Page 1

р1

ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ ÌÈËËÈÎÍ?

2

ÄÎÐÎÃÈ, ÊÎÒÎÐÛÌÈ ÁÓÄÓÒ ÃÎÐÄÈÒÜÑß

6

ÂÎÄÍÛÅ «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß» 21 ËÈÕÀ×ÅÉ

ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß. Î ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÈÒÀÉÒÅ Â ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊÅ

1114

ÊÀÆÄÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ ÓÇÍÀÅÌ Â «ËÈÖλ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Íàøè ïðîäóêòû è ïðîèçâîäèòåëåé æäåò òîòàëüíàÿ ïðîâåðêà. Ïî åå ðåçóëüòàòàì âñåðüåç äîñòàíåòñÿ íåêà÷åñòâåííûì òîâàðàì. «Çàñâåòèâøèõñÿ» Ãîñïîòðåáñòàíäàðò âêëþ÷èò â êàòàëîã íåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè è íåäîáðîñîâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Òàêîå èçäàíèå ïîÿâèòñÿ óæå â ñåíòÿáðå.

№55 (1147) Четвер, 05 серпня 2010 р.

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÎÄÅÊÑ ÄËß ×ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÊÐÛÌ Åâðîñîþç è Ðîññèÿ çàèíòåðåñîâàíû â ðàçâèòèè Êðûìà. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ íà ñîâåùàíèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ àâòîíîìèè, ïðîøåäøåì â Ñèìôåðîïîëå.  ÷àñòíîñòè, áóäåò ïðèíÿò ïèëîòíûé ïðîåêò ïî ðàçâèòèþ ÀÐÊ, êîòîðûé Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ íàìåðåíà ðåàëèçîâàòü âìåñòå ñ óêðàèíñêèì Êàáìèíîì. Êðîìå òîãî, èíâåñòèðîâàòü â Êðûì ãîòîâû ðîññèÿíå, à òàêæå äðóãèå ñòðàíû ÑÍÃ. ○

ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

«ÁÎÅÂÀß» ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ

45

Ïîðà è ÷åñòü çíàòü!

Ñîâñåì ñêîðî óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ îæèäàþò ïåðåìåíû - èì ïðèäåòñÿ æèòü ïî íîâîìó ýòè÷åñêîìó êîäåêñó è äåðæàòü ñåáÿ «â ðàìêàõ». À èìåííî: äåííî è íîùíî ñëåäèòü, ÷òîáû èõ ïîâåäåíèå, ïðèâû÷êà ïðèíèìàòü ïðåçåíòû è äàæå ïðèñòðàñòèå ê äèçàéíåðñêèì òâîðåíèÿì îòâå÷àëè òðåáîâàíèÿì Êîäåêñà. Íåîáû÷íûé äîêóìåíò â Óêðàèíå ïëàíèðóþò ïðèíÿòü óæå â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ.

ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ

Ñîôèþ Êèåâñêóþ - â «÷åðíûé ñïèñîê»? ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Ñåãîäíÿ ÞÍÅÑÊÎ ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü âíåñåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî çàïîâåäíèêà «Ñîôèÿ Êèåâñêàÿ» â «÷åðíûé ñïèñîê» îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé ðàçðóøåíèÿ. Ïðè÷èíà äî áîëè çíàêîìàÿ - âîçâåäåíèå ýëèòíûõ äîìîâ ðÿäîì ñ çàïîâåäíèêîì íà óëèöå

Ãîí÷àðà è Ïåéçàæíîé àëëåå. Îíè ðàñïîëîæåíû â ïðèëåãàþùèõ ê Ñîôèè áóôåðíûõ çîíàõ, ñîîòâåòñòâåííî êàêèå-ëèáî òàì ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû çàïðåùåíû. Ïðîòèâíèêàì æèëîãî äîìà íà Ïåéçàæíîé àëëåå âñå-òàêè óäàëîñü äîáèòüñÿ îñòàíîâêè ñòðîèòåëüñòâà, îäíàêî ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèèçàñòðîéùèêà íå íàìåðåíû

Ïðè Êàáìèíå ñîçäàëè îïåðàòèâíûé øòàá äëÿ ðåàãèðîâàíèÿ íà âîçìîæíûå ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ âûñîêîé ïîæàðîîïàñíîñòüþ. Êàê ñîîáùèë ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð Àíäðåé Êëþåâ, ñîçäàíû è àíàëîãè÷íûå ðåãèîíàëüíûå øòàáû.  ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ äëÿ èõ ëèêâèäàöèè áóäóò ïðèâëåêàòüñÿ ñèëû è ñðåäñòâà Ìèí×Ñ, Ìèíîáîðîíû, ìèëèöåéñêîãî âåäîìñòâà, Ìèíàãðîïîëèòèêè, Ãîñïîãðàíñëóæáû, Ãîñëåñõîçà, Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÀÐÊ è ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè.

ìåíÿòü ñâîè ïëàíû. Êðîìå òîãî, ÞÍÅÑÊÎ îòêàçûâàåòñÿ âêëþ÷èòü â ñïèñîê âñåìèðíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Àíäðååâñêóþ öåðêîâü è öåðêîâü Ñâÿòûõ Êèðèëëà è Àôàíàñèÿ Àëåêñàíäðèéñêèõ. Îáúÿñíÿþò ñâîå ðåøåíèå òåì, ÷òî Óêðàèíà íå ïðåäîñòàâèëà î íèõ äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà èíôîðìàöèè.

Íàïîìíèì, ñåãîäíÿ â ñïèñêå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ òàêèå óêðàèíñêèå îáúåêòû: Êèåâî-Ïå÷åðñêàÿ ëàâðà, Íàöèîíàëüíûé çàïîâåäíèê «Ñîôèÿ Êèåâñêàÿ», èñòîðè÷åñêèé öåíòð Ëüâîâà, áóêîâûå ëåñà â Êàðïàòàõ è ÷àñòü ãåîäåçè÷åñêîé äóãè Ñòðóâå, ïðîõîäÿùàÿ ÷åðåç òåððèòîðèþ ñòðàíû.

Øîëîì-ÀÀëåéõåì - ðûöàðü ïå÷àëüíîãî þìîðà 22 Òàéíû èñòîðèè. Øîëîìcmyk

ÏÎ ÏÐÈÁÎÐÀÌ

ÃÀÇ «ÏÎÑÒÀÂßÒ» ÍÀ Ñ×ÅÒ×ÈÊ Êàáìèí íàìåðåí çàïðåòèòü ïîòðåáëåíèå «ãîëóáîãî òîïëèâà» áåç ñ÷åò÷èêîâ. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ìîãóò ïðåêðàòèòü ïîñòàâêó ãàçà íà ïðåäïðèÿòèÿ, à ñ 1 îêòÿáðÿ - â ÷àñòíûå äîìà, íå îáîðóäîâàííûå ñèñòåìàìè ó÷åòà. Ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêîíîïðîåêò ïðî êîììåð÷åñêèé ó÷åò ïîòðåáëÿåìîãî â Óêðàèíå ïðèðîäíîãî ãàçà âî âòîðíèê îáíàðîäîâàëà ÂÐ. ○

ÏËÞÑ ÑÎÐÎÊ

ÆÀÐÀ ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÅÒ Ïðèðîäà ïîêà íå ñîáèðàåòñÿ äàâàòü íàì ïîñëàáëåíèå. Äî 7 àâãóñòà Ãèäðîìåòöåíòð ïðîãíîçèðóåò ñèëüíóþ æàðó â Óêðàèíå (ìåñòàìè - äî 42°Ñ). Ñåé÷àñ äóõîâåíñòâî Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Ìîñêîâñêîãî ïàòðèàðõàòà â ÊèåâîÏå÷åðñêîé ëàâðå ñîâåðøàåò ìîëèòâû î íèñïîñëàíèè äîæäÿ. Êðîìå òîãî, â ñâÿçè ñ ðàçáóøåâàâøèìèñÿ ïîæàðàìè áðàòèÿ òàêæå ìîëèòñÿ î òåõ, êòî ñòðàäàåò îò îãíÿ.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147)

ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

Äîðîãè, êîòîðûìè áóäóò ãîðäèòüñÿ Дорожные службы проведут капитальный ремонт с за ñêîðîì âðåìåíè â меной двух слоев покрытия, отремонтиÄíåïðîïåòðîâñêå руют и установят ïîÿâÿòñÿ åùå äâå ливневые стоки, осäîðîãè, êîòîðûìè вещение, бордюры. ìîæíî áóäåò ãîðПо завершении работ äèòüñÿ - ó÷àñòîê Çàïîðîæñêîãî øîññå по ул. Космической дорожники займутся îò óëèöû Àýðîïîðòîâñêîé äî ïåðåóëêà Набережной. Ремонт ведется Äæèí÷àðàäçå совместными усиè óë. Êîñìè÷åñêàÿ лиями областной и 4 августа губерна- городской власти, тор Александр Вилкул провел выездное совещание по вопросу капитального ремонта Запорожского шоссе и улицы Космической. Он рассказал об особенностях работ: «Мы хотим проложить качественную дорогу, чтобы она «выстояла» и в зимние морозы, и в жару. Для укрепления прочности покрытия используем специальные присадки и 80% кубовидного щебня. Такое соотношение применяется лишь на строи- на это выделено: тельстве дорог Днеп- 30 млн. грн. из обропетровска и боль- ластного бюджета, ше нигде в Украине». 30 млн. грн. - из гоÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ÑÒÐÎÍÖÈÉ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ?

ÐÛÁÊÀ Ñ «ÏÀËÎ×ÊÎÉ»  èìïîðòíîé ðûáå, êîòîðóþ ââåçëè â Óêðàèíó, ñïåöèàëèñòû îáíàðóæèëè îñòàòêè ñòðîíöèÿ, ëèñòåðèè, êèøå÷íîé ïàëî÷êè, ïàðàçèòàðíîãî çàáîëåâàíèÿ è òîìó ïîäîáíîå. Ãîñêîìèòåò âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû óæå íàïðàâèë â ïîñîëüñòâà íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ ïèñüìî, â êîòîðîì âûðàçèë îçàáî÷åííîñòü êà÷åñòâîì ðûáû, çàâåçåííîé èç ýòèõ ñòðàí â Óêðàèíó.  êîìèòåòå ïîêà îòêàçûâàþòñÿ íàçâàòü ïîñòàâùèêîâ ñîìíèòåëüíîãî òîâàðà. Íî íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ðûáíîé ïðîäóêöèè ýòèõ ñòðàí ìîãóò çàêðûòü äîñòóï íà óêðàèíñêèé ðûíîê.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÎÒÀËÜÍÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ

ÒÓ -  «ÐÀÌÊÈ ÇÀÊÎÍÀ» Ãîñïîòðåáñòàíäàðò íà÷àë ïðîâåðêó òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé (ÒÓ) ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â Óêðàèíå. Öåëü - ïðèâåñòè èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì. Óæå ïðîøëè ïðîâåðêè ÒÓ ïðîèçâîäñòâà äåòñêîãî ïèòàíèÿ, ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ è ïèòüåâîé âîäû. Ðåçóëüòàòû îêàçàëèñü íåóòåøèòåëüíûìè - áîëüøå ïîëîâèíû íå îòâå÷àëè íîðìàì äåéñòâóþùèõ çàêîíîâ. Íàðóøèòåëÿì äàëè ìåñÿö íà èñïðàâëåíèå, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå èõ òåõóñëîâèÿ ïîïðîñòó îòìåíÿò. ○

ÍÀÇÀÄ - Â ÄÎÑÀÀÔ

ровску лидирующие позиции среди промышленных городов Украины», - подчеркнул Александр Вилкул. Участок Запорожского шоссе откроют ко Дню Независимости, улицу Космическую планируют отремонтировать ко Дню города.

×ÀÑ Ï²ØÎÂ

Îáîðîííî-ñïîðòèâíûå òåõíè÷åñêèå îáùåñòâà ñòðàí ÑÍà áóäóò ïðåîáðàçîâàíû â ÄÎÑÀÀÔ Ñîäðóæåñòâà. Íàïîìíèì, ÄÎÑÀÀÔ - äîáðîâîëüíîå îáùåñòâî ñîäåéñòâèÿ àðìèè, àâèàöèè è ôëîòó, îáùåñòâåííàÿ îáîðîííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïîïóëÿðíàÿ â ÑÑÑÐ. ×ëåíîì ÄÎÑÀÀÔ ìîã áûòü ëþáîé ãðàæäàíèí Ñîþçà, äîñòèãøèé 14-ëåòíåãî âîçðàñòà.  Óêðàèíå ïðàâîïðååìíèêîì ÄÎÑÀÀÔ ÿâëÿåòñÿ ÎÑÎÓ Îáùåñòâî ñîäåéñòâèÿ îáîðîíå Óêðàèíû. ○

«Имидж региона и города формируется также исходя из качества дорог. Постепенно, совместродского, привле- ными усилиями обчено 60 млн. грн. ластной и городской кредитных ресур- власти мы возвращаем Днепропетсов.

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÓÞ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÅÐÅÑÌÎÒÐ

ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÎ 120 ÌËÍ. ÃÐÍ.

Äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó - äâà ì³ñÿö³ ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ Ñòàíîì íà 1 ñåðïíÿ:

16227 æèòëîâèõ áóäèíê³â îáëàñò³ ëèøå 7364 íàäàëè ïàñïîðòè ãîòîâíîñò³ äî äåðæ²ç

æèòëîêîìóí³íñïåêö³¿;

²ç 8439 ë³ôò³â - 688 íå ïðàöþþòü, â òîìó ÷èñë³:

ÌÀÃÍÈÒÍÀß ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

ÂÑÅÌ ÁÓÐßÌ - ÁÓÐß Îäíà èç ñàìûõ ñèëüíûõ â ýòîì ãîäó ìàãíèòíûõ áóðü íàáëþäàåòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìàãíèòîñôåðå Çåìëè. Èíäåêñ ãåîìàãíèòíîé àêòèâíîñòè íà÷àë ðàñòè 3 àâãóñòà îêîëî 20.00. Áëèæå ê ïîëóíî÷è àìïëèòóäà ìàãíèòíûõ êîëåáàíèé äîñòèãëà çíà÷åíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî âòîðîìó ïî ñèëå óðîâíþ ïî ïðèíÿòîé ñåé÷àñ ïÿòèáàëëüíîé øêàëå ìàãíèòíûõ áóðü.

460 - ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó; 127- ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó; 40 - ó Ïàâëîãðàä³; 32% íåïðàöþþ÷èõ ë³ôò³â ïîãðàáîâàí³. за енергоносії, технічна готовність до опалювального сезоÃîëîâà îáëäåðæну об’єктів житловоàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â комунального господарства, соціальної íàðàäó ç ïèòàíü сфери - медичних ï³äãîòîâêè Äí³ïðîзакладів, закладів ïåòðîâùèíè äî освіти. çèìîâîãî ïåð³îäó Звертаючись до упСьогодні у зоні керівників уваги влади: розра- равлінь, голів міст хунки підприємств та районних адмініÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ,

страцій, Олександр Вілкул зазначив, що основним з пріоритетних напрямків роботи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в районах є забезпечення якісної підготовки житлово-комунального господарства до своєчасного початку

опалювального сезону 2010-2011 р. «Ситуація на Дніпропетровщині з розрахунками комунальних підприємств за теплоносіїнайгірша в Україні, якщо не враховувати Києва, - констатував губернатор. Він закликав присутніх першочергово вирі-

шити цю проблему. «Готовність до зими - один з основних критеріїв, за якими буде дано оцінку роботі органів місцевої влади», - підкреслив він. Олександр Вілкул попередив: опалювальний сезон повинен розпочатися саме 15 жовтня.


р3

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

ÃÀÑÈÌÎ ÍÅ ÂÎÃÎÍÜ, À ÁÎÐÃ

Третього серпня голова обласної державної адміністрації Олександр Вілкул провів нараду щодо забезпечення розрахунків за голубе паливо. На нараді були заступник міністра ЖКГ Сергій Зімін, директор ДК «Газ України» Едуард Швидкий, мери міст і директори підприємств-теплопо-

стачальників. Усі разом вирішували, що і як треба робити, і дивились, що вже зроблено. Адже до 1 жовтня за завданням уряду потрібно заборгованість ліквідувати. «Оплатити борг підприємства можуть лише за допомогою кредитів. Тому облдержадміністрація звернулась до центральної влади з про-

все можливе, й будемо це робити», - сказав Олександр Вілкул. В області складено графік погашення заборгованості, який виконується майже ìëí. ãðí. ñïëàòèëè ï³äïðèºìñòâà на 90%. Борг, який òåïëîåíåðãåòèêè ðåã³îíó çà ãàç ç ê³íöÿ був на кінець опалюîïàëþâàëüíîãî ñåçîíó вального сезону, вже äî ìëí. ãðí. ñêîðîòèâñÿ ¿õí³é ²ç скоротився вдвічі. áîðã çà ãîëóáå ïàëèâî Якщо вирішити питання стосовно ìëí. ãðí. ñïëàòèëè òåïëîåíåðãåòèêè компенсації різниці в Äí³ïðîïåòðîâñüêà тарифах, погасити ìëí. ãðí. êðåäèò³â ïëàíóþòü çàëó÷èòè борг державних оргаòåïëîïîñòà÷àëüíèêè äëÿ ïîãàøåííÿ áîðã³â. нізацій і списати штрафи за несвоєчаспозицією організува- кредитування. Щоб ну оплату - підприємти в «Ощадбанку» виконати завдання ства області розрахусистему пільгового Кабміну, ми зробили ються вчасно.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 307,4 600 338

52,5 67

Êðûëàòîé ãâàðäèè - 80! ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 ïîíåäåëüíèê, 2 àâãóñòà, â ïîñåëêå Ãâàðäåéñê îå ïîä Íîâîìîñêîâ Ãâàðäåéñêîå Íîâîìîñêîâ-ñêîì îòìå÷àëè 80 ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê è ñîâåðøåííîëåòèå Àýðîìîáèëüíûõ âîéñê Âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû

ÃÎÑÒßÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÏÎÊÀÇÀËÈ ÓÌÅÍÈÅ ÎÒÐÀÆÀÒÜ ÀÒÀÊÓ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ школу воздушно-десантных войск и как никто другой мог профессионально оценить выучку современных десантников. Генерал СБУ отметил грамотами ряд офицеров и солдат 25-й отдельной Днепропетровской

воздушно-десантной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Обратился к личному составу и командир бригады полковник Юрий Содоль.

«Никакие трудности не в состоянии пошатнуть наши десантские традиции, и пока существует десант, он всегда будет там, где тяжело, где другие не смогут», сказал Юрий Содоль. Гостям праздника показали умение отражать атаку условного противника, от-

8 ÑÅÐÏÍß - ÄÅÍÜ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÊÀ

ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ

На праздник собрались руководители области и района, представители разных силовых структур, местные жители и гости, среди которых было немало ветеранов-десантников со всей Украины. Тепло поздравил десантников с 80-й годовщиной создания ВДВ начальник УСБУ в Днепропетровской области Владимир Верхогляд. К слову, он сам прошел

Ç ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ!

ÄÎ 1 ÆÎÂÒÍß ÏÎÒвÁÍΠ˲ʲÄÓÂÀÒÈ ÁÎÐà ÇÀ ÃÀÇ

Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîòÿãîì êâ³òíÿëèïíÿ öüîãî ðîêó îáñÿã êîøò³â, ñïëà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâàìè òåïëîåíåðãåòèêè çà ñïîæèòèé ãàç, óòðè÷³ á³ëüøèé, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. Àëå ñèòóàö³ÿ ùå äàëåêà äî âèð³øåííÿ, à çèìà íàáëèæàºòüñÿ

²ÒÀÍÍß!

Ùîá ³ âçèìêó áóëî òåïëî ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

бивать захваченных заложников, самим брать вражеский «язык». «Гвоздь» программы - номера с разбиванием черепицы и бетонных блоков руками и головами солдат-десантников. Каждое выступление зрители встречали аплодисментами.

Ãîëîâà îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä íàïåðåäîäí³ ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà ïðèâ³òàëè ïðàö³âíèê³â òà âåòåðàí³â áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè! «Áóä³âåëüí³ îðãàí³çàö³¿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ìàþòü áàãàòèé äîñâ³ä, ñëàâí³ òðàäèö³¿ é ïîòóæíèé ïîòåíö³àë. Çàâäÿêè âàø³é ä³ÿëüíîñò³ ðåã³îí çì³íþºòüñÿ ç êîæíèì äíåì. Íåçâàæàþ÷è íà íàñë³äêè ô³íàíñîâîåêîíîì³÷íî¿ êðèçè, âàøèìè íåâòîìíèìè ðóêàìè â ì³ñòàõ ³ ñåëàõ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ çâîäÿòüñÿ æèòëîâ³ áóäèíêè é á³çíåñ-öåíòðè, ë³êàðí³ é øêîëè, âåäåòüñÿ áóä³âíèöòâî ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ äîð³ã ³ ìîñò³â, çä³éñíþºòüñÿ ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè», - éäåòüñÿ, çîêðåìà, ó â³òàëüíîìó àäðåñ³. ○

ÄÎÐÎÃÈÅ ÊÎËËÅÃÈ! ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÀÐÒÍÅÐÛ!  î÷åðåäíîé ðàç áîëüøîé è äðóæíîé ñåìüåé, ïîä ôëàãîì íàøåé êîìïàíèè HeidelbergCement, ìû âñòðå÷àåì çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê - Äåíü ñòðîèòåëÿ. Ýòî òîðæåñòâî ïî ïðàâó ðàâíûõ äåëÿò ìåæäó ñîáîé è òå, êòî íåïîñðåäñòâåííî âîçâîäèò çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ - îò íåáîëüøèõ äîìèêîâ â ñåëàõ, ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ äî âåëè÷åñòâåííûõ ìíîãîýòàæíûõ êðàñàâöåâ â ìåãàïîëèñàõ Óêðàèíû, à òàêæå è òå, êòî îáåñïå÷èâàåò ñòðîèòåëåé âñåì íåîáõîäèìûì.  ÷èñëå ïîñëåäíèõ - ñëàâíàÿ ðàòü öåìåíòíèêîâ. Èçâåñòíàÿ èñòèíà î òîì, ÷òî öåìåíò - õëåá ñòðîèòåëüñòâà, ìîæåò ïîêàçàòüñÿ è ñòàðîìîäíîé, è èçëèøíå ïàôîñíîé, íî îñïîðèòü åå íåâîçìîæíî. È âñå ïðåêðàñíî çíàþò, ÷òî åñëè â ñòðàíå èäåò ìàññîâîå ñòðîèòåëüñòâî íàøà ïðîäóêöèÿ âîñòðåáîâàíà, îíà õîðîøî ðåàëèçóåòñÿ. È íàïðîòèâ, çàâîäû âûíóæäåíû ñîêðàùàòü âûïóñê öåìåíòà, åñëè íà ñòðîéêàõ íàñòóïàåò çàòèøüå. Âîò êàê òåñíî ìû ñâÿçàíû - öåìåíòíèêè è ñòðîèòåëè. Ïîýòîìó ñàìûì ïåðâûì è ñàìûì ãëàâíûì ïîæåëàíèåì â ñâÿçè ñ íàøèì îáùèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì áóäåò, êîíå÷íî, ïîæåëàíèå ðàáîòû - ìíîãî, ìíîãî ðàáîòû íàøèì ñëàâíûì ñîçèäàòåëÿì è âñåì, êòî äåëàåò äëÿ íèõ ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû! Îò èìåíè Ïðàâëåíèÿ ÏÀÎ «ÕàéäåëüáåðãÖåìåíò Óêðàèíà» è ëè÷íî îò ñåáÿ õî÷ó âûðàçèòü ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì òðóäÿùèìñÿ öåìåíòíûõ çàâîäîâ çà ñàìîîòâåðæåííûé, äîáðîñîâåñòíûé òðóä! Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ! Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â òðóäå, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è äîñòàòêà âàì, äîðîãèå êîëëåãè! Êàê Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ öåìåíòíûõ çàâîäîâ êîìïàíèè HeidelbergCement â Óêðàèíå øëþ ñàìûå íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ íàøèì ïàðòíåðàì ïî áèçíåñó - íàøèì êëèåíòàì, äëÿ êîòîðûõ ìû ñòàðàåìñÿ äåëàòü öåìåíò îòëè÷íîãî êà÷åñòâà, äîñòàâëÿòü â óêàçàííûå ñðîêè è ñòîëüêî, ñêîëüêî íóæíî! Ñ ïðàçäíèêîì âàñ! Óñïåõîâ â âàøåì ñòðîèòåëüíîì áèçíåñå! Øëþ òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ è ìíîãî÷èñëåííûì íàøèì êîëëåãàì â Óêðàèíå - öåìåíòíèêàì äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé! Õî÷ó ïîæåëàòü è íàì, è âàì, ÷òîáû âñÿ íàøà ïðîäóêöèÿ áûëà âîñòðåáîâàíà, ÷òîáû íàøà çàìå÷àòåëüíàÿ ñòðàíà ðàñöâåòàëà íîâîñòðîéêàìè! Ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ! Ç Äíåì áóä³âåëüíèêà! Êàðåë Îêëåøòåê, Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ, óïðàâëÿþùèé ïðåäïðèÿòèÿìè Ãðóïïû HeidelbergCement â Óêðàèíå


р4

4 ÂÅËÈʲ ÑÒÀÂÊÈ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147)

ÊÎÄÅÊÑ ÄËß ×ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ

Ïîðà è ÷åñòü çíàòü! ËÈËÈß ÃÓÑÒÎÌÅÑÎÂÀ, ÃÀËÈÍÀ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ

ДЛИНА НОСКОВ - «ЛИЦО» ЧИНОВНИКА

 ÓÊÐÀÈÍÅ ØÒÐÀÔÓÞÒ. ØÒÐÀÔÓÞÒ... .

 ÊÐÛÌÓ - ÇÀ ØÎÐÒÛ Ëåòíèé äðåññ-êîä äëÿ ïîñåòèòåëåé íåîôèöèàëüíî ñîáëþäàåòñÿ â ðÿäå ãîñó÷ðåæäåíèé ïîëóîñòðîâà.  øîðòàõ è øëåïàíöàõ íå çàéäåøü â çäàíèÿ Âåðõîâíîé Ðàäû ÀÐÊ è Ñîâåòà ìèíèñòðîâ. «Áëèçîñòü ìîðÿ è êóðîðòíûé ñåçîí ðàññëàáëÿþò êðûì÷àí. Íåäîïóñòèìû ñïîðòèâíàÿ îäåæäà, øîðòû, ìàéêè. Ïî÷åìó ïîñåòèòåëü ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå çàâàëèòüñÿ íà ïðèåì ê ÷èíîâíèêó êàê íà ïëÿæ?!» - âîçìóùàþòñÿ ãîññëóæàùèå èç ìýðèè ßëòû. ○

 ÊÈÅÂÅ - ÇÀ ÌÈÍÈ-ÞÁÊÓ Â ñòîëè÷íîé ìýðèè åñòü ïðàâèëà îäåæäû äëÿ ÷èíîâíèêîâ è ïîñåòèòåëåé. «Æåñòêèõ îãðàíè÷åíèé íåò, íî îòêðîâåííûå íàðÿäû íå ïðèâåòñòâóþòñÿ. Îáû÷íî íîøó íà ðàáîòó áðþ÷íûé êîñòþì èëè ñòðîãèå äæèíñû ñ áëóçêîé, - ãîâîðèò ñîòðóäíèöà àïïàðàòà Àííà. - Ñòðîãè è ê ïîñåòèòåëÿì: èç ìýðèè âûäâîðÿò, åñëè êàêèå-òî øîðòèêè íàäåíåøü è øëåïêè».

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÐßÄÎÂ

ÂÜÅÒÍÀÌÑÊÀß ÏÈÆÀÌÀ Âüåòíàìñêèå ãîññëóæàùèå íîñÿò íà ðàáîòó îäåæäó, íàïîìèíàþùóþ ïèæàìó ïî òêàíè è ïî öâåòó. Íàëîãîâèêè Õàíîÿ ëèøü íåäàâíî ñìåíèëè øëåïêè íà òóôëè. Íóæíà òàêàÿ îäåæäà, ÷òîáû ìîæíî áûëî ïîñïàòü äíåì. ○

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÝÊËÅÊÒÈÊÀ Àìåðèêàíñêèå ÷èíîâíèêè äîëæíû ñòðîãî ñîáëþäàòü äðåññ-êîä. Ãîññëóæàùèå îäåâàþòñÿ â êîñòþì, áåðóò êåéñ, íî îáóâàþòñÿ â êåäû, à òóôëè êëàäóò â ðþêçàê. Äîáèðàþòñÿ íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, à äîðîãóþ îáóâü ïîðòèòü íå õî÷åòñÿ. Òóôëè ïåðåîáóâàþò óæå íà ðàáîòå.

В новом кодексе детально пропишут алгоритм поведения госслужащего в разных ситуациях: от важных переговоров до ужина в ресторане, от манеры одеваться до длины носков. Все действия чиновников, будь он из Кабмина, Администрации Президента, Верховной Рады или сельсовета, ограничат рамками закона. А те, кто станет игнорировать этические требования, превратятся в правонарушителей. Наказание будет нешуточным от рядового увольнения до уголовной ответственности, в зависимости от степени вины. Этические стандарты поведения служащих, которые собираются ввести для украинских чиновников, отнюдь не ноу-хау. Они действуют практически во всех европейских странах. А две недели назад подобный Кодекс этики одобри-

À ×ÒÎ Â ÄÍÅÏÐÅ? ли и в России. Его рассматривали ни много ни мало - на президиуме Совета при президенте РФ по противодействию коррупции. Законную силу он наберет нынешней осенью.

БРИЛЛИАНТЫ ОСТАВЬТЕ ДОМА Но за примерами можно далеко и не ходить. Оказывается, в Украине есть

ÊÎÄÅÊÑÛ ÄËß ×ÈÍÎÂÍÈÊΠÑÓÙÅÑÒÂÓÞÒ ÂÎ ÂÑÅÉ ÅÂÐÎÏÅ

собственные «этические первопроходцы». Например, в Виннице подобный документ действует уже 3,5 года, а в Броварах - 3 месяца. Винницкие чиновники требуемый дресс-код знают назубок. Короткий рукав - единственная поблажка в жару. А для женщин - отсутствие чулков. В госслужбе, где занимаются подготовкой всеукраинского кодекса, винницкий опыт взяли на вооружение, правда, с некоторыми «но». Пятницу объя-

Êàê ñîîáùèëà «Â³ñòÿì» ðóêîâîäèòåëü ïðåñññëóæáû Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà Íàòàëüÿ Áàáà÷åíêî, â íàøåì ãîðîäå Êîäåêñà ýòèêè ïîâåäåíèÿ ÷èíîâíèêîâ ïîêà íåò. Îäíàêî â ìýðèè òàêóþ èíèöèàòèâó ñ÷èòàþò äåëîì ïîëåçíûì è â áóäóùåì ïëàíèðóþò ðàçðàáîòàòü ïîäîáíûé äîêóìåíò äëÿ ìåñòíûõ ñëóæàùèõ. вят свободным днем - на службу можно будет прийти без галстука. В остальном - все достаточно строго. Согласно протоколу, у женщины на государственной службе каблуки не должны превышать шести сантиметров и даже в жару она обязана надевать чулки. Драгоценные аксессуары вопиющее нарушение мирового дресс-

кода. Поэтому рекомендация: оставить дома бриллианты, а также все блестящее и яркое. Для мужчин главная деталь убранства - чистые и длинные носки. Придется забыть и о любимых многими подарках - любая форма благодарности за услугу недопустима. Исключены также праздники на работе, цветы и даже открытки.

ÂÈÍÍÈÖÀ: ÕÀÌÑÒÂÓ - ÁÎÉ!

ÁÐÎÂÀÐÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ ÍÎÃÒÅÉ

ÏÀÊÈÑÒÀÍÑÊÈÅ ØÀËÜÂÀÐÛ

×ÈÍÎÂÍÈÊ ÎÁßÇÀÍ:

×ÈÍÎÂÍÈÊ ÎÁßÇÀÍ:

Ðàáîòàÿ â áàíêàõ, øêîëàõ, ãîñó÷ðåæäåíèÿõ Ïàêèñòàíà, ìóæ÷èíû íàäåâàþò êîñòþìû, à æåíùèíû íîñÿò íàöèîíàëüíûå îäåæäû. Òðàäèöèîííûé æåíñêèé íàðÿä øàëüâàð êàìèç, ñîñòîÿùèé èç òóíèêè, áðþê è ïëàòêà. Æåíùèíû íàêèäûâàþò ïëàòîê íà ïëå÷è èëè íàäåâàþò íà ãîëîâó.

âàòü ÷üè-òî èíòåðåñû, íå îïàçäûâàòü íà äåëîâûå âñòðå÷è; + ñîáëþäàòü äðåññ-êîä, åñëè ñîòðóäíèê ñëó÷àéíî ïðèøåë íà ðàáîòó â äæèíñàõ, åãî ìîæåò îæèäàòü ñòðîãèé âûãîâîð èëè ôîòî íà äîñêå äëÿ øòðàôíèêîâ.

+ óëûáàòüñÿ, áûòü çäîðîâûì, íå ãðóáèòü; + íå ïðèíèìàòü ïîäàðêè, íå ëîááèðî-

Âèííèöà ñòàëà ïåðâûì ãîðîäîì â Óêðàèíå, ðåøèâøèìñÿ íà ïðèíÿòèå âíóòðåííåãî çàêîíà äëÿ ãîññëóæàùèõ. Èíòåðåñíî, ÷òî ðàçðàáîòêîé ïðàâèë çàíèìàëñÿ ñàì âèííèöêèé ìýð. Âìåñòå ñ ãðóïïîé ïîääåðæêè çà òðè ìåñÿöà îí ïðîïèñàë ïî÷òè 30 ïóíêòîâ: îò òåïëîãî ïðèåìà ïîñåòèòåëåé äî ñòðîæàéøåãî äðåññ-êîäà. Ïî ñëîâàì ãîðîäñêîãî ãîëîâû êîäåêñ ïîâåäåíèÿ ãîññëóæàùåãî íåîôèöèàëüíî íàçâàëè êîäåêñîì áîðüáû ñ õàìñòâîì.

+îäåâàòüñÿ ïðèëè÷íî: ìóæ÷èíû - â

êîñòþì ñ ãàëñòóêîì, æåíùèíû - â äåëîâîé êîñòþì, íåëüçÿ ïðèõîäèòü íà ðàáîòó â äæèíñàõ, ãðÿçíîé îáóâè, â ïðîçðà÷íîé áëóçêå, ìèíè-þáêå; + íå ïîÿâëÿòüñÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå ñ íåìûòîé ãîëîâîé è ãðÿçíûìè íîãòÿìè; + íå áûòü ñëèøêîì õóäûì èëè òîëñòûì, èñêëþ÷åíèå - áîëåçíü; + íå ó÷àñòâîâàòü â çàáàñòîâêàõ è ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìåøàþò íîðìàëüíîé ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Áðîâàðîâ è ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè; + âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè, áûòü ÷åñòíûì íà ðàáîòå; + íå õóëèãàíèòü â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ; + íå âðàòü è íå áðàòü ïîäàðêè; + íå çàíèìàòüñÿ ïðîâîêàòîðñòâîì; + íå êîíôëèêòîâàòü ñ ãîðîæàíàìè è êîëëåãàìè. Èäåÿ íàïèñàíèÿ êîäåêñà â Áðîâàðàõ òàêæå ïðèíàäëåæèò ìåñòíîìó ìýðó. Ãîðñîâåò ïîîáåùàë êîíòðîëèðîâàòü åãî âûïîëíåíèå. Íàðóøèòåëÿì ãðîçÿò âûãîâîð èëè äàæå óâîëüíåíèå.


