Page 1

ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÅ ØÎÑÑÅ: 30 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß

ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ

ÍÎÌÅÐ «1» ÑÒÀËÀ ÏÅÐÂÎÉ

4 2

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÆÈËÌÀÑÑÈÂ ÃÎÐÎÄÀ

5

7

ßÕÒÈ ÂÈÐÓØÈËÈ Ó ÏÎÕ²Ä

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà №46(1138)

10 áðàâèõ äí³ïðîïåòðîâñüêèõ ìîðÿê³â 1 ëèïíÿ â³äïðàâèëèñü â ÿõòîâèé êðåéñåðñüêèé ïîõ³ä. ßõòè «Øòàíäàðò», «Âåðíûé» òà «Ìóññîí» â³äâ³äàþòü Çàïîð³ææÿ, Êàõîâêó, Õåðñîíåñ, Î÷àê³â, Âàðíó, à ê³íöåâèì ïóíêòîì ñòàíå Ñåâàñòîïîëü, êóäè âîíè ïðèáóäóòü 23 ëèïíÿ.

Вiвторок, 06 липня 2010 р.

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ ÞÆÍÎÌÓ ÏÎÒÎÊÓ Óêðàèíà ïðåäëîæèëà Ðîññèè è ÅÑ î÷åðåäíóþ àëüòåðíàòèâó ïðîåêòó South Stream. Ýòà êîíöåïöèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà ÷åðåç òåððèòîðèþ Óêðàèíû, êîòîðûé îáåñïå÷èë áû äîïîëíèòåëüíûå îáúåìû ïðîêà÷êè ãàçà â Åâðîïó. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷ íà ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñ ãîññåêðåòàðåì ÑØÀ Õèëëàðè Êëèíòîí âî âðåìÿ åå âèçèòà â Óêðàèíó. ○

ÄÅÍÜÃÈ Â ÀÂÃÓÑÒÅ

ÍÎÂÛÉ ÊÐÅÄÈÒ ÎÒ ÌÂÔ

3

Îëåíà Òåðòèøíà: «Â ïàì'ÿò³ ëþäèíè çàëèøàºòüñÿ âñå ïåðøå» Ñèëüíà æ³íêà í³êîëè íå çàäîâîëüíÿºòüñÿ äîñÿãíóòèì. ßñêðàâèé ïðèêëàä - çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâäåðæñëóæáè Óêðà¿íè Îëåíà Òåðòèøíà. Âîíà ââàæàº, ùî áóäü-ÿêà çóïèíêà ãàëüìóº ðîçâèòîê âíóòð³øíüîãî ïîòåíö³àëó ëþäèíè. Ïðî íåçàì³íí³ êàäðè Äí³ïðîïåòðîâùèíè, «àíòèêîðóïö³éíèé ³ìóí³òåò» ó äåðæñëóæáîâö³â òà â÷èòåëüñüêå «äîíîðñòâî» âîíà ðîçïîâ³ëà êîðåñïîíäåíòö³ «Â³ñòåé» â åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ.

˲ÔÒ ÏÎ-ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ

ÌÀªØ ÁÎÐÃÈ - ÉÄÈ Ï²ØÊÈ êîðèñòóâà÷ íå ìຠáîðã³â, òî ë³ôò ïðàöþº, ÿêùî áîðãè º - â³í ñòî¿òü. Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, â æèòëîâèõ áàãàòîïîâåðõ³â- Ñó÷àñí³ ë³ôòè îáëàäíàíî êàõ, ç'ÿâèëèñü äâà ñó÷àñí³ êîøòîì ì³ñüêîãî áþäæåòó, çà îáñëóãîâóâàííÿ ç êîæíî¿ ë³ôòè, ÿêèìè êåðóþòü çà êâàðòèðè ùîì³ñÿöÿ ñòÿäîïîìîãîþ êîìï’þòåðà. Äëÿ òîãî, ùîá ñêîðèñòàòèñÿ ãóºòüñÿ ïëàòà â ðîçì³ð³ 5 ãðí. ë³ôòîì, òðåáà ìàòè ñïåö³Âñòàíîâëåíà ó ë³ôò³ ñèñòåìà àëüíèé ³íäèâ³äóàëüíèé äèñïåò÷åðèçàö³¿ äîçâîëÿº êëþ÷. Éîãî íåîáõ³äíî êîíòðîëþâàòè ðîáîòó òà ïðèêëàäàòè äî ïàíåë³ ñòåæèòè çà éîãî ñòàíîì. Íà âñåðåäèí³ ë³ôòà: ÿêùî ÍÀÒÀË²ß ÐÓÄÀ

ãîëîâíèé êîìï’þòåð íàäõîäèòü ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, õòî é êîëè êîðèñòóºòüñÿ ë³ôòîì, à â ðàç³ íåñïðàâíîñò³ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, íà ÿêîìó ïîâåðñ³ ë³ôò çóïèíèâñÿ, ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà òåëåôîí ìåøêàíöÿ ï³ä’¿çäó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â êàá³í³, ³ íàâ³òü òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ òàì. Êð³ì òîãî, ñèñòåìà âèçíà÷ຠïðè÷èíó íåñïðàâíîñò³, ³ ïðàö³âíèê,

8 Íîâûé îðêåñòð - êàê íîâàÿ æåíùèíà cmyk

ÿêèé âè¿çäèòü ëàãîäèòè ë³ôò, óæå çíàº, ùî ïîòð³áíî çðîáèòè ³ ÿê³ ³íñòðóìåíòè áðàòè ç ñîáîþ. Äí³ïðîïåòðîâö³ ñïðèéíÿëè íîâîââåäåííÿ ñõâàëüíî. ϳñëÿ âñòàíîâëåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â áîðãè ìåøêàíö³â çìåíøèëèñÿ âäâ³÷³, à ïëàòà çà ïîòî÷íå êîðèñòóâàííÿ ë³ôòîì íàäõîäèòü ïðàêòè÷íî íà 100%.

Óæå â àâãóñòå Óêðàèíà ìîæåò ïîëó÷èòü íîâûå êðåäèòíûå ñðåäñòâà îò ÌÂÔ, ñîîáùèë âèöåïðåìüåð-ìèíèñòð Ñåðãåé Òèãèïêî. Ïðè ýòîì íàøà ñòðàíà äîëæíà ìàêñèìàëüíî óìåíüøèòü äåôèöèò áþäæåòà - òàêîâî òðåáîâàíèå Ôîíäà. «Ìû ãîòîâû ìåíüøå òðàòèòü â ýòîì ãîäó - ñåé÷àñ ìîæíî ïîíåìíîãó ñîêðàùàòü ôèíàíñèðîâàíèå ïî êàæäîé ñòàòüå áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ», - ñêàçàë Òèãèïêî. ○

ÄÎÃÎÂÎÐÈËÈÑÜ

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ ÍÅ ÏÎÄÎÐÎÆÀÞÒ Ñ 1 èþëÿ è äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà ïðîèçâîäèòåëåé ëåêàðñòâ îáÿçàëè íå ïîâûøàòü öåíû. Òàêàÿ äîãîâîðåííîñòü çàôèêñèðîâàíà â Ìåìîðàíäóìå î âçàèìîïîíèìàíèè, ïîäïèñàííîì óêðàèíñêèì ÌÎÇ è ïðîèçâîäèòåëÿìè.  ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ îòå÷åñòâåííûõ è èìïîðòíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ìîãóò çàêóïàòü ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ôèíàíñèðóþùèåñÿ èç ãîñêàçíû è ìåñòíûõ áþäæåòîâ. ○

