Page 1

р1

ÒÐÈ ÆÅÐÒÂÈ ØÈÐÎÊί ÂÓËÈÖ²

ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÍÓÒ ËÓ×ØÅ

6

3

ÇÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ ÏÐÎÑËÅÄÈÒ ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

5

ÍÅ ÏÎÑÀÄÈÒÜ ËÈ ÍÀÌ ÄÅÐÅÂÖÅ?

7

ÍÅ ÂÅØÀÒÜ ÍÎÑ Çà îêíîì - âñå ìåíüøå ñîëíöà, à âïåðåäè - óíûëàÿ çèìà. Èìåííî â ýòó ïîðó ãîäà íàñ îäîëåâàåò ãðóñòüòîñêà. Î òîì, êàê áîðîòüñÿ ñ ñåçîííîé õàíäðîé, çíàþò «Â³ñò³».

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№76 (1168) Четвер, 21 жовтня 2010 р.

16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÇÅÌËß È ËÞÄÈ

ÐÅÔÎÐÌÓ - ÍÀ ÑËÓØÀÍÈß Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîáèðàåòñÿ èíèöèèðîâàòü çåìåëüíóþ ðåôîðìó, êîòîðàÿ äîëæíà óñòàíîâèòü ïðîçðà÷íîñòü ïðîäàæè çåìëè è ñïðàâåäëèâûå öåíû. Êðîìå òîãî, Ïðåçèäåíò âûñòóïàåò çà ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî ýòîìó âîïðîñó. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî ìåõàíèçì öåíîîáðàçîâàíèÿ íà çåìëþ äîëæåí áûòü ðûíî÷íûì. ○

ÏÅÐÅÄ ÂÛÁÎÐÀÌÈ

ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÎ È ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎ

4

Ðåêòîð, êîòîðûé ìå÷òàë î ñöåíå  ñâîå âðåìÿ ðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà, ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÍÀÍ Óêðàèíû Ãåííàäèé Ïèâíÿê ñäåëàë âûáîð â ïîëüçó òî÷íûõ íàóê, õîòÿ ìå÷òàë ñòàòü àêòåðîì. È íå îøèáñÿ. Íàêàíóíå 70-ëåòíåãî þáèëåÿ ðóêîâîäèòåëü îäíîãî èç âåäóùèõ âóçîâ Óêðàèíû ðàññêàçàë «Â³ñòÿì» î ñåêðåòàõ óñïåõà ñîâðåìåííîãî óíèâåðñèòåòà è ñâîèõ âçãëÿäàõ íà ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ.

ÏÎ ÑÒÀÐÈÍÊÅ

ÓÊÐÀÈÍÖÛ: ÇÀÍÀ×ÊÓ - «ÏÎÄ ÌÀÒÐÀÑ» ×òîáû ïîëó÷èòü òàêèå ðåçóëüòàòû, ñïåöèàëèñòàì ïðèøëîñü äåòàëüíî èçó÷èòü Êàê è â ñòàðûå äîáðûå ïîâåäåíèå óêðàèíñêèõ âðåìåíà óêðàèíöû ïðîäîëæàþò õðàíèòü ñâîè ñáåðåæå- âêëàä÷èêîâ.  âûáîðêó íèÿ «ïîä ìàòðàñîì». Ñîãëàñíî âîøëè ãîðîäñêèå æèòåëè èññëåäîâàíèÿì àâñòðèéñêîé ñòàðøå 15 ëåò. Ïðè ýòîì â êîìïàíèè IMAS International è àíàëèçå ó÷àñòâîâàëè îäíîãî èç èçâåñòíûõ áàíêîâ, ãîðîäà ñ íàñåëåíèåì íå ìåíåå 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. ÷óòü ìåíåå 50% íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ äîâåðÿþò Èíòåðåñíî, ÷òî 23% óêðàèíöåâ íå äåëàþò çàíà÷êó äîìàøíåìó ñåéôó ñáåðåæåíèé âîîáùå. 61% èëè «÷óëêó» â îòëè÷èå îò ìîãóò îòêëàäûâàòü, íî íå áàíêîâ. ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

áîëåå 550 ãðí. â ìåñÿö, 20% - óäàåòñÿ ñýêîíîìèòü ÷óòü áîëüøå - îò 551 äî 1100 ãðí. È òîëüêî 9% â ñîñòîÿíèè îòêëàäûâàòü «çà» 1100 ãðí.  òî æå âðåìÿ ïî÷òè ïîëîâèíà æèòåëåé ñòðàíû íåäîâîëüíû êîëè÷åñòâîì ñðåäñòâ, êîòîðûå îíè ìîãóò îòëîæèòü íà áóäóùåå. Êàê áû òàì íè áûëî, íî 70 % ðåñïîíäåíòîâ äåëàþò ñáåðåæåíèÿ äëÿ òîãî,

÷òîáû èìåòü ôèíàíñîâóþ çàùèòó «íà ÷åðíûé äåíü», è ëèøü 13% - äëÿ ñòàðîñòè. Çàíèìàòåëüíî, ÷òî, íàïðèìåð, ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ñóììà ñáåðåæåíèé óêðàèíöà âäâîå ìåíüøå, ÷åì ó ÷åõà è âòðîå ìåíüøå, ÷åì ó àâñòðèéöà. Òå æå, êòî áåç îïàñêè íåñåò ñâîþ çàíà÷êó â áàíê, íàèáîëåå ÷àñòî äîâåðÿþò êàðòî÷íûì ñ÷åòàì è äåïîçèòíûì âêëàäàì.

18 Òàéíû èñòîðèè. Ëèâàäèÿ - «òèõàÿ ãàâàíü» öàðñêîé ñåìüè cmyk

Ìåñòíûå âûáîðû 31 îêòÿáðÿ äîëæíû ïðîéòè äåìîêðàòè÷íî è ïðîçðà÷íî. Îá ýòîì âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â Ðîâíî çàÿâèë Ãëàâà ãîñóäàðñòâà. Âèêòîð ßíóêîâè÷ òàêæå ïðåäóïðåäèë ÷èíîâíèêîâ îá îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí íà ñâîáîäíîå âîëåèçúÿâëåíèå. «Åñëè áóäóò çàôèêñèðîâàíû òå èëè èíûå íàðóøåíèÿ ëèáî àäìèíèñòðàòèâíîå äàâëåíèå ñî ñòîðîíû ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè - êàê ìèíèìóì, ÿ ýòèõ ëþäåé óâîëþ ñ ðàáîòû», - â ÷àñòíîñòè, çàÿâèë Ïðåçèäåíò. ○

ÔÈÍÈØÍÀß ÏÐßÌÀß

ÑÐÎÊÈ ÂÛØËÈ Â ñðåäó çàâåðøèëàñü ðåãèñòðàöèÿ ìåæäóíàðîäíûõ íàáëþäàòåëåé çà õîäîì ìåñòíûõ âûáîðîâ â Óêðàèíå. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 20 îêòÿáðÿ â ÖÈÊ çàðåãèñòðèðîâàëè îêîëî 50 èíîñòðàííûõ êîíòðîëåðîâ è ðàññìàòðèâàëè åùå 60 çàÿâîê.  ýòîò äåíü òàêæå îæèäàëè ïðèáûòèÿ â íàøó ñòðàíó ïåðâîé ãðóïïû çàðóáåæíûõ íàáëþäàòåëåé ÷åòûðåõ ïðåäñòàâèòåëåé ÎÁÑÅ.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.10.2010 ð. ¹ 76 (1168)

ÇÀÏÀËÀÂ ÁËÀÊÈÒÍÈÉ ÂÎÃÍÈÊ

Õàé òåïëî ç³ã𳺠ñåðöÿ ренької жительки села Приют, інваліда праці Валентини Дробітько, в її помешканні він першим запалив голубий вогник. Газ отримали ще близько 530 чоловік у 250-ти садибах сіл Приют, Нововасилівка та Іванівка.

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ââ³â â åêñïëóàòàö³þ ï³äâ³äíèé ãàçîïðîâ³ä äî ñ³ë Ïðèþòñüêî¿ ñ³ëüðàäè Ìàãäàëèí³âñüêîãî ðàéîíó

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

«ØÀû ÂÏÅÐÅÄ Êàáìèí óòâåðäèë òðàíñïîðòíóþ ñòðàòåãèþ ñòðàíû íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà. Îá ýòîì ñîîáùèë ìèíèñòð òðàíñïîðòà è ñâÿçè Êîíñòàíòèí Åôèìåíêî. Ñòðàòåãèÿ ó÷èòûâàåò ïðîãðàììíûå öåëè ðàçâèòèÿ îòðàñëè: ìîäåðíèçàöèþ òðàíñïîðòíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáíîâëåíèÿ ïàðêà ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, ìîäåðíèçàöèþ áåçîïàñíîñòè íà òðàíñïîðòå è ýíåðãåòè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü.

ÍÎÂÎÑÒÈ

 ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ

ÂÑÅÌ - ÏÎ Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ Âåðõîâíàÿ Ðàäà íàìåðåíà ââåñòè îáÿçàòåëüíóþ óñòàíîâêó ñ÷åò÷èêîâ ãàçà.  ÷àñòíîñòè, äëÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â êâàðòèðàõ è ÷àñòíûõ äîìàõ, ãäå ãàç èñïîëüçóåòñÿ êîìïëåêñíî è äëÿ îòîïëåíèÿ, îáÿçàòåëüíûé ó÷åò ïëàíèðóþò ââîäèòü ñ 1 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà; òàì, ãäå - äëÿ ïîäîãðåâà âîäû è ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè - ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà; òîëüêî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè - ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà. Äðóãèå ïîòðåáèòåëè äîëæíû óñòàíîâèòü ñ÷åò÷èêè ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà. ○

ÏÎËÍÎÑÒÜÞ - ÍÅ ÍÀÄÎ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 9 350 æèòëîâèõ áóäèíê³â ñ³ë Ïðèþòñüêî¿ ñ³ëüðàäè ïëàíóþòü ãàçèô³êóâàòè. 9 12 òèñÿ÷ ìåòð³â ïîáóäóþòü ðîçâ³äíèõ ãàçîïðîâîä³â. ще один крок, який наближає нас до повної газифікації області. До 2015 року ми плануємо повністю газифікувати Дніпропетровщину». Голова облдержадміністрації відвідав і хатину ста-

ÇÀÁÎÒÀ Î ÄÅÒßÕ

Åäèíñòâåííûé â Óêðàèíå è ÑÍà  Äíåïðîïåòðîâñêå íà÷àë ðàáîòó åäèíñòâåííûé â Óêðàèíå ñîâðåìåííûé ìåäèöèíñêèé öåíòð äëÿ ëå÷åíèÿ äåòåé ñ òÿæåëûìè ðàññòðîéñòâàìè ðå÷è è íàðóøåíèÿìè ÖÍÑ

Ôðàêöèÿ Ïàðòèè ðåãèîíîâ íàïðàâèëà â Êàáìèí ïîïðàâêè ê Íàëîãîâîìó êîäåêñó îòíîñèòåëüíî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíêà ñåêîíä-õýíäà. Îá ýòîì â ïàðëàìåíòå 20 îêòÿáðÿ çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü ôðàêöèè Àëåêñàíäð Åôðåìîâ. Ïî åãî ñëîâàì, íåëüçÿ «îäíèì ìàõîì» çàïðåòèòü ýòó äåÿòåëüíîñòü, çàêîíó íóæíû êîððåêòèðîâêè. Äëÿ ýòîãî ÏÐ è íàïðàâèëà ñâîè ïðåäëîæåíèÿ â Êàáìèí. ○

ÄÎ 2015 ÐÎÊÓ ÃÀÇÈÔ²ÊÓÞÒÜ ÓÑÞ ÎÁËÀÑÒÜ

ÑÅËßÍÈ ÂÐÓ×ÈËÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÓ ÊÎÐÎÂÀÉ

ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÑÅÊÎÍÄ-ÕÝÍÄÀÌ ÁÛÒÜ?

На блакитний вогник тут очікували давно і ось, нарешті, свято родинного тепла завітало до тутешніх місць. З радістю зустріли його мешканці сіл. Незважаючи на прохолодну осінню днину, зігріли почесних гостей своєю щирою посмішкою та веселою піснею. А ще - селяни вручили губернатору смачний та запашний коровай. На урочистостях Олександр Вілкул наголосив: «Введення в експлуатацію підвідного газопроводу в Магдалинівському районі -

 ×ÅÕÈÞ ÈËÈ ÏÎËÜØÓ?

ÂÈÇÛ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ Â ýòîì ãîäó óêðàèíöàì ðåæå îòêàçûâàëè â âûäà÷å âèç â Ïîëüøó è ×åõèþ. Îá ýòîì ãîâîðÿò ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ êîíñîðöèóìîì ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé «Åâðîïà áåç áàðüåðîâ». Åñëè â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà ×åõèÿ, íàïðèìåð, íå äàëà «ïðîïóñê» â ñâîþ ñòðàíó 22% îïðîøåííûì, ñåãîäíÿ ýòîò ïîêàçàòåëü óìåíüøèëñÿ ïî÷òè âäâîå è ñîñòàâëÿåò 11%. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ â ïîëüñêîì âèçîâîì îòäåëå - òóò ñíèæåíèå ïðîèçîøëî ñ 6,7% äî 3,3%.

ПОДАРОК МАЛЕНЬКИМ ПАЦИЕНТАМ В областном детском психоневрологическом санатории №4 открылось уникальное для украинских медучреждений физиотерапевтическое отделение. Теперь в реконструированном санатории будут функционировать водолечебница с

ÇÄÅÑÜ ÄÀÐ ÐÅ×È ÎÁÐÅÒÀÞÒ ÄÅÒÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀËÈ ÄÎ 5 ËÅÒ

На открытии нового отделения побывал председатель облгосадминистрации Александр Вилкул. По традиции губернатор приехал в гости не с пустыми руками, он подарил маленьким пациентам санатория домашний кинотеатр и музыкальный центр. По словам Александра Вилкула, одна из главных задач областных властей обеспечить жителей региона качественными медицинскими услугами, при этом подводным массажем, особенное внимание следу«жемчужными ваннами», ет уделять детям. циркулярным душем и душем-Шарко, а также бассейн СОВРЕМЕННЫЕ и кабинет электросна. По ОБОРУДОВАНИЕ словам специалистов, дет- И МЕТОДИКИ ского оздоровительного цен«Мы выделили 9 миллитра такого уровня нет не онов гривен из областного только в Украине, но и в бюджета для того, чтобы дети странах СНГ (если не учиты- с нарушениями функционивать зарубежные коммер- рования центральной ческие клиники). нервной системы и дефектами речи получали качественное лечение, - отметил Александр Вилкул. - Благодаря этому финансированию санаторий оснащен инновационными технологиями, анало-

ËÅ×ÅÍÈÅ Â ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

гов которым нет ни в одном подобном медучреждении Украины. Мы внедряем не только современное оборудование, но и современные методики. Здесь будут лечиться дети с 2 лет, а не с 5, как это было заведено еще с советских времен. Президент Украины поддержал нашу инициативу, и Днепропетровская область станет пилотным проектом по реализации медицинской реформы». Лечиться в санатории смогут не только малыши, но и дети школьного возраста. Для этого предусмотрены учебные и компьютерные классы, библиотека и спортивная площадка. Также в оздоровительный центр будут направлять детей, которые воспитываются в домахинтернатах. Ежегодно здесь оздоравливаются до 400 представителей подрастающего поколения. Как утверждает главврач детского санатория №4 Нестани Мехатишвили, в процессе лечения их специалисты максимально ограничат медикаментозное вмешательство в детский организм. Поправлять здоровье детей, находящихся в санатории, будут с помощью физиотерапии, витаминотерапии, диетотерапии, музыкотерапии, логоритмики, арттерапии и лечебной физкультуры.


