Page 1

MUSEOS Y ESPACI OS I NT ERACT I VOS


T UL O PI ENSAS

NOSOT ROSL O


L O CREAMOS


Expos i ci ónconAudi oF ocal i z ado Pormedi odel at ecnol ogí aquel ospar l ant es f ocal i z ados l e of r ecen, podr á pr es ent ar ex pos i ci ones con i nf or maci ón de audi o que no gener ar á mol es t i a audi t i va en l as z onasde l as al aenl asques er equi er auna pr es enci as i l enci os a. Del ami s mamaner a,l aapl i caci óndedoso maspar l ant esenunes paci oper mi t i r á que que s usvi s i t ant esr eci ban i nf or maci ón de audi odemaner aper s onal i z adas i nel us ode audi f onosyevi t andoquel oques ees cucha enunaex hi bi ci óns eper ci baen s uspunt os al edaños ,f act ordes umai mpor t anci ayque s i s t emasdeaudi oconvenci onal nopueden of r ecer .


Ci enci asApl i cadas Nues t r aex per i enci aenel campodel a el ect r óni caapl i cada,nosper mi t egener ar i nt er act i vi dads egúns uneces i dad.Pul s ador es , s ens or esdemovi mi ent oyt ecnol ogí al l amat i va conver t i r áns uex hi bi ci ónenunaex per i enci a ques usvi s i t ant esnovanadej arder ecor dar .


Par l ant esdeI nyecci 贸n Hagael s oni dopar t edel aex hi bi ci 贸n

Apr oveche l a opor t uni dad que l e br i nda l a i nyecci ondeaudi opar at r ans f or mars uper f i ci es comoat r i l es ,cuadr osy par edesen par l ant es mul t i di mens i onal es . Pos eemos s i s t emas de audi o di s e帽ados es peci f i cament e par a mus eos ya que pos eens i s t emadeal ar mays e act i van o des act i vanacont r ol r emot o.


Pr oyect or esI nal ambr i cosy Mi niPr oyect or es

Pormedi odenues t r al i neademi ni pr oyect or esypr oyect or esi nal ambr i cos pr es ent ari nf or maci ónal osas i s t ent ess er á másf áci l quenunca.Ademáspodr á pr oyect ari nf or maci óndes deun s mar t phoneot abl et a.


Des ar r ol l amos Mat er i alAudi ovi s ual

Gener amosmat er i al audi ovi s ual s egĂşns ucr i t er i o yneces i dad.F ot os ,vi deosyani maci ones .Ambi ent es s onor osyex per i enci ass onor ass i ncr oni z adascon i magent eni endoencuent al oqueus t edys u ex hi bi ci onqui er anhacers ent i ryvi vi r .


Soni doAmbi ent al

Nues t r al i neadepar l ant escol gant esesdel as mej or esani vel mundi al .S us oni doambi ent al no t i enecompar aci 贸n.I deal par al asz onascomunes dondes eaneces ar i aunaagr adabl emel od铆 a conl aopci 贸ndepodert r ans mi t i ri nf or maci 贸n des deunaz onadecont r ol conel f i ndei nf or mar s obr er ut asdeacces oyhor ar i osdeex hi bi ci ones .


Museos y Espacios Interactivos  

Portafolio de servicios y productos enfocados a museos y espacios interactivos

Advertisement