Page 1

VISMAgazine En kundtidning från Visma

Robert Scoble: Superbloggaren pekar mot molnet Visma sätter fart på upphandlingarna Jeff Jarvis: Se möjligheterna i molnet

NYA TJÄNSTER FRÅN

Visma i

MOLNET

2012


4 6

Molnet. Många talar om det och många letar efter nya, flexibla lösningar. Det handlar inte om väder utan om morgondagens tekniska möjligheter. Visma har en am-

16

bitiös plan. Vi kallar den Visma.net och du kan läsa om den i detta nummer av Vismagazine. Det är ett samlat molnbaserat koncept som ger dig tillgång till ett brett utbud av Vismas nätbaserade tjänster. Samtidigt öppnar sig nya möjligheter för dig och ditt företag att använda tekniken och tjänsteutbudet. Visma.net är inte bara ett nytt sätt att koppla upp sig mot morgondagen – redan idag – det är också ett skalbart och kostnadseffektivt sätt att utnyttja en unik kombination av tjänster anpassade till just ditt företags behov. Med Visma.net öppnar vi oss ännu mer för dig. Behov och lösningar är på väg att finna en ny balans. Det är en utveckling som för oss framåt. För oss på Visma handlar det bland annat om att erbjuda valfrihet och bra automatiserade lösningar, som till exempel efaktura, så att det blir enklare att fokusera på företagets kärnverksamhet samtidigt som ekonomi och likviditet följs upp. Det är en sådan morgondag vi vill ha. Med utsikt till en ljusare och mer sömlös morgondag, bjuder vi in dig på en resa. Tillsammans med superbloggaren Robert Scoble och mediegurun Jeff Jarvis lyfter vi blicken mot horisonten. När de talar, lyssnar en hel värld. Toppledare, politiker, debattörer och teknologer vänder sig till sådana som Scoble och Jarvis. Budskapet är enkelt och tydligt. Morgondagen är här. Molnet öppnar nya horisonter. Trevlig läsning!

Aase Settevik Kommunikationsdirektör

Innehåll 3 Visma får fart på anbuden 4 Jeff Jarvis Molnet är här – med alla möjligheter 6 Øystein Moan Upptäck Visma.net – ett nytt koncept 8 Robert Scoble Möt superbloggaren som pekar mot molnet

13 Prezi Nytt sätt att berätta 14 Ciceron Assistent Skapar effektivare möten 15 Vansbro Årets bästa skola 16 Nytt på nätet Fullvärdigt ekonomisystem uthyres

10 Ripasso Energy En aktiv solskenshistoria

18 LensOn När behovet växer

12 Agda Störst på löneområdet

19 Notiser

Allt redaktionellt material producerat för Vismagazines räkning lagras elektroniskt och kan komma att publiceras på Vismas webbplatser eller i annan digital kommunikation utan att särskilt meddelande lämnas eller särskild överenskommelse görs angående sådan publicering. Externa medarbetare måste meddela eventuella förbehåll mot detta. I princip publiceras inte material med förbehåll mot elektronisk publicering.

UTGIVARE Visma i Sverige • 0771 44 22 00 • visma.se • E-POST red@vismagazine.se • REDAKTIONELL PRODUKTION Redaktionsbyrån Texta • PROJEKTLEDARE Peter Carlsson, Texta • GRAFISK FORM Torbjörn Lagerwall • FRILANSMEDARBETARE I DETTA NUMMER Jacob Härnqvist • Gunilla Johnsson Wennerberg • TRYCK Löwex Trycksaker • UPPLAGA 25 000

2

VISMAgazine

www.visma.se


Lösningen som håller bollarna i luften: Visma får fart på

offentliga upphandlingar Bra systemlösningar ökar öppenheten i upphandlingsprocessen. Samtidigt ökar kvaliteten och effektiviteten, för både upphandlaren och leverantören, med digitala processer. Med Visma TendSign är det enkelt att genomföra upphandlingsprocesser enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Visma TendSign • Komplett nätbaserat verktyg för offentliga upphandling. • Automatiserar uppföljningen av anbud och upphandling. • Täcker hela processen, från upprättandet av förfrågningsunderlag, mottagandet och registrering av anbud, till mottagandet av upphandlingsbeslut. • Stöder alla nationella och internationella direktiv. • Erbjuder digital samverkan med utvärderingar, miniupphandlingar och omförhandlingar. • Leverantörer får översikt över processen eftersom all kommunikation sker i Visma TendSign. • Ger möjlighet att efterpröva alla led i upphandlingsprocessen, vilket ökar transparensen.

Enligt Daniel de Sousa är det viktigt med lösningar för anbud och upphandling som täcker hela processen, och där de inblandade parterna kan samverka digitalt, även om det bara handlar om inköp av apelsiner.

– Vismas avsikt med Visma TendSign är att synliggöra offentliga upphandlingar och att göra det hela enklare för både inköpare och leverantör att agera i upphandlingsprocessen. Det är precis detta våra lösningar bidrar med, och med större transparens blir det också enklare att följa lagen, säger Daniel de Sousa, som leder Vismas satsning på lösningar relaterade till upphandling och konkurrensutsättning. – Upphandlingar som inte utannonseras korrekt, eller fel i anbudsprocessen behöver inte nödvändigtvis handla om oegentligheter. Det kan bero på bristande kompetens eller behov av bättre lösningar. Med goda lösningar på plats skapar man elektronisk spårbarhet för all information. Dessutom ställs samtliga leverantörer inför samma villkor i processen. På så sätt blir det enklare att skapa öppenhet. Insynen i den offentliga upphandlingsprocessen blir därför mycket bättre med elektroniska upphandlingssystem. Med TendSign från Visma finns alla lagmässiga och egendefinierade steg samlade genom hela processen. – Genom att ge alla berörda parter tillgång till information om vilka upphandlingar som läggs ut, synliggörs i praktiken även vilka

offentliga upphandlingar som inte läggs ut. Generellt sett har vi nog varit lite naiva i förhållande till möjlig korruption. Men den senaste tiden har vi sett en rad större avslöjanden där man inte utlyst en upphandling eller där upphandlingen inte gått rätt till enligt lagen. Det synliggör behovet av bra lösningar.

Enklare upphandlingar En av utmaningarna är att utannonsering av mindre upphandlingar kan ses som tidskrävande och krångligt. Det har fått Visma att utveckla ett system som gör det enklare att skapa mindre anbudsförfaranden. – Med Visma TendSign är det nu betydligt enklare att genomföra mindre upphandlingar, med en hög grad av digital och automatiserad uppföljning genom hela processen. På så vis är det tidsbesparande och effektivt att genomföra även de mindre upphandlingarna. I Visma TendSign görs tidsplaneringen tidigt i processen och om upphandlingen ligger över det angivna tröskelvärdet får man förslag på en process med tidsfrister för den aktuella upphandlingen. Visma har dessutom flera konsulter som bistår stat, kommun och landsting med att införa elektroniska upphandlingssystem.

Ny förening för leverantörer till offentlig sektor Med utgångspunkt i Vismas ställning inom offentlig upphandling leder företaget etableringen av FSOL, Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer. Bakom Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer står som namnet säger företag som säljer till stat, kommun, landsting och offentlig-

ägda bolag. Syftet är att bistå vid uppföljningen av anbudsprocesserna. – Vi vill påverka branschens sätt att agera och arbeta för upprättandet av etiska riktlinjer för våra medlemmar. Det är avgörande att marknaden fungerar bra, säger Daniel de Sousa, som leder branschorganisationen FSOL. Ett annat prioriterat område är

att bidra till att fler upphandlingar utannonseras och att processerna blir enklare. Det kommer mindre företag att kunna utnyttja eftersom det då blir enklare att leverera varor och tjänster till offentliga verksamheter. – Tillsammans har vi bred erfarenhet av allt inom offentlig upphandling. Vi utgör därmed en värdefull kunskapsbank, avslutar Daniel de Sousa.

