Issuu on Google+

Visit

RUSSIA

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Visit Russia.indd 1

22/10/2012 22:11


About us: \ZZPHU 5H[PVUHS ;V\YPZ[ 6MÃ&#x201E;JL ^HZ MV\UKLK PU  PU [OL OLHY[ VM 3VUKVU ;OL JVTWHU` PZ HU VMÃ&#x201E;JPHSYLWYLZLU[H[P]LVM[OL9\ZZPHU-LKLYHS ;V\YPZT(NLUJ`PU[OL<2HUHJJYLKP[LK HNLU[VM0U[LYUH[PVUHS(PY;YHUZWVY[(ZZVJPH[PVUHTLTILYVM,\YVWLHU;V\Y6WLYH[VYZ(ZZVJPH[PVUHUKH\[OVYPaLKHNLU[VM 9VZZP`H (PYSPULZ >L HYL [OL SLHKPUN [V\Y VWLYH[VY PU [OL <2 MVY V\[NVPUN [V\YPZT HUK I\ZPULZZ [V\YPZT [V 9\ZZPH MVY PUKP]PK\HSZNYV\WZHUKI\ZPULZZLZ>LOH]L YLWYLZLU[H[P]LVMÃ&#x201E;JLZPUHSSTHQVYJP[PLZVM 9\ZZPHHUKHUVMÃ&#x201E;JLPU,KPUI\YNO >LRUV^9\ZZPHHUK^L^V\SKSV]L[V ZOHYLV\YRUV^SLKNL^P[O`V\>LOH]L JHYLM\SS`ZLSLJ[LK[OLILZ[ZPNO[ZHUKH[[YHJ[PVUZHJYVZZ[OLJV\U[Y`HUKKLZPNULK [OLTVZ[PUJYLKPISL[V\YWYVNYHTZMVYV\Y J\Z[VTLYZ >L OH]L HU L_[LUZP]L YHUNL VM[V\YZ[V9\ZZPH!MYVTZVWOPZ[PJH[LK:[ 7L[LYZI\YNTPNO[`4VZJV^WPJ[\YLZX\L .VSKLU9PUN[V3HRL)HPRHS:VJOP2HaHU HUK[OL\UMVYNL[[HISL;YHUZ:PILYPHUYHPS^H` >LOH]L[OLTVZ[RUV^SLKNLHISLHUK OLSWM\S KLZ[PUH[PVU ZWLJPHSPZ[Z >L ^V\SK ILKLSPNO[LK[VZLL`V\HTVUNV\YJSPLU[Z HUKOVWL[OH[[OLX\HSP[`VMV\YZLY]PJLZ ^PSS OLSW `V\ [V LHZPS` LU[LY PU[V ^VYSK VM Russia.

R

6\YZLY]PJLZHSZVPUJS\KL! · =PZHZ\WWVY[[V\YPZ[PJHUKI\ZPULZZ · 0U[LYUH[PVUHSHUKKVTLZ[PJÃ&#x2026;PNO[Z[V HUK^P[OPU9\ZZPH · =HYPLKJP[`[V\YZ^P[OWYVMLZZPVUHS N\PKLZ · /V[LSHJJVTTVKH[PVUZPU:[7L[LYZI\YN4VZJV^HUKTHU`V[OLYTHQVY JP[PLZMYVTI\KNL[[VKLS\_L · ;YHUZMLYZI`HWYP]H[LJHYVYJVHJO · 0U[LYUH[PVUHS9\ZZPHU9HPS[PJRL[Z PUJS\KPUN[OL;YHUZ:PILYPHU9HPS^H` · 3LNHSPaH[PVUH[[OL9\ZZPHU*VUZ\SH[L

Visit Russia.indd 2

22/10/2012 22:11


Your jorney starts here... (IV\[\Z ĵVU[LU[ (IV\[4VZJV^ ;V\Y[V4VZJV^ ............................. 4

DAYS

 (IV\[:[7L[LYZI\YN 7

:[7L[LYZI\YN¶*P[`)YLHR ............. 4

DAYS

8

:[7L[LYZI\YN¶<UPX\L*P[` ........... 5

DAYS

9

:[7L[LYZI\YN¶*\S[\YHS*HWP[HS ...... 6

DAYS

10 :[7L[LYZI\YN¶ :WLJPHS:\TTLY6MMLY .................... 4

DAYS

11 :[7L[LYZI\YN¶ :WLJPHS:\TTLY6MMLY .................... 5

DAYS

 (IV\[.VSKLU9LLUN .VSKLU9PUN¶9\ZZPHU7YV]PUJL ..... 8

DAYS

 4VZJV^5V]NVYVK  :[7L[LYZI\YN .............................. 10

DAYS

 2PL]4VZJV^ :[7L[LYZI\YN ...... 8

DAYS

16 4VZJV^ :[7L[LYZI\YN............. 10

DAYS

18 (IV\[)HPRHS ;YHUZ:PILYPHU9HPS^H` 19 )HPRHS:HUKZ;V\Y¶*Y\PZL ........... 10

DAYS

20 )LZ[VM;YHUZ:PILYPHU .................. 18

DAYS

22 CRUISE¶ST. PETERSBURG¶ GOLDEN RING¶MOSCOW .................. 11

DAYS

23 CRUISE¶MOSCOW¶GOLDEN RING¶ ST. PETERSBURG ............................. 12

DAYS

 :[7L[LYZI\YN¶=PZH-YLL ............... 4

DAYS

 :VJOP ;LYTZHUKJVUKP[PVUZ

Visit Russia.indd 3

22/10/2012 22:11


Moscow

4

VZJV^PZ[OLJHWP[HSVM9\ZZPH[OLJP[`VM^PKLH]LU\LZHUKTHZZP]L:V]PL[I\PSKPUNZ¶MYVT[OL3LUPU9\ZZPHU:[H[L3PIYHY`^OPJOOHZ RTVMZOLS]LZ[V:[HSPUZR`ZJYHWLYZYLWYLZLU[PUN:[HSPU»Z,TWPYLZ[`SL(SS[V\YPZ[ZOV^L]LYNV[VZLL[OL2YLTSPUHUK;OL9LK:X\HYLÃ&#x201E;YZ[[OL 9LK:X\HYLPZ[OLTVZ[MH]V\YP[LWSHJLUV[VUS`MVYMVYLPNULYZI\[MVYSVJHSZHZ^LSS,]LU[VKH`P[PZ[OLJLU[YLVM4VZJV^SPML^OPJOHSSV^Z `V\[VWS\UNLPU[V[OLOPZ[VY`VM[OLJP[`X\PJRS`HUKLHZPS`/LYLPU[OLOLHY[VM4VZJV^`V\JHU]PZP[[OL4H\ZVSL\T[OL9\ZZPHU/PZ[VYPJHS4\ZL\T MVYTLYI\PSKPUNVM[OL3VTVUVZV]:[H[L<UP]LYZP[`HUKT\S[PJVSV\YLK:HPU[)HZPS»Z*H[OLKYHS^OVZLHYJOP[LJ[PZZHPK[VOH]LOPZL`LZWVRLKV\[ZV [OH[OLJV\SKUV[YLJYLH[LP[ 4VZJV^PZHJP[`^P[OHUL_JLW[PVUHSS`YPJOOPZ[VY`JLU[\YPLZVMVSK[YHKP[PVUZHUKHWYVTPZPUNM\[\YL;OLYLKIYPJR[V^LYZVM[OL2YLTSPUHUK[OL 9LK:X\HYLPTWYLZZ^P[O[OLPYNSVYPV\ZTVU\TLU[HSP[`*H[OLKYHSZPUZPKL[OLMVY[PÃ&#x201E;LKJVTWSL_HYLI\PS[TVZ[S`I`0]HU[OL.YLH[PU[OL[OJLU[\Y` 4VZJV^PZ[OLJP[`VMJVU[YHZ[ZP[IVTIHYKZ`V\^P[OPTHNLZ!MHUJ`ZOVWZVU;]LYZRH`H:[YLL[ZOHJRZSLM[MYVT[OL:V]PL[[PTLZ[YHMÃ&#x201E;JQHTZ 6Y[OVKV_JH[OLKYHSZ¯ 4VZJV^PZO\NLHUKL_JP[PUNILPUN[OLJHWP[HSVM[OLSHYNLZ[JV\U[Y`VU[OLWSHUL[P[PZIV\UK[VILZVTL[OPUNPTWYLZZP]LHUKP[KVLZUV[MHPS[VKLSP]LY

WEATHER

When to come and what to wear 4VZJV^ PZ UV[ :PILYPH VY [OL MHY 5VY[O HUKHWHY[MYVT[OLVJJHZPVUHSJVSKZUHW ^OLU [LTWLYH[\YLZ JHU KLZJLUK ILSV^ ¢*[OL^PU[LYPZX\P[LILHYHISLPM`V\ JVTLLX\PWWLK0U^PU[LY^OPJOSHZ[ZMYVT TPK5V]LTILY[VTPK4HYJO[OL[LTWLY H[\YL H]LYHNLZ HIV\[ ¢* HUK [OLYL PZ WSLU[`VMZ\UZOPUL-YVT[OLILNPUUPUNVM1\UL VU^HYKZ [OL [LTWLYH[\YLZ Z[HY[ [V YPZL \W PU[V [OLSV^[OPY[PLZ^OPJOPUHSHUKSVJRLKJP[`[OPZ ZPaLJHUMLLSWYL[[`OV[OV^L]LYZ\TTLYPZZ[PSS [OLILZ[[PTL[V]PZP[4VZJV^

MUST VISIT

4

WHERE TO EAT

Red Square YLTHPUZ HZ P[ OHZ ILLU MVY JLU[\YPLZ [OL OLHY[ HUK ZV\S VM 9\ZZPH -L^ WSHJLZ PU [OL ^VYSK ILHY [OL ^LPNO[ VMOPZ[VY`[V[OLL_[LU[[OH[4VZJV^»ZJLU [YHS ZX\HYL KVLZ -YVT [OL [O Century St. Basilâ&#x20AC;&#x2122;s Cathedral VUL VM [OL TVZ[ MHTV\ZWPLJLZVMHYJOP[LJ[\YLPU[OL^VYSK [V [OL JVUZ[Y\J[P]PZ[ W`YHTPK VM 3LUPU»Z 4H\ZVSL\T9LK:X\HYLPZYPJOPUZ`TIVSZ VM9\ZZPH»Z[\YI\SLU[HUKPU[YPN\PUNWHZ[ The Kremlin Armoury Museum - 4VZ JV^»Z VSKLZ[ HUK TVZ[ WYLZ[PNPV\Z T\ZL\T ^OPJO IVHZ[Z H Z[HNNLYPUN JVSSLJ[PVU VM ;ZHYPZ[ HY[LMHJ[Z9\ZZPHUHUKMVYLPNUQL^LSSLY`HYTV\Y HUKHJVSSLJ[PVUVMV]LYÃ&#x201E;M[`-HILYNLLNNZ

The State Tretyakov Gallery PZ[OLUH[PVUHS [YLHZ\Y` VM 9\ZZPHU Ã&#x201E;UL HY[ HUK JVU[HPUZ TVYL [OHU ^VYRZ VM WHPU[PUN ZJ\SW[\YL HUK NYHWOPJZJYLH[LKI`NLULYH[PVUZVM9\ZZPHUHY[ ists. Moscow Underground PZVULVM[OLTHZ[LY WPLJLZVM[OL:V]PL[LYHJYLH[LKPU[OL:VJPHSPZ[ 9LHSPZT Z[`SL ;OL 4VZJV^ 4L[YV ^P[O P[Z Z[H [PVUZ KLJVYH[LK ^P[O THYISL TVZHPJZ Z[HPULK NSHZZ WHULSZ HUK IYVUaL ZJ\SW[\YLZ SVVRZ SPRL H]HZ[HY[T\ZL\T0[^HZVULVM[OLWYV\KLZ[ HJOPL]LTLU[ZVM[OL:V]PL[LYHHUKP[»ZZ[PSSILH[ PUNTHU`V[OLY,\YVWLHU\UKLYNYV\UKZ`Z[LTZ Arbat Street PZ VUL VM [OL TVZ[ MHTV\Z Z[YLL[ZPU4VZJV^;OL(YIH[PZHSZVVULVM[OL Z`TIVSZVMVSK4VZJV^^OPJO^HZJLSLIYH[LK PUWVLTZUV]LSZZVUNZHUKTV]PLZ5V^HKH`Z [OL (YIH[ PZ [OL UHTL VM [OL WLKLZ[YPHU Z[YLL[ I\[ HJ[\HSS` [OL (YIH[ PZ [OL ^OVSL KPZ[YPJ[ VM 4VZJV^[OH[THYRLKP[Z[OIPY[OKH`PU 

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Visit Russia.indd 4

4VZJV^PZIPNHUKOHZHSV[[VVMMLY,]LY` VULLH[ZV\[PU4VZJV^HUK[OLILZ[[OPUN PZ [OH[ TVZ[ VM [OL WSHJLZ HYL VWLULK OV\YZ 4LHUPUN `V\ JHU JVTL [V H 9\Z ZPHUYLZ[H\YHU[H[HTHUKZ[PSSOH]LHM\SS JV\YZLTLHS:VTLYLJVTTLUKLKWSHJ LZHYL!Korchma Taras Bulba PZHJOHPU VM YLZ[H\YHU[Z ^OLYL `V\ JHU [Y` <RYHPU

PHUMVVK;OLYLZ[H\YHU[PZNYLH[M\UPUHRP[ZJO Z[`SL;OLY\UUPUNJV\U[Y`[OLTLPZKVUL\W[V [OL TH_ MYVT [OL JVSV\YM\S MVSRSVYPJ PU[LYPVY [V [OL Z[HMM TLTILYZ» L_[YH]HNHU[ [YHKP[PVUHS JVZ [\TLZ ;OLYL HYL 4VZJV^ SVJH[PVUZ PUJS\K PUNVULYPNO[I`[OL2YLTSPU^P[OHUPJLZ\TTLY [LYYHJLH[\S4VROV]H`HISKNTL[YV)PISP V[LRHPT3LUPUHKHYRIS\LSPUL Elki Palki PZHJOHPUVM9\ZZPHULH[LY`^OPJO PZ WHJRLK ^P[O IV[O 9\ZZPHUZ HUK MVYLPNULYZ HSPRL;OL`JVTLOLYLMVY[OLNVVK]HS\LTLHSZ [OL Z[HMM TPUJPUN HYV\UK PU [YHKP[PVUHS JVZ[\TL HUK[OH[HYVTH[PJZTLSSVMZOHZOSPRMYVTILOPUK [OLNYPSS0MP[»ZNVVKLUV\NOMVY6IHTH»ZRPKZP[»Z NVVKLUV\NOMVY`V\/HZV]LYSVJH[PVUZPU JS\KPUNVULVU(YIH[Z[YLL[ISKNTL[YV (YIH[ZRH`HKHYRIS\LSPUL Gayaneâ&#x20AC;&#x2122;s PZ H ]LY` JVZ` YLZ[H\YHU[ ZLY]PUN YLHS(YTLUPHUOVTLMVVK.YLH[L_HTWSLZVM[OL YLNPVU»ZZWLJPHSP[PLZJHUHSSIL[HZ[LKOLYL(K ]LU[\YV\Z KPULYZ TH` ^HU[ [V [LZ[ [OLTZLS]LZ VU[OL\U\Z\HSROHZOZV\WTHKLMYVT]HYPV\Z JV^ IP[Z HUK ZHPK [V IL [OL ºMVVK VM OLYVLZ» `:TVSLUZR`WLYëTL[YV:TVSLUZRH`HKHYR IS\LSPUL

0207 985 1234

22/10/2012 22:11


4 DAYS

Moscow

from

!325

Moscow

4

VZJV^PZO\NLHUKL_JP[PUNILPUN[OLJHWP[HSVM[OLSHYNLZ[JV\U[Y`VU[OLWSHUL[P[PZIV\UK[VILZVTL[OPUNPTWYLZZP]LHUKP[KVLZUV[MHPS [VKLSP]LY*VU[YHZ[ZHYLL]LY`^OLYL!MHUJ`ZOVWZVU;]LYZRH`HZ[YLL[ZOHJRZULPNOIV\YSLM[MYVT[OL:V]PL[[PTLZP[»ZSPRLHTP_VM[^V^VYSKZ! ,\YVWLHUK(ZPHJ\S[\YHSPUUV]H[VYHUKHUHUJPLU[JP[`^P[OL_JLW[PVUHSS`YPJOOPZ[VY`JLU[\YPLZVMVSK[YHKP[PVUZHUKHWYVTPZPUNM\[\YL 0M`V\^HU[[VNL[H\UPX\LHUK\UMVYNL[[HISLL_WLYPLUJL[OPZMV\YKH`[V\Y^PSSPU[YVK\JL`V\[V[OLILZ[ZPNO[Z[OPZTL[YVWVSPZOHZ[VVMMLY

 =PZP[[OLOLHY[VM9\ZZPH¶[OL9LK:X\HYLVULVM[OLTVZ[

City tour, Underground guided tour ;VKH` `V\ ^PSS OH]L H N\PKLK ^HSRPUN [V\Y HYV\UK THQVY OLYP[HNL ZP[LZ VM[OL9\ZZPHUJHWP[HS @V\^PSSZLL[OL9LK:X\HYL^HSR HSVUN [OL 2YLTSPU»Z ,TIHURTLU[Z \W [V [OL ;LTWSL VM [OL *OYPZ[ [OL :H]PV\Y [OH[ PZ H Z`TIVS VM 9\ZZPH»Z ZWPYP[\HS YL]P]HS ;OLU`V\^PSS[HRLHZ[YVSS[V;OL6SK(YIH[ :[YLL[·H WPJ[\YLZX\L WLKLZ[YPHU Z[YLL[ ^OLYL `V\ JHU Z[VW [V ^H[JO VUL VM [OL THU` Z[YLL[ LU[LY[HPULYZ HUK I\` ZV\]LUPYZ ;OYV\NOV\[ [OL [YPW `V\ ^PSS OH]L H JOHUJL[V^HSR[OYV\NO[OLVSK[V^U^P[O P[Z UHYYV^ Z[YLL[Z ^OLYL L]LY` I\PSKPUN OHZP[ZV^U\UPX\LOPZ[VY`@V\^PSSL_WSVYL 4VZJV^\UKLYNYV\UK¶[OLOLYP[HNLVM[OL ZV]PL[LYHHTHZ[LYWPLJL^OPJOSVVRZSPRL

;VKH` `V\ ZLL PUZPKLZ VM 2YLTSPU `V\ KPZJV]LY [OL ^VYSKMHTV\Z 9LK :X\HYL^OPJOPZVULVM[OLTVZ[H[[YHJ[P]LKLZ[PUH[PVUZPU[OL^VYSK@V\^PSS LUQV`[OLZWLJ[HJ\SHY:[)HZPS»Z*H[OLKYHS KLZPNULKHZHÃ&#x2026;HTLYPZPUN[V[OLZR`HUK Ã&#x201E;UK V\[ ^O` 0]HU [OL ;LYYPISL OHK P[Z HYJOP[LJ[»Z L`LZ YLTV]LK @V\ ^PSS ZLL 2HaHU *H[OLKYHS ¸.<4¹ KLWHY[TLU[ Z[VYL HUK(YTV\Y`T\ZL\T^OPJOPZ[OLTVZ[ WYLZ[PNPV\ZT\ZL\TVM9\ZZPHHUKIVHZ[Z HZ[HNNLYPUNJVSSLJ[PVUVM;ZHYPZ[HY[LMHJ[Z

 >HUKLY[OYV\NOPU[YPJH[LTLYJOHU[Z[YLL[ZHUK[OL^PKLZV]PL[

:VJPHSPZ[9LHSPZTZ[`SL[OL4VZJV^4L[YV

 -PUKV\[^O`:[)HZPS»ZJH[OLKYHS^HZ[OLMH]V\YP[LJH[OLKYHSVM 0]HU[OL;LYYPISLHUK^O`OLOHKP[ZHYJOP[LJ[»ZL`LZYLTV]LK

 .VV\[[V0aTHPSV]ZR`7HYRMVYH^HSRTL[YV0aTHPSV]ZRH`H HUKZLLIHI\ZORHZKHUJPUNHUKZPUNPUNL]LY`-YPKH`

INCLUSION Accommodation:OV[LS+)34VZJV^U[Z"Meals: )YLHRMHZ[Z"Transport:MVY[YHUZMLYZHUKZPNO[ZLLPUN^L\ZLH JVTMVY[HISLJVHJOJHYVYTPUPI\Z"VUV\YZPNO[ZLLPUN^LJHU HSZVNVVUMVV[VY\ZLW\ISPJ[YHUZWVY[THPUS`\UKLYNYV\UK ^OPJOPZ]LY`LMÃ&#x201E;JPLU[HUKOLSWZ[VH]VPK[YHMÃ&#x201E;JJVUNLZ[PVU" Tour staff and support:,UNSPZOZWLHRPUNN\PKL[YHUZMLY KYP]LY.\PKLKZPNO[ZLLPUNJP[`[V\Y.\PKLK[V\Y[V9K:X\HYL

DAY 2

ZX\HYLZVM4VZJV^

 :LLVULVM[OLTHZ[LYWPLJLZVM[OL:V]PL[LYHJYLH[LKPU[OL

Red Square Guided Tour, Kremlin Grounds and Cathedrals Guided Tour

DAY 4

MHTV\ZZX\HYLZPU[OL^VYSK

HU HY[ T\ZL\T ^P[O IYVUaL HUK THYISL ZJ\SW[\YLZHUKHZ[VUPZOPUNTVZHPJZ

DAY 3

· · · · ·

Moscow <WVUHYYP]HSPU[OLJHWP[HSVM9\ZZPH `V\^PSSILTL[I`V\YYLWYLZLU[H[P]L ^OV^PSSLZJVY[`V\[V`V\YOV[LS

DAY 1

HIGHLIGHTS

Transfer ;YHUZMLY[V[OLHPYWVY[MYVTVULVM[OL TVZ[PU[LYLZ[PUNHUKJVSV\YM\SJP[`PU [OL^VYSK

LU[`[V2YLTSPU(YTV\Y`T\ZL\THUK*H[OLKYHSZ.\PKLK;V\Y" Entrance fees:HSSLU[YHUJLMLLZHZWLYP[PULYHY`

DEPERTURES - 2012/2013 4VZJV^ 5V] +LJ 1HU -LI 4HY (WY 4H` 1\U 1\S (\N :LW[ 6J[ 5V]

+LWHY[Z

,_S-SPNO[Z Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; :PUNSL:\WWSLTLU[Â&#x2030;

7YPJL 0UJ-SPNO[Z Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; 

* Due to high season sngl supplement !170 in Jun, Jul, Aug >PSSILYLJVUÃ&#x201E;YTLK\WVU`V\YIVVRPUN\USLZZ[OLHPYMHYLPZN\HYHU[LLK

www.visitrussia.org.uk

Visit Russia.indd 5

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

5

22/10/2012 22:11


St Petersburg

OPZPZHJP[`VM9\ZZPHULTWLYVYZ»HUKHZ[OLUH[PVU»ZJ\S[\YHSJHWP[HSP[IVHZ[ZTVYL[OHUTHNUPÃ&#x201E;JLU[T\ZL\TZ;OLYLHYLZVTL^OVSL JV\U[YPLZ^OVWYVIHIS`JHU»[IVHZ[HZTHU`NYLH[ZPNO[ZHZ[OPZVULJP[`:[7L[LYZI\YNVMMLYZPUJYLKPISLHTV\U[VM^VYSKOLYP[HNLJVSSLJ[PVUZPU P[ZT\ZL\TZHUKNHSSLYPLZMYVT[OLWYPJLSLZZ[YLHZ\YLZVM[OL^VYSKMHTV\Z/LYTP[HNL[V[OLWHSHJLZHUKHY[VM[OL9\ZZPHUT\ZL\T )LZPKLZ[OL/LYTP[HNL^P[O+H=PUJP9HWOHLS9LTIYHUK[4VUL[HUK4PJOLSHUNLSV`V\ZOV\SKNV[V7HSHJL:X\HYLH[UPNO[HZP[PZH[P[ZILZ[ K\YPUNTVVUSPNO[HUK[OLPUZPKLZVM[OL:HPU[0ZHHJ»Z*H[OLKYHSHUK2HaHU*H[OLKYHSSVVRIL[[LYH[KH`SPNO[^OLUYH`ZVMSPNO[WSH`VU[OLTVZHPJZHUK WHPU[PUNZ/V^L]LY[OLILZ[TVZHPJJVSSLJ[PVUPZPU[OL*O\YJOVM[OL:H]PV\YVU:WPSSLK)SVVK0M`V\^HU[[VNL[[OLMLLSPUNVM[OLJP[``V\ZOV\SKNV ZLLHIHSSL[PU4HYPPUZR`[OLH[YL^H[JO[OLIYPKNLZYHPZL[HRLHZ[YVSSHSVUN5L]ZR`(]LU\L"KVUV[H]VPKNVPUNPU[VIHJRZ[YLL[ZHZPU=LUPJL;OLYL PZHYLHZVU^O`[OLJP[`PZJHSSLK¸5VY[OLYU=LUPJL¹ :[7L[LYZI\YNPZHSZVRUV^UMVYP[Z>OP[L5PNO[Z^OPJOY\UMYVT[OLLUKVM4H`[OYV\NO[VTPK1\S`0U[OLZLLTPUNS`LUKSLZZ[^PSPNO[^OLU[OL Z\UKPWZILSV^[OLOVYPaVUMVYSP[[SLTVYL[OHUHUOV\YQ\Z[HM[LYTPKUPNO[[OLJP[`OHZHU\UMVYNL[[HISLKYLHTSPRLILH\[`[OH[PZ[Y\S`IYLH[O[HRPUN ;OLSHJRVMKHYRULZZHMMLJ[Z[OL]LY`MHIYPJVMSPMLPU[OLJP[`HUK[OL^OVSL[V^UZLLTZ[VIL[HRPUNWHY[PUH[^VTVU[OYV\UK[OLJSVJRJLSLIYH[PVU

T

MUST VISIT

Nevsky prospect PZ:[7L[LYZI\YN»ZTHPU H]LU\LHUKVULVM[OLILZ[RUV^UZ[YLL[Z PU 9\ZZPH *\[[PUN [OYV\NO [OL OPZ[VYPJHS JLU[YLVM[OLJP[`P[Y\UZMYVT[OL(KTPYHS[` Z`TIVS VM 9\ZZPHU WV^LY [V [OL (SL_HU KLY 5L]ZR` 4VUHZ[LY` 0[ PZ ]LY` ILH\[PM\S [V ^HSR HSVUN [OPZ Z[YLL[ H[ L]LUPUN ^OLU HSSPSS\TPUH[PVUVU@V\JHUZLLL]LY`[OPUN OLYL! [OL TVZ[ Z[\UUPUN HYJOP[LJ[\YL THNUPÃ&#x201E;JLU[ WHSHJLZ ^VYSKMHTV\Z T\ZL\TZ" ZWHYRSPUN Ã&#x201E;]LZ[HY OV[LSZ HUK ZTHSS ILK HUK IYLHRMHZ[Z"HSSTHUULYVMYLZ[H\YHU[ZJHMLZHUK UPNO[JS\IZ"HSSZVY[ZVMWLVWSLVMHSSHNLZ^HSRZ VMSPMLHUKJV\U[YPLZ State Hermitage Museum, Winter Palace is L_OPIP[PUNJSVZL[VTPSSPVUP[LTZHUK]PZP[LK

6

I`ZL]LYHSTPSSPVUWLVWSLHUU\HSS`;OLTHPUHY JOP[LJ[\YHSLUZLTISLVM[OL/LYTP[HNL^OPJOPZ VULVM[OL^VYSK»ZVSKLZ[HUKSHYNLZ[T\ZL\TZ PZ ZP[\H[LK PU [OL JLU[YL VM :[ 7L[LYZI\YN HUK JVUZPZ[ZVM[OL>PU[LY7HSHJLVUJL[OLMVYTLY Z[H[L YLZPKLUJL VM [OL 9\ZZPHU LTWLYVYZ [OL I\PSKPUNZVM[OL:THSS6SK.YLH[HUK5L^/LY TP[HNLZ [OL /LYTP[HNL ;OLH[YL HUK [OL (\_PS PHY`/V\ZL Catherine Palace, Park and Amber room - ;OL 7HSHJL PZ HU HZ[VUPZOPUN L_HTWSL VM IH YVX\LHYJOP[LJ[\YL^P[OP[ZZ[YPRPUNPU[LYPVYZ[OH[ HYLTVYL[OHUZWLJ[HJ\SHY;OL*H[OLYPUL»Z7HS HJLPZRUV^UMVYP[ZSLNLUKHY`[Y\S`\UPX\L(T ILY9VVT[OH[^HZSVV[LKK\YPUN[OL>VYSK>HY 00I`.LYTHUZHUKJVTWSL[LS`YLJYLH[LKVUS`PU H WYVJLZZ [OH[ [VVR V]LY `LHYZ HUK JVZ[TVYL[OHU TPSSPVU St. Isaac Cathedral ^HZVYPNPUHSS`[OLJP[`»Z THPU JO\YJO HUK [OL SHYNLZ[ JH[OLKYHS PU 9\Z ZPH0[^HZI\PS[IL[^LLUHUKI`[OL -YLUJOIVYU HYJOP[LJ[ (\N\Z[L 4VU[MLYYHUK [V IL VUL VM [OL TVZ[ PTWYLZZP]L SHUKTHYRZ VM [OL 9\ZZPHU 0TWLYPHS JHWP[HS 6UL O\UKYLK HUK LPNO[``LHYZSH[LY[OLNPSKLKKVTLVM:[0ZHHJ»Z Z[PSSKVTPUH[LZ[OLZR`SPULVM:[7L[LYZI\YN>L HSZV YLJVTTLUK `V\ [V JSPTI [OL Z[LWZ \W[V[OLJH[OLKYHS»ZJVSVUUHKLHUKLUQV`[OL THNUPÃ&#x201E;JLU[]PL^ZV]LY[OLJP[` Church of Our Savior on Spilled Blood

