Page 1

р1

ÁÀÍÊÎÌÀÒ ÏÎÄÆÅÃ ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÊÎÃÄÀ Ê ÍÀÌ ÀÈÑÒ ×ÀÙÅ ÏÐÈËÅÒÀË?

Î ÇÀÐÏËÀÒÀÕ, ÑÓÁÑÈÄÈßÕ È ÇÈÌÅ

6 2

5

ÃÄÅ ÑÎÁÀÊÀ ÇÀÐÛÒÀ?

7

ÂÅËÈÊÀ ÌÎÐÎÊÀ ÎÒ ÑÎËÍÖÅÏÅÊÀ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Àíîìàëüíàÿ æàðà ýòèì ëåòîì «äîñòàëà» âñåõ. Åñëè â ìîðîç ìîæíî îäåòüñÿ ïîòåïëåå, òî â 40-ãðàäóñíîå ïåêëî ðàçäåòüñÿ òîëüêî äî îïðåäåëåííûõ ïðåäåëîâ. Íî è ýòî íå ñàìîå ñòðàøíîå. Ãëàâíûå ëåòíèå íåïðèÿòíîñòè òåïëîâûå è ñîëíå÷íûå óäàðû.

№57 (1149) Четвер, 12 серпня 2010 р.

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÈ Ç ÑÓѲÄÀÌÈ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ ÍÀ ÇÂ’ßÇÊÓ Ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ Äìèòðî Ìåäâåäºâ ó òåëåôîííîìó ðåæèì³ ïîäÿêóâàâ Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè ³êòîðó ßíóêîâè÷ó çà äîïîìîãó ó ë³êâ³äàö³¿ ïîæåæ. Êð³ì òîãî, êåðìàíè÷³ îáãîâîðèëè ñèòóàö³þ ç ðîçâèòêîì òîðã³âë³. ³äçíà÷åíî, ùî òîâàðîîáîðîò ì³æ äåðæàâàìè çà îñòàíí³ 5 ì³ñÿö³â çð³ñ ìàéæå óäâ³÷³ ³ ñòàíîâèòü íèí³ ïîíàä 12 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â. Òàêîæ ïðåçèäåíòè äîìîâèëèñÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ìàéáóòí³õ çàñ³äàíü òà çóñòð³÷åé. ○

ÃÐÎز ÍÀ ÊÎÌÓÍÀËÊÓ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÏÐÈÁÓËÈ Íåçàáàðîì îïëà÷óâàòè æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè óêðà¿íöÿì ñòàíå ëåãøå. ̳í³ñòåðñòâî ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âæå â³äïðàâèëî â ðåã³îíàëüí³ óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó äëÿ ðîçñèëàííÿ ïåíñ³îíåðàì 9,5 ìëí. êîìïëåêò³â äîêóìåíò³â. Çàâäÿêè ¿ì, ðîäèíè, â ÿêèõ º ëþäè ïåíñ³éíîãî â³êó, ìîæóòü îòðèìàòè æèòëîâ³ ñóáñè䳿 òà çìåíøèòè ñòàòò³ âèòðàò ó ñ³ìåéíîìó áþäæåò³. ○

3

Î ÷åì ìå÷òàåò ìýð ÂÑÒÓÏͲ Ç̲ÍÈ

̲ÍߪÌÎ ÒÅÑÒÈ ÍÀ ²ÑÏÈÒÈ? Ìàéáóòí³õ àá³òóð³ºíò³â çíîâ î÷³êóþòü çì³íè. ̳í³ñòåðñòâî îñâ³òè ðîçðîáèëî íîâèé çàêîíîïðîåêò ïðî âèùó îñâ³òó. Ñåðåä áàãàòüîõ íîâîââåäåíü óæå çàðàç íàéá³ëüøèé àæ³îòàæ âèêëèêຠïîâåðíåííÿ ³ñïèò³â äî âèø³â. Ó ïàðëàìåíòñüêîìó êîì³òåò³ ç ïèòàíü îñâ³òè çàïåâíÿþòü ñèñòåìà çîâí³øíüîãî

16

ßÊ ÍÀÇÂÅØ, ÒÀÊ ² ÏÐÀÖÞª

Äëÿ ì³ë³ö³¿ ï³äøóêóþòü íîâó íàçâó. Ó ÌÂÑ ñòâîðåíà ãðóïà ç ïåðåéìåíóâàííÿ. Ñòàðà íàçâà çàëèøèëàñü ùå ç êîìóí³ñòè÷íèõ ÷àñ³â, òîæ íîâà ïîâèííà äîïîìîãòè óíèêíóòè áóäü-ÿêèõ àñîö³àö³é. Ïîïóëÿðíà «ïîë³ö³ÿ» òåæ íå ïîäîáàºòüñÿ ñï³âðîá³òíèêàì ÌÂÑ. Ðàçîì ç ïîøóêîì íîâîãî ñëîâà âæå ï³äðàõîâóþòü çáèòêè, ÿêèõ çàçíຠäåðæàâà, àáè âèãîòîâèòè íîâ³ áëàíêè, ïå÷àòêè, ôîðìè òîùî. Ìîæëèâî ïðè çì³í³ íàçâè ì³ë³ö³¿ ÌÂÑ âçàãàë³ áóäå ðåôîðìîâàíî. ○

ÞË²ß ÓÆÂÀ

Ì²Ë²Ö²ß ÏÅÐÅÒÂÎÐÞªÒÜÑß...

Î òîì, ïî÷åìó íå óäàëîñü ñòàòü ëåò÷èêîì, î êîðîííîì áëþäå, î ñåáå êàê î âîäèòåëå è îáúåäèíåíèè óñèëèé â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³còÿì» ðàññêàçàë ãîðîäñêîé ãîëîâà Äíåïðîïåòðîâñêà Èâàí Êóëè÷åíêî.

íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ ñåáå íå âèïðàâäàëà. Çà îñòàíí³ äâà ðîêè ð³âåíü çíàíü ñòóäåíò³â çíà÷íî âïàâ, ïîëîâèíó ïåðøîêóðñíèê³â ìîæíà îäðàçó â³äðàõîâóâàòè. Ñàì³ òåñòè çàêîíîòâîðö³ ïîð³âíþþòü ç ëîòåðåºþ, â ÿêó äîâîäèòüñÿ ãðàòè «ìó÷åíèêàì íàóêè». Äî ï³äñóìêîâîãî âàð³àíòà çàêîíîïðîåêòó âíåñåíî ïóíêò ïðî òå, ùî ñòóäåíò âñòóïຠäî âóçó çà ðåçóëüòà-

òàìè òðüîõ ñêëàäîâèõ: òåñòóâàííÿ, ñåðåäíüîãî áàëà àòåñòàòà òà áàëà, ÿêèé ñòàâèòü âóç. Îö³íêó âèø³ âèñòàâëÿòèìóòü çà ñï³âáåñ³äó, òâîð÷èé êîíêóðñ àáî âèïðîáóâàííÿ ç ïðîô³ëüíîãî ïðåäìåòà. Òèì ÷àñîì íîâ³ ïðàâèëà âñåðéîç áåíòåæàòü ìàéáóòí³õ àá³òóð³ºíò³â òà áàòüê³â. Íà ¿õíþ äóìêó, çíà÷èì³ñòü òåñòóâàííÿ çâåäåòüñÿ äî ì³í³ìóìó. Ïðè

öüîìó âñòóïíà êàìïàí³ÿ ç ³ñïèòàìè ìîæå çàãðîæóâàòè çðîñòàííþ êîðóïö³¿ â âóçàõ. Ïðîòå ì³í³ñòð îñâ³òè Äìèòðî Òàáà÷íèê íå ïîñï³øຠðîáèòè îñòàòî÷íèé âèñíîâîê ç öüîãî ïèòàííÿ. ³í çàçíà÷àº, ùî ïðîïîçèö³þ ùå áóäóòü îáãîâîðþâàòè. Çàêîíîïðîåêò ïðî âèùó îñâ³òó ïëàíóºòüñÿ âíåñòè íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè ó âåðåñí³.

Ïàðêäèâà. Äîáðî ïîæàëîâàòü â Äèñíåéëåíä! cmyk

ØËßÕ Â²ÄÊÐÈÒÈÉ

ÄÎ ÌÀÊÅÄÎÍÖ²Â Ó ÃÎÑÒ² Ïðîùàâàé, â³çî, ìîæíà ñêàçàòè, ÿêùî âè çáèðàºòåñü ¿õàòè äî Ìàêåäîí³¿. Äî 15-ãî æîâòíÿ öåé ïàï³ðåöü íåïîòð³áåí, ùîá â³äâ³äàòè ðåñïóáë³êó. Â'¿æäæàòè äî êðà¿íè ìîæíà ïðè íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ñòðàõîâîãî ïîë³ñà òà íåîáõ³äíîãî äëÿ ïåðåáóâàííÿ íà òåðèòî𳿠êðà¿íè ãðîøîâî¿ ñóìè, àáî ï³äòâåðäæåííÿ ïðî îòðèìàííÿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ç ³íøèõ äæåðåë. Àëå ïåðåáóâàòè áåç â³çè â êðà¿í³ ìîæíà ëèøå 90 äí³â. Òàêèé ïðèâ³ëåé íå ïîøèðþºòüñÿ íà óêðà¿íö³â, ÿê³ â³ä’¿æäæàþòü ïðàöþâàòè çà êîðäîí àáî ïëàíóþòü òàì â³äïî÷èâàòè ï³ñëÿ 䳿 óêðà¿íî-ìàêåäîíñüêî¿ óãîäè.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÂÂÏ ÂÛÐÀÑÒÅÒ Ïî ïðîãíîçàì Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû, ðîñò ÂÂÏ â ñëåäóþùåì ãîäó ñîñòàâèò 4,5%, óðîâåíü èíôëÿöèè - 10,8%. Îá ýòîì ñîîáùèë âèöå-ïðåìüåðìèíèñòð Ñåðãåé Òèãèïêî. Ïî åãî ñëîâàì, íîìèíàëüíûé ÂÂÏ â 2011 ãîäó ñîñòàâèò 1 òðèëëèîí 253 ìèëëèàðäà ãðèâåí. Òàêæå ïðàâèòåëüñòâî ïðîãíîçèðóåò äåôèöèò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà íà ñëåäóþùèé ãîä íà óðîâíå 3%. Ðàñ÷åòíûé êóðñ ãðèâíû, èñõîäÿ èç êîòîðîãî áóäóò ôîðìèðîâàòü ïðîåêò áþäæåòà íà 2011 ãîä, - 7,95 ãðèâíû çà äîëëàð.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÎÂÛÉ ÁÐÅÍÄ

ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ 11 àâãóñòà ãóáåðíàòîð Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Âèëêóë è ìýð Äíåïðîïåòðîâñêà Èâàí Êóëè÷åíêî çàëîæèëè ïåðâûé êàìåíü íà ñòðîèòåëüñòâå âîçëå òåàòðà èìåíè Øåâ÷åíêî. Ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè ïëîùàäè è ôîíòàíà âîçëå òåàòðà äîëæíû çàâåðøèòü êî Äíþ ãîðîäà. «Ìû äàëè ñòàðò íîâîìó áðåíäó Äíåïðîïåòðîâñêà êàê êðàñèâîìó áëàãîóñòðîåííîìó ãîðîäó», - îáúÿâèë Àëåêñàíäð Âèëêóë. Ãóáåðíàòîð äàë ïîðó÷åíèå Èâàíó Êóëè÷åíêî ðàçîáðàòüñÿ ñ ëàðüêàìè, êîòîðûå íåçàêîííî íàõîäÿòñÿ íà â ýòîì ìåñòå. Íà ïëîùàäè óñòàíîâÿò ñêàìåéêè è îñâåùåíèå, ÷òîáû ðÿäîì ñ òåàòðîì ïîÿâèëîñü ìåñòî îòäûõà äëÿ ãîðîæàí.

12.08.2010 ð. ¹ 57 (1149)

Î çàðïëàòàõ, ñóáñèäèÿõ è çèìå ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÏÎËÅÒÀÅÂÀ

Ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Àíäðåé Êëþåâ ïðîâåë ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðåãèîíîâ. Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü íà ýòîì çàñåäàíèè âûãëÿäåëà äîñòîéíî Первым вопросом на повестке дня было предотвращение пожаров в Украине. По прогнозам синоптиков, сухая жаркая погода будет длиться до середины августа. Губернатор Днепропетровской области Александр Вилкул доложил Андрею Клюеву о создании областного оперативного штаба. «Сбор урожая идет без потерь, пожаров на полях не зафиксировали. Хуже ситуация с лесными пожарами. Было пять крупных, из них четыре - в Новомосковском военном лесничестве», - рас-

̲ÆÍÀÐÎÄͲ ²ÄÍÎÑÈÍÈ

ÑϲÂÏÐÀÖß Ç ÎÎÍ 11 ñåðïíÿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ îáëàñíî¿ êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä, êîîðäèíàòîð ñèñòåìè ÎÎÍ â Óêðà¿í³ Îë³â’º Àäàì, êåð³âíèêè ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü òà ðàéîí³â. Áóëî ï³äáèòî ï³äñóìêè ñï³ëüíî¿ äâîð³÷íî¿ ðîáîòè ç ïîêðàùåííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³, çä³éñíþâàíî¿ â ðàìêàõ Ïðîåêòó ªÑ òà Ïðîãðàìè ðîçâèòêó ÎÎÍ «Ì³ñöåâèé ðîçâèòîê, îð³ºíòîâàíèé íà ãðîìàäó». Çà ÷àñ 䳿 ïðîåêòó äî íüîãî äîëó÷èëèñÿ 43 ñ³ëüñüê³ òà ñåëèùí³ ðàäè ç 8 ðàéîí³â îáëàñò³. Íà ñüîãîäí³ ïîâí³ñòþ çàâåðøåíî ðîáîòè ó 24 òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàäàõ. Ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñï³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ: 50% êîøòè ïðîåêòó, 45% - ô³íàíñóâàííÿ ç îáëàñíîãî òà äåðæàâíîãî áþäæåò³â òà 5% íàäõîäæåííÿ â³ä ãðîìàäñüêîñò³. Ó ïîòî÷íîìó ðîö³ íà ö³ çàõîäè ç îáëàñíîãî áþäæåòó âæå âèä³ëåíî 882 òèñ.ãðí.

