Page 1

2018

Vikingernes Hjemstavn Homestead of the Vikings Heimat der Wikinger


Velkommen til Hobro - Oplevelser for alle! Den mest kendte seværdighed i Hobro er nok Fyrkat. Men vikingelivet er kun en af mange oplevelser, byen og egnen byder på. I Hobro by er der lagt op til både ”aha” og ”wow” oplevelser på fx byens museum, GASmuseet, Lystfartøjsmuseet, Kunstetagerne, Træskibsværftet, Galleri Classic mm.   Mod vest venter der de yngste store oplevelser i Hobro Mini Zoo og på Verdenskortet, mens det mod nord er Bramslev Bakker, Cirkus­Museet og Rold Skov, der trækker.

Endelig er der hele Mariager Fjords turbåd, Svanen, der sommeren gennem sejler fjorden tynd, og byder på både traditionelle natur­ oplevelser og et kik ind til den nyeste digitale marinteknologi. Personalet på Turistbureauet på Havnen hjælper gerne med at finde de bedste aktuelle oplevelser. God fornøjelse!

Og så er der lige sloganet, ”Haa Do wot i Hobrow?” Det kom til verden, da en farende hobrogenser blev træt af at høre på en anden svends praleri over alle de steder i verden, han havde besøgt: ”Ho do wot i Hobro, ellers gir’ a dælme æt møj for al dit rejsen”, lød dommen, sådan!

Sydover kan man fx gå på opdagelse i Den Italienske Have eller i Handest hoppe på Veterantoget, der kører til Mariager, hvor man bl.a. kan opleve Mariager Saltcenter. Dertil kommer en hel række spændende gallerier og et væld af gode vandre- og cykelture.

Adventures for everyone Fyrkat is probably the best known sight in Hobro, but Viking life is only one of the sights in the town and in the region. There are both minor and major discoveries to be made e.g. at the historical museum, the GASmuseum, the yacht museum, the art rooms, the shipyard for wooden ships, Gallery Classic etc. To the west of the town there are interesting adventures for children in Hobro Miniature Zoo and the World Map; to the north you will find Bramslev Hills, the Circus Museum and Rold Forest. To the south you may explore The Italian Garden or take the veteran train to Mariager in Handest, to visit the Salt Centre in Mariager together with a number of interesting galleries and to explore the area on foot or on bike.

Den rekonstruerede Stormandsgård ved Fyrkat

Finally Svanen (The Swan) cruises on Mariager Fjord offering both traditional natural adventures and the newest marine technology. The staff at the tourist agency at the harbour will help you find the best offers of current interest.

Erlebnisse für jedermann Die meist bekannte Sehenswürdigkeit in Hobro ist wohl noch das „Fyrkat“. Aber das Wikingerleben ist nur eine der vielen Erlebnisse, die die Stadt anzubieten hat. In der Stadt Hobro finden Sie sowohl „aha“ oder „wow“ Erlebnisse, z. B. die Museen der Stadt. Die da wären: das GASmuseum, die Kunstetagen, die Holz-Schiffs-Werft, die GalerieClassic u.v.m. Richtung Westen erwarten Sie das neuesten großen Erlebnisse im Hobro Mini Zoo und die „Weltkarte“ (entdecken Sie die ganze Welt zu Fuß). Richtung Nor-

den finden Sie „Bramslev Bakker“, das Zirkus Museum oder auch der „Rold Skov“ der auf Sie wartet und zu einem herrlichen Spaziergang einlädt. In südlicher Richtung können Sie z.B. den „Italienischen Garten“ oder in Handest auf den „Veteranenzug“ aufspringen, der Sie nach Mariager fährt, wo Sie das „SaltCenter“ erleben können. Dazu kommen eine ganze Reihe spannende Galerien mit ihren Ausstellungen und jede Menge Wander,- und Fahrradruten. Schließlich gibt es auch noch den Raddampfer „Svanen“, der den Mariager Fjord entlang fährt. Im Sommer fährt die „Svanen“ regelmäßig und bietet sowohl traditionelle Naturerlebnisse oder aber gewährt Ihnen einen Einblick in die neueste digitale Marinetechnologie. Das Personal im Tourismusbüro am Hafen ist Ihnen gerne behilflich, die für Sie beste Erlebnisrute zu finden und zusammen zustellen. ...und dann wäre da noch der Slogan „ Warst du schon in Hobro?“ dieser wurde ins Leben gerufen, als einer der fahrenden Seeleute es leid war, sich immer die Prahlerei eines anderen anzuhören, wo er schon überall auf der Welt gewesen sei. Also: „Warst du schon in Hobro, ansonsten gebe ich nicht viel auf deine Reisen“ mit anderen Worten: Wer noch nicht in Hobro war, hat noch nichts von der Welt gesehen.

Fyrkat


Haa Do Wot i Hobrow? Hobro er en gammel by, men hvornår byen er grundlagt, ved vi ikke. Til gengæld ved vi, at ringborgen Fyrkat vest for byen er anlagt omkring 980. Det er derfor nærliggende at tro, at der allerede dengang har ligget landsbyer i omegnen, som leverede forsyninger til borgen. Spor af sådanne landsbyer fra vikingetiden er fundet i Sdr. Onsild og nord for fjorden i Hostruphuse, mens en tredje kunne være Hobro, hvor der på fjordens smalleste sted allerede dengang var en bro eller et vadested. Hvornår byen fik sit navn, og hvad det betyder, er der flere forklaringer på. Den ældste og enkleste er ifølge sagnet, at en mand ved navn Ho skal have bygget den første bro over fjordens smalleste sted, og da færdslen over broen med tiden voksede, anlagde han en bebyggelse syd for broen. Andre forklaringer er, at Ho skulle være vikingetidens navn på Onsild Å eller betyde bugt, altså den inderste del af fjorden. Da byens navn gennem tiden også har været stavet Hoffbroe, Hovbro eller Houbroe, mener andre igen, at navnet kan henvise til et Hov eller offersted. I så fald er det nok broen til stensætningen i Lokes Plantage vest for byen. Den nyeste teori er, at Ho ud fra mange angelsaksiske stednavne betyder hæl, odde eller landtange. Og ser vi på byens undergrund, er det meget sandsynligt, at den første bebyggelse blev anlagt

på en odde fra sydsiden af fjorden, og at navnet derfor kan betyde broen fra odden. Byens ældste bevarede bygningsværk er kirketrappen fra 1100-tallet, som fører fra Adelgade op til kirken. Byen har altså på det tidspunkt været stor nok til at man byggede en kirke. Den nuværende kirke er opført i 1852 efter tegninger af arkitekt Bindesbøll, der også tegnede Thorvaldsens Museum. I soklen er ”bevaret” en kanonkugle, der skal være hamret ind i den gamle kirke i Svenskekrigen i 1657-60. Et andet tegn på, at byen allerede i 1200-tallet var pæn stor, er et segl for et Sct. Knudsgilde, som blev fundet i Vesterfjord i 1927, og som viser, at byen allerede i 1200-tallet havde en aktiv handelsHobro Kirkeog borgerstand. Endelig viser nyere fund, at Valdemar Atterdag i 1365 fik bygget en borg der, hvor Rørholmsgade i dag ligger. Til trods for at Hobro således har rødder tilbage i middelalderen, er der i dag ikke andre levn tilbage fra dengang end kirketrappen. Det skyldes, at Hobro er blevet hærget af flere store brande, bl.a. i 1690, hvor halvdelen af byen blev lagt øde. For at byen kunne komme på fode, fritog kongen efterfølgende byen for skatter i 10 år. Den største og alvorligste brand indtraf 19. august 1812. Da nedbrændte i

løbet af 6 timer ca. 70 bygninger, og alle

byens kirkebøger og andre arkivalier gik tabt. Mest omtalt er dog branden, som opstod kun ca. et halvt år senere, 2. februar 1813, hvor en tjenestepige, der var blevet snuppet i at stjæle nogle alen klædestof fra husbonds gemmer, for at aflede hans opmærksomhed, satte ild i en bagbygning. Mere end 30 huse nedbrændte, og pigen blev senere dømt til døden ved halshugning og liget brændt på bål. Dengang blev ildspåsættelse straffet som mordbrand. Trods den seneste brand i 1813 – og statsbankerotten samme år, skete der i de følgende 50 år en opblomstring af byen. I 1841 blev Bies Bryggeri grundlagt, og her bryggede man øl helt frem til 1980. Byens første ”sygehus” var et par sygestuer i fattighuset oprettet i 1847 og byens første sparekasse åbnede i 1851. I 1855 kunne Hobro Avis således fortælle, at byen nu var den af landets købstæder, der havde størst fremgang. I 1869 kom jernbanen til byen, i 1898 indviedes byens gasværk – det nu-værende Gasmuseum, i 1902 teatret og i 1904 blev den første gris slagtet på Andelsslagteriet, der indtil 1990, lå der, hvor Fakta i dag er. Byens kendte byfest, Ambu-festen, blev første gang afholdt i 1920, under navnet Ambulancedagen, da formålet var, at skaffe penge til et sygeautomobil. Bilen blev indkøbt året efter, men festen har været afholdt siden. I nyere tid er Hobro bl.a. kendt for Himmerlandsbank-krakket i 1992, hvor mange borgere tabte store beløb, og siden for kåringen til Nordjyllands Kulturkommune i 2003 og årets Iværksætterby i 2005, mens byen i 2007 blev udråbt til Danmarks førende brint by. Og så er der selvfølgelig hobrogenseren Tom Kristensens’ mange Le Mans sejre, for hvilke han bl.a. har fået sin egen flise på Store Torv.

Hobro Theater

Bies Gaard

Hobro Museum

Fyrkat Møllegaard

En af Hobros ældste bygninger er i dag Hobro Museum i Vestergade, der stammer fra 1814. På museet kan du lære meget mere om Hobros historie.


