Page 1

ÎÁÌ²Í ÄÎѲÄÎÌ ÏÎ-ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ

ÄÅÒÅÉ ÍÀÓ×ÀÒ ÏÅÐÅÏËÛÂÀÒÜ ÄÍÅÏÐ

5 2

ÀÃÐÀÐÈÈ ÐÀÑÏÐÎÙÀÞÒÑß Ñ ÕÈÌÈÊÀÒÀÌÈ?

ÍÅËÅÃÊÀ ÍÎØÀ Ó ËÈÑÒÎÍÎØI

2

3

ßÊ ÏÀÌ'ßÒÜ ÏÐÎ ÎÒÀÌÀÍÀ ÂØÀÍÓÂÀËÈ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 54(1146)

Ùîðîêó íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ, àáè â³ääàòè øàíó ñëàâåòíîìó îòàìàíó ²âàíîⳠѳðêó, á³ëÿ ñòîðîæîâî¿ ìîãèëè, ùî ñòî¿òü íåïîäàë³ê ñ. Êàïóë³âêà, çáèðàþòüñÿ ëþäè. 31 ëèïíÿ íà óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè 330-¿ ð³÷íèö³ âøàíóâàííÿ éîãî ïàì’ÿò³ ïðè¿õàëè òèñÿ÷³ óêðà¿íö³â.

Вiвторок, 03 серпня 2010 р.

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÃÐÀÔÈÊ ÂÈÇÈÒÎÂ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÎÅÄÅÒ Â ÑØÀ  êîíöå ñåíòÿáðÿ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ íàìåðåí ïîñåòèòü Íüþ-Éîðê è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Êîíñòàíòèíà Ãðèùåíêî, ñ êîòîðûì Ãëàâà ãîñóäàðñòâà â ïîíåäåëüíèê îáñóäèë ãðàôèê ñâîèõ ìåæäóíàðîäíûõ âèçèòîâ, âåäåòñÿ ñåðüåçíàÿ ïîäãîòîâêà ê ó÷àñòèþ Ïðåçèäåíòà â ýòîì çàñåäàíèè è ñàììèòå, êîòîðûé áóäåò åãî ïðåäâàðÿòü. ○

ÁÎÐÜÁÀ ÑÎ ÑÒÈÕÈÅÉ

ÓÊÐÀÈÍÀ ÏÎÌÎÆÅÒ ÐÎÑÑÈÈ

4

Ïðîôåññèÿ âðà÷à äëÿ òåõ, êòî åå ëþáèò Êîãäà ïåðåñòóïàåøü ïîðîã áîëüíèöû, ðåäêî óäàåòñÿ çàáûòü, ÷òî íàõîäèøüñÿ â ìåäó÷ðåæäåíèè. Çàâåäóþùàÿ ãèíåêîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì Äíåïðîïåòðîâñêîé ÖÐÁ Ëàðèñà Ñûðîâàòêî äåëàåò âñå, ÷òîáû åå ïîäîïå÷íûå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ñïîêîéíî è êîìôîðòíî. Ïðî ðîäû íà ïðàçäíèêè, çàïîâåäè æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ è ãëàâíóþ ìèññèþ íà Çåìëå îíà ðàññêàçàëà êîððåñïîíäåíòêå «Â³ñòåé» â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ.

ÑÈÅÑÒÅ ÁÛÒÜ?

ÍÀ ÎÁÅÄ - ×ÅÒÛÐÅ ×ÀÑÀ ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

Íà óëèöàõ ïëàâèòñÿ àñôàëüò, âñå áîëüøå ëþäåé ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè òåïëîâûõ óäàðîâ, à æàðà íå ñîáèðàåòñÿ îòñòóïàòü. Áîëåå òîãî, åå âîëíà íàêðûëà Óêðàèíó ñ ãîëîâîé åùå, êàê ìèíèìóì, íà òðè íåäåëè. È ñòîëáèê òåðìîìåòðîâ â îòäåëüíûå äíè ïðèáëèçèòñÿ ê îòìåòêå 42 0Ñ. Ïî êðàéíåé ìåðå òàêèå

ïðîãíîçû äåëàþò ñèíîïòèêè.  ñâÿçè ñ àíîìàëüíûìè ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè Ìèíçäðàâ Óêðàèíû ñîâåòóåò óâåëè÷èòü îáåäåííûé ïåðåðûâ ðàáîòíèêîâ äî 3-4 ÷àñîâ, èñêëþ÷èâ ðàáîòó â æàðêèé ïåðèîä ñ 13.00 äî 16.00. Êñòàòè, ðàíåå ïî ïðèìåðó Èñïàíèè, Èòàëèè, Ãðåöèè íà íåêîòîðûõ êèåâñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ââåëè ñèåñòó - óäëèíèëè ïåðåðûâû è íà÷àëè òðó-

äèòüñÿ ñ áîëåå ðàííåãî ÷àñà. Ïîýòîìó ðàáîòó, òðåáóþùóþ çíà÷èòåëüíûõ ôèçè÷åñêèõ óñèëèé, æåëàòåëüíî ïëàíèðîâàòü íà óòðåííèå èëè âå÷åðíèå ÷àñû. Òàêæå ìåäèêè íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò â îôèñàõ èñïîëüçîâàòü êîìíàòû îòäûõà ñ îïòèìàëüíûìè ïàðàìåòðàìè ìèêðîêëèìàòà è âîçäóõîîáìåíà. À åùå ëó÷øå - óñòàíîâèòü îêíà ñ òîíèðîâàííûìè ñòåêëàìè.

5 Ïîæàðû àòàêóþò. ÍÅ «ãîðè-ãîðè ÿñíî» cmyk

Êðîìå òîãî, â çíîéíûå ëåòíèå äíè ñîòðóäíèêîâ íóæíî îáåñïå÷èòü ïèòüåâîé âîäîé, ïðè÷åì êà÷åñòâåííîé. Îñîáåííî ìåäèêè ñîâåòóþò óïîòðåáëÿòü âîäó, îáîãàùåííóþ ìèíåðàëüíûìè ñîëÿìè è ìèêðîýëåìåíòàìè. Íó ÷òî æ, íàäååìñÿ, ÷òî æàðà êîãäà-íèáóäü ñïàäåò, à óêðàèíöû åùå áóäóò ñêó÷àòü çà ñîëíå÷íûìè äåíüêàìè.

Íàøà ñòðàíà îêàæåò Ðîññèè ïîìîùü â áîðüáå ñ ïîæàðàìè è ïðåîäîëåíèè èõ ïîñëåäñòâèé. Îá ýòîì äîãîâîðèëèñü ãëàâû äâóõ ãîñóäàðñòâ. Óêðàèíñêèì Êàáìèíó, Ì×Ñ, Ìèíîáîðîíû, äðóãèì öåíòðàëüíûì îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïîðó÷åíî ïðèíÿòü âñå íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ñîñåäÿì â ïðåîäîëåíèè ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ óæå ïîáëàãîäàðèë ñâîåãî óêðàèíñêîãî êîëëåãó. ○

ÍÀ Ñ×ÅÒÀÕ

ÌÂÔ ÄÀË ÄÅÍÜÃÈ Óêðàèíà ïîëó÷èëà ïåðâûé òðàíø êðåäèòà ÌÂÔ. Îá ýòîì ñîîáùèë æóðíàëèñòàì âèöå-ïðåìüåð Ñåðãåé Òèãèïêî. Íà ñ÷åòà óæå ïîñòóïèë 1 ìëðä. 890 ìëí. äîëëàðîâ. Ìèëëèàðä èç ýòîé ñóììû íàïðàâÿò íà ïîêðûòèå äåôèöèòà ãîñáþäæåòà, îñòàëüíîå - â âàëþòíûå ðåçåðâû Íàöáàíêà. Âòîðîé òðàíø êðåäèòà îæèäàåòñÿ â äåêàáðå, íî äëÿ ýòîãî íóæíî âûïîëíèòü âñå ïàðàìåòðû ïðîãðàììû ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÌÂÔ. ○

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ

«ÍÀËÎÃÈ» ÍÀ ÏÎÄÕÎÄÅ Ê êîíöó òåêóùåé íåäåëè ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàí äîëãîæäàííûé ïðîåêò Íàëîãîâîãî êîäåêñà. Áîëåå -ìåíåå ãîòîâûé äîêóìåíò ñíà÷àëà îòäàäóò íà äîðàáîòêó ÷ëåíàì êîìèññèè, ñîçäàííîé ïðè Êàáìèíå, ïîñëå ó÷òóò èõ çàìå÷àíèÿ è ïîòîì «íàïå÷àòàþò» äîêóìåíò. Ïîñëå ïóáëèêàöèè ïðàâèòåëüñòâî íàäååòñÿ ïîëó÷èòü åùå áîëüøå ïðåäëîæåíèé, ÷òîáû ê íà÷àëó ðàáîòû ÂÐ ïðîåêò áûë ãîòîâ êî âòîðîìó ÷òåíèþ.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.08.2010 ð. ¹ 54 (1146)

ÄÀ˲ ÁÓÄÅ

Îáì³í äîñâ³äîì ïî-ñó÷àñíîìó ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

³ä ðîçâèòêó ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó çàëåæèòü áëàãîïîëó÷÷ÿ äåðæàâè ³ êîæíîãî ¿¿ ãðîìàäÿíèíà. Ùîá îáãîâîðèòè ïèòàííÿ ñïðîùåííÿ äîçâ³ëüíî¿ ñèñòåìè äëÿ ï³äïðèºìö³â, äåáþðîêðàòèçàö³þ âåäåííÿ á³çíåñó, ãóáåðíàòîð Äí³ïðîïåòðîâùèíè Îëåêñàíäð ³ëêóë 29 ëèïíÿ ïî¿õàâ ó Êðèâèé гã

ÑÅÐÜÅÇÍÀß ÇÀßÂÊÀ

ÇÀÌÀÕÍÓËÈÑÜ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÓ Ó Êàðïàòñêîãî ðåãèîíà åñòü âñå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ çèìíåé Îëèìïèàäû, óáåæäåí âèöå-ïðåìüåð Áîðèñ Êîëåñíèêîâ. Îá ýòîì îí ñêàçàë âî âðåìÿ ïîåçäêè âî Ëüâîâñêóþ îáëàñòü, â õîäå êîòîðîé îáëåòåë íà âåðòîëåòå âîçìîæíûå ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèàäû-2022.

