Page 1

ˆ¤„™†‘§š›—Œ„š‘„¥¤œ—Œ

§ÓпÅÐÚØ


‘ÏпÓÐبˆÐÅÉÍÂÔ¾ÂÔÕÐÃÐÚÏ¿©ÔÂØ ǼÓÏÆÊÔÕÐÏÐÚÆÊÌ¿ÏÆØÌÐÑÊÂÔÕÊÌÒÏÂÏÉÇÐÓÊÌÒÏ ÅÊÂÅÓÐÎÒÏËÆÙ¡ÔÕÆÕЙÑÓÂÈÎÂÕÊÌ¿ÕÉÕ ÔÕÊ؈ÐÅÉÍÂÕÊ̼Ø„ÊÂÅÓÐμاÓпÅÐÚØƾÏÂÊÑÐÍÁ ÅÊÂÇÐÓÆÕÊ̽ŒÕÐÆÊÅÚÍÍÊÂÌ¿œÆÔÐÈÆÊÂÌ¿ÏÉÔ¾ ÕÉØ›ÁÑÓÐÚÕОÌÕÚÐÑÐÅÉÍÂÕÊÌÒÏÅÊÂÅÓÐÎÒÏ §ÓпÅÐÚØƾÏÂÊÔÚÏÒÏÚÎÐÅÓ¿Î×ÏÌÂÊÎÐÏÐÑÂÕÊÒÏ ÎÐÏÂÅÊ̽ØÇÚÔÊ̽ØÐÎÐÓÇÊ¡ØÌÂÊÔÉÎÂÏÕÊÌÐÁ ÃÂÖÎÐÁÆÚÌÐ;ÂغÑ×Ø¿ÍÂÔÕÐÏÉÔ¾ÕÉØ‘ÇÓОÕÉØ ¼ÕÔÊÌÂÊÉÑÐÅÉÍÂÔ¾ÂÔÕЧӿÐÅÐØƾÏÂÊÆÎÑÆÊӾ ÂÈ¡ÑÉتˆÐÚÖÆÏ¡ÎÆÕÂËÁÅÁÐÔÉÎƾ×ÏÔÕÐÇÚÔÊÌ¿ ÂÚÕ¿ÑÐÅÉÍÂÕÊÌ¿žÌÕÚÐνÌÐÚØÙÊÍÊÐμÕÓ×Ï ÉÚÄÐÎÆÕÓÊ̽ÅÊÂÇÐÓ¡ÅÆÏÚÑÆÓþÏÆÊÕÂμÕÓÂ

ˆÐÅÉÍÂÕÒÏÕÂØÔÕÂÙ¾ÍÊÂμÕÓÂ

…¼ÍÆÈÆÌÂÏƾØÑ×ØÉÇÁÔɼÙÆÊÇÓÐÏÕ¾ÔÆÊÏ ÌÓÂÕ¡ÆÊÕÐÚØÎÉÓÐÁØËÆÌÐÁÓÂÔÕÐÚØÒÔÕÆÐÏÐÚØ ÂÑÆÓ¾ÔÑÂÔÕÐØÏÂÙ¾ÓÆÕÂÊÕÉÏÌ¡ÖÆÔÕÊÈνÑÍÐÁÔÊ ÌÂÊÅÊÂÇÐÓÆÕÊ̽ÈÆΡÕÉÎÊÌÓ¼ØÌÂÊÎÆÈ¡ÍÆØ ÐÑÕÊ̼ØÐÔÇÓÂÏÕÊ̼ØÈÆÚÔÕÊ̼ØÌÂÊÑÏÆÚÎÂÕÊ̼Ø ÆÎÑÆÊÓ¾ÆØ


ย‘รšร•ยฝร‰รˆรŠรร“ร•ยฝร™ร‚ร“ยกร˜ร”รšรร•ร†รร†ยพร•ร‚รŠร”ร†รŠร…ร‚รรŠรŒยผร˜ รšรˆรŠร†รŠรยผร˜รŒรรŠรŽร‚ร•รรรรˆรŠรŒยผร˜ร”รšรร–ยฝรŒร†ร˜ร™ยพรรŠร‚รŽยผร•ร“ร‚ ร‘ยกรร—ร‚ร‘ยฟร•ร‰ร–ยกรร‚ร”ร”ร‚ยงรยงร“ยฟรร…รร˜ร‘ร‚ร“รรšร”รŠยกร›ร†รŠ รŽรŠร‚รŽรรร‚ร…รŠรŒยฝรŠร…รŠร‚รŠร•ร†ร“ยฟร•ร‰ร•ร‚รŒร‚ร–ร’ร˜ร†ยพรร‚รŠรŽรŠร‚ รร“รร”ร†รŠร“ยกร‘รรšร‚รร‚ร…รร–ร‰รŒร†ร‚ร‘ยฟร•รรร–ร‚รยกร”ร”รŠรรƒรšร–ยฟ ร‘ร“ยพรร‚ร‘ยฟร†รŒร‚ร•รรŽรŽรร“รŠร‚ร™ร“ยฟรรŠร‚ย„รŠร‚ร”ร™ยพร›รรร•ร‚ร˜ ร”ยฝรŽร†ร“ร‚ร•รย—ร–รรŠรŒยฟย„ยกร”รร˜ร•รรšรรŠยˆรร…ร‰รร‚ร•รŠรŒยผร˜ ย„รŠร‚ร…ร“รรŽยผร˜ร™ร‚ร“ยกร›รรšรร•รรรŒรรŒรรร•ร‰ร˜รร“รร”ร†รŠร“ยกร˜ ยŒร†รŒยกร–ร†ร”ร•ร“รร‡ยฝร•รรšร•ร“รร™รรร‘ร†ร“รŠรŽยผรร†รŠรŒร‚รŠยผรร‚ร˜ รŒร‚รŠรรรร“รˆรŠรร˜รยฟรˆรร˜รˆรŠร‚ร•รรร‘รร…ร‰รยกร•ร‰รร‚ร‚รˆร‚ร‘ยฝร”ร†รŠ ร•ร‰รย›รร‘ร“รยช

ย—รŠร…รŠรŒยกร…รŠร‚ร“ร“รšร–รŽรŠร”รŽยผรร‚รŒร‚รŠร”ร‰รŽร‚ร•รร…รร•ร‰รŽยผรร‚ ร”ร‰รŽร†ยพร‚ร–ยผร‚ร˜รŒร‚รŠร‚รยกร‘ร‚รšร”ร‰ร˜ยผร™รรšรร…ร‰รŽรŠรรšร“รˆร‰ร–ร†ยพ รˆรŠร‚ร•ร‰รยกรร†ร”ร‰รŒร‚รŠร‚ร‘ยฟรร‚รšร”ร‰ร‚รšร•ร’รร‘รรšร–ร‚ ร‚รร‚รŒร‚รรร„รรšรร•รŠร˜รรŽรร“ร‡รŠยผร˜รŒรยพรŽร‚ร•รร˜รŒร‚รŠร‡รšร”รŠรŒรร ร‘ร†ร“รŠรƒยกรรรรร•รร˜ร‘รรšร‘ร“รร”ร‡ยผร“ร†รŠร‰ย›รร‘ร“รร˜


ˆ—¥š—­¤œ—¢‘ ˆÐÅÉÍÂÕÊ̼Ø„ÊÂÅÓÐμاÓпÅÐÚØ„š‘„¥¤œ™  ŸÉÍ¿„ÆÏÕÓ¿ ˆÍ¡ÕÓÆØ ›ÂÓÃÐÚÏ¡Ø„š‘„¥¤œ™ à ›ÂÓÃÐÚϡ؈ӿÅÓÐÎÐØ„š‘„¥¤œ™ È ˆÓ¿ÅÓÐÎÐØŸÉÍ¿„ÆÏÕÓ¿ ˆÍ¡ÕÓÆØ Œ½ÎÂÕÂÌÂÊÔ½ÎÂÏÔÉÐÅÐÔÕÓÒÎÂÕÐØ ÈÊÂÕÊ؈ÐÅÉÍÂÕÊ̼Ø„ÊÂÅÓÐμØƒÆÏÊ̼؈ÍÉÓÐÇÐÓ¾ÆØ
ˆÐÅÉÍÂÕÊ̼Ø„ÊÂÅÓÐμاÓпÅÐÚØ ¤ÊˆÐÅÉÍÂÕÊ̼Ø„ÊÂÅÓÐμاÓпÅÐÚØÂÑÐÕÆÍÐÁÏ ÕÉÏÑÓÒÕÉÇ¡ÔÉÆÏ¿ØÆÚÓÁÕÆÓÐÚÅÊÌÕÁÐÚÑÐÅÉÍÂÕÊÌÒÏ ÅÊÂÅÓÐÎÒÏÑÐÚÖÂÆÑÆÌÕÂÖƾÈÊÂÏÂÌÂÍÁÄÆÊ¿ÍÉ ÕÉÏ›ÁÑÓÐ ¤ÊÔÚÈÌÆÌÓÊμÏÆØÅÊÂÅÓÐμØÂËÊÐÑÐÊÐÁÏÔÚÏÅÚÂÔο ÅÉοÔÊ×ÏÅÓ¿Î×ÏÆÑÊÔÕÓ×μÏ×ÏÎÆÐÅ¿ÔÕÓ×ÎÂÌÂͽØ ÑÐÊ¿ÕÉÕÂØ ÙÍÎ ÌÂÊÅÂÔÊÌÒÏÅÓ¿Î×ÏÙ×ΡÕÊÏÐÚ ÐÅÐÔÕÓÒÎÂÕÐØ ÙÍÎ ŒÕÐÚØÅÉοÔÊÐÚØÅÓ¿ÎÐÚØ ÚÑ¡ÓÙÆÊÕ¿ÔÐÐÓÊÛ¿ÏÕÊÂÔ½ÎÂÏÔÉ ÅÊÂÈÓ¡ÎÎÊÔÉ ¿ÔÐ ÌÂÊÌ¡ÖÆÕÉÔ½ÎÂÏÔÉ ÑÊÏÂ̾ÅÆØ ÈÊÂÕÉÏÑÍÉÓÐÇ¿ÓÉÔÉ ÌÂÊÕÉÏÂÔÇ¡ÍÆÊ¿Í×ÏÕ×ÏÙÓÉÔÕÒÏÕÐÚÅÓ¿ÎÐÚ ŒÕÐÚØÅÂÔÊÌÐÁØÅÓ¿ÎÐÚØÚÑ¡ÓÙÆÊοÏÐÌ¡ÖÆÕÉ ÔÉÎÂÕÐÅ¿ÕÉÔÉ ÑÊÏÂ̾ÅÆØ —ѾμÓÐÚØÅÊÂÅÓÐμØ  ŸÉÍ¿„ÆÏÕÓ¿ ˆÍ¡ÕÓÆØ ›ÂÓÃÐÚÏ¡ØÂÑ¿ÔÕÂÔÉÙÍÎ à ›ÂÓÃÐÚϡ؈ӿÅÓÐÎÐØÂÑ¿ÔÕÂÔÉÙÍÎ È ˆÓ¿ÅÓÐÎÐØŸÉÍ¿„ÆÏÕÓ¿ ˆÍ¡ÕÓÆØ ÂÑ¿ÔÕÂÔÉÙÍÎ

ŒÉÎÆÊÒÔÆÊØ ŒÆ¿ÍÐÕÐνÌÐØÕ×ÏÅÊÂÅÓÐÎÒÏÐÊÅÓ¿ÎÐÊÑÐÚ ÙÓÉÔÊÎÐÑÐÊÐÁÏÕÂÊƾÏÂÊÌÐÊϽØÙÓ½ÔÉØÂÑ¿ÎÉÙÂÏÐ̾ÏÉÕ ÐÙ½ÎÂÕÂÌÂÊÑÐŽÍÂÕ ŒÕÉÏ›ÁÑÓÐÆÇÂÓοÛÆÕÂÊÕÐÃÓÆÕÂÏÊÌ¿ÑÓ¿ÕÚÑÐ ÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØÐŽÈÉÔÉØÎÆÕÉÙÓ½ÔÉÕÉØÂÓÊÔÕÆÓ½Ø Í×Ó¾ÅÂØÕÐÚÐÅÐÔÕÓÒÎÂÕÐØÂÑ¿ÐÙ½ÎÂÕÂÌÂÊžÌÚÌÍ ¤ÊÎÆÕÓ½ÔÆÊØƾÏÂÊÔÕÐÎÆÕÓÊÌ¿ÔÁÔÕÉΧÂÚÄ¿ÎÆÕÓ ÑÂÓÂÕ¾ÖÆÏÕÂÊÔÆμÕÓÂÌÂÊÐÊÂÑÐÔÕ¡ÔÆÊØÔÆÙÊÍÊ¿ÎÆÕÓÂ
ˆ ¤ „ ™ † ‘§ š › — Œ „ š ‘ „ ¥ ¤ œ — Œ § ¥ ¤ ¤„¤¬Œ
ยƒร†รรŠรŒยกร”ร•รรŠร™ร†ยพร‚ร…รŠร‚ร…ร“รรŽร’ร