р5

ВЕЛИКI СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

Ýòè÷åñêèå ñòàíäàðòû ïîâåäåíèÿ ñëóæàùèõ, äåéñòâóþùèå â äðóãèõ ñòðàíàõ ÐÎÑÑÈß: ÌÎË×ÀÍÈÅ - ÇÎËÎÒÎ ×ÈÍÎÂÍÈÊ ÎÁßÇÀÍ: X ñëåäèòü çà âíåøíîñòüþ, èñïîâåäîâàòü â îäåæäå îôèöèàëüíîñòü, òðàäèöèîííîñòü è àêêóðàòíîñòü; Y íå íàðóøàòü ïðàâ ãðàæäàí, íå èñïîëüçîâàòü â îáðàùåíèè íîòû çàíîñ÷èâîñòè è ïðåíåáðåæèòåëüíîñòè, áûòü âåæëèâûì è âíèìàòåëüíûì; Z íå êðèòèêîâàòü âëàñòü (òî åñòü, áûòü ïðåäåëüíî ìîë÷àëèâûì, - ïðèì.ðåä.) [ óâàæàòü ðàáîòó ÑÌÈ, ïîìîãàÿ èì â ñáîðå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè; \ ñâîåâðåìåííî ïðåäîñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ;

] ïðîÿâëÿòü òîëåðàíòíîñòü, èçáåãàÿ ëþáûõ âûñêàçûâàíèé äèñêðèìèíàöèîííîãî õàðàêòåðà ïî ïðèçíàêàì ïîëà, âîçðàñòà, íàöèîíàëüíîñòè, ãðàæäàíñòâà, ñîöèàëüíîãî, èìóùåñòâåííîãî èëè ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ, à òàêæå ïîëèòè÷åñêèõ èëè ðåëèãèîçíûõ ïðåäïî÷òåíèé; ^ âîçäåðæèâàòüñÿ â ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèÿõ îò óïîìèíàíèÿ íàçâàíèé èíîñòðàííûõ âàëþò; _ óâåäîìëÿòü ïðîêóðàòóðó îáî âñåõ ïîïûòêàõ ñêëîíèòü åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Èíòåðåñíî, ÷òî â ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà áðèòàíñêèì ÷èíîâíèêàì çàïðåòèëè ãîâîðèòü êàíöåëÿðñêèì ÿçûêîì. Ñïèñîê èç ñòà ñëîâ è âûðàæåíèé, êîòîðûå íå ñëåäóåò óïîòðåáëÿòü ïðè îáùåíèè ñ ïîñåòèòåëÿìè, ðàñïðîñòðàíèëà ïî ó÷ðåæäåíèÿì Àíãëèè è Óýëüñà Áðèòàíñêàÿ àññîöèàöèÿ ìåñòíûõ ïðàâèòåëüñòâ.  ñïèñîê, íàïðèìåð, âîøëî ñëîâî «interface» â çíà÷åíèè «âçàèìîäåéñòâîâàòü» - åãî ïîïðîñèëè çàìåíèòü íà «îáùàòüñÿ, ðàçãîâàðèâàòü». À âìåñòî ñëîâîñî÷åòàíèÿ «ïîòîêè äîõîäîâ» ÷èíîâíèêè äîëæíû ãîâîðèòü ïðîñòî «äåíüãè».

\ ñîáëþäàòü ñàìîäèñöèïëèíó è îáÿçàòü ê ýòîìó ñîòðóäíèêîâ, äåòåé, ñóïðóãîâ è áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ; ] íå ïîëüçîâàòüñÿ äîðîãèìè àâòî; ^ íå ó÷àñòâîâàòü â ïðèáûëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

ÀÌÅÐÈÊÀ: ÏÎÍ×ÈÊ - ÍÅ ÏÎÄÀÐÎÊ ×ÈÍÎÂÍÈÊ ÎÁßÇÀÍ: X çàùèùàòü è áåðå÷ü ôåäåðàëüíîå èìóùåñòâî è èñïîëüçîâàòü åãî òîëüêî ïî íàçíà÷åíèþ; Y íå èìåòü ôèíàíñîâûõ èíòåðåñîâ, âñòóïàþùèõ â ïðîòèâîðå÷èå ñ äîëæíîñòíûìè îáÿçàííîñòÿìè; Z íå èñïîëüçîâàòü ïðåáûâàíèå íà ãîññëóæáå è âíóòðåííþþ èíôîðìàöèþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëè÷íîé âûãîäû; [ íå ïîëó÷àòü ãîíîðàðû çà ïðåïîäàâàíèå, âûñòóïëåíèÿ è ïóáëèêàöèè, ñâÿçàííûå ñ âîïðîñàìè, êîòîðûìè äîëæíîñòíîå ëèöî çàíèìàåòñÿ â ñèëó ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ;

\ íå ñäàâàòü è íå ñîáèðàòü äåíüãè ñ

ñîñëóæèâöåâ íà ïîäàðîê âûøåñòîÿùåìó äîëæíîñòíîìó ëèöó. Òàêæå íåëüçÿ ïðèíèìàòü ïðåçåíò îò äðóãîãî ñëóæàùåãî, ïîëó÷àþùåãî ìåíüøóþ çàðïëàòó. Èñêëþ÷åíèå - ëèöà, ìåæäó êîòîðûìè íåò îòíîøåíèé ñóáîðäèíàöèè èëè ñóùåñòâóþò äàâíèå ëè÷íûå îòíîøåíèÿ; ] ìîæíî ïðèíÿòü ïîäàðîê îò ïîñòîðîííåãî ëèöà, åñëè ñòîèìîñòü ïðåçåíòà íå ïðåâûøàåò 20 äîëëàðîâ. Ñêðîìíûå óãîùåíèÿ - ÷àøêà êîôå, ïîí÷èêè è ãàçèðîâàííàÿ âîäà - ïîäàðêîì íå ñ÷èòàþòñÿ.

Äåÿòåëüíîñòü ãîññëóæàùèõ ÑØÀ ðåãóëèðóåòñÿ ðÿäîì ìîðàëüíûõ êîäåêñîâ è çàêîíîäàòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ. Îäíèì èç òàêèõ äîêóìåíòîâ, íàïðèìåð, ÿâëÿþòñÿ «Ñòàíäàðòû ýòè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ äëÿ ñëóæàùèõ èñïîëíèòåëüíîé âåòâè âëàñòè».

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ: ÏÎ×ÈÒÀÉ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ×ÈÍÎÂÍÈÊ ÎÁßÇÀÍ: X áûòü ïðèâåðæåííûì ïîëèòèêå ïðåçèäåíòà Êàçàõñòàíà è ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîâîäèòü åå â æèçíü, óêðåïëÿòü àâòîðèòåò ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè; Y íå äîïóñêàòü íåýòè÷íûå âûñêàçûâàíèÿ â àäðåñ äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñóäàðñòâà äàæå â ðàçãîâîðàõ; Z íå âìåøèâàòüñÿ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, íå ëîááèðîâàòü èíòåðåñû ïðåäïðèÿòèé è êîìïàíèé è íå ïîëó÷àòü ïîäàðêè èëè óñëóãè îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö;

ÇÀÁÀÂÍÎ ÊÓÐÜÅÇÛ ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄÀ

Òðåáîâàíèÿ ê äðåññ-êîäó ÷èíîâíèêîâ ÷àñòî ïðèâîäÿò ê êóðüåçàì. Çà ãðàíèöåé åñòü ìàññà ñìåøíûõ çàïðåòîâ, íàïðèìåð íà íîøåíèå ñåêñóàëüíîé îäåæäû èëè… çîëîòûõ çóáîâ

Íîâûé ñâîä ýòè÷åñêèõ ïðàâèë äëÿ ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ ÖÊ Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Êèòàÿ âûïóñòèë â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà. Ñîñòîèò äîêóìåíò èç 52 ïóíêòîâ.  îêòÿáðå æå ïðîøëîãî ãîäà êèòàéñêèå âëàñòè ðåêîìåíäîâàëè ÷èíîâíèêàì è ÷ëåíàì Êîìïàðòèè ïðåçèðàòü ïðîñòèòóòîê è èçáåãàòü ïîñåùåíèÿ çëà÷íûõ ìåñò. Åùå ðàíüøå â âîñòî÷íîé ïðîâèíöèè Øàíüäóí ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ îáÿçàëè åæåãîäíî ïðî÷èòûâàòü ïî òðè ïÿòü êíèã.

×ÈÍÎÂÍÈÊ ÎÁßÇÀÍ: X îòâåðãàòü ïîäàðêè, ïðåäëàãàåìûå â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì îôèöèàëüíûõ îáÿçàííîñòåé. Èñêëþ÷åíèå - ïðåçåíòû íà Ðîæäåñòâî (êàëåíäàðè, çàïèñíûå êíèæêè, êàíöåëÿðñêèå ïðåäìåòû ñêðîìíîé ñòîèìîñòè) ñ íàçâàíèåì èëè çíàêîì êîìïàíèè. Òàêèå ïîäàðêè ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ; Y ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå ðóêîâîäèòåëÿ âåäîìñòâà íà ïîäàðîê îò èíîñòðàííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ÷òîáû íå ïîêàçàòüñÿ íåâåæëèâûì; Z íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ íå ïîêóïàòü òîâàðû è íå ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ôèðìû, äîáèâàþùåéñÿ çàêëþ÷åíèÿ ïðàâèòåëüñòâåííîãî êîíòðàêòà.

×èíîâíèêè ãîðîäà ×æåí÷æîó â ïðîâèíöèè Õýíàíü íå èìåþò ïðàâà íàäåâàòü íà ðàáîòó ÿðêóþ îäåæäó èëè êðàñèòü âîëîñû â íååñòåñòâåííûå îòòåíêè (êðàñíûé, çåëåíûé, ñèíèé). À â ïðîâèíöèè Æåäæàíã ÷èíîâíèöû äîëæíû èñêëþ÷èòü íàðÿäû, êîòîðûå îòêðûâàþò ñïèíó èëè íîãè. Ìóæ÷èíàì íåëüçÿ îòðàùèâàòü áîðîäû, íîñèòü ìàéêè èëè ôðèâîëüíûå ðóáàøêè.

ÊÈÒÀÉ: ÁÅÇ ÏÛØÍÛÕ ÑÂÀÄÅÁ

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß: ÏÐÎÑÒÛÌÈ ÑËÎÂÀÌÈ

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÏÎ-ÊÈÒÀÉÑÊÈ

Ïðàâäà, â êîäåêñå íå ïîÿñíÿåòñÿ, îáÿçàí ëè ãîññëóæàùèé ñîîáùàòü â ïðîêóðàòóðó, åñëè îí ñàì íàìåðåí ñîâåðøèòü êîððóïöèîííîå ïðàâîíàðóøåíèå. Çà íàðóøåíèå ïîëîæåíèé êîäåêñà ÷èíîâíèê äîëæåí áóäåò íåñòè «ìîðàëüíóþ, à òàêæå èíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì».

×ÈÍÎÂÍÈÊ ÎÁßÇÀÍ: Xíå òðàòèòü ãîññðåäñòâà íà âîçâåäåíèå ðîñêîøíûõ ïàðòèéíûõ çäàíèé; Y íå áðàòü ïîäàðêîâ; Z íå óñòðàèâàòü ïûøíûå ñâàäüáû è ïîõîðîíû; [ íå ñîâåðøàòü äîðîãîñòîÿùèõ çàðóáåæíûõ ïîåçäîê;

[ íå äîïóñêàòü ïîäáîðà è ðàññòàíîâêè êàäðîâ ïî ïðèçíàêàì çåìëÿ÷åñòâà è ëè÷íîé ïðåäàííîñòè; \ íå èñïîëüçîâàòü ñâîå äîëæíîñòíîå ïîëîæåíèå, â òîì ÷èñëå ïðè ïîëó÷åíèè òðàíñïîðòíûõ, ñåðâèñíûõ è èíûõ óñëóã; ] â îòíîøåíèÿõ ñ ãðàæäàíàìè áûòü âåæëèâûìè è êîððåêòíûìè, ïðîÿâëÿòü ñêðîìíîñòü; ^ íå äàâàòü ïîâîäà äëÿ îáîñíîâàííîé êðèòèêè ñî ñòîðîíû îáùåñòâà è íå äîïóñêàòü ïðåñëåäîâàíèÿ çà îáîñíîâàííóþ êðèòèêó.

 Êàçàõñòàíå Êîäåêñ âîò óæå ïÿòü ëåò èìååò ñòàòóñ ïðåçèäåíòñêîãî óêàçà è îáÿçàòåëåí ê èñïîëíåíèþ âñåìè ÷èíîâíèêàìè.

ÄÛÐßÂÛÅ ÍÎÑÊÈ ÏÎ-ßÏÎÍÑÊÈ Â ìàãàçèíàõ Òîêèî ïðîäàþòñÿ äûðÿâûå íîñêè, êîòîðûå ïîïóëÿðíû ó ÷èíîâíèêîâ. Ëåòîì â ãîñó÷ðåæäåíèÿõ êîíäèöèîíåðû îõëàæäàþò ïîìåùåíèÿ ëèøü äî òåìïåðàòóðû +28 ãðàäóñîâ.  èòîãå ñëóæàùèå, ñòàâøèå çàëîæíèêàìè äðåññ-êîäà, èäóò íà õèòðîñòè: äûðÿâûå íîñêè õîðîøî âåíòèëèðóþòñÿ, è íîãè íå ïåðåãðåâàþòñÿ. ○

ÀÍÒÈÏÈÐÑÈÍà ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ Ñëóæàùèå ãîðîäêà Áðóêñâèëü âî Ôëîðèäå îáÿçàíû íîñèòü íèæíåå áåëüå è ïîëüçîâàòüñÿ äåçîäîðàíòàìè. Ïîä çàïðåòîì îêàçàëèñü ôóòáîëêè, ãäå åñòü èçîáðàæåíèÿ íàðêîòèêîâ èëè íåöåíçóðíûå ñëîâà, à òàêæå ñåêñóàëüíî ïðîâîöèðóþùèå íàðÿäû. Ïèðñèíã ÷àñòè÷íî ðàçðåøåí: èç-çà ñåðåæåê â óøàõ ïðîáëåì íå áóäåò, à âîò îñòàëüíûå óêðàøåíèÿ äîëæíû áûòü ñïðÿòàíû ïîä îäåæäîé. ○

ÁÅÇÇÓÁÎÑÒÜ ÏÎ-ÒÀÄÆÈÊÑÊÈ Â Òàäæèêèñòàíå ãîññëóæàùèì çàïðåùåíû çîëîòûå çóáû. Åùå â 2006 ãîäó ïðåçèäåíò ñòðàíû ïîòðåáîâàë îò ÷èíîâíèêîâ íåìåäëåííîé çàìåíû êîðîíîê. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîñ÷èòàë, ÷òî çîëîòî âî ðòó âûãëÿäèò ñëèøêîì íåñêðîìíî. Âñå âïàëè â ñòóïîð: â ñòðàíå «þâåëèðíûå» çóáû áûëè â ìîäå.


р6

6 ЖИТТЯ МІСТА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147)

ÂÎÄÍÛÅ «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß»

Äíåïð âî âëàñòè ëèõà÷åé ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

ÄÈÕÀÒÈ ËÅÃØÅ

ÏβÒÐß ÑÒÀª ×ÈÑÒ²ØÈÌ Ìèíóëîãî ðîêó ó ì³ñò³ ìàéæå íà 668 òîíí çìåíøèëèñÿ øê³äëèâ³ âèêèäè â àòìîñôåðó. Íàðàç³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðàöþº ïðîãðàìà ùîäî çìåíøåííÿ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ îñíîâíèìè ï³äïðèºìñòâàìè-çàáðóäíþâà÷àìè ì³ñòà, ùî ðîçðàõîâàíà íà 2008-2015 ðîêè. Íåþ ïåðåäáà÷åíî çìåíøèòè øê³äëèâ³ âèêèäè â ïîâ³òðÿ íà 19, 4 òèñÿ÷³ òîíí. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðîá³ò - ïîíàä 440 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Öå âëàñí³ êîøòè ï³äïðèºìñòâ òà çàëó÷åí³ ³íâåñòèö³¿.

ÍÎÂÈÍÈ ÌÓÇÅÉÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÈÃÎÐÜ ËÀÏØÈÍ,

ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ ÌÂÄ â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè:

 îáëàñíîìó öåíòð³ ñòâîðþþòü íàéá³ëüøèé â êðà¿í³ Ìóçåé ³ñòî𳿠Õîëîêîñòó òà ºâðåéñüêèõ îáùèí. ³í çàéìàòèìå ö³ëèé ïîâåðõ. Ïðåçåíòóâàòè ìóçåéíèé êîìïëåêñ ïëàíóþòü âîñåíè 2011 ðîêó. Íàðàç³ ºâðåéñüêà îáùèíà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðèä³ëÿº âåëèêó óâàãó ïîøóêó ³íôîðìàö³¿ ïðî ïî䳿 Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿, ïîøóêàì ì³ñöü ìàñîâèõ ïîõîâàíü. Äî ðå÷³, äî ö³º¿ ðîáîòè àêòèâíî çàëó÷àòü ìîëîäü. ○

ÄÎ ÑÂßÒÀ

ÌÎÄÍÈÉ ÌÅÃÀÏÎ˲Ñ

- Íàðóøàþò ëþäè äàëåêî íå áåäíûå: äåïóòàòû, ÷èíîâíèêè. Íåäàâíî ìû îñòàíîâèëè êàòåð, êîòîðûé äâèãàëñÿ íà áîëüøîé ñêîðîñòè â ðàéîíå Êîìñîìîëüñêîãî îñòðîâà. Êàòåðîì óïðàâëÿë «ñëåãêà ïîìÿòûé» äåïóòàò ãîðñîâåòà. Ïîòîì íà ñåññèè ýòîò äåïóòàò çàÿâèë, ÷òî ìèëèöèè ñòîèò ñîêðàòèòü ðàñõîäû, ÷òîáû îíè íå «êàòàëèñü íà êàòåðàõ». È íàø áþäæåò ñíèçèëè - ìû ëèøèëèñü òîïëèâà, ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ...

зал начальник линейного отдела милиции речного порта «Днепропетровск» Сергей Роззувайло. Дальше история была еще интереснее: через некоторое время хоз я и н , пренеб-

регая запретом, забрал плавсредство со штрафной площадки. Но уже в 7.30 следующего дня с целью купить пива заехал на катере прямо на пляж Монастырского острова. Жертвами подобной выходки чуть не стали двое купающихся». По словам Сергея Роззувайло, водная милиция догнала любителя быстрой езды в районе Самарского моста,

ÄÅÏÓÒÀÒ Â ÍÅÒÐÅÇÂÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÍÀÅÕÀË ÍÀ ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÈÉ ÏËßÆ но депутат не унимался и во время разбирательств спрыгнул с пирса и поплыл на остров. Там, позже, среди кустов, мирно спящим, его и отыскали сотрудники линей-

ного отдела милиции речпорта. Остается пожелать отдыхающим при виде бешено мчащегося навстречу водного транспорта искать спасения на суше.

ÏÎÂÅÐÍÓÒÈ ÄβÐÓ

Íà Äåíü ì³ñòà â îáëàñíîìó öåíòð³ â³äáóäåòüñÿ ²² Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü ñòèëþ òà êðàñè «Äí³ïðîïåòðîâñüê òà ìîäà». Ïðîõîäèòèìå çàõ³ä íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³. Ö³êàâî, ùî ãîðîäÿíè ï³ä ÷àñ êîíêóðñíèõ ïîêàç³â çìîæóòü ïîáà÷èòè íå ò³ëüêè ìîäí³ òðåíäè, àëå ³ âáðàííÿ, ÿêå â³äîáðàæຠðîçâèòîê êîñòþìà â³ä ìèíóëîãî äî ñüîãîäåííÿ. Ñâî¿ êîëåêö³¿ íà ôåñòèâàë³ ïðîäåìîíñòðóþòü ÿê ïî÷àòê³âö³ ìîäåëüíîãî á³çíåñó, òàê ³ â³äîì³ óêðà¿íñüê³ äèçàéíåðè. ○

Примеров «лихого» вождения на Днепровых водах более чем достаточно. На День молодежи, например, частный катер «взял на

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÏÀÌ’ßÒÜ ÏÎÊÎ˲ÍÜ

Êîãäà âîäíóþ ãëàäü íà áîëüøîé ñêîðîñòè ðàçðåçàåò êàòåð, çà ðóëåì êîòîðîãî íåòðåçâûé õîçÿèí, îòäûõ ãîðîæàí óæå íåëüçÿ íàçâàòü ñïîêîéíûì. Ñåãîäíÿ ðåêà, åå ïîáåðåæüå ëèíèÿ ïîâûøåííîé îïàñíîñòè

таран» городской фонтан «Белый лебедь», хозяин плавсредства не растерялся - после наезда скрылся с места ДТП. Причем так, что сотрудники водной милиции искали его две недели. Ориентировочный ущерб, который любитель острых ощущений нанес городскому фонтану, - около 120 тысяч гривен. «Водителем катера оказался депутат Самарского районного совета, - расска-

Ðåàëüíèé âèá³ð çà ãðîìàäÿíàìè ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ϲÑËß ÇËÈÂÈ

ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÄËß ×ÎÒÈÐÜÎÕ ÐÎÄÈÍ Ìåøêàíöÿì Ëåí³íñüêîãî ðàéîíó, áóäèíêè ÿêèõ çíà÷íî ïîñòðàæäàëè â ðåçóëüòàò³ ñèëüíèõ çëèâ 5 òà 13 ëèïíÿ, ïðèäáàþòü íîâå æèòëî êîøòîì ì³ñüêîãî áþäæåòó. Çà ñëîâàìè ìåðà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ²âàíà Êóë³÷åíêà, ÷îòèðüîì ðîäèíàì êóïëÿòü íîâå ïîìåøêàííÿ, îäí³é, çà ïîáàæàííÿì ñàìèõ ïîñòðàæäàëèõ, âèïëàòÿòü ãðîøîâó êîìïåíñàö³þ. Ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó îòðèìàþòü é ³íø³ ìåøêàíö³ ðàéîíó, ÿêèì íåãîäà çàâäàëà çáèòê³â.

Âèáîðè äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè â³äáóäóòüñÿ â Óêðà¿í³ 31 æîâòíÿ æîâòíÿ,, à ïîë³òè÷í³ âïîäîáàííÿ ãðîìàäÿí ì³ñòà ìàéæå íåâ³äîì³. Ïðî öå çàäóìàëèñü ó ̳æíàðîäíîìó öåíòð³ êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ì. Øâàðöà, ÿêèé îðãà îðãà-í³çóâàâ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñîö³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ. ² îñü ùî âîíî ïîêàçàëî Проект «Реальний вибір», в рамках якого відбувалось опитування, ставить на меті повернути довіру громадян до соціологічних досліджень, адже він не фінансується жодною комерційною або політичною структурою. Дніпропетровськ обрали стартовим майданчиком для втілення проекту в життя. Адже незабаром подібні опитування про-

водитимуть у Павлограді, Кривому Розі, Нікополі та ще у 5 регіонах південного сходу України. «На минулих президентських виборах люди втратили довіру до соціології. Ми

хочемо її повернути. Тому, крім журналістів, за ходом опитування, яке проводилось у людних місцях Дніпропетровська, стежили і представники кількох громадських організацій», - говорить директор регіональних програм МКЦТ Владислав Міхєєв. У ході досліджень опитали 2164 мешканці Дніпропетровська. В анкеті було 2 запитання: 1) Якби вибори відбулись сьогодні, за яку політичну силу ви б проголосували на виборах в органи місцевого самоврядування? 2) Якому з кандидатів на пост міського голови Дніпропетровська віддали б свій голос? Таке ж дослідження центр проводитиме щомісяця, аби відстежити динаміку змін симпатій громадян.

ÍÀز ÑÈÌÏÀÒ²¯

ÊÀÍÄÈÄÀÒÈ: Ç.Êðàñíîâ .................. 25,14% ².Êóë³÷åíêî ................. 19,59% ².Öèðê³í ......................... 8,27% Â.Øèëîâà ........................ 8,8% Â.Òþð³í .......................... 3,10% ²íøèé êàíäèäàò ............ 5,04% ͳ çà êîãî ................... 20,93% Íå âèð³øèëè ................. 9,15%

ÏÀÐÒ²¯: Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â .......... 23,33% Ãðîìàäñüêà ñèëà ...... 18,11% Ñèëüíà Óêðà¿íà ......... 11,41% ÊÏÓ ................................ 4,71% Áàòüê³âùèíà ................ 3,80% Íàøà Óêðà¿íà ............... 3,33% Ãðîìàäà ........................ 1,39% Íàðîäíà ïàðò³ÿ ............ 1,25% ÑÏÓ ................................ 1,20% ²íø³ ïàðò³¿ ..................... 3,74% Íå âèçíà÷èëèñü ........... 8,32% Íå ï³äòðèìóþòü æîäíó ......................... 19,41%


р7

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 7

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

IJËÈËÈÑÜ ÄÎѲÄÎÌ

Êåð³âíèêè ñïåöï³äðîçä³ë³â ÑÁÓ ç 15 îáëàñòåé Óêðà¿íè ç³áðàëèñü 28 ëèïíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà ì³æðåã³îíàëüíó íàðàäó. Ìåòà ç³áðàííÿ - ïîñèëèòè áîðîòüáó ç íàðêîá³çíåñîì. Äëÿ öüîãî îáì³íþâàëèñü äîñâ³äîì

ÑÁÓ ² Ì²Ë²Ö²ß - ÃÎËÎÂͲ ÁÎÐÖ² ÏÐÎÒÈ ÍÀÐÊÎÁ²ÇÍÅÑÓ

ÍÀÉÁ²ËÜØÓ ÇÀ 10 ÐÎʲ ÏÀÐÒ²Þ (760 ÊÃ) ÊÎÊÀ¯ÍÓ ÏÅÐÅÕÎÏÈËÈ Â ÎÄÅѲ

ÍÎÂÈÍÈ ÄÀÉ ÍÀÌÈÒÈ

ÇÀÕÈÑÍÈÊÈ ÏÐÈÐÎÄÈ ×èíîâíèêè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêðàäè ³ «Äí³ïðîâîäãîñïó» ó 2007 ðîö³ õîò³ëè íàìèòè ó ðóñë³ ð³÷îê Äí³ïðî ³ Ñàìàðà â ìåæàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà 750 ãà çåìë³ çà äåðæàâí³ êîøòè. «Äí³ïðîâîäãîñï» ðîçðîáèâ òåõí³êîåêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ, ÿêå íå ìàëî í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ïðîãðàìîþ ïî îçäîðîâëåííþ Äí³ïðà. ×èíîâíèêè, ÿê³ çíàëè, ùî ð³øåííÿ íå â³äïîâ³äຠçàêîíó, âèä³ëèëè íà öå 493 òèñ. ãðí. ç áþäæåòó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðîêóðàòóðà îáëàñò³. Ñïåö³àë³ñòè ïîðàõóâàëè, ùî ÿêáè çåìëþ íàìèëè, òî çáèòêè ñêëàëè á á³ëüøå 4,8 ìëí. ãðí. Àëå ïðàâîîõîðîíö³ âèêðèëè «çàõèñíèê³â ïðèðîäè», ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó.

ÊÐÈÂÀÂÅ ÊÎÕÀÍÍß

ною злочинністю є одним з пріоритетних напрямків роботи, а сьогодні вона переходить на якісно новий рівень. СБУ разом з правоохоронцями повинна стати важливим елементом у загальнодержавній системі бо-

ротьби з наркобізнесом, зокрема у сфері протидії зрощенню криміналітету», - сказав перший заступник Голови Служби безпеки України Володимир Рокитський, який взяв участь у нараді.

ÒÈ ÄÅ ÁÓÂ?

15 ОБЛАСТЕЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ Керівники та співробітники спецпідрозділів, що займаються боротьбою з корупцією та організованою злочинністю, підбили підсумки роботи й обмінялись практичним досвідом з актуальних питань протидії наркобізнесу. «Боротьба з незаконним обігом наркотиків та організова-

ÍÎÂÈÍÈ

Êðà¿íà áåç íàðêîòèêiâ ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

ВЕСЕЛІ «МОРЕПРОДУКТИ» Учасники згадали про ліквідацію міжрегіонального злочинного угруповання у Дніпропетровську, члени якого налагодили постачання та збут великих партій психотропних речовин. Злочинці розповсюджували наркотики у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській та Хмельниць-

кій областях. Під час затримання у ділків вилучили 2 кілограми амфетаміну та 3 тисячі пігулок екстазі. Наркотики ховали у пакетах з-під фруктового соку та упаковках від морепродуктів. Товар на «чорному ринку» потягнув би на 1 млн. грн. Навесні бійці СБУ розкрили найпотужнішу в області нарколабораторію з виготовлення «синтетики», яка «хімічила» 1,5 кг порошку на місяць і продавала його ще на Запоріжчині і Донеччині. Вилучили у них амфе-

таміну більш ніж на 300 тис. грн. А в липні в одеському порту у контейнерах, де мали б бути печі, знайшли аж 760 кілограмів кокаїну. Це найбільша партія наркотиків за останні 10 років в Україні. Наркотик прийшов до нас із Болівії і призначався для поширення по всій Європі. Начальник УСБУ в Дніпропетровській області генерал-майор Володимир Верхогляд запевнив Володимира Рокитського, що всі завдання бійці Служби безпеки виконають з честю.

ÃÎÐß× ÅÅ ÊÈÍÎ ÃÎÐß×ÅÅ

 èþëå â Äíåïðîïåòðîâñêå çàäåðæàëè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà çà ðàñïðîñòðàíåíèå äåòñêîé ïîðíîãðàôèè. È âîò íà äíÿõ âèäåîìàòå âèäåîìàòå-ðèàëû, èçúÿòûå ó «ïîðíóøíèêà», ïåðåäàëè â Èíòåðïîë Выйти на распространителей порнографии трудно, так как сбыт продукции совершается по закрытым каналам. «Поймать виновника удалось благодаря сотрудникам нашего отдела, которые ежечасно проводят мониторинг и анализ Интернета, ищут потенциальных распростра-

ÄÅÒÑÊÎÅ ÏÎÐÍÎ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄßÒ

нителей. Интерпол нам тоже помог», - заявил начальник сектора Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУМВД Украины в Днепропетровской области Андрей Аверьянов. Абсолютное большинство видео с детской порнографией производится не «промышленно», как взрослая, а «кустарно». Это маленькие видеоролики, часто не очень высокого качества изображения, которые снимают сами растлители несовершеннолетних. Такое видео снимают по всему миру, и жертвы педофилов находятся во многих странах. Чтобы помочь найти извращенцев, днепропетровская милиция помогает Интерполу в ответ. Фактов производства детской «клубнички» у нас в регионе пока не фиксиро-

ÏÅÐÅÏËÓÒÀËÀ ÏÅÄÀ˲

ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÀÂÒÎÌÈÉÖ² 20-ð³÷íà ñòóäåíòêà ó Êðèâîìó Ðîç³ âîä³éñüêèõ ïðàâ íå ìàëà, àëå âçÿëà ó ñâîãî äÿäüêà «ïîçàøëÿõîâèê» ïîêàòàòèñÿ. Ïî äîðîç³ çà¿õàëà íà àâòîìèéêó. Êîëè 23-ð³÷íèé «ìèéíèê» äîïîìàãàâ ¿é çà¿õàòè â áîêñ, ä³â÷èíà ïåðåïëóòàëà ãàç ³ç ãàëüìàìè ³ íà¿õàëà íà õëîïöÿ, ïðèòèñíóâøè ìàøèíîþ éîãî äî ñò³íè. Çðîçóì³âøè, ùî íàêî¿ëà, ñòóäåíòêà âòåêëà, àëå çãîäîì ¿¿ çíàéøëè. Ïîñòðàæäàëîìó õëîïöþ ë³êàð³ àìïóòóâàëè íîãó. À ä³â÷èí³ çàãðîæóº â³ä 3 äî 8 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ïîêàðàííÿ çà íå¿ ïîâèíåí ïîíåñòè ¿¿ äÿäüêî, ÿêèé äàâ ìàøèíó ëþäèí³ áåç ïðàâ. ○

ßÊÅ ÙÅ ÏÎÐÓØÅÍÍß?

ÄÎÁÐÈÉ ÃÀDzÂÍÈÊ

ÊÓÄÈ? - ÍÀ ²ÉÍÓ!

ÂÎËÎÄÀв ѲÒÓ

ÂÈÄÅÎ ÑÍÈÌÀÞÒ ÑÀÌÈ ÏÅÄÎÔÈËÛ вали. А против задержанного за распространение возбуждено уголовное дело за «ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» и ему грозит не менее 5-ти лет лишения свободы. Также он не сможет занимать должности, связанные с аудио-, видеопродукцией.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

cmyk

Ïðàö³âíèê ÂÀÒ «Äí³ïðîãàç» ïåðåâ³ðÿâ áóäèíîê ó Ñàìàðñüêîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ó ì³ñöåâîãî ìåøêàíöÿ âèÿâèâñÿ ïîøêîäæåíèé ë³÷èëüíèê ãàçó. Øòðàô çà òàêå ïîðóøåííÿ ñÿãຠ6 òèñ. ãðèâåíü. Àëå çà 2200 ãðèâåíü «ãàç³âíèê» ïîãîäèâñÿ çàêðèòè î÷³ íà ïîðóøåííÿ, ÿêå çàãðîæóâàëî æèòòþ ëþäåé. ϳñëÿ îòðèìàííÿ õàáàðà ïðàö³âíèêà çàòðèìàëè. Êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïåðåäàëè äî ñóäó.

«Ëþáèòåëè» äåòåé ÄÀÐÜß ÊÀËÈÍÎÂÑÊÀß

ßêùî íå ðåâíóº, òî íå êîõàº. Àëå ³íêîëè ðåâíîù³ ñòàþòü çàíàäòî ñèëüíèìè. Öèìè äíÿìè ó Ïàâëîãðàä³ 26-ð³÷íà äðóæèíà ÷åêàëà âäîìà íà ÷îëîâ³êà, ÿêèé äîâãî íå ïîâåðòàâñÿ. Áëèçüêî 3-¿ ãîäèíè íî÷³ â³í ïðèéøîâ, àëå æ³íêà âæå âòðàòèëà ãîëîâó. Êóõîííèì íîæåì âäàðèëà ñâîþ äðóãó ïîëîâèíó. Ïîñòðàæäàëîãî â³äâåçëè äî ë³êàðí³. Íà ùàñòÿ â³í íå ïîìåð, àëå ÷è áóäå ùå êîõàííÿ ó ö³é ñ³ì’¿ - âåëèêå ïèòàííÿ. Òèì ïà÷å, ùî äðóæèíó çàòðèìàëè ³ âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè.