The history of Hobro Hobro is an old town; however, we do not know exactly when it was founded. But we do know that Fyrkat, the ring fortress west of the town, was established around 980 A.D., which makes it probable that at that time there were already villages in the area supplying the fortress. Traces of such villages from the Viking Age have been found in Sdr. Onsild and north of the inlet in Hostrup­ huse, and a third village might very well be Hobro at the narrowest point of the inlet where there was a bridge or a ford. There are several explanations of when and why the town got its name and what it means. The oldest and simplest is that according to legend a man named Ho built the first bridge at the narrowest point of the inlet, and as traffic across the bridge gradually increased he established a settlement south of the bridge. Another explanation is that Ho could be the period’s name for Onsild Å or another word for creek i.e. the inmost part of the inlet. Since the spelling of the town through time has also been Hoffbroe, Hovbro or Houbroe, others believe that the name (in Danish hov means a religious place) may refer to a religious or sacrificial place e.g. the bridge to the stone circle in Lokes Plantage west of the town. The newest theory is that Ho in many Anglo Saxon place names means heel or isthmus. So when we take the

underground of the town into consideration it is very likely that the first settlement was established at a tongue of land south of the inlet, and that consequently the name may mean the bridge from the tongue of land. The oldest preserved building structure of the town is the church staircase from Adelgade to the church, from the 12th century, which means that already at that time the town was considered big enough to have a church. The present church was built in 1852 according to a design by Bindesbøll, the architect who also designed Thorvaldsen’s Museum in Copenhagen. In the foundation wall there is a cannon ball which is said to have been shot into the old church during the war with Sweden in 1657-60. But despite the fact that Hobro has roots in the Middle Ages the only relic of the past is the church staircase. The reason is that Hobro was devastated by several major fires e.g. in 1690 when half of the town was destroyed. In order to help the town to recover the king exempted it from having to pay taxes for 10 years. The worst fire took place on August 19, 1812, when about 70 buildings were burned down in six hours, and all church registers and other archives were lost.

In spite of another fire in 1813 – and state bankruptcy the same year, the town saw a financial growth during the following 50 years. Bie’s Brewery was established in 1841 brewing beer until 1980. The first ‘hospital’ consisted of a couple of sickrooms in the poorhouse from 1847. In 1855 Hobro Avis could write that the town was now the most prosperous market town in the country. In 1869 the railway was built, in 1898 the gasworks – present day’s Gas Museum – was opened, in 1902 the theatre was built, and in 1904 the first pig was slaughtered at the co-operative slaughter-house, which until 1990 was situated where Fakta is today. The well-known town fair, Ambulance Fair, was first held in 1920 under the name ‘Ambulance Day’ since the purpose was to raise money to buy an ambulance; the ambulance was bought the following year but the fair has been celebrated ever since. Recently Hobro is best known for the bankruptcy of Himmerlandsbanken in 1992 when many local citizens lost a lot of money; later on for being chosen as Northern Jutland’s ‘municipality of culture’ in 2003, as ‘the most enterprising town’ in 2005, and in 2007 as ‘national leader in the field of hydrogen technology’. And then of course it is well-known for the many Le Mans victories of Tom Kristensen, the racing driver - a performance which has earned him a plaque on the pavement in the central square.

Die Geschichte des Hobro Hobro ist eine alte Stadt, aber wann sie genau gegründet wurde wissen wir leider nicht. Im Gegenzug wissen wir aber, dass die Ringburg Fyrkat, westlich vor der Stadt, um 980 angelegt wurde. Daher ist es anzunehmen, dass bereits zu dieser Zeit kleinere Dörfer in unmittelbarer Umgebung gewesen sein müssen, um die Burg zu mit Lebensmittel zu versorgen. Weitere Spuren solcher Dörfer aus der Wikingerzeit sind in Sdr. Onsild und nördlich vom Fjord in Hostruphuse gefunden worden, während ein Drittel in Hobro gewesen sein könnte. Und zwar dort, wo die schmalste Stelle des Fjords ist. Bereits damals gab es eine Brücke oder eine Watt stelle. Wann die Stadt ihren Namen bekam und was er bedeutet, darüber gibt es mehrere Erklärungen. Der Sage nach ist die älteste und einzige, dass ein Mann mit Namen Ho die allererste Brücke (dän. Bro) über die schmalste Stelle des Fjords bauen sollte. Da der Verkehr über die Brücke mit der Zeit wuchs, begann er eine neue Baustelle südlich der Brücke. Eine andere Erklärung ist, dass Ho in der Wikingerzeit der Name für die Onsild Au sein könnteoder Bucht bedeuten sollte; also den innersten Teil vom Fjord. Da der Name der Stadt zwischenzeitlich auch mal „Hoffbroe“, „Hovro“ oder „Houbroe“ geschrieben wurde, meinen andere wiederum, dass der Name auf einen Huf oder eine Opferstelle hinweisen könnte. In diesem Fall war die Brücke der erste Spatenstich zu “Lokes Plantage“ westlich vor der Stadt. Die neueste Theorie ist, dass Ho (aus vielen angelsächsischen Gebietsnamen zusammengesetzt)

Hobro Kirke

Ferse, Landzunge oder auch Landenge bedeuten könnte. Und sehen wir uns den Untergrund an, auf dem die Stadt erbaut worden ist, so ist es sehr wahrscheinlich, dass die ersten Bebauungen auf einer Landzunge von der Südseite des Fjords angelegt wurden und so der Name entstand, der soviel wie „Brücke von der Landzunge“ bedeuten kann. Das älteste erhaltende Bauwerk ist die Kirchentreppe ca. aus dem 1100 n.Ch. Auf dieser Treppen wurden die Adeligen zur Kirche geleitet. Die Stadt muss also zu diesem Zeitpunkt groß genug gewesen sein um eine Kirche zu erbauen. Die jetzige Kirche wurde 1852 n.Ch. erbaut nach einer Zeichnung des Architekten „Bindesbøll“, der ebenfalls das Thorwald Museum entworfen hat. Im Sockel des Museums wurde eine Kanonenkugel „aufbewahrt“. Diese sollte die alte Kirche im Schwedenkrieg 1657-1660 n.Ch. getroffen haben. Und gerade weil die Wurzel von Hobro zurück bis ins Mittelalter reichen, ist heute leider nicht mehr als die Kirchentreppen übriggeblieben. Das kommt daher, dass Hobro von mehreren großen Bränden heimgesucht wurde. U.a. im Jahr 1690 n.Ch. wurde die Hälfte der Stadt zerstört. Damit die Stadt wieder auf die Füße kommen konnte, hat der damalige König 10 Jahre auf die Besteuerung der Häuser verzichtet. Trotz des letzten Brandes im Jahr 1813 n.Ch. - und einem Staatsbankrott im gleichen Jahr, schaffte es die Stadt in den darauf folgenden 50 Jahren wieder neu zu erblühen. 1841 wurde die „Bies Byggeri“ gegründet wo man bis 1980 Bier braute. Das erste „Krankenhaus“ der Stadt waren einige Krankenstu-

ben, die 1847 im Armenhaus eingerichtet wurden. Und die erste Sparkasse der Stadt öffnete 1851 ihre Türen. Im Jahr 1855 konnte die Hobro Avis sodann verkünden, dass es unter den Städten des Landes mit Kaufmöglichkeiten, ihre war, die den größten Fortschritt gemacht habe. 1869 kam die Eisenbahn nach Hobro, im Jahr 1898 wurde das Gaswerk eingeweiht, welches heute als Museum zu besuchen ist. 1902 entstand das erste Theater und 1904 wurde in der Anteilschlachterei das erste Schwein geschlachtet. Die Schlachterei stand bis 1990 dort wo jetzt Fakta ist. Das bekannteste Fest, das „Ambufest“ wurde das erste Mal 1920 abgehalten, allerdings unter dem Namen „der Ambulancetag“ , wo es das Hauptziel war Geld für einen Krankenwagen zu sammeln. Das Auto konnte im Jahr darauf gekauft werden. Seitdem wird jedes Jahr dieses Fest gefeiert. In der neueren Zeit wurde Hobro bekannt u.a. den Zusammenbruch der Himmerlandsbank im Jahr 1992, wo viele Bürger größere Beträge verloren. Seit der Krönung zu Nordjütlands Kulturkommune 2003 und den Preis für die Stadt mit den meisten durchgeführten Projekten im Jahr 2005, und während dessen wurde Hobro 2007 zu Dänemark führende „Wasserstoffstadt“ ernannt. Und dann ist da selbstverständlich noch Hobros Seemann „Tom Kristensen“, der u.a. für seine vielen in Le Mans, seine eigene Fliese auf dem großen Marktplatz bekommen hat. Heute ist das Hobro Museum von 1814 n.Ch. in der Vestergade, eines der ältesten Gebäude in Hobro. Im Museum können Sie auch noch mehr über die Geschichte Hobro´s erfahren.


Mariager Fjord Mariager Fjord er med sine ca. 43 km Danmarks længste fjord. Fjorden har et areal på ca. 47 km2 og en dybde på op til 30 m. Geologisk menes en mindre udgave af fjorden at være dannet længe før istiden, men under istiden har gletscheris og strømmende smeltevand sammen med ændringer i hav-vandstanden dannet nutidens fjord.    Mariager Fjord er dyb inderst og mere lavvandet i den ydre del. Herved kommer den inderste del af fjorden til at danne et bassin med begrænset vandudskiftning.