ÍÎÂÎÑÒÈ_ ÏËÀÒÈÌ ÏÎ Ñ×ÅÒÀÌ

«ДІАЛОГ» З БІЗНЕСОМ

ÓÆÅ ÍÅ ÄÎËÆÍÛ Ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà, æèòåëè Óêðàèíû â ÿíâàðåèþíå 2010 ãîäà çàïëàòèëè çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè 16,2 ìëðä. ãðí., èëè 99,7% îò íåîáõîäèìûõ ñóìì. Ñðåäíèå íà÷èñëåíèÿ çà óñëóãè ÆÊÕ íà îäíîãî ñîáñòâåííèêà ëè÷íîãî ñ÷åòà â èþíå ýòîãî ãîäà óìåíüøèëèñü íà 2% ïî ñðàâíåíèþ ñ èþíåì ïðîøëîãî ãîäà è ñ ó÷åòîì ýëåêòðîýíåðãèè ñîñòàâèëè 182,9 ãðí. ○

ÄÎÐÎÃÀß ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ

ÍÀÑ ÏÅÐÅÏÈØÓÒ

ÎÁËÀÑÒÜ ÍÀ 3-ÌÓ Ì²ÑÖ² ÇÀ ÐÎÇÂÈÒÊÎÌ Ï²ÄÏÐȪÌÍÈÖÒÂÀ ДОСВІД ПОВЕЗЛИ ДОДОМУ На колегію з’їхались керівники райдержадміністрацій і міські голови з усієї Дніпропетровщини, щоб подивитись, як працює дозвільна система у Кривому Розі і втілити досвід у себе в районі або місті. В Україні на 1 тис. населення припадає 46 підприємців, це приблизно як і в Західній Європі, але

ЧАС ДОСТАВКИ 70 РОКІВ Після офіційної частини візиту губернатор проїхався містом, подивився, як реалізується програма з благоустрою «Місто без околиць». Заїхав на кар’єр Північного ГЗК, де колись працював помічником екскаваторника. А після голову ОДА чекали ветерани в будинку милосер-

Äåòåé íàó÷àò ïåðåïëûâàòü Äíåïð

ÄËß ÁÎÃÀÒÛÕ

«ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ» ÊÎÔÅ Öåíû íà êîôå íà ìèðîâûõ ðûíêàõ ïîäñêî÷èëè äî ìàêñèìàëüíîé îòìåòêè çà ïîñëåäíèå 12 ëåò. Òîâàðíûå çàïàñû àðàáèêè íà ñêëàäàõ ñíèæàëèñü êàæäûé ìåñÿö ñ íîÿáðÿ 2008 ãîäà.  öåëîì çà ýòîò ïåðèîä îíè ñîêðàòèëèñü íà 54%. Êðîìå òîãî, ïîâûøàþòñÿ öåíû íà êàêàî, ñîîáùàåò àãåíòñòâî Bloomberg.

30 èþëÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå íà Ìîíàñòûðñêîì îñòðîâå îòêðûëè ïåðâûé â îáëàñòè Êëóá äåòñêîãî ïëàâàíèÿ íà îòêðûòîé âîäå. Ñîçäàí îí ïî èíèöèàòèâå Ôîíäà ïîääåðæêè ìîëîäåæíîãî è îëèìïèéñêîãî ïëàâàíüÿ Äåíèñà Ñèëàíòüåâà è ßíû Êëî÷êîâîé ïðè ïîääåðæêå îáëãîñàäìèíèñòðàöèè, ãîðèñïîëêîìà На торжественном открытии губернатор Александр Вилкул с гордостью отметил: «Вместе с профессиональными спортсменами мы возрождаем лучшие спортивные традиции Днепропетровщины. В таких клубах будем искать и воспитывать новых спортсменов, новых чемпионов». Ежедневно, с 10.00 до 17.00, в Клубе детского плавания будут обучать держаться на воде детей возрастом от 8 до 12 лет. Территория тренировок в целях безопасности ограждена буйками и разделена на 3 бассейна. Чтобы все желающие смогли полу-

 îáëàñò³ íà ñüîãîäí³ áîðãè ïî çàðïëàò³ ñêëàäàþòü 46 ìëí. ãðèâåíü, à ùå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó - ìàéæå 89 ì³ëüéîí³â. Îáëàñí³é âëàä³ âäàëîñÿ ñêîðîòèòè çàáîðãîâàí³ñòü íà 36,2%. дя «Затишок». Там Олександр Вілкул вручив лист часів Великої вітчизняної війни, якого написав своїй дружині солдат Радянської Армії. Але через 70 років отримати його змогла онука загиблого воїна. А Будинку милосердя губернатор подарував автомобіль.

 ÓÊÐÀ¯Í² 46 Á²ÇÍÅÑÌÅͲ ÍÀ 1 ÒÈÑ. ÍÀÑÅËÅÍÍß ÊÎÐÓÏÖ²ÎÍÅв - ÄΠ²ÄÏβÄÀËÜÍÎÑÒ² ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÑÊÎÐÎÒÈËÈ ÁÎÐÃÈ

«ÏÐßÌÀ ˲Ͳ߻

ÑÏÎÐÒÐÅÇÅÐÂ

Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ, êîòîðóþ ïðàâèòåëüñòâî îòëîæèëî íà 2012 ãîä, îáîéäåòñÿ ãîñáþäæåòó ïî÷òè â 1 ìëðä. ãðí., ïèøåò èçäàíèå «Äåëî». Èç-çà íåõâàòêè äåíåã ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ïåðåíåñëè ñ 2011 íà 2012 ãîä, õîòÿ ïî ñòàíäàðòàì ÎÎÍ ýòà ïðîöåäóðà äîëæíà ïðîõîäèòü êàæäûå 10 ëåò. Â ïîñëåäíèé ðàç ãîñóäàðñòâî ïåðåïèñûâàëî íàðîä â 2001-ì ãîäó. ○

Голова облдержадміністрації провів виїзне засідання колегії, присвяченої питанню стимулювання приватної ініціативи. Кривий Ріг не випадково обрали місцем проведення заходу, адже цьому «місту-заводу» є чим похвалитись. Саме тут розробили і впровадили в життя принцип «єдиного вікна» для підприємців та унікальний дозвільний центр «Діалог», де можна за 20-30 хвилин юридично оформити документи і узгодити з контролюючими та владними органами всі нюанси. Окрім цього, в Інтернеті працює «Ресурсний центр» зі свіжою інформацією про вільні приміщення та землю для бізнесу.

є проблема. «Наш малий бізнес складає 80% від усієї кількості підприємців, а виробляє лише 16% від ВВП країни», - сказав Олександр Вілкул. «У кожному районі і місті повинен бути сучасний зрозумілий дозвільний центр. Ми зробимо життя бізнесу значно простішим і приберемо корупцію. На 99% - це організаційна робота, тобто бюджетних грошей багато не витратять», - наголосив голова ОДА.

чить необходимые навыки, тренировки - бесплатные. Единственное, что требуется, - зарегистрироваться и пройти на пляже медосмотр. Работать с детьми будут опытные тренеры детско-юношеских спортивных школ. Самое первое занятие в день открытия клуба провел заслуженный мастер спорта по плаванию, чемпион Европы и мира Денис Силантьев. Говоря о роли проекта, спортсмен не скрывал своей радости: «Это и профилактика несчастных случаев на воде, и привлечение детей к здо-

 ÊËÓÁÅ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÏËÀÂÀÍÜß ÁÓÄÓÒ ÎÁÓ×ÀÒÜ ÄÅÒÅÉ Ñ 8 ÄÎ 12 ËÅÒ ровому образу жизни». Олимпийский чемпион пообещал, что главным результатом занятий станет то, что детей научат без проблем переплывать длинные дистанции. Те из воспитанников клуба, которые пройдут 10 занятий, получат специальные сертификаты.

Êîðóïö³ÿ ñåðåä ïîñàäîâö³â äàâíî ïåðåòâîðèëàñü ç íåñïîä³âàíêè íà çâè÷àéí³ñòü. Äëÿ áîðîòüáè ³ç íåþ, ÿê êàæóòü, óñ³ çàñîáè äîáð³. Îäèí ç íèõ «ïðÿì³ òåëåôîíí³ ë³í³¿». Ñàìå òàêèé çàõ³ä â³äáóâñÿ 29 ëèïíÿ â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ äåðæñëóæáè Ãîëîâäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â îáëàñò³ Îëåíè Ìîëîøíî¿. «Ïðÿìà òåëåôîííà ë³í³ÿ» äຠãðîìàäÿíàì ìîæëèâ³ñòü ïî³íôîðìóâàòè ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà âèêîíàâ÷ó âëàäó ïðî êîðóïö³éí³ ä³¿ òà ³íø³ ïðàâîïîðóøåííÿ ç áîêó äåÿêèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, ùî çàéìàþòü «òåïë³» êð³ñëà ó âëàäíèõ êàá³íåòàõ. Öüîãî ðàçó ³ç àáîíåíòàìè ñï³ëêóâàëèñü ïðåäñòàâíèêè ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ â îáëàñò³, ÑÁÓ, îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè, ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³ òà ³íøèõ â³äïîâ³äíèõ ñëóæá. Ëþäåé ö³êàâèëè ð³çí³ ïèòàííÿ: â³ä âäîñêîíàëåííÿ àíòèêîðóïö³éíèõ çàêîí³â äî æèòëîâèõ ïðîáëåì. Æîäíå íå çàëèøèëîñü áåç â³äïîâ³ä³.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.08.2010 ð. ¹ 54 (1146) ○

ËÞÄÈ ÏÀÌ`ßÒÀÞÒÜ

ради з питань козацтва при облраді Юрій Вілкул, керівники міст і районів області. Після мітингу гості свята здійснили піший похід до місця Чортомлицької Січі. Там їх зустрів фести-