VISMAgazine

3


Se upp MOLNET ÄR HÄR – Utforska möjligheterna – Det finns fortfarande verksamheter som är offline. Och alla måste ju inte ha en nätbutik, men det är viktigt att förstå de digitala möjligheterna. Idag berörs allt av nätet. Det ger nya och spännande möjligheter. Och många av dem finns i molnet. Jeff Jarvis är en av vår tids allra mest respekterade medievetare och teknologer. När han pratar lyssnar en hel värld av redaktörer, journalister och mediefolk. Det gör även toppolitiker och näringslivstoppar. Detsamma gör i stort sett alla av betydelse inom teknik. Är du intresserad av att utnyttja nya digitala, sociala och mobila möjligheterna så är Jeff Jarvis mannen du ska prata med – och lyssna på. Vismagazine träffade

– Se opp, skyen er her, sier Jeff Jarvis

4

VISMAgazine

Jeff för en intervju. Det vill säga, under det att intervjun pågick stod det en hel hord människor bakom oss som gärna ville lyssna – så helt på tu man hand var vi inte. Men detta är inget onormalt för Jeff.

Utnyttja möjligheterna I MOLNET

Bevarande av gamla modeller är ingen bra strategi för framtiden. Inte för någon. – Mediebranschen har slitit med att anpassa sig till den digitala verkligheten de senaste 15 åren. Det behöver inte alla andra företag slita med – Att inte gå under se hellre på hur medieföretagen har lyckats och – Genom att utnyttja nätet och sociala medier misslyckats, och utforska egna möjligheter. Månkan företag idag möta sina kunder mer exakt – ga av dem finns i molnet, påpekar Jarvis. där de befinner sig och när – Nätet förändras hela “De företag som undviker tiden. Liksom vi gör som de är intresserade av att teknik och digitalisering föra en dialog. Internet kommänniskor. Genom att anmer inte att ta över våra liv, så passa oss efter möjligheterkommer att gå under” som vissa fruktar; det verkar na kan vi utnyttja potentialen. bara så just nu, eftersom vi försöker förstå de nya Samtidigt kommer det hela tiden nya och spänmöjligheterna. Ett som är säkert är dock att de verk- nande teknologier och system. samheter som undviker teknik och digitalisering Jarvis ser på nätets kommer att gå under. möjligheter som en Jeff Jarvis har många bollar i luften. Och det uppsättning nya verkmesta kretsar kring digitala, sociala och mobila möjtyg som låter oss göra ligheter. Som en av världens mest erkända mediedet vi önskar göra på professorer har han många åhörare, både i verkliga ett effektivt och bra livet och genom sociala och digitala kanaler. Med sätt – där vi befinner hela 1,2 miljoner följare bara på det sociala nätveross – oberoende av ket Google+, som lanserades sommaren 2011, vilken enhet eller framträder han som en av de mäktigaste inom maskin vi jobbar på. sitt område. Han menar att företagen har mycket Det är en verklighet att lära av mediernas “konvergensspagat”. med tillgång till infor-


Jeff Jarvis • Världskänd amerikansk författare, bloggare och medieprofessor • Har arbetat som redaktör och TV-presentatör

mation, i stort sett överallt och hela tiden. Och fördelarna är många.

LÖSNINGEN ÄR ATT BLI SOCIAL OCH DIGITAL

Det är enklare att driva handel och samarbeta om arbetsprocesser med nätbaserade lösningar. MolneT är företagens stora möjlighet Det handlar om att tänka nytt, menar Jeff Jarvis. – Det handlar inte bara om att utnyttja nätet och – Alla företag är sociala, men ofta vet de inte om de digitala möjligheterna idag. Frågan är om du det själva. Det är den nya verkligheten. Se på låter arbetsprocesserna styras av nätets digi- Facebook, som tror på delning mellan individer, tala möjligheter. Det är den enda möjligheten men även anser att företag måste bli mer sociföretag har, och därför bör många utnyttja ala. De tror inte att de ändrar människors natur, m o l n t j ä n s t e r. utan fångar bara upp den “Frågan är om du låter arbetDet minskar koredan inneboende viljan sprocesserna styras av nätets stnaderna, ökar och lusten. På samma sätt digitala möjligheter” flexibiliteten och måste företag idag tänka gör det enklare att driva företagsprocesserna nytt och utnyttja nätets lösningar. Möjligheterna på ett mer framtidsinriktat sätt. Frågan du bör finns där och fördelarna är stora. ställa är: Hur mycket bättre kan vi driva proNÄTTÅTKOMST ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET cesserna och öppnas Enligt Jeff Jarvis är det en mänsklig rättighet att en ny inkomstpoha tillgång till Internet. Han jämför det med yttential om vi ändrar trandefriheten. Med sociala medier har vi som det sätt på vilket vi enskilda individer vant oss vid att dela och interdriver verksamheten agera på ett helt nytt sätt. Han menar därför att idag? Svaret bjuder det bara är en tidsfråga innan företag gör detsampå möjligheter, mema, både internt och externt, eftersom de sociala, nar Jeff Jarvis, eftdigitala och mobila trenderna gör det möjligt att ersom molnet ger driva handel på ett mer dynamiskt, effektivt och oss sociala, digitala Branson har tenkt nytt, sier Jarvis spännande sätt. För de flesta är lösningen att utoch företagsmässiga nyttja möjligheterna i molnet. fördelar.

• Känd för sin blogg BuzzMachine • Har över 1 miljon följare på Google+ • Grundare av Entertainment Weekly • Författare till flera böcker, bl.a. What would Google do? (2009) och Public Parts (2011)

– Utnytt mulighetene på nett, sier Jarvis

VISMAgazine

5


MANGLER TEKST

Vismas mest framtidsinriktade lansering:

Visma.net – en komplett FÖRETAGSLÖSNING PÅ NÄTET Kombinationen av lång erfarenhet, gedigen fackkunskap och ny teknologi har resulterat i nästa generations verksamhetsstyrning redan idag. Visma lanserar Visma.net, företagets mest omfattande satsning på SaaS, programvara levererad som en tjänst via nätet.

– Visma.net är nästa generations företagssysHan har följt utvecklingen inom SaaS noga, tem, helt nätbaserat och helt utan lokal instal- sett populariteten öka och mobiliserat krafterlation för kunden. Koncernchefen för Visma, na inom Visma i tid för att företaget nu ska ta Øystein Moan, är uppenbart stolt å företagets ledningen i utvecklingen av företagsprogramoch de anställdas vägnar. varor för avancerade användare “Visma.net ska spela Stolt över att vara först på nätet. en central roll i ekosysute på den nordeurope– Vi har alltid varit kända som temet av nätbaserad iska marknaden med en en solid och ansvarsfull leverannätbaserad ekonomilösföretagsfunktionalitet” tör av system med bra design ning som tillfredsställer och god användarvänlighet, men behoven hos avancerade användare. Det nya vi har inte ansetts vara någon ledare avseende SaaS-flaggskeppet ligger funktionalitets- och teknik. Visma.net kommer att bidra till att inprestandamässigt på samma nivå som lokalt trycket av oss ändras till att även vara en innoinstallerade system. vativ teknikleverantör inom våra områden.

Mer innovativ image – Detta är den viktigaste lanseringen Visma har gjort de senaste åren. Det är ett komplett företagssystem, mycket skalbart och med den hastighet och de funktioner som professionella användare på olika ekonomiposter och revisionsbyråer behöver, säger Øystein Moan.

6

VISMAgazine

– Det finns en rad nätbaserade lösningar för de flesta företagsprocesser från många olika leverantörer, men vi har saknat den avancerade ekonomilösning som kan utgöra kärnan som samlar alla dessa. Visma.net ska vara navet och kommer att spela en central roll i detta ekosystem av nätbaserad företagsfunktionalitet, säger Moan.

