Page 1

Kr. 10,-

dM

ariag

er F j

ord

KIRKER & HERREGĂ…RDE - i Ferielandet Mariager Fjord

og r e i r - histo

ve r e ls e v e opl


Kirker

Lige siden den tidlige stenalder, har der levet mennesker omkring Mariager Fjord, hvilket ses gennem fund af køkkenmøddinger ved Havnø og Hobro. Senere op gennem tiderne har mennesket sat deres præg på landskabet med store gravhøje, vikingeborgen Fyrkat og bygning af impornerende herregårde og kirker samt massiv fældning af skovområder til kalkbrænding. Landskabet omkring Mariager Fjord er rigt smykket med mange seværdige kirker og dele af tidligere tiders storladne klosterbyggerier som fx Mariager Klosterkirke. I denne brochure kan du læse om de mange kirker og herregårde omkring Mariager Fjord, som primært stammer fra den tidlige middelalder, er seværdige og et besøg værd. Du får en præsentation af 34 flotte og historiske kirker samt 5 godser, - alle i Mariagerfjord Kommune. Alle åbningstider er vejledende og må tages med forbehold. God fornøjelse!

1

Mariager Klosterkirke

Adresse: Klosterstien 5, 9550 Mariager Mere info: www.mariagerkirke.dk Åbningstid: Dagligt kl. 8.00 - 15.30/Om sommeren lukkes der til aften.

Mariager Kloster tilhørte sammen med klostret i Maribo Birgittinerordenen. Klostret var indviet til Vor Frue og Sankt Birgitta og blev stiftet i 1446, hvor Pave Eugenius 4. stadfæstede en overdragelse af de to tidligere benediktinerklostre i Glenstrup og Randers til birgittinerne i Maribo for at oprette datterklostret i Mariager. Ved slutningen af middelalderen var Mariager Kloster det største og helt dominerende kloster i Østjylland. Birgittiner ordenen tiltrak især medlemmer af adelige slægter, som ved indtræden i klosteret skulle yde en "medgift" svarende til "brød og drik" på livstid. Mariager Kloster ejede ved reformationen over 600 gårde i Nordøstjylland. I Birgittinerordenens klostre levede der både munke og nonner, men i adskilte bygninger på hver side af kirken. Nonnegården betod af 3 fløje, som dannede en lukket gård, hvor kirken udgjorde sydfløjen. Munkegården bestod af flere bygninger, som har ligget syd for kirken, og gårdens nordfløj i forlængelse heraf. Bevaret til i dag er kirken samt nordfløjen af munkegården, mens de øvrige bygninger blev nedrevet i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Som Mariager Kirke fremstår i dag, er den blot en beskeden bygning sammenlignet med dens oprindelige udformning, der var fire gange så stor. Efter klosterets nedlæggelse blev kirken almindelig sognekirke for Mariager by. Vedligeholdelsen af den mægtige kirke var dog en for stor opgave for den lille købstad, og kirken gik i forfald.


I 1788-89 blev der ved Horsens-arkitekten Anders Kruuse gennemført en radikal istandsættelse og reduktion af bygningen. Hele kirkens østlige del blev nedrevet og erstattet af et lille lavt kor. I 1931-33 gennemførtes en restaurering, hvor man forhøjede det lille kor, og i 1994-95 blev der foretaget en gennemgribende renovering af kirkens indre. Mariager Kirke fik i 2010 et nyt, stort orgel med 3054 piber bygget af det franske orgelbyggerfirma Bernard Aubertin. Der er især om sommeren jævnligt orgelkoncerter i kirken. En model af klosteret kan ses på Mariager Museum, og turistbureauet sælger bogen om Mariager Klosterkirke.

2

Assens kirke

Adresse: Niels Madsens Vej 11, Assens, 9550 Mariager Åbningstid: Åben når graveren er tilstede eller efter aftale - tlf. 9858 3339

Assens Kirke er oprindelig bygget som kapel i 1923 efter tegning af arkitekt Glahn. I 1931 blev den annekskirke til Falslev kirke. Cementfabrikken "Dania" har skænket byen og sognet kirke og kirkegård. Den hvidkalkede kirke er opført som et langhus med kam-takkede gavle og et lille klokkespir. Altertavlen er et maleri af Kristus i en enkel ramme. Døbefonten er en lille hvid kridtstensfont.

3

Falslev Kirke

Adresse: Norupvej 8, 9550 Mariager Åbningstid: Låst til dagligt. Kan åbnes efter aftale med graveren på tlf. 9858 3339

Falslev Kirke er en middelalderkirke bestående af romansk kor og skib med sengotiske tilføjelser. Beliggende i den tidligere fattige hedeegn. På sydsiden af skibet findes en af de såkaldte skaktavlkvadre ('Fandens spillebræt'). Disse skaktavlkvadre findes kun på ca. 10% af de gamle romanske kirker. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en skråkant sokkel med rille. Den nordlige portal er udsmykket med en løve og en bjørn i hver sit felt, indrammet af smalle rundstave, der ender i båndornamenter. Tilsvarende ornamentik ses også på korets vinduer i Ø. og N., hvoraf nordvinduet er tilmuret i gotisk tid m. kalkmalet indvielseskors i tilmuringen. Skibet har bjælkeloft, mens koret i sengotisk tid fik et krydshvælv, sikkert nogenlunde samtidig med at der mod vest blev tilføjedes et tårn af genanvendt kvadermateriale og røde munkesten. Kirken er istandsat i 1952 og sidenhen i 2002.


4

Vindblæs Kirke

Adresse: Norupvej 102, 8970 Havndal Åbningstid: I dagtimerne når graveren er tilstede på kirkegården.

Vindblæs Kirke er en middelalderkirke, beliggende højt på bakken ved Hadsund-Randers-landevejen. Kirken har en velbevaret (nu tilmuret) præstedør på sydsiden af koret. Den højtliggende kirke består af romansk kor og skib med sengotiske tilbygninger - tårn mod vest og våbenhus mod syd. Den romanske bygning er opført af veltilhuggede granitkvadre på en attisk sokkel, hvis nederste rundstav midt på korets sydside afbrydes af noget, der kan minde om hoved og hale af en slange, således at hele sokkel leddet er tydet som Midgårdsormen. Både kor og skib står bevaret i fuld murhøjde med en enkel gesims. På korets sydside er der en kun delvis sokkelbrydende, tilmuret portal, hvis tympanon, med drage og løve om et livstræ og en ydre bort med mandshoved mellem to drager, hviler på høje karmsten, hvor to dyr med fuglenæb er stillet over for korslam og løve. Også på karmsiderne mod døråbningen er der dyrefigurer med fuglehoveder og en ringkæde med hjerteformede led. Begge skibets portaler er bevaret - nordsidens med rundbuestik på store, profilerede kragsten - tilmuret. Sydsiden, med glat tympanon - i brug. I dennes karm ses indristet over et kors og et hagekors en primitiv fremstilling af en mandsskikkelse, bag hvilken man skimter en hammer, der af nogle er tydet som Thors attribut. På korets sydside er indsat et par kvadre med dyrefigurer. Af de oprindelige vinduer er der i korets nordside et og i skibets nordside to. Den noget omsatte korbue har skråkantprofilerede kragsten og skråkantsokkel. I sengotisk tid er der i koret indsat et og i skibet to krydshvælv. Våbenhuset, med falset spidsbuedør, er ligeledes sengotisk. Altertavlen er et ret enkelt arbejde i senbarok fra 747 med udsavede englefigurer. Den er bekostet af enken efter tolder Severin, Hadsund.

