Til fots Namdalskysten/ Go hiking Namdalen coast - Visit Namdalen

Page 1

TURGUIDE FOR NAMDALSKYSTEN HIKING GUIDE FOR THE NAMDALEN COAST

Til fots Go hiking Leka Nærøysund Namsos Overhalla Flatanger


Velkommen til Namdalskysten, en del av regionen Namdalen/Nååmesjevuemie som strekker seg fra kysten i vest til svenskegrensa i øst. Denne fantastiske skjærgården består av tusenvis av øyer, landlig idyll, flere hvite sandstrender og ramsalt kystkultur. Her kan du vandre og padle, klatre og fiske. I denne turguiden har vi samlet 35 flotte fjellturer og fotturer i kommunene Leka, Nærøysund, Namsos, Flatanger og Overhalla. Du vil finne enda flere turer i Namdalen på visitnamdalen.com. God tur! Welcome to the coast of Namdalen /Nååmesjevuemie, stretching from the islands in the west to the Swedish border in the east. This delightful coastline is made up of thousands of islands, idyllic countryside, white-sand beaches and historical fishing villages. Here you can hike and kayak, climb and fish. In this hiking guide we have collected 35 beautiful walks and hikes in the municipalities of Leka, Nærøysund, Namsos, Flatanger and Overhalla. Visit visitnamdalen.com for more hiking suggestions. Happy hiking!


2 6

1

9

KART MAP

5 7

4 3

14

8

10 12 13 16

11

19 32

20

29 30 34 33 31

15 17

35

22

18

26 25

23 24 27

28

21

trondheim

n or

ge

eur

o pa


Symbolforklaring SYMBOLS

VANSKELIGHETSGRAD/DIFFICULTY

Enkel. Turen krever ingen spesielle ferdigheter. Har ingen bratte partier og moderat stigning. Hovedsakelig korte turer. Easy. Walk requires no special skills. Short hikes with moderate elevation.

Middels. Turen krever litt erfaring, passer for middels trente turgåere. Noen stigninger og bratte partier. Medium. Hike requires some experience hiking. Some steep areas and elevation.

Krevende. Turen passer for erfarne turgåere med god utholdenhet. Flere bratte stigninger og luftige partier. Demanding. Hike suitable for experienced hikers with stamina. Several steep areas and a lot of elevation.

2 2

SYMBOLER/SYMBOLS UTSIKTSPUNKT VIEWPOINT RUNDTUR ROUND TRIP RASTEPLASS PICNIC AREA SYKKEL CYCLING SKIGÅING SKIING FISKE FISHING BADEPLASS BEACH GAPAHUK SHELTER BÅLPLASS CAMPFIRE SITE

SEVERDIGHET PLACE OF INTEREST GEOLOGISK SEVERDIGHET GEOLOGICAL PLACE OF INTEREST UNIVERSELT UTFORMET UNIVERSAL ACCESSIBILITY

HULE/HELLER CAVE HYTTE CABIN KULTURMINNE – BEBYGGELSE/INFRASTRUKTUR CULTURAL HERITAGE - BUILDING/INFRASTRUCTURE

HOTELL HOTEL SERVERINGSSTED EATERY


SIDE/PAGE

NAMSOS

SIDE/PAGE

Kart/Map 1

15 Bymarka Namsos 36

Symbolforklaring/Symbols 2

16 Fornminnestien på Smines 38

Kjekt å vite/Good to know

4

Finn en tur/ Find a walk or hike

17 Brurunden (og Jernbanestien)

6

Turistinformasjon/ Tourist Information

78

Avstandstabell/ Table of distances

80

18 Håmuren, Bangsund 42 19 Dunafjellet, Jøa 44 20 Krona, Otterøya 46 48 21 Øyensskavlen/ Båeriesvaerie, Namdalseid OVERHALLA

LEKA

40

1 Skeisnesset og Nessodden 8

22 Koltjønnhytta 50

2 Støypet og Ørnrovet 10

23 Tursti Solum–Himovatnet 52

3 Lissleka-runden 12

24 Jernbanestien 54

4 Vattind (og Peisholet) 14

25 Oldtidsvegen

5 Kaperløypa 16

Skage – Øysvollkorsen

56

6 Herlaugsløypa 18

26 Stortuva 58

7 Romsskåla 20

27 Spannfjellet

NÆRØYSUND

(inkl Vigdisvarden)

60

28 Reinsjøfjellet 62

8 Søndagsvika, Gravvik. 22

FLATANGER

9 Lyngstuen, Borgan 24

29 Kirkestien ved Lauvsnes 64

10 Valøytind, Valøya 26

30 Hanshelleren, Strøm 66

11 Steinsfjellet, Abelvær 28

31 Vikvatnet rundt, Vik 68

12 Hestviktind, Ottersøy 30

32 Utvorda Festning

70

13 Lepptinden, Salsbruket 32

33 Liafjellet, Kvaløyseter

72

14 Storlipynten, Foldereid 34

34 Storfjellet, Lauvsnes 74 35 Tuva, Jøssund 76

INNHOLD CONTENT


Kjekt å vite

ALLEMANNSRETTEN Allemannsretten er en viktig del av norsk kulturarv og gir deg rett til fri ferdsel i natur og utmark i hele landet. Telting er tillatt i utmark minimum 150 meter fra nærmeste hus og hytte. Det er mye dyreliv, variert flora og kulturminner i Namdalen – vis hensyn og nyt naturen sporløst. Ta med alt søppel tilbake til passende søppelkasse for kildesortering. NATURVERNOMRÅDER Det er flere naturvernområder langs Namdalskysten. Plantelivet i verneområdet er fredet og skal ikke fjernes/skades, med unntak av bærplukking. Vis hensyn til dyr og fugler i naturreservat. REINBEITEDISTRIKT Aårjel-Njaarke /Vestre-Namdal reinbeitedistrikt, Tjåehkere/ Østre Namdal Reinbeitedistrikt, Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt og Fovsen Njaarke/Fosen reinbeitedistrikt har rein langs Namdalskysten og kommunene nevnt i denne brosjyren. Vis hensyn og respekter reinens behov for å være i fred på snøflekker og i høyden på varme sommerdager. Å gå nært en reinflokk stresser den, selv om det ikke ser slik ut. BÅLBRENNING OG BÅNDTVANG Ifølge norsk lov er det ikke lov å tenne bål mellom 15. april og 15. september i nærheten av skog og annen utmark. Det er båndtvang for hund fra 1. april til og med 20. august. Dette slik at hunder ikke skal jage eller skade rein, hest, storfe, småfe, fugler eller vilt. SIKKERHET OG UTSTYR Kartene i denne brosjyren er ment som illustrasjon. Vi anbefaler å kjøpe eller skrive ut (norgeskart.no) topografiske kart før turen. Sjekk alltid værmeldingen før turen, fortell noen hvor du skal og ta med ekstra klær i tilfelle du skulle bli våt, kald eller været skifter. Ekstra mat og drikke anbefales også. Du finner avstandstabell for kjøring på s. 80.

4 4


NATURE RESERVES AND PROTECTED AREAS There are quite a few nature reserves and protected areas along the Namdalen coast. All plant life in nature reserves is protected and should not be removed/damaged. Berry picking is allowed. Please be considerate when encountering birds and wildlife.

Good to know

THE RIGHT TO ROAM Allemannsretten i.e. the right to roam is an important part of Norwegian cultural heritage. It gives you the right to roam free in nature all year around. Camping is allowed in outdoor areas, minimum 150 meters from the closest house or cabin. Always be considerate and bring back any garbage to the appropriate waste and recycling bins.

REINDEER HUSBANDRY AND GRAZING AREAS Aårjel-Njaarke /Vestre-Namdal reinbeitedistrikt, Tjåehkere/ Østre Namdal Reinbeitedistrikt, Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt og Fovsen Njaarke/Fosen reinbeitedistrikt have reindeer on the coast and in the municipalities mentioned in the brochure. We ask that you do not disturb the reindeer, particularly if they are on patches of snow on warm days. Walking close to a reindeer herd stresses the animals, even if it does not appear that way. CAMPFIRES AND DOG LEASHES According to Norwegian law it is not permitted to light a campfire between April 15th and September 15th. All dogs must be on leashes between April 1st and August 20th to avoid dogs chasing or harming reindeer, cattle, sheep, birds, or wildlife. SAFETY AND EQUIPMENT The maps in this brochure are meant as illustrations only. We recommend buying or printing (norgeskart.no) topographic maps. Always check the weather forecast before starting a hike, tell someone where you are going and bring extra clothes if the weather changes. Bringing extra food and water is always recommended. You will find a table of distances on p. 80.


