Page 1

Å T U D I J


VPRAŠANJA … Zakaj višješolski strokovni študij?  Kaj študirati?  Kje študirati? Zakaj EŠC, VSŠ?  Zaposlitev? 


PREDNOSTI VSŠ •

Pomemben delež študentov v EU – več kot 2,5 mio ljudi študira v krajšem visokošolskem izobraževanju, ki ga pri nas imenujemo višje strokovno izobraževanje.

V najbolj razvitih državah sveta (zahodna Evropa, ZDA, Kanada, Avstralija) je ta delež še višji in v porastu - kar tretjina populacije se vključi v višješolske strokovne programe.

Gre namreč za dvoletno praktično naravnano izobraževanje, kjer je program sestavljen iz teorije in prakse. Praktično izobraževanje v delovnih organizacijah obsega 40 % celotnega izobraževanja. V vsakem študijskem letu traja 10 tednov ali 400 ur.

Ta del izobraževanja prispeva k bolj fleksibilni in bolj izobraženi delovni sili, tako na trgu dela v zasebnem in tudi javnem sektorju. Višje strokovne šole imajo namreč prednost v odzivih na hitro se spreminjajoče potrebein interese študentov ter trga dela.


PREDNOSTI VSŠ - nadaljevanje •

V dobrih dveh letih študentje pridobijo 6/1 stopnjo izobrazbe, kar pomeni zelo hitro osamosvojitev.

Možnost nadaljevanja študija (Fakulteta za komercialne in poslovne vede - FKPV, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije - MFDPŠ, Fakulteta za management …).

Slovenska podjetja potrebujejo ljudi s širokim znanjem, ki znajo teorijo uporabljati v praksi. Podjetja so premajhna za ozko specializirane strokovnjake.

Glede na velikost slovenskih podjetij je višja stopnja izobrazbe optimalna.


NAJBOLJ ISKANI POKLICI Tabela: Preglednica perspektivnih poklicev v EU do leta 2020 Poklic medicinska sestra zdravnik menedžer v bolnišnici tržni raziskovalec strokovnjak oglaševanja pravni svetovalec špediter skladiščnik diplomirani logistik elektroinženir sistemski informatik gospodarski inženir programer sistemski administrator računalništva IT-projektni menedžer specialist za pokojninsko zavarovanje zavarovalniški matematik pozavarovalničar kontrolor letenja elektronik letalski inženir strojni inženir podjetniški svetovalec revizor

Letna plača začetnika v€ 23.000 39.250 39.250 31.000 25.000 27.000 32.000 25.000 38.000 40.000 25.000 40.000 33.000 35.000 35.000 32.000 33.000 43.000 57.200 33.000 38.000 42.000 30.000 43.000

Plača po 10 letih dela v € 30.000 53.590 120.000 37.000 (po 3 letih) 60.000 77.000 50.000 33.000 62.000 56.000 40.000 (po 3 letih) 120.000 60.000 (po 5 letih) 60.000 (po 5 letih) 80.000 50.000 (po 5 letih) 50.000 (po 4 letih) 80.000 100.000 45.000 (po 5 letih) 60.000 60.000 50.000 (po 5 letih) 80.000 (po 5 letih)

(Vir: Švicarski raziskovalni inštitut Prognos; objavljeno v nemškem tedniku Focus)


NAJBOLJ ISKANI POKLICI – nadaljevanje Ali veste, da je računovodja med najbolj iskanimi in cenjenimi poklici?

Vsaka organizacija, vsak podjetnik, vsak zavod, vsako društvo in vsak drug poslovni subjekt potrebuje računovodjo oz. računovodski servis. Dober računovodja zagotavlja konkurenčno prednost, izboljšuje poslovni izid, rešuje probleme, išče najboljše rešitve pri finančnih in davčnih zadevah …


NAJBOLJ ISKANI POKLICI – nadaljevanje V zadnjih 5 letih so bili med najbolj iskanimi poklici tudi: finančniki, revizorji, računovodje. Med najbolj iskani poklici v prihodnjih 5 do 10 letih bodo tudi: • finančni analitik, • tržnik, tržni raziskovalec • organizator dogodkov, • finančni, davčni in zavarovalniški svetovalci in zastopniki, • poklici s področja transporta in logistike. (Vir: Zavoda RS za zaposlovanje, februar 2015)

Raziskava, ki je bila izvedena med 2.847 slovenskimi delodajalci, je pokazala, da so bili med najbolj iskanimi poklici v drugi polovici leta 2015 tudi: prodajalci (549), varnostniki (262), komercialni zastopniki za prodajo (245). (Vir: Zavoda RS za zaposlovanje, junij 2015)

Med najbolj iskanimi poklici v drugi polovici leta 2016 so bili tudi prodajalci in komercialni zastopniki za prodajo. (Vir: Data, junij 2016)