5

Hadsund Kirke

Adresse: Kirkegade 8, 9560 Hadsund Mere info: www.vive-hadsundpastorat.dk Åbningstid: Mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00

Kirken blev indviet i 1898. Kirkens arkitekt var C. A. Wiinholt fra Viborg, som foruden mange andre kirker fra den periode også har tegnet den betydeligt større Sct. Peders kirke i Randers og den lille Øster Hurup kirke ud fra samme grundprincip. Hadsund Kirke er en såkaldt centralkirke, hvor man over den korsformede kirke placerer et centralt tårn. I 1967 blev kirken forlænget i vestgavlen, og der blev foretaget en omfattende indvendig restaurering. Det oprindelige alterbillede blev erstattet af et enkelt messingkors på en hvid murstensbaggrund. I forbindelse med kirkens 100 års jubilæum i 1998 blev hele alterpartiet fornyet, bl.a. med en helt ny altertavle. Senest er kirkens noget dominerende prædikestol fra 1967 erstattet af en enkel prædikepult i 2003. I efteråret 2007 fik døbefonten ny sokkel i granit formet som et græsk kors.


6

Visborg Kirke

Adresse: Kjellerupsgade 68, Visborg, 9560 Hadsund Mere info: www.visborgkirke.dk Åbningstid: Mandag lukket, øvrige dage åben efter aftale med graveren på tlf. 4012 2760 / 9857 4241

Den oprindelige romanske Visborg Kirke blev næsten totalombygget i renæssancetiden (1590-93). Af det romanske skib i granitkvadre står kun den vestlige del af nordmuren med tilmuret dør og en lille del af sydmuren. Tårn mod vest, korsarm og kapel mod nord samt våbenhus mod syd er sandsynligvis fra 1590'erne. Det rige inventar er overvejende præget af renæssancen - altertavle, prædikestol og epitafium fra 1600. Adeligt stoleværk fra 1570, 1587 og 1636. Alterskranke af smedejern fra samme tid. I koret nogle fine middelalderlige klosterkorstole med foranstillede nodepulte forsynet med høje opstandere, hvorpå ses udskårne billedrelieffer. Stolene stammer fra Mariager Kloster. Døbefont med dyrefigurer i højt relief. Visborg Kirke blev restaureret i 1981, hvor bl.a. en efter-reformatorisk skriftestol eller degnestol blev stillet frem i kirkens korsarm og alt historisk inventar nyistandsat. I 2008-09 blev kirken igen restaureret, hvorved der bl.a. blev etableret ny belysning og lagt nyt gulv i kirken.

7

Skelund Kirke

Adresse: Teglbakkevej 3, Skelund, 9560 Hadsund Mere info: www.skelundkirke.dk Åbningstid: Er åben i alm. arbejdstid eller efter aftale m. graveren på tlf.4012 2760 / 9858 5780

Den romanske bygning, der sandsynligvis er opført i 1250-75 i munkesten, har kun bevaret få oprindelige enkeltheder: på korets nord- og sydside ses savskifter; i korets østvæg et tilmuret vindue (kun synligt indefra); mellem våbenhus og skib en muret indgangsportal. Våbenhuset er fra 1647 - vistnok samtidig med det lille sakristi. Det lille klokketårn i øst er fra 1700-tallets slutning, sammenbygget med 2 ældre stræbepiller. Altertavle i højrenæssance fra o. 1600 med maleri fra 1998 af Maja Lisa Engelhardt. I kirkens skib hænger det tidligere alterbillede fra 1800-tallet. Altertæppe ligeledes af Maja Lisa Engelhardt forestiller Jakobs natlige kamp. Prædikestol med drejede hjørnesøjler og adelige våbenskjolde er ligeledes i højrenæssance fra o.1600. Den er hovedrestaureret i 1786. Romansk granitfont m. glat kumme. I koret ses fragment af et enkelt kalkmaleri, muligvis en middelalderlig arbejdstegning. I korhvælvet enkel gotisk streg-ornamentik.


8

Als Kirke

Adresse: Kirkevej 41, Als, 9560 Hadsund Mere info: www.alskirke.dk Åbningstid: Mandag - fredag kl. 8.00 - 16.30. Middagslukket kl. 12.00 - 13.00

På kirkens nordside var der før i tiden indridset tallet 1309, hvilket formentlig er året for kirkens færdiggørelse. Kirkebygningen består af senromansk apsis, kor og skib, hvortil der føjer sig to sengotiske tilbygninger, et kraftigt tårn mod vest og et våbenhus ved skibets sydside. På nordsiden af kor og skib er der en dobbelt savsnitfrise. En tilsvarende på sydsiden er forsvundet på grund af omfattende skalmuringer. Der er bevaret tre oprindelige rundbuede døre - skibets syddør, der endnu er i brug, en tilmuret nordportal og i korets sydside en tilmuret præstedør. Kirken gennemgik en omfattende bygningsforandring omkring år 1500. På den tid blev kirketårnet opført. På sydsiden af tårnet står bogstaverne FA - 1798 - HL. Det henviser til, at kirken på dette tidspunkt gennemgik en større ombygning. Helt specielt for kirken er dens beliggenhed. Kirken ligger majestætisk i ca. 20 meters højde med udsigt ud

mod Kattegat. Kirken er i århundreder blevet brugt som sømærke. 9

Øster Hurup Kirke

Adresse: Solbjergvej 31, Ø. Hurup, 9560 Hadsund Mere info: www.osterhurupkirke.dk Åbningstid: Når graveren er på kirkegården eller efter aftale på tlf. 9858 7880. Dog ikke mandag.

Kirken blev indviet 10. juni 1900 af biskop I. Svane, Viborg. Arkitekt på byggeriet var C. A. Wiinholt, Viborg. Kirken er udformet som et kors med et centralt placeret tårn. Kirken er smukt vedligeholdt i årenes løb, og der blev gennemført en omfattende restaurering af kirken i 1975, hvor der blev indsat nyt inventar. I årenes løb blev kapellet udvidet et par gange, men kravene til bedre graverfaciliteter blev imidlertid øget, og det blev nødvendigt at bygge nyt. Det nye hus blev taget i brug i 1989 og indeholder både graverfaciliteter, værksted og kapel.

10

Vive Kirke

Adresse: Præstevej 1, Vive, 9560 Hadsund Mere info: www.vive-hadsundpastorat.dk Åbningstid: Mandag - lørdag kl. 8.00 - 16.00

Vive Kirke er opført i romansk stil af granitkvadre omkring år 1250. Tårnet og våbenhuset er sengotisk og opført af udflyttede kvadre og munkesten. Udvendig på tårnets nordre side fører en trappe op til en indvendig vindeltrappe, som er bygget ind i selve tårnmuren. Tårnets yderside er skalmuret med små sten og indlagt jerncifrene


1801. Kirkens tag er belagt med de efterhånden ret sjældne munketegl. Ved den seneste renovering af kirkens tag i 2000 blev de originale munketegl bevaret. Kirkens orgel er bygget af Bruno Christensen og Sønner og er monteret med 10 stemmer fordelt på 2 manualer. Kirkerummet fremstår ellers enkelt og spartansk. En del inventar er fra 1500- og 1600-tallet. Bogen, ”Vive Menighedsråd i 100 år” beskriver kirken og dens inventar nøje, og bogen kan købes/udlånes ved besøg i kirken.

11

Astrup Kirke

Adresse: Søvej 3, 9510 Astrup Åbningstid: Om sommeren kl. 7.00 - 17.00

Den ret store herregårdskirke er bygningshistorisk og arkitektonisk særdeles interessant. Den en af landets tidligste kirkebygninger præget af renæssancens ånd, tilmed i en særlig jysk udgave, som har hentet motiver fra romansk byggestil. I 1542 gennemgik kirken næsten total ombygning med Axel Juul fra Villestrup som bygherre. Kun en lille del af korets nordside er bevaret fra den gamle romanske kirke. Byggematerialet er granitkvadere fra den tidligere kirke på stedet samt fra to nedlagte kirker i Tostrup og Stenstrup. Hele den ”nye” kirke var fra starten forsynet med smukt udformede hvælvinger, hvoraf dog korets i 1832 blev erstattet af fladt loft. Altertavlen viser nadveren og er et billedskærerarbejde fra 1634. Kirken er rig på epitafier. Det usædvanlige ottekantede tårn ses vidt omkring. Det er i modsætning til resten af kirken udelukkende bygget i mursten i en blanding af gotik og renæssance med romanske elementer.

