Page 1

ÍÀØÀ ÁÎËÜÍÈÖÀ ÁÓÄÅÒ ËÓ×ØÅÉ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß, ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÎÒ ×ÈÏÑÎÂ

3 2

ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ Ì²ÑÒ Â²ÄÊÐÈÞÒÜ

ÌÅÄÎÂÀß ÏÎÐÀ Â ÄÍÅÏÐÅ

6

6

 ÑÅÒßÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒÅÉ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 58(1150)

Ñåãîäíÿ â Èíòåðíåòå îñîáåííî ïîïóëÿðíû ñîöèàëüíûå ñåòè. «Â³ñò³» ðàññêàæóò î ñàìûõ êðóïíûõ ñîöñåòÿõ â ìèðå è â Óêðàèíå, à òàêæå ïîïðîáóþò ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî õîðîøåãî îíè äàþò ëþäÿì è êàêèå îïàñíîñòè òàÿò.

Вiвторок, 17 серпня 2010 р.

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

ÄÈÍÀÌÈÊÀ

ÂÂÏ ÐÀÑÒÅÒ Ïî äàííûì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ñòàòèñòèêè, óðîâåíü ÂÂÏ â Óêðàèíå âî âòîðîì êâàðòàëå 2010 ã. âûðîñ íà 6% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà è íà 3,9% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì êâàðòàëîì ýòîãî ãîäà.  ïåðâîì êâàðòàëå 2010 ãîäà ðîñò ÂÂÏ, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì, ñîñòàâèë 4,9%. ○

ÏÎ ØÏÀËÀÌ

ÏËÞÑ 10 ÏÎÅÇÄÎÂ

4

«Ðîæäåíèå ðåáåíêà - ñàìîå áîëüøîå ÷óäî»

Óêðçàë³çíèöÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ êóïèò 10 ñêîðîñòíûõ ýëåêòðîïîåçäîâ. Èõ áóäóò èñïîëüçîâàòü íà ñêîðîñòíûõ ó÷àñòêàõ æåëåçíîé äîðîãè. Ñåé÷àñ òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ïîçâîëÿþò ðàçâèâàòü ñêîðîñòü äî 160 êì/÷ íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ æåëåçíîé äîðîãè. Íàïðèìåð - íà ìàðøðóòå îò Êèåâà äî Êèðîâîãðàäà êîëåÿ ïîçâîëÿåò äâèãàòüñÿ ñî ñêîðîñòüþ 140-160 êì/÷. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà òðàíñïîðòà è ñâÿçè Êîíñòàíòèíà Åôèìåíêî, â Óêðàèíå åñòü ïåðñïåêòèâû ñêîðîñòíîãî äâèæåíèÿ, íî ãëàâíàÿ ïðîáëåìà - ïîäâèæíîé ñîñòàâ. ○

Íå òîëüêî â Äíåïðîïåòðîâñêå, íî è âî âñåé Óêðàèíå çíàþò çàâåäóþùóþ êàôåäðîé àêóøåðñòâà, ãèíåêîëîãèè è ïåðèíàòîëîãèè Äíåïðîïåòðîâñêîé ìåäàêàäåìèè, ïðîôåññîðà Çèíàèäó Äóáîññàðñêóþ. Êîãäà-òî åå äî÷êà-òðåòüåêëàññíèöà â ñî÷èíåíèè íà âîëüíóþ òåìó íàïèñàëà, ÷òî õî÷åò ñòàòü, êàê ìàìà, - âðà÷îìãèíåêîëîãîì è êàíäèäàòîì íàóê. Ïðèìåð ñ Çèíàèäû Ìèõàéëîâíû áåðóò íå òîëüêî ðîäíûå, íî è ó÷åíèêè èíòåðíû, à òàêæå êîëëåãè

ÇÍÎÂÓ Â Ãв

ÀÇÀÐÒÓ - ÄÐÓÃÈÉ ØÀÍÑ àçàðòíî ðîçâàæàòèñÿ óêðà¿íöÿì ëèøå â êóðîðòíèõ Íåçàáàðîì óêðà¿íö³ áóäóòü ì³ñòàõ, ñïèñîê ÿêèõ ùå äîñ³ îáì³ðêîâóþòü â óðÿä³. Õî÷à â ïðîãðàâàòè ³ âèãðàâàòè ãðîø³ ëåãàëüíî. Óðÿä îá³öÿâ îïåðàòîð³â ãðàëüíîãî äî ê³íöÿ ñåðïíÿ âèçíà÷èòè á³çíåñó çàëèøèòüñÿ íàä³ÿ íà ï’ÿòèç³ðêîâ³ ãîòåë³.  íèõ, äîëþ ãðàëüíîãî á³çíåñó. Çàêîíîïðîåêò, ùî äîïîìî- íåçâàæàþ÷è íà êóðîðòíèõ çåìëÿõ ÷è í³ âîíè ðîçòàøîæå «ïîêàçàòè íîñà» àçàðòâàí³, ìîæíà áóäå ðîçì³ñòèòè íèì ³ãðàì «ç ò³í³», âæå àêòèâíî ãîòóº Äåðæêîìï³ä- ðóëåòêó.  Êðèìó òàêèé ïðèâ³ëåé äîçâîëÿòü ³ ÷îòèðèïðèºìíèöòâî. Ïîêè ùî òà òðèç³ðêîâèì ãîòåëÿì. ëåãàë³çàö³ÿ äîòðèìóºòüñÿ Ïðàâèëà ãðè äëÿ âëàñíèê³â ñòàðîãî ïëàíó - äîçâîëèòè ÀÍÍÀ ÌÀÒ²ªÍÊÎ

«àçàðòó» ñòàíóòü çíà÷íî æîðñòê³ø³. Ïðè÷îìó âèìîãè áóäóòü âèñîê³ ÿê äî îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, òàê ³ äî ãðàëüíî¿ çàëè. Ñòàðòîâà ö³íà äëÿ öüîãî á³çíåñó ïåðåäáà÷àºòüñÿ â ðîçì³ð³ 5 ìëí. äîëàð³â - çà òàê³ ãðîø³ ìîæíà áóäå îòðèìàòè ë³öåíç³þ, ùî «ñëóæèòèìå» 7 ðîê³â. Íà êîæåí àçàðòíèé ïðèñòð³é âëàñíèê êàçèíî ïîâèíåí îòðèìàòè ïàòåíò. À îò

12 Åð³êó çâàáëþº ãóìîð cmyk

³íòåðàêòèâíèì àâòîìàòàì ñòàíå íåçàòèøíî: â íîâîìó çàêîí³ ¿õ õî÷óòü çàáîðîíèòè íàçàâæäè. Ùîíàéá³ëüøå ÷åêຠïîíîâëåííÿ àçàðòíèõ ðîçâàã áþäæåò êðà¿íè. Çà ïðîãíîçàìè, ïðè ïðèéíÿòò³ çàêîíó â³í «ïîòîâùົ íà 2 ìëðä. ãðí. Óêðà¿íö³â æå ÷åêàþòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ ùå îäíà ñòàòòÿ âèòðàò ó ñ³ìåéíîìó áþäæåò³.

ÄÅËÓ ÂÐÅÌß…

ÏÎÐÀÁÎÒÀÅÌ 6 ÄÍÅÉ Ïåðåä Äíåì Íåçàâèñèìîñòè ðàáî÷àÿ íåäåëÿ â Óêðàèíå óâåëè÷èòñÿ íà îäèí äåíü. Ðàáî÷åé áóäåò ñóááîòà, 21 àâãóñòà. Ýòî ïðåäóñìîòðåíî ðàñïîðÿæåíèåì Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ î ïåðåíîñå ðàáî÷èõ äíåé â 2010 ãîäó. Íà ñóááîòó ïåðåíåñóò ðàáî÷èé äåíü ïîíåäåëüíèêà, 23 àâãóñòà. Òàêèì îáðàçîì âûõîäíûìè ñòàíóò 22, 23 è 24 àâãóñòà. 24 àâãóñòà â Óêðàèíå áóäóò îòìå÷àòü 19-þ ãîäîâùèíó Íåçàâèñèìîñòè. ○

ÓÆÅ ÑÊÎÐÎ

ÆÄÅÌ ÏÐÎÕËÀÄÓ Ñî ñðåäû, 18 àâãóñòà, ïîãîäà â Óêðàèíå ñòàíåò ïðîõëàäíåå. Íà áîëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè âî âòîðíèê, 17 àâãóñòà, ñîõðàíèòñÿ ñóõàÿ è î÷åíü æàðêàÿ ïîãîäà. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì ñîñòàâèò +35-38 ãðàäóñîâ. Îäíàêî â çàïàäíûõ îáëàñòÿõ ïðîéäóò êðàòêîâðåìåííûå äîæäè, ãðîçû. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà òàì áóäåò +24-30 ãðàäóñîâ. À 18-19 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðåãèîíàõ îïóñòèòñÿ äî +23-29, íî÷üþ - äî +16-22 ãðàäóñîâ.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.08.2010 ð. ¹ 58 (1150)

ÖÅÍÒÐ ÄËß ÄÅÒÅÉ

Íàøà áîëüíèöà áóäåò ëó÷øåé ÂÍÅ ÇÎÍÛ ÄÎÑÒÓÏÀ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ñ ÎÑÅÍÈ -  ÎÒÊËÞ×ÊÓ? ×åòûðå èç ïÿòè óêðàèíñêèõ ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ ãîòîâû ê îòêëþ÷åíèþ òåëåôîíîâ, IMEI, êîäû êîòîðûõ íå ïîïàëè â «áåëûé» ñïèñîê. Îíè óæå óñòàíîâèëè íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå. Îá ýòîì ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì íà÷àëüíèê Óêðàèíñêîãî ãîñöåíòðà ðàäèî÷àñòîò Ïàâåë Ñëîáîäÿíþê. Îòêëþ÷åíèå «ñîìíèòåëüíûõ» ìîáèëüíûõ ìîæåò íà÷àòüñÿ óæå îñåíüþ ýòîãî ãîäà.

ÍÎÂÎÑÒÈ_ ÂÛÄÀÒÜ ÄÅÍÜÃÀÌÈ

ËÜÃÎÒÛ ÍÀËÈ×ÊÎÉ Ìèíèñòð ýêîíîìèêè Âàñèëèé Öóøêî ïðåäëàãàåò ìîíåòèçèðîâàòü ñîöèàëüíûå ëüãîòû.  êà÷åñòâå ïðèìåðà îí ïðèâåë ñòîëèöó, ãäå ëüãîòàìè íà ïðîåçä ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ êàæäûé ãðàæäàíèí, à âîò â ñåëå - íåò, ïîñêîëüêó òàì ÷àñòíûå àâòîáóñû. «Íóæíî ìîíåòèçèðîâàòü ëüãîòû âûäàâàòü èõ äåíüãàìè. Òîãäà ÷åëîâåê ïðîåäåò â àâòîáóñå», - çàÿâèë Öóøêî â õîäå online-êîíôåðåíöèè. ○

Ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë íà ïðîøëîé íåäåëå îçíàêîìèëñÿ ñ õîäîì ðåêîíñòðóêöèè êîìïëåêñà ñòðîåíèé Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû Сейчас в больнице на ул. Космической реконструируют главный корпус, блок №1 и пристраивают блок №6. В них разместятся онкологическое отделение, нонатальный центр, инфекционное и приемное отделения.

В областной детской больнице предусмотрено сооружение подземного паркинга. «Машины с выхлопами газа недопустимы на территории. Здесь должны быть только больные и электромобили», - объяснет главврач Александр Хитрик. Кроме того, согласно проекту, посреди больничного комплекса расположится вертолетная площадка. Это позволит быстро доставлять больных со всей области. Также планируют соорудить подземный переход к медучреждению под проезжей частью ул. Космической, на

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ:

• 6,1 ìëí.ãðí. ïðåäóñìîòðåíî â îáëàñòíîì áþäæåòå íà ðåêîíñòðóêöèþ áîëüíèöû â 2010 ãîäó; • 16 ìëí.ãðí. ïëàíèðóþò ïðèâëå÷ü èç ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàáèëèçàöèîííîãî ôîíäà.

ÏÎÏÛÒÊÀ - ÍÅ ÏÛÒÊÀ

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÊÎÍÜßÊ Âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ î ïîäãîòîâêå çîíû ñâîáîäíîé òîðãîâëè ñ ÅÑ Óêðàèíà íàìåðåíà ñîõðàíèòü ïðàâî íà ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ ïðîäóêòîâ. Íàïðèìåð, ðå÷ü èäåò î êîíüÿêå, øàìïàíñêîì è äð.  ÷àñòíîñòè, öåëü ñáåðå÷ü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü íàçâàíèÿ íà âíóòðåííåì ðûíêå.

ние. «Главное, чтобы ребенок чувствовал себя в больнице как дома», сказал глава облгосадминистрации. Проект реконструкции на его личном контроле.

МІСТО І РАЙОНИ

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ó Êðèâîìó Ðîç³ â³äðåìîíòóâàëè 70% àâòîäîð³ã. Ùîá ïðîêîíòðîëþâàòè õ³ä ïîäàëüøîãî ðåìîíòó, ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë â ñåðåäó, 11 ñåðïíÿ, ïî¿õàâ ó ì³ñòî, äå ïðîâ³â ðîáî÷ó íàðàäó ç öüîãî ïèòàííÿ

Ìèíçäðàâ îáðàòèëñÿ ê Ìèíîáðàçîâàíèþ è íàóêè ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü ââåñòè â øêîëàõ óðîêè ãèãèåíû è âûäåëèòü ïîä íèõ õîòÿ áû ÷àñ â íåäåëþ. Ïî ìíåíèþ ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Óêðàèíû Ñåðãåÿ Ðûæåíêî, ïîÿâëåíèå òàêîãî ïðåäìåòà ïîìîæåò ïðåäóïðåäèòü èíôåêöèîííûå áîëåçíè. ○

Вилкул. По его словам, строительство нового корпуса больницы на ул. Космической закончат до конца года. Также закупят лучшее медицинское оборудова-

Íîâ³ äîðîãè òà æèòëî

ÄÅÒÅÉ ÍÀÓ×ÀÒ ×ÈÑÒÎÒÅ

которой напряженное движение транспорта. «Днепропетровщина, как успешный регион, должна иметь лучшие больницы», - уверен губернатор Александр

ßʲÑÍÀ ÏÐÀÖß

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

 ÁÎËÜÍÈÖÅ ÁÓÄÅÒ ÂÅÐÒÎËÅÒÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ

Одна з головних відмінностей цьогорічного ремонту в Кривому Розі - це реконструкція вулиць Нікопольської та Окружної. Дороги дуже важливі, адже забезпечують транспортним доступом майже всю північну частину міста. Губернатор оцінив якість робіт і лишився задоволений. Після цього Олександра Вілкула вже чекали у Криворізькому районі, який отримав 3 млн. грн. для ремонту доріг. Наприклад, у селі Чкаловка губернатор відкрив новеньку дорогу, яка веде до церкви. Архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем не

Ó ÊÐÈÂÎÌÓ ÐÎDz ²ÄÐÅÌÎÍÒÓÂÀËÈ 70% ÄÎвà приховував радості з цього приводу. Тепер понад 200 прихожан із Чкаловки і навколишніх сіл зможуть дістатися до храму швидко і комфортно. Окрім цього, новий шлях вестиме і на кладовище.

«Завдання влади створити комфортні умови для проживання громадян, і ми його виконаємо. Для цього мобілізували ресурси обласного, міського та

районних бюджетів», сказав голова облдержадміністрації Олександр Вілкул, який потім відбув до Жовтих Вод. Там він перевірив, як ведуться роботи на будівництві житлового будинку для працівників соціальної сфери. 39 квартир дадуть лікарям, учителям та представникам інших «соціальних» професій безкоштовно. Гідне комфортне життя матимуть не лише мешканці Дніпропетровська, але й усієї області.