ÑÅÌÜ ÖÈÔÐ

ÍÀ ÒÎÒ ÆÅ ÍÎÌÅÐ Òåïåðü ïðè ñìåíå ìîáèëüíîãî îïåðàòîðà ìîæíî áóäåò ñîõðàíÿòü «ðîäíîé» íîìåð. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò íà ïðîøëîé íåäåëå ïðèíÿëà ÂÐ. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, àáîíåíòàì ïðåäîñòàâèëè ïðàâî çàðåãèñòðèðîâàòü ñâîé ïåðñîíàëüíûé íîìåð, êîòîðûì îíè ñìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ ïðè ïîëó÷åíèè óñëóã îò ëþáîãî îïåðàòîðà ìîáèëüíîé ñâÿçè. Çà ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîí «Î òåëåêîììóíèêàöèÿõ» ïðîãîëîñîâàëè 329 äåïóòàòîâ.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ_ «ÑÀÃÀÉÄÀ×ÍÛÉ»  ÐÎÑÑÈÈ

ÏÈÑÜÌÀ ÎÒÌÅÍßÞÒÑß Ïèñüìà «ñ÷àñòüÿ» îò ÃÀÈ ïîêà îòìåíÿþòñÿ. Íàðóøèòåëåé ÏÄÄ áóäóò íàêàçûâàòü ïî ñòàðèíêå - îñòàíîâêîé ìàøèíû è ñîñòàâëåíèåì ïðîòîêîëà. Ïèñüìà âåðíóòñÿ ëèøü òîãäà, êîãäà íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå îíè ñòàíóò ëåãàëüíûìè. Ñåé÷àñ â çàêîíå íå ïðîïèñàíû äåéñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ ÃÀÈ, êîòîðûå èìåþò íà ðóêàõ òàêîé ôîòîôàêò. ○

ÄÐÓÆÁÀ ÑÒÐÀÍÀÌÈ

Ðîññèÿ, Áåëàðóñü è Êàçàõñòàí ïîäïèñàëè çàÿâëåíèå î âñòóïëåíèè â ñèëó Òàìîæåííîãî êîäåêñà, òåì ñàìûì «çàïóñòèëè» Òàìîæåííûé ñîþç. Ñåé÷àñ ñòðàíû ïðîðàáàòûâàþò âîïðîñ î ôîðìèðîâàíèè ïðàâîâîé áàçû åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà. ○

06.07.2010 ð. ¹ 46 (1138)

ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Îáëàñòü áóäåò ñ æèëüåì СТРОИТЕЛИ ПОМОГУТ ВЛАСТЯМ

Сегодня в нашей области в очереди на получение квартиры стоят больше 50 тысяч человек, свыше 20 тысяч нуждаются в расселении, улучшении жилищных условий. По словам Александра Вилкула, власти понимают, что в сфере недвижимости продолжает ощущаться экономический кризис, а строительство находится в упадке. Из-за этого фактически не функционирует рынок «первички». Тем не менее, по

 Î×ÅÐÅÄÈ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÎÁËÀÑÒÈ - ÁÎËÅÅ 50 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ

мнению губернатора, нужно поменять ситуацию в отрасли, обеспечить жильем льготные категории населения, бюджетников, врачей, военных, учителей. На Днепропетровщине подготовлена Региональная программа строительства на 2010 2017 годы. Кроме того, в Стабилизационном фонде госбюджета на этот год предусмотрели 1 млрд. 40 млн. грн. на развитие жилищного строительства. Более 10% этой суммы - 105 миллионов - уйдет в Днепропетровскую область. В перечень объектов, которые должны профинансировать, вошли 33 «местных». Если деньги выделят, то появит-

ÇÀ Ñ×ÅÒ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÀÇÍÛ ÑÒÐÎßÒ 4 ÄÎÌÀ ся возможность ввести в эксплуатацию более 40 тысяч кв.м. Это значит, что новое жилье смогут получить больше полутысячи семей нашего региона. За счет же областной казны строят четыре дома - в Софиевке, Царичанке, Межевой и Желтых Водах. Это 169 квартир для бюджетников.

Сказал губернатор и о стратегии развития области, в которой, по его словам, обязательно уделят внимание строительству. Александр Вилкул предложил представителям отрасли присоединиться к работе над документом и подавать свои предложения. На совещании застройщики жаловались на волокиту с разрешительной документацией, сложные отношения с «естественными монополистами» - газо - и водоснабжающими организациями, поставщиками электроэнергии. Речь шла, в частности, о подводке коммуникаций к строящемуся жилью.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ Ïî äàííûì îáëãîñàäìèíèñòðàöèè, ñðåäíÿÿ öåíà êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòàâëÿåò 956 äîëëàðîâ. Ñàìûå íèçêèå öåíû â Ëåíèíñêîì ðàéîíå ãîðîäà (â ñðåäíåì 885 äîëëàðîâ çà êâ.ì), ñàìûå âûñîêèå â Æîâòíåâîì (1363 äîëëàðà çà êâ.ì).

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÒÐÈÓÌÂÈÐÀÒ

БЮДЖЕТНИКАМ НУЖНЫ КВАРТИРЫ

ÍÅ ÄÎÆÄÀËÈÑÜ

Îáëàñòíûå âëàñòè â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîáèðàþòñÿ óäîâëåòâîðèòü ñïðîñ íà æèëüå è îáåñïå÷èòü êâàðòèðàìè ëüãîòíèêîâ. Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ñ çàñòðîéùèêàìè, êîòîðîå ïðîâåë ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë

Ðîññèÿ ñäåëàëà ÂîåííîÌîðñêèì ñèëàì Óêðàèíû çàìàí÷èâîå ïðåäëîæåíèå, à èìåííî: ïîó÷àñòâîâàòü â ïàðàäå ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà â ÷åñòü Äíÿ Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà ÐÔ. Äîëãî ðàçäóìûâàòü íå ñòàëè è óæå ðåøåíî, ÷òî Óêðàèíó ïðåäñòàâèò ôðåãàò «Ãåòìàí Ñàãàéäà÷íûé». ○

ÃÀËÈÍÀ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÏÎËÅÒÀÅÂÀ

ÏÐÈÏËÛËÈ

Ó ØÒÓÐÂÀËÀ

ÏÎËÜØÀ Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ

Ïîëüøåé âåðîÿòíî áóäåò ðóêîâîäèòü Áðîíèñëàâ Êîìàðîâñêèé. Ýòî ïîäòâåðæäàþò ðåçóëüòàòû îïðîñîâ. Îí, ïî èõ ïîäñ÷åòàì, î÷àðîâàë 52-53% ñåðäåö ïîëÿêîâ, à åãî ñîïåðíèê ßðîñëàâ Êà÷èíñêèé íåìíîãî ìåíüøå - 47-48%. Ïîñëå îãëàøåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ýêçèòïîëîâ Êîìàðîâñêèé ñêàçàë, ÷òî äåìîêðàòèÿ ïîáåäèëà, íî øàìïàíñêîå îí îòêðîåò òîëüêî ïîä îôèöèàëüíûå ðåçóëüòàòû.