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Visit Russia.indd 6

[OL ^VYSK YLUV^ULK VYUH[LS` KLJVYH[LK VUPVU KVTLZ HUK Z[\UUPUN IYLH[O[HRPUN TVZHPJZ VU [OLPUZPKL;OPZTHY]LSSV\Z9\ZZPHUZ[`SLJO\YJO ^HZI\PS[VU[OLZWV[^OLYL,TWLYVY(SL_HUKLY 00^HZHZZHZZPUH[LKPU4HYJO

Dachniki ;OLYL»Z ZVTL[OPUN HIV\[ [OPZ WSHJL ^OPJO MLLSZ NLU\PULS` YLTPUPZJLU[ VM H YLHS 9\ZZPHU KHJOH JV\U[Y` OV\ZL :V]PL[ <UPVU PU[LYPVY Centrally located, you can try Russian (Soviet) food here. ;OL TLU\ ZWLJPHSPZLZ PU [OVZL ZPTWSL MH ]V\YP[LZZ\JOHZKYHUPRPWV[H[VWHUJHRLZ ISPUPZWHUJHRLZHUKRV[SL[`TLH[WH[[PLZ HUK PUJS\KLZ SV[Z VM ]LNL[HYPHU VW[PVUZ 5L]ZR`WYVZWLR[ Elki Palki PZ H JOHPU VM 9\ZZPHU LH[LY` ;OL YLZ[H\YHU[ PZ KLZPNOULK PU Y\ZZPHU Y\YHS ]PSSHNL Z[PSL7SHJL^OLYL`V\JHULUQV`MVVKHTIPLU[ HUK[HSR^P[OHWLYZVU^OV`V\HYL^P[O5L]ZRP` WY Korovabar PZ H [VW UV[JO YLZ[H\YHU[ .VVK RP[JOLU ZWLJPHSPaLK PU TLH[ JVa` WSHJL HUK [YLUK`JYV^K,_JLSSLU[[VZ[HY[HUL]LUPUNV\[ PU:WI;OLMVVKHUK[OLZLY]PJLHYLL_JLSSLU[ HUK[OLPU[LYPVYKLZPNUPZYLHSS`JVVSHUKHZOVY[ ^VYR MYVT [OL 5L]ZR` 7YVZWLR[ 2HYH]HUUH`H Z[

WHERE TO EAT

WHEN TO COME

When to come and what to wear 0[PZUL]LYYLHSS`JVSKPU:[7L[LYZI\YNH[ SLHZ[I`9\ZZPHUZ[HUKHYKZ^P[O[LTWLYH [\YLZ YHYLS` KYVWWPUN T\JO ILSV^ ¢* L]LU PU [OL KLW[OZ VM ^PU[LY 0U Z\TTLY :[ 7L[LYZI\YN OHZ [OPZ T`Z[PJ [OPUN WV L[PJHSS` JHSSLK [OL >OP[L 5PNO[Z ^OLU [OL Z\U UL]LY NVLZ KV^U ;OPZ THRLZ :HPU[ 7L[LYZI\YN [OL VUS` JP[` PU [OL ^VYSK ^P[O IYPNO[ZSLLWSLZZZ\TTLYUPNO[Z^OLUWLV WSL^HSRHJYVZZ[OLJP[`LUQV`PUNP[ZJHW[P ]H[PUNILH\[`

0207 985 1234

22/10/2012 22:12


4 DAYS

St Petersburg C

from

ITY-BREAK

!295

St Petersburg

Moscow

:

[7L[LYZI\YNPZYLNHYKLKI`]PZP[VYZHZHUVWLUHPYT\ZL\T;OLJP[`^HZMV\UKLKPU[OLLHYS`[OJLU[\Y`I`9\ZZPH»Z.YLH[0UUV]H[VY¶7L[LY [OL.YLH[HUKX\PJRS`ILJHTL[OLJ\S[\YHSJLU[YLVM9\ZZPHHZ^LSSHZVULVM[OLTVZ[]PZP[LKJP[PLZPU[OL^VYSK 0M`V\^PZO[VOH]LHU\UMVYNL[[HISLJ\S[\YHS^LLRLUKPU9\ZZPH:[7L[LYZI\YNPZ\UKV\I[LKS`[OLKLZ[PUH[PVUVMJOVPJL:[7L[LYZI\YN^HZ ]V[LK[OLZL]LU[OILZ[º*P[`)YLHRZ»JP[`PU,\YVWLPU[OL;YPW(K]PZVY;YH]LSSLYZ»*OVPJL(^HYKZ;OPZJP[`VMMLYZTVYL[OHUTHNUPÃ&#x201E;JLU[T\ZL\TZMHZJPUH[PUNYP]LYZJOHYTPUNJHUHSZ\UPX\LHYJOP[LJ[\YLH]PIYHU[J\S[\YHSSPMLHUKWSLU[`VMUL^\UMVYNL[[HISLPTWYLZZPVUZ

 >HSRHSVUN[OL5L]ZR`7YVZWLJ[[OLTHPUZ[YLL[VM[OLJP[` =PZP[[OL/LYTP[HNL^OPJOOVZ[ZTVYL[OHU[OYLLTPSSPVU ^VYRZVMHY[PUJS\KPUN+H=PUJP9HWOHLS9LTIYHUK[

·

4VUL[HUK4PJOLSHUNLSV :LL[OLPTWYLZZP]L*H[OLKYHSVM6\Y3HK`VM2HaHU 2HaHU*H[OLKYHS

DAY 2

INCLUSION Accommodation:!OV[LS+)3:[7L[LYZI\YN" Meals:)YLHRMHZ[Z" Transport:MVY[YHUZMLYZHUKZPNO[ZLLPUN^L\ZLHJVTMVY[HISL JVHJOJHYVYTPUPI\Z"VUV\YZPNO[ZLLPUN^LJHUHSZVNVVU MVV[VY\ZLW\ISPJ[YHUZWVY[THPUS`\UKLYNYV\UK^OPJOPZ]LY` LMÃ&#x201E;JPLU[HUKOLSWZ[VH]VPK[YHMÃ&#x201E;JJVUNLZ[PVU" ZPNO[ZLLPUNJP[`[V\Y.\PKLK[V\Y[V/LYTP[HNL" Entrance fees:HSSLU[YHUJLMLLZHZWLYP[PULYHY`

DEPERTURES - 2012/2013 5V] +LJ -LI 4HY (WY 4H` 4H` 1\U 1\S 1\S (\N :LW[ 6J[ 5V] +LJ

7YPJL ,_S-SPNO[Z 0UJ-SPNO[Z  Â&#x2030; !565  Â&#x2030; !565 Â&#x2030; !565 Â&#x2030; !565 Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; !645 Â&#x2030; !645  Â&#x2030; !645  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; :PUNSL:\WWSLTLU[Â&#x2030; +LWHY[Z

DAY 4

Tour staff and support:,UNSPZOZWLHRPUNN\PKL.\PKLK

:[7L[LYZI\YN

City tour @V\ Z[HY[ `V\Y ILH\[PM\S QV\YUL` ^P[O [OLJP[`TVYUPUN[V\Y;OPZPZ[OLILZ[ ^H`[VNL[HJX\HPU[LK^P[OHSSVM[OL JP[`»Z THQVY OPNOSPNO[Z @V\ ^PSS ZLL ZVTLVM[OLTVZ[PU[LYLZ[PUNHYJOP[LJ[\YHS TVU\TLU[Z"+\YPUN[OLcity tour`V\^PSS ]PZP[ [OL Kazan Cathedral, the Stroganov Palace, the Peter and Paul Fortress H TVU\TLU[ [V Peter the Great (the Bronze Horseman) [OL Mariinsky Palace [OL 7HSHJL ,TIHURTLU[ [OL Nevsky ProspectHUKVMJV\YZL`V\^PSS ZLL [OL MHTV\Z (\YVYH ^HYZOPW" [OL SLNLUKHY` ZOPW ^OVZL JHUVUÃ&#x201E;YL NH]L [OL ZPNUHSVU[OLVYKLYVM3LUPUMVY[OLILNPUUPUNVM[OL.YLH[:VJPHSPZ[9L]VS\[PVUTVYL [OHU `LHYZHNV

The State Hermitage Museum ;VKH` `V\ ]PZP[ [OL :[H[L /LYTP[HNL4\ZL\TMVYTLYS`[OLOVTLZVM [ZHYZ» ^OPJO UV^ OVZ[Z VUL VM [OL ^VYSKZ Ã&#x201E;ULZ[ HUK TVZ[ L_[LUZP]L HY[ JVSSLJ[PVUZ PUJS\KPUN [OL SHYNLZ[ JVSSLJ[PVUVMWHPU[PUNZPU[OL^VYSKPUJS\KPUN +H=PUJP9HWOHLS9LTIYHUK[4VUL[HUK 4PJOLSHUNLSV ;OL THPU HYJOP[LJ[\YHS LUZLTISLVM[OL/LYTP[HNL^OPJOPZVULVM [OL ^VYSK»Z VSKLZ[ HUK SHYNLZ[ T\ZL\TZ PZ ZP[\H[LK PU [OL JLU[YL VM :[ 7L[LYZI\YN HUK JVUZPZ[Z VM [OL >PU[LY 7HSHJL VUJL [OLMVYTLYZ[H[LYLZPKLUJLVM[OL9\ZZPHU LTWLYVYZ [OL I\PSKPUNZ VM [OL :THSS 6SK .YLH[ HUK 5L^ /LYTP[HNLZ [OL /LYTP[HNL;OLH[YLHUK[OL(\_PSPHY`/V\ZL

DAY 3

· ·

St Petersburg <WVUHYYP]HSPU:[7L[LYZI\YN`V\^PSS ILTL[I`V\YYLWYLZLU[H[P]L^OV^PSS LZJVY[`V\[V`V\YOV[LS6U[OL^H` [V[OLOV[LS`V\^PSSOH]L[OLVWWVY[\UP[`[VNL[`V\YÃ&#x201E;YZ[NSPTWZLVM[OPZ[Y\S` \UPX\LHUKILH\[PM\SJP[`

DAY 1

HIGHLIGHTS

Departure ;YHUZMLY[V[OLHPYWVY[MYVTVULVM[OL TVZ[ PU[LYLZ[PUN HUK JVSV\YM\S JP[PLZ PU[OL^VYSK

 +\L[VOPNOZLHZVUPU4H`1\UL1\SZPUNSLZ\WWSLTLU[Â&#x2030; >PSSILYLJVUÃ&#x201E;YTLK\WVU`V\YIVVRPUN\USLZZ[OLHPYMHYLPZN\HYHU[LLK

www.visitrussia.org.uk

Visit Russia.indd 7

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

7

22/10/2012 22:12


St Petersburg U

NIQUE

5 DAYS from

CITY

!335

St Petersburg

Moscow

:

[7L[LYZI\YNPZ\UPX\LJP[`¶WHY[[YHKP[PVUHSS`9\ZZPHUWHY[TVKLYU,\YVWLHU^P[OL_JLW[PVUHSOPZ[VY`HUKOLYP[HNL;OPZHZ[VUPZOPUNJP[`OHZ SVUNPUZWPYLKHÃ&#x2026;VVKVMWVL[Y`HY[ZHUKYL]VS\[PVUZHUKJVTIPULZ[OLWLYZVUHSP[`VM[OYLL\UPX\LJP[PLZPU[VVUL0[^HZ:[7L[LYZI\YNMVY[OL [ZHYZ7L[YVNYHKMVYHUH[PVUH[^HYHUK3LUPUNYHKMVY[OLMVSSV^LYZVM[OL)VSZOL]PR9L]VS\[PVU 0[PZPTWVZZPISLUV[[VMHSSPUSV]L^P[O[OPZJP[`^P[O[OLKPZ[PUJ[P]LTHY]LSSV\Z9\ZZPHUZ[`SL*O\YJOVM[OL:H]VPYVU:WPSSLK)SVVK^P[OMHZJPUH[PUN IYPKNLZHUK[OL\UMVYNL[[HISL5L]ZR`7YVZWLJ[¯

·

· · ·

INCLUSION Accommodation:OV[LS+)3:[7L[LYZI\Y"Meals: 4 )YLHRMHZ[Z"Transport:MVY[YHUZMLYZHUKZPNO[ZLLPUN^L\ZLH JVTMVY[HISLJVHJOJHYVYTPUPI\Z"Tour staff and support: .\PKLKZPNO[ZLLPUNJP[`[V\Y.\PKLK[V\Y[V/LYTP[HNL"

Sightseeing tour ;VKH``V\^PSSOH]LHZPNO[ZLLPUN[V\Y [V LUZ\YL `V\ ILULÃ&#x201E;[ M\SS` MYVT `V\Y Z[H` /PNOSPNO[Z PUJS\KL 5L]ZR` 7YVZWLJ[ 2HaHU *H[OLKYHS :[YVNHUV] 7HSHJL7L[LYHUK7H\S-VY[YLZZTVU\TLU[ [V7L[LY[OL.YLH[[OL)YVUaL/VYZLTHU :[0ZHHJ»Z:X\HYL4HYPPUZR`7HSHJL7HSHJL ,TIHURTLU[:\TTLY.HYKLUZ

DAY 2

 = PZP[[OL/LYTP[HNLVULVM[OL^VYSK»ZSHYNLZ[HUKVSKLZ[ T\ZL\TZ;OLYLHYLV]LYTPSSPVUP[LTZHY[ZJ\SW[\YL QL^LSSLY` .L[HX\H[PU[LK^P[O[OLJP[`VM9\ZZPHU;ZHYZ :LL[OLTHPUJO\YJOHUK[OLSHYNLZ[JH[OLKYHSPU9\ZZPHU VM [OJLU[\Y` :LL[OLÃ&#x201E;YZ[I\PSKPUNHUKZ`TIVSVM:[7L[LYZI\YN[OL7L[LY HUK7H\S-VY[YLZZ

Arrival <WVU HYYP]HS PU :[ 7L[LYZI\YN `V\ ^PSSILTL[I`V\YYLWYLZLU[H[P]L^OV ^PSSLZJVY[`V\[V`V\YOV[LS6U[OL ^H`[V[OLOV[LS`V\^PSSOH]LHUVWWVY[\UP[` [V NL[ `V\Y Ã&#x201E;YZ[ NSPTWZL VM [OPZ T`Z[LYPV\ZJP[`

DAY 1

HIGHLIGHTS

Optional excursion - !65 per person Tsarskoye Selo Catherine Palace and Amber room (NPM[I`7L[LY[OL.YLH[[VOPZ^PML*H[OLYPUL0[OL*H[OLYPUL7HSHJLV^LZP[ZH^LZVTLNYHUKL\Y[V[OLPYKH\NO[LY,TWYLZZ ,SPaHIL[O^OVJOVZL;ZHYZRVL:LSVHZOLY JOPLMZ\TTLYYLZPKLUJL;OL7HSHJLPZHU HZ[VUPZOPUNL_HTWSLVMIHYVX\LHYJOP[LJ[\YL^P[OP[ZZ[YPRPUNPU[LYPVYZ[OH[HYLTVYL [OHU ZWLJ[HJ\SHY ;OL *H[OLYPUL 7HSHJL PZ RUV^U MVY P[Z SLNLUKHY` \UPX\L (TILY 9VVT [OH[ ^HZ SVV[LK K\YPUN >VYSK >HY 00HUKJVTWSL[LS`HUKWHPUZ[HRPUNS`YLJYLH[LKVUS`PUHWYVJLZZ[OH[[VVRV]LY `LHYZHUKJVZ[TVYL[OHU TPSSPVU

Entrance fees:HSSLU[YHUJLMLLZHZWLYP[PULYHY`

7YPJL

:[7L[LYZI\YN

+LWHY[Z

+LJ



Â&#x2030;

!605

-LI



Â&#x2030;

!605

4HY



Â&#x2030;

!605

(WY

 

Â&#x2030;

Â&#x2030;

4H`



Â&#x2030;

!645

4H`

 

!425

Â&#x2030; 

1\U

 

!425

Â&#x2030; 

1\S



!425

Â&#x2030; 

,_S-SPNO[Z 0UJ-SPNO[Z

 

Â&#x2030;

!655

 

Â&#x2030;

!655 !655



Â&#x2030;

:LW



Â&#x2030;

!645

6J[

 

Â&#x2030;

Â&#x2030;

5V]



Â&#x2030;

Â&#x2030;

+LJ



Â&#x2030;

Â&#x2030;

 +\L[VOPNOZLHZVU4H`1\UL1\S`ZUNSZ\WWSLTLU[Â&#x2030; >PSSILYLJVUÃ&#x201E;YTLK\WVU`V\YIVVRPUN\USLZZ[OLHPYMHYLPZN\HYHU[LLK

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Visit Russia.indd 8

DAY 5

:LW

Free time :[ 7L[LYZI\YN PZ HTHaPUN JP[` `V\ JHU^HUKLY[OYV\NOILH\[PM\SZ[YLL[Z HUK LUQV` U\TLYV\Z WHSHJLZ HUK T\ZL\TZ(S[LYUH[P]LS``V\JHU[HRL VW[PVUHSL_J\YZPVU

DAY 4

1\S (\N

:PUNSL:\WWSLTLU[Â&#x2030;

8

The State Museum Hermitage (M[LY [OL ZPNO[ZLLPUN [V\Y ^L ^PSS OLHK VMM [V [OL TVZ[ ILH\[PM\S HY[ T\ZL\TZ PU [OL ^VYSK [OL State Museum Hermitage;OLJVSSLJ[PVU VM[OL:[H[L/LYTP[HNLPUJS\KLZTVYL[OHU [OYLL TPSSPVU ^VYRZ VM HY[ HUK HY[LMHJ[Z VM [OL ^VYSK J\S[\YL PUJS\KPUN +H =PUJP 9HWOHLS 9LTIYHUK[ 4VUL[ HUK 4PJOLSHUNLSV(TVUN[OLTHYLWHPU[PUNZNYHWOPJ^VYRZZJ\SW[\YLZHUK^VYRZVMHWWSPLK HY[ HYJOHLVSVNPJHS Ã&#x201E;UKZ HUK U\TPZTH[PJ TH[LYPHS

DAY 3

DEPERTURES - 2012/2013

Transfer 6\Y YLWYLZLU[H[P]L ^PSS TLL[ `V\ H[ [OL SVII` VM `V\Y OV[LS [V [HRL `V\ [V[OLHPYWVY[

0207 985 1234

22/10/2012 22:12


St Petersburg C

6 DAYS from

ULTURAL

CAPITAL

!425

St Petersburg

Moscow

:

[7L[LYZI\YNPZVM[LUJHSSLKHUVWLUHPYT\ZL\T"P[IVHZ[ZTVYL[OHUTHNUPÃ&#x201E;JLU[T\ZL\TZMHZJPUH[PUNYP]LYZJOHYTPUNJHUHSZPTWYLZZP]L HYJOP[LJ[\YLHUK]PIYHU[J\S[\YHSSPML+\YPUN`V\Y[V\Y`V\»SSZLLTHQLZ[PJWHSHJLZL_[YH]HNHU[THUZPVUZHUKYPJOS`KLJVYH[LKJH[OLKYHSZ^OPJO JYLH[LHYLNHSHTIPLUJL[OYV\NOV\[:[7L[LYZI\YN2UV^UHZ[OLJ\S[\YHSJHWP[HSVM9\ZZPH:[7L[LYZI\YNUL]LYJLHZLZ[VHTHaL`V\HUK^PSS THRL`V\^HU[[VJVTLIHJRHNHPUHUKHNHPU

·

 :LL[OL^VYSKMHTV\Z:[H[L/LYTP[HNL4\ZL\T^OPJO OV\ZLZVULVM[OLSHYNLZ[HUKL_X\PZP[LHY[JVSSLJ[PVUZPU

Arrival (YYP]HS PU HPYWVY[ VM :[ 7L[LYZI\YN ^OLYL V\Y YLWYLZLU[H[P]L ^PSS TLL[ `V\;YHUZMLY[V[OLOV[LS

[OL^VYSK =PZP[[OL^VYSK»ZSHYNLZ[T\ZL\TVM9\ZZPHUHY[¶[OL:[H[L :LL[OLÃ&#x201E;YZ[I\PSKPUNHUKZ`TIVSVM:[7L[LYZI\YN¶ 7L[LYHUK7H\S-VY[YLZZ >HSRHYV\UK5L]ZR`7YVZWLR[]PZP[U\TLYV\ZJO\YJOLZ LU[YHUJLPZMYLL[HRLHZLH[H[ZPKL^HSRJHMLHUKHKTPYL [OLIYPKNLZV]LYYP]LYZHUKJHUHSZ

Meals: )YLHRMHZ[Z" Transport: MVY[YHUZMLYZHUKZPNO[ZLLPUN^L\ZLHJVTMVY[HISL JVHJOJHYVYTPUPI\Z"VUV\YZPNO[ZLLPUN^LJHUHSZVNVVU MVV[VY\ZLW\ISPJ[YHUZWVY[THPUS`\UKLYNYV\UK^OPJOPZ]LY` LMÃ&#x201E;JPLU[HUKOLSWZ[VH]VPK[YHMÃ&#x201E;JJVUNLZ[PVU" ZPNO[ZLLPUNJP[`[V\Y.\PKLK[V\Y[V/LYTP[HNL.\PKLK[V\Y[V [OL9\ZZPHU4\ZL\T" Entrance fees: HSSLU[YHUJLMLLZHZWLYP[PULYHY`

DEPERTURES - 2012/2013 :[7L[LYZI\YN

,_S-SPNO[Z !425 !425 !425  !445 Â&#x2030; !505 !505 !505 26 Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; :PUNSL:\WWSLTLU[Â&#x2030;

7YPJL 0UJ-SPNO[Z Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030;

 +\L[VOPNOZLHZVUPU4H`1\ULZPUNSLZ\WWSLTLU[Â&#x2030; >PSSILYLJVUÃ&#x201E;YTLK\WVU`V\YIVVRPUN\USLZZ[OLHPYMHYLPZN\HYHU[LLK

www.visitrussia.org.uk

Visit Russia.indd 9

Hermitage Museum (Winter Palace) Guided Tour (M[LYIYLHRMHZ[^L^PSSOLHKVMM[VVUL VM[OLTVZ[ILH\[PM\SHY[T\ZL\TZPU [OL ^VYSK [OL :[H[L /LYTP[HNL 4\ZL\T L_OPIP[PUN JSVZL [V TPSSPVU P[LTZ HUK ]PZP[LK I` ZL]LYHS TPSSPVU WLVWSL HUU\HSS` ;OL THPU HYJOP[LJ[\YHS LUZLTISL VM [OL/LYTP[HNL^OPJOPZVULVM[OL^VYSK»Z VSKLZ[HUKSHYNLZ[T\ZL\TZPZZP[\H[LKPU [OLJLU[YLVM:[7L[LYZI\YNHUKJVUZPZ[ZVM

DAY 4

+LJ -LI 4HY (WY 4H` 4H` 1\U 1\S 1\S (\N :LW 6J[ 5V] +LJ

+LWHY[Z

Russian Museum Guided Tour ;VKH` `V\ ^PSS Ã&#x201E;UK V\[ TVYL HIV\[ 9\ZZPHU J\S[\YL HUK HY[ @V\ ^PSS ]PZP[ [OL ^VYSK»Z SHYNLZ[ T\ZL\T VM 9\ZZPHUHY[¶[OL:[H[L9\ZZPHU4\ZL\T ( N\PKLK [V\Y ^PSS [HRL `V\ [V [OL ^VYSK VM 9\ZZPHU Ã&#x201E;UL HY[ 6]LY L_OPIP[Z YLÃ&#x2026;LJ[ [OL OPZ[VY` VM 9\ZZPHU Ã&#x201E;UL HY[ MYVT [OLHUJPLU[PJVUZ[V[OL[OJLU[\Y`H]HU[ NHYKL

DAY 3

Tour staff and support: ,UNSPZOZWLHRPUNN\PKL.\PKLK

Free time :[ 7L[LYZI\YN PZ HTHaPUN JP[` `V\ JHU ^HUKLY [OYV\NO ILH\[PM\S Z[YLL[Z HUK LUQV` U\TLYV\Z WHSHJLZ HUK T\ZL\TZ (S[LYUH[P]LS` `V\ JHU [HRL VW[PVUHSL_J\YZPVU

DAY 6

INCLUSION Accommodation: OV[LS+)3:[7L[LYZI\YN"

St. Petersburg City Tour ;OPZTVYUPUN`V\^PSSZLL[OLTVZ[PU[LYLZ[PUNWSHJLZPU:[7L[LYZI\YN`V\ ^PSS MLLS [OL T`Z[LYPV\Z OPZ[VY` VM [OL JP[`^OPJOPZRUV^UHZ[OL¸5VY[OLYU =LUPJL¹@V\^PSS]PZP[[OL2HaHU*H[OLKYHS [OL :[YVNHUV] 7HSHJL [OL 7L[LY HUK 7H\S -VY[YLZZ[OLTVU\TLU[[V7L[LY[OL.YLH[ [OL)YVUaL/VYZLTHU[OL4HYPPUZR`7HSHJL HUK VM JV\YZL YLSPNPV\Z PJVUZ Z\JO HZ [OL NVSKLU KVTLK :[ 0ZHHJ»Z *H[OLKYHS HUKKPZ[PUJ[P]L*O\YJOVM:H]PV\YVU:WPSSLK )SVVK@V\^PSSHSZVZLL[OLMHTV\Z(\YVYH ^HYZOPW"[OLSLNLUKHY`ZOPW^OVZLJHUVU Ã&#x201E;YL NH]L [OL ZPNUHS VU [OL VYKLY VM 3LUPU MVY[OLILNPUUPUNVM[OL.YLH[:VJPHSPZ[9L]VS\[PVUTVYL[OHU `LHYZHNV

[OL >PU[LY 7HSHJL VUJL [OL MVYTLY Z[H[L YLZPKLUJL VM [OL 9\ZZPHU LTWLYVYZ [OL I\PSKPUNZVM[OL:THSS6SK.YLH[HUK5L^ /LYTP[HNLZ[OL/LYTP[HNL;OLH[YLHUK[OL (\_PSPHY`/V\ZL

DAY 5

9\ZZPHU4\ZL\T

DAY 2

· · ·

DAY 1

HIGHLIGHTS

Departure 6\Y KYP]LY ^PSS TLL[ `V\ H[ [OL OV[LS SVII`HUK`V\^PSSIL[HRLU[V[OLHPYWVY[MVY`V\YYL[\YUÃ&#x2026;PNO[

Optional excursion - !65 per person Tsarskoye Selo Catherine Palace and Amber room ( NPM[ I` 7L[LY [OL .YLH[ [V OPZ ^PML *H[OLYPUL0[OL*H[OLYPUL7HSHJLV^LZP[ZH^LZVTLNYHUKL\Y[V[OLPYKH\NO[LY,TWYLZZ ,SPaHIL[O^OVJOVZL;ZHYZRVL:LSVHZOLY JOPLM Z\TTLY YLZPKLUJL ;OL 7HSHJL PZ HU HZ[VUPZOPUN L_HTWSL VM IHYVX\L HYJOP[LJ[\YL^P[OP[ZZ[YPRPUNPU[LYPVYZ[OH[HYLTVYL [OHU ZWLJ[HJ\SHY ;OL *H[OLYPUL 7HSHJL PZ RUV^U MVY P[Z SLNLUKHY` \UPX\L (TILY 9VVT[OH[^HZSVV[LKK\YPUN>VYSK>HY00 HUKJVTWSL[LS`HUKWHPUZ[HRPUNS`YLJYLH[LK VUS` PU H WYVJLZZ [OH[ [VVR V]LY `LHYZHUKJVZ[TVYL[OHU TPSSPVU

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

9

22/10/2012 22:12


St Petersburg S

PECIAL

4 DAYS from

SUMMER OFFER

!295

St Petersburg

Moscow

:

[7L[LYZI\YN»Z>OP[L5PNO[Z^OPJOY\UMYVT[OLLUKVM4H`[OYV\NO[VTPK1\S`HYLSLNLUKHY`0U[OLZLLTPUNS`LUKSLZZ[^PSPNO[^OLU[OLZ\U KPWZILSV^[OLOVYPaVUMVYSP[[SLTVYL[OHUHUOV\YQ\Z[HM[LYTPKUPNO[[OLJP[`OHZHU\UMVYNL[[HISLKYLHTSPRLILH\[`[OH[PZ[Y\S`IYLH[O[HRPUN 6US`MVYZ\TTLY[PTL^LJHUVMMLYH\UPX\LVMMLY[V]PZP[:[7L[LYZI\YNH]VPKPUNV]LY^OLSTPUNWYPJLZ

·

 :LL[OL¸9\ZZPHU=LYZHPSSLZ¹7L[LYOVM^OPJOJVUZPKLYLK[V IL[OLMV\U[HPUJHWP[HSVM[OL^VYSK;OL.YHUK7HSHJLÃ&#x201E;SSLK ^P[OMHZJPUH[PUNHUKLSHIVYH[LPU[LYPVYZ

·

 =PZP[[OL/LYTP[HNLVMJV\YZLI\[UV[HSSH[VUJL0[»Z4(::0=,;OLYLHYLV]LYTPSSPVUP[LTZPU[OL:[H[L4\ZL\T»Z JVSSLJ[PVUIYPUN`V\YILZ[^HSRPUNZOVLZHUKLH[HNVVK :LL:[7L[LYZI\YN»ZÃ&#x201E;YZ[I\PSKPUNVUJLHWVSP[PJHSWYPZVUHUK

INCLUSION Accommodation:+)3HJJVTTVKH[PVUPU:[7L[LYZI\YN \UP]LYZP[`VM/\THUP[PLZHUK:VJPHS:JPLUJLZ"Meals: )YLHRMHZ[Z"Transport:MVY[YHUZMLYZHUKZPNO[ZLLPUN^L\ZL HJVTMVY[HISLJVHJOVYTPUPI\Z"Tour staff and support: ,UNSPZOZWLHRPUNN\PKL.\PKLKZPNO[ZLLPUNJP[`[V\Y.\PKLK [V\Y[V/LYTP[HNL.\PKLK[V\Y[V7L[LYOVMLU[Y`MLL[V[OL .YHUK7HSHJL.\PKLK[V\Y[V7L[LYHUK7H\S-VY[YLZZ" Entrance fees: HSSLU[YHUJLMLLZHZWLYP[PULYHY`

Saturday - Sightseeing tour and the Hermitage ;VKH` `V\ OH]L H ZPNO[ZLLPUN [V\Y [VLUZ\YL`V\ILULÃ&#x201E;[M\SS`MYVT`V\Y Z[H` /PNOSPNO[Z PUJS\KL Nevsky Prospect, Kazan Cathedral, Stroganov Palace, Peter and Paul Fortress, monument to Peter the Great (the Bronze Horseman), St. Isaacâ&#x20AC;&#x2122;s Square, Mariinsky Palace, Palace Embankment, Summer Gardens, HUKVMJV\YZLYLSPNPV\Z PJVUZZ\JOHZNVSKLUKVTLKIsaacâ&#x20AC;&#x2122;s Cathedral HUK KPZ[PUJ[P]L Church of Saviour-on-the-Spilled Blood. 5L_[`V\]PZP[State Museum Hermitage ^OPJO OVZ[Z TVYL [OHU [OYLL TPSSPVU ^VYRZVMHY[VM[OL^VYSKJ\S[\YLPUJS\KPUN +H=PUJP9HWOHLS9LTIYHUK[4VUL[HUK 4PJOLSHUNLSV

DAY 3

Sunday - Peterhof, The Peter and Paul Fortress ;OPZ TVYUPUN `V\ ]PZP[ Peterhof [OL JOHYTPUN JVSSLJ[PVU VM WHSHJLZ MV\U[HPUZ HUK NHYKLUZ 7L[LYOVM PZ JVUZPKLYLK[VIL[OLMV\U[HPUJHWP[HSVM[OL ^VYSKHUK]LY`VM[LUYLMLYYLKHZ[OL¸9\ZZPHU=LYZHPSSLZ¹ ;OL .YHUK 7HSHJL Ã&#x201E;SSLK ^P[O MHZJPUH[PUN HUK LSHIVYH[L PU[LYPVYZ ZP[Z VU [VW VM H OPNO ZLHZOVYL YPKNL V]LYSVVRPUN [OL ]HZ[ 3V^LY 7HYR ^P[O MV\U[HPUZ ;OL WHSHJLLUZLTISLHSVUN^P[O[OLJP[`JLU[YL PZ YLJVNUPZLK HZ H <5,:*6 >VYSK /LYP[HNL:P[L

10

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Visit Russia.indd 10

Monday - Departure ;YHUZMLY[V[OLHPYWVY[

DAY 2

ZP[LVMHJH[OLKYHSHUKYV`HSTH\ZVSL\T

(M[LY `V\ ^PSS ZLL The Peter and Paul Fortress [OL ]LY` Ã&#x201E;YZ[ I\PSKPUN VM :[ 7L[LYZI\YN ^OPJO ^HZ PUP[PHSS` I\PSK [V WYV[LJ[ [OL UL^ JHWP[HS HYLH MYVT WVZZPISLH[[HJR3H[LYP[ILJHTLWVSP[PJHSWYPZVU OV\ZPUN+VZ[V`L]ZR`.VYRP`;YV[ZR`HUK 3LUPU»ZVSKLYIYV[OLY(SL_HUKLY

DAY 4

·

IYLHRMHZ[ILMVYL`V\Z[HY[

Friday - Arrival ;VUPNO[V\Y9LWYLZLU[H[P]L^PSSTLL[ `V\H[:[7L[LYZI\YN(PYWVY[HUK[HRL `V\[V[OLOV[LSVMSaint Petersburg University of Humanities and Social Sciences @V\Y J\S[\YHS [V\Y ILNPUZ HZZVVUHZ`V\Z[HY[`V\YQV\YUL`MYVT[OL HPYWVY[[V[OLOV[LS`V\^PSSOH]LHNVSKLU VWWVY[\UP[`[VNL[`V\YÃ&#x201E;YZ[PTWYLZZPVUVM OPZ[VYPJHSJP[`:HPU[7L[LYZI\YN

DAY 1

HIGHLIGHTS

Why would you want[VNVHUKZ[H`PUH \UP]LYZP[`K\YPUN`V\Y[PTLVMM&>LSS[OPZPZ UVºUVYTHS»\UP]LYZP[`(UK[OPZHJJVTTVKH[PVUPZH^LZVTL;OPZPZ[OLILZ[VW[PVU MVY Z\TTLY [PTL PU :[ 7L[LYZI\YN ^OLU WYPJLZ MVY HSS OV[LSZ HYL V]LY^OLSTPUN )YHUKUL^YVVTZ^OPJOHYLJVTWHYHISL [V H NVVK Z[HYZ OV[LS YVVTZ 3VJH[PVU PZNYLH[1\Z[TPUI`[\ILMYVTJLU[YL @V\ ^PSS JLY[HPUS` LUQV` Z[H`PUN H[ [OPZ HJJVTTVKH[PVU (Z PM [OPZ PZU»[ LUV\NO [OLYL PZ ^VVKLU KLJRPUN JVTWSL[L ^P[O WVVS HUK Z\U SV\UNLYZ[VYLSH_PUHUKVU[OL^H`[V[OL OHSSZ VM YLZPKLUJL ^OLYL `V\ JHU Z[H` `V\»SS^HSR[OYV\NOHYLWSPJH0[HSPHUZ[YLL[ WHZ[HYLWSPJH0[HSPHUYHPSZ[H[PVU

0207 985 1234

22/10/2012 22:12


St Petersburg S

PECIAL

5 DAYS from

SUMMER OFFER

!355

St Petersburg

Moscow

H]L`V\L]LYZLLU^OP[LUPNO[Z&;OLSHJRVMKHYRULZZHMMLJ[Z[OL]LY`MHIYPJVMSPMLPU[OLJP[`HUK[OL^OVSL[V^UZLLTZ[VIL[HRPUNWHY[PUH [^VTVU[OYV\UK[OLJSVJRJLSLIYH[PVU;OLZ[YLL[ZHYLHSP]L^P[OWLVWSLYPNO[[OYV\NO[PSSTVYUPUNHTV[SL`Ã&#x2026;V[PSSHVMIVH[ZJY\PZLZ[OLYP]LYZ HUKJHUHSZUVUZ[VWHUK[OLJP[`»ZUPNO[SPMLPZH[P[ZTVZ[HJ[P]LHUKL_\ILYHU[^P[OHU\TILYVMMLZ[P]HSZHUKL]LU[Z(SS[OLZL`V\JHUZLLVUS` PUZ\TTLYPU:[7L[LYZI\YN+VU»[TPZZHUVWWVY[\UP[`[V\ZL[OPZI\KNL[VMMLY

H · ·

 :PNO[ZLLPUN[V\Y[VNL[HJX\HPU[LK^P[OHSSVM[OLJP[`»Z THQVYOPNOSPNO[Z

 =PZP[:[7L[LYZI\YN»ZÃ&#x201E;ULZ[HUKTVZ[MHTV\ZWHSHJL[OL >PU[LY7HSHJLPZVULVM[OLNYLH[LZ[YV`HSYLZPKLUJLZVM[OL ^VYSK[OLOVTLVM[OL9VTHUV],TWLYVYZMVY[^VO\UKYLK `LHYZHUK[OLTHPUI\PSKPUNVM[OL^VYSKMHTV\Z/LYTP[HNL :LL[^VNYLH[LZ[Z\TTLYWHSHJLZVM9\ZZPHU;ZHYZ! *H[OLYPUL7HSHJLHUK.YHUK7HSHJL

INCLUSION Accommodation:+)3HJJVTTVKH[PVUPU:[7L[LYZI\YN )YLHRMHZ[Z"Transport:MVY[YHUZMLYZHUKZPNO[ZLLPUN^L\ZL HJVTMVY[HISLJVHJOVYTPUPI\Z"Tour staff and support: ,UNSPZOZWLHRPUNN\PKL.\PKLKZPNO[ZLLPUNJP[`[V\Y.\PKLK [V\Y[V/LYTP[HNL.\PKLK[V\Y[V7L[LYOVMLU[Y`MLL[V.YHUK 7HSHJL.\PKLK[V\Y[V7L[LYHUK7H\S-VY[YLZZ2HaHU*H[OLEntrance fees:HSSLU[YHUJLMLLZHZWLYP[PULYHY`

Wednesday - Tsarskoye Selo, Amber Room and the Peter and Paul Fortress ;OPZ TVYUPUN `V\ ^PSS IL [HRLU [V Tsarskoye Selo [V ZLL [OL THNUPÃ&#x201E;JLU[ *H[OLYPUL 7HSHJL HUK SLNLUKHY` (TILY 9VVT ;OL *H[OLYPUL»Z 7HSHJL PZ RUV^UMVYP[ZSLNLUKHY`[Y\S`\UPX\L(TILY 9VVT ^OPJO PZ ZVTL[PTLZ K\IILK [OL ¸,PNO[O >VUKLY VM [OL >VYSK¹ K\L [V P[Z ZPUN\SHYILH\[` (M[LY`V\^PSSZLL[OL]LY`Ã&#x201E;YZ[I\PSKPUNVM :[7L[LYZI\YNThe Peter and Paul Fortress;VKH`[OLMVY[YLZZPZ[OLLTISLTVM [OLJP[`;OLMVY[YLZZJVU[HPUZZL]LYHSUV[HISLI\PSKPUNZPUJS\KPUN[OL7L[LYHUK7H\S *H[OLKYHS^OLYL9\ZZPHU[ZHYZHYLI\YPLK

DAY 3

KYHS.\PKLK[V\Y[V7\ZORPULU[Y`MLL[V[OL*H[OLYPUL7HSHJL"

DAY 4

www.visitrussia.org.uk

Visit Russia.indd 11

[HPUZHUKNHYKLUZ ;OL 3V^LY 7HYR PZ H NLU\PUL THZ[LYWPLJL VM SHUKZJHWL KLZPNU HKVYULK ^P[O TVYL [OHU MV\U[HPUZ HUK TVU\TLU[HS JHZJHKLZ ;OLYL HYL ZL]LYHS ZTHSS WHSHJLZHUKWH]PSPVUZVU[OLWHYR[LYYP[VY` 3H[LY`V\^PSS]PZP[HUPTWYLZZP]L*H[OLKYHSVM6\Y3HK`VM2HaHUKazan Cathedral^OPJO^HZI\PS[[VHULUVYTV\ZZJHSL HUK IVHZ[Z HU PTWYLZZP]L Z[VUL JVSVUUHKLLUJPYJSPUNHZTHSSNHYKLUHUKJLU[YHS MV\U[HPU;OLJH[OLKYHS^HZPUZWPYLKI`[OL )HZPSPJHVM:[7L[LY»ZPU9VTLHUK^HZPU[LUKLK[VIL[OLJV\U[Y`»ZTHPU6Y[OVKV_ *O\YJO

DAY 5

\UP]LYZP[`VM/\THUP[PLZHUK:VJPHS:JPLUJLZ"Meals: 4

Tuesday - City sightseeing tour and the Hermitage (M[LY IYLHRMHZ[ ^L ^PSS OLHK VMM [V `V\YTVYUPUNJP[`[V\Y^P[OV\YSVJHS L_WLYPLUJLK N\PKL MVSSV^LK I` ]PZP[ [VVULVM[OLNYLH[LZ[HUK[OLTVZ[ILH\[PM\SHY[T\ZL\TZPU[OL^VYSKthe State Museum Hermitage. >L^PSS[Y`[VZWLUKHZT\JOHZWVZZPISL [PTLH[[OLT\ZL\TOV^L]LY[V]PL^[OL JVSSLJ[PVUPUP[ZLU[PYL[`^V\SK[HRLHSTVZ[ `LHYZ ZWLUKPUN OV\YZ H KH` PU [OL T\ZL\THUK[HRPUNVULTPU\[L[VL_HTPULLHJOL_OPIP[

DAY 2

·

4\ZL\T

Monday - Saint-Petersburg 6UHYYP]HSPUHPYWVY[VMSaint-Petersburg `V\ ^PSS IL TL[ I` V\Y YLWYLZLU[H[P]L HUK ^PSS IL RPUKS` VMMLYLK H [YHUZMLY [V [OL OV[LS VM :HPU[7L[LYZI\YN <UP]LYZP[` VM /\THUP[PLZ HUK :VJPHS :JPLUJLZ

DAY 1

HIGHLIGHTS

Friday - Departure ;YHUZMLY[V[OLHPYWVY[

Many universities have H TLKPHSHI I\[ UV[ \Z\HSS` PUZPKL [OL )LH[SLZ @LSSV^ :\ITHYPUL7HY[)LH[SLZT\ZL\THUKWHY[ HJ[\HSZ\ITHYPULZ[\KLU[Z^VYR^P[OÃ&#x201E;ZO Z^PTTPUN PU WVY[OVSLZ HUK HSS V]LYZLLU I`SPMLZPaLTHUULX\PUZVM7H\S4J*HY[UL` HUK1VOU3LUUVUH[[OLOLSTHUKQVPULK PUL_WSPJHIS`I`H^LPYKJHYPJH[\YLK\TT` VM [OL \UP]LYZP[`»Z YLJ[VY ¶ ^OVZL )LH[SLZ VIZLZZPVUPZ^O`[OLWSHJLL_PZ[Z

Thursday - Peterhof and Kazan Cathedral ;VKH` `V\ ^PSS ]PZP[ Peterhof [OL JOHYTPUNJVSSLJ[PVUVMWHSHJLZMV\U-

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

11

22/10/2012 22:12


Golden Ring

OL.VSKLU9PUNPZ[OLUHTLNP]LU[V[OLJOHPUVMHUJPLU[[V^UZS`PUN[V[OLUVY[OHUKLHZ[VM4VZJV^;OLZL[V^UZJVU[HPUHJVSSLJ[PVUVMHY JOP[LJ[\YHSTHZ[LYWPLJLZHUJPLU[OPZ[VY`HUKJ\S[\YLZL[PU[OLJOHYTPUNSHUKZJHWLVMJLU[YHS9\ZZPH;OLZLHUJPLU[[V^UZWYLZLY]L[OLTLTVY` VM[OLTVZ[PTWVY[HU[HUKZPNUPÃ&#x201E;JHU[L]LU[ZPU9\ZZPHUOPZ[VY`;OL[V^UZOH]LILLUJHSSLK¸VWLUHPYT\ZL\TZ¹HUKMLH[\YL\UPX\LTVU\TLU[Z VM9\ZZPHUHYJOP[LJ[\YLVM[OL[O¶[OJLU[\YPLZPUJS\KPUNVSKMVY[PÃ&#x201E;JH[PVUZMVY[YLZZLZILH\[PM\STVUHZ[LYPLZJH[OLKYHSZHUKVSKJO\YJOLZTHKLVM ^OP[LZ[VUL;OLZL[V^UZHYLHTVUN[OLTVZ[WPJ[\YLZX\LPU9\ZZPHHUKWYVTPULU[S`MLH[\YL9\ZZPH»ZMHTV\ZVUPVUKVTLZ ;OL.VSKLU9PUNPZHUVWWVY[\UP[`[VNL[HJX\HPU[LK^P[OSPMLVM[OL9\ZZPHUWYV]PUJLZ\UO\YYPLKHUKJHSTTPSLZH^H`MYVT[OLOHZZSLHUKI\Z[SLVM [OLIPNJP[PLZ;OLZLJP[PLZOH]LYH[OLYWVL[PJUHTLZ!:LYNP`L]7VZHK(SL_HUKYV]2VZ[YVTH7LYLZSH]SAHSLZZR`<NSPJO0]HUV]V@HYVZSH]S5V]NVYVK =LSPR`:\aKHSHUK=SHKPTPY 0M`V\YLHSS`^HU[[VZLLH[Y\L9\ZZPHUSPMLHUKOV^[OLTVZ[VMJV\U[Y`SP]LZ`V\ZOV\SK[YH]LS[VH[SLHZ[JV\WSLVM[OLJP[PLZPU[OL.VSKLU9PUN

T

Visit Russia.indd 12

;OL OPZ[VY` VM [OL JP[` PZ JSVZLS` JVUULJ[LK ^P[O [OL OPZ[VY` VM 9\ZZPHU Z[H[L OVVK" VUL VM ^OPJO WPSSHYZ PZ 6Y[OVKV_` -VY [OPZ YLH ZVU `V\ JHU Ã&#x201E;UK H SV[ VM JO\YJOLZ TVUHZ[LYPLZ HUK V[OLY WSHJLZ VM ^VYZOPW PU 5V]NVYVK =LSPR` ;OL TVZ[ L_[YHVYKPUHY` PZ :VÃ&#x201E;`ZR` JH[OL KYHS ^OPJO ^HZ I\PS[ PU [OL [O JLU[\Y`;OLYLHYLYLTHPUZVMZP_ VM 9\ZZPHU ZHPU[Z HUK THU` PT WVY[HU[PJVUZPUJS\KPUN[OLTPYH JSL^VYRPUNPJVU VM6\Y 3HK` VM [OL:PNU

NOVGOROD

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

=SHKPTPY \ZLK [V IL VUL VM [OL TLKPL]HS JHWP[HSZ VM 9\ZZPH ^OLYL MYLZJVLZ I` [OL PJVUWHPU[PUN NLUP\Z (UKYLP9\IS`V]JHUILZLLU PU [OL *H[OLKYHS VM [OL (Z Z\TW[PVU ;OPZ JP[` IVHZ[Z [^V <5,:*6 >VYSK /LYP[ HNL :P[LZ ;OPZ JH[OLKYHS ^HZ VULVM[OLTVZ[YL]LYLKJO\YJO LZPU9\ZZPH"HSS[OL=SHKPTPYHUK 4VZJV^ NYHUK WYPUJLZ ^LYL JYV^ULKPUZPKLP[-YVT[OLZVU VM@\YP+VSNVY\R`[V0]HU000PU[OL LHYS`[OJLU[\Y`(TVUNTHU` V[OLYH[[YHJ[PVUZ[OLJP[`IVHZ[Z [OYLL <5,:*6 >VYSK /LYP[HNL :P[LZ! .VSKLU .H[LZ =SHKPTPY»Z \UVMÃ&#x201E;JPHS Z`TIVS [OL (ZZ\TW [PVU HUK :[ +LTL[YP\Z *H[OL KYHSZ[OL*P[`IVHZ[Z[OYLL<5 ,:*6>VYSK/LYP[HNL:P[LZ

VLADIMIR

12

;OPZJP[`PZWVZZPIS`[OLTVZ[ THNPJHS VM [OL .VSKLU 9PUN [V^UZ>P[OP[Z2YLTSPUTHY RL[ Z[HSSZ TVUHZ[LYPLZ HUK JV\U[SLZZ SP[[SL JO\YJOLZ [OPZT\ZL\TJP[`OHZOHYKS` JOHUNLK V]LY [OL SHZ[ [^V HUK H OHSM JLU[\YPLZ 4VYL [OHU HYJOP[LJ[\YL TVU\TLU[Z VM [OLWHZ[TPSSLUUP\THYLJVUJLU [YH[LKOLYL:\aKHS^HZ[OLVSKLY YP]HS VM =SHKPTPY" P[ ^HZ MV\UKLK HM\SSJLU[\Y`LHYSPLY:\aKHSOHK [OL SHYNLZ[ TVUHZ[LYPLZ HUK JVU]LU[ZPU[OLYLNPVU"HUKPZMH TV\ZMVYP[ZVWLUHPY4\ZL\TVM >VVKLU(YJOP[LJ[\YL

SUZDAL

SERGIEV POSAD

0[PZ[OLOLHY[VM9\ZZPHUVY [OVKV_YLSPNPVU[OLOVTLVM 9\ZZPH»Z 7H[YPHYJO 0[ KH[LZ IHJR[V[OL?0=JLU[\Y`HUK PZVULVM[OLVSKLZ[HUKTVZ[ PTWVY[HU[ [V^UZ HSVUN [OL YPUN;OL[V^USVJH[LKPU[OL Z\I\YIZVM4VZJV^NYL^\W PU [OL [O JLU[\Y` HYV\UK VUL VM [OL NYLH[LZ[ 9\ZZPHU TVUHZ[LYPLZ[OL/VS`;YPUP[` ¶ :[ :LYIP\Z 3H]YH ;YVP[ZL:LY NP`L]H 3H]YH LZ[HISPZOLK I` :[ :LYNP\Z VM 9HKVULaO ;OL [V^U HSZV JSHPTZ [V IL [OL IPY[OWSHJL VM [OL 9\ZZPHU ULZ[PUN KVSS VY TH[Y`VZORH

0207 985 1234

22/10/2012 22:12


10 DAYS

Golden Ring R

from

USSIAN PROVINCE

!1170

St Petersburg Novgorod

Suzdal

Sergiev Posad

Moscow

T

OL.VSKLU9PUNPZ[OLUHTLNP]LU[V[OLJOHPUVMHUJPLU[[V^UZS`PUN[V[OLUVY[OHUKLHZ[VM4VZJV^0[PZVULVM[OLTVZ[[YHKP[PVUHS9\ZZPHU YV\[LZ;OLYLHYLTHU`PU[LYLZ[PUNHUJPLU[9\ZZPHUJP[PLZHUK[V^UZHSVUN[OL^H`M\SSVMOPZ[VY`HUK\UPX\L9\ZZPHUHYJOP[LJ[\YLVM[OL?00?=00 JLU[\YPLZ@V\^PSSSLHYUHIV\[9\ZZPHU[YHKP[PVUZHYJOP[LJ[\YLHUK[OLWLVWSL^OVSP]LKHUK^VYRLK[OLYL

INCLUSION

Tuesday - Novgorod the Great ;OPZ TVYUPUN `V\ L_WSVYL Novgorod the Great MV\UKLKPU[OL [OJLU[\Y`@V\^PSS]PZP[[OLNovgorod

Saturday - St. Petersburg 6\YKYP]LY^PSSTLL[`V\H[[OLOV[LSSVII`[V[HRL`V\ [OLHPYWVY[

DAY 10

Visit Russia.indd 13

Monday - Moscow ;OPZTVYUPUN`V\^PSS]PZP[[OLRed SquareHYN\HIS` VUL VM [OL TVZ[ MHTV\Z ZX\HYLZ PU [OL ^VYSK @V\ ^PSSKPZJV]LY[OLPU[LYPVYVM[OLKremlin[OLMVYTLY YLZPKLUJLVM[OL;ZHYZHUKUV^[OLYLZPKLUJLVM[OL 9\ZZPHUWYLZPKLU[@V\^PSSHSZV]PZP[[OL2YLTSPU»ZILH\[PM\S VY[OVKV_JH[OLKYHSZ"L_WSVYL[OLV]LY^OLSTPUNJVSSLJ[PVUVM [OLArmoury museum;OPZL]LUPUN`V\^PSS[HRLV]LYUPNO[ [YHPU[V5V]NVYVK

DAY 9

www.visitrussia.org.uk

Thursday - The State Hermitage Museum (M[LYIYLHRMHZ[^L^PSSOLHKVMM[VVULVM[OLNYLH[LZ[HUK[OLTVZ[ILH\[PM\SHY[T\ZL\TZPU[OL^VYSK [OLState Hermitage Museum;OLJVSSLJ[PVUVM [OL:[H[L/LYTP[HNLPUJS\KLZTVYL[OHU[OYLLTPSSPVU ^VYRZVMHY[HUKHY[PMHJ[ZVM[OL^VYSKJ\S[\YLPUJS\KPUN+H =PUJP9HWOHLS9LTIYHUK[4VUL[HUK4PJOLSHUNLSV

DAY 8

 > PSSILYLJVUÃ&#x201E;YTLK\WVU`V\YIVVRPUN\USLZZ[OLHPYMHYLPZN\HYHU[LLK +\L[VOPNOZLHZVUZUNSZ\WWSLTLU[Â&#x2030;PU4H`1\S

Wednesday - Novgorod the Great - St. Petersburg 0U [OL TVYUPUN V\Y YLWYLZLU[H[P]L ^PSS [HRL `V\ [V [OLYHPS^H`Z[H[PVU^OLYL`V\NL[HSVJHS[YHPUMYVT 5V]NVYVK[OL.YLH[[V:[7L[LYZI\YN>OLU`V\HYYP]LPU:[7L[LYZI\YN`V\Z[HY[KPZJV]LYPUN[OPZILH\[PM\SJP[`^P[OHguided city tour.