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.10.2010 ð. ¹ 76 (1168) ○

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÂÈÆÅÍÈß

Çà òðàíñïîðòîì ïðîñëåäèò ýëåêòðîíèêà ÃÀËÈÍÀ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ

 ìèíóâøèé âòîðíèê â îáëãîñàäìèíèñòðàöèè îáñóæäàëè ïðè÷èíû òðàãåäèè ïîä Ìàðãàíöåì è áåçîïàñíîñòü ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Âèëêóëà НАВЕСТИ ПОРЯДОК «Это самая масштабная авария за всю историю независимой Украины, наша задача - детально разобраться в ситуации, принять меры, чтобы это никогда больше не повторилось», - подчеркнул Александр Вилкул, говоря о трагическом ДТП, произошедшем под Марганцем 12 октября. По словам губернатора, в «Эталоне», попавшем под локомотив, по всем правилам должно было находиться максимум 46 человек. Кроме того, как выяснилось в ходе проверки, погибший водитель не был официально оформлен на

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÏÐÎÂÅÐßÒ ÄÎ ÂÛÅÇÄÀ ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒ È ÏÎÑËÅ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 87 ÄÒÏ - íà æ/ä ïåðååçäàõ â Óêðàèíå â ýòîì ãîäó. 798 ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íàñ÷èòûâàåò ìàðøðóòíàÿ ñåòü îáëàñòè: 190 èç íèõ - ìåæäóãîðîäíèå, 233 - ïðèãîðîäíûå.

мя движения авто и его местонахождение будут отслеживать при помощи GPS и тахографов. Для внедрения этих технологий создается специальная рабочая группа. Александр Вилкул также поручил соответработу. Однако в маршрутном листе, как показало следствие, стояла отметка медика и механика. Оказалось, что медицинскую справку шофер последний раз получал шесть лет назад - в 2004-м. Губернатор, в частности, распорядился проверить работу медучреждений, которые проводят ствующим службам сдемедицинское освидетель- лать зональное разделение территорий, на котоствование водителей. До конца 2011 года на рых работают транспортДнепропетровщине разра- ные средства. Машины, ботают систему электрон- занятые на пассажирских ного учета перемещения перевозках, должны обавтомобильного пасса- служиваться на специажирского транспорта. Вре- лизированных автопред-

 ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÇÄÀÞÒ ÏÈËÎÒÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ GPSÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÈÇÀÖÈÈ

приятиях. Последним необходимо контролировать техническое состояние авто, проводить медицинскую проверку водителя перед выходом на маршрут и по окончании рейса.

Что касается переезда, где произошла трагедия, то сейчас на этом участке скорость движения поездов ограничили до 60 км/ч, поставили охрану. Кроме того, решается вопрос о выборе места для строительства здесь тоннеля, путепровода или объездной дороги. По словам начальника Приднепровской железной дороги Александра Момота, финансирование работ возьмут на себя железнодорожники, завершить их готовы за несколько месяцев.

Íàçåìíîå ìåòðî è «êîñìè÷åñêèé ñòàðò»

ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

 Äíåïðîïåòðîâñêå ïîÿâÿòñÿ «íàçåìêà» è ïëîùàäêè äëÿ çàïóñêà ñïóòíèêîâ Об этом мэр Иван Куличенко сообщил на прессконференции, посвященной итогам визита Президента Украины в Днепропетровск. По его словам,

ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÅÒÐÎ ÂÛÄÅËßÒ 250 ÌËÍ.ÃÐÍ.

ральная». Кроме того, Виктор Янукович считает, что нужно провести вторую линию метро, соединяющую правый и левый берега. «Строительство тоннеля под Днепром, как это предполагалось в изначальном проекте, - слишком затратное. Поэтому было принято решение о запуске так называемого «внутригородского поезда», или «наземного метро» от ст. Встречная на ж\м Тополь до пос. Северный. Мы будем использовать имеющиеся ж\д пути, построим подъездные дороги и посадочные павильоны», сказал Иван Куличенко. Также Президент поручил городским властям сжать сроки по строительству съезда с Кайдакского моста и организовать усло-

ÍÎÂÈÍÈ Â²ÒÀÍÍß

ÏÐÎÔÑϲËÖ² - 20 ÐÎʲ Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ ïðàö³âíèê³â ÃÌÊ îáëàñò³ ç 20-ð³÷÷ÿì ïðîôñï³ëêè ìåòàëóðã³â ³ ã³ðíèê³â Óêðà¿íè. Çà éîãî ñëîâàìè, öÿ îðãàí³çàö³ÿ - îäíà ç íàéá³ëüø ä³éîâèõ òà ìàñîâèõ. «Ãîëîâíå - ùî ñüîãîäí³ ïðîôñï³ëêà âåäå ïàðòíåðñüêèé ä³àëîã ç äåðæàâîþ òà âëàñíèêàìè ï³äïðèºìñòâ. Íàðàç³ íàøå ñï³ëüíå çàâäàííÿ - ðîçâèâàòè ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíó ãàëóçü, íàðîùóâàòè òåìïè âèðîáíèöòâà»,- íàãîëîñèâ Îëåêñàíäð ³ëêóë. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ â³í òàêîæ ïîñòàâèâ ïåðåä êåð³âíèêàìè áàçîâèõ ï³äïðèºìñòâ ÃÌÊ îáëàñò³ çàâäàííÿ: â 2011 ðîö³ äîâåñòè ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè äî 4 òèñ. ãðí. ϳä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé êåð³âíèê îáëàñò³ íàãîðîäèâ êðàùèõ ÷ëåí³â ïðîôñï³ëêè ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè òà ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè.

ТОННЕЛЬ НА ПЕРЕЕЗДЕ

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÂÈÇÈÒÀ

Виктор Янукович составил протокол поручений, которые городу предстоит выполнить в ближайшее время. В частности, Президент поддержал городскую инициативу о передаче подземки в коммунальную собственность. На продолжение строительства данного объекта из госбюджета выделят 250 млн. грн. Уже в новом году горисполком проведет тендер на выполнение следующего этапа строительных работ станций «Театральная» и «Цент-

ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÒÎÍÍÅËß ÏÎÄ ÄÍÅÏÐÎÌ ÑËÈØÊÎÌ ÇÀÒÐÀÒÍÎ вия для строительства объездной дороги. Кроме того, Виктор Янукович дал указание горисполкому активно взаимодействовать с КБ «Южное», «Южмашем» и «Днепротяжмашем». Он сказал, что правительство позаботится, чтобы в Днепропетровске был свой «космический старт», а Украина смогла запускать собственные спутники и продавать другим странам каналы связи.

ÎÄÐÀÇÓ ×ÎÒÈÐÈ ÑÂßÒÀ 21 æîâòíÿ âèïîâíþºòüñÿ 55 ðîê³â ç äíÿ ñòâîðåííÿ óðíè÷îãî òåõí³êóìó Êðèâîð³çüêîãî äåðæàâíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Öüîãî æ äíÿ 30 ðîê³â ñâÿòêóº Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé ³íñòèòóò ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó. 22 æîâòíÿ òåæ äâà ³ìåíèííèêè: 75 ðîê³â â³äçíà÷àòèìå ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ¹ 67 åêîëîãî-åêîíîì³÷íîãî ïðîô³ëþ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà 80 ðîê³â âèïîâíþºòüñÿ Êðèâîð³çüêîìó ìåäè÷íîìó êîëåäæó. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ðàçîì ç³ ñëîâàìè â³òàíü ïåäàãîã³÷íèì òà ó÷í³âñüêèì êîëåêòèâàì íàäñèëàþòü ïîáàæàííÿ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, æèòòºâî¿ íàñíàãè òà îïòèì³çìó, íîâèõ äîñÿãíåíü íà áëàãî Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà Óêðà¿íè! ○

ÊÐÈÂÎвÇÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ - 85 22 æîâòíÿ âèïîâíþºòüñÿ 85 ðîê³â ç äíÿ ñòâîðåííÿ Êðèâîð³çüêîãî ðàéîíó. Ñâî¿õ çåìëÿê³â ³ç âàæëèâîþ äàòîþ â³òàþòü ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä. «Ìè ïî ïðàâó ïèøàºìîñÿ âàøèì ðàéîíîì, éîãî ñëàâíîþ ³ñòîð³ºþ, äîñÿãíåííÿìè ³ ïðåêðàñíèìè ëþäüìè - ñïðàâæí³ìè ïàòð³îòàìè ñâîãî êðàþ, - éäåòüñÿ ó â³òàíí³ êåð³âíèê³â îáëàñò³. - ³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàºìî âñ³ì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó òà ðîäèííîãî çàòèøêó! Óñï³õ³â ó ðîáîò³ çàäëÿ ïðîöâ³òàííÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà âñ³º¿ Óêðà¿íè!» ÑÎÖÇÀÕÈÑÒ

²ÍÂÀ˲ÄÈ - ÏÎÇÀ ×ÅÐÃÎÞ Çã³äíî ç³ çì³íàìè äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ ³íâàë³ä³â â Óêðà¿í³» ³íâàë³äè ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ãðóï îòðèìóþòü ïðàâî íà ïîçà÷åðãîâå îáñëóãîâóâàííÿ.


р4

4 ВЕЛИКІ СТАВКИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.10.2010 ð. ¹ 76 (1168)

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ðåêòîð, êîòîðûé ìå÷òàë î ñöåíå ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÃÅÍÍÀÄÈß ÏÈÂÍßÊÀ:

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

ПО СТОПАМ ОТЦА ÄÅÒÀËÜÍÀ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß

IJÇÍÀÒÈÑÜ ÏÐÎ ÎѲÒßÍ «ßðìàðîê âàêàíñ³é», íà ÿêîìó âñ³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè îáëàñò³ ïðåçåíòóâàëè ñåáå, ïðîéøîâ â àåðîêîñì³÷íîìó öåíòð³. ³äêðèëà éîãî çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà. Âîíà çàçíà÷èëà, ùî öå âàæëèâèé òà íåîáõ³äíèé äëÿ äí³ïðîïåòðîâö³â çàõ³ä. Ïðèéøîâøè ñþäè, êîæíà äèòèíà ÷è ¿¿ áàòüêè äåòàëüí³øå ä³çíàþòüñÿ ïðî òå, ÿêèõ ñïåö³àë³ñò³â ãîòóþòü ó íàøèõ âèøàõ, òåõí³êóìàõ, ó÷èëèùàõ, êîëåäæàõ òà ÿê³ ïðîôåñ³¿ íàéçàòðåáóâàí³ø³ íà ðèíêó ïðàö³.

ÍÎÂÈÍÈ ÑϲËÜÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß

ÑÂßÙÅÍÍÀ ÏÀÌ’ßÒÜ 28 æîâòíÿ Óêðà¿íà â³äçíà÷àòèìå 66-òó ð³÷íèöþ âèçâîëåííÿ â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Êð³ì òîãî, íèí³øí³é 2010-é - ð³ê 65-ð³÷÷ÿ Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïðîãîëîñèâ Ðîêîì âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Äåïóòàòè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè çâåðòàþòüñÿ äî âñ³õ æèòåë³â ðåã³îíó, äî êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é, â³äîìñòâ, çàêëàä³â íà âèñîêîìó ð³âí³ îðãàí³çóâàòè ñâÿòêóâàííÿ â îáëàñò³ 66-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ îêóïàíò³â. ijéòè äî êîæíîãî âåòåðàíà â³éíè. Ïåðåâ³ðèòè, îðãàí³çóâàòè é çàáåçïå÷èòè ã³äíèé ð³âåíü ¿õíüîãî ïðîæèâàííÿ, ë³êóâàííÿ, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Íàäàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó, ó òîìó ÷èñë³ é ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ¿õíüî¿ ó÷àñò³ ó ñâÿòêîâèõ çàõîäàõ. Íàøå ñï³ëüíå çàâäàííÿ - çáåðåãòè ñâÿùåííó ïàì’ÿòü ïðî ò³ ãåðî¿÷í³ äí³. ○

ÄÁÀÞÒÜ ÏÐÎ ÏÎÊÎ˲ÍÍß

Á²ËÜØÀª ÄÈÒß×ÈÕ Ì²ÑÒÅ×ÎÊ 18 æîâòíÿ îäðàçó â äâîõ ðàéîíàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³äáóëîñü óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ äèòÿ÷èõ ³ãðîâèõ ì³ñòå÷îê, ÿê³ ïðåçåíòóâàëè ä³òâîð³ ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî ³ äåïóòàòè ì³ñüêðàäè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Îäíå ç íèõ ç'ÿâèëîñÿ â öåíòð³ ì³ñòà ñêâåð³ ³ìåí³ Ñàâ÷åíêà ʳðîâñüêîãî ðàéîíó. Öå íå ïðîñòî ÿñêðàâèé íîâèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ³ç ã³ðêàìè òà ãîéäàëêàìè, àëå é ³ç ñèëîâèìè òðåíàæåðàìè, àáè ìàëå÷à òà ï³äë³òêè ïðîâîäèëè òóò â³ëüíèé ÷àñ. Òî÷í³ñ³íüêî òàêå æ äèòÿ÷å ì³ñòå÷êî ç³ ñïîðòèâíèì ìàéäàí÷èêîì îáëàøòóâàëè ³ íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Ïðèäí³ïðîâñüê ïî âóëèö³ Ðîçñâ³òí³é.

Êðåäî: ÷åñòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü è îáÿçàòåëüíîñòü. Ñåìüÿ: æåíà, äâà ñûíà, øåñòåðî âíóêîâ. Õîááè: ïëàâàíèå, ãàíäáîë, ÷òåíèå, òåàòð. Êíèãè: èñòîðè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà, äåòåêòèâû íà îñíîâå èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé. Ìåñòî îòäûõà: Êðûì, äíåïðîïåòðîâñêèå ïîëÿ è íîâîìîñêîâñêèé ëåñ.

- Геннадий Григорьевич, Вы с детства мечтали о карьере ученого и хотели стать ректором? - Я вырос в учительской семье. Отец преподавал химию, мать - физику. В свое время отец работал в Юзовке, был связан с горным делом, это и стало одной из причин моего прихода в горный институт. Но в юности я увлекался театром и в 7-м классе очень хотел стать актером. Однако определяющим стало увлечение математикой и физикой. Я понял, что актером не буду, для этого нет никаких данных. - Как Вы попали в горный университет? - Отец много рассказывал мне о горном деле, о своей работе на угольных шахтах Донбасса. Поэтому я пришел к мысли поступать в Днепропетровский горный институт. Когда попал сюда, то растерялся от величия здания, от студентов в форме, от возможностей вуза. Я был Ленинским стипендиатом, получил квалификацию горного инженера-электромеханика и меня оставили в институте для педагогической и научной деятельности. Мне предложили стать ректором 28 лет назад. Тогда я был самым молодым ректором в Советском Союзе - мне исполнился всего 41 год.

ТРЕУГОЛЬНИК ЗНАНИЙ - Горный университет один из ведущих вузов Украины. Что изменилось в его работе в независимой Украине? - В годы независимости работать стало сложнее, но интереснее. Появились свобода, возможности для мобильности студентов и преподавателей, проведения научных исследований в зарубежных университетах. В последние годы вуз развивается по формуле треугольника знаний: образование исследования - инновации. Эту формулу мы пытаемся использовать для создания новой техники, которая выходит на производство. Мы это делаем с участием национального и зарубежного бизнеса. - Как мотивируете студентов? - У нас созданы финансо-

ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ ÑÒÐÀÍÛ ÎÏÐÅÄÅËßÞÒ ÈÍÆÅÍÅÐÛ

в ы е п р о граммы, которые позволяют отбирать студентов, организовывать им стажировки, ездить на конференции, получать гранты. - А в какие страны ездят на стажировки? - Более ста студентов в год ездят в США, Китай, Великобританию, Россию, Германию, Польшу, Канаду. Сейчас работаем с Японией. Стажировки проходят не только в учебных заведениях, но и на фирмах. 15 лет назад мы открыли первые лингвистические центры по углубленному изучению иностранных языков. Для студентов с лучшими результатами языковые программы бесплатны, за счет университета.

У СТУДЕНТОВ ПОЯВИЛСЯ ИНТЕРЕС

ÑÀÌÛÉ ÌÎËÎÄÎÉ ÐÅÊÒÎÐ Â ÑÎÞÇÅ

- Геннадий Григорьевич, как можно привлечь выпускников школ на технические специальности?