Çàïîðîæñêîå øîññå: 30 ëåò ñïóñòÿ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÏÐÎÅÇÆÅÉ ×ÀÑÒÈ ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÃÎ ØÎÑÑÅ ÇÀÊÎÍ×ÀÒ ÄÎ 25 ÀÂÃÓÑÒÀ ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÏÎËÅÒÀÅÂÀ

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ Такую дату окончания ремонта назвал глава облгосадминистрации Александр Вилкул. 1 июля он проверил ход ремонтных работ на этой важной для областного центра дороге. По словам губернатора, капитальный ремонт Запорожского шоссе не проводили с 1981 года. За это время дорожное полотно и ливневая канализация пришли в негодность. Работы на участке шоссе от переулка Джинчарадзе идут вовсю с 10 июня. Ремонт ведет генеральный подрядчик - ООО «Украино-польское предприятие с иностранными инвестициями УПС». «При выборе подрядчика мы руководствовались двумя критериями. Во-первых в Днепропетровске должны строить днепропетровские строители. Второй критерий отбора - качество выполненных работ. Мы проанализировали, дороги каких подрядчиков простояли эту зиму», - трех источников - государственного, областного и городского объяснил губернатор. бюджетов. Из 30 млн.грн., выдеГОРОД ПОЛУЧИТ ленных из областного бюджета МАГИСТРАЛЬ на ремонт Запорожского шоссе, Напомним, что ремонт Запо- уже использовали 4 млн. 150 тырожского шоссе финансируют из сяч гривен.

ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÈÇÐÀÑÕÎÄÎÂÀËÈ ÁÎËÅÅ 4 ÌËÍ.ÃÐÍ.

Для ремонта шоссе используют современные технологии. Представители компании-застройщика обещают следующий капитальный ремонт дороги понадобится через 11 лет. В ближайшее время Служба автомобильных дорог Украины начнет ремонт 6 километров дороги от аэропорта. Таким образом Днепропетровск получит полноценную транспортную магистраль от «воздушных ворот» города.

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÞ ØÎÑÑÅ ÍÀ×ÀËÈ 10 ÈÞÍß 25 августа Александр Вилкул вместе с ответственными и контролирующими органами примут объект после капитального ремонта. Скоро в Днепропетровске начнут капитальный ремонт и других дорог. Следующие на очереди - улица Космическая и проспект Гагарина.


ВЕЛИКІ СТАВКИ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

06.07.2010 ð. ¹ 46 (1138) ○

ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÍÎÂÈÍÈ

Îëåíà Òåðòèøíà:

«Â ïàì'ÿò³ ëþäèíè çàëèøàºòüñÿ âñå ïåðøå» ÞË²ß ÓÆÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

РЕЗЕРВ ПРЕМ’ЄРІВ ТА МІНІСТРІВ - Олено Анатоліївно, недавно Президент України Віктор Янукович анонсував початок програми створення президентського кадрового резерву. Як відбиратимуть майбутніх претендентів на посади прем’єрів та міністрів? - У першу чергу завдання Головдержслужби полягає в тому, щоб створити регіональні системи пошуку талановитих людей, які б могли ефективно залучати на державну службу найактивнішу, патріотично налаштовану молодь. Людина, яка потрапляє на конкурсний відбір та проходить перевірку знань, диплома та інших документів, що засвідчують її високий рівень підготовки, потрібна відрізнятися особливими організаторськими здібностями та лідерськими якостями. Обдаровану молодь, яка пройде відбір, направлятимуть на навчання до провідних українських та європейських вузів. Кращих з кращих не просто зарахують до президентського кадрового резерву, вони матимуть гарантії прийому на роботу. - Нині у Вас «на долоні» кадровий потенціал усіх регіонів України. Можна сказати, що випускники саме дніпропетровських вишів - незамінні працівники на просторах державної служби?

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ ÁÀÃÀÒÀ ÍÀ ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÀÄÐÈ

- Дніпропетровщина надзвичайно активно впроваджує всі державні проекти, що стосуються реформувань в органах влади. Цим вона помітно вирізняється з-поміж інших областей. Регіон має унікальну програму по залученню молоді до держслужби. Щороку кращі студенти проходять стажування в центральних органах виконавчої влади, в тому числі в Головдержслужбі. Я знаю багато прикладів, коли після такої практики вони залишаються працювати в столиці та займають керівні посади. Тому Дніпропетровщина має статус регіону, багатого на професійні кадри.

ністри, їхні заступники, заступники керівників центральних органів виконавчої влади.

ØÒÐÈÕÈ ÄÎ ÏÎÐÒÐÅÒÀ ÎËÅÍÈ ÒÅÐÒÈØÍί ѳìåéíèé ñòàí: çàì³æíÿ, ìຠäîíüêó, ñèíà òà îíó÷êó. Ìóçèêà: äæàç. Êíèãà: Ñòåíäàëü «×åðâîíå ³ ÷îðíå». ̳ñöå â³äïî÷èíêó: ñ. Äí³ïðîâîêàì’ÿíêà Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó. Æèòòºâå êðåäî: áóòè ïîòð³áíîþ ëþäÿì.

ÊÐÀÙÈÕ ÇÀÐÀÕÓÞÒÜ ÄÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÜÊÎÃÎ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÓ

«ÖÜÎÃÎ ÐÎÊÓ ß ÇÀÕÈÑÒÈËÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÑÜÊÓ ÄÈÑÅÐÒÀÖ²Þ, ÏÐÎÒÅ ÍÀ ÖÜÎÌÓ ÇÓÏÈÍßÒÈÑß ÍÅ ÁÓÄÓ» ПІДВИЩЕННЯ «АНТИКОРУПЦІЙНОГО ІМУНІТЕТУ» - Олено Анатоліївно, Головдержслужба України активно впроваджує позитивний досвід європейців. Чого насамперед вчимося у закордонних колег? - Запровадження кращих європейських стандартів стало традицією для нас. Один з прикладів «Школа вищого корпусу держслужби», створена 2 роки тому в рамках співпраці з канадськими колегами. В її основі - тренінгові програми дуже широкого спектра. Заняття проводять як українські тренери зі світовими іменами, так і кращі зарубіжні фахівці. Учні школи держслужбовці 1-4 категорій, тобто «найвищий ранг» - мі-

- Мабуть, однією з найпопулярніших журналістських тем залишається корупція в органах влади. Як викорінюєте це явище? - Разом з Київським універс и т е т о м внутрішніх справ, Академією управління МВС ми проводимо заняття з питань запобігання та протидії корупції. В минулому році навчання пройшли 1000 чоловік, цьогоріч їх кількість збільшилася на 500 чоловік. Заняття відвідують заступники голів ОДА, керівники центральних органів виконавчої влади. Проте, щоб поширити «антикорупційний імунітет», потрібно надавати інформацію

стосовно корупції та її негативних наслідків усім державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування. Саме це передбачає нова загальнодержавна програма, яку ми хочемо запропонувати.

НОСТАЛЬГІЯ ПО 45 ХВИЛИНАХ - Олено Анатоліївно, Ви 10 років працювали вчителем української мови та літерату-

ри. Чи ностальгуєте за першою роботою, чи «виховуєте» підлеглих? - У пам’яті кожної людини залишається все перше - кохання, дитина, робота. Викладацька діяльність для мене дуже близька. Інколи я відзначаю, що мені не вистачає цих «45 хвилин» або «пари», традиційних для учбових закладів. Тому, коли пропонують викладати на курсах підвищення кваліфікації або якихось інших заняттях, намагаюся завжди знайти час та реалізувати себе ще й у цьому. Стан віддачі - особливе «донорство», притаманне майже всім учителям. - Ви вже півтора року живете в Києві, проте родина залишається поки що в Дніпропетровську. Чи складне життя на два міста? - Я намагаюсь приїжджати до Дніпропетровська кожні вихідні. Два дні, проведені з родиною, заряджають мене новою енергією. Я завжди з радістю чекаю приїзду дітей та чоловіка до себе. Правда, зараз донька виховує мою маленьку онучку, тому родина приїздить не в повному складі.