Ìèíóëèé òèæäåíü âèÿâèâñÿ ïàòðîííî-çáðîéíèì ó íàøîìó ðåã³îí³. Ó í³êîïîëü÷àíèíà ïðàâîîõîðîíö³ âèëó÷èëè «ñàìîïàë». Ó ìîëîäèêà â Êðèâîìó Ðîç³ çíàéøëè 69 ïàòðîí³â äî àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà. Âîä³é «æèãóë³â» ó Ìåæ³âñüêîìó ðàéîí³ ¿çäèâ ç ï³ñòîëåòîì êàë³áðó 9 ìì. À â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÷îëîâ³ê ç îáð³çîì ãâèíò³âêè «Ìàóçåð» õîäèâ ïî âóëèö³. Ëþáëÿòü ëþäè çáðîþ. Ç íåþ â³ä÷óâàºø ñåáå âîëîäàðåì ñâ³òó.


р8

8 НАВКОЛО ХАРЧІВ ○

ÏÐÈÁÈÐÀËÈ ÐÀÇÎÌ Ç ÌÅÐÎÌ Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ ó Ïàâëîãðàä³ ïðîéøîâ çàãàëüíîì³ñüêèé ñóáîòíèê. Ïðèáèðàëè ð³äíå ì³ñòî á³ëüøå òðüîõ òèñÿ÷ ãîðîäÿí. À ì³ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Êóêë³í î÷îëèâ ðîáîòó ó ïàðêó ì³êðîðàéîíó ÏÌÇ - ðàçîì ç íèì òóò ïðàöþâàëè 80 ñï³âðîá³òíèê³â âèêîíêîìó. Çàãàëüíèìè çóñèëëÿìè, çîêðåìà, áóëî ïðèáðàíî á³ëüøå 55 ãà òåðèòî𳿠ì³ñòà. Ùå îäíå âåëèêå ïðèáèðàííÿ ó Ïàâëîãðàä³ çàïëàíóâàëè ïåðåä Äíåì íåçàëåæíîñò³ - 21 ñåðïíÿ. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

Âëàäà Êðèâîãî Ðîãó ³í³ö³þâàëà ïðîâåäåííÿ ó ì³ñò³ îãëÿäó-êîíêóðñó ùîäî áëàãîóñòðîþ. Ïðèñâÿ÷åíèé çàõ³ä ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè òà Ñâÿòó êâ³ò³â. Ó ì³ñüêâèêîíêîì³ âæå ñòâîðèëè êîíêóðñíó êîì³ñ³þ. Ïðîâîäèòèìóòü êîíêóðñ ó äâà åòàïè â áàãàòüîõ íîì³íàö³ÿõ. Çîêðåìà, ïðåäñòàâíèêè âëàäè âèçíà÷àòèìóòü êðàùó âóëèöþ, êðàùèé ïàðê ³ êðàùèé ôîíòàí. ○

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147)

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

«ÏÐÎÌÅÒÅß» ÏÅÐÅÄÀËÈ «ÄÎÐÎÆÍÈÊÓ» Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ð³øåííÿì ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ç áàëàíñó óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà íà áàëàíñ ÊÏ «Äîðîæíèê» ïåðåäàíî íèçêó ì³ñüêèõ ïàì’ÿòíèê³â. Éäåòüñÿ ïðî ïàì’ÿòíèêè Øåâ÷åíêó, «Ïðîìåòåé», Çíàê «Æåðòâàì òðàìâàéíî¿ òðàãå䳿», áðàòñüêó ìîãèëó âî¿í³â ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè, Ñòåëó âî¿íàìâèçâîëèòåëÿì, ïàì’ÿòíèé çíàê «Ë³òàê», ïàì’ÿòíèêè Ëåí³íó, âî¿íàì-àôãàíöÿì òà òàíê³ñòàì-âèçâîëèòåëÿì ì³ñòà. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÏÎËÞÂÀÍÍß ÍÀ ÏÅÐÍÀÒÈÕ ²ç 18.00 14 ñåðïíÿ 2010 ðîêó â³äêðèâàºòüñÿ ñåçîí ïîëþâàííÿ íà ïåðíàòó äè÷èíó, ÿêå áóäå ïðîâîäèòèñÿ äî 26.12.2010 ïî ñåðåäàõ, ñóáîòàõ ³ íåä³ëÿõ, äëÿ âëàñíèê³â ìèñëèâñüêèõ ñîáàê äîäàòêîâèé äåíü ïîëþâàííÿ íà ïåðíàòó äè÷èíó - ÷åòâåð. Äî òèõ, õòî ïîðóøóº âñòàíîâëåíèé ïîðÿäîê ïîëþâàííÿ òà ïîâîäæåííÿ ç³ çáðîºþ, à òàêîæ âæèâຠñïèðòí³ íàïî¿ ï³ä ÷àñ ïîëþâàííÿ, áóäóòü âæèâàòèñÿ æîðñòê³ çàõîäè ðåàãóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ßÍÀ ÑËÀÁÛØÅÂÀ

Íàøè ïðîäóêòû è ïðîèçâîäèòåëåé æäåò òîòàëüíàÿ ïðîâåðêà. Ïî åå ðåçóëüòàòàì âñåðüåç äîñòàíåòñÿ íåêà÷åñòâåííûì òîâàðàì. Êàê íèêîãäà, íà íàëè÷èå ÃÌÎ áóäóò «øåðñòèòü» äåòñêîå ïèòàíèå è ïðîäóêòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. «Çàñâåòèâøèõñÿ» Ãîñïîòðåáñòàíäàðò âêëþ÷èò â êàòàëîã íåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè è íåäîáðîñîâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Òàêîå èçäàíèå äîëæíî ïîÿâèòüñÿ óæå â ñåíòÿáðå ЗАКЛЕЙМЯТ ПОЗОРОМ

ØÓÊÀÒÈÌÓÒÜ ÊÐÀÙÈÉ ÔÎÍÒÀÍ

Êàæäûé ïðîäóêò óçíàåì «â ëèöî»

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Сейчас на государственном уровне разрабатывают формат реестра. В нем будут разделы, посвященные продуктам питания. Эти данные станут регулярно публиковать на веб-портале Госпотребстандарта, в профильных и всеукраинских СМИ. В Госбюджете на отбор продукции и проведение лабораторных исследований всего предусмотрено 1 млн. 800 тыс. грн. Деньги выделят в III и IV кварталах. Тогда Госпотребстан-

ÍÈÍÀ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ,

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÓÑÈËÈÒ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÞ дарт сможет проводить более эффективные проверки качества и безопасности продукции. Интересно, что в 2008 году на отбор образцов и лабораторные проверки в бюджете запланировали 8 млн. грн., а выделили лишь 2,4 млн. грн. В бюджете 2009 года такая строка вообще отсутствовала. Правда, в этом году Госпотребстандарт на-

ÈÇ ÃÎÑÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈÅ ÂÛÄÅËßÒ 1,8 ÌËÍ. ÃÐÍ.

шел аргументы для Минфина, чтобы те отыскали деньги «для общего дела».

ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ НЕ НАШЛИ В Днепропетровской области к разработке общественно-полезного каталога пока не приступили. Как сообщил «Вістям» и.о. замгендиректора по сертифи-

çàìíà÷àëüíèêà ãëàâíîãî Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: - Äëÿ êîíòðîëÿ ïðîäóêòîâ íà íàøå óïðàâëåíèå èç Ãîñáþäæåòà âûäåëåíî 137 òûñ. ãðí. Êàê òîëüêî çàéäóò äåíüãè, ïðîâåäåì òåíäåð è ñðàçó ïðèñòóïèì ê ðàáîòå. Ïðîäóêòû äåéñòâèòåëüíî íóæíî ïðîâåðÿòü - è íå òîëüêî íà íàëè÷èå ÃÌÎ. Êðîìå äåòñêîãî ïèòàíèÿ è ïðîäóêòîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè â ïëàíàõ - ïðîâåðèòü áåíçèí, íà íåãî ñåé÷àñ ìíîãî íàðåêàíèé. Òàê ÷òî íåäîáðîñîâåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè îòâåòÿò çà ñâîè îøèáêè. кации «Днепрстандартметрология» Руслан Голубь, о нововведении знают в службе, но документ пока «работает» только на бумаге. Что касается контроля продуктов, то его проводят постоянно, но сказать, что есть злостные нарушители, не могут. По мнению специалистов, контроль качества продукции усилит конкуренцию и уведет с рынка недобросовестных производителей.

Ó ÍÀÑ Ê ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÊÀÒÀËÎÃÀ ÏÎÊÀ ÍÅ ÏÐÈÑÒÓÏÈËÈ

ÂÑÅ «ÏËÛÂÅÒ»

Êîãäà õîëîäèëüíèêè íå ñïàñàþò… лам защиты прав потреби- меньше +26 0С. А если товар телей Нина Перепелица. - выставлен на стеллажах, Поэтому даже в холодиль- то он приходит в негодÂûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ных камерах срок годности ность еще до истечения âîçäóõà â äíåïðîïåòðîâсрока реализации. Особенпищи уменьшается». ñêèõ ñóïåðìàðêåòàõ íå Например, для хране- но это касается рыбных ïîäõîäèò äëÿ õðàíåíèÿ ния сгущенного молока консервов и шоколадных ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ нужна температура от 0 до конфет. Сладости при таЕжедневно с прилавков +10 0С, но почти во всех на- кой жаре просто «плывут» супермаркетов «выгружа- ших магазинах она не в коробках. ют» вялые овощи и фрукты. Они портятся из-за ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ слишком высокой температуры. Не помогают и ра, íà÷àëüíèê îòäåëà ботающие в помещении ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ãëàâíîãî кондиционеры. îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì «У оборудования недо- çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: статочно мощности для - Ïðè âûáîðå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ íóæíî нормального хранения îáÿçàòåëüíî ñìîòðåòü íà ìàðêèðîâî÷íûé ÿðëûê. продуктов, - говорит зам. Åñëè òîâàð ðåêîìåíäóþò õðàíèòü ïðè òåìïåðàòóðå íå âûøå начальника главного обла+10 0Ñ, òî ëó÷øå åãî âîîáùå íå ïîêóïàòü. стного управления по деÍÈÊÀ ÊÎÇÀ×ÓÊ

ÇÎß ÁÎÐÙ

+260Ñ - «ÍÎÐÌÀ» ÏÎ×ÒÈ ÄËß ÂÑÅÕ ÌÀÃÀÇÈÍΠÃÎÐÎÄÀ Интересно, что в одном из городских супермаркетов кондиционеров и вовсе нет. Вместо них там работает дорогое холодильное оборудование с открытыми прилавками. Но из-за притока тепла оно все равно не обеспечивает нужные условия хранения. В то же время, за последние пять лет жалобы на продукты питания уменьшились вдвое, отмечает Нина Перепелица. Это связано с развитием больших торговых сетей.


р1

89 ТВПРОГРАМА ○

09.30, 05.00 Х/ф «Двадцать дней без вой ны» 12.00 Д/ф «Бомба в метро» 13.00 Д/ф «Оружие будущего» 14.00 Д/ф «Инженерные катастрофы» 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 15.25 Развлекательный дайджест 15.45 Зоряний час 16.00 Д/ф «Военная тайна» 17.00 Знак восклицания 18.00, 20.30, 03.00 «Сегодня» 19.25, 00.25 Экономические новости 19.50 «Приемная депутата» 20.00 Деревня дураков 21.00 Д/с «Мегакатастрофы» 22.00 Т/с «Числа» 23.00, 03.30 Правда Романа Скрыпина 23.30 Д/ф «Тайная война агента «Стэнли» 00.30 Х/ф «Обнимая темноту 2» 01.30 Х/ф «С ветерком в Вегас» 04.00 Музыка на канале

УТ1 ПРОФИЛАКТИКА Окно в Америку Право на защиту Новости Euronews Деловой мир. Агросектор Х/ф «Тревожный отпуск адвоката Ла риной» 17.15, 01.45 Т/с «Дьявол из Орли. Ангел из Орли» 18.15, 21.20 Деловой мир 18.35, 21.30 Мир спорта 18.55 Футбол. Чемпионат Украины. Первая лига. «Крымтеплица» (Молодежное) 8 «Львов» (Львов) 21.00, 01.20 Итоги дня 21.50 «Предупреждение» 22.50 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.10 Спорт 23.25 От первого лица 00.15 Путь к святыне «Киевский некрополь. Лукьяновский заповедник» Т/с «Меч» «Понять. Простить» «Жди меня» Т/с «Соседи» Новости Т/с «Хозяйка Тайги» Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» «Подробности» Т/с «Обручальное кольцо» Т/с «Катерина» Т/с «В круге первом»

СТБ

34 КАНАЛ 14.00 «Музыка» 14.30 «Медикус» 15.00, 16.50, 23.35 «Телегазета «Реклама+» 15.10 CHATRIX 16.30 «Энциклопедия» 17.00, 20.30, 23.00 Блицфакт 17.10 «Справедливость» 18.05 «Честно». «Продам себя по частям» 18.55 «Калейдоскоп дикой природы» 19.15 «Великие» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Ваш адвокат» 21.05 «Точка кипения» 22.05 «Удивительный мир военных машин» 23.45 «Дело вкуса» 00.10 «Особенности местной рыбалки» 00.40 «Ради смеха» 01.00 «Сказки для взрослых»

1+1 08.00 09.05 09.25 11.15 13.35 15.30 16.30

9 КАНАЛ 06.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 18.30 «Оперативная служба8112» 07.30 Классная реклама 08.00, 19.30 Сегодня НТВ 08.30 «Алеф 8 в наше время»

«Завтрак с 1+1» М/ф М/ф «Возвращение в Гайю» Х/ф «Роковая красотка» Х/ф «Любовный менеджмент» Т/с «Маргоша 2» «Анатомия славы»

УТ1

ИНТЕР 07.00 09.00 10.00 11.10 12.20 12.50 14.10 15.15 16.10 17.20 18.00 18.10 19.05 20.00 20.25 21.25 23.30

«Утро с Интером» Т/с «Возвращение Мухтара2» Т/с «Петровка, 38» «Детективы» «Знак качества» Т/с «Агент национальной безопасно сти4» Т/с «Меч» «Судебные дела» «Понять. Простить» Т/с «Соседи» Новости Т/с «Хозяйка Тайги» Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» «Подробности» Т/с «Обручальное кольцо» Т/с «Катерина» Т/с «В круге первом»

9 КАНАЛ 06.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 18.00, 20.30, 03.00 «Сегодня» 07.30, 23.00, 03.30 Правда Романа Скрыпина 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала

08.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.30, 15.25 Развлекательный дайджест 09.00 Комедийный коктейль 09.45, 05.00 Х/ф «Поздние свидания» 12.00, 17.00 Т/с «Острог. Дело Федора Сече нова» 13.00 Д/ф «Оружие будущего» 14.00 Д/ф «Мегакатастрофы» 15.45 Зоряний час 16.00 Военная тайна 18.30 Д/ф «Серые цветы» 19.30 Сегодня НТВ 20.00 Деревня дураков 21.00 Д/ф «Вселенная» 22.00 Т/с «Числа» 23.30 Д/ф «Красный туман» 00.30 Х/ф «Запрещенная дорога» 01.30 Х/ф «Обнимая темноту 2» 04.00 Музыка на канале

11 КАНАЛ 06.15 «Страна чудаков» 07.00, 08.35, 19.00, 21.45, 00.35 Новости 07.30 «Штрих8код» 07.45 «Гамма вкуса» 08.15 «Родительский клуб» 09.00 Т/с «Кадеты» 11.00, 22.25 Т/с «Счастливы вместе» 12.00 «ВСЕ для ВАС» 12.15, 23.20 Интуиция 13.30 М/с «Большое мультипликационное шоу» 13.50 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.25, 15.45 Teen Time 14.30 Т/с «Третья планета от солнца» 14.45 Т/с «4400» 15.50 Т/с «Ранетки» 16.50, 20.20 Т/с «Папины дочки» 17.50, 21.20 Т/с «Воронины» 19.20 Т/с «Курсанты»

1+1 07.20 «Смакуємо» 08.00 «Завтрак с 1+1» 09.15 М/ф «Тайна крыс» 10.55, 00.15 Х/ф «Ветер в вербах» 13.00 Т/с «Шальной ангел» 14.05 Д/ф «О чем говорит человек, когда мол8 чит. Детектор лжи» 15.05 Т/с «Маргоша 2» 16.10, 20.05 Т/с «Анжелика» 17.15, 19.30 «ТСН» 17.25, 18.25 Т/с «Закон и порядок2. Отдел оперативных расследований» 19.25 «Погода»

СТБ 09.00 Х/ф «От тюрьмы и от сумы» 11.35 «Необъяснимо, но факт» 12.50 «Битва экстрасенсов» 13.55 «Моя правда» 14.55 «Давай поженимся» 16.55, 18.15, 22.20 Т/с «Адвокат» 18.00, 22.00 «Вікна8 Новини» 19.15 «Правила жизни» 20.15 «Следствие вели» 21.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 00.40 «Вікна8Спорт» 00.50 «Бизнес+» 00.55 Х/ф «Дни Турбиных»

34 КАНАЛ 07.00 «Давай попробуем?» 08.00, 13.00, 17.00, 20.30, 23.00 Блицфакт 08.35 «Герои и неудачники» 09.00, 12.50, 16.50, 23.35 «Телегазета «Рек8 лама+» 09.10 «Калейдоскоп дикой природы» 09.30 «Мой малыш» 10.00 «Неизвестная планета» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30, 16.30 «Энциклопедия» 13.10, 17.10 «Трудовые резервы» 13.20 «Школа выживания» 14.30 «Между строк» 15.10 CHATRIX 17.20 «Зеркало истории» 17.50 «Розумашки» 18.10 «Честно». «Деньги в мусоном ведре» 19.00 «Як живемо» 19.20 «Великие» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Чего хочет женщина» 21.05 «Звездные истории» 21.30 Т/с «Нина» 22.30 «Громкое дело» 23.45 «НАШ САД» 00.10 «ШТРИХ8КОД» 00.30 «Феерия путешествий» 01.00 «Сказки для взрослых»

ICTV 07.45, 08.45, 12.45, 01.10 «Факты» 07.55, 08.55, 12.55, 19.15, 01.25 Спорт 08.00 Деловые факты 08.05 Деловые факты. Деньги 08.35 300 сек/час

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

TET

НТВМИР 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 06.15, 07.15 Чрезвычайное происшествие 06.20, 07.20 Тест8драйв 06.25 «Один день» 06.50 Умные деньги 06.55 Дежурный врач 07.25 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.30 Кулинарный поединок 08.30 Воскресная клипомания 09.55 Следствие вели... 11.00 Суд присяжных 12.35 «Русские сенсации» 14.05 Чрезвычайное происшествие. Расследо8 вание. «Чудеса медитации» 14.30, 17.30, 01.3501.57 Обзор. Чрезвычай8 ное происшествие 15.35 Чистосердечное признание 16.05 Криминальная Россия 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.25 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 20.20 Т/с «Час Волкова». «Игрок», «Жерт ва суккуба» 22.40 Т/с «Тульский Токарев» 23.40 Т/с «Россия молодая», 5 с. «Крепос ти быть!» 00.55 «Ты смешной!»

14.00 ПРОФИЛАКТИКА Мультфильмы Днепровская панорама ДЕНЬ.Новости Х/ф "Военнополевой роман" Свое мнение "ДЕНЬ.Новости" Днепровская панорама Краеведческое путешествие Тема дня «ДЕНЬ.Новости» Днепропетровщина презентует Лечение алкоголизма и ожирения «Тише, мыши!» «ДЕНЬ.Новости» Тема дня Х/ф «Берегите женщин», 1с.

TET 07.00 Седьмое небо 07.30, 19.30, 23.00 «Дом82» 08.30 М/с «Душкипризраки» 09.30, 23.30 «Дивись, хто прийшов!» 11.00 «Цена любви» 12.00, 17.00 Т/с «Баффи победительница вампиров» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Медвежонок Киссифур» 14.30 М/с «Веселый колледж» 15.00 М/с «Черепашкининдзя» 16.00 Т/с «Простые истины» 18.00 Т/с «Боишься ли ты темноты?» 18.30 «Ералаш» 19.00, 20.30 Т/с «Универ» 21.00 «Званый ужин» 22.00 «Давай попробуем» 00.00 Т/с «Клуб»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ.»Новости» 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15, 14.45, 17.30 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Василиса Прекрасная» 12.00 М/ф 13.25 Х/ф «Берегите женщин», 1 с. 15.30 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 1 с. 16.40 Не хлебом единым 18.00 Киносеанс + 18.30, 22.00 Тема дня 20.00 Д/ф «Мир животных» 20.20 Лечение алкоголизма и ожирения 22.35 Х/ф «Берегите женщин», 2 с. 06.00 «История Украины» 06.40 Х/ф «Дума о Ковпаке», 1 с.

ТРК «УКРАИНА» 14.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3» 14.40 Т/с «След» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.00, 19.00 События 17.10 Критическая точка 18.00 Т/с «Ефросинья» 19.20 Т/с «Девятый отдел» 20.20 Т/с «Вы заказывали убийство» 21.20 Х/ф «Люди в черном» 23.20 Х/ф «Гудзонский ястреб» 01.20 Х/ф «Полиция Майами: Отдел нра вов»

27 КАНАЛ

ОРТМ

ENTER

08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.20 Раньше всех 08.50 Малахов + 10.00 Модный приговор 11.20 Участок 12.20 Детективы 13.00 Другие новости 13.20 Понять. Простить 14.20 «Хочу знать» 14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 15.50 Федеральный судья 17.00 Вечерние новости 17.20 «След» 18.00 Давай поженимся! 19.00 Жди меня 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Танго с ангелом» 21.30 Т/с «Химик» 22.30 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 00.20 Х/ф «Золото Маккенны»

05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.30, 20.00 «Життя» 07.15, 15.50 М/ф ○

07.55, 08.55, 12.15, 16.10, 18.25, 20.35, 22.20 «Днепровская неделя» 08.00 Уганда 08.30, 09.30 Твой хит 09.00 Портреты дикой природы 11.00 Живое богатство Украины 11.30 Тайны 12.20 М/ф 13.00, 19.00 Эра образования 16.15 Х/ф «84 Чарли Мопик» 18.10, 22.00 Сильные мира сего 18.45 Встречи с доктором Омельченко 20.40 Х/ф «Неизвестный солдат» 22.25 Медицинский детектив 23.30 СHATRIX

06.25, 15.40 «Детский сеанс» 08.05, 14.55 «Киноляпы» 08.45 Х/ф «Неразлучные друзья» 10.40, 12.00, 17.15 «Витрина8ТВ» 11.15, 18.15, 00.10 «Саундтреки» 12.55 Х/ф «Инспектор уголовного розыс ка» 19.05 Х/ф «Дважды рожденный» 21.30 Х/ф «Универсальный солдат 3» 00.35 Х/ф «Последнее дело Ламарки»

09.00 Т/с «Леся+Рома» 09.35, 22.00 Comedy Club 10.40 Т/с «Солдаты» 11.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.00 Анекдоты по8украински 13.30 Х/ф «Эффект близнецов» 15.30, 19.55 Т/с «Хиромант» 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Мен ты2» 18.45 Факты. Вечер 19.20 Чрезвычайные новости 23.00 Т/с «Сопрано» 01.35 Х/ф «Лучший стрелок»

НТН

Іменинники дня: ПАНТЕЛЕЙМОН, МИКОЛА, КЛИМЕНТІЙ, ГЕРМАН, АНФІСА

07.00 Седьмое небо 07.30, 19.30, 23.00 «Дом82» 08.30 М/с «Душкипризраки» 09.30, 23.30 «Дивись, хто прийшов!» 11.00 «Цена любви» 12.00, 17.00 Т/с «Баффи победительница вампиров» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Медвежонок Киссифур» 14.30 М/с «Веселый колледж» 15.00 М/с «Черепашкининдзя» 16.00 Т/с «Простые истины» 18.00 Т/с «Боишься ли ты темноты?» 18.30 «Ералаш» 19.00, 20.30 Т/с «Универ» 21.00 «Званый ужин» 22.00 «Давай попробуем» 00.00 Т/с «Клуб»

Сх. 05.38 Зах. 20.27 Трив. дня 14.49

21.05, 01.50 Х/ф «Охотники за сокровища ми» 23.15 Д/ф «Пираты ХХI века»

22.50 Т/с «Закон и порядок» 23.50 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 01.20 Х/ф «Огр»

НТН

Зах. 19.51 Сх. 04.28 Остання чв. 3 серпня

06.00 ПРОФИЛАКТИКА 14.00 Т/с «Казакиразбойники» 16.30 Х/ф «Дума о Ковпаке», 1 с. 18.35 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.50 «Свідок» 19.20 Т/с «Ментовские войны 4» 21.50 Т/с «CSI: ЛасВегас»

Вівторок, 10 серпня 07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.10 Эра бизнеса 07.20, 08.10, 23.10 Спорт 07.30 М/ф 07.45 Автодрайв 08.40 Полезные советы 09.00 ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ. Гимн Укра8 ины 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.35 Х/ф «Расмусбродяга» 12.10, 18.15, 21.20 Деловой мир 12.20 Желаем счастья 12.45 Х/ф «Чучело» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.45 Д/с «Архитектурные шедевры» 16.25 Шаг к звездам 17.15, 01.45 Т/с «Дьявол из Орли. Ангел из Орли» 18.45, 21.30 Мир спорта 19.00 О главном 19.50 Мужской клуб. Путь чемпиона. Олег Ефимович 8 Ксиа Ю Квинг 21.45 Т/с «Кокон» 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 00.15 Путь к святыне. «Птица осененная...»

51 КАНАЛ

ICTV

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

Comedy Club Т/с «Сопрано» «Факты» Х/ф «Приключения в Динотопии»

05.00 14.00 14.50 15.15 15.20 16.50 17.15 17.30 18.00 18.30 19.15 20.00 20.20 20.45 21.15 22.00 22.35

07.20 Х/ф «Черная борода» 10.45 Х/ф «Эффект близнецов» 12.50 Революция...По8нашему! 13.55 Провокатор 14.50 Т/с «По закону» 15.50 Т/с «Менты1» 16.50 Х/ф «День Д» 18.45 Факты. Вечер 19.15, 01.25 Спорт 19.20 Чрезвычайные новости 19.55 Т/с «Хиромант»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

22.00 23.00 01.10 01.35

14.00 «Русские сенсации. Проклятые звезды» 14.55 «Давай поженимся» 16.55, 18.15, 22.20 Т/с «Адвокат» 18.00, 22.00 «Вікна8 Новини» 19.15 «В поисках истины» 20.20 «Следствие вели» 21.35 Т/с «Кулагин и партнеры» 00.40 «Вікна8Спорт» 00.50 «Бизнес+» 00.55 Х/ф «Дни Турбиных»

11 КАНАЛ

ИНТЕР 14.00 15.05 15.50 17.20 18.00 18.10 19.05 20.00 20.25 21.25 23.30

17.35, 19.30 «ТСН» 17.45 Х/ф «Зимний роман» 19.25 «Погода» 20.05 Т/с «Анжелика» 21.05, 00.50 Х/ф «Подарок» 23.20 Д/ф «О чем говорит человек, когда мол8 чит. Детектор лжи» 00.20 «Наша Russia»

14.00 М/с «Большое мультипликационное шоу» 14.25, 15.45 Teen Time 14.30 Т/с «Третья планета от солнца» 14.50 Т/с «4400» 15.50 Т/с «Ранетки» 16.50, 20.20 Т/с «Папины дочки» 17.55, 21.20 Т/с «Воронины» 19.00, 21.45, 00.40 Новости 19.20 Т/с «Курсанты» 22.25 Т/с «Счастливы вместе» 23.20 Интуиция

Сх. 05.37 Зах. 20.29 Трив. дня 14.52

Понеділок, 9 серпня 09.00 14.10 14.35 15.00 15.15 15.25 15.35

Зах. 20.15 Сх. 05.57 Новий міс. 06.08 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 «Свідок» 09.00, 21.50 Т/с «CSI: ЛасВегас» 10.00, 22.50 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 01.20 «Уголовные дела» 12.00 Т/с «Инспектор Деррик» 13.10, 19.20 Т/с «Ментовские войны 4» 15.10 Х/ф «За прекрасных дам!» 16.35 Х/ф «Дума о Ковпаке», 2 с. 18.35 «Речовий доказ» 23.50 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник»

НТВМИР 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 06.15, 07.10 Чрезвычайное происшествие 06.20, 07.15 Тест8драйв 06.25 «Один день» 06.50 Умные деньги 07.20 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.30 Квартирный вопрос 08.30 Едим дома! 09.55, 19.25 Т/с «Передел. Кровь с моло ком» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Час Волкова». «Игрок», «Жерт ва суккуба» 14.30, 17.30, 01.3501.57 Обзор. Чрезвычай8 ное происшествие 15.35 Чистосердечное признание 16.05 Криминальная Россия 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 20.20 Т/с «Час Волкова». «Неспокойный покойник», «Тени прошлого» 22.40 Т/с «Тульский Токарев» 23.40 Т/с «Россия молодая», 6 с. «Здрав ствуй, кормщик!» 00.55 «Ты смешной!»

ENTER 06.20, 16.00 «Детский сеанс» 08.00, 00.00 «Киноляпы» 08.45 Д/ф «Настоящий Брюс Ли» 10.55, 12.10, 17.25 «Витрина8ТВ» 11.35, 15.25, 18.25 «Саундтреки» 13.20 Х/ф «Дважды рожденный» 19.00 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 21.30 Х/ф «Снежное чудо» 00.25 Х/ф «Универсальный солдат 3»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 08.00, 18.30, 20.00 «Життя»

Іменинники дня: ОСТАП, ПРОХОР, НИКАНОР, МУСІЙ, ІРИНА, ТИМОФІЙ 07.20 Медицина 07.30, 15.50 М/ф 07.55, 10.00, 12.15, 16.45, 18.25, 20.35, 22.20 «Днепровская неделя» 08.30 Твой хит 09.00, 13.00, 19.00 Эра образования 11.00 Право на жизнь 12.20 М/ф 16.50, 20.40 Х/ф «Неизвестный солдат» 18.10, 22.00 Сильные мира сего 22.25 Медицинский детектив 23.30 СHATRIX

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.20 Раньше всех 08.50 Малахов + 10.00 Модный приговор 11.20 Участок 12.20 Детективы 13.00 Другие новости 13.20 Понять. Простить 14.20 «Хочу знать» 14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 15.50 Федеральный судья 17.00 Вечерние новости 17.20 «След» 18.00 Давай поженимся! 19.00 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Танго с ангелом» 21.30 Т/с «Химик» 22.30 Х/ф «Бриджит Джонс: грани разумно го» 00.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несчастья»

ТРК «УКРАИНА» 06.00, 06.45 Серебряный апельсин 06.30, 17.00, 19.00 События 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.00, 14.40 Т/с «След» 08.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 10.00 Т/с «Глухарь 2» 11.00, 19.20 Т/с «Девятый отдел» 12.00 Т/с «Висяки» 13.00, 21.20 Т/с «Грязная работа» 14.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10 Критическая точка 20.20 Т/с «Вы заказывали убийство» 22.20 Х/ф «24 часа» 00.15 Х/ф «Люди в черном»


р2

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 18.00, 20.30, 03.00 «Сегодня» 07.30, 23.00, 03.30 Правда Романа Скрыпина 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.25, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.30, 15.30 Развлекательный дайджест 09.00 Комедийный коктейль 09.45, 05.00 Х/ф «Игра в браслетах» 12.00, 17.00 Т/с «Острог. Дело Федора Сече нова» 13.00 Д/ф «Внутри вулкана» 14.00 Д/ф «Вселенная» 15.45 Зоряный час 16.00 Военная тайна 18.30, 23.30 Д/ф «Серые цветы» 19.30 Сегодня НТВ 20.00 Деревня дураков 21.00 Д/ф «Загадки НЛО» 22.00 Т/с «Числа» 00.30 Х/ф «Девушка для девушки» 01.30 Х/ф «Запрещенная дорога» 04.00 Музыка на канале

14.10 15.15 16.10 17.20 18.00 18.10 19.05 20.00 20.25 21.25 23.25 ○

«Утро с Интером» Т/с «Возвращение Мухтара2» Т/с «Петровка, 38» «Детективы» «Знак качества» Т/с «Агент национальной безопасно сти4» Т/с «Семин» «Судебные дела» «Понять. Простить» Т/с «Соседи» Новости Т/с «Хозяйка Тайги» Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» «Подробности» Т/с «Обручальное кольцо» Т/с «Катерина2» Т/с «В круге первом» ○

СТБ

УТ1

9 КАНАЛ 06.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 18.00, 20.30, 03.00 «Сегодня» 07.30, 23.00, 03.30 Правда Романа Скрыпина 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.25, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.30, 15.30 Развлекательный дайджест 09.00 Комедийный коктейль 09.45, 05.00 Х/ф «Мой добрый папа» 12.00, 17.00 Т/с «Острог. Дело Федора Сече нова» 13.00 Д/ф «Эволюция» 14.00 Д/ф «Загадки НЛО» 15.45 Зоряний час 16.00 Военная тайна 18.30, 23.30 Д/ф «Серые цветы» 19.30 Сегодня НТВ 20.00 Деревня дураков 21.00 Д/ф «Как возникла Земля» 22.00 Т/с «Числа» 00.30 Х/ф «Стеклянная клетка» 01.30 Х/ф «Девушка для девушки» 04.00 Музыка на канале

ИНТЕР 07.00 09.00 10.00 11.10 12.20 12.50 14.10 15.15 16.10 17.20 18.00 18.10 19.05 20.00 20.25 21.25 23.25 23.45

«Утро с Интером» Т/с «Возвращение Мухтара2» Т/с «Петровка, 38» «Детективы» «Знак качества» Т/с «Агент национальной безопасно сти4» Т/с «Семин» «Судебные дела» «Понять. Простить» Т/с «Соседи» Новости Т/с «Хозяйка Тайги» Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» «Подробности» Т/с «Обручальное кольцо» Т/с «Катерина2» «Подробно с...» Д/п «Осторожно, НЛО»

11 КАНАЛ 06.15 «Страна чудаков» 07.00, 08.35, 19.00, 21.45, 00.40 Новости 07.35, 14.30 Т/с «Третья планета от солнца» 09.00 Т/с «Кадеты» 11.00, 22.55 Т/с «Счастливы вместе» 12.00 «ВСЕ для ВАС» 12.15, 23.25 Интуиция 13.30 М/с «Большое мультипликационное шоу» 13.50 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.25, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «4400» 15.50 Т/с «Ранетки» 16.50, 20.20 Т/с «Папины дочки» 17.50, 21.20 Т/с «Воронины» 19.20 Т/с «Курсанты» 22.10 «Безопасная зона» 22.25 «Вечерний разговор»

1+1 08.00 «Завтрак с 1+1» 09.10 Фэнтези «Снежная королева» 12.55 Т/с «Шальной ангел» 14.00 Д/ф «Погодные войны» 15.05 Т/с «Маргоша 2» 16.10, 20.05 Т/с «Анжелика» 17.15, 19.30 «ТСН»

ТВПРОГРАМА 109 ○

51 КАНАЛ

НТН

СТБ 07.10 09.15 11.35 12.55 14.00

Т/с «Комиссар Рекс» Х/ф «Два берега» «Необъяснимо, но факт» «Битва экстрасенсов» «Русские сенсации. Человек без серд3 ца» 14.55 «Давай поженимся» 16.55, 18.15, 22.20 Т/с «Адвокат» 18.00, 22.00 «Вікна3 Новини» 19.15 «Моя правда» 20.15 «Русские сенсации. Крестные отцы» 21.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 00.35 «Вікна3Спорт» 00.45 «Бизнес+» 00.50 Х/ф «Я шагаю по Москве»

34 КАНАЛ 07.00 «Давай попробуем?» 08.00, 13.00, 17.00, 20.30, 23.00 Блицфакт 08.35 «Герои и неудачники» 09.00, 12.50, 16.50, 23.35 «Телегазета «Рек3 лама+» 09.10 «Як живемо» 09.30 «Великие» 10.00 «Громкое дело. Спецпроект». «Пропав3 ший миллион Шурмана» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30, 16.30 «Энциклопедия» 13.10, 17.10 «Трудовые резервы» 13.20 «Школа выживания» 14.30 «Мой малыш» 15.10 CHATRIX 17.20 «Зеркало истории» 17.50 Очевидец 18.05 «Честно». «Мой ребенок 3 МОНСТР!» 19.00 «ШТРИХ3КОД» 19.20 «Феерия путешествий» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00, 00.25 «Медикус» 21.05 «Между строк» 21.30 Т/с «Нина» 22.30 «Громкое дело» 23.45 «Перевоплощение» 00.55 «Сказки для взрослых»

ICTV 07.45, 08.45, 12.45, 01.10 «Факты»

10.00, 22.50 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 01.20 «Уголовные дела» 12.00 Т/с «Инспектор Деррик» 13.15, 19.20 Т/с «Ментовские войны 4» 15.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган», 1 с. 16.55 Х/ф «Дума о Ковпаке», 3 с. 18.35 «Правда жизни» 23.50 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник»

НТВМИР 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 06.15, 07.15 Чрезвычайное происшествие 06.20, 07.20 Тест3драйв 06.25 «Один день» 06.50 Умные деньги 07.25 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.30 Дачный ответ! 08.30 Русская начинка 09.55, 19.25 Т/с «Передел. Кровь с моло ком» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Час Волкова». «Неспокойный покойник», «Тени прошлого» 14.30, 17.30, 01.3501.57 Обзор. Чрезвычай3 ное происшествие 15.35 Чистосердечное признание 16.05 Криминальная Россия 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 20.20 Т/с «Час Волкова». «Мир есть лю бовь», «Желтое дело» 22.40 Т/с «Тульский Токарев» 23.40 Т/с «Россия молодая», 7 с. «Наше ствие» 00.55 «Ты смешной!»