ยคร“รŠรร–ยผร•ร‰ร”ร‰ ยŒร•ร‚รยฟร•รŠร‚ร•รรšร…ร‚รŒร•รšรยพรรšร•ร—รร…รŠร‚ร…ร“รรŽร’รรŒร†ยพร•ร‚รŠ ร‰ร‘ร†ร“รŠรร™ยฝร•ร‰ร˜ยจย›รรšรŽร‚รร…ร‚ร“ยพร‚ร˜ยฉยฟร‘รรšรƒร“ยพร”รŒรรร•ร‚รŠ ร•ร‚ร™ร—ร“รŠยกร‘รรšร‘ร‚ร“ยกรˆรรšรร•รรˆรร—ร”ร•ยฟร”ร†ยฟรรร•รรรŒยฟร”รŽร รŒร“ร‚ร”ยพร‘รรšยผร…ร—ร”ร†ร•รยฟรรรŽยกร•รรšร”ร•ร‰รร‘ร†ร“รŠรร™ยฝ ยŒร•ร‚ร‚รร‚ร•รรรŠรŒยกร”รšรร‚รร•รรรŽร†ร•ร‰รร‘ร†ร“รŠรร™ยฝร•ร‰ร˜ยˆรŠร•ร”รŠรรŠยกร˜ ร‡ร‰รŽรŠร”รŽยผรร‰รˆรŠร‚ร•ร‚ร‚รรร‚รร•รŠรŒยกร•ร‰ร˜ร‚รรยกร†ร‘ยพร”ร‰ร˜รŒร‚รŠรˆรŠร‚ ร•ร‚รŒร“ร‚ร”รŠยกร•ร‰ร˜ยŒร•ร‚รƒยฟร“ร†รŠร‚รƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠร‰ร‘ร†ร“รŠรร™ยฝ ร•ร‰ร˜ยŒรรยผร‚ร˜ยฟร‘รรšรร‘รร•ร‚รŽยฟร˜ย›ร‚ร“รŒร’ร•ร‰ร˜ร‘รร•ยพร›ร†รŠ รรยฟร™ร“รรร‚ร•ร‰รรรŽร’รรšรŽร‰ร…ร“รร”ร†ร“ยฝรŒรรŠรยกร…ร‚ ย–รร“ร†รŠรร…รšร•รŠรŒยกร”รšรร‚รร•รรรŽร†ร•ร‰รร‘ร†ร“รŠรร™ยฝร•ร‰ร˜รŒรรŠรยกร…ร‚ร˜ ยœร‚ร“ร‚ร–ยกร”ร‚ร˜ร‡ร‰รŽรŠร”รŽยผรร‰รˆรŠร‚ร•ร‰ร‡ร“ร†ร”รŒยกร…ร‚รŒร‚รŠรรร”ร•รŠรŽรŠยก ร•ร—รร‡ร“รรร•ร—รร•ร‰ร˜ยŒร•ร‚ร…รšร•รŠรŒยกร…ร†ร”ร‘ยฟร›รรšรร•ร‚รƒรรšรยก ร•ร‰ร˜ร‘ร†ร“รŠรร™ยฝร˜ย›รรŒรŒรรšรŒร‚รŠร•ยผรรร˜รรร•รŠรร…รšร•รŠรŒยก รƒร“ยพร”รŒรรร•ร‚รŠรรŠรŒรรŠรยกร…ร†ร˜ร•ร—รร‘รร•ร‚รŽร’รย‡ร†ร“รรรŒร‚รŠ ย„รŠร‚ร“ยพร›รรšรŽร†ร•ร‰รร‘ร†ร“ยพร‡ร‰รŽร‰ยจย›ร‚รŽร‰รยฟร”ร•ร“ร‚ร•ร‚ยฉ ร•รรร…ร“ยฟรŽรร‘รรšรŽยผร™ร“รŠร‘ร“รŠรร†รยกรŽรŠร”ร‰ร‚รŠร’รร‚ร‚ร‘รร•ร†รรรร”ร† ร•ร‰รรŒรร“รŠร‚รร…ยฟร”รรร…ร†ร”ร‰ร˜ร•ร‰ร˜ยˆยกร‡รรšรŽร†ร•รรšร‘ยฟรรรŠร‘ร รร‰ร”ยพรŒร‚รŠร•ร‰รร‚ร“ร™ร‚ยพร‚ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร•รรšร™ร‚รรŒรรร‚ร‘ยฟ ร•ร‚รŽร†ร•ร‚รรร†ยพร‚ร•รรšยงร“รยฟร…รรšร˜ร”ร•รรรŠรŽยกรรŠร†ร‹ร‚รˆร—รˆยฝร˜ ร”ร•ร‰รยˆยกร‡ร ยงรย—ร–รรŠรŒยฟย„ร‚ร”รŠรŒยฟยˆยกร“รŒรยงร“รยฟร…รรšร˜ ยคร…ร‚รŒร•รรรŠรร˜ร•ร—รร…รŠร‚ร…ร“รรŽร’รรŒร†ยพร•ร‚รŠร”ร•รย—ร–รรŠรŒยฟย„ร‚ร”รŠรŒยฟ ยˆยกร“รŒรยงร“รยฟร…รรšร˜ร‘รรšร†ยพรร‚รŠร•รรŽร†รˆร‚รรร•ร†ร“รร”ร•ร‰รย›รร‘ร“ร รŽร†ยผรŒร•ร‚ร”ร‰ร†รŒร•ร‚ร“ยพร—ร
—ÌÅÓÐÎÊÌоÙÒÓÐÊ œ¼ÔÂÔÕÐÑ¡ÓÌÐÍÆÊÕÐÚÓÈÐÁÏÆÌÅÓÐÎÊÌоÙÒÓÐÊ ŒmÂÚÕÐÁØÚÑ¡ÓÙÐÚÏÈÊÂÅ×ÓÆ¡ÏÙÓ½ÔÉÂÑ¿ÕÐÌÐÊÏ¿ ÕÓÂѼÛÊÂÆÔÕ¾ÂÔÉØÙÒÓÐÊÈÊ¡ÏÂÎÎÂÇ×ÕÊ¡ØÑ¿ÔÊÎÐ ÏÆÓ¿ÙÒÓÐÊÚÈÊÆÊϽØÙÒÓÐØÔÕ¡ÖÎÆÚÔÉØÐÙÉΡÕ×Ï ÌÂÊÑÂÊÅÊ̼ØÙÂÓ¼Ø ›ÂÕÂÔ̽Ï×ÔÉ ™ÌÂÕÂÔ̽Ï×ÔÉÔÕÐÅ¡ÔÐØÂÑÂÈÐÓÆÁÆÕÂÊÎÆ Æ˾ÓÆÔÉÕÓÊÒÏÑÆÓÊÐÙÒÏ¿ÑÐÚÑÓÐÔǼÓÐÏÕÂÊ ÅÊÆÚÌÐÍÁÏÔÆÊØÈÊÂÅÊÂÎÐϽƒÊÂÔÁÏÕÐÎÉÑÂÓÂÎÐϽÎÆ ÃÂÔÊ̼ØÅÊÆÚÌÐÍÁÏÔÆÊØÑÓÐÔǼÓÐÏÕÂÊÐÆÌÅÓÐÎÊÌ¿Ø ÙÒÓÐب›ÂÎѾÕÐÚ›ÂÍÐȽÓÐÚ©ÙÍÎÂÑ¿ÕÉÏœÐϽ §ÓÐОÕÊÔÔÂØÑÓÐØÕÐψӿÅÓÐÎÐÌÂÊÐÆÌÅÓÐÎÊÌ¿Ø ÙÒÓÐ؈ÍÂÕÂÏÊÒÏÌÐÏÕ¡ÔÕÐÏÐÎÒÏÚÎЄÂÔÊÌ¿ ŒÕÂÖοƒÊÂÑÐÍÚ½ÎÆÓÉÑÂÓÂÎÐϽÎÆÂÏÂÃÂÖÎÊÔμÏÆØ ÅÊÆÚÌÐÍÁÏÔÆÊØÑÓÐÕƾÏÆÕÂÊÐÌÂÕÂÔÌÉÏ×ÕÊÌ¿ØÙÒÓÐØ §ÓпÅÐÚØÎÊÔ¿ÙÊÍÊ¿ÎÆÕÓÐÂÏÂÕÐÍÊÌ¡ÕÉØÑÍÂÕƾÂØ §ÓпÅÐÚØ

ˆ ¤ „ ™ † ‘§ š › — Œ „ š ‘ „ ¥ ¤ œ — Œ § ¥ ¤ ¤„¤¬Œ
ยœรรรร‘ยกร•รŠร‚ยœร†รยผร•ร‰ร˜ร•ร‰ร˜ยรร”ร‰ร˜ ยŒร•ร‰รร†รšร“รร•ร†ร“ร‰ร‘ร†ร“รŠรร™ยฝรšร‘ยกร“ร™ร†รŠร‘รร‰ร–ร’ร“ร‚รŽรรรร‘ร‚ร•รŠร’ร รŽร†รยผร•ร‰ร˜ร•ร‰ร˜ร‡รร”ร‰ร˜รŽร†ร‘รรŠรŒยพรรรƒร‚ร–รŽยฟร…รšร”รŒรรยพร‚ร˜ ย—รŠร…รŠรŒยกร”ร•รร™ร’ร“รร•รรšร…ยกร”รรšร˜รร†รŠร•รรšร“รˆรรรร”รšรรรรŠรŒยก รŽรรรร‘ยกร•รŠร‚รŽร†รรรŠรŒยฟรŽยฝรŒรร˜ร™รรŽยฏรร‚ร‚ร‘ยฟร‚รšร•ยก ยผร™ร†รŠร”ร™ร†ร…รŠร‚ร”ร•ร†ยพร’ร”ร•ร†รร‚รŽร‘รร“ร†ยพรร‚ร™ร“ร‰ร”รŠรŽรร‘รรŠร†ยพร•ร‚รŠ รŒร‚รŠร‚ร‘ยฟร†ร‘รŠร”รŒยผร‘ร•ร†ร˜ร‘รรšร™ร“ร‰ร”รŠรŽรร‘รรŠรรร ร•ร“รร™รรŒยกร–รŠร”รŽร‚ยงรร”ร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜รŒยกร–ร†รŽรรรร‘ร‚ร•รŠรร ร†ยพรร‚รŠร”ร‰รŽร‚ร•รร…รร•ร‰รŽยผรรรŽร†ร‘รร‰ร“รร‡รร“รŠร‚รŒยผร˜ร‘รŠรร‚รŒยพร…ร†ร˜ รˆรŠร‚ร•ร‰รร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝรŒร‚รŠร•ร‚ร”ร‰รŽร‚รร•รŠรŒยฟร•ร†ร“ร‚ร”ร‰รŽร†ยพร‚ ร†รŠร…รŠรŒรรร†รร…รŠร‚ร‡ยผร“รรร•รร˜ ยญรร—ร“ยพร…ร‚ ยงร‚ร†ยพร…ร‰ร•ร—รร‡รšร•ร’รร‘รรšร”รšรร‚รร•รรรร•ร‚รŠร”ร•รร‘ยกร“รŒร ยงร“รยฟร…รรšร˜ร‹ร†ร‘ร†ร“รรรรร•ร‚ย‘รยกรŽร†ร”ยกร•รรšร˜ร†ยพรร‚รŠ ร†รร…ร‰รŽรŠรŒยกร†ยพร…ร‰ร•ร‰ร˜ย›รร‘ร“รรšรŒร‚รŠร‚ร‘ยฟร‚รšร•ยกร‡รรรร•ร‚รŠ ร‚ร‘รรŒรร†รŠร”ร•รŠรŒยกร”ร•รยˆยกร“รŒรยˆรรรยกร†ยพร…ร‰ร‡รšร•ร’รร‚รร•รรรร ร•รยฟรรรŽยกร•รรšร˜ร‚ร‘ยฟร•ร‰รรร“รร”ร†รŠร“ยกยงร“รยฟร…รรšร˜ยฟร‘ร—ร˜รˆรŠร‚ ร‘ร‚ร“ยกร…ร†รŠรˆรŽร‚ร•ร‚$O\VVXPWURRGL1HSHWDWURRGLรŒร‚รŠ 6FRU]RQHDWURRGHDยงรร‘ยกร“รŒรยงร“รยฟร…รรšร˜ร‚ร‘รร•ร†รร†ยพ ร•รรร‚ร‘รรŒรร†รŠร”ร•รŠรŒยฟยฝร•รรรƒร‚ร”รŠรŒยฟร•ร†ร“รรรŠรŒยฟร•รร‘รรˆรŠร‚ ร‘รรรยกรŒรšร“ยพร—ร˜ร„รšร™ร“ยฟรƒรŠร‚ร†ยพร…ร‰รŒรšร‘ร“รŠร‚รŒร’รร‡รšร•ร’ร ยฟร‘ร—ร˜รŽร†ร•ร‚ร‹รยกรรร—รร•ร‰รร‚รˆร“รŠรรŽร‰รรŠยกร•รรร‚ยฟร“ร‚ร•ร ร•รรšยงร“รยฟร…รรšร˜รŒร‚รŠร•ร‰รร‚รˆร“รŠรรŒรšร…ร—รรŠยก ยˆร‚รยพร…ร‚ ย™ร‘ร‚รยพร…ร‚ร•ร‰ร˜ร‘ร†ร“รŠรร™ยฝร˜ร‘ร‚ร“รรšร”รŠยกร›ร†รŠรŽร†รˆยกรร ร†รร…รŠร‚ร‡ยผร“รรรŒร‚รŠรŠร…รŠร‚ยพร•ร†ร“ร‰รรŠรŒรรรรˆรŠรŒยฝร”ร‰รŽร‚ร”ยพร‚ ย‡ร†ร™ร—ร“ยพร›รรšรรร“รŠร”รŽยผรร‚ร”ร‘ยกรรŠร‚รŒร‚รŠร‘ร“รร”ร•ร‚ร•ร†รšยฟรŽร†รร‚ ร†ยพร…ร‰ยฟร‘ร—ร˜รรŒรยฟรŒรŒร‚ร“รร˜รŒร‚รŠร•รร‘ร†ร“ร…รŠรŒรร”รŠยกร™รŠรร ยฎรรร‚ร™ร‚ร“ร‚รŒร•ร‰ร“รŠร”ร•รŠรŒยกร†ยพร…ร‰ร†ยพรร‚รŠรร”ร•ร‚รšร“รรŽรร•ร‰ร˜ รร…ร†รร•ร“รรƒยกร•ร‰ร˜ร•รร‚ร‰ร…ยฟรรŠรŒร‚รŠร‰ร”รŒร‚รรŠร‡รรร“ร•ร‚
ƒÆ×ÍÐȾ ™ÈÆ×ÍÐȾÂÕÐÚ—ÖÏÊÌÐÁ„ÂÔÊÌÐÁˆ¡ÓÌÐÚ§ÓпÅÐÚØ ÑÂÓÐÚÔÊ¡ÛÆÊÑÂÈÌ¿ÔÎÊÐÆÑÊÔÕÉÎÐÏÊÌ¿ÆÏÅÊÂǼÓÐÏ ›ÂÏƾØÅÆÏÎÑÐÓƾÏÂÚÑÐÄÊÂÔÖƾ¿ÕÊÉÌÐÓÚǽ ÕÐÚ§ÓпÅÐÚØƾÏÂÊÕÐÃÂÖÁÕÆÓÐÔÕÓÒÎÂÆÏ¿Ø ÌÐÎÎÂÕÊÐÁ×ÌÆ¡ÏÊÐÚÇÍÐÊÐÁÌÂÖÒØÌÂÊ ÕÐÚÂÏÒÕÆÓÐÚÎÂÏÅÁÂÕÉØÈÉ؜ơÍÍÂÍ¿ÈʼϠÐÇÊÐÍÊÖÊÌ¿ÔÁÎÑÍÆÈÎÂÑÐÚÔÙÉÎÂÕ¾ÔÕÉÌÆÑÓÊÏÂÑ¿ ÆÌÂÕÐÎÎÁÓÊÂÙÓ¿ÏÊÂμÕÓÂÌ¡Õ×ÂÑ¿ ÕÉÏÆÑÊÇ¡ÏÆÊÂÕÉØÖ¡ÍÂÔÔÂØ™ȼÏÆÔÉÌÂÊÂÏÁÄ×ÔÉ ÕÉØÐÓÐÔÆÊÓ¡ØÕÐÚ§ÓпÅÐÚؽÕÂÏÕÐÂÑÐÕ¼ÍÆÔΠÎÊÂØÔÆÊÓ¡ØÎÐÏÂÅÊÌÒÏÌÂÊÑÐÍÁÑÍÐÌ×ÏÈÆ×ÍÐÈÊÌÒÏ ÅÊÆÓÈÂÔÊÒÏÑÐÚÕÉÏÌÂÕ¼ÔÕÉÔÂÏÑÓ¿ÕÚÑÐÈÊ ÕÐÚØÈÆ×ÆÑÊÔÕ½ÎÐÏÆØ¿ÍÐÚÕÐÚÌ¿ÔÎÐÚ ˆÐÕ¡ÎÊ ‘Ñ¿ÕÊØÑÆÓÊÐÙ¼ØÕÐÚˆ¡ÓÌÐÚÑÉÈ¡ÛÐÚÏ ÕÂÔÉÎÂÏÕÊÌ¡ÈÊÂÕÉÏ›ÁÑÓÐÑÐÕ¡ÎÊ ›ÐÁÓÓÉØ›ÓÚ¿ØÑÐÕÂοØ›ÂÓÌÒÕÉØÌÂÊ ÐÑÐÕÂοØÕÉØœÂÓÂÖ¡ÔÂØ—ѾÔÉØ ÔÕЈ¡ÓÌÐÓ¼ÐÚÏÑÉȼØÎÆÅÓÐÔÆÓ¿ Ñ¿ÔÊÎÐÏÆÓ¿ÂÓÌÆÕ¼ØÂÑ¿ÕÊØÐÑоÆØ ÚÅÓÆÁÐÚÏÔÉÎÂÏÕÊ̼ØÌÐÊÏ¿ÕÉÕÆØ Õ×ÏÐÓÆÊÏÒÏÑÆÓÊÐÙÒÏ ˆÍÉÓÐÇÐÓ¾ÆØ KWWSZZZPRDJRYF\PRDIGIGQVI

ˆ ¤ „ ™ † ‘§ š › — Œ „ š ‘ „ ¥ ¤ œ — Œ § ¥ ¤ ¤„¤¬Œ
ยˆรร…ร‰รร‚ร•รŠรŒยผร˜ย„รŠร‚ร…ร“รรŽยผร˜ ร‚ ยŸร‰รยฟย„ร†รร•ร“ยฟ ยˆรยกร•ร“ร†ร˜ ย›ร‚ร“รƒรรšรยกร˜ร™รรŽยŒร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ ยˆยกรร—ยˆรยกร•ร“ร†ร˜ ยŸร‰รยฟย„ร†รร•ร“ยฟ รšร„รŽยผร•ร“ร‚ ยŒร‰รŽร†ยพรร•ร†ร“รŽร‚ร•รŠร”รŽรร ย›ร‚ร“รƒรรšรยกร˜รšร„รŽยผร•ร“ร‚ ย‘ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ ร™รรŽ ย–ร‚ร–รŽยฟร˜ร…รšร”รŒรรยพร‚ร˜ ยญร‚รŽร‰รยฟร˜ ย›ร‚ร•ยกร”ร•ร‚ร”ร‰รร…รร”ร•ร“ร’รŽร‚ร•รร˜ ย›ร‚รยฝร˜ร‘รรŠยฟร•ร‰ร•ร‚ร˜ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜รŒร‚รŠ

ร™ร—รŽยกร•รŠรรร˜ร…ร‚ร”รŠรŒยฟร˜ร…ร“ยฟรŽรร˜ร”ร†รŒร‚รยฝรŒร‚ร•ยกร”ร•ร‚ร”ร‰ ร‚รร‚รยฟรˆร—ร˜ ร•ร—รรŒร‚รŠร“รŠรŒร’รร”รšรร–ร‰รŒร’