Friday - Tsarskoe Selo (Catherine Palace & Amber Room) ;OPZ TVYUPUN `V\ ^PSS IL [HRLU [V ;ZHYZRVL :LSV [V ZLL[OLTHNUPÃ&#x201E;JLU[*H[OLYPUL7HSHJLHUKSLNLUKHY` (TILY 9VVT ;OL 7HSHJL PZ HU HZ[VUPZOPUN L_HTWSLVMIHYVX\LHYJOP[LJ[\YL^P[OP[ZZ[YPRPUNPU[LYPVYZ[OH[HYL TVYL[OHUZWLJ[HJ\SHY;OL*H[OLYPUL7HSHJLPZRUV^UMVY P[ZSLNLUKHY`\UPX\L(TILY9VVT[OH[^HZSVV[LKK\YPUN >VYSK >HY 00 HUK JVTWSL[LS` HUK WHPUZ[HRPUNS` YLJYLH[LK VUS`PUHWYVJLZZ[OH[[VVRV]LY`LHYZHUKJVZ[ TVYL[OHU TPSSPVU

DAY 6

0UJ-SPNO[Z Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030;

DAY 5

5V] +LJ 1HU -LI 4HY (WY 4H` 4H` 1\U 1\S (\N :LW[ 6J[ 5V] +LJ

7YPJL

,_S-SPNO[Z Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; :PUNSL:\WWSLTLU[Â&#x2030; 

Sunday - Moscow Sightseeing Tour ;VKH``V\^PSSOH]LHN\PKLK^HSRPUN[V\YHYV\UKTHQVYJ\S[\YHSHUKOPZ[VYPJHSWVPU[ZVMMoscow(M[LY[OL ^HSRPUN[V\Y`V\^PSSL_WSVYLVULVM[OLTHZ[LYWPLJLZ VM[OL:V]PL[LYHMoscow Metro^P[OP[ZZ[H[PVUZ KLJVYH[LK^P[OTHYISLTVZHPJZZ[HPULKNSHZZWHULSZHUK IYVUaLZJ\SW[\YLZSVVRZSPRLH]HZ[HY[T\ZL\T

KremlinHTHZ[LYWPLJLVM[OLTLKPL]HSHYJOP[LJ[\YL^OPJO HSZVJVU[HPUZ[OLVSKLZ[WHSHJLPU9\ZZPH[OLVSKLZ[9\ZZPHU ILSS[V^LYHUK[OLVSKLZ[9\ZZPHUJSVJR[V^LY @V\ ^PSS OH]L H N\PKLK [V\Y HYV\UK Yaroslavâ&#x20AC;&#x2122;s Courtyard^OPJOPUJS\KLZ.V[OPJHUK.LYTHU*V\Y[Z^OLYLYPJO TLYJOHU[ZMYVTHJYVZZ9\ZZPHHUK[OLJP[PLZVM[OL/HUZLH[PJ3LHN\LSP]LK^OPSLZ[H`PUNPU5V]NVYVK@V\^PSSZLL[OL Yuriev (St. Georgeâ&#x20AC;&#x2122;s) MonasteryPZWHY[VM[OL<5,:*6 >VYSK /LYP[HNL :P[L (M[LY ^L ^PSS [HRL `V\ [V Vitoslavlitsy Museum of Wooden Architecture ZP[\H[LK HSVUN [OL=VSROV]9P]LYHUK4`HJOPUV3HRLJSVZL[V[OL@\YPL] 4VUHZ[LY` ^OLYL `V\ ^PSS Ã&#x201E;UK V]LY ^VVKLU I\PSKPUNZ KH[PUNIHJRMYVT?0=¶?0?JLU[\Y`HTVUN[OLT^VVKLU JO\YJOLZK^LSSPUNOV\ZLZHUKTPSSZ;OLU`V\^PSSIL[HRLU [V[OLOV[LS

DAY 7

+LWHY[Z

Saturday - Suzdal - Vladimir - Moscow Suzdal PZ H WPJ[\YLZX\L NYLLU [V^U WVZZPIS` [OL TVZ[ THNPJHS VM [OL .VSKLU 9PUN [V^UZ >P[O P[Z 2YLTSPU THYRL[ Z[HSSZ TVUHZ[LYPLZ HUK JV\U[SLZZ SP[[SLJO\YJOLZ[OPZT\ZL\TJP[`NP]LZ`V\HUH[TVZWOLYLHZPMUV[OPUNOHKJOHUNLKV]LY[OLSHZ[[^VHUKHOHSM JLU[\YPLZ(M[LYS\UJOPUHSVJHSYLZ[H\YHU[^L^PSS[YH]LS[V VladimirHJP[`^OPJO\ZLK[VIL[OLJHWP[HSVM9\ZZPHPU[OL [OJLU[\Y`;YHUZMLYIHJR[V4VZJV^

DAY 4

DEPERTURES - 2012/2013

Friday - Moscow - Sergiev Posad - Suzdal ;VKH``V\^PSS]PZP[Sergiev PosadHZTHSSHUJPLU[ JP[`[OLOLHY[VM9\ZZPHUVY[OVKV_YLSPNPVU[OLOVTL VM 9\ZZPH»Z 7H[YPHYJO ;OL [V^U SVJH[LK PU [OL Z\I\YIZVM4VZJV^NYL^PU[OL[OJLU[\Y`HYV\UKVULVM[OL NYLH[LZ[9\ZZPHUTVUHZ[LYPLZ[OL/VS`;YPUP[`¶ St. Sergius Lavra;OL[V^UHSZVJSHPTZ[VIL[OLIPY[OWSHJLVM[OL 9\ZZPHUULZ[PUNKVSSTH[Y`VZORH;OLU`V\^PSSIL[HRLU[V `V\YOV[LSPU:\aKHS

DAY 3

Accommodation: OV[LS+)34VZJV^ :[7L[LYZI\YN:\aKHS5V]NVYVK[OL.YLH[" Breakfasts:H[[OLOV[LS"Transport: all transMLYZ"Train:JVTMVY[HISLILY[OZSLLWLYZVU[OL V]LYUPNO[[YHPUMYVT4VZJV^[V5V]NVYVK[OL .YLH[SVJHSZ\I\YIHUZLH[LY[YHPUMYVT5V]NVYVK [OL.YLH[[V:[7L[LYZI\YN"Tour staff and support: ,UNSPZOZWLHRPUNN\PKL.\PKLK ZPNO[ZLLPUNJP[`[V\Y4VZJV^:[7L[LYZI\YN 5V]NVYVK:\aKHS=SHKPTPY.\PKLK[V\Y[V9K :X\HYL2YLTSPU.YV\UKZHUK*H[OLKYHSZ;V\Y [V:LYNPL]7VZHK4VUHZ[LY`5V]NVYVK2YLTSPU@HYVZSH]»Z*V\Y[`HYK@\YPL]4VUHZ[LY` =P[VZSH]SP[Z`4\ZL\TVM>VVKLU(YJOP[LJ[\YL .\PKLK[V\Y[V/LYTP[HNL7\ZORPU"Entrance fees:HSSLU[YHUJLMLLZHZWLYP[PULYHY`

Thursday - Moscow 6UHYYP]HS`V\^PSSILTL[I`V\YYLWYLZLU[H[P]L^OV ^PSS[HRL`V\[V[OLOV[LS

DAY 2

 = PZP[[^V9\ZZPHUJHWP[HSZ!THNUL[PJ 4VZJV^HUKMHZJPUH[PUN:[7L[LYZI\YN :LL9\ZZPHUHYJOP[LJ[\YLVSKJO\YJOLZ THKLVM^OP[LZ[VULMVY[PÃ&#x201E;JH[PVUZ MVY[YLZZLZILH\[PM\STVUHZ[LYPLZ -LLS9\ZZPHUJV\U[Y`SPMLHUKLUQV`^HSRZ HYV\UKMHPY`[HSLKVTLJVU]LU[Z :LL[OLOLHY[VM9\ZZPHUVY[OVKV_YLSPNPVU /LHY[OLILSSYPUNHUKSLHYUTVYLHIV\[ OPZ[VY`VM9\ZZPH

DAY 1

HIGHLIGHTS

· · · ··

Vladimir

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

13

22/10/2012 22:12


Moscow, Novgorod & St. Petersburg

8 DAYS from

!820

St Petersburg Novgorod

Moscow

\ZZPHPZHJV\U[Y`VM]HZ[SHUKZJHWLZ]PIYHU[SPMLILH\[PM\SJVU[YHZ[ZHUKPU[LYLZ[PUNWLVWSL0M`V\^PZO[VMLLS[OL[HZ[LVMYLHS9\ZZPH[OPZ[V\Y PZKLZPNULKMVY`V\+\YPUNKH`Z[V\YVMT\Z[ZLLOPNOSPNO[ZVM9\ZZPH`V\L_WSVYL[OYLL9\ZZPHUJHWP[HSZ!5V]NVYVKVULVM[OL9\ZZPH»ZTVZ[ HUJPLU[HUKILH\[PM\SJP[PLZ"4VZJV^[OLWV^LYOV\ZLVM9\ZZPHHUKILH\[PM\S:[7L[LYZI\YN@V\L_WLYPLUJL[OLPUÃ&#x2026;\LUJLVMTLKPL]HS9\ZZPH" WVSP[PJHSLJVUVTPJHUKJ\S[\YHS^LPNO[HSS[OYLLJP[PLZOHKPU[OLOPZ[VY`VMMHZJPUH[PUNJV\U[Y`

R ·

INCLUSION

 >PSSILYLJVUÃ&#x201E;YTLK\WVU`V\YIVVRPUN\USLZZ[OLHPYMHYLPZ N\HYHU[LLK +\L[VOPNOZLHZVUZUNSZ\WWSLTLU[Â&#x2030;PU1\U4H`

14

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Visit Russia.indd 14

Friday - St. Petersburg ;OPZTVYUPUN`V\^PSSIL[HRLU[V;ZHYZRVL:LSV[V ZLL[OLTHNUPÃ&#x201E;JLU[*H[OLYPUL7HSHJLHUKSLNLUK HY` (TILY 9VVT ;OL 7HSHJL PZ HU HZ[VUPZOPUN L_HTWSL VM IHYVX\L HYJOP[LJ[\YL ^P[O P[Z Z[YPRPUN PU[LYPVYZ[OH[HYLTVYL[OHUZWLJ[HJ\SHY;OL*H[OLYPUL 7HSHJLPZRUV^UMVYP[ZSLNLUKHY`\UPX\L(TILY9VVT [OH[^HZSVV[LKK\YPUN>VYSK>HY00HUKJVTWSL[LS`HUK WHPUZ[HRPUNS`YLJYLH[LKVUS`PUHWYVJLZZ[OH[[VVR V]LY`LHYZHUKJVZ[TVYL[OHU TPSSPVU

DAY 8

+LJ 1HU -LI 4HY (WY 4H` 4H` 1\U 1\S (\N :LW[ 6J[ 5V] +LJ

Tuesday - Novgorod the Great Novgorod the Great MV\UKLK PU [OL [O JLU [\Y`¶VULVM[OLHUJPLU[JP[`VM9\ZZPH^OLYL`V\ ^PSS ]PZP[ [OL VSKLZ[ WHSHJL PU 9\ZZPH KH[PUN IHJR [V [OL VSKLZ[ 9\ZZPHU ILSS [V^LY MYVT TPK [O JLU[\Y` HUK [OL VSKLZ[ 9\ZZPHU JSVJR [V^LY @V\ ^PSSOH]LHN\PKLK[V\YHYV\UKYaroslavâ&#x20AC;&#x2122;s Courtyard ^OPJOPUJS\KLZ.V[OPJHUK.LYTHU*V\Y[Z@V\^PSSZLL [OLYuriev (St. Georgeâ&#x20AC;&#x2122;s) MonasteryPZWHY[VM[OL<5 ,:*6>VYSK/LYP[HNL:P[LUHTLK/PZ[VYPJ4VU\TLU[Z VM 5V]NVYVK [OL .YLH[ HUK P[Z :\YYV\UKPUNZ ;OLU ^L ^PSS[HRL`V\[VVitoslavlitsy Museum of Wooden Architecture^OLYL`V\^PSSÃ&#x201E;UKV]LY^VVKLUI\PSK PUNZ KH[PUN IHJR MYVT ?0= ¶ ?0? JLU[\Y` HTVUN [OLT ^VVKLUJO\YJOLZK^LSSPUNOV\ZLZHUKTPSSZ;OLU`V\ ^PSSIL[HRLU[V[OLOV[LS

DAY 4

7YPJL ,_S-SPNO[Z 0UJ-SPNO[Z Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030; :PUNSL:\WWSLTLU[Â&#x2030;

+LWHY[Z

Thursday - St. Petersburg (M[LY IYLHRMHZ[ ^L ^PSS OLHK VMM [V VUL VM [OL NYLH[LZ[ HUK [OL TVZ[ ILH\[PM\S HY[ T\ZL\TZ PU [OL^VYSK[OLState Hermitage Museum;OL JVSSLJ[PVU VM [OL :[H[L /LYTP[HNL PUJS\KLZ TVYL [OHU[OYLLTPSSPVU^VYRZVMHY[HUKHY[PMHJ[ZVM[OL^VYSK J\S[\YLPUJS\KPUN+H=PUJP9HWOHLS9LTIYHUK[4VUL[ HUK4PJOLSHUNLSV

DAY 7

DEPERTURES - 2012/2013

Monday - Moscow ;OPZ TVYUPUN `V\ ^PSS ]PZP[ [OL Red Square HY N\HIS` VUL VM [OL TVZ[ MHTV\Z ZX\HYLZ PU [OL ^VYSK @V\ ^PSS ZLL IYPNO[S`KVTLK St. Basilâ&#x20AC;&#x2122;s cathedral [OL ^VYSK YLUV^ULK Lenin Mausoleum, Kazan Cathedral and Kremlin towers. You ^PSSL_WSVYL[OLV]LY^OLSTPUNJVSSLJ[PVUVM[OLArmoury museum. 3H[LYV\YKYP]LY^PSSTLL[`V\H[[OLSVII`VM[OLOV[LS [V[HRL`V\[V[OL[YHPUZ[H[PVU6]LYUPNO[[YHPU[YH]LS[V 5V]NVYVK[OL.YLH[

DAY 3

Accommodation: OV[LS+)34VZJV^:[ 7L[LYZI\YN5V]NVYVK[OL.YLH["Breakfasts: H[[OLOV[LS"Transport:HSS[YHUZMLYZ"Train: JVTMVY[HISLILY[OZSLLWLYZVU[OLV]LYUPNO[ [YHPUMYVT4VZJV^[V5V]NVYVK[OL.YLH[SVJHS Z\I\YIHUZLH[LY[YHPUMYVT5V]NVYVK[OL.YLH[ [V:[7L[LYZI\YN"Tour staff and support: ,UNSPZOZWLHRPUNN\PKL.\PKLKZPNO[ZLLPUN JP[`[V\Y4VZJV^:[7L[LYZI\YN5V]NVYVK" .\PKLK[V\Y[V9K:X\HYL2YLTSPU.YV\UKZHUK *H[OLKYHSZ;V\Y[V:LYNPL]7VZHK4VUHZ[LY` 5V]NVYVK2YLTSPU@HYVZSH]»Z*V\Y[`HYK@\YPL] 4VUHZ[LY`=P[VZSH]SP[Z`4\ZL\TVM>VVKLU (YJOP[LJ[\YL.\PKLK[V\Y[V/LYTP[HNL7\ZORPU" Entrance fees:HSSLU[YHUJLMLLZHZWLYP[PULYHY`

Wednesday - Novgorod the Great St. Petersburg 0U [OL TVYUPUN V\Y YLWYLZLU[H[P]L ^PSS [HRL `V\ [V[OLYHPS^H`Z[H[PVU^OLYL`V\NL[HSVJHS[YHPU MYVT5V]NVYVK[OL.YLH[[V:[7L[LYZI\YN>OLU `V\HYYP]LPU:[7L[LYZI\YN`V\^PSSOH]LHguided city tour.

DAY 6

· ·

Sunday - Moscow, City Centre Walking Tour ;VKH``V\^PSSOH]LHN\PKLK^HSRPUN[V\YHYV\UK THQVY J\S[\YHS HUK OPZ[VYPJHS WVPU[Z VM 4VZJV^ @V\ ^PSS [OL ^HUKLY [OYV\NO [OL ZTHSS JLU[YHS Z[YLL[ZHUKSHULZ^OLYLL]LY`I\PSKPUNOHZP[ZV^U \UPX\L HUK PU[LYLZ[PUN Z[VY` @V\ ^PSS ]PZP[ Tverskaya Street ¶ [OL THPU HUK [OL I\ZPLZ[ Z[YLL[ PU 4VZJV^ ¶ ^P[OSV[ZVMZOVWZYLZ[H\YHU[ZHUK\UPX\LJVTIPUH[PVU VMJSHZZPJ:[HSPUPZ[HUKTVKLYUHYJOP[LJ[\YL (M[LY [OL ^HSRPUN [V\Y `V\ ^PSS L_WSVYL VUL VM [OL THZ[LYWPLJLZVM[OL:V]PL[LYH4VZJV^Metro.

DAY 2

 > HUKLY[OYV\NOZTHSSJLU[YHSZ[YLL[ZHUKSHULZ VM4VZJV^^OLYLL]LY`I\PSKPUNOHZP[ZV^U \UPX\LHUKPU[LYLZ[PUNZ[VY` =PZP[;]LYZRH`H:[YLL[¶[OLTHPUHUK[OL I\ZPLZ[Z[YLL[PU4VZJV^¶^P[OSV[ZVMZOVWZ YLZ[H\YHU[ZHUK\UPX\LJVTIPUH[PVUVMJSHZZPJ :[HSPUPZ[HUKTVKLYUHYJOP[LJ[\YL :LL[OLVSKLZ[WHSHJLPUVULVM[OLTVZ[ HUJPLU[JP[PLZVM9\ZZPH=LSPRP`5V]NVYVK =PZP[J\S[\YHSJLU[YLVM9\ZZPHPTWLYPHS:[ 7L[LYZI\YNHUK>PU[LY7HSHJLVM9\ZZPHU;ZHYZ

Saturday - Arrival Moscow 6\YYLWYLZLU[H[P]L^PSSTLL[`V\H[[OLHYYP]HSZLJ [VY[V[HRL`V\[V`V\YOV[LS

DAY 5

·

DAY 1

HIGHLIGHTS

Saturday - St. Petersburg 6\YKYP]LY^PSSTLL[`V\H[[OLOV[LSSVII`[V[HRL `V\[OLHPYWVY[

0207 985 1234

22/10/2012 22:13


Kiev, Moscow & St. Petersburg

10 DAYS from

!1120

St Petersburg Moscow

Kiev

>

LOH]LKLZPNULK[OPZHTHaPUN[V\Y[VPU[YVK\JL`V\[V[OLWHZ[HUKWYLZLU[JHWP[HSZVM9\ZZPHHUK[OL<RYHPUL@V\]PZP[2PL][OLJHWP[HSVM<RYHPUL HUHUJPLU[JP[`VU[OLIHURVM[OLILH\[PM\S+ULWY9P]LY^OLYL9\ZZPHUWLVWSL^LYLPU[YVK\JLK[V*OYPZ[PHUP[`TVYL[OHUH[OV\ZHUK`LHYZHNV @V\]PZP[4VZJV^[OLWYLZLU[JHWP[HSVM9\ZZPHP[ZI\ZPULZZHUKJ\S[\YHSJLU[YL@V\YQV\YUL`^PSSLUKPU[OLLSLNHU[¸T\ZL\TJP[`¹VM:[7L[LYZ I\YN^OPJOPZJHSSLK[OL5VY[OLYU=LUPJLILJH\ZLVMP[ZJHUHSZHUKP[ZILH\[PM\SHYJOP[LJ[\YL!U\TLYV\ZWHSHJLZTHUZPVUZWHYRZHUKZ[H[\LZ

INCLUSION Accommodation: OV[LS+)34VZJV^ 2PL]:[7L[LYZI\YN"Breakfasts:H[[OLOV[LS ILY[OZSLLWLYZVU[OLV]LYUPNO[[YHPUMYVT2PL] Tour staff and support:,UNSPZOZWLHRPUN N\PKL.\PKLKZPNO[ZLLPUNJP[`[V\Y4VZJV^ :[7L[LYZI\YN2PL].\PKLK[V\Y[V2PL]V 7LJOLYZRH3H]YH:LYNPL]7VZHK4VUHZ[LY` .\PKLK[V\Y[V/LYTP[HNL7\ZORPU" Entrance fees:HSSLU[YHUJLMLLZHZWLYP[PULYHY`

DEPERTURES - 2012/2013

DAY10

Visit Russia.indd 15

Saturday - St. Petersburg 6\Y KYP]LY ^PSS TLL[ `V\ ^P[O H[ [OL OV[LS SVII` [V [HRL[VHPYWVY[

Monday - Moscow ;VKH``V\^PSS]PZP[Sergiev PosadHZTHSSHUJPLU[ JP[`[OLOLHY[VM9\ZZPHUVY[OVKV_YLSPNPVU[OLOVTL VM9\ZZPH»Z7H[YPHYJO;OL[V^USVJH[LKPU[OLZ\I \YIZ VM 4VZJV^ NYL^ PU [OL [O JLU[\Y` HYV\UK VULVM[OLNYLH[LZ[9\ZZPHUTVUHZ[LYPLZ[OL/VS`;YPUP[` ¶St. Sergius Lavra

DAY 6

www.visitrussia.org.uk

Friday - St. Petersburg ;OPZ TVYUPUN `V\ ]PZP[ ;ZHYZRVL :LSV ;OPZ ZTHSS [V^UOHZ[^VNPNHU[PJWHSHJLZZL[HTPKZ[O\NLHUK ILH\[PM\S WHYRSHUK! [OL NSVYPV\Z *H[OLYPUL 7HSHJL HUK[OL(SL_HUKLY7HSHJL^OLYL[OLSHZ[[ZHYMHTPS` K^LS[>L^PSSZLL[OLSLNLUKHY`(TILY9VVT

DAY 5

 > PSSILYLJVUÃ&#x201E;YTLK\WVU`V\YIVVRPUN\USLZZ[OLHPYMHYL PZN\HYHU[LLK +\L[VOPNOZLHZVUZUNSZ\WWSLTLU[Â&#x2030;PU1\U4H`

Sunday - Moscow 6\YKYP]LY^PSSTLL[`V\PUMoscowH[[OLILNPUUPUN VM[OLWSH[MVYT;YHUZMLY[V[OLOV[LS ;VKH` `V\ ^PSS OH]L H N\PKLK ^HSRPUN city tour HYV\UKTHQVYJ\S[\YHSHUKOPZ[VYPJHSWVPU[ZPU4VZ JV^MVSSV^LKI`HN\PKLK[V\YVMMoscow Underground.

DAY 4

7YPJL ,_S-SPNO[Z 0UJ-SPNO[Z 5V] Â&#x2030; Â&#x2030; +LJ Â&#x2030; Â&#x2030; 1HU Â&#x2030; Â&#x2030; -LI Â&#x2030; Â&#x2030; 4HY Â&#x2030; Â&#x2030; (WY Â&#x2030; Â&#x2030; 4H` Â&#x2030; Â&#x2030; 4H` Â&#x2030; Â&#x2030; 1\U Â&#x2030; Â&#x2030; 1\S Â&#x2030; Â&#x2030; (\N Â&#x2030; Â&#x2030; :LW[ Â&#x2030; Â&#x2030; 6J[ Â&#x2030; Â&#x2030; 5V] Â&#x2030; Â&#x2030; +LJ Â&#x2030; Â&#x2030; :PUNSL:\WWSLTLU[Â&#x2030; +LWHY[Z

Thursday - St. Petersburg ;VKH``V\^PSSOH]LHN\PKLK[V\YVM[OL/LYTP[HNL ;OPZ Z[\UUPUN WHSHJL HU HYJOP[LJ[\YHS THZ[LYWPLJL PUP[ZLSMJVU[HPUZHJVSSLJ[PVUV]LY^VYRZ VMHY[PUJS\KPUN^VYRZVM3LVUHYKV+H=PUJP;P[PHU 9HWOHLS-YLUJOPTWYLZZPVUPZ[ZZJ\SW[\YLZHUK[YLHZ\YLZ PJVUZJVPUZHUK;ZHY»ZQL^LSSLY`

DAY 9

9LK:X\HYL2YLTSPU.YV\UKZHUK*H[OLKYHSZ

Saturday - Kiev ;VKH``V\^PSSOH]LHN\PKLK[V\Y[VKievo-Pecherska Lavra TVUHZ[LY` ¶ H ZHJYLK WSHJL VM [OL 6Y[OVKV_` ^P[O HYJOP[LJ[\YHS LUZLTISL VM [O JLU[\YPLZ ;YHUZMLY [V [OL MHTV\Z Z[YLL[ PU 2PL] Andriyivsky Uzviz (Andriyivsky Descent) 2PL]LYZ» MH ]V\YP[L WSHJL MVY V\[KVVY MHPYZ MLZ[P]HSZ HY[ NHSSLYPLZ HUK JVUJLY[Z3H[LYV\YKYP]LY^PSSTLL[`V\H[[OLSVII`VM[OL OV[LS[V[HRL[V[YHPUZ[H[PVU@V\^PSS[YH]LSVUHJVTMVY[ HISLMHZ[[YHPU[V4VZJV^

DAY 3

[V4VZJV^MYVT4VZJV^[V:[7L[LYZI\YN"

Wednesday - St. Petersburg 6\Y YLWYLZLU[H[P]L ^PSS TLL[ `V\ H[ [OL ILNPUUPUN VM[OLWSH[MVYTPU:[7L[LYZI\YN[V[HRL`V\[V[OL OV[LS ;VKH` `V\ ^PSS ZLL [OL Z[\UUPUN ¸=LUPJL VM [OL5VY[O¹HZ:[7L[LYZI\YNPZRUV^U"`V\^PSSZLL Peter and Paul Fortress St. Isaacâ&#x20AC;&#x2122;s Cathedral the Church of the Saviour on Spilled-Bloodâ&#x20AC;¦

DAY 8

Transport:HSS[YHUZMLYZ"Train:JVTMVY[HISL

Friday - Kiev :[HY[`V\YKPZJV]LY`VM2PL]^P[OHN\PKLKI\ZJP[` [V\Y@V\^PSSZLLZ\JOILH\[PM\SWSHJLZHZ:[(YJO HUNLSMichaelâ&#x20AC;&#x2122;s Golden Domes MonasteryI\PS[ PU[OJLU[\Y`Golden Gates [OLTHPU[YP\TWOHS LU[YHUJLVMHUJPLU[2PL]"St. Vladimir CathedralI\PS[PU [OL [OJLU[\Y`:[YVSSHSVUN[OLTHPUZ[YLL[VM2PL]Kreshatik Street0U[OLHM[LYUVVU`V\^PSSHSZV]PZP[St. Sophia Cathedral¶HTHQLZ[PJKVTLKJH[OLKYHSI\PS[PU THZ[LYWPLJLVM^VYSKHYJOP[LJ[\YLHUKHY[Z

Lenin Mausoleum, Kazan Cathedral and Kremlin towers@V\^PSSHSZV]PZP[[OL2YLTSPU»ZILH\[PM\SVY[OVKV_ JH[OLKYHSZ"L_WSVYL[OLV]LY^OLSTPUNJVSSLJ[PVUVM[OLArmoury museum ;YHUZMLY [V [OL YHPS^H` Z[H[PVU ^OLYL `V\^PSSOH]LHUV]LYUPNO[[V:[7L[LYZI\YN

DAY 7

 : LL[OLTVZ[ILH\[PM\SJP[`VM<RYHPULP[Z JHWP[HS¶2PL] :[YVSSHSVUN[OL(UKYP`P]ZR`+LZJLU[¶[OL MH]V\YP[LWSHJLMVYV\[KVVYMHPYZMLZ[P]HSZ HY[NHSSLYPLZHUKJVUJLY[Z ,_WSVYL[OLJHWP[HSVM9\ZZPH¶4PNO[`4VZJV^ :LLTHNUPÃ&#x201E;JLU[5VY[OLYU=LUPJL¶ :[7L[LYZI\YN

Thursday - Arrival Kiev 6\YKYP]LY^PSSTLL[`V\PU[OLHYYP]HSZLJ[VY[VLZJVY[ `V\[V[OLOV[LS

DAY 2

· · ··

DAY 1

HIGHLIGHTS

Tuesday - Moscow ;OPZTVYUPUN`V\^PSS]PZP[[OLRed SquareIYPNO[S` KVTLKSt. Basilâ&#x20AC;&#x2122;s cathedral[OL^VYSKYLUV^ULK

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

15

22/10/2012 22:13


Moscow â&#x20AC;&#x201C; St Petersburg

8 DAYS from

!865

St Petersburg

Moscow

T

OPZ[V\YMLH[\YLZ[OLILZ[VM[^V9\ZZPHUSLNLUKHY`JP[PLZTPNO[`^HSSZVM[OL2YLTSPU[OLNVSKLUKVTLZVM9\ZZPH»ZHUJPLU[JO\YJOLZWYPJLSLZZ HY[VM[OL/LYTP[HNLHUK[OLSH]PZOWHSHJLZVM:[7L[LYZI\YN@V\]PZP[HZTHSSHUJPLU[JP[`[OLOLHY[VM9\ZZPHUVY[OVKV_YLSPNPVU[OLOVTL9\Z ZPH»Z7H[YPHYJO@V\^PSSSLHYUHIV\[PU[YPN\PUN9\ZZPHUOPZ[VY`HUKPTWYLZZP]L9\ZZPHUJ\S[\YL

 > PSSILYLJVUÃ&#x201E;YTLK\WVU`V\YIVVRPUN\USLZZ[OLHPYMHYL PZN\HYHU[LLK +\L[VOPNOZLHZVUZUNSZ\WWSLTLU[Â&#x2030;PU1\U1\S(\N

16

Tuesday - Sergiev Posad ;VKH``V\^PSS]PZP[Sergiev PosadHZTHSSHUJPLU[ JP[`[OLOLHY[VM9\ZZPHUVY[OVKV_YLSPNPVU[OLOVTL VM9\ZZPH»Z7H[YPHYJO;OL[V^USVJH[LKPU[OLZ\I \YIZ VM 4VZJV^ NYL^ PU [OL [O JLU[\Y` HYV\UK VULVM[OLNYLH[LZ[9\ZZPHUTVUHZ[LYPLZ[OL/VS`;YPUP[`

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Visit Russia.indd 16

Friday - Tsarskoye Selo, the Catherine Palace and Amber Room ;OPZTVYUPUN`V\^PSSIL[HRLU[V;ZHYZRV`L:LSV[V ZLL[OLTHNUPÃ&#x201E;JLU[*H[OLYPUL7HSHJLHUKSLNLUKHY` (TILY9VVT;OL7HSHJLPZHUHZ[VUPZOPUNL_HTWSL VM IHYVX\L HYJOP[LJ[\YL ^P[O P[Z Z[YPRPUN PU[LYPVYZ [OH[ HYL TVYL[OHUZWLJ[HJ\SHY;OL*H[OLYPUL7HSHJLPZRUV^UMVY P[ZSLNLUKHY`\UPX\L(TILY9VVT[OH[^HZSVV[LKK\YPUN >VYSK >HY 00 HUK JVTWSL[LS` HUK WHPUZ[HRPUNS` YLJYLH[LK VUS`PUHWYVJLZZ[OH[[VVRV]LY`LHYZHUKJVZ[ TVYL[OHU TPSSPVU