07.55, 08.55, 12.55, 19.15, 01.25 Спорт 08.00 Деловые факты 08.05 Деловые факты. Деньги 08.35 300 сек/час 09.00 Т/с «Леся+Рома» 09.30, 22.00 Comedy Club 10.40 Т/с «Солдаты» 11.35, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты2» 13.00 Анекдоты по3украински 13.30 Х/ф «Отряд «Морские котики» 15.30, 19.55 Т/с «Хиромант» 18.45 Факты. Вечер 19.20 Чрезвычайные новости 23.00 Т/с «Сопрано» 01.35 Х/ф «Рамка»

TET 07.00 Седьмое небо 07.30, 19.30, 23.00 «Дом32» 08.30 М/с «Душкипризраки» 09.30, 23.30 «Дивись, хто прийшов!» 11.00 «Цена любви» 12.00, 17.00 Т/с «Баффи победительница вампиров» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Медвежонок Киссифур» 14.30 М/с «Веселый колледж» 15.00 М/с «Черепашкининдзя» 16.00 Т/с «Простые истины» 18.00 Т/с «Боишься ли ты темноты?» 18.30 «Ералаш» 19.00, 20.30 Т/с «Универ» 21.00 «Званый ужин» 22.00 «Давай попробуем» 00.00 Т/с «Клуб»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ.»Новости» 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15, 14.55, 17.30 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 2 с. 12.00 М/ф 13.20 Х/ф «Двое под одним зонтом» 15.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 3 с. 16.45 Мир женщины 18.00 Азбука здоровья 18.30, 21.55 Тема дня 20.00 Д/ф «Мир животных» 22.40 Х/ф «Клад»

ОРТМ

ТРК «УКРАИНА» 06.00, 06.45 Серебряный апельсин 06.30, 17.00, 19.00 События 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.00, 14.40, 23.30 Т/с «След» 08.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 10.00 Т/с «Глухарь 2» 11.00, 19.20 Т/с «Девятый отдел» 12.00 Т/с «Висяки» 13.00, 21.20 Т/с «Грязная работа» 14.00, 22.20 Т/с «Безмолвный свидетель 3» 15.35, 00.10 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10 Критическая точка 20.20 Т/с «Вы заказывали убийство» 00.50 Х/ф «24 часа»

ENTER

08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.20 Раньше всех 08.50 Малахов + 10.00 Модный приговор 11.20 Участок 12.20 Детективы 13.00 Другие новости 13.20 Понять. Простить 14.20 «Хочу знать» 14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 15.50 Федеральный судья 17.00 Вечерние новости 17.20 «След» 18.00 Футбол. Товарищеский матч. Россия 3 Болгария 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Танго с ангелом» 21.30 Т/с «Химик» 22.30 Х/ф «Скандальный дневник» 00.20 Х/ф «Незабываемый роман»

06.20, 15.35 «Детский сеанс» 07.40 «Саундтреки» 08.05 Х/ф «Тарас Шевченко» 10.30, 11.45, 17.00 «Витрина3ТВ» 11.05, 15.00, 18.05, 23.55 «Киноляпы» 12.50 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 18.45 Х/ф «Случай с Полыниным» 21.30 Х/ф «Заряженное оружие» 00.40 Х/ф «Снежное чудо»

07.20, 15.50 М/ф 07.55, 10.00, 12.15, 16.45, 18.25, 20.35, 22.20 «Днепровская неделя» 08.30 Твой хит 09.00, 13.00, 19.00 Эра образования 11.00 Боевой план 12.20 М/ф 16.50, 20.40 Х/ф «Неизвестный солдат» 18.10, 22.00 Сильные мира сего 18.45 Встречи с доктором Омельченко 20.00 «Страна путешествий» 22.55 Медицинский детектив 23.30 СHATRIX

27 КАНАЛ

Іменинники дня: КУЗЬМА, КОСТЯНТИН, МИХАЙЛО, БОГДАНА, СЕРАФИМА

05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 08.00, 18.30 «Життя»

Сх. 05.41 Зах. 20.23 Трив. дня 14.42

17.25, 18.25 Т/с «Закон и порядок2. Отдел оперативных расследований» 19.25 «Погода» 21.05 Х/ф «Нашествие монстров» 23.05 Д/ф «Как защитить свой дом» 00.10 фэнтези «Снежная королева»

Зах. 20.37 Сх. 07.25 Новий міс. 10 серпня

06.00 «История Украины» 06.40 Х/ф «Дума о Ковпаке», 2 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 «Свідок» 09.00, 21.50 Т/с «CSI: ЛасВегас»

Четвер, 12 серпня 07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.10 Эра бизнеса 07.20, 08.10, 23.10 Спорт 07.30, 08.30 М/ф 08.40 Полезные советы 09.00 ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ. Гимн Укра3 ины 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25, 19.00 О главном 10.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третье го...» 12.10, 18.15, 21.20 Деловой мир 12.30 Аудиенция. О.Серов 13.05 Х/ф «Калина красная» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.45 Д/с «Архитектурные шедевры» 16.25 Шаг к звездам. Ретроспектива 17.15, 01.45 Т/с «Дьявол из Орли. Ангел из Орли» 18.45, 21.30 Мир спорта 19.30 Мужской клуб. Бокс. Юрий Нужненко 3 Фархид Бакиров 21.45 Т/с «Кокон» 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 00.15 Путь к святыне. «Духовное путешествие Н.Гоголя» 00.45 Путь к святыне. «Вспомним, братие мои»

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ.»Новости» 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15, 14.45, 17.30 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 1 с. 11.50 М/ф 12.10 Д/ф «Мир животных» 12.40 Не хлебом единым 13.30 Х/ф «Берегите женщин», 2 с. 15.30 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 2 с. 16.40 Интервью 18.00 Пектораль 18.30, 21.50 Тема дня 20.00 Ваш адвокат 22.25 Х/ф «Двое под одним зонтом»

ICTV

TET

07.45, 08.45, 12.45, 01.10 «Факты» 07.55, 08.55, 12.55, 19.15, 01.25 Спорт 08.00 Деловые факты 08.05 Деловые факты. Деньги 08.35 300 сек/час ○

М/с «Медвежонок Киссифур» М/с «Веселый колледж» М/с «Черепашкининдзя» Т/с «Простые истины» Т/с «Баффи победительница вампи ров» 18.00 Т/с «Боишься ли ты темноты?» 18.30 «Ералаш» 19.00, 20.30 Т/с «Универ» 19.30, 23.00 «Дом32» 21.00 «Званый ужин» 22.00 «Давай попробуем» 23.30 «Дивись, хто прийшов!» 00.00 Т/с «Клуб»

34 КАНАЛ

1+1

14.00 14.30 15.00 16.00 17.00

07.00 «Давай попробуем?» 08.00, 13.00, 17.00, 20.30, 23.00 Блицфакт 08.35 «Герои и неудачники» 09.00, 12.50, 16.50, 23.35 «Телегазета «Рек3 лама+» 09.10 «Чрезвычайные истории» 10.00 «Несправедливость» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30 «Школа выживания» 13.10, 00.40 «Ради смеха» 14.30, 19.15 «Великие» 15.10 CHATRIX 16.30 «Энциклопедия» 17.10 «Справедливость» 18.05 «Честно». «Женщина3убийца» 18.55 «Калейдоскоп дикой природы» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «НАШ САД» 21.05 «Звездные истории» 21.30 Т/с «Нина» 22.30 «Громкое дело» 23.45 «Неизвестная планета» 01.00 «Сказки для взрослых»

08.00 «Завтрак с 1+1» 09.15 М/ф 09.25 М/ф «Тайна крыс 2» 10.55, 00.10 Фэнтези «Белоснежка» 13.00 Т/с «Шальной ангел» 14.10 Д/ф «Пираты XXI века» 15.10 Т/с «Маргоша 2» 16.10, 20.05 Т/с «Анжелика» 17.15, 19.30 «ТСН»

09.00 Т/с «Леся+Рома» 09.35, 22.00 Comedy Club 10.40 Т/с «Солдаты» 11.40, 17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты2» 13.00 Анекдоты по3украински 13.30 Х/ф «Лучший стрелок» 15.25, 19.55 Т/с «Хиромант» 18.45 Факты. Вечер 19.20 Чрезвычайные новости 23.00 Т/с «Сопрано» 01.35 Х/ф «Отряд «Морские котики»

09.00 Х/ф «Любовь одна» 11.35 «Необъяснимо, но факт» 12.50 «Битва экстрасенсов» 13.55 «Моя правда» 14.55 «Давай поженимся» 16.55, 18.10, 22.20 Т/с «Адвокат» 18.00, 22.00 «Вікна3 Новини» 19.15 Звездная жизнь 20.20 «Русские сенсации. Человек без серд3 ца» 21.35 Т/с «Кулагин и партнеры» 00.40 «Вікна3Спорт» 00.50 «Бизнес+» 00.55 Х/ф «Дни Турбиных»

11 КАНАЛ

ИНТЕР 07.00 09.00 10.00 11.10 12.20 12.50

17.25, 18.25 Т/с «Закон и порядок2. Отдел оперативных расследований» 19.25 «Погода» 21.05, 01.50 Х/ф «Вайверн крылатый дра кон» 23.00 Д/ф «Погодные войны»

06.15 «Страна чудаков» 07.00, 08.35, 19.00, 21.45, 00.35 Новости 07.35, 14.25 Т/с «Третья планета от солнца» 09.00 Т/с «Кадеты» 11.00, 22.25 Т/с «Счастливы вместе» 11.55 «ВСЕ для ВАС» 12.15, 23.20 Интуиция 13.30 М/с «Большое мультипликационное шоу» 13.50 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.20, 15.45 Teen Time 14.45 Т/с «4400» 15.50 Т/с «Ранетки» 16.50, 20.15 Т/с «Папины дочки» 17.55, 21.20 Т/с «Воронины» 19.20 Т/с «Курсанты»

Сх. 05.40 Зах. 20.25 Трив. дня 14.45

Середа, 11 серпня 07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.10 Эра бизнеса 07.20, 08.10, 23.10 Спорт 07.30 М/ф 08.25 Социальный компас 08.20 Полезные советы 09.00 ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ. Гимн Укра3 ины 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25, 19.00 О главном 09.55 Х/ф «Чучело» 12.10, 18.15, 21.20 Деловой мир 12.30 «Сельская правда» с Т.Метерчук 13.05 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третье го...» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.45 Д/с «Архитектурные шедевры» 16.25 Шаг к звездам. Ретроспектива 17.15, 01.45 Т/с «Дьявол из Орли. Ангел из Орли» 18.45, 21.30 Мир спорта 19.30 Баскетбол. Отборочный матч к Евробас3 кет3 2011 г. Сборная Украины 3 сборная Венгрии (муж.) 21.45 Т/с «Кокон» 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 00.15 Путь к святыне. «Милая сердцу Ливадия»

Зах. 20.57 Сх. 08.52 Новий міс. 10 серпня

Іменинники дня: ВАЛЕНТИН, ЛУКА, МАКСИМ, АНАТОЛІЙ, ІВАН

НТН

27 КАНАЛ

06.00 «История Украины» 06.55 Х/ф «Дума о Ковпаке», 3 с. 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 «Свідок» 09.00, 21.50 Т/с «CSI: ЛасВегас» 10.00, 22.50 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 01.20 «Уголовные дела» 12.00 Т/с «Инспектор Деррик» 13.10, 19.20 Т/с «Ментовские войны 4» 15.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган», 2 с. 17.00 Х/ф «Дума о Ковпаке», 4 с. 18.35 «Легенды бандитской Одессы» 23.50 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник»

05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 08.00, 18.30, 20.00 «Життя» 07.20, 15.50 М/ф 07.55, 10.00, 12.15, 16.45, 18.25, 20.35, 22.20 «Днепровская неделя» 08.30 Твой хит 09.00, 13.00, 19.00 Эра образования 11.00 Тайны 12.20 М/ф 16.50 Х/ф «Неизвестный солдат» 18.10, 22.00 Сильные мира сего 20.40 Х/ф «Мальчишки» 22.25 Медицинский детектив 23.30 СHATRIX

НТВМИР 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 06.15, 07.15 Чрезвычайное происшествие 06.20, 07.20 Тест3драйв 06.25 «Один день» 06.50 Умные деньги 07.25 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.30 «НЛО. Факты и фальсификации» 08.25 Под прицелом славы 08.30 Золотая пыль 09.55, 19.25 Т/с «Передел. Кровь с моло ком» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Час Волкова». «Мир есть лю бовь», «Желтое дело» 14.30, 17.30, 01.4002.02 Обзор. Чрезвычай3 ное происшествие 15.35 Чистосердечное признание 16.05 Криминальная Россия 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 20.20 Т/с «Час Волкова». «Фальшивомо нетчик», «Бриллиантовый яд» 22.40 Т/с «Тульский Токарев» 23.40 Т/с «Россия молодая», 8 с. «Правда против кривды» 01.00 «Ты смешной!»

ENTER 06.05, 00.45 «Саундтреки» 06.15, 15.25 «Детский сеанс» 08.00 Х/ф «Богдан Хмельницкий» 10.20, 11.45, 16.35 «Витрина3ТВ» 10.55, 14.55, 17.30 «Киноляпы» 12.45 Х/ф «Случай с Полыниным» 18.20 Х/ф «Возмездие» 21.30 Х/ф «Костер тщеславия»

ОРТМ 08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.20 Раньше всех 08.50 Малахов + 10.00 Модный приговор 11.20 Участок 12.20 Детективы 13.00 Другие новости 13.20 Понять. Простить 14.20 «Хочу знать» 14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 15.50 Федеральный судья 17.00 Вечерние новости 17.20 «След» 18.00 Давай поженимся! 19.00 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 Т/с «Танго с ангелом» 21.30 Т/с «Химик» 22.30 Х/ф «Малышка на миллион» 01.00 Х/ф «Король Калифорнии»

ТРК «УКРАИНА» 06.00, 06.45 Серебряный апельсин 06.30, 17.00, 19.00 События 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.00, 14.40, 23.30 Т/с «След» 08.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 10.00, 20.20 Т/с «Вы заказывали убийство» 11.00, 19.20 Т/с «Девятый отдел» 12.00 Т/с «Висяки» 13.00, 21.20 Т/с «Грязная работа» 14.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3» 15.35, 00.15 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10 Критическая точка 00.55 Х/ф «Лучший способ умереть»


р3

Ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÈ

Ïðèçâàíèå - ñîçèäàòü ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - ËÎÊÎÌÎÒÈÂ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ Äíåïðîïåòðîâùèíû, îõâàòûâàþùèé ïðàêòè÷åñêè âñå æèçíåííî âàæíûå îòðàñëè, âñåãäà ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ìîùíûõ â Óêðàèíå. Î ñèòóàöèè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü «Âiñòÿì» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ñòðîèòåëüíîé ïàëàòû Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÏ «Äíåïðñòàíäàðòìåòðîëîãèÿ» Àëåêñàíäð Òóð÷èí

Ñåãîäíÿ ðàçâèòèå îòðàñëè - íàäåæíûé ñïîñîá âûõîäà èç êðèçèñà. Îäíî ðàáî÷åå ìåñòî â æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå äàåò âîñåìü ðàáî÷èõ ìåñò â ñìåæíûõ îòðàñëÿõ.

ГОТОВЫ К ДИАЛОГУ - Александр Леонидович, скажите, пожалуйста, с какой целью создавалась Строительная палата? - На строительном рынке существует достаточно проблем, мешающих реконструировать и строить столько, сколько нужно и возможно. Едва ли не главная - власть и застройщики существуют как бы сами по себе. Создавая палату в 2006 г., мы надеялись сблизить интересы сторон, наладить конструктивный диалог, добиться благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Строительная палата готова брать на себя ответственность за решения, принимаемые совместно с облгосадминистрацией. Многие вопросы реально согласовывать и решать на уровне областных структур. - Сколько организаций в составе палаты? Кто, кроме строителей, привлекается к работе?

Николай Азаров поставил задачу: определить, что нужно для появления «задела», ведь все остановилось. Областному руководству поручено решение вопроса о бесплатном выделении застройщикам подготовленной земли: строительство пойдет быстрее.

«ДОЛЯ» СТРОЙКЕ ПОМЕХА

ÅÙÅ ÑÒÐÎÈÒÜ È ÑÒÐÎÈÒÜ Äî «êèòàéñêîãî» ïîêàçàòåëÿ - 1 êâ.ì æèëüÿ íà ÷åëîâåêà â ãîä - Óêðàèíå î÷åíü äàëåêî. - Сегодня Строительная палата объединяет 60 строительных организаций и фирм Днепропетровска и области. Кроме того, в ее составе - производители стройматериалов, юристы. Мы намерены сотрудничать с предприятиями промышленной отрасли, тоже переживающей нелегкие времена: хочется иметь больше возможностей влиять на процесс строительства. Строительная

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÏÀËÀÒÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ 60 ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

палата области заинтересована в разработке и внедрении правового, экономического и организационного механизмов развития регионов, их сотрудничестве.

В КРИЗИС БЫСТРЕЕ «ВОЙТИ»… - Насколько серьезна ситуация в строительной сфере сегодня? - Достаточно сказать, что Украина удерживает «лидирующие» позиции в мире по падению объемов строительства, соответственно растет безработица. О проблемах, стоящих перед отраслью, очень серьезно говорилось на первом Региональном съезде строите-

лей Днепропетровщины. Он был созван по требованию строительных компаний нашего региона. Еще одно важное событие - создание Координационного совета представителей региональных объединений строителей. В декларации, подписанной представителями из восьми регионов Украины, определены пути возрождения отрасли. - Есть ли шанс, что теория перейдет в практику и строительство сдвинется с «мертвой точки»? - Мы на это надеемся. Во всяком случае, с приходом нынешней власти отрасли уделяется больше внимания. Сейчас идет оформление документов по выделению средств для застройки жилья. Премьер-министр

- От чего строители хотели бы избавиться и на что получить права? - Давно пора избавить отрасль от

долевого участия в благоустройстве города. Мы сделали расчет по дому: 54% - себестоимость строительства со всеми налогами. Остальное - «накрутки», падающие на покупателей квартир. Таких расходов не несет ни одна отрасль. Сняв по закону хотя бы часть этих затрат, государство сделает жилье более доступным для людей. Если говорить о пра-

ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß ÎÒ ÄÎËÅÂÎÃÎ Ó×ÀÑÒÈß - ÓÄÅØÅÂÈÒÜ ÆÈËÜÅ вах, то мы хотели бы участвовать в работе тендерных комиссий кто лучше строителей знает, что и как должно возводиться.

Тогда на рынке не будет компаний с сомнительной репутацией, дискредитирующих отрасль.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ! Íàêàíóíå ïðàçäíèêà õî÷ó ïîçäðàâèòü ñòðîèòåëåé è ïîæåëàòü, ÷òîáû èõ ïðîôåññèÿ âñåãäà áûëà âîñòðåáîâàííîé. Çäîðîâüÿ âàì, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!


p4

12 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÎÎÎ ÍÏÏ «ÄÍÅÏÐÎÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ»:

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ! Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà Äíÿ ñòðîèòåëÿ, äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ ÎÎÎ ÍÏÏ «Äíåïðîñòðîéêîìïëåêò» Ìàðãàðèòà ×åðåïàíîâà ïîçäðàâëÿåò ñâîé êîëëåêòèâ, à òàêæå ïàðòíåðîâ ïî áèçíåñó è æåëàåò èì íîâûõ âåñîìûõ äîñòèæåíèé, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå!

ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

Ïî âëèÿíèþ íà ðàçâèòèå öèâèëèçàöèè èçîáðåòåíèå áåòîíà ñìåëî ìîæíî ïîñòàâèòü â îäèí ðÿä ñ îòêðûòèåì ýëåêòðè÷åñòâà èëè ïîÿâëåíèåì àâèàöèè. Åæåãîäíîå ïðîèçâîäñòâî áåòîíà íà çåìíîì øàðå ïðåâûøàåò 2 ìëðä. ì3. Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ â ýòîì ïëàíå - ó íàñ ðàáîòàåò îäèí èç âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé è ïîñòàâùèêîâ áåòîíà â ðåãèîíå ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ ÍÏÏ «Äíåïðîñòðîéêîìïëåêò»

ют бетоны с различными физико-механическими характеристиками, контролируют качество изготовляемых смесей и их основных сыпучих

ность до 900 куб. м бетона за смену. Конечно, такие результаты - благодаря слаженной работе всех

«Материк», «Дафи», «Эльдорадо», заводы «Юнипласт» и «Биола», крупные автосалоны - «Аэлита», «Мазда», «Тойота», «Порше», «Фольксваген», а также множество жилищных комплексов и элитных домов. Стоит отметить, что с 2002 г. предприятие успешно сотрудничает с одним из крупнейших мировых производителей цемента, лидером восточноевропейского рынка - немецкой фирмой ОАО «Хайдельберг Цемент Украина».

НА ДОСТОЙНОМ СЧЕТУ Уже 12 лет предприятие стабильно занимает почетное место на рынке производителей бетона в городе Днепропетровске и области. Его база данных охватывает более 300 постоянных заказчиков и свыше 700 строительных площадок. За время своего существования предприятие ООО НПП «Днепростройкомплект» зарекомендовало себя, прежде всего, как надежный деловой партнер, который своевременно производит и поставляет только высококачественный товар. А за качество товара на предприятии ручаются. Здесь за него отвечает собственная, аккредитованная в соответствии с требованиями Госстандарта, лаборатория, где технологи разрабатыва-

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

составляющих - цемента, песка, щебня. Кроме того, в лаборатории осуществляется подбор необходимых добавок по требованиям заказчиков: • пластификаторы; • гидроизоляторы; • антифризы; • ускорители или замедлители схватывания; • полипропиленовая или железная фибра. Техническое оснащение предприятия, автоматизация производственного процесса позволяют увеличить продуктив-

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ «ÄÍÅÏÐÎÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ»: ÑÒÀÁÈËÜÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ È ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

служб, которые трудятся с 7.00 утра и до «последнего заказчика». Ни для кого не секрет, что вовремя доставленный качественный бетон на площадку - залог эффективной работы. Именно поэтому к созданию собственного автопарка в предприятии ООО НПП «Днепростройкомплект» подошли со всей ответственностью. Сегодня непрерывную и ритмичную доставку бетона на строительные объекты обеспечивают 37 бетоносмесителей. Кроме того, для быстрой и качественной укладки бетонной смеси и подачи бетона на расстояние в труднодоступные для заезда места специалисты предприятия используют автобетононасос со стрелой 38 метров.

cmyk

УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО На предприятии ООО НПП «Днепростройкомплект» в производстве бетона используют лишь новейшие технологии, улучшающие его качество. Наверное поэтому, учитывая все преимущества, крупные строительные компании города и области предпочитают для своих обьектов приобретать бетон этого предприятия. Отсюда и немалый его «послужной список» отгруженного бетона: десятки торгово-выставочных и развлекательных комплексов города Днепропетровска содержат в своей основе бетон ООО НПП «Днепростройкомплект». Это ВОК «Цунами», ТК «Метро», ТЦ «Гранд Плаза»,

Бессменный руководитель предприятия ООО НПП «Днепростройкомплект» - Маргарита Черепанова. На собственном опыте она доказала, что в такой не совсем женской области трудовой деятельности можно с успехом удерживать лидерство. Ведь не случайно за годы существования предприятие добилось не только всеобщего признания, но и завоевало репутацию надежного делового партнера. Благодаря мудрости Маргариты Черепановой, ее постоянному желанию помочь и выслушать каждого, в коллективе сложились дружеские и доверительные отношения. И когда в нелегкие времена кризиса

ÂÑÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ в стране привычная стабильная жизнь немного «пошатнулась», основной задачей для руководителя Маргариты Черепановой было - сохранить кадры. Ведь это не просто сотрудники, с которыми хорошо работать, это специалистыединомышленники, сплоченная команда, работающая во благо общего дела. Здесь все профессионалы, способные выполнить любое задание и никогда не пасовать перед трудностями. Конечно, руководство пытается сделать все, чтобы условия труда были на высоком уровне и люди чувствовали, что о них заботятся. На предприятии установлены новые системы вентиляции, проведены газ и канализация, отремонтированы производственные и бытовые помещения. Но главное - это человеческий фактор. Понять каждого человека, встать на его место - задача руководителя. Только тогда можно принять правильное решение в любой ситуации.

ÎÎÎ ÍÏÏ «ÄÍÅÏÐÎÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ» 49100, ã. Äíåïðîïåòðîâñê, óë.Íàáåðåæíàÿ Ïîáåäû, 118, êîðï. 3, êâ. 3; òåë.: (0562) 36-00-62, 68-63-33; òåë./ôàêñ: (0562) 36-66-57, 36-66-58, 36-66-46; www .dcb.dp.ua; e-mail: dcb@optima.com.ua www.dcb.dp.ua;


p5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

Dz ÑÂßÒÎÌ! 13 ○

ËÈÄÅÐ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ

«Êðèâîðîæàãëîñòðîé»: ñòàâêà íà ñîâåðøåíñòâî ÇÀÎ «Êðèâîðîæàãëîñòðîé» - îäèí èç ëèäåðîâ ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè íå òîëüêî Äíåïðîïåòðîâùèíû, íî è âñåé Óêðàèíû. Î äîñòèæåíèÿõ è ïðîáëåìàõ ïðåäïðèÿòèÿ «Â³ñòÿì» ðàññêàçàë Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ «Êðèâîðîæàãëîñòðîÿ» Àëåêñåé Êëèìåíêî МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ - Алексей Владимирович, какие услуги сейчас предоставляет «Криворожаглострой»? - ЗАО «Криворожаглострой» - один из лидеров строительной индустрии Украины, осуществляющий строительство промышленных сооружений, сельскохозяйственных объектов и гражданских зданий. Предприятие предоставляет услуги по капитальному строительству, ремонту,

расширению и реконструкции объектов промышленного, гражданского и социального назначения. - А каковы конкурентные преимущества предприятия? - Чтобы быть конкурентоспособными, мы делаем ставку на постоянное совершенствование во всех сферах нашей деятельности и, в частности, на глубокую модернизацию производства. Это касается не только технической стороны, но и самой продукции. Что касается модернизации оборудования, этот процесс на нашем предприятии никогда не останавливался, по мере финансовых возможностей мы постоянно стремимся совершенствовать наше производство. - С какими предприятиями работаете? - Основными нашими заказчиками являются крупнейшие предприятия Украины в металлургической, горно-добывающей и обогатительной отраслях. Прежде всего, это предприятия, входящие в состав ООО «Метинвест Холдинг».

ÁÐÈÃÀÄÈÐ ÍÀ ÑÒÐÎÉÊÅ - ÖÀÐÜ È ÁÎÃ

В текущем году ЗАО «Криворожаглострой» в качестве Генерального подрядчика закончил работы по строительству прокатного стана 390 на ЗАО «Макеевский металлургический завод», и уже сегодня этот многофункциональный стан выпускает прокат различного профиля и назначения. Интересна в инженерном и техническом плане реализация крупного генерального подряда по продолжению строительства недавно расконсервированных объектов второго пускового комплекса Магнитно-флотационной доводки магнетитового концентрата на ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат». В течение 2007-2010 гг. наше предприятие выполняет для ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» работы по техническому переоснащению и модернизации обжиговых машин ЛУРГИ-278 и ОК-306, а

- Квалифицированные трудовые ресурсы в строительстве - это на сегодняшний день очень актуальный вопрос. Постоянно ощущается дефицит квалифицированных рабочих строительных специальностей. Система профессионально-технического образования в полной мере эту проблему не решает. У молодых специалистов выпускников ПТУ недостаточно необходимых навыков, нет опыта работы с новыми материалами и технологиями. - Так как же стать настоящим специалистом? - Полноценным специалистом, профессионалом молодой рабочий может стать непосредственно на строительной площадке, под руководством опытных наставников и, конечно же, бригадиров. Вы знаете, кто такой бригадир на стройке? Квалифицированный бригадир - это, образно говоря, «царь и бог». К сожалению, в 90-х годах мы растеряли много таких людей. Ко-

ÇÀÎ «ÊÐÈÂÎÐÎÆÀÃËÎÑÒÐÎÉ»

также их технологичеÏðåäïðèÿòèå îñíîâàíî â 1956 ãîäó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ских линий. Кроме того, с 2008 года ãîðíî-îáîãàòèòåëüíûõ êîìáèíàòîâ è äðóãèõ ñòðîåê у нас подписан крупный Êðèâáàññà, â 1994 ãîäó ïðåîáðàçîâàíî â çàêðûòîå генеральный подряд с àêöèîíåðíîå îáùåñòâî. ОАО «АрселорМиттал Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ - 1000 ÷åëîâåê Кривой Рог» - массивным металлургическим комбинатом, име- нечно, у нас остался трудовой костяк, ющим колоссальный вес и значение на но вы же понимаете, люди стареют, украинском и мировом сталепрокат- уходят на пенсию. Кроме того, в строном рынке. ители перестали идти молодые люди. И это лишь малая часть больших Если, к примеру, раньше основной модел нашего предприятия. тивировкой для молодого рабочего было быстрое получение своей квартиПРОБЛЕМА ры, то сейчас мы это предложить не КАДРОВ можем. Не можем привлечь людей и -Внедряете на предприятии но- высокой заработной платой. вые принципы менеджмента? Если эта ситуация будет затяги- В настоящее время на нашем предваться, то лет через пять она станет наприятии активно внедряется абсостоящей проблемой. Но это уже задалютно новая 8-я версия программы ча государства - создать условия для 1С-Предприятие - «Управление строитого, чтобы молодые люди захотели тельной организацией», которая позвоидти учиться именно на строителя. лит более прозрачно и эффективно вести практически все бизнес-процессы. ДАЕМ ЖИЗНЬ НОВОМУ В текущем году в ЗАО «Криворо- Какие проблемы возникают в жаглострой» успешно завершена рабо- работе «Криворожаглостроя»? та по сертификации системы менедж- Если говорить о том, что мешает мента качества на соответствие требо- нашей работе, то первое,- это налогованиям международного стандарта вые нагрузки. Структура налогооблоEN ISO 9001:2008 и государственного жения отличается сложностью и нестандарта ДСТУ ISO 9001:2009. постоянством, она перегружена мно- Как известно, квалифициро- гочисленными платежами и сборами, ванные кадры- это проблема совре- которые создают путаницу в объектах менной строительной отрасли. Вы и субъектах налогообложения, не эту проблему ощущаете? обеспечивают стабильность и пред-

cmyk

ÌÛ ÄÀÅÌ ÆÈÇÍÜ ÍÎÂÎÌÓ сказуемость платежей. Все это не позволяет правильно планировать хозяйственную деятельность, оценивать эффективность и перспективность решений. Во-вторых, неконкурентная среда. Нецивилизованность экономических отношений, крупные предпринимательские риски, рост стоимости строительства и низкая конкурентоспособность производителей строительных материалов тормозят развитие предприятий, действующих на рынке строительных услуг Украины. - Расскажите о самом запомнившемся дне за все время работы в строительстве. - Больше всего мне запомнилось чувство, которое я испытал, когда запустили прокатный стан 390 на ЗАО «Макеевский металлургический комбинат». Гордость за то, что мы это смогли, что в результате появилось еще одно сложное техническое творение рук человеческих. Такой день запомнится, наверно, навсегда! С вводом в эксплуатацию каждого дома, фабрики или отдельных технологических линий с этим объектом остается частица твоего предприятия. Мы, в буквальном смысле, даем жизнь чему-то новому. Ведь недаром гласит пословица: «Бог создал землю, а все остальное на ней создали строители». - Что бы Вы хотели пожелать строителям в канун профессионального праздника? - Хочу поздравить всех, кто, так или иначе, связан с этой профессией, с нашим профессиональным праздником! Желаю всем счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, вдохновения и успехов в нашем общем деле!