Nya outsourcingmodeller

Han menar att SaaS även bidrar till att förenkla samarbetet mellan handelspartners. Med en avancerad företagslösning på nätet blir det lättare för leverantörer och kunder att ge varandra tillgång till delar av systemet för att Ett komplett ekosystem utväxla data och funkMålet är att Visma.net ska bli den “Framväxten av nya model- tionalitet. Företag som ledande lösningen i Nordeuropa ler för delvis outsourcing har valt att lägga ut ekosom binder samman alla de övri- kommer att öka i takt med nomi- och lönefunktioga lösningar kunderna använder ner på en revisionsbyrå utbredningen av SaaS” i sina processer för bland annat som använder en SaaSbokföring, lön, personal, inköp och försäljning. lösning kommer att få större möjligheter att


Vad är SaaS? • Förkortning för Software as a Service • Betyder på svenska: programvara levererad som en tjänst, tillgänglig via internet • Istället för att installera programvara och maskinvara i ett eget lokalt nätverk loggar användaren in sig på tjänster som ligger på externa servrar • Programvara och server drivs och underhålls av leverantören genom hela kundrelationen • Man kan betala månadsvis, baserat på funktionalitetsbehov och antal användare

Varför välja SaaS?

Visma.net är Øystein

• Kostnadsreduktioner: Du betalar för det du använder just nu och slipper investeringar idag för eventuella framtida behov

Moans viktigaste lansering på många år

följa sina egna data samt att delta i enskilda uppgifter eller processer. Øystein Moan tror att framväxten av nya modeller, med delvis outsourcing och annorlunda uppdragsfördelning mellan revisionsbyråerna och deras kunder kommer att öka i takt med utbredningen av SaaS.

Övergången till SaaS Under de kommande åren ska Visma.net enligt koncernchefen vara övergången till SaaS för alla som önskar ett nätbaserat alternativ till sitt lokalt installerade system. – Idag levererar Visma närmare 20 olika lokalt installerade ekonomisystem till sina kunder. Vi kommer definitivt inte att utveckla motsvarande mängd SaaS-lösningar. Det är den lösning vi lanserar nu som vi kommer att bygga vidare på framöver, och för många av våra kunder kommer Visma.net att vara framtiden, säger han. Den tekniska utvecklingen går snabbt

när det gäller företagsprogramvara och nyheterna kommer att finnas i SaaS. Om fem år tror Øystein Moan det sker lite nytt i de Windows-baserade systemen, även om de fortsatt kommer att användas aktivt och kan tillfredsställa befintliga kunders behov i många år till. Eftersom Visma.net utvecklats helt från grunden med avsikten att vara så lite bundet till något specifikt programmeringsspråk som möjligt tror Vismachefen att lösningen kommer att ligga i täten tekniskt även om tio år. – Detta kommer att vara vår viktigaste lösning under mycket lång tid.

• Låga investeringskostnader i infrastrukturen: Kräver varken server eller licenser • Ingen väntetid: Du kan registrera dig och börja använda önskade tjänster omedelbart • Skalbart: Lägg till eller ta bort användare och funktioner efter hand som behoven ändras • Enklare samarbete: Det blir lättare att dela data mellan egna funktioner, med handelspartners eller med en extern revisionsbyrå • Miljövänligt: Utnyttjar datakraften i stora datacenter och du sparar energi, plats och onödig maskinvara • Trygghet: Driften av systemet hanteras av proffs och lagringen av data sker i datahallar med en säkerhetsnivå som enskilda företag inte kan matcha

VISMAgazine

7


SUPERBLOGGAREN

Robert Scoble

peKAR MOT

MOLNET

Robert Scoble, eller Scobleizer som han också kallar sig, är både superkänd och superpopulär. I ett rasande tempo dyker han upp överallt, hela tiden. Han är på TV och i media, i hela världen. Det var självklart Scoble som avslöjade de nya superglasögonen från Google i våras, före alla andra, då han tog en bild av sig själv tillsammans med Googles grundare. Vill du veta mer om tekniktrenderna så är Robert mannen du ska tala med. – Självfallet är det mycket bättre att utnyttja programvara i form av nätbaserade lösningar inom ERP och CRM om du är ute efter att se framåt och utnyttja de nya fördelarna, eftersom det är mycket mer flexibelt och smidigt än vår traditionella organisation av IT- och arbetsprocesser.

rar i vardagen. Han är särskilt intresserad av hur nätbaserade lösningar bland molnen ändrar det mesta, och av förståelsen för hur teknik och programvara kan utnyttjas. – Orsakerna till att alla verksamheter, och alla användare, bör satsa på nätbaserade lösningar är enkla. Det viktigaste är ändå att du på detta Alla bör satsa på nätlösningar sätt kan fokusera på kärnverksamheten och När Robert Scoble delar med sig av sina be- kärnuppgifterna, istället för att lägga kompedömningar och rekommendationer så lyssnar tens, energi och fokus på att hålla servrar och hela världen. Förklaringen annan IT-utrustning uppda“Morgondagen är molnär enkel. Han har ett otroligt terade och igång. Det är en engagemang och en unik in- baserad och därför mycket verklighet som tillhör det försikt i teknik som utgör grun- mer flexibel och dynamisk.” flutna. Morgondagen är molnden för analyser och trendbaserad och därför mycket bedömningar. Allra mest intresserad är han av mer flexibel och dynamisk, påpekar Robert Scoble. sociala, digitala och mobila trender – och av hur Det unika med Robert själv är att han ser trendet påverkar det sätt vi jobbar på och interage- derna tidigt och analyserar dem utifrån sina in-

8

VISMAgazine

Robert Scoble • Amerikansk bloggare, teknologisk evangelist och författare • Känd för sin blogg Scobleizer • Jobbar för Rackspace • Var med om att utveckla nätsidan Building 43 som var en ny webbsida för content och social networking • Författare till boken Naked Conversations: How Blogs are Changing the Way Businesses Talk with Customers


sikter och sin erfarenhet. Eller som han beskrev det en av de gånger vi träffades: Det är som ett slagfält där de olika teknikerna utkämpar en strid – och för att behålla överblicken så har jag faktiskt ritat upp det hela på whiteboardtavlan.

verkar ovanpå varandra och som gör att utvecklingen inom användning av nätbaserade lösningar kommer att explodera framöver. Vinsterna är så stora att det helt enkelt bara kommer att ske, menar han. Det är egentligen bara en fråga om tid, en fråga om hur lång tid Ofta är säkerheten I MOLNET bättre varje enskild verksamhet behöver för att förstå – Några oroar sig för säkerheten i molnet. Det alla fördelarna. Det skapar både övergripande gör inte jag. Faktiskt inte alls, och orsaken är vinster och mer isolerade sådana i varje verkenkel. Nu finns det så många stora och globala samhets struktur, men även ut mot externa verksamheter som nästan uteslutande satsar parter som företaget arbetar med, bland annat på molnlösningar och nätbaserade tjänster när kunderna. Därför måste vi få upp ögonen för nya system ska implementemolnet, påpekar han, med ”Ser du inte möjligheras, och om säkerheten hade eller utan glasögon eller syn terna bland molnen är du av superkvalitet. varit ett problem hade detta inte varit möjligt. Säkerheten – Ser du inte möjligheterna blind. I alla fall nästan.” är faktiskt ofta bättre i moli molnet är du blind. I alla fall net, och det är viktigt att komma ihåg eftersom nästan, säger han, och håller fram sina två mobiler det inte nödvändigtvis är säkrare att ha sina data – för här ska det jongleras mycket på en gång. på slitna servrar i verksamhetens ägo. Eller tror du fortfarande att dina data därmed inte kan stjälas? Som alltid är Robert engagerad. Armarna involveras i argumentationen och fingrarna pekar på de viktigaste poängerna. För ett otränat eller ovant öga kan det se ut som en fäktningsmatch. Engagemanget slår ut i full blom.