I ÇÍÎÂÓ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ

ÂÑÅ ÄËß Ä²ÒÅÉ Ó âèõ³äí³ ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñàíäð ³ëêóë âçÿâ ó÷àñòü â óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ íîâîãî äèòÿ÷îãî ³ãðîâîãî ì³ñòå÷êà, ïîáóäîâàíîãî â Ëåí³íñüêîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà. «Äëÿ íàñ áóä³âíèöòâî äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â - âàæëèâèé ñîö³àëüíèé ïðîåêò. Ìè íà ïðàêòèö³ ðåàë³çîâóºìî Ïðîãðàìó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à «Óêðà¿íà äëÿ ëþäåé», - çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ âèñòóïó Îëåêñàíäð ³ëêóë. ○

ÂËÀÄÀ IJª

Â²Ä ÊÎÍÒÐÎËÞ ª ÐÅÇÓËÜÒÀÒ Çàáîðãîâàí³ñòü ïî çàðîá³òí³é ïëàò³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çìåíøåíî âäâ³÷³. Ïðîòÿãîì êâ³òíÿ-÷åðâíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ¿¿ ñêîðî÷åíî íà 48,3 ìëí. ãðí., àáî íà 54%. Íàãàäàºìî, ùî ïåðøó íàðàäó ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ãóáåðíàòîð ïðîâ³â 9 êâ³òíÿ. ³äòîä³ öå ïèòàííÿ ðàçîì ç ïðîêóðàòóðîþ Îëåêñàíäð ³ëêóë òðèìຠíà îñîáèñòîìó ïîâñÿêäåííîìó êîíòðîë³. Äåòàëüí³øå ïðî íàãàëüíó ïðîáëåìó ³ øëÿõè ¿¿ âèð³øåííÿ ÷èòàéòå íà ñàéò³ visti.dp.ua â ðîçä³ë³ «Îô³ö³éíî». ○

ͲÕÒÎ ÍÅ ÇÀÁÓÒÈÉ

ÂØÀÍÓÂÀËÈ «ÀÔÃÀÍֲ»

2 ëèïíÿ çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²âàí Ñòóïàê òà ñòàðøèé ðàäíèê Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â Óêðà¿í³ Àíäð³é Ñåðüîã³í âðó÷èëè íàãîðîäè êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é â Àôãàí³ñòàí³, ÿê³ ìåøêàþòü ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Çâåðòàþ÷èñü äî âåòåðàí³â, ²âàí Ñòóïàê ïîäÿêóâàâ íàãîðîäæåíèì çà ìóæí³ñòü ³ ãåðî¿çì ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè â Àôãàí³ñòàí³. ○

ÄÎ ÓÂÀÃÈ! Ó ãàçåò³ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ» çà 01. 07. 2010 ð. ¹ 45 (1137), ñòîð. 17 äîïóùåíà íåòî÷í³ñòü. Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 01.06.2010 ð. ñë³ä ÷èòàòè ¹ Ð-247/0/3-10 çàì³ñòü ¹ Ð-274/0/3-10.


4 ЖИТТЯ МІСТА ○

ÃÎÂÎвÒÜ, ÏÎ×ÓÞÒÜ ÓÑ²Õ Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèê Â’ÿ÷åñëàâ Àíòîíîâ ïðîâ³â çàñ³äàííÿ Ðåã³îíàëüíîãî êîì³òåòó ç åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè ç ïèòàíü ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì. Íèí³ îáãîâîðåííÿ Ïðîãðàìè â³äáóâàºòüñÿ â ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ îáëàñò³. Âíåñòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà îòðèìàòè äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî Êîì³òåò ç åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì ìîæíà íà âåá-ñàéò³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ www.adm.dp.ua (ðîçä³ë «Ðåã³îíàëüíèé êîì³òåò ç åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì»). ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Íà ê³íåöü ðîêó â Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, ïëàíóþòü â³äêðèòè äèòñàäêè ïî âóëèö³ Ïåñòåëÿ, íà æèòëîâèõ ìàñèâàõ Òîïîëÿ-3 òà Ïåðåìîãà. Íèí³ â îáëàñíîìó öåíòð³ ïðàöþþòü 172 äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ÿê³ â³äâ³äóþòü ìàéæå 30 òèñÿ÷ ä³òåé. Êð³ì òîãî, ó 53 ç íèõ ä³þòü 179 ñïåö³àë³çîâàíèõ ãðóï äëÿ ä³òåé ³ç ïîðóøåííÿìè çîðó òà ìîâè, 22 ïðîô³ëüí³ äèòñàäêè ïðàöþþòü çà åêñïåðèìåíòàëüíîþ ïðîãðàìîþ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. ○

06.07.2010 ð. ¹ 46 (1138)

ÞËÈß ÓÆÂÀ

Ñòðîèòåëüñòâî â Äíåïðîïåòðîâñêå ïîñòåïåííî «ðàçìîðàæèâàåòñÿ» è â ñêîðîì âðåìåíè ãîðîæàíå ñìîãóò óâèäåòü íîâûå çäàíèÿ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ О новых проектах журналистам рассказала начальник главного архитектурно-планировочного управления горсовета Юлия Саенко. С начала года в областном центре провели четыре инвестиционных кон-

ÄÈÒÑÀÄÊÈ ÌÀÉÆÅ ÍÅ Ìвß

Åùå îäèí æèëìàññèâ ãîðîäà

ÅÊÎÍÎ̲×Ͳ ÐÅÔÎÐÌÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÁÎËÜØÀß ÑÒÐÎÉÊÀ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÍÎÂÛÉ ÎÒÅËÜ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÓ ÍÅ ÏÎÌÅØÀÅÒ

курса. Два из них - на реконструкцию старого жилого фонда по ул. Вакуленчука пр. Кирова, ул. Титова и на застройку жилмассива Парус-3. Что касается последнего, то в этом году инвесторы намерены заложить фундамент для шести первых домов нового жилого района. Так что тем, кто хочет

ÑÀÌÛÅ-ÑÀÌÛÅ ○

×ÎÌÓ «ÃÀËÈÍÀ» ÁÅÇ ÏÀËÜÍÎÃÎ?

Äíåïðîïåòðîâñêèå îáúåêòû êàæäûé ãîä ïîëó÷àþò ïðåìèè â îáëàñòè àðõèòåêòóðû. 2010-é íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì. Ïî÷åòíîé íàãðàäû â ýòîì ãîäó óäîñòîèëñÿ òîðãîâîðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «ÌÎÑÒ-ñèòè».

покупать жилье, стоит задуматься о приобретении квадратных метров на будущем жилмассиве.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ С другой стороны, не все так радостно. Замершие стройки и территории с «вечными» заборами в Днепропетровске найти не проблема. Взять хотя бы участок набережной на жилмассиве Победа-3. Тут к Евро-2012 планировали удивить всех отельным комплексом. Сейчас работы остановились, а территория «в

 ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÇÀËÎÆÀÒ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ ÄËß 6-ÒÈ ÄÎÌΠÍÀ ÏÀÐÓÑÅ-3 плену» ограждения. «Нам никакую проектную документацию по этому поводу не предоставляли», говорит Юлия Саенко. Так или иначе, но, по ее словам, новый отель Днепропетровску не помешает, тем более возле реки. Это место пришлось бы по вкусу спортсменам, которые могли бы тренироваться на гребном канале.