ÍÅËÅÃÊÀ ÍÎØÀ Ó ËÈÑÒÎÍÎز ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

²ñòîð³ÿ ëþäñòâà íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç ïîøòîþ. Äëÿ ë³òí³õ ëþäåé âîíà âçàãàë³ ìຠïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ: ¿¿ ñï³âðîá³òíèêè íå ò³ëüêè ãàçåòó ïðèíåñóòü, àëå é ãîëîâíå - ïåíñ³þ Ùî ñüîãîäí³ õâèëþº ñïîæèâà÷³â ïîøòîâèõ ïîñëóã, ÿê âîíè õàðàêòåðèçóþòü ðîáîòó ïîøòàð³â - ï³ä ÷àñ ïðÿìî¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿ ó ì³ñüê³é ðàä³ ç’ÿñîâóâàëà íà÷àëüíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ïîøòàìòó - Öåíòðó ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó ¹1 ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» Òåòÿíà Ðÿáèöüêà. Äîäçâîíþâà÷³â áóëî íåáàãàòî, îäíàê ïðîáëåìè, ç ÿêèìè âîíè çâåðòàëèñÿ, - òèïîâ³: çàòðèìêà ÷è âòðàòà êîðåñïîíäåíö³¿, ïîøòàð âêèäຠ¿¿ íå â ñêðèíüêó, à ïîðÿä… Òåòÿíà Ðÿáèöüêà ïîîá³öÿëà ç óñ³ìà âèïàäêàìè ðîç³áðàòèñÿ. Ïðîòå íå îáìèíóëà é ñàìà ïîñêàðæèòèñÿ íà îäíó ³ç «íàéçàïåêë³øèõ» ïðîáëåì, ç ÿêîþ ñòèêàþòüñÿ ïðàö³âíèêè ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó, - ó áàãàòîïîâåðõ³âêàõ ó çàíåäáàíîìó ñòàí³ àáîíåíòñüê³ ñêðèíüêè. Çã³äíî ³ç Çàêîíîì ïðî ïîøòîâèé çâ'ÿçîê óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêèõ øàô ïîêëàäàºòüñÿ íà âëàñíèê³â áóäèíê³â, òîáòî íà æåêè. Ïðîòå îñòàíí³ öüîãî íå ðîáëÿòü. Òîìó ïîøòàðÿì áóâຠïðîñòî í³äå çàëèøèòè êîðåñïîíäåíö³þ. «Óêðïîøòà» ïðîïîíóº ãðîìàäÿíàì âèõ³ä - çàâîäèòè àáîíåíòñüê³ ñêðèíüêè.

ÇÍÀÊÎÂÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

Êóëè÷åíêî ñòàë ðåãèîíàëîì ÃÀËÈÍÀ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³ â îáëàñò³ ï³äáèëè ï³äñóìêè ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ Âñ³º¿ Ðóñ³ Êèðèëà äî Äí³ïðîïåòðîâùèíè. «ß ç ãîðä³ñòþ â³äçíà÷àþ - îáëàñòü ã³äíî çóñòð³ëà íàéâàæëèâ³øîãî ãîñòÿ ó ïðàâîñëàâí³é ³ñòî𳿠Ïðèäí³ïðîâ'ÿ», - íàãîëîñèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë. Ãîëîâà ÎÄÀ òàêîæ ïîïðîñèâ êåð³âíèê³â ïåðåäàòè ïîäÿêó êîëåêòèâàì, àäæå ó ï³äãîòîâö³ äî â³çèòó áóëè çàä³ÿí³ òèñÿ÷³ ëþäåé. ○

ÒÐÓÄβ ÓÑϲÕÈ

Õ˲ÁÎÐÎÁI - IÇ ÍÎÂÈÌ ÓÐÎÆÀªÌ

̳í³ñòð àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè Ìèêîëà Ïðèñÿæíþê ïðèâ³òàâ õë³áîðîá³â íàøî¿ îáëàñò³ ç ÷åðãîâèì òðóäîâèì óñï³õîì - íàìîëîòîì äðóãîãî ì³ëüéîíà òîíí çåðíà íîâîãî âðîæàþ. Çà äàíèìè ÎÄÀ, íàéá³ëüøèé âàëîâèé çá³ð ðàíí³õ çåðíîâèõ îòðèìàëè Ñîëîíÿíñüêèé (148,6 òèñ. òîíí), Ñèíåëüíèê³âñüêèé (138,9 òèñ. òîíí), Êðèíè÷àíñüêèé (123,4 òèñ. òîíí), Íîâîìîñêîâñüêèé (122,5 òèñ. òîíí) òà ͳêîïîëüñüêèé (116,3 òèñ. òîíí) ðàéîíè. ○

ÊÀÄÐβ Ç̲ÍÈ

ÍÀØÀ ËÞÄÈÍÀ  ÓÐßIJ Êàáì³í ïðèçíà÷èâ äí³ïðîïåòðîâöÿ Ñåðã³ÿ Ðèæåíêà ïåðøèì çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè ãîëîâíèì äåðæàâíèì ñàí³òàðíèì ë³êàðåì Óêðà¿íè. Ïðî öå éäåòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó ðîçïîðÿäæåíí³ óðÿäó â³ä 28 ëèïíÿ. Ðàí³øå Ðèæåíêî çàéìàâ ïîñàäó ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. ○

Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ Àëåêñàíäð Âèëêóë âðó÷èë ãîðîäñêîìó ãîëîâå Äíåïðîïåòðîâñêà ïàðòáèëåò çà íîìåðîì 4-99523 Иван Куличенко, в свою очередь, поблагодарил партийцев за предложение вступить в партию и за оказанное доверие. Свое решение ранее беспартийный мэр объяснил желанием быть в команде тех, кто на практике развивает город и регион. Александр Вилкул подчеркнул, что вступление мэра Дне-

ÐÎÄÇÈÍÊÀ ÑÂßÒÀ - ÑÏÐÀÂÆÍß ÊÎÇÀÖÜÊÀ ×ÀÉÊÀ

валь козацької пісні, музики, танцю та народних ремесел. Родзинкою цього дня стало прибуття до причалу Чортомлицької справжньої козацької чайки.

ÏÎØÒÀ - ÍÀ ÇÂ’ßÇÊÓ

ÏÀÒвÀÐÕÀ ÇÓÑÒвËÈ Ã²ÄÍÎ

Ùîðîêó íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ, àáè â³ääàòè øàíó ñëàâåòíîìó îòàìàíó ²âàíîⳠѳðêó, áiëÿ ñòîðîæîâî¿ ìîãèëè, ùî ñòî¿òü ïîáëèçó ñ. Êàïóë³âêà, çáèðàþòüñÿ ëþäè

ку Івана Сірка. День пам’яті розпочався мітингом. В урочистостях взяли участь голова обласної ради Євген Удод, голова Асоціації органів місцевого самоврядування, голова Координаційної

ϲÄÁÈËÈ Ï²ÄÑÓÌÊÈ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

наймні так хотілося думати, але очі з захопленням і радістю дивилися на козаків, які урочистою ходою чималою колоною, несучи клейноди та хоругви, підійшли до місця останнього спочин-

ÍÎÂÈÍÈ

Øàíà ñëàâåòíîìó îòàìàíó

Ось і 31 липня на урочистості, що відбулися з нагоди 330-ї річниці вшанування його пам’яті, приїхали тисячі українців. Здавалося, що одягнуті в жупани та шаровари, сап’янці, шапки-бирки чоловіки та юнаки потрапили сюди через невідомий коридор часу зі славетного минулого. Може й це було насправді, при-

×ÅÐÅÇ ÑÏÅÊÓ

ÒÀÁÓ ÍÀ ÂÀÍÒÀƲÂÊÈ

пропетровска в ряды ПР - событие знаковое, причем не только для партии, но и для Ивана Ивановича, и для горожан. «Теперь власть в регионе - понастоящему монолитная команда. Днепропетровцы могут быть уверены - в областном центре станут говорить не о проблемах, а об их решении», -

подчеркнул председатель областной организации Партии регионов. По словам Александра Вилкула, он будет рекомендовать партийной конференции поддержать кандидатуру нынешнего руководителя Днепропетровска на предстоящих выборах городского головы.

Çà äîðó÷åííÿì ìåðà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ²âàíà Êóë³÷åíêà âäåíü ïî ì³ñòó çàáîðîíåíî ðóõ âåëèêèõ âàíòàæ³âîê. Öå ñòîñóºòüñÿ é àâòî ç âåëèêèìè îáñÿãàìè ï³ñêó, ùåáåíþ àáî öåãëè. ¯õ íå ïîâèííî áóòè â ì³ñò³ ç 8-¿ ðàíêó ³ äî 22-¿ âå÷îðà. гøåííÿ ïðèéíÿëè ÷åðåç ñïåêó, ùîá çáåðåãòè â³ä ïîøêîäæåííÿ äîðîæíº ïîêðèòòÿ.


4 ВЕЛИКI СТАВКИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

03.08.2010 ð. ¹ 54 (1146)

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ïðîôåññèÿ âðà÷à äëÿ òåõ, êòî åå ëþáèò ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ËÀÐÈÑÛ ÑÛÐÎÂÀÒÊÎ:

ÞËÈß ÓÆÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

КАК-ТО РАЗ ПОД НОВЫЙ ГОД… ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

Ó ÏÎÄÎÐÎÆ - ×ÅÐÅÇ ²ÍÒÅÐÍÅÒ Ó ïî¿çä³ ¹80/79 Êè¿â-Äí³ïðîïåòðîâñüê ïðèäáàí³ ÷åðåç ²íòåðíåò êâèòêè áóäóòü ïåðåâ³ðÿòè ñïåö³àëüíèì ïðèñòðîºì. Äî âåðåñíÿ ïàñàæèðè çìîæóòü îôîðìëÿòè äîêóìåíòè ïðîñòî ÷åðåç Âñåñâ³òíþ ìåðåæó, ðîçäðóêóâàâøè ¿õ íà ïàïåð³. ϳñëÿ îïëàòè ïëàò³æíîþ êàðòêîþ ïàñàæèð îòðèìóº öèôðîâèé êîä, ïî ÿêîìó â êàñ³ éîìó âèäàþòü êâèòîê. Âæå ó ïîòÿç³ ïðîâ³äíèê ïåðåâ³ðèòü éîãî. Öå çàêëþ÷íèé åòàï ïðîãðàìè ïðîäàæó åëåêòðîííèõ êâèòê³â.