- Должны развиваться экономика и повышаться уровень инновационного развития страны, чтобы выпускники вузов были заинтересованы в работе в реальном секторе экономики на инженерных должностях. Кстати, конкурс на технические специальности сегодня растет, он выше, чем в прошлом году. Начала работать экономика, установилась политическая стабильность в стране - появился интерес у абитуриентов.

ÏÎÏÀ  ÈÍÑÒÈÒÓÒ, ÐÀÑÒÅÐßËÑß ÎÒ ÂÅËÈ×Èß ÇÄÀÍÈß - Сейчас в Украине говорят о сокращении госзаказа на экономические и юридические специальности. - Такое сокращение абсолютно оправдано. Ведь экономику страны не будут определять юристы и экономисты. Ее определяют инженеры, технические науки, которые формируют материальные блага. Кстати, в европейских университетах чистый экономист не ценится. Ценится тот специалист, который имеет техническое и дополнительно экономическое образование.

- Не секрет, что в украинских вузах распространена коррупция. Как бороться с этой напастью? - Действительно, эта беда существует в украинских университетах. Мы отслеживаем эти процессы с помощью студенческого актива, студенческого самоуправления. В этом деле нам помогают и правоохранительные органы. Мы проводим анонимное анкетирование, у нас есть телефон доверия, встречи студентов с деканами и ректором. Это создает атмосферу нетерпимости к взяточничеству.

ВЕРНОСТЬ УВЛЕЧЕНИЮ - Геннадий Григорьевич, есть ли у Вас хобби? - Прежде всего, это плавание. Кроме того, люблю игровые виды спорта, гандбол. Я раньше активно занимался гандболом и сейчас интересуюсь спортивной жизнью. Также мое увлечение театр. Я бываю на спектаклях в Днепропетровске, всегда посещаю театр во время командировок в Москву. Мой любимый актер - Олег Табаков. Очень люблю музыку, сам получил музыкальное образование, часто бываю в филармонии, на всех концертах оркестра «Времена года». - Не жалеете, что связали жизнь с наукой, а не с театром? - Я благодарен судьбе, что занялся точными техническими науками. Это дало интересный результат. А увлечение театром, радость от хорошего спектакля способствуют гармоничному развитию личности. - Как добираетесь на работу? - Пешком. У меня нет машины. Раньше у нас был автомобиль, но после того как попали в аварию, отказались от личного авто.


р1

ЖИТТЯ МІСТА 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.10.2010 ð. ¹ 76 (1168) ○

ÐÅÌÎÍÒ ÊÈÏÈÒ

Êàæäûé äåíü äîðîãè ñòàíîâÿòñÿ ëó÷øå проблемных дорог в ДнепÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ, ропетровске - спуске ТольÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ ятти, известном местным водителям как «тещин Ìýð Äíåïðîïåòðîâñêà язык». По указанию городÈâàí Êóëè÷åíêî ðàñïîðÿäèëñÿ îòðåìîíòè- ского головы Ивана Куличенко, в течение трех неðîâàòü ñïóñê Òîëüÿòòè дель спуск избавится от неäî ñåðåäèíû ровностей, бугорков и ям. íîÿáðÿ Некоторые коррективы в В эту среду начался ка- эти сроки может внести попитальный ремонт покры- года, однако мэр подчерктия на одной из самых нул, что дорожные службы

приложат максимум усилий, чтобы успеть поменять асфальт до дождей. Работы будут проводиться на участке протяженностью 2, 2 км - от ул. Космической до ул. Лабораторной. На это мероприятие власти выделили 4,5 млн. грн. «Мы приступили к выполнению подготовительных работ 20 октября. Сей-

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÐÅÌÎÍÒÀ 4, 5 ÌËÍ. ÃÐÍ.

ÍÀ ÑÏÓÑÊÅ ÒÎËÜßÒÒÈ ÏÎßÂÈÒÑß ÒÐÎÒÓÀÐ ÄËß ÏÅØÅÕÎÄÎÂ

час проводится фрезеровка проезжей части. Далее следует замена асфальта. Также планируем ограничить дорогу бордюрами, которых раньше здесь никогда не было, и сделать тротуар. Ремонт дороги на спуске Тольятти имеет для нас приоритетное значение, поскольку здесь довольно часто случаются ДТП», сказал Иван Куличенко. По словам городского головы, очень важно успеть до наступления дождей и снегов отремонтиро-

вать те участки дорог, к которым днепропетровские водители имеют особенные претензии. В октябре-ноябре завершится замена покрытия на проезжей части улиц Бородинская, Володарского, Фучика и пр. Петровского. К счастью, основной объем запланированных ремонтов дорог в этом году уже выполнен. По данным городских властей, с весны 2010 года в Днепропетровске отремонтировали 12, 5 км дорог, что равно 260 тыс. кв. км. Среди них такие ранее проблемные участки, как Запорожское шоссе, ул. Набережная Ленина, ул. Набережная Победы, пр. Гагарина, ул. Красная.

Èãîðü Öûðêèí: «Ìû âûâåäåì ãîðîäñêóþ ìåäèöèíó íà åâðîïåéñêèé óðîâåíü» ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÔÎÍÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÂÛÏÎËÍßÒÜ ÎÁÅÙÀÍÈß

Ñ íîâûì îáîðóäîâàíèåì ãîðîäñêèå áîëüíèöû è ïîëèêëèíèêè ïîñòåïåííî âûõîäÿò íà åâðîïåéñêèé óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ ïàöèåíòîâ

ÐÅÀËÜÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ - ÊÀÆÄÎÌÓ ÌÅÄÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÞ чественно и быстро (в течение 1 минуты) сделать анализ. Работая в должности руководителя Фонда «Наш дом Днепропетровск», Игорь Цыркин многое сделал для разви-

тия городской медицины. Сегодня Фонд продолжает выполнять данные обещания. В минувшую пятницу Игорь Цыркин присутствовал при вручении Фондом городской поли-

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ÑÒÀÐÒÓÂÀ ÏÐÎÅÊÒ

ÊËÀÑÒÅÐÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä Ï³ä ïàòðîíàòîì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ñòàðòóâàâ ïðîåêò ç ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåã³îíó.  ÿêîñò³ êîíñóëüòàíò³â ïðîåêòó çàïðîñèëè ñïåö³àë³ñò³â ì³æíàðîäíî¿ êîíñàëòèíãîâî¿ êîìïàí³¿ Monitor Group. Íåùîäàâî â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîéøîâ ÷åðãîâèé òðåí³íã-äèñêóñ³ÿ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ïðèñóòí³ äåòàëüí³øå îçíàéîìèëèñÿ ç òàêèì ñó÷àñíèì ï³äõîäîì ðîçâèòêó ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè, ÿê ðîçâèòîê êëàñòåð³â. Çîêðåìà, øëÿõ³â âïðîâàäæåííÿ êëàñòåðíîãî ï³äõîäó ùîäî ðîçâèòêó àãðàðíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Во вторник первый заммэра Игорь Цыркин посетил 15-ю горбольницу, куда накануне Фонд «Наш дом - Днепропетровск» по программе «Пульс города» передал специальный лабораторный комплекс. В его состав входят 5 бинокулярных микроскопов, аппараты для определения гемоглобина крови и белка в моче, автоматический дозатор, позволяющий более четко отбирать реактивы. С помощью оборудования можно ка-

клинике № 6 цистоуретроскопа, позволяющего не только исследовать заболевания мочеполовой системы, но и производить лечение. «Если развитие здравоохранения будет продолжаться и дальше такими темпами под пристальным вниманием мэра города и губернатора, то уже в ближайший год все

медучреждения почувствуют реальную помощь», - сказал Игорь Цыркин. Сегодня мэр Иван Куличенко инициирует создание в городе госпитальных округов на базе крупных медцентров. Он убежден, что концентрация оборудования и медикаментов позволит в разы повысить эффективность использования койкомест, за счет более интенсивного лечения сократит время пребывания больных в стационаре до европейских стандартов.

ÓÑ²Õ ÏÎÐÀÕÓÞÒÜ

ÏÐÈÇÎÂÍÈÊÈ, ÍÅ ÓÕÈËßÉÒÅÑÜ!

 îáëàñíîìó öåíòð³ ïðèéíÿòà ïðîãðàìà ç îðãàí³çàö³¿ ³ ñïðèÿííÿ ïðèïèñö³ ãðîìàäÿí äî ïðèçîâíèõ ä³ëüíèöü òà ¿õ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òåðì³íîì íà 2010-2015 ðîêè. ³äïîâ³äíå ð³øåííÿ óõâàëèëè äåïóòàòè íà îñòàíí³é ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ïðîãðàìà ïîêëèêàíà çìåíøèòè ÷èñëî ïðèçîâíèê³â, ÿê³ óõèëÿþòüñÿ â³ä â³éñüêîâî¿ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè, çàáåçïå÷èòè ïðèçîâí³ ä³ëüíèö³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîþ áàçîþ òà âïðîâàäèòè ó ðàéîíí³ â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè ñó÷àñí³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëî㳿. Íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïëàíóþòü âèä³ëèòè ãðîø³. ○

ÍÎÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

²ÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖ²ß ÊËÀÄÎÂÈÙ Ïðîãðàìó ðîçâèòêó çåìåëüíèõ â³äíîñèí íà 2011-2015 ðîêè ïðèéíÿëè íà 61-é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè. Âîíà ïîêëèêàíà âèð³øèòè ïðîáëåìè ðîçïîä³ëó çåìåëü ó äåðæàâíó ³ êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü, âèçíà÷èòè ö³íó çåìë³, óìîâ îðåíäè ³ ïëàòè çà íå¿. Äî ïðîãðàìè òàêîæ âõîäèòü ñòâîðåííÿ ìóí³öèïàëüíî¿ çåìåëüíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè é ïðîâåäåííÿ ïàñïîðòèçàö³¿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áàãàòîïîâåðõîâèõ çàáóäîâ. Êð³ì òîãî, ñåñ³ÿ ì³ñüêðàäè âèçíà÷èëà áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ì³ñüêèõ êëàäîâèù êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè». Âëàäà çîáîâ'ÿçàëà ï³äïðèºìñòâî ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ êëàäîâèù ³ îôîðìèòè äîêóìåíòè íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, äå ðîçòàøîâàí³ êëàäîâèùà.


р2

6 ДАЧНІ ПРОСТОРИ ○

50-в××ß ÑÂßÒÊÓª

³êòîð Ãàâðèëîâè÷ Á³á³ê,

ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒΠ«Ãàðàíò-Àãðî» Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ðàéîíó ×îãî çàáàæàºòüñÿ - õàé ó Âàñ áóäå, íåõàé ³ íàäàë³ øàíóþòü Âàñ ëþäè. Çà ùî á Âè íå áðàëèñü - óäà÷³ â óñüîìó. Õàé ùàñòÿ ïðèõîäèòü äî Âàøîãî äîìó! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ»

ÍÎÂÈÍÈ

ÄβÐßÉ, ÀËÅ ÏÅÐŲÐßÉ

Ó òðüîõ ç ï'ÿòíàäöÿòè çðàçê³â ñîíÿøíèêîâî¿ î볿 ïåðåâèùåíèé âì³ñò áåíçîï³ðåíó. Òàê³ äàí³ îïðèëþäíèâ Öåíòð åêñïåðòèç «Òåñò». Ó äîñë³äæåíí³ âçÿëè ó÷àñòü 9 ìàðîê «áðåíäîâàíî¿» áóòèëüîâàíî¿ ñîíÿøíèêîâî¿ î볿 ³ 6 çðàçê³â ðîçëèâíî¿ î볿, êóïëåíî¿ íà ðèíêàõ Êèºâà, Õàðêîâà, Õåðñîíà, Õìåëüíèöüêîãî òà Îäåñè. Áåíçîï³ðåí âèÿâèëè â óñ³õ çðàçêàõ, ùî òåñòóâàëèñÿ, ³ õî÷à á³ëüø³ñòü ç íèõ ì³ñòèëà êàíöåðîãåí ó ìåæàõ íîðìè, òðîº ïîêàçàëè ïåðåâèùåííÿ êîíöåíòðàö³¿, äîçâîëåíî¿ íîâèì ÄÑÒÓ. Ôàõ³âö³ ïåðåêîíàí³: ïðè÷èíîþ ïðàêòè÷íî 75% ðàêîâèõ çàõâîðþâàíü ââàæàþòüñÿ êàíöåðîãåíí³ õ³ì³÷í³ ñïîëóêè, ÿê³ ìè ñïîæèâàºìî ç ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ. ○

ÒÀÊÎÃÎ ÙÅ ÍÅ ÁÓËÎ

ÖÅÐÊÎÂÍÀ ÊÍÈÃÀ ÒÂÅÐÅÇÎÑÒ²

21.10.2010 ð. ¹ 76 (1168)

ÌÀÐÈß ÊÎÇÊÈÍÀ

Òåì, êòî âïåðâûå ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïîñàäêîé äåðåâüåâ èëè åùå íå èìååò äîñòàòî÷íîãî îïûòà â ðîçâåäåíèè ñîáñòâåííîãî ñàäà, âñåãäà õî÷åòñÿ çíàòü, êîãäà æå ïðàâèëüíåå âûñàæèâàòü äåðåâüÿ - âåñíîé èëè îñåíüþ?

Теоретически сажать деревья можно хоть и круглый год. Важно лишь, чтобы почва не была промерзшей, иначе не удастся обеспечить хороший контакт корней с землей. Посадить саженец можно и летом. Только тогда нужно учесть, что влаги растение будет испарять больше, чем в другие сезоны. Поэтому при посадке летом требуется частый и обильный полив, только тогда саженец приживется. Оптимальный период для высаживания деревьев: Ö когда деревья «спят», ожидая благоприятных условий для вегетации; Ö период сна начинается тогда, когда упадут последние листья, и заканчивается, когда «лопаются» почки.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÑÀÄÎÂÎÄÀÌ

Íà Òåðíîï³ëüùèí³ ó 12 ïàðàô³ÿõ çàïðîâàäèëè Êíèãè òâåðåçîñò³. Ó âèäàííÿõ ïàðàô³ÿíè, ÿê³ ìàþòü ïðîáëåìè ç àëêîãîëåì, ïðèñÿãàþòü íå âæèâàòè ñïèðòíîãî. Çà äâà äí³ ³ñíóâàííÿ òàêî¿ êíèãè ó Êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³ ÓÃÊÖ â Òåðíîïîë³ ïðèñÿãó ñêëàëè á³ëüø ÿê 200 îñ³á. Çàïëàíîâàíî, ùî áëèçüêî 60 çàëåæíèõ â³ä àëêîãîëþ ä³òåé Òåðíîïîëÿ îòðèìàþòü äóõîâíó òà ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó. Ö³ºþ äîïîìîãîþ áóäå îõîïëåíî ìîëîäü âèõîâíî¿ êîëîí³¿ äëÿ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé, ÿê³ â÷èíèëè çëî÷èí. ○

МОЖНО И КРУГЛЫЙ ГОД

×È ÂÑß ÎË²ß ÊÎÐÈÑÍÀ?

Íå ïîñàäèòü ëè íàì äåðåâöå?

Ç Þ²ËŪÌ!

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

²ÒÀÍÍß!

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÁÅÇ ÃÀËÀÑÓ ² ÏÈËÓ

ÂÈÐÎÙÓÉÒÅ ÁÓÄÈÍÎÊ! Ïðîåêò íåâåëèêîãî ì³ñòå÷êà, ÿêèé íå òðåáà áóäóâàòè, à âèðîùóâàòè, ðîçðîáèâ ̳ò÷åë Õóàê³ì. Çà çàäóìîì àâòîð³â ïðîåêòó, ñòâîðåííÿ äåðåâà-áóäèíêó ïî÷íåòüñÿ ç âèñàäæóâàííÿ äåðåâ - â'ÿçà, äóáà, êèçèëó. Ïîò³ì ñê³ëüêè ðîñòèìóòü äåðåâà, ñò³ëüêè òâîðö³ ïåðåïë³òàòèìóòü ¿õí³ ã³ëêè. Öÿ òåõí³êà ó ñàäîâî-ïàðêîâîìó ìèñòåöòâ³ â³äîìà ÿê ñïîñ³á ñòâîðåííÿ «æèâèõ ñò³í».