В отличие от пока что «виртуальной» гостиницы свое место под солнцем, без сомнений, займет торгово-развлекательный центр, который возводится на месте «Детского мира». Окончательный срок сдачи его пока неизвестен, но предполагается, что красную ленточку перережут года через два.

ÌÈ ØÀÍÓªÌÎ ○

 ïàì'ÿòü ïðî çàãèáëèõ ó õâèëÿõ ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÎ

ªäèí³ â ì³ñò³ òåïëîõîäè «Ãàëèíà Àíäðóñåíêî» òà «Ìèõàéëî Êëþêâ³í» çóïèíèëèñü ÷åðåç â³äñóòí³ñòü êîøò³â íà ïàëüíå. Çà ñëîâàìè Þð³ÿ ×åíêàëîâà, íà÷àëüíèêà ð³÷êîâèõ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî âîäíîãî âóçëà, öüîãîð³÷ ³ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â áóëî âèä³ëåíî âòðè÷³ ìåíøå êîøò³â, í³æ ïîòð³áíî, òîìó ð³÷êîâèêè íå ìàþòü çà ùî ïåðåâîçèòè ãîðîäÿí. Âò³ì, ×åíêàëîâ ïîîá³öÿâ, ùî ðîáîòà êàòåð³â â³äíîâèòüñÿ îäðàçó, ÿê âèð³øèòüñÿ ïèòàííÿ ç ïàëüíèì. ○

10 бравих дніпропетровських моряків 1 липня відправились в яхтовий крейсерський похід. Яхти «Штандарт», «Верный» та «Муссон» відвідають Запоріжжя, Каховку, Херсонес, Очаків, Варну, а кінцевим пунктом

стане Севастополь, куди вони прибудуть 23 липня. У таку подорож моряки вирушили в пам’ять про екіпаж підводного човна Л-24, що затонув у грудні 1942 року під час бойових дій в районі болгарського міста Варна. Туди, до речі, від Дніпропетровської

ÓÂÀÃÀ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯! Äî 20-ð³÷÷ÿ Ñï³ëêè àäâîêàò³â Óêðà¿íè àäâîêàòè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðîâîäÿòü áåçêîøòîâí³ êîíñóëüòàö³¿. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 13.00 çà òåëåôîíàìè: 050-685-95-05; 067-562-24-22; (0562) 3477-07;(056)716-41-01.

обласної державної адміністрації заступник губернатора Марія Пустова передала подарунок тарілку із Петриківським розписом. Проводжав яхти від причалу духовий оркестр моряків-ветеранів.

ÒÐÈ ßÕÒÈ Â²ÄÏÐÀÂÈËÈÑÜ Ó 22-ÄÅÍÍÈÉ ÊÐÅÉÑÅÐÑÜÊÈÉ ÏÎÕ²Ä


ЖИТТЯБУТТЯ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

06.07.2010 ð. ¹ 46 (1138) ○

ÐÈÍÊÀÌ ÍÅ ÙÀÑÒÈÒÜ

Ïîæåæà íà Îáðàçöîâà ÇÀÉÌÀÍÍß ÑÒÀËÎÑÜ Â ÅËÅÊÒÐÎÙÈÒβÉ

їдуть електрики та газовики і відключать ринок від електропостачання. Адже гасити залізяччя під напругою - справа, м’яко кажучи, небезпечна. Зважаючи на екстремальність ситуації, до гасіння залучили 17 одиниць техніки, в тому числі й великі автоцистерни, які їздили і набирали воду у водоймищах поряд. Дехто навіть жартував, що пожежу жабами гасять. «О 23.38 пожежу ліквідували. Вогонь знищив 13 торгівельних павільйонів із господарчими товарами на загальній площі 300 квадратних метрів», - розповіли «Вістям» у Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області. Зараз на ринку працює експертна комісія, яка, крім точної причини загорання, назве ще й суму збитків, завданих вогнем. Адже разом із м’ясним складом згоріли секонд-хенд, кіоск із парфумами та «точка» з дитячими іграшками.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÌÀÕÈÍÀÖÈß

ÄÅÍÜÃÈ ÇÀ ÁÓÃÎÐ Äâà ïðåäïðèíèìàòåëÿ íåçàêîííî ïåðåâåëè èç Óêðàèíû îêîëî 40 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Çëîóìûøëåííèêè ñîçäàëè ñõåìó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé îíè ïåðåâîäèëè äåíüãè ñî ñ÷åòîâ ïîäêîíòðîëüíûõ èì ñòðóêòóð íà ñ÷åòà êîìïàíèé êëèåíòîâ çà ðóáåæîì. Ñåáå áðàëè 0,2% îò çàêàçàííîé ñóììû. Ïðè ïðîâåäåíèè îáûñêîâ, â ÷àñíîñòè, èçúÿëè âàëþòó íà ñóììó 600 òûñ. ãðí. Äåÿòåëüíîñòü çëîóìûøëåííèêîâ ðàçîáëà÷èëè ðàáîòíèêè ÑÁÓ è ïðîêóðàòóðû. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. ○

ËÈÏÊÈÅ ÏÀËÜÖÛ

1000 ÄÎËËÀÐÎÂ ÇÀ ÑÏÐÀÂÊÓ ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÎ

ϳçíî ââå÷åð³ 30 ÷åðâíÿ â ÀìóðÍèæíüîäí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ îáëàñíîãî öåíòðó ñòàëàñÿ ïîæåæà. Çàãîð³âñÿ «Îáðàçöîâûé» ðèíîê, ðîçòàøîâàíèé íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Êàëèíîâî¿ òà Îáðàçöîâà На щастя, ніхто з людей не постраждав, але пожежним було важкувато, бо того дня на лівобережжі Дніпропетровська відключили водопос-

тачання. Пожежа почалась близько десятої вечора, перші машини прибули на місце пригоди о 22.05. Щоправда, з викликом люди забарились і зателефонували рятувальникам, коли вогонь перекинувся на кіоски. Епіцентром пожежі стала електрощитова, розташована на зовнішній стіні приміщення для рубання м’яса. Вогонь перекинувся на торгівельні приміщення поряд. Очевидці стверджують, що рятувальникам довелось чекати, поки при-

ÏÎÑÒÐÀÆÄÀËÈ 13 ÏÀ²ËÜÉÎͲ ÍÀ ÏËÎÙ² 300 ÊÂ.Ì

 Äíåïðîïåòðîâñêå çà âçÿòêó çàäåðæàëè çàâåäóþùåãî îòäåëîì ñóäìåäýêñïåðòèçû. Îí ïîëó÷èë òûñÿ÷ó äîëëàðîâ îò ÷àñòíîãî ëèöà çà âûäà÷ó âûâîäà ýêñïåðòà î òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèÿõ ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè. Ñîòðóäíèêè ÑÁÓ çàäåðæàëè âçÿòî÷íèêà «íà ãîðÿ÷åì». Êàê îêàçàëîñü, çàâåäóþùèé ðàçðàáîòàë öåëóþ ñõåìó ïîëó÷åíèÿ âçÿòîê çà ñïðàâêè î òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèÿõ. «Äåëüöà» âçÿëè ïîä ñòðàæó è âîçáóäèëè ïðîòèâ íåãî óãîëîâíîå äåëî.

