïðÿ«Укрпочту» - 17969 семей. ìóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ, ïîñâÿùåííóþ íà÷èñëåíèþ В соответствии с Положением о назначении жиñóáñèäèé ïîä æèëèùíîлищных субсидий отказаêîììóíàëüíûå óñëóãè но 2365 семьям. ОстальЗамначальника управ- ные заявления на дораления социальной защиты ботке. населения горсовета Ирина Кикнадзе отметила, что механизм оформления документов не изменился. В случае повышения цен и тарифов на жилищно-ком- Ñ 1.10.2010 ã. â мунальные услуги заявле- «åäèíûõ îêíàõ» ÊÏ «Ãîðîäния на предоставление ñêèå êîììóíàëüíûå субсидий принимаются на ïëàòåæè» ãîðñîâåòà ìîæíî протяжении последую- ïîëó÷èòü ñïðàâêó î щих 3-х месяцев, с начала ðàçìåðå æèëèùíîотопительного сезона - 2-х êîììóíàëüíûõ месяцев. ïëàòåæåé. На сегодняшний день ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÐÀÇÌÅÐ ÏÎÌÎÙÈ ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÄÎÕÎÄÀ ÑÅÌÜÈ


КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

26.10.2010 ð. ¹ 77 (1169) ○

ÇÀ ÑÈÑÒÅÌÎÞ ÑÒÀͲÑËÀÂÑÜÊÎÃÎ

ЦІНА ПИТАННЯ ТИСЯЧА

²ÑÒÎÐ²ß ÍÀÂÏÀÊÈ

ÃÐÀÁ²ÆÍÈÊ «Ç ØÀØÊÀÌÈ» Òàêñèñòè æàë³þòüñÿ, ùî íà íèõ íàïàäàþòü. Àëå â Íîâîìîñêîâñüêó âñå íàâïàêè. 19 æîâòíÿ î 5-é ðàíêó òàêñèñò ï³äâîçèâ æ³íêó. Íåäî¿õàâøè äî ¿¿ äîìó, òàêñ³ çóïèíèëîñü. Âîä³é óõîïèâ æ³íêó çà øèþ. ϳä çàãðîçîþ íàñèëëÿ ïîòåðï³ëà â³ääàëà âèìàãà÷ó ìàøèíè «ç øàøêàìè» 4 òèñ. ãðèâåíü ³ ìîá³ëêó. Ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè «áîéîâîãî» âîä³ÿ ³ ïîðóøèëè êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ïîãðàáóâàííÿ, ïîºäíàíå ç íàñèëüñòâîì. Ãîðå-òàêñèñò ìîæå ñ³ñòè íà 4-6 ðîê³â.

ÊÐÈ̲ÍÀËÜÍÈÉ ÒÀËÀÍÒ Âàòàæêó çëî÷èíö³â - 17 ðîê³â. ³í ñòóäåíò ïåðøîãî êóðñó þðèäè÷íî¿ àêàäå쳿. Ðîçóìíèé ³ âèíàõ³äëèâèé. Ïåðøèé äîïèò ìîëîäèê ïî÷àâ 15-õâèëèííèì ìîíîëîãîì, äå éîãî «ß» ñòîÿëî íà ïåðøîìó ì³ñö³. Òàêèõ, ÿê â³í, íàçèâàþòü «êðèì³íàëüíèé òàëàíò».

ÇËÎ×ÈÍÅÖÜ ÂÈÕÎÏÈ ϲÑÒÎËÅÒ...

Ó ï’ÿòíèöþ, 22 æîâòíÿ, â ñåë³ Ñòàðîâèøíåâåöüêå Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ðàéîíó ìîëîäèé ñåðæàíò ì³ë³ö³¿ îõîðîíÿâ âèáîð÷³ áþëåòåí³ ó ïðèì³ùåíí³ ñ³ëüðàäè. Î 01.50 ì³ë³ö³ÿíò âèéøîâ íà âóëèöþ îãëÿíóòè ïðèëåãëó òåðèòîð³þ. Ç äèñêîòåêè ïîâåðòàëèñü äâîº ï’ÿíèõ õëîïö³â â³êîì 16 òà 17 ðîê³â. Âîíè ïî÷àëè ÷³ïëÿòèñü äî ïðàâîîõîðîíöÿ, ïîãðîæóâàòè éîìó, õîò³ëè ç÷èíèòè á³éêó, àëå ñåðæàíò òðèìàâñÿ. ³í ïîïåðåäèâ, ùî ìຠçáðîþ ³ â ðàç³ íàïàäó çàñòîñóº ¿¿. Õëîïö³ íå ïîâ³ðèëè - ì³ë³ö³ÿíò âèñòðåëèâ ó ïîâ³òðÿ. Ï’ÿí³ øêîëÿð³ íàïàëè íà íüîãî. Ñåðæàíò âèõîïèâ ï³ñòîëåò ³ âèñòðåëèâ ó íàïàäíèêà ïî íîãàõ, ³íøèé ï³äá³ã ççàäó ³ âõîïèâ ïðàâîîõîðîíöÿ, çà ùî îòðèìàâ ñìåðòåëüíå ïîðàíåííÿ ó ïëå÷å. Áóëè ñâ³äêè, ÿê³ ï³äòâåðäèëè ñëîâà ì³ë³ö³ÿíòà. Éîãî ïåðåâ³ðèëè íà àëêîãîëü ³ íàðêîòèêè, çàñòîñóâàííÿ çáðî¿ âèçíàëè ïðàâîì³ðíèì. ○