6

CHRISTIAN HAUGERØY/EXPLORE YTRE NAMDAL


10 Valøytind, Valøya

26

1 Skeisnesset og Nessodden 8

28 Steinsfjellet, Abelvær

28

8 Søndagsvika, Gravvik

22

12 Hestviktind, Ottersøy

30

7 Brurunden 1 (og Jernnbanestien)

19 Dunafjellet

44

40

26 Stortuva

58

23 Tursti Solum - Himovatnet 52

30 Hanshelleren, Strøm

66

24 Jernbanestien

33 Liafjellet, Kvaløyseter

72

34 Storfjellet, Lauvnes

74

TURER I ENKELT TERRENG WALKS IN EASY TERRAIN NR TUR/TRIP

58

5 Kaperløypa

16

FJELLTURER OG TOPPTURER HIKES TO MOUNTAINTOPS/PEAKS NR TUR/TRIP SIDE/PAGE

15 Bymarka Namsos

36

3 Lissleka-runden

SIDE/PAGE

12

16 Fornminnestien på Smines 38

4 Vattind (og Peisholet)

14

22 Koltjønnhytta

50

6 Herlaugsløypa

18

25 Oldtisvegen Skage – Øysvollkorsen

56

7 Romsskåla

20

13 Lepptinden, Salsbruket

32

14 Storlipynten, Foldereid

34

18 Håmuren, Bangsund

42

20 krona, Otterøya

46

21 Øyensskavlen, Namdalseid

48

27 Spannfjellet (inkl Vigdisvarden)

60

29 Kirkestien ved Lauvsnes 64 31 Vikvatnet rundt, Vik

68

32 Utvorda Festning

70

KORTE TURER OG LETTE FJELLTURER SHORT WALKS AND EASY MOUNTAIN HIKES NR TUR/TRIP SIDE/PAGE 1 Støypet og Ørnrovet

10

28 Reinsjøfjellet

62

9 Lyngstuen, Borgan

24

35 Tuva, Jøssund

76

Finn en tur Find a walk or hike

TILGJENGELIGE TURER WHEELCHAIR-FRIENDLY PATHS NR TUR/TRIP SIDE/PAGE


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LEKA

Skeisnesset er et populært friluftsområde med godt utbygd turløypenett i vidåpent lyngheilandskap – et referanseområde for kystlynghei i Norge. Vestre del av Skeisnesset er viktig tilholdssted for vadere, andefugl og sjøfugl, og hører med i et fuglefredningsområde. Her kan du blant annet gå Familieløypa (1,3 km), utsiktstur til Ivarshallaren (0,9 km), Geologiløypa (1,2 km) eller Steinalderløypa. Informasjonstavler underveis forteller om natur, kulturhistorie, geologi, sagn og eventyr. Nessodden ligger lengst nord i Skeisnesset, 4,5 km en vei. Noen stier tilrettelagt for elektrisk rullestol. Skeisnesset is a popular outdoors area with a network of walking paths, surrounded by coastal heathlands. The western part of Skeisnesset is a bird sanctuary, home to waders, ducks, and sea birds. In Skeisnesset you can walk the Family trail (1,3 km), to Ivarshallaren viewpoint (0,9km), the Geology Trail (1,2 km) or the Stone Age trail. Informational boards along the paths highlight nature, cultural history, geology, sagas, and fairy tales. Nessodden is the northernmost point of Skeisnesset, 4,5 km walk each way. Some paths available to wheel-chair users. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør FV17 mot Bindal. Ta så av mot Gutvik på FV802, deretter videre på FV771. Ferge over til Skei. Ta første vei til høyre etter fergeleiet. Parkering i Våttvika. Drive FV17 north towards Bindal. Take FV802 to Gutvik, then onto FV771. Ferry to Skei. First right after the ferry dock, park in Våttvika. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Vertshuset Herlaug (1,4 km), Leka Brygge (6 km, lekabrygge.no), Dagligvarebutikker/Grocery shop 3-4 km. Herlaugshaugen/grave mound, Leka Utvalgte Kulturlandskap/cultural landscape.

8


1

Skeisnesset og Nessodden 48 MOH

STEINAR JOHANSEN

1 - 5 KM ? 0,5 - 2 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LEKA

Historien om ørnerovet satte for alvor Leka på kartet i 1932. Tre år gamle Svanhild ble tatt av ørna – men som i eventyrene, endte det heldigvis godt – jenta ble funnet i live etter 7 timer. Den merkede løypa opp til Ørnerovposten krever litt klyving i ur. Fra samme startpunkt kan du gå til Støypet. Rullesteinene på Støypet (90 moh) har fascinerende mange former og farger. Hit stod havet for 10.000 år siden. Du vandrer på fargerike bergarter fra havbunnskorpas dypeste del. Tynne svarte striper i det gule berget inneholder bl.a. både gull og platina. The story about Ørnerovet, the eagle abduction, put Leka on the map in 1932. Three-year-old Svanhild was taken by an eagle – but like any fairy tale it ended well – the girl was found alive after 7 hours. The signposted trail to Ørnerovposten entails a little scrambling. From the same starting point, you can walk to Støypet. The round stones at Støypet (90 masl) have many different shapes and colours. Here you walk among colourful rocks from the deepest part of ancient seabed. There is gold and platinum in the thin, black stripes in the yellow rock. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør FV17 mot Bindal. Ta så av mot Gutvik på FV802, deretter videre på FV771. Ferge over til Skei. Kjør rundt den nordlige delen av øya. Stor parkeringsplass i Kvaløya med rasteplass og kikkert. Drive FV17 north towards Bindal. Take FV802 to Gutvik, then onto FV771. Ferry to Skei. Drive around the northern part of the island. Large parking area in Kvaløya with binoculars and a picnic area. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Vertshuset Herlaug (6,4 km), Leka Brygge (9 km, lekabrygge.no), Dagligvarebutikker/Grocery shop (5-6 km).

10


2

Støypet og Ørnrovet 90 MOH

ARNFINN HOLAND

1,5 KM 90 M 1,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LEKA

Lissleka er fjellområdet mellom Haug og Solsem – et variert landskap med spennende geologi og flere kulturskatter. Lisslekarunden er ei «rundløype» med valgfrie avstikkere til trimpostene «Hesten» (203 moh.) og Lekamøyhammaren (207 moh). Med avstikkere er turen ca 6.5 km lang. Løypa byr på storslagen utsikt og sug i magen! Vi anbefaler å gå runden mot sola. Fra parkering følg driftsvegen 1 km til grustak i Stormyra, og merket sti opp til idylliske Longvatnet. Herfra er avstikkerne merket. Varder mot Lekamøyhammeren. Rolig og lett løype tilbake til Longvatnet fra Lekamøyhammaren. Lissleka is the mountainous area between Haug and Solsem. This is a varied landscape with unique geology. The Lissleka round trip is a walking trail with optional detours to “Hesten” (203 masl) and Lekamøyhammaren (207 masl) for some excellent views. With the detours this hike is 6,5 km long. From where you park you follow the road for 1 km, then the marked trail to Longvatnet. Detours are signposted from here. Cairns towards Lekamøyhammaren. Easy walk back from Lekamøyhammaren to Longvatnet. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør FV17 mot Bindal. Ta så av mot Gutvik på FV802, deretter videre på FV771. Ferge over til Skei. Kjør sørover på øya. Parkering i Vassdalen, på veiskulder ved avkjørsel til jordbruksveg. Vis hensyn. Drive FV17 north towards Bindal. Take FV802 to Gutvik, then onto FV771. Ferry to Skei. Drive south on the island. Roadside parking in Vassdalen. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Leka Brygge (5 km, lekabrygge.no), Vertshuset Herlaug (8 km), Dagligvarebutikker/Grocery shop (7-8km), Årdalssanden/beach (3.5 km). 12


3

Lissleka-runden 200 MOH

ARNFINN HOLAND

2,7 KM 170 M 2,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LEKA

Vattind er øyas høyeste topp og var «førsteordensvarde» eller varslingsvarde langs Norskekysten i middelalderen. I klarvær ser du helt til Flatanger i sør, Lurøy i nord og Børgefjell i øst, og ved midtsommerverv kan du se midnattssola. Stien går gjennom skogsterrenget og langs Briktdalselva i øvre Briktdalen. Ta en avstikker til Peisholet – en idyllisk og lun rasteplass ved sørvendt bergskrent, godt skjermet for nordavinden. Turen blir da litt lengre. Fra stikrysset ved Lomtjønna får du god utsikt. Herfra går løypa i åpent landskap opp Tverrfjellet og sammenfaller med Herlaugsløypa. 3,5 km hver vei. Vattind is the highest peak on Leka island and was used as a warning beacon in medieval times. In clear weather you can see as far as Flatanger in the south, Lurøy in the north and Børgefjell in the east. The trail goes through the forest and along Briktdalselva river in Briktdalen valley. Possible detour to the idyllic and sheltered picnic area in Peisholet. This makes the hike a little bit longer. The view from Lomtjønna is very good. From here the trail follows the open landscape over Tverrfjellet. 3,5 km each way. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør FV17 mot Bindal. Ta så av mot Gutvik på FV802, deretter videre på FV771. Ferge over til Skei. Kjør sørover på øya. Parkering og rasteplass i Briktdalen. Drive FV17 north towards Bindal. Take FV802 to Gutvik, then onto FV771. Ferry to Skei. Drive south on the island. Park by the picnic area in Briktdalen. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Leka Brygge (2 km, lekabrygge.no), Vertshuset Herlaug (5 km), Dagligvarebutikker/Grocery shop (4-5 km), Årdalssanden/beach (4 km). 14


Vattind (og Peisholet)

370 M

3T

KRISTIN FLOA

4

418 MOH

7 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LEKA

Kaperløypa er en merket rundtur. Denne løypa har navn etter en spesiell hendelse som fant sted på 1700-tallet. Natt til 17. februar 1798 forliste et fransk kaperskip mot Gutviklandet med 230 mann om bord. De fleste berget seg i land. Et kaperskip hadde tillatelse fra hjemlandet til å drive som sjørøvere mot skip fra fiendtlige nasjoner. Fra skipsvraket er det hentet opp 2 kanoner som står på Leka bygdemuseum. Ved Raudhammaren står det ei minneplate etter kaperskipsforliset. Variert terreng med skog og myr, svaberg og strender. Følg merking. Obs! Sauer i området, vis hensyn. The Kaper Trail is a marked round-trip. The trail is named after a special event in the 18th century. On the night of February 17th, 1798, a French ship with 230 men on board sank by Gutviklandet. Most got ashore. A “kaper” ship had permission from its native country to commit piracy against ships from enemy nations. Two cannons have been retrieved from the wreck. These are displayed at Leka rural museum. There is a memorial plaque at Raudhammeren. Trail in varied terrain with forest, marshland, rock-face, and beaches. Sheep in the area, please show consideration. ADKOMST/DIRECTIONS:

Følg skilt fra FV17 til Gutvik. Ta først av på FV802, kjør deretter videre på FV771 mot fergeleiet. Ta av mot Austra like før fergeleiet. Følg vei mot Nord-Gutvik. Parkering og rasteplass ved Slettviknesset. From FV17 follow signs to Gutvik. Drive FV802, then FV771 towards the ferry dock. Turn off towards Austra just before the ferry dock. Follow road to Nord-Gutvik. Parking and picnic area at Slettviknesset. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Leka Brygge (17 km, lekabrygge.no), Vertshuset Herlaug (12 km), Dagligvarebutikker/Grocery shop (13-14 km).