ÏÅÍѲÉÍÈÉ ÔÎÍÄ ²ÍÔÎÐÌÓª

˳êâ³äàö³ÿ áîðã³â òà ëåãàë³çàö³ÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÎÄͲ ²Ç ÃÎËÎÂÍÈÕ ÇÀÂÄÀÍÜ ÎÐÃÀͲ ÏÅÍѲÉÍÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÓÌÎÂÀÕ ÏÎÑÒ²ÉÍÎÃΠϲÄÂÈÙÅÍÍß ÐÎÇ̲в ÏÅÍѲÉÍÈÕ ÂÈÏËÀÒ ÍÀÒÀË²ß ÑÒÓÏÀÊ, ÏÅÐØÈÉ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â Ê²ÐÎÂÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

Áþäæåò Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè - öå ãîëîâíèé ïëàí ñòâîðåííÿ é âèêîðèñòàííÿ ö³ëüîâîãî ñòðàõîâîãî ôîíäó, ñôîðìîâàíîãî çà ðàõóíîê ñòðàõîâèõ ïåíñ³éíèõ âíåñê³â ó ñîë³äàðíó ñèñòåìó é íàäõîäæåíü ç ³íøèõ äæåðåë, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. Ñàìå â³í çàáåçïå÷óº ñòàá³ëüí³ é ñâîº÷àñí³ ïåíñ³éí³ âèïëàòè ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè У зв'язку із підвищенням соціальних гарантій ще більш нагальним для органів Пенсійного фонду є питання наповнення бюджету, контроль за регулярною, в повному обсязі сплатою страхових внесків, недопущення заборгованості з них. При цьому погашення існуючих боргів є додатковим резервом поповнення бюджету Фонду, тому це питання перебуває на щоденному особливому контролі.

Наявність боргу - це порушення керівником Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». До того ж, працюючі, за яких не сплачені відповідні внески, втрачають страховий стаж для призначення пенсій в майбутньому. Пенсійний фонд України вживає всіх заходів впливу, передбачених чинним законодавством, для того щоб захистити людей, які працюють у таких керівників. В Кіровському районі м. Дніпропетровська більше року позбавлені страхового стажу наймані працівники наступних підприємств: - ПВП «Технопрогрес», керівник Вайнер Ілля Львович, сума боргу 40,6 тис.грн., - ТОВ Дніпросталь - Київ, керівник Коньков Вячеслав Олександрович, сума боргу 47,4 тис.грн., - ТОВ «Саксесс», директор Молчанов Володимир Вікторович, сума боргу 15,8 тис.грн., - ПП «Самстройремраб», керівник Александров Сергій Володимирович, сума боргу 17,3 тис.грн.,

- ТОВ «Аролі», керівник Картай Руслан Володимирович, сума боргу 14,5 тис.грн., - ТОВ «Агропиргасап», керівник Вікторовський Сергій Миколайович, сума боргу 6,0 тис.грн., Постійними порушниками платіжної дисципліни є також наступні керівники: - ЗАТ ФБК «Дніпро- ІнвестБуд», директор Лисичний Олександр Іванович; - ТОВ «ВО «Українські мінерали», керівник Антонов Віктор Васильович; - ТОВ «ВК «Континент», керівник Комаров Олександр Олександрович; - ТОВ БТК Метро, керівник Коломієць Сергій Олександрович; - ТОВ Дніпро-Пап, керівник Кузьмін Олег Анатолійович; - ТОВ Поліпром, керівник Фарафанов Володимир Євсійович; - ПП Промсервіс, керівник Іщенко Ігор Олександрович. Своєчасно сплачуючи платежі до Пенсійного фонду України, платники внесків забезпечують необхідні кошти для виплати пенсій, тож звертаємося до керівників підприємств-борж-

ників iз проханням терміново вжити дійових заходів для погашення недоїмки. Надзвичайно велике значення у вирішенні питання щодо наповнення бюджету Пенсійного фонду України є легалізація заробітної плати. Адже сума надходжень страхових внесків напряму залежить саме від розміру фонду оплати праці. При цьому нелегальне працевлаштування, виплата заробітної плати в незначних розмірах, у «конвертах», ведення подвійної бухгалтерії, не тільки негативно впливають на стан бюджету Пенсійного фонду - значні кошти втрачають місцеві бюджети, наймані працівники позбавляються права на гідну пенсію, чим обмежується їхнiй соціальний захист. У березні поточного року вийшло розпорядження Кабінету Міністрів України від №539 «Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення», яке вимагає кардинальних змін в дотриманні норм законодавства власниками та керівниками підприємств всіх форм власності.

Легалізація заробітної плати, підвищення її розмірів, погашення заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду - це ті питання, для вирішення яких ми результативно співпрацюємо з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратурою, правоохоронними органами, державними інспекціями праці, із соціальними партнерами - роботодавцями та профспілками. Проводимо індивідуальну роботу з керівниками підприємств району, роз'яснюємо норми діючого законодавства під час зустрічей із колективами підприємств. Наостанок варто відзначити, що дбати про наповнення бюджету - справа честі кожного працівника Пенсійного фонду. Адже всі ми, незалежно від статків, статі, посади, рано чи пізно станемо пенсіонерами і тоді відчуємо, як важливо мати соціальні гарантії від держави: вчасно отримувати зароблену пенсію. Тож варто вже сьогодні піклуватися про майбутню пенсію та її розмір, а для цього необхідно подбати про набуття страхового стажу.


×èòàéòå íà ñàéò³:

06.07.2010 ð. ¹ 46 (1138) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

МIСТО КРАСУНЬ 7

ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÅ ÃÐÀÖÈÈ

Íîìåð «1» ñòàëà ëó÷øåé

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÏÐÈÒÓËÎÊ ÄËß ÒÂÀÐÈÍ Íà áàç³ ÊÏ «Çåëåíáóä» â³äêðèòî ïåðøèé ìóí³öèïàëüíèé ïðèòóëîê äëÿ áåçäîìíèõ òâàðèí. Ñþäè ïîòðàïëÿòèìóòü óæå ñòåðèë³çîâàí³ òâàðèíè. Ñâîþ äîïîìîãó ïî óòðèìàííþ ñîáàê óæå çàïðîïîíóâàëè âëàñíèêè ê³ëüêîõ ðåñòîðàí³â ì³ñòà. Äî ðå÷³, êîæåí áàæàþ÷èé ìîæå âçÿòè äîäîìó ÷îòèðèëàïîãî ç ïðèòóëêó.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

«Â³ñò³» íàáëþäàëè çà òåì, êàê íà êîíêóðñå âûáèðàëè ñàìûõ êðàñèâûõ äåâóøåê Äíåïðîïåòðîâñêà

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÑÒÀЊ̲ÑÒÎ ÍÎÂÀ ÏÅÐÅÁÓÄÎÂÀ

В этом году в конкурсе «Мисс отобрали на кастинге. Конкурс проДнепропетровск» приняли участие 17 ходил под лозунгом: «Красота - колдевушек, которых предварительно довская сила».