сказал глава облгосадминистрации. Второй вопрос селектора - подготовка к отопительному сезону. Первый-вице-премьер потребовал объяснений от руководителей областей, где подготовка к отопительному сезону вызывает вопросы. В нашем регионе подготовку к работе в осеннее-зимний период осуществляют четко по графику. Еще один вопрос совещания - информирование граждан об упрощении процедуры оформления субсидий. Почтовики Днепропетров-

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ ÈÄÅÒ ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ ской области уже получили необходимые материалы, а в ближайшее время отправят информацию о субсидиях пенсионерам. Также Андрей Клюев говорил о выплате долгов по зарплате. Днепропетровская область - одна из немногих, которая в июне-июле выпол-

нила задание правительства по уменьшению задолженности. «Долги по зарплате в Днепропетровской области сократили на 42%», - заявил вице-премьер-министр. В свою очередь губернатор Александр Вилкул отметил, что динамика выплаты долгов не должна снизиться.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÁÎÐÜÁÀ ÑÎ ÑÒÈÕÈÅÉ

 îáëàñòè óæå ïîæàðîâ íåò ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ïîñëå øåñòè áåññîííûõ äíåé è íî÷åé ñïàñàòåëåé â Íîâîìîñêîâñêîì è Ïàâëîãðàäñêîì ðàéîíàõ ëèêâèäèðîâàíû ëåñíûå ïîæàðû ПОМОГАЛ И СТАР И МЛАД

ÍÀ ÑÂßÇÈ Ñ ÊÈÅÂÎÌ

ÏÐÎÃÍÎÇÛ

10 августа на место крупнейшего в Украине пожара в военном лесничестве Новомосковского района выехал губернатор Александр Вилкул. Осмотрев с вертолета места недавних пожаров, он провел в Гвардейском выездное совещание областного оперативного штаба. «Сейчас в Днепропетровской области пожаров нет, они все

потушены, - сообщил глава облгосадминистрации. - Мы благодарны соседям за своевременную помощь. Я видел мужество бойцов МЧС, солдат десантной бригады, танкового корпуса, внутренних войск. Особо благодарен внутренним войскам за тушение павло-

пока потушат пожары, а сами садились в тракторы, перекапывали леса и боролись с огнем.

ЛЕС ПОДОЖГЛИ ДРОВОСЕКИ? Правоохранители уже установили предвари-

256 åäèíèö òåõíèêè èñïîëüçîâàëè äëÿ

òóøåíèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ â îáëàñòè. Èç íèõ -

45 ïîæàðíûõ öèñòåðí, 4 âåðòîëåòà è 1 ñàìîëåò. Áîëüøå 1700 ÷åëîâåê áîðîëèñü

ñ îãíåííîé ñòèõèåé.

1613 ÷åëîâåê è 484 åäèíèöû òåõíèêè çàäåéñòâîâàíû â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ è ïðîôèëàêòèêå ïîæàðîâ.

градского пожара». По словам губернатора, не остались в стороне и обычные граждане. Они не ждали,

ÏÎÄÆÎÃ ÑÒÅÐÍÈ ÂÅÄÅÒ Ê ÏÎÆÀÐÀÌ

тельные причины возгорания леса в Новомосковском районе. «Там проходила вырубка леса. Сейчас выясняем, была ли она санкционирована, якобы есть какойто договор», - рассказал начальник ГУ МВД Украины

в Днепропетровской области Виктор Бабенко. Сотрудники лесхоза готовили в лесу еду, бросали окурки - это и привело к возгоранию. Руководитель лесхоза и лесорубы проходят по уголовному делу. Теперь главная задача - не допустить возникновения новых пожаров в области. В регионе проводят мероприятия по предотвращению таких бедствий. К сожалению, не все осознают масштабы опасности. Так, например, фиксируют случаи поджигания стерни, что является грубым нарушением правил противопожарной безопасности. Против троих подозреваемых в поджогах возбудили уголовные дела. «Наказание будет строгим. Надеюсь, это станет уроком для всех», - заявил Александр Вилкул.

ÐÀÇÂÈÂÀÅÌ ÐÅÃÈÎÍ ÂÌÅÑÒÅ ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ

Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ñîçäàäóò Íàðîäíóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ îáëàñòè íà ïÿòü ëåò Î ñòàðòå ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ ïðîãðàììû îáúÿâèë 9 àâãóñòà ãóáåðíàòîð, ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ Àëåêñàíäð Âèëêóë. «Ïåðåä íàìè ñòîèò î÷åíü ñåðüåçíàÿ çàäà÷à çàêðåïèòü íàøè íà÷èíàíèÿ è ñäåëàòü òàê, ÷òîáû îáëàñòü ðàçâèâàëàñü â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò. Èìåííî äëÿ ýòîãî îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïàðòèè ðåãèîíîâ èíèöèèðóåò ñîçäàíèå Íàðîäíîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ Äíåïðîïåòðîùèíû», ðàññêàçàë Àëåêñàíäð Âèëêóë. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî îñíîâîé ïðîãðàììû ñòàíóò ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ æèòåëåé îáëàñòè. Ñ 15 àâãóñòà àêòèâèñòû Ïàðòèè ðåãèîíîâ áóäóò ïðèíèìàòü Íàêàçû ãðàæäàí, ãäå îíè ñìîãóò âûñêàçàòü ñâîè ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçâèòèþ ðåãèîíà. Ñïåöèàëüíûå áëàíêè íàêàçîâ îïóáëèêóþò â ïðåññå è ðàçìåñòÿò íà ñàéòå ïàðòèè. Ïðåçåíòóþò ïðîåêò Íàðîäíîé ïðîãðàììû óæå â êîíöå àâãóñòà. Ïîñëå ýòîãî åãî âûíåñóò íà âñåíàðîäíîå îáñóæäåíèå. Òàêèì îáðàçîì ïîëó÷àò ðåàëèñòè÷íûé êîíêðåòíûé ïëàí ðàçâèòèÿ Äíåïðîïåòðîâùèíû.


р3

ÂÅËÈÊI ÑÒÀÂÊÈ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

12.08.2010 ð. ¹ 57 (1149) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÈÂÀÍÀ ÊÓËÈ×ÅÍÊÎ:

«ЛИЦОМ» К ДНЕПРУ - Иван Иванович, кем Вы хотели быть в детстве? Почему решили пойти в строительный институт? - Если брать во внимание юношескую романтику, то мне хотелось быть летчиком. Но не сложилось. В раннем возрасте мне сломали нос, потом была операция на горле из-за двухстороннего абсцесса, потом проломил голову. А быть инженеромтехником, работать в аэропорту с самолетами, но не летать, - не хотелось. Пришлось расстаться с этим желанием. А мой строительный опыт начался с родной Березановки. Я вырос в частном секторе. Наш первый туалет был деревянный, и когда я уже начал что-то соображать, мне захотелось создать более комфортные условия быта для старших сестер, мамы. Первый строительный эксперимент удался. Вот таким практическим образом я раз и навсегда выбрал профессию. - Более десятилетия Вы являетесь мэром Днепропетровска. Чем больше всего гордитесь из сделанного? - Когда-то у меня появилась мечта - «развернуть» город к Днепру, учитывая природный ландшафт, Богом данную природу. Я нашел единомышленников в лице тех, кто в разное время занимал пост главного архитектора города, например Игоря Пидорвана. По Набережной проектировщики делали шесть или семь эскизных заходов, стояла задача - соединить талант архитектора, мастерство строителя, современные технологии и красоту реки. Думаю, что вышло гармонично, рад, что проект получил Госпремию, а люди с удовольствием ходят сюда гулять.

ËÞÄÈ ÓÂÈÄßÒ ÈÇÌÅÍÅÍÈß, À ÍÅ ÎÁÅÙÀÍÈß

Æèçíåííîå êðåäî: ñ ëþáîâüþ â ñåðäöå. Õîááè: áèëüÿðä, ðûáàëêà, ñòðàñòíûé ôóòáîëüíûé áîëåëüùèê. Ëþáèìàÿ ìóçûêà: êëàññèêà, øàíñîí. Ëþáèìîå áëþäî: áîðù. Ëþáèìîå àâòî: òî, â êîòîðîì óâåðåí, ñåé÷àñ âîäèò àâòîìîáèëü ìàðêè Mitsubishi. Ëþáèìàÿ êíèãà: ãåîãðàôè÷åñêèå è àðõèòåêòóðíûå àòëàñû, â ïîñëåäíåå âðåìÿ - äóõîâíàÿ ëèòåðàòóðà. Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå: æåíàò, äâå äî÷åðè, åñòü âíóêè.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÎÒ ÌÝÐÀ Âî âðåìÿ ×Ì-2010 Èâàí Êóëè÷åíêî áîëåë çà ñáîðíóþ Èñïàíèè. Èíòåðåñíî, ÷òî åùå äî íà÷àëà ÷åìïèîíàòà ìýð ïðîãíîçèðîâàë ïîáåäó ëèáî èñïàíöåâ, ëèáî áðàçèëüöåâ. Самая же большая мечта, и она еще не осуществилась, - Набережная как минимум до улицы Павлова. Проработки на бумаге уже есть. - А за что стыдно, о чем предпочли бы забыть? - Не скажу, что я этого стыжусь, наверное, просто я не рассчитал свои силы и возможности - это состояние жилого фонда города и его эксплуатация. Такая проблема остро стоит не только для Днепропетровска, но и для других городов. Мне люди говорят - как же так, гуляем по такой Набережной и возвращаемся в «хрущевку». А если там и крыша течет, и лифт не работает… Решить эти вопросы сложно, они требуют серьезных усилий и сотен миллионов гривен, внимания со стороны государства. Более насущной проблемы на Украине нет.

СПОСОБНОСТЬ СЛЫШАТЬ И ПОНИМАТЬ - Иван Иванович, Вы всегда были беспартийным мэром. Считаете, что со вступлением в ряды Партии регионов сможете больше сделать для города? - Я не вступал ни в одну партию с момента распада Советского Союза. И недавнее решение далось мне нелегко. Я

считаю, что мэр должен представлять не только тех, кто его поддержал, но и тех, кто голосовал против или не голосовал вообще. Сегодня есть партия, которая сформировала правительство, большинство в ВР. И исполнительная власть не может быть такой - назначенные представители государства делают одно, мэры городов - другое. Сегодня цель - создать одну команду, прекратить противоречия, объединить усилия. Губернатор, лидер областной организации ПР Александр Вил-

ÒÓÒ ÍÅ ÏÀËßÒÜ

ÇÀ˲ÇÍÈ×ÍÈÊÈ ÏÐÎÒÈ Óêðçàë³çíèöÿ áî¿òüñÿ ïîæåæ, òîìó íàãàäóº ïðî çàáîðîíó êóðèòè â ïî¿çäàõ ³ íà òåðèòî𳿠âîêçàë³â. Äëÿ òèõ, õòî íå ÷óº àáî áåç öèãàðêè é ñåêóíäè íå ìîæå, ÷åðãóþòü íàðÿäè ì³ë³ö³¿. Ç íèìè ïðîâîäÿòü ïîñèëåíèé ³íñòðóêòàæ, ùîá óñ³õ, õòî ïàëèòü, êàðàòè çà áóêâîþ çàêîíó. Ïðî âñÿê âèïàäîê, ïîæåæí³ ïî¿çäè é àâòîìîá³ë³ ãîòîâ³ äî ãàñ³ííÿ ïîæåæ, à ìåäè÷í³ çàêëàäè - äî íàäàííÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì. ○

ÎÁÎÂ'ßÇÊÎÂÈÉ ÎÃËßÄ

ÈÑÒÎÐÈÞ ÇÀÁÛÂÀÒÜ ÍÅËÜÇß ритетный церковный деятель в мире. Я ждал, что Патриарх скажет жителям нашего города. И я услышал то, что ожидал: что мы - славяне, что колыбелью Руси был Киев, и эту историю нельзя переписывать, нельзя забывать. Будучи здесь полтора дня, Патриарх очень много сделал для того, чтобы его поняли, общался с учеными, ве-

ÊÎÐÎÍÍÎÅ ÁËÞÄÎ Ãîðîäñêîé ãîëîâà Äíåïðîïåòðîâñêà ãîòîâèò ðåäêî, íî ñ äóøîé. Êîðîííîå áëþäî Èâàíà Êóëè÷åíêî - óõà äàëüíåâîñòî÷íîãî «ïðîèñõîæäåíèÿ». Ãîòîâèòñÿ îíà èç íåñêîëüêèõ âèäîâ õèùíîé ðûáû. Ê ñëîâó, íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìýð äàæå óãîùàë åþ æóðíàëèñòîâ. кул сегодня продемонстрировал не только в отношении Днепропетровска, но и других городов области, что это возможно. Упустить шанс - объединить возможности государства, города, области - просто нельзя. Люди увидят изменения, а не обещания. - Чем для Вас, как для человека, а не чиновника, стал визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла? - Я очень ждал его приезда. Считаю, что после смерти Иоанна Павла II это самый авто-

ÍÎÂÈÍÈ

Î ÷åì ìå÷òàåò ìýð ÃÀËÈÍÀ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

рующими, промышленниками, молодежью. Будущее покажет, что дал этот приезд. Все зависит от нас - если мы способны услышать, понять и что-то в этом направлении сделать, мы очень далеко продвинемся.

ДОРОЖНЫЕ «ТАБУ» - Иван Иванович, собираетесь ли Вы в этом году в отпуск и куда именно? - В минувшее воскресенье хотел уехать в Алушту к внукам, которые там отдыхают, и в

пятницу вернуться обратно. Но ситуация такова, что нужно оставаться в городе, в том числе из-за погодных условий и необходимости проведения противопожарных мероприятий. Потом будет День города, дальше - выборные процессы и параллельно - подготовка к зиме, так что пока сложно говорить об отдыхе. В любом случае общение с внуками попробую наверстать по выходным. - Можно ли охарактеризовать Вас как аккуратного водителя? - Машина для меня часть жизни, потребность. С семи лет отец сажал меня к себе на колени и давал подержаться за руль грузовика, правда, управлял он сам. С тринадцати мне было разрешено взять ЗИЛ-131 и поехать на озеро Сухое - помыть борта, кузов. Современные мойки не моют автомобили так, как я машину отца обычным стиральным порошком. Что касается «дорожных» табу, то их у меня много. Я, например, никогда не превышу скорость, если это создаст опасность на дороге, не поеду на красный свет. Одна из самых больших дорожных трагедий в моей жизни - когда-то на пути в Крым в радиатор влетел воробей. Дай Бог, чтобы это осталось самой большой дорожной трагедией, и я все для этого делаю.

Ó×ÈÒÅ˲ - ÄΠ˲ÊÀÐͲ Óñ³ ïðàö³âíèêè øê³ë ïåðåä ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ ïðîéòè ìåäè÷íèé îãëÿä. Íà öüîìó íàïîëÿãຠãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð Óêðà¿íè Ñåðã³é Ðèæåíêî. ³í ï³äêðåñëèâ, ùî ãîëîâí³ ñàí³òàðí³ ë³êàð³ çîáîâ'ÿçàí³ êîíòðîëþâàòè ïëàíè ï³äãîòîâêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó òà íå äîïóñêàòè æîäíèõ êîìïðîì³ñ³â. ○

ÏËÀÒÈÒÈ ÎÊÐÅÌÎ

ÂÑÅ ÂÈÊËÞ×ÅÍÎ

²ç 2011 ðîêó òóðåöüê³ ãîòåë³ îäí³º¿ ç âåëèêèõ ãîòåëüíèõ ìåðåæ ìàþòü íàì³ð â³äìîâèòèñÿ â³ä âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè «âñå âêëþ÷åíî», äîñèòü ïîïóëÿðíî¿ ñåðåä òóðèñò³â. Ïîÿñíþþòü öå òèì, ùî «all inclusive» ñòຠâñå ìåíø âèã³äíèì ôîðìàòîì. Ñêîð³ø çà âñå â³äì³íà òîðêíåòüñÿ óñ³õ âåëèêèõ ãîòåëüíèõ ìåðåæ, à ìàëåíüê³ ãîòåë³ íå áóäóòü âèìèêàòè «âñå âêëþ÷åíî». Åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî Òóðå÷÷èíà ìîæå áàãàòî âòðàòèòè.


p4

4 ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Õ˲ÁͲ ×ÓÒÊÈ

області не більше 16. Державні перевірки тримають якість їхньої продукції у належному стані. Тим паче, що зерно2010 добірне, тож фуражна хлібина - на совісті економної хлібопекарні.