Mariager Fjord With its 43 km, Mariager Fjord is Denmark’s longest fjord. The fjord covers a total area of about 47 km2 and has a max. depth of about 30 m. Geologically, it is presumed that a kind of fjord was formed long before the Ice Ages, but during the Ice Ages, glacial ice and melt water, together with changes in the sea level, made today’s fjord. Mariager Fjord is deep at its innermost point and shallower at its outermost point. As such, the inner part of the fjord forms a basin with very limited water replacement. Therefore, the farming areas by the fjord are bound by sharp restrictions with regard to fertilization and drainage. At the innermost point of the fjord is Hobro, and a little further east on the south side is Mariager. At the other end—approx. 10 km from where the fjord mouths out into Kattegat—is Hadsund, where a bridge connects the two sides. The economies of all three towns were during the industrialization based on light transportation by sea and railroad. Previously, there was also ferry traffic between Mariager in the south and Stinesminde on the north side of the fjord.

Derfor er landbrugsområderne ned til fjorden underlagt skrappe restriktioner i forhold til gødning og udledning.    Inderst i fjorden findes Hobro, lidt østligere på sydsiden Mariager og yderst - ca. 10 km fra åbningen til Kattegat - Hadsund, hvor en bro forbinder de to bredder. Alle tre byer har under industrialiseringen haft en økonomi baseret på let transport ved skib og jernbane. Tidligere har der også været færgedrift mellem Mariager i syd og Stinesminde på fjordens nordside.

Fjorden er rig på fisk, og mange lokale har tidligere levet af fiskeri i fjorden. I dag tiltrækker fjorden mange fritidsfiskere, og der er rige muligheder for fiskeri også fra land. Floraen og faunaen omkring fjorden er speciel, bl.a. pga. den meget kridtholdige undergrund. Fx kan man flere steder finde orkideer og den importerede plante Vadegræs, ligesom fjordområdet også er Skovrandøjesommerfuglens nordligste ynglested.

The fjord is rich in fish, and many locals previously made a living from fishing in the fjord. Today, the fjord attracts many anglers, and there are many opportunities to fish from the land, as well. The flora and fauna around the fjord are also special, in part because of the very chalky substratum. For example, you will find orchids and the imported tidal grass many places. What is more, the fjord area is also the Speckled Wood butterfly’s northernmost breeding ground. Indeed, Vacation Country Mariager Fjord is—quite literally—filled with good experiences.

Ufer heranreichenden Äcker scharfe Bestimmungen, was das Düngen und die Einleitung von belastetem Wasser betrifft.

Mariager Fjord Mit etwa 43 km Länge ist der Mariager Fjord der längste Fjord des Landes. Er bedeckt eine Fläche von ca. 47 km2 und ist bis 30 m tief. Eine Art Fjord bestand wohl schon lange vor der letzten Eiszeit, doch dann haben Eis, Schmelzwasser und Landhebungen für sein heutiges Erscheinungsbild gesorgt. Der Fjord ist zum Kattegat hin flach und wird landeinwärts immer tiefer. Durch diese ‚Bassinform’ findet im inneren Abschnitt nur ein geringer Wasseraustausch statt. Daher bestehen für die bis an die

Jo, Ferielandet Mariager Fjord er - helt bogstaveligt - fyldt med gode oplevelser.

Am Ende des Fjords liegt Hobro, östlich davon, am Südufer Mariager und etwa 10 km von der Mündung ins Kattegat die Stadt Hadsund, wo eine Brücke beide Fjordufer verbindet. In allen drei Städten waren während des Zeitalters der Industrialisierung Transporte mit Schiffen und der Eisenbahn wirtschaftlich von Bedeutung. Zwischen Mariager und Stinesminde gab es zu früheren Zeiten eine Fährverbindung. Weil der Fjord sehr fischreich ist, konnten viele Einheimische früher vom Fischfang leben. Heute kommen viele Sportangler hierher, die ihre Angeln auch vom Land auswerfen. Flora und Fauna finden wegen des kreidehaltigen Untergrunds hier besondere Bedingungen vor. An mehreren Stellen stößt man auf Orchideen und das ursprünglich nicht hier heimische Schlickgras. Hier befindet sich auch das nördlichste Verbreitungsgebiet für das Waldbrettspiel, einen Schmetterling aus der Familie der Augenfalter. Die Gegend um den Mariager Fjord hat also eine ganze Menge zu bieten!


Vikinger viste vejen Et besøg i Vikingecenter Fyrkat sætter historien i relief Vikingecenter Fyrkat byder velkommen til en oplevelse i vikingernes verden. Selve Ringborgen, der bærer navnet Fyrkat, er fra ca. år 980 og en af de fem kendte ringborge i Danmark. De andre er Aggersborg ved Limfjorden, Trelleborg ved Slagelse, Nonnebakken i Odense samt sidste nye skud på stammen Køge Borgen. Fyrkat ligger smukt i landskabet ved Onsild ådal vest for Hobro. Med sine porte præcist pegende mod de fire verdenshjørner, er Fyrkat et imponerende tegn på kongemagtens formåen i vikingetiden. Vikingetiden refererer til perioden fra ca. 750-1050. Vikingerne tog jævnligt på krigstogter bl.a. til England og Frankrig, men gæstede i deres skibe også fjernere himmelstrøg som Nordafrika, Det Kaspiske Hav, Spanien og Italien. Vikingernes motivation for at drage ud var dels at knytte handelskontakter,

dels en kombination af krigslyst, herskertrang, begær og for nogles vedkommende sikkert også sult. Tre fjerdedele af vikingeborgen Fyrkat blev udgravet i årene 1950-1963 – den sidste fjerdedel lod man ligge til fremtidige arkæologers undersøgelser. Inde i borgen fandt arkæologer rester af op imod 35 huse og nordøst for borgen fandt man en mindre gravplads med 30 grave, der rummede både børn, mænd og kvinder. Husene inden for borgens beliggenhed er i dag markeret med hvide sten. Et af de oprindelige langhuse er rekonstrueret udenfor volden. Huset er 28,5 meter langt og udelukkende bygget af egetræ. Huset danner ramme om egnens meget kendte ”Fyrkatspil”, der hvert år opføres i maj og juni måned. Placeringen af Fyrkat tilskrives bl.a., at det dengang var muligt at sejle længere ind af Mariager Fjord end det er i dag. I de seneste Fyrkat fund (2008) indgår bl.a.

store egetræs dyvler, der kan have været anvendt i vikingernes skibe. Fund fra udgravningerne samt en rekonstruktion af Fyrkatborgen kan ses på Hobro Museum i Vestergade, hvortil der er gratis adgang, når man har købt billet til Vikingeborgen og Vikingecenteret.

Med brynje og hjelm

Vikingecenter Fyrkat, der ligger mellem Hobro og Fyrkat, er en rekonstruktion af en stormandsgård med flere tilhørende huse fra vikingetiden. Alle husene er opført af autentiske materialer, dvs. af egetømmer med lerklinede vægge og stråtage, ligesom personalet er klædt i ”originale” vikinge-dragter. I hele sæsonen er der aktiviteter på Vikingecenter Fyrkat. Her kan man opleve keramikere, der laver potter og krukker og bueskytter, der konstruerer buer, bronzeskulptører mm. Desuden gæster en falkoner jævnligt Vikingecentret. Som gæst har man også altid mulighed for at prøve ægte vikingetøj, ringbrynjer, sværd, vikingesko mm. - så hvorfor ikke ta’ til en lille rask duel mellem forældre og børn.

Mytologisk legeplads

Ved Vikingecenter Fyrkat ligger også den Mytologiske Legeplads. Det er en meget kunstnerisk og fantasifuld skulptur-, lærings- og oplevelsesplads. Her kan børnene være aktive og samtidig lære om de gamle nordiske guder og deres fantastiske historier og tro. En enestående måde for børnene at kombinere læring og leg på! Første weekend i august afholdes der hvert år et stort Vikingemarked ved Hobro. Her kan man opleve drabelige kampe og forskellige former for historisk underholdning, ligesom der sælges knive, smykker, mad mm. Vikingeborgen er åben året rundt – og Vikingecentret fra påske til og frem til september + uge 42.


Vikings showed the way Visiting The Fyrkat Viking Centre p u t s h i s t o r y i n t o p e r s p e c t i ve Fyrkat Viking Centre invites you to experience the world of the Vikings. The ring fortress itself is from around 980 A.D. and it is one of the four wellknown ring fortresses in Denmark. The others are Aggersborg at Limfjorden, Trelleborg near Slagelse, and Nonnebakken near Odense. Fyrkat is situated in Onsild Ådal, west of Hobro. The four entrances to the fortress points directly towards the four corners of the world. Fyrkat is an impressive symbol of the power of the Danish viking kings. The Viking Age refers to the period from about 750 to 1050 A.D. when the Vikings regularly carried out raids in e.g. England and France but also visited distant locations; like North Africa, The Caspian Sea, Spain and Italy in their ships. There were many motives for these journeys: trade, bellicosity, desire for power or adventure, and in some cases probably also famine. Three quarters of the ring fort were excavated between 1950 and 1963 – the remaining quarter was left for future archaeological investigations. Inside the fortress archaeologists found the remains of about 35 houses, and northeast of it they found a burial place with 30 graves for men, women and children. The houses in the fortress are marked by white stones, and a copy of one of the original houses has been built outside the rampart. The oak Magnate house is 28.5 metres long. The position of Fyrkat is probably due to the fact that at the time it was possible to sail further into Mariager Fjord than it is today. In the most recent finds (2008) there are among other things big oak dowels which may have been used in Viking ships. Next to The Fyrkat Viking Centre You’ll find “the Mythological Playground”. The idea of the playground is to mix sculptures, learning and playground equipment - It is both artistic and imaginative. Here children have the opportunity to be active while learning about the Norse Mythology. It is a unique way for children to combine learning and play! Finds from the excavations and a miniature reconstruction of the Viking fortress can be seen at Hobro Museum in Vestergade; where entrance is free of charge if you have already bought a ticket for the Viking Centre.