щині не зростатиме. Про це досягнута домовленість із найбільшими виробниками хліба в області. Аби дніпропетровський коровай не подорожчав, буде придбано необхідну кількість зерна в Аграрному фонді, у виробників та зернотрей-

дерів області за ціною 1300 -1400 грн. за тонну. Все зерно будуть переробляти на борошно підприємства Дніпропетровщини. Також ведеться діалог з перевізниками та виробниками олії щодо збереження оптимальної ціни на їхні послуги та продукцію.

РЕСУРСИ МОБІЛІЗОВАНО

ÏÐȪÌÍÀ ÍÎÂÈÍÀ

Ïàëÿíèöÿ íå äîðîæ÷àòèìå ÃÀËÈÍÀ ªÐÌÎËÅÍÊÎ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ö³íà íà õë³á íå çðîñòàòèìå. Ïðî öå íà áðèô³íãó, ùî â³äáóâñÿ ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³, ïîâ³äîìèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë За словами голови облдержадміністрації, цього року в нашому регіоні зібрали 2,20 млн. тонн зерна, в тому числі - 1,40 млн. тонн пше-

ниці. «Все це дає нам можливість повністю забезпечити потреби області в продовольчому зерні», - зазначив губернатор. За його словами,

цьогорічний валовий збір відповідає торішньому, але покращилася класність та немає пророслого зерна пшениці. Як розповів Олександр Вілкул, обласна влада вжила всіх необхідних заходів і ціна на хліб та хлібобулочні вироби на Дніпропетров-


СЬОГОДЕННЯ 3

17.08.2010 ð. ¹ 58 (1150) ○

ÇÐÓ×ÍÈÉ ØËßÕ

Íåçàáàðîì ì³ñò â³äêðèþòü ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

̳ñÿöü òîìó ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó çðóéíóâàâñÿ äåôîðìàö³éíèé øîâ íà ìîñòîâîìó ïåðåõîä³ ÷åðåç Äí³ïðî. Çàðàç ì³ñò ðåìîíòóþòü ³ 21 ñåðïíÿ îäíà ç³ ñòîð³í ìîñòó áóäå â³äêðèòà äëÿ òðàíñïîðòó ПРОБЛЕМ ПОМЕНШАЄ Увесь цей час мешканці лівого берега, які працюють на правому, їздили на роботу через дамбу. Дорога займала більше часу і була досить незручною. Тепер проблем буде менше.

Під час ремонту деформаційного шва мосту застосували новітні технології. «Цього року проведуть повний інструментальний огляд мосту, щоб подібні ситуації більше не повторювались», - сказав губернатор Олександр Вілкул, який у п’ятницю, 13 серпня, проводив у Дніпродзержинську виїзну нараду по ремонту доріг. «Проблем у міста вистачає. Адже наразі відремонтували лише 40% доріг, а це один із найгірших показників у регіоні», наголосив Олександр Вілкул.

10 ÑÅÐÏÍß Ó Â²ÄÐÅÌÎÍÒÎÂÀÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ÂÑÅËÈËÈÑÜ ËÞÄÈ

С марта по июль Днепропетровщина осуществила рывок в объемах промышленного производства почти на 30% по отношению к началу года. Мы в два раза сократили оставшиеся от предыдущей власти задолженности по заработной плате и продолжаем эту работу. Увеличили на треть финансирование медицины и образования. Благодаря росту экономики начала увеличиваться заработная плата. Сегодня перед нами стоит новая за-

ÍÎÂÈÍÈ

Ó Ë²Ñ² ÂÑÅ ÑÏÎʲÉÍÎ

ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÑÒÀÍÅ ÊÎÐÎÒØÎÞ ПІСЛЯ ВИБУХУ Одразу після огляду ходу ремонтних робіт на магістралях міста губернатор поїхав до будинку на вулицю Сировця, 4. Саме там у червні горе-хімік підірвав себе і свою сусідку внаслідок невдалого експерименту, ще 7

людей тоді потрапили до лікарні. 10 серпня у відремонтовані квартири, тепер рожевобілого будинку, вселились люди. Голова облдержадміністрації пройшовся по домівках і подивився, як виконали ремонт. Поговорив із постраж-

далими мешканцями, один з яких розповів губернатору, що нібито підрядна організація витратила значно менше грошей, ніж взяла з бюджету. Тому губернатор одразу доручив правоохоронцям розібратись у ситуації і провести перевірку.

²ç 1 ñåðïíÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòàëîñÿ 254 ïîæåæ³, â òîìó ÷èñë³ - 2 ë³ñîâ³. Ó ãàñ³íí³ âîãíþ áðàëè ó÷àñòü á³ëüøå 2 òèñÿ÷ ëþäåé, 45 öèñòåðí, 3 ãâèíòîêðèëè ³ ë³òàê. Àëå ñïåêîòíà ïîãîäà óòðèìóºòüñÿ, òîìó ðåã³îí ïðîäîâæóº áóòè íàïîãîòîâ³ íà âèïàäîê, ÿêùî âåëèêèé âîãîíü ïîâåðíåòüñÿ. «Íàðàç³ óñ³ ë³ñîâ³ ïîæåæ³ ëîêàë³çîâàíî. Îáêîïàíî 213 ñêëàä³â ïåñòèöèä³â ³ ÿäîõ³ì³êàò³â. ϳñëÿ ïåðåâ³ðîê çàêðèëè 3 ÀÇÑ. Çà ïîðóøåííÿ ïîæåæíî¿ áåçïåêè ïîðóøèëè 6 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ», ïîâ³äîìèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë íà ñåëåêòîðí³é íàðàä³ ï³ä ãîëîâóâàííÿì Ïðåçèäåíòà ³êòîðà ßíóêîâè÷à. Îêð³ì íàøîãî ãóáåðíàòîðà òà êåð³âíèê³â ñèëîâèõ ñòðóêòóð îáëàñò³ ó çàõîä³ áðàëè ó÷àñòü êåð³âíèêè óñ³õ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Êðà¿íà ïåðåáóâàòèìå ó áîéîâ³é ãîòîâíîñò³ ñò³ëüêè, ñê³ëüêè áóäå ïîòð³áíî. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ÍÀ Ï'ßÒÈв×ÊÓ

ÂÐÅÌß ÑÒÐÎÈÒÜ. ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ. ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ! дача - укрепить начинания и гарантировать стабильное развитие Днепропетровщины в последующие годы. Для этого Партия регионов разрабатывает Народную Программу развития области на ближайшие пять лет. Именно она станет основой работы всех органов власти региона. Мы приглашаем вас принять участие в создании этой Программы. Напишите свои пожелания и рекомендации на специальном бланке, который с 15 августа вы можете получить в информационных палатках Партии регионов и офисах местных организаций партии. Такие бланки будут напечатаны в прессе и размещены на сайте партии. Для Партии регионов очень важно ваше мнение для того, чтобы наиболее эффективно решать самые актуальные проблемы области. Для разработки Программы мы приглашаем вас к

ÏÐÎÒÈÏÎÆÅÆÍÀ ÃÎÒÎÂͲÑÒÜ

ÍÀÐÎÄÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

2010 ãîä ñòàë çíàêîâûì äëÿ Óêðàèíû. Ýòî ãîä íà÷àëà âîçðîæäåíèÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Äíåïðîïåòðîâùèíà, êàê è âñÿ ñòðàíà, âûáðàëà ñâîèì Ïðåçèäåíòîì Âèêòîðà ßíóêîâè÷à. Óêðàèíà ïîëó÷èëà ñòàáèëüíûé ïîëèòè÷åñêèé è ýêîíîìè÷åñêèé êóðñ. Âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû âñå îðãàíû âëàñòè ðàáîòàþò åäèíîé êîìàíäîé. È íàøà îáëàñòü íà÷àëà ðàçâèâàòüñÿ

открытому диалогу. Мы ждем ваши пожелания и рекомендации о развитии нашего региона. Базовыми приоритетами Народной Программы как основы дальнейшего развития области являются: 9 достижение устойчивого роста экономики; 9 рациональное использование бюджетных средств на благо региона и простых граждан; 9 модернизация жилищно-коммунального хозяйства; 9 развитие социально-культурной сферы; 9 решение экологических проблем; 9 рост благосостояния населения, повышение уровня заработных плат и социального обеспечения. Программа Партии регионов будет создана всеми нами рабочими, предпринимателями, военнослужащими, учителями, врачами, инженерами, учеными, студентами, труженика-

ми села и работниками культуры, пенсионерами - всеми, кому небезразличны судьба и будущее нашей области. Как руководитель областной организации Партии регионов, я призываю вас проявить активность и инициативу, стать с нами одной командой, имя которой «Днепропетровщина» - регион-лидер в Украине. Все ваши предложения, замечания, идеи мы воспринимаем как наказ - документ большой силы, который станет платформой Народной Программы «Будуємо нову Дніпропетровщину разом з Президентом». Это честный и демократический подход, когда власть и общество находятся в открытом диалоге и граждане принимают участие в создании заданий для власти. Народная Программа будет принята в конце августа на партийной конференции и представлена

вам. После презентации Программа пройдет через обсуждение общественностью: от инициативных групп, домовых комитетов и организаций граждан до «круглых столов» и заседаний экспертов, постепенно превращаясь в рабочий документ - план устойчивого развития региона. С Программой, которую мы совместно создадим, областная организация Партии регионов пойдет на выборы. Принцип работы Партии регионов - делать конкретные дела, которые будут приносить пользу жителям Днепропетровщины. У нас с вами общие цели. Мы вместе - победим! Построим новую Днепропетровщину вместе с Президентом Украины! Александр Вилкул, председатель Днепропетровской областной организации Партии регионов

˳äåðè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ïðîâåëè çóñòð³÷ ç òðóäîâèì êîëåêòèâîì Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àãðåãàòíîãî çàâîäó. Òåìîþ äëÿ îáãîâîðåííÿ ñòàëà ïðîïîçèö³ÿ ë³äåðà îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ïðî ñòâîðåííÿ Íàðîäíî¿ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè íà íàéáëèæ÷³ 5 ðîê³â. «Îñíîâîþ öüîãî äîêóìåíòà ñòàíóòü ïðîïîçèö³¿ ³ ïîáàæàííÿ ìåøêàíö³â ðåã³îíó, êîæåí çìîæå âçÿòè ó÷àñòü ó éîãî ñòâîðåíí³, - ðîçïîâ³â ãîëîâà ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ²âàí Ñòóïàê. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì áåðå íà ñåáå Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â». ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÑÓÕÎÑÒ²É - Ï²Ä ÊÎвÍÜ Ó öüîìó âïåâíåí³ ì³ñüê³ êîìóíàëüíèêè, ÿê³ ùîäíÿ áîðþòüñÿ ç íèì. ² òóò æå äîäàþòü: ÷èì ìåíøå ñóõîñòîþ, òèì ìåíøå ï³äïàë³â òà ïîæåæ ÷åêàþòü íà íàñ ó ñòåïàõ, ë³ñîñìóãàõ òà îáàá³÷ òðàñ. Óæå ñêîøåíèé áóð'ÿí á³ëÿ äîðîãè äî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ïî âóë. Ïîëòàâñüê³é. Íåçàáàðîì êîìóíàëüíèêè ñêîñÿòü òðàâó íà ïóñòèðÿõ ³ âçäîâæ âóë. Äí³ïðîâñüêî¿. Ó ÷åòâåð, 19 ñåðïíÿ 2010 ðîêó ç 10.00 äî 12.00 Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ïðîâîäèòü «ãàðÿ÷ó» òåëåôîííó ë³í³þ ùîäî çàõèñòó åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿ â ðåã³îí³. Íà àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ãðîìàäÿí áóäóòü â³äïîâ³äàòè ãîëîâà òà ñïåö³àë³ñòè â³ää³ëåííÿ. Òåë. ë³í³ÿ ïðàöþâàòèìå çà íîìåðîì (056)742-86-12.


4 ВЕЛИКІ СТАВКИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.08.2010 ð. ¹ 58 (1150)

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

«Ðîæäåíèå ðåáåíêà - ñàìîå áîëüøîå ÷óäî» «Ó ÌÅÍß Î×ÅÍÜ ÌÍÎÃÎ ×ÓÆÈÕ ÄÅÒÅÉ» ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÀÂÒÎ ÇÓÏÈÍÈËÀ ÑÏÅÊÀ Ó ÷åðâí³-ëèïí³ ïîòî÷íîãî ðîêó â îáëàñò³ ïîêàðàíî ïîíàä 1,5 òèñ. âî䳿â âàíòàæ³âîê. Ñï³âðîá³òíèêè îáëàñíî¿ ÄÀ² ñòåæàòü çà òèì, àáè âäåíü «âàãîâèêè» íå ¿çäèëè âóëèöÿìè ì³ñòà. Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, çàáîðîíà äëÿ âàíòàæ³âîê ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó 䳺 äðóãèé ð³ê, òîìó â ÄÀ² òà âî䳿â óæå º äîñâ³ä ó öüîìó ïèòàíí³. Íàãàäàºìî: ³ç 7-¿ ãîäèíè äî 23-¿ òàêèé òðàícïîðò íå ïîâèíåí çà¿æäæàòè íà äîðîãè ì³ñòà.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÒÈÌ×ÀÑβ ÃÎÑÒ² 650 óâ'ÿçíåíèõ ³ç Õåðñîíñüêîãî ѲÇÎ ïåðåâåäóòü â àíàëîã³÷í³ óñòàíîâè Çàïîð³ææÿ, ³ííèö³, Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Êðèâîãî Ðîãó ³ Ìèêîëàºâà. Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëî êåð³âíèöòâî öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Äåïàðòàìåíòó ç âèêîíàííÿ ïîêàðàíü ó çâ'ÿçêó ç àâàð³éíèì ñòàíîì ðåæèìíîãî êîðïóñó ó Õåðñîí³, çâåäåíîãî 230 ðîê³â òîìó. Ïðîåêòóâàííÿ, áóä³âíèöòâî òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ íîâîãî ³çîëÿòîðà ðîçðàõîâàíî íà 3 ðîêè. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÄÎ ØÊÎËÈ Ï²ÄÓÒÜ ÓѲ Äî óâàãè áàòüê³â, ÿê³ âèõîâóþòü ä³òåé ³ç ïîðóøåííÿì ³íòåëåêòó. Ïàâëîãðàäñüêà ì³ñüêðàéîííà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Øêîëà ²ðèíè» ïðîâîäèòü íàá³ð ä³òåé íà 2010-11 íàâ÷àëüíèé ð³ê ç ïîðóøåííÿì ³íòåëåêòó. Òóò ìàëå÷ó íàâ÷àòü øê³ëüí³é ãðàìîò³, à ñàìå: ÷èòàòè, ïèñàòè é ðàõóâàòè. Òîæ õâîðîáà - öå ùå íå âèðîê, âîíà íå ìຠïðàâà ïîçáàâëÿòè äèòèíó îñâ³òè. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÇË²Ò ÂÅѲËÜÍÈÕ ÔÎÒÎÃÐÀÔ²Â

Ïåðøèé Âñåóêðà¿íñüêèé çë³ò âåñ³ëüíèõ ôîòîãðàô³â ïðîéøîâ â îáëàñíîìó öåíòð³. Îáì³íÿòèñÿ äîñâ³äîì òà âçÿòè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñàõ ïðè¿õàëè 46 ïðåäñòàâíèê³â öüîãî íàïðÿìêó ìèñòåöòâà ç ð³çíèõ ì³ñò êðà¿íè. Îðãàí³çàòîðè çàïðîñèëè ç Ìîñêâè îäíîãî ç íàéêðàùèõ âåñ³ëüíèõ ôîòîãðàô³â Ëàñëî Ãàáàí³. ³í íàâ÷àâ óêðà¿íñüêèõ êîëåã ïðàâèëüíî ñòàâèòèñÿ äî çéîìêè íàéÿñêðàâ³øî¿ ïî䳿 â æèòò³ áàãàòüîõ ëþäåé ³ ÿê îòðèìàòè çà ñâîþ ïðàöþ äîñòîéíó âèíàãîðîäó.