16


5

Kaperløypa 58 MOH

KRISTIN FLOA

7 KM 58 M 3T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LEKA

Merket rundløype i Lekafjellene, med formidabel utsikt og mange geologiske godbiter. Turen går mest i åpent fjellandskap med tørt og fast underlag. Avstikkere til Vattind, Kolsettuva og Hundøyrån anbefales. Start fra Struten opp Tverrfjellet. Fra Vattind går turen i steinete fjellterreng forbi Steinsvatnet, du følger en dal og kommer til fargesterke fjell ved Nordtjønna og Ørntuva. Du passerer ei lita ur ned fra fjellet og følger Markavegen den siste kilometeren til mål. Marked round-trip in the Leka mountains with breath-taking views and many geological points of interest. Trail follows dry and solid mountain landscape. Detours to Vattind, Kolsettuva and Hundøyran are highly recommended. Start from Struten up Tverrfjellet. Follow rocky terrain past Steinsvatnet and towards Nordtjønna and Ørntuva. Follow Markavegen the last km. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør FV17 mot Bindal. Ta så av mot Gutvik på FV802, deretter videre på FV771. Ferge over til Skei. Kjør sørover på øya. Parkering og rasteplass i Briktdalen eller ved Struten. Drive FV17 north towards Bindal. Take FV802 to Gutvik, then onto FV771. Ferry to Skei. Drive south on the island. Park by the picnic area in Briktdalen or by Struten. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Leka Brygge (2 km, lekabrygge.no), Vertshuset Herlaug (5 km), Dagligvarebutikker/Grocery shop (4-5 km), Årdalssanden/beach (4 km).

BRUK GJERNE

#visitnamdalen 18

på dine turbilder på Instagram


6

Herlaugsløypa 360 MOH

ARNFINN HOLAND

11 KM 330 M 6,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LEKA

Romsskåla er det høyeste fjellet i Leka kommune. Varden på toppen er grensepunkt mellom Leka og Bindal. Den 4 km lange løypa starter fra jordbruksvegen til Sønndalslia, og følger bergryggene fra Sønndalslia opp til Holdåsfjellet og videre til Romsskåla. Løypa er merket med varder og krysser et par skogholt og en bekkedal på veien. Underlaget er fast, og landskapet åpent med god utsikt. Du vandrer her på norsk grunnfjell og 1.8 milliarder år gamle gneisbergarter. Gammelskogen i Sønndalslia er en boreal regnskog, står på næringsrik grunn og er fredet som naturreservat. Romsskåla is the highest mountain in Leka municipality. The cairn at the top marks the border between Leka and Bindal. The 4 km long trail starts on the agricultural road to Sønndalslia, then follows the ridges towards Holdåsfjellet and the top. Marked with cairns along the way. Open landscape with mostly dry trail. Here you will be walking on Norwegian bedrock and 1.8 billion year old gneiss. Gammelskogen in Sønndalsia ia a boreal rainforest, protected as a nature reserve. ADKOMST/DIRECTIONS:

Følg skilt fra FV17 til Gutvik. Ta først av på FV802, kjør deretter videre på FV771 mot fergeleiet. Ta av mot Austra like før fergeleiet. Parker langs vegskulder på fylkesvegen, rett før skarpsvingen i Gångkleiva. From FV17 follow signs to Gutvik. Drive FV802, then FV771 towards the ferry dock. Turn off towards Austra just before the ferry dock. Park along the road, just before the sharp bend in Gångkleiva. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Leka Brygge (17 km, lekabrygge.no), Vertshuset Herlaug (12 km), Dagligvarebutikker/Grocery shop (13-14 km).

20


7

Romsskåla 588 MOH

KRISTIN FLOA

8 KM 550 M 4,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NÆRØYSUND

Søndagsvika ved Eiternes er et universelt utformet og merket turmål i nærheten av Gravvik. Turen er ca 1,2 km hver vei og har utsikt til Leka, Risværøyene og Vikna. Stien til Søndagsvika er en gammel kjerreveg som ble brukt av gårdbrukerne i nærområdet. Langs stien (ca 600 m fra start) var det uttak av torv som ble tørket og brukt til brensel. I Søndagsvika ble det hentet skjellsand til hønene som bl.a. ble brukt til kalktilskudd. Obs! Fra starten av stien er det bilvei. Den er kun for hytteeierne, innkjøring forbudt. Søndagsvika at Eiternes is a universally accessible and signposted path. The trip is 1,2 km each way with a view towards Leka, Risøyværene and the Vika Islands. The path to Søndagsvika is an old road used by farmers in the area. Alongside the path (approx. 600 meters in) peat was extracted, dried, and used for fuel. Please note: At the start of the trail there is a road for cabin owners only. Do not drive or park here. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra FV17 ta av ved Foldereid inn på Fv770 mot Rørvik. Følg denne i ca. 20 min, deretter inn på Fv771 mot Naustbukta. Følg skilt mot Eiternes. Også mulig å ta av fra Fv17 mot Bogen og deretter følge veien til Naustbukta. Fra Rørvik følger du Fv770, gjennom og forbi Kolvereid et stykke, deretter inn på Fv771. Parker ved informasjonstavle ved turens start. From FV17 turn off by Foldereid onto Fv770, towards Rørvik. Follow this for approx. 20 minutes, then turn onto Fv771 towards Naustbukta. Follow signs to Eiternes. Alternatively, to turn off FV17 towards Bogen, then follow the road to Naustbuka. Park by the informational board at the beginning of the path. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Dagligvarebutikk/grocery shop (10 km), Asplia Feriehus/Holiday home (30 km), Bakkalandet Hotell (bakkalandethotell.no, 35 km), Innfarten As (gas station and eatery, 35 km), Leiligheter i Bogen/ Apartments (40 km). 22


Søndagsvika, Gravvik.

-M

<1 T

JORUNN DOLMEN

8

10 MOH

2,4 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NÆRØYSUND

Lyngstuen er det høyeste punktet på øya Borgan, nord-vest i Nærøysund. Herfra får du god utsikt over skjærgården. Fra parkering følger turen veien bak ungdomshuset til et gult hus. Følg deretter sti og merking/skilt til toppen. Turen er relativt enkel, men bratt enkelte steder. Det er trimbok på toppen. Lyngstuen is the highest point on Borgan island, north-west in Nærøysund. At the top you get a good view of the coastline. The trail follows the road behind the old youth club towards a yellow house. Follow the trail and markings to the top. Relatively easy trail, but somewhat steep. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra Rørvik kjører du vestover mot Austafjord på Fv770. Ta deretter ferge fra Ramstadlandet til Borgan. Følg veien til ungdomshuset og parker her. From Rørvik you drive west towards Austafjord on Fv770. Take the ferry from Ramstadlandet to Borgan. Follow the road to the old youth club and park here. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Dagligvarebutikk/ Grocery shop (12,5 km), Kleiva Camping (kleivacamping.no, 38 km), Kvalpsundet Rorbuer (kvalpsundet.no, 41 km), Løvøen Gård (lovoengard.net, 42 km), Rørvik (43 km).

24


Lyngstuen, Borgan

RAGNHILD WENDELBO MELGÅRD

9

89 MOH

1 KM

89 M

<1 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NÆRØYSUND

Valøytind har fantastisk utsikt og er en dramatisk liten tind som passer bra for de som vil nyte solnedgangen over havet. Fra parkering er det godt skiltet sti til toppen, med gapahuk halvveis på turen. På toppen er det en skive som viser retningen til geografiske punkt. Denne 1,1 km (hver vei) lange fotturenfotturen går i tørt fjellterreng, med små områder med myr. Tidvis bratt. Utsikt i alle retninger over øyer, holmer og skjær på Ytter-Vikna. Valøytind is a dramatic little peak with excellent views, perfect for those who want to enjoy the sunset. Short (1,1 km each way) and well-marked trail from the parking area to the top, with a shelter halfway. At the top there is a direction dial. Dry mountain terrain with a few small areas of marshland. Somewhat steep. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra Rørvik kjører du vestover mot Ytter-Vikna. Ved Austafjord tar du så av på Fv509 og kjører til veien slutter ved Valøya havn/molo. Her kan du parkere. Drive west towards Ytter-Vikna from Rørvik. Turn onto Fv509 at Austafjord and drive until the road ends at Valøy harbour. Park here. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Dagligvarebutikk/ Grocery shop (10 km), Kleiva Camping (34 km), Kysthotellet Rørvik (kysthotellet.no, 40 km), Kystmuseet Rørvik (kystmuseetrorvik.no, 40 km), guidet fisketur/guided fishing and activities with Sjøsterk(sjøsterk.no).