р6

14 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ! Îò èìåíè ïðåçèäèóìà Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìñòðîéìàòåðèàëîâ ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ñòðîèòåëÿ. Áëàãîäàðÿ ïðîôåññèîíàëèçìó è îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòåëåé, ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó ðàáîòíèêîâ - íàøà îòðàñëü âûæèâàåò â ýòèõ íåëåãêèõ óñëîâèÿõ. Ìû âåðèì, ÷òî ëó÷øèå âðåìåíà íàøåé îòðàñëè âïåðåäè. Ïðîìûøëåííîñòü äîëæíà îáíîâëÿòüñÿ, äîëæíû ñòðîèòüñÿ äîðîãè, ðåàëèçîâûâàòüñÿ ïðîãðàììà «Äîñòóïíîå æèëüå». Ìû íå æäåì «ìàííû íåáåñíîé», à ïðèêëàäûâàåì âñå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü êàäðîâûé ïîòåíöèàë êîëëåêòèâîâ, ìàêñèìàëüíî ïðè èìåþùåéñÿ âîçìîæíîñòè äàòü èì ðàáîòó. Ìû âåðèì â ïîääåðæêó ðóêîâîäñòâà ðåãèîíà è ãîðîäîâ â îáåñïå÷åíèå ñòðîèòåëåé ðàáîòîé. Ïðîôñîþç ñòðîèòåëåé âñåãäà æèë è áóäåò æèòü ïðîáëåìàìè êîëëåêòèâîâ, áóäåò àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â èõ ðàçðåøåíèè, çàùèùàòü èõ ïðàâà, èáî ýòî íàøà ñâÿòàÿ îáÿçàííîñòü. Ìû èñêðåííå âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü âñåìó ïðîôñîþçíîìó àêòèâó îòðàñëè çà èõ ïðåäàííîñòü äåëó, çà íàñòîé÷èâîñòü â ðåøåíèè âîïðîñîâ è íóæä ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà. Ìû ñòðîèëè è áóäåì ñòðîèòü íàøó ðàáîòó ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé íà îñíîâå ïîèñêà ðåøåíèé, êîòîðûå áû ñïîñîáñòâîâàëè óêðåïëåíèþ ðàáîòû íàøåé îòðàñëè è â öåëîì êîëëåêòèâîâ. Óâàæàåìûå òðóæåíèêè îòðàñëè, âåòåðàíû, ìîëîäûå ðàáîòíèêè! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ñòðîèòåëÿ. Ïóñòü âàø íåëåãêèé òðóä ïðèíîñèò âàì ðàäîñòü è äîñòàòîê, ïóñòü ñáóäóòñÿ âàøè ñâåòëûå ìå÷òû è íàäåæäû, ïóñòü ìèð è ïîêîé öàðÿò â êàæäîì äîìå, ïîñòðîåííîì âàøèìè ðóêàìè. Âïåðåäè ó íàñ áîëüøèå ïëàíû, è ñ âàøèì ó÷àñòèåì ìû ñäåëàåì îòðàñëü âûñîêîðàçâèòîé è ïðîöâåòàþùåé. Ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ! Ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçèäèóìà Èâàí Ñîâà, ïðåäñåäàòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìñòðîéìàòåðèàëîâ

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1047)

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÊÀÄвÂ

Ñïåö³àë³ñòè íàéâèùîãî ð³âíÿ Îäíà ç ïðîáëåì áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ Óêðà¿íè íåñòà÷à êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â, ïåðåäóñ³ì ðîá³òíè÷èõ ñïåö³àëüíîñòåé. Íàä ¿¿ âèð³øåííÿì ïðàöþþòü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàâ÷àëüíîâèðîáíè÷îìó öåíòð³ ¹2, ÿêå ãîòóº êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ФАХІВЦІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА НВЦ-2 працює з 1997 року на базі двох ліквідованих професійно-технічних будівельних училищ. Очолює НВЦ №2 Віктор Кривозуб, заслужений працівник освіти і відмінник освіти України. У навчально-виробничому центрі вчать багатьох професій. Основний напрям підготовки - будівельні спеціальності: опоряджувальник будівельний, маляр, штукатур, кахельник-лицювальник, електрогазозварник. Також можна вивчитись на кухаря, кондитера, слюсаря з ремонту автомобілів тощо. Щорічно ДНВЦ №2 випускає 300-350 кваліфікованих робітників, які не мають проблем на ринку праці. Фахівцям такого рівня гарантовані пра-

цевлаштування та гідна зарплата. Педагоги навчально-виробничого центру №2 застосовують інноваційні форми організації навчального процесу. Серед них - вивчення досвіду розвинених країн. Як приклад - участь у спільному Україно-канадському проекті «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні». Канадські партнери надали центру вагому матеріальну та методичну допомогу. Завдяки цьому навчання в НВЦ набуло вищого рівня.

ВСЕ ЗАРАДИ МЕТИ На жаль, у навчально-виховного центру є й проблеми. Останні 15 років держава направляє кошти лише на виплату зарплат працівникам училища, стипендій, оплату комунальних послуг і частково - на придбання м'якого інвентаря. НВЦ відчуває нестачу коштів на придбання інструментів, інвентаря, техніки, навчальних посібників, ремонт та утримання навчально-виробничих корпусів. На думку директора НВЦ №2 Віктора Кривозуба, систему профтехосвіти потрібно відроджувати, адже найближчим часом кадрова криза може призвести до

серйозних наслідків у будівництві. Для розвитку таких закладів слід закріпити за ними підприємства - замовників кадрів. Це могло б вирішити проблеми з забезпеченням ПТНЗ технікою, збільшенням зарплати педагогам, гарантоване надання першого робочого місця випускникам навчальних закладів. Незважаючи на проблемні питання, керівництво НВЦ №2 не розчаровується. «Дуже хочеться, щоб кожний випускник ДНВЦ-2 розпочинав доросле життя готовим до будь-яких випробувань, спроможним реалізувати свій потенціал. Саме для цього ми працюємо і намагаємося зробити все можливе для досягнення своєї мети», - впевнений директор навчального закладу. «Від імені колективу НВЦ №2 хочу привітати всіх працівників будівельної галузі, побажати творчих успіхів та здоров'я», - висловив свої побажання до Дня будівельника Віктор Кривозуб.

ÏÐÎÔÅѲÎÍÀËÈ

Íàâ÷àþòü ó íîãó ç ÷àñîì Îäíèì ç âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ² ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ áóä³âåëüíîãî íàïðÿìó º Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ìîíòàæíèé òåõí³êóì, â ÿêîìó ìàéæå 100% âèïóñêíèê³â, ÿê³ íàâ÷àëèñü çà äåðæçàìîâëåííÿì, îòðèìóþòü ðîáî÷³ ì³ñöÿ íà áóä³âåëüíèõ ³ ìîíòàæíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

У навчальному закладі укладаються угоди з такими великими підприємствами м. Дніпропетровська, як концерн «Дніпробуд», ДП «Дніпропетровський метрополітен», КП «Сантехмонтаж», КП «Дніпросантехмонтаж», ВАТ «Інтерпайп НТЗ», ВАТ «Дніпроважмаш», КП «Дніпроенерго», БУ «Дніпропетровськпромбуд», АТЗТ НВО «Созидатель» та іншими. Вже близько 30-ти років технікум не отримує негативних відгуків від підприємств про якість підготовки випускників. Кожного року технікум бере участь в обласних спеціалізованих виставках «Працевлаштування + освіта» та нарадах в обл-

ϲÄÃÎÒÎÂÊÓ ÔÀÕ²Âֲ ÇIJÉÑÍÞÞÒÜ 50 ÂÈÊËÀÄÀײÂ

профраді працівників будівельної галузі, а також у засіданнях «круглого столу», який проводиться центром зайнятості за темою: «Молодіжний ринок праці, стан проблеми, перспективи». Згідно з планом випуску спеціалістів будівельного напрямку в 2010 році Дніпропетровський монтажний технікум здійснив випуск за спеціальностями: • «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» - 68 осіб. • «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції» - 42 особи. • «Монтаж промислового устаткування» - 21 особу. • «Архітектура будівель і споруд» - 73 особи. Взагалі випуск молодших спеціалістів складав - 204 особи, із яких 100% були працевлаштовані. Підготовку фахівців здійснюють 50 викладачів вищої категорії, що складає 54,3% загальної кількості викладачів. 19 викладачів мають кваліфікацію викладач-методист. Технікум призначено обласним базовим за напрямом підготовки «Будівництво» та міським базовим по Новомосковсько-Павлоградському регіону. Провідні викладачі технікуму беруть участь у розробці державних стандартів вищої освіти України за двома спеціальностями за напрямом «Будівництво». Успішна реалізація завдань

навчання у Дніпропетровському монтажному технікумі забезпечується впровадженням інтерактивного навчання, комп'ютерним програмним навчанням, імітаційним моделюван-

³êòîð Îðëîâ - äèðåêòîð ÌÒ

ням виробничих процесів, проведенням щорічних науково-практичних конференцій з будівельного напрямку за темами: • «Європейський світогляд в українському будівництві». • «Технології ХХІ століття». • «Формування професійних якостей студентів із урахуванням інноваційних технологій будівництва». Реалізація інноваційних технологій навчання у Дніпропетровському монтажному технікумі потребує невпинної наполегливої роботи всіх учасників

навчально-виховної діяльності викладачів, адміністрації, спеціалістів і студентів. З січня 1979 року Орлов Віктор Васильович - директор Дніпропетровського монтажного технікуму, який під його керівництвом став одним з ведучих та престижних навчальних закладів Дніпропетровщини. До послуг студентів технікуму: сучасні аудиторії, шість комп'ютерних класів, навчально-виробничі майстерні, бібліотека з читальним залом та гуртожиток, розташований поруч із на-

вчальним корпусом. Працюють гуртки художньої самодіяльності та технічної творчості, різноманітні спортивні секції. За високий професіоналізм, значний внесок до виховання та навчання студентів технікуму Орлов Віктор Васильович нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Грамотою Верховної Ради «За заслуги перед українським народом», знаком «Відмінник освіти України», Нагрудним знаком «Петро Могила», відзначений Почесною грамотою обласної державної адміністрації, обласної та міської ради міста Дніпропетровська. Орлов Віктор Васильович є членом президії Ради директорів вузів І-ІІ рівнів акредитації Дніпропетровської області.


р7

10 ТВПРОГРАМА 15 ○

20.25 21.25 23.25 00.30

УТ1

14.10 15.15 16.10 17.20 18.00 18.10 19.05 20.00

«Утро с Интером» Т/с «Возвращение Мухтара2» Т/с «Петровка, 38» «Детективы» «Знак качества» Т/с «Агент национальной безопас ности4» Т/с «Семин» «Судебные дела» «Понять. Простить» Т/с «Соседи» Новости Т/с «Хозяйка тайги» Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» «Подробности»

10.45 Х/ф «Пятеро детей и волшебство» 12.50 Т/с «Шальной ангел» 14.00 Д/ф «Как защитить свой дом» 15.10 Т/с «Маргоша 2» 16.10 Т/с «Анжелика» 17.15, 19.30 «ТСН» 17.25, 18.25 Т/с «Закон и порядок2. Отдел оперативных расследований» 19.25 «Погода» 20.05 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 22.05 Х/ф «Планета обезьян» 00.25 Х/ф «Открытое море»

9 КАНАЛ 06.30 М/с «Робин Гуд» 07.00, 18.00, 20.30, 02.30 «Сегодня» 07.30 Правда Романа Скрыпина 08.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости 9 канала 08.25, 15.25, 19.25, 00.25 Экономические новости 08.30, 15.30, 00.30 Развлекательный дайд8 жест 09.00 Комедийный коктейль 09.45, 05.00 Х/ф «Любовь, предвестие пе чали» 12.00, 17.00 Т/с «Острог. Дело Федора Сече нова» 13.00 Д/ф «Битва8360» 14.00 Д/ф «Как возникла Земля» 15.45 Зоряний час 16.00 Военная тайна 18.30 Д/ф «Серые цветы. 10 лет спустя» 19.30 Сегодня НТВ 20.00 Деревня дураков 21.00 Д/ф «Инженерные катастрофы» 22.00 Х/ф «Срочное погружение» 23.30 Х/ф «Виртуоз» 01.00 Х/ф «Скрытая страсть» 03.00 Музыка на канале

СТБ Т/с «Комиссар Рекс» Х/ф «Сердца трех» Х/ф «Неуловимые мстители» «Вікна 8 Новини» Х/ф «Новые приключения неулови мых» 20.00, 22.20 «Танцуют все! Лучшее» 21.00, 23.20 «ВусоЛапоХвіст» 22.00 «Вікна8 Новини» 00.35 Х/ф «Кадриль»

1+1

Субота, 14 серпня УТ1 07.25, 23.35 Золота 108ка М. Поплавського 08.25 Олимпиада: от малого до великого 08.40 Полезные советы 09.00 ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ. Гимн Ук8 раины 09.15 Пока родители спят 09.55 Кто в доме хозяин? 10.30 Круг Олимпиады 11.05 Автоакадемия 11.40 Король профессий 12.15 Концертная программа ко Дню ВМС Ук8 раины 13.50 Наша песня 14.45 В гостях у Д.Гордона 15.55, 01.45 Футбол. Чемпионат Украины. Пре8 мьер 8 лига. «Заря» (Луганск) 8 «Ильи8 чевец» (Мариуполь) 18.00 Х/ф «Друг» 19.30 Баскетбол. Отборочный матч к Евробас8 кет8 2011 г. Сборная Украины 8 сборная Германии (жен.) 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Мир спорта 21.45 Фольк8music 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Акватория бизнеса 00.30 Х/ф

ИНТЕР 07.25 09.00 10.00 11.00 12.00

Х/ф «Одинокий всадник» «Формула любви» «Городок» «Позаочі» Х/ф «Я считаю: раз, два, три, четыре, пять...» 14.00 Х/ф «Мой осенний блюз» 16.10 Х/ф «Кавказская пленница, или Но вые приключения Шурика» 18.00 Под знаком зодиака 20.00, 00.30 «Подробности» 20.20 Вечер, посвященный 808летию Н.Доб8 ронравова 22.30 Х/ф «Отбой»

10.00, 03.30 Х/ф «Старший сын» 13.00 Ретромания 8 2 14.20 Смехопанорама Евгения Петросяна 15.00 Частная милиция 15.30 Комедийный квартет 16.00 «Юрмала82007» 18.00 Деревня дураков 19.00 Сегодня НТВ 19.30 Резюме 20.00 Классная реклама 20.30 Оперативная служба8112 21.00 Д/ф «Оружие будущего» 22.00 Знак восклицания 23.00 Х/ф «Защитник» 00.30 Х/ф «Срочное погружение» 02.00 Х/ф «Стеклянная клетка»

11 КАНАЛ 06.25 06.35 08.50 09.30 09.50 10.45 11.55 13.00 13.40 14.20 18.15 19.55 22.00

1+1 07.50 09.05 10.15 11.05 11.40 14.20 16.25 17.25 19.30 20.05

«Светская жизнь» «Кто там?» М/с «Клуб Микки Мауса» М/ф Х/ф «Конанварвар» Х/ф «Конанразрушитель» «Анатомия славы» Х/ф «Так бывает» «ТСН» Футбол. «Днепр» (Днепропетровск) 8 «Металлист» (Харьков) 22.15 Х/ф «Муха» 00.30 Х/ф «Кукушка»

СТБ

9 КАНАЛ 06.30 М/с «Робин Гуд» 07.00 «Сегодня» 07.30 Д/ф «Серые цветы» 08.00 Новости 9 канала 08.25 Экономические новости 08.30, 18.30 Комедийный коктейль 09.00 Схема смеха

Репортер Х/ф «Биби маленькая волшебница» М/с «Дональд Дак» «Штрих8код» Звездные драмы Интуиция Іnfo8ШОК Файна Юкрайна Даешь молодежь Т/с «Женщинамушкетер» М/Ф «Элвин и бурундуки» Х/ф «Поцелуй наудачу» Х/ф «Сбежавшая невеста»

07.05 09.00 10.10 10.45 12.55 15.55 18.00

Х/ф «Медовый месяц» «Едим дома» «ВусоЛапоХвіст» М/ф Х/ф «Танцуй, танцуй» «Танцуют все! Лучшее» «Невероятные истории любви»

Сх. 05.443 Зах. 20.20 Трив. дня 14.36 19.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 20.45 Х/ф «Новые приключения неулови мых» 22.35 «Новые приключения неуловимых». Не8 известная версия 23.35 «Моя правда» 00.35 Звездная жизнь 01.35 «Параллельный мир»

34 КАНАЛ 07.00 «Телегазета «Реклама+» 07.10, 11.15 «Биографии» 08.00, 20.30, 23.00 Блицфакт 08.35 «Мой малыш» 09.00 «Ваш адвокат» 09.30 «Великие» 10.00 «Медикус» 10.30 «Перевоплощение» 12.00 «English8club TV» 12.25 «Пастырские беседы» 12.40, 16.40, 00.45 «Ради смеха» 13.00 «Музыка» 14.00 Х/ф «Четыре листа фанеры» 15.40 «Неизвестная планета» 17.00 «ШТРИХ8КОД» 17.20 «Актуальный репортаж» 17.30 «Монастырский остров» 18.00 «Несправедливость» 18.50 «Герои и неудачники» 19.40 «Удивительный мир авиации» 20.45 Фантастика под грифом «Секретно». «В поисках рая» 21.35 «Чрезвычайные истории» 22.30 «Путешествие человека в космос» 23.15 Х/ф «Хиппиниада, или Материк люб ви» 01.00 «Сказки для взрослых»

ICTV 07.00 07.35 07.50 08.15

Автопарк Добрые новости с Еленой Фроляк Козырная жизнь Х/ф «Голый пистолет33 1/3: По следняя обида» 10.00 «Смак» 10.30 Люди, кони, кролики и...домашние роли8 ки 11.50 Квартирный вопрос 12.45, 19.05 Наша Russia 13.05 Х/ф «Код Апокалипсиса» 15.15 Ты не поверишь! 16.05 Под прицелом 17.05 Провокатор 18.00 Максимум в Украине 18.45 «Факты»

19.00 19.25 21.20 23.10 23.55

Спорт Х/ф «Отставник» Х/ф «Пункт назначения2» ПрожекторПэрисхилтон Х/ф «Мгла»

TET 07.00, 00.00 Седьмое небо 07.30, 19.30, 23.00 «Дом82» 08.30 М/с «Душкипризраки» 09.30, 16.30 М/ф 10.00 «Ключи от форта Буайяр» 12.30 «Снимите это немедленно» 13.30 Т/с «Отель «Вавилон» 14.30 Х/ф «Одноклассницы» 17.00, 22.00 «Запретная зона» 18.00 «Ералаш» 19.00, 20.30 «Галыгин.ru» 21.00 «Comedy Woman» 23.30 «Дивись!» 00.30 7 VJ 00.45 Семь новостей

51 КАНАЛ 07.00 «ДЕНЬ.»Новости» 07.30 Не хлебом единым 07.45, 21.00 «Тише, «мыши!» 08.20 Ваш адвокат 08.45, 14.25 Путешествия кота Финика 09.00, 13.20 М/ф 09.55 Технодром 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Спорт актуально 11.00 Молодежь сегодня 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 11.50 Проекты и реалии местного самоуправ8 ления 12.55 Пектораль 14.45 Концерт Шлягер 8 Парад 16.00 Тема дня 17.05 Аргументы за и против 18.25 Капитал 18.45 Новости Днепродзержинска 19.00, 23.30 «Формат 1:1» 20.00 Азбука здоровья 20.30 «Неделя. «Итоги» 21.20 Киносеанс + 21.45 Х/ф «Отставной козы барабанщик» 23.00 Музыка

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.55 «История Украины» 08.05 М/ф «Огги и Кукарача»

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

Зах. 21.18 Сх. 10.17 Новий міс. 10 серпня

51 КАНАЛ

07.45, 08.45, 12.45 «Факты» 07.55, 08.55, 12.55, 19.20, 01.25 Спорт 08.00 Деловые факты ○

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 «ДЕНЬ.»Новости» 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утреннее настроение 09.15 Днепровская панорама 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 3 с. 12.00, 15.30 М/ф 13.20 Х/ф «Клад» 14.50, 17.40 Майдан искусств 16.20 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.40 Молодежь сегодня 17.30 Новое поколение 18.30, 22.24 Тема дня

ICTV

07.00 Седьмое небо 07.30, 19.30, 23.00 «Дом82» 08.30 М/с «Душкипризраки» 09.30, 23.30 «Дивись, хто прийшов!» 11.00 «Цена любви» 12.00, 17.00 Т/с «Баффи победительница вампиров» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 М/с «Медвежонок Киссифур» 14.30 М/с «Веселый колледж» 15.00 М/с «Черепашкининдзя» 16.00 Т/с «Простые истины» 18.00 Т/с «Боишься ли ты темноты?» 18.30 «Ералаш» 19.00, 20.30 Т/с «Универ» 21.00 «Званый ужин» 22.00 «Запретная зона» 00.00 Т/с «Клуб»

34 КАНАЛ

08.00 «Завтрак с 1+1» 09.15 М/ф «Новые приключения Пса и его друзей»

TET

07.00 «Давай попробуем?» 08.00, 13.00, 17.00, 20.30, 23.00 Блицфакт 08.35 «Герои и неудачники» 09.00, 12.50, 16.50, 23.35 «Телегазета «Рек8 лама+» 09.10 «Удивительный мир военных машин» 10.00, 23.45 «Секретные истории» 11.00, 13.30 «Музыка» 12.30, 21.15 «Школа выживания» 13.10 «Розумашки» 14.30 «Медикус» 15.10 CHATRIX 16.30 «Энциклопедия» 17.10 «Як живемо» 17.30 «Налоговый монитор» 17.40 «Феерия путешествий» 18.05 «Честно». «Сделаем это по8быстрому» 19.00 «Приемная депутата» 19.10 «Великие» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 «Дело вкуса» 21.05 «Актуальный репортаж» 21.30 Т/с «Нина» 22.30 «Громкое дело» 00.25 «Чего хочет женщина» 00.50 «Сказки для взрослых»

11 КАНАЛ

08.05 Деловые факты. Деньги 08.35 300 сек/час 09.00 Т/с «Леся+Рома» 09.30, 22.35 Comedy Club 10.40 Т/с «Солдаты» 11.40, 17.30 Т/с «Улицы разбитых фона рей. Менты2» 13.00 Анекдоты по8украински 13.30 Х/ф «Честная игра» 15.25 Т/с «Хиромант» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Добрые новости с Еленой Фроляк 19.25, 01.05 Чрезвычайные новости 19.50 Наша Russia 20.10 Х/ф «Код Апокалипсиса» 23.35 Голые и смешные 00.30 Автопарк 01.40 Х/ф «Остров доктора Моро»

07.00 10.00 16.15 18.00 18.10

06.15, 22.10 «Страна чудаков» 07.00, 08.35, 19.00, 21.45, 23.50 Новости 07.35, 14.30 Т/с «Третья планета от солнца» 09.00 Т/с «Кадеты» 11.00 Т/с «Счастливы вместе» 12.00 «ВСЕ для ВАС» 12.20, 22.40 Интуиция 13.35 М/с «Большое мультипликационное шоу» 13.50 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.25, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «4400» 15.50 Т/с «Ранетки» 16.50, 20.20 Т/с «Папины дочки» 17.55 Т/с «Воронины» 19.20 Т/с «Курсанты» 21.35 «Мир технологий» 00.20 «Купаж»

ИНТЕР 07.00 09.00 10.00 11.10 12.20 12.50

Т/с «Обручальное кольцо» Т/с «Катерина2» Д/п «Еврорабыни. Просто бизнес» Д/п «Секретные истории. Они возвраща8 ются»

Сх. 05.43 Зах. 20.22 Трив. дня 14.39

П'ятниця, 13 серпня 07.00, 08.00, 15.00 Новости 07.10 Эра бизнеса 07.20, 08.10 Спорт 07.35 Строительная площадка 07.40 М/ф 08.25 Олимпиада: от малого до великого 08.40 Полезные советы 09.00 ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ. Гимн Ук8 раины 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 О главном 10.10 Х/ф «Калина красная» 12.10, 21.20 Деловой мир 12.30 Граница государства 12.50 «Предвечерье» 13.30 Х/ф «Друг» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.45 Д/с «Архитектурные шедевры» 16.20 «Найдем выход» 17.15, 01.45 Т/с «Дьявол из Орли. Ангел из Орли» 18.15 Магистраль 18.35 Мир спорта 18.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер 8 лига. «Ворскла» (Полтава) 8 «Динамо» (Киев) 21.30 Мужской клуб. Бокс. Автандил Хурцид8 зе 8 Юрис Борейко, Заурбек Байсангу8 ров 8 Роман Джуман 22.50 Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 00.15 Путь к святыне. «Покровитель Средизем8 номорья» 00.45 Путь к святыне. «Притча о блудном сыне»

НТВМИР

ENTER

Зах. 21.41 Сх. 11.41 Новий міс. 10 серпня

«Вайп Аут» Т/с «Срочно в номер» «Бокс». В.Плотников 8 Ш.Алимджанов Д/ф «Тюремный роман» Х/ф «Свадьба» Т/с Кавалеры «Морской звезды» Т/с «Детективы Т.Устиновой. «Развод и девичья фамилия» 23.30 Х/ф «Вышибалы» 01.30 Х/ф «Тайники души»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 Сказки Баженова 07.55 Их нравы 08.30 «Главная дорога». Дайджест 09.25 Едим дома! 10.00 Т/с «Русские страшилки», 4 с. «Заги балово и его обитатели» 10.50 «Маски8шоу» 11.00 Русская начинка 11.30 Т/с «Поп корн4» 12.25 Кулинарный поединок 13.20 Квартирный вопрос 14.20 Александр Журбин. Мелодии на память 15.25 Т/с «Адвокат» 16.20 «Очная ставка» 17.10 «Наши» 18.30 «Русские сенсации» 20.05 «Ты не поверишь!» Дайджест 20.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 22.30 «Лучший город Земли. Москва догоня8 ющая» 23.25 Х/ф «Где ваш сын?» 00.45 «Лавина8убийца» 01.15 02.10 Х/ф «Спасибо за нелетную по году»

ENTER 06.05, 15.10 «Саундтреки» 06.25, 15.40 «Детский сеанс» 08.20 Х/ф «Живите в радости» 10.10, 11.55, 16.55 «Витрина8ТВ» 10.40, 00.30 Х/ф «Воздухоплаватель» 12.30 Х/ф «Опасная правда» 18.05 Х/ф «Бледнолицый» 18.50 Х/ф «Единственная дорога» 21.30 Х/ф «Бесконечная история» 00.55 Х/ф «Дом мертвых»

27 КАНАЛ

Іменинники дня: АНТОН, ОЛЕКСАНДР, МАРКЕЛ, ЛЕОНТІЙ, ГУРІЙ, КИРІАК, КИРИК

09.05 10.05 12.10 13.30 14.45 17.10 19.00

05.50 Диваки 06.30 Благая весть 07.00 «Життя»

08.00, 11.00, 14.00 Новости 08.20 Раньше всех 08.50 Малахов + 10.00 Модный приговор 11.20 Участок 12.20 Детективы 13.00 Другие новости 13.20 Понять. Простить 14.20 «Хочу знать» 14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 15.50 Федеральный судья 17.00 Вечерние новости 17.20 «Поле чудес» 18.10 Давай поженимся! 19.00 «Пусть говорят» 20.00 «Время» 20.30 «Детектор лжи» 21.30 «Приют комедиантов» 23.15 Х/ф «Комната страха» 01.10 Х/ф «Соседи»ТРК «Украина» 06.00, 06.45 Серебряный апельсин 06.30, 17.00, 19.00 События 07.00, 18.00 Т/с «Ефросинья» 08.00, 14.40 Т/с «След» 08.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 10.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 11.00 Т/с «Девятый отдел» 12.00 Т/с «Висяки» 13.00 Т/с «Грязная работа» 14.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10 Критическая точка 19.20 Т/с «Я телохранитель. Старые сче ты» 23.15 Х/ф «Старая подруга» 01.10 Х/ф «Штат одинокой звезды»

06.05, 14.40, 00.35 «Саундтреки» 06.35, 15.10 «Детский сеанс» 08.50, 13.15 Х/ф «Возмездие» 10.30, 12.40, 17.05 «Витрина8ТВ» 11.05, 18.10 «Киноклассика» 19.00 Х/ф «Живите в радости» 21.30 Х/ф «Опасная правда» ○

ОРТМ

06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се8 годня» 06.15, 07.15 Чрезвычайное происшествие 06.20, 07.20 Тест8драйв 06.25 «Один день» 06.50 Умные деньги 06.55 Дежурный врач 07.25 «Завтрак» с Юлией Высоцкой 07.35 «Главный герой» 08.20 Под прицелом славы 08.25 Александр Журбин. Мелодии на память 09.55 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 11.00 Суд присяжных 12.40 Т/с «Час Волкова». «Фальшивомо нетчик», «Бриллиантовый яд» 14.30, 17.30, 02.1502.37 Обзор. Чрезвычай8 ное происшествие 15.35 Чистосердечное признание 16.05 Криминальная Россия 16.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Следствие вели... 19.30 Остросюжетный детектив «Семин», 11, 12 с. 21.20 «Жизнь за еду». Научный детектив 22.20 Х/ф «Дочка» 00.05 Т/с «Россия молодая», 9 с. «Ветер Балтики» 01.35 «Сны и явь Михаила Жарова»

27 КАНАЛ

НТН

05.50 Диваки 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 08.00, 20.00 «Життя» 07.20 Медицина 07.55, 10.00, 12.15, 16.45, 18.25, 20.35, 22.20 «Днепровская неделя» 08.30 Твой хит 09.00, 13.00, 19.00 Эра образования 11.00 Путешествие вокруг света 12.20 М/ф 15.50 М/ф 16.50, 20.40 Х/ф «Мальчишки» 18.10 Вперед, на Олимп! 18.30 Життя 22.00 Сильные мира сего 22.25 Медицинский детектив 23.30 СHATRIX

06.00 «История Украины» 07.00 Х/ф «Дума о Ковпаке», 4 с. 08.40, 19.00, 00.50 «Свідок» 09.00, 21.50 Т/с «CSI: ЛасВегас» 10.00, 22.50 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 01.20 «Уголовные дела» 12.00 Т/с «Инспектор Деррик» 13.20 Т/с «Ментовские войны 4» 15.20 Х/ф «Дважды рожденный» 17.05 Т/с «Срочно в номер» 19.20 Х/ф «Свадьба» 23.50 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник»

Іменинники дня: ЄВДОКИМ, УЛИТА, ЯКИМ, ВЕНІАМІН, СЕРГІЙ

20.00 Спорт8актуально 22.40 Концерт Шлягер8 Парад

07.25 Адреналин 08.35 Живое богатство Украины 09.00, 09.35, 13.00 Эра образования 09.30 Оздоровительная система валеолога Ю. Зарецкого 10.05 Мир животных 10.40 М/ф 11.00 Одноклассники 12.15 М/ф 15.00, 16.50 М\ф 16.00 «Страна путешествий» 16.30 Портреты дикой природы 17.10 Х/ф «Мальчишки» 18.30 Что такое хорошо и что такое плохо? 19.00 Элементы 20.00 Сильные мира сего 20.30 Х/ф «Нужные люди» 22.30 Стиль и город 23.00 СHATRIX

ОРТМ 07.20 Дисней8клуб 08.00 Играй, гармонь любимая! 08.40 Слово пастыря 09.00, 11.00 Новости 09.10 Смак 09.50 Вениамин Смехов. «Нам покой не по карману» 11.20 Екатерина Васильева. Из тени в свет пе8 релетая» 12.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 15.00 Футбол. XVII тур. «Зенит» 8 «Динамо». В перерыве 8 Вечерние Новости 17.00 «Знакомство с родителями» 18.00 Кто хочет стать миллионером? 19.00 «Среда обитания. «Осторожно, ремонт» 20.00 «Время» 20.15 «Здравствуйте, девочки!» 21.40 «Национальная безопасность» 23.10 Х/ф «Знаки» 01.10 Х/ф «Укрощение строптивой»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.30, 19.00 События 06.55 Шоу «Играешь или не играешь» 07.50 Х/ф «Подручный Хадсакера» 10.10 Т/с «Я телохранитель. Старые сче ты» 14.05 Т/с «Девятый отдел» 16.05 Шоу «Две звезды 8 3» 19.20 Т/с «Цвет пламени» 21.20 Х/ф «Своя правда» 01.45 Х/ф «Спаси меня»


р8

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

11 ТВПРОГРАМА 16 ○

УТ1 Эра здоровья Сельский час Укравтоконтинент Акватория бизнеса ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ. Гимн Укра0 ины 09.15 Фестиваль молодых исполнителей «Мо0 лодая Галиция» 10.10 Первые юношеские Олимпийские игры. Церемония открытия 12.30 Шаг к звездам 13.35 Здоровье 14.25 В гостях у Д.Гордона 15.30 Х/ф «КинДзаДза» 18.00 Деловой мир. Неделя 18.45 Х/ф «Мы поженимся. Во всяком слу чае созвонимся» 20.30 Точка зрения 21.00, 01.20 Итоги недели 21.35 Мужской клуб. Путь чемпиона. Вячеслав Сенченко 0 Стюарт Эрвел, Олег Єфимо0 вич 0 Хуан Гарсиа Мартин 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Оперативный объектив 00.00 Х/ф

ИНТЕР 07.05 09.30 10.00 10.25

Х/ф «Герой» «Школа доктора Комаровского» «Украина, вставай!» «Пока все дома». М.Плисецкая, Р.Щед0 рин 11.25 Х/ф «Отчим» 13.35 Х/ф «Наваждение» 15.50 «Вечерний квартал» 17.50, 20.20 Х/ф «Семейные истории» 20.00 «Подробности» 22.25 Х/ф «Хороший немец» 00.45 Подробности

9 КАНАЛ 06.30 М/с «Робин Гуд» 07.00 Клуб «Белый попугай» 08.00, 19.30 Сегодня НТВ 08.20 Высокая косметология от «Территории красоты» 08.30, 19.00 «Днепр0футбол» 09.00 Знак восклицания 10.00 Ретромания02 11.20, 03.30 Х/ф «Белое проклятие» 12.40, 05.00 Х/ф «Марица» 14.00 Схема Смеха 15.00 «Алеф 0 в наше время» 15.30 Резюме

16.00 18.00 18.30 20.00 21.00 22.00 23.30 01.00 02.30

«Юрмала02007» Деревня дураков Комедийный коктейль Классная реклама Д/ф «Оружие будущего» Х/ф «Виртуоз» Х/ф «Защитник» Х/ф «Скрытая страсть» Д/ф «Страдивари. Криминальное соло»

11 КАНАЛ 06.10 М/Ф «Элвин и бурундуки» 07.45 Церковь Христова 08.00 Разрушители мифов 09.20 М/с «Доброе утро, Микки!» 09.45 «Родительский клуб» 10.00 «Штрих0код» 10.20 Х/ф «Братц» 12.25 Клипсы 12.55 Шоумания 13.35 Эксклюзив 14.20 Анализ крови 15.00 Іnfo0ШОК 16.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 18.20 Х/ф «Отец невесты» 20.25 «Гамма вкуса» 21.00, 23.35 «Новости недели» 21.40 «Стоп0кадр» 22.50 Файна Юкрайна

1+1 08.00 09.05 10.15 10.40 11.15 11.25 13.05 15.25 17.25 19.30 20.00 22.05 23.05 01.05

«Ремонт +» «Лото0Забава» М/с «Клуб Микки Мауса» «Смакуємо» М/ф Х/ф «Магическая книга и дракон» Х/ф «Планета обезьян» Х/ф «Так бывает» Х/ф «Если ты меня слышишь» «ТСН» «Кривое зеркало» «Светская жизнь» Х/ф «Вавилон Н.Э.» Х/ф «Кукушка»

07.20 09.10 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.55 19.00

Х/ф «Кадриль» «Едим дома» «Караоке на Майдане» «ВусоЛапоХвіст» «В поисках истины» «Следствие вели» «Правила жизни» «Необъяснимо, но факт» «Параллельный мир» «Битва экстрасенсов»

СТБ

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД: Головного спеціаліста відділу по роботі органів служби безпеки, внутрішніх справ та з виконання покарань управлін ня взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо'кваліфікаційним рівнем магіст' ра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 5 років, вільно володіти державною мовою та мати досвід роботи на комп'ю' тері. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр дер' жавного управління. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 кален дарних днів від дня оголошення конкурсу за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, 5'й поверх, кімната 530, тел. 742'83'45.

