Page 1

×ÎÃÎ Ò²ËÜÊÈ ÄÓØÀ ÁÀÆÀª

ÇÐÓÉÍÎÂÀÍÀ ÄÓØÀ ÕÐÀÌÓ

7 2

17

ÓÊÐÀ¯ÍÖ², ÁÓÄÜÌÎ!

ÏÎÁÎËÅË - ÂÛÍÅÑÈ ÌÓÑÎÐ

14

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÎÒ ×ÅÌÏÈÎÍÊÈ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Èçâåñòíàÿ ôèãóðèñòêà Îêñàíà Áàþë ïðîâåëà â Äíåïðîïåòðîâñêå òðåíèðîâêó äëÿ ìàëåíüêèõ ñïîðòñìåíîâ. ×åìïèîíêà âåðíóëàñü èç ÑØÀ, ÷òîáû îòêðûòü â Êèåâå ñâîþ øêîëó ôèãóðíîãî êàòàíèÿ.

№59 (1151) Четвер, 19 серпня 2010 р.

19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏÎÃÓËßÅÌ ÍÀ ÑËÀÂÓ

Ñ ÊÎÍÖÅÐÒÎÌ È ÁÅÇ ÑÀËÞÒÀ  ñòîëèöå îïðåäåëèëèñü ñ ìåðîïðèÿòèÿìè ê ãëàâíîìó ïðàçäíèêó ñòðàíû.  Äåíü Íåçàâèñèìîñòè êèåâëÿí è ãîñòåé ãîðîäà îæèäàåò ìàññà èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé. Òàê, íàïðèìåð, â ñòîëèöå ïðîéäóò âñåóêðàèíñêèé ôåñòèâàëü àýðîäèçàéíà è ãîðîäñêàÿ ïàðóñíàÿ ðåãàòà, à ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà Ìàéäàíå ñòàðòóåò â ïîëäåíü è ïðîäëèòñÿ äî äåñÿòè âå÷åðà. Ïðàâäà, â ýòîì ãîäó ïðàçäíèê îáîéäåòñÿ áåç òðàäèöèîííîãî ôåéåðâåðêà ââèäó ïîâûøåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè. ○

ÒÅÍÄÅÍÖÈß

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÌÅÍÜØÅ

6

Îí ãîëîñîâàë çà íåçàâèñèìîñòü Äíåïðîïåòðîâåö Âèêòîð Âåðåòåííèêîâ - îäèí èç òåõ äåïóòàòîâ, êîòîðûå â 1991 ãîäó â ñåññèîííîì çàëå Âåðõîâíîé Ðàäû ñäåëàëè âûáîð, ïðîãîëîñîâàâ çà íåçàâèñèìîñòü Óêðàèíû. Î òîì ïàìÿòíîì äíå è æèçíè äåâÿòíàäöàòü ëåò ñïóñòÿ îí ðàññêàçàë â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì»

ÌÅËÎ×È ÆÈÇÍÈ

ÏÐÎÙÀÉ, ÊÎÏÅÅ×ÊÀ! ìîíåò îáõîäèòñÿ äîðîæå, ÷åì èõ «ñòîèìîñòü». Íàïðèìåð, ÷åêàíêà ïÿòàêà ñòîèò Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãëàñèò: 72 êîïåéêè. Ïîýòîìó, åñëè «Êîïåéêà ðóáëü áåðåæåò!». ñäàâàòü ìåëêèå ìîíåòû êàê Íî óæå ñ îêòÿáðÿ ðóáëü öâåòíîé ìåòàëë, òî âûéäåò îñòàíåòñÿ áåç ãëàâíîãî «òåëîõðàíèòåëÿ». Îòÿãîùàþ- êóäà áîëüøå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ÷åì èõ íîìèíàë. ùóþ êàðìàíû ðîññèÿí êîïåå÷êó ñíèìóò ñ ïðîèçâîä- Ïðàâèòåëüñòâî îñòàíàâëèâàëà âñåíàðîäíàÿ ëþáîâü ê ñòâà, òàê ðåøèë Öåíòðàëüíûé áàíê ñòðàíû. Öåëûõ òðè êîïåéêå. Çà 500-ëåòíþþ æèçíü î «ñòàðóøêå» áûëî ãîäà ïîíàäîáèëîñü íàøèì ñîñåäÿì, ÷òîáû ðåøèòüñÿ íà ñëîæåíî íåìàëî áåññìåðòýòîò øàã, õîòÿ ïðîèçâîäñòâî íûõ ïîñëîâèö, ïîãîâîðîê è ÀÍÍÀ ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ

äàæå ïîñòàâëåíî íåñêîëüêî ïàìÿòíèêîâ. Ïðàðîäèòåëüíèöåé çâîíêîé ìåëî÷è ñòàëà ìàòü Èâàíà Ãðîçíîãî, îñóùåñòâèâøàÿ îäíó èç ñàìûõ âàæíûõ äåíåæíûõ ðåôîðì â Åâðîïå. Íàçâàíèåì ìîíåòà îáÿçàíà êîïüþ Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ, ïðîíçàþùåãî äðàêîíà. Êîïåéêà ñðàçó ñòàëà ïîëüçîâàòüñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ó ïðîñòîãî ëþäà, êîòîðûé è íå ïîìûøëÿë î ðóáëÿõ.

Íóìèçìàòû óæå îõîòÿòñÿ çà ðàçëè÷íûìè ñåðèÿìè êîïåå÷íûõ ìîíåò: þáèëåéíûìè, ñ îðëàìè Ðîìàíîâûõ, ñ ñåðïîì è ìîëîòîì. À ÷åðåç êàêèå-òî äåñÿòèëåòèÿ íûíåøíèå ðîññèéñêèå êîïåéêè òîæå ìîãóò ñòîèòü öåëîå ñîñòîÿíèå. Êñòàòè, êîïåéêà óéäåò íå ñàìà, âìåñòå ñ ñîáîé îíà çàáåðåò ïÿòàê è ãðèâåííèê. Åäèíñòâåííîé ðàçìåííîé ìîíåòîé îñòàíóòñÿ 50 êîïååê.

18 Òàéíû èñòîðèè. Àéâàçîâñêèé - äîáðûé ãåíèé Ôåîäîñèè cmyk

 èþëå 2010 ãîäà â Óêðàèíå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ñîêðàòèëîñü íà 0,5%. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àâãóñòà â ñòðàíå íàñ÷èòûâàëîñü 396,8 òûñÿ÷è áåçðàáîòíûõ. Ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà, ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû ñîêðàòèëñÿ íà 25%. Òîãäà â Óêðàèíå 526,7 òûñÿ÷è ÷åëîâåê íå èìåëè ðàáî÷èõ ìåñò. Ñåé÷àñ ýòîò óðîâåíü ñîñòàâëÿåò 1,4% îò êîëè÷åñòâà ðàáîòîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. ○

ÁÅÇ ÂÎËÎÊÈÒÛ

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ ÎÒÌÅÍßÒ?  Óêðàèíå ìîãóò îòìåíèòü òåõîñìîòðà äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé. Ãîñêîìïðåäïðèíèìàòåëüñòâà áóäåò èçó÷àòü öåëåñîîáðàçíîñòü ïðîõîæäåíèÿ òåõîñìîòðà äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, è ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîñòàâèòü ïåðåä ïðàâèòåëüñòâîì âîïðîñ î åãî îòìåíå. Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâà Êîìèòåòà Ìèõàèë Áðîäñêèé. Ïîêà îí ïîðó÷èë óïðîñòèòü ïðîöåäóðó òåõîñìîòðà. ○

ÊÀÑÒÈÍÃ

ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ, ÍÀ ÑÒÀÐÒ!  Óêðàèíå íà÷íåòñÿ îòáîð íà «Åâðîâèäåíèå-2011». Êàñòèíã íà ó÷àñòèå â ïåñåííîì êîíêóðñå ïðîéäåò 19 è 20 àâãóñòà â îäíîì èç íî÷íûõ êëóáîâ Êèåâà. Çàÿâêè óæå ïîäàëè ïîáåäèòåëüíèöà ïðîøëîãîäíåãî êîíêóðñà «Íîâàÿ âîëíà» Äæàìàëà, ó÷àñòíèöà îò Ðîññèè íà «Åâðîâèäåíèè-2009» Àíàñòàñèÿ Ïðèõîäüêî, «ôàáðèêàíòû» Àëåêñåé Ìàòèàñ è Äìèòðèé Êàäíàé, Ýëü Êðàâ÷óê è äðóãèå èñïîëíèòåëè. Íàïîìíèì, ÷òî íà ïðîøëîãîäíåì Åâðîâèäåíèè ïðåäñòàâèòåëüíèöà Óêðàèíû Àëåøà çàíÿëà äåñÿòîå ìåñòî. ÍÀÑÒÓÏÍÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÈ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÂÈÉÄÅ Ó ×ÅÒÂÅÐ, 26 ÑÅÐÏÍß 2010 ÐÎÊÓ


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.08.2010 ð. ¹ 59 (1151)

ÃÓ×ÍÀ ÏÎIJß

Dz ÑÂßÒÎÌ!

Ç ÄÍÅÌ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ãîëîâà îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä íàïåðåäîäí³ Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ ïðèâ³òàëè âñ³õ ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç³ ñâÿòîì. «Ïðîãîëîøåííÿ 19 ðîê³â òîìó Àêòà Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè íàâ³êè óâ³éøëî çîëîòîþ ñòîð³íêîþ äî ³ñòî𳿠íàøî¿ äåðæàâè.  2010 ðîö³, çàâäÿêè åôåêòèâí³é ïîë³òèö³ Ïðåçèäåíòà ³êòîðà ßíóêîâè÷à, Óêðà¿íà îòðèìàëà ìîæëèâ³ñòü äëÿ åêîíîì³÷íîãî òà äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ. Ïî÷àëà ðîçâèâàòèñÿ ³ Äí³ïðîïåòðîâùèíà. ³ä ùèðîãî ñåðöÿ çè÷èìî âñ³ì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ òà íàñíàãè â óñ³õ äîáðèõ ñïðàâàõ!», çîêðåìà éäåòüñÿ ó â³òàëüíîìó ëèñò³.

ÍÎÂÈÍÈ ÃÐÎز ÁÓÄÓÒÜ

ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÈ Ç ØÀÕÒÀÐßÌÈ

Ïðåçèäåíò äàâ ñòàðò ÿðìàðêó ÀÍÍÀ ÌÀÒ²ªÍÊÎ

Òîðãîâå ñâÿòî ó Ñîðî÷èíöÿõ ïî÷àëîñü. Ñòàðò ãó÷í³é ïîëòàâñüê³é ïî䳿 äàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ «Ярмарок укотре подарував нам чудову нагоду оцінити власні здобутки, а також показати нашим закордонним гостям можливості промислового, аграрного, торговельного та туристичного секторів економіки», - зазначив Глава держави. Прогулюючись виставковими рядами, Президент роз’яснив

ситуацію з хлібом. Він зазначив, що підстав для значного підвищення цін на продукт першої необхідності немає. На ярмарку Віктор Янукович придбав для себе вишиванку, коровай та дерев’яну діжку солити огірки, щоб вони виходили хрумкими. Отримав Президент у подарунок ще одну вишиванку до пари. Главу держави зацікавили експозиції гостей свята - представників Японії, Узбекистану, Литви, Китаю. Триватиме ярмарок до 22 серпня. Щороку на нього з'їж- року Сорочинці пла- борщем, кіпріотськи- чого нащадка коджається понад нують вразити гля- ми танцівниками та заків робити ікебани 1 млн. чоловік. Цього дачів 1000-літровим навчать кожного охо- та орігамі.

«ÁÀÐÂÈÑÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ»

Øàõòàðÿì âèïëàòÿòü çàðïëàòè. Íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïîòð³áíî 800 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ÿê³ ìຠâèä³ëèòè ̳í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â. Òàêå äîðó÷åííÿ äàâ ïåðøèé â³öåïðåì’ºð-ì³í³ñòð Àíäð³é Êëþºâ. Ãðîø³ ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ äî 20 ñåðïíÿ. ○

ÍÅÌÀª ÓÌÎÂ

ÏÎÇÀ ÌÈÒÍÈÌ ÑÎÞÇÎÌ Íàøà äåðæàâà ïîêè íå áóäå âñòóïàòè äî Ìèòíîãî ñîþçó Á³ëîðóñ³, Ðîñ³¿ òà Êàçàõñòàíó. Äëÿ öüîãî íèí³ íåìຠíåîáõ³äíèõ óìîâ - çàÿâèâ óêðà¿íñüêèé ïîñîë ó Á³ëîðóñ³ Ðîìàí Áåçñìåðòíèé. Ðàçîì ç òèì â³í äîäàâ, ùî òàêà ïåðñïåêòèâà, ìîæëèâî, ç’ÿâèòüñÿ â ìàéáóòíüîìó. ßêùî â Óêðà¿íè áóäóòü åêîíîì³÷í³ ìîòèâè äëÿ öüîãî êðîêó. ○

ÂÒÐÀ×ÅͲ ÄÀͲ

ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÒÈ ÂÊÐÀËÈ Â Óêðà¿í³ âêðàëè åëåêòðîííó áàçó ñåðòèô³êàò³â ÿêîñò³ âñ³õ ïðîäóêò³â. 11 ñåðïíÿ íåâ³äîì³ çëàìàëè ïðèì³ùåííÿ, äå ïåðåáóâàâ ñåðâåð «ÓêðÑÅÏÐλ ³ âèêðàëè éîãî. Òàì çáåð³ãàâñÿ ðåºñòð ñåðòèô³êàò³â, âèäàíèõ çà îñòàíí³ òðè ðîêè. ßê ìîæíà â³äíîâèòè äàí³ - ïîêè ùî íåâ³äîìî. Íèí³ Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè ïðîâîäèòü ðîçñë³äóâàííÿ.

×îãî ò³ëüêè äóøà áàæຠÞË²ß ÓÆÂÀ

Òàêå ðîçìà¿òòÿ òîâàð³â â îäíîìó ì³ñö³ áóâຠëèøå ðàç íà ð³ê - íà çàãàëüíîäåðæàâí³é âèñòàâêîâ³é àêö³¿ «Áàðâèñòà Óêðà¿íà». 23 ðåã³îíè êðà¿íè äåìîíñòðóþòü ñâî¿ äîñÿãíåííÿ â åêîíîì³ö³, ïðîìèñëîâîñò³, êóëüòóð³ òà ³íøèõ ãàëóçÿõ. Íà ñâÿòêîâîìó â³äêðèòò³, ÿêå â³äáóëîñÿ 17 ñåðïíÿ, â Íàö³îíàëüíîìó відомих банків, оздоêîìïëåêñ³ «Åêñïîровчих закладів та гоöåíòð Óêðà¿íà» ïîáóâàëà ³ êîðåñïîí- телів. Виставкову експоäåíòêà «Â³ñòåé» ВІД ГЛЕЧИКІВ ДО КОМБАЙНІВ На «Барвистій Україні» товари «забуяли буйним цвітом». Навіть палаюче сонце не стало перепоною для цього. Тут є все, чого тільки душа бажає. Продавці запрошують дегустувати смачну продукцію, аграрії хваляться сільгоспвиробами, промисловці презентують наукові розробки та новітні дива техніки. Ще до уваги відвідувачів послуги

зицію Дніпропетровщини можна було впізнати ще здалеку. Як і годиться «індустріальному серцю»

країни, у нашому павільйоні представили всю промислову «артилерію». Зокрема, надбання КБ «Південного» ім. М.К. Янгеля та «Південного машинобудівного заводу ім. О.М.Макарова». Не

«ÁÀÐÂÈÑÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ» ÒÐÈÂÀÒÈÌÅ ÄÎ 20 ÑÅÐÏÍß

лишились осторонь виставкового дійства і сільгоспвиробники. Проте найбільшою популярністю серед відвідувачів користувалися витвори Петриківського декоративного розпису. Митці прямо під час виставки наносили райдужні фарби на папір та влаштовували невеличкі майстер-класи для всіх охочих.

