Visma Upphandlingsbarometer 2018

Page 1

Upphandlingsbarometern 2018 opic.com/upphandlingsbarometer


Förord

Som Nordens största leverantör av inköps-, upphandlings- och anbudstjänster känner vi ansvar att verka för ett sunt upphandlingsklimat. Offentlig upphandling är något som påverkar oss alla då den styr hur effektivt skattemedel används, hur väl konkurrensmöjligheter nyttjas och därmed den samhällsservice som kan erbjudas. Därför är vårt mål enkelt; vi ska vara en neutral aktör på marknaden som genom digitalisering av inköps-, upphandlingsoch anbudstjänster bidrar till ett sunt upphandlingsklimat. Vår hypotes är att det föreligger ett sunt upphandlingsklimat i de län där det publiceras många upphandlingar per invånare, där det är många anbudsgivare per upphandling och där få upphandlingar överprövas.

Vismas Upphandlingsbarometer genomförs därför årligen för att mäta och presentera hur det aktuella upphandlingsklimatet mår och belyser trender, framsteg samt förbättringspotentialer.

Så varför tycker vi detta är viktigt? För upphandlare är det viktigt att så många upphandlingar som möjligt publiceras för att säkerställa att relevanta leverantörer får kännedom om upphandlingarna och att tillräckligt många leverantörer deltar för att nå en effektiv konkurrenssituation. För leverantörer är det viktigt att så många upphandlingar som möjligt publiceras för att säkerställa att man som leverantör agerar på lika villkor som sina konkurrenter när det gäller att vinna affärer som finansieras av offentliga medel. Det är även oerhört viktigt för leverantörer att känna trygghet i att upphandlingarna genomförts enligt lag och att kunna planera sin leveranskapacitet på ett adekvat sätt. I det sammanhanget är antalet överprövningar i länet en betydelsefull parameter. Vismas Upphandlingsbarometer genomförs därför årligen för att mäta och presentera hur det aktuella upphandlingsklimatet mår och belyser trender, framsteg samt förbättringspotentialer. Trevlig läsning!

Marie Ceder VD Visma Commerce

Visma Commerce • Upphandlingsbarometern 2018 • Sid 2


Blekinge etta i totalrankingen

Vismas Upphandlingsbarometer rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, hur många som lämnar anbud i genomsnitt per upphandling och län samt andelen överprövade upphandlingar per län. Statistiken kommer från Visma Opic, som är landets mest kompletta, sökbara databas för upphandlingar. Den redovisade statistiken omfattar samtliga* offentliga upphandlingar som publicerades i Sverige under 2017. I årets Upphandlingsbarometer toppar Blekinge län (trea i förra årets ranking). De tar över förstaplatsen från Jämtland, som fallit ned till fjärde plats. Uppsala län och Örebro län placerar sig delad tvåa i barometern. Det senare är också ett av fyra län där alla värden som beaktas i Upphandlingsbarometern har förbättrats. De andra länen med motsvarande positiva förändring är Gävleborg, Värmland och Västmanland. Inga län har tappat i samtliga värden. Det största lyftet i listan ser vi hos Örebro län som klättrar 17 placeringar – från 19:e till andra plats. Störst tapp gör Västernorrlands län som faller 17 placeringar - från tredje till 20:e plats.

Kommentar:

Att Blekinge tagit sig upp i toppen av rankingen beror till stor del på den positiva utvecklingen av antalet anbudsgivare per upphandling i Blekinge, med ett högre genomsnitt än exempelvis Stockholm och Skåne, samtidigt som andelen överprövade upphandlingar, trots en ökning, är fortsatt förhållandevis låg. - Anders Nyberg, Product Manager för Visma Opic

*) Rankingen exkluderar upphandlingar som inte har en leveransort som specificerats på kommunnivå eller länsnivå dvs. upphandlingar som enbart har leveransort “Sverige” är inte med i underlaget.

Visma Commerce • Upphandlingsbarometern 2018 • Sid 3


Placeringar i årets barometer

Kartan visar placeringarna i årets uppandlingsbarometer. Mörkare blå färg indikerar en bättre placering i årets barometer.

Visma Commerce • Upphandlingsbarometern 2018 • Sid 4


Störst ökning i Gotlands län

Gotlands län övertar förstaplatsen på listan från Norrbottens län över antal upphandlingar per 100 000 invånare. Dalarnas län och Kalmar län gjorde den största klättringen på listan. De klev upp fyra placeringar från 12:e respektive 14:e plats till åttonde respektive tionde plats i årets barometer. Gävleborgs län och Värmlands län var de län som sjönk mest i listan, tre placeringar. I Gotlands län ökade antalet upphandlingar mest med 76 upphandlingar per 100 000 invånare. Total sett har 19 län en ökning i antalet upphandlingar per 100 000 invånare i årets barometer, medan antalet upphandlingar har minskat i två län. Ser vi till ökningen av antalet upphandlingar i absoluta tal ligger Västra Götalands län i topp med en ökning med 222 upphandlingar (från 2739 till 2961) följt av Skåne län med en ökning med 102 upphandlingar (från 2061 till 2163). Störst minskning i antalet upphandlingar i absoluta tal har Jämtlands län med en minskning på åtta upphandlingar (från 340 till 332).

Visma Commerce • Upphandlingsbarometern 2018 • Sid 5


Antal publicerade offentliga upphandlingar

Kartan visar antalet publicerade offentliga upphandlingar per 100 000 invånare i respektive län. Mörkare blå färg indikerar en bättre placering i årets barometer.