Сх. 05.46 Зах. 20.18 Трив. дня 14.32

Неділя, 15 серпня 07.05 07.50 08.20 08.40 09.00

20.05 22.05 00.05 01.10

Х/ф «Курортный роман» Х/ф «Родные и близкие» «Невероятные истории любви» Х/ф «Танцуй, танцуй»

34 КАНАЛ 07.00 «Путешествие человека в космос» 07.30 «НАШ САД» 08.00, 20.30 Блицфакт 08.15 «Ваш адвокат» 08.45, 11.50 «Энциклопедия» 08.55 «Як живемо» 09.15 «Чего хочет женщина» 09.45 Очевидец 10.00 «Дело вкуса» 10.30 «Марфа Васильевна 0 Узнай судьбу» 11.00 «Особенности местной рыбалки» 11.30 «Розумашки» 12.00 «Марфа 0 Чудо возможно» 12.30 «Монастырский остров» 13.00 «Музыка» 14.00, 00.10 «Неизвестная планета» 15.00 «Карданный вал» 15.30 «Мировой бокс: Восходящие звезды» 16.00 «Я 0 путешественник» 16.30 «Репортерские истории» 17.00 «ШТРИХ0КОД» 17.35 «Приемная депутата» 17.45 «Дорогая передача» 18.15 «Перевоплощение» 19.00 «Культпросвет» 19.30 «Громкое дело. Спецпроект». «Икотка» 20.50 «Громкое дело» 21.45 «Секретные истории» 22.35 Х/ф «Шереметьево2» 00.40 «Ради смеха» 01.00 «Сказки для взрослых»

ICTV 08.30 09.00 09.20 10.05 11.00 11.55 12.35 13.05 13.10 14.05 15.05 16.05 16.25 18.45 19.20 20.05 22.15

«Смак» Анекдоты по0украински Прожекторпэрисхилтон Квартирный вопрос Ты не поверишь! Козырная жизнь Другой футбол Спорт День знаний...По0нашему! Под прицелом Провокатор Наша Russia Х/ф «Ангел мести» Факты. Итог недели Страна должна знать Х/ф «Путь» Х/ф «Пункт назначения3»

00.10 Х/ф «Отставник2. Своих не бросаем»

TET 07.00, 00.00 Седьмое небо 07.30, 19.30, 23.00 «Дом02» 08.30 М/с «Душкипризраки» 09.30 М/ф 10.00, 23.30 «Дивись!» 10.30 Х/ф «Одноклассницы» 12.30, 22.00 «Снимите это немедленно» 13.30 Т/с «Отель «Вавилон» 14.30 «Ключи от форта Буайяр» 17.00 «Запретная зона» 18.00 «Ералаш» 19.00, 20.30 «Галыгин.ru» 21.00 «Comedy Woman» 00.30 7 VJ 00.45 Семь новостей

51 КАНАЛ 07.00, 13.00 «Неделя. «Итоги» 07.30 Не хлебом единым 07.45, 21.00 «Тише, «мыши!» 08.00 Тема дня 08.30 На сельском меридиане 08.50, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Майдан искусств 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Азбука здоровья 11.00 Свой взгляд 11.30 Краеведческое путешествие 12.10, 16.10 М/ф 12.30 Женские портреты 13.30 Капитал 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Проекты и реалии местного самоуправ0 ления 16.45 Х/ф «Отставной козы барабанщик» 18.00, 00.00 «Тема дня. «Итоги» 18.35 Днепропетровщина презентует 19.00 Аргументы за и против 20.00 Новости Кривого Рога 20.15 Технодром 20.30 Акцент недели 21.10 Интервью 21.40 Музыка 22.15 Х/ф «Тайна»Черных дроздов»

НТН 06.00 06.50 08.00 09.15 10.25 12.20

«Политтеррор» «История Украины» М/ф «Огги и Кукарача» М/ф «Приключения Буратино» Т/с «Кавалеры «Морской звезды» «Легенды бандитского Киева». Враг на0 рода

Зах. 22.07 Сх. 13.02 Новий міс. 10 серпня 12.55 «Бушидо. Восточные единоборства» 15.15 «Речовий доказ» 15.50 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» 18.00 «Агенты влияния» 18.30 Х/ф «День выборов» 22.15 Х/ф «Плетеный человек» 00.30 Х/ф «Голубой лед»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 Под прицелом славы 07.25 Дикий мир 07.55 Их нравы 08.30 Смотр 09.25 «Первая передача». Автомобильная программа 09.55 Дачный ответ 10.55 «Маски0шоу» 11.05 Т/с «Поп корн4» 12.25 Особо опасен! 13.05 «Кремлевские жены» 13.55 Воскресная клипомания 14.25 Золотая пыль 15.25 Т/с «Адвокат» 16.20 «Последний герой». Памяти Виктора Цоя 17.35 «И снова здравствуйте!» Дайджест 18.25 Чистосердечное признание 19.00 Т/с «Преступление будет раскрыто». «Роковое свидание», «Смерть по рас писанию» 20.50 Х/ф «Антиснайпер» 22.40 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотива ция» 00.25 Концерт «Пять поколений» 02.05 02.31 Футбольная ночь

ENTER 06.05 «Саундтреки» 06.45, 16.30 «Детский сеанс» 08.25 Х/ф «Единственная дорога» 10.35, 12.35, 17.25 «Витрина0ТВ» 11.10, 00.20 Х/ф «Бродяга» 13.15 Х/ф «Бесконечная история» 15.55 «Киноляпы» 18.05 Х/ф «Коридорный» 18.55 Х/ф «Будни уголовного розыска» 21.30 Х/ф «Завтрак для чемпионов» 23.55 «Кинотрейлеры в 3D»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.30, 08.00 Твой ХиТ 07.00, 20.00 24 часа. Мир 07.30 Дом живых историй

Нікопольське училище Криворізького державного педагогічного університету пропонує взяти участь у конкурсі з оренди приміщення їдальні для організації харчування студентів та співробітників. Заяви на участь у конкурсі прий' маються до 30.08.2010 року. Загальна площа їдальні 324,9 м2. Звертатися за адресою: Дніпро' петровська область, м.Нікополь, вул. Станіславського, 7 або за те лефонами: (05662) 2'11'26, 2'13'13

Територіальна державна інспекція праці у Дніпропетровській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста (на час декретної відпустки). Вимоги до кандидатів: гро' мадянство України, повна вища освіта ' правознавство або економіка, знання української мови. Додаткова інформація за те лефоном 778'53'37.

Іменинники дня: ВАСИЛЬ, НИКОДИМ, СТЕПАН 08.35 Клуб суперкниги 09.00 «Готовим вместе» 09.30 Оздоровительная система валеолога Ю. Зарецкого 09.35, 12.15 М/ф 10.00 Медицина 10.10 За семь морей 10.45, 16.30 М/ф 11.00, 15.25 Элементы 13.00 Эра образования 15.00 Короли профессии 16.00, 22.30 Зеленый дозор 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Вперед, на Олимп! 20.30 Х/ф «Коечто из губернской жизни» 23.00 Неделя моды с Дарьей Шаповаловой 23.30 СHATRIX

ОРТМ 07.15 Дисней0клуб 08.10 Здоровье 09.00, 11.00 Новости 09.10 Пока все дома 10.10 «Счастье есть!» 11.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу быть сла0 бой» 12.10 «КВН». Премьер0лига 14.00 «Зов крови» 15.00 Футбол. XVII тур. «Локомотив» 0 «Спар0 так» (М). В перерыве 0 Вечерние Ново0 сти 17.00 «Знакомство с родителями» 18.00 «Брачные игры» 19.00 «Большая разница» 20.00 «Время» 20.20 «Виктор Цой. Группа крови» 21.20 Х/ф 22.30 Х/ф «Лицо со шрамом» 01.40 Х/ф «Похищенный»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 06.30 06.55 07.50 08.00

Серебряный апельсин События Шоу «Играешь или не играешь» Осенняя шутка с Семеном Альтовым Х/ф «Дети шпионов 3: Игра оконче на» 09.40 Х/ф «Спаси меня» 11.40 Х/ф «Своя правда» 16.00, 18.00 Т/с «Цвет пламени» 18.55 Футбол. Премьер0Лига. «Шахтер» (До0 нецк) 0 «Карпаты» (Львов) 21.00 Х/ф «Патруль времени 2» 22.30 Футбольный уик0энд 23.55 Х/ф «Некуда бежать» 01.30 Х/ф «Подручный Хадсакера»

ÊÓÏËÞ ÃÀÐÀÆ на ж/м Победа в г/к «Трубник» для себя без посредников.

Тел.: 0958904844849, 0678966813866. Приватний нотаріус Криворізько' го міського нотаріального округу Дніпропетровської області Пере' копська Ірина Степанівна повідом' ляє про відкриття спадщини після Горової Тетяни Олександрівни, по8 мерлої 27.02.2010 року. Тел. (056) 408408999

ÏÐÎÄÀÌ ÎÎÎ РЕГИСТРАЦИЯ В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ.

Ò. 067-490-14-17.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ Містобудівного обгрунтування щодо пункту приймання, зберігання та первинної обробки рна на території с.Девладове, вул.Чкалова, 5, Девладівської сільської ради, Софіївського району Дніпропетровської області Відповідно до норм Порядку врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в с.Девладове Софіївського району Дніпропетровської області повідомляємо, що відповідно до рішення виконкому Девладівської сільської від 3 червня 2010р. ВАТ «Полтавське ХПП» (код ' 05581898) розроб' лено проект містобудівного обґрунтування будівництва пункту приймання, збе' рігання та первинної обробки рна на території с.Девладове, вул.Чкалова, 5, Дев' ладівської сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області. Земельна ділянка, розташована по вул. Чкалова, 5, с.Девладове, Софіївсько' го району Дніпропетровської області, площею 3,2635 га знаходиться в користу' ванні у ВАТ «Полтавське ХПП» на підставі договору оренди. З проектом можна ознайомитися за адресою: м.Полтава, вул. Рибчанська, 31. З пропозиціями і зауваженнями до проекту можна звертатися до ВАТ «Пол' тавське ХПП», м.Полтава, вул. Рибчанська, 31, конт.особа Гапчич Д.М. (0532) 50'34'00, 50'34'40. Пропозиції і зауваження приймаються протягом місяця з дня публікації цьо' го оголошення. Громадські слухання по обговоренню проекту проводитимуться 10 вересня 2010 року об 11800год. в с.Девладове, вул.Привокзальна, 10 (в разі зміни дати, часу і місця проведення громадських слухань буде додатково повідомлено в за' собах масової інформації). Девладівська сільська рада


р9

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! 17

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

ÍÀÏÎÃÎÒβ

ÍÎÂÎÑÒÈ

ß õî÷ó é áóäó çäîðîâèé! ÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÓ ÍÀIJÉÑß, ÀËÅ ÑÀÌ ÙÎÑÜ ÐÎÁÈ ÌÈÐÎÍ ÕÎÄÀ, ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÑÀÍÀÒÎÐ²Þ «ÏÐÈÌÎÐÑÜÊÈÉ» ÒÀ ØÊÎËÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß «ÇÎËÎÒÀ ÐÈÁÊÀ»

 ÏÎÃÎÍÅ

ÁÎÑÎÍÎÆÊÈ «ÁÜÞÒ» ÏÎ ÍÎÆÊÀÌ? Íîøåíèå ïîïóëÿðíûõ ó æåíùèí ëåòîì áîñîíîæåê-âüåòíàìîê, êðåïÿùèõñÿ íà ñòîïå ðåìåøêàìè ìåæäó ïàëüöåâ, ìîæåò âûçâàòü áîëè â ïÿòêå, ïîäúåìå ñòîïû è ïîâðåäèòü ñóõîæèëèÿ. Òàêæå ïðè áûñòðîé õîäüáå ñòîïà èíîãäà «îáãîíÿåò» òàêîé áîñîíîæåê, ÷òî ïðèâîäèò ê ìåëêèì ðàíêàì. Îðòîïåäû-òðàâìàòîëîãè ðåêîìåíäóþò îáóâü ñ ïåðåïëåòîì, îõâàòûâàþùèì ïåðåäíþþ ÷àñòü ñòîïû è ïîäîøâîé, óòîëùåííîé ïîä ïÿòêîé. ○

ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

×ÈÑÒÈÒÜ ÓØÈ - ÂÐÅÄÍÎ

Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî ÷åì ÷àùå ÷èñòèòü óøè è ãëóáæå, òåì ëó÷øå. Îêàçûâàåòñÿ, ýòî âîâñå íå òàê. Ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî çäîðîâûå óøè ïðåêðàñíî î÷èùàþòñÿ è áåç íàøåé ïîìîùè. Òàêîé ïðîöåññ îñóùåñòâëÿåòñÿ âî âðåìÿ åñòåñòâåííûõ äåéñòâèé - êîãäà ìû æóåì, ðàçãîâàðèâàåì èëè êàøëÿåì. À ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîé ÷èñòêå óõà ïðîèñõîäèò ïðîòàëêèâàíèå ñåðíûõ ìàññ ê áàðàáàííîé ïåðåïîíêå è îáðàçóþòñÿ ñåðíûå ïðîáêè.

ʳëüêà ðîê³â òîìó, êîëè ïî Óêðà¿í³ ïðîêîòèëèñü 30-ãðàäóñí³ ìîðîçè, çíàéîìèé çàâ³äóâà÷ àïòåêîþ íà çàïèòàííÿ: «ßê ñïðàâè?» â³äïîâ³â: «Ïîãàíî! Ëþäåé â àïòåö³ ìàëî». Ïðîòå âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó ó ôàðìàêîëîã³â áóâ óðîæàéíèé ÷àñ. Çà äí³ àæ³îòàæó òà ïàí³êè äîâêîëà ñâèíÿ÷îãî ãðèïó àïòåêè îòðèìàëè ÷èìàëó âèðó÷êó. Îñü òàê ìè, óêðà¿íö³, «çàáåçïå÷óºìî» ñâîº çäîðîâ’ÿ Прояви грипу щорічно приходять до нас майже в один і той же час. До нього готуються медики, фармацевти. Але не готуємось до протистояння вірусу грипу ми самі. Зовсім по-іншому ставляться до епідемії грипу випускники школи здоров’я «Золота рибка». Вони знають: щоб запобігти хворобі, треба готувати організм завчасно. У «Золотій рибці» розглядають наступні складові системності збереження здоров’я: ® Духовна складова та її стрижень - віра. Жадібність, злість, страх, ненависть, заздрість руйнують редути імунної системи.

Структурована вода: тала, джерельна, свіжовичавлені соки овочів та фруктів, урина. На добу потрібно вживати не менше 1,5-2 л такої рідини. ® Поетапне очищення організму від шлаків та внутрішніх паразитів. У «Золотій рибці» за 21 день пацієнти очистять: кишечник, печінку, жовч® Єдність: думки-сло- ний міхур, суглоби, хребет, шлунок, легені, кров тощо. ва-справи. Якщо ці три енергії ® Дихальна гімнастика спрямовані в один бiк та за- та фізичні навантаження. ряджені позитивно, ви досягнете бажаного результату. ® Роздільне харчування та вживання структурованої води. У раціоні кожного повинні бути: часник, цибуля, лимони, квашена капуста. Значно зміцнює імунітет щоденне вживання 2-3 столових ложок пророщених зерен пшениці.

ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ «ÇÎËÎÒί ÐÈÁÊÈ» ÇÍÀÞÒÜ: ÙÎÁ ÇÀÏÎÁ²ÃÒÈ ÕÂÎÐÎÁ², ÒÐÅÁÀ ÃÎÒÓÂÀÒÈ ÎÐÃÀͲÇÌ ÇÀÂ×ÀÑÍÎ

Покладіть собі за правило: щодня ходити пішки не менше одного км і протягом місяця довести пішохідну стежину до 5 км. Але під час руху виконуйте дихальні вправи. ® Енергоінформаційна складова та міцний здоровий сон. Якщо людина погано спить, вона не може вважати себе здоровою. Перед сном обов’язково провітрюйте кімнату. В середньому на сон відводиться 6-8 годин. Відходити до сну потрібно не пізніше 22-ї години. ® Поєднання теорії та практики. Щодня у «Золотій рибці» відбуваються теоретичні заняття, на яких йде мова про ті процедури, які потрібно виконувати на практиці.

«ÆÀÐÊÈÅ» ÐÅÊÎÐÄÛ

Äíåïðîïåòðîâöû, äåðæèòåñü: áóäåò + 40 0Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÍÈÊÀ ÊÎÇÀ×ÓÊ

Ýòèì ëåòîì Äíåïðîïåòðîâñê ïîáèë ðåêîðä ïî âûñîêîé òåìïåðàòóðå, êîòîðûé çàôèêñèðîâàëè â 1960 ã. Ãðàäóñíèê ïîêàçàë +33,7 0Ñ Высокая температура в нашем городе держится с середины июля. Она колеблется в диапазоне от 31 до 37 градусов С. Это самые высокие показатели, которые здесь были с 1886 г. «Это довольно прохладно по сравнению с другими странами, в которых бывает и пожарче. К примеру, в той же России. С каждым годом периоды с высокой температурой воздуха увеличиваются», - сказала на пресс-конференции на-

cmyk

ÍÀÒÀËÜß ËÎÃÂÈÍÅÍÊÎ,

+40,2 0Ñ - ÑÀÌÀß ÂÛÑÎÊÀß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÁÛËÀ Â ÓÊÐÀÈÍÅ чальник отдела метеорологического прогнозирования областного центра по гидрометеорологии Наталья Логвиненко.

íà÷àëüíèê îòäåëà ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ îáëàñòíîãî öåíòðà ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè: - Ïåðèîäû âûñîêîé òåìïåðàòóðû íà ïðîòÿæåíèè 25 ëåò ìû íàáëþäàåì ÷åðåç êàæäûå ïÿòü ëåò. Íî íà äàííûé ìîìåíò ïîêàçàòåëè ó íàñ íèæå òåõ, êîòîðûå áûëè ðàíüøå. Ïîýòîìó îá àíîìàëüíîé æàðå ðå÷ü ïîêà íå èäåò.

А в середине июня у нас зафиксировали самый жаркий день за 50 лет. В то же время, если учитывать последние 25 лет, показатели июня и июля в Украине повысились на 0,8-1,2 градуса. Еще особенность нынешнего лета - частые сильные дожди. Интересно, что осадки проходят часто можно даже не на очень ограниченной знать, что где-то рядом территории. Из-за этого прошел сильный дождь.


р10

18 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська викликає у су дове засідання в якості відповіда ча Шатайло Тетяну Олександрівну, місце реєстрації: м. Дніпродзер жинськ, пр. Перемоги, 29/936, на 10.00 20 серпня 2010 року по справі за позовом Виконавчого комітету Дніпровської районної ради до Ша тайло Т.О. про визнання особи та кою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Су дове засідання відбудеться під го ловуванням судді Байбара Г.А. у приміщенні за адресою: м. Дніпро дзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, каб. 7. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван ня оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки відповідача справу буде роз глянуто за її відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідачі Арутюнян Ерміне Єрано сівна, Пашинян Артур Володимиро вич, Черненко Галина Богданівна за позовом ВАТ «Банк «Фінанси та Кре дит», від імені якого діє Криворізь ка філія «ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», до Арутюнян Е.Є., Пашинян А.В., Черненко Г.Б. про стягнення заборгованості, що виникла внаслі док порушення зобов’язань за кре дитним договором № 26/08 МК від 08.02.2008 р., за договорами пору ки № 26/1/08 МП від 08.02.2008 р. № 26/2/08 МК від 08.02.2008 р. викликаються у судове засідання на 16 вересня 2010 року о 10.00 у при міщення Центрально Міського суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кри вий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 2 (суддя Бондарєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідачі Арутюнян Ерміне Єраносівна, Пашинян Артур Володи мирович, Черненко Галина Богда нівна вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі їхньої неявки до залу судового засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Томаківський районний суд Дніпропетровської області по відомляє про слухання цивільної справи за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Райффай зен Банк Аваль» до Гасинець Івана Михайловича про стягнення забор гованості за кредитним договором. До суду на слухання справи запро шується в якості відповідача Гаси нець Іван Михайлович, 15.08.1958 р.н., зареєстрований в смт Томаків ка Томаківського району Дніпропет ровської області, вул. Комунальна, 6/6. Слухання справи відбудеться 10.08.2010 року о 08 год. 20 хв. за адресою: Томаківський районний суд, смт Томаківка Дніпропетровської області, вул. Леніна, 28. У випадку неявки відповідача у зазначене місце та час вищевказана справа буде розглянута без вашої участі на підставі наявних по справі доказів та буде винесено заочне рішення. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться ци вільна справа за позовною заявою Пчельнікової Олени Володимирівни до Чуніхіна Сергія Валентиновича про визнання особи такою, що втра тила право на користування житло вим приміщенням. Відповідач Чуніхін Сергій Валентинович викли кається у судове засідання на 14 ве ресня 2010 року о 09 год. 30 хв. у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 409. Суддя Токар Н.В. Після опублікування об’ яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Чуніхі на Сергія Валентиновича справу буде розглянуто за його відсутності.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Тов кань Вікторію Анатоліївну, 1980 р.н., у судове засідання як відпові дача по цивільній справі № 2 5289/ 10 р. за позовом Товкань Ігоря Вікторовича до Товкань Вікторії Анатоліївни про стягнення алі ментів, яке відбудеться 09 вересня 2010 р. о 16.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропет ЦентральноМіський районний ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. суд м. Кривого Рогу повідомляє, що Коробова, 6, каб. 225. Наслідки не відповідачі Арутюнян Ерміне Єрано явки передбачені ст. 169 ЦПК Украї сівна, Пашинян Артур Володимиро вич за позовом ВАТ «Банк «Фінанси ни. та Кредит», від імені якого діє Кри Заводський районний суд м. ворізька філія «ВАТ «Банк «Фінан Дніпродзержинська викликає Па си та Кредит», до Арутюнян Е.Є., Па насенка Володимира Вікторовича у шинян А.В. про стягнення заборго судове засідання як відповідача по ваності, що виникла внаслідок по справі за позовом Філіпової Ірини рушення зобов’язань за договором Володимирівни до Панасенка Воло про відкриття відновлюваної кре димира Вікторовича про визнання дитної лінії № 250/07 МК від 17 права власності на нерухоме майно грудня 2007 р., за договором пору та виділення нерухомості в само ки № 250/07 МП від 17.12.2007 р. стійний об’єкт , яке відбудеться викликаються у судове засідання на 16 вересня 2010 року об 11.00 у 10.08.2010 р. о 09.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, приміщення Центрально Міського каб. 17. При собі мати документ, суду м. Кривого Рогу за адресою: м. який посвідчує особу. У разі неяв Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, ки Панасенка Володимира Вікторо зал 2 (суддя Бондарєва 0.І.). На вича у судове засідання без поваж підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України ної причини та неповідомлення про після опублікування оголошення в причини неявки до суду справа пресі відповідачі Арутюнян Ерміне може бути розглянута за його Єраносівна, Пашинян Артур Володи відсутності на підставі наявних по мирович вважаються повідомлени справі доказів. ми про час та місце розгляду спра ви. У разі їхньої неявки до залу су дового засідання справа буде роз Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет глянута за їхньої відсутності. ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 307) викликає в якості відповідача ЦентральноМіський районний Кіряхна Віктора Яковича у попе суд м. Кривого Рогу повідомляє, що реднє судове засідання, яке відбу відповідачі Арутюнян Ерміне Єрано деться 25.08.2010 року об 11.00 по сівна, Пашинян Артур Володимиро цивільній справі за позовом Рань вич за позовом ВАТ «Банк «Фінанси ковської Тетяни Григорівни до та Кредит», від імені якого діє Кри Кіряхна Віктора Яковича про ворізька філія «ВАТ «Банк «Фінан відшкодування шкоди, завданої за си та Кредит», до Арутюнян Е.Є., Па литтям квартири. Справа буде роз шинян А.В. про стягнення заборго глядатись під головуванням судді ваності, що виникла внаслідок по Бібіка М.М. У випадку неявки відпо рушення зобов’язань за кредитним відача у судове засідання вони вва договором № 119 пк 2008 від жаються належно повідомленими 14.02.2008 р., за договором поруки про місце, день та час його прове № 119 пп 2008 від 14.02.2008 р. дення. викликаються у судове засідання на 16 вересня 2010 року о 10 год. 30 Бабушкінський районний суд м. хв. у приміщення Центрально Дніпропетровська по цивільній Міського суду м. Кривого Рогу за справі за позовом Стравоєдової На адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер талії Іванівни до Манєкіної Лілії Во шотравнева, 12, зал 2 (суддя Бонда лодимирівни про усунення пере рєва О.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 шкод у здійсненні користування ЦПК України після опублікування власністю викликає Манєкіну Лілію оголошення в пресі відповідачі Ару Володимирівну у судове засідання, тюнян Ерміне Єраносівна, Пашинян яке відбудеться 17 вересня 2010 Артур Володимирович вважаються року об 11 год. 45 хв. у приміщенні повідомленими про час та місце Бабушкінського районного суду м. розгляду справи. У разі їхньої неяв Дніпропетровська (м. Дніпропет ки до залу судового засідання спра ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 318). ва буде розглянута за їхньої відсут У разі вашої неявки у судове засі ності. дання справа буде розглядатись за

ченко Людмили Вікторівни, Мішути Анатолія Миколайовича про визнан ня довіреності та договору купівлі продажу недійсними, яке відбудеть ся 20 вересня 2010 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адре Ленінський районний суд м. сою: 49099, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська викликає Іван вул. Коробова, 6, каб. 224. Наслідки никова Сергія Анатолійовича, Іван неявки передбачені ст. 169 ЦПК Ук никова Владислава Сергійовича як раїни. відповідачів у попереднє судове за сідання по цивільній справі № 2 Красногвардійський районний 4057/10 р. за позовом Комарової суд м. Дніпропетровська повідом Інни Олександрівни, Комарової Ган ляє, що в провадженні суду знахо ни Олександрівни до Іванникова диться цивільна справа за позовом Сергія Анатолійовича, Іванникова Давиденко Ніни Анатоліївни до Да Владислава Сергійовича, треті осо виденка Володимира Володимиро би Відділ громадянства, міграції та вича про розірвання шлюбу. Відпо реєстрації фізичних осіб Ленінсько відач Давиденко Володимир Воло го РВ ДМУ УМВС України в Дніпро димирович викликається у судове петровській області, КЖЕП 25 м. засідання на 09 вересня 2010 р. об Дніпропетровська про визнання 11 год. 30 хв. у приміщення Крас осіб такими, що втратили право на ногвардійського суду: м. Дніпро користування житловим приміщен петровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. ням, яке відбудеться 22 вересня 2. Після опублікування об’яви в 2010 р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні пресі відповідач вважається по суду за адресою: 49099, м. Дніпро відомленим про час та місце роз петровськ, вул. Коробова, 6, каб. гляду справи. У разі неявки Дави 221. Наслідки неявки передбачені денка Володимира Володимирови ча справу буде розглянуто за його ст. 169 ЦПК України. відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 19 Верхньодніпровський районний серпня 2010 року о 14.00 в залі су суд Дніпропетровської області дових засідань 206 за адресою: пр. викликає Пономар Івана Вікторови Миру, 24 відбудеться судове засі ча у судове засідання як відповіда дання по цивільній справі за позо ча по цивільній справі за позовом вом Відкритого акціонерного това Відкритого акціонерного товари риства «Банк «Фінанси та Кредит» ства «Верхньодніпровський авторе до Дойбан Сергія Олександровича, монтний завод» до Пономар Івана Середенко Людмили Станіславівни, Вікторовича про стягнення суми Середенка Сергія Івановича, Дойбан боргу та відшкодування вартості Юлії Сергіївни про стягнення забор інструментів, яке відбудеться 16 гованості за кредитним договором. серпня 2010 року о 15 год. 30 хв. у Явка відповідачів Дойбан Сергія приміщенні суду за адресою: м. Олександровича, Середенко Людми Верхньодніпровськ, вул. Петров ли Станіславівни, Середенка Сергія ського, 47. Івановича, Дойбан Юлії Сергіївни обов’язкова з наданням раніше не Вільногірський міський суд поданих доказів. У разі неявки Дніпропетровської області викли відповідачів у судове засідання без кає у судове засідання, яке відбу поважних причин та неповідомлен деться 16 серпня 2010 року о 15.00 ня ними про причину неявки суд ви в залі суду по вул. Октябрській, 14 а, рішить справу з винесенням заоч м. Вільногірськ, Дніпропетровська ного рішення за їхньої відсутності. область, в якості відповідача Кушнір Олену Віталіївну по цивільній справі Ленінський районний суд м. № 2 687/10 за позовом Крутоуса Дніпропетровська викликає Това Ігоря Володимировича до Кушнір риство з обмеженою відповідаль Олени Віталіївни про стягнення за ністю «Колорит Плюс» як відпові боргованості по заробітній платі. У дача у судове засідання по ци випадку неявки відповідача у судо вільній справі № 2к 14/10 за кло ве засідання без поважної причини, потанням СОSLЕТ про надання доз неповідомлення про причину неяв волу на примусове виконання ки або якщо причина неявки буде рішення, яке відбудеться 06 верес визнана неповажною, судове засі ня 2010 року о 10 год. 30 хв. у при дання відбудеться за відсутності міщенні суду за адресою: 49099, м. відповідача з заочним розглядом Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, справи. каб. 224. Наслідки неявки передба Прошу прибути Кондратенка чені ст. 169 ЦПК України. Віктора Івановича, Ємельянова У провадженні судді Красногвар Олександра Миколайовича до залу дійського районного суду м. 7 Саксаганського районного суду м. Дніпропетровська Некрасова О.О. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий знаходиться цивільна справа № 2 Ріг, вул. Демиденка, 6 а для участі у 2116 2010 за Оверко Вікторії Іва судовому засіданні в якості відпо нівни до Сидоренка Михайла Олек відачів по цивільній справі за по сандровича про відшкодування зав зовом Прохорової Олени Борисівни даної матеріальної та моральної до Кондратенка Віктора Івановича, шкоди. Відповідач Сидоренко Ми Ємельянова Олександра Миколайо хайло Олександрович викликається вича про відшкодування матеріаль у судове засідання на 26 серпня ної та моральної шкоди, завданої 2010 року о 08 год. 30 хв. за адре залиттям квартири, на 10.00 сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш 14.09.2010 року. Одночасно роз’яс кіна, 77 б, приміщення Красногвар нюю, шо в разі неявки ви зобов’я дійського районного суду м. Дніпро зані повідомити суд про причини петровська, каб. 23. Після опубліку неявки, оскільки в разі відсутності вання об’яви в пресі відподідач вва таких даних суд розгляне справу за жається повідомленим про час та вашої відсутності. місце розгляду справи. У разі неяв ки Сидоренка Михайла Олександро Солонянський районний суд вича справу буде розглянуто за його Дніпропетровської області по відомляє, що 18 серпня 2010 року о відсутності. 15 год. 30 хв. у приміщенні суду Бабушкінський районний суд м. (вул. Строменка, 1 а, смт Солоне, Дніпропетровська (м. Дніпропет Дніпропетровська область) відбу ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 307) деться судове засідання по викликає в якості відповідача Кре цивільній справі № 2 486/10 за по мень Валентина Вікторовича у по зовом Кредитної спілки «При переднє судове засідання, яке дніпров’я» до Дмітрієвої Олени Гри відбудеться 25.08.2010 року о 14 горівни, Литвиненка Станіслава Во год. 30 хв. по цивільній справі за лодимировича, Оскаленка Ігоря позовом Підприємства з іноземни Павловича про стягнення солідар ми інвестиціями «Автомобільне то но заборгованості за кредитним до вариство «Автоінвестстрой Дніпро говором. У судове засідання викли петровськ» до Кремень В.В. про кається в якості відповідача Оска стягнення заборгованості. Справа ленко Ігор Павлович. У разі неявки буде розглядатись під головуванням у судове засідання відповідача Ос судді Бібіка М.М. У випадку неявки каленка І.П. та невиконання обо відповідача у судове засідання він в’язку повідомити суд про причини вважається належно повідомленим неявки справу буде розглянуто за про місце, день та час його прове його відсутності та постановлено рішення суду. дення. вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наяв них по справі доказів судом буде ви несено заочне рішення. Суддя Шев цова Т.В.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Мішу ту Анатолія Миколайовича, ТОВ «Юніфест Реалті» як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2 996/10 за позовом Ла ріна Бориса Анатолійовича до Тим

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Огли Юрія Тимофійовича, Огли Людмилу Тимофіївну як відповідачів у попе реднє судове засідання по цивільній справі № 2 3958/10 р. за позовом Головань Ігоря Миколайо

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

вича до Огли Юрія Тимофійовича, Огли Людмили Тимофіївни, третя особа Відділ громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, яке відбудеться 15 вересня 2010 р. о 15 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки перед бачені ст. 169 ЦПК України. Марганецький міський суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання в якості відповідача Мамчур Олександра Сергійовича по цивільній справі за позовом Крашеніннікова Сергія Сергійовича до Мамчур Олександра Сергійовича, третя особа Відділення громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Марга нецького міського відділу ГУМВС України в Дніпропетровській об ласті про усунення перешкод у ко ристуванні власністю. Мамчур Олек сандр Сергійович, зареєстрований за адресою: 53407, м. Марганець, вул. Фокіна, 1/36. Розгляд справи призначено на 16 серпня 2010 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні Мар ганецького міського суду Дніпро петровської області за адресою: м. Марганець Дніпропетровської об ласті, вул. Радянська, 72 а. Суддя Панасенко О.П. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглядатись за їхньої відсут ності за наявними доказами. У разі неявки у судове засідання відпові дач повинен повідомити суд про причини неявки.