ÞËÈß ÓÆÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

«Я НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛА АБОРТЫ» - Зинаида Михайловна, говорят, врач - это не профессия, а призвание. Почему Вы выбрали такую непростую дорогу в жизни? - Вообще в детстве я мечтала стать артисткой и все для этого делала. Училась музыке, танцам, окончила школу с золотой медалью. А еще была кандидатом в мастера спорта по фехтованию. Поэтому, когда родители посоветовали мне получить профессию врача, я отнеслась к этому крайне скептично. Но в итоге, на всю жизнь осталась им благодарна. - Почему остановились именно на гинекологии? - Я хотела помогать женщинам рожать детей. Поэтому решила, что буду за-

«ÂÎÇÐÀÑÒÍÀß ÎÑÅÍÜ ÄËß ÆÅÍÙÈÍÛ ÄÎËÆÍÀ ÑÒÀÒÜ ÇÎËÎÒÎÉ»

ниматься проблемами деторождения, невынашивания, лечением бесплодия. У меня не возникал вопрос: прерывать беременность или нет? Я никогда не делала аборты, хотя, по роду своей деятельности, должна была. Думаю, акушерство и гинекология - помогают созидать, а не разрушать жизнь. Хотя сама я долго не решалась родить ребенка.

Под моим руководством защитили 20 кандидатских диссертаций. Хотелось, чтобы мои ученики были со мною всегда, но неумолимое время разбросало их по свету. - В Вашей врачебной практике - тысячи счастливых примеров, когда с Вашим участием на свет появлялась новая жизнь. Есть особенный, самый-самый случай?

«МНОГОДЕТНАЯ» МАМА - Зинаида Михайловна, говорят, что человеку в жизни должно повезти дважды - с родителями и учителями. Вы согласны с этим? - Я всегда говорю о том, что Бог одарил меня чудесными учителями. Именно они дали мне тот стержень, который сложно сломать. Мне хочется выразить слова благодарности профессору Николаю Побединскому, академику АМН России Владимиру Кулакову, профессору Александру Волобуеву и многим другим людям, которые встретились на моем пути. Я надеюсь, что тоже смогла стать хорошим учителем для многих.

«Â ÄÅÒÑÒÂÅ ß ÌÅ×ÒÀËÀ ÑÒÀÒÜ ÀÐÒÈÑÒÊÎÉ» - В памяти хранится не просто что-то выдающееся, я помню каждый день. У меня есть прекрасный журнал, в котором содержатся все фотографии с моими очаровательными новорожденными. Мамочки очень часто дарят мне снимки со своими детками. Я всегда говорю: «У меня очень много чужих детей, а свой ребенок только один».

«НЕЛЬЗЯ ВПАДАТЬ В УНЫНИЕ» - Зинаида Михайловна, 22 года

назад Вы основали кафедру акушерства, гинекологии и перинатоло- Æèçíåííîå êðåäî: «Óñïåõ гии в Днепро- íå îêîí÷àòåëåí, ïîðàæåíèå п е т р о в с к о й íå ôàòàëüíî, à ìóæåñòâî медицинской ïðîäîëæàòü - âîò ÷òî èìååò академии. Как çíà÷åíèå» (Óèíñòîí ×åðудается совме- ÷èëëü). щать практи- Ëèòåðàòóðà: Ðîáåðò ку с научной Ðîæäåñòâåíñêèé, Àíäðý д е я т е л ь н о с - Ìîðóà. тью? Что Вам Ìóçûêà: Ïîëü Ìîðèà. Ñòðàíû: Ñèíãàïóð, ßïîíèÿ. ближе? - Как говорится, теория без практики глуха, а чтобы возрастная практика без теории осень стала для жен- мертва. Трудно ска- щины золотой. - В Вашей семье зать, что ближе. Я очень дорожу тем, Вы - основательничто у меня много па- ца династии врациентов, это говорит чей. Дочь стала сао том, что я нужна мым молодым доклюдям. Именно пото- тором наук в Укму все мои книги раине - в 33 года. А имеют практичес- внук продолжит кую направленность. дело бабушки и - Какая научная мамы? - Мы часто советутема сегодня в поле зрения Зинаи- ем детям, за кого им ды Дубоссарской? выходить замуж, как - Очень интерес- строить свою жизнь. ная для изучения Это неправильно. тема - возрастная Каждый человек саосень женщины. Мне мостоятельно долхочется, чтобы после жен выбирать путь, 50 лет мы не впадали по которому ему в уныние, были энер- идти. Тогда он сам гичны, следили за будет ответственен своим физическим и за свою жизнь и не духовным состояни- сможет никого упем. Прекрасный спо- рекнуть в чем-либо. соб для восстановле- Моему внуку, Косте, ния жизненных сил - 13 лет, он прекрасно артерапия - увлече- разбирается в компьние искусством, кни- ютерных науках, но с гами, музыкой. Я будущей профессией хочу сделать так, пока не определился.

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ


ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.08.2010 ð. ¹ 58 (1150) ○

ÆÈÇÍÜ-ONLINE

 ñåòÿõ ñîöèàëüíûõ ñåòåé ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Ñåãîäíÿ â Èíòåðíåòå îñîáåííî ïîïóëÿðíû ñîöèàëüíûå ñåòè. «Âiñòi» ðàññêàæóò î ñàìûõ êðóïíûõ ñîöñåòÿõ â ìèðå è Óêðàèíå, à òàêæå ïîïðîáóþò ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî õîðîøåãî îíè äàþò ëþäÿì è êàêèå îïàñíîñòè íåñóò

ÑÎÖÑÅÒÈ ÐÀÑØÈÐßÞÒ ÐÀÌÊÈ ÎÁÙÅÍÈß

ÍÎÐÌÀËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ ÍÎÐÌÀËÜÍÛÉ È Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÁÛÑÒÐÅÅ, ÎÏÀÑÍÅÅ, ÄÎÐÎÆÅ

ÏÎÅÇÄÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ Øâåäñêîãî âîäèòåëÿ æäåò ñàìûé áîëüøîé øòðàô â ìèðå çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè. Çàðàáîòàë îí åãî, ïðîêàòèâøèñü íà ñâîåì ýêñêëþçèâíîì «ìåðñåäåñå» ñî ñêîðîñòüþ 290 êì/÷, õîòÿ äîðîæíûé ìàêñèìóì ðàçðåøàë òîëüêî 120. Çà ëèøíèå 170 êì/÷ ãîðå-ãîíùèêó ïðèäåòñÿ ïëàòèòü ïî 3333 äîëëàðà íà ïðîòÿæåíèè 300 äíåé. Òî åñòü îäíà ñêîðîñòíàÿ ïîåçäêà øâåäó îáîéäåòñÿ ïî÷òè â ìèëëèîí äîëëàðîâ. Òàê ÷òî ñ äîðîãîé ìàøèíîé åìó, âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ ïîïðîùàòüñÿ! ○

«ÂÀÐÅÍÛÅ ÄÅÒÈ» ВКОНТАКТЕ

MYSPACE Количество пользователей: 250 млн. человек. Основатель: News Corporation (Руперт Мердок, США). Владелец: он же. Начало работы: август 2003 года. «Мое пространство» - популярная международная социальная сеть - сайт сетевых сообществ, блог-платформа, на которой просто создавать сообщества по интересам, персональные профили, вести блоги. MySpace предоставляет более широкие возможности по дизайну страниц. Из-за развитого мультимедийного компонента очень популярен среди музыкантов для собственной «раскрутки» и любителей послушать что-то новенькое.

ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè è êîíñóëüòèðîâàíèÿ, àâòîð êíèãè «Ìåñòî âñòðå÷è Èíòåðíåò»:

ÂÊÓÑÍÀß ÍÎÂÈÍÊÀ?

Количество пользователей: более 500 млн. Количество пользователей: 75 млн. человек. человек. Основатель: Павел Дуров, Россия. Основатель: Марк Цукерберг (США). Владелец: Doraview Limited. Владелец: Он же + инвесторы. Начало работы: сентябрь 2006 года. Российская социальная сеть. Второй по популярности Начало работы: 4 февраля 2004 года. Первоначально веб-сайт был открыт только Интернет-ресурс Украины (популярнее только Google). для студентов Гарвардского университета. Марк Дизайн и принцип работы сайта «срисован» с американЦукерберг в свои 23 года стал самым молодым ского Facebook. Многие опции, доступные на «Facebook», миллиардером. Facebook позволяет создать появляются на Вконтакте с профиль с фотографиями, приглашать друзей,  ìèðå åùå î÷åíü ìíîãî опозданием в несколько месяобмениваться сообщениями, оповещать дру- ïîïóëÿðíûõ ñîöèàëüíûõ цев и производят настоящий фуFriendster,, ñåðâèñ гих пользователей о статусе. Игры и разнооб- ñåòåé: Hi5, Friendster рор среди пользователей. Хотя witter witter,, áëîãразные программы для Facebook пишут сами ìèêðîáëîãîâ TTwitter недавно Facebook открыл русages, Pages, же пользователи и зарабатывают на этом. Из- ñåðâèñ Windows Live P скоязычный интерфейс, а Вконза большого количества возможностей кое-кто áëîã-ñåðâèñ Livejournal, такте - англоязычную версию. ìóçûêàëüíàÿ ñîöñåòü Last.fm даже жалуется на сложный интерфейс. ube è ìíîãèå äðóãèå. Некоторые личные данные остаются дос- You TTube тупны даже после удаления странички. ОДНОКЛАССНИКИ

ÀËÅÍÀ ÎËÅØÊÎ,

FACEBOOK

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Количество пользователей: 45 млн. человек. Основатель: Альберт Попков, Россия. Владелец: он же + инвесторы. Начало работы: 4 марта 2006 года. Одноклассники создавался как аналог американского Classmates.com. В начале регистрация была бесплатной, теперь платная (около 10 грн.). На сайте запрещены ссылки на одного из главных конкурентов - сайт «Вконтакте» и на любые другие ресурсы. Интерфейс сложный и непонятный. Ходят слухи, что Одноклассники контролирует российская ФСБ.

-  ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ â Èíòåðíåòå âñå, êàê â æèçíè, è îïàñíîñòåé òàì íå áîëüøå, ÷åì â ðåàëüíîñòè. Òîëüêî âìåñòî ëþäåé - êàðòèíêè, ïðîôèëè è.ò.ä. Åäèíñòâåííûé ìèíóñ æèçíè â ñîöñåòè ýòî òî, ÷òî ëþäè òàì ìîãóò îêàçàòüñÿ íå òåìè, êåì ÿâëÿþòñÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè, õîòÿ ñåé÷àñ âñå Èíòåðíåò-ðåñóðñû ñîöèàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ ñòàðàþòñÿ ìàêñèìàëüíî îáåñïå÷èòü äîñòîâåðíîñòü ðàçìåùåííûõ àíêåò.

×ÅÐÅÇ ÑÎÖÑÅÒÈ ÒÎÐÃÓÞÒ ËÞÄÜÌÈ, ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌÈ

«ПЛЮСЫ»

«МИНУСЫ»

Социальные сети расширяют рамки общения, дают возможность быть в курсе жизни как близких людей, с которыми общаешься в реальной жизни, так и налаживать дружеские связи по всему миру. Рассказывать о себе, самовыражаться. С помощью соцсетей легко найти бывших одноклассников, узнать последние новости из мира музыки и.т.д.

Но соцсети таят в себе и множество рисков. Информация, размещенная в социальных сетях, может быть найдена и использована кем угодно, в том числе необязательно с благими намерениями. Информацию об участниках социальных сетей могут найти работодатели, родители, дети, бывшие или настоящие жены или мужья, сборщики долгов, преступники, правоохранительные органы и так далее. Через соцсети часто торгуют людьми, наркотиками, распространяют незаконную порнографию и.т.д. Но этого хватает и «в реале». Будьте осторожны и все у вас будет хорошо.

 ìàãàçèíàõ Óôû çà 209 ðóáëåé ìîæíî êóïèòü «âàðåíûõ äåòåé». Èìåííî òàê íàçûâàåòñÿ êîëáàñà, ñîâñåì íåäàâíî ïîÿâèâøàÿñÿ â ìàãàçèíàõ ãîðîäà. Íà óïàêîâêå íîâèíêè èçîáðàæåí ìèëûé ðåáåíîê â ïîäãóçíèêàõ, ïîåäàþùèé ñîñèñêó, íî íàçâàíèå ïîä íèì, êàê ãîâîðÿò â îòäåëå ìàðêåòèíãà êîìáèíàòà, îøèáî÷íîå. Ïîêà ïðîèçâîäèòåëè áóäóò ìîçãîâàòü íàä íîâûì íàçâàíèåì, æèòåëè Óôû ïîåäàþò ñëó÷àéíî «ñâàðåííûõ» äåòåé. ○

ÂÛÁÎÐ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

ÃËÎÒÀÒÅËÜ ÊÓÑÀ×ÅÊ Êèòàåö Âó Ëè ïðîãëîòèë 30 áðèòâåííûõ ëåçâèé, 15 ïàð êóñà÷åê äëÿ ìàíèêþðà è íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ãâîçäåé òîëüêî ÷òîáû ïîõîäèòü íà íèíäçþ - ãëîòàòåëÿ øïàã. Çàêîí÷èë ïîäðàæàòåëü íà îïåðàöèîííîì ñòîëå. Öåëûõ ïÿòü ÷àñîâ õèðóðãè èçâëåêàëè èç Ëè æåëåçíûå ïðåäìåòû, êîòîðûå çà ìåñÿö óñïåëè çàðæàâåòü. Âûéäÿ èç áîëüíèöû, íèíäçÿ-íåóäà÷íèê õî÷åò ñòàòü êàñêàäåðîì, ïîòîìó ÷òî ïîñëå òàêîãî îïûòà åìó óæå íè÷åãî íå ñòðàøíî. ○

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÝÊÑÏÀÍÑÈß

ÏÐÎÙÀÉ, ÀÌÅÐÈÊÀ! Àìåðèêàíñêàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü Facebook äàâíî îòäàíà èíîñòðàíöàì. Òîëüêî 130 ìèëëèîíîâ èç 500 ïîëüçîâàòåëåé - àìåðèêàíöû, ïðîæèâàþùèå â ÑØÀ. Âñå îñòàëüíûå çàâåëè ñòðàíè÷êó íà Facebook çà ïðåäåëàìè ðîäíîé äëÿ íåå ñòðàíû. Íà âòîðîì ìåñòå ïî èñïîëüçîâàíèþ ýòîãî èíòåðíåò-ðåñóðñà Âåëèêîáðèòàíèÿ - 28 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, òî åñòü ïî÷òè â 5 ðàç ìåíüøå, ÷åì â ÑØÀ. Òðåòüå ìåñòî äåëÿò ìåæäó ñîáîé Èíäîíåçèÿ è Èòàëèÿ - 26 ìèëëèîíîâ ïîëüçîâàòåëåé.


6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

Â' ÿ÷åñëàâà Ìèêîëàéîâè÷à Â'ÿ÷åñëàâà ÁÓËÀÂÓ Ïîçäîðîâëÿºìî òåáå, äðóæå, êîëåãî, äîáðîïîðÿäíà ëþäèíî, òàëàíîâèòèé æóðíàë³ñòå, ùå ç îäíèì ðîêîì çð³ëîñò³. Çè÷èìî íà øèðîêîìó æèòòºâîìó øëÿõó ÿñêðàâèõ âðàæåíü, òâîð÷èõ çíàõ³äîê, ïðèºìíèõ ñï³âáåñ³äíèê³â. Íåõàé æèòòÿ ùîäåíü íàïîâíþºòüñÿ ñâ³òëîì, ðàä³ñòþ, çëàãîäîþ ³ ìóäð³ñòþ, à ãåðî¿ òâî¿õ ïóáë³êàö³é ç âäÿ÷í³ñòþ é äîáðîçè÷ëèâ³ñòþ çãàäóþòü òåáå. Áàæàºìî, ùîá æèòòºâèé øëÿõ ³ íàäàë³ íàïîâíþâàâñÿ ãàðìîí³ºþ é çëåòàìè, à òå, ùî òè çðîáèâ äëÿ ëþäåé ñâî¿ìè ïóáë³êàö³ÿìè, ïîâåðòàëîñÿ ñòîðèöåþ, ï³äêàçóâàëî íîâ³ é ö³êàâ³ òåìè, ïðîáëåìè òà ¿õíº âèð³øåííÿ.