DAY 8

+LJ 1HU -LI 4HY (WY 4H` 4H` 1\U 1\S (\N :LW[ 6J[ 5V] +LJ

DAY 4

7YPJL ,_S-SPNO[Z 0UJ-SPNO[Z Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x2030; Â&#x2030; :PUNSL:\WWSLTLU[Â&#x2030;

+LWHY[Z

Thursday - The State Hermitage Museum (Winter Palace) (M[LY IYLHRMHZ[ ^L ^PSS OLHK VMM [V V\Y VUL VM [OL NYLH[LZ[HUK[OLTVZ[ILH\[PM\SHY[T\ZL\TZPU[OL ^VYSK [OL :[H[L /LYTP[HNL 4\ZL\T ;OL JVSSLJ [PVUVM[OL:[H[L/LYTP[HNLPUJS\KLZTVYL[OHU[OYLLTPSSPVU ^VYRZ VM HY[ HUK HY[LMHJ[Z VM [OL ^VYSK J\S[\YL PUJS\KPUN +H=PUJP9HWOHLS9LTIYHUK[4VUL[HUK4PJOLSHUNLSV (TVUN[OLTHYLWHPU[PUNZNYHWOPJ^VYRZZJ\SW[\YLZHUK ^VYRZVMHWWSPLKHY[HYJOHLVSVNPJHSÃ&#x201E;UKZHUKU\TPZTH[PJ TH[LYPHS

DAY 7

DEPERTURES - 2012/2013

Monday - Red Square, Kremlin Grounds and Cathedrals Guided Tour ;OPZ TVYUPUN `V\ ^PSS ]PZP[ [OL Red Square HYN\ HIS`VULVM[OLTVZ[MHTV\ZZX\HYLZPU[OL^VYSK @V\^PSSZLLIYPNO[S`KVTLK:[)HZPS»ZJH[OLKYHS[OL ^VYSKYLUV^ULKLenin MausoleumL_WHUZP]LMHJHKL VM [OL GUM KLWHY[TLU[ Z[VYL Kazan Cathedral and Kremlin towers. @V\ ^PSS KPZJV]LY [OL PU[LYPVY VM [OL Kremlin [OL MVY TLYYLZPKLUJLVM[OL;ZHYZHUKUV^[OLYLZPKLUJLVM[OL 9\ZZPHUWYLZPKLU[@V\^PSSHSZV]PZP[[OL2YLTSPU»ZILH\[PM\S VY[OVKV_JH[OLKYHSZL_WSVYL[OLV]LY^OLSTPUNJVSSLJ[PVU VM[OLArmoury museum0[JVU[HPUZZ\JOL_OPIP[ZHZ[OL JOHSPJL VM @\YP +VSNVY\RP` [OL OLST HUK HYTV\Y VM )VYPZ .VK\UV]JVSSLJ[PVUVMV]LYÃ&#x201E;M[`-HILYNLLNNZNVSKLUHUK ZPS]LY^VYRZVMHWWSPLKHY[I`9\ZZPHU,\YVWLHUHUK6YP LU[HSTHZ[LYZ

DAY 3

Accommodation: OV[LS+)34VZJV^ +)3:[7L[LYZI\YN"Meals:)YLHRMHZ[Z" Transport:MVY[YHUZMLYZHUKZPNO[ZLLPUN^L\ZL HJVTMVY[HISLJVHJOJHYVYTPUPI\Z"VUV\Y ZPNO[ZLLPUN^LJHUHSZVNVVUMVV[VY\ZLW\ISPJ [YHUZWVY[THPUS`\UKLYNYV\UK^OPJOPZ]LY`LM Ã&#x201E;JPLU[HUKOLSWZ[VH]VPK[YHMÃ&#x201E;JJVUNLZ[PVU" Tour staff and support:,UNSPZOZWLHRPUN N\PKL.\PKLKZPNO[ZLLPUNJP[`[V\Y4VZJV^:[ 7L[LYZI\YN.\PKLK[V\Y[V9K:X\HYL2YLTSPU .YV\UKZHUK*H[OLKYHSZ.\PKLK;V\Y.\PKLK [V\Y[V/LYTP[HNL.\PKLK[V\Y[V7\ZORPU" Entrance fees:HSSLU[YHUJLMLLZHZWLYP[PULYHY`

Wednesday - St. Petersburg City Tour ;VKH`^PSS[HRL`V\HYV\UK[OLZ[\UUPUN¸=LUPJLVM [OL5VY[O¹HZ:[7L[LYZI\YNPZHSZVRUV^U"`V\^PSS ZLL 7L[LY HUK 7H\S -VY[YLZZ :[ 0ZHHJ»Z *H[OLKYHS HUK[OL*O\YJOVM[OL:H]PV\YVU:WPSSLK)SVVK@V\ ^PSSHSZVZLL[OLMHTV\Z(\YVYH^HYZOPW"[OLSLNLUKHY`ZOPW ^OVZLJHUVUÃ&#x201E;YLNH]L[OLZPNUHSVU[OLVYKLYVM3LUPUMVY [OLILNPUUPUNVM[OL.YLH[:VJPHSPZ[9L]VS\[PVU

DAY 6

INCLUSION

Sunday - City tour, Underground guided tour ;VKH` `V\ ^PSS OH]L H N\PKLK ^HSRPUN [V\Y HYV\UK THQVYJ\S[\YHSHUKOPZ[VYPJHSWVPU[ZVM4VZJV^ @V\ ^PSS ]PZP[ [OL ^VYSKMHTV\Z 2.) OLHKX\HY[LYZ VM[OL:V]PL[[PTLZ¶[OLLubyanka Square"Teatralnaya Square UL_[ [V Bolshoi Theatre @V\ ^PSS [OL ^HUKLY [OYV\NO [OL ZTHSS JLU[YHS Z[YLL[Z HUK SHULZ ^OLYL L]LY` I\PSKPUNOHZP[ZV^U\UPX\LHUKPU[LYLZ[PUNZ[VY`@V\^PSS ]PZP[Tverskaya Street¶[OLTHPUHUK[OLI\ZPLZ[Z[YLL[ PU 4VZJV^ ¶ ^P[O SV[Z VM ZOVWZ YLZ[H\YHU[Z HUK \UPX\L JVTIPUH[PVUVMJSHZZPJ:[HSPUPZ[HUKTVKLYUHYJOP[LJ[\YL (M[LY[OL^HSRPUN[V\Y`V\^PSSL_WSVYLVULVM[OLTHZ [LYWPLJLZVM[OL:V]PL[LYHMoscow Metro^P[OP[ZZ[H [PVUZKLJVYH[LK^P[OTHYISLTVZHPJZZ[HPULKNSHZZWHU LSZHUKIYVUaLZJ\SW[\YLZSVVRZSPRLH]HZ[HY[T\ZL\T

¶St. Sergius Lavra;YVP[ZL:LYNP`L]H3H]YHLZ[HISPZOLK I`:[:LYNP\ZVM9HKVULaO;OL[V^UHSZVJSHPTZ[VIL [OLIPY[OWSHJLVM[OL9\ZZPHUULZ[PUNKVSSVYTH[Y`VZORH (M[LY`V\^PSSIL[HRLU[V[OLYHPS^H`Z[H[PVU^OLYL`V\ ^PSS[HRLH[YHPU[V:[7L[LYZI\YN

DAY 5

· ·

 : LL^OLYL[OLWYLZPKLU[VM9\ZZPH^VYRZ ;OL4VZJV^2YLTSPU :LLVULVM[OLTHZ[LYWPLJLZVM[OL:V]PL[ LYHJYLH[LKPU[OL:VJPHSPZ[9LHSPZTZ[`SL [OL4VZJV^4L[YV =PZP[[OL/LHY[VM9\ZZPHU6Y[OVKV_ 9LSPNPVUMHTV\Z:LYNPL]7VZHK =PZP[HMVYTLYYLZPKLUJLVM[OL9\ZZPHU ;ZHYZMHTV\Z>PU[LY7HSHJLHUKIL HTHaLKI`[OLPUJYLKPISLHY[JVSSLJ[PVUVM [OL/LYTP[HNL :LLNSVYPV\Z[OL*H[OLYPUL7HSHJLHUK (SL_HUKLY7HSHJLVM;ZHYZRV`L:LSV ,UQV`[OL¸,PNO[O>VUKLYVM[OL>VYSK¹¶ (TILYYVVTH[[OL*H[OLYPUL7HSHJL

Saturday - Arrival Moscow (YYP]HS[V[OL9\ZZPHUJHWP[HS4VZJV^@V\^PSSIL TL[I`V\YYLWYLZLU[H[P]LHUK[HRLU[V[OLOV[LS

DAY 2

· · · ·

DAY 1

HIGHLIGHTS

Saturday - St. Petersburg 6\YYLWYLZLU[H[P]L^PSSTLL[`V\H[[OLSVII`VM`V\ OV[LS[V[HRL`V\[V[OLHPYWVY[

0207 985 1234

22/10/2012 22:13


www.visitrussia.org.uk

Visit Russia.indd 17

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

17

22/10/2012 22:13


Baikal & Trans-Siberian Railway

Lake BaikalPZ[OLVSKLZ[TPSSPVU`LHYZKLLWLZ[HUK[OLTVZ[]VS\TP UV\ZW\YLMYLZO^H[LYSHRLVU[OLLHY[OZ\YYV\UKLKI`ZOHYWTV\U[HPUZ HUKHTHaPUN^PSKSPML0[JVU[HPUZULHYS`VULÃ&#x201E;M[OVM[OLWSHUL[»Z\UMYVaLU MYLZO^H[LYHUKKLZWP[LZVTLLU]PYVUTLU[HS^VYYPLZP[»ZKYPURHIS`W\YL )LZPKLZ)HPRHS3HRLOHZILLU[OLPTWVY[HU[OVS`WSHJLVM(ZPHMVYTHU` JLU[\YPLZ)HPRHSPZH[YLH[[V\YPZ[H[[YHJ[PVUMVYWLVWSLMYVTHSSHYV\UK[OL ^VYSK[OHURZ[VP[ZL_[YHVYKPUHY`\U\Z\HSLULYN`3HRL)HPRHSPZSVJH[LK PU[OL:V\[O,HZ[LYUWHY[VM:PILYPH;OLSHRLPZZVO\NLHUKLUVYTV\Z [OH[SVJHSZJHSSP[ZLH;OPZ¸ZLH¹PZYHWPKS`NYV^PUN^P[O[OLH]LYHNLZWLLK VMJTPUWLY`LHY BaikalPZJVUZPKLYLK[VILHM\[\YLVJLHU"PUZL]LYHSTPSSPVU`LHYZ[OLYL ^PSSILHUL^NYLH[VJLHUHSSV]LY(ZPHHUK)HPRHSPZHZ[HY[PUNWVPU[MVY [OPZVJLHU@V\^PSSL_WLYPLUJLHUV[OLYJ\S[\YLH[)HPRHSPUMHJ[[^VJ\S [\YLZ¶(ZPHU)\Y`H[HUK:PILYPHU9\ZZPHU;OLHUJPLU[J\S[\YLVM)\Y`H[ WLVWSL^P[O[OLPYOVS`H[[P[\KL[V[OLUH[\YL[YHKP[PVUHSZOHTHUPZTHUK \UPX\LZWPYP[\HSZVUNZ\ZLK[VIL[OLKVTPUHU[H[[OLSHRLMVYTHU`JLU [\YPLZ\U[PS9\ZZPHUJVSVUPaH[PVUPU[OL[OJLU[\Y`(Z9\ZZPHUZHYYP]LK

18

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Visit Russia.indd 18

[OL`Z[HY[LK[VSP]LPU[OL9\ZZPHU^H`^P[O[OL6Y[OVKV_JO\YJOIHU`H ZH\UH HUK ]VKRH I\[ ^P[O :PILYPHU WLJ\SPHYP[` :PILYPHU 9\ZZPHUZ JHSS [OLTZLS]LZ:PILYPHUZHUKHYLHJJLW[LKSPRLKPMMLYLU[WLVWSLHSSV]LY9\Z ZPH:PTWS`ZHPKJLU[\YPLZVMPUKLWLUKLU[SPMLPU^PSKUH[\YLOH]LTHKL [OLT YLSPHISL Z[YVUN [YHKP[PVUHS HUK UH[\YLYLZWLJ[PUN ;OLZL WLVWSL KPMMLYMYVTJLU[YHS9\ZZPHUZHUKHYLYLZWLJ[LKHSV[PU[OLYLZ[VM9\ZZPH 0[PZLZWLJPHSS`NVVK[V]PZP[)HPRHSPM`V\»YL[HRPUNH;YHUZ:PILYPHU[YHPU @V\ ^PSS WHZZ [OL NYLH[ WSHPUZ VM [OL =VSNH YLNPVU HUK KLUZL MVYLZ[Z VM :PILYPHHUKLUQV`[OLZ[\UUPUN]PL^ZVM[OL(S[HP4V\U[HPUZ:[YL[JOPUN MVYV]LYTPSLZHSS[OL^H`MYVT4VZJV^[V[OL9\ZZPHU-HY,HZ[[OL ;YHUZ:PILYPHU9HPS^H`JHUJSHPT[VILVULVM[OL^VUKLYZVM[OLTVKLYU ^VYSK :WHUUPUN [PTL aVULZ HUK WHZZPUN JP[PLZ HUK [V^UZ VU [OL ^H` [OL ¸;YHUZ:PI¹ PZ [OL SVUNLZ[ JVU[PU\V\Z YHPS^H` PU [OL ^VYSK L_ [LUKPUNMYVT,\YVWLHU9\ZZPH[OYV\NO[OL<YHS4V\U[HPUZPU[V:PILYPH ILMVYLÃ&#x201E;UHSS`YLHJOPUN9\ZZPH»Z-HY,HZ[LYUZOVYLZ;OLL_WLYPLUJLZ`V\ ^PSSNL[[OLYL^PSSILPUJVTWHYHISL[VHU`[OPUNLSZL

0207 985 1234

22/10/2012 22:13


Baikal Sands Tour - cruise

· MOSCOW · IRKUTSK · BAIKAL · MONGOLIA · BEIJING

)

HPRHSPZH\UPX\LYLNPVUVM:PILYPH;OLZOVYLZVM3HRL)H`RHSHYL]LY`ZJLUPJSVVRPUN[OLZHTL^H`[OL`\ZLK[VSVVR[OV\ZHUKZVM`LHYZHNV ^P[OTHU`JVZ`IH`ZJV]LZHUKNVYNLZ0M`V\^PZO[VZLL:PILYPHUUH[\YLIYLH[OLMYLZOHPY[Y`[HZ[`^H[LYMYVT[OLSHRLZLLYVJR`TV\U[HPUZ HUKILH\[PM\SMVYLZ[Z[V\Y[V[OL3HRL)HPRHSJY\PZLPZHWLYMLJ[HK]LU[\YV\ZQV\YUL`MVY`V\:LL[OLHUJPLU[J\S[\YLVM)\Y`H[WLVWSL^P[O[OLPY OVS`H[[P[\KL[V[OLUH[\YL[YHKP[PVUHSZOHTHUPZTHUK\UPX\LZWPYP[\HSZVUNZ

+)30YR\[ZR Olhon/Meals:)YLHRMHZ[Z3\UJOLZ+PUULYZ L_JLW[KH` ¶IYLHRMHZ[VUS`" Transport:HSS[YHUZMLYZ" Tour staff and support:,UNSPZOZWLHRPUN N\PKL" Entrance fees:HSSLU[YHUJLMLLZHZ Flight:Z\IQLJ[[VH]HPSHIPSP[`

PLEASE MAKE AN ENQUIRY 7YPJLZ]HY`KLWLUKPUNVU[OLZLHZVU

Visit Russia.indd 19

Transfer to hotel (M[LYIYLHRMHZ[[YHUZMLY[V0YR\[ZR/V[LS

DAY 10

DAY 5

www.visitrussia.org.uk

Olkhon Island )YLHRMHZ[ZH[[OLOV[LS6W[PVUHSL_J\YZPVUZ

DAY 9

DAY 4

Irkutsk sightseeing tour <WVUHYYP]HS`V\^PSSILTL[I`V\YYLWYLZLU[H[P]L ^OV^PSSLZJVY[`V\[V`V\YOV[LS (M[LY H S\UJO `V\ ^PSS OH]L 0YR\[ZR ZPNO[ZLLPUN [V\Y `V\ ^PSS ]PZP[ [OL TVZ[ KPZ[PUJ[P]L TVU\TLU[ VM :PILYPHUIHYVX\L /VS` *YVZZ *O\YJO PU 0YR\[ZR HUK 0YR\[ZRT\ZL\TVM+LJLTIYPZ[Z

Olkhon Island ;VKH`^L^PSSYLHJO[OLIPNNLZ[HUKTVZ[ILH\[PM\S PZSHUK H[ )HPRHS 3HRL  6SROVU 0ZSHUK 6US` OLYL `V\JHUÃ&#x201E;UKH\UPX\LJVTIPUH[PVUVMSHUKZJHWLZ PUJS\KPUN[OPJRMVYLZ[ZIHYLZ[LWWLZZHUK`ILHJOLZHUKTHYISLYVJRZ*HWL)\YROHUH[[OL6SROVU0ZSHUK PZ VUL VM [OL UPUL ZHJYLK WSHJLZ PU (ZPH 6SROVU 0ZSHUK OHZ4VSVKVZ[VY@V\[O)H`HM[LYIH[OPUNPU^OPJO`V\^PSS YLQ\]LUH[L`V\YIVK`TPUKHUKZV\S>L]PZP[3VJHS3VYL 4\ZL\T :OHTHU 9VJR H[ [OL ]PSSHNL VM 2O\aOPY ^OPJO PZ[OLHKTPUPZ[YH[P]LJHWP[HSVM6SROVU([`V\YSH\UJO`V\ ^PSS[Y`)\Y`H[J\PZPULHUKHM[LY^HYKZ`V\^PSSKLWHY[[V 6NVP0ZSHUK^OLYL`V\]PZP[[OL)\KKOPZ[;LTWSL(YYP]HS H[[OL:HUK`)H`(JJVTVKH[PVUH[¸)HPRHS+\ULZ¹9LJYLH[PVU*LU[LY9\ZZPHUIHU`HVW[PVUHS

DAY 8

7SLHZLJHSS\ZMVYHX\V[LMVY[OPZ[V\Y

Red Square, Kremlin Grounds and Cathedrals Guided Tour @V\ ^PSS KPZJV]LY [OL ^VYSKMHTV\Z 9LK :X\HYL ^OPJOPZVULVM[OLTVZ[H[[YHJ[P]LKLZ[PUH[PVUZPU [OL^VYSK@V\^PSSLUQV`[OLZWLJ[HJ\SHY:[)HZPS»Z *H[OLKYHSKLZPNULKHZHÃ&#x2026;HTLYPZPUN[V[OLZR`HZ^LSS HZ 2HaHU *H[OLKYHS 2YLTSPU ¸.<4¹ KLWHY[TLU[ Z[VYL HUK (YTV\Y` T\ZL\T ^OPJO PZ [OL TVZ[ WYLZ[PNPV\Z T\ZL\T HUK IVHZ[Z H Z[HNNLYPUN JVSSLJ[PVU VM ;ZHYPZ[ HY[LMHJ[Z 3H[LY[OPZL]LUPUN`V\^PSSNL[HÃ&#x2026;PNO[[V0YR\[ZR^OLYL [OLTVZ[L_P[PUNQV\YUL`VM`V\YSPML^PSSILNPU

DAY 3

WLYP[PULYHY`"

The Circum Baikal Railway ;VKH``V\^PSSOH]LHN\PKLK[V\YPU[OL[\UULSZH[ [OL;OL*PYJ\T)HPRHS9HPS^H`H\UPX\LLUNPULLYPUN TVU\TLU[ 0[ ^HZ I\PS[ PU [ZHYPZ[ KH`Z ^OPJO [VVR `LHYZ VUS` ;OL *)9> PZ JVUZPKLYLK [OL TVZ[L_WLUZP]L9\ZZPHUYHPS^H`;YHUZMLY[V0YR\[ZR

DAY 7

INCLUSION Accommodation: OV[LS+)34VZJV^

City walking tour, Underground guided tour ;VKH``V\^PSSOH]LHN\PKLK^HSRPUN[V\YHYV\UK THQVYOLYP[HNLZP[LZVM[OL9\ZZPHUJHWP[HS @V\ ^PSS ZLL [OL 9LK :X\HYL ^HSR HSVUN [OL 2YLTSPU»Z ,TIHURTLU[Z \W [V [OL ;LTWSL VM [OL *OYPZ[ [OL :H]PV\Y [OH[ PZ H Z`TIVS VM 9\ZZPH»Z ZWPYP[\HSYL]P]HS;OLU`V\^PSS[HRLHZ[YVSS[V;OL6SK(YIH[ :[YLL[·H WPJ[\YLZX\L WLKLZ[YPHU Z[YLL[ ^OLYL `V\ JHU Z[VW[V^H[JOVULVM[OLTHU`Z[YLL[LU[LY[HPULYZHUKI\` ZV\]LUPYZ;OYV\NOV\[[OL[YPW`V\^PSSOH]LHJOHUJL[V ^HSR[OYV\NO[OLVSK[V^U^P[OP[ZUHYYV^Z[YLL[Z^OLYL L]LY`I\PSKPUNOHZP[ZV^U\UPX\LOPZ[VY`@V\^PSSL_WSVYL 4VZJV^\UKLYNYV\UK¶[OLOLYP[HNLVM[OL:V]PL[LYHH THZ[LYWPLJL^OPJOSVVRZSPRLHUHY[T\ZL\T

WO`HUK>VVKLU(YJOP[LJ[\YL;OLU`V\^PSSIL[HRLU[V 3PZ[]`HURH=PSSHNL)HPRHS/V[LS*VTWSL_

DAY 6

 =PZP[9\ZZPHUJHWP[HS¶TPNO[`4VZJV^ =PZP[[OLTVZ[ILH\[PM\SWSHJLVM)H`RHS¶ 6SROVU0ZSHUK ,_WLYPLUJL[^VJ\S[\YLZ¶(ZPHU)\Y`H[ HUK:PILYPHU9\ZZPHU ;Y`V\[[YHKP[PVUHS9\ZZPHUIHU`HHUK )\Y`H[J\PZPUL

Moscow 6\[ YLWYLZLU[H[P]L ^PSS TLL[ `V\ H[ [OL HPYWVY[ [V [HRL`V\[V[OLOV[LS

DAY 2

·· · ·

DAY 1

HIGHLIGHTS

Transfer ;YHUZMLY [V [OL HPYWVY[ -SPNO[ [V 3VUKVU [OYV\NO 4VZJV^

Listvyanka Village (M[LYIYLHRMHZ[`V\^PSSIL[HRLU[Vº9HRL[H»8\H` ;VKH` `V\ ^PSS HZJLUK [V º*OLYZR` :[VUL» 6IZLY]H[PVU+LJRHUK]PZP[;HS[Z`4\ZL\TVM,[OUVNYH-

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

19

22/10/2012 22:14


· MOSCOW · YEKATERINBURG · IRKUTSK · BAIKAL · VLADIVOSTOK

BEST OF Trans-Siberian

16 DAYS from

!1980

V\T\Z[L_WLYPLUJLVUL[PTLPUHSPMLQV\YUL`¶SVUNLZ[JVU[PU\V\ZYHPS^H`PU[OL^VYSK¶;YHUZ:PILYPHUYHPS^H`:[YL[JOPUNMVYV]LYTPSLZHSS [OL^H`MYVT4VZJV^[V[OL9\ZZPHU-HY,HZ[[OL;YHUZ:PILYPHU9HPS^H`JHUJSHPT[VILVULVM[OL^VUKLYZVM[OLTVKLYU^VYSK0[JYVZZLZ [OL^OVSLJVU[PULU[Z[HY[ZPU4VZJV^WHZZLZ[OYV\NO[OL,\YVWLHU9\ZZPHJYVZZLZ<YHSZTV\U[HPUZ^OPJOZLWHYH[L,\YVWLHUK(ZPHJVU[PU\LZPU[V:PILYPH»Z[HPNHHUKZ[LWWLZHUKÄUPZOLZPU=SHKP]VZ[VR·[OL9\ZZPHU-HY,HZ[JVHZ[VU[OL7HJPÄJ6JLHU

Y

INCLUSION Accommodation:JLU[YHSZ[HYOV[LSZ +)33HRL)HPRHSJOHSL[[YHPUZILY[O JVTWHY[TLU[Z"

Moscow - City tour ;OPZTVYUPUN`V\^PSS]PZP[[OLRed SquareHYN\HIS`VULVM[OLTVZ[MHTV\ZZX\HYLZPU[OL^VYSK @V\ ^PSS ZLL IYPNO[S`KVTLK St. Basil’s cathedral [OL ^VYSK YLUV^ULK Lenin Mausoleum Kremlin towers @V\ ^PSS KPZJV]LY [OL PU[LYPVY VM [OL Kremlin[OLMVYTLYYLZPKLUJLVM[OL;ZHYZHUKUV^[OL YLZPKLUJLVM[OL9\ZZPHUWYLZPKLU[ 3H[LY `V\ ^PSS OH]L 4VZJV^ \UKLYNYV\UK VM ¸4\Z[ ZLL¹TL[YVZ[H[PVUZ(SL_HUKLYNHYKLUZHUK[OLL[LYUHS ÅHTL @V\JHUOH]LHSH\UJOHU6SK(YIH[JVZ[UV[PUJS\KLK3H[LY`V\^PSSIL[HRLU[V=+52/:V]PL[L_OPIP[PVU JLU[YLHUK[OLTLTVYPHS[V:V]PL[JVZTVUH\[Z

Meals:IYLHRMHZ[PUOV[LS4VZJV^IYLHRMHZ[

SVJHSYLZ[H\YHU[[V[Y`:PILYPHUJ\PZPULS\UJO VU*PYJ\T)HPRHSYHPS[V\YVY[YHKP[PVUHS

Moscow ;VKH``V\JHUL_WSVYL4VZJV^`V\YZLSM

)\YH[PHUMLHZ[VU:OHTHU[V\Y" Transport:MVYZPNO[ZLLPUN^LNLULYHSS`\ZLH ^L\ZLW\ISPJ[YHUZWVY[[OL\UKLYNYV\UKVY Q\Z[NVVUMVV[" Train:JVTMVY[HISLILY[OZSLLWLYZVW[PVUHS ILY[OYHPSZ\WWSLTLU[HSZVH]HPSHISL"

Moscow - Departure (M[LYIYLHRMHZ[`V\^PSSIL[HRLU[V[OLYHPS^H`Z[H[PVU^OLYLV\YN\PKL^PSSHK]PZLHUKHZZPZ[`V\[V W\YJOHZL WYV]PZPVUZ MVY [OL [YHPU PM YLX\PYLK HJJVTWHU``V\[V[OLWSH[MVYTZL[[SLL]LY`VULPU[V [OLPYJHYYPHNLHUKHUZ^LYHU`SHZ[TPU\[LX\LZ[PVUZ

DAY 4

ZTHSSTPUPI\ZVYJVHJOHUKMVYJP[`L_WSVYPUN

;V\YZ[HMMHUKZ\WWVY[!,UNSPZOZWLHRPUNN\PKL

Entrance fees:HSSLU[YHUJLMLLZHZWLYP[PULYHY`" Solo supplement:‰ :VSVZ\WWSLTLU[ `V\Y[V\YPZQ\Z[VULWLYZVUQ\Z[`V\YZLSMHUK UVV[OLYWHY[PJPWHU[Z:VSVZ\WWSLTLU[^PSSIL ^HP]LKZOV\SKV[OLYWLVWSLIVVR[OLZHTL [V\YVU[OLZHTLKLWHY[\YLKH[L

20

Yekaterinburg - City Tour ;VKH``V\^PSS]PZP[[OLTHQLZ[PJMemorial Cathedral on the Blood in the name of all Saints ^OPJO ^HZ I\PS[ VU [OL WSHJL VM L_LJ\[PVU VM [OL last Russian tsar Nikolay IIHUKOPZMHTPS`¸9V\UK \W¹city tour to historic city centre, “1905” square,

DAY 6

HWWSPLZVUS`PM[OL[V[HSU\TILYVM[YH]LSLYZVU

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Visit Russia.indd 20

Heading into Siberia (SSKH`VU[OL[YHPU[OYV\NO[OLZLLTPUNS`SPTP[SLZZ [YHJRZHUKLUKSLZZMVYLZ[ZVM:PILYPHWHZZPUN[OL TPNO[` (S[HP YLNPVU JYVZZPUN [OL 9P]LY @LUPZLP H[ 2YHZUV`HYZRHUKOLHKPUNKLLWPU[V(ZPH

DAY 10

P[PULYHY`"

Yekaterinburg - Arrival <WVU`V\YHYYP]HS`V\^PSSILTL[I`V\YN\PKLHUK [YHUZMLYYLK[V[OLOV[LS