Öåíòð Ñòàðîãî ì³ñòà, à ñàìå ïðîñïåêò Êàðëà Ìàðêñà, ÷åêàþòü âåëèê³ çì³íè. ßê ïîâ³äîìèâ êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ Ïåòðî Ãíàòîâñüêèé, º íàì³ðè âñòàíîâèòè òóò ìàë³ àðõ³òåêòóðí³ ôîðìè òà ëàâî÷êè.  ðàéîí³ ìàëî¿ ñöåíè òåàòðó áóäå âèä³ëåíî çîíó äëÿ õóäîæíèê³â, ðåêîíñòðóþþòü ì³ñò ó ïàðêó ³ì. Ãàãàð³íà. Íà ì³ñö³ çðóéíîâàíîãî ãîòåëþ «Ðóäà» çáóäóþòü íîâèé, à òàêîæ â³äíîâëÿòü ãîòåëü «Ìåòàëóðã». ○

ÙÅÄÐÀ ²ÄÇÍÀÊÀ «Мисс Днепропетровск-2010» проходил в КРЦ «Опера». Как обычно, конкурс начался позже заявленного времени и продолжался более трех часов. Чтобы зрители не скучали, их развлекал опытный ведущий - известный шоумен и певец Андрей Кузьменко (Кузьма). Он и сам спел, и дал спеть другим - своим проектам, группам «Поющие трусы» и Sex Shop Boys.

ÇÀÉÂÈÕ ÇÍÀÍÜ ÍÅ ÁÓÂÀª Âàëåíòèíà Âàðàêóòà, ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÏÔÓ â îáëàñò³, óðî÷èñòî âðó÷èëà âèïóñêíèêàì øê³ë Äí³ïðîïåòðîâùèíè 30 íàïðàâëåíü íà äåííó ôîðìó íàâ÷àííÿ äî Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òîðã³âåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ³ííèöüêîãî òîðã³âåëüíîåêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó, Íàö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó Êèºâà, Îäåñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ þðèäè÷íî¿ àêàäå쳿, Íàö³îíàëüíî¿ þðèäè÷íî¿ àêàäå쳿 Óêðà¿íè ³ì. ßðîñëàâà Ìóäðîãî. Кроме Анны Бойко, Днепропетровск на конкурсе «Мисс Украина», который состоится в сентябре в Киеве, будет представлять 18-летняя Анна Поляева (на фото - третья слева), которая получила титул «Мисс Приднепровье». «Вице-мисс Днепропетровск» стала Елизавета Куцова (№16). А самая младшая участница - 16-летняя Алина Фастенко (вторая справа) стала второй вице-мисс.

 ÊÎÍÊÓÐÑÅ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀËÈ 17 ÊÐÀÑÀÂÈÖ Жюри определило шестерку финалисток. Для того чтобы выбрать лучших, шесть красавиц превратились в принцесс - облачились в роскошные белые платья.

Êîíêóðñ «Ìèññ Äíåïðîïåòðîâñê» ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî. Îäíàêî äî 2009 ãîäà áûë ÷åòûðåõëåòíèé ïåðåðûâ.  ïðîøëîì ãîäó êîíêóðñ âûèãðàëà Åâãåíèÿ Òóëü÷åâñêàÿ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî åé äîñòàëñÿ òèòóë è «Ìèññ Óêðàèíà-2009».

Титул «Мисс Днепропетровск2010» получила 20-летняя Анна Бойко, студентка Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. Анна - блондинка, ее рост - 170 см, параметры 87-59-88. Интересно, что выступала она под номером «1».

ÇÍÎ ÏÎÇÀÄÓ

ÍÀز ÇÀÄÍ²Õ ÍÅ ÏÀÑÓÒÜ 75 àá³òóð³ºíò³â îáëàñò³ çäàëè ÇÍÎ íà 200 áàë³â - ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü. Ïðè÷îìó íàéë³ïø³ ïîêàçíèêè ó 13 âèïóñêíèê³â ë³öåþ ïðè óí³âåðñèòåò³ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà. Ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä óâ³éøîâ äî òð³éêè êðàùèõ øê³ë Óêðà¿íè. Âèïåðåäæຠéîãî Ëüâ³âñüêèé ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ë³öåé ïðè Ëüâ³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ é Óêðà¿íñüêèé ãóìàí³òàðíèé ë³öåé Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà. Ùîïðàâäà, êðàùå â³ä äí³ïðîïåòðîâö³â òåñòè íàïèñàëè ëèøå â Êèºâ³, Ëüâîâ³ é Äîíåöüêó. ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1137

Один из самых зрелищных показов - выход в купальниках. По-видимому, лучше всего он удался 21-летней Анне Постной почти с идеальными параметрами - 90-61-90. Ее признали «Мисс Бикини».

ÂÑÅÌ ÊÐÀÑÎÒÊÀÌ ÏÐÈÌÅÐ


ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 06 ЛИПНЯ 2010 РОКУ № 46 (1138)

Íîâûé îðêåñòð - êàê íîâàÿ æåíùèíà ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÊÐÈÂÎÐÎÆÑÊÈÕ ÂÎÐÎÂ! «Ìåñòå÷êî Êðèâîé-Ðîã ñëóæèò öåíòðîì îêðóæàþùåé æåëåçíîðóäíè÷íîé ïðîìûøëåííîñòè. Çäåñü ñîñðåäîòî÷åíà âñÿ æèçíü ýòîãî ãðîìàäíîãî ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà. Âñå áàíêè, êîíòîðû, ñêëàäû, ìàãàçèíû, ñóùåñòâîâàíèå êîòîðûõ òåñíî ñâÿçàíî ñ îêðóæàþùåé ïðîìûøëåííîñòüþ, íàõîäÿòñÿ çäåñü... ×òî áû âàì íè ïîíàäîáèëîñü äëÿ âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ - âû ìîæåòå íàéòè åãî òîëüêî â Êðèâîì-Ðîãå... Ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî â âîñêðåñíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè âñå ïðîìûøëåííîå íàñåëåíèå ðàéîíà, íà÷èíàÿ îò èíæåíåðà è êîí÷àÿ ïðîñòûì ðóäîêîïîì, ñòðåìèòñÿ â Êðèâîé-Ðîã, ÷òîáû çàïàñòèñü âñåì íåîáõîäèìûì äî ñëåäóþùåãî ïðàçäíèêà… Ñêîïëåíèå íàðîäà ñëóæèò ïðèìàíêîé äëÿ âñÿêîãî ðîäà «äåëüöîâ», íå áðåçãàþùèõ ïîðîþ íèêàêèìè ñðåäñòâàìè, ÷òîáû òîëüêî ïîæèâèòüñÿ çà ñ÷åò íåèñêóøåííîé ìàññû. È êîãî òóò òîëüêî íå âñòðåòèøü! Êàêèõ ôîêóñíèêîâ, øóëåðîâ è ïðîñòî âîðîâ âñÿêèõ êàòåãîðèé íå íàéäåøü â ýòîé ñóåòÿùåéñÿ òîëïå», - ïðåäîñòåðåãëà ÷èòàòåëåé «Þæíàÿ Çàðÿ» â íà÷àëå ëåòà 1910 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄíÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî.