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÒÎ ÄͲ ÍÀ ÏÎÑÀIJ 30 ëèïíÿ âèïîâíèëîñÿ 100 äí³â ç ÷àñó ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ãîëîâè Ïîêðîâñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãåííàä³ÿ dzí÷åíêà. Çà öåé ïåð³îä éîìó âäàëîñÿ ñôîðìóâàòè êîìàíäó îäíîäóìö³â, ÿê³ ãîòîâ³ ïðàöþâàòè íà ïåðñïåêòèâó. Äî òîãî æ, ÐÄÀ ñï³âïðàöþº ç êîíòðîëþþ÷èìè òà ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè. Êð³ì òîãî, ó ðàéîí³ â³äáóëèñÿ ïåâí³ ïîçèòèâí³ çì³íè, çîêðåìà ð³âåíü áåçðîá³òòÿ çíèçèâñÿ äî íàéíèæ÷î¿ ïîçíà÷êè ³ ñêëàâ 3,2%. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

̲ËÜÉÎÍ - ÍÀ ÌÅÄÎÁËÀÄÍÀÍÍß

28 ëèïíÿ ì³ñüêà ðàäà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ïðèéíÿëà çì³íè äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà íà 2010 ð. Çàâäÿêè öüîìó ç ö³ëüîâîãî ôîíäó âèä³ëÿòü 1 ìëí. ãðí. íà ïðèäáàííÿ îáëàäíàííÿ äëÿ òðüîõ ì³ñüêèõ ë³êàðåíü. Âèòðàòÿòü êîøòè íà ïðèäáàííÿ 9 êèñíåâèõ êîíöåíòðàòîð³â. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

ÇÀÐÀÄÈ Ä²ÒÅÉ ² ÌÎËÎIJ ͳêîïîëüñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ïðîâîäèòü ïåðøèé åòàï ²²² Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â. Îäíå ç çàâäàíü çàõîäó - ïðèâåðíåííÿ óâàãè ãðîìàäñüêîñò³ äî ³ííîâàö³é ó ñîö³àëüí³é ðîáîò³ ç ñ³ì’ÿìè, ä³òüìè òà ìîëîääþ. Çàÿâêè íà ó÷àñòü ïðèéìàþòü äî 17 ñåðïíÿ.

- Лариса Николаевна, профессия врача, как говорил Антон Чехов, - подвиг. Что подтолкнуло Вас связать свою жизнь с медициной? - О профессии врача я мечтала с ранних лет. Наверное потому что видела перед собой яркий пример - мама работала фельдшером. Помню, еще ребенком я твердо решила, кем хочу стать. А вот со специализацией определилась не сразу. Только в последние годы учебы поняла, что хочу помогать женщинам и участвовать в самом удивительном процессе на Земле - деторождении. Я рада, что жизнь свела меня с единомышленниками. Легко и приятно работать с главным врачом больницы - Ларисой Владимировной Гордецкой. Вообще в нашем коллективе нет равнодушных людей, каждый подходит к своему делу с любовью. - Можно сказать, что 2010-й юбилейный год в Вашей врачебной практике. Ровно 30 лет назад Вы окончили институт и начали работать. Были какие-то особенные случаи, от которых и сейчас захватывает дух? - Таких случаев очень много. В операционной, когда речь идет о жизни и смерти, никогда не думаешь об опасности. Все мысли толь-

«ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ ×ÀÙÅ ÂÑÅÃÎ ÏÐÎÂÎÆÓ Â ÀÊÓØÅÐÑÊÎÌ ÇÀËÅ»

Æèçíåííîå êðåäî: íå äîêó÷àòü, íå óíûâàòü, íå îáèæàòü. Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå: çàìóæåì, åñòü ñûí. Ìóçûêà: 70-80 ãîäîâ, êëàññè÷åñêàÿ. Êíèãà: «Óíåñåííûå âåòðîì» Ìàðãàðåò Ìèò÷åëë. Åäà: ìÿñíûå áëþäà.

«ÍÀØÈÌ ÄÅÒßÌ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÑÅÊÑÓÀËÜÍÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ» ко о том, чтобы спасти жизнь. Уже потом начинаешь анализировать и понимать меру опасности. Помню, однажды перед самым Новым годом, когда я уже накрывала праздничный стол, раздался звонок. Меня попросили немедленно приехать в роддом – у одной из беременных началось кровотечение. Операция прошла на одном дыхании, мы сделали кесарево сечение. Я очень переживала, боялась потерять роженицу и младенца. Но все завершилось успешно, часы пробили двенадцать и за окном вспыхнули фейерверки. Вот такой Новый год получился! Между прочим, мне сложно вспомнить торжество, на которое я была бы дома. Праздничные дни чаще всего провожу в акушерском зале.

МИССИЯ ОДНА, МИССИЯ ЯСНА - Лариса Николаевна, все знают, что лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить. Можете назвать несколько незыблемых заповедей женского здоровья? - Секрет здоровья каждой женщины зависит от ее физического и душевного состояния. Необхо-

димо ежегодно проходить осмотр у врача-гинеколога. Также женщина должна заботиться о своем психическом здоровье, больше отдыхать и баловать себя. Не забывайте развиваться духовно, посещайте церковь, это поможет сохранить душевное равновесие. - А что Вы скажете насчет аборта? Церковь называет его убийством, и многие гинекологи сейчас соглашаются с таким утверждением… - Приблизительно 5 лет назад я стала задумываться о том, что аборт – это убийство. Ведь, по сути, происходит уничтожение маленькой жизни, данной Богом. Женщина пришла на нашу Землю, как продолжательница человеческого рода. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Быть хранительницей домашнего очага и любить своего мужа. Конечно, как к специалисту, который работает в гинекологическом отделении, ко мне обращаются по разным вопросам. Если приходят и просят сделать аборт, я пытаюсь переубедить, всегда отправляю еще раз подумать. И, как по-

«ÆÅÍÙÈÍÀÌ ÑÎÂÅÒÓÞ ÁÎËÜØÅ ÎÒÄÛÕÀÒÜ È ÁÀËÎÂÀÒÜ ÑÅÁß» казывает практика, многие меняют решение и через 9 месяцев мы принимаем у них роды!

ЛЮБВИ НУЖНО УЧИТЬСЯ - Недавно в Днепропетровске велись горячие дискуссии по поводу уроков сексуального воспитания в школах. Как Вы считаете, разговоры «об этом» приносят детям больше вреда или пользы? - Начнем с того, что самые высокие отношения в любви – это интимная близость. Просто детей к этому нужно готовить. Многие родители в силу разных обстоятельств, собственной безграмотности не разговаривают с ребенком на эту тему. Уже потом, как гром среди ясного неба, на них обрушивается новость о том, что, к примеру, их дочка беременна. Поэтому, я считаю, что такие уроки необ-

ходимы школьникам. Чтобы сохранить здоровье ребенка, я рекомендую регулярно водить его на осмотр к детскому гинекологу. - Лариса Николаевна, Вы состоялись не только в профессии, но и в личной жизни. С мужем Вы вместе еще с институтской скамьи, он тоже врач. Почему сын не последовал примеру родителей? - У Алексея два высших образования – экономическое и сельскохозяйственное. Мы с мужем не настаивали на том, чтобы он шел по нашему пути. Отдав столько лет медицине, я поняла, что профессия врача только для тех, кто ее любит. Когда я окончила учебу, даже не думала, какая у меня будет зарплата, было просто огромное рвение лечить людей. И во мне до сих пор горит это желание.


ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.08.2010 ð. ¹ 54 (1146) ○

ÂÏÅÐÅÄ Ê ÏÐÈÐÎÄÅ

Àãðàðèè ðàñïðîùàþòñÿ ñ õèìèêàòàìè? ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

Äíåïðîïåòðîâñêèå àãðàðèè íå îñòàëèñü â ñòîðîíå îò ýêîëîãè÷åñêèõ âåÿíèé â çåìëåäåëèè БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ Передовые днепропетровские аграрии решили оставить в прошлом использование химикатов и средств защиты растений и рассчитывают получать высокие урожаи без всякой химии. В июле наш регион посетил один из столпов биодинамического земледелия – австралиец украинского происхождения Алекс Подолинский, который согласился консультировать днепропетровских энтузиастов возделывания грядок без химикатов.

×òîáû ïîëó÷àòü âûñîêèå óðîæàè, íåîáÿçàòåëüíî ïè÷êàòü çåìëþ è ðàñòåíèÿ âñåâîçìîæíûìè õèìèêàòàìè. В регионе уже создан «Центр природного земледелия», официальное открытие которого состоится осенью. «Термин «природное земледелие» - имеет днепропетровское происхождение, а вообще в мире существует много подобных названий», рассказал «Вiстям» зампредседателя облсовета, руководитель программы «Природное земледелие» Иван Лазаренко.

 ÌÈÐÅ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ ÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÒ 1 ÌËÍ. ÃÀ ÇÅÌËÈ

нических удобрений», - утверждает Алекс Подолинс- доктор биологический развивает свою ких наук, профессор теорию, называя ее Валентина Ляшенко. биодинамическим РЯДЫ земледелием. Суще- «ОРГАНИКОВ» ствуют «Федерация РАСТУТ органического движеСегодня в мире ния Украины» и дру- совсем «без химии» гие подобные органи- обрабатывается уже зации. Но всех их около 1 млн. га земобъединяет несколь- ли. В Днепропетровко общих принципов. ской области пока « О с н о в н ы м и лишь проводятся экпринципами подоб- сперименты на отных технологий яв- дельных полях агроляются щадящая – фирмы «Степовая» безотвальная обра- (Синельниковский ботка грунта, отказ район). Но скоро от применения хими- «органиков» будет катов, в том числе больше. пестицидов, гербициОтказу от химидов и фунгицидов, ческих агротехнолоиспользование ис- гий способствуют ключительно орга- стремление все боль-

шего числа людей видеть на своем столе исключительно природную пищу и появление магазинов, торгующих только такими овощами и фруктами. Естественно, «войти с улицы» в сети экологически чистых продуктов поставщики-аграрии не могут. Необходимо стать членом одной из организаций природного земледелия и заслужить доверие единомышленников. Хозяйство должно пройти соответствующую сертификацию. Иван Лазаренко советует желающим примкнуть к их движению, не рассчитывать на сверхприбыли, хотя и признает, что в Калифорнии природная пища стоит в среднем на 20% дороже той, что была выращена с химикатами. В Киеве уже появились магазины «органических» продуктов. Скоро один из таких откроют и в Днепропетровске.