ДОРОЖЧЕ НЕ БУДЕ Друга хлібна новина підвищення ціни на продукт першої необхідності. Це, як запевнив Анатолій Павлович, чуткою і залишиться. В нашій області вже відсвяткували 2-й зібраний мільйон, а це ще не кінець жнив. У продовольчий резерв області

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÄËß ÏÐÈÐÎÄÈ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ñòâîðÿòü ëàíäøàôòíèé çàêàçíèê «Ìåæèð³÷÷ÿ» ïëîùåþ 2,8 ãà. ³í áóäå ðîçòàøîâàíèé íà òåðèòî𳿠Ïàâëîãðàäñüêîãî ðàéîíó. гøåííÿ ïðî öå íåùîäàâíî ïðèéíÿëè äåïóòàòè îáëàñíî¿ ðàäè. Âîíî îáóìîâëåíî òèì, ùî íåîáõ³äíî ïîêðàùèòè ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä Äí³ïðîïåòðîâùèíè. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÌÅÒÀËÓÐÃÈ «ÇÐÎÑÒÀÞÒÜ»

Ìåòàëóðãè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïîñòóïîâî íàðîùóþòü îáñÿãè ðåàë³çàö³¿. Çîêðåìà, ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíèé êîìá³íàò «ArcelorMittal Êðèâèé г㻠ó ñ³÷í³-÷åðâí³ 2010-ãî çá³ëüøèâ îáñÿãè ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ó âàðò³ñíîìó âèðàæåíí³ íà 67,1% ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó. ○

12.08.2010 ð. ¹ 57 (1149) ○

ÌÎËÎÄÜ Ï²ØËÀ  ÐÅÊËÀÌÓ

Спочатку дніпропетровців налякали хлібом з фуражного зерна, яке зазвичай віддають на корм худобі. «Це вже не новина, ми давно купуємо хліб з неякісного зерна!» - запевняє Анатолій Тельних, голова ЦК профспілки працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей. Маленькі хлібопекарні, яких більше сотні в області, - в приватному володінні, тож економлять на всьому і хімічними домішками не нехтують. Довіряти бутербродові можна лише з хлібом промислових заводів, яких в нашій

ÔÓÐÀÆÍÈÉ Õ˲Á ÍÀ ÑβÑÒ² ÅÊÎÍÎÌÍί Õ˲ÁÎÏÅÊÀÐͲ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

РОЗМІР МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Äîêè íàòðóäæåí³ ðóêè ñåëÿí çáèðàþòü âðîæàé, çà ìåæàìè ëàí³â çîëîòå çåðíî ñòàëî ïîïóëÿðíîþ òåìîþ äëÿ îáãîâîðåííÿ òà ð³çíèõ ïë³òîê. ßêî¿ ÿêîñò³ áóäå õë³á íà ñòîë³ ó äí³ïðîïåòðîâ÷àí ³ ÷è äîâåäåòüñÿ ¿ì âèêëàñòè á³ëüøå ãðîøåé çà íüîãî, çíຠêîðåñïîíäåíòêà «Â³ñòåé»

ÍÎÂÈÍÈ

25 êîï³éîê äëÿ ïåêàð³â ÀÍÍÀ ÌÀÒ²ªÍÊÎ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÂÈÑÒÀÂÊÀ Â²Ä ÇÅÌËßÊÀ Íàñòóïíîãî òèæíÿ ó øàõòàðñüêîìó ì³ñò³ â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòòÿ õóäîæíüî¿ âèñòàâêè «Ïàë³òðà ë³òà â Ïàâëîãðàä³» ç êîëåêö³¿ ôîíäó «Êóëüòóðíîå äîñòîÿíèå». ²í³ö³àòîð ³ îðãàí³çàòîð ¿¿ ïðîâåäåííÿ - â³äîìèé ðîñ³éñüêèé ó÷åíèé ³êòîð Êàðöåâ, ÿêèé íàðîäèâñÿ ó Ïàâëîãðàä³. Êàðòèíè ïåðåäàäóòü ì³ñòó. cmyk

необхідно 300-400 тисяч тонн, тож зерна буде достатньо. Хоча для невеликого подорожчання привід є, вважають у всеукраїнській профспілці. Додавши по 25 копійок на цінники хліба, можна підвищити зарплатню пекарям, які давно в грошовій скруті. 12 годин випікаючи запашний свіжий хліб у печах, біля яких температура 70-80 0С, вони отримують близько 1500 гривень. Хоча на місяць українській сім'ї підвищена пекарська зарплатня обійдеться у додаткові 6 гривень, а то й більше.

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ ó ÄÍÓ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà ïðîéøëî â³äêðèòå çàñ³äàííÿ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ó÷àñòþ æóðíàë³ñò³â. Êåð³âíèêè âèøó ðîçïîâ³äàëè ïðî öüîãîð³÷íó âñòóïíó êàìïàí³þ. Òàê, íàéá³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä àá³òóð³ºíò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó êîðèñòóºòüñÿ ñïåö³àëüí³ñòü «Ðåêëàìà ³ çâ’ÿçêè ç ãðîìàäñüê³ñòþ». Êîíêóðñ íà íå¿ - 49 îñ³á íà îäíå ì³ñöå. Äðóãå è òðåòº ì³ñöÿ ïîñ³ëè «Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâ» òà «Êèòàéñüêà ô³ëîëîã³ÿ». Âñüîãî äî ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïîäàëè 18595 çàÿâ ïðî âñòóï äî óí³âåðñèòåòó.


р1

ЖИТТЯ РЕГІОНУ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

12.08.2010 ð. ¹ 57 (1149) ○

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ «ÓÐÎÆÀÉ»

Êîãäà ê íàì àèñò ÷àùå ïðèëåòàë? ÀÍÍÀ ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ

Óêðàèíöû ñïîñîáíû ñîáèðàòü áîãàòûå óðîæàè íå òîëüêî ñ ïîëåé, íî è â ðîääîìàõ. «Â³ñò³» óçíàëè, êàêèå ãîäû äëÿ íàøåé ñòðàíû áûëè ñàìûìè «ïëîäîâèòûìè» В прошлом году крик новорожденных страна слышала 508,5 тысячи раз, сейчас этим маленьким гражданам еще нет и года. Но свидетельств о рождении в 2009-м году выписано все же меньше, чем в

раины стали 1993-1994 и 2009 годы. Немало пришлось попотеть акушерам и в Миллениум, сейчас девятилеток, которые увидели свет в 2000-2001 годах, 381 тысяча. Дети, это, конечно, хорошо, но если учесть, что для нашей страны характерно старение нации, то может выйти так, что скоро работать в Украине будет некому. Трудоспособного возраста украинцев больше половины - 60%. Они-то и кормят 15% еще не выросших стюардесс, артистов,

Äíåïðîïåòðîâñê,

Êðèâîé Ðîã

ся 659 «отдыхающих» по возрастным обстоятельствам. Может потому, что в городах все чаще украинские семьи предпочитают

129

Äíåïðîäçåðæèíñê Íîâîìîñêîâñê Ñèíåëüíèêîâî Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ ñòàòèñòèêè â îáëàñòè

Äíåïð öâåòåò è ïàõíåò Åñëè ïîñìîòðåòü íà Äíåïð èç êîñìîñà, ìîæíî óâèäåòü ñèíå-çåëåíîå ïÿòíî. Ýòî óæå äâà ìåñÿöà öâåòåò ðåêà. Ïðè ýòîì èñòî÷àåò íåïðèÿòíûé çàïàõ, à âñå èç-çà ñèíåçåëåíûõ âîäîðîñëåé, êîòîðûå àêòèâíî ðàçìíîæàþòñÿ ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå âîäû Сегодня скорость течения составляет 10-15 см/сек, вместо минимальных 50, что позволяет воде прогреваться быстрее. «Ежесуточно в Днепр сбрасывается более 1 млн.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀ ÎËÅͲÂÊÀ

319

м3 неочищенных стоков. С ними в воду попадают фосфор, калий и пестициды, которые являются пищей для водорослей. «Главная улица Днепропетровска это сточная канава, которой стал Днепр», - делает вывод председатель общественного движения Украины «За право граждан на экологическую безопасность» Владимир Гончаренко. Сине-зеленые водоросли ведут к замутнению воды, что не позволяет донным водорослям вырабатывать кислород. Гнилые водоросли оседают на дно и выделяют токсичные вещества, которые имеют

ÌÀÃÄÀËÈͲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

заводить всего одного ребенка. А вот в сельской местности родители еще решаются на подвиг - увеличить семью на два, а то и на три человека. Правда, остается надежда на подрастающую рабочую силу. Через каких-то пару лет нынешние 528 тысяч украинцев 1993-94 годов рождения станут совершеннолетними, а значит и работоспособными.

60% ÓÊÐÀÈÍÖÅÂ ÒÐÓÄÎÑÏÎÑÎÁÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

ÂÎÄÍÀß ÀÐÒÅÐÈß

ÄÀÐÜß ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÍÎÂÈÍÈ

ÄÅÒÈ, ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ Â ÎÁËÀÑÒÈ Â ßÍÂÀÐÅ-ÌÀÅ 2010 Ã., ×ÅË. 1019

Ó ëèïí³ ð³âåíü ö³í íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òðîõè çíèçèâñÿ. Ïîð³âíÿíî ç ïîêàçíèêàìè ÷åðâíÿ íà 10% âïàëà âàðò³ñòü êàðòîïë³ òà ÿºöü. Òàêîæ íà 3-6% çìåíøèëèñü ö³íè íà ñèð, îë³þ, ôðóêòè é îâî÷³. Äåøåâøèìè ñòàëè ìåáë³, ì'ÿñî, ðèáà òà öóêåðêè, àëå çðîñëà âàðò³ñòü àëêîãîëþ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â, öóêðó, ìàñëà òà õë³áà. Âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ ¿õ ïîêàçíèêè çá³ëüøóâàëèñü â³ä 1 äî 3%.

• êàæäûé 13 ðåáåíîê ðîæäåí ìàòåðüþ, êîòîðîé íåò 20 ëåò

2841

ÌÅÍØÅ ÂÈÒÐÀÒ ÍÀ ÕÀÐײ

• 20-24 ãîäà - ñðåäíèé âîçðàñò ìàòåðåé

4119

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ìàëü÷èêîâ

дальнобойщиков и заботятся о гражданах страны, которые уже на заслуженном отдыхе. Получается, что на 1000 тружеников приходит-

1993-1994, 2009 ÃÎÄÛ «ÓÐÎÆÀÉÍÛÅ» ÍÀ ÄÅÒÅÉ

ÇÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ ÍÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÅ: • ðîäèëîñü 17, 6 òûñ. äåòåé, èç íèõ íà 100 äåâî÷åê - 108

93-м и 94-м. 16-летних украинцев в стране сейчас более 528 тысяч человек. Таким образом, самыми урожайными на детей для Ук-

ÐÅÊÀ ÑÒÀËÀ ÑÒÎ×ÍÎÉ ÊÀÍÀÂÎÉ

способность проникать сквозь кожу. Это сказывается на здоровье человека и особенно опасно для маленьких детей, - утвержда-

ет Владимир Гончаренко. Он уверен, что повлиять на сложившуюся ситуацию могут прокуратура и экологическая инспекция.

7 ñåðïíÿ â ñ. Îëåí³âêà â³äáóëîñÿ ñïîðòèâíå ñâÿòî, íà ÿêîìó â³äçíà÷èëè êðàùèõ ñïîðòñìåí³â ñåëà, òðåíåð³â òà ñïîíñîð³â. ¯ì âðó÷èëè ãðàìîòè é ïðèçè. Çàâäÿêè öèì ëþäÿì çá³ðíà êîìàíäà ñåëà çàéíÿëà äðóãå ì³ñöå íà îáëàñí³é ñïàðòàê³àä³ «Êðàùå ñïîðòèâíå ñåëî».  öüîìó ðîö³ äëÿ òðåíóâàíü çà êîøòè Îëåí³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè ñïîðòñìåíàì ïðèäáàëè êîìïëåêòè ôóòáîëüíî¿ òà áàñêåòáîëüíî¿ ôîðìè, áóòñè. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Ð²Ê ÄËß ÊÐÀÙÎÃÎ Äí³ïðîäçåðæèíñüê³ ìàãàçèíè îñòàíí³ì ÷àñîì ñòàëè çàïåêëèìè êîíêóðåíòàìè. Ïðîòå áîðîëèñÿ âîíè íå çà ê볺íò³â, à çà çâàííÿ «Êðàùèé òîðã³âåëüíèé çàêëàä ì³ñòà2010». ϳäñóìêè çìàãàíü âæå ï³äáèòî. Ïåðåìîæö³â íàãîðîäæåíî ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè òà ñåðòèô³êàòàìè. Êð³ì òîãî, êîì³ñ³ÿ êîíêóðñó ïëàíóº çâåðíóòèñÿ äî äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó ì³ñüêðàäè ç ïðîïîçèö³ºþ çíèçèòè îðåíäíó ïëàòó çà çåìëþ: çà ïåðøå ì³ñöå - íà îäèí ð³ê, äðóãå - íà ï³âðîêó. ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÄÎÐÎDz Äî ïàâëîãðàäñüêèõ ðîäèí, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, â³äïðàâèëèñü ñïåö³àë³ñòè Öåíòðó ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè äëÿ ñ³ìåé, ä³òåé òà ìîëîä³. Âîíè ³íñïåêòóâàëè 44 ñ³ì’¿, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ñîö³àëüíîìó ñóïðîâîäæåíí³

Öåíòðó, ùîá îö³íèòè ¿õí³ ïîòðåáè. ϳñëÿ â³äïîâ³äíîãî îáãîâîðåííÿ ðîäèíè çìîæóòü îòðèìàòè êîìïëåêñíó äîïîìîãó.