ÞÌÎÐ Ëåâ ñîáðàë âñåõ çâåðåé è ãîâîðèò: - Ñåãîäíÿ áóäåì åñòü ñàìîãî òðóñëèâîãî. Çàÿö âûáåãàåò è îðåò: - Êàáàíà â îáèäó íå äàì! *** Îí: - È çà ÷òî ÿ òåáÿ ëþáëþ? Îíà: - Çà êðàñîòó ìîþ íåçåìíóþ! Îí: - Òî-òî ÿ è ñìîòðþ, ãóìàíîèä êàêîé-òî. *** Íà èíñòðóêòàæå ïî ïðûæêàì ñ ïàðàøþòîì: - Ïðè ïðèçåìëåíèè ñòóïíè è êîëåíè âìåñòå! Ïðåäñòàâüòå: 100 åâðî - ìåæäó êîëåíêàìè, 100 åâðî - ìåæäó ñòóïíÿìè. Íîãè ðàçâåëè - îòäàëè ýòè äåíüãè äîêòîðó. *** Äåëî íå â òîì, ÷òî ìèð ñòàë ãîðàçäî õóæå, à â òîì, ÷òî îñâåùåíèå ñîáûòèé ñòàëî ãîðàçäî ëó÷øå… *** Ýêçàìåí ïî õèìèè. Ïðîôåññîð: - Íó-ñ, êàê ïîëó÷èòü ñåðó? Ñòóäåíò: - Áåðåì ñåðîâîäîðîä è ïîäîãðåâàåì. Âîäîðîä óëåòó÷èâàåòñÿ, ñåðà îñòàåòñÿ. - Çàìå÷àòåëüíî! Ñòàâëþ âàì

ïÿòeðêó: òðîéêà óëåòó÷èâàåòñÿ, äâîéêà îñòàeòñÿ. *** Ìóæèê íà ðûíêå ïîêóïàåò êàáà÷êè: - Ýòî ó âàñ ñàìöû èëè ñàìêè? -  ñìûñëå? - À ìíå íàäî, ÷òîá ñ èêðîé áûëè… *** - Ïàïà, ïî÷åìó òû âìåñòî ïîäïèñè â ìîåì äíåâíèêå âñåãäà ñòàâèøü êðåñòèê? - ×òîá òâîé ó÷èòåëü íå ïîäóìàë, ÷òî ó òàêîãî óìíîãî è èíòåëëèãåíòíîãî ÷åëîâåêà ìîæåò áûòü òàêîé òóïîé ñûí. *** - Äîðîãîé! À òû ïîìíèøü, ÷òî çàâòðà... - Êîíå÷íî, ïîìíþ - 10 ëåò íàøåé ñâàäüáû! - È êàê ìû îòìåòèì ïðàçäíèê? - Êàêîé ïðàçäíèê? *** Äâà áëèçíåöà íà ìåäîñìîòðå â âîåíêîìàòå. Ïåðâûé âûõîäèò èç êàáèíåòà, âòîðîé ñïðàøèâàåò: - Íó ÷òî, âçÿëè? - Íåò, êîìèññîâàëè. - Ïðîéäè åùå ðàç, à òî ìíå ðàçäåâàòüñÿ íå õî÷åòñÿ. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò: - Ñëóøàé!!!! À òåáÿ âçÿëè!

 ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ èþíÿ Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ôèëàðìîíèÿ ïðèíèìàëà ãîñòÿ èç Ïîëüøè - äèðèæåðà Äæåðçè Ñàëüâàðîâñêîãî. Ýòî ÷åòâåðòûé ïðèåçä ìóçûêàíòà â Óêðàèíó è ïåðâûé - â Äíåïðîïåòðîâñê. Ýêñêëþçèâíî îí ðàññêàçàë «Â³ñòÿì» î òîì, ãäå ëþáèò âûñòóïàòü, î ïðåèìóùåñòâàõ Åâðîñîþçà è ñâîåì íåîáû÷íîì êàê äëÿ ìóçûêàíòà óâëå÷åíèè ДНЕПРОПЕТРОВСК ДЕРЖИТ КУРС НА ЕВРОПУ - Пан Джерзи, что привело Вас в наш город? - Одна польская солистка выразила желание сыграть с дирижером вашей филармонии Наталией Пономарчук, и я пригласил Наталию в Ченстохову, где я - главный дирижер. Потом Наталия пригласила меня. В конце сезона чувствуется, что оркестр устал, но я также чувствую очень хорошую работу дирижера. Думаю, мы и дальше будем сотрудничать. - Какие впечатления от Днепропетровска?

Ср 07.07 Чт 08.07

+26 +28 0С +15 +17 0С +27 +29 0С +17 +19 0С

вітер півд. 12 м/с півд. 23 м/с

+29 +31 0С +20 +22 0С

півд.захід. 13 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

НОВЫЙ ВЕТЕР ДЛЯ ДИРИЖЕРОВ - Что Вам, как дирижеру, дает работа с другими оркестрами? - Мне 63 года, я 40 лет дирижирую. Я так

«ÝÒÎ ÂÅËÈÊÈÉ ÄÀÐ, ×ÒÎ ÏÎËÜØÀ - ×ËÅÍ ÅÑ»

«ËÅÃ×Å ÍÀÇÂÀÒÜ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÛ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÕ ß ÍÅ ÄÈÐÈÆÈÐÎÂÀË» думал, когда был молодым, да и сейчас считаю так же: новый оркестр -это как новая женщина. Со своим оркестром я уже давно работаю: бывает так, что я на музыканта только посмотрю, а он кивает головой - понял, что я от него хочу. С новым оркестром, конечно, не так, но и музыкантам, и дирижерам нужен новый ветер. - В каких странах Вы работаете и где особенно любите бывать? - Легче назвать континенты, на которых я еще не дирижировал: в Австралии и Антарктиде. Я люблю играть на юге - в Испании, Италии, в славянских странах. Мне нравится работать в Японии: там у всех музыкантов отличная подготовка. Не люблю дирижировать в Бельгии, в Англии, потому что там и оркестры, и слушатели очень «зимние».

МУЗЫКЕ НУЖНЫ ПАУЗЫ - Пан Джерзи, какие у Вас планы на лето? - Меня пригласили дать курс в Польше для дирижеров хора, которые также выступают с оркестрами. В июле я с сыном, пианистом, дам

ÏÎÃÎÄÀ Вт 06.07

- Я погулял по набережной и по центру. Видно, что город усиленно застраивается. Побывал в одном торговом центре, впечатление было такое, будто я зашел в магазин в Европе. У вас есть старинные здания, многие из них не реставрированы, но, когда их отреставрируют, Днепропетровск станет красивым европейским городом.

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень  у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації  рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ  з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

серию концертов в городах на польско-немецкой границе, посвященных 200-летию Шопена. А затем - отдых. - Отпуск Вы также проводите с музыкой? - Кто-то в шутку сказал, что самое лучшее для музыки - это паузы. На отдыхе я не занимаюсь музыкой. Буду две недели кататься на яхте - на севере Польши есть очень красивые озера. Потом пойду в лес - я охотник. А в середине августа начнется подготовка к новому сезону. У моего оркестра теперь трудный период: весь следующий сезон мы будем играть в костелах и чужих залах, потому что наш зал, который 60 лет не ремонтировался, закрывается на капитальный ремонт. - Средства на ремонт выделило государство? - Половину оплачивает государство, половину Евросоюз. За последние годы в 4-х польских городах появились новые филармонии: одну четвертую часть средств дала Польша, три четвертых - ЕС. Только на государственные деньги это было бы невозможно. Так что, можно сказать, это великий дар, что Польша - член ЕС.

Номер підписано до друку 05.07.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж  34800 прим. Замовлення № 0 1053

Свежий номер "Вести Приднепровья"  
Свежий номер "Вести Приднепровья"  

Свежий номер "Вести Приднепровья"

Advertisement