SER DU INTE MÖJLIGHETERNA ÄR DU BLIND – Det viktigaste är ändå att se de många möjligheter som skapas där uppe i molnet, så som det skett under senare år, och så som det kommer att fortsätta ske. Efter hand som användningen av molntjänster ökar så ökar även det företagsmässiga användarvärdet. Resultatet är lägre och mer förutsägbara kostnader – och bättre innovation – eftersom fördelarna utnyttjas på rätt sätt. Enligt Scoble är det flera megatrender som

Avslöjade superglasögonen

Under en tid har Googles grundare, Sergey Brin, sysslat med ett topphemligt projekt med utveckling av nya superglasögon. Glasögonen är naturligtvis helt annorlunda än vad vi är vana vid, eftersom de oavbrutet visar upp information om personerna och föremålen i din omgivning. Det sker på insidan av glasen, utan att andra kan se att du förses med information om dem och det som sker omkring dig. Till exempel kan glasögonen hämta fram information från relevanta webbsidor och sociala medier. Robert upptäckte detta på en lanseringsfest i San Fransisco i våras, då Sergey Brin kom med ett par speciella glasögon och en påse på ryggen. Det krävs nämligen en enorm datakraft för att driva de nya glasögonen, med trådlös kommunikation från glasögonen, till påsen och därifrån ut på nätet. Det gör att projektet fortfarande har några utmaningar att lösa, men Robert Scoble var mannen som avslöjade det hela. För hela världen.

VISMAgazine

9


Ripasso Energy:

en effektiv

solskenshistoria När Ripasso Energy satsade på ett samarbete med Visma blev resultatet bättre ekonomisk rapportering och stora tidsbesparingar. – Och jag kan syssla mindre med ekonomiarbete och mer med det jag egentligen ska göra, säger vd Gunnar Larsson. Text: Jacob Härnqvist. Foto: Torbjörn Lagerwall.

Ett företag som växer ur kostymen möter många utmaningar. En av de viktigaste är att upprätthålla en effektiv ekonomistyrning, något som blev en fråga för Ripasso Energy under 2010. Från att ha varit tre anställda vid starten

10

VISMAgazine

2008 sysselsätter företaget idag ett trettiotal nödvändiggöra anställning av egen ekonomipersoner, konsulter inräknade. personal. – De första åren jobbade vi med en minSvaret visade sig bli ett helt annat. Nämlidre redovisningsbyrå som fungerade bra gen att outsourca hela ekonomihanteringen. under de förutsättningarna som gällde då. Efter att ha utvärderat ett antal aktörer på Men under 2010 började vi växa allt fortare, marknaden föll valet på Visma som kunde eroch då märkte vi att byrån hade för lite kapa- bjuda en helhetslösning bestående av både citet för att hantera oss. ekonomitjänster och system. MoSamtidigt var Gunnar torn i systemlösningen är affärs”Vi har gjort en klar i hög grad involverad i systemet Visma Business, som besparing samtidigt ekonomihanteringen, efhanterar både ekonomi, beslutssom vi fått en stor ef- stöd, logistik och kunder. tersom Ripasso Energy saknar ekonomichef. – Det vi gillade var att Visma har fektivisering.” – Det dåvarande ekoett etablerat sätt att arbeta med nomisystemet kunde heller inte fullt ut han- väldigt tydliga rutiner. Allt de gör är inriktat på tera den rapportering som jag och våra ut- maximal effektivitet. ländska ägare krävde. Det var ingen optimal Visma Business är en flexibel lösning, och situation, så vi bestämde oss för att hitta en för Ripasso var behovet av specialanpassning bättre lösning. minimalt. Det enda som behövde kompletteras var en kundunik modul för orderhantering som Effektivitet och tydliga rutiner gör att alla kostnader kan spåras till pågående Gunnar och hans kolleger började titta på projekt. Detta gör att kostnaderna kan rapporflera olika scenarion under hösten 2010. teras till styrelse och ägare enligt en kundspe– Vi funderade över om vi skulle fortsätta cifik rapportmall. som förut med en extern redovisningsbyrå, – Vi har krav på oss från våra utländska eller kanske plocka hem ekonomifunktionen ägare att hela tiden ha kontroll och rapporvilket bland annat skulle innebära att skaffa tera vad som händer ekonomiskt, även såett helt eget affärssystem. Det skulle också dant som inte hunnit in i bokföringen än. Det


UTMANING

• Hitta en ny lösning för ekonomifunktionen som kunde anpassas efter företagets tillväxt. Detta inkluderade både en ny bemanning med kompetens för att kunna tillgodose höga krav på redovisning, bokföring och rapportering samt en systemlösning som var lätt att använda och möjlighet att växa i. • Lösningen skulle samtidigt ge företagets VD avlastning. LÖSNING

• Outsourcing av ekonomifunktionen till Visma. RESULTAT

• Halverade kostnader för redovisnings- och lönetjänster.

fanns inte i Visma Business grundutförande, men var väldigt enkelt för Visma att lägga till så att det passade vårt behov.

Kan fokusera på rätt saker Uppdraget startade i april förra året. Istället för att Gunnar lägger tid på ekonomihanteringen kan han syssla med det han ska, att styra företaget operativt. – Och nu gör Visma hela jobbet åt oss. Vi ser aldrig de fysiska fakturorna längre, de går direkt till inskanning, vidare till oss för elektronisk attest och sedan till ekonomisystemet. Där hanteras också allt från rapportering och reseräkningar till löneutbetalningar. Resultatet är mindre ekonomihantering för Gunnar och bättre rapporter till styrelsen. – Det är mycket bättre så här. Innan hade vi en dedikerad person på redovisningsbyrån, men hos Visma har alla specialistkompetenser, vilket klart ökar effektiviteten. Dessutom finns alltid någon på plats som kan ge snabba svar, även om någon i personalstyrkan är sjuk. De är otroligt responsiva i allt de gör och löser alla frågeställningar snabbt. Det är smidigt och bekvämt att jobba med dem, helt enkelt. Att beslutet var ekonomiskt motiverat är också tydligt.

– Vi har många fler transaktioner nu än för ett år sedan, men vår kostnad för den här tjänsten är i det närmaste hälften av vad vi betalade för redovisning och bokföring förut. Så vi har gjort en klar besparing samtidigt som vi fått en stor effektivisering. Och på köpet får vi ett utmärkt beslutsstöd. Vi är väldigt nöjda.

• Effektivare hantering av processer och rutiner samt högre kvalitet på rapportering. • Mer tid till kärnverksamheten.

Ripasso Energy • Startades i Malmö 2008. • Tillverkar solkraftverk som bygger på koncentrerad termisk solenergi. Tekniken går ut på att en spegel samlar in och koncentrerar solljus, som driver en motor. Motorn driver sedan en generator som producerar el. • För ändamålet har Ripasso Eergy fått licens att utnyttja Kockums världsledande Stirlingteknologi till solkraftverkens motorer och generatorer.

VISMAgazine

11


Visma förvärvar programvaruföretaget Agda Lön AB och blir en av de största aktörerna även på löneområdet. Agda är ett av Sveriges äldsta företag inom HR och lön. 525 000 lönebesked produceras i deras lönesystem varje månad.

Störst − Det här förvärvet stärker Vismas position som leverantör av programvarulösningar på HR- och löneområdena, samtidigt som det ökar vår förmåga och konkurrenskraft när det gäller att erbjuda ännu mer unika tjänster till kunder i Sverige och andra marknader. Det är resultatet av att vi nu blir marknadsledare på löneområdet både på den svenska privatmarknaden och övriga marknader i Norden. Vismas system kommer nu att producera 2,3 miljoner lönebesked varje månad, säger Vismas koncernchef Øystein Moan.