НАШІ ЯСКРАВІ СТЕНДИ Одним із перших відвідувачів вистав-

ки став голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул. Він перерізав стрічку нашого павільйону та разом з мером Дніпропетровська Іваном Куліченком і заступником голови обласної ради Катериною Відякіною оглянули всі яскраві стенди. Губернатор підкреслив, що наша область посідає лідируючі позиції за більшістю показників економічного розвитку. А презентовані на «Барвистій Україні» здобутки ще раз це довели. Свої сильні сторони наш та інші регіони показуватимуть до 20 серпня. Тож усі бажаючі, всупереч спеці, ще мають можливість приєднатися до свята. Тим більше, що втамувати спрагу, як це робила кореспондентка «Вістей», можна, насолоджуючись смаком справжнього квасу, який, до речі, розливають у львівському павільйоні.

Ó ÍÀØÎÌÓ ÏÀ²ËÜÉÎͲ - ÂÑß ÏÐÎÌÈÑËÎÂÀ «ÀÐÒÈËÅв߻


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.08.2010 ð. ¹ 59 (1151) ○

ÐÅ×ÍÎÉ ÏÐÎÅÊÒ

Ñàêñàãàíü âûâåäóò íà ÷èñòóþ âîäó ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

Îáëâîäõîç ïðèñòóïàåò ê îìîëîæåíèþ âîäíîé àðòåðèè Êðèâîãî Ðîãà. Ïîñëå ðàñ÷èñòêè ðóñëà è óêðåïëåíèÿ áåðåãîâ ðåêè Ñòàðàÿ Ñàêñàãàíü, ïðîòåêàþùåé ïî Êðèâîìó Ðîãó, åãî æèòåëè ïîëó÷àò ïÿòü êèëîìåòðîâ íàáåðåæíîé äëÿ ïðîãóëîê è îòäûõà

ÑÀÊÑÀÃÀÍÜ È ÈÍÃÓË ÐÀÇÄÅËÈËÈ ÊÀÐÜÅÐÛ ÃÎÊÎÂ строительства криворожских ГОКов, две реки разделили карьерами горнодобывающих предприятий. Чтобы не уничтожить приток совсем, Саксагань соединили с Ингулом подземным рукотворным руслом.

СУДЬБА ПРИТОКА В конце лета областное управление водного хозяйства должно определить победителя тендера на работы по расчистке русла реки Старая Саксагань. Согласно проекту, разработанному государственным региональным проектно-изыскатель-

ским институтом «Днепрогипроводхоз» (г. Днепропетровск), расчистке подлежит полукилометровый участок старого русла (старица) и 4,3 км нынешнего русла реки в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Саксагань - приток Ингула. Но в 50-х годах прошлого века, во время

ПЛЮС НАБЕРЕЖНАЯ По словам директора института «Днепрогипроводхоз» Владимира Гринюка, работы будут вестись на 5-ти пусковых комплексах, на каждом из которых необходимы расчистка подземных коммуникаций от ила и дноуглубительные работы с вывозом грунта. На

некоторых участках планируют высадить зеленые насаждения и построить один новый переезд через реку. Циркуляцию и чистоту воды «омоложенной» речки будет обеспечивать насосная станция мощностью около 100 л/час. Стоимость этих работ составит 13,7 млн. грн. Из областного бюджета были выделены 290 тыс. грн. на проект расчистки русла Старой Саксагани. Криворожская мэрия, в дополнение к расчищенной и омоложенной реке, не прочь получить и благоустроенную набережную со смотровыми площадками и спусками к

воде. Однако использовать для этого средства природоохранного фонда, за счет которого будут чистить реку, законодательство не позволяет. Поэтому уже скоро местной общественности представят еще один проект - благоустройства прибрежной территории, на этот раз чисто муниципальный.

ÒÅÏÅÐÜ ÑÀÊÑÀÃÀÍÜ ÂÏÀÄÀÅÒ Â ÈÍÃÓË ÏÎ ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÎÌÓ ÏÎÄÇÅÌÍÎÌÓ ÐÓÑËÓ

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ

ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÍÀ 2 ÍÅÄÅËÈ ÏÎÇÆÅ

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÇÐÎÁÈÌÎ ÆÈÒÒß ÊÐÀÙÈÌ

²ç 15 ñåðïíÿ â îáëàñò³ ñòàðòóâàëà êàìïàí³ÿ ïî çáîðó íàêàç³â âèáîðö³â äëÿ ñòâîðåííÿ Íàðîäíî¿ ïðîãðàìè. Ïðî ñâî¿ ïîáàæàííÿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ðîçâèòêó ð³äíîãî êðàþ ìîæíà ðîçïîâ³ñòè íà ñïåö³àëüíèõ áëàíêàõ íàêàç³â â óñ³õ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè, äå ïî÷àëè ïðàöþâàòè ï³êåòè ³ íàðîäí³ øòàáè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. ²í³ö³àòîðîì òàêîãî ä³àëîãó ³ç íàñåëåííÿì âèñòóïèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë, ÿêèé ïîîá³öÿâ: æîäíà ïðîïîçèö³ÿ ÷è íàêàç âèáîðö³â íå çàëèøàòüñÿ ïîçà óâàãîþ. À 17 ñåðïíÿ ë³äåðè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â çóñòð³ëèñÿ ç ìåøêàíöÿìè æèòëîâèõ ìàñèâ³â Ñîê³ë, Ïåðåìîãà-6 òà òðóäîâèì êîëåêòèâîì çàâîäó «ÄÇÌλ. Òåìà äëÿ îáãîâîðåííÿ - ñòâîðåííÿ Íàðîäíî¿ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó ðåã³îíó íà íàñòóïí³ 5 ðîê³â. ○

ÏÎÁÀ×ÒŠ̲ÑÒÎ

Íà äèïëîì - ðåêîðäíûé «ñïðîñ»

- В этом году в Днепропетровскую государственную медакадемию подали более 4 тысяч заявлений. Количество же бюджетных мест в течение последних четырех лет здесь остается прежним: 360 - на меди-

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÇÀ ÇÍÀÍÈßÌÈ

 âóçàõ óæå ñôîðìèðîâàíû è îïóáëèêîâàíû ñïèñêè áþäæåòíûõ ìåñò, à èìåíà êîíòðàêòíèêîâ ñòàíóò èçâåñòíû äî 25 àâãóñòà. Îá îñîáåííîñòÿõ íûíåøíåé âñòóïèòåëüíîé êàìïàíèè ðàññêàçàëè ðåêòîðû äâóõ äíåïðîïåòðîâñêèõ âóçîâ

Ê ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ ÈÍÒÅÐÅÑ ÂÎÇÐÎÑ

цинский профиль и 30 - на специальность «медсестра». Для льготников, победителей олимпиад и конкурсов выделили 85 мест, - рассказал рекментов на тор вуза Георгий Дзяк. поступлеА в Днепропетровском нание начался на две нециональном университете жедели позже. Из-за этого в первые лезнодорожного транспорта три дня в приемных комиссиях вступительную кампанию-2010 был настоящий ажиотаж. запомнят рекордным количеством заявлений. В вузе конкурс на одно место достигал 10 человек. Ректор Александр Ïî äàííûì Ìèíîáðàçîâàíèÿ, â Пшинько отметил еще одну ин- 2010-ì â âóçû III-IV óðîâíåé тересную особенность. В этом àêêðåäèòàöèè ïîäàëè году снизилось количество же- 1 ìèëëèîí 104 òûñÿ÷è çàÿâëåíèé. лающих получить экономичес- Èíòåðåñíî, ÷òî 60 óêðàèíñêèõ кие специальности, напротив, âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé возрос интерес к техническим. ïðèíÿëè îò 100 äî 200 çàÿâëåíèé, Одной из самых больших 70 - îò 0 äî 100, à 45 âîîáùå сложностей, по мнению ректо- îñòàëèñü áåç âíèìàíèÿ àáèòóðèåíров, стало то, что прием доку- òîâ, íå ïîëó÷èâ íè îäíîãî.

ÍÎËÜ ÎÒ ÌÈËËÈÎÍÀ

21 ñåðïíÿ ó ì³ñüêîìó ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ïðîéäå âèñòàâêà-ïðåçåíòàö³ÿ ì³ñüêèõ ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é. Ó÷àñíèêè ðîçòàøóþòüñÿ íà îêðåìèõ àëåÿõ çà íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³. Ìåøêàíö³ òà ãîñò³ ì³ñòà ïîáà÷àòü àëå¿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, ïåäàãîã³â, ïðåñè, åòí³÷íèõ ãðîìàä ì³ñòà, êóë³íàð³â, òóðèçìó òà ³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè. Òîæ íàâ³òü òîé, õòî áàãàòî ðîê³â ìåøêຠâ Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, ïîáà÷èòü ì³ñòî ïîíîâîìó.

ÏÎ ÐÓÊ ÏÎÄ Ð


p4

4 ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.08.2010 ð. ¹ 59 (1151) ○

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

 ïîèñêàõ ñèìâîëà Первый «символический» городской конкурс проводят ко Дню города. Æþðè ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü ðàáîòû «hand Главное условие для учаmade» íà êîíêóðñ ëó÷øå- стия - работы должны быть сделаны своими ãî ñèìâîëà Äíåïðîïåòруками. ðîâñêà. Òâîðåíèÿ «Они могут быть в виде ïðèçåðîâ ïðîåêòà фотографий или рисунков, ïåðåäàäóò â õóäîæåграффити и скульптуры», ñòâåííûé èëè èñòîðè÷åñ- говорит одна из органиêèé ìóçåé заторов конкурса Ольга Падурец. Проект проводят при поддержке управления внутренней политики и качества горсовета. Спонсоры проекта подготовили для участников около 300 подарков, среди которых - игрушки, ÍÈÊÀ ÊÎÇÀ×ÓÊ

техника, денежные призы и путевки за рубеж. Работы можно разместить на сайте www. logo2010.dp.ua. Здесь же до 1 сентября проходит голосование за понравившиеся «символы». Выбирает их не только специ-

Ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ ñ ñàéòà www.logo2010.dp.ua альное жюри, но и посетители сайта. А самые интересные символы Днепропетровска выставят в парке им. Глобы 12 сентября.

ÎÊÎËÎ 300 ÏÐÈÇΠÆÄÓÒ Ó×ÀÑÒÍÈÊΠÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÓÁÑÈÄ²ß -  ÖÅÍÒв ÓÂÀÃÈ Ñüîãîäí³ â ðàéîí³ ïðàâîì íà ñóáñèä³þ ïðè îïëàò³ ïîñëóã ÆÊà êîðèñòóþòüñÿ 250 ñ³ìåé. Ó çâ'ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì ö³íè íà ãàç ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ áàæàþòü ¿¿ îôîðìèòè, ñóòòºâî çá³ëüøèëàñü. Ïðî îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè íà ïåð³îä îôîðìëåííÿ æèòëîâèõ ñóáñèä³é íà îïåðàòèâí³é íàðàä³ ãîâîðèâ ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãåííàä³é dzí÷åíêî. Ïåðåä â³äïîâ³äàëüíèìè îñîáàìè â³í ïîñòàâèâ çàâäàííÿ, àáè âñ³, õòî ìຠïðàâî íà ñóáñèä³þ, îôîðìèëè ¿¿ áåç ïðîáëåì. ○

ÑÎËÎÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ØÒÀÁ ÊÎÍÒÐÎËÞª ×åðåç ë³òíþ ñïåêó âñ³ ðÿòóâàëüí³ ñëóæáè ðàéîíó ïðàöþþòü ó ñòàí³ ï³äâèùåíî¿ ãîòîâíîñò³. Êîíòðîëü ñèòóàö³¿ ïîêëàäåíî íà ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèé øòàá ï³ä êåð³âíèöòâîì ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà Ïàðóáöÿ. Ùîäíÿ â³í ïðîâîäèòü îïåðàòèâí³ íàðàäè çà ó÷àñòþ êåð³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ ãîë³â òà êåð³âíèê³â ñ³ëüãîñï- òà ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ. Òîæ ñèòóàö³ÿ ï³ä êîíòðîëåì. ○

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÄÎ 1 ÑÅÍÒßÁÐß

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÄÎÕÎÄÈ ÇÐÎÑÒÀÞÒÜ Çà äàíèìè îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè íà ìàëèõ ï³äïðèºìñòâàõ îáëàñò³ òîð³ê áóëî çàéíÿòî ìàéæå 151 òèñ. îñ³á. Çà îñòàíí³ 3 ðîêè ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà ïðàö³âíèê³â öèõ ï³äïðèºìñòâ çðîñëà ìàéæå íà 43% ³ òîð³ê ñòàíîâèëà 1089 ãðí. Çà ¿¿ ð³âíåì íàø ðåã³îí, ÿê ³ â ïîïåðåäí³ ðîêè, ïîñ³äàâ ÷åòâåðòå ì³ñöå, ï³ñëÿ Êèºâà, Äîíåöüêî¿ òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñòåé. Ó ñåðåäíüîìó ïî Óêðà¿í³ öåé ïîêàçíèê ñêëàâ 1117 ãðí. cmyk


р1

ЖИТТЯ МІСТА 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.08.2010 ð. ¹ 59 (1151) ○

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÍÈÊÀ ÊÎÇÀ×ÓÊ

 Äíåïðîïåòðîâñêå èç-çà ïðîáëåì ñ ëèâíåâêàìè ÷àñòü äîðîãè íà Çàïîðîæñêîì øîññå îòðåìîíòèðîâàëè â ýêñòðåííîì ðåæèìå 16 августа мэр Иван Куличенко провел осмотр проезжей части на участке от парка 40-летия освобождения Днепропетровска до ул. Героев Сталинграда, где вели

ÄÎÐÎÃÓ ÎÁÍÎÂÈËÈ ÈÇ-ÇÀ ÇÀÒÎÏËÅÍÈÉ

ÇÐÀÇÊβ ÆÅÊÈ ÁÓÂÀÞÒÜ Ó êâ³òí³ ì³ñüêà âëàäà îãîëîñèëà êîíêóðñ íà êðàùèé ÆÅÊ. Éîãî ï³äñóìêè ïëàíóþòü ï³äáèòè ó âåðåñí³, íàïåðåäîäí³ Äíÿ ì³ñòà. Ùîïðàâäà, ë³äåðè ñåðåä æèòëîâèõ ï³äïðèºìñòâ óæå ïðàêòè÷íî â³äîì³.  ²íäóñòð³àëüíîìó - öå ÆÅÊ ¹50, ùî îáñëóãîâóº ìåøêàíö³â ˳âîáåðåæíîãî-3. ²ç ³íøèìè ë³äåðàìè â ö³é ãàëóç³ ì³ñüêà âëàäà âèçíà÷èòüñÿ íåçàáàðîì. Ïåðåìîæö³ îòðèìàþòü ïîäàðóíêè.