Wikinger zeigte den Weg - Wikingercenter Fyrkat setzt die G e s c h i c h t e i n d e n Vo r d e r g r u n d Das Wikingercenter Fyrkat heißt Sie willkommen zu einem Erlebnis in der Welt der Wikinger. Selbst die Ringburg, die den Namen Fyrkat trägt, ist ca. aus dem Jahre 980 n.Ch. und eine von den 4 meist bekannten Ringburgen Dänemarks. Die anderen sind Aggersborg am Limfjord, Trelleborg bei Slagelse (an der oberen Spitze Dänemarks) und Nonnebakken in Odense. Fyrkat liegt sehr schön gelegen in einer Landschaft im Onsild Auental westlich vor Hobro. Mit seinen Pforten, die ganz präzise in alle 4 Himmelsrichtungen zeigen, ist Fyrkat ein imponierendes Zeichen dafür, welche eindrucksvolle Macht die Kirche in der Wikingerzeit hatte. Die Wikingerzeit bezeichnet sich ca. auf die Zeit von 750-1050 n.Ch.. Die Wikinger gingen regelmäßig auf Kreuzzüge u.a. nach England und Frankreich, aber besuchen mit ihren Schiffen auch ferner gelegene Himmelsziele wie z.B. Nordafrika, das Kaspische Meer, Spanien und Italien. Die Motivation der Wikinger war unterschiedlich. Zum einen wollten sie neue Handelskontakte knüpfen, ein Teil war sicherlich auch eine Kombination aus Kriegslust und Herrscherdrang, Begehren und für einige von ihnen war es sicher auch der Hunger, der sie antrieb. ¾ von der Wikingerburg wurde in den Jahren von 1950 – 1963 ausgegraben. Den letzten Teil ließ man liegen für zukünftige archäologische Untersuchungen. Innen in der Burg fanden Archäologen Reste von bis

Den Mytologiske Legeplads

zu 35 Häuser und nordöstlich vor der Burg fand man einen kleineren Friedhof mit 30 Gräbern, die sowohl Kinder, Männer und Frauen enthielten. Die Häuser vor der Burg gelegen, sind heute mit einem weißen Stein markiert. Eines der ursprünglichen Häuser wurde draußen vor dem Wall wieder rekonstruiert. Das Haus ist 28,5 m lang und ist ausschließlich aus Eichenholz gebaut. Das Haus dient heute als Rahmen für das sehr bekannte „Fyrkatspil“, welches jedes Jahr von Mai bis Juni aufgeführt wird. Der Grund für die Wahl des Standortes vom Fyrkat ist höchstwahrscheinlich u.a. damit zu erklären, dass zu jener Zeit man weiter in den Fjord rein segeln konnte als es heute möglich ist. Beim letzten Fyrkatfund (2008) hat man u.a. einen großen Eichendübel gefunden, welcher wahrscheinlich für die Wikingerschiffe verwendet wurde. Die Funde der Ausgrabungen samt einer Rekonstruktion einer Fyrkatburg können Sie im Hobro Museum in der Vestergade besichtigen. Sofern Sie bereits eine Eintrittskarte für das Fyrkat und Wikingercenter gekauft haben, ist der Eintritt ins Museum frei. Das Wikingercenter Fyrkat, welches zwischen Hobro und Fyrkat liegt, ist eine Rekonstruktion eines Großgrundhofes mit mehreren dazugehörenden Häusern aus der Wikingerzeit. Alle Häuser sind mit authentischen Materialien wieder auf bzw. nachgebaut worden. Das bedeutet aus Eichenbrettern mit Lehm verputzte Wände und Stroh(Reet)Dächern. Ebenso die Mitarbeiter vom Fyrkat sind gekleidet wie echte Wikinger. Das ganze Jahr über gibt es verschiedene Aktivitäten und Attraktionen im Wikingercenter Fyrkat. Hier können Sie u.a. einen Keramikmacher zusehen wie er Tröpfe

und Krüge herstellt, dann einen Bogenbauer, der neue Bögen konstruiert, oder den Bronzeskulptör u.v.m. Auch ein Falkner ist regelmäßiger Gast im Wikingercenter. Die meisten Aktivitäten, die Sie im Wikingercenter Fyrkat das ganze Jahr über erleben, geben einen Eindruck über das alltägliche Leben der Wikinger. So hat man als „Gast“ z.B. die Möglichkeit die Kleidung, den Ringpanzer, Schwert und auch die Wikingerschuhe anzuprobieren und sich einmal als Wikinger zu fühlen. Einmal im Jahr können Gäste im Wikingercenter auch an einem Spiel teilnehmen. Dort können Sie sich z.B. als Wikinger Thorsten Ulveøje (Wolfsauge) auf verschiedene Missionen begeben natürlich genauso wie der Wikinger Harald Blåtand (Blauzahn). Beim Wikingercenter Fyrkat liegt ebenso der mythologische Spielplatz. Ein sehr künstlerisch und fantasievoller Skulptur und Erlebnis platz. Hier können die Kinder aktiv sein und gleichzeitig etwas über die nordischen Götter und deren fantasievollen Geschichten und Glauben lernen. Eine einzigartige Kombination für Kinder das Lernen mit dem Spiel zu verbinden. Jedes Jahr am ersten Wochenende im August findet ein großer Wikingermarkt auf Sildehagen (dicht am Sportboothafen von Hobro gelegen) statt. Hier können Sie tödliche Kämpfe und verschiedene Formen historischer Unterhaltung erleben. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit Souvenirs für ihre daheimgebliebenen zu kaufen.


STOR kunst i Hobro Når man færdes i Hobro, kan man ikke undgå at lægge mærke til den megen kunst, byen er præget af på både torve og pladser, men også indendørs i fx byens gallerier. Ved havnen ud mod Brogade ses Bent Sørensens 2 store granitskulpturer. På Politi-torvet springer vandkunsten ”Edderkoppen” af Kurt Tegtmeyer, og i den modsatte ende af gågaden den mere stilfærdige vandkunst ”Kredsløb” af Margrethe Sørensen. Lidt længere nordpå har Bent Sørensen spændt 4 spektakulære broer hen over åen til Vestre Fjord, mens Kirketorvet er skabt af Erik Heide, Kasper Heiberg og Eigil Westergaard. Men sådan har det ikke altid været. I mange år var den lille og trinde ”Torvekonen” af Adam Fischer eneste skulptur i Hobro. I starten af 1970’erne dannede en kreds af lokale borgere imidlertid Hobro Kunstsamling, som siden har erhvervet kunst af 30 af Danmarks førende malere, grafikere og billedhuggere. Formålet har været at sikre god kunst og udstille det, hvor mennesker færdes. Det betyder at, skoler og andre institutioner har kunst fra samlingen, ligesom der på Hobro Bibliotek kan ses en stor samling af Poul Janus Ipsens litografier. Da samlingen i 2003 blev forøget med ”Jette og Karl Jacob Ibsens Lerfeldtsamling” med ca. 600 værker af Hans Henrik Lerfeldt, besluttede man at få en egentlig, tidssvarende kunstbygning.

I underste etage er der skiftende udstillinger. Her vises dansk og international kunst. Fra Günter Grass til danske Jørgen Michaelsen og fra Sven Havsteen-Mikkelsen til samtidskunst fra Øst- og Vestafrika. Der er gratis adgang til Kunstetagerne. I sommerhalvåret er der lukket om søndagen. Grupper, der ønsker en rundvisning, henvender sig på Turistbureauet/biblioteket.

I bryggergården er der også indrettet et lille museum (gratis adgang) med hele historien om det oprindelige Bies Bryggeri. Se mere på www.biesbryghus.dk

Se mere på www.kunstetagerne.dk

Guldalder kunst

Interesserer man sig for dansk guldalderkunst, er Galleri Classic i Skibsgade (bag den høje havnesilo) et besøg værd. Galleri Classic åbnede i 1999 og er en videreførelse af ”Galleri Skagen”, der i 10 år har været blandt landets førende gallerier inden for klassisk kunst. Kunstkonsulent Søren Hugo Andersen

Kunstetagerne

I 2004 blev Bies gamle bryghus fra 1857 totalrenoveret og indrettet til en udstillings-bygning på 4 etager på over 1000 kvm. Huset fik navnet Kunst­ etagerne. Bygningen blev allerede i 1980 fredet, og ombygningen er sket med stor respekt for husets oprindelige funktion. I bygningen finder man bl.a. et stort spirekar, som går gennem 2 etager, husets vandbeholder, en kværn højt oppe under loftet, ringe til kornsække og et hjul fra dengang, hvor industriens maskiner var forbundet med drivremme. Arkitektonisk er det en stor oplevelse at gå rundt i huset og fornemme bygningens sjæl. Adgang til Kunstetagerne sker via Hobro Biblioteks indgang fra Store Torv. I Kunstetagerne er der udstillet værker af en række af Hobro Kunstsamlings 30 kunstnere. I de fleste rum værker af en eller to kunstnere, samt plancher om den enkelte maler, grafiker og billedhugger. Øverste etage rummer skulpturer, skitser og udkast til skulpturer. I den store sal i sidebygningen på 3. etage er der jævnligt særudstillinger bl.a med Hans Henrik Lerfeldt.

I den gamle bryggergård, Bies Gaard, finder man også Restaurant Bies Bryghus og Bies Bryghus, - et moderne microbryggeri i direkte tilknytning til restauranten.