ร™รรŽ  ร

ย„ ร”ร•

 รƒ ย›ร‚ร“รƒรรšรยกร˜ยˆร“ยฟร…ร“รรŽรร˜ร™รรŽ

ยŒร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ ย›ร‚ร“รƒรรšรยกร˜รšร„รŽยผร•ร“ร‚ ยŒร‰รŽร†ยพรร•ร†ร“รŽร‚ร•รŠร”รŽรร ยˆร“ยฟร…ร“รรŽรร˜รšร„รŽยผร•ร“ร‚ ย‘ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ ร™รรŽ ย–ร‚ร–รŽยฟร˜ร…รšร”รŒรรยพร‚ร˜ ยœยผร•ร“รŠรร˜ ย›ร‚ร•ยกร”ร•ร‚ร”ร‰รร…รร”ร•ร“ร’รŽร‚ร•รร˜

ย›ร‚รยฝร˜ร‘รรŠยฟร•ร‰ร•ร‚ร˜ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜รŒร‚รŠ

ร™ร—รŽยกร•รŠรรร˜ร…ร‚ร”รŠรŒยฟร˜ร…ร“ยฟรŽรร˜ร”ร†รŒร‚รยฝรŒร‚ร•ยกร”ร•ร‚ร”ร‰ ร‚รร‚รยฟรˆร—ร˜ ร•ร—รรŒร‚รŠร“รŠรŒร’รร”รšรร–ร‰รŒร’

 ร™รรŽ

 รˆ ยˆร“ยฟร…ร“รรŽรร˜ยŸร‰รยฟย„ร†รร•ร“ยฟ ยˆรยกร•ร“ร†ร˜ ร™รรŽ ยŒร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ ยˆร“ยฟร…ร“รรŽรร˜รšร„รŽยผร•ร“ร‚

ยŒร‰รŽร†ยพรร•ร†ร“รŽร‚ร•รŠร”รŽรรยˆยกรร—ยˆรยกร•ร“ร†ร˜ ยŸร‰รยฟย„ร†รร•ร“ยฟ รšร„รŽยผร•ร“ร‚ ย‘ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ ร™รรŽ ย–ร‚ร–รŽยฟร˜ร…รšร”รŒรรยพร‚ร˜ ยญร‚รŽร‰รยฟร˜ ย›ร‚ร•ยกร”ร•ร‚ร”ร‰รร…รร”ร•ร“ร’รŽร‚ร•รร˜ ย›ร‚รยฝร˜ร‘รรŠยฟร•ร‰ร•ร‚ร˜ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜รŒร‚รŠ

ร™ร—รŽยกร•รŠรรร˜ร…ร‚ร”รŠรŒยฟร˜ร…ร“ยฟรŽรร˜รŽร†ร‚รŠร™รŽร‰ร“ยผร˜ร‘ยผร•ร“ร†ร˜ร”ร•รรร…ยฟร”ร•ร“ร—รŽร‚ ร”ร†รŽร†ร“รŠรŒยกร”ร‰รŽร†ยพร‚รˆร†รˆรรยฟร˜ร‘รรšร‚ร‘ร‚รŠร•ร†ยพร‘ร“รร”รร™ยฝรˆรŠร‚ร‚ร‘รร‡รšรˆยฝ ร›ร‰รŽรŠยกร˜ร”ร•ร‚ร†รร‚ร”ร•รŠรŒยก

ร™รรŽ  ร


†Æ †ÆÚÌ×Ծ  ˆ¿ÍÊØ ÊØ

‘Ⱦ¢¡Ñ §Ó¿ÐÅÐØ †¡ÓÏÂÌÂ

§ÓпÅÐÚØ 

†ÆÎÆÔ¿Ø

 Ã

‘ȾÐÚ¢ÊÌÐÍ¡ÐÚ ¢ ÕÉ ÕÉ،ռÈÉØ

ˆÆÅÐÚÍ¡Ø Ú ÔÕÂÖοØ

ÎÌ Ø

„ „‘Œ¤Œ§¥¤¤„¤¬Œ ¥ —ÖÏÊÌ¿„ÂÔÊÌ¿ˆ¡ÓÌÐ Ê

„ÂÔÊÌ¿Ø ÔÕÂÖÎ¿Ø „ÂÔÊÌ¿ØÔ Â

ˆÓ¿ÅÓÐÎ ˆÓ ¿ ºÍÚÎÑÐØ

›ÂÓÃÐÚÏ¡Ø ÚÏ

­ÊÐϾÔÕÓÂ

ˆÂÍÊ¿ÎÚÍ ˆÂ Ê¿ ›ÂÎѾÕÐÚ Î ›ÂÍ¿ÈÉÓÐÚ Í

ˆÍÂÕƾ§ÓпÅÐÚØ Ð¿ ‘ÔÕÚÏÐÎÊÌ¿Ø Ï ÔÕÂÖÎ¿Ø Î

›¼ÏÕÓЈÆÓÊÃÂÍÍÐÏÕÊÌ½Ø ÂÍ —ÏÉμÓ×ÔÉØ

‘ξÂÏÕÐØ

ÂȾÂØ Å¾ÕÊÔÔÂØ Â

Î

›ÂÍÉÅ¿ÏÊÂ

œÐϽ ½

„ÂÔÊ ÔÕÂÖ

 È

‘ÔÕÚÏÐÎÊÌ¿Ø ‘ ÎÊÌ¿Ø Ô ÔÕÂÖοØ

 Â

›¡ ›¡Õ׈͡ÕÓÆØ

ÂÏÆÓ×μÏÉ Î

 ®ÈÊÐØ„ÉνÕÓÊÐØ ÓÊ

ŸÉÍ¿„ÆÏÕÓ¿ ˆÍ¡ÕÓÆØ ›ÂÓÃÐÚÏ¡Ø ÐÔÕÓ×μÏÐØÅÓ¿ÎÐØ

ŒÉÎƾÐÆÏÅÊÂǼÓÐÏÕÐØ ÐÊϾ ºÏÐÎÂÌÐÊÏ¿ÕÉÕÂØ

ƒÓÂÇƾÐÑÍÉÓÐÇÐÓÊÒÏ›¤§

ÊÏÐØÅÂÔÊÌ¿ØÅÓ¿ÎÐØ

ŒÉÎÂÏÕÊÌ¡ÌÕ½ÓÊÂ

ϡ؈ӿÅÓÐÎÐØ

—ÌÌÍÉԾ½œÐϽ

ÐÔÕÓ×μÏÐØÅÓ¿ÎÐØ

Î

ÊÏÐØÅÂÔÊÌ¿ØÅÓ¿ÎÐØ ÎÐØŸÉÍ¿„ÆÏÕÓ¿ ˆÍ¡ÕÓÆØ

ÐÔÕÓ×μÏÐØÅÓ¿ÎÐØ

ÊÏÐØÅÂÔÊÌ¿ØÅÓ¿ÎÐØ Å Ê ¿ Å ¿

œÏÉÎƾЈÂÈÌ¿ÔÎÊÂØ ˆÐÍÊÕÊÔÕÊ̽Ø›ÍÉÓÐÏÐÎÊ¡Ø ÕÉØ81(6&2

—ÌÅÓÐÎÊÌ¿ØÙÒÓÐØ ­ÒÓÐØÌÂÕÂÔ̽Ï×ÔÉØ ›ÚÑÓÊÂÌ¿ÂÈÓÊÏ¿ ŒÉÎƾÐÖ¼ÂØ‘Ï¡ÑÂÚÔÉØ ˆÆÓÊÇÆÓÆÊÂÌ¿ÏÐÔÐÌÐÎƾÐ

­ÒÓÐØÅÊÂÎÐϽØ

‘ÏÂÃÂÕ¿ÓÊÐ

§ÂÙÚÅÓÐÎƾÐ

­ÒÓÐØÆÔÕ¾ÂÔÉØ

œÐÚÔƾÐ

ˆ ¤ „ ™ † ‘§ š › — Œ „ š ‘ „ ¥ ¤ œ — Œ § ¥ ¤ ¤„¤¬Œ
ย„ยšย‘ย„ยฅยคยœย™ ร‚ ยŸร‰รยฟย„ร†รร•ร“ยฟ ยˆรยกร•ร“ร†ร˜ ย›ร‚ร“รƒรรšรยกร˜ ยŒร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ยˆยกรร—ยˆรยกร•ร“ร†ร˜ ยŸร‰รยฟย„ร†รร•ร“ยฟ รšร„รŽยผร•ร“ร‚ ยŒร‰รŽร†ยพรร•ร†ร“รŽร‚ร•รŠร”รŽรรย›ร‚ร“รƒรรšรยกร˜รšร„รŽยผร•ร“ร‚ ย‘ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ร™รรŽ ย–ร‚ร–รŽยฟร˜ร…รšร”รŒรรยพร‚ร˜ยญร‚รŽร‰รยฟร˜ ย›ร‚ร•ยกร”ร•ร‚ร”ร‰รร…รร”ร•ร“ร’รŽร‚ร•รร˜ย›ร‚รยฝร˜ร‘รรŠยฟร•ร‰ร•ร‚ร˜ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜รŒร‚รŠ ร™ร—รŽยกร•รŠรรร˜ร…ร‚ร”รŠรŒยฟร˜ร…ร“ยฟรŽรร˜ร”ร†รŒร‚รยฝรŒร‚ร•ยกร”ร•ร‚ร”ร‰ ร‚รร‚รยฟรˆร—ร˜ ร•ร—รรŒร‚รŠร“รŠรŒร’รร”รšรร–ร‰รŒร’ร

ยŒร‰รŽร†ยพร‚ร†รร…รŠร‚ร‡ยผร“รรร•รร˜ย›ร‚ร•ร‚ร“ร“ยกรŒร•ร‰ร˜ย›ร‚รร‰ร…รรรŠร’รร‘ร†ร“รŠรร™ยฝ ยœยผร”ร‚ยˆรร•ร‚รŽรรย›ยกร•ร—ย‘รŽยพร‚รร•รร˜ ยŒร‰รŽร†ยพร‚ร–ยผร‚ร˜ยŒร•รร”รŒยผรรร˜ร‚รšร•ยฟร•ร‰ร˜ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜รšร‘ยกร“ร™รรšร ร”ร‰รŽร‚ร•รร…รร•ร‰รŽยผรร‚ร”ร‰รŽร†ยพร‚ร–ยผร‚ร˜รŒร‚รŠร‚รยกร‘ร‚รšร”ร‰ร˜

ยคร“รŠรร–ยผร•ร‰ร”ร‰ ร‘ร“รร”รƒยกร”ร†รŠร˜ ร”ร‰รŽร†ยพรรšร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ ย–รร“ร†รŠรร…รšร•รŠรŒยกยงร“ยฟรร…รร˜ร™รรŽยงร“รรร…ยพร•รŠร”ร”ร‚ร™รรŽ รŒร‚รŠยˆร“ยฟร…ร“รรŽรร˜ร™รรŽ ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜

ย–ยฟร“ร†รŠร‚ ย›ร‚ร•ร‚ร“ร“ยกรŒร•ร‰ร˜ย›ร‚รร‰ร…รรรŠร’รร™รรŽรŽรรรร‘ยกร•รŠย— ร™ร—รŽยกร•รŠรร

ยขรร•รŠรร‚รร‚ร•รรรŠรŒยก ยœรรรŠยกร•ร‰ร˜ร™รรŽยŒร‚รœร•ร•ยกร˜ร™รรŽรŒร‚รŠ ย†ร†รŽร†ร”ยฟร˜ร™รรŽ ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜

ยขยฟร•รŠร‚ ยˆยกรร—ยˆรยกร•ร“ร†ร˜ร™รรŽ ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜

ย–ยฟร“ร†รŠร‚รŒร‚รŠร‚รŽยผร”ร—ร˜รŽร†ร•ยกร‚รร‚ร•รรรŠรŒยกยงร“ยฟรร…รร˜ร™รรŽ ยœยผร”ร‚ยˆรร•ร‚รŽยฟร˜ร™รรŽ ร™ร—รŽยกร•รŠรรร˜ร…ร‚ร”รŠรŒยฟร˜ร…ร“ยฟรŽรร˜ ย›ยกร•ร—ย‘รŽยพร‚รร•รร˜ร™รรŽรŒร‚รŠย›ร‚ร“รƒรรšรยกร˜ร™รรŽ ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜

ยงร†ร™รรŠรŒยกร™ร‚ร“ร‚รŒร•ร‰ร“รŠร”ร•รŠรŒยกร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜ ยœยผรˆรŠร”ร•รรŒยกร–ร†ร•รรร„รร˜ร‚รยกรƒร‚ร”ร‰ร˜ รŽยผร•ร“ร‚ ยœยผรˆรŠร”ร•รรšร„ยฟรŽร†ร•ร“รรŽยผร•ร“ร‚ ย—รยกร™รŠร”ร•รรšร„ยฟรŽร†ร•ร“รรŽยผร•ร“ร‚ ย›รยพร”ร‰ ยˆรร…ร‰รร‚ร•รŠรŒยฝรƒร‚ร•ยฟร•ร‰ร•ร‚ยˆรรรรŒร‚รยฝยŸ ย™ ย†ยค ย„ ย— ยข ยง ยฅ ยค ยˆ ย† ย‘ยง ยฅ ย— ยŒ  ย› ย‘ ยฅ ย– ยคยฌ ยข ย‘ ยŒ


 

 

 

 

 

     

‘ˆ¤Œ§‘Œ™ ÙÍÎˆ ¤ „ ™ † ‘§ š › — Œ „ š ‘ „ ¥ ¤ œ — Œ § ¥ ¤ ¤„¤¬Œ¬Ÿ¤œ—§¥¤ μÕÓÂ

  


ยงร‚ร†ร‘ร•ยกร”ร‰รŽร†ยพร‚ร–ยผร‚ร˜รŒร‚รŠร‚รยกร‘ร‚รšร”ร‰ร˜ ร‘ร‚ร“รรšร”รŠยกร›รรร•ร‚รŠร”ร•ร‚ร‘ร“ร’ร•ร‚ร™รรŽ ร•ร‰ร˜ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜ร‰รร‘รยพร‚ร…ร†ร”ร‘ยฟร›ร†รŠร•ร‰ร˜รŒรรŠรยกร…ร‚ร˜ ร•ร—รยˆรร‚ร•ร“ร’รรŒร‚รŠร•ร‰รร”รšรร…ยผร†รŠรŽร†ร•ร‰รร‘ร†ร“รŠรร™ยฝ ร•รรšยœรรรŠยกร•ร‰ยŒร•รรƒยกร–รร˜ร…รŠร‚รŒร“ยพรรรร•ร‚รŠ ร•ร‚รยฟร•รŠร‚ร‘ร‚ร“ยกรรŠร‚ร•รรšรร‰ร”รŠรรรŽร†ร•ร‰รร‘ยฟรร‰ ร•ร‰ร˜ย†ร†รŽร†ร”รรรร‚ร•ร‚ร‘ร†ร“รŠรƒยกรรร†รŠร†รร’ รรร“ยพร›รรร•ร‚ร˜ร†รŒร•ร†ยพรร†ร•ร‚รŠรŽยผร™ร“รŠร•รร‚รŒร“ร—ร•ยฝร“รŠร ยƒยกร•ร‚ ยŒร•ร‰รร•รร‘รร–ร†ร”ยพร‚ยœยผร”ร‚ยˆรร•ร‚รŽรร ร™รรŽร‚ร‘ยฟร•ร‰รร‚ร‡ร†ร•ร‰ร“ยพร‚ร•รรรŽร’รรšรŽร ร‘รร•ยกรŽรŠร…รŠร‚ร”ร•ร‚รšร“ร’รร†รŠร•ร‰ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝ ย™ร‘รšรŒรยฝรƒรยกร”ร•ร‰ร”ร‰ร”ร†ร‚รšร•ยฝร•ร‰รร†ร”รร™ยฝ ร•ร‰ร˜ร‚รร‚ร•รรรŠรŒยฝร˜รƒรรšรรร‘รร‚รˆรŠยกร˜ร•รรš ยงร“รยฟร…รรšร˜ร…ร‰รŽรŠรรšร“รˆร†ยพยผรร‚ร…ร“รร”ร†ร“ยฟยผร—ร˜ร„รšร™ร“ยฟ ร‘ร†ร“รŠรƒยกรรรรร‚รŒยฟรŽร‚รŒร‚รŠร•รรšร˜รŒร‚รรรŒร‚รŠร“รŠรรรร˜ รŽยฝรร†ร˜ ยŒร•ร‰ร…รŠยกร–ร†ร”ร‰ร•รรšร†ร‘รŠร”รŒยผร‘ร•ร‰รšร‘ยกร“ร™ร†รŠร…ร“รร”ร†ร“ยฟ ร‘ยฟร”รŠรŽรร•ร“ร†ร™รรรŽร†รรรร†ร“ยฟรŒร‚รŠร‘ร‚รˆรŒยกรŒรŠร‚รˆรŠร‚ ร‹ร†รŒรรร“ร‚ร”ร‰ยŸ ย™ ย†ยค ย„ ย— ยข ยง ยฅ ยค ยˆ ย† ย‘ยง ยฅ ย— ยŒ  ย› ย‘ ยฅ ย– ยคยฌ ยข ย‘ ยŒ