12

Storarden Kirke

Adresse: Storarden Byvej 13, Storarden, 9510 Arden Åbningstid: Mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00

Middelalderkirken er i granitkvadere med et nyere våbenhus i syd og en klokkegalge i vest. Både norddøren og syddøren er bevaret, men norddøren er tilmuret. I korets østmur er der indsat en løs vindues overligger. På begge sider af triumfbuen mod skibet er der uregelmæssige alternicher. Klokkegalgen indeholder en del kampestensmurværker, der tyder på et tidligere styltet tårn. Altertavlen er i bruskbarok fra 1640-50. Døbefonten er en romansk granitfont med løver adskilt af mandsskikkelser. Prædikestolen er fra omkring 1635, men er blevet omsat. Klokken er fra 1746.


13

Arden Kirke

Adresse: Kirke Allé 1, 9510 Arden Åbningstid: Mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00

Arden Kirke er opført i 1934 - tegnet af arkitekt E. Packness. Bygningen er opført i røde teglsten. Kirketårnet er forsynet med et pyramidespir. I 1977 blev kirkerummet totalt restaureret af arkitekt P. Brøgger. Inventar og orgel stammer fra denne restaurering. Altertavlen er skabt af Palle Pio i 1950.

14

Rold Kirke

Adresse: Nysumvej, Rold, 9500 Hobro Åbningstid: Lukket til dagligt. Kan åbnes ved henvendelse til præsten eller graveren. Tlf. 9856 1308 eller til graveren tlf. 9640 0244.

Rold Kirke er opført af rå og kløvet kampe- og mursten og var oprindeligt senromansk eller tidlig gotisk. I 1891-93 blev kirken imidlertid så kraftigt restaureret, at ingen daterbare enkeltheder er bevaret. Kirken har en enkel altertavle fra omkring 1600 - 1625 med et maleri fra omkring 1703. Døbefonten er en romansk granitfont med glat kumme. Den klokkeformede fod har hjørneblade. Prædikestolen er fra 1930’erne. I tårnet er der to klokker, hvoraf den ældste er fra 1400-tallet.

15

Rostrup Kirke

Adresse: Lundgårdsvej 20, Rostrup, 9510 Arden Åbningstid: Ved henvendelse til graveren på tlf. 9856 6027

Rostrup Kirke er i det ydre en typisk landsbykirke. Kor og skib er af romansk oprindelse og bygget i kvadre, det sengotiske tårn er senere føjet til ligesom en udbygning fra 1700 tallet mod nord og et flere gange ombygget våbenhus fra 1869 mod syd. Mens der ikke er noget usædvanligt i det ydre, rummer kirkens indre en rigere udsmykning og inventar. I tårnrummet er frilagt to rosetter af kalkmalerier fra 1500-tallet. Prædikestolen fra 1544 er ganske enestående og en af landets ældste. Et dygtigt og fornøjeligt træskærerarbejde fra overgangstiden mellem sengotik og ung-renæssance. Den imponerende altertavle er sammensat af dele fra forskellige tider. I midtfeltet af en lutheransk fløjaltertavle fra 1575 er indsat dele af en lille nederlandsk fløjaltertavle med alabastrelieffer. Topstykket på altertavlen er et træskærerarbejde i senbarok fra 1600-tallet og forestiller Adam og Eva. I 1755 fik de to større sidefløje påmalet naivistiske billeder med korsfæstelsen og opstandelsen. Af øvrigt særligt inventar kan nævnes alterkalken, en madonnafigur og døbefonden.


16

Vebbestrup Kirke

Adresse: Sdr.Truevej 4, Vebbestrup, 9500 Hobro Mere info: www.vebbestrup-kirke.dk Åbningstid: Sommer: mandag - lørdag kl. 7 -17. Vinter: mandag - lørdag kl. 8 -16.

Vebbestrup Kirke er en middelalderkirke opført af granitkvadre med et sengotisk stærkt ombygget vesttårn og våbenhus fra 1880-90. Det usædvanlige, lange kor synes ikke på noget tidspunkt at være udvidet. Norddøren kan stadig skimtes. En enkel løs monolit-overligger er bevaret. I koret ses et bemærkelsesværdigt hvælv. Kirkens altertavle er snedkerarbejde fra renæssancen i begyndelsen af 1600-tallet. Døbefonten er ny og stærkt omhugget. Prædikestolen er fra 1700-tallet. 17

Oue Kirke

Adresse: Borgervej 3, Oue, 9500 Hobro Åbningstid: Hverdage kl. 7.00 - 17.00

Oue Kirke er en middelalderkirke opført i granitkvadre med en sengotisk forlængelse mod vest, der bærer et opmuret tårn. Et oprindeligt vindue viser en ejendommelig overligger med en tovsnoning i buen. I kirkens ydermure findes billedkvadre: Ved syddøren en løve, på sydmuren et mandshoved og på østmuren et dyreslyng. I våbenhuset er der anbragt en gravsten fra 1774 over Frederik Munck og Karen Lassen. På kirkegården er der to udslidte barokgravsten samt mindeplader over nedskudte allierede flyvere. Altertavlen er et maleri af Rud Petersen fra 1939 - Marta og Maria, indfattet i rammeværk af egetræ. Kalken er fra 1754 og er en gave fra Frederik Munck, Overgård og Karen Lassen. Prædikestolen er i akantusbarok. 18

Valsgaard Kirke

Adresse: Hovedgaden 33, Valsgaard, 9500 Hobro Mere info: www.valsgaardkirke.dk Åbningstid: I sommerhalvåret fra solen ringes op til solen ringes ned.

Kirken er opført af granitkvadere og stammer fra middelalderen. Tårnet er sengotisk, og våbenhuset er tilbygget i 1800-tallet. Norddøren er tilmuret med korsmærket tympanon, mens syddøren med glat tympanon er i brug. Tårnet er opført af udflyttede kvadere og munkesten. Altertavlen er en nyere trefløjet egetræstavle med maleri af Rud Petersen, Kristus helbreder en blind. Døbefonten er af granit og er stærkt omhugget. Et fortrinligt korbuekrucifiks er sengotisk. Prædikestolen med det oprindelige maleri er fra 1700-tallet. Et løst trærelief fra omkring 1600-tallet er ophængt i kirken og forestiller Maria Magdalene ved korsets fod. I koret ses en stor gravsten med fire parallelt formede gravskrifter fra 1600-tallet.


19

Døstrup Kirke

Adresse: Finderupvej 11 B, Døstrup, 9500 Hobro Åbningstid: Ved aftale med graveren på tlf. 2320 5360

Døstrup Kirke er en typisk romansk kvaderstenskirke fra ca. 1200 og bestod oprindeligt kun af kor og skib. Våbenhuset blev opført i 1880 og tårnet er rejst 1944 - bekostet af uddeler Niels Hvorslev og tegnet af kgl. bygningsinspektør E. Packness, Aalborg. Norddøren er nu tilmuret, men portalen af to mandshøje granitsten pryder kirkens nordmur. En tærskelsten ligger ved kirken. Syddøren, der er i brug, har høje karmsten med svære rundstave, der fortsætter på en tympanon, hvis felt tvedeles af en lav, lodret rundstav. Et oprindeligt vindue i nordsiden er stadig i brug. Både korets og skibets vægge divergerer stærkt opefter. Over korbuens top er der en kalkmalet karvsnittet stjerne og på buefladen er der omkr. 1600 malet en bladornamentik, der "på forbløffende vis foregriber Bindesbølls stil". Altertavlen er en smuk arv fra renæssancen, men i 1702 var den kommet i forfald og blev malet om med rødt og grønt samt gråviolette og gulgrå toner. Allerede i 1738 blev tavlen malet på ny, og på topstykket maledes et groft billede af opstandelsen. Senere er tavlen igen blevet "behandlet" et par gange, inden den i 1926 blev grundigt istandsat af maler Frode Nielsen efter Nationalmuseets anvisninger. I det store felt blev indsat en kopi af nadverbilledet på altertavlen i Tranebjerg kirke pa Samsø. Prædikestolen er et smukt snedkerarbejde i egetræ, udført i den gedigne renæssancestil fra 1600-tallet. Den romanske granitfont er af vestjysk type med glat, attisk profileret kumme på en fod, formet som et klo-kapitæl.