FINN FLERE TURFORSLAG PÅ

visitnamdalen.COM 26


10

Valøytind, Valøya 135 MOH

BENTE SNILDAL

2,2 KM 135 M 1T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NÆRØYSUND

Turen opp til Steinsfjellet byr på god utsikt over Foldafjorden, Abelvær og Arnøyfjorden med Vikna i bakgrunnen. Start ved Steine Kirke og gå over veien. Følg så skilt og sti til toppen Turen er noe bratt og krevende. Turen til toppen er ca 1. km. For å gå rundturen fortsetter du turen over fjellet ned til veien, så tilbake over fjellet og følger veien tilbake til kirken. I området langs Landnamvegen er det ca. 13 km med merkede turstier som går etter gamle ferdselsveier, blant annet i området rundt Steine, Ramstad, tur til Steinsneset og tur Abeltuva. The trail over Steinsfjellet has a view of Foldadjorden, Abelvær and Arnøyfjorden. Start by Steine church and cross the road. Follow signs and trail to the summit. Somewhat steep hike. 1 km to the top. To walk the round-trip, continue over the mountain down to the road, then back over the mountain. Walk along the road back to the church. There are approx. 13 km of marked trails in the area around Steine, Ramstad, Steinsneset and Abeltuva. Some of these trails are old roads. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra Namsos følg Fv769 til fergeleiet Lund – Hofles. Følg vei mot Rørvik i 10 min. fra Hofles, deretter kjør sørover mot Abelvær på 768. Parker ved Steine Kirke. From Namsos, drive Fv769 to the ferry Lund - Hofles. Follow the road for 10 min. from Hofles, towards Rørvik, then drive south towards Abelvær on 768. Park at Steine Church. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Sørensen Brygge/Nærøysund rafting (visitnamdalen.com, 20 km), Explore Ytre Namdal kajakk/kayaking (exploreyn.no, 7,5 km), Jettestuen gårdsbutikk/farm shop (jettestuen.no, 10 km).

28


11

Steinsfjellet, Abelvær 220 MOH

TERJE SOLBAKK

5 KM 200 M 2,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NÆRØYSUND

Turen starter ved forsamlingshuset Fjellvang, og etter 5-10 minutter langs en skogsveg kommer du til en gapahuk. Fra gapahuken er det en kort oppstigning til Kvernhusdammen. Kvernhusdammen ble demmet opp for å sikre vannforsyning til befolkningen i Ottersøy. Fra Fjellvang bruker du cirka en time opp til Hestviktinden, og du kan nyte utsikten undervegs og oppe på toppen. 2,9 km hver vei. Fra toppen kan en også gå videre til Høgråna 328 moh. The hike starts by the old assembly building in Fjellvand. After 5-10 minutes along a forest road you will reach a shelter. From the shelter there is a brief incline to Kvernhusdammen pond. Kvernhusdammen was dammed to ensure the water supply for Ottersøy. About 1 hours walk from Fjellvang to the top of Hestviktind. 2,9 km each way. You can enjoy the view as you go and on the top. From the summit you can choose to walk to Høgråna 328 masl. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra Rørvik kjører du østover på Fv770. Ta av mot Ottersøy. Kjør over Ottersøya, ta av til høyre etter bro på andre siden. Parker ved forsamlingshuset. Drive east from Rørvik on Fv770. Turn off towards Ottersøy. Drive across Ottersøya, turn right after the bridge. Park at the assembly building. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Litlvea Gård/farm shop (litlvea-gard.business.site, 7 km), Gjerts Gourmet local food (gjertsgourmet.no, 9 km), Kysthotellet Rørvik (kysthotellet.no, 9 km), Kystmuseet Rørvik (kystmuseetrorvik.no, 9 km), Folla Event (follaevent.no), guidet fisketur/guided fishing and activities with Sjøsterk(sjøsterk.no).

30


12

Hestviktind, Ottersøy 294 MOH 5,8 KM

LIV FLÅTT

290 M 1,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NÆRØYSUND

Turen til Lepptind 358 moh. går via Lepptindtjønna eller via Setermarka, alt etter startpunkt. Fra Lepptinden er det utsikt over Opløfjorden og mot storhavet Folla. Stien går i åpent myr-, skog-, og fjellandskap. Fra parkering er det ca. 4,8 km til toppen. Denne stien går via Setermarka. Fra lysløypa (Oplø) og opp til Lepptinden er det 3,4 km. Denne stien går forbi ”Tårnet”, et myrområde med tydelige spor etter tidligere tiders uttak av torv til brensel. Ved Lepptindtjønna står det en benk. The trail to Lepptind 358 masl passes by Lepptindtjønna or Setermarka, depending on where you start. From Lepptind you get a view over Opløfjorden and the ocean. The trail passes through some marshland and forest in Setermarka. 4,8 km to the top from this starting point. From the lit trail (Oplø) to the top the trail is 3,4 km. This trail passes by “Tårnet” a marshy area with obvious signs of earlier peat extraction. There is a bench at Lepptindtjønna. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør Skrøyvdalsveien FV776 fra Høylandet mot Salsbruket, eller ta ferge Hofles - Geisnes og kjør mot Salsbruket. Parker ved utkjørsel ca 350m fra Setran Gård. Felles parkering for Galtnesvegen og Lepptind opparbeides her, ved Fv776. Det er også mulig å starte turen i lysløypa ved Oplø. Drive Skrøyvdalsveien FV776 from Høylandet to Salsbruket or take the Hofles – Geisnes ferry and drive to Salsbruket. Park by the exit, 350 meters from Setran Gård. Here there is shared parking for Galtnesvegen and Lepptind. You can also start by the lit trail in Oplø. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Setran Gård (setran.no, 350 m), Utmarkscompagniet wilderness farms/cabins and activities(ut-markscompagniet.no), Skrøyvstadfossen waterfall (23 km). 32


13

Lepptinden, Salsbruket 358 MOH

ROY ANGELO

9,6 KM 320 M 3T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NÆRØYSUND

Turen til Storlipynten starter ved parkeringsplassen ved FV17. Følg den gamle traktorveien til Gammelsetran. Her er det gapahuk. Gå så videre på traktorvei til Olgasetran. Ta til høyre og gå over bru for å komme inn på stien fra Bjønnstokkløyva. Følg stien videre, forbi flere hytter. Fra Lisskvennlia følger du merket sti til du når toppen. Alternativt gå rundløypa Nersetran-Larsenget – Eldhuskøyva. Turen er merket og skiltet av Foldereid Idrettslag. 4,4 km hver vei. The hike to Storlipynten starts at the parking area by FV17. Follow the old tractor road to the shelter at Gammelsetran. Continue to walk along the tractor roadto Olgasetran. Turn right and walk across a small bridge to find the trail from Bjønnstokkløyva. Follow the marked trail onwards, past some cabins and to the top. Alternative route: Nersetran-Larsenget-Eldhuskløyva roundt trip. This hike is marked by Foldereid Idrettslag. 4,4 km each way. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør FV17 nordover forbi Foldereid. Ta til høyre i krysset, mot Leka og Bindal. Parkering på fjellvei på venstre side av FV17 ca 450 m for Nordlandskorsen (krysset). Drive FV17 north from Foldereid. Turn right at the junction towards Leka and Bindal. Park your car the small mountain road on the left side of the road, approx. 450 from the junction. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Dagligvarebutikk/grovery shop (1,5 km), Kolvereid familiecamping (kolvereidfamiliecamping.no, 39 km), Bakkalandet Hotell (bakkalandethotell.no, 38 km), Innfarten As (gas station and eatery, 38 km), Rørvik (59 km).

34


Storlipynten, Foldereid

570 M

4T

GUNHILD HENNISSEN

14

636 MOH

8,8 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSOS

Bymarka i Namsos er et nettverk av godt merkede stier med flere startpunkt og mange flotte turmål, like ved Namsos sentrum. Turene er merket av foreningen Bymarkas Venner. Noen utvalgte turmål i bymarka: Byfjellet Klompen 114 moh. og Klompen paviljong, Svartfjellet 245 moh og Alhusvatnet 109 moh. Det er mulighet for flere rundturer i bymarka. På andre siden av Namsenfjorden er det også flere merkede turmuligheter i Spillumsmarka, f.eks. Spillumsaksa. Parkering ved Spillum Skistadion. Bymarka Namsos is a network of signposted trails and paths, close to Namsos city centre. The trails are waymarked by Bymarkas venner. Read more about Bymarka Namsos on visitnamdalen.com. ADKOMST/DIRECTIONS:

Parkering ved Namsos Skisenter: Fra FV17 ta av i rundkjøring mot Namsos Sykehus. Fortsett på veien forbi sykehuset til du ser skisenteret på høyre side. Parkering i Fossbrenna: Fra FV17, ta av i rundkjøringen inn på Kleppavegen. Følg denne rett frem til god parkeringsplass. Parkering på Bjørum: Fra FV17 ta av nordover inn på Prestegårdsalleen i rundkjøring ved Namdalsmuseet/Coop Prix. Følg denne, ta så av inn til høyre på Prestegårdsstien. Parker ved fotballbanen. Turstiene starter ved venstre side av fotballbanen. Parking by Namsos ski centre: Follow the road past Namsos hospital until you see the ski centre on your right. Parking at Fossbrenna: In roundabout on FV17 turn onto Kleppavegen. Follow to the large parking area at the end of the road. Parking at Bjørum: From FV17, turn onto Prestegårdsalleen in the roundabout next to Namdalsmuseet/Coop Prix. Follow this road to the top, then turn onto Prestegårdsstien. Park by the football field. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

36

Scandic Rock City (scandic.no), Tino’s Hotell & Restaurant (tinoshotell.no), Kunstmuseet NordTrøndelag/artmuseum (kunstmuseet. no), Galleri Krusj, Namdalsmuseet/ Namdalen museum (namdalsmuseet.no), Namsos Camping (namsos-camping.no, 4 km).