ÓËÎÆÈËÈ ÎÊÎËÎ 2 ÊÌ ÀÑÔÀËÜÒÀ вали. Но когда дошли до кольца на Подстанции и сделали замеры количества транспорта, поняли, что нужно принимать меры», - объяснил решение о начале ремонта Иван Куличенко. Всего на участке уложили два километра ас-

фальта в один слой толщиной 8 сантиметров. По словам мэра, покрытие продержится более пяти лет, но до конца этого года планируют сделать и второй слой. Так укладывали асфальт на проспекте Гагарина. В крайнем случае, работы проведут в следующем году.

По словам главного государственного санитарного врача Украины Сергея Рыженко, одно из заданий медиков - проводить разъяснительную работу и возвращать доверие населения к вакцинации. Благодаря профилактическим прививкам, ежегодно только в нашей стране удается сохранить жизнь более чем 100 тысячам детей и предупредить около 270 тысяч случаев инвалидности.

Ó ÍÀÑ ÓÏÅÐØÅ

ÒÀÒÓ ÇÐÎÁËßÒÜ ÊÎÆÍÎÌÓ 21 ñåðïíÿ â ðîê-êëóá³ «Äåìîêðàò³ÿ» â³äáóäåòüñÿ ïåðøèé ç'¿çä òàòóâàëüíèê³â. Íà ôåñòèâàë³ ïðåäñòàâëÿòü îñòàíí³ íîâèíêè â ³íäóñò𳿠òàòó òà ïðîéäå ïîêàç êðàùèõ ðîá³ò ðîêó ïðîâ³äíèõ ìàéñòð³â. Äåìîíñòðóâàòèìóòü ñâ³é òàëàíò òàêîæ ìàéñòðè ï³ðñ³íãó òà áîä³-àðòó. ○

ÓÑÜÎÌÓ ÑÂΪ ̲ÑÖÅ

Âåðíóòü äîâåðèå ê «óêîëàì» Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðîøëî âñåóêðàèíñêîå ñîâåùàíèå, ïîñâÿùåííîå âîïðîñàì èììóíîïðîôèëàêòèêè

ÍŠ̲Ô, À ÐÅÀËÜͲÑÒÜ

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Ðåìîíò íå ïî ïëàíó ремонтные работы. Здесь установили дополнительные дождеприемники с левой и правой стороны от проезжей части, а также обследовали ливневую канализацию. Также запустят ранее неработающие ливневки и новый коллектор на улице Героев Сталинграда. Узкую дорогу во время дождей и ливней затапливало, из-за чего движение транспорта было опасным. Теперь, благодаря проведенным работам, середину дороги освободили от ливневых стоков. «В рамках проекта реконструкции дорог на этот год данного участка не было в планах, соответственно и выделение средств на это не планиро-

À ÄÅ ÂÀØÅ ÎÃÎËÎØÅÍÍß?

ÁËÀÃÎÄÀÐß ÏÐÈÂÈÂÊÀÌ ÑÎÕÐÀÍßÞÒ ÆÈÇÍÜ ÄÅÒÅÉ Кроме того, как отметил Рыженко, перед вакцинацией необходимо тщательно обследовать ребенка, чтобы избежать возможных осложнений.

ßêùî âè íå êîñèòå òðàâó á³ëÿ áóäèíêó, íå ðåìîíòóºòå ï³äçåìí³ êîìóí³êàö³¿, âèêèäàºòå ñì³òòÿ, äå çàâãîäíî òà ðîçêëåþºòå îãîëîøåííÿ íà ïàðêàíàõ, áóäèíêàõ ³ åëåêòðîîïîðàõ, óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà ìîæå âèïèñàòè âàì øòðàô. Çà ï³äðàõóíêàìè ôàõ³âö³â, ³ç ïîðóøíèê³â, ÿê³ äî íèõ ïîòðàïèëè íà ãà÷îê, âîíè ìàþòü ñòÿãòè øòðàô - 60 òèñ. ãðí. Ãðîø³ ïåðåðàõóþòü äî ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ö³êàâî, ùî íàéá³ëüøå «ãåðî¿â» ñåðåä òèõ, õòî ðîçêëåþâàâ îãîëîøåííÿ.

ÂÎÄÍÛÉ ÃÎÑÒÜ

ÕÎËÅÐÓ «ÎÒÌÅÍÈËÈ» ÀÍÍÀ ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ

Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà Çàïîðîæñêîé îáëàñòè ïðè î÷åðåäíîé «ðåâèçèè» êà÷åñòâà ðå÷íîé âîäû îáíàðóæèëà â íåé õîëåðíûé âèáðèîí ãðóïïû 01 Непрошенный «гость» и вынудил запретить купание в Днепре. Дополнительные неудобства вибрион принес и предприятиям - на время «водного ограничения» они должны были минимально использовать днепровскую воду. Степень заразности запорожского вибриона холеры изучили в Украинской противочумной

станции в Симферополе. Согласно заключению ее специалистов, он оказался нетоксигенным, то есть, не может вызвать вспышку заболевания. Центральный пляж и пляжи баз отдыха, где ранее запретили купаться, уже открыли. Однако медики все же не рекомендуют глотать воду из реки во избежание кишечных инфекций. До днепропетровских же вод «неприятель» не добрался, тем более, что наша область расположена выше по течению. «В днепропетровских водах все спокойно!» - уверил журналистку «Вiстей» Евгений Курилов, заведующий эпидемиологическим отделом областной СЭС.

ÄÎ ÍÀÑ «ÍÅÏÐÈßÒÅËÜ» ÍÅ ÄÎÁÐÀËÑß


р2

6 ЗІ СВЯТОМ! ○

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÏÅÊÀ ÄÐÓÆÈÒÜ ²Ç ˲ÑÀÌÈ Ùîá ñïåêà íå íàêëèêàëà á³äè, â ðàéîí³ ä³º ïîñèëåíà ïðîòèïîæåæíà êàìïàí³ÿ. Êåð³âíèöòâî ðàéîíó òðèìຠñèòóàö³þ ï³ä êîíòðîëåì. Íåùîäàâíî ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãåííàä³é dzí÷åíêî ïðîâ³â îïåðàòèâíó íàðàäó ç ïèòàíü òåõíîãåííîåêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿, íà ÿê³é âèð³øèëè çàáîðîíèòè ñàí³òàðíó âèðóáêó ë³ñîâèõ íàñàäæåíü ï³ä ÷àñ ñïåêè.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÇÀ²ÒÀÉÒÅ, ÅÊÑÒÐÅÌÀËÈ Öèìè âèõ³äíèìè â ì³ñò³ â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü «Òóðáîôëàé-2010», íà ÿêîìó áóäå ïðåäñòàâëåíî 5 âèäîâèùíèõ âèä³â åêñòðåìàëüíîãî äîçâ³ëëÿ. Òàêó âèäîâèùíó ïðîãðàìó îðãàí³çàòîðè ï³äãîòóâàëè âïåðøå çà 6 ðîê³â. Îêð³ì òðàäèö³éíîãî äðàãðåéñèíãó, î÷³êóºòüñÿ ùîð³÷íà õîäà áàéêåð³â. Çàïëàíîâàí³ òàêîæ ïåéíòáîë ³ ñàôàð³ íà êâàäðàöèêëàõ, äåðòäæàìï³íã, áàéê-øîó, âèñòóïè ä³-äæå¿â òà ñïðàâæíº ñâÿòî åëåêòðîííî¿ ìóçèêè.

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÂÈÊÒÎÐÀ ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂÀ: Ñåìüÿ: æåíà, åñòü ñûí, äî÷ü, ÷åòâåðî âíóêîâ. Êíèãè: â ðàçíûå ïåðèîäû æèçíè - ðàçíûå. Ëåòîïèñè, Ëåâ Òîëñòîé, Ôåäîð Äîñòîåâñêèé. Ôèëüìû: îòå÷åñòâåííîå êèíî. Ìóçûêà: äóõîâíàÿ ìóçûêà, ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ è óêðàèíñêàÿ ýñòðàäà. Õîááè: òåííèñ, êàòàíèå ñ âíóêàìè íà ðîëèêàõ. Ìåñòî îòäûõà: ßëòà.

̲ÑÒ ÎÆÈÂÅ

19.08.2010 ð. ¹ 59 (1151)

Îí ãîëîñîâàë çà íåçàâèñèìîñòü

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

ÍÎÂÈÍÈ Ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ çàë³çíè÷íîãî ìîñòó ïåðåãîíó â³ä ñòàíö³¿ Ïàâëîãðàäñüêà äî ñòàíö³¿ Òåðí³âñüêà ìîâà éäå äàâíî. Ïðîòå ÷åðåç áðàê êîøò³â ðåìîíò òàê ³ íå ðîçïî÷èíàëè. Íà äîïîìîãó ïðèéøëî ï³äïðèºìñòâî «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ», ÿêå âèä³ëèëî 3 ìëí. 120 òèñ. ãðí. Íàãàäàºìî: ì³ñò, çâåäåíèé 45 ðîê³â òîìó, æîäíîãî ðàçó íå ðåìîíòóâàâñÿ.  ðåçóëüòàò³ éîãî îñíîâí³ îïîðè çíîñèëèñü. Ðåìîíò â³äáóäåòüñÿ â äâà åòàïè é ðîçïî÷íåòüñÿ ó âåðåñí³. Ðóõ ïî ìîñòó ï³ä ÷àñ ðîá³ò òèì÷àñîâî ïðèçóïèíÿòü.

«ÇÀ» ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÈ 339 ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ È ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÂÈÊÒÎÐÀ ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂÀ

ДЕПУТАТОВ БИЛИ БУТЫЛКАМИ - Виктор Александрович, вспомните, как голосовали за независимость Украины. - Мы шли к этому моменту чуть больше года. Привыкли к тому, что был один огромный Союз, и вдруг Украина отделится. Я не спал ночами, переживал, думал: какое же решение принять? Прошло время, я созрел, чтобы правильно проголосовать, и отдал свой голос за независимую Украину. Из 450 депутатов 339 проголосовали за независимость. Сейчас эти фамилии высечены в центральном холле ВР. - Вы сомневались? - Было много «за» и «против». Занимаясь литературной деятельностью, я изучал историю времен Богдана Хмельницкого, Ивана Сирко по летописям Самуила Ве-

личко, Самовидца. Я понимал, как важна независимость для Украины. - А что Вы больше всего запомнили в том августовском Киеве? - Народ на улицах города, толпы возле здания Верховной Рады. В дни перед принятием независимости депутатам, чтобы попасть в здание, нужно было пройти через коридор из милиционеров в шлемах и со щитами. Но толпы норовили, преодолев два ряда милиции, ударить народного избранника пустой пластиковой бутылкой по голове. Причем, люди не разбирались: будешь ты голосовать за независимость или нет.

«О РЕШЕНИИ НЕ ЖАЛЕЮ»

После того, как проголосовали, мы даже прекратили заседание ВР. Все разошлись отмечать этот большой праздник. - Оправдались ли Ваши надежды, связанные с независимостью Украины? - Надежды были большие, но вот насколько они оправдались… Главное, что мы вывели украинский народ из военных действий. Тогда шла война в Чечне, и если бы Украина оставалась в составе СССР, ей пришлось бы принимать в ней участие. О своем выборе я не жалею. И сейчас уверен, что мы приняли правильное решение. - Как празднуете День Независимости? - 22 августа у меня день рождения, в этом году отмечаю 70-летний юбилей. День рождения и День Независимости празднуем совместно, они стали для меня единым праздником.

- Виктор Александрович, что Вы почувствовали после того, как вопрос о независимости поставили на голосование? - На табло высветилось «За - 339». Все друж- ОТ МОНТАЖНИно поднялись, аплодиро- КА ДО ДЕПУТАТА вали. Было ощущение - Виктор Александвсеобщего подъема. рович, расскажите, как Вы стали народным депутатом. - В 1988 году я написал Íà ïåñåííîì êîíêóðñå «Çîëîòàÿ Òàâðèäà» Âèêòîð статью в газету «Правда» Âåðåòåííèêîâ èñïîëíÿë ïåñíþ «Áåñàìå ìó÷î».  æþðè «Тень бюрократа». В ней áûë Íèêîëàé Áàñêîâ. Îí íàñòîëüêî âïå÷àòëèëñÿ, ÷òî шла речь о том, что бюâûøåë íà ñöåíó è ñòàë ïîäïåâàòü. Äóýò èìåë íåèìîрократическая система âåðíûé óñïåõ, è Âèêòîðó Âåðåòåííèêîâó âðó÷èëè Советского Союза, при íàãðàäó «Çîëîòîé ñêðèïè÷íûé êëþ÷». которой все забирают в

ÏÅË ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÁÀÑÊÎÂÛÌ

Москву, а потом оттуда распределяют, приведет к краху. За нее меня хотели исключить из партии. Я был директором завода, а исключение из партии тогда было равнозначно снятию с должности. Уже началось голосование на бюро обкома партии, люди стали поднимать руки, и вдруг кто-то из зала спросил: «А в какой газете опубликовали эти материалы?». И тут все поняли, что статью-то напечатали в газете «Правда» - органе ЦК КПСС. Руки тут же опустились, и мне объявили строгий выговор. Работая в центральных газетах Киева и Москвы, я своими статьями «прокладывал» себе путь в Верховную Раду. - Вы - известный писатель и кинопродюсер. Над чем работаете сейчас? - Над фильмом «Заграва». Идут кинопробы, выбираем актеров, основ-

ные съемки начнутся 27 августа. Хотя уже сейчас начались подготовительные съемки на киевском ипподроме. - Вы с детства хотели стать директором завода, писателем и депутатом? - Детство прошло во время «холодной войны». Я воображал себя разведчиком, придумывал, как оградить Советский Союз от ракет и самолетов. Когда мне исполнилось 18, закончил техникум, специальность энергетик. Все хотели остаться в Днепропетровске, а я - отправиться на самую дальнюю точку Советского Союза. Так попал на работу в Сибирь монтажником-верхолазом. Мы тянули линии электропередач через тайгу. Жили в вагончиках, ближайший населенный пункт - в ста километрах. Но у меня была возможность наблюдать неимоверную красоту природы. Она и сформировала во мне писателя. Через 6 лет, отслужив в армии, я вернулся в Днепропетровск и вдруг почувствовал, что надо писать. Первый рассказ «Нежданный гость» - был опубликован в 1976 году в газете «Днепр вечерний». Писать продолжаю и сейчас.