р2

6 ЖИТТЯ МІСТА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

12.08.2010 ð. ¹ 57 (1149)

ÐÎÆÊÈ ÄÀ ÍÎÆÊÈ

Ãäå ñîáàêà çàðûòà? ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Óæå íåñêîëüêî ëåò ïîñðåäè ïàðêà íà æ/ì Ïîáåäà â Äíåïðîïåòðîâñêå åñòü íåëåãàëüíîå êëàäáèùå äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Îá ýòîì «Âiñòi» ïèñàëè â îäíîì èç ïðåäûäóùèõ ÑÊÎÐÎ Â ØÊÎËÓ íîìåðîâ. À íåäàâíî â ãîðîäå ïîÿâèëàñü ñëóæáà ïî çàõîðîíåíèþ ÐÅÌÎÍÒÈ ÄÎ ÍÀÂ×ÀÍÍß «ëîõìàòûõ» ïèòîìöåâ. Íàøè êîððåñïîíäåíòû óçíàâàëè, êàê Îñâ³òí³ çàêëàäè ãîòóþòü äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Âæå â³äðåìîíòóâàëè ïîíàä 2,5 òèñÿ÷³ ìåòð³â è ãäå äîìàøíèé ëþáèìåö îáðåòåò âå÷íûé ïîêîé è ìåðåæ òåïëîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ. ñêîëüêî ýòî ñòîèò Ïîëàãîäèëè äàõè øê³ë òà äèòñàäê³â. Ó öüîìó ðîö³ áóäå ïðàöþâàòè 381 çàêëàä îñâ³òè. Òàêîæ â³äíîâëÿòü ðîáîòó äèòñàäêè ¹155, ¹160 ³ ¹341. ОТ ПОПУГАЯ ДО À â òðüîõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ðàçîì ç³ çäîðîâè- ЛОШАДКИ Служба работает всего ìè ä³òüìè íàâ÷àòèìóòüñÿ ä³òè ç âàäàìè ô³çè÷íîãî около месяца, но многие òà ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÂÅÍÊÈ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ ÏÀÌßÒÍÈÊÀ

ÍÎÂÈÍÈ Â²ÄÑÂßÒÊÓªÌÎ

ÑÏÀÑ ²Ç ÊÓ˲ØÅÌ 19 ñåðïíÿ íà âóë. Íàáåðåæíà Çàâîäñüêà áóäóòü ñâÿòêóâàòè ßáëóíåâèé ñïàñ. Á³ëÿ ïàì'ÿòíîãî çíàêà «Êîäàöüêà ïàëàíêà» â³äáóäóòüñÿ êîçàöüê³ ³ãðè, à â³äâ³äóâà÷³â ñâÿòà ïðèãîñòÿòü ïøîíÿíèì êóë³øåì. Òóò ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè êàòåðèíîñëàâñüêå êîçàöòâî ³ êîçàöüêó ïàëàíêó ³éñüêà Çàïîð³çüêîãî. ßáëóíåâèé ñïàñ â³äñâÿòêóþòü çà ï³äòðèìêè ÌÄÎ «²íñòèòóò Óêðà¿í³êè» ³ âñåóêðà¿íñüêî¿ ôåäåðàö³¿ «Ñïàñ». ○

ÏÎ×ÅÌ ËÞÁÈÌÖÀ ÑÕÎÐÎÍÈÒÜ? 350 ãðí. 1000 ãðí. 150 ãðí.

ÂÅËÈÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒ

ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÄÎ ÇÈÌÈ ÊÏ «Òåïëîåíåðãî» ãîòîâå äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó íà 80%. Äî ðîáîòè íàëàøòóâàëè 116 êîòåëåíü ³ 14 òåïëîïóíêò³â. ϳäïðèºìñòâî çàì³íèëî òðè êîòëè íà íîâ³, à äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ïëàíóº çàì³íèòè ùå îäèí êîòåë. Íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò òåïëîâèêè âæå âèòðàòèëè 930 òèñÿ÷ ãðí. ³ç çàïëàíîâàíèõ 1,2 ìëí. ãðí. Îäíàê ïî÷àòîê ñåçîíó ï³ä çàãðîçîþ çðèâó ÷åðåç áîðã ñïîæèâà÷³â, ÿêèé ñêëàäຠ33 ìëí. ãðí. ○

горожане уже воспользовались ее услугами. Несмотря на расхожее мнение, что собаку можно и в посадке «Больше всего хороним наблюдениями руководизарыть, клиентов у службы собак и кошек, но приходи- тель службы Дмитрий Бахватает. Это не только солось и попугаев, кроликов, рановский. стоятельные люди, а и Компания предлагает даже лошадей», - делится обычные граждане. футляры, венки, корзины, захоронение на единственном в Украине кладбище - ñàìîå äåøåâîå çàõîðîíåíèå â îáùåé ìîãèëå домашних животных в Харьковской области (туда - çàõîðîíåíèå â îòäåëüíîé ìîãèëå даже туры организуют), установку памятника, â ãîä - çà îáñëóæèâàíèå ìîãèëêè + ñòîèìîñòü круглосуточную охрану и ïàìÿòíèêîâ, âåíêîâ è ò.ä. другие услуги. НеподалеÂåðõíåãî ïðåäåëà öåíû íåò ку от Днепропетровска вскоре тоже появится такое место упокоения животных, уверены в компании, но остается еще множество бюрократических вопросов, которые нужно

ÎÂÎ×ÅÂÈÉ ÐÀÉ

ÓѲ ÍÀ ßÐÌÀÐÎÊ «Äí³ïðîïåòðîâö³, çàïàñàéìîñü îâî÷àìè íà ÿðìàðêàõ!» - ï³ä òàêèì äåâ³çîì â îáëàñíîìó öåíòð³ ïðîéäóòü âåðåñåíü ³ æîâòåíü. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó ³ ñôåðè ïîñëóã ì³ñüêðàäè Îëåêñàíäðà Äîðîøåíêà, â óñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà ó öåé ÷àñ ìîæíà áóäå çíàéòè ðèíêè, äå òîðãóâàòèìóòü ñåëÿíè. Ïðè öüîìó âàðò³ñòü îâî÷³â áóäå íèæ÷à, í³æ çàçâè÷àé, áî ç òîðã³âö³â íå áðàòèìóòü ðèíêîâèé çá³ð òà ïëàòó çà ïàðêóâàííÿ. Ïåðøèé ÿðìàðîê çàïëàíîâàíî íà Äåíü ì³ñòà.

ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÃÎ ÕÎÐÎÍßÒ ÑÎÁÀÊ È ÊÎØÅÊ ○

уладить. После этого служба готова перевезти останки любимцев из Харькова на новое место бесплатно.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ НЕЗНАКОМЦАМ Похоронить животное ненамного дешевле, чем человека. Наши братья меньшие заслуживают хорошего к себе отношения даже после смерти. Но пока многие горожане все еще выбрасывают трупы любимцев в мусорник, зарывают в парке или обращаются к услугам так называемых «барыг». «Эти люди брали деньги и закапывали труп животного неизвестно где и как. Часто просто слегка присыпали землей, и собаки его разрывали. А это может вызвать вспышки опасных болезней», - говорит Дмитрий.

«ÌÎÊÐÛÉ» ÂÎÏÐÎÑ

Âîäà ñòàíåò ëó÷øå? ÅÃÎÐ ÆÅÂÎÐÀ

Íà ñòàðóþ äîáðóþ ïèòüåâóþ âîäó, êîòîðóþ óêðàèíöû äàâíî îïàñàþòñÿ ïèòü, Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ óòâåðäèëî íîâûå ñòàíäàðòû Вступивший в силу «водный» закон ужесточил нормы по большинству показателей. Отныне в воде следует уменьшить содержание железа, цин-

Ïî ñòàðûì íîðìàòèâàì: æåëåçî - 0,3 ìã/ë ìàðãàíåö 0,1 ìã/ë öèíê - 5 ìã/ë íèòðàòû - 45 ìã/ë êèøå÷íûå ïàëî÷êè - 3 ìã/ë

ка, марганца. И она долж- которым показатена быть менее мутной. Но лям наша вода будет соотв более прозрачной ветствоводе закон разрешил вать тольувеличить содержако с 2015 ние нитратов и кигода, оконшечных палочек. чательная Правда, это далеко не стандартивсе нововведения, гозация проворит заведующий садлится до нитарно-гигиеничес2020 года. кого отдела Днепро«Усовершенпетровской СЭС Юрий ствованию» Карасев. И внедрение их будет постепенным, не- подлежит водопроводная вода, а также с цен- трализованных источниÏî íîâûì íîðìàòèâàì: ков, фасованная питьевая и 0,2 ìã/ë из пункта водозабора. До0,05 ìã/ë тянет ли она до новых стан1 ìã/ë дартов неясно, но стре50 ìã/ë миться воде уже есть к 10 ìã/ë чему.

ÍÈÒÐÀÒÎÂ È ÏÀËÎ×ÅÊ ÁÓÄÅÒ ÁÎËÜØÅ


р3

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 7

12.08.2010 ð. ¹ 57 (1149) ○

ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÅÒÓÕ

Áàíêîìàò ïîäæåã ìàãàçèíû но уведомляли очевидцы, причина пожара - возгорание банкомата. На следующее утро 700 ì2 ïëîùàäè îõâàòèë эту информацию подтвердиïîæàð â öåíòðå Äíåïðîли. Согласно заключению обïåòðîâñêà; 10 åäèíèö ластного управления МЧС, заòåõíèêè è 36 ñïàñàòåëåé èç горелось в месте подключения âîñüìè ãîðîäñêèõ ïîæàðíîкабеля питания банкомата к ñïàñàòåëüíûõ ÷àñòåé òóøèëè электросети. Вероятная приîãîíü. чина - тепловые проявления электрической сети. Банкомат находился снаружи торговоновки маршруток. Тушение развлекательного павильона пожара осложнялось тем, что по улице Московская, 15. при возведении торговых паТУШИЛИ ПОЛТОРА вильонов использовали быстЧАСА ровоспламеняющиеся строиПожару присвоили самый тельные материалы. Поэтому высокий - пятый ранг сложно- огонь быстро распространилсти. Огонь пылал в людном ся с места возгорания на соседместе, рядом находились оста- ние магазины. Пожар полностью ликвидировали в 19.25. От огня пострадали имущество и товар в здании, где на правах аренды размещались около 10 торговых точек - продуктовый магазин, оптика, магазин аудио-, видеотоваров, интерактивные клубы, кафе и бары. «Самое главное - жертв нет, пострадавших в том числе», объявил после тушения пожара начальник областного управления МЧС Виктор Бутковский. В связи с аномальной жарой и высоким уровнем по- нем, чтобы избежать пожаров жарной опасности спасатели в жилье и на производстве. Напомним, что в феврале просят жителей области быть предельно осторожными с ог- 2009 года горели торговые

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ñïóñòÿ ïîëòîðà ãîäà â Äíåïðîïåòðîâñêå íà Òåàòðàëüíîì áóëüâàðå ñíîâà ãîðåëè ìàãàçèíû ПРИЧИНА В КАБЕЛЕ? Вечером 10 августа в центре города можно было увидеть огромный столб дыма. Как оказалось, эпицентром стали торговые точки в районе Театрального бульвара, известные среди горожан как «Книжный рынок». Сообщение службе 101 поступило в 17.52. Как изначаль-

ÏÎÆÀÐÓ ÏÐÈÑÂÎÈËÈ 5-É ÐÀÍÃ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÊÐÀÕ ÈÄÅÀËÎÂ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ñàì ñåáå óáèéöà ÄÀÐÜß ÊÀËÈÍÎÂÑÊÀß

Óðîâåíü ñàìîóáèéñòâ â Äíåïðîïåòðîâñêå â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàáèëüíî óìåíüøàåòñÿ. Íî ãðÿäåò îñåíü - âðåìÿ ãîäà, êîãäà ó ìíîãèõ íà÷èíàåòñÿ äåïðåññèÿ è êîëè÷åñòâî ëþäåé, æåëàþùèõ ñâåñòè ñ÷åòû ñ æèçíüþ, âîçðàñòàåò. «Âiñòi» çíàþò, êòî áîëüøå ïîäâåðæåí îïàñíûì ìûñëÿì С начала года в области покончили с собой около 350 человек. Это в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как

ни странно, мужчины более склонны к суициду, чем женщины. Так, из общего числа наложивших на себя руки 86% мужчины и лишь

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 27525 æèòåëåé óìåðëè çà ÿíâàðü - èþíü 2010 ãîäà 1751 èç íèõ - ïî âíåøíèì ïðè÷èíàì Êàæäûé 8-é îòðàâèëñÿ àëêîãîëåì Êàæäûé 13-é áûë óáèò Êàæäûé 10-é ïîãèá â ÄÒÏ 69% âñåõ ïîãèáøèõ - â ðàáîòîñïîñîáíîì âîçðàñòå.

14% - женщины. По мировым же меркам, на один женский суицид приходится четыре мужских. Всплеск самоубийств в 2010 году выпадает на март, май, июнь. «Люди, находящиеся на учете у психиатра, менее подвержены суициду, нежели простые обыватели. Чаще всего «смертники» - сельские жители, которые не могут получить помощь психолога на месте», - говорит заведующая кафедрой психиатрии факультета последипломного образования ДГМА Людмила Юрьева. Сегодня можно и нужно обращаться за

ряды между Театральным бульваром и улицей Московской. Тогда загорелись книжные магазины.

ÏÐÎÄÅËÀÅÌ ÎÏÛÒ

«ÕÈÌÈÊ» ÂÇÎÐÂÀË ÄÎÌ 7 àâãóñòà â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðîèçîøåë âçðûâ â îäíîé èç êâàðòèð äåâÿòèýòàæêè. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, îí ïðîèçîøåë èç-çà òîãî, ÷òî âëàäåëåö êâàðòèðû ïðîâîäèë îïûòû ñ õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè. Ïîâðåæäåíû ïðîñòåíîê ìåæäó êîìíàòîé è êîðèäîðîì êâàðòèðû è áàëêîííûå îêíà. Ê ñ÷àñòüþ, îáîøëîñü áåç æåðòâ è ïîñòðàäàâøèõ. Íàïîìíèì, ÷òî 24 èþíÿ â Äíåïðîäçåðæèíñêå èç-çà âçðûâà â äîìàøíåé õèìëàáîðàòîðèè ïîãèáëè äâà ÷åëîâåêà. ○

ÀÏÒÅ×ÍÎÅ ÇÅËÜÅ помощью к опытному психоаналитику или позвонить в службу доверия, но, к сожалению, многие боятся это делать. Украинские врачи даже разработали программу по уменьшению самоубийств, используя опыт евро-

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ñîâåðøåíèÿ ñàìîóáèéñòâà: îäèíî÷åñòâî, êðàõ èäåàëîâ, áàíêðîòñòâî, ÷óâñòâî âèíû. пейских стран. Но денег на ее внедрение, как всегда, не хватает.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

cmyk

ÊËÎÔÅËÈÍ ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ  äíåïðîïåòðîâñêèõ àïòåêàõ òîðãîâàëè ïðåïàðàòàìè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ.  êîíöå èþëÿ ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ìèëèöèè ïðîâåðèëè äâà àïòå÷íûõ êèîñêà, îäèí èç êîòîðûõ - íà æèëìàññèâå «Òîïîëü-1». Òàì èçúÿëè òàêèå ïðåïàðàòû, êàê êëîôåëèí, òåðàôóí, ñîíàò è äðóãèå.  îáåèõ àïòåêàõ îòñóòñòâîâàëè ðåöåïòóðíûå ëèñòû íà îòïóñê ëåêàðñòâ è êíèãè èõ ó÷åòà. Ïðîêóðàòóðà âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî.