ÍÈÊÀ ÊÎÇÀ×ÓÊ

Ñ íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà çàïðåòÿò ïðîäàâàòü øêîëüíèêàì ïðîäóêòû ñ àðîìàòèçàòîðàìè, óñèëèòåëÿìè âêóñà è êîíñåðâàíòàìè

ÍÎÂÈÍÈ

ÂÐßÒÓÂÀËÈ Â²Ä ÂÈÁÓÕÓ

17.08.2010 ð. ¹ 58 (1150) ○

с целью предупреждения заболеваний органов пищеварения у детей. Главный государственный санитарный врач Украины Сергей Рыженко настаивает на том, чтобы запретить торговлю в школах и на их территориях газированными напитками, чипсами и продуктами с ГМО. А цитрусовые и колбасы он предлагает вообще «изгнать» из столовых и заменить их молочными и мясными изделиями. Все усилия направят на то, чтобы дети в школе пита-

ØÊÎËÜÍÛÅ ÂÊÓÑÍÎÑÒÈ ÎÒÏÐÀÂßÒ «Â ÈÇÃÍÀÍÈÅ»

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ âèÿâèëè 35 îäèíèöü âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí. ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÑÁÓ â îáëàñò³, öå ñòàëîñü ó ͳêîïîë³. Ñï³âðîá³òíèêè ì³ñüêâ³ää³ëó ðàçîì ³ç âèáóõîòåõí³÷íîþ ñëóæáîþ ÌÍÑ ó ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ, ÿêèé çàéìàºòüñÿ êóï³âëåþ-ïðîäàæåì ìåòàëîáðóõòó, çíàéøëè çàñîáè ìàñîâîãî óðàæåííÿ çàãàëüíîþ âàãîþ 350 êã. Öå àðòèëåð³éñüê³ ñíàðÿäè, âèáóõ³âêà òà çàðÿäè äî ì³íîìåòíèõ ì³í. Íåáåçïå÷í³ ïðåäìåòè âèëó÷èëè ïðåäñòàâíèêè ÌÍÑ äëÿ ïîäàëüøîãî ¿õ çíåøêîäæåííÿ. ○

Òåððèòîðèÿ, ñâîáîäíàÿ îò ÷èïñîâ

Минздрав и Минобразования подготовили документы, согласно которым в продуктах для школьников нельзя использовать ряд веществ. Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» Это - синтетические красители, ароматизаторы, подсластители, усилители вкуса и консерванты, - сообщает пресс-служба ͲÊÎÏÎËÜ Министерства здравоохранения. Все это делают

«ÄÈÅÒÀ» ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

²ÒÀªÌÎ!

ÇÄÎÐÎÂ ËÈØÜ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÑßÒÛÉ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÏÎßÑÍÈËÈ - ÇÀÏËÀÒÈËÈ

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ

ÓÂÀÃÀ: ÊÎÍÊÓÐÑ! Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ: ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ñåêòîðà àíàë³çó òà ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â (ô³ëîëîãà) çàãàëüíîãî â³ää³ëó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ïðåòåíäåíòè íà ïîñàäó ïîâèíí³ áóòè ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè, ìàòè âèùó îñâ³òó çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà àáî ñïåö³àë³ñòà (ô³ëîëîãà óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà); ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè íå ìåíøå 3 ðîê³â, áàæàíî ìàòè ï³ñëÿäèïëîìíó îñâ³òó ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ: ìàã³ñòð äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, âîëîä³òè äîñêîíàëî äåðæàâíîþ ìîâîþ òà ìàòè äîñâ³ä ðîáîòè íà êîìï’þòåð³. Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. ʳðîâà, 1, 6-é ïîâåðõ, ê³ìí. 616, äîâ³äêè çà òåë.: 742-87-85, 742-81-60.

çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé ÎÃÀ: - Î÷åíü âàæíî ïðèíèìàòü òàêèå ìåðû. Ðîäèòåëè äîëæíû êîíòðîëèðîâàòü, ÷òî åäÿò èõ äåòè, íå ðàçðåøàòü èì ïîêóïàòü ÿðêî-ìàëèíîâûå ëåäåíöû, íàïè÷êàííûå êðàñèòåëÿìè. Åñëè ðåáåíîê åñò íåìíîãî òàêèõ ïðîäóêòîâ, òî ýòî îñîáîãî âðåäà íå ïðèíåñåò. Íî êîãäà âìåñòî çäîðîâîé ïèùè ðàñòóùèé îðãàíèçì ïîëó÷àåò ÷èïñû è ïðî÷åå - ýòî îïàñíî äëÿ çäîðîâüÿ.

Íåùîäàâíî ó ì³ñüêðàä³ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ âèêîíêîìó, äå ðîçãëÿíóëè ñòàí ðîçðàõóíê³â ãîðîäÿí çà ñïîæèò³ æèòëîâîêîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà åíåðãîíîñ³¿. Ìîâà éøëà íå ëèøå ïðî ñàíêö³¿ ùîäî íåïëàòíèê³â, àëå é íåîáõ³äí³ñòü ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè. Çîêðåìà, ïðîòÿãîì òðàâíÿ-ñåðïíÿ ïðîâåäåíî 23 âè¿çí³ çàñ³äàííÿ âèêîíêîì³â ðàéðàä íà ï³äïðèºìñòâàõ, äå ïðàöþþòü áëèçüêî 71 òèñ. îñ³á. Ëèøå çà îñòàíí³é ì³ñÿöü çàáîðãîâàí³ñòü òóò ñêîðîòèëàñÿ íà 4,3 ìëí.ãðí. (7,7%).

ÂÈÊÒÎÐÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÀ,

лись максимально натуральными продуктами. «Сегодня только каждый десятый выпускник оканчивает школу здоровым, - отметил Сергей

Рыженко. - Остальные во время обучения получают «букеты хронических заболеваний». В первую очередь - органов пищеварения».

˲ÊÈ Â²Ä ÏÐÈÐÎÄÈ

Íàø ìåä - âàøå çäîðîâ'ÿ обминули увагою й інші продукти бджолярства - прополіс, квітковий пилок, бджолину отруту, віск й маточне молочко. Все, що можна, куштували й купували, до речі, за цінами нижчими від ринкових.

ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

²ç 12 äî 16 ñåðïíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ïàðêó ³ì. Ãëîáè ç ëåãêî¿ ðóêè ÂÀÒ «Áäæîëîàãðîñåðâ³ñ» ïðîõîäèâ «ìåäîâèé» ÿðìàðîê, ùî ç³áðàâ ñïðàâæí³é «óðîæàé» áäæîëÿð³â ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â íàøîãî ðåã³îíó

Цей «солодкий» захід - бажане свято для мешканців нашого міста. На мед, який здавна називають їжею богів, завжди великий попит, бо в кожній його краплині близько 80% складових, найважливіших для здоров'я людини. Не


СУСПІЛЬСТВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.08.2010 ð. ¹ 58 (1150) ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Õ˲ÁÎÐÎÁÈ ÇÍÎÂÓ ÏÅÐز Íà Íîâîìîñêîâùèí³ â³äñâÿòêóâàëè îáæèíêè. Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè õë³áîðîáè ðàéîíó ³ç 43 òèñ. 326 ãà íàìîëîòèëè ìàéæå 152 òèñ. òîíí çåðíà ïðè ñåðåäí³é óðîæàéíîñò³ 35 ö, ïîñ³âøè ïåðøå ì³ñöå â îáëàñò³. Ùèð³ ñëîâà â³òàíü æíèâàðÿì â³ä ãóáåðíàòîðà Î. ³ëêóëà òà ãîëîâè Íîâîìîñêîâñüêî¿ ÐÄÀ Î. Ìèðîíîâà âèñëîâèâ éîãî çàñòóïíèê Â. Ìàñ³÷. Ñåðåä ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâ ïåðåìîæöÿìè íà çáèðàíí³ ðàíí³õ çåðíîâèõ êóëüòóð âèçíà÷åíî ÒΠ«Àãðîàëüÿíñ», äå ç 1 154 ãà ç³áðàíî 6712 òîíí çåðíà ïðè âðîæàéíîñò³ 58,2 ö ç ãà; ÒΠ«ÀÔ «Îð³ëü-

ñüêà» - ç 1242 ãà íàìîëî÷åíî 6602 òîííè ïðè âðîæàéíîñò³ 53,2 ö; ÑÒΠ«Çëàãîäà» - ç 2005 ãà íàìîëî÷åíî 9342 òîííè, âðîæàéí³ñòü - 46,6 ö. Ö³êàâî, ùî çà ï³äñóìêàìè îáëàñíîãî òðóäîâîãî ñóïåðíèöòâà Íîâîìîñêîâùèíà òåæ ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå, à ÒΠ«Àãðîàëüÿíñ» òà ÒΠ«ÀÔ «Îð³ëüñüêà» - ïåðøå ³ äðóãå ì³ñöÿ ñåðåä ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâ îáëàñò³.

Ö²ÍÀ ÆÈÒÒß

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ

Îãîëîøåíî êîíêóðñ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÑÏÎÆÈÂ×ÎÃÎ ÐÈÍÊÓ ÒÀ ϲÄÏÐȪÌÍÈÖÒÂÀ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

Ó ðàìêàõ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íà 20092010 ðîêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ðåàë³çóºòüñÿ ïðîåêò ùîäî çä³éñíåííÿ ÷àñòêîâîãî â³äøêîäóâàííÿ ç îáëàñíîãî áþäæåòó â³äñîòêîâèõ ñòàâîê çà êðåäèòàìè, çàëó÷åíèìè ñóá’ºêòàìè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà íà ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â Відшкодування відсотків проводиться на конкурсних засадах. Мета конкурсу: реалізація права на одержання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів. У конкурсі можуть взяти участь суб’єкти підприємництва, які: - ведуть господарську діяльність не менше одного року; - забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості; - розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: впровадження енергозберігаючих та екологічних тех-

нологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізація пріоритетних напрямів соціальноекономічного розвитку відповідних територій. Для участі в конкурсі претенденти подають до управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 34, кім. 18 заяву в двох примірниках та такі документи: бізнес-план інвестиційного проекту, який має містити інформацію щодо строку окупності інвестиційного проекту, розміру прибутку та рентабельності виробництва (надання послуг), створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця, збільшення обсягу виробництва на 1 грн. залучених бюджетних коштів, розміру перевищень надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів) порівняно з розміром компенсації у розрахунку на рік; - копія кредитного договору, завірена банком, який видав кредит; - копія графіка погашення кредиту та сплати відсотків по них, засвідчена банком;

- довідка-розрахунок банку про суму відсотків за користування кредитом; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; - нотаріально засвідчена копія статуту (для юридичних осіб); - фінансовий звіт за останній рік та останній звітний період, завірені в установленому порядку (для юридичних осіб) за формами: №1 «Баланс» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»; № 2 «Звіт про фінансові результати» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»; № 3 «Звіт про рух грошових коштів» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»; № 4 «Звіт про власний капітал» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджених наказом Мінфіну від 31.03.1999 № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрованого в Мін’юсті 21.06. 1999 за № 391/ 3684 (зі змінами); № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», затвердженою наказом Мінфіну від 29.11.2000

№302 «Про примітки до річної фінансової звітності», зареєстрованих у Мін’юсті 11.12.2000 за № 904/5125 (із змінами); - довідка відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; - копія статистичної звітності за останній звітний період (для юридичних осіб) (форма №1 - підприємництво, затверджена наказом Держкомстату від 27.08. 2007 №321 «Про з а т в е р д ж е н н я Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N1 - підприємництво (річна), N1 - підприємництво (коротка) - річна, N1 підприємництво (квартальна), N1 - підприємництво (малі) піврічна», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 11.09.2007 за № 1056/ 14323. Рішенням конкурсної комісії, згідно з протоколом від 5 серпня 2010 року № 1, продовжено термін прийняття заявок до 30 жовтня 2010 року. Телефони для довідок: 744-26-27, 74488-84.

Ïèòè ³ êóðèòè ãàìàíåöü «ñõóäèòè» ÀÍÍÀ ÌÀÒ²ªÍÊÎ

Ö³íè òî çðîñòàþòü, òî çìåíøóþòüñÿ, òîæ êîæåí ïîõ³ä ó ìàãàçèí àáî îòðèìàíà êâèòàíö³ÿ ïðèõîâóþòü ó ñîá³ ïðèºìíèé ÷è íå äóæå ñþðïðèç. Àëå «Â³ñò³» çíàþòü, ÿê ñåáå ïîâîäÿòü äí³ïðîïåòðîâñüê³ ö³íè Харчуватися та пити безалкогольні напої в Дніпропетровській області у липні було дешевше, ніж у червні на 1,1%. Це стверджує Держкомстат, який підрахував продуктову корзину для ж и телів нашої області. По зниженню цін на їстівні припаси Дніпропетровщина серед лідерів - Харківської та Київської областей. Щоб купити щось «міцненьке», жителям області доведеться потрусити гаманець. Алкогольні напої та тютюнові вироби

ÍÀ «Ì²ÖÍÅÍÜÊÅ» ÄÎÂÅÄÅÒÜÑß ÏÎÒÐÓÑÈÒÈ ÃÀÌÀÍÅÖÜ

Ó ÍÀØ²É ÎÁËÀÑÒ² ¯ÑÒÈ ÄÅØÅÂØÅ

влітку нам обходяться дорожче, ніж узимку на 8,5%. Така цінова політика, може й не навмисне, але створює сприятливі умови вести здоровий спосіб життя. Щодо квартирного питання, то житло, вода, електроенергія, газ до липня мали непохитні ціни з січня 2010 року. Із цим питанням нам пощастило більше, ніж, наприклад, киянам. У столиці тільки за липень ціни на комунальні послуги зросли на 11,5%.