K


15

Bymarka Namsos

Namsos Skisenter

Klompen

250 MOH

BENTE SNILDAL

- KM -M -T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSOS

Fornminnestien ved Lund er ei kort turrute som passer for de fleste. Stien inneholder en rekke funn både fra historisk og førhistorisk tid (eldre enn år 1000 e.Kr.) Arkeologer mener det er sannsynlig at det har vært sammenhengende bosetning her på Smines de siste 6.000 år. Stien er opparbeidet av Lund grendelag. Det er satt opp skilt ved viktige forn- og kulturminner langs stien. Skiltene er tekstet på norsk, engelsk og tysk. Fornminnestien (the “ancient history trail”) is a short walk suitable for most people. The walk contains several ancient historical sights. Archaeologists believe that there has been continuous human habitation in Smines for the past 6000 years. There are signs (in Norwegian, English and German) for the important cultural heritage sites along the path. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra Namsos kjør nordover på FV769 mot Lund. Parker på utkjørsel ca. 4 km før fergeleiet. Drive north on Fv769 from Namsos to Lund. Park by the exit approx. 4 km before the ferry dock. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Lund fergekai/ferry dock (4 km), Utmarkscompagniet wilderness farms/cabins and activities(ut-markscompagniet.no), Himmelhøy tretopphytte/treetop cabin (himmelhoy.no, 20 km), Namsos city centre (48 km).

Tag oss gjerne i dine turbilder på Instagram

38

@visitnamdalen #visitnamdalen


Fornminnestien på Smines

-

1,5 T

ODDVAR LUND

16

2 MOH

5,5 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSOS

Brurunden er en universelt utformet og merket tursti som følger Spillumsstranda og den gamle jernbanelinjen, via den fredede Gamle Namsbrua og Namsosbrua. Langs løypa er det benker og aktivitetsområder, og ved Hylla er det en flott gapahuk der man kan nyte utsikten over fjorden. Turen går gjennom to tuneller og en jernbanebru. Utvider du runden noe kan du besøke både Norsk Sagbruksmuseum og Namdalsmuseet, følge Jernbanestien bort til Høknesøra, badeplassen ved Namsos camping. Du kan også følge den historiske byvandringen (QR-koder på skilt, eller last ned appen Namsos By). Brurunden is a universally accessible trail following Spillumstranda and the old railway, via Namsosbrua bridge and the old Namsbrua. There are benches, activity areas and a shelter along the path, with views of the fjord. The path goes through two tunnels and across a railway bridge. If you extend your walk, you could visit Norsk Sagbruksmuseum and Namdalsmuseet, or follow Jernbanestien (the railwaypath) to Høknesøra swimming area. ADKOMST/DIRECTIONS:

Mulighet for parkering i området ved Nord Universitet og Namdalshagen i Namsos sentrum. På sørsiden av Namsen er det muligheter ved idrettsanlegget eller ved butikkene (f.eks.Coop Extra). You can park around Nord Universitet or Namdalshagen in Namsos city centre. You can also park by the sports facility or the shops on the south side of the river. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

40

Scandic Rock City (scandic.no), Tino’s Hotell & Restaurant (tinoshotell.no), Hamstad Bakericafé Namsos Storsenter (hamstadbakeri.no), Hamstad Bakericafé Amfi Namsos, Namdalsmuseet/ Namdalen museum (namdalsmuseet.no), Norsk Sagbruksmuseum / Norwegian Sawmill Museum (sagbruksmuseet.no), Namsos Camping (namsos-camping.no).


Brurunden (og Jernbanestien)

OLAV BREEN/KYSTRIKSVEIEN REISELIV

17

2 MOH

5,5 KM

-

1,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSOS

Håmuren (Håmyrfjellet i kart) er et familievennlig turmål ved Bangsund. Fra parkering, gå ca 500 meter sørover over Bognabrua og ta så første vei til venstre: Håmyrvegen. Turen til Håmuren er merket ved FV17. Følg så grusveien til høyre mot merket sti. Følg merket og tilrettelagt sti opp til toppen. 1,8 km hver vei. Noen bratte partier som kan være utfordrende ved regnvær. Nydelig utsikt i alle retninger på toppen. Turen er merket av Bangsund Vel. Håmuren (Håmyrfjellet in maps) is a family-friendly hike in Bangsund. Walk approx. 500-meter south from the parking area, cross the bridge, then turn left: Håmyrvegen. The trail is signposted from Fv17 (main road). Follow the gravel road to the right. Follow marked and signposted trail to the top. 1,8 km each way. Some steep areas can be challenging in wet conditions. Lovely view in all directions from the top. Trail marked by Bangsund Vel. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra Steinkjer kjør nordover på E6, og ta av mot Namsos inn på FV17. Kjør til Bangsund. Fra Namsos kjør sørover til Bangsund på FV17. Parker bilen på parkeringsplass ved bensinstasjonen/ butikken. Her kan det provianteres. Vis hensyn til privat bebyggelse - ikke parker i Håmyrveien, men gå fra butikken. Drive north on E6 from Steinkjer, turn onto FV17 towards Namsos. Drive to Bangsund. From Namsos you drive south on Fv17 to reach Bangsund. Park at the parking area by the gas station/shop. Here you can buy extra food if you need to. Respect private property – do not park in Håmyrveien, walk from the shop. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Dagligvarebutikk/grocery shop (0 km), Selnes camping (6 km), Namsos sentrum/Namsos city centre (14 km).

42


18

Håmuren, Bangsund 269 MOH

RANDI PAULSEN

3,6 KM 260 M <2 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSOS

Turen opp på Dunafjellet og evt. videre til Ramnfjellet 240 moh. er en perle av en tur på godt merket sti. 1,2 km hver vei. Turen begynner med bratt stigning, men flater så ut mot toppen av Dunafjellet. Ønsker du å gå videre mot Ramnfjellet følger du så sti vestover. The hike to Dunafjellet (and onwards to Ramnfjellet 240 masl if you feel like it), is a gem of a hike on a well-marked trail. 1,2 km each way. Initial steep incline, followed by more even terrain towards the top. If you wish to walk to Ramnfjellet you follow the trail westwards. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra Namsos kjør Fv 769 vestover mot Salsnes, ta av inn på Fv 777 etter ca. 25 km, mot Ølhammeren fergekai. Ferge til Seierstad og følg asfaltert vei til Dun. Parker ved merka parkeringsplass for turområde ca. 600 forbi butikken. Kryss veien og start turen ved skiltet sti. From Namsos, drive FV 769 west towards Salsnes, then turn off onto FV 777 after approx. 25 km. Drive to Ølhammeren ferry dock. Ferry across to Seierstad, then drive the asphalt road to Dun. Park by the signposted parking area approx. 600 meters after the shop. Cross the road on foot and start your walk here. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Dun Gård /holiday home (<1 km), Olav Duuns barndomshjem/ author Olav Duuns childhood home (<1 km), Fru L accommodation and café (2 km from start), Faksdal Brygge-Pøbb (3,4 km), Landhandleriet shop (3,4 km), Pøbben Brakstad Hamn (6 km). www.visitnamdalen.com for info.

44


19

Dunafjellet, Jøa 265 MOH

CATHRINE MYHRE

2,4 KM 205 M <1 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSOS

Krona er en familievennlig fjelltopp ved Aglvatnet på Otterøya. Turen er ganske bratt, men byr på fantastisk utsikt over storhavet og den Namdalske skjærgården. Turen er merket og starter lengst vest ved Aglvatnet. 1,6 km hver vei. Ikke så langt fra Aglen finner du også Ravnholet, ei spennende hule med trapp i inngangen. Krona is a family-friendly mountaintop by Aglvatnet on Otterøya. The marked trail starts furthest west on Aglvatnet. The hike is steep, but you will get an amazing view over the ocean and the Namdalen coast from the summit. 1,6 km each way. Not far from Aglen you will also find Ravnholet, an exciting cave accessible via stairs in the cave entrance. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra Namsos kjør FV 769 i noen få km, ta så av mot Otterøya og følg skilt mot Aglen. Parker ved turens start. Ta hensyn til privat bebyggelse i området. Drive a few km north onFV769 from Namsos, turn left towards Otterøya and follow signs to Aglen. Park by the beginning of the trail (signposted). Please be considerate of private property. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Dagligvarebutikk/grocery shop (20 km), butikker, restauranter og overnatting i Namsos sentrum/ shops, restaurants and accommodation in Namsos city centre (41 km).