Yekaterinburg - En route to Siberia 0M `V\Y [V\Y PZ HU ( KLWHY[\YL KH[L [OLU `V\ ^PSS JOLJRV\[VM[OLOV[LSI`HUKILWYV]PKLK ^P[O HU LZJVY[LK [YHUZMLY [V [OL YHPS^H` Z[H[PVU ^OLYLV\YN\PKL^PSSHJJVTWHU``V\[V`V\YJHYYPHNLHUKHUZ^LYHU`SHZ[TPU\[LX\LZ[PVUZ@V\Y[YHPU [OLMHTV\Z¸9\ZZPH¹KLWHY[ZH[! @V\Y [YHPU SLH]LZ [OL LHZ[LYU MVV[OPSSZ VM [OL <YHS 4V\U[HPUZHUKOLHKZMVY5V]VZPIPYZRHUVHZPZVMJP]PSPaH[PVU KLLW PU :PILYPH HUK HSZV P[Z SHYNLZ[ JP[` VU P[Z ^H` [V^HYKZ0YR\[ZRMHYHJYVZZ[OL:PILYPHUWSHULKLLWPU[V ,\YHZPHHUKOVTL[VVULVM[OL^VYSK»ZNYLH[LZ[UH[\YHS [YLHZ\YLZ[OLH^LZVTL3HRL)HPRHS

DAY 9

Transfers: HSSHPYWVY[YHPS^H`[YHUZMLYZHZWLY

DAY 5

[YHUZMLYKYP]LY"

Yekaterinburg ;OPZ KH` PZ [V[HSS` NP]LU [V L_WSVYL @LRH[LYPUI\YN HUKYLSH_ 0M`V\[V\YPZH)KLWHY[\YLKH[L[OLU`V\^PSS JOLJRV\[VM[OLOV[LSI`HUKILWYV]PKLK ^P[OHULZJVY[LK[YHUZMLY[V[OLYHPS^H`Z[H[PVU^OLYLV\Y N\PKL^PSSHJJVTWHU``V\[V`V\YJHYYPHNLHUKHUZ^LYHU`SHZ[TPU\[LX\LZ[PVUZ@V\Y[YHPUKLWHY[ZH[!@V\ ^PSS IL [HRLU [V [YHPU Z[H[PVU MVY `V\Y [YHPU KLWHY[\YL H[ 22:50

DAY 8

L]LUPUN)HYILX\LH[3PZ[]`HURH3\UJOH[H

DAY 3

VUHYYP]HSPU0YR\[ZRIYLHRMHZ[S\UJOHUKHU

the city dam on the Isset River [OL JP[` MV\UKLYZ TVU\TLU[[OLchapel of Saint Catherine@V\^PSS[Y` MHTV\Z<YHS7LSTLUP9\ZZPHU+\TWSPUNZV[OLY:PILYPHU J\PZPULMVY`V\YSH\UJO(M[LYSH\UJO`V\^PSS]PZP[Europe - Asia border [OL¸)VYKLYVM,\YVWLHUK(ZPH¹HNLVNYHWOPJHSQVPU[VM[^VWHY[ZVM[OL^VYSK6U[OL^H`[V [OL IVYKLYSPUL ^L JHU Z[VW MVY H ]PZP[ [V [OL 4LTVYPHS OVUV\YPUN [OL ]PJ[PTZ VM [OL :[HSPU»Z YLWYLZZPVUZ VM [OL Z

DAY 7

 , _WLYPLUJLVUL[PTLPUHSPMLQV\YUL`¶ SVUNLZ[JVU[PU\V\ZYHPS^H`PU[OL^VYSK =PZP[@LRH[LYPUI\YN^OLYL[OLSHZ[9\ZZPHU [ZHY5PRVSH`00HUKOPZMHTPS`^LYLL_LJ\[LK 3LHYU:PILYPHU[YHKP[PVUZOPZ[VY`ÅVYHHUK MH\UHVM[OLKLLWLZ[MYLZO^H[LYSHRLPU[OL ^VYSK)HPRHS :LLHSPMLZ[`SLVM[OL)\Y`H[HUK,]LUR WLVWSL ;Y`[YHKP[PVUHS:PILYPHUJ\PZPUL =PZP[:OHTHU`\Y[HUKV[OLYPU[LYLZ[PUN VIQLJ[Z

Arrival Moscow (YYP]HSPU4VZJV^HUK[YHUZMLY[V[OLOV[LS

DAY 2

· · · · · ·

DAY 1

HIGHLIGHTS

Irkutsk Arrival 0M `V\Y [V\Y PZ HU ( KLWHY[\YL KH[L [OLU `V\ ^PSS HYYP]L PU 0YR\[ZR H[ HUK PM `V\Y [V\Y PZ H ) KLWHY[\YLKH[L[OLU`V\^PSSHYYP]LH[ 

0207 985 1234

22/10/2012 22:14


Leaving Siberia (SS KH` VU [OL [YHPU [OYV\NO 0YR\[ZR YLNPVU PU [OL LHYS` TVYUPUN HUK [OL WHZ[ [OL H^LZVTL HUK \UPX\L YH^ UH[\YL VM 3HRL )HPRHS 7HZZPUN [OYV\NO <SHU<KL [OL OVTL VM 9\ZZPHU )\KKOPZTHUKJHWP[HSVM[OLSVJHS)\YH[YLW\ISPJ[OL [YHPUOLHKZ*OP[H

DAY 14 DAY 15 DAY 16

Irkutsk - City tour ;VKH` `V\ ^PSS OH]L H N\PKLK city tour around Irkutsk /H]L H VUL HUK OHSM OV\Y ¸9V\UK \W¹ JP[`[V\YVM0YR\[ZRI`JHY[HRPUN`V\PU[OLTVZ[ PU[LYLZ[PUNZPNO[ZHUKWLJ\SPHYMLH[\YLZVM0YR\[ZR PUJS\KPUNP[ZILH\[PM\S9\ZZPHU6Y[OVKV_JO\YJOLZ[OL7VSPZO*H[OLKYHS[OLVUS`:PILYPHU.V[OPJZ[`SL I\PSKPUNP[Z^VVKLUOV\ZLZKLJVYH[LK^P[O¸^VVKLU SHJLZ¹ OHUKTHKL JHY]PUNZ HZ ^LSS HZ TVKLYU JVUZ[Y\J[PVUZ VM [OL [O JLU[\Y` HUK [OL+LJLTIYPZ[Z» /V\ZL -YLL[PTLPU0YR\[ZR[VYLSH_ZPNO[ZLLVYZOVW

DAY 13

DAY 11

Lake Baikal Tour OR Siberian Shaman Tour OR Listvyanka tour :[HY[PUN ^P[O H MLYY` [YPW [V 7VY[ )HPRHS [OPZ PZ H M\SS KH` [YPW HYV\UK 3HRL )HPRHS I` [OL MHTV\Z *PYJ\T)HPRHS9HPSYVHKVUVULVM[OLTVZ[JVTWSPJH[LK Z[YL[JOLZ VM YHPS^H`Z PU [OL ^VYSK [OH[ PUJS\KLZ [\UULSZ[V[HSSPUNRTPUP[ZRTSLUN[O ;OL[V\YZ[VWZH[ZVTL[OLTVZ[WPJ[\YLZX\LWSHJLZVU YV\[L[VL_WLYPLUJL[OLUH[\YLVM[OPZ\UPX\LHYLHHUK H[[OLTHYISLTPUPUNJP[`VM:S\K`HURH ;V\YLUKZH[[OLOV[LSPU0YR\[ZR`V\YS\NNHNL^PSSIL [YHUZMLYYLKMVY`V\

(M[LYHS\UJOPUHSVJHSYLZ[H\YHU[`V\^PSS]PZP[H [O *LU[\Y`^VVKLUJO\YJOKLKPJH[LK[V:[5PJOVSHZILMVYLL_WSVYPUNHSVJHSÃ&#x201E;ZOTHYRL[^P[OHSSP[ZO\Z[SLI\Z[SLHUKJVSV\YPUJS\KPUNUV[VUS`THU`KPMMLYLU[RPUKZVM Ã&#x201E;ZOI\[HSZVKPZJV]LY[OLTHU`KPMMLYLU[[LJOUPX\LZVM JVVRPUN[OLT¶UV[[VILTPZZLK

DAY 12

6U`V\YHYYP]HSPU0YR\[ZR`V\^PSSILTL[I`V\YN\PKL HUK KYP]LY HUK [HRLU [V [OL 3PZ[]`HURH ZL[[SLTLU[ [VJOLJR PU [V `V\Y SHRL ZPKL JOHSL[ ^OLYL `V\ ^PSS OH]L [PTL[VMYLZOLU\WHUKOH]LHTLHS (M[LY`V\YTLHS`V\^PSSZL[VMM[V]PZP[[VHMHZJPUH[PUN4\ZL\TVM>VVKLU(YJOP[LJ[\YLJVU[HPUPUN\UPX\L HUK OPZ[VYPJ ^VVKLU Z[Y\J[\YLZ KVUH[LK MYVT HSS V]LY 9\ZZPHHUKOPZ[VYPJOV\ZLZHUKI\PSKPUNZVM[OLPUKPNLUV\ZWLVWSLZH]LKMYVTHSVJHS]HSSL`Ã&#x2026;VVKLKK\YPUN [OLJVUZ[Y\J[PVUVMH:V]PL[+HT@V\^PSSILPU]P[LKMVY S\UJOH[HSVJHSYLZ[H\YHU[[V[Y`:PILYPHUJ\PZPUL;OL [V\Y^PSSLUK\WH[[OLJOHSL[^OLYLPU[OLL]LUPUN`V\ ^PSSILHISL[VLUQV`H[YHKP[PVUHS)HPRHSKPUULY 6W[PVUHS ZH\UH PU H ]PSSHNL ¸)HU`H¹ TH` IL [HRLU ILMVYLVYHM[LY`V\YKPUULY¶[OPZPZPUJS\KLKPUWYPJLI\[ T\Z[WYLIVVRLK

Heading into Far East +H` VU [OL [YHPU HM[LY H IYPLM Z[VW H[ [OL *OP[H Z[H[PVU [OL [YHPU OLHKZ [V )PYVIPKaOHU [OL HKTPUPZ[YH[P]L JLU[YL VM [OL 1L^PZO (\[VUVTV\Z 6ISHZ[ PU 9\ZZPH 0[ PZ ]LY` JSVZL [V [OL IVYKLY ^P[O*OPUH Vladivostok arrival ,HYS`PU[OLTVYUPUNH[!`V\Ã&#x201E;UHSS`HYYP]L[V =SHKP]VZ[VR[OL-HY,HZ[SHYNLZ[JP[`

Irkutsk - Departure ,HYS` TVYUPUN [YHUZMLY [V [OL YHPS^H` Z[H[PVU ^OLYLV\YN\PKL^PSSHJJVTWHU``V\[V`V\YJHYYPHNLHUKHUZ^LYHU`SHZ[TPU\[LX\LZ[PVUZ

Please, note the Lake Baikal Tour is not available in April.

OR=PZP[[VH)\Y`H[VYPNPUHSWLVWSLPUKPNLUV\Z[V:PILYPH YLSH[LK [V [OL 4VUNVSZ ZL[[SLTLU[ RT MYVT 0YR\[ZRVU[OLYLTV[L:PILYPHUWSHULPUJS\KPUN"]PZP[PUN [OL SVJHS SVYL T\ZL\T L_WLYPLUJL [OL SVJHS NYLL[PUN JLYLTVU`SVJHSHY[ZJYHM[ZHUKT\ZPJTLL[[OL:OHTHUHUKIL¸JSLHUZLK¹HUK]PZP[H@\Y[[VZHTWSLSVJHS [LHZHUKQVPUPUH[YHKP[PVUHSMLHZ[

Moscow

Yekaterinburg Irkutsk

Vladiv

OR,ZJVY[LK[V\YVMH4\ZL\TJVU[HPUPUNL_OPIP[ZVM [OL \UPX\L Ã&#x2026;VYH MH\UH NLVNYHWO` HUK J\S[\YL VM [OL )HPRHSYLNPVU>P[OPU[OLT\ZL\TPZHUHX\HYP\TJVTWYPZPUNHUPTHSZ[OH[HYLL_JS\ZP]L[V[OLSLNLUKHY`SHRL PUJS\KPUN[OLMHTV\Z)HPRHSZLHS(M[LY[OLT\ZL\T`V\ ^PSS [HRL H JOHPY SPM[ [V H ULHYI` ]PL^ WVPU[ ^OLYL `V\ ^PSSILHISL[V[HRLWHUVYHTPJWPJ[\YLZVM3HRL)HPRHS MYVTHIV]L

www.visitrussia.org.uk

Visit Russia.indd 21

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

21

22/10/2012 22:14


11 DAYS

Cruise - S . P T

T

HUKKPUULYLHJOKH`PU[OLVUIVHYKYLZ[H\YHU[:LY]PJLILNPUZ^P[OKPUULYVU[OLKH`VM HYYP]HSHUKLUKZ^P[OIYLHRMHZ[VU[OLKH`VM

and support:*Y\PZL[V\YSLHKLY,UNSPZO ZWLHRPUNN\PKL[YHUZMLYKYP]LYJYL^HUK Z\WWVY[Z[HMM"Local culture and traditions: HSSL_J\YZPVUZLU[YHUJLMLLHZKLZJYPILKPU[OL P[PULYHY`"Entertainment:UPNO[S`LU[LY[HPUTLU[ HUKKHUJPUNKHPS`HLYVIPJZ

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Visit Russia.indd 22

DAY 11

Goritsy 6\YUL^KLZ[PUH[PVU[VKH`PZGoritsyH[PU`ZL[[SLTLU[^OLYL[OLSHYNLZ[9\ZZPHU6Y[OVKV_TVUHZ[LY`VM[OL9\ZZPHU5VY[O[OLKirillo-Belozersky monasteryPZZP[\H[LK

Moscow ;VKH``V\^PSS]PZP[Red Square[OLKremlin[OL MVYTLYYLZPKLUJLVM[OL;ZHYZHUK9\ZZPHU6Y[OVKV_7H[YPHYJOZHUKP[Z\UPX\LS`ILH\[PM\S6Y[OVKV_ JH[OLKYHSZ@V\^PSSHSZVZLL[OL)`aHU[PULZWSLUdour of St. Basilâ&#x20AC;&#x2122;sT\S[PJVSV\YLKVUPVUKVTLKcathedral.

DAY 10

 > PSSILYLJVUÃ&#x201E;YTLK\WVU`V\YIVVRPUN\USLZZ[OLHPYMHYL PZN\HYHU[LLK :PUNSLZ\WWSLTLU[NVLZ[V^HYKZZPUNSLYVVTJHIPUMVY JY\PZLZHJJVTTVKH[PVU

DAY 6

7YPJL ,_S-SPNO[Z 0UJ-SPNO[Z 4H` Â&#x2030; Â&#x2030; 4H` 25 Â&#x2030; Â&#x2030; 1\U Â&#x2030; Â&#x2030; 1\S Â&#x2030; Â&#x2030; (\N Â&#x2030; Â&#x2030; :LW[ Â&#x2030; Â&#x2030; :PUNSL:\WWSLTLU[Â&#x2030; +LWHY[Z

Kizhi ;VKH`V\YZOPW^PSS[HRL\Z[V[OLHTHaPUN[PU`PZland of Kizhi<5,:*6>VYSK/LYP[HNLZP[L;OL PZSHUKPZSVJH[LKH[[OLUVY[OLYULUKVM3HRL6ULNH>L^PSS]PZP[[OLYLUV^ULKVWLUHPYMuseum of Wooden ArchitectureJVSSLJ[LKMYVT]HYPV\ZHYLHZ VM[OLJV\U[Y`HUKYLZ[VYLK[VMVYTHNSPTWZLVM[OLWHZ[ ;OL*O\YJOVM[OL;YHUZÃ&#x201E;N\YH[PVU^P[OP[ZKVTLZ PZ[OL\S[PTH[LPU9\ZZPHUMHPY`[HSLJO\YJOHYJOP[LJ[\YL

DAY 5

DEPERTURES - 2012/2013

Moscow :[HY[ `V\Y KPZJV]LY` VM 4VZJV^ ^P[O H guided bus city tour,UQV`HWHUVYHTPJ]PL^VM[OLJP[` MYVT [OL Sparrow Hills observation platform ]PZP[Poklonnaya HillsHTVU\TLU[PUOVUV\YVM H9\ZZPHU]PJ[VY`PU[OL.YLH[>HY>VYSK>HY00ZLL[OL MHTV\ZRed SquareHUK[OLBolshoi (Big) theatre or L_WSVYLTVKLYU4VZJV^»ZI\Z`Z[YLL[ZHUKKPZJV]LY[OL YPJOOPZ[VY`VM[OPZTHNUPÃ&#x201E;JLU[JP[`

DAY 9

\ZLHJVHJOVYZPTWS`NVVUMVV["Tour staff

Mandrogi ;VKH`^LYLHJO[OL]PSSHNLVMMandrogiHUKLUQV` HUV\[KVVYIYLHRPUILH\[PM\SSHUKZJHWLZ\YYV\UKPUNZ ;OLYL HYL ZL]LYHS THZ[LYWPLJLZ VM ^VVKLU HYJOP[LJ[\YL PU [OL ]PSSHNL ;OLYL PZ H T\ZL\T VM 9\ZZPHU=VKRHPU9LTLZSLUUH`H:SVIVKH^OLYL[V\YPZ[Z JHU SLHYU HIV\[ [OL [LJOUVSVN` HUK OPZ[VY` VM 9\ZZPHU ]VKRHWYVK\J[PVU,UQV`WPJUPJS\UJOVM[YHKP[PVUHS9\ZZPHUZOHZOSPRZOPZORLIHIZLY]LKI\MML[Z[`SL

DAY 4

KLWHY[\YL2LIHIZOHZOSPRHZOVYLPU4HUKYVNP ]PSSHNL"Transport:MVYZPNO[ZLLPUN^LNLULYHSS`

Uglich ;VKH`^LHYYP]LPUVULVM[OLILZ[SV]LK[V^UZVM WYV]PUJPHS 9\ZZPH Uglich MV\UKLK PU ;OL ]PL^ VM [OL [V^U HZ HWWYVHJOLK MYVT [OL =VSNH 9P]LYPZLZWLJPHSS`ILH\[PM\S^P[O[OLCathedral of the Resurrection and St. Johnâ&#x20AC;&#x2122;s Church towering on the horizon>L^PSS]PZP[[OLCathedral of the Resurrection HUK [OL 2YLTSPU ^OPJO HYL HTVUN [OL VSKLZ[ I\PSKPUNZ PU <NSPJO ;VUPNO[ `V\ ^PSS OH]L -HYL^LSS .HSH KPUULYVUIVHYK[OLZOPW

DAY 8

ZWHJL*HIPU[`WLHJJVYKPUN[V[OLWHJRHNL ZLSLJ[LK"Meals:-\SSIVHYKIYLHRMHZ[S\UJO

St Petersburg city tour and the Peter and Paul Fortress (M[LYIYLHRMHZ[`V\OH]LHN\PKLK[V\YVM:[7L[LYZI\YN@V\^PSSZLL[OLTHQVYZPNO[ZVM:[7L[LYZI\YN PUJS\KPUN [OL Peter & Paul Fortress HUK[OLChurch of the Saviour on the Spilled Blood. >LNVVU[V[OL7L[LYHUK7H\S-VY[YLZZ[OLÃ&#x201E;YZ[I\PSKPUN VM[OLUL^JP[`^HZMV\UKLK[VWYV[LJ[[OLSHUKZVM[OL 5L]HMYVTWVZZPISLH[[HJRI`:^LKPZO[YVVWZ

Yaroslavl (YYP]HS PU Yaroslavl ^OPJO ^HZ MV\UKLK PU [OL [OJLU[\Y`I`7YPUJL@HYVZSH][OL>PZLHUKOHZ THU`PU[LYLZ[PUNHYJOP[LJ[\YHSHUKOPZ[VYPJHS[YLHZ\YLZ6ULVM[OLTPZSpassky MonasteryJVTWSL_HNYV\WVMZL]LYHSTHQLZ[PJ[OJLU[\Y`JH[OLKYHSZ >L ^PSS Z[HY[ V\Y JP[` [V\Y PU [OL LHYS` TVYUPUN HUK ^PSS ]PZP[[OL[OL*O\YJOVM[OL7YVWOL[,SPQHOHUKTHU`V[OLY J\S[\YHS OPNOSPNO[Z HUK VM JH\ZL ;OL @HYVZSH]S 4\ZL\T VM9\ZZPHU(Y[

DAY 7

H[VYZHPYJVUKP[PVUPUNYHKPVHUKHTWSLJSVZL[

St Petersburg ;VKH`^L]PZP[[OLHermitage;OLT\ZL\TJVU[HPUZ H ]HZ[ JVSSLJ[PVU VM >LZ[LYU (Y[ PUJS\KPUN ^VYRZI`3LVUHYKVKH=PUJP9LTIYHUK[7PJHZZV HUKTHU`V[OLYNYLH[THZ[LYZ

DAY 3

ZOPW»ZKLJRJHIPUZHYLV\[^HYKMHJPUN(SSJHIPUZOH]LWYP]H[L[VPSL[ZOV^LYMHJPSP[PLZYLMYPNLY-

St Petersburg <WVU HYYP]HS PU :[ 7L[LYZI\YN V\Y YLWYLZLU[H[P]L ^PSSTLL[`V\H[[OLHPYWVY[[V[HRL`V\[V[OLZOPW >LSJVTPUNJVJR[HPSYLJLW[PVUPU[OLL]LUPUN

DAY 2

Accommodation: ;>05+)3JHIPU(SSVM[OL

DAY 1

 : [HY[`V\YQV\YUL`MYVTUVY[OLYU=LUPJL¶ :[7L[LYZI\YN .L[HX\H[PU[LK^P[OJ\S[\YHSJHWP[HSVM Russia :LL[OL\UPX\L^VVKLU]PSSHNL^OPJOPZ SPZ[LKHZ<5,:*6>VYSK/LYP[HNLZP[L :LL^OP[L2YLTSPUVM.VYP[Z` :LLWPJ[\YLZX\LNYLLU9\ZZPHUWYV]PUJL

INCLUSION

22

!1220

OPZYV\[LPZH]HJH[PVUVMHSPML[PTLVULVM[OLTVZ[YLSH_PUNHUKPU[LYLZ[PUN^H`Z[VKPZJV]LY9\ZZPH;YH]LSVU[OLYV\[LZMVSSV^LKI`[OL9\ZZPHU ;ZHYZ"SLHYUHIV\[[OLSVJHSSLNLUKZMVSRSVYLHUKOPZ[VY`+PZJV]LYSPMLVM9\ZZPHUWYV]PUJL"ZLLILH\[PM\STVUHZ[LYPLZHUK^OP[LZ[VULKJO\YJOLZ

HIGHLIGHTS

· · · · ·

from

ETERSBURG - GOLDEN RING - MOSCOW

Moscow (M[LYIYLHRMHZ[[YHUZMLY[V[OLHPYWVY[

0207 985 1234

22/10/2012 22:14


12 DAYS

Cruise - M

from

OSCOW â&#x20AC;&#x201C; GOLDEN RING â&#x20AC;&#x201C; ST. PETERSBURG

O

ULVM[OLTVZ[YLSH_PUNHUKPU[LYLZ[PUN^H`Z[VKPZJV]LY9\ZZPHPZ[YV\NOJOHUNPUNSHUKZJHWLZMYVT[OLHIVHYKVMHZOPW(SVUN[OLPU[YPJH[L ^H[LY^H`ZVMPU[LYJVUULJ[PUNYP]LYZJHUHSZHUKSHRLZ[OH[SPUR4VZJV^^P[O:[7L[LYZI\YN`V\JHUOH]LHUVWWVY[\UP[`[VL_WSVYL[OLKP]LYZP[` VMIV[OTVKLYUHUKHUJPLU[JP[PLZHSVUN[OL^H`,UJV\U[LY[OLLUJOHU[PUNHUKWLHJLM\SUH[\YLVM,HZ[LYU,\YVWL»ZJV\U[Y`ZPKL

Mandrogi ;VKH`^LYLHJO[OL]PSSHNLVMMandrogiHUKLUQV` HUV\[KVVYIYLHRPUILH\[PM\SSHUKZJHWLZ\YYV\UKPUNZ ;OLYL HYL ZL]LYHS THZ[LYWPLJLZ VM ^VVKLU HYJOP[LJ[\YLPU[OL]PSSHNL

DAY 9

St. Petersburg (M[LY IYLHRMHZ[ `V\ OH]L H N\PKLK [V\Y VM THPU ZPNO[VM:[7L[LYZI\YN

DAY 10

St. Petersburg ;VKH`^L]PZP[[OLHermitage;OLT\ZL\TJVU[HPUZ H ]HZ[ JVSSLJ[PVU VM >LZ[LYU (Y[ PUJS\KPUN ^VYRZI`3LVUHYKVKH=PUJP9LTIYHUK[7PJHZZV HUKTHU`V[OLYNYLH[THZ[LYZ

St. Petersburg ;OPZ TVYUPUN `V\ ^PSS ZLL VUL VM [OL THNUPÃ&#x201E;JLU[ Z\TTLYWHSHJLZ¶7L[LYOVMH^VYSKMHTV\ZWHSHJLMV\U[HPUHUKWHYRJVTWSL_HUKHUV\[Z[HUKPUNSHUKTHYRVM9\ZZPHUHY[PZ[PJJ\S[\YLVM[OL [OJLU[\YPLZ

DAY 11 DAY 12

Visit Russia.indd 23

Kizhi ;VKH` `V\ ^PSS ZLL [PU` PZSHUK VM Kizhi <5,:*6 >VYSK /LYP[HNL ZP[L ;OL PZSHUK PZ SVJH[LK H[ [OL UVY[OLYULUKVM3HRL6ULNH>L^PSS]PZP[[OLYLUV^ULK VWLUHPY Museum of Wooden ArchitectureJVSSLJ[LKMYVT]HYPV\ZHYLHZVM[OLJV\U[Y`HUK YLZ[VYLK[VMVYTHNSPTWZLVM[OLWHZ[;OLChurch of [OL;YHUZÃ&#x201E;N\YH[PVU^P[OP[ZKVTLZPZ[OL\S[PTH[L PU9\ZZPHUMHPY`[HSLJO\YJOHYJOP[LJ[\YL River cruises 01 - 14 May - onboard. No visit to Kizhi is possible due to ice conditions.

DAY 8

www.visitrussia.org.uk

Goritsy 6\YUL^KLZ[PUH[PVU[VKH`PZGoritsyH[PU`ZL[[SLTLU[^OLYL[OLSHYNLZ[9\ZZPHU6Y[OVKV_TVUHZ[LY`VM[OL9\ZZPHU5VY[O[OLKirillo-Belozersky

monasteryPZZP[\H[LK>LJVU[PU\LV\YYP]LYQV\YUL`PU [OLHM[LYUVVU

DAY 7

 > PSSILYLJVUÃ&#x201E;YTLK\WVU`V\YIVVRPUN\USLZZ[OLHPYMHYL PZN\HYHU[LLK :PUNSLZ\WWSLTLU[NVLZ[V^HYKZZPUNSLYVVTJHIPUMVY JY\PZLZHJJVTTVKH[PVU

Yaroslavl (YYP]HS PU Yaroslavl ^OPJO ^HZ MV\UKLK PU [OL [OJLU[\Y`I`7YPUJL@HYVZSH][OL>PZLHUKOHZ THU`PU[LYLZ[PUNHYJOP[LJ[\YHSHUKOPZ[VYPJHS[YLHZ\YLZ6ULVM[OLTPZSpassky MonasteryJVTWSL_HNYV\WVMZL]LYHSTHQLZ[PJ[OJLU[\Y`JH[OLKYHSZ >L^PSSZ[HY[V\YJP[`[V\YPU[OLLHYS`TVYUPUNHUK^PSS]PZP[ [OL[OLChurch of the Prophet ElijahHUKTHU`V[OLY J\S[\YHSOPNOSPNO[ZHUKVMJH\ZLThe Yaroslavl Museum of Russian Art.

DAY 6

7YPJL +LWHY[Z ,_S-SPNO[Z 0UJ-SPNO[Z 4H` Â&#x2030; Â&#x2030; 4H` Â&#x2030; Â&#x2030; 4H` Â&#x2030; Â&#x2030; 1\U Â&#x2030; Â&#x2030; 1\S Â&#x2030; Â&#x2030; (\N Â&#x2030; Â&#x2030; (\N Â&#x2030; Â&#x2030; :LW[ Â&#x2030; Â&#x2030; :PUNSL:\WWSLTLU[Â&#x2030;

Uglich ;VKH`^LHYYP]LPUVULVM[OLILZ[SV]LK[V^UZVM WYV]PUJPHS 9\ZZPH Uglich MV\UKLK PU ;OL ]PL^ VM [OL [V^U HZ HWWYVHJOLK MYVT [OL =VSNH 9P]LYPZLZWLJPHSS`ILH\[PM\S^P[O[OLCathedral of the Resurrection and St. Johnâ&#x20AC;&#x2122;s Church towering on the horizon>L^PSS]PZP[[OLCathedral of the Resurrection HUK [OL Kremlin ^OPJO HYL HTVUN [OL VSKLZ[ I\PSKPUNZPU<NSPJO-HYL^LSS.HSHKPUULYVUIVHYK

DAY 5

DEPERTURES - 2012/2013

Moscow ;VKH`^LL_WSVYL4VZJV^HZHNYLH[JP[`VM9\ZZPHUOPZ[VY`HUKJ\S[\YL>L^PSS]PZP[[OLKremlin HUK P[Z \UPX\LS` ILH\[PM\S 6Y[OVKV_ JH[OLKYHSZ @V\ ^PSS HSZV ZLL [OL )`aHU[PUL ZWSLUKV\Y VM St. Basilâ&#x20AC;&#x2122;sT\S[PJVSV\YLKVUPVUKVTLKcathedralPURed Square.