8 ОГОЛОШЕННЯ ○

Перелік зареєстрованих (легалізованих) Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області об'єднань громадян, благодійних організацій та інших громадських формувань за червень 2010 року

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЯ про повторний продаж на аукціоні цілісного майнового комплексу новомосковської фірми «Фрегат», що перебуває в оренді (вартість знижена на 30%) Назва об'єкта: цілісний майновий комплекс новомосковської фірми «Фрегат», що перебуває в оренді. Адреса об'єкта: 51217, Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт Меліоративне, вул. Заводська, буд. 5. Код ЄДРПОУ: 19144546. Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю ново московська фірма «Фрегат» за адресою: 51217, Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт Меліоративне, вул. Заводська, буд. 5. Відомості про об'єкт: об'єкт знаходиться в оренді у ТОВ «Новомосков ська фірма «Фрегат». До складу державної частки, а саме об'єкти передані в оренду, вхо дять основні засоби: об'єкти нерухомості у кількості 10 од., комунікації (каналізація та водопостачання), транспортні засоби (УАЗ 469), підстан ція ПП 6кВ, обладнання та устаткування; товарноматеріальні цінності на складі (штамп ВАЗ) 8 од. Та інші товарноматеріальні цінності у кількості 107 найменувань. Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної: основним видом діяльності ТОВ «Новомосковська фірма «Фре гат» є виготовлення нестандартного обладнання, послуги по штамповці, ремонт тракторів та інших сільськогосподарських машин, виробництво спеціальних металоконструкцій. Ринок збуту місцевий. Кількість та склад працюючих ТОВ «Новомосковська фірма «Фрегат» 32 працівники. Баланс активів і пасивів, рентабельність за останні три роки: дані відносяться до ТОВ «Новомосковська фірма «Фрегат»: дебіторська заборгованість: 33,4 тис.грн. кредиторська заборгованість: 1634,2 тис.грн. рентабельність: 2007 рік: чистий прибуток 2,1 тис.грн.; 2008 рік: чистий прибуток 0,1 тис.грн.; 2009 рік: чистий збиток 116,00 тис.грн. Відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований об'єкт, умови користування ними: до складу державної частки, переданої в оренду, входять: склад (літ. В) площею 53,10 кв.м, майстерня (літ. Г) площею 1662,60 кв.м, гараж (літ. Є) площею 231,70 кв.м, прохідна (літ. Ж) площею 30,80 кв.м, адмін. будівля (літ. З) пло щею 470,00 кв.м, тимчасова вбиральня (літ. І), тимчасовий навіс (літ. Ї), замощення (літ. ІІІ), огорожа (літ. №14), естакада (літ.№5). Земельна ділянка, у т.ч. під державними об'єктами нерухомості, площею 1,728 га, передана в оренду ТОВ «Новомосковська фірма «Фрегат» строком на 49 років. Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при8 родне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділян8 ки, стан природоохоронного обладнання та споруд, сплата екологічних зборів та платежів, інші екологічні відомості: викладені у звіті з екологіч ного аудиту, з яким можливо ознайомитися додатково в регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області. Новий власник повинен обов'язково виконати усі заплановані приро доохоронні заходи,що містяться в висновку екологічного аудиту. Вартість продажу об’єкта без ПДВ 932 859,20 грн.; ПДВ 186 571,84 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ 81 119 431,04 грн. Умови продажу: новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків в частині державної частки ЦМК Новомосковської фірми «Фре гат», повинен виконувати всі технічні, санітарні та інші правила по утри манню об'єкта та забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм, передбачених законодавством України; у разі необхідності здійснити захо ди щодо вилучення об'єкта приватизації з державного реєстру підприємств України; у разі необхідності створити нові робочі місця; забезпечити без печні умови праці, що мінімізують випадки травматизму; у разі праце влаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями створити на лежні умови праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відпо відного облаштування виробництв та забезпечення доступу до них зазна чених осіб; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш нього природного середовища під час експлуатації об'єкта, з урахуванням висновків екологічного аудиту. Право користування, купівлі, оренди зе мельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації покупцем ви рішуються самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України. Покупець відшкодовує витрати, пов'язані з підготовкою прода жу об'єкта та сплачує нотаріальні послуги, пов'язані з посвідченням дого вору купівліпродажу. Грошові кошти на участь в аукціоні 111943,10 грн. (без ПДВ), що скла дає 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять на рахунок №37311009001104 ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аук ціону або укладання Договору купівліпродажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків від початкової вартості продажу об’єкта, внесені учас ником для участі в аукціоні, не повертаються. Аукціон відбудеться о 10.00 20 вересня 2010 р. на Товарній біржі «Уні8 версал» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 20/18, (тел.: (056) 35828888, 785824893). Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення Фонду дер жавного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро петровськ, вул.Комсомольська, 58, кім. 315, 316. Кінцевий термін прий няття заяв 16 вересня 2010 року до 17 год. Додаткова інформація про про даж об'єкта за тел.: (056) 7428948, 7428519. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захис ту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержад міністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади голов ного спеціаліста сектора господарського забезпечення та утримання матеріального резерву (перевага надається офіцерам, звільненим з військової служби). Взяти участь у конкурсі можуть громадяни України з вищою ос вітою та стажем роботи на державній службі не менше 3 років, вмінням працювати на комп'ютері та знанням державної мови. Заяви та необхідні документи приймаються протягом 30 кален дарних днів з дня опублікування оголошення конкурсною комісією управління (м. Дніпропетровськ, вул. Г.Сталінграду, 5а), телефо ни для довідок: 7496318, 7496654.

Утерянные государственные акты, серия АБ № 874918 и серия АБ № 873957 на право собственности на земельные участки в садовом обществе «Тополь» площадью 0,0618 га и площадью 0,0893 га, выданные на имя Максимова Руслана Николаевича, прошу считать недействительными.

В зв’язку з втратою оригіналу свідоцтва про право власності на квартиру № 37 в буд. 9 по вул. Дарницькій в м. Дніпропетровську, яке було видано ВАТ «ТБ «Дніпротрансбуд» на підставі рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради народних депутатів від 09 серпня 1996 р. за № 1122 та записано в реєстрову книгу КП «ДМБТІ» за № 18ЖЮ, зареєстрованим № 10339 від 05.03.02 р., вважати недійсним.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСНА8СИГНАЛ» (далі Товариство), код за ЄДРПОУ 23072419 повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі Загальні збори) відбудуться 05 жовтня 2010 року о 15.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, тел. (056) 3704178. Реєстрація акціонерів та представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбу деться за місцем та в день проведення Загальних зборів з 1400 до 1445. Для реєстрації акціонерам Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів Товариства (уповноваженим особам), крім того, документи, які відповідно до чинного законодав ства, підтверджують їх повноваження. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1. Припинення Товариства шляхом його реорганізації (перетворення). 2. Призначення комісії з припинення Товариства. 3. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі Товариства, що створюється внаслідок реорганізації. 4. Затвердження оцінки та умов викупу акцій Товариства у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його реорганізації (перетворення). Правління Товариства

ВАТ «Квізан», код ЄДРПОУ 23375636 повідомляє, що 21 ве ресня 2010 року о 09.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миколаївська, 25, відбудуться позачергові загальні збори акціо нерів Товариства. Телефон для довідок: 8(056)7767612. Реєстрація акціонерів відбудеться з 08.30 до 09.00 за місцем проведення зборів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 2. Передача в іпотеку земельної ділянки та нерухомості й за безпечення зобов'язань третьої особи. 3. Узгодження умов договору (угоди) іпотеки. 4. Уповноваження на підписання договору (угоди) іпотеки.

1. Дніпропетровська обласна громадська організація «Дніпровське генеалогічне товариство»: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 18, зареєстрована 09.06.2010 № 1208. 2. Дніпропетровська обласна молодіжна громадська органі8 зація «Молодіжний рух Дніпропетровщини»: м. Дніпропет ровськ, вул. Баумана, буд. 3б, зареєстровано 10.06.2010 № 1209. 3. Міжобласна правозахисна спілка «Комітет з питань прав людини, національних меншин та їх захисту»: м. Дніпропет ровськ, пр. Гагаріна, буд. 74, оф. 307, зареєстровано 23.06.2010 № 1210. 4. Дніпропетровська обласна громадська організація «Фе8 дерація самбо»: м. Кривий Ріг, вул. Марійська, буд. 48, зареєст ровано 23.06.2010 № 1211. 5. Дніпропетровська обласна громадська організація «Союз Комуністів Придніпров’я»: м. Дніпропетровськ, вул. Фабріціуса, буд. 49, зареєстровано 24.06.2010 № 1212. 6. Дніпропетровська обласна громадська організація «Русь8 кий центр Дніпропетровськ»: м. Дніпропетровськ, пров. Уриць кого, буд. 2а, зареєстровано 29.06.2010 № 1213. 7. Громадська організація «Єдиний Центр Молоді»: м. Кри вий Ріг, вул. Літке, буд. 9, зареєстровано 29.06.2010 № 1214. 8. Дніпропетровський обласний благодійний фонд «Шлях в майбутнє»: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, буд. 105, кв. 12, зареєст ровано 07.06.2010 № 0432. 9. Благодійний фонд «СЯЄВО»: Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул. Криворізька, буд. 39, зареєстровано 08.06.2010 № 0433. 10. Дніпропетровська обласна благодійна організація «Доб8 родар»: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 107г, зареєстрова но 29.06.2010 № 0434. 11. Дніпропетровська обласна партійна організація Політич8 ної партії «ЗАХИСТ»: Дніпропетровська область, Дніпропет ровський рн, смт Ювілейне, вул. Фрунзе, буд. 18, кв. 123, зареє стровано 23.06.2010 № 379. 12. Відділення Міжнародної громадської організації «Вим8 пел України» у Дніпропетровській області: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 60, кв. 15, легалізовано шляхом письмового повідомлення про заснування 07.06.2010 № 332. 13. Дніпропетровська обласна молодіжна громадська орга8 нізація «Студентська Рада Дніпропетровська»: м. Дніпропет ровськ, вул. Малиновського, буд. 44, кв. 66, легалізовано шляхом письмового повідомлення про заснування 16.06.2010 № 334. 14. Дніпропетровська обласна громадська організація «Союз захисту прав пенсіонерів»: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержин ського, буд. 19/21, кв. 54, легалізовано шляхом письмового по відомлення про заснування 16.06.2010 № 333. 15. Дніпропетровський місцевий осередок Всеукраїнської гро8 мадської організації «Асоціація суддів та працівників судів Украї8 ни»: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 115, легалізовано шля хом письмового повідомлення про заснування 29.06.2010 № 335. 16. Постійно діючий Третейський суд Товарної біржі «ПРО8 МЕТЕЙ»: м. Дніпродзержинськ, пр. Гагаріна, буд. 5, кім. 104, за реєстровано 14.06.2010 № 50тс. Перелік організацій, у реєстрації яких відмовлено Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області у червні 2010 року 1. Дніпропетровський обласний осередок Всеукраїнської гро мадської організації «Всеукраїнська третейська ліга». 2. Регіональна громадська організація «Центр ресоціалізації «Успіх». 3. Громадська організація «Єдиний Центр Розвитку Молоді». 4. Громадська організація «Асоціація вантажоперевізників Дніпропетровщини». Я.В. Ніколенко,начальник відділу реєстрації нормативно8правових актів, друкованих засобів масової інформації та легалізації об'єднань громадян

17.08.2010 ð. ¹ 58 (1150)

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж на аукціоні об'єкта малої приватизації (початкова вартість знижена на 30%) 8 нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 149,3 кв.м, з ганком літ. а, що знаходиться на балансі ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 00191307, Відкрите акціонерне товари ство «Криворізький залізорудний комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 149,3 кв.м, з ганком літ. а. Адреса: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Товстоновського, буд. 1, прим. 50. Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення на І поверсі жит лового будинку, загальною площею 149,3 кв. м, з ганком літ. а, рік забудо ви 1958. Земельна ділянка окремо не виділялась. Вартість продажу об'єкта без ПДВ 8 211565,20 грн., ПДВ 8 42313,04 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ 8 253878,24 грн. Умови продажу зазначеного об’єкта виконання всіх технічних, санітарних та інших правил по утриманню об'єкта та забезпечення дотримання санітарних і екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснення розра хунку за об'єкт приватизації грошовими коштами; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законо давством України; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш нього природного середовища під час експлуатації об'єкта. Покупець відшкодо вує витрати, пов'язані з підготовкою продажу об'єкта та сплачує нотаріальні послуги, пов'язані з посвідченням договору купівліпродажу. Грошові кошти на участь в аукціоні 8 25387,82 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет ровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна Ук раїни по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціо ну або укладання Договору купівліпродажу об'єкта, грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються. Аукціон відбудеться о 10.00 20 вересня 2010 року на Товарній біржі «Ка8 теринославська» за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 49, офіс 4/1, тел.: (0562)36865855, 32807860. Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фонду держав ного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Комсомольська, 58, кім. 315. Кінцевий термін прийняття заяв 16 вересня 2010 року до 17.00. Додаткова інформація про продаж об'єкта за тел.: (0562) 7428519, 7428948. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Інспекція державного архітектурно8будівельного контролю у Дніпропетровській області, яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 29а (5 по верх), тел.: (056)7265681, (056)7454630 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця: начальника Дніпропетровського регіонального відділу. Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфіка ційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на посадах в інших сферах економіки не менше 5 років або післядипломна освіта у сфері управління: магістр держав ного управління за відповідною спеціалізацією. Додаткова інформація щодо основних функціональних обо в’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою служ бою. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу. ПРО ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ У зв'язку з прийняттям Закону України від 20 травня 2010 року № 2275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі Закон № 2275) Державна податкова адміністрація від 09.07.2010 р. № 13682/7/150817 надає роз'яснення щодо адміністрування збору за спеціальне водокористування. При обчисленні податкових зобов'язань зі збору за спецводокористування за відповідні податкові (звітні) періоди, починаючи з 2011 року платники повинні застосовувати нормативи збору за спеціальне водокористування згідно з додат ком № 2 до Закону № 309 із застосуванням коефіцієнта 1,6448 (добуток ко ефіцієнтів 1,439 та 1,143) (у 2010 році застосовується з 30 квітня) та добуток індексів цін виробників промислової продукції за попередні роки, починаючи з 2010 року, а для нововведених нормативів збору починаючи з року їх введення. Починаючи з 1 липня 2010 року при обчисленні податкових зобов'язань зі збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхне вих та підземних вод, які входять виключно до складу напоїв за 9 місяців і 2010 рік, слід застосовувати нові нормативи (п. 1 розділу II «Прикінцеві по ложення» Закону № 2275), а коефіцієнти, що встановлені статтею 9 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», не застосовуються (п. 9 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 2275). Лілія Гребінець, начальник відділу ДПІ у Кіровському районі

РЕАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНАМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ У ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська приділяється вели ка увага всебічному, кваліфікованому та неупередженому розгляду звер нень громадян, задоволенню їхніх законних прав та інтересів. Забезпечується можливість реалізації громадянами конституційного права на звернення. З урахуванням вимог Закону України «Про звернен ня громадян» та Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернен ня» у ДПІ Кіровського району створена та діє Громадська приймальня гро мадян за адресою: вул. Горького, 22 .Прийом громадян проводиться згідно з затвердженим графіком. Попередній запис на прийом до посадо вих осіб ДПІ проводиться за телефонами: 3747017 та 3747061. Наталія Горяна, завідувач сектора Колегія та колектив головного фінансового управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації глибоко сумують з приводу смерті колишньої завідуючої фінансовим відділом виконавчого комітету Жовтневої районної ради м. Дніпропетровська КОЗЛОВОЇ ОЛЕНИ САВЕЛІЇВНИ та висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким покійної.


ОГОЛОШЕННЯ 9

17.08.2010 ð. ¹ 58 (1150) ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Прошу прибути Кіпаренка Сергія Анатолійовича, Кіпаренко Олену Леонідівну до залу 7 Саксаган

ського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6 а для участі у судовому засіданні в якості відпо

відачів по цивільній справі за по

зовом Акціонерного комерційно

го інноваційного банку «УкрСиб

банк» до Кіпаренка Сергія Анато

лійовича, Кіпаренко Олени Леоні

дівни про стягнення заборгова

ності на 11 год. 15 хв. 30.08.2010 року. Одночасно роз’яснюю, що в разі неявки ви зобов’язані повідо

мити суд про причини неявки, ос

кільки в разі відсутності таких да

них суд розгляне справу за вашої відсутності.