йонного суду м. Дніпропетровська, каб. 23. Після опублікування об’я ви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки Сторож ко Аліни Вікторівни справу буде розглянуто за її відсутності. П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання відповідача Коновець Олега Сергійовича, 16 січня 1976 р.н., по справі № 2 324/ 2010 року за позовом Коновець Олени Володимирівни до Коновець Олега Сергійовича про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеть ся о 08 год. 30 хв. 25 серпня 2010 року у приміщенні П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області за адресою: вул. Шевченка, 114, м. П’ятихатки, Дніпропетров ська область, зал 2. Явка до суду обов’язкова. Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї ни з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце роз гляду справи. І в разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглянута за наявними мате ріалами за вашої відсутності.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз глядом цивільної справи за позовом АКІБ «УкСиббанк» до Кройс Тетяни Василівни, Кройс Вадима Михайло вича про стягнення заборгованості за кредитним договором викликає Кройс Т.В. та Кройс В.М. в якості відповідачів у судове засідання, яке відбудеться 16 серпня 2010 року о 14 год. 40 хв. у приміщенні Самар ського районного суду м. Дніпро петровська по вул. Електрична, 1 а Павлоградський міськрайонний (каб. 101). Явка суворо обов’язко суд Дніпропетровської області ва. (суддя Сторожук С.М.) викликає в якості відповідача Коценко О.В. по Самарський районний суд м. цивільній справі за позовом Коцен Дніпропетровська в зв’язку з роз ко С.І. до Коценко О.В. про визнан глядом цивільної справи за позовом ня права власності на квартиру. Ос ПАТ «УкрСиббанк» до Кисленка Ар таннє місце проживання Коценко тура Олександровича, Кисленка О.В.: вул. Комарова, 16/88, м. Пав Ярослава Олександровича, Кислен лоград, Дніпропетровська область. ко Лілії Іванівни про стягнення за Судове засідання призначене на боргованості за кредитними догово 13.09.2010 року о 08 год. 30 хв. за рами № 11288340000, 11288373000 адресою: м. Павлоград, вул. викликає Кисленка Артура Олек Дніпровська, 135, каб. 307. У разі сандровича, Кисленка Ярослава неявки відповідача у судове засі Олександровича, Кисленко Лілію дання справа, згідно з вимогами Іванівну у судове засідання в якості ЦПК України, може бути розглянута відповідачів, яке відбудеться 13.09. 2010 р. о 9 год. 20 хв. Також пояс за його відсутності. нюємо, що за неповагу до суду існує Дніпропетровський районний суд адміністративна відповідальність за Дніпропетровської області (суддя ст. 185 3 КупАП. Явка суворо обо Алтунін О.В.) по цивільній справі в’язкова у судове засідання, яке № 2 961/10 за позовною заявою відбудеться 13.09.2010 р. о 09 год. ВАТ «Державний ощадний банк Ук 20 хв. раїни» до Кульбачко В.М. про стяг нення боргу викликає у судове за Самарський районний суд м. сідання в якості відповідача Куль Дніпропетровська в зв’язку з роз бачко Віту Миколаївну на 14 жовт глядом цивільної справи за позовом ня 2010 року о 12.00. Судове засі ПАТ «УкрСиббанк» до Хорольського дання буде проходити за адресою: В'ячеслава Анатолійовича, Хо Дніпропетровська область, Дніпро рольського Анатолія Яковича, ТОВ петровський район, сел. Ювілейне, «Парнас» про стягнення заборгова вул. Теплична, 7, каб. 1. Просимо на ності за кредитним договором ви даний час з'явитись до суду особис кликає директора ТОВ «Парнас» то або направити свого представни Лешковича Андрія Йосиповича у су ка. При собі необхідно мати паспорт дове засідання в якості відповіда або інший документ, що посвідчує ча, яке відбудеться 13.08.2010 р. о особу, а представникам належно 8 год. 30 хв. у приміщенні Самар ського районного суду м. Дніпро оформлені довіреності. петровська по вул. Електрична, 1 а У провадженні судді Красногвар в каб. 210. Також повідомляємо, що дійського районного суду м. директор ТОВ «Парнас» Лешко Дніпропетровська Некрасова О.О. вич А.Й. має можливість ознайоми знаходиться цивільна справа № 2 тись з матеріалами справи у при 0548 2010 за ПАТ «КБ «Приват міщенні суду. Явка суворо обов`яз Банк» до Молибога Гліба Анатолі кова у судове засідання, яке відбу йовича про стягнення боргу. Відпо деться 13 серпня 2010 р. о 08 год. відач Молибога Гліб Анатолійович 30 хв. викликається у судове засідання на 20 вересня 2010 року об 11 год. 30 Самарський районний суд м. хв. за адресою: м. Дніпропет Дніпропетровська в зв’язку з роз ровськ, пр. Пушкіна, 77 б, при глядом цивільної справи за позовом міщення Красногвардійського ра ПАТ «УкрСиббанк» до Кисленка Ар йонного суду м. Дніпропетровська, тура Олександровича, Кисленка каб. 23. Після опублікування об’я Ярослава Олександровича, Кислен ви в пресі відповідач вважається ко Лілії Іванівни про стягення повідомленим про час та місце роз заборгованості за кредитними гляду справи. У разі неявки Моли договорами № 11297288000, бога Гліба Анатолійовича справу 11313617000 викликає Кисленка буде розглянуто за його відсут Артура Олександровича, Кисленка Ярослава Олександровича, Кислен ності. ко Лілію Іванівну у судове засідан У провадженні судді Красногвар ня в якості відповідачів, яке відбу дійського районного суду м. деться 13.09.2010 р. о 8 год. 30 хв. Дніпропетровська Некрасова О.О. Також пояснюємо, що за неповагу знаходиться цивільна справа № 2 до суду існує адміністративна відпо 1353 2010 за позовною заявою ПАТ відальність за ст. 185 3 КупАП. «КБ «ПриватБанк» до Сторожко Алі Явка суворо обов'язкова у судове ни Вікторівни про стягнення боргу. засідання, яке відбудеться 13.09. Відповідач Сторожко Аліна Вікто 2010 р. о 08 год. 30 хв. рівна викликається у судове засі дання на 02 вересня 2010 року об Бабушкінський районний суд м. 11 год. 30 хв. за адресою: м. Дніпро Дніпропетровська (м. Дніпропет петровськ, пр. Пушкіна, 77 б, при ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 309) міщення Красногвардійського ра викликає як відповідачів Назаро


р11

05.08.2010 р. № 55 (1147) ○

ва Дмитра Юрійовича, ТОВ «Дніпропетровський промисловий альянс» у судове засідання 08 ли стопада 2010 року о 08 год. 15 хв. в якості відповідачів по цивільній справі за позовом Публічного ак ціонерного товариства «УкрСиб банк» до Назарова Д.Ю., ТОВ «Дніпропетровський промисловий альянс» про стягнення заборгова ності за кредитним договором. З опублікуванням цього оголошення відповідачі вважаються належно повідомленими про день, час та місце розгляду справи. Суддя Куд рявцева Т.О.

ОГОЛОШЕННЯ 19 ○

хайлівни, Макаренка Олексія Пи липовича обов’язкова з наданням раніше неподаних доказів. У разі неявки відповідачів у судове за сідання без поважних причин та неповідомлення ним про причину неявки суд вирішить справу з ви несенням заочного рішення за їхньої відсутності.

відомленими про місце, день та час його проведення. Центрально Міський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідачка Пудрань Людмила Іванівна за позовом Пудрань Олек сандра Борисовича до Пудрань Людмили Іванівни про розірвання шлюбу викликається у судове засі дання на 4 жовтня 2010 року о 10 год. 30 хв. у приміщення Централь ноМіського суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал 7 (суддя Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку вання оголошення в пресі відпові дачка Пудрань Людмила Іванівна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки до залу судового засідання справа буде розглянута за її відсут ності.

Гусинець Леонід Олександрович, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Садова, 17а, кв. 11, викликається у судове засідан ня по цивільній справі за позовом ПАТ «БрокбізнесБанк» про стяг Шановні Калайда Юрій Юрійо нення заборгованості по кредитно вич, Калайда Інна Юріївна (за му договору. Судове засідання реєстровані за адресою: 52001, відбудеться 07.10.2010 року о Дніпропетровська область, м. 10.00 у приміщенні Вільногірсько Підгородне, 4й Залізничний про го міського суду за адресою: м. вул., буд. 46), Дніпропетровський Вільногірськ, вул. Жовтнева, 14а, районний суд Дніпропетровської каб. 3. У разі неявки відповідача у області повідомляє вас, що 08 ве судове засідання справа буде роз ресня 2010 року о 17.00 відбудеть глянута за його відсутності з ухва Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає як ся розгляд цивільної справи № 2 ленням заочного рішення. представника відповідача Товари 1289/10 за позовом АКІБ «УкрСиб банк» до Калайда Ю.Ю., Калайда Центрально Міський районний ство з обмеженою відповідальністю І.Ю. про стягнення заборгованості суд м. Кривого Рогу викликає Плет «Юридична фірма «Дніпросервіс» у за кредитним договором. Просимо ньову Раїсу Абдуллівну, Занору Ва судове засідання по справі за позо вас з’явитись на вказану дату або силя Олексійовича як відповідачів вом Раїлко Юлії Володимирівни до направити представника з юридич по справі № 21682/2010 за позо Товариства з обмеженою відпові но правильно оформленим дору вом Матвієнка Володимира Мико дальністю «Юридична фірма ченням. Адреса суду: 52005, лайовича (третя особа КМУ ГУМВС «Дніпросервіс» про стягнення ком Дніпропетровська область, смт України в Дніпропетровській об пенсації за несвоєчасно виплачену Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. 13. ласті) про усунення перешкод у ко заробітну плату, яке відбудеться 16 У разі неявки відповідачів у судо ристуванні житловим будинком. Су серпня 2010 року о 09 год. 45 хв. за ве засідання справа буде розгляну дове засідання відбудеться 30 сер адресою: м. Дніпродзержинськ, та за їхньої відсутності на підставі пня 2010 року о 09.00 за адресою: вул. Губи, 5, каб. 12. Суддя Похвалі наявних матеріалів та постановле м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, та С.М. При собі мати документи, які 12, зал суду 5. У разі неявки у судо посвідчують особу. У разі неявки не заочне рішення. ве засідання без поважних причин відповідача у судове засідання без Баглійський районний суд м. або неповідомлення про причини поважної причини та неповідомлен Дніпродзержинська викликає неявки справа розглядатиметься без ня про причини неявки до суду справа може бути розглянута за Безцінного Олександра Івановича врахування думки відповідачів. його відсутності на підставі наявних (останнє відоме місце проживан ня: м. Дніпродзержинськ, вул. Ал Криворізький районний суд по справі доказів. тайська, 31, кв. 98) як відповідача Дніпропетровської області по по цивільній справі за позовом Га відомляє, що 17 серпня 2010 року о Заводський районний суд м. лішникової Людмили Іванівни, Га 8 год. 30 хв. відбудеться судове за Дніпродзержинська викликає як лішникової Анни Сергіївни про сідання по цивільній справі № 2 представника відповідача Товари визнання особи такою, що втрати 333/10 за позовом ВАТ «ЕК «Дніпро ство з обмеженою відповідальні ла право на користування житло обленерго» до Гарічева Івана Івано стю «Юридична фірма «Дніпро вим приміщенням в зв’язку з вича про стягнення вартості елект сервіс» у судове засідання по відсутністю в ньому понад шість ричної енергії, необлікованої внас справі за позовом Лисенко Олени місяців без поважних причин. Су лідок порушення споживачем ПКЕЕ Іванівни до Товариства з обмеже дове засідання відбудеться 01 ве для населення, у цьому зв’язку Кри ною відповідальністю «Юридична ресня 2010 року о 10.00 у при ворізький районний суд Дніпропет фірма «Дніпросервіс» про стягнен міщенні суду за адресою: м. ровської області просить з’явитись ня компенсації за несвоєчасно Дніпродзержинськ, пр. Консти у судове засідання відповідача Гарі виплачену заробітну плату, яке туції, 64, кім. 8. Явка до суду обо чева Івана Івановича 17 серпня відбудеться 16 серпня 2010 року о в’язкова. У разі неявки справу буде 2010 року о 8 год. 30 хв. за адре 09 год. 50 хв. за адресою: м. сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5а, Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, розглянуто без вашої участі. каб. 5. У випадку вашої неявки ци каб. 12. Суддя Похваліта С.М. При Жовтоводський міський суд вільна справа буде розглядатись за собі мати документи, які посвідчу Дніпропетровської області вик вашої відсутності з постановленням ють особу. У разі неявки відпові дача у судове засідання без поваж ликає у судове засідання Кравець заочного рішення. них причин та неповідомлення про Ольгу Олександрівну, 1982 р.н., за реєстровану за адресою: м. Жовті Жовтневий районний суд м. причини неявки до суду справа Води, вул. Хмельницького, 1/18, як Дніпропетровська повідомляє може бути розглянута за його відповідача по цивільній справі № Дударенко Олену Іванівну, що су відсутності на підставі наявних по 2795/10 за позовом прокурора м. дом у судовому засіданні о 12.00 справі доказів. Жовті Води в інтересах непов 18 серпня 2010 р. буде розгляда нолітніх Кравець Данила, Кравець тись цивільна справа № 211832/ Дзержинський районний суд м. Софії про позбавлення батьків 2010 за позовом Дударенка Андрія Кривого Рогу повідомляє, що о ських прав та стягнення аліментів. Анатолійовича до Дударенко Оле 12.00 18.08.2010 р. в залі суду 104 Судове засідання відбудеться 18 ни Іванівни про розірвання шлюбу за адресою: пр. Миру, 24, відбу серпня 2О10 року о 13 год. 20 хв. (суддя Шелестов К.О.). Вам необ деться слухання цивільної справи під головуванням судді Поди О.М. хідно з’явитись у зазначений час у за позовом Лавриненка І.В. до ПП у приміщенні міського суду за ад Жовтневий районний суд м. «Дефіс», співвідповідача Лав ресою: м. Жовті Води, вул. Мая Дніпропетровська, вул Патор рентьєва І.О. про відшкодування ковського, 129, зал судових засі жинського, 18а, каб. 21, для участі матеріальної та моральної шкоди. дань 4. У разі неявки відповідача у розгляді цивільної справи особи Явка у судове засідання відпові у судове засідання справа буде сто або направити до суду свого дачів обов’язкова. У разі неявки представника з належно оформле відповідачів до суду без поважних розглянута за його відсутності. причин справа буде розглянута за ною довіреністю. їхньої відсутності. Солонянський районний суд Дніпропетровської області по Бабушкінський районний суд м. відомляє, що 13 серпня 2010 року Дніпропетровська (м. Дніпропет Жовтневий районний суд м. о 15.00 у приміщенні суду (вул. ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 307) Дніпропетровська, розташований Строменка, 1а, смт Солоне, Дніпро викликає в якості відповідачів Ша за адресою: 49044, м. Дніпропет петровська область) відбудеться рапко Анну Федорівну, Бондарень ровськ, вул. Паторжинського, 18а, судове засідання по цивільній Надію Михайлівну у судове засі викликає Мірончук Людмилу Воло справі № 2406/10 за позовом Се дання, яке відбудеться 02.09.2010 димирівну як відповідача по менченко Ніни Петрівни до Чирко року 0 08 год. 30 хв. по цивільній цивільній справі № 228/10 за по ва Анатолія Миколайовича про виз справі за позовом ВАТ «КБ «Над зовом Гравировської Дар'ї Володи нання особи такою, що втратила ра» до Шарапко А.Ф., Бондарень мирівни, Гравировської Ніни Геор право на користування житловим Н.М. про стягнення заборгова гіївни до Мірончук Людмили Воло приміщенням. У судове засідання ності. Справа буде розглядатись під димирівни про відшкодування викликається в якості відповідача головуванням судді Бібіка М.М. У шкоди, яке відбудеться о 17.00 17 Чирков Анатолій Миколайович. У випадку неявки відповідачів у су серпня 2010 року. У випадку неяв разі неявки у судове засідання дове засідання вони вважаються ки відповідача справу буде розгля відповідача Чиркова А.М. та неви повідомленими про місце, день та нуто в заочному порядку. конання обов’язку повідомити суд час його проведення. про причини неявки справу буде Нікопольський міськрайонний розглянуто за його відсутності та Бабушкінський районний суд м. суд Дніпропетровської області Дніпропетровська (м. Дніпропет повідомляє Алексійчик Наталю постановлено рішення суду. ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 307) Олександрівну як співвідповідача Дзержинський районний суд м. викликає у судове засідання, яке по справі за позовом Кредитної Кривого Рогу повідомляє, що 19 відбудеться 02.09.2010 року о 09 спілки «Придніпров'я» до Алексій серпня 2010 року о 10.00 в залі год. 15 хв. відповідачів Кустову чик Наталі Олександрівни, Трас судових засідань 206 за адресою: Ольгу Анатоліївну, Натху Андрія ковського Максима Олександрови пр. Миру, 24, відбудеться судове Анатолійовича по цивільній справі ча, Шкуркіна Андрія Миколайови засідання по цивільній справі за за позовом ВАТ «КБ «Надра» до ча про стягнення заборгованості позовом Кригер Ірини Георгіївни Кустової О.А., Натхи А.А. про стяг про призначення судового засідан до Макаренко Ніни Михайлівни, нення заборгованості. Справа буде ня на 18.08.2010 р. о 09 год. 30 хв. Макаренка Олексія Пилиповича розглядатись під головуванням у приміщення суду за адресою: м. про усунення перешкод у корис судді Бібіка М.М. У випадку неяв Нікополь, вул. Шевченка, 201. у туванні нерухомим майном. Явка ки відповідачів у судове засідання разі неявки справа буде розгляну відповідачів Макаренко Ніни Ми вони вважаються належно по та за вашої відсутності.

ÃÐÀÔ²Ê ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÎÑÎÁÈÑÒÈÕ ÂȯÇÍÈÕ ÏÐÈÉÎ̲ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÏÎÑÀÄÎÂÈÌÈ ÎÑÎÁÀÌÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ ÍÀ ÑÅÐÏÅÍÜ 2010 ÐÎÊÓ

Çàñòóïíèê ãîëîâè - êåð³âíèê àïàðàòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Í.Ë.ÏÎÄÎÏ˪ËÎÂÀ Криворізький районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 30 серпня 2010 року об 11.00 відбудеться судове засі дання по цивільній справі за позо вом Цукурова Олександра Іванови ча, Цукурової Лідії Тимофіївни до Ясінського Дениса Васильовича, співвідповідач Сектор реєстрації, обліку, міграції фізичних осіб Кри ворізького району Дніпропет ровської області РВ КМУ УМВС Ук раїни в Дніпропетровській області про усунення перешкод у користу ванні приватним житловим при міщенням та зняття з реєстрації. У цьому зв’язку Криворізький район ний суд Дніпропетровської області просить з’явитись у судове засі дання відповідача по справі Ясін ського Дениса Васильовича, 16.07. 1980 р.н., об 11.00 30 сер пня 2010 року за адресою: м. Кри вий Ріг, пр. Миру, 5а, каб. 1. У ви падку вашої неявки цивільна справа буде розглядатись за вашої відсутності з постановленням за очного рішення.

Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області було ви несено заочне рішення по цивільній справі № 22740/10 за позовом По стольного Кирила Ігоровича до По стольної Лоліти Валентинівни, По стольного Ігоря Вікторовича про позбавлення батьківських прав, згідно з яким вирішено: позбавити батьківських прав Постольну Лоліту Валентинівну, 20 вересня 1968 року народження, та Постольного Ігоря Вікторовича, 11 травня 1965 року на родження, відносно їхнього непов нолітнього сина Постольного Кири ла Ігоровича, 14 червня 1992 року народження. Стягти солідарне з По стольної Лоліти Валентинівни та По стольного Ігоря Вікторовича на ко ристь Постольного Кирила Ігорови ча витрати по сплаті державного мита у розмірі 8,50 гривень та вит рати на інформаційнотехнічне за безпечення розгляду справи у розмірі 37 гривень.

Криворізький районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 27 липня 2010 року Криворізьким районним судом вине сені заочні рішення по цивільних справах за позовами Панченко Надії Дніпропетровським районним су Олексіївни до Панченка Олександра дом Дніпропетровської області 09 Павловича про стягнення аліментів червня 2010 року в заочному поряд на утримання малолітньої дитини та ку було розглянуто цивільну справу про стягнення аліментів на утриман № 21953/10 за позовом Публічно ня непрацездатної дружини, якими го акціонерного товариства «Райф позови задоволено в повному об файзен Банк Аваль» в особі Дніпро сязі. Заяви про перегляд цих рішень петровської обласної дирекції можуть бути подані Панченком «Райффайзен Банк Аваль» до Вол Олександром Павловичем в Криво кова Рустама Ануаровича про стяг різький районний суд (м. Кривий нення заборгованості. Даним заоч Ріг, пр. Миру, 5а) протягом 10 днів ним рішенням позовні вимоги Пуб з дня отримання копій рішень. лічного акціонерного товариства Рішення можуть бути оскаржені до «Райффайзен Банк Аваль» в особі Апеляційного суду Дніпропетров Дніпропетровської обласної ди ської області протягом 20 днів з дня рекції «Райффайзен Банк Аваль» подачі заяви на апеляційне оскар було задоволено в повному обсязі, ження або протягом 10 днів без по а з Волкова Рустама Ануаровича дачі заяви на апеляційне оскаржен стягти на користь Публічного акці ня. онерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропет Ленінським районним судом м. ровської обласної дирекції «Райф Дніпропетровська 14.04.2010 року файзен Банк Аваль» суму в розмірі винесено заочне рішення по 29994,55 грн. цивільній справі № 21715/10 за по зовною заявою АКІБ «УкрСиббанк» Дніпропетровський районний суд до Ткаченко Тетяни Вікторівни про Дніпропетровської області по стягнення заборгованості за кре відомляє, що 26 травня 2010 року дитним договором, яким позовні ви

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

моги задоволено в повному обсязі. При публікації оголошення Ткачен ко Т.В. вважається повідомленою про рішення суду. Заява про пере гляд цього рішення може бути по дана відповідачем до суду протягом десяти днів з дня публікації. Солонянський районний суд по відомляє, що 12 липня 2010 року було винесено заочне рішення по справі за позовом Шевченко Т.М. до Кухарець Л.І. про визнання осо би такою, що втратила право на ко ристування житловим приміщен ням. Відповідачка Кухарець Л.І. визнана такою, що втратила право на житло: будинок № 17 по вул. Молодіжній в с. Привільне Соло нянського району Дніпропетров ської області. 30.06.2010 року Васильківським районним судом Дніпропетров ської області було винесено заоч не рішення по справі № 2312/10 за позовом Самойлова Олексія Васи льовича до Самойлової Віри Івані вни про розірвання шлюбу. Позовні вимоги задоволено повністю. Шлюб між Самойловим Олексієм Васильо вичем та Самойловою Вірою Іванів ною, укладений 22 квітня 1992 року, зареєстрований Вольнянським рай відділом РАЦС (актовий запис про шлюб № 47), розірвано. Криворізький районний суд Дніпропетровської області по відомляє, що 22 липня 2010 року Криворізьким районним судом ви несено заочне рішення по цивільній справі за позовом Макаренка Вікто ра Івановича до Макаренко Людми ли Георгіївни про розірвання шлю бу, яким позов задоволено в повно му обсязі. Заява про перегляд цьо го рішення може бути подана Мака ренко Людмилою Георгіївною в Кри ворізький районний суд Дніпропет ровської області (50002, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5а) протягом 10 днів з дня отримання копії рішення. Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Дніпропетров ської області протягом 20 днів з дня подачі заяви на апеляційне оскар ження або протягом 10 днів без по дачі заяви на апеляційне оскаржен ня.


р12

20 ТУРДИВА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147)

ÒÎÏ-4 «ÕÀËÅÏ»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ïåðåäðÿãè ñ óêðàèíñêèìè òóðèñòàìè ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

ÌÓÆ×ÈÍÛ, ÊÀÊ ÄÅÒÈ

SHOPPING-ÒÓÐ ÏÎ ÒÓÐÖÈÈ

Ýòèì ëåòîì â îäíîì èç ïàðêîâ Êàëèôîðíèè ìîæíî áûëî óâèäåòü ìíîãî ìóæ÷èí, ðåçâÿùèõñÿ, ñëîâíî äåòè. Âñå äåëî áûëî â òîì, ÷òî îíè èñïûòûâàëè ñàìóþ áîëüøóþ äîñêó äëÿ ñêåéòà â ìèðå. È äåéñòâèòåëüíî, ãëÿäÿ íà ïðîèñõîäÿùåå ñî ñòîðîíû, ÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî òàì áûëî î÷åíü âåñåëî! ○

ÑÒÀÒÓÈ ÈÇ ÊÓÑÒÀÐÍÈÊÎÂ Ýòî ñêîëüêî æå ëàíäøàôòíûõ äèçàéíåðîâ äîëæíî áûëî òðóäèòüñÿ íàä ñîçäàíèåì îãðîìíûõ ñòàòóé è ïîñòðîåê èç öâåòîâ!? Òàêèå øåäåâðû â îäíîì èç ïàðêîâ Êèòàÿ ñìåëî ìîæíî íàçâàòü ïðîèçâåäåíèÿìè èñêóññòâà, íà êîòîðûå îáÿçàòåëüíî ñëåäóåò âçãëÿíóòü, åñëè âû áóäåòå êàêíèáóäü òàì ïðîåçäîì. ○

В июле 2006 года автобус с 32 украинцами, приехавшими из Хмельницкого в Турцию для shopping-тура, захватили вооруженные грабители. Они надели украинцам наручники и отобрали у них деньги на общую сумму 190 тысяч долларов. Украинское генконсульство в Стамбуле помогло потерпевшим дать показания.

Ä

ÊÎÍÔËÈÊÒ Â ÑÅÊÒÎÐÅ ÃÀÇÀ

ÍÓÆÍÎ ÓÂÈÄÅÒÜ

Ä

Зимой 2008 года около 150 украинских туристов не могли покинуть Иорданию. Их вылет был «заблокирован» из-за недоразумений между заказчиком и исполнителем авиаперевозки, авиакомпанией «Royal Wings». Украинцы вынуждены были находиться в Центральном аэропорту столицы Аммана. Когда МИД Украины и посольство Украины в Иордании обратились к руководству страны, для перевозки наших туристов выделили чартерный рейс.

ÒÎÏ-4 «ÒÈØÈ»

Íåîáû÷íîå çðåëèùå ýòîé çèìîé ìîæíî áûëî óâèäåòü â òóàëåòíûõ êàáèíêàõ íà ãîðíîëûæíûõ êóðîðòàõ ßïîíèè. Âñå âíóòðåííèå ñòîðîíû òóàëåòà ñòèëèçîâàíû ïîä âèä, îòêðûâàþùèéñÿ ïåðåä ãëàçàìè ñïîðòñìåíà, ãîòîâîãî ê ïðûæêó íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Êàæäûé ÷åëîâåê, ñåâøèé íà óíèòàç, ìîã ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â ðîëè ïðûãóíà. ○

Весной 2008 года столицу Таиланда «захлестнули» массовые акции протеста, цель которых - отставка правительства и роспуск парламента. Из-за этого у 220 украинских туристов были проблемы с возвращением из Таиланда. Почти 3 суток они провели в заблокированном аэропорту Бангкока. Все столкновения происходили на улицах, туристов местные жители не трогали. В итоге все вылеты перенесли из столичного международного аэропорта Бангкока на военный аэропорт города Утапо.

«ÍÅÏÎËÀÄÊÈ» Â ÈÎÐÄÀÍÈÈ Ä

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÉ ÑÅÁß ÏÐÛÃÓÍÎÌ

ÏÐÎÒÅÑÒÛ Â ÒÀÈËÀÍÄÅ

Ä

В январе 2009 года на территории Сектора Газа находилось около 300 украинцев. И когда между Израилем и ХАМАС началось обострение конфликта, большинство из них попросили об эвакуации. Тогда около сотни эвакуированных доставили из Иордании в Москву. Посольство Украины в РФ приобрело им железнодорожные билеты до мест проживания.

ÇÀÁÀÂÍÛÉ ÒÓÀËÅÒ

ÕÎÐÎØÈÅ ÒÓÐÈÑÒÛ ÄÎÌÀ ÍÅ ÂÀËßÞÒÑß

Èñòîðèÿ ñ óêðàèíñêèìè òóðèñòàìè â Òóðöèè äî ñèõ ïîð íà ñëóõó. Ýòîò ñêàíäàë, íàâåðíîå, ñòàë ñàìûì ãðîìêèì è ìàññîâûì íà ðûíêå òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã â íàøåé ñòðàíå. «Â³ñò³» âñïîìíèëè 4 ìàñøòàáíûå íåïðèÿòíîñòè, ñëó÷èâøèåcÿ ñ óêðàèíöàìè çà ãðàíèöåé

ÏÎÊÀÒÀËÈÑÜ

ÑÌÅØÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ

1

ÑÈÍÃÀÏÓÐ

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Áóðíîå ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîãî òóðèçìà âñå îñòðåå ñòàâèò ïðîáëåìó îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òóðèñòîâ. Ïðåäëàãàåì 4 ñàìûå ñïîêîéíûå ìåñò äëÿ ïîñåùåíèÿ

«ÂÀÑ ÑÍÈÌÀÞÒ»

Îäíà èç ñòðàõîâûõ êîìïàíèé Àìñòåðäàìà ïðîâåëà ìîùíóþ ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ ñâîåãî íîâîãî ñëîãàíà «Ïðîñòî ïîçâîíèòå íàì». Äëÿ ýòîãî íà óëèöàõ ãîðîäà áûëè ïîñòðîåíû äåêîðàöèè íåñêîëüêèõ ðàçëè÷íûõ ïðîèñøåñòâèé, è ëþáîé ïðîõîæèé ìîã ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ â ðîëè ó÷àñòíèêà ðåêëàìû.

 îòïóñê - â ñïîêîéíûå ñòðàíû Страна, в которой не бывает стихийных бедствий и природных катаклизмов. Правительство Сингапура взяло под свой контроль соблюдение порядка внутри государства. Местные жители отличаются законопослушностью. До сих пор там не были зафиксированы серьезные преступления против туристов.

ÌÀÂÐÈÊÈÉ Маврикий и Сейшельские острова самые благополучные в правовом и криминальном аспектах среди всех африканских стран. Уровень преступности на Маврикии даже ниже, чем в Японии, которую считают образцом законопослушности граждан. Единственной неприятностью может стать собственная неосмотрительность во время отдыха на пляже.

3

2

ÈÑËÀÍÄÈß Исландия больше других стран пострадала от экономического кризиса, но это не значит, что 300 тысяч ее граждан сразу превратились в преступников. Не последнюю роль в миролюбивости и законопослушности исландцев сыграл высокий уровень образования населения. Единственным неудобством для туристов может стать многолюдность в праздничные и выходные дни.

ÄÓÁÀÈ Где еще можно так спокойно чувствовать себя, как не в окружении богатства? Если поинтересоваться, где самая большая концентрация зажиточных людей в мире, вам смело назовут Дубаи. Здесь под взглядами сотен камер наблюдения вы будете чувствовать себя в безопасности.

4


р13

ЖИТТЯ КРАЇНИ 21

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

ÃÓÄÁÀÉ, ÑÒÐÀÍÀ!

 ñêîðîì âðåìåíè ìèãðèðîâàòü áóäóò ìåêñèêàíöû. À âñå èç-çà íåáûâàëîé æàðû. Íàïðèìåð, ó÷åíûå èç Ïðèñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîäñ÷èòàëè, ÷òî äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû íà ïëàíåòå ïîâëå÷åò çà ñîáîé ìàññîâóþ ìèãðàöèþ, â ÷àñòíîñòè èç Ìåêñèêè â ÑØÀ. Ýêñïåðòû ïðîãíîçèðóþò, ÷òî äî 2080 ãîäà îáùåå êîëè÷åñòâî ìåêñèêàíñêèõ ìèãðàíòîâ äîñòèãíåò 10% íàñåëåíèÿ Øòàòîâ.

ЖЕНЩИНЫ НЕ ПАТРИОТКИ

МОЛОДЕЖЬ «ЗА БУГОР»

бугром». 41% готовы хоть сегодня паковать чемодаУкраинская молодежь ны и, прихватив обещанжаждет новизны. А пото- ный миллион, уезжать из му спит и видит жизнь «за страны в поисках счас-

ÎÉ, ÍÅÕÎÐÎØÎ

тья. При этом 9,1% сами бы не отказались заплатить некую сумму, чтобы остаться за границей. Люди чуть постарше не хотят «срываться» с привычного места. Лишь 35,7% украинцев в возрасте от 45 до 59 лет рискнули бы за миллион уехать из Украины. 57% респондентам в этом же возрасте и он бы не помог решиться на «измену». Возможно, результаты опроса не совсем утешительные. Но радует уже то, что среди украинцев всетаки есть настоящие патриоты, не способные покинуть Родину даже за 1 миллион гривен.

À Ê ÍÀÌ «ÍÅ ÑËÀÁλ?  Óêðàèíó â ïðîøëîì ãîäó èììèãðèðîâàëî íåìàëî èíîñòðàíöåâ. Ñêîëüêî æå ÷åëîâåê ïîëó÷èëî ãðàæäàíñòâî íàøåé ñòðàíû?

Ñèðèÿ

Àçåðáàéäæàí

Ãðóçèÿ

Ìîëäàâèÿ

Àðìåíèÿ

85

67

57

29

27

Èñòî÷íèê: ÌÂÄ Óêðàèíû

330

Èîðäàíèÿ

398

Ïàêèñòàí

434

Àôãàíèñòàí

595

Áåëîðóññèÿ

674

Ðîññèÿ

ÄÀÌÛ ÁÎËÅÅ ÑÊËÎÍÍÛ Ê ÏÅÐÅÅÇÄÓ, ×ÅÌ ÌÓÆ×ÈÍÛ

ÈÇ ÌÅÊÑÈÊÈ Â ÑØÀ

Ýòèì ëåòîì óêðàèíöåâ ïîïðîñèëè îòâåòèòü íà èíòåðåñíûé âîïðîñ: «Ñîãëàñèëèñü áû âû âûåõàòü èç Óêðàèíû â äðóãóþ ñòðàíó è íå âîçâðàùàòüñÿ íèêîãäà, åñëè áû âàì çàïëàòèëè çà ýòî 1 ìèëëèîí ãðèâåí?» Îòâåò ïðåâçîøåë âñå îæèäàíèÿ ïî÷òè ïîëîâèíà íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çàïðîñòî íàâñåãäà ïîêèíóëè áû Ðîäèíó, ïðàâäà, çà äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå

Опрос среди украинцев проводила компания iVOX Ukraine. В результате 39,7% респондентов на поставленный вопрос ответили утвердительно. Более того, 8,4% - сами бы доплатили, чтобы никогда не возвращаться в Украину. Но нашлись среди опрошенных и патриоты 51,8% не согласились бы навсегда выехать из страны даже за миллион гривен. Интересно, что женщины более склонны к переезду, чем сильный пол 42,3% против 37,8%. В тоже время, 53,4% мужчин отказались бы эмигрировать, пусть и за такое большое денежное вознаграждение.