Tag oss gjerne i dine turbilder på Instagram

@visitnamdalen #visitnamdalen

46


20

Krona, Otterøya 310 MOH

BENTE SNILDAL

3,2 KM 310 M <1,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSOS

Øyensskavlen/ Båeriesvaerie er med sine 687 meter et av de høyeste fjellene i Namsos kommune. Start turen på parkeringsplassen, følg grusveien helt til mastene. Følg så sti videre til varden på toppen av fjellet. Dette er en krevende tur, men det er slak stigning langs grusveien. 6,4 km hver vei. Øyensskavlen har en av de 25 lengste sekundærfaktorene i Norge. Dette betyr at utsikten fra toppen lar deg se langt innover i Trøndelag. Fjellet ligger i Øyenskavelen naturreservat og vi ber om at det tas nødvendige hensyn. Øyensskavlen/Båeriesvaerie 687 masl is one of the highest mountains in Namsos municipality. From the parking area you follow the gravel road to the masts. Follow trail onwards to the cairn at the summit. This is a demanding hike, but manageable when you follow the gravel road. 6,4 km each way. From the top you will be able to see large parts of Namdalen. The summit is located within Øyenskavelen nature reserve. We ask that all hikers show consideration for plant- and wildlife in the area. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør FV17 fra Namsos eller Steinkjer, ta så av vestover på Fv715 i kryss mot Osen. Kjør ca 5 km til Myrmoen. Parker på stor parkeringsplass på høyresiden. Drive FV17 from Namsos or Steinkjer and turn west on FV715 towards Osen. Drive 5 km until you reach Myrmoen. Park at the large parking area on the right side of the road. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Lensmannsgården/ accommodation (lensmansgaarden.com, 28 km), Holstad Gård/ farm shop (holstadgard.no, 27,5 km).

48


Øyensskavlen/Båeriesvaerie, Namdalseid

550 M

4,5 T

BENTE SNILDAL

21

687 MOH

12,8 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: OVERHALLA

Koltjønnhytta i Overhalla er et populært turmål hele året rundt. Dette er en lett tur som passer bra for barnefamilier. På Koltjønnhytta er det åpent for kaffe/vaffelsalg noen søndager i året. Bålplassen ved Koltjønna kan brukes av alle besøkende. 3 km en vei fra start ved Reinbjør og 3,6 km fra Berg. De som ønsker en lengre tur på fjellet kan gå videre opp til Liasetran og fjellet Liakammen 560 moh, ca. 8 km fra start. Middels krevende. Store deler av denne turen er kloppet. Gapahuk. Obs! Sau i området. Vis hensyn. Koltjønnhytta is a popular place to visit all year around. This is an easy walk suitable for families with children. The cabin is open with volunteers selling coffee/waffles a few Sundays each year. The campfire site at Koltjønna can be utilised by all visitors. 3 km each way from Reinbjør and 3,6 km each way from Berg. If you want a longer hike you can follow the signposted trails to Liasetran and Liakammen 560 masl, approx. 8 km one way. Please note - sheep in the area. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra Namsos kjører du østover på Fv17 og tar av til venstre mot Skage på Fv437. Ta av ved skiltet avkjørsel ved Reinbjør og kjør til enden av veien for parkeringsplass. Du kan også kjøre 1 km lengre ned Fv 437 og ta av til Berg. Kjør til stor parkeringsplass. Drive east on FV17 from Namsos. Turn left towards Skage on FV437. Follow signs to Reinbjør and drive to the end of the road to park. You can also drive 1 km longer on FV437 and drive towards a large parking area in Berg. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Overhalla varesenter/shopping centre (9km), Fru Opdal Gårdshotell (fruopdal.no, 15 km), Namsen Salmon & Train Experience (nste.no, 16 km). For info: overhalla.kommune.no/opplev-overhalla/ 50


22

Koltjønnhytta 160 MOH 6 KM

RUNE KVELI

120 M <2 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: OVERHALLA

Turstien Solem - Himovatnet er tilgjengelig til fots, med sykkel, rullestol og ski - barnevogn. Det er fire gapahuker langs stien, hvilebenker, toalettbygg og universelt utformet (UU) fiskeplatting. Terrenget er forholdsvis lett og familievennlig, ca. 4,5 km hver vei. Dette er også Europas lengste geocache-trail tilpasset UU-standard. Litt før Himovatnet ligger Røde Kors-hytta (leies ut). Obs! Rein i området deler av året. Vis hensyn. Ønsker du heller å gå fjelltur tar du av ved Grøtåbrua på vei inn mot Himovatnet og følger skilting/blå markering til Skjørlandshatten 431 moh. Denne turen blir ca. 6 km tur-retur fra parkering. The Solem – Himovatnet path is accessible on foot, by bicycle, wheelchair, strollers, and skis. There are four shelters along the path, benches to rest on, a toilet and a universally accessibly fishing spot. Easy terrain, approx. 4,5 km each way. This is Europe’s longest UA Geocaching-trail. Red Cross cabin just before Himovatnet. Please be considerate of the reindeer in the area. If you would prefer a more strenuous hike, you can take the trail by Grøtåa bridge and follow blue markings to Skjørlandshatten 431 masl. This hike is a 6 km return trip from the parking. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av rett sør for Grong sentrum mot Namsos på Fv760. Ta til venstre i Skogmo-krysset. Før du kommer til Ranemsletta, ta til høyre mot Solem, skiltet ”turområde”. Kjør til parkering ved enden av grusveien. From the E6 just south of Grong, turn off and drive towards Namsos on FV760. Turn left in the junction at Skogmo. Before you reach Ranemsletta, turn right towards Solen, signposted “turområde”. Drive to the parking area at the end of the gravel road. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

52

Overhalla varesenter/shopping centre (5,5 km), Fru Opdal Gårdshotell (fruopdal.no, 11 km), Namsen Salmon & Train Experience (nste.no, 13 km). For info: overhalla.kommune.no/opplev-overhalla/


Tursti Solum – Himovatnet

120 M

2,5 T

CATHRINE MYHRE

23

243 MOH

9 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: OVERHALLA

Jernbanestien åpnet i 2020 som Overhallas nyeste merkede tursti. Turstien er foreløpig 4 km fra Svalikrysset på Ranemsletta til Øyesvold på Melavegen. Stien går flatt gjennom vakkert kulturlandskap og egner seg for alle (universelt utformet). Fra Jernbanestien kan du gå flere ulike mindre runder i nærområdet, eller gå ut til andre populære tilsluttende turmål. Jernbanestien («the railway trail”) opened in 2020. The trail is currently 4 km long from Svalikrysset junction at Ranemsletta to Øysvoll on Melavegen road. The trail is universally accessible and stretches through beautiful farmland. From Jernbanestien you can walk to several connecting places of interest. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør til Ranemsletta på FV17. Ta av i rundkjøring mot Overhalla kommune og Overhalla varesenter. Parker ved Haugum mølle eller annen offentlig parkering i sentrum. Gå så opp Svalivegen til jernbanen krysser veien. Her begynner stien. Flere parkeringsmuligheter andre steder langs jernbanestien, f.eks. langs veien ved Øysvoll. Vis hensyn til privat bebyggelse. Drive to Ranemsletta on FV17. In the roundabout, take the exit to Overhalla commune. Park by Haugum mill or other public parking nearby. Walk up Svalivegen until you find the railway. Several possible places to park along the road at Øysvoll. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Overhalla varesenter/shopping centre (< 500 m), Haugum Mølle (< 500 m), Eldhuset (eldhuset-haugum.no, < 500m). For info: overhalla.kommune.no/opplev-overhalla/

54


24

Jernbanestien 50 MOH

SIRI HONGSETH

4 KM 30 M 1T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: OVERHALLA

Tranmyra er et myr- og villmarksområde mellom Skage og Ranemsletta. Her var det bureisningsfelt rundt 1930. En oldtidsveg går over myra og denne oldtidsveien er nå familievennlig tursti. Merket løype med avstikker til Tetliberget og til Tetlivattan (utsiktspunkt). Du kan også ta en avstikker og se gravhauger og besøke Overhallas mest sjarmerende trimboks på turen. Oldtidsveien over Tranmyra kalles også «Vikingvegen». Tranmyra is a bog- and wilderness area between Skage and Ranemsletta. New farms were settled here around 1930. Oldtidsvegen, an ancient trackway, crosses the bog. This trackway is now a family-friendly walking path. Signposted detours to Tetliberhet and Tetlivattan (viewpoint). You can also make a detour to see grave mounds on the way. The ancient trackway is also called “Vikingvegen” or “the Viking Road”. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør FV17 fra Namsos eller Ranemsletta og ta av til Skage industriområde. Parker på parkering til høyre. Skiltet sti starter til venstre, umiddelbart etter avkjøring. Det er også mulig å parkere på Øysvollkorsen, gå forbi krysset (over Melavegen) og følge merking på venstre side av FV17. Drive FV17 from Namsos or Ranemsletta, towards Skage industriområde. Park in the parking area to the right. Signposted path starting just left of the exit from FV17. You can also park at Øysvollkorsen, walk past the junction (over Melavegen) and follow signs on the left of FV17. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Overhalla varesenter/shopping centre (8,5 km), Fru Opdal Gårdshotell (fruopdal.no, 14,5 km), Namsen Salmon & Train Experience (nste.no, 16 km). For info: overhalla.kommune.no/ opplev-overhalla/ 56


Oldtidsvegen Skage – Øyensskavlen

90 M

1,5 T

SIRI HONGSETH

25

114 MOH

5,3 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: OVERHALLA

Stortuva er et familievennlig turmål med gapahuk og bålplass på toppen. Denne korte toppturen er ca. 3 km tur-retur med rundt 150 høydemeter stigning. Vakker utsikt fra toppen. Turen går gjennom inngjerdet beiteområde for sau. Husk å lukk grinder på begge sider av jordet. Fra grinden ved startkan du velge om du vil gå til venstre eller til høyre. Turen til venstre er kortere, men brattere. Fortsetter du videre på stien fordi Stortuva kan du gå til Flaggstanga og Grandeåsen. Her er det 360-graders utsikt. Stortuva is a family-friendly hike with benches and a campfire site at the top. 3 km return trip with approx. 150 meters elevation. Beautiful view from the top. The trail crosses a fenced-in grazing area for sheep. Remember to close the gates as you walk. At the first gate you can choose to walk either left or right. The trail to the left is shorter, but steeper. If you follow the trail past Stortuva you can walk to Flaggstanga and Grandeåsen. Here you get a 360-degree view ADKOMST/DIRECTIONS:

Følg FV17 fra Namsos eller Grong til Ranemsletta, ta av i rundkjøring og kjør over Ranemsletta bru. Ta til høyre. Etter 200 m ta til venstre inn på merket parkering nedenfor gård. Turen krysser gårdstun, vis hensyn. Alternativt kan man kjøre sørsiden av Namsen fra Namsos eller Grong til parkering. Drive FV17 from Namsos or Grong to Ranemsletta. Take the exit to Ranemsletta bridge in the roundabout. Turn right after the bridge. After 200 meters, turn left onto signposted parking area, by a farm. The walk crosses the farmyard, please be considerate. You can also drive the road south of Namsen river from Grong or Namsos. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

58

Overhalla varesenter/shopping centre (< 1 km), Haugum Mølle (<1 km), Eldhuset (eldhuset-haugum.no, <1km). Fru Opdal Gårdshotell (fruopdal.no, 5 km). For info: overhalla.kommune.no/ opplev-overhalla/


26

Stortuva 179 MOH

SIRI HONGSETH

3 KM 145 M <1 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: OVERHALLA

Spannfjellet er et flott turmål med nydelig utsikt over Namsen og Overhalla. På godværdager vil du få utsikt mot Høylandet og Grong fra toppen. Start turen ved parkering og følg veien mot toppen av Blakkhaugen. Følg så merket sti til Vigdisvarden (Fuglårvarden i kart). Følg stien videre til varden på toppen av Spannfjellet. Noe myr i starten, men store deler av turen er kloppet. 3,6 km hver vei. Spannfjellet is a lovely hiking trip with gorgeous views over Namsen and Overhalla. On days with clear weather, you can see all the way to Høylandet and Grong from the top. Start the hike at the parking and follow the road to Blakkhaugen. Follow marked trail to Vigdisvarden (Fuglårvarden in maps). Walk onwards to the cairn at the summit of Spannfjellet. Some bog at the start of the trail, but large parts of the hike have wooden “bridges” on the bog. 3,6 km each way. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør FV17 til Skogmo, ta så av mot Grong på Fv760. Ta første avkjørsel til venstre etter Skogmo industrifelt. Alternativt, kjør E6, ta av mot Namsos på Fv760, og ta av til høyre på avkjørselen før Skogmo Industripark. Følg veien rett fram til Skogmo Skytebane. Parker ved skytterhuset. Obs! Det er ofte aktivitet på skytebanen, ikke gå langs skytebanen. Alternativt kjør inn til Blakkhaugen alpinanlegg og parker der. Drive FV17 to Skogmo, then drive FV760 towards Grong. First exit on the left after Skogmo Industripark. Alternatively, drive E6, take the exit to Namsos on FV760 then turn right before the exit to Skogmo Industripark. Follow the road straight ahead to Skogmo Skytebane (shooting range). Park here. Please be aware of any activity at the range and do not walk alongside it. Follow the road. You can also drive to the ski facility at Blakkhaugen and park there. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

60

Overhalla varesenter/shopping centre (5 km). Fru Opdal Gårdshotell (fruopdal.no, 11 km), Namsen Salmon & Train Experience (nste.no, 12 km). For info: overhalla.kommune.no/opplev-overhalla/


Spannfjellet (inkl Vigdisvarden)

450 M

<3 T

SIRI HONGSETH

27

474 MOH

7,2 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: OVERHALLA

Turen til Reinsjøfjellet er en skikkelig topptur til Overhallas høyeste punkt. Fra parkeringsplass i Leirdalen opp til Tømmersjøen er det ca 800 meter etter vei. Fra Tømmersjøen følger du klopplagt sti mot Grytsjøen. Ta av mot Reinsjøfjellet merket ved grønn pil-skilt ca 300 meter etter trimboka på Grytsjøkammen. Ved sørenden av Finntjønna tar du av vestover ved grønn-pil-skilt. Følg merking. Berg/myrlendt terreng siste del av turen. Krevende tur, 9,3 km hver vei. Obs! Rein i området. Vis hensyn. The hike to Reinsjøfjellet is a demanding hike to the highest mountain in Overhalla. Trip starts with 800 meters walking along the road from the parking area in Leirdalen to Tømmersjøen. From Tømmersjøen follow the wooden trail to Grytsjøen. Follow green arrow-sign to Reinsjøfjellet. Turn west at the green arrow-sign by Finntjønna. Follow marked trail. 9, 3 km each way. Please note: Reindeer in the area. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør FV17, ta av i rundkjøring på Ranemsletta og kjør over Ranemsbrua. Kjør FV 7040 ca. 9,5 km østover fra Ranemsbrua og ta av til Skistad. Etter gårdene på Skistad, sving til høyre i Y-kryss inn på bomveg til parkeringsplassen i Leirdalen ved TømmersjøenDu kan også kjøre sørsiden av Namsen (FV7040) hele veien fra Grong eller Namsos. Drive FV17 to the roundabout at Ranemsletta and drive over the Ranemsletta bridge. Drive east on FV7040 for 9,5 km and take the exit to Skistad. Turn right in the Y-junction after the farms at Skistd. Drive on toll-road to the parking area in Leirdalen. You can also drive FV7040 all the way from Grong or Namsos. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

62

Namsen Salmon & Train Experience (nste.no, 7 km), Overhalla varesenter/shopping centre (14,5 km), Fru Opdal Gårdshotell (fruopdal.no, 19 km). For info: overhalla.kommune.no/opplev-overhalla/


28

Reinsjøfjellet 726 MOH

RANDI MO LILLEBERRE

18,6 KM 530 M 6T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: FLATANGER

Kirkestien ved Lauvsnes er en kort og trivelig rundtur i relativt flatt terreng. Obs! Gå utenom dyrket mark og vis hensyn. Kirkestien at Lauvsnes is a short and pleasant round trip in flat terrain. Please do not walk on any cultivated farmland, walk around it. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra FV17 ta av på FV766 mot Lauvsnes. Kjør inn til Lauvsnes sentrum. Parker ved kommunehuset. Fra kommunehuset følger du veien til fots mot Ytterhaugen. Ta til venstre i kryss. Start ved merket startpunkt i Ytterhaugen. From FV17, turn off onto FV766 towards Flatanger. Drive into the centre of Lauvsnes. Park by the municipal building. From the parking, follow the road on foot to Ytterhaugen. Start by marked starting point. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Norway Nature(<1 km, Norway-nature.com), Spar Flatanger/grocery shop (<1 km), Flatanger Adventure (<1 km, flatangeradventure.no), Eian Fjordsenter (4 km, eian-fjordsenter.no), Bjørøya visningssenter/visitors centre (6 km, bjoroya.no/visit/), Villa fyr overnatting/lighthouse accommodation (villafyr.no)

FINN FLERE TURFORSLAG PÅ

visitnamdalen.COM 64


Kirkestien ved Lauvsnes

-

<1 T

MAJ ELIN SVENDAHL

29

35 MOH

2,3 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: FLATANGER

Hanshelleren er kjent som et av verdens beste steder å klatre, og er hjem til en av verdens vanskeligste klatreruter. Denne store hula/helleren er et majestetisk skue til fots og har en fantastisk utsikt mot havet. Fra parkeringen følger du grusveien vestover i noen hundre meter til skiltet turstart. Obs! Gå utenom dyrket mark. Følg stien videre til Hanshelleren. Ca. 1,1 km hver vei. Hanshelleren is one of the best places in the world for rock climbing, and home to one the most difficult climbing routes in the world. This large cave is a majestic sight on foot, with a good view of the ocean. From the parking area, follow the gravel road westward to the signposted start of the trail. Follow the trail to Hanshelleren. Approx. 1,1 km each way. Please walk outside cultivated farmland. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra FV17 ta av på FV766 mot Lauvsnes. Like før Lauvsnes sentrum, ta av mot Vik. Følg denne veien i ca. 4,5 km, og følg skilt mot Strøm. Parker ved anvist parkering, i kryss mot Climb Flatanger. From FV17, turn off onto FV766 towards Flatanger. Just before Lauvsnes, turn left and follow the road over the bridge towards Vik. Follow this road for 4,5 km, then signs to Strøm. Park in signposted parking area. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Climb Flatanger camping/guest house (1 km, climbflatanger.com), Einvika Overnatting og Havfiske (3 km, einvika.no), Einvika guest house (3 km), Flatanger Adventure (7 km, flatangeradventure.no), Spar Flatanger/grocery shop (7 km)

66


Hanshelleren, Strøm

BERNARTWOOD_TRONDELAG.COM

30

120 MOH

2,2 KM

100 M

1T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: FLATANGER

Vikvatnet rundt er en familievennlig tur med utgangspunkt i den gamle skolen. Turen er godt tilrettelagt deler av veien. Ved vannet er det badeplass med bålplass, grillhus, gapahuk og flytebrygge. The walk around Vikvatnet is a family-friendly walk that starts by the old school. Partly signposted. By the lake there is a swimming area, a campfire site, BBQ-house, and a floating jetty. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra FV17 ta av på FV766 mot Lauvsnes. Like før Lauvsnes sentrum, ta av på FV766 og følg veien til Vik. Ta så av på Kvaløyseterveien, og følg veien. Parker ved idrettsbanen / den gamle skolen. Her starter turen From FV17, turn off onto FV766 towards Flatanger. Just before Lauvsnes, turn left and follow the road over the bridge to Vik. Turn off onto Kvaløyseterveien. Park by the sports field/old school. Start your walk here. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Flatanger Camping (7 km, flatangercamping.no), Experience Flatanger (6 km, experience-flatanger.com), Grocery shop (1,5 km), Vik Kirke/church (1km).