Шевченка Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості за кре

дитним договором, яке відбудеть

ся о 08 год. 30 хв. 22 вересня 2010 року. У випадку неявки відпові

дачів справу буде розглянуто в за

очному порядку.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська, розташова

ний за адресою: 49099, м. Дніпро

петровськ, вул. Коробова, 6, ви

кликає Волкова Вадима Євгенови

ча та Пасєвіна Вадима Валентино

вича у судове засідання по цивільній справі за позовом Відкритого акціонерного товари

ства «Банк «Фінанси та Кредит» до Волкова Вадима Євгеновича та Пасєвіна Вадима Валентиновича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбу

деться о 08 год. 30 хв. 07 вересня 2010 року. У випадку неявки Кіровський районний суд м. відповідачів справу буде розгля

Дніпропетровська по цивільній нуто в заочному порядку. справі за позовом КП «Жилсер

віс 3» до Лисенка Ю.В. та Севе Індустріальний районний суд м. рін Л.М., третя особа СГІРФО про Дніпропетровська (адреса: м. визнання такими, що втратили Дніпропетровськ, пр. «Правди», право на користування житловим 84/102, суддя Зосименко С.Г.) ви

приміщенням, викликає 02.09. кликає у судове засідання, яке 2010 р. о 09.00 у судове засідан відбудеться 06 вересня 2010 року ня Лисенка Юрія Володимирови о 16 год. 30 хв. громадян ча та Северін Лілію Миколаївну, Зіньковського Василя Федорови

останнє відоме місце проживання ча, Гонтаренка Сергія Володимиро

яких: м. Дніпропетровськ, вул. вича по цивільній справі за позо

Свердлова, 10 б/84. Судове засі вом ВАТ «КБ «Надра» до Зінь

дання відбудеться у приміщенні ковського Василя Федоровича, Кіровського районного суду м. Гонтаренка Сергія Володимирови

Дніпропетровська, яке розташова ча про стягнення заборгованості не за адресою: м. Дніпропет за кредитним договором. У разі ровськ, пр. Пушкіна, 29, суддя Ва неявки та невиконання обов'язку сіна Л.А. (каб. 2). У разі неявки у повідомити суд про причини неяв

судове засідання справа буде роз ки справу буде вирішено на глянута за відсутності Лисенка підставі наявних даних і постанов

Ю.В. та Северін Л.М. Про прочини лено заочне рішення. неявки Лисенко Ю.В. та Севе

рін Л.М. повинні повідомити суд. Бабушкінський районний суд м. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет

Дніпропетровська. ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 309) викликає Мельник Олену Владле

Індустріальний районний суд м. нівну, Шафір Олега Віталійовича у Дніпропетровська, розташова попереднє судове засідання 04 ний за адресою: 49074, м. Дніпро жовтня 2010 року о 08 год. 30 хв. в петровськ, пр. ім. газети «Правда», якості відповідачів по цивільній 84, викликає Волнянську Оксану справі за позовом ВАТ «КБ «Над

В'ячеславівну як відповідача по ра» до Мельник О.В., Шафір О.В. цивільній справі № 2 1442/10 за про стягнення заборгованості. З позовом Відкритого акціонерного опублікуванням цього оголошення товариства «Комерційний банк відповідачі Мельник Олена Владле

«Надра» в особі філії ВАТ «КБ нівна, Шафір Олег Віталійович вва

«Надра» Дніпропетровського ре жаються належно повідомленими гіонального управління до Вол про день, час та місце розгляду нянської Оксани В'ячеславівни справи. Суддя Кудрявцева Т.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове за Індустріальний районний суд м. сідання, яке відбудеться о 17 год. Дніпропетровська повідомляє, 30 хв. 08 вересня 2010 року. у ви що 09 вересня 2010 року о 16.00 падку неявки особи, що викли у приміщенні суду (49074, м. кається, справу буде розглянуто в Дніпропетровськ, пр. Правди, 84, заочному порядку. каб. 108, зал судових засідань 2) відбудеться судове засідання по Інгулецький районний суд м. цивільній справі за позовом Кривого Рогу викликає у судове Відкритого акціонерного комер

засідання Дуденка Миколу Федо ційного банку «Надра» до Кораб

ровича, 1956 р.н., зареєстровано льової Олени Олександрівни, Ко

го за адресою: Миколаївська об рабльова Сергія Володимировича ласть, КазанківськиЙ район, Олек про стягнення основного боргу за сандрівська сільська рада, с. Мат кредитним договором, відсотків та роно Василівка, як відповідача по пені за користування кредитом. У цивільній справі за позовом Ви судове засідання викликаються як конкому Інгулецької районної у відповідачі Корабльова Олена місті ради м. Кривого Рогу до Ду Олександрівна, Корабльов Сергій денка Миколи Федоровича про Володимирович. У разі неявки у позбавлення батьківських прав. судове засідання відповідачів Ко

Судове засідання відбудеться 25 рабльової Олени Олександрівни, серпня 2010 року о 10.00 за ад Корабльова Сергія Володимиро

ресою: м. Кривий Ріг, вул. Г. Ро вича справа буде розглянута за манової, 6 а (каб. 17), суддя Ма їхньої відсутності на підставі на

карова Т.Ю. На підставі ч. 9 ст. 74 явних по справі доказів. ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Ду Амур$Нижньодніпровський ра$ денко Микола Федорович вва йонний суд м. Дніпропетровсь$ жається повідомленим про час та ка повідомляє, що 20.08.2010 місце розгляду справи. У разі його року о 09.00 відбудеться слухан

неявки справа буде розглянута за ня цивільної справи № 2 4480/ його відсутності. 2010 р. за позовом прокурора АНД району м. Дніпропетровська Ленінський районний суд м. в інтересах Науменка Данила Сер

Дніпропетровська, розташова гійовича до Науменка Сергія Гри

ний за адресою: 49099, м. Дніпро горовича про позбавлення бать

петровськ, вул. Коробова, 6, ви ківських прав та стягнення алі

кликає Шевченко Н.Ф. та Шевчен ментів. Судове засідання буде про

ка С.В. у судове засідання по ходити у приміщенні суду за адре

цивільній справі за позовом сою: м. Дніпропетровськ, вул. Но

Відкритого акціонерного товари воселівська, 9, каб. 1. ства «Банк «Фінанси та Кредит» до Шевченко Наталії Федорівни та Індустріальний районний суд

м. Дніпропетровська повідомляє, що 07 вересня 2010 року о 14.00 у приміщенні суду (49074, м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 84, каб. 108, зал судових засідань 2) відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Пуб

лічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Данилова Лео

ніда Васильовича, Гавриленка Ва

силя Ігоровича, Данилової Наталії Михайлівни, Товариства з обмеже

ною відповідальністю «Комерцій

но виробничого підприємства «Інтертехпром» про стягнення за

боргованості за кредитним дого

вором. У судове засідання викли

каються як відповідачі Данилов Леонід Васильович, Гавриленко Василь Ігорович, Данилова Ната

лія Михайлівна, ТОВ «Комерційно

виробниче підприємство «Інтер

техпром». У разі неявки у судове засідання відповідачів Данилова Леоніда Васильовича, Гавриленка Василя Ігоровича, Данилової На

талії Михайлівни, ТОВ «Комерцій

но виробничого підприємства «Інтертехпром» справа буде роз

глянута за їхньої відсутності на підставі наявних по справі доказів та постановлене рішення суду. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області ви

кликає у судове засідання Лепську Галину Василівну, 1963 р.н.; Кули

ка Артема Олександровича, 1989 р.н., зареєстровані за адресою: м. Жовті Води, вул. Франка, 46, кв. 100, як відповідачів по цивільній справі № 2 745/10 за позовом КП «Жовтоводський водоканал» ДОР про стягнення заборгованості. Су

дове засідання відбудеться 25 сер

пня 2010 року о 16.00 під голову

ванням судді Поди О.М. у при

міщенні міського суду за адресою: м. Жовті Води, вул. Маяковського, 129, зал судових засідань 4. У разі неявки відповідачів у судове засі

дання справа буде розглянута за їхньої відсутності.

шкоди, заподіяної внаслідок до

рожньо транспортної пригоди, вирішив: позовні вимоги Єршова Євгена Миколайовича до Зарубіна Сергія Олександровича про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо транспортної пригоди, задовольнити. Стягти з Зарубіна Сергія Олександровича на користь Єршова Євгена Мико

лайовича матеріальну шкоду у розмірі 13240 гривень (трина

дцять тисяч двісті сорок гривень). Стягти з Зарубіна Сергія Олександ

ровича на користь Єршова Євгена Миколайовича судові витрати у розмірі 352,40 гривні (триста п’ят

десят дві гривні 40 копійок). У за

доволенні позовних вимог Єршо

ва Євгена Миколайовича до Маля

віна Олександра Сергійовича про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо транспортної пригоди, відмовити. Солонянський районний суд по$ відомляє, що 27 липня 2010 року було винесено рішення по справі № 2 579/10 за позовом ВАТ «Ощадний банк України» до Шу

тень Т.М., Клочко В.Я. про стягнен

ня заборгованості за кредитним договором. За рішенням суду з Шутень Т.М., Клочко В.Я. на ко

ристь ВАТ «Ощадний банк України» стягнуто 14906 гривень 51 копій

ку загального боргу за кредитним договором від 03 квітня 2007 року, з Клочко В.Я., крім того, штраф у сумі 1405 гривень.

Солонянський районний суд по$ відомляє, що 27 липня 2010 року було винесено рішення по справі № 2 650/10 за позовом ВАТ «Ощадний банк України» до Калю

ти Т.П., Коваленко Р.О. про стяг

нення заборгованості за кредит

ним договором. За рішенням суду з Калюти Т.П., Коваленко Р.О. на користь ВАТ «Ощадний банк Украї

ни» стягнуто 308 гривень 26 ко

пійок загального боргу за кредит

ним договором від 25 квітня 2007 Амур$Ннжньодніпровський ра$ року, з Коваленко Р.О. також йонний суд м. Дніпропетровсь$ штраф у сумі 30 (тридцять) гри

ка повідомляє, що у провадженні вень 83 копійки. суду перебуває цивільна справа № 2 1766/2010 р. за позовом ВАТ Жовтневим районним судом м. «Сведбанк» до Пришедька Олек Дніпропетровська 07 вересня сандра Миколайовича про стяг 2009 року в заочному порядку нення заборгованості за кредит було розглянуто цивільну справу ним договором. Відповідач При № 2 922/2009 за позовом АКІБ шедько Олександр Миколайович «УкрСиббанк» до Продайка Кос

викликається у судове засідання, тянтина Анатолійовича, Нечая яке відбудеться 08.09.2010 р. о 14 Олександра Івановича про стяг

год. 10 хв. за адресою: м. Дніпро нення заборгованості за кредит

петровськ, вул. Новоселівська, 9, ним договором. Даним судовим зала судових засідань 2, каб. 2. рішенням були задоволені позовні Після опублікування оголошення вимоги позивача. З повним тек

в пресі відповідач вважається по стом рішення відповідачі можуть відомленим про час та місце роз ознайомитися, звернувшись до гляду справи. За умови неявки канцелярії Жовтневого районно

відповідача Пришедька Олександ го суду м. Дніпропетровська. ра Миколайовича та неповідом

лення ним про причини неявки Бабушкінським районним судом справу буде розглянуто за його м. Дніпропетровська 30 квітня відсутності на підставі наявних у 2009 року в заочному порядку ній даних чи доказів (постановле було розглянуто цивільну справу № 2 766/09 за позовом АКІБ «Укр

но заочне рішення). Сиббанк» до Любарського Євгена Самарський районний суд м. Григоровича, Гріцай Юрія Віталі

Дніпропетровська в зв’язку з йовича про стягнення заборгова

розглядом цивільної справи за по ності за кредитним договором. зовом ПАТ «Фінанси та Кредит» до Даним судовим рішенням були за

Кирилової Олени Вікторівни, Ки доволені позовні вимоги позива

рилова Валерія Анатолійовича ча. З повним текстом рішення викликає у судове засідання Ки відповідачі можуть ознайомитися, рилову Олену Вікторівну, Кирило звернувшись до канцелярії Ба

ва Валерія Анатолійовича в якості бушкінського районного суду м. відповідачів, яке відбудеться 22 Дніпропетровська. вересня 2010 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні Самарського район Жовтневий відділ Державної ного суду м. Дніпропетровська по виконавчої служби Дніпропет$ вул. Електрична, 1 а (каб. 101). ровського міського управління юстиції повідомляє Медведєва Явка суворо обов'язкова. Максима Владленовича, який меш

кає за адресою: м. Дніпропет

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ ровськ, вул. Набережна Перемоги, 23 липня 2010 року Ленінський 116, к. 615, про відкриття вико

районний суд м. Дніпропет$ навчого провадження від 27.07. ровська за участю позивача Єршо 2010 на підставі виконавчого лис

ва Є.М., розглянувши у відкрито та № 2 9539, виданого 26.07.2010 му судовому засіданні у м. Дніпро Жовтневим районним судом м. петровську цивільну справу за Дніпропетровська про виселення позовом Єршова Євгена Микола Медведєва М.В. з кімнати 615 гур

йовича до Малявіна Олександра тожитку за адресою: вул. Набе

Сергійовича, Зарубіна Сергія Олек режна Перемоги, 116 м. Дніпро

сандровича про відшкодування петровська.

ÏÅÐÅË²Ê ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ×ÅÐÂͲ 2010 ÐÎÊÓ 1. Наказ Дніпропетровської митниці від 26.05.2010 № 390 «Про затвердження Положення про постійну зону митного конт ролю в місці розташування відділу митного оформлення № 4 Дніпропетровської митниці на території портового комплексу ТОВ «Акварель», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 04.06.2010 за № 12/1575. 2. Розпорядження Дніпропетровської обласної державної ад міністрації від 01.06.2010 № Р247/0/310 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюд жеті для надання фінансової підтримки громадським організаці ям ветеранів та інвалідів, діяльність яких поширюється на тери торію Дніпропетровської області», зареєстроване в Головному уп равлінні юстиції у Дніпропетровській області 23.06.2010 за № 13/ 1576. 3. Наказ Дніпропетровської митниці від 23.06.2010 № 472 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Дніпропет ровської митниці від 24.09.09 № 449», зареєстрований в Голов ному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.06.2010 за № 14/1577. 4. Наказ Дніпропетровської митниці від 23.06.10 № 478 «Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю в місці розташування митного поста «Павлоград» Дніпропетров ської митниці на території ТОВ фірми «Брокер Плюс», зареєст рований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.06.2010 за № 15/1578. 5. Наказ Дніпропетровської митниці від 23.06.2010 № 479 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Дніпропет ровської митниці від 14.01.2010 № 10», зареєстрований в Голов ному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.06.2010 за № 16/1579. 6. Наказ Дніпропетровської митниці від 23.06.10 № 480 «Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю в місці розташування митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпро петровської митниці на території ПАП «Згода», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.06.2010 за № 17/1580. 7. Наказ Дніпропетровської митниці від 23.06.2010 № 481 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Дніпропет ровської митниці від 04.02.2010 № 50», зареєстрований в Голов ному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.06.2010 за № 18/1581. 8. Наказ Дніпропетровської митниці від 23.06.10 № 482 «Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю в місці розташування митного оформлення № 1 Дніпропетровської митниці на території ТОВ «Атлас», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.06.2010 за № 19/1582. 9. Наказ Дніпропетровської митниці від 17.06.2010 № 457 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Дніпропет ровської митниці від 02.03.2010 № 152», зареєстрований в Голов ному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.06.2010 за № 20/1583. 10. Наказ Дніпропетровської митниці від 17.06.10 № 458 «Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю в місці розташування митного поста «Новомосковськ» Дніпропет ровської митниці на території ТОВ «Укрметалгруп», зареєстро ваний в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській об ласті 29.06.2010 за № 21/1584. 11. Наказ Дніпропетровської митниці від 17.06.2010 № 459 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Дніпропет ровської митниці від 10.09.2009 № 411», зареєстрований в Голов ному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.06.2010 за № 22/1585. 12. Наказ Дніпропетровської митниці від 17.06.10 №460 «Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю в місці розташування відділу митного оформлення № З Дніпро петровської митниці на території філії Українського державного центру транспортного сервісу «Ліскі» на Придніпровській заліз ниці», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпро петровській області 29.06.2010 за №23/1586. 13. Наказ Дніпропетровської митниці від 18.06.2010 № 465 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Дніпропет ровської митниці від 13.04.2009 № 157», зареєстрований в Голов ному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.06.2010 за № 24/1587. 14. Наказ Дніпропетровської митниці від 18.06.10 № 466 «Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю в місці розташування відділу митного оформлення № 2 та відділу оформлення транспортних засобів Дніпропетровської митниці на території ТОВ «Агро Союз Термінал», зареєстрований в Головно му управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.06.2010 за№ 25/1588. 15. Наказ Дніпропетровської митниці від 18.06.2010 № 467 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Дніпропет ровської митниці від 07.04.2009 № 139», зареєстрований в Голов ному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 29.06.2010 за № 26/1589. 16. Наказ Дніпропетровської митниці від 18.06.10 № 468 «Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю в місці розташування сектора № 1 відділу митного оформлення № 2 Дніпропетровської митниці на території ТОВ «Дніпро Логістік Сервіс», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпро петровській області 29.06.2010 за № 27/1590. 17. Наказ Дніпропетровської митниці від 24.06.2010 № 487 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Дніпропет ровської митниці від 17.09.2009 № 429», зареєстрований в Голов ному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 30.06.2010 за № 28/1591. 18. Наказ Дніпропетровської митниці від 24.06.10 № 468 «Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю в місці розташування відділу митного оформлення № 4 Дніпропет ровської митниці на території міського вантажного району ДП «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот», зареє стрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 30.06.2010 за № 29/1592. Я.В. Ніколенко,начальник відділу реєстрації нормативноправових актів, друкованих засобів масової інформації та легалізації об’єднань громадян