р10

14 МІЖ НАМИ ЖІНКАМИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÈÑÏÐÀÂËßÅÌ ÎØÈÁÊÈ

ÍÎÂÎÑÒÈ

«Íà êðþ÷êå» ó äàì ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Âû ñíîâà è ñíîâà ïîäõîäèòå ê çåðêàëó è ñòðîãèì âçãëÿäîì ðàññìàòðèâàåòå ñâîå îòðàæåíèå. Íåò, íå òî! È «ïåðåâîðà÷èâàåòå» ãàðäåðîá çàíîâî. Âû çàáëóæäàåòåñü, äóìàÿ, ÷òî ôîðìóëà æåíñêîãî ñåêñóàëüíîãî íàðÿäà - ìèíèìóì ìàòåðèàëà è ìàêñèìóì îáëåãàíèÿ - âåðíà. Îêàçûâàåòñÿ ìóæ÷èíû «çàãîðàþòñÿ» âîâñå íå íà ãëóáîêîå äåêîëüòå èëè îáòÿãèâàþùåå ïëàòüÿ. Íà ñàìîì äåëå èì ïðîñòî íðàâÿòñÿ òóôåëüêè-ëîäî÷êè

ÂÇÃËßÄ «Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

ÓÇÊÈÉ ÒÀÇ? ÒÎ ×ÒÎ ÍÀÄÎ Ó÷åíûå âûÿñíèëè, ÷òî áîëüøèíñòâî ìóæ÷èí ïðèâëåêàþò æåíùèíû ñ ìàëåíüêèìè ñòóïíÿìè, óçêèì òàçîì, äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè íå âèäÿò èõ ôèãóðó. Ýêñïåðòû ïîëàãàþò, ÷òî òàêèå ÷åðòû óêàçûâàþò íà ñïîñîáíîñòü æåíùèíû âûíîñèòü è ðîäèòü çäîðîâîãî ðåáåíêà. ○

Òàì, ãäå ïðåêðàùàåòñÿ æåíùèíà, íà÷èíàåòñÿ ìóæ÷èíà Генрих Гейне

10% -

ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÅ

ÖÅËÓÞÙÈÉÑß ËÜÂÎÂ

3%

7% - ìîäíûå àêñåññóàðû 11% - ñòèëüíàÿ øëÿïêà 26% - òóôëè íà âûñîêîé

ïëàòôîðìå èëè 10-ñàíòèìåòðîâîì êàáëóêå

ÅÑËÈ ËÅÄÈ ÍÅ ÏÐÀÂÀ, ÏÎÉÄÈ È ÈÇÂÈÍÈÑÜ 60% -

E

ìèíè-þáêè

13% -

12% -

àæóðíûå ÷åðíûå ÷óëêè

ГЛАЗА В ГЛАЗА Смотрите «объекту» прямо в глаза, причем, чем дольше, тем лучше. Идеальный вариант - если он сам несколько раз отведет глаза. Мужчины очень восприимчивы к томному, неотрывному женскому взгляду. ○

29% -

òóôëè-ëîäî÷êè íà òîíåíüêîé øïèëüêå

E

ПРИКОСНОВЕНИЕ «ДУШИ МОЕЙ» Проходя мимо любимого, прикоснитесь к нему - например, слегка обнимите за плечи или дотроньтесь его ладони.

ПРОШЕПЧИ МНЕ НА УШКО Подойдите к понравившемуся мужчине и шепните ему на ушко что-нибудь соблазнительное.

Ýòèì ëåòîì âî Ëüâîâå îòêðûëàñü øêîëà ïîöåëóåâ. Òàì ïðåïîäàþò òàêèå äèñöèïëèíû, êàê èñêóññòâî ïîöåëóÿ, òåîðèÿ ëþáâè, ïîýçèÿ â ëþáâè, òàéíû ïîöåëóåâ, èñòîðèÿ ïîöåëóÿ. Êðîìå òîãî, çàïëàíèðîâàíû ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ è ýêçàìåíû.

óçêèå ÷åðíûå áðþ÷êè

 31 ãîä æåíùèíà íàõîäèòñÿ íà ïèêå ñâîåé ïðèâëåêàòåëüíîñòè, îáëàäàÿ îäíîâðåìåííî è åñòåñòâåííîé êðàñîòîé, è óâåðåííîñòüþ â ñåáå, è âûðàáîòàííûì çà ãîäû ýêñïåðèìåíòîâ ÷óâñòâîì ñòèëÿ, ÷òî âûãîäíî îòëè÷àåò çðåëûõ æåíùèí îò ìîëîäåíüêèõ äåâóøåê. Ê òàêèì âûâîäàì ïðèøëè áðèòàíñêèå èññëåäîâàòåëè. ○

- îðèãèíàëüíûé ïîÿñ, êîòîðûé ïîä÷åðêèâàåò èäåàëüíóþ òàëèþ

îáòÿãèâàþùåå ïëàòüå êðàñíîãî öâåòà

30 - ÏÈÊ ÊÐÀÑÎÒÛ

ãëóáîêîå äåêîëüòå

×ÅÌ ÑÒÀÐØÅ…

E

14% - ïëàòüå ñ ãëóáîêèì âûðåçîì íà ñïèíå

20% -

Ìîäåëü Volkswagen New Beetle ïðèçíàíà ñàìîé ïîïóëÿðíîé ñðåäè æåíùèí â ÑØÀ, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò 56,1% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïîêóïàòåëåé ýòîé ìàøèíû. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëà êîìïàíèÿ TrueCar, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà èçó÷åíèè àâòîìîáèëüíîãî ðûíêà. Ñàìûå íåïîïóëÿðíûå ìàðêè ñðåäè àìåðèêàíñêèõ æåíùèí - Ferrari (5,6%) è Lamborghini (6,5%).

12.08.2010 ð. ¹ 57 (1149)

39% - îáëåãàþùåå ôèãóðó ÷åðíîå ïëàòüå

ÌÓÆ×ÈÍÛ «ÇÀÃÎÐÀÞÒÑß» ÃËßÄß ÍÀ:

ÝÕ, ÏÐÎÊÀ×Ó

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ VOLKSW AGEN NEW VOLKSWAGEN BEETLE

E

E

ÆÅÍÙÈÍÛ ÄÓÌÀÞÒ, ×ÒÎ «ÊÀÂÀËÅÐ ÏÎÏÀËÑß», ÅÑËÈ ÍÀ ÍÈÕ:

E

×èòàéòå íà ñàéò³:

ПОТАНЦУЕМ? Это самый легкий способ вызвать его сексуальный интерес. Танцуя, старайтесь прижаться к партнеру как можно ближе.

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ Ãîâîðÿò, çàòàùèòü ìóæ÷èíó â ïîñòåëü ñîâñåì íåòðóäíî - ñòîèò òîëüêî íàìåêíóòü, è îí òóò æå ñàì óïàäåò â âàøè îáúÿòüÿ. Íî ÷òî äåëàòü, åñëè âû íåäîñòàòî÷íî áëèçêî çíàêîìû ñ îáúåêòîì ñâîèõ æåëàíèé?  òàêèõ ñèòóàöèÿõ èñïîëüçóéòå ìàëåíüêèå æåíñêèå õèòðîñòè

«КАК ТЫ КРАСИВ СЕГОДНЯ»

ПОЦЕЛУЙ

Можно сказать мужчине СРЕДИ ЖАРКОГО что-нибудь приятное. Только ЛЕТА… комплимент должен касаться Такой вариант не для труне ума и чувства юмора, а его сишек! Глубокий вдох-выдох и фигуры. смело идите целовать обожаемый вами обьект. «ПОЗВОНИ P.S. Выполняя эти нехитМНЕ, ПОЗВОНИ» На листке бумаги напиши- рые советы, соблюдайте те свой номер телефона и от- одно важное правило - нуждайте ему, улыбнувшись и по- но быть уверенной в себе, смотрев при этом прямо в гла- своей сексуальности, привлекательности. за.


р11

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

12.08.2010 ð. ¹ 57 (1149) ○

ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÅÃÐÅÂ

ÆÀÐÀ ÁÜÅÒ ÍÅ ÐÅÊÎÐÄÛ. ÆÀÐÀ ÁÜÅÒ ËÞÄÅÉ...

Êàê óáåðå÷üñÿ?

ËÅÒÎ Â ØËßÏÊÅ

® Избегайте ношения тесной синтетической Òåïëûå ëó÷è «ðàñêî÷åãàðèëèñü» è ñåãîäíÿ îñîáåííî îïàñíîодежды, сдерживающей поïàëÿùèå. À çíà÷èò, âðåìÿ ïîäóìàòü î çàùèòå ãîëîâû, âîëîñ тоотделение. «Полюбите» è ëèöà îò óëüòðàôèîëåòà. Êóïèòå ñåáå øëÿïêó. Ýòîò ãîëîâíîé лен или вискозу. óáîð íå òîëüêî óáåðåæåò îò ïåðåãðåâà, íî è ñòàíåò îòëè÷íûì ® При высокой темпераìîäíûì äîïîëíåíèåì ê âàøåìó ãàðäåðîáó. туре воздуха не ограничивайте жидкость. ® Старайтесь избегать перегревом организма. Воз/ ухудшение слуха пребывания на улице в самые никновению теплового уда/ повышение темпера0 жаркие часы. ра способствует все, что за- туры тела до +40 С трудняет теплоотдачу тела: высокая температура и влажность воздуха, физические нагрузки в кожаной, синтетической, резиновой одежде. Как видите, получить удар тепловой еще проще, чем солнечный, для

. Прикрывайте голову светлой кепкой. . Контролируйте время своего пребывания на солнце: не засыпайте на пляже, чередуйте загар с прогулкой в теньке, купанием. . При длительном пре○

/ потеря сознания / бледность, посинение кожных покровов / кожа холодная, покрыта потом / пульс нитевидный Появляется угроза жизни потерпевшего.

/ головная боль / покрасневшее лицо / сонливость

Тепловой удар - это состояние, вызванное общим

Êàê óáåðå÷üñÿ?

Òû óçíàåøü åãî:

ТЕПЛОВОЙ УДАР: КАК БЫТЬ?

/ тошнота / головокружение / потемнение в глазах / жажда / учащенный пульс / одышка / обморок

этого даже не требуется Åñëè ïðè÷èíû ïåðåãðåâà íå прямое воздействие солнеч- óñòðàíåíû, ðàçâèâàåòñÿ ных лучей. òåïëîâîé óäàð:

бывании под палящими солнечными лучами запаситесь водой для питья. . При сильной жаре носите удобную одежду, не стесняющую дыхание.

Äàëåå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ:

ÏÅÉÒÅ ÁÎËÜØÅ ÂÎÄÛ: ÂÛÄÅËßÅÌÛÉ ÊÎÆÅÉ ÏÎÒ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÅÅ ÎÕËÀÆÄÅÍÈÞ

Ïåðâàÿ «5» ïðè «ïåðåãðåâàõ» 1

ÏÐÈÂÈÂÊÀ - ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ

/ сильная головная боль / покрасневшее лицо

ÂÛ ÍÀÌ - ÌÛ ÂÀÌ

Ïåðâûå «ëàñòî÷êè»:

Ìíîãèå ñîâðåìåííûå æåíùèíû, ðîäèâ ðåáåíêà, ñòðåìÿòñÿ êàê ìîæíî ñêîðåå âåðíóòüñÿ íà ðàáîòó. Íî ñåðüåçíîå ïðåïÿòñòâèå ýòîìó - íåîáõîäèìîñòü êîðìèòü ðåáåíêà ãðóäüþ. Êàê ñîâìåñòèòü íåñîâìåñòèìîå?..  Àâñòðàëèè íàøëè ñïîñîá: ïðåìüåð-ìèíèñòðîì àâñòðàëèéñêîãî øòàòà Êâèíñëåíä ÿâëÿåòñÿ æåíùèíà - ïî åå èíèöèàòèâå â øòàòå ââåäåí çàêîí, ñîãëàñíî êîòîðîìó æåíùèíû-ñëóæàùèå ïîëó÷àþò ïðàâî íà ïåðåðûâû âî âðåìÿ ðàáîòû äëÿ êîðìëåíèÿ ñâîèõ äåòåé. ○

Солнечный удар - это болезненное состояние, которое возникает вследствие перегрева головы прямыми солнечными лучами. При этом происходит расширение сосудов мозга и сильный приток крови к голове. Чаще всего солнечный удар случается в безветренную погоду при высокой влажности воздуха.

ÎÔÈÑ ÇÀÊÐÛÒ ÍÀ ÎÁÅÄ…

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР: ЧТО ДЕЛАТЬ?

ÂÎÒ ÁÛ Ó ÍÀÑ ÒÀÊ

ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Âåëèêà ìîðîêà îò ñîëíöåïåêà! Àíîìàëüíàÿ æàðà ýòèì ëåòîì «äîñòàëà» âñåõ. Èäÿ ïî óëèöå ïîä óæàñíûì ñîëíöåïåêîì, êàæåòñÿ, ÷òî åùå ÷óòü-÷óòü è ïîäîøâû ïðèëèïíóò ê àñôàëüòó. È åñëè â ìîðîç ìîæíî îäåòüñÿ ïîòåïëåå, òî â 40ãðàäóñíóþ æàðó - ðàçäåòüñÿ òîëüêî äî îïðåäåëåííûõ ïðåäåëîâ. Äà è ýòî íå ñàìîå ñòðàøíîå, ãëàâíûå ëåòíèå íåïðèÿòíîñòè òåïëîâûå è ñîëíå÷íûå óäàðû

2 3

В первую очередь пострадавРасстегнуть пуговицы, снять шего следует положить в проодежду, препятствующую хладное, затененное место на спи- свободному дыханию. ну так, чтобы голова была чуть На голову пострадавшего выше, чем все тело. класть холодные компрессы или периодически умывать лицо, шею и руки прохладной водой. В идеале нужно Íå çàáûâàéòå: îñîáåííî обернуть пострадавшего ñèëüíî ïîäâåðæåíû ñîëíå÷мокрой прохладной проíûì è òåïëîâûì óäàðàì стыней. äåòè. Ïîòîìó ÷òî èõ Необходимо такòåðìîðåãóëÿòîðíàÿ же обильное проñèñòåìà åùå íå äîñòàòî÷хладное питье. íî ðàçâèòà. Íå îñòàâëÿéЕсли человек òå ðåáåíêà íà ñîëíöå áåç упал в обморок ïðèñìîòðà âçðîñëîãî! или находится в

ÑÌÎÒÐÈÒÅ Â ÎÁÀ

4 5

предобморочном состоянии, смочите вату несколькими каплями нашатыря и проведите ею около ноздрей пострадавшего. По данным пресс-службы управления по вопросам чрезвычайных ситуаций ОДА.