ย†ยพรˆรร‘ร“รŠรร•ร‰รร†ยพร”รร…รร”ร•รร™ร—ร“รŠยฟย›ยกร•ร—ย‘รŽยพร‚รร•รร˜ ร”ร•ร‚รรร•รŠรร‚รร‚ร•รรรŠรŒยกร‘ร“รรƒยกรร†รŠร‰รŒรร“รšร‡ยฝ ยญร‚ร“ร…ยกรŒร‰ร†รร’ร‚รร‚ร•รรรŠรŒยกร‚ร‘รร’รร†ร•ร‚รŠ ร‰ร–ยผร‚ร•ร—รร•รร‘รŠรŒร’รรŒร‚รรรŠร†ร“รˆร†รŠร’รร‘รรš ร…ยผรรรšรร‚ร‘ยฟรรšร•ร‚รŽร†ร•รร…ยกร”รร˜ร‘รรš ร•รŠร˜ร‘ร†ร“รŠรƒยกรรร†รŠ ยˆร†ร“รŠรƒยกรรร—รร™ร’ร“รร˜ร”ร‰รŽร†ยพรรšร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ ย—ร‘ยพร•ยฟร‘รรšยงรยˆรร‰ร“รร‡รร“รŠร‚รŒยฟร”รŒยผร‘ร‚ร”ร•ร“รร‘รร…ร‰รร‚ร•รŠรŒร’ร ร…รŠร‚ร…ร“รรŽร’รยงร“รยฟร…รรšร˜รŒร‚รŠร‘รร…ร‰รร‚ร•รร”ร•ยกร”รŠร ย›รรร•ยกร”ร•รร”ร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜รšร‘ยกร“ร™ร†รŠร†ร”ร•รŠร‚ร•ยฟร“รŠร รŽรรยกร…ร‚รŠร™ร–รšรรŒร‚รรรŠยผร“รˆร†รŠร‚ร˜รŒร‚รŠร•รร”ร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ ร•รรšรˆร“ร‚ร‡รŠรŒรรรŽรรรร‘ร‚ร•รŠรรรŽร†รยผร•ร‰ร˜ร•ร‰ร˜ร‡รร”ร‰ร˜ย›ร‚รร‰ร…ยฟรรŠร‚ ร‘รรšรร…ร‰รˆร†ยพร”ร•รรรรŽร’รรšรŽรรŒร‚ร•ร‚ร“ร“ยกรŒร•ร‰

ยˆ ยค ย„ ย™ ย† ย‘ยง ยš ย› ย— ยŒ ย„ ยš ย‘ ย„ ยฅ ยค ยœ ย— ยŒ ยง ยฅ ยค ยคย„ยคยฌยŒ
ยŒร†ร‚รŒร•ยพรร‚ร†รยฟร˜ร™รŠรรŠรรŽยผร•ร“รรšร”ร•รร™ร—ร“รŠยฟยˆยกรร—ยˆรยกร•ร“ร†ร˜ รšร‘ยกร“ร™รรšรร‹ร†รรร…รร™ร†ยพร‚รŒร‚รŠยกรรร‚ร•รรšร“รŠร”ร•รŠรŒยกรŒร‚ร•ร‚รรรŽร‚ร•ร‚ ร†ร”ร•รŠร‚ร•ยฟร“รŠร‚รŒร‚ร‡ร†ร•ยผร“รŠร†ร˜รšร‘รรŒร‚ร•ร‚ร”ร•ยฝรŽร‚ร•ร‚ร•ร“ร‚ร‘ร†ร›ร’ร รŒร‚รŠร‘รร†ยพร”ร•ร‚ยกรรร‚รŒร‚ร•ร‚ร”ร•ยฝรŽร‚ร•ร‚ยฟร‘ร—ร˜ร†ร‘ยพร”ร‰ร˜รŒร‚รŠร…รร ร‘รร…ร‰รร‚ร•รร”ร•ยกร”รŠร‚ร”ร•ร‰รร‘รร‚ร•ร†ยพร‚ร•รรšร™ร—ร“รŠรรย—รŒร†ยพร†ร‘ยพร”ร‰ร˜ รƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠรŒร‚รŠร•รรˆร“ร‚ร‡ร†ยพรร‘รร‰ร“รร‡รร“รŠร’รร•รรšย›รšร‘ร“รŠร‚รŒรร ยคร“รˆร‚รรŠร”รŽรรยงรรšร“รŠร”รŽรร ย™ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝ ร‚ ร‚ร‘ยฟร•รŠร˜ยˆยกรร—ยˆรยกร•ร“ร†ร˜ร”ร•รรย›ร‚ร“รƒรรšรยก รŽยผร”ร‚ร‚ร‘ยฟร•รร…ร“ยฟรŽรร•รรšยœยผร”ร‚ยˆรร•ร‚รŽรรร‘ร“รร”ร‡ยผร“ร†รŠ ร•ร‰รร†รšรŒร‚รŠร“ยพร‚ร”ร•รรร‘รร…ร‰รยกร•ร‰ รร‚ร…รŠร‚รŒรŠรร‰ร–ร†ยพร†รร•ยฟร˜ร•รรšร…ยกร”รรšร˜รˆรŠร‚ ร•รรŽร†รˆร‚รรร•ร†ร“รรŽยผร“รร˜ร•ร‰ร˜ร‚ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ร˜ ย™ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร™ร‚ร“ร‚รŒร•ร‰ร“ยพร›ร†ร•ร‚รŠร†รรŒรรร‰ ร™ร—ร“ยพร˜รŠร…รŠร‚ยพร•ร†ร“ร†ร˜รšร„รรŽร†ร•ร“รŠรŒยผร˜ ร‚รšร‹รรŽร†รŠร’ร”ร†รŠร˜รŽร†ร†รร‚ร‡ร“รŠยกรŒรยพร”ร‰ รŒร‚ร•ยกรƒร‚ร”ร‰ร˜ร”ร•รรŽร†รˆร‚รรร•ร†ร“ร ร•ร‰ร˜รŽยฝรŒรร˜ยœยฟรร‰ร†ร‹ร‚ยพร“ร†ร”ร‰ร‚ร‘รร•ร†รรรร ร•ร‚ร•ร†รร†รšร•ร‚ยพร‚ร™รŠรรŠยฟรŽร†ร•ร“ร‚ยฟร‘รรš ร‰ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร‚รร‰ร‡รร“ยพร›ร†รŠ ย™ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝรŒรŠรร†ยพร•ร‚รŠร”ร•ร‰รร‚รร‚ร•รรรŠรŒยฝ ร‘รร†รšร“ยกร•รรšยงร“รยฟร…รรšร˜ร‘ยกรร—ร”ร†ร‘รร‚ร•ร ร™ร—รŽยกร•รŠรรรร…ยฟร”ร•ร“ร—รŽร‚ยฟร‘รรšร†ยพรร‚รŠร†รรŒรรร‰ ร‰ร”ร•ยกร”ร‰ร‰ร‹ร†รŒรรร“ร‚ร”ร‰รŒร‚รŠ รร‚รร†ร‡รร…รŠร‚ร”รŽยฟร˜รŽร†ร‡ร“ยผร”รŒรร‘ยฟร”รŠรŽรรร†ร“ยฟ ร•รรšรƒรรšรรรยŒร•ร‚ร‘ร“ร’ร•ร‚ร”ร•ยกร…รŠร‚ร•ร‰ร˜ยŸ ย™ ย†ยค ย„ ย— ยข ยง ยฅ ยค ยˆ ย† ย‘ยง ยฅ ย— ยŒ  ย› ย‘ ยฅ ย– ยคยฌ ยข ย‘ ยŒ


ร‰ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝรŒรŠรร†ยพร•ร‚รŠรยฟร•รŠร‚รŽร†ร–ยผร‚ร•รรรŒยฟรร‘ร ร•ร‰ร˜ย†ร†รŽร†ร”รรรŒร‚รŠร•รร‚รŒร“ร—ร•ยฝร“รŠรยƒยกร•ร‚ยŒร•ร‰ร”รšรยผร™ร†รŠร‚ ร”ร•ร“ยผร‡ร†ร•ร‚รŠร‚รร‚ร•รรรŠรŒยกรŽร†ร–ยผร‚ร‘ร“รร˜ร•ร‚รŒยกร•ร— ร•รŠร˜รŒร‚รรรŠยผร“รˆร†รŠร†ร˜ร•ร‰ร˜ร‘ร†ร“รŠรร™ยฝร˜ยŒร‚รœร•ร•ยกยŒร•ร‚ร™รรŽ ร”ร•ร‚ร‚ร“รŠร”ร•ร†ร“ยกรšร‘ยกร“ร™ร†รŠร‘ร“ยฟร”รƒร‚ร”ร‰ร‘ร“รร˜ร•ร‰รยˆรร‚ร•ร†ยพร‚ ร•รรšยงร“รยฟร…รรšร˜ ร™รรŽ รŒร‚รŠร”ร•ร‚ร™รรŽร”ร•ร‚ร…ร†ร‹รŠยก ร‘ร“ยฟร”รƒร‚ร”ร‰ร‘ร“รร˜ร•รยœรรรŠยกร•ร‰รŒร‚รŠร•ร‰รย‘รˆยพร‚ยœร‚ร“ยพรร‚ ยŒร†ร‚ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ร™รรŽร‚ร‘ยฟร•ร‰รร‚ร‡ร†ร•ร‰ร“ยพร‚ร‰ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝ ร‘ร†ร“รยกร†รŠร…ยพร‘รร‚ร‚ร‘ยฟร•ร‰รร‘ร‰รˆยฝร•รรšยœยผร”ร‚ยˆรร•ร‚รŽรรย—รŒร†ยพ รšร‘ยกร“ร™ร†รŠรƒร“รร”ร‰รŽร†ร•ร“ร†ร™รรรŽร†รรรร†ร“ยฟรŒร‚รŠร™ร’ร“รร˜ร‚รยกร‘ร‚รšร”ร‰ร˜

ยœรรยฝร•รรšยงรŠรŽยพรรšยˆร“รร…ร“ยฟรŽรรš

ยˆ ยค ย„ ย™ ย† ย‘ยง ยš ย› ย— ยŒ ย„ ยš ย‘ ย„ ยฅ ยค ยœ ย— ยŒ ยง ยฅ ยค ยคย„ยคยฌยŒ


Ÿ ™ †¤ „ — ¢ § ¥ ¤ ˆ † ‘§ ¥ — Œ  › ‘ ¥ – ¤¬ ¢ ‘ Œ


รŽร†ร‘ร‚รˆรŒยกรŒรŠร‚รŒร‚รŠร•ร“ร‚ร‘ยผร›รŠร‚ย†ยพรˆรรŽร†ร•ยกรƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠร‰ยœรรยฝ ร•รรšยงรŠรŽยพรรšยˆร“รร…ร“ยฟรŽรรš ย‘รŒรรรรร–ร—ร˜ร‰ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร”ร•ร“ยผร‡ร†ร•ร‚รŠรƒรร“ร†รŠรร‚รร‚ร•รรรŠรŒยกรˆรŠร‚ รร‚ร‡ร•ยกร”ร†รŠร”ร•ร‚ร™รรŽร”ร•รŠร˜ร‘ร‚ร“รšร‡ยผร˜ร•รรšร™ร—ร“รŠรรย›ยกร•ร— ย‘รŽยพร‚รร•รร˜ยฝยญร‚ร•ร›ร‰รŒร•ร—ร“ยฝรŒร‚รŠร”ร•ร‰ร”รšรยผร™ร†รŠร‚รŒร‚ร•ร‰ร‡รร“ยพร›ร†รŠ ร‘ร“รร˜ร•รร™ร—ร“รŠยฟยœรŠร”ยฟร™รŠรรŠยฟรŽร†ร•ร“รร‘ร†ร“ยพร‘รรšร‘รŠรรŒยกร•ร— ร‰ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร‡ร•ยกรร†รŠร”ร•รรรŒรร“รŠรร…ร“ยฟรŽร ย— ร‘รรšร”รšรร…ยผร†รŠ ร•รรย›ร‚ร“รƒรรšรยกรŽร†ร•ร‰รร‘ร†ร“รŠรร™ยฝยŒร‚รœร•ร•ยกย™ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝรŒรยพรร†รŠ ร‚ร“รŠร”ร•ร†ร“ยกรŒร‚รŠร‚รร‰ร‡รร“ยพร›ร†รŠร”ร•ร‚ร–ร†ร“ยก รˆรŠร‚ร™รรŽ รŽยผร™ร“รŠร•รรย›ร‚ร“รƒรรšรยก ยคย›ร‚ร“รƒรรšรยกร˜ร†ยพรร‚รŠยผรร‚ร˜ร‚ร‘ยฟร•รรšร˜รŒรร“รŠรรšร˜รŒยฟรŽรƒรรšร˜ ร•รรšรร…รŠรŒรรร…รŠรŒร•รรรšยงร“รยฟร…รรšร˜ย‘ร‘รร•ร†รร†ยพร•ร‚ร…รŠรรŠรŒร‰ร•รŠรŒยก ร”รรรร“ร‚ร•ร—รร†ร‘ร‚ร“ร™รŠร’รย†ร†รŽร†ร”รรร”ร•ร‚รยฟร•รŠร‚รŒร‚รŠย†ร†รšรŒร—ร”ยพร‚ร˜ ร”ร•ร‚รƒยฟร“ร†รŠร‚ย‘ร‘รร•ร†รร†ยพร”รšรŽรƒรรยฝร•ร—รรŒรร“รŠร—รรร…รŠรŒร’ร ร‚ร“ร•ร‰ร“รŠร’รร•ร‰ร˜ร‘ร†ร“รŠรร™ยฝร˜ยˆรŠร•ร”รŠรรŠยกร˜ร”ร•ร‚ร‚รร‚ร•รรรŠรŒยก ร•ร‰ร˜ร‘ร†ร“รŠรร™ยฝร˜ยŒรรยผร‚ร˜ร”ร•ร‚รƒยฟร“ร†รŠร‚ร•ร‰ร˜รŒรร“รšร‡ยฝร˜ ร•รรšยงร“รยฟร…รรšร˜ร”ร•ร‚รรร•รŠรร…รšร•รŠรŒยกรŒร‚รŠร•ร‰ร˜รŒรรŠรยกร…ร‚ร˜ ร•รรšยŒร‚รœร•ร•ยกร”ร•ร‚รรร•รŠรร‚รร‚ร•รรรŠรŒยก

ยˆ ยค ย„ ย™ ย† ย‘ยง ยš ย› ย— ยŒ ย„ ยš ย‘ ย„ ยฅ ยค ยœ ย— ยŒ ยง ยฅ ยค ยคย„ยคยฌยŒ
ย„ยšย‘ย„ยฅยคยœย™ รƒ ย›ร‚ร“รƒรรšรยกร˜ยˆร“ยฟร…ร“รรŽรร˜ ยŒร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ย›ร‚ร“รƒรรšรยกร˜รšร„รŽยผร•ร“ร‚ ยŒร‰รŽร†ยพรร•ร†ร“รŽร‚ร•รŠร”รŽรรยˆร“ยฟร…ร“รรŽรร˜รšร„รŽยผร•ร“ร‚ ย‘ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ร™รรŽ ย–ร‚ร–รŽยฟร˜ร…รšร”รŒรรยพร‚ร˜ยœยผร•ร“รŠรร˜ ย›ร‚ร•ยกร”ร•ร‚ร”ร‰รร…รร”ร•ร“ร’รŽร‚ร•รร˜ย›ร‚รยฝร˜ร‘รรŠยฟร•ร‰ร•ร‚ร˜ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜รŒร‚รŠ ร™ร—รŽยกร•รŠรรร˜ร…ร‚ร”รŠรŒยฟร˜ร…ร“ยฟรŽรร˜ร”ร†รŒร‚รยฝรŒร‚ร•ยกร”ร•ร‚ร”ร‰ ร‚รร‚รยฟรˆร—ร˜ ร•ร—รรŒร‚รŠร“รŠรŒร’รร”รšรร–ร‰รŒร’ร ยŒร‰รŽร†ยพร‚ร†รร…รŠร‚ร‡ยผร“รรร•รร˜ยˆรร‚ร•ยกรรŠร‚ย›ร‚ร•ร‚ร‡รรˆรŠรร‚รˆร“รŠรร’ร ยŒร‘ยฝรรŠร‚