20

Hørby Kirke

Adresse: Løgstørvej 84, Hørby, 9500 Hobro Mere info: www.døstrupkirke.dk Åbningstid: Ved aftale med Klaus Larsen på tlf. 2337 7709

Hørby Kirke er fra omkr. 1200 opført af solide kvadersten på skråkantsokkel. Den består af romansk kor og skib og et sengotisk tårn (1400-tallet) samt våbenhus fra 1800-tallet. Ved den seneste restaurering 1981/82 søgte Nationalmuseets medarbejdere efter evt. spor fra en ældre trækirke. Der blev afdækket stolpehuller fra kirkens opførelse samt nedgravninger, der tydeligvis var ældre end stenkirken og altså vidner om en tidligere aktivitet på stedet før kirken blev opført. Altertavlen er udført af maleren Rudolf Rud-Petersen i forbindelse med en større restaurering af kirken i 1950. Rudolf Rud-Petersen var elev af Zartmann og mangeårig medarbejder hos Joakim Skovgaard. Altertavlen er et ægte evangelisk, usentimentalt kunstværk, inspireret af juleevangeliet i Luk. 2,1-20 med Kristi fødsel og hyrdernes tilbedelse. Hørby Kirke har en smuk og rigt dekoreret alterkalk. Under skipper Klements fejde i 1534 var altersølvet åbenbart blevet stjålet, og høvedsmand på Aalborghus, Ove Lunge, der til sine besiddelser foruden Odden gods i Vendsyssel også talte Hørby Kirke, har fundet det for tarveligt med kun en kalk af bly og da bekostet en ny af sølv.


Prædikestolen er et nydeligt stykke snedkerarbejde fra omkr. 1625 med sine “joniske” hjørnesøjler, arkadefelter, engle og løver. Døbefonten er et meget smukt og kraftfuldt stenhuggerarbejde fra romansk tid, hvor dåben foregik ved neddykning. I bunden ses det afløbshul, hvor vandet ledtes ned i den indviede jord under kirken. På siderne er fremstillet et par karakteristiske dobbeltløver: To kroppe er fælles om eet hoved med en usædvanlig lang tunge.

21

Hvilsom Kirke

Adresse: Kirkedalsvej, Hvilsom, 9500 Hobro Åbningstid: Hverdage kl. 8.00 - 17.00

Hvilsom Kirke ligner umiddelbart andre himmerlandske landsbykirker, men er alligevel interessant. Underdelen af tårnet er nemlig romansk og er dermed opført samtidig med skib og kor. Derimod er tårnets nuværende overdel traditionel himmerlandsk ved at være tilføjet i sengotisk tid og samtidig med våbenhuset. Inde i kirken rummer tårnunderdelen i dag orgelet, men det må fra begyndelsen være tænkt som et forrum til kirken og kan samtidig have tjent som dåbsrum - baptisterium. Der er flere oprindelige elementer i kirken. Lofterne er fortsat bjælkelofter, og begge de oprindelige døre kan ses. Norddøren er fortsat i brug, mens syddøren er tilmuret. Korgavlens formentlig oprindelige cirkelvinduer er i nyere tid forsynet med glasmalerier. Bortset fra klosterog bykirker finder man sjældent så fornemt og monumentalt stenhuggerarbejde. En dobbelt arkade åbner sig mod kirkerummet. I midten er en svær og rund granitsøjle med basis forsynet med bladornamentik og en kapitæl med udhuggede mandshoveder.

22

Snæbum Kirke

Adresse: Søvej 8, Snæbum, 9500 Hobro

Snæbum Kirke består af kor og skib fra ret sen romansk tid med tårn i vest fra første halvdel af 1500-tallet og våbenhus mod syd fra 1800-tallet. Den senromanske bygning har kraftig skråkantsokkel og derover to til tre kvadereskifter, hvorefter opførelsen er fortsat med kløvet kamp og munkesten. Den runde korbue har kraftigt skråkantprofilerede kragsten, og der er fladt loft i kor og skib. Tårnet, hvis underrum ikke er åbent ind til skibet, er bygget af granitkvadre og mursten uden karakteristiske enkeltheder. Altertavlen er i enkel renæssance fra omkring 1600 - 25. Kalken er fra omkring 1775. Granitfonten er af ret sen romansk karakter med glat krumme på fod af to sten. Prædikestolen er fra omkring 1600-tallet og stammer oprindeligt fra Hvornum Kirke.