9 Íå ïîêóïàéòå ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë ñ îòêðûòûìè êîðíÿìè. 9 Åñëè íà äåðåâöàõ ðàñïóñòèëèñü ëèñòüÿ - âûñàæèâàòü èõ óæå ïîçäíî. 9 Åñëè ïðîäàâåö ïóòàåòñÿ â õàðàêòåðèñòèêàõ òîãî èëè èíîãî ñîðòà, íå çíàåò, íà ÷òî îí ïðèâèò, íå ñòîèò èìåòü ñ íèì äåëà. 9 Íå òîò ñîðò ìîãóò ïîäñóíóòü â êðóïíîì ñàäîâîì öåíòðå è íà ðûíêå. Áîëüøå ãàðàíòèè, ÷òî êóïëåí èìåííî òîò «òîâàð», ìîãóò äàòü ïèòîìíèêè, çàíèìàþùèåñÿ âûðàùèâàíèåì êóëüòóð.

ÏËÞÑÛ ÂÅÑÍÛ  За зиму есть возможность подготовиться теоретически, составить план посадок, на основании которого уже заказать саженцы.  За зиму можно подготовить ямы, инструмент и привести сад в порядок не торопясь.  У деревьев больше шансов выжить. Они лучше приживаются в тепле.  Весна и лето - сезон дач. Тем, кто любит проводить время именно здесь, не стоит беспокоиться о том, что саженцы украдут.  Деревья, посаженные весной, получают на один год вегетации больше. При осенней посадке урожай получите на год позже.

ÌÈÍÓÑÛ ÂÅÑÍÛ  При весенней посадке необходимо полить саженец дважды: при посадке и через сутки, взрыхлить землю и накрыть мульчей.  Потом тоже придется часто поливать посаженное дерево, особенно если стоит жаркая или ветреная погода.  Жаркая весна и знойное лето могут погубить саженцы.

ÏËÞÑÛ ÎÑÅÍÈ  Растениям-новоселам легче в дождливую и пасмурную погоду.  Осенью особенно богатый выбор посадочного материала, поскольку именно в этот период питомники начинают реализацию саженцев.  Лучше принимаются деревья, посаженные вечером или ранним утром, когда не печет солнце и не ветрено.  Достаточно одного полива. Прохлада и частые дожди позаботятся о питомцах и хозяине.  Если зима не будет слишком суровой, почва не промерзнет на глубину залегания корней. В этом случае посаженное дерево за зиму отрастит всасывающие корешки и залечит раны, причиненные пересадкой.

ÌÈÍÓÑÛ ÎÑÅÍÈ  Если зима окажется слишком холодной, деревья могут замерзнуть и погибнуть.  Погубить саженцы могут сильный снегопад, гололед и даже ветер.  Грызуны - недруги деревьев. Они любят лакомиться их корой.  Саженцы могут украсть, если сад всю зиму остается без присмотра.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Àíàòîëèé Ãîíòîâîé, äèðåêòîð àññîöèàöèè «Äíåïðî-

ñàäâèíïðîì»: - Íà ìîé âçãëÿä, ñàæàòü äåðåâüÿ æåëàòåëüíåå îñåíüþ, ÷åì âåñíîé. Îñåíüþ îíè ëó÷øå ïðèæèâàþòñÿ. Ñðåäíåðîñëûå è âûñîêîðîñëûå âèäû äåðåâüåâ ìîæíî âûñàæèâàòü â ëþáîé ñåçîí. À âîò êàðëèêîâûì, â òîì ÷èñëå êîñòî÷êîâûì, äåðåâüÿì ëó÷øå óäåëÿòü âíèìàíèå âåñíîé. Íî ñàìîå ãëàâíîå ïðàâèëî äëÿ âñåõ ñàäîâîäîâ - ñàæåíöû íóæíî ïîëèâàòü íåçàâèñèìî îò ñåçîíà è ñðàçó æå ïîñëå ïîñàäêè îáÿçàòåëüíî îêó÷èòü. ×òî êàñàåòñÿ ñðîêîâ, òî ïî àãðîòåõíîëîãèè äåðåâüÿ æåëàòåëüíåå ïîñàäèòü äî 1 íîÿáðÿ. Õîòÿ èçâåñòíû ñëó÷àè, êîãäà ðàñòåíèÿ ñàæàëè äî äåêàáðÿ, è íè÷åãî ñòðàøíîãî ñ íèìè íå ïðîèçîøëî.


р3

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.10.2010 ð. ¹ 76 (1168) ○

ÒÐÀÃÅÄ²ß ÍÀ ÄÎÐÎDz

ÍÎÂÈÍÈ

Òðè æåðòâè øèðîêî¿ âóëèö³

À ÄÅ ÁÀÁÓÑß?

ÑÓѲÄ-«ÑÒÓÊÀ×»

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÀIJ¯ ÃÀÉÂÎÐÎÍÑÜÊί (²À «ÍÎÂÈÉ Ì²ÑÒ») ÒÀ Î×ÅÂÈÄÖ²Â

74-ð³÷íà ïåíñ³îíåðêà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ïîáîþþ÷èñü çàãóáèòè êëþ÷³ â³ä êâàðòèðè, ëèøèëà äóáë³êàòè ó 22-ð³÷íîãî ñóñ³äà. Õëîïåöü âèð³øèâ çàéòè â ÷óæó îñåëþ ³ âêðàñòè ùîñü, àëå áàáóñÿ éîãî «çàñòóêàëà». Òîä³ çëî÷èíåöü íå ðîçãóáèâñÿ ³ âäàðèâ ïåíñ³îíåðêó ìîëîòêîì. Ñóñ³äà-«ñòóêà÷à» çàòðèìàëè ïðàâîîõîðîíö³, éîìó çàãðîæóº â³ä 7 äî 15 ðîê³â òþðìè.

Òðîº æ³íîê î 6.40 ðàíêó ïåðåõîäèëè ïðî¿æäæó ÷àñòèíó Íàáåðåæíî¿ Ïåðåìîãè. Çâè÷àéíèé ïåðåõ³ä âóëèö³ îáåðíóâñÿ äëÿ íèõ ëåòàëüíî. Âñ³ âîíè çàãèíóëè ï³ä êîëåñàìè ïîçàøëÿõîâèêà

Á²ËÈÉ ÏÎÐÎØÎÊ

«ÍÀÐÊÎÁÀÐÎÍ» Ó ÏÎÃÎÍÀÕ

Ç ÏÅÐØÈÕ ÐÓÊ:

ÎÁËÀÑÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÌÂÑ Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ÷.3 ñò.286 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó. Ïîïåðåäíüî àâòîìîá³ëåì êåðóâàâ éîãî âëàñíèê, ÿêèé íà òåïåð³øí³é ÷àñ çàòðèìàíèé. Òðèâຠñë³äñòâî.

ÂËÀÑÍÈÊÀ ÌÀØÈÍÈ ÇÀÒÐÈÌÀËÈ Трагедія сталась на пішохідному переході поблизу будинку №56. Три жінки, 1965, 1967 та 1948 років народження, переходили дорогу. Проїжджа частина там

ÍÎÂÈÍÈ Â×ÓÑß ÃÐÀÒÈ

ÀÍÒÎÍ ÏÐÎÒÈ ÌÓÇÈÊÀÍÒÀ Äåÿê³ ëþäè òàê íå ëþáëÿòü ìóçèêó, ùî ãîòîâ³ íà áóäü-ÿêîãî ìóçèêàíòà ìàëî íå ñîáàê ñïóñêàòè. Ïîçàâ÷îðà çðàíêó â îäíîìó ç áóäèíê³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó 38-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê âèõîäèâ ³ç êâàðòèðè ç ã³òàðîþ. Ó ï³ä’¿çä³ éîãî çóñòð³â ìàëîçíàéîìèé íà ³ì’ÿ Àíòîí. ³í ïîáèâ ÷îëîâ³êà, à ã³òàðó çàáðàâ. Òîãî æ äíÿ çëî÷èíöÿ çàòðèìàëè îõîðîíö³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè ³ ïåðåäàëè ó ì³ë³ö³þ. «Ã³òàðèñòó» çàãðîæóº 4-6 ðîê³â òþðìè.

доволі широка. Не встигши перейти вулицю на зелений сигнал світлофора, жінки зупинились на розподілювальній смузі і чекали, доки можна буде йти далі. «У цей час у напрямку вулиці Космічної на сигнал світлофора, що дозволяє рух, їхав позашляховик Toyota

Prado, під колеса якого і потрапили пішоходи», - розповіли кореспонденту «Вістей» в обласному управлінні ДАІ. Удар був настільки сильний, що тіла жінок лежали на відстані 100 метрів одне від одного. Одна загибла знаходилась прямо на «зебрі». Двоє жінок загину-

ли на місці пригоди. Третю доправили «швидкою» до лікарні ім. Мечникова, де від отриманих травм вона померла. Рух на Набережній ускладнився на 2 години. Водій, який скоїв наїзд, з місця пригоди втік. Через кілька годин в одному з дворів на ж/м Перемога-6 знайшли покинуту Toyota Prado, опис якої збігався з описами очевидців з місця трагедії. Автомобіль був без номерних знаків і мав пошкоджену передню частину. Правоохоронці вже затримали власника машини.

ÇÂ’ßÇÊÈ ×È ÇÀÊÎÍÈ?

Êâàðòèðà çà 15 òèñÿ÷ ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Ãðîø³ íå ò³ëüêè áóäóþòü ì³ñòà, àëå é ðóéíóþòü äðóæáó. Ãðîìàäÿíèí Ã. ïîçè÷èâ ãðîø³ ãðîìàäÿíèíó ×. Òîé ÷è íå ì³ã, ÷è íå õîò³â ¿õ ïîâåðòàòè. Àëå ñïðàâà äâîõ ëþäåé ïîòðàïèëà äî ñóäó, àäæå éøëîñÿ ïðî 45 òèñ. äîëàð³â. Ïðîòå çãîäîì â ³ñòî𳿠ç’ÿâèëàñü íîâà ä³éîâà îñîáà - ñï³âðîá³òíèê îäíîãî ç óïðàâë³íü Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè ДІЙОВІ ОСОБИ: КРЕДИТОР, БОРЖНИК І ХАБАРНИК Цивільна справа про неповернення боргу розглядалась районним судом Дніпропетровська з жовтня 2008 року. За два роки суд устиг накласти арешт на квартиру громадянина Ч. на ж/м Перемога, яку той купив, використовуючи боргові гроші як первинний пайовий внесок. Незабаром звичайна цивільна справа набрала кримінального характеру, коли в неї втрутилась співробітниця управління Дніпропетровської міськради.

Держслужбовка хотіла допомогти одній зі сторін цивільного конфлікту, використовуючи свої зв’язки. Посадовець мала намір отримати хабара 15 тис. доларів США від брата громадянина Ч., а за це - скасувати рішення суду про арешт квартири. Зробити все вона хотіла досить просто - відкликавши позовну заяву громадянина Г. Як «бонус» чиновниця обіцяла клієнту допомогти отримати технічний паспорт на квартиру та організувати якнайшвидше рішення сесії міської ради Дніпропетровська про визнання права власності на вказане помешкання за громадянином Ч. Схоже, службове становище і зв’язки сьогодні куди важливіші, ніж закон.

ДЕПУТАТИ З НАМИ «14 жовтня, щоб не викликати зайвих питань, держслужбовка використала іншу особу. Дала в руки «невідаючому» гроші і попросила передати їх начальнику одного з відділень банку. У пакунку було 12 тис. доларів США. Посадовець

̳ë³ö³îíåðè íå çàâæäè ìîæóòü ïèøàòèñÿ ÷åñòþ ìóíäèðà. Êàï³òàí ì³ë³ö³¿ îäíîãî ç ðàéâ³ää³ë³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà òîðãóâàâ íàðêîòèêàìè. Ùå âë³òêó ³íø³ ïðàâîîõîðîíö³ ïðîâåëè êîíòðîëüíó çàêóïêó ìåòàìôåòàì³íó íà 3,5 òèñ. ãðèâåíü. À çàðàç ñïðàâó ãîðåì³ë³ö³ÿíòà âæå ðîçãëÿäຠÆîâòíåâèé ðàéîííèé ñóä. «Íàðêîáàðîíà» òðèìàþòü ï³ä âàðòîþ. Òðèâຠñë³äñòâî. ○

7 ÐÎʲ ÒÞÐÌÈ

ÄÅÐÅÂ’ßÍÈÉ ÐÎÇÁ²ÉÍÈÊ

ÃÐÎز ÏÅÐÅÄÀÂÀËÀ ËÞÄÈÍÀ, ßÊÀ Ͳ×ÎÃÎ ÍÅ ÇÍÀËÀ запевнила посильного, що гроші призначені для розміщення на депозитному рахунку посадовця», - розповів начальник відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю міського управління міліції Дніпропетровська Сергій Булькач. Того ж дня прокуратура Індустріального району порушила кримінальну справу проти чиновниці міської ради за «отримання хабара». Підозрювану затримали. Їй загрожує від п’яти до десяти років не бачити волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

Âèíàõ³äëèâèé, ðàí³øå ñóäèìèé, ìåøêàíåöü Òîìàê³âñüêîãî ðàéîíó çàðîáëÿâ íà æèòòÿ äîñèòü íåõèòðèì ñïîñîáîì - ðîçáîºì. 17 æîâòíÿ â³í çàáðàâ ó æ³íêè â ì³ñöåâîìó ìàãàçèí÷èêó 250 ãðèâåíü, à 19 æîâòíÿ â îäíîìó ç òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â Òîìàê³âêè çàâîëîä³â 315 ãðèâíÿìè ³íøî¿ ïîòåðï³ëî¿. Çëîâìèñíèê ïîãðîæóâàâ ï³ñòîëåòîì, ÿêèé òðèìàâ ó êèøåí³ êóðòêè. Òîãî æ äíÿ ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè 24-ð³÷íîãî ðîçá³éíèêà, ï³ñòîëåòà íå çíàéøëè, çàòå çíàéøëè ìàëåíüêó äåðåâ’ÿíó ïàëè÷êó, ÿêà ³ âèÿâèëàñü çíàðÿääÿì çëî÷èíó. Çàðàç âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè. Äåðåâ’ÿíîìó ðîçá³éíèêó çàãðîæóº äî 7 ðîê³â çà ãðàòàìè. Óïðàâë³ííÿ ÑÁ Óêðà¿íè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ç ãëèáîêèì ñóìîì ïîâ³äîìëÿº ïðî ïåðåä÷àñíó ñìåðòü ï³ñëÿ òÿæêî¿ õâîðîáè ñòàðøîãî ïðàïîðùèêà ×ÎÐÍÎÃÎ ÄÌÈÒÐÀ ²ÊÒÎÐÎÂÈ×À . Êåð³âíèöòâî òà îñîáîâèé ñêëàä óïðàâë³ííÿ âèñëîâëþþòü ãëèáîê³ é ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì ç ïðèâîäó òÿæêî¿ âòðàòè. Âàñ ñï³òêàëî äóæå âàæêå âèïðîáóâàííÿ. Ìè ïîä³ëÿºìî á³ëü íåïîïðàâíî¿ âòðàòè ³ ñóìóºìî ðàçîì ç âàìè. Ïàì'ÿòü ïðî Äìèòðà ³êòîðîâè÷à íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ ó íàøèõ ñåðöÿõ.