Kunstetagerne i Bies Gaard

præsenterer i Galleri Classics store lyse lokaler en fin samling af klassiske malerier. Skagens- og marinemalerne er rigt repræsenteret i samlingen, der spænder fra Guldalder til klassisk modernisme. Samlingen omfatter også et enestående udvalg af tegninger. www.gallericlassic.dk


GREAT art in Hobro Wherever you go in Hobro you can’t help noticing that the town is filled with great art. You find it on the street-corners, in little (or big) squares but also in the numerous galleries. Down at the harbour near “Brogade” you will find 2 big sculptures made of granite by the sculptor Bent Sørensen. On the “Polititorvet” the fountain “Edderkoppen” (The Spider) by Kurt Tegtmeyer trickles and in the opposite end of the pedestrian street you will find the more silent piece of water-art “Kredsløb” (Circuit) by Margrethe Sørensen. A bit further north the sculptor Bent Sørensen has made 4 spectacular bridges over the stream that runs into the western part of the fjord and on “Kirketorvet” you can see the combined work made by the artists Erik Heide, Kasper Heiberg og Eigil Westergaard. Hobro hasn’t always been full of art. For many years the little, plump “Torvekonen” (The lady at the market) by Adam Fischer was the only sculpture in Hobro. But in the beginning of the 1970th a group of local citizens formed the “Hobro kunstsamling” (Hobro art society) who since then has obtained pieces of art made by 30 of Denmark’s leading painters, graphic designers and sculptors. Over the years it has grown into a large collection counting thousands of pieces of art of all kinds.

Große Kunst in Hobro Sobald Sie Hobro besuchen, können Sie nicht umhin die vielen künstlerischen Werke zu bemerken, welche letztendlich auch die Stadt geprägt haben und die man sowohl auf den Plätzen, dem Marktplatz als auch innerhalb der verschiedenen Galerien und Ausstellungsräumen findet. Am Hafen in Richtung Brogade können Sie 2 große Granitskulpturen von Bent Sørensen bewundern. Auf dem Platz vor der Polizei finden Sie ein „nasses“ Kunstwerk.Eine etwas andere Art von Springbrunnen mit Namen „ Edderkoppen“ („Die Spinne“) von Kurt Tegtmeyer und auf dem entgegen gelegenen Ende der Einkaufsstraßen ist ein wenig mehr stilvolles Wasserkunstwerk „Kredsløb“ („Kreislauf“) von Margarethe Sørensen zu sehen. Ein klein wenig weiter nördlich hat Bent Sørensen 4 spektakuläre Brücken über die Au hin zum westlichen Fjord gespannt, während der Kirchenvorplatz erschaffen wurde von den 3 Künstlern Erik Heide, Kasper Heiberg und Weigil Vestergaard. Aber das war noch längst nicht alles. Über viele Jahre war die kleine mollige Marktfrau von Adam Fischer die einzigste Skulptur in Hobro. Zu Beginn der 70ér bildeten sie einen Kreis der lokalen Bürgern

The purpose of the “Hobro Kunstsamling” has been to preserve good art and to exhibit it wherever people go. This means that schools and other public institutions exhibit pieces from the collection. In the public library for instance, you can see a large collection of lithography’s by the artist Poul Janus Ibsen. In 2003, when the collection was increased with the “Jette og Karl Jacob Ibsens Lerfeldtsamling” consisting of 600 pieces of art by the artist Hans Henrik Lerfeldt, the art society decided to obtain a proper, up-to-date edifice. T h e “ Ku n s t e t a g e r n e ” In 2004 The old Bie’s Brewery, built in 1857, was renovated and converted into an exhibition edifice in 4 storeys and more than 1,000 square metres of exhibition area. The edifice was named “Kunstetagerne” (The art storeys).The edifice had been listed in 1980 and the renovation has been carried out with great respect for the original functions of the brewery. For instance you will find an old sprouting basin that runs through 2 storeys, an old water tank, a grinding mill hanging high under the ceiling, rings for wheat sacks and an old wheel dating back to the age when machinery was joined by driving belts. Architecturally it is a great experience to walk around the edifice and feel the spirit of the days long gone by. Entrance to the “Kunstetagerne” is through the library on “Store Torv”.

eine zwischenzeitliche Hobro Kunstsammlung, die seitdem immer eine der 30 führenden für Malerei, Grafik und Bildhauer in ganz Dänemark ist.. Das Hauptanliegen war es, gute Kunst zu bewahren und auszustellen, damit die Menschheit sie auch besichtigen konnte. Das bedeutet, dass Schulen und andere Einrichtungen ebenso Kunst aus der Sammlung ausstellen wie z.B. in der Hobro Bibliothek eine große Sammlung von Poul Janus Ipsens Lithografien zu sehen sind. Als die Sammlung 2003 mit „Jette und Karl Jacob Ibsens Lerfeldtsamling“ mit ca. 600 Werken von Hans Henrik Lerfeldt erweitert wurde, beschloss man ein zeitgemäßes Kunstgebäude zu bauen. D i e “ Ku n s t et a g e n ” In 2004 wurde Bies altes Brauhaus von 1857 komplett renoviert und eingerichtet zu einem Ausstellungsgebäude auf 4 Etagen mit über 1000 qm2. Und so bekam das Haus den Namen Kunstetagen-. Das Gebäude wurde bereits 1980 unter Denkmalschutz gestellt und deshalb geschah auch der Umbau mit größtem Respekt vor der ehemaligen Funktion des alten Hauses. Im Gebäude fand man u.a. ein großes Keimfass, welches durch 2 Etagen führte, den Wasserbehälter des Hauses, eine Mühle hoch oben unterm Dach, Ringe für die Kornsäcke und ein Rad, das damals über einen Antriebsriemen mit den Industrie Maschinen

In “Kunstetagerne” various pieces by the 30 artists are exhibited. 1 or 2 artists are represented in each room and on plates hanging on the walls you can read about the different painters, graphic designers and sculptors. On the first floor you will mainly find sculptures plus sketches and drafts of sculptures. The big hall in the side-building on the 3rd floor usually houses a special exhibition centred on the works of Hans Henrik Lerfeldt. In 2009: “Eroticism in the arts before and after Lerfeldt”. On the bottom floor there are alternating exhibitions – each one typically lasting 2 months. Here Danish and International art is exhibited from Günter Grass to Danish Jørgen Michaelsen and from Sven HavsteenMikkelsen to contemporary art from East- and West Africa. The entrance to “Kunstetagerne” is free of charge. Sunday is closing day during the summer. Guided tours for groups can be arranged – please contact the tourist information or the library that will refer to a guide.

verbunden war. Architektonisch war es ein großes Erlebnis im Haus umher zu gehen und dabei die Seele des alten Hauses zu entdecken. Der Zugang zu den Kunstetagen- geschieht heute über die Eingangsseite der Hobro Bibliothek vom großen Marktplatz aus. Auf den Kunstetagen- sind Werke einer Reihe der Hobro Kunstsammlungen von ca. 30 Künstlern ausgestellt. In den meisten Räumen sind Werke von einem oder zwei Künstler samt Hinweistafeln der jeweiligen Maler, Grafiker oder Bildhauer zu finden. Die oberste Etage bietet einen Rahmen für Skulpturen, Skizzen und eine Auswahl einzelner Skulpturen. Der große Saal im Nebengebäude auf der 3. Etage wird regelmäßig für besondere Ausstellungen genutzt. U.a. mit Hans Henrik Lerfeldt. Auf der untersten Etage sind wechselnde Ausstellungen zu sehen. Hier wird sowohl dänische als auch internationale Kunst gezeigt. Von Günter Grass bis hin zum Dänen Jørgen Michaelsen und von Sven Havsteen-Mikkelsen zur Gleichzeitkunst von Ost-und Westafrika. Der Eintritt zu den Kunstetagen ist gratis. Im Sommerhalbjahr ist allerdings an Sonntagen geschlossen. Wenn Sie eine Gruppe sind und eine Führung wünschen, so wenden Sie sich bitte an das Touristenbüro oder an die Bibliothek.


Hobro Havn – historie og kultur Hobro Havn’s historie går helt tilbage til den sene middelalder. Dengang var flere af byens købmænd også skibsreddere og ejede typisk fragtskibe. Varer fra danske og udenlandske havne ankom med sejlskib, der ankrede op på fjorden i nærheden af det nuværende skibsværft. Her blev varerne omlosset i robåde og fragtet til broerne nær Hobro Torv. Det kunne lade sig gøre, fordi fjorden dengang gik helt op til torvet. Der blev dog ikke kun losset, men også lastet varer bl.a. sild, og køberen var kongen. Han brugte de saltede sild til sine soldater, da saltet sild kan holde sig længe. Der er stadig lokale spor af fortidens sildeeventyr, fx området Sildehagen øst for lystbådehavnen. Hobros første havne-bolværk blev bygget i starten af 1800 tallet nær skibsværftet, og i de følgende 100 år blev havnen løbende udbygget til det, vi ser i dag. Nordkajen blev dog først anlagt i 1930erne, hvor byen blev udvidet med hele dette areal.    Frem til slutningen af 1900-tallet var Hobro havn både trafik- og industrihavn hele vejen rundt. Herefter blev havnen opdelt i en nordkaj og en sydkaj med trafikhavn på nordsiden og - med få undtagelser - kulturområde mod syd. Undtagelserne er en maskinhandel, en smule liberalt erhverv og et skibsværft, der er langt ældre. Resten oser af kultur.   

Besøger man som turist Hobro, vil det være oplagt at parkere sin bil på sydkajen og bese området til fods. Begynd med området helt mod øst mellem skibsværftet og Gasmuseet og vend blikket mod øst. Her ses byens renseanlæg, der er udsmykket af kunstneren Poul Agger og lidt længere væk Mediehuset Wiegaarden. Wiegaarden er indrettet i en tidligere destruktionsanstalt - Blåkilde, hvis navn kan føres tilbage til en nærliggende lokal kilde, hvis vand nu sælges på flasker. Beboelsesbygningerne ved skibsværftet emmer stadig af havnekvarter og harmonerer godt med fortidens og nutidens aktiviteter på træskibsværftet. Værftet er Danmarks ældste fungerende træskibsværft og lugten af træ og tovværk vidner om et stadigt aktivt håndværk. Man er velkommen til at kikke ind på værftet, men husk, at det er en travl virksomhed og ikke et museum. Øst for værftet - med de lave røde bygninger - ligger den hyggelige både- og fiskerihavn, der også er et besøg værd. Her vrimler det med gode historier. Syd for værftet ligger Gasmuseet. Museet er indrettet i Hobros gamle gasværk og her findes alt, som har med gas at gøre, bl.a. landets sidste gasbeholdere. Her ligger også Hobro Miniby med Adelgade anno år 1900. Minibyen er gratis at besøge.