ร†รŒรŒรร‰ร”ยพร‚ย‘รˆยพรรšยขรŠรŒรรยกรรšยŒร•ยผรˆร‰ร˜ร†รŒร…ร“รรŽรŠรŒยฟร˜ร™ร’ร“รร˜ยœยกร“ร‚ร–รร˜ ยŒร‰รŽร†ยพร‚ร–ยผร‚ร˜ยŒร•รร”รŒยผรรร˜ร‚รšร•ยฟร•ร‰ร˜ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜รšร‘ยกร“ร™รรšร ร”ร‰รŽร‚ร•รร…รร•ร‰รŽยผรร‚ร”ร‰รŽร†ยพร‚ร–ยผร‚ร˜รŒร‚รŠร‚รยกร‘ร‚รšร”ร‰ร˜

ยคร“รŠรร–ยผร•ร‰ร”ร‰ ร‘ร“รร”รƒยกร”ร†รŠร˜ ร”ร‰รŽร†ยพรรšร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ ย‘รร‚ร•รรรŠรŒยกย›รšร‘ร†ร“รรรร•ร‚ร™รรŽยญร‚รร…ร“รŠยกร™รรŽ ย‘รˆร“ยฟร˜ร™รรŽยˆรรรร”ร•รšร‘รร˜ร™รรŽยฎรร—รร‚ร™รรŽ ยˆร‚รร‚รŠร™ร’ร“รŠร™รรŽ ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜

ย–ยฟร“ร†รŠร‚ ย›ร‚รŒรร‘ร†ร•ร“รŠยกร™รรŽย—รšร“รร™รรšร™รรŽย†ร†รšรŒร—ร”ยพร‚ ร™รรŽ ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜

ยขรร•รŠรร…รšร•รŠรŒยกยงร“ยฟรร…รร˜ร™รรŽยˆรยกร•ร“ร†ร˜ร™รรŽ ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜

ยขรร•รŠรร‚รร‚ร•รรรŠรŒยก ย›ยกร•ร—ย‘รŽยพร‚รร•รร˜ร™รรŽยŒร‚รœร•ร•ยกร˜ร™รรŽ ย†ร†รŽร†ร”ยฟร˜ร™รรŽ ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜

ยงร†ร™รรŠรŒยกร™ร‚ร“ร‚รŒร•ร‰ร“รŠร”ร•รŠรŒยกร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜ ยœยผรˆรŠร”ร•รรŒยกร–ร†ร•รรร„รร˜ร‚รยกรƒร‚ร”ร‰ร˜ รŽยผร•ร“ร‚ ยœยผรˆรŠร”ร•รรšร„ยฟรŽร†ร•ร“รรŽยผร•ร“ร‚ ย—รยกร™รŠร”ร•รรšร„ยฟรŽร†ร•ร“รรŽยผร•ร“ร‚ ย›รยพร”ร‰ย›ร‚ร“รƒรรšรยกร˜ยฎรˆรŠรร˜ยขรŠรŒยฟรร‚รร˜ยŒร•ยผรˆร‰ร˜รŒร‚ร•ยกรƒร‚ร”ร‰ ยฎรˆรŠรร˜ยขรŠรŒยฟรร‚รร˜ยŒร•ยผรˆร‰ร˜ยˆร“ยฟร…ร“รรŽรร˜ร‚รยกรƒร‚ร”ร‰ ยˆรร…ร‰รร‚ร•รŠรŒยฝรƒร‚ร•ยฟร•ร‰ร•ร‚ยˆรรรรŒร‚รยฝย› ย‘ ยฅ ย– ยค ยฌ ยข ย‘ ยŒ  ยˆ ยฅ ยค ย„ ยฅ ยค ยœ ยค ยŒ
 

     

  

            ‘ˆ¤Œ§‘Œ

ˆ ¤ „ ™ † ‘§ š › — Œ „ š ‘ „ ¥ ¤ œ — Œ § ¥ ¤ ¤„¤¬Œ

œ—§¥¤ μÕÓÂ

  


ยŒร•รร‘ร“ร’ร•รร”ร‰รŽร‚ร•รร…รร•ร‰รŽยผรรร”ร‰รŽร†ยพรร–ยผร‚ร˜ร™รรŽร‚ร‘ยฟ ร•รร”ร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ร‰รŒรรŠรยฟร•ร‰ร•ร‚ย›ร‚รŒรร‘ร†ร•ร“รŠยกร˜ร†รŒร•ร†ยพรร†ร•ร‚รŠ ร‘ร“รร˜ร•ร‚รŒยกร•ร—ร‘ร“รร˜ร•ร‰รรŒร‚ร“ร…รŠยกร•ร‰ร˜รŒรรŠรยกร…ร‚ร˜ร•ร‰ร˜ยŒรรยผร‚ร˜ ยŒร•รรƒยกร–รร˜ร•รรšรร“ยพร›รรร•ร‚ ร”ร•ร‚รƒรร“ร†รŠรร…รšร•รŠรŒยกร…รŠร‚รŒร“ยพรร†ร•ร‚รŠ รรŒยฟรร‘รร˜ร•รรšย‡ร†ร“รรยŒร•ร‚ร‚รร‚ร•รรรŠรŒยก ร…รŠร‚รŒร“ยพรร†ร•ร‚รŠร‰รŒรร“รšร‡รรˆร“ร‚รŽรŽยฝ ร•ร‰ร˜ร‘ร†ร“รŠรร™ยฝร˜ยˆรŠร•ร”รŠรรŠยกร˜รŽร†ร•ร‰รรŒรร“รšร‡ยฝ ร•ร‰ร˜ร•ร‰ยœร‚ร…ร‚ร“ยฝรร‚ร…ร†ร”ร‘ยฟร›ร†รŠ ยŒร•รร†ร‘ยฟรŽร†รรร”ร‰รŽร‚ร•รร…รร•ร‰รŽยผรรร”ร‰รŽร†ยพรร–ยผร‚ร˜ รŒร‚รŠร‚รยกร‘ร‚รšร”ร‰ร˜ร‰รŒรรŠรยกร…ร‚ร•ร‰ร˜ยŒรรยผร‚ร˜ร…ร†ร”ร‘ยฟร›ร†รŠ ร”ร†ยฟรรร•ร‰ร˜ร•รรŽยฝรŒรร˜ยฏรร‚ร˜รƒร‚ร–รšร‘ร“ยกร”รŠรรร˜ร‘ยพรร‚รŒร‚ร˜ ร›ร—รˆร“ร‚ร‡รŠรŒยฝร˜รŽร†ร‹ร†ร™ร—ร“รŠร”ร•ยผร˜ร‘รŠรร†รรŠยผร˜ร•ร‚ยฟรŽรร“ร‡ร‚ร™ร—ร“รŠยก ร•ร‰ร˜ย›ร‚รŒรร‘ร†ร•ร“รŠยกร˜รŒร‚รŠยƒร‚รยกร•ร‚ร˜ยงรร‘ร‚รยผรŽรร“ร‡รร‘ร‚รรร“ร‚รŽรŠรŒยฟ ร•รร‘ยพรร†รŒร•ร†ยพรร†ร•ร‚รŠรŽยผร™ร“รŠร•รรร†รร‡รร“รรŒยกรŽร‘รรŽร†ร•ร‚รŒร‚ร•ร†ร™ยฟรŽร†รร‚ ร™ร—ร“รŠยกร•ร‰ร˜ยˆร†รร•ยกรˆร†รŠร‚ร˜ร•ร‰ร˜ยœยฟร“ร‡รรšรŒร‚รŠร•ร‰ร˜ย˜ร’ร…รŠร‚ร˜ย› ย‘ ยฅ ย– ยค ยฌ ยข ย‘ ยŒ  ยˆ ยฅ ยค ย„ ยฅ ยค ยœ ยค ยŒ


ยงรร”ร‰รŽร‚ร•รร…รร•ร‰รŽยผรรร”ร‰รŽร†ยพรร–ยผร‚ร˜ร‘ร“รŠรร•ร‰รร†รŒรŒรร‰ร”ยพร‚ ร•รรšย‘รˆยพรรšยขรŠรŒรรยกรรšยŒร•ยผรˆร‰ร˜ร‘ร‚ร“รรšร”รŠยกร›ร†รŠร•รร‚รšรยกรŒร—รŽร‚ ร•รรšร‘รร•ร‚รŽรรย›ร‚ร“รŒร’ร•ร‰รƒร‚ร–รŠยกร”ร•รรƒร“ยกร™รร•รรšยงร“รยฟร…รรšร˜ รรร‘รยพรร˜รร“ร–ร’รร†ร•ร‚รŠรŽร†รˆร‚รยฟร‘ร“ร†ร‘ร‚รŒร‚รŠร”รŒรŠยกร›ร†รŠร•รรยฟร•ร ยคร‘รร•ร‚รŽยฟร˜ย›ร‚ร“รŒร’ร•ร‰ร˜ร†ยพรร‚รŠรรŽรรร‚ร…รŠรŒยฟร˜ยพร”ร—ร˜ร”ร•รรร‰ร”ยพ ร‘รรšร“ยผร†รŠร‚ร…รŠยกรŒรร‘ร‚ร†ร…ร’รŒร‚รŠร™รŠรรŠร†ร•ยพร†ร˜ร‚ร“ร…ร†รรรร•ร‚ร˜ ร•ร‰รรŒรรŠรยกร…ร‚ร•ร‰ร˜ยŒรรยผร‚ร˜ย‘ร‘ยฟร•รร”ร‰รŽร†ยพรร‚รšร•ยฟร†ยพรร‚รŠรร“ร‚ร•ยฝ ร‰รŒรร“รšร‡ยฝร•รรšยงร“รยฟร…รรšร˜ ยบรรšรŽร‘รร˜ ร”ร•ร‚รŽยผร•ร“ร‚ รšร„ยฟรŽร†ร•ร“รรŽร†ร•รรร™ร‚ร“ร‚รŒร•ร‰ร“รŠร”ร•รŠรŒยฟยกร”ร‘ร“รร–ยฟรร ร•ร—รร†รˆรŒร‚ร•ร‚ร”ร•ยกร”ร†ร—รร“ร‚รร•ยกร“ร•ร—รย–ร“ร†ร•ร‚รรŠรŒร’รย„รšรยกรŽร†ร—ร ยˆร†ร“ยพร‘รรšร™รรŽร‚ร‘ยฟร•รร”ร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ร‚รšร•รร ร•รรšร”รŒยผรรรšร˜ร•ร‰ร˜ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜รƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠร”ร‰รŽร†ยพรร–ยผร‚ร˜รŒร‚รŠ ร‚รยกร‘ร‚รšร”ร‰ร˜ร”ร•ร‰รร•รร‘รร–ร†ร”ยพร‚ยŒร•ร‚รšร“รรรรรŠร‚ย—ร…ร’ยฟร‘ร—ร˜ รŒร‚รŠร”ร•รรร†รŒร…ร“รรŽรŠรŒยฟร™ร’ร“รยจยœยกร“ร‚ร–รร˜ยฉร™รรŽร‘ร†ร“ยพร‘รรš รŽร†ร•ยกร…รŠร‚รŒร“ยพรร†ร•ร‚รŠร‰รŒรรŠรยกร…ร‚ร•ร‰ร˜ยœร‚ร“ร‚ร–ยกร”ร‚ร˜รŽร†ร•ร‚ร™ร—ร“รŠยก ยˆร†ร…รรšรยกร˜ยœรรšร•รรšรรยกร˜รŒร‚รŠย›ร‚รรร‘ร‚รร‚รˆรŠร’ร•ร‰ร˜ร”ร•ร‚ร…รšร•รŠรŒยก ย–รร“ร†รŠยฟร•ร†ร“ร‚ร•รร™ร—ร“รŠยฟยƒร†ร“ร‚รŒรŠยผร˜ยผร™ร†รŠร‡ยฟรร•รร•ร‰รรŒรร“รšร‡ยฝ ร•ร‰ร˜ร‘ร†ร“รŠรร™ยฝร˜ร•รรšย›รรŒรŒรรšรŽร†ร•รร‹ร‚รŒรรšร”ร•ยฟร•ร‰ร˜รŽรรร‚ร”ร•ยฝร“รŠ ยŸร‰รยกร”ร†รšร„ยฟรŽร†ร•ร“รรŽยผร•ร“ร—รร…ร†ร”ร‘ยฟร›ร†รŠรรƒรร“ร†รŠรยฟร˜ ยฟรˆรŒรร˜ร•รรšยงร“รยฟร…รรšร˜

ยˆร†ร“รŠรƒยกรรร—รร™ร’ร“รร˜ร”ร‰รŽร†ยพรรšร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ ย—ร‘รŠร•ยฟร‘รรšยงรยˆรร‰ร“รร‡รร“รŠร‚รŒยฟร”รŒยผร‘ร‚ร”ร•ร“รร‘รร…ร‰รร‚ร•รŠรŒร’ร ร…รŠร‚ร…ร“รรŽร’รยงร“รยฟร…รรšร˜รŒร‚รŠร”ร•ยกร”ร‰รร†ร—ร‡รร“ร†ยพรรš ยŒร•ร‚ร‚รร‚ร•รรรŠรŒยกรƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠร•รร™ร—ร“รŠยฟย›รšร‘ร†ร“รรรร•ร‚ ร•รยˆร†ร“รŠร‡ร†ร“ร†รŠร‚รŒยฟยขรร”รรŒรรŽร†ยพรรŒร‚รŠยกรรร†ร˜ร™ร“ยฝร”รŠรŽร†ร˜ รšร‘ร‰ร“ร†ร”ยพร†ร˜ ยŒร•ร‚รƒยฟร“ร†รŠร‚ร‘ร“รร˜ร•ร‰รย›ร‚รŒรร‘ร†ร•ร“รŠยกรšร‘ยกร“ร™ร†รŠรร†รŒร…ร“รรŽรŠรŒยฟร˜ รŒร‚รŠรŒร‚ร•ร‚ร”รŒร‰รร—ร•รŠรŒยฟร˜ร™ร’ร“รร˜ยˆรร‚ร•ยกรรŠร‚รŒร‚รŠร†ร”ร•รŠร‚ร•ยฟร“รŠร ยŒร•ร‚รรร•รŠรร…รšร•รŠรŒยกร‘ร“รร˜ยงร“ยฟรร…รร˜รƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠร•รร™ร—ร“รŠยฟยˆยกรร— ย‘รŽยพร‚รร•รร˜รŒร‚รŠร†ร”ร•รŠร‚ร•ยฟร“รŠร ยŒร•ร‚รรร•รŠรร‚รร‚ร•รรรŠรŒยกร‘ร“รร˜ยŒร‚รœร•ร•ยกรƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠร•รร™ร—ร“รŠยฟ ย›ยกร•ร—ย‘รŽยพร‚รร•รร˜รŒร‚รŠร”ร•ร‚ร–รŽยฟร˜รŒร‚รšร”ยพรŽร—รรŽร†ร‘รŠร†ร”รŽยผรรร‚ยผร“ร‚ รˆรŠร‚ร‡รรร”รŒร—รŽร‚ร†รร‚ร”ร•รŠรŒร’ร

ยˆ ยค ย„ ย™ ย† ย‘ยง ยš ย› ย— ยŒ ย„ ยš ย‘ ย„ ยฅ ยค ยœ ย— ยŒ ยง ยฅ ยค ยคย„ยคยฌยŒ
—ÌÌÍÉԾ‘ȢÊÌÐÍ¡ÐڌռÈÉØ