Å Lin de nb org

Oversigt over kirker og her STØVRING

Skivum

Hjedsbæk Plantage

Halkæ rÅ

Blære

Gammel Skørping

Hjedsbæk

Fræer

Albæk

Kirker

Suldrup

Sejlstrup

Lin

den

borg

Å

Gravlev

2

Assens Kirke

3

Aars

Oplev

Sø nd eru p

Å

Mariager Klosterkirke

1

Årestrup

Skørping

Rebild

Asp

Ersted

Jægersborg Skov

Sønderup rup Å Sønde

Torstedlund Skov

Madum Sø

Falslev Kirke

Store Arden Skov

Sjøstrup

Haverslev

Ladelund

ld Å

Nørlund Skov

Sønderup Å

enfe Lerk

Astrup Nørskov

Li. Binderup

Gislum

14

Skårup

Rold

13

Møldrup

ARDEN

Hadsund Kirke

5

St. Binderup

Mejlby

Visborg Kirke

Bradstrup

Rostrup

Skatskov

Gl. Nørager

Testrup

Durup Ømark

Simested Øster Hurup Kirke

Vebbestrup

Ø. Doense

Rørbæk

Allestrup

Boldrup

17

19

O

Døstrup

Kielstrup

Sim

18

d

Stenild

te es Å

Gammel Hvam

11

Hvam

Astrup Kirke

Hvilsom

ava Skr

d

20

Hannerup

22

Hørby Skoleby

27

k Bæ

34 28

up

Brøndum

14 Møldrup

Rold Kirke

Fjelsted

HOBRO

Nørre Onsild

Klejtrup Sø

Trinderup Krat

26

25

Broløs

30

Gettrup Glenstrup Sø

Vester Tørslev

Sønder Onsild

17

Klejtrup

Vebbestrup Kirke Oue Kirke

Glenstrup

Holmgård Lindum Skov

Svenstrup

True

29

Randru

K

Handest

Hærup Sø

31

Østerkær Bæk

Onsild Stationsby Fårup Plantage

Tårupgård Skov

Kåtrup

Lindum Sjørring Kær

18

Bigum Skov

Valsgaard Kirke

Sjørring

Pederstrup

Bigum

Hvidding Krat

Fårup

Rødsø

19 20

Vammen Døstrup Kirke

Hørby Kirke

Tjele Langsø

Fastrup

Hvidding Nr. Vinge

Ejstrup

Sk als Å

Å

Klost

Katbjerg

Skjellerup

23

24

Hvornum

Rostrup Kirke

16 Bjerregrav

1

Fristrup

Halesø

Roum

15

Kielstrup Sø

Hørby

Snæbum

Arden Kirke

13

Stine

Valsgård

Tobberup

21

Storarden Kirke

12

15

Grynderup

Torup

Sim este d Å

Vive Kirke

10

Stenstrup

Å

9

Aalestrup

16

Nørager

ted

Als Kirke

Sim es

8

11

1

Simes ted Å

Kjemtrup

Å

Skelund Kirke

7

12

Ravnkilde

Kongens Tisted

Lerkenfeld

Lille Arden

Store Arden

Nysum

Fyrkilde

6

Hellum Sko

Hesselholt Skov

Vindblæs Kirke

4 Nyrup

Sk als

T

Hellum

Rold Skov

Gundestrup

Nørbæk

Ørrild

Purhus

Asferg

æk åtb


Blenstrup

rregårde ved Mariager Fjord Toftesø

Askildrup

Skibsted

Smidie

Svanfolk

Ha rd v gå sle

Lyngby

Å

Store Brøndum

Tofte Skov

Bælum Lille Brøndum

21

Hvilsom Kirke

22

Snæbum Kirke

23

Øls Kirke

24

Hvornum Kirke

25

Sdr. Onsild Kirke

26

Nr. Onsild Kirke

27

Hobro Kirke

28

Skjellerup Kirke

29

Glenstrup Kirke

30

V. Tørslev Kirke

31

Svenstrup Kirke

32

Hem Kirke

33

Sem Kirke

34

Mariagerfjord Frikirke

Siem

Thorup

H d år vg le as Å

Terndrup

Solbjerg

ov

Ravnborg Skov

Siem Skov

9

Sønderskov

Hasle vgård

Tisted

Korup

Korup

Glerup

6 5

Vive

Skelund

Å

2

Høgholt Skov

Visborg

8

Buddum

Als

Helberskov

Vester Lovnkær

Odde

3

HADSUND

Als Odde

Hadsund Syd

Østergårde

Mariager Fjord

Ouegård Skov Vivebrogård Skov

Dania

2

Assens

Hou Skov

3 Falslev

Ajstrup

Norup

4

rg je stb Ka

Klattrup

Å

Hou

Udbyneder

Udbyover Sø

MARIAGER

5

Alstrup

Havndal

k

Fladbjerg

4

Lystrup Kongsdal

Va db æ

Oue

esminde

Brødens Grøft

7

10

Å

Veddum

Astrup

Marienhøj Plantage

Øster Hurup

Bjerre

Storevejle Bæk

Lillevejle Bæk

Udbyover

Kastbjerg

Skrødstrup Skov

termark

Sødringholm Skov

33

Hem Skov

Dalbyneder Sødring

Sem Skrødstrup

32

je stb Ka

Hem

rg

Å

Dalbyover

Enslev Stangerum

Vinstrup

Kærbybro

up

Råby Kærby

Dyrby Krat

Udbyhøj

Blenstrup

Dyrby

Knejsted

Gjerlev

Gassum Mostrup

Allestrupgård Plantage

Stovby

Herregårde

Udbyhøj

Tørring

Udby

Øster Tørslev

Ingerslev

Hald Hvidsten

Holbæk

Spentrup Tvede

1

Willestrup Gods

2

Visborg Gods

3

Havnø Gods

Kare St. Sjørup

Hastrup

Jennum

Li d

3

Lille Sjørup

Tørslev

4

Overgaard Gods

5

Trudsholm Slot


23

Øls Kirke

Adresse: Kirkevej, Øls, 9500 Hobro Mere info: www.døstrupkirke.dk Åbningstid: I sommerhalvåret fra solen ringes op til solen ringes ned.

Øls kommer af det urnordiske aul(h)-næs, der betyder Helligdommen på Næsset og tyder på, at der her på næsset ud i Onsild ådal har været et helligsted, før kirken blev opført i slutningen af 1100-tallet. Den består af romansk skib og kor af granitkvadre på en skråkantsokkel, begge døre er bevaret - den tilmurede norddør har udhuggede hoveder ved soklen. Tårn og våbenhus er bygget til omkr. 1540, hvor også vinduerne blev gjort bredere. Loftsbjælkerne, hvoraf enkelte regnes tilbage til kirkens opførelse, blev i 1700-tallet dekoreret med "marmorbemaling". Ved den seneste restaurering i 1991 blev det nye teglstensgulv lagt ovenpå det gamle uden at forstyrre underlaget. Det gamle gulv blev tidligere udforsket af Dr. Mackeprang i 1901, da han var på jagt efter en runesten, der "efter gamle folks sigende" skulle ligge under gulvet. Han fandt dog ingen runesten, men et par brunglasserede gulvfliser af tegl fra middelalderen. Den ene opbevares i Nationalmuseet, der oplyser, at man ikke kender andre tilsvarende. Der fandtes endvidere flere murede gravkarme. Ved kirkens restaurering 1990/91 fik alterbordet en bordplade i granit, og den restaurerede korsfæstelsesgruppe blev hævet en smule fra alterbordet samt forsynet med ny inskription fra Johs. 14,19: "Jeg lever, og I skal leve". Til venstre ses Maria, Jesu moder, til hvem Øls kirke er indviet (Vor Frue Kirke.) - og til højre er det Johannes, "den discipel, Jesus elskede." Disse fortrinlige, sengotiske træskærerarbejder, der er 69 cm høje, skal være udført af Claus Bergs nordjydske svend. Døbefonten blev ved restaureringen flyttet fra sin hidtidige plads på trappen ved korbuen til en mere praktisk og præsentabel plads i skibets nordøstre hjørne.

24

Hvornum Kirke

Adresse: Vadgårdsvej 15, Hvornum, 9500 Hobro

Hvornum Kirke er en stor og typisk himmerlandsk landsbykirke fra 1100-tallet med skib og kor fra romansk tid og våbenhus og tårn fra sengotisk tid. Den tilmurede norddør har kun nogle karmrester tilbage. Syddøren derimod er udsmykket med et såkaldt spærstik og et malteserkors med ring i relief. De romanske granitkvadre er temmelig store og hviler på en skråkantsokkel. Kirken bærer som mange andre middelalderkirker præg af om- og tilbygninger. I 1912 lod daværende godsejer Trinderup ydermurene omsætte og lod det ret store våbenhus skalmure og forsyne med kamtakker. Alterbordet er forsynet med panelværk fra renæssancen og med en samtidig altertavle. Prædikestolen er af nyere dato – fra 1868, hvor den tidligere prædikestol blev flyttet til Snæbum Kirke. I 2007 blev kirken gennemrestaureret. Kunstneren Oda Knudsen deltog i arbejdet med nyt alterbillede og udsmykning af prædikestol samt farvesætning af stoleværk. Kirken har en meget smuk alterkalk fra omkring 1600 – et pragtstykke af sølvsmedekunst fra renæssancen. I kirken er epitafium fra 1700-tallet, og på kirkegården er bl.a. godsejer og politiker Christian la Cour, Trinderup begravet.


25

Sdr. Onsild Kirke

Adresse: Viborg Landevej 11, Sdr. Onsild, 9500 Hobro Åbningstid: Tirsdag - lørdag kl. 8.00 - 16.00

Sdr. Onsild Kirke består oprindeligt af et kor og skib fra romansk tid, et sengotisk tårn mod vest og et våbenhus fra 1900-tallet mod syd. Kirken har 3 bemærkelsesværdige portaler. I korets sydmur ses en lille, tilmuret portal med spinkle søjler, som foroven går over i en dobbelt rundbue, som afsluttes med et lille mandshoved. Sydportalen med døren fra våbenhus til kirkerummet er et fornemt stenhuggerarbejde med karmsten, søjler, kragsten og en tympanon med 2 løver. Den tilmurede norddør, den gamle kvindedør, er lige så gedigent håndværk, men dog kun med én løve. Bjælkeloftet er det oprindelige, som kom frem ved en restaurering i 1925. Altertavlen, der står på det romanske, kvadermurede alterbord, er et enkelt renæssancearbejde fra 1608 og med staffering fra 1740, ligesom vægpaneler og prædikestol. Hele kirken vidner om høj kunstnerisk og håndværksmæssig dygtighed hos stenhuggerne. Alligevel kan man her som ved de fleste andre kirker se, at det har været nødvendigt at renovere kirken fra tid til anden. Kirken blev sidst renoveret i 1988, hvor kirkens stolthed blev synlig: En lille niche i korvæggen mod nord ved døbefonten, der menes at have været et Maria-alter fra katolsk tid. Ved samme lejlighed fik kirken et nyt Bruno Christensen orgel med 2 manualer og svelleværk. 26