ÍÎÂÎÑÒÈ

À ÷òî âûáåðåòå âû: Ðîäèíó èëè ìèëëèîí? ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

ÈÌÈÄÆ - ÂÑÅ

Íàñ óâèäÿò ïî CNN онной привлекательности. Альбомы хотят раздавать послам, министрам и  ýòîì ãîäó óêðàèíñêîìó другим высокопоставленÌÈÄó âûäåëèëè 9, 2 ìèëëèным гостям страны. îíà ãðèâåí íà ñîçäàíèå Кроме того, в ближайïîçèòèâíîãî èìèäæà íàøåé шие два-три месяца собиñòðàíû çà ðóáåæîì. Ýòè раются снять и пустить в äåíüãè ïîéäóò íà èçäàíèå эфир ролик, который полуäâóõ ïîäàðî÷íûõ ôîòîàëüчил условное название «Узáîìîâ, âèäåîðîëèê è най Украину». Его планиâèäåîôèëüì руют показывать по CNN, На выделенные деньги в МИДе предполагают издать два подарочных фотоальбома тиражом до 1000 штук. В одном из них будут изложены общие сведения об Украине, а другой расскажет о ее туристической и инвестициßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÐÎËÈÊ ÏÎÊÀÆÓÒ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÊÀÍÀËÀÌ

ÆÅÍÙÈÍÛ ÇÀÕÎÄÈËÈ «ÍÀËÅÂλ Ïî íåîôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêå ñåêñîïàòîëîãîâ, â Óêðàèíå æåíùèíû ñòàëè ÷àùå õîäèòü «íàëåâî». Ãîâîðÿò, ÷òî êîëè÷åñòâî ìóæåé, èçìåíÿþùèõ æåíàì, çà 30 ëåò íå èçìåíèëîñü è îñòàëîñü íà óðîâíå 90 % îò ÷èñëà âñåõ ñåìåéíûõ ïàð. À âîò æåíùèí, äàðÿùèõ ëþáîâü íå òîëüêî ñîáñòâåííûì ñóïðóãàì, ñòàëî íàìíîãî áîëüøå. Åñëè 30 ëåò íàçàä «íàëåâî» õîäèëî 38 % æåí, òî ñåé÷àñ ýòî ïîçâîëÿþò ñåáå 68 % äàìî÷åê, îáðåìåíåííûõ ñåìåéíûìè óçàìè. ○

ÊÀÊ Â ÑÅÐÈÀËÅ

«ÄÐÓÇÜß» ÏÎÑÅËÈËÈÑÜ Â ÊÈÅÂÅ Â Óêðàèíå ïîÿâèëîñü êàôå, èäåíòè÷íîå òîìó, ãäå ñîáèðàëèñü ãåðîè ïîïóëÿðíåéøåãî àìåðèêàíñêîãî ñåðèàëà «Äðóçüÿ». Íàçûâàåòñÿ çàâåäåíèå òàê æå, êàê è ñåðèàëüíîå, - Central Perk. Çäåñü òå æå êèðïè÷íûå ñòåíû, çíàìåíèòûé îðàíæåâûé äèâàí è ñòàðûé êîâåð, êîôå â îãðîìíûõ öâåòíûõ ÷àøêàõ. Êàê è â òåëåâèçîðå, çäåñü íå ïüþò àëêîãîëüíûå íàïèòêè. À íà ñòåíå âèñÿò êàðòèíû ñ ôîòîãðàôèÿìè àêòåðîâ è âèäàìè Íüþ-Éîðêà. Êñòàòè, öåíû â êèåâñêîì êàôåòåðèè äåìîêðàòè÷íûå. ○

ÏÎ ÏÐÈÌÅÐÓ ËÞÄÅÉ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÆÅÍßÒÑß Â Êèåâå îòêðûëè ÇÀÃÑ äëÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Çäåñü äëÿ «æåíèõà» è «íåâåñòû» ìîæíî çàêàçàòü ñâàäåáíóþ öåðåìîíèþ. Ïðàâäà, ïåðåä ýòèì èõ îáÿçàòåëüíî íóæíî ñâîäèòü ê âåòåðèíàðó. Öåðåìîíèÿ íà 10 ãîñòåé îáîéäåòñÿ âëàäåëüöàì «ìîëîäîæåíîâ» â 1000 äîëëàðîâ. Çà ýòè äåíüãè îðãàíèçàòîðû ïîçàáîòÿòñÿ î ñâàäåáíûõ íàðÿäàõ, ïðàçäíè÷íî îôîðìÿò ìåñòî, ãäå ïðîéäåò òîðæåñòâî, íàêðîþò ñòîë äëÿ æèâîòíûõ è èõ õîçÿåâ. Íîâîé «ñåìüå» âûäàäóò ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå, à çà îïðåäåëåííóþ ïëàòó ðàçðàáîòàþò äàæå áðà÷íûé êîíòðàêò.

ÍÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÅ

Часть выделенных денег пойдет на поддержку веб-сайтов МИД и дипучреждений за границей, где разместят информацию об Украине на иностранных языках. К слову, контроль средств возложен на КРУ и Счетную палату Украины.

Èíîñòðàííûì ãîñòÿì îáëàñòè îáû÷íî äàðÿò èçäåëèÿ ïåòðèêîâñêèõ ìàñòåðîâ, ôîòîàëüáîìû î ãîðîäå è ðåãèîíå. Euronews и других международных каналах. Также будет снят 15-минутный видеофильм о нашей стране. Продемонстрируют ленту-презентацию на выставках, конференциях, ярмарках.


р14

22 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

6 àâãóñòà 1961 ãîäà ñîâåòñêèé êîñìîíàâò Ãåðìàí Òèòîâ ñîâåðøèë âòîðîé â èñòîðèè ïîëåò â êîñìîñ.  äåâÿòü ÷àñîâ óòðà ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè îí íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå «Âîñòîê-2» ïîäíÿëñÿ íà îêîëîçåìíóþ îðáèòó è ïðîâåë íà íåé 25 ÷àñîâ 11 ìèíóò, îáëåòåâ Çåìëþ 17 ðàç. Êîñìîíàâò ñäåëàë ïåðâûå ôîòîñíèìêè Çåìëè, âïåðâûå ïîîáåäàë è ïîóæèíàë â íåâåñîìîñòè, è äàæå ñóìåë ïîñïàòü. ○

«ß ãîâîðþ: þìîð åñòü âñþäó. Íà çåìëå - äàæå íà êëàäáèùå, íà òîì ñâåòå äàæå â àäó». Ýòè ìóäðûå ðå÷è èç «Àôîðèçìîâ» Øîëîì-Àëåéõåìà - ëó÷øàÿ õàðàêòåðèñòèêà åãî òâîð÷åñòâà

7 àâãóñòà 1870 ãîäà â Êàðëñáàäå (íûíå Êàðëîâû-Âàðû) ðóññêèé ïîýò Ôåäîð Èâàíîâè÷ Òþò÷åâ íàïèñàë ñâîå çíàìåíèòîå ñòèõîòâîðåíèå «ß âñòðåòèë âàñ…». Îíî áûëî ïîñâÿùåíî 62-ëåòíåé áàðîíåññå Êðþäåíåð, êîòîðóþ 67-ëåòíèé ïîýò âñòðåòèë íà âîäàõ ïîñëå ïî÷òè ïîëóâåêîâîé ðàçëóêè. Ìíîãèå êîìïîçèòîðû ïèñàëè ìóçûêó íà ñòèõè Òþò÷åâà. Îäíàêî ñàìîé èçâåñòíîé ñòàëà ìåëîäèÿ, ñî÷èíåííàÿ Èâàíîì Êîçëîâñêèì. Ïîëîæåííîå íà ìóçûêó, ýòî ñòèõîòâîðåíèå ñòàëî ïîïóëÿðíûì ðîìàíñîì. ○

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

«ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀÑ…»

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

Øîëîì-Àëåéõåì - ðûöàðü ïå÷àëüíîãî þìîðà

ÓÆÈÍ Â ÊÎÑÌÎÑÅ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «ÂIÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Ê ÍÀÌ ÏÐÈØÅË ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ 8 àâãóñòà 1899 ãîäà àìåðèêàíñêèé èçîáðåòàòåëü Àëüáåðò Ìàðøàëë çàïàòåíòîâàë õîëîäèëüíèê. Õîëîäèëüíûå êîíñòðóêöèè ïðèäóìûâàëè è ðàíüøå.  îñíîâíîì îíè äåéñòâîâàëè çà ñ÷åò ïîêóïíîãî ëüäà. Ïåðâûå äîìàøíèå õîëîäèëüíèêè ïîòðåáëÿëè ìíîãî äðîâ, óãëÿ è êåðîñèíà.  ÑÑÑÐ ïåðâûå õîëîäèëüíèêè áûëè ñîçäàíû â 1937 ãîäó íà Õàðüêîâñêîì òðàêòîðíîì çàâîäå, à ìàññîâîå èõ ïðîèçâîäñòâî áûëî îñâîåíî òîëüêî â 1960-å ãîäû.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

ВЕСЕЛЬЧАК С ДЕТСТВА Великий еврейский писатель Шолом (Соломон) Нохумович Рабинович сердцем и душой связанный со своим народом, родился в украинском городе Переяславе (ныне - Переяслав-Хмельницкий) в 1859 г. Его детство прошло в местечке Воронкове. Одиннадцать отпрысков Нохума Рабиновича, который считался богачом, ходили в хедер (начальную религиозную школу), где палками в них вколачивали основы Библии и Талмуда. Шолом рос весельчаком и озорником. Под стать ему был и друг - сирота Шмулик, вечно голодный фантазер, сочиняющий сказки о несметных богатствах. Позже он стал прообразом детских персонажей писателя. Удача изменила Нохуму - он разорился и вернулся с семьей в Переяслав. Вскоре умерла жена, дети остались без присмотра, и Нохум нашел им мачеху. Она оказалась на редкость сварливой - на головы сирот потоком

ÂÅÐÍÓÒÜÑß ÍÅ ÓÑÏÅË Ïèñàòåëþ íå ñóæäåíî áûëî âåðíóòüñÿ íè â Êèåâ, íè â Ïåðåÿñëàâ, êîòîðûå îí îñîáåííî ëþáèë

лились ругательства. Неудивительно, что первым творением Шолома стал «словарь» проклятий, изобретаемых мачехой.

ВРЕМЯ СКИТАНИЙ В 1873 г. Нохум определил сына в Переяславское уездное русское училище. Учился он блестяще, несмотря на незнание русского языка. Первой «русской» книгой, прочитанной им, стал роман «Робинзон Крузо». Недолго думая, Шолом сочинил свою версию, от которой все были в восторге. После окончания училища он мечтал поступить в учительский институт, но по царскому указу евреев перестали принимать. С трудом ему удалось устроиться учителем в семью богатого арендатора Лоева. Скоро дружеские отношения с ученицей, дочерью хозяина Ольгой, переросли в пылкий роман. Шолому показали на дверь: нищий зять Лоеву был не нужен.

ÐÎÄÑÒÂÎ ÄÓØ Þìîð Øîëîì-Àëåéõåìà ÷åì-òî ñðîäíè óêðàèíñêîìó õàðàêòåðó: îò áåçûñõîäíîñòè ëþäè ïîþò è òàíöóþò вания. Так родился юмор Шолом-Алейхема, юмор надежды - смех не сквозь слезы, а из слез. В 1905 г. из-за массовых еврейских погромов писатель был вынужден уехать сначала в Европу, а потом в Америку.

МИР ВАМ! После долгих поисков работы Шолом нашел место казенного раввина в Лубнах. Нудная перепись документов тяготила, и он занялся публицистикой. Одновременно писал повести, рассказы и именно тогда выбрал прославивший его псевдоним - Шолом-Алейхем («Мир вам!»). Писатель стал узнаваемым и читаемым. Улыбнулось ему и личное счастье. Трехлетняя разлука с Ольгой завершилась встречей в Киеве и свадьбой. Ольга стала для Шолома оберегом, вела все

ØÎËÎÌ-ÀËÅÉÕÅÌ ÎÁÎÃÀÒÈË ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ

ЛУЧШЕ БЫТЬ СРЕДИ ГОНИМЫХ

его дела. В их счастливой «республике» родились два сына и три дочери. После смерти отца Ольга получила богатое наследство: у Шолом-Алейхема появилась возможность издавать сборник «Еврейская народная библиотека» в поддержку нуждающихся писателей. Печатался в нем и сам. Пытаясь приумножить капитал, Шолом открыл контору по продаже сахара и пшеницы, но запутался в биржевых делах и «прогорел» - долги погасила теща.

ЮМОР НАДЕЖДЫ

Ïðîèçâåäåíèÿ Øîëîì-Àëåéõåìà «çâó÷àëè» íå òîëüêî â òåàòðå, íî è íà ýñòðàäå â èñïîëíåíèè èçâåñòíûõ àðòèñòîâ

С 1890 по 1907 гг. писателю пришлось многое увидеть, пережить и написать. Он побывал во Франции и Австро-Венгрии, несколько лет жил в Одессе. Очень много писал на идиш и на русском - каждое произведение становилось классикой еврейской литературы, памятником гонимому народу со всем трагизмом и комизмом, вытекающими из его горестного существо-

Он еще несколько раз возвращался в Россию и Украину, очень много разъезжал, выступая перед читателями. Кочевой образ жизни подорвал силы и здоровье - Шолом заболел туберкулезом. Лечение требовало средств, семья бедствовала. Деньги для него собирали «всем миром», а главное - почитатели таланта писателя выкупили у частных издателей все произведения, которые он продавал, чтобы прокормить семью. …Шолом-Алейхем умер в Нью-Йорке 13 мая 1916 г., не дождавшись возвращения на родину - человек «дерзновенного оптимизма», который писал: «Лучше быть среди гонимых, а не среди гонителей, так говорят старые еврейские мудрецы. А я говорю, лучше быть среди тех, кто не терпит преследований и не преследует других…»

ÍÅ ÌÎÐß ÐÀÇÄÅËßÞÒ ÍÀÐÎÄÛ, À ÍÀÐÎÄÛ - ÌÎÐß


р15

СПОРТ 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

05.08.2010 ð. ¹ 55 (1147) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÄÅÐÆÈ, ÕÂÀÒÀÉ, ÁÅÃÈ

ÍÎÂ ÈÍÈ ÍÎÂÈÍÈ

Ñïàðòàíñêîå ðåãáè

ÄÀÉÒÅ ÃÐÎØÅÉ

ÍÀÉÄÎÐÎÆ×ÈÉ «Î˲ÌϲÉÑÜÊÈÉ»

ÍÈÊÀ ÊÎÇÀ×ÓÊ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÏÎËÅÒÀÅÂÀ

ÍÑÊ «Îë³ìï³éñüêèé», ÿêèé ðåêîíñòðóþþòü äî ªâðî2012, ñòàíå äîðîæ÷èì. Óðÿä ðîçïîðÿäèâñÿ âèä³ëèòè íà áóä³âíèöòâî äîäàòêîâî ùå 900 ìëí. ãðèâåíü. Òåïåð çàãàëüíèé êîøòîðèñ áóä³âíèöòâà ñÿãíå 3 ìëðä. ãðèâåíü.  óðÿä³ êàæóòü, ùî áóëè ãîòîâ³ äî ïîäîðîæ÷àííÿ, àäæå âñ³ ïîïåðåäí³ öèôðè êîøòîðèñó âçÿò³ «ç³ ñòåë³».

 àâãóñòå ýòîãî ãîäà ðåãáèéíîé êîìàíäå «Äíåïð» èñïîëíÿåòñÿ ãîä. «Âiñòi» óçíàâàëè, ÷åìó íàó÷èëèñü ðåãáèñòû çà ýòî âðåìÿ

×ÅÌϲÎÍÈ раза в неделю. Время от ЗИМОЙ ИГРАЮТ времени парни пада- НА СНЕГУ ют на землю и боРК «Днепр» существурются за мяч в клу- ет без чьей-либо подбах пыли. держки. Форму на сорев«Бывает, после нования энтузиастам схватки «звездочки» пришлось шить за свой в глазах, а нужно бе- счет. В помещении на жать дальше», - говорит территории стадиона нет тренер РК «Днепр» ни света, ни воды, поэтоАлександр Селезень. му игроки переодеваютА во время игры с ся на улице, а после игры «Опыта у регбистов командой из идут купаться в Днепр. пока немного, но потенКривого «Спартанские усло- циал большой, - отмечаРога рег- вия, - говорит тренер. - Но ет Александр Селезень.бист Ста- одна тренировка на лю- Например, на игре с кон и с л а в бом другом стадионе сто- мандой из Феодосии парК р а м а - ит около 250 грн.». ни отлично держались ренко протянул на себе противника около 20 м. «Как на водных лыжах, - говорит Крамаренко. - Игрок очень  ðåãáè ïàñ ìîæíî äåëàòü òîëüêî íàçàä, à â ôóòáîëå - êóäà крепко вцепился». óãîäíî. Òàì ëþáîé èãðîê ìîæåò ñáèâàòü ñîïåðíèêà ñ íîã, à На этой игре â ðåãáè ìîæíî çàõâàòûâàòü òîëüêî èãðîêà, ó êîòîðîãî ìÿ÷. команду поддерживаС наступлением холо- первые 20 минут. Потом ли около 2 тыс. зрителей. Иногда болельщики дов парни скидываются «калитка открылась» и даже жгут для регбистов на аренду спортивного противник начал забифаера. РК «Днепр» на зала. В нем они занима- вать». Чемпионате Украины ются общефизической Играть в регби припровел 4 игры и сейчас подготовкой. А зимой глашают всех желаюнаходится на третьем раз в неделю играют в щих, тренировки бесрегби на мягком снегу. месте. платные.

4 ÈÃÐÛ ÏÐÎÂÅË ÐÊ «ÄÍÅÏл ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÓÊÐÀÈÍÛ

ФАЕРА ДЛЯ РЕГБИСТОВ 3-го августа на стадионе «Авангард» около двадцати парней играют в регби. Такие тренировки проходят здесь три

ÄÓØÀ ÍÅÒ - ÊÓÏÀÞÒÑß Â ÄÍÅÏÐÅ

ÒÞÐÌÈ ÄÎ «ªÂÐλ Õàðê³âñüê³ òþðìè òåæ ãîòóþòüñÿ äî ªâðî-2012. Àäæå ÓªÔÀ âèìàãàº, ùîá ³çîëÿòîðè ì³ñòà-ãîñïîäàðÿ ìàò÷³â â³äïîâ³äàëè ºâðîïåéñüêèì íîðìàì óòðèìàííÿ íåçàêîíîñëóõíÿíèõ ãðîìàäÿí. ² õî÷ äå õòî ââàæàº, ùî òþðìè íå çíàäîáëÿòüñÿ, íå òðåáà äóìàòè, ùî íà ÷åìï³îíàò ïðè¿äóòü ëèøå äîáðîñîâ³ñí³ ôàíè. Äî òîãî æ, õîðîø³ ³çîëÿòîðè ³ íàøèì õóë³ãàíàì çíàäîáëÿòüñÿ. МЕД ЛЕН НЫЙ ТЕМП

КО ЖУРА ОРЕХА ИМЯ АВТОРА "ГАЯНЭ"

ЗВАНЫЙ УЖИН

БОЛЬ НОЙ, СТРАД. РАХИТОМ

О В, ЯПОНИЯ

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó íåä³ëþ äí³ïðîïåòðîâñüêèé «Äí³ïðî», ï³ñëÿ íåïðèºìíî¿ ïîðàçêè íà âè¿çä³ â³ä äàëåêî íå íàéêðàùî¿ êîìàíäè «Ñïàðòàê Çëàò³áîð», çíîâó ãðàâ âäîìà. Öüîãî ðàçó ïðîòè êè¿âñüêî¿ «Îáîëîí³» òðåáà áóëî âèãðàâàòè, ³ «äí³ïðÿíè» öå çðîáèëè - 3:0 íà íàøó êîðèñòü Незважаючи на спеку, наші футболісти виглядали досить пристойно, а «Оболонь», як і очікувалось, одразу «сіла» в оборону. Спочатку у наших нічого не виходило. Але вже за десять хвилин «Дніпру» почали вдаватись непогані флангові

800-É ÃÎË «ÄͲÏÐÀ» Ó ÂÈÙ²É Ë²Ç²

атаки. Одна з них на 17-й хвилині увінчалась голом. Кравченко з лівого флангу вдало навісив на лінію воротарського майданчика, де Селезньов пробив головою по воротах Остапенка. Цей гол не просто відкрив рахунок у грі, а став 800-м для «Дніпра» у вищій лізі. Другий гол не забарився. На 30-й хвилині Коноплянка переправив м'яч Селезньову, той прострелив на Феррейру, бразилець в один дотик проко-

В БУ ТЫЛКЕ ЕГО 1/2

ГОР ДОСТЬ ЗУБНОЙ ПАСТЫ

ТРАНС ПОРТ С ЭТАЖА НА ЭТАЖ

... ОНО

ЧАСТИЦА ЧЕГО ЛИБО ХРЯЩ В КО ЛЕНЕ

ПОРОДА КРОЛИ КОВ

СЛОВО ПОД ЧАРКУ ДРУГ СТЕ ПАШКИ, ТВ

РЕЗИ НОВАЯ ТРУБКА

ВЫСО КОЕ ДУХОВН. ЛИЦО

ВРУН

ДЕНЬГИ ЗА КВАР ТИРУ

"НАБИ РАНИЕ" УМА

СРОК РАБОТЫ КАСТ РАТ, ГАРЕМ МИККИ ИЗ "ДИКОЙ ОРХИД." "ЛОН ДОН ПАРИЖ", ПЕВЕЦ

ТОНКИЕ СОСНО ВЫЕ ДОСКИ

КЭТРИН ... ДЖОНС ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ

"АННА СНЕГИ НА", АВТОР

ГЛАВН. РАЗВЕД. УПР Е

ГЛАВ НЫЙ (НЕМ.) КОРКА НА СНЕГУ

ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ß

тив «круглоÒÐÎØÊÈ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ: го» далі на Калініченка. ««Ä Äí³ïðî» «Îáîëîíü» А Максим 3 Ãîëè 0 зробив раху6 Óäàðè â ïëîùèíó âîð³ò 2 нок 2:0. 2 Êóòîâ³ 1 Після перерви «Обо11 Ôîëè 15 лонь» почала трохи атакувати, але че- вою. На 60-й хвилині Горез кілька хвилин менюк, який вийшов на «Дніпро» знову заволодів другий тайм, з подачі ініціатиФеррейри, обігравши голкіпера «пивоварів», пробив у порожні ворота. На табло загорілись цифри 3:0. Перемога!

ПЯТАЯ СТУПЕНЬ ГАММЫ

РЫБА К ЖАРЕНОЙ КАРТОШ КЕ

ÎÒËÈ×Èß ÐÅÃÁÈ ÎÒ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ

Òðè ãîëè äëÿ «ïèâîâàð³â»

УС НЕДО РОСТОК

Ïèðîæîê ñ êðåìîì

АСИЯ ...

ПУДЕЛЬ КУП РИНА

ЖЕН ЩИНА ПИЛОТ

ZERRO, ЗНАК УКАЗА ТЕЛЬ ДОРОГИ

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1145

"КАР МЕН", КОМПО ЗИТОР ИНДУ СТРИАЛЬ НЫЙ ...


р16

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 05 СЕРПНЯ 2010 РОКУ № 55 (1147)

Áîðèñ Êîâàëü «ìåòèò» íà Åâðîâèäåíèå ÞËÈß ÓÆÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ çàíÿòèÿ ëþáîé ïåðñîíàëüíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ñåé÷àñ ñòîèò ïîíÿòü, êàê èìåííî Âû ìîæåòå ðåàëèçîâàòü ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, è, íå îãëÿäûâàÿñü íà ñâîèõ äðóçåé è îêðóæåíèå, ïîïðîáîâàòü ýòî ñäåëàòü.Âðåìÿ ìîæåò ñòàòü óäà÷íûì è äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íûõ îòíîøåíèé. ТЕЛЕЦ Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â ñâîåì äîìå è ñåìüå. Ñåé÷àñ íà âðåìÿ ñòîèò îñòàâèòü ïðîáëåìû, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü â ïðîôåññèîíàëüíîé îáëàñòè. Äîñòè÷ü âåðøèí â êàðüåðå áóäåò íåñêîëüêî ñëîæíåå, à âîò íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè ìîæíî è äàæå íóæíî. БЛИЗНЕЦЫ Íåäåëÿ ñòàíåò áëàãîïðèÿòíûì ïåðèîäîì äëÿ îáùåíèÿ ñî ñâîèìè äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè. Ó Âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå ïëàíû è èäåè, êîòîðûìè ìîæíî ïîäåëèòüñÿ ñ íàèáîëåå áëèçêèìè Âàì ëþäüìè. Íî íå ñòîèò ðàññêàçûâàòü ñëèøêîì ìíîãîãî - ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñëîæíîñòÿì â îñóùåñòâëåíèè çàäóìàííîãî. РАК Íåäåëÿ ïðèçûâàåò Âàñ ê áîëüøåé ðàöèîíàëüíîñòè â ðàñïîðÿæåíèè ñîáñòâåííûìè äåíüãàìè.  òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà íå ñòîèò ñèëüíî æàëåòü ñðåäñòâ íà îñóùåñòâëåíèå ñâîèõ ïëàíîâ è äîñòèæåíèå òåõ öåëåé, êîòîðûå Âû ïåðåä ñîáîé ñòàâèòå. À âîò ñ çàåìíûìè äåíüãàìè ñòîèò áûòü àêêóðàòíåå. Òàê, ýòî íå ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ êðåäèòàìè. ЛЕВ Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ñàìîîáðàçîâàíèÿ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Ñòèìóëîì, êàê íè ñòðàííî, ìîãóò ïîñëóæèòü ññîðû ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì, íåäîðàçóìåíèÿ, ïîäîçðåíèÿ.  ëþáîì ñëó÷àå íà÷àòü ñ ñåáÿ è óëó÷øèòü êàêèå-ëèáî ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà áóäåò íàèáîëåå ïðàâèëüíûì ðåøåíèåì, êîòîðîå ïîìîæåò èñêîðåíèòü íåäîðàçóìåíèÿ â îòíîøåíèÿõ. ДЕВА Äåâàì íà ýòîé íåäåëå, ñêîðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ çàïóòàííûìè, ñëîæíûìè, à ïîðîé è ïðîñòî ìèñòè÷åñêèìè ñèòóàöèÿìè.  öåëîì Âû áóäåòå âïîëíå ãîòîâû ê íèì. Ïîïðîáóéòå îòêèíóòü äîìûñëû, ôàíòàñòèêó è ñâîè ïðåä÷óâñòâèÿ è èñïîëüçîâàòü òîëüêî äîêàçàííûå ôàêòû è ïðîâåðåííóþ èíôîðìàöèþ. Òîãäà Âû îáÿçàòåëüíî ñìîæåòå ðàçîáðàòüñÿ âî âñåì.

ВЕСЫ Ýòî íåïëîõîå âðåìÿ äëÿ ðàçãîâîðà î áóäóùåì âàøèõ îòíîøåíèé, íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè Âàø ïàðòíåð è Âû íàñòðîåíû ñåðüåçíî.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñîâìåñòíîå ïîñòðîåíèå ïëàíîâ ìîæåò îêàçàòüñÿ ëèøü íåêîòîðîé èëëþçèåé èëè ñàìîîáìàíîì. Ïîñòàðàéòåñü íå äåéñòâîâàòü ïîä âëèÿíèåì ñèþìèíóòíîãî íàñòðîåíèÿ. СКОРПИОН Íåäåëÿ ïîòðåáóåò îò Âàñ ÷óòü áîëüøå óñèëèé íà ðàáîòå, ÷åì îáû÷íî. Ñåé÷àñ ó Âàñ åñòü âñå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Íî íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â ýòî æå âðåìÿ ðîäñòâåííèêàì èëè ÷ëåíàì ñåìüè ïîòðåáóåòñÿ Âàøå ïðèñóòñòâèå èëè íåêàÿ ïîìîùü ïî äîìó. Ïîñòàðàéòåñü îáúÿñíèòü èì, ÷òî ñåé÷àñ äëÿ Âàñ ðàáîòà ÷óòü âàæíåå. СТРЕЛЕЦ Íåäåëÿ óäà÷íàÿ äëÿ çàíÿòèÿ íàóêîé è îáó÷åíèÿ â öåëîì. Îäíàêî ñåé÷àñ íóæíî ïðîÿâèòü íå ñòîëüêî ëþáîçíàòåëüíîñòü è ëþáîïûòñòâî, ñêîëüêî òâîð÷åñêè ïîäîéòè ê îáó÷åíèþ, ðàçëè÷íûì íàó÷íûì èññëåäîâàíèÿì è ýêñïåðèìåíòàì, à òàêæå ê ñàìîé îáðàáîòêå ïîëó÷åííûõ äàííûõ. КОЗЕРОГ Ñåé÷àñ íå ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ âëîæåíèé è èíâåñòèöèé, à òàêæå äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïîêóïîê, ïîñêîëüêó ðèñê ñòîëêíîâåíèÿ ñ ìîøåííèêàìè èëè óáûòêè èç-çà íåâîçìîæíîñòè îáúåêòèâíî îöåíèòü òå èëè èíûå ïåðñïåêòèâû ñåé÷àñ âåñüìà âûñîêè. Íåäåëÿ ñòàíåò õîðîøèì ïåðèîäîì äëÿ îáó÷åíèÿ è ðàñøèðåíèÿ ñîáñòâåííîãî êðóãîçîðà. ВОДОЛЕЙ Íåäåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè Âîäîëåÿì ðàçëè÷íûå ñëîæíîñòè êàê â äåëîâûå, òàê è â ëè÷íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Ñåé÷àñ íåêîòîðûå ñèòóàöèè, â êîòîðûõ Âû îêàæåòåñü, ìîãóò âûçûâàòü íåäîðàçóìåíèÿ, ïîäîçðåíèå, ðåâíîñòü. Î÷åíü âàæíî âåñòè êîíñòðóêòèâíûå áåñåäû â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîäîáíûõ ïðîáëåì. Òîëüêî ðàçãîâîðû è ïîíèìàíèå ïåðñïåêòèâû â îòíîøåíèÿõ ïîìîãóò Âàì ðàçîáðàòüñÿ ñî âñåìè ñëîæíîñòÿìè. РЫБЫ Íà ýòîé íåäåëå ðåêîìåíäóåòñÿ óäåëèòü îñîáîå âíèìàíèå ñâîåìó çäîðîâüþ. Åñëè Âû ïî÷óâñòâóåòå ñëàáîñòü èëè óõóäøåíèå ñâîåãî ñàìî÷óâñòâèÿ, ýòî ïðÿìîé ñèãíàë ê íà÷àëó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Áîëüøå âíèìàíèÿ ñòîèò óäåëèòü òàêæå âîïðîñó ïèòàíèÿ: ñòàðàéòåñü òùàòåëüíî ïðîâåðÿòü êà÷åñòâî ïðîäóêòîâ, êîòîðûå óïîòðåáëÿåòå. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

«ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÅ ß ÏÀÑ Ó ÁÀÁÓØÅÊ ÎÂÅÖ»

Áîðèñ Êîâàëü èç Ìîëäîâû ñòàë ïîáåäèòåëåì Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé «Ïåñíè ìîðÿ». Æèçíåðàäîñòíûé è óëûá÷èâûé 29-ëåòíèé ïàðåíü çàíèìàë ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà ïðîòÿæåíèè äâóõ êîíêóðñíûõ äíåé è â èòîãå óäîñòîèëñÿ ïåðâîãî ìåñòà. Áîðèñ ðàññêàçàë «Â³ñòÿì» î òîì, êàê çàâîåâàòü áëàãîâîëåíèå ôîðòóíû, î ïåðâîì êëèïå è îäåññêèõ êîðíÿõ БЕЗ ПРЕДЧУВСТВИЙ И СНОВ - Борис, когда Вас объявили победителем, показалось, что Вы совершенно не удивились. Предчувствовали, что первое место достанется именно Вам? - Я не верю в предчувствия и вещие сны. Человек сам строит свою судьбу. Если ты оченьочень чего-то хочешь, прилагаешь к этому все усилия, то добиваешься желаемого результата. А если не очень хочешь и не готовишься, то, по справедливости, ничего не получаешь. - Выходит, Вы были готовы на все 100%? - Может быть, я просто выбрал удачные пес-

«ÅÑÒÜ ÊËÈÏ ÇÀ ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÍÅ È ÑÌÅØÍÎ, È ÑÒÛÄÍλ

ни. В Молдове немало красивых композиций, но, к сожалению, они не конкурсные. В Украине - другое дело! Я удивился, почему ваш Рома Стоколос не спел «Чорнобривці». Они бы точно «зацепили» публику.

ПЛОХОЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ - Вы уже наметили для себя новые цели? - Я принимал участие во многих конкурсах, этот станет для меня заключительным. Теперь планирую готовиться к Евровидению. - Борис, в Молдове Вы известный человек? Узнают ли на улицах? - Меня знают в Молдове. Я работаю с музыкальной группой, мы играем легкий рок. Кроме того, веду на телевидении утреннее шоу. Правда, мне кажется, что я плохой телеведущий и вообще я очень самокритичный человек. Но у меня есть напарник - молодой талан-

Кроме того, работаю ди-джеем в клубе.

КЛИП ЗА 200 ДОЛЛАРОВ - Молодые специалисты всегда получают опыт путем проб и ошибок. У Вас есть «творческие ляпы» за которые сейчас стыдно? - У меня есть клип за который мне и смешно, и стыдно. Мы с приятелем собрали все деньги, которые у нас были, вышло около 200 долларов, и сняли на любительскую камеру ролик. Затем вывесили его на «YouTube». Песня была очень симпатичная, но клип, конечно, все испортил. - Вы хорошо знаете русский язык. Это заслуга родителей? - Мои отец и мать с Одесской области. Вообще у меня много родственников в Украине. Они держали за меня кулаки и sмs-ками поздравляли с победой. Я люблю гостевать здесь, тливый журналист и раньше каждое лето продюсер. Наверное, я приезжал и пас у бабу«выезжаю» за счет него. шек овец.

ÞÌÎÐ Ìàòü ïîó÷àåò 16-ëåòíþþ äî÷ü: - Áåðè ïðèìåð ñ ìåíÿ. Ìíå 45 ëåò, ÿ óæå 20 ëåò çàìóæåì è âñå âðåìÿ

ëþáëþ îäíîãî è òîãî æå ìóæ÷èíó! - Âîò áóäåò ñêàíäàë, êîãäà ïàïà îá ýòîì óçíàåò...

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Чт 05.08

+35 +39 0С +23 +25 0С

півд.cхід. 34 м/с

Пт 06.08

+36 +40 0С +22 +24 0С

півд.cхід. 23 м/с

Сб 07.08

+39 +41 0С +22 +24 0С

півд.cхід. 25 м/с

Нд 08.08

+40 +42 0С +22 +24 0С

півд.cхід. 14 м/с

Пн 09.08

+40 +42 0С +24 +26 0С

півд.cхід. 23 м/с

Вт 10.08

+42 +44 0С +20 +22 0С

півн.cхід. 12 м/с

Ср 11.08

+40 +42 0С +23 +25 0С

півд.cхід. 12 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 04.08.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 0 1183

Вести Приднепровья  

Вести Приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you