Skånskt familjeföretag Agda Lön är ett familjeföretag med huvudkontor i Ängelholm samt kontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Piteå. Sedan starten 1978 har företaget vuxit så att det idag har 125 anställda. Årsomsättningen det senaste verksamhetsåret uppgick till drygt 120 miljoner kronor. Kunderna finns hos cirka 5 000 svenska företag och organisationer. − Vi tycker att det är mycket spännande att

bli en del av Visma, som är en ambitiös och snabbt växande koncern med många typer av företag i flera länder. Vi ser fram emot att kunna skapa ännu större värden både för våra och Vismas kunder, som nu får tillgång till ett ännu bredare utbud av produkter och tjänster. Det gör det ännu enklare för dem att välja lösningar som passar deras verksamhet, säger Elisabeth Widegren, vd för Agda Lön. − Vårt fokus kommer att ligga på att ytterligare stärka Vismas position inom områdena HR och löneadministration. Vismas nordiska ambitioner på de här områdena – i egenskap av samlad leverantör av programvara och tjänster – inspirerar Agdas ledning eftersom vi tror att denna strategi öppnar nya och spännande möjligheter både för kunderna och för Visma, säger Elisabeth Widegren.

Text: Lars Fredell.

på löneområdet marknader. Vismas mål är att växa ytterligare I Sverige och förvärvet av Agda är en del av den strategin. Visma har idag drygt 1 500 medarbetare I Sverige, vilket gör det till ett av landets största program- och tjänsteföretag. Samtidigt är koncernen störst i Norden på området. − Förvärvet av Agda bidrar inte minst till att stärka vår position inom outsourcing, eftersom det ytterligare öppnar för tillämpningen av den bästa lösningen för våra kunder när det gäller att erbjuda tjänster på HR- och löneområdet. Agda är ett stabilt och välpositionerat företag, som länge hört till de marknadsledande i Sverige. Deras kundunderlag i kombination med Vismas utbud av tjänster och lösningar passar väl in i Vismas internationella strategi på löneområdet, säger Øystein Moan. Fotnot: Företagsnamnet Agda har sitt ursprung från Allmän-

Stabil marknadsledare Uppköpet av Agda faller väl inom ramen för Vismas strategi att bli en stabil marknadsledare på HR- och löneområdet på befintliga och nya

naGruppen (nuvarande Almega) inom Svenskt Näringsliv och Danska Arbetsgivarföreningen.

Visma fortsätter växa inom redovisning och lön Visma Services köper Sundit Ekonomi AB och blir en ännu större tjänsteaktör på ekonomiområdet. Förvärvet stärker även Vismas position i viktiga geografiska regioner. Sundit Ekonomi har 28 anställda och bedriver precis som Visma Services outsourcingverksamhet inom redovisning och lön. Verksamheten är förlagd till Stockholm, Göteborg och Söderhamn. − Genom förvärvet stärker vi vår position inom outsourcing av redovisning och lön. Vi expanderar våra befintliga verksamheter i Stockholm och i Göteborg samtidigt som vi får tillgång

12

VISMAgazine

till ett nytt spännande driftställe i Söderhamn, säger Magnus Hedlund, vd för Visma Services. Efter affären med Visma kommer Sundit att fokusera på sin verksamhet som partner för affärssystemet Visma Business. − Vi kommer nu att kunna satsa fullt ut på systemsidan och arbeta för att befästa vår roll som Visma Softwares största partner, säger Hans Wirfelt, vd för Sundit.

Om Sundit Sundit AB är ett konsultbolag som tillhandahåller affärssystem, ekonomi-, löne- och it-tjänster. Företaget är Sveriges största återförsäljare av Visma Business med hög representation inom partihandeln och sjukvårdssektorn. Sundit grundades 1975 och har idag cirka 90 medarbetare.


Prezi – ett nytt sätT att berätta När presentationsverktyget Prezi lanserades 2009 gav det möjligheter att förmedla information på ett helt nytt sätt. Det gamla sättet att visa bild efter bild i en linjär presentation ifrågasätts. Prezi skapar i stället dynamik genom zoomningar in och ut i en oändlig arbetsyta.

detta, då har vi åstadkommit något stort, säger Peter Arvai, en av Prezis grundare.

Gratis att använda Prezi har seglat upp som ett alternativ till presentationsprogram som bygger på att visa bild efter bild, till exempel Powerpoint. Föreläsare och lärare hör till dem som flitigt använder verktyget, men Prezi används även till att visualisera information online av exempelvis nättidningar. Vem som helst kan utan kostnad registrera ett konto på prezi.com för att skapa, dela och visa presentationer på webben. Det går även att ladda ner presentationer och visa dem offline. Med ett betalkonto får du tillgång till extra funktioner som möjligheten att skapa privata presentationer eller att arbeta med din Prezi offline.

Prezi • Ägare: Grundarna (Peter Arvai, Peter Halacsy och Adam Somlai-Fischer), Sunstone capital och TED Conferences. • Antal anställda: Omkring 50 personer. • Kontor: I Budapest och i San Francisco. • Internet: www.prezi.com

Prezi är ett webbaserat verktyg för att skapa visuella presentationer. Det är kostnadsfritt online.

Text: Filip Lendahls.

Nu är det ett par år sedan den första versionen av Prezi släpptes och det har skapats miljontals presentationer i det webbaserade verktyget. Men det finns förstås fortfarande många som inte stiftat bekantskap med Prezi ännu.

Så funkar det Förenklat fungerar det så här. Tänk dig en stor målarduk som du först fyller med text, bilder, videofilmer och annan data du vill föra fram i din presentation. Du kan sedan gruppera informationen, förstora upp viktiga delar och dra ner storleken på mindre viktiga element. Med några enkla klick bestämmer du i vilken ordning du vill navigera mellan delarna i din berättelse. Sedan zoomar och panorerar du dig fram över arbetsytan längs den väg du har stakat ut. – Vi ville skapa en plattform för utbyte av idéer och göra den mer intressant än det som redan finns. Det finns en enorm kraft i människor som utbyter tankar och kan vi bidra med en teknik som underlättar för fler att göra just

Småföretagare tar jobbet med sig på semestern Det blir lätt att få kontakt med landets småföretagare i sommar. Sex av tio läser nämligen sin e-post även när de har semester. Det visar en färsk enkät från Visma. Enkäten besvarades av drygt 1 600 småföretagare runt om i landet. 61,7 procent uppgav att de läser jobbmejl på semestern, medan bara 29,8 procent svarade att de inte gör det. – Det positiva får väl sägas vara att nästan en av tio (8,5 procent) valde det tredje svarsalternativet,

att de ”ska försöka låta bli i år”. Även företagare behöver ju kunna känna att de kopplar bort jobbet när de ska hämta nya krafter, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs och själv småföretagare på den tid då e-posten inte var uppfunnen. Över huvud taget är det dåligt ställt med småföretagarnas

semestervila. En undersökning från Företagarförbundet visade att tre av tio bara skulle få en veckas ledighet förra sommaren. Färre än två av tio räknade med att komma upp i de lagstadgade fyra veckornas semester.

VISMAgazine

13


Assistenten som skapar

effektivare

möten Nu är Helsingborgs stad på väg att förverkliga sin vision om papperslösa möten och digitala sammanträden. Lösningen heter Ciceron Assistent. Text: Jacob Härnqvist. Foto: Anita Göransson (stadsbild).