Nr. Onsild Kirke

Adresse: Nørre Onsildvej 34, Nørre Onsild, 9500 Hobro Åbningstid: Tirsdag - lørdag kl. 7.30 - 16.30

Nr. Onsild Kirke består af et romansk kor og skib samt et sengotisk tårn i vest. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på skråkantsokkel, Store dele af ydermurene er omsat i nyere tid, med undtagelse af nordsiden og den tilmurede kvindedør. Den kirke, der står i dag, er den tredje på stedet og mindre end den forrige. Ved restaureringen i 1982 blev koret understøttet med en betonmasse for at forhindre yderligere udskridning. Skibet har fladt loft, mens der i koret i gotisk tid er indbygget et krydshvælv. Tårnet, af genanvendte kvadre og munkesten, har haft en åben spidsbue i vestsiden, som blev tilmuret i 1898. Samme år blev våbenhuset revet ned og først derefter blev der indgang til kirken igennem tårnet. De øverste partier af tårnet blev ombygget med mursten i 1700-tallet og bærer indskrifterne MK og AMW, (Morten Kirketerp og Anne Marie Wedege 1740), navnene på kirkens patron og hustru. I Korbuen er en smuk kalkmalet rankedekoration fra omkring 1600. Dekorationen på sydsiden er dog ældre, idet den bærer indskriften: ”I det Herrens år 1574 blev dette billede fornyet”. Altertavlen er fra 1663 med samtidig alterbordsforside, mens selve alterbilledet er en pudsig gengivelse af Leonardo de Vinci’s Nadveren fra 1850, idet disciplen Johannes, den discipel Jesus elskede mest, ser ud som om han er blevet halshugget. Over altertavlen ses de samme initialer på kirkens patron som på tårnet. Ved siden af kirken ligger den gamle kirkelade/tiendelade, som nu rummer graverfaciliteter.


27

Hobro Kirke

Adresse: Adelgade 52 B, 9500 Hobro Mere info: www.hobrokirke.dk Åbningstid: Mandag - lørdag kl. 10.00 - 15.00

Hobro Kirke var tidligere en romansk kirke opført i kvadresten. Kirken forfaldt på grund af fattigdom, storbrande og krig og måtte nedrives i 1848. Arkitekten Gottlieb Bindesbøll, som især er kendt for Thorvaldsens Museum, kom til at stå for den nye kirke, som blev indviet i 1852. Bindesbøll hentede sine idéer mange steder fra. Tårnet er utraditionelt placeret over koret i østenden af kirken, hvor den præsenterer sig bedst, set fra byens hovedgade. Karnapperne fungerer i konstruktionen som "stræbepiller", der skal tage det ekstra tryk fra taget, der fremkommer, fordi hvælvingen i kirken går højt op i tagrummet. Murerne er karakteristiske ved deres vekslen mellem røde og gule murstensbånd samt ved trappefrisen, der går igen inde i kirken og dermed binder det indre og det ydre samme. I 1993-94 fik kirken en gennemgribende restaurering. Mest indvendigt, hvor kirken har skiftet fuldstændig karakter. Alt puds blev fornyet, så det kunne danne en god grund for den nye farvesætning. Ledetråden for hele restaureringsarbejdet var at finde tilbage til Bindesbølls idéer. Inspirationen fra Bindesbøll skulle forbinde sig med nutidstanker, så vor tid på den måde kom til at give sit selvstændige bidrag til kirkens historie. Til at varetage farvesætningen blev kunstneren Arne L. Hansen valgt. Han fik den bundne opgave at tilpasse kirkens farver til farverne i Skovgaard-mosaikken i koret. Med stor sikkerhed har han løst denne opgave, så kirken i sin helhed fremtræder lys og opløftende for sindet. Farverne på såvel hvælv som vægge og bænke danner en sammenhæng, hvor tilmed mosaikken på altervæggen er kommet til at stå stærkere, end den gjorde før. Og et nyt orgel i den anden ende af kirken fremtræder ligeledes som en naturlig del af helheden. Bindesbølls oprindelige plan til alterudsmykning blev først realiseret i forbindelse med kirkens 100-års dag i 1952 med den nuværende udsmykning, en mosaik af "den tronende Kristus", udført af Johan Thomas Skovgaard. Et nyt alterbord og korset kom til ved samme lejlighed. Fra den gamle middelalderkirke overførtes foruden den første altertavle, døbefonten i granit, prædikestolen, to lysekroner, epitafierne på skibets østvæg og korets nordvæg samt to lysestager på alteret skænket til kirken i 1604 af borgmester Niels Lauritzen.

28

Skjellerup Kirke

Adresse: Mariagervej 82, Skjellerup, 9500 Hobro Åbningstid: Hver dag mellem kl. 7.30 og 16.30 eller efter aftale med graveren på tlf. 6066 2855

Skjellerup Kirke er fra romansk tid og opført i tilhugne kridtsten, som er pudsede og kalkede. Tårnet fra reformationstiden er forholdsvis stort, og tårnrummet blev i 1921 sat i åben forbindelse med den relativt lille kirke. Våbenhuset mod nord er i granitkvadre, muligvis fra en nedlagt kirke i Gettrup. Den oprindelige nordportal er sammen med to vinduer i koret bevaret. Skib og kor har fladt bjælkeloft. Døbefonden er karakteristisk for Himmerland og viser en kraftig dobbeltløve med indskudt mandshoved. Altertavle og prædikestol er henholdsvis


tidligt og sent renassancearbejde, bemalet i stærke farver. Kirkeklokken fra ca. 1300 hører til landets ældste. Der er ”graffiti” i koret fra 1200-tallet med bl.a. en magisk formel - SATOR - som har skullet virke mod onde magter og helbrede. Uden for i rosenbedet finder man børnegravsten fra 1720erne - disse er meget sjældne og måske de ældste gravsten for børn i Danmark.

29

Glenstrup Kirke

Adresse: Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup Åbningstid: Tirsdag - lørdag kl. 8.00 - 16.00

Glenstrup Kirke er en tidlig romansk kirke bygget kort før 1100. Kirken er med sine hvidkalkede mure og det svære tårn synligt vidt omkring. Den anselige bygning, større end de fleste landsbykirker på egnen, vidner tydeligt om en tid som klosterkirke. Den store kirke var indtil 1431 tilknyttet et kloster af Benediktordenen. Den oprindelige kirke med tårn, skib og kor er opført i rå og kløvede kampesten og med anvendelse af en del blegekridt og frådsten. I 1400-tallet blev skibet forlænget med det, der i dag er kirkens store lyse kor. Koret blev forsynet med otteribbede hvælvinger, mens skibet, som hidtil havde haft træloft, fik tre krydshvælvinger. Det vestligste hvælv blev så igen i forbindelse med en ombygning i 1700-tallet erstattet af et træloft. Senere blev på henholdsvis nord- og sydsiden opført to sengotiske kapeller, så Glenstrup Kirke en overgang var en korskirke. Det sydlige kapel er forlængst forsvundet, mens nordkapellet i dag bruges som ligkapel.

30

Vester Tørslev Kirke

Adresse: Bygade 2, Vester Tørslev, 9550 Mariager Åbningstid: Fra solopgang til solnedgang.