Èíîãäà îñòðîóìíûå è íåñòàíäàðòíûå íàõîäêè â ìàðêåòèíãå - ïîïûòêàõ ïðîäàòü ñâîé òîâàð ïîäîðîæå - âûçûâàþò äàæå âîñòîðã. Îäíî èç ïåðâûõ ìåñò â ðåéòèíãå óäà÷íûõ íàõîäîê íà ýòîì ïîïðèùå, áåçóñëîâíî, äîëæíî ïðèíàäëåæàòü îäíîé èç êðóïíåéøèõ àïòå÷íûõ ñåòåé ÑØÀ. Çäåñü êàæäîìó, êòî ãîòîâ ðàñêîøåëèòüñÿ íà 30 äîëëàðîâ, ïðåäëàãàþò ñäåëàòü ïðåêðàñíûé ïîäàðîê ëþáèìîé, ëó÷øåìó äðóãó èëè íà÷àëüíèêó - ïðèâèâêó îò ãðèïïà. ○

ÊËÈÍ ÊËÈÍÎÌ

ÀËÊÎÃÎËÈÊΠËÅ×ÀÒ ÏÈÂÎÌ Â ãîëëàíäñêîì ãîðîäå Àìåðñôîîðò ôóíêöèîíèðóåò íàðêîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà, ïàöèåíòàì êîòîðîé âðà÷è ðàçðåøàþò âûïèâàòü äî 5 ëèòðîâ ïèâà â äåíü. Ïèâî âûäàåòñÿ ïîðöèÿìè íà ïðîòÿæåíèè ñóòîê ñ îäíèì òðåáîâàíèåì - ïåðåðûâ ìåæäó ïðèåìàìè ïåííîãî íàïèòêà äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 1 ÷àñà. Ïîêà ÷òî â ñòðàííîé êëèíèêå âñåãî 19 ïàöèåíòîâ, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî êîòîðûõ - áåçäîìíûå.


р12

16 ПАРКДИВА ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÊÈÅÂ-ËÅÍÄÓ ÁÛÒÜ?  Óêðàèíå òîæå ñîáèðàëèñü ïîñòðîèòü òàê íàçûâàåìûé Êèåâ-ëåíä. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä â Êèåâñêîé îáëàñòè äàæå ðåøèëè âûäåëèòü 200 ãåêòàðîâ ïîä ãðàíäèîçíûé ïàðê ðàçâëå÷åíèé. Ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî õîçÿåâàìè ìèðà ñêàçêè ñòàíóò òðè êàçàêà èç íåìîãî óêðàèíñêîãî ìóëüòèêà. Ïëàòó ïðè âõîäå â Êèåâ-ëåíä õîòÿò ñäåëàòü ÷èñòî ñèìâîëè÷åñêîé - äîëëàð ñ ÷åëîâåêà, íî çà âñå àòòðàêöèîíû, ãîðêè, çðåëèùà ïðèäåòñÿ ïëàòèòü îòäåëüíî. Äîâåäåòñÿ ëè óêðàèíöàì êîãäà-íèáóäü ïîñåòèòü ñîáñòâåííóþ ñòðàíó ÷óäåñ ïîêàæåò âðåìÿ.

ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß Â ØÀÍÕÀÅ

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Ãèãàíòñêèì ïàðêîì ðàçâëå÷åíèé, ïîäîáíûì àìåðèêàíñêîìó Äèñíåéëåíäó, ñìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ âñêîðå è Èçðàèëü.  ïðîåêò «Àêâàðèÿ» â Ýéëàòå áûëî âëîæåíî îêîëî 350 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Ñòðîèòåëüñòâîì ïàðêà çàíèìàþòñÿ àðõèòåêòîðû, êîòîðûå êîãäà-òî âîçâîäèëè Äèñíåéëåíä â ÑØÀ.  ÷èñëå 29 àòòðàêöèîíîâ áóäóò íàñòîÿùàÿ ñíåæíàÿ ãîðà, âîäíûé ìèð, äâîðåö ïèðàòîâ.

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ ÏÎÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÈ Â Áàõðåéíå ñîáèðàþòñÿ ïîñòðîèòü ïàðê ðàçâëå÷åíèé, ïîõîæèé íà Äèñíåéëåíä, â êîòîðîì ìîæíî áóäåò âñòðåòèòü Ìèêêè-Ìàóñà, Äîíàëüäà Äàêêà è äðóãèõ ãåðîåâ àìåðèêàíñêèõ ìóëüòôèëüìîâ. Ïàðê ðàñïîëîæèòñÿ â ðàéîíå îäíîãî èç ýëèòíûõ êóðîðòíûõ ãîðîäîâ ñòðàíû. Ñòðîèòü áóäóò ñ èñòèííûì âîñòî÷íûì ðàçìàõîì - â ñîçäàíèå ïåðâîãî ìóñóëüìàíñêîãî Äèñíåéëåíäà âëîæàò îêîëî 8 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.

12.08.2010 ð. ¹ 57 (1149)

ÒÎÏ-ÌÀÐØÐÓÒ

Äîáðî ïîæàëîâàòü â Äèñíåéëåíä! ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Äèñíåéëåíä - ñàìûé ïîïóëÿðíûé â ìèðå ïàðê ðàçâëå÷åíèé äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ. Çäåñü ãîñòåé âñòðå÷àåò íåèçìåííîå ïðèâåòñòâèå Óîëòà Äèñíåÿ: «Âñåì, êòî ïðèøåë â ýòî ñ÷àñòëèâîå ìåñòî, - Äîáðî ïîæàëîâàòü!» Ñåãîäíÿ â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ ïÿòü äèñíåéëåíäîâ - äâà â Àìåðèêå è ïî îäíîìó - âî Ôðàíöèè, ßïîíèè è Ãîíêîíãå. Âñå îíè ïîñòðîåíû ïî îäíîìó ïðèíöèïó, íî â òî æå âðåìÿ êàæäûé èìååò ñâîè íåïîâòîðèìûå îñîáåííîñòè

ÊÀËÈÔÎÐÍÈÉÑÊÀß ÌÅ×ÒÀ Самый первый Диснейленд в мире открыли в 1955 году в Калифорнии, в 40 минутах езды от ЛосАнджелеса. Он стал воплощением мечты Уолта Диснея о парке отдыха, где в волшебном мире мультфильмов и сказок живут Микки-Маус со своей подружкой, Белоснежка, Алиса из Зазеркалья, Бемби, Аладдин, Золушка. В настоящее время в парке побывали уже более 500 миллионов человек. Интересно, что среди посетителей взрослых едва ли не больше, чем детей.

Âëàñòè ÊÍÐ óòâåðäèëè ïðîåêò ïî ñòðîèòåëüñòâó îãðîìíîãî ðàçâëåêàòåëüíîãî äåòñêîãî êîìïëåêñà Äèñíåéëåíä â Øàíõàå. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì, íà ïåðâóþ î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà ïîòðàòÿò îêîëî 3,6 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Ïåðåãîâîðû î âîçâåäåíèè äåòñêîãî ïàðêà çàíÿëè íåñêîëüêî ëåò. Íî, âîçìîæíî, óæå â 2014 ãîäó Øàíõàéñêèé äèñíåéëåíä ïðèìåò ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé.

ÈÇÐÀÈËÜ ÍÅ ÎÒÑÒÀÅÒ

ГАЗЕТНАЯ «УТКА»  1986 ãîäó ïàðèæñêàÿ ãàçåòà Le Parisien ïîòðÿñëà ñâîèõ ÷èòàòåëåé ñîîáùåíèåì î òîì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî ðåøåíèå î äåìîíòàæå Ýéôåëåâîé áàøíè. Ïîñëå äåìîíòàæà áàøíÿ äîëæíà áûëà áûòü ïåðåâåçåíà â ñòðîèâøèéñÿ ôðàíöóçñêèé Äèñíåéëåíä è òàì ñîáðàíà çàíîâî. Íà ìåñòå, ãäå ñòîèò Ýéôåëåâà áàøíÿ, ÿêîáû ïëàíèðîâàëè ïîñòðîèòü ñòàäèîí äëÿ Îëèìïèéñêèõ èãð 1992 ãîäà.

ÔËÎÐÈÄÑÊÈÉ ÐÀÇÌÀÕ

ÃÎÍÊÎÍÃÑÊÈÉ ÔÝÍ-ØÓÉ

Вторым стал самый большой в мире увеселительный парк в городе Орландо, штат Флорида (1971 год). Здесь расположен знаменитый замок Золушки, где ежедневно проходит парад диснеевских героев. Ну а изюминкой по праву является знаменитый замок с привидениями. Призраков здесь 999, хватит на всех.

Пятый по счету и самый молодой Диснейленд открылся в 2005 году в Гонконге на острове Лантау. Перед главным входом установлен сказочный фонтан, где струя воды бьет из бронзового кита, «удерживая» Микки-Мауса на доске для серфинга. Объясняется это тем, что парк был спроектирован с учетом правил фэн-шуя.

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ËÎÑÊ Европейский Диснейленд открыли в 1992 году. Он находится в 30 км от Парижа. От своих аналогов эта сказочная страна отличается европейским лоском и изысканностью. Кроме того, тут вместо замка Золушки построили замок Спящей красавицы.

ßÏÎÍÑÊÀß ÂÅÆËÈÂÎÑÒÜ Первый парк за пределами США был открыт в 1983 году в Японии на осушенном участке Токийского залива. Но знаменит он, в пер-

вую очередь, морскими и водными развлечениями здесь соорудили единственный в мире Морской Диснейленд.


p5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

12.08.2010 ð. ¹ 57 (1149) ○

ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ 17

ÊÓØÀÒÜ ÏÎÄÀÍÎ

Ëîâèñü, ðûáêà ñòðîíöèåâàÿ… ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

Íåäàâíî â çàìîðîæåííîé ðûáå è ñóøåíûõ êàëüìàðàõ, çàâåçåííûõ â Óêðàèíó èç ðÿäà ñòðàí, âûÿâèëè ñòðîíöèé, àíòèáèîòèêè è áàêòåðèè. Òàêàÿ çàêóñêà ìîæåò «èñïîðòèòü àïïåòèò» ëþáî ìó ðûáíîëþáîìó ìó ãóðìàíó Казалось бы, что может быть в жаркую погоду лучше, чем заесть холодное пивко сушеными кальмарами? Однако недавно специалисты научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы Украины обнаружили в образцах пар-

тий замороженной рыбы и злокачественные опу- вого потребителя уже и сушеных кальмаров, по- холи… В том, что опас- вчера? ставленных из азиатских ность велика, убеждают стран, набор своеобраз- действия Украинского ных довольно специфи- госкомитета ветеринарческих «специй» - строн- ной медицины - здесь ций, антибиотики, бакте- планируют запретить рии. По данным издания импорт рыбы и рыбной «Коммерсант», речь идет продукции из перечисо Китае и Вьетнаме - еже- ленных стран в Украину. годно они импортируют Но не попала ли опасна отечественный ры- ная рыбка на стол рядонок около 100 тысяч тонн ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ рыбы и мореäèðåêòîð îáëàñòíîé продуктов. ëàáîðàòîðèè âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû: Бактерии могут вызвать - Ñðåäè ïàðòèé ðûáû, ïîñòóïàþùèõ íà Äíåïðîïåòðîâùèíó, ìû íå у потребителя âûÿâèëè îïàñíûõ äëÿ ÷åëîâåêà âåùåñòâ. Íî ñîòðóäíèêè íàøåé пищевые от- ëàáîðàòîðèè ïðîâåðÿò ïðîäóêöèþ, êîòîðàÿ óæå ïðîøëà òàìîæíþ. равления, а ра- Íà ãðàíèöå ïðîïóñê òîâàðîâ â ðåãèîí êîíòðîëèðóåò Ïðèäíåдиоактивные ïðîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíî изотопы строн- ñàíèòàðíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå è ция - лейкемию òðàíñïîðòå.

Îëåã Ïîòîöêèé,

ÍÎÂÈÍÈ Ä²ÑÒÀÍÅÒÜÑß ÍÀ ÃÎвÕÈ

ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀÕ ÑϲÉÌÀËÈÑß Âèðîáíèêàì íåÿê³ñíèõ ïðîäóêò³â áóäóòü íåïåðåëèâêè. Äåðæñïîæèâñòàíäàðò ï³ñëÿ îñòàíí³õ ïåðåâ³ðîê ìຠíàì³ð çàñòîñóâàòè äî íèõ æîðñòê³ ñàíêö³¿. Çîêðåìà, ï³ä ïèëüíîþ óâàãîþ çíàõîäÿòüñÿ ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêè âåðøêîâîãî ìàñëà, ì'ÿñà ³ êîâáàñíèõ âèðîá³â. Òàêîæ àêòèâ³çîâàíî ðîáîòó ç ïðàâîîõîðîíöÿìè, òîæ ïîðóøíèêàì çàãðîæóþòü íå ëèøå àäì³í³ñòðàòèâí³ ñòÿãíåííÿ ³ øòðàôè, àëå é êðèì³íàëüí³ ñïðàâè òà ïðîêóðîðñüê³ ïåðåâ³ðêè. ○

ÑÒÀÁ²ËÜÍÀ Ö²ÍÀ

Õ˲ÁͲ ÇÀÏÀÑÈ Ö³íè íà õë³á íå çðîñòàòèìóòü.  Àãðàðíîìó ôîíä³ çàñïîêîþþòü - òàì º äîñòàòí³ çàëèøêè çåðíà çà ïîïåðåäí³ äâà ðîêè óðîæà¿â. Íàðàç³ çàïàñè ñêëàäàþòü 1,1 ìëí. òîíí. Äëÿ óòðèìàííÿ ö³í íà õë³á íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó Àãðàðíîìó ôîíäó íåîáõ³äíî ñôîðìóâàòè äåðæàâíèé ³íòåðâåíö³éíèé ôîíä ó 5 ìëí. òîíí çåðíà. Íåîáõ³äíèé çåðíîâèé ðåçåðâ ñòâîðÿòü ó íàéáëèæ÷³ 2-3 ì³ñÿö³. ○

ÑÏÅÊÀ ÇÌÎÐÈËÀ

ÂÎIJ¯ ÇÀÁÀÆÀËÈ Ñ²ªÑÒÓ Ó Êðåìåí÷óö³, ùî íà Ïîëòàâùèí³, âî䳿 ìàðøðóòîê ïðîñÿòü âëàäó ì³ñòà ç 12.00 äî 14.00 çàïðîâàäèòè ñ³ºñòó. Ïåðåâ³çíèêè õî÷óòü ââåñòè äåíí³ ãîäèíè â³äïî÷èíêó, ÿêùî òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ñÿãàòèìå ñîðîêà ãðàäóñ³â. Òàêîæ âîíè íå ïðîòè ïðîéòè íàâ÷àííÿ ç íàäàííÿ ïåðøî¿ äîïîìîãè ïðè ñîíÿ÷íèõ óäàðàõ. Ó ìå𳿠îá³öÿþòü ðîçãëÿíóòè íåçâè÷íó ïðîïîçèö³þ â íàéêîðîòøèé òåðì³í. ○

̲ÑÖÅ ÄËß ÀÂÒ²ÂÊÈ

ÏÀÐÊÓÂÀÍÍß ÁÅÇ ÏËÀÒͲ Òóðèñòè, ÿê³ â³äïî÷èâàþòü ó Ñåâàñòîïîë³, ìîæóòü áåçêîøòîâíî ïàðêóâàòè â ì³ñò³ àâòî. ³äòåïåð çà ñòîÿíêó òàì ãðîøåé íå áåðóòü. ̳ñüêà âëàäà çàêëèêàëà ãîñòåé òà ìåøêàíö³â íå ïîòðàïëÿòè íà ãà÷îê øàõðà¿â, ùî âèìàãàþòü ãðîø³ çà ì³ñöå äëÿ àâò³âêè, òà ïîâ³äîìëÿòè ïðî òàê³ âèïàäêè ïðàâîîõîðîíöÿì. Âèíÿòîê ñòàíîâèòü ëèøå Áàëàêëàâà, äå ïàðêóâàííÿ ïëàòíå.

cmyk


р6

18 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

ÏΠѲÆÈÕ ÊÎ˲ßÕ Íà Ïðèäí³ïðîâñüê³é çàë³çíèö³ íà ïîâíó éäóòü ðåìîíòí³ ðîáîòè. Äî 13 ñåðïíÿ â ïëàíàõ çàë³çíè÷íèê³â ïðèâåñòè äî ëàäó 4,5 êì êî볿. Òàêîæ âîíè çàì³íÿòü 6 êîìïëåêò³â ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â. ×åðåç òàê³ ïåðåâò³ëåííÿ ó ãðàô³êó ðóõó ïðèì³ñüêèõ ïî¿çä³â ìîæëèâ³ çì³íè. Âñ³ì, õòî çáèðàºòüñÿ ó ïî¿çäêó, êðàùå ñòåæèòè çà îãîëîøåííÿìè íà âîêçàëàõ òà ïëàíóâàòè ìàðøðóòè çàçäàëåã³äü. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

²ÄÊÐÈÞÒÜ ÁÀÍʲÂÑÜÊÓ ÀËÅÞ Äí³ïðîäçåðæèíö³ ãîòóþòüñÿ äî Äíÿ ì³ñòà, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 21 ñåðïíÿ. Ó ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó öüîãî äíÿ â³äêðèºòüñÿ âèñòàâêà ì³ñüêèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é. Òóò, çîêðåìà, ìîæíà áóäå ïðîéòèñÿ àëåÿìè îñâ³òÿí, ïðåñè, ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ òîùî. Êîæåí çàêëàä çìîæå ïðåçåíòóâàòè ñåáå ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, ãîëîâíå - ùîá â³äâ³äóâà÷³ ïîíîâîìó â³äêðèëè äëÿ ñåáå ð³äíå ì³ñòî.