10 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.08.2010 ð. ¹ 58 (1150)

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ

ÏÐÎ ÂÍÅÑÅÍÍß ÇÌ²Í ÄΠвØÅÍÍß ÎÁËÀÑÍί ÐÀÄÈ Â²Ä 14 ÒÐÀÂÍß 2010 ÐÎÊÓ ¹ 694-24/V «ÏÐÎ ÎÁËÀÑÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒ ÍÀ 2010 вʻ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÇÀ ϲÄÒÎÏËÅÍÍß - ÃÐÎز Ìåøêàíöÿì Ëåí³íñüêîãî ðàéîíó, ïîñòðàæäàëèì âíàñë³äîê ñèëüíî¿ çëèâè, ïî÷àëè âèïëà÷óâàòè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó, ÿêó îòðèìàþòü 261 îñîáà. Êîøòè íàäàþòüñÿ çà ðàõóíîê ì³ñüêî¿ êàçíè. Íà ö³ ö³ë³ ì³ñüêðàäà âèä³ëèëà 249 òèñ. 850 ãðí. Ãðîø³ ðîçïîä³ëåíî ïî êàòåãîð³ÿõ, çàëåæíî â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ïîñòðàæäàëè îñåë³ ìåøêàíö³â.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÄÂÀ  ÎÄÍÎÌÓ Ì³ñüêà âëàäà çàòâåðäèëà ïëàí çàõîä³â ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ þâ³ëåþ ì³ñòà òà Äíÿ íåçàëåæíîñò³. Óðî÷èñòîñò³ òðèâàòèìóòü ³ç 20 äî 24 ñåðïíÿ. Íóäüãóâàòè íå äîâåäåòüñÿ í³êîìó, àäæå íà êîæíîãî, íåçàëåæíî â³ä â³êó, ÷åêຠíàñè÷åíà ö³êàâà ïðîãðàìà. Îêð³ì îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè ñâÿòà, áóäóòü ïðèâ³òàííÿ ìîëîäèì òà âðó÷åííÿ ïàñïîðò³â þíèì ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè, â³äáóâàòèìóòüñÿ áàéêåð-øîó, Ñâÿòî ñàëà, Ñâÿòî õë³áà, áåçë³÷ ðîçâàæàëüíèõ òà ñïîðòèâíèõ çìàãàíü. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

Ó ÄÎвà - ÍÎÂÅ ÆÈÒÒß Íà âóëèö³ Êîñì³÷í³é â îáëàñíîìó öåíòð³ ðîçïî÷àëè êàïðåìîíò äîðîãè. Çàðàç ôàõ³âö³ ïåðåîáëàäíóþòü áîðäþðè, çàì³íþþòü òà óêð³ïëþþòü êîìóí³êàö³¿. Ó ïëàíàõ ì³ñüêâëàäè - êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè 3,2 êì âóë. Êîñì³÷íî¿. Òàêîæ çàâåðøóºòüñÿ êàïðåìîíò Çàïîð³çüêîãî øîñå. Ïîò³ì ïëàíóþòü ðåìîíò äîð³ã íà Íàáåðåæí³é Ïåðåìîãè òà ïðîñïåêò³ Ïåòðîâñüêîãî. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

IJÒÈ Â ÏÐÎÅÊÒ² ͳêîïîëüñüêèé ñïåöáóäèíîê äèòèíè «Îðëÿòêî» ñòàâ ó÷àñíèêîì äåðæàâíîãî ïðîåêòó ðåôîðìóâàííÿ Áóäèíê³â äèòèíè Óêðà¿íè. Çàâäàííÿ ïðîãðàìè - ðåàá³ë³òàö³ÿ ä³òåé³íâàë³ä³â ç ïîðóøåííÿìè íåðâîâî¿ ñèñòåìè, îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó, à òàêîæ ä³òåé-ñèð³ò, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî¿ îï³êè. Äîïîìîãó íàäàþòü íå ëèøå ä³òÿì ³ç ͳêîïîëÿ, à òàêîæ ìàëå÷³ ç Îðäæîí³ê³äçå, Ìàðãàíöÿ, Àïîñòîëîâîãî, Òîìàê³âêè, Ñîô³¿âêè, Øèðîêîãî.

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2010 рік», ураховуючи висновки постійних комісій обласної ради, обласна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити розпорядження голови обласної ради від 7 червня 2010 року № 92-р, від 8 червня 2010 року № 93-р, від 15 липня 2010 року № 114-р «Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 травня 2010 року № 694-24/V «Про обласний бюджет на 2010 рік». 2. Внести до рішення обласної ради від 14 травня 2010 року № 694-24/V «Про обласний бюджет на 2010 рік» (з урахуванням внесених змін) такі зміни: 2.1. У пункті 1 цифри «4347635,7», «3692731,1», «654904,6» та «12760,5» замінити відповідно цифрами «4315646,0», «3654873,7», «660772,3» та «21007,9». 2.2. У пункті 2 цифри «4347635,7», «3692731,1», «654904,6» та «12760,5» замінити відповідно цифрами «4390262,2», «3693080,5», «697181,7» та «22592,8». 2.3. У пункті 3 цифри «25000,0» замінити цифрами «17500,0». 2.4. Пункт 4 викласти в такій редакції: «Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2010 рік: додаткової дотації з державного бюджету для бюджетів міст та районів відповідно до статті 36 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 12163,0 тис. грн.; субвенцій із державного бюджету бюджетам міст та районів у сумі 2376004,3 тис. грн., із них: на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 1688090,0 тис. грн.; на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 513471,7 тис. грн.; на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 131396,9 тис. грн.; на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 27331,5 тис. грн.; на виплату державної со-

ціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 10740,6 тис. грн.; на фінансування у 2010 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року в сумі 81,0 тис. грн.; на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 158,0 тис. грн.; на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного зі Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» у сумі 4734,6 тис. грн.; субвенцій, що передаються з обласного бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, у сумі 22714,0 тис. грн., із них: на розвиток системи забезпечення захисту населення від злочинних та протиправних проявів у сумі 5100,0 тис. грн.; на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативне реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в сумі 1000,0 тис. грн.; на реконструкцію експериментально-лабораторного корпусу ДУ «Інститут гастроентерології АМН України» у сумі 500,0 тис. грн.; на поліпшення матеріальнотехнічної бази вищих навчальних закладів області у сумі 1300,0 тис. грн.; на природоохоронні заходи у сумі 14004,0 тис. грн.; на капітальні вкладення у сумі 810,0 тис. грн.; субвенцій з обласного бюджету бюджетам міст та районів у сумі 115177,4 тис. грн., із них: на утримання притулків для дітей у сумі 11802,6 тис. грн.; на придбання приміщень для сільських та селищних рад у сумі 144,0 тис. грн.; на проведення капітального ремонту приміщень сільських, селищних та районних рад у сумі 2630,0 тис. грн.; на фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування в 2009 році у сумі 1750,0 тис. грн.; на фінансування органів місцевого самоврядування області - переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування (співфінансування), у сумі 882,0 тис. грн.; на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми

«Здоров'я нації на 2002-2011 роки» та соціальний захист населення у 2010 році у сумі 2000,0 тис. грн.; на соціально-економічний розвиток регіону в 2010 році у сумі 8000,0 тис. грн.; міському бюджету м. Дніпропетровська на забезпечення безпечних умов перевезення пасажирів ДП «Дніпропетровський метрополітен» у сумі 150,0 тис. грн.; на збереження пам'яток Великої Вітчизняної війни у сумі 1990,0 тис. грн.; на капітальні видатки та облаштування об'єктів соціальнокультурної сфери у сумі 3129,2 тис. грн.; Покровському району на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сумі 1500,0 тис. грн.; на забезпечення безоплатними медикаментами ветеранів війни та учасників бойових дій у сумі 4804,1 тис. грн.; на виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у сумі 248,4 тис. грн.; бюджету міста Дніпропетровська на капітальний ремонт та благоустрій пам'ятника «Братська могила учасників оборони Севастополя» у сумі 792,3 тис. грн; на облаштування спортивнодитячих майданчиків у сумі 3000,0 тис. грн.; на поліпшення медичного обслуговування населення в сумі 415,0 тис. грн.; бюджету міста Дніпропетровська на соціальноекономічний розвиток території в сумі 6000,0 тис. грн.; Нікопольському району на виконання заходів Регіональної програми розвитку українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008-2012 роки в сумі 530,0 тис. грн.; на природоохоронні заходи в сумі 65409,8 тис. грн.; субвенцій іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів у сумі 11521,5 тис. грн.; субвенцій, що передаються з інших місцевих бюджетів до обласного бюджету в сумі 157,0 тис. грн., із них: на створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у сумі 157,0 тис. грн. Установити, що субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002 -2011 роки» та соціальний захист населення у 2010 році та на соціально-економічний розвиток регіону в 2010 році використовується на підставі пропозицій депутатів обласної ради. З метою ефективного використання коштів субвенцій з державного бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення надати право голові обласної ради за поданням облдержадміністрації протягом бюджетного року своїми розпорядженнями перерозподіляти їх річні обсяги між бюджетами міст та районів, виходячи з фактично

нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню з подальшим затвердженням розпоряджень на сесіях обласної ради. Надати право голові обласної ради за поданням облдержадміністрації своїми розпорядженнями, з подальшим затвердженням їх на сесіях обласної ради, після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів, розподіляти між місцевими бюджетами обсяги та визначати головного розпорядника за субвенціями з державного бюджету». 2.5. У пункті 8 цифри «1876,496» замінити цифрами «2321,305». 2.6. У пункті 9 цифри «5260,5» замінити цифрами «13507,9». 2.7. Пункт 10 викласти в такій редакції: «З метою поліпшення фінансового стану підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад області, передбачити кошти: шляхом поповнення обігових коштів за КТКВ 180410 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»: комунальній установі «Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради» у сумі 10900,0 тис. грн., Дніпропетровському обласному комунальному підприємству «Спецавтобаза» у сумі 2500,0 тис. грн., комунальному підприємству «Їдальня Дніпропетровської обласної ради» у сумі 50,0 тис. грн., комунальному підприємству «Їдальня № 810 Дніпропетровської обласної ради» у сумі 50,0 тис. грн., обласному комунальному підприємству «Центр «зеленого» туризму та народних ремесел Дніпропетровщини» у сумі 135,3 тис. грн., дочірньому підприємству обласного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» «Перещепинетеплоенерго» 122,0 тис. грн.». 2.8. Пункт 11 викласти в такій редакції: «Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2010 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6) та перелік об'єктів, видатки на які у 2010 році будуть проводитися за рахунок залишків коштів бюджету розвитку обласного бюджету станом на 1 січня 2010 року (додаток 9)». 2.9. У пункті 24 цифри «394906,0» замінити цифрами «454564,2». 3. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, виклавши їх у редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до цього рішення. Доповнити рішення обласної ради від 14 травня 2010 року № 694-24/V «Про обласний бюджет на 2010 рік» додатками 9, 10 згідно з додатками 9, 10 до цього рішення. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів. Є. УДОД, голова обласної ради м. Дніпропетровськ 6 серпня 2010 року № 731-26/V


ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.08.2010 ð. ¹ 58 (1150) ○

ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄ²ß «Â²ÑÒÅÉ»

«Óêðà¿íà ñòàëà êîæíèì ìî¿ì ñëîâîì ³ ä³ëîì»

ÍÀÒÀËß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ

Áóòè óêðà¿íöåì ²âàí Ñîêóëüñüêèé ââàæàâ åëåìåíòàðíîþ óìîâîþ ñâîãî ³ñíóâàííÿ ÿê îñîáèñòîñò³. ³í íå áóâ ïîë³òèêîì, íå õîäèâ íà ì³òèíãè, íå âëàøòîâóâàâ àêö³é ïðîòåñòó - â³í áóâ ïîåòîì, êîòðèé áóäü-ùî ïðàãíóâ íå çðàäèòè Áàòüê³âùèíó. Çà öå â³í áëèçüêî 13 ðîê³â â³äñèä³â ó òàáîðàõ: ó òàêèé ñïîñ³á âèáîðþâàâ ïðàâî Óêðà¿íè íà íåçàëåæí³ñòü УСВІДОМЛЕННЯ СЕБЕ Іван Сокульський народився 13 липня 1940 року в селі Червоноярське на Дніпропетровщині. Ріс без батька - той не повернувся з війни. На все життя Іван запам’ятав, як голодного 47-го року мати посилала його разом з іншими дітьми збирати загублені колоски пшениці, а об’їждчик, що стеріг колгоспне майно, ганяв їх верхи на коні. У 13 Іван почав писати вірші, у 22 вступив до українського відділення філфаку Львівського університету. Атмосфера колишньої культурної столиці України справила на хлопця неабияке враження - там він усвідомив себе українцем, почав говорити й писати рідною мовою. Втім, хоч як уподобав Сокульський Львів, його тягнуло у рідні степи - і 64-го він перевівся до Дніпропетровського університету. Проте навчання тривало недовго - 66-го

ÏίÕÀ ÍÀÂ×ÀÒÈÑß ÄÎ ËÜÂÎÂÀ, ÀËÅ ÒßÃÍÓËÎ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜʲ ÑÒÅÏÈ

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÖÂÅÒ!

13 àâãóñòà 1928 ãîäà â Ëîíäîíå â ýôèð âûøëà ïåðâàÿ â ìèðå öâåòíàÿ òåëåïåðåäà÷à. Ïðîèçîøëî ýòî ÷åðåç ðàäèîñòàíöèþ åâðîïåéñêîé àêöèîíåðíîé êîìïàíèè, îñíîâàííîé øîòëàíäñêèì ó÷åíûì Äæîíîì Áýðäîì. Äîñòîèíñòâî åãî ñèñòåìû çàêëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî èç-çà î÷åíü ìàëîé ðàçðåøàþùåé ñïîñîáíîñòè ýêðàíà ìîæíî áûëî ïåðåäàâàòü òåëåâèçèîííîå èçîáðàæåíèå, èñïîëüçóÿ îáû÷íóþ ñðåäíåâîëíîâóþ ðàäèîñèñòåìó. Öâåòíîå èçîáðàæåíèå áûëî ìèíèàòþðíûì, ðàçìåðîì ïðèìåðíî ñ ïî÷òîâóþ ìàðêó, î÷åíü ñëàáûì è ìåðöàþùèì. ○

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ ÑÅ×È 14 àâãóñòà 1775 ãîäà ïî óêàçó èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II áûëà ëèêâèäèðîâàíà Çàïîðîæñêàÿ Ñå÷ü. Çåìëè çàïîðîæöåâ ñòàëè ðàçäàâàòü ðóññêèì è óêðàèíñêèì ïîìåùèêàì, à ìåñòíîå íàñåëåíèå çàêðåïîùàëîñü èëè ïðåâðàùàëîñü â ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñåëÿí. Ìíîãèå êàçàêè áåæàëè â òóðåöêóþ Äîáðóäæó, ãäå îñíîâàëè Çàäóíàéñêóþ Ñå÷ü è ÷èñëèëèñü íà ñóëòàíñêîé ñëóæáå.