р10

14 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.10.2010 ð. ¹ 76 (1168)

Ó ÇÎͲ ÓÂÀÃÈ

Íåáåçïå÷í³ çñóâè ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ͲÊÎÏÎËÜ

ÀÂÒÎÁÓÑÈ Ç̲ÍßÒÜ ÌÀÐØÐÓÒ Ó çâ’ÿçêó ç áóä³âåëüíèìè ðîáîòàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ë³êâ³äàö³ºþ ï³äòîïëåííÿ â ðàéîí³ âóëèö³ Êóðñüêà òà ïðîâóëêó Êîòîâñüêîãî, ðóõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â ¹ 6 ³ ¹ 6-à ïî âóëèö³ Äîâãàë³âñüê³é â³ä âóëèö³ 8 Áåðåçíÿ äî ÇÎØ ¹ 16 çä³éñíþâàòèñÿ íå áóäå. Àâòîáóñè ìàðøðóò³â ¹ 6 òà ¹ 6-à âåëèêî¿ ì³ñòêîñò³ òà àâòîáóñè ìàëî¿ ³ ñåðåäíüî¿ ì³ñòêîñò³ ðîçâåðòàòèìóòüñÿ íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Äîâãàë³âñüêà ³ 8 Áåðåçíÿ òà â ðàéîí³ ÇÎØ ¹ 16.

ÍÎÂÈÍÈ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÏËÀÍÓÉÒÅ ÄÎÐÎÃÓ Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ ç 18 ïî 22 æîâòíÿ ìîäåðí³çóº òà ðåìîíòóº 5 êì êî볿. Ðîáîòè çàïëàíîâàí³ íà ïåðåãîí³ Ñóõà÷³âêà - Áàãë³é. Òàêîæ ïðîâîäèòèìóòü êàïðåìîíò íà ñòàíö³¿ ѳìôåðîïîëü, ñåðåäí³é ðåìîíò áóäå íà ä³ëüíèöÿõ Ìèðîâà - Ìàðãàíåöü, Ðÿäîâà Ãðåêóâàòà, íà ñòàíö³ÿõ ³ëüíîã³ðñüê, Âåðõíüîäí³ïðîâñüê, Çàïîð³ææÿ ˳âå. Ó öüîìó çâ'ÿçêó ìîæëèâ³ çì³íè â ðóñ³ òðàíñïîðòó. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Сьогодні науковці говорять, що Дніпропетровськ - лідер в Україні по зсувонебезпечних ділянках. А по кількості підтопленої території місто на другому місці. Найнебезпечнішим районом залишається Тополя. «У нашому будинку покосилися сходи, блоки опустились на півметра», - з сумом розповідає про стан багатоповерхівки мешканець ж/м Тополя-1 Дмитро Кучеренко. Люди кажуть, що Ту-

ÍÅÕÀÉ ÂÈÏÐÀÂÄÀª ÑÅÁÅ Â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äêðèëè íîâèé òèì÷àñîâèé àâòîáóñíèé ìàðøðóò çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ¹ 95-À. ³í ðóõàòèìåòüñÿ çà òàêèì íàïðÿìîì: âóë. Êîñ³îðà - âóëèöÿ Áàéêàëüñüêà - âóë. ßíòàðíà - âóëèöÿ Ãåðî¿â Ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè (æ/ì Êëî÷êî) - âóë. Áåðåçèíñüêà Äîíåöüêå øîñå - Êàéäàöüêèé ì³ñò - Êàéäàöüêèé øëÿõ - ïðîñïåêò Ñâîáîäè - âóë. Ïàíàñà Ìèðíîãî - Íàáåðåæíà Çàâîäñüêà - æ/ì Ïàðóñ (ïðîâ. Ïàðóñíèé). Ìàðøðóò çàïî÷àòêîâàíî äëÿ ç'ÿñóâàííÿ ïîòðåáè ó íüîìó ìåøêàíö³â æèòëîâîãî ìàñèâó Êëî÷êî. ßêùî â³í âèïðàâäຠñåáå, òî áóäå ïîñò³éíèì. ○

Æ/Ì ÒÎÏÎËß ÍÅ ªÄÈÍÀ «ÃÀÐß×À ÒÎ×ÊÀ»

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÅËËÀ ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ, êàíäèäàò ãåîëîãî-ì³íåðàëîã³÷íèõ íàóê: - Ïëàâóí - íåêåðîâàíèé ãðóíò, â³í ïðèéìຠâîäó, àëå â³äêà÷àòè ç íüîãî ¿¿ âæå íåìîæëèâî. ßêùî ìè íå çâåðíåìî óâàãó íà öþ ïðîáëåìó, òî ïðîöåñ ðóéíàö³¿ áóäå íåâ³äâîðîòíèé. нельна балка, яка знаходиться поряд з будинком, небезпечна, тут утворився зсув більш ніж півкілометра. Причини - руйнування одного з водостоків, - забруднення балки будсміттям, вирубування дерев на схилах. Вода розмиває грунт, підтоплює фундаменти сусідніх будинків. Проте цей район - не єдина «гаряча точка» на карті міста. Окрім Тополі-

1, 2, 3, небезпечними для життя є проспекти: Кірова, Гагаріна, Нагірний район та територія обласної лікарні ім. Мечникова. «Каналізаційні мережі пережили «вік» своєї експлуатації, - підкреслює професор Національного гірничого університету Сергій Власов. - От вода і йде в землю, під фундаменти. Через це виникають аварійні ситуації. А ще

Дніпропетровськ стоїть на лесових породах, від потрапляння води вони швидко набувають плавунних якостей!» У 2010 році місто отримало 1 млн. 140 тис. грн. на протизсувні заходи. За словами директора Дніпропетровського міського КП інженерного захисту території міста Юрія Берези, ця сума дала можливість тримати ситуацію під контролем. Проте чиновник прогнозує: «Якщо бюджетне фінансування не збільшиться і не будуть вжиті радикальні заходи, у Дніпропетровську можуть статись нові небезпечні зсуви».

ÍÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Áèçíåñ â ðàññðî÷êó îò ÓêðÀÂÒÎ Ïîëîæèòåëüíûìè ïðèçíàêàìè âîññòàíîâëåíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â Óêðàèíå ìîæíî ñ÷èòàòü ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàþùèéñÿ ñïðîñ íà àâòîìîáèëè, êîòîðûå ïîìîãàþò çàðàáàòûâàòü è ïð ïðèèóìíîæàòü äîõîäû ñâîèõ âëàäåëüöåâ. Îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð êîììåð÷åñêîé òåõíèêè JAC, êîìïàíèÿ ÒÄÖ-ÀÂÒÎ ñîâìåñòíî ñ ëèçèíãîâîé êîìïàíèåé ÓÊÐÀÂÒÎËÈÇÈÍà (îáå êîìïàíèè âõîäÿò â Ãðóïïó êîìïàíèé ÓêðÀÂÒÎ), ïðåäëàãàþò ëèçèíãîâûé ïðîäóêò, êîòîðûé íà äàííûé ìîìåíò íå èìååò àíàëîãîâ íà ðûíêå Óêðàèíû â ñåãìåíòå ëåãêèõ ãðóçîâèêîâ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÏÎÊÀÆÓÒÜ ÑÅÁÅ Â ²ÒÀ˲¯ Ïàâëîãðàäñüêà øêîëà ê³êáîêñèíãó ï³äòâåðäèëà ðåïóòàö³þ îäí³º¿ ç íàéêðàùèõ â Óêðà¿í³. ¯¿ âèõîâàíö³ ó ñêëàä³ êîìàíäè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ çàâîþâàëè ïåðøå ì³ñöå íà íåùîäàâíîìó ðîç³ãðàø³ íàö³îíàëüíîãî Êóáêà ïî àìàòîðñüêîìó ê³êáîêñèíãó. Íåçàáàðîì ñïîðòñìåíè ïî¿äóòü äî ²òà볿 íà ×åìï³îíàò ñâ³òó ç àìàòîðñüêîãî ê³êáîêñèíãó. Ïàâëîãðàäö³ ñïîä³âàþòüñÿ ïîâåðíóòèñü ³ç ïåðåìîãîþ.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ - ÍÀ ²² ̲ÑÖ² ÏΠϲÄÒÎÏËÅÍÍßÕ

Êîëè 13 ðîê³â òîìó íà æ/ì Òîïîëÿ-1 âíàñë³äîê çñóâó ãðóíòó ï³ä çåìëþ ï³øëè äèòñàäîê, áàãàòîïîâåðõîâèé áóäèíîê ³ øêîëà, íàâ³òü «äàëåê³» â³ä ãåîëî㳿 ëþäè çðîçóì³ëè: çñóâè - ïðîáëåìà, íà ÿêó íå ñë³ä çàêðèâàòè î÷³. Ñâ³äêè òèõ ïîä³é ³ äîñ³ áîÿòüñÿ çàñèíàòè ó âëàñíèõ êâàðòèðàõ. Òà é ìàþòü äëÿ ïîáîþâàíü «ñâ³æ³» ï³äñòàâè - äí³ïðîïåòðîâñüê³ íàóêîâö³ ïîïåðåäæàþòü: òðàãåä³ÿ ìîæå ïîâòîðèòèñü!

Для того чтобы предоставить бизнесменам возможность развиваться, не привлекая при этом кредитные средства на покупку автомобилей, так как кредитование связано с выплатами годовых процентов, значительно удорожающих конечную стоимость продукта, новая лизинговая программа предлагает обычную рассрочку в обычном понимании этого слова. Так, при наличии 50%

от стоимости автомобиля JAC грузоподъемностью 1,75 тонны, цена на который стартует от 58 296 грн., и выбрав срок лизинга на 13 месяцев, клиенту не нужно будет выплачивать проценты за пользование средствами лизинговой компании и задумываться о расходах на выплату комиссий. Единственное, что нужно будет оплатить клиенту, это 100 грн. за услуги по оформлению договора лизинга и выплачивать ос-

таток стоимости равными частями. Если необходим более длительный срок лизинга, можно воспользоваться вариантом, который при наличии 50% стоимости выбранного автомобиля позволяет на протяжении 24 месяцев пользоваться средствами лизингового партнера, не задумываясь о годовых процентах. Этот вариант предусматривает одноразовую комиссию в размере 2,49%, что по

сравнению с кредитными предложениями банков сумма незначительная. Кроме этих вариантов, если клиент располагает менее чем половиной стоимости легкого грузовика JAC, есть варианты, предусматривающие авансовые платежи в размере 20% и 30% на срок до 36 месяцев. С детальными условиями новой программы «Бизнес в рассрочку» можно ознакомиться, позвонив по телефону «горячей линии» 0 800 501 752 (звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные) или обратившись к ближайшему дилеру коммерческой техники JAC в вашем регионе. Адреса предприятий можно найти на сайте www.gruzoviki.kiev.ua.


р11

МИРСЬКІ СПРАВИ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.10.2010 ð. ¹ 76 (1168) ○

ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

ÍÎÂÈÍ È ÍÎÂÈÍÈ

Ýêîëîãè÷åñêèé àêöåíò ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû áèçíåñà ñåãîäíÿ îïðåäåëÿåòñÿ íåñêîëüêèìè êëþ÷åâûìè ïîêàçàòåëÿìè. Âñå áîëüøå ñîâðåìåííûõ ïðåäïðèÿòèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà äîëãîâðåìåííîå óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå, âèäÿò îäíó èç ñâîèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ â òîì, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü âîçäåéñòâèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è ìàêñèìàëüíî êîìïåíñèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî âëèÿíèÿ С каждым годом в нашем регионе увеличивается количество социально-ответственных предприятий, которые акцентируют свое внимание на экологической безопасности производства. К ним относятся и тепловые электростанции ОАО «Днепроэнерго». Криворожская ТЭС является наиболее эффективной станцией как в сети «Днепроэнерго», так и среди предприятий тепловой генерации Украины. И секрет ее успеха - в использовании передовых технологий, оборудования и технологических решений. Это позволяет тепловой электростанции использовать все ресурсы с максимальной эффективностью. Сегодня станция имеет самый низкий удельный расход топлива в тепловой генерации в расчете на 1 киловатт произведенной электроэнергии. Этот показатель достигается благодаря планомерной реализации стратегии развития ОАО «Днепроэнерго» до 2012 года, которая предусматривает значительные инвестиции в реконструкцию и модернизацию оборудования. Внедрение новых технологий дает возможность значительно улучшить безаварийность работы энергетических объектов и обеспечить бесперебойность поставки электроэнергии. А также, что немаловажно, - это позволяет не только более экономно расходовать природные ресурсы, но и минимизирует воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду. «Вопросы экологической безопасности производства в «Днепроэнерго» в целом и на

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

×ÅÊÀÞÒÜ ÇÈÌÓ Ñåðãåé Äåãòÿðåíêî, äèðåêòîð Êðèâîðîæñêîé ÒÝÑ

Криворожской ТЭС в частности являются одним из ключевых приоритетов развития,- констатирует директор по охране труда и экологии ОАО «Днепроэнерго» Валерий Фелиндаш. - На эти цели компания выделяет значительные средства, и финансирование экологических направлений деятельности Компании из года в год увеличивается». С намерением получить более детальную информацию в этом вопросе мы обратились к директору Криворожской ТЭС Сергею Дегтяренко: - Если сравнивать показатели финансирования природоохранных мероприятий, которые осуществляются на нашей тепловой электростанции, за 9 месяцев текущего года с показателями аналогичного периода 2009 года мы увидим значительный прогресс. К примеру, на текущее содержание и обслуживание природоохранных объектов и оборудования за 3 квартала 2010 года выделено 9,25 млн. грн., что на 0,5 млн. грн. больше, чем в прошлом году, - конкретизирует Сергей Михайлович.

Ñ ÍÀ×ÀËÀ 2010 ÃÎÄÀ ÊðÒÝÑ ÍÀÏÐÀÂÈËÀ ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÁÎËÅÅ 158 ÌËÍ. ÃÐÍ. Капитальные инвестиции в реконструкцию энергоблока №3 с реконструкцией электрофильтров для очистки воздуха от продуктов горения угля составили 100,5 млн. грн., что на 89,2 млн. грн. больше, чем в 2009 году. На модернизацию золоотвала выделено 5,4 млн. грн. На эти же цели в 2009 году было выделено 1,07 млн. грн. Помимо технического перевооружения станции, которое улучшает экологические характеристики производства электроэнергии и тепла, Криворожская ТЭС ОАО «Днепроэнерго» выплачивает огромные суммы в виде обязательных сборов и платежей. Сбор за загрязнение окружающей природной среды

- один из наиболее важных. Данный сбор взимается за выбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов. За 9 месяцев 2010 года в качестве сбора за загрязнение окружающей среды начислено 38,5 млн. грн., что на 11,8 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельной строкой вложений в экологические мероприятия является плата в бюджет за использование водных ресурсов. На эти цели за 3 квартала 2010 года Криворожская ТЭС перечислила в бюджеты различных уровней 5,1 млн. грн., что на 0,5 млн. больше, чем в 2009 году. За 9 месяцев 2010 года на цели охраны окружающей среды Криворожская ТЭС ОАО «Днепроэнерго» уже выделила 158,7 млн. грн. Это на 106,3 млн. больше, чем в прошлом году! И 70% этих средств остаются в бюджетах региона. И реализация природоохранных мероприятий на станции продолжается. Начиная с 2011 года, планируется выделить значительные средства на техническое переоснащение энергоблоков №№ 1; 5; 4; 9 с установкой современных высокотехнологичных электрофильтров, отвечающих требованиям европейских стандартов по выбросам в атмосферу. Эти факты подтверждают, что «Днепроэнерго» планомерно активизирует работу в области экологической безопасности, задекларированную в стратегии устойчивого развития Компании, на собственном примере доказывая конкретными делами, что эффективный бизнес обязан нести ответственность за экологическую обстановку в регионе и предпринимать все необходимые меры для ее улучшения.