«Â ÄÅÒÑÒÂÅ ß ÂÎÎÁÐÀÆÀË ÑÅÁß ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÎÌ»


р3

ЗІ СВЯТОМ! 7

19.08.2010 ð. ¹ 59 (1151) ○

Ç ÏÅÐØÈÕ ÐÓÊ

«Â³ñò³» îïèòàëè ê³ëüêîõ äåïóòàò³â ïåðøîãî ñêëèêàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ÿê³ ãîëîñóâàëè çà ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³, é çàäàëè ¿ì äâà îäíàêîâ³ ïèòàííÿ: 1. ×îìó Âè ãîëîñóâàëè çà íåçàëåæí³ñòü? 2. ×èì Âàì çàïàì’ÿòàâñÿ äåíü ãîëîñóâàííÿ. Îñü ùî ìè ïî÷óëè ó â³äïîâ³äü

Ìèêîëà Îìåëü÷åíêî, ãîëîâà

мально, що кожен прагне до незалежності. До того ж, велика країна, частиною якої ми були на момент голосування, вже повністю розвалилась і демонструвала повну некерованість. Єдиним виходом було здобуття незалежності. Майже всі депутати тоді голосували «за». o У залі голосувань панувало піднесення, всі були веселі, у передчутті чогось визначного. Але, на жаль, той потенціал, який ми мали на старті, повністю розгубили без вигоди для країни. Невдало роззброїлись, у тому числі політично і морально. Але у незалежності не варто розчаровуватись. Гадаю, що все попереду.

цілком нормальне бажання. Але не так сталося, як гадалося. Країна стала ще більш залежна, ніж раніше, але вже від інших речей. Недолугі політики невміло «реалізували» країну і втратили початкові ресурси на старті. Поважають ту країну, яка будує, а ми тільки розбазарюємо все. o День голосування запам’ятався мені повним безладом. Великого оптимізму щодо незалежності у депутатів я не пригадую. Відчувався навіть страх перед незрозумілим майбутнім.

ïðàâë³ííÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî ñîþçó ïðîìèñëîâö³â ³ ï³äïðèºìö³â: n Прагнення народу до незалежності -

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÀØÀ ϲÑÍß

óìí Óêðà¿íè ó íîâîìó ôîðìàò³ ÞË²ß ÓÆÂÀ

²ç ï³ñí³ ñë³â íå âèêèíåø, õ³áà ùî ïåðåðîáèø. óìí Óêðà¿íè ìîæå çàçâó÷àòè ïî-íîâîìó. Ñâîþ âåðñ³þ ãîëîâíî¿ ï³ñí³ êðà¿íè çàïðîïîíóâàëà äí³ïðîïåòðîâñüêà õóäîæíèöÿ òà ïîåòåñà Îëüãà Ðåêóí. ×è çàçâó÷èòü êîëèñü óäîñêîíàëåíèé âàð³àíò êîìïîçèö³¿, ä³çíàâàëàñÿ êîðåñïîíäåíòêà «Â³ñòåé»

ÓÊÐÀ¯ÍÖ², ÁÓÄÜÌÎ! ²ç ÷îãî ñêëàäàºòüñÿ óêðà¿íåöü? ²ç ñàëà, áîðùó òà ãîð³ëêè. Ìè çîâñ³ì öüîãî íå ñîðîìèìîñü, ³ íàâ³òü äåìîíñòðóºìî äî íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â íåàáèÿêó ëþáîâ, êîòðó íàâ³òü ðåºñòðóº íàö³îíàëüíà Êíèãà ðåêîðä³â Óêðà¿íöÿì çîâñ³ì íå âàæêî óïëåñòè 600 ë³òð³â áîðùó. Òàêó âåëè÷åçíó ïîðö³þ ïðèãîòóâàëè çàïîð³çüê³ êóõîâàðè ìèíóëîãî ðîêó ³ ïîòðàïèëè äî íàö³îíàëüíî¿ Êíèãè ðåêîðä³â. Íà êàñòðóëþ áîðùó âèòðàòèëè 120 êã êàðòîïë³, 96 êã áóðÿêó, 45 êã ìîðêâè, 25 êóðî÷îê òà 5 ë³òð³â ãîð³ëêè. ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Äî ðå÷³, ïðî ñïèðòíå. Óêðà¿íö³ ïèâî òàêîæ ïîëþáëÿþòü. Õì³ëüíèé ðåêîðä âñòàíîâèëè ëüâ³â’ÿíè ó 2009 ðîö³. 1715 ÷îëîâ³ê³â îäíî÷àñíî ï³äíÿëè âãîðó ïóøêè ç ïèâîì òà âèãîëîñèëè òðàäèö³éíèé óêðà¿íñüêèé òîñò: «Áóäüìî!». ○

Власну версію гімну України наша землячка презентувала ще півтора року тому. На її думку, початковий варіант занадто агресивний, тому й життя в країні ніяк не налагодиться. «Гімн - це наша молитва до Бога. Нинішні слова цієї пісні аж ніяк не відповідають тому, чого ми бажаємо насправді. Взяти хоча б рядок «Ще не вмерла Україна...». Тільки два гімни в світі - наш та польський - починаються з таких слів», - зазначає Ольга Рекун. Покращити першу пісню країни авторці порадив її виношувала ідею близько друг, народний артист Укпівроку, а ось на папір все раїни Михайло Мельперенесла лише за один ник. Ольга зідень. Невдовзі новоспезнається, що чена композиція знайшла свого виконавця. Ним став 12-річний дніпропетровець Валентин Галушко - півфіналіст шоу «Україна має талант». В оновленні гімну нашу землячку повністю підтримує і заступник Секретаря Ради національної безпеки та оборони Нестор Шуфрич. Свого часу він сам пропонував змінити слова головної пісні країни. В тексті поетеси перші та останні два рядки - його. А ось у Верховній Раді до таких ідей

ÐÅÊÎÐÄÍÈÉ ÏÀÒвÎÒÈÇÌ

Âîëîäèìèð Ïàâëîâ, ãîëîâíèé ë³êàð

îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ì. Ìå÷íèêîâà: n У світі близько 15 тисяч етносів і це нор-

Ö²ÊÀÂÎ

×îìó âîíè ñêàçàëè «òàê» ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Òà ÿêå æ óêðà¿íñüêå çàñò³ëëÿ áåç ñàëà? Öþ òðàäèö³éíó ñòðàâó ìè òàêîæ ìîæåìî ¿ñòè ã³ãàíòñüêèìè ïîðö³ÿìè. Îñü, íàïðèêëàä, äí³ïðîïåòðîâñüê³ êóõîâàðè ó 2006 ðîö³ ñïîðóäèëè ðåêîðäíèé áóòåðáðîä ³ç ñàëîì âàãîþ 99 êã 900 ã. Õë³á, ïëîùåþ 12 ì2 íàìàñòèëè 40 êã ñàëà äèêîãî êàáàíà, ïðèïðàâëåíîãî 5 êã ÷àñíèêó, 4 êã ñîë³ òà 400 ã ð³çíèõ ïðèïðàâ. ○

ним вона і планує зробити другу спробу достукатись до депутатів та залишити своє слово в історії України.

²ç 10 ñåðïíÿ óêðà¿íö³ ìîæóòü ïî÷óòè ïîêè ùî òðàäèö³éíó âåðñ³þ ã³ìíó Óêðà¿íè íà 14 ìîâàõ ñâ³òó, çîêðåìà, ðîñ³éñüê³é, á³ëîðóñüê³é, ³äèø³, â³ðìåíñüê³é, ãðóçèíñüê³é ³ íàâ³òü íà ìîâ³ ðîì³â. Ðîëèêè ï³ä äåâ³çîì «Ìè ð³çí³, àëå ìè ºäèí³» òðàíñëþº òåëåêàíàë «²íòåð». ¯õ ñòâîðåíî äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³. cmyk

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Òàêîæ óêðà¿íö³ âáîë³âàþòü â³ä óñ³º¿ äóø³. Ùîá ï³äòðèìàòè íàö³îíàëüíó ôóòáîëüíó çá³ðíó íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó 2006 ðîêó, ôàíàòè ïîøèëè ðåêîðäíî âåëèêó ôóòáîëêó ðîçì³ðîì 30 íà 34 ìåòðè.

ÑϲÂÀÞÒÜ ÂѲ

«Ã²ÌÍ - ÖÅ ÍÀØÀ ÌÎËÈÒÂÀ ÄÎ ÁÎÃÀ»

Òà íå ò³ëüêè ñìà÷íîþ êóõíåþ ñëàâèòüñÿ íàøà íàö³ÿ. Ùå ìè â쳺ìî âäÿãàòèñÿ ç³ ñìàêîì. Ó 2006 ðîö³ íà Äåíü Íåçàëåæíîñò³ á³ëüøå 3 òèñÿ÷ ðîâåí÷àí âèéøëè íà ì³ñüêó ïëîùó ó âèøèâàíêàõ, çà ùî é ïîòðàïèëè ó Êíèãó ðåêîðä³â.

«ÌÈ Ð²ÇͲ, ÀËÅ ÌÈ ªÄÈͲ» ставляться без особливого ентузіазму. Півтора року тому авторка відправила свій текст на розгляд народним обранцям, але у відповідь - тиша. Проте дніпропетровська поетеса не розчаровується. Нині у неї готовий ще один, покращений в а р і а н т гімну. Разом з

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

À ùå ìè â쳺ìî ðàçîì äîïîìàãàòè. Îäèí ³ç íàéçâîðóøëèâ³øèõ óêðà¿íñüêèõ ðåêîðä³â - öå òðèçóáåöü ïëîùåþ 46 ìåòð³â 30 ñàíòèìåòð³â, ùî âèêëàëè íà Õìåëüíè÷÷èí³ ç ìîíåò. Ãðîø³ äëÿ äåðæàâíîãî ñèìâîëó çáèðàëè âñèì ì³ñòîì, àëå íå ÷åðåç íàäì³ðíó ïàòð³îòè÷í³ñòü. dzáðàíó ñóìó - 6620 ãðí. 64 êîï. ïåðåäàëè íà ë³êóâàííÿ 15-ð³÷íîãî òÿæêîõâîðîãî õëîï÷èêà.


р10

14 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÌÎÆÅÌÎ ÂÒÐÀÒÈÒÈ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Çðóéíîâàíà äóøà õðàìó ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊЪªÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÒÂÎÐÀ

Âèñîêèé, äåâ’ÿòèêóïîëüíèé, á³ëÿâèé ñòî¿òü â³í ïîñåðåä Íîâîìîñêîâùèíè, í³áè çîáðàæåíèé ïåíçëåì óì³ëîãî õóäîæíèêà. Äèâóº ïðè¿æäæèõ, ïðèâåðòຠóâàãó òóðèñò³â ³ âîäíî÷àñ íà î÷àõ ó âñ³õ - ãèíå

ÓÊÐÀÄÅÍÍÛÉ ØÅÄÅÂÐ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÎÒÊËÀÄÛÂÀÅÒÑß Êàðòèíà êèñòè Êàðàâàäæî «Ïîöåëóé Èóäû», óêðàäåííàÿ èç îäåññêîãî ìóçåÿ, ìîæåò âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíó íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç ïîëòîðà ãîäà. Òðîå ïîõèòèòåëåé, êîòîðûå âûâåçëè øåäåâð â Ãåðìàíèþ, íåóäà÷íî ñëîæèëè ïîëîòíî. Ýòî íàíåñëî êàðòèíå çíà÷èòåëüíûé óðîí. Òåïåðü «Ïîöåëóé Èóäû» èç-çà íåîñòîðîæíîñòè âîðîâ ñòàë íåâûåçäíûì. Ðåñòàâðèðîâàòü øåäåâð áóäóò íåìåöêèå ñïåöèàëèñòû. ○

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Ó ÌÎÐß

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÄÅÒÑÒÂÀ Ëàãåðþ «Àðòåê» èñïîëíèëîñü 85 ëåò. Îñíîâíûå ïðàçäíåñòâà ëåãåíäàðíûé äåòñêèé êóðîðò çàïëàíèðîâàë íà 19-22 àâãóñòà. Òóò ïðîéäóò òåàòðàëèçîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ, êàðíàâàëüíîå øîó, à äåòè äàæå ñìîãóò ïîóïðàæíÿòüñÿ â òðàäèöèîííûõ óêðàèíñêèõ ðåìåñëàõ. Ïîñëå þáèëåÿ «Àðòåê» ïðèìåò ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé ïîïóëÿðíîé ìóçûêè «Äåòñêàÿ Íîâàÿ âîëíà». Â ôèíàëå áóäóò ñîñòÿçàòüñÿ 15 ìîëîäûõ òàëàíòîâ èç äåâÿòè ñòðàí ìèðà.

НА ДОБРУ ПАМ'ЯТЬ

19.08.2010 ð. ¹ 59 (1151)

ªÄÈÍÈÉ ² ÍÅÏÎÂÒÎÐÍÈÉ - Ïîä³áíîãî äåðåâ'ÿíîãî õðàìó í³äå íåìàº, çàóâàæóº íàñòîÿòåëü Íîâîìîñêîâñüêîãî Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî ñîáîðó ìèòðîôîðíèé ïðîòðåé Âîëîäèìèð Öåøêîâñüêèé.

- зауважує настоятель Новомосковського Свято Троїцького собору митрафорний протоієрей Володимир Цешковський і не може приховати жалю в очах. Доля зберегла собор під час революції, захистила від пожеж Вітчизняної, а у наші, незалежні, часи його спіткало тяжке лихо.

Закладаючи СвятоТроїцький собор, козаки бажали залишити по собі добру пам’ять наступним поколінням. Велична архітектурна споруда демонструє феноменальне теслярське мистецтво народних майстрів. Побудована без єдиного цвяха, спроПІД ТЯЖІННЯМ ектована з дивовижХРЕСТА ною точністю - зверху Сьогодні Святобудівлі складають квадТроїцький вже не в рат, у якому вимальовується хрест. Спроектував і звів складну конструкцію народний самоук - Яким Погребняк. «Подібного дерев’яного храму ніде немає!»,

ÑÎÁÎÐ ÍÅ Â ÇÌÎDz ÇÍÎÑÈÒÈ ÂÈÏÐÎÁÓÂÀÍÍß ×ÀÑÎÌ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ змозі зносити випробування часом. Вогкістю, грибками пошкоджені дерев’яні лаги, єндови між куполами: на 1,25 м куполи північної сторони храму нахилилися до центру. Стіни від цієї деформації відчувають величезну напругу: скільки зможуть її витримувати - невідомо. Біля храму вже другий рік висить об’ява про те, що він потребує коштів, прохання про допомогу… Та меценати і спонсори щось не поспішають. Отець Володимир зауважив: гроші дають в

ÂÀÆÊÎ ÓßÂÈÒÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÓ ÁÅÇ ÒÀÊÎÃÎ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÓ

Òåòÿíà Ïåðåâîç÷èêîâà, ³íñïåêòîð

óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ì. Íîâîìîñêîâñüêà: - ²ç 2008 ðîêó íà ðåìîíò õðàìó ãðîø³ íàäõîäèëè äî íàñ íàïðÿìó â³ä ̳í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî áóä³âíèöòâà. Àëå í³ â 2009, í³ â 2010 ðð. ïîòð³áíèõ êîøò³â âèä³ëåíî íå áóëî: ìè äâà ðîêè ïðîñèìî 236 òèñ.ãðí., ùîá õî÷à á çàâåðøèòè îôîðìëåííÿ ïðîåêòó ðåñòàâðàö³¿. ̳í³ñòåðñòâî îá³öÿëî äàòè, àëå òèæäåíü òîìó çíîâó â³äìîâèëî: ãðîøåé ³ íà öåé ð³ê íå áóäå.

основному люди невеликого статку: завдяки їхній допомозі зібрали на фарбування дзвіниці.