12.08.2010 ð. ¹ 57 (1149) ○

«Ëîõîòðîí» èëè ÷åñòíûé áèçíåñ?

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÒÎÂÀÐÛ ÏÎ×ÒÎÉ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊ

ÄDzÍÈÖß ÍÀ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²¯ Äçâ³íèöÿ Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî ñîáîðó çàñÿº íîâèìè áàðâàìè. Íèí³ ìàéñòðè çàì³íþþòü ïî³ðæàâ³ë³ åëåìåíòè äàõó íà êóïîë³, çí³ìàþòü ñòàðó ôàðáó ç³ ñò³í, ÿêà íàêîïè÷èëàñü òàì ç ÷àñ³â áóä³âíèöòâà. ϳñëÿ î÷èùåííÿ çîâí³øíüî¿ ïîâåðõí³ ïðîâîäèòèìóòüñÿ ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè, ´ðóíòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ åëåìåíò³â òà ôàðáóâàííÿ.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðîäàæàì ïðîäóêöèè ïî ïî÷òå ïðåäðåêàëè ïîëíîå çàáâåíèå. Ïî÷åìó? Íà÷àëîñü ðàçâèòèå Èíòåðíåòà, è âïîëíå ëîãè÷íî äóìàëîñü, ÷òî áóìàæíûå êàòàëîãè êàíóò â íåáûòèå, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü âûáîðà òîâàðà òàêèì æå ñïîñîáîì, íî â Ñåòè. Íè÷åãî ïîäîáíîãî! Ïå÷àòíûì êàòàëîãîì äî ñèõ ïîð ïîëüçîâàòüñÿ ëåã÷å, à äëÿ íåêîòîðûõ ëþäåé ïðèâû÷íåå.  îòäàëåííûõ ñåëàõ è ïîñåëêàõ, ãäå Èíòåðíåò åùå íå âîøåë â äîìà, êàòàëîã îñòàåòñÿ åäèíñòâåííîé âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷èòü íóæíûé òîâàð èëè ïðîñòî òó âåùü, êîòîðóþ íå ïðîäàþò â ïîñåëêîâûõ ìàãàçèíàõ

ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÁÎßÒÜÑß ÀÁÎÍÅÍÒÑÊÈÕ ßÙÈÊÎÂ

«поход» в отделение - это еще и возможность встретиться и пообщаться со знакомыми, похвастаться новым приобретением. Если товар «интимен», никто не узнает, что вы его приобрели благодаря упаковке. Забрать заказанный по каталогу товар на почте легко и удобно. Кроме того, очень приятно, ЧЕМ БОЛЬШЕ, когда тебе что-то присылают: ТЕМ ЛУЧШЕ появляется ощущение радости. Популярности каталогам К слову, мождобавляет и количество почто- но по ка-

ÂÄÎÁÀÂÎÊ - ÏÐÈÇ Åñëè òîâàð âàì íå ïîäîøåë - â òå÷åíèå òðåõ íåäåëü âåðíèòå åãî â êîìïàíèþ è ïîëó÷èòå ñâîè äåíüãè. Ïðèîáðåòàÿ òîâàð ó «ÈìèäæÌåéë», âû åùå è ó÷àñòâóåòå â ðîçûãðûøå öåííûõ ïðèçîâ: ãîäîâîé ïðèçîâîé ôîíä ñîñòàâëÿåò áîëåå ïîëóìèëëèîíà ãðèâåí. Ñîãëàñèòåñü, â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïîêóïêè ïî ïî÷òå äåéñòâèòåëüíî ïðèíîñÿò ðàäîñòü! вых отделений - их у нас около 15 000. Пользоваться почтовыми услугами для людей даже привычнее, чем карточками на кассе в магазине. Кроме того,

ÏËÀÒÈÒÅ ËÈØÜ ÇÀ ÒÎ, ×ÒÎ ÂÛ ÏÎËÓ×ÈËÈ Â ÏÎÑÛËÊÅ

талогу выбрать товар, а заказ сделать в Интернете (каждая организация, продающая товары по почте, имеет и то, и другое) и получить его в почтовом отделении.

мени? Оптимальный вариант -каталог с широким ассортиментом товаров, приемлемыми ценами и небольшими сроками доставки. Фотографии товара, подробные описания, указание размеров, материалов и производителя помогут сделать правильный выбор. Заказывая товар по каталогу, вы не оплачиваете магазинные надбавки, посреднические наценки, зарплаты продавцов и т.п. Кроме того, благодаря каталогу намного проще взвесить все «за» и «против» приобретаемой вещи, руководствуясь только собственным мнением. Так работают только фирмы, уважающие себя, свой товар и покупателей. Но есть и такие организации, для которых главное - деньги, а не товары и покупатели. Из-за их недобросовестности страдает доверие к товарам по почте. Как не попасть впросак?

ПОДХОДИТ ВСЕМ

ПОДСКАЗКА ЗНАТОКА

«Магазин на дому» подходит абсолютно разным людям. Вы ненавидите походы по магазинам или любите поглазеть на витрины, но на это нет вре-

С вопросом, как отличить честную фирму от нечестной, мы обратились к директору «ИмиджМейл» Людмиле Сидоренко:

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Êàæäîìó äîìó - ïî óïðàâäîìó ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

×òî íåîáõîäèìî äëÿ «íàñûùåíèÿ» äíåïðîïåòðîâñêîãî ðûíêà íåäâèæèìîñòè? Êàê ñîõðàíèòü èìåþùèéñÿ æèëîé ôîíä? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû ó÷àñòíèêîâ ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïðîøåäøåé â «Âiñòi-Öåíòðå», îòâåòèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎÇÒ «ÍÏÎ «Ñîçèäàòåëü» Ëåîíèä Òóð÷èí большое значение имеет вым шагом к качественному обсохранение существую- служиванию домов является их щего жилого фонда. переход на хозрасчет с передаПо мнению Леонида чей полномочий управдомам. Сегодня в Днепропетров- Турчина, нужно провести инвен- Это даст возможность создать до ске проживает 1 млн. человек. таризацию, чтобы определить 80% ОСМД. Средства, которые Чтобы снабдить всех нуждаю- состояние каждого дома. Пер- правительство намерено выдещихся жилплощадью, городу лить на достройку донужно построить 30 млн. «домов с 70%-й готовносполнительных» квадратных Ìîëîäûå ñåìüè, èìåþùèå îäíîãî ðåáåíêà, тью, целесообразнее метров жилья. При нынешней âûïëà÷èâàþò 50% êðåäèòà, äâîèõ äåòåé направить на снижеситуации в строительстве это 25%, òðîèõ è áîëåå - íå ïëàòÿò íè÷åãî. ние процентных выпвряд ли реально, поэтому лат по кредитам.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ

- Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, не делайте предоплату. Платите лишь за то, что вы получили в посылке и держите в руках, - говорит Людмила Сидоренко. - Обязательно обратите внимание на «возраст» компании. Чем дольше она существует на рынке - тем больше к ней доверия. Не стоит бояться абонентских ящиков. Товары идут со склада, где упаковывается продукция и сортируется почта с заказами. Во всем мире офисы компаний, торгующих по почте, не рассчитаны на прием посетителей. Там нет товаров, которые можно показать или продать, так что а/я спасает и фирму, и покупателя от лишней путаницы. «ИмиджМейл» продает по почте самым легким и прозрачным способом.

ÂÑÅ, ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ×åðåç êàòàëîã êîìïàíèè «ÈìèäæÌåéë» ìîæíî çàêàçàòü óíèêàëüíóþ êîñìåòèêó, íàïðèìåð ëå÷åáíî-êîñìåòè÷åñêèé êîìïëåêñ «Èìèäæ», ðàçðàáîòêè Íàöèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. À. À. Áîãîìîëüöà. Òàêæå â êàòàëîãàõ «ÈìèäæÌåéë» ìîæíî âûáðàòü êíèãè, ïàðôþìåðèþ, òîâàðû äëÿ çäîðîâüÿ, ðàçíûå ïîëåçíûå è íåîáõîäèìûå â õîçÿéñòâå òîâàðû è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊ

ÌÈËËÈÎÍÛ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ Â Äíåïðîäçåðæèíñêå îòðåìîíòèðîâàëè 62 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ. Îá ýòîì ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðñîâåòà. Ñîãëàñíî ãðàôèêó ðàáîò êàïèòàëüíûé ðåìîíò âûïîëíèëè íà óëèöàõ Áðàòñêîé, Ðåñïóáëèêàíñêîé, ÷àñòè÷íî íà óëèöå Ïåòðîâñêîãî. Òåêóùèé - íà óëèöå Äíåïðîñòðîåâñêîé, Êîìñîìîëüñêîì ïðîñïåêòå. Íà ðåìîíò äîðîã ïîòðàòèëè 5,5 ìëí. ãðèâåí èç ãîðîäñêîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòîâ.


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

12.08.2010 ð. ¹ 57 (1149) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÝÊÑÒÐÈÌ

«Ãîðíûé» áðàò ñêåéòà ÍÈÊÀ ÊÎÇÀ×ÓÊ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÏÎËÅÒÀÅÂÀ

Íà óëèöàõ ãîðîäà ìîæíî óâèäåòü ïàðíåé, êîòîðûå íåñóò ïîä ìûøêîé íåîáû÷íûå äîñêè ñ áîëüøèìè êîëåñàìè. Ýòî ìàóíòèíáîðäû, íà êîòîðûõ êàòàþòñÿ íà ñêëîíàõ è âñþäó, ãäå åñòü óêëîíû. «Âiñòi» óçíàâàëè, êàê è ãäå åçäÿò ìåñòíûå ýêñòðåìàëû УКЛОНЫ ДЛЯ ПОЛЕТОВ Кататься на необычных досках «маунтинбордах» в Днепропетровске начали весной 2008 г. Местными первопроходцами стали сноубордисты, которых втянул в этот вид спорта 22-летний Роман Сауляк. На данный момент в Днепропетровске н а «доске» е з дят восемь человек.

Для «маунтина» подходят пологие травяные склоны, поэтому некоторые парни катаются в Тоннельной б а л к е . Хотя в Киеве маунтинбоардистов больше, Днепропетровск считается лидером в Украине. «Сперва я ездил в балке у себя на даче в с. Маерка, - рассказывает Роман, который начал осваи-

ÔÈÀÑÊÎ

ÑËÀÁÅÅ ÏÅÐÑÎÂ

ÆÅËÅÇÍÛÅ ÏÅÐ×ÀÒÊÈ

ÕÎËÈÔÈËÄ ÕÎ×ÅÒ ÊËÈ×ÊÎ

Ìàóíòèíáîðäèíã (ñ àíãë. «ãîðíàÿ äîñêà») - äîñêà ñ êîëåñàìè, ïîõîæàÿ íà ñêåéòáîðä. Ó ýòîãî ñíàðÿäà äèàìåòð êîëåñ áîëüøå ÷åòâåðòè ìåòðà, à êîðïóñ óäëèíåí. Òàêæå íà «äîñêå» åñòü ïðóæèííàÿ ïîäâåñêà è êðåïëåíèÿ äëÿ íîã.

 ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ 8 ÌÀÓÍÒÈÍÁÎÐÄÈÑÒΠвать маунтинбоард одним из первых в Днепропетровске. - Совершенно дикое место! Удивительно, как я там не свернул себе шею - бурьяны, ямы, камни». Теперь Романа не страшат никакие крутые горки. К слову, о маунтинборде парень узнал еще в 2000 г. из клипа «Кожне тіло» группы «Тартак» и журнала «Экстрим».

Ïÿòèêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà ïî áîêñó â òÿæåëîì âåñå Ýâàíäåð Õîëèôèëä õî÷åò áîÿ ñ Âèòàëèåì Êëè÷êî. Ïîåäèíîê ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ â íà÷àëå 2011 ãîäà. Îá ýòîì çàÿâèë ìåíåäæåð àìåðèêàíñêîãî áîêñåðà Êåí Ñíàäåðñ. Áëèæàéøèé áîé Õîëèôèëäà ñîñòîèòñÿ 5 íîÿáðÿ ïðîòèâ 37-ëåòíåãî áàãàìñêîãî áîêñåðà Øåðìàíà Óèëüÿìñà. Õîëèôèëä ïðîâåë çà ñâîþ êàðüåðó 55 áîåâ, â êîòîðûõ îäåðæàë 43 ïîáåäû (28 - íîêàóòîì), ïîòåðïåë 10 ïîðàæåíèé, à åùå äâà ïîåäèíêà ñâåë âíè÷üþ.

5 МЕСЯЦЕВ В ГИПСЕ Маунтинбординг достаточно травматичен. Падать приходится много и часто, поэтому катаются в шлеме, защите для локтей и коленей. За все время катания у Романа Сауляка, помимо растяжений, были разрыв связки и надрыв мениска. А его друг Элвис из Киева в прошлом году проходил в гипсе 5 месяцев. В качестве эксперимента экстремал вместе с другом делали «доски» из стеклопластика сами. Планируют попробовать фанеру.

«Èêàðóñ», «ËÀÇ»

Õëåáîñóøèòåëü (êóõí.)