«ÎÒÕÎÄÍÎÅ» ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ìóñîð ñìåíèë «õîçÿèíà» ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 Êèðîâñêîì ðàéîíå Äíåïðîïåòðîâñêà ñìåíèëè êîìïàíèþ ïî âûâîçó ìóñîðà. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ âìåñòî «ÃÐÈÍÊÎ - Äíåïð» çäåñü ðàáîòàåò «Äíåïðîêîììóíòðàíñ»

ÌÓÑÎÐ ÂÛÂÎÇÈËÈ ÍÅÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎ

Решение о замене одной компании другой связано с тем, что услуги предоставлялись несвоевременно и в недостаточном качестве. Об этом рассказал

журналистам начальник управления обращения с отходами в городе Днепропетровского горсовета Игорь Шкуренко. «Днепрокоммунтранс» уже

установил в Кировском районе 250 новых контейнеров, на 14 октября было вывезено 400 куб. м мусора. О смене компании по вывозу мусора оповестили и банки. Кроме того, управление намеревается решить извечную осеннюю проблему. Днепропетровским дворникам запретят жечь опавшую листву. С начальниками ЖЭКов проведут работу, чтобы они разъяснили это своим работникам.

 îáëàñíîìó öåíòð³ çàòâåðäæåíî ïëàí çàõîä³â íà çèìîâèé ïåð³îä. Çîêðåìà, ì³ñüêèì êîìóíàëüíèì ñëóæáàì äîðó÷åíî ïåðåâ³ðèòè òåõí³÷íèé ñòàí àâòîìîá³ëüíî¿ òà ³íæåíåðíî¿ òåõí³êè, åëåêòðè÷íèõ òà ³íæåíåðíèõ çàñîá³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè çàä³ÿí³ â ë³êâ³äàö³¿ ñí³ãîâèõ çàìåò³â òà îæåëåäèö³. ²íø³ ì³ñüê³ ñëóæáè ï³ä ÷àñ çèìîâî¿ íåãîäè ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè ðóõ ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó òà îðãàí³çóâàòè ñâîº÷àñíó øâèäêó ìåäè÷íó äîïîìîãó íàñåëåííþ. À ïðè çíà÷íîìó çíèæåíí³ òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ ñòâîðèòè ïóíêòè îá³ãð³âó äëÿ îñ³á áåç âèçíà÷åíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÏÐÎÕÎËÎÄÀ ÍÀÁËÈÆÀª ÃÐÈÏ Ãðèïó â ì³ñò³ ïîêè ùî íåìàº, àëå âàêöèíóâàòèñü â³ä íüîãî ìåäèêè ðàäÿòü óæå ñüîãîäí³. ² ïðèâ³ä äëÿ öüîãî º. Ó ì³ñò³ ÷èñëî çàõâîðþâàíü ãîñòðèìè ðåñï³ðàòîðíèìè ³íôåêö³ÿìè (Ãв) îñòàíí³ì ÷àñîì ð³çêî çðîñëî. Ëèøå çà 9 ì³ñÿö³â ê³ëüê³ñòü çàõâîðþâàíü Ãв, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì, çá³ëüøèëàñü íà ÷âåðòü. Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó çàðåºñòðîâàíî áëèçüêî 17,5 òèñ. õâîðèõ. Ïðè÷îìó 78% ³ç íèõ ä³òè. Çà ñëîâàìè ìåäèê³â, ñüîãîäí³ ì³ñòî çíàõîäèòüñÿ íà 14% íèæ÷å â³ä êîíòðîëüíîãî ð³âíÿ åï³äå쳿 Ãв. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÑÅÇÎÍ ÒÅÀÒÐÓ Äí³ïðîäçåðæèíñüêèé ìóçè÷íîäðàìàòè÷íèé òåàòð ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè â³äêðèâ þâ³ëåéíèé ñåçîí - äî 75-ð³÷÷ÿ çàñíóâàííÿ ïðîôåñ³éíîãî òåàòðó â ì³ñò³. Çà 30 ðîê³â òåàòð ïîñòàâèâ ïîíàä 220 ñïåêòàêë³â, ïîáóâàâ íà ãàñòðîëÿõ ³ ôåñòèâàëÿõ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ áëèçüêîãî çàðóá³ææÿ. Äî â³äêðèòòÿ ñåçîíó ï³äãîòóâàëè ïðåì’ºðó âèñòàâè «Ëþáîâ íà Çàð³÷í³é âóëèö³» çà ìîòèâàìè êóëüòîâîãî ðàäÿíñüêîãî ô³ëüìó «Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå».


р12

16 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

ÕÂÀÒÈÒ ÁÅÐÅÌÅÍÅÒÜ Ñàìàÿ ïëîäîâèòàÿ ñóððîãàòíàÿ ìàòü Áðèòàíèè Äæèë Õîêèíñ íàìåðåíà çàêîí÷èòü êàðüåðó ìàìû. Õîêèíñ ðåøèëà, ÷òî ñ íåå õâàòèò çà ïîñëåäíèå 19 ëåò îíà ðîäèëà âîñåìü äåòåé.  Áðèòàíèè îôèöèàëüíî óñëóãè ñóððîãàòíîé ìàòåðè íå îïëà÷èâàþòñÿ. Íî, êàê ïðàâèëî, æåëàþùèì ïðîèçâåñòè ïîòîìñòâî ïàðàì äàþò îêîëî 12000 ôóíòîâ â êà÷åñòâå âîçìåùåíèÿ çàòðàò è ìîðàëüíîãî óùåðáà çà áåðåìåííîñòü.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÌÅÍßÅÌ ÏÎË?

ÈÇ ÆÅÍÙÈÍÛ -  ÌÓÆ×ÈÍÓ Ìèíçäðàâ âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé óçàêîíèòü ñìåíó ïîëà â Óêðàèíå ñ 18 ëåò. Êðîìå òîãî, ãðàæäàíàì, æåëàþùèì èçìåíèòü/îòêîððåêòèðîâàòü ñâîé ïîë, ïðåäëàãàåòñÿ ðàçðåøèòü èìåòü äåòåé. Îäíàêî â ïðåäëàãàåìîé ðåäàêöèè ïðàâèë îñòàåòñÿ îãðàíè÷åíèå íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî ïî èçìåíåíèþ/êîððåêöèè ïîëà ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â áðàêå. ○

ÂÑÅ ÄËß ÒÅÁß

ÌÈËÛÉ, ÑÚÅØÜ ÁÀÍÀÍ Ñïåöèàëèñòû èç Ñèíãàïóðà ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå â ïèùó áàíàíîâ ïîëåçíî äëÿ çäîðîâüÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñèëüíîãî ïîëà. Ýòè ôðóêòû, ïî ìíåíèþ ó÷åíûõ, ïîçâîëÿþò äîáèòüñÿ áîëåå äëèòåëüíîé ýðåêöèè, à òàêæå óëó÷øàþò êà÷åñòâî ìóæñêîé ñïåðìû è ïîâûøàþò ñòåïåíü ôåðòèëüíîñòè, òî åñòü ñïîñîáíîñòü ê âîñïðîèçâåäåíèþ ïîòîìñòâà. ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.10.2010 ð. ¹ 76 (1168)

ÍÅ ÂÅØÀÒÜ ÍÎÑ

ÏÎÐÀ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÂÛÑÎÊÀß ÑÀÌÎÎÖÅÍÊÀ

ËÞÁÈÒÅ ÑÅÁß Âûñîêàÿ ñàìîîöåíêà - çàëîã çäîðîâüÿ. ×òîáû èìåòü êðåïêîå çäîðîâüå, íàäî ñåáÿ ëþáèòü. Òàêóþ ôîðìóëó âûâåë ïñèõîëîã Ýíäè Ìàðòåíç èç Óíèâåðñèòåòà Êåíòåðáåðè â Íîâîé Çåëàíäèè. Âûñîêàÿ ñàìîîöåíêà çàñòàâëÿåò íàñ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè, êîãäà ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ óãðîçîé.

Ïðîñòî äîáàâüòå êðàñîê ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Çà îêíîì - âñå ìåíüøå ñîëíöà, à âïåðåäè - óíûëàÿ çèìà. Èìåííî â ýòó ïîðó ãîäà íàñ îäîëåâàåò ãðóñòü-òîñêà. Î òîì, êòî áîëåå ïîäâåðæåí ñåçîííîé õàíäðå, êàê ñ íåé áîðîòüñÿ è ïî÷åìó ðàäîñòü òîæå ìîæåò âûçâàòü ñòðåññ óçíàâàëè «Â³ñò³» АЛКОГОЛЬ ЗА ВРАЧА

или плакаты на стенах. Немаловажно правильно планировать день. Так, не стоит ограничивать свою активность с наступлением темноты (поздней осенью и зимой сумерки приходят уже в 16.00-17.00). На это время можно запланировать приятные мероприятия например, поход в кино, театр и тому подобное. А если уж и «заедать» плохое настроение, как это делают многие, то лучше утолять голод бананами, орехами, овощами и рыбой. Если же справиться с хандрой не удается - обращайтесь к специалисту.

По данным ВООЗ, каждый второй житель планеты в разных ситуациях и на определенном этапе своей жизни может пережить те или иные психологические, а также поведенческие расстройства. Если говорить о половых особенностях, то женщины в два раза чаще страдают депрессией, а мужчины больше склонны «унимать» свои проблемы алкоголем. К слову, сильный пол куда реже обращается к специалистам в случае душевного дискомфорта. Свою «ахиллесову пяПОПРОСИТЕ ту» имеет каждый возраст. ПОМОЩИ В 20-30 лет люди, наприЕще десять-пятнамер, более подвержены сесить помощи, нет ничего зонной хандре, в тридцать- ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ постыдного. сорок чаще бывает обычËþäìèëà Þðüåâà, Сегодня в нашей области ная депрессия. äîêòîð ìåäèöèíñêèõ достаточно развита сеть

СЕЗОН «ОСЕНЬ-ЗИМА» Осень - зима - это как раз тот период, когда нас может накрыть сезонная депрессия. Пик ее обострения приходится на октябрь-ноябрь. Связана такая «хандра» с уменьшением светового дня. Ее симптомы сонливость, постоянная усталость, снижение работоспособности. Если в течение двух зим подряд вы чувствуете себя именно так, то это проявление сезонной депрессии. Впрочем можно попытаться ее предупредить. В «унылую пору» нужно добавить в свою жизнь красок - это, например, могут быть яркие картины

íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ïñèõèàòðèè ôàêóëüòåòà ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ ÄÃÌÀ: - Íóæíî ó÷èòüñÿ ìûñëèòü ïîçèòèâíî, ñîçäàâàòü ñâîé ñîáñòâåííûé âíóòðåííèé ìèð, ñîáñòâåííóþ ñèñòåìó öåííîñòåé. Òîãäà âû ñòàíåòå ñïîêîéíåå ðåàãèðîâàòü íà âñå ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÐÀÄÎÑÒÜ! Âûçâàòü ñòðåññ ìîãóò è ðàçíûå æèçíåííûå ïåðåìåíû, äàæå åñëè îíè ðàäîñòíûå èëè íåéòðàëüíûå. Ýòî, íàïðèìåð, ïîñòóïëåíèå â èíñòèòóò, ñâàäüáà, ðîæäåíèå ðåáåíêà, âûõîä íà ïåíñèþ èëè ñòðåìèòåëüíîå ïðîäâèæåíèå ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå, ïðèçûâ íà àðìåéñêóþ ñëóæáó. Äàæå ðåçêîå ïðèîáðåòåíèå áîëüøîé ñóììû, ñêàæåì âûèãðûø â ëîòåðåþ, - ìîæåò âûáèòü èç êîëåè. Òàêîå ÿâëåíèå ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò áèîãðàôè÷åñêèìè êðèçèñàìè.

ÑÅÇÎÍÍÀß ÄÅÏÐÅÑÑÈß - ÕÀÍÄÐÀ ÄÂÅ ÇÈÌÛ ÏÎÄÐßÄ

дцать лет назад поход к психиатру или психологу был событием не менее ужасным, чем визит в онкологию. Сейчас сознание людей потихоньку меняется. В том, чтобы попро-

ÑÈËÜÍÛÉ ÏÎË ÐÅÆÅ ÎÁÐÀÙÀÅÒÑß Ê ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ ˆ 10-15% íàñåëåíèÿ

âî âñåì ìèðå ñòðàäàåò äåïðåññèåé ïî äàííûì ÂÎÎÇ ˆ 70% - ïðèìåðíî òàêîå êîëè÷åñòâî çàáîëåâàíèé ñâÿçàíî ñ ýìîöèîíàëüíûìè ñòðåññàìè ˆ Ê êîíöó 2020 ãîäà, ïî ïðîãíîçàì, äåïðåññèè áóäóò âñòðå÷àòüñÿ â äâà ðàçà ÷àùå, ÷åì ñåé÷àñ, è çàéìóò âòîðîå ìåñòî ïîñëå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. предоставления психолого - психиатрической помощи. Специалисты этого профиля работают во всех центральных районных и городских больницах. Если вы не можете самостоятельно найти выход из той или иной ситуации, решить психологически значимую проблему, либо вас терзают немотивированная тревога, паника или страх, бессонница - обратитесь к врачу.


р5

ЖИТТЯБУТТЯ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

21.10.2010 ð. ¹ 76 (1168) ○

ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÀÌÓÐÑÊÈÅ ÂÎËÍÛ

ͲÊÎÏÎËÜ

ÎÑÁÁ ÏËÀÒÈÒÜ ÇÀ ÊÂÀÄÐÀÒÈ Íà çàñ³äàíí³ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêðàäè çàòâåðäèëè òàðèôè íà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â ³ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ ÎÑÁÁ. Óñüîãî çà íèí³øí³é ð³ê âñòàíîâëåíî òàðèôè äëÿ 29 áóäèíê³â ÎÑÁÁ. Ñåðåäí³é òàðèô ïî 2010-ìó íà îáñëóãîâóâàííÿ òàêîãî æèòëà ñêëàâ 98 êîï. ○

КУРОРТ НА АМУРЕ

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒ 50 ÌËÍ. ÃÐÍ.

ÍÎÂÈÍ È ÍÎÂÈÍÈ

 îêòÿáðå Äíåïðîïåòðîâñêîå îáëàñòíîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå âîäíîãî õîçÿéñòâà äîëæíî îïðåäåëèòü èñïîëíèòåëÿ ïåðâîé î÷åðåäè ðàáîò ïî ðàñ÷èñòêå ðóñëà ð. Øïàêîâàÿ, êîòîðàÿ ïðîòåêàåò îò æ/ì Ôðóíçåíñêèé ê ïîñ. Êèðîâñêîå.  ïåðñïåêòèâå ýòà òåððèòîðèÿ, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê Àìóð-Íèæíåäíåïðîâñêîìó ðàéîíó Äíåïðîïåòðîâñêà, ìîæåò ñòàòü åùå îäíèì óãîëêîì ãîðîäà, óäîáíûì äëÿ îòäûõà è ïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ

Расчистку Шпаковой начали строители автомагистрали Киев-Луганск-Изварино, добывая там песок для повышения уровня автодороги. Чтобы упорядочить этот процесс, Днепропетровская мэрия несколько лет назад заказала Государственному региональному проектно-исследовательскому институту «Днепрогипроводхоз» проект расчистки одного из участков реки, известного как озеро Верхнее. В институте говорят, что он реализован лишь наполовину. Но власти готовы на большее, чтобы превратить подтапливаемые и заболоченные пригородные территории АНД района в удобные места для отдыха и проживания. По заказу мэрии Днепропетровска «Гипроводхоз» выполнил более масштабный проект «Улучшение экологического состояния и обустройство водоохранной зоны р. Шпаковая в Амур-Нижне-

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Ó Á²ÇÍÅÑÀ ªÄÈÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

Çäåñü áóäåò ãîðîä-ñàä ÐÀÑ×ÈÑÒÊÀ ÐÅÊÈ ØÏÀÊÎÂÎÉ ÅÙÅ ÁÎËÅÅ ÑÁËÈÇÈÒ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ È ÏÎÑ. ÊÈÐÎÂÑÊÎÅ днепровском районе Днепропетровска», который предполагает комплексную расчистку и углубление всего водоема со строительством гидротехнических сооружений, намывом островов и планированием территорий под будущую застройку. Общая стоимость работ составляет 50 млн. грн. К 2020 г. предполагается расчистить 6,8 км русла реки, построив по ее течению 5 водопропускных сооружений и намыв 5 островов общей площадью 2,73 га. Всего же будет намыто 25 га прибрежной территории. Эти работы позволят снизить уровень грунтовых вод и защитить от подтоплений 113 га

земли, из которых не менее половины застроят.