РЕМОНТ - ЦЕ ВЕЛИКІ КОШТИ Настоятель СвятоТроїцького вже думає про те, щоб почати ремонтувати власноруч запросити майстрів із Закарпаття. Від цього кроку спиняє розуміння того, що доведеться піти проти закону. Проводити ремонт пам’ятника національного значення, навіть якщо він

на межі руйнації, у нашій державі без відповідних дозволів заборонено. Проектно-кошторисна документація розроблена в київському інституті, на це витрачено один мільйон, але потрібно ще 236 тис. грн., яких немає. Управління капітального будівництва м. Новомосковська, яке заборгувало дослідним інститутам ці гроші, вже другий рік не отримує від держави потрібної суми. Та навіть якщо сьогодні проект і опиниться на руках, за-

собів на реконструкцію і в цьогорічному бюджеті не виділено. Заздалегідь вартість робіт оцінена будівельниками в 27 мільйонів гривень. А за словами отця Володимира, потрібно близько 40 мільйонів гривень. Тож поодинці собору не встояти, хіба що держава, нарешті, зглянеться, допоможе, та добрі люди відгукнуться… «Собор - це єднання, підкреслює отець Володимир. - Він чекає на допомогу власних дітей». Що ще сказати… Важко уявити Дніпропетровщину без подібного духовного центру, туристичної родзинки. Однак якщо Свято -Троїцькому сьогодні ніхто не простягне руку допомоги - він назавжди загине. Як тут не згадати заклик Олеся Гончара: «Бережіть собори ваших душ!..»


р11

ВІДПОЧИНЬ! 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

19.08.2010 ð. ¹ 59 (1151) ○

ÎÒÄÛÕÀÉ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ

Õî÷åøü áûòü çäîðîâûì - áóäü ÎÐÃÀÍÈÇÌ - ÅÄÈÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ Ìèðîí Õîäà: «Ìû íå ëå÷èì

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî òèïà «Ïðèìîðñêèé» ðàñïîëîæåí â îäíîì èç íàèáîëåå ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ óãîëêîâ ïîáåðåæüÿ Àçîâñêîãî ìîðÿ

áîëåçíè, ìû óáèðàåì èõ ïåðâîïðè÷èíû, è îðãàíèçì, êàê åäèíàÿ áèîýíåðãîèíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà, ñàìîâîññòàíàâëèâàåòñÿ.

У САМОГО ТЕПЛОГО МОРЯ По словам директора санатория Мирона Ходы, после развала Союза коллективу удалось сохранить хозяйство. Чтобы привлечь отдыхающих, решили максимально использовать уникальные климатические особенности Приморска. Город погружен в «коктейль» из чистейшего степного и морского воздуха: с одной стороны прибрежная акватория закрыта Бердянской косой, уходящей в море на 41 км, с другой - 28-километровой косой Обиточной. Песчаный берег плавно погружается в море, которое изза небольшой глубины быстро прогревается, что особенно привлекательно для отдыхающих с детьми. Чтобы попасть на благоустроенный пляж санатория «Приморский», нужно пройти по Мосту здоровья, который перекинут через лиман. - В воздухе над акваторией лимана йода и кислорода на 30% больше, чем над акваторией Черного моря, подчеркивает Мирон Николаевич. - Это сильнейший фактор климатолечения, особенно важный для тех, кто пережил Чернобыль.

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА И УДОВОЛЬСТВИЯ Территория «Приморского» утопает в цветах и зелени. Номера в корпусах - разной ценовой категории, но одинаково удобны и укомплектованы всем, что необходимо для полноценного отдыха. О скуке не может быть и речи. Для взрослых - компьютерный клуб, кафе, дискотека, тир, экс-

 «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÅ» Ó×ÀÒ ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌÈ ÁÅÇ ËÅÊÀÐÑÒÂ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÀ

ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ Â 2012 ãîäó Ïîäîë ïðåâðàòèòñÿ â òóðèñòè÷åñêèé ïóíêò ïîä íàçâàíèåì «Ñòàðûé ãîðîä». Äëÿ ýòîãî óæå ïðåäóñìîòðåí ðåñòàâðàöèîííûé ïðîåêò. Òàê áóäóò âîññòàíîâëåíû çäàíèÿ ìàãèñòðàòà è ïîñòðîåí ïîäçåìíûé Ìóçåé èñòîðèè Êèåâà. Êîñíåòñÿ ðåñòàâðàöèÿ è Àíäðååâñêîãî ñïóñêà, óëèöû Ñàãàéäà÷íîé, ëèíèè Ïî÷òîâîé, Íàáåðåæíîé, Âåðõíåãî è Íèæíåãî Âàëîâ. Ïîñëå ýòîãî Ïîäîë ñòàíåò íàñòîÿùèì àðõèòåêòóðíûì çàïîâåäíèêîì. ○

 ×ÅÌ Ñ×ÀÑÒÜÅ?

ÂÎÇÄÓÕ ÍÀÄ ËÈÌÀÍÎÌ ÍÀÑÛÙÅÍ ÉÎÄÎÌ È ÌÀËÎ, ÍÎ ×ÀÑÒÎ ÊÈÑËÎÐÎÄÎÌ Ôîðìóëà ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ - ÷åòûðå курсии в заповедники Каменная Могила, АсканияНова, заказник на косе Обиточной и т.д. Дети развлекаются всевозможными играми и конкурсами на игровой площадке с аттракционами и в павильончике для малышей. Кстати, их можно с легким сердцем оставить под присмотром воспитателя, если родителям на какое-то время захочется «вырваться на свободу». Любители творческой подзарядки - частые посетители мастерской, в которой работает известный мастер декоративно-прикладного искусства Анна Кан. Под ее руководством они с удовольствием делают для себя сувениры из глины, соломы и других природных материалов.

НЕ МОРЕМ ЕДИНЫМ

дыхающим курс оздоровительных процедур. Для страдающих заболеваниями органов дыхательной системы - спелеокамера, значительно облегчающая болезненное состояние, особенно у астматиков. В зале аромотерапии лечат растительными ароматами, прописанными врачом и природой. Не менее природно и полезно воздействие лечебных грязей, физпроцедур и ингаляций. Для тех, кто оздоравливается с помощью физических упражнений, в комплексе «Приморском» есть тренажерный зал и кабинет лечебной физкультуры. Каждому подберут упражнения с распределением нагрузок, не причиняющих вреда организму.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Особая гордость «Приморского» - школа здоровья Кроме «светских» раз- «Золотая рыбка», надежвлечений и пляжа, «При- ный путь к самоисцелению, морский» предлагает от- подсказанный все той же

матушкой-природой. Школьная программа основана на лучших достижениях традиционной и нетрадиционной медицины в сфере здорового образа жизни, борьбы с недугами без лекарств. Основатель «Золотой рыбки» Мирон Хода долго и тщательно обдумывал идею ее создания. Изучил различные системы очищения организма, его физического и психологического восстановления по работам известных отечественных и зарубежных специалистов. В результате у Мирона Николаевича «сложилась» собственная формула здоровья, подкрепленная личным опытом и постулатами, которые он изложил в книге «Я хочу и буду здоровым». Тем, кто решается на массированную атаку против своих хворей, приходится день и ночь трудиться, следуя указаниям специалистов. 21-дневный курс включает очищение кишечника, печени, почек, крови и лимфы, суставов, избавление от внутренних паразитов и ряд других процедур. Рацион составлен на основе раздельного питания и употребления структурированной воды. В комплексе - дыхательные и физические упражнения, обязательные прогулки. И как основа всего - духовная составляющая, которая исключает отрицательные эмоции и поступки, разрушающие человека.

êîðîòêèõ îòïóñêà â ãîä. Ó÷åíûå äîêàçàëè: òå, êòî ðàçáèâàþò ñâîé îòäûõ íà íåñêîëüêî ÷àñòåé, ñ÷àñòëèâåå òåõ, êòî óõîäèò â îäèí, íî äëèííûé «ðàçãóë». Äåëî â òîì, ÷òî íà ñåäüìîé äåíü ñâîáîäû îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ ïðèòóïëÿåòñÿ è îòäûõàòü óæå íå òàê ïðèÿòíî. Òàê ÷òî êîðîòêèå «êàíèêóëû» áåðåãóò âàøå ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå. ○

ÒÓÐÊÎÐÐÅÊÒÈÂÛ

ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÏÎÄÇÅÌÅËÜß Äíåâíûå êðûìñêèå ïðîãóëêè â ýòîì ãîäó ïåðåñòàëè áûòü ìîäíûìè. Æàðà çàñòàâèëà òóðèñòîâ ïðîìåíÿòü äíåâíûå àâòîáóñíûå òóðû, ïðîãóëêè íà êàòåðàõ è ýêñêóðñèè íà íî÷íûå ðàçâëå÷åíèÿ. Ýêñêóðñèè ÷àùå ïðîõîäÿò íà çàêàòå èëè æå íî÷àìè â îáñåðâàòîðèÿõ. Âñå ÷àùå êðûìñêèå ãîñòè ïîñåùàþò ñïóñêè â ïåùåðû, äðåâíèå êîëîäöû. Ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì îíè ïîãðóæàþòñÿ è â õîëîäíûå âîäû ñ àêâàëàíãîì. ÂÈÄ ÍÀ ÐÛÁÎÊ

ÍÛÐÍÓÒÜ Â ÍÎÌÅÐ ×òîáû ïîïàñòü â ñâîé íîìåð, ïîñåòèòåëÿì îäíîãî èç ôëîðèäñêèõ îòåëåé ïðèõîäèòñÿ íûðÿòü íà ãëóáèíó 6,5 ìåòðà. Äåëî â òîì, ÷òî îí ðàñïîëàãàåòñÿ íà äíå ïîäâîäíîãî ïàðêà. Íîìåðà íè÷óòü íå îòëè÷àþòñÿ îò êîìíàò íà ñóøå: âñå òîò æå êîíäèöèîíåð, äóø, ñòåðåîñèñòåìà. À âîò èçþìèíêà îòåëÿ - îãðîìíûå ïàíîðàìíûå îêíà, ÷åðåç êîòîðûå ìîæíî íàáëþäàòü çà ìíîæåñòâîì ðûá.


р12

16 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

19.08.2010 ð. ¹ 59 (1151)

ÇÀÕÈÑÒ ÐÎÑËÈÍ

ÍÎÂÈÍÈ

Ïðîòðóéíèêè â³ä Ñèíãåíòè -

øëÿõ äî óñï³õó òà äîñòàòêó ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÑÒÐÀÕÀÍÖÅÂ

ÂÅËÅÒÍß ÏÅÐŲÐÈËÈ Arcelor Mittal Êðèâèé гã âèêîíóº âñ³ ³íâåñòèö³éí³ çîáîâ'ÿçàííÿ. Ïðî öå íàïèñàëè â àêò³ ïåðåâ³ðêè ï³äïðèºìñòâà ôàõ³âö³ Ôîíäó äåðæìàéíà. Ó äîêóìåíò³ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî êîìá³íàò âèêîíàâ ñâî¿ çîáîâ'ÿçàííÿ çà âñ³ìà ïóíêòàìè êóï³âë³-ïðîäàæó, êð³ì òèõ, ùî òèì÷àñîâî â³äêëàäåíî ó çâ'ÿçêó ç êðèçîþ. Íàñòóïíó ïåðåâ³ðêó ï³äïðèºìñòâà Ôîíä äåðæìàéíà çàïëàíóâàâ íà ïî÷àòîê 2011 ðîêó. ○

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÁÀÁÓÑß ØÓÊÀª ÎÍÓÊÀÌ ÁÀÒÜʲ Îíóêàì-äâ³éíÿòàì áàáóñÿ òà ôàõ³âö³ ñëóæáè ïî ñïðàâàõ ä³òåé ÐÄÀ øóêàþòü ìàìó ³ òàòà. Õëîï÷èêó é ä³â÷èíö³ âèïîâíèëîñü ïî ø³ñòü ðîê³â ³ âæå âîñåíè âîíè ï³äóòü äî ïåðøîãî êëàñó. Îòæå, ¿õ ïåðåâåäóòü ³ç ïðèòóëêó äî ³íòåðíàòó. À ä³òè òàê ìð³þòü ïðî áàòüê³â! Ôàõ³âö³ ñëóæáè ïî ñïðàâàõ ä³òåé ÐÄÀ çàïåâíÿþòü: òèõ, õòî çàõî÷å âçÿòè ìàëÿò, çâ³ëüíÿòü â³ä áþðîêðàòè÷íî¿ òÿãàíèíè é â óñüîìó ¿ì äîïîìîæóòü. Çâåðòàòèñü çà òåëåôîíîì ñëóæáè ïî ñïðàâàõ ä³òåé ÐÄÀ (05631) 3-14-03. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

² ÂÈ˲ÊÓÞÒÜ, ² ÏÎÌÈÞÒÜ Ïîíàä 3 ìëí. ãðí. öüîãî ðîêó «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ» ³íâåñòóâàëî â ãàëóçü îõîðîíè çäîðîâ'ÿ. Êîøòè êîìïàí³¿ âèòðàòèëè íà ðåìîíò ïðèì³ùåíü òà çàêóï³âëþ ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ë³êàðåíü. Ãðîø³ íà ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ îòðèìàëè Ïàâëîãðàäñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ ¹4, Ïåðøîòðàâåíñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ òà Ïåòðîïàâë³âñüêà ðàéîííà ë³êàðíÿ. À â Òåðí³âö³ êîøòîì ï³äïðèºìñòâà íà áàç³ ÷àñòèíè ìàéñòåðåíü øêîëè ¹2 áóäóþòü ì³ñüêó ëàçíþ. Ðîáîòè çàê³í÷àòü íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ.