впевненість робили свою справу. Шахрай пропонував вирішити питання за 1 тис. гривень, щоб не давати «справі» офіційного ходу. Правоохоронці, аби зловити шахраїв, розповіли усім потенційним жертвам про те, як працюють їхні фальшиві «колеги». І коли ввечері 19 жовтня у крамничку в Саксаганському районі міста зайшов молодий міліціонер і представився співробітником кримінальної міліції у справах дітей (КМСД), продав-

̲˲ֲÎÍÅÐ ÇÀÑÒÐÅËÈ ØÊÎËßÐÀ

Ó Êðèâîìó Ðîç³ òðîº ïñåâäîì³ë³ö³ÿíò³â ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â îáìàíþâàëè ïðîäàâö³â ì³ñöåâèõ ìàãàçèí³â

ÍÎÂÈÍÈ

ÇÀÕÈÙÀÂÑß ßÊ Ì²Ã

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

20 «ÏÅÐŲÐÅÍÈÕ» ÌÀÃÀÇÈÍ×Èʲ ÇÀ 2 ÒÈÆͲ

ÍÎÂÈÍÈ

Òðè «àêòîðè ó ïîãîíàõ»

Шахраї працювали втрьох. Їхньою метою стали невеличкі магазинчики у Саксаганському, Довгинцівському та Жовтневому районах міста. Схема була проста, але потребувала неабиякої впевненості та акторської майстерності. Двоє неповнолітніх людей заходили в крамницю, купували там сигарети і спиртне. Потім заходила людина у формі, на вигляд занадто молода як для сержанта міліції, але дуже серйозна. І починався спектакль. Хлопець представлявся інспектором у справах дітей. «Міліціянт» казав, що зараз відбулась контрольна закупка алкогольних і тютюнових виробів. Хоча, здавалося б, яке відношення до сигарет і горілки має інспектор у справах дітей. Але форма з усіма атрибутами справжнього правоохоронця та

щиця одразу зателефонувала в чергову частину. На місце події поїхав начальник відділу КМСД райвідділу Олександр Данилюк.

ФАЛЬШИВИЙ «КОЛЕГА» Зустрівшись віч-на-віч зі справжнім міліціянтом, шахрай не розгубився і не вийшов з ролі, наче за системою Станіславського продовжуючи виставу. Але це не допомогло. Данилюк попросив пред'явити посвідчення, якого в «актора» не було. Зловмисник потяг-

нувся до кишені, але замість документа дістав пістолет і приставив до шиї міліціонера. Одначе правоохоронець не вперше бачив зброю. Пара прийомів і пістолет лежить в іншому кінці магазину, а шахрай пробує тікати, та невдало. Згодом оперативники затримують і поплічників «міліціонера» - неповнолітніх покупців горілки. У злочинців вилучили пістолет, схожий на пістолет Макарова, з обоймою з 12 мідних шарикових куль.

ÙÅ 10 ÄͲÂ

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÜÊÈÉ ÑÈÍ Âî䳺ì, ÿêèé 20 æîâòíÿ ïî âóë. Íàáåðåæíà Ïåðåìîãè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó çáèâ òðüîõ æ³íîê, âèÿâèâñÿ ñèí ïðîêóðîðà Æîâòíåâîãî ðàéîíó. Öèìè äíÿìè Áàáóøê³íñüêèé ðàéîííèé ñóä ïîäîâæèâ ñòðîê óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïðîêóðîðñüêîãî ñèíà äî 10 ä³á. Íàãàäàºìî, ùî çà íà¿çä ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó, ÿêà ïåðåäáà÷ຠâ³ä 7 äî 12 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ³ ïîçáàâëåííÿ íà 3 ðîêè ïðàâà êåðóâàòè àâòîòðàíñïîðòîì.

