Page 1

T L A Č OVÁ SPRÁVA Spolupráca s KLACR úspešne za čala LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (19. Júla 2011) - Klaster Liptov spolu so svojim partnerom KLACR, o.s. za čali s implementáciou projektu „Spo ločne do prihrani č ia“ v rámci Opera čného programu cezhrani čnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. „Hlavným cie ľom tohto projektu je vytvorenie stabilnej cezhraničnej siete partnerov, v rámci ktorej sa realizuje vzájomná cezhraničná spolupráca v oblasti riadenia a marketingu cestovného ruchu daných lokalít “

informoval výkonný riaditeľ Klastra LIPTOV Ján Gemzický . V rámci prvej aktivity „Výmena skúsenosti obidvoch klastrov cestovného ruchu“ sa uskutočnil úvodný workshop v Ostrave v dňoch 25. - 26. 02. 2011. V dňoch 26. – 27.5.2011 Klaster Liptov zorganizoval infocestu členov Moravskoslezského klastra na Liptov. V rámci programu projektu sa hovorilo o činnostiach oboch partnerov, predstavenie koncepcie spoločného rozvoja a spolupráce oboch regiónov. Partneri vytvorili design manuál pre svoju značku a následne boli spracované pravidlá a návod pre používanie jednotlivých značiek. Zároveň bol vytvorený komplexný design manuál pre spoločnú kampaň Navštívme susedov a následne bol spracovaný infolist ako návod na jeho používanie. „Regióny sa tak už môžu navonok prezentovať svojimi oficiálnymi marketingovými značkami“ uviedol Ján

Gemzický. V rámci aktivity Spoločné cezhraničné marketingové aktivity - kampaň „Navštívme susedov“ sa priamo oslovila široká verejnosť ako na slovenskej, tak i českej strane prihraničia vďaka spoločným billboardom, citilightom a propagačným katalógom. Na veľkoformátovú kampaň a distribúciu produktových a image katalógov bude nadväzovať aj web marketing. Web marketing bude zameraný na spracovanie kvalitnej databanky informácií o obidvoch partnerských regiónoch. „Projekt „Spoločne do prihraničia“ je historicky prvým krokom profesionálne vedenej spolupráce dvoch destinácií cestovného ruchu. Snahou obidvoch partnerov je v spolupráci pokračovať aj po ukončení realizácie projektu“ doplnila riaditeľka KLACR,o.s. Kamila Krečmerová.


T L A Č OVÁ SPRÁVA

O PROJEKTE: Prijímate ľ (Vedúci partner): Klaster LIPTOV– združenie cestovného ruchu Hlavný cezhrani č ný partner: KLACRo.s. Názov projektu: Spoločne do prihraničia Názov Opera čného programu: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –Česká republika 2007-2013 Miesto realizácie projektu: Liptovský Mikuláš, Ostrava Doba realizácie projektu: 1.11.2010do 30.7.2012 Celkové oprávnené náklady projektu: 264 750,- EUR Finan č ný príspevok z ERDF: 209 114,19EUR Finan č ný príspevok zo štátneho rozpo čtu SR: 22 063,84EUR Vlastné zdroje financovania Projektu: 18 733,31EUR

Tlačová konferencia – 22.7.2011 - Liptov  

<span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" lang="EN-US"><b>Prvá tlačová konferencia k projektu </b>„Spo­ločne do prihraničia“ v rá...

Tlačová konferencia – 22.7.2011 - Liptov  

<span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" lang="EN-US"><b>Prvá tlačová konferencia k projektu </b>„Spo­ločne do prihraničia“ v rá...

Advertisement