Ñåðåä ðîçìà¿òòÿ ïðåïàðàò³â äëÿ îáðîáêè íàñ³ííÿ çåðíîâèõ íèí³ äîñèòü ëåãêî áëóêàòè. Äîïîìîãòè çíàéòè äîðîãîâêàç ÷è àëãîðèòì âèáîðó ïðîòðóéíèêà, âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ïðîáëåì ñàìå â âàøîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó, - ãîëîâíå çàâäàííÿ ö³º¿ ëèñò³âêè По-перше, обираючи протруйник, треба визначитися: чи потрібен вам лише захист проти хвороб, чи є потреба в комплексному захисті від хвороб і шкідників. Адже відомо, що хвороби та шкідники здатні «з’їсти» до 40% нашого врожаю і значною мірою знизити його якість. Якщо ви обираєте лише фунгіцидний захист, то критерії, які треба враховувати при прийнятті остаточного рішення, рівень інфікування насіння та ґрунту. Визначити його можна, маючи результати фітоекспертизи насіння (можна зробити в насіннєвих лабораторіях або в спеціалізованих наукових установах ОСГІ, ІР ім. В.Я.Юр’єва тощо) та знаючи попередник і систему обробітку ґрунту. Якщо очікуєте середній рівень інфікування насіння та ґрунту (оптимальний чи добрий попередник, традиційна система обробітку ґрунту), то в цьому випадку може виникнути 2 головні групи проблем, що потребують вирішення. У першому випадку найбільшу загрозу для посівів озимих можуть становити фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі та сажкові хвороби. Ми рекомендуємо вам протруїти насіння препаратом Максим Стар 025 FS т.к.с., що містить 18,75 г/л флудиоксонілу та 6,25 г/л ципроконазолу. Застосування саме цього продукту з нормою використання 1,0-1,5 л/т на пшениці та 1,5-2,0 л/т на ячмені дасть змогу вирішити вищезгадані проблеми з найбільшою ефективністю. Максим Стар 025 FS т.к.с. містить дві діючі речовини (далі ДР) з різних хімічних класів із різними механізмами дії на різні групи фітопатогенів, тривалим строком захисту (до 60 і більше днів). Цей протруйник також попереджає ранній розвиток борошнистої роси та септоріозу восени. У випадку ж, коли найважливішим стає проблема захисту насіння та сходів від сажкових хвороб і пітіозних кореневих гнилей (викликаються недовершеними грибами з роду Pythium), пліснявіння насіння (гриби родів Alternaria та Penicillum) та заощадити гроші, то доречно використати новий протруйник від компанії Сингента Сертікор 050 FS т.к.с. Цей протруйник також містить дві діючі речовини: 30 г/л тебукона-

золу та 20 г/л металаксилу-М лентний 1,3 л Максиму Стар 025 гатьма насіннєвими компаніями. (мефеноксаму). FS т.к.с.). Дослідження відділу Така координація зусиль уже давНорма використання Серті- технічного розвитку та реєст- но вийшла за межі просто якикору 050 FS т.к.с. - 0,75-1,0 л/т рації компанії Сингента дово- хось досліджень. Так, уже 3-й рік насіння ячменю та пшениці. дять, що збільшення норми про- у ІФРГ є надана Сингентою можКонтроль різних кореневих гни- труйника більше 1,5 л/т у ливість обробки насіння сортів лей у цьому випадку на задо- більшості випадків недоцільне, інституту на якісному протруювільному та доброму рівнях. До бо суттєво не впливає на підви- вачі Willy Niklas 14. Із 2010 року того ж, наявність металакси- щення ефективності. така ж можливість надана на лу-М у складі Сертікору 050 FS Головною відмінністю тіаме- умовах багаторічного контракту т.к.с. через контроль Пітіуму токсаму від усіх інших діючих ДП ДГ «Пархомівське» (ОСГІ). забезпечує непряме покращен- речовин, що застосовуються для В обох організаціях можна ня ефективності протруйника захисту насіння, є його надзви- придбати елітне насіння висопроти інших кореневих гнилей. чайна розчинність у воді, а, коінтенсивних сортів зернових На жаль, зараз часто рівень відповідно, і в клітинному соку вітчизняної селекції з дуже якісінфікування насіння та ґрунту рослин. Так, тіаметоксам у 6,5 ною обробкою протруйниками різними видами патогенів про- разів більш розчинний порівня- Сингенти. Не забувайте, що якісний сто «зашкалює». Фітоексперти- но з найближчим конкурентом за насіння озимої пшениці, яку імідоклопридом. Таким чином, протруйник - це не лише ДР. Це проводить, наприклад, лабора- забезпечується майже миттєвий близько 20 інших складників. торія фітопатології ОСГІ, де- захист рослини одразу після по- Усе це забезпечує максимальну монструє саме таку картину на чатку проростання насінини й ефективність роботи препарату багатьох зразках із різних регі- невелика кількість потрібної ДР та екологічність і технологічонів України. Викликати це мо- при високій ефективності проти ність його застосування (відпожуть різні фактори, серед яких шкідників. Для інформації: відний вміст ДР, рівномірність - порушення сівозмін, поверхне- згідно з даними «Британського покриття насінини, якість барвва чи нульова система обробіт- довідника з пестицидів» ника, зменшення пилення і ку ґрунту, неякісне насіння. В («British Pesticide Manual»), втрат його з насіння тощо). На такому випадку можемо реко- ефективна норма імідоклоприду жаль, зараз, в умовах дефіциту мендувати застосування Макси- становить 50-175 г ДР на 100 кг на- коштів, виробники часто-густо «спокушаються» привабливою му Стар 025 FS т.к.с. із макси- сіння або 500-1750 г/т. мальними нормами (1,5 л/ т на Для зменшення собівартості ціною генеричних чи навіть пшениці та 2,0 л/т на ячмені). обробки 1 т насіння цілком мож- фальшованих протруйників і втрачають дуже Якщо ж є небезпека сильбагато на якості та ного розвитку такого неефективності. безпечного захворювання, ситуація як снігова пліснява Íàñë³äóâàííÿ äåâ³çó: «Îäíà íàñ³íèíà - îäíà ðîñëèíà», Така склалася, наприк(Fusarium nivale), яка при- - ìîæëèâå ëèøå ç âèêîðèñòàííÿì ÿê³ñíèõ лад, восени минузводить до випадання òà áåçïå÷íèõ ïðåïàðàò³â. лого року, коли посівів узимку та навесні, і значного погіршення якості ливе додавання до 1 л Селест внаслідок застосування «надсуврожаю, то рекомендуємо Топу 312,5 FS т.к.с. 0,75-1,0 л Сер- часного» й «недорогого нового» збільшити норму діючої речо- тікору 050 FS т.к.с. чи 1 л Максим інсектицидно-фунгіцидного вини флудиоксоніл за рахунок Стар 025 FS т.к.с. Такі варіанти су- протруйника від однієї з генедодавання до 1,0-1,5 л Максиму мішей забезпечать дуже високий ричних компаній в Україні були Стар 025 FS т.к.с. ще 1 л Макси- рівень комплексного захисту як втрачені тисячі гектарів посівів му 025 FS т.к.с. насіннєвих, так і високоінтенсив- озимини, а ті, котрі вціліли, вроНаразі актуальнішою про- них і врожайних посівів сучасних дили набагато гірше порівняно блемою стає захист насінників сортів пшениці та ячменю. Окрім з посівами, де господарі застосута високоінтенсивних посівів захисту сходів рівня «Преміум», вали оригінальні препарати. зернових не тільки від хвороб, Селест Топ 312,5 FS т.к.с. спричи- Справа в тому, що горе-новатоале й від шкідників. Компанія няє потужну фізіологічну дію на ри не вивчають як слід свої Сингента була піонером у цьо- рослини, так званий «Вігор»- «новітні» суміші. У цьому виму напрямку захисту. Раніше це ефект. Це явище проявляється в падку в протруйник додали був протруйник Промет, тому, що ви отримуєте більш ДР із вираженою фітотоксичпізніше - Круїзер 350 FS т.к.с. ранні та одночасні сходи з краністю по відношенню до на(НВ 0,4-0,5 л/т), із 2010 року - це щим розвитком кореневої систеновий комплексний фунгіцид- ми та кращим осіннім кущенням. сіння і проростків - епоксіконано-інсектицидний протруйник Рослини характеризуються висо- зол, що дуже добре «проконтдля пшениці Селест Топ 312,5 FS кою стійкістю до різних стресо- ролював» сходи культури. І т.к.с. Цей продукт містить 3 вих факторів, у тому числі й до такі випадки непоодинокі. Ми діючі речовини: 262,5 г/л тіаме- умов перезимівлі. До речі, вико- рекомендуємо господарствам токсаму, 25 г/ л флудиоксонілу ристання Селест Топу 312,5 FS закуповувати якісні протруйнита 25 г/л дифеноконазолу і за- т.к.с. на насіннєвих посівах та на ки тільки в офіційних партнерів реєстрований із нормою викори- високих мінеральних фонах дає Сингенти. До того ж, зараз Синстання 1-2 л/т. змогу одержати економію за ра- гента спільно зі своїми партнеВже 1 л Селест Топу 312,5 FS хунок зниження норми висіву на рами впроваджує різні схеми т.к.с. еквівалентний за вмістом 15-20 відсотків від загальновживароботи (кредити, бартер, акції тіаметоксаму 0,75 л Круїзеру 350 них. Все це в сукупності забезпеFS т.к.с., тобто забезпечує висо- чує вам як господарю більший тощо), що полегшує доступність кий рівень контролю всіх голов- спокій восени й надає впевне- протруйників для споживачів. Шановні колеги по боротьбі них шкідників озимих культур ності у високому врожаї найкраза врожай високої якості! Хо(жужелиць, злакових мух, попе- щої якості. лиць, цикадок тощо) протягом Наостанок нагадаємо, що четься нагадати, що ми не наусього періоду осінньої веге- Сингента приділяє дуже багато стільки багаті, щоб «підживлютації культури. До того ж, на- уваги якості обробки насіння й вати» ґрунт насінням. Давайте явність 2 фунгіцидних компо- співпраці як із провідними селек- наслідувати розумний девіз: нентів забезпечує досить висо- ційними установами України, «Одна насінина - одна росликий рівень контролю всіх голов- такими як ОСГІ, Інститутом на»!, а це можливо лише з виних грибних хвороб пшениці фізіології рослин і генетики, ІР користанням якісних та без(1 л Селест Топу 312,5 FSт.к.с. за ім. В.Я.Юр’єва, Миронівським вмістом флудиоксонілу еквіва- інститутом пшениці, так і з ба- печних препаратів.

ßʲÑÍÎ ÒÀ ÁÅÇÏÅ×ÍÎ


р3

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 17

19.08.2010 ð. ¹ 59 (1151) ○

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀß ÓÁÎÐÊÀ

Ïîáîëåë - âûíåñè ìóñîð ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Õàðüêîâñêèõ áîëåëüùèêîâ çàñòàâèëè óáèðàòü ñòàäèîí «Äíåïð Àðåíà» С ФУТБОЛА В МИЛИЦИЮ Футбольный матч между днепропетровским «Днепром» и харьковским «Металлистом» 17 августа выдался очень

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ 800 áîëåëüùèêîâ ïðèáûëè íà ìàò÷ 17 àâãóñòà â Äíåïðîïåòðîâñê.

28 ïëàñòèêîâûõ ñèäåíèé ïîâðåäèëè õàðüêîâ÷àíå (öåíà îäíîãî ñèäåíèÿ - 700 ãðèâåí). Áîëåå 25 òûñÿ÷ ãðèâåí óùåðáà íàíåñëè

ÔÀÉÅÐ ÏÎËÅÒÅË ÏÐßÌÎ Â ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

напряженным. Причем не только для футболистов, тренеров и болельщиков, но и для работников стадиона и милиционеров. Во время матча в секторе харьковчан возникали беспорядки, «ультрасы» поджигали файера. Причем один раз кинули пылающий файер на соседний сектор - там сидели обычные болельщики «Днепра». «Хорошо, что он попал между людьми и те сразу начали отходить от горящего предмета. Если

бы оставались на месте кто-то получил бы ожоги», - уверяют работники стадиона. По словам заместителя начальника городского управления милиции Владимира Сидлецкого, файера были самодельного производства. После окончания матча на выходе из сектора милиционеры задержали 10 болельщиков «Металлиста». Девятерых за мелкое хулиганство, одного - за неповиновение работникам милиции. Суд Кировского района Днепропетровска присудил девятерым хулиганам 15 суток, одно-

ñòàäèîíó õàðüêîâñêèå ôàíàòû.

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÓ ÂÛÐÂÀËÈ Ñ ÊÎÐÍÅÌ му нарушителю - 10 суток административного ареста.

ЧЕМ УНИТАЗЫ ПРОВИНИЛИСЬ? К сожалению, среди задержанных не оказалось того фаната, который бросил файер в мирных болельщиков «Днепра». «Харьковские болельщики поступили хитро - метатель файера

бросал его под прикрытием дыма. Мы три раза просмотрели видео с камеры наблюдения, там четко видно, что болельщик целился в сторону соседнего сектора, а не на поле», - говорит офицер безопасности ФК «Днепр» Сергей Исхаков. Кроме того, харьковчане разгромили туалеты, которые находились возле гостевого сектора, вырвали с корнем унитазы. «В одном из туалетов под потолком был даже отпечаток ноги», говорят работники стадиона.

ÍÎÂÈÍÈ

ËÎÏÀÒÀ ÇÀ̲ÑÒÜ Ï²ÑÒÎËÅÒÀ

Ñóáîòíèê ³ç ÑÁÓ

ÕÒÎ ÂÈÃÐÀÂ?

ÊÐÈÂÀÂÅ ÄÎ̲ÍÎ

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÁÓÃÀ

Ñï³âðîá³òíèêè îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ÷åðãîâèé ðàç âèéøëè íà ñóáîòíèê. Ïðèáèðàëè òåðèòîð³þ âçäîâæ òðàìâàéíèõ êîë³é, ùî ïðîêëàäåí³ ïîáëèçó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ óïðàâë³ííÿ Спецслужба займається невластивою їй функцією благоустрою міських вулиць, бо кожен співробітник СБУ розуміє, що наведення порядку залежить від кожного з нас. Відремонтували будівлю управління, проклали безшумні трамвайні колії. Тепер узялися за благоустрій прилеглої території.

Але після заміни колій виокремилась ще одна, не менш актуальна комунальна проблема: під час дощів потоки води йдуть уздовж стін приміщення, створюючи внизу, майже перед цент-

Задержанных харьковчан привлекли к общественным работам. Дирекция стадиона «Днепр Арена» попросила правоохранителей направить болельщиков на уборку сектора, где они «фанатели» в субботу. Хотя харьковчане и отрицают свою причастность к беспорядкам, убирать мусор им все же приходится. Будем надеяться, что усилиями гостей города «Днепр Арена» достойно примет матч между «Днепром» и польским «Лехом» 19 августа.

ральним входом, непрохідну калюжу. Вирішення проблеми - зведення підпірної стіни та облаштування водозабірного лотка. Міськелектротранспорт цю роботу виконати не може,

тому за неї взялись співробітники СБУ. «На нинішньому суботнику, який уже став традиційним, перед нами стоїть завдання підготувати територію під забудову підпірної стіни. Для цього потрібно вручну вибрати більш ніж 15 кубів землі, а це - разом із побутовим сміттям - майже 10 вантажівок», - розповів на суботнику голова ради соціальної підтримки співробітників та ветеранів УСБУ в Дніпропетровській області Віктор Мельниченко. Дбають про порядок не лише біля управління. Адже у СБУ є два підшефні дитячі навчальні заклади.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

cmyk

7 ñåðïíÿ ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ìîëîäèêè ãðàëè â äîì³íî. ̳æ äâîìà 28-ð³÷íèìè ÷îëîâ³êàìè âèíèêëà ñâàðêà. Îäèí óäàðèâ ³íøîãî ñêëÿíêîþ ïî ãîëîâ³. ϳñëÿ óäàðó ïîñòðàæäàëèé ï³øîâ äîäîìó, çâ³äêè éîãî íåïðèòîìíîãî ïðèâåçëè äî ë³êàðí³, äå 16 ñåðïíÿ â³í ïîìåð. Äðóãîãî ìîëîäèêà çàòðèìàëè, éîìó çàãðîæóº â³ä 7 äî 10 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. ○

ËÞÁÎÂ - ÊÐÎÂ

²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÓÁÈÂÖß Çíàéîìèòèñü ÷åðåç ²íòåðíåò íå çàâæäè áåçïå÷íî. 33-ð³÷íà ìåøêàíêà Êðèâîãî Ðîãó ïîçíàéîìèëàñü «îí-ëàéí» ³ç 33-ð³÷íèì ÷îëîâ³êîì, ÿêèé 15 ñåðïíÿ ïðèéøîâ äî íå¿ äîäîìó ³ç ñï³ëüíèêîì ³ çàð³çàâ ¿¿. ×îëîâ³êè âèíåñëè ç êâàðòèðè ìîá³ëüíèé òåëåôîí, íîóòáóê, çàðïëàòíó êàðòêó ³ þâåë³ðí³ ïðèêðàñè. Çëîâìèñíèê³â çàòðèìàëè, ïîðóøèëè êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà íàâìèñíå âáèâñòâî.