ÁÀÒÜʲÂÙÈÍÀ ÏÅÐØÀ ÍÅÎÁÕ²ÄͲÑÒÜ

БУВ ВИНЕН, БО ХОТІВ МАТИ ПРАВО 68-го року, коли почалися гоніння на роман Олеся Гончара «Собор», Сокульський у числі інших авторів оприлюднив «Листа творчої молоді Дніпропетровська» це був протест проти цькування Гончара, переслідування української інтелігенції, пришвидшеної русифікації України. Влітку наступного року Сокульського заарештували й у січні 70-го засудили на 4,5 років таборів суворого режиму. Покарання він відбував у Мордовії, Владимирському централі, в таборах Пермської області. За рік після звільнення 34-річний Іван одружився, згодом народилася донька Марієчка, сам

ÀËËÎ! ÊÒÎ ÃÎÂÎÐÈÒ? ÑËÎÍ!

«Óêðà¿íà ñòàëà äëÿ ìåíå àëüôîþ é îìåãîþ, êîæíèì ìî¿ì ïîäèõîì ³ õâèëèíîþ, êîæíèì ìî¿ì ñëîâîì ³ ä³ëîì - ìîëèòâîþ ìîºþ âðàí³øíüîþ é âå÷³ðíüîþ, ìîºþ â³ðîþ… Àäæå Áàòüê³âùèíà äëÿ ëþäèíè òàêà æ ïåðøà íåîáõ³äí³ñòü, ÿê ³ õë³á (ò³ëüêè êóäè ïåêó÷³øà!)». «за написання націоналістичних віршів» молодого поета виключили з комсомолу й вишу. Він подався працювати: був пожежником, бібліотекарем, журналістом, річковим матросом.

факт існування котрої, як писав поет, змушував його знову й знову звертати увагу на проблеми національного життя українця: він волів, аби його дитина ходила до українських дитсадка, школи й вишу, а таких у місті не було. Аби боротися за свої права, декларовані, між іншим, радянською конституцією, Сокульський вступив до Гельсінської правозахисної групи, за що

ÕÎÒ²Â, ÀÁÈ ÄÎÍÜÊÀ ÍÀÂ×ÀËÀÑß Â ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²É ØÊÎ˲, ² ÏÎÒÐÀÏÈ ÄÎ ÊÎÍÖÒÀÁÎÐÓ

15 àâãóñòà 1877 ãîäà èçîáðåòàòåëü Òîìàñ Ýäèñîí âïåðâûå ïðåäëîæèë èñïîëüçîâàòü äëÿ îáðàùåíèÿ ïî òåëåôîíó ñëîâî «Íello» («Àëëî»). Ñäåëàë îí ýòî, îáñóæäàÿ â ïåðåïèñêå ñ ïðåçèäåíòîì Ïèòòñáóðãñêîé òåëåãðàôíîé êîìïàíèè ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ òåëåôîíà. Â Ðîññèè ýòî ñëîâî áûñòðî òðàíñôîðìèðîâàëîñü â «Àëëî». Â 1879 ãîäó çäåñü ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ìåæäóãîðîäíûé òåëåôîííûé ðàçãîâîð íà ëèíèè ÑàíêòÏåòåðáóðã - Ìàëàÿ Âèøåðà.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

жують, що ніхто з політв’язнів не провів стільки часу в карцерах, як Іван, наглядачів дратувала його

ËÅÃÅÍÄÈ ÄËß ÄÎÍÜÊÈ Äðóæèíà ïîåòà Îðèíà Ñîêóëüñüêà çãàäóº, ùî íàéâàæ÷èì äëÿ ðîäèíè áóëî âèãàäóâàòè äëÿ ìàëåíüêî¿ äîíüêè ïðè÷èíè, ç ÿêèõ òàòî íå ìîæå áóòè ç íèìè: âîíà ñêëàäàëà ëåãåíäè ïðî âåëè÷åçíèé ì³ñò, ëèøå ïîáóäóâàâøè ÿêèé, òàòî çìîæå ïðè¿õàòè äîäîìó, ³ ïðî õèæèõ çâ³ð³â, âèäðåñèðóâàâøè ÿêèõ, òàòî ìàòèìå çìîãó ïîâåðíóòèñÿ. у квітні 80-го його заарештували вдруге, визнали особливо небезпечним рецидивістом і засудили на 10 років позбавлення волі та 5 років заслання. Покарання відбував у татарстанській в’язниці і у пермському концтаборі. Побратими Сокульського стверд-

спокійна, вільна й горда постава. Звільнили Івана Григоровича у серпні 1988-го. А 4 роки потому, не доживши три тижні до свого 52 дня народження, поет пішов з життя. Лише по смерті Сокульського вийшли збірки його поезій.

Ãàçåòè ç âëàñíîãî àðõ³âó íàä³ñëàâ íàø ïîñò³éíèé ÷èòà÷ ³ç ì³ñòà Çåëåíîäîëüñüê Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó Ïàâëî ßí÷óê


ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 17 СЕРПНЯ 2010 РОКУ № 58 (1150)

Åð³êó çâàáëþº ãóìîð ÞË²ß ÓÆÂÀ

Íà íåçàñåëåíèé îñòð³â ó÷àñíèöÿ òðåòüî¿ «Ôàáðèêè ç³ðîê» Åð³êà âçÿëà á ³ç ñîáîþ çóáíó ù³òêó, äðóãà òà mp3-ïëååð. Òåïåð äî öüîãî ñïèñêó ùå ìîæíà äîäàòè ê³ëîãðàì ñð³áëà, ÿêèé ñï³âà÷êà îòðèìàëà â ïîäàðóíîê íà ì³æíàðîäíîìó òåëåâ³ç³éíîìó êîíêóðñ³ ìîëîäèõ âèêîíàâö³â «Ï³ñí³ ìîðÿ». ² õî÷à ó òð³éêó ïåðåìîæö³â ä³â÷èíà íå óâ³éøëà, çàòå îòðèìàëà ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é. Ó ïåðåðâ³ ì³æ ðåïåòèö³ÿìè óëþáëåíèöÿ ïóáë³êè äàëà êîðåñïîíäåíòö³ «Â³ñòåé» åêñêëþçèâíå ³íòåðâ’þ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÂÎßÆ ÏÎ ÅÂÐÎÏÅ, ÍÅ ÂÛÅÇÆÀß ÈÇ ÅÊÀÒÅÐÈÍÎÑËÀÂÀ «Íîâîå ðàçâëå÷åíèå íà âûñòàâêå*.  ñóááîòó ïðåäïîëîæåíî îòêðûòèå train plaisir - æåëåçíîé äîðîãè, ïî êîòîðîé ìîæíî áóäåò ñîâåðøàòü «èëëþçèîííîå ïóòåøåñòâèå» ïî Çàïàäíîé Åâðîïå è Àçèè (îñòðîâ Öåéëîí). Ïîåçä çàãðàíè÷íîãî òèïà ðîñêîøíî îòäåëàí è ñíàáæåí ìåõàíèçìîì, äàþùèì ïîëíîå âïå÷àòëåíèå äâèæåíèÿ ïîåçäà. Èç âàãîíà, ïîñòåïåííî ñìåíÿÿñü, îòêðûâàþòñÿ æèâîïèñíûå ëàíäøàôòû Øâåéöàðèè, Ôðàíöèè, Àâñòðàëèè, Èòàëèè è äðóãèõ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû. Îñòàíàâëèâàåòñÿ ïîåçä íà ñòàíöèè, òàêæå îáîðóäîâàííîé ïî îáðàçöó ñòàíöèé çàïàäíîåâðîïåéñêèõ æåëåçíûõ äîðîã. Ïàññàæèðû âûõîäÿò íà ïëàòôîðìó, ïî êîòîðîé ðàñõàæèâàþò êîíäóêòîðà â ôîðìå è âåñü ñòàíöèîííûé øòàò. Åçäà ïðîäîëæèòñÿ ìèíóò 15-20. Ïëàòà ñëåäóþùàÿ: â 1-ì êëàññå - 35 êîïååê è âî 2-ì êëàññå - 20 êîïååê. Äëÿ äåòåé è ó÷àùèõñÿ â 1-ì êëàññå - 20 êîïååê è âî 2-ì êëàññå - 15 êîïååê», - ïðîèíôîðìèðîâàëà åêàòåðèíîñëàâöåâ «Þæíàÿ Çàðÿ» 31 èþëÿ 1910 ãîäà. *Ñ 14 èþëÿ ïî 24 îêòÿáðÿ 1910 ãîäà íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîãî ïàðêà èì. Ãëîáû ïðîõîäèëà Þæíîðóññêàÿ îáëàñòíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ, ïðîìûøëåííàÿ è êóñòàðíàÿ âûñòàâêà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄíÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÞÌÎÐ Ãàèøíèê âîäèòåëþ: - Âû âèäåëè çíàê «40»? - Äà. - À ïî÷åìó òîãäà åõàëè íà 500 ðóáëåé áûñòðåå? *** - Ñìîòðè, êàê ó ìåíÿ ìóñêóëû ïåðåêàòûâàþòñÿ. ß åì êàæäûé äåíü ìÿñî è ïîòîìó ÿ òàêîé ñèëüíûé! - Åðóíäà! Ó íàñ êàæäûé äåíü íà îáåä êèëüêà, íî ïëàâàòü ÿ âñå ðàâíî íå óìåþ! *** Ìóæèê ê êèîñêó ïîäõîäèò: - Ó âàñ «Òèê-òàê» åñòü? - Åñòü. Ïîë-âòîðîãî. *** - Äîðîãàÿ, âèíî äåëàåò òåáÿ íåîòðàçèìîé! - Íî ÿ íå ïèëà âèíà! - Çàòî ÿ âûïèë! *** Æåíà ïðèõîäèò äîìîé: - Äîðîãîé, ÿ êóïèëà íîâóþ øëÿïêó, òåáå íðàâèòñÿ? - Äà! - Íî òû äàæå íå âçãëÿíóë íà íåå! - Ðàçâå ÿ ìîã îòâåòèòü ÷òî-òî äðóãîå?

*** - Âû ñèëüíî êàøëÿåòå. Íàäî áðîñèòü ïèòü è êóðèòü! - Ïî-âàøåìó, äîêòîð, ÿ äîëæåí òîëüêî êàøëÿòü? *** - Äîêòîð, ðàíüøå ÿ íè÷åãî íå ìîã åñòü, à òåïåðü åì âñå ïîäðÿä! - À êàê ñòóë? - È ñòóëüÿ òîæå! *** - Òû êàê æåíèëñÿ? - Áëàãîäàðÿ èíòåðíåòó. - Ñàéò çíàêîìñòâ? - Íåò, â òåàòð ñõîäèë, êîãäà ìîäåì ñëîìàëñÿ. *** Ìîëîäîæåíû ðàçîøëèñü, íå ïðîæèâ ñîâìåñòíî è äâóõ íåäåëü. Äðóçüÿ ñïðàøèâàþò ó ìóæà: - Èç-çà ÷åãî?! Îíà ìîëîäàÿ, êðàñèâàÿ, òåìïåðàìåíòíàÿ! - Âñå î÷åíü ïðîñòî, îíà ñîâåðøåííî íå áûëà ãîòîâà ê ñîâìåñòíîé æèçíè êàæäîå óòðî, êîãäà ÿ ïðèíèìàë âàííó, îíà âõîäèëà êî ìíå è òîïèëà âñå ìîè êîðàáëèêè!

ний настрій, «зариваюсь» у себе, наодинці аналізую причини й на- Еріко, твої висту- слідки та приводжу пи публіка завжди себе до нормального сприймає «на ура». стану. Яке твоє основне поМАЙБУТНЄ З слання до глядача? ШОУБІЗОМ І - Я вважаю, що голос ДЕКРЕТОМ - дар, який дано зверху. - Кажуть: той, хто Тому співаючи, я хочу обрав підйом у своєму дарувати людям ражитті, завжди в змозі дість, вселяти віру, що його звершити. Які все буде добре! плани та мрії хочеш - Ти сама по життю втілити в життя? оптимістка? Що ро- Мрію про гармобиш, коли «відвідує» нію в роботі та особиспоганий настрій? тому житті. Хочеться - Я можу багато бурмати стабільну позичати, злитися, але зрешцію в професії. Тоді тою завжди вірю в краможна було б піти в ще. Коли в мене погадекрет і спостерігати, як твоя дитина росте, а потім повернутися назад у шоубіз. - Шоубізнес - не для слабаків. Не кожному під силу прийняти його правила та грати за ними. Тобі це вдається? - Коли я обрала такий шлях, то знала на що йду. Звісно, буває нелегко,

НАОДИНЦІ З ПРИЧИНАМИ ТА НАСЛІДКАМИ

«Â ÌÅͲ ÁÎÐÞÒÜÑß ÏÅÑÈ̲ÇÌ ÒÀ ÎÏÒÈ̲ÇÌ, ÀËÅ ÏÅÐÅÌÎÃÀ ÇÀ ÎÑÒÀÍͲ̻

Ср 18.08 Чт 19.08

+32 +36 0С +21 +23 0С +31 +36 0С +17 +19 0С

вітер півд.схід. 23 м/с півд.захід. 23 м/с

+30 +32 0С +15 +17 0С

півн.захід. 34 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

оскільки доводиться брати на себе великі навантаження. Для мене нормально поспати 5-6 годин на добу, якщо вдається 7-8 - значить сильно пощастило. Але я вже звикла до такого режиму, і мені таке життя подобається. - Паралельно з музикою ще чимось хочеш займатися? - Є бажання розпочати благочинну діяльність, викладати вокал або створити якийсь творчий центр для підтримки обдарованих дітей.

ШЛЮЗИ ВІДКРИВАЮТЬСЯ ДОТЕПНИМ - На твою думку, любовні стосунки краще складаються у людей різних чи схожих між собою? - Важко точно сказати, який варіант найреальніший. На своєму досвіді перевірила, що бути з людиною, яка дихає тим самим, що й ти, складно. Всі знають, що я зустрічалася з учасником «Фабрики зірок - 3»

ÏÎÃÎÄÀ Вт 17.08

«ßÊÙÎ ÏÎÑÏÀËÀ 8 ÃÎÄÈÍ ÍÀ ÄÎÁÓ ÇÍÀ×ÈÒÜ ÑÈËÜÍÎ ÏÎÙÀÑÒÈËλ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

Стасом Шурінсом, проте наші відносини закінчились розривом. - До речі, Стас нижчий за тебе. Ти не переймалася цим? - Мене його зріст не хвилював. Я була засліплена почуттями, тому пішла на нетипові для мене відносини, навіть у чомусь екстремальні. - Коли з тобою знайомиться хлопець, на що, в першу чергу, звертаєш увагу? - Велике значення має почуття гумору, можна сказати, це моя ерогенна зона. Якщо хлопець дотепний - його кандидатура автоматично зараховується до розгляду. Подобаються делікатні, виховані чоловіки. Не можу терпіти хамів та фальші. Ціную відкрите серце, здатність дбати не тільки про себе, але й про ближнього.

«ÍÅ ÌÎÆÓ ÒÅÐϲÒÈ ÕÀ̲ ÒÀ ÔÀËÜز»

Номер підписано до друку 16.08.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 0 1186

Вести Приднепровья  

Вести Приднепровья