ÇÀÄÀÂÈ ² ÏίÕÀÂ

«ß æ áóâ ç ïàñàæèðàìè» ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

ϳñëÿ ðåçîíàíñíîãî ÄÒÏ çà ó÷àñòþ ñèíà ïðîêóðîðà â ÷åòâåð, 21 æîâòíÿ, â îáëàñíîìó öåíòð³ «ìàðøðóòíèê» íà¿õàâ íà ïåíñ³îíåðà ³ ïîïðÿìóâàâ äàë³ Близько 12.00 73-річний пенсіонер з палицею спускався сходами на розі вулиць Карла Лібкнехта і Чкалова. У цей час вулицею рухалась маршрутка №61. Очевидці кажуть, що старенький спіткнувся і впав, потрапивши прямо під задні колеса «Спринтера». Постраждалого з відкритою черепномозковою травмою та переломом лівого плеча доставили в лікарню ім. Мечникова. Менш ніж за годину водій, який скоїв наїзд, давав свідчення у міліції. «Маршрутник» розказував, що пенсіонера не бачив, а тільки відчув гуркіт під задні-

ÏËÀÒÈ, ÄÐÓÆÅ

ÂÎÄ²É ÇÀÁÓÂ, ÙÎ ÒÐÅÁÀ ÄÎÏÎÇÅÌËßÍÈÉ ÕÀÁÀÐÍÈÊ ÌÎÃÒÈ ÏÎÑÒÐÀÆÄÀËÎÌÓ Ïîíÿòòÿ «çåìëÿ» òà «õàáàð» ÷àñîì ìàéæå ми колесами. Зупинившись, побачив закривавлену людину на дорозі. Він спитав людей у салоні: «Що сталось?» Ті відповіли, що все в порядку і треба їхати. Водій, не задумуючись, сів і поїхав, забувши, що постраждалому треба допомогти. Те, що він поїхав з місця пригоди, пояснив просто: «Я ж був з пасажирами!». «Ступінь вини водія маршрутного таксі встановить слідство. Порушено кримінальну справу», - розповіли «Вістям» у прес-службі обласного управління МВС. У цій історії дивує абсолютна байдужість водія і пасажирів до чужого життя.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

íåðîçä³ëüí³. 22 æîâòíÿ ãîëîâà ñàäîâîãî òîâàðèñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó îòðèìàâ â³ä ì³ñöåâîãî ìåøêàíöÿ 72 òèñ. ãðí. õàáàðà çà ïîçà÷åðãîâå âêëþ÷åííÿ äî ÷ëåí³â òîâàðèñòâà òà íàäàííÿ ïðàâà ïðèâàòèçàö³¿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Õàáàðíèêà çàòðèìàëè ïðàâîîõîðîíö³. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Çëîâìèñíèêó çàãðîæóº â³ä ï’ÿòè äî äåñÿòè ðîê³â â'ÿçíèö³ ³ ïîçáàâëåííÿ äî òðüîõ ðîê³â ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè.


р16

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 26 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ № 77 (1169)

Ç äèòèíñòâà - ç êîðèôåÿìè ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÝÊÑÊÓÐÑÈß Ñ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈßÌÈ «Èçâîç÷è÷üè àâòîìîáèëè áûâàþò âåñüìà íåèñïðàâíû. Íåäàâíî ãðóïïà ÷ëåíîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñúåçäà* åçäèëà íà äâóõ àâòîìîáèëÿõ íà ïîðîãè, â Íèêîëüñêîå. Óæå ïî äîðîãå òóäà îäíîìó èç àâòîìîáèëåé ïðèøëîñü îñòàíàâëèâàòüñÿ, íàêà÷èâàòü è ïîïðàâëÿòü øèíó, íî âñå-òàêè êîå-êàê îí äîåõàë. Íà îáðàòíîì æå ïóòè, êîãäà åõàëè ïîñëå äîæäÿ è â òåìíîòå, àâòîìîáèëü îêîí÷àòåëüíî ñòàë. Ñèäåâøèì â íåì ïðèøëîñü áðîäèòü ïî ïîëþ, èùà êàêîãî-íèáóäü æèëüÿ. Âåðñòàõ â ïÿòè òîëüêî îêàçàëàñü äåðåâíÿ, ãäå îíè íàíÿëè ïîäâîäó, äîâåçøóþ èõ äî ãîðîäà; êðåñòüÿíñêàÿ ëîøàäåíêà äâèãàëàñü íå òàê áûñòðî, êàê àâòîìîáèëü, çàòî áûëî âåðíåå. Òåì íå ìåíåå ýêñêóðñàíòû â îáùåì îñòàëèñü äîâîëüíû ïîåçäêîé: ñïóñê ïî êàíàëó íà äóáû** è ñàìûå ïîðîãè èõ î÷åíü çàèíòåðåñîâàëè; äåíü áûë òóìàííûé, è âñå âûðèñîâûâàëîñü â ñåðûõ, «ëåâèòàíîâñêèõ» òîíàõ, ÷òî, ïî ñëîâàì ýêñêóðñàíòîâ, ïðèäàâàëî ïåéçàæó îñîáóþ ïðåëåñòü», ðàññêàçàëà «Þæíàÿ Çàðÿ» 23 ñåíòÿáðÿ 1910 ãîäà. *Îñåíüþ 1910 ãîäà â Åêàòåðèíîñëàâå ïðîõîäèëî íåñêîëüêî ñúåçäîâ, â òîì ÷èñëå ðàáîòíèêîâ ñ/õ . **Äóáû - êàçàöêèå ëîäêè.

Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄíÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÞÌÎÐ Ó Âîâî÷êè ó÷èòåëüíèöà ñïðàøèâàåò: - À êåì òâîé ïàïà ðàáîòàåò? - Òðàíñôîðìàòîðîì. - À ýòî êàê? - Ïîëó÷àåò 220, äîìîé ïðèíîñèò 127, à íà îñòàëüíûå ãóäèò. *** - Äîðîãàÿ, ÿ áû õîòåë, ÷òîáû òû ïîñòóïèëà ñî ìíîé êàê ñ íàøåé ñîáàêîé. - ×òî òû èìååøü â âèäó? - Íè÷åãî îñîáåííîãî. Ïðîñòî íàêîðìè ìåíÿ è âûïóñòè ïîãóëÿòü. *** Ìîëîäåíüêàÿ ìåäñåñòðà ñïðàøèâàåò âðà÷à: - Ïàâåë Ôåäîðîâè÷, à ìû âîîáùå - ñêîðàÿ ïîìîùü? - Êîíå÷íî, Òàíå÷êà! - À ïî÷åìó æå ìû ñåãîäíÿ íèêîìó íå ïîìîãëè? - Çàòî ïðîåõàëèñü ñêîðî! *** Ãëàââðà÷ ïñèõèàòðè÷åñêîé ëå÷åáíèöû çíàêîìèò ñ ðàáîòîé íîâîãî ñîòðóäíèêà. Îí îòêðûâàåò äâåðü â îäíó èç êîìíàò è ñîîáùàåò:

- À âîò òóò ó íàñ íàõîäÿòñÿ òîëüêî àâòîëþáèòåëè. - Íî ïî÷åìó æå çäåñü íèêîãî íåò? - óäèâëÿåòñÿ íîâè÷îê. - Îíè âñå ëåæàò ïîä êðîâàòÿìè è çàíèìàþòñÿ ðåìîíòîì. *** Îïûòíûé õèðóðã - ìîëîäîìó: - Íå äàâèòå òàê íà ñêàëüïåëü, Âû æå ñòîë ïîöàðàïàåòå! *** Äåâóøêà, íåäàâíî âûøåäøàÿ çàìóæ, ñïðàøèâàåò ó ìàòåðè: - Ìàìà, à ÷òî òû äåëàëà ñ îáåäîì, åñëè îí íå íðàâèëñÿ îòöó? - ß âñåãäà îñòàâëÿëà åãî íà óæèí. *** - Äåâóøêà, âû ñëàäêîå ëþáèòå? - Äà! - Òîðòû, âàðåíüå, êîíôåòû? - Ëèêåð... *** - Ðåáÿòà, áåãèòå! ß èõ çàäåðæó! - Íî ó òåáÿ æå íåò ïèñòîëåòà! - Çàòî ó ìåíÿ åñòü êðîññâîðäû è ñåìå÷êè!