™ÅÊÂÅÓÐν à ›ÂÓÃÐÚϡ؈ӿÅÓÐÎÐØÙ×Ó¾ÛÆÕÂÊ ÔÆÅÁÐÔ̼ÍÉŒÆÌÂÕ¡ÃÂÔÉÙÍÎ ÙÍÎÔÆÅÂÔÊÌ¿ Ù×ΡÕÊÏÐÅÓ¿ÎÐ ÌÂÊÔÆÔÕÂÖÆÓ½ÂÏ¡ÃÂÔÉÈÊÂÕÂÚÑ¿ÍÐÊÑ ÙÍ΃ÊÂÂÚÕ¿ÕÐÍ¿ÈÐÎÑÐÓƾÏÂÙÂÓÂÌÕÉÓÊÔÖƾ μÕÓÊÂØÅÚÔÌÐ;ÂØ œÆÌÂÕÆÁÖÚÏÔÉÿÓÆÊÂÑ¡Ï×ÔÕÉÏÌÁÓÊÂÐÅÊ̽ÂÓÕÉӾ †ÆÚÌ×Ô¾ÂاÓпÅÐÚØ–ÉÅÊÂÅÓÐνÌÂÕÉÇÐÓ¾ÛÆÊ ÈʼÏÂÑÆÓ¾ÑÐÚÙÊÍÊ¿ÎÆÕÓÐÑÓÐØÕÐÏÆÌÅÓÐÎÊÌ¿ÙÒÓÐ ˆÍÂÕ¡ÏÊÂŒÕÂÙÍÎÂÑ¿ÔÕÂÔÉÂÑ¿ÕÉÏÆÌ̾ÏÉÔÉ ÃÓ¾ÔÌÆÕÂÊÔÕÂÂÓÊÔÕÆÓ¡ÔÕÓÐǽÎƼÏÅÆÊËɨ®ÈÊÐØ ¢ÊÌ¿ÍÂÐØÙÍΩÂÑ¿¿ÑÐÚÉÅÊÂÅÓÐνÅÊÂÔÙ¾ÛÆÊ ÕÐÅÂÔÊÌ¿ÅÓ¿ÎЙÅÊÂÅÓÐνѾÓÏÆÊÌÂÕÆÁÖÚÏÔÉ ÃÐÓÆÊÐÅÚÕÊ̽ÌÂÊÌÂÕÉÇÐÓ¾ÛÆÊÆÍÂÇÓ¡ÎÆÂÓÌÆÕ¡ÔÉÎƾ ÂËÊ¿ÍÐÈÉØÖ¼ÂØÌÂÊÆÏÅÊÂǼÓÐÏÕÐ؃ÊÂÎÊÌÓ½ÂÑ¿ÔÕÂÔÉ ƾÏÂÊÐÓÂÕ½ÉÆÑÊÃÍÉÕÊ̽ÌÐÓÚǽÕÐÚ§ÓпÅÐÚØ ŒÕÂÙÍÎÂÑ¿ÕÉÏÆÌ̾ÏÉÔÉÉÅÊÂÅÓÐνÑÆÓÏ¡ÆÊÑ¡Ï× ÂÑ¿ÕÉÎÊÌÓ½ÌÐÊÍ¡ÅÂÑÐÚÅÊÂÑÆÓÏ¡ÐÑÐÕÂοØ›ÂÓÌÒÕÉØ› ‘ ¥ – ¤ ¬ ¢ ‘ Œ  ˆ ¥ ¤ „ ¥ ¤ œ ¤ Œ


ŒÕÐáÖÐØÚÑ¡ÓÙÐÚÏÊÙÖÚÐÌÂÍÍʼÓÈÆÊÆØÆÏÒÑÊÐÿÓÆÊ ÃÓ¾ÔÌÆÕÂÊÉÆÌÌÍÉÔ¾ÂÕÐÚ‘ȾÐÚ¢ÊÌÐÍ¡ÐڌռÈÉØ œÆÖÂÚΡÔÊÂÅÊÂÕÉÓÉμÏÆØÆÊÌ¿ÏÆØÂÑÐÕÆÍƾξÂÂÑ¿ ÕÊØżÌ›ÚÑÓÊÂ̼ØÃÚÛÂÏÕÊϼØÆÌÌÍÉÔ¾ÆØÑÐÚ¼ÙÐÚÏ ÂÏÂÌÉÓÚÙÖƾÂÑ¿ÕÉÏ81(6&2×ØÎÏÉÎƾÂÑÐÍÊÕÊÔÕÊ̽Ø ÌÍÉÓÐÏÐÎÊ¡ØŒÚÔÕ½ÏÆÕÂÊÂÏÆÑÊÇÁÍÂÌÕÂÈÊÂÆѾÔÌÆÄÉ ŒÕÂÙÍÎÂÑ¿ÕÉÏÆÌ̾ÏÉÔÉÉÅÊÂÅÓÐνÔÚÏÂÏÕ¡ÆÊ ÕÐÏÂÔÇÂÍÕÐÔÕÓ×μÏÐÅÓ¿ÎÐÑÐÚÔÚÏżÆÊ ÕÉÏ›ÂÌÐÑÆÕÓÊ¡ÎÆÕÐψӿÅÓÐÎÐÌÂÊÕÐψÆÅÐÚÍ¡ ŒÕÉÔÚϼÙÆÊÂÉÅÊÂÅÓÐνÂÏÉÇÐÓ¾ÛÆÊÂÓÊÔÕÆÓ¡ ÔÆÃÐÓÆÊÐÅÚÕÊ̽ÌÂÕÆÁÖÚÏÔÉÑÓÐØÕÐψӿÅÓÐÎÐ ŒÕÐÑÓÒÕÐÙÊÍÊ¿ÎÆÕÓÐÑ¡Ï×ÔÕÐÏÂÔÇÂÍÕÐÔÕÓ×μÏÐ ÅÓ¿ÎÐÃÓ¾ÔÌÆÕÂÊÔÕÂÂÓÊÔÕÆÓ¡ÉÆÌÌÍÉԾ ÕÐÚ‘ȾÐÚ¢ÊÌÐÍ¡ÐڌռÈÉØÌÂÊÔÕÂÅÆËÊ¡ÐÊÆËÐÙÊ̼Ø ÌÂÕÐÊ̾ÆØÕ×ÏÚÑÂÍͽÍ×ÏÕÉØ‘ÓٽاÉÍÆÑÊÌÐÊÏ×ÏÊÒÏ ›ÁÑÓÐÚÌÂÊÆÔÕÊÂÕ¿ÓÊІ¾ÈÐÑÊÐÑ¡Ï×ÔÚÏÂÏÕÐÁÎÆ

ˆ ¤ „ ™ † ‘§ š › — Œ „ š ‘ „ ¥ ¤ œ — Œ § ¥ ¤ ¤„¤¬Œ
ยผรร‚ร†ร“รˆรร”ร•ยกร”รŠรร†รŽร‡รŠยกรร—ร”ร‰ร˜ร†ร‘รŠร•ร“ร‚ร‘ยผร›รŠรรšรร†ร“รร ยŒร†ร‚ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ร™รรŽร‚ร‘ยฟร•รร”ร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜รƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠ ร”ร•ร‚ร‚ร“รŠร”ร•ร†ร“ยกร•ร‰ร˜ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜รร…ร‚ร”รŠรŒยฟร˜ร…ร“ยฟรŽรร˜ ร‘รรšรร…ร‰รˆร†ยพร”ร•ร‰รยˆรร‚ร•ร†ยพร‚ร•รรšยงร“รยฟร…รรšร˜ ร™รรŽ ย‘รร‰ร‡รร“ยพร›รรร•ร‚ร˜ร”ร•ร‚ร–ร†ร“ยกรŽร†ร…รšร•รŠรŒยฝรŒร‚ร•ร†รร–รšรร”ร‰ร‘ร“รร˜ ร•รรยˆร“ยฟร…ร“รรŽรรร‘รร…ร‰รยกร•ร‰ร˜ยผร™ร†รŠร•ร‰รร†รšรŒร‚รŠร“ยพร‚รร‚ ร–ร‚รšรŽยกร”ร†รŠรŽรŠร‚ร‚ร‘ยฟร•รŠร˜รรŽรร“ร‡ยฟร•ร†ร“ร†ร˜ร‘ร†ร“รŠรร™ยผร˜ ร•ร‰ร˜ย›รร‘ร“รรšร•ยฟร”รร‚ร‘ยฟร‘รร†รšร“ยกร˜รƒรยกร”ร•ร‰ร”ร‰ร˜ยฟร”รรŒร‚รŠ ร•รร‘ยพรรšร‰ร–ยผร‚ร‹ร†ร…รŠร‘รร’รร†ร•ร‚รŠร‚ร‘ยฟร•ร‚รƒรร“ร†รŠรร…รšร•รŠรŒยก ร‘ร‚ร“ยกรรŠร‚ร•ร‰ร˜ย›รร‘ร“รรšร—ร˜ร•รŠร˜รŒรร“รšร‡รรˆร“ร‚รŽรŽยผร˜ ร•ร—รรŒรรŠรยกร…ร—รยŒรรยผร‚ร˜รŒร‚รŠยœร‚ร“ร‚ร–ยกร”ร‚ร˜รŒร‚รŠร”ร•ร‚รยฟร•รŠร‚ ร•ร‰รรŒรร“รšร‡ยฝร•รรšยงร“รยฟร…รรšร˜ ยŒร•ร‚ร™รรŽร‚ร‘ยฟร•รร”ร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜รŒร‚รŠร”ร•ร‚ร…ร†ร‹รŠยก ร•ร‰ร˜ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜รƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠรร†รŒร…ร“รรŽรŠรŒยฟร˜ร™ร’ร“รร˜ยœยกร“ร‚ร–รร˜ รรร‘รยพรร˜ร‘ร“รร”ร‡ยผร“ร†รŠร†รšรŒร‚รŠร“ยพร‚ร‹ร†รŒรรร“ร‚ร”ร‰ร˜ ร”ร•รรšร˜ร‘รร…ร‰รยกร•ร†ร˜ร‘ร“รŠรร•ร‚ร•ร†รร†รšร•ร‚ยพร‚ร™รŠรรŠยฟรŽร†ร•ร“ร‚ร‚รยกรƒร‚ร”ร‰ร˜ ร‘ร“รร˜ร•รรยˆร“ยฟร…ร“รรŽรยŒร•รรร†รŒร…ร“รรŽรŠรŒยฟร™ร’ร“รยœยกร“ร‚ร–รร˜ รšร‘ยกร“ร™ร†รŠร‘ยฟร”รŠรŽรรร†ร“ยฟร•รรšร‚รยผร•ร†ร˜รŒร‚รŠร™ร’ร“รร˜รˆรŠร‚ยกรร‚รŽรŽร‚ ร‡ร—ร•รŠยกร˜ยŒร•ร‚ร™รรŽร•ร‰ร˜ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜ร”รšรร‚รร•ยกร•ร‚รŠร‰รŒรร“รŠร‚ย› ย‘ ยฅ ย– ยค ยฌ ยข ย‘ ยŒ  ยˆ ยฅ ยค ย„ ยฅ ยค ยœ ยค ยŒ


ÐÅÊ̽ÂÓÕÉӾ — ÑÐÚÔÚÏżÆÊÅÆËÊ¡ÌÂÊÿÓÆÊ ÕÉÏÑÆÓÊÐÙ½œÂÓÂÖ¡ÔÂØÎÆÕÉÏÑÆÓÊÐÙ½§ÓпÅÐÚØ ÔÕÂÂÓÊÔÕÆÓ¡ÌÂÊÏ¿ÕÊ‘ѿÕÐÔÉÎƾÐÂÚÕ¿ÌÂÊÔÆ ÂÑ¿ÔÕÂÔÉÙÍÎÔÕÂÂÓÊÔÕÆÓ¡ÃÓ¾ÔÌÆÕÂÊÕÐÙ×ÓÊ¿ ˆÓ¿ÅÓÐÎÐØÎÆÚÄ¿ÎÆÕÓÐÑÐÚÇÕ¡ÏÆÊÕÂμÕÓ —¾ÏÂÊÕÐÄÉÍ¿ÕÆÓÐÙ×ÓÊ¿ÕÉØ›ÁÑÓÐÚ

ˆ ¤ „ ™ † ‘§ š › — Œ „ š ‘ „ ¥ ¤ œ — Œ § ¥ ¤ ¤„¤¬Œ
ย„ยšย‘ย„ยฅยคยœย™ รˆ ยˆร“ยฟร…ร“รรŽรร˜ยŸร‰รยฟย„ร†รร•ร“ยฟ ยˆรยกร•ร“ร†ร˜

ยŒร‰รŽร†ยพรร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ ยˆร“ยฟร…ร“รรŽรร˜รšร„รŽยผร•ร“ร‚ ยŒร‰รŽร†ยพรร•ร†ร“รŽร‚ร•รŠร”รŽรร ยˆยกรร—ยˆรยกร•ร“ร†ร˜ ยŸร‰รยฟย„ร†รร•ร“ยฟ รšร„รŽยผร•ร“ร‚ ย‘ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ร™รรŽ ย–ร‚ร–รŽยฟร˜ร…รšร”รŒรรยพร‚ร˜ยญร‚รŽร‰รยฟร˜ ย›ร‚ร•ยกร”ร•ร‚ร”ร‰รร…รร”ร•ร“ร’รŽร‚ร•รร˜ย›ร‚รยฝร˜ร‘รรŠยฟร•ร‰ร•ร‚ร˜ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜ รŒร‚รŠร™ร—รŽยกร•รŠรรร˜ร…ร‚ร”รŠรŒยฟร˜ร…ร“ยฟรŽรร˜รŽร†ร‚รŠร™รŽร‰ร“ยผร˜ร‘ยผร•ร“ร†ร˜ร”ร•ร รร…ยฟร”ร•ร“ร—รŽร‚ร”ร†รŽร†ร“รŠรŒยกร”ร‰รŽร†ยพร‚รˆร†รˆรรยฟร˜ร‘รรšร‚ร‘ร‚รŠร•ร†ยพร‘ร“รร”รร™ยฝ รˆรŠร‚ร‚ร‘รร‡รšรˆยฝร›ร‰รŽรŠยกร˜ร”ร•ร‚ร†รร‚ร”ร•รŠรŒยก ยŒร‰รŽร†ยพร‚ร†รร…รŠร‚ร‡ยผร“รรร•รร˜ย™ร•รร‘รร–ร†ร”ยพร‚ ย–ร†ร“ร†รˆรˆยกร“รŠร‚ร•รย„ร‚ร”รŠรŒยฟ ย›รรยผรˆรŠรร•รร‡ร“ยกรˆรŽร‚ยˆร“รร…ร“ยฟรŽรรšร†รŒร…ร“รรŽรŠรŒยฟร˜ร™ร’ร“รร˜ย›ร‚รยฟรˆร‰ร“รร˜ รรŒร‚ร•ร‚ร“ร“ยกรŒร•ร‰ร˜ยญร‚รร•ยกร“ร‚ร˜รŒร‚รŠร•รรรŠรรร‘รรŠร†ยพรย†ร‚รŽร‘รรร“ร‰ ยŒร‰รŽร†ยพร‚ร–ยผร‚ร˜ยŒร•รร”รŒยผรรร˜ร‚รšร•ยฟร•ร‰ร˜ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜รšร‘ยกร“ร™รรšรร•ร“ยพร‚ ร”ร‰รŽร‚ร•รร…รร•ร‰รŽยผรร‚ร”ร‰รŽร†ยพร‚ร–ยผร‚ร˜รŒร‚รŠร‚รยกร‘ร‚รšร”ร‰ร˜

ยคร“รŠรร–ยผร•ร‰ร”ร‰ ร‘ร“รร”รƒยกร”ร†รŠร˜ ร”ร‰รŽร†ยพรรšร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ ย‘รร‚ร•รรรŠรŒยกยงร“ยฟรร…รร˜ร™รรŽ ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜

ย–ยฟร“ร†รŠร‚ ยˆร†ร…รรšรยกร˜ร™รรŽยœรรšร•รรšรรยกร˜ร™รรŽ ย›ร‚รรร‘ร‚รร‚รˆรŠร’ร•ร‰ร˜ร™รรŽยœรรยฝย›รรŒรŒรรšร™รรŽ ย„รšร•รŠรŒยก ย†ร†รŽรร–รรšร™รรŽยˆร‚รรŠยฟรŽรšรรร˜ร™รรŽ ยกร”ร‡ร‚รร•รร˜