DAY 4

Accommodation: ;>05+)3JHIPU(SSVM[OL ZOPW»ZKLJRJHIPUZHYLV\[^HYKMHJPUN(SSJHIPUZOH]LWYP]H[L[VPSL[ZOV^LYMHJPSP[PLZYLMYPNLYH[VYZHPYJVUKP[PVUPUNYHKPVHUKHTWSLJSVZL[ ZWHJL*HIPU[`WLHJJVYKPUN[V[OLWHJRHNL ZLSLJ[LK"Meals:-\SSIVHYKIYLHRMHZ[S\UJO HUKKPUULYLHJOKH`PU[OLVUIVHYKYLZ[H\YHU[:LY]PJLILNPUZ^P[OKPUULYVU[OLKH`VM HYYP]HSHUKLUKZ^P[OIYLHRMHZ[VU[OLKH`VM KLWHY[\YL2LIHIZOHZOSPRHZOVYLPU4HUKYVNP ]PSSHNL"Transport:MVYZPNO[ZLLPUN^LNLULYHSS` \ZLHJVHJOVYZPTWS`NVVUMVV["Tour staff and support:*Y\PZL[V\YSLHKLY,UNSPZO ZWLHRPUNN\PKL[YHUZMLYKYP]LYJYL^HUK Z\WWVY[Z[HMM"Local culture and traditions: HSSL_J\YZPVUZLU[YHUJLMLLHZKLZJYPILKPU[OL P[PULYHY`"Entertainment:UPNO[S`LU[LY[HPUTLU[ HUKKHUJPUNKHPS`HLYVIPJZ

Moscow :[HY[ `V\Y KPZJV]LY` VM 4VZJV^ ^P[O H guided city tour,UQV`HWHUVYHTPJ]PL^VM[OLJP[`MYVT [OL Sparrow Hills observation platform ]PZP[ Poklonnaya Hills H TVU\TLU[ PU OVUV\Y VM H 9\ZZPHU]PJ[VY`PU[OL>VYSK>HY00ZLL[OLMHTV\ZRed SquareHUK[OL Bolshoi (Big) theatre.

DAY 3

INCLUSION

Moscow 6\Y YLWYLZLU[H[P]L ^PSS TLL[ `V\ H[ [OL HPYWVY[ [V [YHUZMLY`V\[V[OLZOPW

DAY 2

·

 : [HY[HUHTHaPUN[YPWMYVTJHWP[HSVM 9\ZZPH¶4VZJV^HUKOLHK[VPTWLYPHS:[ 7L[LYZI\YN :LL<NSPJOVULVM[OLTVZ[ILSV]LK [V^UZPU6SK9\ZZPH :LL^VVKLU\U\Z\HSJVUZ[Y\J[PVUVM 2PaOPPU^OPJOJHYWLU[LYZJYLH[LKHIVSK ]PZPVUHY`HYJOP[LJ[\YLWLYWL[\H[LHU HUJPLU[TVKLSVMWHYPZOZWHJL ,_WSVYL2PYPSSV)LSVaLYZR`4VUHZ[LY`[OL SHYNLZ[TVUHZ[LY`VM5VY[OLYU9\ZZPH

DAY 1

HIGHLIGHTS

· · ·

!1270

St. Petersburg ;YHUZMLY[V[OLHPYWVY[

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

23

22/10/2012 22:14


St Petersburg V

Y

4 DAYS from

ISA

FREE

!479

V\OH]LH\UPX\LVWWVY[\UP[`[VLUQV`:[7L[LYZI\YNMVYOV\YZ^P[OV\[H]PZH4:7YPUJLZZ4HYPH[HRLZ`V\MYVT/LSZPURP[V:[7L[LYZI\YN PUHUV]LYUPNO[;OLZOPW^HZVYPNPUHSS`I\PS[PU-PUSHUKHUKJVTWSL[LS`YLUV]H[LKPU ¶[V[OLZ[HUKHYKZVMHTVKLYUJY\PZLZOPW^P[O ZL]LYHSYLZ[H\YHU[ZIHYZJHMtZHUKZOVWZ:LL[OLILH\[PM\S:[7L[LYZI\YNZWLUKPUN[^VUPNO[ZH[HJLU[YHSS`SVJH[LKOV[LS

SOKOS OLIMPIA GARDEN & SOKOS VASILYEVSKY OR PARK INN PRIBALTIYSKAYA ) ( (+LS\_L *VTTVKVYL +LS\_L ) ( (+LS\_L *VTTVKVYL +LS\_L ) ( (+LS\_L *VTTVKVYL +LS\_L ) ( (+LS\_L *VTTVKVYL +LS\_L  ) ( (+LS\_L *VTTVKVYL +LS\_L ) ( (+LS\_L *VTTVKVYL +LS\_L ) ( (+LS\_L *VTTVKVYL +LS\_L

24

:\U;O\Y   :\U;O\Y   :\U;O\Y   :\U;O\Y   :\U;O\Y   :\U;O\Y   :\U;O\Y   

4VU-YP   4VU-YP   4VU-YP  

;\L:H[   ;\L:H[   ;\L:H[  

>LK:\U   >LK:\U   >LK:\U  

;O\Y4VU   ;O\Y4VU   ;O\Y4VU  

-YP;\L   -YP;\L   -YP;\L  

:H[>LK   :H[>LK   :H[>LK  

4VU-YP   4VU-YP   4VU-YP   4VU-YP   

;\L:H[   ;\L:H[   ;\L:H[   ;\L:H[   

>LK:\U   >LK:\U   >LK:\U   >LK:\U   

;O\Y4VU   ;O\Y4VU   ;O\Y4VU   ;O\Y4VU   

-YP;\L   -YP;\L   -YP;\L   -YP;\L   

:H[>LK   :H[>LK   :H[>LK   :H[>LK   

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Visit Russia.indd 24

-S` MYVT 3VUKVU [V /LSZPURP HUK THRL `V\Y ^H` [V [OL 7VY[ ^OLYL JOLJRPUVWLUZH[!WT ,TIHYR`V\Y:;7,;,9305,ZOPWHUKZHPSMYVT /LSZPURPH[ !

DAY 1

(YYP]HSPU:[7L[LYZI\YNH[ !PU[OL TVYUPUN"KPZLTIHYR:;7,;,9305, ZOPWHUK[YHUZMLY[VOV[LSI`ZO\[[SLVY[H_P

DAY 2

DAY 3

-YLL[PTL

;YHUZMLY [V H MLYY` *OLJR PU PZ VWLULK H[ WT +LWHY[\YL [PTL VM 7YPUJLZZ4HYPHH[ !

DAY 4

DAY 4

(YYP]HSPU/LSZPURPH[!HUKTHRL `V\Y^H`[V[OLHPYWVY[MVYÃ&#x2026;PNO[IHJR [V<2

Optional tours: Â&#x2039; City tour @V\ ^PSS ]PZP[ [OL 2HaHU *H[OLKYHS [OL:[YVNHUV]7HSHJL[OL7L[LYHUK7H\S-VY[YLZZ [OL TVU\TLU[ [V 7L[LY [OL .YLH[ [OL )YVUaL /VYZLTHU[OL4HYPPUZR`7HSHJLHUKVMJV\YZLYLSPNPV\ZPJVUZZ\JOHZ[OLNVSKLUKVTLK:[0ZHHJ»Z *H[OLKYHS HUK KPZ[PUJ[P]L *O\YJO VM :H]PV\YVU :WPSSLK)SVVK Â&#x2039; The State Museum of Hermitage (Winter Palace), VULVM[OLTVZ[ILH\[PM\SHY[T\ZL\TZPU [OL^VYSKL_OPIP[PUNHIV\[TPSSPVUP[LTZ@V\JHU ZLL OLYL +H =PUJP 9HWOHLS 9LTIYHUK[ 4VUL[ 4PJOLSHUNLSVHUKTHU`V[OLYZ^VYSKRUV^UWHPU[PUNZ Â&#x2039; Tsarskoe Selo, Catherine Palace & Amber Room. ;OL 7HSHJL PZ HU HZ[VUPZOPUN L_HTWSL VM IHYVX\L HYJOP[LJ[\YL ^P[O P[Z Z[YPRPUN PU[LYPVYZ [OH[ HYLTVYL[OHUZWLJ[HJ\SHY;OL*H[OLYPUL7HSHJLPZ RUV^U MVY P[Z SLNLUKHY` \UPX\L (TILY 9VVT [OH[ ^HZSVV[LKK\YPUN>VYSK>HY00HUKJVTWSL[LS`HUK WHPUZ[HRPUNS`YLJYLH[LKVUS`PUHWYVJLZZ[OH[ [VVRV]LY`LHYZHUKJVZ[TVYL[OHU TPSSPVU

0207 985 1234

22/10/2012 22:14


Sochi

>

PU[LY ZWVY[Z HYL ]LY` WVW\SHY PU 9\ZZPH HUK [OL 2014 Winter Olympic Games ^PSS [HRL WSHJL PU :VJOP 9\ZZPH :VJOP PZ H \UPX\LJP[`TLL[PUNWVPU[VM[OLZLHHUK[OLTV\U[HPUZ:VJOP LUQV`ZZ\UU`KH`ZHUU\HSS` -VYTHU`JLU[\YPLZ[OPZJOHYTPUNJP[`OHZH[[YHJ[LKTHU`]PZP[VYZ6U [OLZLHZOVYL`V\JHULUQV`[OLZWYPUNHKH`I\[\W[V[OLTV\U[HPUZP[ PZHYLHS9\ZZPHU^PU[LY^OLYL`V\JHULUQV`[OLMHU[HZ[PJL_WLYPLUJLVM ZRPPUNH[TV\U[HPUZVM2YHZUH`H7VS`HUH:VJOP ;OLZL[[SLTLU[2YHZUH`H7VS`HUHPZSVJH[LKPU[OLTV\U[HPUHYLHRT H^H`MYVT[OLJP[`JLU[YLHUKRTH^H`MYVT[OLHPYWVY[HUKP[PZZ\YYV\UKLKI`WPJ[\YLZX\LTV\U[HPUZ^P[OOLPNO[\W[VT4V\U[HPUZ WYLKL[LYTPULK [OL \UPX\L TPJYVJSPTH[L VM [OPZ ZP[L ;OL ^PU[LY OLYL PZ TPSK ^P[OV\[ OHYK MYVZ[Z I\[ ^P[O HI\UKHU[ ZUV^MHSSZ ;OL H]LYHNL HPY [LTWLYH[\YL PU 1HU\HY`-LIY\HY` PZ HIV\[ Â&#x2021;* ;OLZL JSPTH[PJ MLH[\YLZTHRL2YHZUH`H7VS`HUHHUL_JLSSLU[TV\U[HPUZRPPUNWSHJL^OPJO H[[YHJ[Z U\TLYV\Z OVSPKH`THRLYZ /LYL HYL [OL ZWSLUKPK VWWVY[\UP[PLZ MVYPZVSH[LKYLZ[JVU[LTWSH[P]LHUKL_[YLTL[V\YPZT 9\ZZPHU5H[PVUHS;V\YPZ[6MÃ&#x201E;JLPZKLSPNO[LK[VVMMLY`V\H\UPX\LVWWVY[\UP[`[V[Y`V\[6S`TWPJZRPPUN[YHJRZILMVYL[OLJYV^KNL[Z[OLYL>L OH]L[OL\UPX\LVWWVY[\UP[`[VVMMLY`V\[OL.HaWYVT:RP9LZVY[9VZH 2O\[VYHUK4V\U[HPU*HYV\ZLS

www.visitrussia.org.uk

Visit Russia.indd 25

,HJO VM [OL [OYLL ZRP YLZVY[Z OHZ H UL^ TVKLYU SPM[ Z`Z[LT HUK YLJLP]LZSHYNLHTV\U[VMZUV^MHSS"HS[OV\NO[OLU\TILYVMY\UZPZU»[SHYNL [OL]LY[PJHSKYVWPZ^P[O\W[VT.HaWYVT:RP9LZVY[OHZ[OL/V[LS7VS`HUHH[P[ZIHZLHUKSLUKZP[ZLSM[VPU[LYTLKPH[LZRPLYZ9VZH2O\[VY Q\Z[RTMYVT.HaWYVTPZ[OLSHYNLZ[ZRPYLZVY[^P[ONYLH[VMMWPZ[LHUK [^VUL^OV[LSZWSHUULK[VVWLUUL_[ZLHZVUHZ^LSSHZHYHUNLVMZOVWZ HUKYLZ[H\YHU[Z4V\U[HPU*HYV\ZLSZRPYLZVY[OHZUVHJJVTTVKH[PVUH[ WYLZLU[I\[PZHT\Z[MVYHK]HUJLKHUKL_WLY[ZRPLYZ )V[OHUK.HaWYVTHUK9VZH2O\[VY:RP9LZVY[ZOH]LHNVVKYHUNLVM PU[LYTLKPH[LIS\LHUKYLKY\UZ>P[OHYV\UKTVM]LY[PJHSKYVW[OPZ PZ WLYMLJ[ MVY PU[LYTLKPH[L HUK ILNPUULY ZRPLYZ 9VZH 2O\[VY ZRP YLZVY[ HSZVPZ[OLWSHJLMVYOHYKLYY\UZ"[OPZPZI`MHY[OLSHYNLZ[VM[OLZRPHYLHZ HUK OHZ H NVVK TP_ VM [LYYHPU PUJS\KPUN SHYNL U\TILY VM YLK Y\UZ HUK ZVTLZ\YWYPZPUNS`Z[LLWISHJRZZVTL^P[OH]LY[PJHSKYVWVMV]LYRT ;OLZRPZJOVVSZPU:VJOPHYL^LSSLX\PWWLKHUKJHULHZPS`JVWL^P[O ^OH[PZVMMLYLKPU[OLHSWZ

PLEASE MAKE AN ENQUIRY 7YPJLZ]HY`KLWLUKPUNVU[OLZLHZVU7SLHZLJHSS\ZMVYHX\V[LMVY[OPZ[V\Y

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

25

22/10/2012 22:14


Terms and conditions:

P

SLHZLYLHK[OLMVSSV^PUNUV[PJLHZP[PZ`V\YJVU[YHJ[^P[O9\ZZPHU5H[PVUHS;V\YPZ[6MÃ&#x201E;JL3PTP[LK95;6HUKJSLHYS`SH`ZV\[^OH[`V\OH]LHNYLLK ^P[O\Z9\ZZPHU5H[PVUHS;V\YPZ[6MÃ&#x201E;JL3PTP[LK95;6HJJLW[ZIVVRPUNZZ\IQLJ[[V[OLMVSSV^PUNJVUKP[PVUZ!

1. Your holiday contract. ;OPZ JVU[YHJ[ PZ IL[^LLU 9\ZZPHU 5H[PVUHS ;V\YPZ[ 6MÃ&#x201E;JL 3PTP[LK 95;6 ¸[OL *VTWHU`¹ 9LN U\TILY YLNPZ[LYLK I` *VTWHUPLZ /V\ZL *HYKPMM <2 VU [O 4H`  YLNPZ[LYLKVMÃ&#x201E;JL!;OL4L^Z:HPU[5PJOVSHZ3HUL3L^LZ ,HZ[ :\ZZL_ )5 1A IHZLK H[ 2LUZPUN[VU *O\YJO :[YLL[ 3VUKVU > +7 <2 JVU[HJ[ WOVUL U\TILY! LTHPSHKKKYLZZ!PUMV']PZP[Y\ZZPHVYN\RHUK[OLJSPLU[¸[OLJSPLU[¹HUK¸`V\¹PU [OLZLJVUKP[PVUZILPUNHU`WLYZVU[YH]LSSPUNVYPU[LUKPUN[V[YH]LSVUH[V\YVYHU`V[OLY[YH]LSHYYHUNLTLU[ VWLYH[LKI`[OL*VTWHU`;OPZJVU[YHJ[PUJS\KPUNHSS TH[[LYZHYPZPUNMYVTP[PZZ\IQLJ[[V,UNSPZO3H^HUK[OL L_JS\ZP]LQ\YPZKPJ[PVUVM,UNSPZO*V\Y[ 2. Your Financial Protection. ;OL Ã&#x2026;PNO[Z PUJS\ZP]L OVSPKH`ZVMMLYLKI`[OL*VTWHU`HYL(;63WYV[LJ[LK ZPUJL^LOVSKHU(PY;YH]LS6YNHUPZLY»Z3PJLUJLNYHU[LK I` [OL *P]PS (]PH[PVU (\[OVYP[` 6\Y (;63 U\TILY PZ 0U[OL\USPRLS`L]LU[VMV\YPUZVS]LUJ`[OL*(( ^PSS LUZ\YL [OH[ `V\ HYL UV[ Z[YHUKLK HIYVHK HUK ^PSS HYYHUNL[VYLM\UKHU`TVUL``V\OH]LWHPK[V\ZMVYHU HK]HUJLIVVRPUN-VYM\Y[OLYPUMVYTH[PVU]PZP[[OL(;63 ^LIZP[LH[^^^H[VSVYN\R 3. Booking.>LHJJLW[IVVRPUNZPUZL]LYHS^H`Z!V]LY [OL[LSLWOVULLTHPSVY]PHV\Y^LIZP[L@V\T\Z[WH` HKLWVZP[VM VM`V\YZLSLJ[LKSHUKVUS`[YH]LSHYYHUNLTLU[ZTPUPT\T.)7WS\Z[OLVMMLYLKÃ&#x2026;PNO[ [PJRL[ X\V[L MVY Ã&#x2026;PNO[ PUJS\ZP]L WHJRHNLZ PU VYKLY [V ZLJ\YL[OLJOLHWLZ[[PJRL[WYPJLH]HPSHISL;OLWLYZVU THRPUN[OLIVVRPUN^HYYHU[Z[OH[OLZOLPZH[SLHZ[ `LHYZVSKHUKOHZM\SSH\[OVYP[`[VLU[LYPU[VHJVU[YHJ[ VU [OL IHZPZ VM [OLZL JVUKP[PVUZ VU ILOHSM VM HSS WLYZVUZUHTLKVU[OLIVVRPUNHUKJVUÃ&#x201E;YTZ[OH[HSSZ\JO WLYZVUZHYLM\SS`H^HYLVMHUKHJJLW[[OLZLJVUKP[PVUZ *SPLU[Z IVVRPUN V]LY [OL WOVUL VU [OL ^LIZP[L I` LTHPS VY MHJZPTPSL ^PSS IL KLLTLK [V OH]L ZPNULK [OL +LJSHYH[PVUVU[OLIVVRPUNMVYTTLHUPUN[OH[`V\HUK HU` V[OLY WLYZVU VU ^OVZL ILOHSM `V\ IVVR HNYLL [VHJJLW[HSSVM[OLZLJVUKP[PVUZHUK`V\HJRUV^SLKNL [OH[ `V\ OH]L YLHK [OL YLSL]HU[ [YPW KVZZPLY VU V\Y ^LIZP[LV\YIYVJO\YL@V\HSZV^HYYHU[[OH[[OLPUMVYTH[PVUNP]LUI``V\VU[OLIVVRPUNMVYTPZJVTWSL[L HUK[Y\L(IVVRPUNPZHJJLW[LKHUKILJVTLZKLÃ&#x201E;UP[L VUS`MYVT[OLKH[L[OL*VTWHU`ZLUKZHJVUÃ&#x201E;YTH[PVU PU]VPJL 0[ PZ H[ [OPZ WVPU[ [OH[ H JVU[YHJ[ IL[^LLU [OL *VTWHU`HUK[OLJSPLU[JVTLZPU[VL_PZ[LUJL 4. Acceptance of risk. @V\Y IVVRPUN PZ HJJLW[LK VU [OL \UKLYZ[HUKPUN [OH[ `V\ YLHSPZL HUK HJJLW[ [OLYPZRZHUKOHaHYKZWV[LU[PHSS`PU]VS]LKPUHK]LU[\YL OVSPKH`Z HUK [OH[ `V\ HYL TLU[HSS` HUK WO`ZPJHSS` JHWHISLVM\UKLY[HRPUN`V\YJOVZLU[YPW@V\T\Z[[LSS \ZPM`V\OH]LHUL_PZ[PUNTLKPJHSJVUKP[PVUVYKPZHIPSP[` [OH[TPNO[HMMLJ[`V\Y[YH]LSHYYHUNLTLU[ZILMVYL`V\Y IVVRPUN 0M PU V\Y YLHZVUHISL VWPUPVU `V\Y JOVZLU OVSPKH`PZUV[Z\P[HISLMVY`V\YTLKPJHSJVUKP[PVUVYKPZHIPSP[`^LYLZLY]L[OLYPNO[[VYLM\ZL`V\YIVVRPUN@V\ HYLYLZWVUZPISLMVYIYPUNPUN^P[O`V\[OLWYVWLYJSV[OPUN HUKLX\PWTLU[^OPJO^LHK]PZL`V\HIV\[PUV\Y[YPW KVZZPLYPUMVYTH[PVU0M`V\HYL\UHISLVYJOVVZLUV[[V JVTWSL[L HU P[PULYHY` V\[SPULK MVY `V\Y [YH]LS HYYHUNLTLU[Z[OL*VTWHU`PZUV[SPHISL[VZ\WWS`HS[LYUH[P]L P[PULYHYPLZ L_J\YZPVUZ HJJVTTVKH[PVUZ ZLY]PJLZ VY Z[HMMMVY[OLWLYPVK^OLU[OLJSPLU[PZUV[WYLZLU[^P[O [OL NYV\W ;OL V\[SPUL P[PULYHYPLZ NP]LU MVY LHJO [V\Y T\Z[ IL [HRLU HZ HU PUKPJH[PVU VM ^OH[ LHJO NYV\W ZOV\SKHJJVTWSPZOHUKUV[HZHJVU[YHJ[\HSVISPNH[PVU

26

VU [OL WHY[ VM [OL *VTWHU` 7SLHZL UV[L JOHUNLZ PU P[PULYHY` TH` IL JH\ZLK I` SVJHS WVSP[PJHS JVUKP[PVUZ Ã&#x2026;PNO[ JHUJLSSH[PVUZ TLJOHUPJHS IYLHRKV^U ^LH[OLY ZPJRULZZIVYKLYVYV[OLY\UMVYLZLLHISLJPYJ\TZ[HUJLZ 0[PZHM\UKHTLU[HSJVUKP[PVUVMQVPUPUNHU`VMV\Y[V\YZ PUJS\KPUN[HPSVYTHKL[YH]LSHYYHUNLTLU[Z[OH[`V\HJJLW[ [OPZ Ã&#x2026;L_PIPSP[` HUK HJRUV^SLKNL [OH[ KLSH`Z HUK HS[LYH[PVUZHUK[OLPYYLZ\S[ZZ\JOHZKPZJVTMVY[PUJVU]LUPLUJL VY KPZHWWVPU[TLU[ HYL WVZZPISL ([ HSS [PTLZ WHZZLUNLYZ HYL IV\UK I` SVJHS SH^ HUK Q\YPZKPJ[PVU PU [OLPYJOVZLUKLZ[PUH[PVUZ 5. Payment for your holiday.@V\T\Z[[OLUWH`[OL IHSHUJLVM[OLOVSPKH`WYPJLUV[SH[LY[OHUKH`ZILMVYL KLWHY[\YL 0M `V\ IVVR SLZZ [OHU KH`Z ILMVYL KLWHY[\YL M\SS WH`TLU[ T\Z[ IL THKL VU IVVRPUN 0M HU` IHSHUJL YLTHPUZ \UWHPK `V\Y [YH]LS KVJ\TLU[H[PVU^PSSUV[ILPZZ\LKHUK^LYLZLY]L[OLYPNO[[V[YLH[ `V\Y IVVRPUN HZ JHUJLSSLK HUK HWWS` [OL JHUJLSSH[PVU JOHYNLZZL[V\[PU:LJ[PVUILSV^4VUPLZWHPK[VHU HNLU[HJ[PUNVUILOHSMVM[OL*VTWHU`MVY[V\YZVWLYH[LK I` [OL *VTWHU` HYL OLSK I` [OL HNLU[ VU V\Y ILOHSMH[HSS[PTLZ 6. Changes by you. >L \UKLYZ[HUK [OH[ ZVTL[PTLZ `V\Y[YH]LSWSHUZTH`JOHUNLHUK^L^PSSKVV\YILZ[[V HZZPZ[`V\PUHS[LYPUN`V\YHYYHUNLTLU[ZHM[LYIVVRPUN I\[JHUUV[N\HYHU[LL[OPZ^PSSILWVZZPISL0MHS[LYH[PVUZ JHUILTHKLHSSM\Y[OLYJVZ[ZPUJ\YYLK^PSSILJOHYNLK [V`V\(U`YLX\LZ[MVYJOHUNLZT\Z[ILTHKLPU^YP[PUN MYVT [OL WLYZVU ^OV THKL [OL IVVRPUN VY `V\Y [YH]LSHNLU[@V\ZOV\SKILH^HYL[OH[JVZ[ZPUJ\YYLK PUJOHUNPUNHIVVRPUNJV\SKPUJYLHZL[OLJSVZLY[V[OL KLWHY[\YLKH[L[OL`HYLTHKLHUK`V\ZOV\SK[OLYLMVYL JVU[HJ[\ZHZZVVUHZWVZZPISL 7. Cancellation by you.@V\VYHU`TLTILYVM`V\Y WHY[`TH`JHUJLS`V\Y[YH]LSHYYHUNLTLU[ZH[HU`[PTL >YP[[LU UV[PÃ&#x201E;JH[PVU MYVT [OL WLYZVU ^OV THKL [OL IVVRPUN VY `V\Y [YH]LS HNLU[ VU `V\Y ILOHSM T\Z[ IL YLJLP]LKH[V\YVMÃ&#x201E;JLZ*HUJLSSH[PVUJOHYNLZHZZOV^U ILSV^^PSSILHWWSPJHISLHUKHYLJHSJ\SH[LKMYVT[OLKH` ^OLU [OL ^YP[[LU UV[PÃ&#x201E;JH[PVU PZ YLJLP]LK I` [OL *VTWHU` VY [OL HNLU[ *HUJLSSH[PVU JOHYNLZ KPZWSH`LK HZ WLYJLU[HNLHYLJHSJ\SH[LKIHZLKVU[OLSHUKVUS`WYPJL VM [OL [YH]LS HYYHUNLTLU[Z PUJS\KPUN Z\YJOHYNLZ ;OL SHUKVUS` WYPJL KVLZ UV[ PUJS\KL ]PZHZ ]PZH WYVJLZZPUNMLLZPUZ\YHUJLWYLTP\T^OPJOJHUUV[ILYLM\UKLK \UKLYHU`JPYJ\TZ[HUJLZ9LM\UKZMVYW\YJOHZLKÃ&#x2026;PNO[ [PJRL[ZPU[OLL]LU[VMJHUJLSSH[PVU^PSSILTHKLHJJVYKPUN[V[OLHPYSPULMHYLY\SLZHUK^PSSILWYVJLZZLKVUS` HM[LY[OLHPYSPULZOH]LJYLKP[LKV\YHJJV\U[>LZ[YVUNS` YLJVTTLUK`V\[V[HRLV\[PUZ\YHUJLHNHPUZ[PYYLJV]LYHISLJHUJLSSH[PVUJVZ[Z 7LYPVKILMVYLKLWHY[\YL ^P[OPU^OPJOUV[PJLVM JHUJLSSH[PVUYLJLP]LKI`\Z

(46<5;6- *(5*,33(;065 */(9.,

4VYL[OHUKH`Z

+LWVZP[6US`

)L[^LLUHUKKH`Z



)L[^LLU HUKKH`Z



)L[^LLUHUKKH`Z



KH`ZVYSLZZ



8. Changes by us. >OPSL [OL JVTWHU` ^PSS \ZL P[Z ILZ[ LUKLH]V\YZ [V VWLYH[L HSS [V\YZ HZ HK]LY[PZLK P[ YLZLY]LZ [OL YPNO[ [V JOHUNL HU` VM [OL MHJPSP[PLZ ZLY]PJLZWYPJLZVYP[PULYHYPLZKLZJYPILKVUV\Y^LIZP[LV\Y IYVJO\YLHUK^LYLZLY]L[OLYPNO[[VKVZVH[HU`[PTL