På vejen tilbage til inderhavnen passeres en hvid kvadratisk bygning, byens gamle toldbygning fra 1840. På venstre side ses oppe på skrænten byens nye alderdomshjem – der har elevator til havneområdet – og lidt længere fremme en karakteristisk sortmalet bygning, der danner ramme om hele egnens teater, Himmerlands Teater og dets forestillinger. Fortsæt herefter hen ad kajen og se de velbevarede og helt unikke gamle gule og røde pakhuse i træ. Den gule bygning indeholder Lystfartøjsmuseet, et fint indrettet og spændende museum, der er et besøg værd, også selvom man ikke er sejlsportsentusiast. Det Røde Pakhus bruges til udstilling, koncerter og andre arrangementer, - kik ind, hvis der er åbent. Udenfor Det Røde Pakhus og Turistbureauet, der er indrettet i havnens tidligere Vejerbod, lægger Mariager Fjord’s turbåd Svanen til. Med Svanen kan man sejle til Bramslev Bakker og Mariager eller kombinere sejlturen med veteranbanen Mariager-Handest og så tage en NT bus tilbage til Hobro (Trekantruten). På Nordkajen losses og lastes hvert år fortsat over 100 større skibe fra det meste af verden. De primære handelsvarer er i dag byggematerialer, gødnings- og råstoffer. Der er ikke planer om at nedlægge industrihavnen, tværtimod stiger godsmængden støt. En havneudflugt kan fx. afsluttes med et inspirerende besøg på Cafe K eller Den Blå Fisk.


Hobro Harbour - History and culture At that time several of the Hobro grocers were also ship owners and owned one or more sailing freight vessels. Goods from overseas and from Danish harbours arrived on sailing vessels, which anchored up in the fjord, just outside where you find the shipyards today. Here the goods were unloaded into small rowing boats. In those days the town square lay at the edge of the fjord so the rowing boats carried the goods to the bridges near the town square. Afterwards the freight vessels were loaded with goods –as for instance herrings for the king of Denmark. The herrings were salted and in that way preserved and the king used the herrings as supply for his army. Some names still exist to remind us of the past like the “Sildehagen” (sild = herring) east of the marina. The first wharf in Hobro was built in the beginning of the 19th century and was regularly developed over the next 100 years app. In the 1930th the town

expanded and the northern wharf was built. Until the end of the 20th century Hobro harbour was a big commercial harbour. When commerce lessened the south wharf turned into a cultural meeting place while the north wharf lived on as a commercial harbour. You will still find a bit of commerce on the south wharf, such as the old shipbuilding yards, but most of the south wharf oozes of cultural activities. The north wharf is still a busy commercial harbour. Every year more that 100 vessels from all over the world are here unshipped and loaded. Today most of the goods consist of building materials, fertilisers and raw materials. There are no plans to close down the commercial harbour - on the contrary the amount of cargo increases steadily. You could end your day at the harbour by visiting the café “Café K” or “Den Blå Fisk” for a nice refreshment or a proper meal.

Hobro Hafen - Geschichte und Kultur Die Geschichte des Hafens von Hobro geht weit zurück bis ins späte Mittelalter. Damals waren diemeisten ansässigen Kaufleute ebenfalls Reeder und waren Eigner typischer Frachtschiffe. Die Waren aus Dänemark und dem Ausland kamen mit Segelschiffen und ankerten etwa dort im Fjord wo nun die Schiffswerft liegt. Von hier aus wurden die Waren auf Ruderboote verladen und zu den Bewohnern nahe des Hobroer Marktplatzes gebracht. Das konnte damals so gemacht werden, da der Fjord bis zum Marktplatz hinein reichte. Es wurden nicht nur Waren gelöscht, sondern auch andere Waren verladen. Wie z.B. Heringe, die vom König geordert wurden. Der König brauchte die gesalzenen Heringe für seine Soldaten, da dieser lange haltbar war. Es gibt übrigens immer noch Spuren der damaligen Heringsgeschichte, z.B. das Gebiet „Sildehagen“ östlich vor dem Sportboothafen. Die erste Hafenanlage Hobros wurde Anfang des 1800 n.Ch. nahe der Schiffswerft gebaut und in den darauf folgenden 100 wurde der Hafen immer weiter

ausgebaut bis zum heutigen Stand. Der Nordkai wurde jedoch erst 1930 angelegt, wo die Stadt bis zu dieser Stelle hin ausgebaut wurde. Von da an bis Ende des 1900 n.Ch. war Hobro sowohl Verkehrsund Industriehafen. Danach wurde der Hafen aufgeteilt in einen Nordkai und einen Südkai mit Verkehrshafen auf der Nordseite – und mit einigen Ausnahmen – auch das Kulturgebiet in Richtung Süden. Die Ausnahmen sind ein Maschinenhandel, eine kleine Gruppe liberale Geschäftsleute und eine Schiffswerft, die dort bereits in langer Zeit vorher waren. Der Rest ist „Sehkundschaft“ der Kultur. Am Nordkai werden jedes Jahr über 100 große Schiffe aus aller Welt gelöscht und wieder beladen. Die primären Waren heutzutage sind Baumaterialien, Düngemittel und Rohstoffe. Es ist nicht geplant, den Industriehafen stillzulegen, im Gegenteil, der Transport steigt noch weiter. Wie wäre es den Hafenausflug mit einem inspirierenden Besuch im Café K oder im Blå Fisk zu beenden?

Fjorden rundt på cykel Ferielandet Mariager Fjord er som skabt til cykelferie. Foruden den helt unikke tur fjorden rundt (rute 32) løber flere nationale cykelruter gennem området, fx Hærvejsruten, ligesom der er en hel palet af kortere lokale ture, der tager udgangspunkt i kystbyerne. Der er cykelture på en time, en dag eller en uge, ligesom der er særlige ruter til familier med børn og ruter for mountainbikere i både Rold Skov og Østerskoven. Som noget helt nyt er Hærvejen i sommeren 2014 blevet videreført fra Viborg til Frederikshavn via Hobro. Få hærvejskortet på turistbureauet.

Around the Fjord by Bicycle Mariagerfjord is ideal for bicycling vacations. Besides the absolutely unique trip around the fjord (Route 32), a number of national bicycle routes run through the area, as do some local trips starting from the coastal towns. There are bicycle trips that take an hour, a day or a week, and there are special trails for families with children and for mountain bikes. Along the way, stop and enjoy the view from a lookout point or take a rest at one of Mariagerfjord’s many tent sites. You can even bring your bicycle onboard the Vintage Railway or Svanen. The tourist offices can assist you with bike rentals and baggage transport and offer free bike trail maps.

Undervejs på cykelturen kan der gøres rast på skønne udsigtspunkter, ligesom der langs de mange cykelruter også er mulighed for at overnatte på en af Ferielandets mange naturteltpladser. I kan også ”snyde” lidt og ta’ cyklen med Veterantoget, eller med turbåden Svanen. Turistbureauerne kan være behjælpelige med både cykeludlejning og evt. bagage-transport, ligesom I der kan få gratis cykelkort, bl.a. til Mariagerfjord ruten (rute 32) og købe turbøger med cykelture i resten af landet.

Mit dem Fahrrad um den Fjord Mariagerfjord ist für Radler wie geschaffen. Neben dem Radwanderweg rund um den Fjord (Route 32) verlaufen hier weitere nationale sowie regionale Fahrradrouten, die in den Küstenorten beginnen. Man kann Ausflüge von einer Stunde oder einem Tag unternehmen oder eine Woche mit dem Rad unterwegs sein. Manche Strecken eignen sich gut für Familien mit Kindern, andere für das Befahren mit Mountainbikes. Unterwegs kann man an schönen Aussichtspunkten rasten und bei mehrtägigen Touren auf den einfachen Zeltplätzen übernachten. Das Fahrrad kann man übrigens auch in der Museumseisenbahn oder im „Raddampfer Svanen dabei haben. Die tourist büros sind gern behilflich, wenn man ein Fahrrad mieten oder sein Gepäck vorausschicken möchte. Hier erhält man auch kostenlose Tourenkarten.

32


Maritimt Kulturcenter

Gå planken ud… næsten

Oplev et fungerende træskibsværft på helt tæt hold

Das Maritime Kulturcenter

et projekt, hvor der i tilknytning til det eksisterende værft nu er etableret et stort Erleben Sie eine wirksame Holzschiffswerft maritimt formidlingscenter, der udover at Das Maritime Kulturcenter ist die aktuell neueste Attraktion, die in Verbindung mit der 166 Jahre vise fantastisk træskibshåndværk også alten Hobro Holzschiffswerft erstellt wurde. giver indblik i fjordens kulturhistoriske Hier erlebt man das einzigartige HolzschiffHandwerk und bekommt u.a. einen Einblick betydning mm.

”Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord” – er det officielle navn på den absolut nyeste attraktion i Mariagerfjord Kommune, indviet i april 2016. Til dagligt kalder de fleste lokale det dog bare ”værftet”, og det har de gjort i helt nøjagtigt 166 år, så gammelt er Hobro Træskibsværft nemlig. Det er faktisk landets ældste af slagsen, og et af de ganske få, der har overlevet både verdenskrige, finanskriser og mange generationers ny teknologi. Hemmeligheden er, at værftet har specialiseret sig i renovering af gamle træskibe, og dem sejler der fortsat en hel del af i de danske farvande.

Kulturcentrets højdepunkt bliver uden tvivl muligheden for at følge restaureringen af de gamle skibe på helt tæt hold. Fra den nye bølge-formede formidlingsbygning er der etableret en panorama-sti ind på det gamle værftsområde, så publikum på sikker afstand selv kan følge med i det betagende arbejde på skibene. Her kan man se, hvordan der skiftes planker, høvles master, repareres ror, flettes tovværk og meget mere.