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ Реализацию I очереди этих работ стоимостью 2,5 млн. грн. планируют начать уже этой осенью, завершив к концу 2012 г. На данном этапе расчистят русло Шпаковой на двух участках - от ул. Широкая до существующей дамбыпереката (489 м) и между ул. Конноспортивная и Мориса Тореза (768 м). Образовавшийся грунт разровняют по близлежащей пониженной территории. Старую дамбу разберут, а вместо нее обустроят два боковых дренажных канала длиной 115 м и 156 м

113 ÃÀ ÇÅÌËÈ ÇÀÙÈÒßÒ ÎÒ ÏÎÄÒÎÏËÅÍÈß для отвода ливневых вод с местных дач. Таким образом, от паводков будут спасены 178 окрестных домовладений. Заявки от участников тендера принимали до 20 октября. И еще примерно неделя уйдет на подведение итогов тендера. Если к 2020 г. проект реализуют полностью, то пос. Кировское, скорее всего, ожидает поглощение Днепропетровском.

Ñ ÝÊÐÀÍÀ ÒÂ

«Ñâîáîäà âûáîðà» ïî-äíåïðîïåòðîâñêè ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

«Ñàâèê Øóñòåð Ñòóäèÿ» ïðåäñòàâëÿåò ñïåöèàëüíûé ïðîåêò î ìåñòíûõ âûáîðàõ, êîòîðûé â Äíåïðîïåòðîâñêå âûõîäèò ýêñêëþçèâíî íà «34-ì òåëåêàíàëå» Каждый понедельник в 21.00, вплоть до 31 октября, в студии у известного журналиста Савика Шустера - кандидаты в мэры и лидеры избирательных списков партий, которые будут участвовать в выборах в области. В каждой программе принимают участие 20 гостей-политиков, находящихся в киевской студии. Количество пред-

20 ÏÎËÈÒÈÊÎÂ-ËÈÄÅÐÎÂ Â ÎÄÍÎÉ ÑÒÓÄÈÈ

ставителей от каждой партии определяют социологические исследования «Савик Шустер Студии». Они и формируют аудиторию, где 50 человек - жители нашего региона - реагируют на сказанное политиками, принимают участие в голосовании по темам программы. Политику «разбавляют» другими насущными проблемами города и региона. Темы тоже определяют опросы. Недавно в «Свободе выбора» говорили о «квартирном вопросе», стихийных свалках, теплоснабжении и транспорте в Днепропетровске.

Ó ì³ñò³ â³äêðèâñÿ ºäèíèé Öåíòð äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â. Çíàõîäèòüñÿ â³í ó ïðèì³ùåíí³ êîëèøíüîãî Äí³ïðîâñüêîãî âèêîíêîìó. Ñàì Öåíòð - öå ê³ìíàòà, ðîçä³ëåíà íà 11 êàá³íåò³â-êóïå, â êîæíîìó ç ÿêèõ ïðàöþþòü ñïåö³àë³ñòè ì³ñüêèõ óïðàâë³íü, ó òîìó ÷èñë³ - ÄÀ², ÌÂÑ, ÌÍÑ, ÑÅÑ, óïðàâë³íü çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè òà ³íø³. ³äòåïåð á³çíåñìåíàì ì³ñòà, àáè îòðèìàòè òîé ÷è ³íøèé äîêóìåíò äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó, óæå íå äîâåäåòüñÿ á³ãàòè ïî âñüîìó ì³ñòó â ïîøóêàõ ³íñòàíö³é. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÃÎÄÓÂÀËÈ ÊÎÇÀ×ÊÈ ßê ïðàâèëüíî ãîòóâàòè òà ïîäàâàòè êóë³ø, âàðåíèêè, çàò³ðêó ³ç ñàëîì òà ³íø³ êîçàöüê³ ñòðàâè, çíàþòü êóõàð³-êîíäèòåðè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ÍÂÖ ¹ 2. Äî äíÿ êîçàöòâà òóò îðãàí³çóâàëè ñïðàâæíº ñâÿòî «Êîçàöüê³ çàáàâè», â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ÷èìàëî ó÷í³â ³ç ÏÒÍÇ îáëàñò³. Ïðîäåìîíñòðóâàëè ä³òè é ñâîþ ÷óäîâó ô³çè÷íó ï³äãîòîâêó. Õëîïö³ òà ä³â÷àòà çìàãàëèñü ó ãèðüîâîìó ñïîðò³, ñòð³ëüá³ ç ïíåâìàòè÷íî¿ ãâèíò³âêè, ïåðåòÿãóâàíí³ êàíàòà, åñòàôåòíîìó á³ãó, ì³í³-ôóòáîë³.


р6

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

24 îêòÿáðÿ 1897 ãîäà â Ðîññèè ïðîâåäåí ïåðâûé îôèöèàëüíî çàôèêñèðîâàííûé ôóòáîëüíûé ìàò÷.  òîò äåíü íà ïëàöó Ïåðâîãî Êàäåòñêîãî êîðïóñà âñòðåòèëèñü êîìàíäû Âàñèëåîñòðîâñêîãî îáùåñòâà ôóòáîëèñòîâ (ÂÎÔ) è Êðóæêà ëþáèòåëåé ñïîðòà ÊËÑ èëè ïðîñòî «Ñïîðò». Ôóòáîëèñòû «Ñïîðòà» ïðîèãðàëè âàñèëåîñòðîâöàì ñî ñ÷åòîì 6:0. ○

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÇ ÑÊÀÇÊÈ 25 îêòÿáðÿ 1990 ãîäà âûøåë â ýôèð ïåðâûé âûïóñê òåëåèãðû Âëàäà Ëèñòüåâà «Ïîëå ÷óäåñ». Ýòî îäíà èç ïåðâûõ ïðîãðàìì òåëåêîìïàíèè «ÂÈÄ», ðîññèéñêèé àíàëîã àìåðèêàíñêîãî «Êîëåñà Ôîðòóíû». Ïåðâûì âåäóùèì áûë Âëàäèñëàâ Ëèñòüåâ, à ñ 1 íîÿáðÿ 1991 ãîäà - Ëåîíèä ßêóáîâè÷. Íàçâàíèå «ïîçàèìñòâîâàíî» èç ñêàçêè î Áóðàòèíî. «Ïîëå ×óäåñ» - ìåñòíîñòü â ñêàçêå À. Í. Òîëñòîãî «Çîëîòîé êëþ÷èê, èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî». ○

ÊÑÅÍÈß ÊÀØÈÐÈÍÀ

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÔÓÒÁÎË!

Ïîñëåäíèé ðîññèéñêèé èìïåðàòîð Íèêîëàé II è åãî ñóïðóãà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà âñåãäà ìå÷òàëè î ñïîêîéíîé ñåìåéíîé æèçíè. Èì õîòåëîñü áûòü âìåñòå äðóã ñ äðóãîì è ñâîèìè äåòüìè. Îñòðîâêîì ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è «íàñòîÿùåé æèçíè» Íèêîëàé II ñ÷èòàë ñâîå ëþáèìîå èìåíèå â Êðûìó Ëèâàäèþ

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

21.10.2010 ð. ¹ 76 (1168) ○

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

Ëèâàäèÿ -

«òèõàÿ ãàâàíü» öàðñêîé ñåìüè

ОСТРОВОК «НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Â ÌÀËÛÉ ÒÅÀÒÐ 26 îêòÿáðÿ 1824 ãîäà îôèöèàëüíî îòêðûëè Ìàëûé òåàòð. Ñ ýòîé äàòû íà÷èíàåòñÿ åãî èñòîðèÿ. Ìàëûé òåàòð ÷àñòî íàçûâàëè âòîðûì Ìîñêîâñêèì óíèâåðñèòåòîì, íàñòîëüêî ñèëüíîå âëèÿíèå îí îêàçûâàë íà äóõîâíóþ æèçíü îáùåñòâà. Çäåñü âïåðâûå áûëè ïîñòàâëåíû ìíîãèå âûäàþùèåñÿ ïðîèçâåäåíèÿ êðóïíåéøèõ ðóññêèõ ïèñàòåëåé: À.Ñ.Ïóøêèíà, Ì.Þ.Ëåðìîíòîâà, À.Ñ.Ãðèáîåäîâà, Í.Â.Ãîãîëÿ, È.Ñ. Òóðãåíåâà, À.Â. Ñóõîâî-Êîáûëèíà, Ë.Í.Òîëñòîãî.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ãàçåòè ç âëàñíîãî àðõ³âó íàä³ñëàâ íàø ïîñò³éíèé ÷èòà÷ ³ç ì³ñòà Çåëåíîäîëüñüê Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó Ïàâëî ßí÷óê

Принцесса АлисаВиктория-Елена-Луиза-Беатриса и наследник русского престола Николай Александрович впервые встретились в конце мая 1884 года, на свадьбе старшей сестры Алекс Елизаветы. Алисе было всего 12 лет, а Николаю - 16. Но в их юных сердцах уже тогда зародилось теплое чувство. Следующая встреча произойдет только через 5 лет, когда Алиса приедет погостить к сестре. Они с Николаем часто встречались на балах, много общались. И эти дни сблизили их, определив тем самым будущую судьбу императорской семьи… Свадьба Николая Александровича и Александры Федоровны состоялась 14 ноября 1894 года в большой церкви Зимнего дворца. В дневнике император Николай II пишет: «Я неизмеримо счастлив с моей душкой Аликс и чувствую, что также счастливо доживем мы оба до конца жизни нашей». Но уже через несколько лет правления Николая II отношение подданных к монархии резко изменилось. Николаю II, обаятельному, мягкому по характеру человеку,

ÍÈÊÎËÀÉ II ÌÅ×ÒÀË Î ÒÈÕÎÉ ÆÈÇÍÈ Â ÊÐÓÃÓ ÑÅÌÜÈ

ственной деятельнос- МЕЧТЫ тью. Здесь принима- ОСТАЛИСЬ лись зарубежные по- МЕЧТАМИ сольства, различные В 1909 году стало делегации, обсуждались важные государ- ясно, что Большой двоственные дела. Но все рец в Ливадии надо пеэто происходило не- рестраивать из-за его

было нелегко управлять огромной державой, власть тяжелым бременем легла на его плечи, а он мечтал о тихой жизни в кругу семьи. Островком мира и спокойствия для царской четы стал Крым. Именно здесь находилось любимое ими имение - Ливадия. Здесь же, в маленькой Крестовоздвиженской церкви, императрица перешла в правосла- официально, без сто- обветшавшего состоявие, будучи невестой личной суеты. Жизнь ния. Возведение новоцесаревича. в Ливадии протекала го дворца поручили изспокойно и просто, вестному ялтинскому ВДАЛИ ОТ как нравилось семье архитектору Н. КрасСТОЛИЧНОЙ нову. Новый, удобный Романовых. СУЕТЫ Император любил и очень красивый двоНиколай II с суп- ездить верхом, совер- рец построили всего за ругой и дочерьми шать продолжитель- полтора года. Он приОльгой и Татьяной ные пешие прогулки вел в восхищение всю приехали в свой юж- по окрестностям, ку- царскую семью. ный дворец в 1898 паться в море даже в О том, насколько году. Отдых импера- довольно холодной Николай II был привятор всегда сочетал с воде, при температу- зан к своему южнобеактивной государ- ре 15 градусов. Вече- режному имению, рами семья собира- можно судить из разлась вместе. Николай говора, переданного Александрович чи- генералом А. Мосолотал вслух, часто уст- вым: - Я бы хотел никограивались домашда не выезжать отсюда, - сказал государь, глядя на Ялту и ее окрестности. - Почему бы Вашему Величеству не перенести сюда столицу? - Эта мысль не раз мелькала у меня в гоние спектакли. Импе- лове… Конечно, это ратрица и Великие невозможно. Да и будь Íèêîëàé II áûë ñòðàñòíûì àâòîëþáèòåëåì. Ãàðàæ княжны занимались здесь столица, я, вероблаготворительнос- ятно, разлюбил бы это â Ëèâàäèè ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â Åâðîïå. место. Одни мечты… тью.

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ

А потом добавил, смеясь: - А Ваш Петр Великий, возымев такую фантазию, неминуемо провел бы ее в жизнь, невзирая на все политические и финансо-

ÂÅËÈÊÈÅ ÊÍßÆÍÛ Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà ñàìà çàíèìàëàñü âîñïèòàíèåì äî÷åðåé, âîñïèòàòåëüíèö íå áûëî, òàê êàê ãîñóäàðûíÿ «îïàñàëàñü âèäåòü êîãî-íèáóäü, ñòàâøåãî ìåæäó íåþ è åå äî÷åðüìè». вые трудности. Было бы для России хорошо или нет - это другой вопрос… 12 июня 1914 года царская семья покинула Крым навсегда, еще не подозревая об этом. Уже после отречения Николай Александрович просил Временное правительство поселиться в Ливадии, с которой связано так много воспоминаний, и жить там, как частное лицо. Но Керенский отказал…


р7

×èòàéòå íà ñàéò³:

21.10.2010 ð. ¹ 76 (1168) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÔÈÀÑÊÎ

Ïî÷òè ßìàéêà Åäèíñòâåííûé ïðåäñòàâèòåëü óêðàèíñêîãî ôóòáîëà â Ëèãå ×åìïèîíîâ, ÷åìïèîí Óêðàèíû äîíåöêèé «Øàõòåð» èãðàë ïîçàâ÷åðà ïðîòèâ ëîíäîíñêîãî «Àðñåíàëà». Ê ñîæàëåíèþ, äîíåò÷àí êàíîíèðû «òêíóëè íîñîì â ãàçîí» 5:1 â ïîëüçó òðåòüåé ëó÷øåé êîìàíäû Àíãëèè ков» в уныние. На 42-й минуте хозяева заскучали и пошли в наступление. Сонг, уйдя от

ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПЕТЬ Состав «Шахтера» был предсказуемым, принимая во внимание травму Дугласа. Место этого игрока в основе занял другой бразилец - Алекс Тей-

ÝÄÓÀÐÄÎ ÄÀ ÑÈËÂÀ ÃÎË ÏÐÅÑÒÈÆÀ

шейра. В защите играл дуэт Кучер-Ракицкий. С «Шахтером» тренер «Арсенала» Арсен Венгер решил сыграть с одним опорником Сонгом. Начало матча получилось довольно скучным. Обе команды играли «пешком» и с немалым процентом брака. Как водится за топ-клубами, «канонирам» для того, чтобы забить, достаточно было одного момента. И этот момент не заставил себя долго ждать. На 19-й минуте Пятов грубо ошибся на выходе, и Сонг с трех метров переправил мяч в сетку. Нелепо пропущенный гол поверг «горня-

Гая, прострелил с правого фланга, а Насри, переиграв Срну, уверенно забил с 9-ти метров. После перерыва «Шахтер» прибавил оборотов. Активно вошел в игру Коста. На 47-й минуте у Луиса был шанс возродить интригу, но он провалил выход один на один. 59-я минута матча лишила фанатов «Шахтера» всех надежд. Адриано, опекая во время «стандарта» Джуру, «немного» перестарался. Судья назначил «пенальти», а Фабрегас его реализовал. На этом лондонцы не успокоились. Через шесть минут Уилкшир ворвался в штрафную и красиво забил 4-й гол.

ПОЗДНО УДАЧА УЛЫБНУЛАСЬ Луческу, не желая проигрывать «всухую», выпустил Жадсона. Но это мало помогло. Спус-

тя три минуты Насри забросил мяч из-за спины центральным защитникам, а Шамах хладнокровно переиграл Пятова. Болельщикам «Шахтера» оставалось только петь: «Какая боль, какая боль…». Счет был 5:0. Но вот на 82-й минуте удача, хоть и поздно, улыбнулась «Шахтеру». Гол престижа на свой счет записал Эдуардо. Игра в Лондоне показала, что лидер в группе один - «Арсенал». Правда, у горняков есть шанс отыграться дома, но мало верится в то, что «Шахтер» забьет «Арсеналу» пять мячей, при этом не пропустив ни одного.