BRUK GJERNE

#visitnamdalen på dine turbilder på Instagram

68


Vikvatnet rundt, Vik

-

1T

ANASTASIA DOROSHYNA

31

25 MOH

3,5 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: FLATANGER

Utvorda Festning ble bygd av tyskerne mellom 1941-1945 for å sikre kysten mot de allierte. I 1945 bestod kystfortet av over 100 bygninger og installasjoner, f.eks. kanonstillinger, kommandobunker, ammunisjonslager, brakker og mannskapsbunkere. Noen av disse installasjonen står i dag igjen som et åpent friluftsmuseum, omgitt av vakker kystnatur. Den merkede turstien starter ved parkeringen på Utvorda. Det er flere informasjonstavler langs turstien, og det er mulig å bestille guiding i området. Mulighet for avstikker til flere deler av anlegget, samt til Utvordafjellet. Utvorda Fortress was built by the Germans between 1941 – 1945 to secure the coast again the Allied forces. During the war the fortress was made up of more than 100 buildings and installations e.g. canons, command bunkers, ammunition depots and barracks. The hiking trail starts at the parking area. Several info-boards along the trail, and it is possible to book guiding. Possible detour to Utvordafjellet. ADKOMST/DIRECTIONS:

FV17 ta av på FV766 mot Lauvsnes. Etter ca 20 km, ta til venstre mot Utvorda. Følg veien til Utvorda, ca 25 km. Stor parkering ved moloen. From FV17, turn off onto FV766 towards Flatanger. After 20 km, turn right towards Utvorda. Follow the road for 25 km. Large parking area at the end of the road. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Grocery shop Statland (17 km), Norway Nature (45 km, Norway-nature.com), Eian Fjordsenter (48 km, eian-fjordsenter.no), Bjørøya visningssenter/visitors centre (50 km, bjoroya.no/visit/).

70


Utvorda Festning

STEPHEN MACDONNELL

32

-

4,5 KM

-

2T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: FLATANGER

Dette er en kort topptur med nydelig utsikt fra toppen. Ikke merket, men grei sti. Jevn stigning. Ca. 1 km hver vei. This is a short hike with beautiful views from the top. Not marked, but decent path on the wayup. Steady ascent. Approx. 1 km each way. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra FV17 ta av på FV766 mot Lauvsnes. Like før Lauvsnes sentrum, ta av mot Vik/Kvaløyseter. Følg veien til Kvaløyseter. Parker på passende sted ved veien. Vis ehnsyn til privat bebyggelse. From FV17, turn off onto FV766 towards Flatanger. Just before Lauvsnes, turn left and follow the road over the bridge to Vik. Follow the road to Kvaløyseter. Park along the road. Be considerate of private property. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Experience Flatanger (1,5 km, experience-flatanger.com), Grocery shop (4km). Vik Kirke/church (4km), Flatanger Camping (10 km, flatangercamping.no)

FINN FLERE TURFORSLAG PÅ

visitnamdalen.COM 72


33

Liafjellet, Kvaløyseter 171 MOH

EXPERIENCE FLATANGER

1,1 KM 171 M <1 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: FLATANGER

Storfjellet ved Lauvsnes er et populært turmål med nydelig utsikt over storhavet, Lauvøya og Flatangers skjærgård. Turen har flere mulige startpunkter. Storfjellet by Lauvsnes is a popular hike with gorgeous view over the archipelago. Several possible starting point. ADKOMST/DIRECTIONS:

Rute 1: Ta av fra Fv17 ved Sjøåsen, på Fv 766 mot Flatanger. Kjør inn til Lauvsnes sentrum og ta av på Storfjellveien. Parker i enden av veien. Start turen her og følg lysløypa til toppen, ca. 1 km hver vei. Det er også mulig å parkere ved Lausvnes skole og gå inn Storfjellveien. Rute 2: Ca. 1 km før krysset Vik/Lauvsnes (bru) er det en liten utkjørsel på venstre side (høyre side hvis du kjører fra Lauvsnes). Parker her. Ca. 1 km hver vei, ganske bratt men tilrettelagt med tau og kjetting. Alternative 1: From FV17, turn off onto FV766 towards Flatanger. Drive into centre of Lauvsnes onto Storfjellveien. Park at the end of the road. Start your walk here and follow the lit trail for 1 km to the top. You can also park the Lauvsnes school. Alternative 2: Approx. 1 km before the junction Vik/Lauvsnes (bridge) there is a small parking area on the left side of the road. Park here. 1 km each way, quite steep but some ropes have been put up. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Norway Nature eagle safari and guest house (<1 km, Norwaynature.com), Spar Flatanger/grocery shop (<1 km), Flatanger Adventure kayaking (<1 km, flatangeradventure.no), Eian Fjordsenter (4 km, eian-fjordsenter.no), Bjørøya visningssenter /salmon farm visitors centre (6 km, bjoroya.no/visit/), Villa fyr overnatting/ lighthouse accommodation (villafyr.no)

74


34

Storfjellet, Lauvsnes 238 MOH

HELMET ØYSTEIN MOE

2 KM 210 M <1 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: FLATANGER

Turen starter inn Hanakamdalen, følg merket løype (merket som FYSAK-tur i 2021, ellers ikke merket). Ca 2 km hver vei. Det er litt bløtt innover dalen før det blir stigning opp til toppen. This trail starts in Hanakamdalen valley. Follow marked trail (marked as FYSAK-trip in 2021, otherwise not marked). Approx. 2 km each way. Some marshland in the valley before you start the incline towards the top. ADKOMST/DIRECTIONS:

Ta av fra FV17 ved Sjøåsen mot Flatanger på Fv766. Følg veien mot Lauvsnes, men ta av mot Havåg inn på 6306. Følg denne veien i 13 km. Parker på parkeringsplassen på Smålia. From FV17, turn off onto FV766 towards Flatanger. Follow the road towards Lausvnes for a while, then turn left towards Hasvåg on 6306. Drive this road for 13 km. Park on the parking area in Smålia. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Hasvåg Fritid/Sjøcamping (30 km, hasvaag.no), Hasvåg Fiske 24/ Hårstad Camping (34 km, dintur.no), Dagligvarebutikk/ Grocery shop (6,6, km).

76


35

Tuva, Jøssund 381 MOH

BRITA FLØAN ØIE

4 KM 171 M <2 T


78

MARIUS RUA/BUCKETHAUS


www.kystmuseetrorvik.no resepsjonnorveg@museetmidt.no +47 48 88 00 24

Innbyggertorget Namdalseid Gløttvegen 2 7750 Namdalseid Helårsåpent Man. - tirs. 08:00 - 15:30 Onsdag 08:00 - 17:00 Tors. - fre. 08:00 - 15:30

Helårsåpent

Tir. – lør. 11:00 - 15:00 Namsos Turistinformasjon Innbyggertorget Namsos Stasjonsgata 3 7800 Namsos +47 900 89 628 Helårsåpent Man.- ons. Torsdag Fredag Lørdag

Innbyggertorget Jøa Fv482 15 7856 Jøa Helårsåpent Man. - tirs. 10:00 - 15:00 Onsdag 17:30 - 20:30 Tors. - fre. 10:00 - 15:00

08:00 -17:00 08:00 - 19:00 08:00 - 15:30 11:00 - 15:00

digital turistinformasjon for hele Namdalen besøk

visitnamdalen.com

Turistinformasjon Tourist Information

Nærøysund Turistinformasjon Kystmuseet Rørvik Strandgata 7 7900 Rørvik


Trondheim lufthavn

Røyrvik

Namsskogan

Nordli

Grong

Namsos

Høylandet

Leka

Kolvereid

Rørvik

60 88 74 111 187 136 184 279 381 800 598

209 187 201 100 124 77 121 71 226 195 751 520

Nordli

48 212 314 737 463

206 184 198 97 140 92 71 48 261 308 785 467

822 800 817 717 688 694 751 737 785 527 650 1200

Tabellen viser distanse langs raskeste kjørerute.

Bodø (E6) 620 598 557 511 554 507 520 463 467 675 721 1200

Oslo

Østerund 404 381 395 294 311 271 195 314 308 232 650 721

Trondheim 301 279 293 192 163 169 226 212 261 232 527 675 lufthavn

Røyrvik

Namsskogan 158 136 149 49 92 44 121

77 44 92 169 271 694 507

48 124 92 140 163 311 688 554

87 74 152 50

133 111 124 25 48

Namsos

50 25 100 49 97 192 294 717 511

Grong

Høylandet 109 88 102

82 60 102 152 124 201 149 198 293 395 817 557

Kolvereid 22

Leka

Østersund

22 82 109 87 133 209 158 206 301 404 822 620

Oslo

Rørvik

Avstandstabell Table of Distances

80 Bodø (E6)


UTGITT AV/PUB LISHED 1.OPPLA BY: Vis G/FIRST it Namd EDITION alen SA REDAKSJ : 10.0 ON/EDIT 00 ORS: OPPSETT Visit Na -DESIGN mdalen /LAYOU TRYKK/ T: Berr PRINT: e KART/M Polinor AP: as FORSID Kartverk E/FRON T PAGE: et/Explo ra

Esten S Prosjek kullerud t og bro sjyre fin følgend ansiert e komm a v uner: Project and bro chure fi the follo nanced wing m by unicipali Leka, N tie ærøysu nd, Nam s: Flatang so er og O verhalla s, .

tive AS


VISIT NAMDALEN .COM