Ideen om at gøre det gamle værft til en decideret attraktion opstod i forbindelse med brødrene Leth’s overtagelse af værftet i 2008. Brødrene havde som ejere af et par gamle træskibe haft deres gang på værftet i mange år, og havde en ide og et ønske om, at værftet også fremadrettet skulle være en vigtig brik i udviklingen af Hobro. Sammen med Mariagerfjord Kommune og Realdania fik man udformet

in die kulturhistorische Bedeutung der Förde. Von einer ganz nahen Brücke aus kann man die Restaurierung der alten Schiffe verfolgen. Von der offenen Dachterrasse des Gebäudes aus hat man einen fantastischen Ausblick über Hobro, den Hafen und den Mariager Fjord. Die Terrasse ist immer geöffnet, selbst wenn man Hobro außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten des Centers besuchen sollte.

På toppen af bygningen er der en åben tag-terrasse med en helt fantastisk udsigt over Hobro, havnen og Mariager Fjord. Terrassen er altid åben, også hvis man måske besøger Hobro udenfor centrets åbningstid.

Maritime Culture center Experience a working shipyard The Maritime Culture center is a brand new attraction linking to the 166 year old shipyard for wooden ships in Hobro. Experience the magnificent craftsmanship of wooden ships, and get an insight to the cultural and historic significance of the fjord. Follow the restoration of ships up close, and enjoy the amazing view over Hobro, the harbour and the fjord from the rooftop terrace.

Turbåden Svanen - oplev Ferielandet fra Fjorden Forkæl Jer selv med en uforglemmelig tur med ”hjuldamperen” Svanen på den skønne Mariager Fjord. Svanen sejler sommeren igennem fra Mariager via Bramslev Bakker til Hobro og fra Mariager via Dania til Hadsund og omvendt. Stå af og på, hvor det passer Jer. Ombord kan købes kolde og varme drikke og lette måltider - større menuer kan forudbestilles. Oplev fjorden, dens fugle og fauna, søluft og stemning. Fartplanen fås på turistbureauerne, på www.svanen.dk eller på 9852 4677.

Die “Svanen” Ausflugsboot Eine Fahrt mit dem Raddampfer Svanen auf dem Mariager Fjord sollte man nicht versäumen, denn es ist ein unvergessliches Erlebnis. Im Sommer geht die Fahrt von Mariager an der Hügellandschaft Bramslev Bakker vorbei nach Hobro oder von Mariager nach Hadsund an Dania und zurück. Unterwegs kann man man Getränke und leichte Mahlzeiten kaufen. Unterwegs die herrliche Gegend am Fjord aus erster Hand erleben, Vögel beobachten, Pflanzen bewundern und Seeluft schnuppern. Der Fahrplan ist in den Touristenbüros vor Ort erhältlich. Mehr info: www.svanen.dk

The “Svanen” Tourboat Treat yourself to an unforgettable trip on the “paddle steamer” Svanen on the gorgeous Mariager Fjord. Svanen sails all summer from Mariager via Bramslev Hills to Hobro and from Mariager to Hadsund and back. You can buy beverages and light meals on board- Experience the fjord, its bird and wildlife, the sea air and atmosphere life. Timetables and tour information are available at the tourist offices, at www.svanen.dk or Tel. +45 9852 4677.


Bramslev Bakker

Internationalt certificerede vandreruter Nordsiden af Mariager Fjord er et paradis for naturelskere. Det kuperede område fra Hobro i vest og til det hyggelige fiskerleje Stinesminde længere østpå kaldes Bramslev Bakker og er et enestående fredet område med masser af turmuligheder. Her er flere forskellige afmærkede vandreruter i det kuperede terræn, følg fx rød, gul eller blå rute eller kombiner dem. Ruterne er i 2016 - som de første i Dammark - blevet certificerede af den europæiske vandreunion, og lever dermed op til en række internationale krav ifht. rekreativ kvalitet, formidling mm. Der er adgang til Bramslev Bakker fra fx Hobro Lystbådehavn og fra byen Valsgaard. Følg vejen forbi Hotel Bramslevgård til P-pladsen ved Restaurant Bramslev Bakker, hvor der er en enestående udsigt over Mariager Fjord. Neden for restauranten lægger ”Hjuldamperen” Svanen til. Stranden ved Bramslev Bakker er et superfint badested, tildelt det hvide badevandsflag, der sikrer samme krav som Blå Flag. Her er det også muligt at køre helt ned til fjorden for at opleve, fiske eller bade i Mariager Fjord, ligesom det er her den lokale vandskiklub holder til.

The hills of Bramslev Bakker The north side of Mariager Fjord is a paradise for nature lovers. The hilly terrain from Hobro in the west to the fishing village of Stinesminde in the east is called Bramslev Bakker and is a one-of-a-kind preservation area. From the village of Valsgaard, follow the road past Hotel Bramslevgård to the parking lot at Restaurant Bramslev Bakker, where you will discover a fabulous view of Mariager Fjord. From here you can drive all the way down to the fjord to fish or bathe at a “white flag” beach.

Die Hügellandschaft Bramslev Bakker An der Nordseite des Mariager Fjords liegt ein wahres Eldorado für Naturliebhaber. Die hügelige Landschaft, die sich von Hobro bis zur Fischersiedlung Stinesminde erstreckt, heißt Bramslev Bakker und ist ein einzigartiges, unter Schutz stehendes Gebiet. Vom Ort Valsgaard aus kommt man am Hotel Bramslevgård vorbei zum Parkplatz beim Restaurant Bramslev Bakker, wo man eine tolle Aussicht auf den Mariager Fjord hat. Hier kann man bis hinunter an den Fjord gelangen, um z. B. zu angeln oder zu baden. Am Strand weht die weisse Flag (sauber Wasser).

Restauranter & caféer Cafe K Søndre Kajgade 8, 9500 Hobro Tlf. 9851 1850 www.cafek-hobro.dk Restaurant Bramslev Bakker Bramslev Bakker 5, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9852 5200

www.restaurant-bramslevbakker.dk

BramslevGaard Bramslev Bakker 4, Valsgaard 9500 Hobro, Tlf. 9851 2030 www.bramslevgaard.dk Hotel Amerika Amerikavej 48, 9500 Hobro Tlf. 9854 4200 www.hotelamerika.dk

Bies Restaurant Adelgade 26, 9500 Hobro Tlf. 9852 5298 www.biesrestaurant.dk Theater Restauranten Theatertorvet 1, 9500 Hobro Cafe Classic Adelgade 2, 9500 Hobro Kaffe Børsen Adelgade 25, 9500 Hobro Alanya Adelgade 5, 9500 Hobro Fu Lin Adelgade 65, 9500 Hobro Cafe Noah H I Biesgade 7, 9500 Hobro Cafe Saga Vestergade 24C, 9500 Hobro