ÏÎÆÀÐÛ ÀÒÀÊÓÞÒ

Ëåñíûå íàñàæäåíèÿ íà Äíåïðîïåòðîâùèíå çàíèìàþò ïëîùàäü âñåãî â 200 òûñ. ãà, íî è ýòè íåáîëüøèå «ëåãêèå» ðåãèîíà íàõîäÿòñÿ â îïàñíîñòè. Ãëàâíàÿ áåäà áåäà,, ïîäæèäàþù àÿ èõ ïîäæèäàþùàÿ èõ,, - ïîæàðû В этом году лесникам помогла погода. Благодаря дождям, удалось избежать большого числа пожарищ. За первое полугодие 2010 года на площади 3,9 га зафиксирован 31 случай, в прошлом году их было 180. И все же самые жаркие дни года еще впереди. Главные

íà÷àëüíèêà Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ëåñíîãî è îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâ: - Ñåëüõîçñïàëû - ñàìàÿ áîëüíàÿ òåìà.  ïðîøëûõ ãîäàõ áîëüøèå ïîæàðû âîçíèêàëè èìåííî ïî èõ âèíå. Íàì òðóäíî áîðîòüñÿ ñ ïîäæîãàìè. Ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ìû äîëæíû ïîéìàòü çà ðóêó òîãî, êòî èõ ñîâåðøàåò. À ñäåëàòü ýòî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.

ÊÎËÅÊÒÈ ԲÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÓ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ̲ÑÜÊί ÐÀÄÈ ÙÈÐΠ²ÒÀª

×ÅÐÊÀÑ ÎËÜÃÓ ²ÂÀͲÂÍÓ -

÷àð³âíó æ³íêó, âèñîêîãî ïðîôåñ³îíàëà, òàëàíîâèòîãî êåð³âíèêà ç þâ³ëåºì! Ùèðî áàæàºìî Âàì òâîð÷èõ ñèë òà åíåð㳿 äëÿ çä³éñíåííÿ âñ³õ çàäóì³â ³ ìð³é, ëþáîâ³ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ, æ³íî÷îãî ùàñòÿ.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÍÎÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ Ó Êðèâîìó Ðîç³ â³äêðèëè íîâå âèðîáíèöòâî êîìïàí³¿ «Þí³ñò³ë». Öå íîâå ï³äïðèºìñòâî ìàëî¿ ìåòàëóð㳿. Çàâîä ñïåö³àë³çóâàòèìåòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ îöèíêîâàíîãî ïëîñêîãî ïðîêàòó, éîãî âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü - 100 òèñ. òîíí ïðîêàòó íà ð³ê. Ó â³äêðèòò³ ï³äïðèºìñòâà âçÿâ ó÷àñòü ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä.

Ó ì³ñò³ ïëàíóþòü çàïðîâàäèòè ñèñòåìó â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ó äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ. ³äåîêàìåðè âñòàíîâëÿòü ó ãðàëüíèõ ê³ìíàòàõ äèòñàäê³â, àáè ìàìè é òàòà äîøê³ëüíÿò òà àäì³í³ñòðàö³ÿ çàêëàäó ìîãëè ñïîñòåð³ãàòè çà âèõîâíèì ïðîöåñîì ó ðåæèì³ îí-ëàéí. ³äáóâàòèìåòüñÿ öå âèêëþ÷íî çà çãîäè áàòüê³â.

* âûáèðàéòå ìåñòî

ÂÀËÅÐÈÉ ÂÅËÈ×ÊÎ, çàìåñòèòåëü

ÇÀ IJÒÜÌÈ ÍÀÃËßÍÅ ÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ

Åñëè ðåøèëè ïîéòè â ëåñ, ïîìíèòå ñëåäóþùèå ïðàâèëà:

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Ì×Ñ ÑÎÂÅÒÓÅÒ:

íåäàëåêî îò âîäîåìà; * íå ðàçâîäèòå êîñòåð íà òðàâå, ðàñòèòåëüíîñòè, ñðåæüòå åå äî çåìëè; * îáêîïàéòå ìåñòî êîñòðà; * íå îñòàâëÿéòå îãîíü îäèí íà îäèí ñ äåòüìè; * ïî çàâåðøåíèè îòäûõà çàëåéòå êîñòåð âîäîé, çàñûïüòå çåìëåé èëè ïåñêîì.

²ÒÀªÌÎ!

Íå «ãîðè-ãîðè ÿñíî» ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ, ãëàâíûé ëåñíè÷èé

Äíåïðîïåòðîâñêîãî ëåñõîçà: - Îòäûõàþùèå íå îáðàùàþò âíèìàíèÿ íà çàïðåùàþùèå çíàêè â ëåñàõ è ðàçâîäÿò êîñòðû. À âåäü ëþäè äîëæíû áûòü çàèíòåðåñîâàíû â ñîõðàíåíèè ñâîèõ ëåñîâ!

виновники пожаров - туристы. От костров, неосторожно брошенной в сухую траву сигареты сгорают гектары. Несмотря на то, что в жаркое время в сосновых лесах разводить костры запрещается, отдыхающие этим табу пренебрегают. Чтобы хоть как-то повлиять на правонарушителей, сотрудники областного управления лесного и охотничьего хозяйств, МЧС проводят рейды.

Только штраф за разведение костра в неразрешенном месте - 17 грн. Если же от пожара сгорит масштабная территория, размеры суммы в десятки раз возрастут. Проблема в том, что доказать факт поджога – чрезвычайно сложно. Это же касается и ситуации со стерней, которую предают огню фермеры. В прошлом году именно горящая стерня стала причиной гибели гектаров леса в Васильковском районе.

ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÄÐÓò ϲÑËß ÄÎÍÅ××ÈÍÈ Á³ëüøå 100 òèñÿ÷ ïðîòîêîë³â âèïèñàëè ïîðóøíèêàì Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2010 ðîêó. Öå òðîõè ìåíøå, í³æ ó Äîíåöüê³é îáëàñò³, ÿêà ë³äèðóº çà öèìè ïîêàçíèêàìè. Ö³êàâî, ùî íàéá³ëüø³ ñóìè øòðàô³â ñòÿãëè ç çàïîð³çüêèõ ³ êðèìñüêèõ âî䳿â á³ëüøå 700 ãðí. ç êîæíîãî


6 ОГОЛОШЕННЯ ○

ØÀÍÎÂͲ ÌÅØÊÀÍÖ² ʲÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ! Пропонуємо вам перевірити свої персональні дані, внесені до Державного реєстру виборців. Відділення ведення Державного реєстру виборців Кіровської районної у м. Дніпропетровську ради: вул. Ленінградська, 42, к. 15, м. Дніпропетровськ, тел. 7782843. Графік прийому з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45. РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Інформація про повторний продаж (вартість знижена на 30%) на аукціоні (під розбирання) об’єкта незавершеного будівництва «Протиплавунові споруди та реконструкція виробництва карбаміду<1», що знаходяться на балансі ВАТ «ДніпроАЗОТ» Балансоутримувач: код ЄДРПОУ: 05761620, Відкрите акціонерне товариство «ДніпроАЗОТ» за адресою: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х.Горобця, 1. Назва об’єкта: «Протиплавунові споруди та реконструкція виробництва карбамі ду1». Адреса: 51251, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул.С.Х.Горобця. Відомості про об’єкт: будівництво об'єкта розпочато у 1990 році, призупинено у 1994 році (без консервування). Функціональне призначення об'єкта утримання зсув них мас та водонасувних ґрунтів, відведення грязьових потоків, зниження та стабілі зація рівня підземних вод, відведення дощових вод з ухилів балки. До складу об'єкта входять: стримувальні підпірні стіни з буронабивних палій та монолітного залізобе тонного ростверку (західна, північнозахідна, північносхідна); берми та інженерні спо руди, які відводять воду на західному схилі; протиерозійне покриття схилів, які ук ріплені посівом трав. Західна стримувальна підпірна стіна змонтована з буронабивних палій (марки БНС 1, довжиною 15 м, у кількості 88 од., БНС2, довжиною 16 м, у кількості 72 од., БНС 3, довжиною 17 м, у кількості 56 од.) та ростверку (монолітний, армований стержне вою арматурою, періодичного профілю, класу АІІІ, по ГОСТ 578182). Ступінь готов ності 98%. Північнозахідна стримувальна підпірна стіна включає пальний фундамент (буро набивні палі БНС2, довжиною 16 м, у кількості 58 од.), ростверк (монолітний, залі зобетонний, висотою 0,6 м, шириною 3 м) та підпірну стіну (фундаментні блоки, укла дені у 3 шари). Ступінь готовності 98%. Північносхідна стримувальна підпірна стіна змонтована з пального фундаменту (палі каркасні, квадратного перетину, виготовлені з бетону класу міцності на стиск В25), ростверк та підпірної стіни (буронабивна палія, марки С120.3513у, довжиною 16 м, у кількості 236 од.). Ступінь готовності 82%. Берми та інженерні споруди, які відводять воду на західному схилі. На західному схилi нарізані 3 берми, ухил схилу 1:3, перепад висот 30 м. Матеріал берм (3 од.) суглинок, ширина 6 м. Ступінь готовності 99%. Протиерозійне покриття схилів складається з 20 см рослинного шару (чорнозем), який укріплений посівом багатолітніх трав. Ступінь готовності 99%. Вартість продажу об’єкта без ПДВ < 4082532,30 грн., ПДВ < 816506,46 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ < 4899038,76 грн. Умови продажу зазначеного об’єкта: обов’язкове завершення будівництва та вве дення об'єкта в експлуатацію за початковим призначенням протягом 5 років від дня підписання акта прийманняпередачі; заборона продажу об'єкта незавершеного будів ництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, до моменту завершен ня будівництва і введення об'єкта в експлуатацію; забезпечення вимог екологічної без пеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшо го введення в експлуатацію об'єкта приватизації; право користування, купівлі, орен ди земельної ділянки, а також її розмір під об'єктом покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; здійснення розрахунку за об'єкт приватизації грошовими коштами. Покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою продажу об’єкта та спла чує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівліпродажу. Грошові кошти на участь в аукціоні 489903,88 грн. (без ПДВ), що складає 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню Фон ду державного майна України по Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 13467337. Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові кошти при розра хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337, Регіональ ному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укла дання Договору купівліпродажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10% вiд початкової вартості продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають. Аукціон відбудеться о 10.00 годині 06 вересня 2010 року на Товарній біржі «Дніпро< петровська біржа» за адресою: 49006, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 49 (тел. (056) 790<32<99). Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фонду державного май на України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ком сомольська, 58, кім. 315. Кінцевий термін прийняття заяв 02 вересня 2010 року до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (056) 7428519, 7428965. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Інспекція державного архітектурно<будівельного контролю у Дніпропетровській області, яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 29<а (5 поверх), тел.: (056)726<56<81, (056)745<46<30 оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: ВІДДІЛ КАДРІВ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ: провідний спеціаліст 1 од. ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ: головний спеціаліст 1 од. СЕКТОР З КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ: завідувач сектора 1 од. провідний державний інспектор 1 од. СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ: головний державний інспектор 1 од. ЖОВТОВОДСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ: головний державний інспектор 1 од. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ: головний державний інспектор (тимчасово) 1 од. ЗАХІДНО<ДОНБАСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ: головний державний інспектор (тимчасово) 1 од. ЮРИДИЧНИЙ СЕКТОР: головний спеціаліст 1 од. Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища освіта відповід ного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на поса дах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на посадах в інших сфе рах економіки не менше 5 років або післядипломна освіта у сфері управ ління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублі кування оголошення про проведення конкурсу.