ยขยฟร•รŠร‚ ยงร“รรร…ยพร•รŠร”ร”ร‚ร™รรŽยˆรยกร•ร“ร†ร˜ร™รรŽ ยงร†ร™รรŠรŒยก[ร‚ร“ร‚รŒร•ร‰ร“รŠร”ร•รŠรŒยกร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜ ยœยผรˆรŠร”ร•รรŒยกร–ร†ร•รรร„รร˜ร‚รยกรƒร‚ร”ร‰ร˜ รŽยผร•ร“ร‚ ยœยผรˆรŠร”ร•รรšร„ยฟรŽร†ร•ร“รรŽยผร•ร“ร‚ ย—รยกร™รŠร”ร•รรšร„ยฟรŽร†ร•ร“รรŽยผร•ร“ร‚ ย›รยพร”ร‰ยˆร“ยฟร…ร“รรŽรร˜ยงร“รรร…ยพร•รŠร”ร”ร‚รŒร‚ร•ยกรƒร‚ร”ร‰ ยงร“รรร…ยพร•รŠร”ร”ร‚ยรรŠรยพรŒร‚ร•ยกรƒร‚ร”ร‰ ยรรŠรยพย›ยกร•ร—ยˆรยกร•ร“ร†ร˜รŒร‚ร•ยกรƒร‚ร”ร‰ ย›ยกร•ร—ยˆรยกร•ร“ร†ร˜ยŸร‰รยฟย„ร†รร•ร“ยฟร‚รยกรƒร‚ร”ร‰ ยˆรร…ร‰รร‚ร•รŠรŒยฝรƒร‚ร•ยฟร•ร‰ร•ร‚ย›ร‚รยฝยผร—ร˜ร‘รรรรŒร‚รยฝรŽร† ร†ร‹ร‚ยพร“ร†ร”ร‰ ร•รรร…ร‚ร”รŠรŒยฟร…ร“ยฟรŽรยงร“รรร…รŠร•ยพร”ร”ร‚ยรรŠรยพ รรร‘รยพรร˜ร‚ร‘ร‚รŠร•ร†ยพร‘ร“รร”รร™ยฝรยฟรˆร—รร‘ร‚ร“ร‹ร‰ร˜รŽรŠรŒร“ร’รรŒร‚รŠ ร‚รŠร™รŽร‰ร“ร’รรŒรรŽรŽร‚ร•รŠร’รรƒร“ยกร™รรšร”ร•รรร…ยฟร”ร•ร“ร—รŽร‚ยƒรŠร‚ ร•รร•รŽยฝรŽร‚ร‚รšร•ยฟร•รรšร…ร“ยฟรŽรรšร”รšร”ร•ยฝรร†ร•ร‚รŠร‘รร…ยฝรร‚ร•รยœยงย– รŽร†รŽร‘ร“รร”ร•รŠรยฝร‚รยกร“ร•ร‰ร”ร‰ยˆ ยฅ ยคย„ ยฅ ยค ยœ ยค ยŒ  ยŸ ย™ ย†ยค ย„ ย— ยข ยง ยฅ ยค ยˆ ย† ย‘ยง ยฅ ย— ยŒ


  

   

  

      

      

ˆ ¤ „ ™ † ‘§ š › — Œ „ š ‘ „ ¥ ¤ œ — Œ § ¥ ¤ ¤„¤¬Œ
™ÕÐÑÐÖÆԾ›¿ÌÌÊÏÉÙÍÎÂÑ¿ÕÐÙ×ÓÊ¿ˆÓ¿ÅÓÐÎÐØ ÃÓ¾ÔÌÆÕÂÊÔƼÏÂÑÍ¡Õ×ÎÂÕÐÚÅÓ¿ÎÐÚÌÂÊÑÓÐÔǼÓÆÕÂÊ ÈÊÂÎÊÂÆÚÙ¡ÓÊÔÕÉÔÁÏÕÐÎÉÑÂÁÔÉ—ÅÒÐÑÐÅÉÍ¡ÕÉØ ÎÑÐÓƾÏÂÖÂÚΡÔÆÊÕÉÏÑÂÏÐÓÂÎÊ̽Ö¼ÂÑÓÐØÕÐÅÚÕÊÌ¿ μÓÐØÕÐÚÏÉÔÊÐÁŒÕÂÿÓÆÊÂÃÓ¾ÔÌÆÕÂÊЈӿÅÓÐÎÐØ ÎÆÕÐÆÈÌÂÕÂÍÆÍÆÊÎμÏÐËÆÏÐÅÐÙÆÊÂÌ¿ÌÕÉÓÊÂÌ¿ ÔÚÈÌÓ¿ÕÉΖÆÓÆÈÈ¡ÓÊÂÆÏÒÑÊÐÙÂÎÉÍ¡ÃͼÑÐÚÎÆ ÕÐÙ×ÓÊ¿†ÆÎÁÖÐÚÎÆÇ¿ÏÕÐÕÉÖ¡ÍÂÔÔÂÕÐÚÌ¿ÍÑÐÚ ÕÉØœ¿ÓÇÐÚ„ÚÕÊÌ¿ÕÆÓÂÐÊÌÐÓÚǼØ…ÓÐϾÌÂʧӾÑÚÍÐØ

›ÂÕÂÓÓ¡ÌÕÉØ­ÂÏÕ¡ÓÂˆ ¥ ¤„ ¥ ¤ œ ¤ Œ  Ÿ ™ †¤ „ — ¢ § ¥ ¤ ˆ † ‘§ ¥ — Œ


ร…ร†ร”ร‘ยฟร›รรšรร•ร—รร‘ร†ร“รŠรร™ร’รย›รรŒรŒรรšรŒร‚รŠยŒร•ร‚รšร“รร ร•ร‰ร˜ยŸร’รŒร‚ร˜ร‚รร•ยพร”ร•รรŠร™ร‚ย‘ร‘ยฟรŒยกร•ร—ร…รŠร‚รŒร“ยพรรรร•ร‚รŠร•ร‚ร™ร—ร“รŠยก ยˆร‚รรŠยฟรŽรšรรร˜รŒร‚รŠ ยฎรˆรŠรร˜ย„ร‰รŽยฝร•ร“รŠรร˜รŽร†ร•รยกรรรŠรˆรŽร‚ ร•ร‰ร˜รŒรรŠรยกร…ร‚ร˜ร•รรšร‘รร•ร‚รŽรรย„รŠร‚ร“ยพร›รรšยŒร•ร‚ร…รšร•รŠรŒยก ร†รŒร•ร†ยพรร†ร•ร‚รŠร•รร…ยกร”รร˜ยˆยกร‡รรšร‘รรšร‚ร‘ยฟร‘ยกรร— ร•รรšรร“ร–ร’รร†ร•ร‚รŠรร…รšร•รŠรŒยฟร˜ยฟรˆรŒรร˜ร•รรšยงร“รยฟร…รรšร˜ร”ร† รšร„ยฟรŽร†ร•ร“รรŽยผร•ร“ร—รย›รรร•ยกร”ร•รรŽรรร‚ร”ร•ยฝร“รŠ ร•ร‰ร˜ยงร“รรร…รŠร•ยพร”ร”ร‚ร˜รŒร‚รŠร”ร†ร‚ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ร™รรŽร‚ร‘ยฟ ร•ร‰รร‚ร‡ร†ร•ร‰ร“ยพร‚รƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠร•รร…ร†รร•ร†ร“รร”ร‰รŽร†ยพรร–ยผร‚ร˜ รŒร‚รŠร‚รยกร‘ร‚รšร”ร‰ร˜ร‚รšร•ยฝร˜ร•ร‰ร˜ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜ยˆร“รร˜ร•ร‚รŒยกร•ร— ร”ร†ร‘ร‚รรร“ร‚รŽรŠรŒยฝร–ยผร‚ร…รŠร‚รŒร“ยพรร†ร•ร‚รŠร•รร™ร—ร“รŠยฟยรรŠรยพยŒร•ร‚ รรร•รŠรร…รšร•รŠรŒยกร†รŒร•ร†ยพรร†ร•ร‚รŠร‰รŒรรŠรยกร…ร‚ร‘รรšร…รŠร‚ร“ร“ยผร†รŠร•รยญร‚ ยˆรร•ยกรŽรŠยขรร•รŠยฟร•ร†ร“ร‚ร”ร•ร‚ร‰รŽรŠรร“ร†รŠรยกร†ยพรร‚รŠ ร•ร‚ร‹ร‚รŒรรšร”ร•ยกย›ร“ร‚ร”รร™ร’ร“รŠร‚ร•ร‰ร˜ย†ร†รŽร†ร”รรร‡ร‰รŽรŠร”รŽยผรร‚ รˆรŠร‚ร•รŠร˜รรŠรรรŒร‚รรรŠยผร“รˆร†รŠยผร˜ร•รรšร˜ย‘ร‘ยผรร‚รร•รŠรŒร‚รŠร‚รร‚ร•รรรŠรŒยก รƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠรร…ร“ยฟรŽรร˜ร‘รรšร”รšรร…ยผร†รŠร•รŠร˜ยˆรยกร•ร“ร†ร˜รŽร† ร•รรยˆร“ยฟร…ร“รรŽรรŒร‚รŠร”ร†รŽรŠร‚ร†ร”รร™ยฝร•รรšรƒรรšรรรร‚ร‘รร’รร†ร•ร‚รŠ รร†รŒร…ร“รรŽรŠรŒยฟร˜ร™ร’ร“รร˜ร•ร‰ร˜ยงร“รรร…ยพร•รŠร”ร”ร‚ร˜ร”ร†ร‚ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ รรŠรˆยฟร•ร†ร“ร‰ร•รรšร™รŠรรŠรรŽยผร•ร“รรšร‚ร‘ยฟร•รรŽรรร‚ร”ร•ยฝร“รŠรŒร‚รŠ ร‚รŒร“รŠรƒร’ร˜ร…ยพร‘รร‚ร‚ร‘ยฟร•รร…ร“ยฟรŽรยครŠรŒร‚ร•ร‚ร“ร“ยกรŒร•ร†ร˜ ร•ร‰ร˜ยญร‚รร•ยกร“ร‚ร˜รƒร“ยพร”รŒรรร•ร‚รŠร”ร†ร‚ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ร™รรŽร‚ร‘ยฟ ร•ร‰รร‚ร‡ร†ร•ร‰ร“ยพร‚รยพรˆรร‘ร“รŠรร•รŠร˜รƒยฟร“ร†รŠร†ร˜ร‘ร‚ร“รšร‡ยผร˜ ร•รรšร™ร—ร“รŠรรยรรŠรยพ ย‘ร‘ยฟร‚รšร•ยฟร•รร”ร‰รŽร†ยพรร†รร’รรรร•ร‚รŠร•ร‚ร“รšยกรŒรŠร‚ร•ร‰ร˜ร‘ร†ร“รŠรร™ยฝร˜ รŒร‚รŠร”ร™ร‰รŽร‚ร•ยพร›รรšรร•รยญร‚ยˆรร•ยกรŽรŠ ยˆร†ร“รŠรƒยกรรร—รร™ร’ร“รร˜ร”ร‰รŽร†ยพรรšร†รŒรŒยพรร‰ร”ร‰ร˜ ย—ร‘รŠร•ยฟร‘รรšยงรยˆรร‰ร“รร‡รร“รŠร‚รŒยฟร”รŒยผร‘ร‚ร”ร•ร“ร ร‘รร…ร‰รร‚ร•รŠรŒร’รร…รŠร‚ร…ร“รรŽร’รยงร“รยฟร…รรšร˜ ร‘รร…ร‰รร‚ร•รร”ร•ยกร”รŠรรร…รŠรŒยฝร”ยฝรŽร‚รร”ร‰ร•ร‰รร†ร‡ร—รรŠรŒยฟร˜ ร–ยกรร‚รŽรร˜รšร‘ร‰ร“ร†ร”ยพร†ร˜ร•ร“ยกร‘ร†ร›ร‚รŒร‚รŠร‚รˆร“รร•รŠรŒยฟร•ร‚ร‹ยพ ยŒร•ร‚ร‚รร‚ร•รรรŠรŒยกร…รŠร‚รŒร“ยพรร†ร•ร‚รŠรร‡ร“ยกรŒร•ร‰ร˜ยˆร“รร…ร“ยฟรŽรรšรŒร‚รŠ ร†รŒร…ร“รรŽรŠรŒยฟร˜ร™ร’ร“รร˜ยŒร•ร‚ร…รšร•รŠรŒยกรƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠ ร•รร†รˆรŒร‚ร•ร‚รร†รร†รŠรŽรŽยผรรร‹ร†รรร…รร™ร†ยพรย–ร†ร“ร†รˆรˆยกร“รŠร‚รŒร‚รŠ ร•รย„ร‚ร”รŠรŒยฟย›รรยผรˆรŠรยŒร•ร‚รยฟร•รŠร‚รƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠร‰ยœรรยฝ รŒร‚รรรˆร“ร‚รŠร’รยˆร‚รร‚รˆยพร‚ร˜ยงร“รŠรŒรรšรŒรŒรŠร’ร•รŠร”ร”ร‚ร˜

ยˆ ยค ย„ ย™ ย† ย‘ยง ยš ย› ย— ยŒ ย„ ยš ย‘ ย„ ยฅ ยค ยœ ย— ยŒ ยง ยฅ ยค ยคย„ยคยฌยŒ
ˆÓÊÏÕÉϼËÐÅÐÂÑ¿ÕÐÙ×ÓÊ¿ˆÓ¿ÅÓÐÎÐØÎÆÌÂÕÆÁÖÚÏÔÉ Ï¿ÕÊÂÑÓÐاÓÐОÕÊÔÔÂÌÂʈ͡ÕÓÆØÃÓ¾ÔÌÆÕÂÊ ÉÑÓ¿ÔÃÂÔÉÔÕÂÅÚÕÊÌ¡ÑÓÐ؆ÆÎÁÖÐÚÙÍÎÌÂÊ ˆÂÍÊ¿ÎÚÍÐÙÍΤÅÓ¿ÎÐØƾÏÂÊÂÔÇÂÍÕÐÔÕÓ×μÏÐØ ÔÕÆÏ¿ØÔÕÂÑÓÒÕÂÕÐÚÙÍÎÎÆÎÊÌÓ¿¼ÓÆÊÔÎÂÌÂÊ ÆÍÊÌÐÆÊŽØ œÆÕÉÏÆÍÂÇÓÊ¡Ì;ÔÉÌÂÕ¡ÃÂÔÉØÑÐÚ¼ÙÆÊÌÂÊÎÆ ÕÉÖÂÚΡÔÊÂÖ¼ÂÕÐÚÅÚÕÊÌÐÁ¿ÈÌÐÚÕÉØÐÓÐÔÆÊÓ¡Ø ÕÐÚ§ÓпÅÐÚØÑÐÚÆÌÕƾÏÆÕÂÊμÙÓÊÕÂÑÂÓ¡ÍÊÂÕÉ؈¡ÇÐÚ ÔÚÏÅÚ¡ÛÆÊ¡ÏÆÔÉÅÊÂÅÓÐνØÌÂÊÑÍÐÁÔÊÂּ ŒÆÂÑ¿ÔÕÂÔÉÙÍÎÂÑ¿ÕÐÔÉÎƾÐÕÉØÆÌ̾ÏÉÔÉØ ÃÓ¾ÔÌÆÕÂÊÉœÐϽÌÂÍÐÈÓÂÊÒÏÕÉ؈ÂÏÂȾÂØ ÕÉاÓÊÌÐÚÌÌÊÒÕÊÔÔÂØÌÂÊÔÕÂÙÍÎÐÆÌÅÓÐÎÊÌ¿Ø ÙÒÓÐØ›ÂÍ¿ÈÉÓÐؽ›ÂÎѾÕÐÚ›ÂÍ¿ÈÉÓÐÚ›ÂÕ¡ ÕÐÚØÌÂÍÐÌÂÊÓÊÏÐÁØνÏÆØÚÑ¡ÓÙÐÚÏÅÚÏÂÕ¿ÕÉÕÆØ ÌÂÕÂÔ̽Ï×ÔÉØÆÅÒ¤ÙÒÓÐØÅÊÂÔÕÂÚÓÒÏÆÕÂÊÂÑ¿ ÕЗÚÓ×ÑÂÜÌ¿ÎÐÏÐÑ¡ÕÊ—ŒÕÂÙÍÎÔÕÂÂÓÊÔÕÆÓ¡ ÕÉØÅÊÂÅÓÐνØÚÑ¡ÓÙÆÊÉÑÓ¿ÔÃÂÔÉÔÕÐÇÓ¡ÈÎÂÕÐÚ ˆÓÐÅÓ¿ÎÐÚμÔ×ÅÂÔÊÌÐÁÅÓ¿ÎÐÚÙÍÎŒÆÂÑ¿ÔÕÂÔÉ ÙÍÎÂÑ¿ÕÐÔÉÎƾÐÆÌ̾ÏÉÔÉØÐÅÓ¿ÎÐØÅÊÂÑÍÂÕÁÏÆÕÂÊ ÎƼÓÆÊÔÎÂÆÏ¿ØμÕÓÐÚÔÆÌ¡ÖÆÑÍÆÚÓ¡ŒÕÂÙÍÎ ÉÅÊÂÅÓÐνÑÂÓÆÌÌ;ÏÆÊÂÓÊÔÕÆÓ¡ÂÑ¿ÕÉÏ¡ÔÇÂÍÕÐˆ ¥ ¤„ ¥ ¤ œ ¤ Œ  Ÿ ™ †¤ „ — ¢ § ¥ ¤ ˆ † ‘§ ¥ — Œ