«×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

СПОРТ 19

Харькова и Кривого Рога. Но, по словам правоохранителей, эта база не окончательна и еще будет пополняться. Вполне возможно,

что в нее попадет и кто-нибудь из агрессивных поклонников ФК «Днепр». Такие профилактические мероприятия сейчас проходят не только в Украине, но и в Польше, а также в России, Англии, Хорватии, Сербии. На данный момент в «черном списке» футбольных болельщиков больше всего насчитывается представителей фанатских бригад московских ЦСКА и «Спартака», киевского «Динамо», криворожского «Кривбасса» и харьковского «Металлиста».

ÍÎÂ ÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÎÊÑ

ÊËÈ×ÊÎ ÍÅ ÎÒÄÀË ÏÎßÑ ×ÅÌÏÈÎÍÀ 16 îêòÿáðÿ â íåìåöêîì Ãàìáóðãå ñîñòîÿëñÿ ïîåäèíîê ìåæäó ÷åìïèîíîì ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè WBC Âèòàëèåì Êëè÷êî è ïðåòåíäåíòîì íà åãî òèòóë - àìåðèêàíöåì Øåííîíîì Áðèããñîì. Ê ðàçî÷àðîâàíèþ áîëüøèíñòâà áîëåëüùèêîâ, óêðàèíöó íå óäàëîñü íîêàóòèðîâàòü ñîïåðíèêà, îäíàêî îí áåç îñîáûõ óñèëèé âûèãðàë áîé ïî î÷êàì. Áðèããñ âûäåðæàë âñå 12 ðàóíäîâ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîâðåäèë áèöåïñ â ñàìîì íà÷àëå ìàò÷à. Ïîñëå áîÿ àìåðèêàíñêîãî òÿæåëîâåñà óâåçëè â áîëüíèöó - îí ïîëó÷èë ïåðåëîìû ñòåíîê îðáèò îáîèõ ãëàç, ïîâðåæäåíèå ìûøö ðóêè è ðàçáèòîå óõî.

Морское беспозвоночное

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1166

Êðèâîðîæñêèõ ôàíîâ íå ïóñòÿò íà Åâðî-2012 Украинская милиция, СБУ и Интерпол составляют список «неблагонадежных» болельщиков, которые регулярно хулиганят на стадионах, зажигают файеры и устраивают драки. Для этого МВД уже оборудовало свои машины видеоискателями и аппаратурой для распознавания лиц. После анализа поведения футбольных болельщиков в Украине был составлен предварительный «черный список» для УЕФА. Фанатов, попавших в этот список, не пропустят на матчи Евро-2012. В него уже угодили сотни украинских болельщиков, в основном из Киева,


р8

ÔÀÊÒ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

ЧЕТВЕР, 21 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ № 76 (1168)

Îò÷àÿííàÿ äîìîõîçÿéêà Åâà Ëîíãîðèÿ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Àêòèâíîñòü Îâíîâ ïðèíåñåò ïëîäû: âû ñìîæåòå ïîðàäîâàòüñÿ õîðîøèì ðåçóëüòàòàì ñîáñòâåííîãî òðóäà. Íå ñòîèò ñäåðæèâàòü òàëàíòû, ëó÷øå ïîêàçàòü ñåáÿ âî âñåé êðàñå. ×åì áîëüøå âû ñòàíåòå ðàñøèðÿòü êðóãîçîð, òåì ëó÷øå â áóäóùåì ïîéäóò äåëà. Äîïîëíèòåëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè åùå íèêîìó íå ïîìåøàëè. ТЕЛЕЦ Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñëåäóþùåé íåäåëè íåáåñíûå ñâåòèëà áóäóò ïðèñòàëüíî ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû â âàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ ïàðòíåðîì âñå íàëàäèëîñü. Íå òîðîïèòå ñîáûòèÿ è íå ñïåøèòå äåëàòü ïåðâûé øàã. Ñåé÷àñ âû ìîæåòå ïðîñòî íàñëàæäàòüñÿ òåì, êàê äåíü çà äíåì óëó÷øàåòñÿ îáùàÿ òîíàëüíîñòü ÷óâñòâ, âîçíèêøèõ ìåæäó âàìè. БЛИЗНЕЦЫ Íà íîâîé íåäåëå Áëèçíåöû ïðîÿâÿò ñåáÿ, êàê òðóäîëþáèâûå, íàñòîé÷èâûå ëè÷íîñòè. Êàê ðåçóëüòàò - ïîëó÷åíèå âåñîìîé ïðèáûëè. «Íàêà÷èâàéòå» èíòåëëåêòóàëüíûå ìóñêóëû: â íàñòîÿùåå âðåìÿ êðàéíå íóæíà çàðÿäêà äëÿ ìîçãîâ, âîêðóã íåìàëî èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè. Íå ïðîçåâàéòå âûãîäíûå äåëîâûå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå ïðîñòî áüþò êëþ÷îì. РАК Âñå, çà ÷òî áû íè âçÿëèñü ñåé÷àñ Ðàêè, ïîëó÷àåòñÿ áåçóïðå÷íî. Îñîáåííî ýòî áóäåò çàìåòíî íà íîâîé íåäåëå. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïîìîæåò âîññòàíîâèòü ñèëû, êîòîðûå áûëè óòðà÷åíû. Åñëè âîçíèêíåò ïîòðåáíîñòü â îòïóñêå, òî ñàìûì ëó÷øèì âûáîðîì ìîæåò ñòàòü ïîåçäêà â ãîñòè. ЛЕВ Ïåðâûå äíè íåäåëè îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ ëþáâè. Ïîñòàðàéòåñü ñåé÷àñ áûòü âìåñòå ñ ëþáèìûì. Ðàñïîëîæåíèå çâåçä ïðåêðàñíî ñî÷åòàåòñÿ ñ òåíäåíöèÿìè íàøåé æèçíè, âåäü òðóäîâàÿ ÷àñòü íåäåëè ïðîéäåò ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Âåñîâ (÷òî ïîçâîëèò âàì íå ñëèøêîì îòðûâàòüñÿ îò ðåàëüíîñòè), çàòî âûõîäíûå - ïîä ñèìâîëîì Ñêîðïèîíà (âû îïðåäåëèòåñü ñ ïëàíàìè íà áóäóùåå).  ýòî âðåìÿ ñêó÷àòü íå ïðèäåòñÿ. ДЕВА Íà ýòîé íåäåëå ñäåðæàííîñòü, ñòðåìëåíèå óéòè îò ïðîáëåì - íå ëó÷øèå ïîìîùíèêè. Íàñòóïàåò îïòèìàëüíûé ïåðèîä äëÿ ðàññòàíîâêè àêöåíòîâ â îòíîøåíèÿõ, è ýòîãî èçáåæàòü íå óäàñòñÿ. Èäåàëüíîé äëÿ òàêèõ äåéñòâèé áóäåò ñåðåäèíà íåäåëè - ñðåäà è ÷åòâåðã. Íå áîéòåñü íàãîâîðèòü ëèøíåãî. Âåðüòå â ñåáÿ, äåéñòâóéòå ñ îáàÿíèåì - è âñå çàâåðøèòñÿ áëàãîïîëó÷íî.

ВЕСЫ Íîâàÿ íåäåëÿ îáåùàåò ìíîæåñòâî èíòåðåñíûõ îòêðûòèé, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ áóäåò ñâÿçàíî èìåííî ñ âàìè. Çâåçäû ñîâåòóþò âàì ïîâûñèòü óðîâåíü ñàìîîöåíêè è ïîíÿòü íàêîíåö, ÷òî íóæíî èìåííî âàì, à íå âàøåìó îêðóæåíèþ. Âàì ïðåäñòîèò ïðèíÿòü ìíîæåñòâî âàæíûõ ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ áóäóùåãî. СКОРПИОН Â öåëîì ïðîãíîçèðóåòñÿ óäà÷íàÿ íåäåëÿ. Çâåçäû ïîäàðÿò îòëè÷íûå ñòàðòîâûå âîçìîæíîñòè. Íî ïðè âñåõ áëàãîïðèÿòíûõ àñïåêòàõ ñòîèò ñîõðàíÿòü óìåðåííîñòü. Ñäåðæèâàéòå àçàðò â ñèòóàöèè, êîãäà åå èñõîä íåÿñåí.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå, â ïîãîíå çà ñâåðõäîõîäàìè, ìîæåòå ïîíåñòè óáûòêè. СТРЕЛЕЦ Îòëè÷íûì âðåìåíåì äëÿ Ñòðåëüöîâ ñòàíåò íîâàÿ íåäåëÿ. Ýòîò ïåðèîä ìîæåò ïðèíåñòè âàì è íîâûå èäåè, êîòîðûå âû ñìîæåòå âîïëîòèòü â æèçíü.  òå÷åíèå íåäåëè ñòîèò áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëèòü îòäûõó.  ýòîò ïåðèîä ëó÷øå ïîáûòü íàåäèíå ñ ñîáîé, ïîçâîëèòü ñåáå ðàññëàáèòüñÿ. Ìîæíî ñîâåðøèòü ïðèÿòíûå ïîêóïêè, êîòîðûå ïîäíèìóò âàøå íàñòðîåíèå. КОЗЕРОГ Êîçåðîãàì íîâàÿ íåäåëÿ ïîñïîñîáñòâóåò, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ðàñêðûòü ãëàçà íà âàæíûå âåùè. Íåîæèäàííî ìîæåò îòêðûòüñÿ ÷óæàÿ òàéíà. Íåäåëÿ ïðåäîñòàâèò âîçìîæíîñòü ïðîäâèíóòüñÿ ïî ñëóæáå èëè ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû. À âîò íà íîâûé ðîìàí çâåçäû íå ñîâåòóþò âîçëàãàòü áîëüøèõ íàäåæä, õîòÿ... íå ìîãóò æå çâåçäû çíàòü àáñîëþòíî âñå. ВОДОЛЕЙ Ýòà íåäåëÿ ìîæåò ñëîæèòüñÿ íåîäíîçíà÷íî. Ñ îäíîé ñòîðîíû õëîïîòû íà ðàáîòå, ñ äðóãîé áëàãîïðèÿòíàÿ îáñòàíîâêà â ñåìüå è ïîëíîå âçàèìîïîíèìàíèå ñ äðóçüÿìè. Ìîãóò âîçíèêàòü íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû. Íî íå ñòîèò ñèëüíî âîëíîâàòüñÿ.  âûõîäíûå ïîääåðæèòå óæå ñëîæèâøóþñÿ àòìîñôåðó ïîëíîãî äîâåðèÿ è ïîíèìàíèÿ â ñåìüå. РЫБЫ Ìîæíî òîëüêî ïîçàâèäîâàòü òîìó, ñ êàêîé ëåãêîñòüþ âû ðåøàåòå ïðîáëåìíûå âîïðîñû. Âàøå ñîñòîÿíèå è íàñòðîåíèå ñåé÷àñ äîëæíû áûòü áåççàáîòíûìè è ñîëíå÷íûìè, íåñìîòðÿ íà âîçìîæíóþ íåïîãîäó. Âàøå ïðèçâàíèå ñåé÷àñ - îñâåùàòü ïóòü îñòàëüíûì ëþäÿì, ñëîâíî ëåòíåå ñîëíöå. Âû âïîëíå ñïîñîáíû íà ýòî. Íåìàëîâàæíûì áóäåò òîò ôàêò, ÷òî îñîáåííî õîðîøî âàøå äóøåâíîå òåïëî âëèÿåò íà ëþáèìîãî ÷åëîâåêà. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

Îäíà èç ãëàâíûõ ãåðîèíü çíàìåíèòîãî ñåðèàëà «Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè» íà Íîâîì êàíàëå - ëåãêîìûñëåííàÿ êðàñîòêà Ãàáðèýëü - íà ñàìîì äåëå íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ àêòðèñîé, óáåäèòåëüíî ñûãðàâøåé ýòó ðîëü. Ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ çâåçäà Åâà Ëîíãîðèÿ òîëüêî íà ýêðàíå áåçäåëüíèöà, êîòîðàÿ ïðèâûêëà «ñîðèòü» äåíüãàìè.  æèçíè îíà çíàåò öåíó êàæäîìó çàðàáîòàííîìó öåíòó НА ДИЗАЙНЕРСКУЮ ОБУВЬ НЕ ПОДНИМЕТСЯ РУКА - В «Отчаянных домохозяйках» Вы играете Габриэль, нравится этот персонаж? - Да. Моя героиня делает, что захочет и когда захочет, а для актера это очень важно. Если бы я играла, например, врача или полицейского, я была бы ограничена некоторыми рамками. А моя Габи делает все, что ей заблагорассудится, под нее очень легко писать сцена-

рий - сыграет все что угодно. - В жизни Вы также «сорите» деньгами, как и в сериале? - Конечно, нет. Я выросла в бедной семье и не понимаю, как можно, например, «отваливать» тысячу долларов за пару дизайнерских босоножек. - Значит, позволить себе такую покупку Вы не можете? - Я люблю дизайнерскую обувь, но покупать ее у меня просто не поднимается рука: ведь на тысячу долларов какаянибудь семья может жить целый месяц! - А как насчет вещей известных брендов? На них денег тоже жалко?

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ! Ñìîòðèòå ïðåìüåðíûé, øåñòîé, ñåçîí ñåðèàëà «Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè» ñ 20 îêòÿáðÿ ïî áóäíÿì â 23.10. - Признаюсь, в моем гардеробе немало шикарной одежды. Но это потому, что именитые дизайнеры сами присылают мне образцы своих новых моделей.

РАЗДЕЛАТЬ ЗМЕЮ? ЗАПРОСТО - Ева, говорят все

«Â ÌÎÅÌ ÃÀÐÄÅÐÎÁÅ ÍÅÌÀËÎ ØÈÊÀÐÍÎÉ ÎÄÅÆÄÛ»

свободное время Вы проводите на кухне. Откуда такая любовь к кулинарии? - Отец занимался охотой и часто брал меня и моих сестер в лес. Так что еще подростком я научилась сдирать шкуру с

туш оленя, кабана и даже могла разделать змею. А в 16 лет я уже кормила обедом всю семью. - Какое Ваше коронное блюдо? - С гордостью скажу, что умею готовить практически все - от салатов и супов до десертов. Но обычно я жарю индейку, ее легко готовить, а еще я люблю этот вкус. Тони (муж актрисы - Прим. автора) уже привык к мексиканской кухне, мы постоянно ее едим. А когда приезжают все мои близкие: братья, сестры, родители, мы делаем голубцы.

«ÊÎËÄÓÞ» ÍÀ ÊÓÕÍÅ Ñ ÁÎËÜØÈÌ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ» - Наверное, кухня в Вашем доме - особенное место? - Да! Даже когда я покупала дом, одним из требований к жилью было наличие большой, просторной кухни. Чтобы «колдовать» на ней с удовольствием (смеется).

ÞÌÎÐ Âñòðå÷àþòñÿ äâà ïðèÿòåëÿ. - ×òîáû ïîáóäèòü ñâîþ äî÷êó çàíèìàòüñÿ ìóçûêîé, ÿ ïîäàðèë åé ñêðèïêó.

Óâû, íî ýòî íè ê ÷åìó íå ïðèâåëî. - Òî æå ñàìîå è ó ìåíÿ áûëî... Òîëüêî ÿ ñâîåé òåùå ïîäàðèë ÷åìîäàí.

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Чт 21.10

+12 +18 0С +4 +7 0С

захід. 34 м/с

Пт 22.10

+4 +8 0С 2 +0 0С

півн.схід. 23 м/с

Сб 23.10

+9 +11 0С 1 +1 0С

cхід. 23 м/с

Нд 24.10

+9 +11 0С +3 +5 0С

cхід. 34 м/с

Пн 25.10

+10 +12 0С +2 +4 0С

схід. 23 м/с

Вт 26.10

+11 +13 0С +3 +5 0С

захід. 34 м/с

Ср 27.10

+12 +14 0С +7 +9 0С

півд.схід. 45 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень  у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації  рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ  з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 20.10.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж  70500 прим. Замовлення № 0 1535

Вести приднепровья  

Вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you