р14

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

21 àâãóñòà 1911 ãîäà èç Ëóâðà áûëà ïîõèùåíà «Äæîêîíäà». Êàðòèíó óêðàë ðàáîòíèê Ëóâðà, èòàëüÿíñêèé ìàñòåð ïî çåðêàëàì Âèí÷åíöî Ïåðóäæåé. Ïðîïàæà îáíàðóæèëàñü òîëüêî íà ñëåäóþùèé äåíü, ïîñëå ÷åãî ìóçåé áûë çàêðûò, è íà÷àëèñü ïîèñêè. ×åðåç ïðåññó ïîõèòèòåëþ áûëè îáåùàíû âîçíàãðàæäåíèå è ïîëíàÿ òàéíà. Òîëüêî ÷åðåç 2 ãîäà èòàëüÿíåö ïðåäëîæèë êóïèòü êàðòèíó âëàäåëüöó îäíîé èç õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåé â Èòàëèè, òîò ñâÿçàëñÿ ñ ïîëèöèåé, è ïðåñòóïíèê áûë àðåñòîâàí. ○

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔËÀà - ÂÑÅÌ ÔËÀÃÀÌ ÔËÀà 22 àâãóñòà 1991 ãîäà ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñåññèÿ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ ïîñòàíîâèëà ñ÷èòàòü îôèöèàëüíûì ñèìâîëîì Ðîññèè êðàñíî-ñèíå-áåëûé ôëàã (òðèêîëîð). Ïîçæå â 1994 ãîäó ïðåçèäåíò Ðîññèè Áîðèñ Åëüöèí ïîäïèñàë óêàç, â êîòîðîì ïîñòàíîâèë óñòàíîâèòü ïðàçäíèê - Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòìå÷àòü åãî åæåãîäíî 22 àâãóñòà. ○

19.08.2010 ð. ¹ 59 (1151) ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Âûäàþùèéñÿ õóäîæíèê, àêàäåìèê, æèâîïèñåö Ãëàâíîãî ìîðñêîãî øòàáà âñå ýòî îá Àéâàçîâñêîì, ÷üè ìàðèíû ñ èçîáðàæåíèåì ìîðñêèõ áóðü, êîðàáëåêðóøåíèé, ëóííûõ íî÷åé ïîêîðèëè ìèð ПЕРВЫЙ «ХОЛСТ» СТЕНА …Семья Гайвазянов так давно обосновалась в Крыму, что со временем даже фамилия предков «зазвучала» иначе - Айвазян. Ованес, которому суждено было стать знаменитым художником, родился 17 июля 1817 г. в Феодосии. Отец и мать едва сводили концы с концами: нужда

ÑÒÐÀÍÀ ÀÉÂÀÇÎÂÑÊÎÃÎ Òàê çåìëÿêè õóäîæíèêà íàçûâàëè Ôåîäîñèþ. Îí ïîìîãàë íå òîëüêî ãîðîäó, íî è æèòåëÿì: áåäíûõ íåâåñò îäàðèâàë ïðèäàíûì, êðåñòèë äåòåé, áûë äîáðûì ãåíèåì äëÿ âñåõ, êòî íóæäàëñÿ â ïîääåðæêå.

ÐÓÑÀËÊÀ ÁÅÇ ÄÅËÜÔÈÍÀ… 23 àâãóñòà 1913 ãîäà â Êîïåíãàãåíå áûë îòêðûò ïàìÿòíèê Ðóñàëî÷êå. Áðîíçîâóþ ñêóëüïòóðó ñîçäàë äàòñêèé ñêóëüïòîð Ýäâàðä Ýðèêñåí ïî çàêàçó êðóïíîãî ïèâîâàðà è ìåöåíàòà Êàðëà ßêîáñåíà. Ìîäåëüþ äëÿ Ðóñàëî÷êè ïîñëóæèëà æåíà

Àéâàçîâñêèé - äîáðûé ãåíèé Ôåîäîñèè

ÏÐÎÏÀËÀ «ÄÆÎÊÎÍÄÀ»

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «ÂIÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ñêóëüïòîðà Ýëëåí Ïðàéñ - áàëåðèíà Êîðîëåâñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà. 23 àâãóñòà 1913 ãîäà Êàðë ßêîáñåí ïîäàðèë ñêóëüïòóðó ãîðîäó, è ñ òåõ ïîð Ðóñàëî÷êà ñòàëà ñèìâîëîì äàòñêîé ñòîëèöû.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

заставила определить старшего сына Гарика в армянский монастырь в Италии, а младшего (по-русски его звали Ваней) отдать в услужение в городскую кофейню. Мальчик прекрасно играл на скрипке, пел, но все свободное время отдавал «настенной» живописи - разрисовывал углем стены домов. На него обратил внимание градоначальник Александр Казначеев: став губернатором, забрал с собой в Симферополь и помог поступить в гимназию.

МОРСКОЙ ВОЛЧОНОК …В 1833 г. 16-летнего Ивана приняли в Петербургскую Академию художеств, и он сразу же привлек внимание педагогов к своим работам. За эскиз «Предательство Иуды» юного Гайвазовского (фамилию вновь изменили)

Ãàçåòè ç âëàñíîãî àðõ³âó íàä³ñëàâ íàø ïîñò³éíèé ÷èòà÷ ³ç ì³ñòà Çåëåíîäîëüñüê Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó Ïàâëî ßí÷óê

 ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÂÑÅÌÈÐÍÎ ÈÇÂÅÑÒÍÀß ÊÀÐÒÈÍÍÀß ÃÀËÅÐÅß

объявили гордостью Академии. Один педагог из зависти старался очернять его где только мог. В результате Иван попал в немилость к самому Николаю I. Лишь благодаря заступничеству известного художника-баталиста Зауэрвейса юношу удалось «реабилитировать» и отправить в плавание по Балтике. За любовь к морю и кораблям Ивана прозвали «морским волчонком». В этом путешествии он написал первые 5 марин, которые навсегда связали его с морской стихией и флотом.

ЛЮБОЙ ПЕЙЗАЖ ПО ПАМЯТИ Айвазовский очень много работал, добиваясь все больших успехов. Совет Академии на 2 года сократил ему срок обучения и направил в Крым писать с натуры «морские виды». Иван сделал десятки набросков, написал картины «Вид Керчи», «Морской берег», «Лунная ночь в Гурзуфе». Вернувшись в Петербург, взялся за пейзажи: по памяти переносил крымские красоты на полотно. В 1840 г. Иван отыскал в Италии брата-монаха и по

его совету стал подписывать свои картины фамилией Айвазовский, «приблизив» ее к первоначальной армянской. Он заслужил репутацию лучшего в мире художника-мариниста: папа Григорий XVI приобрел картину «Хаос» для галереи Ватикана и лично познакомился с автором. После того, как Айвазовский «выставился» в Лувре, его картины побывали в крупнейших европейских городах. И везде он делал зарисовки для будущих полотен, смотрел и запоминал…

ОТЕЦ ГОРОДА Покорив Европу, Айвазовский в конце лета 1844 г. вернулся в Петербург, где его ждали почет, слава, звания академика и первого живописца Главного морского штаба. 30-летний художник стал модным, богатым и... за-

тосковал по родной Феодосии. Вернувшись в город детства, он построил поместье на берегу моря и женился на бедной гувернантке-англичанке Юлии Гревс. Брак оказался неудачным и через 11 лет завершился разводом: Юлии не нравилась жизнь «в глуши», и она уехала, забрав 4-х дочерей. Позже они вернулись в отчий дом. Айвазовский построил в Феодосии торговый порт, железную дорогу, водопровод, Музей древностей. В поместье открыл ставшую знаменитой картинную галерею - дел у «отца города» было много.

ÏÅÐÂÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ ÁÛËÈ ÍÀ ÑÒÅÍÀÕ ÄÎÌÎÂ ХХ ВЕК ВСТРЕТИЛ СЧАСТЛИВЫМ Ни семейные, ни городские проблемы не могли оторвать художника от творчества. Серия картин, посвященных осажденному Севастополю, «Девятый вал», «Ледяные горы», первозданная стихия «Черного моря» были написаны на одном дыхании. В его жизнь вновь пришла любовь: молодая вдова Анна Саркизова стала для художника верной спутницей, доброй хозяйкой в доме, заполненном детьми, внуками и картинами.

ХХ век Айвазовский встретил в окружении семьи и всех, кому помогал. Он был счастлив, строил планы, но не успел их осуществить - скоропостижно умер на 83-м году жизни. Провожала художника вся Феодосия... ÂÏ

ÓÐÎÊ Â ÀÊÀÄÅÌÈÈ Ïî ïðîñüáå Êóèíäæè Àéâàçîâñêèé äàë óðîê â Àêàäåìèè. Âûáðàâ 4 êðàñêè, îí çà 1 ÷àñ 50 ìèí. ïðåâðàòèë ñåðûé õîëñò â áóøóþùåå ìîðå.


р7

×èòàéòå íà ñàéò³:

19.08.2010 ð. ¹ 59 (1151) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÄÅËÀÉ, ÊÀÊ ß

Ìàñòåð-êëàññ îò ÷åìïèîíêè ÍÈÊÀ ÊÎÇÀ×ÓÊ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÏÎËÅÒÀÅÂÀ

ÔÈÃÓÐÈÑÒÊÀ ÂÛÏÓÑÒÈÒ ÑÂÎÞ ËÈÍÈÞ ÎÄÅÆÄÛ

12 àâãóñòà â Äíåïðîïåòðîâñêå íà êàòêå ÒÖ «Êàðàâàí» èçâåñòíàÿ ôèãóðèñòêà Îêñàíà Áàþë ïðîâåëà òðåíèðîâêó äëÿ ìàëåíüêèõ ñïîðòñìåíîâ. ×åìïèîíêà âåðíóëàñü èç ÑØÀ, ÷òîáû îòêðûòü â Êèåâå ñâîþ øêîëó ôèãóðíîãî êàòàíèÿ

тельно разрабатывает модели, а с их выпуском ей помогут меценаты. Ранее в качестве помощи Оксана высылала комплекты «фигурной» одежды днепропетровским призерам различных соревнований.

ШКОЛА ОТ БАЮЛ В Днепропетровске на льду с фигуристкой катались больше десятка детей, которые тренируются в спортшколах «Ледовая симфония», «Айсберг» и СК «Метеор». Подобные мастер-классы Оксана Баюл проводит в Одессе и Киеве. Они бесплатные и для всех желающих. «Почти каждый день

бываю в разных городах, много работы, - рассказывает чемпионка. - График напряженный, но мне это нравится, ведь я занимаюсь любимым делом. А

КИНО ВМЕСТО ТУСОВОК

что я хорошо умею? Кататься на коньках». В Украину спортсменка прилетела из Америки 27 июля. Здесь она собирается развивать фигурное

ÎÊÑÀÍÀ ÁÀÞË ÎÒÊÐÎÅÒ Â ÊÈÅÂÅ ØÊÎËÓ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ

В Днепропетровске Оксана Баюл остановилась у своей 80-летней бабушки. Она устала от гостиниц и хочет побыть с родным человеком. «В детстве, когда я проезжала по пр. К. Маркса мимо гостиниц, так хотелось попасть туда, - делится Оксана. - Сейчас же мне хочется домой, понимаете, о Îêñàíà Áàþë - ïåðâàÿ îëèìïèéñêàÿ чем я?» ÷åìïèîíêà íåçàâèñèìîé Óêðàèíû Во время прекатание и готовить бывания в городе Баюл олимпийских чемпи- предпочитает тусовкам онов в собственной просмотр фильма дома. школе олимпийского Иногда выбирается отрезерва. Правда, не в дохнуть в ресторан «Рекачестве тренера. портер». Свободное вре«Не представляю мя фигуристка также люсебя в таком статусе, бит проводить на воде. - рассказала «Вiстям» Ок- Недавно Оксану Баюл сана Баюл. - Все-таки это пригласили на матч очень сложная и ответ- «Днепр»- «Металлист». ственная работа, которая «Интересно посмоттребует нахождения на реть на игру, хотя я не льду 24 часа в сутки. У футбольная болельщименя просто не хватит на ца, - говорит Баюл. - Матэто времени». чи смотрю изредка и не Также спортсменка знаю наперед, за кого будет выпускать линию буду болеть. А вот мой своей одежды для фигу- дед был ярым фаном ристов. Она самостоя- «Днепра».

ÔÈÀÑÊÎ

Äîìà è ñòåíû íå ïîìîãëè ÅÃÎÐ ÆÅÂÎÐÀ

Âîò è çàâåðøèëàñü ïîáåäíàÿ ñåðèÿ «Äíåïðà». Ïîñëå ïÿòè âûèãðàííûõ ïîåäèíêîâ íàøà êîìàíäà ïðîèãðàëà íà ðîäíîì ñòàäèîíå õàðüêîâñêîìó «Ìåòàëëèñòó» В матче с принципиальным соперником игроки «Днепра» смотрелись вяло. При довольно скучной игре в первом тайме преимуществом все же владели гости. Харьковчане довольно быстро навязали хозяевам свою волю и не шибко рвались вперед. Один лишь Марко Девич сумел в первом тайме по-хорошему обо-

стрить игру, но его удар прошел мимо ворот Каниболоцкого. Во втором тайме «Днепр» заметно прибавил. Сразу три угловых подряд подали ребята Бессонова, после одного из которых Русол угодил в перекладину. Атакующий запал «Днепра» вылился в гол «Металлиста». Хозяева настолько увлеклись атакой, что напрочь позабыли об обороне. Растерянность защиты «Днепра» заметил Фининьо. Бразилец сумел обыграть сразу несколько оппонентов и красиво послать мяч в сетку ворот. После пропущенного гола «Днепр» конечно же рвался отыгрываться, и даже забил - Селезнев

ÑÓÄÜß ÇÀÑ×ÈÒÀË ÃÎË, À ÇÀÒÅÌ ÎÒÌÅÍÈË в борьбе со Старцевым протолкнул мяч в ворота. Арбитр гол сначала засчитал, но после консультации с ассистентом отменил. Под гул трибун «Днепр-Арены» матч так и завершился победой гостей. Вместе с первой потерей очков в чемпионате, наша команда теряет также и лидерство в чемпионате. После шести туров команда Бессонова отстает от «Шахтера» на одно очко.