Det papperslösa kontoret har va- timmars kopieringsarbete för ett rit ett hägrande mål i många år. enda sammanträde. Och även om total papperslös– Det blir mycket pengar om het kanske inte blir verklighet på man betänker att vi har tio samännu ett tag, finns lösningar som manträden om året bara i min leder i rätt riktning. Något som nämnd, och att vi sedan är tolv Helsingborg stad tog fasta på un- ytterligare nämnder. Men det der förra året. handlar också om osäker hante– Förra sommaren fick jag i ring. Det kan lätt bli fel när man uppdrag av kommunstyrelsen att hanterar så mycket papper mahitta en lösning på hur vi kunde nuellt. Risken finns att ett papper minska den fysiska pappers- hamnar i fel pärm. hanteringen inom samtliga våra nämnder och utskott. Bakgrun- Visma hade lösningen den är att Helsingborg lägger ner För att få ner pappershanteringnästan tre miljoner kronor årligen en började Ingrid Lindell att unbara på att ta fram tryckta hand- dersöka vilja lösningar som fanns lingar. Till detta kommer en stor på marknaden. Ett viktigt kriterium var att systemet mängd kopiering skulle gå att integreoch manuell hantera med kommunens ring, särskilt under befintliga dokumentberedskapsfasen och ärendehanteföre våra sammanringssystem, Diabas. träden, säger Ing– Annars skulle rerid Lindell, stadssultatet bli en mängd sekreterare på dubbelarbete, med Helsingborg stad. risken att använEnligt Ingrid darna fick handlingar handlar det om Ingrid Lindell. och dokument som ungefär trettio

14

VISMAgazine

tillhörde tidigare versioner. Den möjligheten ville vi utesluta helt. Med den här kravprofilen i bakhuvudet fördes diskussioner med en utvald systemleverantör om hur lösningen skulle kunna konstrueras. – Visma Sirius var med på mötena tillsammans med den andra leverantören, men slutsatsen blev att det inte skulle fungera i den konstellationen. Skälet var att vi skulle behöva en brygga mellan vårt system och leverantörens system. Vi valde bort det alternativet eftersom beredningsfasen kunde bli svår att lösa, med sina stora krav på behörighetshantering. Samtidigt fick Ingrid information om att Visma höll på att utveckla en produkt som kunde vara precis vad som behövdes. Exakt hur Vismas förslag skulle se ut var hemligt än så länge, men Ingrids intresse väcktes. – Och kort därefter frågade Visma om vi ville vara med i det slutliga utvecklingsarbetet av det som skulle bli Ciceron Assistent. Vi tackade ja.

Stora besparingar – även på miljösidan Den slutliga utvecklingsfasen av Ciceron Assistent påbörjades i slutet av förra året, och alltså med Helsingborg stad som testpilot. – Och nu ska vi ha våra första sammanträden där vi använder lösningen. I maj kommer kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att använda Ciceron Assistent. Och samtliga nämnder kommer att vara igång under hösten. Ingrid är övertygad om att både beredningsarbete och sam-

Helsingborg stad • Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun med drygt 130 000 invånare. • Till ytan är kommunen Sveriges 218:e största.


Ciceron Assistent

– plattformsoberoende webbapplikation baserad på HTML5

Vansbro:

årets bästa skola

• Ciceron Assistent presenterar för användaren all information som finns kopplat till ett möte.

för unga företagare

• Inför ett möte finns det möjlighet till en komplex beredningsprocess där olika mottagare kan få tillgång till olika handlingar (eller versioner av handlingar) vid olika tillfällen. När användaren får tillgång till ett möte visas det i en lista med samtliga planerade möten som hon är kallad till. Varje möte innehåller ett antal mötespunkter som i sin tur består av handlingar. Handlingarna öppnas direkt i applikationen för läsning men användaren har även möjlighet att göra kommentarer som består av både text och grafik. Användaren kan även lägga kommentarer på högre nivå, till exempel på mötespunkten, och dessa kan delas med andra användare för att främja samarbete. När ett mötesprotokoll är fastställt distribueras det till applikationen.  • Möjlighet att komplettera med en politikerfunktion samt en prenumerationstjänst. • Politikerfunktionen synliggör alla aktuella politiker i organisationen och presenterar dem per nämnd och parti. Denna funktion kan användas till att skapa kommentarsgrupper och till att skicka meddelanden mellan politiker för att ytterligare främja samarbete. Den sista funktionen möjliggör för användaren att skapa prenumerationer av information som organisationen distribuerar offentligt. Denna funktion gör det enkelt för användaren att hålla sig uppdaterad om de sakfrågor hon brinner för.

manträden nu kommer att bli enklare. – Vi skapar dokumenten i vårt befintliga dokument- och ärendehanteringssystem, varpå vi distribuerar och pekar ut de handlingar och mottagare som hör till de olika sammanträdena. Distributionen kan dessutom ske med automatik, vilket sparar tid. På köpet får alla hela tiden tillgång till den senaste versionen av varje dokument. Och att alla användare kan dra nytta av lösningen vet vi. Tekniken är ju helt oberoende av plattform och fungerar både på PC, Mac, iPad och samtliga smartphones. Och den stora fördelen på sikt är förstås stora kostnadsbesparingar. – Ja, vi kommer att spara massor med tid och pengar på att slippa kopiera den där enorma mängden papper. Det blir mycket mindre att bära också, vilket är en fördel. Och självklart blir även miljöbelastningen mindre.

UTMANING

• Att minska det kostsamma och tidskrävande pappersarbete som krävdes under kommunens beredningsfaser och sammanträden. • Lösningen skulle samtidigt ge företagets VD avlastning. LÖSNING

• Implementering av Ciceron Assistent, som ger överblick över verksamhetens möten och den information som är kopplad till dem. RESULTAT

• Stora tids- och kostnadsbesparingar. • Minimerad risk för felaktig information i egenskap av inaktuella dokumentversioner. • Minskad miljöpåverkan.

Vansbro Utbildningscenter var bäst på att jobba med entreprenörskap för eleverna det gångna läsåret. Därför fick skolan Vismas pris till Årets UF-skola när SM i Ung Företagsamhet avgjordes på Stockholmsmässan i mitten av maj. Priset delades ut av Anette Citron, som är områdesansvarig för skolor och utbildningsföretag hos Visma Spcs. Så här skrev juryn i sin motivering: ”För att eleverna ska få värdefulla erfarenheter av att starta och driva ett eget företag krävs ett väl förankrat arbetssätt som sätter entreprenörskap i centrum och på ett föredömligt sätt kopplar samman elevernas företagande med det lokala näringslivet. Det står klart att skolans lärare tillsammans med skolledningen arbetar med dessa delar på ett engagerat sätt. Att skolan erbjuder alla elever samma möjligheter och dessutom internationaliserar UFkonceptet via Enterprise without Borders ger skolan en särställning. Det framstår i både detaljer och helhet att den vinnande skolans arbete med Ung Företagsamhet får positiva effekter för regionens utveckling och elevernas framtid.”

Unga företagare skapar jobb Nästan var fjärde gymnasieelev av de drygt 200 000 som sedan starten 1980 deltagit i UF-verksamhet har startat eget företag i vuxen ålder. I snitt anställer dessa företagare fyra personer, vilket gör att de har bidragit till cirka 200 000 nya arbetstillfällen. − Men allra viktigast är ändå att alla som deltar i verksamheten får en möjlighet att prova att utveckla sina entreprenöriella förmågor.

Det är inte bara utvecklande för dem som tänker bli företagare, utan i lika hög grad för dem som väljer att utbilda sig och söka jobb. Den som tränat upp sitt entreprenörskap är mer anställningsbar helt enkelt, säger Anette Citron på Visma Spcs.

Stort engagemang Visma Spcs är den ledande leverantören av ekonomiprogram både till landets småföretagare och till landets skolor. Eleverna vid sju av tio skolor som deltog i Ung

Företagsamhet läsåret 2011–2012 använde program från Visma för att fakturera, bokföra och göra webbsidor. Dessutom finns programmen i undervisningen på åtta av tio högskolor och universitet. Vismas pris till Årets UFskola delades i år ut för fjärde gången. De tre tidigare åren har priset gått till Sven Eriksonsgymnasiet i Borås, Staffangymnasiet i Söderhamn och Malmö Borgarskola.