Vester Tørslev Kirke er en af landets mindste med kun 45 siddepladser. Kirken er lille og smal. Den hører til den lille gruppe romanske kirker, som er opført af kridtsten, blegekridt, hvoraf der findes flere på Randers egnen. Kridtet er tilhugget som kvadre og er anvendt i skib og kor. Tårnet mod vest med teglhængt pyramidespir er fornyet i 1924 og er en senere tilbygning opført af kampesten. Våbenhuset mod syd i tegl er begge sengotiske tilføjelser. Begge oprindelige døre er bevarede - den nordre tilmuret og den sydlige i brug. De romanske vinduer er tilmurede undtagen ét på korets nord-mur. Bygningen blev restaureret i 1950 og her blev et kalkmaleri fra 1300-tallet af Skt. Mikael, som kæmper med dragen ifølge Johannes Åbenbaringen, fremdraget. Præstetavlen er kommet til kirken fornyelig og dækker præstene til og med 1967. Døbefonten tilhører gruppen af løvefonte, som findes i en række lokaliteter omkring Mariager og det sydlige Himmerland. Mellem to dobbeltløver står en mand og en kvinde, som med udstrakte arme har fat i de krydsede løvehaler. Manden som er en viking eller høvding står meget potent. På en døbefont er symbolikken på frugtbarhed meget tydelig. Vikingen eller høvdingen som står med løvehalerne i hænderne symboliserer styrken i ritualet.


31

Svenstrup Kirke

Adresse: Fjeldstedvej 33, Svenstrup, 9550 Mariager Åben efter aftale med graveren på tlf. 2425 9901

Svenstrup Kirke består af romansk kor og skib med et tårn i vest fra sidste del af 1500-tallet og et nyere våbenhus mod syd. Den temmelig høje, romanske bygning er opført af granitkvadre på skråkant-sokkel. Begge oprindelige døre er bevarede. Nord-døren med rundbuet stik over skråkantede kragsten er dog tilmuret med gule sten, hvorimod syd-døren af samme type stadig er i brug. På korets nordside sidder der en romansk billedkvader med et mandshoved, og i våbenhusets østlige mur en skaktavle kvader. Om sidstnævnte fortæller et sagn, at den blev brugt, når herremændene spille skak om vedligeholdelses-forpligtelsen af kirken. Døbefonten er i særklasse, hvad angår udsmykning. Det er en romansk granitfont. På kummen ses nogle ejendommelige menneskeskikkelser i hel figur imellem dobbeltløverne. Det kan være svært at afgøre om kvinden er ved at blive slugt eller om hun føler på tænderne.

32

Hem Kirke

Adresse: Hem Kirkevej 6, Hem, 9550 Mariager

Hem Kirke er en middelalderkirke - opført omkring år 1200. Det er en romansk bygning, som var almindelig i Norden på dette tidspunkt. Ved selve indgangsdøren til kirken er der snoede søjler og tympanon med båndsløjfe, der formodentlig skal forestille to bispestave, der er slynget ind i himlen. På den nordlige dør, kvindedøren, er der spring i sokkelen. En tympanon herfra er blevet indmuret i laden på Kjellerup Hovedgård. Kirkens bygninger er opført af granitkvadre på skråsokkel. I koret er der et tilmuret rundbuevindue. I Hem Kirke ses en usædvanlig tårnunderdel: To runde arkadebuer på en midtpille, som står i forbindelse med skibet. Tårnets overdel er faldet ned i sengotisk tid. Den nuværende overdel spænder over underbygningens sydlige del, som er bygget af mursten ca. 1766. Våbenhuset regnes også for sengotisk. I sengotisk tid er der indsat krydshvælv i koret.


33

Sem Kirke

Adresse: Sem Kirkevej 5, Sem, 9550 Mariager

Sem Kirke er opført i 1100-1200 tallet. Kirken er en typisk landsbykirke og ligner de fleste andre af de gamle landsbykirker i kommunen. Sem Kirke har sandsynligvis været rigt udsmykket med kalkmalerier, men de blev malet over efter reformationen (1536). Kun et enkelt kalkmaleri er bevaret i forbindelse med en restaurering. Her kan man se en engel, der trakterer et violinlignende instrument. Oftes er det harper, som man ser engle spille på, men her er det - ikke helt almindeligt - en violin. Sem Kirke har fået en ny præstetavle, som trækker tråde tilbage til de præster, der kom til kirken i 1500-tallet efter reformationen. Den nye tavle er fremstillet af lokale håndværkere.

34

Mariagerfjord Frikirke

Adresse: Gl. Hobrovej 5c, 9550 Mariager

Mariagerfjord Frikirke er en pinsekirke. Pinsebevægelsen kom til Mariager midt 1950erne, da den danske pinsebevægelse besluttede at etablere en kristen højskole. Man undersøgte mulighederne rundt om i landet, og valget faldt på Mariager. Kommunen skænkede en grund med den skønneste udsigt over by og fjord. Harald Rich blev højskolens første forstander og stod i spidsen for byggeriet, der startede med grundstensnedlæggelse i september 1954. Højskolen var klar til indvielse d. 22. oktober 1955. Efter årtusindskiftet konstaterer menigheden at de ikke har plads til de nuværende aktiviteter og slet ikke nye tiltag. Derfor skal der bygges en ny kirke. En multifunktions-kirke i byens udkant –til glæde for såvel menigheden som beboerne i Mariager og opland stod færdig i foråret 2010. Fra 1/1 2010 foregår alle kirkens aktiviteter her.


Herregårde 1

Willestrup Gods

Adresse: Willestrupvej 1, Willestrup, 9510 Arden Godset kan kun ses udefra.

Willestrup Gods dukker pludselig frem i landskabet med røde mure, der spejler sig i en lille sø mellem smukke gamle træer. Manden bag Willestrup var Axel Juul af Lilie-Juulerne. I året 1535 forlangte han gården udlagt som arv efter sin far Søren Juul til Hedegård, men da var den ifølge hans hustru fru Kirsten Lunge "ikke bedre eller anderledes end en brydegård at regne." Det var dog denne beskedne gård, som Axel Juul i løbet af få år gjorde til en stor og anselig ejendom. Han tog straks fat og forbedrede den med mark, skov og ejendom og købte Krobkær eng og kirkeskoven nordvest for gården. Han havde tidligere tænkt på at opføre helt nye bygninger, for han ville ikke lade sig nøjes. Han var allerede dengang Christian III's betroede mand og en af landets magthavere. Det gamle byggested blev opgivet og han fandt et nyt byggested nord for ladegården, hvor han byggede sin nye gård. Som så mange andre herregårde har også Willestrup på et afgørende tidspunkt i historien skiftet plads. Axel Juul byggede en dæmning tværs over kæret, hvor Willestrup å løber. Dermed dannede han en virkelig sø. Holmen i det tidligere kær blev formet som et lavt firkantet voldsted, der passede til at bære et firlænget borggårdsanlæg. Ind mod det faste land mod nord blev gravet en tværgrav. I 1538 lod han lægge grundvold om ved alle fire sider, og i løbet af få år rejste det store bygningsværk sig. Fire sammenbyggede lige høje huse, der lukkede tæt om gårdspladsen. Senere blev der bygget en kort udløberfløj mod vest. Den østre er nu brudt ned og de stejle høje tage bag kamtakkede, blændingsprydede gavle er blevet erstattet med lavere og afvalmede tage. Portfløjen har mistet både tårn og karnapudbygninger. Gården gik i arv i familien indtil 1721, hvor Frederik Juul dør og hans enke Elisabeth Sehested havde den frem til 1725. Her blev den solgt ved auktion til hendes svoger, major Frederik Sehested til Rydhave, der døde det følgende år. Hans enke Birgitte Sophie Sehested ejede så Willestrup frem til sin død i 1755. Majorinden testamenterede gården til sin datter Else Margrethe og hendes mand, gehejmeråd Verner Rosenkrantz til Krabbesholm. Da Rosenkrantzerne overtog Willestrup blev den til et friherreskab i 1757 samtidig med sin anden store udvidelse og ombygning. Willestrup var meget forfalden og Verner Rosenkrantz ombyggede Willestrups indre, og det står den dag i dag som hans værk. Han har også anlagt haven nordvest for gården - et storstilet anlæg i fransk smag. Willestrup gik herefter i arv flere gange og derefter solgt. Den led mange skæbner og 1933 købte Axel Juul Willestrup gården af sin far. I 1928 blev nordfløjen af hovedbygningen ombygget og restaureret. I 1935 blev der i


sydfløjen foretaget en mindre ombygning. I 1941 blev det nødvendigt med en mindre reparation efter en brand, og derved blev de gamle loftsbjælker i spisestuen med slægtsvåbnene fremdraget og gulvene belagt med egeparket. Også avlsbygningerne er blevet moderniseret og et stort dambrug anlagt. Willestrup har skiftet karakter i de sidste ti århundreder. Den er blevet en anselig skovejendom, dens skov går med Lindenborgskovene og Roldskov sammen i Himmerlands store vidstrakte skovland med den uberørte jyske natur med søer og kilder, blandt andet den rene Madum Sø og Blåkilde, hvorfra Villestrup å udspringer.