Ó ãàðíîìó êîñòþì³, ïóíêòóàëüíèé, ñêðîìíèé, ùèðèé òà â³äâåðòèé. Òàêèì âèÿâèâñÿ Àíäð³é Ìåëüíèêîâ ìîëîäèé ïåðñïåêòèâíèé àêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ì. Ãîðüêîãî. Éîãî áàòüêî, íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Æàí Ìåëüíèêîâ, ïðàöþº òóò ðåæèñåðîì. Íåäàðìà ãîâîðÿòü, ùî ó íàøîìó ì³ñò³ ñêëàëàñÿ ö³ëà òåàòðàëüíà äèíàñò³ÿ. Àíäð³ºâ³ öüîãî ë³òà âèïîâíèëîñÿ 30. «Â³ñò³» ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç àêòîðîì ïðî éîãî людина, з нервами. Але вав образ. Наше тіло òâîð÷³ñòü, íàòõíåííÿ ³ це творчість. Тут усяке пластилін. Можна ліпиïëàíè íà ìàéáóòíº буває. На одному із своїх ти з нього усе, що замаДО КРИТИКИ З НЕРВАМИ - Андрію, хто для Вас - ідеал у професії? - Мені пощастило зростати у театральному середовищі. З дитинства я спілкувався з корифеями сцени: Борисом Соломіним, Богданом Ступкою, Юрієм Резниковичем та багатьма іншими. Мені завжди дуже допомагав тато. Я вважаю, що в актора має бути мудрий художній керівник. Для мене таким є батько. - Чи критикує він Вас? Як ставитесь до зауважень? - Звісно, критикує. Ставлюсь, як і кожна

ÏÎÃÎÄÀ Вт 26.10 Ср 27.10 Чт 28.10

+9 +14 0С +7 +9 0С +10 +12 0С +7 +9 0С

вітер півд.схід. 23 м/с півн.схід. 23 м/с

+8 +10 0С +5 +7 0С

півд.схід. 56 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

«ÃÀÌËÅÒ ÍÅÄÎÑÒÀÒÍÜÎ «ÃÎÑÒÐÈÉ» ÑÜÎÃÎÄͲ» Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

днів народження я підняв тост за батька і сказав, що ми можемо сваритися, але все одно працюємо на одну мету. Саме тому миримося дуже швидко (посміхається - Прим. Авт.)

неться. Головне - мати бажання.

ЖИТТЯ У ТОНУСІ

- Андрію, звідки черпаєте натхнення? - О, звідки тільки можна! Це природа, спорт, екстремальні ситуації, кохання, друзі, іноді самотність. Усе залежить від ролі, внутрішньої потреби. - Я знаю, що Ви граєте на фортепіано, займаєтеся спортом «під впливом» різних

- Яку роль Ви хотіли б зіграти? - Дуже багато ролей. Насправді я навіть не можу сказати, яку саме. - Як щодо Гамлета? - Звісно, хотів би. А Ви вважаєте Гамлета актуальним? (посміхається Прим. Авт.) - Гамлет актуальний завжди. Ви не погоджуєтесь? - Я розраховував на таку відповідь. Ви праві. Але мені здається, що Гамлет сьогодні не такий «гострий». Потрібно грати не тільки

ролей. На що взагалі готові піти заради ролі? - Ви перебільшуєте. Але роль може змусити мене до певних дій. Наприклад, з початку літа я схуд на 10 кілограмів. Того потребу-

«вічні» ролі, а й ті, які найбільш актуальні. Для мене це - роль Глумова у виставі «На кожного мудреця досить простоти». - Ви знімалися у кіно. Чи пов’язуєте своє майбутнє з ним?

ЗАРАДИ РОЛІ СХУД НА 10 КГ

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

«ÑÀÌÎÒͲÑÒÜ ÌÎÆÅ ÄÀÂÀÒÈ ÍÀÒÕÍÅÍÍß» Готові піти заради цього з театру? - Звісно, я хотів би грати в кіно. Отримав відповідні пропозиції, над якими зараз думаю. Але з театру не піду в жодному разі. Тільки він дає особливу майстерність, яку ніколи не дасть кіно. Сьогодні є одна проблема. Молодь не знає, що таке живий актор на сцені. Всі звикли бачити образ на великому екрані. Але, думаю, це просто такі час і культура. Театр вічний, тому нам нічого хвилюватися. (Посміхається - Прим. Авт.) - Як Ви відпочиваєте? - По-різному. Можу посидіти з друзями десь у кав’ярні. Обожнюю збирати з родиною гриби, полювати. Дуже люблю природу. Головне - життєвий тонус. А як його досягати - немає значення. - Андрію, які у Вас плани на майбутнє? Чи пов’язуєте його з Дніпропетровськом? - У планах працювати, розвиватися. Своє серце я назавжди пов’язую з Дніпропетровськом. Але ж прославляти місто можна не тільки живучи у ньому. У мене є різні пропозиції з Києва, Москви. Поки що думаю.

Номер підписано до друку 25.10.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 0 1536

вести приднепровья  

вести приднепровья