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД: Головного спеціаліста відділу по роботі органів служби безпеки, внутрішніх справ та з виконання покарань управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем ма гістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі не мен ше 5 років, вільно володіти державною мовою та мати досвід роботи на комп'ютері. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управлін ня: магістр державного управління. Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 ка лендарних днів від дня оголошення конкурсу за адресою: м. Дніпро петровськ, пр. Кірова, 1, 5й поверх, кімната 530, тел. 7428345.

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Кіровський районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адре сою: 49101, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 5, викликає відпові дачів Головня Галину Миколаївну, Го ловня Антона Ігоровича, Караул Ана толія Олексійовича, Караул Олега Ана толійовича, Надеїна Олега Михайлови ча, Надеїну Людмилу Василівну, На дєїна Віталія Олеговича, Коваленко Вікторію Анатоліївну, Коваленка Ген надія Алімовича, Старосельского Воло димира Олександровича, третю особу Дніпропетровську міжрайонну дер жавну податкову інспекцію Дніпро петровської області, Приватне під приємство «Лат Про» по цивільній справі за позовом Публічного акціо нерного товариства «ПриватБанк» до Головня Галини Миколаївни, Головня Антона Ігоровича, Караул Анатолія Олексійовича, Караул Олега Анатолі йовича, Надеїна Олега Михайловича, Надеїної Людмили Василівни, Надєїна Віталія Олеговича, Коваленко Вікторії Анатоліївни, Коваленка Геннадія Аллі мовича, Коваленка Алліма Яковича, Старосельского Володимира Олексан дровича, третя особа Дніпропет ровська міжрайонна державна подат кова інспекція Дніпропетровської об ласті, Приватне підприємство «Лат Про» про визнання договорів купівлі продажу недійсним, яке відбудеться 05.08.2010 року о 15 год. 30 хв. У ви падку неявки сторін справу буде роз глянуто в загальному порядку. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу Дніпропетровської об ласті повідомляє, що відповідачу Вид рик Володимиру Петровичу необхідно з’явитись у судове засідання з розгля ду цивільної справи за позовом Ша рагіної Тамари Василівни, яка діє в інтересах неповнолітнього Видрик Олександра Володимировича до Вид рик Володимира Петровича, 3 і особи Виконавчий комітет Довгинцівської районної у місті ради, Виконавчий ко мітет Дзержинської районної у місті ради про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 11 серпня 2010 р. о 09.00 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, зал 309 (суддя Міхеєва В.Ю.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Видрик Володи мир Петрович вважається повідомле ним про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута за його відсутності заочно. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адре сою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18 а, викликає Врон ського Валерія Євдокимовича по цивільній справі № 2 11620/10 за по зовом Вронської Л.А. до Вронського В.Є. про розірвання шлюбу, яке відбу деться о 16.00 10 серпня 2010 р. У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто в заочному порядку. Лепська Галина Василівна, Кулик Поліна Олександрівна, Кулик Артем Олександрович, які зареєстровані за адресою: м. Жовті Води, вул. Франка, 46/100, викликаються Жовтоводським міським судом Дніпропетровської об ласті у судове засідання в якості відпо відачів на 14 год. 30 хв. 02 вересня 2010 року по цивільній справі № 2 668/ 10 за позовом Комунального підпри ємства «Жовтоводськтепломережа» до Лепської Галини Василівни, Кулик По ліни Олександрівни, Кулик Артема Олександровича про стягнення забор гованості за надані послуги з централь ного опалення. Судове засідання відбу деться під головуванням судді Захаро ва О.В. у приміщенні Жовтоводського міського суду за адресою: Дніпропет ровська область, м. Жовті Води, вул. Маяковського, 129. У разі неявки відпо відачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності з вра хуванням наявних по справі доказів.

Хлівицька Тетяна Петрівна, Хлівиць кий Олег Олексійович, Кочетов Андрій Миколайович, які зареєстро вані за адресою: м. Жовті Води, вул. Маяковського, 123/61, викликаються Жовтоводським міським судом Дніпропетровської області у судове засідання в якості відповідачів на 15 год. 30 хв. 02 вересня 2010 року по цивільній справі № 2 557/10 за позо вом Комунального підприємства «Жовтоводськтепломережа» до Хлі вицької Тетяни Петрівни, Хлівицького Олега Олексійовича, Кочетова Андрія Миколайовича про стягнення заборго ваності за надані послуги з централь ного опалення. Судове засідання відбудеться під головуванням судді За харова О.В. у приміщенні Жовтовод ського міського суду за адресою: Дні пропетровська область, м. Жовті Води, вул. Маяковського, 129. У разі неявки відповідача у судове засідання спра ва буде розглянута за його відсутності з врахуванням наявних по справі до казів. Буглина Лідія Анатоліївна, Задира каБуглина Наталія Василівна, Зади рака Олег Миколайович, Буглина Борис Борисович, які зареєстровані за адресою: м. Жовті Води, вул. Бу дьонного, 28/85, викликаються Жов товодським міським судом Дніпропет ровської області у судове засідання в якості відповідачів на 13 год. 30 хв. 02 вересня 2010 року по цивільній справі № 2 667/10 за позовом Кому нального підприємства «Жовтовод ськтепломережа» до Буглини Лідії Анатоліївни, Задираки Буглини На талії Василівни, Задираки Олега Мико лайовича, Буглини Бориса Борисови ча про стягнення заборгованості за надані послуги з центрального опа лення. Судове засідання відбудеться під головуванням судді Захарова О.В. у приміщенні Жовтоводського місько го суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Маяков ського, 129. У разі неявки відповіда ча у судове засідання справа буде роз глянута за його відсутності з врахуван ням наявних по справі доказів. Лінник Володимиру Олександрови чу з’явитись у судове засідання на 14.00 11.10.2010 р. до Амур Ниж ньодніпровського райсуду м. Дніпро петровська за адресою: вул. Новосе лівська, 9, 2 й поверх, каб. 15, як відповідачу по цивільній справі №2 2760/2010 р. за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Лінник Володимира Олександровича про звернення стяг нення. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розгля нута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлене заочне рішення. Деренському Олександру Анатолі йовичу з’явитись у судове засідання на 16 год. 30 хв. 11.10.2010 року до Амур Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, 2 й поверх, каб. 15, як відповідачу по цивільній справі № 2 2758/2010 р. за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Деренського Олек сандра Анатолійовича про стягнення заборгованості. У разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та поста новлене заочне рішення. Криворізький районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 10 серпня 2010 року о 08 год. 45 хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Єрьомі ної Наталі Миколаївни до Єрьоміна Олександра Вікторовича про розір вання шлюбу. У цьому зв’язку Криво різький районний суд Дніпропет ровської області просить з’явитись у судове засідання відповідача по справі Єрьоміна Олександра Вікто ровича, 12.10.1976 р.н., о 08 год. 45 хв. 10 серпня 2010 року за адресою:

В связи с утерей считать недействительным оригинал договора куплипродажи нежилого помещения по адресу: Днепропет ровск, улица Героев Сталингада, 31 от 24.09.2007 года. Ориги нал договора удостоверенный нотариусом Насобиной Г.О., зарегистрированный в реестре за № 5417, выполненный на блан ках ВЕХ № 590988 и ВЕХ № 590989. Директор ООО «ФОТРИС» Авдеев А.А. Управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця: ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ ПРОТОКОЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ЦЕРЕМОНІАЛУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та досв ідом роботи у напрямках на державній службі на керівних посадах не мен ше 3 років або за загальним на посадах в інших галузях не менше 5 років. Контактні телефони: 7428986, 7428671. Адреса управління: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1, кім. 633. До заяви додаються такі документи: особовий листок обліку кадрів (форма П2ДС), автобіографія, копії документів про освіту та паспорта гро мадянина України, декларація про доходи. Термін подання документів на конкурс 30 календарних днів від дня пуб лікації об'яви.

03.08.2010 ð. ¹ 54 (1146) ○

м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5 а, каб. 9. У випадку вашої неявки цивільна спра ва буде розглядатись за вашої відсут ності з постановленням заочного рішення. Домченко Леоніла Іванівна та Дом ченко Микола Миколайович викли каються в якості відповідачів по ци вільній справі за позовом ПАТ «Укр СибБанк» до Домченко Л.І., Домчен ка М.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором у відкрите судове засідання, яке відбудеться 03.08.2010 року о 14.00 у приміщенні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області (зал 1, вул. Теплична, 7, сел. Ювілейне, Дніпропет ровський район, Дніпропетровська об ласть). Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Дермана Стані слава Євгенійовича та Дерман Ірину Анатоліївну як відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 2 2928/10 за позовом ПАТ «АБ «Укооп спілка» по стягненню заборгованості за кредитним договором. Слухання справи призначено на 16.08.2010 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні 218 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6. У разі неявки відпові дачів без поважних причин справу буде розглянуто без їхньої участі з винесенням заочного рішення. Шановна Кулумбетова Інара Ровша нівна (зареєстрована м. Підгородне, вул. Калініна, 139), Дніпропетров ський районний суд Дніпропетров ської області повідомляє, що 06.08. 2010 року о 12 год. 45 хв. відбудеться розгляд цивільної справи № 2 3304/ 10 за позовом Босякова О.А. до Кулум бетової І.Р. про усунення перешкод. Просимо з’явитись особисто або на правити представника з юридично правильно оформленим дорученням. АмурНижньодніпровський район ний суд м. Дніпропетровська повідом ляє, що 11.08.2010 року о 12.00 відбу деться слухання цивільної справи № 2 4430/2010 р. за позовом Лускань Оле ни Валеріївни до Лускань Анатолія Юрійовича про стягнення пені за про строчення сплати аліментів на утриман ня неповнолітньої дитини.Судове засі дання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 1. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться ци вільна справа за позовом Карлової На талії Трохимівни до Полішка Євгена Вікторовича, треті особи Сектор гро мадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Красногвардійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропет ровській області, Полішко Яна Юріїв на, про втрату права на користування житловою квартирою. Відповідач По лішко Євген Вікторович викликається у судове засідання на 13 серпня 2010 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська: пр. Пушкіна, 77 б, каб. 16. Після опублікування оголо шення в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки відпові дача Полішка Євгена Вікторовича справу буде розглянуто за його відсут ності. О.М. Кононенко, суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ 16 червня 2010 року Баглійським районним судом м. Дніпродзер жинська винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Іващен ко Олександри Олексіївни до Сидори на Дмитра Валерійовича про визнан ня права власності на нерухоме май но, а саме на квартиру № 60 в будинку № 8 по Білоруському проїзду в