D

180 E

Å SL

EN

R

IN

G

V

EN

B A old al r bo up rg M

EJ

VE

sm

eu

m

541

P VE EJ

KE

SM AR

SV EJ

ER M ARK

EJ

NV PI

KL ØV

OR G

L U CE

AA

HO

UP

VE

R N E VE J

E

T

J

ND

VE J ANA VE J

MON T

AD E

E

D A

R-

E

G

D

A

V E ST ER

J

VE

J HØ G

EJ

J

AT

NG

G VE

F YR K

B YM

VA ØST E R

SA L L I N

K KE

TE N

N

ON

V EJ

EBA

OF

ND

RE

RIN

GV

RA

FA R VE VÆ N G ET

R K E R PA R K E N

ND ER E SV J

ED SM

9

DE

EJ

LL MØ

RT

Å

RV

ME R H IM SV E J ND LA

DE

SI L D

ALS

GA D E

DER-

SØN-

AL

R VE ST E E

L

NG ET S VI

L

A R

U TR

ND

DE

GA VE ST E R

LE

GE

N

G RØ

OT E K ST ERIE N AP A GH

EN

K O R SG A D E

T

R

J

V

J Æ R VE

H O R S Ø VE J

J

H

G

J SV E J

LS VE

Ø T YT

E

Æ OM R V E J

J

BR

E

GE

KIL

V VE J

Æ

HÅ NDV

VÆ RK SV

B

E

J

D

IA

O

N

N SØ

ST VE E R BA K K E R

K

KKE

J

ER ND SØ R K S MA J VE

EJ

A

EB A

VE

N

S U P HO THO T R

A

T ER

ND

SV

SG A D E

ND

TE

H Ø JLU

RS

I N E SV E J

ST O

EJ

B

BL Å

S

MØ L L

VE S

T HR NE KA A

H Ø J- AG ER EN PA R K

GV

SK I BS

BØG E H E G N ET

E

E

ER L BJ

MA R

Æ T V AD G

DE

KK LY

KK

AN LT

Hobro Sygehus

3

TTO F B EL E G AD L SDE WE DE GA

VV E J

180

OF

AA

TE

S KO

RAN

S

BA

LE

AL

O

TH H O OST VG R

J VE

J

PRU DV

TH

VE

Ho

E

F A YE

IL

AD

SAL ND T G RØ NG E VÆ

A A L YK K E

AL

DS KE E D AR M GA

D

LG

E

AR

ADE

NS

LD ST O

H

A

JG

KA

N

7

D

D ER SØ N

ST O L D A L

J

P

OVG

ADE

-

A

E

t rte ko zoo i ns de Min r Ve bro Ho

E KK N

I

EJ

BA

SK

V VE

O

KE

EJ EV R D E R H AA VG

E

NS TI A R IS E CH D GA

E

BR O G

V

Æ

AD

R RD

V

AN

EN

P

E

EB

LG

R

NN

O ST

J

EL

DE

S-

K

R VEJ

E RV

G LE

GA BS

O N

V I BOR G G YD E

O SK

DE

S

MO R

1

I SK

ST R

K PA R

IB SG 15 K S SØN D R E 4 K A JG A D E AK GAS H U S ST R Æ D E 2 SK I B SG A D E

ÆD E

SO L BO R G VEJ

A

Æ

11

EJ

RV

TR

V NE

EV

K IR K E STR

DEN FR E E D GA

B

V KI

TO NY

Æ D L E B

L EG A D E

E

Y

E

AD

G OR

E

H

L IL

GAD

G

SG OL M

TEATERTORV

ER RG

EL

NB

RH

J

AD

RS KO E D GA

RD FJO D E GA

TE

N

AT

E

K LY

Æ

T

BO

E AD

D T ER A ØS EG VN HA

RE ST O V TO R

E

AA

B

B

E

G

S B NE Æ R V EJ

S B Æ OR T RV EEJ

E

V

R

5 ES TV

E

S H I BI E S PLA D

R NO DV

VE N

E

S

N

13 D GA

N

V

EJ

H

EN JE N S

HØV EJ EN ND VE JE RA ST D RE

B

I ESGA H I B

G ADE

Vester﬋ord J

D

DE

N

A D EL

E

L

A

G

GA

A

E

EL

AD

J

EJ

G

ND V

E

RA

RO

V VE

LY

FY D EVE

-

VEJ

HE

ST

N

MÅ G E VE J

H ØJ

K

DS VE J

JE

V I B E VE J

D

FO RT EJ S K I V EV J A P AR K E N UN

L K E VE J

K K EN

IH E

D

A

BL

N

D O PA K R

HE S

-

E

L

U N AVEJ

V

FOR TU N A VÆNGET

FR

GA

SI G TEN

ED E

VE

E SK I V

E

UD

F R IH

J

V

AD

RD

E SV AL

EJ

WIL

K AK

B L SO

J

V

Ø R N E VE J L H

EJ

A KKE L ER B J VE

G

RK VE J E - F A

EJ

KEN

NE

G LVÆ R K SV

FO R

STA T I O NS

MØ L L E VA N

RV AN

N S V EJ

T IO

VEJ

E YV

U NA

BA

R SV

FA SA N

A

ST A

N

EJ

EL M M

RN

SV

TE

RUP

JU UL S

RD

EJ

J VE R

N YV E J

EN

K R OG S

BÆ TE

JE

CH O

EJ

R T O EN K

U G L E VE J

U SB

GV EJ

LV

H O ST

EN

V I N K E L VE J

PA R K EN Ø

N SV E J SE

AA

V EJ

HOR S

WI

EG

E L ME

J

N

G SV E J

14

J

MU L

SVE J

SO BA

H OV A N

RVE

J

GE DA SP U LS RVE VE J V EJ

J H O V A N G SV E

H O D A L SV E J

B A K K E LY

BIRK E VE J

BØG EVE J

J

R BÆ

ET

B A K K E V EJ

HOM A RK

VE

MO

H O ST R U P VÆN G

H O ST R U P V E

D BA K K EN

L Ø G ST Ø R V E

AL

Ø L SV E J

EJ D KO L B Æ K SV

H

Ø

R U G MARKEN

J

180

EJ

GEN

RV

N

GE

GS

ST R

H A D SU N D V E J

G ODTH A A BSVE J

LB

RO V Æ SE N D N A G ET L S RO P A SE N RK EN

ST Ø R V E J

HVEDE MARK

M AJ

H OD A

J E VE

H YL D

LØG

EJ

LU

VE J

AV

F OR S YT H I

EJ

EN

EV

VER VSPA R K

H O ST R U P K R O G E N

LIA V E J

N

DV

N

L BÆ K

T E R PA R K E N

ERH

G NO

T JØ R

UN DS

RE B BA E RNE N

ST R U

ER V

U ST L IG

D IG

MA

EJ

VE P EL J

EJ

J

CA V

MI S

J

M A S I N VE

VI N

E AVE J

SYR E NVE J

HA

NY A SP I

Hørby Skoleby

ML E

180 541

Ci

EJ

VE J

LV

J

VE

HU

rk u

J

us

H YB E N VE J

GY

R IBE SVE J

t

R

J

K

D

VE

R

ee

O

RG

R

BO

N

PA

us

EJ

AA L

PV

A ST R

U

E

ER

D

BB

Æ

J

TO

V

N

K

JE

VE

Ø

UP

SH

F UG L EBA K K E N

TR ØS

V

L IE

EV EJ

10

Fyrkat

0

100 200 300 400 500 m

HOHØ

RK FY

ATV

EJ

Apotekerskoven

JE

180 H

O

HØJE

E


RR

ITS

VE

J

HJ E

DA

LV

EJ

R

D

ML E MA R K EN

A

A

HU

S

G

ård

541

A

L

g lev ms d Bra tel dsun o H Ha E J

V

Stjernepunkter i Hobro

N Y H A D SU N D V

2

TO

E

V N R

O

5

K

HVEDE MARKEN

4

J

H A VR A V Æ N G E T

3

6 W IE

G

Å

R

7 D

S

EJ

ÅR

A

LS V

10 11

EJ

D S VE

12 13 14 15

J

V

EJ

D

Hobro Idrætscenter & Danhostel Vikingecenter Fyrkat Fyrkat Borgen Hobro Camping Gattenborg Hobro Golfklub Rutebilstationen Banegården Svanen SG Å

WI E G

N

9

VA L

V

R

8

H J E R R I T SD A L VEJ

Hobro Turistbureau Hobro Museum Himmerlands Teater GASmuseet Lystfartøjsmuseet Kunstetagerne/Bies Gård Hotel Amerika Hobro Værft & Maritimt Kulturcenter

1

BÆ K Bramslev Bakker

A

D

S U

N

D

RD

H

H

RKEN

EG

B B

ED

12

AL A RK E N SP

EN

FJO RD PA R K EN

Sildehagen

EN

EN

J

KK

D

V

BA

Mariager Fjord

EJ

T

R

A

N

R FY

E

N

G

J

N SV E J SE

LY

D

V

NE

N

RA

D

R

E

S

Hobro ØR N E

A

E

SG

D E

GAS

VÆ RK SV

B

K

D IL

EV

DA

LS VE

J

J

ØR N EDA L

SV

EJ

E J

S-

K

Hobro Skov

L

Østerskoven

DA

V EJ

SK O V

S

KE

DE

K IR

KIL

A ME R I K A V E J

J

ES VE

ER

GEN

J

I SV ER

G E SV

ØR

EJ

J

K

E

V

B E L L I SV

K ED A L S A L L E IR

EJ

D N

VE J

D

SV

EJ

RANUN

V I OL V E

NE

DA L K

J

K E L VE J

F

YN

S V

EJ

S Ø

AN

K IR K ET

G

IN E

R

JY LL

R

AL LE

R VE J

RKS

NG

L IN G

VA ØST E R

B YMA

AGE L ED S

VE

J

G

VI O L V E J

IA

RO

EJ

K

SV

R L ED

M AR

ER

8

K A VEJ

RG

O FT E N

NO

AND

ØSTE

P EL P OP G EN KRO

AM

I ER

FI N L

EL MM K A V E J G A ER I AM

AG

6

A MER I K A V E J

T

SK O V

B R YN E

ND

RE

RIN

GV

EJ

MA SJ Æ

LL

AN

D

SV E

RIA

GE

RV

VA L M

U E VE J

EJ

J

MA R IA T Å SI

LA

J

NG

EL

A

Mariag G ER V

er

EJ

RI MA

J

555

S K

U P

J

TR

SV E

ET VE

AND

G

555 G EL

EJ

J

LAN

ND U D SI

Århus Randers

180

ØVE J

ØV MS SA

J

D REJ

EL

L

E SV

ER

ER

VE J

ND

VE ÆRØ

VE

U

Ø VE J

NGE

RA

T HUR

S ND

IV ST R E


Sov godt Sleep well, Schlaf gut Hotel Bramslev Gaard Bramslev Bakker 4, Valsgaard 9500 Hobro, Tlf. 9851 2030 www.bramslevgaard.dk

Hotel Amerika Amerikavej 48, 9500 Hobro Tlf. 9854 4200 www.hotelamerika.dk

Træhusets BnB Klejtrupvej 98, Hvornum, 9500 Hobro, Tlf. 60 57 98 98 www.traehusets-bnb.dk

Bramslev Bakker Camping Bramslev Bakker 5, Valsgård, 9500 Hobro Tlf. 4029 5253 www.bramslevbakkr.dk

Hobro Vandrerhjem Danhostel Amerikavej 24, 9500 Hobro Tlf. 9852 1847 www.danhostelhobro.dk

Belzoe Bed & Breakfast Skibdalvej 42, Lindum, 8830 Tjele Tlf. 5044 0488 www.belzoe.dk

B&B v. Gerda & Egon Albrektsen Mariagervej 57, 9500 Hobro Tlf. 2533 0529 E-mail: wilmas@live.dk

Lundshøjgård B&B

Snehøjgård B&B Ølsvej 42, 9500 Hobro Tlf. 9851 2545 / 2345 3138 E-mail: snehojgaard@gmail.com

Lynghøj Bed & Breakfast Lynghøj 1, 9500 Hobro Tlf. 9851 1344 / 4045 8344 www.rhhobro.dk/lh

Låenhusvej 1, 9500 Hobro Tlf. 3096 7070 E-mail: merete.haarh@me.com www.lundshojgaard.dk

Hobro City Camping Gattenborg Gattenborg 2, 9500 Hobro

Se mere på www.visitMariagerfjord.dk

(C) VisitMariagerfjord - 7. June 2018

Hobro Guide  

Oplevelser ved Hobro

Hobro Guide  

Oplevelser ved Hobro

Advertisement