NAJBOLJ ISKANI POKLICI – nadaljevanje Tabela: Prosta delovna mesta na področju računovodstvo & revizija in finance & bančništvo Datum 15. 11. 2016 18. 11. 2016 19. 11. 2016 21. 11. 2016 26. 11. 2016 29. 11. 2016 30. 11. 2016 14. 12. 2016 20. 12. 2016 21. 12. 2016 23. 12.2016 2. 1. 2017 4. 1. 2017 7. 1. 2017 10. 1. 2017 11. 1. 2017 13. 1. 2017 17. 1. 2017 18. 1. 2017 19. 1. 2017 20. 1. 2017 Skupaj - povprečje (Vir: mojedelo.com)

Računovodstvo & revizija

Finance & bančništvo

33 33 32 27 25 23 29 27 37 36 40 29 28 32 32 35 36 30 33 36 38 32

22 25 27 23 23 23 26 24 23 23 22 18 18 30 28 30 33 30 31 35 36 26


Vprašanja za začetek…


R E D N I Š T U D I J

M M M Študijski program EKONOMIST z dvema izbirnima moduloma M M

Raven izobrazbe 6/1

Smo edina višja strokovna šola v širši Savinski regiji, ki v programu Ekonomist izvaja redni in izredni študij modula računovodstvo.


R E D N I Š T U D I J

Predmetnik v programu Ekonomist – 1. letnik Predmet

KT

Poslovni tuji jezik 1

6

Poslovno komuniciranje

6

Informatika

5

Poslovna matematika s statistiko

6

Organizacija in menedžment podjetja

6

Ekonomija

5

Osnove poslovnih financ

6

Trženje ali Temelji računovodstva

6

Praktično izobraževanje

14

Predmetnik v modulu Komercialist – 2. letnik Predmet

KT

Predmetnik v modulu Računovodja – 2. letnik Predmet

KT

Prodaja

8

Finančno računovodstvo

7

Nabava

6

Stroškovno računovodstvo

7

Poslovno pravo

6

Davki

6

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

5

Analiza bilanc z revizijo

5

Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov

6

Insolvenčni postopki

6

Poslovna logistika

5

Računovodstvo za samostojne podjetnike

5

Prosto izbirni predmet*

5

Prosto izbirni predmet*

5

Praktično izobraževanje

14

Praktično izobraževanje

14

Diplomsko delo

5

Diplomsko delo

5


I Z R E D N I Ĺ T U D I J

M M M

Ĺ tudijski program EKONOMIST z dvema izbirnima moduloma M M M Raven izobrazbe 6/1


ZAPOSLJIVOST EKONOMIST  Tehnični komercialist Organizira in sklepa prodajne in nabavne posle, skrbi za ključne kupce, načrtuje in izvaja promocijske aktivnosti, analizira prodajni in nabavni trg ter izvaja opravila, ki so pogoj za dobro sklenjen prodajni ali nabavni posel. Diplomant izpolnjuje pogoje za opravljanje najrazličnejših vodstvenih poslov v komerciali in na drugih področjih.

 Računovodja Diplomant osvoji vsa potrebna znanja za samostojno vodenje računovodstva v manjših gospodarskih družbah, pri samostojnih podjetnikih ali v javnih zavodih. Prav tako ima veliko možnosti za samozaposlitev.


ZAPOSLJIVOST - nadaljevanje ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE 

Zaposlitvene možnosti so na različnih področjih dela z otroki in mladostniki, družinami in starejšimi. Pridobljena znanja omogočajo delo tako s posamezniki kot skupinami, za povezovanje v okolju, organiziranje pomoči navedenim skupinam.

Na območju Savinjske regije deluje na področju socialnega varstva: o 8 centrov za socialno delo (CSD), o 12 domov za starejše občane (DSO), o 3 samostojni socialno-varstveni zavodi,1 enota za usposabljanje otrok in mladostnikov v Dobrni in 3 koncesije (VDC), o 1 varna hiša v Celju in 3 materinski domovi, in sicer v Celju, Mozirju in Žalcu.


ZAPOSLJIVOST - nadaljevanje INŽENIR VAROVAJA  Zaposlitvene možnosti so na različnih področjih varovanja, ki zajema:

o o o o o o o

varovanje oseb (varnostnik telesni stražar – body guard), varovanje ljudi in premoženja, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanje javnih zbiranj, upravljanje z varnostno nadzornim centrom, načrtovanje varnostnih sistemov in izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

Zaposlitvene možnosti za poklic so v regiji velike. V širši Celjski regiji oz. na področju sedmih upravnih enot Savinjske regije je 23 organizacij, podjetij in samostojnih podjetnikov, ki so registrirali dejavnost varovanja.

 Delovna mesta, na katerih se bo zaposlil/a INŽENIR/INŽENIRKA VAROVANJA so lahko v:

o o o o

službah varovanja, družbah za varnostne sisteme, detektivskih agencijah, večjih gospodarskih družbah, ki potrebujejo strokovnjake s področja varovanja.