VISMAgazine

15


Nytt på nätet:

NU KAN DU HYRA ETT FULLVÄRDIGT

Ekonomisystem

Nätbaserade ekonomilösningar till månadspris är inte längre bara för småföretag som ska lösa enkla uppgifter. Visma.net är Vismas största satsning på programvara levererad som en tjänst via nätet. Nu får även större företag med avancerade behov möjligheten att välja SaaS. – Detta är inte bara en ny lösning från Visma. Det är ett helt nytt sätt att sälja och leverera programvara. Det faktum att ekonomisystemet inte längre är en produkt, utan en tjänst, förändrar väldigt mycket. Både för kunden och för Visma – och för förhållandet oss emellan. Håkon Grimstad har varit en nyckelperson i utvecklingen av Visma.net. Medan flera olika expertteam har jobbat för fullt med den tekniska plattformen, funktionaliteten, designen, leverans- och supportmodellen har han stått i centrum för all aktivitet, dragit i trådar och koordinerat visioner och resultat. – Det har varit – och är fortfarande – otroligt roligt att få vara så central i detta arbete. Det vi nu har skapat är inte som andra nätbaserade ekonomilösningar, detta är så mycket mer, säger han.

Mer automatisering, effektivare användning

har ett fullständigt anläggningsregister och full valutahantering. Detta är helt unikt, slår Håkon Grimstad fast.

Det har varit en spännande del av jobbet för Håkon att få alla att förstå vad SaaS faktiskt innebär i praktiken i form av fortlöpande ansvar och närUppbyggt från grunden mare kundförhållande. Och han är stolt över att Visma har länge närt en önskan att kunna er- Visma är så tidigt ute. bjuda även de lite större kunderna en nätbase– Det är viktigt för oss att visa att vi är en rad företagslösning. Som Visma drivande aktör i denna utveck“En tjänst som ska Business-veteran, och med djup ling. Detta är den väg många tillfredsställa ankunskap om behoven hos större kunder kommer att gå och vi företag, fick Håkon i uppdrag ett vändarnas krav måste ändrar nu det sätt på vilket proundersöka hur detta skulle kunna byggas från grunden” gramvara säljs och köps – till förverkligas. fördel för kunderna. Länge trodde han, som de Enligt Håkon är fördelarna flesta andra i programvarubranschen, att det med SaaS många. Du får förutsägbara kostskulle vara en bra lösning att utveckla ett nät- nader, slipper investeringar, får omedelbar tillbaserat ekonomisystem som hade sin utgångs- gång till nya funktioner, är bara beroende av en punkt i en redan befintlig Windows-baserad webbläsare för att använda systemet – drift, unlösning. Efter en lång utvärderingsprocess blev derhåll och säkerhetskopiering sköts av andra. slutsatsen dock den motsatta: En bra, nätbase- Med Visma.net får du dessutom fullvärdig funkrad tjänst som tillfredsställer användarnas krav tionalitet, hög effektivitet och automatiserade på funktionalitet och prestanda måste byggas rutiner samt ett logiskt gränssnitt med genomfrån grunden. arbetade processer och bra design.

Om du tittar på vad det redan finns för webbaserade ekonomisystem idag, så är de flesta utformade för de mindre företagen. De kan endast anpassas i liten grad och de har ofta begränsad En relationsrevolution funktionalitet. – När verksamheter kommer över en viss Sagt och gjort. Det vill säga, först plockades storlek ställer de större “Det som gör Visma.net bät- ett stort antal experter från många olika delar av Visma till krav på flexibilitet, konfigutre än allt annat på marknaden det så kallade ”projekt Sigma”. rationsmöjligheter och bred är den grad av automaUtvecklare, tekniker, driftsexfunktionalitet. Det som gör Visma.net till något annat tisering som vi kan erbjuda.” perter, informationsarkitekter, interaktionsdesigners, använoch något bättre är den grad av automatisering som vi kan erbjuda. Vi har darsupportmedarbetare, ekonomer och många lång erfarenhet av automatiserade rutiner inom andra involverades i satsningen. – Traditionellt har vi ju skapat en produkt, lanekonomirelaterade och administrativa processer, och detta överför vi till denna lösning. Till skillnad serat den och sedan skickat ut nya versioner med från andra nätlösningar är användningen av den- fasta intervaller. Men nu, med Visma.net, blir na väldigt lik ett lokalt installerat program. Det detta annorlunda. Kunden gör ingen stor investeinnebär till exempel att funktioner för registrering ring en gång, utan köper ett slags abonnemang. De betalar för en månatlig tillav data, navigering mellan “Till skillnad från andra gång, och vi driver lösningen åt skärmbilder, användning av snabbkommandon, tabel- nätlösningar är denna lösn- dem. Vi uppgraderar och lägger ing lika effektiv som ett till nya funktioner löpande, och ler eller sökning fungerar lika effektivt här som du lokalt installerat program” kunden får omedelbart tillgång till alla nyheter. Så i stället för att är van vid från program du har installerade på din egen dator. Du kan konfi- vinka adjö och önska lycka till med produkten ska vi gurera dina skärmbilder och processer och du nu följas åt hela vägen, förklarar Håkon.

16

VISMAgazine

Pionjärsverksamhet

Visma.net • Är företagsfunktionalitet levererad i form av en tjänst tillgänglig på Internet • Drivs och underhålls av Visma • Ger dig tillgång till dina ekonomi- och logistikfunktioner via webbläsaren • Är uppbyggd helt från grunden för att fungera optimalt i en webbläsarmiljö • Har större konfigurationsmöjligheter och täcker mer avancerade behov än övriga nätbaserade ekonomilösningar på marknaden • Passar bra för medelstora verksamheter


Håkon Grimstad har varit central koordinator i arbetet med Visma.net – Det är viktigt för oss att visa att vi är en drivande aktör i denna utveckling Detta är den väg många kunder kommer att gå, säger Håkon Grimstad.


När behovet

växer UTMANING

Maj till augusti är högsäsong för LensOn. Mängder av olika linser ska skickas, och det är förstås avgörande att rätt lins når rätt beställare i rätt tid. Foto: © LensOn.

Jens Brikell, CFO LensOn

LensOns affärer växte men inte dess affärssystem. Företaget behövde ett system som kunde hantera den allt större mängden transaktioner och som hängde med i affärsutvecklingen. Och det ganska snabbt. Visma Business blev svaret. Text: Gunilla Jonsson.

LensOn, som säljer kontaktlinser över nätet, hade växt ur sitt tidigare affärssystem, som installerades 2005, och var i starkt behov av ett effektivare system man också kunde fortsätta växa i. – Med en omsättning på cirka 100 miljoner kronor, och enbart privatkunder med relativt små beställningar, blir det väldigt många transaktioner. Om vi arbetade i vårt gamla system med två större processer samtidigt fanns det stor risk att systemet hängde sig, berättar Jens Brikell, CFO hos LensOn. En förstudie kring ett nytt affärssystem gjordes under 2010 och beslutet att välja Visma Business togs tidigt året därpå. Kraven som

avgjorde var snabb installation och implementering samt att det skulle vara smidigt att fortsätta växa i systemet i takt med att affärerna utvecklades.

Modernt och ekonomiskt attraktivt – Vi tittade på flera system men valde Visma Business eftersom det är ett modernt system som vi kan växa i, och med en prislapp som var tillräckligt attraktiv, säger Jens Brikell. Implementeringen påbörjades i slutet av mars och driftsättningen skedde redan den 11 maj. Då hade systemet också anpassats efter LensOns krav på bland annat be-

LensOn • Grundades 2004. • Säljer kontaktlinser och därtill hörande produkter via nätet. • 30 medarbetare i Stockholm levererar varor till kunder i främst Skandinavien. • Utnämnt till Årets e-handelsföretag i kategorin kontaktlinser för femte året i rad, via Pricerunner. • DI:s Gasellföretag 2010 och 2011. • Personal med optikerkompetens och kontaktlinsbehörighet säkerställer att produkterna hanteras på rätt sätt.