м. Дніпродзержинську Дніпропет ровської області. Суд вирішив позовні вимоги задовольнити в повному об сязі. Визнати за Іващенко Олександ рою Олексіївною право власності в цілому на квартиру, розташовану у м. Дніпродзержинську Дніпропет ровської області по Білоруському про їзду, будинок № 8, квартира № 60. За очне рішення може бути оскаржено відповідачем у встановленому діючим законодавством порядку. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49006, м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 77 б, 8 лютого 2010 року виніс заочне рішення по цивільній справі за позовом Павлен ка Сергія Степановича, Павленко Лілії Федорівни, Павленко Ганни Сергіївни до Павленко Тетяни Михайлівни, 3 ті особи Павленко Олександр Сергійо вич, КВЖРЕП Красногвардійського району м. Дніпропетровська, Відділ опіки та піклування Красногвардій ської у місті Дніпропетровську ради, Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Красно гвардійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області про виз нання такими, що втратили право на користування житловим приміщен ням. Красногвардійським районним су дом м. Дніпропетровська 02 червня 2010 року розглянуто цивільну спра ву № 2 1079 2010 року за позовною заявою Виконавчого комітету Красно гвардійської районної у місті Дніпро петровську ради до Горбатової Ольги Федорівни, треті особи КП «ДМБТІ», Куктенко Зоя Василівна, про припи нення права власності. Відповідно до винесеного заочного рішення позовні вимоги Виконавчого комітету Красно гвардійської районної у місті Дніпро петровську ради було задоволене в по вному обсязі. Повний текст рішення відповідачка Горбатова Ольга Федо рівна може отримати в цивільній кан целярії Красногвардійського районно го суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б (каб. 8). Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що заочним рішенням від 29 червня 2010 року по цивільній справі за позовом Алимової Єлізавети Володимирівни до Голубиць кого Сергія Миколайовича позов Али мової Є.В. було задоволено частково. З Голубицького Сергія Миколайовича на користь Алимової Єлізавети Володими рівни стягнуто штраф у розмірі 10000,00 грн. за невиконання зобов’я зань по договору оренди. З Голубиць кого Сергія Миколайовича на користь Алимової Єлізавети Володимирівни стягнуто судові витрати зі сплати судо вого збору в розмірі 100,00 грн. та 120 грн. 00 коп. витрат на інформаційно технічне забезпечення судового роз гляду справи, всього 220 грн. 00 коп. Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 26 липня 2010 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2 4665/2010 р. за позовом Замкової Валентини Василів ни до Цанга Андрія Анатолійовича про стягнення аліментів. Згідно з рішен ням суду позовні вимоги задоволені в повному обсязі і стягнуто з Цанга Ан дрія Анатолійовича, 1959 р. народ ження, аліменти на утримання повно літньої доньки Замкової Людмили Ан дріївни, 10.10.1991 р. народжен ня, в розмірі 1/6 частини зі всіх видів його заробітку (доходу) щомісячно на користь матері Замкової Валентини Василівни, 1956 р. народження, почи наючи з 28.04.2010 року і до закін чення навчання, тобто до 31.08.2014 року, а також стягнуто судовий збір у розмірі 51 (п’ятдесят однієї) гривні на користь держави і 120 (сто двадцять) гривень витрат на інформаційно тех нічне забезпечення розгляду справи.

Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» служба у справах дітей Дніпропетровської облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ завідувача сектора з усиновлення, опіки, піклування та розвитку сімейних форм виховання служби у справах дітей облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати: повну вищу освіту за освітньоквалі фікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керів них посадах в інших сферах не менше 5 років; достатній рівень володіння ком п’ютерною технікою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту, декла рацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру, в тому числі й за кордо ном, щодо себе чи членів своєї сім’ї за формою, затвердженою Мінфіном України. Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня оголо шення про проведення конкурсу. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 34, кімн. 11, тел.: 7451764, 7454769.

 ñâÿçè ñ óòåðåé ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì Çåìåëüíûé Àêò íà èìÿ Ñåìÿíèêà Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à.


CУСПІЛЬСТВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

03.08.2010 ð. ¹ 54 (1146) ○

ÂÛÃÎÄÍÎ Îïåðàòîð ñâÿçè Beeline îáúÿâëÿåò î ðàñøèðåíèè ãåîãðàôèè óñëóãè «Ãîðîäñêîé íîìåð»: äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äîñòóïíû ãîðîäñêèå íîìåðà Êèåâà è åùå 20 но, Симферополе, Су- тельный разовый пла- подключить тариф- да абонентам было ãîðîäîâ Óêðàèíû

Beeline ðàñøèðèë óñëóãó «Ãîðîäñêîé íîìåð» åùå íà 20 ãîðîäîâ

С июня 2010 года, благодаря масштабному развитию фиксированной сети Beeline, подключение «прямых городских номеров»доступно еще в 20 городах Украины: Виннице, Донецке, Днепропетровске, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Мариуполе, Луганске, Луцке, Львове, Одессе, Полтаве, Ров-

мах, Ужгороде, Харькове, Хмельницком, Чернигове и Черновцах. Подключить городской номер могут юридические лица, являющиеся клиентами «Beeline Бизнес». По желанию абонента, городской номер может совпадать с последними цифрами номера мобильного телефона. Стоимость услуги включает незначи-

теж (1 или 30 грн. в зависимости от совпадения номеров) за подключение и оплату в соответствии с тарифным планом абонента. Клиент по своему усмотрению может выбрать безлимитный тарифный план, в котором можно принимать звонки на прямой номер без каких-либо ограничений всего лишь за 25 грн. в месяц. Либо

ный план «Городской номер поминутный» без абонплаты, в котором оплачивается только стоимость трафика в размере 0,8 грн./ мин. Услуга реализована на собственной фиксированной и мобильной инфраструктуре Beeline. Запуск в коммерческую эксплуатацию состоялся в апреле 2009 года в Киеве. Тог-

предложено принимать на мобильный телефон входящие звонки, адресованные на фиксированный городской номер (национальный код «044»). Городской номер не первая услуга Beeline на пути к предоставлению конвергентных сервисов и формированию единой системы коммуникаций. Ранее Beeline одним из

первых внедрил полноценную фиксированомобильную тарифную конвергенцию в масштабах страны (услуга «Корпоративная группа») и СНГ (услуга «Закрытая корпоративная группа СНГ»). Объединяя в единую корпоративную группу офисные и мобильные номера телефонов, обслуживающиеся на условиях тарифов «Beeline Бизнес», клиенты получили возможность совершать звонки между ними на специальных выгодных условиях, формировать единую структуру коммуникаций в своей компании и значительно экономить на услугах связи.

ÍÀ ÇÂ'ßÇÊÓ

ÒÅËÅÔÎÍÈ «ÃÀÐß×ÈÕ» ÒÅËÅÔÎÍÍÈÕ Ë²Í²É ÓÏÐÀÂ˲ÍÜ ÏÐÀÖ² ÒÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ ÍÀÑÅËÅÍÍß Ó ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ îáëàñò³ ñòâîðþþòüñÿ øòàáè ç êîîðäèíàö³¿ òà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ïîðÿäêó íàäàííÿ íàñåëåííþ ñóáñèä³é. Äëÿ îòðèìàííÿ äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç öèõ ïèòàíü âè ìîæåòå çâåðíóòèñÿ íà «ãàðÿ÷ó» òåëåôîííó ë³í³þ äî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÀÐÌ²ß ÇÁ²ËÜØÈËÀÑÜ Íåùîäàâíî 52 ìîëîä³ îô³öåðè ïîïîâíèëè â³éñüêîâó ÷àñòèíó 6-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè. Îñíîâíå çàâäàííÿ êîìàíäèð³â ÿêîìîãà ñêîð³øå ï³äãîòóâàòè íîâîïðèáóëèõ äî ñëóæáè. Íàðàç³ ç â³éñüêîâèìè ïðîâîäÿòü çàíÿòòÿ, íà ÿêèõ ðîçïîâ³äàþòü ïðî ðîçì³ùåííÿ ÷àñòèí òà ðîçïîðÿäîê äíÿ. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ØÓÊÀÒÈÌÓÒÜ ²ÑÒÎÐ²Þ Ó ì³ñò³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíóþòü îáñòåæèòè ³ñòîðè÷íå ÿäðî ì³ñòà òåðèòîð³þ Âåðõíüî¿ êîëîí³¿. Îï³êóâàòèìåòüñÿ öèì óïðàâë³ííÿ ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà. Ñïåö³àë³ñòè çáèðàþòüñÿ âèÿâèòè ö³íí³ ³ñòîðè÷í³ òà êóëüòóðí³ çàáóäîâè ³ ñòâîðèòè ïåðåë³ê ¿õ, à â ïîäàëüøîìó íàäàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âåëü. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ª ̲ËÜÉÎÍ!

За інформацією головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Ìèíóëîãî òèæíÿ êîëåêòèâ øàõòè «Ïàâëîãðàäñüêà», ùî âõîäèòü äî ñêëàäó ÂÀÒ «Ïàâëîãðàäâóã³ëëÿ», âèäàâ íà-ãîðà ì³ëüéîííó òîííó âóã³ëëÿ ç ïî÷àòêó 2010-ãî. Öüîãî ïîêàçíèêà øàõòàð³ äîñÿãëè íà äâà ì³ñÿö³ ðàí³øå, í³æ ó ìèíóëîìó ðîö³. Êåð³âíèöòâî ³ êîëåêòèâ øàõòè ïëàíóþòü, ùî ôàêòè÷íèé âèäîáóòîê ó 2010 ðîö³ ñòàíîâèòèìå á³ëüøå 1,7 ìëí. òîíí «÷îðíîãî çîëîòà».


ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 03 СЕРПНЯ 2010 РОКУ № 54(1146)

«Ìàòåìàòèêó ëþáëþ, à êåáàáû - íåò!» ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÃÐÎÇÀ  ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÎ ÐÀÑØÀÒÀËÀ ÇÓÁÛ «Â÷åðà, 30 èþíÿ, â Ñèíåëüíèêîâî ðàçðàçèëàñü ñòðàøíàÿ ãðîçà. Íà ëèíèè ïîâðåæäåíû ãðîçîþ äâà òåëåãðàôíûõ ñòîëáà.  ñàìîì Ñèíåëüíèêîâî íà ìåæäóãîðîäíîì òåëåôîíå ðàçáèò óäàðîì ìîëíèè êîììóòàòîð, ïðè÷åì íàõîäèâøèåñÿ íà òåëåôîííîé ñòàíöèè òåëåôîíèñòêà è åå ñûí áûëè îãëóøåíû; ñòðàííîå ÿâëåíèå êîíñòàòèðîâàíî âðà÷îì, îñìàòðèâàâøèì èõ: ó îáîèõ ñòàëè ïîñëå ýòîãî øàòàòüñÿ âñå çóáû. Ó ìíîãèõ òåëåôîííûõ àáîíåíòîâ àïïàðàòû ïåðåñòàëè äåéñòâîâàòü», - ñîîáùèëà «Þæíàÿ Çàðÿ» 1 èþëÿ 1910 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄíÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

Äíåïðîïåòðîâñêèé îáëàäàòåëü ïðåçèäåíòñêîé ñòèïåíäèè - ñòóäåíò òðåòüåãî êóðñà ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÄÍÓ èì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà Îëåã Êîâàëåíêî - ïîáåäèòåëü íå òîëüêî â óêðàèíñêèõ ìàòåìàòè÷åñêèõ îëèìïèàäàõ. Íåäàâíî ïàðåíü ïðèâåç äîìîé áðîíçó ñ ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé îëèìïèàäû ïî ìàòåìàòèêå è õèìèè, ñîñòîÿâøåéñÿ â Òåãåðàíå. Ìîã áû è áîëüøåãî äîñòè÷ü, íî ïðèøëîñü ðåøàòü çàäàíèÿ äàæå ÷åòâåðòîãî êóðñà

«Â ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ ØÏÀÐÃÀËÊÀ ÍÓÆÍÀ!»

ÞÌÎÐ Èíñïåêòîð ÎÂÈðà îòãîâàðèâàåò ó÷åíîãî åâðåÿ ýìèãðèðîâàòü â Èçðàèëü: - Ðàáîòà ó âàñ õîðîøàÿ, êâàðòèðà õîðîøàÿ, ÷åãî æå âàì åùå íå õâàòàåò? - Æåíà íàñòàèâàåò... - È âû, ìóæ÷èíà, íå ìîæåòå ïîâëèÿòü íà æåíó? - Ðîäèòåëè æåíû òîæå õîòÿò åõàòü... - Òàê ïóñòü îíè è åäóò, à âû îñòàâàéòåñü! - Ê ñîæàëåíèþ, ÿ åäèíñòâåííûé åâðåé â ñåìüå... *** Ðåøèëè ëåñíûå õèùíèêè ðàçîðóæèòüñÿ. Ñîáðàëèñü íà êîíôåðåíöèþ. - ß ãîòîâ, - ãîâîðèò Ëåâ, - òîëüêî ïóñòü Îðåë ïðèòóïèò êëþâ. - Õîðîøî, - ãîâîðèò Îðåë, - à Ëåâ ïóñòü ñòî÷èò êëûêè. - Âîò è ëàäíåíüêî, - ãîâîðèò Ìåäâåäü, - îñòàâèì, ðåáÿòà, îäíè òîëüêî äðóæåñêèå îáúÿòüÿ. *** - Ïàïî÷êà, ñåãîäíÿ ó íàñ â øêîëå ñîêðàùåííîå ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå. - ×òî çíà÷èò - ñîêðàùåííîå? - Òû, ÿ è äèðåêòîð. *** Èäåò çàÿö ïî ëåñó, âèäèò îâöà ïëà÷åò. - Êòî òåáÿ îáèäåë? Äà ÿ åìó ñåé÷àñ ïàñòü ðàçîðâó! - Âî-î-îëê äåðåòñÿ! - À-à-à-à, âîëê... Íó íàø ñåðåíüêèé çðÿ íå îáèäèò. *** Ïðèõîäèò Ìîéøà â ïàðòèçàíñêèé îòðÿä:

- Õî÷ó ñòàòü ïàðòèçàíîì. - Òàê ïðîñòî ýòî íå äåëàåòñÿ, îòâå÷àåò êîìàíäèð, - âîò òåáå ëèñòîâêè, ðàñïðîñòðàíèøü âîçüìåì. Ìîéøà óõîäèò, âîçâðàùàåòñÿ ÷åðåç íåäåëþ. Êîìàíäèð: - Ïî÷åìó òàê äîëãî? Ìîéøà (äîñòàâàÿ ïà÷êó äåíåã): - Íó è òîâàðåö âû ìíå ïîäñóíóëè... *** Íà ðûíêå äåâóøêà ïîêóïàåò øóáêó. - Ñêîëüêî ñòîèò ýòà øóáêà? - 5000. - À çà êðàñèâûå ãëàçà 500 ñáðîñèòå? Ïðîäàâåö, ïîäóìàâ: - Íó ëàäíî, âûêîâûðèâàé. *** Âîçðàñò äëÿ æåíùèíû - íå ñàìîå ãëàâíîå: ìîæíî áûòü âîñõèòèòåëüíîé â 20 ëåò, î÷àðîâàòåëüíîé â 40 è îñòàâàòüñÿ íåîòðàçèìîé äî êîíöà äíåé ñâîèõ. *** Íà îõîòå: - Ñìîòðè-êà! Òâîÿ ñîáàêà òàùèò óòêó çà óòêîé! - Òû åùå íå âèäåë åå â îõîòå íà ìåäâåäåé! *** Ñèäÿò ìàìà-ìîëü è åå ìàëåíüêèé ñûíîê-ìîëåíîê â øêàôó è åäÿò øóáó. Ìîëåíîê ñïðàøèâàåò: - Ìàìà! Ìîæíî ÿ ïîëåòàþ? - Íåò! Ëó÷øå åøü øóáó! - Æàëêî! À ÿ â÷åðà ëåòàë, ìíå òàê àïëîäèðîâàëè!

ÏÎÃÎÄÀ Вт 03.08 Ср 04.08 Чт 05.08

+33 +39 0С +24 +33 0С +32 +39 0С +22 +24 0С

вітер півд.схід. 34 м/с півд.схід. 34 м/с

+39 +41 0С +21 +23 0С

півд.схід. 34 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

ДНЕПРОПЕТРОВ- образования лучшим пел соскучиться по на- ми днями сидишь вузам столицы. Здесь шей кухне. над задачками? СКИЙ ВУНДЕР- В моей жизни есть Еще запомнились очень хорошая матемаКИНД - Сначала бронза на олимпиаде в Будапеште, теперь - Тегеран… Олег, ты планируешь стать великим математиком? -Пока еще не решил, кем буду. В ближайших планах: окончание вуза, затем - в аспирантуру. Математикой серьезно заинтересовался в 9 классе, когда пришел в математический лицей при ДНУ. Украинскую команду представляли пять человек, 4 из них - студенты КНУ им. Т. Шевченко. Ты был единственным днепропетровцем. Не хочешь продолжить обучение в киевском вузе? - Считаю, что ДНУ не уступает по уровню

«ÄÍÓ ÍÅ ÓÑÒÓÏÀÅÒ ÏÎ ÓÐÎÂÍÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ËÓ×ØÈÌ ÂÓÇÀÌ ÑÒÎËÈÖÛ» Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

тическая школа. - Олег, ты доволен вторым местом, которое получила команда Украины? - Можно было и лучше себя показать. В Иране существует «правило» (смеется), что первое место всегда получает местная команда. Но второе - тоже хорошо, в олимпиаде ведь принимали участие восемь стран.

ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ - Вы жили в Тегеране целую неделю, как отдыхали в перерывах между решением задач? -Развлечений в Иране нет, ведь там ислам: запрет на посещение клубов, дискотек. Но мы ходили на базар и однажды чуть было не потерялись… - Что больше всего запомнилось? -Во-первых, мне не понравилась иранская национальная кухня, особенно кебаб. Это главное блюдо, всю неделю им угощали. Украинцы готовят мясо лучше. За неделю даже ус-

женщины в чадре...

НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК - Олег, признайся, шпаргалками пользовался когданибудь? - Ну… иногда, но редко. Для серьезных занятий математикой шпаргалка не нужна, да и вряд ли она поможет

«Â ÈÐÀÍÅ ß ÓÑÏÅË ÑÎÑÊÓ×ÈÒÜÑß ÏÎ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÉ ÊÓÕÍÅ» на олимпиаде. А вот в студенческой жизни шпаргалка порой необходима… - В ДНУ преподаватели как-то по-особенному относятся к победителям олимпиад? - Какое там! (смеется). Так же как и все сдаю экзамены. Никаких поблажек! О зачете автоматом - приходится только мечтать… - Наверняка целы-

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

место для отдыха и общения с друзьями. Хватает времени даже на то, чтобы родителям по дому помочь. А еще я занимаюсь бегом и футболом, собираю марки. Раньше увлекался игрой в шахматы, даже получил звание кандидата в мастера спорта. -Математики люди своеобразные, хотя бы тот же Эйнштейн… - Странности бывают у разных людей, не только у математиков. Главное качество, присущее нам, - особая техника мышления, мы несколько иначе думаем, изъясняемся, более ответственны к своим словам. - И все же, что может быть интересно молодому парню в науке цифр? Говорят, что она мертвая… - Процитирую слова одного нашего профессора: «Тот, кто говорит, что в математике не найти нового, - к ней отношения не имеет!» Думаю, что у этой науки еще огромная масса нерешенных задач.

Номер підписано до друку 02.08.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 34800 прим. Замовлення № 0 1182

Вести Приднепровья  
Вести Приднепровья  

Вести Приднепровья

Advertisement