RAZLOGI ZA VPIS NA EŠC, VSŠ 

Tradicija: začetek delovanja leta 2000 in 1.440 diplomantov.

PRI – priznavanje ali pomoč pri izvedbi kakovostne prakse.

ERASMUS – praksa v tujini.

Možnost študija nemškega jezika, znanje katerega zahteva vse več delodajalcev.

Možnost pridobitve dodatnega ekonomskega znanja k osnovni tehnični ali drugi strokovni izobrazbi, kar omogoča večjo zaposljivost in samozaposlitev (s.p.).

Neustreznost, nezadovoljstvo, slabša uspešnost … pri študiju na kateri od drugih višjih/visokih šol.


RAZLOGI ZA VPIS NA EŠC, VSŠ – nadaljevanje 

Študentom prilagojen urnik, ki omogoča študentsko delo oz. nemoteno opravljanje delovnih obveznosti izrednim študentom.

Butična šola, kar pomeni individualen pristop, delo v manjših skupinah ter izjemno dobre odnose med predavatelji in študenti.

Sodobne metode dela in dobra opremljenost – IKT (spletna učilnica, interaktivna tabla, računalniki).

Predavatelji so strokovnjaki iz prakse.

Strokovne ekskurzije, predavatelji.

Brezplačna študijska literatura.

obiski

podjetij,

gostujoči


MNENJA BIVŠIH ŠTUDENTOV


MNENJA BIVŠIH ŠTUDENTOV – nadaljevanje


MNENJA BIVŠIH ŠTUDENTOV – nadaljevanje Navdušenje prijateljev me je prepričalo za vpis. Nova znanja, prijazen, profesionalen in sproščen odnos s predavatelji so me povsem prevzeli. Po diplomi sem študij nadaljevala na visoki šoli in nato vpisala še magistrski študij, ki sem ga tudi že zaključila. Povod in zagon v svet študija mi je dal prav odličen začetek na Ekonomski šoli Celje, Višji strokovni šoli.

Jožefa Berghaus, Regionalna gospodarska zbornica Celje Zelo sem vesela in zadovoljna, da sem se odločila za izobraževanje na tej šoli. Predavatelji so nam vedno na voljo in pripravljeni pomagati v vsakem trenutku. Njihova predavanja so zelo zanimiva, saj nam vse razložijo tudi na vsakdanjih primerih, kar še predmet naredi bolj zanimiv. Dobimo veliko znanja in informacij, ki jih lahko uporabimo v raznih življenjskih situacijah. Če razmišljate o nadaljnjem študiju ekonomske smeri - modul računovodstvo, pridite na Ekonomsko šolo Celje, Višjo strokovno šolo. Ne bo vam žal. Darja Lončarič


Iz katerih srednjih šol prihajajo naši študenti ? Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola Gimnazija center Celje Srednja zdravstvena šola Celje

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje Šolski center Celje, Gimnazija Lava

Srednja šola Slovenska Bistrica Šolski center Slovenske Konjice-Zreče Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti


P R O S T O R I Å O L E


P R O S T O R I Å O L E


S V E Č A N A P O D E L I T E V D I P L O M


P O D J E T N O S T

D I P L O M A N T O V


D R U Ž E N J E I Z V E N

Š O L E


P R A K S A V T U J I N I


E K S K U R Z I J E


E K S K U R Z I J E


P O L E T N A

Ĺ O L A E K O N O M I J E

Organizator: Ekonomska fakulteta NiĹĄ, Srbija


M E D N A R O D N I

R A Z I S K O V A L N I T A B O R

Organizator: Ekonomska ĹĄola Murska Sobota,VSĹ


A K T I V N O S T I P R E D A V A T E L J E V

Sodelovanje na mednarodnih konferencah in usposabljanje v tujini


A K T I V N O S T I P R E D A V A T E L J E V


G O S T O V A N J A

Z U N A N J I H S T R O K O V N J A K O V


G O S T O V A N J A

Z U N A N J I H S T R O K O V N J A K O V


O R G A N I Z A C I J A

K O N F E R E N C I N S I M P O Z I J E V


VEČ O VPISU 2017/2018: EKONOMSKA ŠOLA CELJE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Mariborska cesta 2, 3000 Celje, tel.: 03 428 54 50, 051 697 400 E-pošta: referat.visja@escelje.si http://visja.escelje.si

Profile for VISJA STROKOVNA ŠOLA

Predstavitev EŠC, VSŠ 2017/ 2018  

Predstavitev EŠC, VSŠ 2017/ 2018 ŠTUDIJ - KAJ? KJE ? ODGOVOR: EKONOMSKA ŠOLA CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA !

Predstavitev EŠC, VSŠ 2017/ 2018  

Predstavitev EŠC, VSŠ 2017/ 2018 ŠTUDIJ - KAJ? KJE ? ODGOVOR: EKONOMSKA ŠOLA CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA !

Advertisement