18

VISMAgazine

talnings- och beställningsflöden, lagerhantering, inventeringsrutiner och momshantering i olika länder. Varför så bråttom? – Maj till augusti är vår högsäsong eftersom många kunder vill ha sina linsinköp klara inför semestern. Linserna är viktiga för våra kunder och vi ville säkerställa att vi kunde leverera trots ett hårt tryck, säger Jens. Han ser många fördelar med det nya affärssystemet. – För oss som logistikföretag behöver vi kunna leverera varor snabbt, oavsett om de ska till Holland, Sverige eller något annat land. Vi känner till våra kunders behov och ska se till att ha de rätta varorna hemma. Allt det underlättas med Visma Business.

Utveckling förbättrar Vägen fram till driftsättning gav inledningsvis en del driftstörningar. – Samarbetet med Vismapartnern Sundit var framgångsrikt, särskilt med tanke på den snabba implementeringen. Önskemål tillkommer hela tiden och det är väl det som är meningen med ett system att växa i. – Ja, vi driver ständigt större eller mindre utvecklingsprojekt som förbättrar vårt arbetssätt och våra system, säger Jens Brikell.

• Att hitta ett affärssystem som klarade en mycket större mängd transaktioner än tidigare system, och som var möjligt att växa med. Systemet skulle klara integrering mellan betalningsflöden, logistik, transporter, leverans- och momshantering i flera valutor. • Mycket stram tidsplan, tre månader från start till driftsättning. LÖSNING

• I grunden valet av Visma Business, som tack vare sin flexibilitet klarade kravspecifikationen. RESULTAT

• Effektivare verksamhet. Klarar anstormningen under högsäsong smidigt. • Slipper vara låsta i ett system som inte klarar av att hantera flera stora moment samtidigt. • Möjlighet att växa med systemet och exempelvis ha flera varulager.

Mer om LensOn • Bland LensOns kunder finns många kvinnor och med det i åtanke lanserades nyligen ett makeupsortiment i mellanprisklass. • Antalet artiklar i huvudsortimentet räknas i tusental: hårda och mjuka linser, olika styrkor, endags, månads, progressiva, bifokala, med eller utan färg, med eller utan styrka samt ett ”fantasisortiment” ämnat för till exempel maskerad.


Kolla din krog med ny e-tjänst Vismas webb-

Stockholm stad lanserar miljöförvaltningens nya e-tjänst för livsmedelsinspektioner. Den nya e-tjänsten är utvecklad av Visma.

Visma Sirius står för flertalet av de e-tjänster som finns inom Stockholm stads e-tjänsteplattform. Andra e-tjänster som Visma Sirius utvecklat är exempelvis tjänsterna för Stöd och Stipendier, Ansökan om stöd och service samt Omsorgsdagboken. E-tjänsten för livsmedelsinspektioner är en öppen tjänst där allmänheten kan söka efter resultatet av den senaste inspektionen av anläggningar som hanterar livsmedel i Stockholm stad. Anläggningar där inspektioner görs är till exempel restauranger, livsmedelsbutiker, kök för skola och omsorg och köttproducenter. Varje år gör Stockholm stad cirka 8 000 sådana inspektioner. I e-tjänsten kan besökaren

se vilket omdöme en anläggning fått och vad inspektörerna hittat vid den senaste inspektionen. Det kan exempelvis röra hygien, rutiner för mathantering och renhållning. Du når tjänsten här: https://eservice.stockholm.se/Open/Miljoforvaltning/Pages/LivsInspektionList.aspx

sidor i nya kläder

Med ny design på våra webbsidor tar vi första steget mot en bättre närvaro på nätet. Målet är att göra det enklare för dig att hitta information du söker. Allt är enkelt tillgängligt från toppmenyn, navigeringen är enklare att använda och sidorna mer översiktliga. Vi har också lagt mer tyngd på ett dynamiskt grafiskt uttryck. Vi hoppas förstås att du gillar förändringarna. Vårt mål är att ständigt skapa innehåll som gör det enklare för dig att hitta det du behöver. Välkommen till visma.se och visma.com!

Här kan du läsa Stockholm stads nyhet om e-tjänsten: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Klimat-Miljo/Kolla-din-krog-med-ny-e-tjanst/

Småföretagen spolar

lagförslag om betalningstider Landets småföretagare förkastar regeringens förslag om en lagstadgad betalningstid på 60 dagar i affärer mellan företag. Det visar en undersökning från Visma.

av företagarna och deras organisationer utan också av enskilda politiker och även av EU. Det vore bättre om Sverige följde det tyska exemplet och införde en lag om 30 dagars betalningstid, säger Rolf Dahlberg.

Med anledning av den senaste tidens diskussioner om betalningsmoral och uteblivna betalningar ställde Visma frågan om hur långa betalningstider småföretagarna vill ha. Nästan sex av tio föredrar 30 dagar, medan fyra av tio vill ha betalt på 10 dagar. Regeringens förslag på 60 dagar fick bara stöd av lite mer än en procent av de tillfrågade. – Den här undersökningen ger ett tydligt besked om att småföretagarnas likviditet inte tål den långa kredittid som regeringen föreslår. Att sträcka ut betalningstiden till 60 dagar är verkligen att företräda särintressen, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs. – Likviditetsproblem till följd av sena betalningar är vardag för många små och medelstora företag. Dessutom är det ett välkänt problem, som uppmärksammats inte bara

Satt i system I en debattartikel i Dagens Industri den 15 maj 2012 hävdades att större företag satt i system att flytta likviditet från sina underleverantörer till sig själva genom att förlänga betalningstiderna i upp till 120 dagar. En statlig utredning föreslog i våras att 60 dagars betalningstid – med möjlighet att förhandla fram längre tider – blir lag från och med den 1 mars 2013. Lagförslaget bygger på ett EU-direktiv om förkortning av avtalade betalningstider och skärpta sanktioner vid betalningsförseningar. Tyskland har en lag om 30 dagars betalningstid utan frivillighetsklausuler. Motsvarande betalningstid skulle i det svenska förslaget bara gälla om köparen är en myndighet eller offentlig inrättning, exempelvis en kommun.

Stockholm, 13/9

13 september: Visma Summit

Upplev Visma.net Torsdagen den 13 september bjuder vi in till Visma Summit 2012 i Stockholm. Här lanseras Vismas nya koncept för molnbaserade tjänster: Visma.net. I molnet kan alla få tillgång, alla kan dela och alla kan bli effektivare. Det stödjer Vismas grundtanke om valfrihet, flexibilitet, fullständig skalbarhet och maximal säkerhet. Allt samlat i Visma.net. Visma.net är det mest genomtänkta konceptet för molntjänster för små och mellanstora verksamheter. Kort sagt handlar det om att bli ett modernt företag. Visma Summit är den dag då vi lanserar Visma.net. Om du tycker det verkar intressant kan det vara smart att anmäla sig redan idag, eftersom antalet platser är begränsat. För anmälan och mer information om Visma Summit 2012, besök visma.se/summit.

VISMAgazine

19


En effektivare och mer innovativ vardag Vi ger dig insikt i hur vi arbetar och delar kunskap om teknik, innovation och effektivitet. Håll dig uppdaterad och delta i diskussionerna. Våra kunder finns bland alla sorters verksamheter: små, mellanstora och stora företag, offentliga förvaltningar och organisationer. 240 000 kunder i Nordeuropa använder våra lösningar och kan glädja sig åt effektivare arbetsdagar. blog.visma.com/se Visma erbjuder en lång rad lösningar som alla bidrar till effektivisera verksamhetens processer. Vi levererar programvara, outsourcingtjänster, lösningar som förenklar handel mellan företag, butiksdatalösningar samt ITrelaterad utvecklings- och konsultverksamhet. Vi ger dig en effektivare och mer innovativ vardag.

visma.se

info@visma.se • 0771 44 22 00

VISMAgazine 2012 - 1 SE  

VISMAgazine 2012 - 1 SE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you