2

Visborggård

Adresse: Visborggaard Allé 39, Visborg, 9560 Hadsund Kan kun ses udefra, Kun adgang til slotsparken

Visborggård nævnes første gang i et brev udstedt af Valdemar Atterdag i 1351. Under grevens fejde i 1543 blev herregården stukket i brand af oprørske bønder og først genopbygget i 1576 af Jacob Seefeld. Han opførte Visborggård med en trefløjet hovedbygning i to stokværk med hele syv tårne, men idag er der kun to tilbage. Byen Visborg har lagt navn til Visborggård. Visborggård blev genopbygget af Jacob Seefeld fra 1576-1577. I 1930'erne blev Visborggård udstykket til statshusmandsbrug, mens selve hovedgården blev omdannet til en social psykiatrisk boform for sindslidende. Hanvø Gods kan oprindeligt dateres tilbage til 1468. Godset hørte under Visborggård. I 1816 erhvervede Kresten Juel Kjeldsen sig godset. Kong Christian den X's berømte hvide hest "Malgretout", som han krydsede grænsen med 10. juli 1920 ligger begravet på Elmelunden. Hesten var udlånt af Visborggård til dette særlige formål. Visborg har været en aktiv by med en række handels- og produktionsvirksomheder. Visborggård er omgivet af brede voldgrave, og en bro fører over til parken med klippede linde og symmetriske damme.


3

Havnø Gods

Adresse: Havnøvej 38, 9560 Hadsund Godset kan kun ses ude fra.

Herregården Havnø er bygget i 1846 og hørte oprindeligt under godset Visborggaard. Det er formodentlig den eneste herregård i Danmark, der ikke er opført af en arkitekt. Det var lokale håndværkere, der byggede den. Kresten Juel Kjeldsen gik i skole i Aalborg, lærte landbrug på Volstrup, handlede med kreaturer, navnlig i hertugdømmerne. Han forpagtede i 1815 Havnø gods. I 1816 var han medejer og 12. januar 1842 blev han eneejer af Havnø. KJ Kjeldsen forstod sig fra første færd på driften af gården. I 1846-47 opførte han en ny hovedbygning og nedrev de gamle bygninger. - Bl.a. resterne af Hilleborg dås. Den nye bygning var i tre fløje, alle i en etage og af gule sten. Gravene rundt om hovedbygningen var forlængst tilgroede og tørre, de tilkastedes nu. Også ladegården moderniseredes i hans tid. I 1863 fik sønnen skødet på gården. Mens mange af sydøsthimmerlands herregårde har oprindelse i ældgammel tid, gælder dette ikke for Havnø. De arealer som kom til at høre under den, lå oprindelig til den nærliggende Visborggård. Det var først ved en arvedeling hen imod middelalderens slutning, at arealerne blev skilt fra.

4

Overgaard Gods

Adresse: Overgårdsvej, 8970 Havndal Godset kan kun beses fra vejen.

Godset blev bygget i 1545-47 af adelsmanden og rigsråden Jørgen Lykke, der blev kaldt »Danmarks Sidste Ridder«. Slægten Lykke besad godset indtil 1661, hvor det blev købt af generalløjtnant Friederich von Arenstorff, hvis efterkommere først skilte sig af med Overgaard Gods i 1910. Her solgte slægten Arenstorff godset til hofjægermester Adolf Frederik Holten Castenschiold, der underkastede Overgaard en gennemgribende og tiltrængt renovering. Fra 1938-1981 blev Overgaard Gods ejet af den kendte modstandsmand Flemming Juncker. Han udvidede godsets jorder med ca. 1.000 hektar gennem landvindinger, dels fra Mariager Fjord, dels fra Kattegat. Peter Andersen, der overtog godset i 1984, har siden løbende renoveret og moderniseret godset til dets nuværende niveau. Den nuværende ejer, Peter Andersen har lagt vægt på moderne stordrift. Især har man sat fokus på investeringer i moderne og rationelle avls- og staldbygninger samt forbedringer af mark- og jordbundsforhold.


I dag dækker Overgaard Gods ca. 12 procent af arealet i den gamle Mariager Kommune. Godset har 2.377 hektar jord, eller hvad der svarer til 4.279 tdr. land. Udover hovedbygningen er der driftsbygninger på 36.000 kvadratmeter, og dermed er Overgaard et af Danmarks største godser. Godsets driftsområder er planteavl, skovbrug, svineproduktion, biogas, kornhandel og transportvirksomhed. Overgaard Gods ejer også Dronninglund Storskov på 944 ha i Vendsyssel. Godset har 40 ansatte.

5

Trudsholm Gods

Adresse: Vesterbro 40, 8970 Havndal Trudsholm gods kan føre sin historie tilbage til middelalderen, men godsets nuværende bygninger stammer fra 16- og 1700-tallet. Trudsholm ligger for enden af et stort engområde, hvor man førhen opdrættede stude. En del af engområdet betegnes stadig Studefælleden. Studeavl har været Trudsholms største indtægtskilde. I 1688 havde gården 112 stykker kvæg gående i engene. Studene blev drevet sydpå ad de jyske drivveje til markederne i Nordtyskland. Trudsholm er placeret på en banke og er desuden omgivet af voldgrave. Denne videreførelse af middelalderlig byggeskik har næppe været begrundet i forsvarshensyn, men har snarere skullet signalere magtfuldhed. Hovedbygningen er en teglstensbygning i to etager med høj kælder. Den menes at være fra 1600-tallet. Mod haven ligger den tilbageværende fløj af et bindingsværksanlæg fra 1700-tallet. Den pragtfulde avlsgård er opført i sorttjæret egebindingsværk med hvide tavl. Avlsgårdens bygninger menes også opført i første halvdel af 1700-tallet, men bygningerne kan være ældre. Muligvis kan man også have anvendt tømmer m.m. fra en tidligere avlsbygning på stedet, da noget af højremsladens træværk kan dateres til 1400-tallet. På gårdspladsen er stenbrolægningen bevaret, og hele anlægget er i det hele taget en sjældent uspoleret helhed. Den fine brostensbelagte lindeallé vest for gården har muligvis været en del af den gamle »hovedvej« mod nord.


© Copyright VisitMariagerfjord - Dato: 18. marts 2011

Turist Bureau’er i Ferielandet Mariager Fjord: MARIAGER Torvet 1, 9550 Mariager

HOBRO & ARDEN Sdr. Kajgade 10, 9500 Hobro

ØSTER HURUP & HADSUND Kystvejen 34, Øster Hurup, 9560 Hadsund

Kontakt: Tlf.E-mail:

7027 1377 (hovednr.) info@visitmariagerfjord.dk

Kirker i Ferielandet Mariager Fjord  

En samlet oversigt og beskrivelse af alle kirker i Ferielandet Mariager Fjord

Kirker i Ferielandet Mariager Fjord  

En samlet oversigt og beskrivelse af alle kirker i Ferielandet Mariager Fjord

Advertisement