СПОРТ 19

ÍÎÂ ÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÎÊÑÓ ÁÛÒÜ

«ÒÈÃл ÇÀÙÈÒÈÒ ÒÈÒÓË 4 ñåíòÿáðÿ âî Äâîðöå ñïîðòà «Ìåòåîð» 26ëåòíèé êèåâñêèé áîêñåð Ìàêñ Áóðñàê ïðîâåäåò çàùèòó òèòóëà Èíòåðêîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìïèîíà ïî âåðñèè WBO â ñðåäíåì âåñå. Îí âûéäåò íà ðèíã ïðîòèâ àìåðèêàíöà Áðàéàíà Âåðû, êîòîðîãî Ìàêñ ñ÷èòàåò îïàñíåéøèì áîêñåðîì ÑØÀ íà äàííûé ìîìåíò. «ß ðàññ÷èòûâàþ çàâåðøèòü áîé ïðèìåðíî íà 6-7-ì ðàóíäå», - ñêàçàë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè Ìàêñ Áóðñàê. Óêðàèíåö óâåðåí â ñâîåé ïîáåäå. Áóðñàê çàíèìàåò òðåòüþ ñòðî÷êó â ìèðîâîì ðåéòèíãå WBO è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñèëüíåéøèõ áîêñåðîâ â ñâîåé âåñîâîé êàòåãîðèè. Áëàãîäàðÿ ñâîèì ÿðêî âûðàæåííûì áîéöîâñêèì êà÷åñòâàì, îí ïîëó÷èë ïðîçâèùå «Òèãð».  ñâîþ î÷åðåäü, Áðàéàí Âåðà ñíèñêàë ñëàâó íîêàóòåðà, õîòÿ îí ÷àñòî ïðîïóñêàåò óäàðû, ÷òî, âïðî÷åì, íèêîãäà åãî íå îñòàíàâëèâàåò.

Ó÷àñòíèê ãîíîê

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1149


ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 19 СЕРПНЯ 2010 РОКУ № 59 (1151)

Àãðîíîì, ÿêèé óïîäîáàâ ê³íî ÍÀÒÀËß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Åñëè â ëè÷íîé æèçíè ó âàñ ïîëíûé ïîðÿäîê, íàéäèòå îáúåêò, ãäå âû ñìîæåòå ïðîÿâèòü ñâîé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë. Îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè áóäóò íàïîëíåíû ýìîöèÿìè. Ñèìïàòèè è èíòðèãè ïîëó÷àþò ñèëüíûé èìïóëüñ. Ïîòðåáíîñòü â àâàíòþðàõ ìîæåò çàêðóòèòü òàêîé æèçíåííûé ñþæåò, ÷òî ïîòîì äîëãî ïðèäåòñÿ óäèâëÿòüñÿ ñâîåé ñàìîíàäåÿííîñòè. Íî ìîæåò è ïîâåçòè. ТЕЛЕЦ Íà ïîâåñòêå ó âàñ íåçàêîí÷åííûå êîãäà-òî äåëà. Åñëè ÷òî-òî íàñòîé÷èâî î ñåáå íàïîìèíàåò, çíà÷èò, ñàìîå âðåìÿ ê íåìó âåðíóòüñÿ. Äåëàéòå òî, ÷òî ïðèíîñèò âàì óäîâëåòâîðåíèå èëè ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ìîæíî ïîëîæèòü â áàíê. Ðåøåíèå íåêîòîðûõ ïðîáëåì îòëîæèòå äî ëó÷øèõ âðåìåí, åñëè îùóùàåòñÿ íåõâàòêà ñèë. БЛИЗНЕЦЫ Ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå äîëãîå âðåìÿ ïðîáóêñîâûâàëè, íåîæèäàííî ìîãóò ïðèéòè â äâèæåíèå, è âàì íóæíî ïîáåñïîêîèòüñÿ î ïðèâëå÷åíèè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö. Äî ÷åòâåðãà âû ìîæåòå ïåðåæèòü íåñêîëüêî ÿðêèõ, íî íåïðîñòûõ ýïèçîäîâ â îáùåíèè ñ êîëëåãàìè. Ïÿòíèöà - èíòåðåñíûé äåíü, êîãäà ïåðåìåíû îò âàñ íå çàâèñÿò, íî ìíîãî çíà÷àò äëÿ áóäóùèõ ïåðñïåêòèâ. РАК Óìåðüòå ñâîé ýíòóçèàçì. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ðàáîòå è îòíîøåíèÿõ ñ êîëëåãàìè. Ãëàâíîå - íå òåðÿòü ÷óâñòâà ðåàëüíîñòè. Ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêñïåðèìåíòû â ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ ìîãóò ïðèíåñòè âàì ìíîãî ïðèÿòíûõ âîëíåíèé, íî òàÿò ïîäâîäíûå êàìíè. Íå ñïåøèòå, ñäåëàéòå íàèëó÷øèé âûáîð. ЛЕВ Ñðåäè ìíîãîîáðàçèÿ âîëíóþùèõ ñîáûòèé ñëåäóéòå çà òåì, ÷òî íóæíî ëè÷íî âàì è ê ÷åìó âåäåò âàñ âàøå ñåðäöå. Âñòðå÷àéòåñü êàê ìîæíî ñ áîëüøèì ÷èñëîì ëþäåé, âîññòàíàâëèâàéòå ïðåðâàííûå ñâÿçè. Íå äàéòå ñåáÿ îáìàíóòü. Âûõîäíûå âïîëíå îïðàâäàþò îæèäàíèÿ è ïðèíåñóò ïîçèòèâíûå íîâîñòè. ДЕВА Âîçìîæíû ïåðåìåíû íà ðàáîòå áîëåå ãëîáàëüíîãî õàðàêòåðà. Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè, ÷òîáû áûñòðåå îðèåíòèðîâàòüñÿ. Âàñ ìîæåò ðàçäðàæàòü ÷üÿ-òî íåäîáðîñîâåñòíîñòü èëè æåëàíèå «âûåõàòü íà ÷üåé-òî ñïèíå». Ýòî âðåìÿ áóäåò áîãàòî ñòðàñòÿìè è èíòðèãàìè. Íî íå òîðîïèòåñü ïðîòåñòîâàòü íàïðÿìóþ. Ïðèäåðæèâàéòåñü ñäåðæàííîãî è ðàçóìíîãî ïîäõîäà - è ê âàì ïîòÿíóòñÿ çà ñîâåòàìè.

ВЕСЫ Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä, ÷òîáû ïîääåðæàòü è óñèëèòü ïîçèòèâíîå ìíåíèå î ñåáå ñðåäè êîëëåã è äðóçåé. Âû íåîáû÷àéíî ïðèâëåêàòåëüíû. Îáíîâèòå ñâîé ãàðäåðîá è ñäåëàéòå äðóãèå âàæíûå âåùè. Âàøà äåëîâàÿ àêòèâíîñòü ìîæåò áûòü êîíñòðóêòèâíîé â íåîæèäàííûõ ñèòóàöèÿõ, íî ïî ñâîåé èíèöèàòèâå íè÷åãî íå óñëîæíÿéòå. СКОРПИОН Âàøà àêòèâíîñòü íàáèðàåò îáîðîòû, íî êîãäà âû ïëàíèðóåòå îäíî, æèçíü ìîæåò ïîñòàâèòü ñîâñåì äðóãóþ çàäà÷ó. Ýòî òåì áîëåå âåðîÿòíî, åñëè âàøå ñåðäöå ïðèâÿçàíî ê êàêîé-òî ñèòóàöèè èëè äåëó â ïðîøëîì, êîòîðûå âàì íå óäàëîñü îñóùåñòâèòü. Âû óñïååòå ñäåëàòü áîëüøå è âàøà ðåàêöèÿ áóäåò ëó÷øå, åñëè íå ïîçâîëèòå ñåáå ðàññëàáëÿòüñÿ. СТРЕЛЕЦ Íåäåëÿ òðåáóåò ïðèäåðæèâàòüñÿ ðåæèìà ýêîíîìèè, íî îäíîâðåìåííî äóìàòü î ðåêëàìå ñâîèõ íàðàáîòîê è öåííûõ êà÷åñòâ. Èíîãäà ïðîáëåìû ïîäòàëêèâàþò ê ïîçèòèâíûì ïåðåìåíàì íå õóæå, ÷åì ïîäãîòîâëåííûå ìåðîïðèÿòèÿ èëè ïîëåçíûå ñâÿçè.  âûõîäíûå ëó÷øèé ñïîñîá ñíÿòü ñòðåññ - ñìåíà îáñòàíîâêè. КОЗЕРОГ Ðèòì ñîáûòèé ìåíÿåòñÿ, äàâàÿ âîçìîæíîñòü ïåðåáðàòü ñòàðûå âåùè è ìûñëè è íàéòè ñïîñîá èñïîëüçîâàòü èõ â íîâîì êà÷åñòâå. Âîçìîæíû è ñîáûòèÿ ìåíåå áëàãîïðèÿòíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå çàñòàâÿò îò ÷åãî-òî èçáàâèòüñÿ, ÷òîáû íàâåñòè â æèçíè áîëüøå ïîðÿäêà. Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ïîåçäîê. ВОДОЛЕЙ Ýòî ïåðèîä êîòîðûé ñêëîíÿåò âàñ ê íîâîìó âûáîðó. Ëåã÷å, ÷åì îáû÷íî ðåøèòüñÿ íà áðàê èëè ðàçðûâ îòíîøåíèé, ïåðååçä, ïåðåõîä íà íîâîå ìåñòî ðàáîòû. Äåëèòå ñâîå âíèìàíèå ïîðîâíó ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì. Âîçìîæíû íåçàïëàíèðîâàííûå ðåìîíòíûå ðàáîòû ñâÿçàííûå ñ âîäîé èëè ãàçîì, íî âàøè òðàòû áóäóò ìåíüøå, åñëè íå æäàòü, ïîêà âîçíèêíåò ïðîáëåìà. РЫБЫ Íîâîñòè ìîãóò âûçâàòü ãëóáîêèå ýìîöèîíàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ, íî çà òåêóùèìè ñîáûòèÿìè íå ïðîïóñòèòå áîëåå âàæíóþ òåìó, êîòîðàÿ íàáèðàåò îáîðîòû. Îñòåðåãàéòåñü îïðîìåò÷èâûõ ðåøåíèé è çàäåéñòâóéòå ñâîþ èíòóèöèþ. Âîçìîæíû ïðîáëåìû ñ âîäîé; ñëåäèòå çà êðàíàìè â äîìå.  âûõîäíûå ìîãóò íàïîìíèòü î ñåáå ñòàðûå äðóçüÿ. Âåðîÿòíû âñòðå÷è, êîòîðûå âåðíóò âàì ñ êåì-òî îáùåå ïðîøëîå, çàáûòûå ÷óâñòâà è íåñáûâøèåñÿ ìå÷òû. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

×åðãîâå çàñ³äàííÿ ê³íîêëóáó Ä í³ïðîïåòÄí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè, ùî â³äáóëîñü 17 ñåðïíÿ, éîãî ôóíäàòîð ³ ãîëîâà âèð³øèâ ïðèñâÿòèòè Äíþ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. «Â³ñò³» ðîçïèòàëè ªâãåíà Øåâ÷åíêà ïðî ïðîãðàìó çàñ³äàííÿ, òâîð÷³ çäîáóòêè é ïëàíè

говорювати їх. Але я хочу, щоб люди не тільки об’єднувалися заради спілкування і

крупицях її досліджуватимемо,то збагачуватимемо нашу націю. Я мрію, що знайдуться спонсори, котрі допоможуть у якомусь із

ЩОБ ПИШАЛИСЯ УКРАЇНОЮ - Євгене, що цього разу Ви підготували для кіноклубників? - Фільм «Ми Українці», наданий Першим національним каналом, і соціальні рекламні ролики «Це моя Україна». Я вважаю, що ці ролики телеканали мають постійно показувати, аби люди бачили, яка наша країна гарна, і пишалися тим, що вони живуть тут. - Яка мета і які завдання кіноклубу? - Я запропонував бібліотеці заснувати клуб, аби кіноаматори могли збиратись, дивитися фільми один одного чи видатних режисерів, об-

«ÌÐ²Þ ÑÒÂÎÐÈÒÈ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÀËÅÞ Ê²ÍÎÌÈÒֲ»

спільних проектів, а й щоб вони дізнавалися, що кіно знімали не тільки у Києві, Одесі, але й у Катеринославі. - У вересні Вашому дітищу виповниться рік. Що важливого вдалося зробити за цей час? - 2010 рік ми присвятили творчості Данила Сахненка, першого катеринославського кінооператора. На одному засіданні краєзнавець Микола Чабан розповів про цю людину, співробітники бібліотеки запропонували йому видати книгу. Зараз вона у друці. Фотовиставкою вшанували пам’ять дніпропетровського кінооператора Олександра Ковальчука. Ми, молоді, не знаємо своєї історії. Якщо по

міських парків створити алею місцевих кіномитців: посадимо дерева, покладемо біля них каміння, де напишемо імена операторів і режисерів, скільки вони створили сюжетів і фільмів.

КЛАСНА КІНОХРОНІКА - Ви студент-п’ятикурсник аграрного університету. Як захопилися кіномистецтвом? - Після школи я навчався у сільгоспучилищі Кривого Рогу, де народився, - хотів стати ландшафтним дизайнером, робити міста зеленими й чистими. Потім вступив до агроуніверситету. Але ще в школі в мене виникла ідея створити цикл передач про зелені об’єкти Дніпро-

петровщини. На 2-му курсі, завдяки батькові, купив відеокамеру і разом з друзями зробив фільми про парк Шевченка й ботанічний сад. Зараз знімаю фільм про Севастоп о л ь ський парк. - Сьогодні кіно й телебачення це Ваше хобі. Чи м а є т е намір перетворити їх на професію? - Я дуже хотів працювати на телеканалі, створювати проект, пов’язаний з кінохронікою. На засіданнях кіноклубу ми переглядаємо старі кінокадри нашого міста, які я знаходжу в державному архіві ім. Пшеничного, і люди завжди дивляться із захопленням. До речі, перша кінохроніка, що потрапила мені до рук, була про Палац студентів ДНУ, коли в ньому містився санаторій імені Ілліча: люди відпочивають, грають у шахи, ходять парком класна кінохроніка! - Які маєте плани? - Я збираю старі кінокамери, вже маю 15. Познайомився із людьми, які захоплюються цим же. У лютому збираюсь влаштувати виставку кінокамер у Музеї імені Яворницького.

ÞÌÎÐ - Ìîÿ ìàøèíà pàñõîäóåò ìíîãî áåíçèíà, - ãîâîpèò âîäèòåëüíèöà ìàñòåpó. Òîò óêàçûâàåò åé íà pó÷êó àêñåëåpàòîpà, âûòÿíóòóþ

äî îòêàçà, è ñïpàøèâàåò: - À âû çíàåòå, äëÿ ÷åãî îíà ñëóæèò? - Êàê äëÿ ÷åãî? ×òîáû âåøàòü íà íåå ìîþ ñóìî÷êó.

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Чт 19.08

+26 +29 0С +17 +19 0С

півн.захід. 25 м/с

Пт 20.08

+23 +28 0С +13 +15 0С

півд.схід. 34 м/с

Сб 21.08

+21 +23 0С +8 +10 0С

півн.захід. 25 м/с

Нд 22.08

+23 +25 0С +7 +9 0С

півн. 23 м/с

Пн 23.08

+27 +29 0С +13 +15 0С

cхід. 23 м/с

Вт 24.08

+30 +32 0С +16 +18 0С

півд.захід. 23 м/с

Ср 25.08

+32 +34 0С +18 +20 0С

півд.cхід. 34 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень  у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації  рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ  з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 18.08.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж  70500 прим. Замовлення № 0 1187

Вести Приднепровья  

Вести Приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you