Visma Commerce • Upphandlingsbarometern 2018 • Sid 6


Andelen överprövade upphandlingar har minskat Andelen överprövade upphandlingar minskade i tolv län jämfört med föregående års upphandlingsbarometer, och ökade i åtta. Värmlands län, där andelen överprövade upphandlingar minskade från 4,4 procent till 3,8 procent, toppar rankningslistan. Blekinge län, som toppade förra året, har fallit tillbaka till en nionde plats i rankingen. Största försämringen när det gäller placering står dock Dalarnas län för som fallit elva placeringar. Den största förbättringen när det gäller placering står Örebro län för som klättrat 14 placeringar. Örebro län står också för den största minskningen av andelen överprövade upphandlingar från 6,6 procent till 4,3 procent, vilket motsvarar en minskning med 35 procent. Blekinge län såg tvärtom den största ökningen, från 3,7 till 4,9 procent, vilket motsvarar en ökning med 32 procent. På nationell nivå har andelen överprövade upphandlingar minskat från 6,3 procent 2016 till 5,0 procent 2017.

Kommentar:

Glädjande ser vi en fortsatt minskning av andelen överprövade upphandlingar i landet. Precis som i förra årets barometer ser vi i en minskning i andelen överprövade upphandlingar i majoriteten av länen. Fem av länen - Skåne, Södermanland, Stockholm, Västmanland och Östergötland - minskar för andra året i rad. Ett möjligt skäl till minskningen kan vara en ökad dialog mellan myndigheter och presumtiva leverantörer före upphandlingar. Det minskade antalet företag som deltar i upphandlingar är också en trolig bidragande faktor till att färre upphandlingar överprövas.

- Anders Nyberg, Product Manager för Visma Opic

Visma Commerce • Upphandlingsbarometern 2018 • Sid 7


Andel överprövade upphandlingar

Kartan visar andelen överprövade upphandlingar i respektive län. Mörkare blå färg indikerar en bättre placering i årets barometer.

Visma Commerce • Upphandlingsbarometern 2018 • Sid 8


Flest anbudsgivare per upphandling i Örebro

Örebro län går från en trettonde plats, och i genomsnitt 3,8 anbudsgivare per upphandling till att toppa rankningslistan över antal anbudsgivare per upphandling, med 5,2 anbudsgivare per upphandling (en ökning med 37 procent från föregående år), hela 0,6 anbudsgivare före tvåan Uppsala län. Gotland, som förra året stod för den största minskningen, står i år, tillsammans med Blekinge län, för den näst största ökningen (0,7 anbudsgivare). Stockholms län, som toppade förra årets ranking, har fallit ned till en femte plats då antalet anbudsgivare sjunkit från 4,7 till 4,3. Det största tappet i rankingen står Västernorrlands län för som faller från tredje till 14:e plats då de minskar med 0,6 anbudsgivare (från 4,5 till 3,9 anbudsgivare) i genomsnitt. Sist i rankingen kommer Västerbottens län som endast har 3,5 anbudsgivare i genomsnitt. Totalt sett ökade antalet anbudsgivare i nio län och minskade i elva. Av storstadslänen minskar Stockholms län för andra året i rad, från 4,7 till 4,3, Skåne län minskar från 4,6 till 4,0 anbudsgivare, medan Västra Götalands län ligger kvar på 4,5 anbudsgivare. Det genomsnittliga antalet anbudsgivare på nationell nivå var 4,0, vilket innebar en minskning med 0,3 mot föregående år.

Kommentar:

Vi ser under 2017 en fortsatt minskning av antalet anbudsgivare som deltar i offentliga upphandlingar. I elva av tjugoett län har siffran sjunkit. Ett troligt skäl till att vi under de senare åren sett en minskning i konkurrensen är den högkonjunktur som alltjämt råder. Dessutom har andelen ramavtalsupphandlingar, där antalet anbudsgivare i genomsnitt är högre, minskat ett par procentenheter under 2017. Ett tydligt tecken på den försämrade konkurrensen är att andelen upphandlingar med endast en anbudsgivare har ökat från 16 till 19 procent under 2017. - Anders Nyberg, Product Manager för Visma Opic

Visma Commerce • Upphandlingsbarometern 2018 • Sid 9


Antal anbudsgivare per län

Kartan visar genomsnittliga antalet anbudsgivare i respektive län. Mörkare blå färg indikerar en bättre placering i årets barometer.

Visma Commerce • Upphandlingsbarometern 2018 • Sid 10


Fakta om Vismas Upphandlingsbarometer Vismas Upphandlingsbarometer rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Statistiken kommer från Visma Opic, som är landets mest kompletta, sökbara databas för upphandlingar. Den redovisade statistiken omfattar samtliga offentliga upphandlingar som publicerades i Sverige under 2017* och sammanfattas i den bifogade bilagan. Vismas Upphandlingsbarometer publiceras årligen.

Fakta om offentliga upphandlingar Allt som inhandlas till offentlig sektor, från pennor till byggande av nya bostäder, ska upphandlas. Syftet med offentlig upphandling är att använda skattepengar effektivt och motverka korruption samtidigt som alla företag i Sverige får samma villkor att tävla om samhällets inköp. Offentliga upphandlingar regleras av lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och Lagen om upphandling av koncessioner. Alla pågående offentliga upphandlingar uppdelade per län och bransch finns tillgängliga i Vismas verktyg för bevakning av upphandlingar. *) Rankingen exkluderar upphandlingar som inte har en leveransort som specificerats på kommunnivå eller länsnivå dvs. upphandlingar som enbart har leveransort “Sverige” är inte med i underlaget.

opic.com/upphandlingsbarometer

Visma Commerce • Upphandlingsbarometern 2018 • Sid 11


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.