ÅÃÎÐ ÆÅÂÎÐÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Äíåïðîïåòðîâñêèé ôóòáîëüíûé êëóá «Äíåïð» ïðîäîëæàåò áîðüáó â Ëèãå Åðîïû

«ÄÍÅÏл ÀÒÀÊÎÂÀË ÂÅÑÜ ÌÀÒ×

Ìîëîäåæíàÿ ñáîðíàÿ Óêðàèíû ïî ôóòáîëó ïðîèãðàëà ñáîðíîé Èðàíà â ïîëóôèíàëå Òóðíèðà ïàìÿòè Âàëåðèÿ Ëîáàíîâñêîãî. Ìàò÷ çàêîí÷èëñÿ ñî ñ÷åòîì 4:2 â ïîëüçó ãîñòåé òóðíèðà. Ê 29-é ìèíóòå óêðàèíöû óæå ïðîèãðûâàëè ñî ñ÷åòîì 3:0. Ó íàøåé êîìàíäû çàáèâàëè Ãóäûìà è Áîãäàíîâ.  ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî Óêðàèíà ñûãðàåò ñ Òóðöèåé.  ôèíàëå âñòðåòÿòñÿ êîìàíäû Ðîññèè è Èðàíà.

«Ñïàðòàêîì» «Äíåïð» íå èñïóãàåøü

После обидного поражения в Сербии «Днепр» был обязан побеждать в родных стенах. В противном случае великолепный старт в чемпионате был бы омрачен прощанием с Европой. В гостевом поединке украинская команда много атаковала и владела преимуществом, однако два 11-метровых в сторону ворот Каниболоцкого свели на нет все усилия команды Бессонова.

ÍÎÂ ÈÍÈ ÍÎÂÈÍÈ

ÅÂÐÎÊÓÁÎÊ

НЕ ПОВТОРИТЬ ПОЗОРА «АБЕРДИНА»

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сербов, но гол Сергея Кравченко оставил «Днепр» фаворитом противостояния. На правах хозяина «Днепр» атаковал практически весь матч. Сербы вышли с целью отстоять ничью и играли в одного форварда. В первой половине игры у днепрян игра не шла. На 34-й минуте после удара Селезнeва мяч угодил в руку защитника гостей, но арбитр явного нарушения не заметил.

мел забить. Селезнев сперва заработал угловой, а затем выиграл воздух после подачи Калиниченко - 1:0! В начале второго тайма несколько моментов Селезнев и Калиниченко не использовали, но у «Днепра» нашелся новый герой. Марио Холек, словно под копирку, повторил первый мяч, забив головой после углового - 2:0! ГОЛ В РАЗДЕВАЛКУ «Днепр» выходит в четвертый Когда сербы уже считали се- квалификационный этап, где его сокунды до перерыва, «Днепр» су- перником станет польский «Лех».

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1147


р8

ÔÀÊÒ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÓÇÍÀËÈ

ЧЕТВЕР, 12 СЕРПНЯ 2010 РОКУ № 57 (1149)

«ß ÷èòàëà ñöåíàðèé «ïàïèíûõ äî÷åê», êàê ðîìàí» ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íåäåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â âàøè æèçíåííûå öåëè, ïðè÷åì ïðîèçîéäåò ýòî, ñêîðåå âñåãî, ïîä âëèÿíèåì ñóïðóãà èëè ñóïðóãè. Íå âñå èçìåíåíèÿ áóäóò ïîëîæèòåëüíûìè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âûÿñíÿòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå ñîçäàäóò äîïîëíèòåëüíûå ïðåïÿòñòâèÿ. Íî âû ñìîæåòå îáúåêòèâíî îöåíèòü ñèòóàöèþ, è ïðèäàòü åé áîëüøå äèíàìèêè. ТЕЛЕЦ Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè íå ðåêîìåíäóåòñÿ çàíèìàòüñÿ ëþáîé äåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðàÿ âàì íå ñëèøêîì õîðîøî çíàêîìà. Âíèìàíèÿ ïîòðåáóþò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Åñëè ñåé÷àñ âû áóäåòå ðàáîòàòü àêòèâíî è ïîñëåäîâàòåëüíî, òî ñìîæåòå äîáèòüñÿ äîâîëüíî íåïëîõèõ ðåçóëüòàòîâ, íîðìàëèçîâàòü ñâîè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè è ïîä÷èíåííûìè. БЛИЗНЕЦЫ Íåäåëÿ ðåêîìåíäóåò Áëèçíåöàì èçáåãàòü ëþáûõ èçëèøåñòâ â ðàçâëå÷åíèÿõ âìåñòå ñî ñâîèìè äðóçüÿìè. Âû ìîæåòå áûòü ñêëîííû ê ÷ðåçìåðíîìó âåñåëüþ ñî ñâîèìè äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè, ÷òî ìîæåò íåãàòèâíî îòðàçèòüñÿ íà îñòàëüíûõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè, â òîì ÷èñëå íà ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. РАК Ðàêàì íå ñòîèò èçëèøíå îïòèìèñòè÷íî îöåíèâàòü ñâîè øàíñû íà óñïåõ. Ñåé÷àñ íå ðåêîìåíäóåòñÿ áðàòüñÿ çà âñå è ñðàçó - â ýòîì ñëó÷àå âû âðÿä ëè äîñòèãíåòå óñïåõîâ. Ïîïûòêà ñîõðàíèòü âñå â ðàìêàõ ñòàðûõ òðàäèöèé ìîæåò òîðìîçèòü ðàçâèòèå. Óëó÷øàéòå âíóòðèñåìåéíûå îòíîøåíèÿ è íàëàæèâàéòå êîíòàêòû ñî ñâîèìè ðîäñòâåííèêàìè è ÷ëåíàìè ñåìüè. ЛЕВ Íåäåëÿ îêàæåòñÿ íå ñëèøêîì óäà÷íàÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïóòåøåñòâèé, ïîÿâèòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ íàãðóçêà. Âàì ïðèäåòñÿ íàó÷èòüñÿ îòäåëÿòü âåðíóþ èíôîðìàöèþ îò ëîæíîé. Ê ëþáûì ñâåäåíèÿì ñòîèò îòíîñèòüñÿ íàñòîðîæåíî. Òàêæå èçáåãàéòå îáùåíèÿ, êîòîðîå íå äàåò âàì íè÷åãî íîâîãî, íî òðàòèò ìàññó ñâîáîäíîãî âðåìåíè. ДЕВА Ñåé÷àñ íå ñòîèò ñëèøêîì ñèëüíî òðàòèòü äåíüãè, à òàêæå ñ÷èòàòü ÷óæèå äîõîäû. Ýòî íå ïðèíåñåò âàì íè÷åãî, êðîìå çàâèñòè. Ïîêóïêè ëó÷øå ñîâåðøàòü â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè. Ñåé÷àñ âû ñìîæåòå áîëåå ðàçóìíî ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíüãàìè, êîòîðûå ó âàñ èìåþòñÿ, ñóìååòå ðåàëüíî ðàññ÷èòàòü ñâîè âîçìîæíîñòè.

ВЕСЫ Âàì çàõî÷åòñÿ ïðîÿâëÿòü ñâîå îáàÿíèå ÷àùå. Âû áóäåòå îäíîâðåìåííî ñåðüåçíûìè, àêòèâíûìè è îáàÿòåëüíûìè, ÷òî ìîæåò ñòàòü îäíèì èç ôàêòîðîâ âàøåãî óñïåõà.Ýòîò ïåðèîä áóäåò áëàãîïðèÿòåí äëÿ çàáîòû î ñâîåì çäîðîâüå è áîðüáû ñ âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè. СКОРПИОН Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò íà ýòîé íåäåëå íå ðåêîìåíäóåò âàì ìíîãî òðóäèòüñÿ. Ñîâåò áóäåò ëåãêî èñïîëíèòü, ïîñêîëüêó áîëüøîãî æåëàíèÿ ê ðàáîòå ó âàñ íàáëþäàòüñÿ íå áóäåò. Îäíàêî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ìîæíî ñîâñåì íè÷åãî íå äåëàòü. Ñòàðàéòåñü íå íàêàïëèâàòü îáÿçàííîñòè è äåëà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âûïîëíèòü, íî è ïåðåãðóæàòü ñåáÿ òðóäîì íå ñòîèò. СТРЕЛЕЦ ×àñòûå ðàçâëå÷åíèÿ ñ äðóçüÿìè, ïîñåùåíèå âå÷åðèíîê, à òàêæå âàøè òâîð÷åñêèå ïðîåêòû ìîãóò ñäåëàòü äûðêó â âàøåì áþäæåòå. Ñ äåíüãàìè â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ñòîèò îáðàùàòüñÿ ïðåäåëüíî ðàöèîíàëüíî. Óäà÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ íîâûõ ïëàíîâ íà áóäóùåå. Âû áóäåòå äîñòàòî÷íî ðàöèîíàëüíû, ÷òîáû äåòàëüíî ïðîäóìûâàòü âàæíûå ìîìåíòû â ñâîèõ ïëàíàõ. КОЗЕРОГ Êîçåðîãàì íå ðåêîìåíäóåòñÿ èäòè ïðîòèâ âëèÿòåëüíûõ ëþäåé, ðîâíî êàê è ïðîòèâ ñëîæèâøèõñÿ òðàäèöèé â òîé èëè èíîé îáëàñòè. Íå èñêëþ÷åíû ñèòóàöèè, êîãäà ïðèäåòñÿ âûáèðàòü ìåæäó óñïåõîì â êàðüåðå è îòíîøåíèÿìè â ñåìüå. Áóäåò î÷åíü âàæíî ïðèëîæèòü áîëüøèå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòèãíóòü æåëàåìîãî. ВОДОЛЕЙ Ýòà íåäåëÿ - íå ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ îáùåíèÿ, â îñîáåííîñòè ñ èíîñòðàíöàìè è íåçíàêîìûìè âàì ëþäüìè.  ýòîò ïåðèîä ìîæíî òàêæå íàëàæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ äàëüíèìè ðîäñòâåííèêàìè èëè âàøèìè äðóçüÿìè èç äðóãèõ ñòðàí. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, à òàêæå äëÿ îáó÷åíèÿ èëè ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçó÷åíèÿ êàêîãî-ëèáî ïðåäìåòà ó Âîäîëååâ óäà÷íîé ñòàíåò âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè. РЫБЫ Íåäåëÿ ìîæåò ñîäåðæàòü â ñåáå ôèíàíñîâûå ðèñêè äîâîëüíî ñåðüåçíîãî õàðàêòåðà. Ñåé÷àñ íå ñòîèò áûòü èçëèøíå ðàñòî÷èòåëüíûìè. Ýòî ïëîõîå âðåìÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîëëåêòèâíûõ êîììåð÷åñêèõ ïðîåêòàõ. Ñîâåðøàÿ ïîêóïêè, ðàññ÷èòûâàéòå òîëüêî íà èìåþùèåñÿ ó âàñ ñðåäñòâà, äåëàòü ïðèîáðåòåíèÿ â êðåäèò â ýòîò ïåðèîä íå íóæíî. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

Þíàÿ àêòðèñà Íàñòÿ Ñèâàåâà èãðàåò â ñèòêîìå «Ïàïèíû äî÷êè» è íå êîãî-íèáóäü, à ìðà÷íîãî ãîòà. ×åðíàÿ îäåæäà, ÷åðíûå âîëîñû, ñîîòâåòñòâóþùèé ìàêèÿæ... Íî, êàê ïðèçíàåòñÿ ñàìà Íàñòÿ, åé íðàâèòñÿ åå ãåðîèíÿ. ×óäåñíàÿ ñèëà àêòåðñêîãî ïåðåâîïëîùåíèÿ òâîðèò ÷óäåñà! Ñåãîäíÿ, êîãäà ñúåìêè ñèòêîìà ïîäîøëè ê êîíöó, Ñèâàåâà î÷åíü ñêó÷àåò ïî «ñåñòðàì» НАСТОЯЩЕЕ ОТКРОВЕНИЕ - Настя, за время совместной работы в ситкоме все «папины дочки» стали настоящими подругами. После окончания съемок продолжаете общаться? - Сразу после окончания съемок «Папиных дочек» у каждой из нас начался новый этап работы в других проектах. Поэтому возможности часто встречаться - у нас

«ÏÎ ÍÎ×ÀÌ ×ÈÒÀÞ ÐÅÌÀÐÊÀ «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ»

нет. Но мы очень скучаем друг за другом. - Наверное, сложно было сниматься в последних сериях? - Для всех, кто работал над «Папиными дочками», финальные серии стали настоящим откровением. А мы с девчонками каждый раз, получая в руки сценарий, бежали с ним домой, как с интересным романом чтоб поскорее прочесть. Настолько захватывающими и неожиданными там были повороты сюжета.

ВСЕМУ ВИНОЙ МУЖЧИНА… - Настя, к концу съемок твоя сериальная героиня Даша Васнецова превратилась в очень женственную девушку. Что произошло? - Я думаю, что причиной таких перевоплощений стало мужское вмешательство. В любом случае зрителю лучше увидеть все своими глазами в последнем сезоне сериала.

«Ê ØÊÎËÜÍÛÌ ÝÊÇÀÌÅÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈËÀÑÜ Â ÌÅÒÐλ

АКТРИСА БЕЗ ТРОЕК

- Бывает ли такое, что тебя называют не настоящим твоим именем, а ситкомовским? - Среди моих поклонников много детей, они и называют меня Дашей. Это - как комплимент, ведь «Папины дочки» меня многому научили. Благодаря работе в сериале я окончательно и бесповоротно влюбилась в актерскую профессию. Конечно, бывало непросто, но это - бесценный опыт.

- Вовремя съемок в «Папиных дочках» ты еще училась в школе. Не т р у д н о было совмещать учебу и работу? - Помню, как к школьным экзаменам готовилась в метро. Ведь весь день с утра до вечера проводила на съемочной площадке. Но ничего, я экстерном сдала все экзамены, причем без единой тройки! - Где планируешь отдохнуть летом? - У меня и летом почти нет времени на отдых. Работы так много, что не знаю, поеду ли куда-нибудь в отпуск. А вообще я отдыхаю по вечерам - гоняю на велосипеде по парку недалеко от дома. А по ночам читаю Ремарка «Три товарища» - что может быть лучше для восстановления?

ÞÌÎÐ Ñòðîéêà. Ïðèáåãàåò ê áðèãàäèðó èñïóãàííûé íîâè÷îê: - ß, êàæåòñÿ, ïðîâîäêó çàáûë!..

À ïðîðàá âàæíî îòâå÷àåò: - Çàïîìíè, ïàðåíü, ìû òóò ïðî âîäêó íèêîãäà íå çàáûâàåì!

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Чт 12.08

+36 +40 0С +26 +28 0С

півн.cхід. 34 м/с

Пт 13.08

+36 +40 0С +23 +25 0С

півн.схід. 24 м/с

Сб 14.08

+39 +41 0С +23 +25 0С

cхід. 23 м/с

Нд 15.08

+38 +40 0С +21 +23 0С

півн.cхід.. 23 м/с

Пн 16.08

+36 +38 0С +18 +20 0С

півд.cхід. 24 м/с

Вт 17.08

+35 +37 0С +18 +20 0С

півн.cхід. 24 м/с

Ср 18.08

+35 +37 0С +18 +20 0С

півн.cхід. 23 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень  у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації  рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ  з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 11.08.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж  70500 прим. Замовлення № 0 1185

Вести Приднепровья  
Вести Приднепровья  

Вести Приднепровья