รˆรŠร‚รร‚ร‘ยกร“ร†รŠร•รรร…ร‚ร”รŠรŒยฟร…ร“ยฟรŽรร‘รรšร†รร’รร†รŠร•ร‰รยœรรยฝ ร•ร‰ร˜ยงร“รรร…รŠร•ยพร”ร”ร‚ร˜รŽร†ร•รร™ร—ร“รŠยฟยรรŠรยพย™ร‘ร“ยฟร”รƒร‚ร”ร‰ร†ยพรร‚รŠ ร™ร‚ร“ร‚รŒร•ร‰ร“รŠร”ร•รŠรŒยฝรยฟรˆร—ร•ร—รรร…รŠรŒร’รร”ร‰รŽยกรร”ร†ร—รร‘รรš รƒร“ยพร”รŒรรร•ร‚รŠร‚รŒร“รŠรƒร’ร˜ร‚ร‘ยผรร‚รร•รŠยจยˆร“ยฟร…ร“รรŽรร˜ร™รรŽยฉรŒร‚รŠ ยจยˆรยกร•ร“ร†ร˜ร™รรŽยฉยงรรร…ยฟร”ร•ร“ร—รŽร‚ร”ร•ร‰รร†ยพร”รร…รร•รรšร…ร‚ร”รŠรŒรร ร…ร“ยฟรŽรรšร†ยพรร‚รŠร†รรŠร”ร™รšรŽยผรรรŽร†รŽร‘ร†ร•ยฟรย›ร‚ร•ร‰ร‡รร“ยพร›รรร•ร‚ร˜ ร”ร•ร‰ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร‘ยกรร—ร”ร•รร…ร‚ร”รŠรŒยฟร…ร“ยฟรŽรรŽร†รŒร‚ร•ร†รร–รšรร”ร‰รยฟร•รŠร‚ รŒร‚รŠร”ร†รŽรŠรŒร“ยฝร‚ร‘ยฟร”ร•ร‚ร”ร‰ร‘ร†ร“ยพร‘รรšรŽร‚ร‘ยฟร•ร‰รยกร”ร‡ร‚รร•ร รƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠร”ร•ร‚ร‚ร“รŠร”ร•ร†ร“ยกร•ร‰ร˜ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜ร‰ร‘ยพร”ร—ร†ยพร”รร…รร˜ รˆรŠร‚ร•ร‰ยœรรยฝร•ร‰ร˜ยˆร‚รร‚รˆยพร‚ร˜ร•ร‰ร˜ยงร“รรร…ยพร•รŠร”ร”ร‚ร˜ย—รŒร†ยพรšร‘ยกร“ร™ร†รŠ ร”ร‰รŽร‚ร•รร…รร•ร‰รŽยผรรร˜ร™ร’ร“รร˜ร–ยผร‚ร˜รŒร‚รŠร‚รยกร‘ร‚รšร”ร‰ร˜ย™รŒร‚ร•ยกรƒร‚ร”ร‰ ร”รšรร†ร™ยพร›ร†ร•ร‚รŠรŒร‚รŠรˆยพรร†ร•ร‚รŠร”ร†รŒยกร‘รรŠร‚ร”ร‰รŽร†ยพร‚ร‘รŠรยผรร•รรร‰ ร‡ร•ยกรรรร•ร‚ร˜ร”ร†รŒรยพร”ร‰รŽรŠร‚ร”รšรร‚ร“ร‘ร‚ร”ร•รŠรŒยฝร‘ร“ยฟรŒรร‰ร”ร‰ ร‘รรšร–ร‚ร†รร–รรšร”รŠยกร”ร†รŠร•รรšร˜รยกร•ร“ร†รŠร˜ร•ร‰ร˜ร‘รร…ร‰รร‚ร”ยพร‚ร˜ ยŒร•ร‚ร™รรŽร•ร‰ร˜ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร˜รŒร‚รŠร†รร’ร‚รšร•ยฝร”รšรร†ร™ยพร›ร†รŠรยฟร•รŠร‚ รƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠร‰ร‘ร“ยฟร”รƒร‚ร”ร‰ร”ร•ร‚ร…รšร•รŠรŒยกรˆรŠร‚ร•รรยฎรˆรŠรย„ร‰รŽยฝร•ร“รŠร ยŒร•ร‚ร™รรŽร‰ร…รŠร‚ร…ร“รรŽยฝร‡ร•ยกรร†รŠร”ร•ร‰รร‘ร†ร“รŠรร™ยฝยญร‚รร•ยกร“ร‚ร˜ ร‘รรšร•ร‰ร…รŠร‚ร“ร“ยผร†รŠร•รยญร‚ยˆรร•ยกรŽรŠร…ร‰รŽรŠรรšร“รˆร’รร•ร‚ร˜ยผรร‚รŽรŠรŒร“ยฟ รรŽร’รรšรŽรรŒร‚ร•ร‚ร“ร“ยกรŒร•ร‰ย—รŒร†ยพรƒร“ยพร”รŒร†ร•ร‚รŠรร†ร‘ยฟรŽร†รรร˜ ร”ร‰รŽร‚ร•รร…รร•ร‰รŽยผรรร˜ร™ร’ร“รร˜ร–ยผร‚ร˜รŒร‚รŠร‚รยกร‘ร‚รšร”ร‰ร˜รŒร‚รŠ

ยœรรยฝยˆร‚รร‚รˆยพร‚ร˜ยงร“รรร…ยพร•รŠร”ร”ร‚ร˜

ยˆ ยค ย„ ย™ ย† ย‘ยง ยš ย› ย— ยŒ ย„ ยš ย‘ ย„ ยฅ ยค ยœ ย— ยŒ ยง ยฅ ยค ยคย„ยคยฌยŒ
ÐÅÂÔÊÌ¿ØÅÓ¿ÎÐØÑÐÚÂÏÉÇÐÓ¾ÛÆÊÂÓÊÔÕÆÓ¡ÑÓÐØ ÕÊ؈͡ÕÓÆØ™ÅÊÂÅÓÐνÔÚÏÆÙ¾ÛÆÊÌÂÕÉÇÐÓ¾ÛÐÏÕÂØÌÂÊ ÔÕÂÙÍÎÂÑ¿ÕÉÏÆÌ̾ÏÉÔÉÕÐÙ×ΡÕÊÏÐÐÅ¿ÔÕÓ×ΠÂÍÍ¡ÛÆÊÔÆÆÑÊÇ¡ÏÆÊÂÂÑ¿ÎÑÆÕ¿ÏμÙÓÊÏÂÇÕ¡ÔÆÊ ÔÕÐÏÂÔÇÂÍÕÐÔÕÓ×μÏÐÅÓ¿ÎÐÔÕÊØÑÂÓÚǼØÕÐÚÙ×ÓÊÐÁ ÐÊϾ™ÅÊÂÅÓÐνÌ;ÏÆÊÂÓÊÔÕÆÓ¡ÌÂÊÂÇÐÁÅÊÂÔÙ¾ÔÆÊ ÕÊØÑÂÓÚǼØÕÐÚÙ×ÓÊÐÁÇÕ¡ÏÆÊÔÕÊØ›¡Õ׈͡ÕÓÆØ ŒÕÂÙÍÎÉÅÊÂÅÓÐνÔÚÏÂÏÕ¡ÎÊÂÂÑ¿ÕÊØÌÁÓÊÆØ ÐÅÊ̼ØÂÓÕÉÓ¾ÆØ — ÑÐÚÔÚÏżÆÊÕÉÏÑÆÓÊÐÙ½ §ÓпÅÐÚØÔÕÂÿÓÆÊÂÎÆÕÉÏÑ¿ÍÉÕÉ؆ÆÎÆÔÐÁ ÔÕÂÏ¿ÕÊ‘ÚÕ¿ƾÏÂÊÕÐÙÂÎÉÍ¿ÕÆÓÐ ÚÄÐÎÆÕÓÊÌ¿ÔÉÎƾÐÂÚÕ½Ø ÕÉØÅÊÂÅÓÐνØ μÕÓ ˆ ¥ ¤„ ¥ ¤ œ ¤ Œ  Ÿ ™ †¤ „ — ¢ § ¥ ¤ ˆ † ‘§ ¥ — Œ


‘Ñ¿ÕÐÔÉÎƾÐÂÚÕ¿ÐÅÓ¿ÎÐØÂÏÉÇÐÓ¾ÛÆÊÔÕÂÖÆÓ¡ ÅÊÂÔÙ¾ÛÐÏÕÂØÕÉÏÌÐÊÏ¿ÕÉÕÂÕ×ψÍÂÕÓÒÏμÙÓÊÕÐÔÉÎƾÐ ÕÆÓÎÂÕÊÔÎÐÁÑÐÚƾÏÂÊÉÕÐÑÐÖÆԾŸÉÍ¿„ÆÏÕÓ¿ ¤ÊˆÐÅÉÍÂÕÊ̼Ø„ÊÂÅÓÐμØÔÚÎÑͽÓ×ÔÂÏÕÐÏÌÁÌÍÐ ÕÐÚØÌÂÊÉÑÐÅÉÍÂÕÊ̽ÑÆÓÊѼÕÆʼÇÕÂÔÆÔÕÐÕ¼ÍÐØÕÉØ

ˆ ¤ „ ™ † ‘§ š › — Œ „ š ‘ „ ¥ ¤ œ — Œ § ¥ ¤ ¤„¤¬Œ
Œ™œ‘§‘›‘šŒ™œ‘¢Œ™¤„¤Œ§¥ œ‘§¤Œ ƒš‘§šŒˆ¤„™†‘§š›—Œ„š‘„¥¤œ—Œ

¯ÏÅÆÊËÉÑÐÅÉÍÂÕÊ̽ØÅÊÂÅÓÐνØÎÆÂÓÊÖοÂÚÕ½ØÑÙD ŒÚÏÅÚ¡ÛÆÕÂÊÌÂÊÎÆüÍÐØÈʼÏÅÆÊËÉÌÂÕÆÁÖÚÏÔÉØÑÓÐØ ÕÉÏÑÐÅÉÍÂÕÊ̽ÅÊÂÅÓÐνÙÊÍÊÐÎÆÕÓÊ̽ØÂÑ¿ÔÕÂÔÉØ ½ÌÂÊÐÏÐÎÂÔ¾ÂÅÊÂÅÓÐνØ¿Ñ×ØǾÏÆÕÂÊÔÕÂÑÊÐÌ¡Õ× ÑÂÓÂÅƾÈÎÂÕÂ

¯ÏÅÆÊËÉÑÐÅÉÍÂÕÊ̽ØÅÊÂÅÓÐνØÎÆÕÐÏÂÓÊÖοÕÉØÌÂÊ ÆÑÊÑÓ¿ÔÖÆÕÆØÑÍÉÓÐÇÐÓ¾ÆØ

¯ÏÅÆÊËÉÑÐÅÉÍÂÕÊ̽ØÅÊÂÅÓÐνØÎÆÂÓÊÖοÂÚÕ½ØÑÙD ÌÂÊÎÆ¿ÏÐÎÂÌÂÕÆÁÖÚÏÔÉÌÂÊÂÑ¿ÔÕÂÔÉ¡ÍÍÐÚ ÑÓÐÐÓÊÔÎÐÁÑÙ§Ó¿ÐÅÐØÔÆÂÑ¿ÔÕÂÔÉÙÊÍÊ¿ÎÆÕÓ ˆÓÐÆÊÅÐÑÐÊÉÕÊ̽ÑÊÏÂ̾ÅÂÈÊ ÑÓÐÔ¼ÈÈÊÔÉÔÆÑÐÅÉÍÂÕÊ̽ÅÊÂÅÓÐν ÎƼÏÅÆÊËÉÂÑ¿ÔÕÂÔÉØ
ˆÓÐÆÊÅÐÑоÉÔÉÈÊÂÑÐÅÉÍÂÕÊ̼Ø ÅÊÂÅÓÐμؽÅÊÂ̾ÏÉÔÉÑÐÅÉÍÂÕÒÏÎÆ ÚÑ¿ÅÆÊËÉÈÊÂÆÍ¡ÕÕ×ÔÉÕÉØÕÂÙÁÕÉÕÂØ ÌÂÊÎƼÏÅÆÊËÉÂÑ¿ÔÕÂÔÉØ

    

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Œ½ÎÂÏÔÉÐÅÐÔÕÓÒÎÂÕÐØÈÊÂÑÐÅÉÍÂÕÊ̽ÅÊÂÅÓÐνÔÆÅÓ¿ÎÐ ÎÆÎÆÊÌÕ½ÙÓ½ÔÉÂÑ¿ÐÙ½ÎÂÕÂÌÂÊÑÐŽÍÂÕ ÎÑÐÓƾÏÂÔÚÏÅÚÂÔÖƾÎƽÙ×Ó¾ØÕÐÔÁÎÃÐÍÐÕÐÚÑÐÅÉÍ¡ÕÐÚ ÔÕÐÐÅ¿ÔÕÓ×ÎÂ


§Ð¼ÓÈÐÚÍÐÑÐʽÖÉÌÆÂÑ¿ÕÐÏ›ÚÑÓÊÂÌ¿¤ÓÈÂÏÊÔο§ÐÚÓÊÔÎÐÁÌÂÊ ÔÚÈÙÓÉÎÂÕÐÅÐÕ½ÖÉÌÆÌÂÕ¡ÂÑ¿ÕЗÚÓ×ÑÂÜÌ¿§ÂÎƾРˆÆÓÊÇÆÓÆÊÂ̽Ø‘Ï¡ÑÕÚËÉØÕÉØ—ÚÓ×ÑÂÜ̽دÏ×ÔÉØ —§ˆ‘ ™ÂÑÐÔÕÐͽÕÐÚ—§ˆ‘ƾÏÂÊ ¨ŒÚÎÃÐͽÔÕÉÏ¡ÎÃÍÚÏÔÉÕ×ÏÂÏÊÔÐÕ½Õ×Ï¿ÔÐÏÂÇÐÓ¡ÕÉÏÂÏ¡ÑÕÚËÉÌÂÊ ÕÐÃÊÐÕÊÌ¿ÆѾÑÆÅÐÎÆÕÂËÁÕ×ÏÅÊÂÇ¿Ó×ÏÑÆÓÊÇÆÓÆÊÒÏÌÂÖÒØÌÂÊ ÕÉÎƾ×ÔÉÕÉØÌÂÖÚÔÕ¼ÓÉÔÉØÕ×ÏÍÊÈ¿ÕÆÓÐÆÚÏÐÉμÏ×ÏÑÆÓÊÇÆÓÆÊÒÏ ŒÚÎÃÐͽÔÕÉÅÊ¿ÓÖ×ÔÉÕ×ÏÌÚÓÊÐÕ¼Ó×ÏÑÆÓÊÇÆÓÆÊÂÌÒÏÂÏÊÔÐÕ½Õ×Ï ÔÕÉÏ›ÐÊÏ¿ÕÉÕÂÙ¡ÓÉÔÕÉÔÚÎÎÆÕÐÙ½ÔÕÉÏÂÏ¡ÑÕÚËÉÌÂÊÔÕÉÅÊÂÓÖÓ×ÕÊ̽ ÑÓÐÔÂÓÎÐȽÕ×ÏÂÏÂÑÕÚËÊÂÌ¡ÌÂÖÚÔÕÆÓÉμÏ×ÏÑÆÓÊÇÆÓÆÊÒÏÌÂÖÒØÌÂÊ ÔÕÉÏÌÐÊÏ×ÏÊÌRÐÊÌÐÏÐÎÊ̽ÂÏÂÔÚÈÌÓ¿ÕÉÔÉÕ×ÏÑÆÓÊÇÆÓÆÊÒÏ©

Ποδηλατικές Διαδρομές Τροόδους  
Ποδηλατικές Διαδρομές Τροόδους  

Ποδηλατικές Διαδρομές Τροόδους

Advertisement