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Visit Russia.indd 26

;OLKH`[VKH`HNLUKHHUK\S[PTH[LNVHSVM[OL[YPWHYL [HRLUHZHPTZHUKUV[HZJVU[YHJ[\HSVISPNH[PVUZ0[PZH ULJLZZHY`JVUKP[PVUVM`V\YQVPUPUNHU`VMV\Y[V\YZ[OH[ `V\HJJLW[[OPZÃ&#x2026;L_PIPSP[`4VZ[VM[OLZLJOHUNLZ^PSSIL TPUVYHUK^L^PSSUV[PM``V\VY`V\Y[YH]LSHNLU[VM[OLT H[[OLLHYSPLZ[WVZZPISLKH[L0U[OLJHZLVMZ\JOJOHUNLZ[OLYLPZUVLU[P[SLTLU[[VJHUJLS^P[OV\[WLUHS[`0M ^LOH]L[VTHRLHTHQVYJOHUNL[V`V\YOVSPKH`Z\JO HZHJOHUNL[V`V\YKLWHY[\YLHPYWVY[L_JLW[IL[^LLU 3VUKVUHPYWVY[ZTHQVYP[PULYHY`YLYV\[PUNHZPNUPÃ&#x201E;JHU[ JOHUNL PU [OL K\YH[PVU VM `V\Y OVSPKH` H SV^LY [OHU L_WLJ[LKZ[HUKHYKVMHJJVTTVKH[PVUVYHJOHUNLVM KLWHY[\YL[PTLI\[UV[HÃ&#x2026;PNO[KLSH`VMTVYL[OHU OV\YZOV\YZMVY[V\YZVMKH`ZVYSLZZYLZ\S[PUN PUHZPNUPÃ&#x201E;JHU[PUJVU]LUPLUJL^P[OYLNHYK[V`V\Y[YH]LS HYYHUNLTLU[Z^L^PSSUV[PM``V\HZZVVUHZYLHZVUHIS` WVZZPISL PM [OLYL PZ [PTL ILMVYL KLWHY[\YL 0M HK]PZLK VM H THQVY JOHUNL ILMVYL KLWHY[\YL `V\ ^PSS OH]L [OL JOVPJLVMHJJLW[PUN[OLJOHUNLZH[HKKP[PVUHSJVZ[ PMHWWSPJHISLW\YJOHZPUNHUV[OLYH]HPSHISL[V\YMYVT [OL *VTWHU` VY JHUJLSSPUN [OL [V\Y ^P[O H M\SS YLM\UK0U[OLL]LU[[OH[^LUV[PM``V\VMHTHQVYJOHUNL `V\ T\Z[ SL[ \Z RUV^ ^P[OPU KH`Z VM Z\JO UV[PÃ&#x201E;JH[PVU^OPJOVW[PVU`V\^V\SKSPRL[VHJJLW[>L^PSSHSZV WH`JVTWLUZH[PVUHZKL[HPSLKILSV^\USLZZ[OLTHQVY JOHUNLHYPZLZK\L[VYLHZVUZVM-VYJL4HQL\YL! 7LYPVKVMUV[PÃ&#x201E;JH[PVU NP]LU[V`V\

(46<5;6- *647,5:(;065 7,97,9:65

4VYL[OHUKH`Z

Nil

[VKH`Z

.)7

KH`ZVYSLZZ

.)7

9. Cancellation by us.>OPSZ[^LOVWL^L^PSSUL]LY OH]L[VJHUJLS`V\YOVSPKH`^LYLZLY]L[OLYPNO[[VKV ZV0M^LOH]L[VJHUJLS`V\YOVSPKH`^L^PSSPUMVYT`V\ VY`V\Y[YH]LSHNLU[HZZVVUHZYLHZVUHIS`WVZZPISLHUK WYV]PKPUN[OLYLPZ[PTLILMVYL`V\YKLWHY[\YL:OV\SKP[ ILULJLZZHY`[VJHUJLS`V\Y[YPW^L^PSSKVV\Y\[TVZ[ [V VMMLY HS[LYUH[P]L [YH]LS HYYHUNLTLU[Z VM LX\P]HSLU[ VYZPTPSHYZ[HUKHYKZ(S[LYUH[P]LS`^L^PSSWYV]PKLHM\SS HUK WYVTW[ YLM\UK WSLHZL UV[L HPYSPUL JVUKP[PVUZ VM JVU[YHJ[HUK^PSSWH``V\JVTWLUZH[PVUVU[OLZJHSL ZOV^U PU :LJ[PVU HIV]L *VTWLUZH[PVU ^PSS UV[ IL WH`HISL PM ^L JHUJLS `V\Y [YH]LS HYYHUNLTLU[Z MVY YLHZVUZ VM -VYJL 4HQL\YL PUHKLX\H[L PUZ\YHUJL JV]LY JVUZVSPKH[PVU K\L [V TPUPT\T U\TILYZ UV[ ILPUNH[[HPULKVYMHPS\YLI``V\[VWH`[OLÃ&#x201E;UHSIHSHUJL@V\^PSSUV[ILLU[P[SLK[VTHRLHU`M\Y[OLYJSHPT MVYJVTWLUZH[PVUVYKHTHNLZMVYHU`SVZZJVUZLX\LU[PHS KHTHNL L_WLUZLZ SVZZ VM [PTL VY PUJVU]LUPLUJL ^OPJOTH`YLZ\S[MYVTHU`Z\JOJHUJLSSH[PVU 10. Force Majeure.>L^PSSUV[WH``V\JVTWLUZH[PVU PM^LOH]L[VJHUJLSVYJOHUNL`V\Y[YH]LSHYYHUNLTLU[Z PUHU`^H`ILJH\ZLVM^HYYPV[PUK\Z[YPHSKPZW\[L[LYYVYPZ[HJ[P]P[`HJ[PVUZVMNV]LYUTLU[H\[OVYP[PLZUH[\YHS VYU\JSLHYKPZHZ[LYÃ&#x201E;YLHK]LYZL^LH[OLYJVUKP[PVUZVY V[OLY \UMVYLZLLU JPYJ\TZ[HUJLZ [OH[ TH` HTV\U[ [V MVYJLTHQL\YL 11. Airline conditions of contract.(U`Ã&#x2026;PNO[ZMVYTPUN WHY[ VM `V\Y [YPW ^PSS IL Z\IQLJ[ [OL .LULYHS *VUKP[PVUZ VM *HYYPHNL HUK *VUKP[PVUZ VM *VU[YHJ[ VM [OL HPYSPUL JVUJLYULK :\JO Ã&#x2026;PNO[Z ^PSS HSZV IL Z\IQLJ[ [V PU[LYUH[PVUHSSH^^OPJOVM[LUSPTP[Z[OLHPYSPULSPHIPSP[`[V WHZZLUNLYZ PU YLZWLJ[ VM KLH[O VY IVKPS` PUQ\Y` KLSH`

0207 985 1234

22/10/2012 22:14


VYKHTHNL[VIHNNHNL(U`Ã&#x2026;PNO[JHUJLSSH[PVUZK\L[V YLHZVUZVMMVYJLTHQL\YL^PSSILWYVJLZZLKHJJVYKPUN [V[OLHPYSPUL[PJRL[Y\SLZ 12. Our liability to you.6\YVISPNH[PVUZHUK[OVZLVM V\Y Z\WWSPLYZ WYV]PKPUN HU` ZLY]PJL VY MHJPSP[` PUJS\KLK PU[OL[V\YHYL[V[HRLYLHZVUHISLZRPSSHUKJHYL[VHYYHUNL MVY [OL WYV]PZPVU VM Z\JO ZLY]PJLZ HUK MHJPSP[PLZ HUK ^OLYL ^L VY V\Y Z\WWSPLY HYL HJ[\HSS` WYV]PKPUN [OLZLY]PJLVYMHJPSP[`[VKVZV^P[OYLHZVUHISLZRPSSHUK JHYL0M`V\^PZO[VTHRLHU`JSHPT`V\T\Z[ZOV^[OH[ YLHZVUHISL ZRPSS HUK JHYL OHZ UV[ ILLU \ZLK :[HUKHYKZ VM MVY L_HTWSL ZHML[` O`NPLUL HUK X\HSP[` JHU ]HY` [OYV\NOV\[ [OL [YHUZWVY[ HUK KLZ[PUH[PVUZ [OH[ `V\YOVSPKH`TH`PU]VS]L:VTL[PTLZ[OLZLZ[HUKHYKZ TH`ILSV^LY[OHU[OVZL^OPJO^V\SKILL_WLJ[LK[V ILMV\UKPU[OL<2;OLZLY]PJLZHUKMHJPSP[PLZPUJS\KLK PU`V\Y[YH]LSHYYHUNLTLU[Z^PSSILKLLTLK[VILWYV]PKLK^P[OYLHZVUHISLZRPSSHUKJHYLPM[OL`JVTWS`^P[O HU`SVJHSYLN\SH[PVUZ^OPJOHWWS`VYPUJHZL[OLYLHYL UV HWWSPJHISL SVJHS YLN\SH[PVUZ PM [OL` HYL YLHZVUHISL ^OLUJVTWHYLK[V[OLSVJHSZ[HUKHYKZHUKJ\Z[VTZ -VY JSHPTZ ^OPJO KV UV[ PU]VS]L KLH[O VY WLYZVUHS PUQ\Y` ^L HJJLW[ SPHIPSP[` ZOV\SK HU` WHY[ VM [OL [V\Y HYYHUNLTLU[ZIVVRLK^P[O\ZUV[ILZ\WWSPLKHZKLZJYPILKPU[OL[V\YWYVNYHTTLHUKZOV\SK^LV\YZ\WWSPLYZMHPS[VZH[PZM`[OLVISPNH[PVUZKL[HPSLKHIV]L -VYJSHPTZ^OPJOPU]VS]LKLH[OVYWLYZVUHSPUQ\Y`HZ HYLZ\S[VMHUHJ[P]P[`MVYTPUNWHY[VM`V\Y[V\Y^LHJJLW[HUK^PSSVUS`OH]LSPHIPSP[`ZOV\SK^LV\YZ\WWSPLYZ MHPS[VZH[PZM`[OLVISPNH[PVUZKL[HPSLKHIV]L0M^LOH]L SPHIPSP[`^L^PSSWH``V\YLHZVUHISLJVTWLUZH[PVU >LZOHSSOH]LUVSPHIPSP[`^OLYL[OLJH\ZLVM[OLMHPS\YL [V WYV]PKL VY MHPS\YL PU `V\Y [YH]LS HYYHUNLTLU[Z VY HU` KLH[O VY WLYZVUHS PUQ\Y` `V\ TH` Z\MMLY PZ UV[ K\L[VHU`MH\S[VUV\YWHY[VYV\YZ\WWSPLYZILJH\ZL! H [OL YLHZVU MVY [OL MHPS\YL PU [OL [V\Y HYYHUNLTLU[Z ^HZ[OLJSPLU[»ZMH\S["VYIZ\JOMHPS\YLZHYLH[[YPI\[HISL [V[OLHJ[PVUZVMZVTLVUL\UJVUULJ[LK^P[O[OL[V\Y HYYHUNLTLU[Z"VYJZ\JOMHPS\YLZHYLK\L[V\UMVYLZLLHISLJPYJ\TZ[HUJLZ^OPJOJV\SKUV[OH]LILLUH]VPKLK I`[OL*VTWHU`VYP[ZZ\WWSPLYZL]LUPMHSSK\LJHYLOHK ILLUL_LYJPZLK 0MHU`PU[LYUH[PVUHSJVU]LU[PVUHWWSPLZ[VVYNV]LYUZ HU`VM[OLZLY]PJLZVYMHJPSP[PLZPUJS\KLKPU[OL[V\YHYYHUNLK VY WYV]PKLK I` \Z VY WYV]PKLK I` HU` VM V\Y Z\WWSPLYZHUK`V\THRLHJSHPTHNHPUZ[\ZVMHU`UH[\YLHYPZPUNV\[VMKLH[OPUQ\Y`SVZZVYKHTHNLZ\MMLYLK K\YPUNVYHZHYLZ\S[VM[OLWYV]PZPVUVM[OVZLZLY]PJLZ VYMHJPSP[PLZV\YSPHIPSP[`[VWH``V\JVTWLUZH[PVUHUKVY [OLHTV\U[PMHU`VMJVTWLUZH[PVUWH`HISL[V`V\I` \Z^PSSILSPTP[LKPUHJJVYKHUJL^P[OHUKVYPUHUPKLU[PJHSTHUULY[V[OH[WYV]PKLKMVYI`[OLPU[LYUH[PVUHSJVU]LU[PVUJVUJLYULKPULHJOJHZLPUJS\KPUNPUYLZWLJ[VM [OLJVUKP[PVUZVMSPHIPSP[`[OL[PTLMVYIYPUNPUNHU`JSHPT HUK[OL[`WLHUKHTV\U[VMHU`KHTHNLZ[OH[JHUIL H^HYKLK 0U[LYUH[PVUHS JVU]LU[PVUZ ^OPJO TH` HWWS` PUJS\KL! PU YLZWLJ[ VM PU[LYUH[PVUHS HPY [YH]LS [OL >HYZH^*VU]LU[PVUPUJS\KPUNHZHTLUKLKI`[OL/HN\L WYV[VJVS  HUK I` HU` VM [OL HKKP[PVUHS 4VU[YLHS WYV[VJVS  VY [OL 4VU[YLHS *VU]LU[PVU  PU YLZWLJ[VMYHPS[YH]LS[OL)LYUL*VU]LU[PVU PUYLZWLJ[VMJHYYPHNLI`ZLH[OL([OLUZ*VU]LU[PVU PUYLZWLJ[VMJHYYPHNLI`YVHK[OL.LUL]H*VU]LU[PVU " HUK PU YLZWLJ[ VM OV[LSZ [OL 7HYPZ JVU]LU[PVU  0M `V\ JOVZL [V PZZ\L JV\Y[ WYVJLLKPUNZ PU YLZWLJ[ VM H JSHPT HNHPUZ[ \Z `V\ T\Z[ KV ZV ^P[OPU `LHYZ VM `V\Y YL[\YU MYVT `V\Y [V\Y VY ^P[OPU `LHYZ VM Ã&#x201E;YZ[ KPZJV]LYPUN[OLTH[[LYZNP]PUNYPZL[V[OLJSHPTPM[OPZPZ

www.visitrussia.org.uk

Visit Russia.indd 27

SH[LY0M`V\KVU»[[OLUV\YSPHIPSP[`[V`V\^PSSILSPTP[LK PUHSSJHZLZ[VHZ\TVM.)7 @V\T\Z[PM^LHYLHKQ\KNLK[VOH]LVYPM^LHJJLW[SPHIPSP[`MVYHJSHPT[OH[`V\THRLHZZPNU[V\ZVY V\YPUZ\YLYZHZ^LYLX\PYLHSS`V\YYPNO[Z[OH[`V\TH` OH]L HNHPUZ[ HU` VM V\Y ZLY]HU[Z HNLU[Z VY Z\WWSPLYZ ^OPJO PZ PU HU` ^H` YLZWVUZPISL MVY [OL MHPS\YL VM `V\Y OVSPKH` VY HU` KLH[O VY WLYZVUHS PUQ\Y` `V\ TH` Z\MMLY @V\ T\Z[ HSZV JVVWLYH[L ^P[O \Z PU HU` JSHPT ^L JOVVZL[VIYPUNHNHPUZ[HU`[OPYKWHY[`^OPJO^LPUV\Y KPZJYL[PVUKLLT[VILZVYLZWVUZPISL 6[OLY[OHUHZZL[V\[HIV]LHUKHZPZKL[HPSLKLSZL^OLYL PU [OLZL IVVRPUN JVUKP[PVUZ ^L ZOHSS OH]L UV SLNHSSPHIPSP[`^OH[ZVL]LY[V`V\MVYHU`SVZZKHTHNL WLYZVUHS PUQ\Y` VY KLH[O ^OPJO `V\ TH` Z\MMLY HYPZPUN KPYLJ[S`VYPUKPYLJ[S`MYVTHU`HZWLJ[VM`V\YOVSPKH` 13. Postage and documents delivery.;OLJ\Z[VTLYZ HYL YLZWVUZPISL MVY WYV]PKPUN [OL JVYYLJ[ KLSP]LY` HKKYLZZ 0M `V\ WYV]PKL \Z H ZLSMHKKYLZZLK WYLWHPK LU]LSVWL^L^PSS\ZLP[MVY`V\YKVJ\TLU[ZKLSP]LY`HUK ^LHS^H`ZYLJVTTLUK\ZPUN9V`HS4HPS5L_[+H`:WLJPHS +LSP]LY` ZLY]PJL 6[OLY^PZL ^L ^PSS LUKLH]V\Y [V \ZL[OLILZ[H]HPSHISLKLSP]LY`VW[PVUMVYZLUKPUN`V\Y KVJ\TLU[Z [V [OL ZWLJPÃ&#x201E;LK HKKYLZZ -VY WHZZWVY[Z KLSP]LY`^LUVYTHSS`\ZL9V`HS4HPS5L_[+H`:WLJPHS +LSP]LY` ZLY]PJL (SS JSHPTZ YLM\UKZ YLSH[LK [V KVJ\TLU[ZKLSP]LY`^PSSILOHUKSLKHJJVYKPUN[V[OL[LYTZ HUKJVUKP[PVUZVM[OLYLSL]HU[KLSP]LY`Z\WWSPLY 14. Independent arrangements/excursions.(U`PUKLWLUKLU[HYYHUNLTLU[Z[OH[`V\THRLHUK^OPJOHYL UV[WHY[VM[OL[V\YHYLLU[PYLS`H[`V\YV^UYPZR 15. Land only clients.0UYLZWLJ[VMSHUKVUS`JSPLU[Z TLHUPUN [OVZL WLVWSL UV[ Z[HY[PUN V\Y [V\Y MYVT [OL <2 V\Y YLZWVUZPIPSP[` KVLZ UV[ JVTTLUJL \U[PS `V\ OH]L TL[ V\Y YLWYLZLU[H[P]L H[ [OL HWWVPU[LK [PTL H[ [OLKLZPNUH[LKTLL[PUNWVPU[0M`V\MHPS[VHYYP]L[OLYL H[[OLHWWVPU[LK[PTL^LZOHSSUV[ILYLZWVUZPISLMVY HU`HKKP[PVUHSL_WLUZLPUJ\YYLKI``V\PUVYKLY[VTLL[ \W^P[O[OLNYV\W 16. Authority on the trip.@V\HNYLL[VHIPKLI`[OL H\[OVYP[`HUKKLJPZPVUZVMV\YLTWSV`LLZ[V\YSLHKLYZ HNLU[Z HUK Z\WWSPLYZ K\YPUN [OL [YPW ;OL KLJPZPVU VM [OLZLWLVWSLHZ[V[OLJVUK\J[P[PULYHY`HUKVIQLJ[P]LZ VM[OL[V\YPZÃ&#x201E;UHSHUKPMPU[OLPYVWPUPVU`V\YILOH]PV\Y VY WO`ZPJHS JVUKP[PVU PZ KL[YPTLU[HS [V [OL ZHML[` ^LSMHYLHUK^LSSILPUNVM[OLNYV\WHZH^OVSL^OPJOHYL [OL WHYHTV\U[ JVUZPKLYH[PVUZ VY [OL` JVUZPKLY [OH[ `V\YNLULYHS^LSSILPUN^PSSILW\[H[YPZRI`JVU[PU\PUN ^P[O [OL OVSPKH` `V\ TH` IL HZRLK [V SLH]L [OL [V\Y ^P[OV\[[OLYPNO[[VHU`YLM\UKMVY\U\ZLKZLY]PJLZ>L HSZVYLZLY]L[OLYPNO[[V[LYTPUH[L`V\YOVSPKH`PM`V\Y ILOH]PV\YPZSPRLS`PU[OLVWPUPVUVM\ZV\YLTWSV`LLZ VYV\YZ\WWSPLYZ[VJH\ZLKPZ[YLZZKHTHNLHUUV`HUJL VYKHUNLY[VV\YLTWSV`LLZVYHU`[OPYKWHY[`VY[OLPY WYVWLY[` 0U [OL JHZL VM PSSOLHS[O ^L YLZLY]L [OL YPNO[ [VTHRLZ\JOHYYHUNLTLU[ZMVY`V\Y^LSSILPUNHZ^L KLLTULJLZZHY`HUK[VYLJV]LY[OL^OVSLVM[OLJVZ[Z [OLYLVMMYVT`V\0M`V\JVTTP[HUPSSLNHSHJ[^LZOHSS JLHZL[VOH]LYLZWVUZPIPSP[`[VVYMVY`V\ 17. Insurance. ;V [HRL WHY[ PU VUL VM V\Y [V\YZ `V\ T\Z[ILJV]LYLKI`HKLX\H[LPUZ\YHUJLMVY[OLJVTWSL[L K\YH[PVU VM `V\Y [YPW *SPLU[Z [VNL[OLY ^P[O [OLPY WLYZVUHS WYVWLY[` PUJS\KPUN IHNNHNL HYL H[ HSS [PTLZ ZVSLS` H[ [OLPY V^U YPZR *SPLU[Z HYL ^OVSS` YLZWVUZPISL MVYHYYHUNPUN[OLPYV^UPUZ\YHUJL*SPLU[ZUV[[HRPUNV\[ V\YZWLJPHSS`HYYHUNLK[YH]LSPUZ\YHUJLHYLYLZWVUZPISL MVYLUZ\YPUN[OH[[OL`HYLPUWVZZLZZPVUVMWYP]H[L[YH]LS PUZ\YHUJLMVY[OLM\SSK\YH[PVUVM[OL[V\YPUYLZWLJ[VM H[SLHZ[TLKPJHSL_WLUZLZPUQ\Y`KLH[OJVZ[VMYLWH-

[YPH[PVU OLSPJVW[LY L]HJ\H[PVU HUK JHUJLSSH[PVU VM [OL [YH]LS HYYHUNLTLU[Z HUK J\Y[HPSTLU[ ^P[O HKLX\H[L JV]LY *SPLU[Z THRPUN [OLPY V^U HYYHUNLTLU[Z ZOV\SK LUZ\YL[OH[[OLYLHYLUVL_JS\ZPVUJSH\ZLZSPTP[PUNWYV[LJ[PVU MVY [OL [`WL VM HJ[P]P[PLZ PUJS\KLK PU [OL [V\Y @V\ZOV\SKZH[PZM``V\YZLSM[OH[HU`[YH]LSPUZ\YHUJLHYYHUNLK[OYV\NO[OL*VTWHU`PZ^OH[`V\YLX\PYLHUK ZOV\SKHYYHUNLZ\WWSLTLU[HY`PUZ\YHUJLPMULLK[VIL >LYLZLY]L[OLYPNO[[VJHUJLS`V\YIVVRPUNH[HU`[PTL ILMVYL KLWHY[\YL PM ^L HYL UV[ ZH[PZÃ&#x201E;LK [OH[ HKLX\H[L PUZ\YHUJLMVY`V\PZPUWSHJL 18. Passports, visas, health.>LWYV]PKLHZZPZ[HUJL PUWYVJLZZPUN]PZHZ*SPLU[ZHYLYLZWVUZPISLMVYHYYHUNPUNH]PZH[V[OL[YH]LSKLZ[PUH[PVUHUKT\Z[ILPUWVZZLZZPVUVMH]HSPKWHZZWVY[HUKHU`]PZHZYLX\PYLKMVY [OL ^OVSL QV\YUL` HUK ^L HJJLW[ UV YLZWVUZPIPSP[` PU [OLL]LU[[OH[[OLZLHYLUV[ZLJ\YLKPU[PTLMVYKLWHY[\YL/LHS[O9LJVTTLUKLKPUVJ\SH[PVUZMVY[YH]LSTH` JOHUNLH[HU`[PTLHUK`V\ZOV\SKJVUZ\S[`V\YKVJ[VY VUJ\YYLU[YLJVTTLUKH[PVUZILMVYL`V\KLWHY[/LHS[O YLX\PYLTLU[Z MVY `V\Y OVSPKH` KLZ[PUH[PVU HYL V\[SPULK PU[OL+LWHY[TLU[VM/LHS[OSLHÃ&#x2026;L[LU[P[SLK;OL;YH]LSSLY»Z.\PKL[V/LHS[O;^OPJOPZH]HPSHISLI`JHSSPUN  0[ PZ `V\Y YLZWVUZPIPSP[` [V LUZ\YL [OH[ `V\VI[HPU[OLYLJVTTLUKLKPUVJ\SH[PVUZ[HRLHSSYLJVTTLUKLKTLKPJH[PVUHUKMVSSV^HSSTLKPJHSHK]PJLPU YLSH[PVU[V`V\Y[YPW 19. Group size. >L UVYTHSS` VWLYH[L ZTHSS HUK TLKP\TZPaLK NYV\WZ VU V\Y [V\YZ +\YPUN OPNO ZLHZVUZ WYPTHYPS`Z\TTLYZLHZVU[OLNYV\WZPaLTH`ILTVYL [OHU [OL Z[H[LK TH_PT\T HUK ^L HS^H`Z YLZLY]L [OL YPNO[[VPUJYLHZL[OLNYV\WZPaLHIV]L[OLZ[H[LKTH_PT\T >L ^PSS THRL V\Y ILZ[ LUKLH]V\YZ [V ZWSP[ [OL NYV\W IL[^LLU [OL N\PKLZ MVY `V\Y JVTMVY[ OV^L]LY [OPZTPNO[UV[HS^H`ZILVWLYH[PVUHSS`WVZZPISL 20. Information. (U` PUMVYTH[PVU VY HK]PJL WYV]PKLK I` [OL *VTWHU` VU TH[[LYZ Z\JO HZ WLYTP[Z ]PZHZ ]HJJPUH[PVUZJSPTH[LJSV[OPUNIHNNHNLZWLJPHSLX\PWTLU[L[JPZNP]LUPUNVVKMHP[OI\[^P[OV\[YLZWVUZPIPSP[`^OH[ZVL]LYVU[OLWHY[VM[OL*VTWHU`;OLJSPLU[ HJJLW[ZYLZWVUZPIPSP[`MVYVI[HPUPUNHSSULJLZZHY`[YH]LS PUMVYTH[PVUHUKKVJ\TLU[H[PVUYLX\PYLKMVY[OL[YPW :WLJPÃ&#x201E;JYLX\LZ[Z@V\T\Z[UV[PM`\ZVMHU`ZWLJPÃ&#x201E;JYLX\LZ[H[[OL[PTLVMIVVRPUN>L^PSSPUMVYT[OL YLSL]HU[ Z\WWSPLY I\[ YLNYL[ [OH[ ^L JHUUV[ N\HYHU[LL [OH[[OLZLYLX\LZ[Z^PSSILTL[;OL*SPLU[^PSSUV[IL ZWLJPÃ&#x201E;JHSS`UV[PÃ&#x201E;LKPMHZWLJPHSYLX\LZ[JHUUV[ILTL[ ;OL *VTWHU` KVLZ UV[ HJJLW[ IVVRPUNZ ^OPJO HYL JVUKP[PVUHSVU[OLM\SÃ&#x201E;STLU[VMHU`ZWLJPHSYLX\LZ[ 22. Additional destination information. 0U HKKP[PVU [V [OLZL NLULYHS IVVRPUN JVUKP[PVUZ ZWLJPÃ&#x201E;J YLSL]HU[ KLZ[PUH[PVU PUMVYTH[PVU TH` IL JVU[HPULK ^P[OPU [OL PUKP]PK\HS[V\Y 23. Complaints.0M`V\OH]LHWYVISLTK\YPUN`V\YOVSPKH``V\T\Z[YLWVY[[OPZPTTLKPH[LS`[VV\YSVJHSYLWYLZLU[H[P]LVYHNLU[HUK[OLYLSL]HU[Z\WWSPLY@V\T\Z[ HSZV VI[HPU ^YP[[LU L]PKLUJL VM [OL JVTWSHPU[ ^OPSL `V\HYLH^H`0M`V\YJVTWSHPU[PZUV[YLZVS]LKSVJHSS` WSLHZLMVSSV^[OPZ\W^P[OPUKH`ZVM`V\YYL[\YUOVTL I`^YP[PUN[V\ZNP]PUN`V\YIVVRPUNYLMLYLUJLHUKHSS V[OLY YLSL]HU[ PUMVYTH[PVU 0M `V\ KV UV[ [HRL [OLZL Z[LWZ`V\^PSSKLU`\Z[OLVWWVY[\UP[`VMLP[OLYYLZVS]PUN[OLWYVISLTVU[OLZWV[VYPU]LZ[PNH[PUNPMM\SS`HUK HU`LU[P[SLTLU[`V\TH`OH]L[VJVTWLUZH[PVUTH`IL L_[PUN\PZOLK>LHYLHSZV\UHISL[VJVUZPKLYHU`JSHPT ^OLYL[OLHZZPZ[HUJLVYHK]PJLVMV\YSVJHSYLWYLZLU[H[P]LZOHZILLU\UZV\NO[YLQLJ[LKVYPNUVYLK

RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

27

22/10/2012 22:14


RUSSIAN NATIONAL TOURIST OFFICE 202 KENSINGTON CHURCH STREET LONDON W8 4DP tel: 020 7985 1234 | www.visitrussia.org.uk

Visit Russia.indd 28

22/10/2012 22:14


Tours to Russia